Energetika po Fukušimě: Obnovitelné zdroje versus jádro (část II.)

18. 02. 2013 | 10:00
Přečteno 8050 krát
V návaznosti na listopadový seminář MDA (Masarykova dělnická akademie) a FES (Fridrich Ebert Stiftung) o české energetické politice, na němž jsem prezentoval současné světové trendy v energetice, jsem na toto téma pro Deník Referendum připravil sérii několika článků. Provedu v nich čtenáře fakty a grafy ilustrujícími stav jaderného průmyslu, dynamiku investic do různých technologií, podrobnosti o změnách v energetice v sousedním Německu, jakož i problematiku stávající české energetické koncepce a jak dál s podporou obnovitelných zdrojů energie.

Část 2: Obnovitelné zdroje versus jádro

Minule jsme se věnovali tomu, jaký vliv měla v posledních dvou letech fukušimská jaderná havárie na jadernou energetiku. Viděli jsme, že už před březnem 2011 toto průmyslové odvětví, které uplynulá dvě desetiletí stagnovalo, začalo vykazovat příznaky úpadku. Ukázali jsme také, proč lze po tragédii v Japonsku očekávat spíše jeho další urychlení.

Dnes se podíváme na situaci jaderných technologií v perspektivě globálního energetického sektoru a zejména pak ve srovnání s moderními obnovitelnými zdroji energie.

První graf ukazuje vývoj globálního trhu s energetickými technologiemi od roku 1970: pro každý rok jsou vyneseny objemy nově instalovaných výkonů v barevných sloupcích odpovídajících dané technologii:Všimněme si toho, co jsem ukazoval už minule, totiž že jaderné reaktory (červená barva) zažily rozmach v 70. a 80. letech, ale v posledních dvou desetiletích se téměř žádné nové nestaví. Podobně je vidět dominantní roli nových plynových elektráren (šedá barva) v období kolem roku 2000. Nejpodstatnější z hlediska trendů posledního desetiletí je ale masivní nástup obnovitelných zdrojů energie (žlutá je fotovoltaika, světle modrá vítr, tmavěmodrá voda a zelená biomasa). Ty už v roce 2010 z hlediska instalovaných výkonů přesáhly celoroční objem všech energetických technologií budovaných v letech 1970 až 1998 (viz vodorovná tmavá čára).

Nesporným fenoménem, dobře viditelným na grafu, je také velký nárůst počtu nových uhelných elektráren (černé sloupce) v posledních šesti letech. Prakticky všechny jdou na vrub Číny, což je krásně vidět, pokud se podíváme na globální statistiku po odečtení této jedné země (tj. svět mínus Čína):Vidíme jednak, že uhelných elektráren se jinde než v Číně mnoho nestaví, a ještě lépe zde vynikne dominantní postavení obnovitelných zdrojů za poslední roky v celosvětovém měřítku.

Následující graf ukazuje totéž co dva úvodní, tj. roční objem nově instalovaných výkonů, ale nikoliv pro celý svět, ale pro evropskou sedmadvacítku:Je vidět rostoucí význam obnovitelných zdrojů – větrných elektráren (modrá) po roce 1998 a solárních elektráren (zelená) po roce 2008. V roce 2011 představovaly obnovitelné zdroje celé dvě třetiny nově instalovaného výkonu v Evropské unii.

Revoluci v energetických technologiích zahájila právě Evropa, i když v posledních letech ji předhání Čína a Spojené státy (k tomu ještě dále). V Evropské unii došlo od roku 2000, tedy za posledních jedenáct let, po započtení nově instalovaných elektráren a odečtení těch vyřazovaných k následujícím změnám v instalovaných výkonech:Tedy v součtu ubyly desítky bloků (celkem 38 000 MW) elektráren jaderných (červená), uhelných (šedá) a spalujících topné oleje (černá). Zato masivně přibyly plynové elektrárny (žlutá, 116 000 MW nového výkonu), větrné (modrá, 84 000 MW nového výkonu) a fotovoltaika (zelená, 47 000 MW nového výkonu.

Změny v takových objemech se samozřejmě začnou citelně projevovat ve skladbě zdrojů při výrobě elektřiny (rychle rostoucí podíl proměnného výkonu na úkor velkých bloků původně postavených pro provoz v režimu tzv. základního výkonu, tedy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu), v ekonomice provozu instalovaných elektráren (buď nižší roční využití plynových, uhelných a případně jaderných bloků, nebo odstřižení dodávek obnovitelné elektřiny) i v chování rozvodných a distribučních sítí (namísto jednostranného přenosu elektřiny směrem z velkých centrálních zdrojů ke spotřebiteli je potřeba zvládat dynamický provoz soustavy, kde se stále více elektřiny vyrábí decentralizovaně v malých zdrojích často s proměnným výkonem). To samozřejmě nelze dobře zvládat, pokud se nezmění systém a pravidla, na jejichž základě výroba a distribuce elektřiny fungují. Jsou to ale problémy technologicky i ekonomicky řešitelné, je-li k tomu politická ochota a vůle. Podrobněji se k tomu vrátíme v jednom z příštích pokračování, kde si ukážeme na příkladu Německa a některých dalších zemí, co konkrétně se tam děje s energetikou při přechodu na obnovitelné zdroje a jaká jsou možná řešení těchto nových fenoménů.

Nyní zpátky k dnešnímu tématu. Porovnáme-li v následujícím grafu nově instalované výkony (v MW za rok) tří vybraných technologií – jaderných (červená), větrných (modrá) a solárních (žlutá) – vidíme, že obnovitelné zdroje, u nás stále ještě posměšně považované za okrajové a doplňové, ve skutečnoti už řadu let mnohonásobně předstihují jaderné reaktory, které naopak – opět v příkrém rozporu s fakty – u nás leckdo považuje za jedinou zavedenou technologii, která v dostatečném měřítku nabízí alternativu spalování fosilních paliv (uhlí, plynu či ropných produktů).Vidíme tak například, že v roce 2012 se ve světě postavilo celkem 76 700 MW větrných a solárních elektráren, ale jenom necelé 3 000 MW elektráren jaderných.

Je třeba samozřejmě vzít v potaz rozdílnou míru využití instalovaného výkonu: zatímco jaderné elektrárny mají vyšší vytížení (v ekvivalentu maximálního výkonu asi 6500 hodin ročně), větrné mají nižší (cca 2200 hodin ročně) a solární ještě menší (cca 1000 hodin ročně). To zkrátka znamená, že při stejném instalovaném výkonu vyrobí jaderné reaktory větší objem elektřiny.

Nicméně i po přepočtu na reálně vyrobené množství energie zůstává mezi nově budovanými obnovitelnými a jadernými elektrárnami řádový rozdíl: větrné a solární elektrárny uvedené do provozu v jediném roce 2012 vyrobí cca 130 TWh (terawatthodin) elektřiny ročně, což je pro srovnání více než dvojnásobek veškeré spotřeby ČR. Je to také ekvivalent asi dvaceti velkých (1000 MW) jaderných reaktorů. Takové reaktory se ale v roce 2012 dostavěly pouze tři, a za posledních pět let jich průměrně přibylo každý rok ještě méně (jen něco málo přes dva).

Propastný rozdíl mezi jadernými a obnovitelnými zdroji energie lze samozřejmě nahlížet z více úhlů. Doposud jsme se zaměřili na instalované výkonu a potenciál vyrábět určité množství elektřiny – to má význam z hlediska dodávek energie a potenciálu obnovitelných zdrojů nahradit jaderné (nebo také uhelné) elektrárny.

Pokud se zabýváme oběma možnostmi z pohledu investora nebo průmyslu, zajímavější je, kolik peněz se do toho či onoho investuje - jinými slovy, jak velký je související peněžní obrat či objem trhu. Obrázek samozřejmě koreluje i s instalovanými výkony, ale přesto se na něj podívejme.

Následujících několik grafů je převzato z prezentace analytiků agentury Bloomberg. První ukazuje souhrnný objem investic do nových obnovitelných zdrojů. Vidíme, že v roce 2011 dosáhl asi 260 miliard dolarů (novější korigovaná čísla uvádějí dokonce 280 miliard).Pro srovnání jsem vynesl do stejného grafu informace o tom, kolik se v roce 2011 investovalo do nových jaderných zdrojů: je to 16 miliard dolarů, přičemž prognóza amerického federálního úřadu pro energetiku říká, že v příštích čtyřech letech tento ukazatel poklesna až na pouhých 5 miliard dolarů ročně.

O stále nižší ochotě investorů utrácet za nové reaktory jsem se zmínil už minule. Jedním z faktorů je ten, že zatímco měrné investiční náklady (například na 1 MW instalovaného výkonu) do moderních obnovitelných zdrojů meziročně klesají, náklady na nové jaderné reaktory rok od roku rostou. Zatímco v počátkem tisíciletí prakticky všichni očekávali, že vylepšené a optimalizované reaktory budou stát „pouze“ dvě až tři miliardy dolarů, dnešní ceny závratně stoupají až nad deset miliard dolarů za jediný reaktor. Stavba nového reaktoru EPR ve finské lokalitě Olkiluoto byla roku 2002 schválena parlamentem s tím, že přijde na 2,5 miliardy EUR. Smlouva s francouzskými dodavateli v roce 2005 už byla na 3,2 miliardy. Dnes činí nejnovější odhad 8,5 miliardy EUR, přičemž termín dostavby se opožďuje už o pět let. Prakticky identická situace je i u následného projektu téhož reaktoru ve Francii. V USA se rozbíhají práce na dvou nových reaktorech, rozpočet na ně ještě před zahájením výstavby dosahuje 24 miliard dolarů.

Příští graf ilustruje právě opačný trend, tedy rychle klesající investiční náklady, u fotovoltaických panelů: od roku 2008 se jejich cena snížila na neuvěřitelnou čtvrtinu a už vloni spadla pod magickou hranici jednoho dolaru na instalovaný watt, jejíž překonání se ještě před pár lety očekávalo až kolem roku 2020. (Neschopnost nebo neochota českých úřadů sledovat tyto trendy a včas na ně reagovat je hlavní příčinou tzv. „solárního tunelu“ u nás, kdy výkupní ceny vycházely ze zastaralých a neúměrně vysokých cen, takže investorům stát poskytl neuvěřitelnou marži zisku, a to na úkor spotřebitelů energie.) Ceny fotovoltaiky můžeme to opět srovnat s investičními náklady na jádro, které jsou dnes v rozmezí 5 až 8 dolarů na watt (a to ještě vycházíme z poměrně optimistických odhadů):Pokles investičních nákladů se přímo promítá i do levnější energie, kterou obnovitelné zdroje vyrábějí. Lidem, kteří stále žijí v představách o neúnosně drahé a neefektivní výrobě elektřiny ze slunce nebo větru, snad otevře oči tento graf, opět od agentury Bloomberg. Ukazuje reálné výrobní náklady na elektřinu z větrných elektráren:V roce 2011 se už průměrné náklady snížily na úroveň 50 EUR za MWh (megawatthodinu), přepočteno na 1,50 Kč na kWh (kilowatthodinu). Vzhledem k tomu, že ceny elektřiny na evropské burze se pohybují mezi 45 a 55 EUR za MWh, větrné elektrárny se stávají plně konkurenceschopné. Opět pro srovnání jsou vyneseny výrobní náklady elektřiny v nových reaktorech, které se při současných, výše uvedených cenách pohybují na nejméně 100 EUR za MWh.

Faktem je tedy nejen to, že jaderná elektřina už stojí dvojnásobek toho, co elektřina v větru, ale také to, že nové reaktory naprosto nejsou schopny vydělat investorům zisky – tedy v situaci, pokud je masivně nedotuje stát nebo spotřebitelé, čehož se právě teď pokouší dosáhnout ČEZ.

Dnešní text, posuzující dnešní stav a perspektivy jaderných a obnovitelných zdrojů energie, ukončíme pohledem do Číny: země, která – jak jsme rovněž ukázali minule – je zdaleka největším stavitelem nových jaderných reaktorů. Je totiž také fakt, že Čína je také největším investorem do obnovitelných zdrojů energie, následovaná Spojenými státy a Německem:A máme-li se podívat na ambice, jaké si Čína klade ve svém současném pětiletém plánu, navzdory stavbě řady nových elektráren vidíme, že jednoznačným vítězem jsou i v této zemi obnovitelné zdroje energie: v roce 2015 bude mít 40 000 MW jádra, ale také 40 000 MW fotovoltaiky, 100 000 MW větru a celkem přes 400 000 MW obnovitelných zdrojů energie (kam však počítá i kontroverzní velké vodní elektrárny).Psáno pro Deník Referendum.
Upozornění: Postoje a názory vyjádřené v tomto textu jsou osobním hodnocením autora, nikoliv organizace Greenpeace.Mé předchozí texty na téma fukušimské jaderné havárie:
Lekce z Fukušimy (12. 3. 2012)
Fukušimská katastrofa - může k ní dojít i u nás? (21. 9. 2011)
Šest měsíců fukušimské katastrofy (11. 9. 2011)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

policejně rozehnat napsal(a):

Kuš, Beránku
Nejdřív vysvětlete co přesně znamená levelised a pak předveďte data kdy kde v česku kolik fouká.
A taky popište, jak tu obnovitelnou elektřinu budete doma v krechtu obnovovat, až jí na něco bude potřeba.
Pokud čtu dobře, tak nejnáročnější problém zatím je, jak se jí zbavit, když potřeba není. Což je většinou.
Když se vám tu nelíbí, odstěhujte se do Fukušimy. Uspořádáme vám na to sbírku.
My chceme svítit, když cvakneme vypínačem, ne kdy se fotobaronům zachce.
18. 02. 2013 | 10:11

Petr. napsal(a):

Pane Beránek, kolik máte listiných akcií ve fotovoltaice?
18. 02. 2013 | 10:12

Jiří napsal(a):

Pro pana "policejně rozejnat": Když k věci nemáte co říci a nerozumíte tomu, je lepší mlčet. Děláte ze sebe hlupáka, který jen opakuje to, co mu politici nakukají.
18. 02. 2013 | 10:42

Yosif K napsal(a):

Změny v takových objemech se samozřejmě začnou citelně projevovat ve skladbě zdrojů při výrobě elektřiny (rychle rostoucí podíl proměnného výkonu na úkor velkých bloků původně postavených pro provoz v režimu tzv. základního výkonu, tedy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu), v ekonomice provozu instalovaných elektráren (buď nižší roční využití plynových, uhelných a případně jaderných bloků, nebo odstřižení dodávek obnovitelné elektřiny) i v chování rozvodných a distribučních sítí (namísto jednostranného přenosu elektřiny směrem z velkých centrálních zdrojů ke spotřebiteli je potřeba zvládat dynamický provoz soustavy, kde se stále více elektřiny vyrábí decentralizovaně v malých zdrojích často s proměnným výkonem). To samozřejmě nelze dobře zvládat, pokud se nezmění systém a pravidla, na jejichž základě výroba a distribuce elektřiny fungují. Jsou to ale problémy technologicky i ekonomicky řešitelné, je-li k tomu politická ochota a vůle.
KONEC CITATU.

No o tom že jsou problémy se skladováním a distribucí zelené eletřiny "technologicky i ekonomuicky řešitelné" jsou ZATIM přesvědčedni pouze zelení fanatici typy Zubovova, Káča JauJau a Beránek = techničtí ignoranti kteří o "inteligentních sítích" pouze naprázdno žvaní a myslí si že BIOMASA JE MRKEV!!!!!
Kdyby nějaké intelighnetní síte existiovalz, už dávno je v SRN mají.

Co v SRN mají je sít která když zafouká vítr v Severním moři
tak rozvrítí distribuci elektřiny v Čechách.

DOKUD SE NEPODAŘÍ VYŘEŠIT SKLADOVÁNÍ ZELENÉ ELEKTŘINY, JE PODPORA ZELENÝCH ZDROJŮ NEBETYČNÝM PLÝTVÁNÍM. Plky technických ignorantů typu "biomasa=mrkev" o údajné existenci inteligentních sítí jsou politickými lžemi.
18. 02. 2013 | 10:48

oh napsal(a):

Beránku, opravdu je faktem, že elektřina z jádra stojí dvakrát tolik, co z větru, nebo jen jako obvykle lžete jak Rudé právo neblahé paměti?
Jo a do těch reálných výrobních nákladů "pochopitelně" nezahrnujete pár drobností - jako třeba potřebu regulace sítí která se "obnovitelných čerpadel na dotace" jaksi ze zákona netýká, to je zderma, že ano...
Proč mám věřit agentuře Bloomberg (poskytuje finanční služby, informace o akciích a provozuje vlastní TV stanici - tedy standarddní ekonomická nalejvárna toho, co investoři CHTĚJÍ slyšet) a Beránkovi, že vědí něco i o energetice?
Viděl jste někdy alespoň z rychlíku na 5km a v husté mlze větrné mapy ČR a chápete, jaké informace vám poskytují?
Jo a Beránku, nepochybně je levnější postavit jednu vrtulárnu než jadernou elektrárnu. Ale kolik vrtuláren byste musel postavit, aby jste dosáhl stejného stabilního dodávaného výkonu jako z té jedné JE? A kolik by stály potřebné sítě pro propojení toho vrtulového zázraku?
Zkuste sledovat i něco jiného než Bloomberg. Třeba tohle vypadá opravdu zajímavě: http://relevant.at/wirtschaft/energie/844920/strom-energiewende-kurz-vor-dem-scheitern.story
18. 02. 2013 | 10:48

kosoúhlý průmět kosočtverce napsal(a):

Beránek je gényjus,
Přímo továryš Odinkameň Ivan Semjonovič, co mu zlí ymperyjálysti říkají Einstein.
Prý vymyslí a nikoli hlavou, jak elektřinu skladovat, když nefouká a nesvítí a vymyslí i způsob jak jí ze skladu vydat. Fakt dobrý....

Ještě pár pojmů:
Beránku, jádro je obnovitelný zdroj. Pán neslyšel o množivých reaktorech??
Beránku, Černobyl nebyla elektrárna, ale fabrika na výrobu plutonia. A ta plutoniová fabrika z odpadního tepla jako přidruženou výrobu vyráběla navíc i elektřinu.
Beránku, tsunami zaručeně přiběhne po Vltavě a spláchne Temelín. Prostě přijde hrůůůzzza.
18. 02. 2013 | 11:16

Ládik!!! napsal(a):

Beránku,
zavřel jsi vrátka?
18. 02. 2013 | 11:35

Pepa napsal(a):

Pan Beránek získal odbornou erudovanost na tzv.obnovitelnou energetiku od excelentní odbornice na biomasu.Do politiky se dostala pomoci médií, které zinscenovaly rvačku z policajtem.Z politiky vypadla jak hadr z koštěte, když žvanila o biomase a nevěděla vysvětlit,co je to biomasa.Pan Beránek žvaní o tragédii v Fukušimě a nemůže vysvětlit, že za tragédií je opět
selhání lidského faktoru.Hlavní příčinou tragédie v Fukušimě byl
nedostatečně naprojektován náhradní zdroj energie pro chladící
zařízení reaktorů.
18. 02. 2013 | 11:43

standa novák napsal(a):

Jaderná energetika je drahá, nebezpečná a nákladná. Jestli ČEZ zahájí stavbu Temelína 2, zaplatíme to my spotřebitelé.
18. 02. 2013 | 11:51

Glosator napsal(a):

Prostě a jednoduše
1) Fotovoltaika předsatvuje NEJVĚTŠÍ TUNEL OD R. 1990, který sám překoná VŠECHNY OSTATNÍ TUNELY DOHROMADY!
2) OZE mohjou fungovat jen tehdy, pokud smečka kmotrů, spřažená s prodejnými politiky DONUTÍ lidi to kupovat za netržní ceny. NIKDO by ani "levné" větrníky nestavěl, pokud dy distributor nebyl DONUCEN od nich tu elektřinu kupovat. V Německu jim dokonce platí i tehdy, když tu elekřinu není síť schopna pojmout. Také je tam totiž zkorumpovaná sebranka politiků, i když ne tak, jako u nás. Zdroje s proměnným výkonem totiž vyžadují pohotovou REZERVU VÝKONU, které se pochopitelně PLATÍ, i když nic nedodává, protože se musí třeba zaplatit udržování roztopené uhelné elektrárny v pohotovosti!!! Navíc, zdroje s proměnným výkonem, jak jim eufemisticky říká pan Beránek, potřebují, aby přenosové trasy byly dimenzovány na jejich MAXIMÁLNÍ výkon, ač na ten běží třeba jen 10% času. MUSÍ být při stejném množství dodané elektřiny schopny přenést více než DVOJNÁSOBNÝ výkon. To znamená, že distribuce, která dnes činí asi 50% ceny elektřiny, bude rovněž dražší a to celé zaplatí zákazník.
3) Pokud by Temelín dostával za elektřinu tolik, kolik fotovoltaičtí TUNELÁŘI, zaplatil by se ZA ROK.
4) Rusové jsou ochotni postavit a provozovat nové dva temelínské bloky plně ve vlastní režii a nechtějí pro to jakékoliv garance, snad je to, že jim to nějaká vláda, pokud Češi budou tak pitomí, aby zelené volili, nezavře z ideologických důvodů.
5) Řekové se mohou udemonstrovat, ale peníze tím nevytvoří. Pokud by ale Češi, v rámci "občanských nepokojů," zničili fotovoltaické tunelárny, získají 45 MILIARD ROČNĚ a nebudou tudíž nutné zádné Kalouskovy "úsporné balíčky!"
18. 02. 2013 | 12:26

Martin napsal(a):

Beránek vyvozuje naprosto mylné závěry, tak jako obvykle. Jednak instalovaný výkon ve FVE není to stejné jako instalovaný výkon v uhlí nebo jádře a to jednoduše proto, že uhlí a jádro jede 8000 hodin ročně a FVE 1000 hodin ročně. Dále vůbec pojem výroba elektřiny ve FVE je od základu pochybný a nedá se srovnávat s klasickými zdroji. To proto že o elektřinu z FVE nikdo nemá zájem a celosvětově je elektřina z FVE spotřebovávána na základě netržních principů a proti vůli spotřebitelů a tímto mechanismem se dokonce sabotuje výroba elektřiny v klasických zdrojích.
Masivní instalace FVE jsou historická anomálie a rozhodně to nebude nadále pokračovat, naopak bude následovat dramatický sešup v nových instalacích.
Z grafu vyplývá jediný závěr a to že místo jádra vyrábíme elektřinu spalováním uhlí a plynu.

Závěrem je třeba připomenout, že na OZE platí Češi letos 40 000 000 000 Kč a Němci 550 000 000 000 Kč a z těch peněz jenom za letošek by se daly postavit 3 temelínské reaktory.
18. 02. 2013 | 12:26

JF napsal(a):

dle výše namydlených příspěvků bude jako obvyklé v Česko zcela strategickou volbou vlézt do správně vybrané zadnice. Buď Rusové postaví v Čechie jadernou energetiku nebo Němci v Čechaj obnovitelnou. Každopádně to bude chtít dostatek mejdlíčka, což by evidentně neměl být problém. Klaus a Zeman přesto použijí dle prognozy nadstandardně lubrikační gel. Do jaké zadnice asi vleze Klausův ČEZ s jeho Romanovci a Zemanovci? Hlavně že Livie se už přes tu ruštinu a slovenštinu naučila i pěkně česky, vono se to může vždycky hodit. Třeba k cirkusovému vystupování či předvolební agitaci. Ostatně ono to vyjde už na stejno.

ps: No evidentně se bude maršírovat politicky i ekonomicky přes Moskvu. Je to logické, Němcům jsme v zadnici geopoliticky tak Moskvě gelo ;-) Jen nevím jestli by to nechtělo zlepšit i kvalitu diskuzních příspěvků, nebo jestli je to všechno jen vo množství mejdla.
18. 02. 2013 | 12:36

jozka napsal(a):

Zajimavejsi by ty grafy byly kdyby nezobrazovaly instalovany vykon, ale skutecne vyrobeny :-)
18. 02. 2013 | 12:48

ZM napsal(a):

S chutí bych se zapojil do diskuze, kdybych na to měl čas.
Takže přidám jen svůj krátký názor. Beránek to myslí dobře. Jde mu o tzv. udržitelný rozvoj. Nikdo na planetě totiž nedokáže se 100% jistotou potvrdit, že lidstvu si v budoucnu bude vědět rady s vyhořelým palivem ze současných jaderných elektráren.Možná ano, možná ne.Budoucnost je prrostě nejistá. Pokud by byl aplikován tzv. princip předběžné opatrnosti, tak by lidstvo nemělo jadernou energetiku rozvíjet v takové míře. Jenže voliči chtějí energii. Oni se neptají, kde jí vzít, oni jí prostě chtějí opatřit. Takže "manévrovací prostor" v energetice není velký. A navíc je omezen různými lobbystickými skupinami. Výrazné omezení porodnosti podobně jako se to stalo v Číně je zase považováno za etický problém. Třeba tzv. podvázání vaječníků. Může se stát, že nějaká žena si tento zákrok nechá udělat, třeba ve 30 letech. Ale později toho začne litovat, protože bude mít jiný priority. Nejsem lékař, ale mám dojem, že podvázání vaječníků je nevratný zákrok. Mám pocit, že jako lidstvo jsme částečně "v pasti". Ať udělámecokoliv, vždycky bude s něčím problém.
18. 02. 2013 | 13:23

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ty brčálnické omalovánky patřily vždycky k mým oblíbeným.
Děkuji.
Veselé krizování ...
http://media.novinky.cz/987/299873-original1-uf93s.jpg
18. 02. 2013 | 13:26

Martin napsal(a):

JF: Do závislosti na Rusku nás nepochybně nejvíc zatahují OZE a to proto, že v současné době jediná technologie schopná reagovat na výkyvy v síti díky OZE je spalování plynu. A hádej proč Putin stavěl nový podmořský plynovod do Německa.
18. 02. 2013 | 13:26

ZM napsal(a):

Martin- ano, je pravda, že důležitým faktorem v energetice je stabilita dodávek. A tu není možné pomocí fotovoltaiky nebo větrných elektráren dosáhnout bez akumulace energie. Některé možnosti, jak účinně akumulovat energii jsou ve vývoji. Např. nabíjení baterií u vozidel na elektromotory by za určitých okolnostíbylo možné masově využít. Podobný princip se běžně používá např. u vysokozdvižných vozíků. Přes noc se nabíjí baterie, přes den vozík jezdí.Problém je v tom, jak vyvinout trvanlivější baterie.
Co se týká jaderných elektráren, tak u některých koncepcí je nutné při výměně paliva odstavit reaktor, což trvá např. v případě Temelína přibližně měsíc a půl.Takže prostě měsíc a půl daný blok nemá výkon. Tedy i v případě některých jaderných elektráren je nutná záloha.
18. 02. 2013 | 13:27

ZM napsal(a):

Lidi by pomalu měli začít šetřit. NApř. dát si do svítidel 7W zářivky, přestat sázet sportku, změnit banku(např. fiobanka je bez poplatků) atd. Např. energie bude postupně zdražovat a jelikož energie je vstupem do prcesu výroby, tak bude zdražovat i velká část výrobků.Když si velká část lidí založí např. levnější banku, tak ty větší banky budou muset rušit pobočky a ušetří se např. na vytápění těch zrušených poboček :)
18. 02. 2013 | 13:37

Martin napsal(a):

ZM: Na akumulaci elektrické energie se dělá 150 let a zatím žádný pokrok. Výměna paliva v Temelíně rozhodně není záležitost na 6 týdnů. Masivní rozvoj elektromobility způsobí výstavbu nejméně šesti dalších temelínských reaktorů, tzn. realizovaly by se Blahutovice.

Lidé ve svítidlech mají úsporné zářivky dávno, někteří i 15 let a zdaleka nejvíc elektrické energie spotřebuje průmysl a doprava, nějaké žárovky v domácnostech mají vliv minimální pokud vůbec nějaký.
18. 02. 2013 | 13:47

a Biomasu, abych nezapomněl napsal(a):

Snad už jedině Martina Bursíka vidím raději, než tuto podrazáckou vizáž.
18. 02. 2013 | 13:52

gaia napsal(a):

ZM

a co to přestat házet jen na ženy a zapojit do sterilizace také muže?

A to všechny, kteří nedokáží své děti uživit a musí žádat na ně o dávky?
18. 02. 2013 | 14:16

Vladimír Wagner napsal(a):

Ty obrovské dotace do výkupních cen elektřiny z fotovoltaiky, ke kterým se u nás stát zavázal, opravdu nejsou dány tím, že se o rok zpozdilo snížení této ceny. Vše leželo už v základech příslušného zákona přijatého na podporu těchto OZE. A ten problém vznikl zákonitě. Podrobněji: http://neviditelnypes.lidovky.cz/fotovoltaika-drahy-spas-0wh-/p_ekonomika.asp?c=A130215_155033_p_ekonomika_wag . To je vidět i z toho, jak velkým problémem je to v Německu a o kolik to zvedlo cenu elektřiny pro spotřebitele více tam než u nás.
V Německu pak radikální tažení Greenpeace a dalších zelených aktivit proti jádru (v této aktivitě pracuje pan Beránek) způsobilo, že zatímco u nás za posledních dvanáct let pokleslo využívání fosilních paliv při výrobě elektřiny o 16 %, v Německu se ho využívá stále stejně. Masivní dotace do OZE sotva stíhají nahrazovat jádro. Nyní tam navíc nastává návrat od plynu k uhlí. Česká koncepce je tak mnohem ekologičtější než německá: http://technet.idnes.cz/ceska-a-nemecka-energetika-09q-/veda.aspx?c=A130205_144450_veda_mla . Radikální boj proti jádru a jeho vítězství v Rakousku a Německu bylo z ekologického hlediska Pyrrhovým vítězstvím: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-ekologicke-pyrrhovo-vitezstvi . Je to vidět i na srovnání Švédska, které dalo prioritu na potlačení emisí škodlivin a k jádru se tak vrátilo. Dosáhlo tak spolu s Francií téměř bezemisní elektroenergetiky. Naopak Dánsko a Německo mají Velmi vysoký podíl emisí z elektroenergetiky a situace se u nich nijak významně nezlepšuje.
Základní problém pro fotovoltaiku a vítr je, že v okamžiku, kdy přestane povinný výkup elektřiny z těchto OZE zdrojů a jejich podíl bude takový, že v ideálních povětrnostních podmínkách se jich bude velká část vypínat, aby i v trochu horších dodaly dostatečné množství pro pokrytí nutné potřeby, bude jejich efektivita rychle klesat. Navíc v okamžiku, kdy se do jejich ceny započítá potřebná záloha nažhavených ale nevyužitých klasických zdrojů, které budou v pohotovostní záloze, aby za ně zaskočily v případě nevhodného počasí, jejich cena významně vzroste. I to je vidět na situaci v Německu.
Jak už zmínilo několik diskutujících, není tak podstatný výkon, ale množství vyrobené elektřiny. To je vidět na plánech Číny, které cituje pan Beránek. V roce 2015 má mít 40 GW jádra, 40 GW fotovoltaiky a 100 GW větru. I když výkon větru a fotovoltaiky bude 3,5krát větší než jádra, dodá jádro elektřiny více. I tím je dáno to, že jádro pořád dodává ve světě elektřiny mnohem více ne vítr a fotovoltaika. A právě na příkladu Dánska je vidět, že nelze podíl větru zvýšit nad zhruba třetinu, zbytek v Dánsku dodávají převážně fosilní zdroje. Jak ukazuje právě Švédsko či Francie, vhodná kombinace jádra a obnovitelných zdrojů umožňuje mít téměř bezfosilní elektroenergetiku. Čistě z obnovitelných zdrojů se to nikde nepodařilo. Vítr a slunce jsou velice slibné a perspektivní zdroje. Pokud se používají ve vhodných podmínkách a v decentralizované podobě jsou už i dnes velmi efektivní a je třeba je využívat. Pokud by Greenpeace a pan Beránek svým radikálním bojem proti jádru nezpůsobili do značné míry ustrnutí tohoto oboru v Německu a Evropě, mohlo by se už nyní fosilních paliv v elektroenergetice používat radikálně méně (určitě v Rakousku a Německu).
18. 02. 2013 | 15:00

JF napsal(a):

Martin: ok, může být a proč ne, pokud to současné OZE vyžadují, nepíši ovšem nic o závislosti či nezávislosti na tom či onom a v tom či onom - píši o souvislosti politiky a ekonomiky a kvalitě zdejších namydlených diskuzích. Tedy k tématu: světová ekonomika je postavena na obchodní závislosti pod pláštíkem "svobody", ani jiné východisko není, samozřejmě krom válek za demokracii a svobodu (USA, Hitler, Napoleon), ono totiž svobodou se moc nenasytíte, ale je to moc pěkná věc ;-) Píši o vývozním artiklu a diskuzích v této no jak se tomu říká ... jo tedy demokratické, svobodné a když to přeženu tedy i nezávislé zemi, kterou si tady brzo i vydiskutujem. ;-) např. Klaus se Zemanem se nyní budou zabývat novou ještě demokratičtější a vymydlenou ústavou (ne že to není důležité;-) a Rusové, USA a Německo si tu budou dávat páku o vývoz či šrotoviště pro své jakékoliv technologie, a my budem slavit opětovné osvobození a čekat na plamenné projevy našich mluvících hlav a pak se mydlit o ně v diskuzích. ;-)Opět neříkám že to není důležité, někdo pákuje v tom jinej zas v onom ;-))) Někdo kdo na to má, i v obojím, kdo ne, tak spíš jen v tom druhém. Co jiného taky totiž zbývá ;-) Možná by jsme mohli vyvážet prognostiky a některé vymydlené ší diskutující ... ;-)
18. 02. 2013 | 15:03

JF napsal(a):

Martin: ale k Vašemu tématu OZE a jejich zálohování rychlými zdroji (např. plynem) To všechno je z principu neobnovitelných zdrojů jen přechodné opatření. Budoucí energetika se musí tedy z principu obejít bez uhlí, plynu a jádra a neznamená že její současná životoschopná část nebude vyrobena z uhlí, plynu a jádra (historicky tomu vždy tak bylo). ŽE s tím začne technologicky vyspělá země je naprosto logické, že zaostalé (samozřejmě technologicky, mentálně jsme si samozřejmě všichni rovni a někde ještě více;-) budou slušně řečeno odkladiště těch dojíždějících je z hlediska mentálně vyspělejších zemí naprosto logické. Totiž čekání na osvoboditele je něco podobného jako čekaní ve frontě na rozum. Čekejte, jste v pořadí ;-) Ale jo, to už je zase to moje téma. Ale naši přední prognostici jsou evidentně první na řadě ;-)

O politice obecně tu dobře píše Havlík, o ekonomice Candole, ostatní je dost namydlené ale přesto to někdy i smrdí ;-)(Pehe, Hvížďala, Tomský, Kuras, Bednář, Hasenkopf(právo), Klaus jr. atd.), ale jo taky zajimavý a člověk se mnohé dozví, někdy až nečekaně ;-), s diskutujícími budu loajální, to jsou hlavouni naprosto všici. ;-)))
18. 02. 2013 | 15:23

Martin napsal(a):

JF: Zálohování OZE fosilními palivy rozhodně není přechodná záležitost, ale naopak trvalá integrální součást nasazení OZE do elektrické sítě. Minimálně do doby dokud se neobjeví nějaké solidní skladování elektřiny, ale o tom se nám zatím ani nesní.
Německo v tomto rozhodně není technologicky v předu, nemá ve své síti nějaký hypermoderní technologický zázrak, Německo je pouze bohaté a může si tak dovolit daleko větší průšvihy.
Nezúčastněný pozorovatel by v Německu v odstávce JE a nasazení OZE viděl enormní zájem o pálení plynu, nikoliv nějaké technologické orgie.
18. 02. 2013 | 15:53

Vladimír Wagner napsal(a):

To JF a Martin

Martin má plnou pravdu, jen bych jej doplnil. V Německu to nyní (kvůli situaci na burze s elektřinou a snaze alespoň trochu brzdit růst ceny elektřiny pro spotřebitele) nyní z vnějšího pohledu vypadá na snahu o návrat k uhlí. Zatímco začátek století byl poznamenán snahou o přechod od uhlí k plynu, v posledních dvou letech poklesla spotřeba plynu v elektroenergetice zhruba o 20 % a odpovídajícím způsobem vzrostla spotřeba uhlí. Spotřeba uhlí se tak docela rychle vrací k hodnotám ze začátku století.
18. 02. 2013 | 16:04

JF napsal(a):

Martin: evidentně čekáte na osvoboditele či to že Vám technologie spadnou do klína. Jakákoliv nová technologie je vyrobena těmi starými. Výroba a spotřeba energie byly historicky před uhlím, ropou, plynem a jádrem vždy závislé na přírodních (obnovitelných) zdrojích. Tzv. neobnovitelné zdroje jsou z prinipu pouze přechodné období. Nevím jak vám to zde lépe do této diskuze ještě vymydlit. ;-)

Budoucí energetika je z principu bez jádra, uhlí, plynu. Prostě až vám dojde, tak Vám to možná dojde. ;-) Tak i s našimi předními prognostiky - dříve před jejich vynalézem se jim říkalo šamani, krom toho prognostiky, vymysleli šamani ;-)))

Budoucí energetika tedy bude na stejných principech jako ta předuhelná - prostě větříček, vodička, dřevíčko a sem tam i to hovínko co hoří. Asi tak nějak. Globální oteplování s tím vůbec nesouvisí, ale je to dobrý strašák. Krom toho je dobré porozumět textu a příliš nefantazírovat. Totiž spalování zbývajících fosilních paliv a používání jádra v současných technologiích i jiných budoucích může vážně poškodit i klima planety. Ale i nemusí. U jiných technologií možná tato otázka není ani revlevantní, tak se s ní nemusíte ani moc trápit. Ale počkejme co naši přední vědci-inženýři, prognostici. Teď na to budou opět dva, jen v jiném pořadí. Livie se může učit další jazyk, třeba se bude hodit. Co třeba čínština?, jak se řekne čínsky OZE?
18. 02. 2013 | 16:07

JF napsal(a):

Martin: budoucí zálohování OZE bude nutná záležitost - stejně to dělají živočichové a rostliny na celé planetě - na zimu a noc. Neobnovitelné jsou skutečně neobnovitelné plus jistá potenciální rizika ať technologická či politická (jejich koncetrace - např. fůze - nemůže realizovat nikdo jen tak po laboratořích či sklepech či půdách)

Vladimír Wagner, Martin: ano máte naprostou pravdu asi tak dalších max. 150 let či dle toho kdy vám to dojde.

Otázka samozřejmě je jak je cesta k OZE v Německu kryta vědeckým pokrokem v možnostech zálohování OZE ať v chemických vazbách či elektromagnetických. Ale to kupodivu nijak nemění tu maximální hranici 150 let kterou vám dávám, že Vám to dojde.;-)
18. 02. 2013 | 16:18

Martin napsal(a):

JF: Došlo mi že v ČR skončilo uhlí a celosvětově je to s ním bídné. Uranu máme celosvětově na nejméně 150 let a Thoria na ještě více a v nouzi přepracujeme vyhořelé jaderné palivo, technologie na to jsou již dnes. Co bude za zhruba 200 let si netroufám odhadovat.
Předuhelná energetika znamená drastickou redukci počtu lidí na úroveň roku 1850 a s tím spojené snížení životní úrovně, laicky řečeno návrat do první poloviny 19. století.
Lidská činnost nemá na zemské klima žádný měřitelný vliv, nikomu se to dodnes nepodařilo prokázat.
18. 02. 2013 | 16:27

Martin napsal(a):

JF: V Německu žádný vědecký ani technicky pokrok nemají, dosud nepředvedli žádný zázrak, žádné super zálohování nemají a hned tak mít nebudou. Naopak masivně stavějí uhelné elektrárny, plánují dovoz uhlí z Afriky a stavějí elektrárny na plyn a plánují dovoz plynu z Ruska.
18. 02. 2013 | 16:31

ZM napsal(a):

Martin- zářivky jsou jen příklad. Další příklad jsou např. televize. Televize mají docela velký odběr. Pokud bychom pro zjednodušení počítali, že jedna TV má odběr 100W, a večer se dívají na TV lidi ve 2 milionech domácnostech, tak to je celorepublikově odběr v danou dobu 2 miliony krát 100 W, což je 2 miliony krát 0,1 kW což je 200 000 kW což je 200 MW. Jen pro TV.
18. 02. 2013 | 16:41

ZM napsal(a):

Martin-
měl byste sae kouknout např. na toto
http://www.cez.cz/edee/content/file/pro-media-2012/09-zari/ceznews_9_2012.pdf

o odstávce je na straně 9
18. 02. 2013 | 16:44

Martin napsal(a):

ZM: Máte tušení kolik elektřiny vezme indukční pec nebo hliníkárna nebo železnice nebo tramvaje nebo metro nebo větší fabrika za jediný měsíc ? Spotřeba světel nebo televizí v domácnostech proti tomu doslova nestojí za řeč, smysl má zabývat se až bojlery, přímotopy a elektrokotly, ale to rozhodně není v každé domácnosti.
A spotřeba televizí klesla sama od sebe, lidé odeslali 300 W elektronkové ruské barevné televize do šrotu a koupili si sami od sebe moderní TV které žerou méně, nepotřebujeme na to žádné nařízení z Bruselu.
18. 02. 2013 | 16:57

JF napsal(a):

Martin: tak tomu říkám vědeckotechnický pokrok, že Vám to došlo. ;-) Neobnovitelné zdroje jsou jen tak ať tak jen přechodná záležitost, natož koncetrují příliš zdroje a politiku. Tedy kdo má to tlačítko on-off, případně kdo je žába na prameni. Nějak jsem si nevšiml že by v Evropě byly nějaké tučné zásoby čehokoliv.

Jinak skutečně vše měřitelné není, ani tzv. blahobyt. Ve Fukušimě je ale třeba měřitelná radioaktivita a všude tam kam zafoukal větřík a doplula vodička. Takže možná i na Zemi se zvýšilo vyzařování radioaktivního pozadí ale zcela neměřitelně ;-) Podobně neměřitelná je svoboda, proto ji Klaus chce mít stále větší a větší. Je to ale filuta, vědec-inženýr, prognostik, falešný profesor z VŠEho, syn ve vnitřním auditu ČEZu (to aby to všechno bylo zcela průzračné jak studánka), druhý syn je v sice soukromém gymnáziu ale za Romanovy peníze. V ČEZku jstli je něco soukromé tak stát (např.skarta)
18. 02. 2013 | 17:10

delfin napsal(a):

Martin:
Souhlas a doplnění ... dříve stačil jeden televizní přijímač na domácnost, dnes se počet televizních přijímačů přibližuje počtu členů domácnosti. To stejné platí i u desktopů, laptopů, mobilů, ... Pokud dojde k rozvoji elektromobility, můžeme s klidem zapomenout na nějaké snížení celkové spotřeby elektrické energie.
18. 02. 2013 | 17:18

JF napsal(a):

Martin: "V Německu žádný vědecký ani technicky pokrok nemají, dosud nepředvedli žádný zázrak, žádné super zálohování nemají a hned tak mít nebudou." ... no, předpokládám že Vám dojde dřív to uhlí. ;-)

"Naopak masivně stavějí uhelné elektrárny, plánují dovoz uhlí z Afriky a stavějí elektrárny na plyn a plánují dovoz plynu z Ruska."
... a jak to souvisí s tím jak bude vypadat energetika až přijede poslední vagón z Tramtárie? To přece platí i pro případ bez OZE. Každá nová technologie je vyvinuta těmi starými. Nyní je třeba primárně řešit principiální nedostatek neobnovitelných zdrojů a velké možnosti se zálohování energie je v řízení její spotřeby. resp. spotřebiče které spotřebovávají v době výroby. Ono totiž ani nic jiného ostatně nezbyde, ale v Česko evidentně vybádají vědci-inženýři, aby po neděli byla opět sobota a odpadlo cestování na chalupu ;-) Ono totiž ani nic jiného jim nezbyde. To se budou dít opět zázraky ;-))) a z prognostiků budou opět šamani.

Česko bude vyhlášeno nikoliv tentokrát za protektorát ani Německa, Ruska, USA či EU, ale za mezinárodní rezervaci s výskytem vzácných šamanů s pruhovatými kravatami. ;-)))
18. 02. 2013 | 17:27

xxx napsal(a):

Jakpak, mr. Beranek, likvidaci fve panelu s Sb, kovy vzacnych zemin a polovodicu
a odmorovani jimi zamorenych pozemku /a take zakladu pod fve a rekultivaci pozemku po nich/ uz mate doresenu? Muzete uvest kde? A kolik budou stat reservni uloziste prebytecne elektriny z obnovitelnych zdroju, jak je tomu napr. u vetrnych elektraren/jako maji napr. BRD v zasobnicich na stlacenych vzduch
v Ardenach a USA u fotovoltaiky v Nevade/?
Mimochodem, spalovanim zemniho plynu CO2 v atmosfere nepribyva/pokud odmyslime unik CH4 pri tezbe/?
18. 02. 2013 | 17:45

Al Jouda napsal(a):

Prosím pana Beránka, aby zde vysvětlil, jak je možné, že od té doby, co jsme začali věřit propagandě Zelených (Bursík) a orientovat se na tzv. obnovitelné zdroje, jde naše životní úroveň stále dolů ?
18. 02. 2013 | 17:55

Yosif K napsal(a):

Tak 1 kWh fotovoltaické elektřiny stojí Českou republiku momentálně 12 Kč.
Náklady na jednu kWh z FVE klesly za 4 roky o 50%.

Česká republika místo 6 Kč platí většině výrovbců 12 Kč. Proč bylo nutné celou věc o ty 4 roky uspěchat? Kteří poslanci v tom mají prsty?

Proč Česká republika bude ročně nas FVE doplácet po celou dobu životnosti FVE komplexů to jest cca 20 let okolo 30-40 miliard Kč ročně? Proč když stačilo 4 roky počkat a náklady na FVE klesly na polovinu? Proč když stačilo 6 roky počkat a náklady na FVE klesly na čvrtinu?

Stačí pár let počkat a pokud náklady na FVE opravdu klesnou a
náklady na tradiční energii opravdu stoupnou, lidé si začnou kupovat FVE panely sami od sebe a Česká republika by ušetřila zhruba 20krát40 miliard rovná se 800 miliard? Rostou snad peníze na stromech?
Nemají v tomto náhodou prstíčky tzv PROGRESIVNI POSLANCI? Kačka Jau Jau, Zubovová, levicoví socdemáčci a salonní bolševici atd atd?

Proč nepočkat až se cena kWh z FVE a tradičních zdrojů srovná? Top by se na tom businessu ovšem nemohli napakovat solární baroni a jimi placení progresivní poslanci.

Dříve byl "nejlepším businessem" mazaný podvodný bankrot. Od roku 2010 jest nejlepším businessem vyžírání nesmyslných solárních dotací.

Bravo zelení braši, zase jste ostatním občanům navařili nechutnou kaši!!!!!
18. 02. 2013 | 18:30

KvL napsal(a):

to: Martin
Ano, v podstatě žádný pokrok, a přeci se něco něpatrného děje. Ikdyž je to ne akumulace elektriny vyrobené, ale energie pro její výrobu. Zatímco dřív byly vodní turbíny s účinností (i kapalanova) při nejlepším do 90%, dneske se dostáváme u kapalnových turbín nad 90%. Na druhou stranu nám chybí nadhled tehdejších inženýrů, Dyje od Vranova po znojmo nám je schopná poskytnout výkon asi stejný, kolik Vranovská elektrárna. Dneska se uvažuje o gigantické přehradě, přitom minimálně osmdesát let existuje projekt, který nevyžaduje zatopení NP Podyjí, ale jen výstavbu malé nádrže pro akumulaci vody pro elektrárnu, v podstatě stejný koncept jako VE Vydra.
http://www.zmehistory.cz/Vranov/Vraa.htm# Obr.4
Jak píšte panu JF o návratu počtu lidí k úrovni před uhlím, nemáte pravdu, ČSR potřebovala 1000MW elektřiny, vše šlo pokrýt z vody, ano, průmysl jel ještě dost často na uhlí, ale od té doby došlo i k různým změnám, máme mnohem méně těžkého a také můžeme ještě rozvýjet zdroje, existují seznamy historických vodních děl, NEVYUŽÍVALY lokalit naplno, často se s řeky o průtoku okolo 10 kubíků bralo jen pár stovek litrů, přesto pro celou republiku by se výkon dneska pohyboval asi okolo 100MW jen při obnově s původními parametry. Materiály JMK o obnovitelných zdrojích uvádí na území kraje dostupný potenciál asi 28MW, pokud to vynásobíme jen deseti, jsme na 280MW, bez velkých hydroelektráren.
Když bysme započítali optimalizaci výkonu a výstavbu neprůchodných velkých elekteráren (jen kolik povyku se nadělá kolem jednoho jezu a jedné malá hráze), jsem někde nad 1000MW, i samy zelené organizace udávají veškerý možný potenciál na něco okolo 12TWh, to je 12% naší produkce.
18. 02. 2013 | 19:05

leben napsal(a):

Nejsem technik a nebudu předstírat, že problému rozumím po technické stránce. Rád bych se ale zeptal odpůrců OZ, je jich tu většina, na pár věcí. Pokud je JE výhodná, proč si ji na výrobu elektřiny nestaví žádná soukromá firma? Jsou i takové, co nato mají, případně konsorcium. Proč neexistuje pojišťovna, co by JE pojistila na škody vzniklé při havárii. A i když Němce zrovna nemusím, opravdu jsou proti nám takoví hlupáci, jak někteří obyvatelé Pupku světa uvádí?
18. 02. 2013 | 19:20

Milan V napsal(a):

JAK TO VIDÍ V USA
"No business model that requires a subsidy to exist is a sustainable energy."

We've been subsidizing the fossil fuel industry for 100 years.

We've been subsidizing the nuclear industry for more than 60 years.
BTW, both solar and wind will likely not be subsidized in the US after 2017/2018. Neither will need subsidies. They are on track to be very competitive against subsidized fossil and nuclear electricity.
18. 02. 2013 | 19:33

Milan V napsal(a):

JAK TO VIDÍ V USA 2

Solar is causing the wholesale price of electricity to plummet on sunny days. The price of electricity which would otherwise be the most expensive is becoming the cheapest.

http://cleantechnica.com/2012/03/23/german-solar-bringing-down-price-of-afternoon-electricity-big-time-more-charts-facts/

"(A) recent study by Germany's Institute for Future Energy Systems (IZES), conducted on behalf of of the German Solar Industry Association (BSW-Solar), has found that, on average, solar power has reduced the price of electricity 10% in Germany (on the EPEX exchange). It reduces prices up to 40% in the early afternoon, when electricity demand is peaking and electricity typically costs the most. There's a visual of that (in German) here:"

http://s.tt/15C72

That means that Germans are already getting a great return on the extra small amount of money they are currently paying for electricity. A 10% price drop almost covers the subsidy paid. And prices will fall more as more panels are installed.

All those panels they have helped install will continue to provide them with cheap electricity for decades.
Those cheap wholesale prices are not currently being passed on to customers, but that's not a problem solar (or wind) has caused. It's a problem with the German utility industry which is for all practical purposes a monopoly.

That's where German voters need to focus. They need to kick the fossil fuel industry people out of their government and put in people who will treat them fairly.
18. 02. 2013 | 19:37

delfin napsal(a):

To leben:
Český jaderný pojišťovací pool: www.nuclearpool.cz
18. 02. 2013 | 19:39

leben napsal(a):

To delfin: Díky, ale tady se nejedná o pojištění pro škody velkého rozsahu, to jsou pojistky s plněním do určité výše. Devastaci třetiny území naší země při velké havárii to samozřejmě neřeší.
18. 02. 2013 | 19:55

delfin napsal(a):

leben:
Každá pojistka je na konkrétní pojistnou částku. Co se má proboha stát, aby byla "devastována" třetina naší země?
18. 02. 2013 | 20:28

Milan V napsal(a):

ad delfin

V Japonsku firma Tepco (větší než CEZ) neměla na zaplacení škody po Fukušimě i přes pojištění
U nás je CEZ pojištěn jen do 8 miliard škody, ostatní kryje ČR
18. 02. 2013 | 20:33

pavel v napsal(a):

Zažil jsem bolševika a znám tedy způsob jeho argumentace v politických sporech. Bolševik se nikdy nepouštěl do věcné argumentace. Jeho cílem bylo odpůrce zesměšnit s poukazem na to, že on je se svým názorem osamělý, zatímco bolševiků je většina (a je pravda, že ve volbách pravidelně získával 99,9 % hlasů). Na základě těchto zkušeností usuzuji, že ti, kteří zde autora blogu urážejí, jsou bávalí bolševici (že, soudruzi?).

Vladimír Wagner
Cením si, že vaše argumentace je věcná. Souhlasím s vámi, že u elektrárny není tak podstatný výkon, ale množství vyrobené elektřiny. Ostatně i pan Beránek to reflektoval. Vám bych však chtěl připomenout, že tak jako větrné a fotovoltaické elektrárny dávají nezužitkovatelné přebytky el. energie, totéž platí také pro jaderné elektrárny, za něž lobujete. Jsou obtížně regulovatelné - dávají energii v noci, kdy není potřeba.
Tedy ani u těchto elektráren není plně využitý instalovaný výkon.
18. 02. 2013 | 20:58

leben napsal(a):

delfin: Někde jsem viděl mapy zasaženého území při Černobylu a Fukušimě, určitě to jde dohledat. Abyste rozuměl, nejsu žádnej zelenej pitomec, jen se snažím uvažovat. Co se může pokazit, se taky jednou pokazí, je to jen otázka času. A nikdo nemůže vědět, že to nepadne zrovna na Temelín. Dokud šlape, je to paráda, nic proti tomu. Ale co když se jednou, při té šílené složitosti, podělá. A proto je podle mě legitimní otázka, stojí to riziko za to? Neumím samozřejmě posoudit, jak je velký, ale myslím si že je. A argumenty pitomců, že u nás nehrozí přívalová vlna neberu, na tom se snad shodnem. Na téhle podělané zemi mě děsí, že neuvažujeme, nediskutujeme, hádáme se jak pitomci.
18. 02. 2013 | 21:00

Vladimír Wagner napsal(a):

to leben:

na takovou věc není pojištěná ani Vltavská kaskáda a ani další velké přehrady, včetně těch rakouských. Přičemž reálně škody způsobené velkými haváriemi přehrad byly v historii větší a jsou také častější: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-nejen-pri-posouzeni-rizika-je-nejdulezitejsi-srovnani . Na takové "maximální havárie" není pojištěna ani řada chemických podniků a a jiných průmyslových zařízení. Nejsem expert na pojištění, ale podobné papírové hrátky jsou do značné míry jen snahou zlikvidovat jadernou energetiku, když se to nezdařilo jinak. Problém je, že lidstvo potřebuje pro to, aby dokázalo svou civilizaci zásobovat elektřinou ekologickým způsobem využívat efektivně a ekologicky všechny možné zdroje takovým způsobem, aby to vyhovovalo podmínkám v daném regionu či oblasti a takovým způsobem, při kterém jsou dané zdroje efektivní.

to Milan V

pan Milan Vaněček dobře ví, že to, co zde kopíruje jsou nesmysly. Ví dobře, jak současná deformovaná burza funguje. Ví že OZE zdroje jsou plně hrazeny spotřebitelem, ať už na burze bude jejich cena jakákoliv. Tedy, jestliže normální zdroje by stály za kWh 1,5 Kč, tak sice, pokud je fotovoltaika úplně vytlačí z burzy, tak bude cena na burze opravdu 0 Kč. Ale zákazník zaplatí 12 Kč, protože to je dotovaná cena, jejíž zaplacení se na něj převede OZE doplatkem (v Německu ekvivalent v EUR). Tedy, každá OZE kWh sice o trochu sníží cenu na burze, ale dramaticky zvýší cenu pro spotřebitele. A nízká cena na burze už vůbec neznamená, že cena elektřiny z dotovaných OZE je levná :-) A je to jasně vidět i z toho, že cena elektřiny pro spotřebitele je v Německu téměř dvakrát dražší než u nás (viz data z Eurostatu). Pan Milan Vaněček to vše velice dobře ví. Už jsme o tom spolu diskutovali jednou pod jiným článkem a tam sám přiznává, že princip deformované burzy dobře zná: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-sedlak.php?itemid=19146 . Je pravda, že pro Česko pak může být elektřina z Německa laciná (neplatí ty dorovnání výkupních cen pro OZE - ty platí německý spotřebitel a daňový poplatník). Nevím, jak dlouho to německý spotřebitel vydrží. Možná i dlouho, je bohatší než náš. Dokonce tímto rozvratem trhu se může stihnout docílit, že se v Česku jiný než dotovaný zdroj nevyplatí delší dobu postavit. A třeba se ani nepostaví a my se totálně staneme závislými na německém energetickém systému. Ale pak tedy budeme mít i jeho ceny pro spotřebitele a jeho nutnost vysokého podílu fosilních paliv. A ty ceny nebudou jen dvojnásobné než ty současné naše (tedy současné německé), ale ještě vyšší.
18. 02. 2013 | 21:01

leben napsal(a):

pro Vladimír Wagner Rozhodně nehoruji pro likvidaci JE, asi jsem se nedokázal dobře vyjádřít. Chybí mě pouze diskuze na téma - stojí to riziko za to? Němci si na to odpověděli a u nás čtu pouze výkřiky jak jsou hloupí a jak na to dojedou. Projel jsem naši zemi i tu jejich. Nezdá se mě, že je to národ hlupáků.
18. 02. 2013 | 21:42

Vladimír Wagner napsal(a):

to Pavel v

Já jsem ovšem nikdy netvrdil, že se mají některé druhy elektřiny z mixu vyřazovat. Jsem proto, aby se využívaly všechny takovým způsobem a v takové míře, jak je to v daném regionu a podmínkách nejefektivnější. Tedy jaderné zdroje pro pokrytí základního zatížení. Když je nižší (u nás v létě) uskutečnit plánované odstávky. Obnovitelné zdroje hlavně v režimu decentralizovaném, lokálním hlavně pro samozásobení a ještě nejlépe využití místních podmínek (zemědělský odpad plus vítr či slunce) do stavu blízkého soběstačnosti. V takovém režimu jsou vysoce efektivní, ale kryje to jen málo část celkové potřebné potřeby. Vodní zdroje pak využívat s co největším využitím jejich regulačního potenciálu pro vykrytí špiček i fluktuací větru a fotovoltaiky využívaných z větších zdrojů. A plyn a uhlí pak stačí využívat jen v omezenější míře. Buď v základním režimu, pokud pro něj nechci mít jaderné zdroje a pro vykrytí fluktuujících OZE.
Moderní jaderné zdroje jsou schopny poměrně rychlé a rozsáhlé regulace. Ovšem, neušetří se tím pochopitelně náklady. Pokud jsou využívány v základním režimu, tak je jejich nutná regulace minimální a nejsou u nich ty obrovské fluktuace do značné míry náhodné jako u větru a fotovoltaiky.
Plán u nás je nahradit jádrem právě větší část uhelných elektráren, které se dnes využívají v základním režimu.

to leben

každý zdroj má svá rizika a jaderné elektrárny patří v počtu obětí na vyrobenou jednotku energie k těm nejméně rizikovým. Takže například uhelné mají 161 mrtvých na TWh (zvyšuje to hodně Čína), na mazut 36 mrtvých na TWh, zemní plyn 4 mrtvé na TWh, biomasa 12 mrtvých na TWh (třeba poměrně časté výbuchy bioplynek), vodní 1,4 mrtvých na TWh (pokud zahrneme největší katastrofu kaskády přehrad v Číně - viz dříve odkazovaný článek o srovnání rizik). Bez ní je to 0,10. Pro solární 0,44 úmrtí na TWh (pokud se započtou střešní instalace - pády při instalaci a údržbě). Jaderné pak mají pouze 0,04 úmrtí na TWh. Jinak o srovnání rizik je v tom zmiňovaném článku: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-nejen-pri-posouzeni-rizika-je-nejdulezitejsi-srovnani a o Fukušimě píši postupně celý cyklus článků o vývoji situace tam, kde se lze seznámit s dopady: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6623
18. 02. 2013 | 21:45

Al Jouda napsal(a):

To leben :
Jaderné elektrárny nepojedou do nekonečna. Jakmile se naučíme využívat jiný a výhodnější zdroj energie (např. atmosférickou elektřinu nebo přímou přeměnu hmoty v energii), tak se jaderky okamžitě zruší !
18. 02. 2013 | 21:54

Vladimír Wagner napsal(a):

to leben

pochopitelně, jak už jsem psal, každá technologie přináší svá rizika. Nikdo nemůže vyloučit, že v budoucnu nějaká další jaderná havárie nenastane. Stejně jako se nedá úplně vyloučit protržení přehrady, výbuch bioplyné stanice, výbuch metanu v uhelném dole, pád při instalaci fotovoltaického zdroje, či katastrofální následky dlouhodobého black-outu. Prostě riziko pro konkrétního člověka tady bylo před technologickou civilizací (a mnohem vyšší) a je tu i nyní. A ať už je nejen elektřina produkována tím či oním způsobem, vždy to vede k rizikům a je třeba je srovnávat a vážit.
Víte, setkávám se v Německu s odborníky (nejen jadernými) a byl jsem přítomen při odborném jednání německé Akademie (Leopoldiny) o dopadech německého rozhodnutí (vypracovávala analýzu pro Angelu Merkelovou). Mohu tedy s plnou znalostí říci, že německé rozhodnutí je čistě politické a není podloženo odbornými poznatky. Před všemi negativními jevy, které se nyní projevují byly politici odborníky varováni. Odborníci se pak sice snaží alespoň nějak politické zadání plnit, ale proti fyzikálním zákonům se opravdu nedá nic udělat.
18. 02. 2013 | 22:03

modrý edvard napsal(a):

Článek jasně hovoří o tom, že je třeba dotovat energii z JE, které běží v základním režimu. Současný stav je nedostačující, (téměř) žádné JE se nestavějí, a to povede ke kolapsu (pokud se dřív nenaučíme el. energii skladovat, a na to bych zrovna nespoléhal).
18. 02. 2013 | 22:09

Viola napsal(a):

A co energetika po Čeljabinsku?
18. 02. 2013 | 22:32

JF napsal(a):

Vladimír Wagnerovič: "byl jsem přítomen při odborném jednání německé Akademie (Leopoldiny) o dopadech německého rozhodnutí (vypracovávala analýzu pro Angelu Merkelovou). Mohu tedy s plnou znalostí říci, že německé rozhodnutí je čistě politické a není podloženo odbornými poznatky." To zní poměrně konspiračně. Politické rozhodnutí? v Německu? na,na a s kancléřkou s vědkyní (opravdovou , ne inženýrsko-vědeckou v politických vědách ekonomičezkých a na pobočce moskevského institutu jen cudně přikrytými pod křídli AV) a manželem vědcem, na,na ...

Jen na wiki je dohledatelná její vědecká práce\spolupráce a zrovna na celkem zajímavé téma blízkému problematice OZE. A politické rozhodnutí??? A pouze!!! Na,na, langsam, es ist etwas zu abenteuerlich, Herr Wagnerovič ... a co takhle spíš nějakou dobrodružnou story o likvidaci jaderné elektrárny a jejím vůbec reálném provedení. (a nemusí být ani po výbuchu ;-)

Vědecké publikace
Angela Merkel, Ilka Böger, Hans Joachim Spangenberg, Lutz Zülicke: Berechnung von Hochdruck-Geschwindigkeitskonstanten für Zerfalls und Rekombinationsreaktionen einfacher Kohlenwasserstoffmoleküle und -radikale, Zeitschrift für physikalische Chemie, 1982, 263 (3), 449-460
18. 02. 2013 | 23:26

JF napsal(a):

pavel v napsal(a):
"Zažil jsem bolševika a znám tedy způsob jeho argumentace v politických sporech. Bolševik se nikdy nepouštěl do věcné argumentace. Jeho cílem bylo odpůrce zesměšnit s poukazem na to, že on je se svým názorem osamělý, zatímco bolševiků je většina (a je pravda, že ve volbách pravidelně získával 99,9 % hlasů). Na základě těchto zkušeností usuzuji, že ti, kteří zde autora blogu urážejí, jsou bávalí bolševici (že, soudruzi?)."

Dobrá úvaha. Bohužel za onoho bolševika lze v ČR dosadit průměr populace (něco kolem 80% dle tzv. normálního rozložení). Pokud bych psychologizoval, hledal bych asi nějakou formu skupinové psychozy, která by byla zřejmě celkem nejen v zemi Z.Freuda lehce vyvratitelná. Spíše bych vsázel na studium společenského vývoje zvaného NORMALIZACE. Problém je že bolševicky se chovají i lidé kteří se sami vydávají za tzv. oběti komunismu. Takže i ten Freud by přišel na řadu, ale přísně vědecky až v druhém gardu.

Dobrým příkladem či indikátorem tohoto stavu jsou naši dva výběrové kusy. Pod hledáček případného sociologického výzkumu bych dal třeba fenomén prognostického ústavu. Zajímavá byla otázka pana Moravce panu Zemanovi na prognostický ústav. A neméně zajímavá byla reakce pana Zemana. Evidentně nevhodná otázka. Zde totiž je jádro dnešních problémů.

Současnost není ani tak návrat k onomu normálu (nikoliv toho tzv. bolševického "normálu", ke kterému měla vést právě ta normalizace) ale dnešní stav je spíše pokračování pěrestrojky. A ne náhodou si předávají propisku na Hradě dva exponenti prognostického ústavu s náhodně podobně vybarvenými kravatkami - jeden tzv. předrevoluční a druhý porevoluční prognostik. A nebo vlastně ... ???

Každopádně se je dobré podívat na rozhovor Moravce s čerstvoučce zvoleným a slivovicí vyvoněným Zemanem a vycítit ty nevhodné otázky (např. prognosťák, Šlouf). Samozřejmě musí Moravec velmi vážit a plnit zadání normalizační ČT pod dvořákovým vedením. Cesta k normálu musí být pevně v našich ale především jejich rukách.

Pak tu jsou i takoví experti, kteří se vydávají za akedemiky skrze kongresovou turistiku ,přičemž plní přesné političezké zadání nějakého přetransformovaného prognostického ústavu energetičezkého. Ale to už jdu asi příliš do konspirace, na to tu máme experty. ;-) Poďme se spíše tedy bavit o něčem pěkném - zemi zaslíbené mléku, medu a jádru (nikoli lískovému;-))) I když možná i na to louskání ořechů za 150 let dojde ;-))) Tedy zase ;-)
19. 02. 2013 | 00:19

Vladimír Wagner napsal(a):

To JF

prosím Vás, trošku se uklidněte. Jednalo se o jednání německé Leopoldíny, která si při něm ujasňovala dopady německého rozhodnutí (odstavení osmice svých jaderných elektráren) na své zahraniční partnery v Evropě a také ovlivnění jejich energetiky německou "energiewende". Bylo to součástí analýz, které si Angela Merkelová a vláda vyžádaly, o dopadech nastavené cesty na Německo. První vytvářel tzv Etická komise a druhou právě Leopoldina. Její závěry jsem tak mohl a musel číst, neb jsem se k nim měl vyjádřit. Tyto závěry byly v Německu zveřejněny a vycházely z takových analýz, jako jsou ty, která dělala například DENA. O těch závěrech jsem psal v té době zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=5700 , takže každý může porovnat, do jaké míry se předpovědi plní.
Nevím co měly naznačovat Vaše náznaky , ale já osobně jsem vystudoval MFF UK jadernou fyziku a i aspiranturu jsem absolvoval ve fyzikálním oboru v Česku.
Angela Merkelová je fyzik, ale dané rozhodnutí bylo čistě politické, aby její strana i ona nebyly smeteni ve volbách, Zatímco jednání a závěry Leopoldiny i studie DENA jsou jasně dokladovatelné, historku, kterou vyprávěl jeden německý kolega, je z druhé ruky a její pravdivost nemůžu ani ověřit a ani doložit. Říkal, že jeho kolega je spolužákem Merkelové, a když s ní v té době mluvil a říkal, že i jí musí jako fyzikovi být jasné, že "energiewende" není cestou k náhradě jádra OZE ale z velké části k uhlí a hlavně to bude drahé. Řekla mu, že to není fyzikální ale politický problém a že on tomu, jako fyzik, nemůže rozumět.
19. 02. 2013 | 00:20

jenicek napsal(a):

to JF: O tom, že ukončení provozu JE bylo čistě politické svědčí to, že pouhý půl rok před Fukušimou (a volbami...) naopak vláda plánovala provoz JE prodlužovat.
19. 02. 2013 | 00:34

JF napsal(a):

jenicek: podal jste jen skvělý příklad kam pokročilo normalizační školství v normalizované společnosti. Neberte to jako nadávku, berte to jako hypotézu.

Zkuste si tedy sám oponovat svému výroku. Pokud chcete. Pak případně, uvidíme, zda se na té oponentůře shodneme. To je vědecký přístup kdy odhodíte sebe se svými představami(lidská psychika - opět bez peorativních\hanlivých odstínů) a dospějete k něčemu. Uvidíte.

Jinak jsem sem chtěl vložit odkaz na článek, který je hned vedle blogů - správní soud posvětil volby prezidenta přes agitaci, natož neetickou v den voleb v Blesku. V Německu by se rozhodnutí soudu opíralo o vyšetření koauzi, kdo, proč, jak, co. Zde na pionýrském táboře se řekne že to bylo "neférové" (samozřejmě si všimněme onoho výrazu - často Klausem medializovaného - "férové", v normalizaci se musela též opakovat jistá, schválená slova. Píšu musela, ale běžně se s tím setkáte i v běžném životě)

Tedy k nové vlně normalizace v Čechách a na Moravě - dnes nazývané oficielně Česko.

http://aktualne.centrum.cz/prezidentske-volby/clanek.phtml?id=771767
19. 02. 2013 | 00:45

JF napsal(a):

Vladimír Wagnerovič: jaké naznačování? snad dedukce, vy máte tu výhodu že nemusíte dedukovat ve věci vašeho možného působiště (nezaměňovat se vzděláním) či přímo i se podělit pro koho pracujete a kdo Vás platí za prosazování Jaderné energetiky - aspoň v rámci celkové fikce této virtuální debaty;-). Resp. ještě jinak, zda máte spíše zadání\úkol či zda pracujete pod tzv. akademickými svobodami. Píši tzv. protože v Česko je Akademická půda rovněž silně zpolitizována a samozřejmě prognostický ústav mohl\může být i transformován resp.přejmenován a přemístěn. Upozorňuji že nenaznačuji ale dedukuji, nikoliv o vzdělání, ale působišti a také se neopírám o jedna paní povídala, třeba i Merkel ;-) Jinak zapomínáte že svět počítačový je do značné míry virtuální.

Ano etická komise (pozn.na vědecké úrovni Etiky) měla velkou váhu v rozhodnutí (jsou rozhodnutí v politice tedy jenom politická?, pokud bude bádat inženýr-vědec tak jistě ;-) o osudu jaderné energetiky. Nápověda pro Jeníčka, po Fukušimě.

ps: nemáte nějaký hmatatelnější podklad? Jsou na uvedeném serveru OSEL aspoň profily autorů?
19. 02. 2013 | 01:17

Yosif K napsal(a):

Pravda je taková, že NOVÁ jaderná energie NYNÍ by potřebovala subvence a nyní by byla tunel.

FVE už potřebovala subvence a FVE JE TUNEL který stojí 30-40 miliard ročně.

Takže stará JET a JED není tunel, ledaže by bouchly jako v Černobylu nebo Fukušimě, což není pravděpodobné ale je to možné.

FVE UŽ TUNELEM JEST a to takovým, že to stojí a bude stát 30-40 miliard ročně počínaje rokem 2011. Bioplynové stanice jsou tunelem, ale řádově mnohem menším než FVE.

U FVE by stačilo 6 let počkat a staly by se tunelem desetkrát menším. Proč se na FVE tolik spěchalo? Částečně lezení do zadku Bruselu, částečně korupce ze strany solárních baronů, částečně ignoranství ze strany polovzdělaných zelených fanatiků kteří něco melou o biomase a myslí si že to je mrkev.Beránek není větší technik než Kateřina Jau a Zubovová.
19. 02. 2013 | 01:25

JF napsal(a):

Vladimír Wagnerovič: dedukce z Vašeho příspěvku je tedy jedna. Pro koho pracujete? Vy ani nenaznačujete vy manipulujete záměnou se vzděláním. Expert totiž není výraz pro vzdělání, ale pro praktika. Jde řeklo by se jen o jemné posouvání významů a toho jsou Vaše příspěvky zde o JE a konvenčních zdrojích plny. Například vyloženě nevědecké (z pohledu vzdělání) je tvrzení že OZE je vhodná ve velkých instalacích a v ostrovních řešeních. Vycházíte z neměnnosti sítí. Pak na úrovni vyjadřování třeba výrok plnou pravdu - především to plnou. Věda není totiž nic určitého, věda naopak zpochybňuje. Ano jistota je vhodná na úrovni inženýrské či na úrovni zpolitizované vědy.

Ono potom to rozhodnutí o odchodu od jádra po Fukušimě na základě etiky, může být totiž až příliš vědecké.

Fašismus i komunismus se zastíral vědeckostí, s naznakem předpokladu, že tím snad zruší nejistotu politiky. Samozřejmě že nepochopením i zneužitím vědy,výsledek byl opakem. Zpolitizována byla věda. Samozřejmě že rozhodnutí zda jádro ano či ne je ve finále politické rozhodnutí, ale záleží s jakým vědeckým zázemím konkrétních rozhodovatelů ho děláte (třeba na poli etiky, která o jádru byla politicky rozhodující). Nevím zda jste ženat ani o tom nebudu a nechci spekulovat,ale čistě hypoteticky bych chtěl aby manželka doma rozhodovala vědecky a ne politicky. No ale vlastně radši ani ne ;-)
19. 02. 2013 | 01:47

JF napsal(a):

Yosif K: subvence sama o sobě není synonymum tunel, subvence je investice do určitého směru vývoje.

FVE v Čezko je zneužití nastavení podmínek barony pro barony či kmotry v pozdí (proto ananymní akcie). FVE jako takové musí být subvencovány, pokud chcete v řízené společnoti utlumit spotřebu konvenčních zdrojů ve prospěch spotřeby slunce. V Německu jsou totiž reálně subvencováni např. všichni majitelé střech, tak aby toho skutečně mohli využít. Ne že největším majitelem FVE bude jedna společnost a zrovna ta co má doiminantní postavení na čezkém trhu elektřiny.

Bez těchto subvencí (příkyzy, či motivace, peněžní či nepeněžní) by společnost byla neřízena (Klaus to nazývá samořízení, něco jako, že auto jezdí samo řízeno neviditelnou rukou, když je to ten samochod)
19. 02. 2013 | 02:01

jenicek napsal(a):

to JF: A co kdybych si to dovolil považovat nikoli za hypotézu, ale jen za takové bezargumentační, bezfaktové blábolení?

Yosif:
Pokud by zde existoval s elektřinou trh, nikoli jeho parodie, tak jádro/uhlí/plyn subvence nepotřebují.
19. 02. 2013 | 02:47

Milan napsal(a):

Elektrická energie z JE je drahá a pokud není dotovaná ,tak by nebyla prodejná.A je nesmysl tuto energii vyvážet a plánovat dostavbu dalších bloků.Je třeba vypracovat energetický audit bez vlivu lobistických skupin a podřídit budoucí průmyslový potenciál této republiky této strategii.Ano současná krize není přiznivá pro průmyslové státy typu ČR a naznačuje jim , že musí provádět zásadní přestavbu průmyslového potenciálu země.Těžké a investiční strojírenství není dobrý trend pro ČR v nějakém rozsahu bude zachováno,ale to ostatní směřuje k útlumu. To samé platí o těžké chemii,ano buduocnost ČR je v energeticky nenáročném průmyslu a zemědělství.
19. 02. 2013 | 07:29

Milan V napsal(a):

ad JF
děkuji za podporu,
lépe bych to nenapsal.
Zastánci JE jsou bojovníci, ne diskutéři. Ty nepřesvědčíte, ti časem vymřou. Bohužel nám všem po nich zůstane spousta jaderného odpadu. Ale každý kdo zná situaci v Německu, Japonsku , Číně a v USA ví že prohráli.
19. 02. 2013 | 07:40

ZM napsal(a):

Martin 18. 02. 2013 | 16:57 -
1) napsal jsem, že na diskutování v této diskuzi nemám čas
2) co se týká spotřeby TV (celorepublikově), tak jsem jasně napsal, že je to jen příklad. Samozřejmě že podobných příkladů by bylo hodně. Vaše otázka- Máte tušení kolik .... působí dost trapně. Já pracuju v průmyslu mnoho let, takže nemám jeen "tušení", já mám znalost. U vás to ale není jisté, jestlimáte znalost o problematice. Vždyť vy ani nevíte, jak přibližně dlouho trvá odstávka.
Viz. např. váš příspěvek z 18. 02. 2013 | 13:47
Jak by bylo možné s vámi věcně diskutovat ?
19. 02. 2013 | 08:19

Pavel13 napsal(a):

Zajímavé na grafech je, že stále přibývají i vodní elektrárny. Dokážu si představit, že některé jsou ekologicky "sporné", ale přece jen. U nás je to přitom zdroj málo ceněný.
U JE se bavíme o životnosti nějakých 30 let a odpadu na tisíce let. Naproti tomu vodní elektrárny se někde pomalu blíží ke stovce let a do důchodu se nechystají. Pokud započteme i dobu předelektrickou (často stojí na místě bývalých mlýnů), dodává v některých místech voda energii už hodně přes 100 let. Jsou to sice často malé zdroje, ale taky jsme malou zemí a za tu dlouhou dobu nám ušetřily spoustu uhlí.
Škoda, že na umění a znalosti našich předků v této oblasti neumíme a vlastně ani nijak zvlášť nechceme navázat.
19. 02. 2013 | 08:24

ZM napsal(a):

Milan 19. 02. 2013 | 07:29 -
Ano současná krize není přiznivá pro průmyslové státy typu ČR a naznačuje jim , že musí provádět zásadní přestavbu průmyslového potenciálu země.Těžké a investiční strojírenství není dobrý trend pro ČR v nějakém rozsahu bude zachováno,ale to ostatní směřuje k útlumu. To samé platí o těžké chemii,ano buduocnost ČR je v energeticky nenáročném průmyslu a zemědělství.
------
Jedna věc je napsat něco obecně a druhá věc začít něco plánovat konkrétně. Když bycho vzali jako příklad např. Škodu v Mladé Boleslavi. není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, "přestěhovat" fabriku. To nní "operace" na několik měsíců. Případná přeměna by trvala léta. Navíc co se týká zemědělství, tak počet obyvatel pracujících v zemědělství je relativně nízký. I kdyby se z ČR teoreticky měl stát zemědělský stát, tak poté by zůstaly statisíce nezaměstnaných lidí.
19. 02. 2013 | 08:24

ZM napsal(a):

Pavel13 - u nás je především relativně malý potenciál využití vodní energie. Navíc velká část instalovaného výkonu jsou přečerpávací vodní elektrárny, které fungují jako "dorovnávače" výkonu v době velké spotřeby (špiček). Co se týká vodních elektráren, tak příliš tzv. ekologické nejsou.Např. přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně je zbudována přímo v "kopci", je to poměrně velký zásah do krajiny.
19. 02. 2013 | 08:27

ZM napsal(a):

Yosif K 19. 02. 2013 | 01:25 -
napsal jste-
Pravda je taková, že NOVÁ jaderná energie NYNÍ by potřebovala subvence a nyní by byla tunel.
----
Neberte to ve zlém, ale použít pojem- nová jaderná energie, to je jak od žáka ZŠ. Můžeme se bavit o dostavbě jaderné elektrárny nebo o výstavbě nové jaderné elektrárny.V obou případech je to záležitost na několik let.Výstavba může trvat i více jak 10 let. Jaká bude situace za 10 let, těžko odhadovat. JAkákoliv dostavba nebo výstavba v ČR by byla tunelem především proto, že majoritním vlastníkem ČEZu je stát a tedy by pravděpodobně došlo k předražení zakázek, jak je v ČR "zvykem".
19. 02. 2013 | 08:32

ZM napsal(a):

leben 18. 02. 2013 | 19:20 -
Němci samozřejmě hlupáci nejsou. Němci se "kamarádí" s Ruskem a zajistili si dodávky plynu z Ruska. Němci také považují např. ČR za "kolonii", která jim v případě nouze dodá potřebnou elektřinu. A taky se snaží vyvíjet způsoby akumulace elektřiny. K jakým pokrokům tam došlo nevím.
19. 02. 2013 | 08:37

Vladimír Wagner napsal(a):

to Milan

stejné doporučení dávají podobní jako Vy i Japonsku, že se má opřít o turismus a zemědělství a neprovozovat průmysl, když jsou v tak zemětřesné oblasti. My se také můžeme stát jen zemědělsko-turistickým státem ( i když konkurenceschopnost našeho zemědělství není moc vysoká). Ona vůbec celá Evropa vytlačuje výrob, hlavně tu energeticky náročnou pryč, třeba do Číny. Je ovšem otázka, jaká životní úroveň v ní bude, když se s ní stane turisticko-zemědělský skansen.

to JF a Milan V

Vidím, že když došly fakta a znalostí, tak jste přešli k čistému osočování oponenta v diskuzi. Na rozdíl od Vás, si myslím, že právě fakta a poznání jsou přínosem diskuze, takž takové, postavené čistě na osočování oponenta se nemíním účastnit. Každý čtenář může diskuzní příspěvky posoudit a udělat si názor sám. Na rozdíl od Vás se neskrývám za anonymní značkou a každý se o mě může najít dostatek informací.
19. 02. 2013 | 08:44

ZM napsal(a):

Vladimír Wagner - není vyloučeno, že současná životní úroveň obzvatelstva nebude v budoucnu udržitelná. I když by byly dostavěny oba bloky v Temelíně, tak postupně bude ukončen provoz hnědouhelných elektráren. Ale současně se budou snižovat zásoby ropy. Bude tedy záležet na tom, jestli se začne včas se změnami ve struktuře ekonomiky.
19. 02. 2013 | 08:56

ZM napsal(a):

Vladimír Wagner - mezi současnou generací dětí a generací před rokem 1989 je např. velký rozdíl ve zvyklostech. Současná generace je zvyklá na zcela jiný "standart". V domácnosti dvě nebo i tři TV, každý svůj počítač, rychlé připojení k internetu, mobilní telefony atd. Pokud v budoucnu dojde k výraznému zdražení energie, tak největší "bolest" to bude právě pro mladou generaci.
19. 02. 2013 | 09:00

Pavel13 napsal(a):

ZM napsal(a):
"Pavel13 - u nás je především relativně malý potenciál využití vodní energie ..."

Jestli je relativně malý nebo velký by se dalo diskutovat. Každopádně je tady potenciál trestuhodně nevyužitý. Kdysi stál vodní mlým nebo pila ve spoustě obcí a kdyby bylo třeba, ještě by naši předkové nějaké přidali. Dneska máme místo toho všude řeky upravené jinak. Řeka je napřímená v umělém korytě a na kilometr třeba 5 splavů nebo jezů. Ano, jsou to malé zdroje, ale lze je budovat poměrně rychle a postupně. Jaderku budeme stavět a platit 10-20 let a třeba nakonec ani nespustíme. Možná se tomu nevyhneme, ale proč alespoň část investic nevložit jinam? Asi by je nemuselo dávat ČEZko, ale stát by měl garantovat všem stejné podmínky na trhu a pečlivěji vážit svou podporu.
19. 02. 2013 | 10:09

Pavel13 napsal(a):

Ještě jsem zapoměl přidat hezký pohled na dílo našich předků (4. obr. v galerii):
http://reality.aktualne.centrum.cz/fotogalerie/2013/02/08/prohlednete-si-nezname-architektonicke-skvosty-ces/
19. 02. 2013 | 10:11

JF napsal(a):

Vladimir Wagnerovič: Evidentně jste nepochopil anonymitu těchto diskuzí i kde nick zněnjící jako jméno je stále nickem. Vaše tvrzení pod nickem Vladimir Wagner ve virtuálu podporujete prezentací osoby Vladimir Wagner tamtéž. Tolik k důslednosti vědecké, která je uplatnitelná i s jistými obtížemi i na poli věcné diskuze o politice, a nemusíte být ani vědec, ale je to jistý předpoklad vědcem být resp. není to na škodu.

Samozřejmě čtenáři posoudí, kde jsou argumenty nahrazovány sebeprezentací argumentujícího a jak pracuje s textem. Rovněž i zaměstnanec jaderného komplexu na jeho vědecké úrovni z pohledu subatomárních částic může mít poněkud specifický úhel pohledu. Už se těším až v každé kotelně bude na hřebíku rychlokurz úvodu do jadrné Jaderné fyziky s podtitulem Jak si zatopit pod kotlem a nevysublimovat. ;-)

Velice pěkný a vyvážený příspěvek má dnes pan K.Schweizer na blogu čtenáře. Protože vedle technické stránky je u energetiky významná i stránka politická, která přirozeně prolíná tématem resp. reálná dostupnost té jaké energetiky v běžné praxi.

Samozřejmě záleží i na tak obyčejných schopnostech jako je umět číst či jeho části být schopen porozumět textu. Natož to se týká i těch příruček v kotelně i s tím prvním základním významem "umět číst". Pokud bych argumentačně zadedukoval, tak posouvám výsledky jaderného výzkumu na poli likvidace jaderného odpadu o čas potřebný naučit se číst. To platí i pro kotelníka. Jen záleží kdo si co představuje pod pojmem umět číst. Někdo by to mohl zúžit i na perfektní znalost jejich základních subatomárních částic. Zřejmě to chce jistý přesah vědy v jejím jinak základním úzkém pojetí specializace.
19. 02. 2013 | 10:26

JF napsal(a):

Vladimir Wagnerovič: pak samozřejmě nick Vladimir Wagner je debatně nekonzistentní. Např. sám jako první mění nick diskutujícího zde např. "Milan V" na "Milan Vaněček". Dále potom napadá argumentaci diskutujících ve vztahu k vlastní osobě - "osočování". Při argumentaci totiž nejde o osoby argumentujících ale o věcné téma diskuze, což nick Vladimir Wagner nedodržuje a sám se staví do pozice oběti. Je tu vystopovatelná tedy jistá psychologická zákonitost.

Diskuze i natož ty virtuální mají jistá svá pravidla. Samozřejmě i tyto se nedodržují, protože vedle zájmů odosobnělých jsou i zájmy osobní. A to je zcela legitimní. Běžně se v civilizovaném světě užívá výmluvné NO COMMENT, proto jsem ani do diskuze s nickem Vladimír Wagner nechtěl osobně vstupovat jako první.
19. 02. 2013 | 10:44

JF napsal(a):

oprava a omluva Vladimíru Wagnerovi: předchozí příspěvek je v rámci diskuze určen neadresně pro obecné publikum
19. 02. 2013 | 10:47

JF napsal(a):

jenicek: "A co kdybych si to dovolil považovat nikoli za hypotézu, ale jen za takové bezargumentační, bezfaktové blábolení?" jasně to je zcela Vaše osobní rozhodnutí, s kterým buď souhlasím či nesouhlasím a opět na osobní úrovni.

Pokud argumentuji faktem Normalizace a dokládám ji jejími veřejně činnými exponenty (např. protože nebyl vytvořen sametový seznam osob nežádoucích ve vysokých funkcích, ale spíše s nimi byla uzavřena dohoda, která má ovšem platnost plnosti normalizačních frází), tak tento fakt vystavuji hypotézou zárveň k přezkumu. Neznamená to však že nemohu s touto dvojicí (fakt, hypotéza resp. "antifakt") dále pracovat.

Např. NORMALIZACE může být podrobena stejnému vědeckému přístupu jako fyzika či mechanika či jiný přírodní obor. Zabývají se tím společenskovědní obory. Ovšem rakovina normalizace požrala schopnost nahlížet i na fakta s jejím hypotetickým dvojčetem. Jak jsem již uvedl výše, věda byla pod pláštíkem vědeckosti politiky zpolitizována. Je potom zajímavé že politiku v Německu dělá zrovna "normalizační" vědkyně (ne všichni vědci musí být znormalizováni).

Že by zrovna Angela M. dokázala odlišit co je vědecké a co politické - zrovna tedy vědkyně z období normalizace. Možná by to bylo pěkné, symbolické a jistě má zkušenost s politizací všeho včetně veřejného života (všiměte si jak politika v Čezko zasahuje i do osobních vztahu). V Německu jako takovém je však tradiční silná vědecká kultura ... atd., atd. ... nikoliv tedy hypotéza buď a nebo? I když ČR je na to svobodná až dost ;-)ú
19. 02. 2013 | 12:59

JF napsal(a):

Milan V: díky za reakci.

Samozřejmě je zcela legitimní, že i úderníci jaderní bojují za své místo na "slunci"(pracovní místa, kariery, politický vliv u talčítka on-off), ale neměly by to balit do obalu vědeckosti. Resp. by měly být schopni se podřínit něčemu univerzálnímu což může být i obyčejná slušnost. Samozřejmě to se týká v budoucnu i jakéhokoliv oboru.

Je samo o sobě nevkusné toto zneužití vědy (zde pod jistým nickem Vladimir Wagner) a v ČR při aktuální politické konstelaci dvojhvězdy našich prognostiků (ono mýchání politiky a vědy v prog. ústavu pod AV) ke všemu i značně živé a aktuální téma. (např. dosud nedořešena falešná řádná profesůra jistých inženýrů-vědců a samozřejmě další ovlivňování akademické oblasti politickými rozhodnutími - např financování apod. - myslím že celkem nedávno se celkem i stávkovalo a transparentovalo) Samozřejmě s normalizačními kádry je třeba být ve střehu. Toto musí brát tyto osoby také zcela jako legitimní.

Pěkné na jejich chování je i to že ačkoliv se snaží vymanit z jistého řádu pozemských věcí, tak jsou přesto stále poznatelní ;-) mějte se!
19. 02. 2013 | 14:44

jenicek napsal(a):

to JF: Už jsi byl se svojí grafomanskou blábolivostí u lékaře?
19. 02. 2013 | 15:30

TomášL napsal(a):

JF

nejste náhodou maloměšťák?
19. 02. 2013 | 16:48

JF napsal(a):

dále již budu reagovat jen na vybrané provokace, ale jen mne napadlo jestli jeniček není Klaus nebo Zeman, či snad dokonce takový jako vše v jedné osobě - zda není tedy takový Čuba. ;-)

Dobré, ne, takové, slušovické, ... na závěr. ;-)

ps: za případné další podněty předem děkuji. To se to bude zas podnikat ve zvláštním režimu ... jen si nejsem jist zda PORG nemá být spíše PORK. Jsou to opravdu jadrné záležitosti v této zemičce v jádru Evropy.
19. 02. 2013 | 17:23

pavel v napsal(a):

Vladimír Wagner

Četl jsem si vaši informaci o posudcích pro Angelu Merkelovou. Na rozdíl od vás bych s ní souhlasil, že rozhodování o jaderných elektrárnách v Německu je více věcí politickou, než technickou. Energetika státu podle mého představuje složitý technicko - ekonomický problém. Ekonomie je záležitost natolik komplexní, že na rozdíl od fyziky ji nelze popsat ani těmi nejsložitějšími rovnicemi. Předvídat něco v ekonomice je stejně obtížné jako dlouhodobá předpověď počasí. Myslím, že pro správné rozhodování je nejlepší studium historie. Nikde v ní sice nenalezneme precedens pro současné energetické problémy země, ale jistě tam objevíme, jak různé pyšné civilizace narazily na určité hranice své existence.
19. 02. 2013 | 21:30

Vladimír Wagner napsal(a):

to Pavel

Nevím, jestli tedy správně rozumím Vašemu komentáři. Vy tedy souhlasíte, že je třeba z politických důvodů (voliči jinak nechají Vaši stranu propadnout ve volbách) slíbit a začít vykonávat energetickou koncepci, o které jako fyzik víte, že je nesplnitelná a jejíž náklady jsou takové, že je ani spotřebitelé a ani průmysl nemohou delší dobu vydržet? Možná tak akorát po nejbližší volební období. Což je přesně ten názor, který jsem ve svém popisu příběhu německého kolegy a jeho rozhovoru s Angelou Merkelovou dokumentoval.
19. 02. 2013 | 23:24

modrý edvard napsal(a):

Milan V: Abychom si ujasnili, kolik toho jaderného odpadu po jaderných údernících zbude, tak z Dukovan to bude cca 100 kubíků. /pro Mládka na šest otoček/
píšou to tady:
http://www.cenyenergie.cz/25-let-dukovan-kam-s-jadernym-odpadem-a-o-kolik-zdrazi-elektrinu-obnovitelne-zdroje.aspx
20. 02. 2013 | 09:56

pavel v napsal(a):

Vladimír Wagner

Myslel jsem to tak, že energetická koncepce je více věcí ekonomiky, než fyziky. Kdyby se jednalo jen o fyziku, věřím, že by tu věc erudovaný odborník dokázal perfektně propočítat (předpovědět). Protože se jedná o ekonomiku, která je nepředvídatelná, hraje fyzik v této věci až druhé housle.

Například fyzik nedokáže pochopit, že když naroste cena elektrické energie, sníží se po ní poptávka. Obyčejný plebejec samozřejmě chce cenu elektřiny co nejnižší, prozíravý politik však vidí, že by se tím ještě více zvýšilo drancování přírodních zdrojů. Opravdový politik se na různé koncepce dokáže podívat šířeji (komplexněji), než fyzik. Fyzik nevnímá, že různá zjednodušení (abstrakce), jež jsou ve fyzice typická, nelze uplatňovat v ekonomii (v politice).
20. 02. 2013 | 18:00

modrý edvard napsal(a):

pavel v: Sorry, co vy víte o fyzice?
20. 02. 2013 | 19:01

TomášL napsal(a):

Pavle,

to je snad největší pitomost, kterou jsem za dobu co zde čtu blogy, četl...
20. 02. 2013 | 21:18

MXklVPWYIm napsal(a):

<a href=http://tuf-tite.com/box/#10965>purchase tramadol</a> tramadol no prescription cheap - buy tramadol thailand
04. 11. 2013 | 17:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy