Čecháčkismus mezi mírem a příští válkou

04. 09. 2011 | 12:10
Přečteno 16924 krát
Etnicky čistý český národovecký stát je hned z několika důvodů historickým nesmyslem. Izolacionistická představa současného čecháčkismu o České republice mimo Evropskou unii a Schengenský prostor, s nároky běžné spotřební společnosti, s nicotnou armádou, neschopnou zemi bránit, bez surovin, a s moderní ekonomikou, neschopnou přežít bez zapojení do bezbariérové mezinárodní směny, pak hraničí s ahistorickou idiocií. Protože historie je přesně oč tu běží.

Historicky hluboce vzdělaný Tomáš Masaryk na sklonku života psal, že pokud by ještě mohl, věnoval by všechny síly vytvoření Spojených států evropských. Jeho vzdělání totiž potvrzovalo osobní zkušenost a prožitek jeho modernistické generace. Ta v konfrontaci s první industrializovanou světovou válkou pochopila, že evropské dějiny jsou pouze historií volby mezi válkou a mírem. Neumírněnost a ne-pragmatismus, včetně přehnaného ideologizování a náboženské, etnické a politické nesnášenlivosti, jsou pak v evropských podmínkách shluku nestejně velkých států a paktů, tvořených mimo hodnoty výhradně podle zásady „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“, jen jistou cestou k válce.

Historicky nevzdělaný Václav Klaus a jeho čecháčkovští pochlebovači, pohrávající si s myšlenkou odchodu z Evropské unie a blokování evropské integrace, nemají pražádný prožitek války a zhůvěřilého násilí. Nevědí, neboť nezažili, jak rychle mohou mír, civilizace či státnost skončit hned za prvním rohem u prvního checkpointu s přiožralým ozbrojencem, ochotným zabíjet. Nevědí, neboť nezažili, jak snadno se rozpadají státy a společenství, jejichž elity daly přednost ideologii před pragmatismem a zodpovědností vůči historii vlastního společenství a kontinentu. Jejich komunistická a postkomunistická polovzdělanost (setrvačnost trendů ve školských systémech je kolem čtyřiceti let) je zásadně ahistorická a s minimem sociální inteligence. Nevěří proto, nebo spíše s pomocí ideologických klišé vytěsňují myšlenku, že by válka v Evropě byla vůbec kdy možná, nerozumějí rizikům, a odmítají je uvažovat ve svých ideologických zjednodušeninách. To co hlásají, je: „Dům si klidně postavíme bez střechy, protože už nikdy nebude pršet...“.

Nemluví se zde o tom, co se stane zítra nebo za měsíc. Řeč je o evropských dějinách, ve kterých nenajdete jiné téměř sedmdesátileté období bez velké války, jako to, které pro dnes žijící generace nejprve zajistilo jaderné odstrašení války studené, naštěstí pro všechny překonané a zcela nahrazené procesem evropské integrace a euroatlantickým spojenectvím. Řeč stejně tak je o tak snadno manipulovatelném automatismu strachu moderní davové etnicity, vzniklém ve zcela nově, a v rozporu s dosavadní historickou zkušeností, definované industriální společnosti druhé poloviny devatenáctého století, aby byl doveden k dokonalosti spojením televize, spotřeby a totalitních ideologií. Řečeno jinak, cesta k válce je v moderní spotřební společnosti bez hodnotově měřitelných a stabilizujících elit, a s její drogovou závislostí na manipulaci elektronických sdělovacích prostředků, ještě snazší, než dříve.

Elity, které rozpoutaly šovinistické běsnění válek devadesátých let v bývalé Jugoslávii, byly urbánní, modernější, vzdělanější, zcestovalejší a Západem více ovlivněné, než ty československé. V létě 1996 byl autor svědkem odkrývání několika masových hrobů obětí srebrenického masakru. V jednom z nich, který byl hrobem druhotným, do kterého byla tajně přemístěna mrtvá těla z jednoho nebo více v červenci předchozího léta narychlo vykopaných improvizovaných hrobů, bylo přes sto padesát těl mužů od teenagerů po starce. Většina z těl měla zezadu prostřelené hlavy. Řada z nich měla palce rukou svázány za zády kouskem viditelně kleštěmi utaženého drátu... V létě roku 2011 otiskl český deník Právo článek autora, který má za to, že v takzvaných srebrenických masových hrobech jsou těla padlých vojáků „muslimské“ bosenské armády, která kvůli využití v protisrbské propagandě někdo propašoval přes frontu (po tisících), a zahrabal (do buldozerem připravených jam na řadě navzájem vzdálených míst nepřátelského zázemí, aniž by si toho kdokoliv všiml). Žijeme v době zázraku, který snadno můžeme zničit vlastní hloupostí.

Evropský mír je dokonalou hodnotou a úplným politickým a sociálním programem. Nepřítomnost ozbrojeného násilí v Evropě je cílem a nezpochybnitelnou metodou získávání času na řešení jakýchkoliv problémů vyjednáváním – cílem jakkoliv nudným, ne-populárním natolik, že vylučujícím populismus, zcela určitě drahým, ale přesto ve všech ohledech o tolik levnějším a žitelnějším, než válka. Není lepšího nástroje k udržení míru, než je proces evropské integrace – a je zcela lhostejné, jak byrokratický, drahý, nedokonalý, nehezký a ne-populární proces to je. Návrat k nekoordinujícím národním státům v Evropě by znamenal hospodářskou sebevraždu, řádové zvýšení výdajů na obranu, posílení významu státní byrokracie, zavedení branné povinnosti, ale především vytváření mezistátních paktů, návrat reálpolitiky mocností - a posílení moci nedemokratického Ruska, proti kterému by dnešní putinovština byla zlatým věkem. Česká republika by nevyhnutelně patřila k těm, kdo by prohráli nejvíc.

Čecháčkovská tradice historicky odmítá vnímat svět, jaký je. Čecháčkismus se skutečnosti štítí. Dává přednost ideologizaci a boji za dokonalost nápravy světa – až do těch hrdel. Václav Klaus a jeho epigoni jsou v tomto ohledu jenom pokračováním poněkud trapné a sebevražedné chiliastické tendence českého husitství, stavovských konfesijních neshod, odmítání mnohonárodnostního soustátí ve Střední Evropě nebo většinové podpory nástupu komunismu. Čecháčkismus, trapný svojí podstatou a za všech okolností náchylný k totalitě, se znovu a znovu snaží pochopit a vykreslit svět jako právě v této chvíli v Praze objevenou jedinou možnou celosvětově platnou ideovou konstrukci, jejímž prosazením nastane zaručený ráj na zemi. Jedinou mezinárodní politikou je proto ne-účast, odmítání práce a osočování druhých z nedokonalosti – dokud neprohlédnou a dokud se k Nám nepřipojí. Nestačí, pokud s námi Evropa nebo svět souhlasí z osmdesáti procent. My „máme pravdu“, s důrazem na její osobní a s nikým nesdílené vlastnictví, a proto, dokud nás neposlechnou a neskloní se před naší genialitou, dáme jim přinejmenším najevo jejich intelektuální nedostatečnost. Čecháčkismus není schopen spolu-práce a spolu-zodpovědnosti, protože práci a zodpovědnost nahrazuje obranou „svaté pravdy“, ve skutečnosti však jenom privilegií vyvolených – tu husitů, tu katolíků, tu českých stavů, tu komunistů či členů vedení té které strany či regionální oligarchie. Čecháčkismus je tímto otevřeně korupční subkulturou, už svojí podstatou zbožím podpultovým. Je stejně nesmyslný, jako je zbytečný a pro české národní společenství škodlivý.

Pro čecháčkismus je proto nejlepším obdobím cizí vpád a okupace – tedy skutečně, nebo i jenom zdánlivě nezaviněná ztráta zodpovědnosti za svůj život, a tím i omluva ne-činu. Strach ze samé možnosti mít strach je pak omluvou pro cokoliv nemravného a nedůstojného, kolaborace s mocí se stává mravní hodnotou „záchrany rodiny“, a jinak myslící, či dokonce jednající lidé, ať už jsou to emigranti, odbojáři, političtí vězni, legionáři nebo disidenti, jsou touto pseudomravností odsouzeni mezi nezodpovědné, politicky nezralé, a případně i psychicky nestabilní ostrakizované jedince.

Čecháčkismus obecně je tak jen poněkud nedůstojnou náhražkou sdíleného národního mýtu, který by byl nediskutovanou předobčanskou a občanskou hodnotou, spojoval protichůdné názory a generace, a překonával i sociální, kulturní a vzdělanostní bariéry. Jsme odsud, a proto jsme svoji, však v Česku neplatí. Proto byl komunismus v Polsku jen těžkou nemocí, zatímco v českých zemích katastrofou, srovnatelnou se zničujícím efektem tsunami. Příslušnost k zemi zde se stává hodnotou, teprve až je stvrzena loajalitou k osobní ikoně moci, k vůdci. Země sama je, na rozdíl od Poláků, Maďarů, Izraelců či národů skandinávských, u nás hodnotou diskutovatelnou, ba dokonce hodnotou obchodovatelnou a zraditelnou – její momentální a jakkoliv hloupý nebo krutý vůdce, vyžadující pro sebe tradičně pochlebování a neomylnost, je však nedotknutelný. Bláznovství a nezodpovědnost Rudolfa II je stejného rodu, jako megalomanie a nepraktičnost Edvarda Beneše či paralyzující zbabělost Klementa Gottwalda nebo Milouše Jakeše. Velká část nesebevědomého „lidu“ je přesto uctívala a vzhlížela k nim jen proto, že neměla jiného mýtu, který by je spojoval.

Čecháčkismus politický je proto jenom o to horší. Příkladem nad jiné jednoduchým je současný český prezident. Osoba, která by v takové funkci v jakémkoliv slušném státu podrývala ústavní pořádek rozvracením vlády a Ústavního soudu, otevřeně zpochybňovala základní strategii zahraniční a bezpečnostní politiky státu, a snažila se ji paralyzovat v očividném souladu se zájmy zahraniční mocnosti, by byla jinde nepochybně souzena pro velezradu. Václavu Klausovi to nehrozí, i když se každý z uvedených poklesků proti české Ústavě a dobrým mravům dá v jeho případě opakovaně a snadno prokázat. Je ztělesněním ideologie čecháčkismu dnešní doby a jen tak nebude překonán. Mainstreamovým politikem by se ovšem mimo sféru vlivu této ideologie mohl stát jen stěží.

Pro čecháčkismus je ahistorismus povinností stejně mocnou, jako jeho ufňukaný patos a potřeba nepřítele. Tuto myšlenkovou prázdnotu současné formy čecháčkismu lze snadno ukázat na příkladu. Otec politického konzervatismu osmnáctého století Edmund Burke skvěle definoval společnost jako „smlouvu a partnerství žijících, zemřelých a dosud nenarozených.“ Smlouva je nadčasovým, kulturním a civilizačním závazkem dodržovat pravidla a sdílet společný mýtus a hodnoty. Nic nemůže být pro čecháčkismus strašidelnější, než povinnost sdílet někým jiným definované hodnoty a nechat se svázat pravidly. Čecháček je sám sobě zjevením a mýtem, jediným Bohu podobným zdrojem všech hodnot a pravidel bez podrobení se času či prostoru. Dějiny světa začínají znovu a znovu s každou novou skupinou či generací Čecháčků, která se prodere k moci uvnitř co nejmenšího kontrolovatelného mocenského či politického prostoru. Reálný svět není důležitý. Důležité je okupovat a kontrolovat „náš“ prostůrek.

Připomíná to konec feudalismu, kdy drobní vládcové „řešili“ svoji neschopnost ekonomické konkurence stavěním mostů nad neexistujícími potoky a řekami, kde vybírali mýtné. Jezdit jinudy bylo zakázáno. Připomíná to československé komunisty, kteří v roce 1939 i v okupované vlasti podporovali německo-sovětský pakt, protože „stál proti imperialismu“. Megalomanského Edvarda Beneše, který v Moskvě roku 1943 chtěl poučovat Stalina o mezinárodní politice. Rok 68 a slepou nevíru vedení KSČ v možnost okupace, protože „to by si sovětští soudruzi přece nemohli dovolit“...

Potřeba nepřítele

Čecháčkismus je největší slabinou moderního českého národního vědomí, které do dnešního dne nedokázalo najít svůj pozitivní obsah. Historicky mu chybí společně sdílený nedělitelný mýtus, potvrzující hodnoty a pozitivní smysl exkluzivity „českosti“. Nejde o mýtus Čecha, který vyvedl svůj kmen na kopec a obsadil krajinu pod ním, protože tam nikdo jiný nebyl. Jde o nediskutovatelnou hodnotu, systém zvyklostí, které národ spojují bez ohledu na různost názorů, tedy skutečná kultura (kulturnost), do velké míry nezávislá na národním jazyku. Zploštění národní identity k jedinému znaku společného jazyka pak českou národní modernizaci jen dále zbrzdilo. Dnešním čecháčkům se dá jenom těžko vysvětlit, proč představitelé českých stavů v květnu 1618, při ostatně velmi hloupém a sebezničujícím činu vyhazování císařských místodržitelů z oken Pražského hradu, konverzovali – německy. Česká identita je historicky formulována negativně, jako ne-identita, postavená na principu „být proti někomu“. Jsem proti někomu, tedy jsem. Bez nepřítele tedy nemohu být. Nejsem. Samoomezenost takového postoje se nikdy nemůže vyrovnat pozitivní identitě, postavené na principu „být pro něco“. Mimochodem, přesně tohle „být pro něco“ bylo obsahem masarykovského pokusu o vytvoření pozitivní identity československého ne-jazykového státu a národa.

Brusel jsme my – ne oni

Stejně, jako bylo Československo bohatším a nosnějším konceptem, než pouhým součtem Čechů a Slováků, je evropská integrace podstatně komplexnějším a důležitějším programem, než je pouhá mezivládní koordinace členských států. Podmínkou už dávno přežitého pojetí státní a národní suverenity byla dostatečně silná armáda, zaručující za všech okolností odstrašující funkci před jakoukoliv možnou vnější agresí. K tomu mělo patřit i dostatečně hluboké zázemí, včetně spojeneckých smluv, hospodářské a vojenské rezervy pro vedení delší obranné války, odhodlaná společenská ochota se bránit a nekapitulantská elita. Nic z toho dnešní Česká republika nemá. Nemám-li tuto staromódní, ale dodnes v řadě situací a zemí respektovanou schopnost, musím být připraven ji nahradit jedinou existující alternativou - aktivním zapojením do mezinárodní spolupráce v nadnárodních institucionálních rámcích.

Pojetí autarkní suverenity je mrtvé – i když to možná čecháčkismus nechápe. Suverenita státu jednadvacátého století je měřena pouze jeho schopností spolu-zodpovědnosti a spolu-práce v nadnárodních rámcích, a to současně na dvou rovinách – politicko ekonomické a vojenské. Spojenectví, tedy suverenita dneška, je, měřeno hodnotou míru, sdílenou identitou, jejímž základem je schopnost býti za všech okolností informovaným a aktivním spojencem a spolutvůrcem sdílené koncepce. Jsem suverénem pouze do té míry, do jaké jsem spoluaktérem, a ne odmítačem a brzdičem. V tomto ohledu není rozdílu mezi čecháčkovstvím Jana Kavana, který se čtrnáct dní po vstupu do NATO začal ptát, jak se z něj dá vystoupit, a čecháčkovstvím Václava Klause, jehož emoce proti evropské integraci už hraničí s paranoiou. Srovnávat totalitní brežněvovskou Moskvu s dnešním Bruselem je z jeho strany už jenom neinteligentní křeč. Namísto snahy býti aktivnějším a vzdělanějším rovným mezi rovnými v Evropě, převažuje v myšlení čecháčkismu jen slabošská touha být první mezi nicotnými doma.

Dnešní Evropská unie, ani Severoatlantická aliance, jistě nejsou vzory dokonalosti. Jejich kritika a opravy jsou životně důležitým procesem. Nepohnou se bez diskuze uvnitř těchto organizací. Diskuze jakkoliv dlouhé a nepohodlné, ve které velikost státu nemusí být vždy výhodou a důvěryhodnost a předvídatelná jasnost názoru platí stále víc. Jakkoliv ne-ideální a ne-spravedlivé, jsou živou zárukou míru, schopnou vývoje. Je rozdíl mezi odmítáním členství v Evropské unii britskými konzervativci, vládnoucími jaderné mocnosti a bývalé první evropské velmoci, a jejich čecháčkovskými napodobiteli, jejichž konzervatismus je stejně opsaný, jako byl český fašismus či snaha o československou cestu k socialismu v letech po druhé světové válce. Čecháčkismus nikdy nebyl schopen být, a není součástí diskuze o směřování evropské integrace a obraně. Jenom opisuje. Bojí se být mezi rovnými. A dokud si český politik dovolí o Bruselu mluvit jako o „nich“ v protikladu k „nám“, nikdy součástí takové tvůrčí a mír zaručující diskuze nebude. Český stát v rukou čecháčků se jako pouhý konzument míru může znovu a snadno stát jeho největší slabinou a koncem. A to už tady bylo mnohokrát.

Tragikomicky povědomá historická ilustrace, aneb jak bylo v čecháčkismu odvěku důležitější mít moc, než zajistit zemi mír a vládu práva

Po smrti posledního Přemyslovce propukly mezi českou mocenskou elitou spory o nástupnictví. 24. července 1307 pak došlo vlastně ke státnímu převratu. Takhle to popsal František Palacký:

„Celé jednání o povýšení a uznání nového krále stalo se velmi bouřlivým, ba i krvavým...
Hlava však strany rakouské, nejvyšší maršálek Dobeš z Bechyně, nedal se ani tím, ani tělesnou chorobou odstrašiti, aby nehájil celou mocí a výmluvností svou práva vévodou Fridrichem nabytého. Strádaje pakostnicí, dal se donésti do shromáždění stavův a představoval jim živě, do jakého nebezpečí uvedou zemi, jestliže proti tomu, kdo měl moc v rukou a komu dali také právo, zvolí nyní knížete slabého, jenž je nikoli proti celé říši uhájiti nedovede... Když protivníci domlouvali mu s hrozbou, aby již přestal volati cizozemce a nepřátely ku panování nad krajany svými, odpověděl jim ousměšně: „Chceteli naprosto někoho domácího míti za krále, tedy jděte jen do vsi Stadic. Tam mezi sedláky najdete snad nějakého starého strýce vymřelého rodu Přemyslova. Přiveďte ho sem a usaďte si ho na stolec královský!“ Pro ta slova pan Oldřich z Lichtenburka plný vzteku přiskočiv, probodl nešťastného řečníka mečem v plném sněmě, po boku biskupově, u přítomnosti královny Elišky. Týmž časem zabil také synovec jeho Hynek Krušina z Lichtenburka jednoho synovce pána Bechyňského. Povstalý tím náhle hluk a pokřik vražedný nejen rozplašil sněmovníky, ale naplnil i celé město hrůzou a zmatkem“.

Co následovalo, Palacký popsal takto:
„Pod vládou, která tak málo uměla rozeznávati pravdu ode křivdy a zjednati zákonům úctu a poslušenství, nemohla země tolikerými rozbroji podrývaná, jakovéž byly Čechy tehdejší, nikoli nabýti potřebného upokojení. Všecky ve společnosti lidské rodící se neduhy vystoupily tudíž na jevo: staré půtky obnovovaly se krvavě, a nové plodily se bez počtu. Každý osobil sobě právo pomáhati sobě sám a počínati cokoli se mu líbilo. Proto nebylo míry ani konce loupežem, požárům, vraždám, záštím a pychům po celé zemi. Souvěké zprávy vedou žalostné nářky na anarchii k víře až nepodobnou, do kteréž tehdáž království bylo uvrženo..“.

Věnováno Karlu Hvížďalovi k sedmdesátinám a na dovolenou

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Urban,

Tatíček Masaryk ještě netušil, že dojde na Marxova slova. Ovšem nikoliv, že se spojí proletáři všech zemí ale kapitál všech zemí skrze svou finančně spekulativní součást. Tato síla je tak mocná, že vůči ní neobstojí žádný národní stát - ani ten nejsilnější.
04. 09. 2011 | 12:17

Paterik napsal(a):

Takže pokud nebudeme mít všichni euro a jednotnou hospodářskou vládu, tak se tu všichni vzájemně vyvraždíme? Takovéto argumentaci se musím smát. Autor se sice ohání jakousi hisotorickou zkušeností, ale obávám se, že pro EU žádný precednes neexistuje. Snažíme se spojit nespojitelné. Idea jednotného evropského státu a národa je umělá, a jako taková prostě nemá šanci se uplatnit. S lidmi, kteří "naším jménem" úřadují v Bruselu nemáme žádné přímé pouto. Tudíž jen těžko někdo z nás řekne, že "my a Brusel jsme vlastně my". Další problém je, že společná hospodářská politika by nerovnosti mezi regiony EU dál prohloubila, což by riziko války spíš zvýšilo, než snížilo.
04. 09. 2011 | 12:29

minatomirai napsal(a):

Příspěvek vystihuje mentalitu tohoto národa, až na toho Palackého. Jeho jako historika je třeba brát cum grano salis.

Soudce Cepl kdysi pronesl něco obdobného zkondenzováno do pár vět.
Máte však pravdu, je to mizérie být Čechem. Požehnaní ti, kteří mají výběr.
04. 09. 2011 | 12:42

RedNeck napsal(a):

Čecháček, čecháčkismus asi tak 28x. Horko, hlavně na tu potvoru mozek, že Urban...
04. 09. 2011 | 12:51

AB napsal(a):

Souhlasím,
chování našeho pana prezidenta je víc než nebezpečné. Patřím k pravicově orientovaným eurofederalistům a jsem samozřejmě pro zachování a udržování naší kultury a všeho národního bohatství, kterým můžeme obohatit celý svět (Čapek, Dvořák, Smetana, Hubáček atd.), dále pro to, aby byly naše národní výrobky (např. sklo, pivo, atd.) označeny tak, že jsou z českého území, ale rozhodně ne k izolaci ČR, tak jak si to přeje prezident a jeho přátelé.
Proč?
V roce 2003 jsem patřil mezi cca 25% lidí, kteří hlasovali proti vstupu do EU - tedy přesněji v roce 2004, ale tehdy jsem byl pro pozdější vstup, dnes bych pro vystoupení nehlasoval. Mé tehdejší důvody byly, že EU nás nepřibírala jako rovnocenou zemi (omezení trhu, stálé kontroly na hranici atd.), některé věci již byly odstraněny, některé ještě čekají na odstranění. Zamyslelíme-li se nad důsledky případného vystoupení, tak rozumný člověk s tím nemůže souhlasit - v zemi, která se stále zadlužuje, zavedeme clo (přes 80% obchodů jde bezcelně z/do EU) - tedy zdražení všeho, současné platy jsou už tak dost nízké, ty se ovšem nezvednou, většina firem je vlastněna zahraničními majiteli, ti by dost pravděpodobně rychle ukončili výrobu a šli tam, kde je to jednodušší = zvýšení nezaměstnanosti, naše podniky se povedlo úžasně rychle zlikvidovat a případně prodat. Kdo by na to nejvíce doplatil - obyčejný člověk. Tím neříkám, že jsem s čiností EU spokojen - samozřejmě se tam najde mnoho zbytečného, nesmyslná nařízení (např. křivost banánů, stěhování parlamentu na dvě zasedání z Bruselu do Strasburku apod.), ale v současné době asi nic jiného, než snažit se v EU o co nejlepší pozici nezbývá.
04. 09. 2011 | 13:06

Občan napsal(a):

Jo, jsem čecháček a čecháček a čecháček a je mi to úplně fuk.
Miluji tuhle zemi a národ, co v ní žije, i její historii; jsem na ni pyšný i přes leccos sporného a doufám, že ji čeká ještě mnoho staletí existence.
A to říkám splným vědomím toho, že jsem z 25% Němec a nábožensky docela slušný kosmopolita, dnes ateista.
Je to MOJE země a MŮJ národ, země a národ mých předků a potomků a zádnej Šťávnatej Urban mi ji nebude urážet. Kotlinka a lidé v ní žijící tu jsou už 1500 let a přežili všechny pokusy o likvidaci.
Urban by se moc pěkně vyjímal v nacistické Vlajce nebo Národním souručenství, s rozevlátým kolaborantem Václavem nad hlavou (oni náckové dobře věděli, proč si sv. Václava vybrali)

Kvákaj si co chtěj Urban a nenáviděj si tuhle zemi a národ jak chtěj; pro mne jsou žumpa.
04. 09. 2011 | 13:10

Michal napsal(a):

Drobty rozumného se z jinak upachtěného výpotku páně Urbanova strachu nechají vybrat. Především jsem rád, že akcentoval význam silné armády, hmotných a finančních rezerv, ochoty se bránit a nekapitulantských elit pro suverenitu státu. Většina levičáků chce naopak armádu potlačit, dluhy rozšiřovat a namíst silných elit preferuje bezbarvé subalterní úředníčky, poslušné Berlína, Moskvy či Bruselu, podle toho, jak se to zrovna hodí. Odvaha a schopnost se bránit je úměrná rozšíření zbraní mezi obyvatelstvem - a opět jsou to levicoví liberálové a socialisté, kdo proti nim brojí.

Páně Urbanův výplod předestírá jakousi představu EU coby posledního útočiště pro neschopný český národ. Mně osobně to přijde urážlivé, ale budiž. Zamyslel se někdy pan Urban nad tím, kolik z jím uváděných (!) atributů nutných pro suverenitu má sama Evropská Unie?

Společnou armádu nemá, natož silnou a akceschopnou.
Elitu nemá, natož ochotnou se bránit; především má sbírku byrokratů, kteří ztěžují život velkým firmám.
Rezervy nemá, naopak, zápasí o prostou ekonomickou existenci.
Občany ochotné se bránit má sotva Velká Británie.
Neexistuje obecně přijímané "evropské" občanství vnímané alespoň tak, jako někdejší občanství Rakouska-Uherska.
Vojenské smlouvy, které je třeba brát v potaz, má jen a pouze díky existenci USA.

QED, o nesmysly a patos očištěný článek pana Urbana by bylo lze použít jako obhajobu, proč se stát 53. státem USA, případně x-tou provincií Číny. Důvod, proč být členem EU (a ne jen EFTA, jako Švýcarsko, Lichtenštejnsko, apod.) nenabízí.
04. 09. 2011 | 13:21

skeptický napsal(a):

Jděte se udat.
04. 09. 2011 | 13:22

franťýk napsal(a):

Občan
ano, čecháček se plně projevil. On je veliký rozdál mezi čecháčkem a vlastencem. Já jsem vlastenec, ale rozhodně odmítám být čecháčkem.
04. 09. 2011 | 13:25

Kanalnik napsal(a):

pekny clanek

"Česká identita je historicky formulována negativně, jako ne-identita, postavená na principu „být proti někomu“. Jsem proti někomu, tedy jsem. Bez nepřítele tedy nemohu být. Nejsem. Samoomezenost takového postoje se nikdy nemůže vyrovnat pozitivní identitě, postavené na principu „být pro něco“."
04. 09. 2011 | 13:31

Skeptický napsal(a):

franťýk

Vlastencem hodným toho jména se stanete,až dáte tomu,co vám doma nadává po zásluze přes držku.Některé existence ale za to nestojí.
04. 09. 2011 | 13:32

Pípa napsal(a):

Pane Urbane,
jste jediný, koho znám, který popsal naprosto přesně realitu, ve které se nachází národ čecháčků. Mám naprosto stejný názor.
04. 09. 2011 | 13:36

Joe Ratata napsal(a):

Z čecháčkovství se nejlépe vymaníte,když budete plivat na vše české,opovrhovat svým národem a dějiny interpretovat jako jedno selhání za druhým.
04. 09. 2011 | 13:43

Jan Urbánek napsal(a):

Pane Urbane, tento článek je popisující Váš pohled na nás - Čechy? Asi mám jinou zkušenost - zřejmě nevidím kolem sebe ono "čecháčkovství" o kterém píšete a vlastně nevím, u koho bych ho měl hledat. Charakteristiku tohoto pojmu bych na klopu nepřipnul nikomu, koho znám. Tedy dobře znám. Ale v principu je tento článek dle vašich parametrů také "čecháčkovský" - kritizuje(byť realitivně pragmaticky), ale nevytváří nic konstruktivního. Tedy popisuje třeba i reálný stav určité části populace, ale pak je zcela stejný jako kritiky našeho pana prezidenta vůči EU. Je možná dobře míněný - má vzbudit skutečnou národní hrdost a nacionalismus, který jediný může vést k uzavření plnohodnotných dohod s dalšími národy. Ale v takovém případě by měl obsahovat potenciál řešení - nikoliv pouhou kritiku situace.
04. 09. 2011 | 14:19

martiXYZ napsal(a):

Mám velmi podobný názor; ale nejsem si jistý u Klause, dříve jsem ho nesnášel...ale přakvapuje....podle mně v něm čecháčci neprávem vidí svého vůdce a .......dost silně se zastává romů a zároveň nyní prohlásil, že češi nemohli vstoupit do eurozony protože pracují hůře než němci a nemohou být tedy ve tejné měnové unii jako oni...to muselo čecháčky silně zasáhnout; ovšem jiného nacionalistického předtavitele zatím nemají; jakmile se objeví, tak asi Klaus půjde stranou; snad se populisticky nepřizpůsobí
04. 09. 2011 | 14:19

martiXYZ napsal(a):

a jinak..obecně....češi kdysi vítali komunismus nejvíc ze všech zemí ..ve volbách v roce 1946 dostali komunisti snad polovinu hlasů....a to byly ještě svobodné volby....v žádné jiné zemi na světě nedostali komunisti tolik hlasů i přes důsledky války......asi se čekal materialistický blahobyt nenastal; lidi toužili naopak po materialismu západu.......tak ten nastal po roce 89 ...lidi ale podle mně hlvavně chtěli zboží...a to kapitalismus zaručoval..jenže materialismus nemůže uspokojit natvalo...nějak to furt neni ono..tak se hledá nepřítel, někdo koho je třeba zničit aby nastal ráj (který z podstaty věci nikdy nastat nemůže, zvlášť ne pro ty co věří jen na konzum); tak se lidi vymezují vůči romům, jiným národům, eu, euru...jenže jsme malá země, takže na nás naštěstí každý kašle
04. 09. 2011 | 14:25

Kanalnik napsal(a):

Jan Urbanek - nejake rychle reseni dle meho nazoru neexistuje; myslim, ze to, co pan Urban popisuje, je dano jednotlivci ve spolecnosti (je jich podle meho nazoru docela dost), jejich zpusoby mysleni a videni sveta se prenasi z generace na generaci, z rodicu na deti, takze nejaka zmena prijde velmi, velmi pomalu

tedy pokud neprijde nejaka spolecenska krize s prvky nasili jako uvolneni nahromadene frustrace takovych jednotlivcu (kteri nejsou vnitrne definovani, nybrz jejich identita je zalozena na vymezeni vuci necemu vnejsimu, jak autor pise - viz udalosti kolem Romu atd.)
04. 09. 2011 | 14:29

Čochtan napsal(a):

Nejde o to zda EU, ale jakou EU. Evropa musí být jednotná v hospodářském boji a v boji proti jejímu 1300 let starému nepříteli. Jenže dnešní socialistická Evropa vedená maoistou a agentkou KGB je přesný opak té Evropy kterou chceme.
04. 09. 2011 | 14:30

martiXYZ napsal(a):

čochtan..nikdy jednotná nebyla...co první a druhá světová válka a miliony válek předtím? co chceš nejlépe jde přes nedokonalost EU; a odpůrci EU přece nechtějí jednotnou Evropu??? či se mýlím??????...každý stát má svoji politiku......
04. 09. 2011 | 14:33

Čochtan napsal(a):

martiXYZ
Ano, Evropa nebyla nikdy jednotná. Nejvyšší čas aby se sjednotila. Je to společný nepřítel, který země dokáže sjednotit. Evropa má dva takové nepřátele.
První je hospodářský nepřítel. Světová globalizace.
Ten druhý je islám.
Tito dva nepřátelé mohou Evropu sjednotit. Evropu evropských národů.
04. 09. 2011 | 14:40

ghándí napsal(a):

v příštích volbách budu volit stranu, která bude mít v programu vystoupení z EU. urban muže skákat na hlavě.
04. 09. 2011 | 14:42

martiXYZ napsal(a):

ghándí.....tak to chtějí jen svobodní, komunisti a bobošíková...hmmmmmmma svobodní těžce propadli, tak tvůj hlas taky asi příště propadne
04. 09. 2011 | 14:45

martiXYZ napsal(a):

čoctan..takže něco jako lepší EU?
04. 09. 2011 | 14:47

šlapka napsal(a):

ghíndí
Ty budeš volit komunisty ?
No tos to dopracoval...Od ODS přes Kalouska ke komunistům...

Čochtan
Ještě vám tam chybí 2 nepřátelé.
Multi kulti a cikáni.
Jinak opět velmi povedený výpotek.

Apropo - víte proč bylo nutné rozvolnit imigrační politiku ? Ne ?
Říká vám něco záložní armáda nezaměstnaných ?
Kdo ji z podstaty věci samé potřebuje ?
Ta když není - tak se musí buď vytvořit ...anebo dovézt.
Prosté, milý Watsone.
04. 09. 2011 | 14:54

mb napsal(a):

dobrej ( a smutnej ) blog ...

Pro čecháčkismus je proto nejlepším obdobím cizí vpád a okupace – tedy skutečně, nebo i jenom zdánlivě nezaviněná ztráta zodpovědnosti za svůj život, a tím i omluva ne-činu. Strach ze samé možnosti mít strach je pak omluvou pro cokoliv nemravného a nedůstojného, kolaborace s mocí se stává mravní hodnotou „záchrany rodiny“, a jinak myslící, či dokonce jednající lidé, ať už jsou to emigranti, odbojáři, političtí vězni, legionáři nebo disidenti, jsou touto pseudomravností odsouzeni mezi nezodpovědné, politicky nezralé, a případně i psychicky nestabilní ostrakizované jedince.
04. 09. 2011 | 14:56

resl napsal(a):

Hlupákům to p. Urbane nevysvětlíte, ti zabedněně poslouchají svého nejvyššího hlupáka, protože ON už má život za sebou. Jsem na tom s věkem podobně, ale že nedošlo ke 3. sv. válce je určitě také kvůli sjednocování Evropy, NATO a pod. Chudáci z Ruska a vých. zemí by do toho šli, nemají totiž co ztratit, demokracii nepřipustí a tak si pěstují své primitivní bojůvky složené z nácků. Ať se tam tedy, náš profesor ničeho, odstěhuje.
04. 09. 2011 | 14:58

voroshilov napsal(a):

Cochtan vynechal Rusko a Cinu,to je nejaky posun doleva:-)
Jinak to ma obracene,nepritelem Europy a celeho sveta neni islam ale sionismus.
04. 09. 2011 | 15:02

Meňo napsal(a):

HISTORII SI NEDÁME PRZNIT ! Jsme hrdým národem Sv.Václava, M.Jana Husa, Jana Žižky, Jiřího z Poděbrad, Jana Ámose Komenského, T.G.Masaryka a tisíců dalších myslitelů, od nichž se vždy učila celá Evropa. A desetiticů obránců naší svobody v přinejmenším nedávné historii.
"Národ, který nezná svou historii, je odsouzen k tomu, prožít ji znovu." (nápis na Osvětimském muzeu utrpení národů, Polsko.)
04. 09. 2011 | 15:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Panebože, to je zase další urbanovský blábol! Téměř každá věta je nesmysl, který nemá význam vyvracet. Jako obvykle začíná lží, nasazení psí hlavy protivníkovi a pak víceméně nepodařené strčfování se do ní. Václav Klaus nikdy nepostuloval negatívní postoj k evropské integraci, důsledně kritizoval a kritizuje její způsob, byrokracii EU. Proto odchod z EU neznamená odpor proti evropské integraci, i když Jan Urban by měl mnoho práce prokázat, že V. Klaus s odchodem z EU si pohrává. Prostě štěk.
Prodral jsem se houštím nesmyslů v článku až na konec (uf!), jeden z nich přímo trčí: "cesta k válce je v moderní spotřební společnosti bez hodnotově měřitelných a stabilizujících elit, a s její drogovou závislostí na manipulaci elektronických sdělovacích prostředků, ještě snazší, než dříve." Je to přesně naopak, zvláště současná česká mladá generace (nevím, do jaké míry závislá na manipulaci sdělovacími prostředky) je vůči propagandě války netečná. Jan Urban nejen touto větou, ale celým tzráktátem o ´čecháčkovství´ jenom prokázal selektívní obdiv k elitám, k nimž se samozřejmě sám řadí, a pohrdání většinou české veřejnosti. Je jenom příznačné, že i zde mu aplauduje několik členů ´nečecháčkovské´ minority.
04. 09. 2011 | 15:27

RA napsal(a):

můžete mi, pane Urbane vysvětlit, proč se všechny nadnárodní říše v Evropě rozpadly ? Bohužel, vždy po světových válkách, takže doufám, že rozpad Evropské socialistické říše půjde mírovou cestou.
04. 09. 2011 | 15:32

tomeek napsal(a):

Mily pane Urbane ---
Tusim, ze u velke rady lidi/diskutujicich vam tento clanek popularitu nezvedne.
Na druhe strane tezko najit neco, v cem bych zde nesouhlasil.
Neni dobre pausalizovat (ne vsichni Italove jsou bajecni milenci, opravdu a na mou dusi!), ale presto...
Tolik neschopne a diletantske zaujatosti (viz 70-ti lety pubertak v cele statu), mentality maleho psa za velkym plotem (t.j. vztekle stekat dokud se vratka neotevrou, pak svesit ocas, viz CR a NATO, CR a EU, CR a USA, CR a Rusko...), hura-optimismus tesne nasledovany hura-porazenectvim (kde jen zacit? 1918, 1938, 1948, 1968, 1989...) jsou myslim jevy bohuzel prilis caste na to, aby se daly pokladat za vyjimku.
Co ale s tim? Spravi to cas? (Osobne o tom pochybuji...) Spravi to vychova? (A kdo bude ci ma koho vychovavat?) Z koho si vzit priklad? Je mi smutno, nevim....
04. 09. 2011 | 15:33

Čochtan napsal(a):

Multikulti je krásná věc. Pokud se opravdu jedná o kultury.
Španělský koňak, francouzský sýr, holandská Gouda, švýcarský Emmental, bavorské pivo, skotská whisky, norský losos, italské víno, atd, atd,... tomu říkám multikulti !!!!
Evropa si na multikulti vystačí sama. Nepotřebuje ani muslimy ani negry.
04. 09. 2011 | 15:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

tomeek:
Jak jsem už uvedl, nenaleznul jsem v článku jedinou větu, se kterou bych mohl souhlasit. Mohl byste mi laskavě ukázat aspoň jednu z těch všech, se kterými souhlasíte? Děkuji.
04. 09. 2011 | 15:46

voroshilov napsal(a):

Mne se to fakt libi(ooo)ze uz zacinaji rozhovory o nove valce,ta"svobodna nova demokraticka" entropa s uplne klidnym a prosperujicim povalecnem obdobim nemuze vydrzet ani 20 let ve srovnani se stovkami let kolonialnich risi a desitkami let socialismu,neni schopna ani demokracii ani totality,zda se ze muze prijimat jenom to nejhorsi z oboch rezimu.
04. 09. 2011 | 15:53

Ian napsal(a):

Oboustranně prospěšná spolupráce mezi národy může existovat pouze na základech oboustranné suverenity. Jinak jde jen o poddanství kde rozhoruje ten nejsilnější a podle toho také vypadá výsledek. Pokud dopustíme, abychom ve vlastní zemi vegetovali jen na základě menšinových práv, vrátíme se do dob Rakousko-Uherského žaláře národů.
04. 09. 2011 | 16:00

mb napsal(a):

nejhorší je, že klaus byl extremista vždycky, ale shodou nablblých historických okolností se mu podařilo prosadit se jako mainstreamový politik ... ted mame extremistu prezidentem ... a bude hůř ...
04. 09. 2011 | 16:01

voroshilov napsal(a):

Clanek je jednim velkym vyplodem choreho mozku,autor to cechackovstvi predstavuje spravne jenom ze dedukuje uplne nesmyslnymi argumentami,predevsim nechape ze v dnesnim globalizovanem svete ma kazda zeme sve misto a rad,nikdo nedovoli malym zemickam konkurovat s velkymi a jeste vetsimi hraci,kupr.muze napr. Cesko se stat bankovni velmoci jako Swicarsko?Nemuze,tam jsou tradice stare 400 let,toto misto je obsazene,muze Cesko vyrabet hi-tech jako Nemecko nebo Japonsko?Muze tisknout penize jako USA?Smesne...?!
Ve skutecnosti ne,kdo v tomto svete zacina slapat mocnym na paty muze dopadnout jako Irak nebo Libyje.
04. 09. 2011 | 16:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
Hovory o válce obvykle začínají ti, jimž došly relevantní argumenty. Celý čánek rádoby ´na úrovni´ je jenom jeden velký žvást.
04. 09. 2011 | 16:12

Al Jouda napsal(a):

Pan Urban má v mnohém pravdu. Já jsem hlasoval všemi deseti pro náš vstup do EU a zatím jsem nebyl zklamán. Věřím, že zvítězí zdravý
rozum nad pochybovačností a úlety některých vládnoucích euroskeptiků, EU se zdokonalí a přinese vyřešení nejen cikánské, ale i muslimské otázky v Evropě.
04. 09. 2011 | 16:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Většinou na Vaše nesmysly nereaguji, ale teď Vás zaúkoluji: v čem podle Vás spočívá extrémizmus Václava Klause st.?
04. 09. 2011 | 16:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Al Jouda:
Šťastný to muž!
To bude asi tím, že nejste Řek. ☺
04. 09. 2011 | 16:17

RA napsal(a):

budoucnost Evropy je v různorodosti , ne v úřednickém totalitním systému příkazů a zákazů, potlačujících svobodu. Malým příkladem je totalitní zákaz jednoho druhu žárovek , větším příkladem je likvidace cukrovarnictví v Čechách. Evropská unie je dobrá pouze pro bruselské byrokraty a řecké lenochy.
04. 09. 2011 | 16:17

RA napsal(a):

Al Jouda........EU vyřeší muslimskou otázku v Evropě ? Ano, už ji vyřešila, totálním dovozem muslimů, dle dnešní zprávy odborníka v tisku, budou hlavní evropská města za dvacet let muslimská. Ať žije toto "řešení", sláva Evropské unii.
04. 09. 2011 | 16:20

JC napsal(a):

Urbane, fakt bezcený canc, který si nezaslouží komentář.
04. 09. 2011 | 16:22

voroshilov napsal(a):

Al Jouda:
Ja take myslim ze nejenom Rekove ale i Litevci,Estonci,Rumuni,Bulhari,Irove a protestujici Spanele veri na svetle zitrky.
04. 09. 2011 | 16:23

honolulu napsal(a):

Ale pane Urban,
kdyz ten TGM chtel Spojene staty Evropske, tak nemel rozbijet stare Rakousko. Mel se snazit o vnitrni zmenu rezimu v ramci Rakouska. Rakousko totiz ty Spojene Staty Evropske byly.
Palacky to tak videl. Ten chtel SLEPENEC ruznych kultur udrzet.

Jeho projevy (TGM) v Pittsburghu v kvetnu 1918 svedci o necem jinem, nez nam zde tvrdite.

Ty Vase theorie prikryjte deklem popelnice, ktere Vy rikate "universita" a poucte se z dejin Vy. Klaus to potrebuje mene, nez Vy. Haji statnost.

Zapamatujte si to, co ja znam z praxe !

Kazdy kmen a kazdy narod ma svoji specificnost a kulturni indentitu, kterou nesmi ztratit. Jinak by zmizel v dejinach.

Proto integrace jinych kultur a narodu do Ceska musi byt pod prisnou kontrolou Prahy a ne Bruselu.

Samozrejme, ze integrace do urciteho % je zdrava, ale pouze z narodu se stejnou kulturni zakladnou. Napr. Nemecko ci Rakousko je OK. Pakistan, Kongo, ci Somalsko neni OK.

Vy usilujete o to, co chtel Napoleon a Hitler. Cela Evropa pod jednou vladou - JEJICH VLADOU.

Ja Vas upozornuji na to, ze tento stupidni socialni experiment vzdy prinese krveproliti a economicky dizaster. Zazil jsem to vse osobne v Africe. "Ploty" jsou nejlepsi zarukou dobrych sousedskych vztahu. Tim nemyslim komunisticke elektricke, ostnate ploty. Ale takove, jake ma USA s Kanadou a Mexikem.

Vy, pane Urban, slouzite pomerne male skupine lidi, ktera ma svuj egoisticky ekonomicky zajem na novem usporadani sveta, ve kterem ma mnoho chytrych narodu zmizet. Vy neznate dosah te "fackovacky", ktera Vasim usilim vznikne a neznate dosah bidy, ktera tyto socialni experimenty provazi.

Proto vsechny ty Vase theorie si strcte za kloubouk. Lihne se to v KSU (Kent State University.) UMLKLY POCHODY A DEMOSTRACE po viteztvi techto nesmyslu v Africe. Po zboreni plotu se tam umira hladem a je tam nejvetsi kriminalita na svete. Ted se o tom nemluvi.

Me titul "universitni profesor" zni jako DIAGNOZA Pepka Vyskoce z Putimi.
04. 09. 2011 | 16:23

mb napsal(a):

zbynek matyas ... v trhu bez jakychkoli přívlastků ... který vede šluknovským ghettům a zabití demokracie ... v antienvironmentálním šílenství ( člověk žp neničil a neničí a nikdo rozumný to nemůže tvrdit, živočišných druhů přibývá, environmentalisté jsou horší než al kaidá ), v nadbíhání autoritativnímu rusku, v ptotege čez, roman, klaus, klaus, ve vyvolávání nacionalistých běsů ( obhajoba beneše jako fetiš )

snad tento částečný výčet stačí ... ( ale vam asi stačit nebude )

zdravím vás matyášu ...

/ jo a samozrejme v boji proti strašákům homosexualismu etc.... viz, akce dost a klausovo vyjádření: kdo útočí na bátoru, útočí na mě ... /

je to nácek ... = oba jsou to nácci ... ale zatím se to ještě nesmí říkat nahlas ... njn
04. 09. 2011 | 16:30

Pepa Řepa napsal(a):

První věta:
"Etnicky čistý český národovecký stát je hned z několika důvodů historickým nesmyslem"
-------------
On ho někdo chce?
Poslat kebabáře z Opletalky do Istambulu, syrské manžely umělkyň do Dimašku nebo maršála Vorošilova na Sibiř?
Že jsem si nevšim? Co se to zase snažíte vsugerovat?
To, že někdo nechce další a další multi- kulti ghetta, znamená, že chce čistý český stát? Ale jděte!

Máte ghett 400 cigánských. To Vám nestačí?
Začíná to smrdět malérem a tak začnete s klausohryzectvím.
Ten zařídil Šluknov, Varnsdorf, Rumburk?
A co vy, kucí kocábovití? Žádná vina?
Jak dlouho si myslíte, že vystačíte s Bátorou?

A proč hned to pejorativná "národovecký"?
Po pár větách jsem čtení nechal. Dlouhý jako Franta Adamec, co Adamec? Nějak kostlánovatíte. Začínáte se řadit mezi prázdné aktivisty.
Škoda, takovej chytrej člověk, smysl pro humor máte a někdy z Vás vypadne cosi tak demagogického.

Jo a že jsem tak smělý.
Vy jste Tatar, Pygmej nebo Čech?
Jo voni jsou čecháčci (já Vím, pane Stejskale, že s malým Č) "ti druzí". Ti co neskáčí jak byste rád?
Ti s malým. Vy jste ten Bivoj z Lovosic, už podle článku.

A nejste náhodou taky od Č?
S malým nebo velkým "Č" na začátku?
04. 09. 2011 | 16:39

Kvakin napsal(a):

Čechové, ať už je chápeme etnicky či státně-politicky, jistě potřebují kritickou a sebekritickou reflexi. Nikoli však apriorně nepřátelskou: to je havlovskou, grušovskou, urbanovskou a jinak pravdoláskařskou, kterou dnes předvádějí zejména mladí umělci a intelektuálové, co Čechy stále přibíjejí na kříž za "příkoří" vůči Němcům, za "nestatečnost" v každé době a za nedostatečně politicky korektní jednání, zejména pak za málo lásky k Cikánům. Pane Urbane, založte tento příspěvek do vlastních análů, panu Hvížďalovi do análu a buďte silně zdráv.
04. 09. 2011 | 16:41

Ivan napsal(a):

Typicky levicová snaha relativizovat dějiny a překrucovat je k vlastní potřebě. Jako Nejedlý glorifikoval husity a udělal z nich div ne první marxisty světa, tak se autor snaží na dalších příkladech z dějin ukázat, jak jsme byli a jsme čecháčkovští, což se nyní projevuje odmítáním jediného univerzálního Dobra, linoucího se z Bruselu. Zvláštní jsou takřka totalitní metody této snahy, kdy na jedné straně každý nesouhlasný projev je nálepkován jako extremismus,nacionalismus atd. a na druhé straně zjevné potíže a problémy marginalizovány a hájeny snahou o vytvoření budoucího ráje. Necítím se velkým vlastencem, ale za tento článek bych rád autorovi plivl do obličeje. Snad by se postavil rovně.
04. 09. 2011 | 16:55

Petr z Tábora napsal(a):

Článek mi připadá hodně demagogický. Jako kdyby byla volba jen mezi Spojenými státy evropskými a Evropou národních států řítící se ke třetí světové válce. Vždyť původní myšlenka EU jako společenství národů s volným pohybem lidí, myšlenek, zboží, technologií, koordinující své postoje k dalším zemím byla výborná a v mnohém stále nenaplněná. EU pak přijala užší pravidla včetně těch ekonomických, která se ale nedodržují s důsledky, kde Řecko je jen pověstnou špičičkou ledovce. Místo, aby se naplnil tento stupeň integrace, tak se chce státy integrovat dále. Nejde už o svobodný pohyb tržních a společenských sil, ale o subjektivní politický projekt, který je prosazován bez ohledu na realitu obdobně jako to dělali komunisté socialistických zemí a také na tento přístup "dojeli".
04. 09. 2011 | 16:55

St Luc napsal(a):

Některým lidem není dán dar samostatnosti, vlastního uvažování a svobodného konání. Takoví strašpytlové, lidé ve své podstatě nesvobodní podlidé stále hledají pomoc někoho silnějšího.

V dětství smrádek z pod matčiných sukní, v jinošství v přízni někoho silnějšího, kterému lezou do zádele a přízeň vykupují poskytováním zádele své.

A právě takoví podlidé se pak kloním modlám silnějších větších kámošů. Za ochranu jim ho klidně vyhoví, jen mít ochránce.

Běda když někdo ohrozí jejich bezpečí. Pláčou, kopají kolem sebe, škrábou a plivají.

Chudáci podlidé, podržkové silnějších.
04. 09. 2011 | 16:56

Aktiv napsal(a):

Ano všichni to víme, že Klaus má na svědomí vše špatné, že podvádí, aby se stal prezidentem, že je strůjcem mafiánismu v Čechách, že je představitelem lži, aby udržel na postech ty, kteří mu pomáhají v protekcionismu a klientelismu. Přesto ta lidská zrůda stále sedí pčřišpendlena k lukrativnímu postu prezidenta, na které nemá a nikdy neměl pro svůj nízký morální kredit právo!

Co se musí stát, aby tuto zrůdu někdo už pořádně vykop z jejího zuby nehty držícího se postu?
Co se musí pro Boha stát!

Boží znamení?
Aby se Bůh poklonil tomu nejchytřejšímu narcisovi?
Nebo aby ho někdo polil sračkama, které si plně zaslouží za svůj celý politický život?

Co se pro Boha musí stát, ó Bože, aby tu zrůdu někdo už poslal k čertu?
A aby tu zrůdu následovaly ostatní zrůdy, které níčí nás všechny!
Kolik zrůd je ještě v politických a úřednických postech?

Proboha říkám vám slušně, zatím, odejděte, a již nikdy se nevracejte, zníčili jste všechno, a nic vám nepatří!
Odstěhujte se , a přibalte si i Topolánka, Dalíka, Grosse, Jančíka, Březinu, Sobotku, Zemana, ad., a navždy zmizte z těchto končin....
04. 09. 2011 | 17:05

Ivan napsal(a):

Aktiv, to je na diagnozu... Co dodat? Více myslet, méně nadávat!
04. 09. 2011 | 17:09

Aktiv napsal(a):

TTo není nadávání, ale prosba, modlitba. Myslím, že byste se měl podívat na minulost Klause, a nyní na jeho současnost, a hned vidíte neobolševického prospěcháře, který převlíkne kabát, aby mohl krást. Těch zlodějen je za několik Biliónů.
Nejdřív poděkujte jemu, než budete něco vytýkat Ivane!
Proč myslíte, že si tak nadržuje Bártu, a Dobeše? Zlaté trafiky a padáky vám nevadí, a berete to jako normu?
Já nikoliv, proto volám, Klausi odstup!
04. 09. 2011 | 17:14

JC napsal(a):

Aktiv
Vy jako věřící se dovoláváte Boha, aby si Klause vzal čert ?
Hmm..právě se modlím za spásu vaší duše.
Příteli ode dne kdy Klaus zemře vás bude každou noc strašit jeho duch.
Neberte to na lehkou váhu, nakonec se z toho zblázníte.
04. 09. 2011 | 17:20

voroshilov napsal(a):

Aktiv:
Vy,jste spletl adresu,tento blog neni o Klausu a Daliku,a Ivanu vzkazuji nikoho nekarat kdyz sam chce nekomu plivat do obliceje.
04. 09. 2011 | 17:20

mb napsal(a):

(( je pozdě honit Bycha...
... a silnější pes píchá ... ))
04. 09. 2011 | 17:22

Divobyj napsal(a):

Autor napsal
Ve chvíli,kdy mne chválí mocní,někde dělám chybu.

Vypadá to,že jste tento blog napsal pro slávu mocné čtyřky Bratrstva kočičí pracky-Kalouse,Prasečí hlavy,Schlafenberga a Nečase(ten přezdívku nemá,jeho jméno vyjadřuje vše).Obrazně vás nyní všichni čtyři mocní plácají po zádech.

Neudělal jste náhodou někde chybu?
Obhajujete zde to,o čem již každý ví,že je to neobhajitelné.Evropská unie je na začátku svého konce.Proč? Opustila totiž koncepci "spojených STÁTŮ evropských" a začala budovat jednu nesourodou hroudu,která se při sebemenším otřesu rozpadne.
My,malí čecháčkové jsme to předpokládali a prezident Klaus se nebál o tom otevřeně mluvit.Byl napadán,když kritizoval to,že přebujelá a nesmyslná Bruselská administrativa bude nekompetentně mluvit jednotlivým státům do toho,jaké chtějí mít zákony.Kritiku jednotné měny nebudu rozebírat
Nejhorší na tom všem je fakt,že Klause nejvíc napadali jeho vlastní spoluobčané,servilní lokajové Bruselu.Takoví,jako jste vy osobně!
To,že jsme nyní v EU a NATO byla pro nás dobrá volba.Být členem nějakého společenství však neznamená bezmyšlenkovitě tleskat každému nesmyslu,který elity těchto organizací vypotí. Ale to vy,při své povaze asi nepochopíte...
04. 09. 2011 | 17:28

Aktiv napsal(a):

JC,
já se modlím k jejich katolickému bohu, vždyť nad Klausem dlí jeho věerná spoluovečka D.Duka, ta tomu snad rozumí. Proto se modlím k jejich Bohu, který zřejmě už onemněl hrůzou, a z jejich činů ztrácí všechny jistoty, zda se v proklamování svého poselství totálně nespletl!
Proto Bože pomož tomuto národu, a zbav nás všeho zlého, a hrozných démonů...Stačí KC.
Nebo máte jinou modlitbu, rád se přizpůsobím.Tedy v tom modlení.

Pane voroshilov nespletl, to souvisí s Klausem zcela pregnantně, a pan Urban byl více než přesný ve vyjadřování, a na Klause aspol. to sedí jak facka na Klausovo líc:-)
04. 09. 2011 | 17:30

Pepa Řepa napsal(a):

Ajtiv
modlitba?
Bože dej tam znamení, ať ta zrůda pojde.
Copak je to za církev?
04. 09. 2011 | 17:36

Pepa Řepa napsal(a):

Aktiv
nevím, nevím, že by byl Klaus katolík?
My papeženci se modlíme Andělíčku, můj strážníčku....
04. 09. 2011 | 17:39

Misantrop napsal(a):

Poslouchaj, Urban...že voni v sobotu nepracujou, neboť jim to jejich náboženství zakazuje? Voni totiž tydlencty nadnárodní kecy zpravidla vedou k soušce Tydlitátoj...
04. 09. 2011 | 17:41

Pepa Řepa napsal(a):

Aktiv
zkuste woodoo nebo nějaké animisty od Limpopo.
To se propíchne fotka jehlicí a je vymalováno.
Zkuste honolulu, třeba poradí.
04. 09. 2011 | 17:42

Ivan napsal(a):

Maršále, myslel jsem plivnutí jako výraz pohrdání. Dobrá, zkusím to s hozenou rukavicí... Prostě nemám rád lidi, kteří zlehčují to, za čím v mnoha případech leží tisíce hrobů! Možná by se pan Urban měl podívat na dokument o Heydrichovi, má 43 dílů, dost dlouhé i pro intelektuála jeho ražení. Ale on by nejspíše zaslzel, jak otravní a kverulantští čecháčci zničili brilantní plán integrace Čechů, který vymyslel!
04. 09. 2011 | 17:42

olga napsal(a):

I když Václavu Klausovi hodně věcí vytýkám, tak ho stále považuji za jednoho z nejmoudřejších politiků této doby. Snad jediný ještě dovede myslet, a ne jen panáčkovat cizím mocnostem.
04. 09. 2011 | 17:46

Aktiv napsal(a):

Pepo Řepo,
já taky nevím, co je Klaus, jaká náboženská fantasmagorie se mu honí hlavou, možná Illuminátská. Dobře budu se modlit s váma papeženci: Andělíčku kikinový, strážníčku dej nám zemětřesení tam, kde se bude nacházet Klaus, a navždy ho uvězněte v pekelných slujích, kam se jisto jistě sám svým životem dopracoval. Nech´t jsou pekelné sluje k jeho démonickému kikinství navždy shovívavé...
Lepší modlitbu nemám na skladě:-)

Woodoo ne, to je příliš slabé. Pan Klaus je ztělesněním woodoo, které možná sám provozuje!
04. 09. 2011 | 17:48

voroshilov napsal(a):

olga:
Dobry vtip,to ze Klaus panackuje USA a Rusku a ne EU z nej dela velmi moudreho politika.I kdyz ma pravdu ze ta Unie stoji za starou backoru.

Ivan:
Ja nerozumim tomu,srovnavate Urbana s Heydrichem?To neni vubec korektni.
04. 09. 2011 | 17:52

Pepa Řepa napsal(a):

Aktiv
tak to jo, asi byl v Chebu.
Tam bylo zemětřesení. Nebo v Japonsku.
Vždycky unikne. Jako agent 007.
Asi se budete muset modlit častěji.
:-)))
04. 09. 2011 | 17:53

Aktiv napsal(a):

Olgo,
co jiného vždy dělal, než panáčkoval cizím mocnostem, hlavně těm s illuminátskými kořeny.
04. 09. 2011 | 17:53

Aktiv napsal(a):

Pepo Řepo,
pojal jsem to jako mimořádnou modlitbu, chci ochránit naší republiku, škoda, že nebyla možnost před 20 lety, tehdy se naparoval jako páv, a použil Woodoo, aby nás přesvědčil, že je nejpovolanějším odborníkem pod sluncem.

Tehdy jsem se ovšem nemodlil, ani k Bohu Papežovo, a ani k bohu Papeženců:-)
04. 09. 2011 | 17:58

¨Pepa Řepa napsal(a):

Iluminátor? Hmmm, nevěděl jsem, že umí kreslit, inu všestranej člověk.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iluminace
04. 09. 2011 | 18:00

tomeek napsal(a):

Mily pane Zbynku Matyasi ---
(Re: vase poznamka v 15:46)
Zcela (mimo jine) souhlasim s tim, ze evropska integrace neni re-kolonizace Evropy ani lihen pro superbyrokracii (ne neobvykly to nazor v Cesku) ale civilizovany zpusob jak Evropa muze prezit. Tedy prezit ve svete integrovanem a integrujicim se ne na urovni narodu a jazyku, pocitu a tuzeb, ale ekonomik, surovin, vlivu oblasti citajicich miliardy obyvatel... Dle meho v tomto svete Cesko muze, jak rikavala ma babicka, obliznout vsech deset za to, ze se s nim v Evrope jako soucast Evropy pocita. To, ze v Cesku je notoricky zakoreneno byt proti necemu, nalezat nepritele, hlavne kdyz to nestoji krev ani penize, a nadto to skyta kosatou vymluvu pro to nedelat nic. Ze je nam vlastni neschopnost debatovat na urovni "ja pan - ty pan", dohodnout se, a pak na te dohode trvat ne snad proto, ze by nam ji nekdo vnutil, ale proto, ze vime, ze nam dohoda neco pozitivniho prinese, a postavit se za ni...
Pokud snad, pane Matyasi, chcete, abych vam vyslovene odrikal, ktere vety ci odstavce v prispevku Jana Urbana mam na mysli, take to mohu udelat, ale snad to neni nutno...
04. 09. 2011 | 18:01

Pepa Řepa napsal(a):

Aktiv
No já nevím, abyste to s tou ochranou nepřehnal. Ochránce už máme. Knížete Václava.
Ale nemá ho matička EU.
Kdybyste na sobě trochu zapracoval, mohl byste se stát ojropatronem říše od Timbuktu, po Péšávár.
04. 09. 2011 | 18:05

voroshilov napsal(a):

tomeek:
"a posileni moci nedemokratickeho Ruska proti kteremu je dnesni putinovstina zlatym vekem"-nepsal to"uzitecny idiot"?
04. 09. 2011 | 18:07

Pepa Řepa napsal(a):

Aktiv
jestli máte partnerku, mohla by se stát ojropatronou, aby to bylo vydžendrovaný, džendrtety by se zlobily.
04. 09. 2011 | 18:08

Aktiv napsal(a):

Pepo Řepo,
Illuminátí, pokud vím jsou umělci tvrdšího ražení, někdy malují krví, někdy jinými tělesnými tekutinami, obvykle močí, nebo exkrementy, někdy zbytky mrtvol. Jsou to velcí úmělci. Obvykle je poznáte podle výsměšného a drzého pohledu, opakováním některých slov ve větě, nebo stavěním monumentů ve stylu Egypta nebo Říma, zvláště obelisků!
Pokud vím, tak jeden obelisk si Klaus schovává v podobě tužek i ve svém šuplíku. Je to taková illuminátská inseminace. To je jejich zasvěcovací obřad...A Woodoo, které používají, to je to, proč se tak drží dlouho u moci, a plácají nesmysly!
04. 09. 2011 | 18:10

voroshilov napsal(a):

Aktiv:
Ty,teda valis,oproti tobe je Rumcajs uplny genius.
04. 09. 2011 | 18:15

ghándí napsal(a):

martyXYZ
at ten hlas klidne propadne. proč bych měl volit někoho, koho nechci, jenom aby nepropadnul hlas? to potom nebyla svobodná volba, ale zoufalství.
04. 09. 2011 | 18:15

Aktiv napsal(a):

Pepo Řepo,
jde vidět, že jste do Klausova umění pronikl.
Jde vidět, že ČR nemá žádné ochránce, jinak bych neprosil o ochranu.
Klaus je ochránce zvrhlosti, té se od jeho političení u nás daří ve velkém!
04. 09. 2011 | 18:15

Aktiv napsal(a):

voroshilov,
ano, géniů je málo, a je třeba jim fandit...
Rumcajs tady schází, loupežník jeden:-)
04. 09. 2011 | 18:19

Eleshar napsal(a):

KONEČNĚ!
Konečně blog, který poukazuje na samotnou podstatu Evropské unie a na její nejvyšší přínos vůbec, a to konkrétně MÍR.
Žijeme v době neuvěřitelně rychlé a proměnlivé, žádné století nebylo tak dynamické. A přesto, přesto jsme svědky naprosto bezprecedentního a dříve nemyslitelného dějinného faktu, a totiž že v určité velké části Evropy se už 70 let neválčí.

Bruselská byrokracie a regulace má své stinné stránky, chápu, že je někdo vnímá podstatně citlivěji než třeba já. Ale bavme se prosím o tom, jak vady na kráse EU odstranit, a nevylévejme s vaničkou i dítě, fakt to nestojí za to. Spousta věcí na EU nás může s**t, ale taky to pořád považuji za velmi velmi velmi přijatelnou daň za 70 let evropského míru.
04. 09. 2011 | 18:23

ghándí napsal(a):

pokud bych chtěl být opravdu 100% protievropský, tak volím čssd nebo TOP09, protože nikdo evropu nerozbije lépe, dukladněji a rychleji než eurofederalisti svou blbostí. mě se ale líbí myšlenka jednotneho vnitřního trhu bez měnové unie, proto budu volit nějakou euroskeptickou stranu.
04. 09. 2011 | 18:27

voroshilov napsal(a):

Eleshar:
Dalsi komik?
V Europe se nevalcilo 60 let kvuli Postupimskym a Jaltskym dohodam kdy jeste EU nebyla ani v plenkach,a ihned po rozpadu SSSR zacala Jugoslavska valka,"Vzbudte se,jste se posral-Ale ja prece nespim."
04. 09. 2011 | 18:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

tomeek:
"Dle meho v tomto svete Cesko muze, jak rikavala ma babicka, obliznout vsech deset za to, ze se s nim v Evrope jako soucast Evropy pocita." Tak nevím, zda je čecháčkovská Vaše babička anebo Vy, resp. oba. Dle mého v Evropě jsme přes tisíc let a nemusíme nikomu nic oblizovat, aby se s námi počítalo.
"Pokud snad, pane Matyasi, chcete, abych vam vyslovene odrikal, ktere vety ci odstavce v prispevku Jana Urbana mam na mysli, take to mohu udelat, ale snad to neni nutno..." Ano, to chci, je to nutné, protože podle mne všechny věty článku jsou nesmyslné.
04. 09. 2011 | 18:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Tomu říkate extrémizmus??! Hmmmm, mohl jsem očekávat, co vyplodíte. ☻
04. 09. 2011 | 18:35

Aktiv napsal(a):

Zrůdo Matyáši,
co máte proti modlitbám Papěžů a Papeženců,
vy nejste věřící, co?
Kdyby existovala modlitba, aby chcípla celá česká stupidní politika, která mrhá našemi daněmi, a trpělivostí...
Byl bych velmi rád Matyáši!
Už mám plné zuby těch kret...., prolili příliš bohatství z kapes dańových poplatníků. Už toho bylo dost!
Zrůdy, to je jejich pravé označení!
04. 09. 2011 | 18:41

ghándí napsal(a):

v evropě se neválčí jenom díky NATO a američanům. co jiného by zastavilo sovětské bolševiky. dobré slovo? proto jsem byl pro americkou základnu u nás. klaus taky. bohužel se u socbolševiků projevila vrozená připosranost z kremlu a radar zablokovali. žádná EU na mír vliv nemá a nikdy neměla.
04. 09. 2011 | 18:43

Aktiv napsal(a):

Pan Eleshar má pravdu, i když Illuminati počítají s další postjugoslávskou válkou, tak, se trochu i mýlí, potvrzuje to i pan Urban, který se zcela ztrefil do myšlení zkorumpovaných illuminátských světových politických struktur, do kterých zapadá zcela jasně Klaus, a ostatní, kteří zde po revoluci udělali pěkný bordel!

Nechtějte Matyáši, abych si o vás myslel, že jste také illuminát, zatím tomu všechno nasvědčuje!
04. 09. 2011 | 18:46

Alex Koenigsmark napsal(a):

Nesouhlasím s panem Urbanem vždycky, ani ne často, ale tentokrát mu tleskám.
04. 09. 2011 | 18:48

voroshilov napsal(a):

Zbynek Matyas:
Mozna ne vsechny,mne se libilo toto:Megalomansky Benes v Moskve poucoval Stalina o mezinarodni politice-jestli je to pravda dokazu predstavit jak generalisimusu vypadla fajfka z huby kdyz onemel uzasem ze ho nekdo poucuje jak maleho kluka.
04. 09. 2011 | 18:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Aktiv:
Mně je zcela lhostejné, co si o mně myslíte, ostatně ani nevím, koho to označujete za ilumináty. Váš fanatický neslušný projev je mi nepříjemný, takže nadále se zříkám nechutné nutnosti s Vámi komunikovat.
04. 09. 2011 | 18:51

aga napsal(a):

Vrcholným symbolem Urbanů and Co. je Černého sousoší nahých ču/ráků chčijících na mapu Česka, naprogramovaných tak, že nachčijí cokoli si kdo přeje. To vše v centru historické Prahy. A to jim nestačí, musejí nám ještě průběžně s*at na hlavu. To ale musí být obludný mindrák, co se takto projevuje. Deprivace v dětství, řekl bych.
04. 09. 2011 | 18:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
Víte jistě, že Beneš Stalina poučoval? Pokud ano, můžete to dokázat?
04. 09. 2011 | 18:55

Marcus Agrippa napsal(a):

V.Klaus a jeho suita je schopná stavět"kariéru"absolutně na čemkoliv - v tom jsou tyto typy rozhodně velmi nebezpečné. A nesouhlasím se Schwarzenbergem, že špatná reklama je pro V.Klause taky reklama. A navíc si nemyslím, že je možné dávat rovnítko mezi husity a čecháčkovstí - husité žili v absolutně jiné Evropě než je dnes. Římskokatolická církev a její tehdejší"elity", byly mocensky velmi aktivní a jakékoliv své sebereflexi se absolutně bránily. Roku 1377 byl John Wycliffe obviněn, že učí bludy. Podle jeho učení ( spis"Protestatio") nesmí mít církev pozemské statky, jediným pramenem víry je Písmo svaté, papež je Antikrist a církev ho nepotřebuje. V křížových výpravách viděl jen podniky loupení a plenění. Dnešní choutky katolické církve ve společensky zmatené ČR ( za přispění takových individuí, jako je Kalousek ) připomínají dost absurdní déjá vu.
04. 09. 2011 | 18:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Alex Koenigsmark:
Opět omyl.
04. 09. 2011 | 18:57

Pípa napsal(a):

aga,
spravedlivě jste se rozhořčil, jenže jste své rozhořčení zaměřil na ty, kteří to, vámi uvedené chcaní na českou státnost nedělají, ale jenom to posali. Klasika.
04. 09. 2011 | 19:06

voroshilov napsal(a):

Zbynek Matyas:
Proc ja?To napsal pan Urban,je to v textu.
04. 09. 2011 | 19:06

Pípa napsal(a):

popsali
04. 09. 2011 | 19:06

Občan napsal(a):

No, on nás do té EU nikdo nezval. Tak ,ajko nejsou zváni do elitního golfového klubu dělňasové v umaštěných montérkách a s rukama od šmíru. Říkali nám, ať si podržíme ten svůj venkovský klubík a že budem spolu obchodovat. Jenže my jsme se vnucovali tak dlouho, až nás tedy vzali, ale upozornili nás, že nám to dají sežrat. A dali.
Protože my jsme se ani neobtěžovali umýt si ty pracky. A místo toho, abychom poslouchali a naučili se, jak se v takovém klubu chovat, jsme nastoupili se svou "porevoluční" rozcáplostí, s některými politiky, které by nejspíš nepřijal ani ten venkovský klubík, a začali poučovat stálé členy. Když nás okřikli, začali někteří EU nenávidět a pracovat na tom, aby se rozpadla.

Až dokážeme něco pozitivního, pak se můžeme domáhat uznání. Zatím jen dokazujeme, že v EU nemáme co pohledávat. A ti, co jim Češi a Čechy nejsou se svou 1500 let dlouhou historií dost dobří, se mohou odstěhovat někam, kde k nim bude konečně někdo vzhlížet.
04. 09. 2011 | 19:08

Lila napsal(a):

voroshilov

Jak se vám líbí knihy Viktora Suvorova, například Icebreaker, u nás vyšlo pod názvem Všechno bylo jinak? Nebo knihy Marka Solonina? Ještě stále obdivujete Staliny, Vorošilovy, Žukovy a jak se ta celá skvadra jmenovala?
04. 09. 2011 | 19:09

mb napsal(a):

jsem rad že jsem vas nezklamal matyašu ...
04. 09. 2011 | 19:09

resl napsal(a):

...jednou takle ve tmě sem se zaposlouchal a co slyším ? Beneš poučuje Stalina. No to mi snad ani nikdo věřit nebude.
04. 09. 2011 | 19:09

anellus napsal(a):

Autora nutno opravit, žádných 70-let míru v Evropě se nekonalo. Nanejvýš 45 let. Mír po 2.světové válce byl možný jen díky existenci bipolarity. Bezprostředně po likvidaci socializmu v Evropě proběhl v r.91. Jugoslávský konflikt, což byla regulérní koloniální válka,byť letecká, kdy NATO napadlo Jugoslávii. Jako v každé předchozí válce na evropské půdě, ouverturu zajistila domácí pátá kolona, v tomto případě chorvatští a slovinští separatisté s masivní německou podporou. Od porážky evropského socislistického bloku na počátku 90.tých let jsme svědky jedné koloniální války USA a NATO (tedy států EU a dalších) za druhou. Kuvajt,Irák, Afghanistán, Pakistán, Lybie a buhví kolik dalších jich ještě bude. A v těch válkách ČR bohužel figuruje na straně agresora, jemuž ze všech sil dopomáhá k ropným ziskům na nichž sama žádný podíl nemá. Válčíme bez ohledu na vlastní ztráty ekonomické i ztrátu dobré pověsti a důvěryhodnosti. Nekoloniální minulost a důvěryhodnost, právě to z nás v minulosti činilo dobrého obchodního partnera pro ropné i rozvojové země. Podporou NATO agresí jsme se sami z mezinárodního obchodu vyšachovali. Takže nám dnes již nezbývá nikdo, než to, ve světovém kontextu nepříliš významné Německo, jehož jsme polokolonií. A naše EU pozice tomu přesně odpovídá. Budoucnost v EU nám nabízí jen to, co každé jiné kolonii, postupný hospodářský rozval a politicky pád do bezvýznamnosti.
04. 09. 2011 | 19:10

Občan napsal(a):

To Aga.

No, asi tak nějak...
04. 09. 2011 | 19:10

Aktiv napsal(a):

Zbynku Matyáši,
zříkáte se komunikace?

Marcus Agripa, dokončil, co jsem začal, i když v trochu ironickém způsobu!

Zbyňku pokud vám v dobrém mohu poradit, na Václava Klause byste si měl dát pozor,ke Stalinovi má hodně moc nakročeno, doufám, že ne i vy....

Václav Klaus je bezpáteřní svi.., nic jiného, možná to ani není člověk, ale nějaká zrůda určitě...Horor na popsání této zrůdy ani nestačí...
04. 09. 2011 | 19:14

voroshilov napsal(a):

Lila:
Opravdu to chcete vedet?Vy jste asi krom Ledoborce nic necetla?
04. 09. 2011 | 19:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
A Vy mu věříte?
04. 09. 2011 | 19:15

voroshilov napsal(a):

resl:
Nevim co myslite,STALIN POUCOVAL CHURCHILA A ROOSWELTA!
04. 09. 2011 | 19:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Občan:
"No, on nás do té EU nikdo nezval." Nepovídejte. Ani Maďary, ani Bulhary, ani Rumuny?
04. 09. 2011 | 19:17

voroshilov napsal(a):

zbynek matyas:
Komu?
04. 09. 2011 | 19:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov:
Přece Urbanovi, že prý Beneš poučoval Stalina. Na to byl Beneš příliš dobrý diplomat, aby poučoval někoho mocného, koho v dané situaci potřeboval.
04. 09. 2011 | 19:22

voroshilov napsal(a):

Zbynek Matyas:
Verit takove slatanine ja v sile znamych vedomosti o Staline nemuzu,pred usudkem Stalina se vzdy sklaneli Tito,de Gaulle a Mao,a Churchill ho pojmenoval nejvetsim ruskym carem,takze...Benesuv dyplomaticky talent tim nijak nezpochybnuji.
04. 09. 2011 | 19:26

šlapka napsal(a):

http://zpravy.kurzy.cz/280747-schroder-vola-po-vzniku-spojenych-statu-evropskych/

Bye, čecháčci, čecháčkyně a čecháčkata.

Jdu se kouknout na bitvu u Grunwaldu. V komentáři píšou že tam bojovala regulérní česká vojska, které vedl Jan Žižka z Trocnova.
Není to pravda.
Ale možná tam bojoval. Každopádně spojenecká vojska Poláků, Litevců, Čechů, Rusů, Vlachů a Tatarů bitvu vyhrála.

Žižka byl vynikající vojevůdce a státník. Jeho husitská polní hotovost byla snad nejmoderněji vedenou armádou v Evropě. Armádou, která bojovala za ideji. Za ideji lidského univerzalismu /v pojetí soudobé konstelace/. Nikdy nebyl poražen.
Proč asi.

Jaké jsou mj. atributy samostatného státu, milí nicnežnárodovci ?

Přemýšlejte o tom - ale rychle - zpravodajství Novy už začíná...
04. 09. 2011 | 19:28

P. napsal(a):

Proč by nějaký takový podvod ve Srebrenici nebyl možný. Naopak, byl by to pro dnešní dobu celkem typický případ vojenské psychologické operace.
-
Jitka Obzinová - Válečné zpravodajství z Bosny.
https://www.youtube.com/watch?v=i--Q7M5_GnE
04. 09. 2011 | 19:35

tomeek napsal(a):

Mily pane Zbynku Matyasi ---
(Re: vas prispevek v 18:33)
Dobre, jak chcete...
Odstavec 1. (tucny), k 2. odstavci neznam citaci, 3. odstavec bez vyhrad, 5. az 11. odstavec jakbysmet, k 12. odstavci neznam odkaz, ve 13. odstavci doporucuji zejmena kritiku absence takoveho ceskeho narodniho povedomi, ktere neni zplostene na jazyk a mistopis, 14.-16. odstavec taktez s poukazem na kritiku chybejici pozitivni aktivni role versus neustalych vymluv, omluv, obvinovani jinych...
Staci?
04. 09. 2011 | 19:35

mb napsal(a):

tomeek ... to je marný ... nekomu proste nutnost ( pro stat jako je cr ) mezinarodni a mezievropske spoluprace a kooperace nevysvetlite ... pro nekoho je lepsi se prostě vymezovat ( hrát na negativní emoce ) bojovat minulé bitvy ( strašák a špatné svědomí sudetských němců) ... takže je to marný, je to marny, je to marny ...

tržní přeci je vytunelovat evropské fondy rozvoje ... kusnierz etc.....

tak pravil velký klaus ... chovej se tržně ...

njn
04. 09. 2011 | 19:43

šlapka napsal(a):

Zajímavá informace z NYT - dozvuky "krize důvěry"...:((

/www.nytimes.com/2011/09/02/business/us-is-set-to-sue-dozen-big-banks-over-mortgages.html?pagewanted=1&_r=1

Že by přeci jen vinnni nebyli ti chudí černoši z Alabamy ?
:((
04. 09. 2011 | 19:47

hanah napsal(a):

Když si cosi představím pod pojmem čecháčkovství a čecháček, jste to Urbane vy. Prototyp čecháčka, zakomplexovaného, záštiplného malého čecháčka, který vykřikuje, že on tedy nemá s tímto hmyzem čecháčkovským nic společného, páč on je EVROPAN.
Fujtajxl.
04. 09. 2011 | 19:49

Občan napsal(a):

To Zbyněk Matyáš:

Ano. Nejdřív nás nabádali, abychom zachovali RVHP v nějaké reformované podobě a aby svýchodní a západní blok spolupracovaly a obchodovaly na víceméně rovnocenném základě a tím, že by Polsko, Československo, Rakousko, Maďarsko a Itálie tvořily jakýsi styčný eurokoridor.
Když bylo jasné, že na to východní Evropa nepřistoupí, podpořila tehdejší RHS Visegrád. Jenže ten se ukázal jako naprosto životaneschopný. Takže nezbylo, než nás přijmout se všemi z toho plynoucími rioziky. Protože roztříštěná a rozhádaná "středovýchodní" Evropa byla pro vznikající EU příliš velkým rizikem. Takhle nás mají alespoň trochu pod kontrolou.
04. 09. 2011 | 19:53

Občan napsal(a):

To Šlapka:

Bojoval tam. Společně s Janem Sokolem z Lemberka bojovali na straně polsko-litevské koalice.
04. 09. 2011 | 19:57

Ivan napsal(a):

Na okraj-kdo ví, že v sobotu bylo výročí úmrtí prezidenta Beneše? Nějak to všem televizím, novinám a všem -istům uniklo, že? Docela příznačné pro dnešní dobu a ovzduší. Je mi na zvracení. Nebýt tohoto člověka a dalších, tak svoje blogy píše pan Urban možná na stěnu pracovního tábora. I když osobně se domnívám, že by velmi rychle našel správnou linii. A nejen on...
04. 09. 2011 | 19:59

šlapka napsal(a):

hanah
Hmm - také jsem kdesi četl, že nejlepší obrana je útok...
Vy jste fakt žena ?
Asi jste skutečně ta Mrs. z "Fragmentů von Hájek und opice".

http://haslingerova.blog.idnes.cz/

:((
04. 09. 2011 | 20:02

voroshilov napsal(a):

Ivan:¨
Pred necelym mesicem bylo vyroci nejvetsi tankove bitvy v dejinach na Kurskem oblouku po ktere neporazitelna nemecka zelezna pest dostala posledni uder ze ktereho se uz nikdy nevzpamatovala,co myslite,aspon jedna cubka o tom stekla?
04. 09. 2011 | 20:11

slunečnice napsal(a):

Velmi dobře napsáno.
Jsem PRO mír a PRO spolupráci ve sjednocené Evropě. Kéž to vydrží!
04. 09. 2011 | 20:22

Ivan napsal(a):

Vorošilov: Tak nějak získávám pocit, že prototypem čecháčka je právě pan Urban.Jako by se už chystal na nastolení nového panství. Jen místo německé vlajky si na dům pověsí unijní. Znova jsem to četl,nějat to stále nedokážu pochopit. Připadá mi to jako pokus o navození pocitu nějaké nespecifikované viny a studu, po kterém bude následovat řešení v podobě bezvýhradného přichýlení do náruče levicové EU a zřejmě zatýkání všech odpůrců tohoto světlého zítřka. Budeme se mít dobře, aď chceme nebo ne! S Urbanem, Justem a dalšími -ology v čele na věčné časy!
04. 09. 2011 | 20:26

JF napsal(a):

Tradičně dle jednání (ale ve skutečnosti jen řečnění) českých politiků je "pravda" (samozřejmě ta NAŠE) jedním z tradičních ideologických nástrojů. Skutečnost je taková jaká je,že se lže až se české hvozdy zelenají. Klaus je toho učebnicovou a návodnou ukázkou (přitom značně neumělou)

ps: pokud chce někdo kázat pravdu, měl by ji schopen sám u sebe doložit. Potíž s pravdou je však ta, že spíš patří do oblasti víry.
04. 09. 2011 | 20:27

martiXYZ napsal(a):

nářky na levicovou EU mi připadají poněkud licoměrné, když v česku mají podle průzkumů nyní velkou převahu ČSSD a KSČM a pravděpodobně vyhrají příští volby......připadají mi licoměrné i v souvislosti s tím, že ještě ve svobodných volbách po válce v roce 1946 získali komunisté skoro polovinu hlasů, to nebylo v žádné jiné zemi, ačkoliv mnohé z nich byli zasaženy válkou ještě více
04. 09. 2011 | 20:56

Hurá napsal(a):

Historicky vzdělaný Jan Urban, bohužel jenom posledním staletím, nás zřejmě seznámil se svojí diplomovou prací, kterou asi hodlá obhajovat na plzeňských právech. Já tedy tak vzdělán nejsem, už proto, že troškařím s historií lidstva min. tři tisíce let starou. (Nic proti Troškovi). Mám tak v hlavě trochu zmatek. Jeho vědecké uzávěry příliš nekorespondují s mými konci. Asi zažaluju ústav, který mě školil. Každá koruna (euro) dobrá/é. Jo, a babička mně říkala: "...i Masaryk nechal střílet do dělníků...".
04. 09. 2011 | 21:06

NAštvaných napsal(a):

"Etnicky čistý český národovecký stát je hned z několika důvodů historickým nesmyslem. "Autore, nesmyslem jsou tvé žvásty, jak máš ve zvyku ty psát o druhých. Žádný čistý český národovecký stát tu není! To za prvé! Ale potom, rozhlédni se kolem, a tam uvidíš, jak bují zdravé národovectví!!! Německo, Polsko, Británie, USA, a další nebudu raději uvádět. A je to dobře. To jen pár intošů u nás dělá z komára velblouda!! Holt máme smůlu, že pár pomýlených vždycky zblbne spoustu jiných. Tenkrát to byli komunisti, neříká ti to něco? a dnes rádoby intelektuálové, kteří si nevidí ani na špičku nosu. Ale jedná se o pár individuí, zahleděných do své vlastní pravdy.
04. 09. 2011 | 21:13

resl napsal(a):

to bude tím rozdílem ve vzdělání. profesor má většinou vaši sortu dobře zmanipulovanou.
04. 09. 2011 | 21:13

Ivan napsal(a):

Marti, současná koalice dělá vše pro vítězství levice, stačí číst noviny a poslouchat zprávy. Už jenom jejich korupční afery jsou neuvěřitelné, viz Dalík a Barták. Ad II:Víš jaké měla KSČ renomé u lidí z protektorátu? Přínos jejích členů k osvobození republiky nejde popřít. Vás ve škole učili něco jiného?
04. 09. 2011 | 21:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

tomeek:
Odstavec 1. (tucny): triviality, které nikdo netvrdí;
2. odstavec: Spojené státy evropské byly vskutku ideou TGM, nicméně jenom ideou. TGM jako racionální pragmatik si jasně uvědomoval nemožnost jejich vytvoření v tehdejších podmínkách;
3. odstavec je typická urbanovská lež, V. Klaus nikdy nevyhlašoval záměr opustit EU;
5. odstavec: Nepravda, žádných 70 let bez války v Evropě neproběhlo;
6. odstavec: " lhostejné, jak byrokratický, drahý, nedokonalý, nehezký a ne-populární proces to je" = nesmysl;
7. az 11. odstavec: Úplné subjektívní žvásty bez racionálního jádra;
12. odstavec: Nepravda, Beneš Stalina nepoučoval.
13. odstavec: Je lhostejné, zda čeští stavové v 1618 hovořili německy či česky, podstatné je, že nepřítele si nevymysleli, neboť Habsburkové objektívně existovali.
14.-16. odstavec: Ideologicky podmíněná klišé. Historické paralely nakonec jsou ubohým pokusem o jakéstakés hledání potvrzení v histórii. Úplný nesmysl.
Staci?
04. 09. 2011 | 21:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

tomeek:
Btw. nepřipadá Vám divné, že Urban nepřipomněl z české histórie skutečný předobraz evropské evropské integrace v myšlení a činech Jiřího z Poděbrad? Mně to logické, Urbanovi nepasoval ideologicky.
Trapný článek, trapní diskutéři souhlasící s Urbanem.
04. 09. 2011 | 21:19

Starý napsal(a):

Evoluční vývoj nikdo nezastaví. Je ale sebevraždné, zvát sem cizince, pokud je nezbytně nepotřebujeme. I tak je otázka jestli mají dostat občanství.
Největší hloupost je pěstovat si doma z našich daní etnika či národy, které jsou zcela zbytečné a zpravidla i otevřeně či skrytě nepřátelské.
Tuto chybu ale neděláme jen my, ale většina Západních národů.
Bránit se průniku cizorodých elementů je přitom přirozenou reakcí každého organismu.
Tedy, kromě revolucionáře Urbana. Ten je přesvědčen, že je třeba vše od základu překopávat a to soustavně. Kdo je proti, ten je xenofob, rasista, homofob, fašista, nacista nebo naprostý hlupáček.
04. 09. 2011 | 21:21

Jozef napsal(a):

Vazeni,je to tu,
exkancelar Schroder je silna vaha,je to surne,europska vlada je na stole.

Lobbujem teda za slovenskeho diplomata-politika v cele europskej vlady /Komisie/.
Slovensko je uznavanym lidrom v diplomacii na Balkane,uspesne je aj v diplomacii na Vychod od Slovenska,zastupcovia Slovenska v europskej politike tesia sa vseobecnemu respektu v EU.
Slovensky politik nadstandardne chape zaujmy Ceska,preto dufam v silnu podporu Ceska,Moravy a Slezska.
Potrebujem novu,doveryhodnu,agilnu osobnost v cele Europy.Potrebujeme rozvinut siroku ofenzivu na fronte hospodarskej revitalizacie celej Europy i v ostatnych oblasiach zivota.
Dakujem za suhlas i pripomienky.

P.s. p.Urban ma slaby den,ale to prazske media maju slabe cele dekady.
04. 09. 2011 | 21:25

Čochtan napsal(a):

Jouda: "EU se zdokonalí a přinese vyřešení nejen cikánské, ale i muslimské otázky v Evropě. "
No, zatím ty muslimy do Evropy tahá. To je vytváření a ne řešení muslimského problému !
04. 09. 2011 | 21:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik hrubě urážlivých či nadávky obsahujících textů, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
04. 09. 2011 | 21:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Občan:
Chtěli nás od počátku, nechtěli to však zveřejnit. Pod kontrolou nemají ani starého člena Řecko.
EU od začátku se snaží expandovat, proto i ta dlouholetá koketérie s Tureckem.
04. 09. 2011 | 21:27

Aktiv napsal(a):

To NAštvaných,
nebyl náhodou Etnicky čistý český národovecký stát právě za protektorátu, kdy okupační rasově čistá armáda za pomocí pogromů a souhlasu obyvatel vylikvidovala 300 000 svých rasově nečistých obyvatel, nejdříve je poslala do Terezína a mnoha jiných KT, a potom je poslala do Auswitzu?

Komunisté už jen zdědili etnicky vyčištěný prostor, kde zůstala jen Německá etnická skupina, i té se Češi zbavili. Tzn.že Češi žili celých 40 let v čisté rasové republice, kde se navíc mluvilo jen Česky, a na Slovensku slovensky!

Takže historie jasně ukázalo, jak pomílená a zfanatizovaná skupina své plány vždy završí genocidou, žádná PC propaganda, žádná pravdoláskařina, ale zcela jasná a čistá realita! Je sice dobré, že jste nadšený z pogromu na Šluknovsku, což o to Cikáni nejsou žádní beránci, a společnosti mnohdy více berou, než dávají, ale ten problém způsobil politik, ten způsobil devastaci spravedlnosti, práva, ekonomiky, a postavil se do role ochránců silnějšího, v čele s Klausem!
Právo a spravedlnost byla Klausem nahrazena za prospěch a velké prachy!
Na to by měl Šlukňovan nadávat, kromě na Cikány!
04. 09. 2011 | 21:29

mb napsal(a):

to martiXYZ ... myslite ze ksčm bude pro čssd dost salonfahig aby mohly spolu vladnout ? ( ale za 3 roky se toho ještě dost může schumelit ... navic tu bude klausovo nacionalistická (náckovská?) strana ...
04. 09. 2011 | 21:31

mb napsal(a):

Trapný článek, trapní diskutéři souhlasící s Urbanem.

nejtrapnější ze všech: Zbyněk Matyáš ...

... njn ...
04. 09. 2011 | 21:35

JC napsal(a):

mb
Řekl bych, že Matyáš argumentuje celkem obstojně a rozebral Urbana jak tranzistorák.

Jinak mám dojem, že embéčku se plenta zamotala do hlavy.
04. 09. 2011 | 21:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JC:
Díky za zastání. ☺
04. 09. 2011 | 21:46

mb napsal(a):

ale jo ... ja matyašovi jeho postoj neberu ... ale nemel by nalepkovat diskutující jako : trapný, trapnější, nejtrapnější ...

určitě tu je a bude skupina lidí ( z českého národa ) kteří na nacionalismus slyší ( v eu se nesmíme rozpustit jako kostka cukru v kafi ) ... no a pro takovýhle lidi je tu dsss a soft verze Klaus / dost ...

pak jsou tu havlovi pohrobci pravdoláskaři ... kteří to vidí spíš na kooperaci ... a prosazení českých zájmů v mezinárodní spolupráci, na evropském foru atd ...

a tito se (zastydlého) nacionalismu poněkud děsí ... / viz. maďarsko etc. /

každej si vybere to svý,

kdo myslíte že více krade ? pravdoláskaři nebo klausovci ?

ale nemusíme se navzájem nálepkovat trapností ... zdravím JC
04. 09. 2011 | 21:46

Alibernet napsal(a):

Urban - to je diagnóza.
04. 09. 2011 | 21:48

prorok napsal(a):

Pane Urbane. Znam vas jen skrze par blogu, ktere jsem s jistym usilim docetl do konce a z ponekud tupeho vyrazu vasi podobenky. Ale neco mi rika, ze prodate svou matku na smrtelne posteli a ani nemrknete.
04. 09. 2011 | 22:01

JC napsal(a):

mb,
Napíši nedávnou zkušenost, možná pochopíte voco v té EU vlastně go.
V rakouských alpách jsem se dal do řeči s manželským párem z Německa.
Pán povídá " Vy jste z Československa ? " Paní ho opraví oni jsou z České republiky.
Já na to my jsme z "Čechaj", říkáte to tak že ?
Oni po krátkém zaváhání Hmmm říkáme a odešli.
04. 09. 2011 | 22:10

LiD napsal(a):

Milý pane Urbane.
Pravdu byste měl, kdyby se vedení EU umělo chovat skromně a státnicky.
Prozatím je to spolek darmošlapů, kteří si umí pouze zvyšovat již tak nebetyčné platy a vymýšlet, jakými žárovkami smíme svítit. A ještě tak cíleně organizovat krach eurozóny (díky Bohu a Klausovi, že v ní nejsme). Na víc se nezmohou.
Nepostradatelný evropský parlament nám pak k tomu ještě vymyslí rezoluce čemu smíme věřit a čemu ne.
Pěkně děkuji za celou tu sebranku v Bruselu i ve Štrasburku.
Ukliďte se pane Urbane mezi ně a tady laskavě nekalte vodu nesmyslnými úvahami.
04. 09. 2011 | 22:14

Ventil napsal(a):

Urban,

plivete na Klause,ale opět prohrajete tak jako kdysi v OF.Vaše ideologie multikulti zkrachovala.Už vám zbývá jen cesta k cizákům kteří vás platí.
04. 09. 2011 | 22:15

Občan Josef K. napsal(a):

O čecháčkovství psal již Milan Kundera. Ten popis navazuje na podobné posudky české většinové společnosti jak jej podali čeští nrodní intelektuálové Gordon Schauer a nakonec i Palacký a Neruda.
Všem těm milovník§m tohoto zapáchajícího a zpátečnického češtství lze navrhnout pouze jediné, pokud chcete zachovat svou důstojnost vystupte z Evropy, naložte svou zemi na podvozek a tlačte ji jakým směrem budete chtít a dodržujte přitom jistá silniční pravidla, brzděte z kopců a dbejte nosnosti mostů. Tu zemi ale musíte očistit od zbytečné zátěže: pravda, Židů, Němců, Poláků, Maďarů i Slováků jste seš už zbavili, ulevilo se?, zatím to nevypadá...vraťe tedya Evropě Karlův most, Pražský hrad, krkonošské boudy, co zbylo ze Šumavy, půlku Brna a Ostravy a kromeřížskou architekturu a hroby svých hrdinů (většinou geneticky cizáků) odstěhujte kam patří, nezapomeňte přibalit všechny knoihy úpsané německy, latinsky atp.... Až jí zbavíte veškerého toho smrdutého nánosu evropanství, lépe se Vám bude odlehčená zemička nakládat na Váš nákupní vozík (předpokládám, že z nich tu stěhovací plošinu sestrojíte, ale najdětet si české, jsou kvalitnější, pozor na původ oceli a plastů!!!) a na té daleké cestě se i lépe bude tlačit. Jen se pokuste dohodnout jakým směrem se vydáte, bratři Češi....Obávám se, že ani nevyrazíte.
Vorošilové, jako bratři velkého národa, který za pár set let okupoval všechny okolní země, Vám možná poradí a povede Vás...spolu s Dědou Mrázem, konečně Klaus přijme své pravé jméno.
04. 09. 2011 | 22:20

mb napsal(a):

JC ... tomu jsem neporozuměl ... musíte mi to vysvětlit nějak polopatičtěji ... prostě jako pro blbce ... jaké to skrývá poselství ?? fakt nevim ...
04. 09. 2011 | 22:22

aga napsal(a):

Josef K

Proč bychom vraceli Karlův most, my máme Karla rádi a vážíme si ho protože on měl rád a vážil si nás. Těm, co tu stavěli či podnikali jsme nezůstali nic dlužní, a pokud oni respektovali násm my respektovali je - byla to oboustranně výhodná spolupráce. Séřou nás jen vlastizrádci a hajzlíci, co neumějí než plivat na zem, která je nosí, a na národ, který je přijal. Kundera to alespoň vyřešil zásadně, ostatní antičechisti a čechofobové by měli následovat jeho příkladu.
04. 09. 2011 | 22:30

Jirka H napsal(a):

Petr z Tábora: Napsal jste to výborně. Zcela souhlasím. Z původní liberální vize zakladatelů společné Evropy se bohužel stále více stává přerozdělovací byrokratický moloch. Je to škoda...
04. 09. 2011 | 22:31

s... napsal(a):

Občan Josef K

Máte Recht.
04. 09. 2011 | 22:36

bobošíkováaliasbátorová napsal(a):

Matyáš,
ha, ha, buhe he chlemst, vaše komentáře jsou opravdu zasvěcené, typický český insider EU, ha, ha ... nikdy se Češi neměli tak dobře jako od referenda 2004, nikdy neměli přístup k tolika informací a jednáním, nikdy neměli možnost tolik financovat své projekty za peníze druhých a nikdy se taky nestalo, aby je Slováci naprosto překonali ve svém vlivu, nikdy nebyl rozdíl mezi českou a polskou politikou tak velký a nikdy za čechy od Husáka nemluvil takový zakomplexovaný panelákový ekonom v rudých trenýrkách. Matyáš, vy jste se povedl, vemte se s občanem za tlapičky a běžte na východ, protože na západ opravdu, ale opravdu nepatříte, good by Lenin!!! Ha, ha, Češi, kteří flušou na elitní klub, kam je vzali asi omylem, a na jejich žádost v referendu, Matyáš, to jste zapoměl, ale Občan to neví. Tak Češi na plac, pojedeme o všechno, jsme za blbečky, za zloděje psacích potřeb, za lháře, pomlouvače a nevzdělance, tak patříme do Evropy? Ha, ha buhehe chlems, řekl bych že ne a eště sme liný pod úroveň eura , ha, ha , ha!
04. 09. 2011 | 22:47

Občan Josef K. napsal(a):

To aga a všem podobným. Nechápu, gotika, renesance, baroko je vše tak nečeské, vůbec nevychází z národních tradic. Navíc ty spisky o roli Čechů jsou v němčině, to se přece nedá číst (zvláště při našem úsilí jazyky se neučit)...Stejně jako jazyková pojednání, je to vliv zednářských spolků snaha utlačit nás... Navíc jsem z Vaší poznámky pochopil to, co jsem doteď netušil, že český národ je nesmrtelný a byl tu již v onom 6., 10., 13. století...Obdivuhodné, jiné národy to neznají. Prosím, pokud však trváte na odpovědi, proč se toho všeho zbavit, pak je jediná, nebudete vypadat jako zloději, neboť si všechno jinak ponecháte (přes svůj odpor k tomu) čistě ze zištných důvodů, a bude se Vám snáze tlačit kárka.
04. 09. 2011 | 22:53

Ivan napsal(a):

bobošíková: Co měníte častěji, nicky nebo spodní prádlo? Váš slovník a argumenty mi silně někoho připomínají...
04. 09. 2011 | 22:55

JC napsal(a):

mb,
Neexistuje Evropa rovnoprávných států. Jsou jen ti silní a ti ostatní.
Ti silní hájí své zájmy způsobem, o kterých se Urbanovi nezdá ani v těch neděsivějších snech.
Jestli si pan Urban myslí, že jeho ojrohujerský rektální alpinismus nás jako národ v očích Němců a Francouzů posunuje kamsi nahoru, tak vám říkám, že je tomu přesně naopak.
Ríkám vám to na rovinu, spolupracuji s nimi 20 let a za tu dobu je znám jako svoje boty. Jediné čemu rozumí je jednaní v boxerkách. Jestli zjistí, že jim lezete do zadele máte to spočítané.
Co se týče tzv. náckovství. Vy víte kde je hranice mezi vlastenectvím národní hrdostí a nacionalismem ?
Osobně mám ještě jeden "barometr" národní hrdosti/nebo bych měl napsat náckovství ?/ a tím je fangličkářství.
Tak v tomto ohledu se od těch západních "evropanů" máme stále co učit.
04. 09. 2011 | 23:03

Občan Josef K. napsal(a):

Aga, ještě dodám, Karel byl především císař Svaté říše římské a měl francouzskou výchovu, že se nestydíte....Zaprodanec Jiří z Poděbrad taky pojal ty francouzské zcestné nápady na sjednocenou Evropu, spalte jeho portréty, jidáše...už ani zmínku o něm. Jen dvě jména, ale jsou jiuch tisíce.
04. 09. 2011 | 23:06

aga napsal(a):

Josef K

Co mají znamenat ty vaše demagogické žvásty? Co mi (nám) to tu podsouváte a proč? Kdo se tu chce zbavovat nějakých "nečeských" vlivů? Četl jste můj příspěvek a odpovídáte na něj, nebo tu hrajete nějakou absurdní hru? Znovu za sebe opakuji, že jediné, co mi vadí, je vlastizrádné či jinak nepřátelské či nevděčné chování ať už "etnických" či neetnických Čechů nebo jiných zde žijících občanů. Každé obohacení zdejšího prostoru, které se odehrává na základě vzájemné dobrovolnosti a respektu je samozřejmě vítané.
04. 09. 2011 | 23:06

aga napsal(a):

Josef K

a ještě dodám, že Karla i s jeho multikulti zázemím si Češi s hrdostí zvolili za nejvýznamnějšího Čecha, což samo o sobě zcela popírá ty vaše šílené bláboly o jejich údajné xenofobii či zaprděném čecháčkovství, které se jim tu snažíte s takovou úporností podsouvat.
04. 09. 2011 | 23:11

Občan Josef K. napsal(a):

aga, tak si to po sobě přečtěte, hochu...Jinak MI JEN vyśvětlete jak poznáte Čecha...
04. 09. 2011 | 23:21

Ivan napsal(a):

Pane Stejskale, můžete zasáhnout vahou své autority a vysvětlit rozdíl mezi "Nacionalismem" a "Nacismem"? Pro pár debatérů je to třeba. Děkuji.
04. 09. 2011 | 23:22

Občan napsal(a):

To Občan Josef K.:

Pane,
když už nevíte nic o české historii, tak se k ní alespoň nevyjadřujte.
Ad gotika: Česká gotika je docela svébytná, a to zejména v oblasti deskové a nástěnné malby, a dále v mnoha oblastech hmotné kultury.
Ad Karel IV: Karel se stal v r. 1346 SOUČASNĚ českým králem římským císařem a lucemburským hrabětem. Nikdy nebyl především římským císařem, ale především českým králem. Pro Korunu českou vymohl zcela výjimečné postavení v rámci říše. Navíc se mu u lucemburského i pařížského dvora dostalo i ČESKÉ výchovy.

Pokud zbytek Vašich příspěvků není ironie, pak jsou tak strašné demagogické bláboly, že je raději nebudu komentovat.
04. 09. 2011 | 23:25

aga napsal(a):

Josef K

a v souvislosti s čím s na to ptáte? Já nepotřebuji poznávat Čecha, moje argumentace na tom nestojí - to se zeptejte pana Urbana, kdo tu podle něj provozuje ono "čecháčkovství". Já se pouze ohrazuji proti tomu, aby mi někdo někdo něco takového předhazoval, a aby někdo urážel český národ tímto způsobem. Snad i příslušník českého národa má právo na obranu před urážkami na základě národní či rasové příslušnosti, nebo je mu souzeno jako někomu podřadnému je trpně snášet od nějakých nadřazenců?
04. 09. 2011 | 23:29

Jiří Ošlejšek napsal(a):

Jsem především Evropan a potom teprve Čech.Vážím si Komenského a Masaryka. Mám rád svůj národ a nemám rád čecháčky. Někteří už na rozdíl od Evropana ani nepozdraví.Je smutné,že jsem díky čecháčkům v cizině doma a doma jsem v cizině. Budeme se těžko přizpůsobovat realitě. Pan Urban má bohužel pravdu. Takoví jsme my Evropo. J.O.Básník
04. 09. 2011 | 23:32

Občan napsal(a):

To Aga:

V tomo státě se vlastenectví stalo skoro trestným činem. Ani se nedivím řadě učitelů, že se bojí vyučovat dějepis. A co se děje s češtinou, to už je vyloženě tragédie.
Tušit tohle Palacký, Dobrovský, Jungmann, Tomek, Zíbrt, Pekař a další, tak by se na veškerou svou práci nejspíš vykašlali.
04. 09. 2011 | 23:37

Občan Josef K. napsal(a):

aga. Ptám se, kdo to je příslušník českého národa, to musíte vědět, když víte, kdo je ten, kdo ho uráží.
Občan. Oni to věděli, stačí si je přečíst , ne jen zprávu o nich od nejedlovských vykladačů, a bohužel, i oni varovali před tím, co je zde nazváno čecháčkovstvím. Vlastenectví je i znalost a povšimněte si, že je odvozeno od slova vlast, nikoliv národ.
04. 09. 2011 | 23:59

Občan Josef K. napsal(a):

To aga, občan, neznám větší urážku patriotických citů než postoje čecháčků.
05. 09. 2011 | 00:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Občan Josef K.:
Karel IV. jako císař by byl jenom korouhvička v rukách kurfiřtů, kdyby neseděl na prosperujícím českém království. Pro nás nadčasové poznání: budemem mít takový respekt, jaký pořádek budeme mít doma.
05. 09. 2011 | 00:14

Občan Josef K. napsal(a):

Občan. Milý Občane, mám mimo jiné univerzitní vzdělání z dějin umění. Svébytnost české gotiky či baroka není nikterak spojena s českým národem, jak se jej tady snažíte prezentovat, ten pojem nebyl znám, české země byly obydleny příslušníky království, poddaní podléhali panovníkovi bez rozdílu jazyka a víry. Při jisté znalosti historie také víte, že řemeslně a intelektuálně náročné práce byly většinou prováděny lidmi, kteří do Čech přicházeli z německých zemí, Itálie i částečně Francie. O autorech maleb toho moc nevíme, většinou se jednalo o lidi napojené na církevní řády, mohli pocházet odkudkoliv a ocitnout se tady dle objednávky konkrétního kláštera, feudála či panovníka...Francouzská gotika je zcela odlišná od svébytné ně+mecké gotiky, a rto ještě podle jednotlivých zemí. Odlišnost stylu, který se skrývá pod jedním názvem, je logická a jasná. Ruské baroko, stavěné Italy, se liší od českého baroka, stavěného Italy...Pokud jde o Karla IV.,pak "pánbůsvámi". Prostě, obecně lze říci, že uměl ovládnout velmi rozhádané tuzemské feudály a ta jejich slabost se hodila pro plán rodinné državy (podobně u Habsburků). Přepičítal se, Čechy byly velmi nesoudržná pospolitost, jen co Karel umřel, začaly směřovat k období náboženských a sektářských válek. Ono se to pak opakovat počátkem sedmnáctého století, kdy poměrně toleratní správa země nevyhovovala, a ta k se to zvrhlo až k Bílé Hoře...Jediný důvod byl, haštěřivost a absence řádu... Jistě uznáte, že tak slabá země si nebyla nikdy schopna vymoci vlivu a důstojnosti,který jí přisuzujete. Takže si to s historií rozdejte nad učebnicemi a prameny.
05. 09. 2011 | 00:19

aga napsal(a):

Josef K

Příslušníka českého národa může urážet i jiný příslušník českého národa, a vy mi zase evidentně zlovolně něco podsouváte. Zákon o hanobení rasy a národa taky neříká, že se můžete cítit uražen až teprve tehdy, kdy jste schopen definovat všechny zúčastněné strany. To by byl myslím v praxi dost problém, a hodně žalob by na tom ztroskotalo.

Občan
Do mrtvolky českého vlastenectví si dnes statečně kopne každá veška, vlastenectví je prostě v globálním světě určeno k likvidaci.
05. 09. 2011 | 00:19

Občan Josef K. napsal(a):

Zbyněk Matyáš. No , další na řadě s jakousi prosperitou. Kdo Vás to učil? Bože můj. Vorošilov Vorošilovič??? Nelze než konstatovat, že vlastenci a národovolci své dějiny neznají.
05. 09. 2011 | 00:21

Občan Josef K. napsal(a):

To aga. Co to tedy bráníte? Vy nevíte, kdo je to Čech a tedy co jsou to Čechy...a bráníte ho. Co bráníte: šklopek nudlí, kupu písku????´, pytel datlí, slon s růžovou náprsenkou? To jsem ještě nepotkal. Bráníte NIC? Prosím, napiště mi, kdo je to Čech, Občan Vám pomůže´. Prostý úkol za klávesnicí pc.
05. 09. 2011 | 00:24

aga napsal(a):

Josef K

Tak nechutnou demagogii jsem ještě nezažil. Jak jsem řekl, bráním se v rozsahu platné legislativy. Nejprve byste musel napadnout znění příslušného zákona. Jeho ochrana se vztahuje i na národy, které by se svou sebedefinicí měli větší problém než já s definicí "češství", a přeci to v praxi funguje. Evidentně trpíte nějakou sociopatickou poruchou, a máte problém definovat svou osobní národní příslušnost, proto se tak absurdně ptáte, a proto je nemožné a zbytečné vám pojem národního cítění a příslušnosti vysvětlovat. Je mi líto, jestli se cítíte národnostně vykořeněn, ale proto svou závist a nenávist vůči těm, co své kořeny cítí a respektují, nemusíte demonstrovat tak agresivním a nechutným způsobem.
05. 09. 2011 | 00:33

Karel Mueller napsal(a):

aga:

Víte, jeden vtip říkal toto:

Setkali Hitler, Stalin a Roosevelt.
Hitler: Vyhraje rasa.
Stalin: Mýlíte se, vyhraje masa.
Roosevelt: Oba se mýlíte. Vyhraje kasa.

Co bych k tomu dnes dodal? Jen tolik: Vyhraje ta kasa, která bude mít rasu i masu.

Ta je dnes asi jen jedna.
05. 09. 2011 | 00:40

Ivan napsal(a):

Josefe, Čech je ten, kdo se tak cítí a kdo je tu rád. Nemusí to být zrovna slovanský typ, může být i žlutý nebo hnědý, ev. černý, protože to přece vůbec nehraje roli. A Čechy jsou prostor, kdy tito lidé po generace žijí a za který mnoho jejich předků zemřelo. Teprve váš příspěvek mi otevřel oči. I kdyby v celé ČR jste byl jediný s tímto názorem, je to důvod pro vznik autentické, pravicové strany se silným národnostním prvkem, bude jí třeba. Pro vás bych to viděl na dobré místečko v bruselské administrativě, vaše vzdělání a názory vás k tomu předurčují. Nic tam nezkazíte ani nevylepšíte,pouze vyplodíte spoustu zbytečných tezí na spoustě papíru, za slušné peníze, určitě veden dobrými úmysly. A nikdo, koho se tady v ČR zeptáte, vás nebude znát a nic o vaší práci vědět. Tak jako nikdo nic neví o současných zástupcích. Prosím, kandidujte, máte můj hlas.
05. 09. 2011 | 00:57

Holubář napsal(a):

Karel Mueller:
Ten původní je dobrej a váš doplněk ještě lepší!
:-)
05. 09. 2011 | 01:55

Občan Josef K. napsal(a):

Milý Ivane, bavíme se o čecháčcích, to je zvláštní skupina zpátečníků, kteří neumějí najít odpověď na to kým jsou např., není to místní specialita... Pravicová národnostní strana z lidí, kterým se tady líbí a mají tady předky.... Obávám se, že ,mnoho těch do žádné národnostní pravicové strany nevstoupí.. Jinak jsem rád , že podporujete právo sudetských Němců na život v této zemi, kterým se zde po staletí líbilo a byly také historickými obyvately Čech, stejně jako Romů. To je opravdu pozitivní. Pokud je toto Vaše poravicovost, pak má jisté moje sympatie. Napsal jste to tak. S tím Bruselem to taky nemáte moc promyšlené, ale každý šleh bystromyslnosti je dobrý, že? Jinak text není o Češích, text je o čecháčcích, opakuji...
05. 09. 2011 | 02:28

Občan Josef K. napsal(a):

To aga, amaterský milovník práva. Dobrá, můžete mi napsat kdoje to Němec...!Ivan Vám pomůže, Občan možná taky...Nebo alespoň co je to národ...A co je to národnostní strana???
05. 09. 2011 | 02:30

tomeek napsal(a):

Mily pane Zbynku Matyasi ---
(Re: vas rozbor v 21:16, pripominka v 21:19)
Ale jiste, staci a mate jiste pravo na nazor. Muzeme se jiste zacit pretahovat napr. o to, zda Vaclav Klaus navrhujici v roce 2005 to, aby EU byla zrusena a nahrazena celni unii, kolotoc kolem Lisabonske smlouvy atd. atd. jsou jenom prazdna gesta bez zadneho vyznamu anebo odrazy jisteho zpusobu jednani a snahy "nepodrobit se" ci "neucastnit se" evropske integrace. Dekuji, nemam to v umyslu. Stejne tak to, ze neco nazvete lzi ci zvastem, znamena, ze vy to za lez ci zvast pokladate, ne nutne ze to lzi ci zvastem je. To je vse.
Vas odkaz na Jiriho z Podebrad je jiste zajimavy. Nejsem s to rozebrat, jak byly jeho integracni snahy smysluplne, ale pripomenou neskodi. Mam vsak za to, ze i pres ilustracni zminky o Premyslovcich ci ceskych stavech v dobe predbelohorske se Jan Urban vyjadruje hlavne k historii daleko novejsi.
05. 09. 2011 | 03:15

scallop napsal(a):

"Návrat k nekoordinujícím národním státům v Evropě by znamenal hospodářskou sebevraždu, řádové zvýšení výdajů na obranu, posílení významu státní byrokracie, zavedení branné povinnosti, ale především vytváření mezistátních paktů, návrat reálpolitiky mocností - a posílení moci nedemokratického Ruska, proti kterému by dnešní putinovština byla zlatým věkem. Česká republika by nevyhnutelně patřila k těm, kdo by prohráli nejvíc."

To by se melo tesat do kamene. Jenze kdyz nekomu Brusel pres ideologicke bryle splyva s dabelskym doupetem multikulturalismu (temnejsi urednici prece cely den travi vymyslenim zpusobu, jak do Ceska dopravit dalsi a dalsi hordy obzvlast krvelacnym mohamedanu), tak to holt neda a pravoverny Cech vyrazi s velkou slavou vyzbrojen palcatem a vidlemi na Brusel. Skonci ale v Asi u piva, kdo by se dal v tom horku trmacel.
05. 09. 2011 | 06:26

Tomáš M napsal(a):

Hlavní problém je , že si čecháčci neumějí vládnout. V této zemi byl hospodářský rozvoj za Rakouska Uherska, když sem rakouští průmyslníci zavedli průmysl / čest několika českým podnikatelům, ale i ti jen chytili vítr od rakouských podnikatelů.. I za Hitlera, i když naši národní hrdobci tvrdí něco o odboji a sabotování, tu byl pořádek a výkonný průmysl.
A potom za socíku, kdy prostě RVHP rozhodlo, co a kolik máme vyrábět a už jsme makali.
Sotva tito mocipáni odešli, ukázalo se že umíme akorát rozkrást a podvádět, ať už za krize v 30 letech, nebo v té současné.

Pro EU jsem hlasoval, protože jsem doufal, že Evropská pravidla zamezí českému rozkrádání a šlendriánu. NEPOVEDLO SE, bohužel a popravdě nevidím světlo na konci tunelu
05. 09. 2011 | 06:47

mart napsal(a):

nejlíp poznáš čecháčka, když ti začne kázat o čecháčkismu. (který samozřejmě platí pro ty ostatní, nikoli pro mě)
Zdravě sebevědomí tuhle sebemrskačskou potřebu nemají.
V tomto případě se svou malostí odkopal Urban
05. 09. 2011 | 07:48

astala vista napsal(a):

Ubohý neomarxistický blábol chudáčka, co historii rozumí asi jako Himmler - tedy ideologický diletant s vymytým mozkem.

Pana autora neznám, ale poslední řádek - věnování - jasně prokázaly do jaké sorty lidí patří. Ubožáci co nenávidí svou vlast a ještě to dávají za přednost.

Táhněte klidně do Bruselu a Hvížďalu vezměte sebou.
05. 09. 2011 | 08:23

Noe napsal(a):

Marte a astato, Vám opravdu připadá to co se děje v tomto státě normální. Mně ne a viním za to jedině čecháčkovství.

Tomáš M v 6,47- obávám se že máte pravdu která by měla být v učebnicích občanské nauky. Ale problém je jak z toho ven
05. 09. 2011 | 08:40

Občan napsal(a):

To Josef K.:

Je jen jedna, a to náboženská, skupina, která dovede tak strašně nenávidět a opovrhovat každou zemí a každým národem, který jí kdy dovolil vrtnout se na jeho území. Domnívám se, že k té skupině patříte.
Ta skupina totiž nenávidí, pro svou vlastní naprostou neschopnost vybudovat si v průběhu historie vlastní stát, celý svět. Nikdy nikam nepatřila, protože nechtěla patřit, protože se nechtěla ani v nejmenším přizpůsobit, naučit domácí jazyk, trochu se sžít s místní kulturou. Ale to je VÁŠ problém, VAŠE neschopnost. A NIKDO vás tu nedrží.

Mimochodem, sám se jako typický čecháček chováte. Pohrdáte Čechy, Čechami, českou historií, abyste se mohl klanět všemu nadnárodnímu, unifikovanému, bezbarvému. Takoví, jako jste Vy, právě přesně takoví čecháčkové, kolaborovali za WWII s nacisty ve Vlajce, Národním souručenství, Lize proti bolševismu a v dalších organizacích. Zatímco Češi, (a Slováci a další a další jiní) bez ohledu na národnost, etnicitu a náboženství, za svou zemi bojovali a mnozí i zemřeli. Těm budiž čest, nikoli lidem, jako jste Vy.

Češi kupříkladu byli Vítkovci, ač původem z Bavorska a z velké části poženění a povdávaní za rakouské Kuenringy. Ale Čechy, za Karla IV. Koruna česká, to byl jejich pravý domov, to byla země, za niž mnohokrát bojovali, jejíž pohraničí bránili a chránili, jejímž jazykem mluvili (vedle své rodné němčiny) a k níž se hlásili.
05. 09. 2011 | 09:14

Ivan napsal(a):

Občane, s Josefem K. se moc diskutovat nedá, viz jeho odpověď na můj příspěvek. Je to škoda, rozhodně se nejedná o hloupého člověka.
05. 09. 2011 | 09:25

šlapka napsal(a):

Občan Josef K.
No - a máte to. /Občanova analýza/
A to máte vlastně ještě velké štěstí - představte si, že byste žil v době, kdy se utvářely Spojené státy americké...
A vy byste byl například Angličan, který je pro jednotný státní celek a Občan/pikantní by bylo, kdyby byl německé národnosti/ by chtěl samostatné státečky - v jednom z nich by totiž chtěl být podoficiálem šestého stupně.
To by jistě Občan nezaváhal...měl byste asi velké potíže.
Do doby, než by se Občan dostal do politické a zřejmě i kulturní izolace.

Na druhé straně - česká státnost za Lucemburků :))) dosáhla ve svém materiálním a duchovním vyjádření velmi vysokého stupně.
Na třetí straně - Lucemburkové nebyli čecháčci.

P.S. Na husitství mám odlišný názor. Ale to je na jiné povídání /vůbec o atributech národa, o národní(státní) ideji, o elitách, o výběru elit..../
(velmi pikantní je také , pokud Občan staví do jedné řady Palackého a Pekaře...v souvislosti s tím husitstvím...:)))

Hlavní otázka zní , zda máme co Evropě nabídnout - ne co Evropa/ostatní/ nabízí nám. Pokud se z tohoto úhlu pohledu podíváme na politickou scénu - měli bychom usilovat spíše o nějakou formu spolupráce se Somálskem či Severní Koreou.
Dobrým hlasatelem takovéhoto záměru by mohly být třeba Fragmenty./jinak to součást Českého kulturního dědictví :

http://www.fragmenty.cz/6kontakty%20a%20tiraz.html

/
:(((
:))))))))))
05. 09. 2011 | 09:40

ahoj napsal(a):

Velmi pekny clanek. Dekuji. Mozna az prilis jednostranne ladeny, ale co uz...
05. 09. 2011 | 09:58

scallop napsal(a):

astala vista

"Ubohý neomarxistický blábol chudáčka, co historii rozumí asi jako Himmler - tedy ideologický diletant s vymytým mozkem.

Pana autora neznám, ... "

Nadhera !
05. 09. 2011 | 10:23

Pípa napsal(a):

Občan Josef K,
pane máte můj obdiv. Inteligencí a logikou převyšujete většinu diskutujících. Bohužel vaši odpůrci nepochopili, že jak autorův, tak i váš postoj a kritika čecháčkismu není kálení do vlastního hnízda, ale naopak vyjádření snahy o výchovu čecháčků v Čechy a k češství. Popsáním problémů může jedině začít cesta k nápravě. Bohužel jak je vidět z diskuse, je šance malá. Být tato diskuse v sedmnáctém století, tak už jsme propíchnuti jako Dobeš z Bechyně.
05. 09. 2011 | 10:34

Frank napsal(a):

Urbanovská logika: máš jiný politický názor, tak jsi nacionalista, xenofob a čecháček... Autor má dost jednoduchý život. :-D
05. 09. 2011 | 10:52

Jakub napsal(a):

Představa toho pána, že v Evropa má dvě možnosti buď integraci, nebo válku je poněkud mimo realitu. Představa, že by v Evropě, kde ve velké většině žijí vpodstatě mírumilovní a změklí lidé, vypukl ozbrojený konflikt, v němž by se mydlili masy vojáků, je úsměvná. Asi toho moc neví o moderní podobě války. A jako tvrdit, že evropská integrace je obranou proti nedemokratickému Rusku, to už se ani nedá komentovat. Za účelem vojenské obranné spolupráce máme NATO, nikoli EU.
05. 09. 2011 | 11:00

JC napsal(a):

scallop,
Evropskou koordinovanou politikou máte bezesporu na mysli dvoustranné dohody o plynu z Ruska do Německa/s vyšoupním Polska/, Sarkozyho Středomořskou unii, nebo jeho akci "Hurá na Kadafiho".
05. 09. 2011 | 11:09

Glosator napsal(a):

EU je v případě vojenského konfliktu k ničemu. Není dokonce ani ochotna podpořit své členy v územních sporech s nečlenskými státy. Nakonec to všechno stejně zůstane na Američanech a ta samá EU, která to nebyla schopna vyřešit je pak ještě podrazí!
Zato nás nutí vyhazovat desítky miliard na "boj proti globálnímu oteplování" a nutí nás živit přivandrovalé parazity.
Nám by úplně stačil společný ekonomický prostor, jaký mají vyjednán Švýcaři a Norové!
05. 09. 2011 | 11:22

Gothard napsal(a):

Děkuji za pěkný článek. Snad bych jen zmínil proti čecháčkismu existenci moravské i slezské identity, která tu českou vždy obohacovala a uváděla do světové reality. Ať už to bylo ve zmiňovaném stavovském povstání 1618 nebo menší podporou komunistů v roce 1946 na Moravě než v Čechách. Ostatně z moravského prostředí vzešel i T.G. Masaryk. Umlčení moravské identity po roce 1948 i 1989, také zásluhou politiků typu Klause, Kalvody nebo pana (NKÚ) Dohnala, svědčí o současném vítězství čecháčkovského marasmu. Doufám, že se vláda věcí tvých, ó lide český a moravský, zas k tobě navrátí, jak psal Komenský.
05. 09. 2011 | 11:24

Aleš napsal(a):

Pokud se Evropa bude ubírat cestou, kam ji vláčejí umanutí inťoši nařizující trvalé Dobro zákonem (krve pana Urban, ve vší úctě), jejich Mír a Prosperita nevydrží ani do jejich příštího volebního období. EU se pak stane sama zdrojem problému, který chtěla řešit. Pak už nebude stačit napsat "Čecháček" ani 1000x.
05. 09. 2011 | 11:24

véna napsal(a):

Mysím že, pan Urban popisuje "čecháčkovství" velmi přesně...
05. 09. 2011 | 11:32

Aktiv napsal(a):

Jakube,
a v Libyi je co asi, tam taky byli změkčilí 40 let:-)
A co Šluknovsko? Tam se ukázalo, jak stačí málo, aby nespokojenost přerostla ve válku!

Stačí tak málo Jkube, a v ČR se to bude mydlit hlava nehlava....
05. 09. 2011 | 11:34

karla napsal(a):

Josef K: diky za vase briskni prispevky, mam radost, ze tu v te mistni spleti najednou povstanuvsich zmatenych bijcu v narodoveckou moralistni hrud jeste diskutuji lide jako vy :). you made my day!
05. 09. 2011 | 11:37

MasarykovBradatyDedo napsal(a):

Mohol by sa niekto najst aby takto sikovne charakterizoval aj slovakov
05. 09. 2011 | 11:56

MC napsal(a):

Je třeba svět brát takový jaký je? V tom případě tedy včetně válek, které v něm neustále jsou.
Je v pořádku sdílet někým jiným definované hodnoty, v tom případě je ovšem nesmysl se pozastavovat zároveň nad tím, že někdo chce tato pravidla stanovovat a mít mu to za zlé jen proto, že má jiný názor.
A řečmi o spolu-zodpovědnosti se lze jen těžko dá vyargumentovat přehazování odpovědnosti z těch méně zodpovědných, což se tu dlouhodobě děje.
05. 09. 2011 | 12:11

Jan Žura napsal(a):

Na lidi typu pana autora, fanatiky, kteří nevidí, do čeho nás ta jeho klika zatáhla, pozoruhodný článek. Co kdyby se někdy rozepsal o nečecháčkovi Schwanzerbergovi?
05. 09. 2011 | 12:25

Občan Josef K. napsal(a):

Milý Občane. Díky za obdivuhodný historický exkurz. Nicméně pokračujete v té notě, že České země byly konsolidované v době před vládou a vlády Jana Lucemburského a byl to státní skvost Evropy. Prostě kupa nepodložených tvrzení, sestavená podle Vašich přání.
Pokud jde o mne a mé náboženství nenávisti. Již jsem zde několikrát psal, že většina mé rodiny se stala obětí poslední války, a to rukou všech stran od Rusů přes Němce až po Brity. Takových rodin jsou tisíce. To Vám o mém náboženství napoví. Za posledních čytřicet let to nebylo o mnoho lepší. Paradoxem je, že pokud máte takovou osobní "tradici", pak si daleko více ceníte jiných věcí a nejste náchylný k nenávisti. Jistě nechovám nenávist k národům, byť jste mi zatím nevysvětlil, co si pod tím pojmem mám představit, a jste v té věci poněkud zmaten. Chovám neskrývané opovržení "hlupci" a polovzdělanci, kteří si nepřiznají, že jsou hlupci a polovzdělanci. Václav Klaus a představitelé čecháčkovství takovou kategorií jsou. Povšimněte si, že i tady diferencuji. Možná bych od Vás získal moudrost ve věcech, ve kterých jste autentický, ale toto téma Vaším tématem není. Nejste dostatečně vzdělaný či snad intelektuálně vybavený, abyste stál nad těmi věcmi. Ale to nic, každý máme slabší místa, já je mám taky jako Vy. Nicméně spolu s aga i Ivanem představujete novou skupinu občanů, kteří brání něco, co nejsou schopni definovat. Velmi zvláštní sociologický úkaz. Ale bráníte to velmi vehementně, pravda. Jistě však uznáte, že to co není definováno je NIC, prostě lidská řeč vyžaduje definice. Škoda, aga mohl použít alespoň nějaký výkladový slovník a hned bychom věděli, co má v knihovně....či z jakých zdrojů internetu čerpáte svou informaci. Jen se při boji za NIC nevyčerpejte, při současné zdravoitní politice čecháčků je být nemocen docela nákladná věc. Jinak projevujete obdivohodnou neschopnost porozumění textu...
05. 09. 2011 | 12:33

Tomáš napsal(a):

Dnes na severu Čech bojují praví vlastenci !Demonstrují za to aby Čeští občané nebyli masakrováni a mláceni nepřizpůsobivými Romy a to většinou bezdůvodně !O tom,ale politikové nemluví !Baví se o různých hovadinách !Ale co je příčinou demonstrací mlčí a nejsou schopni zabránit mlácení a okrádání Českých občanů !Občané si budou muset ve své zemi udělat pořádek sami !
05. 09. 2011 | 12:54

Noe napsal(a):

Měla by se Morava a Slezsko odtrhnout od čecháčků. Slovákům se to povedlo a asi nelitují.
Fakt je ten, že si čecháčci neumí vládnout. Dokud tu bylo Rakousko, Adolf nebo Komanči nebyly to demokracie ale byl tu pořádek a stát fungoval. Jak začnou vládnout čecháčci je konec.

Možná by stačilo jen vyobcovat Prahu a obehnat ostnatým drátem, třeba Jihočeši jsou také dobří
05. 09. 2011 | 12:57

J9 napsal(a):

Nezbývá než s Občanem souhlasit. Urbane styďte se!
05. 09. 2011 | 13:01

pepa napsal(a):

Urbane, jsi nemocnej
05. 09. 2011 | 13:07

JC napsal(a):

Občan Josef K.
Václav Klaus nemůže tedy být "čecháček" neboť je stejně jako vy "židáček"
Nepíšu to jako urážku, spíše, proto aby se to rýmovalo.
Napsat o VK, že je polovzdělanec a hlupec...hmm kálíte si do vlastního hnízda, nezdá se vám ?
VK vždy vidí za horizont událostí na rozdíl od autora, který si /dle mého/ nevidí ani na špičku nosu.
05. 09. 2011 | 13:09

Buck napsal(a):

Žid nám nadává do čecháčků - jak jinak. Važme si národního státu, nemáme ho zadarmo, ale díky obrovskému úsilí zejména v 18. a 19. století. Vzpomeňme vzedmutí zašlapávaných Čechů při stavbě národního divadla, nezapomínejme na ponižování Čechů jinými národnostmi v minulosti, zejména Němci a němčícími Židy. Na heslu "Čechy Čechům" není nic sprostého!
05. 09. 2011 | 13:12

JC napsal(a):

Noe,
Mno jako Moravák netrpím "moravským syndromem"
Moraváci by si určitě dokázali vládnout, dali Čechům takové "velikány" jako Paroubek a Topolánek :-)))))
05. 09. 2011 | 13:14

Trpiš napsal(a):

JC opatrně podpořím názor Noe- ne že bych potřeboval další dělení republiky, ale co vzešlo z Prahy když jsme byli tzv svobodní, to bylo vždy spíš k hořkému pláči. První republika skončila tak, že se střílelo do dělníků a pak jsme se vzdali bez boje Hitlerovi.
Současný režim asi také neskončí dobře. Za skoro 22 let je každá další vláda horší než ty předchozí a je rozkradeno, už nám v republice nepatří skoro nic..
Odtrhnout Prahu by nebylo od věci- ať se živí sami- je to samý ministr, nebo ministerský úředník, generální ředitel tak ať se chvilku zkusí živit sami
05. 09. 2011 | 13:27

jakl napsal(a):

Pane Urbane, naprosto s vámi souhlasím, jen bych do toho nemíchal celý národ. Že je Klaus jen směšný, přestárlý šašek a gigantický zloděj, ví naprosto všichni. Co je ale tragédie je, že veškerou moc získali amorální hov..., které ani nejde pojmenovat slušně a které mají v moci media, které jsou velmi neseriozní. nevím proč, ale asi jste takové články měl psát už dříve a burcovat ty různé rady, které řídí veřejnoprávní media. Jak velmi neseriozně a tendenčně informuje např. ČT. je prolezlá redaktory zcela okatě podplacená lobisty a gaunery. Např. neustále sedí před kamerou redaktoři Bakalových Hospodářských novin a bez zábran prosazují politiku toho zlodějského gaunera. Berlusconi, jak chtěl prosazovat svůj vliv na občany, musil si koupit TV a u nás stačí podplatit Janečka a pár redaktorů a podvodník Bakala může nepřímo slintat naprosto volně cokoliv.
05. 09. 2011 | 13:31

No... napsal(a):

Auter už dlouho přehání a fabuluje nesmyslné závěry. Budiž mu země (jeho) lehkou...nicméně nenuťte nám to průsšvihové euro, ten nesmyslný byrokratický cirkus a demokracii tipu "velcí demokraticky rozhodnou o malých"....to si strčte třeba....kam chcete !
05. 09. 2011 | 13:57

Tomáš Krystlík napsal(a):

Až na chválení TGM skvělý článek!
05. 09. 2011 | 14:06

Pepa Řepa napsal(a):

JC
Dobrý postřeh.
Je-li rozdíl mezi Čechem a čecháčkemm, proč není Moravan a moraváček či Slezan a slezáček(jednoho znám)?
Kucí moravský, nenechte si to líbit,chtějte své ptáčky moraváčky slezáčky.

Inu tak to chodí.
Někdo plácne jinak myšlený termín a Urban so ho osvojí jako pejorativní označení a jede, jako jeho jmenovec na saních.

Kdo netvrdí to, co já, je........áček!

K těm Pražákům co jim je hej. Proberte si jména a moc rodilých pražáků nenajdete. Samá náplava, v tom to asi nebude, řekl bych.
Blb český je stejný jako blb moravský či slezský nebo pražský.

Rozdíl mezi Čechem a posměšným čecháčkem?
Asi stejný jako Židem a židáčkem,či Arabem a arabášem, řekl bych.
Taky mě napadá jedno slovo od Č, ale bdělé Boží oko by mne mázlo.
Tímto článkem se autor neprojevil jako nějaký č...áček, ale jako pořádný......bojím se to domyslet.
05. 09. 2011 | 14:12

Jenda Benda napsal(a):

Pepo řepo, ono to bude tím, že ta vlastnost sedí opravdu jak vyšitá na čecháčky. Pokud se dostane do vrcholné politiky Moravák, bohužel se musí přizpůsobit a zcajzlovatět, jinak neobstojí. Ale na MOravě ani ve Slezsku takové vlastnosti jako u čecháčků typické nejsou. Jinak jestli nevíte co to je čecháček - je to vychcánek, který jen škodí svému okolí. A pro Prahu je to bohužel typické
05. 09. 2011 | 14:42

Pepa Řepa napsal(a):

Jendo Bendo
že nemusím jmenovat Morávky, co se vyvedli, že ne?
Zleva zprava.
Za poslední léta drží otěže severní Morava.
Ani nemám chuť se v tom dloubat. V tom to není, řekl bych.
To je téma pro zamindrákované.Jestli jsou větší blbci v sousední vesnici, jak tvrdí náš místní blb.
05. 09. 2011 | 14:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Občan Josef K.:
Nestarejte se o mé znalosti histórie a raději opravujte své nedostatky v tomto ohledu. Je jich dost.
05. 09. 2011 | 14:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jiří Ošlejšek:
"Jsem především Evropan a potom teprve Čech." Logický nesmysl. Člen množiny menší beze zbytku obsažené ve větší je členem množiny větší proto, že je členem množiny menší.
05. 09. 2011 | 15:05

Jenda Benda napsal(a):

Pepo Řepo- on ten fakt, že pro Moraváky, Slezany, ale ani Němce, Američany a Rusy takový název jako čecháček není, nespadl z nebe. Je to historická zkušenost, stejně jako každý ví co obnáší cigán, a zase na rozdíl od Němce, Vietnamce, Rusa a jiných menšin stačí vyslovit a je to jasné, netřeba zdůvodňovat.
A je zajímavé že židi mají problémy s okolím všude kde byli a celá tisíciletí a židáček je opět termín který sedí jak vyšitý.
Je dobré si to přiznat. Pověst bývá málokdy absolutně nezasloužená
05. 09. 2011 | 15:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

tomeek:
"Mam vsak za to, ze i pres ilustracni zminky o Premyslovcich ci ceskych stavech v dobe predbelohorske se Jan Urban vyjadruje hlavne k historii daleko novejsi." I v té lživě uvádí údaj o 70-letém období bez velké války v Evropě, o údajném Benešově poučování Stalina...atd.
Samozřejmě jsou to žvásty podle mého mínění, to se však zásadně neodlišuje od mínění mnoha diskutérů, možná většiny.
05. 09. 2011 | 15:10

Michal Macek napsal(a):

je svycarsku spatne?neni.je v eu?neni
05. 09. 2011 | 15:12

ODS - zabij bábu napsal(a):

Válka skutečně přichází - invaze cikánů. Čechy jsou pro lidi bez morálky mimořádně zajímavé, protože Němci jsou bohatí a Němky jsou frigidní. Na Slovensku a v Rumunsku čeká cikány akorát bída, zima a hlad, ale v ČR si můžou díky prostituci přijít na pěkné peníze. Češi vymírají a cikáni se rozhodli toho využít.
Naštěstí si cikáni vybrali špatné místo pro zahájení invaze. Na drsném severu nežijí žádní předpos*aní čecháčci. Prostě jediný bunkr na pláži a cikáni se vylodili zrovna u něho :-)
05. 09. 2011 | 15:15

mb napsal(a):

dik za odpoved jc ... ja mam opačnou zkusenost ... a myslim ze bychom se meli naucit maximalne vyuzivat manevrovaci ramec v eu a umet vytvaret koalice ( byt duveryhodnym partnerem ) ... blok strednich statu s jednim velkym ... muze byt velice velice funkční ... s pozdravem
05. 09. 2011 | 15:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Aktiv:
"A co Šluknovsko? Tam se ukázalo, jak stačí málo, aby nespokojenost přerostla ve válku!" Sekání do nevinných lidí mačetami s úmyslem zabíjet je podle Vás málo??!
05. 09. 2011 | 15:18

mb napsal(a):

občan ... karlovi se ovšem dostalo francouzské výchovy, nikoli české ... kdyby se mu dostalo české, stal by se lapkou ( tedy tím, co(koho) po svém návratu tvrdě potíral a rozprášil ...

škoda že tu máme tolik lapků ... ods rulezzz
05. 09. 2011 | 15:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb,
prosťáčku, Vy nevíte, že ve Francii má jít k soudu sám bývalý prezident republiky (ne České, jak byste se jistě podle svého gusta domníval, nýbrž Francouzské)?
A ve 14. století ve Francii podle Vás neoperovali lapkové?
Kdo je tady čecháčkem? ☺☺☺
05. 09. 2011 | 15:40

wandemg imedict napsal(a):

Konecne tady je diskuze o tom,co vlaste nam dejiny ukazuji a souhlasim se vsim,co v clanku je naznaceno i napsano.Jsem dosti stary,abych ze zkusenosti i vypraveni predku mohl posoudit dnesni udalosti a udelat si obrazek o moznosti dalsiho vyvoje.Take ocenuji jasnou rec o vyladreni naseho presidenta a jsem jeho vyroky ubezpecovan o debilnosti jeho mysleni.Bohuzel,stale je zde hodne lidi,kteri nepochopili co se vlastne u nas a v evrope a nakonec i ve svete deje.Je zde opravdu v blizke budoucnosti nebezpeci valky ,to neni utopie , ale zhodnoceni dejinneho vyvoje.Vy mladi uvazujte,to by tykalo hlavne Vas a veřte,zazil jsem cast valky a to nikomu nepreju .Lide se chovaji potom jako bestie.A to muze trvat i nekolik roku. Lide ,nenechte se zase vtahnout do noveho konfliktu,bohati se schovaji a budou se pakovat a obycejni lide budou stradat a umirat a to hodne mladi.
05. 09. 2011 | 15:41

stejskal napsal(a):

Víte, jaký je v tom rozdíl, pane Pepo Řepo?

Když Žid použije pro Židy výraz "židáček", tak je dost pravděpodobné, že tím nehanobí celé etnikum či národ, ale vysmívá se určitému typu chování, který se v části JEHO etnika či národa projevuje a který se mu nelíbí.

Když to udělá Arab s "arabášem" či Čech s "čecháčkem" (dříve Čehonou), je to to samé.

Čili až sem bude třeba pan Sidon případně psát o "židáčcích", určitě to nebude výraz pohrdání a nenávisti ke všemu židovskému. Když by naopak já, Němec, Rus či kdokoliv jiný referoval o "židácích", bylo by velmi pravděpodobné, že je to projev nenávistného antisemnitismu. Platí to podobně i o používání třeba "Tschechai, nigger" apod. Ale vyžaduje to špetku jazykového citu ;-)

Libor Stejskal
05. 09. 2011 | 15:57

Sofi napsal(a):

Pane Urbane, souhlasím. Čecháčkismus došel už tak daleko, že se v této zemi téměř nedá žít. Mimochodem, dokladem toho je celá řada příspěvků čecháčků, kterým jste zatraceně šlápl na kuří oko. Čecháček ani nemusí jet za hranice, kde se jeho čecháčkovství ještě značně zvyšuje. Stačí to, jak se chová doma a jak moc si nechá dělat na hlavu od svých spoluobčanů stejné kategorie. Venku je už úplně ztracený a proto ta nenávist k Evropě. Proč asi většina Čechů jezdí na dovolenou do Chorvatska? Není to jen proto, že je levná, důvody jsou v první řadě úplně jiné. Necítí se tam tak špatně, jako na západě. Možným východiskem z téhle téměř neřešitelné situace by byla skutečně silná a vzdělaná osobnost, kterou by čecháčkové mohli vnímat jako vzor. Bohužel, široko daleko žádná taková na obzoru není. Ale to by nejprve musel zmizet Václav Klaus definitivně a navždy. Ten je totiž krásnou ukázkou absolutně podělaného čecháčka. Musíme na tom začít pracovat a to co nejdříve!
P.S. Proč asi bylo hlavním heslem Masaryka - "Nebát se a nekrást"!???
05. 09. 2011 | 16:07

mb napsal(a):

řepa nebuďte hrubý ...
05. 09. 2011 | 16:19

Mirek napsal(a):

Pokud se pamatuji, tatíček Masaryk vytvořil s velkým nasazením systém mezinárodních smluv, který slavně zafungoval v Mnichově. Něco takového máme opakovat? Pomoc hledej na konci své ruky! Pan Urban a mnozí další si pletou suverenitu s izolacionismem. Co by nám po vystoupení z EU a NATO bránilo dál s těmi státy obchodovat? Jedině strach. Strach z toho, kolik nepřátel nám účast v těchto organizacích nadělala a jak se nám tyto organizace (zcela dobrovolné!) za vystoupení pomstí. A hlavně strach těch, kdo tu teď vládnou, že bez zahraniční ochrany skončí v kriminále. Samozřejmě nelze dělat dluhy a přitom být suverénní. Ale do čeho EU málo zadlužené státy tlačí? Aby si půjčovaly na dluhy těch kterým už nikdo nepůjčí. Je mi docela špatně při pohledu na tuhle "logiku" šikanovaného chudáka - radši se nebudu bránit, co kdybych prohrál...
05. 09. 2011 | 16:20

Občan Josef K. napsal(a):

Občan, Zbyněk Matyáš, Jc etc. Rád bych Vám poslal odkaz na velmi užitečný text, především však odkazuji na tu diskusi pod ním: http://www.bbc.co.uk/news/magazine-14764357. Chápu, že je to produkt těch UK socialistů, multikulti, antičecháčků, ale zkuset si to přečíst. Jc, pouhé konstatování nečeho musí z nečeho vyplývat, Vaše nevyplývá, pak je to jen mlácení slámy.
05. 09. 2011 | 16:49

Karel napsal(a):

Velký novinář se vyblil na náš národ, ale aby emigroval, tak to ne. Venku by se totiž nechytnul.
05. 09. 2011 | 16:53

JC napsal(a):

stejskal,
Ale ono přece nejde ani o čecháčka ani o židáčka. Urbanono "poselství" je celé obsaženo v nadpisu.
" Hele blbečci, EU není sice to co jsme naplánovali, ale máte mír a proto buďte vděční"

P.S, Co že to do nás bolševik "tlačil" horem spodem ?
Nebylo to v podstatě to samé ?
05. 09. 2011 | 16:54

Zacheus napsal(a):

Zajímavý rozhovor přinesly levicové Haló noviny 7. listopadu 2009 s Janem Minářem, předsedou Mezinárodního slovanského výboru ( na straně 3).

O Lisabonské smlouvě pan Minář mimo jiné řekl: "Potlačuje národní státy, zbavuje je práva rozhodovat o vlastních věcech, zbavuje je suverenity... Tvůrci této globální imperialistické integrace usilují zcela zjevně o zničení národních států, ale přímo i národů"

... a na otázku: TO je dost silné tvrzení, můžete to doložit nějakým faktem odpovídá:

"Mohu. Třeba na názoru velmistra francouzské zednářské lóže, který již v padesátých letech minulého století prohlásil, že struktura , která musí být zničena, je národ. Tento zrůdný výrok zmínil ve své knize politolog Dalibor Plichta".

Tak jsem rád,že celou problematiku těm "čecháčkům" ( jak vlídné označení, které autor jako ryzí vlastenec tak rád používá), zase někdo politicky korektně vysvětlil. Jen to horko asi autora tentokrát asi udolalo více, než je zdrávo.
05. 09. 2011 | 17:28

Petr napsal(a):

Wikileaks o Janu Urbanovi v Iráku:
http://www.blisty.cz/art/59960.html
05. 09. 2011 | 17:52

JC napsal(a):

Občan Josef K,
Mno a nad čím se mám rozplývat ? Nad oprašováním Marxe ?
Ten chlap se šeredně zmýlil v jedné věci. Nikde se totiž ve svých teoriích nezmínil o tom, že po cca 40-60 letech "užívání si ve spravedlivé společnosti" dělnictvo zazvoní klíči.
Jestli bych tedy mohl "velkého mistra" poopravit, tak bych připustil, že nás čeká ještě dlouhá šňůra revolucí a kontrarevolucí :-)))
05. 09. 2011 | 17:56

kurbet napsal(a):

Dobrá sonda do českého svědomí.Výsledný efekt-naprosta ztráta vlastenectví:k čemu,ke komu???Stát reprezentováný Válavem Klausem,Stanislavem Grosem,M.Topolánkem....no to ani NÁHODOU.Duch Masarykův je dávno mrtev,škoda.
05. 09. 2011 | 18:19

Aktiv napsal(a):

Zacheusi,
nemyslel onen zednář spíše nacionalismus?
Jiné národy pokud víme níčil Národní socialismus provozovaný Hitlerem. Hitlerovi na to stačilo 12 let, kdežto ty tzv.spolky jako jsou zednáři jsou zde pokud víme mnoho století...Je však evidentní, že onen zednář vyřkl pár slov z Hitlerovo konverzace:-)
Víte kolik např. Hitler plánoval v rámci Evropy rozpustit a zníčit národů?
Stačí si přečíst Main Kampf, nebo rešerže různých nacistických pohlavárů. O tom pokud víme se diskutuje více než dost, stačí to neignorovat Zacheusi....
05. 09. 2011 | 18:23

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane JC,

já ale nereagoval na text pana Urbana, nýbrž na úvahu pana Pepy Řepy z 05. 09. 2011 | 14:12.

Prostě vidím jistou nuanci v tom, když o čecháčcích píše Čech (resp. o židácích Žid) a tím, o čem píše pan Pepa Řepa.

Libor Stejskal

P.S. Ne že by to bylo nějak moc důležité.
05. 09. 2011 | 18:33

Aktiv napsal(a):

Zbyňku Matyáši,
cikáni by se museli podřídit, kdyby neexistovala nezaměstnanost. Sociální systém bohužel je od toho, že pomáhá těm, kteří by žili možná jako bezdomovci, nebo těm, kteří nemají jinou možnost jako postižení, staří, apod.
Svým způsobem cikáni jsou výplodem této společnosti. Setkáváte se s podobnými jevy třeba ve Francii, v Německu, nebo Španělsku?
Pokud vám, tak ne. Tam mají cikáni jednu možnost, buď se zapojit do podpůrných programů a pracovat, nebo žít mimo města bez dávek, aj. možností.
Tam hold politici jsou podřízeni voličům, a ti vyžadují za své peníze od politiků práci. Ale co udělá Čecháček, jde za Cikány, nikoli za politiky, kteří na nás tady v této zemi totálně kašlou!
Pokud obyvatelé Šluknovska nepůjdou za politiky do Prahy, a pořádně jim za to nepoděkují, naši politici budou dál kašlat na naše práva, a cikáni si budou dělat co chtějí, protože v Čechách nebude vymezená jasná pravidla. A KLaus se bude dál na náš účet přiživovat, a celá politická garnitura, která parazituje na nás už desítky let!
Příčinou všeho jsou paraziti v Praze a na městských zastupitelstvích, kde se vesele krade, žije se luxusní život, jako by byli všichni ti zlořádi Holywoodští herci a producenti!

Tam do Prahy je potřeba směřovat frustraci a znechucení, tím, že zde existuje naprostý bordel, kde si cikáni našli svou kriminální jistotu, protože jiní kriminálníci už takto žijou desítky let!!!!

Praha a Klaus a celá politická scéna je odpovědí na ten maras zde, i na Šluknovsku!
05. 09. 2011 | 18:43

Občan Josef K. napsal(a):

JC. Přiznávám. Už mně docela nudí konverzovat s nicky jako Vy. Byl jsem naprogramován jako typický středoevropský nick, poměrně zámožný, s komplikovaným rodokmenem, s rodinou, univerzitně vzdělaný a lehce intelektuálně nevraživý vůči projevům hlouposti ale zároveň trochu přihlouplý, tak si aspoň můj tvůrce představoval průměr, opravil tak nick Josef K., který byl poněkud emocionálnější a posunutý více na Východ. Josef K. však koncem června oznámil, že je z toho tažení tuposti českým internetem zcela vyčerpaný a odjíždí natrvalo do Holandska. Myslím, že se našemu stvořiteli nepodařilo nastavit nás vhodně pro toto prostředí. Tak jsem mu dnes oznámil, že dál nechci být trápen nejen čecháčkovstvím, ale vší tou nadutou zpátečnickou přitoublostí, kterou prezentuje většina komnetátorů pod blogy, a odlétám na nějakou planetu, kde mohu přežít. Myslím, že náš programátor je cizincem ve své vlastní zemi a nezávidím mu, zjevně je zde více vorošilovů než ve vorošilogradě. Cestou mne čekají víly a Bůh...., pokud se nemýlím....ale mýlit se je i nickpovské. Pa, soudruzi----
05. 09. 2011 | 18:45

Zacheus napsal(a):

To Aktiv. Děkuji za odpověď.

Máte pravdu, ono možná to členství A.H. v lóži Thule také nějak formovalo jeho názory...: -). Jinak mohu pouze jen odkázat na tu citaci. Přeji pěkný večer.
05. 09. 2011 | 18:46

kapo napsal(a):

Co chcete od vypatlaného pravdoláskaře, mírového bombarďáka Srbů, kamaráda kosovských teroristů, který by nám sem rád dovezl půl Afriky Urbana ?
05. 09. 2011 | 18:59

JC napsal(a):

Občan Josef K.
No tak pa soudruhu.
05. 09. 2011 | 18:59

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm, pane Stejskale, to už znám.
Takže: když se deklaruju coby rodilý Žid či Hotentot, tak můžu chrlit pejorativní moudra o židáčcích a hoten-toten kriplech?
Musím přinést rodný list a pokázat svůj etnický původ, abych si to mohl dovolit?
Neřikejte, že bych něco vyhrabal?

Hmm a co Vy, zkoumáte takto-rasově či etnicky- každého blogera?
Copak Sidon, ten to s kipou na hlavě nezapře.
Co Adolf? Zlé jazyky tvrdí, že byl Žid. Takže si mohl dovolit plamenné projevy proti vlastním?
A není to náhodou tím, že Vy-coby řádný neoflagelant toto vítáte?

Asi to prokrvuje jako sauna. Vytrávíte, chutná Vám víc večeře?
A zvláštní je, že se taková moudra o čecháčkovství vždycky objeví, když se to někde sype. Jako teď V Řecku, v Rumburku či jinde.Když je potřeba odpoutat pozornost, že se autorům cosi nevyvedlo.
Zavřete zobák-čecháčci-lepší než válka,ne?

Co vyhrabat odsun, či nějakou jinou dědičnou kolektivní vinu?
Dlouho to tady nebylo.
Flagelantsvím k lepší mravům?
Když myslíte.
05. 09. 2011 | 19:15

Pepa Řepa napsal(a):

Aktive a Jendo Bendo
jestli nejste rodilí pražáci, tak přece nemůžete do prahajzlů bušit.
To přece může jen občan Prahy, stejně jako jen rodilý Čech se může stát maskaronem a chrlit moudra o čecháčcích.

Od Pražáka by to bylo roztomilé, od drna z Hornídolní ošklivé. Nebo, že by se to týkalo jen zastydlých národouců?
05. 09. 2011 | 19:23

Zacheus napsal(a):

Pepa Řepa. Jen dodám,že zlé jazyky trvdí, že židovské předky údajně měl také R. Heydrich, autor "konečného řešení"...
05. 09. 2011 | 19:30

Zacheus napsal(a):

..opravuji ...tvrdí...
05. 09. 2011 | 19:33

Aktiv napsal(a):

Pepo Řepo,
nejsem Pražák, ale pokud vím, tak nežijeme v Praze, ale v ČR, nenadávám na pražské zastupitele, ale na českou vládu, a její neschopné(všehoschopné) představitele.
Někdy si říkám, že Klaus by se měl stát spíše prezidentem hajzlíků(tedy pisoárů, a záchodových mís), na to jedinné má!
Dnes zažívám díky tomuto prezidentovi záchodků přímo orgie svobody a demokracie, tedy svobody občanskými, které se záchodkovsky se ignorují. Po použití zaplať!
Po požití zaplať, nebo se jdi bodnout! Škoda, že tato politická garnitura netvoří občanskou a státní součást společnosti, protože si myslím, že ČR by neměla být jen veřejným záchodkem!

ČR=VEŘEJNÝ ZÁCHODEK---->po použití zaplať, a nebo vypadni, na západ od nás zřejmě jsou dál než na úrovni veřejných záchodků!!!!
Proto prezident je ne prezidentem státu, ale prezidentem veřejných záchodků, to je ČR, jeden velký veřejný záchodek s pisoáry a záchodovými mísami...
Dalšími spravovateli a spolutvůrci Klausova veřejného záchodku jsou bohužel oklamaní občané!
05. 09. 2011 | 20:04

JF napsal(a):

Josef K.: "vyflákněte se na ně", jak by řekl Jára Cimrman

Je dost zajímavé jak plochá sdělení zde plynou z míst, kde by spíše měl být nějaký vhled(např. poslední pan Šteffl - je to na úrovni zřejmě absolventů PORG ;-).
Až je škoda s tím trávit více času. Díky za Vaše příspěvky, ale také není dobré s nimi trávit příliš času. Vím také co to zabere času -;), ale jako studijní materiál z jedné i druhé strany dobrý. ;-)
05. 09. 2011 | 20:20

Radim napsal(a):

Občas čtu autorovy články a v naprosté většině s nimi souhlasím. tentokrát ale ne. Popis čecháčkismu sice sedí, ale ačkoliv jsem poměrně dalek tomu co říká Klaus a hlavně tomu jak to říká, tak k EU opravdu nemám příliš vřelý vztah. Před vstupem do EU jsem se domníval, že se bude jednat o ekonomickou spolupráci ale co EU vymýšlí je do nebes volající. Například zákaz používat klasické žárovky, nebo třeba tohle. http://www.novinky.cz/ekonomika/243689-eu-chce-aby-evropane-zacali-jist-hmyz-cim-drive-tim-lepe.html a to ani nemluvém o tom jak se postavili současné ekonomické krizi. taky nechápu proč se autor naváží do Beneše.
05. 09. 2011 | 20:25

ridolín napsal(a):

ubohej článek a to čecháčkovství! neznáte jiný slovo proboha?
05. 09. 2011 | 20:27

Hurá napsal(a):

To Pepa Řepa (14 : 12)
Správná reakce na přitroublé moravské výpady. Souhlasím !
Ti chudáčci skutečně nevidí, že v té Praze vládnou posledních 20 let oni !
05. 09. 2011 | 20:41

Koky napsal(a):

Kdyby pan Urban napsal blablablablablabla, vyšlo by to nastejno. Připomíná homosexuála, který se ožení, ve snaze přesvědčit okolí, že on tedy vůbec není čtyřprocentní.
05. 09. 2011 | 20:50

mb napsal(a):

cit. : Někdy si říkám, že Klaus by se měl stát spíše prezidentem hajzlíků(tedy pisoárů, a záchodových mís), na to jedinné má!

moh´by si zamočit na pomeranče ...

pro radima ... ten zakaz žarovek přešel přes ojroposlance za ods ... kdyby něco kvíkli / kvákli včas ... tak mohli žárovky vybojovat ... ( byl bych pro ) ... ale snad si můžete koupit tepelné koule ....
05. 09. 2011 | 21:10

čecháček hlupák :-) napsal(a):

neuvěřitelně dlouhý článek omýlajíc dokola jedno a totéž - zaslepenost móžná i zapšklost

polopravdy předsudky nevyváženost kopírující dnešní dobu a novinářskou tendenci za každou cenu spekulovat místo konfrontace informací zaměřených na objektivitu

jeden výraz "milionkrát" jako bychom si snad měli přestat vážit sami sebe
pane Urban máte přehled například s oblasti vědy , lékařství , techniky ? asi ne ..... možná by jste pak zjistil co všechno český člověk dokázal navzdory křívákům v politice

pravděpodobně ani nevíte že máme mnoho osobností na které můžem být právem hrdi (a to nemyslím sport)
najsem ani optimista ani pesimista proto se koukám kolem sebe v širokém úhlu pohledu možná by vám to i s panem Havlem či Klausem prospělo máte hodně společného
05. 09. 2011 | 22:43

čecháček hlupák :-) napsal(a):

abych to doplnil .... o to horší je že jste učitel

to že to jde v této zemi s kopce za to nemůže čecháčkovství za to může lidská asociálnost egoismus protekcionismus a je-li mezi politickou elitou nečekejte že lidé budou chovat spořádaně , ryba smrdí od hlavy s vaším pesimismem je mi líto vašich žáků jejich obzor se zřejmě smrskne na vaše selektivní vidění
05. 09. 2011 | 22:52

Karen napsal(a):

Židé začínají mít strach, když vidí, jak jdou Češi proti Romům na Šluknovsku. Říkají si: pak - jednou - můžeme přijít na řadu my. A píší blogy proti čecháčkovství. Nevím, jestli to pomůže... Nic proti Židům. Jen kdyby nás nechtěli řídit, usměrňovat, zkoumat, hodnotit (který z politologů není Žid, že), pást jako stádo krav.
05. 09. 2011 | 23:10

čecháček hlupák :-) napsal(a):

protekcionismus v jiném slova smysl aby jste mě neukamenoval doslovným výkladem
05. 09. 2011 | 23:10

Dagobar napsal(a):

Ohánět se "čecháčkovstvím" a Masarykem v jedné větě, to žádá věru dobrý žaludek. Obojí je totiž dvěma stranami jedné mince. Všechny větší "federativní" celky byly vytvořeny SILOU a to včetně USA, silou, která unifikovala národ na základě jazyka, náboženství, hodnot. Masaryk byl jedním z těch, kteří se zuby nehty bránili germánské unifikaci (což je to samé, co v bledě modrém nastalo v Číně, Rusku, USA) a pak plácá něco o Spojených státech evropských? To vyjadřuje jen fatální nepochopení toho, jak vznikly USA. Evropa je specifická tím, že hraniční, kulturní a jazykové linie vedou po liniích konfliktů a válek. Integrační proces velých impérií byl velice krutý (zkuste si něco zjistit o tom, jak se integrovala Čína) a nikdy a nikde se nestalo, že by si území zachovala dostatečnou jazykovou a kulturní autonomii. Jakákoliv rezidua původní kultury dělají problémy - podle nich se rozpadl SSSR, problémy dělá Číně Tibet a Ujgurové. Buď je zpacifikují a nebo se oddělí. Pokud nějaká odlišná oblast přetrvala, vždy se oddělila - naposledy to bylo Kosovo, následovat bude patrně Quebec a po čase španělsky mluvící jih USA. Stále tu máme Baskicko a Skotsko, že ano, a Belgie se taky štěpí. Konflity a přepisování mapy VŽDY začínají od jazyka a kultury, vždy se to projeví - v Kosovu, v Sudetech, na jižním Slovensku (a nebo chcete-li v Horních Uhrách), vždy vznikne "masarykovské" národní hnutí a dobrovolné nebo nedobrovolné odštěpení. V Evropě tento ostředivý proces probíhá vlivem imigrace a je jenom otázkou času, až začnou vznikat turecky či arabsky mluvící autonomní enklávy, které budou žádat autonomii. Tomuto procesu štěpení lze bránit jedině silou - násilnou politickou a kulturní unifikací. Každý stát, který ve svém úsilí "utiskovat národy" povolil, dopadne jako Rakousko-Uhersko: Rozpadne se. Takže, proeuropeisté, pokud mysíte vážně to co říkáte, odhlasujte jeden evropský jazyk (klidně se poperte o to který to bude), ostatní postavte mimo zákon, učte děti jednomu jazyku, stanovte jim jedno náboženství a za tak 200-300 let budete mít jednotnou Evropu. Pokud nejste ochotni národy násilím stmelit, běžte se ožrat a nadávejte na čecháčky. Ono sjednocování ale bude chtít skutečně orwellovské nasazení, protože historie říká, že čím důsledněji zničíte původní kulturu, tím homogennějí a pevnější budete mít výsledný stát. Nejde tedy jen nadnárodní Evropu vytvořit, ale tu původní, národní, je třeba důsledně zničit. Myšlenka "jednotné, ale různorodé dobrovolně se sjednocující Evropy" je absurdní, směšná, nemá žádný funkční předvzor v minulosti a sype se už teď. Možná by stálo za to uvažovat o volnějším propojení na bázi vzájemného obchodu bez nutnosti vynucovat integrované politiky. Víte - rovnoprávnost v rámci mezinárodních vztahů, ne nadnárodní nedemokratickou byrokracii, která nás bude nutit žrát brouky, když se usmyslí.
06. 09. 2011 | 02:48

jih napsal(a):

Nejlepe predem politicke debaty z cisteho nebe urazit predpokladane politicke odpurce, pak se postavit do role vyssi prozretelnoti jako posel bozi. Pan Urban postupuje v politicke diskuzi jako patnactilety genius. Politika opravdu neni takovy prehledny manicheisticky souboj dobra se zlem. V politickych diskuzich o EU casto zaznivaji podobne hlasy z jakychsi politickych vysin rikajici "Chcete presne takovou Evropu jako chceme MI, nebo jste proti Evrope a jste jenom stado beznadejnych otrapu?" Rozdilem proti neslavne minulosti je v tom ze neprozradi kdo je to to politicke MI. Chvili jsou MI a vzapeti ja nic ja muzikant. Kdykoliv se to hodi tak se objevi a kdykoliv zmizi.Pro labilni jedince postizene slavomamem je uzasne lakave postavit se aspon na chvili do cela absolutniho politickeho MI. Pro jineho zase pripojit se k breskne politicke kutalce kracejici kolem. Ona politicka debata ja pan ty pan neni zdaleka tak fotogenicka a a naplnena nabubrelou uslechtilosti.
06. 09. 2011 | 03:47

scallop napsal(a):

Dagobar

Vykreslil jste tu (docela barvite) likvidacni prubeh evropske integrace. (Drobna poznamka - USA se uz nejaky ten patek integruji - jak moc to znicilo puvodni kulturu ? Napada me jenom likvidaci otrokarstvi na jihu.) Jenze hlavni myslenka "nas sjednocovacu" je, ze Evropa silnych narodnich statu nidky nefungovala, vysledkem byly mj. dve svetove valky. My jsme byli vzdy v jejich centru.

Radsi budu upet pod utlakem Bruselu nez se bezmocne (i kdyz hooodne nezavisle) divat, na cem se dohodne Nemecko s Ruskem ci Francii.

Pepa Repa
"Takže: když se deklaruju coby rodilý Žid či Hotentot, tak můžu chrlit pejorativní moudra o židáčcích"
Nikoliv, zalezi na tom, jestli jste vniman jako rodilehy zida ci Hotentot. Vy ani Adlof tak vniman nejste.

Obecna poznamka: nejohnivejsi debaty jsou zalozene na tom, ze si kazdy ctenar pod danym pojmem predstavuje neco jineho. Kdybychom me;li na vedlejdsim panelu vyvesene definice "Cechacek je ...", "multikulturalismus je ... ", "humanitarni bombardovani je ...", tak ubylo prispevku, ale pribylo myslenek.
06. 09. 2011 | 05:11

Matematik + cenzor napsal(a):

Když se Jaroslav Hašek potkal po válce s generálem Medkem, řekl mu, ty kluku, kdybs nam neplachl v přestrojeni za babu, tak jsme te popravili.
Hašek mu na to odpověděl, no a v tom je mezi nama rozdil, ja kdyz jsem byl velitelem Bugulmy a dostl bych vas, ja bych vas nepopravil.

Urbanove zacinaji bubnovat na bubny. Chteji krev a valku.
Ktery narod se muze pochlubit tim, ze nezacal zadne msove vrazdeni ve jmenu ...
Nejka jsme take pospineni. Treba uznanim Kosova, schvalenim bombardovani Belehradu, podporou invaze SSSR do Afganistanu, podporou invaze USA do Afganistanu a Iraku...
Nicmene to je zalezitost politiku a Urbanu.
Jsme narod spinavy, krademe, ale Kelty jsme nevyvrazdili jako v USA ani jsme nestaveli pece v Osvetimi a zatim ani nestavime humanitarni zdi jako v Gaze...

Císař je nahý. Tak bubnuj Urbane na valecne bubny. Totzo je tvoje prava podstata.
Kdyz vrazdite, tak vzdycky ukazujete na to, jak vrazdil nekdo jiny.
Nic jineho neumite.
06. 09. 2011 | 07:55

Koukal napsal(a):

Panu Urbanovi chybí znalosti z oboru psychologie. Měl by vědět, že genetika zanechává v lidech návody jejich jednání. Například cikáni jsou schopni se přiživovat a nikoli sázet kedlubny a čekat až jim vyrostou. Podobné je to mezi národy, kdy se každý vyvinul v jiných geografických podmínkách. Pan Urban také zapoměl , že v každém člověku je část zvířete. Kdy například teritoriální princip určuje způsoby chování. Pustil by si do bytu cikána, bez toho, že by ho kontroloval na každém kroku. Zapoměl taky na touhu lidí někam patřit. Někdo je zarytý sparťan a někdo slávista . Žádný z nich neví proč. Evropanem se státi- bude trvat ještě mnoho desetilití možná staletí. Přejde ještě několik válek. Komunistobijci vyvolali v 89 skrytou občanskou válku v Čechách o které se také nezmiňuje.atd
06. 09. 2011 | 08:31

M.Š. napsal(a):

Velice dobře napsané myšlenky,
velice dobře vyhmátnuté problémy "čecháčkovského" národa....je zde však jeden problém,síly čecháčkovství,jak se zdá jsou dosti mocné k tomu,aby upozadily každý rozumný názor.
Proto uvedu pár jednoduchých problémů,které zjevně není ochota ani vůle řešit a to z jednoho prostého důvodu a jedné zjevné příčiny.Touto příčinou a důvodem je zaprděné čecháčkovství,propagované všemi stranami napříč politickým spektrem,jelikož není nad nacionální strun na kterou se dá spolehlivě brnkat a získat tak nepřeberné možnosti získat bezpracně politickou moc.Již doudruh Hitler věděl jak dosíci spolehlivě k moci a nabýt nebývalého významu.
No,malý český človíček se neptá,co dám EU ale co dá ona mě.Nikdo není schopen komunikovat a prosadit nějakou schopnou věc v EU pro česko......zabýváme se prosřednictvím "zvolených" zástupců jen okrajovými záležitostmi,týkající se zahnutých banánů,smradlavých tvarůžků,výrobci okradených špekáčků a jinými zhovadilostmi.Kdyby se z EU nedostaly dotace na oblepování paneláků polystyrenem,budování chodníků a cyklostezek,restauraci kdejaké spadlé chalupy a výrobních prostor pro potřeby cizích výrobců,tak nevím,kde by vůbec hospodářství česka se nacházelo.....nehledě také k poněkud omezenému a hloupému čerpání prostředků na mrtvé projekty,které téměř nikdy nepřineou žádný užitek.Toť poněkud příšerná politika místních politiků,zvolených na základě kladných výsledků čerpání dotací z EU.A hloupé ovčanstvo to sežere i s navijákem.Za dvaadvacet let budování kapitalismu jsme se dostali na úroveň balkánských států,zda je slovensko,maďarsko a jiné,dříve "zaostalé" státy,před námi nebo za námi je věc národní cti...asi chybí čecháčkům,avšak skutečnost,že jsme se propadli kamsi do prčic,za to zřejmě může EU,ne však nadutí,hloupí a arogantní čecháčkové.....a konečně ještě dovětek,za všechny problémy čecháčstva vždy mohl někdo jiný,toť odvěký problém národa,aniž by se někdo snažil ukázat na reálnou skutečnost a pokud se náhodou někdo najde,je okamžitě uveden na patřičnou míru.
06. 09. 2011 | 08:58

iKomunista napsal(a):

Při vší úctě a stručně:

1. už to, že se hlásíte disentu, je naprosto amorální - ale dobře;

2. apelovat na ne-čecháčkovství - tedy podsouvat lidem čecháčkovství -, je nesmysl; Češi jsou sebevědomý národ, který však nedisponuje koloniemi a takovými surovinovými zdroji, aby si mohl dovolit politiku, praktikovanou USA, D, nebo GB. Naopak Češi dokázali svoji inteligencí, umem a schopností číst mezi řádky, překonat mnohé těžkosti;

3. Václav Klaus není vůbec hlupák. Totiž to, že se buď vyjadřuje k věcem, které mu nepříslušejí, nebo že se vyjadřuje jako chameleon - to je čistě machiavellistická hra, kdy se vyjadřuje k něčemu, aby odváděl pozornost od skutečných problémů - tohle je nutné pochopit.

4. Hrad nemá zájem o vystoupení z EU; z EU nikdo sám nevystoupí. Právě proto naše vládní garnitura tak ráda vstupovala do EU: teď je snadné ji kritizovat. Kdyby EU nebyla, museli bychom si ji vymyslet. Pod rouškou kritiky EU a environmentalismu se již teď v kruzích našich elit připravuje puč. Tak se pak nedivte, až se zase, ve spolupráci s bývalým disentem, budou měnit poměry.
06. 09. 2011 | 09:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 09. 2011 | 09:24

Baryk napsal(a):

Jak přesné. Kolik popuzených čecháčků si našlo po přečtení svého nepřítele. Ne nějak povrchního, ale velmi zásadního. A už přemýšlí jak ho udat pro urážku národa. Národa čecháčkovského. A pokud jde o to udání, tak zásadně anonymně.
06. 09. 2011 | 09:33

Formix napsal(a):

Ježišmarjá Urban, udělaj si na to jejich psaní aspoň Zbrojní průkaz a pro sebe papíry na hlavu
06. 09. 2011 | 09:53

jiří k. napsal(a):

pro baryka vážíš si sebe ? práce jiných ? máš k někomu úctu ? zachránil si někomu život ? pomohl jsi někomu když byl na dně ? pokud ano nechápu jak se můžeš hlásit k výrazu jako čecháčkovství , který autor pro jistotu použil nesčetně krát jen proto aby ho vnutil do hlav ... ano existuje česká vychcanost ale jak se říká podle sebe soudím tebe autor vyjádřil svůj úhel pohledu který je omezený zavádějící neobjektivní v širokém úhlu pohledu a je velmi dobře že to lidé v diskuzi zmínili

pracuji i mimo čr a vím co říkám když řeknu že vše není jen černobílé i kdyby se autor článku na hlavu postavil tak v této zemi nejsou jen politické kreatury podle nich nelze posuzovat náš národ .... Němce také nehodnotím podle hitlera , takový omezený hlupák nebudu i kdyby mě o tom někdo chtěl přesvědčit že je to jediné a správné kritérium při posuzování národa jako celku
06. 09. 2011 | 10:37

JC napsal(a):

scallop,
Dagobar to popsal docela přesně.
Váš názor,že " ze Evropa silnych narodnich statu nidky nefungovala, vysledkem byly mj. dve svetove valky." mě silně připomíná ono levičácké, že obě války rozpoutal kapitalismus.
První válku rozpoutalo Rakousko-Uhersko, která spíše než národní stát připomínalo současnou EU.
Druhou, pravda vyvolalo "silně národní" Německo, ale jeho cílem bylo vytvoření "EU" násilnou formou pod jeho vlastní patronací.
říkáte, že raději budete úpět pod utlakem Bruselu než se bezmocně dívat na čem se dohodne Německo s Ruskem či Francií ?
Již dnes se vám dostává bohatě obojího/viz moje otázky a vaše ne-odpovědi na ně výše/.
K dokonalosti ovšem ještě chybí evropská směrnice o povinném požírání brouků a červů.
06. 09. 2011 | 10:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

M.Š.:
"No,malý český človíček se neptá,co dám EU ale co dá ona mě." A velký evropský člověk se ptá, co ještě může dát EU. Svatá prostoto!
06. 09. 2011 | 10:49

Mrožík napsal(a):

Potvrzuje se že čecháčci si sami neumějí vládnout. Dokud tu bylo rakousko, adolf nebo komanči, nebyla to demokracie ale nějak to fungovalo.
První republika skončila střílením do dělníků a že jsme adolfovi odevzdali zemi bez odporu. Současná republika se po 22 letech hroutí, nemáme na zdravotnictví, na důchody, zrušíme pohotovosti, požárníky, teď i rychlíky. Nestíháme me zaplatit ani úroky z dluhů. Tak co čecháčci, jak to je
06. 09. 2011 | 14:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Mrožík plká. Ubrečený čecháček nadává jiným do čecháčků. ☺
06. 09. 2011 | 15:19

AXBX napsal(a):

Zbyňku, Mrožík spíš konstatuje pravdu, kterou si neumíme přiznat a proto to vypadá v zemi takhle. Nebo hlavně držíme hubu a neumíme politiky a novináře hnát k nějakému slušnému jednání
06. 09. 2011 | 16:50

Bene Masary napsal(a):

Pokud by se zde ozvali v této diskusi v naprosté většině Čecháčci, mohl by být pan Urban spokojen. Nebylo by jich zase tak moc. Já si dovolím vidět příčinu Čecháčkovství v dlouholeté izolaci našich lidí od světa a systematickém ohlupování totalitním režimem. To obé vychovalo zvláštní klon Čecháčka. Se zájmem jsem si v této diskusi jejich názory pročítal. Příčinou uváděné útočnosti, aspoň si myslím, je tajené vědomí osobní nedostačnosti, obava, že mi chytřejší zakroutí nosem, povědomí toho, že jsme po těch 40 letech zůstali pozadu. Dovedu si představit, jak by na tyto lidi zareagoval Masaryk, kterého by si tito lidé nikdy nazasloužili.

Samozřejmě, že bych i já chtěl s panem Urbanem diskutovat, nejsem s ním názorově identický, nicméně čecháčkovství vystihl. A to se vyhnul extrasklonu našich lidí k zlodějnám, tak výrazného, že mu podlehl i prezident v zahraničí. Já při tom televizním šotu ani tak nesledoval kradenou tužku, jako ty zlodějské oči... A tak jak by potom náš president nebyl tím správným presidentem.
Nemyslím, že se stavem národa se dá něco rychle dělat. Takové stavy léčila historie prožitím těžké tragedie, aby se rozsvítilo i ve velmi obedněných hlavách.
Ano, naše místo je v EU, ale až na to budeme mít. Jinak tam na nás ti ze Západu budou často oprávněně hledět jako na "ty z Východu". Připojím k zamyšlení heslo, které jsem některým nabízel ve své praxi vrcholového manažera většího vývozního podniku: "Hloupého je třeba citlivě okrást. Aby se už příště okrást nenechal...". Zdá se, že jsme byli okradeni mnohokrát - sami sebou. A ani z toho jsme se dosud nepoučili. Neboť kdo vystoupil a řekl, že v Kozojedech, podle svědectví pana Ježka (ač to tak sám nepojmenoval) šlo o čecháčkovské zhasnutí na pět let, tedy že šlo o zločinné spiknutí... Co je proti tomu jedna čilská tužka!?
06. 09. 2011 | 17:27

Adac napsal(a):

Bene Mesary- děláte přesně ten omyl co většina národa- Komanči nám říkali, že za vše mohou imperialisti, teď se říká že komunisti ( vy jste to opsal 40 lety izolace )
Milý pane, už za Rakouska byly české země sice průmyslové ale čecháčkovský póvl. Češka šla do rakouska dělat ficku a všichni ji záviděli že ji někdo zbouchne a už tam zůstane. Rakušačka by šla do čech asi s pocity jako my dnes na Ukrajinu nebo do Běloruska.

Čecháčkovství nemá moc společného s komanči.Jen to že Praha lezla Rusům do zadku zase o něco víc než musela. Jsme slovani a žijeme vedle germánů, ti na nás koukají asi tak jak my na Ukrajince nebo cigány a bohužel většinou právem. A pak je ještě specialita Prahy a okolí- čecháčkovství. Morava a slezsko je zase trochu jiné
06. 09. 2011 | 18:09

Presl napsal(a):

Adac má asi pravdu, už mně ti hurá antikomunisti lezou krkem a považuji to mimochodem za další velkolepý projev čecháčkovství - můžou za to komunisti, my jsme úžasní, že.

Jinak mistrovským popisem čecháčkovství je švejk - výstižné a mohl to napsat jen čech. A je to zažrané v nás.
A v první světové tu komouši nevládli, tak co chytráci Co je nejznámější a národem uznávaná hláška Pelíšků - kde mohli soudruzi z NDR udělat chybu??. čecháčkovství a švejkování jak vyšité, každý chlap jiného národa by ty lžičky hodil do koše nebo otloukl prodavači o hlavu
06. 09. 2011 | 18:28

JF napsal(a):

Presl,Adac: ano, snad z kraje 90.let mohlo ještě působit nějaké komunistické alibi, ale po 20 letech začíná být jasněji ... přesně to by bylo sousto pro Havlíčka-Borovského. Joo, český Honza si najde vždy tu svou vrchnost na kterou si s chutí a rád zanadává. Je to tak osvobzující ;-) Inu každý asi k té svobodě dochází svou cestou ;-)))

I ta EU bude pro čecháčky jak dělaná. Jeden největší z Čecháčků to MUSEL dokonce podepsat i nepodepsat zároveň.
06. 09. 2011 | 20:21

scallop napsal(a):

JC

Podle meho byl hlavni duvod prvni svetove valky narodovectbi na vsech stranach. Narodni citeni jakozto hlavni priorita se objevilo v Evrope az v 19. stoleti (ne drive) a vysledek byl svetovy konflikt. (Toto plato hlavne pro zapadni a stredni Evropu, mene pro Rusko.) Druha svetova valka byla jina, ale nacionalsimus prinejmensim pomohl Hitlerovi presvedcit Nemce k zacatku valky.

"... Německo, ale jeho cílem bylo vytvoření "EU" násilnou formou ..."
Ale to je presne ono ! V Evrope silnych nespolupracijich narodnich statu to odnesou mali sousede velkych statu. Polaci by Vam mohli vypravet ... Proto budu radsi "upet" pod utlakem Bruselu nez si hrat na samostatnost pod vladou Ruska nebo Nemecka. V tom proklatem Bruselu se sikovnym vyjednavanim da lecos ziskat. Kdyz tam ale po Klausovsku prijdete s tezi "vsechno delate spatne, vy uzurpatori", tak se s Vami nikdo bavit nebude.

Takze za vsechny eurohujery: Long live EU ! Brusel forever !
07. 09. 2011 | 02:31

JC napsal(a):

scallop,
Jste na omylu, že Klaus a ojro-odpůrci jsou zásadními odpůrci EU a vyznávají do sebe uzavřené a navzájem nespolupracující národní státy.
V hospodářské oblasti to mělo zůstat u oněch pilířů - volný obchod, služby a pohyb osob.Vojensky to jistí NATO. Nic víc není zapotřebí a je na škodu věci.
Já vám ten váš optimismus/ Long live EU ! Brusel forever !/ neberu, jen bych připomněl, že jeden nezpochybnitelný projekt "na věčné časy" docela nedávno šel také do kytek.
P.S. Mohli za to samozřejmě nepřátelé socialismu. :-)))
07. 09. 2011 | 09:02

scallop napsal(a):

JC

"Nic víc není zapotřebí ..."
To je prave otazka. Euro vzniklo jako reakce na sjednocene Nemecko. To je dnes jednoznacne nejsilnejsi evropsky stat. Predstavte si, ze by tam vyhrali volby nekdo jako Strache v Rakousku. Evropska integrace je obrana pred timto vyvojem.

"Vojensky to jisti NATO." Ano, dokud budou spjene staty platit zakladny v Evrope. Naveky to nebude, obzvlast kdyz zadny vdek od evropanu (ani od nas) neslysi. Kazdopadne jestli jsme svepravni, tak bychom se bez spojenych statu meli obejit.
07. 09. 2011 | 10:04

JC napsal(a):

scallop,
Raději toho necháme.
Vy si ponechte váš ojro-optimismus, já si nechám můj ojro-realismus.
Až se ten váš forever projekt sesype, můžete spolu s Urbanem napsat, že hlavní podíl na tom měl největší čecháček Václav Klaus.
07. 09. 2011 | 10:39

scallop napsal(a):

JC

Ten "největší čecháček" Václav Klaus se Vam podaril :-)

Ok, dame si pokracovani treba pod dalsim Robejskem. Ale dejte si na me pozor, nedavno jsem skoro dosahl pangalaktickeho smiru i s takovym Pepou Repou. A to je nejaky eurobijsky kabrnak !
07. 09. 2011 | 11:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

scallop:
"Euro vzniklo jako reakce na sjednocene Nemecko."
´Řecko ať zváží opuštění eurozóny, řekl německý politik´
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/recko-at-zvazi-opusteni-eurozony-rekl-nemecky-politik_166423.html
07. 09. 2011 | 17:50

Jan Hnízdil napsal(a):

Vážený pane Urbane,

rád bych se připojil ke gratulaci panu Hvížďalovi s tak cenným darem, jaký jste mu věnoval Vy.

Děkuji. V úctě. Jan Hnízdil
08. 09. 2011 | 15:47

Lenin a jeho lejno . napsal(a):

Naše ekonomika i "slabost"státu nás předurčují vždy být pod křídlem někoho.
Je zde EU a velké- věčně územně nenažrané Rusko.
Co asi Klaus chce ? To je snad zřejmé ! JE TO ŠPINAVOST + zrada !!!!
08. 09. 2011 | 16:57

JAHA napsal(a):

Ad: autor

Najsamprv by som chcel verejne deklarovat, co z mojich prispevkov je davno jasne, ze "cechackovstvi" vnimam, odkedy som schopny posudzovat a analyzovat ciny ceskych dejatelov. Ale, mam VAZNE vyhrady k Vasemu videniu.
1. "Historicky hluboce vzdělaný Tomáš Masaryk..."
To mate odkial? Pokial by bol "historicky" a "hluboce" vzdelany, nemohol by predsa uz na samom zaciatku vzniku jeho vysnivaneho statu podvadzat. A to UROBIL - vid Pittsburgska zmluva, zbytocne sa o tom rozsirovat, co chcel, preco, za co... Skratka po vzniku republiky PODVADZAL!!!(Vid original zaznamy z Prizkej konferencie, kde sa nazov statu uvadzal v sulade s Pittsburgskou dohodou ako Cesko-Slovensko. A sam Vami velebeny Msaryk (Cech, Moravan, Slovak?)sa vobec neozval, ked sa nazov statu zrazu zmenil, odporcovia isli do basy.
2. "Historicky nevzdělaný Václav Klaus...". Uz tu ukazujete SVOJE VLASTNE "cechackovstvi". Co Vy viete a odkial o tom, co Klaus cita, comu sa venuje?!!!
3. Ano, mozno s Vami ciastocne suhlasit (aj ked ste to priamo nepovedal, iba naznakom), ze "cechckovstvi" vzniklo v podstate po Bielej Hore a nieco tomu predchadzalo (ako uvadzate komunikacnu rec defenestratorov).
4. Ano, odvtedy su Cesi vacsinou vsetkym pre smiech. Za vsetko moze katolicka cirkev, Nemci, Sudetaci...len nie "cechackovia". Vzdy si, ako pisete, hladaju vinnika, len ho nevidia v sebe, t. j. zbavit sa otvorene a hrdo traumy Bielej Hory a byt odvazni, suverenni v rozhodujucich chvilach. Ale nemozem suhlasit s generalizovanim!!! Hoci v dobe, ked Cesi mali aku taku slobodu v ramci Rakuska (a dost znacnu, nikto ich ZAKONOM nenutil uz v zakladnych skolach rozpravat a ucit sa, vratane otcenasa len v nemcine), na Slovensku bol nehorazny utlak, zrusene vsetky (tri!) stredne skoly s (aspon ciastocne)jazykom slovenskym, na vsetkych zakladnych skolach bol jediny jazyk - madarcina), tak predsa existovalo mnozstvo odvaznych Cechov, Moravanov i Slovakov, ktori otvorene vystupovali za Ceskost, ak to tak mozem nazvat! Vy ich tymto prispevkom uplne dehonestujete, pritom im, vzhladom na historicke okolnosti, nesiahate ani po clenky! Ako napisal slovensky basnik - nehante lud moj. A Vy to pausalizovanim robite.
5. Ku Vasim uvaham o dnesnej dobe sa radsej nebude vyjadrovat. Tolko nezmyslov na jednom mieste. Z vsetky staci jeden:"Pojetí autarkní suverenity je mrtvé..." A kedy bolo zive pojatie ekomickej nezavislosti? V prvotnopospolnej spolocnosti? Ci viete o nejakom statnom utvare za poslednych x tisic rokov, ktory ba si myslel, ze je ekonomicky nezavisly? Myslite si, ze ked pouzijete cudzie slovo tak padneme na rit?
09. 09. 2011 | 13:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JAHA
opäť tára. ☺

Henten váš slovakizmus je eště smiešnejší a trápnejší ako ´čecháčkizmus´. Či viete, aké Slováci majú dnes výročie?
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek-slovensky-zidovsky-kodex-9-zari-1941-829/
09. 09. 2011 | 20:58

Pedro napsal(a):

Díky
09. 09. 2011 | 22:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Není zač.
Opravdu.
17. 09. 2011 | 13:19

Targus napsal(a):

To Jan Urban:

"V létě roku 2011 otiskl český deník Právo článek autora, který má za to, že v takzvaných srebrenických masových hrobech jsou těla padlých vojáků „muslimské“ bosenské armády, která kvůli využití v protisrbské propagandě někdo propašoval přes frontu (po tisících), a zahrabal (do buldozerem připravených jam na řadě navzájem vzdálených míst nepřátelského zázemí, aniž by si toho kdokoliv všiml)."

Héééj, Urbane, PROČ TAK USILOVNĚ LŽETE???????
Při obsazování Srebrenice srbskými jednotkami je mimořádně střízlivý odhad zabitých ozbrojených muslimů cca 1500 mužů, ale spíše o tisíc vyšší. Pobití muslimové se nacházeli v okolí Srebrenice, tak JAKÉPAK STĚHOVÁNÍ PŘES FRONTU?????
Jen si dovolím připomenout, že hlavní skupina odchozích muslimských milicí byla obklíčena a rozprášena cca 10 km od Srebrenice.
Že byli ti, kteří se dobrovolně vzdali, pobíjeni, jako na jatkách je věc jiná. Rozhodně však nešlo o civilisty, jak se nám tady snažíte nakecat. A jestli už ano, byli to civilisté ozbrojení, kteří byli povětšině mordování nikoli oficiálními vojenskými oddíly, nýbrž naprosto stejnými hajzly bojujícími na srbské straně, a to za účelem okradení naloupeného zlata a německých marek, nikoli za účelem etnického čištění.

Tak je to, pane Urbane, vy můžete lhát, jak chcete, pravda zůstane pořád stejná. Muslimská kosa generála Oriče padla na srbský kámen Arkana a spol.
Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.
29. 09. 2011 | 12:25

Buvol napsal(a):

Pane Urbane, když to tady tak nenávidíte, tak se odstěhujte třeba do Bavorska jako bývalý čs. velvyslanec v Rakousku Jiří Gruša .. Proč se máte tady mezi námi čecháčky tak trápit ..
29. 09. 2011 | 12:40

stehno napsal(a):

Nutno připomenout, že stát je mocenská organizace vládnoucí třídy ( z pouček marxismu - leninismu), platí to doslova, tak je vpodstatě jedno, jestli jsme tataři nebo hotentoti ( úmyslně s malými počátečními písmeny). Dnešní stát je především zdroj příjmů pro mocipány a neplní jiné základní funkce, ty jsou jen zástěrkou.
Je Čech - hokejista, který hraje podstatnou část života v USA a platí tam daně Čech nebo vpodstatě Američan?
29. 09. 2011 | 20:18

Trixi napsal(a):

Urbana nemusím ale tentokrát se trefil přesně. A je to dáno od prvopočátku - vznik kultury na našem území je spojen s Velkomoravskou říší / ale o tom se ani ve školách nesmí moc učit, radši nás pragocentristi učí o svatém Václavovi/, zde začalo i písemnictví a jazyk, který pak pražáci ukradli a nazývá se to češtinou !!!.
Potom poroba pod Rakouskem Uherskem- kterou jsme procházeli stylem Josef Švejk. Následně první záchvěv samostatnosti- Masarykovci dodnes pláčou jak to bylo úžasné - ale v praxi byl hlad a stát nezabezpečil několik let ani výdej potravin na potravinové lístky, hospodářství nepřesáhlo ani 85 % stavu za Rakouska, mnohokrát hladové demonstrace kde se střílelo do demonstrujících a zabíjelo, a skončilo to předání země Hitlerovi zdarma a bez boje.
Po známé etapě Hitlerova režimu si národ svobodně zvolil komunisty a zase bylo 40 let na koho to svést.Přesto byla vybudována relativně prosperující průmyslová země se světoznámými podniky a dobrým stavem zabezpečení obyvatelstva Po cinkání klíči dnes již 22 let režim kde vládne rozkrádání a opět nemůžeme dosáhnout ani na vymoženosti, které tu za těch komunistů byly, Jsme zadluženi tak že to už nesplatíme, není na důchody, zdravotnictví, dopravu, požárníky atd, nemáme jedinou firmu v našem držení, která by měla nadnárodní význam, neumíme si už ani vypěstovat brambory. Naštěstí máme ještě pomalu stárnoucího Jágra, ale co dál???
30. 09. 2011 | 08:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy