Proč číst svatební smlouvu mezi Piráty a STANaři

30. 12. 2020 | 20:56
Přečteno 5458 krát
Dva dny před Štědrým dnem podepsala vedení Pirátů a STANařů svatební smlouvu před volbami do Poslanecké sněmovny, které budou již za devět měsíců. To velmi vítám a oceňuji, že tyto subjekty o svých záměrech, jak chtějí vládnout, voliče informují s dostatečným předstihem. Doporučuji každému, kdo uvažuje o tom, že by tento pár mohl volit, aby si obsah jejich svatební smlouvy v klidu podrobně přečetl a zamyslel se, stejně jako já, nad tím, co nás čeká a nemine, pokud tento svatební pár dostane příležitost sestavovat příští vládu.

Upozornění: V komentáři ke koaliční smlouvě Pirátů a STAN na dvou místech používám formulace, jako by šlo o volební program této koalice. Není tomu tak a děkuji jednomu členu STAN za upozornění na tuto formulační nekonzistenci. Volební program koalice Pirátů a STANařů teprve na základě této kolační smlouvy vznikne a můžeme být proto ještě příjemně překvapeni.

Svatební smlouva má 39 stran, z toho je 5 stran úvodních a dále jsou ve čtyřech částech specifikovány
1. Vize, priority a programová východiska koalice v příloze č. 14 stran
2. Kodex spolupráce v příloze č. 2 koaliční smlouvy, 8 stran
3. Společné obsazení kandidátních listin v příloze č. 3, 2 strany
4. Finanční dohoda v příloze č. 4 koaliční smlouvy. 10 stran

Dokument KOALIČNÍ SMLOUVA PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY KONANÉ V ROCE 2021 podepsala silná sestava šesti vysokoškolsky vzdělaných osob ověšených celkem 10 tituly a hodnostmi:

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátské strany
PhDr. Olga Richterová, Ph.D., 1. místopředsedkyně Pirátské strany
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátské
Mgr. Bc. Vít Rakušan, předseda hnutí STAN
Mgr. Jan Farský, 1. místopředseda a předseda PK hnutí STAN
Mgr. Petr Gazdík, místopředseda hnutí STAN

a v části Programová východiska obsahuje tyto body
1. Priority koalice
2. Vedení a řízení státu
3. Finance a průhledné hospodaření
4. Zdravotnictví a zvládnutí epidemie
5. Školství, věda a sport
6. Spravedlnost a boj proti korupci
7. Klima a životní prostředí
8. Zemědělství a krajina
9. Místní rozvoj a podpora regionů
10. Průmysl, podnikání a inovace
11. Digitalizace, efektivní veřejná správa a bezpečnost
12. Práce a sociální péče
13. Doprava
14. Kultura a podpora tvorby
15. EU, zahraniční politika a obrana

Očekával jsem proto, že program svatebního páru bude na patřičné formální i odborné úrovni. Po formální stránce mne dokument nezklamal, naopak v částech 2-4 jsou podrobně a konkrétně rozpracovány zásady a pravidla spolupráce, mechanismus řešení sporů a obsazení míst na kandidátkách i principy financování společné kandidátky. To všechno je jistě velmi důležité a v tomto směru odvedla přípravná skupiny dobrou práci, jejíž výsledky se budou jistě hodit. Něco i jen vzdáleně podobného nelze od neexistující trojkoalice Jdeme do toho spolu očekávat a ona se o to ani nesnaží.

Věcný obsah skoro všech východisek však obsahuje směs banalit a líbivých, ale bezobsažných frází na jedné straně a projevů zarážejících neznalostí elementárních skutečností dokumentující naivitu a nekompetenci v řešení základních problémů stojících před naší společností. V dalším se zaměřím na čtyři části, 2, 3, 5 a 12, které považuji za nejdůležitější, o obsahu dalších v příštím blogu. Ležatě uvádím doslovné znění východisek, za nimiž následuje můj komentář.

Vedení a řízení státu: líbivé banality a urážka k tomu

Text tato části
● Koalice Pirátů a STAN je středové a protikorupční uskupení.
● Hlásíme se k principům české ústavní a humanistické tradice založené na demokratickém právním státě a úctě k právům člověka a občana. Chceme vládnout otevřeně, aby veřejnost vždy věděla, co děláme a proč to děláme. Naše politika slouží a bude sloužit všem lidem bez rozdílu, nikoliv jen několika vyvoleným skupinám. Ve společnosti podporujeme vzájemnou spolupráci, respekt, ohleduplnost i mezigenerační solidaritu. Za základ lidského soužití považujeme rodinu, okruh blízkých, komunitu a obec.
● Všechny naše návrhy vždy zakládáme na průkazných faktech i expertizách a vycházejí z reálných potřeb občanů či firem. Tyto principy přeneseme i do vedení státu, který bude konečně pro občany oporou a partnerem, nikoliv nepřítelem.
● Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti, které nemají střet zájmů a zvládnou hájit zájmy ČR v Evropě i ve světě. Pro nepolitické odborné funkce podporujeme transparentní výběrová řízení.
● Prosazujeme štíhlý, ale silný stát zejména v oblastech, kde je nezastupitelný, a vedle toho silnou a finančně nezávislou roli samospráv. Vrátíme rozhodování blíže k lidem – místní občané a jimi volení politici vědí lépe než ministerstva, co jejich obec či kraj potřebuje.
● Stát musí mít jednotnou, ucelenou a dlouhodobou strategii, která vychází z širší politické shody. Strategie se má promítat napříč ministerstvy i odrážet do jejich vnitřního chodu. Chceme moderní flexibilní veřejnou správu, kterou budou řídit kompetentní lidé a jejíž součástí budou zkušené analytické týmy.
● Zařídíme, aby občané jedním kliknutím na internetu zjistili plnění vládního programu a jak efektivně jsou vynakládány peníze daňových poplatníků. Přínos velkých staveb bude posuzován metodou analýzy nákladů a přínosů (CBA). Velikost přínosu bude rozhodovat o prioritě realizace.
● Provedeme analýzu a revizi veřejných agend s cílem omezit byrokracii, zjednodušit stávající model, zrušit zbytné nebo málo efektivní agendy a v návaznosti na to snížit počet úředníků ve státní službě.
● Politici mají v zájmu země spolupracovat a důstojně ji reprezentovat – usilujeme proto o vysokou úroveň politické kultury a slušnosti. Budeme zohledňovat návrhy opozice, účastnit se jednání sněmovny a interpelací. Zároveň prosazujeme dobrovolný klouzavý mandát, aby se ministr mohl soustředit pouze na vedení resortu.


obsahuje kromě líbivých, ale bezobsažných banalit typu
• Chceme vládnout otevřeně, aby veřejnost vždy věděla, co děláme a proč
• Naše politika slouží a bude sloužit všem lidem bez rozdílu
• Všechny naše návrhy vždy zakládáme na průkazných faktech i expertizách
• Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti
• Prosazujeme štíhlý, ale silný stát
• Chceme moderní flexibilní veřejnou správu, kterou budou řídit kompetentní lidé
• Provedeme analýzu a revizi veřejných agend s cílem omezit byrokracii
• Usilujeme proto o vysokou úroveň politické kultury a slušnosti


které si může dát do svého volebního programu bez obav a závazků každá strana, dva závazky, které by mohly přinést něco nového a netriviálního. Jednak závazek
Vrátíme rozhodování blíže k lidem – místní občané a jimi volení politici vědí lépe než ministerstva, co jejich obec či kraj potřebuje.

který je OK, ale pokud nám svatební pár neřekne před volbami, jaké konkrétní rozhodování by chtěl přenést z ministerstev na místní politiky, zůstane tento závazek zase jen vábničkou na voliče. Originální je i závazek
Zařídíme, aby občané jedním kliknutím na internetu zjistili plnění vládního programu a jak efektivně jsou vynakládány peníze daňových poplatníků.

Ale zase, Piráti a STANaři by měli před volbami ukázat, jak si představují, že volič jedním klepnutí zjistí plnění vládního programu. Dovedu si představit, že u každého bodu bude v aplikace informace ve formě specifikace tří možností SPLNĚNO, ZRUŠENO či ROZPRACOVÁNO. Možná, že to Pirátí myslí jinak, ale veřejnost by po nich měla chtít, aby svou představu demonstrovali na této svatební smlouvě, protože jejich voliče bude jistě zajímat, jak je svatební smlouva plněna, pokud budou ve vládě. To mohou udělat okamžitě, hbitý digitalizovaný Pirát by takovou aplikačku jistě sfouknul při sklence vína za půl hodiny.

Co si ovšem nedovedu představit a tady prosím svatební pár o osvětu, jak si představují, že na jedno kliknutí se občanu dostane informace o tom, “jak efektivně jsou vynakládány peníze daňových poplatníků“. Tady jsem zcela bezradný a nemám tušení, kde a v jako formě je tato informace ukryta a kdo rozhoduje o tom, že peníze byly vynaloženy „efektivně“.

Ve třetí citované zásadě mne doslova šokují slova
Tyto principy přeneseme i do vedení státu, který bude konečně pro občany oporou a partnerem, nikoliv nepřítelem.

Takže podle Pirátů STANařů byl dosud náš stát, ať byl ve vládě, Parlamentu či na Hradě kdokoliv, „nepřítelem občanů“, to myslí tito pánové a dámy vážně? Tohle bychom si neměli nechat líbit.

Finance a průhledné hospodaření: neznalosti a naivita

V této části se omezím na komentář k prvním čtyřem zásadám
● Prosazujeme nízké daně z práce, aby lidé, kteří poctivě pracují, měli na výplatní pásce vyšší čistou mzdu. Proto podporujeme daňová opatření snižující náklady na práci, např. valorizovanou slevu na poplatníka.
● Chceme spravedlivější rozložení daňové zátěže. Nízké zdanění práce musí být doprovázeno zlepšováním prostředí pro podnikatele a živnostníky, odbouráváním byrokracie a zjednodušováním systému. Stát nesmí aktivním občanům házet klacky pod nohy. Zasadíme se i o návrat lidí tvrdě postihovaných exekucemi z šedé zóny do legální ekonomiky. Podpoříme zvýšení motivace pro reinvestici zisků v Česku.
● Abychom získali peníze na nízké daně z práce, je třeba odstranit nedůvodné daňové výjimky a postavit se proti nelegálním praktikám v oblasti daňové optimalizace. Preferujeme nepřímé daně. Cílem je přehledný, jednoduchý a srozumitelný daňový systém, který každý pochopí, a který zajistí kvalitní veřejné služby, důstojné důchody, dostupné zdravotnictví a kvalitní školství.
● Finance státu musí být dlouhodobě rozpočtově udržitelné, zadlužení je přijatelné pouze v krizi a při půjčkách na investice s vysokou návratností. Nepřipustíme, aby byla koronakrize zneužita k zadlužování našich dětí tempem půl bilionu za rok. Zvážíme zavedení víceletého financování, aby financované instituce nežily v nejistotě.


které demonstrují zarážející neznalost elementárních skutečností kolem daní. Koaliční smlouva před volbami do PS je určena voličům, které by měla oslovit a přesvědčit, že právě Piráti s STANaři jsou ti nejkompetentnější pro to, aby řídili tento stát. Velká část svatební smlouvy a především tato část ovšem svědčí o pravém opaku, že svatebčané nevědí, o čem mluví a používají při tom výrazy, kterým prostý, ale znalý občan nerozumí a kterým především nerozumějí oni sami. Ve výše citovaných zásadách je použít výraz „daň z práce“, „zdanění práce“ a „náklady na práci“, přesto, že v našem zákoně 586/1992 Sb. o dani z příjmu ani jiných zákonech tyto pojmy neexistují.

Jak naznačuje samotný název zákona, zdaňuje se příjem a to jak fyzických osob, (pro jednoduchost v dalším zaměstnance, jehož jediným příjmem je mzda (nesmyslně nazývaná „hrubá mzda“ byť v Zákoníku práce i zákonu o dani z příjmu, je použit výhradně pojem „mzda“), do níž počítám i takoví položky jako jsou odměny, přípatky apod.) a právnických osob, v jejichž případě se rozumí příjmem zisk. Omezíme-li se na zaměstnance se mzdou nižší než je čtyřnásobek průměrné mzdy, co je drtivá většina celkem 4 milionů zaměstnanců, činí sazba daně z příjmu 15 % ze základu, jemuž se nesmyslně říká superhrubá mzda a jenž činí 1,34násobek mzdy (přesněji 1,338 násobek). Těchto 15 % ze základu je to samé jako 20,1 % ze mzdy. Od výsledné částky se odečte měsíčně 2070 Kč jako sleva na dani, takže například zaměstnanec s průměrnou mzdou platí daň z příjmu jen ve výši 14,2 % mzdy.
Kromě daně z příjmu odvádí zaměstnanec ze mzdy na sociální a zdravotní pojištění 11 %, (6,5 % na sociální a 4,5 % na zdravotní). Zaměstnavatel odvádí kromě daně z příjmu ve výší 19 % ze zisku ještě 34 % (přesněji 33,8 %) z celkového objemu vyplacených mezd.

Shrnutí:
Zaměstnanec s průměrnou mzdou odvádí ze své mzdy 14,2 % jako daň z příjmu a 11% na sociální a zdravotní pojištění, dohromady tedy 25,2 %.
Zaměstnavatel odvádí 34 % z celkového objemu vyplacených mezd.

Pojmy „daň z práce“ či „náklady na práci“ a „čistí mzda“ lze používat, ale je jim třeba rozumět a musí být jasný jejich vztah k pojmům, které jsou na výplatní pásce.
„Daní z práce“: daň z příjmu zaměstnance plus odvody na sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnancem i zaměstnavatelem, tedy maximálně 65,1=31,1+34 %, v případě zaměstnance s průměrnou mzdou 59,2=25,2+34 % mzdy. Tedy všechno to, co z „práce“ dostane stát.
„Náklady na práci“: výdaje, které má zaměstnavatel v souvislosti s prací zaměstnance, což je součet mzdy a odvodů placených zaměstnavatelem, tedy superhrubá mzda.
„Čistá mzda“: mzda po zdanění minus odvody placené zaměstnancem.

Výše citované zásady ukazují, že svatebčané těmto pojmům nerozumějí. Aby měli zaměstnanci vyšší čistou mzdu, je třeba snížit daň z příjmu a/nebo odvody na sociální a zdravotní pojištění, které platí oni. To ovšem nelze dosáhnout snížením nákladů na práci, neboť ty mají jen zaměstnavatelé a ty nezahrnují slevu na dani na poplatníka. A chtějí-li svatebčané zajistit „spravedlivější rozložení daňové zátěže“, mají správnou myšlenku, ale k její realizaci je třeba snížit odvody na sociální pojištění placené zaměstnavateli, tedy oněch 25 % celkového objemu mezd, protože ty jsou v mezinárodním srovnání mimořádně velké (v Německu jsou poloviční) a ty dusí podnikatele, ne daň ze zisku. To by měli svatebčané jasně ve své smlouvě napsat, aby se měli podnikatelé na co těšit. Jejich slib „Nízké zdanění práce“ neříká nic konkrétního.

Zcela naivní je představa svatebčanů, že peníze na nízké „daně z práce“ získají odstraněním „nedůvodných daňových výjimek“ a zamezením „nelegálních praktik v oblasti dnové optimalizace“. Celkové příjmy z daní fyzických a právnických osob, které jsou specifikovány v zákoně 586/1992 o dani z příjmu, činily v roce 2019 cca 450 miliard Kč. Získat 100 miliard jen na pokrytí díry, kterou v státním rozpočtu vytvořil daňový balíček, je zcela nereálné a neproveditelné novelou stávajícího zákon. Ten je monstrum, které od svého schválení v roce 1992 prodělalo 202 novel, z toho jen těch letos schválených včetně daňového balíčku osm. Identifikovat v tomto monstru „nedůvodné“ výjimky a oddělit je od „důvodných“ je technicky neproveditelné a politicky neprosaditelné, protože každá výjimka má své „odůvodnění“ a svého politického kmotra a samotný pojem „(ne)důvodná výjimka“ je z principu subjektivní. Jediná možnost, jak „nedůvodné“ výjimky odstranit, je napsat zbrusu nový zákon o dani z příjmu, tak jak to udělal slovenský ministr financí druhé Dzurindovy vlády Ivan Mikloš v zákoně 595/2003 Zb. zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov.

Takový počin je ovšem v našich podmínkách nadlidský úkol na několik let, o němž ministři financí rádi mluví, ale žádný se o to ani nepokusil, protože by to byla politická sebevražda. Tím, že si svatebčané dávají za cíl vytvořit „přehledný, jednoduchý a srozumitelný daňový systém“ jen ukazují, že o tom dnešním nemají ani tušení. A nyní k tomu nejdůležitějšímu. Svatebčané správně konstatují, že

Finance státu musí být dlouhodobě rozpočtově udržitelné, zadlužení je přijatelné pouze v krizi a ….. Nepřipustíme, aby byla koronakrize zneužita k zadlužování našich dětí tempem půl bilionu za rok.

ale ani slovem nenaznačují, jaká bude, budou-li vládnout, jejich reakce na daňový balíček za sto miliard ročně. Zasadí se o to, aby, jak slíbil Babiš veřejnosti i panu prezidentovi, bylo snížení daní jen na dva roky a poté se sazba daně z příjmu fyzických osob zase zvýší a vrátí se na hodnotu před balíčkem, tj. 20 % s tím, že zachovají zvýšení slevy na dani? Anebo k tomuto nepopulárnímu kroku mít odvahu nebudou a proto o záležitosti, v níž jde o 100 miliard ročně, raději ve volebním programu nemluví? A pokud se rozhodnut s ním žít, kde vezmou ročně 100 miliard na zalátání této díry ve státním rozpočtu? Pokud svatebčané nejsou zbabělci, a to Piráti nebývají, měli by najít odvahu nám PŘED VOLBAMI říci, jak se v této záležitosti zachovají.

Školství, věda a sport: myš, která ani neřvala

Největší zklamáním je pro mne část o vědě a vzdělání
● Zvýšíme a udržíme výdaje na vzdělávání nad 5 % HDP.
● Modernizujeme obsah vzdělávání, aby lépe připravil studenty pro budoucí život.
● Posílíme rozmanitost a prostupnost vzdělávacího systému, a tím rozšíříme i možnost volby pro žáky a studenty. Zavedeme zcela nový systémový přístup kariérního poradenství.
● Podpoříme rozvoj kvality škol a přenos dobré praxe mezi nimi. Školy budou v žácích hledat talent a rozvíjet ho.
● Snížíme administrativní zátěž na školách, aby místo záplavy byrokracie měly více času na svou hlavní funkci.
● Podporujeme stabilní a transparentní financování výzkumných institucí s důrazem na kvalitu v hodnocení výzkumu.
● Chceme pokračovat ve spolupráci podnikatelské sféry a výzkumných institucí, zvyšovat státní podporu za podmínky zvyšování podílu investic soukromého sektoru.
● Podpora sportovních klubů bude transparentní a přímá a půjde přednostně na sport mládeže ve volném čase.


v níž šestice vysokoškolsky vzdělaných lidí porodila myš, která ovšem ani neřvala. Až na první zásadu, k níž se vrátím, jde o samá líbivé, ale bezobsažné fráze, které slyšíme ze všech stran: modernizujeme, posílíme, podpoříme, snížíme, budeme pokračovat v tom či onom, ale ani náznakem ne JAK a ČÍM KONKRÉTNĚ. Přitom právě v této oblasti bych očekával, že svatebčané, vedení šesticí vysokoškolsky vzdělaných Pirátů a STANařů s deseti tituly, prokáží své kompetence a znalosti školství, regionálního i vysokého i výzkumu.

Ani slovo o tom, že si vysokoškolsky vzdělaní svatebčané uvědomují, že mají-li se naše vysoké školy přiblížit ne k nejlepším evropským vysokým školám, ale aspoň k těm kvalitním, jako je třeba Technika v Drážďanech, je třeba zásadně změnit způsob jejich řízení a archaické pojetí profesury.

Řízení vysokých škol není cvičení v demokracii. Dnešní způsob, kdy rektory a děkany volí senáty vysokých škol a fakult složené z třetiny až poloviny studentů z osob navržených jejich zaměstnanci a studenty bez jakýchkoliv prvků výběrového řízení je relikt revolučních let po Listopadu, který v dnešní době nemá místo a je kontraproduktivní. Ze 70 členů senátu Karlovy univerzity je 34 zaměstnanců a 34 studentů ze 17 fakult a dva pracovníci rektorátu, přičemž všechny fakulty mají stejný počet členů Senátu, dva student a dva zaměstnance, bez ohledu na velikost a význam fakulty. Takže Matfyz, Přírodovědecká a 1. lékařská fakulta, tři největší a vědecky nejvýznamnější fakulty UK, mají v Senátu stejnou váhu jako tři malé bohoslovecké fakulty. To je absurdní a za této situace se na místa rektorů a děkanů dostanou jen místní funkcionáři vysokých škol, o tom, že by o místo rektora UK měla zájem nějaká špičková zahraniční osobnost, nemůže být ani řeč.

A místo titulu na doživotí bez jakýchkoliv práv a povinností k vysoké škole, na níž procedura jmenování proběhla, by profesura měla být, tak jak je to všude ve vyspělých zemích, svázána s pracovním místem na konkrétní vysoké škole, která by tato místa zřizovala a sama je také obsazovala, bez čekání na pomazání panovníkem, který se občas z marnosti cuká.

A pokud své představy o současných problémech směřování a financování naší vědy a výzkumu hodlají naplnit tím, že podpoří „stabilní a transparentní financování výzkumných institucí s důrazem na kvalitu v hodnocení výzkumu!.“, je to méně než nic. Ani slovo, že by měli nějaký názor na to, jaká je role státu při podpoře výzkumu, zda má stát podporovat především základní výzkum, nebo i aplikovaný výzkum a inovace, zda považují legislativní zajištění oblasti vědy a výzkumu za dostatečné, jaký je například jejich názor na vládou nedávno schválenou novelu zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků, která je nyní v Poslanecké sněmovně a o níž tedy budou ještě do voleb hlasovat, zda považují výši podpory výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu za dostatečnou, či by je zvýšili jako v případě výdajů na vzdělání atd. Ani ťuk. Od dvou pirátských PhDr., Ph.D. bych očekával daleko víc.

A nakonec k bohulibému závazku „zvýšit a udržet výdaje na vzdělávání nad 5 % HDP“. Předpokládám, že svatebčané vědí, že k tomu budou potřebovat navýšit současný rozpočtu MŠMT každoročně o dalších 100 miliard a tak se jich rovnou ptám, kde těch 100 miliard vezmou?

Práce a sociální péče: zavedeme, co už existuje, návrh Maláčové ignorujeme

Z pěti zásad
● Prosadíme zákon o podpoře v bydlení, abychom zvýšili dostupnost bydlení v obcích, zejména pro seniory, rodiny s dětmi a další zranitelné skupiny.
● Zasadíme se o důstojné a finančně udržitelné důchody. Principem bude navýšený a státem zaručený důchodový základ, který bude doplněn zásluhovou složkou a dobrovolným spořením. Přechod do důchodu by měl být více pozvolný, podpoříme tak pozitivní finanční motivací seniory, kteří se dobrovolně rozhodnou alespoň částečně pracovat i v důchodovém věku. Náklady, které přinese změna důchodového systému, je třeba rozprostřít solidárně mezi všechny generace.
● Odstraníme závislost na dodavateli informačních systémů MPSV a zpřístupníme srozumitelné a přehledné informace o dávkách.
● Podpoříme regionální dostupnost a stabilní víceleté financování sociálních služeb, dětské skupiny a kratší úvazky.
● Podporujeme domácí i paliativní péči a spolupráci s neziskovým sektorem, transformace ústavů na komunitní zařízení či reformu psychiatrické péče.


mají konkrétní obsah jen první dvě. Svatebčané nespecifikují, jaký způsobem chtějí bydlení podpořit: (ko)financováním staveb nízkonákladových bytů, příspěvkem na nájemné v existujících bytech, či jinak, ale to si dovedu představit.

Pokud jde o klíčový závazek zasadit se o „důstojné a finančně udržitelné důchody“, to, co navrhují, svědčí o tom, že současný model stanovení starobních důchodů neznají, protože ten uvedené dvě složky samozřejmě obsahuje, jen se trochu jinak nazývají a dobrovolné důchodové pojištění také již dlouhou dobu existuje. Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v paragrafu 4 stanoví

§ 4
(1) Z pojištění se poskytují tyto důchody:
a) starobní,
b) invalidní,
c) vdovský a vdovecký,
d) sirotčí.
(2) Výše důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra se stanoví procentní sazbou z průměrné mzdy a procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu,

Takže onen „důchodový základ“ je základní výměra, která, tak jak je stanovena, je samozřejmě „státem zaručená“ a „zásluhová složka“ je přesně to, co se v zákoně nazývá „procentní výměra“, neboť výpočtový základ je dán objemem prostředků, které člověk odvedl do státního rozpočtu na sociální pojištění. Čím více prostředků člověk odvede, tím větší má procentní část důchodu, byť úměra není lineární.

Očekával bych také, že se svatebčané vyjádří k návrhu reformy důchodů, kterou na jaře představila Jana Maláčová a kterou chce prosadit ještě v tomto volebním období. Ve svatební smlouvě o tomto důležitém návrhu opět ani ň.

Závěr: Je dobře, že Piráti a STANaři již nyní zveřejnili to, co chtějí realizovat, pokud svěříme vládu do jejich rukou. Nepřipravenost na tuto roli z jejich svatební smlouvy jen čiší a každý volič, pokud jim dá svůj hlas, by si toho měl být vědom. Ale své volební programy by měly co nejdříve zveřejnit i ostatní strany, abychom si mohli vybrat. Možná, že zjistíme, že ten Pirátů a STANařů není nejhorší.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy