Bída českého rusofilství

05. 05. 2014 | 17:36
Přečteno 37929 krát
Iracionální rusofilství je od počátku obrození asi nejhlubší psychickou poruchou českého národního sebeuvědomění, která jej zraňuje, zrazuje a oslabuje až do dnešní doby. Je také hlavní příčinou české nesamozřejmosti a pocitu nezakotvenosti v západní Evropě. Už samo odmítnutí koncepce zemského národa a vlasti více jazyků ve prospěch jazykové exkluzivity češtiny jako jediného určujícího znaku národa do velké míry předurčilo omezení duchovního rozvoje a hodnoty českého národního narativu. Nedůvěra k sousedům, obava z velikosti Německa, reminiscence vůči Rakousku, nesamozřejmost existence a hodnot společenství, odmítání realismu a tendence k bigotnosti patří k těmto sebeomezením stejně, jako potřeba snu o příslušnosti k imaginární Velké slovanské rodině či snu o pokrevním Velkém bratru, kteří tak nějak automaticky a navždy ochrání naši identitu a bezpečnost, bez ohledu na to, co děláme a kdo jsme my sami.

Současná „ukrajinská“ krize vztahů Ruska s demokratickým světem, a především vztahů evropsko-ruských, tak pro české myšlení představují možná historicky poslední šanci ke konečnému prozření z této dětinské a sebepoškozující slabosti. Pro případ vyhrocení této krize a pokračování ruské agrese i za hranice Ukrajiny by pak jedinou alternativou prozření z dvousetleté slepoty byl jenom zřejmě nadlouho poslední odklon od pokusů o české národní demokratické směřování. Fascinace Ruskem a podléhání jeho domnělé moci je českou specifikou, přesněji, fikcí českého protidemokratického populismu. Reálné Rusko totiž nikdy v minulosti nevyzařovalo do Evropy vliv prodemokratický, nečiní tak v současnosti a není naděje, že se tak bude dít v blízké budoucnosti. Je zjevnou, a historií opakovaně potvrzovanou skutečností, že rusofilství ani v českém prostředí nikdy nemělo pozitivní prodemokratický obsah, a od samého počátku český národní rozvoj pouze brzdilo a poškozovalo.

Dodnes existuje romantická představa, která rusofilství ztotožňuje na jedné straně se širším, údajně všeslovanským kontextem - tedy slavjanofilstvím - a na druhé straně s domnělou jazykově psychologickou pseudokulturní příbuzností, odlišující nás od „Západu“. V obou případech jde o zásadní nepochopení skutečnosti. Především v českém politickém provedení rusofilství prakticky za všech okolností slavjanofilství naopak vylučovalo a potlačovalo. Ruský imperiální zájem byl totiž touto tendencí nadřazován všemu, včetně existenciálních zájmů ostatních slovanských národů, hlavně pak Poláků, Ukrajinců, a Bělorusů.

V kulturním, a o to více v politickém vnímání, prokazuje české myšlení při posuzování Ruska navíc téměř absolutní neschopnost paměti, empatie, nebo jen vnímání zkušeností jiných národů a zemí. Jako letmé příklady nechť poslouží dělení Polska, ukrajinský hladomor ve třicátých letech, pakt Molotov-Ribbentrop a následná další agrese vůči Polsku a krádež jeho území, násilné uchvácení jedné třetiny Finska, celého Pobaltí a Besarábie, agrese vůči Maďarsku v roce 1956 – to všechno v českém prostředí prošlo bez povšimnutí, bez kritické reflexe a schopnosti domýšlet vlastní postavení v regionu Střední Evropy a postoj vůči periodické ruské (velkorusko-sovětské) expanzi. Pro většinové české myšlení cizí tragické zkušenosti s ruskou imperialistickou agresí jednoduše nic neznamenají. Zájmy Ruska, rozuměj ruská agrese, jsou pro české rusofily hodnotou civilizačně nadřazenou všemu, zahrnuje v to i hodnoty demokracie, vlastní identity a vlády práva. Je pozoruhodné, jak se v tomto otevřeně přihrblém a kolaborantském přístupu k ruskému imperialismu shodují česká izolacionistická pseudopravice s domácí komunistickou pseudolevicí.

To, co je však nejobtížněji pochopitelné, je skutečnost, že většinové české myšlení nevnímá, nechce vnímat, a dokonce popírá i vlastní tragické zkušenosti se zabijáctvím a cynismem velkoruské, jen takzvaně „sovětské“, agrese. Josef Stalin velmi rychle změnil sen o celosvětové proletářské revoluci v extrémně nepřátelský a izolacionistický koncentrační tábor Sovětského svazu, postavený na dominanci ruštiny a masovém ideologickém vymývání mozků. Zahraniční komunistické strany byly vytvářeny a ovládány pouze jako nástroje sovětské (velkoruské) politiky a moci. Jejich loajalita patřila pouze Moskvě, a byla vymáhána ohněm i mečem, jak by ostatně mohlo dosvědčit i v polovině třicátých let Stalinem řízené vyvraždění vedení Komunistické strany Polska. Stejně zmizely stovky komunistů z mnoha zemí, kteří přijížděli do Moskvy, protože věřili v sen o světové spravedlnosti, jenom aby byli zlikvidováni jako nedostatečně loajální. Českoslovenští komunisté, ač jako jedni z mála existovali ve fungujícím parlamentním systému ekonomicky rozvinuté země, po celou dobu patřili mezi nejloajálnější a nejotročtější vazaly velkoruských komunistů. Stačí vzpomenout na jejich kampaň za rozbití Československa v letech 1930-1931jako trest za údajný „československý imperialismus“ – přesně podle instrukcí Moskvy – a proti zájmům vlastní země. Tatáž diagnóza platí pro jejich poníženou podporu paktu Molotov-Ribbentrop a odmítání „imperialistické války“ proti Německu prakticky až do Hitlerova útoku na Sovětský svaz. Vlastenectví? Národní zájem? Nikdy a za žádných okolností. Proputinovské patolízalství dnešních českých komunistů je jenom opakováním gottwaldovské otevřeně protičeskoslovenské podpory stalinské imperiální agrese.

Českoslovenští komunisté po celou dobu války podporovali sovětské, ne československé vojenské a politické cíle. Jejich vedení strávilo v moskevské emigraci, pod podrobnou kontrolou a ve spolupráci s NKVD, sedm let. Fungovalo výhradně jako protidemokratická a protičeskoslovenská expozitura, připravující se nejpozději od roku 1943 na bezprostřední převzetí moci a nastolení diktatury v Československu okamžitě po porážce nacistického Německa. Politická slepota a slabost londýnské exilové vlády Edvarda Beneše, která programově ustupovala sovětským požadavkům, komunistické infiltraci aktivně napomáhala. Tak se stalo, že ještě před koncem války byly nejenom Svobodova armáda a její kontrarozvědka – Obranné zpravodajství, ale i klíčová ministerstva vlády, zcela podřízeny velkoruskému programu poválečného ovládnutí Československa. Slabošské odevzdání Podkarpatské Rusi Stalinovi, podřízení armády, vnitra, ale i klíčových hospodářských ministerstev komunistické rezidentuře – to všechno se odehrálo ještě před koncem války.

Komunistická strana si navíc okamžitě po jejím skončení, a s pomocí sovětské armády, bez ohledu na dohody o Národní frontě a československé zákony vytvářela svoje vlastní ozbrojené oddíly a tajná skladiště zbraní. Vlastenectví? Národní program? I podle tehdy platných zákonů šlo o vlastizradu. Přesto dodnes české mínění považuje komunisty řízenou okupaci Československa v roce 1945 za „osvobození“. Všímal si v té době někdo z československých politiků násilné anexe a bolševizace Pobaltí i slovanského východního Polska? České mínění si dodnes odmítá připustit, že odsun německé menšiny z Československa byl prosazován především ve velkoruském zájmu „konečného řešení“ a očisty strategického předpolí Ruska od více než desetimilionového „nespolehlivého“ německého obyvatelstva.

Autorem této nelidské strategie masového vyhánění, znásilňování a vyvlastnění byl jeden z největších masových vrahů dvacátého století a Stalinův našeptavač, Lev Mechlis. Udělal to snad z lásky ke slovanství? Tento zvrácený a sadistický politický komisař 4.ukrajinského frontu na začátku května 45 projevil svoje opovržení vůči západním Slovanům tímto výrokem: “Když se dívám na Slováky, Čechy, Poláky – jejich Evropa s domýšlivou kulturou se vyznačuje otrockým vztahem k věcem a všednímu životu. Náš člověk je v tomto směru o několik hlav výše než takzvaní Evropané, protože je především oddán státu.“ (Jurij Rubcov, Mechlis – fanatický přisluhovač Stalinovy krutovlády v sovětském Rusku, nakladatelství JOTA, Brno 2008) Rozuměj – ruskému státu se zvláštním historickým posláním. A kdo nejde s námi – jde proti nám. Bída dodnes pokračujícího českého rusofilství – a je jedno, jestli ho v tuto chvíli údajně zprava hlásá Václav Klaus, nebo údajně zleva Miloslav Ransdorf - zamlčuje, toleruje či otevřeně omlouvá nejenom gottwaldovské zločiny, ale i okupaci vlastní země a desítky zabitých ze srpna 1968. A to už je na pováženou.

Obecně vzato lze české rusofilství od jeho počátků v devatenáctém století, a o to více v posledních sto letech, popsat jako obranu mýtem. Není důležité, že mýtem poněkud blouznivým a s výraznými rysy potlačené religiozity. To, co je horší, je skutečnost, že jde bezpochyby o obranu vlastní kulturní zbabělosti a nesamozřejmosti. Podivné české mýtické rusofilství nemá, jak řečeno, nic společného s láskou ke všemu slovanskému. Znovu a znovu zrazované ruskou realitou, se v každé krizi o to vztekleji odvrací od skutečnosti a obrací proti vlastním lidem. Stačí připomenout, že čistky na Slovensku byly v době komunistické diktatury vždy o poznání mírnější, než v českých zemích. Nevíra ve vlastní hodnotové ukotvení potřebuje mýtus jako náhražku reálného světa a zodpovědnosti. Potřeba mýtu sebou totiž nevyhnutelně nese stejně silnou a stejně iracionální potřebu nepřítele. V tomto ohledu pak není rozdílu mezi českým antiněmectvím, antiamerikanismem, antisemitismem nebo odmítáním Evropské unie.

Dokud české myšlení nenadřadí vládu práva nad moc, a fandění či nasazování psích hlav tomu kterému z momentálních politických vůdců, dotud bude potřebovat bránit svoji nejistotu s pomocí mýtů – a rusofilství, jak odzkoušeno, mezi nimi patří k těm nejméně prozíravým.

P.S. Za termín „kulturní zbabělost“, tedy neschopnost prosazovat vlastní pozitivní hodnoty, aniž bych k tomu potřeboval nepřítele a jazyk nenávisti, děkuji papeži Františku I.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

normalizace byla intelektuální olymp napsal(a):

Bída české prodejné žurnalistiky.
Existuje snad jiná?
To by musel někdo dokázat.
05. 05. 2014 | 17:47

zk napsal(a):

Neřekl bych, že současnou afinitu části naší levice a části pravice k Putinovu Rusku lze vysvětlit jen historickým konceptem českého rusofilství. Primární příčinu vidím spíš v resentimentu vůči euroamerickým politickým a ekonomickým elitám. Proputinovská je dnes i krajní pravice a levice ve Francii, Německu, Británii, Holandsku atd. Putin se těmto lidem jeví jako jejich přítel, protože je nepřítelem jejich nepřátel. K tomu je třeba přidat další styčný bod s evropskou krajní pravicí (u nás i částí levice), kulturní a sociální reakcionářství.

Z ruské podpory (morální, ideologické, nejspíš i finanční) eurofobní krajní pravice, hrozící vytvořit uvnitř EU pátou kolonu ruských imperiálních ambicí, mají zjevné obavy například francouzská liberálně levicová média:
http://tempsreel.nouvelobs.com/ukraine-la-revolte/20140503.OBS6009/le-raspoutine-de-poutine.html

Zdaleka to není jen český fenomén.
05. 05. 2014 | 18:03

K.V napsal(a):

Po cinkání klíči jsme vykřikovali že když nám komunisti nebrání do 10 let doženeme Švýcarsko, a nikdo si na komunisty ani nevzpomene. Styděli jsme se už za to že jsme Slované, příbuzní Poláků a Rusů. Nechtěli jsme s nimi ani obchodovat, my jdeme do Evropy, zrušili jsme RVHP i Visegrad.
Po 24 letech se smutně díváme jak se Rusko i Polsko rozvijelo a my upadáme. Předbíhá nás i kdysi chudší Slovensko. Ztracené trhy na východě už asi nezískáme, také není čím, nic vyrábět už neumíme.
Ale ten namachrovaný pocit zůstává. Po Hitlerovi zůstaly desítky milionů mrtvých, ale my jim lezeme do zadku a omlouváme se že jsme je vyhnali po r 1945. Rusové k nám nikdy zabijet nepřijeli, ale kupodivu je tu stále averze.
.
Spíš to vypovídá o nás než o nich. Rusové bez nás přežijí, my bez nich mnohem hůře
.
05. 05. 2014 | 18:06

skeptický napsal(a):

Dost lidí nejvíc síří,že Mechlisové a NKVD už Rusku nevládnou,a dnes se k tomu skromně neznají.To byl otrokářský Eden na zemi pro zvané. Před vlastním prahem...
To všechno Stalin.

Dnes by tam nejradši táhli znova,protože tam dnešní Mechlise k lizu nepustí.

Čechy bych tam neposílal,je tu přeci jen ta legionářská tradice.

Původně taky takynovinář. Určitě musel psát hodně štvavé články,aby si ho všimli.
05. 05. 2014 | 18:06

William Cody napsal(a):

Kdyby Urban neměl dozor jinde a chodil ke Zpěváčkům, zazpívali bychom mu naši hymnu: https://www.youtube.com/watch?v=l_NfY_3htoc
05. 05. 2014 | 18:08

Martin1 napsal(a):

Vážený pan Stejskal
Pane Stejskal, tím to vás žádám o okamžité smazání blogu pana Jana Urbana. Tolik urážek mého národa si nemusím nechat líbit. Pokud se tak nestane, už se tady nikdy neukážu.
Hrdý Čech
Martin1
05. 05. 2014 | 18:11

Michal Macek napsal(a):

"kdybych pred vas postavil dve naprosto stejne krabicky zapalek a o jedne z nich bych vam rekl ze je z USA, ktera by pro vas byla lepsi?"

:))))))
05. 05. 2014 | 18:12

Bestia triumphans napsal(a):

A já jsem zase hrdý Budžes.
:-)
05. 05. 2014 | 18:18

Petr Válek napsal(a):

Celkem se dá s panem Urbanem souhlasit jen vtady to myslím trochu přehnal:"České mínění si dodnes odmítá připustit, že odsun německé menšiny z Československa byl prosazován především ve velkoruském zájmu „konečného řešení“ a očisty strategického předpolí Ruska od více než desetimilionového „nespolehlivého“ německého obyvatelstva."
Jinak,rusy od okupace v r.1968 prostě rád nemám a teď se zas ukázali. Nejvíc smutné je,jak jsou oblouzněni i vlastně obyčejní občané i když určitě ne všichni. Doufejme,že tato Putinova chuť na obnovu SSSR nepřeroste ve válku.
05. 05. 2014 | 18:20

byli soboli, ale pak nebyli napsal(a):

K.V.:
"Po Hitlerovi zůstaly desítky milionů mrtvých, ale my jim lezeme do zadku a omlouváme se že jsme je vyhnali po r 1945."

Zato po Stalinovi zůstaly desítky milionů těch, které osobně vyrval smrti umělým dýcháním z úst do úst.
05. 05. 2014 | 18:22

MartinO napsal(a):

Neřekl bych, že se jedná o rusofilství, ale daleko spíše o anti-amerikanismus. Kdokoliv kdo je dost anti-ami je pro tyto lidi geroj. Je jedno jestli je to Putin, Kaddáfí, Chavez, Lukašenko, Assad, Ahmanidežád, Castro, Kim-čong či nějaký Číňan.
A proč ta nenávist? Dle mého pro ně USA ztělesňuje kapitalismus, systém ve kterém oni neuspěli. Namluvili si, že USA, kapitalismus, demokratický systém, jsou příčinou všech jejich osobních neúspěchů, selhání, proher a krachů aby si tak ulevili a hodili vlastní zodpovědnost na někoho vhodného kdo je po ruce.
Je to jen můj názor který nikomu nevnucuji.
05. 05. 2014 | 18:25

olga napsal(a):

Patřím ke Slovanům. Nemám nic proti nikomu, ale Rusi jsou mi bližší. Něco jako pokrevní bratři. A budu je mít ráda stále. Znám je. Jsou jako já.
05. 05. 2014 | 18:27

tony napsal(a):

Dík za skvělou analýzu, pro mě je tam třeba objevné ( a souhlasím s tím), že vyhnání Němců bylo vlastně vyčištěním ruského prostoru, jejich předpolí. Jen doufám, že alespoň polovina zdejších nejsou svou mentalitou patolízalové nového Adolfa. Bude na tom dost záležet, až budou Rusové na hranicích Slovenska, kdy západ bude zaujímat konstruktivní postoje a tady propukne otevřená rusofilie - příprava nového předpolí.
05. 05. 2014 | 18:30

Vaclav napsal(a):

Proboha lidi, nečtěte už tuhle "ojetinu|" tohohle Urbana.
05. 05. 2014 | 18:30

Mac napsal(a):

MartinO

a nikdy Vás nenapadlo, že důvodem - dejme tomu - jistého odporu vůči USA nejsou žádné osobní neúspěchy v kapitalismu (poněkud směšný argument,ne?), ale prostě obyčejná nechuť k čím dál častěji realizovanému zvyku Strejčka Sama srát se do celého světa? Prostě píchat prstem do mapy a s kydy o nutném šíření demokracie házet bomby, kam se mu zamane? A přitom mu nejde o nic jiného než o moc, vliv a nerostná bohatství??

Fakt tento důvod ani náznakem nepociťujete?
Vždyť ten Amík se chová stejně jako Brežněvovský SSSR
05. 05. 2014 | 18:32

Zbyněk napsal(a):

Pane Stejskale......
blog pana Urbana je přesná sonda do naší historie, kapánek dlouhé, ale přesné vystižení naší minulosti a jak zde dokladuje Martin 1 také současnosti. Nemazat prosím.
05. 05. 2014 | 18:34

Mac napsal(a):

tony

hmm, to ale zapomněli Rusáci vyčistit od Němců i NDR, to přece bylo taky jejich předpolí, ne?
to jsou argumenty jako od kozy Lízy :-)))
05. 05. 2014 | 18:34

zemedelec napsal(a):

Pane Urban.
Vy osobně trpíte psychickou poruchou.
Z pověření STB,disident.
Tak krásně jste nám předvedli kapitalismus,že mnozí občané hledají záchranu u komunistů a po tom Ukrajinském marastu,hledají pomoc u Ruska.Jste obyčejný bídák,šmejd,co nabízí špatné zboží.
05. 05. 2014 | 18:37

Zbyněk napsal(a):

Michal Macek...
samozřejmě americkou, škrtala by o vše a nelámaly a nevlhly by hlavičky.
05. 05. 2014 | 18:37

pamětník napsal(a):

Jan Urban
zase žvaní, za všechny jeho nesmysly tento: "že většinové české myšlení nevnímá, nechce vnímat, a dokonce popírá i vlastní tragické zkušenosti se zabijáctvím a cynismem velkoruské, jen takzvaně „sovětské“, agrese. Josef Stalin velmi rychle změnil sen o celosvětové proletářské revoluci v extrémně nepřátelský a izolacionistický koncentrační tábor Sovětského svazu, postavený na dominanci ruštiny a masovém ideologickém vymývání mozků. "
Josef Stalin byl Velkorus asi takový, jako já Japonec. Téze sovětské = velkoruské je základ demagogie celého blogu. Ani Lev Mechlis nebyl Rus, nýbrž Žid.
Ostatní pitomosti příznačné pro Jana Urbana, jako je "Slabošské odevzdání Podkarpatské Rusi Stalinovi", nemá význam komentovat. Nesmysl "České mínění si dodnes odmítá připustit, že odsun německé menšiny z Československa byl prosazován především ve velkoruském zájmu „konečného řešení“ a očisty strategického předpolí Ruska od více než desetimilionového „nespolehlivého“ německého obyvatelstva" svědčí jenom o Urbanově zastydlém sudeťáctví.
Provokatér nemůže vyplodit nic jiného než provokaci.

To bude zase reakcí!
05. 05. 2014 | 18:38

asi takhle napsal(a):

zbyněk se těší že Martin1 splní svou výhrlžku a odejde. Ale on to nevydrží. fascinace mocí /nejen ruskou) je vlastností těle typů a v té své afinitě to musí předvádět světu. Asi by yblo zajímavé diskutovats ním který našinec byl větší, zda vasil bilak či josef švejk. Tuším kohoby si asi vybral...
05. 05. 2014 | 18:39

Mac napsal(a):

cenzor

z toho, jak usilovně mažete moje zmínky o Oděse, soudím, že i vy jste sympatizant majdanských teroristů z Pravého sektoru, je to tak?
A jste na sebe pyšnej?
05. 05. 2014 | 18:40

skeptický napsal(a):

V době kdy každý na druhého se.e je jediná rozumná cesta autofilie. Autoerotika s asfykciací obzvlášť.
05. 05. 2014 | 18:42

slavjanofil napsal(a):

Pan Urban se zřejmě učil demagogii u pana soudruha Geblse.
05. 05. 2014 | 18:42

pamětník napsal(a):

Btw. je zajímavé zkusit důsledně rusofilství, velkoruský apod. nahradit germanofilský, germanofil apod. Janu Urbanovi by se určitě nelíbilo, že blog by tak získal na důvěryhodnosti. :)
05. 05. 2014 | 18:43

smutný napsal(a):

MartinO - takový mimoň se jen tak nevidí...

z čeho pramení nenávist k USA:
Válka proti demokracii - https://www.youtube.com/watch?v=YOXAlSsma2A
Krátce k obětem Obamovy války dronů - http://www.blisty.cz/art/71896.html
List Washington Post odsoudil pokrytectví Bílého domu ohledně diskriminace gayů v Rusku - http://www.blisty.cz/art/72188.html
Dr. Divnoláska, aneb jak jsme se naučili mít rádi lži a mýty - http://www.blisty.cz/art/72966.html

V současné době se USA mermomocí snaží rozpoutat vojenský konflikt v Evropě. Za to jim mám být vděčný??
05. 05. 2014 | 18:44

William Cody napsal(a):

olgo
Nejsou.
V roce 1989 (někdy si zjistěte, kdo události na Národní třídě organizoval) nás setřásli, aby si mohli mastně účtovat za plyn a ropu.
Lidé z jejichž středu pochází Putin.
A dělá jejich politiku.
Tady nemá sentiment místo.
Každý se musí starat o sebe a z posledního vývoje vidíme, že EU se nás snaží odřít stejně jako Rusko.
Přesto je EU naše půlka Evropy, i když se nám z toho někdy dělá blivno.
Cesta zpátky pod ruské holínky neexistuje.
V prvé řadě musíme bojovat proti Lisabonské smlouvě a za to, abychom byli pro ostatní v EU partneři, ne otroci z kolonie.
A pak proti tomu, aby nám Putin mohl dávat nůž na krk.
To znamená diverzifikaci zdrojů, v našem případě velmi akutní.
Ale nesmíme věřit ani propagandě zelených zlodějů a medálních prostě tutek.
WIRED ve svém posledním čísle píšle, že v UHLÍ je budoucnost.
Nejvyšší čas vyvlastnit Bakalu.
05. 05. 2014 | 18:47

pamětník napsal(a):

William Cody sbírá fakta a myslí za sebe.
:)))))))))))))))))
05. 05. 2014 | 18:49

gabriela napsal(a):

Poslední šance ke konečnému prozření z dětinské a sebepoškozující slabosti k fašismu, neofašismu a k iracionální lásce představitelů globalistů a zednářů "pravdy a lásky" k odkazu apoštola ukrajinského fašismu a nacismu Stěpana Bandery zde ...

1. Hlasování neofašistů a nácků v Ukrajinském parlamentu je vskutku novátorské. Na to si netroufnul ani Adolf Hitler, vzor Bandery, za kterého banderovci tak udatně bojovali za druhé světové války... http://cs.gloria.tv/?media=594849

2. Slobodný vysielač - Statečný postoj biskupa Patrika Sojky, jednoho z mála nezaprodaných Jidášů a představitelů křesťanských církví na Ukrajině ...
https://www.youtube.com/watch?v=zV4O92BMxgs

Jak to na Ukrajině začalo - svědectví dalšího přímého účastníka dění na Ukrajině ...
https://www.youtube.com/watch?v=fRJvUFChHKc
..............................................................................................................................................
Ve stručnosti, o co v Ukrajině gou. Za všechno hovoří citát fanatického a zřejmě už dokonale zešílevšího globalisty a tlačitele zrůdného "Nového světového pořádku", mimochodem Obamova hlavního a dlouholetého poradce Zbygniewa Brzezinského:

"Ukrajina je pro nás pevností západu. Nový světový pořádek při hegemonii Spojených států amerických se vytváří proti Rusku, na účet Ruska a na rozvalinách Ruska. Je nevyhnutelné nejen odtrhnout Ukrajinu od Ruska, ale i postavit jí proti Rusku, znepřátelit dvě části jednoho národa, pozorovat, jak bratr bude zabíjet bratra.
(!!!!!!)

Pro tento cíl je nevyhnutelné najít a vypěstovat zrádce z řad národní elity a s jejich pomocí změnit sebevědomí jedné části velkého národa do takové míry, že bude nenávidět všechno ruské, nenávidět svůj rod, ze kterého sám vzešel, neuvědomujíc si to. Ostatní je otázka času." Zbygniew Brzezinský
(!!!!!!)

Je snad potřeba k takovéto totálně odlidštěné zrůdě bez špetky svědomí vůbec něco dodávat? ... Zřejmě pro takovéto "týpky" bylo stvořeno peklo...
05. 05. 2014 | 18:53

gaia napsal(a):

no mírnější čistky na Slovensku. Ctižádostiví Slováci byli vždy převážně nalezlí v Praze, jak čistit bači a cikány?
05. 05. 2014 | 18:54

Pepa Řepa napsal(a):

Že Vás to bere...mamlasové.

Diágo není Kokeš je na to školenej.
Není blbej
Jde na to od lesa, nakupuje u ESA

Předhodí Vám téma rusofilství a tím obratně vyloučí kritiky totálně zbabraného tažení na východ a i kritiky tohoto postupu, kteří se ptají, kdo to zaplatí přibrzdí, protože-podle Diága- kdo s tažením nesouhlasí je rusofil.
A basta!
O to nikdo nestojí.

A Vy se hádejte kdo víc!
Komorní A je dáno.

Zítra je tu Pehe s milovanou Světasprávou.

Konečně začíná akce získávat obrysy, kontrakt na UA zemní plyn se Shellem je podepsán. Ať to stojí, co to stojí.......a kdo cekne je rusofil.

Určitě i pan Bakala olizuje prsty. Karel přijede, Kocáb zazpívá , Gabal udělá průzkumeček a brambory jsou zase pěkně v řádku i když jsme u voleb propadli.
Jen aby se Vám zdivočelý chochol nevymknul z kontroly jako islamista v Libyii a Syrii.

A na tom východě a´t se rusofilové povražděj.
05. 05. 2014 | 18:58

resl napsal(a):

Náš drahý, kremelský, soudruh Putin, zakázal veřejně používat vulgarismy. Jen on, náš tatínek, rádce, rudá hvězdička na nebi, svůdce a lovec zvěře vysoké, musí vědět, co je pro chátru dobré. Poklekněte, polibte mu ruku, upřete na něj své vlhké oči a on vás vytahá za ucho a sdělí vám taky něco o políbení.
05. 05. 2014 | 19:02

gaia napsal(a):

Pepa Řepa

jste na to kápl

kdo nesouhlasí s tažením je rusofil
05. 05. 2014 | 19:03

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

"...Přesto dodnes české mínění považuje komunisty řízenou okupaci Československa v roce 1945 za „osvobození“. ..."

Dalo by se takovou optikou napsat i toto :

"Přes všecky ty miliony mrtvých a umučených se najde i dnes dost perverzních povah, zastánců tkzv. nečeského mínění, kteří by raději , aby k okupaci v roce 1945 nedošlo, chtěli zřejmě zůstat věrnými občany nacistického protektorátu Bohmen und Mahren."

Pane Urbane, "české mínění" máte v hlavě akorát tak Vy, plus parta Vám podobných, nezkousli jste zřejmě , že to Ada tenkrát v SSSR nedotáhl do konce, toť asi tak celý ten Váš leitmotiv - proč píšete takové nenávistné články - v den, kdy stále ještě žijí lidé, jejichž poředkové položili v boji s nacisty životy.

Pane Urbane, co vlastně dělali Vaši předkové - za nacistů ? Stále zde vytýkáte lidem, že se jejich předkové Hitlerovi nebránili, kopete do Beneše...co dělali Vaši předkové ? Napište o tom blog, jistě to byli hrdinové, jistě se za ně stydět nemusíte, že....
Možná byli dokonce tak velkými hrdiny jako rodina V. Havla.
-------------------------------------------------------
Pane Stejskale, Vy zde necháte tu větu ?
Tvrdí se vní že v roce 1945 došlo k okupaci Československa, řízené komunisty.
Jde totiž o možné napolnění skutkové podstaty trestného činu dle paragr. 355, jde o útok na skupinu osob, které obnovily českou státnost, Urban je hanobí, nazývá je implicitně okupanty, stejně tak implicitně nazývá okupanty všechny ty, kdo tuto " okupaci" umožnili, tedy letce v RAF, Spojenecká vojska, antifašisty ....protože oni tehdy všichni stáli na straně oněch Urbanových " okupantů".
To je největší marast co jsem tu zatím od jakéhokoliv blogera /vyjma Payneho, který komunistům přál brzkou smrt/ četl.
05. 05. 2014 | 19:05

gaia napsal(a):

resl

Televizní stanice začaly bít na poplach kvůli obavě ze ztráty diváků

on asi Putin věděl co dělá, musí ta tvorba být ubohá.
05. 05. 2014 | 19:06

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

William Cody : "....V prvé řadě musíme bojovat proti Lisabonské smlouvě a za to, abychom byli pro ostatní v EU partneři, ne otroci z kolonie.
A pak proti tomu, aby nám Putin mohl dávat nůž na krk.
To znamená diverzifikaci zdrojů, v našem případě velmi akutní.
Ale nesmíme věřit ani propagandě zelených zlodějů a medálních prostě tutek.
WIRED ve svém posledním čísle píšle, že v UHLÍ je budoucnost.
Nejvyšší čas vyvlastnit Bakalu...."
05. 05. 2014 | 18:47
----------------------------------------------------------------------------------------
A jistý Bufallo Coal půjde rubat do Paskova, že ?
Tak jedině na papíře - v nějaké pražské kavárně.
05. 05. 2014 | 19:08

Pepa Řepa napsal(a):

Jasně matko
RusoPhill Collins.

Já už bych ,mohl psát ty blogy za ně. Za ta léta je mám přečtené
Za rok zformujeme omluvné procesí k Helmutovi, že jsme na východ neodpochodovali před Adolfkem sami a neuvolnili místo.
Ti z Mokrska půjdou první.
Je tam zlatá žíla.
05. 05. 2014 | 19:10

gaia napsal(a):

Pepa Řepa

koho má ale ten chudák Čech tedy milovat, když okolo co soused, to gauner?
05. 05. 2014 | 19:17

Yosif K napsal(a):

Mac napsal(a):
MartinO

a nikdy Vás nenapadlo, že důvodem - dejme tomu - jistého odporu vůči USA nejsou žádné osobní neúspěchy v kapitalismu (poněkud směšný argument,ne?), ale prostě obyčejná nechuť k čím dál častěji realizovanému zvyku Strejčka Sama srát se do celého světa?
KONEC CITATU.

Mýlíte se ve svém zaslepeném pseudorusofilství zcela totálně.
Od doby okupace dřívě španělských Filipín USA nic neokupovali a Filipíny připravili na nezávislost jak nejdříve mohli.

Během invaze do Iraku a Afganistanu používali co nejvíce chytré bomby které dělají do budovy 30centimetrovou díru.
Rusové zatím
----V NDR rozstříleli dělnické demosntrace na hromady mrtvol
----V Madarsku rozjezdili kontrarevolucionáře na kaši tanky
----V CSSR unesli legální vládu a vyhrožovali ji fyzickou likvidací
----V Afganistánu i Čečně vyvraždovali místní populaci po vesnicích na základě pouhého podezření ze spolupráce s povstalci.
----V Afganistánu mnohokrát kobercově rozbombardovali Jalalabad.
----V Čečně zničili ostřelováním 90% budov v půlmilionovém Grozném.

Válka je vždycky škaredá věc a poslední půlstoletí Rusko v bezohledném válčení vede.

Přesto levičáci vzhlížejí k ruskému imperialismu jako k druhému příchodu Krista - jako ku spasení všeho lidstva. Ve skutečnosti Putin všemi Nerusy ostentativně pohrdá - i když je to možná jen propagandistická póza jak si posílit popularitu doma.....

Obdiv k Putinovi je po celé Evropě spojen s fašismem, ultranacionalismem, xenofobií a nepříčetným antiamerikanismem. Jako kdyby USA byl velký satan odpovědný za všechnu bídu světa a Putin jako kdyby byla nová inkarnace Ježíše Krista.

S positivním vztahem k Rusům nebo s láskou k ruské kultuře - tedy s upřímným kulturním rusofilstvím - nemá horování pro Putina vůbec nic společného.
05. 05. 2014 | 19:22

Pepa Řepa napsal(a):

gaia
matko to víte, zatímco Vy jste stála za katedrou s ukazovátkem, já se lehkoživkoval u reklamních kampaní.
Pořád se divím, že se najdou mamlasové, kteří tu promyšleně řetězenou kampaň spřízněných osob žerou.

Už bych mohl -na stará bolavá kolena-objíždět svět a vysmívat se blbům jako ten reklamní mág od Leo Barnetta, kterému kdysi zadali kampaň na neprodejnou francouzskou minerálku a on za pomoci billboardů a clipů narval lidem do hlavy, že když nebudou dodržovat pitný režim a chlemtat každých pět minut z PET lahve chcípnou.

Teď chlemstá celá planeta.
:-)

Kdo jednou zavadil o reklamu je hyenou až do smrti.
a když se to skloubí s politickou instruktáží imidž mejkrů už jede mexická vlna a pitomci zvedají pacičky.
Ukaž blbečku jak lítá čáp.

Správně, takhle lítá čáp.
o tom to je především, je to nesmíte přepísknout , zeklovat se jako při volbě Barelu dobrot.
05. 05. 2014 | 19:24

Filuta napsal(a):

Urbane,

a co takové sudeťákofilství nebo amerikanofilství?

Tu hloupou propagandu vám už nikdo nevěří, tak se z toho můžete zmrcnout.
Nemusím být žádný rusofil na to, abych věděl, že česká média lžou jako když tiskne!
Mají v tom letitou praxi, viďte?
05. 05. 2014 | 19:30

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Yosif K
A bomby na Vietnam shazoval Kosygin s Chruščovem, že...dělaly přesné díry jen tam, kde vykoukla hlava někoho z Vietcongu.
---------------------------------------------------------------------------------
Kucí , strčte do večerního vysílání někoho jiného - tenhle tapetář vám dělá leda tak ostudu.
S tímhle ty pogromy na Ukrajině lidem správně hjumánrajťácky nevysvětlíte.
Tendle vám tu vaši informační válku prohrává už v začátcích. Pošlete sem toho s tou plynovou obsesí, ten je aspoň srandovní.
Práci zdar !
05. 05. 2014 | 19:32

Filuta napsal(a):

Yosif

"Obdiv k Putinovi je spojen s fašismem"???

To myslíte po událostech v Oděse vážně?
Budete brutální vraždy a upalování Pravého sektoru (pravověrných fašounů) svádět taky drze na Putina?

Že vám ze sebe není už konečně blivno!
Kde je Kchárl, Štětina, Vondra, Kocáb a další milovníci "demokratů" z Majdanu.
Jsou spoluzodpovědní za zvěrstva v Oděse a všude jinde.
Putin na rukou krev těch lidí nemá a nikdo , vyjma pár vymytých mozků, tomu neuvěří.
05. 05. 2014 | 19:33

gaia napsal(a):

Pepa Řepa

jéžiši, kampaň pitného režimu jsem zažila za katedrou,v podání na naší zdravé škole to byl děs. Od té doby nesnáším zakloněné hlavy a grglající ohryzky.A ještě argumenty, že se to tak musí v zájmu zdraví.
A teď mne tady ve zprávách poučují, že si mám často mýt ruce, poznatek vstřebaný už v MŠ. To lidstvo fakt upadá celkově.
05. 05. 2014 | 19:34

Ládik!!! napsal(a):

Děduška maroz tanki nam privjoz.
05. 05. 2014 | 19:36

Filuta napsal(a):

Smutný


Martin O. to stejně nepobere jakož ani Yosif nebo Resl.
Ani nemůžou, jsou to stejní propagandisti (nejspíš placení od řádku) jako Urban.

Já byl taky ještě před pár lety velký zastánce Ameriky.
Myslel jsem, že v ní máme zastání a dnes se bojím, co vyprovokuje jejich militantní administrativa v Evropě.
Pod tíhou událostí a pochopením věcí v kontextu jsem konečně prozřel.
05. 05. 2014 | 19:38

Pepa Řepa napsal(a):

Matko, když máte prachy na kampaň, vlastníte media , odhadnete cílovou skupinu přesvědčíte davy aby pili i svou moč.
Tady v malém českém kačáku to máte na dlani jako na návsi.

Prachy dodala privatizace jako NWR, media se už nakoupila a cílovou skupinou je český mamlas
Ostatní si najmete, jeden napíše, druhý se přidá, na to je přesný itinerář, další dělá průzkumy a už to jede,
Vyškolí Vás třeba u demokratů jako Matuškovou.

Jenže to ta parta včetně Urbana, který se svíjel, jako by měl tasemnici , přepískla.
I to se stává, jsme národem horlivých snaživců a část cílové skupiny-která ještě není po lobotomii to prokoukla, pamatuje kampaně ke XIV.sjezdu KSČ.

Což se stalo i nyní, tak musíme lidem narvat, že kdo nejde s námi a nevolá sláva je......rusofil.
05. 05. 2014 | 19:46

Ládik!!! napsal(a):

Rusa mám spojeného jen s uniformou, s komisárkem poházeným po lese a se 2 zákopy pro tanky, vykopanými na horské louce u lesa, kde jsem předtím sbíral praváky. Zájezd na Kavkaz v 1985 nic v obrazu rusa nevylepšil, vidím pořád ten roj zelených masařek nad zeleným masem, co přivezl zil do Nalčiku a ke kterému se seběhlo hejno koupěchtivých obyvatel. Děkuji, nechci.
05. 05. 2014 | 19:49

Filuta napsal(a):

Urbana bych se ještě rád zeptal,
komu prospívá neustálé vkládání klínu mezi slovanské národy?
Proč bychom neměli mít dobré a vřelé vztahy s Rusy, stejně jako s Němci?
Sudeťáky nám cpe horem dolem, přestože se Němci na téhle zemi provinili mnohem krutěji nežli Rusové.

Urban nenávidí Rusy a tak by si přál, abychom je nenáviděli stejně fanaticky jako on a jeho soukmenovci.
Ale 24 let po převratu k tomu není žádný racionální důvod.
Dospěla nová generace Rusů, Sovětský svaz je minulostí a Putin není Brežněv.

Pan Stejskal, který tady druhdy tak trapně moralizuje o nenávistných zakomplexovaných čecháčcích, pokud jde o kritiku sudetských Němců, Američanů, židů nebo islámu, najednou dělá mrtvého brouka.
Nenávist k Rusům se stala módní pózou pražské kavárny a poznávacím znamením staré partičky od party pravdy a lásky.
05. 05. 2014 | 19:50

Pepa Řepa napsal(a):

šroubiku
rozkoša ty maja....

Car Putin
vydal manifest
nado devušky.....

že neumíte, jak lítá čáp?
:-)
05. 05. 2014 | 19:53

Filuta napsal(a):

Resl

Co to tady melete - zrovna vy, kolaborantská sudeťácká pátá kolona?

Vyjma žvanilů z pražské kavárny má na Putina , Ukrajinu, EU a USA národ až překvapivě jednotný názor.
Ledaže bychom byli všichni placení Putinem.

Odchýlení od názorové normy znamenáte vy, Yosif , Martin O., Urban a další exoti.
05. 05. 2014 | 19:54

Pepa Řepa napsal(a):

....no, mně vkládání klínu nevadí......
asi jsem divnej
05. 05. 2014 | 19:55

Ládik!!! napsal(a):

Banik vyhrál, paráda.
05. 05. 2014 | 19:57

patriot napsal(a):

Velmi nevkusné, Urbane, pisálku!

V těchto dnech si připomeneme výročí osvobození od germánských barbarů, kteří nás chtěli vyhladit. Těch „Rusů“ padlo 23 milionů (60krát více než Američanů). Rozhodli válku a zachránili nám krky, tak si toho važte, mudrlante! Bez jejich obětí by dnes žádní evropští Slované vůbec neexistovali.
05. 05. 2014 | 19:59

slavwin napsal(a):

Jsem přesvědčen, že život není o řeči. Němci když byli ve srabu objevil se Hitler. Rusáci jsou ve srabu pořád. Normální bezválečná doba vyústila Brežněvovým krachem. Němce když Amerikáni pustili tak najednou zjistili že marka je žádánější než dolar. Rusáci mohou krátkodobě vyvolat vzestup jako za Stalina, ale ten není pro lidi užitečný, myslím že i ten Putinův vzestup už končí, myslím že se najdou komentáře lidí kteří tomu opravdu rozumí já samozřejmě vycházím ze zkušenosti a z historie, kdo vidí v historii u Němců jen Hitlera zřejmě mu není pomoci, doufám že svou pitomostí nenakazí mladé. Svět se vyvíjí přes problémy teď si porovnej kde je obyčejný Rusák a kde Němec a podle toho oblbuj.
05. 05. 2014 | 19:59

Mac napsal(a):

patriot

pro urbany je rok 1945 rokem velké prohry
05. 05. 2014 | 20:03

Filuta napsal(a):

Pepa

Ono jde o klíny a klíny.
Když je to pěkný klín, taky nic proti.
05. 05. 2014 | 20:03

Mac napsal(a):

test pro cenzora!
test pro cenzora!
05. 05. 2014 | 20:04

Filuta napsal(a):

Mac

A pro Resly a Yosify taktéž.
Mnozí diskutéři nevědí, že mají sudeťácký kořínek, i když to z nich čouhá jak sláma z bot.
Stejně tak ta Babišova nepovedená Válková - pak se divte, co z nich padá za perly.
Pokrytecky se omluví, ale v tichosti škodí dál.
05. 05. 2014 | 20:06

Mac napsal(a):

nevím, co je na výhře chacharských trapáků parádního. Budou ostudou ligy ještě jeden ročník, to je všechno....
a hrát budou na paloučku u Odry, protože o stadion přijdou :-)))
05. 05. 2014 | 20:08

dezko napsal(a):

Filuta napsal(a):

Pepa

Ono jde o klíny a klíny.
Když je to pěkný klín, taky nic proti.
05. 05. 2014 | 20:03

a klidne i s knirem
05. 05. 2014 | 20:08

MartinO napsal(a):

Filuto,

žvaňte si co chcete, ale nevydávejte ty vaše bláboly za "názorovou normu národa".
05. 05. 2014 | 20:10

Filuta napsal(a):

slavwin

Já bych řekl, že spíš končí germán.
Berlín už je pěkně poturčený.
Rus si národní "čistotu" ohlídá a proto přežije.
05. 05. 2014 | 20:10

olga napsal(a):

Vkládání klínu mi taky nevadí. Neodděluje, ale naopak spojuje. Vyplňuje mezery. Přemosťuje nedostatky.
05. 05. 2014 | 20:13

Filuta napsal(a):

Martin O.

Za názorovu normu to klidně vydávat budu!
Vy jste naprosto všude v absolutní menšině, prolhaní propagandisti.
Lžete i o té Oděse, jenže vám to nikdo nevěří.
A nejen tady na Baktuálně.
05. 05. 2014 | 20:14

čarokalba napsal(a):

Namísto dlouhých úvah o rusofilství je lepší otisknout co na toto téma napsal K. H. Borovský. Už v 19. století.
05. 05. 2014 | 20:21

MartinO napsal(a):

Filuta:

Tak vy navštěvujete jen komoušsko konspiračně antisemitské plátky jako zvedavec, AC24, CzechFreePress, Outsidermedia, NWOO, Freeglobe atd. Tam jsme opravdu v menšině, protože tam chodí pro informace a diskutovat jen minorita úchylných komoušů a konspirátorů jako jste vy sám. Když zajdete podiskutovat mezi normální, duševně zdravé lidi tak se vám akorát vysmějou.
05. 05. 2014 | 20:21

Filuta napsal(a):

Docela vtipné postřehy psychiatra I.Davida

---"Lidé už nejsou vražděni, ale „umírají při střelbě“

Zvláštní kapitolou je nová novořeč v níž pojmy dostávají jiný význam a staré známé zločiny nová označení, v níž se teroristé stávají bojovníky za svobodu a bojovníci za svobodu teroristy. Špionům se říká „pozorovatelé“, fašisté jsou označováni jako radikálové, atd.

Pro příklad z obrovského množství podobných vybírám popis události z aktuálně.cz:
„Dramatická konfrontace ovládla obec Andrijivku, která leží asi deset kilometrů jihozápadně od Slavjanska. Podle separatistů byla ves vystavena útoku ukrajinských radikálů z Pravého sektoru, kteří zastřelili deset lidí a 40 dalších zranili. Podle verze velitele ukrajinské Národní gardy Stepana Poltoraka naopak jednotku "protiteroristických sil" napadli separatisté, kteří na vojáky začali střílet kryti živým štítem sestaveným z místních dětí. Ze zadních pozic vzbouřenci zastřelili dva vojáky a 12 jich zranili. Z informací ukrajinských médií nelze zjistit, která z protichůdných verzí události je správná. Pohyb nezávislých novinářů v oblasti bojů je nebezpečný, přes silniční hlídkové posty je obtížné se dostat.“

„Radikálové“ od latinského „radix“- kořen, jsou ti, kteří jdou ke kořeni věci. Jako označení pro uskupení obecně pokládané ultrapravicové, nacionalistické a fašistické, je výraz „radikál“ matoucí, zvláště, když na stejném portálu „aktuálně.cz“ je označení „radikál“ používáno i pro ty, na které je zaměřena „protiteroristická operace“ majdanského režimu. Pro ty, kteří neuznávají současnou majdanskou vládu je užíváno pojmu „separatisté“, aniž by někdo zjišťoval, zda skutečně usilují o odtržení od Ukrajiny. Jinde se dokonce používá označení „proruští povstalci“, ačkoli jsou spíše „protimajdanští“. Na východě Ukrajiny bylo a je běžné, že se lidé identifikují současně s Ukrajinou i s Ruskem a pokládají se za Rusy nebo rusky mluvící Ukrajince, aniž by je nějak trápila otázka, zda jsou Rusy nebo Ukrajinci. Cítí se být doma tam, kde žijí. Subjektivně nemají problém s identitou na rozdíl od mnohých Ukrajinců ze západní Ukrajiny, kteří se potřebují ostře odlišit od Rusů a identifikovat s Banderou jako národním hrdinou. Dnes je krvavý xenofobní boj Nerusů s Rusy za dominanci na nehomogenní Ukrajině využíván k posouvání vlivu „Washingtonu“ do blízkosti hranic Ruska.
V článku z aktuálně.cz jsou dále „radikálové z Pravého sektoru“ vraždící obyvatele vesnice označeni také jako „Národní garda“. Tu vytvořili v březnu 2014 „obránci Majdanu původně vyzbrojení basebalovými pálkami“: „Budujeme novou armádu, novou Ukrajinu.“ Jedná se tedy o „paravojenské“ jednotky. Mezinárodní právo definuje, co je pravidelná armáda. Ta skutečná ukrajinská armáda je pro „nový režim“ v Kyjevě nespolehlivá. Ne všichni smýšlejí „majdansky“ na rozdíl od paravojenské „Národní gardy“. Jsou to jakési partizánské oddíly a nelze je označovat jako „vojáky“, jak činí aktuálně.cz. Je absurdní, aby obránci pocházející z vesnice, kterou brání, používali „živý štít“ z vlastních dětí a dětí svých sousedů. Proč by „separatisté“ bránící vesnici někoho „napadali“? Napadající je ten, kdo tam není vítán.

Hloubejme s autorem článku aktuálně.cz, která z obou verzí je pravdivá - ta pravděpodobná, nebo ona absurdní?

Aktuálně.cz pokračuje:
„Podle dosavadních informací agentur v důsledku střetů mezi ruskými federalisty a proukrajinskými demonstranty v Oděse zahynulo 42 lidí. Nejvíce během požáru odborového domu, do nějž se skryla část federalistů poté, co byl zničen jejich stanový
tábor. Ti z tragédie obviňují zejména ozbrojence Pravého sektoru.“

Pro pana redaktora jsou někteří obyvatelé Ukrajinci „ruští“ a proto bojují s proukrajinskými Ukrajinci. Něco je zřejmě pravda, protože to tvrdí „agentury“ a něco je pochybné, protože to je jen „obvinění“.

Jakou cenu mají podobné komentáře, které se tváří jako „zpravodajství“? Důvěryhodnost médií přinášejících podobné „zprávy“ bude mezi myslícími občany upadat. Jejich redaktory to asi netrápí, mít práci je lepší, než být „na volné noze“.

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/ivan-david-co-si-mysli-cesko-aneb-co-si-mysli-cesi/
05. 05. 2014 | 20:22

yaya napsal(a):

Stejskale, jsi prachobyčejný hajzl, nazývat takového člověka hajzlem, je normální. Necháš tady viset blog protičeský, protiruský, protislovanský a prohitlerovský. Asi kákoš Urban, soukmenovec z hitlejuhend může cokoliv. Tímto zde končím, odporná a hnusná svoloči.
05. 05. 2014 | 20:27

Filuta napsal(a):

Já tedy nevím, ale ani v LN, ani v HN, ani v Reflexu (tam se zmasírovat čtenáře taky moc nedaří) se mi zatím nikdo nevysmál.
Zato z politruků jako vy a Resl mají velkou srandu.
Ostatně - i tady na Aktuálně jste jen takové obveselení a kratochvíle, abychom se vůbec měli s kým názorově "popasovat".
Já nepohrdám žádnými zdroji - neselektuju je na "antisemtiské", ruské, levičácké nebo pravičácké a proto si dokátu udržet objektivní nadhled.
Na rozdíl od směšného Resla s jeho mužiky, Yosifa s jeho Stalinem a vás s vaším nekritickým obdivem k Americe.
05. 05. 2014 | 20:29

Yosif K napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):
Yosif K
A bomby na Vietnam shazoval Kosygin s Chruščovem, že...dělaly přesné díry jen tam, kde vykoukla hlava někoho z Vietcongu.
05. 05. 2014 | 19:32

Každá válka je špinavá - před tím než američani bombardovali Vietnam tak vietnamští komunisti masově popravovali "kolaboranty" to jest nekomunisty po tisících bez soudů na ulicích.
Pokud se vám nelíbí americké bombardování Vietnamu jako bombardování an sich, jakpa to že stejné svinstvo nevyčítáte Putinovi kdzž nechal srovnatz se zemí 90% Grozného - co nezničily bomby to nechal odstřelit a srovnat buldozery.

Nemusíte předstírat že vám jde o bombardování. Jste prostě jeden z těch co
nenávidí USA ať dělají ci dělají a zbožnujete jakéhokoliv antiamerického tyrana a hnupa at děla jakákoliv svinstva, prostě je to vaše "naladění".

NO NIC TŘEBA Z TOHO NĚKDY VYROSTETE - to byste ovšem měl vyjet někam kde je opravdová bída -a ne jenom se užírat vzteky že při mytí nádobí v pizzerii nemáte západoněmecký plat a vinit z toho "americký imeprialismus".
05. 05. 2014 | 20:31

resl napsal(a):

šepíště : Car Putin
vydal manifest
nado devušky.....
-------
dál by mě p. S. smazal, jaký brko neska máte ?

Filuta : Vyjma žvanilů z pražské kavárny má na Putina , Ukrajinu, EU a USA národ až překvapivě jednotný názor.
----------------
řepou rudá, vemte si toho rozumového nešťastníka stranou a domluvte mu. dělá vostudu všem a vám taky.
05. 05. 2014 | 20:38

Yosif K napsal(a):

Filuta napsal(a):
Já nepohrdám žádnými zdroji - neselektuju je na "antisemtiské", ruské, levičácké nebo pravičácké a proto si dokátu udržet objektivní nadhled.
Na rozdíl od směšného Resla s jeho mužiky, Yosifa s jeho Stalinem a vás s vaším nekritickým obdivem k Americe.
05. 05. 2014 | 20:29

Pane filuta, nikomu neberu právo být ztumpachvělá Putinista-Stalinista.
Všude po evropě najdete hrstky quzislingů co obdivují Putina. Většinou jsou to xenofobové, fašisti, ultrabolševici jako Semelová a Václav Klaus - před rokem pro levici ještě satan číslo jedna a dnes druhý BŮH po Putinovi.

Jindy českými socalisty hlasitě opěvovaná skandinávská levice v táboře Putinovců není. NAOPAK - jak ve Finsku tak ve Švédsku jak levice tak pravice se staví za užší spolupraci s NATO ba dokonce včetně vstupu do NATO. S velkoruským imperialismem mají své zkušenosti.

Finsko bylo Rusy brutálně přepadeno v době kdy soudruzi Stalin a Hitler drželi pospolu při parcelování Evropy a Finové tehdy rozkopali Rusům p...el a švédsko má bohaté zkušenosti se "zlovolnými nárazy švédských břehů do nevinných ruských ponorek".
05. 05. 2014 | 20:40

MartinO napsal(a):

Filuta:

Žádným "nekritickým obdivem k Americe" netrpím. USA mají problémů dost. Vždy jen reaguji pouze na vaše "objektivní" bláboly typu "v USA je taková chudoba kterou si ani nedokážeme představit" a podobné perly.

Víte co by bylo zajímavé? Diskuse pro-ami Filuty z před 5 lety s dnešním Filutou. Kdo myslíte že z těch 2 je nebo byl blb? No jeden z nich tedy musí. Jak byste asi před 5 lety reagoval kdyby na vás dnešní Filuta spustil vaše kraviny a začal vám nadávat?Jak víte, že za 5 let nebudete mít zase zcela jiné názory když už jste je několikrát změnil? Jak víte, že ten dnešní ke konečný a správný?
05. 05. 2014 | 20:40

pozorovatel napsal(a):

"Několik faktů o Putinovi" aneb Co se v mainstreamu nedočtete 3.5.2014

Putin za 12 let své vlády zvýšil rozpočet Ruska 12krát, rozpočet na armádu 30krát, hrubý domácí produkt 12krát.

Rusko se probojovalo z 36. místa ve světě v žebříčku HDP na 6. místo.

Zlaté státní rezervy zvětšil 48krát.
--------------------------------------------------------------------------------
Navrátil pod Ruskou jurisdikci 256 zdrojů nerostných surovin (zůstalo vrátit ještě 3).

Zrušil "liberální" jednostranné smlouvy o rozdělení produkce. Znárodnil 65% ropného a 95% plynového průmyslu a mnohé jiné odvětví. Vyzvedl průmysl a zemědělství (Rusko 5. rok za sebou je na 2 - 3 místě ve světě v exportu obilovin, dokonce předběhlo i USA, které jsou dnes na 4 místě).

Zvýšil průměrně platy v rozpočtové sféře 18,5krát. Průměrně důchody se zvýšily 14 krát.

Snížil vymírání obyvatelstva Ruska z 1,5 milionů lidí ročně v 1999 roce na 21 tisíc v roce 2011, což v absolutních číslech znamená 71 , 5násobné snížení úmrtnosti.

Kromě toho Putin zrušil tzv.. "Chasavjurtovskú smlouvu" (Smlouva o vzájemných vztazích mezi RF a Čečenskou republikou) a tím přispěl k ukončení tzv. 1 čečenské války, zároveň zachoval územní celistvost Ruska a v podstatě ukončil válku v Čečensku.

"Postavil do latě" nevládní organizace a "5 kolonu" a zakázal poslancům vlastnit bankovní účty v zahraničí.

Svým postojem ubránil Sýrii.

Protože dnes je trend pomlouvat Putina co se do něj vejde, napadlo mě se podívat, co v Rusku za jeho vlády zrušili či zakázali. Je to moc zajímavé.

•Zakázali agenturám práce zaměstnávat. Mohou jen práci zprostředkovávat.
•Zakázali vrcholným představitelům státu a funkcionářům (včetně soudců, úředníků...) vlastnit účty v cizině a cenné papíry v cizině.
•Vypakovali ze země všechny "neziskovky", napojené na cizí zdroje (třeba Sorose).
•Zakázali mise OBSE. Posvítili si na cizí "lidskoprávní" organizace.
•Zakázali geneticky upravené potraviny.
•Zakázali všechny herny v celém Rusku a hazard (tím v Rusku zavřeli kohouty gruzínské mafii).
•Zakázali oligarchům vměšovat se do politiky.
•Zakázali adopci ruských dětí americkým párům (po zkušenostech).
•Zakázali vyvražďování tuleních mláďat a nato i obchod s tuleními kožešinami.
Mají snahu zestátnit základní státní zdroje. Tlačí soukromé ropné producenty k prodeji svých podílů státu. (S tím souvisí i onen zákaz oligarchů vměšovat se do politiky. Omezují jejich moc.)

Na rozdíl od ostatních zemí Rusko vždy ihned reaguje na ohrožení Rusů. Zakázali například dovoz radioaktivních aut z Japonska. Dočasně zakázali dovoz mléčných produktů z Litvy, tvrdého alkoholu z Česka, drůbeže z Česka (byl tu mor), masa z EU a USA, zeleninu a brambory z EU... Vždy šlo o nějakou nemoc nebo hrozící otravu.

V roce 2010 naopak dočasně zastavili ruský vývoz pšenice kvůli suchu, aby zajistili soběstačnost Ruska.

Momentálně vyvíjejí spolu s Čínou internet, nezávislý na USA.

Putin chce udělat z rublu nezávislou měnu na západních spekulantech a bankéřích a podloženou zlatem.

Jestli se někomu zdá, že něco z toho je špatně, tak se zdá, že špatně to spíše děláme tady my.

Zdroj: www.zvedavec.org, 3.5.2014

Urbane, co Vy na to?
Od Ruska je co se učit, souhlasíte, nebo nechcete vidět?
05. 05. 2014 | 20:42

Filuta napsal(a):

Resl, vezmou si radši pilulku ,anebo si přečtou ,co napsal David o výpotcích na Aktuálně. Hloubavý psychiatr se nezapře.
05. 05. 2014 | 20:43

modrý edvard napsal(a):

Jsem Čech, nejsem rusofil. Článek mě uráží.
05. 05. 2014 | 20:44

Yosif K napsal(a):

Filuta napsal(a):

Pro pana redaktora jsou někteří obyvatelé Ukrajinci „ruští“ a proto bojují s proukrajinskými Ukrajinci.
KONEC CITATU.

Jste h... všech h..... - ze 34 lidí udušených kouřem (v místnostech kdy byli vůbec nic nehořelo) bylo 15 občanů RF a Podněstří. Podněstří jest otevřeně již 20 let řízeno jednotkami SPECNAZ.

Normální lidé nestřílejí do fotbalových fanoušků sniperskou puškou. Navážet se do fotbalových fanoušků může jen jiný fotbalový fanoušek - fanoušci obou týmů však pochodovali v proukrajinském táboře svorně splu.

Další možností je už jenom skvěle placený SPECNAZOVEC - provokater. Zdá se však že při oděském incidentu se SPECNAZOVCI z Podněstří nějak přepočítali při výpočtu požární unikové cesty.

I místr Tesař se někdy utne, i místr pekař se někdy upeče, i místr SPECNAZ se někdy udusí v kouři svého vlastního požáru.........

Jinak jako záminka pro ruskou invazi je to PROFESIONÁLNĚ skvělý - je to přece jenom lepší záminka než dopis 99 PRAGOVÁKŮ...........
05. 05. 2014 | 20:52

Maximus napsal(a):

Žalovat se nemá, ale hlásit se to musí:

Urban se zde nachází v hojném počtu jako resl lodní šroub......

To jen pro pořádek souzi kapitálisti.
05. 05. 2014 | 20:56

Míla napsal(a):

Yozife
jsem rád,že se mě podařilo Vás zastihnout.Chtěl jsem na Vás pouze odpověď na takový malý rebus.A sice PZO a nebo PTP.Zajímalo by mě pro co se rozhodnete.Oba tyto názvy se objevily ve dvou Vašich příspěvcích na různých blocích.V jednom jste psal,že při obchodním jednání se sovětskými partnery se omlouvali za to,jak nás Sovětský svaz ekonomicky plundruje.V druhém případě jste se projevil jako neznalec vojenské výzbroje a zdůvodnil jste to tím,že Vy osobně jste na vojně fasoval krumpáč a lopatu.Plyne z toho pouze to,že jste v zahraničí působil jako pracovník PZO.Vzhledem k tomu,že jste byl příslušníkem PTP/ostatní armádní útvary zbraně příslušníkům přidělovali/mě nejde na rozum,jak jste mohl být prokádrovaný a zaměstnán v PZO,tam musel být zaměstnanec setsakra kovaný komunista.Soukromě jste určitě obchody se sověty nedomlouval.Bylo by možná nejlepší,kdybyste nám sdělil,že jste si oba tyto posty vymyslel,jinak nevím,nevím.K PTP jste se doznal-kdo střílel na Majdanu,o druhém jistě dobře víte.Nic hrozného se neděje,nejste první ani poslední kdo si protiřečí.Jiný třeba dvakráte vystupoval ze SSM,jednou na fakultě,podruhé na vojně.
05. 05. 2014 | 21:01

Filuta napsal(a):

Martin O.

Sebekriticky přiznávám, že "blbej" byl ten před několika lety.
Já jsem ten názorový posun nezaznamenal jen u sebe.

Tehdy jsem taky tak arogantně vnucoval ostatním, že je radar v Brdech božím požehnáním a Američani spasitelé lidstva.
Myslel jsem, že má radar mířit na muslima a on měl mířit na Rusa.
A pak čas oponou trhnul a já viděl rozbitý Afghánistán, Irák, Sýrii, Libyii, Egypt, Tunis a došlo mi, že jsem jim to sežral i s navijákem.
Tomu ovšem předcházelo Kosovo -cynismus, s nímž Američani instalovali vrahy z UCK účelově do vlády, jsem už nedokázal skousnout.
Samozřejmě hrálo roli i oněch 24 let, během nichž jsem se zbavoval postupně rusofobie (zároveň s ní i amerikanofilství), která některým zastydlým soudruhům zůstane nadosmrti.

Vůbec se nestydím za to, že jsem se názorově posunul (i zprava do středu).
To je normální lidský vývoj. Být názorově rigidní není známkou žádné zvláštní osobnostní vyspělosti.
Hraje v tom roli osobní zralost a hlavně zkušenosti.
Jen nepoučitelný blb nikdy nezmění svůj názor.
05. 05. 2014 | 21:02

e.m. napsal(a):

pane Urban, Vy máte vynikající schopnost člověka otrávit již nadpisem.

myslím, že nedoceňujete jednu věc -- poměrně dost lidí zde pamatuje propagandu...a ... má v krvi prvotně nechuť k propagandě a k jakémusi podivnému zapšklému druhu kazatelství, který má spousta propagandistů zde v krvi.

tudíž při Vašem extremismu se Vám pochopitelně budou všichni zdát jako "filové" něčeho, co se Vám nezamlouvá, protože - tedy nejméně donedávna - bylo v Česku poměrně málo extremistů.

Ne, i kdybyste se upsal, NEBUDU mít radost z toho, že se Rusové vzájemně podřezávají a podpalují s Ukrajinci a myslím, že by udělali líp, kdyby toho nechali a šli zvelebovat Ukrajinu, protože maximálně se jim může povést zdemolovat v této potenciálně bohaté, leč opakovaně napadané a rozkrádané zemi to málo, co je tam momentálně k dispozici; až tam nastane hladomor a za halasného kvákotu zdejších ideologů se tam bude distribuovat humanitární pomoc a mezilidské vztahy tam budou na úrovni Sýrie, budu si dál myslet, že je to (v mnoha případech) banda blbů, která se nechala zmanipulovat partou zlodějů. Bohužel těch blbů se vždy najde.... zlodějů též. Ale nač ještě některým zjevům domalovávat svatozáře... Těma slafnostníma praporama tady máváte zbytečně, máte to prožraný od molů.

Vykládejte si to po libosti jako projev čehokoli chcete.
P.S. No tak to zkoušejte s tím psaním dál, na Rusa Tolstého zatím nemáte... na Dickense také ne. Hádejte, jakou hranici musí člověk při psaní překročit, aby nepsal prvoplánové pamflety.
05. 05. 2014 | 21:02

Yosif K napsal(a):

pozorovatel napsal(a):
"Několik faktů o Putinovi" aneb Co se v mainstreamu nedočtete 3.5.2014

KONEC CITATU.

Milý pane Pozorovateli - ouplně všechno positivní co uvádíte o Putinovi můžete říct i o většině satrapů z orientálních petrodolarových dynastií.

Dále - ouplně všechno positivní co uvádíte o Putinovi můžete říct i o většině Benitu Mussolinim asi tak do té doby než začal "ovobozovat krajany" v Albánii, Jugoslávii, Řecku, habeši a Lybii.

Benito si také srdečně dopisoval s Gandhim, Chrchillme, s lenieenm, Stzalinem a Bucharinem a se sovětskými bolševiky plánoval syntezu "italského fašismu a sovětského komunizmu".

Benito též dostal řád bílého Lva za pěknou práci o významu Jana Husa. Proti Putinovi byl Benito té doby intelektuální gigant.

Kdypak to s Benitem začalo jít s kopce? Tehdy když se Benito vrhnul na "osvobozování" krajanů v okolních zemích. Nějak se mu to nevyplatilo.

Putin vypadá že se příliš moc naparuje před ruskými lumpenproletáři a příliš málo čte - historii italského fašismu..................................
05. 05. 2014 | 21:03

Bakalův nezvaný host napsal(a):

„Vyspělý“ Západ, který rozpoutal dvě světové války, v kterých zahynuly desítky milionů lidí,
dnes pokračuje v rusobijství

„Počet obětí střetů v Oděse a následnému požáru Domu odborů, ke kterým došlo 2. května, je více, než 100.

Mezi mrtvými jsou i děti. S tímto prohlášením vystoupil i vůdce veřejného hnutí Jihovýchod Oleg Carjov.
Podle jeho slov dělají ukrajinské úřady všechno proto, aby skryly stopy svého zločinu. „Vzniká dojem, že lidi vraždili a soudě podle svlečených žen, možná i znásilňovali po celé budově. A až potom je polévali z Molotovových koktejlů a zapalovali. Právě proto lidská těla shořela na fragmenty“, řekl Carjov.
Předtím poslanec Oděské oblastní rady Vadim Savčenko oznámil, že v Oděse zemřelo 116 lidí. Řekl také, že většina zraněných má popáleniny na hlavě a na předloktích. To svědčí o tom, že na lidi speciálně pálili hořlavinou. Právě proto ani není možné identifikovat mrtvé. Savčenko je přesvědčen o tom, že „ukrajinským úřadům byl dán příkaz zamlčovat rozsah tragédie kvůli tomu, aby bylo možné skrýt před světovou veřejností to, že v Oděse byla provedena kárná operace proti prorusky naladěným občanům“.
Mezi tím, podle oficiálních informací kyjevských úřadů, si tragédie vyžádala život 46 lidí. Více, než 200 mělo být zraněno.“
Číst všechno: http://czech.ruvr.ru/news/2014_05_05/Mrtvych-v-Odese-je-podle-ukrajinskych-politiku-vice-nez-100-jsou-mezi-nimi-i-deti-1927/
05. 05. 2014 | 21:05

Filuta napsal(a):

Yosif

Jasně. Já věděl, že za to může Putin.

Tohle je velmi trefný postřeh.


" V článku z aktuálně.cz jsou dále „radikálové z Pravého sektoru“ vraždící obyvatele vesnice označeni také jako „Národní garda“. Tu vytvořili v březnu 2014 „obránci Majdanu původně vyzbrojení basebalovými pálkami“: „Budujeme novou armádu, novou Ukrajinu.“ Jedná se tedy o „paravojenské“ jednotky. Mezinárodní právo definuje, co je pravidelná armáda. Ta skutečná ukrajinská armáda je pro „nový režim“ v Kyjevě nespolehlivá. Ne všichni smýšlejí „majdansky“ na rozdíl od paravojenské „Národní gardy“. Jsou to jakési partizánské oddíly a nelze je označovat jako „vojáky“, jak činí aktuálně.cz.

Je absurdní, aby obránci pocházející z vesnice, kterou brání, používali „živý štít“ z vlastních dětí a dětí svých sousedů. Proč by „separatisté“ bránící vesnici někoho „napadali“? Napadající je ten, kdo tam není vítán."
05. 05. 2014 | 21:05

Stepan napsal(a):

Upoutal mne název článku. Ovšem hned na začátku čtu něco o našem demokratickém světě... Náš svět už není dávno demokratický. Lidi proberte se podporujeme masové vrahy v Iráku, Libii, Syrii, Afgánu, Egyptu, Ukrajině. Je mi 30 let. Podívejte se kolik invazí za posledních 30 let a jaké ztráty na civilistech mají na svědomí Rusové a jaké USA. Jaký, pak asi můžu mít názor ?
05. 05. 2014 | 21:08

Filuta napsal(a):

Yosif


Ono nejde ani tak o obdiv k Putinovi jako spíš neochotu nechat ze sebe dělat našimi presstituty denně debila!
Ale Putin má můj zasloužený respekt, protože je to politik velkého formátu- to na druhou stranu neznamená, že si ho nějak zvlášť idealizuju.
Je to výborný politik z hlediska ruských zájmů, to především!
Jeho podceňování a zároveň démonizace mě iritují.
Jen málokdy se objeví v našich oficiálních médiích objektivní pohled na tuto osobnost.

Vzít si z něho v mnoha věcech ponaučení (multi-kulti, oligarchové, pol.korektnost atd.) by bylo pro tuto společnost velmi prospěšné. Netvrdím, že naprosto ve všem.
05. 05. 2014 | 21:13

pamětník napsal(a):

"Banik vyhrál, paráda. "
Šmarjá, jak může někdo fandit tak vypatlanému mančaftu??
Baník, pi*o!
05. 05. 2014 | 21:18

pamětník napsal(a):

patriot:
"Rozhodli válku a zachránili nám krky, tak si toho važte, mudrlante! Bez jejich obětí by dnes žádní evropští Slované vůbec neexistovali. "
To je ale přesně to, co Urbana tak moc se*e.
05. 05. 2014 | 21:20

petrof napsal(a):

jak to ten Václav Klaus dělá, že má zase pravdu.....
Ukrajina nemá tradici státnosti a za dvě desetiletí nedokázala vytvořit stát, který by bylo její obyvatelstvo ochotno akceptovat. Nevznikla v důsledku úsilí svých obyvatel o sebeurčení a suverenitu, ale jen rozpuštěním SSSR shora a osamostatněním umělých svazových republik. Do jednoho celku byly uměle spojeny oblasti východu a jihu (které byly po tři staletí součástí ruského státu) s poválečnými stalinskými anexemi polské Haliče a Podkarpatské Rusi.
(Totéž v podstatě platilo a platí o vzniku Československa v roce 1918).
05. 05. 2014 | 21:22

resl napsal(a):

Filuta : Ale Putin má můj zasloužený respekt, protože je to politik velkého formátu- to na druhou stranu neznamená, že si ho nějak zvlášť idealizuju
-----------
jako vždy náš pan Komouš Opatrný, ani tak, ni tak. třeba jen není střízliv.
Maximus napsal(a):
Žalovat se nemá, ale hlásit se to musí:
Urban se zde nachází v hojném počtu jako resl lodní šroub......
--------------
já bych radši nehlásil, víte, že jste zde nedůvěryhodná osoba s lehce poškozeným intelektem, aniž byste cokoli tušil ?
05. 05. 2014 | 21:25

Yosif K napsal(a):

Míla napsal:
Plyne z toho pouze to,že jste v zahraničí působil jako pracovník PZO.Vzhledem k tomu,že jste byl příslušníkem PTP/ostatní armádní útvary zbraně příslušníkům přidělovali/mě nejde na rozum,jak jste mohl být prokádrovaný a zaměstnán v PZO,tam musel být zaměstnanec setsakra kovaný komunista.Soukromě jste určitě obchody se sověty nedomlouval....
KONEC CITATU.

Milý příteli mílo - pokud vás trápí podezření že Majdan byl zinscenován diverzními pracovníky západních rozvědek, co Vás vede ku slepé víře v to že poněkud méně spontánní "výbuchy ruského hněvu" při různých antiomajdanech NEJSOU INCENOVÁNY PLACENÝMI PRACOVNÍKY RUSKÉ ROZVĚDKY?
.....Je to snad vaše víra v široké dobrotivé slovanské Putinovo srdce?

Ohledně situace v různých PZO - představte si že po roce 1968 se mnozí kovaní komunisté preferenčně věnovali rajzování a jedání po západních státech
(hezčí hotely, zábavnější zábavy a vyšší per diem.....) a na dosti otravnou a nevděčnou práci při jednání s ruskými soudruhy v Moskvě tu a tam najímali nekomunisty- nepracovníky PZO - a) raději jezdili do Paříže a Geneve než do Moskvy b) na technické otázky občas posílali techniky dle toho zda technickým otázkám rozuměli a ne dle toho zda byli členy KSC.......

Mimochodem - můj otec nekomunista býval v Moskvě na cenových jednáních pečený vařený - a jeho šéf komunista býval obvykle v té době silně zaměstnán jednáním v okolí "Moulin Rouge" v Paříži nebo v uličkách Zurichu a nádražní ulici v Geneve nebo na Mexikoplatzu ve Vídni. Cestovalo se mu dobře - měl vzácné privilegium - stálou výjezdní doložku......

Můj strejda byl zase zaměstnán jako "vyjednavač pro optimalizaci plánu na ministerstvu" u jedné sosálistické obr-firmy. Také nekomunista - komunisté rádi využili jeho vyjednávacího talentu - když se v listopadu neplnil plán tak naložil do Volgy Kombi šrůtky uzeného, cepy uheráku, demižony atd.

V prosinci byl již plán optimalizován a splnilo se jako obvykle na 101%.......

Milý příteli Mílo - a ještě stále vám vrtá hlavou proč socík zkrachoval?
05. 05. 2014 | 21:25

Anba napsal(a):

Urbane, proč do toho taháte papeže Františka? Ten jazyk nenávisti je váš vlastní, zajisté vám uhnije.
05. 05. 2014 | 21:27

pamětník napsal(a):

Yosife,
když už řečníte o Mussolinim, všimli jste si, jak nápadně se mu podobá současný ukrajinský prezident Oleksandr Turčynov? Jako by mu z oka vypadl.
05. 05. 2014 | 21:32

Targus napsal(a):

To: Jan Urban

"...odmítnutí koncepce zemského národa a vlasti více jazyků ve prospěch jazykové exkluzivity češtiny jako jediného určujícího znaku národa do velké míry předurčilo omezení duchovního rozvoje a hodnoty českého národního narativu..."

Ano, pane Urbane, omezení duchovního vývoje se neblaze podepsalo.

A takovej fešák to byl, ten Urban, a tak blbě skončil....
05. 05. 2014 | 21:34

Yosif K napsal(a):

petrof napsal(a):
jak to ten Václav Klaus dělá, že má zase pravdu.....
Ukrajina nemá tradici státnosti a za dvě desetiletí nedokázala vytvořit stát, který by bylo její obyvatelstvo ochotno akceptovat. Nevznikla v důsledku úsilí svých obyvatel o sebeurčení a suverenitu, ale jen rozpuštěním SSSR shora a osamostatněním umělých svazových republik. Do jednoho celku byly uměle spojeny oblasti východu a jihu (které byly po tři staletí součástí ruského státu) s poválečnými stalinskými anexemi polské Haliče a Podkarpatské Rusi.
(Totéž v podstatě platilo a platí o vzniku Československa v roce 1918).
05. 05. 2014 | 21:22
Do uisté míry ano - ale při referendu o vystoupení z SSSR hlasovalo 81% obyvatel Ukrajiny prop vystoupení. Prosovětské TVRDÉ JÁDRO tedy asi příliš nepřesahuje menšinu opravdových etmnických rusů.

Jiná věc je Krym. Tam byla jasná většina Rusů a navíc většina těch Rusů jsou zelený mozky nebo jejich rodinní příslušníci.

Rozesrat lid vyhladovělý platbami za ropu a za plyn (pruské vlády ze všech sil brzdili těžbu valstzního plynu na ukrajině) samozřejmě s pomocí nasazení agentů SPECNAZ lze.

Na vyvolání chaosu na Ukrajině má zájem hlavně Rusko. Při chaosu a válkýách ceny ropy a plynu stoupají a Rusko nic jiného než ropu a plyn nevyváží. Tohle je důležitější věc než nějaká jazyková práva proletářů v Donbasu......
05. 05. 2014 | 21:34

pamětník napsal(a):

Je to vlastně jeho klon.
05. 05. 2014 | 21:35

pamětník napsal(a):

A žvaní a žvaní a žvaní......
05. 05. 2014 | 21:36

Yosif K napsal(a):

pamětník napsal(a):
Yosife,
když už řečníte o Mussolinim, všimli jste si, jak nápadně se mu podobá současný ukrajinský prezident Oleksandr Turčynov? Jako by mu z oka vypadl.
05. 05. 2014 | 21:32
No Turčynov nemá to Mussoliniovsko-Putinovskou jistotu doživotního koryta.

Putin ti jistotu má. má pod kontrolou tisk, TV, volební komise, ruský facebook, policii, vojsko atd atd prostě všechno - jako Mussolini.

A ve funkci Putin také na 99% dožije - budto jako Brežněv do stavu demence nebo jako Berija - při bystrých smyslech ale po spiknutí totalitních soudruhů......
05. 05. 2014 | 21:38

pamětník napsal(a):

https://www.google.cz/search?sourceid=ie7&q=ukrajina+prezident&rls=com.microsoft:cs-CZ:IE-Address&ie=UTF-8&oe=UTF-8&rlz=1I7TEUA;&gfe_rd=cr&ei=7-ZnU8bqFMmC8Qf1noC4CQ#q=Oleksandr+Tur%C4%8Dynov+&rls=com.microsoft:cs-CZ:IE-Address
05. 05. 2014 | 21:38

JF napsal(a):

autor: odsun Němců byla především niterně ultranacionální iniciativa Beneše - nejen Rusům (Stalinovi) spíše přišla tato "iniciativa" přehnaná natož odsun průmyslově vyspěšlého etnika podporoval i nepřímo poražené Německo, kterému padlo 20 mil. obyvatel . takže každý milion se hodil. Např. V Bavosrsku tvořili SN podstatnou součást jeho poválečného rozvoje - byli to lidé do nepohody a s dobrým know-how. A co předpolí DDR ...

Vždy lze najít jen to co se hodí. České rusofilství určitě bude živené jako protiváha německému živlu. Ale také v tom bude i kus internacionálního židovského vlivu. Ostatně Němci jsou významné etnikum v Rusku doposud - natož v carském Rusku. Ono to rusofilství by bylo možné přiřknout i nakonec germánům ... a naopak ;-) Např. Putin má docela vřelý vztah ke germánům - a především se Schroedrem hlavní nejen plynovou spojkou.

Takže poněkud více povyku než by bylo zdrávo pro střízlivější podání ... no u novináře by se to i celkem očekávalo a navíc profesora z Nového Jorku - no i když jenom v poněkud zaprděné Praze. ;-)
05. 05. 2014 | 21:41

pamětník napsal(a):

"No Turčynov nemá to Mussoliniovsko-Putinovskou jistotu doživotního koryta"
A co když ano? Je to zločinec a jako takový by měl mít život docela krátký. Už teď ´západním demokratům´ přerostl přes hlavu.
05. 05. 2014 | 21:41

Anba napsal(a):

Yosif K - no jistě, proč by socík nezkrachoval, když jej Váš tatík, strejda a jistě i Vy vlastnokorupčně dojili ve službách babišovského PZO? Jste všichni stejná čeládka , jen se potvrzuje co je dávno známé, jste jak Rudá garda za pět minut dvanáct ,vychcánkové a vykukové, sedíte do poslední chvíle na dvou židléích, předstíráte a pak si za své lživé životy hledáte nepřátele, které byste kádrovali, vyakčňovali, vy se svou "vysokou a nepostradatelnou inteligencí" - pokrytci a vlastně ..... chudáci.
05. 05. 2014 | 21:42

Filuta napsal(a):

Resl

Já nemám opravdu potřebu být "opatrný". Píšu, co si myslím.
Je to velký politik a samozřejmě má na zřeteli zejména! ruské zájmy.
Co vám na tom připadá alibistického?


Yosif
To je naprostý nesmysl.
Rusové nalili do Ukrajiny spoustu peněz (už jen ten dluh je gigantické výše) a potřebují ji jednotnou.
To, že nyní těží z krize, kterou nevyvolali, je věc jiná a nevymyká se nijak chování jiných mocností.

Možná by se EU s USA měli poučit v tom, že žádný scénář nikdy nevychází (Blízký východ budiž toho důkazem, Ukrajina bude taky).
05. 05. 2014 | 21:43

pamětník napsal(a):

JF
zaperlil, prý ": odsun Němců byla především niterně ultranacionální iniciativa Beneše ". :)
Beneš odsunul Němce i z Polska a odjinud? A prosadil odsun v Postupimi?
05. 05. 2014 | 21:45

Sting napsal(a):

Jen tak dál, čecháčci, klidně zapomeňte na svůj rodný jazyk, na všeslovanskou myšlenku, která vám po léta dávala sílu vymanit se z rakouského a ve skutečnosti germánského chomoutu a konečně být svéprávnými členy lidského společenství. Zapomeňte na ty, kdo se přičinili o národní obrození, obnovení českého a i československéh státu. Zapomeňte na Mnichov a na to že ruské tanky musely ujet podstaně větší kus cesty do Berlína, než ty anglické či americké. Hutorte vesele po anglicky, když germánština momentálně není moderní. Yes, I can speak English, too, but I do not know why shoud I speak Englis at home! Protože ať byli Rusové jací chtěli, nenutili nás popsat celou zemi ruskými nápisy jako ti dnešní "světoobčané" těmi anglosaskými.
A zapomeňte na Terezín, Mauthausen, Osvětim a další táborečky, na jejichž konci, jak naše úžasná média zapomínají připomenout, mělo být poněmčení těch tvárných a vystěhování na Sibiř těch nepolepšitelných. A nevíte snad, že ti druzí měli cestou pochcípat?
Nebo že byste se zamysleli nad vývojem posledních takřka tří desetiletí a uvědomili si, jak je slovanské společenství - byť po určitou dobu existující v rámci komunistického bloku - systematicky rozbíjeno ať při rozbíjení SSSR, nebo Jugoslávie či Československa. Nebo neznáte to rčení "Rozděl a panuj" ? A pokud jde o Ukrajinu, nevidíte, že jde jen o další krok k ruským hranicím a ruským nerostným zdrojům, které zřejmě, již jen díky stále obrovské velikosti Ruska jsou tím hlavním magnetem?
Takže "Good luck" čecháčci, tentokrát nebudete sice povražděni, ale budet si vesele žít v kolonii, protože jste svou zemi již rozprodali za babku, tak co byste vlasně chtěli, že?
05. 05. 2014 | 21:56

Filuta napsal(a):

Yosif

oprava - chtěl jsem napsat ,že ji potřebují konsolidovanou a nikoliv rozvrácenou občanskou válkou.

Rozdíl mezi Obamou a Putinem je ten, že Putin je státník a ač autoritář (nebo právě proto) má na zřeteli (krom posílení vlastní moci a prestiže) hlavně zájmy své země.

Obama je jen vykonavatelem vůle plutokratů, jejichž zájmy a prospěch se vůbec nekryjí se zájmy Ameriky.
Američané krvácejí ve válečných konfliktech, z nichž těží maximálně zbrojaři a výrobci rakví.
Obamova obliba je v Americe mizivá, Putinova kulminuje.
05. 05. 2014 | 21:57

Filuta napsal(a):

Sting

Nejhorší na tom je, že dnešní mladí mají "hegemonštinu" za "cool" a anglicismy zasírají jazyk.

My jsme ruštinu nesnášeli a určitě by nás ve snu nenapadlo, abychom jí prznili češtinu a ještě nám to připadalo jako frajeřina.
05. 05. 2014 | 22:00

strejc josef napsal(a):

Jan Urban:
"Bída dodnes pokračujícího českého rusofilství – a je jedno, jestli ho v tuto chvíli údajně zprava hlásá Václav Klaus, nebo údajně zleva Miloslav Ransdorf - zamlčuje, toleruje či otevřeně omlouvá nejenom gottwaldovské zločiny, ale i okupaci vlastní země a desítky zabitých ze srpna 1968. A to už je na pováženou. "

Víte co je na pováženou pane Urbane? Že si někdo vůbec troufne v demokratické zemi označit jiný pohled na analýzu příčin situace na Ukrajině za "otevřené omlouvání gottwaldovských zločinů a okupace země.." Jste vůbec při smyslech? Jistě že máte nárok na své vlastní vidění situace na Ukrajině i jeho prezentaci, ale něco takového, co vyjadřují vaše výroky považuji za skandální. Takový způsob uvažování a vyvolávání pogromistických nálad z historie známe - že vám není hanba... Opět jste se odkopal a odér zpod vašich peřin - to je teda síla...
05. 05. 2014 | 22:07

Yosif K napsal(a):

Ach jo, copak soudruzi v NDR - totiž v putinovském Rusku - udělali tentokrát špatně?

Na druhé straně - již staří Římané znali "poslovicu" - velmi užitečnou "Panem et circenses......."

Když je méně chleba tak alespon nějaké hry - například hru na "roztrhanou Ukrajinu".... a "Decimace chochlů...."
......a kdyby se tak podařilo vyvolat nějakou válku - během války cena ropy i plynu na 100% stoupne - a Rusko nic jiného než ropu a plyn nevyváží....... pro Rusko lepší než Boží smilování.......

Cituji Idnes:

Kellnerův byznys v Rusku chřadne, Home Credit bude zavírat pobočky
5. května 2014 6:01
Ruský byznys skupiny PPF, která patří Petru Kellnerovi, zpomaluje. Souvisí to s celkovým nepříznivým vývojem na ruském maloobchodním trhu – klesá prodej zboží i spotřebitelských půjček. Právě tyto segmenty jsou v Rusku hlavní Kellnerovou doménou a nutí českého miliardáře zavřít některé pobočky.
05. 05. 2014 | 22:09

Vandal napsal(a):

Pane filuta, nikomu neberu právo být ztumpachvělá Putinista-Stalinista.
Všude po evropě najdete hrstky quzislingů co obdivují Putina.

xxxxxxxxxxxxxxx

abych pravdu řekl, je mi Putin šumafuk, dokonce jsem si o něm myslel, že má nějaké komplexy, a tak dělá všechno možné, aby získal obdiv jako neohrožený vůdce.

Ale tu akci s Krymem, jak ho vyfouknul amíkům, tak to byl majstrštyk, to se musí nechat,
bez peněz a bez kapky krve, a myslím, že to je hlavní důvod nenávisti mopslíků.

Po Krymu si Putina vážím, no a o EU a amících si myslím, že to jsou sbor šašků, taškářů, ochotníků a břídilů. To by se jim dřív nemohlo stát, je to evidentní úpadek, těžko budou získávat ztracenou autoritu. Svět se zkrátka mění, a kdo není schopen

sportovně uznat Putinův velmistrovský šachmat, nechápe realitu. Putin přece nabídl
svým americkým přátelům, že mohou přijet na návštěvu do Sevastopolu, tak vo co
gou?
05. 05. 2014 | 22:12

mb napsal(a):

... dobrý blog ...
05. 05. 2014 | 22:20

manželka je dobrý sluha ale špatný pán napsal(a):

urban se dopouští trestného činu hanobení národa. všichni rusové nejsou bolševici stejně jako všichni němci nejsou nacisti. pokud urban razí myšlenku, že rusofilství je špatně, co je potom správně?? nesnášet vše ruské??
05. 05. 2014 | 22:20

kolja napsal(a):

Pane Urbane, jste obdivuhodný (bez ironie).
05. 05. 2014 | 22:24

Yosif K napsal(a):

Filuta napsal(a):
Yosif

oprava - chtěl jsem napsat ,že ji potřebují konsolidovanou a nikoliv rozvrácenou občanskou válkou.

Rozdíl mezi Obamou a Putinem je ten, že Putin je státník a ač autoritář (nebo právě proto) má na zřeteli (krom posílení vlastní moci a prestiže) hlavně zájmy své země.

Obama je jen vykonavatelem vůle plutokratů, jejichž zájmy a prospěch se vůbec nekryjí se zájmy Ameriky.
Američané krvácejí ve válečných konfliktech, z nichž těží maximálně zbrojaři a výrobci rakví.
Obamova obliba je v Americe mizivá, Putinova kulminuje.
05. 05. 2014 | 21:57
Američané krvácí v Afganistánu, nikde jinde - v afganistánu kde krváceli a vykrváceli i Rusi. Byla chyba tam jít, jak pro Rusy kteří rozes...ali celkem pokrokový královský režim, tak i pro Američany.

Američané se stahují z Afganistánu s asi padesátkrát menšími ztrátami jak civilů tak vojáků než za brutální sovětské invaze.

Rusové utíkali jen se jim za patami prášilo - a nechávali za sebou vyvražděné vesnice a kmeny.

Putinova obliba NYNÍ kulminuje. Mussoliniho obliba také kulminovala když začal přepadat sousední slabé státy - Albánii, Řecko a Jugoslávii. Taky to považoval za dobrej trik jak překonat přechodný hospodářský pokles.

Mussoliniho italští dělníci milovali - Mussolini řečnil tři hodiny - a davy dělníctva šílely nadšením..... MUSSOLINI přitom býval uznávaná intelektuální kapacita - viz jeho práce o významu Jana Husa. Putin proti němu působí jako velitel posilovny KGB.....
05. 05. 2014 | 22:32

Yosif K napsal(a):

Vandal napsal(a):

Ale tu akci s Krymem, jak ho vyfouknul amíkům, tak to byl majstrštyk, to se musí nechat,
bez peněz a bez kapky krve, a myslím, že to je hlavní důvod nenávisti mopslíků.
KONEC CITATU.

I Mussolini měl svý majstrštyky - I Mussoliniho davy milovaly a obdivovaly jako Genia Strategie i Taktiky......

Kumšt diktátorů je zastavit se zavčas. Franco a Salazar přežili 50 let ve funkci protože se nevrhali na "dobývání nových území". Na rozdíl od Mussoliniho.........

A zdá se že i na rozdíl od Putina....................

Jsem zvědav kdo se kdy odváží s Putinem podepisovat jakékoliv smlouvy - když Putin tak snadno hodil do odpadkového koše historie smlouvu o zachování celistvosti Ukrajiny. To je jako s nejhoršími z Arabů - podepište s nimi cokoliv a víte že to oni rovnou hodí do koše.
05. 05. 2014 | 22:40

Skogen napsal(a):

Hlavně mu do ruky nedávejte kanystr s benzínem.
05. 05. 2014 | 22:40

JF napsal(a):

pamatovákovi už definitivně změknul i mozek: Polsko bojovalo s Němcem, Ruskem i RČS,a Polsko nic "nezískalo" ... získalo Rusko záborem území Polska na Východě což byl prvotní zájem jednoho z vítězů - tedy Ruska. Tak jak se stavěl Beneš aktivně dlouhodobě k vylikvidování Němců(i atentát na Heidricha lze pojmout také jako spíše terorismus než běžnou vojenskou akci), tak to bral za vlastní věc - a to je jiná iniciativa než vůle vítězů - čímž byla třeba např. i Mnichovská dohoda a v Česku běžně ostouzena a vlastně tím i její účastníci garanti, ale v Česku právě jen tak jak se právě hodí. ostatně Beneš byl iniciativní i ve věci divokého odsunu který probíhal před Postupimí a měl znaky řízené akce se štvavými projevy jinak převelice demokratických Cesarů a Postupim to brala také částečně jen na vědomí. ČR tedy není výsledkem vítězství někoho ale spíše porážky někoho ... aktulní stav za uplynulých 100 let tomu celkem napovídá. Ano obecně se jedná o neuznávání základních zákonů i těch zdá se jistých civilizačních ve fyzice už by jsme dávno levitovali ... zde souhlas s autorem.
05. 05. 2014 | 22:41

evix napsal(a):

e.m. napsal(a):
pane Urban, Vy máte vynikající schopnost člověka otrávit již nadpisem.
---------------------------
Napsal jste to přesně a dost nechápu, že se za našími humny vraždí lidé a tady se jede jako by jsme žili za velkou louži...Jo Amerika si válku domů nedotáhne, ale venku dělá bibnec furt...Z Obamy je mi na blití...
Včera byl dokument na Natinal Geograpfic Channel o Buchenwaldské bestii, kdyby jste se na to pane Urban mrkl.....
05. 05. 2014 | 22:51

pamětník napsal(a):

JF:
Polsko bojovalo z donucení, napřed si však kouslo do bezbranného Československa. SSSR (ne Rusko) zabralo území s obyvatelstvem předtím ovládaným Polskem. Vaše další bláboly o teroristickém atentátu na Heydricha a jiné svědčí o Vašem sudeťáctví.
Je dobře, že vás odsunuli.
05. 05. 2014 | 23:01

pamětník napsal(a):

mb:
Abyste si neprsknul, že. Jako obvykle uboze, bez argumentu.
05. 05. 2014 | 23:03

Gudka napsal(a):

"Dokud české myšlení nenadřadí vládu práva nad moc, a fandění či nasazování psích hlav tomu kterému z momentálních politických vůdců"

K nadřazování práva nad moc, či opačnému gardu: poučka "Mach geht vor Recht" je, nemýlím-li se, německé provenience.
A že jsem tak smělý: co znamená obrat "tomu kterému"? V jakém asi jazyce to vlastně je? Nechtěl byste to zkusit vyjádřit česky? To víte - tady je české prostředí a my zkrátka prosazujeme tu exkluzivitu svého jazyka ve svém prostředí.
05. 05. 2014 | 23:11

ščastný euroobčan napsal(a):

To autor:
To nas.re, když ruský mužik nepomáhá okrást český stát prostřednictvím arbitráží s Bivak human (nebo tak nějank). Jo,a za tenhle článek Vás tijediněsprávní bezpochyby chválit budou, i nějakou kůstku, ne zcela ohlodanou pohodí pod stůl.
05. 05. 2014 | 23:11

evix napsal(a):

Tak se koukám na Prima ZOOM, byl zrovna dokument od Austrálili..Každý rok proudí tisíce Britů na západ Austrálie, kde zrovna probíhá konjunktura těžby nerostů...Město Perth neuvěřitelně bohatne na ekonomice Asie a kupodivu si tam vydělají dost i manuálně pracující...Řidič náklaďáku pro těžební společnost si vydělá 90 tisíc dolarů za rok...Dotyčný Angličan tam odešel po nástupu krize a za rok si vydělal na dům.......
To se tu nikde nedočtete, jakoby bylo normální si myslet, že je krize všude....

Proč sankce USA a EU proti Rusku schválené začátkem minulého týdne vyvolaly posílení rublu a vzestup na moskevské burze? - See more at: http://www.blisty.cz/art/73094.html#sthash.2ygOC3ZR.dpuf
05. 05. 2014 | 23:20

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

JF
"...Tak jak se stavěl Beneš aktivně dlouhodobě k vylikvidování Němců(i atentát na Heidricha lze pojmout také jako spíše terorismus než běžnou vojenskou akci), ..."

Předpokládám, že zásah německé policie a SS v Lidicích pak vnímáte coby preventivní protiteroristickou akci a zásah vedený útvary Waffen-SS v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje coby likvidaci teroristické bandy.

Jste také zřejmě potomek soukmenovců, že ?
Nestyďte se za to, dnes už z díry můžete opět vylézt. Za čas - až zde prostor ovládnou EU spoluobčané z Pravého sektoru půjdete zase nahoru. Vlajku s haknkrojcem jste si doufám uschoval. Bude se hodit.

Nehezký den, Pg.JF.
05. 05. 2014 | 23:21

Yosif K napsal(a):

Vandal napsal(a):
Yoséfku

Kumšt diktátorů je zastavit se zavčas. Franco a Salazar přežili 50 let ve funkci protože se nevrhali na "dobývání nových území". Na rozdíl od Mussoliniho.........

xxxxxxxxxxxxx

s tím Francem máte docela recht, to sedí, ale na kyjevskou fašistickou juntu, jen tam
nemají toho generála, je to sebranka, zločinecká banda šmejdů, nikým nevolených,
to musíte uznat. Prostě klika dobrodruhů, kteří s podporou US se neštítí vražd občanů

Ukrajiny. Jen doufám, že tito zločinci, na rozdíl od generála Franca, za své zločiny
zaplatí, že jednou se octnou pod šibenicí, a svěrače povolí, to bude smradu na Ukrajině.
05. 05. 2014 | 23:13
A na rozdíl od Putina.

Na Ukajině se chstají volby - nejslibnější kandidát na PRESIDENTA JE POROŠENKO - z ruskojazyčné rodiny z Oděsy, vyroba čokolády taky není strategický zbrojní program, má šanci na 24% hlůasů - prostě totalitární fašista, že ano....

To PUTIN, to je jinej demokrat - ten to má všechno pod kontrolou - tisk, TV, ruskej facbook VKONTAKE, colební komise - ouplně všechno.... v příštích volbách nebton dostane 85% - vlůastně takový volby jsou zbztečná formalita, ale konat se budou, aby fašisti celého světa viděli zač je v Rusku putinovský perník...

PUTIN JE IDEÁLNÍ LIDOVÝ DEMOKRAT...

REFERENDUM O ANŠLUSU Krymu s VÝSLEDKEM 98% pro 0% proti 2% neplatné hlasy mluví za celý knihy o lidové demokracii - ouplně stejnej výsledek jako dosáhl Ada při referendu o anšlusu Rakouska, že ano......
05. 05. 2014 | 23:23

Reveil napsal(a):

Autore, musím se přiznat, že mám zkušenosti se sovětskou agresí, nikoliv však s "nesovětskou" velkoruskou, tam mi ona autorem zmíněna tragická zkušenost chybí. Kdy k ní došlo? Ve 12. století?
Pochopitelně, že pozice malého národa (ale je to podle Urbana vůbec národ?) mezi dvěma nevlídnými velkými, tradičně agresivními národy, je v zásadě nepříjemná. Nicméně osobně z těch dvou křuipanů raději zvolím Rusy, protože jen tak sami, naholo, být nemůžeme, tak nás prostě nenechají.
Pokud jde o nedůvěru k Německu, tak tu má dosud i Washington, jak je možno doložit na příkladu fízlování říšské kancléřky - nesvědčí to o velké důvěře silnějšího patrona k slabšímu klientovi.
Nedivím se tomu. Ve Washingtonu dobře vědí, že demokratická maska a horlivost, s níž se Německo demokraticky bije do prsou, není nic než přetvářka. Sám Washington si přece ještě pamatuje, jak z čistě geopolitického kalkulu přestal Němce věšet a začal je trochu hýčkat, dal jím najíst a dovolil jim si doma dokonce zatopit, protože je potřeboval jako vojáky proti bolševismu. A pochopitelně ví, že jakmile ztratí sílu a povolí sevření, vyvře na povrch ta hnědá nenávist, kterou říští občané chovají ke svému záoceánskému nadřízenému.
05. 05. 2014 | 23:32

Yosif K napsal(a):

Vandal napsal(a):

Ale tu akci s Krymem, jak ho vyfouknul amíkům, tak to byl majstrštyk, to se musí nechat,
bez peněz a bez kapky krve, a myslím, že to je hlavní důvod nenávisti mopslíků.
KONEC CITATU.

Mussolini dosáhl vrcholu popularity po obsazení Albanie. A taky téměř bez krve. JEDNODUŠE V ŽEBRÁCKÉ ALBÁNII PODPLATIL KLÍČOVÉ GENERÁLY.

Tento recept se jistě hodil i Putinovi na Krymu a mohl by se hodit i Putinovi při obsazování Ukrajny. Navíc - za sovětských dob Ukrajinci v silových složkách neměli co dělat - nebyli spolehliví. I dnes je velká část důstojnictva na Ukrajině etničtí Rusové.....

At žije gospodar Putin, největší vojenský genius od doby jana Žižky z Trocnova!!!!!!
05. 05. 2014 | 23:33

FrantaFlaška napsal(a):

Panslovanství, jako každá idea vzniklá u stolu se nakonec projevila jako škodící národu. Logicky. Co je umělé, nevzniklé ze života, ale z tlachů intelektuálských povalečů je mylné. Jako vždy.

Diskutoval lze maximálně tak o tom, za to byl stůl hodpodský, a tedy za mizérii může pivo a rum, nebo stůl kavárenský a škody dodnes páchá absint.
05. 05. 2014 | 23:36

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Propaganda-Abteilung "Yosif K" napsalo :

REFERENDUM O ANŠLUSU Krymu s VÝSLEDKEM 98% pro 0% proti 2% neplatné hlasy mluví za celý knihy o lidové demokracii - ouplně stejnej výsledek jako dosáhl Ada při referendu o anšlusu Rakouska, že ano......
05. 05. 2014 | 23:23

Obdobnými výsledky se pyšní referendum na jehož základě vznikla z části SSSR Ukrajina.
Vaše oddělení to ale moc dobře ví.
Jen ten týpek co má dnes noční směnu to zatím nepobral, neumí si totiž dané věci na netu najít, někňuba.
Propusťte ho , dělá vám jen ostudu.

"...Dne 1.prosince 1991 proběhlo referendum týkající se přijetí návrhu zákona „O vyhlášení nezávislosti Ukrajiny”. Kladně hlasovalo 90.3% obyvatelstva Ukrajiny, které se zúčastnilo referenda...."

http://www.ukrkonzulat.cz/cz/index.html

Dle vašeho zaměstnance, který má dnes noční směnu, bylo tedy i toto referndum zmanipulované.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za čas to lidé, kteří zdejší lži a propagandu vyvracejí ...unaví, přestane je to bavit. Je to totiž stále dokola, furt ty stejné nicky, přes několikeré upozornění, že lžou, či šíří polopravdy...přicházejí s nimi stále, neúnavní, protože nasazení právě že za tímto účelem..
Pak budete slavit Konečné Vítězství, až zde zbydou jen oni. Pak tady budete mít tu diskuzi, kterou zřejmě chcete.
Bude zřejmě ale doprovázena úbytkem inzerentů, na to byste se měli v redakci připravit.
Leda byste klikali na ty reklamy vy - redaktoři aktualně.cz.
Snažte se - každý denně třicet kliků, minimálně.

Hezkou budoucnost vám všem přeji. Plnou překvapení.
05. 05. 2014 | 23:41

kerich napsal(a):

Pan novinář ne, že nemluví pravdu, vysloveně lže. Nejsem už nejmladší, a v dobách kdy se dělal nábor do SČSP (svazu česko-sovětského přátelství) a celá mediální mašinérie včetně slovutného autora propagovala SSSR, jsem vždycky říkal. Postav se na náměstí a zvolej otázku Kdo je přítel SSSR a sadím se, že téměř nikdo se nepřihlásí. Na dotaz, kdo je přítel USA, přestože to oficiálně nebylo žádoucí, by se zvedl les rukou. To bylo tenkrát. Dnes je to asi naopak. Tak pane autore, nepleť sem rusofilství a jiné pindy. Když už jsi narazil na pakt Ribentrop -Molotov, tak říkej pravdu. Stalin se neprve obrátil na Anglii a Francii s žádosti o spojenectví. Neakceptovali to. Viděli, že Hitler postupuje na východ. Ale spletli se. Nakonec byli první na řadě. A k současnosti. Agresorem je dle urbana Rusko, ale USA má vojsko v Polsku. Litvě, Estonsku a chce na Ukrajinu. Rusko má své vojáky ve své zemi. Mají je převelet na Sibiř? To s Krymem určitě neschvaluji, ale také Rusko má své geopolitické zájmy, stejně jako USA. A černomořských přístavů se prostě nemůže vzdát, nemluvě o jednoznačně ruském obyvatelsku.
05. 05. 2014 | 23:50

JF napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde: vůbec nechápete wo co gou ... Vyhlazení Lidic je rovněž terorismus, stejně i jako atentát na vojenského či politického protivníka mimo bojiště.

Třeba za těch 17, 5 bilionů dolarů by Vám vodpráskli všechny zrádce z Mnichova a tedy i s Hitlerem - co že jste se nepřihlásil. Určitě by jste dal na vybrané nějakou slevu. ;-) Jen není jasné kdo by Vás potom vosvobozoval.

Beneš s akcí proti Heydrichovi rozhodně udělal krásné hrdinské gesto - jen nevím které jiné vojenské a demokratické velmoci si stříleli navzájem pohlaváry (snad jen USA si vodpráskli JFK sami ;-). Teď se to dělá ale stále až po bitvě - např. Norinberg případně Haag, kdy je jasné kdo je hodnej a kdo zlej ;-)

Tomu se ostatně říká právo ... o čemž zde teké píše autor. Zde jsou toho prvopočátky. Wot takája kultura.

Při boji za dobro se ostatně může cokoli ... např. i falšovat statistiky o národnostním složení. Ostatně už tehdy se Benešovi tolerovalo příliš. Ale Beneš už byl takovej -iniciativní, ambiciozní a hlavně takovej velkej dobrák.
05. 05. 2014 | 23:51

Yosif K napsal(a):

Vite pane bilion - když bylo referendum o samostatnosti Ukrajiny tak cena ropy byla na dně - asi třetina toho co dnes - cca na úrovni ruských nákladů na těžnu na západní sibiři. Rusko bylo tak na huntě, že zůstat v jednom státě s Ruskem NECHTĚLI ANI ETNIČTÍ RUSI.

Proto považuji výsledek 90% za autentický.

Vysledek 98% považuji za HITLEROVSKÝ či SPÍŠE ZA LIDOVĚ-DEMOGRATICKÝ.

Je přesně stejný jako výsledek hlasování o anšlusu Rakouska pod dozorem nacistů.

I když jeden rozdíl zde je.
Hitlera skutečně asi milovalo 98% Rakušanů. Putina nemilují ani Tataři - to dodnes dělají na Krymu demošky a protestní medžlisy - ani Ukrajinci a ti dohromady činí asi 40% obyvatelstva Krymu.

Putin obdivuje Stalina a Stalin mnohokrát řekl že "nezáleží na tom jak lidi hlasuijí ale záleží na tom kdo počítá hlasy". Nakonec - v CSSR byly takové pořádky celých 41 let......
05. 05. 2014 | 23:55

Yosif K napsal(a):

kerich napsal(a):
Pan novinář ne, že nemluví pravdu, vysloveně lže.
KONEC CITATU.

Pane Kerich - zda se mejlíte nebo mluvíte pravdu se pozná spolehlivě až při volbách. Jelikož Putinovi leze do zadkuZATÍM pouze levé křídlo KSCM, a PSEUDOPROFESORI KELLER a Vaclav Klaus, uvidíme jak si ve volbách povedou.
05. 05. 2014 | 23:58

pamětník napsal(a):

A žvaněj a žvaněj a žvaněj, agitátoři jedni.
06. 05. 2014 | 00:00

Gru napsal(a):

Yosif K.

Pokud jde o vaši kritiku krymského referenda, tak je v zásadě oprávněná, ovšem nutno říct, že věc sama je právě tak teatrální, jako všechna ostatní referena a volby vůbec. Například britská referenda na Falklandách, konáná pod hlavněmi britských vojsk, kde dodnes hledají, kdo byli ti tři zrádci, kteří hlasovali proti připojení Falkland k Británii. Nebo EU referenda, kde se opakuje tak dlouho, až je dosažen žádoucí výásledek. Pokud jde o volby prezidentské, tak tady už vůbec nelze vyloučit podvody, jak ukázaly např. prezidentské volby v USA r. 2000.
Jsem přesvědčený zastánce diktatury (tzn. musel mě o tom výboj přesvědčit, nikoliv, že by tím byla označena nějaká fanatická víra), jakožto ideálního zřízení, kteríé zaručuje obyvatelům žádoucí míru osobní svobody - ovšem musí to být dikatura kvalifikovaná,. Jistě musí pracovat i s represí, odstrašením, ale nikoliv s masakry, jak je provozoval např. Hitler či nyní kyjevský gang. Bohužel, takové poměry ještě nějakou dobu nenastanou, jediná naděje je snad v Číně, tamní pretendenty neznám /což je dobré znamení). Šéfové obou dosud ještě se nad vodou držících velmocí se sice snaží diktátory být, respektive si na ně hrát, ale nejde jim to. Obama je vůbec slabý a jde za chvíli z úřadu, Putin sice může jetě pár let vydržet, ale podlézá vkusu obyvatel, hraje si na supermana, což je legrační (diktátor nesmí být směšný). I když se může držet u moci jetě roky, na trvalo to nebudu, nezaloží dynastii,
06. 05. 2014 | 00:14

laco napsal(a):

To už dneska ani tak není o 2.světové...kdo to pamatuje?,ani o 68...aktéři jsou dědci,to je spíš o tom,co tady pod křídly strýčka sama vzniklo za multikulti rozkradený,zdevastovaný hnus a myšlenka a naděje,že pod křídly putina by toto svinstvo nevzniklo...jenomže ono by vzniklo,víme přece z historie,co jsme zač...stačí se podívat na dokument o plačících češích na heydrichově pohřbu...a to se jich na václaváku tehdy sešlo 220 000!
06. 05. 2014 | 00:18

Honza napsal(a):

Honzík Urbanů opět nezklamal. Jeho psychopatické, nesmyslné výlevy tady na Aktuálně.cz otravují již poměrně dost dlouho. Poslední dobou jsou již hodně přes čáru. Urban tou už je prostě diagnóza, ale takové provokace typu "Už samo odmítnutí koncepce zemského národa a vlasti více jazyků ve prospěch jazykové exkluzivity češtiny jako jediného určujícího znaku národa do velké míry předurčilo omezení duchovního rozvoje a hodnoty českého národního narativu." apod., si myslím, že to je již přinejmenším nechutné! Ale tady je to marný, takoví lidé typu Urbana, Hvížďali, a jiní pomatenci ty zde mají prostě zelenou. Už mi tak někdy připadá, že česká žurnalistika obecně má jako hlavní úkol pouze srát lidi! Bohužel!
06. 05. 2014 | 00:21

38433424 10 napsal(a):

Díky...
JK
06. 05. 2014 | 01:16

pamětník napsal(a):

laco:
"...stačí se podívat na dokument o plačících češích na heydrichově pohřbu...a to se jich na václaváku tehdy sešlo 220 000"
Ano, omezencům stačí se podívat. Těm ani na mysl nepřijde, že tehdy žilo v Praze víc Němců než 220 tisíc.
Kdyby lidská hloupost nadnášela, od stropu byste nedosáhnul na klávesnici.
06. 05. 2014 | 01:29

Yosif K napsal(a):

Pane Gru, diktatura má spoustu výhod ale také jednu nevýhodu. Když osvícenému diktátorovi rupne v kouli, není žádný způsob jak jej zastavit kromě atentátu.

Tomu se ovšem Stalin dokázal vyhýbat až do své smrti sopustavnýmí čistkami a systematickým vyvraždováním svých nejbližších spolupracovníků. Ze starého bolševického plitbyra nechal zavraždit ouplně všechny členy kromě Lenina kterej stačil umnřít sám. Ze starých bolševiků nečlenů politbyra zahynulo v čistkách cca 90%.

Stalinova "neomylnost" vedla například ku zbytečné popravě velitelského sboru a generálů bránících Minsk (v roce 1956 byli rehabilitováni) a 'ku ztrátě 820 tisíc vojáků při zprasené "obraně Kijeva" kdy Srtalin proti radám generálů nepovolil včasný ústup na branitelné pozice.

Ohledně referend - žijete trochu v bludu "a v USA také bijí černochy". Nebo že o sesazení Nixona rozhodlo nějaké židovské politbyro ve sklepu NYSE na Wall Streetu. V USA kdysi bili černochy, každých 5-6 let je referendum na Portoriku a zastánci odtrhnutí od USA pravidlně získávají 25-35%. Nikdo si na falšování nestěžuje. Referenda o samostatnosti Quebecu bývají též napinavá a s dopředu ne zcela jasným vysledkem. Také si nikdo na falšoévání nestěžuje.

Rusko referenda o nezávislosti pořádá zásadně v blízkém zahraničí. Doma v Rusku platí o "referendistech" to co řekl Putin k vojskům: "vražděte ty hajzly ve dne, vražděte je v noci, vraždete je když budou srat na záchodech".

V Putinovském Rusku je vše pod kontrolou Putina - výsledek je dopředu jasný,
Výsledek referenda na Krymu mohl vypadat "demkoratičtěji". Ale Putin to nechtěl. Putin chtěl nahnat hrůzu všem Nerusům i všem nespokojeným Rusům. Putin chtěl říct - "podívejte se na tohle referedndum - já jsem nový Hitler i Stalin dohromady - na to co si myslí v zahraničí Nerusové zvysoka seru - třeste se všichni hrůzou! Další referenda budou vypadat taky tak!"
06. 05. 2014 | 01:48

Yosif K napsal(a):

Nakonec i osvíceného diktátora Mussoliniho odstavilo až rpozhdonutí jeho 5 nejvbbliřšich spoluprav)covníků v e fašistickém politbyru. Mussolini je pak za to nechal poopravbit včetně svého zetě Cianiho.

Nástupnictví u diktatur je složitá věc, Máte pravdu - na rozdíl od Kadafiho a Assada Putin nemá vhodného synka. Typuji že neodstoupí a že vydrží u moci - jako Leonid iljič Brežněv.

Jinak je komický argument že Putin není fašista (i když splnuje všech 15 kriterií definice fašismu) jelikož není ani Stalin ani Brežněv. Ukrové (včetně položidovky Timošenkové a ruského položida Porošenka) však fašisty jsou jelikož benderovci za druhé světové vraždili Poláky a Židy.
06. 05. 2014 | 01:59

Yosif K napsal(a):

Když byli moji známí z Moskvy na návštěvě v CSSR mohli se setkat u na jakémsi družebním večírku od mé fabriky se sovětskými důstojníky a jejich paničkami. Odmítli to energicky - nechtěli si otravovat zajímavou dovolenou stykem s arogantními generály a jejich afektovanými paničkami.......

Říkali mi "naverno něchočem vstretitsa s našimi nachalnymi generali i atricatelnymi geněralšami..."
06. 05. 2014 | 02:06

Sylva Šauerová napsal(a):

To je jen rej quislingů in spe, pane Urbane. A je jich málo, jen tak okolo cca 20%. I tak ale vydají, co ? :-)
P.S.: Skvělý blog (a rovnou na komoru).
06. 05. 2014 | 02:42

Abuelo napsal(a):

Jan Urban,

slouha a lokaj amerického imperialismu to moc dobře ví. Ale tento příspěvek je určen těm čtenářům, kteří mají tendence naletět české zločinné bandě humanitárních bombardérů a prolhaných pravdoláskařů, agentů a řiťoalpinistů amerického imperialismu. V daném případě Janu Urbanovi

Washington usiluje o zánik Ruska píše Paul Craig Roberts, bývalý náměstek ministra financí v Reaganově vládě.

Washington ani náhodou nechce krizi na Ukrajině vyřešit. Protože se mu nepodařilo se této země zmocnit a vypudit Rusko z jeho černomořské základny, spatřuje Washington v krizi nové příležitosti.

Celý článek od slušného a poctivého amerického politika si přečtěte zde:

http://www.zvedavec.org/komentare/2014/05/5966-washington-usiluje-o-zanik-ruska.htm
Tady navrhuji povinnou četbu a poslech (pokud ten český zrádný ksindl umí anglicky) pro zločinnou bandu humanitárních bombardérů a prolhaných pravdoláskařů, agentů a řiťoalpinistů amerického imperialismu v čele s tím URBANEM.

Tady je seznam těch českých zrůd, aby jste jim nenaletěli:

http://abbartos.wordpress.com/2013/05/25/pravdolaska-5-0-aktualizovany-seznam-pravdolaskaru-200-dalsich-jmen-celkem-700-pravdolaskaru/

A tady je odkaz na Rona Paula :

Doufám, že po přečtení a poslechu Rona Paula v níže uvedeném odkazu, členové zločinné bandy humanitárních bombardérů a prolhaných pravdoláskařů, agentů a řiťoalpinistů amerického imperialismu jako jsou Dienstbieři, Zaorálkové, Stropničtí, Bělobrádkové, Schlafenberkové, Kalouskové, Štětináčové, Bursíkové, Pánkové, Urbanové, Kocábové a stovky další české zrádné pakáže zalezou do děr a už nebudou otravovat český veřejný život.

http://www.blisty.cz/art/73014.html
06. 05. 2014 | 03:12

Urvi a orvi napsal(a):

Další papeženec papežštější papeže.
06. 05. 2014 | 03:19

dabei napsal(a):

Urbane,trivializujete staré pojmy na úroveň Vaší negramotnosti.
Především:obrození nemělo určujícím znakem rusofilství.I slavjanofilský čechoslovakista P.J.Šafařík studoval a ctil celou Evropu od Petrohradu po Francii a Itálii.
To by jinak K.H.Borovský nebrojil proti ruskému vojenskému spojenci kancléři Felixi Schwarzenbergovi (zle matičko zle..),který požádal cara ruskými vojáky potlačit vzpouru Maďarů.A nenabádal by české poslance,aby neabsentovali v říšském sněmu ,aby tam pilně pracovali.Přijel z Ruska,kde vychovával děti jejich šlechty za obživu a redigoval časopis Slovan-kulturní.Na něj navázal Slovanský spolek Lumír založený 1864 (v témže roce K.Marx založil I.Internacionálu v Londýně),existující v Brně dodnes.
Božena Němcová jezdila nakupovat do Mnichova a Německa vůbec a chválila dopisy tamní ceny a trh.Malíř Mánes žil v Mnichově roky..Ctila kněžnu Zaháňskou,milenku spojence Rusů proti Napoleonovi-kancléře Metternicha.Zahánští byli carofilní,rusko-litevští,ale současně francouzští sňatkem s Talleyrandy a taky němečtí svými koloniemi vybojovanými loděmi z hansy od Afriky po Karibik.Sochař Myslbek,kterému v rukou lékařů zemřelo velmi předčasně 8 rodinných příslušníků byl císařem povýšen na šlechtice.Vojta Náprstek a cestovatel Frič mezi Indiány,cestovatel Emil Holub zemřel mezi africkými černochy zabit jimi.Revolucionář z roku 1848 J.V.Frič,po věznění žil v západní Evropě.
První rusofilství projevil až Masarykem kritizovaný ,vězněný Schwarzenbergy-vůdce povstání studentů 1848 (po Bakuninovi na Všeslovanském sjezdu 1848 v Praze s obrozenci v něm), JUDr.Karel Sladkovský-spíše nejprve cyrilo-metodějský (slovansko-řecký),později pravoslavný.A lidé z osmdesátých let 19.st.jako J.V.Sládek,kteří navštívili USA i cara,v době kdy car byl stále spojencem Rakouska při vytlačení Turků z Bulharska.Kdy s carem na Krymu osobně besedoval i americký novinář Mark Twain.Rusofilní byli čs.legie u Zborova pod vedením gen. Kornilova ,ale ženijní pluk ing.Krále,který Kornilovce v bojích s rudou armádou provázel (3000 mužů) asi rusofilní nebyl.Kornilov,ctěný Masarykem, měl mongolské předky .V rusku byl ale terč nenávisti všech bez rozdílu víry a politického zařazení.Chtěl vojáky obnovit parlament(!!),který zrušil car ,neobnovil Kerenskij ani bolševici vzhledem k válce a revoluci.Parlament,kterým by hnal Rusy do války zpět,z níž chtěli pryč a tím mu odmítali poslušnost jako vrchnímu veliteli.Prvními Rusofily Evropy byli Holanďané,po pomoci Rusů-rybářů jejich ztroskotané lodi v severním oceánu na východě v 16.století (popsal knižně francouz J.Verne tuto holandskou obchodní výpravu).
06. 05. 2014 | 06:08

Mirek-HK napsal(a):

Putin je věren svému jménu - vydává se na "put", zatím jen po zemích bývalého Sovětském svazu. Má to ale těžké. Vstoupit do světových dějin po takových výtečnících jako byli Lenin a Stalin je opravdu, opravdu těžké. "Morální" předpoklady na to má, o tom nepochybujme ........

A neustále omílané "české" slovanství? Nemáme přece jen blíže k západu více než si myslíme? Nezbyla nám jen ta slovanská řeč?
06. 05. 2014 | 06:32

antipolitik napsal(a):

Už jenom čekám, kdy tady na nás Diágo vybalí, že jsme Germánskej kmen, kterej se bůhví proč rozhodl mluvit Česky-slovansky! Ne že bych už od nějakýho porevolučního pomatence něco podobného nečetl! Tohle na nás po revoluci už někdo, kdo se motal kolem Havla skusil, ale moc neuspěl. Tisíc let se Češi bránili Germánům, ale špatný zkušenosti s nimi nemáme co Diágo, ale z Rusama, kteří nám zachránili zadek to je jiná. Ty musíme nenávidět, protože si to tvý páni v USA přejí, co?
06. 05. 2014 | 06:33

Medikolog napsal(a):

Bída slavjanofobní, rusofobní české žurnalistiky... od DIÁGA, který se živí bojem proti českým ekonomickým i národním zájmům... tedy i bohemofobovi DIAGfilovi. Nesloužili vaši předkové v nějaké nearijské dobrovolnické divizi der ...?
06. 05. 2014 | 06:35

K.V napsal(a):

Měli jsme státní ( a mezinárodní ) svátek 1.máje, probíhá výročí osvobození r 1945. Veřejnoprávní televize ukazuje JENOM americké Jeepy, večer film o židech.
Drsná masáž
06. 05. 2014 | 06:44

minatomirai napsal(a):

Už samo odmítnutí koncepce zemského národa a vlasti více jazyků ve prospěch jazykové exkluzivity češtiny jako jediného určujícího znaku národa do velké míry předurčilo omezení duchovního rozvoje a hodnoty českého národního narativu. Nedůvěra k sousedům,
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Presne. Narod bez sebevedomi. Mlada generace to meni a zmeni. Tech 10 mistnich zarytych putinovcu publikujicich 24/7 kraviny opalene z medii, proti kterym nicmene broji, neni zadna hrozba.
Velice dobry blog, pane Urbane. Novinarina jak ma byt.
06. 05. 2014 | 06:47

minatomirai napsal(a):

kdy tady na nás Diágo vybalí, že jsme Germánskej kmen, kterej se bůhví proč rozhodl mluvit Česky-slovansky!
-------------------------------------------------------------------------------------------
To je docela pravdepodobne.
Moderni narody jsou politickymi, nikoliv kulturnimi nebo dokonce genetickymi entitami.
06. 05. 2014 | 06:56

scallop napsal(a):

Pepa Repa

A hned mate diskuzi jak z britskeho parlamentu, spokojen? Pan Urban Vam musi sedet, je to takovy Pepa Repa mezi blogery.
06. 05. 2014 | 07:03

slavwin napsal(a):

Jsou ti pomatení rudoši národovci nebo je to třídní boj. Zřejmě asi podle potřeby. Rudému Filutovi vadí poturčené Německo. Není to snad doklad možná trochu přehnané národnostní tolerance nebo snad volá nového Hitlera. Totalita je hlavní důvod jejich blábolů a přebírání jim nahrávajících názorů, které možná vyznívají jinak než autor přepokládal. Samozřejmě v té totalitě být tím kdo za ní bojoval tudíž hlídačem který rozhoduje kdo půjde na lepší místo nebo na převychování nebo k likvidaci. Urban asi nemá ve všem pravdu ten Diag Human, jinak proti totalitě se otevřeně postavil, co z toho má - plivance od pomatených rudých mozků.
06. 05. 2014 | 07:06

Jan Urban a jeho upálení Rusové napsal(a):

Příší komentář Jana Urbana - resla:" 32 upálených Rusů v Oděse- dobře jim tak!"
06. 05. 2014 | 07:12

slavwin napsal(a):

Jan Urban a jeho upálení Rusové napsal(a):
Dobře jim tak říkáte jen vy a co tím sledujete. Je to třeba prošetřit. Těch zpráv je mnoho, nějaká ukrajiská agentura psala, že před výbuchem leželi neidentifikovatelní mrtví s ukrajinskými vlajkami zabití ostřelovači.
06. 05. 2014 | 07:33

Filuta napsal(a):

minatomirai

Prý "deset putinovců" - tak se podívejte i jinam.
Dobře víte, že lžete.

Yosif
Vidím zprávy (kouzlo nechtěného), jak lidé staví (opět!) barikády - jenže tentokrát před novou "demokratickou" vládou a jejími tanky a je mi stupidními médii podsouváno, že ti mladí, staří, lidé středního věku jsou "separatisti, teroristi, Putinovi vojáci a další kraviny, chce se mi blít.

Neřvali jste tady se svou urbanovskou klakou náhodou, že je Janukovyč zločinec a vrah, přestože on tanky na Majdan, nar rozdíl od Pravého sektoru, neposlal?
A nejtrapnějšího ze všeho je farizejské nabádání Putina Američany, aby situaci na Ukrajině nevyhrocoval.
To si dělá Obama kozy?
Na to, že nalili do Ukrajiny pět miliard dolarů ,aby dosáhli převratu (který se jim, pravda, vymknul maličko z rukou), je to dost drzé prohlášení.
06. 05. 2014 | 07:44

edgar napsal(a):

soudruzi, to jste si zase zařádii. tak teď honem pro rublíky na ruské vyslanectví. a nestrkejte se tam jako posledně, na každého se dostane. prostě se postavte vzadu u okénka, až to Galina začne vydávat. a nečůrejte tam jako vždycky, kdo to má po vás uklízet. to snad vydržíte. aspoň od nositelů sovětských vyznamenání to očekáváme. chcete snad vyplatit nagajkou jako tuhle? český mužik to musí zvládnout, nebo uvidíte!
06. 05. 2014 | 07:50

Petr napsal(a):

moc děkuji za tento článek, mluvíte mě z duše! já stále (naivně?) doufám, že český postoj nelze brát na základě internetových diskuzí, kde je míra pomýlení, hlouposti a slepého rusofilství opravdu strach nahánějící. naštěstí když se bavím s lidmi okolo mě, naprostá většina chování Ruska (jak momentální tak historické) jednoznačně odsuzuje. člověk, který je schopen dobrovolně používat ruskou (slovní) vábničku typu "banderismus" a "fašismus" při tom, kdy fašisté volně pochodují Ruskem (minulý týden v Petrohradu - státem povolená akce) není člověk ale nebezpečná ovce.
06. 05. 2014 | 07:51

slavwin napsal(a):

Filuta napsal(a):
Ti na tom náměstí Majdan vypadali jako demonstranti, stupnovalo to, rozbíjením skel aut, zapalováním pneumatik, stavěním barikád, proti takovým mohl Janukovyč nemohl poslat tanky. V Slavjansku přijel autobus ozbrojených lidí moderními zbraněmi a okamžitě začal zabírat správní budovy. V tom nemůže vidět rozdíl jen zaujatý mozek. Oblbujte ale ne tak blbě.
06. 05. 2014 | 07:58

Filuta napsal(a):

slavwin

Janukovyč prostě tanky a vojáky na Majdan neposlal a to je fakt!
Udělat to klidně mohl, ale neměl k tomu dost odvahy.
Tahle fašounská sebranka má odvahy dost i k upalování lidí a svádění svých zvěrstev na Putina.

Pravý sektor se evidentně bojí voleb, které se snaží stůj co stůj znemožnit.
Vy věříte tomu, že by snad občané na východě volili tuhle vládu grázlů?
Moc se těším na to, až s nimi budou muset Američani a EU jednat.
Ale pro Amíky žádný problém - ti mají hroší kůži už z Kosova.


Vy se tady s Urbanem prostě snažíte předstírat, že všichni ti "separatisti a teroristi" na východě jsou Putinovi žoldáci a to vám opravdu, ale opravdu nikdo nesežere.

Koukám, jak se nám tu namnožily od rána nové nicky multinicků.
06. 05. 2014 | 08:07

Hulu napsal(a):

Zbožňuju tyhle kádrovácké mentální zkratky

Kdo si přes veškerou mediální masáž uvědomuje, jaké kreatury to na "západě" vedou a jak smutná je naše ukrajinská role, rovná se rusofil

Většinou pak ještě následuje demokratický dovětek "tak si táhni do Ruska za tím svým Putinem, když ho tak miluješ"

Přednostní zametání před vlastním prahem holt není v módě
06. 05. 2014 | 08:20

Pepa Řepa napsal(a):

scallop
spokojen.
Naprosto!
První cenu za nejlepší příspěvek získává embéčko.
O prsa před SŠ-asi má větší nárazník.
Ta zase lépe počítá. Hbitě spočítala, že 80% Diága podporuje.
:-)
-----------------------------------
Klasický model zbrusu nového aktuálního diskutéra.

Pěkný blog, pane Urbane
Děkuji za moudro, takové bych nevymyslel.
Podporuji mírové ukrajinské tažení, závěry zasedání EP splníme.

Brambory jsou pěkně v řádku.
Takhle si v bakalím dole představují diskurz.
06. 05. 2014 | 08:25

Tomáš napsal(a):

Nejsem a nikdy nebudu rusofil, můj otec bojoval na bodák jako c.a k. voják v Haličí a byl zraněn.Nikdo z mužských členů z rodiny ,kteří bojovali ve Velké válce nebyli legionáři.Jen jeden strýc byl zajat Rusi a v zajetí zemřel.Musím si vzpomenout, jak Masaryk a legionáři prchali z Kyjeva po podepsání Brest -litevského míru před Němci a komunisty na Sibiř.V našem městě je kopie Štursova sousoší Pohřeb v Karpatech je to kopie z Hořické školy, zvláštností proti originálu je,že vojáci jsou v legionářských uniformách.Bylo to na objednávku tehdejší rady města a starosty,pochopitelně za Protektorátu museol sousoší zmizet, originál sochy nějakém českém městečku ne.A tak se dostáváme až do současné reality a tou je krize na Ukrajině.Bylo jasně zneužito ZO v Soči k uskutečnění převratu pod záštitou amerických služeb ,ale i prez.Gauck si poplácával po ramenách z D.Jarošem na Majdanu.Nasledovala a vojenská odpověď Ruska po referendu na Krymu,jak podobné s Podkarpatskou Rus po válce.A je zle Ukrajina je zmítaná nepokoji a nikdo neví jak tato nebezpečná situace skončí.Rusko nic nerozpoutalo jen dalo ráznou odpověď.Situace odhalila slabost naši a slovenské armády.Těch slovenských 97.5km hranice s Ukrajinou prý hlídá 500 kamer,ale kolik je tam mužů, to se min. Kaliňák neodváží sdělit protože to je tristní.Na Ukrajině dojde ke změně režimu a až budou utíkat ty pravicové skupiny, jak obdobné z našimi legiemí v Rusku, budou se probíjet na Západ podle vzoru Bandery.NATO neohlídá hranice Slovenska a Maďarska,Poláci a Rumuni se s nimi dohodnou.Zbytkové země R-U by měly rychle vytvořit Střed. armádu/ MEA/ dřív než bude pozdě.Budou ještě nebezpečnější situace pro Rusko v budoucnosti,než nynější ukrajinská krize. MEA by měla prokázat svoji potřebnost do budoucnosti.
06. 05. 2014 | 08:30

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pokud se malé národy nestačí včas integrovat do EU a postupně ustavit USE, dřív nebo později nás velký ruský medvěd obejme svými širokými tlapami a samou láskou nás umačká.
Vzpoměňte na "požehnaná šedesátá" a následnou bratrskou pomoc, která naši generaci nadosmrti poznamenala. Dozvuky jsou stále patrné, ale vzhledem k věkovému průměru diskutujících jen dočasné. I přítomnost sovětských vojáků se nakonec ukázala jako dočasná. Pro mladou generaci je to středověk, naštěstí sem nechodí, asi bychom to schytali.
Jsem zvědav, jak si povede naše diplomacie, vůbec jim nezávidím. Jen se obávám, že Zaorálek není šťastná volba.
06. 05. 2014 | 08:31

walter napsal(a):

Pane Urbane , proč lžete?
06. 05. 2014 | 08:34

Pepa Řepa napsal(a):

Hulu
Copak rusofil, možná i rusofilantrop a ta Gaia je určitě rusovlasá.

My s těmi revizionisty zatočíme. poběžej z Doněcka až do Moskvy jako Ahmed z Mallúly do Libanonu.
A pak napíšeme seriál, jak Franta vyhnal sude´táky.a jeho vnuci se mají omlouvat za vyhnání.
Že Diágo?

Je potřeba něco udělat s Palatou, germaynohujerem jako víno,
Hlásí, že jdou na slavnou UA armádu seperatisti s lopatama.
To se přece nemá.
:-)
Jiný-poučenější- hlásí jak mají ozbrojenci nejmodernější výzbroj a ukážou Ivana se samopalem z padesátých let a třešničkou na dortu byl záběr -ČT dnes ráno-jak jedou dva agenti putina s flintou na motorce se sajdkárou.

Asi ji tam zapomněl Adolf, přesně takovou měl wehrmacht v r.40.
To opět nemělo chybu.
06. 05. 2014 | 08:37

Milan Mynar napsal(a):

Život člověka se skládá z očekávání a zklamání. Pane Urban, přečetl jsem vaši knihu Všem sráčům navzdory, kniha pojednává o občanské válce v bývalé Jugoslávii. Dobře jste popsal příčiny i aktéry konfliktu, nikoho jste nešetřil. Tímto svým svým článkem o českém rusofilství jste se zařadil do průměru české žurnalistiky ze kterého jste dosud vyčníval.
06. 05. 2014 | 08:38

scallop napsal(a):

Pepa Repa

A kdyz jedna brambora - jako autor blogu - vycuhuje, tak vedete dav ostatnich brambor, aby ji zahnali zpet do rady. Skoro to vyoada, ze Vam nejde o brambory, ale vadi vam lide s jinymi nazory ...

Jestli nevidite nic mezi diskuzi Kalousek-Rath a poslusnym pritakavanim, tak jsme myslim nasli jadro problemu.
06. 05. 2014 | 08:43

Filuta napsal(a):

šašek

Kriste pane, většina z nás kouká, jak z toho spolku potichu vycouvat a vy o hlubší integraci.
Ze mě už Rus nic nevymačká, už mě vymačkal eurosvaz.
Ale radši bych se objímal s pohlednými ruskými medvědicemi nežli s šerednými eurokomisařkami.


Pepa

"Jiný-poučenější- hlásí jak mají ozbrojenci nejmodernější výzbroj a ukážou Ivana se samopalem z padesátých let a třešničkou na dortu byl záběr -ČT dnes ráno-jak jedou dva agenti putina s flintou na motorce se sajdkárou."

Fakt dobrý!
06. 05. 2014 | 08:49

Rudolf Petrmichl napsal(a):

Nesmíme zapomínat na skutečnost, že veřejně říkat své názory, lze jen v kulturním světě.
V západním světě můžete, ve východním vás to ani nenapadne.
06. 05. 2014 | 08:54

Filuta napsal(a):

Toto je taktéž stupidní propagandistická perla!
S diskusí, která ukazuje, že Češi nejsou manipulovatelné ovce (až na výjimky).
Nejlepší je okecávání podpory fašounů - prý ji mají na Ukrajině mizivou (ovšem ve vládě urvali šest postů z 12).
Autor- "historik" je zřejmě stejný odborník jako ten z Pepovy reportáže.


http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/bojim-se-vychodniho-mnichova-rika-historik/r~6a8616d6d44a11e3b26d002590604f2e/v~diskuse/
06. 05. 2014 | 09:02

Kleofáš napsal(a):

je to neuvěřitelné, ale oslavy vítězstí ve 2. světové válce oslavime s jedinou fašistickou vládou v Evropě a to Ukrajinskou vládou.Na stráž, že pane Urbane. Myslím, že za fašisty můžeme klidně považovat i Zaorálka, Stropnického a pochopitelně Schwarzenberga. Kdo fašisty podporuje, ten fašistou je. Jinak ze 31 mrtvých vOděse bylo 5 zastřeleno Pravým sektorem, osm vyhozeno ukrajinśkými demokraty z okna a zbytek upálen. Kde že je ta teze, že šlo o nešťastnou náhodu a že si za to mohou Rusové sami?
06. 05. 2014 | 09:02

Honza napsal(a):

Člověk by nevěřil kolik sudeťáckých kolaborantů a pohrobků se v české kotlině vyskytuje. Pomatenci resl, Yosif a Šauerová to je konstanta, ale normální soudný člověk, který v makovici nemá doslova nasráno musí být přinejmenším šokován tím množstvím lidí, kterým novodobí ideologové typu psychicky narušeného Urbana již totálně vymyli mozky. To je u nás skutečně tolik hlupáků, kterým nestojí za to chtít opravdu něco o té naší historii vědět a něco nastudovat? Pramenů je dost!! To je tolik bezmozků, který dokážou jen hloupě papouškovat nesmysly dnešních ideologů.? Skutečně stačí Urbanům a jemu podobným, vždy když dojdou argumenty vytáhnout primitivní antikomunismus a úspěch je hotový? Proč pořád někdo tahá do česko-germánskýho konfliktu problematiku komunismu? Nemá s tím vůbec nic společného! Naopak, když vezeme tolik vzpomínaný odsun (mimochodem geniální a velmi prozíravé řešení té apokalypsy), komouši byli jeho dalo by se říci největšími odpůrci a akceptovali ho z čs. politických stran až jako poslední, neboť podstata jejich hnutí byla a asi i nadále je internacionální! Takže když tyto diskuze oprostíme od komunismu, který s tím nemá opravdu nic společného, stojí před námi Jan Urban a ostatní jemu podobného ražení, jen jako obyčejní řitní alpinisti a kolaboranti! Nic víc nic míň. Jen pořád nevím co je k tomu vlastně vede. Urbana a další pravdoláskovce pravděpodobně finanční prospěch, ale co k té henleinovské hysterii vede Šauerovou, Resla, Yosifa a další pomatence, to skutečně nevím!
06. 05. 2014 | 09:03

Hulu napsal(a):

Pepa Řepa

ono s tím wehrmachtem je to náhodou docela symbolické ... já třeba mnohem lépe (konkrétně aspoň trochu) chápu, co se to dnes ve světě dějě, po shlédnutí dokumentů například o druhé světové než na základě aktuálního zpravodajství
06. 05. 2014 | 09:04

Filuta napsal(a):

Petrmichl

Říkat si ho klidně můžete, ale nikoho to evidentně nezajímá.
Média nezajímá už ani to, že má jiný názor většina občanů.
Jestliže nejvýznamnější média patří oligarchům a sledují jejich zájmy, manipulují s fakty a očividně lžou, nevidím valný rozdíl mezi dobou před 24 letmi a nyní.
Úplně by mi stačilo ke štěstí, kdyby média informovala a nepodsouvala mi názory servilních pisálků místo faktů.
Jako myslícího jedince mě to neskutečně uráží.

Nikde na západ od nás nejsou média tak manipulativní a prolhaná.
Jestli ono to nebude tím, že většina českých pisálků má trénink z normalizace a o objektivitě a nezaujatosti nikdy neslyšeli.
06. 05. 2014 | 09:08

Filuta napsal(a):

Honza

Šauerová, Resl i Yosif mají sudetské předky.
Nepletu-li se, sami o tom tady napsali.
Šauerová si taky zřejmě (proto píše pod svým jménem) chce vysloužit "ostruhy" a tak dává najevo oddanost pravdě a lásce.
Kariérismus , nenávist, fanatismus...
06. 05. 2014 | 09:10

JP z Olomouce napsal(a):

Autorem "této nelidské strategie masového vyhánění, znásilňování a vyvlastnění" nebyl ovšem Mechlis, ale Stalin, nicméně Mechlis patřil k jeho nejbližším spolupracovníkům. V režii Chruščeva a Mechlise bylo připraveno a dokonáno ukradení Podkarpatské Rusi ČSR na podzim roku 1944. A to metodou velmi podobnou současnému scénáři na Krymu.
06. 05. 2014 | 09:17

neo napsal(a):

Mac:

hlavní je, že titul má Sparta :)
06. 05. 2014 | 09:20

MartinO napsal(a):

Filuta:

A proč si myslíte, že se asi ty vaše "alternativní" média píšící "pravdu" už dávno nestala největšími? Proč už dávno nemají v dnešním elektronickém světě nejvíce čtenářů? Proč ty hlavní "lžimédia" neskomírají nezájmem? Odpověď je prostá. Protože ty "zprávy" z nichž je 95% smyšlených, někdy až vyloženě směšných konspiračně bolševických blábolů prostě nikoho nezajímají a normální lidi z nich mají tak akorát srandu.
Viz třeba zpráva která kolovala po všech těch plátcích, že nějaká obstarožní ruská stíhačka vyřadila celou elektroniku US torpédoborce, prováděla pak simulované nálety na něj a 30 US námořníků muselo vyhledat psychiatra a okamžitě podali výpověď z armády :-D

Tou vaší "většinou občanů" se také vždy oháníte i při tom jak si většina myslí že dřív bylo líp, jaká je dnešní doba marast, jak se mají všichni špatně, jak vše v ČR upadá. Pak přijdou volby, komouši dostanou cca 15% a ta vaše většina se někam najednou záhadně vypaří...
06. 05. 2014 | 09:25

suchánek napsal(a):

zdravím pepo řepo!
ale jednou to praskne, jako všechno (i ten špenát)
http://ona.idnes.cz/je-pitny-rezim-podvod-0tw-/dieta.aspx?c=A140117_104832_dieta_pet
:-)
06. 05. 2014 | 09:29

Honza napsal(a):

Filuta

Tak to jo, to lecos vysvětluje. To jsou potomci, těch sudeťáků, kterým náš stát dal možnost zde zůstat a žít. Od těch se dnes dočkáváme jen pomluv, očerňování a nenávisti ke všemu českému! To je výsledek naší tehdejší měkosrdcatosti a nedůslednosti. To jen potvrzuje správnost domněnky, že se se sudeťákama a kolaborantama mělo jednat podstatně tvrději a hlavně důsledně. Ale to jsme my Češi, jsme hrozně měký a přehnaně tolerantní. My dopadneme špatně! Jedinou útěchou mi je to že my pětatřicátníci se toho snad ještě nedožijem!
06. 05. 2014 | 09:30

buldatra napsal(a):

Všecko se vyvíjí a jak se ono všecko vyvíjí, spousta věcí z toho vyplývajících se mění.
I když i v divoké přírodě přežívá jisté marginální množství živých fosílií.
Proč vývoj?
Inu, protože neustále se mění podmínky a podmínek vývoje je takové množství, že alespoň jakýs-takýs přehled o nich má snad jen ten, kdo se na to specializuje.
Ale kdo by na to měl čas?
Snad jen ten, kdo je za to placen.
A takových mnoho není.

A tak, vývoj způsobil, že někteří, co na věčné časy a nikdy jinak milovali CCCP (CCCPfilové) prostřednictvím svého členství u komančů, kupodivu jsou dnes zavilí rusofobové a jiní, co CCCP (CCCPfobové) nemilovali, jsou dnes označováni za rusofily.
No uznejte, není to krásné?

Přitom na tom není nic zvláštního, protože například při sdílení názorů prostřednictvím žvanírny, čili diskuze, různí lidé reagují různě a různým způsobem se názorového oponenta snaží překonat. A přitom se vyvíjí, aniž by si to uvědomovali a ten vývoj se u nich časem, později, nějak projeví.
Je to taková dělba, neboli křížení a vznikají všelicí kříženci, které by si nikdo původně neuměl ani představit.

Vezměme kupříkladu vývoj takového křížence, dnes rusofoba, dříve -fila, Štětiny.
Také se vyvinul z původně jinak modifikovaného protoŠtětiny a pánbůh ví, jak bude jeho finální podoba na smrtelné posteli vypadat.

Pokud je někdo něčeho zavilým přívržencem, nebo naopak, zavilým odpůrcem, znamená to, že se zřekl možnosti vývoje a neuznává starou dobrou pravdu dící, že změna je život.
Ale i toto zaseknutí se a setrvávání ve své vlastní konzervě k životu patří.
Jen snad by bylo dobré svou konzervu nevnucovat druhým.

Pan Urban nám způsob své konzervy prezentuje, za což mu budiž vysloven dík, neboť víme, co od něj lze očekávat.
Tedy alespoň do té doby, než si ho vývoj podá a protože vývoj je výsledkem působení mnoha a mnoha proměnných, nikdo neví, co to s jeho konzervou udělá.
Na to by snad jeden musel být analytička, aby něco takového dokázal odhadnout.
06. 05. 2014 | 09:37

antipolitik napsal(a):

Fanatik je člověk, který neustále bojuje za cokoli a pro cokoliv, ať už proti komoušům, Rusům nebo proti jejich spiknutím, které se většinou odehrávají pouze v jeho hlavě. Takový člověk vidí spiknutí absolutně ve všem a všude a to ho nutí nestále bojovat, je jedno za co, ale každé spiknutí (který se mu v palici narodí) je třeba odhalit a pokud může (a Diágo zatím může) vyřvat na veřejnosti a hledat sobě podobné aby bojovali taktéž. Aby bojovali sním, neustávale, protože komoušský či Ruský spiklenci jsou všude, kam se Urban podívá. Mě je ho spíš líto. Má chudák těžkej život, samej Ruskej spiklenec.
06. 05. 2014 | 09:46

flynd napsal(a):

Koukám,že u části české publicistiky,jako Urban nebo dnešní na aktuálně.cz "na slovo vzatý expert" jinak naprosto neznámý Svoboda
se objevlo prastaré fyzikální Newtonovo "působení na dálku",které z fyziky vyhnal Albert Einstein .Vše co se děje v Kyjevě ,Oděse dělá fyzicky tisíce km vzdálený čaroděj Putin a místní nic,pouze s úžasem jeho kouzelnickým trikům přihlížejí.Pánové,aní Buenos Aires vás nezachrání,i kdyby jste tam stokrát byli v tu dobu,před odsouzením za něco co
v Praze v téže době třeba spáchali zmínění pánové Urban a Svoboda.
Typický znak všech neofašistů,sociálfašistů je obviňovat ze zločinů nepřítomné u nich,zaměňovat oběť a vraha.Standartně sociáldemokraticky opakují ,že 60 milionů obětí Hitlera jsou oběti,těch kdo položili svých 20 milionů životů,aby zrůdu zničili.Stejně jako jejich podpis na škrtnutí metanolu ze ZNJ je "nic".
Je vůbec možné,že v 21.století se něco takového,byť bez úcty veřejnosti k nim,čistě spektakulárně může mediálně objevit? Nechce se věřit té trapnosti.V zemi se zákony proti fašismu na papíře.Necháme Hitckockovy Ptáky zde delší dobu?
06. 05. 2014 | 10:04

Medikolog napsal(a):

Zdravím všechny a přeji vám krásné svátky.

Komu se oslava amerických jeeps a oplakání holokaustu zdá poněkud jednostranně nudné a nezáživné, ten ať si "rozklepne" www.LAPTI.TV/rossiya-1-online.html a kromě rossiya-1 bude mít grátis on line celkem DVACET ruských televizních kanálů včetně Disneye. U každého je jeho popis a programové zaměření kanálu.. VE SVÁTEK VÍTĚZSTVÍ 9. 5. (slaví i veteráni v Izraeli jako společné vítězství Ruského, Ukrajinského a Židovského národa) na rossiya-1 jde od 10.00 moskevského času (=08.00 našeho) živě přímý hodinový přenos vojenské přehlídky z Moskvy.

Pro pana Urbana, Resla a jejich soukmenovce doporučuji INTV.UA - hlásnou troubu Turčynova, Jaroše a spol... ze které svědomitě opisují lži naše "sdělovadla".... ať také mají ke dni vítězství ode mě dárek:-).
06. 05. 2014 | 10:09

pamětník napsal(a):

flynd:
David Svoboda je jednostranný propagandista.
http://ceskapozice.lidovky.cz/byl-ukrajinsky-nacionalista-stepan-bandera-rytirem-smutne-postavy-11d-/forum.aspx?c=A140323_202756_pozice_139446

Btw. diskuzní příspěvek podobného smyslu byl pod článkem smazán. Logicky, protiruská propaganda umlčuje nepohodlné diskutéry vším možným způsobem.
06. 05. 2014 | 10:18

Radek napsal(a):

Pane Urbane.Můžu Vám pouze v tichosti poděkovat.Snad naši NAŠI VNUCI už pochopí,že jste měl pravdu.Naše generace je zatím úplně v pr...li,a musí se ještě pořádně spálit.Ten 68 rok se vlastně NESTAL.Kdo "plká"o zlých Rusech,ten žil na Marsu.PS.Pro ty,kteří se ohánějí americkým "zlem".U nás byla bota US Army JEDINKRÁT,a to aby umravnila soudruha Hitlera.Je mi jedno,kde Amíci POTOM měli akce.Tady byla jenom jedna okupační armáda v době míru,snad si pár lidí ještě vzpomene která.Pokud někomu vadí,že Američané umravňují různé režimy,mohou jít za tyto země bojovat.Nikdo jim nebrání.Zrovna teď můžete jít hájit ruskou vlajku na UK.Aspoň máte šanci stát po boku neoznačeným,plně ozbrojeným hrdlořezům,kteří vlastně nejsou ničí.Mnozí z nich vám třeba povykládají,jak se zapalují domy v Gruzii,a jak tamní ženy a děti umí běhat v palbě kulometů hrdinné ruské armády....
06. 05. 2014 | 10:24

pamětník napsal(a):

Sylva Šauerová napsal(a):
"To je jen rej quislingů in spe, pane Urbane. A je jich málo, jen tak okolo cca 20%. I tak ale vydají, co ? :-)
P.S.: Skvělý blog (a rovnou na komoru). "

Neuvěřitelně zoufale nekvalifikovaný štěk. Dáma opravdu neví, že Quisling posluhoval Němcům? Zrovna tak, jako Jan Urban a Vy.
06. 05. 2014 | 10:25

Martin1 napsal(a):

Stejskal
Pane Stejskale, co se to stalo?
LÁSKA A PRAVDA ZMIZELY NEZNÁMO KAM, LEŽ A NENÁVIST SE OBLÉKLY DO JEJICH KABÁTŮ A HRAJÍ SI NA NĚ A SLUŠNÍ LIDÉ ONĚMĚLI TOU DRZOSTÍ A LAPAJÍ PO DECHU. - JAK JEŠTĚ DLOUHO?

Pane Stejskale, občas zde lidi vybízíte ke slušnosti a nyní jste slušnosti sám šlápl na krk a necháte SKOTAČIT CHULIGÁNA NA HROBECH HRDINŮ. Vybízet někoho ke slušnosti, že se neříká "PRDEL" umí i učitelka v mateřské školce.

To, že jste zde ponechal blog pana Urbana, kde je "MILION NAHÝCH PRDELÍ NA NÁS VYSTRČENO" v jiném pojetí na náš (i váš) národ a na mrtvé, kteří položili život za naši vlast se zbraní, kteří byli i ruské národnosti, bojovali proti fašismu, byli to prostí lidé a se Stalinem měli asi tolik společného, jako vy nebo já s Husákem, nebo Novotným.

V tyto dny na ně myslíme vždy ještě intenzivněji. Že Vás hanba nefackuje? K žádným nadávkám se nesnížím - ŘEKNU JEN: SMUTNO - SMUTNO!

A v tichosti kladu symbolicky malou kytičku k pomníčkům všech, kteří položili život za naše životy - za život i mého otce a matky - sourozenců. Zatím (přijde snad ještě čas) nemohu udělat víc - snad se připojí i další!
06. 05. 2014 | 10:25

klokoc napsal(a):

České "rusofilství" některých elit a lidí je mnohdy diktováno jejich ekonomickými zájmy.
Až jim nasype do koryta někdo jiný,budou obhajovat jeho.
Soudný člověk nemůže stát o "regulovanou" demokracii v podání Putina a jeho narudlé squadry.A pokud někdo nadává,jak se tady kradlo v kapitalismu v podání Klause či Zemana ,pak jsou to jen drobné v porovnání s tím,co nakradly ruské "elity" za Jelcina či Putina.
06. 05. 2014 | 10:36

Radek napsal(a):

10.25
A to je právě ta DEMOKRACIE,kterou pár lidí stále nechápe.Pan Stejskal nechá blog pana Urbana.Ale také nemaže kydy podobného ražení,jako m1.Ona demokracie je totiž pro každého.Pokud je z toho někomu smutno,tak ať si odšpuntuje stoličnou a po třech stakanech ho smutek přejde.Taky jsou tady určitě lidé,kterým může být smutno z příspěvků,jako je m1.Holt O TOM je demokracie....
06. 05. 2014 | 10:38

pamětník napsal(a):

Radek:
Současná "demokracie" je čím dál sofistikovanější systém na oblbování veřejnosti se záměrem dosáhnout aspoň pasivního souhlasu s konáním politických vůdců. Už se nejedná jen o užitečné idioty od narození (příklady zde račte si dosadit sami), ale o důslednou indoktrinaci mlčící většiny.
06. 05. 2014 | 10:48

Filuta napsal(a):

martin O.

Je vidět, že vám to opravdu moc nepálí.
Oni lidi dali taky poměrně dost hlasů socanům a Babišovi.
Pokud pokládáte Babiše za pravičáka, tak to chápu. Já ho pokládám za exkomouše a stbáka.
Spočítejte si, kolik dostala dohromady ODS, Topka a lidovci a přestaňte blbě žvanit.

Mainstream je tady už jen pro srandu králíkům.
Kdo může, hledá v zahraničních zdrojích, ostatní se pídí po informacích jak se dá.
ČT věří opravdu už jen málokdo, o novinách jako je iděs, LN, HN, Respekt atd. nemluvě.
Pokud tady tvrdíte opak, popíráte to, co o nedůvěře občanů k médiím bylo mnohokrát napsáno.

http://www.mediaguru.cz/2013/10/duvera-k-mediim-v-cesku-vytrvale-klesa/#.U2ih2FfImLg
06. 05. 2014 | 10:48

vobo napsal(a):

Pamětník 10.25
quisling angl.výraz pro vlastizrádce,kolaboranta
in spe v naději
06. 05. 2014 | 10:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Martine1,

mrzí mne, že se Vás text pana Urbana tak silně osobně dotýká. Podle mne v něm ale není nic z toho, co naznačujete. Autor neskotačí na hrobech hrdinů. Snažím se pochopit, proč si to někteří, zejména starší lidé takto vykládají. Ale to je nakonec jedno. Důležité z mého pohledu je, že nevidím žádný důvod, proč by zde jeho názor (stejně jako Váš) nemohl být předmětem diskuse.

Libor Stejskal
06. 05. 2014 | 10:53

Honza napsal(a):

Radek

Ano Radku máte pravdu, demokracie je pro každého, nicméně otevření neohenleinovští, šovinisti a štváči jako je Urban by měli být rázně umlčeni, protože tento hnus co tady naposledy vyzvrátil je jen odporná, urážející provokace! A jak jsem již psal, je šokující, kolik zde mají ty jeho zvrhlosti obhájců. Pro mne osobně je to tedy velké zklamání. A jen tak na okraj, nejsem a nikdy jsem nebyl ani komunista a už vůbec no rusofil! To jen pro pořádek, kdyby mě zde někdo chtěl škatulkovat. Jak říkám, jen to chce používat makovici a ne papouškovat nesmysly Urbana a ostatních paranoiků jeho ražení!
06. 05. 2014 | 10:56

Antroid napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
Že Vás to bere...mamlasové. ............. Předhodí Vám téma rusofilství a tím obratně vyloučí kritiky totálně zbabraného tažení na východ
---
Nesmíte se divit, když tolik mamlasů jako vy stereotypně nadává na imperialismus a podvratnost usa/eu, na neúspěch v jednáních (opakuji jednáních, nikoli invazi) s UK, a toto do omrzení staví jako příčinu současné teroristické války (protože co jiného je ozbrojená iredenta a provokace, přepadání úřadů, braní rukojmí obse, propaganda atdatd).
Rusko válčí víceméně skrytě (tedy snaží se vyhnout otevřenému střetu) a zcela komplexně, včetně ovlivňování západního mínění - jsou dokumentovány masivní "proruské" přístupy na diskusní fóra v nl, gb, de ...
Cenzura a lži jsou v Rusku na denním pořádku, přesto zdejší kritizují výhradně náš "mediální mainstream".
Vy a další zdejší mamlasové přesto hledají viníky na opačné světové straně a řežou si tak pod prdelí jednu větev za druhou.
Urban tedy popisuje realitu.
06. 05. 2014 | 11:08

Honza napsal(a):

Pane Stejskale, nedělejte ze sebe hlupáka! Při Vaší inteligenci musíte velmi dobře pochopit jak to Martin 1 myslí. No a samotný obsah blogu pana Urbana si myslím, že chápete také velice dobře! Je to prostě ostuda a smutné čtení ! Vaším příspěvkem se pouze shazujete! No, a to že Vy inklinujete k sudeťáckému pojetí historie je zde již chronicky známé.
06. 05. 2014 | 11:09

Yosif K napsal(a):

Kleofáš napsal(a):
je to neuvěřitelné, ale oslavy vítězstí ve 2. světové válce oslavime s jedinou fašistickou vládou v Evropě a to Ukrajinskou vládou.Na stráž, že pane Urbane. Myslím, že za fašisty můžeme klidně považovat i Zaorálka, Stropnického a pochopitelně Schwarzenberga. Kdo fašisty podporuje, ten fašistou je. Jinak ze 31 mrtvých vOděse bylo 5 zastřeleno Pravým sektorem, osm vyhozeno ukrajinśkými demokraty z okna a zbytek upálen. Kde že je ta teze, že šlo o nešťastnou náhodu a že si za to mohou Rusové sami?
06. 05. 2014 | 09:02
KONEC CITATU.
Ti kteří napadnou v počtu 200 lidí 5tisícový dav fotbalových fanoušků střelbou ze sniperských pušek a pálkami - ti nemohou být "nevinní amaterští demonstranti". To musí být velmi dobře vytrenovaní a extremně disciplinovaní specialisté.

Vy očividně věříte že Majdan byl dílem "západních tajných služeb". To samozřejmě nelze na 100% vyloučit, i když se mi jeví nepravděpodobné, že by se to už dávno neprovalilo.

Mnohem spíše však mohou být Anti-Majdany řízeny a přímo na místě organizovány ruskými tajnými službami. Mnohem spíše než nikoliv.

Proč? Zcela bez předsudků:
1) Rusko je autoritářský až totalitní stát - prozrazení se bát netřeba. kdo něco vykecá, dostane kulku do čela. Nikdy se nic nevyšetří. Všechno je pod kontrolou.
2) všechny územní zisky Ruska (podněstří, Gruzie, svým způsobem i krym a čečna) po roce 1991 byly organizovány dle stejného scenaře: a) agenti GRU vytvoří chaos a vyprovokují krvavé boje b) mírová vojska RF zasáhnou na "ochranu etnických Rusů" c) mírová vojska RF pomohou fyzicky zlikvidovat odpor či opozici.
3) nenásilná cesta není pro Putina na nic. Mohl by tak dosáhnout "ochrany jazykových rpáv" ale nemohl by inkasovat územní zisky a staro-nové vojenské základny. Jediná cesta k trvalým územním ziskům je přes vyvolání krvavého konfliktu. Z tohoto podezříváte západ, kde díky demokratickým postupům a kontrole je takovýto postup dost riskantní. Proč z toho nepodazříváte totalitní rusko, a) když už to 20 let dělá a b) v totalitním státě se toho nic moc vykecat nemůže?
4) V oděském domě odborů ze 34 uhořelých (udajně spíše udušených kouřem) bylo 15 uhořelých občanů RF a Ruského Podněstří. Co tam dělali? Bojovali za jazyková preáva ooděských Rusů? Občas se i mistr pekař upeče, a občas se upeče i mistr agent GRU - i s ruským pasem..... občas i specialista si špatně spočítá požáírní únikovou cestu.

Nicméně Rusové takovýto masakr silně potřebovali - mají nyní nové ikony na pořádání dalších demošek. Pokračování chaosu na 100% zajištěno.......

Pokud je podezření že masakr na Majdanu byl dílem západních tajných služeb (což na 100% vyloučit nelze) - jak lze odmítat že masakr v Oděse byl dílem ruské tzajné služby? Vždyt je to na 100% logické a na 100% pro ruské tajné služby "zcela bezpečné".

KGBaci jsou nakoenc "doma" - velká část velícího sboru policie v oděse nezbytně musí být agenti KGB...... byl to jeden z nejdůležitějších ruských přístavů - říkat že Oděsa nebyla a není prolezlá agenty KGB je stejné jako říkat že RAJ Praha 1 nebyl prolezlá agenty STB, nebo že Putin se v Dráždanech zabýval pouze četbou novin......
06. 05. 2014 | 11:10

Martin1 napsal(a):

Radek
Radku, ono to tak ve skutečnosti s tou demokracií nemůže být - nesmí být, nemůže - na štěstí to tak není. Vy si to tak stejně myslíte, jako si to mysleli dělníci - že jsou opravdu vládnoucí třídou. Většinou si to mysleli ti, kteří se tak podobně bryskně vyjadřovali, jako vy - ukázka z vaší tvorby a moje reakce (doplněná) pod tím. Byli stejně bystří jako vy - ti už vždy z pudu sebezáchovy přilnou k MOCI - k jakékoli moci - činí tak z pocitu vlastní slabosti a očekávají od MOCI pomoc a odměnu za její podporu.

Když tak plamenně mluvíte o tom poznávání světa, tak jsem si vzpomněl na jednoho podobného světoběžníka v ČKD, který nám mladým klukům vyprávěl o cestě do SSSR (tehdy byla jiná vlna a móda - nesmíte se mu divit) a ten o sobě hrdě vyprávěl, že je ANALFABET a myslel ABSTINENT. Šéf dílny nám pak prozradil, že po pravdě je abstinující alkoholik a s tím analfabetem je jen malý - malinkatý kousek vedle. Když se jednoho dne "ovínil" - tak se vyjadřoval podobně jako vy níže. A protože i vy mne vybízíte k napití - tak bych usuzoval, že potřebujete svou hladinku - co - že je vaším denním chlebem alkohol?

Radek napsal(a):
Zatím jsem tady napočítal 13 DŮKAZŮ demokracie.Ani jeden z vás by dříve neotevřel držku.Buď jste připosraně každý mával v průvodu na prvního máje,nebo některým z vás ještě teklo mléko po kšandách.Vsadím trenky,že ten kdo se tenkrát choval "pouze" slušně,dnes o podobné diskuze ani nezavadí.Je mi někdy opravdu blivno,kdo všechno si dnes bere do huby slova jako demokracie,svoboda,právo aj.Vždyť horizont mnohých končí v Chorvatsku.Nic proti těm,kteří raději na Šumavu nebo na svojí chalupu.Ale potom je tady zvláštní sorta lidí,kteří OPRAVDU nikdy nevytáhli paty za humna,ale jsou chytří až na půdu.Je mi z takových přizdis...čů smutno.Obohacují zdejší diskuze svým hnojem prakticky nonstop.Ještěže to OPRAVDU není vzorek tohoto národa.Protože pidi promile se nikdy do statistik nedostanou.
04. 05. 2014 | 23:45
Martin1 napsal(a):
Radek
Radku, ještě, že jsou na světě lidé jako vy. Člověku to hned spraví trávení. Hned ve vás poznám člověka - světoběžníka - demokrata - vzdělance - učitele demokracie a správného vyjadřování. Jste pilíř etiky a estetiky a stojíte pevně v dnešním rozbouřeném moři všeho nepěkného a my ostatní k vám vzhlížíme jako k majáku - prosíme vás nezhasínejte a veďte nás - osvětlujte nás. Děkuji i za ostatní, kteří z vašeho vyjádření čerpají. Děkujeme, že ty statistiky demokratů tak skvěle naplňujete. Jste dělník demokracie.
05. 05. 2014 | 01:25
06. 05. 2014 | 11:12

Ives napsal(a):

Konečně mám jasno, Němci za války v Rusku byli ve skutečnosti Rusové v německých uniformách, kteří vraždili své spoluobčany, aby krutovládce Stalin mohl ospravedlnit své tažení na západ a vyburcoval v pozůstalých nenávist vůči všemu německému! Ještě že nám autor blogu otevřel oči! Dreimal Hoch!
06. 05. 2014 | 11:12

MartinO napsal(a):

Filuta:

Nepálí to vám. Babiš přetáhl bývalé voliče ODS a pravé části ČSSD. Rozhodně mu neházeli hlasy zdejší ukvílení komouši. Já Babiše pokládám za velmi schopného podnikatele který ke svému bohatství přišel na naše poměry docela čistě. Proto ho taky ta spousta lidí volila a prominula mu i členství v KSČ. Protože doufá, že své podnikatelské úspěchy dokáže přenést i do politiky.

Nějaké průzkumy nejsou důležité. Důležitá je čtenost a sledovanost. Nejsledovanější televize je Nova, nejčtenější deník Blesk a Mladá Fronta, nejnavštěvovanější portál jsou Novinky a Idnes. Nějaké vaše AC24 nebo zvedavec zajímá jen pár tisíc úchylů.
06. 05. 2014 | 11:18

antipolitik napsal(a):

Honzo, ono těch obhájců Diága tady moc nebude. Napočítal jsem tak tři, čtyři. Navíc je otázka zda to není jeden moula, který se vydává za víc lidí. Nebo zda to není rovnou redakce análně.cz. Oni totiž obhájci mainsteamu a oficiální propagandy tady visí na rozdíl od jiných nicků 24hodin denně. Asi nemaj jinou práci než tady poštěkávat na ty co nepotřebují mediální nápovědu co si maj myslet. A jejich příspěvky nemá ani cenu rozebírat. Nic neříkají, žádnou myšlenku nemají, jen urážejí ostatní. Zřejmě jsou jen placená gerila!!
06. 05. 2014 | 11:23

Antroid napsal(a):

Ives

Možná by lidem jako vy prospělo přečíst si něco od lidí, kteří o problému něco vědí. Namátkou (ale ne pouze) - kniha bývalého a nadstandardně informovaného agenta GRU: http://www.databazeknih.cz/knihy/vsechno-bylo-jinak-aneb-kdo-zacal-druhou-svetovou-valku-14030 .

Nebyl byste tak roztomile naivní.
06. 05. 2014 | 11:23

Jihočech napsal(a):

Stejskal 10:53
Pane Stejskale, starší lidé to mají tak nastavené, protože na svoji vlastní kůži poznali všechny slasti civilizačního působení našich německých sousedů.
K blogu pouze jedno - dějiny jsou velmi důležité, abychom se z nich poučili a neopakovali staré chyby. Pokud ale jsou ideologicky využívány, a je jedno z které strany, dochází k jejich překroucení podle aktuální potřeby. To pan Urban svojí kojzarovštinou předvedl mistrovsky.
Nejsem fanda východního stylu demokracie, ale co se děje na naší mediální scéně v souvislosti s ukrajinskou krizí doslova rve oči z důlků. Hlavně pamětníci propagandy z dob před 25 lety si toho dost všímají...
06. 05. 2014 | 11:30

Ives napsal(a):

Androide, četl jsem velmi podrobně protokoly z Norimberského procesu, včetně statí týkajících se výpovědí obžalovaných k zahájení války, což byl jeden z bodů obžaloby. To mi jako zdroj info docela stačí.
06. 05. 2014 | 11:36

Radek napsal(a):

m1.
To se umíte pouze opakovat ? Ne,že bych stál o diskuzi s podobným týpkem,ALE..
Perfektně jste se trefil,bez sklenky se netrefím ani do dveří,skoro jako jistý truhlář z Vyškova.Kdepak,nejsem abstinent,těm není co závidět.Ale světe div se,mám pár lahví dobré whisky vždy v baru.Ba ani ji nekupuju v akcích.Prostě si jí vozím od vedle ze zlého Německa.Ale o tom to není.Všimněte si ,jak málo je vás ubohých,kteří se musí zde OPAKOVAT.Normální diskutující prostě hodí do klávesy,co si myslí,nemá potřebu papouškovat už napsané,dokonce svá slova.Na to jste zatím jeden z místních přeborníků vy.
PS.Pro těch pár z vás,kteří si myslí,že s názorem se čekalo na blog pana Urbana.Než si pan Urban urovnal svůj názor na Rusy,tak já jsem z nich měl pupínky hned v srpnu toho roku.A do dnes,když slyším ruštinu po celé Evropě (ku..va práce),tak mám zkažený den.A že jsou rozlezlí i tam,kde by je člověk nečekal.Sakra Číňanů je 10x tolik,ale nezavazí po světě,jako ta chátra.A když už na Číňana narazím,tak maká a je užitečnej,třeba ve své hospůdce.Rus jenom řve a ukazuje svojí hubu plnou zlatých zubů.
06. 05. 2014 | 11:54

Honza napsal(a):

antipolitik

kéž by to tak bylo jak říkáte. Je, ale pravda, když se na to podívám zblízka a podrobně, máte asi pravdu. To by byla dobrá zpráva, neboť v opačném případě by byl stav věci alarmující. Urbanův výplod je tak odporný blábol, že i jeho samotná obhajoba se stává odpornou. Jeho útoky již totiž nejsou jen na hranici hanobení národa, ale podle mne to již tu skutkovou podstatu může zakládat.
06. 05. 2014 | 11:54

patriot napsal(a):

Konečné řešení české otázky:

Dne 2. října 1941 po nástupu do funkce říšského protektora přednesl Reinhard Heydrich v Černínském paláci projev, ve kterém mimo jiné potvrdil již dříve plánované zásady germanizačního prostoru a tyto teze:

- Český prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci.
- Bude proveden soupis Čechů v rasově národnostním smyslu.
- Češi „dobré rasy a dobře smýšlející“ budou poněmčeni.
- Češi „špatné rasy a špatně smýšlející“ budou vyhoštěni na východ (za Ural, na Sibiř).
- „Dobře smýšlející lidé špatné rasy“ se nasadí na práci v Říši a nebudou moci mít děti.
- „Špatně smýšlející lidé dobré rasy“, jakožto pro Němce nejnebezpečnější třída - budoucí vůdcovská vrstva - měla být v německém prostředí poněmčena. Pokud by to nešlo, měla být vyvražděna, protože byly obavy, že na východě vytvoří nebezpečnou vedoucí vrstvu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kone%C4%8Dn%C3%A9_%C5%99e%C5%A1en%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A9_ot%C3%A1zky

Všichni hlupáci, pomatenci a nevzdělanci, kteří zde povykují proti Rusku, Rusům a „rusofilům“, by si měli zopakovat, kdo nás Němcům prodal a kdo nás od Němců, jediných skutečných likvidátorů českého národa, osvobodil.

Dále by si měli (čistě cvičně) zkusit odhadnout, do které z výše uvedených skupin by byli zařazeni oni sami nebo jejich rodiče, kdyby nebylo hrdinství těch, do nichž „statečný“ Urban tak vytrvale kope.
06. 05. 2014 | 11:59

Honza napsal(a):

Radek

podle Vašich řečí pamatujete 68, nepamatujete i 30. léta? To se totiž po celé Evropě rozlejzala jiná chátra! Jejím heslem bylo "Drang nach osten!" Systematicky se po starém kontinentu roztahovali od středověku až do poloviny 20. století. Ten vrchol v podobě 2. světové války byl jen třešnička na dortu, pane Radku! Myslím, že se moc nezměnili, jenom jsou mnohem sofistikovanější! Mě se zas pro změnu dělají pupínky z Nibelungů!
06. 05. 2014 | 12:04

jozka napsal(a):

PR:

Nebyl to tenhle?
http://www.dnepr.cz/dnepr.htm
06. 05. 2014 | 12:07

Martin1 napsal(a):

Stejskal
Pane Stejskale, o některých věcech ani demokrat NEDISKUTUJE, protože je právě DEMOKRAT. Víc Vám neřeknu - přemýšlejte - musíte na to přijít sám - možná to přijde až s věkem.
Je to něco podobného jako:
VŠECHNO JE JINAK
06. 05. 2014 | 12:10

resl napsal(a):

Filuta : Ale radši bych se objímal s pohlednými ruskými medvědicemi nežli s šerednými eurokomisařkami.
-Filuta napsal(a):
Honza
Šauerová, Resl i Yosif mají sudetské předky.
Nepletu-li se, sami o tom tady napsali.
------------------
nebojte, stejně by se vás štítily, jako každého bolševika tady.
ne, že se pletete, vy jen po bolševicku lžete, jste óbrhlupák, typ, který miluje Putin.
Honza : Urbana a další pravdoláskovce pravděpodobně finanční prospěch, ale co k té henleinovské hysterii vede Šauerovou, Resla, Yosifa a další pomatence, to skutečně nevím!
-------------
celoživotní nenávist k útlaku od komoušů, které vždy představoval SSSR, nyní skryté Rusko. celoživotní touha po svobodě projevu, neomezovaném bolševickým aparátem. vy, jako zviřátko v kleci máte jiné priority, tak se nedivte těm, kteří jsou jiní než vy.
06. 05. 2014 | 12:13

tom.jakub napsal(a):

Aktuálně mi subjektivně přijde, že více aktivně reagují vůči dění na východě sociální demokrati, kdy pan Vyvadil zakládá skupinu Přátel Ruska v ČR, pan Škromach udává kolegu z dvojího občanství, pan Jandák v parlamentu hřímá, že Ukrajina občany nezajímá a pan Huml s dalšími vyjadřují stejné pochopení a sympatie Putinovi jako náš bývalý pan prezident. Komunisté se mi jeví více fascinování Čínou dnešních dnů než Ruskem. Polští politici jsou dnes přesným opakem našich. Vyjádření pana Walesi je o zcela něčem jiném než u pana Klause, který snad má v Rusku obdržet prestižní ocenění za ekonomii. Současný náš prezident je prý navržen na Nobelovu cenu za mír od ruského akademika za příkladný postoj ke Krymu.
06. 05. 2014 | 12:20

Pepa Řepa napsal(a):

jozka
asi jo, bylo to černý ....inu motocykl Dněpr a bicykl Ukrajina, výdobytky high-tech 21. století vyrazí bránit se tankům, z kterých hbitě vyskáče polovina osádky a dá se k separatistům.
To chtějí zmordovat a vyhnat půlku UA?
Nakonec se zdivočelý Pravý blog vydá na Pšonda, který by zase chtěl zpátky Lodž.

Před čtvrt rokem chtěli stejní demagogové poslat juného vypatlaného prezidenta do Haagu za to, že na nasazení armády proti vlastním obyvatelům jen pomyslel.

Taky zdravím Suchánku, co si budeme povídat, taky jste se kolem reklamy motal.
:-)
06. 05. 2014 | 12:21

Radek napsal(a):

Honza.
Plně respektuju Vaši averzi vůči Nibelungům.To je Vaše nedotknutelné právo,mít své neoblíbence.Ano PAMATUJU 68 rok.A v tom je ten zádrhel.Ty Nibelungy znám jenom z literatury,ale tu rudou svoloč jsem zažíval denodenně (Olomouc,Libavá).A prosím,nezaměňujte Rudou armádu,která nás osvobodila (a za to jí vřelý dík),s tou dnešní Putinovo imperiální soldateskou,která byla schopna vraždit civilisty v Gruzii.A v neposlední řadě nedělejte srovnání mezi akcemi US Army a Rusy.Kdekoliv USA byly v konfliktu,tak VŽDY měl a má každý voják ozačení své země.Oni se totiž nestydí za svojí vlajku.Rus už v tom 68 měl bíle zamalované znaky na technice.A zrovna tak dnes na UK vraždí bez označení.To i ten Stalin byl hrdější na svojí armádu,než ten dnešní kágébák...
06. 05. 2014 | 12:22

Hobojistka napsal(a):

Článek pana Urbana je pěkným dokladem patologie. Nevím, jestli to je na hospitalizaci, ale nemocný je, to je zřejmé i laikovi.
Není samozřejmě sám, na žurnalisty typu typu Rozsévač a spol. /(Kojzar je nanejvýš 2. kategorie) byla tato země vždycky úrodná, ovšem zatímco mnozí z nich jsou pouze najatí, Urban to myslí zuřivě vážně. Prostě marod.
06. 05. 2014 | 12:23

Zdeněk Brom napsal(a):

patriot:

Cituji: "Všichni hlupáci, pomatenci a nevzdělanci, kteří zde povykují proti Rusku, Rusům a „rusofilům“, by si měli zopakovat, kdo nás Němcům prodal a kdo nás od Němců, jediných skutečných likvidátorů českého národa, osvobodil."

Jenom dotaz.

Můžeme ještě v jižních Čechách mluvit o tom, že nás osvobodila armáda USA? Nebo už se to zase nesmí?
06. 05. 2014 | 12:26

Pepa Řepa napsal(a):

Androidovi zřejmě uniklo, že totéž, v obráceném gardu...tedy obsazování úřadů prováděli naši noví kamarádi na Majdanu pouze před několika měsíci.
inu, když dva dělají totéž - a pštrosí táta pravidelnou armádu ani nenasadil- není to totéž

Tady se přesně poznají demagogové
06. 05. 2014 | 12:26

Honza napsal(a):

resle

tvoje vyznání mě opravdu nezklamalo. Tam bude trošičku nějaký mindrák nebo snad ne? Já jsem svobodný a svobodně se projevuju a nepotřebuju tady hystericky s notnou dávkou paranoi na každém blogu vyřvávat antikomunistický primitivní srágory jako ty. Jinak jsem měl na mysli něco jiného a to tvoje zatvrzelé sudeťáctví a tvojí nenávist ke všemu českému, víš? To je na tvojí osobě daleko odpudivější než tvoje politické názory.
06. 05. 2014 | 12:28

Honza napsal(a):

Radek

No vidíte Radku, teď jste to vysvětlil docela pěkně a trefně! To můžu podepsat a souhlasím s Vámi! Ale trochu jste pozapomněl zhodnotit z Vašeho pohledu zásluhy našich západních sousedů. O tom jsem se já především rozepsal.
06. 05. 2014 | 12:33

gabriela napsal(a):

Opravuji a doplňuji příspěvek výše ...
05. 05. 2014, 18:53
1. "Demokratické" hlasování neofašistů a nácků v ukrajinském parlamentu je opravdu "novátorské" a po celém světě nevídané. Tak úděsnou frašku nehrála ani excelentní loutka iluminátů, fašista par excellence, Adolf Hitler se svojí NSDAP.
http://cs.gloria.tv/?media=594849
Áda Hitler, nehynoucí idol, láska a modla živých i mrtvých banderovců. Podle vzoru svého vůdce "udatně" a "vybraným" způsobem banderovci mučili a vyvražďovali a nadále mučí a vražďí etnicky "ne dost čisté" Ukrajince, kteří nehovořili a nehovoří zásadně a jedině po ukrajinsku. Spadeno měli a mají na Rusy, za druhé světové války také na další národy, včetně Poláků, ale i na etnicky "ne dost čisté" židy, etc...
Právě tyto původní a starobylé národy byly v režii iluminátů, především chazarů, cíleně a hromadně po desítkách miliónů vyvraždovány a posílány na gulagy, či do koncentráků, jako úhlavní a podle jejich názoru příliš inteligentní a duchovně vyzrálé bytosti. Ergo kladívko, úhlavní nepřátelé totalitní jednosvětové světovlády pod jednou světovládnou režií.
To ovšem jednoduchým a vylízaným banderovským mozečkům nikdy nedocházelo a nadále nedochází. Banderovci a další fašistické a neofašistické skupiny, včetně všech globalistů a jejich propagátorů zůstávaly a nadále zůstávají jenom ubohými a nastrčenými loutkami, které jsou hodny jenom hlubokého politování ...
A je úplně jedno, za které "vybrané" loutky, ať už je to Hitler, Stalin, či Obama se ilumináti schovávali a nadále schovávají. Globál show musí podle světavládných tyranů pokračovat, i kdyby na chleba nebylo ...
..............................................................................................................................................
Malé nahlédnutí pod pokličku do historie i současnosti iluminátů ...
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/99-iluminati-a-rada-pro-zahranicni-vztahy/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/104-posledni-varovani-dejiny-noveho-svetoveho-radu-2/ - poslední šestý díl - ...
...............................................................................................................................................
Šlomo Sand: Vymysleli si sionisté dějiny židovského národa?
http://www.outsidermedia.cz/Article.aspx?id=3090
Židé, judaisti, sionisti, semité, ne-semité, konvertité... Rozumíte těmto pojmům?...
https://www.youtube.com/watch?v=TsS54zGOu6o (české titulky, klik na čtvereček ;-)
Izrael-Sýrie-Ukrajina aneb Tisíciletá válka mezi Ruskem a Chazary
https://www.youtube.com/watch?v=jiBST5w44B0
.................................................................................................................................................
Opravuji slovní nonsens - "nezaprodaných Jidášů", takoví "Jidáši totiž neexistují ;-)
2. Slobodný vysielač - Statečný a rovný postoj biskupa Patrika Sojky, jednoho z mála nezaprodaných nejvyšších představitelů křesťanských církví na Ukrajině ...
https://www.youtube.com/watch?v=zV4O92BMxgs
A jak to na Ukrajině celé začalo - svědectví vnímavého pozorovatele a přímého účastníka dění na Ukrajině. https://www.youtube.com/watch?v=fRJvUFChHKc
..............................................................................................................................................
Slova bible: Matouš 16,26

Nebo co jest platno člověku, kdyby celý svět získal, své pak duši uškodil? Aneb kterou dá člověk odměnu za duši svou?

http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Mt16.php
06. 05. 2014 | 12:47

6574 324 12 napsal(a):

Vyborny clanek. Yosi
06. 05. 2014 | 12:49

Antroid napsal(a):

Pepa Řepa

nejde o totéž, což vy víte a přesto to sedě na větvi s pilou v ruce popíráte.

Jedna věc je obsazovat zkorumpované úřady vlastní země, po vašem "dělat majdan" (ani já, ani vy NEVÍME, s jak velikou podporou západu, což já na rozdíl od vás nahlas připouštím), věc zcela jiné úrovně je vést teroristickou válku proti zemi sousední, organizovat kampaně na webových serverech (to také dělají "majdanisté"?). pche...

Tipněte si, kde se objeví antimajdan příště? Moldavie? Estonsko? Zase odříznete další větev pod prdelí a odhalíte další spiknutí Bruselu a Washingtonu.

Spolu se zdejšími přáteli od Falmera byste konečně měli spravedlivě odsoudit 1989 jako západnem organizovaný majdan ve střední evropě. Byl byste podobně blízko pravdě, jako jste na UA.

Hloupost je věčná a tak se historie opakuje. Na mysl se dere úryvek z reklamních kampaní či jejich karikatur neblahé paměti:
"do práce i do školy v podprsence z trioly". To by mohlo být vaše dílko, ne?
A.
06. 05. 2014 | 12:54

Abuelo napsal(a):

To jsem zvědav jestli toto ta prolhaná pravdoláska, "která ctí svobodu slova" také smaže, jako mi smazala už dva diskusní příspěvky.

Apel občanských iniciativ k situaci na Ukrajině
Sledujeme, jak naše media svojí veřejnoprávní moc uplatňují k vyvolání nenávisti k Rusku a Rusům a jak podávají pouze jednostranný obraz současné krize. V tichosti se zapomíná na Majdan i na okolnost, kdo stál v pozadí a přiléval olej do ohně. Media trpí prohlubující se amnézií. Kdo jezdil ze světa a z České republiky do Kyjeva, kdo vystupoval na Majdanu? Media se neptají, kdo povraždil víc jak stovku lidí na Majdanu. Pravda je nezajímá. Okrajově připouštějí existenci ukrajinských nacistů a fašistů v ukrajinském hnutí Pravý sektor, Strany svobody a hnutí Naše věc, ale jinak se tváří, že je tato vláda zcela legitimní a že žádné riziko nepředstavuje.

Nastupuje velmi nebezpečná mediální manipulace. Vraždy jsou vydávány za tragickou událost. Tragickou událostí je povodeň, lavina nebo zemětřesení. Zastřelení člověka ostřelovačem je vražda. Zapálení budovy, kam se zabarikádovaly desítky lidí, není tragickou událostí, je to zvěrstvo. To používali, a jak je vidět, i nadále používají nacisté. Za hozenou dlažební kostkou, zápalnou láhví, kterou byl zapálen, zraněn člověk, (v případě smrti se jedná o vraždu), stojí jednotlivec či skupina osob. Za mediální zprávou, článkem, který ve svém důsledku může vyvolat nenávist vedoucí k vraždě, stojí redaktor, moderátor, nebo autor článku – a v neposlední řadě vydavatel novin či majitel televizní či rozhlasové stanice.
Většina občanské společnosti za svou činnost nese odpovědnost a současně riziko trestněprávního postihu. Media, zejména veřejnoprávní Česká televize, její pracovníci, jsou za svou práci odpovědní. Nikdo nemůže donutit moderátora, aby prováděl mediální manipulaci, zkresloval, zamlčoval fakta, nebo se rovnou pasoval do role soudce a popravčího. Stejně jako lékař či policista, v případě svého selhání mohou čelit trestně právnímu postihu i moderátoři a redaktoři.

Lidská práva jsou nedělitelná a platí pro všechny stejně. V případě, že media porušují Listinu základních práv a svobod a z toho odvozené právo o informování, (a není tím myšlena manipulace a šíření nenávisti), stávají se nástrojem, který fašismus a nacismus využije ve svůj prospěch. Fašismus a nacismus by měly zůstat odsouditelnými a postižitelnými. Charta OSN, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě byla znehodnocena současnými politiky i medii. Prováděnou mediální manipulací jsou znehodnocována lidská práva.

Válku nelze rozpoutat a ospravedlnit její vyvolání bez medií.

Vyzýváme media, aby upustila od mediální manipulace, aby nešířila nenávist a nevnucovala lidem přesvědčení, že válka, vraždění lidí je cosi normálního a běžného v lidském životě. A aby se aspoň pokusila o vyvážené zpravodajství, s přihlédnutím ke konfliktům v Iráku, Sýrii, v Egyptě, v Kongu aj. .
Nechceme militarizaci našeho života.

Politici a media, poženeme vás k zodpovědnosti.

Za občanské iniciativy:

Iniciativa Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Hnutí za přímou demokracii
Marek, Řezenka

Nezávislá media, o.s.
Lenka Procházková, spisovatelka

Přátelé Srbů na Kosovu, o.s
Václav Dvořák, dokumentarista
06. 05. 2014 | 12:55

antipolitik napsal(a):

Honzo-to co předvádí Diágo je tkz. "české sebemrskačství", který tady zaved Havel a které se do nás snaží natlouct jeho pohrobci. Abychom byli více poddajní. Bušili a buší do nás tkz. naše hrozné viny vůči Němcům-vesměs nafouklé a k tomu patří samozřejmě vždy tak trochu bagatelizování a snaha o vyvinění Němců.
Tím nechci říct, že mám něco proti Němcům, ale ani proti Rusům, proti nikomu. Neumím jako třeba resl na povel nenávidět To, že si už Češi i po 25 letým vymýváním hlav nenechají jen tak něco nabulíkovat, je úžasné a snad je to i navracení naší státní národní hrdosti do našich hlav. Byl bych rád hrdým občanem svého státu, ale zatím není důvod, a s Diágy a jemu podobnými týpky k tomu důvod nikdy nebude.
06. 05. 2014 | 12:55

resl napsal(a):

Honzo,
vůbec netušíte, jak taková svoboda slova v Rusku vypadá, netušíte co to je zbídačelý národ komunismem sto let. chcete je v tom nechat dalších sto let, jen proto, abyste se mohl vyvyšovat nad chudáky ? to je vaše láska k Rusku ? jste novodobý komouš, pravděpodobně po rodičích a vaše matka strana z vás udělala mladého troubu bez vlastního názoru. nechcete vidět ani slyšet, tak aspoň čtěte o minulosti komoušů všude, nejen v SSSR.
06. 05. 2014 | 13:04

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom: Přes Jižní Čechy šla demarkační linie, která zhruba odpovídala hranici mezi ČR a Sudetami po jejich záboru. Např. Český Krumlov byl pod americkou správou cca po Rájov, Zlatou Korunu a Plešovice. Ve Křemži již bylo ruské velitelství. Takže ano, smí se říkat, že část Jižních Čech osvobodili Američané, ale ne celé.
06. 05. 2014 | 13:05

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Uf, tak to jsem se uklidnil, že alespoň ještě letos půjde vzpomenout na naše osvoboditele.
06. 05. 2014 | 13:15

jozka napsal(a):

ZB:

On taky nikdo netvrdi, ze by to neslo, tak to laskave ostatnim nepodsouvejte.

Mimochodem, porad si stojite za tim, ze se na Majdanu nedelo nic jineho nez na protivladnich demonstracich u nas?
06. 05. 2014 | 13:21

patriot napsal(a):

Zdeněk Brom:

Jistěže můžete! Ostatně v TV jsem zatím nic jiného ani neslyšel! Jedna komentátorka dokonce hovořila o „osvobození Československa americkou armádou“.

Je správné připomínat podíl spojenců, avšak objektivně. Amíci obsadili cca 4% území bývalého Československa a ve válce jich padlo 60x méně než Rusů.

http://klimas.blog.cz/1005/pravda-o-osvobozeni-cr
06. 05. 2014 | 13:22

Joe Ratata napsal(a):

My, jako malý národ, pokud chceme v té naší kotlince přežít, MUSÍME mít dobré vztahy s Ruskem. CO dobré, vynikající vztahy, ale na principu - já pán, ty pán ! To ale může být u našich elit problém. Nesmí se nechat ani zastrašit ani koupit.
Pokud totiž o nás budou mít zájem Rusové, neslupnou nás Němci jako malinu.
Všimněte si, co se stalo za poslední čtvrtstoletí. Němci neodolali tisícileté touze "drang nach Östen" a ekonomicky to tu ovládli. Dnes jsme jen částečně svéprávná, málo významná spolková země, s mizerně placenou pracovní silou, neschopná bez Německa ekonomického přežití.
Když se bude Rus zajímat o nás, zvýší to naši cenu i u našich páníčků, kteří přece jen už dostali trochu rozum a nedupou nám tady v naleštěných holinkách.
06. 05. 2014 | 13:22

Filuta napsal(a):

Reslíku

Vy jste ale na omylu.
Teoreticky bych si přece měl se soudružkou baronkou Asthonovou, starou marxistickou větví, jako" bolševík" rozumět.
A soudruh Barroso se soudruhy z ostbloku by se k nám mohli radostně přidat .
Jenže já bych si o vyschlou soudružku baronku neopřel ani kolo.
Mně se líbí nade všecko lepé slovanské děvy.

Vy jste takový zdejší myslitel - mužik, bolševici a Putin.
S tím si vystačíte ještě dalších deset let.
06. 05. 2014 | 13:26

Filuta napsal(a):

Joe

Ale fuj - Němec je přece pšítel a Rus nepšítel.
Ještě jste to za těch 24 let nepochopil?
Hitler je zapomenut, ať žije Merkelová.
Ale Stalin je věčně živý a furt s ním budou Putina mlátit po hubě takoví ti "disidenti a antibolševici" jako Resl, co se shlídli v komouších z Brusele.
Jsou natolik omezení ve svém přesvědčení, že komouš z Brusele je nějaká extra skvělá odrůda původního proletářského bolševika, až ztrácí soudnost.
Stávají se inkoherentními , rozháranými bytostmi, které blouzní o nebezpečí bolševismu a přitom ty nejhorší bolševiky vydatně podporují.
06. 05. 2014 | 13:31

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

patriot
Víte, pan Brom by zřejmě - pokud by vlajku na Reichshtagu instaloval arménský Žid z Kyjeva, rád tvrdil, že Berlín osvobodili arménští Židé, Kyjevané. :-)
Pana Broma mnohdy nezajímá kontext, zajímají ho však velmi epizodní a symbolizované události - ty často nazývá historií. Což by bylo žertovné - kdyby nebyl učitelem.
Ale moná neučí dějepis, je třeba zdatný matematik, nikdo nemůže zvládat vše.

Role USA v WW2 byla jistě dost podstatná, ale i Američané sami přiznávají, že hlavní tíhu nesl SSSR.
Prefabrikace historie je ale známa už dávno, není to tak dávno, co se zde takovémuto dílu dařilo ve velkém - právě že zejména na nižších stupních tkzv. vzdělávací soustavy.
Zejména starší kantoři musí mít vhlavě pěkný maglajz, museli obrátit mnohdy o 180 stupňů. No a starší kantorky....nechtěl bych aby se mí potomci dostali takovým do spárů , ty to musejí mít v hlavě pomotané tak, že by je měli studovat psychiatři.
Je to ale tragédie, ne komedie, ti lidé jsou oběťmi, ne strůjci, těmi jsou až nevědomky..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pane Brome - a osvobodiili Vás, respektive JIžní Čechy.... černoši nebo běloši ?
Že by indiáni ?
A Němci...byli mezi nimi i Němci ? Nebo Irové ?
Katolíci, předpokládám.

No, hlavně nevyvěšujte vlajky s hakenkrojcem, tu sovětskou taky ne -. mohli by vám vybít fenster, nějací lotři. Ty americké jsou celkem správnou volbou, logickou, je to mj. i "in"..
Na zlé jazyky nedejte, nikoho se nebojte, na množství nehleďte..

Hezký den, hvězdičky nahoru nalevo, pruhy napravo, stejně tak i při vertikální pozici /musíte tak mít dvě vlajky, popř oboustranný tisk/, upozorněte na to své kolegy a kolegyně..
06. 05. 2014 | 13:46

Kelt napsal(a):

Tak jsem to dočetl až sem-naštěstí po velmi lehkém obědu-těstoviny se sýrovou omáčkou a sklenkou červeného.
Být to něco těžšího,takový např.vepřový vrabec s bramborovým knedlíkem/z brambor,ne z prášku-tam naše domácnost ještě neupadla/a se zelím,tak je dost pravděpodobné, po přečtení toho hnusu,co napsal Diágo Urban,že by to šlo zpět.
Ale nepřekvapil,jenom přidal.
Pak je zde několik jedinců,jak někdo podotkl výše-potomků "sudeťáků"kteří se již veřejně delší čas hlásí k odkazu K.Henleina-mám na mysli resla a S.Š..Také oni nepřekvapili.
Zůstává menší sestava bych tak řekl mezi třiceti a a pětatřiceti,kteří věří tomu,j co se týče událostí na UK, předváděla ČT 24/Pazderka,Karas/a většina tištěných médií,zejména Bakalovských.
Těch mně je trochu líto,neb podléhají naprosto primitivní propagandě-Jaceňuk,Jaroš atd.tvůrci demokracie na UK,Putin,agent imperialismu.
Měl bych na ně jednoduchou otázku.
Jaký byl a je cíl toho vládního převratu na UK a byl naplněn?
06. 05. 2014 | 13:48

gabriela napsal(a):

opravuji a doplňuji ...
Ilumináti se při svých čistkách vždy soustřeďovali a nadále soustřeďují na původní, starobylé a silné národy VĚŘÍCÍ v jednoho Boha, či Alláha (jiný název téhož neuchopitelného a věčného mystéria).
https://www.youtube.com/watch?v=-xrenlQj6no
Především se soustřeďovali na KŘESŤANSKÉ národy a na původní sefardské židy, kteří byli v režii ateistických a satanistických iluminátů, především chazarů, cíleně a hromadně po desítkách miliónů vyvražďováni, posíláni do vyhnanství, na gulagy, či do koncentráků, jako úhlavní nepřátelé. Zbytečně moc inteligentní a duchovně vyzrálé bytosti pro svůj plán nikdy nepotřebovali.
Pro jejich plán absolutní totality jednoho jediného globálního koncentráku pod vedením jedné jediné světové vlády se inteligence jaksi nikdy nehodila, nehodí a nikdy hodit nebude. Pokud by jí bylo příliš mnoho, mohla by jim celou tu babylónskou věž ošklivě nabourat, nebo rovnou zbourat..."
https://www.youtube.com/watch?v=M_2dgaIksCU&list=PL386C46622F73F498
http://vimeo.com/8052890
06. 05. 2014 | 13:50

Radek napsal(a):

Význam slova filuta(Wiki).
1. Člověk chytrý,vychytralý nebo potměšilý.
2. Jeden ze Šmoulů.
Kdyby se nejednalo v diskuzi o vážnou věc,tak bych klidně věřil,že zdejší filuta je ten Šmoula.Ale tady se spíš jedná o toho potměšilého.On prostě (pokud má IQ aspoň 90),ví o čem je řeč až moc dobře.A vesele nas....rá diskutující,kteří mu letí na špek.A nebo nemá těch 90 ?
06. 05. 2014 | 13:51

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Sudetak napsal(a):
......; K.V; William Cody; Martin1; Michal Macek; olga; Vaclav; zemedelec; pamětník; Mac; slavjanofil; gabriela; Filuta; patriot; e.m.; Bakalův nezvaný host; Abuelo; Joe Ratata a vám podobná rusomilská, bolševická sebranko....
06. 05. 2014 | 13:48
---------------
§ 355
Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) nejméně se dvěma osobami, nebo

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
06. 05. 2014 | 13:52

resl napsal(a):

dobře filuto, jak vám ublížil kavárenský komouš ze západu a jak ne vám, ale národu ublížil komouš ze sssr ? čekám filutíku, čekám
06. 05. 2014 | 13:57

vico napsal(a):

Antroid : řekl bych, že jste klepl hřebíček přesně na hlavičku.

Kromě fanatiků typu Filuty, který tu v zelené bundokošili vz.64 mlátí do klávesnice od rána do večera a když jde na něho o půl třetí ráno spánek, pouští si na stěnu diapozitivy polonahého Putina na koni, aby se probral, tu jsou jiní, kterým je ještě stydno oslavovat Putinovské Rusko jako etalon nové spravedlivější společnosti. A tak nivelizují ve stylu jeden je za osmnáct a druhý za dvacet bez dvou.

Taková baronka Catherine Ashtonová, která byla napojena na komunistickou stranu a protestovala proti lodím, které Margarit Thatcherová vyslala na Falklandy, neboť lodě měly na palubě i atomové zbraně. Komunista Putin jako komunistka Ashtonová a ta s tím kobylím ksichtem je beztak ještě horší.

Pragováci ve své umanutosti ani nevědí, jak si takovou argumentací sami sobě strkají stará cizí studená hovna do vlastních trenek.

Jednak tím připomínají fakt, že ve svobodné společnosti i v době válečného tažení, mohla Ashtonová kritizovat premiérku své země. Ta stejná rebelka v té stejné zemi mohla být později povýšena na baronku a stát se doživotní členkou sněmovny lordů.

Pragováci v bundokošilích i zde mohou od večera do rána svobodně mlátit do klávesnice a svobodně se rozčilovat, že tu zatím může svobodně blogovat Urban/kterého jinak opravdu rád nemám/.

Jó, svoboda je krásná věc i v uniformě vz. 64.
06. 05. 2014 | 14:04

antisoudruh napsal(a):

Kelt napsal(a):

Nehrajte si tu na něco, co nejste. Nikdo bez kačeního žaludku by nebyl schopen takové hovadiny, jakými nás tu častujete Vy.

Měl bych odpověď na Vaši jednoduchou (a docela hloupou) otázku.
Svrhnout kriminálníka Yanukoviče!
Pro Vaše zdejší komentáře je ale příznačné, že si neumíte ani na ty nejjednodušší otázky odpovědět. Proto speciálně pro Vás - ano, cíl byl splněn.
06. 05. 2014 | 14:05

neo napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit jde, i když komunisti a socialisti stále budou tvrdit opak:

kde je to hanobení?
Není pro bolševiky spíš pocta než hanobení býti nazýván bolševikem?

jen se ptám, nejsem právník.
mimochodem, ty sám jsi zde již pourážel tolik lidí, že by ses ani nedopočítal. To jen tak na okraj, kvůli sebereflexi.
06. 05. 2014 | 14:07

Radek napsal(a):

17,5....
Netlachej o paragrafech a podej na Sudeťáka trestní oznámení,nejlépe přes ruskou ambasádu,tu kterou jim daroval jejich agent Beneš.
06. 05. 2014 | 14:09

Gustáv Kočí napsal(a):

A proč neoslavujete osvobození Československa Rudou armádou?

Kde o tom má ČT točit reportáže?

Že by to bylo tím, že ještě pořád máte těch průvodů s mávátky plné zuby, zatímco plzeňští si prostě užívají, co jim bylo desítky let upíráno?
06. 05. 2014 | 14:13

resl napsal(a):

jsem na chatě sám a jdu si dělat voběd z lanšmítu, to bude pochoutka z dob minulých, tak vidíte filuto, že jsem úplně nezanevřel na vaše výdobytky, jen čekám na vaše pitomosti, abych je strávil, než se mi udělá blbě. tak do toho bolševiku a nelhat.
06. 05. 2014 | 14:15

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):

mb:
Abyste si neprsknul, že. Jako obvykle uboze, bez argumentu.
05. 05. 2014 | 23:03

omlouvám se pamětníku, že nezapadám do vaší představy ...

když napíšu, že se mi blog líbí, myslím tím, že se mi blog líbí ... neprskám ( jako vy ?)

ale když budete chtít ... tak vám pár argumentů napíšu ...

zatím se mějte hezky ...
06. 05. 2014 | 14:17

Přidat komentář napsal(a):

vico
uniformě vz.63.
06. 05. 2014 | 14:21

Abuelo napsal(a):

Několik faktů o Putinovi, které Vám Jan Urban "zapomněl" napsat:

Putin za 12 let své vlády zvýšil rozpočet Ruska 12krát, rozpočet na armádu 30krát, hrubý domácí produkt 12krát. Rusko se probojovalo z 36. místa ve světě v žebříčku HDP na 6. místo. Zlaté státní rezervy zvětšil 48krát.

Navrátil pod Ruskou jurisdikci 256 zdrojů nerostných surovin (zůstalo vrátit ještě 3).
Zrušil "liberální" jednostranné smlouvy o rozdělení produkce. Znárodnil 65% ropného a 95% plynového průmyslu a mnohé jiné odvětví. Vyzvedl průmysl a zemědělství (Rusko 5. rok za sebou je na 2 - 3 místě ve světě v exportu obilovin, dokonce předběhlo i USA, které jsou dnes na 4 místě).
Zvýšil průměrně platy v rozpočtové sféře 18,5krát. Průměrně důchody se zvýšily 14 krát.
Snížil vymírání obyvatelstva Ruska z 1,5 milionů lidí ročně v 1999 roce na 21 tisíc v roce 2011, což v absolutních číslech znamená 71 , 5násobné snížení úmrtnosti.
Kromě toho Putin zrušil tzv.. "Chasavjurtovskú smlouvu" (Smlouva o vzájemných vztazích mezi RF a Čečenskou republikou) a tím přispěl k ukončení tzv. 1 čečenské války, zároveň zachoval územní celistvost Ruska a v podstatě ukončil válku v Čečensku.
"Postavil do latě" nevládní organizace a "5 kolonu" a zakázal poslancům vlastnit bankovní účty v zahraničí.
Svým postojem ubránil Sýrii.
Protože dnes je trend pomlouvat Putina co se do něj vejde, napadlo mě se podívat, co v Rusku za jeho vlády zrušili či zakázali. Je to moc zajímavé.
Zakázali agenturám práce zaměstnávat. Mohou jen práci zprostředkovávat.
Zakázali vrcholným představitelům státu a funkcionářům (včetně soudců, úředníků...) vlastnit účty v cizině a cenné papíry v cizině.
Vypakovali ze země všechny "neziskovky", napojené na cizí zdroje (třeba Sorose).
Zakázali mise OBSE. Posvítili si na cizí "lidskoprávní" organizace.
Zakázali geneticky upravené potraviny.
Zakázali všechny herny v celém Rusku a hazard (tím v Rusku zavřeli kohouty gruzínské mafii).
Zakázali oligarchům vměšovat se do politiky.
Zakázali adopci ruských dětí americkým párům (po zkušenostech).
Zakázali vyvražďování tuleních mláďat a nato i obchod s tuleními kožešinami.
Mají snahu zestátnit základní státní zdroje. Tlačí soukromé ropné producenty k prodeji svých podílů státu. (S tím souvisí i onen zákaz oligarchů vměšovat se do politiky. Omezují jejich moc.)
Na rozdíl od ostatních zemí Rusko vždy ihned reaguje na ohrožení Rusů. Zakázali například dovoz radioaktivních aut z Japonska. Dočasně zakázali dovoz mléčných produktů z Litvy, tvrdého alkoholu z Česka, drůbeže z Česka (byl tu mor), masa z EU a USA, zeleninu a brambory z EU... Vždy šlo o nějakou nemoc nebo hrozící otravu.
V roce 2010 naopak dočasně zastavili ruský vývoz pšenice kvůli suchu, aby zajistili soběstačnost Ruska.
Momentálně vyvíjejí spolu s Čínou internet, nezávislý na USA.
Putin chce udělat z rublu nezávislou měnu na západních spekulantech a bankéřích a podloženou zlatem.
Jestli se někomu zdá, že něco z toho je špatně, tak mně se zase zdá, že špatně to děláme tady.
06. 05. 2014 | 14:21

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Radek
Soudruhu Radku, tykejte si prosím svým rodičům, vašim soudruhům z partaje či vašim kamarádům z pískoviště.

P.S.. Nejde o udání, jde jen o upozornění -. že to dotyčný nemá v pořádku ve své palici, řve tady cosi o komouších a přitom dělá totéž, co oni - označuje lidi en bloc za "bolševickou sebranku" , jen na základě jejich několika komentářů. A že tak není rozhodně demokratem , navíc zřejmě porušuje zákony demokeratického právního státu /jistě věříte, že ČR je takovým státem, že ?/.

Nevím, kde taková ambasáda je, vy jste tam asi častým hostem, zkuste to tedy udělat raději vy, soudruh Radek. Jistě máte s udáváním mnohé zkušenosti - já nevím jak se to dělá, vy jste profik..

Hezký den.
06. 05. 2014 | 14:23

Antroid napsal(a):

Abuelo

Mně je naprosto lhostejné, co dělá Putin v Rusku, mě zajímá, co jak jedná Rusko v zahraničí a zejména ve vztahu k ČR, chápete?

Je tu kolem nějaký "vlastenec", který by typům jako Abuelo vysvětlil rozdíl mezi ruskými a českými zájmy? Buď nechápe, nebo tu tapetuje propagandu za prachy. Nepamatuje na to kodex?
06. 05. 2014 | 14:27

Kelt napsal(a):

antisoudruh,
velice,převelice děkuji za tak inteligentní odpověď na tak hloupou otázku-inteligent se nezapře,i kdyby chtěl.
Yanukovič-myslíte asi Janukoviče,že?Byl svržen,cíl je naplněn.
Po celé Ukrajině zavládlo veselí,na veřejných prostranctvích se scházejí desetitisíce nadšených občanů,kteří zasílají zdravice Jaceňukovi a Jarošovi,jak dovedli Ukrajinu k demokracii a prosperitě.
To,že Ukrajina je de facto v občanské válce a fašistická junta poslala armádu střílet civilisty a
ultranacionalisté upalují ty,kteří nesdílejí jejich vidění světa je jenom nepřátelská propaganda,že?
Ale jak je vidno,Vy jste spokojen,blahopřeji ke svržení kriminálníka Yanukoviče.
06. 05. 2014 | 14:27

Radek napsal(a):

17,5...
Už jsem pochopil,kdo vy jste.Vaše Husákovská(dnes Babišovská)čeština vypovídá mnohé.Nejedete podle pravidel pánko Biľaka ??
06. 05. 2014 | 14:28

Honza napsal(a):

resl

moje domněnka se resle potvrzuje, zřejmě trpíte těžkou paranoiou! Nejsem a nebyl jsem nikdy komunistou, ale to jsem již zdůrazňoval předtím. Vy jste, ale opět neopomněl něco v tom smyslu plácnout, aspoň jste se otřel o mé rodiče. Ale i zde se jako vždy mýlíte! Kromě toho tato narážka byla od Vás ubohá a zbytečná. Úplně mladý také nejsem, nebo myslíte, že jo s čtyřicítkou na krku? No a konečně nechápu co měla znamenat ta Vaše zmínka o těch obyčejných Rusech? To bylo přeci úplně mimo mísu, ne? Prostě reslíku, když docházejí argumenty tak už jste, ale úplný mimoň, ale zase docela zábavný, to mě skutečně pobavilo. Ani se nebudu zlobit, že se navážíte do mých rodičů. No a nakonec, už jsem to zde také několikrát říkal: resle používat makovici, nemáte jí na hlavě jen kvůli tomu, aby Vám tam nepršelo! Jinak potom jen papouškujete nesmysly Urbanů a Vašich neohenleinovských soukmenovců!
06. 05. 2014 | 14:31

Bestia triumphans napsal(a):

Malý detail ohledně osvobození Prahy:
Kdyby Sověti připustili, aby do Prahy vtáhli jako první Američané, nemuselo v Praze zemřít tolik lidí.
06. 05. 2014 | 14:32

Abuelo napsal(a):

Několik faktů o Putinovi, které Vám Jan Urban "zapomněl" napsat:

Putin za 12 let své vlády zvýšil rozpočet Ruska 12krát, rozpočet na armádu 30krát, hrubý domácí produkt 12krát. Rusko se probojovalo z 36. místa ve světě v žebříčku HDP na 6. místo. Zlaté státní rezervy zvětšil 48krát.

Navrátil pod Ruskou jurisdikci 256 zdrojů nerostných surovin (zůstalo vrátit ještě 3).
Zrušil "liberální" jednostranné smlouvy o rozdělení produkce. Znárodnil 65% ropného a 95% plynového průmyslu a mnohé jiné odvětví. Vyzvedl průmysl a zemědělství (Rusko 5. rok za sebou je na 2 - 3 místě ve světě v exportu obilovin, dokonce předběhlo i USA, které jsou dnes na 4 místě).
Zvýšil průměrně platy v rozpočtové sféře 18,5krát. Průměrně důchody se zvýšily 14 krát.
Snížil vymírání obyvatelstva Ruska z 1,5 milionů lidí ročně v 1999 roce na 21 tisíc v roce 2011, což v absolutních číslech znamená 71 , 5násobné snížení úmrtnosti.
Kromě toho Putin zrušil tzv.. "Chasavjurtovskú smlouvu" (Smlouva o vzájemných vztazích mezi RF a Čečenskou republikou) a tím přispěl k ukončení tzv. 1 čečenské války, zároveň zachoval územní celistvost Ruska a v podstatě ukončil válku v Čečensku.
"Postavil do latě" nevládní organizace a "5 kolonu" a zakázal poslancům vlastnit bankovní účty v zahraničí.
Svým postojem ubránil Sýrii.
Protože dnes je trend pomlouvat Putina co se do něj vejde, napadlo mě se podívat, co v Rusku za jeho vlády zrušili či zakázali. Je to moc zajímavé.
Zakázali agenturám práce zaměstnávat. Mohou jen práci zprostředkovávat.
Zakázali vrcholným představitelům státu a funkcionářům (včetně soudců, úředníků...) vlastnit účty v cizině a cenné papíry v cizině.
Vypakovali ze země všechny "neziskovky", napojené na cizí zdroje (třeba Sorose).
Zakázali mise OBSE. Posvítili si na cizí "lidskoprávní" organizace.
Zakázali geneticky upravené potraviny.
Zakázali všechny herny v celém Rusku a hazard (tím v Rusku zavřeli kohouty gruzínské mafii).
Zakázali oligarchům vměšovat se do politiky.
Zakázali adopci ruských dětí americkým párům (po zkušenostech).
Zakázali vyvražďování tuleních mláďat a nato i obchod s tuleními kožešinami.
Mají snahu zestátnit základní státní zdroje. Tlačí soukromé ropné producenty k prodeji svých podílů státu. (S tím souvisí i onen zákaz oligarchů vměšovat se do politiky. Omezují jejich moc.)
Na rozdíl od ostatních zemí Rusko vždy ihned reaguje na ohrožení Rusů. Zakázali například dovoz radioaktivních aut z Japonska. Dočasně zakázali dovoz mléčných produktů z Litvy, tvrdého alkoholu z Česka, drůbeže z Česka (byl tu mor), masa z EU a USA, zeleninu a brambory z EU... Vždy šlo o nějakou nemoc nebo hrozící otravu.
V roce 2010 naopak dočasně zastavili ruský vývoz pšenice kvůli suchu, aby zajistili soběstačnost Ruska.
Momentálně vyvíjejí spolu s Čínou internet, nezávislý na USA.
Putin chce udělat z rublu nezávislou měnu na západních spekulantech a bankéřích a podloženou zlatem.
Jestli se někomu zdá, že něco z toho je špatně, tak mně se zase zdá, že špatně to děláme tady.
06. 05. 2014 | 14:33

resl napsal(a):

rudá armáda neoslavuje, nemá to kdo zorganizovat, a bolševik má černé svědomí z r. 68. lidi by se jich štítili a komouši se nechtějí projevit. Američani se nemají za co stydět, ví, že je Ćech má raději. tak to ve světě chodí. ne ovšem ve vašem, rudém. ožralý ruský voják z Putinova tábora umí jen zabíjet vostrýma a to se tady zatím nesmí.
06. 05. 2014 | 14:33

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Radek
"Kdo vy jste ?"
Taky zajímavý češtin /slovosled/ . Takový trochu germánský, ne ? Ale možná i tak trochu ruský.

Chápejte se čeho a koho chcete, je mi to lhostejné. Třeba se chopte něčeho užitečného a něco ze sebe udělejte - něco , co je k světu.
Zkuste ale také občas zvládat své obsese některými nicky, mohl byste totiž časem skončit nejen coby udavač, ale i coby svéprávný občan.

Hezký den a howgh, najděte si jinou oběť své posedlosti. Mě nudíte.
06. 05. 2014 | 14:34

Antroid napsal(a):

Abuelo

Vidím, že máte rád pohádky, nuže poslyšte jednu před usnutím:

… Již roku 1724 předstihlo Rusko ve výrobě železa nejen Francii, Německo a Ameriku, nýbrž i Anglii, která měla do té doby největší báňský a hutní průmysl … Mohutný proud železa z ruských vysokých pecí kryl spotřebu nejen Ruska, jeho armády, loďstva a hospodářství. Rusko se stalo také hlavním dodavatelem železa na světovém trhu. Byla dávána přednost ruskému, uralskému železu před každým jiným železem. Uralské železo se značkou Starý sobol nemělo konkurence. Cizí průmyslníci, kteří nemohli soutěžit s ruskými hutníky, často padělali uralskou značku, aby zabezpečili odbyt svému železu…
06. 05. 2014 | 14:36

jozka napsal(a):

Legrace je, ze antisoudruha ani nenapadlo, ze by k tomu mohlo dojit prostrednictvim voleb (ktere uz byly vyhlaseny). Jako vzdy demokracie plnou hubu, ale jen kdyz se jim to hodi.

A propos... ty volby, myslite, ze nekdy budou nebo je tam Jacenuk na vecne casy?
06. 05. 2014 | 14:37

Bestia triumphans napsal(a):

Ruská propaganda infiltrovala čtenářské diskuse na britských webech

Čtenáři on-line verze britského deníku Guardian si stěžují, že už pod články na internetu není možné diskutovat tak, jako dřív. Moderátoři diskusí se domnívají, že na zpravodajský web pronikla ruská propaganda. Není to podle nich náhoda, ale organizovaná kampaň.

"Komentovat články už nemá význam, je to zbytečná snaha, která vede ty, jejichž hlavy ještě neovládá Kreml, jen k pocitu marnosti a frustrace," stojí v jednom z dopisů, které dostali správci diskusí na portálu Guardian.co.uk.

V souvislosti s krizí na Ukrajině totiž dramaticky narostl počet silně proruských komentářů, jejichž autoři tvrdě prosazují vlastní názory a slovně napadají ty, s nimiž nesouhlasí - včetně novinářů.

"V Rusku je to osvědčený fenomén," přizvukuje reportér Luke Harding, který působil jako moskevský korespondent, než ho v roce 2011 Rusko vyhostilo. Podle Hardinga, který momentálně monitoruje dění na Ukrajině, je zřejmé, že provokace a útoky v diskusích jsou organizované, a že jejich autoři mají manuál, jak postupovat. Jisté fráze totiž zaznívají stále znovu.

Toho si všímají nejen novináři, ale i čtenáři. "Stačí si náhodně vybrat článek o Ukrajině, náhodně vybrat úsek v diskusi pod ním a ocitnete se v moři neuvěřitelně agresivních a nepřátelských uživatelů, kteří publikují zaujatou, štvavou prokremelskou a protizápadní propagandu, která jako by byla psána podle určitého vzoru, tak moc se ty výroky opakují," napsal jeden čtenář redakci Guardianu.

...

Kolik stojí komentář

Už před dvěma lety zveřejnila ruská odnož skupiny Anonymous e-mailovou korespondenci mezi špičkami prokremelské mládežnické organizace Naši. Zakladatel hnutí Vasilij Jakemenko a jeho mluvčí Kristina Potupčiková v nich dávají instrukce novinářům a blogerům, jak útočit na Putinovy odpůrce a naopak vyzdvihovat prezidentovy kvality, napsal The Economist.

V emailech se objevila i odměna, kterou je možné za internetové příspěvky dostat. Pilný diskutér si mohl za dvě stě proputinovských komentářů pod šedesáti různými články vydělat 600 tisíc rublů (přes 330 tisíc korun). Adresáti zveřejněných emailů nicméně popřeli, že by kdy za své příspěvky dostávali od Jakemenka peníze.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/rusko-britanie-diskuse-internet-guardian-propaganda-pc6-/zahranicni.aspx?c=A140505_131751_zahranicni_vez
06. 05. 2014 | 14:39

jozka napsal(a):

Hm... 330000 kacek za dveste komentaru. I kdyz, Bestia by tomu mohla uverit :-)

Vsude je to samej ruskej spion, bacha!
06. 05. 2014 | 14:43

Antroid napsal(a):

Abuelo

Jiná pohádka vypráví o rádiu. Tento nosič pro "mediální mainstream" objevili, a to není překvapení, také v Rusku. Pohádka není, i když to tak působí, z protiproud.cz.

…Tajemník Ruské fyzickochemické společnosti zapsal dne 7. května 1895 do protokolu o poradě společnosti: A. S. Popov přednášel o Vztahu kovových prášků k elektrickým vlnám. Přednášející na základě toho, že kovové prášky jsou velmi citlivé i na velmi slabé elektrické vlny, sestrojil přístroj k zjišťování atmosférické elektřiny … Tento prostý protokol je zapsán navždy v historii rozvoje techniky. Není to nic jiného než křestní list jednoho z největších vynálezů lidského ducha – radia … Radio je výtvor Popovův a žádným padělatelům dějin, ani italskému ministru Merlinovi, ani markýzi Salarimu, ani americkým radiolhářům, kteří se ještě dnes snaží přiznat Popovovo prvenství podvodníku Marconimu, nepodaří se zamlčet historickou pravdu…
06. 05. 2014 | 14:44

Antroid napsal(a):

Bestia triumphans ... Kolik stojí komentář

Zajímavé, ale místní užiteční idioti (terminus technicus, pozn. pro editora) rádi pracují zdarma.
06. 05. 2014 | 14:48

Filuta napsal(a):

Vico

" Kromě fanatiků typu Filuty, který tu v zelené bundokošili vz.64 mlátí do klávesnice od rána do večera a když jde na něho o půl třetí ráno spánek, pouští si na stěnu diapozitivy polonahého Putina na koni, aby se probral, tu jsou jiní, kterým je ještě stydno oslavovat Putinovské Rusko jako etalon nové spravedlivější společnosti. A tak nivelizují ve stylu jeden je za osmnáct a druhý za dvacet bez dvou.

Taková baronka Catherine Ashtonová, která byla napojena na komunistickou stranu a protestovala proti lodím, které Margarit Thatcherová vyslala na Falklandy, neboť lodě měly na palubě i atomové zbraně. Komunista Putin jako komunistka Ashtonová a ta s tím kobylím ksichtem je beztak ještě horší."


Asi jste vůbec nic nepochopil.
Mnohokrát jsem napsal, že si Putina neidealizuju, ale z hlediska Ruska ho respektuju jako velmi schopného politika.
Ovšem zároveň odmítám žvásty Madlenek, že je Rusko Bangladéš nebo naopak démonizaci Ruska kecaly typu Urbana a Resla.
Rusko je standardní zemí, která má namířeno k demokracii, zatímco my míříme leda tak do eurořiti.

Pokud nechápete, že "bývalá" marxistka a "bývalý" maoista nejsou ty správné osoby k tomu, aby řídily údajně demokratickou EU, tak jste na tom intelektuálně podobně jako Resl.
Putin byl možná z konjunkturalismu v KGB, ale Asthonová a Barroso se k marxistům dali z přesvědčení a fanatismu. Režim sovětů podporovali úplně stejně jako ten Putin.
Takže vaše omlouvání jejich skutků se míjí účelem.
A takových je v čele Brusele mnoho.

To, že se snažíte udělat blbce z někoho, kdo odmítá polykat každodenní dávku emocí a lží z našich manipulativních prounijních a proamerických médií, vypovídá buď o vašem! charakteru nebo o vaší! inteligenci, soudruhu.
06. 05. 2014 | 14:49

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom

"Můžeme ještě v jižních Čechách mluvit o tom, že nás osvobodila armáda USA? Nebo už se to zase nesmí?"

Já bych dokonce řekl, že se to musí.
Nic jiného totiž v médiích není slyšet. Armáda USA, jak si vzpomínám, skutečně přišla, a "osvobozovala", tedy jednoduše čistila území od vojáků protivníka, aled v každé dosud proběhlé světové válce AŽ po té, co protivník vykrvácel rukou US spojenců či spoluválčících.
V případě 2. SV to byla Rudá armáda, ať se to komu líbí či ne, je to ale skutečnost, která zlomila německé Wehrmacht páteř, zbavila ji schopnosti strategické iniciativy, a teprve PAK si ji přebrala armáda US, aby si Němce mohla dorazit.
Je pravda, že za socíku se o podílu Spojenců moc nemluvilo, ale přesto se tak důsledně nevynechávali, jak to činí nynější režim. Pomíjení podílu Spojenců. respektive USA, bylo tehdy přece jen méně neoprávněné, vzhledem k velikosti území osvobozených USA, než je současné pomíjení podílu RA.
06. 05. 2014 | 15:00

Antroid napsal(a):

Vico

Asi to tak bude a EU je stejná nebo horší, než Rusko.
Vlastně chybí jen detaily - nějací ti probruselští aktivisté, probruselská domobrana a bruselská 40K armáda za hranicemi. Chybí i pamětní mince Barrossa pro hrdiny anexe České republiky a dalších nových členů, ale tu můžeme vyrazit dodatečně.

Bruselští kozáci v černém s biči v ruce nás zatím nerovnají do poslušného stáda čelem k bruselské vlajce, a zatím ani nemusíme pálit vlajku českou.

Ale jinak, jak sám vidíte, je to prakticky totéž.
06. 05. 2014 | 15:04

Joe Ratata napsal(a):

Antroid
Měl byste vědět, že vynálezcem televize je jistý Anten Kanálovič Tevizorov, který jako první přenášel obraz z místnosti do místnosti.
Rovněž rentgen objevil Katod Trubicovič Rentgenov, když se zachovaly záznamy hodnověrných svědků, kteří slyšeli, jak svojí ženě říká: "Ty ku.vo, já do tebe vidím!"

Bestia
330 tisíc děleno 200, to máme 1650 za jeden článek.
Safra, takovej Yosif musí být milionář, nebo Vy mistr světa ve skoku na špek.
06. 05. 2014 | 15:12

Rudi Koutek napsal(a):

pan autor napsal:
"pakt Molotov-Ribbentrop a následná další agrese vůči Polsku a krádež jeho území, násilné uchvácení jedné třetiny Finska, celého Pobaltí a Besarábie"


Pane Urbane , s tim Finskem nemate pravdu. Nasilne uchvaceni ne jedne tretiny, ale 11% uzemi Finska.
06. 05. 2014 | 15:13

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Cituji: "V případě 2. SV to byla Rudá armáda, ať se to komu líbí či ne, je to ale skutečnost, která zlomila německé Wehrmacht páteř, zbavila ji schopnosti strategické iniciativy, a teprve PAK si ji přebrala armáda US, aby si Němce mohla dorazit. "
Trochu zapomínáte na jednu věc. Rudá armáda vstoupila do II. WW jako spojenec nacionálně socialistického Německa, se kterým společně napadla Polsko v roce 1939. také zapomínáte na leteckou bitvu o Anglii, kterou Rudá armáda klidně sledovala.

Cituji: "Je pravda, že za socíku se o podílu Spojenců moc nemluvilo, ale přesto se tak důsledně nevynechávali, jak to činí nynější režim. Pomíjení podílu Spojenců. respektive USA, bylo tehdy přece jen méně neoprávněné, vzhledem k velikosti území osvobozených USA, než je současné pomíjení podílu RA."

Když jste před rokem 1989 položil květny u pomníku spojeneckým armád u Prachatic, skončil jste u výslechu na StB. Děje se něco někomu dnes, když vzpomíná na Rudou armádu?
06. 05. 2014 | 15:15

Joe Ratata napsal(a):

Zdeněk Brom
Jako vodňanský kapr jistě víte, že americké delegace jezdily klást věnce k pomníčku u křižovatky u Vitějovic a i když tam pak soudruzi postavili honosný pomník (mimochodem dnes pomalu chátrající), dál jezdili k tomu malinkému, neokázalému za silnicí. A my se jezdili dívat na americké delegace. Aspoň ze zdálky.
06. 05. 2014 | 15:20

Antroid napsal(a):

Reveil

Přečtěte si o jaltě a o historii vůbec, abyste tady neplácal blbosti o podílu zemí osvobozených RA vs US army a dalších. Jejich velikost byla předem stanovena dohodou, nikoli výsledkem bojů.

SSSR a RA by bez trvalé materiální podpory západu (konvoje do Murmanska atd) těžko obstála, každopádně šlo o společný boj.

A především: v ruské sféře až na výjimky nebyly "osvobozeny" (osvobodit je od slova "svoboda", kterou až na výjimky rusové nepřinesli), ale znovu okupovány.
06. 05. 2014 | 15:22

Zdeněk Brom napsal(a):

Joe Ratata:

Někteří místní i kytičku položili. No a pak se zpovídali příslušným orgánům.

Ano, to bylo jediné místo, kde alespoň připomenutí bylo. V učebnicích, v dalších městech ....nic, nic, nic.

Původní pomník byl obnoven. Stopařku ať si soudruzi vetknou někam.
06. 05. 2014 | 15:27

Matematik napsal(a):

Roztleskavac davu v plne polni:
"racionální rusofilství je od počátku obrození asi nejhlubší psychickou poruchou českého národního sebeuvědomění, která jej zraňuje, zrazuje a oslabuje až do dnešní doby. Je také hlavní příčinou české nesamozřejmosti a pocitu nezakotvenosti v západní Evropě."

Tak si muzete lide vybrat, bud zly Putin s namalovanym knirkem , ktery byl zvolen v demokratickych volbach nebo nastupci Stephana Bandery zvoleni Johnem Kerrym Nulandovou a Karlem mladym pankacem s fialovym cirem na barikadach majdanu.
A pokud se vam to nelibi, jste konspiracni teoretici a v Kabulu a Bagdadu laska a pravda zvitezila nad lzi a nenavisti sro...

Nechci byt rusofilem, ackoliv mam velmi rad Dostojevskeho a Tolsteho a Bulgakova (psal vlastne rusky). je to nebezpecne, tridni nenavist je tu a soudruh Urban to ma pod palcem.

Snad mi nekdo podradi. Predevsim ten, kdo rika ze zakladna ju es ej v Brdech neni treba , ten je agentem Putina (viz digitalni stopa v medialni narodni fronte volte mladeho pankace s fialovym cirem).
Tedy byla treba. Sam velky bojovnik Alexandr Vondra (nebojte jeho rodice jiste nebyli rusofilove) prohlasil:
"kdyz zde nebude zakladna USA bude to druha mnichovska zrada"

Je nebo neni to tedy druha mnichovska zrada?
PS : pamatujte brambory v bramborovem salate a demokraticke voby v demokracii nejsou vubec dulezite...
06. 05. 2014 | 15:29

Bestia triumphans napsal(a):

Malá technická.
Jak komentoval Antroid, zdejší prokremelská klaka sestává povícero z uzitecných i.....
Rublíků netřeba.
:-)
06. 05. 2014 | 15:34

Viola napsal(a):

Pane Stejskale,

vidím, že jsem nebyla sama, kdo žádal, aby se zde názory (nejsou to názory, ale hulvátství) pana Urbana neobjevovaly.
"nevidím žádný důvod, proč by zde jeho názor (stejně jako Váš) nemohl být předmětem diskuse."
Ten důvod je, že s hulváty se nediskutuje, to nevíte, po tak dlouhém působení na diskuzích? Už ten název " Bída českého rusofilství" je hanlivý. Proč by měl být někdo bídák, když se mu líbí Rusko? To je i bídákem ten, komu se líbí Němci.
A vůbec se to netýká starších lidí, protože historie rodin, které postihl hnědý německý mor druhé světové války, žije. Kdo je normální o válku nestojí. A názory pana Urbana jsou militantní, tak proto.
06. 05. 2014 | 15:38

Antroid napsal(a):

Zdeněk Brom, Reveil

Dnes je na Olšanech památník ruských/internacionálních okupantů z roku 1968-1989.
Hned vedle bych postavil památník německých okupantů z let 1939-1945. Samozřejmě menší, německá okupace byla kratší.
06. 05. 2014 | 15:39

TomášL napsal(a):

Zdeněk Brom

"Když jste před rokem 1989 položil květny u pomníku spojeneckým armád u Prachatic, skončil jste u výslechu na StB. Děje se něco někomu dnes, když vzpomíná na Rudou armádu?"

To ne, ale každým rokem na mě vykukují fotky pouze z Plzně. Takové hujerství v opačném gardu.
06. 05. 2014 | 15:40

Viola napsal(a):

Nebylo by nic lepšího, než prostě Urbana ignorovat a nechat tu diskutovat jen Bestie a jim podobné resly, aspoň by se vidělo - čí, kdo je.
06. 05. 2014 | 15:41

Antroid napsal(a):

Viola

Nejsme v Rusku! Tohle je Česko a zatím tu někomu nemůžete zavřít hubu jen proto, že vám a některým dalším poodhalí, co jste zač.
06. 05. 2014 | 15:42

Bestia triumphans napsal(a):

Viola napsal(a):
..."A názory pana Urbana jsou militantní, tak proto. "

?
Vy jste taky militantní, Violo.
Diskutéry byste zavírala do vězení a schvalujete kopání do ležících lidí, pamatujete?
:-)
P.S.
Co fašista Putler, jak se má, nevíte?
06. 05. 2014 | 15:44

Viola napsal(a):

Antroid

ale, ale i tu se dá zavírat huba, pan Stejskal ji dokázal zavřít takovému Golgovi.
06. 05. 2014 | 15:45

Viola napsal(a):

Bestio

vy jste tu někde ležel, nenapsal jste to špatně, snad lhal? A lži se musí vykopat.
06. 05. 2014 | 15:47

Antroid napsal(a):

TomášL napsal(a): To ne, ale každým rokem na mě vykukují fotky pouze z Plzně. Takové hujerství v opačném gardu.

Co vám brání vyvěsit fotky odjinud, vlastní lenost? Jesli znáte město, kde rádi vzpomínají na RA, můžete tam uspořádat každoroční slavnosti. To se totiž smí.
06. 05. 2014 | 15:59

TomášL napsal(a):

Antroid

Jenom upozorňuji, že když si otevři celostátní noviny, tak už x-roků za sebou jsou jenom fotky z Plzně...

Prostě takové hujerství v opačném gardu...
06. 05. 2014 | 16:11

JK napsal(a):

A co iracionální amerikanofilství nebo germanofilství? Bohužel tento národ není většinově schopen mít vlastní názor. Veškeré "ofilství" je špatné.
06. 05. 2014 | 16:12

vobo napsal(a):

Tomáš L. 15.40
.ˇkaždým rokem na mě vykukují jen americké fotky...., Hlavní oslavy osvobození budou až 8.5.Ani pan prezident ještě nebyl na ruské ambasádě.Co Vám brání založit ve svém městě,vesničce ,ruský military klub,vzít rubášku ,garmošku a uspořádat vlastní oslavy jako plzenáci.Parta nadšenců-viz zdejší diskusi -vám jistě pomůže.
06. 05. 2014 | 16:14

Gustáv Kočí napsal(a):

Závěry kremelské rady pro lidská práva ostře kontrastují s oficiálními výsledky, jež světu předložila Moskva.

Podle čísel, jež zpráva datovaná k 21. dubnu uvádí, hlasovala 16. března pro připojení k Rusku pouhá čtvrtina oprávněných krymských voličů. Přinejlepším. Rozdíl mezi těmito údaji a výsledky, jež prezentovala Moskva, je propastný.

http://www.lidovky.cz/moskva-o-krymskem-referendu-lhala-tvrdi-poradni-organ-kremlu-pte-/zpravy-svet.aspx?c=A140506_141431_ln_zahranici_msl
06. 05. 2014 | 16:17

gabriela napsal(a):

Zdeněk Brom

RA je kapitola sama pro sebe a zvláště její generalissimus Josif Vissarionovič Stalin. Evidentně nastrčená a vypatlaná figurka a loutka Kaganoviče a dalších chazarských iluminátů. Gruzínského generalissima Josifa to ovšem absolutně neospravedlňuje ze spolupachatelství zrůdných zločinů a genocidy Rusů, Ukrajinců, etc., etc...
Někteří historici zastávají názor, že za dobu svého neomezeného vládnutí přímo či nepřímo má na svědomí více občanů SSSR, než bylo zabito během druhé světové války.
Není ovšem spravedlivé démonizovat jenom Stalina. Démonizace historie. Část II. Skutečná tvář andělů a ďáblů historické vědy. (Berte s rezervou) ...
http://www.zvedavec.org/komentare/2010/10/3992-demonizace-historie-cast-ii.htm
http://www.zvedavec.org/komentare/2013/03/5428-byl-stalin-horsi-nebo-lepsi-nez-truman-a-roosevelt.htm

Hodně zajímavé je nechat hovořit západní autory. Myron C.Fagan mimo jiné píše:
"Nyní zbývá jediná otázka,a to dokázat, že komunistický režim byl řízen přímo z Ameriky Jacobem Schiffem a z londýna Rothschildem,hlavními vůdci tohoto velkého spiknutí. Přesně v linii se staletým plánem spiknutí iluminátů, který vypracoval Weishaupt a Albert Pike. Kousek dál..Nyní se vrátím zpět k uchvácení našeho peněžního systému Jacobem Schiffem a k zrádným činům , jež následovaly. Také odhalím Schiff-Rothschildovo řízení nejen Karla Marxe, ale také Lenina, Trockého a Stalina, kteří vytvořili revoluci v Rusku a založili komunistickou stranu.Tento elaborát je podrobný- mimo jiné obsahuje i popis setkání hlavních protagonistů ve Švýcarsku, v předvečer bolševického revoluce (puče) v Rusku.

Dále V knize Síly za Rooseveltem (Berlín 1941,str.170) profesor dr.vonLeers uvádí hlášení šéfa francouzské zpravodajské služby ve Washingtonu- pro francouzskou vládu.
V únoru 1916 jsme se dozvěděli,že v Rusku se připravuje revoluce. Bylo zjištěno,že této podvratné akce se zúčastnili následující osobnosti a firmy: Kuhn,Loeb and Co., židovský bankovní dům, řízený Židem Jacobem Schiffem, 'Zidem Felixem Warburgem,Židem Ottem Khanem a Židem Jarome H.Hanauerom, dále Guggenheimem a Marx Breitungem.

V Rusku pak vyšla kinha V.Uškujnika Kagan a jeho bek vydaná v zahraničí ještě v sovětských časech, kde je napsáno: Stalin byl tím Molochem, krytým kultem, jímž chazarští židé hubili svoje vlastní nepřátele pod maskou "obětí bůžkovi". Je to i pohodlné, i bezpečné, a odpoutává to pozornost nerozumných "humanistů" od temných činů kultitů.

Mimo těchto důkazů je třeba si uvědomit, že to byl Stalin, který v předvečer války vyvraždil generalitu a důstojnický sbor a nebral ohled na hlášení vojenské rozvědky v předvečer útoku Wehrmachtu. Toto jeho vlastizrádné jednání mělo katastrofální dopad na průběh bojů a obrovské ztráty živé síly i techniky, na začátku války. Co říci o takovém vojevůdci, který ignoroval i požadavek generálů na zabezpečení obranné linie a tak vystavil jisté smrti 3,5 milionů vojáků Rudé armády za pouhého půl roku bojů? Takový vojevůdce je ve skutečnosti největším nepřítelem."

http://www.zvedavec.org/showip/242512/4364/4/a/
06. 05. 2014 | 16:20

zdenekbrom napsal(a):

Antroid:

To není špatný nápad. Kolega kdysi navrhoval, aby po přejmenováni ulic a náměstí ve městech nebyly strháváný původní názvy, ale aby se vedle jen umístil další. Na některých místech by to bylo docela výžívné.
06. 05. 2014 | 16:23

zdenekbrom napsal(a):

Tomáš L.:

Také bych přívítal, kdyby města, která osvobodila RA, více dbala o tuto památku, včetně mediálního obrazu.
06. 05. 2014 | 16:33

zdenekbrom napsal(a):

gabriela:

RA vytvořil především Lev Trockij.
06. 05. 2014 | 16:37

Petr Novák napsal(a):

Skvělý článek, pane Urbane! Ostatně jako vždy. Děkuju.
06. 05. 2014 | 16:44

TomášL napsal(a):

zdenekbrom

Ono je to těžké. Kdyby města začala více dbát o tuto památku, včetně mediálního obrazu, tak přijde nějaký takový Urban, a v závěsu další nýmandi, a budou řvát o nějakém rusofilectví.

Řekněme si to narovinu, dnes je v kurzu USA, tedy se mává americkou vlaječkou a běda, kdyby byla ruská. Co by takoví lidi slyšeli od různých "reslů"?
06. 05. 2014 | 16:44

Jindra napsal(a):

"Co Vám brání založit ve svém městě,vesničce ,ruský military klub,vzít rubášku ,garmošku a uspořádat vlastní oslavy jako plzenáci."

Nám ve vesnici bráni trapnost toho, že bychom byli v hospodě pokládání z rektální alpinisty stejného ražení, jako když v oné plzeňské vesnici paní učitelka dětem ve škole vykládala, že ti američtí vojáci, co vykládali rodiče, že onu vesnici osvobodili, byli Rusové v amerických uniformách. Stejná tupost téhle komunistky čiší dnes z některých US-army military klubů. A velmi se podivuji nad tím, že tyhle hloupé souvislosrti sami Američané nekritizují.
06. 05. 2014 | 16:49

gabriela napsal(a):

zdenekbrom
OK ;-) Lev Trockij RA vytvořil, to je jasná zpráva.

Nicméně byl to Stalin, který vehementně usiloval o gloriolu velkého vojevůdce. Po nepříliš úspěšných pokusech za občanské a rusko-polské války a nešťastných zásazích do řízení operací v prvních fázích druhé světové války svou skutečnou válečnickou činnost radikálně omezil, ovšem vynahradil si to sbíráním hodností. Na maršála Sovětského svazu se sám povýšil v roce 1943 (a nechal se oslovovat jako maršál Josif Vissarionovič Stalin, maršál Stalin), po válce vytvořil hodnost generalissima, nejvyšší vojenskou hodnost v SSSR, kterou zastával pouze on sám (generalissimus Josif Vissarionovič Stalin, generalissimus Stalin).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josif_Vissarionovi%C4%8D_Stalin
06. 05. 2014 | 16:51

Joe Ratata napsal(a):

Gabriela
Mně přijdou docela logická vysvětlení vojenského historika Viktora Suvorova (Rezun) velkých ztrát RA v prvých dnech války, neboť prý Hitler předešel v útoku Stalina jen asi o deset dní. Němci útočili na armádu téměř připravenou k útoku, ale vůbec ne na obranu. Útočili na území zcela zbavená minových polí a cesty byly uvolněné, aby bylo možno plynule přisunovat zásoby a další vojska, jak se ta obrovská masa lidí a techniky bude pohybovat na západ.
06. 05. 2014 | 16:57

Zdeněk Brom napsal(a):

TomášL:

No a co? Ať si Urban píše, co chce.

Když přijedu do Milevska, kde jsem se narodil, tak tam celkem logicky položím kytku k pomníku RA.
06. 05. 2014 | 16:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy