Povolební kocovina: vítězství neoliberální ideologie, ČSSD jako smutný hrdina a co dál

21. 07. 2010 | 11:52
Přečteno 36122 krát
Vítězství pravice ve volbách se dalo celkem očekávat, protože v zemi vládne (stejně jako ve většině Evropy) neoliberální ideologie, která klestí pravici cestičku k vítězství. Vladimír Špidla napsal ve svém blogu, že neoliberální ideologie slouží jako nástroj mocenské a ekonomické oligarchie k ovládnutí společnosti. To myslím není přesné. O tom, že liberálně demokratický kapitalismus má tendenci pervertovat se v oligarchický systém, jehož vnějším projevem je korupce a následná privatizace veřejné moci, není pochyb. Nicméně vztah neoliberální ideologie k oligarchii je složitější. Neoliberální ideologie je falešným vědomím společnosti v éře globálního kapitalismu a je bytostnou součástí systému globálního kapitalismu. Nedá se říci, že mu slouží, spíše jedno podmiňuje druhé. Globální kapitalismus má tendenci přeměňovat lidi a přírodu v disponibilní a flexibilní zdroje pro průmyslovou výrobu za účelem zisku. Nezná jiné kriterium než ziskovost, všechna ostatní neekonomická hlediska mizí a ztrácejí se. Dopady tohoto procesu se můžeme podrobně a konkrétně dočíst v řadě knih. (Kromě jiných Kapitalistický realismus od Marka Fishera nebo Tři sociální světy od Jana Kellera). Neoliberální ideologie tento proces ospravedlňuje a zasazuje ho do myšlenkového a filosofického systému opírajícího se o řadu axiomů. Například že kapitalismus je nejenom zdrojem bohatství, ale i demokracie. Dále pak že zisk je produktem šikovnosti podnikatele a zaměstnanci mohou být tedy vděčni podnikateli, za to, že jim dá práci. Vše nejlépe vyřeší neviditelná ruka trhu založená na individuálním sobectví vedoucím k všeobecnému blahu. Člověk je odpovědný za svůj osud, má ho plně ve svých rukou, jenom mu nesmí do cesty vstoupit nadměrná státní regulace, která ho naopak omezuje. Všichni mají stejnou šanci bez ohledu na majetek, postavení nebo původ. Tyto axiomy by dotažené do důsledku vedly ke společnosti zcela atomizovaných jedinců plně vydaných k dispozici globálního kapitálu. Pravicové politické strany slepě oddané neoliberální filosofii odstraňují globálnímu kapitálu z cesty v rámci logiky efektivnosti a utilitarity všechny možné překážky převážně neekonomického rázu, které odporují zmíněným axiomům. Jde o kulturní, ekologické, tradičně zvykové nebo konzervativně rodinné hodnoty a pravidla, která nevhodně stojí v cestě globálnímu kapitálu. Strany jsou pak za to odměněny přílivem dalšího kapitálu, a to ze zemí, které včas globálnímu kapitálu nevyhověly. Zatímco jedni jsou odměněni za bezchybný ekonomický provoz, druzí jsou potrestaní za svojí zpozdilost. Pravicové strany jsou proto občany považované za zdatnější v řízení národní ekonomiky a také v době ekonomické krize (pro někoho možná překvapivě, ale z tohoto pohledu logicky) vítězí na celé čáře. Je to tím, že v první etapě se mohou vykázat ekonomickým úspěchem, protože globální kapitál neomylně plyne tam, kde je pravice u vlády, jelikož tam má pro své fungování nejvýhodnější podmínky.
Jenže dlouhodobě je situace poněkud odlišná. Globální kapitalismus je jako jezinky v pohádce o Smolíčkovi pacholíčkovi. Podáš mu prst a chce hned celou ruku. Dnes se v rámci úspor postupně ořeže sociální stát, ale globálnímu kapitálu to nebude stačit. Bude chtít jako ty jezinky celou ruku, a sice v podstatě zrušit sociální stát. Důvod je nasnadě. Dnes má globální kapitál k dispozici co do pracovitosti, vzdělanosti i kvality téměř srovnatelnou pracovní sílu v objemu jedné miliardy Číňanů, kteří žádnou vymožeností sociálního státu nedisponují. Také nejsou nijak chráněni proti ekologickým škodám, neznají ochranu zákoníkem práce ani předpisy z hlediska pracovní bezpečnosti. To je pro globální kapitál obrovské lákadlo, nač platit takovou přítěž, jako je evropský sociální stát. Pokud Evropa nepřijde k rozumu, budou její pracující bez práce. Jak píše Jiří Pehe: „Globální trh vytváří tlak na uvolňování pracovně-právní ochrany v národních státech tak, aby zaměstnanci byli co nejlépe využitelní jako recyklovatelné (v případě potřeby ovšem též z trhu snadno odstranitelné) lidské zdroje námezdní práce. Zároveň tento trh vytváří nemilosrdné prostředí ekonomické soutěže mezi státy.“ Kapitál odplyne vždy tam, kde je to pro něj výhodnější. Boj o zachování sociálního státu bude v příštím desetiletí klíčovým politickým střetem. Nepůjde v něm jenom o sociální stát, ale o demokracii a princip individuální volby osudu, které jsou možné jenom díky zárukám sociálního státu. Kolik lidí má majetek, aby mohli bez rizika vzít svůj osud do vlastních rukou? Naprostá menšina. Sociální stát tak není jen nástrojem sociálního přežití, ale i podmínkou reálné svobody občanů.
Zajímavé v této souvislosti je to, že střední vrstva, která je dle sociologických dat bitá ze všech stran, dala své sympatie jasně pravici. Přitom jsou to právě globální procesy podporované pravicí, které střední vrstvu decimují. Étos střední vrstvy založený na tom, že jsem pánem svého osudu díky své píli, schopnostem a vysoké kvalifikaci nebo vysokoškolskému vzdělání, se ukazuje jako stále více falešný. Stále více lidí ze střední vrstvy propadá mezi tzv. deklasované nebo je tím přímo ohroženo. Stále méně lidí ze střední vrstvy má šanci dostat se mezi skutečnou elitu. Navíc hodnoty života středních vrstev jako jsou seberealizace v práci nebo občanská angažovanost upadají nebo jsou k smíchu. Rostoucí ekonomický tlak zužuje prostor pro dlouhodobý kariérní růst, který je i základem růstu kvalifikace a odbornosti, neboť podniková sféra se přeměňuje z klasických pyramidálních institucí na síťovou organizaci založenou na outsourcingu a najímání na dočasný pracovní poměr (Viz kniha Jana Kellera). Příslušníci střední třídy jsou stále více využíváni jednorázově, nemají před sebou jasnou profesní perspektivu. Jenže střední vrstva jakoby na just tomuto nepříznivému vývoji volila politiku škrtů, které bez doprovodu rozumné hospodářské politiky povedou ke zhoršení postavení právě střední třídy. Zřejmě volba pravice je pro střední vrstvu znakem příslušnosti k elitě, které dává najevo tím víc, čím méně to platí.
Ale nyní k problému tendence k oligarchii. To je zajímavý proces, který nás všechny docela nepříjemně překvapil během posledních dvaceti let. Řada autorů popsala proces přeměny politických stran na klientelistické agentury zajišťující za peníze státní zakázky, mocenské pozice a vůbec vliv. Eufemisticky se to nazývá prorůstání politiky a byznysu. Nejde o nic jiného než o privatizaci veřejné moci do rukou finančních a ekonomických kruhů, které mají zájem ovládnout veřejnou moc. Trvalý a dlouhodobý stav prorůstání byznysu a politiky vede ke vzniku oligarchické struktury, která drží moc, ať je u vlády pravicová nebo levicová strana. Oligarchie není tedy jen pravicový neoliberální vynález, jak se nám snaží malinko navodit Vladimír Špidla. Součástí oligarchie jsou i sociálně demokratičtí politici a jejich kmotři, kteří se bez problémů domluví s pravicovými protějšky. Z hlediska mocensko ekonomické oligarchie je jedno, kdo vládne. Síť kmotrů, ekonomických skupin, mafiánských struktur a zkorumpovaných politiků a úředníků je rozprostřená napříč politickými stranami. Je pravdou, že sociální demokracie se stavěla k prozrazeným excesům nepoměrně razantněji (když už se na to přišlo), ale podstata zůstávala stejná. Ale jinak se zdá, že tento pro demokracii smrtící proces nikoho kromě pár publicistů nezajímá. Veřejnost ukolébaná dominantně neoliberálními médii považuje korupci (která je vnějším projevem oligarchických tendencí) za individuální selhání a nikoliv za systémovou vlastnost. Výměna Nečase za Topolánka, nástup neúplatného knížete nebo noví lidé v podnikatelské straně Věcí veřejných stačily voličům k uklidnění, že s korupcí zrovna tahle garnitura určitě zatočí. Bohužel obávám se, že se jedná o tragický omyl.
Smutným hrdinou voleb je sociální demokracie. Ze svého principu by tato strana měla být přirozenou politickou protiváhou tlaku, který na společnost vyvíjí globální kapitalismus a neoliberální ideologie prostřednictvím pravicových stran slepě uplatňujících neoliberální politiku. Bohužel tomu tak není, sociální demokracie se dostala do vleku neoliberální politiky a jistým způsobem se stala její součástí. Však také pravicoví komentátoři nepřetržitě nadšeně po sobě papouškují tezi o zdravém střídání vlády pravice a levice. Není divu, protože sociální demokracie u vlády obtížena politickou odpovědností zapomene na předvolební sliby – majetková přiznání, boj s korupcí a klientelismem a spokojí se vždy se zvyšováním sociálních benefitů. Jakékoliv „nemateriální“ cíle, jako je prosazování lidských práv, svobod nebo ekologických požadavků nechá stranou. Není divu, vždyť v české sociální demokracii je jediným politikem přesahujícím domovnické hašteření o sociální benefity Vladimír Špidla, který je dnes odstavený na vedlejší kolej. Jedním z důvodů, proč se sociální demokracie stala v podstatě součástí neoliberálního systému, je to, že se stala součástí zmíněných mocensko politických struktur. To pochopitelně brzdí její snahy o důslednou a principiální politiku. Musí brát ohledy na své „spojence“ mezi šibaly (jak celkem trefně nazýval bývalý předseda ČSSD kmotry v pozadí).
Jak poukázal Václav Bělohradský ve svém nedávném článku v Právu, tak se před volbami podařilo nastolit jako hlavní téma zadlužení státu s vidinou příkladu řeckého státního skorobankrotu (Bělohradský to trefně nazývá řecká lež). Ačkoliv situace našich státních financí byla v rámci Evropy nadprůměrně dobrá, opakované strašení Řeckem přineslo své plody. Vystrašení voliči dali své hlasy stranám slibujícím škrty ve státním rozpočtu. Argumenty (hojně frekventované prestižními ekonomy v zahraničí), že bezhlavé škrty spojené se zvyšováním daní vedou logicky k dlouhodobé recesi, v předvolebním halasu zcela zanikly. Současně, jak upozorňuje Bělohradský, se veřejným nepřítelem číslo jedna stali chudí spoluobčané, kteří buďto visí na podpoře v nezaměstnanosti a bůhví, zda vůbec poctivě hledají práci a řádně se rekvalifikují, nebo ještě hůř ti, kteří leží na sociálních dávkách a možná stejně někde tajně melouchaří. Celý politický projekt vítězných stran se pak podobá velké trestné výpravě na chudé dareby, na jejichž dávky si vítězná koalice pořádně posvítí. Pro představu dávky v nezaměstnanosti činí okolo 11 miliard, což je v rozpočtu čítajícího tisíc miliard opravdu zanedbatelná částka. Ostatní dávky sociální podpory pro lidi v nouzi nebo pro lidi dlouhodobě bez práce činí okolo 30 miliard. Celkově systém sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti stojí 41 miliard. Na druhou stranu stát vydává ročně okolo 200 miliard na různé investice, které jsou zadávány soukromému sektoru. Podle odhadu organizací samotných soukromých podnikatelů se minimálně 20 procent ztratí v rámci placení povinné provize. To znamená, že 40 miliard rozkradou ročně úředníci, politici a s nimi spjaté firmy v rámci zkorumpovaných státních zakázek. Jinými slovy, kdyby se nekradlo, tak by ve státním rozpočtu v pohodě byly peníze na celý sociální systém podpor. Kdo je tedy větší škůdce, nezaměstnaní a potřební nebo politici a úředníci, kteří nás soustavně okrádají?
Proběhnuvší volby mohly ledacos změnit. Zelení a Lidovci přišli s razantními protikorupčními opatřeními a i z jejich rétoriky bylo patrné, že jsou si vědomi nebezpečí oligarchické vlády. Sociální demokraté kromě Pecinova antikorupčního balíčku zvedli dokonce i majetkové přiznání a následné radikální zdanění řádně nedoloženého majetku. Zavedení tohoto opatření by dramatickým způsobem odhalilo a následně zabavilo majetek nakradený v privatizaci v 90.letech, čímž by se nejen částečně potrestaly zlodějny z těchto let, ale napravila by se obrovská majetková křivda spáchaná v té době na obyvatelstvu. I když si člověk nemůže dělat iluze o praktické podobě protikorupční politiky těchto stran, zřejmě by do určité míry korupci přibrzdily. Jenže sociální demokracie byla především fascinována neustálým nárokováním dalších a dalších sociálních benefitů bez ohledu na rostoucí deficit a nebyla schopna sebemenšího kompromisu v této otázce v rámci honby za voličem. A řádně se spletla, volič se naopak leknul jejího rozpočtového avanturismu, který neoliberální média (kterých je většina) neopomněla velmi zdůraznit. Volič vyhodnotil situaci jinak a zvolil strany rozpočtové odpovědnosti, které se ale do potírání korupce nebo rozrušování oligarchických vazeb zrovna nepohrnou.
Je vlastně otázkou, kdo vůbec bude s tendenci k oligarchické vládě politicky bojovat. Na obzoru není strana, která by si toto téma osvojila jako hlavní. Navíc to není ani levicové, ani pravicové téma. Korupce a klientelismus jde napříč stranami, i když mohli bychom pro poctivost říci, že u sociálních demokratů je to spíše amatérská záležitost, zatímco pravicové strany jsou v tomto ohledu profíci. Konec konců hlavním klientem pravice jsou podnikatelé, kteří často závisí na státních zakázkách. Zatímco zaměstnanci, které reprezentuje sociální demokracie, státní zakázky nezajímají. Je možné, ale velmi málo pravděpodobné, že stávající strany najdou v sobě dost morálních sil, aby se s klientelismem vypořádaly samy. Je možné, že vznikne nová politická strana, která získá veřejnost pro boj s korupcí a oligarchií. Je možné, že vše zůstane při starém, akorát té demokracie bude nějak míň.
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Carlos V. napsal(a):

sakra chlape vubec se mi to nechce cist.

Neumite delat odstavce ?
21. 07. 2010 | 12:20

Ivan napsal(a):

Pěkný článek. Ty odstavce bych nekritizoval pane Carlos V., ale proti gustu, žádný disputát, myslím, že se jedná o blog.
21. 07. 2010 | 12:26

mb napsal(a):

Varhany v Olivě pozbyly zvuku,
je mlha a ticho a nevidíš břeh,
a namísto mozku, jenž vedl by ruku,
jen pistole píší po šedivých zdech
ve jménu Humanity!

Být vděčný té ruce, co zbytky ti hází,
když není co jíst a je vánoční čas,
být němý, jak ryba, jež na stole schází,
když na dlažbě pásy ti rozdrtí vaz
ve jménu Humanity!

*: Ve stáji v seně ti vykážou byt,
to abys denně se přiblížil Kristu,
a přirazí k ceně i slovíčko lid
a přirazí k ceně i sádrovou bystu,
i slova, jež slýcháš, i vzduch, který dýcháš,
tvou radost, i slzy, i hlad.

Od varhan v Olivě ticho se dívá,
už pastýři Ježíše přivítali,
koledy hladem ti žaludek zpívá
a v refrénu zahrají samopaly
/: ve jménu Humanity! :/
21. 07. 2010 | 12:46

DDD napsal(a):

No to je ale guláš, nevěřil bych, co se dá nalámat do jednoho blogu, osolit trochou odkazů na rádoby kredibilní zdroje a pak vydávat za pravdu.
Je s podivem, jak i jinak inteligentí lidé podléhají falešné představě o všeobecném spiknutí mocných, které řídí tento svět směrem ke kolapsu.
Polemizovat s obsahem by vydalo na celý další blog, tak jen pár rýpnutí z jiného soudku:
- když chcete budit zdání objektivnosti, je lepší si najít zdroje, které nejsou tak ideologizované, případně zpolitizované; argumentovat výhradně tím, co hlásají známé hlásné trouby levice moc důvěry nebudí. Uznávám, že v prostředí "měkkých věd" to může být obtížné. No ale Keller, Bělohradský, Pehe... to je opravdu pečlivě vybraná skupinka.
- čistě ideologický výklad reality dokládaný "příklady" je akceptovatelný jen pro úplně pitomé a nevzdělané auditorium. Perly jako "... kapitalismus má tendenci přeměňovat lidi a přírodu v disponibilní a flexibilní zdroje pro průmyslovou výrobu ...." nebo "... liberálně demokratický kapitalismus má tendenci pervertovat se v oligarchický systém, jehož vnějším projevem je korupce" jsou vážně leda pro zasmání. Který společenský systém, váženy autore tyto tendence nemá? Snad milovaný socialismus, potažmo komunismus? Dovolil bych si připomenout využívání přírodních a lidských zdrojů v zemi kde zítra znamená již včera, případně se optat, zda naše vlastní .cz zkušenost s vládou Strany není tím nejčistším příkladem vlády oligarchie, totéž platí i pro zmíněnou PRC (podle názvu komunistickou). Liberální systémy autor považuje za nadávku, feudalismus už asi neoživíme, zbývá otrokářství a teokracie. Totalitní teokracie by možná byla pro řešení problému dle autorových představ vhodná.

- takže, že se autorovi nelíbí svět ve kterém žije už víme, teď ještě tu o tom, jak by to tedy mělo vypadat. Kdo by měl financovat pokud možno vše pokrývající sociální stát a z jakých zdrojů, zejména při zmíněné existenci 1 mld sociálně nehýčkaných v PRC? Nežijem totiž v uzavřeném prostředí, momentálně jde o kompetici o zdroje v planetárním měřítku (ano, jsme katastroficky přemnožený druh). Jaká je ta smysluplná a fungující náhrada globálního kapitalismu? Jaká famózní ideologie by měla tu neoliberální nahradit? Ta odrhovačka o keynesiánském přerozdělování, které v praxi dosud nikdy a nikde nefungovalo?
21. 07. 2010 | 12:48

Carlos V. napsal(a):

je tam toho hodne ... zaujal me autoruv profil s porovnanim s vyznenim clanku.

Vskutku, nebyvaly pristup od clena ODA.
21. 07. 2010 | 12:52

rejpal napsal(a):

Carlos V.
Mně až tak nebývalý nepřijde. BTW - první kdo v koalici upozorňoval (již někdy kolem roku 1994) na "prorůstání ekonomiky s politikou" byl Jan Kalvoda. V téhle straně byla v určitém období docela slušná názorová pluralita.
21. 07. 2010 | 13:01

Al Jouda napsal(a):

Cituji :Jedním z důvodů, proč se sociální demokracie stala v podstatě součástí neoliberálního systému, je to, že se stala součástí zmíněných mocensko politických struktur.
A kdy to s tou ČSSD začalo ? No přeci vznikem opoziční smlouvy s ODS - takže hlavním funebrákem ČSSD je Miloš Zeman !
21. 07. 2010 | 13:13

Germanicus napsal(a):

Precizně shrnuta a charakterizována současná vnitropolitická povolební situace v Česku.
Děkuji za blog pane Šterne.
Hledání možných východisek ze současné situace komplikuje ještě skutečnost nadcházejícího nedostatku zdrojů - energetických, surovinových, potravinových. Více viz:
http://www.blisty.cz/art/53...
21. 07. 2010 | 13:20

Tom Joad napsal(a):

Velice výstižný článek o jaké hodnoty jde pravici. Žel Bohu, český volič neumí rozeznat o co jde levici. Velká většina naši společnosti si myslí či podvědomě se domnívá levice rovná se socialismus, komunisté, zadlužování, rozhazování. T.J.
21. 07. 2010 | 13:30

Holden Cauldfield napsal(a):

Chceš-li změnit svět, změň sám sebe...
21. 07. 2010 | 13:34

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

DDD
Vy byste pořád něco něčím nahrazoval. Tady ale jde o to, přestat konečně liberalismus lakovat na růžovo a začít ho popisovat realisticky i s jeho nedostatky a zamlčovanými vedlejšími účinky. Přestat balamutit lidi sliby, že liberalismus je zárukou cesty ke svobodě a prosperitě.

Není! Stejně tak může vést k nesvobodě a k chudobě. Obzvlášť to platí v éře mezinárodního, globálního kapitalismu, kde mohou zkrachovat nejen jednotlivci nebo jednotlivé firmy, ale i celé státy, a mohou tak upadnout do nového typu nevolnictví.

Tohle se autor snaží připomenout, zatímco naši naivní liberálové neustále diskutují metodou "zatloukat, zatloukat, zatloukat". Odmítají si všimnout, že skutečnost může být podstatně složitější, než jak je schopno popsat pár jejich prostoduchých pouček.

Ani toho svého doporučovaného Bastiata si pořádně nedovedou přečíst. Ten totiž vždy na první místo klade zajištění svobody a bezpečnosti země a až teprve potom volný trh atd. U nás je tomu naopak. Nejdřív volný trh – bez ohledu na následky. Podle toho taky dopadneme.
21. 07. 2010 | 13:36

Da.Rock napsal(a):

DDD: Mocní nekormidlují svět směrem ke kolapsu. To určitě ne. Kormidlují ho směrem k prospěchu, k lepším zítřkům. Ovšem výhradně ke svému prospěchu a svým lepším zítřkům. A užívají k tomu sofistikované metody. Pryč jsou časy dělových člunů a internací levičáků na fotbalových stadionech. Dnes se to dělá propagandou, tak účinnou, že přesvědčí masy, aby volily proti svým zájmům. Tím nejmenším krokem je přesvědčit i toho nejposlednější blba, že volbou pravice rázem stoupne na společenském žebříčku, protože pravici přece volí vzdělaní, inteligentní a úspěšní lidé. A kdo by mezi takovou elitu nechtěl patřit, že jo?
No a tak i blb z Horní Dolní, co maká za minimální mzdu, volí strany, které mu chtějí tu minimální mzdu zrušit a umožnit tak jeho šéfovi, aby blbovi platil ještě méně. A blb se vůči tomu bránit nedokáže, jelikož jeho sociální inteligence stačila pouze na to, aby vhodil do urny lístek pravicové strany. Protože se tím aspoń na chvíli dostal na stejnou stranu barikády, jako Lucie Bílá, Jaromír Jágr nebo Bakala. Byl v tu chvíli jedním z nich, z těch úspěšných, bohatých, schopných....
Jenže na jejich stranu barikády se nikdy nedostane, to je jen iluze. Vždy bude páriem, akorát ještě nuznější, než před tím.
21. 07. 2010 | 13:39

Tencokida Hnuj napsal(a):

Toto je velmi závažná věc :

http://aktualne.centrum.cz/...

Pokud se zprivatizuje internet, jdeme do prdele všichni.
21. 07. 2010 | 13:40

alesdrobek napsal(a):

Já myslím, že Špidlovo "neoliberální ideologie slouží jako nástroj mocenské a ekonomické oligarchie k ovládnutí společnosti" je naprosto přesné.

Ale že se sociální demokracie stala součástí "neoliberálního systému"? Tak to už je trochu přitažené za vlasy ne? Socdem je nedílnou součástí demokratické politické scény všech vyspělých zemí. Pokud pan Štern tvrdí, že neoliberální systém je vlastně vše, co se dnes nazývá moderní demokracií, pak je to velmi svérázný názor.

Mimochodem, co si pan Štern představuje jako alternativu toho "neoliberálního systému", který podle něj uchvátil celou západní civilizaci? Měli jsme tady už absolutismus, konstituční monarchii, fašismus i komunismus. Ani jedno z toho mi nepřipadá lákavější než současný, jistě prohnilý, ale přece jen relativně svobodný a demokratický režim.
21. 07. 2010 | 13:42

DDD napsal(a):

Kolemjdoucí J.Š.: .. ale já s vámi plně souhlasím, neoliberalismus nepřináší žádná snadná řešení, stejně jako jiné -ismy. Na druhou stranu je to jedna z mála ideologií, které nemají snahu násilím vnutit společnosti "spásu" v podobě "změny člověka" podle ideologického modelu.
Chtěl jsem poukázat na to že výkřiky "hlavně nám nešahejte na sociální stát" protože ho jacísi mýtičtí "ti bohatí" zaplatí je snadné. Pokud autor má řešení, sem s ním. Pokud ne, asi nemá cenu kydat hnůj na všechno kolem a ze všeho vinit globální kapitalismus.

DaRock: vidím že paranoia prostě řádí. S tím se nedá asi nic dělat, buď jděte k psychiatrovi, nebo si ulevte četbou internetových canců o Bilderberg apod.
Jinak ovšem máte pravdu ohledně fungování politického mrketingu, jenže to co popisujete je populismus, a ten tu řádí jak z prava tak zleva. Chcete proti tomu něco dělat? No tak vstupte do nějaké strany a pokud už tam jste, nalákejte další. Hlavním motorem populismu a podivností typu VV je neexistence fungující členské základny u většiny stran, ona "nadstranickostnároda". Netřeba si špinit politikou ruce, stačí řvát, že to ostatní dělají blbě.
21. 07. 2010 | 13:50

snowfox napsal(a):

Přeměna lidi a přírodu v disponibilní a flexibilní zdroje... to jste si pane Šterne popletl kapitalismus s komunismem, tam je to o těch pracujících masách, jak si jistě dobře vzpomínáte. Kapitalismus je malinko víc o individuu a svobodě.

Zdá se, že máte o lidech a společnosti značně zkreslené představy a dosti hloupě na jejich základě zjednodušujete generalizujete. Pravda, dočetl jsem jen k odkazu na Kellera, což je pro ilustraci ažaž. Zbytek nechť okomentuje někdo otrlejší, je-li co komentovat.
21. 07. 2010 | 13:53

Vilém napsal(a):

Velmi kvalitní článek, zejména od stoupence pravice. ČSSD se skutečně stala pevnou součástí neoliberálního systému, což mělo za následek devastaci jeho civilizační alternativy slučitelné s demokracií, což je sociální stát. Členové ČSSD sami už mnohdy ani neví, že něco takového existuje, nakonec v při inkasování peněz od sponzorů a lehkého života ze státních peněz může mělký člověk, což je u členů ČSSD pravidlem, dojít k závěru, že kapitalismus je vlastně krásný, jen kdyby nebylo těch lenochů a lemplů, kteří by chtěli peníze bez práce a ještě se opovažují od levice čekat něco jako podporu, když ta je určena zasloužilým voličským skupinám s vazbou na ČSSD. K tak mafiánské morálce dospěli socani, například Klika z Litvínova, Vícha z Bohumína, ale prakticky odshora až dolů je ČSSD, tato politická ruina, prolezlá arogantními kariéristy, jejichž hlavní starostí je vlastní ego a peněženka a kteří už svým kvákáním diskreditují levici.

Proto je třeba si uvědomit, že ČSSD naštěstí neznamená celou levici, a založit seriózní levicovou stranu. První pokus v podobě SPOZ nebyl úspěšný, taky byl veden hlavně osobními motivy, ale časem se jistě najdou kvalitní projekty typu německé Levice, kam přešla také velká část kvalitnějších členů SPD včetně někdejšího předsedy.
21. 07. 2010 | 13:57

DDD napsal(a):

Ten co kida: to je opravdu závažná věc, ale o žádnou privatizaci nejde, zkus na chvíli opustit tu velkou oranžovou šipku doleva, co máš místo brejlí. Jinak ovšem tvrdím, že EU je nedemokratický omyl se sklony k totalitě už leta. Bohužel většina spoluobčanů po totalitě prahne, všechno je pak krásně nalajnované.
21. 07. 2010 | 13:59

Da.Rock napsal(a):

DDD: Nemějte strach, na Bilderberg nevěřím. To jsou ostatně jen loutky. Když mluvím o mocných, mám tím na mysli globální kapitál, který kormidluje svoji loď směrem k vyšším a vyšším ziskům bez ohledu na to, co si pantátové v Bilderbergu špitají při koktejlu.
Svým způsobem bych byl ochoten Bilderberg naopak ještě uvítat jako nějakou platformu pro diskuzi, jak této ofenzívě čelit. Jenže to by se toho asi museli zúčastňovat trochu jiní lidé.
21. 07. 2010 | 14:00

DDD napsal(a):

Viléme.. jakýpak stoupenec pravice. Autor je podobný typ jako Pehe. Pravice, levice, všechno špatně. Podstatné je být v opozici k establishmentu. No a pak tu je taky absence smyslu pro humor, takový ten rozzlobený postoj, viz blok na téma "přesvědč bábu".
21. 07. 2010 | 14:02

BK napsal(a):

Tipnul bych si, že tématu boje proti oligarchii se v příštích volbách(ať už se starou nebo nově založenou stranou) ujme Kalousek. Až nás zbaví dluhů, které jsme nasekali.
Korupci, vládnutí dinosaurů a prorůstání byznysu do státní správy učiní přítrž fa ABL.
Tvrdým konkurentem v boji o přemýšlivého, odpovědného, tedy pravicového voliče by se pak mohla stát KSČM, kdyby vyhlásila ve volebním programu boj proti komunismu.
21. 07. 2010 | 14:03

David napsal(a):

Tak jsem si začal v textu zvýrazňovat vše co mne zaujalo. Protože jsem musel zvýraznit téměř úplně vše, tak jsem s tím přestal.

Prostě to je počteníčko, ve srovnání s tím co píše na blozích elita ČSSD, která by si tento text měla dát zarámovat a číst si jej každý den třikrát, jako povinnou četbu.

Cituji: … „Je vlastně otázkou, kdo vůbec bude s tendenci k oligarchické vládě politicky bojovat. Na obzoru není strana, která by si toto téma osvojila jako hlavní. Navíc to není ani levicové, ani pravicové téma. Korupce a klientelismus jde napříč stranami, i když mohli bychom pro poctivost říci, že u sociálních demokratů je to spíše amatérská záležitost, zatímco pravicové strany jsou v tomto ohledu profíci.“ ...

Určitou nadějí byla strana VV, protože před volbami slibovala, že podpoří každý dobrý návrh bez ohledu na to, zda s ním přichází pravice nebo levice.

Protože strana VV vstoupila do koalice, tak tento zcela zásadní slib voličům nemůže plnit.

Proto naděje na nějaký nový politický styl – zlepšení politické kultury – je minimální. Prostě, kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Prostě konec velkých nadějí.

Nejen poslanci VV, svázaní protiústavní smlouvou, ale i celá VV bude muset poslušně hlasovat, jako nemyslící stroj, v duchu koaliční smlouvy.

Válcování opozice silou 118 hlasů, pod vedením „šedé eminence“ – (jednoho brutálního šílence) – kokota, jak se sám v jednom rozhovoru nazval, bude jen důkazem ubohosti, a toho, že na novou naději na zlepšení si budeme muset zase 4 roky počkat.
21. 07. 2010 | 14:04

Vilém napsal(a):

DDD
Pokud má někdo psát smysluplné články, pak musí být v opozici k panujícím pořádkům, jestliže nejsou optimální. Vy jste si asi příliš zvykl na Rudé právo, kde se psalo zásadně apologeticky.

Politický establishment si vystačí bez pochval a i tvrdá kritika ho stěží přiměje ke korekci pochybných plánů, tak jsou ta individua opojená svým postavením a výsadami. Takovým lidem ještě pochlebovat ve stylu pravicových médií je skoro zločin proti občanům.
21. 07. 2010 | 14:09

s... napsal(a):

Snowfox:
Kapitalismus je svobodou kapitálu, nikoliv individua, která jej nevlastní. To je snad jasné, nebo chcete spustit flašinet o dobrotivých kapitalistech zajišťující práci neschopným?
A aby nedošlo k mýlce, samozřejmě že kapitalista můžýe být člověk, který hospodaří tak, aby po něm nezustávala spálená zem, ale tendence a symysl kapitalismu je generovat zisk a tady končí jeho ohledy.
A navíc zde máme finanční sektor, ketrý je orientovaný na OKAMŽITÝ zisk. Tam se už vůbec nenosí zodpovědnost, leda ke své kešeni.

Tady je jeden aktuální článek:
http://aktualne.centrum.cz/...

A na závěr:
Human resources je podle vás co? Kde je vaše svoboda, když kapitál pohlíží na lidi jako na zdroje.
21. 07. 2010 | 14:10

neo napsal(a):

Da.Rock:

napsal : "No a tak i blb z Horní Dolní, co maká za minimální mzdu, volí strany, které mu chtějí tu minimální mzdu zrušit a umožnit tak jeho šéfovi, aby blbovi platil ještě méně."

To je zvláštní, jak je tedy možné, že všichni zaměstnanci nedělají za minimální mzdu?

Jak je možné, že za minimální mzdu dělá asi 1% pracujících? Z toho většina samozřejmě jen kvůli daním?
21. 07. 2010 | 14:10

Da.Rock napsal(a):

neo: To byl příklad. A samozřejmě kvůli ilustraci záměrně zavedený ad absurdum. Nimcéně mohl jsem zvolit i jiný příklad - matku na mateřské, která volí stranu, která ji chce mateřskou zkrátit, nebo chronicky nemocný, který volí stranu, která chce navýšit poplatky v nemocnicích. A těchto lidí asi bude o dost víc než 1%.
21. 07. 2010 | 14:19

Marcus Agrippa napsal(a):

Nebylo by možné tyhle blogy ostré jako břitva vydávat i jako přílohu k nějakým tištěným novinám? Např. Metro kterého se odebírají při ranním cestování do zaměstnání mraky by bylo pro začátek celkem vhodné.
21. 07. 2010 | 14:22

DDD napsal(a):

Viléme: abych pravdu řekl, tak Rudé právo jsem měl v ruce pouze za účelem čistě hygienickým, a ani k tomu se příliš nehodilo, moc velký formát a mírně klouzalo.
Ale jsetli vy nemáte někde ve skříni černí triko s červaným neumělým A v kolečku... ?
21. 07. 2010 | 14:23

DDD napsal(a):

MArcus: vhodné by byly myslím spíše Halo noviny, ale ty by zas nechtěly tisknout tohoto autora.
21. 07. 2010 | 14:24

Marcus Agrippa napsal(a):

Halo noviny? Neznám. Všiml jsem si, že Metra čtou v tramvajích lidi haldy. Bylo by dobré aby se podobné komentáře dostaly víc mezi lidi. Z té mainstreamové žurnalistiky začíná být tak trochu"šoufl".
21. 07. 2010 | 14:36

neo napsal(a):

Da.Rock:

mateřská trvá pár týdnů. To matka pár korun oželí, zvlášť pokud bere v potaz, že její pracující muž nebude platit vyšší daně díky třeba progresi.
Když totiž napíšeš A, musíš napsat i B.

Z tvého pohledu se matka o pár korun připraví, z mého pohledu naopak.

Chronicky nemocný zase ví, že díky zavedeným limitům zaplatí mnohem méně než platil před opatřeními pana Julínka.
21. 07. 2010 | 14:38

s... napsal(a):

Stern:
Na konci jinak podnětného článku píšete o vzniku nové strany jako o naději. To je myslím omyl. Základní směřování jsou jasná. Není třeba budovat stranu, která se nemá jak vymezit.
Podle mě je jedinou možností reforma socialistů (soc.dem) a díky ní pak i reforma konzervativců (po smrti Klause ODS - možná...).
Socialisté, ač na tom s korupcí byli daleko lépe naž jejich prohnaní konkurenti pracující , kteří se již vůbec netajili se spoluprací s mafií, nedokázali vytvořit morální konkurenci a svou alespoń ucházející politiku zamaskovali bezobsažnými hesly. Pokud se dokáží stát DŮSTOJNOU evropskou stranou, mají šanci získal vliv a zabrzdit refeudalizaci, která právě probíhá.
LOW 10 to nedokáže.
21. 07. 2010 | 14:39

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Šterne, vždy jsem si myslel, že patříte do politického středu a nyní vidím, že jste levičák.Levice ohrožuje střední třídu a ne neoliberální kapitalismus jak tvrdíte. Bojujete za záchranu sociálního státu, který považujete za ohrožený. Pravda je jiná - typický sociální stát v EU je založen na zadlužování. Naše životní úroveň stojí částečně na okrádání našich dětí. Je dobře, pokud takovýto sociální stát bude nahražen společností spotřebovávající jen to, na co si vyděláme.
Mluví se o celosvětové krizi, ale spousta států se rozvíjí. Současná konkurenceschopnost EU upadá, rozvoj světa se odehrává jinde. Jsme říší v úpadku, obdobně jako v historii upadly všechny velké říše. Bohužel ani inteligentní lidé jako Vy to nechtějí vidět.
21. 07. 2010 | 14:43

jozka napsal(a):

Ano neo, materska trva par tydnu :-)

Kolik je u neu par? Dva? Vic? Dvacetctyri? Stopadesat?
21. 07. 2010 | 14:47

DDD napsal(a):

S... na to kápla, socdem by se měla tlačit do středu ane na hřiště soudruhů z KSČ(M), jak ot dělala za Paroubka. Jenže to by musela mít trošku jiný "kádr", bez lidí typu Palas, Zaorálek a jim podobní. Buď jsou to rovnou bývlalí soudruzi, nebo bývalí kandidáti a proruší vlezdoprdelkové.

Taky by bylo fajn, kdyby se Pravicová scéna udržela rozdělená a ODS se posunula ke středu, zatímco TOP by zastával ty tolik nenáviděné neoliberální postoje.
21. 07. 2010 | 14:51

neo napsal(a):

jozka:

28?
21. 07. 2010 | 14:53

Duroy napsal(a):

Neoliberalismus, či Liberalismus? No, nevím, když jsem včera večer kouknul na ihned.cz, nestačil jsem zírat. Dva články, pochvalující reformy vlády:
http://domaci.ihned.cz/c1-4...
Ten druhý, ve kterém si invalidní důchodce (6 500,- + 30 000 mzda + 2 000,- bezmocnost) pochvaluje, že když mu sníží na polovinu bezmocnost, tak je to vlastně docela fajn, protože se omezí zneužívání, ten článek nějak nemůžu najít...
Proč tady ten odkaz dávám? Nežijeme v žádném libe, demo... Jedná se o spojení a prorůstání veřejné moci s mocí oligopolů. typický fašismus, respektive část charakteristiky. Zdání demokracie je narušováno chybami jako v Matrixu, viz. články na Ihned.cz. Po zkušenostech tady taky nebude jen jeden vůdce, jistější je si jich zaplatit dvacet, či třicet - zdroje jsou.
21. 07. 2010 | 14:57

DDD napsal(a):

jozka.. no ano, mateřská skutečně trvá pár týdnů 24 po porodu. Ta dávka kterou myslíš ty je něco zcela jiného, rodičovská, pěkně rovnostářská podle levicového gusta 7600,-. Má to skvělý efekt, že se vyplatí mít děti zejména nejnižším sociálním stratám, zatím co ti pracující, vzdělaní a o sebe se starající si na to musí jako obvykle sami vydělat. Utěšeně pak rosta voličská základna levicově populistckýcch stran :) :) :).
21. 07. 2010 | 14:57

jozka napsal(a):

Tak to jo, to je par. A taky neo veri na to, ze o co se snizi materska, o to se manzelovi zvedne diky nizsim danim plat?

Na co jeste neo veri? Na neposkvrnene poceti?

:-)
21. 07. 2010 | 14:58

xxx3 napsal(a):

Vazena osobo jmenem DDD, jake jsou ty spravne nezideologizovane zdroje, ktere nejakym zpusobem popisuji a vysvetluji realitu soucasne doby? Nebo je znakem intelektualni vyspelosti to, ze reknu jednoduse: vsechno co napisou autori xy (zde Keller, Belohradsky, Pehe) je apriori pitomost?
21. 07. 2010 | 14:59

arnazach napsal(a):

Je od pana Šterna hezké, že zastal neoliberálů navzdory jejich falešného vědomí.

Jistě, klientelismus a oligarchie jsou vážné problémy.

Stavět vedle sebe pány Pehe, Bělohradského a Kellera bych se neodvážil ani ve snu. První dva rád čtu, třetí je žvanil (druhý trochu taky, ale žvaní krásně).

(1) Hlupák volič uvažuje takto:
"Výměna Nečase za Topolánka, nástup neúplatného knížete nebo noví lidé v podnikatelské straně Věcí veřejných stačily voličům k uklidnění, že s korupcí zrovna tahle garnitura určitě zatočí."

(2) pan Štern takto:
"Je možné, ale velmi málo pravděpodobné, že stávající strany najdou v sobě dost morálních sil, aby se s klientelismem vypořádaly samy. Je možné, že vznikne nová politická strana, která získá veřejnost pro boj s korupcí a oligarchií. Je možné, že vše zůstane při starém, akorát té demokracie bude nějak míň."

Možné je všechno.

A je tedy taky možné možné, že hlupák volič před volbami uvažoval stejně jako pan Štern teď.
21. 07. 2010 | 15:01

jozka napsal(a):

DDD, me slo o to "par tydnu". Dvacetosm zrovna za par nepovazuju ;-)
21. 07. 2010 | 15:01

Alex napsal(a):

Aleš Drobek
13:42:41
Nemyslím si, že autor míní, že sociální demokracie se stala součástí neoliberálního systému. Pochopil jsem to tak, že se když už tak stává součástí oné oligarchie a pak tedy i onoho neoliberálního systému prostřednictvím své účasti v oné oligarchii korupce.
Já si myslím, že autor trošku přehání, že ve světě a v Evropě vítězí neoliberální přístupy. Přístup k řešení krize jak v USA tak nyní v Evropě (Merkelová) bych za neoliberální neoznačoval. Ony jsou z neoliberálních pozic kritizovány.
Jinak se mi autor zamlouvá. ČSSD neuměla čelit Kalouskově strašáku Řecka - to považuji za největší příčinu "prohry" voleb ČSSD.
Dle mého se nic katastrofického neděje. Zejména v ČR, kde přijde čas probuzení z politiky české pravice tak či tak. Nemohu si pomoci spousta lidí si dle mého názoru na pravičáky jen hraje, aniž tuší co z módnosti podporují. Zejména ty čeká ono probuzení.
21. 07. 2010 | 15:07

snowfox napsal(a):

s...

Svoboda kapitálu, nikoli individua? Ve vašem případě asi jo. Vám se ten vuml zažral pod srst sakra hluboko.
21. 07. 2010 | 15:13

Honza napsal(a):

Už jsem se chystal napsat rozčilený komentář, ale uklidnil jsem se: DDD to všechno napsal za mne. Dobrá práce, pane kolego (-:))

Jen jedna poznámka: u těhle ideologů mně vždycky zaráží, jak je ani nenapadne ty své ideologické floskule konfrontovat se skutečným životem. Prej žijeme ve světě ovládaném neoliberální ideologií. Fakt, jo? A to nájemné dvacet let po revoluci tady reguluje kdo? Až nějakého neoliberála někdy potkám, potřesu mu dojetím pravicí, protože já žiju pořád ještě v postkomunismu. Povšiml si pan Štern, že máme nejmenší, opakuji nejmenší sociální rozdíly mezi příjmovými skupinami ze všech států OECD? Že máme nejrovnostářstější důchodový systém na světě? Jak to, že mi naše neoliberální vláda z mých osmdesáti tisíc měsíčního platu dá nemocenskou asi 16 tisíc, ačkoli odvody si pěkně bere každý měsíc v desetitisícové výši? Kde jsou sakra ti neoliberálové, když mám propustit neschopného kolegu?

Ve skutečnosti je to tak, že kdyby vláda splnila všechny své přededvolební sliby (čemuž ani na okamžik nevěřím) pošoupla by tuhle zemi sotva k evropskému průměru ve smyslu zdanění práce a flexibility pracovní síly. O nějakém neoliberalismu si můžeme maximálně tak nechat zdát.
21. 07. 2010 | 15:21

neo napsal(a):

jozka:

promiň jozko, netušil jsem, že jsi nechápavý a toliko dbáš na přesném matematickém vyjádření. Ovšem jak jistě víš, příspěvek nebyl určen tobě, takže pokud nechápeš, je to tvé mínus.

Tak tedy, mateřská trvá 28 týdnů. Její snížení není tedy nemá pro matku nijak extrémní dopad. A ano, ono snížení hravě pokryje částka získaná zrušením progresivní daně. Samozřejmě ne u každého, ale je to příklad, aby pan Da.Rock pochopil, že i matky mohou volit strany jako ODS nebo TOP 09
21. 07. 2010 | 15:30

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, vrcholoví sockom ekonomičtí amatéři zde...
http://ateo.cz/f/images/d/d...
21. 07. 2010 | 15:35

Honza napsal(a):

To neo:
pane kolego, on nic nepochopí, představa, že lidé mohou volit i proti svým krátkodobým materiálním zájmům, protože myslí na ty dlouhodobé, nebo na budoucnost svých dětí, nebo dokonce vůbec na své materiální zájmy nemyslí - to je pro některé lidi zcela nepředstavitelné.

Ještě k té Bělohradského "řecké lži": pravda je, že v absolutních číslech zadlužení ČR nevypadá zle. Problém je však dynamika: rychlost našeho zadlužování je dramatická. Navíc jsme v situaci systémového deficitu, jsme v minusu, i když ekonomika slušně rostla - to je prostě zcela neudržitelné. Finanční analytici vždy hodnotí spíš trendy než skutečnost, takže rychlost našeho zadlužování vyvolávala starosti zcela oprávněně, ačkoli absolutní čísla nevypadají nijak zle.
21. 07. 2010 | 15:44

DDD napsal(a):

Vážená osobo xxx3, pokud se zdroje hlásí k nějakému idologickému směru, což je v politologii a filosofii celkem nevyhnutelné, a chci napsat článek, který se snaží nějakým způsobem zobecňovat (kapitál to, kapitál ono) tak by bylo korektní uvádět i názor na věc pozcházející ze zdrojů, které se hlsí k jiné ideologii. Pak by to bylo jaksi vyvážené. No a nebo se lze rovnou přihlásit k určitému směru, ale pak nemá cenu si hrát na objektivního, což autor myslím dělá (komunisti fuj, kapitalisti fuj, liberálové třikrát fuj atd.)
21. 07. 2010 | 15:57

DDD napsal(a):

k Neovi bych ještě dodal, že na rozdíl od Řecka € nemáme, takže dovolávat se internacionální pomoci z Bruselu by bylo značně obtížnější, což potenciální kupující dluhopisů zajisté vědí.
21. 07. 2010 | 15:59

neo napsal(a):

Honza:

Jakkoli se nad tím někteří pozastavují, já znám mnoho lidí ze svého okolí, kteří volili "proti svým zájmům".

Lidé jako jozka nebo Da.Rock mají možná jiný žebříček hodnot a nevidí zrovna daleko.
21. 07. 2010 | 16:01

MaB napsal(a):

Pane Šterne, dobrá analýza, jen v jednom se mýlíte.

200 miliard jde na veřejné zakázky se státního rozpočtu, to je pravda, nicméně kromě státního rozpočtu jsou zde ještě rozpočty krajů a obcí (mj. 40 miliardový rozpočet Prahy) a také státní fondy (hlavně Státní fon dopravní infrastruktury s cca 100 miliardami). Celkem jde na veřejné zakázky 500-550 miliard korun.

To rozdělení veřejných financí na státní rozpočet (s 1,2 miliardy výdajů) a celou řadu dalších rozpočtů je od politiků mazaná finta, jak strhnout pozornost jen ta státní rozpočet a zbytek, o jehož vytěžení se jedná, nechat ve stínu.
21. 07. 2010 | 16:32

xxx3 napsal(a):

DDD
Takze vam dekuji za to uvedeni tech "nezideologizovanych zdroju".
btw. blog neni vedecka nanalyza, autor tu nemusi predkladat literaturu v radu mnoha knih, aby si neco mohl dovolit napsat.
P.S. Co konketne vam na tech trech osobach lezi v zaludku? Vy jste od nich neco precetl (krome podobnych kratkych textiku)?
21. 07. 2010 | 16:36

DavidS napsal(a):

Výstižné. Prostě kdo nemaká od nevidím do nevidím, musí z kola ven.
Modifikace systému je možná na globální úrovni. Když budu předpokládat celosvětové spiknutí "velkého kapitálu", tak zde stojí klasický střet mezi zájmem malé vysoce motivované a organizované skupiny s jasně definovaným zájmem proti amorfní neorganizované mase. Ti první jsou vždy ve výhodě.
Těžko kvantifikovat rozdíly mezi odeesáckou klasikou a grossovskou ČSSD s "pět na stole v českých".
21. 07. 2010 | 17:58

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jak to bylo - egoliberální ideologie?

Tak to sedí.

Bingo.
21. 07. 2010 | 18:21

Petr napsal(a):

DDD:
Na rozdíl od Vás jsem v blogu nalezl návod, jak by se sociální stát mohl zaplatit.
21. 07. 2010 | 18:26

Toms B. napsal(a):

To je opravdu strašlivý článek a musím přiznat, že jsem do dnešního dne nevěděl, kdo je Jan Štern vlastně ve skutečnosti zač. Kdyby něco podobného napsal třeba Špidla, pak chápu...

Už s první větou absolutně nelze souhlasit - vítězství pravice ve volbách se prý dalo celkem čekat - tak to je pan Štern věštec, nebo má krátkou paměť. Vítězství pravice, resp. vznik vládní koalice bez účasti socialistů a komunistů opírající se o 118 mandátů nečekal podle mého soudu před volbami vůbec nikdo. Tento stav je prostě výsledkem řady náhod, které silně ovlivnily volební matematiku - Zemanem počínaje a KDU konče... Při změně voličských preferencí u některých stran o pouhá 2 procenta jsme se mohli dočkat výsledku zcela a naprosto jiného.

Dovozovat tedy z výsledků voleb cokoli o vítězném tažení liberalismu nebo neoliberalismu je prostě pitomost. Česká společnost je podle mého soudu spíše levicově orientovaná a preferuje silný stát a masivní přerozdělování. Ale to je názor se kterým nemusíte souhlasit.

Souhrnně bych si dovolil konstatovat, že Jan Štern, ačkoli je to jinak ctihodný muž a přesto že je starší než já, ví o světě prd. Je mi líto, ale článek je snůškou prázdných floskulí. Jeho úvahy o kapitálu a kapitalismu jsou idiotské asi jako řeči chlapů co v hospodě žvaní o neviditelné ruce trhu. Kapitalismus nebo neoliberalismus o kterém hovoříte existuje jen ve vaší hlavě...
21. 07. 2010 | 18:28

sasa napsal(a):

pane Sterne, skoda, ze jste se pred psanim blogu neporadil se spolustranikem Dlouhym. On by vam problematiku globalniho kapitalu z hlediska Goldmann Sachs vysvetlil. Jinak pokud jste opravdu prozrel mel byste sec vam sily staci prispet k odblokovani ceske politicke sceny a dokazat, ze Veci verejne jsou programove na levo a mely by delat koalici se soc.dem. a komunisty.
21. 07. 2010 | 18:43

DavidS napsal(a):

Světová banka bývá často označována jako nástroj onoho neoliberálního globálního kapitálu. Právě jsem se dočetl, že je proti svěření důchodových systémů do rukou soukromých fondů z důvodu nižší hospodárnosti. Očekávám její brzké označení za levičáckou ze strany zde dobře zavedených "firem".
21. 07. 2010 | 18:46

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jan Štern
Mě se Váš blog líbí. Nevím jestli něco změní, ale je dobře, že jste jej takto napsal.

Mějte se.
21. 07. 2010 | 18:57

rock and roll napsal(a):

dobrý článek. Přesně vystihuje nebezbečnost neoliberální ideologie, falešnost medií a popletenost lidí zmanipulovaných takovým způsobem, že pomalu nevědí, kdo jsou
21. 07. 2010 | 19:08

s... napsal(a):

snowfox:
Nemám srst ani VUML, takže se mi nic nikam zažrat nemohlo.

Další kecal, který místo argumentů napadá. Kdyby šel kolem pan Schmouddle, použil bych vás za argument arogance našich "pravičáků". Vůbec mám poslední dobou takový pocit, že jak je plastová láhev levicová (řekl prof. Ing. Václav Klaus), tak arogance je pravicová. Ale protože nejsem profesor, tak se do tak odvéžné myšlenky nebudu hlouběji pouštět.
21. 07. 2010 | 19:40

skura napsal(a):

autor:
Opět brilantní analýza politické reality. Neútěšná, ale skvělá..
Díky moc!
21. 07. 2010 | 20:44

MaB napsal(a):

Toms B.
Víte, jak se pozná názor od shluku nádávek?
Diskutér s názorem píše: "To je opravdu strašlivý článek, protože..." "Dovozovat tedy z výsledků voleb cokoli o vítězném tažení liberalismu je prostě pitomost, neboť..."(například v Evropě dnes vítězí socialistické strany..:-)" "Jan Štern ... ví o světě prd. ...Jeho úvahy o kapitálu a kapitalismu jsou idiotské, což dokladuji..."

Bohužel, o žádné argumenty jste se nepokusil, jen o více nebo méně barvité nadávky. Obávám se, že máte pocit, že argumentů netřeba. Což je podle mne definiční znak pitomce.
21. 07. 2010 | 20:52

Sare napsal(a):

neoliberalismus je něco jako stoicismus,něco jako každý přijde se svou troškou do mlýna,nevíra ve větší schopnosti schopné překonat fatalismus.
Přesvědčení,že společnost se nevyvíjí-je to odjakživa jeden a týž tržní primitivismus.Negace vývoje.
Když kapitalismus vznikal -ta dvě století od konce 18.století-překvapoval lidstvo zejména množství objevů a vynálezů-lidé mu fandili pro tu obrovskou duševní sílu,která s ním přišla.Dnes už to pravda není.Ta někdejší tvořivost je ta tam.Navíc na příkladu někdejšího socialistického Ruska viděli lidé,že kolektivismus byl minimálně v duševní oblasti schopen držet s kapitalismem krok.
Co se týče blahobytu lidí-ten kapitalismus za svých 200 let existence většině lidí nedával nikdy nikde.Objevilo se vyjímečné období v létech 1950-2000 zhruba v USA a jím podporovaném poválečném Německu,které bylo literárně nazváno společností hojností.Už ji není.Dříve se sice zastavily duševní síly,nyní i stroj ekonomické vitality.Dříve či později začne celé lidstvo zoufale hledat cestu jak z toho ven.Dosud věří,že se to brzy vrátí k společnosti hojnosti.Ale bez podstatného růstu idejí znovu stěží.Bez oživení ducha nejde nic.
21. 07. 2010 | 21:02

Honza napsal(a):

To Sare:
já teda jsem liberál (vlastně neoliberál (-:)), ale tolik nesmyslů v jediném textu nemůžeme tolerovat ani my liberálové.
Píšete:
"-lidé mu fandili pro tu obrovskou duševní sílu,která s ním přišla.Dnes už to pravda není.Ta někdejší tvořivost je ta tam."
Opravdu ne? Sledujete vývoj počítačové techniky za posledních 20 let? Nebo telekomunikace? Molekulární biologie?.....???

"Navíc na příkladu někdejšího socialistického Ruska viděli lidé,že kolektivismus byl minimálně v duševní oblasti schopen držet s kapitalismem krok."

No, já bych spíš řekl, že neschopnost "držet krok", v jakékoli oblasti, včetně té duševní, byla podstatnou příčinou pádu sovětského impéria.

"Co se týče blahobytu lidí-ten kapitalismus za svých 200 let existence většině lidí nedával nikdy nikde.Objevilo se vyjímečné období v létech 1950-2000 zhruba v USA a jím podporovaném poválečném Německu..."

A co Anglie 18. století až do současnosti? Celá západní a střední Evropa? Indie od r. 1948? Japonsko po roce 1954?Čína od r. 1989? Rusko od 90. let? Brazílie a Mexiko od 90.let? Posledních 50 let představuje bezprecedentní nárůst bohatsví lidí skoro na celé planetě, dokonce i chudé země Afriky bohatnou rychleji než kdykoli v minulosti. To vše díky tržní ekonomice a vládě práva, kterým dohromady zjednodušeně říkáme kapitalismus. Ekonomický propad posledních dvou let je proti tomuto neuvěřitelnému pokroku směšná lapálie.
21. 07. 2010 | 21:34

vlk napsal(a):

Pane 'sterne,

napsal jsem tady řadu komentářů pod různými blogy, které , většinou dílčím způsobem , řešily tematiku, o které píšete.
Al e kdybych to slořil všechno dohromady a ještě jsem to zdvojnásobil, nedosáhnul bych ani poloviční kvality vašeho textu! Je to dokonalá a dokonale komplexní analýza! Blahopřeji. A přiznám, že i tiše závidím, jak brilantní dílko jste napsal.
Díky. Je to opravdu skvělé.
21. 07. 2010 | 21:39

skura napsal(a):

skura:
Teď sis Vlku naběhnul na pravověrné vidle, je ti to jasné? Už se žhaví klávesnice ;-)
Na ten blog mám stejný názor jako ty, což jsem výše vyjádřil, ale já nejsem takovou mucholapkou na iracionály, protože mě tady nikdo nezná. Naštěstí ;-)
21. 07. 2010 | 21:51

Marcus napsal(a):

Velmi dobry blog.
Jenom bych chtel zduraznit jeste jednu vec ohledne V. Spidly - nejenom, ze je slusnym clovekem (a politikem), ale rovnez ma velmi rozumny pohled na duchodovou reformu. Nescvrkava problem na to, ze zde bude hodne duchodcu a malo platcu, ale je si vedom sirsich souvislosti. Jedinou jeho nevyhodou je, ze sve myslenky a nazory obcas podava neprilis srozumitelne.

Jinak je smutne sledovat soucasne trendy, ktere popisuje autor:
- jak se politicky system dostava do rukou ruznych mocenskych a ekonomickych skupin, jejichz cilem je privatizace verejnych statku a sluzeb
- jak se v ramci honby za ziskem a snizovanim nakladu rozpada socialni system, ktery vznikal v povalecnem obdobi.
21. 07. 2010 | 21:55

Hurá napsal(a):

Pane Stern(e), perfektní analýza. Gratuluji !
21. 07. 2010 | 22:08

vlk napsal(a):

skura

Já si na nic nenaběhnul. Jsem tady už asi tři roky. Všichni vědí jak a co píši. A nějezd pravověrných?? Tak to mne opravdu nechává v klidu. Pý r budu ignorovat a s těmi dalšími s i to v klidu rozdám.A nemyslím, že budu nějak zvlášť omlácený.
21. 07. 2010 | 22:27

skura napsal(a):

vlk:
Je škoda, že jsem tady nezahlídnul racionálního pravicového diskutujícího. Myslel jsem, že to tady může být takové zdravé tříbení názorů, něco jako semináře na VŠ, kdy je člověk skutečně donucen promýšlet své postoje a dohánět neznalosti. Ale tady to tak snadno sklouzne od argumentů k urážkám, že se nestačím divit. Připadá mi to jako diskuse s nějakými sektáři, kteří jakmile se začnou cítit ohroženi, prskají síru pekelnou.
Je to škoda. Chtěl jsem se tady něčemu přiučit. Naštěstí jsou alespoň někteé blogy poučné a inspirující..
21. 07. 2010 | 22:36

snowfox napsal(a):

Milé s...,

dovolil jsem si nesouhlas se Šternovým paušalizujícím odsudkem kapitalismu jako systému orientovaného jen a pouze na zisk. Nevím, z čeho žijete vy, ale já - též součást kapitalismu - pracuju a snažím se též o zisk, nemaje rentu ani sociální dávky. Přijde mi to ve svobodné společnosti naprosto přirozené, nesnažím se něco urvat na cizí úkor, ani sociální dáky.
Vy píšete o aroganci a argumentech a sám jste nevznesl jediný, pouze píšete marxistické floskule o "svobodě kapitálu nikoli individua". To jsou jako ty argumenty??
21. 07. 2010 | 22:39

SuP napsal(a):

Z toho vidíš, skuhro, že tady nehodnotíme lidi podle nicků ale podle postojů, plynoucích ze znění jejich příspěvků. Jestli se Ti to zdá iracionální, prosím.
21. 07. 2010 | 22:44

skura napsal(a):

snowfox:
"dovolil jsem si nesouhlas se Šternovým paušalizujícím odsudkem kapitalismu jako systému orientovaného jen a pouze na zisk."
Pozor na detaily! Štern tímto způsobem odsuzuje GLOBÁLNÍ kapitalismus. Nechci podceňovat Váš osobní vliv na světovou ekonomiku, ale Vaše snaha o zisk poctivou prací velmi pravděpodobně nespadá do kritizované kategorie..
21. 07. 2010 | 22:46

skura napsal(a):

SuP:
Jakýpak skuhra? Já Vám přece taky neříkám Strupe..
21. 07. 2010 | 23:07

snowfox napsal(a):

skura

Dík za upozornění, vezmu to ráno v úvahu.

Pokud míníte slovem GLOBÁLNÍ schopnost kapitálu přesouvat sebe a výrobu tam, kde je levná práce, (nejlépe skoro zadarmo), pak si všimněte, že zpravidla míří do komunistických zemích - Číny, Vietnamu atd. Je to vina "globálního kapitalismu", nebo vlád těch zemí?
21. 07. 2010 | 23:14

veverka napsal(a):

Je to smutné čtení.Hlavně proto,že je naprosto pravdivé.
21. 07. 2010 | 23:30

skura napsal(a):

snowfox:
Když si nějaký člověk nezamyká auto a zloděj mu ho vykrade. Čí je to vina? Majitele auta, nebo zloděje? Rozumný člověk si auto zamyká a slušný člověk nekrade..
Jenomže s globálním kapitalismem je to trochu složitější, než aby se to dalo zredukovat na otázku, zda jeho zhoubné následky nese větší zodpovědnost ten, který okrádá nebo ten, který se okrádat nechá.
Bohužel..
21. 07. 2010 | 23:58

Honza napsal(a):

Skuro, tak pojďme přejít od ideologických nálepek k faktům. Sám jste volal po racionálních argumentech, tak sem nějaké přihoďte.

"Jenomže s globálním kapitalismem je to trochu složitější, než aby se to dalo zredukovat na otázku, zda jeho zhoubné následky..."

Jaké zhoubné následky a pro koho? Opakuji, posledních 50 let znamená bezprecedentní bohatnutí lidí na této planetě, v dějinách dosud nezaznamenané. Kdy jste naposledy slyšel o nějakém hladomoru v Číně nebo v Indii? Byl jste tam někdy vůbec? Ty miliardy lidí na "globálním kapitalismu" jednoznačně vydělávají. Totéž Brazílie. Totéž Mexiko. Dokonce i v Africe ve většině států roste průměrný věk a klesá chudoba. Na "globálním kapitalismu" jednoznačně prodělávají jen francouzští farmáři, i když ti chytřejší z nich taky začali vyvážet víno do Číny.

Jen tak mimochodem, na "globálním kapitalismu" výrazně a dlouhodobě vydělávají hlavně malé země se vzdělanou pracovní silou orientované na exprt. Tedy například my.
Mimochodem, jakou alternativu "globálnímu kapitalismu" navrhujete? Máme dál těžit uran pro Rusy? To by nebylo ani globální, ani kapitalistické...
22. 07. 2010 | 00:12

snowfox napsal(a):

skura

Jestli nerozeznáte podnikání od zločinu, pak se neshodneme.
Jen se zeptám, v čemže je to s tím globálním kapitalismem trochu složitější. V honbě za argumenty to nějak zapadlo.
22. 07. 2010 | 00:16

Honza napsal(a):

Snowfox:
"...GLOBÁLNÍ schopnost kapitálu přesouvat sebe a výrobu tam, kde je levná práce, (nejlépe skoro zadarmo)... zpravidla míří do komunistických zemích - Číny, Vietnamu atd."

Však je to pro ty země taky zatracené výhodné -ony při tom bohatnou. Čínská práce už rozhodně zadarmo není a prosperita se (pravda, velmi pomalu) přelévá z pobřežních měst do zbytku země. Stovky milionů lidí zbohatly a vytvářejí střední třídu, ostatní už aspoň neumírají hladem, jako ještě velmi nedávno. To je přeci senzační úspěch, nebo ne? Mimochodem, jaký jiný scénář pro zvýšení hospodářské úrovně těch zemí byste si dokázal představit?
22. 07. 2010 | 00:17

snowfox napsal(a):

Honza

Mě přesvědčovat nemusíte, vidím to stejně. Mimochodem, nebýt zaostalých komunistických režimů, měl by to to "globální kapitál" o dost těžší s hledáním superlaciné pracovní síly, takže může komančům vlastně děkovat. To jsou paradoxy.
22. 07. 2010 | 00:24

skura napsal(a):

Honza: "posledních 50 let znamená bezprecedentní bohatnutí lidí na této planetě, v dějinách dosud nezaznamenané" To je pravda, ale důležitá je struktura rozložení tohoto bohatství. Abych tady neplácal, nechám promluvit prof. Kellera: "skutečný přírůstek bohatství bývá natolik nerovnoměrně rozložen, že i při zřetelném růstu tohoto ukazatele může podstatná část, ne-li většina obyvatelstva chudnout. Stačí když malý počet bohatých extrémně zbohatne a velký počet chudých zchudne o „částku“, která v součtu nedosáhne velikosti přírůstku bohatství bohatých. Podobného jevu jsme svědky v globálním měřítku. Světová ekonomika roste v posledních desetiletích tempy 2 až 4 procenta ročně, rostoucí bohatství se však koncentruje v rukou čím dál užší skupiny států, korporací a jednotlivců a na druhé přibývá extrémně chudých zemí, nemluvě o extrémně chudých jednotlivcích, kterých v celosvětovém měřítku přibývá po stamiliónech ročně."
22. 07. 2010 | 00:52

Honza napsal(a):

Skura: prof. Keller se mýlí. Samozřejmě je distribuce bohatství nestejnoměrná, to nezpochybňuju, dokonce mohu připustit i to, že se rozdíly mezi lidmi a státy zvětšují (ačkoli některé údaje WTO tomu nenasvědčují) - to ale vůbec neznamená, že ty "extrémně chudé země" dále chudnou! Ve skutečnosti je to tak, že drtivá většina z nich bohatne rovněž, jen pomaleji. Jen několik málo zemí (obvykle v subsaharské Africe) je z toho vyloučeno, často v důsledku občanských válek nebo politické nestability.
Technicky vzato má prof. Keller pravdu - lidí a států, pohybujících se svým osobním bohatstvím nebo HDP pod nějakou definitoricky danou průměrnou hodnotou, opravdu přibývá - jenže ten průměr roste, a těch bohatých přibývá rychleji! Opakuji: Čína, Indie, Brazílie, Mexiko - to jsou teď mocné průmyslové země se střední třídou čítající stovky milionů lidí, to je úplně nová (a velmi pozitivní) skutečnost, kterou prorok zkázy Keller ignoruje. Doporučuji neomezovat se na texty ostravského sociologa, a podívat se do statistik. Já vím, že se optimismus dneska nenosí, mnohem víc sexy je zachmuřeně kázat o konci světa, ale ta čísla opravdu vůbec nevypadají špatně.
22. 07. 2010 | 01:26

Honza napsal(a):

Pár dobrých zpráv na dobrou noc pro Skuru:
-podíl světové populace žijící za 1 dolar a méně denně klesl ze 40 procent v r. 1981 na 18 procent v r. 2004; očekává se že do roku 2015 klesne na 12%. V zemích, kde v posledních 25 letech klesla chudoba, žije více než 80 % světové populace. Extrémní chudoba se týká 1 miliardy lidí, což je hrozné číslo - ale je to méně než 20% světové populace, nejméně v lidské historii. Yes, we can!
Já neříkám, že svět je skvělé místo: tvrdím však, že se pomalu zlepšuje, a že je to díky globálnímu kapitalismu. Dobrou noc!
22. 07. 2010 | 01:51

skura napsal(a):

Honza:
"podíl světové populace žijící za 1 dolar a méně denně klesl ze 40 procent v r. 1981 na 18 procent v r. 2004"
A hodnota dolaru zůstala stejná? Za dolar jsem si v roce 1981 koupil totéž, co v roce 2004? To snad ne!?
Zůstanu spíše u prof. Kellera a nepodceňoval bych ho v tom, že si nepřečetl statistiky ;-))
Mimochodem se u něj můžete dočíst, jak se dají ze stejných údajů vykouzlit opačné závěry. On si své závěry myslím dokáže obhájit dost dobře.
Ale ten optimismus Vám ze srdce přeju. Víra dokáže vodu ve víno proměniti..
22. 07. 2010 | 02:23

skura napsal(a):

Honza:
Pardon, taky přeju dobrou noc..
22. 07. 2010 | 02:24

skura napsal(a):

Honza:
"V zemích, kde v posledních 25 letech klesla chudoba, žije více než 80 % světové populace. "
Znamená to nutně, že se těm 80% zlepšila životní úroveň? Samozřejmě, že ne. Spíše to bude tak, jak o tom referuje prof. Keller.
Číst statistiky je veliké umění, ale smysluplně je interpretovat je o něco náročnější..
22. 07. 2010 | 02:30

skura napsal(a):

Honza:
Jsem upřímně rád, že jsem narazil na inteligentního oponenta. Pevně doufám, že se nakonec neuchýlíte k nadávkám a výkřikům, jak to tady bývá zvykem. Doufám, že se od Vás něčemu přiučím a vyhneme se vzájemným invektivám.
A teď už snad definitivně dobrou noc ;-)
22. 07. 2010 | 02:59

Sare napsal(a):

to Honza:

pokud by jste neoliberalismus chápal velmi racionálně,dejme tomu tak,že nemá smysl zasahovat lidským intelektem,organizací a snahou tam,kde si příroda třeba poradí sama lépe,pak bych s Vámi ohledně neoliberalismu mohl i částečně souhlasit.Ale budete mít potíže přesněji vymezit "kde si poradí sama lépe".Viděl jsem neoliberalismus, který vydatně škatulkoval.To je právě ta netvořivost.Uvádíte příklady z techniky:kdy se nenajdou vyjímky z celkového stavu? To za prvé.Za druhé-napište co jste osobně Vy,někdo jiný z molekulární biologie využil.Jistěže telekomunikace i počítače zlepšují podstatně životní komfort.Ala zdaleko to není takový přelom a hloubka nového poznání a vynálezu jakou dosahoval první kapitalismus:vynálezy lokomotivy,letadla,auta,telefonu,
radiopřijímače,televize,objevy atomu,atomového jádra,slupkového modelu atomu,objev vlnově-korpuskulárního dualismu,kvantové mechaniky,urychlovačů,...a desítek podobných.
Asi nevíte o sovětských objevech:laser,kterým se dnes operují oči a používá široce technologicky,nevíte nic o objevech SSSR v oblasti supravodivosti,nevíte nic o 1 milionu vědeckých pracovníků,kteří svou vědeckou dráhu začali za SSSR a již dvacet let nyní působí jako vedoucí týmů v USA? a celé západní Evropě. Jste neinformován.
Co chcete duševního z ČR vyvážet?mohl by jste být tak konkrétní jak s jste byl u příkladů z globálního kapitalismu?
Termíny jako globální kapitalismus,sociální stát a neoliberalismus samy o sobě ještě neznamenají žádný pohled do nitra společnosti.Žonglovat s nimi-je jednoduché,to se každý naučí za chvíli.Spíše než o středních třídách bych doporučil hovořit o hlupcích a vrstvách naprostých ignorantů:lidí,kteří si neváží ceny lidského života (u ostatních zejména),možností lidského intelektu v lepší světové organizaci než je dnešní krizí navíc nabouraný "globální kapitalismus".Neoliberálové jsou zdánlivě obranou proti iniciativním hlupákům.Dnes jsou povětšině příčinou nevyužívání čehokoliv,co by bylo rozumné vyžívat,jsou politikou brzdy rozvoje.Chceme patřit do třetího světa? Ať se tam dvacet let trvající klausovlády přestěhují samy a neničí tady možné štětí ostatních.Demokracie by měla mít mechanismus vyloučit je a pacifikovat.Je to nádorové onemocnění společnosti,udusí vše okolo sebe.Protitlach o sociálním státu jsou jen druhé housle tohoto nepodařeného dua.V těchto volbách jsme jim dali polovinu hlasů,v příštích sebereme zbylou polovinu.Brát peníze za přetvářku ,tvářit se jako ztělesněné dobro a přitom? Že máme bydlení,jídlo,dopravu tak drahé ,že žmouláme korunky v ruce,zda si můžeme dovolit maličkosti? Platit lékař dříve bezplatné,když nebude na nájem? Za to máme děkovat? Neblázněte!
22. 07. 2010 | 08:13

SuP napsal(a):

A jéje, další spasitel buší na vrata.
22. 07. 2010 | 08:23

Rumcajs napsal(a):

skura:

K čemu ti bude inteligentní oponent ? To je stejný, jako když opice dostane k svátku počítač.
22. 07. 2010 | 08:26

Rumcajs napsal(a):

Pomalu a jistě mi to začíná připomínat dobu před 48. Už se zase hledá třídní nepřítel. Neuvěřitelná snůška kravin a masáže útočící na nejprimitivnější pudy v podání Peheho,Šterna a podobných rádoby intelektuálů. Celá jejich úvaha se nese v duchu, kde neumí přistoupit na vítězství pravice jinak, než jako vítězství temných sil , řízených a masírovaných nadnárodním kapitálem. Za chvíli přijde mandelinka bramborová a výzva likvidovat kulaky.

Co takhle si připustit, že zkrátka zvítězil jiný názor ? Co takhle si připustit, že zvítězily neoliberální myšlenky vzdor nechutné a všudypřítomné socanské kampani ?
Co takhle si připustit, že zvítězil zdravý rozum a chuť živit se poctivou prací ?

Obrací se mi z Vás žaludek Šterne !
Obrací se mi z Vás žaludek
22. 07. 2010 | 08:36

Rumcajs napsal(a):

A máš to tam dvakrát frajere !

Za trest !
22. 07. 2010 | 08:44

Samulaj napsal(a):

Chtít po lidech ze země,která patřila mezi dest nejvyspělejších zemí světa-průmyslem,demokracií, úrovní kultury ,aby posléze dala zelenou k přesunu mezi rozvojové země? To je šlapat sami po sobě.To nemůže nikdo chtít od většiny zde žijících a očekávat za toto sympatie a souhlas.Přibrukovači -neoliberálové ,kteří si tolik zakládají na štěstí výhry u rulety globálního kapitalismu.Kteří nechtějí pochopit,že výhra je jedině v hlavách a rukou lidí,v ničem jiném.Nejhorší na nich je,že nejprve sice ztrapňují jen sebe samy ,ale potažmo všechny.Češi uměli kdysi vše,byli nezávislí a schopni téměř vše vyvážet.Dnes-kde nic tu nic.U snědeného krámu.Složenkový král meoliberalismus.
22. 07. 2010 | 08:47

skura napsal(a):

Rumcajs:
"K čemu ti bude inteligentní oponent ? To je stejný, jako když opice dostane k svátku počítač."
Vy jste dostal k svátku počítač? Blahopřeju!
22. 07. 2010 | 08:49

DDD napsal(a):

jojo skura... všichni pravicově orientovaní jsou pitomci pod tvoji úroveň. Jedině ti, kteří zastávají stejný názor, s těmi si notuješ. Naní to diagnóza sama o sobě?

Rumcajs. no ano, to je celkem přesné. Zase je třeba připomenout že je to vždy levice, kdo hledá "třídního nepřítele" a s železnou pravidelností ho nalézá v "tažné" části společnosti, zejména ve střední třídě (i když sama deklaruje něco jiného), která v případě úspěchu levice nejvíce doplácí na následné sociální inženýrství. Záhy se totiž zjistí, že "ti bohatí" jsou vlastně malá skupina jejíž terorizování se v absolutních číslech dost neprojeví, následně je pak nutné vybrakovat právě peněženky střední třídy, aby bylo z čeho budovat blahobyt. Chavez bude brzy moci vyprávět.

Meoliberálové v absolutním zjednodušení říkají že člověk je jaký je a je třeba tomu uzpůsobit systém. LEvice a ultrapravice naopak v absolutním zjednodušení říkají, že dokonalý systém vymysleli a už jen zbývá přizpůsobit tomu člověka (obvykle násilím). Pro mě je evidentí, který přístup je méně škodlivý.
22. 07. 2010 | 09:56

Rumcajs napsal(a):

DDD:

To je přesné.Jediný, koho může jakákoliv vláda odírat, je střední třída. Velmi bohatých je málo a navíc jejich kapitál má rychlý nožičky a chudý žádný daně neplatí.
22. 07. 2010 | 10:15

vlk napsal(a):

skura

nezoufejte. Pá r jich , tedy , těch, co píší zprava a nejsou fanatici bez argumentů taky je. Určitě Carlos V a Jirka H.Ti dva nemají chybua diskus e s nimi je prima.
Když má svůj lepší den je docel a dobrý i xx.
Předevčírem s e tu objevil nový nick - Schmouddle a také to vypadalo, že by to nemuselo být úplně beznadějné, pokud bude chodit.
Nikdo další mne momentálně nenapadá.
Zbytek jsou - v lepším případě fanaici Rumcajsova ražení, v horším vyslovení lháři třídy emissary.

Rumcajs
to za s byl a jízd a ve studovně koukám!! A těžká noc , když tě Manka doučovala válečkem na nudle.
Hele , v těhle vedret tak usilovně studovat hanušovickou knihovnu? To pak jsou ty konce. kdy si t+ě skura podává jak obecního antouška.Co kdyby to četl někdo z garáže? ještě yb si mysleli ,že pan garážmistr.. no zkrátka, že je jaksi hodně mimo. A nebezpečněj svému okolí.
22. 07. 2010 | 10:16

Jedla napsal(a):

Rumcajs, právě chuť živit se poctivou prací, podobně jako zdravý rozum, tedy rozhodně nezvítězily. Ostatně, od kdy loupežníky zajímá poctivá práce?

Autor napsal zajímavý a dobrý článek, což se pozná zejména ze stavu Rumcajsova trávicího ústrojí.

Mimochodem ODA byla liberální, nikoli neoliberální stranou.
Sociální stát je levnější než asociální společnost. Koruna ušetřená ve školství nás bude stát pět korun v nevyužití lidského potenciálu.
22. 07. 2010 | 10:41

DDD napsal(a):

Docela se bavím, na rozdíl od vlka musím taky něco dělat pro obživu, tak nemohu číst diskuzi celou, ani průběžně dohledávat čísla nebo si porovnávat čtenářské deníčky. Skura: Ohánět se názory prof. Kellera je asi stejně efektivní jako ohánět se názory Karla Marxe. Jistě, pokud je považujete za autoritu, proč ne, ale v obou případech jde o zdroje stojící na silně ideologických pozicích. Pokud máte názor a chcete argument pro jeho podporu, neměl by tím argumentem být podobný názor někoho jiného, ale nějaký objektivní fakt. Skura by byl dobrý politik. Pokud se mu něco nehodí do krámu, ohánět se nevhodnou interpretací je stará vesta. Keller si myslí, že se všechno má interpretovat tak, že chudí chudnou a bohatí bohatnou. Prudit protistranu stylem "jé a vy nemáte ten dolar přepočtený podle inflace" je jistě možné, ale pak by bylo korektní se vytasit s vlastním srovnávacím parametrem. O čtení grafů mi vykládejte, nedávno jsem si přečetl vlka pod blogem kde si dovolil nějaký graf komentovat jím nenáviděný a vysmívaný Kohout.
22. 07. 2010 | 10:46

DDD napsal(a):

Nepovídaj Jedla, vodkud tuhle informaci maj? Věděj o nějakym výzkumu, nebo ho sami udělali? Že vona koruna ušetřená ve školství se rová bůrav lidskym potenciálu? A jak že ten lidskel potenciál voceňujou? My pitomci so si potrpíme na objektivitu máme s přepočtem podobných charakteristik na peníze docela problém.....
22. 07. 2010 | 10:49

Tencokida Hnuj napsal(a):

Včera jsem dočetl knihu P. Buchanana, o němž lze se 100 % jistotou prohlásit, že není levičák.:)) Po postulaci ohrožení konzervativních (křesťanských, západních) hodnot populační krizí, nekontrolovanou emigrací, kulturní revolucí a příklonem národních elit ke světovládě navrhuje např. i tato opatření jak hrozbám čelit:

1. Obnovit institut "rodinné" mzdy - jeden příjem stačí k zajištění života rodiny
2. Daňovou zátěž přesměrovat k Fortune 500
3. Zrušení dědických daní
4. Dodatečné příjmy získat zavedením spotřebních daní a cel na dovážené zboží
5. Eliminovat vliv MMF A SB
6. Zrušení WTO a návrat k bilaterálním smlouvám
7. Nerozšiřovat NATO, ať se neopakuje zločin proti Srbům a jinde.

P. Buchanan - Antikomunista, Konzervativní politik, Republikán, poradce 3 amerických prezidentů

Včera jsem se svým řeckým kolegou diskutoval o spravedlnosti, míře spravedlnosti a jejím vlivu na chování jednotlivce, té které skupiny a celé společnosti. Z hovoru jsem si opět odnesl mnoho poučného a seznámil jsem se s novým termínem, který jsem dříve neznal - Axiokratia.
Vláda hodnot.
22. 07. 2010 | 10:50

Tencokida Hnuj napsal(a):

DDT
Nechcete se jít bavit jinde ? Po jiných chcete čísla a fakta a sám žvatláte a tvrdíte, že nemáte čas číst celou diskuzi.
Asi vůbec čtete jen to, co se Vám hodí do krámu, že ?

Znáte to o tom břevnu a třísce ?

Tak sem nahoďte nějaká čísla na podporu Vašich tvrzení Vy. když to chcete po ostatních.

Aspoň bude sranda, když už nic.
22. 07. 2010 | 10:54

DDD napsal(a):

Si ten blog snad přeštu ještě jednou, jestli jsme nečetli každý něco jiného ....

" ... globální kapitál neomylně plyne tam, kde je pravice u vlády, jelikož tam má pro své fungování nejvýhodnější podmínky...."

Pod to se taky podepíšete Vlku a Skuro?

Další perla:
"Rostoucí ekonomický tlak zužuje prostor pro dlouhodobý kariérní růst, který je i základem růstu kvalifikace a odbornosti, neboť podniková sféra se přeměňuje z klasických pyramidálních institucí na síťovou organizaci založenou na outsourcingu a najímání na dočasný pracovní poměr (Viz kniha Jana Kellera)".
Ne že by byl výrok o organizačních strukturách byl zcela nepravdivý, ale všimněte si, jaký je mu dán pejorativní nádech. Nežijeme ve vaku a síťové struktury jsou daleko flexibilnější, je to adaptační mechanismus zajišťující schopnost reagovat pružně na poptávku, získávat zakázky. Lepší je zachovávat rigidní strukturu a přát firmám z rostoucích asijských ekonomik hodně úspěchů? Pořád si myslím, že "zdroje jsou vzácné" a že cokoliv, co vede k jejich lepšímu využití zejména v době trvalého celosvětového růstu populace je skvělé.
22. 07. 2010 | 11:00

DDD napsal(a):

Pravdu díš, kydači hnoje, je třeba jít dělat něco produktivního a ne tu žvanit. Jinak blahopřeji k četbě a doporučuji místo nosatých konzerv třeba J.H de Soto - Peníze banky a hospodářské krize. Taky jsou tam občas takové pěkné starosvětské názory.
22. 07. 2010 | 11:08

Honza napsal(a):

To skura:
diky za reakci.
-Kupní sila dolaru se samozřejmě mění, statistiky WTO přepočítávají hodnoty na kupní sílu v ekvivalentu dolaru v r. 1980;
"Znamená to nutně, že se těm 80% zlepšila životní úroveň? Samozřejmě, že ne."

To taky neříkám, říkám, že klesla chudoba, tak, jak je definována WTO (procento obyvatel pod určitou hranici příjmu). Všem 80% se samozřejmě životní úroveň zvýšit nemusela.

Upozorňuju na to, že v Indii a Číně žije přes polovinu světové populace: spolu s Brazílií, Mexikem, Malajsií a zbytkem JV Asie to je přes 2/3 lidstva. Hospodářský pokrok těchto zemí spojený s růstem absolutní i relativní životní úrovně, růstem průměrné doby dožití, poklesem úmrtnosti kojenců, poklesem úmrtnosti na infekční choroby, růstem vzdělanosti....je jednoznačný a nepopírá ho ani prof. Keller.

Závěrem: samozřejmě, že statistiky jsou ošidné a dá se z nich vyčíst leccos. Nicméně, všechna data jednoznačně ukazují, že právě ty země, které se zapojily do toho, čemu Vy říkáte globální kapitalismus (Indie, Čína, JV Asie jako celek), na tom jednoznačně a dramaticky vydělaly. Po všech stránkách. Já z toho vyvozuju, že tržní ekonomika a globalizace jsou fajn. Mimochodem, taky nemá žádnou alternativu. Chcete znovu postavit čínskou zeď a ty miliony dělmíků ze Šanghaje zase zahnat na rýžová pole k vodním buvolům? Ti by Vás hnali!
22. 07. 2010 | 11:23

Honza napsal(a):

To vlk:
překvapujete mne. Neinteligentnější pravicový diskutér jsem tady přece jednoznačně já!!??!! (-:)
22. 07. 2010 | 11:27

Honza napsal(a):

Tencokida Hnuj:
Patrick Buchanan je známý americký ultrapravičák a izolacionista. Například taky má za zlé Rooseveltovi, že otevřel druhou frontu, Buchanan by býval nechal Hitlera na pokoji. To jste si teda našel autoritu.

Nechtěně dokazujete něco jiného: antiglobalizátoři zleva a zprava si podezřele snadno padnou do noty. Mají totiž společného nepřítele: lidskou svobodu.
22. 07. 2010 | 11:31

Josef K. napsal(a):

Neoliberálismus je vhodný nástroj pro plnou refeudalizaci postsocialistických a institučně slabých společností. Cílem je ruský model: nahoře přísně hierarchizované elity spravující ve vlastním zájmu "společné" statky a dole naprostá anarchie. Dalším rysem je naprostá absence cíle, vize a všeho toho, co se od těchot pojmů odvíjí...Česko a další postkomunistické země nejdou jiným směrem než Putinovo Rusko.
Srovnávat neoliberalismus v Česko (ten název je stále fasicnující a říká vce než se zdá) s liberalismem v západní Evropě nelze. Ostatně v Západní Evropě opravdu neoliberalismus v současné české verzi není dominujícím (autor nemá dost informací), s nepatrnými výjímkami, ale i tam jsou zcela zřejmé zásadní rozdíly.... Odlišnost je dána především rozdílem v kvalitě institucí, které jsou vlastně nosnou konstrukcí společnosti . Západní společnost je společností institucí, které zajišťují stabilitu systému. I západní politik, zcela rozdílně od politika českého, je pouze představitelem institucí. Demokracie je postavena na institucích. Rozhodnutí a jejich realizace jsou v rukách institucí, nezávisejí na libovůli jedné postavy či skupiny a už vůbec ne na nekvalitní mediální sféře, která si vytváří svou realitu. Zpěně, instituce ovládají diskurz. Instituce závisejí na preferenci obyvatel, ale zároveň obyvatelstvo závisí na nich. Vyrovnávají excesy do té doby, než se obyvatelsvo dlohodobě pomate, typicky z důvodů sociální nerovnosti. Tento systém vytváří tolik tuzemci vysmívané zdání lenosti, akceneschopnosti, ale zatím tento systém projevuje více akceschopnosti a přináší zcela hmattatelné pozitivní výsledky, neoliberální čeští borci..., kteří na něm ekonomicky zcela závisejí, si mohou nechat jen zdát. Velmi podstatný a důležitý rozdíl. Pokud přistoupíme na to, že demokracie není vládou většiny (nesmysl zrozený v prázdných hlavách) , ale je vládou neustále obnovovaných elit (což je jeden ze základních rysů demokracie: schopnost znovuvytvářet politické ale i ekonomické elity ze všech vrstev obyvatelstva, tedy soutěž talentů, uplatňuje i čínská komunistická strana) ve prospěch většiny (není nic známo o tom, že většina je vůbec schopna definovat své společenské potřeby) , pak v Česku demokracie nikdy nebyla. Opět chyba autora, Česko není západní zemí a nelze na ně vtahovat evropská kritéria (mimo geografických). Veškeré české jevy, včetně např. toho, že TOP 9 volila značná část městských důchodců, je nutné posuzovat z hledisek nesamořejmosti českého evropanství a absence domokratických radic a naopak přítomnosti post a neofeudálního systému v různých podobách - již od 1918 (československá verze Rakousko-Uherska pouze opakovala jeho chyby). Češi ( a všechny málo kulturně vyspělé státy mají podivuhodnou schopnost) lpět na svých mýtech, neschopnost konfrontovat se s valstní realitou je zárukou, že toho moc do společného košíku civilizace nevloží a vždy udou malou zemí, nehledě že jiné stejně velké země jsou velké dost...
22. 07. 2010 | 11:37

SuP napsal(a):

DDD -
Palec nahoru. (muj)
22. 07. 2010 | 11:45

Honza napsal(a):

To Sare:
"Za druhé-napište co jste osobně Vy,někdo jiný z molekulární biologie využil."
Děláte si legraci? Rekombinantní inzulín léčí cukrovku u milionů lidí. Molekulární diagnostika nemocí dědičných i infekčních chorob se používá rutinně dneska u více než miliardy lidí - díky PCR zatím lidstvo nevymřelo na AIDS a nezdá se, že by to hrozilo. Výroba potravin, většina léků proti rakovině, rekombinantní vakcíny - nic z toho by bez molekulární biologie neexistovalo.

"asi nevíte o sovětských objevech:laser,kterým se dnes operují oči a používá široce technologicky,nevíte nic o objevech SSSR v oblasti supravodivosti,nevíte nic o 1 milionu vědeckých pracovníků,kteří svou vědeckou dráhu začali za SSSR a již dvacet let nyní působí jako vedoucí týmů v USA? a celé západní Evropě. Jste neinformován."

Pletete se, já v tomhle světě žiju. Mám desítky ruských přátel, kteří pracují na západních universitách. O to tady právě jde - doma smysluplně pracovat nemohli. Ten ohromný potenciál lidské tvořivosti nebyl prostě v sovětském Rusku využit, a ten strašlivý nepoměr mezi špičkovou ruskou vědou (hlavně teoretické obory) a zoufalou životní úrovní většiny lidí, ta neschopnost převést myšlenky brilantních vědců do jakékoli užitečné praxe, to je jedna z hlavních příčin krachu sovětského impéria.

"Co chcete duševního z ČR vyvážet?mohl by jste být tak konkrétní jak s jste byl u příkladů z globálního kapitalismu?"
Léky prof. Holého (podívejte se na www. gilead.com - obrat je v miliardách dolarů ročně), první výsledky v nanotechnologiích, počítačový software - není toho moc, ale dá se na tom pracovat.

Ke zbytku Vašeho textu z 08.13.25 při nejlepší vůli nemohu dodat vůbec nic, promiňte, ale to je čirý ideologický blábol bez argumentů.
22. 07. 2010 | 11:49

Tencokida Hnuj napsal(a):

Honza
Lidskou svobodu ? K čemu ?
Nebo od jaké nesvobody ?
Antiglobalizátor - to má něco společného s botama nebo s krví ?
Já tyhle nové nálepky totiž neznám.

Nezastávám se Buchanana. Myslím si, že ve své knize je hodně předpojatý.

Jen jsem zde chtěl dát příklad toho, jak se skutečný konzervativec může v lecčems shodnout i s levičákem.

Ještě jednou - axiokratie. Vláda hodnot.

Jaké hodnoty tedy vyznává či nastolí globální vláda ? Anebo vy si naivně myslíte, že k ní nedojde ? Že není cílem globalizace ?

Nebuďte naivní.

DDT
Novosvětské je podle tebe, hnojivo, co ?
Nahradit DDT jiným sajrajtem ?
22. 07. 2010 | 11:56

Tencokida Hnuj napsal(a):

"Skutečně efektivní totalitní stát nastane tehdy, až všemocná výkonná moc politických bossů a jejich armáda manažerů bude ovládat otrockou populaci, která nebude muset být k ničemu nucena, protože svou porobu bude milovat. "

(Aldous Huxley)
22. 07. 2010 | 11:58

skura napsal(a):

DDD:
"jojo skura... všichni pravicově orientovaní jsou pitomci pod tvoji úroveň. Jedině ti, kteří zastávají stejný názor, s těmi si notuješ."

skura 22:07. 02:59 Honzovi napsal:
"Jsem upřímně rád, že jsem narazil na inteligentního oponenta. Pevně doufám, že se nakonec neuchýlíte k nadávkám a výkřikům, jak to tady bývá zvykem. Doufám, že se od Vás něčemu přiučím a vyhneme se vzájemným invektivám."

Nějak mi to nepasuje pane DDD
22. 07. 2010 | 12:03

Honza napsal(a):

Tencokida Hnuj:
"Jen jsem zde chtěl dát příklad toho, jak se skutečný konzervativec může v lecčems shodnout i s levičákem."

Trefa! Právě téhle shody já se děsím. Vždycky, když se ultralevice a ultrapravice dohodly, dopadalo to špatně (pakt Molotov-Ribbentrop je jeden smutný příklad).

"Jaké hodnoty tedy vyznává či nastolí globální vláda ? Anebo vy si naivně myslíte, že k ní nedojde ? Že není cílem globalizace ?"

V tom se právě lišíme. Já vidím globalizaci jako neřízený, spontánní proces, který doopravdy začal někdy zámořskými objevy v 15. století, a levné letenky a internet ho jen urychlují. Nemá tedy žádný "cíl", nikdo ho neřídí, má spoustu nejrůznějších důsledků, z nichž (jak argumentuji) ty pozitivní převažují.

Dále, když už tady hraju tu roli neoliberála (mně jsou ty nálepky spíš k smíchu), liberál se bojí vnucovat lidem jiné hodnoty než co možná největší osobní svobodu. K čemu tu svobodu lidské individuality využijí, je pak jiná věc. Liberál věří (ano, je to opravdu víra), že soubor rozhodnutí svobodných lidských bytostí nakonec přináší maximum blaha všem. Bojí se implantovat nějaké další vyšší hodnoty, protože je koneckonců věřící (moderní liberalismus je produktem anglosaského protestantského křesťanství), ví o lidské omylnosti a nedokonalosti, a uznává konečnou autoritu Boží (nikoli tedy sociální rás marxistů nebo rasový ráj nacismu). Howgh.
22. 07. 2010 | 12:50

DDD napsal(a):

se vomlouvám skuro (že by kůže po polski?... hroší třeba?), reagoval jsem na výlev....

"skura napsal(a):
vlk:
Je škoda, že jsem tady nezahlídnul racionálního pravicového diskutujícího"

To jsem se ještě nedočetl do bodu kde se rozněžňujete nad Honzou ;).

Hnoji, kdo že to nastolí tu vládu hodnot, Řečtí socialisté? ;-D ;-D
Jinak aby nedošlo k mejlce, konzervativci opravdu nejsou moje krevní skupina. Sám se považuji za liberála a to v tom starosvětském smyslu. S tou nálepkou neoliberalismus pro všechno co se jen otře o trh, samoregulační procesy ve společnostui atd. mám trošku problém. Jak je to neustálený pojem je pěkně vidět na příspěvku osoby s nickem Josef K., který za tí vidí diktátorské režimy. Pro mě je neoliberalismus Milton Friedman, ne Putinovo Rusko. Tak jak Štern miluje sociální stát, tak já nemám rád sociální inženýrství.

Honza: já to tak nějak tušil, že to budou přepočtené hodnoty, protože většina zdrojů přepočtené publikuje, jen jsem si chtěl do kožky (skury..., že by před..., nebo zá....) rýpnout ;).
22. 07. 2010 | 13:01

DDD napsal(a):

Honzovi 13:01 tleskám, taky si myslím, že je globalizace přirozeným procesem, logickým vyústěním a pokračováním procesu modernizace.
Jak dloho křičeli levicoví aktivisté, že se má postarat vyspělý svět o rozvojové země. Když se to dnes začíná pomalu vyrovnávat přirozeným vývojem, také se jim to nelíbí. Pochopitelně se vyskytnou negativní průvodní jevy, tak jako při každé významnější celospolečenské změně. Průmyslová revoluce taky nebyla procházka růžovým sadem, ale někde na konci tunelu je možná fungující celoplanetární společnost.
CO je ovšem děsivé, je demografický vývoj. Zdroje skutečně jsou omezené a dříve nebo později dojde na redukci. Pokud to nebude na zákledě cílené kativity spoloečnosti, bude to na základě biologickém, a to bude mnohem, mnohem drsnější. Navíc nikdo nebude chtít být tím, kdo to vzdá. V této rovině bojuje Čína se zbytkem světa o místo na slunci tím nejstarším a rize biologickým postupem.
22. 07. 2010 | 13:09

rejpal napsal(a):

Honza
Vidím jeden problém - může být člověk svobodný, když není dostatečně existenčně zajištěný? (Nechme stranou malé procento "přírodních lidí", který stačí jeskyně, lesní plody a vybrali si to sami). Nemusí být bohatý, ale musí mít dost na to, aby mohl o svém osudu rozhodovat - v soukromí i v zaměstnání.Pokud žije od výplaty k výplatě, má doma děti a na krku hypotéku, těžko mluvit o jakékoli svobodě. Musí ji obětovat pro zajištění té holé existence. A je zajímavé, že managementy se často k lidem přesně podle znalosti těchto věcí chovají.
22. 07. 2010 | 13:14

Tencokida Hnuj napsal(a):

Honza
"Vždycky" je Ribbentrop - Molotov ?
A o jakých hodnotách to tehdy bylo, ten konsensus ?
A oni ti pánové byli protagonisty demokratických systémů, k té shodě o hodnotách došlo na pozadí demokratické diskuze ?

Spontánní je dnes tak akorát sex a to jeětě platí ve většině případů jen jednostranně.

Liberalismus ve Vašem pojetí zní autenticky. Ale s dovolením - stejně idealisticky jako socialismus či parúsie.

Vám jsou nálepky k smíchu a Buchanana onálepkujete jen to fikne ?
Antiglobalizátorem. Tak jo.

Jediné co nesnáším u zastánců lidské svobody je dvojí metr.

Jinak je mám docela rád. Jsou stejně naivní jako vyznavači netržního socialismu.
22. 07. 2010 | 13:19

Honza napsal(a):

Rejpal:
tohle je samozřejmě vážný problém, nechci ho bagatelizovat. Liberálové se domnívají, že tvůrčí síly člověka se využijí nejlépe ve svobodném prostředí s pevnou vládou zákona (dodržování obecných pravidel a "rule of law" je velké liberální téma) a že tedy nakonec v liberálním prostředí zbohatnou nakonec všichni (někteří samozřejmě víc). Ve své diskusi s p. Skurou se snažím ukázat, že se to v dnešním světě nejspíš děje, tj. státy a společnosti nejvíce zapojené do globální ekonomiky bohatnou nejrychleji.
22. 07. 2010 | 13:23

DDD napsal(a):

rejpal: sice to nebylo adresováno mě, ale doporučuji Maslowovu pyramidu, jak velká část populace má (v našem zrůdném kapitalismu) problém se zajištěním dvou nejspodnějších pater? Dovolená u moře a lístky na fotbal nejsou existenční potřeby, ale právě ty motivátory k vyšší produktivitě.
Světová banka definuje chudobu právě jako nutnost žít za méně než 1$/den, tolik globální pohled na náš standard (pod 700,- Kč/měsíc?). Pokud bychom to brali lokálně, jako komparativní chudobu ke zbytku EU, tak tam se v naší společnosti pohybuje cca 7-8% populace (čistý příjem pod cca 7000,-).
22. 07. 2010 | 13:28

Tencokida Hnuj napsal(a):

DDT
Co se začíná vyrovnávat přirozeným vývojem? A jak ?

Herdek, kdy už konečně přestanete blufovat a vyložíte karty na stůl ?

Faktička o vyrovnávání by neměli ?

Čísla. Ne plky naučené na školení pravicových rychlokvašek.

Každý si pod pojmem globalizace představuje svůj zájem. NEEXISTUJE tak žádná objektivní globalizace. Existují zájmy dané pohybem kapitálu, zboží, služeb, zdrojů... Tak jako vždycky v minulosti.
Jenže nikdy v minulosti nedošlo k takovému zbožštění tohoto pohybu jako k tomu dochází dnes. Cui bono ? Thats the question.

Sny jsou pro děcka. Člověk žije v realitě. V realitě parciálních zájmů.
Čím větší moc, tím lépe se prosazuje zájem. Nová ideologie se takto zove globalismus.

Ne však globalismus hodnot.

Globalismus perciálních zájmů.

Taky Howgh. Došly perly.
22. 07. 2010 | 13:30

Charlie napsal(a):

pane Šterne

pěkný článek jen co je pravda.
Jen mě mrzí, že jste před volbami psal poněkud jinak a toto jste nechal až na povolební kocovinu (asi aby byla ještě větší).
skura

doporučuji číst jen blogy bez komentářů k nim - většinou je to ztráta času.
22. 07. 2010 | 13:35

rejpal napsal(a):

Honza
neumím posoudit, jak se věci mají v těch jmenovaných zemích, protože jsem tam nebyl (a hlavně nežil) a ono je těžké dělat závěry o životě i třeba na našem venkově, když žije celý život člověk ve velkém městě. Z některých debat tady (na aktuálně to už nějak moc nejde) má člověk občas pocit, že rozumí nebo chápe argumentaci i člověka,se kterým věcně v něčem vůbec nesouhlasí.
22. 07. 2010 | 13:36

Honza napsal(a):

Tencokida Hnuj:
"Co se začíná vyrovnávat přirozeným vývojem? A jak? Faktička o vyrovnávání by neměli ??"

Proboha člověče, a o čem tady už dva dny mluvíme? Nevšiml jste si rozvoje Číny, Indie, Brazílie v posledních dvaceti letech, Japonska, Malajsie, Korey v posledních padesáti letech? Kouknul jste se na pořadí největších firem světa (správně, největší je z Číny), největších měst světa, nejvyšších budov světa.... počtu vědeckých publikací ve špičkových časopisech z jednotlivých zemí? Před sto lety by to byl Londýn, Londýn, Londýn, před třiceti New York, New York, New York. Teď je to Šanghaj, Peking, Kuala Lumpur, jo, občas pořád ještě ten Londýn a New York... Tak tomuhle, milý T.H., říkáme s DDD "vyrovnávání". Jaké další argumenty byste sakra ještě chtěl?

A v čím je to zájmu? No vtip je v tom, že dlouhodobě na tom vydělají všichni. Vy si koupíte lacinější tričko, kuli nemusí dřít v bahně za buvolem a pošle kluka na školu, ten vám za dvacet let vymyslí lék na rakovinu, americká firma vyrobí a vydělá na něm, Vám vyléčí nádor prostaty. Na mezinárodním obchodu a výměně talentu a nápadů dlouhodobě vydělávají všichni. Někteří víc - to je bohužel problém, který holt musíme zkousnout.
22. 07. 2010 | 13:41

Josef K. napsal(a):

To DDD 13:01:52. Neoliberalsmus není zcela ztotožnitelný s diktaturou, ale v případě institucionálně a tedy i kulturně slabých zemí (s formálním rávním systémem, bezpečnostním aparátem, nerozvinutými politickými institucemi) je vítaným ideologickým argumentem pro
refedualizaci společnosti. O tom, že se jedná o neustálený pojem je možné diskutovat, v literatuře je přesně definovaný, ale o tom mnozí nic nevědí. Takže jsem napsal něco jiného, než je Vás vývod. Lze pochybovat o neoliberalsimus v ČLR , v Německu či Francii a dokonce lze pochybovat o efektivitě neoliberalismu, zatím hospodářsky stále vedou liberální státy, které spíše směřují k sociálnímu státu (v původní adenaurovské definici) a ani ČLR není výjímkou, pokud budete pozorně sledovat vnitřní procesy v té zemi. Ale ono se na věci dívá jinak z Německa a Francie, jinak z USA, Číny, Ruska a z "Česko". To pouze poukazuje na to, že nejsou universální pravdy, zvláště po té, co ta Boží ztratila svůj universální normativní vliv. Kulturní a historické odlišnosti v jedné části zeměkoule ze stejného pojmu vytvoří jev zcela odlišný.
22. 07. 2010 | 14:17

Tencokida Hnuj napsal(a):

Honza
Vy jste DDT ? Hmm. Myslel jsem si , že vystupujete jen v jednom převleku.
Proč neodpovíte na otázky směřované Vám ?

K tomu prokapávání od talentovaných via princip diference:

https://www.cia.gov/library...

a ještě zřetelněji :

http://www.globalissues.org...

Neberte B´ží jméno nadarmo. Je to neprozíravé. Jeden nikdy neví.

A neodpovídejte za ostatní. Je to neslušné. Třeba jim berete vítr z plachet.,Kdo ví, kterými bažinatými vodami ideologií teď bude muset jejich kocábka kvůli Vám ještě o nějaký ten pátek déle plout.
22. 07. 2010 | 14:57

Vladimír napsal(a):

Co dál? To co vždy v podobné situaci. Až bude hladových tolik, že se spojí a budou dělat bordel a začne se do nich střílet, lidem dojde, že kryptokratická oligarchie s mafiánskými rysy rozhodně demokracie není. Pak se její květina zalije krví tyranů a patriotů a za čas tu budeme mít Nečasovo nábřeží a zase jinak nespravedlivý politický systém. ;)
22. 07. 2010 | 15:21

Honza napsal(a):

To Tencokida:
ne, nejsem DDD (a už vůbec ne DDT). Můžete si to snadno zkontrolovat, ostatně, píšu mnohem chytřeji (-:).

Tabulky, které posíláte, nejsou k meritu věci. Mluvil jsem o trendech, a jak k nim přispívá tržní ekonomika a globalisace. Vy mluvíte o absolutních číslech, která jsou samozřejmě smutná. Koukněte na ta čísla před padesáti a deseti lety, připočtěte k tomu ohromný nárůst světové populace, a máte docela jiný obrázek.
22. 07. 2010 | 15:40

Honza napsal(a):

Tencokidá hnůj:
aha, teprve teď jsem si všiml, co máte na mysli:
"Vždycky" je Ribbentrop - Molotov ?
A o jakých hodnotách to tehdy bylo, ten konsensus ?
A oni ti pánové byli protagonisty demokratických systémů, k té shodě o hodnotách došlo na pozadí demokratické diskuze ?"

Neměl jsem pocit, že na tohle mám odpovídat. Ne, není to vždycky Ribbentrop-Molotov. Někdy je to opoziční smlouva (-:) A ti pánové nebyli protagonisty demokratických systémů, nikdy jsem to netvrdil a nechápu, jak to souvisí s tématem.
22. 07. 2010 | 15:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

Honza
Tak to musíte vzít od začátku. Tedy abyste došel k souvislostem svách výroků na mou adresu a opačně. Todle fakt za Vás ale dělat nebudu.

A vůbec - už musím.

Mějte se.
22. 07. 2010 | 16:07

Honza napsal(a):

Vypadá to, že všichni oponenti šli domů, případně odvádějí řeč stranou. Dovoluji si tedy za sebe diskusi shrnout.
Snažil jsem se zproblematisovat dvě věci z páně Šternova textu, které považoval za tak zřejmé, že se ani nepokoušel je argumentačně podložit. 1. Ve volbách v Čechách zvítězily jakési neoliberální síly, které zcela rozloží náš sociální systém;
2. globalisovaný kapitalismus je společenské zlo, které ohrožuje sociální soudržnost a životní úroveň velké části světa a slouží úzké vrstvé oligarchie.

Tvrdím, že ani jedno z těchto tvrzení nesnese konfrontaci s fakty.
1. ČR je ve všech měřitelných ohledem mnohem rovnostářštější a "sociálnější", než je mainstream už tak dosti socialistické Evropy. Splnění vládního programu (v nějž mimochodem nevěřím) by maximálně přiblížilo ČR k evropskému mainstreamu.

2. Lze doložit, že globalizovaná tržní ekonomika dlouhodobě vede k poklesu chudoby a zvýšení životní úrovně, a to tím víc, čím víc se do ní jednotlivé země zapojují. Hospodářský, vědecký a civilizační rozmach jižní a jihovýchodní Asie s populací přes polovinu obyvatel planety je toho markantním důkazem.
Děkuji p. Skurovi a rejpalovi za inteligentní oponenturu, panu DDD za podporu.
22. 07. 2010 | 16:25

Sare napsal(a):

to Honza:

Klaus je pro neoliberalismus,ale euroskeptik.
Vy posilujete neoliberalismu na rozdíl od něj globalismem,širším než EU.
EU je součástí globalismu.
Je v tom nebezpečí zpohodlnění,spoléhání se na druhé.Málokdo chodí čerpat vodu jinam než do vlastní studny,nejbližší studny.Podobně je to s ekonomikou.Hledejme kořen věci zde,na místě kde žijeme.To je zlaté pravidlo.Spoléhejme se na vlastní lidi,nápady.To nám nebrání se učit i jinde,podle potřeby.Většina z nás,kdo nemají rádi neoliberalismus,ho nekritizují za spojení s globalismem.Ale jako metodu učící pasivitě,nevšímání,zavřených očí,ignorance.Podobně byl anti-liberálem vynálezce T.A.Edison.Vytknul svým asistentům,že nevědí kolik je topolů v aleji ke vchodu do laboratoře.
Všichni ti oficiální neoliberálové papouškují jednu až dvě stejné věty,mluví tak nadneseně nedbalým způsobem,že každému je zřejmé,že nedělají krom ceremonií pro lidi nic.
22. 07. 2010 | 18:16

skura napsal(a):

Honza:
oponenti právě přišli domů a mohou začít surfovat až teď. Freud by Vás usvědčil z toho, že diskutujete pod blogy v pracovní době, protože jste nám (zřejmě nevědomě) sdělil, že diskuse končí odchodem domů (z práce nejspíš) ;-))
Ale teď trochu vážněji. Předpokládám, že jste vědec, tak nemůže škodit, podívat se na Váš způsob argumentace z hlediska metodologie vědy:
Všimnul jsem si, že máte v rámci vlastního oboru sklony k extrapolaci trendů a tento přístup aplikujete i na interpretaci fakt z oborů jiných. Příklad z Vašeho oboru: "díky PCR zatím lidstvo nevymřelo na AIDS". Ve skutečnosti by velmi pravděpodobně lidstvo na AIDS nevymřelo ani bez PCR, protože příroda by dříve nebo později vytvořila obranné látky a AIDS by určitě zvládla. Bylo by mnohem více obětí a otřesných následků (proto díky Bohu za PCR), ale ten proces by nakonec podlehnul působení zpětné vazby a systém by se stabilizoval.
Nyní příklad ze zde vedené diskuse: "Lze doložit, že globalizovaná tržní ekonomika dlouhodobě vede k poklesu chudoby a zvýšení životní úrovně, a to tím víc, čím víc se do ní jednotlivé země zapojují." Je jasné, že přímým důsledkem nestratifikovaného uchopení tabulkového údaje (V zemích, kde v posledních 25 letech klesla chudoba, žije více než 80 % světové populace) a následné aplikace metody extrapolace trendů musí být optimistické očekávání, které jste několikrát vyjádřil. Takový optimismus nastává v tomto případě s železnou logikou a kdokoliv by při platnosti výše uvedených předpokladů došel k jinému než optimistickému závěru, byl by právem považovaný za iracionálního. Problém je ovšem v tom, že lze vycházet i z jiných premis a aplikovat jiné čtení stejných údajů. A potom se zase z druhé strany může oponent jevit jako iracionální. Nebudu tady zdržovat, protože tomu jednak houby rozumím, a druhak jsme to už vlastně probrali (Kellerovo čtení Vámi uvedených údajů a Šternova práce s takto přečtenými fakty dávají dohromady logicky pesimismus; a bez zpochybnění premis, které se Vám podle Vašeho názoru zdařilo, podle jiného nezdařilo, se jeví optimismus jako iracionální), ale dovolím si ještě vyslovit jedno přání: Byl bych moc rád, kdyby se prof. Keller mýlil a Honza měl pravdu, jenomže z hlediska toho, co jsem zatím o komplexních dějích v přírodě a ve společnosti svým omezeným rozumem stačil pochopit, se obám, že naděje je mizivá..
22. 07. 2010 | 18:18

DavidS napsal(a):

Josef K.
Výborně. Jen bych upozornil, že i v tzv. západní Evropě se musí za instituce vést stále boj. Znovu se objevují různí Berlusconiové a Sarkozyové kteří by rádi posílili svou osobní moc. Ne náhodou mají nadstandardní vztahy s blahorodí Putinem.

DDD
Jak vidno fronta "pravověrných" není tak jednotná. Myslím, že Zbyněk Matyáš tvrdí, že přírodní zdroje jsou neomezené. Země jako uzavřený systém, kde se vše zrecykluje.

Honza
O tom že globální kapitalismus vede v průměru ke zvyšování životní úrovně není sporu. Když ponechám stranou otázky environmentální (lze spočítat hodnotu pralesů jako zdrojů kyslíku, ne jen jako ležícího dřeva?), tak debata se vede o relativní stagnaci nebo dokonce relativním poklesu podílu na koláči bohatství určeném pro střední třídu. Z hlediska celospolečenského je opravdu prospěšnější mít (jak napsal někdo jiný) 1000 milionářů než 1 miliardáře.
22. 07. 2010 | 18:18

skura napsal(a):

Honza:
Když o tom poctivě přemýšlím, tak prof. Keller taky extrapoluje trendy a na základě toho predikuje katastrofické dopdady.
22. 07. 2010 | 18:32

vlk napsal(a):

Honza
já vás mezi pravičáky zatím nestihnul zařadit.. Promiňte. Budu na to myslet-

Teď čtu vá š příspěvek ve 13:01.. No vidím, že bvám opravdu budu muset věnovat daleko víc e pozornosti Pakt Hitler -Stalin .. hm.. levice a ultralevice, zajímaé, Z vyjímkou čtveřic e uznávaných "historiků" Hozna, -Rumcajs,-Kohout- Bendl si zbytek s věta myslí, že Hiotler a jeho režim je krajní pravice. už proto, že měl plnou podporu německého velkokapitálu , ale i živnsotníků a středního stavu. No ko np svět je hloupej-- Hodmě hlpouúej. Jinak by vyhnal všechny historiky , co jich he uvěřil honzovi. Rumcajsovi, Kohoutovi a Bendlovi... Jo ještě jsme zapomněl drobnost. Paktu Hitler - Stalin předcházela jiná smlouva. Napříkla d řešená Mnichovská. Znamená to, že tehdy to byl pakt pravice s pravicí a Hitler zmutoval do leva až v následujícím roce? A naopak - dohody SPojenců tedy US, VB a SSSR na postupu protui Hitlerovi znamenaly co? Že US a VB se staly levicovými státy nebo že Rusko se stalo kapitalistickým s tátem? Mám v tom teď, dle vaší geniální historické úvahy poněkud chaos.. Přiznávám.
DDD
ohledně obou, ze souvislostí vytržených vároků:
ten první je pravdivý. Smaozřejmě. Pokud budeme Čínu a Vietnam brát jako systémové vyjímky potvrzující pravidlo. V případě, že byste ovšem předpokládal, že čínský hospodářský a politický model teď dobude svět, pak s e pan Štern opravdu šeredně spletl.

Vec druhá
zd e má autor prvadu. On o voze , vy o koze. On prostě popisuje stav. Ž e vlivem všech těch věcí a jevů s e výrazně zplošťuje firemní architektura a tím možnost karierního růstu. Což je pravda. Vy o koze že jako autor by byl dal přednost klidně bankrotu před nutnou změnou firemní struktury.
Klasika zdejších pravověrných. Cosi vytrhnout a pak o tom psá t úplně jinak než je v původních jansých souvislostech. Speciálně pro vás . Autor mluví o výrazně nižší možnosti karierního růstu. v y o firmení efektivitě. Smůla.
22. 07. 2010 | 18:34

skura napsal(a):

Honza:
Anebo jinak. Dovolte, abych Vám vyprávěl jednu historku/historii (Geschichte):

Evropské státy po druhé světové válce vytvořily sociální stát a "rozmazlily" si vlastní obyvatelstvo. S nástupem globalizace začaly padat ochranné bariéry takového sociálního státu a značná část kapitálu se začala přesouvat na místa s méně "rozmazleným" obyvatelstvem. Situace v "nerozmazlených" zemích se značně zlepšila, protože většina jejich obyvatel má dnes místo dřívějších padesáci centů na den celý dolar padesát.

Až do tohoto místa by se vlevo i vpravo mohla najít shoda. Jenomže co bude dál? To už vidí oba tábory různě.

Pravý tábor to vidí tak, že volná ruka trhu narovná dějinně vytvořené nespravedlivé nerovnosti a zajistí všem zaslouženou životní úroveň a dolar padesát vzroste na dolarů padesát a kdo bude poctivě pracovat, bude i poctivě bohatnout. Jinými slovy nebude Evropa klesat do Asie, ale Asie doroste do Evropy, protože tento jev je nyní tak zřetelný.

Levý tábor ovšem vidí konec tohoto příběhu zcela obráceně. Dolar padesát zůstane dolarem padesát a Evropa bude přinucena blížit se k tomuto dolaru padesát. Mimo jiné i proto, že vlády v "nerozmazlených" zemích jim budou vzorem v tom, jak se dá nakládat s "lidskými zdroji", aby se ušetřily náklady. Lidská práva jsou tam sprostým slovem a musí se tedy postupně stát sprostým slovem i v Evropě. Konkurenceschopnost se naopak musí stát mantrou.

Který konec příběhu nás čeká?
22. 07. 2010 | 19:01

Samulaj napsal(a):

Když vezmu pojem globalizace nejen jako učit se,ale užitkově,pak mi přdstavuje buď výrobní kooperace nebo mazinárodní bankovní kapitál zejména (krom trvalého tradičního dovozu a vývozu).Jedinečnou šanci si půjčit na risikový kapitál např,v rámci malé země nemožný jinak.
Teď ale někdo vyhodnoťte za mne,co globalizace zatím přinesla za dvacet let:
1) v oblasti českého železa:
Poldi Kladno,NHKG,Košické železárny
2) v oblasti elektroniky Tesly (krom Nečasova vládnutí)
3) spojení IPB s japonskou bankou Nomurou
4) účast v Eurobance ministrem školství Ivanem Philipem,předsedou úřednické vlády Fischerem:co tam dosáhli,co by tam měli udělat?
Předpokládám,že je předem jasné,že na světové finance se člověk musí znalostně připravovat desítky let,bývalé státní funkce nejsou odborností ve financích.
Není náhodou toto dosavadní fórum o globalizaci bohapusté plácání do větru? Je tu někdo,kdo mé otázky zodpoví a rozvede více?
22. 07. 2010 | 19:28

Josef K. napsal(a):

Pouze na okraj. Vzhledem k českému zmatení neoliberalismem je vůbec dobré zjistit si co je to sociálnětržní stát, info např. boržura "60 years of social market economy" Konrad Adenuer Stiftung. Doufám, že tuto nadaci snad nikdo nebude považovat za málo konzervativní.
22. 07. 2010 | 19:54

Honza napsal(a):

To vlk:
asi jste se přehlédl. Já jsem ve 13.01 napsal:
"Vždycky, když se ultralevice a ultrapravice dohodly, dopadalo to špatně (pakt Molotov-Ribbentrop je jeden smutný příklad)."

To skura: chytré, elegantně napsané, zajímavé. Budu o tom přemýšlet.

To Samulaj: ta globalisace nám například přinesla ten internet, přes který teď spolu pindáme. A mimochodem taky profesora Bělohradského z Terstu, Marxův Kapitál, Josého Bového a Jacquese Derridu...když tak o tom přemýšlím, ta globalisace není tak skvělá, jak jsem si původně myslel ! (-:)
22. 07. 2010 | 20:43

Samulaj napsal(a):

to Honza:
ono k mým otázkám asi existují v možnosti delší psané legendy někde.Jenže dnes není zvykem ledacos zveřejňovat,co ještě může hrát roli.
Mé příklady ukazují hlavně asi (nechtě) to,že rok 1990 byl rokem kdy my Češi jsme vypustili ze svého myšlení "my" a nahradili ho "já".
Proto by možná bylo mnohem užitečnější nenechat se okrást takovýmhle způsobem jako národ,než zavádět pokusy o cosi lepší.Výtěžek by byl z neokradení větší.Jenže k tomu abychom se Češi jako národ nenechali okrást bychom museli v tom roce 1990 ctít to "My".To tu chybělo dlouho i potom.Lidé nevnímají když chybuje jejich celek,ale doplácejí na to později.
22. 07. 2010 | 20:59

Tencokida Hnuj napsal(a):

Honza
Globalizace přinesla internet ?

Globalizace nám přinesla Marxe ?

Nepřinesla nám globalizace náhodou i písmo a řeč ?
23. 07. 2010 | 09:20

Josef K. napsal(a):

To Samulaj. Mýlíte se, "My" bylo nahrazeno "Já" zcela v roce 1970, ale i před tím to nebylo moc slavné, stačí juknout na protektorát i 1. republiku, období druhé poloviny 19. století bylo jenom "Já".
23. 07. 2010 | 09:34

rejpal napsal(a):

Myslím že to "já" máme geneticky zakódované. Dějiny moderní civilizace jsou v podstatě o tom, jak to překrýt alespoň slupkou "my". A jdou po oscilující křivce (i v rámci jednoho režimu), ne po přímce.
23. 07. 2010 | 09:52

Derby napsal(a):

Slovo globalizace je něco v co se věří.EU :chceme vyrovnávání úrovní svých zemí.
Po dvaceti letech:občan Německa jde v nezaměstnanosti na 18 měsíců brát podporu 30 tis.Kč,občan Čech na 6 měsíců brát 6 tis.Kč.
Zatím všichni z EU,tedy i naše peníze, pomáhali:Střednímu Rakousku,Jižní Itálii,nyní Řcku,pak Prý jsou to nejzaostalejší.Dočkáme se?
Stačí nám k pomoci veřejné soutěže EU s postupovým klíčem 1:50 (u nás totéž 1:5)?
Abstraktní představa globalismu jako systému-bez centra-těžiště,který postupně mohutnými finančními toky sem a tam zaplavuje zeměkouli a vyrovnává tak životní standard na jeden a týž-homogenní-je všeobecně rozšířena.
Jak a kam ale do této ryze abstraktní představy zabudujete,fakt,že každý chce být jednotlivě v konkurenci nejlepší,náskok před soupeři nejen udržet ,ale zvýšit-základní nerv a princip trhu a kapitalistické souteživosti.
Znamená to tedy z pohledu globalizace,že někde úspěšnější "změknou" a s dobrým srdcem se začnou vzdávat zisků ve prospěch zaostalejších? Jakými cestami by se toto mělo dít? Vždyť ani jediná banka globalizovaného světa nepůjde na svůj krach a nebude strkat peníze někam kde není přesvědčena,že je z toho nejvyšší zisk!
Nehleděte na to,že sám nosný systém proměn kapitalismus se nynější velkou světovou krizí v očích světa problematizuje.Že leader kapitalismu USA je v obrovském,potenciálně válečném,napětí ve vztahu k celé Asi,díky své politice zasahování sem do Asie.Proti 200 milionům Američanů jsou naladěny miliardy Asiatů.
23. 07. 2010 | 11:17

Demetrius napsal(a):

je možné více postojů:
jednoduchý: Braniboři,konečně už táhněte z Čech,vraťte co jste nakradli,financujte si agónii kapitalismu ze svých tučných portmonek,nesahejte na nás už více

středně složitý "čínský": trpělivost přináší růže,nevěřme tomu,ale využijme to,i když to není ono

nejsložitější: zanechme všech pochybností,dejme se do díla globalizace na bázi kapitalismu a jeho přerodu v náš svět-i když to úsilí bude sysifovské a právě nemáme přesnou představu jak na to

Měřítkem postojů je čas žití generací.Ani jedna generace netouží být obětována pro lepší život budoucích generací.Nikdo netouží žít pro Goebbelsovské-Mečiarovské osobní paláce,Sobotkovské 7 milionové osobní kvartýry.
23. 07. 2010 | 12:02

Honza napsal(a):

T.H.:

"Globalizace přinesla internet ?"
Samozřejmě.

"Globalizace nám přinesla Marxe ?"
Ale jistěže.

"Nepřinesla nám globalizace náhodou i písmo a řeč ?"
Písmo bezpochyby ano (jak jinak bychom ten egyptský vynález sem do české kotliny dostali?). A taky matematiku, hedvábí, lidská práva, koření, plastické operace, socialismus, feminismus, neoliberalismus a deodoranty. Nějaké další otázky?
23. 07. 2010 | 12:11

Tencokida Hnuj napsal(a):

Honza

Ne, to mi k diagnoze naprosto stačí.

Globalismus.

Mějte se.
23. 07. 2010 | 12:22

Demetrius napsal(a):

Eu-globalizace se v ČR opírá hlavně o hesla ČSSD.Obecně vzato ta jejich hesla špatná nejsou.V konkrétní podobě znamenaly zatím málo.
V současné době pravicové Maďarsko vyostřuje otázku revize Trianonu.Kdyby se jim to podařilo,znamenalo by to připojení slovenské ekonomiky pod Maďarsko,tedy té ekonomiky do níž Češi za 40 let socialismu vložili všechny své investice.Maďaři by využili dokonale tedy hliníkárnu v Žiari nad Hronom:mají mnoho bauxitu,který mohou blokovat.Využili by Košické železárny (ostatně do Košic kdysi vjel na koni bílý kardinál).
Maďaři mají tradičně suverénní postavení v Mezinárodním měnovém fondu už z dob socialismu,mnoho výhod i jeho znalost.Češi by to mohli zachránit trojstátím Čechy,Slovensko,Maďarsko.Železná i barevná metalurgie-po celá staletí nosník české ekonomiky-její síla-by se do Čech vrátila k rozkvětu blaha.Masaryk,Beneš a Gottwald se shodovali v názoru,že soustátí Čech se Slovenskem je otázkou našeho života a smrti v Evropě.Ani jeden z nich na širší Evropu nevěřil.Proto také sociální demokracie za těchto tří politiků si ani "nepinkla".Její přílišné obecnosti byly překážkou.Pochopitelně dnes je v Čechách,na Slovensku i Maďarsku u vlády pravice-s níž by to v principu bylo snáze dosažitelné.Než s Ficom,Mečiarom apod.Maďaři navíc mají historický argument:Braniboři v Čechách se objevili až po přemyslovské královně-Maďarce Kunhutě.
V.Klaus je sice relativně proslovenský,ne promaďarský, a spíše nemastný-neslaný něco zařídit-jako až na kuponovou privatizaci byl vždy.Promeškáme šanci.Životní styl na Slovensku a Maďarsku se od Čech hodně dnes liší:Maďaři mají v průměru tři až čtyři zaměstnání současně,Slováci nejraději pracují ve Vídni.
V.Klaus,tím,že se stále držel pradávné teorie ekonoma R.Seluckého z dob socialismu,že spotřeba roztáčí výrobu a ekonomiku,budoval jen terciární sféru.Ale my nemáme Řím nebo Atény aby se to zaplatilo.Mezitím sféra primární dospěla do podoby vrakoviště.Jsme bez zdrojů.
23. 07. 2010 | 13:46

Dider napsal(a):

to Demetrius:

přece jen detailnější pohled na dobu posledních Přemyslovců naznačuje,že Maďaři si tak jisti nevinou Kunhuty v otázce Braniborů tak jisti být nemohou.Ostatně není vyloučeno,že slovenská pověst o uherské šlechtičně-Alžbětě Báthory-sepsaná Jožou Nižnánským-byla odrazem,echem Kunhuty v lidové slovesnosti později.Vždyť Slováci těžko prožívali "uherizaci Slovenska".Vždyť A.B. byla odsouzena ve Vídni,sídle nepřátel Přemyslovců.
Po celá staletí se v slovanských dějinách jevil rok zvratu rodu Přemyslovců 1278 jako tajemný vulkán,zničivší středoevropské Slovany postupem doby.Přes mnoho historiků o té době píšících jeví se ta doba stále velice temnou a málo chápatelnou,natož věrohodnost motivů je pramalá.Proč opatrovník vdovy Kunhuty Záviš z Falkenštejna je zajat u Znojma s 16- letou nevěstou -uherskou šlechtičnou a popraven pánem na Hluboké prknem? To byla žárlivost Kunhuty nebo naopak mu to domluvila? Krom dvou synů Kunhuta měla okolo desítky urozených dcer,které se vesměs provdaly do saských,braniborských,německých knížectví.Ani jedna neskončila slovanským sňatkem.Proč poláci měli zájem na smrti posledního syna Václava? Svatby dcer domlouval kurfiřt mohučský-Petr z Aspeltu-jeden ze čtyř voličů papeže.Vždyť německé a rakouské dějiny později Přemyslovce nehanobí na rozdíl od mnohem pozdějších bělohorských popravených.Naopak.Píší o něm i divadelní hry,plné ušlechtilosti,hrdinství,příbuzenství,obdivu.Byla to léta obrovských ideálů,rytířství a jeho cti.Vypjatého katolicismu.Na pražském hradě se střídala poselství celé Evropy,papežů,aby vzdávala hold a potvrzovala lenní závislost mnoha českých území. Štýrsko,Korutany-polovina Rakouska.Podrobení násilím východoněmečtí pohané,otrokáři od Černého moře.
Ani manžel dcery Kunhuty,další české královny Elišky, Jan Lucemburský se ani po r.1316(tedy pár let po Branibořích) nebyl trvale schopen v bývalém přemyslovském doupěti udržet a žil v zahraničí.
Germání tedy raději vítěze nad Otokarem nezdůrazňovali:proto jako historickou legendu pangermánskou ze středověku vyzdvihli Dietricha z Bernu. Velké české rody za staletí Přemyslovci postupně vyhubili.Jejich krev slovansko-germánská byla ve všech vládách do r.1918.
23. 07. 2010 | 20:30

LEVAK napsal(a):

Pomluva - historicky nedoceněný faktor společenského vývoje".
"Historie lidstva dokazuje jak mnozí vládci, jejichž kvocient inteligence byl velmi tristní, ne-li nulový, se díky dokonale fungujícímu systému plánovitě vykonstruovaných medisancí, catomnií a denuncí, krátce řečeno díky funkční pomluvě, nejen sami udrželi u moci po celý život, ale nezřídka se stali zakladateli i gigantických imperií. Po prostudování nesčetného množství faktografického materiálu byl učiněn významný objev. Podle něho platí jako axioma,že efekt každé konkrétní medisance je adekvátní stupni její insolence. Jinými slovy, čím je pomluva nejapnější, tím je věrohodnější, tím explosivnější
má jádro a tím jsou také katastrofálnější její důsledky in specie pro inkriminovaný objekt".Tento faktor použitý proti Paroubkovi byl jeden z hlavních který pomohl pravici vyhrát volby!
23. 07. 2010 | 20:56

Paloma napsal(a):

to LEVAK:

to není co píšete od věci.
Rozlišujme ,že lidem se některé vlády zdály být budovány úsilím,inteligencí a rozumem vladařů a naopak některé vlády od počátku do konce připomínaly špatně napsaný laciný literární škvár.Nicméně při odporu k těm druhým zjišťovali,že je to spíše než škvár škvárobeton.Nebo věřili v některou politiku a vládu jako nezničitelnou,nedobytnou pevnost a padla během pár hodin.Tedy úroveň a stabilita jsou u vády velmi proměnlivým faktorem.Zdálo by se např.že dědičné feudální vlády byly mnohem pevnější než parlamentní demokracie.Ale i tam často dědičný panovník měl co dělat,aby obstál.Rozhodovala o něm jeho politika,politika paláce,hradu.To už nemluvíme o tom,že feudální panovník byl útokům zvenčí nepřítelem vystaven velmi často.Ve své vládě to musel brát v potaz zejména.Papežská a císařská politiky byly nejisté pro všechny léna a vazaly.
24. 07. 2010 | 09:43

vasja napsal(a):

Ahelemese, televizní revolucionář se odkopal:-))
24. 07. 2010 | 10:28

SuP napsal(a):

LEVAK -
Myslíte, že TOHLE (23.07.2010 20:56:54) je následek Vašeho nedobrovolného přeškolení na praváka?
24. 07. 2010 | 10:56

Dider napsal(a):

Většina Čechů je o starší historii tak naučena,že Přemyslovci padli pod staletími trvajícím tlakem Germánů.Proto jsou podvědomě vždy schopni v jakékoliv mezinárodní situaci kontrolovat v ní procento pangermanismu.
Dodatečně podrobnější četbou jsem zjistil ,že to Přemyslovské pravdě neodpovídá.Koncem 6.století prošli územím Čech do Itálie Langobardi,tak tu byly nějaké potyčky.Od té doby ,r.500,tedy v letech 500-1300 n.l.měly Čechy naprosto svobodné politické dějiny,bez útlaku,kde rozhodovali sami o sobě.R.622 odrazil Sámo útok francké říše,čímž ochránil hlavně dnešní jihoslovany,kde ležela větší část jeho říše.
Na rozdíl od Čechů Germáni v letech 600-1000 n.l. svobodni politicky nebyli.Nebyli to už barbaři,byli všichni už v 5.st.n.l. křesťany.Ale byli včlěněni do francké říše,pod kuratelou bývalých obyvatel říše římské.
Tedy to co vnímáme,jako boj Přemyslovců s Germány,jsou první roky svobody Germánů,první roky emancipace politické těchto Germánů v důsledku decentralizace francké říše.Germáni to posvěcují názvem "svatá říše římská",ale ve skutečnosti jsou papež v Itálii po pádu germánských Langobardů okolo r.800 a císař Barbarossa spíše mouchy proti mnohem více v úplné svobodě se rozvinuvšímu Přemyslovskému slovanstvu.Všechny ty dohody a bully jsou respekt ze Slovanů,vzájemně výhodný.Početná německá knížata doby vzniku jejich politické a národní svobody budovala "Svatou říši římskou" na principu parlamentu knížat-říšského parlamentu,který se i za účasti Čechů poprvé sešel r.822 (Fuldské anály).Ze zápisu je patrná slovanská nesvornost.Slované měli předtím pouze problém s franckými biskupy,kteří ovládli stolice na Moravě a Slovensku,v oblasti Velké Moravy a Nitranského knížectví,aby vytlačili Cyrila a Metoděje,kteří přišli z Řecka.
Přemyslovci pouze nebyli zvoleni nikdy císaři tímto sněmem,zde se znovuzrození Germáni etnicky uvědomují a vyhraňují.Propletenec územních lén Přemyslovců s Germánskými vede k občasným vojenským střetům,většinou stabilitu Slovanů vážněji neohrožujících.Přelom okolo r.1300 je mj. veden i snahou české diplomacie navázat mocensky na někdejší původní centrum ovládající kdysi Germány -franckou říši,a proto Lucemburský syn Karel IV.,"otec vlasti" ,je dán na vychování k francouzskému dvoru,což přinese později plody touženého českého císařství a tedy nezávislosti astability českého feudálního léna.
24. 07. 2010 | 11:07

Xaverov napsal(a):

Nezbývá se než divit.Divit tomu jak malí Lucemburkové s rukou české princezny poraženého království-získali nakonec království české,uherské i císařství znovu v Zikmundovi.
Asi nevíme ani,zda Zikmund uměl maďarsky,natož česky,kde se mu nakonec podařilo 17 let po smrti bratrově, před svou smrtí, české království získat.Nevíme,neznáme potomky Václava a Zikmunda.
Nevíme v jakém jazyce byl psán ochranný glejt Husovi Zikmundem do Kostnice.Proč nebyl císařský glejt oslyšen.Ledacos jsme zaslechli ,že o bohatství usiloval Zikmund v Itálii.
Nicméně,když jsme u globalismu: jak závratnou rychlostí se za synů Lucemburků odvrhlo vše co v Čechách s takovou péčí celá staletí křesťanské rody -Přemyslovci a Lucemburkové do té doby pěstovali:
císař je nazýván liškou ryšavou.Církev je rabována,kláštery a mniši ničeni.Za účasti bez výjimky všech:lidu,měšťanů,zemanů i vysoké šlechty.Globalizací přizvaní učitelé universit vyhnáni.Němci,Frankové,Uhři nenáviděni.
Prostě Braniboři.
24. 07. 2010 | 14:20

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ale že nám globalizace přinesla i tohle:

https://www.youtube.com/watc...

tak za to jsem global-ismu velmi vděčný.

Doposavad jsem si ale myslel, že nám to přinesl Lord, Gillan, Paice, Evans, Simper a Glover.

Jsem já to ale levicový blbec.
24. 07. 2010 | 14:59

SuP napsal(a):

Tencokida Hnuj -
Jo jo! Tak tak. Viditeto, vidite .......
24. 07. 2010 | 20:53

1234 napsal(a):

DDD:
No to si děláte legraci. Na tohle téma jsem zvlášť alergická - mateřská sice trvá pár týdnů a rodičovská minimálně pár let a za tu dobu jsem mimo pracovní trh. Ano, mohla bych si přivydělat, ale v mé profesi ( už to mám odzkoušeno) vydělám zhruba přesně tolik, kolik mě stojí hlídání dítěte v soukromém zařízení, tedy do té doby než má dítě nárok na školku. Výsledek - skoro nula, akorát dobrý pocit z toho, že je člověk v oboru a jinak je uštvaný jako pes. Soukromí všichni okolo mají žně, peníze se točí jak zjednaný. Kupodivu takřka stejnou zkušenost má přítelkyně z úplně jiné vrstvy, o dost výš, která by s mými názory nejspíš jinak nesouhlasila, ale to by bylo na jinou debatu...
Těch pár procent z daní, co manžel získá zpět, hravě odebere mnoho jiných daní, které teprve budeme platit. Opravdu si myslíte, že nás to vytrhne?
Nemůžu si pomoct, ale žijeme ve státě, kde zloděj volá chyťte zloděje, těžko snáším, že na jedné straně tu mizí miliardy tu korupcí, v neprůhledných zakázkách, tu v nesmyslech a mediálních kampaních na každou pitomost, ale nejbohatší ukazují prstem na chudáky, že si jdou pro pár stovek...
A dokonce jim vadí i ti, kteří nechtějí vůbec nic, ani vůbec nic nemají, a převáželi by je na okraj města, kde by nikomu nevadili, nepřekáželi, a nejspíš by je tam spravovala coby inventář nějaká soukromá firma, maskovaná jako dobročinná nezisková, a celé by to financovala ze státních dávek, grantů a evropských fondů...
25. 07. 2010 | 00:25

1234 napsal(a):

A zbylo by i na služební auta, notebooky, teambuilding atp.
25. 07. 2010 | 00:27

kočka šklíba napsal(a):

Pane Šterne, klobouk dolů. Četla jsem a absolutně s Vámi souhlasím a moc děkuji. Diskuzi jsem ještě nečetla, ale tipuji, že asi tzv. pravičáci nadšeni nejsou ;).

Pro zdejší pravičáky, tento blog je pro mne cenný u proto, že přesně vystihl, proč je pro mne i ČSSD nevolitelná ;)
25. 07. 2010 | 03:11

LEVAK napsal(a):

Ad kočka šklíba:volte si madam koho chcete jenom nechápu proč nám to tu tak honosně sdělujete.Pro mě zase jsou absolutně nevolitelné ODS a TOP 09,protože nikdy nepřijaly zásadu, že každý člověk má právo na přiměřenou životní úroveň pro sebe i svou rodinu včetně dostatečné výživy, šatstva a bydlení a na zlepšování životních podmínek. Závazek ČR, že státy, které ratifikovaly mezinárodní pakt tuto zásadu obsahující, zajistí i uskutečňování tohoto práva, je těmto stranám cizí. Jejich politiky to zatím ani nenapadlo.
Je v souladu s úsilím ODS a TOP 09 všechno zdanit a těm horním 10-ti tisícům spíš daně prominout!
25. 07. 2010 | 13:59

kočka šklíba napsal(a):

Leváku, odpusťte si skryté urážky, to znamená slova jako madam a honosně. To, že ČSSD je pro mě nevolitelná neznamená milý Leváku, že ODS a TOP09 ano. Víte, kdo nejde s Vámi nemusí nutně jít proti Vám ;).

A protože sem chodím minimálně stejně dlouho jako Vy, tak byste již dávno měl vědět, pokud Vám trochu paměť slouží, že ODS a podobné strany nevolím rovněž. Alespoň já to již na základě zdejších příspěvků u mnoha dlouholetých nicků dokáži odhadnout.
25. 07. 2010 | 15:02

tes123 napsal(a):

Pane Šterne, souhlas se vším. Na rozdíl od "kočka šklíba" je pro mě nejmenší zlo ČSSD, ale stále čekám na oscvícenou sociální stranu, která přinese vizi. Jen mi je jednak smutno z kvality voličů zde, kteří neprokouknou manipulaci, a druhak špatně, jaké sobecké názory vyznávají.
Globální kapitalismus je klacek na sociální výdobytky. Jediná obrana je snad zapouzdření v nějakém soběstačném celku s naším standardem /EU,RU+?/ a nenechat se vydírat státy, kde ho nemají.
26. 07. 2010 | 17:32

ED napsal(a):

to tes123:
"Globální kapitalismus je klacek na sociální výdobytky. Jediná obrana je snad zapouzdření v nějakém soběstačném celku s naším standardem /EU,RU+?/ a nenechat se vydírat státy, kde ho nemají."

Uvědomujete si, že současně říkáte "a nechat vychcípat ty Afričany hlady" případně "a nechat ty Číňáky, ať táhnou zpátky na svoje rýžoviště"?
26. 07. 2010 | 18:25

Supernova napsal(a):

"Neoliberální ideologie je falešným vědomím společnosti v éře globálního kapitalismu a je bytostnou součástí systému globálního kapitalismu"
---
Ja vam vubec nerozumim. Co jste vlastne chtel rict?
28. 07. 2010 | 16:37

Petr Klos napsal(a):

Právě díky čerpání jen z levicových zdrojů (Keller, Pehe ap.) se nikdy neberete ideální ani fungující teorie. Problémeme je, že když protlačíte jeden pohled, dostanete nefunkční model. Musíte hledat syntézu, musíte hledat funkční, ne konspiračními teoriemi prorostlou teorii. Což neděláte. Aby jste pochopil: vaše uvažování jako by vypadlo z toho, že v roce 1989 po pádu komunismu nastalo ideologicke prázndo a přišel ten váš nenáviděný neoliberalismus. Ale co lidi a jejich uvažování? Nebyl tehdy nepříjemnou realitou kádrování a nemožnosti kritiky, nekritickým hodnocením hodnoty ať už věcí, tak lidských schopností, strachem z totalitního státu a jeho ideologie docela zničen charakter českého člověka? Pak je jasné, že kdxyž se tu zavede nový systém, nejdříve musí vyřešit situaci. Nezdá se vám, že se to postupně děje? Měli jsme první veliké podvody, další veliké pdovdoy, a nyní je systém nastaven, že ty už je mnohem těžší, ne-li nemožné provést. Chápejte, neoliberalismus, i onen kapitalismus je v konstatní evoluci... je totiž součástí liberálního systému. A ten je v evoluci. Proto se vše mění, proto se může měnit k lepšímu bez potřeby revolucí, proto takový systém máme. Nejdřív pochopte realitu, než ji začnete chtít horentně změnit. Navíc Kellerovy teorie jsou vtipné, vezmeme-li v potaz, že většina toho o čem mluví jako o problému, je právě vyřešena systémem, který se tady utváří (ještě potřebujeme 30 let, slavných masarykových 50 let). A vycházet z Marxe, když byl teoreticky vyvrácen už na počátku 20. století a prakticky v průběhu 20. století mi příjde jako mlácení hlavou o zeď s cílem postavit dům. :)
28. 07. 2010 | 20:28

Petr Veliký napsal(a):

Jan Štern to trefil. Česky řečeno: má recht.
29. 07. 2010 | 07:57

Rena napsal(a):

Pěkný článek, pravdivý a velmi srozumitelný i s tím Špidlou, který není hokynář,ale doktor historie, proto se v čele strany neudržel, škoda. Pěkné verše v diskusi. Poraďte, kam máme emigrovat, my středostavovští námezdní vysokoškoláci, najímaní na rok bez karierního postupu?
29. 07. 2010 | 11:46

tes123 napsal(a):

to ED
Jste vedle. Neříkám a nechci nechat vychcípat ty Afričany hlady. To snad dělají ty korporace a kapitalismus, ne? A myslím,že ti vaši Číňáci už nepotáhnou zpátky na svoje rýžoviště, protože už dávno začali diktovat další světaběh.
29. 07. 2010 | 23:45

Jan napsal(a):

Vynikající. Přesná analýza.
Děkuji a 100% souhlas.

Pár na okraj.
-Budoucí vývoj je nepredikovatelný. Je docela dobře možné, že Číňani budou chtít také nějaká práva. Už prý přestávají jíst psy.
- Největší tragedií je podle mne nefunkce medií. Žijí tradicí padesátých let. samostatné myšlení je nepřípustné, nedělá se novinařina, ale propaganda.
-Svoboda je teoreticný pojem, prakticky nemá jednotlivec proti zvůli mocných žádnou naději. Média jsou ale velmi mocná. Naše patří celým srdcem globalizaci.
- Nejde jen o náš malý český píseček. je jasné, že střet s nedemokracií, globálním kapitálem nelze vyhrát v jednom státě. Státy se budou muset spojit. Proto je český postoj k opatřením EU k regulaci kapitálových trhů, který torpedujeme!!! tragický. Národní ostuda !!
V mediích je ovšem ticho po pěšině. Žádná diskuse. Báťuška Klaus řekl....
-Dočtl jsem, tuhle Jeden den opričnika, Sorokin. Největší tragedií tohoto státu, píše, je opričnina. Skupina vyvolených, ve jménu své pravdy ochotných k čemukoli . Ruské dějiny mu dávají za pravdu. Ale neplatí to i pro naše dějiny, a dějiny obecně?
30. 07. 2010 | 13:45

pernikovy dedek napsal(a):

Cim vice je lidstvo vykoristovano, tim ma kratsi pracovni dobu, jezdi vice po svete na dovolene, ma luxusnejsi auta a do popelnic vyhazuje vice potravin a textilu. Cim vice se zhorsuji zivotni podminky a cim vice je zdravotnictvi v krizi, tim vyssiho veku se lidstvo doziva.
30. 07. 2010 | 14:19

Honza napsal(a):

To ED:
"to ED
Jste vedle. Neříkám a nechci nechat vychcípat ty Afričany hlady. To snad dělají ty korporace a kapitalismus, ne? "

Ne. To děláte právě Vy. Mezinárodní obchod je jediná šance pro rozvojové země, aby zbotahly. Číně a Indii se to už daří, Afrika může následovat. A v tuto chvíli se to nelíbí zhýčkaným Evropanům jako jste Vy, kteří si o sobě myslí, že jsou levičáci, ale ve skutečnosti si chtějí zachovat svoje privilegia a bojí se, aby o ně v konkurenci s rozvojovým světem nepřišli. Tak je to.

"A myslím,že ti vaši Číňáci už nepotáhnou zpátky na svoje rýžoviště, protože už dávno začali diktovat další světaběh."

Přesně tak. A právě proto byla Vaše úvaha o zapouzdření, na kterou jsem reagoval, nesmyslná. Jsem rád, že už si to myslíte taky.
30. 07. 2010 | 15:38

tes123 napsal(a):

to Honza
My jsme ty rozvojové snad nevykořistovali, naopak. Jsem pro vyrovnávání, ale nevím, proč kvůli jejich zbohatnutí, máme současně klesnout na jejich sociální úroveń, vzdát se tedy toho, co tady vybojovali naši předkové a vyměnit naši kvalitu za jejich nekvalitu. Světové problémy nevyřeší mezinárodní obchod = to myslíte snad neviditelnou ruku trhu nebo korporací, ne? Tu známe, to si nechte.
30. 07. 2010 | 23:56

air max new napsal(a):

to Honza
My jsme ty rozvojové snad nevykořistovali, naopak. Jsem pro vyrovnávání, ale nevím, proč kvůli jejich zbohatnutí, máme současně klesnout na jejich sociální úroveń, vzdát se tedy toho, co tady vybojovali naši předkové a vyměnit naši kvalitu za jejich nekvalitu. Světové problémy nevyřeší mezinárodní obchod = to myslíte snad neviditelnou ruku trhu nebo korporací, ne? Tu známe, to si nechte.
http://www.agogoairmax.com
31. 07. 2010 | 05:31

Sam napsal(a):

Pane Šterne,
dík za skvělou analýzu. Vidím to naprosto stejně a je fakt, že letošní volby byly opět podraz na voličích, kteří naběhli lžím pravice o blížícím se bankrotu a cestě do Řecka. A ten, kdo lhal nejvíce je premiérem této země a druhým lhářem Kalousek, ministr financí. Smutná kapitola polistopadové revoluce. Jen se ptám, poučili se čeští voliči? Těžko.
31. 07. 2010 | 06:18

Démosthénés napsal(a):

Pokud jste se dočetli až sem, tak vám upřímně gratuluji.

Abych přispěl troškou do mlýna, tak reakce na tuto větu:

Dále pak že zisk je produktem šikovnosti podnikatele a zaměstnanci mohou být tedy vděčni podnikateli, za to, že jim dá práci.

Existuje nějaká jiná cesta? Může skutečně existovat společnost ve které bude každý pracovat podle svých schopností a odměňován bude podle svých potřeb? Nevěřím, tedy věřím, že může, ale to se nejdřív musíme zbavit 98% lidské populace. Zároveň ta zbylá dvě procenta, musí být schopna spolupráce.
01. 08. 2010 | 02:55

xxxx napsal(a):

Pane Sterne,karma. Na souputnika VD,JK aMZ
velmi premyslive. Vyti klonu VK si nevsimejte: neumi to jinak. Vse, co je v rozporu s nazorem VK je od zleho!
Pro klony:
postkomunismus a neoliberalismus ceskeho razeni jedno jsou.Hlavni myslenkovy zdroj
universita v Neapoli a camora.
01. 08. 2010 | 18:25

Hana Sluková napsal(a):

Ztroskotanci a samozvanci. Bohužel slovník pana Šterna ve mně vzbuzuje dojem že sedím na hodině marxismu leninismu. Možná by se neměl tak urputně snažit dát najevo, že je intelektuál, čiší z toho komplex. Jinak se mi to zdá jako pozoruhodné otočení pravicového "intelektuála" (viz životopis) v mírně levicového "intelektuála". Jak už někdo výše napsal, je to guláš.
02. 08. 2010 | 22:52

Petr K. napsal(a):

Ahoj Honzo, na rozdíl od některých zde píšících pravicových naivků a optimistů Ti chci poděkovat, že se snažíš uchopit naši ne zcela ujasněnou a "radostnou" realitu. Problém je v tom, že lidé asi musí nejdřív projít celou kalvárii, aby pak mohli začít svobodně přemýšlet. Zdravím a držím palce!
02. 08. 2010 | 23:07

Gábina napsal(a):

Problém je, že současní levicoví intelektuálové, mezi které opravdu pana Šterna nepočítám, ale třeba jím zmiňovaný pan Bělohradský, kterého si opravdu vážím, se ocitli v pasti intelektuálního výkladu světa. tzv. řecká lež se dnes ukazuje ve své nahotě u řeckých benzínových pump jako pravda. Levicový intelektuálové jsou překvapeni, že se většina přiklonila k pravici a snaží se najít vysvětlení. Patřím ke střední třídě, která dle vyznění blogu "naletěla", ale zajímalo by mě, koho pan Štern, jako bývalý člen ODA volil? Paroubkovu sociální demokracii? Myšlenkově se hlásí ke Špidlovi, jehož působení, musím říct, mi bylo sympatické, ale k ničemu nevedlo. Myšlenky, snahy, touhy jsou hezká věc, ale politická síla je prosadit je věc druhá. Pan Špidla v tomto selhal, mohu říct bohužel, ale zjevně proto, že není politik. Pan Štern správně poukazuje, že politici a úředníci spolykají více z rozpočtu, než sociálně potřební. Ale na druhou stranu eufemisticky předpokládá, že čeští meloucháři nejsou meloucháři :-) a to zase musím říct, že jsou... takže jaký lid, takový politici? trapná pravda
02. 08. 2010 | 23:29

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 08:23

Order Ambien napsal(a):

Good article. Thank you.
http://www.box.net/shared/8guoosaf43
22. 01. 2011 | 02:33

buy priligy napsal(a):

Good article. Thank you.
http://youandsociety.blog.com/2011/01/08/buy-priligy-online
23. 01. 2011 | 02:11

buy xanax napsal(a):

Good article. Thank you.
http://www.buyxanax.350.com
25. 01. 2011 | 01:20

buy tramadol napsal(a):

Good article. Thank you.
http://valium.blog.com/2011/01/04/buy-tramadol
25. 01. 2011 | 18:26

order acticin napsal(a):

Good article. Thank you.
http://orderaciphex.putblog.org/2011/02/02/acticin-online/
03. 02. 2011 | 02:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy