Jak by mělo či nemělo vypadat vysvědčení

31. 01. 2008 | 00:27
Přečteno 9633 krát
Nastal den předávání pololetního vysvědčení. Od letošního školního roku může však vysvědčení vypadat zcela jinak, než jsme byli zvyklí. V září začaly všechny základní školy v prvních a šestých třídách a osmiletá gymnázia v prvních ročnících vyučovat podle nových vzdělávacích dokumentů, tzv. školních vzdělávacích programů. Ty musejí mít všechny školy vypracovány na podkladě jednotného předpisu, každá však zcela svým způsobem, takže platí, co škola, to jiný vzdělávací program.

Tato skutečnost se samozřejmě může projevit i na vysvědčení, neboť obsah a názvy jednotlivých předmětů i jejich zařazení do ročníků přešly do kompetence samotných škol. Může se tedy stát, že jedna škola vytvořila např. předmět „Nauka o přírodě“, který slučuje přírodopis, fyziku a chemii, a zařadila jej do rozvrhu ve všech ročnících druhého stupně. Jiná škola zvolila členitou strukturu a nabízí svým žákům celou škálu předmětů od zoologie, botaniky, ekologie, přes mechaniku, astronomii až po základy chemické technologie, přičemž přírodopisné předměty vyučuje v šesté třídě, předměty koncipované z oboru fyzika zařadila do sedmé třídy, předměty odvozené z chemie připadnou až na třídu osmou. A deváťáci? Ti se přírodními jevy už zabývat nebudou, protože všechna předepsaná témata budou pro ně již vyčerpána.

Na vysvědčení se tedy objeví takové vyučovací předměty, které si škola sama zvolila. Prospěch žáků v jednotlivých předmětech mohou školy hodnotit buď tradičně známkou (klasifikačním stupněm), prostřednictvím slovního hodnocení nebo kombinací obou způsobů. Bližší informace o způsobu a kritériích hodnocení naleznou zájemci ve školním řádu školy. Pokud však někdo očekává, že reforma školství přinese v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání významné změny, může se dočkat i velkého zklamání. Ani tolik vyzdvihované slovní hodnocení, není-li provedeno kvalitně, nezbaví dítě strachu. Vyjádřit hodnocení slovně tak, aby při popisu neúspěchů žákovi nezpůsobilo újmu a aby jej podpořilo k překonávání překážek, vyžaduje skutečný zájem o osobnost dítěte. A pak teprve na základě jeho poznání může vzniknout smysluplná zpráva.

Samozřejmě vyvstává otázka, je-li zapotřebí písemné formy, zda nestačí ústní sdělení a k tomu jednoduché formální ohodnocení známkou. Tady by asi měla být ponechána volná ruka jednotlivým učitelům a jejich pedagogickému citu. O způsobu hodnocení však rozhoduje ze zákona ředitel školy se souhlasem školské rady.

Jak vypadá kompletní slovní hodnocení za I. pololetí, dokládá ukázka. Jedná se o hodnocení prospěchu v povinných předmětech žáka osmé třídy základní školy, na které již vzdělávání podle nových školských dokumentů probíhá již čtvrtým rokem.

Hodnocení prospěchu je ve zdejším případě rozčleněno do tzv. vzdělávacích oblastí, takže jednotlivé předměty lze v hustém textu mnohdy stěží identifikovat. Ale hodnocení prospěchu je adresováno přímo žákovi a ten se jistě rychle zorientuje a rodičům případně pomůže. Nakolik jasná, výstižná a nerozporuplná jsou dílčí sdělení či zda se vůbec jedná o hodnocení, může posoudit očima žáka i rodiče čtenář sám. Při tom je třeba mít v patrnosti (i přes ocenění vynaloženého úsilí učitelů), že ministerská vyhláška o základním vzdělávání docela přesně stanovuje obsah slovního hodnocení: Měla by z něj být zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, tj. předepsaným cílům, a k vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáka. Také by slovní hodnocení mělo zahrnovat posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Rovněž by nemělo chybět zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.


I. pololetí
Prospěch v povinných předmětech:

Petře,
jak už mnohokrát bylo řečeno i napsáno, Tvé výkony negativně ovlivňuje Tvé nesoustředění a to, že se věnuješ jiným činnostem, než je rozvíjení dovedností v jednotlivých oblastech učení.
Jazyk a jazyková komunikace
Za půl roku jsi postoupil o dvě skupiny, v anglickém jazyce jsi odvedl velký kus práce. Ve slovní zásobě máš menší mezery, které si jistě brzy doplníš. Základy gramatiky celkem ovládáš, jen je potřeba si je neustále opakovat a procvičovat. V hodinách pracuješ se zájmem, jen jsi často nepozorný.
Máš dobrou slovní zásobu k probíraným francouzským tématům. Správně čteš i píšeš krátké věty a texty. Konverzuješ na průměrné úrovni. Máš velké potíže s časováním sloves v přítomném čase. Důslednější domácí přípravou bys mohl mnohé zlepšit. Také bys v hodinách měl být více aktivní a hlavně méně upovídaný.
Petře, Tvé výsledky v češtině a literární výchově jsou výrazně horší než na konci minulého školního roku. Tehdy jsi na sobě zapracoval a odstranil řadu nedostatků, což se dnes konstatovat nedá. Dělají Ti problémy základní úkony při určování vět hlavních a vedlejších, tím pádem pak sám nemůžeš zvládnout rozbor celého souvětí. Až budeme v příštím pololetí pracovat se složitějšími souvětími, myslím, že nastanou velké problémy. Cesta k nápravě je však možná: je nutné neustále procvičovat jednoduchá souvětí, aby sis osvojil způsob práce s jejich částmi (větami hlavními a vedlejšími), pak se Ti podaří určovat významové poměry a druhy vedlejších vět. V literární výchově vidím tyto problémy: chybí Ti základní znalosti, které bys uplatnil při interpretaci textu. Ty můžeš získat z učebnic, slovníků a encyklopedií. Základní podmínkou úspěšné práce s textem je ale především to, že budeš mít daný titul přečtený. To se během pololetí stávalo zřídka, většinou jsi nebyl na hodiny vůbec připravený.
Člověk a společnost
V rámci výchovy k občanství jsme se v uplynulých měsících soustředili především na formování postojů a uvědomění si sebe sama. Takové aktivity by Ti měly posloužit k tomu, aby sis uvědomil, kdo jsi, jaký jsi a co bys případně mohl na sobě změnit.
Máš dobrý historický přehled, ale chybí Ti znalosti základních faktů, což způsobuje, že se jen s problémy orientuješ zejména v dějinách 19. století. Mnohdy Tě více raději zajímá Tvé okolí než vědomosti, které bys měl získat. Když ale chceš, dokážeš vytvořit třeba velmi dobrý referát. Zkvalitni domácí přípravu a začni v hodinách více komunikovat.
Ve volitelném předmětu jsi pracoval dobře. Píšeš pouze s drobnými chybami. Pravidelným procvičováním můžeš zapracovat i na rychlosti.
Dodržuješ při práci zásady bezpečnosti a hygieny. Organizuješ a plánuješ pracovní činnosti.
Člověk a příroda
Matematické a fyzikální dovednosti nemáš zatím nijak ucelené. S pomocí dokážeš řešit aplikační geometrické úlohy s využitím osvojených znalostí o rovinných a prostorových útvarech. Velký problém Ti dělají aplikace průniků množin daných vlastností při řešení konstrukčních úloh. Při konstrukčních úlohách je nutné, abys vždy s někým konzultoval svůj postup, a tak získal určitou zručnost v řešení. Nedaří se Ti popsat reálnou situaci pomocí lineární rovnice, ale zvládáš tyto rovnice řešit. Umíš provádět základní statistická šetření, pracovat se statistickými znaky a vypočítat aritmetický průměr. Ovládáš sčítání a odčítání mnohočlenů, provádíš základní rozklady mnohočlenů na součin pomocí vytýkání a aplikace vzorců. Dokážeš číst jednoduchá elektrická schémata. Zatím ses nenaučil využít Ohmova zákona při výpočtech závislostí el. proudu, napětí a odporu v sérioparalelních zapojeních. Osvojil sis základní pravidla bezpečného užívání elektrických přístrojů, orientuješ se ve štítku elektrického spotřebiče.
V tomto pololetí jsi měl zvládnout pojmenovat a najít kosti a svaly lidského těla. Dále sis měl osvojit témata, jako jsou krev, prvky periodické tabulky, chemickou vazbu, laboratorní práce a především chemické názvosloví. V tomto pololetí jsi zvládl všechna témata velice dobře, až na chemické názvosloví. Drobné mezery máš v kostech a krvi. Tvůj hlavní problém v hodinách i o přestávkách je kázeňský.
S obtížemi lokalizuješ na mapě jednotlivé kraje ČR a jejich důležitá města. Orientuješ se v účasti ČR ve světových mezinárodních organizacích, dokážeš vysvětlit význam těchto organizací.
Kultura ducha a těla
V tomto pololetí jsi měl zvládnout zpívat nové písně, osvojit si čtení z not, osvojit si zpěv v cizím jazyce, dílo Antonína Dvořáka a W. A. Mozarta. Musím Tě pochválit, že v hodinách zpíváš, ale u poznávání děl A. Dvořáka a W. A. Mozarta máš větší mezery. Zvládáš rozpoznávat základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvádíš jejich představitele a příklady významných kulturních památek.
Při pohybových aktivitách velmi mnoho záleží, jakou máš zrovna náladu. Často se velmi nedbale věnuješ strečinkovým a nápravným cvikům. Basketbal je pro Tebe sportem číslo jedna a také se Ti v něm daří. Potěšilo mne, že jsi v tomto pololetí objevil, že volejbal není tak nezáživný sport a začal ses snažit při nácviku jednotlivých prvků. Výborných výsledků jsi dosáhl i v testech fyzické zdatnosti.
Tvůj úkol pro další pololetí by měl být jednoznačný. Konečně usměrnit své chování a více se soustředit na práci. Zejména v českém jazyce máš velké problémy.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pedr napsal(a):

už dlouho jsem se tak nenasmál, jako při čtení slovního hodnocení žáka. Toto je myšleno vážně nebo jako parodie.Jen to ukazuje, že pro život je stále nejdůležitější(dle MŠ) rozbor větný a Ohmův zákon, čtení not atd., naškodu určitě nebude ani precizní zvládnutí strečinku. Myslím, že by měla být povinně zařazena výuka morseovky a námořní navigace
31. 01. 2008 | 08:23

qw napsal(a):

Chudák třídní učitel, který by měl vymámit ze svých kolegů hodnocení na každou svou ovečku a pak z toho zeditovat podobné slohové cvičení (asi 800 slov).

Můj vnuk, prvňáček, dostal v New Yorku podobné hodnocení na pár řádcích a k tomu vyplněný dotazník s asi 100 otázkami a jednopísmenovou odpovědí, ze které vyplývalo kde se žáček vymyká v kladném či záporném směru. Americké hodnocení se zaměřuje hodně i na způsob práce žáčka. Takže je hodnoceno třeba i jak je schopen pracovat samostatně, jak v týmu, jak je schopen tým řídit a jak je schopen se podřizovat, jak je na tom s pamětí, schopností logicky myslet a improvizovat. Jejich dotazník je natolik komplexní, že není pravděpodobné aby žák byl ve všech parametrech excelentní. Což by u nás někteří rodičové, kteří chtějí od svých ratolestí samé jedničky, nesli nelibě.

Vaše hodnocení je jenom alibi, kterým okecáváte to, že nechcete "ublížit a demotivovat" zhoršenou známkou. Čpí také rakouskouherským bazírováním na informacích, které si dotyčný nacpe do hlavy a ve vhodném okamžiku vysype na kantora, aby na to potom mohl s klidem zapomenout. Proto v různých soutěžích všeobecných znalostí američtí studenti s našimi prohrávají. Avšak s encyklopedií nebo internetem u ruky našeho studenta převálcují.
31. 01. 2008 | 09:39

Al Jouda napsal(a):

To se hezky vyblbnou, ti učitelé !
31. 01. 2008 | 09:59

bbSenior napsal(a):

Jen kolegiální dotaz-na autora:Dovedete si představit,jak na konci TÚ po vymámení od většiny vyučujících sepíše např. v 7.třídě podobná slohová cvičení pro cca 25 žáků (to je realita,s ohledem na technokratickou=úspornou optimalizaci ,kterou dělají zřizovatelé=obce a kraje), navíc si často vyslechne, že se vlastně fláká,protože přímou vyučovací povinnost má cca 25 ho.týdně a pak si - dle mínění mnohých-tzv."válí šunky".I když některé věci lze připravit, závěrečná fáze dle mého mínění zabere poctivě 2 hodiny formulování a zápisu na jednoho žáka -v přibližné době cca 10 dní při závěru pololetí.Podotýkám, že jsme slovní hodnocení na škole používali (jsme důchodce- bývalý ŘŠ), ale v daleko jednodušší podobě.Podstatně jednodušší byla průběžná informovanost rodičů(těch, co měli zájem) rozličnou formou (osobní jednání, Dny otevřených dveří,tř.schůzky, ale i posezení s rodiči u sklenky).Bohužel,teorie bez praxe je slepá, opačným směrem hluchá.Někdy- jako u Vašeho případu jde o kumulaci obou postižení.Hezky míněný manuál-ale jako většina manuálů nepoužitelný.Vždy jsem se divil,co všechno může přijít "shůry".Ejhle, ono je to časem ještě horší.
31. 01. 2008 | 13:09

Reeve napsal(a):

"Drobné mezery máš v kostech a krvi". S tou osteoporózou a anemií by se skutečně mělo něco dělat.

Pevně doufám, že jako učitel podobné plky místo vysvědčení psát nikdy nebudu. Tohle všechno totiž říkám žákům i jejich rodičům přímo, protože mohu reagovat na jejich případné dotazy. Od vysvědčení žáci a rodiče očekávají především základní sdělení, zda výkon v pololetí byl "výborný", "velmi dobrý" (chvalitebný), "dobrý", "dostatečný" nebo "nedostatečný". Ze záplavy slov a relativizujících frází nezjistí nic.
31. 01. 2008 | 19:49

enjoys-rs napsal(a):

Trying to be impressive!deeply wonderful here!
<a href="http://www.enjoy-rs.com/fre...">runescape gold</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape money</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape money</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape items</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape power leveling</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape logs</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape accounts</a>
enjoy-rs is an professional store for runescape gold,items,money,accounts,powerleveling,questqoint,runes and some other goods with fast delivery and world class service.
URL:www.enjoy-rs.com
20. 02. 2008 | 10:50

free online games napsal(a):

cool
08. 03. 2010 | 19:56

ppeterdurgrealty napsal(a):

Квартир посуточно в Петербурге - <a href=http://www.peterburgrealty.info>Петербург квартира посуточно</a> , and also - аренда без посредников Петербург
08. 03. 2011 | 21:51

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 01:40

goULnoKXRV napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2870>buy soma online</a> soma drug warnings - soma intimates online coupon codes
11. 02. 2013 | 14:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy