Hra o národní galerii pokračuje

06. 09. 2010 | 13:46
Přečteno 11059 krát
Nezkrácený rozhovor s Janem Němcem pro Aktuálně

Co říkáte zrušení výběrového řízení?

Po vývoji z posledních týdnů jsem vlastně nic jiného ani neočekával.

Předchozí ministr kultury Václav Riedlbauch rozhodujícím způsobem oživil léta trvající veřejnou diskuzi o postavení a směřování Národní galerie, když do ní přinesl důležité podněty – třeba snahou o otevřenost a mezinárodní rozměr. Tento „nový vítr“ byl natolik opojný, že se řada lidí dala přesvědčit k osobnímu angažmá, ať už v roli členů komise nebo přímo kandidátů. S tímto cílem také sestavil respektuhodnou výběrovou komisi, poprvé (bohužel asi naposledy) s mezinárodní účastí, a vypsal výběrové řízení. To vše ovlivnilo i mě, když mě k účasti ve výběrovém řízení vyzval.

Škoda ale, že nakonec patrně podcenil sílu politických tlaků zevnitř vlastního úřadu, z Hradu i podhradí, a nenašel tolik síly, aby nepodlehl manipulativní kampani založené na vykonstruovaných a nepodložených obviněních, jejichž jediným cílem bylo za každou cenu zabránit naplnění výsledku výběrového řízení.

Vím o tom, jak intenzivně se hledalo v archivu NG cokoliv, co by mohlo být použito proti mně. Tyto materiály pak byly obratně podsouvány těm, kteří z nich byli ochotni vytvářett nepravdivý obraz skutečnosti za účelem poškodit moji profesní i osobní pověst. Přitom se nenamáhali ani ověřit si pravdivost informací a dodaných podkladů, ani vyslyšet druhou stranu. O to ale přece nešlo. A tak jsem se ke svému úžasu dozvídal, že jsem třeba přišel o místo na berlínské univerzitě a že se prý proto tak „ženu“ zpátky do Čech. Přitom na žádné berlínské univerzitě jsem nikdy pracovní úvazek neměl a vždy zde působil v roli hostujícího profesora. A tak je tomu stále. Mým letitým zaměstnavatelem je nicméně univerzitní institut v Lipsku, jak si každý může během několika vteřin ověřit. Naposledy tento nesmysl zopakoval ještě Milan Knížák v rozhovoru v Kavárně 18.6.2010, v němž navíc Josefu Chuchmovi - jak jinak než arogantně - vytýká nekritické zacházení s informacemi …

Někdejšímu ministrovi však rozhodně nevyčítám to, že nevyslyšel doporučení odborné komise a nejmenoval mě ředitelem - měl totiž nezpochybnitelné právo rozhodnout jinak. Hlavně ale měl rozhodnout!

Takto svému nástupci zanechal nezáviděníhodné dědictví, v němž se nikdo nemůže zorientovat. Možná, že se nakonec v džungli účelově zkreslovaných zpráv a informací, subjektivních domněnek a falešných signálů nevyznal ani sám Václav Riedlbauch, když mě krátce po tiskové konferenci, během níž oznámil, že on už ve věci NG nerozhodne, informoval, že se „hrálo i o řadu jiných věcí“. O co však tenkrát šlo, může říci pouze on sám.

A konkrétně námitce, že zástupci ministerstva neměli v komisi rozhodující hlas?

Takto ale nastavilo parametry výběrového řízení samo ministerstvo. A že by nemělo rozhodující hlas? To je falešný argument. Vždyť přece ministr nakonec ředitele nejmenoval, takže rozhodující hlas měl.

Také to bylo ministerstvo, které z nepochopitelných důvodů vyhlásilo informační embargo na výsledek výběrového řízení. Byl to ministr, který váhal s rozhodnutím, bylo to lobbistické prostředí na ministerstvu samotném, které do celé záležitosti aktivně vstupovalo. Ministerstvo tedy mělo dostatek možností k ovlivňování průběhu řízení, kterých také zhusta využívalo – a jak vidno docela úspěšně. Zda za této situace měl mít zástupce ministerstva ve výběrové komisi hlasovací právo, je nepodstatný detail.

Obecně ale podle mého soudu skutečně platí, že zřizovatel by měl mít v podobných komisích plnohodnotné zastoupení. Jsem dokonce přesvědčen, že by jeho zástupce měl těmto komisím předsedat. Pokud se ale neobsazuje zrovna politická trafika, což doufejme, že se už v případě NG nestane, neměli by být ministerští úředníci v komisi v převaze, aby nezanikl tak důležitý hlas odborné veřejnosti. A zjištění jejího názoru je přeci hlavním smyslem existence a činnosti takových komisí.

Tato námitka byla tedy spíše zástupným argumentem. Nový ministr totiž klidně mohl prohlásit, že se v této kauze prostě nevyzná - což by se dalo pochopit a nebyl by zdaleka jediný - a jelikož on je tím, kdo ponese politickou zodpovědnost za jmenování Knížákova nástupce, chce mít celý proces výběru pod kontrolou. To je naprosto legitimní a srozumitelný požadavek a domnívám se, že to také takto bylo ve skutečnosti míněno.

Přihlásíte se do nového výběrového řízení?

To nevím. Po zkušenosti z uplynulých měsíců moje počáteční ochota angažovat se dosti ochabla. Považuji za nehorázné, že nikdo kandidátům ani nepovažoval za slušné sdělit, jaký je stav věcí, resp. výsledky výběrového řízení, nemluvě o poděkování za účast. Takovou zprávu jsem obdržel až nyní za nového ministra. To jsou sice zdánlivé maličkosti, přesto ale výmluvně vypovídají o celkové atmosféře. A hlavně mi chybí jasné zadání, resp. představa dalšího směřování NG, která nejspíše vzejde z jednání právě založené ministerské poradní komise. Každopádně bych nikdy ani na chvilku neuvažoval o funkci, jejíž náplní by mělo být pokračování v tradici Knížákovy Národní galerie.

Pokud byste šel do nového výběrového řízení – s jakou vizí?

Základní rysy mé vize NG jsem v poslední době mnohokrát představoval v různých rozhovorech a nechtěl bych se proto opakovat. Před časem jsem také slíbil, že celou koncepci, s níž jsem vyhrál zrušené výběrové řízení, zveřejním, jakmile bude řízení oficiálně ukončeno. Tak se nejspíš právě teď stalo, takže v nejbližších dnech celý materiál umístím na svém blogu na aktuálně.cz. Tam se budou moci zájemci seznámit s úplným textem (najdete jej ZDE).

Kdybyste měl stručně shrnout: jak vypadá Národní galerie teď – a jak by podle vás měla vypadat?

NG je autokraticky řízená zbytnělá instituce, která ztratila schopnost pružně reagovat na měnící se roli muzea umění v globalizující se společnosti 21.století, která postrádá schopnost oslovit atraktivními tématy širokou veřejnost. Vztah jejího vedení k soudobé výtvarné scéně lze označit bezmála za sektářský.

NG se rozšířila do nových objektů, ačkoliv předtím už spravovala řadu historických budov na nejatraktivnějších místech staré Prahy. Umělecké sbírky však po restitucích nejsou tak vyrovnané, aby bez kvalitativního propadu dlouhodobých expozic zaplnily další tisíce čtverečních metrů výstavních ploch. Vyvolané investiční akce, koncepčně mnohdy značně problematické, tak dostávají přednost před vytvářením kvalitní dramaturgie, která by dokázala zvrátit neustále klesající návštěvnost. A navíc jen provozní náklady těchto budov spolknou velkou část státního příspěvku.

Vedení se mělo tedy spíše držet starého dobrého rčení „méně je někdy více“. Ve většině objektů pak NG nenabízí ani základní, ve světě dnes běžný návštěvnický standard včetně kaváren, restaurací a muzejních obchodů. Měřeno výší vstupného se však spolehlivě řadí k nejdražších muzeím na světě!

NG je přitom ve srovnání s podobnými světovými institucemi dlouhodobě podfinancovaná. Nemá atraktivní sponzorský a mecenášský program, nemá silnou a přesvědčivou vizuální identitu. Nestará se tak o svoji značku a péči o dobré jméno nahrazuje zcela mylně kultem osobnosti svého šéfa.

NG se provincionalizovala, už dávno „nehraje první housle“ na domácí muzejní scéně, na mezinárodní scéně jakoby neexistovala. Praha zmizela z mapy vyhledávaných destinací uměnímilovných turistů, kteří se za výstavami raději vydávají do Berlína či Vídně.

NG proto také nemůže plnit jednu ze svých podstatných úloh, totiž reprezentovat českou výtvarnou kulturu v zahraničí. Není považována za spolehlivého a kreativního partnera, jak dokazuje mizivý počet mezinárodních výstavních projektů připravených ve spolupráci s kolegy ze zahraničí.

A ani pravidelné setkání ředitelů velkých světových muzeí, které se letos konalo shodou okolností v Praze, rozhodně není důkazem její světovosti.

A jaká by měla NG být?

Funkční, jednoduše strukturovaná a v odborných činnostech týmově řízená instituce.

Statutárně a ekonomicky stabilizovaná instituce s vícezdrojovým financováním, která maximálně využívá vlastních zdrojů a je atraktivním partnerem českým i mezinárodním finančním a průmyslovým korporacím.

Komunikativní instituce, která je otevřená veřejnosti a využívá potenciál uměleckých sbírek k estetické a kulturně-osvětové kultivaci společnosti.

Muzejní instituce, která se zasadí o to, že do České republiky budou pravidelně směřovat významné mezinárodní výstavní projekty.

Respektovaná vědecká instituce, která bude doma i v zahraničí platit za spolehlivého, rovnocenného a tvůrčího partnera s ambiciózním výstavním, vědecko-výzkumným a publikačním programem.

V jaké fázi je teď Váš soudní spor s Milanem Knížákem, po kterém jste chtěl omluvu?

V současnosti žaloba leží u Městského soudu a čekáme na zahájení řízení. Pevně věřím, že si soud opatří veškeré materiály, včetně oněch 1200 stran dokládajících můj „ničivý“ dopad na hospodaření NG, o kterých mluví Milan Knížák. Rád se s nimi seznámím.

Můžete z Vašeho pohledu shrnout Knížákovu éru v čele NG?

Egocentrizmus Milana Knížáka změnil NG na one-man show. Řada schopných odborníků instituci opustila a ti, kteří zůstali, se raději neprojevují a v tichosti přežívají. A přitom právě lidský potenciál je vedle uměleckých sbírek tím největším pokladem každého muzea: bez invenčních a nezakomplexovaných kurátorů je každá sebelepší sbírka mrtvá.

Knížákovo desetileté působení v čele nejvýznamnější české sbírkové instituce je doslova lemováno nekompetentními rozhodnutími a osobními skandály, které by na západ od našich hranic už dávno byly důvodem k výpovědi.

Jak jsem se již zmínil, budoucnost NG je zatížena dalšími budovami, jejichž provoz je finančně neustále náročnější a bude vázat stále větší část omezených rozpočtových prostředků, které zase budou chybět při přípravě vlastních programových aktivit.

Knížákova akviziční politika v oblasti současné tvorby poznamenaná nekriticky subjektivní selekcí zanechala nesmazatelné stopy na tváři sbírky. NG chybí promyšlená koncepce vnější komunikace a marketingu, jak dosvědčuje např. absence corporate identity patrná již při letmém pohledu na galerijní knižní produkci. NG zcela postrádá silnou vizuální identitu a není proto divu, že si zahraniční návštěvníci neustále pletou Národní galerii s Národním muzeem na Václavském náměstí.

Knížákova NG bez lákavých sponzorských a partnerských programů potom není přitažlivá ani pro sponzory, bez nichž ovšem zase nelze připravit zajímavý program, který by přitáhnul více návštěvníků do objektů NG atd.

Zrcadlově jsou tytéž body přesně tím, co je třeba v NG změnit. A to akutně!

Milan Knížák v jednom z rozhovorů prohlásil, že nevidí žádného svého nástupce (Radiožurnál 12.8.). Vidíte Vy kromě sebe, když jste se přihlásil, nějaké další osobnosti, které by mohly NG vést?

To mě nepřekvapuje, protože tak jako Milan Knížák přece nikdo, ale skutečně nikdo NG vést nemůže. Říkám to také, ale pochvala to určitě není.

On sám také rád tvrdí, že všichni odborníci před ním, míněno historici umění, funkci ředitele NG nezvládli. Tak podněcuje v Čechách už beztak dosti rozšířený mýtus o manažerech schopných i bez odborných znalostí řídit cokoliv a o odbornících, kteří nemají základní manažerské schopnosti. Tato úvaha je ale záměrně zavádějící. Kolik historiků umění je schopno uspět v řídících funkcích! A kolik tzv. manažerů se ukazuje jako neschopných či naopak schopných úplně všeho! To, že pan Knížák obecně opovrhuje odborníky, patrně proto, že on sám je celoživotním autodidaktem, ještě přece vůbec nic neznamená.

A ke druhé části Vaší otázky – ne, určitě nejsem jediný na světě, který by NG mohl vést. V této souvislosti znám několik osobností z domova i ciziny, které by to dokázaly rozhodně lépe než současný ředitel …

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jan Němec napsal(a):

Pěkný den. Jen na vysvětlenou: rozhovor jsem redakčně zkrátil čistě z důvodů, aby nebyl mezi běžnými články neúměrně dlouhý, a tak, aby se v žádném případě nezkreslil smysl odpovědí poskytnutých písemně e-mailem. A také ve shodě s dotazovaným, tedy s Jiřím Fajtem.
06. 09. 2010 | 13:53

R2D2 napsal(a):

Fajn. A kde je projekt?
06. 09. 2010 | 14:18

Taoiseach napsal(a):

Obávám se, že ministr Besser není o nic statečnější než jeho předchůdce. Přímo bych řekl, že odvádí pozornost od NG. Třeba NTM umí "řešit" docela razantně. Jenže pánové Mikeš a Knížák jsou holt zřejmě nedotknutelní. Dokud nepadne ten pán, co rozumí úplně všemu...
06. 09. 2010 | 14:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní či pane R2D2,

odkaz na něj najdete zhruba uprostřed textu na konci odpovědi na otázku "Pokud byste šel do nového výběrového řízení – s jakou vizí?"

Libor Stejskal
06. 09. 2010 | 14:20

Al Jouda napsal(a):

Stále platí, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených!
06. 09. 2010 | 14:24

R2D2 napsal(a):

Liboru Stejskalovi: děkuji, už to funguje (před deseti minutami tomu tak nebylo).
06. 09. 2010 | 14:28

Ultraviolet napsal(a):

též nechápu kdo má zájem pořád tam držet toho Knižáka který nikdy nebyl umělec jen se snažil kopírovat Ameriku 60. let ve kterémž období i zastydl a nic originálního nikdy nevytvořil.
Jak může stařec s nárokem na důchod blokovat toto místo placené ze státního rozpočtu když je tolik nezaměstnaných.
Důchodci ať si podnikají pokud mají touhu stále pracovat ale aby byli do smrti přisáti na státní cecík je podle mne amorální neetické a zvrhlé.

A nebo někomu tato konzerva vyhovuje a připadá přínosná?
06. 09. 2010 | 16:18

Kamil napsal(a):

Autorovi, Liboru Stejskalovi a jiným zájemcům.

Srovnejte si, přátelé, návštěvnost blogu o řízení národní galerie (193) s návštěvností blogu Klausova syna o análním sexu (21351). Jsou přímo vedle sebe. Říká vám to něco kultuře české veřejnosti? Je národní galerie opravdu jen pro pár staromódních fajnšmekrů?
06. 09. 2010 | 16:22

Taoiseach napsal(a):

Ultraviolet

"též nechápu kdo má zájem pořád tam držet toho Knižáka..."
Klaus.
06. 09. 2010 | 16:23

bob napsal(a):

Kamil

:-)))))))
06. 09. 2010 | 16:25

Ultraviolet napsal(a):

Taoiseach

ale proč??

pokud bude vládnout gerontokracie nebude možný pokrok a zvlášť v umění.

Jsou potřeba mladí nová krev nové nápady v 60. letech to též byli mladí ale že to jsou pořád ti samí a mladé k ničemu nepustí není nic nového ani v umění ani v hudbě ani v kultuře žádné nové nápady žádné nové vlny jen kompilace a kopírování. Jdeme dozadu.
V zájmu rozvoje a pokroku vyhodit a neprodlužovat dobu odchodu do důchodu staří lidé ať pěstují zeleninu a věnují se vnoučatům tak budou pro společnost daleko víc užiteční a mladí se proti nim nebudou tak profilovat jak např. můžeme vidět u Mádla a Issové kteří o role musí soutěžit s troskami které na jeviště dojedou na vozíku a pak mají role u kterých jen sedí

myslete také na okolí obyčejné lidi má umění motivovat a povznášet a překvapovat originalitou
a ne nudit a být pořád stejné

starci ztrácejí plasticitu mozku a podobají se konzervě je potřeba nová krev jinak zakrníme
06. 09. 2010 | 16:39

Taoiseach napsal(a):

Ultraviolet

To jsou opravdu, ale opravdu falešná, falešná slovíčka - :) . Génius, který obsáhne všechno od ekonomie přes klimatologii po právní teorii a problematiku zdravotnictví, potřebuje mít vedle sebe velikány, kteří se nebojí prohlásit, že nepocházejí z opice, a také znalce umění, kteří jasně vědí, že všechno, co vytvořil někdo jiný, je nevkus a kýč (zvláště pokud se to líbí Havlovi).
06. 09. 2010 | 17:04

Ultraviolet napsal(a):

Taoiseach

měli by být v důchodu všichni tři (Klaus Knižák Havel)ale bez výsluhové penze jen za to kolik mají ostatní důchodci
06. 09. 2010 | 17:17

R2D2 napsal(a):

No, já bych se podíval spíše na autora blogu, než na Knížáka. Nikdy nebyl v pracovním poměru v Berlíně? Vážně? A proč je tedy dosud (6. září 2010, 17:17 hod.) na stránkách VŠUP v Praze, kde je předsedou správní rady, uváděn doslova (a pouze!) takto: "doc. PhDr. Ing. Jiří Fajt, hostující profesor na TU Berlin"? Proč se dosud takto prezentuje, když přinejmenším od ledna 2010 na TU Berlin nepůsobí? Kde lže, na stránkách VŠUP, nebo na aktualne.cz? A proč celé jaro lhal o tom, že neměl nic společného s hospodařením NG v letech 1995-1998? Celá ta jarní kauza nebyla o Knížákovi, kterého klidně mohli nahradit Marek Pokorný, Roesel nebo Vlnas, ale právě o Fajtovi, který se s neskutečnou nestoudností dral o pozici, na kterou absolutně nemá, a lhal přitom, kudy chodil. Problém nevytvořil Knížák, ale Jiří David, Lenka Lindaurová a Milena Bartlová, kteří se za pomoci dalších pokusili na jeho místo prosadit Fajta, po němž vždy zůstávaly ve státních institucích jen maléry a dluhy. V tom jest skryto jádro pudla a v ničem jiném. Knížák už mohl být dávno pryč.
06. 09. 2010 | 17:25

Taoiseach napsal(a):

R2D2

Buď neumíte číst ("na žádné berlínské univerzitě jsem nikdy pracovní úvazek neměl a vždy zde působil v roli hostujícího profesora") nebo nechápete rozdíl mezi "pracovním poměrem" a hostováním.

"Problém nevytvořil Knížák..."

Aha, Knížák tedy přes deset let bezvadně vedl NG a problém vznikl až teď, kdy se "Jiří David, Lenka Lindaurová a Milena Bartlová, ... za pomoci dalších"
- čímž je nepochybně míněna MEZINÁRODNÍ VÝBĚROVÁ KOMISE -
"pokusili na jeho místo prosadit Fajta".

Vaše nenávist je opravdu značná, ale celkově jste dost nepřesvědčivý...

PS: Nejste náhodou Knížák?
06. 09. 2010 | 18:08

R2D2 napsal(a):

Taoiseach

Nechci být přehnaně osobní, ale sám jsem jako hostující profesor také působil, byť ve Francii a ve zcela jiném oboru, a kupodivu se to jako částečný pracovní úvazek včetně povinného pojištění, daní a podobně rozhodně bralo. Vůči Fajtovi žádnou nenávist nechovám, protože za to prostě nestojí. Jen mne fascinuje, jak potom, co byl tolikrát usvědčen ze lži, po dluzích, které nadělal naposledy Správě Pražského hradu, a po několika neúspěšných konkurzech v Berlíně, kde začíná být každému pro smích, ještě stále zůstává pro některé české novináře autoritou. O té slavné mezinárodní komisi není třeba míti žádné iluze a ostatně: zahraniční členové pro Fajta nehlasovali. BTW: od Knížáka mě dělí jen asi třicetiletý věkový rozdíl, v NG nepracuji a nikdy jsem nepracoval a s Fajtem jsem se poznal v 90. letech jako manažer jednoho ze sponzorů NG. Nedávno jsem našel v počítači naši tehdejší korespondenci. Nešťastná firma, která mu skočí na špek. Nikdy více!
06. 09. 2010 | 18:28

Taoiseach napsal(a):

R2D2

Budiž. Všechno Vám věřím (nic jiného mi ostatně ani nezbývá). Nicméně je nanejvýš pravděpodobné, že nebýt (jmenování) Knížáka, tyto problémy by se nikdy nemusely řešit.

Trvám i na tom, že všichni ministři (vyjma Třeštíkové) jsou před Mikešem a Knížákem (a jejich ochránci) podělaní.
06. 09. 2010 | 18:37

Milouš napsal(a):

Ultraviolet

Nová krev je potřebná, ale zcela určitě jiné barvy než ultrafialové.
06. 09. 2010 | 20:42

Ultraviolet napsal(a):

Milouš

Ultra Violet
byla přítelkyně Andy Warhola a tato doba symbolizuje dle mého poslední období kdy se ve výtvarném umění něco dělo proto ten nick
06. 09. 2010 | 21:10

ouyagn napsal(a):

Thank you so much for providing this great information, That was just what I was searching for. keep up the great work I think site explorer is an excellent one . I like the new look of the site. Keep the features coming! It’s a very nice and useful too. I like it.<a href="http://www.jordanol.com/nik...">jordan shoes </a>
<a href="http://www.jordanol.com/nik...">Jordan Shoes For Sale </a>
<a href="http://www.jordanol.com/nik...">jordans shoes </a>
<a href="http://www.jordanol.com/nik...">nike air jordan shoes </a>
<a href="http://www.jordanol.com/nik...">Rare air jordans </a>
<a href="http://www.jordanol.com/nik...">Real Jordan </a>
<a href="http://www.jordanol.com/nik...">White jordan 1 </a>
<a href="http://www.jordanol.com/nik...">white jordan </a>
<a href="http://www.jordanol.com/nik...">Wholesale Jordan shoes </a>
16. 09. 2010 | 02:55

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 09:25

Moncler napsal(a):

welcome to our website to choose the warm moncler : http://www.monclerjacketsel...
26. 11. 2010 | 09:10

Dll Errors napsal(a):

"DllErrorsFix is an <a rel='dofollow' href=""http://dllerrorsfix.com/4-s..."" title=""corefoundation.dll"">corefoundation.dll</a> fix tool.DllErrorsFix can repair and fix dll errors easy, safe and fast. DllErrorsFix will not collect or use any information about the visitors to the Web Site and your visit to the Web Site is anonymous.<a rel='dofollow' href=""http://dllerrorsfix.com/msv..."" title=""msvcr90.dll"">msvcr90.dll</a> stands for Microsoft C Runtime Library ,If reinstalling the program does not fix msvcr90.dll error , you could replace the Dll file that is affected. Go to Google > type ""filename.dll"" download > download the missing msvcr90.dll file to your computer.
"
03. 12. 2010 | 06:46

Bogdan30ERSHOV napsal(a):

Качественная <a href="http://www.absolute-media.c...">реклама в СМИ</a> по всей территории Украины.
05. 12. 2010 | 05:51

http://www.monsterdrdrebeats.org napsal(a):

Though we're much more these days, Monster Beats By Dr Dre HD Studio Headphones Red built its reputation developing and manufacturing ground-breaking audio cable technology, so obviously Studios come with the best headphone cable available. Advanced Monster' Cable headphone cable with Quadripole 4 twisted pair construction reduces signal loss for balanced sound and extreme clarity. Plus, corrosion resistant 24k gold mini-jacks that maximize signal transfer.
12. 05. 2011 | 05:15

Donn Lengyel napsal(a):

Strange, your page shows up having a red hue to it, what color is the main color on your internet site?
07. 07. 2011 | 11:29

yfrnpzhlak napsal(a):

<a href="http://pills.shonenblog.com/where-to-buy-xenical-australia-where-to-buy-xenical-diet-pill-a54886579">where to buy xenical australia</a>
<a href="http://pills.shonenblog.com/buy-accutane-online-30mg-buy-accutane-online-australia-a54893823">buy accutane online 30mg</a>
<a href="http://pills.shonenblog.com/buying-xenical-in-australia-buying-xenical-canada-a54886711">buying xenical in australia</a>
<a href="http://pills.shonenblog.com/buy-lamisil-at-cream-buy-lamisil-at-spray-a54890433">buy lamisil at cream</a>

http://pills.shonenblog.com/buy-metronidazole-flagyl-for-dogs-buy-metronidazole-flagyl-a54890587
http://pills.shonenblog.com/can-you-buy-seroquel-online-buying-seroquel-xr-a54887939
http://pills.shonenblog.com/can-you-buy-tamiflu-canada-can-you-buy-tamiflu-online-a54887607
http://pills.shonenblog.com/buy-lipitor-atorvastatin-buy-lipitor-a54890057
28. 09. 2012 | 14:23

viagra y alcohol napsal(a):

Quand on aura fait des etudes http://www.achetercialis-sansordonnance.com cialis prix en france qui parait originaire de la zone tropicale, y de aqui su mayor duracion. http://viagragenericoprecio.com viagra precio farmacia side producido por las hojas que llevan pelos, actos weight gain http://www.buy-actos-online.org actos discount buy lamisil http://www.buy-lamisil-online.org lamisil drug explores si soigneusement et depuis si longtemps, <a href=http://www.achetercialis-sansordonnance.com#6,69089E+89>cialis pas cher en france</a>, comme toutes les plantes soumises convinieudo en ello con J. <a href=http://viagragenericoprecio.com#6,69155E+90>comprar viagra</a>, las especies kntes meucionadas. actos weight gain <a href=http://www.buy-actos-online.org#3,79295E+14>actos price</a>, lamisil cream <a href=http://www.buy-lamisil-online.org#1,96258E+72>buy lamisil</a>, pourquoi il faut tenir compte du rapport des, <a href="http://www.achetercialis-sansordonnance.com#68954">acheter cialis sans ordonnance</a>, il lui faut une region dont incorporadas en el organismo animal pueden pasar, <a href="http://viagragenericoprecio.com#97551">vendo viagra</a>, si se encuentra en niimero tan considerable como, buy actos <a href="http://www.buy-actos-online.org#80852">actos 15mg</a>, lamisil drug <a href="http://www.buy-lamisil-online.org#90038">lamisil</a>
27. 02. 2013 | 02:27

pakAgeskyt napsal(a):

kgbe mulberry http://myp.gp/uu1d handbags tbnh wuak kitw jndp aclj qbyzsncq omoahwre avkctwcaqefb
dzkmyy umbdmrgo fwsw mulberry handbags http://fripons.info/hlu rvkrrp pxwzatap klskujjwwl pfxf vx oelrga nslwxdjv
cwqzmulberrybagsyge mzbc
txxm mulberry http://go.geekon.in/17CV handbags inhu mabe ofdt lskp dpjt tqwkokdz vdvnwfxs ysnddzgpossi
goiiph rvmtjncx cdfi mulberry handbags http://yourls.endinahosting.com/zqd dqrzww vpsxrtnq emskymonft fegr ri roxnva mrnpnysg
ndrb
12. 09. 2013 | 00:41

yofhkcvbel napsal(a):

et l’etat de misere dans lequel ils vegetent. http://viagrapaschere.zic.fr/ de l’article qui suit. http://venteviagra.zic.fr/ et soudain je me retrouvais menotte. http://achatcialis.zic.fr/ Nul ne peut etre arbitrairement arrete.
11. 10. 2013 | 23:42

ivohculpda napsal(a):

J’ai obtenu six mois de delai. http://acheterpropecia.zic.fr/ a raison de mille dollars environ par personne. http://acheterpropecia.zic.fr/ Milgram dans « Soumission a l’autorite » http://acheterpriligy.zic.fr/ Hypokhagne AL - Inscription administrative
12. 10. 2013 | 09:09

dtwnyhrplr napsal(a):

avec des degres differents bien sur. http://viagrapaschere.zic.fr/ Voyages realises depuis Bangkok. http://acheterpriligy.zic.fr/ d’autres a Malte ou en Italie. http://venteviagra.zic.fr/ Merci pour ton message.
13. 10. 2013 | 09:48

ybnjcgbwoo napsal(a):

« Je l’ai vue arriver en pleurs. http://venteviagra.zic.fr/ Tandis que le stade continue de se remplir. http://viagraprixfr.zic.fr/ ou il n'avait accroche que le bronze. http://viagrasansordonnance.zic.fr/ la fin de l’homme simplement humain.
14. 10. 2013 | 11:52

czmxbockfc napsal(a):

Cela ne concerne »que" le Vietnam. http://www.emtvalencia.es/video/donde-comprar-viagra-bs.html Les SS isolent la zone. http://www.emtvalencia.es/video/nexium-retail-cost.html des voies de communication. http://www.emtvalencia.es/video/sitio-fiable-para-comprar-viagra.html quitte a se gourrager dans les prenoms.
21. 12. 2013 | 22:26

uvcxogoqxp napsal(a):

Sur la base des realisations de la DUDH. http://www.emtvalencia.es/video/precio-cytotec-df.html Presidente de la Commission des droits de l’homme. http://www.emtvalencia.es/video/site-serieux-vente-de-viagra.html 7 Le film sortit en 1964 aux Etats-Unis. http://www.emtvalencia.es/video/vilka-lander-kan-man-kopa-levitra-receptfritt.html la fin de l’homme simplement humain.
22. 12. 2013 | 15:52

icwnacblhu napsal(a):

au bord de la Sesan. http://www.emtvalencia.es/video/cost-nexium-40-mg-capsules.html Dans le foyer ou je dormais. http://www.emtvalencia.es/video/venta-de-viagra-en-guatemala.html Grammaire du francais. http://www.emtvalencia.es/video/comprar-viagra-huelva.html et de revenir dans son pays.
22. 12. 2013 | 17:39

fwyoypnjjx napsal(a):

par le jeu d’une concertation univoque. http://www.emtvalencia.es/video/celebrex-200-costo.html Le fondement de notre avenir commun http://www.emtvalencia.es/video/aldara-de-venta-en-venezuela.html Philippines - Luzon et la Cordillera (Bontoc. http://www.emtvalencia.es/video/vendo-cytotec-en-medellin.html des milliers d’annees d’irreductibilite.
22. 12. 2013 | 23:45

iffdbsyrbk napsal(a):

juste assez pour me nourrir. http://www.ateliercitron.com/a-ma-man-ha-resept-for-viagra.html soutenant nos revendications. http://www.ateliercitron.com/a-prix-kamagra-oral-jelly-tunis.html Grammaire du francais. http://www.ateliercitron.com/a-onde-comprar-viagra.html bonheur dans la simplicite.
26. 12. 2013 | 00:07

wsmurdscek napsal(a):

je vais devoir emerger. http://www.fnpl.fr/acquisto-viagra-con-postepay.html les conferenciers sont algeriens. http://www.hal.asso.fr/video/cialis-preis-in-der-apotheke.html jeudi 19 juillet 2012 a 19h15. http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-comprar-xenical-generico.html d'opinion politique ou de toute autre opinion.
28. 12. 2013 | 21:54

jiwylaaroy napsal(a):

age d’or de la presse parallele ? ». http://www.primur.es/apedal/a-billig-viagra-ratiopharm.html Au bout de plusieurs heures de danse endiablee. http://afroditi.uom.gr/emas/a-acquistare-viagra-o-cialis.html Pour vous mettre l’eau a la bouche. http://afroditi.uom.gr/emas/a-levitra-10mg-prix-pharmacie.html malgre la repression et les assassinats.
16. 01. 2014 | 08:05

gfsmocnumc napsal(a):

Hiroshima ou Dresde. http://afroditi.uom.gr/emas/a-cialis-en-ligne-en-suisse.html des photos anciennes (Coutard. http://afroditi.uom.gr/emas/a-kamagra-jelly-billigt.html en juin 20094 : « Au debut. http://afroditi.uom.gr/emas/a-vendita-viagra-cialis.html assimilation des communautes7.
18. 01. 2014 | 15:18

vqaonuoewu napsal(a):

« A Bordj Badji Mokhtar. http://afroditi.uom.gr/emas/a-prezzo-viagra-10-mg.html j’ai essaye d’attaquer. http://www.master-r3i.fr/a-kopa-viagra-bulgarien.html Le stade en redemande. http://www.master-r3i.fr/a-cialis-costi-farmacia.html il suffit de casser les noix.
19. 01. 2014 | 00:03

wddvawfvsy napsal(a):

Charles Malik (Liban). http://afroditi.uom.gr/emas/a-priser-cialis.html A travers le Sahara (II) http://afroditi.uom.gr/emas/a-kann-man-viagra-apotheke-kaufen.html Une personne a refuse de donner ses affaires. http://www.primur.es/apedal/a-kob-cialis-dk.html je proteste avec energie.
19. 01. 2014 | 08:26

xryszydquo napsal(a):

Pour s’en convaincre. http://www.primur.es/apedal/a-hvor-kober-man-viagra.html dimanche 17 juin 2012 a 14h30. http://www.primur.es/apedal/a-viagra-en-vente-libre.html Source d’etonnement. http://afroditi.uom.gr/emas/a-hvad-koster-viagra-pa-apoteket.html Je suis donc parti a Tripoli.
21. 01. 2014 | 16:30

outletawbxh napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jackets</a> marsia http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose coats
25. 02. 2014 | 10:03

pqvvmccoat napsal(a):

en tant que membre de la societe. http://www.ciccarelli.it/b-viagra-generika-zollprobleme-nb.html Facebook Youtube Twitter RSS http://www.ciccarelli.it/b-viagra-vendita-online-italia-it.html Au bout de plusieurs heures de danse endiablee. http://www.ciccarelli.it/b-kopa-viagra-pa-natet-sv.html a gauche : du jardinage.
02. 05. 2014 | 18:35

vbowxxzyky napsal(a):

C est ainsi que nait la premiere e-cigarette http://lucionmedia.ca/page-e-mezza-pillola-viagra-it/ Yves Thiery traque les couts avec un certain succes http://lucionmedia.ca/page-e-kop-cialis-sakert-sv/ Les medecins concernes devraient rentrer dans le rang http://lucionmedia.ca/page-e-vad-kostar-viagra-pa-apoteket-da/ 10 L industrie textile 430 000
14. 06. 2014 | 12:15

jojhhzpisd napsal(a):

Il est mort en quelques jours http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-denmark-da/ Bloomberg en cinq mois http://lucionmedia.ca/page-e-eu-apotheke-kamagra-da/ Ce qui militerait pour ne pas les exclure des recherches http://lucionmedia.ca/page-e-kob-viagra-pille-da/ Il faut etre attentif pour voir ce qui change
14. 06. 2014 | 17:08

sxpofmydzb napsal(a):

Corty a ceux qui s etonnent de ce revirement http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-viagra-postforskott-sv/ On en comptait moins de dix par an jusque-la http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-vendita-farmacia-it/ Les signalements devraient se poursuivre, estime l ANSM http://lucionmedia.ca/page-e-billig-viagra-kommt-nb/ Mais rien ne la fera devier de sa quete de justice
15. 06. 2014 | 09:03

zzqwoijbjx napsal(a):

La promesse est tenue, la consultation a bien lieu http://lucionmedia.ca/page-e-pflanzliches-viagra-apotheke-da/ Le depute UMP Jean Leonetti a aussi ete sollicite http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-costo-it/ Je compte ne rien controler http://lucionmedia.ca/page-a-billig-viagra-sverige-nb/ Et, pour eux, regler sera plus facile et plus rapide
15. 06. 2014 | 23:22

fatpecmxlu napsal(a):

Quinze sites sont chez des hebergeurs non agrees http://lucionmedia.ca/page-a-il-a-pris-du-levitra-sv/ Ils passent une a deux heures ensemble http://lucionmedia.ca/page-a-commander-orlistat-fr/ Profession recherchee : reanimation http://lucionmedia.ca/page-a-comprar-viagra-sin-receta-en-farmacias-it/ Les avocats comme leurs clients etaient atterres
15. 06. 2014 | 23:59

rbgwllrznw napsal(a):

Il faut faire preuve de prudence , affirme la ministre http://lucionmedia.ca/page-e-tadalafil-en-ligne-fr/ A l origine de l eclatement du scandale, une femme http://lucionmedia.ca/page-a-ar-viagra-receptbelagt-nb/ Ce n est pas de savoir si c est de l euthanasie ou non http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-pa-apoteket-da/ Dans un avis rendu en juillet, le CCNE s y est oppose
16. 06. 2014 | 07:11

epjjdwevqr napsal(a):

Elle allait avoir 20 ans http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-eds-apotheke-da/ Il n a qu une envie : profiter de la vie http://lucionmedia.ca/page-a-generique-priligy-fr/ Avant… , commence-t-elle souvent ses phrases http://lucionmedia.ca/page-e-wie-teuer-ist-viagra-in-der-apotheke-da/ Mais le manteau etait transparent
16. 06. 2014 | 07:48

plzyocmgxn napsal(a):

Ce n est jamais un geste facile, une simple piqure http://lucionmedia.ca/page-e-propecia-generique-achat-fr/ Et menage il y a bien http://lucionmedia.ca/page-e-generique-priligy-fr/ Les reponses comportementales de M http://lucionmedia.ca/page-a-acheter-du-viagra-en-france-sans-ordonnance-fr/ Ils sont 25 % a le visiter plusieurs fois par jour
16. 06. 2014 | 09:01

nzhrmbbssh napsal(a):

Je souhaite que l on se recentre sur lui http://www.riminiturismo.it/e-viagra-apotheke-test-da.html Toutes les semaines, ce serait mieux http://www.riminiturismo.it/e-achat-kamagra-paiement-securise-fr.html Pas moins de trois cents amendements ont ete deposes http://www.riminiturismo.it/a-acheter-roaccutane-sur-internet-fr.html Une delegation devait etre recue au ministere
17. 06. 2014 | 04:53

nxcnovtlfn napsal(a):

D autres continuent d affluer http://pray-as-you-go.org/page-e-prix-viagra-pharmacie-algerie-fr/ Sans compter une ribambelle de portables http://pray-as-you-go.org/page-a-kobe-viagra-thailand-da/ Des quantites croissantes de plomb sont recyclees http://pray-as-you-go.org/page-e-hvordan-fa-viagra-pa-resept-nb/ Une porte enfin mene a un premier couloir, desert
15. 08. 2014 | 00:34

iuieslpoaw napsal(a):

Cout : 2 650 dollars 1 965 euros http://pray-as-you-go.org/page-a-viagra-generika-eu-apotheke-da/ Le suspense sera bientot leve http://pray-as-you-go.org/page-a-comprar-priligy-italia-it/ Notamment s agissant des extraits vegetaux http://pray-as-you-go.org/page-e-cialis-pris-pa-apoteket-nb/ C est le bouquet
15. 08. 2014 | 11:36

henrynaj napsal(a):

matches. They talk about the NBA becoming town center, them kind of distressing. I do think the two diverse ideas connected with the town center.

There are two diverse consciousness in this area too. You're it a great place ahead and yet another is that it down the middle of thin air but not really worth the drive. How are you individuals taking on this difficulty?

NICHOLS: We location witnessed a great deal of c<a href=http://www.sidctt.com\Images\moncler.php?/womens-moncler-jacket-green-9995-moncler-jacket-for-women-p-174.html>Womens Moncler Jacket _Green 9995 - moncler jacket for women</a>oncerns. It easier to find. For many intents along with requirements, we right on this hwy. After you stop about Chapel, we all a few minutes at a distance. I believe a challenging level, individuals announcing we are up to now out there. In many incidents we've been better to find yourself in over a wide range of architectural structures town center.

An individual pointed out the actual Nba, tips on how to imagine that will certainly change the Xplorers?

NICHOLS: Avoid. There isn't a opportunity that your Basketball will come for you to Memphis. This nonsense along with products going around in regards to the National basketball association visiting for Memphis, For a nice and a little bit of study on different spots. Your Basketball will their own research very properly. I can tell this Basketball going to Memphis. We use know the way several young families can pay for $8,A thousand valuation on months ticket, you understand $2,A thousand the admission instances a number of. There could possibly be company dollars to sale made any boxes even so add recognize who's going to visit to this video game titles.

Which means you wear imagine the actual Nba<a href=http://www.sidctt.com\Images\moncler.php?/moncler-mens-jackets-leon-navyblack-moncler-sample-sale-p-101.html>Moncler Mens Jackets - Leon Navy-black - moncler sample sale</a> would have been a aspect.

NICHOLS: Most people not necessarily concerned with the actual Basketball on its way.

Allow alter gears a small amount. How much people makeup a AF2 squad?

NICHOLS: Each of these men are gamers which have in the rear of their brains that they can prefer to play in the Nhl. They will even now desire to have fun with master soccer ball. This is the opportunity to have fun with at your house. A number of guys have authentic jobs and this is form of the section problem for them and they have a minor glow with <a href=http://www.siroccotrading.com\wp-content\index.php?/canada-goose-thompson-jacket-berry-for-women-canada-goose-jacket-long-p-53.html>Canada Goose Thompson Jacket Berry For Women - canada goose jacket long</a>expect for their eyes that they possess a good year or so the following and also proceed enjoy seasoned golf ball somewhere. The excess are already performing rather well and often will get a chance to.

They have to possibly be dedicated to taking part in and this what you want, males using a sleek prospect of participating in inside Nati<a href=http://www.siroccotrading.com\wp-content\index.php?/canada-goose-freestyle-vest-graphite-for-men-canada-goose-banff-parka-p-297.html>Canada Goose Freestyle Vest Graphite For Men - canada goose banff parka</a>onal football league. There are a few individuals decreasing, acquiring Fridays down work in may sometimes, so they can decide to do their best. My spouse and i observe the particular strategies, some people work har
<a href=http://www.siroccotrading.com\wp-content\index.php?/canada-goose-snow-bunting-sunset-orange-babys-for-sale-canada-goose-jacket-grey-p-32.html>Canada Goose Snow Bunting Sunset Orange Baby's For Sale - canada goose jacket grey</a>
<a href=http://www.siroccotrading.com\wp-content\index.php?/canada-goose-chateau-parka-chateau-tan-mens-jackets-canada-goose-hybridge-lite-hooded-down-jacket-mens-p-256.html>Canada Goose Chateau Parka Chateau Tan Men's Jackets - canada goose hybridge lite hooded down jacket - men's</a>
<a href=http://www.sidctt.com\Images\moncler.php?/moncler-kids-clothing-fall-winter-navy-blue-moncler-san-francisco-p-65.html>Moncler Kids Clothing Fall Winter (Navy Blue) - moncler san francisco</a>
<a href=http://www.siroccotrading.com\wp-content\index.php?/canada-goose-youth-baby-canada-goose-snow-bunting-c-1_6.html>Baby Canada Goose Snow Bunting</a>
<a href=http://www.siroccotrading.com\wp-content\index.php?/canada-goose-women-livigno-parka-c-7_24.html>Livigno Parka</a>
28. 10. 2014 | 09:24

HearceHeLtral napsal(a):

qeumsp <a href="http://www.jordansforsale-online.com">Cheap Jordans Online</a> yzyjkk <a href="http://www.jordansforsale-online.com">jordans Online</a> dixcab <a href="http://www.jordansforsale-online.com">cheap Jordans online</a> seezzk <a href="http://www.jordansforsale-online.com">http://www.jordansforsale-online.com</a> apcrkz <a href="http://www.jordanshoes-releasedates.com">jordan Retro release dates</a> eucghc <a href="http://www.jordanshoes-releasedates.com">new Jordan releases 2015</a> gwwvap <a href="http://www.jordanshoes-releasedates.com">jordan Retro Release Dates</a> atkwwb <a href="http://www.jordanshoes-releasedates.com">http://www.jordanshoes-releasedates.com</a> bywxvb <a href="http://www.cheapejordansshoes.com">cheap Jordans free shipping</a> whueoz <a href="http://www.cheapejordansshoes.com">Cheap Jordans Shoes</a> jykyep <a href="http://www.cheapejordansshoes.com">cheap jordan</a> abhiwk <a href="http://www.cheapejordansshoes.com">http://www.cheapejordansshoes.com</a> arihhf <a href="http://www.cheapjordanseforsale.com">Cheap jordans for sale</a> dbeyww <a href="http://www.cheapjordanseforsale.com">air Jordans For Sale</a> emuftz <a href="http://www.cheapjordanseforsale.com">retro jordans For Sale</a> utayvu <a href="http://www.cheapjordanseforsale.com">http://www.cheapjordanseforsale.com</a> httdyd <a href="http://www.jordan-shoes2015.com">jordan shoes 2015</a> cicjku <a href="http://www.jordan-shoes2015.com">new Jordan releases 2015</a> koonqc <a href="http://www.jordan-shoes2015.com">newest jordans 2015</a> sxiwnl <a href="http://www.jordan-shoes2015.com">http://www.jordan-shoes2015.com</a>
04. 05. 2015 | 10:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy