Jak sladit zájmy zdravotníků a pacientů?

09. 02. 2010 | 13:43
Přečteno 8533 krát
Způsob odměňování zdravotnického personálu ovlivňuje náklady a kvalitu zdravotní péče. Zatím neexistuje dobrý způsob, který by sladil zájem zdravotníků se zdravím pacientů.


Současný způsob odměňování nepodporuje zájem o zdraví

Hlavní pohnutkou pro studium a praxi medicíny je u většiny zájemců jistě zájem léčit a uzdravovat. Jedním z motivů při výběru kariéry je však často také její finanční ohodnocení. A to může dnešní době některé potenciální zájemce od našeho zdravotnictví odradit.

Současný způsob odměňování zdravotníků vytváří velké nerovnosti v pracovní zátěži a příjmech mezi soukromými a státními lékaři. Zdravotníci ve státním sektoru jsou znevýhodněni. Toto znevýhodnění zapříčiňuje nedostatky kvalifikovaných lékařů v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních. Zdravotníci ve státním sektoru tak čelí tlaku rostoucích čekacích dob v poskytování hrazené péče a často ještě naléhavějšímu tlaku zajistit nepřetržitou péči. Může se tak stát, že zdravotníkům nezbývá čas a energie na to, navázat potřebný rozhovor s pacientem, pochopit hlubší souvislosti jeho zdravotního stavu, projevit upřímný zájem a nabídnout nejen úkony ale také konzultace, jak se co nejlépe vyléčit a dlouhodobě posílit zdraví.

Nespokojenost s platem odrazuje mnohé potenciální zájemce a kvalifikované zdravotníky od kriticky důležitých míst v nemocnicích, státních zdravotnických zařízeních a méně lukrativních lokalit. Spolu s nejistotou okolo privatizace zdravotnických zařízení a vnímaným nedostatkem příležitostí k profesionálnímu růstu také v posledních letech přispívá k hromadnému exodu českých zdravotníků do zahraničí (včetně čtvrtiny nedávných absolventů medicíny). Je možno namítnout, že dary od pacientů mnoha lékařům „dorovnávají“ jejich nízké platy. Nicméně finanční závislost na darech obecně nepřispívá k dobrému pocitu z práce.

V soukromém sektoru sice výdělky bývají podstatně vyšší ale také nutně nepodporují zájem o dlouhodobé zdraví pacienta. Mnohá soukromá zdravotnická zařízení jsou pod finančním tlakem a potřebují maximalizovat příjmy. Rozhodování lékaře o tom, jaké testy a péči poskytnout, tak může odrážet nejen diagnózu pacienta ale také finanční ocenění jednotlivých úkonů pojišťovnou. Konzultace, které mohou být pro zdraví pacienta tím nejdůležitějším vkladem, tedy rady za hranice poskytovaných úkonů a předepsaných léků, pojišťovny nezaplatí.

Navíc administrativní zátěž spojená s každým pacientem je obrovská. Průměrný lékař v soukromém sektoru stráví nemalou část dne psaním zpráv pro pojišťovny a účetnictvím. Průzkumy naznačují, že mnoho lékařů např. v USA, kde financování péče zprostředkovávaji soukromé pojišťovny, trpí pod tlakem papírování podle specifických požadavků té které pojišťovny. Podle oficiálních odhadů pohltí administrativní náklady v americkém zdravotnictví jednu třetinu celkových zdravotních výdajů. V rámci diskuzí o reformě zdravotnictví proto mnozí odborníci, včetně lékařů, vyjadřují svou podporu pro systém jednoho plátce (jediné pojišťovny).

… ani kvalitu, kontrolu nákladů a spokojenost pacientů

Současný systém odměňování v našem zdravotnictví se sice snaží omezovat zbytečnou nákladnou péči, nicméně je zaměřen na objem úkonů spíše než celkovou přiměřenost a kvalitu péče. A rostoucí objem péče zvyšuje celkové výdaje na zdravotnictví. I když nepřetržitý růst objemu péče a jejích nákladů do značné míry souvisí se zvyšujícím výskytem dlouhodobých chronických onemocnění a s vývojem nových drahých léků a lékařských technologií. Studie potvrzují, že tento růst je také výsledkem systémem odměňování zdravotníků, kterýžto ovlivňuje jejich rozhodování.

Průzkumy ukazují, že systém, který nastavuje odměňování podle objemu úkonů, nepřímo objem poskytovaných úkonů zvyšuje za hranice potřebnosti i prospěšnosti pro pacienta. Například nastavení plateb nemocnicím podle úkonů způsobuje vyšší míru hospitalizace a zvyšuje celkové výdaje na zdravotnictví, včetně přímých výdajů z kapes pacientů. Na opačné straně spektra, kapitace (fixní měsíční úhrada podle počtu pacientů) nebo fixní plat někdy korelují s nepostačující péčí pro pacienta.

Novější způsoby odměňování, také nejsou jednoznačným zlepšením. Stanovení plateb podle diagnózy sice zkracují dobu hospitalizace ale mají za účinek tendenci posunout diagnózu směrem k těm lépe placeným.

Vliv systému odměňování na kvalitu péče se sice obtížně měří a není tedy vědecky prokázán, ale souvislost s motivací lékařů prokazatelně existuje. Systém odměňování zdravotníků, který zohledňuje kvalitu (například na základě údajů ve zdravotních záznamech) také není neprůstřelný. Podle zkušeností z USA, např. lékaři, kteří dostávali prémii za účinnou kontrolu cukru v krvi diabetiků, opomínali pacientům před vstupním testem připomenout nutnost odebírat krev ráno nalačno. Rozbor krve tedy u některých zdravých jedinců vykázal zvýšenou hladinu krve, kterou lékař posléze mohl „účinně kontrolovat“.

Spokojenosti pacientů samozřejmě nepřispívá, když jsou lékaři přepracováni a všeobecně nespokojeni, jako je tomu často v nemocnicích a státních zdravotních zařízeních, a nebo když lékaře podezírají, že má plnou hlavu rovnic řešících vztah mezi diagnózou, úkony a vlastním příjmem. Pacienti se navíc obávají, že lékařovo rozhodování o péči je poznamenáno jeho vztahem s pojišťovnami a dodavateli léků a zdravotnické techniky.

Za tohoto stavu a bez příslibu vyšší kvality péče (včetně vlídnějšího projevu a zájmu ze strany personálu) je tedy pochopitelné, že změny směrem k vyšší spoluúčasti u nás vyvolali značnou všeobecnou nevoli. Doplatky za léky a jiné přímé platby z kapes pacientů dnes činí asi 15 procent celkových zdravotních výdajů. Tento podíl je sice nižší než v jiných vyspělých zemích, ale za posledních 5 let vyskočil o polovinu a tímto trendem budí u občanů obavy.

Velkým problémem, který souvisí se způsobem odměňování je roztříštěnost péče. Naše zdravotnictví v současné době funguje jako systém separovaných (a navzájem si konkurujících) jednotek zaměřených na léčbu jednotlivých konkrétních zdravotních problémů v izolaci. V tomto systému, většina seniorů (tedy spotřebitelů největšího podílu zdravotní péče) putuje od jednoho lékaře k druhému, z nemocnice do nemocnice, téměř bez jakékoliv koordinace péče. Součástí tohoto procesu jsou mnohokrát opakované testy a úkony a rozsáhlá sbírka léků, jejichž kombinování může škodit. Součástí je také nepochopení, jak který zdravotní problém souvisí s jiným a jaká by vlastně měla být celková péče a prevence dalších komplikací. U těch nejslabších jedinců ještě absence sociální péče v návaznosti na péči zdravotní zbytečně urychluje takovýto koloběh nekoordinovaných a často nákladných úkonů. Tento stav škodí pacientům, nechá vydělat ale jistě neuspokojuje lékaře a nadbytečně zatěžuje peněženky daňových poplatníků.

Od izolovaných jednotek léčby k týmu pro zdraví

Snaha sladit zájmy zdravotníků a pacientů by měla zahrnovat úpravu vazeb mezi zdravotnickým personálem, zařízeními a pojišťovnami. Nový model odměňování by měl vyžadovat koordinovanou týmovou práci a komplexní péči o pacienta. Měl by zavést finanční odpovědnost za náklady léčby a finanční zainteresovanost na dlouhodobých výsledcích péče. Tým by zahrnoval praktické lékaře, specialisty a další zdravotnický personál až po rehabilitační a sociální pracovníky.

Tento model by vyžadoval například ustavení zdravotnických komunit nebo sítí, v nichž by důležitou úlohu sehrávali zdravotní koordinátoři. Koordinátor by se pro pacienta stal hlavním styčným bodem pro kontakt se zdravotnickým systémem. Slaďoval by potřebnou týmovou spolupráci, zajišťoval patřičnou návaznost na léčbu, poskytoval konzultace a udržoval s pacientem pravidelný kontakt. Pojišťovny by počítaly odměnu celému týmu podle celkových výsledků péče a změn ve zdravotním stavu pacientů.

Výsledkem by mohla být vyšší spokojenost a celkové úspory. Podmínkou úspěchu by bylo objektivní technické rozpracování bez politických intervencí zájmových skupin.

Tento článek byl uveřejněn v Medical Tribune CZ a volně navazuje na předchozí články o zdravotnictví na tomto blogu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jarda napsal(a):

Hana Brixi:
Považujete plat špičkového chirurga 100 000 Kč za adekvátní?
09. 02. 2010 | 14:01

Ládik napsal(a):

Zdraví pacošů je pro část doktorů druhořadé. Máme ve své rodině případ, kdy doktor určil, za kolik neamputuje dítěti nohu.
09. 02. 2010 | 14:26

vlk napsal(a):

Paní Brixi - zajímavý článek jako vždycky. Nicméně sladit zájmy lékařů a zájmy pacientů je asi stejěn reálné jako vynaleznout funkční hranaté kolo.
Pacient má pouze dva zájmy.
1- být vyléčen
2- aby ho to stálo co nejméně

lékař má naopak jen jediný zájem:
- co nejvíce vydělat

Konstatuji to bez jakékoliv pejorativnosti, abych nebyl okamžitě terčem útoku v tomto směru.
Jakkoli důvodů k pejorativnímu tonu by se našlo dost a dost.
Na druhou stranu je jistě hdoně doktorů a s estřiček, ketří s eve své práci vidí a realizují ve prospěch pacienta.

Tohle dát dohromady prostě nejde. protoež vždycky s enajd e někdo , kdo bud e nespokojen a bude mít další pofinanční požadavkyi kdyby bral stejně jako Jágr v dobách své největší slávy.
Je nutná prostě nějaká regulace ,Mocenská regulace. Která bude vždycky někomu připískávat.Jsmeosobně názoru, že by měla připískávat, leč snesitelným způsobem pacientům. Lékažř e to přece kvůli nim. Nikoli oni pro něj.Proto si platí pojištění. Problémje ovšem v tom, že lékaři nejsou vystaveni, tak jako jiná odvětví konkurenčnímu tlaku zákazníka.Je to přesně naopak, čelí nadpoptávce. Výsledke je ten,že se tu dožadují stovky za vypsání nemocenské tu zas hrazení plomby. S kuriozním vysvětlením, že za zubní kaz si může každý sám.Nejspíš proto, že má zuby a ty používá při jídle. A co takhle , s e stejnou logikou vydělit z hrazeného zdravotního pojištění všechny úrazy a nemoci, které si způsobí člověk sám? ted y třeba bouračkové případy, úrazy kvůli adrenalinu,nez kterého věčně krásní, maldí a úspěšní nemohou být, dětské úrazy vzniklé vlivem nepozornosti rodičů,atd. atd. Jak by s e to líbilo?
09. 02. 2010 | 15:04

jirka H. napsal(a):

Paní Brixi
píšete, že: "V soukromém sektoru jsou sice výdělky podstatně vyšší..."

Upozorňuji, že to rozhodně není pravidlem!
09. 02. 2010 | 15:11

Pacientka napsal(a):

Nevěřím svému doktorovi, že má zájem na mém zdraví a ne na tom, kolik na mě vydělá.Při poslední návštěvě mě v čekárně překvapila velká televize, která neustále hustila do čekajících, bez kterých tablet, přípravků a doplňků nemůžou žít.Vejdu k setře a ta ani neodpoví na pozdrav,ale zahlaholí: osmdesát korun!!
Nesměle se zeptám zač, hned vyvětluje: třicet je poplatek, padesát zrcátko.Já jdu ale na preventivní vyšetření, podotknu. Ano??Prověřuje v počítači. No jo, tak jenom padesát.U doktora musím odrážet nápor
nabízených přípravků, které doporučuje, ale bez kterých se evidentně obejdu.Nakonec mi přece jenom něco vnutí. Jaký mám mít z toho všeho pocit??
09. 02. 2010 | 15:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jirka H:
Nástupní plat lékaře-absolventa v jedné soukromé a.s. na Moravě je 8500,-Kč měsíčně.

vlk:
Samozřejmě, že u nás lékaři čelí nadpoptávce pacientů. Tedy ti zbylí, kteří neemigrovali anebo neopustili obor, aby s polovičním zatížením vydělávali dvojnásobek.
Schopní lékaři odcházejí a ti méně schopní zůstávající se hledí zahojit jinak, třeba i za tu plombu.
09. 02. 2010 | 15:44

neo napsal(a):

Pacientka:

změňte gynekologa.

jo a nenechte si vnutit žádný přípravek o kterém víte, že se bez něho obejdete
09. 02. 2010 | 15:59

Pacientka napsal(a):

neo
děkuji za jednoduchou radu.
09. 02. 2010 | 16:07

Janovec napsal(a):

Paní Hanko, jste opět první, kdo vyslovil, že první kroky reformy zdravotnictví musí mířit do zdravotních pojišťoven a k poskytovatelům zdravotní péče. Až teprve poté, když zákazník - příjemce péče - získá důvěru, potom bude také ochoten platit vyšší spoluúčast.

Každý, kdo má rozum, ví, že prvním v řadě, kdo nadužívá zdravotní péči, je sám její poskytovatel. Který obchodník by si sám od sebe nařídil snížení obratu? To by musel být vůl.

Jen tak dál, paní Brixi, posílejte sem pravdu. Jinak zahyneme na zhoubné bujení Julínků a Šnajdrů.

Vím, že se opakuji, ale přeji si Vás vidět na Hradě. S mezipřistáním na ministerstvu zdravotnictví. Konečně si člověk přečte názor, který má hlavu a patu.
09. 02. 2010 | 16:36

Al Jouda napsal(a):

Doktoři medicíny se po roce 1989 chovají jako utržení ze řetězu (nejsou sami, právníci s nimi drží krok).První utržení bylo, když parlament schválil diverzifikaci zdravotních pojišťoven a bylo povoleno soukromým ordinacím inkasovat platby z fondu VZP. Druhým utržením jsou Julínkovy a Cikrtovy poplatky.
Jediným správným řešením nastalé situace je naprosté oddělení fondů privátních pojišťoven a veřejného fondu spravovaného VZP. Současně je třeba zrušit napojení soukromých ordinací na fond VZP, z kterého by měly čerpat pouze státní zdravotnická zařízení.Každý, komu se nelíbí zdravotní péče ve státním zařízení, má možnost se připojistit a jít k soukromníkovi. Tak se podaří ucpat černé díry, kudy unikají peníze z veřejného fondu.
09. 02. 2010 | 16:49

Ami napsal(a):

Vážená paní Brixi,
vím, že se opakuji, ale taky registruji, že můj návrh, vidět Vás na Hradě, sdílí se mnou i mnozí jiní. A proč asi? Protože Vaše příspěvky jsou jako vždy fundované, správné, znalé věci, atď. Prosím, neotálejte a vstupte do politiky. Nahraďte nemakačenkovce a darmožřáče stojíci teď v její čele.
09. 02. 2010 | 16:58

Janovec napsal(a):

Libor Stejskal:

jak tady chválím paní Hanu Brixi za její náměty a vysílám ji střídavě na Hrad nebo na ministerstvo, tak mne napadlo, co kdybychom sestavili úřednickou vládu z top blogerů na "aktualne". Tady na webu a před volbami do sněmovny.

Některá jména tady vůbec nezní špatně:
Brixi-zdravotnictví, Michl- finance, Pehe-zahraničí, Beránek - životní prostředí... Ale je to jen můj subjektivní názor.

Třeba zjistíme, že tu jsou lidi, že máme lidi (Werich), jen z nějakého důvodu jim nesluší stranická kazajka. Nebo se jí z nějakého důvodu bojí. Ale to by bylo popření této mladé demokracie, kdyby se lidé báli pracovat v politických stranách. Ono je to fakt problém, když celá stranická základna jedné partaje činí přes celou republiku cirka 20.000 členů, jak se tam má mezi nimi najít opravdová osobnost? To je asi problém dnešní ČR. Říkám tomu politická pasivita - spoléhat se pouze na svůj voličský hlas.

Jestli to takhle půjde dál, nikdo ty pány politiky Langery, Paroubky, Topolánky, Kalousky v dohledné době nanahradí. Takže se budou před námi jenom střídat? To přece nemyslíme vážně.

Nebo běžte a vraťte zvonky, klíče a svíčky, dobří lidé. Třeba na hlavním nádraží.
09. 02. 2010 | 17:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Janovče,

to není špatný nápad. Díky za něj, ukládám do paměti.

Ale popravdě řečeno, pro úřednickou vládu bych neplédoval. Myslím, že funkční ve demokracii má vláda vzejít ze svobodných voleb a nést do těch dalších politickou zodpovědnost (ideální by bylo, kdyby strany vysílaly do vlád odborníky typu paní Brixi. Ale to se ještě asi načekáme ;-)

Libor Stejskal
09. 02. 2010 | 17:13

Janovec napsal(a):

Dobrý večer pane Stejskale,
dneska mám nějaký splín, možná po přechozené chřipce. Co chci říci, se nehodí pod blog Hany Brixi.

Určitě se mnou budete souhlasit, že nemá velký smysl zakládat nové strany, jak to tu inzeroval třeba Schlimbach. Duha má také jen omezený počet barev, které umíme správně pojmenovat. Ostatní odstíny vzniknou mísením těch základních barev.

O bílé a o černé nemá smysl mluvit. Černá je stranou apatickou a stála by stejně stranou veškerého dění. Bílá je krásná a takový by měl být pohled při správné a vyvážené funkci všech stran na naši společnost z vesmíru. Bílá je ideální stav. A toho, jak známo, nemůžeme nikdy dosáhnout.

Takže jsem pro maximálně sedm politických stran. Pro deset miliónů Čechů a Moravanů až dost. Ovšem jak zařídit, aby slušný, v minulosti nezkompromitovaný a organizačně schopný člověk do některé strany vstoupil a prošel aparátem až na vrcholovou úroveň, to už zařídit neumím. Ale přál bych si to.

Na druhou stranu rád čtu Feuchtwangera, Brechta, Vonneguta, Chevalliera, takže vím, že ani slušní lidé neslušnou společnost příliš nezmění. Jenom géniové, osobnosti a na takové se o dlouho čeká ...
09. 02. 2010 | 17:42

Hans napsal(a):

To Zbyněk Matyáš. Jen malý totaz k nástupnímu platu doktora. Co ten začínající doktor umí? Vy byste chtěl být od něj operován? To je ve všech oborech. Ten se bude několik roků zaučovat a až pak může samostatně léčit a mít odpovídající plat. Četl jsem článek jedné české lékařky v USA. Tam 1 rok pracovala zdarma. Až potom ji pouštěli sem tam k nějakému pacientu a to pod dozorem. Při tom u nás měla už udělány veškeré zkoušky. Také bych nechtěl letět s pilotem po zkouškách bez zkušeností. Ten plat 8500 je adekvátní k tomu, co může samostatně dělat.
09. 02. 2010 | 18:10

Antonín Uklízeč napsal(a):

Ach, jo, pani autorka si opet vymysli a cesti ctenari tleskaji. Administrativni papirovani v americkem zdravotnictvi je asi jedna osmina - ne jedna tretina. I tak je to ve veku zesitovanych pocitacu neuveritelne vysoka castka. V Jizni Korei to je asi 2-3%.

Proste a jednoduse k zapamatovani: americke zdravotnictvi je 1/8 HDP a papirovani v zdravotnictvi je 1/8 z 1/8 neboli 1/64.
09. 02. 2010 | 18:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Hans:
"plat 8500 je adekvátní k tomu, co může samostatně dělat." Nikoliv, není. Ostatně proto také emigrují tam, kde je ohodnotí přiměřeně. anebo se domníváte, že jinde jim dávají více z přátelství či ze soucitu? :))
09. 02. 2010 | 23:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Hans:
"Vy byste chtěl být od něj operován?" Malé poučení: operace jsou týmovou prací s činností i pro začínající lékaře, např. držení "háků", jestli víte, co to je.
09. 02. 2010 | 23:25

Zdravotni bratr napsal(a):

Pani Brixi, kdyz uz se takhle bavite o "zdravotnicich", tak nas trosku oddelte a nebo piste konkretne. Nechci se nechat hazet do jednoho pytle s Dr.co tento spatny system vyuzivaji ke svemu obohaceni misto k radnemu leceni pacientu. Myslim, ze SZP se pro pacienta snazi udelat dost, ale nekdy jeho vytizenost je taky neunosna, takze nejsme k vam pacientum vzdy prijemni, ale sami jsme take lide s psychikou, problemy atd. A v tomto state kdy ceska sestra musi zastat daleko vice prace nez sestry v zahranici (smer zapad), tak bohuzel syndrom vyhoreni se nekdy dostavuje casto. Ja za svoji praxi dosel taky na spoustu napadu, jak by se usetrilo, ale myslite, ze v tomhle state je k necemu podobnemu chut??!!
Dalnice se budou stavet dal s milionovyma uplatkama...dal budou chodit obchodni zastupci farmaceutickych firem nabizet "svoje kvalitni" leky za uplatek pro vedeni nemocnice/kliniky aby se jeho leky najednou zacli nabizet....je toho spousta co je ke zmene. Bohuzel uz prestavam verit ze se tady neco zmeni. Ale kdyz tady jeste porad v tomhle zasr... state jsem, tak uz me prestava bavit jen neustala kritika nasim smerem....nejvic me dozral boom pridavani platu sestram. Byla to jen medialni bublina a ted si vsichni pacienti mysli, jaky nemame penize. Samozrejme tato prace je poslani, ale stat se jiz nechova socialne a jako vsichni musime platit casto premrsteny najem, jidlo atd. a jen se nam zhorsuji podminky. Ja sam za sebe jsem se rozhodl taky utect. Zda se to uskutecni nevim, ale preji vsem pacientum at to neudela vice sestricek kterym dojde trpelivost ,aby se pak o vas nestarali sestry z Vietnamu/Ukrajiny.
09. 02. 2010 | 23:36

zákazník napsal(a):

Já to platím. Přesněji řečeno do vojny to platili mí rodiče. Od vojny to platím já.
Ale ještě nikdy se mě nikdo nezeptal jestli mi péče konkretního doktora pomohla.
Nikdy za mně neplatil léčbu žádný ústřední výbor ani spolek lékařů.
09. 02. 2010 | 23:36

Luba napsal(a):

Paní Brixi,
mohla byste se více rozepsat o tom zdravotním koordinátorovi?

Kdo to má být? Jaké má mít vzdělání? Kdo ho má zaměstnávat?
Jaký vztah má k pacientovi?
Je už někde v okolí tato funkce zavedena? Atd.

Také se domnívám, že není třeba mít geniální nápady za každou cenu.

Můžeme se inspirovat třeba u prvorepublikové nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
Dále by bylo vhodné obnovit institut rodinného lékaře a rozšířit systém domácí péče.
Jen tím by odpadla spousta nesmyslného nemocničního papírování.

Jde o to, aby se péče posunula do domácností - od anonymity k intimitě. Od institucializované nezodpovědnosti k zodpovědnosti bezprostřední, a to i hmotné.

Zdá se mi, že Váš objektiv je příliš širokoúhlý a uchází Vám drobné důležité vazby našeho zdravotnictví.
Např. to, že v soukromém sektoru jsou u nás znatelně vyšší platy než v tom státním pro zdravotnictví vůbec neplatí.
V USA to tak asi je, ale u nás je to dokonce obráceně.
10. 02. 2010 | 00:41

Charlie napsal(a):

paní Brixi

měl jsem komoušů plné zuby, ale co se týká zdravotnictví tak na tehdejší dobu bylo z odborného i lidského hlediska desetkrát lepší než to současné.
Doktoři i personál měli zajištěné téměř pevné platy (komouš o něco větší).
Dnes se víc než zdraví pacienta honí hlavou doktorovi starost o to, že má míň než kolega.
Ambulantním sazebník (vytvořený samotnými zdravotníky) přisoudil neúměrné zhodnocení + k tomu ještě kapitaci + všimné kapesné 30Kč.
Nemocniční lékaři, kteří často musí zachraňovat co ambulák zpackal dostanou fix a o všimněm kapesném se jim může jen zdát.
Po Listopadu vzniklo plno pojišťoven s přebujelým personálem, budovami, auty počítači.....a stohy papírů a DVD údajů, které stejně nikdo nikdy nemůže pořádně zkontrolovat.. no náklady strašné.

Uvedu příklad:
dnes vychází na obv. lékaře cca 2000 přihlášených pacientů á 56Kč kapitace = 112.000Kč za měsíc při pracovní době cca 120-140h. K tomu pár úkonů + návštěv s cesťákem a je na lehce na 200 - 300.000.
Když se mu něco nezdá šup s pacientem do nemocnice.
Nájmy prostor k ordinacím směšné - starostové se modlí, aby tam vůbec nějaký doktor ráčil býti.

Proti nemocničnímu jsou "vysmátí".
Je jasné, že nemocniční personál je na tom, co se týká mezd mnohem hůř.
Ale je to trochu pokrytecké - opakuji - sazebník dělali lékařské komise - zřejmě s tím, že se to u ambulancí pořádně přežene a stát tu do očí bijící křivdu bude muset tím nemocníčním vyrovnat.
Ale ouha - dodnes se to nestalo.

Troufám si tvrdit, že s dnešními téměř 280 miliardami by bolševik léčil stejně dobře a s čistější nestresovanou hlavou obou stran.

Privatizace celkem dobře fungujícího zdravotnictví byla kravina na druhou.
10. 02. 2010 | 01:35

podzim napsal(a):

OJE!!
10. 02. 2010 | 02:42

jogín napsal(a):

Paní Brixi popisuje zdejší zdravotnictví s dokonalou přesností. Jenže i přes nedostatky vcelku fungujícímu systému hrozí podstatné zhoršení. EU nařídilo systém jediné univerzální atestace- a jak rozeznat vysoce kvalifikovaného specialistu od začátečníka s dvěma lety praxe? Není to náhodou způsob jak poskytnout příležitost ke stlačení platů? Podívejte se na dnešní postupy po privatizaci nemocnice, vyházení "překvalifikovaných" lékařů je standart, naštěstí pro pacienty končí obvykle tak, že se personál rozuteče a nemocnice zkrachuje nebo se změní na LDN. Zdejší systém atestací byl vůbec nejdokonalejší způsob, jak zvyšovat a zaplatit kvalifikaci a kdyby ho převzalo školství, vypadalo by zdejší hospodářství jinak.
10. 02. 2010 | 10:02

simyr napsal(a):

Hm, sladit zájmy pacientů a zdravotníků, státní správy a pojiš´toven. Jo, už to mám- oprášíme beztřídní společnost, v té nejvyší formě- v komunismu, páč jinde to nepůjde. Peníze nebudou, každý dostane co potřebuje k zdravému a radostnému životu. Fabriky budou řídit nejlepší dělníci, páč vědí, co obyčejný člověk potřebuje. Zdravotnické zařízení bude řídit nejvíce nemocný pacient, páč jen ten ví, co nemocní nejvíce potřebují. A na Pražském hradě bude prezidentovat pí. Brixi, páč ta ví všechno. :)
10. 02. 2010 | 10:12

Charlie napsal(a):

dodatek

Píšete.....
V rámci diskuzí o reformě zdravotnictví proto mnozí odborníci, včetně lékařů, vyjadřují svou podporu pro systém jednoho plátce (jediné pojišťovny).

Už začíná být i v Americe jasné, že systém konkurence (soutěže) ve všeobecné zdravotnické péči vyčerpává prostředky i duševní pohodu lékařů i pacientů.

Zavedený tržní system se jeví mnohem méně spravedlivým i v odměňování jednotlivých lékařů a dalšího personálu.
Nelze reálně uhlídat skutečné výkony a jednotlivé položky na fakturách.
Jelikož se po odhalení některých (průzkumných) podvodných praktik téměř nic nestalo, tak se lze domnívat, že velká část úkonů ambulancí je jen fingovaná.
Návrat pod jednu pojišťovnu by byl dobrým řešením. Ale bez mzdových tabulek (pod. jako u státní správy) by nic na nerovnosti falšování a úrovni chování nic nezměnil.

Zdravím
10. 02. 2010 | 10:33

Hala napsal(a):

Poslouchala jsem v TV pořád z Dr. Šmuclerem(pokud komolím jména, pak se omlouvám). Je majitelem vysoce nadstartního stomatol. zařízení, a proto ho nepodezírám z lásky a chutí se vrátit k bývalému režimu. Tento lékař říkal, že jezdí po světě s přednáškou o organizaci zdravotnictví jaká u nás byla za komunistů. A údajně jsou všichni překvapení jak dobrá to byla organizace. Asi jsme v tomto zlikvidovali i to, co bylo dobré. Pokud stačím sledovat, pak onkologická společnost se k tomu vrácí. Nechtělo by to zrevidovat i ostatní obory, aby každy neléčil vše?
10. 02. 2010 | 11:09

Znalec napsal(a):

A něco pro Simyra,
kterej bude řídit Ministerstvo blbosti, protože ten je nejblbější ze všech.
10. 02. 2010 | 16:43

hanabrixi napsal(a):

Pane vlku, zdravím. Regulace, která by chránila zájmy a práva pacientů a zároveň umožnila souvislost mezi příjmy zdravotníků a kvalitou poskytované péče je přesně to, co je zatím tak těžké ... v jakémkoliv systému.

Pane Jirko H., děkuji. Souhlasím, že ta věta neměla být tak kategorická. Teď jsem ji upřesnila.

Pane Janovče a paní/pane Ami, cestu na Hrad s mezipřistáním na ministerstvu zdravotnictví Vám slíbit nemohu. O názory, které snad pomohou vidět a uchopit problémy "jinak", se budu dál snažit. :-)

Pane Antoníne Uklízeči, Vaše číselné údaje jsou částečně hodně staré (podíl zdravotnictví v HDP) a částečně mylné (podíl administrativních nákladů v celkových nákladech zdravotnictví). Příslušné odkazy jsem tady poskytla v jednom z dřívějších článku o americkém zdravotnictví.

Pane zdravotní bratře, kdysi jsem tady pod jeden z článků o zdravotnictví napsala poznámku, že samozřejmě existuje mnoho poctivých zdravotníků a že můj text se především snaží o zvýraznění systémových problémů, nikoliv o plošnou kritiku zdravotníků. To platí stále. Lepší systém umožňuje a nutí větší počet zdravotníků postupovat v zájmu pacientů...

Pane/paní Lubo, neexistuje jediné správné řešení pro české ani jiné zdravotnictví. Kdo s určitostí tvrdí, že má to správné řešení pro zdravotní reformu, přinejmenším příliš zjednodušuje (ať už na ideologických nebo omezených teoretických základech). Zkušenosti ukazují, že propojení lékařů do týmů, které mohou koordinovat potřebnou péči, je pro pacienta (a snížení nákladů ve zdravotnictví) lepší než systém izolovaných specialistů. Přístupy (zatím úspěšné experimenty) zahrnují např. integrované zdravotní systémy Kaiser Permanent a Geisinger v USA (kde koordinátor je napojen na pojišťovnu) nebo dobrovolné sítě lékařů (ve kterých je koordinátorem praktický nebo rodinný lékař a jeho role je klíčová, co se týče nejen prováděných výkonů ale také průběžných konzultací - v ordinaci, po telefonu i e-mailem - a osvěty).

Pánové a paní Charlie, jogíne a Halo, ano, československé zdravotnictví, školství, tělesná výchova a sport jistě měly navzdory svým mnoha vážným nedostatkům i důležité přednosti, které jsme asi nedokázali ocenit a nedokázali na nich stavět. Věřím, že kritické zhodnocení toho, co, jak a proč tenkrát fungovalo (a nefungovalo) je přínosem pro budoucnost.
10. 02. 2010 | 17:00

Karel napsal(a):

Peníze plynoucí do zdravotnictví jsou soustavně tunelovány, morálka lékařů je velmi pokleslá a při tom nemají za nic zodpovědnost.
10. 02. 2010 | 17:35

Helena napsal(a):

Pro Hanse a jemu podobné. Nastupující lékař má za sebou 6 let školy, je vysoce kvalifikovaným odborníkem ajako takový má na trhu práce podstatně vyšší cenu než oněch 8500 Kč. Koukáte se první 2 týdny, poak už normálně provádíte práci lékaře, tj. píšete příjmy, propuštění, navrhujete vyšetření, léčbu. Vše samozřejmě konzultujete s starším lékařem. Sama jsem začala sloužit už měsíc po škole - sama, jen s příslužbou na telefonu, vzhledem k nedostatku lékařů a ke snaze ředitelů nemocnic ušetřit za každou cenu, jsem kromě svého kmenového oddělení sloužilo ještě jedno nebo i 2 další, celkem jsem mívala sama na starosti až 60 pacientů a navíc konziliární službu ze svého oboru pro celou nemocnici. Taková je realita našeho zdravotnictví, bez atestace, bez zkušeností, ale musíte se stím poprat. A mladí lékaři se také statečně perou, za cenu bezesných nocí, neustále pod obrovským tlakem z toho, že někomu ublíží, jednou nohou v kriminále. Průměrný plat lékaře nedosahuje ani průměrného platu v ČR, ono se píše, že lékař má 50000 měsíčně, ale to, že má třeba taky 300 hodin přesčasů měsíčně ( a to řada kolegů na ARO, záchrance a chirurgiích má) a doma je pořádně neznají, to už se nepíše. Český pacient žije v bludu, že lékař je bohatý. To bylo za první republiky, dnes má kdejaký řemeslník na hodinu víc než já. Ten, kdo je tu vykořiťován, je lékař. Pojišťovny neuhrazují plné náklady na léčbu, např. za operaci, která stojí 30000, zaplatí jen 10000. To se pak nedivte, že managment ty peníze musí nahrabat někde jinde, částečně se snaží vykazovat více vyšetření, které pojišťovna platí dobře, no a částečně krade doktorům a sestrám n platech. Vy si myslíte, že ti doktoři utíkají do zahraničí kvůli nějakým zážitkům nebo co, vždyť je to pro ně obrovsky obtížné - musí precizně zvládnou cizí jazyk, opustit rodinu nebo ji naopak přimět, aby šla také, vy si myslíte, že by to dělali, kdyby nemuseli? Jenže ty podmínky zde - a to jsem ještě nezmínila systém postgraduálního vzdělávání - jsou tak příšerné, že by tu zůstal jen blázen. A pacienti by místo toho kydání hnoje na lékaře měli být rádi, že tu vůbec ještě nějaký ten blázen, který je po 72 hodinách nepřetržité služby ošetří.
10. 02. 2010 | 19:53

Karel napsal(a):

Helena
Každý začínající pracovník to má těžké, jenže mladí dnes chtějí všechno hned.Po šesti letech studia vysoce kvalifikovaným odborníkem? To si myslíte nebo Vám to někdo prokazatelně řekl? Lékaři jsou jediní, kteří studuí vysoké školy? Strojař po vysoké je také vysoce kvalifikovaným odborníkem že hned navrhuje tlakovou nádobu reaktoru? Píšete, že lékaři jsou jednou nohou v kriminále. Znáte takový případ? Na ty počty lékařů a příslušných průšvihů.
300 hodin přesčasů měsíčně. A jak ty přesčasy vypadají? Je to spíše pohotovost na pracovišti, samozřejmě nevýhoda, že je omezen volný čas. Ale takových profesí je celá řada. Třeba hasiči.
10. 02. 2010 | 21:50

Zdravotni bratr napsal(a):

Karel
No srovnavate nesrovnatelne. Urcite se na tvorbe takove veci bude podilat sakra pracovniku aby nebyl druhy Cernobyl. Nevim kde pani Dr. nastoupila, ale realita takova je, ze pokud je nekde krize o lekare, tak ho tzv. "hodi do vody" a musi se naucit. Sam muzu mluvit ze zkusenosti prace na JIP, kde jsme zacinajiciho lekare museli upozornovat na podavani medikace a vlastne mu radit ordinaci. Samozrejme lekar musi znat ucinek farmak a zkusena sestra by nemela podat nesmyslnou medikaci i v pripade kdyby takova ordinace byla predepsana. Zdravotnici by hlavne meli pracovat jako tym a to je pak kvalitni lecba pro pacienty (bohuzel rada Dr. se citi nadrazenych a mysli si ze jen oni se podileji na lecbe, ale to je samostatna kapitola mezi SZP,NZP a Dr.)
Jinak jak pisete k prusvihum...tady bych Vam dal bohuzel zapravdu. Je dost pripadu poskozeni lekarem/zdravotnikem a vec byla ututlana....
K tem prescasum....jsou na hodne pracovistich=nedostatek personalu (nemoci,nedostatecny stav atd.) a to se pak projevuje na kvalite prace.
Ja myslim ze diskutovat na tohle tema pro nezasvecene nema cenu, kazdy vidi pohled ze sve strany. Stejne jsou veskere chyby ve vedeni tohohle statu, potazmo jsou to jen figurky za ktere tahaji mocni a bohati. Ja uz neverim, ze CR se da dohromady, protoze kdyz uz i ja vidim jak by se daly usetrit miliony ve vydajich MZCR a nejsem jedinej (v ekonomice nevzdelanej) a ty fundovane to nenapadne (nechce), tak kam to muzeme dopracovat. Ale na druhou stranu politiky taky chapu...i kdyby nakrasno tam byl nekdo kdo by chtel neco zmenit, tak nema sanci. Pokud by to melo omezit neci kapsu kdo na tom vydelava, tak ten nekdo bud nabidne uplatek a nebo zacne vyhrozovat....a nedelejme si iluze...uz jsem zminil treba ty dalnice...tam padaji takove castky, ze jsou vsichni uplatni...a pokud by se ta vyjimka nasla co by nechtela "spolupracovat" tak nez by si nekdo nechal ujit takovy ksefty, tak tu osobu necha odstranit a bude jedno jak....no ale to uz jsme zase nekde jinde....
10. 02. 2010 | 22:52

max aue napsal(a):

Rychlou a spolehlivou pohřební službou.
11. 02. 2010 | 08:12

Luba napsal(a):

Paní Brixi,
napsala jste:

"Přístupy (zatím úspěšné experimenty) zahrnují např. integrované zdravotní systémy Kaiser Permanent a Geisinger v USA (kde koordinátor je napojen na pojišťovnu) nebo dobrovolné sítě lékařů (ve kterých je koordinátorem praktický nebo rodinný lékař a jeho role je klíčová, co se týče nejen prováděných výkonů ale také průběžných konzultací - v ordinaci, po telefonu i e-mailem - a osvěty)."

Je pro Vás tak náročné vysvětlit, co ten koordinátor konkrétně dělá a jaký poskytuje pacientovi servis?

A co si máme představit pod těmi integrovanými zdravotními systémy?

Začínám Vás podezřívat z toho, že operujete s pojmy, kterým sama v úplnosti nerozumíte - jinak byste to dokázala jednoduše vysvětlit.
15. 02. 2010 | 11:52

Luba napsal(a):

Tedy, co ten koordinátor koordinuje?

A co integruje integrovaný zdravotní systém?
15. 02. 2010 | 11:56

Yeti napsal(a):

Myslím si,že je přliš mnoho dojmologie v některých přízpěvcích.Jednak je zapotřebí definovat síť nemocnic.Pseudoreformy některých lékařských diletantů péči o pacienta pouze zhoršují.To co je úplně nechutné je umělé vytváření rozporu mezi pacientem a lékařem.Bohužel laická veřejnost je tím nasáklá.Mohou za to nejvíce některá media a primitivní politici s VŠ vzděláním(MUDr etc.),kteří si budují karieru kydáním hnoje na svoje bratry a sestry zdravotníky.Rovina problému zdravotní péče však vede jinudy.Jedná se o věcnou znalost fungování nemocnic různé velikosti a celého systemu.Rozhodně nepomůžou úžasné bláboly o podnikatelském záměru a zisku v nemocnici,která se nevyhýbá péči o všechny pacienty i ty staré,nemocné a velmi drahé.Kdyby dotýčný guru někdy seděl na poradě vedení takové nemocnice,pak by zjistil,že nemocnice musí investovat do kvalitní léčby,technologie a musí si udržet,pokud možno kvalitní personál a nemůže mít zisk!!!Kdyby nemocnice zisk měla, ošidila by pojištěnce i personál.Pokud se týče výkonu lékařského povolání je jedno z nejtěžších.Lékař se učí celý život,musí používat alespoň jeden cizí jazyk aktivně,a hlavně nemá špunt na vypouštění vší té hrůzy a lidského utrpení,které vidí včetně rosudků smrti,které napíše živým pacientů,kteří se na něj dívají očima důvěry a naděje,která už není.Vrcholem lékaře je psát odborné nálezy,resp.rosudky svým vlastním rodičům a určovat zda už je je zapotřebí morfium,aby bezbolestně opustili tento nádherný svět.Jinak pro laiky služba v nemocnici znamená,že ráno přijdou do práce,odpracují řádnou směnu a pak pokračují ve službě do rána,kdy nastupují další plnohodnotnou směnu a pak jdou druhý den odpoledne domů.Další služba je veekendová.Ta začíná v pátek ráno a končí v pondělí odpoledne.Lékař,který slouží,je nejpozději v 55 letech vyhořelým důchodcem(dle pracovní exposice,ne dojmologii),ale na něj se nevztahuje dřívější odchod do důchodu,jako jiným.Zrovna tak jsou mu daněny i přesčasy stejně jako normální směna,když ostatní lidé leží již na gauči,nebo u vody.Už vůbec nemluvím o tom,že lékař nežije,jeho osobní život je redukován a platí za to mnohdy krutou cenu-není se svými dětmi a rodinou.Medicina je mým posláním,ale jsem bohužel již zhnusen hyenismem přístupu k lékařům obecně.Psychicky mě drží nad vodou úsměv a vděčnost starých(i mladých)pacientů.A nakonec ať se nikdo nesrovnává speciálně s nemocničním lékařem,když o obsahu a náročnosti jeho práce nic neví.A mladý lékař chce taky žít a ne aby byl trestán za to,že vystudoval v tvrdé šestileté řeholi medicinu.V civilisované zemi má asi tak až 10x více.Je v tom totiž vyjádřena úcta k nenjnáročnější profesi a ne něčí hamižnost.
15. 02. 2010 | 21:14

1888 napsal(a):

Za komancu bylo kde co lepsi. Melo to pouze drobnou vadu. Lide se dozivali v prumeru o pet let mene, nez nyni. Dostali jsme se do stavu, kdy vsechna nebezpeci rostou a pri tom zivotni rizika klesaji. To jsme to tedy dopracovali.
15. 02. 2010 | 22:33

MARNOV napsal(a):

Pokud je Váš výrok pravdivý(Způsob odměňování zdravotnického personálu ovlivňuje náklady a kvalitu zdravotní péče) je řešení jednoduché: ze stejného balíku dejme víc peněz zdravotníkům... a pacient bude jistě spokojený. Nebo taky ne, ale to bude znamenat, že výrok je nepradvivý.
Cestou k poznání je Vaše tvrzení: ...systém "je zaměřen na objem úkonů spíše než celkovou přiměřenost a kvalitu péče." Pokud tomu tak je, pak ze systému vypadl pacient a jeho zdraví.
Jak je vůbec do systému zavedena zpětná vazba od pacienta? Není? Pak nemůže systém zajišťující zdraví pacienta správně fungovat. Zhovadilosti typu regulace DOCHÁZKY pacienta k lékaři jsou z hlediska zdraví naprosto zcestné.
15. 02. 2010 | 23:27

DDD napsal(a):

Marnov - zpětná vazba od pacienta je z principu nemožná. Nejde o opravu auta, subjektivní zlepšení pacientova zdraví často nemá přímou souvislost s náklady. Pacient nemá z různých sůvodů možnost volit si "dodavatele",zejmena ne na základě ceny (platí pojišťovna a ještě paušálem). Nefunguje tu z principu konkurence. Možná do určité míry konkurence v kvalitě, ale i to se těžko hodnotí, pacient nemá relevantní informace.
17. 02. 2010 | 01:15

DDD napsal(a):

Článek je plný jistě správných a důležitých požadavků a principů, bohužel velmi nekonkrétních. Jak přesně pomůže pozice koordinátora? Obdobnou činnost do jisté míry vykonává praktický lékař, nebo by alespoň měl.
Je marné hledat recept na problémy současných zdravotních systémů v oblasti jejich řízení. Problémem je skladba péče jako takové, protože v oblasti zdraví existuje a vždy bude existovat poptávka bez ohledu na cenu (náklady). Zdravotnická technologie je natolik vyspělá, že její plné nasazení pro veškerou populaci si žádná společnost jednoduše nemůže dovolit. Co by opravdu pomohlo, by bylo zlepšení zdravotního stavu populace v oblasti nejčastějších civilizačních chorob, jejichž léčba alokuje velkou část dostupných prostředků a u nichž by bylo možno prevalenci ovlivnit prevencí...
17. 02. 2010 | 01:24

Dalimír napsal(a):

Dobrý den ve zdravotnictví by se nikde neměli vybírat peníze páč je to pod lidskou důstojnost ! Systém socialistického zdravotnictví byl o poznání pro pacienta lepší jak co se děje ted ! Je to vše šlendrian ! Všude s nás pacientů tahají jen peníze ! Pryč s kapitalismem ! A páni doktoři si musí uvědomit že jsou tu pro nás pacienty a dnes je to bohužel opačně ! To co přináší ta mnohými opěvovaná svoboda a demokracie je bohužel pro běžného občana a pacienta kontraprodoktivní ! Proto budeme bojovat za návrat socialismu ale s lidskou tváří ! Dal.
17. 02. 2010 | 10:09

Dalimír napsal(a):

Dobrý den paní Brixi víte sama že u nás v česku bylo vždy složité něco vyřešit ku prospěchu všeobecnému ! Asi to máme jako národ v genech ! NEJVÍCE mě ale štvou ti prozápadní křiklouni i z řad zdravotnického personálu kteří u nás zadarmo vystudovali a ted se všude chvástají kolik si v americe vydělají ! To vím to se i těm americkým kapíkům líbí zde vystudovat a pak jít domů za dolárky v pohodě pracovat! Jsme asi dost hloupý národ když se necháme od všech využívat , i v četně slováků ! Těch tady zadarmo študuje nejvíce ! Paní Brixi po mnoho let si zde pěstujeme a rozmazlujeme romské etnikum ,dále pak jsme dovolili hordám vietnamců se zde usadit a o neplodném bratříčkování se slováky ani nemluvě ! Vždy jsme museli v globálu na vše doplácet a trvá to stále ! Paní co to je za postoj naší slavné vlády když jsme jako národ zadlužení až po uši a přitom rozdáváme stamiliony eur ? Třeba ted určitě nenávratná pujčka Litvě ! A takových příkladů bych mohl uvést nespočet ! Každý je svého osudu strůjcem jak se říká tak od budoucnosti neočekávejme nic positivního tečka Dalimír
17. 02. 2010 | 12:00

občanka napsal(a):

Lékaři jsou nejlépe organizovanou profesní skupinou u nás. Mají nejvyšší zastoupení v parlamentu (doktorů je tam nejvíce a jsou nejlépe volitelní) a až na dvě výjimky (Stráský a Jurásková) byli všichni ministři lékaři. Přesto naše zdravotnictví spolyká neuvěřitelné množství peněz a všichni jsou (alespoň na veřejnost) nespokojeni. Můj závěr je ten, že z toho nepořádku ve zdravotnictví má příliš mnoho lékařů v podstatě užitek a vyhovuje jim to. Jinak si neumím vysvětlit, proč si už neudělali požádek. Lobistickou sílu na to mají. Včera si pan Pafko v MFD stěžoval na špatné vzdělávání mladých lékařů. Tak se ptám, co proboha v té lékařské komoře dělají, že si za 20 let neudělali pořádek?
Moje největší stížnost na lékaře je ta, že se až na vzácné výjimky neumí chovat a mají problém i s takovými základními věcmi jako je pozdrav při příchodu pacienta a při rozloučení. Sami nemají osobní zkušenost,protože se léči protekčně u svých spolužáků a asi nikdy nebyli u kolegy anonymně.
17. 02. 2010 | 14:15

Dalimír napsal(a):

Paní Brixi tak bych si představoval reakce všech blogerů na příspěvky do zdejšího portálu váženého pana Stejskala ! Ale od politiků je tohle nemožno očekávat , oni jsou zahleděni hluboko do vesmírných dálek ! Přeji Vám stálé zdraví a co nejvíce aktualních témat Vámi zde uvedené ! Dalimír.
17. 02. 2010 | 15:08

Hana Brixi napsal(a):

Yeti -- chápu a souhlasím, že systém by neměl penalizovat lékaře, pro něž je jejich profese posláním. Byrokrati (a mnozí akademici) se snaží vymyslet, jak motivovat k zájmu pacientů ty, pro něž je práce ve zdravotnictví (tak jako kdekoliv jinde) spíše "způsobem výdělku"...

Luba -- mým cílem je zatím (stále na dálku) spíše podnítit diskuzi a hledání lepších řešení než předkládat něco jako to jediné správné řešení

občanka -- zajímavý postřeh...

Dalimír -- rozumím, ale nevinila bych za naše probémy ani Vietnamce ani jiné cizince. Ptala bych se spíše jestli naše veřejná politika (hospodářská politika, zdravotnická politika,...) sleduje veřejný zájem. Pevné zdraví i Vám.
...
18. 02. 2010 | 03:50

MARNOV napsal(a):

To DDD:
Zkuste přemýšlet o zavedení zpětné vazby, která vyhoví 95% pojištěnců. Pro zbytek musí platit jiný režim. Vy se snažíte podle 5% pojištěnců vytvářet systém pro většinu pacientů. Opravy auta, dodavatele a další do toho nepleťte. Spíš se zamyslete čí zájmy má z podstaty chránit pojišťovna a jaké má pravomoce proti zneužívání za strany lékařů i pojištěnců. Vidím že na její funkci máme odlišný názor. Pojišťovna sice má určité atributy finanční instituce, ale není to banka ANI ÚŘAD. Nelíbí se mě, že se snažíte z pojištěnců dělat pouze ty ovce které dle svého nejslepšího přesvědčení lékaři a pojišťovna oholí. Jediné čím se liší osobně placené zdravotnictví je právě to, že o zaplacení rozhoduje pacient. To lze zabudovat i do našeho systému, který považuji za výborný. Pouze je neustále znervozňován různými zájmy, politickými zásahy,upadajícím školstvím a morálkou obecně.
18. 02. 2010 | 23:17

max aue napsal(a):

Všichni jsme tady jenom na dovolené od hrobaře. Proč, kčertu už, je ZDRAVOTNICTVÍ takový "problém"? Jestlipak to není náhodou tím, že je pro všechny české simulanty prakticky zadarmo? Vsadím se, že když budu chtít býti na nemocenské půl roku, nikd a nic mi vtom nezabrání. A to mám skutečný zdravotní problé jenom s horní jedničko - kdysi mi jej vyrazili při hokeji a mám tam korunku. Bílým OSVČ nazdar!A už stímto tématem neotravujte!Děkuji.
21. 02. 2010 | 10:46

Helena H. napsal(a):

Paní Brixi, díky za Vaše blogy, ráda je čtu i diskusi, kterou vždy podnítíte.

Dovoluji si přispět do diskuse svými pohledy:
Považuji za velmi aktuální problémy našeho zdravotnictví toto: dlouhodobá preference ambulantního sektoru na úkor nemocničního, potažmo lůžkového. Domnívám se, že lůžkový sektor jako celek funguje na pokraji svých možností. V ambulantní péči je situace již taková, že si dovolím říct, že řada ambulantních lékařů ztratila soudnost. Za relativně velké peníze od zdravotních pojišťoven (pozor, všechny jsou veřejné, ne pouze VZP) si dnes více-méně dělají, co se jim zlíbí. Tím myslím např. , že někteří zkracují ordinační dobu /odpoledne je v ordinacích nenajdete a návštěvní služba je minimální nebo vůbec, zavádějí si různé systémy objednávek, které jsou pro pacienty překážkou, vybírají sponzorské či jiné příspěvky, a to kromě oněch „regulačních“ poplatků, které nic neregulují. Zdravotní pojišťovny efektivně nekontrolují jak je zajištěna dostupnost péče, mají svoji vlastní a netransparentní kontraktační politiku, a vše tak nějak plyne. Lékaři z "privátu" jsou tzv. "za vodou" a mnohým z nich chybí pocit odpovědnosti k veřejnosti. Omlouvám se všem, kterých se to netýká! Nicméně, ambulantní sektor je u nás jednoznačně zvýhodňován a tato situace přetrvává již od počátku 90. let, kdy podpora soukromého sektoru byla oficiální strategií zdravotnické reformy. Tenkrát se všeobecně věřilo, že soukromý sektor přinese zlepšení a větší efektivitu. Situace je však mnohem-mnohem komplikovanější! V současné době nerovnováha v odměňování mezi ambulantním (soukromým) a nemocničním ( většinou veřejným)sektorem ochromuje fungování zdravotnictví, jeho kvalitu a výkonnost. Lékaři v nemocnicích si vylepšují příjmy dalšími úvazky (v soukromém sektoru), jsou „rozlítaní“ a nesoustředění, v nemocnicích se musí často improvizovat, řadoví lékaři jsou přepracovaní, naštvaní, nepřátelští k pacientům i k sobě navzájem atd. Navíc se všeobecně ví, že manažerské platy v nemocnicích jsou neúměrně velké ve srovnání s platy těch, kteří to tam musí "oddřít". K tomu dlouhodobý nedostatek sester, které rovněž nechtějí pracovat v těchto podmínkách a za stávající platy. A aby toho nebylo málo, v posledních letech se objevil nový velký problém - postgraduální specializační vzdělávání. To se týká mladých, začínajících lékařů, bez specializace nemohou samostatně pracovat. Většina specializace se odehrává v nemocnicích a jenom fungující nemocnice ji mohou dobře zajistit. Systém je dnes tak „přereformovaný“ , že je v rozkladu.

Mně se popsaná nerovnováha jeví jako neudržitelná. Jeden z důvodů celé bídy je podle mého soudu to, že zdravotnictví dlouhodobě neřídí odborníci, a obor "public health/veřejné zdravotnictví" a jeho infrastruktura nejenom, že nejsou rozvíjeny, ale naopak, jsou soustavně likvidovány; postupně byly zrušeny vědecko-výzkumné instituce (Ústav sociálního lékařství a organizace zdravotnictví, Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Národní centrum podpory zdraví, nebo téměř zrušeny tím, že je MZ přestalo financovat (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a jeho Škola veřejného zdravotnictví). U dalších zas byla podstatně omezena činnost (SZÚ a Zdravotní ústavy v krajích).

A poznámka na závěr: V ČR převládá úzce medicínský přístup řešení zdravotních problémů, není ochota ani potřeba vytvořit a komplexní systém podpory zdraví. Prostředky věnované na podporu zdraví z roka na rok klesají. Existující intervence jsou zaměřené jenom na malou část populace a časově omezené, jejich návaznost, pokud je, tak je spíše nahodilá. Důsledky toho, že se v u nás vypije zhruba jednou tolik alkoholu na hlavu (jsme No 1 v EU) a vykouří téměř jednou tolik cigaret na osobu, než je tomu např. ve Švédsku, ani sebelepším zdravotnictvím /tj. poskytováním léčebné péče nemocným lidem, nevyřešíme!
22. 02. 2010 | 11:49

hanabrixi napsal(a):

Paní Heleno H.,

díky za Vaše pohledy. Velmi podnětné. Varování ohledně neudržitelnosti bohužel mnozí uvěří, až když systém selže. A to, jak víme, platí nejen u zdravotnictví.

Zdravím Vás!
08. 03. 2010 | 16:13

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 02:45

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 03:53

auto insurance rates napsal(a):

Thanks for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal web-site. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">massachusetts auto insurance rates</a>
15. 10. 2011 | 11:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy