Volební program sociální demokracie v kostce

23. 06. 2021 | 12:30
Přečteno 1225 krát
Jak jsem měl možnost se seznámit s volebním programem sociální demokracie a konzultovat jej, myslím, že se jedná o moderní program s realistickými a rozumnými cíli.

Na rozdíl od pravostředových stran, které ve velké a vítězné předvolební euforii, podpořené poněkud podezřele optimistickými průzkumy veřejného mínění výzkumných agentur, pracujícími pro ČT, je program sociální demokracie realistický mj. také v jednom velmi důležitém aspektu. A sice v udržitelnosti veřejných financí. Je to možná překvapivé, ale na rozdíl od pravicových koalic, které si již rozdělují (poněkud předčasně) ministerstva, není program marketingovým produktem.

Koalice Pirátů a STAN prakticky vůbec neřeší otázku příjmů státního rozpočtu. Tedy přesněji, neřeší ji realisticky. Fantazíruje o tom, že přeci zdroje tady jsou, neboť je možné eliminovat velkou část výjimek v zákoně o dani z příjmu (souhrnně tyto výjimky představují až 500 miliard) a tedy zlikvidovat ⁸⁷velkou část daňových úlev). Kromě jedné takové daňové slevy, kterou je zvýhodněné jízdné pro důchodce a studenty na drahách, s žádným jiným nápadem Piráti se STANem ale nepřišli. Celkově si myslím, že tato jejich představa je chiméra. O možnosti podstatně snížit výjimky, tedy daňové úlevy z platného zákona o dani z příjmu zpočátku hovořil již Kalousek a také Babiš, tedy jako začínající ministři financí, aby po nějakém čase o nich přestali vůbec mluvit.

Koalice SPOLU dokonce chce ještě schodky veřejných rozpočtů zvýšit, a to snížením sazby sociálního pojištění o 2 %.

Prostě, obě dvě koalice pravicových stran v oblasti veřejných financí nevědí, co činí a nejsou ochotny přiznat, že ke konsolidaci veřejných financí bude zapotřebí sáhnout také do daní a zvýšit daňové příjmy státu.

Sociální demokracie počítá především s tím, že se rozjede vysokými tempy česká ekonomika. Bude do ní nainvestováno v letech 2021 – 2027 jen z evropských fondů 1360 mld. korun. A tyhle peníze půjdou především do oblasti investic, aby posílily rozvoj technologické revoluce, digitalizace a robotizace. Samozřejmě také, aby posílily hospodářský růst a tedy i příjmy veřejných rozpočtů.

Sociální demokracie přichází s logickou myšlenkou, že daňové břemeno musí být ve společnosti rovnoměrněji rozděleno a že všechno nemůžou zaplatit – tak, jako obvykle v minulosti – zaměstnanci.

Proto ČSSD počítá se zavedením progresivního zdanění vyšších mezd nad trojnásobek průměru (což je částka kolem 110 tisíc Kč měsíčně), ale současně také počítá se snížením DPH u základních druhů potravin.

Pokud jde o korporátní sféru, soc. dem. předpokládá vlastně jednoduchou změnu jednotné sazby daně na třípásmovou sazbu. Snížené pásmo, v němž by byly malé a střední podniky. Dále standardní pásmo jako dnes. A zvýšená sazba u největších korporací. To by přineslo prospěch pro více než 99% podniků v zemi a přitom by výrazně vzrostl příjem státu.

ČSSD má také představu, jak pomoci nejmenším obcím do tří set obyvatel. V těchto obcích by podnikatelé v restauracích, výčepech anebo obchodech s potravinami, mající trvalý pobyt v dané obci, nemuseli platit daně. Z nejmenších obcí by tak vlastně byly daňové ráje.

ČSSD chce prosadit jednoprocentní daň z obřích majetků nad 100 mil. Kč tak, jako je to obvyklé např. v sousedním Německu.

Dále zvýšit dědickou daň u majetků nad 50 mil. Kč.

Sociální demokracie předpokládá také zvláštní daň za dlouhodobě neobsazené byty tak, jako je to obvyklé v některých západoevropských zemích.

Chce zavést také progresivní daň z bankovních aktiv a také digitální daň.

Chce zabránit skrytému odlivu zisků do zahraničí přechodem na celoevropskou konsolidaci daňových příjmů.Silný demokratický stát, postavený na solidaritěI přesvědčení pravičáci museli v průběhu pandemie uznat, jak je důležitá role státu v usměrňování některých životně důležitých funkcí společnosti.

ČSSD proto chce dlouhodobě bránit privatizaci nemocnic a chce zákonem garantovat veřejnou síť moderně vybavených zařízení akutní zdravotnické péče.

Kdyby nebylo sociální demokracie v průběhu let 2007 – 2013, kdy byla opoziční stranou, tak by se pravici vedené ODS, podařilo snížit počty lůžek v nemocnicích a pandemie covid-19 by u nás nabyla zcela katastrofálních rozměrů.

ČSSD chce podle svého programu zrušit doplatky na léky.

Zavazuje se také zvýšit tarifní platy lékařů a sester za volební období o 50%.

V oblasti péče bude usilovat, aby se navyšovaly platy a mzdy o 10% ročně, dokud nebudou srovnatelné se zdravotnictvím a školstvím.

Velký důraz je v programu kladen na oblast prevence v oblasti zdravotnictví a preventivních prohlídek, hrazených ze zdravotního pojištění. Zejména pak na prevenci onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky.

Strana chce prosadit týdenní pobyty v lázních pro každého seniora.

Úplnou novinkou v programu je příslib zavedení lidové zákonodárné iniciativy, jež umožní občanům předložit návrh zákona, kterým by se parlament musel zabývat.

V oblasti práva chce strana zjednodušit a zlevnit rozvodová řízení, umožněním rozvodu manželství u notáře v případě, že se jedná o bezesporný rozvod s dohodou o dětech, majetku a bydlení.

Velmi ostře vystupuje strana v programu proti lichvě.

A chce prosazovat manželství pro stejnopohlavní páry se všemi konsekvencemi, které z toho vyplývají a jež dají jistotu a stabilitu nejen oběma partnerům. Ale také dětem, které vychovávají (alimenty či automatické dědictví po jednom rodiči v případě úmrtí biologického rodiče).

V oblasti bezpečnosti občanů strana navrhuje de facto řešení problémů migrace přímo v oblastech, kde tyto příčiny vznikají (tedy v rozvojovém světě) a chce tedy posílit účelnou a adresnou rozvojovou pomoc republiky na 0,33% HDP tak, aby se dařilo eliminovat zájem lidí z rozvojového světa o migraci do Evropy.

V programu strana předpokládá posilování spolupráce policie, armády a zpravodajských služeb na celoevropské úrovni.Rychlý růst mezd a sociální spravedlnostPáteří programu je pochopitelně oblast sociální politiky. ČSSD chce navyšovat minimální mzdu a její záměr je, aby v roce 2023 dosáhla 20 tisíc Kč. Minimální mzda pak bude tlačit nahoru růst průměrné mzdy.

ČSSD předpokládá, že v důsledku digitalizace a automatizace se bude v české ekonomice zvyšovat produktivita práce, což bude uvolňovat velká kvanta pracovních sil. Z toho plyne záměr strany zkracovat pracovní dobu na 35 hodin týdně (rok 2025) a pak na 4 dny v týdnu (rok 2030).

Velkou roli při modernizaci českého průmyslu budou hrát odpisy 100% inovativních investic při jejich uvedení do provozu. To zvýší výkonnost průmyslu a razantně posílí produktivitu práce.

Strana přichází s nabídkou důchodové reformy, která je již vlastně zpracována, ale v předvolebním období chybí ochota politických partnerů v parlamentu se touto věcí seriózně zabývat.

Strana se zavazuje, že nepřistoupí na zvýšení věku pro odchod do důchodu nad 65 let a že zachová stávající systém průběžného financování starobních důchodů.

V oblasti povinné doby pojištění by měla nastat velmi podstatná změna a to snížením povinné doby pojištění z 35 let na 25 let.

ČSSD chce zavést výchovné, tedy příplatek k důchodu ve výši 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě, které dostane ten z rodičů, který převážně o děti pečoval.

ČSSD se zavazuje, že pracující důchodci budou mít nižší daně.

Strana chce také zreformovat systém sociálních dávek.Podpora mladých rodin s dětmi, dětí a mladých lidíProgram ČSSD v této oblasti je vysloveně propopulační. Chce podpořit populační růst v zemi s tím, že děti nesmí být poukázkou na trvalou chudobu rodin. Po příkladu Německa a Polska chce ČSSD prosazovat zavedení přídavku na každé dítě ve výši 3 tisíc Kč měsíčně pro rodiny, ve kterých alespoň jeden rodič pracuje.

Velkým nástrojem populační politiky se mohou stát bezúročné novomanželské půjčky až do 500 tisíc korun. Přitom strana předpokládá, že za každé dítě, které přijde nově na svět, bude odepsáno 100 tisíc Kč ze závazku rodiny vůči státu.

Strana chce prosazovat bezplatné kroužky pro všechny děti, bezplatné obědy ve školách a navýšení prospěchových stipendií na vysokých školách.

Vysokou pozornost chce ČSSD věnovat také sportu, aby všem dětem bez rozdílu byly dostupné oddíly, tělovýchovné jednoty či zájmové kroužky.

Pro hřiště a tělocvičny, které dnes mají vybaveny na slušné technické úrovni jak sportovní kluby, tak školy, se chce strana zasadit o vyšší počet kvalifikovaných trenérů.

Jedním z klíčových bodů programu ČSSD je dostupné bydlení, respektive nezisková bytová výstavba. V současné době je ve sněmovně před závěrečným třetím čtením zákon zpracovaný sociálně demokratickými experty, který prostřednictvím neziskových bytových společností vytváří předpoklady pro masovou výstavbu levných komunálních bytů. Tato masová výstavba může začít zhruba po dvou letech od schválení tohoto zákona. Takže ve druhé polovině volebního období by již mohlo být stavěno, podle v principu podobného zákona, jaký dlouhá léta platí ve Velké Británii, 12 – 15 tisíc komunálních bytů ročně.

Strana chce také přistoupit prosazením návrhu zákona, který již má zpracován, k omezení aktivit typu Airbnb.Zvýšení soběstačnosti a odolnosti republikyPro restart naší ekonomiky můžeme využít, jak upozorňují sociální demokraté, obrovskou sumu 1360 mld. Kč z evropských fondů alokovanou republice na období let 2021 – 2027. To bude spolu s vlastními rozpočtovými zdroji státu zásadní impuls k velkému povzbuzení ekonomiky.

ČSSD chce podpořit investiční politiku více k přímým podporám zejména v oblasti výzkumu a vývoje anebo pro zaměstnávání učňů a studentů škol.

Chce prosazovat vznik státního Národního rozvojového fondu, který by pomáhal financovat zejména začínající podniky a start-upy.

Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) chce ČSSD přeměnit na skutečně funkční českou investiční banku, která by sloužila především českým malým a středním podnikatelům.

ČSSD ve svém programu podporuje rovněž rozvoj malých energetických zdrojů a také nutné budování kapacit pro akumulaci energie.

V programu se objevuje také velmi dobře zpracovaná oblast životního prostředí. Strana se zavazuje k obnově lesů zničených kůrovcovou kalamitou, která ale nesmí proběhnout formou výsadby monokultur.

ČSSD chce zvýšit podíl ekologického zemědělství na 25% do roku 2030, s omezením plochy monokultur na maximálně 20 ha. Jde mj. o to, velmi efektivně zadržovat vody v krajině, bránit suchu, povodním, erozi zemědělské půdy a snižování úrodnosti.

V programu má ČSSD také podporu odbytu produktů ekologických zemědělců ve veřejném a školním stravování. Na počátku bude 5% biopotravin a v roce 2030 již 15%.

ČSSD chce posílit dohled nad nakládáním s nebezpečnými látkami, aby se už nemohla opakovat havárie na Bečvě.

S tím souvisí také prosazení zákona o ekologické újmě, která by přenesla náklady za vznik újmy a její odstranění na původce tohoto problému.

ČSSD chce zvýšit potravinovou soběstačnost České republiky i radikálně zrychlit pozemkové úpravy, zaměřené na ochranu před vodní a větrnou erozí.

Zavazuje se ochránit české spotřebitele před dvojí kvalitou potravin.

A co považuji za velmi důležitý závazek ČSSD, zejména pro malé obce, je to, že všechny dotační tituly pro malé obce do tří set obyvatel budou osvobozeny od finanční spoluúčasti těchto obcí.

ČSSD chce omezovat používání škodlivých hnojiv a necitlivých postupů, které vyčerpávají zemědělskou půdu.Prostě, program ČSSD je ambiciózní, přitom zůstává realistický, neslibuje nedosažitelné vzdušné zámky a je rozumný i ve vztahu k udržitelnosti veřejných financí, kterou chce obnovit v průběhu volebního období.Jiří Paroubek

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy