Co (ne)plyne z toho, že Babiš je skutečným majitelem Agrofertu

09. 06. 2021 | 00:15
Přečteno 1655 krát
V předchozím blogu O skutečných majitelích pro poslance, senátory a novináře jsem upozornil na to, že snaha skupiny 63 senátorů a senátorek znásilnit zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech s cílem, aby poskytnutí dotace bylo podmíněno tím, že nebude existovat „nesrovnalost týkající se příjemce podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů“ je nejen nesystémová, ale především zcela neefektivní způsob, jak bojovat s Babišem. Nedávná Informace Agrofertu o skutečných vlastnících koncernu Agrofert od 1. 6. 2021 mi dává za pravdu.

V této informaci, která poněkud zanikla v atmosféře obklopující hlasování o vyslovení nedůvěry Babišově vládě, se praví

Dne 1. 6. tohoto roku nabývá účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů, který mění definici skutečného majitele, doposud upravenou v tzv. zákoně proti praní špinavých peněz, a rozšiřuje okruh osob splňujících definiční znaky skutečného majitele. K rozšíření okruhu skutečných majitelů tak v případě společností koncernu AGROFERT nedochází na základě změny faktického stavu, nýbrž na základě legislativní změny.
Pro společnosti, které řádně splnily svou registrační povinnost dle stávající právní úpravy, platí šestiměsíční přechodné období pro uvedení stavu zápisu do souladu s novou právní úpravou. Vzhledem k tomu, že po tuto přechodnou dobu nemusí stav zápisu v evidenci skutečných majitelů, která je veřejná, odpovídat nové právní úpravě, považujeme mimo jiné i z hlediska transparentnosti za vhodné podat informaci o skutečných majitelích na internetových stránkách naší společnosti.
Společnost AGROFERT, a.s., tímto sděluje, že jejími skutečnými majiteli a skutečnými majiteli řízených společností koncernu AGROFERT jsou následující fyzické osoby:


Připomínám, že ve svém výše citovaném blogu jsem vyslovil názor

Zcela neefektivní je druhá zásada, protože k nesrovnalosti v praxi nedojde. Pekárna Zelená louka klidně jako skutečného majitele uvede všechny osoby, které jsou podle zákona skutečnými majiteli Babišových svěřenských fondů, tento názor asi nikdo nebude rozporovat a poskytovatel nemá důvod dotaci nevyplatit, protože článek 4c zákona 159/2006 Sb. o střetu zájmů o identitě skutečného majitele vůbec nemluví.

Jak plyne z informace Agrofertu, nejen Pekárna Zelená louka, ale všechny společnosti koncernu Agrofert, včetně Agrofertu, a.s. samotného, budou mít jako jejich skutečného majitele uvedeny Babiše jako svého koncového příjemce. Zde je třeba připomenout, že článek 2 zákona o evidenci skutečných majitelů, jehož účinnost začíná 1. 6. 2021, stanoví

Pro účely tohoto zákona se rozumí
c) koncovým příjemcem osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání (dále jen „prospěch“), a tento prospěch dále nepředává,
d) osobou s koncovým vlivem osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání,
e) skutečným majitelem každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem,


Důvod, proč v definici „skutečného majitele“ vystupují jak osoba s koncovým vlivem, tak koncový příjemce souvisí s tím, že tento pojem je obsažen ve dvou směrnicích EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Z hlediska potírání těchto činností jsou koncoví příjemci stejně potenciální účastnící těchto nekalých činností, jako osoby s koncovým vlivem, i když v běžném smyslu slova žádnými majiteli být nemusí. David Ondráčka by tedy měl být spokojen, že i Babiš sám materiálně posoudil svoje postavení v společnostech koncernu Agrofert a došel k názoru, že je koncový příjemcem, či jak Ondráčka rád říká, beneficientem. Není ovšem osobou s koncovým vlivem, těmi jsou správce AV private Trust I pan Průša a členové představenstva Agrofertu.

Informace Agrofertu reflektuje ustanovení § 13 zákona o evidenci skutečných majitelů, v němž je uvedeno, co všechno se do evidence skutečných majitelů zapisuje

Do evidence skutečných majitelů se zapíše nebo automaticky propíše
a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození, rodné číslo nebo obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, a státní občanství skutečného majitele,
b) údaj o povaze postavení skutečného majitele,
c) údaj o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení,
d) údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitel, není-li založeno podílem,
e) popis struktury vztahů, existuje-li, včetně údajů v rozsahu podle písmen h) a i) o právnických osobách nebo právních uspořádáních ve struktuře vztahů a jmen fyzických osob samostatně vystupujících ve struktuře vztahů,
f) den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem
g) den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem,
h) jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde,
i) identifikační číslo právnické osoby nebo právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde, bylo-li jim přiděleno,
j) den, k němuž byl zápis nebo automatický průpis proveden,
k) okamžik, k němuž byly platné údaje zpřístupněny a
l) poznámka o nesrovnalosti.


Klíčové je písmeno b), které obsahuje údaj o tom, zda jde o koncového příjemce nebo osobu s koncovým vlivem.

V zákoně o evidenci skutečných majitelů je velmi podrobně popsána procedura zápisu do této evidence. Návrh na zápis podává evidující osoba, tedy v našem případě Agrofert a všechny jeho firmy a k řízení o zápisu skutečného majitele právnické osoby je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je její obecný soud. Soud může žádost odmítnout, pokud neobsahuje všechny požadované dokumenty a také zkoumá, zda údaje o skutečnostech, které se do evidence skutečných majitelů zapisují, vyplývají z písemností, které byly k návrhu na zápis doloženy. A může i žádost zamítnout, pokud by došel k názoru, že zapisované údaje nevyplývají z předložených dokumentů. V principu se tedy může stát, že soud návrh na zápis podaný Agrofertem zamítne, protože bude toho názoru, že Babiš je také osobou s koncovým vlivem, ale nemyslím si, že k tomu dojde.

Jaké důsledky bude mít informace Agrofertu?

Obávám se, že přímo žádné a že Ondráčka a ostatní Babišovy pronásledovatelé budou zklamáni. Babiš bude tvrdit, že naplnil zákon a bude mít do jisté míry pravdu. Skutečnost, že je nyní skutečným majitelem všech firem koncernu Agrofert jako jejich koncový příjemce ovšem neznamená, že je jejich ovládající osobou a že se tedy na něj vztahuje článek 4c zákona 159/2006 o střetu zájmů.

§ 4c
Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.


Připomínám, že zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní přitom ve znění platné od roku 2016 obsahuje v článku 13d ustanovení určující ovládající osobu v případě svěřenského fondu identickým výčtem jako v zákoně o evidenci skutečných majitelů. Ale z toho přímo neplyne, že Babiš je také ovládající osobou Pekárny Zelená louka a dalších společností koncernu Agrofert. V tom je nyní zásadní rozdíl od pojmu „skutečný majitel“. Proto jsem senátorům a dalším Babišovým kritikům doporučil

Pokud chtěli Babišovi kritici využít k boji proti němu pojmu skutečný majitel, mohli to jednoduše, čistě a efektivně udělat tak, že by navrhli novelizovat zákon 159/2006 Sb. v článku 4c tím, že by na konec ustanovení přidali slova „nebo jejímž je skutečným majitelem.“ To by mělo logiku, pojem „skutečný majitel“ by byl postaven na stejnou úroveň jako „ovládající osoba“ a určení skutečného majitele by pak mělo pro poskytování dotací zásadní význam. Důležitý rozdíl od použití kritéria „ovládající osoba“ je v tom, že žádná evidence ovládajících osob na rozdíl od evidence skutečných majitelů neexistuje a proto o tom, zda Babiš je nebo není ovládající osobou třeba Pekárny Zelená louka, může rozhodnout jedině soud a k tomu zatím nedošlo.

Jsem zvědav, zda někdo touto cestou půjde.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy