Ještě zoufalejší, než jsme čekali

20. 06. 2023 | 22:45
Přečteno 2805 krát
Návrh ministra financí na dramatickou redukci kofinancování projektů Operačních programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů představuje další zoufaly pokus vyškrábat někde pár drobáků (4,6 miliardy za 7 let jsou drobáky) mimo jiné i za cenu dalšího porušení závazku vlády z letošního roku zvýšit výdaje na vědu a výzkum. Místo toho jeho návrh hrozí zlikvidovat část špičkového výzkumu v Praze a Brně a dalších centech. Pokud tento návrh vláda schválí, prokáže svou naprostou nekompetenci.

Česká konference rektorů k tomuto návrhu zaujala toto jasné stanovisko

Česká konference rektorů (ČKR) vydala prohlášení k návrhu Ministerstva financí ČR k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů. V celém znění si ho přečtěte níže:
Česká konference rektorů (ČKR) nesouhlasí s návrhem Ministerstva financí ČR k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů, který předpokládá výrazné navýšení míry spolufinancování na straně vysokých škol v pozici konečného příjemce v přechodových regionech a na území hlavního města Prahy.
Předložený návrh zásadním způsobem ohrožuje schopnost vysokých škol využít tyto významné rozvojové prostředky na další rozvoj excelence jak v oblasti vzdělávání, tak vědy a výzkumu, což je jedna ze strategických priorit ČR. Důsledkem by bylo další snížení prostředků plynoucích do oblasti vzdělávání, kdy se návrh netýká jen vysokého, ale i regionální školství, a to za situace, kdy podpora vzdělávání a výzkumu na vysokých školách ze státního rozpočtu ČR dosahuje nyní historického minima. ČKR apeluje na odmítnutí navrhovaných změn.
V Brně dne 15. června 2023
Za Českou konferenci rektorů
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph. D.
předseda


Připomínám, že navrhovaná redukce se samozřejmě týká stejnou měrou i ústavů Akademie věd.

V návrhu usnesení vlády České republiky o aktualizaci Pravidel spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky na programové období 2021-2027, který předložil do vlády Stanjura, se praví

Vláda
I. schvaluje aktualizovaná Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky na programové období 2021-2027;
II. ukládá místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministrovi pro místní rozvoj, 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministrům průmyslu a obchodu, dopravy, školství, mládeže a tělovýchovy, životního prostředí a zemědělství řídit se při realizaci operačních programů ve vztahu k projektům podpořeným na základě výzev k podání žádosti o dotaci zveřejněných po 1. září 2023 aktualizovaným materiálem uvedeným v bodě I usnesení;
III. projekty podpořené na základě výzev k podání žádosti o dotaci zveřejněných před 1. zářím 2023 se dokončí podle pravidel schválených usnesením vlády č. 354 ze dne 12. dubna 2021.


V předkládací zprávě je tento ostudný návrh odůvodněn následovně:

Navržená aktualizace ruší stávající princip, kdy státní rozpočet pokrýval zvýšené nároky na spolufinancování u příjemců z přechodových regionů (regiony NUTS 2 Jihovýchod, Jihozápad a Střední Čechy), u kterých je ze strany Evropské komise vyžadována vyšší míra národního spolufinancování (nikoli 15 %, ale 30 %), a rovněž u příjemců v Praze, kde Evropská komise vyžaduje národní spolufinancování ve výši 60 %. Nově dochází k zafixování podílu státního rozpočtu napříč všemi kategoriemi regionů, přičemž zvýšené nároky na spolufinancování ponesou příjemci. Změna se nedotkne podnikatelských subjektů, na jejichž projekty státní rozpočet nepřispívá.

Snížení spolufinancování se promítne u cca 1/3 celkové alokace, protože v současné době jsou již na 2/3 alokace vyhlášeny výzvy k podání projektů, které nelze zpětně měnit. Odhadovaná úspora státního rozpočtu činí v tuto chvíli cca 4,6 mld. Kč v období 2024–2030. Skutečná úspora však bude záležet na konkrétních podpořených projektech, charakteru příjemců a jejich územním rozložení. Celkové náklady státního rozpočtu na národní spolufinancování pak lze odhadnout na 63 mld. Kč (při původní verzi Pravidel spolufinancování činil odhad 67,6 mld. Kč).


První věc, která člověka zarazí na první pohled je směšně nízká výše ušetřených prostředků: cca 650 milionů ročně ze všech fondů je pod rozlišovací schopnost státního rozpočtu, jehož výdaje činí ročně přes 2000 miliard. V následujícím se zaměřím na redukci vládního kofinancování projektů financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), který je pro vědu a výzkum nejdůležitějším, ale velmi podobná čísla jsou i u ostatních fondů.

V následujícím se zaměřím na redukci vládního kofinancování projektů financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), který je pro vědu a výzkum nejdůležitějším, ale velmi podobná čísla jsou i u ostatních fondů.

Kofinancování projektů Operačních programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů se řídí pravidly vycházejícími z pravidel Evropské komise, které stanovují tyto maximální míry spolufinancování z EU fondů:
• 85 % pro méně rozvinuté regiony, jejichž HDP na obyvatele v období 2015-2017 byl nižší než 75 % průměru EU – 27
• 70 % pro přechodové regiony, jejichž HDP na obyvatele v období 2015-2017 byl mezi 75 % - 100 % průměru EU – 27, které v období 2014-2020 spadaly mezi méně rozvinuté regiony
• 40 % pro rozvinutější regiony, jejichž HDP na obyvatele v období 2015-2017 byl vyšší než 100 % průměru EU – 27

CLLD je zkratka pro komunitně vedený místní rozvoj z anglického Community-led Local Development, viz níže.

Výše kofinancování z evropských fondů a státního rozpočtu mírně závisí i na typu organizace (OSS=organizační složka státu, např. ministerstvo, PO OSS= příspěvková organizace organizační složky státu, např. IKEM). Stanjura navrhuje ponechat výši kofinancování ze státního rozpočtu pro méně rozvinuté regiony na stejné úrovni jako v usnesení tehdy ještě Babišoy vlády č. 354 ze dne 12. dubna 2021, v níž byla ministryní financí Alena Schillerová:

Méně rozvinuté regiony

Pro přechodové a více rozvinuté regiony (tedy Prahu) však Stanjura navrhuje výrazné krácení kofinancování ze státního rozpočtu, a naopak výrazné zvýšení kofinancování z prostředků institucí jako jsou vysoké školy a ústavy Akademie věd.

Přechodové regiony

Více rozvinuté regiony (Praha)

Připomínám, že podle citovaného usnesení Babišovy vlády z března 2021, byla výše kofinancování projektů z prostředků příjemců, tedy vysokých škol a výzkumných organizací, především ústavů Akademie věd, školských zařízení a dalších organizací v přechodových i velmi rozvinutých regionech (Praze) na zcela stejné výši jako v méně rozvinutých regionech, tedy v případě vysokých škol a výzkumných organizací 5 % a u školských zařízení 10 %.

To samozřejmě znamená, že příjemcům v Praze stát dosud přispíval daleko více než třeba v Karlovarském kraji a čtenář může namítnout, že to je nespravedlivé. Měl by pravdu, například v případ Integrovaného regionálního operační programu IROP, jednoho z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté právě z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a který je zaměřen vysloveně na regionální rozvoj v následujících oblastech:
• eGovernment a kybernetická bezpečnost
• Integrovaný záchranný systém
• Zelená infrastruktura měst a obcí
• Silnice II. třídy
• Vzdělávací infrastruktura
• Sociální infrastruktura
• Infrastruktura ve zdravotnictví
• Kulturní dědictví a cestovní ruch
• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
• Čistá a aktivní mobilit
U takového Operačního programu by naopak stát měl přispívat příjemcům v nerozvinutých regionech více než v přechodových regionech a Praze. Ale v případě vědy a výzkumu je situace zcela jiná. Špičkový výzkum je přirozeně soustředěn převážně v Praze, Brně a několika dalších centech a pokud ho vláda chce i pomocí prostředků z Evropských fondů podporovat, nemůže po institucích v těchto regionech chtít nepřiměřeně vysokou spoluúčast. A protože pravidla Evropské komise nedělají pro daný fond rozdíl mezi různými typy Operačních programů, Babišova vláda rozhodla raději přispívat příjemcům ve všech regionech stejně a dost. Tím nerozvinuté regiony nepoškodila a přechodovým a Praze pomohla. Státní rozpočet to sice stálo o trochu více peněz, ale ve svých důsledcích se to určitě vyplatilo.

Desetinásobné zvýšení kofinancování z prostředků vysokých škol a výzkumných organizací a pětinásobné u školských organizací v Praze je smrtící, protože drtivá většina z nich na to nebude mít prostředky. A i čtyř, resp. dvouapůlnásobné zvýšení v případě přechodových regionů např. Brna, mnoha institucím zabrání o rozvojové prostředky se ucházet.

A tím, že Stanjura navrhuje měnit během programového období dříve nastavená pravidla, byť je nastavila Baišova vláda, vyvolá tím navíc u postižených příjemců hořký pocit nespravedlnosti. A to všechno kvůli ušetřeným pár set milionům ročně. Pokud chce Stanjura špičkovou českou věd udusit, toto je cesta, jak toho rychle dosáhnout.


Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy