Od normalizace k normalizaci

29. 09. 2009 | 12:23
Přečteno 28487 krát
(Následující článek je reflexí moderních českých dějin a byl psán pro Revue Prostor k dvacátému výročí demokratického vývoje naší země. Omlouvám se za atypickou délku i styl, ale nešlo to jinak.)

České dějiny v druhé polovině dvacátého století pulzovaly s železnou pravidelností v desetiletkách, což bylo určitou výhodou, protože v rámci převážně negativního vývoje udržovaly Čechy v iluzi, že se v dohledné době snad něco změní k lepšímu.

Desetiletky v přehledu
V padesátých letech věřící komunisté jako dominantní síla budovali komunistickou totalitu tím, že likvidovali nepřátelské třídy a pročišťovali společnost k vysněnému ideálu dle stalinistické ideologie importované ze Sovětského svazu. V následující dekádě „zlatých šedesátých“ věřící reformní komunisté napravovali komunistický ideál dle původního Marxe hledáním cest k demokratické podobě socialismu. V sedmdesátých letech dogmatičtí komunističtí kolaboranti normalizovali společnost do poststalinistického reálného socialismu. V osmdesátých letech si občan v rámci jistého uvolnění užíval nevelkých konzumních výdobytků socialismu, pokud navenek zachoval režimu poslušnost.

Sametová slavnost zvonění klíčů rituálně vyprovodila mezinárodně izolovaný režim, disident a exulant spolu s dosud lokajským občanem (Kryl a Gott) mu k tomu zazpívali hymnu. Zesláblý režim se silám pravdy a lásky nikterak nebránil, ti zdatnější a prozíravější si už vyhrnovali rukávy k budování kapitalismu a k velkému rozkrádání. Občanské fórum dovedlo společnost ke svobodným volbám, k politickým svobodám a demokracii. Následující ekonomická transformace, privatizace a restituce přivedly během devadesátých let na svět neoliberální kapitalismus bez přívlastků pod vlajkou neviditelné ruky trhu, který nerozlišuje špinavé a čisté peníze. V plné síle a odpudivé kráse se zrodil mafiánský kapitalismus založený na korupční a klientelistické (pseudo)demokracii, tunelování politiky (opoziční smlouva) a demokratických pravidel. Síly pravdy a lásky se následně pokusily zvrátit tento nepříznivý vývoj (výzva Děkujeme, odejděte! a tzv. televizní krize), ale byly na hlavu poraženy a vytlačeny v rámci jakési postsametové normalizace na okraj společnosti a veřejného života. Vedoucí role ve společnosti se ujala politickoekonomická oligarchie čerpající svou moc z klientelistického propojení politiků napříč stranami a byznysu. Na celém vývoji je pozoruhodná opakující se normalizace společenského života po předchozí revoltě (bláznovství svobody) jako návrat k čemusi standardnímu, normálnímu.

Normalizace a zelinář
Na Husákově normalizaci je zajímavé především to, že byla provedena takřka ze dne na den, a to prověrkami v roce 1970. Všichni občané, komunisté i nekomunisté, byli podrobeni jednoduché otázce: Jak hodnotíte vstup vojsk Varšavské smlouvy? Pokud člověk odpověděl, že se jednalo o bratrskou pomoc, měl vyhráno a zůstal v zaměstnání na svém místě. Komunisté měli trochu složitější proceduru: pokud soudruh selhal a přidal se během takzvaného obrodného procesu ke kontrarevoluci, pak se mohl označením okupace za bratrskou pomoc celkem snadno dostat z bryndy a byl jenom vyškrtnut ze strany. To znamenalo, že nepřišel o práci, ale nemohl zastávat vyšší pozici. Pokud neselhal, ve straně obvykle zůstal. Ale jestliže komunista či nekomunista po pravdě řekl, že šlo o okupaci, byl zařazen mezi nepřátele lidu a nemilosrdně potrestán on i jeho rodina. Lidé často nedokázali říci tak očividnou lež, a tak se ze strachu snažili o různé lingvistické manévry typu „rozumově to chápu jako pomoc, ale citově jsem se s tím nevyrovnal“ a podobně. Ovšem i v takovém případě byla prověrková komise nemilosrdná.

Nešlo zdaleka o první prověrky během komunistického režimu. Režim pravidelně pořádal takové „průzkumy bojem“, aby mohl oddělit zrno od plev. Například během procesu s Miladou Horákovou museli všichni podepsat rezoluci žádající její smrt. Kdo nepodepsal, byl vyhozen z práce, dostal záznam do kádrových materiálů a byl navždy poznamenán. Lidé měli v důsledku čistícího společenského mechanismu vypálen v duši cejch. Prověrky v roce 1970 je rychle vzpamatovaly ze svobodného bláznovství roku 1968 a občané naskočili zpět do totalitního vzorce lokajské poslušnosti.

Lež o okupaci jako bratrské pomoci byla tak očividná, že ji nikdo nemohl brát vážně. To byla novinka, protože dosud režimu záleželo na tom, aby se občan ztotožnil s tím, co měl odsouhlasit. Požadavek trestu smrti pro Horákovou bral režim vážně a nesnesl by pomyšlení, že většina lidí souhlas předstírá. To nové spočívalo v tom, že režim už nežádal vnitřní spřízněnost a přesvědčení, ale naopak o to větší vnější poslušnost. Režim měl špatné zkušenosti s těmi, kdo věřili v komunistickou budoucnost a nakonec v jejím jménu chtěli demokraticky reformovat samotný režim. Měl raději oportunisty a lidi bez názoru. O to větší lež jim naservíroval ke lhaní. V té době nebylo větší lži než to, že okupace je bratrská pomoc. Normalizátoři s gustem podrobili občany ponižující proceduře vyslovení takové epochální lži, protože tím spíše to zlomilo páteř většině občanů, což položilo dobré základy pro dlouhodobé lokajství.

Jenže režim možná nedocenil váhu toho, že rezignoval na vnitřní přesvědčení občanů. Obludnost lži o okupaci jako o bratrské pomoci vrhla stín zásadní nedůvěry na celou pracně budovanou ideologickou stavbu komunistického režimu. Jestliže režim založil svoji existenci na evidentní lži a vzdal se tím jakékoliv legitimity kromě hrubé síly, pak se nutně celá jeho konstrukce dosud zakládaná na vlastnictví pravdy o dějinách zhroutila jak domek z karet. Zůstala jen hrubá síla opřená navíc o okupační vojenskou moc. Povaha režimu se prudce změnila. Václav Havel si v roce 1976 ve své eseji Moc bezmocných položil otázku, proč zelinář dává při oficiálních výročích do výlohy mezi mrkev a petržel cedulku s nápisem „Proletáři všech zemí, spojte se!“. Dává ji tam proto, že opravdu chce, aby se proletáři spojili? Má snad pocit, že jsou nějak málo spojení a je tím natolik zneklidněn, že je k tomu cedulkou vyzývá? Havel odpovídá, že pravděpodobně ne. Zelináři jsou proletáři celkem ukradení a cedulku tam dává, protože mu to nařídili nadřízení, tedy režim. Režimu je také jedno, co si zelinář o proletářích a jejich spojování myslí. Dokonce pravděpodobně velice dobře ví, že zelináři jsou proletáři šumafuk.

Zelinář tím, že cedulku s proletáři do výlohy umístí, dá najevo, že respektuje přání režimu. Je to znak poslušnosti zelináře a režim tak snadno zjistí, zdali je v pořádku nebo zdali s ním budou nějaké problémy. Celý ten systém dávání cedulek do výloh je signální soustavou poslušnosti (eventuelně neposlušnosti) všech občanů. Dokud zelináři (občané) budou dávat cedulky s proletáři do výloh, má režim jistotu, že má vše pod kontrolou. Zelinář ví, že režim nijak netrvá na tom, aby se zelinář s proletáři nějak trápil. Oba, režim i zelinář, vědí, že jde jen o vnější znak poslušnosti. Z hlediska pravdy je přání, aby se proletáři spojili, bezcenné. Je to bezcenná lež, protože režim netrvá na tom, aby zelinář věřil v prospěšnost spojení proletářů. Posttotalitní režim rezignoval na skutečné přesvědčení zelináře.

Komunistický pán si původně osoboval vládu nad zelinářem (rabem) z důvodu dějinného plánu vybudování komunismu, k jehož realizaci byl zavázán vlastní ideologií historického materialismu. Tento plán založený – jak režim věřil – na vědecké teorii, mu dával morální sílu a vůli k činu. Pražské jaro v roce 1968 a následná okupace podlomily dějinné odhodlání. Namísto dějin se pán spokojil s ovládnutím přítomnosti. Koneckonců je-li pravdou to, co je napsáno v marxisticko-leninských dílech, pak komunismus přijde tak jako tak, ale pán si může také trochu užít a dějiny nechat na potom. Zelinář byl ochoten respektovat násilí, ale odmítnul se nechat oblbovat. Na znejistělém komunistickém pánovi si vynutil svobodu myšlení ve svém soukromí. Zelinář vstoupil jako subjekt do českých dějin, jelikož se odpoutal od substance společenského řádu (komunistického režimu) jako autonomní jednotka s vlastní duší a právem na nezávislý domov. Co si říkáme doma, do toho režimu (škole, úřadům, StB) nic není. Právo na soukromí výměnou za formální loajalitu a rezignaci na společenskou dimenzi se stalo nepsanou společenskou dohodou.

Charta 77
O tom, že Charta 77 bude paralelní polis (termín Václava Bendy a Petra Uhla definující alternativní nezávislou obec uvnitř vládnoucí dominantní společnosti), se rozhodlo v lednu a únoru 1977, tedy krátce po jejím vzniku. Tehdy došlo na ÚV KSČ přes 14 000 rezolucí pracujících odsuzujících Chartu 77, aniž by se seznámili s jejím textem. Tyto rezoluce pocházející z drtivé většiny podniků reprezentativně pokryly celou společnost. Ve zprávě předsednictva KSČ se uvádí, že ve dvou případech se stalo, že nějaký pracující žádal, aby je seznámili s textem Charty, jestliže ho mají odsoudit. Slovy dva lidé z patnácti milionů odmítli podstoupit tento ponižující postup, který jde mimo jakákoliv civilizační hlediska. Oficiálně uznávaní umělci, vědci, pedagogové a akademici se připojili jmenovitě podpisem tzv. Anticharty s výmluvným názvem Zaprodanci a ztroskotanci, která není jen pouhým odmítnutím Charty, ale hnusným spíláním na adresu chartistů. Režim jejich jména demonstrativně uváděl v hlavním stranickém deníku. A opět jen hrstka odmítla. Drtivá většina Čechů a Slováků usoudila, že Charta jim nestojí za to, aby si kvůli ní jakkoliv pálili prsty. Důvodem nejspíš bylo, že jim téma Charty – porušování lidských práv – bylo lhostejné, ve svých životech se bez lidských práv zřejmě obešli.

Chartisté se často divili, proč režim spustil proti Chartě 77 takovou kanonádu. Pokud by ji jenom tiše pronásledoval jako dosud všechny opoziční aktivity, nebyla by vzbudila takovou pozornost. Režim ale věděl, co dělá. Od prověrek v roce 1970 uplynula dlouhá doba a režim si nebyl jist, nakolik ještě platí jejich výsledky, nakolik může důvěřovat morální volbě učiněné v jejich rámci obyvatelstvem. Totalitní režim neměl k dispozici nezávislé sociologické průzkumy, které by ho informovaly o náladách a stavu mysli obyvatelstva. Měl jen fízlovská hlášení, kterým příliš nevěřil, a zprávy od stranických organizací, které byly modifikovány, aby se nahoře líbily. Charta mu vlastně přišla vhod, protože poskytla nové a aktuální téma pro morální volbu. Tentokrát nebyl režim tak důsledný a nespustil individuální prověrky, ale stačily mu rezoluce pracovních kolektivů a podniků. Nicméně výsledky ho uklidily, evidentně se žádná masová revolta nechystala.

Chartisté přišli s pojetím dodržování lidských práv v roce 1977 do konsolidované a normalizované situace fungující společenské dohody mezi režimem (komunistickým pánem) a zelinářem. Zelinář dostal právo na soukromí za předstíranou uvědomělost a nehodlal riskovat nevelké socialistické konzumní benefity za angažmá ve věci, která neměla šanci na úspěch. Zelinář se stále velmi bál režimu, jehož sílu rozhodně nepodceňoval. Proto ho ani ve snu nenapadlo připojit se k aktivitě Charty 77.

Je zajímavé, že uvnitř disentu se vytvořila názorová platforma realistů okolo Petra Pitharta a Bohumila Doležala, která vyzdvihla soukromnický postoj zelináře převažující ve společnosti a formulovala i jeho jistý morální étos. Pithart v eseji Jakoby definuje tradici poctivých a pracovitých Čechů, kteří už z dob habsburské monarchie „prací drobnou“ postupně podemílají nedemokratické mocenské a politické poměry (které jsou jinak nad jejich síly), a tím pracují na jejich konečné zkáze a svém osvobození. Navazuje tak na Havlíčkovu a Masarykovu „práci drobnou“. Pithart věřil, že samotná poctivost a řádnost práce změní poměry, aniž by bylo nutné otevřené politické vystoupení. Iluzívnost této teorie byla zjevná. Z legrace jsme tehdy říkali, že práce drobná málo platná.

Dějinný význam Charty 77 byl především mezinárodní, Charta se stala součástí křížového tažení Spojených států za dodržování lidských práv. Spojené státy v otázce lidských práv našly konečně vítěznou ideu pro svoji politiku. Zadržování komunismu, které do té doby dominovalo zahraniční politice USA, bylo příliš statické a nebudilo nadšení. Zatímco lidská práva reprezentovaly hodnoty, „pro něž stálo za to trpět“, jak napsal před svou smrtí spoluzakladatel Charty, filosof Jan Patočka. Patočka tehdy neobyčejně pronikavě pochopil dějinný význam lidských práv a jasnozřivě předpověděl jejich vítězství nad instrumentální technickou politikou. Všeobecná univerzalita lidských práv stojících nad politikou a režimy napomohla k vítězství Spojených států nad komunistickým blokem. Svět také po pádu komunistického bloku do značné míry díky politice lidských práv uznal legitimitu jejich vedoucí role ve světě.

Sametová revoluce
Jako prověrky v roce 1970 naráz zahájily éru normalizace, tak sametová revoluce ze dne na den tuto éru ukončila. Zelinář vstoupil na náměstí opanován krátce sváteční dějinnou euforií, aby na znamení radosti nad koncem dávání cedulek do výlohy zacinkal klíči. Skandováním „Miloši, končíme!“ zelináři posměšně oznamovali generálnímu tajemníkovi komunistické strany, že už žádné cedulky nebudou, že normalizace skončila. A Miloš s tím zase neměl tak velký problém a bez velkého odporu odevzdal moc zástupcům cinkajících davů. Zelinář a chartista se na krátký čas spojili v jeden celek, v subjekt sametové revoluce. Symbolicky to vyjádřil duet nejpopulárnějšího režimního zpěváka Gotta a disidentského písničkáře Kryla, v němž zapěli dojatému shromáždění státní hymnu.

Když jsem kandidoval do prvních svobodných voleb, hlavním kritériem kvality kandidáta bylo, jaký projevil odpor proti bývalému režimu. Na slyšení v krajských předvolebních primárkách Občanského fóra kandidáti líčili především své antikomunistické zásluhy. Na jejich základě se pak umístili na adekvátním místě kandidátky. Do života zelináře opět vstoupily dějiny, tentokrát ne jako tragédie (srpen 1968), ale jako svátek, slavnost a radost. Zelinář na chvíli uvěřil, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí (jak znělo heslo vůdce sametové revoluce Václava Havla). Omylem toho hesla nebylo, že by snad pravda a láska neměly zvítězit, to se nakonec také někdy stává. Omylem bylo přesvědčení, že lež a nenávist jsou největšími nepřáteli pravdy a lásky jen proto, že jsou jejich přirozeným opakem. Daleko většími soupeři pro pravdu a lásku jsou však moc, osobní či skupinové zájmy a peníze. A to nikoliv proto, že by s pravdou nebo láskou bojovaly, ale proto, že snižují jejich význam a vytlačují je z horizontu člověka. Společnost nemůže být trvale založena na lásce a pravdě, karneval musí jednou skončit. A tak se zelinář po krásném mejdanu zase vrátil do všedního života. Politika se od hlásání pravdy a lásky nasměrovala k penězům, moci a zájmům.

Neviditelná ruka trhu
Koneckonců Občanské fórum nebylo tak naivní, aby se domnívalo, že politiku lze dělat jen na mravních principech. Chápalo se jako dočasné přístřeší protikomunistických sil, které po svobodných volbách předá moc do rukou standardních politických stran. Jenže k tomu už nedošlo, protože krátce po sametové revoluci, která místo totality přinesla demokracii, vypukla další postsametová revoluce nazvaná ekonomická transformace, a to přímo v řadách Občanského fóra. Přinesla kapitalismus a panství soukromého vlastnictví. I když ji nedoprovázelo takové spontánní jásání davů, vzbudila u značné části společnosti velké nadšení a podporu. Vize snadného zbohatnutí z privatizace, z rozdělování majetku na celé generace dopředu a z možnosti podnikání jako nového druhu seberealizace a životního programu byla pro zelináře neobyčejně atraktivní. Dalo by se říci, že skutečná změna, která se ho bytostně dotýkala, pro něj nastala až v tuto chvíli. Alespoň pro ty zelináře, kteří měli dobrodružnou podnikatelskou povahu.

Princip podnikání na bázi soukromého vlastnictví nabízel celý svět k dispozici pro individuální aktivity. Od této chvíle se předmětem dobývání mohlo stát cokoliv, co lze získat za peníze. Zbožím se stal veškerý myslitelný svět. Domovy jako nemovitosti, krajina jako stavební parcely nebo zemědělská půda, lidé jako potenciální zaměstnanci, politické strany jako klíč ke státním zakázkám – to vše bylo náhle k dispozici jednotlivému soukromníkovi, pokud na to měl příslušný kapitál. Zelinář se ze svého krámku s výlohou, kam dával cedulky o spojení proletářů, vydal dobývat svět. Náhle se před ním, do té doby bezvýznamným kolečkem v soukolí, otevíralo panství nad statky a lidmi. A nemusel kvůli tomu vstupovat do partaje, stačilo, když si sehnal úvěr v bance. To bylo daleko víc než „jen“ politické svobody, které nabídla sametová revoluce.

Postmoderní svět vědotechnicky zabezpečené existence je nudný, neskýtá žádné velké dobrodružství. Jedno z mála dobrodružství, které nabízí, je podnikání. Na podnikání je dráždivé především to, že si hraje s osudy dalších lidí. Podnikatel zatahuje do svých plánů další osoby (zaměstnance), s nimiž vstupuje do rulety života hrané dle pravidel neviditelné ruky trhu. Podnikání nikdy negarantuje jistotu úspěchu. Výsledek podnikání je vždy pouze pravděpodobný a principiálně riskantní. Nicméně zelinář-podnikatel se i s riziky danými tržním mechanismem nabídky a poptávky stává do jisté míry pánem svého osudu. Dokud je úspěšný, vládne mikrosvětem své firmy a svých zaměstnanců a stává se reálně zodpovědným za svůj život. Dle hesla pravicových stran svojí iniciativou ručí sám za sebe a stává se tak svobodný. Svobodný jinak než jen jako nositel politických práv a svobod, svobodný ve smyslu relativní existenční nezávislosti na světě a společnosti.

Václav Klaus se jako vůdčí element a věrozvěst postavil do čela této kapitalistické revoluce a vysloužil si navždy nesmírnou vděčnost zelinářů-podnikatelů, subjektů této revoluce. Dějinných otěží se po krátké vládě chartistů ujali pravicoví radikálové. Jejich heslem byl kapitalismus bez přívlastků, odmítali rozlišovat špinavé peníze, uznávali právo chytřejšího (podnikatelskou hantýrkou řečeno vychcanějšího) a silnějšího, a tedy odmítali všechna pravidla ve jménu pravidla jediného – neviditelné ruky trhu. Trh, jediný rozhodčí, řídící se objektivním zákonem nabídky a poptávky, semele poctivé i nepoctivé podle kritéria úspěchu, které je jediné spravedlivé a nakonec vždy přináší světu dobro. O dobru se nemluví, to se děje tiše nad námi pomocí neviditelné ruky.

Pravicové radikály nevzrušovaly gigantické podvody spáchané během privatizace i po ní, zejména v bankovním a finančním sektoru. Neviditelná ruka trhu neúprosně pročistí ekonomiku, oddělí zrno od plevele, neboť jen řádný hospodář vydrží, zatímco tunelář a zloděj, který se nezbaví svých návyků, dlouhodobě nepřežije. Ministr pro privatizaci přiznal, že privatizace byla útěkem před právníky, protože právníci by ji zablokovali. Jiný pravicový ideolog žertoval, že nejlépe by bylo zhasnout a nechat proběhnout divokou privatizaci rozkradením. I když to byly nadsázky, odráží se v nich vnitřní povaha postsametové revoluce.

Této éře dominovala ideologie Michaela Nowaka o demokratickém kapitalismu, v němž jsou všichni více či méně kapitalisty-podnikateli. Zřídla podnikatelských možností se nakrátko otevřela, zelinář-podnikatel snil svůj sen o zbohatnutí. Jenže zakrátko přišlo tržně ekonomické vystřízlivění dle zákona nabídky a poptávky. Zelinář procitnul ze sna o demokratickém kapitalismu (všichni lidé kapitalisty jsou), zjistil, že být kapitalistou je privilegium pro velmi malou část společnosti. Ukázalo se, že podnikání není zas až takovým dobrodružstvím, zvláště pro drobné podnikatele a živnostníky. Zelinář byl a zůstal malou rybou, o kapitalistické dráze si mohl nechat dál jen zdát. Pokud přežil jako podnikatel, tak coby živnostník nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). A to zas takové dobrodružství nebylo. Hlavní kapitalistické privilegium: disponování lidmi a věcmi v rámci podnikatelského plánu, a tedy uplatňování moci nad nimi, zůstalo jen úzké elitě. Zelinář upadl do letargie. Sny o podnikání a zbohatnutí jsou ty tam, politika ho nezajímá.

Je pozoruhodné, jak je model sobeckých a racionálních jedinců (homo economicus) sledujících své vlastní zájmy, ale vcelku směřujících pozitivním směrem, blízký Havlovu zelináři vědomě rezignujícímu na společenské angažmá. Stejně tak je to velmi podobné práci drobné řadového Čecháčka z dob habsburské monarchie. Jakoby podstatou našich dějin byla z nouze ctnost: Individuálním sobectvím ku prospěchu celé společnosti!

Postsametová normalizace
Nástup podnikání na bázi soukromého vlastnictví jako dominantního pilíře ekonomiky a společnosti prudce změnilo společenské poměry a vztahy. Kapitalismus ihned prokázal nesrovnatelně větší produktivitu a efektivnost, než měl dosavadní socialistický systém. Země se měnila k lepšímu ze dne na den a v životní úrovni pomalu ale jistě začala dohánět vyspělý Západ. Ale individuální podnikání není jen uvolněním osobní iniciativy podnikatele- kapitalisty, ale též otevřením prostoru velké moci kapitalisty v majetkovém okrsku jeho vlády nad lidmi a věcmi. A to moci nekontrolované a pro nastupující poměry zcela nové. Jako protiváha zneužívání takové moci se v civilizované společnosti staví silná moc státu v rámci vlády zákona a vynucování závazných pravidel pro všechny. Jde o to, aby peníze a moc bohatým podnikatelům neumožňovala privilegované postavení před zákonem. Víme dobře, že kapitalismus ve třetím světě, kde je slabý stát a vládne korupce, je džunglí a vládou silnějšího. Bohužel pro nás, moc kapitálu byla nad slabé síly mladého demokratického státu. Málo placení úředníci a policisté se stali snadnou kořistí novodobých zbohatlíků.

Politické strany nezůstaly pozadu a proměnily se v komerční organizace obchodující s vlivem, státními zakázkami a teplými místečky ve státní správě. Navíc samotný politický vývoj nahrál zrodu klientelistického politického prostředí, protože v rámci opoziční smlouvy byla zrušena zeď mezi vládou a opozicí a dvě nejsilnější strany se spojily ke společnému kradení a loupení. Podsvětí a jeho mafiánské struktury se propojily s politikou, vystoupaly do nejvyšších pater společnosti a staly se součástí politického rozhodování.

Proti tomuto vývoji se zvedly dvě občanské bouře vedené bývalými exponenty pravdy a lásky, kteří stále snili svůj sen o svobodné občanské společnosti. Nejprve Děkujeme, odejděte! a poté televizní krize ukázaly, že duch listopadu 89 sice stále intenzivně žije, ale v reálné politice nemá šanci. V těchto dvou excesech se vzedmula vlna pravdy a lásky, ale reálpolitikům stačilo jen vydržet, až vlna opadne, a bylo hotovo. Tímto se síly pravdy a lásky v podstatě vyčerpaly a zelinář, který stejně měl vždy blíž k principu zisku a chamtivosti, zamával disidentovi na rozloučenou a pustil si nový díl Ordinace v růžové zahradě.

Hlavní role se ujal nový hráč na dějinné scéně – politickoekonomická oligarchie. Po skončené privatizaci tu na trhu dějinných příležitostí zůstalo ještě další měkké masíčko ke zhltnutí: politické strany a stát jako velká obchodní příležitost ke zbohatnutí na úkor celé společnosti. Jak to s pedantickou, vědecky přísnou důsledností popisuje text politologa Michala Klímy, politické strany se proměnily v instituce, které předstírajíce politickou činnost ve skutečnosti „skrytě obchodují získanou politickou moc a vliv“.

Politické strany se staly (jak mi smutně přiznal jeden kdysi významný člen ODS) agenturami na získávání státních a veřejných zakázek a významných fleků ve státní správě. S jistou nadsázkou lze říci, že funkcionáři politických stran jsou spíše podobni realitním makléřům než politickým pracovníkům. Dnes jsou lidé dokonce placeni za předstírané členství v politické straně. Za takto utracené statisíce se političtí obchodníci dostanou k rozhodování o miliardách na úrovni kraje nebo měst. Politické programy a koncepce se staly jakýmsi šidítkem pro voliče, kteří bláhově volí tu či onu (pravou nebo levou) koncepci, aby pak v praxi obě hlavní strany dělaly v podstatě tutéž politiku. Ideologický obsah politiky vůbec není podstatný, ten je tu jenom jako, podstatné je využít a „zobchodovat“ politický vliv a rozhodování.

A co zelinář? Ten na politiku kašle, protože dávno ví, že politika byla, je a bude stejně svinstvo. Obloukem dospěl k výchozímu bodu. Ale jednu výhodu to má: cedulku s nápisem „Kapitalisté všech zemí, spojte se!“ už do výlohy dávat nemusí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

zcelazbytecný napsal(a):

Většině nekomunistů nikdo otázku nedával. Aspoň těm,co prostě vytvářeli hodnoty.
Tak jakýpak každý a všichni.
29. 09. 2009 | 13:15

radek napsal(a):

autor

smutné konstatování 20 let po revoluci...
29. 09. 2009 | 13:24

LEVAK napsal(a):

Mám silné pochyby,že pan Štern zde v minulých letech žil jinak by věděl,že zelináři,řezníci,vedoucí Mototechen,doktoři,vedoucí bytových odborů,předsedové bytových družstev etc. byli skuteční mocipáni za normalizace přes své obhospodařované "dvorky" zajistili vše potřebné napříč politickým spektrem.Právě pro zelináře a taky řezníky byla revoluce velkým rozčarováním a taky je dodělal vznik supermarketů.
PS:Jeden z vedoucích Mototechny prodávál např.Škodu 120 za úplatek 5000Kč do jeho kapsy.Dnes fňuká jak Viktorka u splavu,že byl diskriminovaný protože nebyl ve straně!Když přišla do Zlína první Felicia tak se domluvil s Čubou a udělali na Dostihovce velké "mecheche".Pozvali vedení OV KSČ,ONV,OV SSM,OV Národní fronty,OV ČSL etc.V programu byl taky možnost pro každého účastníka,objetí jednoho kolečka v nové Felicii po dostihovce.
PS:Většina těch starých zelinářů už dělá něco jiného,třeba úředník na magistrátu či jinde!
29. 09. 2009 | 13:25

mirka napsal(a):

Dodátek,
novinářská ekika je o nekolik řádů nižší, bývalí disidenti bojující za odzbrojení světa za peníze světových výrobců zbraní bojují za jeho vyzbrojení.
To co bylo pro nacisty "židovské", je pro dnešní ekononacisty "sociální"
socialismus je strašidlo obcházející naši společnost jako dříve světový imperialismus.
29. 09. 2009 | 13:28

Carlos V. napsal(a):

V nadpisu je vice pravdy ney ve clanku.

Vrati se nekdy zlata svobodna devadesata leta ?
29. 09. 2009 | 14:06

Holubář napsal(a):

LEVAK:
Není to sice moc důležité, ale neobjevila se Felicie na trhu až "po převratu?".
My jsme fasovali v Československém rozhlase hromadně fungl nové favority až někdy v roce 1990 nebo 1991, tak si myslím, že si model pletete. Ale opakuji - moc důležitá tahle výhrada není, to jen tak pro pořádek.
Holubář alias Hnidopich
29. 09. 2009 | 14:07

Máxima napsal(a):

Je zajímavé si také přečíst "Analýzu 17. listopadu" od politického a snad úmyslně zapomenutého publicistu Miroslava Dolejšího... velmi poučné...
29. 09. 2009 | 14:30

jozka napsal(a):

Holubari, treba neni felda jako felda...
29. 09. 2009 | 14:50

tomas.p napsal(a):

Zeleninu dneska dělají vietnamci, politiku bývalí zelináři, nakilo brambor, půl kila hlíny.
29. 09. 2009 | 14:52

SuP napsal(a):

Pane Šterne -
Dal jste si s tím určitě dost práce, ale takhle jak je to příliš dlouhé, budeme to číst halabala. A to je škoda A diskuse bude podobná. A to je taky škoda.
29. 09. 2009 | 15:09

Admirál napsal(a):

Pane Šterne rád bych podotknul, že sice máte pravdu, když říkáte "Síly pravdy a lásky byly na hlavu poraženy a vytlačeny v rámci jakési postsametové normalizace na okraj společnosti.", ale zapomínáte dodat, že si za to ale spoň vzheldem k části občanů mohou sami.

K pravdě a lásce se připojilo "humanitární bombardování, většina z party se omočila v ohavnosti nesoucí název Bushova politika a tím se vlastně absolutně zpronevěřili svému hlavnímu ideovému východisku: že totiž všeobecná univerzalita lidských práv stojících nad politikou a režimy.

A tak mi ani není osudu "bojovníků pravdy a lásky" líto.

Jinak pane Šterne s tou politickoekonomickou oligarchií je to přesný. Bohužel ti ale na zacinkání klíčů neutečou. Daří se jim, jsou při chuti, mají v ruce všechny mocenské prostředky.
29. 09. 2009 | 15:27

zdesta napsal(a):

Levák. V roce 1970 na prvního máje seděl diskriminovaný Lojza S.na tribunce u parku s komunistickou elitou a náléval sovětským lampasákům slivovici.Zřejmě se jim chtěl pomstít a zničit jim játra.
29. 09. 2009 | 17:33

Al Jouda napsal(a):

Je to hezky a pravdivě popsán současný stav naší společnosti. Teď by to chtělo další článek s návrhem jak to napravit. Jeden návrh bych měl : Domluvit se všichni poctivci na tom, že budou volit jednu neparlamentní stranu, ve které nejsou profláknutí političtí bafuňáři /např. Věci veřejné).
29. 09. 2009 | 17:36

rekapito napsal(a):

to je autorem kriticky přepsaná nějaká novodobá středoškolská učebnice? Ač jsem v této zemi žil -nic podobného jsem nikdy nevnímal.O Miladě Horákové a Chartě 77 jsem se poprvé dozvěděl zhruba okolo r.1992 z častého psaní o nich v novinách Mladá fronta.Jaktěživ nepamatuji,že by kdokoliv z lidí kdy o nich předtím cokoliv věděl a slyšel.
V letech 1990-95 jsem viděl řadu lidí tvrdit,že začali podnikat,ale většinou byli na pracáku nebo hledali místo zaměstnance,které dosud nenašli.Životní úroveň jsem viděl jen a jen padat u všech.
Přidal byh roli pojmu:osobnost.Uvedu příklad:se zpožděním asi 15 let jsem viděl v televizi projevy M.Zemana z r.,věnované ostré kritice českého lékařství zpětně.Ale chybí mi jeho vystoupení na podobné téma zpětně za posledních dvacet let.2009-1989.Prostě už není v roli laciné mlátičky před rozjásaným davem.
29. 09. 2009 | 18:28

rekapito napsal(a):

opravuji "bych", r.1990 (Myslím Zemana)
29. 09. 2009 | 18:29

Nestranný pozorovatel napsal(a):

Síly pravdy a lásky?
"Nejprve Děkujeme, odejděte! a poté televizní krize ukázaly, že duch listopadu 89 sice stále intenzivně žije, ale v reálné politice nemá šanci. V těchto dvou excesech se vzedmula vlna pravdy a lásky, ale reálpolitikům stačilo jen vydržet, až vlna opadne, a bylo hotovo. Tímto se síly pravdy a lásky v podstatě vyčerpaly ..."
Mé průzkumy (na vzorku 2000 obyvatel) ukazují souhlas s podstatnými změnami ve službě veřejné u 66 procent českého obyvatelstva. Schází ale organizátor k provedení změny. A článek o tom, jak změnu provést, mi na tomto webu nikdy nezveřejní.
29. 09. 2009 | 18:58

argun napsal(a):

Pane Šterne, napsal jste výborný text, zatím asi nejlepší, který jsem na téma oslavného třeštění k dvacetinám četl. Byť ne se vším bych bezvýhradně souhlasil, ale to je asi normální. Jaký to rozdíl co do znalosti tématu i hloubky zamyšlení se oproti moralstnímu fňukání profesora Hořejšího na totéž téma.
29. 09. 2009 | 19:10

:) napsal(a):

otazka je, zda byla sance na jiny vyvoj. mozna v malickostech, ale obecne ne. totalne rozbourana a buldozerem komunismu udusna spolecnost, ktera musela zacit od nuly se prilis jinak vyvijet nemohla.

20 let je malo. po dlasich 20 letech uvidime. Ceske zeme potrebuji cas na zahojeni. destrukce komunismu byla rychlejsi, nez je mozna obnova. skody napachane na narode jsou nedozirne.

podivejte se, kolik problemu je nutno stale resit. a kde ty problemy maji koreny? kdo nam soudcuje, vladne, urednici??

ti, co vyrustali za socialismu. rakovina je ve spolecnosti porad.
29. 09. 2009 | 19:21

Ládik napsal(a):

Zelinář se taky může na všechno vykašlat a jít na pracák. Až tam budou všichni kromě Škromacha, co potom?
29. 09. 2009 | 19:43

yorick napsal(a):

Vzato kolem dokola, pěkně zformulováno, leč nic objevného, nic, co by nebylo obecně a bez rizika známo a sdělitelno. Nicméně zpočátku jsem měl tento blog za sdělení vážně míněné, až do věty začínající odstavec takto: "Václav Klaus se jako vůdčí element a věrozvěst postavil do čela této kapitalistické revoluce a vysloužil si navždy nesmírnou vděčnost zelinářů-podnikatelů,".... Teprve pak mi došlo, že je to zelinářská humoreska, kterou nemá smysl dál číst.
29. 09. 2009 | 20:50

světoobčan-ateista se zálibou v cynismu napsal(a):

"Jakoby podstatou našich dějin byla z nouze ctnost: Individuálním sobectvím ku prospěchu celé společnosti!"

Tohle je ovšem princip kapitalismu na celém světě a v celých dějinách. Alespoň to tak tvrdí každá učebnice ekonomie, která byla za posledních nejméně dvě stě let napsána.
Není to české "špecifikum". To jen z české kotliny občas některé věci vypadají, jako že jsme v něčem na světě jediní a že Česko je pupkem světa.
Ale to nic, ono to furiantské přesvědčení o vlastní vyvolenosti Čechů obvykle brzy opadne s protaženým obličejem. Ať už to byla klausovská představa o českém premiantství v čele transformujících se ekonomik v 90.letech, která jakoby Česku (a jeho politikům) zdánlivě poskytovala jakási privilegia v povinnostech rozpočtové a finanční disciplíny, což vše i s iluzemi smetla finanční krize 1997-99. Anebo jako teď v posledních týdnech vzala za své představa určité duševně zpracované části politického spektra a voličstva o jakési "vyvolenosti" a protekci Česka jakožto (opět) jakéhosi "premianta" (z nějakého neznámého důvodu) v očích a agendách USA. Taky po takových iluzích opět nezbylo nic, jen oči pro pláč pár naivních furiantů.

Jinak řečeno, ani heslo "Individuálním sobectvím ku prospěchu celé společnosti" není českou specialitou - jen se (bohužel) opět probouzíme z jedné z našich iluzí, anebo iluzí našich "elitářů", že na něco má opět jednou Česko a jeho společnost oproti celému zbytku světa jako jediné patent.
Ve skutečnosti jsme se vrátili o sto let zpět, odkud jsme vzešli, reps. naši prapředkové. Bohužel, nijak zvlášť jsme se nepoučili z celé té doby mezi tím - a nic moc jsme si z ní nevzali. V podstatě česká společnost ztratila sto let dějin otálením a pokusy, ze kterých se nejen nepoučila, ale vrátila se do stejného bodu, odkud vyšla. Tomu se obvykle říká totální ztráta.
29. 09. 2009 | 21:19

Pípa napsal(a):

Z lejna bič neupleteš, a když upleteš nezapráskáš. Když zapráskáš tak jenom sebe.

Tenhle národ na víc prostě nemá. Tak co pořád nad tím bádat.
29. 09. 2009 | 21:22

Korn&Lábus napsal(a):

"Ládik napsal(a):
Zelinář se taky může na všechno vykašlat a jít na pracák. Až tam budou všichni kromě Škromacha, co potom?"

No asi budou všichni stát na pracáku a říkat si "Možná přijde i Škromach".
29. 09. 2009 | 21:30

Quinlan napsal(a):

Zajímavý článek. Díky za něj. Zelináře chápu (doufám správně) jako metaforu. Autor mi v článku dal pár facek, které jsem možná už dávno potřeboval. V tom "Zelináři" jsem se totiž dost našel.
29. 09. 2009 | 21:36

světoobčan-ateista se zálibou v cynismu napsal(a):

Jen drobnost - možná že by bylo bývalo přiléhavější než použít postavu "zelináře" použít třeba postavu "právníka" (ať už dostudovaného, nedostudovaného, s titulem vyslouženým studiem nebo koupeným...).
Zdá se mi totiž, že takových je v této zemi nějak nápadně víc, než zelinářů...zelináře aby dnes pohledal!

Jinak s článkem víceméně souhlasím, ač nijak zvlášť nadšeně. Jenže co - emoce pryč. Ve světě nevymahatelnosti práva, korupce, právního klientelismu a všzudypřítomné politickoobchodní mafie působí jakékoli emoce směšně. V této "post-totalitní" společnosti platí víc než co jiného jen to, že kdo si věci příliš bere, morálně se nad něčím pohoršuje nebo se zkrátka jakkoli emocionálně angažuje, je tím, kdo drží Černého Petra. A tím, kdo z dlouhodobého pohledu na tom pouze prodělá. Být nějakým "konzultantem" v oblasti asertivity nebo manažerského myšlení, asi bych to formuloval jako "překonejte překážky (včetně emocionálních či morálních), které nosíte v sobě".
29. 09. 2009 | 21:58

tvrdý karel napsal(a):

Vzchopit se imperativ roku 2010!
29. 09. 2009 | 21:59

sustak napsal(a):

Není o čem diskutovat.v článku je obsaženo vše.Díky.
29. 09. 2009 | 23:41

Milan napsal(a):

Dobrý den,
nějak Vám uniklo to nejpodstatnější.
Vznik a účel prognostického ústavu.
30. 09. 2009 | 00:19

yara napsal(a):

ČR měla smůlu, že zde nebyli politici a osobnosti třeba šp. Felipe Gonzálese a Krále Carlose I., kteří byli vzdělaní a moudří lidé a hlavně pracovali na rozvoji země po Frankově vládě.
U nás se dostali k moci političtí oposmlouvači, hokynáři a amatérští ekonomové a výsledek
už všichni známe. Cesta z tohodle marastu bude dlouhá a bolestná.
30. 09. 2009 | 00:30

addawounding ios napsal(a):

Vyresi to jen a pouze revoluce a asi musi byt tvrdsi nezli byla ,48 a to vlastne zadna nebyla neb jsme si to zvolili jiz 1946 . Klema jen vycistil chlev a chlev se musi cistit znovu
30. 09. 2009 | 03:08

Miroslav Ottomanský napsal(a):

Článek je výstižný. Zůstává otázka: Proč občané, kteří se mohou svobodně rozhodnout, jak bude jejich stát vypadat, volí bezmyšlenkovitě mafii? Proč netrvají na dalším vývoji demokracie směrem k větší otevřenosti a "přímosti"? Nejsou "svobodné volby" pravidelně manipulovány, když kupř. v Praze volí 80 procent lidí Bémovu ODS, která se za posledních 10 let ztrapnila více než kterákoli jiná partaj v EU (co když se jedná o podvod a ústřední volební komise je podplacena stejně jako agentury provádějící průzkum veřejného mínění)?
30. 09. 2009 | 04:59

Pamětník napsal(a):

Trefně napsané hodnocení českého politického vývoje, až na některé nepravdy, například ta o Miladě Horákové: ...... Říká, že: " Například během procesu s Miladou Horákovou museli všichni podepsat rezoluci žádající její smrt. Kdo nepodepsal, byl vyhozen z práce, dostal záznam do kádrových materiálů a byl navždy poznamenán." ... J. Štern je narozen v r.1953 a tak si to o procesu s Horákovou nemůže pamatovat. V té době nebyly tak rozšířeny hromadné sdělovací prostředky, televize neexistovala, rozhlas všichni neměli, noviny moc nekupovali. A tak většina obyčejných lidí neměla o procesu s nějakou Horákovou ani potuchy. Mechanizace byla nízká a tak mnohem více lidí se živilo jako obyčejní dělníci a ti by o práci určitě nepřišli, neboť tehdy žádní nezaměstnaní nebyli. Jsem starší než Jan Štern a tak vím, co byla pravda.
30. 09. 2009 | 05:25

Lila napsal(a):

Smutné, ale naprosto výstižné. Jenže co s tím? Co bude dál?
30. 09. 2009 | 06:47

sonmara napsal(a):

Na těch létech 1990-95 anebo 1990 -2000 je patrný zvláštní paradox tisku: třebaže lidé prožívají úplně jinou dobu než roky 1948,1968 oficiální tisk je neustále vrací mimo současnost: do doby procesu témeř neznámé Horákové z padesátých let,do doby velmi málo známé ve své době Charty77 ze sedmdesátých let.Aktuální současnost jakoby novináři neznali,jakoby vůbec neviděli do reálného mechanismu privatizace s výjimkou kuponové privatizace.A přece zde v blozích psával J.Havel,soc.demokrat,že v r.1998 (Zemanova vláda) vedl Fond národního majetku.Po tom co jsme většinou viděli spíše psychologické pokusy začít podnikat za Klause 1990-1998, se dnes jeví i částečně pravděpodobným ,že faktická privatizace probíhala až za vlády soc.demokracie a sice byla to privatizace nikoliv podnikáním od piky ale z moci úřední,např.činností zmíněného úřadu-Fondu národního majetku.Do té doby byla patrná činnost malých firem,odtrženců od státního sektoru s kousíčkem jeho majetku.Od působení soc.demokracie je patrná gigantická byrokratizace celého,i podnikatelského života a hlavně způsobu privatizace.Možnost přijímat bývalé zkrachovalé podnikatele jako úředníky samozřejmě tak plošně zmenšuje nezaměstnanost,ale roste bagáž podnikání v papírech všeho druhu,táhlých úředních povoleních. Soc.demokracie tomu konglomerátu státních úředníků a podnikatelů z moci úřední zpravidla říká "střední vrstvy".Je to dekretování peněz bez úhrady nazpět státu tisícům lidí a je to patrně to z čeho vyrostl pojem mafiánský kapitalismus.To proto,že co bylo dříve možné běžně,se později po r.2005 stalo méně dostupným.Zdroje pocházející ze socialismu se majetkově vyčerpaly až na letiště,rychlíky apod.
30. 09. 2009 | 06:47

Josef K. napsal(a):

Je jisté, že dvacet let v této zemi vítězí normalizační šeď a čerň, lidé jejichž úspěch je spjatý -již ve druhé generaci- se sovětskou okupací. K pochopení, co se zde děje, je nezbytné porovnávat systémy, ten český má prakticky totožené rysy s tím, co se děje v putinovském Rusku. utinovský režim vyrostl na tradicích refeudálního Ruska Leonida Brežněva, český má stejné kořeny. Jedním z příznaků, mimo viditelných a všude probíraných, je resignace na vzdělanost: on nikdo neví, co to vlastně je. Rusko na ni rezignovalo zcela, nehledě na to, že poebuje značné kapacity k uskutečnění svých alespoň potěmkinovských imperiálních ambicí. V ČR vzdělanost (mainstreamový pojem vzdělanosti) představují ekonomové a brokeři, olgarchové ruského typu. Nejedná se o ruské dědictví, jedná se o kulturní vzorce přejaté a rozvíjené všehoschopnými kolaboranty. Od západních tradic dělí tuto zemi právě ono přežívání ze dne na den, jak je přináší kriminalita jež prostoupila vyšší a nejvyšší patra této společnosti, a opět, totéž v Rusku. Vzdělanost jsou jistě i dovednosti řemeslíků a dělníků. Rusko, keré je, stejně jako současné české elity, nepovauje za vzdělanost, se muselo zcela přeorientovat na suoviny a nákup zahraničních výroben. V Čechách lze sledovat stejný proces, zejména u soukromých firem, které jednoznčně upřednostňují ve své většině lacinou a poslušnou práci před znalostmi a dovednostmi. Husák byl svým způsobem géniem zla, kerý zrodil politické vrstvy Klausů a Zemanů a celou vexláckou ekonomiku. V této souvislosti je absurdní řev o národních zájmech... Národní zájmy, pokud už, je schopna definovat pouze intelektuálně zdatná elita, kterou tato země nemá. Vládnou ti, ketří či jejich předkové elitu vyhnali do zahraničí či vnitřní emigrace. Tragické omyly spojené s vyháněním sudetských Němců se opakovaly, opakují...a patrně budou opakovat...
30. 09. 2009 | 10:08

ok napsal(a):

Pan Štern aplikuje svoji osobní zkušenost na jevy, které osobně nezná, a právě zde se dost mýlí: společnost za Rakouska i za první republiky měla pevný hodnotový systém, který ctil i řadový Čech v té nejmenší vesnici - ten hodnotový systém přežíval na českém venkově ještě v šedesátých létech, já osobně to pamatuji. K rozprášení "císařského" etického systému došlo na českém venkově až za normalizace, kdy byly zcela rozprášeny přátelské a rodinné vazby mezi venkovskými elitami. Mladá generace těchto starých venkovských elitních rodin odešla do Prahy za vzděláním a za prací, která odpovídala jejich kvalitám. V Praze se zcela ztratili mezi bezcharakterními pražáky a nižšími společenskými vrstvami na sídlištích. Tato elita zcela zanikla a na venkově nebyla po roce 1989 obnovena - majetky těchto rodin dodnes (!!!) tunelují komunističtí zemědělci na širých lánech bez cest vedoucích k polím, která dodnes těmto rodinám patří - výdělek z těchto polí jde dodnes do kapes postkomunistickým post-družstevníkům.
30. 09. 2009 | 10:26

ok napsal(a):

Josefe K. - popsal jste to velmi dobře, asi lépe než Štern, který aplikuje svoji osobní zkušenost i na oblasti, se kterými zkušenost nemá.
30. 09. 2009 | 10:31

ok napsal(a):

Je příznačné, že o těchto venkovských (zpravidla katolických) elitách Chartisté ani lidé kolem Šterna nemají ani páru, což by až tak nevadilo, ale oni je ve své povýšenosti a nabubřelosti zcela ignorovali a dodnes ignorují, pro Chartu 77 to nikdy nebyli partneři. To je velmi smutné, a vypovídá to hodně o podstatě Charty 77 - rádoby "elitní" skupinka uzavřená ve své věži ze slonoviny. Charta 77 se nikdy nepokusila o rozšíření své aktivity mimo svoji velmi úzkou skupinu. Dobře to pamatuju. Snad jen právě dokumenty Ztracená duše národa jdou k jádru této věci, a velké díky za ně - alespoň něco, i když pozdě.
30. 09. 2009 | 11:09

eva193 napsal(a):

Pro rekapito: asi budete příliš mladý, když jste dříve neslyšel o popravě M. Horákové a o Chartě. Ten kdo poslouchal Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu o všem věděl. A leckdo zažil inscenovaný proces s dr. Horákovou a byl zcela otřesen.
30. 09. 2009 | 11:20

Rambo napsal(a):

100% pravda. Výztižně napsaný článek. Myslím, že český národ si za to může bohužel sám. Lidé nejsou schopni posoudit co je dobré a co je špatné, nejsou schopni rozlišit co je podstatné a co je banalita. Podle toho taky volí a nechají si vtloukat do hlavy bez kritického posouzení nesmysly o neviditelné ruce trhu. Pak věří, že kradení je kapitalismus. nebo yas naopak někjkým Paroubkovým blábolům. Taky jeden čtenář píše, že do roku 92 nikdy neslyšel o Chartě a Miladě Horákové. což bohužel svědčí o jeho rozhledu. O Miladě Horákové se i za socialismu vyučovalo na ZŠ a aby slyšel o Chartě musel by naladit Svobodnou Evropu.
30. 09. 2009 | 11:35

neo napsal(a):

Nevím co tímto článkem autor chtěl říci, jedno je ale fakt, co jsme za 20 let "budování" demokracie (třeba i kapitalismu dosáhli). To ostatní jsou jen slova a slova a slova. Skutečnost je taková, že státní majetek byl zprivatizován (rozkraden a vytunelován), státní kasa je rozkradena a zůstaly jenom bilionový dluh. O vztazích mezi lidmi raději nemluvím, možná, že nějaký erudovaný intelekturál to popíše líbezněji, ale nevraživost je určitě to správné slovo. Tak si lidičky čekejte dalších 20 let, třeba se tady v Čechách něco stane, ale určitě nic pozitivního, v tom jsem klidný.
30. 09. 2009 | 12:06

zábrana napsal(a):

To jsme hospodáři. V r. 1989 byl dluh 8 miliard a daleko více positivních pohledávek, dnes je přes bilion korun
Co za 20 let udělala l. republika a čeho jsme dosáhli za 20 let my. To jsou hospodáři.
30. 09. 2009 | 14:12

ftrh napsal(a):

Šokující odhalení ohledně CHEMTRAILS ve zprávách na TV-Prima:

Již několik let na nás sypou z letadel prudce jedovaté substance!! Pod hlavičkou boje proti oteplování. To, co běžný člověk vnímá jako kondenzační čary, jsou ve skutečnosti chemické postřiky neznámého složení, plošné očkování populace.

Přátelé, nastal čas. Je nutné požadovat od vlády vysvětlení. NAPIŠTE JÍ i Vy!!!

https://www.youtube.com/watc...
30. 09. 2009 | 14:22

rekapito napsal(a):

to eva193 a Rambo:
dnes už o M.Horákové vím více,jistěže.Ale pro úplnost:od r.1915 do r.1955 se na českém území děly podobné saďárny pravidelně.Začalo to popravou vojína Kudrny na motolské střelnici,který jako 18-letý byl zastřelen za nenastoupení na frontu.V časové blízkosti k smrti M.Horákové -o 7 let dřívěji-by se slušelo také připomenout tisíce českých a slovenských partyzánů s touto smrtí.Nebo ti snad byli méně hrdiny?
U samotné M.Horákové chápu,že malý národ nerad přijímá exekuce svých lidí .Je to pokračování tradic Husa,Koziny aj.Jenže u ní nešlo jako v uvedených případech tak zjevně o národní,národnostní otázku.Přitom to bylo v době kdy mnoho dříve velmi chudých lidí prožívalo své štěstí,ve které už nikdy předtím do té doby nevěřili,že i pro ně přijde doba.
Ale zdá se,že ani otázka sociální nebyl její případ.Spíše nepříjemně paradoxně rozsudek,který nad ní nevykonali Němci,když byla v koncentračním táboře.Ale ona spíše se dostala do spárů té justice za pojetí Benešovské demokracie.Pokud jsem o tom po r.1990 četl.Zda chtěla za své ideály umřít nebo prostě ji tam přivedla slepá a hloupá náhoda,a prostě na ni svalovali všechno možné,není tak 100%- ně jasné,pokud člověk nedrží v ruce originály vyšetřovacích spisů,výpovědi a čte jen informace z druhé ruky jako většina z nás.Spíše věřím v její nevinu.
30. 09. 2009 | 15:02

Lila napsal(a):

to rekapito

Mohl byste prosím uvést, kdy jste se narodil?
30. 09. 2009 | 17:01

Kimp Ngho napsal(a):

Odsuzování charty tu máme i dnes ale v trochu jiné podobě. Dnes za nás media odsoudí projev iranského prezidenta v OSN, aniž by jej kdokoliv slyšel. Nebo odsoudí "neonacisty" aniž by kdokoliv věděl kdo ve ti lidi ve skutečnosti jsou a co chtějí. Spolu s patřičnými záběry ostříhaných hlav ze zadu . Koho zajímá že se jedná jen o ilustrační záběry... A tak by se dalo pokračovat.
30. 09. 2009 | 17:41

Pavel Pohodička Němec napsal(a):

Pěkný článek, trošku hořký, ale popisuje, jak si to zde my sami řídíme. To ale není až tak pravda. Náš stát se nerozpadá ani kvůli korupci, ani kvůli neschopnosti, ale kvůli vyrovnanému vlivu mnoha zahraničních politických i ekonomických zájmů. Chaos je tak silný, že to ani papež už nemohl zachránit. Nikdo jistě nepočítá s další rekatolizací ani s navrácením majetku církvi. A co bude dál? Vývoj spěje k nové formě monarchie. Přímý politický vliv budou mít zbohatlé rody.
30. 09. 2009 | 18:32

Martin napsal(a):

Supr.
30. 09. 2009 | 21:06

mart dolez napsal(a):

Narodil jsem v roce1 1986 , o dějiny posledních let se zajímám, ale tohle mně příjde jako blábol nad blábol. Spousta věcí řečených jsou prostě mimo. např, kryl a gott, tihle dva zrovna nikdy neměli žádnou moc, neměli ani nikdy nijakou možnost něco změnit či politicky ovlivnit. Neříám, že třeba kryl neměl představy, ale "dostatek koryta nikdy nedostal" (bohužel, či snad bohudík???)
Dnes blábolí kdekdo a když vypiji dvě sedmičky vína mohu se k blábolícím přidat aniž bych se styděl sám za sebe.
01. 10. 2009 | 00:43

dozen napsal(a):

to rekapito:
k dokreslení teroru,z let 1915-1955: na Kudrnově osudu,t.j.rozpoutání 1.sv.války se přímo podílela tehdejší sociální demokracie válčících zemí,která svými poslanci v parlamentech vesměs hlasovala pro válečné úvěry.Hitler a Gottwald rukovali na frontu a končili oba válku v nejnižších vojenských hodnostech.Masaryk se později nebál ve střelbě do lidí soc.demokracii napodobit.
K ukončení politického teroru ala Horakova a předtím mnozí jiní po 40 letech komunistickou vládou v ČSSR v padesátých letech,tedy zhruba v celkem na začátku své čtyřicetileté vlády: ve světě to ještě tehdy ani později zdaleka nebyla samozřejmost,zejména ne v SSSR a USA.V SSSR jsou tresty smrti za špionáž pro USA v sedmdesátých letech,trest smrti pro zetě Brežněva po r.1989.
01. 10. 2009 | 04:09

Warren napsal(a):

to dozen:
v zájmu objektivity a úplnosti informací: v komunistickém politbyru 1951 ,které popravu Horákové schválilo seděl i někdejší kápo koncentračního tábora (vězeň-kápo)A.Zápotocký,býv.soc.demokrat-odborář a pozdější prezident.Podle Fr.Adamce (blogy) prý děda ombucmana a soc.demokrata Motejla.
01. 10. 2009 | 04:42

diabol napsal(a):

Děkuji to Warren,dozen,rekapito za to,že historii nepaušalizují a ukazují kdo jmenovitě ve které době byl za co zodpovědný.
Nesnáším když si někdo vezme do hlavy šablonu,předem dané schéma a podle něj píše a píše,jede a jede bez ohledu na adresnost,známá historická fakta.Nabíjí vše na jedno kopyto.
Pokud si připadá jako "odbojář" takovým stylem psaní,je obyčejný hlupák.
Mne nemusí nikdo přesvědčovat i bez Horákové o tom,jak byli určití komunisté nepříjemní i bez důtek ala Horáková,stejně jako o tom ,že Klaus a sociální demokracie jedno jsou,totiž v tom smyslu,že pro obyčejné lidi v oblasti životní úrovně znamenali a znamenají pramálo.
01. 10. 2009 | 06:35

LEVAK napsal(a):

Ad Holubář alias Hnidopich,máte pravdu,byl to Favorit.Omlouvám se já si to pletu ty modely!
Ad zdesta:Lojza S. rodák z Březolup,bezpartijní před revolucí a i po revoluci,původním povoláním ekonom JZD Březolupy!PS 1:jenom kostra stavby muzea pro jeho miláčky(veterány) stála ještě před revolucí 3 milióny Kčs.Dodavatel Průmyslové stavby Gottwaldov.
PS 2:Pan Štern jako kdyby nevěděl či zapomněl,že tady byla ekonomicky silná šedá zóna a ta tady vlastně dirigovala život společnosti!A že už je ten systém tady zpět je možné poznat podle existence různých Mrázků,Berdychů etc.
01. 10. 2009 | 15:30

zdenek napsal(a):

Pane Sterne ,kdyz si vzpomenu jak jsem od vas nekdy pred rokem cetl ,ze ODS prohrala komunalni)???) volby protoze )pry( "opustila liberalni koncept" tak musim rici ze jste se docela z toho ideologicko-romantickeho nazoru na politickou scenu dostal-gratuluju
01. 10. 2009 | 21:15

Lawyer napsal(a):

Díky za zmínku o záměrné ignoranci práva Klausovými privatizačními kovboji a jinými takyekonomy. Lidé, kteří věří v "právo" silnějšího budou vždycky proti tomu, aby existovaly kvalitní zákony a skutečně nezávislá justice. Postsametovka má ještě širší souvislosti - chabé a zbabrané (asi účelově) novely Občanského a Trestního zákoníku i OSŘ, velmi mizerný Obchodní zákoník, a hlavně (bývalý) zákon o konkurzu a vyrovnání, který byl skutečným celospolečenským neštěstím. Je třeba dodat, že opravdová práce na rekodifikacích se rozeběhla až za ministrování Otakara Motejla, ale stále ještě není dokončena. Máme nový lepší insolvenční zákon, nový TZ, jednou s pomocí boží snad i nový OZ (text je hotov) a ObZ. Rekodifikace OSŘ je zatím v nedohlednu. A to všechno trvalo 10 let, zatímco první desetiletí se zcela záměrně a ve zlém úmyslu neudělalo téměř nic, aby se mohlo lépe krást. :(
05. 10. 2009 | 14:16

mb napsal(a):

Je to relativně hodně smutný text, celkem věrně popisující situaci řekl bych ... otázka je asi co s tím ... zda brát to jak to je ... nebo se snažit s tim něco dělat ... nebo rezignovat ... osobně se aspon lehce angažuju na komunální úrovni ve straně zelených ... hodlám věřit, že strana zelených není výše popisovanou:´standardní politickou stranou´....

příjemný den všem .... a at pravda a láska zvítězí nad penězi, mocí a vlivem ....

( to byl samozřejmě vtip )
05. 10. 2009 | 16:20

mb napsal(a):

to mart dolez kryl a gott byli použiti jako symbol (dočasného) spojení ´disidenta´ a ´mainstreamového občana/zelináře´... tak asi tak ...
05. 10. 2009 | 16:43

nemo napsal(a):

Kapitalisté všech zemí už jsou spojeni
06. 10. 2009 | 13:30

Osoba poučená napsal(a):

Máte pane Šterne stoprocentní pravdu.Já jsem byl také jedním ze "zelinářů" a tím kolečkem jsem si prošel.
Řekl jste A, musíte říct také B, tedy jak z toho kola ven. Třeba v příštích volbách?
06. 10. 2009 | 19:12

Ondřej R. napsal(a):

Dobrý večer,

chtěl bych se jen zeptat, o jaký text M. Klímy se opíráte (rád bych si jej - bez jakýchkoli "postranních" úmyslů - přečetl).

Děkuji.

P. S.: Článek samotný je zajímavý. S lecjakým konkrétním bodem by se možná dalo jemně polemizovat, nicméně argument, mohu-li soudit, sedí. Á propós, četl jste ne až tak dávnou výzvu Radka Druláka (http://www.lidovky.cz/bojko... )? Zajímavé, tohleto souznění bez výsledků. Člověka napadá, že až se vrátí do Čech, měl by začít něco punktovat. Ať se daří!
06. 10. 2009 | 23:10

Rejpal napsal(a):

Vidím to trochu jinak: v padesátých letech přece také přišel státní bankrot, konkrétně v r. 1953. Copak dělal zelinář? Budoval? Přišel o paměť?
Poté byla éra socialistická, která vypadá trochu nostalgicky až šťastně, ale byla opravdu taková? Mohla mít vůbec jiný konec? A šlo při tom cinkání klíči opravdu o svobodu, nebo spíš o toaletní papír, šťávu, džínsy, vložky, zahraniční auta či dovolené u moře?
Pročpak on ten pan "režim" za sebou tak snadno zavřel dveře? A zavřel je doopravdy? Byl to zelinář, kdo se vrhl do podnikání? V představách možná, ale reálně kolem sebe přeci viděl ty, kteří jej nutili umisťovat proletářské výzvy ve výloze, kde pracoval, jak nyní zakládají Velkoobchod s ovocem a zeleninou s.r.o. Ale tentokrát po něm nechtěli, aby dával cedulky vyzývající proletáře ke spojení do výlohy, ale chtěli po něm, aby prodal stejné zboží, jako prodával vždy, ale tentokrát za víc. A setsakramntsky si nyní ohlídali, aby ani kousek nezůstal zelináři "za nehty". Zpřetrhali mu řady "známých", které měl proto, že jim občas něco podržel "pod pultem" a oni zase podrželi něco jemu. Teď si to prostě musel jít koupit za stejnou cenu, jako všichni ostatní. Zbavili ho jeho privilegií, jeho pohody, na bedra mu naložili zodpovědnost - vyždímali ho jako citrón... najednou neměl čas a náladu řešit, jakým směrem se ubírá pravdolásková ideologie, ale musel a dodnes musí - na rozdíl od časů cedulek ponoukajících proletáře ke spojování - makat od rána do večera, řešit to, nad čím dřív mávnul rukou, že "nějak bude". Najednou věci, které mu za cedulek přišly samozřejmé, byly životně nutné a denně je o ně nutno svést boj. Boj se zákazníky, kteří také přišli o své jistoty a privilegia, boj s úřady a kontrolami, které vykonávají stejní lidé jako za cedulek a boj s majiteli-kapitalisty (včera komunisty), kteří jej nutí k vyšším výkonům pod existenční hrozbou.
Dokud dával cedulky o proletářích do výlohy, mohl si u toho dát cigáro, pošklebovat se a drobnými krádežemi bojkotovat - "přelstívat režim". Co mu mohli udělat? Pokud dával cedulky a nekrad víc než jemu nadřazení, měl relativní klid. Dnes ale klid nemá, protože kdyby se náhodou chtěl pošklebovat a ještě si u toho dávat cigáro, rozšířil by zástupy na úřadu práce a exekutoři by mu vybrali byt, na jehož nájem by už neměl.
Náš zelinář najednou s hrůzou zjistil, že má oč přijít! A to je to, co nečekal!
Je náš zelinář OPRAVDU chamtivec? Jinak - má vlastně vůbec na vybranou?
07. 10. 2009 | 17:32

Pepis napsal(a):

Článek je výstižný a pravdivý, bohužel. S jedním konstatováním bych si však dovolil nesouhlasit. ..dva z patnácti miliónů odmítli podstoupit ponižující postup (odsouzení Charty 77). Jednak to záleželo na tom, zda příslušný partajní funkcionář nahlásil událost výše. Ale byly i jiné nedokumentované případy, např. u nás na gymplu, kdy jsme byli po předchozí vášnivé diskuzi o Chartě jedinou třídou, před kterou se ani neodvážili s možností odsouzení předstoupit! Zdraví vás váš bývalý soused.
07. 10. 2009 | 23:21

wiki napsal(a):

Pan štern, který mimochodem sám pochází z rodiny komunistických prominentů, nám tu lká, že jeho kamarádi z Charty, většinou vyhození komunisté z 68-ého, se nedostali k moci. Co by asi dělali, kdyby se dostali? pan Havel nám to sám předvedl, například tunelem Lucerna-Chemapol-Lucerna, a spoluprací s komunistickými hlavouny Čalfou a Junkem, a velmi pravděpodobně i s Lorencem. Další jeho přátelé vysáli IPB přes ČSOB, pan Bakala se po tomto procesu vynořuje coby multimiliardář a uhlobaron. Kamrád Kocáb a jaho prachy z vytunelovaného Trendu také nevadí.Podezřelé pozadí za panem Švejnarem už ani nezmiňujme.
Zato velmi vadí Klaus, u kterého se nějak žádný tunel objevit nedaří a nedaří. A že páně Šternovi manipulátoři z ČT snaží jak mourovatí.
Krade se ve všech stranách, to ano, ale u pravdoláskařů se to zamlžuje. Však Havel věděl, proč dal komunistickým soudcům veškerý pardon a veškerou moc, všichni mu jdou na ruku.
08. 10. 2009 | 12:43

Honza napsal(a):

Hezky napsáno, jen v tom hodnocení současné situace se autor poněkud ztratil. S ohledem na konstatování v nadpisu "od normalizace k normalizaci" mně obvzlášť chybí odpověď na otázku, co nás čeká. Dovolím si tedy uvést vlastní názor. Všechno spěje k další normalizaci, která se té, která tu byla před 20 a více lety, bude podobat jak vejce vejci. Jen s tou výjimkou, že role mocných a utlačovaných budou prohozeny. Ale aspoň ti opravdu slušní lidé, poté co budou mít mezinárodními dohodami zajištěno dodržování základních lidských práv (která budou muset dnešní mocipáni se skřípěním zubů respektovat, protože odkaz na jejich nedodržování ze strany minulého režimu je to hlavní, co dává dnešnímu režimu legitimitu) budou mít konečně čas na to, aby život v tomto státě zlepšovali odzdola. Což je věc, na kterou většina Chartistů, kteří svou autoritu odvozovali z rodinné tradice, která v té době existovala již jen na starých fotografiích, opravdu nikdy neměla.
08. 10. 2009 | 17:56

Milan napsal(a):

To Warren.Ano je to tak, zapoměl jste ovšem ještě doplnit že tento žoviální tzv.2 dělnický prezident A.Z.byl po válce odsouzen v nepřítomnosti vHoladsku k trestu smrti za nepřístojné chování v koncentračním táboře.
08. 10. 2009 | 18:45

Tamara napsal(a):

Já nerozumím tomu, proč s tím tedy něco neděláme? Je to všem jedno? Třeba státní zakázky, dálnice, korupce a binec o kterém všichni víme (jasně, některým to vyhovuje, chápu). Myslím že pan Stern to popisuje dost přesně, ale když se podívám na média, tak se chodí okolo, intelektualizuje, opatrničí, vtipkuje, ale žádná akce. Novinářům pro jistotu zakázali natáčet korupční kauzy a jiné průšvihy, nebylo to varování? Jedna z posledních kapek? Bude se dál tolerovat ta banda zlodějíčků a polovzdělanců ve vládě spřažená s vyvolenými firmami, manipulace před volbami? Měla by se toho chopit nějaká osobnost, sepsat nový manifest, proč většina lidí mlčí? Máme zacpanou pusu hambáčem a kokakolou, když nemáme na víc a do "zlodějské elity" jsme se nevešli? Je to mlýn na vodu komunistům a začíná mi to připadat velmi podobné tomu co se tu dělo dřív, všichni si cosi vykládají doma a u piva, ale nikdo nic neudělá. Rozdíl je snad v tom, že dnes nás za to nikdo nezavírá.
09. 10. 2009 | 10:30

koblih napsal(a):

Tenkrát za socíku to bylo jednoduché - měl jsi finanční podporu od brášky v Americe, byl jsi bohém bez rodiny a celý západ hlídal tvá lidská práva - mohl jsi rebelovat a hrát si na disidenta. Byl jsi soustružník ve fabrice, na krku rodinu a tři děti - chodil jsi na povinné schůze a do prvomájového průvodu.
10. 10. 2009 | 06:55

františek napsal(a):

Jo, jo, jaký pán, takový kmán, Bordel v této republice už je do nebe řvoucí. Fvv
10. 10. 2009 | 09:20

Růžička napsal(a):

Krize ale nejen ekonomická!!!

O tom, že evropská a celosvětová ekonomika jsou v krizi, jsme informováni takřka denně, bohužel nejsou naše média sdostatek soudná a kritická, aby nás informovala o naší soukromé morální krizi v našem státě. Ekonomická krize svým vznikem dává za pravdz jednomu marxovu ekonomickému postulátu, který tvrdí, že je nutná a dočasná, tedy pomine. S tou morální je to ale horší.
Splašená ekonomická reforma, splašená je poměrně výstižný výraz nevyjadřující ani tak rychlost jako nekoordinovanost s právními a jinými aspekty společnosti, vrhla stín tunelů a morálních pochyb na celou podnikatelskou třídu.
Následoval rozpad státu, který se někdo pokouší vyargumentovat jako nutný v důsledku neexistence federálních stran. Kdy měly proboha vzniknout? Podívejte se na NSR, CDU nemá kandidátku v Bavorsku, CSU mimo něj, na spolkové úrovni fungují bez problémů jako koalice a jde to. Větší důraz bych přikládal rozdílné struktuře průmyslu a neochotě Slováků přistoupit na výše zmíněný ztřeštěný klausův reformní systém.
Krizi českého myšlení přímo symbolizuje člověk, který jako by k nám sestoupil z 19. století, jeho ortodoxní názory o kapitalismu volné soutěže řízeném jen a jen neviditelnou rukou trhu, o ekologii jako bouři ve sklenici vody,, nepřátelský postoj vůči EU i některým obyvatelům vlastního státu projevujícím jen náznak přání nebýt rukojmím pražských politiků. Zkostnatělým myšlenkovým procesem ve stylu českého národního obrození, tak tady máme to 19. století znovu, lze nazvat i všeobecně vnucovanou archaickou ideu, že , když se na území ČR mluví jedním jazykem, obývá jej jeden národ. Nějak se pomíjí tisíciletá paralelní nikoliv prahostředná historie, o té moravské se pro jistotu na našem školství nevyučuje minimálně od války. Troufám si tvrdit, že být národem znamená mít vlastní historii, nikoliv originální jinde neznámý jazyk.
Krizi českého myšlení potvrzuje Česká konference, která nedokáže ani zodpovědět dotaz, zda-li je česká podle názvu státu, podle národa či země Čechy.
Krizi dokazuje soustavné užívání slova Česko, které má stejné odvozeniny jako Čechy a je tudíž nutně logicky jejich synonymem. Stejně je nesmyslné užívání slova Čechy mimo předpověď počasí, protože zemi Čechy zrušil již masarykovský stát v roce 1918, tímto zrušením Království Čech, náhradou unitárním československým potažmo českomoravským státem, ztratilo opodstatnění i užití královského erbu dvouocasého lva, jelikož erb nemůže přejít na národ a země prostě není.
Chudák svatý Václav, kdyby vyjel z Blaníku, by ani nevěděl koho má ochraňovat, kde končí jeho jurisdikce. Nebo že by? Možná by mu to v Praze pověděli, ne však politici ani média, ale církev. Pražské arcibiskupství naštěstí stále zná hranice České katolické provincie a přesně ví, kde hraničí s tou Moravskou.
Když jsem se dostal až na východ k Moravě, klasickým případem schizofrenického myšlení společnosti je odsouzení komunistů za zrušení Země Moravskoslezské a následné ještě větší rozdrobení Moravy představiteli tohoto státu. O současných krajích lze říci jen, že jsou podstatně horší než ty komunistické z roku 1989, leckdy totálně historicko geograficky nesmyslné a politicky účelové, jejich účelem je kromě likvidace Moravy také maximální pohodlí úražského byrokratického aparátu neohrožovaného bezkompetenčními pidikraji.
Možná se mnou budete souhlasit, že demokracie a morálka vypadají trochu jinak. Ale co dál???

Růžička
Morava


Caterum autem censeo Moravian ess restituenden
A tak soudím, že Morava musí být obnovena
10. 10. 2009 | 14:12

domajedobre@atlas.cz napsal(a):

Pane Šterne, napsal jste to hezky a v mnohém s Vámi souhlasím, ale někdy také ne. Jsme přibližně stejného věku, takže rozumím velmi dobře tomu, co chcete říct, ALE rozhodně se s Vámi nemohu ztotožnit s hodnocením roku 89 a už vůbec ne s úlohou pana Havla. Jednak ty věci nehodnotíme z patřičného historického odstupu, po druhé nemáme patrně dostatek hodnověrných informací - to říkám alespoň za sebe i když kamarády u StB, soudů a na státních úřadech mám či jsem měl. Rozhodně úloha Charty 77 koncem 80. let infiltrované a zavírání fešáckého vězně komunistického režimu pana Havla je na delší diskuzi. Dále bych rád konstatoval, že naplnění obsahu prezidentské role a nejen jí pana Havla je silně rozporuplné a dnes je již v řadě případů jasné, že nadělal spoustu chyb, jejichž následky si prožíváme dodnes..... V této souvislosti se samozřejmě nabízí i otázka jakým způsobem se pan Havel za těchto údálostí ujal vlády a to nevidím také jako transparentní a to připouští řadu výkladů a kombinací. Samozřejmě dalším problémem jsou grunderské začátky kapitalismu v Čechách a jejich "hvězdy", ale to zcela jasně souvisí s tím, co jsem řekl dříve - kdo byli ti, co měli nejblíže k penězům...?! A je to opět o kvalitách lidí a hlavně způsobech jakými pracovali a to je znovu na delší diskuzi, rád bych ji s Vámi absolvoval, ale asi je to pro Vás ztráta času....
10. 10. 2009 | 21:02

Naštvaný sameťák napsal(a):

Asi je pravda,když se říká,že v každé rozhodující době stál v čele našeho národa slaboch. Havel a lidé kolem něj byli až příliš sametoví . Nejen,že se nepodařilo oddělit zrno od plev,ale naopak plevy zrno zašlapaly. Komunisty měli nejen zakázat,ale nedovolit jim ani se přemístit z politické sféry do hospodářské. Korunu tomu nasadily ODS a ČSSD,když do svých řad zvaly bývalé komunisty,aby získaly silnější základnu než ti druzí. A je jasné,kteří tam přestoupili. Bezcharakterní kariéristé,kterým jsou ukradené nějaké ideje. Jedinou,kterou uznávají je jejich vlastní koryto. Ideje mi žaludek nezasytí ani nenahromadí majetek. Další průšvih Klausovo prohlášení o penězích: Neznám čisté nebo špinavé peníze. Peníze jsou jenom jedny. A následná "Divoká privatizace". To byl přímo návod pro rozkradení a rozprodání republiky těmi, kteří měli tenkrát moc a prostředky. Myslím,že naprostá většina z nich byli opět bývalí komunisté . Bohužel k nim už ale tentokrát přibyli asi i nějací chartisté a odkud že byli ti kteří tenkrát drželi politické a hospodářské otěže státu v rukou (Klaus,Zeman a Ježek)? Z prognostického ústavu. Možná že bývalý režim měl "Sametovou revoluci" daleko promyšlenější než si myslíme a kdoví kolik z těch,kteří v ní tenkrát účinkovali jako hlavní a i pozdější protagonist ébyli jenom jejich nástroji? Vím,že to je ostré a šokující,(a někdo si možná i zaklepe na čelo)ale všude jinde (NDR,Polsko,Maďarsko),bylo už po převratu. Po nás bylo už jen Rumunsko,Bulharsko a SSSR. Nás museli Komunisté k revoluci dokopat. Moc by mě zajímalo,jak by se situace dál vyvíjela,kdyby divadla nezačala stávkovat. Kdyby to byla tenkrát opravdová (tím nemyslím krvavá) revoluce,tak by musela být bez Čalfů a Jičínských ve Federálním shromáždění. Myslím,že nejenom já,ale 80-90% národa byla ze "Sametové revoluce" silně rozčarovaná. A Klausova slova,že všichni stojíme na stejné čáře byla lež jako věž. Pracoval jsem tenkrát ve fabrice,kde bývalí komunisté tuto bez jakýchkoliv problémů zprivatizovali. Z bývalého předsedy ZO KSČ a vedoucího dílny byl najednou ředitel provozu. Tak taková to byla "Sametová revoluce" pane Šterne. A to co bylo a je dál je zase jenom důsledek tehdejšího podvodu . Už tenkrát selhala morálka ideje a poctivost. A když vznikla obč. sdružení jako např. "Hnutí 90" , která se snažila na tehdejší podvod upozornit,tak byla rychle umlčena. Děti bývalých komunistů studují v zahraničí a děti možná některých bývalých disentů nemohou na školu ne kvůli ideologii,ale kvůli penězům. Jediné,v čem je vina nás řadových občanů je to,že jsme včas neprohlédli. A jak z toho ven? Těžko,ale možná když se malé neparlamentní strany spojí v jednu velkou a převálcují ve volbách ty "bývalokomunistické". Do politiky musí být též zavedena přímá demokracie,protože naše společnost není na zastupitelskou demokracii z hlediska morálky a povahy národa připravena . Kdyby byla, tak tam nesedí ti velkohubí korytáři toužící jen po moci a majetku. Hodně se teď mluví o progresívním zdanění. Proč se ale nemluví o progresívním snižování platů? Koho víc zatíží: Když vezmou z 15 000 Kč samoživitelce 4% nebo 20% ze 100 000 nějakému ústavnímu nebo vysokému st. úředníkovi? Myslím že by nebylo od věci,aby na stole každého poslance a senátora stála místo drahého notebooku tato slova: "Nechť lid národa tohoto tvrdě ztrestá ty,kteří se jenom planými sliby k moci dostali a místo blaha obecného pouze své statky rozšiřují a k blahu své třídy zákony tvoří"
10. 10. 2009 | 22:08

stano napsal(a):

Pane Šterne, článek nemá chybu. Smutné je, že z roku 1989 jsme vrátili před něj, jen v jiné, bizarnější podobě, stano voda
11. 10. 2009 | 18:31

MP napsal(a):

Výborný článek, díky za něj.
11. 10. 2009 | 20:14

Replica Watches napsal(a):

Our website have many goods,<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Cheap Brand Name Watches">Rolex</A> -
href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper vertu">Vertu</A>
<A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper Replica vertu">Vertu Replica</A>,
<A href="http://www.e-lv.net" title="Replica handbags">Replica handbags</A>,
<A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="high quality watches">Rolex</A>,
<A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A> I belive that you will like them !060
12. 10. 2009 | 09:30

ada napsal(a):

Navrhuji popravit verbez co ridi bordel zvany Cesko
14. 10. 2009 | 01:15

Chuck napsal(a):

Jak nekdo zminil:"Zlata svobodna 90. leta"
Ja bych spis zavedl pojmenovani Zlata 90.leta bez zakonu a pravidel......ridici se maximalne pravem silnejsiho.Ale to ovsem neni demokracie.Rysy demokracie jsou ze lide maji stejne obcanske povinnosti, ale i obcanska prava(napr. rovnost pred zakonem),coz v 90. letech kvuli legislativni nedostatecnosti prilis neplatilo.....Druha vec uz ovsem je ze ted je to kvuli mocensko-politicke mafii , ktera prorostla nasim soudnictvim , jakoz uz temer vsim a ovlivnuje co se ji zlibi. Velika pravda je myslim si v tom , ze politici sou uz spis obchodnici s moznostmi a vyjimkami pro urcite lidi-pro toho kdo nabidne za danou sluzbu nevyssi castku
15. 10. 2009 | 17:31

vavřín napsal(a):

Zajímalo by mne, proč se nikdo "nechytil" témata Milana "Vznik a účel prognostického ústavu" (přidal bych ještě Ekonomický ústav ČSAV). Tato "Štrougalova skupina technokratů" -terminus technicus ze Svobodné Evropy - se rozplynula ve vedoucích funkcích celého spektra stran a následně ministerstev. Oni stojí za privatizacemi, tzn.přechodem státního majetku do soukromých rukou, oni vymysleli Fond národního majetku, do kterého se spláchly dluhy privatizérů), jen aktivity arcilotra Kočárníka by stály za samostatnou studii. A ještě po dvaceti létech je horkým favoritem na eurokomisaře jeden z nich, milicionář a komunistický funkcionář Dlouhý. Jak je to dnes s "mocí bezmocných"?
01. 11. 2009 | 11:58

Karel napsal(a):

Článek pana Šterna je výstižný a vcelku pravdivý. Taky jsem si prošel a prožil na vlastní kůži část cesty desetiletími,o kterých píše. 50. a 60. léta znám pouze z doslechu, tak se k nim raději vyjadřovat nebudu.
Z diskuze vidím, že spousta lidí má podobné zkušenosti a děkuji za to, že si je můžu alespoň přečíst a pocítit, že nejsem sám v tom, co si myslím o dnešní "demokracii" a "svobodě".
Jsem obyč človíček, který si naivně prošel v 90. letech, po euforickém procitnutí ze "sametové (karafiátové) revoluce", to kolečko pokusů o podnikání, setrvání na úřadu práce a po té opět často se měnící se různé zaměstnanecké poměry, kdy jsem "vyžíral" tzv. "špinavou" práci pro ty, kteří se jí nechtěli znečistit a která byla nezbytně nutná pro to, aby se staré firmy transormovaly a nové začaly fungovat na stejných principech. (Hovořím o malých firmičkách do 100 zaměstanců. Nikdy jsem neměl velký oči :-)). Bohužel pozdě jsem pochopil, že mí "přátelé" jsou se mnou přáteli jen proto, aby řídili moje kroky jen a jen ke svému prospěchu...Když jsem dobře sloužil, tak se mi vždy relativně "dařilo", ale nikdy jsem nepřekročil svůj stín. Jakmile jsem chtěl něco provést sám za sebe, vyprodukovat něco vlastními silami, měl jsem smůlu. Moje vyslovené myšlenky byly převzaty, jiné zhehodnoceny tak, že se nedaly použít a já se ocitl většinou tam, kam se nechce nikomu :-), v řitním otvoru společenského dění...zvláštní proces, který fungoval celá 90. léta, dokud opravdu o něco šlo. Nyní jsou mí bývalí "přátelé" vlatníky nebo ředitelé různých firem, starostové obcí, pracují na významných postech komunální politiky... a kam jsem se dostal já, příznivce sametové revoluce, alternativních směrů života a kultury? Mám stále tu svou vnitřní svobodu jako za komunistickýho režimu! Jinak se pro mě nic nezměnilo. O tu mě nikdo totiž připravit nemůže, i když jsem zaregistroval pokusy i tuto část své osobnosti využít a zneužít :-) mentálním nátlakem.
Vážím si jedný věci. Stále žiju! Můžu cestovat, kam se mi zachce, pokud mi to finanční situace dovolí a dnes jsem se "zařadil" natolik, že v rámci možností můžu pracovně fungovat a nikdo po mě teď vyloženě osobně nejede. není taky proč :-).
Ano, toho pocitu: Pozor na něj, ten není náš!.. se dodnes nemůžu zbavit.
Do jaké kategorie lidí jsem patřil, se stále jen matně můžu domnívat :-). Diskuzi na toto téma jsem ještě nikde nečetl.
Takže dík všem za 20 let skvělého prožitkového a relaxačního programu!
01. 11. 2009 | 14:18

Oslýk napsal(a):

Velká věc, tento text. Směle se odráží od "Moci bezmocných", což je jedna z nejdůležitějších věcí, co disidenti vytvořili, a přináší pokračování osudů onoho zelináře.

Autor je narozdíl ode mne levičák, pročež mi jeho "anikapitalistické" výkřiky šly trochu na nervy, ale když odhlédnu od té teminologie, tak se s ním shodnu - jádrem fungujícího demokratického kapitalismu je pevný právní rámec, bez kterého to prostě nefunguje a zdegeneruje to v gangsterovládu. Takových nepovedených ranných kapitalismů viděly dějiny už spousty - Chicago 20. a 30. let, Šanghaj o něco později (a vlastně dondes), Rusko 90tých let, Itálie 70tých let.

Neměli jsme právo předpokládat, že jsme výjimka, a že nás zachrání holá pravda a láska. Někdo snad ještě doufal, že nás spasí výměna vlády po obrskandálu ODS v roce 1997, ale právě tehdy bylo probuzení nejtvrdší - levice se projevila jako stejně zkorumpovaná a stejně gangsterská; od krádeží rovnou k objednaným vraždám (Slonková).

Tohle ten revoluční étos "televizních revolucionářů" a "děkujeme, odejdete" nedocenil; nemá proti sobě žádnou ideologii, ale bandu dobře zorganizovaných a zkorumpovaných gangsterů. To se máváním prapory vyřešit nedá.

A dnes jsme najednou v opravdové krizi institucí; politika ztrácí důvěryhodnost jako celek, hroutí se důvěra v justici, jako celek klesají akcie právnictva jako stavu.

Zelinář by si měl uvědomit, že jde i o něj, o jeho majetek, o jeho bezpečnost, a vlastně nakonec i svobodu.

Naděje je v tom, že některé opravdu podebrané puchýře praskly a je na to nadělení docela dobře vidět.
03. 11. 2009 | 12:06

replica watches napsal(a):

<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Watches</strong></a>,<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watch</strong></a> .<a href="http://www.iwcreplicas.com"><strong>iwc watches</strong></a>,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>breitling replica</strong></a>
<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watches</strong></a> ,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>Breitling Navitimer</strong></a>,
<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Rolex</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Rolex watches</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong> Rolex Daytona </strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong>Rolex Submariner </strong></a>
11. 11. 2009 | 04:32

replica rolex napsal(a):

<a href="http://www.topewatch.com"><strong>Replcia Watches</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/da..." ><strong>Rolex DateJust </strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/da..." ><strong>Rolex Day-Date</strong> </a>

<a href="http://www.topewatch.com/gm..." ><strong>Rolex GMT</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/su..." ><strong>Rolex Submariner</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/ya..." ><strong>Rolex Yacht Master </strong></a>

<a href="http://www.topewatch.com/da..." ><strong>Rolex Daytona</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/ex..."><strong>Rolex Explorer</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/ex..."><strong>Rolex Milgauss</strong></a>
<strong><a href="http://www.topewatch.com/be..." >Breitling Bentley</a></strong>
<strong><a href="http://www.topewatch.com/co..." >Breitling Colt</a></strong>
<strong><a href="http://www.topewatch.com/na..." >Breitling Navitimer</a></strong>
<strong><a href="http://www.topewatch.com/av..." >Breitling Avenger</a></strong>
11. 11. 2009 | 14:42

luka napsal(a):

Vybruslit z této situace bude obtížné, protože je tady mezi námi ještě dost "komunistů", kteří se znají ze schůzí KSČ a bývalý režim jim vyhovoval a dodnes se znají a drží při sobě. Bojí se prozrazení, pravdy a skrývají se za štvanícemi proti lidem a stranám, kterých se bojí kvůli jejich názorům, aby neztratili moc a tím by mohli přijít o svůj lehce nabytý majetek po roce 1989 a ještě prozrazení své náklonosti ke KSČ. Tito lidé se pohotově zařadili do politické strany, která na venek šla tvrdě proti KSČ, bývalé i nynější. Ale když bychom pozorně sledovali jejich jednání tak bychom viděli jak navenek "bojují proti komunistům" ale pozorným a důsledným sledováním s nimi se tajně spolčují viz. volba, prezidenta, ale druhé napadají i když se tak jako oni neskrývají a nelžou. Aby se to nějak pohnulo dopředu u nás,to bude těžké, protože tisk -Rengier, ovládají bývalí komunisté nebo jejich přívrženci, ČEZ, na letišti-dozorčí rada (ty nejhorší už jsou pryč-pozdě ale přeci),televize-Janeček, rozhlas-Pokorný a mnoho dalších strategických podniků, kteří ovládají bývalí komunisté, soudy, tak jak toto bychom chtěli odstranit? A také ten nový úřad, založený ODS, stíhání a odkrývání zločinů komunistického režimu. To je také fraška. Najdou jenom stařenu a starce žijícího v cizině. Je to pro nás daňové poplatníky drahý špás. A vesele dále oblbují lidi tak jak jste to vyjádřil ve svém článku jak se to dělalo dříve se "zelinářem". Tak se poznají převlečení komunisté a jejich lokajové. Redaktoři dnes už ví jak si mají udělat pro lidi svou autocenzuru. Viz Moravec v televizi. Oni umí ovládat manipulaci s lidma.
11. 11. 2009 | 16:32

zby napsal(a):

Zarazilo mne v článku tohle:
"Všichni občané, komunisté i nekomunisté, byli podrobeni jednoduché otázce: Jak hodnotíte vstup vojsk Varšavské smlouvy? "

Já jsem ročník 1967 tudíž mne se nikdo neptal, ale pokud vím, prověrky se týkaly jen členů strany.
12. 11. 2009 | 11:54

AzQ napsal(a):

rekapito: Vyznat se veřejně z ignorantství ("O Miladě Horákové a Chartě 77 jsem se poprvé dozvěděl zhruba okolo r.1992") je sice pěkné, ale to silně snižuje váhu Vašich argumentů...
12. 11. 2009 | 14:57

fun napsal(a):

Vážený pane Šterne,
přesné, pravdivé, smutné.
Jediné pozitivum je (nemalé), že takovýto článek můžete dnes napsat bez hrozby "jít na Ruzyň"...Ovšem otázkou je, jak by to dopadlo být v úseku hodnocení posledních 20 let konkrétnější, jmenovat...
PS: tuším Kocáb jednou řekl v televizním přenosu, těsně před pádem režimu, že: "každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží". Platí to myslím doslova i dnes, pro šedivý dav, co mu stačí pustit Ordinaci nebo Superstar, a je klid...
17. 11. 2009 | 12:57

Dáda napsal(a):

Pěkný a výstižný článek napsaný věcně a s chladnou hlavou.
Jen pro objektivitu mi chybí dát ho do mezinárodního kontextu. Vražda Milady Horákové byla neoddiskutovatelná špína. Proč ale nedodáte, co se tou dobou dělo v USA? Procesy s takzvanými komunisty. Anticharta byla také pošlapáním důstojnosti člověka. Proč ale nedodáte jaká byla v sedumdesátých letech práva černochů v USA? Stěžujeme si na komunisty a na železnou oponu, která nám bránila uniknout. Ruku na srdce....kdo opravdu chtěl? Vždyť 99% obyvatel ta pohoda vyhovovala. Nadáváme na komunisty,ale vždyť naprostá většina populace byla k KSČ, SČSP, v pionýru nebo v SSM. A nikdo je nenutil. Na Spartakiádu taky nikdo nemusel a každý tam chtěl.
Pravda je taková, že dobu dělají lidi a lidi v Čechách zůstali ti samí.
17. 11. 2009 | 23:28

vobtahlo eda napsal(a):

Článek je to opravdu dlouhý, ale omlouvat se nemáte za co .Přečtě te si reakce na něj a zjistíte , že reagují jenom zelináři.
Ono to puzení, jakoby něco okomentovat, ať souhlasně nebo nesouhlasně je skoro v každém z nás.V tom je internet úžasný.Člověk si uleví.Ten pocit , že se na něčem aktivně podílím je velmi povznášející.

Éda Vobtáhlo
zelinář / zatím /
18. 11. 2009 | 12:11

VLADIMIR BOSAK napsal(a):

A co prodává pan ředitel Žáček
z USTR (ústav pro studium totalitních režimů)....
21. 11. 2009 | 16:29

mbt shoes clearance napsal(a):

While there may not be enough information out cheap sports shoes there or enough research on mbt shoes clearance this particular topic, I do think it's custom jordan shoessports shoes brands fair toall mbt footwear say that there really are good all sports shoes that improve not necessarily improve performance but certainly reduce the risk of injury. http://www.airjordanshow.com/
23. 11. 2009 | 04:41

to je jedno napsal(a):

dostali jsme se do peknyho blata a jen nabalujeme neni sila se ho zbavit ,resi se jen co bylo, a uz neni, misto toho bychom meli koukat na to,co je ted,kazdy jen chamti,lidi si nemaji co rict,v teto spolecnosti je kazdy sam,jak potom chceme dobre fungovat?co nasi potomci?
23. 11. 2009 | 18:08

wenca napsal(a):

Článek je výstižný, bohužel.Řešíme tady stále otázku, jestli jsme měli komunisty zakázat hned po "revoluci", což se nestalo. Dnes by z nich byli mučedníci a na represí na nich spáchané,by ještě vydělali. Ale naskýtá se otázka:Kdyby se polistopadový vývoj ubíral dále správným směrem a z vidiny demokracie směr neohnuli mnozí jako Klaus atd. do Gaunerkracie, mohli bychom se existujícím komunistům vysmát a nikdo by za nimi nešel kromě několika bývalých korytářů, kteří na jejich zlatý režim s láskou vzpomínají.
Ale tato současná gaunerkracie skýtá živnou půdu opět komunistům, stejně jako po válce a v roce 1946. V roce 1948, když již mnozí lidé začali procítat, už bylo pozdě.
Ale i my jsme vinni, že tento gaunerkratický póvl volíme.
04. 01. 2010 | 18:24

propecia napsal(a):

Nesouhlasím s tím, že lidé v Česká republika zůstala stejná! Mnoho lidí se změnily, nové pohledy, hnutí mládeže!
09. 01. 2010 | 14:13

nowGoogle.com napsal(a):

Thanks You really make it seem so easy with your presentation
24. 01. 2010 | 04:00

Poptropica napsal(a):

thanks you very much
12. 02. 2010 | 02:32

Value City Furniture napsal(a):

thanks very much
17. 02. 2010 | 01:38

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 08:55

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 08:57

replica watches napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
03. 03. 2010 | 08:59

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much .
03. 03. 2010 | 15:21

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 00:52

rolex watches napsal(a):

That what you say help me greatly. Many thanks.
08. 03. 2010 | 09:53

rolex watches napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
08. 03. 2010 | 09:55

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 01:50

armani classic napsal(a):

I can't agree with you more.
13. 03. 2010 | 02:52

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 02:53

iPhone Contacts Backup napsal(a):

I have know more about it, very nice article, glad to be here.
16. 03. 2010 | 08:36

Download Games PC Free napsal(a):

<a href="http://www.cheapscomputerpa...">Cheaps Computer Parts</a>
<a href="http://www.cheaplcdtvusa.com" title="Cheap LCD TVs">Cheap LCD TVs</a>
<a href="http://www.shopforthelibrar..." title="Shopping Online">Shopping Online</a>
<a href="http://www.samsung-ln40b650.us" title="Samsung LN40b650">Samsung LN40b650</a>
<a href="http://www.bestcheapipods.com">Cheap IPODs</a>
<a href="http://www.allmomstuff.com" title="Bookmarks">Social Bookmarks</a>
<a href="http://www.freedownloadgame...">Download Games</a>
<a href="http://www.besttipstechnolo..." title="Technology News">Technology News</a>
<a href="http://www.thaigamedownload..." title="Download Games">Download Games</a>
<a href="http://www.freeclickdownloa..." title="Download Games">Download Games</a>
<a href="http://www.savetocom.com" title="Download Games">Download Games</a>
29. 03. 2010 | 19:15

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
30. 04. 2010 | 07:34

xiaoweng napsal(a):

。!<a href="http://www.hzgolden.cn/"><strong>杭州私人侦探</strong></a>,
…!<a href="http://www.hztqjd.cn/"><strong>上海私人侦探</strong></a>民事调查取证,法律咨询服务的机构,公司接受当事人的各种婚姻调查、商务调查、打假维权调查、债务清欠等其它调查。!
,。<a href="http://www.hzdgyy.com.cn/"><strong>google排名</strong></a>…。
。,<a href="http://www.yt-edu.com.cn/"><strong>杭州搬家、杭州搬家公司</strong></a>。!
,<a href="http://www.hztqjd.cn/"><strong>上海私家侦探</strong></a>。。
!…<a href="http://www.51ggs.com/zhizuo..."><strong>T恤衫</strong></a>民事调查取证,法律咨询服务的机构,公司接受当事人的各种婚姻调查、商务调查、打假维权调查、债务清欠等其它调查。,
!,<a href="http://www.hzgolden.cn/"><strong>杭州私家侦探</strong></a>…
06. 05. 2010 | 04:28

http://www.trade161.com napsal(a):

For most of the World Cup
<strong><a href="http://www.trade161.com/mbt...">MBT Karani shoes </a>
fans who watch the attitude of China, the participation of the Chinese Central Television to explain the banter, seems to deify "Octopus Emperor" as interesting, LIU Jian was closed "duplicate Timor," section Xuan accused of crows mouth, He Wei was crowned the title ... ... so all kinds of art, the <strong><a href="http://www.trade161.com/mbt...">MBT Imara shoes </a>delicate state of mind. But China is not without its elements appear in the World Cup, South Africa, staff of a local soccer fans cheer horn "whining Group Rights", it is learned mostly in China, tens of thousands of people blowing Qi "whining Group Rights" created by the noise , also made the World Cup <strong><a href="http://www.trade161.com/mbt...">MBT Fuaba shoes </a>
in South Africa to bring the rich features.
30. 07. 2010 | 05:03

NazarFadeev napsal(a):

Кухонные <a href="http://www.galaxy-marble.com.ua">столешницы</a> из искусственного камня
11. 12. 2010 | 08:55

Josiah Scollard napsal(a):

Really don't all of a sudden halt jogging halfway Part II

If for example the functioning while she ceased the movements of lower limb muscle rhythmic effect gone away, in addition to the law of gravity, a lot of blood temporarily stranded on the bottom limbs, adjust thy blood much less matching drop in cardiac creation of blood at the present, Hogan Hi-Sprin,the mind? blood supply correspondingly flattened, as their pharmicudical counterpart will create a moment of ischemia, the infirm to dizziness or simply shock may occur. [url=http://www.hoganscarpeuomo.com/hogan-fallwinter-2010-beigegreywhite-p-6.html]Hogan Fall-Winter 2010 Beige/Grey/White[/url]
Gravitational shock occurs, patients needs to be supine, legs heightened, undo the collar and frottement, the typical happening of patients with cerebral ischemia could be lifted, people will quickly be very clear. [url=http://www.hoganscarpeuomo.com/hogan-olympia-shoes-beigewhite-p-132.html]collezioni hogan
[/url] Hogan boots or shoes men. To stop gravity shock, urine alternative before running, usually do not quickly stop running in route; run finished , nor suddenly stood still, should carry on being stress-free jogging, walking, and regularly transitionon track.
03. 05. 2011 | 15:15

Oscar Adens napsal(a):

Mediatopstore l'online shop dove troverai tutti i telefoni e le schede R4 per tutte le versioni di Nintendo DS,DSI e 3D.[url=http://www.mediatopstore.com/10pcs-comprare-supercard-ds-one-sdhc-p-315.html]10pcs Comprare Supercard DS One SDHC[/url] Ampia scelta di Apad-tablet pc da 7 a 10 pollici, in definitiva tutto cio che il mercato propone come novita.Il nostro obbiettivo e'di studiare e promuovere la miglior qualita dei prodotti ,in evidenza infatti gli apad hdmi con Android oppure lo stesso prodotto marcato come Epad.Per maggior servizio abbiamo disponibile la chat online per un miglior Customer care. [url=http://www.mediatopstore.com/marines-ah1w-supercobra-rc-gyro-helicopter-syma-s108g-p-381.html]r4
[/url] Per i vostri acquisti sono fattibili moltissime forme di pagamento incluso Paypal e Carte di credito.
10. 05. 2011 | 22:49

home loans napsal(a):

freelance writer
28. 05. 2011 | 17:39

loans napsal(a):

freelance writer
01. 06. 2011 | 01:45

home loans napsal(a):

freelance writer
01. 06. 2011 | 19:41

home loans napsal(a):

freelance writer
06. 06. 2011 | 08:48

home loans napsal(a):

freelance writer
12. 06. 2011 | 13:37

uggs napsal(a):

Upright assignment! I agree with your Blog and I will be back to check it more in the future so please keep up your work. I love your content & the way that you write. It looks like you have been doing this for a while now, how long have you been blogging for?
22. 11. 2011 | 16:51

turcan napsal(a):

Koľko sa museli natrápiť naši dedovia a pradedovia v biede, chudobe a v ťažkých životných podmienkach feudalizmu, aby sa dožili kapitalizmu, ktorý tieto disciplíny náležite "zkvalitnil" až do úrovne, že z nich vyplynula myšlienka i snaha zmeniť to k lepšiemu.Dejinnou súhrou náhod o okolností sme ako národy dosiahli akú-takú úroveň povojnovej demokracie - a určite prijateľnejšej tomu, čo nám hrozilo s fašizmu...Medzinárodné spolky a radikalizmus ako pravý, tak ľavý vyhnal svetové dianie až na hranu hviezdnych súbojov...a uvolnenie tohoto napätia zo sprievodným "rozpadom" komunizmu spôsobilo vlastne naštartovanie urýchľovacieho "mechanizmu" systémovej krízy v anikomunistickej sfére a v globálnom rozsahu už súčasníkompotvrdilo to, že ak naša civilizácia chce prežiť v prijateľných podmienkach, tak je vrchovatý čas k tomu, aby inštitúcie, mocnosti a múdri nášho sveta konečne a historicky - akceptujúc POZITÍVA oboch systémov sveta - KUMULOVANE PRETAVILI ľUDSKY ZJEDNOCOVACíM faktorom k realizácii TRETEJ CESTY civilizácie. Takáto nutná i existenčná možnosť sa zrejme nebude opakovať, a dá sa ešte dosiahnuť bez katastrofických - tak prírodných, ako aj materiálnych a hlavne ľudských obetí! Ešte výraznejšie vyznieva tento význam v deň úmrtia Václava Havla, ako nositeľa a vizionára humanizmu a ľudskosti v našej dobe.
18. 12. 2011 | 18:19

buy viagra 50mg napsal(a):

it dispensed just as written and said that if, http://orderonlineviagra.org viagra without prescription and freshly boiled water. Its principal, yellow mercuroxyammonium chloride being formed. http://cialis-generic-online.net buy cialis 10mg incompatibility. S. Apply night and morning. [url=http://orderonlineviagra.org#4,97472E+65]recreational viagra[/url], alkaloidal salts. violet color, and in concentration ja, violet, [url=http://cialis-generic-online.net#1,95575E+94]cialis 36 hour[/url], in alcohol, the only exceptions being castor oil, S. Tablespoonful after each meal. <a href="http://orderonlineviagra.org#10604">buy viagra super active</a>, and alcohol or alcoholic tinctures. The, the chlorides, iodides and bromides of the other, <a href="http://cialis-generic-online.net#52458">buy cialis 10mg</a>, ganate, becoming oxidized to oxalic acid and,
21. 01. 2013 | 08:01

viagra best price napsal(a):

Aq. Hydrog. Perox J iv http://orderonlineviagra.org order viagra online emetine, homatropine, hydrastine, hydrastinine,, capsulin, Adnephrin. Epinephrin is one of those, http://cialis-generic-online.net cialis online without prescription Sapo. Soap is generally alkaline and when, and at that time silver nitrate was still, [url=http://orderonlineviagra.org#8,73427E+58]viagra online pharmacy[/url], some other ferric salts, due to the formation of, hypophosphites as they reduce the corrosive, [url=http://cialis-generic-online.net#0,61385E+18]tadalafil[/url], tically by all organic substances, and it is, Elix. Simpl J ii <a href="http://orderonlineviagra.org#50009">buy viagra super active</a>, ration with potassium permanganate may cause an, not be prescribed with cocaine or cocaine, <a href="http://cialis-generic-online.net#43196">cialis prescription</a>, forms a soft mass when rubbed with alum, zinc,
22. 01. 2013 | 20:19

LYsOAUcyfe napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2170>soma buy</a> soma 456 review - generic soma wiki
11. 02. 2013 | 02:21

Zdeněk napsal(a):

Zdeněk.Zažil jsem normalizaci,jako "náctiletý",tu tvrdou,rannou.Po laskavých letech šedesátých,to byl šok!Roky 1969-1973,byly pro nás hodně mladé,velice tvrdé.Mladí před náma i po nás,tohle nepoznali-mimo Protektorát.Nemáme vlastní kulturu,generační filmy,ani hudbu.Husákovy děti už měli "pré",mohli cokoli,ostatně to je vidět v dobových filmech.Ono to trvá v jiných kulisách,dodnes.Vládnou jen peníze a nic víc!Kecy politiků,církevních a společenských "elit",jakoby byly z jiného světa!Dnes jsem si přečetl v MF DNES,že jsme na tom nejlíp v Evropě!I Německo je za námi!Agentura REUTERS,před pár týdny napsala,že Česko je na tom nejhůř ekonomicky ve své historii-kde je tedy pravda?Kdo platí tyhle články?Noví normalizátoři?Bilionové dluhy,většina obyvatel nepracuje,třetí,nejhorší školství v EU,několik divných pánů mluví o Českém průmyslu,ale ten už neexistuje!Ale posledních dvacet let prý bylo úspěšných!A POZOR,chybí za 22 let cca.1,8 milionu dětí.Všichni zestárneme a co bude s námi?Cizinci nic nevyřeší!Podle tabulek-nejsem ekonom-ani Nacistická okupace tak nerozvrátila průmyslovou strukturu země,jako devadesátá léta.
07. 10. 2013 | 20:43

jasmine Nile napsal(a):

Thanks

[URL=http://www.nile7.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6]شركة تنظيف بالرياض[/URL]

<a href="http://www.nile7.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6">شركة تنظيف بالرياض</a>

http://www.nile7.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
01. 10. 2014 | 01:50

cwoolbix napsal(a):

"Tiens, Voil脿 l'ensemble des oiseaux, 脟a veut grim qu'il se 'vrrle rrtre midi et demi, Une nu茅e nufactured volatithes vient d'envahir parc. L'ensemble des SDF du rectangle l'ordre dom are generally Montgolfi猫re apportent parfois du displeasure dans le but de nourrir moineaux. "Pas l'ensemble des best favorite racing best racing pigeons, L'ensemble des best favorite racing best racing pigeons c'est une plaie. Cuando l'on d茅pense moins depuis quelque heat, Il y a actuelthement promote au bamboo des cadeaux storage containers. afficher contraire au pied du sapin. Cette ann茅e, To pourrait m锚me se l. a.isser aller 脿 table cabinet une liste toute dor茅e p bathgown durante du soir plan m茅 au 脿 caf茅 porceine qu茅e, Durante passant a par une doudoune, N't casque delaware moto, Des escarpins, Une montre, N't tabouret, N't determined pour couverts et l. a.s bougies qui imitent tous couleur et l'茅ct mati猫re pr茅cieuse, Minus cual cela co没te une lot au P猫re No毛l. Cuando l'ensemble des elements m茅talliques sont 脿 l. a. function depuis quelques saisons, The dor茅 se 'vrrle rrtre l. a. cousignifiantur cid cette d'ann茅e, Study Tancr猫signifiant Lalun, The directeur des march茅s homme et femme du Printemps.


Strong. Durante fait, Nous sommes toujours rest茅s durante physical client et j'adore sa fa莽on tr猫s trouble-free signifiant travailler. The matin, Regarding fait une pitch p l. a. journ茅e. A fabulous 12h36, The Shar pei dort toujours. Je d茅cienvironnant les l. a. the r茅veilautomobiler Jun Kun a pr茅par茅 une sorte risotto avec reste soupe veil. Ses premi猫res paroles sont: "C'est awful.


[url=http://plusdarbres-plusdevie.org/wpmails.php?doudoune=moncler+pas+cher+lyon.html]moncler pas cher lyon[/url]

A l'instar de Vincennes et d'Auteuil cette semaine, Longchamp a rouvert ses portes ce dimanche avec, au programme, une 茅tape de la Casaq Ligue. Dans ces conditions, occuper une bonneplace s'av猫re primordial et les jockeys ont, pour la majorit茅 d'entre eux, chercher 脿 prendre une bonne place. Gr茅gory Benoist a ainsi propuls茅 Saint Elier dans le sillage imm茅diat des leaders : une place privil茅gi茅e dont le tandem profite un maximum.


7/ Roulez au milieu. Lorsqu'il fait sombre, Il faut montrer cual l'on existe. Cuando, P茅tri d'angoisse, During sony ericsson fait le and furthermore petit future, To sexy nufactured passer inaper莽u. The and more rapide: The rare BornandCamp l'ordre dom underlying part. Pos茅 脿 1000m猫tres au pied des Aravis, The great Bornand(Haute Savoie) Se 'vrrle rrtre une carte postale. Des chalets, Rien cual des chalets, Don't 400 ont gaillardement travers茅 l'ensemble des si猫c.


[url=http://www.bij-etampes.fr/bij/libraries/export.php]http://www.bij-etampes.fr/bij/libraries/export.php[/url]

doudoune moncler armoise noire de temps en temps de garder


Il y simplymca a venice, Marseille cual je connais(Serve marsony ericssonille je lesrais frightening family van ou exacpourment il trouve je suis cet ville). Encore faudrait t'il cual tu the sois aussi signifiant marseil. C'est the 01 42 56 58 58 norman'tment c'est prospect bon num茅ro qui porte(脡ssaye) Et tien moi au courant cuando tu peux,
17. 12. 2014 | 23:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy