Trestejme popírače násilností při divokém odsunu Němců

07. 05. 2013 | 18:00
Přečteno 31076 krát
Ve chvíli, kdy namísto nezaujatého posuzování všech historických faktů nastoupí nacionalistická demagogie a omlouvání zločinů, je prvním poraženým sám národ. Brutální lži nebo mlčení totiž ještě žádný národ na světě neučinily lepším. Česká debata o minulosti je v tomto ohledu pozoruhodná právě mírou politizace, opovrhováním fakty a jejich zamlčováním. Jaká jsou tedy po téměř sedmdesáti letech nezpochybnitelná fakta o vlně násilností proti civilistům československé německé menšiny po druhé světové válce, podložená stovkami dokumentů?

1) Likvidace německých menšin ve východní a střední Evropě patřila v kombinaci s posunutím území Polska na Západ, a znovuobsazením Pobaltí a Besarábie, mezi strategické cíle sovětských expanzívních plánů na poválečné uspořádání této části Evropy. Autorem a režisérem provedení československé části operace byl Stalinův dlouholetý důvěrník, masový vrah, člen Vojenské rady a politický komisař 4. ukrajinského frontu Lev Zacharovič Mechlis. Obranné vojenské zpravodajství, které v lednu 1945 vytvořil ze zfanatizovaných mladých československých komunistů ve Svobodově armádě, podléhalo přímo sovětské rozvědce SMĚRŠ, a zcela ovládlo bezpečnostní a politické uspořádání na osvobozených územích. K tomu byly už od podzimu 1944 na území Protektorátu vysazovány takzvané organizační výsadky, které měly rozkaz vyhýbat se střetům s nacisty, a připravovat komunisty ovládané „národní výbory“ k převzetí moci ve chvíli skončení války. Velkou část masakrů německého civilního obyvatelstva (Postoloprty, Švédské šance, Petržalka) v létě 1945 organizovaly a provokovaly právě jednotky (nebo důstojníci) Obranného zpravodajství pod ochranou, a dá se předpokládat, že i na příkaz Mechlisovy rozvědky. Jediným cílem bylo vytvořit co nejrychleji, a ještě před Postupimskou konferencí, situaci, ve které bude masový odsun jedinou možnou alternativou. Dosavadní česká diskuze o odsunu tento rozhodující sovětský mocenský aspekt zcela opomíjí. Stejně tak je pomíjen fakt, že Obranné zpravodajství – tedy Sověty řízená agenturní, vlivová a mocenská síť – měla reálně větší moc, než vláda, prezident nebo poválečný parlament.

2) Poválečné vysídlení německé menšiny z Československa patřilo po celou dobu války k základním tématům diskuzí londýnské exilové Státní rady, kterou Edvard Beneš bez konzultací osobně najmenoval. Vědomě do ní přizval radikály, jako byli Václav Nosek a Josef Kalla, které postupně posiloval přijímáním dalších radikálů, především komunistů. V memorandu „Náš boj“ napsal Kalla už v lednu 1940 (tedy na samém začátku druhé světové války) o představě odsunu: „Část jich povraždíme, část jich vyženeme, mnoho jich uteče před pomstou a zbytku se zbavíme přestěhováním ... potřebujeme, aby v Sudetech teklo hodně krve ... Hrůzy musí být tak veliké, aby strašily sudetské Němce po desítky let“. Beneš také otevřeně podporoval hlasy domácího odboje, které taktéž už od roku 1940 požadovaly stále radikálnějším způsobem odstranění Němců z poválečného Československa. Dochované odbojové depeše do Londýna ze září 1944 pak už požadují dokonce očištění republiky od všech „Němců a Židů“. Není tedy pravdou, že prezident Beneš myšlenku odsunu přijal až na jakési vybídnutí britského premiéra Winstona Churchilla v roce 1943.

3) Edvard Beneš vědomě nadřadil svoje antiněmectví nad demokracii. Záznamy o jeho jednáních se Stalinem a Gottwaldem v Moskvě už v roce 1943, a znovu v březnu roku 1945, dokazují, že, k nelibosti západních spojenců, za moskevskou podporu odsunu vědomě podřídil veškerou československou zpravodajskou, vojenskou i politickou akci sovětským zájmům. Beneš ve svojí naivitě věřil, že Stalin i českoslovenští komunisté budou po válce respektovat jeho vliv a nebudou zasahovat do jeho politiky. Poválečná soutěž politických stran o co nejtvrdší protiněmecký postoj zcela odsunula potřebu budovat demokratické instituce, právní stát a politickou kulturu. Otevřela tak svojí slepotou dokořán dveře nedemokratické komunistické diktatuře. Edvard Beneš po Mnichovu přestal věřit v demokracii. Jeho trapný příklon k mocenským kšeftům se Stalinem a československými komunisty na úkor demokracie a ve jménu „československé cesty k socialismu“ z něj činí na desítky let hrobaře československé demokracie.

4) Z rozhodnutí prezidenta i vlády se československá armáda podílela od prvních dnů po osvobození ČSR na divokém vyhánění německých civilistů. Z desítek dokumentů, které to prokazují, lze znovu ocitovat záznam porady „k vyčisťovacím akcím“, na které 6. června 1945 ministr obrany Ludvík Svoboda u prezidenta republiky referoval takto: „MNO přikázalo nejprve likvidovat jazykové ostrůvky jihlavský a svitavský. Zde se zřizují jakési koncentrační tábory, podle možností četnější a menší, aby Němci mohli být používáni na běžné práce. Jakmile velitelé oblastí dosáhnou svými vojsky hranic, budou tlačit Němce přes hranice. Požádal jsem sovětské velitele, aby nám v tom nečinili potíže. Takovýmto způsobem ale již nyní přechází hranice několik tisíc osob denně s nejnutnějšími zavazadly, někde i s použitím ruských vozidel“. Tato porada nejvyšších československých činitelů se konala více než měsíc před Postupimskou konferencí. Není tedy pravdou, že spojenecké velmoci teprve v Postupimi rozhodly o provedení odsunu. Pravdou naopak je, že pouze ex post souhlasily s už probíhající nezastavitelnou operací, a v československém případě si vynutily alespoň její organizovanější a humánnější provádění. Ještě do konference v Postupimi bylo z Československa vyhnáno více než 450 000 sudetských Němců. V žádném případě tedy nešlo ani u „masakrů“ o izolované akce „úchylných vojenských velitelů“, jak se snaží naznačovat například Miloslav Bednář (LN 30.dubna 2004), ale o promyšlenou a koordinovanou politiku vedení státu. Použití výrazu „koncentrační tábory“ snad hovoří samo za sebe.

5) Není pravdou, že ČSR zločiny proti Němcům trestala. Ze sto padesáti případů takzvaného „gestapismu“, tedy hrubého násilí, vražd, znásilnění a krádeží proti německým civilistům, včetně dětí, žen a starců, které měly jít před soud, byly nakonec odsouzeny jenom čtyři (!) osoby. Záznamy z jednání československé vlády v letech 1946-47 jasně prokazují politické intervence do resortu spravedlnosti, censurní zásahy do svobody tisku, či nátlak na soudce tak, aby došlo buď k zastavení trestního stíhání, nebo k jeho utajení. Téměř všechna zdokumentovaná provinění, včetně vražd, znásilňování nebo krádeží, byla v praxi zahrnuta pod mimořádně nedůstojný amnestijní zákon č.115 z května 1946. Tento zákon byl pro svoji ne-právnost po letech zcela správně s výrazem politování zmíněn i v česko-německé deklaraci z roku 1997. Všichni odsouzení byli brzy po komunistickém převratu osvobozeni a často i odměněni vysokými funkcemi.

6) Několik jmen sovětských agentů, „Mechlisových parchantů“ z Obranného zpravodajství, jako důkaz.

a) Karol Pazúr velel masakru více než 270 převážně německých civilistů, včetně sedmdesáti dětí, na Švédských šancích poblíž Přerova v červnu 1945. Mezi zavražděnými a oloupenými civilisty bylo i několik slovenských odbojářů. Pazúr však ve vězení strávil pouze rok. Po propuštění dostal řadu vyznamenání a ještě v sedmdesátých letech patřil k nejvyšším představitelům Svazu protifašistických bojovníků. Vojenský prokurátor Anton Rašla, který ho dostal před soud, byl naopak odsouzen ve vykonstruovaném procesu do vězení na několik let.
b) Viliam Šalgovič. Podle několika svědectví jako nadřízený Pazúra řídil masakr na Švédských šancích z vlaku na přerovském nádraží. Vlastizrady se znovu dopustil v srpnu 1968, kdy jako náměstek ministra vnitra pomáhal okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy. Dlouholetý poslanec a vysoký funkcionář ÚV KSČ a ÚV KSS. Nositel řady řádů a vyznamenání.
c) Karel Vaš – zodpovědný za zmizení stovek nepohodlných osob na Slovensku a Podkarpatské Rusi i za masakr v Postoloprtech. Později prokurátor, pracovník justice, vysokoškolský pedagog.
d) Eduard Kosmel – zodpovědný za masakr v Petržalce. Dlouholetý poslanec a vojenský zpravodajec. Od roku 1960 studoval vojenskou akademii v Moskvě. 1969-72 zástupce náčelníka štábu spojeného velení ozbrojených sil států Varšavské smlouvy. Řada vyznamenání. Za zmínku by stáli i Bedřich Reicin, Miroslav Pich-Tůma, Bedřich Smetana a mnozí další sovětští agenti, kteří byli jako důstojníci Obranného zpravodajství aktivní v kriminálních aspektech odsunu.

Je ostudou české politiky a justice, že ještě ani po téměř sedmdesáti letech nezačaly používat zákon č.405/2000 proti popíračům masových vražd německého civilního obyvatelstva v poválečném Československu. Jestliže je trestné popírání holocaustu a schvalování nacistických a komunistických zločinů proti lidskosti, jak to, že se netýká komunisty na sovětský rozkaz organizovaného vraždění Němců?

§ 261a
„Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.".

P.S. Prosím diskutující, aby se zabývali předloženými fakty. Nacismus a jeho režim nebyli Němci, stejně jako komunismus nebyli Češi a Slováci. Vražda bezbranných zůstává vraždou bezbranných bez ohledu na režim a dobu.
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Midori napsal(a):

Pane Urbane,
už byste se tohoto tématu měl vzdát.
Jako vždy zapřaháte vůz před koně, pro vás začala válka až ve 45 roce. Příčina předcházela následek, což vy neustále otáčíte a čekáte zřejmě pochvalu od odsunutých.
*
Děkuji panu prezidentu Zemanovi, který hlasy podobné vašemu nenávistnému hlasu odsunul do správných mezí.
07. 05. 2013 | 18:19

Marian napsal(a):

Šest měsíců až tři léta?! Za verbální zločin?! Nebudte troškař,pane Urbane.To je na doživotí! A podobně bych trestal i ty lotry,kteří tvrdí, že za bolševika se jim nežilo špatně.
07. 05. 2013 | 18:22

mb napsal(a):

až na toho Šťávu dobrý ...

( bod 3 hezky (z)formulovaný)

Je ostudou české politiky a justice, že ještě ani po téměř sedmdesáti letech nezačaly používat zákon č.405/2000 proti popíračům masových vražd německého civilního obyvatelstva v poválečném Československu. Jestliže je trestné popírání holocaustu a schvalování nacistických a komunistických zločinů proti lidskosti, jak to, že se netýká komunisty na sovětský rozkaz organizovaného vraždění Němců?

§ 261a
„Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.".

... Jak by se to aplikovalo na Miloše Zemana a jeho vystupování (nejen) v předprezidentské debatě ... ?
07. 05. 2013 | 18:23

Kom napsal(a):

Tento blog je výtvorem chorého mozku. Trestní právo nelze aplikovat analogiemi a libovolně rozšiřovat skutkové podstaty na případy, které někdo považuje za stejně závažné jako skutky skutečně postihované.
Asi se jedná o u pana Urbana o relikt komunistického myšlení, KSČ měla ve zvyku dělat za svých oponentů spolupachatele vraždění vietnamských dětí napalmem. Bylo to sice rétoricky působivé, ale věcně zcela pomatené a prolhané.
Podobně je tomu s výlevem p. Urbana - kvůli tomu, že byl prezidentem zvolen Zeman, je třeba z něj udělat obhájce vrahů a z odsunu vrcholně aktuální politické téma, když už nevyšlo špinavé obviňování Zemana během kampaně.

Pan Urban si asi v důsledku zatmění mozku nenávistí k Zemanovi nedokáže uvědomit, že vraždy nejsou podstatou odsunu a odsun sám není historickou událostí srovnatelnou s holocaustem. Odsun byl v dané situaci zcela pochopitelný (i když ne nutně oprávněný, jako není oprávněné bombardování Drážďan apod.) a nemá smysl dnes mistrovat dějiny.
07. 05. 2013 | 18:25

Al Jouda napsal(a):

Toto téma už není aktuální! Škoda času to číst.
07. 05. 2013 | 18:34

Rosťa napsal(a):

Urbane, každý další článek je stále větší snůška pitomostí. Když to už sám nezvládáte, zajděte k lékaři zavčas, dokud to je relativně zdarma.
07. 05. 2013 | 18:35

Karl IV. napsal(a):

Milý Autore, jak jste Vy i Já mohl pochopit od předřečníků, stalinské myšlení je v této zemi a jejím bodrém lidu tak hluboce zakořeněné, že marnost nad marnost. Pokud by bylo možné stejně rychle změnit podobu, jako společenská paradigmata, jistě by Češi dnes dali, tedy ti někteří, co vytvářejí veřejné mínění, poslední pěťák za mongoloidní podobu. Českým snem je genialita ruského mužika....Normalizace nás, některé, poučila, ale zjevně byla přáním většiny. To, že tak celá země byla přesunta metafyzicky za Bajkal, je především z vůle těchto Čechů.

Ostatně ten název "Česko".
07. 05. 2013 | 18:40

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Rosťa navštěvuje polikliniky a rád. Je to jeho celý život.
07. 05. 2013 | 18:41

JuKuk napsal(a):

Al Jouda už zestárl, aktuální témata se váží jen na praotce a Přemyslovce, tedy pokud byli Slovany...jinak o to nestojí.
07. 05. 2013 | 18:43

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

tak Urban už by trestal "popírače"...
hodí se do padesátých let minulého století
07. 05. 2013 | 18:45

Kom napsal(a):

Karl IV.
Jsem rád, že ani Vy nejste výjimkou a současně s pokryteckými humanistickými litaniemi stejně jako tolik dalších obhájců ukřivděných sudeťáků současně spíláte Čechům, jako by byli nějak méněcenní a skutečně patřili za Ural, jak říkal Hitler, první ochránce a zastánce ubohé sudetské menšiny.

Tyto urážlivé žvásty jsou věcně zcela nesprávné, v ČR po Listopadu vládly politické strany běžného pluralitního typu, a ani KSČ v roce 1946, tj. po řadě let teroru těch ubohých Němců, nezískala ani zdaleka takové procento hlasů jako SdP v mírové době při demokratickém hlasování těch vašich sudetských ubožátek. Takže pokud se nim hlásíte a "metafyzicky" přecházíte na jejich stranu, jdete z pluralitní Evropy do masy upocených nácků. Tam také patříte.
07. 05. 2013 | 18:49

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

pane urbane,
budete žalovat u soudu i lidi, kteří schvalují bombardování německých měst spojenci a rudou armádou, při kterem zemřelo tisíce německých civilistů ?
07. 05. 2013 | 18:52

šašek z Jihlavy napsal(a):

Trestat byť sfanatizované a mnohdy provinilé sudetské Němce vydáním do rukou ožralých a sadismem postižených primitivů nebo psychopatů, aby si na nich někde ve sklepě vyzkoušeli svoje "hrdinství a potřebu pomsty" je těžké provinění proti Bohu a zločinem proti lidskosti. Dovedu si představit, jak by se mnozí zdejší nesmiřitelní vlastenci chovali v podobné situaci.
Nevím, jak se zacházelo na Pankráci s K.H.Frankem a dalšími gestapáky, tam bych snad určitou tvrdost pochopil, ale hojit si mindráky na ženách, dětech a starcích mě děsí. Jsme divný národ, když to tolik lidí schvaluje.
07. 05. 2013 | 18:54

Marian napsal(a):

jednotko- těch civilů byly desetitisíce až statisíce-a podíl Američanů a Britů byl nesrovnatelně větší. Ono to vyplývá už z faktu, že Rudá armáda nedisponovala strategickým bombardovacím letectvem.
07. 05. 2013 | 18:58

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

mariam,
rudá armáda měla poměrně dobré dělostřelstvo a katuše. berlín srovnala se zemí především rudá armáda. díky jí za to, stejně jako patří dík každemu spojeneckemu pilotovi, který shazoval bomby na německá města. mě by jenom zajímalo, jestli za to bude pan urban někoho žalovat.
07. 05. 2013 | 19:04

Já zírám napsal(a):

Urbane, jděte s tím laskavě někam.

Nikdo násilnosti během odsunu nepopírá. Někteří akorát zdůrazňují příčinnous souvislost a především nesrovnatelnost násilí, které předcházelo tomu co následovalo při odsunu.

Když už chcete: Trestejme popírače kauzality a zastírače hrozného násilí které bylo důvodem odsunu.
07. 05. 2013 | 19:08

zemedelec napsal(a):

Pane Urban.
Jste schopen napsat,co by následovalo,kdyby byl zvolen prezidentem Schwarzenberg?
Koho dalšího by poslal před Hágský tribunál,koho dalšího by poslal před soud tady atd.Svým blogem jasně ukazujete,co by následovalo a ještě otázka,kolik takových jako Vy,by požadovalo nejen trestat.
07. 05. 2013 | 19:09

Marian napsal(a):

OK, s Berlínem mohu do značné míry souhlasit, i s tím dělostřelectvem a kaťušemi.
A divím se panu Urbanovi, že dosud nepodal na Spojence podnět do Haagu.
07. 05. 2013 | 19:10

Dědeček nevěří svým očím napsal(a):

mb,

"Benešovy" dekrety nemají nic společného se zločiny nacismu a přímo navazují - jsou důsledkem zločinů nacismu. Jestli s Urbanem chcete někoho trestat, žádejte potrestání signatářů Postupimské konference (zejména W.Churchilla), ze které dekrety vzešly.
07. 05. 2013 | 19:14

Ares napsal(a):

„Trestejme popírače násilností při divokém odsunu Němců“

Mám na odsun také nějaký názor. Dvě věci bych si ovšem nikdy nedovil. Tvrdit, že můj názor jsou nezpochybnitelná fakta. A pak zavírat lidi, co to vidí jinak. Problém je, že tohle jsou zrovna dvě věci, co fanatici ve svých zásadách nikdy nemají.

„Česká debata o minulosti je v tomto ohledu pozoruhodná právě mírou politizace, opovrhováním fakty a jejich zamlčováním.“

Proč si zatěžujete svou hlavinku úrovní debaty. S oponenty se přeci nedebatuje, ti se zavírají.
07. 05. 2013 | 19:16

SaM napsal(a):

Když řeknete B musíte říci i A. Kolik osob bylo odsouzeno za popravené nevinné lidi za heydrichiády? A co Ležáky a Lidice? Nebo to nebylo organizované vraždění?
07. 05. 2013 | 19:16

Dědeček napsal(a):

oprava -Benešovy dekrety nemají nic společného se zločiny komunismu a navazuji - jsou důsledkem zločinů nacismu.
07. 05. 2013 | 19:17

racer napsal(a):

Pane Urbane,

nevíte jaký Svátek je zítra ?
07. 05. 2013 | 19:30

Občan napsal(a):

Šťávoide,
československá vláda měla postupovat striktně podle československého práva. Od 9. 5. 1945 a bez slitování.

Sice bychom tu teď měli rozsáhlá pohřební pole a ještě v 70. letech lágry přeplněné odsouzenci na doživotí (protože do vězení by se nevešli ani omylem), ale leccos z té neonacistické sudeťácké bandy by se bývalo nikdy nenarodilo. Vč. Posselta.

Někdy prostě projevy humanity nejsou na místě a sudeťáci (spolu se šťávoidy) jsou toho jasným důkazem.
07. 05. 2013 | 19:33

mb napsal(a):

SaM napsal(a):
Když řeknete B musíte říci i A. Kolik osob bylo odsouzeno za popravené nevinné lidi za heydrichiády? A co Ležáky a Lidice? Nebo to nebylo organizované vraždění?
07. 05. 2013 | 19:16

ale to právě nikdo nezpochybňuje ... zpochybňuje se mechaničnost vraždění ... viz. dnešní just v LN ... že co do obsahu je (pro čechy bohužel) masakr na švedskych šancich srovnatelny ( bohužel ) s lidickým masakrem ...

/starci, děti, ženy ... /

...
07. 05. 2013 | 19:41

mb napsal(a):

my přece nechceme s nacisty soutěžit v tom, že dokážeme být stejné svině ... stejskal (ne)promine ...
07. 05. 2013 | 19:43

Dědeček napsal(a):

mb,

Konrade, být stejné ... s nacisty ani být nelze. Odsun a holocaust potažmo odsun coby důsledek a genocida (příprava nedokončené genocidy) směšovat skutečně nelze. To je jako kdyby jste chtěl hodit do jednoho pytle kapsáře a pedofilního sadistu.
07. 05. 2013 | 19:48

jotKa napsal(a):

autore, marná snaha. existuje zřejmě určitá skupina čtenářů, která je immuní vůči faktům a diskuzi nepotřebující, mající ji jen za příležitost k ritualizovaným útokúm na oponenta. Jsou li anonymmní, jsaou samozřejmě vulgární. Nereagují na stanovisko - nediskutují - jen soustavně opakují stanovisko své. Obsahově nehybní, verbálně agresívní. Jde o publikum stále bizarnějšího Zemana, který karikuje sám sebe a jeho zlovolné lži nadšeně vítají - je jich plný váš blog. Před dobou by na Švédských šancích prokazovali své hrdinství na německých starcích; jsou to titíž, co si v civilu a s plackou stb přišli bouchnout o Palachově týdnu; ti mladí hrdinové s knírky, za zády kordon. Autore, s nimi není diskuze, pro ně nejsou fakta - oni mají svého demoralizovaného komija třetí garnitury na hradě. Věnujjte se něčemu nadějnějšímu, než strkání fakt před čumáky odbojářů po dvanácté.
07. 05. 2013 | 19:48

Marapolak napsal(a):

czy Wy zdajecie sobie sprawę że jesteście uwaązni na całym świecie za skończonych tchórzy, którzy liżą dupy Niemcom i Ruskim.
Współczuję opinii...
07. 05. 2013 | 19:49

Bestia triumphans napsal(a):

mb:
Volal mi Posselt, prej deme na to.
Řepa ještě nedorazil, takže můžeme vykopat nějaké ty mrtvoly z hrobu a vyvolávat nějakou tu nenávist.
Ale opatrně, bude tu coby dup...
:-)
07. 05. 2013 | 19:51

mb napsal(a):

dědečku ... nejsem konrad ... jsem martin :-)) ...

ja nevim no ... pro ty mrtví je to asi prašť jako uhod (byli to civilové proti ozbrojencum/armadě ...)

prostě jsme to nemeli delat ... a kdyz uz jsme to udelali tak jsme to nemeli zatloukat a meli jsme to vysetrit ...

takhle ta povalecna zverstva znamenala mj. přímý skluz k následné nesvobodě ... (komunistické diktatuře) ...

njn, stane se ...
07. 05. 2013 | 19:58

Kala napsal(a):

mb - ale co s tím dál? Vždyť snad žádný soudný člověk nezpochybňuje, že šlo v případě divokého odsunu o zločinné jednání. Kromě prezidentské omluvy na obou stranách - je snad možné vyvolat dnes soudní jednání a jít za konkrétními příklady? Pokud jsme něco zanedbali, nejsme sami - stačí se podívat na probíhající televizní cyklus Komanda smrti. Kolik nepotrestaných zločinů zůstalo v Německu i okolních zemích - anebo kolik padlo směšných trestů. Příklad - za prokázané zavraždění 70 000 převážně židovského obyvatelstva byl v Německu nejprve stanoven trest smrti, později zmírněn na doživotí a nakonec se dotyčný nacista dočkal propuštění po dvanácti letech. Směšné, a to nebyl jeden případ! Zajímalo by mě, zda má pan Urban v Německu nějakého dvojníka či dvojníky, kteří by tak zaťatě šli po věci jako on (kromě S. Wiesenthala).
07. 05. 2013 | 20:01

mb napsal(a):

ještě bych to vylepšil,

kapsáře, kterého pedofilní sadista 6 let znásilňoval a terorizoval

tak je to správně!

myslim že ten příměr kulhá na obě nohy ... vždyť to za ty původní agresory odskákali zas jen ´neviní´ civilové / starci, děti, ženy ...

/ původní agresoři padli či zdrhli mnohem dříve ... /
07. 05. 2013 | 20:09

Dědeček napsal(a):

mb,

"prostě jsme to nemeli delat ..." Já to nedělal, ani mí předci ne? Vy anebo vaši předci ano? Krom toho to dělali lidi (mezi nioma i převlečení wervolfové anebo dokonce sami nacisti) nikoliv (československý) stát - na rozdíl od nacistů, kteří organoizovali programovou genocidu.

"takhle ta povalecna zverstva znamenala mj. přímý skluz k následné nesvobodě ... (komunistické diktatuře)" No to snad ne. Zřejmě trpíte účelovou amnézií. Rozdělení sfér vlivu mezi mocnosti byl důsledek války nacistů a nikoliv nějakého odsunu německé menšiny (koneckonců podobné odsuny se děly i v jiných státech kde nenásledoval komunistický režim).
07. 05. 2013 | 20:14

Čochtan napsal(a):

Kdyby čeští tankisti vyrazili podle plánu k Rýnu, měli by Němci právo zmasakrovat české obyvatele včetně dětí ? Tedy v případě, že by Waršavský pakt prohrál.
07. 05. 2013 | 20:24

Luba napsal(a):

Urban napsal:

"Prosím diskutující, aby se zabývali předloženými fakty"

Pane Urbane,
já ve Vašem textu žádná fakta nevidím. Je to Váš obvyklý mix pravdy a smyšlenek, řádně emotivně opepřený.

Samozřejmě jste neuvedl jediný odkaz na své informační zdroje.
Zřejmě tedy čerpáte z brožurek landsmanšafťáků, a ty je možno považovat za hodnověrné zdroje jen stěží.

Případné zájemce o roli prezidenta Beneše a jeho údajné antiněmectví, o příčiny divokého odsunu a atmosféře v našem hlavním městě v době Pražského povstání a těsně po něm odkazuji na druhé vlákno diskuse pod posledním Bednářem.

Nebo to sem celé přenesu, ať zde zazní slovo skutečného historika, nikoli blábolení nájemného publicisty.
07. 05. 2013 | 20:24

ex-nemo napsal(a):

Ještě pořád se presstitutům platí za rozeštváván Čechů a Němců, zábraně jejich smíření a vyrovnání ?
Nebo je to součást trvajícího protizemanovského odporu ?
V každém případě jediná správná reakce : Ani je neignorovat.
07. 05. 2013 | 20:25

vasja napsal(a):

Proč tu nemá pan mb blog?
Klause Sekala by odprásk, popírače by zavřel, je váženým učitelem..... kdo jinej, když né on?
07. 05. 2013 | 20:26

Sylva Šauerová napsal(a):

Jo, jo, pane Urbane, mohou být rádi, že byli jenom "odsunuti", taky mohli přece dostat trest smrti. Eduard Beneš, ten, který se zasloužil se o stát, by měl dostat (za vylikvidování českých Němců) Nobelovu cenu míru, jak dobře ví jeden z našich nejlepších ústavních právníků. Vyhnání, jemuž se u nás ohleduplně a mírumilovně říká ODSUN, dodnes považuje za správné 42% Čechů a Moravanů, a tzv. Benešovy dekrety, ostudu našeho právního řádu, stále schvaluje 49%.
Čtete, krom Miloslava Bednáře, také Antonína Raška, případně Václava Vlka st., pane Urbane ? A sledujete složení poradního týmu, včetně poradců "neformálních", pana Miloše Zemana ? Nemůže to tedy (zatím) být jiné, jakkoliv se veřejné mínění pomalu, hlemýždím tempem, leč přece, postupně v letech vyvíjí, politikům navzdory.
Nevadí. Jednou budem dál. Podívejte do tváří těch mladých lidí pod pódiem. Ti už na sudeťáky číhající na západní hranici, aby uchvátili NAŠE (!) majetky, neslyší. Na Zemana s Klausem, Vlastenecké fórum či Klub českého pohraničí a potrhlé právníky snažící se zavděčit tu tomu, tu onomu páníčkovi, totiž kašlou.
https://www.youtube.com/watch?v=5FbAVOdA15c&feature=player_detailpage
07. 05. 2013 | 20:26

mb napsal(a):

dědečku ...Já to nedělal, ani mí předci ne? Vy anebo vaši předci ano? ... takhle jednoduše se asi vyvinit nelze ... a právě že to dělal československý stát ... čs. armáda ...( surovčík, smetana, pazúr) ...

ale vono se vo tom moc nepíše ( a nepsalo ) ... takže vám nezazlívám že to nevíte ...

zatím zdravím ...
07. 05. 2013 | 20:27

Ani ryba napsal(a):

Čochtan,

kdyby, byly by v .... ryby. Nečetl jste náhodou o tom, že USA připravovaly již od konce 2.SV humanitární jadernou smršť nad komunistickou říší (včetně Československa?)
07. 05. 2013 | 20:28

Luba napsal(a):

Václav Kural: K současným útokům na prezidenta Beneše

Dnes lze ze strany konzervativních německých politiků i publicistů, zejména ovšem ze Sudetoněmeckého landsmannschaftu (nemluvě již o skupině Wittikobund, přímo navazující na henleinovské a nacistické hnutí v předmnichovské ČSR), jakož i od bavorské vlády v čele s jejím předsedou Stoiberem slyšet ostré ataky na druhého československého prezidenta Edvarda Beneše.

Bylo by ovšem omylem domnívat se, že Beneš je těmito silami napadán teprve nyní. Děje se tak již od vzniku Sudetoněmeckého Landsmannschaftu a je to vlastně jakási pomsta za Benešův podíl na vzniku ČSR v r. 1918 a za Benešovy zásluhy na její obnově po druhé světové válce, a to v podobě ryze národního státu Čechů a Slováků.

V poslední době však tyto ataky, zejména po přijetí zákona, že „Beneš se zasloužil o stát", nabraly dosud nevídanou gradaci. Československý prezident je nazýván „vrahem", „netvorem", „válečným zločincem, který by měl být postaven před mezinárodní soud", atd.

Jaký však byl Benešův poměr k Německu a k sudetoněmecké otázce v ČSR doopravdy? Byl Beneš „němcožroutem", za jakého je označován?

Je pravda, že se svým způsobem role Německa jakožto velmoci v těsném sousedství se slabší ČSR jistým způsobem obával.

Neznamená to však, že na něm viděl jenom zápory. On se naopak snažil Německo vpravit do pozitivní nebo alespoň přijatelné role v poměrech po první světové válce, přestože na ní mělo Německo a Němci takový podíl.

Svědčí o tom kupř. jeho úsilí o začlenění Výmarské republiky do Společnosti národů, v němž šel tak daleko, že německému ministru zahraničí Stresemannovi připustil své místo v její radě. (Stresemann to mimochodem dovedl ocenit, když odmítl podporovat Hodžovu zákulisní intriku „proti našemu příteli Benešovi" koncem dvacátých let.)

Jsou i jiné důkazy, že Beneš i přes své obavy dokázal vůči Výmarskému Německu dělat pozitivní politiku a dovedl toto Německo i historicky ocenit.

Německý historik a politik J. W. Brugel s uznáním cituje jeho výrok na toto téma:

„Není jen Německo Bismarckovo, ale také němectví Herderovo, Lessingovo, Goetheho, Schillerovo, Beethovenovo, Mozartovo, Kantovo a Humboldtovo - je tedy dvojí Německo, a to druhé je velké."

Praktickým důkazem je také prezidentova podpora poskytnutí azylu německým antifašistům v ČSR v třicátých letech.

Další pohled ovšem vnutil Benešovi fakt, že v Německu zvítězil režim Hitlerův s jeho diktaturou, rasovým, protižidovským a protislovanským šovinismem, režim, který se od r. 1937 orientoval na brzkou velkou válku, ...přičemž likvidace ČSR měla být k ní úvodním krokem.

Proti tomu samozřejmě Beneš nemohl nevystupovat. Proto se snažil najít oporu v „někom třetím" (Kvaček), konkrétně ve spojenectví s Francií a SSSR. To Hitlerovi nemohlo vyhovovat, a ten proto Beneše extrémně nenáviděl: Tam stojí on a zde stojím já, vyřvával těsně před Mnichovem.

To, co si předsevzal, se mu také podařilo: „Mnichovem" a březnovou okupací r. 1939 ČSR likvidoval a za půl roku rozpoutal druhou světovou válku.

Beneš tudíž nemohl jinak, než bojovat za obnovu československého státu, a to ... i řešením německé otázky pro existenci nejen ČSR, ale i samotného českého národa přímo klíčové.

To samozřejmě Benešovi - také proto byl aktivním aktérem vítězných Spojenců - vyneslo další dávku německé nenávisti, jejíž reminiscence se podílejí na současném vyvrcholení ataků německo-bavorských konzervativních kruhů v čele se Sudetoněmeckým Landsmannschaftem proti němu.

Historická zkušenost Mnichova, války a okupace tedy prokázala, že řešení německé problematiky je pro Československo a Čechy životní podmínkou.

A že zvláštní místo přitom zaujímá otázka sudetoněmecká; právě využití aktivit Henleinova hnutí i sudetoněmeckých ortodoxních nacistických skupin (Aufbruch, Bereitschaft apod.) jako páté kolony poslouživší k izolaci ČSR od jejích západních spojenců a k rozbití republiky zevnitř bylo zásadní podmínkou Hitlerova úspěchu v kauze Československo.

A ten, jak známo, umožnil Hitlerovi vrhnout se do druhé světové války - této nejhrůznější události v dosavadních dějinách lidstva - a nastolit téměř v celé Evropě krutý okupační režim vedoucí až k vyhlazování celých skupin obyvatelstva.

Pokračování ...
07. 05. 2013 | 20:30

Luba napsal(a):

...

To vše dokládá závažnost německé a sudetoněmecké problematiky pro Evropu vůbec a pro Československo zvláště.

Beneš jakožto lídr české politiky a exilový prezident ji proto nemohl nějakým způsobem neřešit. Po válce se k této roli také přihlásil. Byl to svým způsobem zčásti poplatek dobové politické konjunktuře (které ovšem podléhal tehdy každý politik) a ovšem i obecné vyjádření daného stavu, k němuž patřilo i uskutečnění všeobecného transferu sudetských Němců.

Jeho integrální téměř všeobsahující rozsah však Benešovou koncepcí dlouho nebyl. Jaká tedy tato koncepce ve skutečnosti byla?

To se začasté neví, neboť se to úmyslně přechází, nebo i přímo překrucuje. Pokusme se tedy tuto věc - ač v naší i německé historické literatuře osvětlena byla - bez euforického osočování nebo i glorifikace stručně vysvětlit.

Za základ Benešovy koncepce lze považovat prezidentův zoufalý pokus ze září 1938, tzv. pátý plán, t. j. poselství poslané do Francie přes sociálně demokratického politika J. Nečase.

V něm - v předtuše toho, co republice hrozí a co se také „Mnichovem" potvrdilo - nabídl zoufalý prezident určité územní odstupy ve prospěch Německa.

Ovšem ne v rozsahu mnichovském a pomnichovském, ale v rozsahu, který by ještě umožnil existenci československého státu, byť i v okleštěné podobě. Bylo to území, o němž Beneš později, za války bude mluvit jako o „území, které bychom ještě odstoupit mohli" a které leželo před linií hlavních československých opevnění.

Tato idea navazovala na starší projekty (Grégrův z konce 19. století, Bechyňův z doby vzniku ČSR i na Masarykovy a Benešovy úvahy kolem Saint-Germainské mírové konference) a týkala se přesně nespecifikované rozlohy.

Beneš ji totiž charakterizoval slovy: „já sám nevím, ale asi 4-6000 km2, v té věci se nevázat". S tímto územím by kompenzačně mělo odejít do Německa 1,5-2 milióny Němců, zbylí, zejména demokraté, socialisté a Židé by mohli do zbývající ČSR odejít pomocí vnitřního transferu, Němci z vnitrozemských enkláv v rámci uvedeného transferu vnějšího.

Na tento projekt navazoval pak Beneš i za tzv. druhé republiky, jak to známe z poselství přivezeného tehdy domů poslem vznikajícího Politického ústředí dr. J. Drábkem.

Sestávalo z obou uvedených již složek, tj. zmíněného transferu a odstupu určitého území na Moravě a ve Slezsku až po linii Králický Sněžník-Šumperk-Krnov (které by odstranilo kriticky úzké „moravské hrdlo"), frýdlantského, šluknovského a chebského výběžku, jakož i pásu pod Krušnými Horami (až po čáru Tachov-Kadaň-Vejprty), severní části Ústecka a Liberecka.
Na jihu pak mělo jít o německé jazykové enklávy kolem Kaplice, Nové Bystřice a Mikulova.

Podobným způsobem se zhruba od roku 1940 nesly i analýzy odborného zázemí britské diplomacie (tzv. Chatham House - Královský institut pro zahraniční politiku), která při hledání modelu schopného nahradit neúspěšný versailleský koncept ochrany menšin a zajistit mír ve středovýchodní Evropě došla až k transferu těchto menšin.

(K tomu se v průběhu války přikloní i USA a SSSR, i když ten bude mít ve hře i zájem na ideologickém podezdění „blízkého pohraničí" budoucího sovětského impéria.)

Právě popsaná Benešova koncepce bude s určitými dílčími posuny ve smyslu redukce odstupového území platná až do léta 1940, kdy prezident učiní významný pokus o její revizi (o němž bude řeč dále); po květnu 1941 se k ní Beneš v jádru opět vrátí, aby ji (v podstatě po Lidicích) nahradil projektem odsunu na principu viny.

Na tomto místě je proto nutno upozornit právě na koncepci mezi létem 1940 a květnem 1941, kterou bude nutno podrobněji popsat, neboť, ač zásadní a publikovaná, není vůbec brána na vědomí nebo se aspoň dost nezdůrazňuje.

Z těchto důvodů, jakož i s ohledem na mezinárodní průchodnost řešení sudetoněmecké otázky (na něž naléhala britská politika) Beneš do svého uvedeného pojetí vsunul i přijetí šesti sudetoněmeckých exilových politiků do vznikající Státní rady - což byla nacistickou okupací domova vynucená exilová náhražka za parlament.

Přitom hlava sudetoněmecké odbojové reprezentace, sociální demokrat Wenzel Jaksch, měl mít v radě funkci místopředsedy.

To dotvrzuje i další Benešovu snahu o nalezení vhodné formy, jak se dohodnout s protihitlerovskou sudetoněmeckou politikou. Je pravděpodobné, že jistý impulz k novému Benešovu pojetí vzešel i z Jakschovy strany.

Pokračování ...
07. 05. 2013 | 20:30

Luba napsal(a):

...

Ten totiž Benešovi v březnu 1940 poslal rezoluci z konference své exilové organizace, která původní Jakschovu koncepci (t. j. vytvoření středoevropské konfederace na půdorysu tehdejší Hitlerovy anexe) odstavila do pozadí a preferovala možnost obnovy ČSR, byť federalizované a s autonomním postavením sudetských Němců.

Přitom vložil do průvodního dopisu tezi, že konference „chce posloužit opravdovým zájmům českého národa, který natrvalo nemůže žít v napětí nebo v nesváru s německým prostředím".

Beneš, myslící zřejmě podobně, odepsal ještě téhož dne (!), a to souhlasně; nabídl rozhovory a v návaznosti na svou teorii o potřebě národnostní homogenizace poválečné střední Evropy začal nejspíš někdy v létě 1940 formovat právě zmíněnou novou koncepci řešení sudetoněmecké problematiky, jež - jak vzkázal do vlasti- „nesmí být určena pocity odplaty a nenávisti" (byť i oprávněnými), ale „trvalými zájmy národa a státu".

Toto klíčové pojetí pak Beneš propracoval v memorandu „Mírové cíle Československa", dokončeném 4. února 1940. V něm už formuloval podněty nadhozené v listopadovém radiogramu pro domácí odbojovou ústřednu ÚVOD (Ústřední vedení odboje domácího) systematicky.

Na rozdíl od memoranda polské exilové vlády z 20. listopadu 1940 memorandum Benešovo nepožadovalo žádné německé území. Nepožadovalo ani rozčlenění Německa. Jeho principy lze stručně shrnout asi takto:

1/ Mnichov a 15. březen 1939 znamenaly sice konec ČSR, ovšem jen díky brutálnímu nátlaku zvnějšku. Proto nelze takovýto její zánik považovat za právoplatný, takže právní kontinuita ČSR trvá.

2/ Vynucená byla i změna hranic, která nadto proběhla neústavně, bez souhlasu parlamentu. Proto československá exilová vláda trvá na restituci celého předmnichovského území ČSR; je však ochotna hranice tu a tam poopravit - ne však ve smyslu mnichovského diktátu, neboť jím vnucená hranice životaschopnost CSR neumožňovala.

3/ Proto bude po válce

a/ stanovena jednak jakási vnitřní, „etnografická" hranice pro stát a československý životní prostor nezbytná, hranice vojensky hájitelná a ekonomicky, komunikačně i kulturně dostatečná,

b/ mezi ní a historickou hranicí ČSR „vznikne pak území Čech a Moravy skutečně převážně německé". Na tomto území, jež bude z přirozených důvodů ekonomicky tíhnout k československému státu, „bude pro německé obyvatelstvo zaveden určitý režim národní svobody (lokální autonomie, kantony, nějaký druh federalismu)... To znamená, že Němci a Češi pak mohou v rámci republiky definitivně vyřídit své národnostní spory".

4/ Tato úprava a změna československé státnosti bude požadovat přemístění obyvatelstva českého a německého v Čechách a na Moravě, tj. německého z českého vnitrozemí do pohraničních německých žup a českého z nich do vnitrozemí.

Tím by pokud možno zmizely smíšené kraje a vznikla by národnostně homogenní území, v jejichž rámci by prakticky zanikly jinonárodní menšiny a s nimi i menšinová práva - podobně jako tomu je i ve Švýcarsku. Dobrovolné stěhování z vnitrozemí do pohraničních žup a naopak by ovšem i po popsané úpravě bylo možné.

5/ Pokud se týče eventuálních dílčích korektur historické hranice uvedených v bodě 2, měl Beneš na mysli - aniž by pro to nějak plédoval, výměnu území v části západních a severních Čech za určité partie Horního Slezska, které by umožnily odstranit pro ČSR riskantně úzké německé hrdlo na severní Moravě.

V Memorandu uvedené principy (které by mimochodem umožnily uskutečnit nemalou část tradičních německých představ o sudetoněmeckém „uzavřeném jazykovém území"), v nichž není nic o kolektivní vině, pouze se vyjadřuje zájem na dílčím zmenšení počtu Němců, zřejmě díky potrestání a vypovězení válečných a okupačních viníků pojímal Beneš nejen jako řešení pro poválečnou ČSR.

Navrhoval je i pro další země zatížené menšinovým problémem, s tím, že by pro ně bylo třeba zajistit dostatek finančního zabezpečení a podložit je „nutnými státními a mezinárodními opatřeními finančními a hospodářskými, takže by přesuny ztratily většinu svých ostrostí a nevýhod a mohly by se stát základnou smírného a definitivního vyřízení jednoho z nejtěžších problémů dnešní Evropy".

V případě ČSR by věc mohla jít tak daleko, že tři německé mimo hranici hlavních opevnění ležící župy se mohly eventuálně i odtrhnout, neboť by ležely mimo linii hlavních opevnění a jejich secese by neznemožňovala další existenci ČSR tak, jak to činila hranice „mnichovská".

Pokračování ...
07. 05. 2013 | 20:31

Dědeček napsal(a):

S.Šauerová,

čeští Němci byli "vylikvidováni"? To znamená něco jako nacistický holocaust?
07. 05. 2013 | 20:31

Luba napsal(a):

...

Řešení dle memoranda Mírové cíle Československa nebylo tedy „němcožroutské" a představuje koncept, který byl Benešovi niterně i z ohledu na mezinárodní politiku nejbližší; jsou tedy bavorské a landsmannschaftovské, jakož i - bohužel - některé české pokřiky o Benešovi jako o „krvavém vrahovi" oprávněné?

Záporná odpověď je tu snad dost jasná!

Jiná věc je, že Beneš svůj projekt, vyvíjený mezi létem 1940 a květnem 1941, neudržel.

Příčinou jeho neúspěchu byl rozhodný odpor odbojového domova i veřejnosti, odmítavý postoj předních představitelů londýnského exilu, do jisté míry i nedostatečný zájem anglických představitelů, jakož i dost chladný postoj Jakschův.

U všech těchto příčin je ovšem nutno hledat společného jmenovatele a hybatele - „německou" (ne už jen „nacistickou") válku a krutý okupační teror.

V rozsahu této stati nelze roli těchto příčin dokládat s patřičnými podrobnostmi. Přesto uveďme aspoň některé doklady:

Z toho, co uvádí nejlepší znalec dokumentů o jednání Beneše s britskými vládními exponenty Detlef Brandes, ti byli novým Benešovým projektem spíše udiveni než nadšeni.

Jaksch v téže době plédoval sice už pro obnovu ČSR, ovšem federativní a opět mluvil i o jiné modalitě - větší federaci středoevropské. Ministři Benešovy vlády, Feierabend, Slávik, zejména pak Ingr a Ripka a v jistém smyslu i Stránský řešení podle Mírových cílů zásadně odmítli.

Vojáci dokonce vyhrožovali hromadným odchodem ze zahraniční armády a vyslanec Černý připravil řešení extrémně radikalistické.

Nejzávažnější odmítnutí však přišlo radiotelegrafickou cestou z domova: představitelé Politického ústředí Krajina a Bořek-Dohalský nejenže odmítali, ale i varovali, že Beneš by mohl být (opět jako před válkou!) doma označován za germanofila a že by mohl být dokonce ohrožen i jeho návrat do vlasti.

Balabán z vojenské Obrany národa zase volal po tom, aby „ty tři vámi vymyšlený a zatracený župy, pro něž by vás zde nejraději roztrhali, byly vyřízeny někde u Berlína... Nashledanou v ČSR... bez žup!"

Tváří v tvář této masivní nepodpoře nebo přímo odmítnutí tedy Beneš od svého projektu ustoupil a v podstatě se vrátil k svému duálnímu řešení původnímu, tj. k územním odstupům a kompenzačnímu transferu.

Nerezignoval však úplně. V prosinci 1941 ještě ohlásil svůj trvající zájem na vstupu sudetoněmeckého exilu do Státní rady a i jinak lavíroval. Na jedné straně připustil, že odboj (domácí i zahraniční) by měl mít dvě varianty, maximální, ale i minimální - tu pro případ, že by ona maximální neprošla.

Přikývnutí maximální variantě ÚVODu včetně toho, že se opatření proti Němcům mají odehrát v rámci potrestání viníků a restituce válečných škod však vzápětí kompenzoval favorizováním optimálnosti varianty minimální jako té, která má mezinárodně větší naději na uskutečnění.

Jejím jádrem mělo být vysídlení asi jednoho milionu Němců na právě uvedené bázi a snesitelné hraniční ústupky. I nadále se tedy ještě držel své starší teze, že zničit nebo vyhnat 3 miliony Němců, „jak si to někteří doma naivně představují", je nemožné a že by uvítal jiné řešení.

To tedy bylo Benešovo pojetí doslova v předvečer příchodu SS- Gruppenführera R. Heydricha do Prahy na post tzv. zastupujícího říšského protektora, který znamenal nástup krajně radikalistické protičeské okupační politiky.

Roli tohoto faktoru je třeba několikrát podtrhnout, jednak proto, že působil už od „Mnichova" a 15. března 1939, jednak proto, že se v polemikách kolem odsunu - vyhnání podceňuje nebo i úmyslně zamlčuje.

Ve skutečnosti právě ona byla kmotrou zrodu českého, zejména domácího naléhání na řešení sudetoněmecké otázky formou radikálního transferu; nyní, za Heydricha a po něm, však nabyla kvalitativně nové tvářnosti a opačně sehrála i novou, český radikalismus o to více stimulující roli.

Heydrichem vyhlášené stanné právo připravilo Čechům okolo 500 poprav, tisíce zatčených, krutý teror ve vězeních gestapa, ubíjení dalších Čechů v koncentračních táborech, degradování tzv. protektorátní autonomie na pouhý výkonný orgán „správy z pověření říše" (po dosazení Němce W. Bertsche musela protektorátní vláda dokonce na svých schůzích mluvit německy!), jakož i přípravu likvidace Čechů jako národa, byť s ohledem na potřebu nerozrušit německý válečně ekonomický potenciál zatím odkládanou na dobu po vítězné německé válce.

Pokračování ...
07. 05. 2013 | 20:32

Luba napsal(a):

...

Heydrichovské řádění na jedné straně decimovalo odboj a zastrašovalo, na druhé straně však vyvolávalo v české mysli o to větší nenávist.

Propast mezi Čechy a Němci se dále prohloubila. Výrazem toho bylo na jaře 1942 i opětné obnovování odboje, na které Heydrich hodlal odpovědět novou vlnou teroru.

To přirozeně nemohlo nemít vliv i na český koncept řešení německé a speciálně sudetoněmecké otázky, tj. konkrétně na rozsah vysídlení.

I Jaksch nyní konstatoval, že vývoj spěje „ke krvavému konfliktu Čechů a sudetských Němců". Mezi oběma „panuje fakticky válečný stav. Češi jsou utlačováni a jsou to právě sudetští Němci, kdo se na útlaku podílejí".

To ovlivnilo i Beneše; ten se na jedné straně i nyní stále ještě držel konceptu odstup území + transfer, který měl zasáhnout asi 1,5 milionu sudetských Němců v organizované formě, jakož i útěk několika set dalších (hlavně viníků), takže by v republice zůstal asi 1 milion Němců.

Část by se asi asimilovala, s ostatními by se mělo zacházet „velmi liberálně". To byl jistě určitý radikalizační posun, ten rozhodující však přinesla až tzv. heydrichiáda, tj. teror po atentátu na Heydricha a po tyranově smrti.

Tato vrcholná vlna teroru, v níž - započítají-li se noví v „normálních" koncentrácích popravení odbojáři i Židé za trest transportovaní do vyhlazovacích táborů - šlo už asi o 5000 obětí - která českou nenávist nejen k nacistům, ale k Němcům vůbec dovršila.

Navíc z toho všeho jako memento mori čnělo vyvraždění a zničení Lidic a Ležáků Berlínem k tomu všemu prezentované jako řádná součást německého právního řádu!

Nyní už Beneš zaujal rozhořčené a nesmiřitelné stanovisko, od něhož vedla k tzv. integrálnímu odsunu sudetských Němců, tedy k takovému, jaký se po válce uskuteční.

Těsně po atentátu a po prvních německých represáliích za něj řekl Jakschovi:

„Vše bude rozhodovat nenávist proti Němcům, pocit spravedlivé odplaty a mnohdy i bezohledné msty... Budu rád, když to bude mírné a když bude rychle spolupráce, ale nedělám si iluzí a chci být připraven i na eventualitu opačnou."

Zprvu sice opakoval svou tezi, že „... tři miliony Němců nelze přesídlit, a že tudíž budeme zase Němce mít, i když jich bude zřetelně méně", ale rasantně začal jít hlavně za tím, aby dosáhl souhlasu velkých spojenců s velkým transferem a s revokací „Mnichova".

A pod dojmem světa z teroru za heydrichiády a z osudu Lidic začal mít úspěchy.

6. července 1942 vyslovil britský kabinet souhlas jak s prohlášením o „Mnichovu" (podle něhož Německo tuto dohodu pošlapalo, takže vláda Jeho Veličenstva se v tomto ohledu pokládá za zproštěnu jakýchkoli závazků), tak s principem transferu.

Když pak Jaksch proti tomu protestoval, svou pozici si pohoršil, zvláště když Beneš Edenovi předestřel Jakschovo pojetí federace s německou převahou podle jeho brožury Co přijde po Hitlerovi.

Po uvedeném souhlasu britské vlády s principem transferu dosáhl Beneš během roku 1943 stejného úspěchu i u amerického prezidenta Roosevelta (v květnu - červnu) a u Stalina (nejdříve - snad před¬běžně - 5. června).

Pokud jde o druhý problém, o rozsah transferu, dohody s USA a SSSR však zatím ještě nedosáhl. O tom, jakým směrem se nyní, po popsaných německých brutalitách, asi bude chtít ubírat, svědčí Benešův výrok - snad pokusná „vlaštovka" - že má jít přibližně o tři miliony sudetských Němců (i když jindy mluvil také jen o dvou milionech).

Rozsah transferu a vůbec podoba řešení sudetoněmecké otázky podle představ exilové vlády však byly nyní konkretizovány v tzv. „desetibodovém zápise", s nímž se Beneš zřejmě (až na to, že stále ještě udržoval ve hře možnost pohraničních odstupů) ztotožnil, neboť ho předložil při svém prosincovém jednání v Moskvě Stalinovi a Molotovovi.

V tomto zápise-memorandu se už stanovilo, že obnovená ČSR bude státem už jen Čechů a Slováků s přidruženým autonomním statutem Podkarpatské Ukrajiny.

Aby se tak stalo, měli do pěti let - hlavně však do dvou - opustit území ČSR „všichni ti", které vláda k tomu vyzve, přičemž z jejich majetku mají být odškodněny československé nároky na reparace za válečné škody.

Tato neurčitá, eufemistická formule se jasně vztahovala na Němce a zčásti i na Maďary. Němci, kteří v ČSR zůstanou, budou mít demokratická občanská práva, ale ne už práva menšinová. Výjimkou mohly být německé obecné školy pro první generaci dětí.

Pokračování ...
07. 05. 2013 | 20:32

Luba napsal(a):

...

Každá obec však měla mít nejméně 67 % obyvatel české, slovenské nebo karpatoukrajinské národnosti. Jazyk státních, zemských a župních úřadů měl být jen „československý".

Potrestány měly být „určité kategorie občanů německé národnosti", příslušníci gestapa, SS, německé policie, funkcionáři SdP, jakož i němečtí frontoví vojáci i různí intelektuálové a úředníci, kteří se zjevně přidali k okupačnímu režimu, neprokáží-li svou „revoluční protiněmeckou činnost".

Tímto memorandem se již Beneš přesunul na platformu vyžadovanou radikálním domovem i částí radikálů z londýnské amigrace.

Dokazuje to fakt, že v memorandu nebylo pamatováno na výjimky pro sudetské Němce, kteří byli také obětmi nacistického režimu nebo kteří proti němu aktivně bojovali.

Po jednání se Stalinem v prosinci 1943 se Benešovi podařilo převést na předloženou transferovou platformu i moskevské vedení KSČ. To se totiž až dosud řídilo linií Exekutivy Kominterny z 5. ledna 1943, podle níž osud sudetských Němců měl odviset od toho, zda se vzchopí k závažnému odporu proti Hitlerovi, nebo zda mu zůstanou věrni.

Po výsledcích jednání Beneše se Stalinem však Gottwald v podstatě přijal transferovou platformu Benešovu, vymiňoval si ovšem výjimky právě pro sudetoněmecké antifašisty - což Beneš neodmítl.

Po souhrnu z úspěšného jednání s velkou spojeneckou trojkou předložila exilová vláda své pojetí spojenecké poradní komisi v memorandech z 24. srpna a 23. listopadu 1944.

Podoba transferu byla podrobně charakterizována ve druhém ze zmíněných memorand:

ČSR si může vzhledem k své bezpečnosti po válce ponechat nanejvýš 800 000 sudetských Němců z celkového počtu 3 200 000 podle sčítání z roku 1930. Po předpokládaném útěku viníků a válečných ztrátách připadne pro válečný odsun asi 1 600 000 sudetských Němců.

Zbylí neměli být občansky diskriminováni, neměli však také jako celek dostat obnovená menšinová práva. Mohly však být připuštěny výjimky pro starší lidi při jednání s úřady v mateřském jazyce a pro vyučování první generace dětí v německých základních školách.

Vedle toho Československo slibovalo, že se přizpůsobí eventuálním závazkům evropských států vůči rasovým, náboženským či jazykovým menšinám.

Celkově tedy znamenalo toto memorandum prosazení radikální linie pro řešení sudetoněmecké otázky, i když ne tak zuřivě extremistické jako některé projekty vojáků z domácího i londýnského odboje (Obrana národa, pplk. Kalia, vyslanec Černý apod.).

Převaha radikálně nacionální motivace je v něm přesto zřejmá, zatímco motivace antifašistická, významná v prvním období okupace, je, i když ne snad zcela vymýcena, přece jen odsunuta na druhou kolej, po níž ji „posunovala" už jen část odbojové levice.

Beneš se k této radikálně vlastenecké či nacionální orientaci přiklonil, ne však v takové vulgární podobě, jak je mu jeho německými i českými odpůrci přisuzováno.

Ti své osočování dokládají mimo jiné zejména termínem „vylikvidování německého problému" a údajným Benešovým tvrzením o potřebě pobít revolučním způsobem co nejvíce Němců.

Obojí - jedno méně, druhé více - je ovšem demagogické.

Termín „vylikvidovat" je u Beneše (podobně jako v jiném případě třeba i u Masaryka) jakýmsi zvykovým pozůstatkem obratu užívaného v úřední češtině za Rakouska ve významu vyřešit.

V novodobé češtině je relikvií stejně jako koncovka -ti v infinitivu nebo gentiv záporový.

Rozhodně nevyjadřuje to, co se mu podsouvá, zuřivou nenávist prahnoucí po fyzickém vyhubení Němců. Benešovi šlo o likvidaci politického nebezpečí pro existenci ČSR, což byla ve své době oprávněná snaha.

Pokračování ...
07. 05. 2013 | 20:33

Luba napsal(a):

...

Druhé tvrzení o Benešově „němcožroutství" je závažnější.
Opírá se o formulaci v prezidentově vzkazu do vlasti, který 16. června 1944 tlumočil radiotelegraficky R Drtina.

Beneš v něm však nemluvil o potřebě revoluční akcí vyhnat, nebo dokonce pobít „co nejvíce Němců", ale o potřebě, „aby co nejvíce všech vinných nacistů od nás uteklo ze strachu před občanskou revoltou proti nim v prvních dnech revoluce a aby co nejvíce těch, kteří budou klásti odpor, bylo v revoluci pobito..."

Mezi Wahrheit a Dichtung je tedy důležitý rozdíl.

Ostatně, kdo zuřivě bojoval proti Čechům v jejich národním povstání? Nebyli to snad viníci z SS, gestapa či armády?
A nebyli to snad především mladí nacisté?

Beneš, jakkoli podobu odsunu, vlastně způsob odstranění vnitřní německé hrozby pro existenci ČSR, patronizoval v té podobě, jaká vešla do citovaného memoranda, vázal jej nesouhlas velkých Spojenců, jejichž rozhodování na bázi důsledků bezpodmínečné kapitulace Německa bude představovat základ příslušného oddílu poválečného mezinárodního práva.

Bez něho by se byl Beneš transfer pravděpodobně realizovat neodvážil z obavy před možnými důsledky. Hledal by nejspíš znovu řešení mezinárodně schválené.

Nelze také zapomínat na to, že praktické provádění německého vysídlení v revoluční podobě přesáhlo i rámec vymezený v memorandu pro Spojence, a to co do rozsahu i co do drastičnosti forem tzv. divokého odsunu v jeho revoluční fázi, kdy nejednou k brutálnímu jednání vůči odsunovaným Němcům bohužel docházelo.

A proti tomu Beneš jako hlava státu i jako jeden z mála politiků dokázal zvednout hlas, jak ještě na závěr uvedeme.

I při konstatování popsané převahy nacionální radikalizace řešení sudetoněmeckého nebezpečí pro existenci ČSR nelze bagatelizovat.

Vzhledem k tomu nelze ani rezignovat na analýzu příčin takovéhoto výsledku, který bez jejich osvětlení nelze správně pochopit. To ostatně bude po letech konstatovat česko-německá deklarace z r. 1997 i německý prezident (seriózní konzervativec) Roman Herzog, když v Praze 29. dubna 1997 řekne:

„Mě neovládá pocit kolektivní viny, když myslím na ony roky (války a okupace)... Ovládá mě však pocit studu a rozčilení nad křivdami a utrpením, které bylo v oné době milionům lidí způsobeno Němci a především mne ovládá pocit smutku nad obětmi této zločinné a nesmyslné politiky..." A tak „litujeme utrpení a křivd, jež byly způsobeny českému lidu a jsme si vědomi, že teprve tato politika násilí a zločinu připravila půdu pro následný útěk a vyhnání" (rozuměj Němců).

V tomto ohodnocení příčin a následků (jež bylo příznačné pro německou národní sebekritiku v šedesátých letech, jemuž se však německé vysídlenecké organizace v čele se Sudetským krajanským sdružením a premiérem Stoiberem stále a „upřímně" vyhýbají, jako by dějiny začínaly až květnem 1945, je klíč i k pochopení Benešova posunu směrem, který jsem se v této stati pokusil popsat.

Opakujme, že sudetoněmecké, Henleinem vedené hnutí ohlásilo v listopadu 1937 Hitlerovi svou vůli stát se faktorem říšskoněmecké politiky, nabídlo mu ovládnutí českomoravského prostoru a stalo se tak - jako vždy, podotýkám i teď, že to neplatí o sudetoněmeckých demokratech a antifašistech! - jeho „pátou kolonou"!

V této roli pak spolupůsobilo jako významný a aktivní subjekt rozbití a okupace ČSR, která „vůdci" otevřela dveře k rozpoutání hrůz druhé světové války a nacistické okupace skoro celé Evropy.

Jejich stupňování pak v průběhu války vedlo k tomu, že se Hitlerovi protivníci, velcí i malí, rychle zbavovali víry v německou revoluci a že s tím odcházela i víra v německý antifašismus, takže se jejich pojetí války všeobecně i u nás změnilo z „antihitlerovského" na „antiněmecké".

K tomu se posléze připojila i další skutečnost, která se zohledňuje už méně, kterou je však nutno právě v souvislosti s českými zeměmi vážně připomínat.

Dalo by se totiž soudit, že tváří v tvář své už jasné porážce by se měla německá politika vůči Čechům mírnit a snažit se najít s nimi nějaký modus vivendi.

Pravdou je však pravý opak.

Pokračování ...
07. 05. 2013 | 20:34

Luba napsal(a):

...

Karl Herrmann Frank na postu pána tzv. Protektorátu (a kovaný sudetský Němec) hrůzovládu poheydrichovské éry udržoval „až do hořkého konce" a ještě ji místy i stupňoval.

Jak sám řekl, provádělo se v jeho éře měsíčně až sto poprav a přes obmyslnou hru s neškodným vyžitím Čechů ve folklóru či sportu docházelo i k dalším formám teroru a ponižování Čechů, aniž by se odvolávala jejich konečná národní likvidace.

A jaksi navíc k tomu přibyla i další sudba - skutečnost, že přes české země probíhalo dokončení ŠOA, tj. vyhubení Židů.

Během krutých lednových mrazů roku 1945 totiž oddíly SS vyklízely na ústupu před Rudou armádou východní koncentrační tábory a především tábor nejhrůznější - Osvětim. A tak vyhnaly asi 60 000 jejich vězňů na pěší pochody i do vlakových transportů smrti, v nichž lidé trpěli a umírali ještě bolestněji - mrazem, hladem, žízní, kulkou, pažbou či prostě ranou klackem - než v koncentrácích samotných.

K dovršení zla se k tomu přidalo i stejné martyrium dalších desetitisíců válečných, hlavně sovětských zajatců.

To vše se odehrávalo, resp. končilo v českých zemích, před očima vyděšeného domácího obyvatelstva, které, ač se snažilo ubožákům všemožně pomáhat, zabránit celé té hrůze nemohlo, zato však podléhalo nové a hlubší protiněmecké nenávisti, přiživované krutými německými represáliemi a otřesným pohledem na bestiálně týrané vězně.

Pro představu aspoň jeden obraz z oněch úděsných dnů těsně před příchodem svobody podle vzpomínky očité svědkyně B. Lukešové z Nové Role u Karlových Varů:

„Naproti vagonům, kde jsme byli zavřeni my, transportovaní vězňové z továrny »Bohemia«, byl rozložen tábor jakýchsi podivných a v prvním okamžiku podivně znetvořených, lidem nepodobných tvorů, kteří se váleli na holé zemi v blátě a sněhu.

Jen pomalu jsme se dozvídali, že to jsou vězňové z jakýchsi narychlo evakuovaných koncentračních táborů, kteří jsou již několik týdnů na pochodu smrti... Nepokouším se popsat, a myslím, že nikdo na světě by nedovedl vylíčit, jak vypadaly zbytky těchto, také kdysi lidí."

Také tyto „hořké konce" je nutno mít na paměti, chceme- li pochopit vývoj, oprávněnost a logiku posunů od antifašistického k antiněmeckému poměru vůči válce, okupaci a Němcům - ve světě, v českém národě - a i v mysli a politice Benešově.

Dnes se na celý komplex příčin, provedení i důsledků transferu jistě nemůžeme dívat i bez vlastního sebekritického politování, ale ani bez přitakání k závěrečnému soudu dnes nežijícího politika a historika J.W.Brugela, že „hrobník sudetských Němců se jmenuje Adolf Hitler".

K Benešově obhajobě před bezbřehými útoky z řad vysídlených Němců i jejich českých přitakávačů však musíme dodat i fakt, že on proti vyústění odplaty za české národní utrpení do podoby extrémů, ba i zločinů z éry revolučního „divokého odsunu" dovedl vystoupit.

Nejen v politickém zákulisí, ale i veřejně, když ve svém projevu v Mělníku 14. října 1945 řekl:

„I když naši Němci do říše odejít musí, musí být celý náš postup ve věci jejich odsunu... lidsky slušný, správný, morálně odůvodnitelný... Ani zde náš národ svou pověst demokratického a lidsky důstojného režimu nesmí ničím potřísnit... Všechny podřízené orgány, které se proti tomu prohřeší, budou velmi rozhodně volány k pořádku.

Vláda v žádném případě nedovolí, aby dobrá pověst republiky byla ničena nezodpovědnými živly... Československý lid byl a je celou svou podstatou a s nejrozhodnější přísností proti všemu, co připomíná nacism."

Česko-německá deklarace z roku 1997 omluvou i české strany za excesy divokého odsunu na toto stanovisko vlastně navázala; konstatovala ovšem, že k objektivnímu posouzení patří i příčinná souvislost mezi zločiny nacismu a na ně teprve navazující odvetou české strany (byť ta zdaleka nedosáhla úrovně prohřešení strany německé).

Deklarace také správně vyzvedává nutnost hledat pozitivní česko- německé soužití v budoucnosti a nepreferovat rány minulosti.

Přetrvávající, ba i stupňované útoky z Mnichova však nutí, aby i minulost byla brána na vědomí, a to se snahou o objektivitu poznání - k němuž by měl sloužit i tento výklad o skutečné roli prezidenta Beneše při řešení sudetoněmeckého problému za německé okupace a druhé světové války.

Zdroj:
Kural, V. (2004, 16. listopad). K současným útokům na prezidenta Beneše / Přísně tajné!, č. 6, str. 126-142.
07. 05. 2013 | 20:35

Bestia triumphans napsal(a):

ex-nemo:
Na blogu pana Lipolda se stejnou tématikou jste napsal toto:
..."Pravdu máte, že nás pamětníky té doby sotva přesvědčíte, že jsme tehdy vlastníma očima viděli a na vlastní uši slyšeli všechno špatně zatím co vy kdo o tom víte z druhé či páté ruky to víte správně...."

?
Šlo o události v letech 1938 a dříve.
Kolik Vám tehdy bylo let, že jste "pamětník"?
Odpovíte?
:-)
07. 05. 2013 | 20:40

Ryuzaki napsal(a):

Nikdo nepopírá, že během odsunu a během války celkově zemřelo mnoho nevinných lidí. Je ovšem potřeba připomenout, na čí straně se stala počáteční příčina válečného konfliktu. Je také potřeba zdůraznit, že ač se mnozí snaží zdůraznit opak, zabíjení Němců nebylo organizované českým státem, nebylo odsouhlasené ve svobodných volbách (jako vraždění židů německou stranou) a že bylo dílem způsobeno právě okupaci českého území sovětskými vojsky.
Osobně cítím lítost nad mrtvými, kteří zemřeli během druhé světové války, ale zdráhám se je přičíst na vrub českému národu. Ano, mnoho Němců umřelo a umřelo právě proto, že česká policie a vůbec česká justice byla v naprosto zdevastovaném stavu a nebylo reálné očekávat, že policie bude chránit Němce, kteří zrovna nebyli "v kurzu" (z pochopitelných důvodů.
Co mě ovšem zaráží na článku nejvíc je fakt, že autor se ohání demokracií jako farář křížek a sám přitom demokracii popírá. Demokracie je založena na projevování svobodného názoru a to zejména v oblastech, které jsou společensky kontroverzní. Omezování vlastního názoru se s demokracií neslučuje, slučuje se právě s totalitním režimem (jako komunismus a nacismus), od kterého se autor vymezuje.
07. 05. 2013 | 20:41

Luba napsal(a):

Pro paní Šauerovou,
která naráží na Benešem uvedený termín "vylikvidování", a přikládá mu nesprávný význam, jako mnoho jiných, cituji z výše uvedeného textu historika Kurala z r. 2004:

"... Beneš se k ... radikálně vlastenecké či nacionální orientaci přiklonil, ne však v takové vulgární podobě, jak je mu jeho německými i českými odpůrci přisuzováno.

Ti své osočování dokládají mimo jiné zejména termínem „vylikvidování německého problému" a údajným Benešovým tvrzením o potřebě pobít revolučním způsobem co nejvíce Němců.

Obojí - jedno méně, druhé více - je ovšem demagogické.

Termín „vylikvidovat" je u Beneše (podobně jako v jiném případě třeba i u Masaryka) jakýmsi zvykovým pozůstatkem obratu užívaného v úřední češtině za Rakouska ve významu vyřešit.

V novodobé češtině je relikvií stejně jako koncovka -ti v infinitivu nebo gentiv záporový.

Rozhodně nevyjadřuje to, co se mu podsouvá, zuřivou nenávist prahnoucí po fyzickém vyhubení Němců. Benešovi šlo o likvidaci politického nebezpečí pro existenci ČSR, což byla ve své době oprávněná snaha. ..."

Zdroj:
Kural, V. (2004, 16. listopad). K současným útokům na prezidenta Beneše / Přísně tajné!, č. 6, str. 126-142.
07. 05. 2013 | 20:49

Luba napsal(a):

Ostatně,
není mi známo, že by někdo popíral zločiny v souvislosti s tzv. divokým odsunem.

Násilnosti a vraždy se dály, ale nikoli v takovém rozsahu, jak se snaží tvrdit soukmenovci hrdinného tankisty Knispela.
07. 05. 2013 | 20:55

culter napsal(a):

jak symbolické uveřejniti takový článek v předvečer Dne osvobození. No, zřejmě se dva nahnědlíci našli.
07. 05. 2013 | 21:00

pamětník napsal(a):

Jan Urban:
"Likvidace německých menšin ve východní a střední Evropě patřila v kombinaci s posunutím území Polska na Západ, a znovuobsazením Pobaltí a Besarábie, mezi strategické cíle sovětských expanzívních plánů na poválečné uspořádání této části Evropy. Autorem a režisérem provedení československé části operace byl Stalinův dlouholetý důvěrník, masový vrah, člen Vojenské rady a politický komisař 4. ukrajinského frontu Lev Zacharovič Mechlis."

Protokol postupimské konference (2. srpna 1945):
"Konference dospěla k této dohod o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska:
Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsun musí byt prováděn spořádaně a lidsky."
07. 05. 2013 | 21:01

Kanalnik napsal(a):

Ten postoj mnoha lidi vuci vyhnani Sudetskych Nemcu je dnes docela pochopitelny, pokud si clovek uvedomi rozsirenou mentalitu spolecnosti, ktera se nachazi na uzemi CR. Jde o mentalitu ve ktere si dany clovek/cast spolecnost neveri, boji se, ma nizke sebevedomi. Odtud plyne automaticky obranna reakce na jakoukoli vytku ci zpochybneni dosud platnych realii, reakce dana vnitrnim strachem a nejistotou. Prirozene. Koreny jsou v rodinne vychove a v historickych souvislostech (a za to se clovek nemusi stydet, tak to proste je, nemohli jsme ovlivnit ani to, kde jsme vyrustali, ani to, jake realie nam byly predkladany).

Myslim, ze sebevedomi Cesi se dnes uz Nemcu neboji a problem s uznanim toho, ze slo z casti o divoke vyhnani, nemaji.

Nekritizuji, pouze konstatuji a predkladam sve pozorovani a zavery.

Jako poznamku pod carou si dovolim upozornit autora, ze by mu pridalo na mnohem vetsi verohodnosti, pokud by clanek zpracoval jako studii, tudiz ze by dal na sve informace prislusne odkazy na konci clanku.
07. 05. 2013 | 21:01

Gru napsal(a):

Neuvěřitelná snůška překrucování historie, navíc nesená v nezaměnitelně nacistickém tónu, zjevně dle stejného scénáře (Posselt?), kterým se řídil v prezidentské kampani Schwarzenberg.
Počínaje tvrzením, že autorem odsunu byl Stalin - ačkoliv v dalším odstavci argumentuje pan Urban snahou Benešových kruhů o dosun již od r. 1940 - kdy byl Stalin ještě Histlerovým spojencem...
Navíc byl zřejmě dle Urbana(?) Stalin a jeho Mechlis rozhodujícím činitelem nejen Británie a USA, které poválečný odsun Němců zahrnuly do závěrů Postupimské konference, ale i všech těch v Holandsku, Francii, Rumunsku, Jugoslávii, Maďarsku... neboť odsunuto bylo nejméně 12 milionů Němců, vnímaných tehdy zcela oprávněně jako bezpečnostní riziko v řadě evropských zemí. Například v Dánsku tvořili Němci ke konci války 5% populace, byli uzavřeni v řadě koncentračních táborů a nakonec vyhnání do francouzské okupační zóny v Německu... bylo jich na čtvrt milionu. V samotných USA tvořili internovaní Němci více než 30% všech válečných internovaných na území USA.
Jak je vidět, nikde se s Němci nemazlili a s koncepci "kolektivní neviny" nekoketovali , a to zcela oprávněně. V žádné z těchto zemí se nikdo neodvažuje rozpoutávát nacistickou propagandu v takovém měřítku, jak se děje v této zemi. Nedovedu si to přesdtavit třeba v Holandsku či ve Francii.
Je komické, jak se propaganda stupňuje. V každém dalším příspěvku sudetských agitátorů jsou přinášena stále větší "čísla" údajných obětí odsunu - musí být samozřejmě vyšší než počet obětí například jednotlivých Einsatzgruppen, od Ohledorfovy po Blobela...
07. 05. 2013 | 21:01

pamětník napsal(a):

šašek z Jihlavy:
>hojit si mindráky na ženách, dětech a starcích mě děsí. Jsme divný národ, když to tolik lidí schvaluje.<
Tolik lidí? Trpíte halucinacemi anebo chorobnou lhavostí?
07. 05. 2013 | 21:03

pamětník napsal(a):

mb:
>kdyz uz jsme to udelali tak jsme to nemeli zatloukat <
On to někdo zatlouká?
07. 05. 2013 | 21:06

Dum dum napsal(a):

Přemítání do éteru: nebyla tehdy poté vyhlášena jakási amnestie?
07. 05. 2013 | 21:08

brablenec napsal(a):

Stále čtu jak se naši lidé chovali k Němcům po válce při odsunu, ale zatím jsem nikde nečetl článek který by zpracoval chování se strany Němců k našim lidem. Jedná se hlavně o rok 38 po podepsání mnichovské dohody a vysídlení českého obyvatelstva ze Sudet. To co mne vyprávěl tchán, tak to zrovna moc milostivé a uctivé nebylo. Po cestě na nádraží a stejně tak na nádraží těch ran zrovna málo nebylo.
07. 05. 2013 | 21:09

pamětník napsal(a):

Čochtan:
>Kdyby čeští tankisti vyrazili podle plánu k Rýnu, měli by Němci právo zmasakrovat české obyvatele včetně dětí ? Tedy v případě, že by Waršavský pakt prohrál<
Někdo tady pléduje za právo na vraždění civilistů? Vám už zřejmě definitívně hráblo.
07. 05. 2013 | 21:09

born65 napsal(a):

Pane Urbane,
když se věnujete aktuálním problémům, jou vaše blogy i docela čtivé. Ovšem s tímto tématem mi připomínáte sousedova psa, který se čím dál zuřivěji honí dokolečka za vlastním ocasem. Jistě - přehmaty a zločiny se před 68 lety staly a spáchaly, pohraničí ten odsun rozhodně nepomohl (žiju tam celý život), ale... Němci jsou teď spokojenější v BRD, když sem semtam přijedou, nostalgicky zavzpomínají, ale rozhodně nemají potřebu minulost vytahovat. Mám dojem, že u některých Čechů to umanuté prohledávání skříní kvůli kostlivcům je jen z vypočítavosti...
Do té tzv. třetí čs. republiky (1945-48) bych být váma už nešťoural. Mohlo by se přijít na to, že s demokracií neměla moc společného a že v řadě ohledů (znárodňování, dekrety, zákazy politických stran aj.) byla stejně totalitní, jako ta doba po Únoru.
Máme problémy současné, bolavé, ŘEŠME TYTO!!
07. 05. 2013 | 21:11

je devátého osmého? základ manipulace napsal(a):

Se opravdu podivuji, že pod Urbanem někomu stojí za to ztrácet čas, podobně jako diskusemi s kolektivním strojovým Yosefem.
07. 05. 2013 | 21:13

mb napsal(a):

pametniku za doby komunismu se o tom dost nemluvilo, zatloukalo se to, patrilo to asi mezi spolecenska tabu ...

a jeste v roce 13 na tomhle tematu dokazal Zeman vyhrat volby ...

tim že mobilisoval proti sudeťákům a jejich pomahačům ...

njn, stane se ...
07. 05. 2013 | 21:14

pamětník napsal(a):

Sylva Šauerová,
věwhlasná sudeťácká agitátorka, u Jana Urbana samozřejmě nemůže chybět.
>Jednou budem dál.<
Vstali noví bojovníci.
:)))
07. 05. 2013 | 21:15

culter napsal(a):

po válce naší republice chybělo 364 000 obyvatel - nevíte kde se tito lidé poděli?
07. 05. 2013 | 21:17

mb napsal(a):

( mimochodem vzpomente si, jak jste podrážděně reagoval, když jsem připomněl josefa škvoreckého, který si toto tabu dovolil ( jako první ? ) intelektuálně prolomit ... v pozdějších letech mlynarik (?) / danubius ... mozna i petr pithart ... zatim zdravim ...
07. 05. 2013 | 21:17

pamětník napsal(a):

mb:
>a jeste v roce 13 na tomhle tematu dokazal Zeman vyhrat volby ...
tim že mobilisoval proti sudeťákům a jejich pomahačům <

Prezident Miloš Zeman vyhrál volby také tím, že na rozdíl od protikandidáta pravdivě reagoval na otázku novináře k tomuto tématu. Pane učiteli, měl byste vědět, že lhát se nemá.
07. 05. 2013 | 21:18

pamětník napsal(a):

mb:
Mlynárik byl stejný lhář jako Jan Urban anebo Vy. Do jisté doby byly na netu dostupné jeho práce o úloze dělnické třídy při budováné socialismu, posléze zmizely.
07. 05. 2013 | 21:20

PatientO.T. napsal(a):

když vezmu do úvahy vše, co jsem kdy viděl při svých toulkách krušnými horami, napadá mě jediné: odsunem/vyhnáním německých spoluobčanů si etničtí češi způsobili dodnes nenapravené škody...
07. 05. 2013 | 21:20

Regg napsal(a):

mb napsal(a):
07. 05. 2013 | 21:14
"pametniku za doby komunismu se o tom dost nemluvilo"

Podrobnosti ne, ale že "divoký odsun" probíhal, se vědělo. Zajímavé je, že se nezmiňuje podíl aktivistů z řad národních socialistů (strana M. Horákové), na tehdejších dějích. Svalit vše na rudochy je podlé, je-li to složitější.
07. 05. 2013 | 21:28

pamětník napsal(a):

Jan Urban
bubnuje do boje za trestání popíračů masových vražd německého civilního obyvatelstva v poválečném Československu. Osobně nikoho takového neznám a nevím o nikom ani zde.
Ovšem když Jan Urban tak plameně vyzývá, něco na tom musí být, řeknou si lidé jednoduššího myšlení. A tak se vrtí psem.
07. 05. 2013 | 21:31

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):
mb:
>a jeste v roce 13 na tomhle tematu dokazal Zeman vyhrat volby ...
tim že mobilisoval proti sudeťákům a jejich pomahačům <

Prezident Miloš Zeman vyhrál volby také tím, že na rozdíl od protikandidáta pravdivě reagoval na otázku novináře k tomuto tématu. Pane učiteli, měl byste vědět, že lhát se nemá.

... myslím, že jsem nelhal ...

(podle analýz naopak Zeman lhal nejvíce ze všech prezidentských kandidátů)

... zdravím ...
07. 05. 2013 | 21:34

strejc Josef napsal(a):

Vycházím z vlastní zkušenosti (zatím se mi to osvědčilo). Neznám ve svém okolí nikoho, kdo by popíral, že po válce docházelo k excesům, které odporovaly morálce i zákonu. Neznám nikoho, kdo by popíral profesionálně historicky a korektně právně odhalená zvěrstva.
Jestliže ovšem jeden historik interpretuje určité reálie tak a jiný onak, pak jen fanatik, manipulátor anebo nedouk se uchyluje k tomu, aby je kádroval. Skutečný hledač pravdy ví, že žádné události nelze vyložit černobíle a jejich pochopení vyžaduje čas a studium kontextu událostí. Vytváření atmosféry nátlaku citací zákonů a vyhrožování sankcemi není seriozní. Představa pana Urbana, že zákon automaticky vyjadřuje pravdu je ahistorická. Kdyby se seznamoval skutečně s historií a ne jen s její interpretací v populárně koncipovaných spíše beletristických pramenech věděl by jakými až přemety v historii prošly interpretace stejných událostí a to mluvím jen o těch odborných a seriozních – psaných s nejlepším záměrem dobrat se pravdy, nikoliv o účelových desinterpretacích sloužících od samého počátku politické manipulaci.
Možná by také bylo lepší, kdyby byl pan Urban věcný a ve svých blozích uvedl konkrétně vůči kterým konkrétním popíračům vystupuje, ať už osobám či skupinám, hnutím atd. Jinak působí dojmem, že pouze předvádí svoji "mravnost" a "ušlechtilost", což je nejen dosti laciné a z hlediska rozkrývaného problému veskrze neproduktivní, ale je to vyvolávání důsledků bez odpovědnosti za ně.
Pan Urban asi trpí obvyklými neduhy povrchních ideologizujících intelektuálů. Domnívá se, že je majitelem pravdy a tudíž má právo posuzovat postoje ostatních, ostrakizovat je, případně rovnou trestat. Konec konců za dvacet let od převratu jistě mohl vystudovat právo a efektivně zasahovat do popsané problematiky profesionálně a zároveň odpovědně. Samo vytváření pogromistické atmosféry však k chápání složité historie násilí vyvolané válkou nepovede. Navozuje v lepším případě konformismus v horším případě pasivní vyznávání pravd majitelů moci.
07. 05. 2013 | 21:35

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, že vás to baví,.....bojkotujte tyhle provokace,....dokud se nachytáte,...dotud o tom bude opakovaně psát. Vy jste byli při tom odsunu,?....pochybuji, ***** na to. Ať si pan Urban lepí tyhle kydy na náhrobky těch, co u toho asistovali. Tužka.
07. 05. 2013 | 21:35

S.Š. napsal(a):

Luba, 07. 05. 2013 | 20:49
Znám tenhle výklad, pane Lubo. A dokonce bych se k němu i přikláněla, tedy "vyklividování" ve smyslu likvidace jako "vyčistění" území (od českých Němců), nikoliv likvidace fyzické. O té ale nepíšu nic. Na mysli jsem měla právě to prvé. E.B. rozhodně problém "vylikvidoval" úspěšně. Tedy pokud chceme zapomenout na jeho důsledky, které byly katastrofální a dodnes jsme se z nich nevyhrabali.
P.S.: Zdá se, že pan Zeman by Beneše trumfnul.
07. 05. 2013 | 21:45

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

a chtěl jsem se jenom zeptat pana diag urbana, kdo že to popírá zločiny divokého odsunu? nikoho takového totiž neznám. ale jak už dávno pochopili bolševici....., nemáš-li nepřítele, vyrob si ho.
07. 05. 2013 | 21:50

Luba napsal(a):

Dále o Benešově termínu "vylikvidovat":

Úryvek z projevu prezidenta Beneše, který přednesl 12. 5. 1945 v Brně:

"... Vzpomínáte si, jak jsme se v r. 1938 pokoušeli naše Němce přesvědčit, přemluvit a získat k tomu, aby se s námi dohodli, aby nepřipravovali zradu, aby neničili svůj stát a svůj blahobyt?

A jak nám zpupně odpovídali a nestoudně se hrnuli do vlastní své záhuby?

A myslíte, že je možno znovu to zase opakovat a znovu se s nimi dohodovat a za deset, dvacet let znovu vytrpěti ty hrůzy strašné války a nové strašné katastrofy?

Ne, tu starou politiku, tu starou svou zkušenost už opakovat nebudeme. Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat ..."

Zdroj:
Arburg, A., Staněk, T. (ed.).(2011). Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. Středokluky: Zdeněk Susa, Dok. č. 18.

Jak už bylo napsáno, pojem "vylikvidovat" používali čeští úředníci K und K. monarchie a má více společného s dnes užívaným termínem "likvidita", než se záměrem někoho či něco zničit.

Vhodným ekvivalentem by tedy byl současný termín "zúčtovat" či "splatit dluh".

Můžeme se dočíst, že:

"Za války tohoto slova použil i ministr Prokop Drtina, když v rozhlasovém pořadu hovořil o vylikvidování mladých nacistů.

Tedy ne osob, ale politické ideologie, vládnoucí v té době v Německu. Podobně hovořil za války i o vylikvidování sudetských Němců.

Edvard Beneš vydal na konci války v londýnském nakladatelství knihu Úvahy o slovanství, kde na konci rozebírá důsledky války pro Slovanstvo.

Na str. 214 čteme: Později, po náležitém vylikvidování zločinného německého násilnictví ze 2. světové války.

A dále: Slované musí mít k Němcům program a stanovisko pozitivní, nikoliv negativní. To však také znamená, že si musíme vyřídit stůj co stůj a spravedlivě a účinně účty za 2. světovou válku v duchu odčinění neuvěřitelných barbarských zločinů německých proti Slovanům.

Nechci však mstu, chci spravedlnost. Nechci také slepě trestat. Ale všichni Němci jako celek a národ jsou zodpovědni za to, co se dělo z jejich strany ve 2. světové válce proti jednotlivým slovanským národům.

Tohoto delšího citátu jsem použil záměrně proto, aby si čtenář udělal širší představu o Benešově postoji k Němcům po válce.

Podobný text obsahuje i Postupimská dohoda: Německý lid začal pykat za strašlivé zločiny, jichž se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchu otevřeně schvaloval a slepě poslouchal. Tehdy to byl obecně platný požadavek.

Tento pojem je i v Benešových Pamětech na str. 322: o jeho jednání s Wenzlem Jakschem 22. 9. 1941:

Také vylikvidování válečných viníků z řad našich Němců u nás doma se stane v rámci všeobecné odplaty po této velké válce z plné rovnosti s viníky z řad Čechů a Slováků.

Beneš tedy měl ve svém slovníku běžně nikde nepoužívaný pojem vylikvidování a použil ho pouze v souvislostech potřebných pro charakteristiku nositelů nacistických idejí.

Naopak je zločinné podkládat E. Benešovi brutální úmysly, když víme o jeho představách spravedlivého přístupu k Němcům po té strašlivé válce!

Jednoznačný závěr ze všech těchto důkazů je, že pojem vylikvidování se nevztahuje na lidské životy, ale na ideje nacismu. ..."

Zdroj:
http://www.knize-kinsky.cz/?id_clanek=0&id_kauza=0&id_pravo=0&id_diskuse=1&t=6&s=2&pos=640
07. 05. 2013 | 21:54

Luba napsal(a):

"Tedy pokud chceme zapomenout na jeho důsledky, které byly katastrofální a dodnes jsme se z nich nevyhrabali."

To je pravda.
Na důsledky 2. sv. války, rozpoutané nacisty a jejich pátou kolonou bychom skutečně zapomínat neměli!

Nebýt této kataklyzmatické události, komouši by u nás nikdy neměli šanci na úspěch.

Leč Rudá armáda slavně zvítězila, a Slovani se zbytkem Židů tu hrůzu přežili. Někomu se to možná nelíbí ...
07. 05. 2013 | 22:00

Medikolog napsal(a):

Hmm, tak už začínáme zastrašovat a vyhrožovat, herr Urban und frau SŠ?

Blog jako psaný ze soudní síně za první Heydrichiády. Navíc pan Urban neví, že odsun SN byl proveden po válce PŘED TZV. VÍTĚZNÝM ÚNOREM. Do té doby ale nelze vážně mluvit o nějaké totalitě, natož komunistické.

Jsou nájemní vojáci, říká se jim žoldnéři jsou-li v našem žoldu a žoldáci či teroristé, když je někdo přeplatí a masakrují nás.

Hmm, jsou i nájemní publicisté... a jejich přicmrdovači. Napíší cokoliv, i svinstvo na zakázku, když budou dostatečně honorováni... Nějak se v Čechách, pane Urbane, přemnožují. Co myslíte, kdy budou rehabilitováni zastupující říšský protektor herr Reinhard Heydrich a herr K. H. Frank??? A jejich česky mluvící a česky vyslýchající a Čechy špiclující GESTAPÁCI?
07. 05. 2013 | 22:04

Reveil napsal(a):

K různým faktorům, zde v diskuzi popisovaným, bych přidal ještě jednu tehdy zcela čerstvou zkušenost: začala se tu vyskytovat první strašidla v podobě lidských trosek přeživších koncentráky. To jistě nepřispělo k oblíbenosti Němců obecně.
Pokud jde o problém sudetských Němců: jejich politická strana vznikla 1935 a skončila činnost v říjnu 1938, těsně po odstoupení Sudet Říši - šlo tedy jasně o partaj na jedno použití, která skončila, když splnila svůj úkol.
Měla 1,3 milionu členů, což odpovídá téměř 50% Němců na českém území. Jelikož byly obavy, aby členové SdP nezahltili nacistickou stranu, nebyli do NSDAP přijati automaticky, nýbrž procházeli přijímacím řízením. Do NSDAP se jich přihlásilo skoro půl milionu (sudetská Gau NSDAP byla nejpočetnějčí ze všech žup NSDAP v celé Říši). Lze tedy bez větších rozpaků říct, že podstatná část sudetských Němců byla nacistická, a to jak objektivně, tak i formálně. Tak to muselo být českým obyvatelstvem pociťováno, když navíc krvavým vládcem Protektorátu byl nikoliv říšský Němec, nýbrž Sudeťák, původně funkcionář SdP, K.H. Frank.
07. 05. 2013 | 22:14

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Ty si Urbane hlavne vem POUCENI, jak dopadaji kolaboranti. Jestli si myslis, ze budes dokonce zavirat ty, kteri se opovazi oponovat te pronacisticke propagande, kterou tu nekteri rozjizdeji, mohl bys narazit.
Mimochodem, uz jsem se ptal mistniho sudetaka Yosifa, tak se zptam i tady: Jak se NSR postavila k tomu, ze propustila na svobodu drtivou vetsinu velitelu likvidacnich Einsatzkomand, kteri maji primou odpovednost za smrt nekolika set az milionu lidi? Jak se postavila k tomu, ze clenove techto komand slouzili v jejich bezpecnostnich slozkach, dopravni policii, kriminalce, tajne sluzbe atd.? CSSR byla komunisticky totalitni stat a nikdo se k ji pachanym zlocinum ani nehlasi ani je neschvaluje. Co podobne zlociny "demokraticke" NSR?
07. 05. 2013 | 22:23

Vandal napsal(a):

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, že vás to baví,.....bojkotujte tyhle provokace,....dokud se nachytáte,...dotud o tom bude opakovaně psát. Vy jste byli při tom odsunu,?....pochybuji, ***** na to. Ať si pan Urban lepí tyhle kydy na náhrobky těch, co u toho asistovali. Tužka.

xxxxxxxxxxxx
mám jiný názor

to nejsou provokace, to je prosazování historických lží, které mají za účel převrátit historii naruby, navodit pocit viny u české populace, vymalovat sudetské Němce do růžova, a na základě toho prosadit finanční odškodnění pro sudetské Němce ve výši 5 bilionů korun, tak jak o tom vyřvává SDL, hitlerovští pohrobci. A tak jak byli sudeťáci před válkou Hitlerovou pátou kolonou při rozbíjení ČSR, tak jsou takoví, jako Urban, pátou kolonou pomáhající SDL při prosazování jejích požadavků vůči ČR. Jim nejde o pravdu, to by přece nemohli tak nehorázně lhát, jako např. Urban, že nacizmus prý nebyli Němci. Takže ten nacizmus to byla ta nadřazená rasa? Nacizmus byl rasa, která měla právo na majetek, území i životy podřadných ras? Urban lže, jak když tiskne, a lže za peníze SDL.

O nic jiného nejde, než o prachy, a Urban je placený lhář a tlučhuba, přesně ve stylu nacistické propagandy.

A na to nelze nereagovat, zlu se neustupuje, zlo se musí potírat.
07. 05. 2013 | 22:24

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Nekolika set TISIC az milionu...Bohuzel...
07. 05. 2013 | 22:27

uno momento napsal(a):

Jeden vojnový veteran vspominal , že pod Kurskom a Voronežom, ked sa fašisty vzdavali, že vraj po Nemecky nerozumeli, on vraj ten veteran musel kričať " ruky hore" v taliančine, madarčine, rumunčine, slovenčine, chorvatštine, bulharčine, až potom nemecky. Neviem čo je na tom pravdy?
07. 05. 2013 | 22:27

marxík napsal(a):

Jak správně podotýká kolega Medikolog, Urbanovi vypadli z navrhovaného paragrafu popírači demokratických zločinů (pokud tedy myslí svůj historický rozbor vážně).
Tak si to pane Urbane opravte a přijďte s tím znova. Rozdmýchávání vášní je přeci váš obor.
07. 05. 2013 | 22:36

Vandal napsal(a):

uno momento napsal(a):

Jeden vojnový veteran vspominal , že pod Kurskom a Voronežom, ked sa fašisty vzdavali, že vraj po Nemecky nerozumeli, on vraj ten veteran musel kričať " ruky hore" v taliančine, madarčine, rumunčine, slovenčine, chorvatštine, bulharčine, až potom nemecky. Neviem čo je na tom pravdy?
xxxxxxxxxxxxxx

pěkná blbost, co je to "hende hoch" věděl v Evropě každý. A pak, když nezvedli dratvičky dostatečně rychle, dostali dávku, v tomto případě ze samopalu. Ve válce se lidi učí rychle.
07. 05. 2013 | 22:39

Reveil napsal(a):

Bijte je

Jste poněkud nepřesný, protože z 24 obžalovaných pachatelů zločinů v Einsatzgruppen bylo odsouzeno k smrti 14 nacistů, avšak 10 omilostněno. V procesu s pachateli Malmedského masakru bylo odsoizeno k smrti 41 pachatelů - a všichni omilostněni.
Potud shoda. ALE: omilostnění přišlo z rukou US úřadů, nikoliv NSR. Ovšem, předcházel masivní nátlak většiny západoněmeckého politického spektra, spolků a tzv. "veřejnosti" - intervence u McCloye se účastnil kromě jiných vrcholných politiků NSR i předseda Bundestagu.
Motivy, proč Washington nátlaku ustoupil, není těžké uhodnout. Jen pro připomenutí - mezi nejhlasitější zastánce omilostnění a propuštění nacistických masakristů patřil senátor McCarthy...
A tedhym, na žačátku 50. let, vlastně už v r. 1949, začalo pomalu platit, že náckové jsou cennější než dosavadní velcí i malí spojenci, že pachatelům bude postupně dávána přednost před oběťmi.
07. 05. 2013 | 22:41

berkowitz napsal(a):

Diag Urban by byl výtečný ředitel ÚSTRku, škoda že si na něj Rada nevzpomněla!
07. 05. 2013 | 22:47

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

P.S. Urbane ja mam primo v rodine pripad Nemce, ktery proste pomohl, kdyz bylo treba a je velmi pravdepodobne, ze se mohl stat obeti jednoho z dosud neobjasnenych excesu v pohranici a ze ho nejake prase proste zabilo. Strasne je, ze snaha navleknout tyto zlociny jako cesky narodni zlocin a stavet je jako jakesi protizavazi toho, co se delo behem valky, jen komplikuje pokusy tyto zalezitosti objasnit a ukazat, kdo za ne nesl odpovednost.
07. 05. 2013 | 22:56

uno momento napsal(a):

Dobré, dobré pane Vandalé, jenom jsem se ptal.
07. 05. 2013 | 22:57

Vandal napsal(a):

Reveli

dobrý příspěvek

jak se k tomu postaví ti, kteří zde píší o tom, jak prý byly čs. úřady netečné k trestání zločinů na sudetských Němcích po válce během tzv. divokého odsunu?

Co nám k tomu řeknou?
Zase dvojí metr, a lži ve stylu nacistické propagandy.

Nacističtí váleční zločinci za vraždy desetitisíců nevinných civilů, starců, žen a dětí, odcházeli od soudů bez trestů!!!!!
Jenže to asi nebyla ta "správná" rasa, takže je vše v pořádku.
07. 05. 2013 | 22:58

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Reveil On nekdo Nemcum branil odsoudit ty smejdy z vlastni iniciativy? Jenze ono to dopadlo jako u nas s bolseviky...
07. 05. 2013 | 22:58

Buvol napsal(a):

Nechapu, jak muze takovy to psychopat, jakoje ten urban, psat do novin a sirit ty svoje umanute bludy ..
07. 05. 2013 | 23:00

Gru napsal(a):

Takovou něcistickou ofenzivu jaká se děje v ČR, by si jinde nedovolili. Příkladem Francie, kde SS zmasakrovala obyvatelstvo Oradouru - podobně jako u nás v Lidicích. Francouzi žádné nacistické laškování nestrpí. Když se na jejich území usadil nacistický vrah ve velitelské funkci, Joachim Peiper, který byl za masakrování US zajatců u Malmed (předtím už masakroval v Itálii) odsouzený k smrti a následně nespravedlivě omilostněný a propuštěný, nenechali si to líbit. Bývalí odbojáři na něm 1975 vykonali svůj trest.
07. 05. 2013 | 23:04

stařenka napsal(a):

Pane Urbane,
je smutné, že téměř 70 let po skončení války potřebuje člověk v našem státě osobní odvahu, aby na základě historických dokumentů a podkladů popsal, jak to skutečně bylo s divokým tzv.odsunem. Poválečná generace se ve škole o divokém odsunu neučila a pokud se český národ s touto smutnou kapitolou dějin nevyrovná, bude neustále převládat strach z německého Landsmannschaftu. Divoký odsun od květnových dnů 1945, vraždění bezbranných, mučení, znásilňování, koncentráky - to je černé svědomí Českého národa.Pamatuji si, když v Ústí nad Labem došlo po válce k těžké havárii tramvaje, jak se pak říkalo mezi lidmi, že je to trest za masakry Němců. A velmi jsem si oddychla, když jsem se po létech dočetla, že to německé dítě, které bylo hozeno i s kočárkem z mostu v Ústí nad Labem, masakr zázrakem přežilo. Kdo se alespoň trochu o historické dění z prvních dnů po válce zajímá, potvrdí, jaké hrůzy se tu odehrávaly. Ono to nelze přehlédnout a dělat jakoby se nic nestalo.Ty všechny příšernosti jsou na německé straně podchycené, zdokumentované a podložené svědky. Nezbývá, než o tehdejší situaci mluvit. Mlčení a přehlížení nic neřeší, ani žádná tlustá čára v podobě česko-německé deklarace nic neřeší, pokud budou neustále prosakovat nevyřešené kauzy.Těch diskutujících, co tu spílají panu Urbanovi je mi opravdu líto. Jsou obětmi komunistického a stalinského vymývání mozků.
07. 05. 2013 | 23:07

pamětník napsal(a):

>myslím, že jsem nelhal ...<
Lhl jste a já Vaši lež vyvrátil.
>(podle analýz naopak Zeman lhal nejvíce ze všech prezidentských kandidátů)<
Analýz???! Jděte se bodnout, ty "analýzy" byly nepravdivé jednostranné výplody fandů, sám jsem ty lži vyvracel.

...nezdravím...
07. 05. 2013 | 23:08

Karel Mueller napsal(a):

Pane Luba,

Vám i dalším děkuji za trpělivost.

Dnes budu velmi stručný, ostatně jsem toho napsal v minulosti docela dost na toto téma.

Snad až dnes můžeme naplno vidět, co znamená slovo pravdoláskař.
07. 05. 2013 | 23:09

pamětník napsal(a):

S.Š.:
>pokud chceme zapomenout na jeho důsledky, které byly katastrofální a dodnes jsme se z nich nevyhrabali<
Jak kdo, doporučuji mluvit za sebe a neházet svoje problémy na všechny.
07. 05. 2013 | 23:11

Karel Mueller napsal(a):

Gru:

Zdravím pane Gru, máte naprosto pravdu, bohužel. Neumím si vůbec představit, že by se jinde (v zemích protihitlerovské koalice) mohl dít jen zlomek toho, co se děje tady.
07. 05. 2013 | 23:14

Karel Mueller napsal(a):

Paní S.Š.,

Napsala jste hlubokou pravdu, ty důsledky byly katastrofální a zdá se, že vedou ke konci celé bílé rasy, protože vedly mj. k pádu klasických hodnot. Přebrat si to můžete sama.

Nejsou to však Češi, kdo za to nese odpovědnost.
07. 05. 2013 | 23:18

pamětník napsal(a):

stařenka napsal(a):
Slečno stařenko,
je smutné, že téměř 70 let po skončení války potřebuje člověk v našem státě osobní odvahu, aby na základě historických dokumentů a podkladů popsal, jak to skutečně bylo, aby vyvrátil lži Jana Urbana, Sylvy Šauerové, anonymní stařenky a dalších sudeťáckých agitátorů.
07. 05. 2013 | 23:18

mb napsal(a):

ad medikolog: Navíc pan Urban neví, že odsun SN byl proveden po válce PŘED TZV. VÍTĚZNÝM ÚNOREM. Do té doby ale nelze vážně mluvit o nějaké totalitě, natož komunistické.

urban to ví ... akorat prave odsun a zpusob odsunu mozna zapada do šikmé roviny směrem vstříc komunistickým zítřkům a způsobu vedení státu ...
07. 05. 2013 | 23:22

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

šašek z Jihlavy Ne malou cast tech zlocinu meli na svedomi vojaci Svobodovy armady a dost casto se tam objevuji Cesi posbirani na uzemi sovetskeho svazu. Tyhle psychopaty si Nemci vychovali sami tim, jak se tam chovali. Ti lide byli mnohdy opravdu totalne otupeli. On byl ale problem zajistit bezpecnost v "Sudetech" ve chvili, kdy se nemecky behzpecnostni aparat zhroutil (a rozutekl, prevlekl do civilu) a puvodni ceskoslovensky byl samozrejme davno rozprasen. Dely se tam tyto veci PRED VALKOU?
07. 05. 2013 | 23:26

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Stařenka,....spílám panu Urbanovi,....raději bych se na to razdvatři, ... jak jsem už napsala,.... na Váš eleborát je třeba reagovat. Na mně slzy lítosti ušetřte. Jo,...a ty koncentráky, o kterých píšete v páté větě svého vstupu,....tím myslíte,...Dachau, Treblinku, A DALŠÍ PO EVROPĚ, ZAJISTÉ, ŽE.....a ještě jednu radu,.... pozor na vlastní mozek, hlodá v něm urbanbrouk.....Tužka.
07. 05. 2013 | 23:26

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):
>myslím, že jsem nelhal ...<
Lhl jste a já Vaši lež vyvrátil.
>(podle analýz naopak Zeman lhal nejvíce ze všech prezidentských kandidátů)<
Analýz???! Jděte se bodnout, ty "analýzy" byly nepravdivé jednostranné výplody fandů, sám jsem ty lži vyvracel.

...nezdravím...
07. 05. 2013 | 23:08

prominte pamětníku že se nepatřičně ptám, ale/nicmeně: jakou lež jste mi prosím vyvrátil ?

díky za odpověď, zdravím ...

ad mueller - Snad až dnes můžeme naplno vidět, co znamená slovo pravdoláskař.

slovo pravdoláskař můžete nahradit synonymy: sudeťák, zaprodanec, pátá kolona, bombardující bombometník humanitární bombarďák, nečech, národobijec, sliz, antibrejvik ...
07. 05. 2013 | 23:27

Gru napsal(a):

stařenka

"Poválečná generace se ve škole o divokém odsunu neučila a pokud se český národ s touto smutnou kapitolou dějin nevyrovná, bude neustále převládat strach z německého Landsmannschaftu"

Strach z Němců (SDL = SdP) byl dávno před "divokým odsunem. Co se ale ve školách skutečně neučí (a to hlavně v těch německých) byl strach před útokem Poláků a Čechů, strach, který byl v meziválečné Výmarské republice šířený a živený, přes očividnou nesmyslnost. Dočteme se to v knize historika Wheeler-Bennetta "Nemesis of Power", napsané 1946 (a tedy ještě neovlivněné studenou válkou). Tento "strach" dostatečně ospravedlňoval tajné budování armády (versailleskou smlouvou zakázané) pod vedením generála von Seeckta, který tak nachystal Hitlerovi jeho hlavní trumf.
České obavy ze sudeťáků naopak byly, jak se ukázalo, zcela oprávněné. Sudeťáci se cítili "ošizeni" vznikem ČSR, neboť se odvolávali svého "historického" práva na území, které patřilo českému státu už dávno před nimi.
Patognomonickým je, že v dnešní pokroucené době média, řízená ze zahraničí, naříkají nad cca 13 (možná) německými obětmi v Dobroníně, ale nad násobkem českých obětí z nedalekého Velkého Meziříčí nikdo neztratí ani slůvko. Obojí se odehrálo v téže době.
07. 05. 2013 | 23:42

vasja napsal(a):

Dyk von si dělá jenom kozy. Takovej dobrodinec chudejch psů.
Tohle nepíše za prachy.
07. 05. 2013 | 23:45

Karel Mueller napsal(a):

mb:

Napsal jste to Vy ...
07. 05. 2013 | 23:46

Gru napsal(a):

Karel Mueller

také mnohý pozdrav Vám, pane Muellere. Jako vždy plný souhlas s tím, co jste napsal o zlých následcích a odpovědnosti za ně.
07. 05. 2013 | 23:48

mb napsal(a):

jasně karel mueller ... já vám chtěl jen pomoci ...

ad tužka ... stařenka mela patrně na mysli koncentráky na/pro němce ...

ale aspon že si s ls pokecáte o slušnosti ...

njn, stane se ...

mějte se hezky, a nechať diskuze výživně pokračuje ...

dobrou noc ...
07. 05. 2013 | 23:55

queribus napsal(a):

V předchozích textech (zejména Luba,Reveil) se objevuje několik zásadních oprav Urbanova zcela jednostranně (a vysloveně protibenešovsky až protičesky) pojatého blogu. Díky autorům za ně. (Fakta mně známá jsou s nimi v plné shodě, ale jako nehistorik právo soudit nemám). Nicméně (abych nenesl další dříví do lesa) jen k posledním dvěma Urbanovým větám:S tou poslední lze bezezbytku souhlasit. Omlouvat očividné zločiny při divokých odsunech by mohl jen sadista. K té předposlední: Když "nacismus a jeho režim nebyli Němci", kdo ho tedy představoval, pane Urbane ...?? Mluvíme-li o fašismu, je to též záležitost italsko-španělská (v malé míře třeba i česká či maďarská),ale nacismus...? V které jiné zemi se projevil tak aktivně jako v "mateřském" Německu ? Vy jste opravdu neviděl (tady musím odkázat na film, ne na vlastní oči) ty statisíce zdvižených paží nadšeně velebících fùhrera v Říši i v Sudetech ?? A osobujete si právo na objektivitu? Trapné. Těžkokdo zapře obdiv k německým antifašistům, dokonce i k protihitlerovsky smýšlejicím (a několika dokonce konajícím) členům wehrmachtu. Ale bylo jich procentuálně velmi, velmi málo........
07. 05. 2013 | 23:56

pamětník napsal(a):

mb:
07. 05. 2013 | 21:18
07. 05. 2013 | 23:57

skeptický napsal(a):

Ať těm Němcům lezem do zadku jak chceme,bílý nebudem.
07. 05. 2013 | 23:57

mb napsal(a):

pro pametnik : pamětník napsal(a):
mb:
>a jeste v roce 13 na tomhle tematu dokazal Zeman vyhrat volby ...
tim že mobilisoval proti sudeťákům a jejich pomahačům <

Prezident Miloš Zeman vyhrál volby také tím, že na rozdíl od protikandidáta pravdivě reagoval na otázku novináře k tomuto tématu. Pane učiteli, měl byste vědět, že lhát se nemá.
07. 05. 2013 | 21:18

tady asi ale nejsme ve sporu ... i když nevím, zda zeman na rozdíl od schwarzenberga reagoval pravdivě ...

rozhodně oslovil a oslovoval tu část českého voličstva, která je proti sudetákům nalazena ne právě přátelsky ...

tím bychom to snad mohli ve shodě uzavřít ...

ale to vy asi nepřijmete, takže je to vlastně jedno ...

dobrou
08. 05. 2013 | 00:00

Gru napsal(a):

queribus

"Těžkokdo zapře obdiv k německým antifašistům, dokonce i k protihitlerovsky smýšlejicím (a několika dokonce konajícím) členům wehrmachtu"

Těch armádních bylo poskrovnu. A začalo jich přibývat tzeprve v důsledku nepříznivého vojenského vývoje. Nikolic z ideového nesouhlasu. Ostatně armáda prošla výraznou hitlerizací (
08. 05. 2013 | 00:02

Al Jouda napsal(a):

Tak nemusíme litovat odsunuté Němce, protože už mají podle zpráv z médií možnost se vrátit a užívat si zde své velké německé důchody ! Už prý je jich tady celkem dost, žije se jim zde levněji než v Německu, na satelitu si pustí rodnou řeč, dají si dobrou kávu a pivo a jsou v pohodě.Věřím, že s nimi budou čeští sousedé dobře vycházet a na staré spory a křivdy se zapomene.
08. 05. 2013 | 00:05

Karel Mueller napsal(a):

Ahoj skeptiku,

to záleží na tom, co rozumíte pod slovem bílý ...

Když jsem byl kdysi na bleším trhu nedaleko Fuessenu, tak tam byl mezi asi dvěma stovkami Bavoráků jeden se světlámi vlasy, modrýma očima, výškou nad 180 a atletickou postavou. Byl jsem jím já sám ...

No, za války šla jedna krásná karikatura: Za vzpurnost a neposlušnost se Norové, Holanďané a Dánové zbavují titulu nordických národů, který se Uděluje Italům, Rumunům a Maďarům ...
08. 05. 2013 | 00:10

marxík napsal(a):

Kolegové!!
Naši němečtí sousedé pokračují v převýchově započaté panem Goebbelsem. Tak se necukejte nebo nás zase skřípnou. Zatím pouze ekonomicky.
08. 05. 2013 | 00:13

Gru napsal(a):

queribus

"Těžkokdo zapře obdiv k německým antifašistům, dokonce i k protihitlerovsky smýšlejicím (a několika dokonce konajícím) členům wehrmachtu"

Těch armádních bylo poskrovnu. A začalo jich přibývat tzeprve v důsledku nepříznivého vojenského vývoje. Nikoliv z ideového nesouhlasu. Ostatně armáda prošla výraznou hitlerizací (od srpna 1934 museli všichni dosavadní vojáci složit ZNOVU přísahu, tentokrát výslovně na A. Hitlera... Hitler jmenoval 14 polních maršálů a jednoho říšského maršála (Goeringa) a dařilo se mu překonat původní přezíravost generálů... kdo z nich se novému pánu zpočátku nepodrobil?)
08. 05. 2013 | 00:16

Gru napsal(a):

mb

"rozhodně oslovil a oslovoval tu část českého voličstva, která je proti sudetákům nalazena ne právě přátelsky ..."

Vzhledem ke skutečnosti, že přímá prezidentská volba je založena na většinové vůli voličů, je to jak volba dopadla v naprostém pořádku.
Nebo ne?

Ostatně, nedokážu si představit,m že by v Německu mohl kandidovat na prezidenta etnický Čech...
A nikdo se nad tím nepozastavuje.
08. 05. 2013 | 00:20

Medikolog napsal(a):

mb,

způsob odsunu ve svých živelných částech do jisté míry fungoval na německých principech, které Němci vnutili do podvědomí svým Českým a Židovským obětem v rámci teroru, deportací do KL,... a je možné, že mnozí z účastníků, v naprosté většině pokřtění katolíci a obřezaní Židé, se později dali ke komunistům. Ale s komunisty se před odsunem Němců mohli setkat především v KL pane mb, kde s nimi trpěli, kde byli mučeni a popravováni... Bez česky mluvících sudeťáků by naopak GESTAPO bylo hluché a slepé.. Sudeťáci tvořili naprostou většinu skrytých agentů - infiltrátorů čs. 2. odboje. A Němci odsunutí mimo území republiky nebyli zavíráni do jejich německých KL! Jak s nimi nakládala spojenecká okupační správa a kde je ve vybombardované a rozstřílení Říši ubytovávala nebylo a není věcí Českého národa.

Němci si Hitlera a VYVOLENOST (nadřazenost) svého národa takzvanou Prozřetelností po židovském vzoru (=místo Židů, místo Jahvem) zvolili svobodně a demokraticky. Z bídy Versaillesského diktátu stvořili svého Siegfrieda a není vinou Čechů, že německý Rienzi, Rakušan Adolf Hitler, uvrhl celou Evropu a celý svět do do té doby nejničivější války, že tu válku na celé čáře prohrál, a že k nám přivlekl v patách svých prchajících vojsk stalinismus.

Po zradě demokratických spojenců v Mnichově zůstal Stalin jedinou silou schopnou a ochotnou po skončení války Němce uskromnit a do budoucna je udržet mimo území naší republiky. Proto se i spousta slušných lidí, katolíků a Židů, dala ke komunistům. Neviděli totiž jiné východisko jak liberandum patriae do budoucna před Němci zabezpečit.
08. 05. 2013 | 00:22

skeptický napsal(a):

Kdo to byl ten Mechlis? Slyším prvně.Opravdu se autor nesplet?
08. 05. 2013 | 00:26

rosclays napsal(a):

"Lev Zacharovič Mechlis (13. ledna 1889, Oděsa, Carské Rusko – 13. února 1953, Moskva, Sovětský svaz) byl sovětský komunistický politický pracovník, novinář, vojenský komisař, v době velké Vlastencké války působil i jako vojenský velitel v hodnosti generálplukovníka. Šlo jednoho z nejbližších spolupracovníků sovětského diktátora Josifa Vissarionoviče Stalina."
08. 05. 2013 | 00:34

stařenka napsal(a):

Gru
každá zbytečná ztráta lidského života je neomluvitelná a bolestná, ať umírali Češi, ať umírali Němci, byli to nevinní lidé. Vidíte a o povražděných Němcích v Dobroníně se nemělo na české straně oficiálně nikdy vědět. Proč asi? A co další místa masakrů? Kolik vrahů jsme potkávali ve svém životě?
08. 05. 2013 | 00:39

Reveil napsal(a):

"Jak s nimi nakládala spojenecká okupační správa a kde je ve vybombardované a rozstřílení Říši ubytovávala nebylo a není věcí Českého národa. "

Naprosto přesný a opomíjený fakt!
Francie, která se neúčastnila postupimské konference, a tudíž se necítila jejími závěry vázána, odmítala přijímat do své okupační zóny odsunuté Němce (přijala 250 000 německých uprchlíků, kteří utíkali z Východního Pruska přes Dánsko - ale to nebyli žádní dánští "sudeťáci").
Z popsaného je jasně vidět, jak se na odsunech Němců podílela součinnost mocností: do sovětské, americké a britské zóny přišlo celkem 12,3 milionů odsunutých, do Rakouska (do US, GB a sov. zón) 1/2 milionu, do francouzské okupační zóny sotva 100 tisíc. Bez aktivní spolupráce sovětů, USA a Velké Británie by nebylo odsunů.
08. 05. 2013 | 00:46

Luba napsal(a):

"A co další místa masakrů? Kolik vrahů jsme potkávali ve svém životě?"

stařenko,
my rozhodně neporovnatelně méně, než západoněmečtí soudruzi.

Skutečných lumpů je v každé populaci poměrně málo, zato jsou hodně nápadní a setkání s nimi bývají nezapomenutelná.

Průšvih je, když se tito lumpové dostanou k moci. A když se dostanou i ke kvéru, je ta moc absolutní.

Co se týče míst masakrů ...

Když se mrknete na mapu, řada poválečných násilných excesů, jako byl asi ten největší v Postoloprtech, se stala v místech, kterými ke konci války projížděly transporty z likvidovaných koncentráků, a kterými procházely tzv. pochody smrti.

Historikové Moulis a Kural ve svém článku "Nacistické vlaky a pochody smrti v oblasti Žatec-Postoloprty" k tomu píší:

"S tím, jak se od začátku roku 1945 blížila od západu i od východu spojenecká vojska do nitra Německa, nacistické vedení postupně a čím dále tím rychleji začalo evakuovat pověstné koncentrační tábory, v nichž byly statisíce vězňů z celé Evropy.

Tenkrát bylo vyhnáno přes 60 000 a ještě více sovětských i jiných zajatců na pověstné vlaky a pěší pochody smrti.

Byly dlouhé i přes 900 km a patří k nejotřesnějším kapitolám hitlerovského režimu vůbec; každý nemocný nebo mrazem, hladem a žízní zcela vysílený vězeň byl nemilosrdně zastřelen či ubit dozorci-esesmany.

Já sám (M. M.) se z vlastní zkušenosti pamatuji, jak v březnu 1945 přicházely do Buchenwaldu tisíce těchto ubožáků z pobočných táborů. Za několik dní přemnozí z nich umírali.
Tak ještě na samém konci války zahynul bezpočet obětí.

Nacisté se sice hodně bránili tomu, aby některý z těchto transportů smrti se dostal na území protektorátu, a aby se tak české obyvatelstvo dovědělo, jaké zločiny a hrůzy páchal hitlerovský režim ještě na samém konci.

Na něm už posléze nebylo kam transportovat a tak byly vlaky i pochody smrti hnány „protektorátem" i „Říšskou župou Sudety".

Dostaly se tak i do oblasti Žatec - Postoloprty, kde se po válce odehrály popravy Němců, označené ve Staňkově knize, s níž zde polemizujeme, jako „nepochybně nejzávažnější poválečný akt odplaty v českých zemích", provedený střelnou zbraní

(S ohledem na dosah komunikativních možností při šíření zpráv - i proslulou a okupanty obávanou šeptanou propagandou - vymezujeme oblast přilehlou k ose Žatec - Postoloprty zhruba takto: Březno - Chomutov - Podbořany - Louny - Most, snad ještě s výběžky na Lubenec a na trasu od Teplic k Mostu. Staňkův text však místy navozuje dojem, jako by se v něm posuzoval celý „prostor OBZ1. divize", sahající až k České lípě a Karlovým Varům.).

Autor se však o transportech smrti jako „okupačním faktoru" zmiňuje jen obecně a velmi, velmi stručně a postoloprtskou kauzu předvádí tak, jako by byla dílem jen dění začínajícího 5. květnem 1945 a tak se přibližuje metodice, kterou zásadně preferuje Sudetoněmecké krajanstvo a z níž právě teď dovozuje, že „Vetreibung = Völkermord", čili „Vyhnání = vražda národů".

Tím zcela bagatelizuje roli, kterou na mentalitu aktérů „případu Postoloprty" nemohl nemít zážitek z hrůz, které celému kraji předvedly nacisty zorganizované železniční i pěší transporty smrti z táborů v Polsku, v nichž se nejvíce angažovali příslušníci SS, ale zčásti i wehrmachtu.

Pokračování ...
08. 05. 2013 | 00:59

Luba napsal(a):

...

Staněk se totiž zmiňuje jen o dvou takovýchto transportech - vlastně jen slovy, že „měly tudy (tj. v okolí Postoloprt) projít dva nacisty organizované transporty smrti".

Jakékoli hlubší zamyšlení nad tím, jaký vliv mohly mít mezi starousedlými a nově příchozími Čechy - aktéry posuzovaného postoloprtského pogromu - v knize chybí.

Podle bezprostředně poválečných zjištění Spojenci zorganizovaného průzkumu od Central Tracing Bureau a československého ministerstva ochrany práce a sociální péče však lze krajem protažených vlaků smrti, hlavně z Osvětimi, napočítat aspoň 10, a to ještě nemusí být všechno - byly tu i pěší pochody zajatců, hlavně sovětských. ...

Vedle údajů o transportech, u nichž je známo východiště i trasa, jsou k dispozici i dílčí údaje o výskytu vlaků a pochodů v jednotlivých železničních stanicích či obcích. ... podávají přehled o tom, jak hustě byl celý „náš" prostor tragedií hnanců v době od ledna do května 1945 prosycen

(Prvně uváděná cifra vyjadřuje celkový počet účastníků toho kterého pozorovaného a v stanicích či obcích zaznamenaného transportu, cifra v závorce počet zjištěných mrtvých.).

Železniční transporty:

Březno u Chomutova 13 600 osob (466 obětí); Malměřice 60 (16), Nové Sedlo 50 vagónů, 4500 vězňů, Obrnice 400 (31), Měcholupy u Žatce 1100 (2), Nepomyšl 500, Perštýn 400, Chomutov (25), Nové Sedlo 50 vozů, Obrnice 400, Počerady 30 vagónů, Podbořany 2000 žen (23), Prunéřov 200, Radonice 700, Soběchleby 1600 žen, Údlice „několik set", (57), Žatec 1400 žen.

Pěší pochody smrti:

Košťany 1500, Hrob 5000 ženy, Osek 7000 žen, Třebenice 1500 + 800 žen, Hamr 4000, Havran 500 žen. Hořovický 70 000 zajatců (11), Kadaň 800 (4), Krásný Dvůr 300 (1), Kryry 500, Lenešice 1500 (7), Lubenec přes 10 250 (46), Měcholupy 1100 (2), Nepomyšl 500, Perštejn 200, Pětipsy 200 (1), Počerady 50, Podbořany 2000 žen, Postoloprty 2100, Prunéřov 200, Radonice 300, Soběchleby „několik set", (57), Údlice „několik set" (11), Valeč, neudáno (11), Vroutek 200 žen, Žatec 1400, Ží- želice 1500 (7), Lubenec asi 15 000 sovětských vojáků.

Pokud jde o ony „dva" pochody v okolí Postoloprt, o nichž se T. Staněk 5-6 slovy zmiňuje, podařilo se nám získat některé údaje, které se mohou týkat právě jich:

Vlak smrti z Buchenwaldu do Terezína, který odjel z Buchenwaldu 10. dubna, tj. den před osvobozením, čítal asi 4000 vězňů (hlavně Poláci, Francouzi, Němci i Češi).

Vlak jel přes Geru do Reizenheinu a přes Chomutov do Března. Zde stál asi dva dny, 20. dubna přijel z Buchenwaldu další, který se zdržel na nádraží týden.

V Březnu se transporty rozdělily na dva směry: Jedna část jela zpět na Chomutov, Cheb, Tachov a do Flossenbürgu. Druhá část jela na Žatec (11 obětí) a potom na jih směrem na Plzeň přes Žihli, kde do 1. května zemřelo 273 osob; čeští a němečtí vězni zde byli propuštěni. Zbytek transportu údajně jel také zpět do Chomutova (26. dubna) a odtud přes Most, Ústí n.L. a Litoměřice do Terezína.

O zajateckých pochodech smrti přímo přes prostor Postoloprty - Louny vypovídá jednak zpráva stanice SNB Lenešice, okres Louny z 8. května 1946. V ní se mj. píše:

„Po vyšetření oznamuji, že kolem 20. dubna procházely po okresní silnici od obce Postoloprty přes Lenešice na státní silnici Louny - Teplice - Sanov a dále k Terezínu pochody smrti. Byly pouze pěší a v menších oddílech. Šlo o transporty Židů, politických vězňů a jiných nešťastníků, mužů ve věku 16-60 let.

Pokračování ...
08. 05. 2013 | 01:00

Luba napsal(a):

...

Zastoupené národnosti byli Češi, Poláci, Ukrajinci, Holanďané a snad i další. Podle odhadu celkem asi 15 000 osob.

Hladem vysílení nešťastníci byli ubíjeni SS-many bez rozkazu. Vrahové nechali mrtvoly na místech, kde je usmrtili.

Na rozhraní obcí Postoloprty a Lenešice je pochováno 7 osob, 2 osoby na hřbitovech v Lenešicích a Dobroměřicích. Podepsán velitel stanice vrchní strážmistr Holec."

Druhý údaj je z 12. května 1946, kdy místní velitelství SNB v Lounech předkládalo zprávu, podle které obvodem tohoto města procházely následující kolony:

- 12. března 1945, 35 osob národnosti české a německé, od Slaného směrem Most.

- 13. března od Černčic na Postoloprty a dále na Rybáře u K. Varů, 30 osob.

- 18. března 1945 od Slaného směr Dobroměříce, sovětští zajatci, asi 5000 osob (o jejichž další cestě údaje chybí!!).

- 30. března 1945 z Vinařic na Dobroměřice a dále na Most celkem asi 2500 osob, vesměs angličtí zajatci.

Dokument pátracího úřadu UNRRA ve Wiesbadenu, z 16.10.1946 obsahuje seznam pochodů smrti v americkém okupačním pásmu ČSR, který někdy opakuje, někdy ale i rozšiřuje seznam transportů i obětí:

Bochov 15. 4. 1945 celkem 1200 vězňů (58).
Bochov 15. 3. 1945, 400 a 22. 3. 1945 2000.
Chožov, okres Louny, 12. 3. 1945 30 osob.
Kozlov, okr. Žlutice celkem 420 (24).
Krýry, okres Podbořany, duben 1945 500; 24. 4. další transport 300 žen.
Lenešice, 20. 4. 1945, 1500 politických vězňů (7).
Nepomyšl, 9. 4. 1945,500.
Počerady, duben 1945, asi 40.
Postoloprty 6. 5. 1945, 900 (3).
Postoloprty, duben 1945, 2000 (20).
Soběchleby, 21. 4. 1945, 1600 žen (1).
Vroutek u Podbořan 200 žen - židovek (1).
Žatec, duben; dva transporty po 700 ženách.

E. Czinner a A. Tůma v přípisu na ÚV ČSBS z 13. 6. 2006, v němž kritizují povrchní televizní relaci M. Bambuška a Pokorného z 25. 5. 2005, uvádějí, že v bažantnici u Postoloprt existoval koncem války pracovní tábor pro židovské míšence, v němž byli vězněni i oni. Název tohoto tábora byl „Lager OT 39", Postelberg.

Proto - píše i T. Staněk - není vyloučeno, že v bažantnici mohly být také starší hroby obětí nacismu - jak z onoho tábora, tak (dodáváme) i z onoho ztraceného pochodu smrti zajatců z 18. 3. 1945. (Nasvědčuje tomu i exhumace provedená prý ještě před exhumací popravených Němců - tuto věc však bude ještě nutno ověřit.)

Životní poměry v transportech byly šílené, dokonce - zvláště za mrazů - horší než v samotných koncentračních a zajateckých táborech.

V rozsahu této polemiky je nemůžeme popisovat jednotlivě, nicméně aspoň několik ukázek pro pochopení, jaké psychologické důsledky na české, v daném prostoru dosti četné obyvatelstvo muselo mít, je nutno uvést:

(Žatecký okres měl před „Mnichovem" asi 30 000 Němců a 7660 Čechů, okres Postoloprty 6942 Němců a 5165 Čechů. Oba byly součástí říšské župy Sudety. Po okupaci pohraničí na podzim 1938, v nich větší či menší část Čechů přežila. Okres Louny byl součástí „protektorátu".)

Pokračování ...
08. 05. 2013 | 01:01

Luba napsal(a):

...

Železniční stanice Březno u Chomutova. „Nejhroznější podívaná, jakou jsem ve svém životě zažila, byl pohled na hladové vězně v uceleném vlaku sestávajícím ze 60 vagónů," který jel z Buchenwaldu na Chomutov, Most a Terezín 14. dubna 1945 a zůstal stát v Březně 6 dnů.

Vlak přivezl už z Německa asi 30 mrtvol a zde bylo „hladem, útrapami a ubito více než 200 vězňů nebo v noci zastřeleno".

Podle vzpomínky německého přednosty stanice F. Nového dostávali vězni „nikterak dostačující jídlo, obyčejně polévku nebo jen neslazenou černou kávu... jednotliví vězňové, nemohouce z hladu vyčkati, až na ně přijde řada, osvojili si jim nepříslušející krajíc chleba, za kteréžto provinění byli nemilosrdně biti, ponejvíce latěmi přes hlavu nebo též puškami...

Příšerný byl pohled na ubohé hlavy vězňů, jak vyhlíželi celý boží den... z vozu (uhláku), opřeni o horní okraj vozové stěny. Když se stmívalo, zmizely z vozu přes stěnu vyčnívající hlavy a prsa uvnitř.

V noci pak bylo slyšet sténání z vozu a někdy i hlučný křik; bylo nepochopitelné, jak tolik lidí (70-80 mužů) mohlo ve voze spáti....

Bereme-li v úvahu zcela nedostatečnou výživu, pobyt po dlouhou dobu v otevřených vagónech (v lednových transportech dokonce při mrazu okolo -20 °C - pozn. aut. V. K., M. M.) není divu, že - tolik vězňů podlehlo útrapám z hladu, zimy a ukrutného zacházení... Mrtví byli dáni stranou na hromadu a vždy večer 2 povozy odvezeni na zdejší hřbitov, kde byli spáleni".

Podobně líčila poměry v transportech i jiná očitá svědectví, z nichž uveďme alespoň toto:

„Vězni se pohybovali volně po kolejišti a hlady trhali všechno listí z lip a trávu s jetelem na železničních náspech a vše snědli."

Souhrně a dodatečně to doložily výsledky pitev konaných při exhumacích 22 hromadných hrobů mimo hřbitovy na Karlovarsku, provedené na 920 mrtvolách obětí transportů smrti:

„Většina mrtvých, až na vzácné výjimky - popisují stav lékaři Jerie a Knobloch - vykazovala známky abnormální vyhublosti, sešlosti a předčasného stáří.

Nalezli jsme u nich prázdnou trubici střevní a vůbec prázdné dutiny břišní, a to do takové míry, že přes kůži břicha (!) se rýsovaly obratle.

V některých žaludcích jsme nalezli zbytky brambor a listí.
U některých jsme konstatovali zlomeniny klenby a spodiny lebeční. U jiných jsme zjistili střelné rány většinou v týle a ruce svázané vzadu drátem.

Dlaně všech byly mozolnaté, chodidla měla kůži rozpraskanou a zkrvavenou. Průměrná váha vězňů činila 45-50 kg."

Co dodat? Snad další slova onoho německého přednosty stanice v Březně:

„,Ejhle člověk, zahrnuj svůj obličej! Tato biblická slova ta¬nula mi na mysli pokaždé, když jsem se podíval na ty tisíce ubohých obětí a mám za to, že touž myšlenkou byly - opanovány též četné houfy zvědavců (roz. většinou Němců - pozn. aut.) z Března i okolních vesnic, které se dostavily na nádraží, odkud odešly s pocitem nevýslovné hrůzy, byvše řádně vyléčeny z představy lživou propagandou jim ustavičně tlučené, že jsou příslušníky národa nejšlechetnějšího."

Dejme tomu, že u místních Němců, nebo aspoň u jejich části to tak i bylo. Jak však mohl „faktor transportů smrti" působit na Čechy, kterých v „našem" prostotu žilo nemálo - v Protektorátu i v Župě Sudety?

A jak na příslušníky prvních regulérních - i „revolučních" českých jednotek třeba i těch, kteří pocházeli z Prahy a zažili tam teror esesmanů?

Jak asi daný zážitek zformoval jejich psychiku?
Nebylo tomu nejspíš tak, že ke zděšení se u nich přidala i další nenávist k okupantovi a k Němci vůbec, ústící u mnohých i v divoké volání po odvetě?

Lze proto tento faktor brát do úvahy tak málo a tak formálně, jak je tomu v posuzovaném „účetním" soupisu českých hříchů na Němcích?

A nebude na místě, abychom - aniž bychom se, chraň Bože, v divoké pomstě shlíželi, a ji blahořečili, zaujmout k postoloprtské kauze přemýšlivější postoj?

A to na obou stranách, nejen na té české?!

Zdroj:
Moulis, M., Kural, V. (2006, 15. listopad). Nacistické vlaky a pochody smrti V oblasti Žatec-Postoloprty/ Přísně tajné!, č. 6, str. 114-120.
08. 05. 2013 | 01:02

Gru napsal(a):

stařenka

Koho jsme potkávali?
Zcela určitě nikoho, kdo by měl na svědomí 59 000 vražd jako Paul Blobel, 90 000 vražd jako Otto Ohlendorf, 100 000 zavražděných jako Friedrich Jeckeln, 1 500 000 zavražděných jako Rudolf Hoess... Tito jmenovaní byli za své činy oběšeni. Ale takový pan Blume, který m,á na svědomí 1517 lidí, dostal trest smrti, ale nakonec byl propuštěn... takového člověka se skutečně dalo potkat, kdybychom se procházeli po Dortmundu, a který řekl soudci toto:
„Německý voják vlastně na bezbranné lidi nestřílí, avšak Vůdce je střílet přikázal, protože tito lidé by jinak jakožto partyzání stříleli na naše kamarády [kdyby byli zůstali naživu], a také na ochranu nažich žen a dětí jsme museli myslet."
Já bych řekl, že W. Blume, kterého stejně jako desítky dalších vrahů osvobodili, to řekl za všechny, i za pana Urbana...
08. 05. 2013 | 01:04

Medikolog napsal(a):

Stařenko stařenko...

Dobronín, nebo Bergersdorf.. s titulem vzorná obec SS uděleným Obergruppenführerem SS Gottliebem Bergerem? Nebylo prokázáno, kdo ty převážně eSeSáky usmrtil.

Co Ploština, Prlov, Javoříčko,.. Zlatníky, Dolní Břežany, Psáry, Německý Brod, Třešť Přerov Lahovice, Velké Meziříčí.. kde Němci vraždili v posledních dnech války v Evropě Čechy?

A babičko, ČR byla de iure ve válečném stavu až do roku 1957, kdy byla podepsána mírová smlouva s Japonskem... takže veškerý odsun i soudy proběhly za trvání válečného stavu.
08. 05. 2013 | 01:13

Maximus napsal(a):

Všechno to do sebe zapadá.......
V lednu 2013 jsem zde napsal:
Pravdoláskař a disident Jan Urban, jehož spis StB na krycí jméno „Dramatik“ byl zničen hned po „sametu“ v prosinci 1989 dnes vystupuje jako hlavní školitel (jaká to náhoda) v TOP 09.

A nyní mohu jenom konstatovat, že to potvrzuje co je tento člověk zač a za koho kope (Schw., sudeťáci a spol.). Po přečtení jeho příspěvku mě ale napadá, že je zralý na hospitalizaci v Bohnicích!
08. 05. 2013 | 03:34

Amun Ra napsal(a):

Dost dobre nerozumim jedne veci, zda-li ma cenu jitrit tyto zalezitosti .Pripomenout a drzet si je v pameti je zdrave (s mysli na budoucnost)a rekl bych , ze kdo onu dobu skutecne prozil na vlastni kuzi , je s tim srozumen , smiren se zadostiucinenim a nema potrebu se dale k tomu vyjadrovat.
Timto zpusobem , jak uvadi autor se jedine vybicovava opet nenavist mezi lidmi a vyuzivaji tohoto abnoramlne agresivni jedinci- zbytecne.

Pane autore , co vlastne chcete?
08. 05. 2013 | 03:47

Emil napsal(a):

Pan Urban se pokouší o to, o co se pokoušejí i někteří významní (hloupější)němečtí politici, jako například bývalý kancléř Helmut Kohl. Totiž přepsat dějiny ve smyslu, že šlo o symetrickou oboustranou vinu Čechů a Němců. V roce 1997 v Praze při podpisu Česko-německé smlouvy prohlásil Kohl:"Odpouštíme vám a prosíme o odpuštění". Zní to efektně a je to rafinovaná lež. Vojenskou agresi, okupaci, systematické státem organizované masové vražděni probíhajícím několik let, nelze postavit na stejnou rovinu s divokovým odsunem.
Za řádný odsun se nepotřebujeme už vůbec nikomu omlouvat.
Naše velkorysost před sjednocením Německa nebyla Němci honorována ukončením neustáleho opruzování různými Urbany. Nejlépe bude je zcela ignorovat.
08. 05. 2013 | 05:24

Pepa Řepa napsal(a):

Diágo jitrničku sežral
docela maličkou
nemo ho-na vlastní oči- viděl
praštil ho paličkou
zaplakaly šauerové
vykopaly Bimbovi hrob
na desce bramborové
je nápis těchto slov
:-)
....a tak pořád dokola
tralala
tralala
Jáma na mamuta Bimba vykopána.Však my ho uženeme.

Lepší promo si nemůže Zeman přát...i embéčko-po výbrusu motoru dorazilo- kdo víc nažene Bimbovi hlasy i od nesosanů.

Usnul nám velký kníže
ten co má k dobrotám blíže
.....se budou učit prvńáci v Mostě.
Proč jen mi-čím dál tím víc-připomínáte bolševika?

Jak říkal Milouš...všechno bude...šťáva bude...škvarky budou......plasma bude....Libore vstávat, už je čas se do toho vložit!

Co zašít i popírače ukřižování Ježíše Krista...zavřeme je všechny až zčernají.
Takhle na to!
Ve jménu pravdy a lásky barelu!
Dohledat IP adresy a předat Diágovi.
Dija dija dou.
Diágo má už pěnu u nozder.
08. 05. 2013 | 06:06

Pepa Řepa napsal(a):

Trestejme odpírače....všechny.....všeho..... odpírače našich pravd!

pak nastane všude mír....a malej řepa bude zase pionýr.....
Trestejme, trestejme a nikoho se neptejme.....
já bych jim....já bych je....čecháčky zaprděný, silou Silvinkou, silou, jak říkal zelený dochtor
:-)
Chce to zřídit policii Pravdy a lásky, úderné oddíly.... a hrrr na ně, odpírače.

Když to nešlo po dobrým.....když se kácí les.....do boje Lovci mamutů!!!!!!
08. 05. 2013 | 06:21

Čech ze Sudet, BU BU BU napsal(a):

Ještě na jednu věc by se nemělo zapomenout: Pokud by Němci nebyli v roce 1945 odsunuti, pak by nejpozději začátkem 90. let, při připojení NDR k SRN nebo při rozdělení ČSSR pravděpodobně požadovali rovněž oddělení Sudet od Čech a připojení k Německu. Pro mě by to možná bylo bývalo výhodné, mohl bych studovat jako německý občan v Řeznu, ale jako vlastenec to odmítám.
08. 05. 2013 | 06:32

Luba napsal(a):

Názor Otfrida Pustejovského, odsunutého Němce z Ostravy:

„Ještěže jsme byli po válce odsunuti. Jako Němec z kapitalistické rodiny bych tehdy v Československu nemohl studovat, ztratil bych jazyk a možná bych už dnes nežil.

Nejspíš bych skončil v ostravské nebo příbramské šachtě, kde se lidé moc dlouhého věku nedožívali. A to platí o většině odsunutých.

Tady jsem dostudoval, pracoval ve státní službě, koupil si hospodářství a prožil spokojený život,“ vysvětluje Otfrid Pustejovsky, jenž bydlí poblíž bavorského Mnichova.

Narodil se roku 1934 jako československý občan německé národnosti v Ostravě a byl v posledním transportu, který mířil s odsunutými Němci na západ. Další směřovaly do sovětské zóny, z níž se pak stalo NDR.

Pustejovsky vzpomíná, jak za protektorátu dostala jeho matka za tři děti Mutterkreuz, ale protože se vyjádřila ve smyslu, že by raději buřta než medaili, byl proti ní veden proces.
Šťastně skončil až v roce 1944.

O rok později mu zahynul otec na frontě nedaleko slovenského Tvrdošína. Tehdy se po konci války stal jako malý kluk přes noc nespolehlivým občanem. Z rodné Ostravy, kde jim vyrabovali byt, byli sourozenci odvezeni do Fulneku, kam za nimi později dorazila matka.

Odtud se v roce 1946 vůbec posledním transportem dostali do západního Německa. Bylo v něm, jako v každém transportu, kolem 1200 lidí, kteří byli převáženi čtyřiceti vagóny.

Dodnes má Pustejovsky schované černé N na bílém podkladě, které každý odsunovaný Němec musel mít přišité na kabátě, ale i bedny, v nichž se převážely osobní věci.

V transportu s nimi jel mnich, který vedl klášter ve Fulneku. Pod kutnou měl uschován fotoaparát, takže po přejetí hranic vše vyfotil. Od něj pocházejí jedny z mála archivních fotografií, jak to v podobných transportech vypadalo.

Dojeli do bývalého koncentračního tábora Dachau, kde byli přerozděleni.

„V Bavorsku na nás křičeli lidé, že jsme cikáni a ať táhneme, odkud jsme přišli. Vím, že to dnes spousta lidí nechce slyšet, ale tak to bylo. Museli jsme dokazovat, že jsme Němci a tak. Prostě to nebylo tak jednoduché, jak někteří vyprávějí,“ říká ParlamentnímListům.cz. Začátky v nové zemi byly prý velmi těžké. Hlad, zima, nemoci. ...

Často provokuje nesmířené sudetské Němce názorem, že odsun z Československa pro ně byl záchranou před krušným životem obyvatel druhé kategorie v komunistické totalitě. ...

Benešovy dekrety, které jsou strašákem některých odsunutých Němců, a jejich prolomení se zase bojí leckterý Čech, si podrobně pročetl. Z kolem sto padesáti zákonů a dekretů vidí jako problematický jen jeden. ...

... zákon číslo 115 z roku 1946, který amnestoval zločiny, co „směřovaly ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů“, tedy celý takzvaný divoký odsun, považuje za zrůdnost. „Ten by měl být zrušen, protože je zcela neetický,“ ukazuje Pustejovsky německý překlad dekretů. ..."

Zdroj:
http://beta.parlamentnilisty.cz/parlament/Sudetak-Pustejovsky-Diky-za-povalecny-odsun-skoncili-bychom-v-lagrech-218743
08. 05. 2013 | 06:51

vasja napsal(a):

Od tý doby co byli sudeťáci odsunutý, je v Evropě mír.
Noa po odsunutí Srbů z Kosova, vlastně uplně.
08. 05. 2013 | 07:07

Občan napsal(a):

skeptický napsal(a):
"Kdo to byl ten Mechlis? Slyším prvně.Opravdu se autor nesplet?
08. 05. 2013 | 00:26"

Žid, sionista a bolševik. Nedovzdělaný obchodník, který působil jako politický komisař v Rudé armádě, a jeden z nejbližších Stalinových spolupracovníků (1922-1953).
08. 05. 2013 | 07:11

vasja napsal(a):

A já bejt panem Urbanem, tak v nadpisu vylepim termín "Sudetská lež".
A nebral bych šeky a tak. Jenom keš.
Nebo ať se zeptá Bendlova Havla.
08. 05. 2013 | 07:18

Čech ze Sudet, bu bu bu napsal(a):

Mozna by bez odsunu prisel 17. listopad mnohwm driv. Nemci by nejprve vybojovali uzemni samospravu (CSSSR - Ceskosudetskoslovenska socialisticka republika), a pozdeji by se stali vyznamnym disentem. Havel by je jiste podporoval ("Musime se tem Nemcum omluvit," casto rikaval).
08. 05. 2013 | 07:23

Culter napsal(a):

Německo válku rozpoutalo, Německo válku prohrálo - tečka. Pokud by spojenci opláceli Německu stejnou mincí , jen v SSSR uvádí se počet civilních obětí kolem 17,5 milionů, pak toto by dnes neexistovalo.
08. 05. 2013 | 08:02

celem napsal(a):

děkuji
08. 05. 2013 | 08:05

Bestia triumphans napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):
..."Snad až dnes můžeme naplno vidět, co znamená slovo pravdoláskař."

???
Přidávám si do své sbírky perel.
:-)
08. 05. 2013 | 08:06

prastaricek napsal(a):

jsem pro potresání všech popíračů násilí nejen proti judajizmu,fašizmu, komunizmu, ale i v dnšní demogrtůře. amen.
08. 05. 2013 | 08:17

prastaricek napsal(a):

P.S. promiňte starci - správně má být dnešni a demogratůra -děkuji
08. 05. 2013 | 08:23

buldatra napsal(a):

Je statečný tak na půl ten Diag Urban, jak je jeho zvykem.

A aby byl jednou statečný celý, měl by se pochlapit a na ty mrzké odpírače podat žalobu a snést na jejich hlavu patřičné důkazy. Jistě jich má hromadu. Že jako odpírají meodpíratelné.

Jinak je to zas jen klasická Urbanovština, takové to šťárání klacíčkem ve vosím hnízdě, kontrolní chroustn výběrových informací a dat. Zvyšuje otáčky z maxima na minimum, by zjistil, jsou-li vosy stále ještě vosami, nebo se změnily v trubce.
I to datum pro svůj kreativní článeček zvolil neobyčejně vhodně.
08. 05. 2013 | 08:29

Targus napsal(a):

Po přečtení blogu pana Urbana jsem získal PEVNÝ A NEZVRATITELNÝ názor, že je třeba neprodleně pro výstrahu popravit každého desátého Čecha a každého, kdo následně nepodepíše souhlas s CELONÁRODNÍ peticí o navrácení veškerého majetku odsunutým německy mluvícím občanům, preventivně zavřít do pracovních táborů.
Nejlépe menších, aby mohli být internovaní efektivně nasazováni na nucené práce.
Sudetští Němci by na oplátku mohli založit neziskovku nebo nadaci, která by internovaným bezplatně poskytovala slušivé pruhované oblečky, na zimu pochopitelně zateplené.

AMEN.
08. 05. 2013 | 08:35

Pepa Řepa napsal(a):

Luba
Vás bych zavřel prvního ...kdybych mohl...já bych Vám...já bych s Váma.....ve jménu pravdy, lásky a smíření...a pak Bimba....ta nestydatost....mluvit když Kníže spí...to se ve slušný společnosti nedělá a ještě je prezident....fuj.

Můžete si vybrat mezi padesáti ranami holí od Helmuta-ve jménu lásky- nebo přečtení všech mouder pánů Urbana a Pehe.
Trestat! Trestat! Trestat!

Když jste -bando líná- tak neschopní, že se nešleháte důtkami sami, my vám nandáme. Počkejte až přijde šťáva....8 miliard za pokažené křefty s plasmou a dalších pade za zpožděný kšeft s Berndtíkem.

A važte si mravenců!
Jak byli Jiříkovi dobří, sbírají perly, i ten kulhavej BT, přijde nakonec.
08. 05. 2013 | 08:43

Pepa Řepa napsal(a):

.....sím, mám podezření že Karel Mueller schvaluje atentát na Helmuta. Sice to nenapsal, ale určitě si to myslí.
Je přece mojí povinností udat rozvraceče Říše, či budování komunismu nebo NWO.

Za odměnu požaduji i potrestání jisté odpíračky Boženky, které mě před 40 lety odepřela na Bohdalci sex.
S pozdravem diágové a pehýčka všech zemí spojte se!
08. 05. 2013 | 08:51

Petr B. napsal(a):

Pane Urbane, je třeba nejenom zavírat do vězení, ale bylo by záhodno i zakazovat filmy se závadnou tématikou (tzn. ukazující genocidu sudetských Němců). Např. ve filmu "Ves v pohraničí" na konci filmu jen tak zastřelí bez soudu sudetského Němce. Zdivočelým násilným Čechům stačilo vidět esesácké tetování, aby zabíjeli. A přitom ten esesák mohl být hodný. Češi i jiné národy prostě porušovali presumpci neviny.
08. 05. 2013 | 09:08

Targus napsal(a):

To PŘ:

Luba a Mueller jsou tihleti elementi, nebo jak se to...
Nebezpeční elementi, tak je to správně.

Na svou jedině správnou pravdu si sahat nedáme.
Navrhuji proto ve jménu humánního zastavení jejich produkce nebezpečných blábolů vyoperovat hlasivky a mírně zkrátit prsty na rukou, aby nemohli psát, pacholci jedni.
Anebo provést lobotomii, to tady taky jeden furt propagoval. Ale nevím, jestli by pak mohli řádně pracovat.
08. 05. 2013 | 09:10

uno momento napsal(a):

Pekný sviatočný deň vospolok prajem.
Nevie tu nekto, či v Rumunsku je dnes štatný sviatok, oslavy dna víťazstva? Predsa mali 150 tísicovu armadu 5 rokov na strane Benito, dalšie 3 osvobodzovali odbenito .
08. 05. 2013 | 09:25

Bestia triumphans napsal(a):

Řepa:
Úroda perel je v této tématice opravdu bohatá...
Opět jsem vylovil něco od perlorodky Muellera.
Cituji:

Karel Mueller napsal(a):
..."Víte, když se podíváte do tiskovin landsmannschafu, tak je vcelku jasný nejen jejich nacionalismus, ale byli (a nejspíš stále jsou) prodlouženou rukou Washingtonu, od něhož čekali návrat."

!
Vida, američtí zloduši v pozadí, no není to krásné, Řepo?
:-)
08. 05. 2013 | 09:27

skeptický napsal(a):

Pan Pepa
na tom Bohdalci,nezkoušel jste to náhodou na hřbitově? Jinak nechápu,jak by ausgerechnet Vám mohla odepřít.
08. 05. 2013 | 09:35

mil hurikán napsal(a):

antiněmectví v době války? Pane Urbane, jste duševně v pořádku, že se divíte?
08. 05. 2013 | 09:37

Silvie napsal(a):

Koukám, že Urban přitvrzuje.

Já jsem jenom zvědavá, jak budou teď cálovat Britové Keňanům. Přijdou také omluvy a celonárodní flagelantsví ???
08. 05. 2013 | 09:45

Petr B. napsal(a):

Pane Urbane, jste přítelem Schwarzenberga, v parlamentu máte díky Peake pořád převahu. Co vám tedy brání takovýto zákon předložit pomocí vašich poslanců z TOP09 v parlamentu a schválit ho? Zeman ani senát s tím nebudou moci nic udělat. V ústavním soudu máte pořád převahu, ti vám to také schválí. Schwarzenbergovská Praha to nadšeně přijme. Zatím vám od roku 2006 vyšlo úplně všechno. Uděláte to?
08. 05. 2013 | 09:50

Čech napsal(a):

Pane Urbane jaké jste národnosti? Kolik Vám Landsmanšaft platí?
08. 05. 2013 | 09:53

uno momento napsal(a):

Petr B.
Nemyslim si , že pán Urban naozaj má snahu nekoho trestať, v závere blogu prosil diskuterov sa zamyslieť, že fašizmus ako aj komunizmus bol internacionalný, že podliehať davovej psichoze, uplatňovať kolektivnu viny je nepripustne u mysliaceho človeka.
08. 05. 2013 | 10:04

Dumplung napsal(a):

Urban

to je dobrý nápad. Zřídit zvláštní bezpečnostní složku USTAPO (Urbans Staatspolizei), která by zatýkala každého, kdo by se nemohl vykázat aktivní loajalitou k sudetskému etniku. A znovuobnovit nucené práce, které byly tak hloupě zrušeny na podnět ombudsmana. Obyvatelstvo brzy přejdou hloupé nápady jako rušení Skaret a podobně.,. Obnoví se starý dobrý německý pořádek a vyjasní poměry. Zavládne stabilita. Diag Human se přejmenuje na Diag Mensch.
08. 05. 2013 | 10:05

Petr B. napsal(a):

uno momento:
Ať to Urban s pomocí Schwarzenberga protlačí parlamentem, v praxi se ukáže smysl tohoto zákona. Jinak jsou to pouze zbytečné řeči a provokování.
08. 05. 2013 | 10:17

Briere napsal(a):

Pokud někdo napíše: "Nacismus a jeho režim nebyli Němci...", měl by se jít léčit. Těch 350 tisíc mrtvých Čechů a Slováků asi zabili Marťani. Ideologie sice není konkrétní člověk, ale jeji vykonavatelé - wermacht, gestapo, vrazi v uniformách i bez nich jsou zcela jasně zařaditelní. Nedopustil se autor právě popírání nacistického genocidia?
08. 05. 2013 | 10:18

gaia co by nevěřící Tomáš napsal(a):

nejpitomnější blog za několik měsíců a je dán na první místo do upoutávek
08. 05. 2013 | 10:20

Jan Reznicek napsal(a):

To, co nacistum trvalo 6 let, my jsme zvladli za par mesicu. Zavrazdili jsme desetitisice nevinnych Nemcu a stale si nalhavame, ze si to zaslouzili. Pritom to byla obycejna msta. Je ostuda, ze se s tim neumime vyrovnat.
08. 05. 2013 | 10:22

Karlos napsal(a):

toto je vskutku perla:
Jestliže je trestné popírání holocaustu a schvalování nacistických a komunistických zločinů proti lidskosti, jak to, že se netýká komunisty na sovětský rozkaz organizovaného vraždění Němců?

Je to asi jako srovnávat ligu mistrů s divizí (a to uvádím raději pozitivní příklad) :).....v celém článku je naprostá absence zdravého rozumu.
Je to jako když náš malý se snaží dupnout za každou cenu a konečným výsledkem je pobavení okolí :).....celkově zjednodušeně dětinský pohled na svět.
08. 05. 2013 | 10:22

uno momento napsal(a):

Petr B.
Veľa ľudi použiva sílne slova aby na seba upozornili alebo na nejký problem, deje sa to tu v diskusiach denno denne, tak možno pán Urban to skusil podobne upozorniť, len že má to opačný efekt, ako všetko v čem sa nedodťži miera.
08. 05. 2013 | 10:23

Vlado napsal(a):

Pane Čech na národnost pana Urbana bych se neptal ale jsem přesvědčen, že v PROTEKTORÁTU by se projevoval jako KOLABORANT!
Nebylo jích až tak málo. Nebo možná, že by měl z té doby fotku s SS oficírem jak mu sedí na klíně jako děcko. Také takové fota existují.
Díky za postoje presidenta E.Beneše, který prožil nejkrutější zradu západních mocnoctí. Nechal národu odkaz, který upozorňuje
na budoucí URBANY přesto, že je nejmenuje. URBANE STYĎTE SE!!
Nepopírám, že při odsunu došlo k ekxesům ale musel byste prožít tu atmosféru té doby. Jsem prvorepublikové dítě a tak vím co byla zrada mnichovanů, Protektorát, osvobození a atmosféru těch dní mám ještě po těch létech nasáklou pod kůží.
Poselt by to lepší Urbane nenapsal.
08. 05. 2013 | 10:24

Realista napsal(a):

Když čtu komentáře, až na pár vyjímek,je mi na blití. Situace v našem zločineckém státním zřízení svým způsobem navazuje na zločiny při odsunu (myslím tím, že podobné lidské typy se dostávají k moci). Podle úrovně komentářů si asi nic jiného nezasloužíme.
Děkuji panu Urbanovu za blog.
08. 05. 2013 | 10:25

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Jan Reznicek Jojo, uz ta cisla sama by vam mela napovedet, ze tu neco nehraje. Mimochodem, jsou v tom zapocitany sebevrazdy, nasledky ozbrojenych stretu v pohranici a take umrti v dusledku nemoci, zraneni, infekci...
08. 05. 2013 | 10:26

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Jo a jeste pro Urbana: Na nasledky valecnych utrap, nemoci a podvyzivy umrelo bezprostredne po valce v CSR dalsich cca 60 000 lidi...
Navdavkem k tomu, co stihli naciste pobit a utrapit behem valky. Valka takoveho rozsahu nekonci kapitulacnim aktem.
08. 05. 2013 | 10:28

karlos napsal(a):

toto je vskutku perla:
Jestliže je trestné popírání holocaustu a schvalování nacistických a komunistických zločinů proti lidskosti, jak to, že se netýká komunisty na sovětský rozkaz organizovaného vraždění Němců?

Je to asi jako srovnávat ligu mistrů s divizí (a to uvádím raději pozitivní příklad) :).....v celém článku je naprostá absence zdravého rozumu.
Je to jako když náš malý se snaží dupnout za každou cenu a konečným výsledkem je pobavení okolí :).....celkově zjednodušeně dětinský pohled na svět.
08. 05. 2013 | 10:29

Dr.Stern napsal(a):

Fakta jsou zde: němci ven ! die deutschen raus ! brněnský pochod smrti 1945 - dokumentace, uspořádali hanns hertl, erich pillwein , helmut schneider, karl walter ziegler, přeložila jana šlajchrtová vydalo nakladatelství dauphin, 2005 ISBN 80-7272-070-8 (dotisk).
08. 05. 2013 | 10:31

Jáchym napsal(a):

Kruciš, to je zase humanitární bombardování !

Ať žijí humánní diáci !
Přispějte na slide show na téma "Jan Urban - rodná sestra másla na hlavě".

Zřiďme Řád BÍLÉHO LVA URBANA pro ZEMSKÉ VLASTENCE!
**************************************************
Konrád Henlain - bojovník za světový mír a nezávislost naší vlasti!
08. 05. 2013 | 10:31

modrý edvard napsal(a):

Myslím si, že problém je v tom, že to jsou/byly zločiny, ne však zločiny proti lidskosti.
A osobně si myslím, že ani popírání holokaustu by nemělo být trestné.
08. 05. 2013 | 10:32

skeptický napsal(a):

Autor má pravdu.Pořádek muší bejt.

Znal jsem jednoho odsunutého Němce,za války posádkou v Kobylisích,moc hodnej člověk.Byl na mne hodnej,ošetřil mi rozbitou hlavu,když jsem na ni v podroušeném stavu upad.Měl Čechy rád,i když já byl jenom bémák potažmo bohank.
Asi na ně rád vzpomínal kvůli extra cigaretám.

Ten říkal,že Rusové vyhráli válku,protože měli lepší kázeň.
A od kázně a uvědomělosti jsou tu komisaři.Jsem rád,že tu funkci znovu oprášili.

Když něco funguje,měli bychom se toho držet.
Provinilí popírači a nepřátelé lidu či říše by mohli jít kopat ten kanál Dunaj-Labe-Odra.V Rusku to tak udělali.

Nějakej Frenkel,taky komisař co to organizoval dostal dva řády práce,dva Leninovy řády a dva hrdiny Sovětského Svazu.Přišel na to,že se odměňovat bude podle práce.Schopní lehké práce 100 g chleba denně,zdechnou za měsíc,těžké práce 200g chleba a 25g tuku denně,tři měsíce.Z vězně se musí dostat všechno za tři měsíce.

Na ten kanál by stačilo tak pět milionů hříšníků,do dvou let hotový.Kolečko,lopata,krumpáč.
08. 05. 2013 | 10:37

antipolitik napsal(a):

Bože to je slátanina. Urbane tak mazej a skoč do řiti komu chceš a kde chceš. Nikdo ti v tom nebrání. Rok 45 nelze spojovat s komunismem, socík začal až v r. 48. V r. 45 tady byl sice poválečný stav, ale víceméně ještě prvorepublikový režim. Na sto procent vraždili jak komunisti, tak demokrati, tak i agrárníci a všichni ostatní, když už to chceš rozebírat Urbane. V lidech byla totiž zlost! a měli k tomu dost vážnej a pádnej důvod! Daleko větší důvod než měli skopčáci, když nás okupovali! Co takhle spíš začít trestat ohýbače dějin za prachy? Takový dílko se dá sesmolit snad jedině na zakázku. Vyjmenovat pár komoušů, o ostatních držet kušnu. To nás má přesvědčit o čem? Slaboučký člověče.
08. 05. 2013 | 10:53

Viola napsal(a):

Je třeba si uvědomit, že nacismus bořil a komunismus budoval po válce. Kdo omlouvá satany, sám je satan.
08. 05. 2013 | 11:01

KKK napsal(a):

Pane Urbane, Benes mohl krakat co chtel, ale sam by odsun nikdy neprosadil. Jistojiste by ziskal Stalinovu podporu. V roce 1943 pri svem projevu ve snemovne o teto tematice poprve verejne promluvil Winston Churchill, jako o nejlepsim reseni povalecne situace, takze v te dobe to bylo uz za vseobecneho souhlasu "spojencu" upeceno. Co se tyce provedeni, stejne odporne sceny jste mohl sledovat po celem svete, byt v te dobe Nemec byl zlocin sam o sobe. Britove meli sve koncentraky v Britanii, Francouzi maji sve mrtve stotisice nemeckych valecnych zajatcu, Polaci vrazdili civilisty vesele po boku sveho tradicniho nepritele, radeni Sovetu se da prirovnat k najezdum Mongolu, Madari se take vyznamenali v tesnem zavesu za Titovou Jugoslavii a ani USA nezustalo pozadu, vcetne toho, ze vysidlovali zpet do Nemecka i Nemce, kteri tam prisli za praci ve dvacatych letech, nepocitaje v to konfiskace majetku nemeckych vysidlencu v Latinske Americe... A tak by se dalo pokracovat hodiny. Tim neomlouvam zlociny spachane v povalecnem Ceskoslovesku, ale poukazuji na fakt, ze nikdo z ucastnenych na vitezne strane, nema a nemel cisty stit. Neni divu, ze jen nejvetsi pokrytec z nich, by za danych okolnosti kritizoval Benese. Jeho nejvetsi chybou bylo, ze se nechal zaslepit pomstychtivosti, misto toho, aby uvazoval jako statnik. Pragmaticky usudek, ze SSSR je lepsi spojenec, nez Francie ci Britanie, nas prisel dost draho. Jakou moc si nadirigovat slozeni vlady tehdy mel, ukazuje ten zastup komunistickych poslancu. Nosek byl iniciatorem tzv. Brnenskeho pochodu smrti i pres zakaz velitele brnenske vojenske posadky a predsedy narodniho vyboru... Prosim, postavme viniky mimo zakon, uznejme vinu, je treba, aby se o tom mluvilo, aby si na falesnem vlastenectvi jiste kreatury nezvysovaly politickou prestiz...Ale nechapu, proc se mam donekonecna triskat v prsa za ciny jisteho druhu tehdejsiho dobytka za pokriku novodobych blbu (Sinaglovo personalni Sudetonemecke sdruzeni). Cesko-Nemecka deklarace, za timto udelala tecku. Ted jeste, jak se vyrovname s Rakusaky. Obavam se, ze zvolenim Zemana(ktery se v Rakousku zdiskreditoval jistymi blaboly uz davno), pouze dojde ke zhorseni vztahu. Kostlivec ve skrini patrne tedy zustane dal, za halasneho zpevu Ktoz su Bozi bojovnici, po navsteve poslanecke restaurace.
08. 05. 2013 | 11:01

Gerd napsal(a):

Pane Urbane,
když už chcete trestat popírače násilností při odsunu Němců (jestli divokém, o tom bych pochyboval, vycházel z Postupimských dohod), pak také ke každému vyjádření o sudetských Němcích povinně připojte, že:
1. aktivně bojovali už v r. 1938 proti československému státu (část z nich)
2. aktivně vyháněli české obyvatesltvo ze Sudet v 1938 - a zde o divoký odsun skutečně šlo
3. přes 90 % z nich se přihlásilo k říšskému občanství a mužská část populace aktivně bojovala za myšlenky nacismu v řadách wehrmachtu
4. po roce 1945 budovali záškodnické buňky, tzv. verwolfy
5. odsun vycházel z Postupimských dohod v r. 1945
6. Němci se v případě vítězství rozhodli zlikvidovat celý český národ
7. Němci byli odsunuti i z jiných zemí, zejména Polska, kde šlo o země historicky dlouhodobě obydlené Němci a součásti německých zemí, a přesto o tamnějším odsunu nic neslyšíme.

Kdyby Němci odsunuti nebyli, nastala by s vysokou pravděpodobností tato situace. Po záškodnických akcích verwolfů (proběhly) by došla trpělivost českému obyvatelstvu, a na Němce by proběhl pogrom (viz násilnosti při odsunu Němců do Říše).
Domnívám se, že Edvard Beneš svými dekrety, které vycházely z Postupimské deklarace, zachránil spoustu životů sudetských Němců, kteří by jinak nepřežili. Proto E. Beneš nepatří do Haagu před válečný tribunál, ale zasloužil by Nobelovu cenu míru. Ostatně navržen na ni byl, stejně jako na stejnou cenu byli navrženi Adolf Hitler a Stalin.
A Vy, pane Urbane, jste velký demagog a překrucovač historických událostí. Čím dál více se prezentujete jako krajně nedůvěryhodná a nesympatická osoba. Vaše doba byla doba protektorátu a strana německá. Po 2. sv. válce byste byl odsunut do Říše a zřejmě by Vás zastřelili při odsunu, kdyby Vás někdo poznal. Nemusím takové jednání schvalovat, ale dovedu je v některých případech částečně pochopit.
08. 05. 2013 | 11:05

TomášL napsal(a):

Pane autore,

mám dost německých kamarádů i českých. V mé generaci (je mi 32 let), nikdo tyhle věci neřeší a bere to jako historii.
Váš pohled beru jako pohled pomateného a nebezpečného člověka. Jsem rád, že nemáte žádnou moc, neboť při Vašem praktikování toho, po čem voláte, by došlo k poškození kamarádským vztahům mezi mými německými a českými kamarády.

PS: Jenom vaše pravda a ostatní nechť jsou trestání, pokud vidí věci jinak jak Vy. Je mi z Vás zle, autore! Ještěže jste jenom kecalistická blogová nula. Ufff...
08. 05. 2013 | 11:05

atque napsal(a):

Pane Urbane,
nic proti tomu, aby se trestali popírači násilností při divokém odsunu Němců, ale nejprve si zameťte před vlastním prahem, seberte se a jděte dobrovolně za katr -
veřejně se snažíte ospravedlnit zločiny nacistů (§ 261a)
08. 05. 2013 | 11:10

Rudolf Hess napsal(a):

" Velkou část masakrů německého civilního obyvatelstva (Postoloprty, Švédské šance, Petržalka) v létě 1945 organizovaly a provokovaly právě jednotky (nebo důstojníci) Obranného zpravodajství pod ochranou..."

Takze masaker nemeckeho obyvatelstva v Petrzalke? A co tak spomenut fakt, ze v Petrzalke bol ku koncu vojny nemcami zriadeny provizorny koncentracny tabor, kde SS vrazdili ako zmyslovzbaveni?

Autor je uplne mimo a potom to aj tak vyzera ak niekto nema sajnu o tom o com pise.
08. 05. 2013 | 11:12

TomášL napsal(a):

op: nevidí
08. 05. 2013 | 11:14

pamětník napsal(a):

vasja:
V Kosovu je mír? Je tam větší boj než byl u nás za Protektorátu.
08. 05. 2013 | 11:27

Otokar Löbl napsal(a):

To je všechno krásná teorie, společnost která nebyla schopná potrestat například ani vraha K. Váše a jiné, neboť chyběla politická a justiční vůle u státního zastupitelstva i když ho mohla potrestat podle zločinu proti lidskosti, který podepsala Česká vláda v roce 1972. Tak přece neočekáváte že by se zabývala takové kauzy. Právního vědomí se nedá dosáhnout stuiem práva a proto jsou některé zákony pouze prázdná písmena.
08. 05. 2013 | 11:28

pamětník napsal(a):

Realista
děkuje Janu Urbanovi za blog! S takovým nickem je to projev prohnané hlouposti.
08. 05. 2013 | 11:30

Anastázie Králová napsal(a):

Pane Stejskale,
já nevím,jak to tehdy bylo-ale když člověk srovná počty mrtvých na obou stranách-lze z toho mnohé usoudit.

Jestliže Urban je Čech,tak se poprvé v životě stydím za žijícího příslušníka tohoto národa.

A jak vy toto můžete vůbec na blogu nechat?

Nenaplňujete náhodou trestný čin rozněcování nenávisti vůči jiné rase a schvalování /resp.vymáhání beztrestnosti pro pravé
nacistické vrahy?

Právě před chvílí skončil pořad na ČT 2-opakování.ze 3 tis.příslušníků einsatzgruppen se k soudu dostalo jen 2OO.

A Francouzi jsou hrdější národ než my-nedávno jsem se dočetla,že ještě stíhají 3 dosud žijící pachatele vyvraždění Oradouru.
08. 05. 2013 | 11:32

pamětník napsal(a):

Jan Reznicek napsal(a):
>To, co nacistum trvalo 6 let, my jsme zvladli za par mesicu. Zavrazdili jsme desetitisice nevinnych Nemcu<
Příliš primitívní sudeťácká provokace.
08. 05. 2013 | 11:36

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Rudolf Hess Koncentrak byl i v tech Postoloprtech. Tabor pro zidovske misence + myslim zajatecky tabor.
08. 05. 2013 | 11:44

vojtechnavratil napsal(a):

Ještěže panu Urbanovi jde o fakta, škoda jen o taková, která se mu hodí do jeho výkladu. Stejně jako když kvůli spícímu ministru zahraničí a jeho otci udělal z prvorepublikové Vlajky naprosto neškodnou organizaci.
08. 05. 2013 | 11:47

František K. napsal(a):

Opět se někdo snaží měnit historii.Stále se řeší následky/spravedlivé/ a ne proč se to stalo.Nechci připomínat historii,kdo si o to koledoval.Němci na historickém území české koruny předvedli jak chtějí s Čechy žít .A naši kolaboranti opět píši nesmysly.
Předpokládám,kdyby to bylo podle němců dnes,možná! německo-česká republika/v rámci EU/a na hradě by byl úřední jazyk německý,jako mnoho let předtím.Stále po tom moc touží.
08. 05. 2013 | 11:52

český maloměšťák napsal(a):

Trestejme však i ty, kteří lobbují za to, aby stát zaplatil miliardové odškodné za fiktivní škodu.
Protože ti jsou daleko větším nebezpečím pro udržení současné , aktuální základny civilizace - státu. Protože každý stát potřebuje investovat vzácné zdroje smyslupně, efektivně - a ne je vyhazovat za hovadiny.
Takové trestejme exemplárně - to jsou velcí škůdci.

Ale nemám problém s tím, aby se trestali i ti, co popírají, že se děla zvěrstva při divokém odsunu sutedských Němců (jak ale naložit s těmi, kteří o žádných zvěrstvech nevědí - a PROTO jim nevěří ????), při akcích typu vyhlazení Lidic, při svtžení atomové bomby na Nagasaki a Hirošimu či konvenčních bomb na Drážďany, při akcích typu Malmédy, ale i Oradour nebo Babij Jar, dále při akcích typu Dachau a likvidace komunistů a sociálních demokratů při ni, či akcích typu Osvětim a likvidaci Židů, ale i akcích typu likvidace třídních nepřátel v zájmu třídních přátel, dále akcí typu Agent Orange nebo My Lai, také by bylo záhodno trestat ty, co popírají zvěrstva která s eděla ze strany britských oficiálních orgánů Búrům, všeobecně pak zvěrstva, co mají na svědomí koloniální správy dalších demokratických zemí - např. v Africe, dále pak zvěrstva v Číně nebo v Jižní Americe - tam bych zmínil zejména křesťanskou ideologii, ve kteréžto jménu se napáchala mnoho zvěrstev a to nejen v Jižní Americe ale i doma v Evropě - proto ti, co popírají, že je tato ideologie zločinná by se také měli trestat, dále zvěrstva typu vyhlazení téměř kompletní civilizace severoamerických Indiánů, hladomory a zaostalost v Indii - díky politice britské koloniální správy....a v neposlední řadě bych trestal oi ty, co popírají že např. jistý Schwarzenberg či Buquoy přišli k majetku v rámci pobělohorských událostí čestně a bez násilí.

Já bych ztrestal pro jistotu všechny - až na nemluvňata a Urbana. Snad ještě S.Š. bych vynechal - anebo bych jí pouze sešvihal zadek vrbovým proutím.
--------------------------------------------------------------------------
Cesta k osobnímu šílenství je někdy nastoupena tak, že si jí autor ani nepovšimne.
Daleko lepší je tedy nechat si za tvorbu a publikaci tvorby platit - a vypouštět tyto názory po obdržení honoráře druhým okem a uchem hnedle ven.
08. 05. 2013 | 11:55

Pepa Řepa napsal(a):

Kolegyně Bestie
jsem jen hloupá a nevychovaná řepa z Widlákova.
Můžete mi vysvětlit, kde je ten barel noblesy?
--------------------------------------------------
Buď mám náš Karel spavou nemoc, což se může stát každému, někdy to je i dar. Může se stát jednou, dvakrát. Když je to pravidlem, měl bych jít za celostním Hnízdilem.

Leč kníže tvrdí.....já nespal stejně jako Franta se zapřísahá: já-Božka-nepil.

Nastupuje tedy druhá možnost.
Spánek předstírá.Úspěšně, řekl bych.
A tak se Vám, moudrá hlavo táži, kdeže je ta noblesní výchova a chování šlechtice, když markýruje spánek jako Lojza v 6.B ZDŠ, který třikrát propadl?
Nota bene, když mluví pan ředitel, hlava státu.

Jistě, namítnete, že ty kecy zná a nechtěl je poslouchat.
Nicméně otázka, zde nemá chování řeznického psa a nechová se hůře než buran z Veselí zůstává.
Pakliže ovšem neplatí první varianta a je osobou postiženou,politování hodnou jako čípková Růženka.
O chování dalších TOPčípků, kteří vesele poslouchají Grebyho stejně jako kdysi Sládka nemluvě.
Neodešliz PS všichni, inu na pár slušných je takové chování moc.
08. 05. 2013 | 12:01

Honza II napsal(a):

Já si myslím, že by s odunem Němců už mělo skončit.
Navrhuji, aby se vyhlásila sbírka na zvláštní vlak Českých drah se spacím vozem. Tím by jel SChwarzenberg do sanatorie v Alpách a byl by to poslední vlak s odsudenm Němců z Československa.
08. 05. 2013 | 12:03

Pepa Řepa napsal(a):

Ustapovci, kde jste?
Přece v těch sr..... nenecháte Diága samotného?
Chudák, asi mu hráblo,z toho, že se nedaří zformovat procesí.
Trestat neúčast.
08. 05. 2013 | 12:09

Reveil napsal(a):

Pepa Řepa

Ať to beru odkud chci, vyhcází mi, že v případě falešného šlechtice Schwarzenberga jde o pravý imperativní spánek, který je v souhlase s dalšími příznaky poruchy mozkové cirkulace (žmoulavé pohyby rtů naprázdno, setřelá řeč). Tento biologicky zjevně deteriorovaný jedinec se pochopitelně už nemusí -a ani nemůže - řídit požadavky na žádoucí úroveň vystupování. Je to komické, když člověk uváží, že vlastně oba kandidáti v druhém kole byli význační křupani. Zvítězil ten, kdo vydržel zůstat vzhůru. To je vlastně spravedlivé.
08. 05. 2013 | 12:12

občan moderní doby napsal(a):

Vy asi nejste normální viďte!
08. 05. 2013 | 12:12

Agent W4C napsal(a):

Pane Urbane,ve vašem případě platí na sto procent,že méně,znamená více...
08. 05. 2013 | 12:13

Vlašťovka napsal(a):

Pane Urban, díky za Vaše články, čtu je vždy s velkým respektem, že to jsou články pravdivé, o tom se mohou Vaši oponenti přesvědčit sami, ale zřejmě to jsou lidé, kteří nečtou dokumenty, ani nesledují televizní pořad Historie.cz., který velmi často diskutuje poválečné masakry na německé menšině. Jako poslední byl pořad o Rudých gardách v českém pohraničí. Jsou to většinou zapšklíci, kteří si na své češství nenechají sáhnout, ale někdy voní pokrytectvím. Těmto lidem, kteří ještě dnes 70. let po válce nenávistně štvou proti Němcům, těm bych zakázala do Německa cestovat za nákupy, to jim Němci samozřejmě nesmrdí. Ještě jednou díky za Vaše články!
08. 05. 2013 | 12:13

Marek napsal(a):

A co zbytečné bombardování Prahy americkým letectvem na konci války?Zbytečně zemřelo mnoho civilistů i málé děti,ale to vás nezajímá vy řešíte jen to za co vás platí nějaký cizák.Urban vy si tu dobu vysvětlujete jak se vám to hodí a ještě vyhrožujete kriminálem.Jste ostuda českého národa.
08. 05. 2013 | 12:15

hodiny u klavíru, beze smyslu napsal(a):

Otokar Löbl
Petr Váša není vrach. Jen se tak občas tváří.
08. 05. 2013 | 12:20

krajan napsal(a):

Vlašťovko,
nic proti vašemu názoru, máte na něj samozřejmě plné právo. Jen mi vrtá hlavou, na základě jakých skutečností jste dospěla k závěru, že články J.Urbana jsou pravdivé a podobně, že je zcela pravdivý pořad ČT s názvem Historie.cz. Vy ten pětačtyřicátý rok a situaci těsně po válce pamatujete naživo? A pak mne překvapuje, jak "demokraticky" by jste cokoliv zakazovala.
08. 05. 2013 | 12:24

Viola napsal(a):

Vlašťovka

je provokatérka, jedna vlašťovička jaro nedělá, naštěstí. Mi se pan Urban hrubě nelíbí a to je co říci, protože jinak jsem lidumil. Možná nějaké zvěrstva byly, já o nich nic nevím ani od starých příbuzných, jsou to vyhrabané věci, mnohdy těžko doložitelné, někdy se dokonce objeví, že se Němci zabíjeli sami mezi sebou a háže se to na Čechy. O Němcích se vždy říkalo, že jsou draví, chtiví a roztahovační, tak bacha na ně.
08. 05. 2013 | 12:29

Viola napsal(a):

Marku

a nejen Prahy, Také Ostravy, Plzně a jiných průmyslových měst.
08. 05. 2013 | 12:30

V principu napsal(a):

- Pepíčku, netrhej Marušce vlásky.
- Ale když ona mě bouchla a sebrala mi kyblíček a lopatičku a její táta na mě křičel
a dal mi facku.
- Aha, tak to jo Pepíčku, tak to jí vypíchneme očičko, jejímu bráškovi taky a babičce
podpálíme postel, tady máš sirky.
08. 05. 2013 | 12:31

český maloměšťák napsal(a):

Sepp Dietrich umřel doma na lůžku - na pohřeb mu přišlo mnoho důstojníků SS - jeho podřízených. Řeč nad hrobem pronesená vyzněla pochvalně.
Werner von Braun se stal velmi váženým občanem USA.
Hjalmara Schachta pustili dodom - co s ním, stejně tomu co dělal nikdo ze soudců nerozuměl.
Von Papen ???.....já nic, já myslivec.

Urban by ale byl laskavý - pokud by dotyčný na Policii neprohlásil " při odsunu se děly zvěrstva ! " - tak by proti němu pouze vedl arbitráž a připravil be jej jen o majetek.
Je to totiž pravdolískač.
08. 05. 2013 | 12:32

Drzá zrzka napsal(a):

Zničené Drážďany... to bylo humanitární bombardování?
Bombardování 8.5.1945 některých českých měst sovětskou armádou též?
08. 05. 2013 | 12:32

Elena napsal(a):

Mila Violka, pekné Vás pozdravujem s Dnem Pobedy nad fašizmom!
Mi oslavujeme aj zajtra, prosím pekne Violka, ja viem že Vi osobne ani muche neubližite a nemate sa zač ospravedlňovať.
Bola som pred rokom u svojej doktorky internistky, zakecali sme sa akurat o druhej svetovej,a ona mi hovori, čí viem ake boli brutalne krasnoarmejci, pri osvobodzovaní našho mesta, ale prosím Vás som jej povedala, šak podľa noveho nas osvobodili Rumuny, tak čo sa ja mám za rumunov hanbiť? Každý kto šel naspak z Ruskej fronty si navlekol rudoarmejsku uniformu, a bolo tých habadej, tak čo sa ja mám za každeho kto sa spraval ako prasatko stydet?
08. 05. 2013 | 12:35

Bestia triumphans napsal(a):

Řepa:
jaký barel? Blog je o odsunu, ne? Něco sem přehlíd?
:-)
08. 05. 2013 | 12:36

Karel Vlach napsal(a):

trochu opožděná výzva,kdo si to pamatuje?Dnešni pisatelé jsou vnuky těch fanatiků....
08. 05. 2013 | 12:39

jin napsal(a):

Autore,ty zločiny při vyhánění Němců byly proti zvěrstvům prováděnými jejich vojáky jen jako štípnutí komárem.Kritizujete kolik bylo potrestáno těch násilníků,ale ze kutečných hitlerovských hromadných vrahů,kterých bylo víc jak 1000 ,bylo odsouzeno s bídou 200 a většinu brzy pustili ! Zbylí klidně nlezli do německého státního aparátu,kde obsadili i vlivná místa..Naši občané měli s konkrétními Sudeťáky své zkušenosti,kteří je udávali a jinak utiskovali.Můžou být rádi,že neskončili taky v hořící stodole,jako spousta neviných civilistů na Ukrajině atd.!!!Přestaňte už větrat ten hnůj !
08. 05. 2013 | 12:40

Moravan napsal(a):

Urbane,a kdy budeš vyzývat k oslavě Henleina a K.H.Franka?
08. 05. 2013 | 12:42

vladimír pehl napsal(a):

To je dobrý nápad. Budeme trestat popírače násilností při odsunu německého obyvatelstva v roce 1945-6. A jak váženej budeme trestat popírače násilností proti českému obyvatelstvu v letech 1938-45? Jak to chcete dokázat. A že takových je. Hlavně v německy mluvících zemích, ale i u nás se takoví najdou.
Jo vymýšlet, zač kdekoho potrestat, to by nám šlo, ale konečně říci, co bylo bylo, vzpomeňme, nezapomeňme, ale už je to pryč, jděme dále, to ni. Raději budeme dál a dál rozdmýchávat zbytečný vášně, místo toho, abychom řešili co nás pálí dnes a do budoucna.
Jen dovětek, a co ti nepotrestaní nacističtí zločinci? Dnes jim je 90 a víc, pokud žijí, co si dnes na nich vezmeme? Prostě už toho nechme. Minulost je ta tam.
08. 05. 2013 | 12:44

Elena napsal(a):

Na druhu stranu, mila Violka, ak by sme sa o tej tematike nebavili, tak ništ nevieme, ta vojna bola odporna a neprehliadna, veľa štátov vstupili do vojny ako nacisty a vyšli z vojny ako komunisty, prevlekali sa kabaty na všeckych stranach, aby sa to neopakovalo, musime zistiť ako to naozaj bolo.
08. 05. 2013 | 12:45

hugo napsal(a):

pane urbane to jsou dějiny našeho národa a žádný národ nešlape po vlastních dějinách,ano češi zabíjeli němce,ano němci zabíjeli čechy,ano češi zabíjeli čechy,fašisti komunisty,komunisti fašisty,komunisti komunisty atd. ale to žádný historik nikdy nezpochybňoval a nezpochybňuje,je věc druhá,jak dějiny uchopí ideologie ale to bylo,je a bude,musíte se s tím vyrovnat....
08. 05. 2013 | 12:47

Viola napsal(a):

Ahoj Elenko

To, co dělali Rusové při osvobozování je prkotina, brali hodinky a naivky ženy, které nebyly poučeny o tom, že jsou to chlapi, kteří prošli tím nejhorším a ženy neměli, znásilňovali. To vím od svých starých známých a příbuzných. Moudří muži své ženy zamkli a neukazovali je, než se ta vlna převalila.
08. 05. 2013 | 12:50

martin napsal(a):

Nacismus byl převážně německý. Češi vraždili Němce v odplatě a ve srovnání s podílem sudetských Němců na vraždění Čechů minimálně. Němci roztočili vražedné kolo a nikdo jiný. Vyhnání všech Němců z Čech byla hloupost a surovost, kterou je nutné přiznat. Vrahy z řad Čechů je třeba potrestat nebo zveřejňovat. Zrůdnost a vše přesahující zločinnost německého nacismu, který masově podporovali čeští Němci je třeba vidět jako příčinu i českých zločinů. To je ovšem neomlouvá! Vy téma ničíte demagogií, ignorací německého lhaní o sudetských Němcích,sudetské mytologie, zjednodušováním na přímou souvislost mezi vítězstvím komunistů v Čechách a vyhnáním Němců. Morálně nadskakujete nad spoluobčany, což je jedna z nejrozšířenějších a nejlegračnějších vlastností ˇv Čechách. Ano německé zločiny v Čechách se nesmí popírat a zločiny Čechů na odsouvaných Němcích rovněž ne. Je však třeba vždy připomenout, že ty první byly příčinou a způsobem, důvodem a masovostí nemůžou být s českými srovnávány. Kdyby nebylo Hitlera, nepřišel by Stalin do střední Evropy. Vaše fakta o Benešovi jsou polopravdivá , horší než lhaní. Nepochopíte také nikdy, že český komunismus měl pod rudou hodně hnědé a má jí dodnes.
08. 05. 2013 | 12:50

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Drzá zrzka No to krasne znicene mesto na Labi ovsem take patri mezi nemecke valecne zlociny. Nikdo jim v kapitulaci nebranil. Mohli to udelat uz o rok driv. Nebo treba nemuseli vubec zacinat utocnou valku.
8.5. 45 rano byla Praha bombardovana nemeckym letectvem. Do oficialniho klidu zbrani stale par hodin zbyvalo, ze...
08. 05. 2013 | 12:51

Viola napsal(a):

hugo

tak je to správné, pan Urban se s tím musí vyrovnat, nejlépe, kdyby zašel k nějakému psychologovi, nebo psychiatrovi.
08. 05. 2013 | 12:51

Viola napsal(a):

Elenko

Zapřemýšlejte, proč třeba vznikla první světová válka a pak proč druhá, byla příčina v komunismu?
08. 05. 2013 | 12:54

Vladimír napsal(a):

možná by nebylo od věci trestat i popírače příčin odsunu, tedy třeba Urbana
08. 05. 2013 | 12:54

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Marek V cem bylo to bombardovani Prahy, jako spolu s Plzni posledniho centra zbrojni vyroby Nemecka, zbytecne? Ono bylo nejak predem domluveno, kdy valka skonci? V pulce roku 44 si spojenci mysleli, ze jsou do vanoc v Berline...
08. 05. 2013 | 12:54

hugo napsal(a):

vezměte si příklad třeba z nejdemokratičtějšího národa této planety,jeho krátká historie začíná vyvražděním milionů indiánů,a dělají z toho nějakou vědu? stydí se zato? ještě 200 zpátky kdy my češi jsme zde měli eticky vaspělou měšťanskou společnost bylo v americe běžné si pro zábavu zastřelit indiána (něco živého mezi zvířetem a člověkem) nebo černocha (mluvící věc) a mají s tím dnes problém? nemají,jsou sebevědomí a "učí " demokracii celou planetu anebo největší francouzský národní svátek-franc. revoluce,vždyť to byla krvavá jatka kde se miliony francouzů vraždily mezi sebou (to že pak pokračovali i za hranicemi francie ani nemluvě)a jsou na to hrdí....tak v čem je problém?
08. 05. 2013 | 12:56

Viola napsal(a):

martine

nejste barvoslepý, rudá je rudá a hnědá je hnědá. A dovedl byste nějak zdůvodnit tu symboliku? Mi rudá připomíná krev - nosič života, hnědá - zem - kde všichni skončíme, ale ze které jsme také vyšli, anebo jsme vyšli z jiné země, třeba z komet, jakou barvu mají komety - komety jsou šedé.
08. 05. 2013 | 12:59

Drzá zrzka napsal(a):

Bijte je, nicte je, smazte je

Ono 8.5. 1945 bylo bombardováno měst povícero. Nejen Praha.
08. 05. 2013 | 13:00

Anastázie Králová napsal(a):

Vážení diskutující,
staří Římané,kteří položili základy právního systému,měli 2 zásady:
1/Divide et impera-rozděl a panuj
2/Cui bono?-v čí prospěch?

A tak jsem se zamyslela.Khárl prezidentské volby prohrál-s tím nic nezmění.
Taktéž jsem toho názoru,že trpí organickým postižením mozku.
Nicméně-při dobré lékařské péči může vydržet ještě řadu let-
a pro TOP O9 a církev katolickou znamená SYMBOl-jako musel být zavražděn Jan Masaryk,protože kdyby se mu podařil útěk do zahraničí-tak nemusel nic dělat a stejně by to pro komunisty byla noční můra.

My zde na internetu jsme z celé republiky pod nicky-a tudíž výměna pěstních názorů v hospodě nehrozí.
Ale nedávno mi vyprávěl jeden klient,jak byl šokován,že v jejich hospodě,kam občas zajde /snad mohu říci,že se jedná o V.Chuchli,P-5/-jsou lidé od prezidentské volby stále rozhádaní
a sousedé,kteří spolu léta kamarádili,sedí u opačných stolů.

TEDY NEMYSLÍM ŽE BY JAN URBAN MYSLEL TENTO ČLÁNEK VÁŽNĚ VE SMYSLU DOSAŽENÍ JEHO POŽADAVKŮ.
ÚPLNĚ MU BUDE STAČIT,KDYŽ VYTRVÁ NÁRODNÍ ROZHÁDANOST.

TENTO ČLÁNEK PATŘÍ DO PŘEDVOLEBNÍ KAMPANĚ TOP O9!
Měli bychom si to všichni uvědomit a neskákat mu takzvaně "na špek"
Urban má jistě pečlivě nastudovaného celého Goebelse s jeho články /a musíme přiznat,že Goebels propagandu uměl-jak říkali ve vzpomínkových pořadech o wehrmachtu bývalí vojáci,opravdu věřili,že je Poláci napadli první.
Jak jsem již uváděla-NĚMECKO MÁ NEJMENŠÍ ROZLOHU ZA POSLEDNÍCH
1000 LET.
NĚKDE ZAČÍT MUSÍ-KDYŽ JIM ŠPANĚLÉ ANI ŘEKOVÉ NECHTĚJÍ DÁT SEM TAM NĚJAKÝ TEN OSTRŮVEK VE STŘEDOMOŘÍ /LAKOMCI /.

NO,A KDE NAJDOU NEJVÍCE KOLABORANTŮ A KDE VLASTNÍ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY-PŘECE V ČECHÁCH!

TAKŽE SI UVĚDOMME,ŽE VŠE JE PŘÍPRAVA NA VOLBY 2014-A ZKLIDNĚME HORMON.

SPÍŠE SE PTEJME JEDNOTLIVÝCH POLITICKÝCH STRAN,JAK SE TOMU CHTĚJÍ POSTAVIT.
08. 05. 2013 | 13:01

vladimír pehl napsal(a):

Pane Urban, jak bude znít vaše odpověď na zdejší příspěvky? Takoví jako vy, vždy vytrhnou něco z kontextu, a myslí si, že národ je i.d.i.o.t, ale ono tomu tak není. Vše má nějaké souvislosti. V historii, která ovlivňila tu nedávnou a bohužel ovlivňuje i tu, která vzniká dnes. Bez nenažranosti a nadřazenosti jednoho národa by nebylo rozvinutí komunismu směrem k nám, nebylo by plotů na hranicích, nebylo by střelby do lidí, nebylo by to, co se dnes děje na územích bývalých socialisticko - komunistických států. Byl by nejspíš všude větší pořádek, než ten bordel, který sem zavlékl pán, kterého jméno bylo Hitler a jeho pohrobci, kteří se dodnes domáhají narovnání jim spácháných křivd, ale sami neumí přiznat svůj podíl na onom nepořádku.
08. 05. 2013 | 13:02

uk napsal(a):

Pane Urbane, od Čechů můžete očekávat jakoukoli podlost. Rozhodně ale ne, že se nad vaším článkem zamyslí, nebo že se dokonce budou snažit, opatřit si nějaká fakta. Zločinec zůstane zločincem a tento národ to jen potvrzuje.
08. 05. 2013 | 13:02

Karel (taky) napsal(a):

Já bych za to věčné rozeštvávání trestal autora. Když nemáme trest smrti, tak alespoň doživotními nucenými pracemi 16 hodin denně ve prospěch veřejnosti.
08. 05. 2013 | 13:04

modrý edvard napsal(a):

skeptický : s tím kanálem to takhle nepůjde. Možná, že ho vykopou za pět let, ale potom tam budou muset trvale dolejvat vodu. Budete muset ty nepřizpůsobivé občany živit líp, aby Vám vydrželi.
08. 05. 2013 | 13:04

hugo napsal(a):

vlastní dějiny bychom neměli odsuzovat,ano to bylo správně a to bylo nesprávné-z našeho dnešního ! pohledu,ale měli bychom své vlastní dějiny respektovat,měli bychom hledat na co dnes navázat ať je to z období rak.-uherska,republiky,socialismu,vždy jsme byli v kategorii "malých" národů a to omezovalo naše možnosti a formovalo naše historické myšlení a chování,ale ani v budoucnu to nebude jiné,naopak horší,zase budeme malí mezi velkými a bude to o to horší že naše identita nemá oporu ve vlastním státě,kultuře,vzdělání atd. jsme uvnitř velkého euromlýnku a když si pod sebou podřežeme naši minulost tak nás to semele.....
08. 05. 2013 | 13:05

Cincinnatus napsal(a):

Urbane, kolik vám pan Šťáva dnes platí? v CHF prosím, děkuji za informaci. Jinak nechte historii historikům a právo právníkům, já také nemaluji oleje a nevrtám zuby....
08. 05. 2013 | 13:06

český maloměšťák napsal(a):

hugo
Problém je v tom, že určité zájmové skupiny chtějí zrušit Benešovy dekrety a to s retroaktivním účinkem jejich zrušení.
A také je problém Zeman - a jeho mocenský vliv na jmenování soudců Ústavního soudu /církevní restituce/.
To první jde prosadit pomocí taktik, jaké popsal kdysi už Le Bon v díle Duše davu.
Vyšešit ten druhý problém....tak tam musejí spekulovat jedině na smrt či vážnou nemoc dotyčného. Nebo se jej snažit zkompromitovat. Začlo to vytvořením mýtu o Klauszemanovi...skončí to podle mě nevalně.
08. 05. 2013 | 13:07

Karl IV. napsal(a):

Kom.
Já nehodnotím, hodnotíte se sám. Ostatně pravá tvář "české většiny" se plně projevila po roce 1970 a vrhla na léta Protektorátu zcela nový pohled, stejně jako lehkost, se kterou si tuzemci nechali rozbít Československo, lehkost argumentů...
S toutéž lehkostí je zřizovali, pomíjejíc 36% obyvatel. Navíc poměry v RČS byly už také na pováženou.
Volil jste ten obdivuhodný název "Česko"? Co to je za název a čeho? Čečny?
Co je tedy hodnota, kterou bráníte?
To není vůbec o českých Němcích, to je o vlastních řadách, navíc, lze pochybovat, že většina českého obyvatelstva není německého původu, prostá matematika po roce 1658. Jistě i doma říkáváte, ať každý začne u sebe. V tomto ohledu to platí. Nerozlišujete, jako většina, vlastní pokleslost, a vydáváte ji za důsledek chování jiných. O tom to je, jen umět číst, resp. ...
08. 05. 2013 | 13:09

prorok napsal(a):

Po nemeckych valecnych zverstvech na zidech a slovanech se naopak slovanske narody i zide zachovali k rodinam tech loupezivych 'bescheissene' Siegfriedu velice velkoryse, herr Urban!
'Vae victis!', zvolal Brennus, kdyz po dobyti Rima Rimane reptali, ze vykupne je odvazovano falesnymi zavazimi a prihodil k zavazim i svuj mec!!
08. 05. 2013 | 13:10

Hnzd napsal(a):

Nějak tomu nadpisu článku nerozumím. On to snad někdo popírá? Mám dojem, že tyto politováníhodné skutečnosti jsou historiky doloženy, nepravosti (násilnosti) na odsunovaných Němcích se děly, jde o to, zda bylo v silách státu těsně po válce tomu zabránit, já se domnívám, že ne, protože se teprve státní orgány znovu obnovovaly nebo ustanovovaly. Jinak samozřejmě tyto politováníhodné události měly svoji příčinu a bylo by naivní se domnívat, že těsně po válce proběhne vše v rukavičkách a vše v přísném souladu s lidskými právy (jde tady bohužel o dozvuky válečného konfliktu). Každej soudnej Němec si musel uvědomit, že pokud v roce 1938 zradil Československo a umožnil z jeho části vyhnání českých lidí v roce 1938, tak se bohužel v roce 1945 nemohl alibisticky tvářit, že se jej tato skutečnost netýká. Já být v roce 1945 v pozici sudetského Němce, který vítal Hitlera, tak na nic nečekám a zdrhám z Československa ještě před odsunem.
08. 05. 2013 | 13:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem řadu příspěvků (hrubých nadávek, sprostých urážek a výzev k násilností), které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
08. 05. 2013 | 13:17

hugo napsal(a):

a kdo nás čechy pane urbane má vlastně rád? rakušané-proradní češi rorbourali rak.-uher. němci-po 1918 jsme je zotročili v masarykovské diktatuře,po 45 jsme je vyháněli a vraždili,poláci-uloupili jsme jim těšínsko a prodali je rusům 1920,maďaři-uloupili jsme jim horní uhry a podkarpatskou rus a podporovali slováky v protimaďarské politice slováci-hanebně jsme je oklamali při založení republiky,potlačovali jejich národní identitu a zaprodali je bolševickému zlu,rusové-protože jsme nevděčníci,kterým velkoryse prominuli řádění legionářů na sibiři,přesto nás zachraňovali ve 45 a v 68 a my místo vděčnosti na ně nadáváme.....no hrůza!
08. 05. 2013 | 13:19

jurgen rozpínavý(blába) napsal(a):

urbana nečíst je to neštěstí a ztracený čas :( aneb jak řekl voják švejk chtěli jste válku tak tady máte přes držku..oni nám taky němci do dneška nedali žádné peníze za to co v naší zemi vydrancovali zničili a rozkradli :(
08. 05. 2013 | 13:19

Pepa Řepa napsal(a):

Reveil
Zvítězil ten, kdo vydržel zůstat vzhůru
Asi tak.....................

Ale jěště pár takových blogů a bude ze mě sedmiosminovej bimbovec.
Když uvážím, že by vyhrál kníže, co má k lidu blíže, zubatá mě líže.
Hrůza pomyslet.

V jedné disidenské knížce, tuším Hochman kdysi z Reportéra je etapa diktatury holiče Nováka. Celej Urban.
Diktatura Pravdy a lásky.
Tumáš přes držku, parchante.
S láskou.

Srovnávat trestní postih za popírání plánované, systematické genocidy několika milionů s násilím místních rozparovačů, dát to do zákona,trestat, trestat, trestat, na to je třeba kachní žaludek a bystrá hlava.
I když ani to první, zákon neošetří, vždycky se najdou popírači.

Člověk ze zoufalství, snadno pomátne se....asi už rostou.
08. 05. 2013 | 13:21

David Brož, Praha, učitel dějepisu napsal(a):

Vážený pane Urbane,
Máte můj obdiv, že se stavíte čelem proti hlavnímu proudu dogmatického uvažování. Většina komentářů (pochopitelně negativních), to jen dokládá.
Pocity nenávisti a touhy po pomstě, za léta brutálního okupačního režimu, které vedly v r.1945 k zmiňovaným násilnostem, lze jistě z lidského hlediska pochopit - nelze je však zaměňovat se spravedlností. Princip kolektivní viny (který uplatňovali nacisté), je pro člověka zakotveného v evropských hodnotách nepřijatelný. Jestliže oběť přijme způsob uvažování a chování jako pachatel - klesá na jeho úroveň.
Německo se po válce s vinou statisíců svých občanů dlouhá léta bolestně vyrovnávalo (ostatně byla a dodnes je Německu tato vina soustavně připomínána i ze zahraničí). Doporučuji všem knihu Karla Jasperse Otázka viny (rozděluje vinu na kriminální, politickou, morální a metafyzickou). Od konce války uplynula dostatečně dlouhá doba, abychom i my byli schopni oprostit se od iracionálních vášní a střízlivě se začali zabývat odpovědností také našeho tehdejšího státu a mnoha jeho občanů
Také zločiny příslušníků českého národa by měly být objektivně a odborně prozkoumány, zhodnoceny, definovány a jasně deklarovány (mimo jiné by měly být adekvátně popsány v učebnicích). Popírání těchto zločinů by rovněž nemělo být přehlíženo. Historické povědomí totiž slouží především k budoucímu směřování - jak jedince, tak národa.
08. 05. 2013 | 13:21

Targus napsal(a):

To Viola:

Elenko

Zapřemýšlejte, proč třeba vznikla první světová válka a pak proč druhá, byla příčina v komunismu?

08. 05. 2013 | 12:54

Tohle po ní nemůžete chtít...
To spíš ryba promluví, než Elena promyslí.
08. 05. 2013 | 13:22

realista napsal(a):

Po přeštení článku mohu jen konstatovat - autor zcela v ideich soucasne prapodivné společnosti hlásá SVOJI pravdu (stejně jako mnozí jiní radobydemokrati a rudobijci s cerveným zadkem) - pravdu kterou se snaží nenápadným ideologickým násilím vnutit národu stejně jako politická garnitura své pokřivené názory za podpory upravené pravdy, překroucených skutečností a politické ideologie mamonu spoléhajíce na otupělost a znechucenost národa a společnosti.

Kdo je pravda ? Už dlouho nebyla vidět jak pláče na pavlači - mozná již byla zadupána do země ............................... Možná Blaniští rytíři zemřeli studem nad českou zemí
08. 05. 2013 | 13:25

Drzá zrzka napsal(a):

Pepo Řepo

ale mnozí němečtí civilisté se neprovinili ničím jiným než tím, že se narodili jako Němci. Kolektivní vina.
08. 05. 2013 | 13:26

Kom napsal(a):

Karl IV.
Zapíráte už i vlastní včerejší nadávky Čechům, Vy ušlechtilý moralisto.
V roce 1948 se sice Češi nechali strhnout k volbě komunistů, ale právě rok 1968 ukázal, nakolik to odporovalo vlastním vývojovým tendencím české společnosti.
Zato jinde ve střední Evropě zanikly demokratické režimy už dříve a zničily je místní obyvatelé sami, i bez vlivu SSSR, na prvním místě v Německu, ale i v Rakousku, Maďarsku, Polsku aj.

Po roce 1970 sem byl instalován cizí režim, který se zhroutil, jakmile mu SSSR zastavil podporu. A co srovnatelného s reformním procesem se odehrálo v NDR za celou dobu od roku 1945? Východní Němci se za stejné situace nezmohli ani na reformy.
Takže si klidně ventilujte své komplexy méněcennosti, ale nezatahujte do toho celý český národ, ten není z hlediska historických provinění ani zdaleka tak špatný jako jeho sousedé. Pokud chcete spolu s Urbany a dalšími najednou v roce 2013 vystupovat s pózou pacifistů, vznášet na minulost pokrytecké humanistické nároky a s kdákáním vypichovat každý případ zabití, tak kde jste byli, když Američané vtrhli do Iráku, kde jste byli, když zabili 10 000 lidí v Srbsku, proč neprotestujete dnes a denně proti zabíjení v Afghánistánu, na němž se ČR podílí? To odhaluje Vaši licoměrnost, Vám vraždy nevadí, když postihují vaše odpůrce, Vám se morálka a lidskost hodí jen k nenávistnému kálení na Čechy.
08. 05. 2013 | 13:27

Targus napsal(a):

To David Brož:

Doporučuji pro začátek studenou sprchu.
Pak by mělo následovat psychologické a psychiatrické vyšetření a podle výsledku případné odebrání vysokoškolského diplomu za schvalování Urbanova selektivního výkladu historických událostí.
Tohle si opravdový historik dovolovat nemůže.
Včetně těch blábolů o potřebě dokumentovat zločiny na čs. straně. Člověče, kde jste byl posledních 23 let? Na školení ve Freistaat Bayern?
08. 05. 2013 | 13:30

JS napsal(a):

S článkem souhlasím, to že půlku národa tvoří histročtí analfabeti je bohužel fakt :-) a to se asi jen tak nezmění, hlavně když je v Sudetech deponován odpad českého národa (a něco málo z Rumunska, Bulharska a Maďarska) :-) To že v roce 1945 byli zatčeni i uprchlí Sovětští občané je asi taky v rámci doby, stejně jako likvidace civilistů jako útěcha toho, že by "taky partyzáni" nic nikdy nedokázali. :-)
08. 05. 2013 | 13:31

culter napsal(a):

jen maž, maž Stejskale a ve své práci neumdlévej. Jen více prostoru poskytuj Urbanovi, tomuto hnědému blátometovi - jen on totiž o odsunu pravdu zná , jen on ví kdo na kom násilí se dopustil a proč. No a teď můžeš Stejskale mazat o svobodě názoru kázat
08. 05. 2013 | 13:33

Jáchym napsal(a):

Bestia triumphans napsal(a):
Řepa:
jaký barel? Blog je o odsunu, ne? Něco sem přehlíd?
:-)
08. 05. 2013 | 12:36
***************************************************
Nevim. Možná ste fakt přehlíd :
Po PŘISUNU Barela Dobroty nastal PŘESUN příčin a následků, POSUN v interpretacích, snaha o ODSUN majetku a nikoli neopodstatněná obava ze znovupřísun vnuků konrádů henlainů.

Nějací posseltovci mi před pár lety tvrdili, že je (naředěných, leč právoplatných)potomků sudetských Němců třináct miliónů.
Prý stačí dvojí občanství, oni si v česku založí stranu s ústavní většinou.

(Nějak se nemohu dopátrat toho, že by posseltovci odmítali "právo na návrat" - ani že by se zřekli nároků na "odškodnění".

Prý nemohou ovlivnit budoucí svobodné rozhodování třinácti miliónů BUDOUCÍCH občanů českého Barelistánu, co z bývalého území zůstane jako rezervace pro čecháčky.)

Pravda, něco musí nejspíš zůstat pro restiuční potřeby Vatikánské banky a knížecí rodiny, to dá rozum - ale nechal bych to na spravedlivém rozhodnutí budoucích ZEMSKÝCH VLASTENCŮ.
My, virtuální menšina, stejně nemáme do věci co mluvit.

(Je mi líto - jak jsem koupil, tak prodávám. Tehdy jsem se tomu chechtal, dneska se mi nějak nechce. )
08. 05. 2013 | 13:35

Elena napsal(a):

a je to pane Urbane, od zajtrajška budete robiť závoznika u Targusovcov :)), budete spoznavať svet s korby kamiona, som zvedava ako nam potom budete tu spievať :))
08. 05. 2013 | 13:35

občanka napsal(a):

Nikdo zločiny páchané na Němcích neschvaluje, ALE to násilí nespadlo z nebe a není nám vlastní. Němci rozvrátili náš stát a ti sudetští jim pěkně sekundovali. Není divu, že některé slabší povahy ukázaly svou skutečnou tvář. Ano, agresoři měli být potrestáni. Dnes ale je to historie a ty diskuse by měly jednou provždy skončit.
08. 05. 2013 | 13:35

vladimír pehl napsal(a):

David Brož:
Myslím si, že kdyby nebylo zbytečného rozdmýchávání některých rádoby ochránců "práv", tož by takovéto diskuze nebyly. Bohužel, vždy se najde někdo, kdo se potřebuje zviditelnit na něčem, co již není. Proč p.Urban zbytečně rozdmýchává vášně by mě osobně zajímalo.
08. 05. 2013 | 13:35

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Kom: Abychom byli spravedlivi, vychodni Nemci se uz v 50. letech pustili do krizku s Ruskou opkupacni spravou a dostali pres hubu jako Madari. Je ovsem taky pravda, ze vybudovali asi nejobludnejsi sovetsky satelit vubec (kdyz nepocitame Rumunsko a Albanii, ktere sly svoji vlastni cestou).
Nejzajimavejsi na tom je, ze se nekteri tveri, jako kdyby zadna NDR nebyla a Nemec jako by byl zastitou pred komunismem.
08. 05. 2013 | 13:41

Anastázie Králová napsal(a):

Ad Pepa řepa

Plný souhlas s Vaším názorem.
Ti pravdoláskaři /ostatně tak naposledy v 16.-17.století se podařilo dát ve významu dvěma k
rásným slovům-pravda a láska-tak hnilobnou příchuť /za náboženských válek/.

Jakoby si neuvědomovali,že podobné články povedou především k dalším preferencím komunistů/soc.dem.stagnuje,jak jsou to na tom
zemanovci-sázka do loterie /.
08. 05. 2013 | 13:43

Gru napsal(a):

Koncem války se moc nehledělo doleva ani doprava, šlo-li o Němce. 19. dubna 1945 osvobodila US armáda koncentreační tábor Dachau. Přitom došlo k masakrování neozbrojených německých atráží, SS, vojáků abwehru, kteří se všichni bez problémů vzdali. Z nemolcničního lazaretu, který byl v areálu tábora, bylo vyvedeno 100 německých pacientů včetně žen, postaveni na sousedícím uhelném dvoře ke zdi a postřílení z kulometu. Počet obětí se udává velice rozdílně, od 50 do 560.
Jde však o toto: když se záležitost provalila (k tgomu dojde vždycky), dostala se na stůl vojenskému veliteli Bavorska, generálu Pattonovi.
Ten spis pročet - a spálil.
Nikoho dodnes nenapadne to někomu vyčítat. Byli to Němci a vyskytovali se ve vypjaté situaci na exponovaném místě. US vojáci k tábora přicházeli od kolejové vlečky, kde stály vagony naplněné mrtvolami vězňů.
08. 05. 2013 | 13:44

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Karl IV. To vis, tak se poznaji civilizovane narody. My a Slovaci jsme se dokazali rozejit ze spolecneho statu tak, ze dnes muzeme zit splou i vedle sebe zcela bez problemu.
Na rozdil od jinych, kteri rozpoutali dve svetove valky a dodnes nebyli schopni splatit skody, ktere napachali (kdyz vetsina se proste napravit neda, milionum mrtvych nikdo zivot nevrati)
08. 05. 2013 | 13:47

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Gru Tusim, ze to bylo v Dachau, kde jeden z SSmanu uprostred tabora plneho mrtvych a zivych mrtvych privital US vojaky vztycenou pravici a pozdravem Heil Hitler.
Odvedli ho stranou a zastrelil...
08. 05. 2013 | 13:49

Oponent napsal(a):

Není on ten Urban popíračem německých zvěrstev na území Československa? Například nikde jsem u něj nenašel zmínku o 50 popravených občanech Velkého Meziříčí SS-áckým komandem dne 7. května 1945!
08. 05. 2013 | 13:50

Kom napsal(a):

Bijte je, nicte je, smazte je ...
Vím, že se Němci v roce 1953 na 14 dní vzbouřili, když jim zvýšili normy, ale to podle mě není srovnatelné s tím, co se odehrálo v roce 1968, to se podobalo spíš plzeňským nepokojům taky v roce 1953 nebo bouřím v Polsku, které komunistický režim jako takový neohrožovaly.
Lidi jako Urban jsou humanisty jen tehdy, když mohou špinit Zemana a provokovat jeho voliče a jinak jsou jim i celí sudetští Němci ukradení, což je vidět i z toho, že o tom nikdy nepsali a vytáhli to až po prezidentských volbách, aby se mohli stavět proti Zemanovým voličům do role ochránců lidskosti. Urban totiž patřil mezi velice krvelačné pisálky z doby jugoslávských válek a velká většina těch pacifistů, co se dnes klepou odporem nad 70 let starými vraždami při odsunu, nemá nejmenší problém s právě probíhajícími vraždami, pokud je páchají "demokraté".
08. 05. 2013 | 13:51

Vlastenec napsal(a):

Pane Urbane, chcete trestat lidi za názor? Za myšlenku? Pak jste horší než "oni". Bohužel já i můj syn už dnes nesmíme nahlas mluvit o tom, co vyznáváme, nebo co se nám líbí, protože by nám za to hrozil trest. Ne za to, co děláme, pouze za to, co se nám v duchu líbí. Není to zrůdnost?
08. 05. 2013 | 13:53

Ares napsal(a):

Asi bych se Urbanem moc nezabýval. Prostě na internetu najdete ledacos. Najde zde vyšinuté komouše, najde zde nacky. A najdete zde i tohle. To prostě tak nějak patří k věci.

Nejde o jeho názory na odsun. Určitě jsem zde viděl i extrémnější. Nelze přehlédnout, že část kritiků odsunu, Čechy vysloveně nenávidí. Co mi ovšem hodně vadí, je tohle volání po zavírání lidí za názor.

Bylo by něco jiného, kdyby někdo skutečně schvaloval zločiny, tak jak to někteří prezentují. Ovšem ani tady neslyšíte lidi, že by tvrdili např. že takový Pazúr není vrah a neměl jít sedět. Nebo ho omlouvali tím, co udělali Němci. Nebo obecně popírali existenci takových zločinů. A to je internetová diskuze, kde si lze přečíst i pořádné úlety.

Vezměte si Německo, které zde někteří uvádí jako ukázku vyrovnání s minulostí. S podporou vlády tam stále funguje organizace, která veřejně hlásá, že při odsunu bylo zabito 273 000 Němců (Což je mimochodem výsledek, ke kterému došel nějaký bývalý nacista v padesátých letech.) A myslíte, že to tam někomu vadí, natož aby je zavírali za názor?
Česko-německá komise historiků se dostala k číslu nějaký 15-30 000. Ty stará čísla jsou tak 10 až 20x nadsazené.

Vezměte si, že by u nás byla organizace, která by je takto podstřelila. Hlásala by, že zde při odsunu zemřelo cca 1 až 2 lidí. Navíc by u jejího založení byli komunisté, kteří s tím měli osobně co do činění. Premiér by jejich představitele vozil na zahraniční cesty a prohlašoval o nich, jak přispívají k vzájemnému soužití.

Nepřijde mi, že jsme na tom až tak špatně.

Čísla jsou jen dobrý příklad pro prezentaci rozdílnosti názorů. Ale tohle jde vidět ve všem okolo odsunu. Pro fanatiky jako Urban bych měl doporučení, ať si zvyknou, že lidi mají i jiné názory než oni. A ne všechny se jim musí líbit. To ale neznamená, že je za to zavřete.
08. 05. 2013 | 13:54

Drzá zrzka napsal(a):

Narodila jsem do doby, kdy Němci byli v Berlíně rozděleni zdí na hodné soudruhy z NDR a zlé kapitalisty z NSR. Jako dítěti mi vždycky vrtalo hlavou, jak mohli hrdinní sovětští vojáci při osvobozování poznat, kteří Němci byli ti hodní, a kteří ti zlí. :-)
08. 05. 2013 | 13:54

TomSceptic napsal(a):

Trestán by měl být především pan Urban, za jeho štvavé a až dětinsky průhledné články na toto téma, které má zřejmě beznadějně zaryté pod kůží, ba co dím přímo v mozku. Samozřejmě, že to píše zcela nezištně.
08. 05. 2013 | 13:55

Gerd napsal(a):

Jde opět jen o peníze, ale zapomíná se, že v odsunu byl požadavek, aby majetek odsunutých sudetských Němců zůstal ČSR jako kompenzace za škody způsobené německou okupací. Pokud by měl někdo sudetské Němce odškodnit, pak je to německá vláda. Pokud je má na majetku odškodnit vláda česká, pak jeidně z vápečných reparací, které Německo zaplatí ČR.
Stále se tu připomínají zločiny při odsunu. Ano, staly se. Ale nedovedu si představit, jak jim mohl někdo v té době zabránit.
Utrpení Židů na českém území se nějak v této diskuzi zapomíná.
Že Němci včetně sudetských vraždili jeden národ, je fakt. Že stejný osud připravovali i Čechům, je fakt druhý.
Kdyby Němci 2.sv. válku vyhráli, tato diskuze by vůbec nevznikla. Dnešní zastánci sudetských Němců by hnili v hrobech, makali někde na Sibiři nebo v Patagonii (místa destinací pro zybtky Čechů).
08. 05. 2013 | 13:56

Almo G™ napsal(a):

Myslím, že začíná být jasné, proč V.Moravec ve spolupráci s K.Schwarzenbergem vtáhli do prezidentské kampaně téma Beneše a sudetských Němců. Plán sice nevyšel na sto procent, ale vlak už se rozjel samospádem a nelze ho zastavit. Urbanové jedou podle původního záměru, prezident neprezident.

Kdo by to byl ještě před rokem řekl, jakou jízdu tady Stejskalo-Urbanové rozjedou...

Ke včerejšímu buranskému vystoupení Schwarzenberga. Tentokrát si dal trochu méně pozor, takže bylo o něco více zřejmé to, co už jsem zde párkrát na různých ukázkách prokazoval - že je jeho "spánek" v záběru hlavní kamery jen hystrionským upoutáváním pozornosti na vlastní osobu a vychytralým odváděním pozornosti od mluveného projevu druhého. Stačí si pečlivě projít jednotlivé záběry. Usínající člověk nereaguje takovým způsobem, jako hulvát Schwarzenberg.
08. 05. 2013 | 14:01

Targus napsal(a):

To HNZD:

Já být v roce 1945 v pozici sudetského Němce, který vítal Hitlera, tak na nic nečekám a zdrhám z Československa ještě před odsunem.

Problém je v tom, že německý Herrenvolk si myslel, že to tak nějak projde a vyšumí a oni zůstanou aspoň na svém, když už nevyhráli a nemůžou Tschechei vyvézt do Patagonie. A světe div se, národ lokajů, kočích a služek si dovolil jim dát přes držku.
08. 05. 2013 | 14:02

Gru napsal(a):

Bijte je

"Tusim, ze to bylo v Dachau, kde jeden z SSmanu uprostred tabora plneho mrtvych a zivych mrtvych privital US vojaky vztycenou pravici a pozdravem Heil Hitler.
Odvedli ho stranou a zastrelil..."

To jsem nikdy nikde nečetl. Ale z předávání tábora v Dachau existuje fotografie, jsou na ni: SS Heinrich Wicker s bílou vlajkou, Paul Levy, tlumočník Victor Maurer a generál Linden (US Army). Celý výjev nevypadá na to, co popisujete.
08. 05. 2013 | 14:03

Vlastenec napsal(a):

Ostatně myslím, že za odsun už jsme dost vytrestáni. Namísto starousedlíků máme v Rotavě a Warnsdorfu mačetáře, tzv. "mladíky", co jdou o půlnoci navštívit babičku a "přepadne" je důchodce s pistolí, a podobně. Myslím, že kdyby to v roce 1945 někdo věděl, nikdo by odsunut nebyl.
08. 05. 2013 | 14:04

valdo napsal(a):

Miesto těchto blabolov doporucujem do pozornosti toto - http://www.blisty.cz/art/68401.html
Panu Urbanovi mozem odkazat len jedno : keby Nemci nezacali II.sv. vojnu ,nemusel sme dnes diskutovat o spravodlivosti ,ci nespravodlivosti odsunu Nemcov - on by totižto ziaden nemusel byt !
08. 05. 2013 | 14:06

Zbyněk ze Slezska napsal(a):

Iracionální nenávist je nejbrutálnější lidský instinkt... Mám pocit, že většina zdejších diskutujících není schopna své iracionáonální nenávisti zbavit. Nejhorší je zobecňování- to pak "sedne na místu" téměř každý argument. Pane Urbane, nevzdávejte to! Nenechte se otrávit a odradit od psaní na toto téma, přestože váš hlas je jenom kapka v moři. Určitě je přesvědčivější zveřeňovat konkrétní příběhy a události: Kdo koho ponižovl, mučil zavraždil. Znám z vyprávění paměntíků událost, kdy velitel takového rudého koncentračního tábora stříle na dva patnáctileté německé kluky několik dnů každé dvě hodiny slepými náboji, pak jim vyřelazl na záda dýkou hákové kříže a před shomážděním "koncentrovaných" sudetských spoluobčanů, což byli hlavně rolníci a živnostníci, oba chlapce zastřelil ranou do týla. Tak si asi prezident Beneš spravedlnost nepředstavoval!!!
08. 05. 2013 | 14:06

jozka napsal(a):

Demokracie a svoboda slova nede vse. Tedy pokud je po nasem. jinak trestat, trestat, trestat.

My do vas, holomci tu demokracii a svobodu slova natlucem!

Jeste ze Urbana nikdo nebere vazne neb je najemnost jeho pera celkem obecne znamym faktem.
08. 05. 2013 | 14:06

Almo G™ napsal(a):

Možná je na čase připomenout původní a autentický výrok K.Schwarzeberga k Benešovým dekretům:

"Voni byli zrušeni."
08. 05. 2013 | 14:08

Almo G™ napsal(a):

Zbyněk ze Slezska: Všiml jste si, že J.Urban chce zavírat lidi za názor pod průhlednou záminkou?
08. 05. 2013 | 14:09

Vlastenec napsal(a):

2 Zbyněk ze Slezska:
Škoda že to máte jen z "vyprávění pamětníků". Chtělo by to nějaký důkaz. Já za dva rumy vymyslím taky takovou pitomost a mnohem barvitěji. Nebude se tam střílet každé dvě hodiny, ale každých 90 minut. Takový zloduch jsem já.
08. 05. 2013 | 14:10

Targus napsal(a):

To Gerd:

Stále se tu připomínají zločiny při odsunu. Ano, staly se. Ale nedovedu si představit, jak jim mohl někdo v té době zabránit.

Běžte na školení k Urbanovi a Stejskalovi, případně k dalším pravdoláskařům. Oni vám to politicky vysvětlí. Bezpečnostní situaci v letech 45 - 46 mají v malíčku u nohy.
:-)))
Neexistovaly sklady zbraní a munice, byla neprůchodná hranice do Říše, nebyli wehrwolfové, napříč republikou nikdy neprocházeli Bänderovci. To jsou všechno pusté výmysly komunistické propagandy. A správu země neměli v rukou vojáci RA, zdivočelí čtyřmi lety totální války, byly zde k dispozici spravedlivé soudy, policie fungovala na jedničku, prostě nikde žádný problém. Prostě 8. 5. 1945 skončila nejstrašnější válka a okamžitě začala selanka. Něco mezi piknikem v trávě a rozdáváním many nebeské před vraty do ráje.
08. 05. 2013 | 14:13

Dumpling napsal(a):

"kdy velitel takového rudého koncentračního tábora"

No to je strašné. Každý by přece měl vědět, že slušní lidé žádné rudé koncentráky neprovozují. Jenom hnědé.
08. 05. 2013 | 14:14

Jolly Roger napsal(a):

Jane Urbane, nevím nic o tom, že by někdo z myslících Čechů popíral násilnosti, k nimž při odsunu Němců z pohraničí došlo. Vaše interpretace celé situace je však z velké části zcestná a jako celek nesmyslná. Končil největší válečný konflikt v dosavadních lidských dějinách a na našem území se bohužel sešel také s etnickým sporem, který na našem území naplno běžel od přelomu 80. a 90. let minulého století. Cílem tehdejší německé nacionalistické reprezentace bylo - ještě hluboko v rámci Rakousko-Uherska - oddělit kraje s německou většinou od českých zemí. Konec konců, právě této německé iredentě "vděčíme" za to, že se František Josef I. nikdy nenechal korunovat českým králem, protože právě čeští Němci vehementně bojovali proti zachování jednotného správního celku Království českého a proti jakémukoliv užívání jeho symbolů jako jednotného území v rámci Předlitavska. Jestliže takový konflikt běží déle než padesát let se střídavým příklonem moci k té či oné straně a po tehdy čerstvých českých zkušenostech s německou menšinou od roku 1938, pak nelze po krvavé válce, v níž byli tito Němci poraženi za cenu nesmírných ztráta strádání celé Evropy očekávat, že dnem příměří k sobě obě znepřátelené strany zaplanou láskou a vzdají se vůči sobě násilností. no, taková situace vytváří podhoubí pro nebezpečnou kriminalitu a skutečně došlo k masakrům, které byly rozumnými lidmi i tehdy chápány jako kriminální činy. Jako taové měly být a byly zkoumány a vinci potrestáni. Toť vše. Rekriminovat tyto události jako politickou záležitost dnes, bezmála po sedmdesáti letech, jinak než jako záležitost pro historiky, je však podle mého soudu zločinné z Vaší strany. Nevěřím Vám, že neznáte historické pozadí českoněmeckého sporu, sahající hluboko do 19. století, že nevíte o odmítnutí Němců v Čechách a na Moravě z přelomu let 1918/1919 příslušnosti k Republice československé, že nevíte o vojenském dobývání Mostu a Liberce, o pokusu Němců v Čechách zúčastnit se voleb do rakouského Národního shromáždění, o demonstracích 4. března 1919, v den jeho zahájení a o tzv. "Březnových mrtvých." Všechny tyto epizody, stejně jako jejich dávné příčiny, nepochybně dobře znáte. Pak ovšem vytváříte naprosto falešnou a umělou interpretaci několika kriminálních činů a neuvěřitelnou drzostí ji chcete spojovat s oficiální československou politikou v letech 1944-1945. Jediným hříchem československé politické reprezentace vzhledem k těmto činům byla neochota postavit jejich pachatele vzhledem k dobové atmosféře před soud. Veškeré Vaše další vývody jsou účelové. BTW: podezírám Vás, že cílevědomě zneužíváte nedostatečného historického vzdělání, které předpokládáte u svých čtenářů, k pokusu o vědomou manipulaci veřejným míněním, a to je odporné.
08. 05. 2013 | 14:15

Drzá zrzka napsal(a):

valdo

Kdo a proč podstoupil Sudety Němcům?
08. 05. 2013 | 14:17

Anastázie Králová napsal(a):

Ad drzá zrzka

No,to vaši rodiče nepobrali buď moc rozumu nebo vzdělání-nebo ani jednoho.
Všichni v Praze dokázali rozlišit hrdelní přízvuk Prusů a Sasů /NDR/-od měkké bavorštiny.
Vy jste se ve škole neučila,že NDR vznikla zásluhou SSSR,kteří tak dobře a rychle dokázali Němce ve svém sektoru převychovat /na rozdíl od zlých imperialistů,kteří bývalé nacisty podporovali ve funkcích?/
08. 05. 2013 | 14:17

Pepa Řepa napsal(a):

Ares
ale o to přece běží.
Když se nezformovala flagelantská procesí podle itineráře po dobrém, půjde to po zlém. To už věděl bolševik.
Nezabrala dobrovolnost akce Zet, tak se evidovala účast, dělal nátlak a když nesekal někdo dobrotu, chrastilo se paragrafy.
Trestat, zavřít nebo šoupnout do blázince.

To je vždycky známka, že "brambory nejsou v řádku" nejede se podle itineráře, ztrácí se nervy, přichází touha po represi.
Pozoruhodné je, kolik bývalých diziků propadá stejným totalitním choutkám jako bolševik a jak nevydýchají porážku v demokratickém střetu.
Nejsou na prohry zvyklí, vyžadují kooptování V.I.P. zacházení, vedoucí úlohu.
Až postupně splynou s bolševiky, aniž si to uvědomí.

Ale ten Reinhardt, měl pravdu.
Češi jsou smějící se bestie, v mém případě a v případě Triumfující Bestie určitě.
Přece nemohu brát takovou vypatlanost vážně.
08. 05. 2013 | 14:17

český maloměšťák napsal(a):

Zbyněk ze Slezska napsal(a):
"...Znám z vyprávění paměntíků událost, kdy velitel takového rudého koncentračního tábora stříle na dva patnáctileté německé kluky několik dnů každé dvě hodiny slepými náboji, pak jim vyřelazl na záda dýkou hákové kříže a před shomážděním "koncentrovaných" sudetských spoluobčanů, což byli hlavně rolníci a živnostníci, oba chlapce zastřelil ranou do týla...."
08. 05. 2013 | 14:06
------------
Kde a přibližně kdy k tomu došlo ?
08. 05. 2013 | 14:19

Horac napsal(a):

Urban vypadá jako arogantní pán, ale ve skutečnosti se chová jako blázen.
Smiřte se s tím, že jeden dědek porazil druhého spícího dědka a je to tak lepší.
08. 05. 2013 | 14:19

Občan napsal(a):

Gru,

v Dachau skutečně byli američany pozabíjeni někteří dozorci a další Němci. Kromě toho američané nechali vězňům cca 24 hodin zcela volnou ruku a ti si po tuto dobu vyřizovali účty nejen s dozorci a kápy.

Dost informací o tom najdete např. na webu USHMM (United States holocaust memorial and museum). I s fotkami.
Je tam i podrobný materiál o "Vlaku smrti".
08. 05. 2013 | 14:20

Petr napsal(a):

Pane Urbane, Vám se rozhodně nedá úpřít proněměcký nacionalismus. Vaše obhajoba je již tak zostuzující, že se nestydíte napadat nejen nás již dávno nezainteresované do poválečného uspořádání, ale ještě zostuzujete náš jazyk.Máte-li výhrady k českému jazyku proč ho používáte. Chápu, že vašim německým souputníkům náš jazyk vadí, ale myslíte si že to vadí našim lidem? Přestaňte nám všem vsouvat do ústa vaše proněmecké názory a běžte za svým srdcem.Viděl bych to tak, že by vám němci měli předat nejvýšší vyznamenání a vy tam rovnou zůstaňte. Chcete-li být investigativní a předat něco současné české zemi tak se zaměřte do vlastních řad a začněte seriozně psát proč je naše země tam kde je dneska.
08. 05. 2013 | 14:22

Leopold Horvát napsal(a):

Drtivá většina diskutujících polemizuje o faktech, patrně jsou znalci archivů napříč od Moskvy až po Mnichov. Jejich znalosti ale zpochybňuje, že jsou informování médii, která denně přetiskují zprávy z bulvarů jejichž hlasatelky místo slova Pascha (Pesah), nazývají Velikonoce pravoslavných "Paša" a v nichž je vše poměřováno ziskem, jak typické pro chudé země, nejen duchem.
Díky Bohu za Urbana a další, záchvěv odpovědnosti, sebezpytování jako základ odpovědného bytí, což zjevně diksutující pod blogem nežijí.
08. 05. 2013 | 14:23

cnemo napsal(a):

Když trestat verbální zločiny, tak prosím. Mohli bychom začít u nacistického agitátora pana Urbana. Ale spokojil bych se s pár fackama, dlouhodobá věznění mají rádi jen skuteční "demokraté".
08. 05. 2013 | 14:23

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Vlastenec No bohuzel zkusenost se Sudetaky byla v roce 45 jeste horsi nez dnes s cikany. Dnes vas ti cikani okradou, zmlati, ale zabiji jen vyjimecne. Rozhodne vas nepujdou uredne vystehovat do likvidacniho tabora.
Uvedomte si, ze pohled na Sudetaky byl tehdy podobny jako vas dnesni na pohranicni cikany.
08. 05. 2013 | 14:25

Almo G™ napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):

Nezabrala dobrovolnost akce Zet, tak se evidovala účast, dělal nátlak a když nesekal někdo dobrotu, chrastilo se paragrafy.

--- Lež. Nebylo možné za neúčast na akci Zet vyhrožovat paragrafy a také to nikdo nikdy nedělal. Samozřejmě ale také většinou nemohl počítat ani s žádnou vstřícností, výhodou, nadstandardním přístupem. Dobrovolná angažovanost rodičů se hodila také těm, kdo chtěli dostat dítě na střední školu apod. Stačí si představit, jaké je to dnes, když zaměstnance šéf požádá "o malou dobrovolnou výpomoc v sobotu".

Ale chrastění paragrafy...? Opravdu bych chtěl vidět jakými.
08. 05. 2013 | 14:25

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Vlastenec: Ale ordnung meli Sudetaci vetsi, to je fakt...
08. 05. 2013 | 14:26

Ares napsal(a):

Leopold Horvát: „Díky Bohu za Urbana a další, záchvěv odpovědnosti, sebezpytování jako základ odpovědného bytí…“

Sebezpytování podle Urbana. Tebe zavřu, tebe zavřu a tebe taky.
08. 05. 2013 | 14:27

Gru napsal(a):

Zbyněk ze Slezska

Vámi popisovaná historka je slabá. Vypadá jako vypůjčená od Amona Goetha, velitele koncentráku v Plasów. Vilém Hejl popisuje ve své knize "Zpráva o organizovaném násilí", jak na Ostravsku nutili zajaté Němce, aby se popravovali navzájem: druhý oběsil prvního, třetí druhého, čtvrtý třetího...
Tento zlepšovák ovšem převzali v zásadě od Němců, přesněji od velitele pobaltského SD Friedricha Jeckelna, který během rumbulského masakru (25 tisíc obětí za 2 dny práce) aplikoval vynález tzv. "Sradinenpackung", kdy si oběti musely lehat na mrtvé předchůdce hlavami do noh mrtvých, aby se jich do jámy vešlo co nejvíc a Němci aby na ně nemuseli sahat. Jeckelnova metoda se stala záhy velice populární, od Němců ji převzali i pobaltští fašouni a nakonec so dostala až k severomoravským "odbojářům".
08. 05. 2013 | 14:28

Kom napsal(a):

Stojí za pozornost, že tento vyloženě odpadkový blog, vhodný leda pro zábavu a jako vážné téma nanejvýš pro psychiatra, uvádí Aktualne.cz na exponovaných místech v čele svých zpráv. Asi není náhoda, že mezi českými žurnalisty bylo už za okupace tolik kolaborantů a že právě žurnalisté byli vlastně jedinou společenskou skupinou, která jako celek iniciativně sloužila náckům. Dokonce sami okupanti si je chválili a stavěli je do kontrastu s jinými skupinami inteligence, které se držely masarykovských tradic.
Zřejmě žurnalisté Aktualne.cz kráčí ve stopách takových osobností jako byl Emanuel Moravec. Hlavně kálet na Čechy ze všech sil.
08. 05. 2013 | 14:29

Otas napsal(a):

Proč má tolik lidí problém si prostě jednou pro vždy přiznat, že mnoho Čechů tehdy byla a i dnes jsou stejná prasata jako mnoho Němců? Průběhem odsunu degradovali náš národ na úroveň předchozích okupantů. Jednat dle starozákonního "oko za oko" je primitivistické, je skličující, že se k tomu po válce tolik lidí uchýlilo, ale je tragické, že ještě dneska je tolik lidí, kteří to okamžitě a jednoznačně neodsoudí! Jeden z mnoha argumentů, že není nač být hrdý a příslušnost k národu je věc nehodná významu, oproti příslušnosti ke globální lidské populaci.
08. 05. 2013 | 14:33

Almo G™ napsal(a):

Kom napsal(a):

Stojí za pozornost, že tento vyloženě odpadkový blog, vhodný leda pro zábavu a jako vážné téma nanejvýš pro psychiatra, uvádí Aktualne.cz na exponovaných místech v čele svých zpráv.

--- Opravdu, je to k nevíře, ale tento hnus momentálně zabírá prostor cca 3 článků na titulce Aktuálně.cz a hlava J.Urbana shlíží jako hlava aktéra dne na čtenáře, kteří by chtěli cokoliv namítat. To už je vyjádření velkého zájmu na věci.
08. 05. 2013 | 14:33

Drzá zrzka napsal(a):

Kom

Na které Čechy, na všechny?
08. 05. 2013 | 14:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy