Mé odpovědi na otázky Petra Pitharta

11. 02. 2008 | 23:08
Přečteno 21562 krát
Zde je patrně největší ideový rozdíl mezi mnou a mým protikandidátem, který hájí „volný trh bez přívlastků“, zatímco já zdůrazňuji sociální a také ekologické aspekty tržního hospodářství. Sociálně tržní hospodářství je ostatně hlavním programovým důrazem právě křesťansko-demokratických stran v celé Evropě, zatímco neoliberalismus a adorace „volné ruky trhu“ je vnímán jako hlavní protivník těchto křesťansko-demokratických zásad.

Senátor za KDU-ČSL Petr Pithart se na mě, jako na prezidentského kandidáta, obrátil s několika zásadními otázkami. Rád bych se zde o mé odpovědi podělil i s čtenáři Aktuálně.cz. Takže:

Jaký je Váš postoj ke konceptu i praxi sociálně tržního hospodářství, jak se původně vyvinuly v poválečném Německu a jak se dnes vesměs v Evropě praktikují? Která země by měla být pro nás v tomto ohledu inspirací? A která ne?
Zde je patrně největší ideový rozdíl mezi mnou a mým protikandidátem, který hájí „volný trh bez přívlastků“, zatímco já zdůrazňuji sociální a také ekologické aspekty tržního hospodářství. Sociálně tržní hospodářství je ostatně hlavním programovým důrazem právě křesťansko-demokratických stran v celé Evropě, zatímco neoliberalismus a adorace „volné ruky trhu“ je vnímán jako hlavní protivník těchto křesťansko-demokratických zásad.
Existují sice velké rozdíly mezi sociálními systémy jednotlivých zemí EU, ale všechny mají společnou snahu doplnit svobodný a konkurenční trh státní intervencí, která zajišťuje určitou míru sociální soudržnosti a rovnosti šancí. Řadu inspirativních prvků v sociální oblasti lze nalézt třeba v Dánsku, Irsku či Nizozemí. Naopak mezi země, jejichž sociální systém není příliš efektivní a udržitelný, bych zařadil třeba Francii či Belgii.


Zabýval jste se sociální problematikou až teď jako kandidát na prezidenta, anebo jste se jí zajímal už i jako akademik?
Sociální problematikou se zabývám dlouhodobě. Významným impulsem k tomu bylo setkání s absolutní chudobou, kterou jsem viděl na vlastní oči ve svých šestnácti letech - žil jsem tehdy šest měsíců s rodiči v Nigérii, zemi postižené válečným konfliktem. Tento a podobné zážitky mne přivedly k zájmu o ekonomii rozvojových zemí a o sociální aspekty hospodářské politiky. Ve své kariéře jsem poté pracoval také v Senegalu, Tanzanii, Ghaně, Číně, Nepálu, Koreji, Mexiku, Kostarice a na Haiti.
Moje doktorská disertace na Princetonské univerzitě se zabývala tématem participace zaměstnanců na řízení firem v Německu. Zajímal jsem se o vazby v oblasti mezd, nezaměstnanosti a pracovních vztahů v celosvětovém měřítku. Později jsem studoval příčiny chudoby zemí třetího světa a strategii jejich rozvoje. Této problematice jsem se věnoval i jako expert Světové banky.
Jsem překvapen neschopností některých neoliberálních ekonomických ideologů chápat, že jejich rozhodnutí mají přímý dopad na konkrétní lidské osudy. Moje setkání s africkou realitou absolutní chudoby ještě během studií zásadně ovlivnilo mé vnímání světa i mojí profesionální kariéru. Na mých webových stránkách najdete seznam mých publikovaných odborných článků. Mnohé z nich souvisejí se sociální problematikou (např. o nezaměstnanosti a sociální záchranné síti v období transformace, o nezaměstnanosti žen, o vztahu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, o participaci pracujících na řízení podniků, apod.).


Co si myslíte o tzv. rovné dani?
Plošně zatím nebyla skoro nikde ve vyspělých zemích přijata. Zvýhodňuje totiž bohaté a ubírá středním a chudším vrstvám obyvatelstva. Jsem pro určitou progresi, kdy lidé s vyššími příjmy budou státu na daních odvádět víc než lidé s průměrnými a nízkými příjmy. Pokud daňová progrese není přehnaná, je to ekonomicky i eticky správné a není náhodou, že je to evropský standard.


Jak byste řešil majetkové vypořádání státu s církvemi? Podpoříte řešení navrhované současnou vládou? Neprodělá na tom stát? Jak zařídit, aby ze závazků státu nějaká budoucí vláda nevycouvala? Komu by měla patřit Svatovítská katedrála?
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání se mi zdá přijatelným kompromisem, přijatelným nejen pro církve, nýbrž také a především pro stát a obce, protože tím skončí provizorium, vyplývající ze zablokování bývalého církevního majetku. Je velmi nešťastné, že se tato záležitost zpolitizovala, a že se může dokonce stát symbolem obchodu za znovuzvolení současného prezidenta. Jako prezident bych se v této věci snažil přispět ke konsensu a myslím, že bych byl schopen uspět, i proto, že jsem v této věci, na rozdíl od Václava Klause, názorově konzistentní a umírněný. Nikdy bych církve, důležitou část občanské společnosti, nekladl na roveň „spolku zahrádkářů“.
Co se týče katedrály, rozhodnutí soudu již padlo a nyní je třeba doladit konkrétní dohody o užívání a údržbě místa, které církev pochopitelně chápe především jako „katedru biskupa“ a svůj hlavní chrám v zemi, které je však zároveň také národní památkou, drahou celku společnosti, nejenom církvi, za jejíž údržbu by měl nést odpovědnost i stát.


Podporujete registrované partnerství homosexuálních párů? Jste pro možnost adopcí dětí takovýmito páry?
Pokud se týká adopcí dětí homosexuálními páry, jsem si plně vědom hodnoty a nezastupitelné role klasické rodiny a rozhodně bych neschválil žádný zákon ve věci adopcí, který by dříve neprošel důkladnou veřejnou celospolečenskou diskusí, v níž by se vyjádřili odborníci různých oborů (včetně teologů a církví), kde by byly objektivně zváženy zkušenosti z ostatních zemí. Jistě bych zvláště v tak citlivých otázkách neprosazoval stanovisko, které bych nejprve důkladně neprodiskutoval s kompetentními lidmi. Nepovažuji se totiž za odborníka ve všech oborech.


Jaký je Váš vztah ke komunismu a KSČM? Jak rozumíte pojmu vyrovnání (nebo spíše vyrovnávání?) se s komunistickou minulostí? Jak jsme na tom v tomto ohledu ve srovnání se zeměmi podobného osudu?
Jsem rozhodně proti jakémukoliv totalitnímu systému, proti jakékoli doktríně, která hlásá násilí jako prostředek politického boje. A z ekonomického hlediska věřím v efektivitu trhu a systému založeného na soukromém vlastnictví. Také chci zdůraznit, že cítím velkou úctu ke všem obětem totalitních režimů a k těm, kdo měli a mají odvahu se jim postavit.
Od KSČM společnost očekává jasný důkaz, zda chce být „jen“ radikálně levicovou stranou, která respektuje základní principy politického systému, ve kterém působí a je tak i schopna být ve vládě (jako to vidíme třeba v Itálii či ve Francii), nebo zda v ní převládnou ty síly, které polistopadový systém odmítají, zpochybňuje jeho pilíře včetně začlenění České republiky do NATO a EU a působí, že pak má tato strana nulový koaliční potenciál. Chce-li být KSČM státotvornou stranou, musí dát najevo nejen jednoznačné a silné odsouzení zločinů a křivd spáchaných předlistopadovým režimem, nýbrž musí do svého programu zahrnout jednoznačné odmítnutí násilí jako prostředku politického boje a uznání legitimity soukromého vlastnictví.
Pokud jde o vyrovnání se s touto minulostí, za základní princip považuji transparentnost, absenci pokrytectví. V politické rovině si například myslím, že není správné s komunisty jednat o všem možném za zavřenými dveřmi, ale na veřejnosti se k tomu nehlásit. K procesu vyrovnávání s minulostí patří odvaha a upřímnost.


Jaký je Váš postoj k prohlubování integrace EU na jedné straně a k jejímu dalšímu rozšiřování na straně druhé? Mělo by se stát například Turecko plnohodnotným členem Unie? A eventuelně které další země?
Potřebujeme více společné politiky, například v oblasti energetického zabezpečení. Potřebujeme efektivnější a demokratičtější fungování EU - což znamená více integrace, které se však nemusíme bát, naopak. Nemusíme se jí bát tím spíše, pokud dokážeme být aktivnější a dokážeme se v unijní hře více prosazovat, lépe uplatňovat. Měli bychom se stát zemí, se kterou se počítá, jejíž hlas má váhu, protože uvažujeme věcně a konstruktivně, ne ideologicky a negativisticky či agresivně. Protože bojujeme argumenty, ne boucháním do stolu. A také zemí, která umí dodat celé unii kvalitní lidi i na ty nejvyšší posty, politické i úřednické. Podívejme se na Lucembursko, zemi, která má zhruba tolik obyvatel co Brno: z dvanácti dosavadních předsedů Evropské komise byli dva Lucemburčané, lucemburský křesťanskodemokratický premiér Juncker je dnes předsedou vlivné „Euroskupiny“, tj. sboru ministrů financí členských zemí eurozóny, a jedním z nejrespektovanějších politiků EU. Přál bych si, abychom dosáhli něčeho podobného.
Co se týče Turecka, mrzí mne, že Evropa k němu nebyla dosud férová. Otázka jeho členství je na stole od šedesátých let a ani EHS ani dnešní EU se k ní nedokáží postavit čelem. Pakliže Turecko splní všechny podmínky – ale jen tehdy - mělo by se stát součástí EU, protože sliby se mají plnit. Otázka je, kdy bude EU připravena vstup Turecka zvládnout, aniž by byla ochromena.


Myslíte si, že globální oteplování je opravdu prokázané? Jste přesvědčen, že jej způsobují lidské aktivity? Myslíte si, že lidstvo má nástroje, kterými by bylo možné oteplování zastavit nebo dokonce zvrátit? Jakou cenu bychom za to museli zaplatit?
To je velice důležitá tematika - většina vlád světa, všechny větší mezinárodní organizace se jí zabývají a myslím, že i my ji musíme aktivně zakomponovat do své zahraniční politiky.
Nechci si hrát na experta v oboru klimatologie, vycházím proto z vědeckých poznatků - a ty v poslední době čím dál jednoznačněji dokazují, že ke globálnímu oteplování dochází, že jeho následky mohou být velmi vážné a že lidská činnost má na tomto fenoménu podíl.
V této situaci považuji za odpovědné pokusit se věci změnit. Nejde o „poroučení větru dešti“: člověk se nesnaží ovládnout přírodu, ale omezit svůj ničivý vliv na ni. To je zásadní rozdíl. Vidím zde pozitivní paralelu s účinnou reakcí lidstva na problém s ozónovou dírou: lidstvo se dokázalo shodnout na zákazu látek, které měly hlavní podíl na tomto nebezpečném fenoménu - a podařilo se jej dostat pod kontrolu. Nebo vzpomeňme na viditelné zlepšení stavu ovzduší a přírody od roku 1989 třeba v Krkonoších či Jizerských horách.
Pokud jde o cenu, musíme zůstat racionální, tj. najít kompromis mezi hospodářskými potřebami a starostí o životní prostředí. A vsadit i na občanskou odpovědnost každého jednotlivce. Vezměme třeba ekologické výrobky. Jsou sice dražší, ale řada lidí je ochotna připlatit, protože nemyslí jen na sebe, ale i na generaci svých dětí a vnoučat. Nejde tudíž jen o ekonomické aspekty, svůj díl odpovědnosti má zde i škola - a samozřejmě především rodina. Politici tyto otázky nesmějí bagatelizovat, tím jen ztrapňují sami sebe.


Jak vidíte stav naši justice a vůbec orgánů činných v trestním řízení? Jaká je tu role prezidenta? Jaký je Váš vztah k ústavnímu soudu? Ke jmenování soudců?
V této oblasti má prezident důležité pravomoci, protože jmenuje soudce, předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. V dobře fungujících demokraciích nezávislé soudnictví složené ze schopných soudců je jednou z opor společnosti a chtěl bych přispět, aby tomu tak bylo i u nás. Myslím, že jsme od roku 1989 urazili velký kus cesty, ale současný stav justice ještě není optimální.
Prezident by k tomu měl přispívat různými způsoby. Měl by vyzdvihovat význam justice, ne ji napadat. Měl by se snažit konat tak, aby se nedostával do situace, kdy je prohrávající stranou sporu před Ústavním soudem, neboť by měl vždy jednat zcela ústavně. Pokud se mu to již stane, neměl by rozhodnutí soudu zpochybňovat. Jak má v justici věřit občan, když i prezident její výroky zpochybňuje?
Mám velký respekt k soudnictví a s tím bych přistupoval ke všem nominacím v této oblasti. Ústavní soud je klíčovou a ctihodnou institucí. Neumím si představit, že bych Senátu navrhoval kandidáty, kteří nemají za sebou jasnou podporu odborné veřejnosti a jejichž kandidaturu bych se senátory předem neprojednal. Kdyby mi Senát přesto nějakého kandidáta zamítl, určitě bych nereagoval tím, že bych jej opět navrhl.


Co si myslíte o eutanazii?
Zde mohu opakovat pouze to, co jsem už dříve vyjádřil několikrát, například v Dotecích víry na Radiožurnálu či v korespondenci se zástupci Hnutí pro život. Jsem rád, že i Hnutí pro život jasně uznalo, že jedno z mých vyjádření bylo nesprávně pochopeno a zkresleno. Jsem zásadně proti eutanazii, rozhodně bych nesouhlasil s uzákoněním eutanazie ve smyslu úmyslného usmrcení nemocného. Jinou věcí je právo na odmítnutí léčby - pokud je mi známo, i oficiální církevní stanovisko tvrdí, že používání nadstandardních prostředků, které může v praxi často hraničit až s týráním pacienta, nemůže být pacientovi vnucováno.

www.jansvejnar.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ročník 53 napsal(a):

Mě stačí odpověď na jednu otázku. Budete pane Švejnare respektovat Ústavní soud? Na tom stojí moje případná podpora pro Vás.
11. 02. 2008 | 23:21

Ada napsal(a):

Díky za Váš velice jasně a přehledně vyjádřený názor na otázky, jež dnes zajímají naší společnost. Moc Vám v prezidentské volbě fandím, věřím, že budete prezidentem, který má co nabídnout a který tvoří nové vize pro budoucnost.
11. 02. 2008 | 23:36

Tomas napsal(a):

Držim Vám palce, pane Švejnare! Nevidím sebemenší důvod, aby po přečtení Vašich odpovědí na tyto otázky, které se dotýkají celospolečenských problémů, Vám neměl dát jakýkoliv lidovec svůj hlas. Myslím, že se tím spousta sporných míst vyjasnila.
Doteď nechápu co vede ministry Kalouska (i když u něho se nedivim), Parkanovou, Jehličku, Svobodu, bývalého ministra Ambrozka atd. volit současného prezidenta. Rozumně uvažující člověk ho přece nemůže volit po tom jak se ve svém funkčním období choval, jaké extrémní názory zastával a zastává.
Poslední výrok ombudsmana Motejla je výstižný: Klaus si z Ústavy dělá trhací kalendář.
Já dodávám: Takoví lidé jsou pro úspěšný vývoj země překážkou a doufám, že Vám to v pátek vyjde!
11. 02. 2008 | 23:50

Václav Smrk napsal(a):

Pan Švejnar je svými názory vyvážený a politickou kulturou, kterou vyzařuje je nadějí pro naši politickou scénu. Jeho prezidentské působení by bylo zárukou provětrání politického klimatu u nás a zlepšení našeho postavení v zahraničí narušeného eurofobními a ekofobními přístupy V. Klause.
11. 02. 2008 | 23:56

Čochtan napsal(a):

Mám pro Vás pane profesore taky jednu otázku: Nezdá se Vám, že ztratit americké občanství a místo na universitě je příliš velká cena za pár let presidenství v téhle zemi ? Nemáte také ten dojem, že jste byl zneužit nejopovrhovanějším "politikem" k téhle nechutné komedii ? (také se mu říká Duce)
11. 02. 2008 | 23:57

sasa napsal(a):

Co si myslite o myslence uzakonit zverejnovani vyse dani jednotlivych obcanu, aby vsichni vedeli kolik jsme kdo prispeli do spolecneho
11. 02. 2008 | 23:58

Rebel napsal(a):

Fandím vám a doufám, že to v pátek vyjde.
12. 02. 2008 | 00:07

tana napsal(a):

Pane Švejnare, co si prosím myslíte o finančním vyrovnání s katolickou církví.
Víte o tom, že v mnoha zemích EU participují různé církve v jednom objektu? Jaký je Váš názor na společné sdílení Katedrály sv Víta různými církvemi?
Neděsí Vás nárust úroků v návrhu zákona?
Nemyslíte si, že takový finanční závazek je ostudný, vzhledem k tomu, že většina národa nejsou katolíci a výplata není vázána na investice na území Čech? Nebude tento závazek překážkou integrace EU?
12. 02. 2008 | 00:12

Tupelo napsal(a):

Pane Svejnare, dekuji za Vase odpovedi a moc Vam preji at v patek uspejete. Pokud ne, zvazte prosim moznosti dalsiho angazma v ceske politice.
12. 02. 2008 | 00:32

kočka šklíba napsal(a):

Pane Švejnare, připojila bych se k Taně s otázkou jestli Vás neděsí výše finančních nároků katolické církve vzhledem k zpúsobu jakou metodou je v návrhu zákona počítáno. Jsme národ asi nejvíce ateistický v Evropě i možná i na světě. Myslím, že tento způsob je neadekvátní i vzhledem k tomu, že si nemyslím, že nároky katolické církve byly dostatečně prověřeny a zdokumentovány, názory lidí, co této problematice rozumí, se dost liší. A není důvod proč by lidé, kteří nemají s katolickou církví nic společného, měly tolik let přispívat na její existenci. Ale je mě jasné, že poslanci a senátoři KDU-ČSL jsou také volitelé :D.
12. 02. 2008 | 00:32

Dallas napsal(a):

Pane Svejnare,skoda ze jste nepockal se svoji kandidaturou az do pristiho obdobi. Bude doufam volba prima a urcite bych Vam dal hlas.V teto chvili se mi zda,ze jste se stal jenom nastrojem soc.dem. k tomu,aby hlavne nebyl zvolen Vaclav Klaus. Jiz jsem nekde cetl,ze priste chce kandidovat Paroubek..prave z toho duvodu bych Vas videl jako idealniho protikandidata.Z Vasich vyjadreni Vas povezuji za pravicove smyslejiciho cloveka.Je celkem usmevne,ze jste kandidatem levicove soc.dem. Take Vase nadbihani komunistum pred kterymi jste emigroval se mi zda usmevne.Trochu jste me zklamal,ze po schuzkach na klubech soc.dem a komunistu jste znacne otocil a zmekcil sve puvodni nazory.Napr. radar,komunisty si umite predstavit temer ve vlade atd..V pristi volbe za pet let Vam budu fandit.
12. 02. 2008 | 00:33

m&m napsal(a):

Držím palce a na pátek přeji silný žaludek!
12. 02. 2008 | 00:40

Michal_2 napsal(a):

Pane Švejnare, Vás bych volil hned, kdyby to šlo. Bohužel naši politici ještě nedospěli do stavu, aby i oni byli schopní Vás zvolit, oni Klause potřebují, aby jim kryl všechny jejich podvody a neoprávněné výhody pro bohaté. Oni Vás nezvolí, dokonce i komunisté chtějí Klause, proto nevolí nikoho (dokázali si to dobře spočítat). Jestli bych Vám mohl radit, tak pokud v pátek prohrajete, vykašlete se na českou politiku, ničeho dobrého se tady nedočkáte a zkuste znovu kandidovat až za pět let, tam už zřejmě budete mít reálnou šanci na zvolení.
12. 02. 2008 | 01:00

Pumprlidentlich napsal(a):

Ještě, že pan Švejnar není kandidátem vědeckých stran, které fungovaly v minulosti. Mohlo by to být horší. A co odpověď na radar? Strany, které volí Švejnara nás přece chrání před tím zlým americkým radarem. Na to se nějak zapomělo?

Mám dotaz pro ochránce klimatu a odpůrce "klimatologa" Klause. Jaký je váš názor na výsledek zelené politiky, výstavba dalších uhelných elektráren v Německu, porušování Kjótského protokolu Rakouskem a zvyšování energetické závislosti Evropy na Rusku? Za to může taky Klaus? Pokud máte deprese z klimatu, proč vám vadí Klaus a nevadí vám Rakousko? Klaus podporuje zvyšování spotřeby fosilních paliv? Není to náhodou Klaus, kdo varuje před tímto zeleným debilismem?

Kandidát strany zelených odpověděl, co chtějí zelení slyšet. Dříve existovaly jednoznačné "vědecké" poznatky o nadřazenosti rasy nebo třídy. Dnes jsou jednoznačné poznatky o nadřazenosti klimatu.

Dokáže mi někdo vysvětlit, co strana, která navrhla Švejnara, udělala pro ochranu klimatu? Výsledek zelené politiky v Německu a Rakousku je opravdu ohromující. Zvýšení spotřeby fosilních paliv, zvýšení emisí a nárůst energetické závislosti na Rusku (jako kulisy se postavily větrná perpeta mobile). Dnes se tomu říká zelená politika a ochrana klimatu. Neříkalo se tomu dříve znečišťování životního prostředí? Dnešní "jednoznačné" vědecké poznatky pro stranu ochránců používají zřejmě jinou terminologii. Nejspíš za to může Klaus.

Za to, že ve straně zelených není ani jeden ekolog, klimatolog nebo energetik, může zřejmě taky Klaus. Klaus je všechny sežral. Určitě se objeví jednoznačný vědecký poznatek, který to dokáže.
12. 02. 2008 | 01:09

kočka šklíba napsal(a):

Pumprlidentlich: Rakousko nám možná nevadí proto, že nám nekandiduje na prezidenta :D, :D. Máte argumenty dost mimo.
12. 02. 2008 | 01:21

Pumprlidentlich napsal(a):

kočko šklíbo, váš silný argument :D:D mě přesvědčil. Už tomu rozumím. Rakousko nám nekandiduje na prezidenta. Díky za info.
12. 02. 2008 | 01:42

car komančov OO8 napsal(a):

RADEGAST SE CHLASÍ......TATÍČEK ROZKLADATEL....To je ideologisky zmatek..radegast se směje od ucha k uchu...To bylo vidět hned ve Zlině.Tatíček rozkladatel a stravenka to je zazrak to je jeko americky sen..toho nevyužít je promarnit svou šanci a stat se ekonomickym tigrem EU by byla škoda převeliká.Ja ještě nigdy neviděl jak někdo tak pomlouva svoje volitele a oni se drží za ruce a voliho HLAM MLAM.Proboha ja byl asi na 3 posezenich ods nevstopil jsem ale volim je asi jsem doprava ale nebudu kvuli tomu zakladat další stranu pravicovou to by si připadal nějaky divny.To chce čas v žadne straně nejsou všichni ideal.Proboha ODS mi se nejvic libí že konečně držíte po hromadě svět není ideal ale pravicova politika je to nejde popirat.Ten naš tatiček roskladatel ma v hlavě takovy zmatek jako všichni tady po roku 89 to tak je děla těm so tady přijedpu s jineho světa někteří se probudí on asi spi on se neprobral ten naš tatíček roskladatel,toje fakt zazrak v hlavě takovy idedeologicky zmatek se hned tak nevidí....Referendum a tajna volba to asi vyřeší ale o volebním sistemu ne jen o volbě prezidenta.Přece podle naši ustavy si každy muže volit jak se mu zlibí pčineste urnu a ani atˇ se drží za ruce to je upylně jedno jinak je to proti zakladní listině prav a svobot.To tak je mi to připada jako knoflíkova valka aby si nahodou potom neprovlikali přes knoflikove dirmy provazek a nevedli si k urně společně aby na sebe vic viděli a přes rameno a na botě zrcadka .Tose fakt stal zazrak.
12. 02. 2008 | 05:21

car komančov OO8 napsal(a):

radegast sa hlasí...CO MI TEN KLAUS PROVED.....Poevropštil hypis Mě to nasralo batuškaři...To mě fakt první moment nasralo ....ja nosil hypis znak v 68 a co mi to proved.Ja se musim smat fudstok po česku jsou mladí a to je normalní...fakt mě to první moment nasralo.taky jsem byl mlady či ja za to možu.a co mě sere dnes kdyš smrdi tchoř a chova se jak zeleny........Z
12. 02. 2008 | 05:48

Petr napsal(a):

Pumprdentlichu, nevidíte, že pan profesor tuto otázku zodpověděl zcela vyčerpávajícím způsobem? Stačí výchova ve škole a v rodině a kupovat ekologické výrobky. Otázky energií, biolihu, větrníků, jádra atd., atd., přece nejsou důležité a ještě by se dalo s nějakým názorem narazit.
12. 02. 2008 | 06:55

B. napsal(a):

to jsou velmi dobré odpovědi - musím říct, že mě celkem překvapilo, jak silně s vašimi názory souhlasím... bohužel - nejsem pro pád vlády, tudíž vám nemohu držet palce :-)
12. 02. 2008 | 07:22

Petra napsal(a):

Nemůžu věřit vlastním očím, že máme šanci mít prezidenta, který takto otevřeně a pronikavě smýšlí. Držím palce!
12. 02. 2008 | 07:43

RUMCAJS napsal(a):

Božíčku, Vy jste tak sladkej meďoušek!
12. 02. 2008 | 07:58

RUMCAJS napsal(a):

Proč se Vás pan Pithart nezeptal na odchody do důchodu, na školné,na státní dluhy atd. Tomu teda říkám účelová show a né dotazy.Tuhle se pan Just rozčiloval nad bezzubostí debaty pana Macha a p.Moravce. To asi neviděl tenhle rádoby rozhovor.
12. 02. 2008 | 08:02

RUMCAJS napsal(a):

Jakýsi Wolf tuhle psal, jak jste si představoval kupónovku. Že vytvoříte 20 fondů a do jejich čela posadíte renomované odborníky z Ameriky. To je fakt pravda ?
Pokud ano, pak nás ochraňuj Bůh!
12. 02. 2008 | 08:07

B. napsal(a):

Rumcajsi, WTH? Pan Pithart se snad může pana Švejnara ptát na to, co zajímá jeho, ne vás. Tedy pokud jste ochoten uznat, že někdo má jiné preference než vy.
12. 02. 2008 | 08:18

RK napsal(a):

Když čtu ty cílené otázky a moudré profesorské odpověďi, je to jak na škole. Proč se třeba p. Pithart nezeptá jak s prof. Švejnar srovnal osobně s minulostí? Před komunistama hrdinně utíkal zametenou cestou. Tou samou cestou se stal profesorem atd.. Nyní ho jde srdceryvně podporovat ze Švýcarska otec z bývalých diplomatických služeb a spolupracovník Stb, který přísahal věrnost straně a vládě. Mladý pan Švejnar zase přísahal věrnost USA. To nám už nevadí? Přijde mi jako chytrá horákyně.Komunisty před kterým utíkal žádá nyní o podporu. Opravdu charakter. Nikdy se veřejně neprojevil , za nic neměl odpovědnost. Jen teorie a moudra. Jsme všichni přesvědčeni, že díky svým kontaktům a chlebodárcům bude opravdu nadstranický jak se pořád chvástá ? Mj. jak může být nadstranický, když ho některé strany prosazují.
To co jsme v 90.letech nenáviděli u p.Klause - arogantnost, nabubřelost,přehané sebevědomí, ješitnost = to nyní u p. Švejnara obdivujeme ?
Já chápu, že je to v Americe učí a cvičí. Ale všeho moc je příliš.
Jedno mu nelze upřít. Takhle rozdělený národ, ale i některé domácnosti jsem dlouho neviděl.
Nejsem pravověrný zastánce p. Klause, ale vím co provedli komunisti v 68 s mým otcem, který se vyjádřil proti vstupu přátelských vojsk. Už proto Švejnara ne
12. 02. 2008 | 08:30

RUMCAJS napsal(a):

B.
Může se ptát na vše ,zrovna jako se může ptát p.Moravec p. Macha.
12. 02. 2008 | 08:33

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Loupežníku - najít a přečíst si Švejnarovo spis o transformaci snad v Řáholci zvládnete ne?
12. 02. 2008 | 08:35

RUMCAJS napsal(a):

K RK bych ještě připojil, že ta nabubřelost bude asi dědičná. Jeho tatínek mě úplně dostal tím, jak řekl, že Klaus proti jeho synáčkovi je úplná nula.

Kdyby se dávala Nobelovka za narcismus, tak ji má on!
12. 02. 2008 | 08:37

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Číst u nás umí jenom Manka a ta nemá na takový blbosti čas!
12. 02. 2008 | 08:41

zdesta napsal(a):

Pane Švejnare,Č.R.není nábožensky fundamentalistickou zemí jako U.S.A.Po zaplacení jedné miliardy bych cirkev odtrhl od státu.Víra je osobní záležitostí,není společenskou nutností. Nevidím žádný důvod, proč by měla většina občanů, (nekatolíků)něco platit bohatému Vatikánu.
12. 02. 2008 | 08:41

sheeno napsal(a):

Je pozitivní vidět, že kandidát na prezidenta má dokonce v něčem i vlastní názory. Avšak je neodpustitelné, že někdo, kdo usiluje o tak významnou funkci, je pouze něčí loutkou. Jestliže Vám nevadí že jste v médiích více sloňován, jako antiklaus, než Švejnar, ta to svědčí jen o jediném. Že chcete pouze dělat kariéru a je jedno, jakým způsobem. Já neznám politika, snad ani v ČSSD, který by měnil své názory na objednávku, ta jako Vy. Změnit své celoživotní názory a postavit se na stranu skupiny, která hraje tak špinavým způsobem a dělá siv politice pomocí médií co chce, je vážně ubohým krokem, jak něčeho dosáhnout. A je mi moc líto, že je mezi námi hodně těch, které Vy a Váš spolek dokážete oblbnout. Hold média jsou účinným nástrojem...
12. 02. 2008 | 08:47

RUMCAJS napsal(a):

Řeknu Vám pane Švejnare, že mi ani tak nevadí Vaše názorová promiskuita. Co mi ale vadí hodně je, že chcete být čechem jako já, jen pokud budete prezidentem. Pokud jím nebudete, nebudu Vám dost dobrý a potáhnete zase do Ameriky. To mě neskutečně uráží a nechápu, kde berete tu drzost, takhle nás ponižovat!
12. 02. 2008 | 09:00

Saliven napsal(a):

Škoda, že nikomu nevadí názorová promiskuita pana prezidenta:
1. Nebudu jmenovat vládu založenou na jednom nebo dvou přeběhlících (2006)
2. Považuji rovnou daň za nerealistickou, jak u nás, tak i jinde (2008)
3. Jsem pro sociální stát (2008)
4. Prezident by měl být na veta opatrný a vetovat tak jeden zákon za 10 let (1998)
12. 02. 2008 | 09:09

RK napsal(a):

to Saliven
málokdo zde fanaticky tvrdí, že současný prezident je bezchyby. Já osobně se prostě neumím ztotožnit s tím, že by tu měl sedět na Hradě nějaký vychytralý cizák.
Pro osvěžení paměti - mám dojem, že v začátcích kampaně p. Švejnar tvrdil, že se zúčastní jen 1.kola. Dále jednou tvrdí, že reformy ODS jsou v podstatě až na drobnosti OK a za týden prohlásí, že tyto reformy by nepodepsal. Vždy to bylo po návštěvě některých levicových klubů.
Copak je to normální ? Podle mého měl být pořádný třetí kandidát. Pokud možno z Česka.
12. 02. 2008 | 09:24

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
1.Zabránil alespoň na čas nástupu komunistů
2.Považuje ji za nerealistickou z hlediska prosazení.
3.Každý si sociální stát představuje jinak. Někdo jako na Kubě a někdo zase jako v Irsku.(Nechápu, jak si mohl tuto zemi vzít za vzor pan Švejnar, když její ekonomika je příkladem neoliberární ekonomiky)
4.Vetoval zákony, které připravila ČSSD v předvolebním čase.Navrhli je jen proto, aby se dostali zpět ke korytům, ať to stojí co to stojí.A dobře věděli, že je Klaus neschválí.
12. 02. 2008 | 09:24

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Holt pan prezident může měnit názory v případě potřeby, ale jeho protikandidáte ne :-)))

PS: Jestli skutečně loupežníku věříš odpovědi v bodu 4, tak ti opravdu pomoci není. :-)
12. 02. 2008 | 09:34

Vico napsal(a):

Po přečtení Vašich odpovědí si stále intenzivněji přeji, aby jste se stal prezidentem. Zároveň stále intenzivněji zažívám pocit bezmocnosti, že se tak díky politickým čachrům nestane. Vzpomínky na minulost se stanou na dalších pět let budoucností. Třeba se však stane zázrak.
12. 02. 2008 | 09:36

Pitrísek napsal(a):

MOho říci, že po přečtení a poslouchání všech možných názorů mi jde hlava kolem a už ani nevím, čemu mám věřit. Myslím že odpověděl na zajímavé otázky a jeho názory a perspektiva jsou zajímavé, mohl by do naší politiky přinést "svěží vzduch"
12. 02. 2008 | 09:37

badatel napsal(a):

Vážený pane profesore,
víte, tak jak vystupujete, jsem si vždy představoval kandidáta na prezidenta ČR.
Váš příspěvek je klíčový pro všechny občany v tom, že jednoznačně preferujete sociální tržní hospodářství. Právě to tržní hospodářství bez slůvka sociální přivedlo lidstvo k totalitním režimům a k světovým válkám.
Vy jste vlastně zároveň i ideální kandidát té slušné pravice, která dělá rozdíly mezi špinavými penězi a penězi, vytvořenými kreativním zákonným způsobem.
Vaše názory chrání prosperitu a čestně nabytý kapitál před revolučními exsesy.
Nechť Vám to v pátek vyjde, a také všem slušným, pravicově smýšlejícím, lidem.
12. 02. 2008 | 09:43

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Já to tady už opakuju často, ale asi musím znova.Já nejsem stoupencem Klause.Ale nevidím momentálně nikoho jiného a navíc se mi nelíbí ta štvavá kampaň, kdy jeho odpůrci záměrně nepřesně a zkresleně interpretují jeho některé názory. K této ubohosti se připojil i Švejnar.
12. 02. 2008 | 09:49

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Ono to je loupežníku naopak - ne, že by se zkresleně interpretovaly jeho výroky, ale jeho výroku uvádějí jeho vykladači na pravou míru a ty jsi bohužel jeden z nich.
12. 02. 2008 | 09:51

mb napsal(a):

Tzv. rovna dan je stale socialni, a to nejen diky odecitatelnym polozkam, ale i diky podstate samotneho vypoctu. Clovek s prijmem 80.000Kc mesicne plati i pri rovne dani nominalne stale mnohem vice na danich nez clovek vydelavajici mesicne 20.000Kc. Dokud se tedy nebude jednat o dan z hlavy, jedna se stale o socialni dan.
12. 02. 2008 | 09:54

frantisek napsal(a):

Pan Pithart a Svejnar se nám pekne domluuvili.
BYL TO PITHART SE SVYM PORADCEM VEISEM, KTER9 PRINUTILI SENATORA KALBACE ODEJIT Z PRAZSKEHO HRADU!!!!!
12. 02. 2008 | 09:56

Bessy napsal(a):

Otázky- pro koho? První pro politické strany/ČSSD,KDU-ČSL,Zelené,KSČM/- druhé proti Klausovi-jenom nevím, proč jsou psány nám.
Drobet větší rozsah by nebyl na škodu- toto je jen vymezování.A účelové.Prostě jen aby odpovědi vyhovovaly.
A to je ten základní problém, který mám s panem Švejnarem.Asi jednoduše- je to fádní.
12. 02. 2008 | 09:58

Saliven napsal(a):

Bessy:
Zřejmě vám chybí nějaký ten extrémní názor. Je ale nutné mít extrémní názory? Švejnar má konformní názory a to je myslím naprosto v pořádku.
12. 02. 2008 | 10:00

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Až z tebe bude velikej kluk, budeš se na svět dívat realističtěji. Pak mi dáš za pravdu.
12. 02. 2008 | 10:07

Bessy napsal(a):

Saliven-
ne snad extrémní, ale přeci-nezdá se Vám, že ty odpovědi jsou příliš vyhovující?Tedy přijatelné pro ty, kteří jej mají volit.
Když mám jiný názor,než vy-jsem extrémní?
I když připouštím,že mi více přitahuje a inspiruje konfliktnost,vyvolávání otázek,moc se mi nelíbí jednoduchá vysvětlení.
12. 02. 2008 | 10:10

zdesta napsal(a):

R.K.Výraz vychytralý cizák je osobní útok.Tímto způsobem znehodnocujete své argumenty.Osobní útok je projevem emocí atím pádem postrádá logiku.Nechová-li se někdo podle mých představ, nemůže se stát předmětem útoku.To je základ osobní svobody a demokracie.
12. 02. 2008 | 10:11

Dallas napsal(a):

To Saliven: k Vasemu bodu 1. bych poznamenal fakt,ze prezident Klaus jmenoval vladu bez prebehliku. Teprve po jeho jmenovani sla vlada zadat o duveru,kterou dostala.Takze nepouzivejte argumenty jako s.Paroubek,Rath atd..neni to fer. Ostatni body Vam zargumentoval Rumcajs.Hezky den.
12. 02. 2008 | 10:14

Saliven napsal(a):

Bessy:
Jsou vyhovující a proto jsem pro něj. Švejnar ale vždy byl v hlavním proudu i v ekonomii.

To, že máte jiný názor samozřejmě špatné není ani to nemusí být extrémní - ba naopak, názorová různorodost může být velice přínosná - ale pokud se diskutuje a vznikají určité závěry. Pokud někdo dogmaticky tvrdí, že má pravdu a nehodlá diskutovat (VK o globálním oteplování), tak už to tak uplně v pořádku není.

Já se nemůžu zbavit dojmu, že má VK extrémní názory jen, aby "čůral proti větru". Já si nepamatuju, že by byl někdy názorově extrémní před tím, než se stal prezidentem. Tehdy naopak sám šel středním proudem - relativně vysoké zdanění, siln sociální stát, odkládání privatizace strategických podniků, oddalování restrukturalizací velkých státních podniků i některých reforem.
12. 02. 2008 | 10:19

Saliven napsal(a):

Dallas:
Teď si děláte legraci ne? Klaus jmenoval druhou Topolánkovu vládu ve chvíli, kdy Topolánek bez někoho z levice (bez přeběhlíků) nemohl získat důvěru ve sněmovně, protože koalice disponovala 101 hlasy. Co to bylo jiného než jmenování vlády založené na přeběhlících? Vy už nevíte, jak by jste Klause omluvili a ještě nálepkujete jmény jako Rath nebo Paroubek.
12. 02. 2008 | 10:25

Saliven napsal(a):

Oprava - koalice disponovala 100 hlasy (což na vyslovení důvěry nestačilo).
12. 02. 2008 | 10:27

RK napsal(a):

to Zdesta
jak tedy nazýváte člověka s dvojím občanstvím a jeho postoji, měnícími názory atd..?
Po své osobní zkušenosti o které píši v blogu výše ze svého názoru nemůžu uhnout
Ono upřimně jak je vidět, nějaký ten náš názor nebo filosofování o morálním profilu, to v honbě za kariérou s těma dotyčnýma nebo s tím dotyčným ani nehne.
Jinak by prof. Švejnar nemohl prohlásit, že při své spanilé jízdě po republice byl překvapen jak jsou lidé citliví na otázky z minulosti. Proto zvěřejnil tu část pravdy o svém otci.
Tyhle diskuse jsou dobré pro získávání názorů. POkud se píšou slušně. Ale v podstatě nic nezmění
12. 02. 2008 | 10:31

RUMCAJS napsal(a):

Klaus nechtěl diskutovat o globálním oteplování?To ti Salivene kolegové z ČSSD dobře vymyli mozek.Právě to byl on, kdo volal po odborné diskuzi a nepřijímat tyto "Pravdy"jako nějaké desatero.
12. 02. 2008 | 10:37

martin k. napsal(a):

rumcajs:
ad. 4.Vetoval zákony, které připravila ČSSD v předvolebním čase.Navrhli je jen proto, aby se dostali zpět ke korytům, ať to stojí co to stojí.A dobře věděli, že je Klaus neschválí.

jako napriklad zakono nahradnim vyzivnem. jen mi neni jasne, jak by ucinnost tohoto zakona napomohla cssd ke korytum. ze by populisticky cekali, az ty deti dorostou do volebniho veku a pak je z vdecnosti volili? ?? cim to, ze zastanci soucasneho hradniho pana (obcan klaus neni, nikdy nebyl a nikdy nebude mym prezidentem!) pouzivaji tak smesne pseudoargumenty???

klaus je nazorna ukazka nazorovych premetu - volby '92 vyhral s tim, ze nedopusti zanik ceskoslovenska. mesic po volbach uz bylo vse jinak (imho mel byt v cervenci 1992 zatcen pro velezradu)... dalsi priklady byly jmenovany vyse.
12. 02. 2008 | 10:45

martin k. napsal(a):

rumcajs: ad klaus a klimatologie - clovek, ktery si plete KLIMATOLOGII a METEOROLOGII vola po odborne diskusi s argumentem, ze globalni oteplovani nevidi a neveri ze by rozumny clovek necemu podobnemu mohl verit? tot vskutku povedeny vtip... :)
12. 02. 2008 | 10:47

Ondra napsal(a):

LOL, taková estráda prázdnosti. Pithart - trpící věčným mindrákem vůči Klausovi - se pokouší Švejnarovi nahrát na směč tak očividně, že by jeden brečel. Nakonec není to o nic jiný přístup, než když na každé přednášce politologie na PRF UK Pithart alespoň jednou atakuje buď ODS nebo Klause. Věřím, že už jsme si však na tragikomickou postavičku všichni zvykli...
12. 02. 2008 | 10:51

RUMCAJS napsal(a):

martin k.
Smích je kořením života, ale nesmíte to s tou srandou přehánět,Martine.
Zákon o náhradním výživném přece má svuj populistický dopad i u dospělých voličů. Jak jste přišel na to, že se musí čekat až ti nezletilci dorostou ?
Stejně můžu říci já, že mím prezidentem nikdy nebude Švejnar.

Rád bych, aby jste dal odkaz, kde Klaus tvrdí, že nedopustí zánik Československa.
12. 02. 2008 | 10:57

mra napsal(a):

Komunistické strany byly téměř bez vyjímky založeny na lži a násilí.Navíc,jako ekonom zajisté víte,že Marx byl sice bystrým analytikem stavu společnosti v 18. a 19.století ,ale mizerným prorokem,např.když tvrdil,že komunistické ideje zvítězí nejdříve v nejvyspělejší zemi.Zvítězily v jedné z nejzaostaleších a výsledky jsme zažili. Pokud jde o tu pravdu: myslí si snad prof.Švejnar opravdu,že jakékoli prohlášení komunistů je zárukou ? Jestli ano,nesvěřil bych mu ani vedení středně velké fabriky,natožpak státu.
12. 02. 2008 | 11:00

Beran napsal(a):

Pan profesor mi asi neodpoví, ale třeba se zamyslí, až někdy eventuelně bude číst tyhle řádky:

Jakým procentem se CO2 podílí na "globálním oteplování", jak chce věřit pan profesor? Jakým dílem do tohoto dílu přispívá člověk? Jakým dílem do tohoto dílu tamtoho dílu přispívá Evropská unie?

Neboli - Vysněných 20% pana předsedy Barrosa do r. 2020 nás bude stát kolik korun a jakou změnu teplotní křivky to zajistí?

A prosím co nejpřesněji!

Beran (http://vpravo.blog.cz)

P.S.: Mimochodem, jak si může agnostik přát něco zvědět o transcendentních věcech? To byla od Vás v Dotecích víry tuze zábavná věta, pane profesore. Skoro jako ze Semaforu konce 60. let.
12. 02. 2008 | 11:09

miro napsal(a):

Plně souhlasím s Ondrou, Tak naivní nahrávku panu prof. Švejnarovi snad prohlédne každý objektivní divák. Je trapné od pana profesora, že je ochoten hrát hrátky s fanatiky jako je Paroubek a Bursík, kteří vidí při vyslovení Klaus rudě. Vždyť jim je jen ANTIKLAUSEM a přípravou k pokusu člověka toužícího po moci jako je Parobek k dosažení jeho cíle stát se presidentem i kdyby se měl spojit s martany
12. 02. 2008 | 11:10

hp napsal(a):

Tak rovna dan pry zvyhodnuje bohate a cimpak pane Svejnare? Cim je zvyhodnen clovek, ktery pracuje treba na plny uvazek a dostane 40 000 Kc oproti tomu samemu cloveku, ktery pracuje na polovicni uvazek za 20 000 a oba plati 15% dan, cili jeden plati do statni kasy 6000 a druhy 3000? Anebo je to spis tak, ze ten vas "bohaty" je zvyhodnen oproti systemu, kde jeden plati 30% a druhy za tu samou praci, ale protoze pracuje mene hodin a vleze se treba do 20%. Tak to pak vas chapu, ale je otazka, jestli to nazyvat zvyhodnenim nebo, dovolte pane stejskale, vych*anosti.
A kdo bude urcovat "bohatost", vy? Nebo jiny centralni mozek lidstva? A na zaklade ceho pokladate progresi za etickou? Muzete mi k tomu dat filosoficky vyklad, protoze etika je filosoficka kategorie a ja, na zaklade toho co jsem napsal vyse zadne paralely mezi etikou a progresi nevidim. Populismus a prazdnota vasich projevu bohuzel ukazuje, ze jste pouze karierista, ktery se nestiti niceho. Vase fotka v druznem rozhovoru s agentem Falmerem na Hrade je toho dukazem.
12. 02. 2008 | 11:11

tana napsal(a):

Vážení, vaše debata je zajímavá.
Může mi někdo vysvětlit jak může president ve své funkci ovlivnit ekonomiku?
Je nutné, aby na hradě seděl ekonom?
Nepotřebujeme víc třeba sociologa?
12. 02. 2008 | 11:12

Tomáš D. napsal(a):

Věřím, že se zopakuje minulost a budeme mít prezidenta, který má americkou manželku a o kterém se bude učit ve škole :-)
Také věřím, že jste tím pravým pane Švejnare, kdo může pozitivně změnit politické klima v naší zemi.
Držím vám palce
12. 02. 2008 | 11:17

Lešek napsal(a):

Pane 3vejnare, zdál jste se mi poměrně slušný člověk, nemám žádný argument proti. Ale jsem proti tomu, abyste byl prezidentem proto, kdo Vás prosazuje a jakým způsobem. Nemůžu se srovnat s tím, že jste tak naivní a prohlásil, že pokud budete prezident, změníte politickou kulturu. A jak? To teprve uvidíte kdo to je Paroubek, Rath, Bursík a komunisti. Jak se před nima můžete tak ohýbat?
12. 02. 2008 | 11:18

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
To, že Klaus volá po diskuzi je zase jen vykládání slov, nebo to můžeš doložit? Už jsem tu předkládal před časem rozhovor, ve kterém Klaus po žádné debatě nevolá, ale skálopevně tvrdí, že má pravdu, že člověk nemá na přírodu žádný vliv (Žádná ničení planety nevidím, atd.)
12. 02. 2008 | 11:31

janca napsal(a):

bavíte se tady o...ničem. Téměř všechny příspěvky napadají toho či oného. Každý má svého kandidáta. Ano. Ale podáváte ty svoje jako bezchybné osobnosti. Kurňa, každý chyby dělá. Objektivita? ? ? Nějaká diskuze na úrovni? Mi řekněte, že se vším, co udělal, navrhoval Klaus či Švejnar, souhlasíte? Fakt nechuť z tohohle napadání. Nemáte toho dost v televizi??
12. 02. 2008 | 11:33

nefer napsal(a):

Pane Svejnare, moc vam drzim palec, ikdyz se obavam, ze pro zakulisni hratky a buhvijake handly nejsou karty, ktere drzite v ruce tim spravnym mixem. Prestoze jste velice vzdelany muz, s velkym rozhledem a jsem presvedcena,ze vase postoje a nazory jsou formovany bohatymi zivotnimi zkusenostmi, pusobenim ve vyznamnych organizacich i vasi vynikajici pedagogickou karierou, netvarte se jen jako antiklaus. Vase kandidatura je uz ted veliky uspech. Rozproudila mnoho debat na tema jaky by vlastne mel byt nas prezident, jakeho cloveka si na jednu z nejvyssich ustavnich funkci prejeme, ukazalo se, ze spolecnosti hybou i jine otazky,nez jak hluboko mame do kapsy, coz je zpusob jakym s nami zde politici jednaji. A byla by skoda, kdyby to vyznivalo,ze jste na tolik dobrych myslenek prisel jen tim,ze jste se snazil vuci nekomu vyhrazovat nebo naopak nekomu vyjit vstric.
12. 02. 2008 | 11:38

Milos napsal(a):

Vsechny strany podporujici pana svejnara usty svych nejvyssich tvrdi,ze hlavni je nezvolit Klause.Je toto zpusob podpory vlastniho kandidata?Pan Bursik agresivne utoci ve sve reci na Klause,ale vubec nevynasi do nebe sveho kandidata.At si podporuje pana Svejnara,kazdy mame svuj nazor,ale toto je ten novy vitr,jak vsichni tvrdi a nova politicka kultura.Panove a damy je to pouze o tom nezvolit Klause,akdyby se panove z CSSD,SZ,KSCM,sileneho Mejstrika shodli na krave Milce,tak prosadi jeji kandidaturu.
12. 02. 2008 | 11:38

Karel napsal(a):

Už je na čase změnit a zastavit po Havlovi točící se kolotoč nestátotvorných "státníků" a znovu se přihlásit ke slušnému chování a službě pro tuto zemi. Pan Švejnar by to mohl dokázat.Velice mu fandím a věřím,že se mu podaří v pátek stát se naším prezidentem.
12. 02. 2008 | 11:41

hernandez napsal(a):

To Rumcajs.
V pohádkách z lesa Řáholce měla kromě lidí mozek i část zviřátek. Čtete po sobě svoje příspěvky? Vy z Řáholce určitě nebudete.
12. 02. 2008 | 11:42

Bohunka napsal(a):

Pane Švejnare velice si vás vážíme a moc vám fandíme. Věříme že v pátek uspějete. Dost bylo modrých ptáků a hlavně sprostého Toplánka. Seděli jsme s manžekem televizë celé dva dny. Při veřejné volbě proč každý nejde k mikrofonu a nanahlásí svého kandidáta. Bylo by to ten nejlepší způsob. Hlavně vydržte!!!
12. 02. 2008 | 11:43

Saliven napsal(a):

Nějak nechápu, jak může způsob volby někoho ovlivnit - jde přece o kandidáta, ne o způsob volby nebo kdo ho podporuje.
12. 02. 2008 | 11:43

janca napsal(a):

stejně jako teď jednotná ODS. Slovo obstrukce jsem za celý svůj život neslyšela tolikrát jako v pátek a sobotu.
12. 02. 2008 | 11:43

jan levíček napsal(a):

Je neuvěřitelné, jak místo toho, aby přicházel s vlastními tématy neustále má potřebu se vymezovat vůči tomu druhému. I otázky nejsou formulovány tak, aby provokativním způsobem přiměly Švejnara k odhalení plánů, záměrů a postojů, ale aby pouze ukázaly, že je úžasnější než jeho protivník. A nakonec nic absolutně nic neříkající frázovité odpovědi. Tak jak by se tedy postavil k reformě veřejných financí ano nebo ne ? Podepsal by zákon o soužití osob stejného pohlví ano nebo ne? Podepsal by zákon o adopci dětí ano nebo ne ? Na nic z toho neodpověděl a proto by se všichi divili kohože to mají na Hradě. On totiž nejen že nedává přímé odpovědi na zásadní otázky, ale bude muset být i vděčný těm kteří jej zvolili a ti mají zcela jiné morální a etické hodnoty než by měli mít členové KDU.
12. 02. 2008 | 11:44

Robert napsal(a):

Rovná daň neznamená že platí všichni stejně. Člověk který vydělá 10x víc, také platí 10x vyšší daň.
Rovná daň nezvýhodňuje bohaté sama o sobě, ale pouze ve srovnání se současným stavem.
12. 02. 2008 | 11:44

janca napsal(a):

Jan Levíček:
někdy je lepší mlčet než se za celou republiku vyslovit jak to udělal pan Klaus v případě environmentální politiky. Prezentoval tak názory koho?
12. 02. 2008 | 11:48

janca napsal(a):

podle mne je lepší nedělat plané sliby a unáhlené závěry. Každá věc má vždy dvě strany. Aspoň připouští diskuzi
12. 02. 2008 | 11:49

Milos napsal(a):

K rovne dani: to je rovna danova sazba,nebo-li procentni vyjadreni a vsichni vime,ze napr.15 % z rozdilne castky je rozdilnou sumou,takze rovna danova sazba a svete div se progresivita zustava zachovana,nebo by mel ten kdo vice vydelava byt potrestan dvakrat jeste vetsi sazbou??
12. 02. 2008 | 11:50

Englishman napsal(a):

Pane Švejnare, zajímaly by mě spíše vaše odpovědi na otázky pánů Paroubka a Filipa. Vlastně by mě zajímaly i ty otázky.
12. 02. 2008 | 11:56

Lalal napsal(a):

Opet jen keci a neurcite fraze, ktere krici kazdy populista.
12. 02. 2008 | 11:57

Honza2 napsal(a):

Mnoho otázek zůstalo nezodpovězeno a mnoho konkrétního v odpovědích nevidím.
S rovnou daní se sekl. Nikdo nikde přece nechce zavádět daň z hlavy nýbrž daň lineární.
Srovnání CO2 s freony či SO2/SO3 je hloupé. Na rozdíl od CO2, který umožňuje většině organismů život na Zemi, byly freony umělý výtvor člověka, který šlo poměrně jednoduše zavrhnout a nahradit jiným, poté co se prokázalo, že v atmosféře rozkládá O3 na O2. Nemám žádná čísla, ale hádám, že také na produkci SO2/SO3 měl člověk v našich krajích, oplývajících hnědým uhlím a s nedostatkem sopek, významnější vliv než příroda. Také je nutno mít na paměti, že obojího byla zanedbatelná množství oproti CO2.
Celkový dojem z těchto odpovědí mám takový, že se oba dva moc neliší a Švejnar musí Klausovy názory dost přibarvovat, aby se měl vůči čemu vymezit.
12. 02. 2008 | 11:58

Milan napsal(a):

ohebnost přímo příkladná, nemohl si z vás uplést pomlázku?
12. 02. 2008 | 12:01

Pedro napsal(a):

Nemohu se nepridat, preji (si) hodne stesti pri patecni volbe, pane Svejnare. Podle vseho nadeje na normalitu na hrade s kazdym dnem roste a my jsme svedky "kopani umirajici kobyly"
12. 02. 2008 | 12:04

Eliška napsal(a):

Se zájmem jsem si přečetla odpovědi na otázky p.Pitharta.Lituji,že Vás,pane profesore,nemohu volit,nejsem poslanec.Měl byste můj hlas.V pátek Vám držím palce.
12. 02. 2008 | 12:05

RUMCAJS napsal(a):

hernandez:
Po sobě to nečtu. Mě stačí, že to čtou lidé jako Vy a mají z toho šišku zamotanou.
12. 02. 2008 | 12:08

Petr napsal(a):

Pane profesere Švejnare, proč se proboha snižujete na úroveň soudruha Pitharta a odpovídáte na jeho otázky? I když odpovídáte na úrovni. Petr Pithart je stejný komunista jako třeba Grebeníček nebo Filip. Jen v 68 roce byl členem frakce, která boj o moc v KSČ prohrála. To jsou ty jeho zásluhy. Jinak Vám držím palce. Petr
12. 02. 2008 | 12:09

Lucy napsal(a):

Dobry den vsem, rozhodne nepatrim k lidem co maji nadstandartni prijem, prave naopak, pobiram pouze zakladni plat... Ale rovna sazba dane se mi zda docela spravedliva, pac z 10.000 Kc je 15% 1.500 Kc a z 100.000 Kc to je 15.000 Kc. A vsichni mame stejne sance, vydelat hodne penez. Hodne zdaru.
12. 02. 2008 | 12:10

jitka.kogle napsal(a):

Pane Švejnare, moc Vám fandím, kdyby se volba nepovedla, prosím kandidujte i
příště. Snad už bude přímá volba. Dáááám Vám hlas
12. 02. 2008 | 12:11

BH napsal(a):

Vážený pane Švejnare,

Vaše názory se mi líbí. To nemůžu popřít a taky to nepopírám. Moje srdíčko až zaplesalo když jsem četl že i podle Vašeho názoru by naším vzorem mělo být např. Irsko a nikoli např. Francie.

Nicméně jsem teď zvědav, jak se na Tyto Vaše názory budou tvářit páni volitelé, zvláště ti, kteří se netají tím, že Vás podporují. V případě zelených problém nevidím, ale z řad ČSSD a KSČM asi dostanete za takové názory velmi důrazně vyhubováno (mírně řečeno). Bylo by jen přirozené a logické, kdyby volitelé z řad ČSSD a tím spíše KSČM po přečtení těchto Vašich odpovědí hlasovali PROTI Vašemu zvolení prezidentem.

Pokud se tak nestane, něco tady mooooc smrdí.
12. 02. 2008 | 12:16

Crusader napsal(a):

Tak a vyrovnáme síly. Pane Švejnare nefandím Vám. A zajímalo by mě, jak ostatní lidé, ale i vy přijímáte fakt, že vaše žena, případná budoucí první dáma, neumí pořádně česky?
Jak se s vaším přesídlením vyrovnají vaše děti? Pochybuju, že je něco táhne k naší zemi.
Jak se vám spolupracuje s kolektivem lidí jako je Paroubek, Hašek, Rath a Sobotka, či Mejstřík.
Nebo dokonce
12. 02. 2008 | 12:22

hugo napsal(a):

Co to je za kandidata na prezidenta, kdyz jen neustale recykluje nicnerikajici populisticke floskule, kdyz uz vidi komunisty skoro ve vlade, kdyz ani nezna ceskou historii, jak predvedl v dotazech, kdyz ho ceske obcanstvi zajima jen v pripade, kdyz bude zvolen za prezidenta, kdyz nema zadne zkusenosti s politikou a nikdo nevi, jak by se choval za podminek, kdy by nemel v ruce projev napsany nejakou agenturou na image. Prvni dama, ktera neumi cesky ani pozdravit a otec, spolupracovnik StB, ktery mu umetl cesticku. Toto je skutecne kandidat odpovidajici Paroubkovi, Rathovi a Filipovi s Grebenickem.
12. 02. 2008 | 12:34

inka napsal(a):

Pane Švejnare,

hodně štěstí v příští páteční volbě :-)
12. 02. 2008 | 12:36

tapak napsal(a):

Pane Švejnare, a to já Vám zas fandim, ale jak tak sleduju ty kupčíky v parlamentu, tak nevim, nevim.. Ale nevzdavejte to, vlastne byste se mi mnohem víc líbil na postu premiera než prezidenta - neuvažujete o tom?
12. 02. 2008 | 12:37

marta napsal(a):

Moc Vám p.Švejnare fandím , doufám, že si to komunisté uvědomuji co můžete v tomto státě udělat, již je dost rozkrádání .I když jsem jejich volič(nestraník), tak si myslím že ve Vás je to co celá republika potřebuje.
12. 02. 2008 | 12:37

RUMCAJS napsal(a):

Pane Švejnare, co kdyby jste si v rámci předvolebního projevu ve Španělském sále ,dal s Paroubkem pořádnýho hubana, tak jak to soudruzi dělávali ?
Nebo pohladil po vláskách malýho pionýra a vrazil mu do ruky třeba zmrzku ?
To je nápad co ? Nechcete mě do volebního týmu a ty amíky poslat domů ?
12. 02. 2008 | 12:40

OLDA napsal(a):

Pokusim se vysvětlit pár nejasností, co tu kolují:
- p. Švejnar nedává okamžité odpovědi, neboť se rozhodne az po verejném dialogu a diskuzi a ze uz tady lidé neví co to je, je smutné
- nejsou to frázovité odpovědi, je tu prokazatelná snaha to uskutecnit a opet se nedivim, ze to nekdo nechape...
- za vzor dava např. Irsko a kdo pise, ze to je priklad neoliberalismu, tak to nevyvracim, ale myšleno bylo ve smyslu socialní politiky
12. 02. 2008 | 12:44

Robert napsal(a):

Z odpovědí je vidět, že jsou psány s plným vědomím toho kdo se ptá, a které hlasy potřebuje získat.
Kdyby pan Švejnar bojoval o pravicové hlasy, odpovědi by zřejmě vypadaly jinak. Možná by zazněl i nějaký zajímavý názor.
12. 02. 2008 | 12:50

Vasja napsal(a):

Pán Švajnr to jako uz nyni ste pro mne analnim vytězem te frašky co byla v patek i v subotu anšto s takou graciozou a dustojnosti zahrat šaška temu socanskemu povlu je nadlidsky vykon a to dokaže jen silny muž kery je zocelen spravnou vychovou uvědoměleho otce a matky taky a strany taky.
12. 02. 2008 | 12:51

pat amat napsal(a):

Nevím pane Švejnare proč by mělo být vlastnictví jen soukromé.Je vidět,že jste zasažen amerikanizací a Irsko pro běžné lidi není také to ořechové.Řeč se mluví a život plyne úplně jinak. Jinak bez komunistů jste jen obyčejný občan a nemáte šanci,tak se proberte
12. 02. 2008 | 12:51

Robert napsal(a):

Argument že něco je správně, protože to tak dělá můj soused, není argument.
12. 02. 2008 | 12:53

Milos napsal(a):

Aha dekuju Oldo,takze pan svejnar da odpovedi az po disluzi.To znamena,ze je presne kandidat,ktery nikomu nebude vadit.Takou hlasnou troubu ja nepotrebuju.Ve smyslu socialni politiky?Co takle Irsko a dane,mozna by se na to mel mrknout,nebo mu odpoved jeho tym bohuzel nepripravil.A jeho manzelka je tak nadsena Ceskou republikou,ze se za 30 let s nim nenaucila cesky.Jak muze presvedcit lidi,kdyz nepresvedci vlastni zenu?
12. 02. 2008 | 12:53

OLDA napsal(a):

To Milos:
neberu Ti nazory, ale trosku jsi nepochopil, co jsou zakladni principy demokracie. Neni o PRESVEDCOVANI - je to o nabidnuti moznosti, diskuzi a az naslednem rozhodnuti....
12. 02. 2008 | 13:01

Honza napsal(a):

Přesně tento text pana Švejnara ukazuje, co jej odlišuje od Václava Klause. Možná není takový showman - ale chtěli bychom na hradě šaška-siláka, nebo poctivě a jasně uvažujícího člověka?
A nechme už na pokoji americké občanství... V pátek a v sobotu jsme viděli přehlídku elit, které vygenerovala naše milovaná vlast. Není tím méně milovaná :) - ale tím spíš, po takovém představení, s otevřenou náručí vítám každého, kdo zdejším bahnem neprošel. Zatímco národ hořekoval, Jan Švejnar si musel vlastním úsilím vybojovat místo na slunci. A dostal se daleko.
A proto volám: NA HRAD! :)
12. 02. 2008 | 13:03

BH napsal(a):

Vážený diskutující pod jménem OLDA,

tak teď nevím, jestli v příspěvku, který jste vložil ve 12:44:12, myslíte to, co jste napsal, vážně, nebo jestli to myslíte ironicky a děláte si z nás srandu. Pokusím se Vaše myšlenky vyjádřit trošku srozumitelněji:

- p. Švejnar nedává okamžité odpovědi, neboť se rozhodne az po verejném dialogu a diskuzi a ze uz tady lidé neví co to je, je smutné
Neboli: zjistí si, který názor mu přinese větší politický prospěch a ten pak bude zastávat - tomu se říká POPULISMUS.

- nejsou to frázovité odpovědi, je tu prokazatelná snaha to uskutecnit a opet se nedivim, ze to nekdo nechape...
Neboli: funkcí v ČSOB a amerického občanství se vzdám až poté, co budu případně zvolen prezidentem - jj, tomu se říká prokazatelná snaha.

- za vzor dava např. Irsko a kdo pise, ze to je priklad neoliberalismu, tak to nevyvracim, ale myšleno bylo ve smyslu socialní politiky
Nemohl jsem věřit svým očím když jsem tuhle větu četl - sociální politika je tak těsně spjatá a provázaná s ekonomikou, že myslet něco jen ve smyslu sociální politiky bez ohledu na ekonomiku nebo myslet něco jen ve smyslu ekonomiky bez ohledu na sociální politiku je absolutně nemožné. Mimochodem, pokud jde konkrétně o Irsko, právě úspěch neoliberalismu přinesl Irsku dostatek zdrojů na takovou sociální politiku, jakou má, bez liberalismu by si Irsko svou současnou sociální politiku jednoznačně nemohlo dovolit.
12. 02. 2008 | 13:04

Robert napsal(a):

Já jsem panu Švejnarovi nejdřív fandil. "Koněčně budeme mít prezidenta s nadhledem a velkorysým stylem", říkal jsem si.
Moc mě ale překvapilo, že pan Švejnar byl rétoricky dost zákeřný vůči svému oponentovi, zatímco pan Klaus byl mnohem korektnější. Asi chtěl pan Švejnar ukázat, že umí také používat ostré lokty, ale konečný dojem byl špatný. Zkreslování a podbízivost nejsou vlastnosti které hledám u prezidenta, bohužel. To už je mi bližší Klausova odvaha hájit nepopulární názory.
12. 02. 2008 | 13:07

Milos napsal(a):

No v pripade jeho zeny tu diskuzi nezvladl.Pan Svejnar se musi vymezovat vuci Klausovi,protoze hlavni cil stran svejnarovske koalice je nezvolit Klause.On jako byvaly liberalni politik v tuto chvili popira sam sebe a proto vidim jeho kandidaturu jako ucelovou pro ziskani funkce a jeho pripade a v pripade johe podporovatelu to je pouze o tom nezvolit Klause.Jak jiz jsem napsal,kdyby se shodli na krave Milce,tak budou navrhovat ji
12. 02. 2008 | 13:07

Marie K napsal(a):

Pane Švejnare připadáte mi jako korouhvička a pěkně ohebná.A vážně by mne zajímal váš názor na umístění radaru na našem území.A ještě jedna věc,když jste v naší republice tak dlouho a tak vás zajímá proč o vás nikdo předtím než jste se stal figurkou nevěděl?
12. 02. 2008 | 13:12

OLDA napsal(a):

Váženy BH:vy jste presne typem cloveka, který premyslí jenom v dimenzích svého osobního prospěchu, nebere ohledy a hraje si na CML-dost silne mi pripominate vaseho favorita...
č. 1: neboli: podřídí se veřejné diskuzi, kdy se většina usnese na jednotém řešení - to nemá s Populismem nic společného
č. 2: jestli nesledujete veřjené dění, zadnou funkci v CSOB jiz nezastava...vzdat se obcanství je jenom jeho dobrá vule
č. 3: byla to moje reakce na předcházející příspěvky,tak si počtetě trochu zpět
12. 02. 2008 | 13:14

Honza napsal(a):

Marie: Nikdo o něm nevěděl? No nevím, já jsem o něm věděl, a to docela dost. Býval novináři často oslovován jako renomovaný ekonom, jím založený institut CERGE je dobře znám... Samozřejmě se ho nikdo neptal, jestli jeho manželka umí v ČR koupit chleba - ale Jan Švejnar patří v porevolučním Česku k velice známým osobnostem.
12. 02. 2008 | 13:18

Ezop napsal(a):

Ačkoliv jsem zastáncem konzervativních hodnot jako pan Švejnar, mám pocit, že bez jasného náznaku souhlasu s církví a její politickou orientací a jejími politickými a majetkovými ambicemi se již nikdo nemůže ucházet o vyšší post.

Proto je pro mne přijatelnější pan Klaus, který se nebojí být nepopulární a například opakovaně odmítnout smlouvu s Vatikánem.
12. 02. 2008 | 13:23

Martin napsal(a):

Honzo, presne tak. Mne vzdy prekvapuje jak odpurci pana Svejnara se chlubi svoji ignoranci :) Navic kdyby ho nikdo neznal, tak by se o nem 2x nepremyslelo jako o premierovi (v 97 a 06)
12. 02. 2008 | 13:23

Alf napsal(a):

Hm,zhrzený prezidenský kandidát zpovídá příštího zhrzence.. jak roztomilé.
Jděte s nima oběma víte kam.
12. 02. 2008 | 13:31

Martin napsal(a):

Nezlobte se na me pane Svejnare, ale az prilis okate jdete na ruku lidovcum, kazda odpoved je az prilis libiva. Neberu vas.
12. 02. 2008 | 13:38

Floutif napsal(a):

Hodně štěstí, pane Švejnare, pevně doufám a věřím, že se ve druhé volbě prezidentem stanete.
12. 02. 2008 | 13:50

tycka66 napsal(a):

No,nevim,ale danova progrese rozhodne neni eticka
12. 02. 2008 | 14:21

váva napsal(a):

Pane Švejnare, pro mne jste muž bez tváře, pokud sloužíte takovým kreaturám jako poslanec Paroubek a jeho smečka.
12. 02. 2008 | 14:22

Markéta Sokolová napsal(a):

Pane Švejnare, přeji si, abyste byl prezidentem právě Vy! Nic jiného si nepřeji! Svět je složitý a na žádný problém není odpověď jednoznačná a jednoduchá.
Váš přístup, Vaše vystupování, absolutní klid v duši, smysl pro odpovědnost a kompromis jsou atributy, které Klaus postrádá. Ten se uchlácholil na Hradě a jeho stanoviska a odpovědi na problémy jsou spíše negativní! A navíc, náš pan prezident je čestným předsedou jedné strany, kterou tu nemá nikdy rád, než pouze30 % stálých příznivců, nepoučených a nepoučitelných jedinců.
12. 02. 2008 | 14:33

Babka napsal(a):

Pane Švejnare,
podle toho, co o Vás vím, mám pádný důvod si Vás vážit. Otázky, které jste zodpovídal, bych zodpověděla obdobně s výjimkou církevního majetku. Můj názor je ten, že majetek se má církvi vrátit všechen a teď, ale současně přestat podporovat církve ze státních prostředků. Ať na něm hospodaří, starají se o něj a mají z něho zisk a ten zdaní. Pouze ten majetek, který nelze vrátit, zaplatit odhadní cenou (pozemky, kudy vede silnice apod, v žádném případě však pomyslnou cenu za ruiny staveb). Navíc bych dala státu předkupní právo pro prodej majetku církvemi opět v odhadní ceně (omezení možných spekulací) a teprve po zamítnutí odkupu státem, by tyto nemovitosti byly k volnému prodeji. V našem státě je běžné, že třeba na opravy kostela se skládají farníci příp. přispívají obce. A na opravy uznaných kulturních památek by církve mohly dostat stejný příspěvek, jako je na památky nesakrální. Věřících totiž ubývá, protože církve, zvláště katolická, přestávají být pro občany zajímavé a mnozí faráři si pletou kazatelnu s politickým proklamačním fórem.
Jinak do druhé volby Vám držím pěsti, aby vyšla, protože pro mne jste tím lepším kandidátem s nadějí do budoucna.
12. 02. 2008 | 14:38

martin21 napsal(a):

Vše,co jsem četl od Švejnara,bylo alibistické.Na nic neodpoví přímo,to dělají křiváci.Na nic nemá osobitý názor.Co tady dělá??Proč není zpátky v Americe??A pár pitomců na něho čučí z otevřenou hubou a tetelí se jak bezduší.Panbičkář,aťˇsi zatancuje z tím podvratˇákem Vlkem-...-Církev by nepřirovnával ke spolku králikářů.Já také ne.Já je přirovnávám k FAŠISTUM a KOMUNISTUM.Sbal se Švejnare a táhni tam,kde jsi se schovával,když ostatní dostávali po hlavě od komančů!!!!!!
12. 02. 2008 | 14:39

Honza napsal(a):

Přesně tak, martine21. Ať všichni táhnou, Čechy Čechům, my si své věci veřejné dokážeme spravovat sami - jako například minulý pátek a sobotu v přímém přenosu.... :)
12. 02. 2008 | 14:58

míra napsal(a):

Paní Sokolová, Vy asi s panem Klausem a panem Švejnarem jste každý den že víte co dělají a proto musíte vědět, že pan Švejnar je lepší. Nebo to tak není? Z čeho můžete dělat tak negativní hodnocdní pana Klause a opačně
12. 02. 2008 | 14:59

Babka napsal(a):

A ještě dodatek k předchozímu. Pokud se týká Vašich názorů na KSČM, doporučila bych Vám, je poněkud revidovat. KSČ v roce 1968 uznala pochybenost Státních soudů, ustavila rehabilitační senáty, které fungovaly až do období normalizace. Rovněž uznala právo na soukromé vlastnictví a někteří občané začali podnikat na základě Povolení NV. Pokud se týká EU má KSČ své europoslance a myslím si, že se jedná o kvalitní lidi. NATO je o něčem jiném, ale pokud by bylo veskrze evropskou záležitostí, zcela jistě nevidí důvod, proč nebýt členem. Jediné od čeho by se současná KSČM měla distancovat tak je normalizační a po normalizační vývoj. Z Vaší odpovědi vyplývá, že v tomto směru jste zřejmě nedostal kvalitní podklady a v těch, které máte k dispozici je dost polistopadové hysterie. Upozorňuji, že se na věci snažím dívat objektivně a nejsem a nikdy nebyla členem KSČ či následné KSČM.
12. 02. 2008 | 15:04

Al Jouda napsal(a):

Rozumné názory, které jen potvrdily můj slogan : Klaus je totalitní fosilie, Švejnar svobodná naděje !
12. 02. 2008 | 15:13

Mirek pražák napsal(a):

Jen jednoduchý dotaz - Kdo byl ten který "odvrátil nebezpečí" zaměstnaneckých akcií v privatizaci?
Že to nebyl pan Svejnar?
12. 02. 2008 | 15:32

samuraj napsal(a):

Pane Śvejnare. Co mě na Vás bytostně vadí je vaše alibismus a schopnost všdechno všem slíbit. Vy jste ekolog, liberál, podporovatel církví v komunistech vidíte budocnost pokud se reformují, když je potřeba jste konzervativec a podporovatel rodiny když je nutno tak levicový liberál podporující homosexualitu. Já také nejsem ve fanklubu pana Klause, ale má své názory a líbí se mě, že jak se tady v Čechách říká se nebojí čůrat proti větru a na některé věci má názor za kterým si stojí což se o Vás říci nedá.
12. 02. 2008 | 15:37

Věra Vítů napsal(a):

Vážený pane Švejnare, protože jste se rozhodl vést svou volební kampaň směrem k občanům, snad mi odpovíte na následující otázky, i když se jedná o Vaše soukromí. Ale sám jste poznamenal, že role presidenta je v ČR úzce spojena s morální autoritou, kde jak věřím je to, nač se ptám, důležité. Proto dovolte následující tři otázky: Jste věřícím křesťanem? Cítíte se být členem nějaké denominace (neptám se jaké) nebo jste křesťanem "neorganisovaným"? Domníváte se, že předvolební kampaň za Vaše zvolení, tak jak ji na svém blogu vede pan Dr. Berwid-Buquoy, je korektní nebo byste dal přednost uměřenějším prostředkům? Děkuji Vám za Vaše odpovědi i za Váš čas. S přáním všeho dobrého Věra Vítů
12. 02. 2008 | 15:40

tuto napsal(a):

Clovek nepotrebuje byt odbornikem na to aby rekl, ze adopce deti homsexulanimi pary je zlo nejvyssiho razeni. Paklize, pane Svejnare, nemate jasno v teto otazce, nemate co pohledavat ve funkcich kde rozhodujete o druhych.
12. 02. 2008 | 15:44

Helena napsal(a):

Pane Švejnare,
díky za Vaše názory a odpovědi. A také za kulturu, kterou vnášíte do české politiky. Moc si přejeme, aby Vám to v pátek vyšlo.
12. 02. 2008 | 16:18

Ford napsal(a):

Ta o té rovné dani, ta je dobrá! Jenom nevím proč se na ni ptá? Vzhledme k tomu že ji nikdo nechce zavést!! Nebo že by lidovci měli nějaké eso v rukávu?!
12. 02. 2008 | 16:23

roman napsal(a):

Nechci hodnotit otázky a odpovědi výše uvedené, protože mi to trochu připadá jako "já na bráchu, brácha na mě" (navíc výše položené otázky byly již vesměs p.Švejnarem dříve zodpovězeny). U p.Švejnara hlavně neznám jeho reakce v krizových situacích a pod tlakem, což by ho samozřejmě ve funkci prezidenta čekalo, ale zajímalo by mě na rozdíl od p.Pitharta daleko více následující :
1) Domnívá se p.Švejnar, že je možné a vhodné kandidovat bez toho, aniž by se kandidát "ukázal" jako politik v jiných funkcích? Ono se dobře vše hodnotí způsobem "já bych to dělal takto ...", pokud člověk jako politik s odpovědností předtím nic rozhodovat nemusel a tudíž za nic nenenese zodpovědnost.
2) Nebylo by férovější kandidovat na funkci "jen" jako občan ČR a neponechávat si zadní vrátka?
3) Proč nepodpořil tajnou volbu, která je v této zemi za demokratických poměrů tradiční a
vyzkoušená, je v duchu ústavy (viz názory p.Cepla, jejího spolutvůrce) na rozdíl od trapného divadla, které se stalo v pátek a v sobotu? Zvláště, když on sám před volbou tvrdil, že věří v zisk hlasů od části volitelů ODS. Nezměnil dnes již své stanovisko?
4) Jakým způsobem by se revanšoval KSČM za podporu ve svém případném funkčním období?
5) Nepřipadalo mu divné, že 80% času věnovali jeho volitelé (Bursík,Jacques,Paroubek,atd.) ve svých projevech osobě jeho protikandidáta a nikoli svému kandidátu?

Přes vše výše uvedené se domnívám,že by p.Švejnar mohl být dobrým kandidátem na prezidenta, ale za podmínky, že předtím ukáže své skutečné schopnosti jiným než akademickým způsobem. Změnu bychom možná skutečně potřebovali, jen si stále více s postupem času a po víkendové frašce nejsem jistý, zda by nakonec nebyla k horšímu. U p.Švejnara mi stále více připadá,že se své skutečné názory, na rozdíl od svého protikandidáta, bojí vyslovit a spíše se vůči svému protikandidátovi jen vymezuje, hledá vhodné formulace s vědomím toho, že nesmí nikoho z volitelů urazit. Myslím ale, že tímto spíše ztrácí, možná i sám u sebe.
12. 02. 2008 | 16:24

hugo napsal(a):

von stejne za chvili potahne na tu svoji provincni univerzitu, kde si nechava rikat profesor, tak mu nechte tech patnact minut slavy
12. 02. 2008 | 16:25

Dušín napsal(a):

Pane Švejnare,
držím Vám palce a přeji pevné nervy do 2. volby.
Věřím, že zvítězíte a doufám, že se "Bratrstvo přisprostlé mafianské pracky" brzy odpotácí na smetiště politických dějin této země.
12. 02. 2008 | 16:29

Stařeček napsal(a):

Dobrý den pane Švejnare, V roce 1968 jsme doufali ve změnu k lepšímu a nakonec naše přání zničili představitelé našeho státu. Dnes zase doufáme ve změnu k lepšímu a zase jsou to představitelé našeho státu kteří jsou proti. Velice bych si přál Vaše zvolení, ale bojím se, že se mé přání nesplní
12. 02. 2008 | 16:31

citizen napsal(a):

Takhle ANO! Nevolí se pánbůh, ale vybírá se ze dvou kandidátů - a Švejnar je lepší. Navíc kult osobnosti V.Klause (viz.hysterie Langera, Weigl se Šloufem, nedůtklivost ODS při minimální kritice V.K.) by měl skončit raději dříve.
12. 02. 2008 | 16:36

míra napsal(a):

Heleno, v čem jste postřehla tu kulturu pana Švejnara.Z jeho předvolebních projevů, které se postupně a pozvolna měnili podle toho jak se situace u jednotlivých stran, které ho podporují vyvíjela? Při vší úctě k panu profesorovi.
12. 02. 2008 | 16:37

Ford napsal(a):

Stařeček: No možná zbytečně moc doufáte! A v tomto případě doufáte absolutně zbytečně! Prezident u nás nemůže změnit vůbec nic, protože je to jen figurka na ukazování! Díváte se moc na americké filmy.
12. 02. 2008 | 16:38

Ezop napsal(a):

Myslím, že zde vůbec nejde o duel Klaus : Švejnar, ale Klaus : Antiklaus.

Obvykle stejně vyhraje člověk s jasnou koncepcí a schopností říkat nepopulární věci, než člověk, který se snaží zalíbit všem.

Takový člověk pak za svými principy i stojí a je pro okolí čitelný. Druhý pak své ideje dle poptávky přizpůsobí.
12. 02. 2008 | 16:51

míra napsal(a):

K té rovné dani.Pan profesor asi neumí počítat, když tvrdí, že zvýhodňuje bohaté. Jak již bylo několikrát napsáno 15% z 10000 Kč je jistě méně než 15% z 30.000Kč.A že nebyla přijata ve vyspělých zemích. Zažité věci se jen těžko mění, zvlášt u konzervativních zemí. Nedej bože, kdyby taková malá země jako je ČR přišla s něčím novým co pan Švejnar nikdy neviděl, když to na západě zatím nemají,
K těm soudům. Chování neodvolatelných soudců je z deního tisku dostatečně známé. Že pan prezident třeba nejmenoval soudc mladší 30 let. Mám zkušenosti jako právník z jednání před soudy a byl bych nerad, kdybych sám musel stát před soudce, který po studiu nemá žádné zkušenosti ať právní a především životní. Ono znalost jen paragrafů nestačí a když má potom takovou moc a není odvolatelný, tak nevím jestli 30 let stačí.
Stejně jak je to s postihem soudců. Zapomene prodloužit vazbu několikanásobnému vrahovi a on jde na svobodu. Co na to kárný senát ze soudců, pokud se některý z nih k němu vůbec dostane.Jak by se na to pan Švejnar díval
12. 02. 2008 | 17:02

PetrK napsal(a):

Pane Švejnare,
doufám, že už máte letenku zpět do USA, tady o vás moc lidí nestojí, zejména když jste dal najevo, v jakém žoldu chcete fungovat.
12. 02. 2008 | 17:03

LANGERGATE napsal(a):

12. 02. 2008 | 17:10

Desiderius. napsal(a):

Držím palce panu profesorovi Švejnarovi.
12. 02. 2008 | 17:16

fafnir napsal(a):

Pane Švejnare
divím se že vám není trapné nebýt nominován jako Jan Švejnar,člověk s určitými názory a osobnost,ale jako Antiklaus,u kterého je jedno jaké má názory,jen když porazí p. Klause,jedno jakými prostředky. Tristní.
12. 02. 2008 | 17:35

Emi napsal(a):

Pro hlídače prošvejnarovských blogů Salivena.
Tuto komedii, kterou v tomto blogu Švejnar provedl tak to je vrchol vymývače mozků.
Rumcajsovi jste položil testovací otázku, zda četl Švejnarův blábol plný frází, bez jediného uchopitelného bodu, týkající se transformace. S tímto článkem napřed boduje v časopisech vydatně fa Plan-econ, jejímž šéfem je jeho přítel Vaňous. (Ten stejný Vaňous, který ho chválí na internetových stránkách ŠVEJNAR PRESIDENTEM) článek, o 20-ti stránkách obecných proklamací tehdy nepřijali. Švejnar např navrhoval pokračovat v socialistickém pojetí tím, že podniky dál zůstanou státní a budou subvencovány po čtyři roky. Ten jeho slavný právní rámec je ve skutečnosti pár obecných proklamací na 23 řádcích, s odkazem na studii jeho přítele emigranta pro EU, za kterou lobboval. Čili po česku já na bráchu....Od té doby se cítí zneuznaný a mstí se.
Tímto nesmyslem dokázal tento hochštapler získat ve své oblbovací kampani více bodů, jak Klaus, kterému se podařilo skutečně vyvést nás z toho marasmu.
12. 02. 2008 | 17:51

RUMCAJS napsal(a):

Tak co pane Švejnare,škrtneme radar ?
12. 02. 2008 | 18:31

fafnir napsal(a):

Emi
nenavážejte se do Salivena,on za to nemůže,on je sociální demokrat,on musí!
12. 02. 2008 | 18:33

Vilém napsal(a):

Už odpověď na první otázku naznačuje, že pan Švejnar patří mezi politiky, kteří se pustili do kšeftování s chudobou, které se snaží veřejnosti prezentovat jako sociální politiku.
Belgie má skutečně "zastaralý" sociální systém, protože kvůli povinným volbám tam nemohou politici hodit chudé přes palubu jako v USA. Belgický sociální systém plně respektuje lidskou důstojnost, kterou politikové typu pana Švejnara odkazují do starého železa a jako údajně perspektivní si vybrali hluboce asociální, téměř kriminální politiku systematického vytváření pracujících chudých.
12. 02. 2008 | 18:35

RUMCAJS napsal(a):

Dočetl jsem se, že Vás přišli podpořit Kraus s Tvrdíkem.
To jsou fakt fajn kluci.
Tvrdík, typický socanský tunelář, co by se pro chudého nechal napínat na skřipci a Kraus úspěšný plantážník.

Jen tak dál pane Švejnare.Vážil jsem si Havla, vážil jsem si Klause. Vy budete první prezident, za kterého se budu stydět.
12. 02. 2008 | 18:37

fafnir napsal(a):

Rumcajsi
Nestrašte.Tedy ne tím,že se budete stydět.
12. 02. 2008 | 18:39

Wendy napsal(a):

Pane Švejnare, vadi mi, že jste pro radar, jinač Vám fandím.
12. 02. 2008 | 18:46

chytrý horák napsal(a):

Pane Švejnare,
už jste se vzdal občanství USA ? Mimochodem ty otázky jsou úplně stejné jako otázky senátorského klubu ČSSD.
12. 02. 2008 | 18:50

Reny napsal(a):

díky za prezentované názory a také za úroveň Vašho vystupování. Řadě našich politiků byste mohl být příkladem. Škoda, že není přímá volba
12. 02. 2008 | 18:51

Angelo napsal(a):

To je zase snůška blábolů pro hlupáky, co mu loutkovodiči sesmolili.
12. 02. 2008 | 18:58

Iva napsal(a):

Pane Švejnare, vyhraje to nejspíš Klaus, což je mi moc líto. Ačkoliv v jedné z otázek bych si přála vaše větší PRO, chápu, že KDU si nesmíte rozházet. Vážím si vaší otevřenosti a empatie.
12. 02. 2008 | 19:02

Kulich napsal(a):

Pane Švejnare, to Vám opravdu nevadí být nastrčenou figurkou ve hře proti V. Klausovi? Čtu Vaše odpovědí - jsou nekonfliktní, líbivé, všem vyhovující. V kampani se snažíte působit jako charakterní člověk, to vám nevadí způsob, jaký používá pan Jiří Gottwald PAROUBEK při snaze o vaše zvolení? Vám opravdu nevadí, že přicházíte jako reprezentant zvůle sekretariátu? že vaše kandidatura stojí na tom, proti čemu jsme my tady dlouhá léta bojovali - na neomezené moci jednoho člověka, který řídí celou stranu a proti svým odpůrcům, stejně jako jeho vzor před 60ti lety, vyvolává nenávist davu? Kdyxž byl před pěti lety zvolen Váckav Klaus, viselo nad jeho volbou podezření z podpory komunistů. Budete-li zvolen Vy, bude to díky vydírání a pošlapání jednoho ze základních lidských práv - práva na svobodnou volbu. Vím, že vy se na tom nepodílíte, ale účastníte se toho. Co vše jste schopen ještě tolerovat při své volbě?
12. 02. 2008 | 19:48

Frankie napsal(a):

Nechápu, proč by Pna Švejnar projednával možnost adopce u registrovaného partnerství s teology nebo církví. Tito lidé jsou velice zaujatí a jejich názor na věc je dán jakousi knihou(biblí), které bezmezně věří.
Je úplnou hloupostí se na něco ptát těchto lidí.
A taky by mě zajímalo, když by se ptal jich, ptal by se také muslimů, kterých u nás už není zanedbatelně, nebo jiných věřících.

Velice mi vadí, jak se církev do všeho motá. A nejhorší na tom je, že i lidé, kteří by měli být soudní, se nechají ovlivnit těmito pomatenci či vydřiduchy.
Nic jiného totiž nejsou a ani býti nemohou.
12. 02. 2008 | 20:12

ap napsal(a):

No to je děs...
Snad se tenhle člověk nestane prezidentem. To už raději Bobošíkovou.
12. 02. 2008 | 20:14

IN napsal(a):

Pane Svejnare, budu na Vas hrda ,stanete-li se prezidentem USA ! Jako prezidenta CR Vas nechci .
12. 02. 2008 | 20:15

demokrat napsal(a):

Jak se Vám líbila veřejná volba. Pokud na Vás dýchla padesátá léta minulého století, jste na tom stejně jako já. Všeobecné, rovné, přímé, tajné – tak bylo napsáno o volebním právu i v socialistické Ústavě. Ale právo volit veřejně, to přece nelze nikomu brát. A výsledek 99, 9 % kandidátům národní fronty. Zapomněli jste na to?. Je zbytečné aby volili jednotliví poslanci. Postačí když každý předseda partaje bude hlasovat za všechny svoje poslance sám. Není to odporné. Veřejná volba byla skutečně odporná. Komu ale slouží odporné prostředky?
12. 02. 2008 | 20:35

Mašek napsal(a):

V ČSOB jste si vydělal desítky milionů Kč. Projíte je sám, nebo jste se podělil s chudými a přispěl na nějaký ekologický projekt? Vycházím z vaší věty: "... zdůrazňuji sociální a také ekologické aspekty tržního hospodářství."
12. 02. 2008 | 20:46

Emi napsal(a):

Švejnarovo „transparentní“ zveřejnění logicky dávno jasné STB činnosti Šuby-Švejnara je další ze lží tohoto vystudovaného manipulanta. Zabíjí tím jednou ranou dvě mouchy. Údajně nerozhodnutým komunistům dává jasný signál, že je jejich člověk stejně jako Falmer a Ondruška. Údajně nerozhodnutým volitelům napříč politickým spektrem naopak sugestivně sděluje, že děti nemohou za svoje rodiče, že ho někdo chtěl kompromitovat a že vlastně ten tatík slíbil jenom jednou informovat o konferenci OSN, ale nakonec z toho stejně nic nebylo. Není to pravda. Předně chybí stránky protokolu č. 10,20,21,24,25. Je to o to podivnější, že tím je přetržena souvislost protokolů, líčící a prokazující, že Šuba-Švejnar BYL AKTIVNÍM EMIGRANTEM-AGENTEM v letech 1970 až do 1983. My emigranti přece víme, kdo to byli typaři, lovci a co byly rezidentury ve Frankfurtu, v New Yorku, Passadeně, jak byly financovány a jak tato činnost STB agentů-emigrantů byla řízena z Prahy agenty-turisty. Doporučuji podrobně prostudovat dokumenty č. 028 (str. 18 protokolu) až 038. Zajímavý je dokument 035(protokol str. 27. Poznámka ...přes svého syna v USA informoval profesora ... delegace USA zasáhla v případě Švejnara a proto byl PŘEŘAZEN do afriky......Švejnar z toho soudí, že je opět výhodná situace dostat se zpět do Ženevy.....Švejnar popisuje proč emigroval a že děti dostal do Ženevy, Londýna a USA, kde loni promoval(za 3 roky bez maturity)
12. 02. 2008 | 20:49

Stařeček napsal(a):

to Ford
Na ameické filmy se moc nedívám. Skoro vůbec. Švejnar se mně jenom zdá jako solidní člověk a půvabná změna. Možná by alespoň neotravoval ovzduší.
12. 02. 2008 | 20:51

KK napsal(a):

Třasořitka Pithart klade otázky - asi si chtěl ověřit, jestli pana Švejnara volit. On už je to takový opatrný státnický dvojdomek ...

Pane Švejnare, opovrhuji vámi. Polovina národa vás vyloženě nechce, ale vy lžete o sjednocování. Radil jste Havlovi, hlásíte se k autorství reformy, ale lžete o tom, že nejste zatížený zdejším prostředím. Ve svém blogu upozorňujete, co všechno jste napsal o chudobě. Ale jestli jste někomu dal korunu, to už napsat nemůžete, že. Lezete do zadku komunistům, a vlezl byste tam i chcíplému koňovi - jen kdyby byl profit. Bléééé
12. 02. 2008 | 20:55

prvda napsal(a):

Dobrý den pane Svejnare,
Jaký máte názor na presidenta Bushe a válku v Iráku a jiných zemích. Jaký je rozdíl mezi bývalým prezidentem Kenedym a panem Bushem. Jste na straně korporací nebo na straně svobody a zdraví lidí. Co byste opravdu udělal pro dobro národa a planety. Máte rodinu a víte, co je to láska........chránil byste i jiné rodiny a děti. Kvalita člověka je nejen vládnout..............
12. 02. 2008 | 20:57

david adamec napsal(a):

Pane Svejnare, podporuji Vas jiz od doby, kdy jste se na ceske politicke scene objevil jak blesk na cistem nebi...po precteni Vaseho blogu vidim, ze Vase nazory jsou velice konzistentni a da se rict, ze temer bez vyhrad souhlasim...
Diky za Vasi snahu, z celeho srdce si preji at Vam/nam to vyjde a at porazite toho nafoukanyho troubu...
12. 02. 2008 | 21:05

věra napsal(a):

Vážený pane Švejnare, to se představujete opravdu brzo. Kdo to má číst? Nebylo by lepší a férovější k občanům, kdybyste ty řeči nahradil raději činy a pak teprve usiloval o post prezidenta?
12. 02. 2008 | 21:27

novocián napsal(a):

Pane Švejnare, vydržte ! Bitvu o Hrad teď asi prohrajete.ODS s vydatnou pomocí KSČM a všech estebáků (a to zjevně i na tomto blogu) tam Klause přece jen propasírují.Nevzdáte-li se však, může z toho být jejich Pyrrhovo vítězství.
Lidé trochu prohlédnou.Typuji že 70 % mezi nimi je Vašich přívrženců.Vidí ve Vás člověka který tu přináší občanskou otevřenost,prostotu projevu, demokratické chování a názory. Absolutní kontrast s vulgární demagogií postkomunistických pravicových rychlokvašek, které už mají slušní lidé opravdu až po krk.Pamatujte že za 2 roky a 2 měsíce začíná parlamentní volební kampaň.
Zůstanete-li v politice ,přemůžete-li hnus který se vás jako každého musí zmocnit když vidí její dnešní úroveň, může Vás čekat úspěch.Ať už v rámci sociální demokracie (kterou byste musel pomoci pozvednout ze současného marasmu) nebo mimo ni, čeká Vás mezi voliči rozhodný úspěch. ODS teď dobude Hrad, ale nejpozději za 26 měsíců vyletí ze Strakovky; a to je důležitější.
12. 02. 2008 | 21:28

kulich napsal(a):

to David ADAMEC

To s tím troubou bude asi nějaká mýlka pane Adamče, pan Švejnar přeci nekandiduje proti panu Paroubkovi
12. 02. 2008 | 21:30

věra napsal(a):

Ještě jedna otázka - myslíte si, že vzdát se amerického občanství je morální? Před komunisty jste utíkal a nyní jim lezete někam a jejich podpora vám nevadí? Slyšel jste někdy mluvit Grebeníčka na náměstích? Jak se zvýší morálka v ČR, pokud by byl prezident takto zatížený?
12. 02. 2008 | 21:33

věra napsal(a):

novociáne - co to melete? Vždyť pan Švejnar dělá vše proto, aby se zalíbil našim komunistům a estébákům.
12. 02. 2008 | 21:34

novocián napsal(a):

Věruško, jistě,Klaus to dělat nemusí; on se jim už odedávna líbí.
Nezapomenu ,jak pana Klause když ještě jezdíval po městech, vítali v první řadě pokaždé všichni estebáci, které znám, a dělali mu aplaus.
A komunisti mu teď zase připravují cestu na hrad, jak to v podstatě udělali už jednou.Pokud někdo neprohlédne k čemu míří jejich současný spektákl, tak asi musí být slepý (nebo zaslepený).
12. 02. 2008 | 22:04

mnich napsal(a):

doufám,že Vám po vašich prohlášních v USA odeberou občanství a teď už jeďte ať můžou konat !!!!!!!
12. 02. 2008 | 22:07

vlk napsal(a):

Pane Švejnare,
přesně tyhle odpovědi bych já jako volitel očekával od svého kandidáta! Nejsem volitel. Bohužel.

Ale i tak Vám děkuji.
12. 02. 2008 | 22:18

sunfreedom napsal(a):

Diskuse pod tímto článek, uvádí mne trochu do rozpaků... Obávám se, že normální myšlení se z Čech odtěhovalo někam... kam?
12. 02. 2008 | 23:01

Filip napsal(a):

ad: novocián
Současnou situaci hodnotíte naprosto realisticky. Některá místní sdružení ODS spolupráci s komunisty až ani nezkrývají, hlásné trouby jim dělají bývalí politruci, donašeči StB a předlistopadové pilíře komunistických plátků.
Přímo průkopníkem tohoto stylu je Tábor, kam už si "pravicová" starostka oficiálně zve Ransdorfa a soudruhy z Kuby. Fotografie toho bratření obíhá už nějaký čas Jižní Čechy.
12. 02. 2008 | 23:07

J. napsal(a):

"Moje setkání s africkou realitou absolutní chudoby ještě během studií zásadně ovlivnilo mé vnímání světa i mojí profesionální kariéru."

"MojÍ" kariéru? Snad "MojI"!
12. 02. 2008 | 23:34

krutibrk napsal(a):

24.11. jste v rozhovoru s Renatou Kalenskou pro Lidové noviny řekl(cituji z Vašich osobních stránek):
"Jsem proti eutanazii všeobecně. Ale dovedu si představit, že v extrémních případech, kdy jde už jen o to, aby ten člověk netrpěl, a je nevyléčitelně nemocný, by byla možná."
LN Měli by mít homosexuální páry možnost adoptovat děti?
"V praxi to ve světě funguje, takže nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat i u nás."
To je opravdu dosti odlišné od toho, co tvrdíte dnes zde. Copak je skutečně možné během necelého čtvrt roku tak diametrálně změnit své názory v tak závažných a základních otázkách? Není to už spíš bezpáteřnost než názorová flexibilita?
13. 02. 2008 | 00:42

IvanT napsal(a):

Vazeny pane Svejnare,

Libi se mi vas blog a ocenuji, ze jste se jasne vyslovil i ke kontroversnim otazkam, i kdyz vas nektere z vasich odpovedi mohou stat hlasy v nadchazejici volbe.

Pral bych si, abyste vyhral. Nevyhrajete-li, uprimne doufam ze tim neskonci vase vyprava do ceske politiky.
13. 02. 2008 | 02:02

Rafaelou napsal(a):

Pane Švejnare,Vy si opravdu myslíte,že současná KSČM je schopná se změnit?Že její jádro připustí vůbec změnu a bude i na veřejnosti akceptovat to,že naše země je součástí NATO?Nemyslíte,že snažit se o zvolení za pomocí juejich hlasů je přinejmenším podivné.Vždyť jako člověk který žil několik desítek let v USA musíte být vědom toho,že svoboda je nade vše a to je zrovna věc kterou komunisté nikdy respektovat nebudou.A měl bych na Vás ještě jednu otázku.Nemyslíte,že je to podraz vůči USA když se najednou vzdáte jejich občanství (tedy pokud to uděláte) a že je podraz zároveň pro nás (obyvatele ČR) když po presidentském období si o něj opět zažádáte ?Nic méně Vám přeji hodně zdaru v budoucnosti i když mým kandidátem na funkci hlavy státu nejste.
13. 02. 2008 | 06:03

Marie napsal(a):

Pane profesore,
moc si Vás a Vašich postojů vážím.Přeji Vám hodně štěstí v páteční volbě.
13. 02. 2008 | 08:02

jan napsal(a):

Pane profesore, existují také otázky nebo témata, na které máte jinou než tazatelem očekávanou nekonfliktní odpověď?
13. 02. 2008 | 08:17

kombajn.bloguje.cz napsal(a):

Jak muze ekonom napsat, ze rovna dan je nespravedliva??? Vzdyt zaplatim 10x mensi dan za DPH nez nekdo kdo vydelava 10x vic a utrati ty penize.

Dotovat socky je zvyk komunismu. Tady totiz mnoho lidi pane Svejnare pracovat NECHCE, ne ze nemuze...
13. 02. 2008 | 08:51

Lipa napsal(a):

BoBo nikdy nepřevléká šaty - rudá bestie byla vždycky.

Pamětníci si ještě vzpomenou na její spojenectví se špičkami ÚV SSM. Nasadili ji do ČST. Dolézala do Parlamentu, ale politici ji odmítli udělat ústřední ředitelkou ČST. Z ČST ji vyhodili dveřmi, posléze vlezla do ČT oknem, aby opět po čase vypadla. Vrátila se v doprovodu Jany Dědečkové a rusky hovořící ochranky. . .
Pak byla poradkyní Václava Klause (nyní kandiduje údajně proti V.K.?).

Je tu znovu v červených šatech - tentokrát v doprovodu Falmera, aby si budovala svůj vlastní radar bez návaznosti na možnost obrany. Komu ku prospěchu? Kudy bude vyhozena nyní? Defenestrovat !
13. 02. 2008 | 09:00

Krkavec napsal(a):

Raději se ani nebudu dívat na diskuzní fórum na slovenských internetových stránkách, protože takový tah se v dnešní politické době jen tak nevídá, to sousedi Slováci budou mít radost a nad čím se pořádně zasmát, jakže oni to s tou volbou prezidentskou vylišákovali.
Už takhle se z nás dělali legrace víc než dost a teď ještě ta rudomužatka, to je opravdu ale opravdu silný kafé, ti poslanci jsou jako kyseliny, rozežerou každou lepší naději na kaši.

Blahopřeji, ještě by se mohl dodatečně navrhnout Krakonoš, ten by tu alespoň udělal pořádek a Trauntenberkové by měli po ptákách.
13. 02. 2008 | 09:07

Krkavec napsal(a):

Přeci jenom jsem neodolal....

http://diskusie.sme.sk/view...
13. 02. 2008 | 09:09

věra napsal(a):

Novociáne - nejsem pro vás žádná věruška, soudruhu. Zajímavé je, že znáte toli estébáků, jak tvrdíte. Ono tvrdit se dá všelicos, zvlášť anonymně a účelově.
13. 02. 2008 | 09:15

petr napsal(a):

No pane profesore jsem rád, že neučíte moje děti. Rovná daň je výhodná jen pro bohaté??? Je to sranda jak se tady nakrucujete před bursíkem a paroubkem a filipem. Mám pocit,že prohrajete nejen volbu ale už prohráváte i svůj kredit, který jste si tak hezky sám pochválil.Škoda. Něco z Vás mohlo být.
13. 02. 2008 | 09:41

rr72 napsal(a):

Ještě něco k rovné dani. Typickým znakem rovné daně je, že všichni platí stejnou daň z příjmu fyz.osob. Jenže u nás tomu, tak není. U nás jsou velmi vysoké slevy na dani a skutečné zdanění příjmu fyz.osob se pohybuje od 0 - 23% dle starých výpočtů. To co je zavedeno u nás je kombinace progresivní a rovné daně. V žádném případě se však nejedná o daň rovnou. Skutečné zdanění příjmu fyzických osob u průměrných příjmů se pohybuje někde kolem 12-15%(dle starých výpočtů), podobně jako dle starých výpočtů.Míra progrese je u 90% lidí přibližně zachována(nepočítáme-li omezení dalších výhod), ti s nejnižšími příjmy (díky výši slevy na dani) si polepšili více, stejně jako ti s vyššími příjmy.
13. 02. 2008 | 10:21

Martin napsal(a):

nez ste zacal predkurovat paroubokovi a ty jeho sebrance tak ste byl docela sympaťák. Hamba vám.
13. 02. 2008 | 10:25

Krkavec napsal(a):

Ale co se kolem toho všeho děje, a zachvilku se začně povídat cosi o nápojích a omamných práškách, jakémsi tajném uklízení hlasů nepohodlných, o tom že někdo musí stůj co stůj navštívit nemocnici, jinak ji už nikdy neuvidí anebo o tom, jak moc mu prý chybí rodina.

No prostě, idyla.

A teď do toho ještě Komunisti několik málo hodin před druhou(!) volbou přijdou s nějakou rudomužatkou a lá meteorit, mezi dva kandidáty, kteří měsíce jsou na spanilé kampani za honbou za hlasy, Švejnara to stálo tři čtvrtě milionu za své, Klause asi stejně tolik za státní.

Já říkám, že tam měli dát třeba Gotta nebo Pikachu, ty všechni poznají a nějaké hlasy možná získají, nikdo by jim to tolik nevyčítal ale ne tu rudou vampírku.

Myslím, že by někteří poslanci měli kouknout na Slovensko, aby se trochu zkultivovali, ale mám takový pocit, že nahlížejí vždy o trochu dál na Východ k Maďarsku, a to si berou za svůj vzor, anebo že by Albánie či Rusko, vzor Klausův, ne-li jestli je něchtějí přetrumpfnout.

Upřímně lituji Jana Švejanara, ani bych se nedivil, kdyby koupil letenku a frrr za moře, tady to je jako na divokém západě, naše politika vážně škodí zdraví a změkčuje mozek....
Zlaté klidné Tatry a nějaká ta chaloupka a ovečky a obláčky.... :-)
13. 02. 2008 | 10:29

Zoro napsal(a):

Važený pana Jane Švejnare, po přečtení Vašeho názoru na rovnou daň a zejmena její Vámi deklarovanou spravedelnost pochybuji, že si slovo spravedlnost vykládáte spravně a že jsta pochpopil co vyjadřuje. Většina stávající daňových systému je systémově nespravedlivá a této nespravedlivost dává přívlastek sociální sounaležitosti. Přímá daň je jediným spravedlivým systémem a tu proklamovanou sociálí sounaležitost přesouvá do roviny odpočítatelných položek, které mohou vést až k tomu, že občan neplatí daň, ale jsou mu peníze které by si mohl odpočítat a pro výši příjmů tak neučinil vráceny. Ve svém důsledku je daňový systém rovnicí, která má na jedné straně finanční možnosti (daně) a na druhé strukturované výdaje (odpočty a úlevy na daních). V představe reformy by měly být proti stavajicím systému jednodušší a průhlednější. To co tu zavedle ČSSD je daňový spletenec a žvachol, zamezujíci občenovy rychle a reálně se dodtat k informacím kolik ho stojí stát a zejména ta banda neschopných zástupcu, která zmrší každou normu zparacovanou profesionály tím, že do ni vloží osobní pozměňující návrhy. Cele to je jako od Werich, kdy je jedna moucha schopna vlastním výkaly udělat z obrazu mocnáře statnou selku.
13. 02. 2008 | 12:28

novocián napsal(a):

To Věra

Madame, promiňte mi zdrobnělé domácké oslovení z minula; neuvědomil jsem si že by to někdo mohl považovat za urážku.Velice toho lituji a postarám se, aby se to více nestalo.
Zato oslovení "soudruhu" kterým mě titulujete v mém případě ovšem nesporně urážkou je.Ale jsem si vědom, že kdo chce oponovat nositelům jediné pravdy ODS,kráčejícím po Klausově Jediné Správné Cestě, musí si na urážky a hrubosti zvyknout; tak tedy dobrá.
Divíte se mé znalosti místních estébáků, ale nic k divení na tom není.Několikrát mě totiž vyslýchali; tak odtud je znám, víte ? A také jsem si v Cibulkových seznamech ověřil kdo je informoval tak dobře, že věděli prakticky o každém mém kroku.
Často ty mé dobré známé potkávám,kynou na mě blahosklonně ze svých přepychových vozů; všichni totiž podnikají, všichni jsou pěkně v balíku a pochopitelně - všichni příznivci ODS.
13. 02. 2008 | 15:28

Objektivní napsal(a):

Pane Švejnare,
nechci rozebírat detaily, obecně a celkově se s Vámi shoduji a přeji hodně zdaru při 2.volbě na prezidentský post. V morálce je síla a té českému národu bezpochybně jdete vzorem.
Pravda vítězí.
13. 02. 2008 | 21:08

Jan Kučera napsal(a):

Spojovat stanovisko sociálního úpravy tržního hospodářství je podle mne pro 10 000 000 lidí jediná možná cesta. Velice rád bych Vás někdy viděl v debatě s Noamem Chomským, držitelem Nobelovy ceny, jehož politické přesvědčení má kořeny ve španělské občanské válce - především pak knize George Orwella - "Homage to Catalonia". Dovolil bych si tvrdit, že byste se v mnohém shodli a jeho kritika kapitalismu vychází čistě z rezignace vůči americkému modelu ekonomické společnosti. Stanovisko ODS - striktně regulovat zákon i vlastní platy a mluvit přitom o "nezasahování do volného trhu je krajně zavádějící". Také si nedokážu představit, že byste vy oponoval anarchosnydikalismu, případně měl pozitivní vztah k jednání tajných složek USA ve střední a jížní Americe minulého století. Jste čestný a upřímný člověk a běda šarlatánovi, který Vám zkříží cestu. Neoblomně věřím, že zítra vyhrajete. Pokud však ne, celý národ bude mít další prezidentské období na to si uvědomit, co se v téhle zemi vlastně děje...
14. 02. 2008 | 13:24

Viktor napsal(a):

Švejnar lže jako kovaný levičák. V rozhovoru pro Lidové Noviny na otázku: Měli by mít homosexuální páry možnost adoptovat děti?
Odpověděl: "V praxi to ve světě funguje, takže nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat i u nás."

Takže si to vážení přeberte. Švejnarovy odpovědi jsou takřka vždy nemastné neslané. Vyhýbavé, málokdy odpoví konkrétně. Zde si ale sám pěkně naběhl hlavou do zdi! Takovou figurku/loutku/korouhvičku že bychom měli mít za prezidenta?!
15. 02. 2008 | 05:08

Klara Scott napsal(a):

Pane Svejnare,
je mi moc lito, ze Vam to tentokrat nevyslo. Moc jsem Vam fandila. Byl jste nova nadeje pro nasi zemi, ktera se bohuzel nenaplnila. Doufam, ze kandidaturu zkusite za 5 let znovu!
15. 02. 2008 | 18:10

MA-FU napsal(a):

Vážený pane Švejnare, gratuluji
Vám i tak ,protože jste morální vítěz a kdyby byla přímá volba..
tak by bylo jinak.Pro mne jste
prezidentem již dnes.Zůstaňte i nadále NADSTRANICKÝ.
15. 02. 2008 | 18:35

Věra napsal(a):

Pane Švejnare, škoda toho výsledku. Moc jsem si přála, abyste to byl Vy, kdo bude naším prezidentem. Osobně budu dalších pár let bez prezidenta. Tak nashledanou v přímé volbě za pět let,nezapomeňte.
15. 02. 2008 | 19:38

radas napsal(a):

emi a RUMCAJS na hrad!! ja myslel, ze klaus je opravdu, ale opravdu buh. neni. proti vam je jenom vejicka mihotajici se ve vanku...
15. 02. 2008 | 21:28

Martin Jurča napsal(a):

Máme tady článek o Janu Švejnarovi - Muž Týdne. Není prošvejnarovský ani protišvejnarovský:)

Pokud máte zájem se podívat:

http://www.pro-muze.cz/2008...
16. 02. 2008 | 17:32

jumbled the napsal(a):

V naší republice není moc ekonomů, kteří by se odvážili tvrdit, že státní intervence zajišťuje mj. rovnost šancí. Dovolím si říct, že žádný. Vlastně se ani nedivím, že zdejší estáblišment pana Švejnara zavrhnul. On byl a je nečeský. Inteligentní, vzdělaný, distinguovaný, materiálně a názorově neodvislý. Malý a ušlápnutý Čecháček upřednostňuje velkohubé typy. Je jedno, jestli je někdo neschopnej a hloupej, velká huba je ten dar, to charisma, který umožňuje ovládat zdejší lid. Proto u nás demokracie nemůže nikdy fungovat. Vždy to bude jen pokřivená plutokracie, protože poslední Čech, který byl schopen si stát za svou pravdou a obhajovat ji navzdory všemu, byl Borovský. Od tý doby se vesele tetelíme v bahně a volíme si do svého čela lidi, co by kvůli pár grajcarům prodali celou rodinu. Maximálně si pak zanadáváme na poměry, častěji se hádáme mezi sebou, že tentokrát ve vedení neměl bejt pan Gauner, nýbrž pan Grázl.
16. 02. 2008 | 23:38

Marina napsal(a):

Pane Švejnare upřímě jsem při této volbě byla rozpačitá a byla jsem ráda, že nemusím volit přímo já. Uznávám jak Václava Klause, tak Vás.

Co však chci říct je, že doufám, že o Vás celých 5 let uslyšíme a že budete znovu kandidovat. Při příští prezidentské volbě byste, dle mého názoru, byl jednoznačným favoritem.
17. 02. 2008 | 08:43

Mirek napsal(a):

Nevím proč, ale nemohu zde najít některé příspěvky z uplynulých cca 2 dnů...To jsou vymazávány? (zdůrazňuji, že byly napsány bez vulgarit)...
Že by demokracie v praxi???
17. 02. 2008 | 09:39

Mirek napsal(a):

Takže znova:
Pan Švejnare, nevěřím Vám ani slovo. Samé prázdné a líbivé fráze, řešení žádné. Ostuda je také už to, kým jste se nechal nominovat. Sestava Bursík, Paroubek, Mejstřík atd. opravdu stojí za to - ale proti gustu žádný dišputát. Působíte dojmem hlavně si s nikým nezadat, jen abyste nepřišel o hlasy. To je charakter. Je dobře, že volba dopadla tak, jak dopadla. Bohužel mám dojem, že se za pět let objevíte znovu (nebo někdo hodně podobný) a vše pojede nanovo. Aby mě tu někdo neobviňoval z patolízalství a bezmeznému obdivu k V. Klausovi - tak předesílám, že zdaleka ne ve všem s ním souhlasím. Ale on má aspoň nějaký názor. A opakuji - od Vás jsem žádný konkrétní neslyšel. Václav Klaus je často obviňován z euroskepticismu. Já bych to tak nenazval. Vždyť upozorňovat na problémy a evidentní skutečnost (kterou ovšem někteří nechtějí vidět), že EU je obrovský moloch plný byrokratů téměř bez akceschopnosti - to je dle mého názoru smutná pravda. Pozitivní kritika má v demokracii své místo. Kdo má jiný názor než Brusel, nemá mezi těmi správnými Evropany pomalu co dělat. To už hraničí s fanatismem. Působíte na mne dojmem, že řeknete vždy právě to, co se očekává, že se má říct, protože je to tak správné. Hlavně, že nás za to poplácají po zádech. Začínám věřit tomu, že s podobnými lidmi ve vrcholných státních funkcích budeme za chvíli schopni rušit třeba Benešovy dekrety, jen abychom se někde zalíbili. Děkuji, takové lidi v čele ČR nechci. Věřím, příspěvek nebude vymazán. Děkuji.
17. 02. 2008 | 10:23

Martin Jurča napsal(a):

Pna Švjenare, nemáte zájem založit politickou stranu?

Viz:

http://www.pro-muze.cz/2008...
17. 02. 2008 | 10:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Mirku,

nemažu jen vulgarismy, ale také hrubé urážky a osočení. Snažíme se na těchto stránkách věcně a korektně diskutovat a ne poskytovat prostor exaltovaným výkřikům.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 02. 2008 | 13:34

Lubek napsal(a):

"Co se týče Turecka, mrzí mne, že Evropa k němu nebyla dosud férová. Otázka jeho členství je na stole od šedesátých let a ani EHS ani dnešní EU se k ní nedokáží postavit čelem. Pakliže Turecko splní všechny podmínky – ale jen tehdy - mělo by se stát součástí EU, protože sliby se mají plnit. Otázka je, kdy bude EU připravena vstup Turecka zvládnout, aniž by byla ochromena."
Přece nemyslíte vážně, že EU by mohla být ochromena vstupem plně demokratického a liberálního státu! To Turecko nesplňuje evropské minimum: není dost liberální ani dost demokratické. Volby koriguje armáda, menšiny jsou soustavnš potlačovány, po agresi okupuje část území suverenního státu (navíc členského)Kypru, je stále na pokraji islamistického režimu. A ničeho z toho nelituje.
Váš názor jako "poradce turecké vlády" by mě velmi zajímal!
18. 02. 2008 | 10:36

Vasja napsal(a):

Pane Švajnero s mojou starou mame dilemato a to vaša sedica pozica při pozornom sledovani vyznamnych projevu jako teho Majstřika a Buršika no to dilemato je esi ste sadrový panak a nebo ste zožral traverzu a hybať vam problem tak to bychom radi veděli.
18. 02. 2008 | 18:07

Mirek napsal(a):

To Libor Stejskal:

Jestliže je pravda, že mažete "hrubé urážky a osočení" tak je zajímavé, že některé příspěvky tu zůstávají už hodně dlouhou dobu. V mém nic z toho, co píšete, nebylo, pokud tedy nemáte dvojí metr. Např. výrazy "kopání umírající kobyly" nebo "Klaus je totalitní fosilie" Vám evidentně nevadí, tyto příspěvky zde zůstaly bez Vašeho povšimnutí. Pokud se tedy "snažíme na těchto stránkách věcně a korektně diskutovat" měli bychom rovněž korektně vymazávat. Hezký den.
19. 02. 2008 | 16:55

F. Adamec napsal(a):

Konzistejní profesoři Švejnar a Klaus, pěkně si kryli své komunistické tunely.
21. 02. 2008 | 09:54

F. Adamec napsal(a):

Odtajnit ústavní bolsheviky ČR
Odtajnit ústavní zločince, s vášní ke sve zbrani, rase, násilí a k cizímu majetku. Ústavní zločinci, bolshevici Diensbier (člen UV KSČ), Zielenec z Moskvy, Havel, Uhde, JUDři Pithart, Sacher, Rychetský, Jičinský, Motejl, Parkanová, Gross, Martin Bursík (OF), Kavan, Fencl, Palas, Škromach, Waltr Bartoš, Komárek, Klaus, Zeman, Češka, Dyba, Dlouhý, Ransdorf, Salzmann, Ježek..., obnovili rasistické Benešovy dekrety a komunistické zákony pro další rozkrádání cizího majetku, humanitární bombardování a vraždění běženců.
JUDr. Petr Pithart, člen KSČ 1960 -1968, na fakultě ČS církve husitské v Praze, v lednu 1990 přijat do FS za utajování zločinů komunismu.
JUDr. Richard Sacher (StB/GRU), ministr vnitra, utajil ústavní zločince.
JUDr. Vlasta Parkanová, v lednu 1990 přijata do FS, členka mnoha výboru, exportovala komunistický arzenál do krizových oblastí.
JUDr. Cyril Svoboda, od února 1990 byl poradcem vlád pro porušování lidských práv, rozkrádání církevního majetku a export komunistického arzenálu.
Ing. Jan Kasal (KGB/GRU), již v únoru 1990 byl přijat do České národní rady s komunisty.
Ing. Miroslav Kalousek, od roku 1990 poradcem vlád pro armádní korupci a export komunistického arzenálu.
Pavel Severa (StB/GRU), člen bezpecnostniho výboru pro armádní korupci a export komunistického arzenálu.
Mafie lze vyhledat: www. justice.cz > Vyhledat v obchodním rejstříku - dle osoby > Výpisy; ISKN; www. mapy.cz, ARES - CEDR - Centralni registr dotaci z EU.

Bolshevici, Havel, Klaus, StB a KGB
Viktor Kožený v roce 1979 emigroval spolu s rodiči do Mnichova, a pak mohl studovat Harvardskou univerzitu v USA. Zde neunikl pozornosti agentu StB a KGB Karlu Köcherovi, kolegovi tunelářů z prognostického a ekonomického ústavu, kde působili Komárek, Klaus, Zeman, Češka, Dyba, Dlouhý, Ransdorf, Salzmann, Ježek, a další. Harvardské fondy zakládal spolu s Viktorem Koženým jeho děd František Stehlík, nar. 13.9. 1912, dvojnásobný agent StB po krycím jménem "Franta", č. svazku 2242. Harvardské fondy jsou symbolem podvodu kupónové privatizace. Viktor Kožený je "jen" koněm tunelářů, agentů StB a KGB. Juraj Široký, narozen 29.12. 1953, agent StB "Bellan", č. svazku 196592, měl na starost nábor rekrutů StB, působil přímo na hlavní správě rozvědky StB, která měla na starost operace v zahraničí. Figuroval v celkem šesti společnostech přímo či nepřímo napojených na harvardské fondy. Velmi aktivní je zejména na Slovensku, kde figuruje asi ve dvaceti společnostech. Ústavní zločinci (KGB, StB, G4S), Havel, Pithart, Uhde, Sacher, Rychetský, Jičinský, Motejl a tuneláři z ČSAV ignorovali Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN z roku 1948. V r. 1992 Viktor Kožený spolupracoval s agentem StB, Václavem Wallisem, který byl roku 1992 zatčen, prodával Koženemu tajné vládní dokumenty. V roce 1996 byly vytunelovany harvardské fondy a Boris Vostrý, důstojník StB, zlikvidoval Harvardský průmyslový holding. Tunelování majetku metodou "Assets stripping" v řádech tisiců miliard Kč nadále pokračuje v ČR.
F. Adamec
info@adamec.cz

Ústavní hydra a mafie bolsheviků z Prahy
Vláda zločinců PS ČR a BIS dosud utajuje a zneužívá archivy StB a KGB, přepisuje historii ústavem pro totality. Havlova rodina spekulovala s cizími majetky, kolaborovala s nacisty i komunisty. Agenti StB a KGB se rekrutovali z ČTK, BBC a ČSAV, junta bolsheviku Komárek, Klaus, Zeman, Češka, Dyba, Dlouhý, Ransdorf, Salzmann, Ježek a Klausová organizovala Marxův kapitál pro zachování komunistického režimu. Valtr Komárek přijal jadernou lobby v ČSAV, chtěl být hlavou KSČ. Havel a jeho holocousti přijali Trojanovu a Komárkovu "Prognózu", její autoři z ČSAV poskytli Vaculíkův komunistický manifest 2000 slov: "Především budeme odporovat názorům, kdyby se vyskytly, že je možné dělat nějakou demokratickou obrodu bez komunistů, popřípadě proti nim. Bylo by to nespravedlivé, ale také nerozumné. Komunisté mají vybudované organizace, ...." Ústavní zločinci Pithart, Uhde, Sacher, Rychetský, Jičinský, Motejl a tuneláři z Prognostického ústavu ČSAV ignorovali Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN z roku 1948. Neústavním způsobem zvolili Havla prezidentem ČSFR a ten pak jmenoval podle návrhu ústavních zločinců Mariána Čalfu, aktivního agenta KGB, předsedou vlády dne 10.12. 1989, kde setrval až do 2.7. 1992. Havel, Klaus a Uhde obnovili rasistické Benešovy dekrety a komunistické ústavní zákony, organizované rozkrádání cizího majetku, zavedli NATO a radary u Mohyly míru bez referenda, humanitární bombardování Evropy, dětí a civilistů, štvanice a vraždění běženců, na hranici CZ, SK a AT.
21. 02. 2008 | 09:59

F. Adamec napsal(a):

Cas, historii a rozmanitou kulturu nelze vyvrazdit
---
Mafie militantni rasy bolsheviku, Marx, Stalin, Hitler, Bata, TGM, Benes, Albright, Brezinsky, Solana, Clinton, Bush, Blair, Putin, Havel a Klaus, usilovali o navrat militantni politiky kolonialismu, k tradicim kolonistu a Abrahama Lincolna, kteri z domorodcu udelali Marxuv valecny kapital, lacinne lidske zdroje a nezamestnane. "Poctivy Abe", indiani mu zabili dedecka, zrusil barevnym lidem otroctvi a zavedl jim nevolnictvi. Jednal s vasni ke sve rase, zbrani a k cizimu majetku, podle hesla "Mrtvy indian, dobry indian". Domorodec nechtel byt doma nevolnikem, nezamestnanym, zoldakem a zabijakem v cizi zemi. Parlament USA neplni smlouvy, ktere podepsal s domorodci. Ukradl jim uzemi a prirodni zdroje, genocidoval je a zbytek zahnal do rezervaci. "Tvari v tvar smrti, ve smrtelnem zapasu s hladem, neni misto pro blaznive rozlisovani viry a fyzicke rozlisovani rasy." 31. 12. 1919 Martin H. Glynn (byvaly guverner statu New York). "Ve valce musíme bojovat pomoci stroju na zemi i ve vzduchu ... zejména proto, ze obe rasy, proti nimz bychom mohli v budoucnu bojovat, jsou po technicke strance slabe, ale maji dostatek zive sily. My sice take mame dost zive sily, ale je prilis cenna, nez abychom s ni plytvali", rekl general Patton. Urednik patentoveho uradu vykradal cizi patenty, vojensky zneuzil relativni E=m*c2. V roce 1946, po skonceni 2. SV inicioval jaderne vybuchy nad Japonskem, rychle i pomale umirani statisice civilistu a jejich potomku. Lide preziji nadcloveka - bolshevika.

Bolshevizace Zeme metodou E=m*c2
---
Primou premenu hmoty a energie umi priroda bezpecneji, ucelneji a vyssi energetickou ucinnosti, nez politici. Prirodni stepna jaderna reakce v Gabunu probihala po dobu 10-70 tis.let. V roce 1942 Enrico Fermi zahajil uspesny provoz jaderneho reaktoru v Chicagu. V roce 1946 na politickou objednavku rasista a patentovy vykradac aplikoval premenu hmoty na gama zareni na lidech. Urednik patentoveho uradu vykradal cizi napady, vymyslel vedecky podvod, komunisticky redukoval 28 Maxwelovych rovnic na relativni rovnici E=m*c2. V roce 1946, po skonceni 2. SV, politicky zneuzil jadernou energii, neobhajil svou pochybnou obecnou a specialni teorii relativity. Inicioval jaderne vybuchy nad Hirosimou a Nagasaki, rychle i pomale umirani statisice civilistu i jejich potomku. Vyvolal rasistickou a politickou megalomanii, vyzbrojovani teroristu zbranemi hromadneho niceni, kteri dosud vydiraji a zastrasuji Svet, nici zivot a rabuji lesy na Zemi. Smes z endotermickeho generatoru po zapaleni muze vybuchnout v atmosfere, pod vodou nebo pod zemi, muze vyvolat obrovskou vlnu ve smeru expanze plynu, nasledne v miste vybuchu vyvola obrovsky podtlak - vakum. Ve velkem rozsahu a prostoru muze opet vyvolat krize, valky a nasili, ohrozit zivot na Zemi. Informace na www dokazi rychleji zmenit nazory lidi, nez valecna politika. Zlociny komunistickych vedcu proti lidskosti nelze promlcet, tvorivi lide vzdy preziji vyvolene rasy, narody, staty a pakty. Lide nezapominaji, preziji nadcloveka - bolshevika.

Militantni rasisti a mafie vydiraji Zemi
Ve Washingtonu, nacelnik generalniho stabu ruske armady Jurij Balujevskij podepsal tajnou smlouvu o vojenské spolupráci na rok 2008. Uzivatele medii mohli sledovat 1. setkani rodiny Bushe a Putina. Sdili vasen ke sve rase, zbrani a k cizimu majetku, asertivni a zbabele chovani s militantnimi devianty, rasisty, socialisty a bolsheviky, jakymi byli Marx (1818-1883), Engels (1820-1895), Nietzsche (1844-1900), Masarik 1850-1937 TGM, Lenin (1870-1924), Bata (1876-1932), Stalin (1879-1953), Musolini (1883-1945), Benes (1884-1948), Hitler (1889-1945), Albright, Brezinsky, Clinton, Bush, Blair, Putin, Havel a Klaus. Kolonizovali Zemi, bolshevizovali OSN, CR, EU, NATO a USA, z otroku, nevolniku a nezamestanych udelali laciny Marxuv kapital. Rodinam rozkradli pozemky a regionum kulturni dedictvi, pamatky a archeologicke nalezy, prirodni a energeticke zdroje. Z International Monetary Fund (IMF) a World Bank (WB) jim vnutily sve odpustky, HIV kondomy, radary, rakety, bomby, jaderne a chemicke zbrane, na omezeni chudoby na Zemi, kde denne umira 18 000 deti. Havel, Klaus, Uhde, JUDri Parkanova, Sacher (KGB, S4G), Pithart (KSC), Jicinsky (KSC-CSSD), Rychetsky (KSC-ODS), C. Svoboda a Kasal (KGB/GRU) zavedli v CSFR a CR rasisticke Benesovy dekrety a komunisticke ustavni zakony, tunelovani ciziho majetku, humanitarni bombardovani Evropy, stvanice, okradani a vrazdeni bezencu, deti a civilistu, NATO s radary u Mohyly miru, bez referenda. Lide nezapominaji, preziji nadcloveka - bolshevika.
21. 02. 2008 | 11:11

F. Adamec napsal(a):

Militantni bolshevici, rasisti a mafie rabuji Zemi
---
Neefektivni spotreba prirodnich, materialovych, energetickych, pracovnich a financnich zdroju zvysuje riziko inflace zejmena USD, roste kvuli monopolizaci, rostoucim cenam ropy, energii a potravin. Rostouci ekonomiky oteviraji sve trhy a zbavuji se zavislosti na USD, na militantni politice WB, IMF a tajných služeb (CIA, KGB, StB, BIS a G4S). FED a centralni banky opet nalily do svych bankovnich systemu desitky miliard USD/EUR. Dne 1.1.2000 ECB prevzala ulohy narodnich centralnich bank a 27.1 2000 se Euro ocitlo pod paritou 1:1 vuci USD. Fuzi burz v Londyne a Frankfurtu vznikla evropska burza 3. 5. 2000. Hlavni uzivatele svetovych energetickych zdroju postupne opousti USD. Saudska Arabie, Jizni Korea, Cina, Venezuela, Sudan, Iran, Rusko, Iran, Katar, Spojene Arabske Emiraty mohou ropu a zemni plyn prodavat i za Euro, ktere je dlouhodobe stabilnejsi nez USD. Rostouci ekonomiky otevrely trhy s ropou, plynem a surovinami za stabilnejsi Euro. Dne 9. 12. 2007 v Buenos Aires byla zalozena Banka Jihu (Banco del Sur), prezidenty clenskych zemi Venezuela, Argentina, Brazilie, Bolivia, Ecuador, Paraguay and Uruguay. Menova politika WB, IMF a FED nestaci na krizi USD reagovat zbrojenim a snizenim urokovych sazeb. Vysledkem militantni politiky bolsheviku, krizi a valek je zadluzovani ekonomiky USA, 20x poklesla kupni síla USD za 100 let. Bush planuje na rok 2009 zbrojeni, valky a deficit rozpoctu 400 miliard USD. Statni dluh USA denne roste asi o 1,4 miliardy USD.

Militantni rasisti a bolshevici v EU, NATO a OSN
---
Bush, Zbignew Brezinski, Albright, Solana, Putin, Havel a Klaus, oddany rezimu KGB a StB-komunistum z OF, bolshevizoval CR a USA. Sasha Vondra militantni deviant a chartista, bolshevizoval USA a EU. Michael Zantovsky propagoval komunismus v CTK, chatista, bolshevizoval USA a Izrael. Zdenek Muller alias Mlynar komunista, clen UV KSC, chartista, cestny clen leveho bloku, bolshevizoval USA, CSFR, CR a EU. Jeho manzelka a Komarek prosadili Klause do OF. Jiri Diensbier, clen UV KSC, bolshevizoval OF, EU a OSN. zkorumpovany Kavan, agent StB, bolshevizoval NATO a OSN. Telicka clen KSC bolshevizoval CR a EU; Zielenec z Moskvy, clen KSC a KGB, bolshevizoval OF, ODS, SNK ED a EU; Zverina clen KSC, bolshevizoval OF, KDU-CSL a EU; Vaclav Klaus tunelar, prognostik a ekonom komunistickeho rezimu, bolshevizoval OF, ODS, CR, EU a USA. Spolecne ignorovali Vseobecnou deklaraci lidskych prav OSN, zamlcovali zlociny sveho komunismu a rasismu.
21. 02. 2008 | 11:13

F. Adamec napsal(a):

Portfolio projektů a procesů Moravy
> Udržitelný rozvoj, věda, výzkum a nové technologie
> Vzdělávání a vyhledávaní znalosti na internetu
> Vzdělávání v přírodě, biodiverzita, organické zemědělství, vinohradnictví a vinařství
> Energeticky úsporné objekty - pro města, vesnice, domy, školy, podniky a provozovny
> Energeticky úsporné pohony, stroje a dopravní prostředky - letadla, rychlovlaky, auta, motocykly a elektrická kola
> Obnovitelné zdroje energie - fotosyntéza a produkce, solární a větrná energetika, rekuperace a akumulace energie
> Projekty EU Community Rivers, společné řeky - kvalita životního prostředí regionu, vodních zdrojů, toků a vodních ploch
> Retenční schopnost a obnova lesních porostů v povodí Moravy - digitální dokumentace
> Projekty EU Trans-European Networks, transevropské sítě - řeší veřejné služby, energetické, dopravní a telekomunikační sítě
> Marketing, multimediální prezentace, digitální dokumentace, foto-video HD, příroda, krajina, architektura a folklór na Moravě
> Reklama, marketing, vyhledávání a nákup produktů a služeb na internetu
> Komplexní služby v oblasti tvorby internetových stránek a obchodů - reklama, marketing a publikační systém
> Finanční řízení podniků a investic - návratnost investic podle finančních ukazatelů IFRS
> Portfolio management - systémy řízení znalostí, inovací, investic, projektů, procesů, produktů, zdrojů, externí a interní audity
> Portfolio projektů a procesů regionu - řízení a hodnocení investic podle indikátorů udržitelného rozvoje EU
------------------------------
Obnovit samospravu Moravy
------------------------------
> Obnovit zemskou samospravu Moravy, Moravie (lat.) v EU, mistnim referendem v geografickeho regionu, v povodi Moravy, ratifikovat Lisabonskou smlouvu a prijmout euro v roce 2008. Navratit kulturni pamatky do regionu. Spravu krajiny, prirodnich zdroju a rizeni verejnych zakazek delegovat z Prahy do Brna.
> Dodrzovat Chartu zakladnich prav EU a Vseobecnou deklaraci lidskych prav OSN. Odstranit ceskou diskriminaci obyvatel podle rasy, narodnosti, jazyka, dialektu, pohlavi, veku a profese.
> Chranit zivot justici EU, obnovit peci o zdravi a zivotni prostredi, prirodni dedictvi, lesy a retencnich schopnost v povodi Moravy, snizit potratovost, emise, kontaminaci pudy, vodnich zdroju a toku EU. Producentum uctovat emise, kontaminaci ovzdusi, vody a pudy nebezpecnymi latkami, herbicidy, pesticidy, hnojivy a GMO, vratit jim nebezpecne odpady a nevyhorele jaderne palivo k recyklaci.
> Odskodnit restituenty a navratit jim zcizeny majetek. Uhradit jim financni ztratu, uroky ve vysi urokove sazby narodni banky (5 %/r), z ceny zcizeneho/poskozeneho majetku. Exekuovat majetek ceskym rasistum a mafianum, kteri kuponove rozkradli majetek v hodnote 3500 mld. Kc, regionum vyrabovali lesy, zcizili prirodni a energeticke zdroje, rodinam a cirkvim majetek.
> Umoznit domacnostem vyuziti obnovitelnych zdroju energie, vyuzivat rekuperaci energie, energeticky uspornejsi objekty, zarizeni, stroje a dopravni prostredky, nediskriminovat obyvatele zdanenim energie slunce, vetru a vody.
21. 02. 2008 | 11:22

F. Adamec.cz napsal(a):

Kupujte firmy, ktere muze ridit i hlupak
---------------------------
Na Kube jsou krasne holky, vodopady, kanony a plaze, fantasticky kubansky rum, doutniky COHIBA, Habana, Cuba a grilovane cerstve mecouny, levne ubytovani a pujcovny aut z EU. Dalkova verejna doprava je tam zdarma, autobusy, nakladaky a traktory, verejny autostop. V Havane jezdi barevni policajti na choppers (Made in Japan). Na vychode Kuby, 100km kolem zakladny USA v zalivu svini, jezdi bolshevici z Pentagonu v autech Lada Niva (GM - Made in USA) s tmavymi skly, jako v ceske kotline. Che pokoril bolsheviky z Pentagonu v zalivu svini. Havana propustila predaky disentu. V Praze na letisti vas bolshevici z Pentagonu ocipuji, sejmou i s doprovodem. Z EU muzete letadlem na Kubu bez cipovani. Kupni sila USD poklesla 20x za 100 let, Bush planuje na rok 2009 dalsi zbrojeni, valky a deficit rozpoctu 400 miliard USD. Statni dluh USA denne roste asi o 1,4 miliardy USD.
Flynt Leverett: Amerika prisla o svou duveryhodnost.
Buffett: Kupujte firmy, ktere muze ridit i hlupak, protoze jednou se tak urcite stane.
-------------------------------
Příjmy a výdaje domácnosti na Moravě a v Praze
-------------------------------
Roční příjmy a výdaje domácností, geografických regionů EU, měst a obcí lze porovnávat:
Bilance ročních příjmů a výdajů domácnosti
1 Roční příjmy domácnosti
1.1 Roční příjmy domácnosti
1.1.1 (+) Příjem osob bydlících v domácnosti včetně získaných úvěrů
1.1.2 (+/-) Bilance zdanění přijmu v domácnosti
2 Roční výdaje domácnosti
2.1 (-) Výdaje na péči o zdraví, povinné pojištění, poplatky u lékaře a v nemocnici
2.2 (-) Výdaje za splácení úvěrů
2.3 Výdaje na bydlení a služby s ním spojené
2.3.1 (-) Výdaje za bydlení (nájemné/výdaje na pořízení, opravy a údržba domu/bytu)
2.3.2 (-) Výdaje za energie z neobnovitelných zdrojů, elektřinu (94%) z venkovní sítě, plyn, pohonné hmoty
2.3.3 (-) Výdaje za energie z obnovitelných zdrojů, elektřinu (6%) z venkovní sítě
2.3.4 (-) Výdaje za pořízení vlastních obnovitelných zdrojů
2.3.5 (-) Výdaje za vodohospodářské služby, vodné a stočné
2.3.6 (-) Výdaje za nakládání s odpady
2.4 (-) Výdaje na vybavení, zařízení a opravy bytu a nebo domu
2.5 (-) Výdaje za potraviny a nealkoholické nápoje
2.6 (-) Výdaje za alkoholické nápoje, cigarety
2.7 (-) Výdaje za stravování a ubytování
2.8 (-) Výdaje za odívání a obuv
2.9 (-) Výdaje za dopravu
2.10 (-) Výdaje za telekomunikace
2.11 (-) Výdaje na kulturu a vzdělání
2.12 (-) Výdaje za rekreaci, sport a volný čas
2.13 (-) Výdaje za nadstandardní pojištění
2.14 (-) Ostatní výdaje domácnosti
Pozn.: V ČR je elektřina ze 94% z neobnovitelných zdrojů, dosud nelze nakupovat energii pouze z obnovitelných zdrojů.
21. 02. 2008 | 11:26

Myrek napsal(a):

Pan Klaus nesporně několikrát veřejně lhal svým spoluobčanům, mj. ve věci kuponové "privatizace". Pro jeho současné postoje (k EU, ČR a koneckonců i k problémům životního prostředí) přesto vítám jeho znovuzvolení presidentem České republiky.
25. 02. 2008 | 08:35

Jana napsal(a):

Styďte se pane Švejnare, nechat od svých blízkých kamarádů pomlouvat ČR v USA je od vás hnusné. Pokud je toto vámi slibovaná propagace tak jste ještě větší podrazák než jsem si myslela. No co, další druhý vítěz jako Roko Parub.
26. 02. 2008 | 21:07

MeltonBertha napsal(a):

I guess that to receive the <a href="http://bestfinance-blog.com...">personal loans</a> from banks you ought to have a great reason. However, one time I've got a student loan, just because I wanted to buy a house.
02. 08. 2010 | 18:10

qypkgywi napsal(a):

oitdch
24. 11. 2012 | 06:28

viagra napsal(a):

btiqqut http://zqojbj.com/ <a href="http://lcbyow.com/ ">fvdaieax</a> [url=http://blfpqb.com/]fvdaieax[/url]
24. 11. 2012 | 11:53

Nescricetic napsal(a):

xp <a href="http://www.ziesoft.com">Michael Kors Taschen</a> lg <a href="http://www.ziesoft.com">Michael kors Schweiz</a> oa <a href="http://www.ziesoft.com">michael kors taschen schweiz</a> dz http://www.ziesoft.com om <a href="http://www.mikainu.com">Boutique Longchamps</a> xp <a href="http://www.mikainu.com">Magasin longchamp</a> pl <a href="http://www.mikainu.com">boutique longchamps</a> wd http://www.mikainu.com xl <a href="http://www.estilocholet.com">nike shox feminino</a> it <a href="http://www.estilocholet.com">nike Shox feminino</a> ac <a href="http://www.estilocholet.com">nike Shox feminino</a> kv http://www.estilocholet.com
11. 09. 2013 | 02:58

Nescricetic napsal(a):

eptehy <a href="http://allforthewookiee.com">Canada goose Jakke Dame</a> miyhmj <a href="http://allforthewookiee.com">canada Goose jakke dame</a> vbonvb <a href="http://allforthewookiee.com">canada goose jakke dame</a> bimhrz <a href="http://allforthewookiee.com">http://allforthewookiee.com</a> omgsta <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada Goose Outlet Deutschland</a> moozyp <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada goose Outlet Deutschland</a> pdezle <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada Goose Outlet Deutschland</a> idhxso <a href="http://www.zesthaircrew.com">http://www.zesthaircrew.com</a> smgauy <a href="http://www.natureinorangecounty.com">moncler canada</a> dgqnpz <a href="http://www.natureinorangecounty.com">moncler jackets canada</a> nyactr <a href="http://www.natureinorangecounty.com">Moncler Jackets Canada</a> dunzwk <a href="http://www.natureinorangecounty.com">http://www.natureinorangecounty.com</a>
16. 11. 2013 | 02:37

hello napsal(a):

cusczzvy http://ycvlod.com/ <a href="http://twyfmq.com/ ">yowlai</a> [url=http://rtbbbi.com/]yowlai[/url]
21. 11. 2013 | 23:26

Nescricetic napsal(a):

sdlhui <a href="http://thiswaytopemberley.com">Canada goose Chilliwack Bomber price</a> ruhdmh <a href="http://thiswaytopemberley.com">Canada goose Chilliwack Bomber price</a> kzztbx <a href="http://thiswaytopemberley.com">Canada goose Jacket Price</a> lyfdwg <a href="http://thiswaytopemberley.com">http://thiswaytopemberley.com</a> zzestw <a href="http://www.natureinorangecounty.com">moncler Canada</a> avazkc <a href="http://www.natureinorangecounty.com">moncler Canada</a> tubjhs <a href="http://www.natureinorangecounty.com">moncler Canada</a> brervn <a href="http://www.natureinorangecounty.com">http://www.natureinorangecounty.com</a> glegjb <a href="http://www.blaktornado.com">Canada Goose Jakke</a> ikblia <a href="http://www.blaktornado.com">canada Goose jakke</a> zizhim <a href="http://www.blaktornado.com">Canada Goose Jakke</a> chmuws <a href="http://www.blaktornado.com">http://www.blaktornado.com</a>
22. 11. 2013 | 03:41

Nescricetic napsal(a):

pypijj <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday deals nike</a> sbmyth <a href="http://www.sullamino.com">Cyber Monday Nike</a> jesbss <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike deals</a> rdzztb <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> pojeuc <a href="http://www.mengacupuncture.com">Gucci Black Friday Sale</a> iucuod <a href="http://www.mengacupuncture.com">gucci Black friday</a> vrjfyp <a href="http://www.mengacupuncture.com">black friday gucci</a> nrhkjw <a href="http://www.mengacupuncture.com">http://www.mengacupuncture.com</a> ximcnt <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike cyber monday deals</a> hvtglv <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike cyber Monday Deals</a> nksfpg <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike cyber monday deals</a> uzperh <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">http://www.ridgelinecrossfit.org</a>
25. 11. 2013 | 11:25

Nescricetic napsal(a):

znrpks <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday</a> uujbvu <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday</a> glaxsn <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach black Friday</a> wxapku <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a> fzrelt <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday sale 213</a> hihjub <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday</a> fnsvpd <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach Black Friday Sale</a> apgngs <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> bcveyt <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday</a> zfvayk <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday</a> uelbab <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday deals 213</a> vmsrsh <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a>
28. 11. 2013 | 12:23

Nescricetic napsal(a):

zuyguc <a href="http://www.natureinorangecounty.com">Moncler Canada Where To Buy</a> zkwzqz <a href="http://www.natureinorangecounty.com">Canada Moncler</a> hnwgsw <a href="http://www.natureinorangecounty.com">moncler Jackets canada</a> wadalh <a href="http://www.natureinorangecounty.com">http://www.natureinorangecounty.com</a> xtmbym <a href="http://wakingthewoolfe.com">canada Goose jakker dame</a> vgchnu <a href="http://wakingthewoolfe.com">Canada goose Dame Jakke</a> rzkhip <a href="http://wakingthewoolfe.com">Canada goose Dame Jakke</a> juykba <a href="http://wakingthewoolfe.com">http://wakingthewoolfe.com</a> gnohdx <a href="http://thiswaytopemberley.com">Canada goose Price</a> yfjwkl <a href="http://thiswaytopemberley.com">canada goose price</a> gtwqvy <a href="http://thiswaytopemberley.com">canada goose prices</a> ukbmwb <a href="http://thiswaytopemberley.com">http://thiswaytopemberley.com</a>
29. 11. 2013 | 06:10

Nescricetic napsal(a):

vqjopc <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday</a> adendp <a href="http://chimpsarenotpets.com">michael kors black friday sale 213</a> ojpdpq <a href="http://chimpsarenotpets.com">michael Kors black friday 213</a> ltxqpu <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a> byqgql <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday sale 213</a> fjvleb <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach Black Friday 213</a> bxauda <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale 213</a> puwksx <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> wmhscg <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Deals Nike</a> alvwfz <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Nike Deals</a> zfogpb <a href="http://www.sullamino.com">Cyber Monday Nike</a> xiqzrq <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a>
29. 11. 2013 | 09:17

Nescricetic napsal(a):

qdmgrv <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday</a> qdrlgo <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday 213</a> ykilou <a href="http://www.hotornot2012.com">nike cyber monday</a> gwhslw <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> lpalpn <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday nike</a> ulwrcf <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike deals</a> sbvyhx <a href="http://www.sullamino.com">Cyber Monday Deals Nike</a> qibshl <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> ybeobu <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday Sale</a> plgecj <a href="http://act54reform.com">nike black friday deals</a> efxniu <a href="http://act54reform.com">Nike Black Friday</a> asdrpv <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a>
29. 11. 2013 | 11:18

Nescricetic napsal(a):

bkbswy <a href="http://act54reform.com">nike black friday</a> arjreo <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday</a> ehtiue <a href="http://act54reform.com">Nike Black Friday</a> jviuyz <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a> rndhik <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday</a> nqsssw <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday</a> vntfwv <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach Black Friday</a> vzxwks <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> nvayjl <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Deals 213 nike</a> xofzox <a href="http://www.sullamino.com">Cyber Monday Nike Deals</a> icbvmb <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Nike Deals</a> ljtodu <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a>
29. 11. 2013 | 11:25

Nescricetic napsal(a):

wnusos <a href="http://wakingthewoolfe.com">canada goose jakke dame</a> hwprqa <a href="http://wakingthewoolfe.com">Canada goose Jakke Dame</a> euktym <a href="http://wakingthewoolfe.com">Canada goose Jakke Dame</a> bjwtxm <a href="http://wakingthewoolfe.com">http://wakingthewoolfe.com</a> vmvodk <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada goose Sale Deutschland</a> uqnlzm <a href="http://www.zesthaircrew.com">canada goose sale deutschland</a> bkdnyy <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada goose Sale Deutschland</a> ljjvmv <a href="http://www.zesthaircrew.com">http://www.zesthaircrew.com</a> ayyplo <a href="http://humanrightpolitics.com">Canada Goose China</a> dffomd <a href="http://humanrightpolitics.com">Canada goose Made In china</a> xlwchn <a href="http://humanrightpolitics.com">canada Goose china</a> waqnoq <a href="http://humanrightpolitics.com">http://humanrightpolitics.com</a>
29. 11. 2013 | 22:02

Nescricetic napsal(a):

rbzror <a href="http://www.regionalportables.com/michaelkorsitalia.html">michael kors italia</a> bnawhn <a href="http://www.regionalportables.com/michaelkorsitalia.html">Borse Michael Kors</a> hijulb <a href="http://www.regionalportables.com/michaelkorsitalia.html">Michael kors Milano</a> vcnggo <a href="http://www.regionalportables.com/michaelkorsitalia.html">http://www.regionalportables.com/michaelkorsitalia.html</a> nkcgva <a href="http://islamicarch.com/canadagoosewien.html">canada Goose wien</a> laugsi <a href="http://islamicarch.com/canadagoosewien.html">canada Goose wien</a> ekzupm <a href="http://islamicarch.com/canadagoosewien.html">Canada Goose Online Shop </a> kocnvc <a href="http://islamicarch.com/canadagoosewien.html">http://islamicarch.com/canadagoosewien.html</a> zdhevq <a href="http://wort2020.org/canadagoosesverige.html">Canada goose Outlet Sverige</a> vpfrgl <a href="http://wort2020.org/canadagoosesverige.html">Canada Goose Sverige</a> rmssnw <a href="http://wort2020.org/canadagoosesverige.html">canada goose sverige</a> kjasxz <a href="http://wort2020.org/canadagoosesverige.html">http://wort2020.org/canadagoosesverige.html</a>
29. 11. 2013 | 23:15

Nescricetic napsal(a):

wqbcta <a href="http://gloriasews.com">nike black friday</a> eqeqje <a href="http://gloriasews.com">nike Black friday</a> qcpams <a href="http://gloriasews.com">nike black friday sale</a> pheons <a href="http://gloriasews.com">http://gloriasews.com</a> qaxzoy <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach Black Friday Sale</a> wmsqoj <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach Black Friday</a> fqaixa <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach Black Friday Sale</a> pskqoc <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a> bnzxvg <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday</a> zhdhbs <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday</a> nabmxy <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday Sale 213</a> bqxrum <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a>
02. 12. 2013 | 07:09

Nescricetic napsal(a):

mizmas <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale 213</a> gebfad <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday</a> fqaqzy <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday</a> wbkpjs <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> hkktyf <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach black Friday</a> fgbrzw <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach Black Friday Sale</a> mgpbrw <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday 213</a> gxxnjw <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a> jtersz <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday Deals 213</a> lszfsn <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday deals 213</a> ehgcra <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday</a> tuorov <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a>
02. 12. 2013 | 09:49

Nescricetic napsal(a):

ehcjfb <a href="http://www.foamimprove.com">Michael Kors Cyber Monday</a> ywsdwl <a href="http://www.foamimprove.com">Michael kors Cyber Monday</a> ckfkmk <a href="http://www.foamimprove.com">Cyber Monday Michael Kors</a> cvyiis <a href="http://www.foamimprove.com">http://www.foamimprove.com</a> klrave <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday 213</a> ebmbvk <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday Sale</a> miwjfk <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday deals</a> tiykbl <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a> rmbdvb <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike Cyber Monday Deals</a> bpafmz <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike Cyber monday</a> sylaue <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike Cyber Monday</a> bunmjv <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">http://www.ridgelinecrossfit.org</a>
02. 12. 2013 | 13:42

Nescricetic napsal(a):

ftfpii <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday</a> kodciz <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday Sale 213</a> jftthg <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday</a> wguoic <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a> vgsmph <a href="http://www.hotornot2012.com">nike cyber monday</a> ayluns <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday 213</a> tekpnt <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday</a> zaruav <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> ukwzzt <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday</a> npzwpk <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach black Friday Sale 213</a> arwiip <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday sale</a> zyldwg <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a>
03. 12. 2013 | 01:33

Nescricetic napsal(a):

lnupik <a href="http://www.foamimprove.com">Michael Kors Cyber Monday Sale</a> ymgjph <a href="http://www.foamimprove.com">Michael kors Cyber Monday sale</a> lhdmtb <a href="http://www.foamimprove.com">Michael kors Cyber Monday sale</a> pasqho <a href="http://www.foamimprove.com">http://www.foamimprove.com</a> kyfdjj <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Deals Nike</a> hhdtqw <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday deals 213 Nike</a> lpbjta <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Nike Deals</a> hvrblf <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> izujtt <a href="http://dempweek16.com">North Face Cyber Monday</a> zsiywq <a href="http://dempweek16.com">North Face Cyber Monday</a> xzfwht <a href="http://dempweek16.com">north face cyber monday deals</a> freuaw <a href="http://dempweek16.com">http://dempweek16.com</a>
03. 12. 2013 | 04:54

Nescricetic napsal(a):

vyexvd <a href="http://www.mengacupuncture.com">gucci black friday sale</a> wurfwb <a href="http://www.mengacupuncture.com">Gucci Black Friday Sale</a> fbavpg <a href="http://www.mengacupuncture.com">gucci black friday</a> zirblg <a href="http://www.mengacupuncture.com">http://www.mengacupuncture.com</a> juowjv <a href="http://chimpsarenotpets.com">black friday michael kors outlet</a> zjtgfx <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday Sale 213</a> mxjebi <a href="http://chimpsarenotpets.com">Black Friday Michael Kors</a> qejksq <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a> bbzmvy <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday sale</a> naypyl <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach Black Friday Sale 213</a> auohyl <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach Black Friday Sale</a> zepeap <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a>
04. 12. 2013 | 04:30

Nescricetic napsal(a):

sjpaym <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday</a> tphisv <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday Deals</a> lanrhm <a href="http://www.hotornot2012.com">nike cyber monday</a> niosga <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> kbukmi <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike Cyber monday deals</a> krrosl <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike Cyber Monday</a> kiarel <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike cyber Monday</a> vqvprx <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">http://www.ridgelinecrossfit.org</a> apiken <a href="http://gloriasews.com">nike Black friday 213</a> afiato <a href="http://gloriasews.com">Nike black Friday Sale 213</a> ulqyhe <a href="http://gloriasews.com">nike black friday</a> vnxofi <a href="http://gloriasews.com">http://gloriasews.com</a>
04. 12. 2013 | 07:38

Nescricetic napsal(a):

juzuhf <a href="http://act54reform.com">nike black friday</a> gqnehs <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday Sale</a> vmjogc <a href="http://act54reform.com">Nike Black Friday</a> aeuyrf <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a> cozgeu <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday sale 213</a> wmzsaz <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday 213</a> ftowvs <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale</a> uembns <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> zkcnyg <a href="http://www.sullamino.com">Cyber Monday Nike</a> hjjskx <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Nike</a> xupcqs <a href="http://www.sullamino.com">Cyber Monday Nike</a> rmgaic <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a>
04. 12. 2013 | 17:38

Nescricetic napsal(a):

wgmtgb <a href="http://outdoorfamilyroadtrip.com">Canada Goose Jakke Danmark</a> ntqopo <a href="http://outdoorfamilyroadtrip.com">Canada goose Jakke Danmark</a> sutlao <a href="http://outdoorfamilyroadtrip.com">canada Goose tilbud danmark</a> cmkzqg <a href="http://outdoorfamilyroadtrip.com">http://outdoorfamilyroadtrip.com</a> gjnoya <a href="http://www.natureinorangecounty.com">Moncler Jackets Canada</a> jqmizb <a href="http://www.natureinorangecounty.com">Moncler Jackets Canada</a> fjkmai <a href="http://www.natureinorangecounty.com">moncler canada</a> nomoua <a href="http://www.natureinorangecounty.com">http://www.natureinorangecounty.com</a> zcsqqg <a href="http://www.blaktornado.com">canada Goose jakke</a> yqdrau <a href="http://www.blaktornado.com">canada Goose jakke</a> rgtkuu <a href="http://www.blaktornado.com">Canada Goose Jakker</a> imfezi <a href="http://www.blaktornado.com">http://www.blaktornado.com</a>
09. 12. 2013 | 09:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy