Manifest radikálního liberalismu

13. 09. 2010 | 09:29
Přečteno 20176 krát
Jan Štern, Jiří Pehe

www.pehe.cz/zapisnik/manifest-radikalniho-libralismu-s-janem-sternem

Evropou obchází neoliberalismus. Neoliberální ideologie je falešným vědomím společnosti v éře globálního kapitalismu.

Přeměnila se také už v reálné politické hnutí, které slouží globálnímu kapitalismu v prosazování jeho cílů. Součástí tohoto hnutí jsou myslitelé, novináři, politikové, bankéři, podnikatelé, úředníci, elity i zástupci středních vrstev. Ti všichni umetají cestu globálnímu kapitálu.

Globální kapitalismus má tendenci přeměňovat lidi i přírodu v disponibilní, recyklovatelné zdroje pro průmyslovou výrobu za účelem zisku. Nezná jiné kriterium než ziskovost. Jeho ekonomizující přístup ke světu redukuje vše na slovník „ztrát a výnosů“. I politika a společenské vědy, které by měly nabízet širší pohled na svět, jsou kolonizovány ekonomickými zájmy.

Neoliberální ideologie tento proces ospravedlňuje a zasazuje ho do myšlenkového a filozofického systému opírajícího se o řadu axiomů. Například že kapitalismus, založený na neviditelné ruce trhu, je nejenom zdrojem bohatství, ale i demokracie. Člověk je údajně plně odpovědný za svůj osud, má ho ve svých rukou, pokud mu nepřekáží nadměrná státní regulace. Všichni mají stejnou šanci bez ohledu na majetek, postavení nebo původ.

Výsledkem naplňování těchto axiómů je společnost zcela atomizovaných jedinců, plně vydaných napospas globálního kapitálu. Ty pravicové politické strany, jež neoliberalismus vyznávají, odstraňují globálnímu kapitálu z cesty v rámci logiky efektivnosti a utilitárnosti nejrůznější překážky, převážně neekonomického rázu. Za oběť tomuto tažení padají kulturní, ekologické i konzervativně rodinné hodnoty a pravidla. Namísto nich se v lidech podněcuje chamtivost a touha po moci.

Neoliberální ideologie je pokleslou variantou liberálního myšlení, v níž byla ekonomická kritéria a individuální sobectví nadřazeny ostatním hodnotám, které klasický liberalismus vyznával. Zatímco klasický liberalismus vyrostl organicky z víry v Boha a chápal svobodu v kontextu pokory před „vyšším řádem“, neoliberalismus je projevem nepokorné pýchy, náboženstvím svého druhu, v němž byl na boha povýšen Trh.

Věří proto, že tržní ekonomika je nejen motorem efektivnosti a produktivity společnosti (a tudíž vše vyřeší), ale je údajně i základem demokratických poměrů. V tomto zjednodušujícím pohledu vede jakákoliv regulace trhu nejen k snížení efektivnosti a produktivity, ale údajně i k omezení demokracie a svobody.

Věří také, že neexistují špinavé peníze. Proto jakékoliv opatření vedoucí k omezení korupce a hospodářské kriminality – protikorupční agent, finanční policie, korunní svědek, majetkové přiznání--je vnímáno neoliberály jako útok na svobodu občanů.

Podle neoliberálů nejlépe vyřeší všechny neduhy nebo problémové sféry moderního světa neviditelná ruka trhu. Poradí si prý s ekologickými problémy, oteplováním, vzděláním, zdravotnictvím, kulturou.

V neoliberálním myšlení se svět se dělí na schopné, kteří podnikají, a neschopné, kteří se proto musí dávat zaměstnat. Veškerý myslitelný svět je chápán jako zboží. Globálnímu kapitalismu je tudíž ponechána volná ruka, aby kolonizoval veřejný prostor i veřejné statky. Samotné pojmy „veřejnosti“ a „veřejných zájmů“ jsou podezřelé, protože v neoliberálním chápaní světa má smysl jenom to, co je „soukromé“.

Nestojí-li v cestě těmto tendencím osvícená politika, ba se naopak politika kvůli nadvládě neoliberální ideologie stává nástrojem globálního kapitálu, stát a jeho instituce nedokáží čelit dravé moci kapitálu a zajistit pro všechny rovné podmínky. I státní aparát se stává terčem „privatizačních“ snah.

Politické strany se v takovém prostředí mění v komerční organizace obchodující s vlivem, státními zakázkami a pozicemi ve státní správě. Ve zprivatizované politice se podsvětí a jeho mafiánské struktury propojují s politikou, hledají cesty do nejvyšších pater společnosti a stávají se součástí politického rozhodování.

Hlavní role se ujímá nový hráč na dějinné scéně – politickoekonomická oligarchie. Politické strany se v takovém prostředí mění v instituce, které, předstírajíce politickou činnost, jsou především agenturami na získávání státních a veřejných zakázek a významných pozic ve státní správě. Politické programy a koncepce jsou jen jakýmsi šidítkem pro voliče, kteří bláhově volí tu či onu (pravou nebo levou) koncepci, aby pak v praxi strany dělaly v podstatě tutéž politiku. Ideologický obsah politiky vůbec už není důležitý: podstatné je využít a „zobchodovat“ politický vliv a rozhodování.

Tento systém legitimizuje rozsáhlou korupci. A korupce ve velkém rozsahu, to je vlastně utajený státní převrat.

Každý má svobodu a právo říkat, co chce. V systému zprivatizované demokracie je ovšem slyšet pouze mocné a vlivné, nikoliv ty chytré. Politicko-ekonomická oligarchie ovládá měkkým nenásilným způsobem i média, která hlásají její (neoliberální) hodnoty.

Paradoxní je, že střední vrstva, která v systému vytvořeném globálním kapitálem, za asistence politického neoliberalismu, strádá nebo přímo upadá, dává většinou své sympatie pravici. Přitom jsou to právě globální procesy podporované neoliberální pravicí, které střední vrstvu decimují. Étos, v němž je jedinec údajně pánem svého osudu díky své píli, schopnostem a vysoké kvalifikaci nebo vysokoškolskému vzdělání, který si střední vrstvy nechaly neoliberální ideologií vnutit, se ukazuje jako stále více falešný.

Stále více lidí ze střední vrstvy propadá mezi tzv. deklasované nebo je tím přímo ohroženo. Stále méně lidí ze střední vrstvy má šanci dostat se mezi skutečnou elitu. Navíc upadají i tradiční hodnoty života středních vrstev, jako jsou seberealizace v práci nebo občanská angažovanost. Rostoucí ekonomický tlak zužuje prostor pro dlouhodobý kariérní růst, který je i základem růstu kvalifikace a odbornosti, neboť podniková sféra se přeměňuje z klasických pyramidálních institucí na síťovou organizaci založenou na outsourcingu a najímání námezdních pracovníků na dočasný pracovní poměr. Příslušníci střední třídy jsou stále více využíváni jednorázově, nemají před sebou jasnou profesní perspektivu.

Střední vrstva se nechala navzdory tomuto nepříznivému vývoji přesvědčit neoliberální propagandou, aby volila politiku škrtů, které bez doprovodu rozumné hospodářské politiky povedou ke zhoršení postavení právě střední třídy.

Zde je shrnutí toho, co vytýkáme dnešnímu politickému neoliberálnímu režimu.

1. Nejvyšší hodnotou je mantra ekonomického růstu, které jsou podřízeny všechny ostatní hodnoty. Z horizontu člověka se postupně vytrácí jakákoliv jiná hodnota než ekonomický kalkul.

2. Náboženství růstu, coby logický produkt ekonomizujícího přístupu ke světu, redukuje společnost i jedince na konzumenty.

3. Tento konzumní pseudosvět je vyztužován kýčovitou zábavou a bezduchým infotainmentem, jehož cílem je vytlačit z horizontu člověka jakékoliv jiné hlubší hodnoty a způsoby pohledu na svět.

4. Člověk je v tomto systému zbavován přirozené odpovědnosti za svůj domov, krajinu nebo vlast. Průmyslové plundrování krajiny a přírodních zdrojů je ospravedlňováno potřebou dalšího růstu. Lidé jsou tak programově postupně odcizováni svému domovu, svým kořenům, tradici a přirozenému zakotvení v řádu světa

5. Společenská atmosféra, v níž jsou nejvyššími hodnotami zisk a narcistické opojení sebou samým, oslabuje u občanů společenské vazby, jako jsou smysl pro rodinu, smysl pro obec a stát. Tím ovšem oslabují demokratický systém.

6. V prostředí neoliberální ideologie a jejího systému pervertuje liberálně demokratická společnost v systém oligarchické vlády jedné politicko-ekonomické vrstvy rozprostřené napříč demokratickými politickými stranami.

7. Velice tristní je činnost justice v oblasti korupce a velkých podvodů spojených s politickými špičkami. Jako kdyby byly orgány činné v trestním řízení uštknuté, když jde o zločiny spojené s politikou a korupcí. Pokud jim nejsou usvědčující důkazy přineseny doslova pod nos, tak se nedaří je přimět k činnosti. Často to vypadá, jako kdyby policie a státní zastupitelství byla od toho, aby korupci kryly. Výjimkou zůstávají soudy, které přeci jenom díky své nezávislosti na politické sféře fungují, ovšem pouze pokud se před soud taková kauza vůbec někdy dostane.

8. Neoliberální politika postupně demontuje sociální stát s cílem co nejvíce zlevnit pracovní sílu a zesílit tak konkurenceschopnost ekonomiky. Tím podemílá institucionální podstatu sociální soudružnosti, na níž je založen liberálně demokratický kapitalismus. Sociální soudružnost je založena na obecně sdíleném přesvědčení, že majetková i mocenská nerovnost je ve výsledku výhodná pro všechny. Neboli jak říká John Rawls: „Nerovnosti bohatství a pravomocí, jsou spravedlivé pouze tehdy, jestliže vyúsťují v kompenzující blaho pro kohokoliv, zvláště pak pro nejméně zvýhodněné členy společnosti“

9. Výsledkem neoliberální politiky, včetně jejího útoku na sociální stát, je, že se zvětšují se nůžky mezi bohatými a zbytkem společnosti. Životní úroveň bohatých se stává nesouměřitelnou s ostatními vrstvami společnosti. Nejde už o pouhou nerovnost, ale o nesouměřitelnost, a to ve všech ohledech.

10. Neoliberalismus je nebezpečím pro demokracii, protože ta je založena nejen na mimoekonomických, netržních hodnotách, ale také na rovnosti.

Jsme liberálové a se smutným údivem sledujeme, jak se společnosti za pomoci neoliberální klaky a ohlupující moci televizní propagandy zmocňuji oligarchie, jak liberální demokracie založená původně na zastupitelské demokracii a svobodném trhu pervertuje v oligarchický mafiánský kapitalismus.

Víme, že kapitalismus je velmi efektivní ekonomický systém, ale současně nebezpečná síla schopná v zájmu zisku podmanit si celou společnost. Kapitalismus je nutné kultivovat a stále bojovat s jeho temnými stránkami.

Kapitalismus je dobrý sluha, ale zlý pán. Moderní dějiny Západu jsou vlastně bojem o to, aby kapitalismus nedeformoval společnost, ale současně aby si zachoval svojí produktivitu a efektivnost. Dnes se situace opět vymkla z kontroly.

Skuteční liberálové by neměli takovému procesu nečinně přihlížet. Je třeba radikálních činů, je třeba ukázat, že liberalismus coby komplexní systém hodnot, v němž ekonomická svoboda (zakotvená v etice) a individualismus (zakotvený v pokoře před „vyšším řádem“) jsou jedněmi z mnoha jeho dimenzí, nemá nic společného s neoliberalismem, který si od liberalismu vypůjčil své jméno.

Skuteční liberálové se musejí radikalizovat. Konfrontovat neoliberalismus z pozic takového radikálního liberalismu mimo jiné znamená přestat nečinně přihlížet tomu, jak se ztrácí svobody, jak se svobodná společnost dusí v objetí mafiánského kapitalismu. Pasivní přihlížení se stalo svým způsobem druhem spoluúčasti.

Smutným hrdinou tohoto procesu je sociální demokracie. Ze svého principu by tato strana měla být přirozenou politickou protiváhou tlaku, který na společnost vyvíjí globální kapitalismus a neoliberální ideologie prostřednictvím pravicových stran mechanicky uplatňujících neoliberální politiku. Bohužel tomu tak není, sociální demokracie se dostala do vleku neoliberální politiky a jistým způsobem se stala její součástí. Strana byla „zprivatizována“ mocnými ekonomickými zájmy stejně jako strany tzv. pravicové.
Chce-li se sociální demokracie z tohoto obětí „mafiánského kapitalismu“ vymanit, nesmí (jak to činila dosud) zapomenout v okamžiku volebního vítězství na předvolební sliby, jako jsou majetková přiznání, boj s korupcí a klientelismem, a spokojit se pouze s mechanickou obranou nebo zvyšováním sociálních dávek, jež v takovém kontextu vypadají jen jako snaha korumpovat potenciálně nespokojené oběti systému globálního kapitalismu.

Sociální demokracie v současném pojetí nezvládá souboj o sociální stát s neoliberální pravicí, protože otázku sociální spravedlnosti a fungování liberální demokracie přestala nahlížet „eticky“, v kontextu jasného hodnotového systému. Navíc svým jednáním otevírá prostor dokonce i pro kritiku sociálního státu „zleva“, v níž je sociální stát, zredukovaný na pouhou technologii distribuce statků, viděn jako nástroj pro vyztužování vlády globálního kapitalismu, jako opium moderního věku, jehož cílem je umlčet kritiku.

Dokud bude sociální demokracie odsouvat na vedlejší kolej „nemateriální“ cíle, jako je prosazování lidských práv, svobod nebo ekologických požadavků, bude—nahlíženo optikou radikálního liberalismu--jen součástí systému mocensko politických struktur, jenž stvořila neoliberální ideologie.

Co je třeba udělat a jaké jsou naše možnosti to prosadit

Kritika neoliberální ideologie je intelektuální a morální úkol pro skutečné liberály. Nabízí se ale také celá řada konkrétních korků, jež by občanská společnost v České republice mohla a měla začít prosazovat hned. Zde je jejich výčet.

Majetkové přiznání, legálně nedoložený majetek zdanit osmdesáti procentní daní. Majetkové přiznání je jediným nástrojem, jak alespoň částečně napravit obrovskou majetkovou křivdu z divoké privatizace v 90.letech, kdy velká část majetků byla získána různými podvody a rozkradením společného majetku.

Ombudsman volený občany pro každý kraj, větší pravomoci pro něj.
Vzhledem k velké aroganci moci politické, ale i ekonomické, je třeba posílit ochranu řadových občanů před zvůlí mocných. Ombudsman volený lidem a nikoliv politiky pro každý kraj bude zárukou, že se běžný člověk dovolá spravedlnosti.

Zrušit anonymní akcie na majitele.
Klíčové opatření proti podstatě mafiánského kapitalismu, anonymnímu vlastnictví. Anonymní vlastnictví je čiré zlo umožňující majetným lidem provádět podvody a podnikat zcela bez ohledu na dopady na ostatní občany, aniž by byli jakkoliv vystaveni právní nebo prostě lidské odpovědnosti.
Odpovědné vlastnictví, o němž tak pochvalně pějí ódy různí konzervativci, je v přímém rozporu s anonymní formou vlastnictví. Proto je třeba nekompromisně anonymní akcie na majitele zrušit.

Omezení příspěvku politickým stranám jen na fyzické osoby a stanovit maximální strop.
Je třeba vrátit politické strany na úroveň občanské aktivity a nikoliv cíleně dělaného marketingového byznysu. Příjem politické strany by měl odpovídat počtu jejích členů nebo sympatizantů. Je třeba vyloučit to, že byznys si udělá prostřednictvím svých finančních investicí z politických stran svojí služku.

Delegování členů Rad veřejnoprávních médií přímo důležitými společenskými a občanskými sdruženími z oblasti kultury, vědy, školství, církví, ekologické sféry a politiky.
Veřejnoprávní média jsou jediná média, která si mohou dovolit být nezávislá na politice i byznysu. Jenomže dnes jsou díky systému volby svých Rad zcela v područí politiků. Jediným způsobem, jak je rozumně organizovat a vrátit jim jejich původní smysl, je delegovat jmenování Rad přímo do rukou důležitých společenských a kulturních organizací, jako je tomu např. v Německu.

Přímá volba presidenta, hejtmanů a starostů.
President, hejtmani a starostové by měli primárně fungovat věcně a nadstranicky a neměli by být produktem neprůhledných a podezřelých stranických dohod a intrik. Z tohoto důvodu je v jejich případě daleko lepší, když budou voleni přímo občany.

Zvýšení trestních sazeb za korupci a za trestní čin zneužití pravomoci veřejného činitele.
Trestní sazby za korupci a zneužití pravomoci veřejného činitele evidentně neodstrašují úředníky trestné činnosti, a proto je namístě je zvýšit.

Zabavení majetku získaného z trestné činnosti.
Toto opatření zcela zásadně chybí v rejstříku trestů hlavně za velké podvody. Zločinci se nám smějí, protože po odsezení trestu, si užijí plody svých podvodů a zločinů.

Trestní odpovědnost právnických osob.
Máme-li seriosně postihovat korupci a nekalé praktiky různých firem, pak se bez trestní odpovědnosti právnických osob neobejdeme.

Zákon o státní službě.
Zákon o státní službě byl před vstupem do EU pro formu schválen parlamentem, aby byl vzápětí zaparkován s tím, že se odložilo datum jeho účinnosti. Je to z toho důvodu, aby politické strany mohly bez omezení dosazovat do státní správy své lidi a aby jim úředníci, kteří nejsou vybaveni ochranou definitivy, byli zcela po vůli při dojení státního majetku.

Progresivní daň z příjmu.

Jmenování Nejvyššího státního zástupce předsedou Soudcovské unie na návrh ministra spravedlnosti.
Ze všech tří pilířů justice se soudci ukázali jako jediní odolní vůči politickému nátlaku a manipulaci. Předseda Soudcovské unie jako jejich reprezentant je zárukou toho, že na místo Nejvyššího státního zástupce jmenuje nejen stoprocentního odborníka, ale i mravní osobnost. Současně bude mít Nejvyšší státní zástupce jistotu, že nebude vystaven politickým tlakům, protože bude na politicích nezávislý.

Zřízení zvláštního policejního útvaru pro potlačování korupce a organizovaného zločinu a rovněž tak specializovaného státního zastupitelství.

Stanovení povinnosti státních úředníků a veřejných činitelů okamžitě nahlásit korupční návrhy pod sankcí okamžitého propuštění.
Státní úředník musí vědět, že ho i náznak korupce bytostně ohrožuje. Povinnost nahlásit korupční nabídku pod sankcí okamžitého propuštění vytvoří atmosféru hrůzy nejen z korupce, ale i z jejího náznaku. To by do velké míry omezilo zejména drobou korupci.

Proplácení veřejných zakázek až na základě detailního vyúčtování podrobeného kontrole finančního úřadu.
Zcela nepochopitelně je zavedená praxe, že státní zakázky se proplácejí na základě vyhrané ceny a předběžných rozpočtů. Většině předražení by se předešlo jednoduchým opatřením (zcela běžným a standardním v soukromé sféře), že se proplatí jenom skutečné náklady plus marže (zisk ve výši 4-7%). Pokud totiž firma vysoutěží nadsazenou cenu, pak jí stejně nebude moci vykázat do nákladů, pokud se nebude chtít dopustit podvodu.

Uvedená opatření by ve svém souhrnu razantně narušila korupční aktivity, takže by se korupce stala spíše výjimkou a selháním jednotlivce. Přispěla by též k odbourání dělení společnosti na oligarchickou elitu a bezmocné běžné občany, takže by veřejná moc ztratila svůj výlučný a elitářský charakter. Spojí-li se občané v boji proti politicko ekonomické oligarchii a stanou se tak skutečnou střední třídou, pozvedne-li se střední třída tímto radikálním obratem na dominantní třídu a zruší-li jako panující třída staré oligarchické a mafiánské struktury, zruší tím i podmínky rozdělení společnosti na elitu a podřadný zbytek.

Místo staré pseudodemokratické společnosti s jejími třídami a třídními protiklady nastoupí společenství, v němž svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje všech.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Kde jsem to už četl?
13. 09. 2010 | 09:42

Tenco napsal(a):

"Brute, spíš ?"
(neznámý autor)
13. 09. 2010 | 09:46

Sladký napsal(a):

Nepochybně ve VUMLu, Ladíku!!! Jinak- konečně! Konečně se objevil blog,který zobrazuje v jasném a zřetelném světle to,co se ve skutečnosti děje a situaci v níž se nacházíme.Bez ideologické (před)pojatosti,s vědeckou objektivitou.Konečně někdo dokázal pojmenovatvěci pravým jménem.
13. 09. 2010 | 09:52

Jan Jílek napsal(a):

<i>V systému zprivatizované demokracie je ovšem slyšet pouze mocné a vlivné, nikoliv ty chytré.</i>

A jak je možné že je slyšet a číst vás pane Šterne?
13. 09. 2010 | 09:55

nowars napsal(a):

Je to zcela vystihující popis naší situace a plně s ním souhlasím.Ještě bych dodal že boj o zisky se přitvrzuje a už neplatí žádné ohledy.Trend je jasný a je otázkou do jaké fáze to dojde.To znamená jestli si půjdem po krku jenom v rámci státu nebo i mezi státy.Potom potěš pánbu.
13. 09. 2010 | 09:57

recyklo napsal(a):

Za pokus by stálo srovnat modernější slova "recyklace lidí" se slovy pro první polovinou 20.století :"fašizace společnosti" -podstatou je asi rozmělnit drobné lidičky na droboučký prášek,který létá kam vítr tam plášť,PEJSKY, KTEŘÍ HAFAJÍ A TÍM NEKOUŠOU
13. 09. 2010 | 09:58

mirekP napsal(a):

Konečně někdo, kdo navrhuje i řešení. A z mého pohledu docela rozumné.
Děkuji.
13. 09. 2010 | 09:58

Marcus Agrippa napsal(a):

Naprosto přesné. Z ČR se opravdu stává odstrašující příklad, jak vypadá demokracie bez práva. To co by naše"elity"rády dost nepříjemně připomíná feudalismus - a to jednoduše do 21 st. nepatří.
13. 09. 2010 | 10:01

Tupelo napsal(a):

Tento text by se mohl stat platformou, nad kterou by se mohli sejit vsechny nezavisle iniciativy, lide s touhou po vetsi svobode, obcanska hnuti, levicove a centristicke strany, vsichni kdo odmitaji formu kapitalismu zavadenou soucasnymi stranami ceske pravicove trojkoalice (vlastne ctyrkoalice, dost se ted pred volbami v tisku zapomina ze Starostove jsou soucasti vlady!)) a hledat co je spojuje. CSSD ukazuje, ze toho bohuzel sama schopna neni, dlouhodobe vize bud chybi nebo lezi nekde v supliku - melo by byt ve vlastnim zajmu teto strany podporovat alternativy a iniciativy, i presto ze nejsou (a nebudou) soucasti strany a presto ze s nimi nema (ci nebude mit) uplnou shodu - i presto se s takovymi subjekty domluvi snaze nez s ideology Bakalovy vladni triady a bude to vic ke prospechu obyvatele CR (o coz by melo jit predevsim).

Panove Sterne a Pehe, diky za tento text!
13. 09. 2010 | 10:02

JC napsal(a):

Pane/soudruhu ?/ Šterne.
Kromě pana/soudruha/ Pehe, jste měl přizvat ještě třeba pana/soudruha/ Bělohradského i jiné "kultivační jednotky" aby váš hlas měl patřičnou váhu.
P.S. Největším nebezpečím pro demokracii jsou ti, kteří všechny problémy světa vyřeší na dvou stranách A4.
13. 09. 2010 | 10:07

Sladký napsal(a):

Nic podobného jsem ve veřejnoprávních médiích od pana Šterna neslyšel, Jene Jílku, zato tam od rána do večera poslouchám tendenční ideologicky zkreslené názory (mimochodem, velmi se to podobá situaci před rokem 1989,jen vládnoucí ideologie se změnila).
No a blogovat,případně diskutovat pod blogy můžete i vy, v podstatě kdokoli.Zatím. Jednak to nikoho neohrožuje,jednak je nám taková svoboda projevu platná jak mrtvému kabát a v neposlední řadě zde dobrovolně vystavujeme své názory,které mohou být časem bez problémů označeny za extrémistické.A s extrémisty je nutno zatočit,podobně jako s nepřáteli socialistického zřízení. Asi tak, Jene Jílku.
13. 09. 2010 | 10:07

Marcus Agrippa napsal(a):

JC:
problémy světa ani snad řešit nemusíme, ale problémy ČR bychom řešit měli. Rezignace na právo a civilizovanost se nevyplácí.
13. 09. 2010 | 10:12

nowars napsal(a):

TO JC
Největším nebezpečím pro demokracii jsou její prznitelé hlásající jedínou dogmatickou pravdu bez setiny sekundy vlastního přemýšlení jako vv. Kupte si černobílou televizi.
13. 09. 2010 | 10:12

Sladký napsal(a):

Zatímco vy,soudruhu JC se s našimi špičkovými odborníky vyrovnáte na necelých čtyřech řádcích. Bylo by to k smíchu,kdyby to nebylo spíše k pláči.
Chtít po vás nějakou věcnou polemiku a kritiku tezí,myšlenek a tvrzení Sternova blogu by asi bylo naprosto utopickým požadavkem..nezmůžete se na nic jiného,než primitivní,agresivní poštěkávání na lidi,jimž po stránce znalostí a schopností zjevně nesaháte ani po kolena.Historie se opakuje.Podobně,či prakticky stejně si kdysi v padesátých letech počínali stoupenci "jediné správné a vědecké ideologie"...
13. 09. 2010 | 10:13

Sladký napsal(a):

Nowars.Byl jste rychlejší a vyjádřil jste v jedné větě to,co já relativně dlouze rozváděl.Myslím ale,že jsme se dobře doplnili. Pěkný den!
13. 09. 2010 | 10:16

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Čím blbější a ideologicky zabarvený blog, tím jsi šťastnější.

Předpokládám, že při čtení komunistického manifestu máš nirvánu.
13. 09. 2010 | 10:18

xerkon napsal(a):

pro JC 13.09.2010 10:07:03
Docela velké nebezpečí jsou také lidi co dají na zjednodušené nálepky a mají svět politicky rozdělený jen na několik homogenních skupin. A každého levicového příznivce si mylně pletou s bolševikem.
Ale to nic, dejte si pár knih o historii, politologii a něco ze sociálních věd, a třeba se to časem podá.
13. 09. 2010 | 10:19

JC napsal(a):

Pane Sladký,

Sladké mámení akčních trojek se vám jak se zdá zachtělo.))
Já tady problémy světa neřeším, jestli jste si ráčil povšomnout.
13. 09. 2010 | 10:20

JC napsal(a):

xerkon,
Když ono "politicky" soudruh,soukmenovec, kamarád nebo přítel....vyjde vždy nastejno.
13. 09. 2010 | 10:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých, agresívních a nadávky obsahujících textů, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 09. 2010 | 10:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pánové Rumcajsi a Sladký,

tohle by mohla být docela zajímavá debata, nemohli byste se prosím jít pošťuchovat někam jinam. Díky.

Libor Stejskal
13. 09. 2010 | 10:31

Lex napsal(a):

Naprosto výstižný popis reality, zejména její projekce v české společnosti. S jedinou výjimkou - autoři si trochu idealizují soudy, ty trestní zcela určitě. Byly to totiž policie a státní zastupitelství, které těmto soudům za desetiletí přinesly "na talíři" řadu tunelářů a pdovodníků, ať už "privatizérů", kteří na dluh získali miliardové podniky, které "vydžusovali", aktiva vyvedli do jiných svých firem a pasiva (včetně nezaplacených daní, zdravotního a sociálního pojištění) nechali spadnout do bankrotu - trestný čin zneužívání informací v obchodním styku, nebo "bankéřů", kteří přivedli banky (spočítejte si je) "zu Grund" neustále opakovanými "špatnými úvěry" (o nichž si vrabci na střeše cvrlikali, že 20 i více procent šlo do kapes oněch bankéřů) - trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku.
A spočítejte si, kolik těch "kapitánů průmyslu" a jim podobných ony naše nezávislé soudy odsoudily - pět procent z obžalovaných? Ba ne, byly to právě soudy, které v těchto věcech selhaly. Byly to soudy, které si kompetenčně přehrávaly obžalobu více jak deset let, až se věc promlčela.
Z jednoho exemplárně pozitivního soudního případu (Vojtěch Cepl. ml. s "justiční mafií") nelze dělat obecný závěr.

Pane Šterne a pane Pehe - přepište tenhle blog do politického programu, zaregistrujte si vznik politické strany, a půjdou za vámi davy. Tápající sociální demokraty, které jste velmi správně zařadili do té mašinerie, vymažete z politického vlivu.
Blahopřeji.
13. 09. 2010 | 10:32

Carlos V napsal(a):

To to trvalo dost dloho, nez se to sem dostalo z outsidermedia.

Moc zajimave napsano. Vezme se kazda lumparna a zhovadilost, kterou udelali clenove pravicovych vlad, a pricte se na ucet neoliberalismu.

Mily pane Pehe (jak ten Stern se k tomu dostal), vetsina pravicovych politiku ani netusi, co by mel byt neoliberalismus.

Vy to nejspis tusite, ale to Vam nebrani na ucet neoliberalismu prisit vsechny lumparny sveta.

Asi stejna pitomost, jako kdyz prohlasim, ze socialnedeokraticka ideologie je zlodejska, protoze Gross a kocarkovy Svoboda ...

Zbytek clanku je selanka o tom, jak umirneni socialni demokrate uloupili slovo liberalismus.

Ale nejde o slova, ale o zlou vuli. A te jste prokazal prehrsel.
13. 09. 2010 | 10:33

Alibernet napsal(a):

Je to celé komunistický blábol. Nevěřím vlastním očím. Proč vlastně Pehe zdrhal z ČSSR, když teď chce znovu komunismus?
13. 09. 2010 | 10:36

Rumcajs napsal(a):

Tak vidíš cukrouši.
Dej pokoj, nebo půjdeš na mráz !
13. 09. 2010 | 10:39

Pavel napsal(a):

Je pro mne osvobozující úlevou přečíst si chytrý text k němuž nemám co dodat. Dík za takové příspěvky a díky SVOBODNÉMU internetu.
13. 09. 2010 | 10:40

Sladký napsal(a):

Pane Stejskale,když on si začal.:o)) Jinak jste si určitě mohl všimnout,že já se opravdu,ale opravdu snažím diskutovat,slušně a věcně.Přeji pěkný den!
13. 09. 2010 | 10:42

Marcus Agrippa napsal(a):

Alibernet:
aha - tady je vidět z čeho čerpají ti naši"demokrati" - z naprostého pomýlení pojmů. Buď to myslíte vážně - pak nad tím asi moc nepřemýšlíte, anebo nad tím přemýšlíte a taky to myslíte vážně a pak je to ještě horší. Z čeho vyvozujete, že někdo chce nějaký komunismus?! Z toho že by měla fungovat vymahatelnost práva? Z toho že by tady neměli být lidé jen zdrojem peněz pro různé vyčůr....? To snad nemyslíte ani vážně?!
13. 09. 2010 | 10:43

Nuba napsal(a):

Nádherný text, něco jako charta, kde to mohu v plném znění podepsat ?

Člověk deklasovaný na lidský zdroj, ohlupování linoucí se ze všech možných zdrojů, poživačnost předkládaná jako smysl života.

Překvapilo mě rozhodnutí prezidenta Obamy, který neprodloužil daňové úlevy pro nejbohatší, ale přenesl je na střední třídu. To, že v USA měli ti nelépe situovaní daňové úlevy mě zarazilo. Asi odtud si vzal pan Kalousek a jeho TOP inspiraci.

V každém případě bych byla pro nápravu stavu ochotna jako doufám jedna z mnoha pomoci. Ale již to slovo globální mi trošku podvazuje víru v nějaké smysluplné řešení. Vždyť proti stojí "masa všehoschopných", kteří za vidinu tučných provizí smetou každou snahu o nápravu ze stolu. Stačí některé lidi sledovat, jejich podivné veletoče, vykrucování a alibismus, proč to či ono nejde.

Je to provázaný kruh, ve kterém se točíme. Ale je pravda pokud platí, že začít by měl každý nejdřív u sebe, tak bychom skutečně u nás měli začít. Řešit celosvětové problémy se nám jistě nepodaří, ale pohnout s těmi našimi alespoň o píď, to by se snad dalo.

Udělali jste mi svým textem opravdu radost.
13. 09. 2010 | 10:45

Rumcajs napsal(a):

Alibernet:

Tady dávali Pehemu málo a tak se nechal platit neokony.
13. 09. 2010 | 10:45

Sladký napsal(a):

Carlosi,už po několikáté vám musím napsat,že se pouštíte do úvah,na které ani znalostmi,ani schopnostmi nemáte. (Jako příklad "Asi stejná pitomost.. opravdu pitomost,ale z vaší strany.)Vaše snaživost a vytrvalost je opravdu obdivuhodná,ale nechtěl byste ten čas raději věnovat studiu? Abyste o tom,o čem píšete alespoň něco věděl?Takhle si zbytečně děláte ostudu.
13. 09. 2010 | 10:46

Tupelo napsal(a):

Alibernet: zkuste si clanek precist jeste jednou a zaroven zkuste vice verit vlastnim ocim. ;) Pak se dozvite ze Stern & Pehe nechteji komunismus, ale zamysleji se nad nejvetsimi problemy kapitalismu s navrhem moznych zmen. Ostatne zcela explicitne je tam napsane:

"Víme, že kapitalismus je velmi efektivní ekonomický systém, ale současně nebezpečná síla schopná v zájmu zisku podmanit si celou společnost."

Nekomu, kdo neni na kritiku zvykly, muze vyse uvedeny text pusibit hystericke reakce, ale myslim, ze se snad zhodneme, ze kritikou slabych mist kapitalismu se z cloveka nestava komunista - notabene kdyz jsou v textu uvedeny i navrhy autoru na korekce systemu a ne jeho odstraneni.
13. 09. 2010 | 10:50

Sladký napsal(a):

Nuba - skvělý příspěvek, u Vás je to pravidlem,škoda že nepíšete častěji. A pokud jde o podpis, s radostí se k Vám připojím.Přeji pěkný den!
13. 09. 2010 | 10:50

Nuba napsal(a):

A souhlasím s Lexem,

založte novou stranu a budu ji volit.
13. 09. 2010 | 10:51

Sladký napsal(a):

Každý se dnes může stát komunistou-stačí napsat něco,co se nelíbí někomu ze stoupenců JEDNÉ JEDINÉ SPRÁVNÉ A RYZÍ IDEOLOGIE.
13. 09. 2010 | 10:52

x-man napsal(a):

Neskutečný blábol!

Jak by se vám líbilo, kdybych nazval současný mainstreamový eurosocialismu se všemi jeho neduhy, průsery a katastrofami, které vytváří a na které zadělává, nazval neokomunismem?
13. 09. 2010 | 10:53

Hladis napsal(a):

Alibernet, Rumcajs
Wow demokracie a vymahantelnost prava je komunismus jako vysitej. Sakra a ja vzdycky myslel ze je to obracene. Panove uz to nehulte.
13. 09. 2010 | 10:53

Alex Koenigsmark napsal(a):

Já téměř stoprocentně souhlasím. Švédsko, Finsko, ne Řecko.
13. 09. 2010 | 10:56

Sladký napsal(a):

Nuba- založte? Založme,to by bylo lepší!
13. 09. 2010 | 10:56

drops napsal(a):

Souhlasně tleskám!!
13. 09. 2010 | 10:57

MM napsal(a):

V ČEZku se takovému článku říká buď soc-komoušskej nebo bolševickej blábol. To vystihuje naši situaci možná víc, než celý článek. Hurá...
13. 09. 2010 | 10:59

Pavel napsal(a):

Pane Šterne, podepisuji.
13. 09. 2010 | 11:00

Dale Cooper napsal(a):

Zcela souhlasím a děkuji!
13. 09. 2010 | 11:01

myrta napsal(a):

Dlouhé,ale perfektní počteníčko.Kéž by se to uskutečnilo.
13. 09. 2010 | 11:01

Rumcajs napsal(a):

Správně Alexi !

Měl bys nějakej ten scénář situovat tam, abys věděl, jak to tam vypadá.

By ti spadla čelist až na asfalt.
13. 09. 2010 | 11:03

Filipi napsal(a):

Kdysi jsem tady napsal ze mam z Peheho strach. A ted se mi to potvrzuje. Je to marxismus v trochu jinem kabate. Hovori o axiomech neoliberalismu ale jejich samotne prohlaseni jsou plna pouhych tvrzeni a zjednoduseni. Vybiraji si skupinu nepratel ktere podsouvaji ruzne vlastnosti a nazory, casto fasisticke ve sve podstate, kdyz to jsou casto prave jejich vlastni nazory pouze retoricky jinak pojate. Bojim se ze proti lidem jakou jsou Pehe se Sternem budu muset jeste za sveho zivota bojovat mozna i se zbrani v ruce. Oni totiz ten svuj "system", tu svoji "pravdu" budou prosazovat i pres mrtvoli tech podvratnych neoliberalnich zivlu. Ta arogance z toho uplne cisi. Oni se povazuji za osvicene intelektuali, kteri maji pravo ostatnim rikat jak maji nakladat se svym zivotem a majetkem.
13. 09. 2010 | 11:03

Hladis napsal(a):

K blogu.
Cetl jsem to uz jinde a je to dokonale. Libi se mi ze jste navrhli i reseni ,protoze jen kritizovat umime vsichni. Problem je ,aby toto prohlaseni nezapadlo ,ale dostalo se na verejnost a ta se za nej i postavila.

Se zalozenim politicke strany to vidim hodne blede a myslim ze o to tvurcum nejde a ani to nemaji v umyslu.
13. 09. 2010 | 11:07

myrta napsal(a):

Je to program nové strany,kterou doufám založíte,přesně jak říká Lex.Je to jediná alternativa do nových voleb.Tahle vláda se odrovná sama do voleb a soc.dem.je paralyzována bez sebemenšího náznaku regenerace.
13. 09. 2010 | 11:08

MaB napsal(a):

Text je to výborný, ba brilantní. Otázka je, zda ta opatření jsou přiměřená hloubce problému, který má globální rozměr.
xman a Carlos V.
Dejme tomu, že označit hříchy našeho systému jako vinu "neoliberalismu" je pro něj nespravedlivé. Nicméně uvědomte si, že většina argumentů, proč to či ono opatření "nejde" zavést, je vedena právě v logice neo-liberální ideologie. Jistě, to se nějaký vykuk za onu ideologii schovává, jenže vám tedy nezbývá nic jiného, než tu vaši ideologii natolik vyprecizovat, aby to nebylo možné. O solidnosti smýšlení takového Carlose V. nepochybuji.
13. 09. 2010 | 11:08

Dale Cooper napsal(a):

Filipi,
Pravopis nechme stranou, ale nepřipadá vám divné, že píšete něco o prosazování přes mrtvoly a zároveň se zmiňujete o své ochotě k boji se zbraní v ruce?
Evidentně jste nic nepochopil...
13. 09. 2010 | 11:08

Béda napsal(a):

Nuba,

k těm Obamovým škrtům v úlevách nejbohatším.

Do ČR teprve teď začínají pronikat z USA "reformy" neoconů. Český Obama přijde až za pár let, jestli nejdříve oligarchické neokony nevymete z politiky "ulice". Holt ČR má vždycky nějaké to zpoždění.
(Jinak Obama dle mého je jenom umírněnější tvář globálního kapitálu, nikoliv nějaká podstatná změna)
13. 09. 2010 | 11:11

Filipi napsal(a):

A jeste nadsenym obdivovatelum:
Nejde o to ze bych nebyl zvykli na kritiku nebo ze bych by zastancem soucasneho establishmentu a vsechno papouskoval. Ani o to ze by Pehe a Stern rikali nejake prvoplanove radikalni komunisticke veci. Jde o zakladnu jejich mysleni kterou v tom vidim. Jejich pohled na lidskou spolecnost, svobodu jednotlivce a jeho prava je to co me desi. Oni vidi spolecnost jako system ktery je treba ridit. A v tom je to nebezpeci. Oni v podstate na komunismus navazuji jen kompenzuji za ty nejocividnejsi nedostatky. Stavi to tak ze kdyz ten komunizmus opravime a zootrocime si kapitalismus (nebo kapitalisty?), ktery je preci tak efektivni, tak nam to konecne bude fungovat! Nechci mit s Pehem nebo Sternem a jejich systemem nic spolecneho...
13. 09. 2010 | 11:14

buldatra napsal(a):

Návštěvník blogu se dočte, že:

„…Globální kapitalismus má tendenci přeměňovat lidi i přírodu v disponibilní, recyklovatelné zdroje pro průmyslovou výrobu za účelem zisku…“

Aby to s tím globálním kapitalismem nebylo podobné jak s globálním oteplováním.
Oboje jedni prosazují, druzí popírají a tak nečesaná nemytá veřejnost má o čem přemýšlet a nekecá zbytečně do věcí, které jí nepřísluší.
13. 09. 2010 | 11:15

alesdrobek napsal(a):

Pokaždé, když čtu něco podobného, nemůžu pochopit, proč mají levicově zaměření intelektuálové tak neodolatelné nutkání ztrapňovat se ve 21. století rétorikou první poloviny století 19.

U pana Pehe je to zřejmě dáno tím, že se pohybuje v amerických levicových kruzích, kde se namarxovatělá ideologie ještě nestačila historicky znemožnit.

Mohl bych postupovat řádek po řádku a psát námitky ke každé absurditě či infantilitě, ale to by nikdo nečetl. Takže jen dvě poznámky:

- Socdem že se dostala do vleku "neoliberalismu"? Naposledy jsem podobou kritiku četl na webu kteréhosi levicově extrémistického sdružení. Možná by si měli pánové Pehe a Štern ověřit, zda se sami nedostali do nějakého vleku.

- Úsměvný je dětinský boj proti společensko-ekonomickým fenoménům jako tržní ekonomika. To, co se probírá na každé vysoké škole na světě jako běžné učivo, tedy specializace, dělba práce, směna, obchod apod., z toho pánové Pehe a Štern dělají zlověstné spiknutí. Z jejich vět je cítit téměř náboženský zápal.

Z toho, jak používají a jak mluví o "kapitalismu" (dnes v ekonomii již prakticky neužívaném termínu), "Trhu" s velkým T apod., se mi zdá, že oba pánové mají téměř atavistický strach z něčeho, čemu zbla nerozumí. Proto bych oběma pánům doporučil nějaký kvalitní kurz do úvodu ekonomie. Stačí základy. Když totiž člověk něco pochopí, přestane se toho bát.
13. 09. 2010 | 11:15

kuku napsal(a):

x-man
Neskutečný blábol !

Máte na mysli svůj geniální příspěvek ?
13. 09. 2010 | 11:15

Rumcajs napsal(a):

Filipi:

Souhlas. Psychicky nevyrovnaný jedinci hledají nepřítele či temnou sílu, která je nutí se atomizovat či hnát za majetkem.

Nic takového neexistuje. Nic je nenutí k takovému jednání. Jen jejich temná strana osobnosti a tímhle se ji snaží překřičet.
13. 09. 2010 | 11:16

Hladis napsal(a):

Filipi
Tak Stern a Pehe jsou novy revolucionari kteri chteji utopit pravicaky v krvi a zavest novy svetovy neokomunisticky rad rikate ? Mate bujnou fantazii.
13. 09. 2010 | 11:16

Filipi napsal(a):

@Dale Cooper:
Pravopis opravdu nechme. Uznavam ze tam je chyb hodne ale o tom to neni. Rad bych se venoval Vasemu komentu. Vzal jste vyznamove podobne vyrazy ("bojovat se zbrani v ruce" a "jit pres mrtvoli") a snazite se na tom ukazat nekonzistenci a rozpor v me argumentaci. Ty vyrazi byly ale pouzite v uplne jinem kontextu. Dokonce byly postavene tak ze jsou v primem protikladu. Jednoznacne z toho vyplyvalo ze POTE co "pujdou pres mrtvoli" tak ja budu "bojovat se zbrani v ruce". Takze se jedna o vec ciste responsivni a obranou. Ja nic prosazovat nechci a nebudu, pouze se budu branit pokud nekdo neco bude prosazovat na me. Pokuste se nechytat diskutujici za slovo a snazit se je dostat na lingvistickych podobnostech ale zamerte se na vyznam logicke implikace.
13. 09. 2010 | 11:21

Nuba napsal(a):

Sladký

děkuji za poklonu, jsem ráda, že se svými názory nejsem sama na světě. Přiznám se, že přispívat do diskusí mě baví, ale je to nenasytný žrout času, to snad ví každý, kdo se tady vyskytuje. Mám pořád hodně práce a když se někdy neovládnu a zůstanu tady dřepět, tak mám výčitky svědomí, protože hrnu práci před sebou.

Těším se, že pokud se dožiju důchodu tak se do toho vložím a budu náležitě otravovat svými názory život těm, kteří nikdy nepochybují.

Též přeji krásný den, vypadá, alespoň u nás, že by mohl být nádherný :)
13. 09. 2010 | 11:22

Pravičák napsal(a):

Až budu velkej chci bejt pravičák !!! Ti vědí všechno nejlíp a rozuměj ekonomii ! a díky tomu to nejsou žádný socky !
13. 09. 2010 | 11:23

MaB napsal(a):

alesdrobek
Někdo si dodává odvahy čtením úvodů do ekonomie (třeba vy), někdo jiný se snaží koukat, jak vypadá realita a třeba číst data o vývoji nezaměstnanosti, o přesouvání výroby, o flexibilizaci práce a z ní plynoucí jevech, atd.
13. 09. 2010 | 11:23

StandaT napsal(a):

Na mě to spíše dělá dojem Manifestu cecíkářů, kterým hrozí vyschnutí zdrojů.

P.S.: ze zákona se účetní doklady archivují 5 let, bankovní 10. Jak chcete "napravovat" 90tá léta? Jedině zdanit plošně a třídně. Výborně, neoliberalismus vypálíte neomarxismem, to se bude líbit.
13. 09. 2010 | 11:23

Anna napsal(a):

Souhlasím,díky za Váš text :-)
13. 09. 2010 | 11:27

jenicek napsal(a):

MaB: Tak jestli podle vás realita vypadá tak jak tady rusoši blábolí, tak máte nejvyšší čas přestat chlastat, na chvílku vypnout Deník Referendum nebo Blisty a vyjít ven na čerstvej vzduch:-)
13. 09. 2010 | 11:28

Filipi napsal(a):

Obcas mam zachvev snahy sem neco napsat ale jak dokazuji reakce na alesdrobka a me setka se to jenom s osobnimi utoky. Ale tak ono to tak nejak na tu levicovou ideologii sedi. Vy jste vzdycky potrebovali nepritele. Vase systemi totiz nefunguji a je teda potreba to na nekoho svest ze jo?
13. 09. 2010 | 11:28

jenicek napsal(a):

/s/rusoši/rudoši, ale pěknej překlep:-)
13. 09. 2010 | 11:28

bape napsal(a):

Skvělý blog, vyjadřující podstatnou část myšlenek, rozvedených v knize p.Pehe" Demokracie bez demokratů", stojí za pomalé, ale důkladné přečtení. Škoda jen, že zde není uvedena část, jejíž kapitola se jmenuje "Civilizace nad propastí", která odhaluje apokalyptický rozměr globálního kapitalizmu, utrženého z řetězu, ponechaného sobě samému. Bují , jako rakovina a požírá sebe sama, jako nádor.Strhává ovšem ssebou společnost a její atributy:svobodu, rovnost a bratrství.
13. 09. 2010 | 11:29

Sladký napsal(a):

Rumcajsi,někdo za vším vidí temnou sílu,zatímco ty za vším vidíš bolševika.:o)))
13. 09. 2010 | 11:36

zk napsal(a):

Nuba a Béda:
Co se týče snižování daní v USA, Bush v roce 2001 snížil daně všem příjmovým skupinám. Bylo to snížení dočasné, do roku 2010. Momentálně jde o to, jestli bude toto snížení prodlouženo, nebo se daně vrátí na úroveň, na jaké byly v dobách Clintonovy vlády. Republikáni prosazují prodloužení pro všechny příjmové skupiny. Obama tvrdí, že by to podsekávalo příjmy státního rozpočtu, a navrhuje, aby jedinci nebo domácnosti s příjmy pod 250 000 dolarů ročně platili stejné daně jako nyní (tedy v jejich případě by byla platnost Bushových úlev opravdu prodloužena), ti, kteří vydělávají nad 250 000$ ročně (tj. nejbohatší 2% Američanů) by platili stejné daně jako za Clintona.

Aleš Drobek:
Ztrapňujete se především Vy, bohužel opakovaně. Co ale čekat od "sociálního demokrata", který se vyznává z obdivu k Ronu Paulovi. Máte to trochu pomotané.
13. 09. 2010 | 11:36

Béda napsal(a):

alesdrobek,

- já si na rozdíl od vás myslím, že oba pánové to se zařazením soc.-dem. trefili celkem správně. Ta strana v současné podobě je skrz naskrz zkorumpována, zalobbována, rozmazlena blahobytem svých špiček. Vemte jsi jenom její personální špičky - minulé (Gross, Rusnok, Paroubek = vazba na Dvořáka, Kočku), současné (Toskánec Urban, celá iniciativní fotovoltaická klika...) I s tou zcela nesystémovou a ve svém důsledku kontraproduktivní nárazovou korupcí směrem k určitým segmentům společnosti kvůli myšlenkové a programové vyprázdněnosti mají pravdu. ČSSD přestala být nesmlouvavým zastáncem slabých a lidí práce a stala se pouze umírněnějším křídlem reprezentujícím zájmy oligarchů.

- pokud jde o Trh, tržní síly - pánové mluví o nekontrolovatelné neomezené neřkuli zbožštěné roli tohoto fenomenu. Přitom každý jenom trochu myslící člověk vidí, že právě bezhraničnost v podobě vyvádění zisků do daňových rájů, vyvážení práce a know how do nízkonákladových rájů kde absentují základní ekologická omezení, pracovní standardy, sociální a zdravotní síť, honba za prosazením zájmů oligarchických struktur doslova skrze mrtvoly - i válečným násilím, lží a podvodem jsou největší hrozbou skutečné demokracii a budoucnosti lidí práce (aby bylo jasno - zde myslím lidi, kteří vytvářejí reálné hodnoty- ať zaměstnance anebo drobné živnostníky a podnikatele, nikoliv investiční makléře, spekulanty a pod.).
13. 09. 2010 | 11:38

stále rebel napsal(a):

Pro Filipi.
Pehe, Štern i další mají právo říkat co se jim nelibí a jak by si to představovali ať se ti to líbí nebo nelíbí.

Takových jako jsi ty, kteří to právo druhým ubírají, už tu pár bylo. Naštěstí lidé nakonec zvítězili. Můžeš se naparovat, „hajlovat“ a chvíli si myslet, že nad tebe a tobě podobné není, že jen ty máš právo určovat, jak bude společnost žít, ale přijde čas, že ty a tobě podobní buď pochopí, že nejsou na světě sami nebo budou muset na nějakou dobu někam zalézt, aby se zapomnělo, jaké dobrodiní lidem přinesli.
13. 09. 2010 | 11:39

StandaT napsal(a):

Sladký: je těžké číst diskuse na Aktuálně a nevidět tady bolševiky.
13. 09. 2010 | 11:41

Joska napsal(a):

Brilantně napsáno. Je to prostě tak. Autorům patří dík.
13. 09. 2010 | 11:43

prirodovedec napsal(a):

alesdrobek: Co tak ve Vasem pripade trocha statistiky, matematiky, teorie her, poradne ekonometrie ... (pridal bych psychologii a sociologii u Arese aj.).

Vase holedbave glosy bez poradneho rozboru mi jsou jako cloveku, ktery je zvykly text, ktery mne zaujme rozebirat do nite ponekud smesne. Bud skutecne argumentujte nebo si nehrejte na "mouchu" :).

Ten text ma totiz pro autory a nektere ctenare jakesi plus, ktere nevnimate, ktere je dulezitejsi nez jeho korektnost a spravnost a soulad s "tzv CR NHF VSE ekonomii" :) (nemam na mysli tu svetovou pinusovu :) ). Oslovuje je svym ladenim stejne kouzelne, jako v devadesatych letech propaganda LibInstu :). To jsou chvile, kdy nekdo nekomu tzv. mluvi z duse. V devadesatych lidech tak mnoho lidi oslovovala vulgarizace Hayeka, ted budou slyseny jine sireny ...

Argumntujte, argumentujte, mate sance jako Nepil ci Zeleny v devadesatych letech ...

Carlos V.: Upresneni, text byl na denik referendum oficialne zverejnen (odkaz na druhotny zdroj outsidermedia pusobi nepresne :) ), odkaz jsem daval v den jeho objeveni se do diskuse a chvili jsme jej oba glosovali.

Jak oba vime, neoliberalismus v hlavach lidi neni to, co je v knihach, ale to co je za nej prohlaseno (jak temi, co se za nej schovavaji, jako za vhodnou ideologii pouzitelnou jako mocensky nastroj, tak temi, kteri "zdanlive ty schovavajici se" vezmou vazne a reknou, ano oni rikaji, ze vychazi z neoliberalismu, cili to co zde zavadi je ten neoliberalismus ...). Je to mocenaska hra ve vyvoji CR k budoucim prevratum v udobi rustu protofasismu. :)
13. 09. 2010 | 11:46

Rumcajs napsal(a):

Aleš Drobek:

Aspoň vidíš hochu, do jakého spolku jsi se dal. Já když ty levouny čtu, vybavujou se mi zfetovaní Adamiti.

Tak jsem si dovolil zkopírovat něco poezie:

Mistr Jan Hus II

Mistr Jan Hus

Protivil se církvi svaté
a ty jeho konce znáte.
V Čechách to tak nenechali
no, aby se neposrali
oděli se v divné kroje
a začali sprosté reje
jedni tuším Adamiti
chodili jen s holou řití.
Stálo to pak hodně potu
než tu nahou žravou slotu
katolíci pochytali
a po křesťansku spořádali.
13. 09. 2010 | 11:58

Lex napsal(a):

Aleš Drobek
Svým vstupem přesně reprezentujete ty "sračky", do kterých dinosauři ČSSD přivedli autentickou levicovou politiku. Ten humus, se kterým přivedli k neslavnému prlamentnímu konci své volební vítězství. A obávám se, že pokud ve vedení té partaje převládne toto myšlení, vedle Vás (byť nejste ve vedení) reprezentované např. Michalem Haškem přímo "kolaborujícím" se stávající neoliberální pravicí, pak máte skutečně nakročeno k pádu jako za Špidly a Grosse. A k vystřídání novým levicovým subjektem, který tady schází jako koze drbání. Máte tak dva roky na to, abyste to změnili. Nejvyšší čas začít. Ale zgruntu, ne přihlouplou Sobotkovou kritikou prezidenta stran Ústavního soudu, když to není ještě ani rok, co právě on a Paroubek byli vůči tomuto subjektu výrazně kritičtější. Na "falešnů notečku" hudete, pane Drobku, na stejně falešnou, jako Bohuš Sobotka v tomto případě.
PS
Dám svůj pověstný dolar proti bobu, že naprostá většina těch, kdo text přijali pochvalně až nadšeně, jsou dosavadní voliči ČSSD. To o něčem svědčí, co říkáte!?
13. 09. 2010 | 11:58

alesdrobek napsal(a):

prirodovedec - ale je vám jasné, že v komentářové sekci nelze dělat tak vyčerpávající analýzu textu, který má deset normostran, že?

Mimochodem, jaký je váš vyčerpávající argument? Že Pehův text někoho kouzelně oslovuje? To je celý výsledek vašeho holedbavého tvrzení, že zajímavý text dokážete "rozebrat do nitě"?

Možná byste měl ostatním méně doporučovat a víc se soustředit na břevna ve vlastním oku.
13. 09. 2010 | 12:01

Béda napsal(a):

alesdrobek,

a to jsem u té sociálnědemokratické bezradnosti, tápavosti a prázdnoty ani nevzpomenul Paroubka, který se vždycky točil na obrtlíku podle toho, jaký vítr právě zavál od agentur pro průzkum veřejného mínění. (což platí i pro otázku amerického radaru, účasti v amerických válkách a pod..)
13. 09. 2010 | 12:01

Carlos V. napsal(a):

MaB, prirodovedec :
nechci se holedbat, ze znam definice ... neznam ani jednu. Takze neoliberalismus presne definovat nebudu.

A nechci se s Vami prit o tom, ze vetsina ceskych pravicovyvch politiku maji s jakokoulivym myslenkovym smerem pramaro spolecneho. Mozna by se nasli konzervativcti, ale liberalove (myslim ze sveta von Hayeka)?

ovsem ... jeslit se nepletu, takovy PolPot se krome jineho ohanel demokracii. A je jiste blbost tvrdit, ze vsem demokratum pripiseme PolPotovy skutky.

Ovsem je obcas velmi lehke poznat, kdo se opravdu za neo-liberalismem apod... jen schovava. Prece absence pravidel pro utraceni penez neni liberalismus. Skutkem by melo byt NEutraceni penez. Omezeni nejen moci statu, ale i vydaju statu - a jiste ne stat, kdy urednici muzou utracet bez pravidel.

Tezko hledat mezi soucasnymi politiky liberala-neoliberala-libertariana (jak jsem psal, definice mi moc nejdou).

Jen k utraceni penez : cetli jste v patenich LN Macka ?

prirodovedec : jste na tahu
13. 09. 2010 | 12:01

Korf napsal(a):

Nasel by se prosim mezi zdejsimi diskutujicimi, ktery plne pochopil a souhlasi s clankem, vysvetlit a nejlepe definovat, co rozumi pod slovy liberalismus a neoliberalismus? Z vyplodu mistra Pehe mi to porad neni jasne. Respektive mi je jasne, ze mistr Pehe ma svou predstavu o neoliberaslimu jako souhrnem oznaceni spolecenskeho zla, ale to se mi zda malo. Nebo opravdu neoliberalni == pseudoliberalni blabol?
13. 09. 2010 | 12:02

arnazach napsal(a):

Poněkud nevyrovnaný text, někde obecný až povrchní, jinde jde do detailu (a prozrazuje neznalosti). Nicméně stejně je na tom Roman Joch, zatím nejste pozadu. V obou případech je zkrátka vidět, kde jsou priority - Joch chce zabránit nucenému dávání dětí do jeslí a prosadit volné nošení zbraní, Vy chcete vyrovnání s nedávnou minulostí (neutrální pozice), oddělení politiky od byznysu, rozvoj sociálního státu a podporu té správné kultury (levicová pozice). Matete tudíž, vymezujete-li se jako liberálové, ale totéž dělá i Joch – opět nejste pozadu.

Od narychlo spíchnutého manifestu k programu a organizaci je daleko. Potřebujete myslitele a manažery. Pokud budete lepší než Joch, získáte mé sympatie (ne můj hlas) za předpokladu, že půjdete parlamentní cestou a vytlačíte z politické mapy skansen KSČM. Zaujmete-li pozici nekomunistické radikální levice (to se ale mnohým z Vás nebude líbit), bude se ČSSD - jako váš potenciální koaliční partner - moci derathizovat a posunout na levý střed. Tak do práce, hoši a děvčata. Nebo do zbraně? Nejdřív byste si měli ujasnit, na čem se můžete shodnout.
13. 09. 2010 | 12:07

alesdrobek napsal(a):

Lex - zaprvé, trochu slušnosti by vám neuškodilo.

Za druhé, vážně si myslíte, že morální poklesky jednotlivých politiků lze vztahovat na filozofii celého hnutí, ke kterému se hlásí?

Za třetí, jakou "novou" levicovou si představujete? Vím pouze o dvou evropských levicových proudech, které jsou moderní a demokratické - sociální demokracie a liberální demokraté Cleggova typu.

Z vašich názorů a příspěvku si ovšem troufám hádat, že tímto směrem se nepoohlížíte. Že vám jde o něco, řekněme, "radikálnějšího". Mám pravdu?

A za čtvrté - vaše poslední věta si vyloženě žádá anketu. Takže Bédo, Sladký, bape, MaB, zk a ostatní, jste ochotni prozradit, jestli jste voliči ČSSD?
13. 09. 2010 | 12:13

Vladimír Hrubeš napsal(a):

je to tak a je to smutné..je nutné číst sociologa Baumana, Ulricha Becka, Bělohradského, ale také liberály jako britský politolog John Gray, abychom pochopili, co se dnes vlastně děje, v co se to proměnila společnost, která má slovo demokratická v Ústavě.., je to nejen parodie na demokracii..., můžeme se začíst do Platóna: po oligarchii, která bude lidem svržena, přijde skutečná demokracie, vláda věcí tvých..(tu ale Platón považoval také za zvrhlou formu vlády:-)
13. 09. 2010 | 12:15

Nuba napsal(a):

A co se týká sociálních demokratů

Tak bohužel to vypadá tak, že se stali neviditelnými a zcela vyklidili agresivní pravici pole. V současném složení nejsou asi schopni nabídnout veřejnosti proti pravici konkurenceschopnou alternativu.

Jedno je ale jasné. Pokud se tak nestane v dohledné době, bude část jejího elektorátu pohlcena někým úplně jiným. Protože na výsledcích posledních voleb se jednoznačně ukázalo, že nějaká soudnost, nebo něco jako zdravý selský rozum bývá překřičen dle libosti toho či onoho subjektu. Tedy toho, který dokáže promluvit hlasitou řečí dýlerů braku. Na to lidi pořád ještě berou. Ačkoli je mi to s podivem, protože školu smyku jsme absolvovali již několikrát. A i malé dítě se má nechat spálit na kamnech. Prý jednou. Tak nevím.

Regenerace se zatím nekoná. To je fakt. Ty pracně zaprděné židle se opouštějí těžko, to chápu. Že bych šla do ústředí hodit na hochy pár rajčat ? Nějak mi začínají praskat a kečupu mám už plné regály.
13. 09. 2010 | 12:16

bape napsal(a):

pro Korf

Mistře, z Vašeho výplodu je jasné, že se těžko orientujete / zřejmě kvůli neoliberálnímu zákalu /. Pomohu Vám tedy a odkáži na sepsané dílo páně Peheho, jež nese případný titul "Demokracie bez demokratů". Ptejte se v obchodech s knihami. Vknize se dozvíte dodtatečně obsáhle, oč běží ve věci neoliberalismu a ostatních společenských myšlenkových projevech a možná prohlédnete. Nic ovšem nepochopí zaslepenci typu některých zdejších přispěvatelů typu JC, nebo Rumcajs.
13. 09. 2010 | 12:19

MaB napsal(a):

alesdrobek
Asi by bylo normální vás s vaší anketou poslat do Hajan, ale nemám se za co stydět: takže v posledních 10 letech jsem volil ČSSD, ve volbách 2010 zelené, před rokem 1998 ODA.
13. 09. 2010 | 12:20

Carlos V. napsal(a):

... to je zajimave, v co se muze zvrhnout debata pod vcelku nevynalezavym vzteklym pamfletem.

Hloupy obsah zanikl, ale hnusna nalada se prelila do prispevku.

Pratele z leve poloviny politickeho spektra se rozhodli vyjasnit si postoje mezi sebou.

Pekne zostra, po bolsevicku :-)
13. 09. 2010 | 12:20

Nuba napsal(a):

Aleši Drobku

jsem volička sociální demokracie a souhlasím jak s přírodovědcem tak Lexem.
13. 09. 2010 | 12:21

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:
To máš tak loupežníku - někteří
psychicky nevyrovnaný jedinci hledají vnějšího nepřítele, jiní psychicky nevyrovnaní jedinci zas zavírají oči před realitou a myslí si, že jim to pomůže (i jinak než psychicky).
13. 09. 2010 | 12:21

Locke napsal(a):

Výborný text. Hned bych to podepsal. Doufám jen, že to nezapadne v propadlišti dějin...
13. 09. 2010 | 12:23

Béda napsal(a):

alesdrobek,

klidně vám to veřejné tajemství opět (učinil jsem tak již nejednou) prozradím. Volil jsem (prozatím dvakrát) vždy ČSSD. A řeknu vám taky proč jsem je volil. Jako MENŠÍ (resp. v dané chvíli z mého pohledu nejmenší) politické zlo s nějakou reálnou šancí něco ovlivnit ve prospěch lidí s průměrným a podrpůměrným příjmem, ochránit je před ziskuchtivostí mocných a vytyčit jakousi vizi.
13. 09. 2010 | 12:23

Levice přerozdělí Tvoje peníze bez ptaní napsal(a):

Boj páně Šterna mezi liberály a neoliberály mi poněkud připomíná boj mezi Lidovou frontou Judeje a Judejskou lidovou frontou.
13. 09. 2010 | 12:23

zk napsal(a):

Korf:
Neoliberalismus je ideologický směr, který se na Západě začal prosazovat na přelomu 70. a 80. let, je spojen s nástupem Reagana v USA a Thatcherové v Británii. Jeho cíle jsou jasné - privatizovat (škoství, zdravotnictví, důchody, v USA třeba i vězeňství), liberalizovat a deregulovat (zatočit s odbory, omezit regulaci finančních trhů, omezit ochranu přírody, pokud by měla překážet zájmům byznysu).
Neoliberalismus je vlastně oficiální ideologií ekonomické globalizace. V sedmdeátých letech se začal průmysl stěhovat z bohatých zemí Evropy a z USA jinam, za levnější pracovní silou. Tím skončila éra konsenzu mezi demokratickou levicí a demokratickou pravicí, jehož hlavním výdobytkem byl sociální stát. Od konce 70. let může kapitál jednotlivé státy vydírat: pokud nesnížíte cenu pracovní síly (nesnížíte nám daně, nederegulujete, nezlikvidujete odbory atd.), odejdeme tam, kde nám naše podmínky splní. Neoliberalismus vlastně říká - poslechněte je, udělejte co vám říkají, jinak skutečně odejdou. Je to produkt naprostého podřízení politiky zájmům velkého byznysu.
13. 09. 2010 | 12:27

bape napsal(a):

pro Nuba

Chápu Vás, ale rajčata, nebo vejca...nezabírají. Chce to změnu myšlení a k tomu je třeba sebereflexe s pokorou aučinit nvou nabídku veřejnosti, jenže zatím jsou v čele ČSSD jen jedni a ti samí...profláklí, žel.Težko přinesou něco nového!Zajímavé je, jak se bojí Foldyny.
13. 09. 2010 | 12:28

Marcus Agrippa napsal(a):

Carlos V:
to mi vysvětlete - používání podobných argumentů - bolševici, komunismus - kdy kolikrát není ani jasné proč to používáte - to máte z nějakého přesvědčení?! Sleduji to i na jiných diskuzích, že kolikrát jsou to někteří schopní plácnout naprosto bez rozmyslu - ale s neuvěřitelnou výdrží. Hlavně mi přijde naprosto neuvěřitelné, že Vám podobní naprosto nějak neřeší obsah zděleného, ale okamžitě si všechny zaškatulkují podle svého vidění světa. Sorry ale s takovou těm komunistům / bolševikům sotva můžete tak něco vyčítat.
13. 09. 2010 | 12:28

MaB napsal(a):

@Levice přerozdělí...
Always look on the bright side of life!
13. 09. 2010 | 12:28

Tencokida Hnuj napsal(a):

ales drobek a kapitalismus, který už se nepoužívá

http://online.wsj.com/artic...

http://online.wsj.com/publi...

Dokonce na wsj vlaje čínská vlajka. Toť k neuvěření !

Nečetl jsem v článku, že by autoři...a teď koukám , že o jejich kritice trhu coby modly už psal Béda...

Podle mě je současná ČSSD vyprázdněnou bečkou s hnijícími naloženými slanečky dole a zatím čerstvými barakudami nahoře. Které mají ostré zuby, ale nekoušou.

Rumcajs
Ty chodíš studovat i do kanálů a stok ?
No jo, já zapomněl - ty jarní mrazíky!
Už je to zase tady. Promiň, zapomněl jsem. Kdo přijde dřív, má jistý flek na zimu, až přijdou tuhé mrazy.

Člověče, takovou básničku, kdyby tady zavěsil wbgarden.com, to bych se nedivil, ale takový polyhistorik, polyglot a polylog jako ty ?
Udivuje mě to.

Anebo jsi to zase ty - Cipísku, žáku 2. třídy zvláštní školy se zaměřením na odstraňování nežádoucích genetických jevů vyvolaných nadměrnou spotřebou alkoholu jednoho z rodičů v předtěhotenské době?
13. 09. 2010 | 12:29

MM napsal(a):

Dnešní člověk se přece pohybuje hlavně v kapitalismu (chodí do práce, nakupuje, spotřebovává, a to doma i v centrech zábavy), nikoliv v demokracii. Veřejnému životu se normální člověk věnuje jednou za čas, když jsou volby, nebo alespoň, když se dívá na zprávy. Tedy v průměru maximálně půl hodiny denně. A v rozporu se všemi teoriemi demokracie je nikoliv svobodným občanem, nýbrž spíše otrokem.

http://www.ibabylon.cz/cont...

Jedno upozornění na závěr pro pravičáky - NEČÍST - pozor levičáckej blábol !! :o))
13. 09. 2010 | 12:30

zdenekb napsal(a):

alesdrobek:
Nikdo nedělá z tržního prostředí tajemné spiknutí. Jen si občas někdo povšimne, jaký má slepá aplikace tržních pouček na veškeré lidské chování a osud člověka důsledky...

http://zdenekb.blogspot.com...
13. 09. 2010 | 12:30

Tupelo napsal(a):

Dobry den pane Drobku, jsem volic CSSD a text p. Sterna a p. Pehe me hodne oslovil. Stejne jako me oslovuji treba texty mistnich diskuteru vlka, prirodovedce, Vica, Bedi, Lexe, Nuby a mnoha, mnoha dalsich. Nekdy vic, nekdy mene ale to uz tak byva.
Zajimava vec, cim si Vy osobne vysvetlujete neuspech (i kdyz byla prvni) soc. dem. v poslednich volbach? Po nejmene trech letech sezeni v opozici a zaroven katastrofalnim vykonu ceske pravice v predchozi vlade? Nebudou preci jen take chyby nekde v soc. dem. a nebudou to zaroven chyby na ktere poukazuje manifest p. Sterna a Pehe (tim myslim prilisna tolerance k negativnim jevum, ktere jsou v textu popsany) ?
13. 09. 2010 | 12:32

Carlos V. napsal(a):

Marcus Argippa : sorry, nepochopil jste holt forek. Opravdu jsem nechtel oznacit pany prirodovedce, Lexe ci alese drobka za bolseviky :
13. 09. 2010 | 12:34

Béda napsal(a):

Levice přerozdělí tvé peníze bez reptání,

a co udělá pravice? ta ti je rovnou zprivatizuje, ukradne, zkorumpuje. Teď právě připravuje podmínky pro privatizaci zdravotních fondů, státních nemocnic, vyvedení peněz z důchodových fondů, ekozakázku tisíciletí, rozbití a postupnou privatizaci státu.

Pokud jde o mně, já raději ten stát než otevřenou diktaturu oligarchů.

zk,

pregnantně definováno.
13. 09. 2010 | 12:35

oc napsal(a):

Pehe zJOCHovatěl: "Delegování členů Rad veřejnoprávních médií přímo důležitými společenskými a občanskými sdruženími z oblasti kultury, vědy, školství, církví, ekologické sféry a politiky."

- a tohle jsou schopný napsat dospělí lidi. Kdo rozhodne o tom co je DŮLEŽITÉ? Napadá mě jedině společnost gentlemanů. Takhle nestydatě hlásané elitářství bu člověk pohledal.
13. 09. 2010 | 12:35

Rumcajs napsal(a):

Bape:

O jakém pochopení to mluvíš ?

Drobek má pravdu. Není tam jediný argument a je to jako vystřižené z bolševického deníku.

Vše je psáno ve stylu "Chcípla nám kráva, musel ji někdo uhranout" .

Veškeré neduhy, vlastní samozřejmě i levici, se tu transformujou do jednoho bubáka.

Ten text je dobrej tak leda pro malé děti. Proto tady tak levouni piští nadšením. Já takhle naposled ječel v pěti letech na divadle, když princ dostal zlou ježibabu.
13. 09. 2010 | 12:35

Korf napsal(a):

bape:

Jenze ja bych rad konsistentni definici neoliberalismu, ktera by nepochazela od myslitelu typu Pehe. Prijde mi totiz, ze jejich definice neoliberalismu (takova, jaka je v tomto clanku) vylozene zneuziva slova neoliberalismus a liberalismus.
Predstavete si, ze zaklad mam liberalni. ;)
13. 09. 2010 | 12:36

bape napsal(a):

pro alesdrobek

Volby jsou tajné, že:Tak nevím, proč bych měl komukoliv sdělovat svoje svobodné rozhodnutí, nota bene zde. Ostatně se to dá odhadnout podle mých postojů při diskuzi, také zde, která část společensko politického spektra je pro mne přijatelná.
13. 09. 2010 | 12:37

Rumcajs napsal(a):

Tenhle neobolševický text je jenom dokladem morálního úpadku českého levicového intelektuála, kterej se chová po drtivé porážce levice jak pes, kterému se vezme kost.

Jo, někdy je to opravdu těžké ustát porážku. Slabší povahy se pak někdy chovají jak primitivové.
13. 09. 2010 | 12:39

mara napsal(a):

diky, autori! doufam, ze bude mit dostatecne velky ohlas
13. 09. 2010 | 12:41

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:
Ty neznát slovo "bolševik" tak nejsi pro verbální projev vůbec použitelný.
13. 09. 2010 | 12:41

Lex napsal(a):

Aleš Drobek
Nelíbí se Vám ta slova? Nám, voličům ČSSD, se zase nelíbí ten stav, kam jste ho dotlačili. A buďte, prosím, tak laskav, nesvádějte ten stav na "morální poklesky jednotlivců", o těch tady není řeč. A za ten stav, ne za ty "morální poklesky jednotlivců", vám voliči v květnu vystavili účet slynoucí propadákem. Chápete prosím význam psaného textu? Sestupte z křišťálové věže na reálnou zem. Jsem přesvědčen, že většina z nás volila ČSSD jako menší z existujících zel, když volit KSČM není na pořadu dne. Napsal jsem to už vícekrát - lapidárně to vyslovil senátor Dryml provokatérovi z MfD, v čem to menší zlo spočívá.
A že bych rád volil něco radikálnějšího - no to si pište, konečně bych jednou nechtěl volit "menší zlo", ale to, co představuje nápravu obecného zla, bez jeho měření. Přesně to, co píše Jan Štern a Jiří Pehe, kdyby to bylo politickým programem, bych volil. Ale to už jsem napsal v prvém vstupu.
Možná si vzpomenete, jak se ve Velké Británii vypořádali se vzorem ČSSD - "Blairismem" - nejsem politolog, třeba to byl některý z těch Vašich proudů, které ale lidi sotva zajímají. Je zajímá reálný život a to, jak jej politické partaje, které se jim nabízejí, ovlivňují. A vám vystavili onen účet.
13. 09. 2010 | 12:42

Emissary napsal(a):

Přísahám Bohu,

že jsem měl nejlepší úmysly tento blog přečíst až do konce. Ale jak jsem se dostal k pasáži, že i sociální demokracie se dostala do vleku neoliberální politiky, to už bylo moc.

Šterne, Pehe,

raději vyhledejte dóm s příslušnou péči, než bude pozdě. Jak říká Aleš, analyzovat nesmysly blogu, to nemá cenu. Nezaslouží si to.

Dám sem něco, co mnohé nadzvedne ze židle, jako jiný, extrémní pohled, jako protiváhu zde uvedeného taktéž extremizmu.

http://www.aynrand.cz/view....
13. 09. 2010 | 12:44

zk napsal(a):

Aleš Drobek:
Ano, jsem voličem ČSSD, dal jsem jí hlas letos i v roce 2006. V roce 2002 jsem jakožto prvovolič hlasoval pro ODS (protože pravice je přece cool, levice jsou stejně jenom komouši).
Pokud jde o budoucnost levice, myslím, že se bude muset vráti k základům, tj. k témátu přerozdělování, regulace velkého byznysu, zkrátka k ekonomice. V posledních desetiletích měla západní levice tendenci profilovat se spíše na kulturních otázkách (vztah k menšinám a náboženství, potraty atd.) a v ekonomických záležitostech hrála roli jakési pravice s lidskou tváří. Potom je ale pro běžné lidi od pravice téměř nerozlišitelná právě v případě těch témat, která jsou pro lidi nejdůležitější.
"Obyčejného" člověka zajímá především to, jestli bude mít práci, jestli bude mít kde bydlet, jestli si bude moci dovolit nákladnou léčbu, pokud onemocní, jestli jeho děti budou moci vystudovat a získat slušnou práci, jestli on sám bude mít v budoucnu nárok na slušný důchod. Levice, která se v těchto bodech nedokáže vyprofilovat jako jasná a principiální alternativa neoliberalismu, působí na voliče jako slabá, oportunistická, "out of touch". Pak se dívíme, proč lidé hlasují pro pravici, tj. proti vlastním zájmům.
Četl jste "What's the Matter with Kansas" od Thomase Franka? Imo povinná četba pro všechny od středu nalevo.
13. 09. 2010 | 12:44

bape napsal(a):

pro Rumcajs

Přečti si knihu a pak mluv. Ovšem, mám obavu, že, máš-li problém číst články v Britských listech/hlava Ti to nebere, jak jsi napsal dříve/, budeš mít problém i s knihou o "Demokracii bez demokratů", jako ostatně se vším, co nepasuje do Tvých iluzí o světě , kde třídním nepřítelem je levoun,že pravoune?A pak je otázka, jesdtli jsi od svých pěti let vyzrál, protože tady pištíš stále...
13. 09. 2010 | 12:45

Levice přerozdělí Tvoje peníze bez ptaní napsal(a):

Bédo, kontrolní otázka: Jaký je rozdíl mezi levicovým státem a diktaturou oligarchů? Holt se musíš spoléhat na sebe. Voják se stará, voják má.
13. 09. 2010 | 12:48

Enkidu napsal(a):

Alesdrobek
Fascinující, že zrovna Vy, který nejste prakticky schopný vyprodukovat vlastní text a Vaším příspěvkem je ctrl-c ctrlv-v + špatný překlad, zde mistrujete vcelku originální blogery Sterna a Peheho.
Takhle to vypadá, pokud sáhnete místnímu ekonomovi z VŠE na modlu Trhu a "trhovnictví". Vyčítáte přírodovědci, že neučinil rozbor, ale čeho? Snad ne té Vaší "vložky"? Kde se bere taková arogance? Reakce jsou přiměřené tomu, co jste vyprodukoval, tak si nestěžujte. Až napíšete blog jako reakci, bude s čím polemizovat a dočkáte se přiměřenějších analýz. Nebo čekáte, až na Peheho bude reagovat Schiff, abyste to mohl zase nechat přeložit?
13. 09. 2010 | 12:48

Rumcajs napsal(a):

Bape:

třeba :
****
Evropou obchází neoliberalismus. Neoliberální ideologie je falešným vědomím společnosti v éře globálního kapitalismu.
****

Tomu říkáš argument ? To je jenom bolševické vřeštění.

A v tomto duchu je celej plátek. Je to dobré pouze pro ideologické dogmatiky. Pro lidi zvyklé přémýšlet v argumentační rovině je to jeno směšný blaf.
13. 09. 2010 | 12:49

DJ napsal(a):

Tento blog a názory pod ním potvrzují pravdivost lidové moudrosti:

Kdo není ve dvaceti komunistou nemá srdce a kdo je po čtyřicítce komunistou nemá rozum.
13. 09. 2010 | 12:52

Levice přerozdělí Tvoje peníze bez ptaní napsal(a):

Jinak pro pobavení doporučuji: http://www.antikapitalista.cz/

Vždy mě spolehlivě rozesměje.
13. 09. 2010 | 12:52

arnazach napsal(a):

Co to bylo, pane Stejskal?
13. 09. 2010 | 12:53

Rumcajs napsal(a):

Dá se to napsat i takhle :

Evropou obchází neobolševismumus. Neobolševická ideologie je falešným vědomím společnosti v éře globálního socialismu.

Přeměnila se také už v reálné politické hnutí, které slouží globálnímu socialismu v prosazování jeho cílů. Součástí tohoto hnutí jsou myslitelé, novináři, politikové, bankéři, podnikatelé, úředníci, elity i zástupci středních vrstev. Ti všichni umetají cestu globálnímu socialismu.

Snaží se vnutit lidem myšlenku, že zadlužování nevadí, případně že je řešitelné pouhým odstraněním korupce.
Vyvolávají v lidech falešné představy, že zdroje jsou a že jsou neomezené.... atd..
13. 09. 2010 | 12:54

alesdrobek napsal(a):

Lex - já jsem nikam nic nedotlačil. A že o jednotlivých politicích ve špičce socdem tady není řeč? Tak se rozhlédněte.

Mimochodem by mě zajímalo, co přesně myslíte tím, že "volit KSČM není na pořadu dne?"

A co přesně si představujete pod "něčím radikálnějším, co představuje nápravu obecného zla"?

Jste vzdělaný, inteligentní právník a mluvíte o "radikální" nápravě "obecného zla". Ten rozpor mě zajímá.
13. 09. 2010 | 12:55

Korf napsal(a):

Diky zk. Takze de facto to je neoliberalismus jen maximalni liberalizace ekonomiky, se vsemi (v podani kritiky samozremje negativnimi) dusledky. S tim, ze mistni myslitele se zameruji vyhradne za negativni dusledky, positivni nevidi, nebo je povazuji za marginalni.
13. 09. 2010 | 12:55

123 napsal(a):

Levice přerozdělí Tvoje peníze bez ptaní,

Z Vás jsem zase smutnej..
13. 09. 2010 | 12:58

von kulak napsal(a):

to Béda:

Jak probůh může pravice "zprivatizovat" vaše peníze? Privatizovat ase dá jenom něco, co je státní nebo společné, čili nikdy to, co je VAŠE!
13. 09. 2010 | 13:03

bape napsal(a):

Rumcajs

Svojí odpovědí jsi dokázal to, co jsem o Tobě napsal výše. Jen slepý nevidí, že je to tak, jak sám uvádíš v poznámce "třeba...".Kdo nechce chápat, tomu žádný argument nebu dost dobrý.
13. 09. 2010 | 13:04

oc napsal(a):

No bape, tak to jsi to tomu Rumcajzovi natrel... sakra opravdu je nutne aby tohle mely byt texty, ktere se berou vazne.

Ono ti vidouci vidi ledacos: priklad budiz procitnuti toho generala z filmu Dr. Strangelove aneb Jak já jsem učil se přestat se znepokojovat a milovat bombu. Ten si zase myslel, ze ho travi pomoci vodovodu.
13. 09. 2010 | 13:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane arnazachu,

myslíte-li skutečnost, že zde občas smažu několik jednovětých výkřikl, které mají jen urazit názorového oponenta (bez toho, aby nějak přispívaly k debatě), pak se jedná o mojí (a mého zaměstnavatele) představu o tom, k čemu nabízíme tyto stránky.

Zde jsem jich smazal již tak deset (podotýkám že jde jen o adresné urážlivé výkřiky, které většinou generují stejně urážlivé reakce, "zleva" i "zprava"), ani to už nekomnetuji.

Libor Stejskal
13. 09. 2010 | 13:10

Nuba napsal(a):

bape

některé lidi z toho, že nechtějí chápat neviním. Oni totiž když jim řeknete - ty nemáš srdce - hned si začnou v panice měřit puls na krkavici

To máte potom holt marný
13. 09. 2010 | 13:12

Gerd napsal(a):

Dobrý den, p. Šterne a Pehe,
že Vy jste se seznámili s přednáškami sociologa J. Kellera? Usuzuji tak z použití jeho myšlenek i sociologických temrínů (třeba ona deklasovaná vrstva). Což není na závadu, jeho provokativní myšlenky jsou zcela určitě inspirující i pro ty, kdo s nimi nesouhlasí!
V každém případě jste použili jeden z jeho vývodů v praxi, a to skutečnost, že většina společnosti je už z podstaty svých zájmů levicově zaměřená a jen díky mediální masáži dokáže pravicově orientovaná městksá chudina volit liberální hodnoty proti svým zájmům!
Proti liberálním hodnotám nic namítat nelze, ale to co je nám jako liberalismus, nebo spíše neoliberalismus, předkládáno, s liberálními hodnotami má společné jen jméno a názvy frází! Skutečný obsah je vysoce třídní, jako by chtěl potvrdit definici kapitálu a třídního boje z časů Marxe a Engelse.
Teď si to ale schytáte, že jste sáhli i na modlu ČSSD. Přitom jde z pohledu voličů o stranu stejně zprofanovanou, jako ODS. Osttaně si tito hoši až tak moc v parlamentu neubližují. Porafají se jen před kamerami, ale v zákulisí u sklenky moku se i komunista, který jednal s Kalouskem o sestavení vlády v r. 2006, klidně shodne se stejným Kalouskem, který dnes je tvrdý komunistobijec.
Politické strany jsou již dávno jen tlampači svých sponzorů a i o té korupci dí autoři blogu pravdu.
Pěkné odpoledne
13. 09. 2010 | 13:13

DJ napsal(a):

Rumcajs 13.09.2010 12:54:18,

tomu tak není! Jednají podle staré komunistické strategije, čím hůře tím lépe. Pokud se lidem bude dařit zle, tak mají tito extrémisté příliv duší. Bohužel to tak v minulosti vždy fungovalo. Stačí pár demagogů a z krize vyroste další komunismus, nebo fašismus.
13. 09. 2010 | 13:14

zk napsal(a):

Korf:
Ano, kritici ty výhody považují za velmi malé v porovnání s nevýhodami. Díky prosazení mnoha bodů neoliberálního programu velice výrazně zbohatla uzounká vrstva těch nejbohatších, zbytek ostrouhal. Třeba v USA byly středostavovské domácnosti ještě v sedmdesátých letech zvyklé počítat výši svých úspor. Od osmdesátých let počítají výši svého zadlužení. Naproti tomu v sedmdesátých letech například byly příjmy ředitelů velkých společností v průměru 20x vyšší než příjmy jejich řadových zaměstnanců. Víte, kolikrát vyšší jsou dneska? 400x.
Pro dolních cca 95% populace platí, že neoliberální politika jim sice nechá v jedné kapse o korunu víc (protože platí trochu nižší daně než dřív), ale z druhé kapsy jim sebere koruny tři (protože musí začít platit za to, co dřív zajišťoval veřejný sektor - za školy, za zdravotní péči, mnohem více za bydlení apod.), navíc jim, díky outsorcingu a likvidaci odborů, klesají reálné mzdy.
Znáte tu parsonsovskou idylku ze starých amerických filmů, kdy tatínek pracuje a maminka zůstává doma a stará se o domácnost? Dnes to tak v USA funguje jen v málo rodinách; samozřejmě svou roli hraje i to, že dnešní generace žen je mnohem sebevědomější a ambicioznější než byly ženy ještě v šedesátých letech, ale faktem je, že dnešní středostavovští Američané si to, narozdíl od generace svých rodičů, zkrátka nemohou finančně dovolit. Spíš jsou rádi, když všechno jakžtakž zaplatí i se dvěma příjmy.
13. 09. 2010 | 13:15

Sladký napsal(a):

Alesdrobek,cituji-"mohl bych postupovat řádek od řádku a psát námitky vůči každé absurditě či infantilitě" ... udělejte to,Drobku,jsem na váš precisná rozbor celý natěšený a určitě nejsem sám.
13. 09. 2010 | 13:17

arnazach napsal(a):

Libor Stejskal:
Máte jistě právo smazat úplně všechno, jen jsem se ptal proč, ale z odpovědi jsem to nepochopil. Nehledě na to, že Rumcajse ani nepovažuju za svého oponenta, můj diskusní příspěvek byl naprosto věcný.
Hezký den :-)
13. 09. 2010 | 13:20

Sladký napsal(a):

Pane Stejskal,ale já jsem nikoho neurazil.Napsal jsem pouze,že když blbec označí nějaký text za blbinu,je to dobrý důvod si ten text přečíst.:o)
13. 09. 2010 | 13:21

prirodovedec napsal(a):

Carlos V.: Nemyslim si, ze mne mate za bolsevika. :) I kdyz kdovi, kdo je od (ceskeho) neoliberala (ala Rumcajs ...) nalevo, ... ten dostane nalepku ... :) Pouze jsme asi podobne analyticti a i cynicti ale z opacnych gardu. Vy verite na "svateho ale PRAVEHO" Hayeka :), ja treba na dusledne logicke mysleni (at nejmenujeme obor :) ).

Ja vim, ze jsem na tahu a asi jeste budu, dokud nepustite hodiny. Napadaji mne ruzne bizarnosti ale nechci hned prohrat, dostal bych od doktora za usi ... :).
13. 09. 2010 | 13:22

prirodovedec napsal(a):

alesdrobek: I v diskusi lze rozebrat text o deseti normostranach. :) Pokud se chce a neholedba se. :)

Co se tyka rozboru takovych textu mnou v diskusich, asi posledni tri roky na jine diskuse nez sve zde moc nechodite, co? :) :) Jedna vec je prekladat Schiffa a dalsi, druha je k veci argumentovat. Je to take o tom, ze kdo VERI (coz si myslim, ze je ve vecich VASI ekonomie vas pripad), zda se mu pak, ze mu to za argumentaci nestoji. Nemuze se ale divit, ze ne verici neoslovi.

Zkusme rozbor mene nez deseti normostran :), Cili budu Vas a sebe citovat:

"alesdrobek napsal(a):
Pokaždé, když čtu něco podobného, nemůžu pochopit, proč mají levicově zaměření intelektuálové tak neodolatelné nutkání ztrapňovat se ve 21. století rétorikou první poloviny století 19."

Podle mne nalepka :), osobni nazor. Nedolozeno. Nalepka je pochopitelna, Vy vidite sve socany ve stredu, oni to publikovali "u Patocky". Cili klasicky ideo- stret uvnitr socanu. Vas pristup -je pro mne emocionalni. Podle mne logicka predzvest stepeni socanu na kridla a zanik nekterych skupinek.

"U pana Pehe je to zřejmě dáno tím, že se pohybuje v amerických levicových kruzích, kde se namarxovatělá ideologie ještě nestačila historicky znemožnit."

Pro mne nalepka. Nedolozeno. Ani jedno, ani druhe. Vypovida pro mne o autorovi nalepky. Priznam se, ze jsem s uzasem kontroloval trikrat, zda jste takove namistrovane nalepky tady lepil Vy :). Mozna je za Vas pise Rumci? :)

"Mohl bych postupovat řádek po řádku a psát námitky ke každé absurditě či infantilitě, ale to by nikdo nečetl."

Neverte tomu. :) Modri kuciii by Vam to rvali z pera. Pro mne HOLEDBAVA fraze, jiste od mladenecka s mlekem na brade :), cili je treba to brat s humorem.

"Takže jen dvě poznámky: - Socdem že se dostala do vleku "neoliberalismu"? Naposledy jsem podobou kritiku četl na webu kteréhosi levicově extrémistického sdružení. Možná by si měli pánové Pehe a Štern ověřit, zda se sami nedostali do nějakého vleku."

Neni argument. Je to dotaz. Je tam odkaz, ktery ma pusobit asi pejorativne. Pusobi to spise jako projev nedostatku argumentu.

"- Úsměvný je dětinský boj proti společensko-ekonomickým fenoménům jako tržní ekonomika."

Kde tam ten boj je? Citace by pomohla. Dokud neni, tak jen nalepka.

"To, co se probírá na každé vysoké škole na světě jako běžné učivo, tedy specializace, dělba práce, směna, obchod apod., z toho pánové Pehe a Štern dělají zlověstné spiknutí."

Hodila by se citace toho delani spiknuti z tohot bezneho uciva. :)

To se asi probira i v dejepise na stredni skole a v obcanske nauce. Mozna ve vyvoji a ne zase jako nemenne dejinne pravdy ...

"Z jejich vět je cítit téměř náboženský zápal."

Z Vasich ten inkvizitorsky. Hrrr s peheity na hranici :).

"Z toho, jak používají a jak mluví o "kapitalismu" (dnes v ekonomii již prakticky neužívaném termínu), "Trhu" s velkým T apod., se mi zdá, že oba pánové mají téměř atavistický strach z něčeho, čemu zbla nerozumí."

Mozna maji strach z reality, vnimaji dopady tech Vasich velkych a samozrejmych teorii na lidi a boji se. Mozna nerozumi tomu, jak ty krasne teorie v zivote kolem nich tak neuveritelne (podle nich) zprachantely. :)
13. 09. 2010 | 13:22

prirodovedec napsal(a):

a.d.: "Proto bych oběma pánům doporučil nějaký kvalitní kurz do úvodu ekonomie. Stačí základy. Když totiž člověk něco pochopí, přestane se toho bát. 13.09.2010 11:15:55"

Ja zase Vam tu teorii her a sociologii (i toho zde citovaneho Zygmunta Baumanna). Protoze tech modelu rovnovahy je velmi mnoho, tech reseni pro asymetricke informace take atd., atd. Zkuste cist pinuse a dalsi ... ne ty zdejsi ekoVS kurzy, kde se resi bizarni zjednoduseniny bez vhledu, bezte na UK :).

Dosadte si pak me: 13.09.2010 11:46:00

Moje hypoteza je, ze predstavujete socanskou vetev, pro kterou v ceske spolecnosti nebude zahy poptavka. Nicmene budete mit nadale SVOJI pravdu. Jedni misto Vas vezmou VV ci podobny klon, dalsi rovnou ODS a dalsi pujdou za DS mutacemi ci KSCM. Prichazi podle mne obdobi radikalizace a polarizace.

Pokracuji ve Vasi citaci:

"prirodovedec - ale je vám jasné, že v komentářové sekci nelze dělat tak vyčerpávající analýzu textu, který má deset normostran, že?"

Lze :). Navic mate blog. Nebudte liny verici ... :) a obstastnete nas ideologii socanstva krizenou s neoliberalismem, bude to zabava :) neosocanstvi.

"Mimochodem, jaký je váš vyčerpávající argument? Že Pehův text někoho kouzelně oslovuje?"

Nadale to co k textu napsali druzi v diskusi (zrejme volici Vas socanu) nevnimate? Politik a stranik by mel umet naslouchat a vyhodnocovat, nejen kazat. At nam tu nezparoubkovatite :).

"To je celý výsledek vašeho holedbavého tvrzení, že zajímavý text dokážete "rozebrat do nitě"?"

Viz vyse. Ano dokazu a zrejme Vam to zde jako nesectelemu nekteri mne "holedbavemu" dosvedci. Nerikam, ze ten rozbor do nite nekteri ceni, ale byva to skutecne rozbor do nite :). Posouvate? :) A tak nezrucne? :) to neni socanohodne :). Ja nesliboval, ze TENTO text autoru umim rozebrat do nite. Ja upozornil, ze podcenujete skutecnost, ze oslovuje Vase volice podobnym kouzlem jako Vas oslovuji autori, ktere prekladate. A tech "okouzlenych" je tady ponekud prilis, proto zrejme reagujete tak popudlive. Abyste nakonec nebyl jako GVendolina asisitent nekoho ... a netrasly Vami obavy ...

"Možná byste měl ostatním méně doporučovat a víc se soustředit na břevna ve vlastním oku.
13.09.2010 12:01:27"

Bezesporu, ale domnivam se, ze Vas rad napodobuji a na Vase hledani breven u peheistu rad hledam spise drobky v ocich jinych. :)

Berte s humorem, drzte se prekladu a obcas dodejte i argument.
13. 09. 2010 | 13:23

Rumcajs napsal(a):

Nuba:

1.Nejvyšší hodnotou je mantra ekonomického růstu, které jsou podřízeny všechny ostatní hodnoty. Z horizontu člověka se postupně vytrácí jakákoliv jiná hodnota než ekonomický kalkul.

... Byl snad Nečas za Tebou a chtěl po Tobě, aby jsi vše podřídila růstu ?

2. Náboženství růstu, coby logický produkt ekonomizujícího přístupu ke světu, redukuje společnost i jedince na konzumenty.

... ty jsi snad jen konzument ?

3. Tento konzumní pseudosvět je vyztužován kýčovitou zábavou a bezduchým infotainmentem, jehož cílem je vytlačit z horizontu člověka jakékoliv jiné hlubší hodnoty a způsoby pohledu na svět.

... nutí tě někdo chodit na povadlou zábavu ? Nebo naopak se bude povinně chodit na Oblomova ?

5. Společenská atmosféra, v níž jsou nejvyššími hodnotami zisk a narcistické opojení sebou samým, oslabuje u občanů společenské vazby, jako jsou smysl pro rodinu, smysl pro obec a stát. Tím ovšem oslabují demokratický systém.

... ty žiješ v takové atmosféře? Jsi její součástí

6. V prostředí neoliberální ideologie a jejího systému pervertuje liberálně demokratická společnost v systém oligarchické vlády jedné politicko-ekonomické vrstvy rozprostřené napříč demokratickými politickými stranami.

... koho tím myslí Pehe ?

7. Velice tristní je činnost justice v oblasti korupce a velkých podvodů spojených s politickými špičkami. Jako kdyby byly orgány činné v trestním řízení uštknuté, když jde o zločiny spojené s politikou a korupcí. Pokud jim nejsou usvědčující důkazy přineseny doslova pod nos, tak se nedaří je přimět k činnosti. Často to vypadá, jako kdyby policie a státní zastupitelství byla od toho, aby korupci kryly. Výjimkou zůstávají soudy, které přeci jenom díky své nezávislosti na politické sféře fungují, ovšem pouze pokud se před soud taková kauza vůbec někdy dostane.

... to jako za levice nebylo ?

8. Neoliberální politika postupně demontuje sociální stát s cílem co nejvíce zlevnit pracovní sílu a zesílit tak konkurenceschopnost ekonomiky....

Máme jedny z největších daní vázaných na mzdu. Ty se samozřejmě promítají do cen potravin i výrobků.

9.10 - bla,bla,bla...
13. 09. 2010 | 13:25

Da.Rock napsal(a):

Není co dodat.
13. 09. 2010 | 13:26

prirodovedec napsal(a):

Carlos V: K Vasemu:

"... to je zajimave, v co se muze zvrhnout debata pod vcelku nevynalezavym vzteklym pamfletem."

Jen tak mimochodem, etl jste ty roztomile nenvaistne formulace dedka Misese v jeho Liberalism? :) Vam to nepripadalo jako Manifest naruby? :) Navic jeho ziveni bratrem statistikem a vyobcovavani zaku (vcetne Friedmana) inu pak to clovek musi nazvat neoliberalismus. :)

"Hloupy obsah zanikl, ale hnusna nalada se prelila do prispevku."

Vsak jsme to predvidali. Ja si naopak myslim, ze je to podnetna a zajimava diskuse. :)

"Pratele z leve poloviny politickeho spektra se rozhodli vyjasnit si postoje mezi sebou. Pekne zostra, po bolsevicku :-)
13.09.2010 12:20:11"

:)))
13. 09. 2010 | 13:27

stejskal napsal(a):

Jistě, pane Sladký.

Načež Vám pan Rumcajs (který označil text za "blbinu") pravděpodobně odvětil, že s "debily" nemá cenu debatovat (to je hypotéza, nevím už, co jsem mu zde smazal, stejně jako už nevím, co jsem smazal panu arnazachovi). Ale urážka a nadávka zpravidla generuje další urážku a nadávku.

Mně tahle debata přijde velmi zajímavá, a tudíž se snažím (v mezích svých možností a času, který jí mohu v souvislosti se svojí redakční prací věnovat), aby nesklouzla jen k osobním invektivám několika málo lidí, kteří se píší od rána do večera.

Přece jen mi jde o výměnu názorů (a invektivy, je-li jich hodně, pak mnohé od zapojení do diskuse přímo odrazují).

K laškovnému špičkování mezi pravičáky a levičáky se myslím více hodí facebook.

Libor Stejskal
13. 09. 2010 | 13:28

Kid napsal(a):

Korf: těžko se najde na neoliberalismu něco pozitivního.......snad jenom, že pokud je člověk všehoschopný , tak si už může dělat všechno, co chce a nemusí se obtěžovat zákony
13. 09. 2010 | 13:29

Luba napsal(a):

Že by se nám rodila nová strana?

ČSLA?
Česká strana liberálně asketická?
13. 09. 2010 | 13:29

duroy napsal(a):

Docela zajímavé srovnání: Nevíte, co se stalo po roce 2006?
Hlavně to, zvýšila se je zajímavé. :-)


Předražené zakázky nad 100 milionů
(jak se ve veřejné soutěži změnila cena, kterou poptávalo Ředitelství silnic a dálnic)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Šla dolů 12 19 3 7 2 3
Zůstala stejná 2 5 2 22 10 2
Zvýšila se 1 0 2 24 17 2
Celkem 15 24 7 53 29 7
Zdroj: Ministerstvo financí, centrální databáze
13. 09. 2010 | 13:30

zk napsal(a):

Korf:
Ještě doplnění - nemyslím, že je úplně adekvátní chápat neoliberalismus jako program maximální liberalizace ekonomiky. Neoliberalismus je ideologie prosazující zájmy velkého byznysu. Zájmem velkého byznysu není maximálně svobodné tržní prostředí, ale co největší zisky. To bývá často v rozporu - řada velkých firem například bohatne na penězovodech z veřejných rozpočtů, řada velkých firem si platí lobbisty, kteří jim mají zařídít zákony potírající konkurenci. Zajímavou případovou studií by tady byl třeba letecký průmysl, ale i spousta jiných odvětví.
Neoliberálové rádi mluví o volném trhu a osobní odovědnosti, pokud je tématem snižování podpory v nezaměstnanosti, zavádění školného, privatizace veřejných služeb apod. Ale nejeví sebemenší ochotu zasáhnout proti velkému byznysu přisátému na veřejné rozpočty, naopak.
Noam Chomsky toto pokrytectví shrnuje sloganem "Sociální stát pro bohaté, tržní disciplína pro chudé". (viz jeho výbornou knihu "Perspektivy moci", přeloženou i do češtiny)
13. 09. 2010 | 13:32

egoist napsal(a):

Perfektní článek. Konečně člověk čte i něco jiného než píší stále dokola establishmentová media idnes, LN, Neviditelný pes, co vysílá Nova atd. Jen bych přidal pozoruhodný jev. Neoliberální věrozvěsti hlásají vypjatý individualismus, občanská sdružení jsou levicovou (rozuměj, pro tebe a tvoji kariéru nebezpečná) stát je v podstatě taky levicový(svými zásahy ti otravuje život), odbory jsou levicové (chtějí narušovat budování soukromého majetku a dokonce chtějí ,aby ti byl zaměstnanec v pracovním právu na rověň) atd. Prostě neoliberál usiluje o atomizaci společnosti. Jen taková mu je vydána na pospas. Jaká je vyjednávací síla zaměstnance-individualisty , kde nejsou odbory ? Na druhé straně je pozoruhodné ,jak se ti ,co hlásají individualismus dovedou rychle a účinně spojit a vytvářet dočastná , nebo i trvalejší struktury při prosazování svých požadavků. Jen více takových článků je jich třeba .. a hodně …
13. 09. 2010 | 13:32

Carlos V. napsal(a):

Rumcajz : Chybi Vam tam jeden argument. Pehe, jako spravny marxista, zna argumenty o ekonomicke zakladne a spolecenske nadstavbe.

Proto zacatek jeho argumentu je presne podle Marxe. Byt ale natukava socialni oblast, miri jinak - k one vznesene humanni spolecnosti, ktere se ovsemu uz nerika komunismus.

Pehe nedokaze pochopit zcela jiny myslenkovy koncept, koncept puvodniho liberalismu, kdy zakladni hodnotou je lidska svoboda a odpovednost.

Na druhou stranu je ovsem Pehe klasicky revizionista - a asi i proto rozmychal vasne nalevo.
13. 09. 2010 | 13:33

Martin napsal(a):

Konečně někdo, kdo definoval neonacismus pod jeho kabátkem neoliberalismu. Samotný liberalismus je skvělý, nacismus, který umožňuje práva jen vybraným skupinám a kde proroste politická moc s ekonomickou je lidstvu nebezpečný. A je jedno, zda tento model nazýváte tak či onak. Podstata zůstane stejná a lidem nikdy neslouží. Zato zloději, političtí prostituti a státem placená ologarchie takové společnosti dominují.
13. 09. 2010 | 13:37

Nuba napsal(a):

Rumcajsi,

evidentně mě máte rád, posílám Vám virtuální štípanou pusu :)
13. 09. 2010 | 13:38

Béda napsal(a):

von kulak,

chcete vědět jak může pravice sprivatizovat mé peníze?

Kupř. tak, že sprivatizuje nemocnice (které jsou státním, tedy i mým majetkem) a pak v nich začne vybírat a zvyšovat poplatky za to i ono.

Kupř. tak, že zprivatizuje zdravotní pojišťovny a začne vysávat "nad limit" na úkor proplácení zdravotních služeb finance z těchto fondů do kapes nových majitelů.

Peníze vybrány od každého jednotlivce (tedy i ode mně) použije ve svůj soukromý prospěch. Všechno spoplatní (nehraje žádnou roli jak skonstatoval ústavní soud ani to, že je to kvalifikováno jako "bezplatné").

A nakonec pod rouškou velké reformy si budu muset již v soukromém zdravotnictví zaplatit i běžný standard (o nadstandardu ani nemluvě), budu muset povinně přispívat do soukromých důchodových fondů (i když nechci), soukromým fotovoltaikům přispívat nákupem elektřiny za jejich nadstandardní cenu (protože se spolu někde v Toskánsku domluvili praví a leví lobbisté fotovoltaické kliky),

za tiché asistence a přihlížení sociální demokracie zruší pravicoví neoliberálové pracovněprávní ochranu zaměstnance, a s líbivým, my vám přece necháme v peněžence nějaké peníze navíc, rozvrátí sociální solidární systém a pak z vás - ožebračených novými pracovněprávními (mzdovými) podmínkami vytahají ještě mnohem víc peněz na nejrůznějších poplatcích, kdy ve finále zaplatíte již zato, že vylezete z baráku na silnici a dýcháte vzduch.
13. 09. 2010 | 13:42

arnazach napsal(a):

Rumcajs, Carlos V.
Máte pravdu. A přesto by bylo dobré, kdyby se nějaká levicová iniciativa ujala a zabila dvě mouchy jednou ranou: vytlačila KSČM z parlamentu s osvobodila ČSSD z izolace. Je to třeba pro demokracii, kde musí být kontrola a rovnováha. Bohuzel zatím jde jen o intelektuální exhibici.
13. 09. 2010 | 13:42

Rumcajs napsal(a):

Nuba:

Štípaný pusy nesnáším. Ty my dávala babička a pak jsem měl hubu jak buldoček.
13. 09. 2010 | 13:44

Rumcajs napsal(a):

arzanach:

Ty bys chtěl parlament 100 :100 ?
13. 09. 2010 | 13:45

jo napsal(a):

Výborný článek. Otázkou jen co na něj političtí oligarchové a neoliberalisté u "moči". :)
13. 09. 2010 | 13:47

Béda napsal(a):

von kulak,

dovětek: a nebudete mít nikde zastání ani dovolání. Všechno převálcují oligarchové sílou peněz, zalobovaných politických stran, koupených médií.

Budete solit a solit. Do soukroma na všechny běžné předražené služby bez kterých se neobejdete, za války které nechcete, za předraženou elektřinu, za předražené silnice ...

Nechápu, jak je možné (jinak nežli koruopcí), že sociální demokraté nemobilizují, nekráčí v čele průvodů odborářů, že neodhalují korupci a netlučou na poplach!
13. 09. 2010 | 13:49

Carlos V. napsal(a):

Arnazach : Osobne tu vidim spis prostor pro dve socialni demokracie.

Jedna, rekneme zkratkou Paroubkovsko-Rathovska, schopna populisticky sezbirat protestni volice hodne na levici a mozna vytlacit KSCM.

A druha, rekneme inteletualnejsi, sbirajici levy stred a levicove intelektualy.

Ono pro nastvaneho delnika bylo prave tak tezke volic Spidly, jako pro intelektuala Paroubka.

na nasi pravici ... toto vubec nefunguje ani pri existenci ODS a TOP. Volici si spis vybiraji mezi ksichty, ktere min nesnasi. A asi jak jinak, kdyz podle progamu by Kalousek by byl nejlepsim sefem ODS a Necas naopak TOP 09
13. 09. 2010 | 13:50

Tenco napsal(a):

Carlos V.
Mohl byste prosím pár větami popsat své vnímání lidské svobody v konceptu původního liberalismu ? A atributy podstaty liberalismu 21. století ?
Mám v tom totiž zmatek.
Zdá se mi totiž, že blog je právě o tom.
O očesávání svobod jednotlivce i sociálních skupin pod vlajkou svobody. Fiktivního pojmu, účelově vymezeného.

Díky za reakci.
13. 09. 2010 | 13:53

Hm napsal(a):

Ja bych k tomuto dodal asi tohle ... na prvnim miste ve spolecnosti MUSI byt VZDY rad, spravedlnost, pravo, moralka ... , ktere meri kazdemu spravedlivym zpusobem na zaklade pravidel vyplyvajicich z urcite ideologie - viry. Ja jako krestan, v tom mam jasno ... aby spolecnot byla funkcni,musi se ridit " laskou k bliznimu", "svobodou ... i vyznani" , a moralnimy hodnotami vyplyvajicimi z Bible (napr. v otazce homosexuality neperzekuovat, ale neprijimat jako prirozene ...nepropagovat ). Otazkou pro neverici ale zustava na zaklade jake ideologie - viry ma spolecnost mit sve hodnoty postavene - demokracie ( vetsina vi nejlepe ? No ... nerekl bych ... ), darwinizmus ( Sila a sobectvi vitezi a udava smer ? Urcite ne. ), materializmus ( Jsme tady nahodou ? Urcite ?) . Materializmus at uz je svazan s demokracii, socializmem, komunizmem, kapitalizmem ... v podstate sam o sobe popira smysl zakonu. Kdyz jsme tady nahodou tak logicky nejlepsi pro kazdeho je kdyz se snazi urvat co nejvic pro sebe, divat se na svet kolem skrze sebe " co ja z toho budu mit ", a tak nejlepsi nasledovnici materializmu jsou ruzni mafiani ... lide mimo zakon. Ac to muze znit jakkoliv hezky " pocit soudruznosti spolecnosti, spravedlnost pro vsechny, laska k bliznimu ... " dokud nema pojmenovani ve vire, ideologie, ze ktere tyto hodnoty vychazi, v cem maji oporu, tak je to vzdy nejaka "pocitova cesta moralne vyspelych jednotlivcu" ac ja jako krestan ji urcite uprednostnuji pred cistym materializmem. Bez viry v Boha si tady lide muzete napsat kolik clanku chcete, byt vyznavacem cisteho cehokoliv kapitalizmu, socializmu, komunizmu ... dokud to nema podklad ve vire, ideologii vysvetlujici lidsky puvod je to proti ciste ideologickemu materializmu slabym partnerem v boji o spravedlivou lidskou spolecnost. Ano, nekteri neverici obetuji svuj zivot pro ciste idealy, ktere citi v srdci jako ty spravne a jsou podle mne vetsinou v mnohem shodne s krestanskou myslenkou lasky k bliznimu, casto je to vsak nejaky mix. jako kdyz za komunistu nekteri neverici umreli za "svobodu" kterou videli napriklad v kapitalisticke spolecnosti.
Muj zaver je asi tenhle ... clovek je tvor spolecensky a proto nemuze nasledovat ideologii, ktera hlasa protispolecenske hodnoty jako - materializmus=sobectvi,cisty kapitalizmus=vse musi byt soukrome a soukromnik ma take rozhodovat o osudech druhych bez kontroly, ... . Na prvnim misto bych dal urcite spolecnost zalozenou na krestanskych hodnotach ( takova je myslim celkem v zapadni Evrope ac se s oddelovanim od krestanskych korenu a priklanenim k materializmu odsuzuje prave do podrucich tech cistych a silnych ideologii - vir jako napr. i popisuje autor - neoliberalizmu, take pod islam a dalsi silne svetonazory, idologie, viry. Resenim je podle mne primknout se ke krestanskym korenum ,myslence krestanstvi ktera snad jako jedina na svete dava svobodu lidem delat co chteji ( nechava na cloveku jak se rozhodne )ale zaroven jasne a pravdive popisuje co je pro lidi dobre a co spatne. Jestli jste neverici tak pouzijte logiku a prijdete na to take . Z lasky k bliznimu odvodite vsechny zakony ( vas blizni je jak obet tak i vinnik )to jest, kdyz nekdo umyslne muci a zavrazdi starenku pro par penez ( 150 Kc?) a dostane 11 let vezeni ( jak jsem cetl v CR),kdyz spolecnost uprednostni cloveka na zaklade barvy pleti (pozitivni diskriminace), ... to krestanske neni ale je to vlada zlocincu jaka je nyni v CR. Ja jako krestan jsem zadnou ceskou krestanskou stranu nidky nevolil protoze podle jejich skutku tyto hodnoty nevyznavaji a volim podle toho kdo se krestanskym hodnotam nejvice blizi a musim rict, ze v soucastnosti, at to muze znit nejhloupeji a pro mne sebevrazedne, tak mi z toho vychazi nejlepe( i po mych zkusenostech z 80-tych let)komuniste, ac se kloni k materializmu, vyznavaji urcite hodnoty blizsi lasce k bliznimu, solidarite, tvrdych postihu nepravosti, vesti spravedlnosti pro vsechny obcany nez spolecnost kapitalisticka . Kdyz samozrejme prijde cista krestanska strana, rad ji budu volit.
Prosim, ac nejspis zbytecne, hulvaty a lidi vygumovane propagandou at nereaguji na muj prispevek. Kdyz tak podlozene a logicke argumenty. Dekuji
13. 09. 2010 | 13:57

arnazach napsal(a):

Rumcajs:
Ani ne. Jde o to, aby jednou bylo 110:90 a pak 90:110.

Carlos V.
Ať si to rozdělí, jak chcou. Vycházím jednak z toho, co by měla ČSSD být v zhledem ke své tradici, jednak z toho, že řada těch intelektuálů je kraně levicová a alternativní.
13. 09. 2010 | 13:58

Carlos V. napsal(a):

prirodovedec : prece se tu nebudeme zabyvat perlickami ze zivota stariku. Je to sice vznesenejsi forma Rytmu zivota rozebrat kdo mel syfla a kde to chytl, ale me to moc nebere ani tak.

Oni skvostni lide casto prinesli kulovy a prave vnitrne rozervani casto vnesli nove myslenky ... nez je zavreli do blazince natrvalo.

Jinak verim, ze trideni nazoru Vas bavi i na levici navzajem. A proc ne, je Vas tu dost vcelku rozumnych (blbce z obou stran nepocitaje).

Vzhledem k jiste dokonalosti projevu, opravdu neni nick sladký Vase negacni ja ?
13. 09. 2010 | 14:01

Hladis napsal(a):

Diskuze se opet zvrtla na posilani se do jednoho nebo druheho tabora a operovani s vyrazy koncici na -smus.

Nejsem obdivovatelem ani fandou pana Pehe, Belohradskeho, Kellera atd... a uz vubec nesouhlasim se vsim co napisi ,ale rad si jejich nazory prectu. Jsem clovek co stat da se rici vubec nepotrebuje. Ziji 2 roky v Recku a pracuji v oblasti zpracovani fotografii a delam sam na sebe. Pokud se budu flakat tak pojdu hlady. Penize na duchod si sporim sam ,zdr. pojisteni si platim soukrome. Proste idealni volic pravice. Proc tomu tak neni ? Pravice ,levice jsou pro me nesmyslne vyrazy ,ktere pouze spolecnost rozdeluji do dvou taboru ktere se mezi sebou perou a nekdo treti se smeje. Priklad recky parlament. Na jedne strane kovani komuniste s nesmyslnou ideologii a nerealnym programem. Na druhe strane fasisti to same. Uprostred PASOK (CSSD) a ND (ODS). Vsechny tyto strany poslali celou reckou spolecnost na moralni a nyni i financni dno. Selhaly vsechny at levicove nebo pravicove ideologie pekne svorne drzici se za ruce. Proc ? Protoze jedna vec je nad vsemi ideologiemi. Moc a bohatstvi. Ideologie je jen cesta k ovladnuti skupiny lidi ,aby nekomu pomohli tu moc uchvatit. Jak Recko dopadlo ? Urcita uzka elita ma narvana konta ve Svycarsku a slavi na francouzke riviere a ostatni at treba pojdou. To je vysledek vladnuti obou ideologii.
Co vlastne clovek potrebuje k praci a zivotu. Dobry zdravotni system , dobre skolstvi pro me deti, hasice kdyz hori , policisty,silnice.....Kdo to to zaridi ? Jedine Stat. Proto platime dane. Co se stane ,kdyz se uzka skupina lidi rozhodne neplatit je ,protoze tyto sluzby nepotrebuji ? Nastane vypadek plateb a zhorseni techto sluzeb. Co se stane ,kdyz se nekdo rozhodne prizivat na techto penezich ? Opet vypadek a zhorseni sluzeb. Proc by lide meli platit ze svych dani neco co je neochrani nebo co ma mizerne sluzby a stejne pak musi najit jina reseni a zaplit je tak jako tak ? Prestanou platit dane a stat obchazet. Jak to skonci ? Krachem viz. Recko. Kdo z toho profituje ? Mala uzka skupina lidi. Ostatni ostrouhaji.
Zatim zadna z techto ideologii z leva nebo z prava neprinesla zadnou zmenu jen se pod jinymi hesly kradlo, valcilo atd....
13. 09. 2010 | 14:03

Viola napsal(a):

I ekologičtí aktivisté

jsou globalizovaní a o zisky jim myslím nejde. Jde jim o zisky těch ostatních :-), ale většinou se ohrazují péčí o kvalitu života všech.
13. 09. 2010 | 14:04

Hm napsal(a):

Hladis ... souhlas, skvele .
13. 09. 2010 | 14:06

Opitz napsal(a):

Pánové Pehe a Sterne,

dokud tam budete mít nic neříkající fráze typu "progresívní zdanění", tak si to akorát tak můžete vylepit na WC... Buďte konkrétní a řekněte nám jednotlivé daňové sazby pod příjmů... No?
13. 09. 2010 | 14:06

Sladký napsal(a):

Carlos,cituji: "Vzhledem k jisté dokonalosti projevu,opravdu není nick sladký Vaše negační já?"
Ať člověk řekne či napíše cokoli o čemkoli a o komkoli,vypovídá především a hlavně sám o sobě.
Vaše Věta,kterou jsem citoval o vás vypovídá naprosto dokonale,je koncentrátem vašeho stylu uvažování a vyjadřování,jehož součástí je mimo jiné neskutečná NABUBŘELOST. Nemám chuť ani čas provádět zde psychologické rozbory,nicméně stálo by to za to.
13. 09. 2010 | 14:11

Carlos V. napsal(a):

Arnazach : Osobne tu vidim spis prostor pro dve socialni demokracie.

Jedna, rekneme zkratkou Paroubkovsko-Rathovska, schopna populisticky sezbirat protestni volice hodne na levici a mozna vytlacit KSCM.

A druha, rekneme inteletualnejsi, sbirajici levy stred a levicove intelektualy.

Ono pro nastvaneho delnika bylo prave tak tezke volic Spidly, jako pro intelektuala Paroubka.

na nasi pravici ... toto vubec nefunguje ani pri existenci ODS a TOP. Volici si spis vybiraji mezi ksichty, ktere min nesnasi. A asi jak jinak, kdyz podle progamu by Kalousek by byl nejlepsim sefem ODS a Necas naopak TOP 09
13. 09. 2010 | 14:14

Pepa Řepa napsal(a):

Nechci vstupovat do sporu socanů, kdo to v ČSSD víc podělal.
Eto Vaše dělo.

Nicméně mohu konstatovat, že po přečtení na mne dýchlo to, co na Drobka.
Sto let staré matrace.Nevětrané.

Šternovi se divím, že se na tom podílel.Jestli si myslí, že se vrátí duch Battěka, tak se načeká.
V jednotlivostech má text mnohdy pravdu, ale celkové vyznění je nabubřelé,bez špetky duchovní nadstavby, bez vize, plné frází.
Odsuzuje mantru růstu, ale kolem peněz a ekonomiky se to celé točí.

Zaměřuje se na ČR a přitom ani zmínka o tom, že je příčina manipulace jinde, že jde o problém politiky celé EU, nejen české reprezentace.
Letmá zmínka o mizejících positivních, tradičních hodnotách,ale zbabělost popsat o jaké hodnoty jde.

Evropou obchází víc strašidel.
Nejen neoliberalismus oprašuje cestičku před globálním kapitálem.

Obávám se, že v příštím manifestu se jen zamění slovo neoliberální za konzervativní, či xenofobní, či islamofobní či.....etc....a pojede se dál.
13. 09. 2010 | 14:14

Carlos V. napsal(a):

Tenco: me na definice neuzijete. Zkuste cestu do Otroctvi od Hayeka, tam se liberalismus hezky vymezuje od socialismu i konzervatismu.

Jen jednu velmi zjednodusenou praktickou aplikaci. Po desitky let prodavali na Tylove namesti pecene parky. Nebylo to centrum bezdomovcu, ani lide nepadali otravou po pozreni onech parku.

Ovsem, zaroven co se v sousedstvi otevrely provozovny rychleho obcerstveni nejmenovanych retezcu, stanek byl z hygienickych duvodu zavren.

Byt je Praha ovladana liberaly, zvitezila koalice :
- tech co mozna neco od nekoho dostali
- a tech, kteri vi lepe nez clovek sam, kde si co ma koupit.

Anebo - kdyz budu volne parafrazovat J.K.Jerome, kdyz jste se porpal s policajtem, dostal jste nejspis ... natluceno, a mel li poicajt spatnou naladu treba i tyden vezeni. Jak by to dopadlo dneska...

Anebo - jak povazovat cloveka za svobodneho, kdyz vetsina jeho peneznich transakci je monitorovana, a u casti nakupu lze presne zjisti co bylo koupeno. Kdy temer veskera komunikace je monitorovana. Kdy pohyb osob je sledovan v presnosti na metry (kdyz si nevypnete mobil). Kdy v nekterych zemich zakazuji nosit prostredky znemoznujici identifikaci, aby Vas sklenena oka Velkeho bratra mela na ocich.
13. 09. 2010 | 14:16

Tenco napsal(a):

Hm
S Vašim článkem (a bohužel i závěrem) se dá v jednotlivostech souhlasit (otázkou je, co by s KSČM udělal významný podíl na politické moci).

S pojetím B¨ha ale nesouhlasím. Na ony tradice křesťanství se totiž odvolává kdekdo a přitom to byla křesťanská společnost(tedy její politické elity), která ony hodnoty, které zmiňujete Vy, svým počínáním diskreditovala a relativizovala.
Nebýt informační exploze v podobě renesance antického vnímání řádu a světa a vynálezu knihtisku, nevím, nevím, jestli by vůbec došlo k nějakým pokusům o reformy a otevření společnosti ve směru
hledání a osvojovánín si nových idejí.
Obávám se, že rozpory, které přináší globalizace ( a tím i mazání geografických, ekonomických, etnických a jiných hranic), je schopno řešit vědomí a podvědomí o něco univerzálnější kvality a stavu než je to křesťanské. To minulé i to "aktuální".
13. 09. 2010 | 14:16

SuP napsal(a):

Teda pane Šterne -
Vy to máte dlouhý!
13. 09. 2010 | 14:17

egoist napsal(a):

Nejsmutnější je , že tyhle myšlenky a názory neprýští z ČSSD. Levicoví politici neburcují ke stávkám, k protestům. Neohlašují svoji účast na demonstracích 21.9.2010. Neodhalují další a další nepravosti koalice Háva , kamarád Kalouska vydělává na sluneční energii, Vondra loboval pro General Dynamics atd. atd. Součastná ČSSD připomíná další z projektů Bakaly a spol. Tak jako TOP 09 a VV. Neschopná, neškodná ČSSD co jen karikuje opozici.
13. 09. 2010 | 14:18

Emissary napsal(a):

Fantasmagorická představa tandemu Štern – Pehe

„Trestní odpovědnost právnických osob.
Máme-li seriosně postihovat korupci a nekalé praktiky různých firem, pak se bez trestní odpovědnosti právnických osob neobejdeme.“

Představme si, že bych vynalezl krystal, který by měl jisté specifické vlastnosti, a to požírat lidí typu Štern, Pehe, Keller, Bělohradský ….. I tak by krystal učinil. Jmenování by po smrti vyjádřili přáni, aby se za jejich smrt zodpovídal ten krystal. :). Ale to už souvisí s blouznivými představami a absolutní neznalosti.

Je možné do vězení posadit neživou věc? :)
13. 09. 2010 | 14:20

Carlos V. napsal(a):

Sladky: Sorry, jestli si chcete povidat, zkuste napsat treba nejakou myslenku.

Jisteze jsem nabubrely.
13. 09. 2010 | 14:20

Sladký napsal(a):

Carlosi,vymezuje se něco vůči něčemu,nikoli od něčeho.Od nečeho se něco DISTANCUJE. Nejsem hnidopich,nebazíruji na maličkostech,ale právě nezvládnutí elementárních pravidel vyjadřování je pro vaše příspěvky naprosto typické.
Mimochodem-co jste vlastně chtěl tím příkladem s párkařem a Velkým bratrem a vůbec celým tím příspěvkem diskutujícím sdělit?
13. 09. 2010 | 14:22

gaia napsal(a):

SuPe

máš pravdu já slepice to ani nemohla dočíst

tady by se hidilo parafrázovat i s malým kašpárkem se dá hrát velké divadlo
13. 09. 2010 | 14:24

Viola napsal(a):

Ále, lid by se měli naučit šetřit

jsou rozhazovační, lační po všem možném a nemožném, když se jim trochu ubere, nic se nestane, alespoň trochu zeštíhlí. Jen se podívejte na tu Ameriku, jací jsou tam tlustí lidé, obezita se tam stala epidemií. :-)
13. 09. 2010 | 14:24

Sladký napsal(a):

"Carlos" Jestli si chcete povídat,zkuste napsat třeba nějakou myšlenku." :o))) Člověče nešťastná,vždyť vy jste se s myšlenkou patrně ještě nikdy nepotkal,není divu,že ji nepoznáte.
13. 09. 2010 | 14:25

Tenco napsal(a):

Carlos V.
Uvedl jste tedy příklady. Nevadí. Také si myslím, že takový pojem jako je svoboda, se dá těžko vměstnat do jedné či dvou vět.
/Možná nám poradí Rumcajs ??:---()/

Ale právě o tom je blog. Tedy i o těch příkladech, které uvádíte.
O svobodě , jako volbě z předkládaných alternativ a míře svobody, jako reálného vlivu na výsledek volby. Kdy alternativy prosazované pouhou silou nejsou alternativami, ale pokusy o demontáž svobodné společnosti. Kdy pouhá formální možnost volby alternativy není možností volit, ale jen aktem zmírňujícím pocit frustrace a zmaru.
Každodenní plebiscit občanů v osobních i veřejných věcech, každodenní boj politiků s byrokracií. O spravedlnost.
Za skutečný právní stát.
To tady nefunguje.

Chce to jedno. Přestst se klanět modlám a koukat se na jednotlivé věci jako třeba na marmeládu. Tím mám na mysli i blog pánů Šterna a Peheho.
13. 09. 2010 | 14:31

crowley napsal(a):

To je teda blabol. Ale proc si nevymyslet vlastniho nepritele, tedy dabelsky neoliberalismus a pekne mu do vinku dat vsechny nectnosti co me jen napadnou:-)

Marxreorn:)
13. 09. 2010 | 14:33

yara ze země krys napsal(a):

Až na pár výjimek jsou příspěvky
čtenářů k článku pánů Šterna a Pehe jako od příznivců fotbalové Sparty nebo Slávie. Hrdě se bijou jak lvové o mříže a někteří zde veřejně exhibují jak milují a volili "soc.dem" snad tu jedinou správnou stranu v ČR a okolí. Safra lidičky vzpamatujte se, je to všechno navoněná bída, dále šíbři, zloději, podvodníci a nebo jen podvodníčkové, kterým jde jen o vlastní zisk, výhody a peníze a naopak a to napříč politickým spektrem. Slušní politici vymřeli a když už, tak je jich jako šafránu. Už skoro 25 let se mnou nemluví můj vlastní bratr, kterýmu jsem na nějaké oslavě když se začal bavit o politice řekl, že komunisti jsou ču.... a on se bil v prsa, že je na to hrdý, že je komunista a urazil se na věčnost. Ve výše uvedeném článku je samozřejmě spousta pravdivých věcí a spousta chytře pootočených věcí a argumentů typických levičáků. Pravda však nebývá téměř nikdy jen na jedné straně, ale velmi často je někde uprostřed, záleží také na úhlu pohledu! Jedna věc je však za téměř dvacet let vývoje tohodle státečku jistá, že ODS a ČSSD by měli skončit v propadlišti politických dějin, víc toho tyhle strany pokazily než udělaly dobrého. Jedni jsou přátelé zlodějů a druzí zadlužovači a rozdávači toho co není jejich.
Howgh!
13. 09. 2010 | 14:34

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jinak dobré odpoledne, ČEZko !
http://aktualne.centrum.cz/...

Změnilo se "první pád singuláru nicku hoven".

Bude třeba namazat novou marmeládou nový chleba.

Takže znovu k autorovi aj. : "BRUTE, SPÍŠ ? "
13. 09. 2010 | 14:36

Korf napsal(a):

zk:
Dekuji za vyklad. Nicmene videl bych rozdil mezi tim, ze puvodni ideou a relizaci.
Z toho, co pisete a hlavne z toho, co pisi Pehe, Belohradsky a spol. nechapu, jestli jsou proti neoliberalismu jako takovemu [jakozto nejak obecne definovane ideologii (ktera ale muze mit negativni dopady)] nebo proti tomu, co se stalo ve statech, ktere neoliberalismus prosadili do ekonomickeho a spolecenskeho zivota.
(I kdyz je fakt, ze prakticky na tom asi moc zalezet nebude. Ale co na tom.)
13. 09. 2010 | 14:36

RA napsal(a):

z celého článečku mě zaujala výše zisku,kterou jste ochoten přiznat dodavateli staveb, a to 4-7 %, to je opravdu velmi malé číslo, za které by se podnikatel ve stavebnictví,vzhledem ke složitosti celého stavebního procesu opravdu uživit nemohl . Prosím,z čeho jste toto číslo vycucal ? Jinak souhlasím s některými body , například s neprůhlednými akciemi, ovšem u definitivy úředníkům říkám veliké NE, u definitivy soudců se stala obrovská chyba jejím přidělením,následky neseme a poneseme v budoucnosti. Stálo by za to,u važovat o změně,zrušení definitivy u soudců.
13. 09. 2010 | 14:40

Hm napsal(a):

Tenco ... Boha bych, ac krestan s jeho urcitym pojimanim, do politiky nepletl. Vira je kazdeho osobni vec. Realita je spolecnost slozena z ruznych lidi zijicich v tomto svete,s ruznyma virama a proto mam na mysli aplikaci krestanskych pravidel na tuto rozmanitou spolecnost. Myslim ze tato pravidla umoznuji nejlepsi a mirove fungovani spolecnosti. Aplikaci je aby na zastupitelskych mistech byli lide, kteri proste tato pravidla zastavaji bud jako vysledek viry nebo i jako zivotni neoblomne presvedceni a tyto lidi by podle mne volici meli volit ve volbach aby se meli dobre. Samozrejme lide co se biji v prsa jako krestane a upaluji druhe, perzekuuji atd. v naprostem rozporu s krestanstvim - svobodou, ktere hlasa, na mysli nemam. Jo, prijde Hnup, rekne ze nasleduje nejakou cistou myslenku, nenasleduje ji a lide nejsou nastvani jen na nej, ale i na tu myslenku , ktere je v podstate jina nez v podani Hnupa. Jinak s tim vedomim a podvedomim do urcite miry souhlasim ... myslim, ze by melo lidi dovest nekam dal ... jen mi prijde zbytecne odhodit koreny neceho k cemu mame zase zpetne dospet ... ja vim, muj nazor.
13. 09. 2010 | 14:41

Carlos V. napsal(a):

Sladky : Dokonale. Skvela jednota formy i obsahu. Gratuluji dottore.
13. 09. 2010 | 14:41

Carlos V. napsal(a):

Tenco : dobre, ale stale spatne.

Urednik ani politik nema co zakazovat stanek s parky. Ale neni treba ani rozhodovat plebisticem, jestli zakazet stanek s parky.

Kdo si chce, at si koupi parek, kazdemu je jasne ze nema zachod na fotobunku. A kdo chce umelohmotnou zemli, at jde vedle. A o preziti at rozhodne - prominte sproste slovo - trh.
13. 09. 2010 | 14:44

Marcus Agrippa napsal(a):

yara ze země krys:
když se dva perou třetí se směje ( a solidně na tom vydělává ). V afrických zemích mezi sebou vedou lidé války několik desetiletí, ale přitom se najde několik jedinců, kteří mají na tamní poměry životní úroveň velmi nadstandartní. No jo - co kdyby lidi přestali válčit a spojili se proti elitám?!
13. 09. 2010 | 14:50

Rumcajs napsal(a):

Já mám radši milence v texaskách jak svazácké Honzy.

Pehe se Šternem to mají naopak.
13. 09. 2010 | 14:52

Dr.T napsal(a):

Aleš Drobek
ODS vyznává kleptokracismus umně schovaný za pravičácké kecy. TOPka se vyhranila proti ODS ve stylu tvrdých neocons. Mají ale nějakou ideu (logii), ČSSD posledních let nemá nic. Ve městech smečku lokálních více či méně zkorumpovaných jedinců, kteří jedou napůl s ODS, navíc lokálně zcela profláklých a nedůvěryhodných. Tj. geneze směrem nahoru. Nahoře to hnije furt stejně. V okamžiku kdy vás nevykopnou truchlasy pravičáky okradených jedinců, nejste schopnit nějaké ideové konzistentnosti a přesvědčujete pouze hesly a pakáty. Jediné co mě vede ČSSD volit, je menší zlo pro společnost a jistá záruka, že umí přece jen alespoň trochu racionálně vládnout.
P.S.: nemáte tem někoho rozumného, který by založil nějakou tu českou Die Linke?
13. 09. 2010 | 14:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hrubou nadávku, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 09. 2010 | 14:56

Kid napsal(a):

Dr. T: Die Linke to jsou u nás komunisté. Die Linke je vlastně SED - Německá komunistická strana z před roku 1989
13. 09. 2010 | 14:59

Kanalnik napsal(a):

Jsem zastancem kapitalismu s lidskou tvari, tedy usporadani, kde svobodni jedinci uskutecnuji sve sny, produkuji statky/hodnoty, ktere svobodne smenuji za statky/hodnoty, ktere vytvorili jini. Jsem zastancem trhu, tedy mechanismu, ktery toto umoznuje. Podstatna je ale pro mne take ta lidska (a tedy eticka) tvar. Bez ni to totiz ani nemuze fungovat.

Jak mohu svobodne soutezit na trhu, ktery je ovladan a kriven podvodniky, kteri si vitezstvi v konkurencni soutezi zajistili nikoli lepsimi sluzbami ci kvalitnejsimi vyrobky, ale uplacenim mocnych, rozumej politiku? To uz se nejdena o skutecny trh, ale o zmanipulovane cosi, co se trhu ani nepodoba. To je jakysi oligarchicky system podvazujici moji osobni svobodu, kde kamaradicci ovlivnuji chod spolecnosti a muj zivot, misto toho, aby to byl jejich vlastni um a know-how, kterym si poctive vybuduji svoji reputaci.

Opatreni, ktera navrhuje pan Pehe/Stern (vyjma progresivni dan, o ktere lze vice diskutovat), nejsou nicim jinym nez podporou feroveho trzniho prostredi v teto zemi. Proto si myslim, ze pravicove orientovani lide a drobni i velci podnikatele v teto zemi, kteri stoji mimo soucasne provazane politicko-kapitalove vazby, musi (uz kvuli sobe samym) s temito opatrenimi souhlasit. Mohou totiz diky nim jen ziskat.
13. 09. 2010 | 15:00

Emissary napsal(a):

yara ze země krys,

no právě. Ale tím, že budeme řešit problémy dle tandemu Štern – Pehe, tím je neodstraníme. Zvýší se byrokracie a sežere všechno, má tendence se zbytňovat. Není možné odstranit problém ještě větším problémem, ten problém je potřeba řešit tím, že se v co největší míře odstraní příčiny vzniku problému. A to lze udělat jen minimalizaci zásahu státu do životů lidí na nezbytnou míru. Oni ti dva počítají z tím, že lidí jsou dokonalí, a když nejsou, je jich tak skokově potřeba udělat. Tím ovšem mažou vývoj v rámci evoluce lidské společnosti, stejně jak se o to pokoušeli komunisté.

Je jasné, že bychom si mohli představit společnost dle blogu, růst nemusí být prioritou přežití lidské společnosti. Je otázkou, zda na to všichni přistoupí. Domnívám se, že ne. Jen málo lidí se spokojí s představou, že za sou práci si zítra koupí o malinko méně, za měsíc ještě méně a za rok podstatně méně. No, a za deset let ani polovinu z toho. A za padesát či sto let bychom možná neměli ani elektřinu.

To je jako stárnout proti času. :)
13. 09. 2010 | 15:02

Koleda napsal(a):

to yara:
Souhlas až na poslední větu"Jedni jsou přátelé zlodějů a druzí zadlužovači a rozdávači toho co není jejich." bych si dovolil opravit tak, že slůvko jedni bych nahradil slůvkam oba!
13. 09. 2010 | 15:02

Pepa Řepa napsal(a):

Byly v historii různé dvojice.
Kolben-Daněk, Sultán a Tyrl, Marx a Engels,Pat a Pataschon , Bob a Bobek, Pat a Mat, ale obskurnější dvojici než Pehe a Štern by málokdo vymyslel.
13. 09. 2010 | 15:09

Dingo napsal(a):

skvělý článek, tleskám a souhlasím
13. 09. 2010 | 15:11

Fick napsal(a):

Pepa Řepa -

znám obskurnější: Nečas-Kalousek, Klaus-Kožený, Steigerwald-Kmenta........Rumcajs-Carlos V - to jsou tepre dvojičky, po kterých se slušným lidem zvedá kufr
13. 09. 2010 | 15:13

Betty08 napsal(a):

to autor:
To je samé "omezit", "zrušit", "zakázat",...za chvíli to bude "znárodnit", "zabavi", "zavřít", "uvěznit",...Zvedá se mi žaludek.
13. 09. 2010 | 15:15

Admirál napsal(a):

S většinou toho, co uvedli panové Štern a Pehe ve svém manifestu se dá souhlasit.

Chvála soudců není na místě. Jsou ve sračkách stejně, jako další "pilíře" demokracie.

Výčet okamžitých opatření, která by se měla učinit k zamezení všeobecného úpadku je naprosté minimum, které by měl okamžitě zavést kdokoli u moci, levičák či pravičák (pro pravičáky může být iritující pouze snad progrsivní daň).

Schází mi mezinárodní rozměr. Dodal bych: Odsuzovat, nepodporovat, neúčastnit se lumpáren a zvěrstev páchaných na státech a lidech pod vlajkou šíření demokracie (ve skutečnosti vlajka neocon a neoliberálů).

Nesouhlasím s plošným odsouzením ČSSD. V ČSSD jsou lidé, kteří si zaslouží úctu, kterým se staví proti zbídačování lidí, jdou poctivě s "kůží na trh"(dnes, je to tak doslova a dopísmene).

Tyto lidi v ČSSD je třeba identifikovat a podpořit.

Naopak je třeba označit v ČSSD lidi proudy směřující k "blérismu", ochotné dělat stafáž neocon. a neoliberálům výměnou za pohodlné židle. Melčák a Pohanka ochotní pomoci prohlasovat neocon. a neoliberálům cokoli, jsou příkladem, že takových lidí v ČSSD bude dost.

Soc. dem., ani žádná jiná levicová strana by si neměla dovolit vstoupit s pravicí do soutěže o finanční podporu podnikatelské a finanční oligarchie. Co jim za to nabídne? (viz činnost Urbana).

Skuteční sociální demokraté v ČSSD by neměli dělat stafáž lidem, kteří sociální demokraté nejsou, nebo by měli odejít a pomoci založit novou stranu.

Sociální demokracie by si v zájmu lidí, jejichž zájmy hájí, neměla dovolit klást si nějaká "Bohumínská usneseni". S komunisty by měla tam, kde se programy protínají, úzce spolupracovat.
13. 09. 2010 | 15:16

veverka napsal(a):

Dobrý a pravdivý blog(bohužel),tedy až na ty soudce.Je naivní myslet si,že zde kde je zkorumpované naprosto vše,jsou soudy čisté jak lilie.Nejsou.Jsou zkorumpované taky.Řešení nevidím.Návrhy změn v blogu sice podepisuju všechny,ale není naprosto žádná šance je uvést do praxe.Kapři si vlastní rybník nikdy nevypustí.Globální kapitál už si všechno a všechny důležité v tomto státě koupil a svou moc nepustí.Většina obyvatelstva včetně střední třídy bude sdírána hrstkou vychcánků stále brutálnějším a nemilosrdnějším způsobem.Vše co stojí v cestě ještě o něco vyšším ziskům pro tichou a pomocnou "elitu",odstraní z cesty.Začarovaným kruhem jsme dospěli zpět do středověku.A stejně tak jako tenkrát se šlechtou po dobrém nikdo nehnul,nebude to jiné ani se "šlechtou" novodobou.Nicméně jsem rád,že alespoň někdo sem píše smysluplné blogy s hlavou a patou a ne jen Hvížďalovsko-Klvaňovský výplach ve službách právě onoho globálního kapitálu.Je to kapička naděje v hrnci špíny a hnusu.Ten ovšem bude muset nejdřív někdo vylít a to i s jeho původci.ČSSD je samozřejmě ztracená varta,Topolánkovci a Urbanové slouží stejným pánům,hrají jen každý jinou roli hodného a zlého policajta.
13. 09. 2010 | 15:16

Dr. Kalina napsal(a):

Pepa Řepa: četl jsem váš příspěvek a podobnou snůšku nesmyslu a pitomostí může splodit snad jenom pomatený jedinec s IQ vyšumělé trávy, ale je dobře, že jste se prohlásil za marxistu - doktrináře, ti také tvrdí, že ekonomika je to nejdůležitější a zbytek je nadstavba......jestliže dle vás Štern a Pehe postrádají ideje, tak vaše příspěvky postrádají zdravý rozum a sebereflexi
13. 09. 2010 | 15:17

Rumcajs napsal(a):

Ficka:

To chce zhlubaka dýchat !
13. 09. 2010 | 15:17

Kanalnik napsal(a):

Emisarry

"ten problém je potřeba řešit tím, že se v co největší míře odstraní příčiny vzniku problému. A to lze udělat jen minimalizaci zásahu státu do životů lidí na nezbytnou míru."

Jaky postup navrhujete, aby se dosahlo teto minimalizace vlivu statu, z pohledu poctiveho podnikatele?

Tento stat (jeho zastupci) krivi trzni prostredi tak, ze mnohdy neuspeje ten nejlepsi, ale ten moralne nejpokrivenejsi, a to diky uplatkum v nejruznejsich podobach.

Ty uplatky smeruji do statniho sektoru, ktery ma moc, je korumpovatelny, a proto rozhoduje tak, jak rozhoduje.

Jak chcete tyto vazby pretrhat a omezit?
13. 09. 2010 | 15:18

Tenco napsal(a):

Carlos V.
Plebiscit i v rámci individua. Asi jste mě nepochopil.
Ale psal jsem "každodenní plebiscit ", takže to nebylo zas tak těžké uhádnout, jak to myslím.

Už chápete ? Jaké je třeba, aby bylo prostředí, aby se ten plebiscit vůbec mohl konat ?

Jestli chce supermarket obec a ne jen banda vyžírků ?
Jestli byl stánek zavřený opravdu z hygienických důvodů ? /a měsíc na to zjistí OI v supermarketu hrubé porušení hyg. norem a udělá ty, ty, ty !/

Etc, etc, etc...furt dokola.

U nás politici s byrokracií KOOPERUJÍ za účelem dosažení zisku. Tedy podnikají. Načerno. Nezdaněně.

Už chápete ?
13. 09. 2010 | 15:19

Don napsal(a):

souhlasím s blogem, globální kapital je v současnosti stejné zlo, jako bylo řízené hospodářství za éry marxismu-leninismu, je to současná mantra - ale i ona postupem času zevšední. Začátek století byla éra nacionalismu a protekcionismu (konzervativní směr), po 2. světové válce socialismu (soc. stát, Erhardt v Německu), od 80. let neoliberalismus - Reagan, Thatcher.....za pár let přijde zase něco nové
13. 09. 2010 | 15:21

mb napsal(a):

tohle nedáte : jak se ztrácí svobody, jak se svobodná společnost dusí v objetí mafiánského kapitalismu. Pasivní přihlížení se stalo svým způsobem druhem spoluúčasti.

prostě obyčejnej občan na to nemá .... aby hlídal kdo koho soudí či neodsoudí ...

obyčejný občan se nasere když pohár přeteče ( a bolí ho to moc ) tak pujde na náměstí bud beze zbraní ( máme holé ruce ) nebo se zbraní a půjde delat revoluci ....

ale hlídat zda nekde nekdo nekrade a nebo krade a je nebo není za to souzen a odsouzen, toho obyčejný občan není schopen

/ viz. naivní apel V. Havla ... aby občan byl občanem a staral se o věci obecné .... obyčejný občan je rád, že zvládne zaopatřit sebe a na věci obecné mu již nezbývá čas, chuť, prostředky a energie .... /

( prostředky a energii naopak vlastní a ovládá oligarchie )

Jinak se mi ten text líbí neboť jsem environmentalista a liberál, nicmene jsem skeptik a nevěřím, že by se snad mohlo povést to, o čem píšete : Uvedená opatření by ve svém souhrnu razantně narušila korupční aktivity, takže by se korupce stala spíše výjimkou a selháním jednotlivce. Přispěla by též k odbourání dělení společnosti na oligarchickou elitu a bezmocné běžné občany, takže by veřejná moc ztratila svůj výlučný a elitářský charakter. Spojí-li se občané v boji proti politicko ekonomické oligarchii a stanou se tak skutečnou střední třídou, pozvedne-li se střední třída tímto radikálním obratem na dominantní třídu a zruší-li jako panující třída staré oligarchické a mafiánské struktury, zruší tím i podmínky rozdělení společnosti na elitu a podřadný zbytek.

Hodně štěstí a příjemný den ...

( atomizovaný občan ... )
13. 09. 2010 | 15:22

zdenekb napsal(a):

Emissary:
"Jen málo lidí se spokojí s představou, že za svou práci si zítra koupí o malinko méně, za měsíc ještě méně a za rok podstatně méně."

Ono by stačilo se spokojit s představou, že to bude přibližně stejně - ne ale více, mnohem více nebo násobně více.

(Ale to by na chrlení rychle opotřebovatelných polozmetků, co je třeba vyhodit a nahradit, nesměla stát dnešní výroba...).
13. 09. 2010 | 15:25

Dingo napsal(a):

mb: pamatuji si jak Klaus brojil proti občanské společnosti a různým organizacím, kteří příliš koukali politikům na prsty....Klaus se kritikou NGOismu stal jakýmsi protektorem globálního kapitálu a dnes se diví, jak roste EU:)
13. 09. 2010 | 15:25

Pepa Řepa napsal(a):

To Fick
úplně vedle.
To jsou dvojice, které k sobě pasují.
Pehe-Štern?
Nad tím zůstává rozum stát.
13. 09. 2010 | 15:27

Betty08 napsal(a):

to Dingo:
Pokud u nás neexistuje občanská společnost, tak mi vysvětlete tuto statistiku:http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2010txt8394.pdf
Děkuji předem.
13. 09. 2010 | 15:28

Tenco napsal(a):

atomizovaný občan č.1 - mb
Ale je. Tedy schopen. Tedy občan. Ale musí mít někde skutečné zastání. Ne aby to byla ztráta času či dokonce past.

Atomizovaný občan č. 2
13. 09. 2010 | 15:28

Carlos V. napsal(a):

Tenco : OK. Ale s temi hygienickymi normami ... jsou casto jen bicem o nicem. At maji treba hospody hygienicke tridy - a kazdy at tusi, ze v posledni tride urcite neni maso oddeleno od syru ...
13. 09. 2010 | 15:32

Tenco napsal(a):

To Fick
Pehe-Štern? proč ne ?
Ale Pepa Řepa - honolulu ?
Hmm. To už není k zastavení rozumu.
To už je jeho totální anihilace.
13. 09. 2010 | 15:32

Emissary napsal(a):

Kanalniku,

no, vždyť jsem to říkal. Minimalizaci státních zásahů. Daně používat jen na řešení důchodů, solidaritu v nouzi, řešení nezaměstnanosti a sociálních anomálii a dalších nezbytných funkcí státu. Stát nemusí být největší investor v této zemi. A co se týče poctivých podnikatelů a vlastně všech podnikatelů účastnících se výběrového řízení, dát jim třeba možnost výsledek toho řízení kontrolovat a oponovat, ale v první fázi ne u soudu, ale třeba v rámci nového institutu, který by se jmenoval "postvýběrové řízení". A já myslím, že hned v první fázi by se minimálně 50 procent státních korupčníků svého jednání zaleklo a upustilo by od korupčního jednání. A těch dalších 50 by toho časem také nechalo. :)
13. 09. 2010 | 15:38

stále rebel napsal(a):

Mafiánský kapitalismus je především hrozba pro demokracii.
Tady jsou některé principy, které by měly být v dobré demokracii respektovány. Českému pravičákovi ovšem budou trnem v oku.
· účinná a informovaná veřejná diskuse – k ní patří nejen svobodná a nezávislá média, ale i politická kultura, která je zpravidla kultivována historickými zkušenostmi dané společnosti,

· zajištění lidských práv,

· ochrana menšin a jejich práv a umožnění jejich integrace (zapojení do většinové společnosti),

· dělba moci na zákonodárnou moc, výkonnou moc a soudní moc, byť v kontinentálním modelu není exekutiva od legislativy striktně oddělena, neboť bývá na parlamentu v různé míře závislá mechanismem vyslovování důvěry resp. nedůvěry. To neplatí v USA, kde je plná dělba moci prezidentským systémem. Justice ale musí být od exekutivy oddělena – být na ní nezávislá. Exekutiva je vázána odpovědností k lidu – buď přímo (v systému plné dělby moci), nebo nepřímo – přes zákonodárný sbor.

· právní stát spravedlivé (legitimní) zákony a účinné prosazování jejich dodržování,

· transparentnost, průhlednost rozhodování, přehledné financování, účinný veřejný dozor nad státní mocí a použitím jí svěřených prostředků,

· rovnost šancí pro každého, bez ohledu na jeho původ (například rovný přístup ke vzdělání, právní ochrana rovných a spravedlivých podmínek v podnikání)

· poskytnutí základních sociálních podmínek pro důstojný život všech.

Pramen: wikipedie
13. 09. 2010 | 15:39

zk napsal(a):

Korf:
Samozřejmě vypjatý neoliberální individualismus se mnoha lidem může zdát mělký, povrchní či dokonce nemorální.
Zajímavější je ale jiná věc:
typický neoliberál Vám bude tvrdit, že na snížení daní a osekání veřejného sektoru vydělají všichni. Podle něj platí: nižší daně + méně regulace + slabý veřejný sektor -> podnikavější jedinci + rychlejší růst ekonomiky -> více bohatství pro všechny; blahobyt nejbohatších postupně "skape" dolů a zlepší životní úroveň všech. S tímhle příslibem vyhrával Reagan volby.
Takovéto veřejně deklarované záměry neoliberálů jsou tedy bezesporu ušlechtilé. Ale máme za sebou třicet let zkušenosti, které ukazují, že "Reaganomics", "Voodoo economics", "Trickle-down economics", "Supply-side economics" a nevím jak jinak se ještě neoliberalismu přezdívá, nefungují. Lafferova křivka (snížení daní vede k vyššímu výkonu ekonomiky, a tedy k vyšším daňovým výnosům) je jen teoretický model, který v praxi nefunguje. V praxi má neoliberalismus ty důsledky, které jsem velmi schematicky popsal v předchozích vstupech.
Myslím, že záměrem pánů Peheho a Sterna je ukázat, že neoliberální politika je v rozporu s tradicí, na niž se sama odvolává. Proto se také jejich text jmenuje "Manifest radikálního liberalismu". Říká se, že nejlepším způsobem jak zpochybnit nějakou myšlenku je vzít ji (narozdíl od jejích proponentů) vážně, do hloubky promyslet její výchozí předpoklady. Neoliberalismus se třeba zaklíná svobodou jednotlivce, ale ve skutečnosti prosazuje systém, který z lidí dělá otroky libovůle bank, zaměstnavatelů, manažerů zdravotních pojišťoven atd.
13. 09. 2010 | 15:42

vojnov napsal(a):

Emisary... tak jsem se chtel premoci a ten clanek precist cely. Ale kdyz se dostal k tomu, ze pravo bylo zalozeno na ochranu jednotlivce (a k tomu, ze existuje jedina racionalni pravda), tak to uz neslo.

Prvni: pravo je tu proto, abychom se tu vzajemne nepozrali. Prvni prikazani se vztahuje ke spolecnosti, ne k ochrane jednotlivce. Cili pravo je omezeni svobod jednotlivce ve prospech spolecnosti a ne naopak. Jednotlivce jsme zacali chranit az potom, co se zjistilo, ze nam jeho prevalcovani ohrozuje spolecnost.

Druhe: je tolik racionalne zduvodnenych zcela logickych zaveru, kolik je jejich autoru. Protoze kazdy autor bere v uvahu jine promenne.

Kazdopadne ten clanek mnohe vysvetluje.
13. 09. 2010 | 15:48

TomasB napsal(a):

Bylo by hrozné, kdyby to čemu pan Štern říká "neoliberální ideologie" bylo základem politiky některé ze současných parlamentních stran v ČR. Naštěstí ale tento "neoliberalismus" existuje jen v hlavě pana Šterna.

Je naopak strašné, že se zde snaží pan Štern s panem Pehe vytvořit jakousi platformu pro "zbourání" stávajícího uspořádání společnosti a nabízejí koncepty, které jsou ve svojí většině tak neskutečnými kravinami, že by nemělo smysl se jimi zabývat ani při hospodské debatě, kde je jinak dovoleno plácnout cokoli.

Jan Štern žije na úplně jiné planetě než já. Jeho vidění světa a naší země je podle mého soudu zvrácené a mimo realitu. Já na jeho planetu rozčarovaných postarších hlupáků s jednoduchým viděním světa nechci.
13. 09. 2010 | 15:50

Emissary napsal(a):

zdenekb,

no dobře, nikdo Vás ty napůl zmetky nenutí kupovat. Rozumný člověk se třeba jednou spálí, ale podruhé už ne. A jestli chcete udržet rovnováhu, tedy ani růst ani propad, nikdy se to nepodaří a vždy to sklouzne do propadu, což je cesta zpět. Růst, i když korigovaný ekonomickými krizemi, je jistější. :)

Navíc, jak Béda uvádí různé konspirační teorie, jednou asi budeme muset opustit tuto planetu. Ovšem bez růstu a technologického pokroku se to nikdy nepodaří. Pak lze jen akceptovat konec lidské civilizace. Člověk ale dosud přežil jen proto, že byl vynalézavý. Má se i tohoto zříct?
13. 09. 2010 | 15:52

Gerd napsal(a):

A co když je celý článek pokusným balónkem, zda je v ČR prostor pro novou levicovou stranu?
Odpověď zní ANO, je. Příkladem budiž úspěch TOP09 a VV, kdy voliči zdrhali od ODS jak zajíci.
Druhá otázka je, zda vznik nové strany napomůže obrodě v ČSSD?
Odpověď zní NE, a příkladem budiž opět ODS.
ODS a ČSSD jsou strany nereformovatelné, stejně jako KSČM. Jediné, co s tím lze udělat, je nevolit je!
TOP09 a VV také nejsou to pravé ořechové, ale zde mám ještě pochopení pro lidi, co chtěli nějakou změnu.
Hezké odpoledne!
13. 09. 2010 | 15:59

Kid napsal(a):

TomasB: vždyť vás nikdo nenutí, žijte si na své Planetě skvělých politiků a globálního kapitálu a neviditelné ruky, která vše vyřeší.....jen pak nenatahujte ruku po státu, až náhodou vážně onemocníte, či zestárnete
13. 09. 2010 | 16:03

hoven napsal(a):

to je zase blábol
13. 09. 2010 | 16:05

Fa napsal(a):

Aleš Drobek
Napsal jste -myslíte si, že morální poklesky jednotlivých politiků lze vztahovat na filozofii celého hnutí ke kterému se hlásí?
1. Pro voliče je podstatné, jak politik koná. To že se k něčemu hlásí může být a v mnohých případech je jen zástěrka. Pro mne je nevolitelný Urban, protože za jeho panování se na MPO provozovaly zrůdnosti jako za ministrů ODS a Dlouhého.
Je pro mne nevolitelný Hašek, protože se po volbách do krajů dal do koalice s ODS i když před konáním voleb probíhala velká aféra s korupcí ODS / Sehnal a spol. /. Při tom měl nepochybně jiné možnosti. Mám navíc s panem Haškem i osobí zkušenost, ne zrovna kladnou.
Je pro mne nevolitelný pan Sobotka, protože, pokud mi paměť neklame, on jako ministr mluvil o tom, že je nutno zastropovat zdravotní a sociální pojištění. Dnes se k tomu nehlásí. Mohl bych přidat ještě další důvody, ale domnívám se že to stačí. Takže jsem uvedl některé jednotlivce kteří selhali. Mám bohužel dojem, že se jedná o vedení ČSSD. Pro Vaši informaci, až do posledích voleb jsem byl volič ČSSD.
13. 09. 2010 | 16:05

Kalina napsal(a):

Gerd: Kalousek je změna? Vždyť je tu od 90. let - viz. korupce na obraně.....pro lidi volící TOP 09 tedy pochopení nemám, leda snad to, že jsou to zvrácení jedinci

PS: Stále mi ČSSD vychází jako nejmenší zlo, pro voliče, který se nehodlá smířit s globálním kapitalismem
13. 09. 2010 | 16:06

zdenekb napsal(a):

Emissary:
Myslím, že kdybyste jen malounko chtěl, rozdíl mezi pokrokem ve vynalézavosti a bezuzdnou rozežraností byste zahlédl.

K těm polozmetkům: už jsem párkrát slyšel a četl o praxi (nechci ovšem šířit fámy) že výrobci cíleně do svých výrobků dávají určité % vadných dílů, aby zákazník musel po čase do servisu nebo si koupit výrobek nový. Způsob, jak se udržuje spotřeba.

Nehledě na všudypřítomnou reklamu, která do všech neustále hustí, že "co bylo dobré včera je dávno PASSÉ a zítra je IN něco úplně jiného"...
13. 09. 2010 | 16:06

Emissary napsal(a):

vojnove,

teď jste to postavil na hlavu. Společnost se skládá z jednotlivců. Jednotlivec je živá a tvořící bytost. Společnost je organizována právě z těchto bytosti. Když ochráníte jednotlivce, ochráníte i společnost, implicitně to nejde. Když si společnost umane většinovým názorem, že pro její chod by bylo dobré obnovit otrokářskou společnost, je to akceptovatelné?

„Druhe: je tolik racionalne zduvodnenych zcela logickych zaveru, kolik je jejich autoru. Protoze kazdy autor bere v uvahu jine promenne.“

Ano, ale jestli vezme v úvahu i ten chaos, který poté vznikne? :)
13. 09. 2010 | 16:07

crowley napsal(a):

>prirodovedec

Co ma spolecneho znalost teorie her a ekonometrie spoleceho s timto blogem? (oboji jsem studoval v zahranici)

Vzdyt je tento blog plny hlouposti s snese snad srovnani s komunistickymi pamflety 19. a 20. stoleti.

Text je plny vylozenych nesmyslu, ktere autori prpisuji onomu mytickemu neoliberalismu (co to vubec je?) jako napr

"Například že kapitalismus, založený na neviditelné ruce trhu, je nejenom zdrojem bohatství, ale i demokracie."

Nejsem si vedom, ze by primo toto nekdo tvrdil.

nebo levicove klise ala "Nejvyšší hodnotou je mantra ekonomického růstu, které jsou podřízeny všechny ostatní hodnoty. Z horizontu člověka se postupně vytrácí jakákoliv jiná hodnota než ekonomický kalkul."

coz na sobe ani na okoli nepozoruji, ale asi pan Stern zije nekde jinde. a takhle se da pokracovat.
13. 09. 2010 | 16:07

Admirál napsal(a):

Gerd - koho tedy budete volit v nastávajících volbách? V komunálkách asi kvalitnější, v senátních?

Zatím tu žádná rozumná alternativa k ČSSD a KSČM není.
13. 09. 2010 | 16:08

Emissary napsal(a):

zbrom,

to jsem také slyšel, dělají to zejména v Číně. :)
13. 09. 2010 | 16:08

Kid napsal(a):

crowley: přečtěte si zdůvodnění invaze do Iráku, možná vás trkne
13. 09. 2010 | 16:09

Gik napsal(a):

admirál: souhlas! Pro člověka, který vydělává méně než 30 000 a patří do střední třídy a je zaměstnán nejen jako dělník, ale třeba jako učitel či policista, tak na výběr moc není, leda volit mezi ČSSD a KSČM, pravicové strany vyhlásili boj proti těmto zaměstnancům (viz. stávka)
13. 09. 2010 | 16:12

Carlos V. napsal(a):

crowley : prirodovedec je odbornikem skrzeva teorie her apod. Proto se na svet diva trosku z jineho uhlu.

My jsme jeho ustrice, tedy laborator, on nas popichuje a sleduje, jestli reakce odpovidaji modelu.

Takze ho nelze brat nikdy doslova ... i ma "prozrazujici" slova jsou jiste soucasti HRY :-)
13. 09. 2010 | 16:13

Adam napsal(a):

největší pitomost je, když lidi nevolí podle svých zájmů, ale podle vzhledu, trendovosti, médií.....nechají se ovlivňovat tzv. elitami (Mádl a Issová), oni nechápou, že establishment a ti u koryta budou VŽDY stát na straně pravice - protože se bojí majetkových přiznání, řádného zdanění atd.....
13. 09. 2010 | 16:15

vojnov napsal(a):

Emisary:
Celkem se uz nedivim, ze jste obcas tak agresivni diskuter. Kdybych veril strankam, na kterych jste nasel ten clanek, taky bych byl poradne vydeseny...

"Současný stav světa je odrazem vlivu převládajících idejí: idejí mysticismu, sebeobětování a kolektivismu.

Aktuálním ztělesněním těchto smrtonosných idejí je hrozivý trend islamizace Evropy, environmentalismus a Evropská unie. Intelektuální bankrot naší kultury se nejlépe odráží ve všeobecně uznávaných tvrzeních, že nikdy nevíme nic jistě, nikoho nemáme morálně hodnotit, dobro a zlo je věcí subjektivního názoru, svět není černobílý."

Hlavne te smrtonosne evropske unie se desim, dyt je to pomalu navrat do stredoveku (zadne poradne hranice, jednotna mena (zlato) a spolecna vojenska politika (papez a cisar)). A tak je jasne, ze se budou upalovat carodejnice...
13. 09. 2010 | 16:15

Rumcajs napsal(a):

Co tak děsí levičáky na neoliberálních myšlenkách ?

Že by se každý měl maximálně zasloužit o svůj chléb vezdejší ?

Že by státní správa měla být maximálně efektivní, aby příliš nezatěžovat státní kasu ?
Že by vyplácení jakýchkoliv sociálních dávek mělo být jasně doloženo a uděláno maximum proti jejich zneužití?

Že by to bylo rozkrádání SR státními úředníky a státními zaměstnanci ?

No docela by mě fakticky zajímalo, co je největší Peheho můrou.
13. 09. 2010 | 16:17

Kid napsal(a):

crowley: tak to jste asi špatným pozorovatelem, podívejte se třeba na českou vesnici a uvidíte negativní dopady globálního kapitálismu......nebo si třeba zajeďte na Kladno:))
13. 09. 2010 | 16:18

Míval napsal(a):

Skvělý článek. Jen k bodu č.6 (V prostředí neoliberální ideologie a jejího systému pervertuje liberálně demokratická společnost v systém oligarchické vlády jedné politicko-ekonomické vrstvy rozprostřené napříč demokratickými politickými stranami.) - domnívám se, že v takovém případě už nemůže jít o demokratické strany.
13. 09. 2010 | 16:19

Tencokida Hnuj napsal(a):

"Když ochráníte jednotlivce, ochráníte i společnost, implicitně to nejde."

Když ochráníte jednotlivce, který si umanul, že si zcela svobodně doma z oficialně zakoupených komponent smontuje atomovou bombu, kterou pak vloží emissarovi pod zadnici,tedy jeho právo volného pohybu, volného nakládání s majetkem etc etc., ochráníte tím i společnost.
Naopak to nejde.

Že by tedy byla ona společnost ochráněna nějakým zákonem, který onomu jednotlivci tuto jeho operaci zakazuje a použila všech sil na to, aby jej sankcionovala, v tomto případě pouze za úmysl, to je nesmysl.
Stovky dalších případů, kdy možné zlo je schopen vykonat jedinec a společnost se tak musí před tímto zlem chránit zákonem.
I v zákoně o obchodních "společnostech" je tomu tak, pokud se nemýlím.

Pozor - neplatí , když sama společnost strčí tam či onde nějakou tu bombu.
To pak záleží na interpretaci, jestli to byl uvážlivý čin či zločin.

Asi se dám k jehovistům. Ti mají taky ve všem jasno.
13. 09. 2010 | 16:20

zdenekb napsal(a):

Emissary:
...ajaj, nejsem Brom! Pletou si nás tu pravidelně, asi se přejmenuju... :o).

Ale můj blog je zde:
http://zdenekb.blogspot.com...

Tentokrát opravdu k tématu...

crowley:
Já tu snahu o poměřování všeho ekonomickým výnosem bohužel pozoruju (což neznamená že já a mé okolí se tak chováme taky...)Ale možná jsem škarohlíd. Nebo vy nežijete v ČR.
13. 09. 2010 | 16:21

Emissary napsal(a):

vojnove,

díky, jsem potěšen.
13. 09. 2010 | 16:22

TomasB napsal(a):

TO: KID

V tom co píšete je jádro celého textu pana Šterna. Polemizujete stejně jako on se sbírkou klišé a hloupých žvástů...

Já nežiji na planetě skvělých politiků ani na planetě všeřešící ruky trhu - to jen vy musíte mít svět kolem sebe poskládán z frází a zapamatovatelných floskulí, abyste mu rozuměl. Jak píšu ve svém příspěvku - jsou to takové hospodské kecy. Asi čekáte, že na vás teď vytáhnu Lenina a Marxe, pak si tady pěkně navzájem zanadáváme a půjdeme domů - ne děkuji, nemám o tuto úroveň debaty zájem.
13. 09. 2010 | 16:24

ll napsal(a):

Jan Štern už není v TV. A kolik tam ještě má příbuzných?
13. 09. 2010 | 16:27

Hloupý Honza napsal(a):

To p.Stejskal:

Zkuste prosím probrat s webmasterem, zda by se do diskusní aplikace nedala implementovat nějaká funkce v podobě jakýchsi "soukromých pokojů", kam by se vždy pomalu odebrali ti diskutéři - dvojice, čtveřice apod.. - kteří v sobě najdou zalíbení (v pozitivním i negativním smyslu slova). V jiném rozhraní by již tito pouze sami mezi sebou v klidu pokračovali s vyřizováním svých replik, útoků, vzkazů, nadávek, odpovědí apod., nerušeni jinými diskutéry a jejich příspěvky k meritu věci.

Půjde-li to zařídit tak bych si rovněž dovolil navrhnout rozdělit diskuze k jednotlivým článkům do různých sekcí, do nichž by se přihlašovali diskutující podle míry vlastní hodnoticí sebereflexe tak aby bylo alespoň minimálně zajištěno, že bude výměna názorů probíhat mezi jedinci stejné intelektuální úrovně, či stejného zaměření. Například v sekci "Byli jednou dva písaři" by se diskutovalo prakticky o všem, ale vždy pouze s nezbytným a nutným odkazem na použitou literaturu, v sekci "Odmašťovna" by si vyměňovali svá dogmata vyhranění političtí psychopati, sekce "Plebs" by byla pro obyčejné názory obyčejných lidí s ročním příjmem max. do 10 mil. Kč, sekce "Pat a MAt" by byla zaměřena na specialisty a odborníky různých profesí, "Oprátka" by se věnovala justici apod..

Jediný problém vidím v tom, že z důvodu možné absence sebekritiky by třeba ti ze sekce "Byli jednou dva písaři" lezli do "Odmašťovny", ti z "Odmašťovny zase do "Oprátky" a naopak atd.., ale v současnosti v reálu tomu stejně není jinak, nebo je ?
13. 09. 2010 | 16:27

vojnov napsal(a):

Emissary:

postavil jsem na hlavu ten clanek, realitu zas az tak nikoliv. Samozrejme s vami souhlasim v tom, ze se nam spolecnost sklada z jednotlivcu. Pocatek prava (pokud je mi znamo) je ovsem zalozen na ochrane ostatnich pred jednotlivcem (a na tom, ze je to dobre pro posileni moci). K tomu "Když ochráníte jednotlivce, ochráníte i společnost." jsme se dostali po druhe svetove prave proto, ze si společnost umanula většinovým názorem, že pro její chod by bylo dobré obnovit otrokářstvi a zjistilo se, ze vysledky akceptovatelne nejsou. Ale to neni nic stareho, alebrz je to v prubehu historie docela novinka. Ostatne, o vysi trestu stale rozhoduje "spolecenska nebezpecnost" cinu, ze...

K te druhe casti, pak ziskate sumu jednotlivych originalnich nazoru. Pri rozebrani na prvocinitele jich asi bude spousta hodne podobnych nekde uprostred a pak smerem k okrajum bude podobnost mizet. Coz ovsem neznamena, ze ty podobnejsi jsou spravnejsi nez ty nepodobne. A ani naopak, ze cim extremnejsi, tim lepsi.

Podle meho soudu je puvodni pisatel mimo. A to zejmena proto, ze si mysli, ze jeho nazor je objektivne spravny.
13. 09. 2010 | 16:30

Nuba napsal(a):

Svoboda a demokracie

Tak to budou v době globálního kapitalismu čistě iluzorní záležitosti. Svobodná budu tak akorát v domácí nálevně a to kdo ví jestli. Sotva vylezu na světlo boží, ocitnu se v naprosto odlidštěném světě matrixu. Kde bude vše naprogramováno ku prospěchu několika vyvolených. A nikdo si nedovolí ani pípnout. V zaměstnání i podnikání jste nebo budete za tajtrlíky . A budete muset poskakovat, jak vám vyvolený prostřednictvím svých dobře placených poskoků nakáže, i kdyby to tisíckrát bylo z lidského pohledu eklhaft. A nemyslete si, že to dopadne pouze na zaměstnance. Lapeni do sítí budou všichni. A o vyvolených si dělat iluze netřeba. Žádný dobráček světovládné ambice mít nebude.

Takže vy drahouškové, kteří tady hájíte svoji ideologickou pravdu za každou cenu, třeba i vraždy vlastní matky, tak se vzpamatujte. S Vašimi postoji jste dnes zítřejšími opovrhovanými sockami. A to bez pardonů. Česká republika je jedna větší vesnice, svět se stal vlivem informačních technologií mnohem menším. Na nic si nehrajte, co je nebo může být ve světě, se nás bezprostředně týká. A já se obávám, že je to již za hranicí zlomu. Nejsem ani Nostradamus ani Sibyla, poslouchám jen svůj možná hysterický instinkt a nepřeji si aby měl pravdu.

Ale co když má ? A pan Pehe a Štern taky. Opravdu o tom nechcete ani přemýšlet ? Chtěla bych mít v životě taky tak jasno. Nevím pořád, co mi v tom brání. Asi nedostatečný intelekt. Připouštím, že i taková možnost tady je.

V době totality jsem sice musela držet hubu a krok, ale byl jasné proč, kdo je ten nepřítel. Teď si mohu sice říkat co chci, ale je to stejně k ničemu, kýžený stav blaha se nedostavuje a prý si za to mohu sama. A proto mám být šťastná. Tak proč kruci nejsem ?

V tak pěkném dni se zabývat pochybnostmi o tom, že jsem jasno nikdy v ničem neměla a zřejmě mít nebudu je depresivní. Jdu si radši ven pro nějaké endorfiny. Třeba mě napadne spásná myšlenka, jak se s těmi pochybnostmi jednou provždy, nebo alespoň na pár dní, vyrovnat.

Že by - po nás potopa ?
13. 09. 2010 | 16:33

Rumcajs napsal(a):

Nuba:

Nic si toho nedělej. Ženská nemusí být chytrá.

Hlavně že jsi hezká !
13. 09. 2010 | 16:37

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:
Máš nějakou útěchu i pro sebe?
13. 09. 2010 | 16:40

Tencokida Hnuj napsal(a):

Nuba
Nemyslím si. Tedy to o té potopě.
Podle mě je to prosté. Stejně jako téměř vše. :))

Jin a jang. Globalizace a ...........
Islám a ..............
Kvaziliberalismus a .............

Ale znovu opakuji (potřetí a vězte, že naposled) :

"Brute, spíš ? "

Též jdu pro nějaké ty tekuté endorfiny. Dnes jsem u lékaře přišel o část svého já, tak seberu i svoje podjá a nadjá a jdem se s tím nějak srovnat.
13. 09. 2010 | 16:41

Nuba napsal(a):

Rumcajs

tak teď jsi mě dodělal, to je u pravičáků typické, ještě navrch kopnout, jak říkám srdce, to není jen sval loupežníku

Jó hezká, bejvávalóóó bééééé
13. 09. 2010 | 16:43

Schmouddle napsal(a):

Tady to zase bují, hehe.

Největší průser je, když demokracie přeroste republice přes hlavu.
Pak se k moci dostane lůza. Podívejte se kolem sebe. Panuje nám lůza. A jiná lůza nám vykládá jak je potřeba s tou první lůzou zatočit.

Nikdo z levice nebo pravice nevystoupí z řady a neřekne:

Dokud je tady v tomto mrdník (promiň Libore), tak nás problémy globálního rázu nemusí zas tak moc zajímat.
Důležitá je svoboda jednotlivce a vymahatelnost práva. Soukromý majetek je nedotknutelný.

Až se někdo najde, řekne to a přežije nenávistné útoky lůzy zprava a zleva, pak budeme mít šanci žít svobodně.
13. 09. 2010 | 16:45

Bunny napsal(a):

to Betty08:
Nevím, proč mám ten pocit, že máte z nějakého důvodu strach o svou malou kuličku hnoje, kterou jste si s vypětím sil uhovniválila a teď se bojíte, že vám ji chtějí vzít. Co třeba občas vzhlédnout od trusu a rozhlédnout se? A vidím to u vícera přispěvatelů.
13. 09. 2010 | 16:45

Nuba napsal(a):

Tenco

děkuji za povzbuzení, je vidět, že o tom srdci víte mnohem víc než Ten z toho lesa.

Ty endorfiny si dejte, po té koloskopii na ně máte skutečně nárok, hlavně, že to dobře dopadlo :)
13. 09. 2010 | 16:47

Petr Skokan napsal(a):

To je vystrizene jak z Marxe nebo Lenina. Ale bohuzel myslim ze autor absolutne nepochopil o cem je svoboda, trzni ekonomika apod.

Zato navrhuje klasickym levicovym zpusobem vladu "osvicenych" intelektualu nad blbou masou.... A to je to proti cemu ja vzdy budu vystupovat napriklad.

Proste autori jsou mimo a hodili by se dobre do komunisticke strany.....
13. 09. 2010 | 16:51

zdenekb napsal(a):

Petr Skokan:
Předpokládám, že máte Marxe načteného do posledního písmene...

Můžu se zeptat O ČEM (ten obrat miluju!) je podle vás svoboda?
13. 09. 2010 | 16:55

Pepa Řepa napsal(a):

To Nuba
pláčete hezky a možná máte-v mnohém- pravdu.

Položila jste si ale někdy otázečku, zda je to celé dílo t.zv. Fimiglie 118, která je tady u vesla pár dní, zda je to záležitost pouze ČR, tedy jakéhosi ostrova neřesti uprostřed Velkoevropské říše spravedlnosti a harmonie?
ORAVDU TOMU TAK JE?

Nebo je to záležitost celoevropská? Co myslíte?

Myslíte, že jakási dvojice Nečas -Kalousek tento rozkladný proces nastartovala v celé EU?
To mají takovou moc?

Jste schopná podívat se přes plaňky prvního plotu nebo se tam neodvažujete -politicky nekorektně-pohlédnout?

A o tom je tento manifest především. Vyvolává dojem, že je to záležitost pouze českého rybníku.
Obávám se, že tomu tak není.

Nebo si myslíte, že globální kapitál si zrovna zvolil ČR jako prvního pokusného králíka?

A pokud si uvědomíte, že to není JEN otázka ČR, pak nevyhnutelně následuje otázka další.
Tak zv. neoliberálové vládnou v EU, oni proces -sami- nastartovali?
13. 09. 2010 | 17:02

gaia napsal(a):

Tenco
nechodíte k těm doktorů, nějak moc často?
Nevím jestli by z vás měl Julínek radost.
13. 09. 2010 | 17:05

mb napsal(a):

Pepa řepa , míříte ( tradičně ) vedle ... nejde o to je li česko ostrov nebo ne ... jde o to zda se dodržují morální pravidla ( nekrade se ) nebo ne ...

to je základ ( a rozdílné pojetí ) radikálního liberalismu nebo neoliberalismu ....

/tedy aspon dle obou autorů /

howgh
13. 09. 2010 | 17:16

mb napsal(a):

crowley : tezi: Například že kapitalismus, založený na neviditelné ruce trhu, je nejenom zdrojem bohatství, ale i demokracie."

bych připsal Klausovi ...

ale treba se pletu ...
13. 09. 2010 | 17:20

Kanalnik napsal(a):

Rumcajs

Odpovim za sebe i kdyz za levicaka se nepovazuji (viz muj prvni prispevek vyse). Moje odpovedi budou z perspektivy aktivniho ucastnika trhu. Snad to nebude pro vas moc dlouhe.

1) "Co tak děsí levičáky na neoliberálních myšlenkách ?

Že by se každý měl maximálně zasloužit o svůj chléb vezdejší ?"

To me nedesi. Desi me, ze je tu spousta lidi (mali i velci podnikatele), kteri presto, ze se maximalne zaslouzi o svuj chleb vezdejsi, jsou znevyhodnovani pri verejnych zakazkach a jinak (od obecniho uradu az po ministerstva) zkorumpovanou statni zpravou, ktera jde na ruku korumpujicim (ze soukromeho sektoru, tzv. "podnikatelum"); obira tim ty ostatni podnikatele o zakazky a spolecnost o skutecne nejlepsi produkty/sluzby. Krom toho tak nechutne promrhavaji dane odvedene soukromym sektorem do statni kasy.

Na tomto stavu se podili OBE STRANY: jak nepoctivi lide ve statni sprave, tak nepocitvi lide v soukromem sektoru (tzv. "podnikatele").

2) "Že by státní správa měla být maximálně efektivní, aby příliš nezatěžovat státní kasu ?"

To me nedesi. Desi me ale, ze tato (prebujela) statni sprava neni efektivni, ze je korumpovatelna, ze je korumpovatelna tzv. "podnikateli", ze vyslednym stavem je okradani podnikatelu o rovne prilezitosti a okradani nas vsech o statni prostredky, ktere maji byt vyuziti efektivne.

Na tomto stavu se podili OBE STRANY: jak nepoctivi lide ve statni sprave, tak nepocitvi lide v soukromem sektoru (tzv. "podnikatele").

3) "Že by vyplácení jakýchkoliv sociálních dávek mělo být jasně doloženo a uděláno maximum proti jejich zneužití?"

To me nedesi. Desi me, ze lide, kteri nemohou za sve nevyhodne postaveni ve spolecnosti (napr. postizeni) mohou byt odsunuti na kraj spolecnosti spolupraci te zkorumpovane casti statniho aparatu ve spolupraci s onou korumpujici cati soukromeho sektoru. Ten potencial tu je. Zamer? Vice prostredku k "investovani" v ramci "politicko"-"podnikatleskych" vazeb (uvozovky zamerne).

4) "Že by to bylo rozkrádání SR státními úředníky a státními zaměstnanci?"

Rumcajsi, na rozkradani verejnych statku musi byt alespon dva. Jeden, co krade, a dalsi, ktery ma za kradeny majetek odpovednost, ale je mu to suma fuk. Jeden, co korumpuje (soukrome za sebe), a jeden, co se korumpovat necha (dava na pospas verejny majetek, ktery ma chranit). Vam jako podnikateli tyto veci nevadi? Vam nevadi, jak politici ve spolupraci s tzv. "podnikateli" vyziraji zakazky a celkove tuto zem i na ukor vas?

Na tomto stavu se podili OBE STRANY: jak nepoctivi lide ve statni sprave, tak nepocitvi lide v soukromem sektoru (tzv. "podnikatele").

Vam to nedochazi protoze:
a) jste statni zamestnanec
b) zijete v oaze, kde se nic takoveho nedeje
c) jste sam soucasti teto propojenosti

Jine vysvetleni nemam.
13. 09. 2010 | 17:20

Petr Skokan napsal(a):

To ZdenekB: Můžu se zeptat O ČEM (ten obrat miluju!) je podle vás svoboda?

Svoboda je o tom, ze nemam potrebu porad si myslet ze osvicena skupinka lidi jako Pehe apod. vi lepe nez ja, co je pro mne dobre. A co je dobre pro me okoli. O tom je svoboda a jsme od ni velmi daleko protoze tito levicovi snilci jako pan autor, Pehe , Havel a dalsi si porad mysli ze lidi jsou hloupy plebs a ze znici svoji planetu...... A to je podle mne jejich nejvetsi omyl. Zatim planetu vzdy znicily myslenky lidi jako autor tohoto clanku - tj. lidi kteri chteli vnucovat ostatnim jak by se meli chovat, jak zit, jak svitit, jak topit, atd... Tudy cesta nevede.
13. 09. 2010 | 17:25

stále rebel napsal(a):

„Redakce DR oslovila tři sociální demokraty, Jiřího Dientsbiera, Lukáše Jelínka a Jaroslava Šabatu, kteří se rovněž hlásí k liberalismu v Peheho a Šternově pojetí, aby odpověděli na dvě otázky k jeho obsahu a dopadu“
http://www.denikreferendum....
13. 09. 2010 | 17:26

Korf napsal(a):

zk:
Pak bych tomu rozumnel tak, ze neoliberalni model proste nefunguje. Minimalne nefunguje tak, jak bychom si to predstavovali. Tak proc ho kritizovat z ideologicke posize, kdyz je mozno kritizovat za neefektivitu? Z Pehe(ho? fakt nevim) mam spise pocit, ze mu vadi spis ideologicky zaklad nez fakt, ze to nefunguje. Ale dost mozna, ze ho jenom spatne ctu.
Dale nechapu (ale to je asi jenom neznalost historickeho kontextu) proc se pro neoliberalismus pouziva slovo "neoliberalismus". Na prvni pohled to vypada jako novy liberalismus, pritom to je ekonomicky liberalismus. Chtelo by to nejaky jiny termin, jako treba maliberalismus, jako zly liberalismus.
13. 09. 2010 | 17:31

Rumcajs napsal(a):

Kanalnik:

Ve většině souhlas. Jenom podotýkám že tyhle negativa nijak nesouvisí s neoliberalismem.

Pouze s tou krádeží až tak nesouhlasím. Spousta podnikatelů je k tomu donucena. Navýšená částka nejde do kapsy jemu, ale úředníkovi. Spousta podnikatelů se k tomu nechá dotlačit, protože ta státní zakázka je jeho jediná záchrana.
13. 09. 2010 | 17:33

Jirka H napsal(a):

Pane Šterne je to taková hra se slovy. Stačilo by, kdyby jste slovo neoliberalismus nahradil korporativismem, pak by na řadu vašich výtek nebylo co dodat - srůstání politiky se zájmovými skupinami, zákony šité na míru pro kamarádíčky z velkých firem, dotování krachujících kolosů, nadbíhání lobyistům. Tedy snaha rozdělit stát mezi různé zájmové skupiny, potlačit běžné demokratické postupy, vyřadit ze hry férovou soutěž atd.
Nakonec byste ale musel dodat, že mezi zásadní nepřítelem všech korporativistů je vše liberální. Stejně tak by jste nemohl zapřít, že korporativismus není žádné individualistické hnutí, a že tedy po lidech šlape lidech podobně jako ostatní kolektivistické ismy...
13. 09. 2010 | 17:33

Béda napsal(a):

Petr Skokan,

co ta ropná katastrofa v Mexickém zálivu, co ta ropná katastrofa u břehů Aljašky, co Union Carbide, co ty války v Afghánistánu, Iráku, (nejnove¨ěji v Pákistánu a perspektivně v Íránu?) Kdo to zavinil? Žeby lidé jako p. Pehe a Šterna )jak tvrdíte)?
13. 09. 2010 | 17:36

Nuba napsal(a):

Pepo,

nikde jsem přece nepsala, že probémy s globálním kapitálem, který může neblaze ovlivnit životy všech lidí má na svědomí nynější vláda.

Jiná věc je, že v rámci své ideologické písničky o volné ruce trhu může tomu globálnímu kapitálu umetat cestičku o poznání horlivěji než ta levicová.

A ještě poslední poznámka - pan Kalousek mi připadá jako prní z neoconů
13. 09. 2010 | 17:42

zdenekb napsal(a):

Petr Skokan:
Myslím, že i vyznavači pravice uctívají větu o "ohraničení svobody tam, kde se dotýká svobod někoho druhého". A pokud někdo tím, jak se chová a žije ohrožuje či znevýhodňuje druhé, je celkem oprávněné a logické se bavit o nějakých "pravidlech soužití".

Nevidím v tom nic zhoubně elitářského.

Ostatně ani pan Pehe, Havel a další nemají v rukou výkonnou moc tato pravidla nadiktovat, jen o nich diskutují.

Vaše domněnka, že právě tito lidé "vždy zničili planetu" je zvláštní. Už proto, že z hlediska člověka lze planetu zničiti pouze jednou...
13. 09. 2010 | 17:45

gaia napsal(a):

pokud se - ohraničení svobody tam, kde se dotýká svobod někoho druhého" - tak nebude moci nikdo nakonec dělat nic protože ať člověk dělá co dělá vždy se nějak dotýká těch okolo a pak svoboda vlastně neexistuje.
13. 09. 2010 | 17:50

derby napsal(a):

Vše závisí na tom, v jakém časovém okamžiku světové historie se právě na planetě nacházíte.Už víte,že vést spolu války,jako 2.světová nikam nevede.Víte,že znárodňovačka má nemoc totalitu.Víte,že privatizárna má nemoc škrtavku.Tak tedy předejme vše globálnímu kapitálu a zbavme se starostí:kdo nemá žádná práva-nemá ani starost o ně.Možná nejvíce práce,nejméně peněz.Tohle byla představa K.Marxe,že potom místo válčení nacionalistů se proletáří-nemajetní celého světa- spolu spojí.
13. 09. 2010 | 17:51

Kanalnik napsal(a):

Rumcajs

OK, potom ale navrhy p. Sterna/Pehe v tomto blogu mohou preci pomoci s tim neco udelat(at uz v pripade "podnikatele" uplacejiciho cilene za ucelem zisku nebo v pripade vydirani podnikatele statnim urednikem), nemyslite?

Je celkem jedno, jak to nazveme (neoliberalismus), ale to oligarchicke pojeti, kdy urcita cast statniho a urcita cas soukromeho sektoru si jdou vzajemne na ruku, tu je.

Ja osobne vnimam ten pojem "neoliberalismus" jako liberalismus bez lidske tvare (tedy "je mi jedno, ze ostatni podnikatele/spolecnost trati v dusledku meho jednani/uplaceni, hlavne, ze ja jsem se obohatil" -v tom je bezohlednost, ktera pozira ten jinak dobry system zevnitr)
13. 09. 2010 | 17:53

gaia napsal(a):

derby

no a Lenin zas říkal že soukromé vlastnictví zavazuje s ním nemůže být nikdo svobodný
13. 09. 2010 | 17:54

Frant. Lukeš napsal(a):

Naprosto souhlasím s autory. Nebudu přidávat rozsáhlý komnetář, většinu věcí, které bych přidal, uvedli již dřívější komentátoři. jen snad jednu poznámku.
Na rozdíl od raného období kapitalizmu. kdy podnikateé skutečně sami podnikali a převážně měli s ohledem na tehdejší morálku snahu svůj podnik skutečně rozvíjet v tom smyslu, že pro sebe brali ze zisků co nejméně a vše ostatní reinvestovali v podniku, na př. T. Baťa, H. Ford a nespočet dalších (typické to bylo pro české sedláky), dnešími podnikateli jsou vesměs akciové společnosti, kde akcionáři - zporavidla podnik neřídí, ale najímají si manažéry - mají zájem na okamžitém maximálním zisku, protože si chtějí užívat dnes a ne až za mnoho let a ten jim manažeři musí zajistit ať již zákonými nebo i nezákonými prostředky (aféry ENRONu, WORLDCOMU, Lehman Brothers a u nás především podnikatelé propojení s politickou mocí, která jim zajišťuje gigantické zisky v důsledku korupce. Svobodný trh? U nás? Groteskní představa.
13. 09. 2010 | 18:06

Carlos V. napsal(a):

Jejda. Cas napsat Hanifest socialnedemoratismu.

Hlavnimi idejemi by mohlo byt tvrzeni, ze nici svobodo a demokracii. K tomu bych pridal globalni charakter socialni demokracie, snahu vytvaret paralelni vladnouci struktury a oprit se o svobodne zednare.

Jako dukaz bych polozil pripady Grosse, Svobody, kakaoveho reditele, Tvrdikova letiste a jeste vibuh co.

Jiste by to byl blabol na ntou. Kdybych se ale dal praci se slovosledem, byl by zcela obsahove srovnatelny s timto Hanifestem.
13. 09. 2010 | 18:10

zk napsal(a):

Korf napsal:
"Pak bych tomu rozumnel tak, ze neoliberalni model proste nefunguje. Minimalne nefunguje tak, jak bychom si to predstavovali. Tak proc ho kritizovat z ideologicke posize, kdyz je mozno kritizovat za neefektivitu? Z Pehe(ho? fakt nevim) mam spise pocit, ze mu vadi spis ideologicky zaklad nez fakt, ze to nefunguje. Ale dost mozna, ze ho jenom spatne ctu."
Neřekl bych, že jedno vylučuje druhé: je možné neoliberály kritizovat kvůli některým jejich ideovým východiskům (třeba když tvrdí, že chudí lidé si za svou chudobu vždy mohou sami a nemá smysl jim příliš pomáhat nebo že jakákoli regulace trhu je cestou do otroctví) a současně je usvědčovat z pokrytectví, z toho, že jsou často v rozporu s tím, co sami hlásají.
Osobně si myslím, že aby se jakýkoli politický diskurz mohl efektivně vymezit vůči diskurzu konkurenčnímu, musí onen konkurenční diskurz kritizovat jak utilitaristicky ("nefunguje to"), tak principiálně či ideologicky ("je to nemorální"). Pravice má ten druhý aspekt v posledních desetiletích zvládnutý mnohem lépe než levice. (Například před letošními volbami v ČR přišla pravice s jasným morálním sdělením - nezadlužujme budoucí generace - levice nic podobného neměla).
Voliči se většinou rozhodují spíše podle emocí, než aby prováděli nějaké složité racionální analýzy politických programů a jejich praktického dopadu. Americký lingvista George Lakoff napsal, že sympatizanti levice chápou stát v analogii k laskavému rodiči, který chrání své děti před vnějšími hrozbami, sympatizanti pravice mají tendenci vidět stát jako přísného autoritativního rodiče, jehož úkolem je především trestat dětí, pokud poruší pravidla. (Jsou to ideální typy, podle Lakoffa má v sobě každý kus toho i toho, záleží, co zrovna převládá). Emoce a morální hodnoty zkrátka hrají v politice velkou roli, nemůžete se omezit jen na technokratický popis toho, co nefunguje. Lidé mívají tendenci podporovat politiku, která prakticky vzato nefunguje, ale jejíž proponenti hovoří jim blízkým morálním jazykem.

"Dale nechapu (ale to je asi jenom neznalost historickeho kontextu) proc se pro neoliberalismus pouziva slovo "neoliberalismus". Na prvni pohled to vypada jako novy liberalismus, pritom to je ekonomicky liberalismus. Chtelo by to nejaky jiny termin, jako treba maliberalismus, jako zly liberalismus."

Pojem "neoliberalismus" je matoucí hlavně v USA, kde je slovo liberální synonymem pro levicový (ve smyslu kulturním i ekonomickém).
Samozřejmě že je to ekonomický liberalismus, neoliberálové usilují o návrat do před-keynesiánských časů, kdy téměř neexistovala záchranná sociální síť, veřejné školy byly podfinancované, zdravotní péče jen pro bohaté, sociální rozdíly mezi lidmi obrovské (hlavně neexistovala střední třída, jen velmi bohatí a velmi chudí). Konkrétně v USA pracují republikáni už od počátku 80. let na demontáži veřejného sektoru, který začal ve 30. letech budovat prezident F.D. Roosevelt - společně s Johnem Maynardem Keynesem nejčastější terč útoků neoliberálních ideologů.
Takže předpona "neo" má vyjádřit obnovení, návrat k něčemu, co tady bylo dřív, co se hlavně po druhé světové válce dostalo na okraj politického spektra (pravice byla od 50. až do 70. let v ekonomických otázkách jaksi "levicovější" než je dnes - Eisenhowera nebo Nixona by současní republikánští sympatizanti zřejmě pokládali za socialisty). Neoliberalismus má být novým vydáním laissez-faire liberalismu 18. a 19. století (idylické časy vykreslené v románech Charlese Dickense).
13. 09. 2010 | 18:22

Tenco napsal(a):

zk
Smekám.:))
13. 09. 2010 | 18:29

Rejpal napsal(a):

Souhlas s "Manifestem" obou blogeru, diky.
13. 09. 2010 | 18:34

Sladký napsal(a):

Carlos V. Každý váš příspěvek je krokem "kupředu" a plně potvrzuje to,co jsem ohledně vašich znalostí a schopností napsal už dopoledne."Hanifest socialnedemoratismu" to je opravdu báječné.Mohu se zeptat,zda hulíte či chlastáte? Nebo obojí?
13. 09. 2010 | 18:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Honzo,

máte to skvěle promyšlené ;-) Nebýt zmiňovaného lidského faktoru, který Vámi navrhovaný systém mírně ohrožuje, zasadil bych se bez váhání o jeho okamžitou implementaci ;-) Takto si bohužel budeme muset i nadále povídat (koexistovat) všichni společně...

Libor Stejskal
13. 09. 2010 | 18:38

Emissary napsal(a):

gaio,

Lenin toho nakecal.

Jde o to, že soukromé vlastnictví dle soudobých pravidel si každý člověk může svobodně vybrat - to se dle Lenina týká vlastnictví výrobních prostředků. A když si ho vybral svobodně, pak jeho svobodu asi neomezuje. Naopak, vzít mu to vlastnictví, jež nabyl ze své svobody a dle tehdejších pravidel je zcela jistě násilí.
13. 09. 2010 | 18:39

crowley napsal(a):

>Kid
Nevim co s tim ma spolecneho Irak, ale asi to bude jen dalsi dukaz toho, ze nikdo nevi, co to ten dabelsky neoliberalismus je.

>Carlos V
Ja o teorii her nahodou neco vim a souvislost s Pehem v ni nijak nevidim. Spis me to prijde jako bytecne vychloubani se a narcismus.

>Kid
Ceskou vesnici znam velmi dobre a jsem jeste z pohranici a CR ma z mnoha duvodu regionalni problemy (pocinajice vyhnanim Sudetskych Nemcu po roce 1945). Ale urcite je na tom lip nez nekapitalisticke vesnice v Belorsku ci na Kube.

>zdenekb
Divat se na veci ekonomicky je mnohdy vhodne, ale neni to jedine rozhodujici kriterium.

>mb
Nejsem odbornik na Klause, ale i kdyby nco takoveo tvrdil, tak to neni nijak smerodatne.
13. 09. 2010 | 18:43

Emissary napsal(a):

vojnove,

„Pocatek prava (pokud je mi znamo) je ovsem zalozen na ochrane ostatnich pred jednotlivcem (a na tom, ze je to dobre pro posileni moci).“

Jistě, pokud je ten jednotlivec vrah, zloděj …. Jenomže ten článek se tím nezabýval. Ten se zabýval ochranou práv jednotlivce před moci posilující společnosti. Takže tady jsou pře. Proč tedy většinová společnost neodstavila Hitlera od moci. Proto, že stejně jako komunistům tu moc předala a nebyla schopna ji odebrat. Diktátorům demokratickými volbami moc nelze odebrat. Takže sama na to doplatila.

„Podle meho soudu je puvodni pisatel mimo. A to zejmena proto, ze si mysli, ze jeho nazor je objektivne spravny.“

Hm, původní pisatel je mimo. No, napsal velmi nepříjemný a těžko stravitelný názor pro mnohé lidí, ale že by byl až tak mimo? To se mi nezdá. On netvrdil, že jeho názor je objektivně správný, on tvrdil, že je extrémní a že je nutné konfrontovat názor s realitou. Což Pehe nikdy nedělá. On by chtěl neomezený sociální servis, ale realita tomu není nakloněná.
13. 09. 2010 | 18:54

TomasB napsal(a):

TO: Frant. Lukeš

Jedinou poznámku k podnikatelům - víte, že např. Tomáš Baťa realizoval významné státní zakázky mimo jiné například pro Československou armádu? Jak bychom se na takového podnikatele dívali dnes? Myslím, že by se psalo o podivných tendrech a úplatcích na Ministerstvu obrany v souvislosti s výběrovýcm řízením na dodávku výstroje... :-)

Jinými slovy, nevíte nic o Baťovi a navíte nic ani o dnešních podnikatelích. Znáte svět z televize - vraždy, korupce,... Co takhle otevřít oči a podívat se kolem sebe bez filtru TV zpravodajství. Svět není děsivý a podnikatelé jsou normální lidi jako vy. V téhle zemi "podniká" ve větším či menším rozsahu na milion lidí. Se státními zakázkami má co do činění jen absolutní zlomek z nich.
13. 09. 2010 | 19:06

Sladký napsal(a):

A ten absolutní zlomek si během kratičké době přivlastnil miliardy z našich peněz, Tomáši B.
13. 09. 2010 | 19:12

stále rebel napsal(a):

Joseph E. Stiglitz: Konec neoliberalismu?
„NEW YORK – Svět není příliš laskavý k neoliberalismu, tomuto kouzelnému pytlíku myšlenek založených na fundamentalistické představě, že trhy napravují samy sebe, efektivně rozdělují zdroje a dobře slouží veřejnému zájmu. Právě tento tržní fundamentalismus tvořil základ thatcherismu, reaganomiky i takzvaného „washingtonského konsensu“ hájícího privatizaci, liberalizaci i cílené zaměření centrálních bank na inflaci.“
…..
„Dnes existuje nepoměr mezi sociálními a soukromými výnosy. Dokud nebude obojí úzce provázáno, nemůže tržní systém dobře fungovat.

„Neoliberální tržní fundamentalismus byl odjakživa politickou doktrínou sloužící určitým zájmům. Ekonomická teorie ho nikdy nepodporovala. Nyní by mělo být zřejmé, že ho nepodporuje ani historická zkušenost. Toto ponaučení může být alespoň malou útěchou na hrozbě, která se dnes vznáší nad globální ekonomikou.“
http://www.project-syndicat...
13. 09. 2010 | 19:12

Tenco napsal(a):

TomasB ad Frant. Lukeš
Vždy, když se podívá slušný člověk kolem sebe, vidí jen slušné lidi. To je normální, banální zjištění.
Nebo co jste to vlastně chtěl sdělit ?
A nic nedat ? :))

Vy máte nějaké indicie o tom, že Baťa používal korupčních praktik ?

Sem s nima.
13. 09. 2010 | 19:20

Eda napsal(a):

jako zastupce stredni tridy - lekar, 36 let,3 deti, tezce zklamany polistopadovym vyvojem... - souhlasim plne s popsanym stavem veci a tleskam navrhovanym opatrenim.
Diky panove Sterne a Pehe
13. 09. 2010 | 19:27

Emissary napsal(a):

Eda,

takže tím jste rezignoval na všechno, co má smysl a hodnotu. Co Vás žere?
13. 09. 2010 | 19:31

Tony Sekant napsal(a):

S manifestem, nelze jinak než souhlasit.
Dá se to ale pro ty méně chápavé zjednodušit .... Jednodušeně nám ten proklamovaný idealizmus, v Západním světě nějak zdegradoval v parazitismus ..., a po všech těch totalitách ideíí, tady máme totalitu blbosti ...
Myslím, že jsem to napsal dost srozumitelně ...
13. 09. 2010 | 19:36

Tony Sekant napsal(a):

Oprava předchozího příspěvku .. Samozřejmě že místo idealismu, má být individualismus ..

S manifestem, nelze jinak než souhlasit.
Dá se to ale pro ty méně chápavé zjednodušit .... Jednodušeně nám ten proklamovaný individualismus, v Západním světě nějak zdegradoval v parazitismus ..., a po všech těch totalitách ideíí, tady máme totalitu blbosti ...
Myslím, že jsem to napsal dost srozumitelně ...
13. 09. 2010 | 19:40

VL napsal(a):

Nevím jestli byla korupce dána neoliberalismu do vínku, ale v Česku se s neoliberalismem ideálně skloubila. Všemožný důraz na individuální egoistické prožitky podporuje v lidech tu horší stránku. Touha proniknout za každou cenu legitimizuje korupci jako prostředek. A následně korupce vede k rozkladu společnosti kde egoistické prožitky jsou jedním ze záchytných bodů pro zmateného jedince.
Zkráceně by se korupce dala ohodnotit jako rakovina nebo hniloba společnosti. A z tohoto hlediska je možné říci, že Česko ja vážně nemocno a ideologie neoliberalismu dělá jakési racionální zdůvodnění choroby.
13. 09. 2010 | 20:12

Kanalnik napsal(a):

Emissary

Muzete osvetlit, jak se

"souhlasim plne s popsanym stavem veci a tleskam navrhovanym opatrenim." (Eda)

rovna

"tím jsem rezignoval na všechno, co má smysl a hodnotu."

??????

Nechapu.
13. 09. 2010 | 20:20

Eda napsal(a):

to Emissary:
ale vubec ne,priteli... nejsem zahorkly, jen smutny. Ziji sice v zahranici a mam se financne dobre,ale planuji navrat do sveho domova a pri pozorovani vyvoje v ceske republice se mi zveda zaludek... nechapu,ze jsme stado trpici narcistickeho prezidenta, hulvaty Paroubka, Ratha,Topolanka, zlodeje Rebicka,Grosse,atd atd. a panove Stern a Pehe jen presne popsali stav veci a dokonce navrhli velmi zajimava reseni. Tomu tleskam, absolutne konstruktivni pristup, narozdil od mnoha nabubrelych a vulgarnich reakci pod clankem.
Zdravim
13. 09. 2010 | 20:20

Rumcajs napsal(a):

kanálník:

Já se zaměřil spíše na poněkud infantilní popis neoliberalismu jako směsici lží a polopravdy bez špetky snahy po objektivitě a s jasným rukopisem bolševického štváče.

Ty návrhy považuju za taneček bez hudby. Nic proti a nic pro.
13. 09. 2010 | 20:21

Kanalnik napsal(a):

Eda

Vyjimecna situace - muj i vas prispevek odeslany na sekundu ve stejny cas! Rarita! :)
13. 09. 2010 | 20:21

kasparek napsal(a):

Ad clanek ... ne ze by v nem nebylo nekolik mist, kde bych snad i souhlasil (napr. ombudsman v kazdem kraji - ekvivalent voleneho soudce v USA), ale tech hovadin kolem ...
Podle me je politika takova, jakou si Cesi zaslouzi. Zaslouzim si ji takovou i ja, protoze nejdu
a) strilet do parlamentu
b) ani neemigruji
Nevim kdo konkretne je neoliberal, ja se treba povazuji za socialne citiciho a pritom bych nechal statu leda armadu, policii a soudy. Vymahatelnost a udrzitelnost prava je to jedine, k cemu stat skutecne potrebujeme.
Zbytek je uz jen na nas vsech. Jsem chudy, pravicove smyslejici clovek. Jak jsem pochopil, je to otazka vnitrni, neco jako pesimista/optimista. Verim si a jsem ochotny neco delat a nebo nejsem si jisty sam sebou ci proc byx to delal, kdyz muzu mit davky a privydelek.
Take neni pravdou, ze za neustale snizovani kupni sily stredni vrstvy muze antikrist kapitalismus. Zijeme vychovani minulosti a kdyz vidim podobne socialisticke pamflety, rad bych zduraznil, ze to levici (extremni) muzeme za tyto dusledky podekovat. Fakt ze se stredni vrstva nevzkveta je, ze i levice (progresivni dan - takova nespravedlnost) ji dani a bere a plati z ni vsechny sve pokusy, ktere ted budeme zplacet (a uz se ozyva krik, kdy zlodej krici chytte zlodeje).
Nevadi mi, ze autor pise podobne clanky. Vzdyt je to jeho prace. Pak bych ale uvital vice soudnosti a snad mene neustaleho patlani naprostych kravin dohromady s dobrymi myslenkami, protoze tim shazuji cely clanek.
Klidne si mohl zaplivat v nejakem mensim clanku a pak napsat podobny, s mene nepravdami a vice rozebranim tech rozumnych a mozna by se divil, z kolika neoliberalu se najednou stanou "slusni" (= zřejmě pouze levicovi) lide
13. 09. 2010 | 20:23

Eda napsal(a):

to Kanalnik:
Presto,receno s Cimrmanem: diky nacelniku, ze jsi se mne zastal
:o)
13. 09. 2010 | 20:42

Petr napsal(a):

Plný souhlas s pány Šternem a Pehem. Mašinarie (trefný termín "oligarchický mafiánský kapitalismus) je nicméně rozjetá, a podle mne je to na několik desítek let v hajzlu. Považuji se za zástupce střední vrtstvy, začínám cítit ohlodávání na kost, střední vrstva brzo skončí, je mi z toho smutno. Ale k fatalismu mám ještě daleko.
13. 09. 2010 | 20:45

Emissary napsal(a):

Kanalnik,

no, já jsem to tady snad dostatečně vysvětlil a nemá cenu všechno donekonečna opakovat.

Eda,

pohled zvenčí na popisované události nemusí být realistický a negováním negativního lze v matematice z nuly dosáhnout jedničky, ale ve vývoji společnosti ne, dosáhnete akorát větší negace. Osobně se Vám divím, příteli ze zahraničí, že se do takto deklarovaného bordelu chcete vrátit. Ale pamatujte, na světě panují mnohem větší bordely, nejsme v tomto až tak výjimečný. :)
13. 09. 2010 | 20:48

argun napsal(a):

Text je naprosto infantilní. Nemám čas ani chuť se mu věnovat. Hle, již vstávají noví bojovníci!

Aleš Drobek to vystihl naprosto přesně. Díky.

Přírodovědče, lejno nepotřebuje komentář niť po niti. Stačí zavětřit a je to celkem jasné...
13. 09. 2010 | 21:06

Eda napsal(a):

to Emissary:
ale dnes je normalni,ze si clovek rozsiri obzory a jako uz i hloupy Honza v kazde dobre ceske pohadce proste nacas vyrazi do sveta. A ze se chci vratit prece jen dokazuje, ze mam Cesko a cechy nadevse rad. Verte mi priteli, ze mam moc dobry prehled o deni doma a verte ,ze ten nas momentalni cesky mocensko-politicky bordel je hodne husty a odkazuje nas mezi zeme jako je Bulharsko,Rusko a apod. To mohu zase ja narozdil od vas lepe porovnat,neb mam primy nahled na zivot v CR i v blizkem zahranici.
Ja bych si ale pral,abychom se pomerovali s Rakouskem,Francii a Nemckem kuprikladu.
P.S. omlouvam se za chybejici interpunkci
13. 09. 2010 | 21:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy