Ano kvótám pro ženy

13. 12. 2012 | 07:42
Přečteno 5240 krát
Poté, co Evropská komise podpořila návrh komisařky Redingové, aby ženy měly ve vedení největších evropských firem přinejmenším čtyřicetiprocentní zastoupení, strhl se v české kotlině předpokládaný povyk. Kvóty jsou prý projevem sociálního inženýrství a porušují liberální principy svobody.

Žádné překvapení v zemi, která se schizofrenicky potácí ode zdi ke zdi – od hojně medializovaných teorií salónních neoliberálů, které vzývají údajnou svobodu trhu, k reálné „podnikatelské“ praxi, které dominuje post-bolševická praxe „chlapů“ parazitujících na státních zakázkách.

Od věci není ani debata na téma samotného liberalismu, jehož teze jsou často používány jako argumenty proti údajnému sociálnímu inženýrství. I liberalismus, stejně jako nerovné postavení žen v moderních společnostech, totiž vznikal v době výrazně patriarchální společnosti. Dalo by se argumentovat, že když někteří autoři teorií liberalismu mluvili o svobodných jedincích, měli na mysli především muže. Podobně, jako když antičtí filozofové mluvili o demokracii. Občany, kteří mohli „demokracii“ praktikovat, byli, jak známo, jen muži. Otroci a ženy se nepočítali.

Že byl liberalismus zpočátku především jen teorie, navíc jen pro některé skupiny obyvatel, bylo patrné na příkladu Spojených států, kde existovalo otrokářství ještě dlouho po vzniku ústavy, vycházející v mnoha ohledech z liberálních principů svobody jedince, rovných šancí a vlády práva. Kdyby bylo ponecháno jeho zrušení jen na postupné „emancipaci“ zotročených, docela jistě by v druhé polovině 19. století jen tak nezaniklo. Naštěstí se našli osvícení politici, kteří navzdory argumentům zastánců otroctví o tom, že otroctví vychází z jakýchsi prý přirozených rolí různých skupin a ras ve společnosti a je motorem jižanského hospodářství, otroctví zrušili.

I tak zůstávala rovnost šancí pro celé sociální skupiny nadále jen teorií. Až zhruba o sto let později, v roce 1961, podepsal prezident J.F. Kennedy prezidentský dekret o tzv. affirmative action, jejímž cílem bylo pomoci menšinám v lepším přístupu ke vzdělání a zaměstnání. V roce 1965 pak prezident Johnson vydal exekutivní rozhodnutí, jímž přikázal vládním institucím, aby přijímaly zaměstnance bez ohledu na rasu, náboženství a národní původ. V roce 1968 rozšířil tento výčet o zaměstnávání žen. Projekt pak začal žít vlastním životem a postupem času vznikl v USA složitý systém pozitivní tzv. diskriminace, který menšinám usnadňoval přístup ke vzdělání a zaměstnání.

Tento historický exkurz ukazuje, že i země vyznávající svobodu tak vášnivě jako USA pochopila, že pomoc znevýhodněným menšinám není žádným neproduktivním sociálním inženýrstvím, jakkoliv někteří čeští liberálové „affirmative action“ vášnivě kritizují coby prý „neliberální“ úchylku. Co na tom, že bez těchto údajně neliberálních opatření by americká liberální demokracie nedosáhla například toho, že USA dnes mají poměrně mohutnou střední černošskou vrstvu a Barack Obama je prezidentem.

Liberalismus není jen svoboda jedince ve smyslu, v němž tuto svobodu chápou mnozí čeští rádoby liberálové – tedy jako fikci, v níž si na pomyslné startovací čáře jsou údajně všichni rovni a je jenom na nich, jak využijí potenciálu, který leží před nimi. Všichni, včetně celých sociálních skupin, si totiž na pomyslné startovací čáře rovni nejsou. Pokud to s liberální demokracií myslíme vážně, nezbývá než společnost k rovnějším šancím pro co největší počet lidí občas „neliberálně“ postrčit.

Ženy jsou dobrý příklad. Navzdory obrovskému pokroku v posledních desetiletích, nemají rovné šance, zejména pokud jde o uplatnění v ekonomické sféře. Jakkoliv jim sociální politika v západních demokraciích pomáhá, aby se ekonomicky lépe vyrovnaly například s péčí o děti, celý systém je ještě stále nastaven tak, aby zvýhodňoval muže.

V případě mužů si zaměstnavatel neklade v okamžiku, kdy zvažuje jejich přijetí do zaměstnání, podvědomě otázku, zda za rok či dva neodejdou na mateřskou dovolenou. A nejsou to v drtivé většině případů muži, kdo musí kvůli dětem svoji kariéru přerušit, a jen těžko pak dohání vzniklé kariérní „zpoždění“.

Ženy nejsou v odpovídajících počtech ve vedoucích pozicích i proto, že celý systém je nastaven takříkajíc patriarchálně. Je to svým způsobem začarovaný kruh, protože ženy i kvůli výše zmíněným nevýhodám nepronikají do manažerských pozic, což pomáhá ve firmách udržovat dominanci mužského způsobu myšlení – od manažerských metod, až po pohled na sociální otázky.

Zvážíme-li přitom například podíl žen na celkových počtech studentů, kteří úspěšně zakončili univerzitní vzdělání, vidíme, že je v některých vyspělých zemích dnes vyšší než podíl mužů. Bez jistého mužského šovinismu se jen těžko vysvětluje, proč jsou ženy před tím, než založí rodiny, tak úspěšné v získávání univerzitního vzdělání a proč jsou ve srovnání s muži zdánlivě tak „neúspěšné“ později.

Typické patriarchální vysvětlení je, že muži se prostě dokáží lépe prosadit, protože jsou dostatečně agresivní a jaksi předurčeni rozhodovat. Nám, kdo jsou méně oslněni údajně apriorními kvalitami „mužství“, nezbývá než usoudit, že profesnímu vzestupu žen spíše brání sociální překážky, které nebrání vzestupu mužů. Tyto překážky samy od sebe nezmizí, pokud se i v tomto případě moderní společnosti neodhodlají k jistému typu „afirmativní akce“.

Čtyřicetiprocentní kvóty pro zastoupení žen ve vedení největších firem jsou v tomto ohledu rozumným opařením. Nelogické jsou jen v tom, že jsou příliš nízké, protože by měly odpovídat skutečnému počtu žen ve společnosti.

Stejné kvóty by měly platit pro demokratickou politiku, protože o jaké demokracii to vlastně mluvíme, když je v politice z historických a dalších důvodů tak výrazně menšinově reprezentována celá jedna polovina společnosti? A jaká rozhodnutí ve vztahu k ženám pak asi taková patriarchální politika přijímá? Je prostě zcela zřejmé, že institucionalizovaný sociální darwinismus, který pod liberální rouškou rovných šancí ve skutečnosti dává mužům už na startovní čáře výhody, je stále více neudržitelný.

Argumenty, že soukromému sektoru přeci nikdo nemůže přikazovat, kolik mužů a kolik žen bude působit v manažerských pozicích, jsou na úrovni argumentů, které bylo možné slýchávat v USA ještě v 50. letech minulého století, pokud šlo o najímání menšin nebo o jejich přístup ke vzdělání. Soukromý sektor nefunguje ve vzduchoprázdnu. To, že vznikl jako více méně patriarchální sféra v době, kdy ženě patřilo místo v domácnosti, neznamená, že by měl stejným způsobem fungovat v sofistikovaných společnostech dneška. To není žádné zhoubné sociální inženýrství.

Neoliberální zastánci neustálého růstu argumentují, že kvóty pro ženy jsou ekonomicky kontraproduktivní. Pro taková tvrzení přitom neexistují žádná relevantní data. Naopak je zřejmé, že severoevropské země, kde je zastoupení žen vysoké jak ve vedoucích pozicích v soukromém sektoru, tak v politice, si počínají lépe než většina těch, kde je tomu naopak.

Víme také, že finanční a následnou ekonomickou krizi nezpůsobily primárně ženské manažerky a podnikatelky. Dokonce je možné argumentovat, že kdyby bylo zastoupení žen ve vedoucích pozicích například v Lehman Brothers a dalších podobných firmách takové, o jaké usiluje komisařka Redingová v EU, finanční krize by se možná ani nekonala.

Deník Referendum, 11.12.2012

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

U mě ve firmě to tak nebude.
13. 12. 2012 | 07:50

Ládik!!! napsal(a):

Firma ČSSD dlouho hledala ženu do představenstva, a nenašla. To teď vyhodí 40% mužů (Sobbotku, Haška a spol.) a seberou někde za pokladnami v tesku nějaké paní?
13. 12. 2012 | 07:55

Pepa Řepa napsal(a):

ano-kvo kvo kvo kvótám.
------------------------------------
Zlatej Fanda. Aspoň nekvoká.
Soudzi v Xaverově vyvinuli nového strukturálního globálního brojlera.
Na čtyři.
PEHE.

Dokonce je možné argumentovat, že kdyby bylo zastoupení žen ve vedoucích pozicích například v Lehman Brothers a dalších podobných firmách takové, o jaké usiluje komisařka Redingová v EU, finanční krize by se možná ani nekonala.
-----------------------------------
:-)!!!!
Pravil věštec.To zase moudro! No možné je všechno. Zvláště Biomasa by svět ochránila.
Jak snadné řešení ekonomické krize!
Svět podle rádce národů pana PEHE.
13. 12. 2012 | 07:57

Sláma napsal(a):

Tentokrát pan Pehe trochu přestřelil. Jednou věcí je rovnost šancí, druhou použité metody, jak jich dosáhnout, třetí přirozené rozdíly mezi muži a ženami. Určitě je dobré podporovat větší zapojení žen do vedení společnosti, ale rozhodně kvótování není vhodnou metodou. Ženy a muži se navíc liší ve svých schopnostech. Ženy, jak známo, neumí číst v mapách a muži nejsou schopni provádět více činností současně. Rovnost šancí by se měla projevit hlavně tím, že ženy budou vynikat v povoláních, ke kterým mají přirozené předpoklady, a naopak. A ne tím, že ženy budou provozovat přirozeně mužské povolání. Třeba řídit armádu. Armádní Pěnice sice krásně pěla agitky, ale v řízení armády naprosto selhala, ostatně to asi bylo od samého počátku účelem - armádu řídil a tuneloval její náměstek MUDr. Barták.
13. 12. 2012 | 07:57

Anna napsal(a):

Ekonomika, řízení firem, státu - nedostatečné zastoupení žen! Je třeba zavést kvóty! Jak často je toto všude, nejen v médiiích probírané.

A CO DĚTI ??? Co jejich výchova???

Opakuji:

Zkuste, prosím, seřadit následující problémy od nejzávažnějšího k nejméně závažnému:

1. Mladí lidé v Česku užívají marihuanu podstatně víc než jejich vrstevníci jinde v Evropě. Ve věku mezi 15 a 24 lety vyzkoušelo marihuanu 54 % Čechů, přičemž evropský průměr činí 30 % mladých Evropanů. Za Čechy s velkým odstupem následují Francouzi a Španělé, kterých drogu zkusilo 42, respektive 39 %. Není to ale jediné číslo, kterým se český národ dostal na první místo pomyslného žebříčku. Česko také tradičně patří k zemím s nejvyšším počtem uživatelů pervitinu. A když se podíváme do oblasti alkoholu, i tam se stále děje to, že máme podíl mladých lidí, který mají zkušenost s opilostí, vyšší než průměr v Evropské unii, zejména v počtu nezletilých.

Nabízí se tak otázka, zda se český národ mění v tlupu smyslu zbavených jedinců? Najít odpověď však není jednoduché. Hlavní nebezpečí se skrývá v alkoholu a nikotinu, které jsou považovány za vstupní bránu k tvrdým drogám a jejichž spotřeba mezi mládeží v posledních letech drasticky stoupá. Pervitin je už jen následek toho zpočátku nevinného večírku. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že rekreační užívání drog se pro mladou generaci stalo součástí globální konzumní společnosti, a to žádné zákony nezmění. Změnit to může pouze výchova či vzdělání, oblasti, které spolu úzce souvisí. http://konoptikum.cz/articles/2012/01/ceska_mladez_netroskari_k26_s8.php

2. Narůstající výchovné problémy u dětí:
Do této kategorie zařazujeme: útěky, toulání, záškoláctví, negativismus, toxikomanii, alkoholismus, nikotinismus, gamblerství, agresi a šikanu.
http://www.chytrazena.cz/vychovne-problemy-u-deti-12336.html

3. V EU i u nás je nízká porodnost.
http://www.svetdnes.cz/zebricek/celkova-porodnost.html

4. Informace z roku 2010: Podle evropského statistického úřadu Eurostat má Česká republika nejvyšší rozvodovost v EU – rozpadá se tu 48 % manželství.
http://www.vitalia.cz/clanky/rozvody-myty-a-fakta/

5. U nás nedostatek všem finančně dostupných školek, velmi nesnadné získání práce na zkrácený pracovní úvazek.

6. Zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách.

7. Jak u nás správně genderově mluvit.
----------------------------------------------

Pro ty, kteří za nejzávažnější problém určili bod 7 - jak správně genderově mluvit - je určitě potěšující, že k vyřešení tohoto problému vydalo ministerstvo školství v roce 2010 příručku Kultura genderově vyváženého vyjadřování.
http://www.novinky.cz/veda-skoly/190084-skolstvi-chce-napravit-cestinu-ve-prospech-zen.html

Pro ty, kteří za nezávažnější problém určili bod 6, je jistě potěšující, že v polovině listopadu představila Evropská komise návrh směrnice o „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“.

A nám ostatním, kteří jsme tyto dva body zařadili až na konec, nezbývá než si povzdechnout nad tak rozdílnými prioritami dnešních feministek.
13. 12. 2012 | 07:58

Alna napsal(a):

Nařizovat soukromým subjektům, jaké má být procentní zastoupení žen ve vedení společnosti, je stejné, jako nařizovat těmto subjektům, kolik Cikánů nebo invalidních/postižených občanů mají zaměstnávat. Je málo jasnějších příkladů sociálního inženýrství. Myslím si, že Pehe je příkladem člověka, který ač formálně vzdělaný, není schopen pochopit širší souvislosti.
13. 12. 2012 | 08:05

Pepa Řepa napsal(a):

Ládíku
kdyby bylo alespoň 40% žen ve vedení Světasprávy tak už bude pršet jenom tak, kde má.
Co Vám brání stát se tranckou? Laděnou.
Dostanete kyj a: sestřičko Laděno, dej v lednu jahody.
Snadné řešení, pravil Děd Vševěd.
13. 12. 2012 | 08:05

Anna napsal(a):

Jen dodávám:

Asi se shodneme na tom, že technika, vedení firem...bylo doménou mužů. A péče o děti a jejich výchova doménou žen.
Zatímco technika jde mílovými kroky kupředu, firmy jsou úspěšné i bez 40% zastoupení žen ve správních a dozorčích radách, DĚTI JSOU ČÍM DÁL VÍC NEVYCHOVANĚJŠÍ !!!

Vzhledem k vysokému počtu dětí žijících v neúplných rodinách by bylo tedy logické POŽADOVAT VÝCHOVU DĚTÍ FIFTY FIFTY. A nikoliv, že by musely děti pendlovat mezi rodiči, ale střídavá péče rodičů by probíhala v bytě, kde by stále bydlely děti.
----------------------------------------------------------
Jaký bude mít PRAKTICKÝ PŘÍNOS pro ženy a společnost „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“?
13. 12. 2012 | 08:05

deaktivovaný aktivista neradioaktivní napsal(a):

"Pokud to s liberální demokracií myslíme vážně, nezbývá než společnost k rovnějším šancím pro co největší počet lidí občas „neliberálně“ postrčit."

A tak dle Peheho je nutné do každého představenstva obchodní společností v ČR vsunout:

a) jednoho zástupce z řad Romů

b) jednoho zástupce z řad muslimů

c) jednoho zástupce z řad homosexuálů/lesbiček/transexuálů

d) jednoho zástupce z řad vegetariánů

e) jednoho zástupce z řad hluchých/němých/slepých

f) jednoho zástupce z řad hovězího skotu

g) jednoho zástupce z řad katolíků

h) jednoho zástupce z řad Peheho příbuzných

i) jednoho zástupce staršího 80.ti let

j) jednoho zástupce z řad samoživitelů

k) jednoho zástupce z řad sociálně potřebných

atd.

Pehe vraťte se zpět do USA ať Vás tam zástupci z řad zvýhodněných menšim pěkně "zrovnoprávní".

A ještě se Pehe nestydí tomuto zpátečnickému příkoří dát nálepku "pokroku"!!!
13. 12. 2012 | 08:06

Doug Badman napsal(a):

Já jsem pro. Pouze nechápu, proč by se s tím mělo začínat u soukromých firem. Až bude 40% žen ve vedení sněmovny, senátu a především ve vedení parlamentních politických stran, pak to můžeme zkusit i my.
13. 12. 2012 | 08:15

Ládik!!! napsal(a):

PŘ -
to bych si nenechal udělat. Vzpomněl jsem si na velrybu - ta mohla být "udělaná".
13. 12. 2012 | 08:16

David napsal(a):

"Ano kvótám pro ženy"

----

Takový nesmysl se nedá okecat. Je to stejná blbost, jako energetické štítky.

EU nejvíce škodí eurohujeři, kteří obhajují i zjevně nesmyslná nařízení, která přicházejí z Bruselu!

----

"...se jen těžko vysvětluje, proč jsou ženy před tím, než založí rodiny, tak úspěšné v získávání univerzitního vzdělání a proč jsou ve srovnání s muži zdánlivě tak „neúspěšné“ později.

...nezbývá než usoudit, že profesnímu vzestupu žen spíše brání sociální překážky, které nebrání vzestupu mužů...."

----

Vždyť máte i selský rozum, tak nedělejte z toho vědu.

Prostě takový je život.

Jinak si myslím, že normální chlap by byl raději obklopen ženami než muži, ale prostě ženských z důvodu PÉČE o děti není dostatek.
13. 12. 2012 | 08:17

Anuszka napsal(a):

Dobrý den.
Po zavedení kvót přestanou ženy rodit? Nebo pak přijdou kvóty na to, kolik chův musí firmy zaměstnat? Pak kvóty na to, kolik mužů musí zůstat na mateřské místo svých žen... pak kvóty na to, kolik dětí mohou manažerky mít... Pak kvóty na to, jak často by měly být děti nemocné... a taky kvóta na to, jak moc jim mamka může chybět. My ten svět jednou napravíme - navzdory všem nespravedlnostem...
13. 12. 2012 | 08:17

Ládik!!! napsal(a):

V anglii už kvóty možná jedou. Ve zprávách jsem slyšel, že prync čarls bude mít dítě.
13. 12. 2012 | 08:18

Xury napsal(a):

Evropská komise má momentálně jen 33% podíl žen. Co kdyby nejprve zametla prach před vlastním prahem než začne někomu něco přikazovat?
13. 12. 2012 | 08:19

Pepa Řepa napsal(a):

Xury
nevíte, kolik jich je ve vedení NYC, kde strukturovaný inženýr lidských duší řediteluje.
13. 12. 2012 | 08:22

Alna napsal(a):

To Anna

píšete, že v EU a u nás je nízká porodnost. To je dobře nebo špatně? Na světě žije přes 7 mld lidí a tempo růstu je raketové.
Nižší porodnost u nás neumožňuje další fungování sociálního státu tak, jak fungoval v minulých desetiletích (a ještě chvíli bude). Proto je považována za škodlivou. Kdyby ve 10-ti milionovém státě byla aktivní část populace schopna permanentně živit tu neaktivní, tak v čem by byla lepší naš republika, kdyby tady žilo třeba 30 mil lidí? Samozřejmě v ničem. Nářky nad nízkou porodností jsou jenom vyjádřením neschopnosti řešit problém stárnoucí populace. Upřímně, myslím, že řešení na společenské úrovni neexistuje, napadají mě pouze řešení na úrovni biologické.
Nebo si myslíte, že když bude na zemi třeba 20 mld lidí, tak nám tady bude lépe? Co by všichni ti lidé dělali, když už dnes jsou na světě stovky miliónů lidí, kteří nemají práci?
13. 12. 2012 | 08:23

Pepa Řepa napsal(a):

Jo a Ládíků už máte energetický štítek na baráku?
Vida, jak lze vytvořit pracovní místa. Za desítku! Nno nekup to!
Chtělo by to ještě energetický štítek každému europyjci na pozadí, aby každý věděl.
13. 12. 2012 | 08:26

Čochtan napsal(a):

Kvóta znamená dát přednost osobě, která má "to správné mezi nohama".
Na vedoucích místech, kam chce Pehe mermomocí procpat ženy, je mnohem důležitější to, co má dotyčný v hlavě. "To správné mezi nohama" je důležité v bordelu. A v Bruselu. Což je totéž.
Bože, udělej z blbosti smrtelnou chorobu ! Ať můžeme Pehemu na funus.
13. 12. 2012 | 08:27

Drzá zrzka napsal(a):

Čochtane
vy děláte jako kdyby někteří muži občas nemysleli, tím co mají mezi nohama. :-)
13. 12. 2012 | 08:33

Anna napsal(a):

Alna

Podle mě je rozmnožování přirozené. Mít děti mnoho žen touží. Myslím, že v zemích EU ženy posuzují ekonomicky, zda a kolik mít dětí. Proč myslíte, že neklesá porodnost i jinde?

"Nářky nad nízkou porodností jsou jenom vyjádřením neschopnosti řešit problém stárnoucí populace. "
Ale ta stárnoucí populace jsou lidi!!! A kdo by se podle Vás měl o ně nějakým způsobem postarat, ne-li jejich potomci?
13. 12. 2012 | 08:34

neo napsal(a):

to je tedy článek na metál. Božínku...

Rovný přístup ke vzdělání mají, mají volební právo, mají stejná práva a povinnosti jako muži. Proč by ale měly být dosazovány na pozice dle nějakých kvót? Kam to dojde? Budou kvóty na všechno a na všechny? Kolik má firma zaměstnat lidí nad 40let, nebo pod 20 let, nebo kolik blondýn, zrzek, brunetek? A budou se počítat barvené vlasy, nebo to ověří zkušený personalista pohledem do kalhotek? A co když bude oholená (vysoce pravděpodoné) ?

Co kvóty pro věřící, nevěřící, nebo třeba rytíře Jedi? (je jich víc než cikánů dle sčítání lidu ).

Nevidíte, že kvóta ženu degraduje na slípku? Ženy se můžou cítit méněcenné, když budou vědět, že se na pozici dostaly pomocí kvóty a ne díky schopnostem.

četl jste názory žen?
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=763412

Markéta Šichtařová, ředitelka společnosti, Next Finance:
Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. Mnohem spíš než kvóty by ženy potřebovaly rozumné politiky, kteří by je nenutili do ničeho, oč ony samy nestojí. A zaráží mne, že si někdo může myslet, že by ve vedení soukromých firem dostávali přednost neschopní manažeři, pokud by byly k dispozici schopné manažerky. Protože rozhodování majitelů a akcionářů je v tomto naprosto racionální.

Jitka Fiřtíková, ředitelka HR a komunikace, AXA ČR a SR
Toto řešení mi nepřipadá úplně smysluplné. Zavedení kvót přispěje k diverzitě velmi nepřirozenou cestou. Ženy jsou silné a schopné a určitě se mohou a umí v dnešní době prosadit i bez nastavených kvót. Obávám se, že tímto nařízením by se dostali na řídící pozice i jedinci, kteří nesplní požadované parametry, a to jen proto, aby byly naplněny tabulkové ukazatele. V dnešní době již určitě existují rovné příležitosti pro ženy i muže a vyspělé firmy a společnosti si zakládají na tom, aby tento druh diverzity naplňovaly a dodržovaly.

Lucie Nováková, ředitelka odboru Komunikace, Skanska:
Pro všechny pracovní týmy obecně platí, že je výhodou, když jsou namíchané, tedy jsou v nich zastoupeni muži i ženy. Ostatně pracuji ve firmě, která tuto politiku významně podporuje. Ovšem nedomnívám se, že je tou správnou cestou docílení takového stavu prostřednictvím nařízení nebo směrnice. Je to spíše o schopnostech jednoho každého z nás, tedy pardon, jedné každé z nás.

Edita Šilhánová, ředitelka právního oddělení a vnějších vztahů, Pivovary Staropramen:
Osobně jsem „nepříznivcem" jakýchkoli násilných zásahů do svobody a regulací tam, kde to není nezbytně nutné. Jsem přesvědčena, že zavádění kvót není tou správnou cestou, jak počet žen ve vedení společností zvýšit. Nedomnívám se ani, že by důvodem genderové disbalance v nejvyšším vedení některých velkých společností byla diskriminace ženského prvku. Stojí za tím spíše souhrn různých faktorů
13. 12. 2012 | 08:35

Martin napsal(a):

Pehe se tímto blogem definitivně vyřídil, míra jeho blouznění už je naprosto mimo.

V EU k diskriminaci žen nedochází, není to tak že velké firmy musí řídit jenom muži. V celé EU si již více než 15 let mohou ženy založit svoje živnosti a firmy a akciovky a ukázat světu zač je toho loket, jenže to se prostě nestalo.

Navíc kvóty na ženy nejsou nic ohledně rovnoprávnosti, kvóty jsou naprosto stejné svinstvo jako když donedávna muselo ve vedení velkých podniků být X komunistů, Y STBáků a Z milicionářů.
13. 12. 2012 | 08:35

Miky napsal(a):

I schopné ženy musí být znepokojeny rozhodnutím Evropské komise. Není lepší přece jen nadále trvat na demokratickém rámci, který zajistí tzv. rovné šance pro všechny. Jinak nám hrozí zaplevelení prostoru ženama jako jsou paní Bobošíková, Buzková, zmiňovaná paní Redingová apod. Opět tedy organizování něčeho, co je předem odsouzeno k neůspěchu.

Prostě a krátce řečeno - zase jeden z dalších směšných hřebíčků do rakve EÚ. Pane Pehe, taková to rozhodnutí nejsou ani náznakem pokroku. Spíše povedou EÚ dále a dále do "Pehele".

Když už je současný stav opravdu tak špatný, nebylo by lepší všechny ty špatné politiky nahradit výlučně ženama? Co vy na to, pane Pehe?
13. 12. 2012 | 08:40

PK napsal(a):

Tak pane Pehe tentokrát jste mně zklamal,vy zapomínáte jaké škody napáchal socialismus a jak potom neslavně skončil když se všechno snažil lidem určovat,plánovat a kvotovat.To se dnes snaží i ta "slavná" EU a výsledek bude časem stejný-rovnostářský marasmus,pasivita lidí,degenerace a úpadek společnosti.Místo aby politici nastavovali spravedlivá pravidla , dbali na jejich dodržování a rozumným tempem promyšlených reforem posunovali společnost kupředu tak za naše peníze tam(Bruselu)vymýšlejí "kokotiny"anebo díky zákonodárné nesmyslné hyperaktivitě (Praze)vytvářejí v republice víc chaosu než užitku.Viz neustálé změny daní.Měli by víc být v kontaktu se svými voliči,nejenom před volbama kdy umí mazat med kolem pusy.
13. 12. 2012 | 08:41

Drzá zrzka napsal(a):

Už zbývají jen kvo kvo kvóty o počtu rodících mužů nebo mužů na rodičovské dovolené.
13. 12. 2012 | 08:43

gaia napsal(a):

myslím, že by kvóty měly být i tady na blogu. Já, drzá zrzka a Anna tu přesilu samy neutáhnem , je to tu o nás bez nás. Samí machové, před vánoci by EU mohlo vydat i kvóty na úklid a s vánocemi spojené povinnosti.
To by najednou z politiky zmizelo chlapů, hned by zjistili, že na ni nemají čas.

Toto je potřeba změnit, tu patriarchální společnost a jak je vidět z těchto ukázkových diskusí, po dobém to nepůjde.
13. 12. 2012 | 08:47

Chocholoušek napsal(a):

Nepotěším vás, pořád kvotá, pořád kvotá
13. 12. 2012 | 08:54

JAHA napsal(a):

Ad: autor
V případě mužů si zaměstnavatel neklade v okamžiku, kdy zvažuje jejich přijetí do zaměstnání, podvědomě otázku, zda za rok či dva neodejdou na mateřskou dovolenou. A nejsou to v drtivé většině případů muži, kdo musí kvůli dětem svoji kariéru přerušit, a jen těžko pak dohání vzniklé kariérní „zpoždění“.

Pokud to s liberální demokracií myslíme vážně, nezbývá než společnost k rovnějším šancím pro co největší počet lidí občas „neliberálně“ postrčit.

že profesnímu vzestupu žen spíše brání sociální překážky, které nebrání vzestupu mužů. Tyto překážky samy od sebe nezmizí, pokud se i v tomto případě moderní společnosti neodhodlají k jistému typu „afirmativní akce“.

Tak predsa len socialne inzinierstvo? Alebo zazracny liek umoznujuci muzom rodit a zenam plodit?:-)
13. 12. 2012 | 09:08

Anna napsal(a):

gaia

Ještě tu byla Anuszka. A že by nějaké kvóty bránily ženám, aby tu diskutovaly?

Diskutovat, řešit, měnit VŽDY JEN po dobrém!
13. 12. 2012 | 09:12

JAHA napsal(a):

Ad: Anna 7:58

Uplne suhlasim a pripajam sa k nazoru.
13. 12. 2012 | 09:18

Radka napsal(a):

Děkuji za článek.
Po vysoké škole jsem nastoupila do práce (na pohovorech se mě většina nějakým způsobem zeptala, jestli náhodou neodejdu brzy na mateřskou), po třech letech praxe jsem si udělala úřední oprávnění (v nejkratší možné době). Ve firmě se mi z mnoha důvodů nelíbilo, dala jsem výpověď, při výpovědi mi bylo řečeno, že si mysleli, že odejdu až na mateřskou - a podle toho se vlastně i zaměstnavatel choval - ženská si musí nechat hodně líbit - nic jiného jí vlastně nezbývá. A ejhle, v 28 letech jsem, i přes výbornou kvalifikaci, práci v oboru nesehnala. Nakonec pracuju na středoškolské pozici v úplně jiném oboru a jsem ráda, že mám vůbec práci. Nevím, kde je moje místo ve společnosti - chápu, že zaměstnavatelé mají obavy, že odejdu na mateřskou (a já tam časem opravdu odejdu), na druhou stranu nechápu, proč mi bylo umožněno vysokoškolské vzdělání, když ho těžko uplatním. Moje vysokoškolské vzdělání je v technickém oboru, kde je silná převaha mužů.
13. 12. 2012 | 09:19

oranžáda obecná napsal(a):

ano, jestliže tedy v e vedení největších firem má být povinně 40% žen, pak ale má být povinně tato kvota uplatňována i u oborů, které nejsou tak populární.....například lesnictví, hornictví, hutnictví........ale o to asi taková rvačka nebude,že...... pan Pehe a Evroská Unie totiž zavádí ten komunismus nedokonale, jen tak napolo... a důsledky budou stejné, jako u fotovoltaického šílenství, tak krásné začátky, a tak hrozný konec...
13. 12. 2012 | 09:26

aga napsal(a):

Je zcela zřejmé, že toto opatření EU - jako ostatně všechna další - je vrcholem pokrytectví a cynismu. Unijní spindoktoři si jistě dovedou spočítat jejich reálný dopad. Proklamované "liberální" cíle jsou pouhou zástěrkou pro rozeštvávání každého s každým, a v tomto smyslu se dílo skutečně daří.

Toto řečeno, ženy (ženský princip) by se rozhodně měl podílet na spolutvorbě a řízení této testosteronové civilizace v míře rovné, stávající kohoutí zápasy na našem planetárním smetišti jsou dokladem nefunkčnosti současného modelu.
13. 12. 2012 | 09:28

modrý edvard napsal(a):

Jsem proti kvotám. Argumenty viz výše.
Chci přidat poznámku: víme, k jakým průšvihům v hospodářství došlo, když ve správní radě seděli mužové. A nevíme, k jakým průšvihům v hospodářství by došlo, kdyby tam seděly ženy. Když se podívám po ženách v české politice, třeba by to hospodaření bylo konsensuálnější a méně zaměřené na zisk, ale byl by v něm strašnej bordel. /úmyslně žádnou českou političku nejmenuji, o tom tahle diskuse není/
13. 12. 2012 | 09:29

Drzá zrzka napsal(a):

Radka

myslíte že seženou všichni muži, kteří vystudovali VŠ v technickém oboru, práci ve svém oboru?
13. 12. 2012 | 09:31

Anuszka napsal(a):

Radko, znám spoustu zneuznaných žen... a spoustu zneuznaných mužů... všem v úspěchu brání objektivní příčiny...některým např. věk - na to se kvóty udělají lehce, že ano. Pak taky jejich povaha - tady už to bude složitější, ale třeba to půjde kvótou na povinný počet hrdopýšků a svérázců...

Myslím, že na světě je mnoho vzdělaných žen a mužů, kteří nikdy nebudou dělat práci přesně podle jejich vzdělání a schopností. Otázkou je, kam až můžeme zajít v umělém udržování zdánlivé spravedlnosti...
13. 12. 2012 | 09:37

xx napsal(a):

"Žádné překvapení v zemi, která se schizofrenicky potácí ode zdi ke zdi – od hojně medializovaných teorií salónních neoliberálů, které vzývají údajnou svobodu trhu, k reálné „podnikatelské“ praxi, které dominuje post-bolševická praxe „chlapů“ parazitujících na státních zakázkách. "

Co to sakra je Pehe ? A pak kdo tady šíří blbou náladu. Kdo Vás za to platí Pehe ?

Podnikatelské praxi nedominuje post-bolševická praxe chalpů parazitujících na státních zakázkách.

Pehe tím je dokazuje, jak moc je odtržen od reality a sleduje jí jen skrze média, která referují převážně o negativních jevech společnosti.

Nebo je Pehe sám takový bolševik, že k podnikatelům chová skutečnou nenávist ?

Ať tak či onak, tímto šířením negativních nálad na sebe bere část zodpovědnosti za celkovou blbou náladu a stále menší odstup lidí od bolševické partičky kolem Filipa a Grebeníčka.

Pfui Teufel !!
13. 12. 2012 | 09:37

Anuszka napsal(a):

Drzá zrzka - rychlejší a stručnější - jako vždy:-)
13. 12. 2012 | 09:38

oranžáda obecná napsal(a):

pan Pehe a Evropská unie nám vrací komunismus už nepokrytě, se vším všudy.....pamatujete ty fotky z 50,let ? Ženy na traktoru rozorávající meze ?? Pan Pehe je totiž naprosto mimo mísu, stejně jako Redingová, bohužel , dostali jsme se oklikou od komunismu ke komunismu , díky Evropské unii... RVHP byla slabým odvarem tohoto komunistického šílenství...
13. 12. 2012 | 09:39

Anna napsal(a):

Radka

Chápu, že to pro Vás je frustrující. V životě ale vždy neplatí, že člověk (žena či muž) pracuje přímo v oboru, který vystudoval.

Co se týká obav, že nastoupíte na mateřskou, s tím se setkávaly, setkávají a budou setkávat mladé ženy často. Pro zaměstnavatele je logicky výhodnější pracovník či pracovnice, pracující bez přerušení.

Buďte ráda, že Vám bylo umožněno vysokoškolské vzdělání. To Vám nikdo nevezme. A není všem dnům konec, dnes pracujete někde, za rok budete třeba pracovat na místě odpovídajícímu Vašemu vzdělání. Chce to se nevzdávat a zkoušet hledat.

Sama jsem strojařka a přes 20 let se živím jako programátorka. Za totáče to bylo převážně mužské povolání. Mám zkušenost, že se s muži dá domluvit a dobře se s nimi spolupracuje. Jistě se vždy najde nějaká výjimka, potvrzující pravidlo. Ale převážná většina mužů je podle mě férová.
13. 12. 2012 | 09:41

Ares napsal(a):

Kvóty, tak jak jsou navrženy, mají spíše jen symbolický význam. V podstatě nic neřeší a týkají se jen malého okruhu žen, které jsou navíc nejspíš v dosti nadprůměrném postavení.

Takže toto opatření je jen prázdné gesto nebo první z dlouhé série podobných opatření. Protože jeho navrhovatelé si uvědomují, že kdyby řekli své plány na plno, ten povyk (jak autor pěkně pojmenovává argumentaci oponentů) by byl mnohem větší. Tedy klasický případ salámové metody. Nakonec ani autor se neobtěžuje obhajobou přínosu tohoto konkrétního opatření, ale vzal to celkem ze široka.

Podstata pozitivní diskriminace není rovnost, ale výhody pro vybranou skupinu. Osobně bych tedy spíše ocenil diskuzi nad tím celým seznamem výhod, který nám bohužel asi nikdo ale neřekne. Protože pokud to donedávna bylo o rovnosti před zákonem, odteď je to o nerovnosti před zákonem.

V principu ale nejsem příznivec kvót. Je to opatření, které příliš nahrává nemyslícím fanatikům, kteří mají svou utopickou vizi dokonalé společnosti a vůbec nenutí přemýšlet v konkrétní rovině o konkrétních problémech konkrétních lidí.
13. 12. 2012 | 09:43

Drzá zrzka napsal(a):

Anuszka

Ještě bych se Radky zeptala, zda se učila kvůli sobě(aby věděla) nebo kvůli možnosti lepšího pracovního zařazení? :-)
13. 12. 2012 | 09:44

Anna napsal(a):

Drzá zrzka, Anuzska

Že se namáhám :-) Holt mládí se nezapře. Díky, bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic.
13. 12. 2012 | 09:45

Sarka napsal(a):

A proc teda rovnou nenaridit kvoty na vsechny pracovni pozice? Ucitele, uklizecky, pracovnici pokladen, vychovatele, pekari, reznici, hasici, prodavaci.......?
13. 12. 2012 | 09:48

xx napsal(a):

Ares: já mám za to, že to kvotnama ve dozorčích radách skončí. Že už žádné další požadavky nebudou. Podle mne navrhovatelka myslí především na sebe a svoje kamarádky, aby měly snažší přístup k trafikám. Kvót na profese popelářů, horníků nebo hutních dělníků se samozřejmě nikdy nedočkáme.
13. 12. 2012 | 09:50

Martin1 napsal(a):

Nejdříve jsem si myslel, že kvótování počtu žen ve vedoucích funkcích je naprostá blbost. Protože já sám osobně jsem nikdy nedělal rozdíl mezi mužem a ženou při obsazování určitého pracovního postu. Ať se jednalo o řadovou pracovnici nebo řadového pracovníka nebo vedoucího pracovníka nebo vedoucí pracovnici. Já jsem vždy v práci zohledňoval i rodinný život pracovníka a vytvářel v rámci možností podmínky, aby ženy mohly dobře pečovat i o své děti. Dokonce jsem se snažil vytvořit podmínky i pro muže, kteří se z různých důvodů museli starat o své děti více než je u jiných mužů obvyklé. Ať to bylo z důvodu, že ovdověli nebo je ženy opustily. Nebo jejich ženy měly náročné zaměstnání na čas například ve zdravotnictví. Ve své rodině jsem při výchově i všech domácích pracech se chtěl na všem podílet. Nechtěl jsem přijít o žádnou možnost být u všeho při zázraku jak děti poznávaly svět. S manželkou jsem se střídal při ošetřování dětí v době jejich nemocí. Bral jsem to vždy jako šanci je více poznat. Protože mám sám takový postoj k mužské a ženské roli v rodině i ve společnosti tak jsem nějaké kvótování považoval za kravinu. Já jsem už prostě dál. Ale když poslouchám a čtu názory některých lidí, tak jsem pro kvótování. Ano je potřeba pomoci ženám proti neschopným a zakomplexovaným mužům.Ženy – držím vám palce a mám vás rád!
13. 12. 2012 | 09:53

oranžáda obecná napsal(a):

Radka........možná máte pravdu, z Vašeho pohledu, ale život je boj, určitě existuje hodně dalších lidí, kteří nepracují ve svém oboru, a také pracují na místech, která neodpovídají jejich vzdělání (a vzhledem ke vzrůstajícímu počtu vysokoškoláků se ta situace bude zhoršovat). Za druhé, trošku mě zarazil takový Váš pohled, že jestliže máte vysokou školu a kvalifikaci, máte "nárok" na určité místo. Zaměstnavatel chce většinou energického tahouna, než člověka "nárokového", který se nechá týmem vézt. A za třetí, mám vyzkoušeno na sobě, nejlepších výsledků člověk dosáhne, když v prvním momentu nemyslí na peníze, ale zajímá se o věc, o obor, peníze přijdou až pak, a ještě Vás to bude bavit... a to je na věci to nejlepší. Takže radím, bojujte,... tak jako ostatně , my všichni...
13. 12. 2012 | 09:58

Anna napsal(a):

Martin1
"Ano je potřeba pomoci ženám proti neschopným a zakomplexovaným mužům."

Prosím, pomozte mi najít odpovědi a odpovězte na následující otázky:

1. Kterým ženám?
2. Kolik žen chce kvóty?
3. Jaký bude mít PRAKTICKÝ PŘÍNOS pro ženy a společnost „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“?
4. Kolik je neschopných a zakomplexovaných mužů?
5. Kolik je neschopných a zakomplexovaných žen?
13. 12. 2012 | 10:01

Bavor V. napsal(a):

Česká vláda už koná v předstihu. Našim vojákům bude velet Žena s velkým Ž. Protože je to kariéristická kvótovaná žena. Z nás si může komise vzít příklad.
13. 12. 2012 | 10:03

Maximus napsal(a):

Podívejte se pozorně na foto pana autora blogu, je to jasná superpozice dvou lidí, Gorbačova a také Lenina! Tím ovšem jsou jasné duševní výstupy a sklony pana Pehe. (-:
13. 12. 2012 | 10:03

pěvec napsal(a):

pehe, a co takhle zavést kvóty pro tlusté homosexuální černošky?
13. 12. 2012 | 10:04

v + f = s + 2 napsal(a):

Bez jistého mužského šovinismu se jen těžko vysvětluje, proč jsou ženy před tím, než založí rodiny, tak úspěšné v získávání univerzitního vzdělání a proč jsou ve srovnání s muži zdánlivě tak „neúspěšné“ později.

A není to dáno tím, které obory studují?
13. 12. 2012 | 10:06

v + f = s + 2 napsal(a):

a ještě mne napadla kacířská myšlenka, ptal se vůbec někdo žen, zda-li o takový návrh stojí? Nebo to bylo jako s mnichovem - o nás bez nás?
13. 12. 2012 | 10:14

Anna napsal(a):

v + f = s + 2

S kamarádkami jsme udělaly takovou sondáž mezi kamarádkami (většinou vysokoškolačky a několik středoškolaček) k navrženým kvótám a získaly jsme 74x NE a ANI JEDNO ANO.

neo sem dal tento odkaz i s citací:
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=763412

Markéta Šichtařová, ředitelka společnosti, Next Finance:
Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. Mnohem spíš než kvóty by ženy potřebovaly rozumné politiky, kteří by je nenutili do ničeho, oč ony samy nestojí. A zaráží mne, že si někdo může myslet, že by ve vedení soukromých firem dostávali přednost neschopní manažeři, pokud by byly k dispozici schopné manažerky. Protože rozhodování majitelů a akcionářů je v tomto naprosto racionální.

Jitka Fiřtíková, ředitelka HR a komunikace, AXA ČR a SR
Toto řešení mi nepřipadá úplně smysluplné. Zavedení kvót přispěje k diverzitě velmi nepřirozenou cestou. Ženy jsou silné a schopné a určitě se mohou a umí v dnešní době prosadit i bez nastavených kvót. Obávám se, že tímto nařízením by se dostali na řídící pozice i jedinci, kteří nesplní požadované parametry, a to jen proto, aby byly naplněny tabulkové ukazatele. V dnešní době již určitě existují rovné příležitosti pro ženy i muže a vyspělé firmy a společnosti si zakládají na tom, aby tento druh diverzity naplňovaly a dodržovaly.

Lucie Nováková, ředitelka odboru Komunikace, Skanska:
Pro všechny pracovní týmy obecně platí, že je výhodou, když jsou namíchané, tedy jsou v nich zastoupeni muži i ženy. Ostatně pracuji ve firmě, která tuto politiku významně podporuje. Ovšem nedomnívám se, že je tou správnou cestou docílení takového stavu prostřednictvím nařízení nebo směrnice. Je to spíše o schopnostech jednoho každého z nás, tedy pardon, jedné každé z nás.

Edita Šilhánová, ředitelka právního oddělení a vnějších vztahů, Pivovary Staropramen:
Osobně jsem „nepříznivcem" jakýchkoli násilných zásahů do svobody a regulací tam, kde to není nezbytně nutné. Jsem přesvědčena, že zavádění kvót není tou správnou cestou, jak počet žen ve vedení společností zvýšit. Nedomnívám se ani, že by důvodem genderové disbalance v nejvyšším vedení některých velkých společností byla diskriminace ženského prvku. Stojí za tím spíše souhrn různých faktorů
13. 12. 2012 | 10:22

Adam napsal(a):

Asi bych se s kvótami pro ženy souhlasil i přesto, že naše ženy ve vrcholné politice jsou bez vlastních názorů a myšlenek a slepě papouškují nesmysly svých mužských kolegů. Tam se ta jejich ženskost ve smyslu citu pro spravedlnost, tlumení konfliktů, atd jaksi neprojevuje. A pak moje zkušenosti s úřednicemi, které nejsou schopny nějakého kompromisu v případech, kdy o nic nejde.
13. 12. 2012 | 10:27

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

pokud by někoho skutečně zajímalo, jak to s těmi údajnými kvótami fakticky je, doporučuji již dříve publikovaný blog „Ženské kvóty“ v podnicích: zdejší zuřivá debata se míjí s tím, co Brusel navrhuje http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=18342

Ale i tak přeji zajímavou a inspirativní diskusi.

Libor Stejskal
13. 12. 2012 | 10:29

aga napsal(a):

Nu, EU a její poskoci si mohou mnout ruce. Jedinou rozumnou odpovědí na její podvratnou činost by bylo to, kdyby se muži a ženy (a všechny další zdánlivě antagonistické dvojice) spojili, poslali EU s jejími rozeštvávajícími směrnicemi kamsi, a udělali si pořádek sami. Ale toho se EU skutečně obávat nemusí.
13. 12. 2012 | 10:31

Drzá zrzka napsal(a):

Nebylo by lepší, aby se EU zajímala o ženy v nemanažerských funkcích? Vždyť těch je většina. Pomoci skloubit mateřství s možností (někde z finančních důvodů nutností) být zaměstnané? Poloviční úvazky, školky, jesle, po splnění mateřství možnost studovat, lidé okolo 30-35 let už obyčejně vědí, kde je jejich místo.
13. 12. 2012 | 10:32

Ares napsal(a):

v + f = s + 2: KPMG nějaký takový výzkum nedávno provádělo.

„Evropská unie v čele s eurokomisařkou Viviane Redingovou považuje aktuální účast žen na rozhodování ve firmách za nedostatečnou. Zvažuje proto zavést povinnou 30procentní kvótu na zastoupení žen ve vrcholovém managementu podniků. S tímto krokem by však podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos pro KPMG Česká republika souhlasilo jen 19 procent Čechů. Naopak 56 procent populace by u nás kvóty stanovující počty žen v řídících funkcích nezavádělo. Téměř čtvrtina pak na tuto otázku nemá vyhraněný názor nebo je problematika nezajímá. Dotazované ženy se k názoru zavedení genderových kvót stavěly pozitivněji – souhlasilo by s nimi 23 procent. Mezi muži by zavedení kvót podpořilo jen 14 procent. Se zavedením pravidla nejvíce souhlasili lidé ve věku 45 až 54 let (23 procent), nejméně pak mladí do 24 let (10 procent). Respondenti z Moravy (23 procent) by ženy mezi lídry firem viděli raději než Češi (17 procent).“

Zdroj: http://www.kpmg.com/CZ/cs/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Press-releases/Stranky/Povinny-pocet-zen-ve-vedeni-Cesi-rikaji-ne.aspx

Musíte ale chápat, že ženy, které jsou proti, jsou v zajetí patriarchálního způsobu myšlení, který jim byl společností (čti muži) vnucen. To pouze dokazuje, jak je současné situace špatná a jak jsou tedy kvóty potřeba. To by na to asi řekl Pehe.
13. 12. 2012 | 10:34

Drzá zrzka napsal(a):

Dobrá zpráva: byl jsem na ostrově s třiceti ženami
Špatná zpráva:byl jsem taky žena.
:-)
13. 12. 2012 | 10:39

neo napsal(a):

stejskal:

pane Stejskale, to je sice "hezké" nicméně to může být jen začátek a diskuse se stáčí k tomu "co by, kdyby" . Od EU lze očekávat, že se nespokojí s kvótami na této úrovni a pokusí se je implementovat i do jiných oblastí.
13. 12. 2012 | 10:40

xx napsal(a):

K tomuto tématu se vyjadřuje i satirický seriál Jistě pane ministře. Díl se jmenuje rovnoprávnost a pojednává o marném pokusu ministra Hackera zavést 25 procentní kvóty ve vedení státní správy.
13. 12. 2012 | 10:50

Anna napsal(a):

Drzá zrzka napsal(a):

Nebylo by lepší, aby se EU zajímala o ženy v nemanažerských funkcích? Vždyť těch je většina. Pomoci skloubit mateřství s možností (někde z finančních důvodů nutností) být zaměstnané? Poloviční úvazky, školky, jesle, po splnění mateřství možnost studovat, lidé okolo 30-35 let už obyčejně vědí, kde je jejich místo.

13. 12. 2012 | 10:32
-----------------------------------------------

Tak by se jednalo o většinu žen. Ale jak je patrné, feministky většina nezajímá. Proč taky? Vždyť žen je polovina z lidí. A těch je jak sr.ček https://www.youtube.com/watch?v=BPuJlgm0Kzs
13. 12. 2012 | 10:52

Martin1 napsal(a):

Anna:
Zde níže odpověď na vaše otázky:
1. Kterým ženám?
Všem ženám, které mají stejné předpoklady pro danné místo jako muži – žádným jiným
2. Kolik žen chce kvóty?
Špatná otázka, kvóty většinou nechtějí muži, buď s pocitu ohrožení své ješitnosti a pak nechtějí kvóty úspěšné ženy, protože se bojí větší ženské konkurence a také se chtějí zavděčit mužům, že je pustili mezi sebe.
3. Jaký bude mít PRAKTICKÝ PŘÍNOS pro ženy a společnost „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“?
Tady vidím největší praktický přínos pouze v lidství – pro to jsme na světě.
4. Kolik je neschopných a zakomplexovaných mužů?
Domnívám se že to bude tak 50 na 50. Ale ti zakomplexovaní muži na rozdíl od zakompexovaných žen na těch vedoucích pozicích jsou.
5.Kolik je neschopných a zakomplexovaných žen?
Domnívám se že to bude tak 50 na 50. Ale ty zakomplexované ženy na rozdíl od zakomplexovaných mužu na těch vedoucích pozicích nejsou.
Tak co? Spokojena?
13. 12. 2012 | 10:52

Anuszka napsal(a):

Pane Stejskale, dobrý den. Já tady třeba vůbec nediskutuji nad konkrétní směrnicí, ale nad pojetím pana Pehe:-) Jeho věta např: "V případě mužů si zaměstnavatel neklade v okamžiku, kdy zvažuje jejich přijetí do zaměstnání, podvědomě otázku, zda za rok či dva neodejdou na mateřskou dovolenou. A nejsou to v drtivé většině případů muži, kdo musí kvůli dětem svoji kariéru přerušit, a jen těžko pak dohání vzniklé kariérní „zpoždění“." je přesně to, co se mi zdá děsivé... Ženy prostě odcházejí na mateřskou a každý zaměstnavatel s tím musí počítat a "podvědomě se ptát" , na jak dlouho mu tato zaměstnankyně vydrží - pokud takto neuvažuje, pak je blázen. A ano, ženy po porodu přerušují kariéru - a myslím, že celkem dobrovolně - a pak to holt musí dohánět... Změní na tom něco ony kvóty? Takže jakým směrem pan Pehe přemýšlí a nevykládá si on tuto směrnici nějak podivně? Takže nediskutujeme nad skutečnou směrnicí, ale nad myšlenkami pana Pehe:-)

To že směrnice vlastně ponouká k lepším podmínkám pro ženy s dětmi, že je o možnostech jak skloubit kariéru a rodinu, je určitě dobře. I když já bych raději uvítala kvótu o tom, kolik musí muž minimálně brát, aby uživil jednu průměrně náročnou ženu:-)
13. 12. 2012 | 10:56

Anuszka napsal(a):

ne kvótu, ale směrnici bych přivítala - ale Vy mi rozumíte, že jo:-)
13. 12. 2012 | 11:00

dalimír napsal(a):

Vážení to je vše co se zde píše zajímavé téma ale já jako obvykle přehodím vyhybku ! Na ministersvu obrany se dějí věci ! Doufám že pan Zaorálek k tomu napíše patřičný blog! Ta naše Karolinka ,ta to tam pěkně rozjela ! A není to určitě jen jako o tom novém koštěti ! Tam bude něco veledůležitého , vyhazovat z ministerstva generály odborníky nebude jen tak ! Vojáci brante své velitele a generály ! Jinak česká soldateska strácí smysl ! E Th G
13. 12. 2012 | 11:04

Drzá zrzka napsal(a):

Anna

Poměry mezi skupinami mužů a žen se mění. Záleží na věku.
Prodloužila se délka života, o jeho kvalitě bych v některých případech silně pochybovala.
že je lidí hodně...je... hlavně tam kde nejsou svázání kvo kvo kvotami...
Třeba v některých oblastech Číny, díky nařízení jedno dítě a dost, na jednu ženu připadá až 30 mužů...
v Evropě se změnil podíl mezi lidmi v produktivním a neproduktivním věku.
13. 12. 2012 | 11:10

Anna napsal(a):

Martin1

Děkuji za odpověď. Uvedu pod čarou své poznámky:
1. Kterým ženám?
Všem ženám, které mají stejné předpoklady pro danné místo jako muži – žádným jiným
---
Mluvíme však o „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“. O kolik žen u nás odhadem se jedná?

2. Kolik žen chce kvóty?
Špatná otázka, kvóty většinou nechtějí muži, buď s pocitu ohrožení své ješitnosti a pak nechtějí kvóty úspěšné ženy, protože se bojí větší ženské konkurence a také se chtějí zavděčit mužům, že je pustili mezi sebe.
---
Proč je to špatná otázka? Co považujete za úspěch - vysoké postavení, nebo práci, která člověka baví? Že principielně jsou kvóty špatné řešení, to neberete jako přesvědčení některých odpůrců a odpůrkyň?

3. Jaký bude mít PRAKTICKÝ PŘÍNOS pro ženy a společnost „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“?
Tady vidím největší praktický přínos pouze v lidství – pro to jsme na světě.
---
Lidství vidím v péči a starostlivosti o děti a jejich výchovu nikoliv ve „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“.
13. 12. 2012 | 11:11

Anna napsal(a):

Anuszka

Taky bych uvítala Vámi uvedenou směrnici o tom, kolik musí muž minimálně brát, aby uživil jednu průměrně náročnou ženu:-) Jen bych přidala dvě děti, taky průměrně náročné - mimoškolní aktivity něco stojí.
13. 12. 2012 | 11:15

Stařeček napsal(a):

začínám mít rád Klause.
13. 12. 2012 | 11:17

Anna napsal(a):

Drzá zrzka

Já bych volila ostrov, kde bych byla se 30 chlapama než s 30 ženami. Myslíte, že se to dá léčit :-)
13. 12. 2012 | 11:18

aga napsal(a):

Anuszka

Řešíme věci na konci příčinného řetězce - a od zdola je vyřešit nelze. Problém je v samotném systému a v jeho hierarchii hodnot. Pokud je kariéra a výdělečná činnost vyšší společenskou hodnotou než harmonická rodina, a pokud tuto hierarchii hodnot systém cíleně už od nejútlejšího věku sofistikovanými metodami podporuje, pak pláčete nad už rozlitým mlékem. A osobně nevidím v rámci EU (které jste jinak, pokud se nemýlím, zapálenou příznivkyní) jakýkoliv náznak snahy řešit tento problém na té úrovni, kde by to mělo skutečný smysl - spíše naopak.
13. 12. 2012 | 11:22

Drzá zrzka napsal(a):

Anna

Netřeba léčby. Chlapi by se umlátili sami a stejně by zbyl jeden, maximálně dva. :-)
13. 12. 2012 | 11:24

český maloměšťák napsal(a):

Jiří Pehe
Opět házíte perly sviním.
Takovému Pepovi Řepovi by stačilo..kdybyste mu zakvokal. Nač používat slov a vět.

Ostatně Kraďákov si už své místo v Evropě našel - je na periferii zájmu. Pouze cobyo objekt žertů je na piedestalu.

Teď jde jen o to, ať se ty peníze francouzských či německých daňových poplatníků buď přestanou do Kraďákova dovážet, anebo ať si je pohlídají přímo Němci či Francouzi.
Bohužel jsou Němci a Francouzi příliš naivní a soucitní.
Je jim líto různých kvokajících řep.
----------
Ostatně mezi komunistickými kurvami - za realsocíku...bylo žen také poskrovnu.
Zato primitivních kvokalů s vejci...těch tam bylo jak hnoje před sadbou brambor.

P.S. Kdoví jak by to dopadlo, kdyby u Lehmanů rozhodovala stará Fuldka a u Madoffů stará Madofka. A už vůbec se neodvažuji spekulovat nad tím, co by bylo se světem nejen financí...kdyby od samého počátku rozhodovala stará Goldmanka ...se starou Sachskou.
Nebo kdyby místo Krysáka stála v čele programu " arbeit maht frei" Krysač...eh, ta tam ale už vlastně stála, co ? Že jí ten program i přes námitky vesnických balíků Ustavní soud zatrh ?
Dámy a pánové - ničeho s enebojte.....přijodu nové programy, nové sociální inženýrství " liberálních" Krysáků....dokud je v zemi dost hnoje a řep, tak bude i zdostatek takovéhoto sociálního inženýrství - které ti, co kvokají proti kvotám...naopak vítají a halasně podporují.
Pokud si ještě stále umíte spočítat kolik je jedna a jedna...pak VÁM vysvětlovat není co.
Pokud ne - tak hnojte řepu a kvokejte.

Hezký den.
---------
K zamyšlení :
http://en.wikipedia.org/wiki/Lochner_v._New_York
13. 12. 2012 | 11:25

dalimír napsal(a):

Stařečku to jste přehnal ! Ale já vím že to tak nemyslíte ! Dl
13. 12. 2012 | 11:27

Anna napsal(a):

Drzá zrzka

To by šlo :-)
13. 12. 2012 | 11:27

Ládik!!! napsal(a):

PŘ -
štítky dělám za litr. K projektu jsou v ceně, je to vedlejší produkt (odpad), který teď budu muset tisknout.
13. 12. 2012 | 11:30

Ernesto napsal(a):

Nicku dalimíre ,žádám vás ,nepoužívejte stále mé iniciály ! Myslím to vážně ! Ernesto
13. 12. 2012 | 11:31

ano ženám, bez kvót napsal(a):

Hurá, Bobo se vrací!
A bez kvokání.
13. 12. 2012 | 11:33

český maloměšťák napsal(a):

Anna napsal(a):
Anuszka

Taky bych uvítala Vámi uvedenou směrnici o tom, kolik musí muž minimálně brát, aby uživil jednu průměrně náročnou ženu:-) Jen bych přidala dvě děti, taky průměrně náročné - mimoškolní aktivity něco stojí.
13. 12. 2012 | 11:15
-------------
Proč směrnici.
Kdysi to patřilo k nejvyšším hodnotám tkzv. konzervativní politiky - pravicové politiky. Že příjem /i mzda/ muže má být dostatečný tak, aby žena mohla být s dětmi doma.
Je už to ale dávno - dnes " konserfatifci" razí heslo" postarej se o sebe, a o zbytek se nestarej".
K dokonalosti toto heslo dotáhli novodobí komunisté v Kraďákově. Kdy razí heslo " Nám podle našich potřeb - ostatní nám podle jejich možností a toho, jak je zadlužíme". Někteří z těchto novodobých komunistů / a opět - jde především o muže !!!...pokud tedy Mlsná Karolínka není hermafrodit/ si sice říkají " konserfatoristi" či " demkkradi" nebo " liberojedi"...ale na názvy v Kraďákově je dobré nedat (co třeba název " spravedlnost", že - já bych byl raději pro název " kubiciorampulismus").

Jak pravím výše - naštěstí svět kraďákovské hraní si na demokratický právní stát už nezajímá.
Pouze coby objekt žertů.
Ještě tak možná podsvětí - mezinárodní Mafie...pro ty může být Kraďákov rájem...to ano...to je třeba uznat.
13. 12. 2012 | 11:34

robinson napsal(a):

Anna
Ostrovu, kde je 30 ženských bych se vyhnul.
I jedné je většinou až moc.
Nejlepší je věrný Pátek.
13. 12. 2012 | 11:37

neo napsal(a):

český maloměšťák:

kde se nachází ten kraďákov kde žiješ?
Asi je to daleko a maloměšťáci jsou tam odporní, když nadávají do krys, hnojů apod.
13. 12. 2012 | 11:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Anuszko,

to víte, že rozumím ;-) Chtěl jsem jen pro, ty co je to zajímá, odkázat na text, který se dle mého diskutovaného námětu údajných kvót týká a jehož titulek považuji za výstižný i s ohledem na text blogu.

Hezký den i Vám, pane neo,

to už je trochu nad mé schopnosti předvídat, co vlastně paní komisařka či celá Evropská komise sleduje. Trochu mi to ale připomíná mé oblíbené rčení, do něhož by se dala shrnout myšlenka celé řady zdejších příspěvků: "Vy nám nebudete nic říkat, víme svoje" :-)

Libor Stejskal
13. 12. 2012 | 11:39

v + f = s + 2 napsal(a):

drzá zrzka to 13. 12. 2012 | 10:32 vystihla dokonale
13. 12. 2012 | 11:40

Martin1 napsal(a):

Anna:
Nyní vám ukážu příklad tolerance. Máte asi pravdu. Kvóty je blbost, ale cítím že je potřeba věci ve společnosti vyrovnat. Není přece možné, aby ženy za stejnou práci braly méně peněz a tvářit se, že je to v pořádku. To by se nic nepohnulo. Budu muset opustit otázky všeho lidstva a s radostí se pustit do přípravy kašičky pro mou vnučku. Už se z postýlky ozývá. Mějte se pěkně.
13. 12. 2012 | 11:42

aga napsal(a):

pan Stejskal

Pane Stejskale, obecně nepůsobíte dojmem naivní bezelstnosti a důvěřivosti. Proč si myslíte, že se máme spoléhat na to, co nám kdo říká? Máte snad důkazy, že je nám říkána vždy jen pravda a nic než pravda? A nebyla slepá důvěra v to, co nám někdo říká, v histrii už více než často krvavě ztrestána?
13. 12. 2012 | 11:43

Anna napsal(a):

robinson

To by nás bylo víc, kdo bychom se takovému ostrovu vyhnuli. Nejlepší je věrný pes.
13. 12. 2012 | 11:44

Pepa Řepa napsal(a):

Každá blbost si najde svého adresáta a tak si blbost bruselská našla svého maloměšťáka, dříve šlapku.
Nic překvapivého.
Za práva druhého pohlaví či hermafroditů třeba bojovat.
Tak to má být.Netřeba víc komentovat.

Apologetům a politickým korektníkům snažícím se vysvětlit, že vlastně o nic nejde, že to není tak horké, že jde o pár míst jen to, že se něčím začít musí a že největším neštěstím není počet u koho se začne, ale to, že se takovými pitomostmi vůbec někdo zabývá.

Ještě chybí poučení, že je potřeba o idiocii zamudrovat, tak nějak politiky korektně, nejlépe se Sedláčkem v ND.
Začnu naprostou idiocii a pak se podivím, proč se nediskutuje o tom, kdy, kde a kolik.

Totéž pokud jde o energetické štítky, jeden za deset tisíc. Obzvláště úsměvné, když se týkají penzionů. Když pojedu lyžovat do Rokytnice, nezajímá mě, kolik zaplatím, ale přece jaký má budova štítek.

Divíme se, že je EU tam kde je?
Asijská konkurence se musí popadat za žlutá bříška.
Počet dosazených komisařek či armáda měřičů netěsností to zachrání.
13. 12. 2012 | 11:48

amiel napsal(a):

Kvóty jsou samozřejmě nutné a slušní lidé je vítají. Všude totiž vidíme, jak ženy v posledních desetiletích ztrácejí své pozice. Nemají-li za pár desítek let klesnout zase do podoby podřízených a bezprávných bytostí, nemáme-li přijít o jejich intelektuální potenciál, je třeba postupovat i takto nepříjemným administrativním způsobem.
"Chlapi", kteří se žen bojí, holt ale budou proti kvótám brojit.
13. 12. 2012 | 11:51

neo napsal(a):

Martin1:

napsal jste toho víc a v mnohém lze souhlasit.
Nakonec je potřeba právě řešit situace, kdy žena na stejné pozici se stejným výkonem bere nižší plat. A není to jen o ženách, ale o všech. I mezi muži se v mnoha firmách dělají rozdíly.

Jenže nutné je na to jít cestou morální výchovy firemních kultur.

Jsou firmy a doufám, že dnes už to nejsou jen výjimky, které si svých zaměstnanců váží a nedopustí diskriminaci. A to jak mezi pohlavími, tak mezi národnostmi, rasami či dle věku. Vše se odvíjí od výkonu a na rozdílnosti výše uvedené se nehledí.

Ženám ale i mužům by jistě pomohla opatření, aby mohli skloubit péči o děti s kariérou. Tedy práce z domova, kratší úvazky, firemní školky...
13. 12. 2012 | 11:52

Anna napsal(a):

Martin1
"Nyní vám ukážu příklad tolerance. Máte asi pravdu."

Tolerance? Vy můj názor tolerujete? Neměla by být tolerance k názoru druhého samozřejmostí?

Dost zlobení :-) Asi vím, jak jste to myslel. Rozhodně není ve společnosti vše, jak by mělo být. Ale podle mě bychom si měli stanovit priority a postupovat v souladu se zdravým rozumem. A prioritou by měly být děti. A tady je problémů k řešení spousta. Navíc dobrou výchovou se dobereme k respektování genderové vyváženosti.

To jste prima děda. Máme dvouletou vnučku, dcery přijedou s rodinami na Vánoce, tak se s mužem těšíme.
Mějte se krásně.
13. 12. 2012 | 11:56

aga napsal(a):

neo

Vida, souhlas.

Vidíme snad někde unijní dotace (či lépe následné prémie) pro firmy, které takto postupují? Ani náhodou.

Zato dostávají dotace luxusní restaurace, aniž by kdokoli pátral po tom, jak je využily.
13. 12. 2012 | 11:57

neo napsal(a):

aga:

na to ani nemusí být dotace, spíše osvěta a nebo daňové úlevy.
13. 12. 2012 | 12:00

Anna napsal(a):

amiel napsal(a):

Kvóty jsou samozřejmě nutné a slušní lidé je vítají. Všude totiž vidíme, jak ženy v posledních desetiletích ztrácejí své pozice.
----------------

Můžete, prosím, uvést zdroje týkající se ČR, odkud jste čerpal tyto informace?
13. 12. 2012 | 12:01

aga napsal(a):

neo

Myslím, že by nebylo od věci takové firmy pozitivně medializovat a odměňovat. Právě takový postup by přispěl k posunu ve změnách hodnot žádoucím směrem. Rozhodně účinněji, než kontraproduktivní direktivy.
13. 12. 2012 | 12:03

roman napsal(a):

SPRAVEDLNOST (více Wikipedie)
Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména pro právo. Podle Aristotela je to nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje ke druhému a „nazývá se také dobro pro druhé“.

V oblastech různých vztahů – osobních, pracovních, právních – kde by měla vládnout spravedlnost, ji lze charakterizovat několika principy:

rovné zacházení se všemi – spravedlnost jako rovnost před zákonem,
přiměřené tresty i odměny – retributivní spravedlnost,
spravedlivé rozdělování požitků i břemen – distributivní spravedlnost,
rozhodovat stejné případy stejně a nestejné odlišně – procesní spravedlnost.
13. 12. 2012 | 12:04

Dash napsal(a):

Aga 11:57

Ano. Dotace zde dostavaji luxusni restaurace bez nalezite kontroly jejich vuyziti. Kazdemu musi byt prehledne jasne, ze jmenovite urceni, ktere ty restaurace tyto dotace dostanou prislo prikazem z Bruselu zaroven se smernici zakazujici nalezitou kontrolu techto tyto konkretnich restauraci
13. 12. 2012 | 12:05

JardaV napsal(a):

Odpor proti kvótám a jiným nesmyslům z EU nemá nic společného se vztahem k ženám.
Kvóty jsou prostředkem omezení svobody,tedy přímo proti demokracii.Dneska kvóty,
zítra žlutá hvězda na kabátě,pozítří vysoké komíny......Asi nám ta Unie víc bere než dává.Blbců si můžeme vypěstovat sami nadbytek,proč ještě přibírat ty z Bruselu...
13. 12. 2012 | 12:06

aga napsal(a):

Dash

To sice ne, ale každému nezaujatému je jasné, že celý systém dotací (které nejprve do Bruselu odvedeme) je vykonstruován jako nástroj ke korupci, manipulaci a odměňování poslušných. Na jednotlivých dotacemi zkorumpovaných vládách a členech státních správ je pak ponecháno rozhazování drobků od bohatého unijního stolu. Tak se tmelí mafie.
13. 12. 2012 | 12:10

Anuszka napsal(a):

aga.
Ano, dávno rozlité mléko, nepláču nad ním, jen se snažím neutopit v hluboké louži:-)

Lítáme rychleji, k práci máme počítače, na druhou stranu zaměkoule se dovoláme z malé krabičky...skvělé - jen k tomu, jak spravedlivě a dobře žít, potřebujeme směrnice...Kde asi udělali soudruzi stvořitelé chybu:-)
13. 12. 2012 | 12:15

Martin1 napsal(a):

Tak jsem udělal kaši a nakrmil vnučku a trochu se mnou píše na počítači. A já jsem na chvíli opustil otázku kvótování a zasnil se jak by to bylo být tak na ostrově s 30 ženami (jak tady někdo asi před půl hodinou nadhodil)
1. Určitě tak 5 by mělo periódu
2. Určitě tak 5 by bolelela hlava
3. Určitě tak 5 by žárlilo, že jsem měl něco i s jinéjma a už by na mne kašlaly
4. Určitě tak 5 by tvrdilo, že existují i ženy, které sex nepotřebují
5. Určitě tak 2 by byly lesby
6. Určitě tak 2 by zabloudily druhý den po 50m v lese a už bych je nenašel
7. Určitě tak 5 by založly klub za práva žen a ty bych viděl jen kdybych se nějak provinil proti jejich stanovám a byl předveden
8. Tak by mi zůstala zase ta jedna, která by záviděla všem 29
13. 12. 2012 | 12:20

Admirál napsal(a):

K neoliberálům rozhodně nepatřím (brr), ale i přesto si myslím, že kvóty jsou jednoduchým, byrokratickým řešením složitého problému.

To platí všeobecně. Pro kvóty na zastoupení žen, pro kvóty na podíl energie z obnovitelných zdrojů, pro zákazy edisonových žárovek, pro kvóty na počty vysokoškoláků atd., atd.

Jednoduché řešení složitého problému = zametení problému pod koberec.
13. 12. 2012 | 12:24

Vandal napsal(a):

pane Pehe

amerika je daleko, a kdo tam nežil, těžko si dovede představit poměry, jaké tam v oblasti soužití ras panují. Proč neuvádíte na podporu svých pomatených teorií "úspěchy", kterých se podařilo dosáhnout za posledních 64 let pomocí "pozitivní diskriminace" u nás doma, u cigánské menšiny? Co vy myslíte? Je se čím chlubit?
Co s tím uděláte? Kvoty? Snížíme požadavky na vzdělání a čistý trestní rejstřík?
Každá kvota je umělý a nepřirozený zásah do normálního běhu života, a snižuje kvalitu všeho, kde je použita. Pomocí kvoty se dostanou na pozice lidé, kteří by se na ně normálně, tedy svými schopnostmi, předpoklady, nedostali. Snad je to jasné, ne? Zrušme výběrová řízení, zaveďme kvoty. Jak si povede společnost, nebo firma, kde budou místo výběrových řízení zavedeny kvoty? A zcela logicky to kvotami u žen neskončí, fanatici puštění z řetězu budou chtít organizovat všechno do posledního puntíku. A to tak dlouho, až se společnost ekonomicky zhroutí. Komunisti to předvedli názorně a dokonale. Bude se to znovu opakovat? Společnost by ve svém zájmu měla ženám pomoci, ale úplně jinak. Jenomže tady by nebyl pro fanatiky, jako je Pehe, prostor. A o tom to je, čím by se takový Pehe pak živil?
13. 12. 2012 | 12:27

Anna napsal(a):

Anuszka
"..jen k tomu, jak spravedlivě a dobře žít, potřebujeme směrnice...Kde asi udělali soudruzi stvořitelé chybu:-)"

Dokonalí jsou však jen stvořitelé :-) A směrnice tu vždy byly, jsou a nepochybně budou - z minula taková nejznámější - Desatero nebo Buddhova základní pravidla.
13. 12. 2012 | 12:32

stejskal napsal(a):

Každý působí, jak umí, pane ago :-)

Ad Vaše "Proč si myslíte, že se máme spoléhat na to, co nám kdo říká? Máte snad důkazy, že je nám říkána vždy jen pravda a nic než pravda? A nebyla slepá důvěra v to, co nám někdo říká, v histrii už více než často krvavě ztrestána?"

Nemyslím. Proč si myslíte, že si to myslím? Byla, nesčíselněkrát. Myslíte se, že "krvavé ztrestání" hrozí i v případě tématu, o němž zde debatujeme?

Stejně tak si nemyslím, že reakcí na Vámi uvedená fakta, je apriori negovat úplně všechno, co druzí říkají či napíší (jak se tu v mnoha případech děje :-)

Čili přístup k realitě asi bude dost individuální, bude vycházet z osobních zkušeností dotyčného, jeho inteligence (nejen IQ), vzdělání, osobnostního nastavení atd atd.

Hezký den.

Libor Stejskal
13. 12. 2012 | 12:33

Kamil napsal(a):

Tak tenhle blog se české politologické jedničce nepovedl a není jasné, proč ho vůbec potřeboval psát.

Opravdu schopné a kompetentní ženy s praktickými zkušenostmi se takovýmto kvótám smějí - problém je ve společenské kultuře, a ta se mění výchovou, vzděláním, vytvářením příznivějších podmínek pro zaměstnávání matek s dětmi a pro jejich návrat do zajímavého zaměstnání po odchování několika dětí atd.

Pokud by se za neplnění kvot měly platit pokuty, firmy to hladce zvládnou a najdou si několik disponibilních žen, které si do správních rad do počtu rády sednou. Nezmění to vůbec nic.

Tato směrnice je příkladem toho, co by EU neměla v této době dělat, jen tím odvádí pozornost od skutečných problémů a nahrává kritikům typu Klause.
13. 12. 2012 | 12:33

český maloměšťák napsal(a):

Vandal
Takovou jakousi zbabělou oklikou jste české ženy přirovnal k cikánům...no nevadí - i to je docela dobrý obrázek o tom , co se děje v ne zcela nevýznamné části duší kraďákovského davu.
Nikdo výběrová řízení zrušit nechce.
V navrhovaném se praví, že pokud bude žena odborně na stejné úrovni jako protikandidát mužského ppohlaví - dá se jí přednost.
To ale děláte, Vanmdale, snad i dnes , ne ?
Či snad nejste gemtleman ?
/ iistě do výtahu a vůbec na míst, kde může hrozit nebezpečí - byste nměl naopak vstoupit jako první....pokud tedy nejste zbabělý vandal/.

Společnost se ještě nikdy nikde nezhroutila kvůli tomu, že se k slabším chovala slušně - pokud na to měla. Materiálně i mentálně.
Nebo pokud ji nenapadli Vandalové.
13. 12. 2012 | 12:34

Anna napsal(a):

Martin1

Jak vidno, ženy znáte. Výstižné :-)
13. 12. 2012 | 12:34

Drzá zrzka napsal(a):

Martin1
30 mužů a 1 žena na ostrově

1. 22 by hrálo fotbal
2. 1 by to pískal
3. 2 by chytali ryby
4. 1 by vynalézal kolo
5. 2 by křičeli, že mají hlad
6. 2 by zkoušeli udělat vor
7. žena by zůstala sama a ještě by musela hlídat oheň, naštípat dříví, nanosit vodu a uvařit (všem)
13. 12. 2012 | 12:35

Anuszka napsal(a):

Anna - jojo - nedokonalí lidé toužící po dokonalém světě...a k tomu nám dopomáhej Bůh a EU:-) Hezký den všem!
13. 12. 2012 | 12:35

český maloměšťák napsal(a):

neo
Ty jsi výrazem občanstva /spíše osazenstva/ Kraďákova - ty jsi jeho produktem, Ty potřebuješ aby ti Ustavní soud řekl, že projekt a program " arbeit macht frei" je protiústavní.
Takoví hlupáci a poserové jako ty jsou hnojem kraďákovských řepných polí.

Hezký den.

P.S. Musel by ti až Ústavní soud potvrdit, že posílání Židů do koncentračních táborů jen proto, že jsou Židy...že je to protiústavní - anebo by ti v tomto případě konečně stačilo to, co ochraňuje před povětrnostními vlivy tvá lebkak ?

A přestaň tykat neznámým pánům ...já nejsem ani tvůj strejda, ani tvůj vychovatel.
13. 12. 2012 | 12:42

Anna napsal(a):

Drzá zrzka

Jak vidno, muže znáte. Výstižné :-)

------------

Anuszka

Hezký den i Vám!
13. 12. 2012 | 12:45

gaia napsal(a):

Drzá zrzka

ale večer, až by všichni přišli z fotbalu, ryb, od voru a kola a byli by nasyceni, tak pak tu jednu ženu velice lituji. Vyhovět všem, co by chtěli jen to jedno, by asi nezvládla.
A pokud by se zachovala stejně, jak Martin, pak hned druhý den by těch můžů na ostrově určitě nebylo 30, neb by se vzájemně pozabíjeli.
Proto také na potápějících se lodích muži vždy dávali do záchranných člunů přednost ženám a dětem, neb věděli, co by je čekalo a raději se utopili, než by riskovali ostrov 30:1
13. 12. 2012 | 12:47

český maloměšťák napsal(a):

"...Tato směrnice je příkladem toho, co by EU neměla v této době dělat, jen tím odvádí pozornost od skutečných problémů a nahrává kritikům typu Klause. ..."

Komplexní společbnosti se vyznačují i tím, že jsou / díky institucionálonímu uspořádání/ schopny paralelně řešit různé - někdy sobě velmi vzdálené problémy. (mnohdy zdánlivě vzdálenými/
Dochází tak např. k tomu, že se ve stejném čase řeší kapitálová přiměřenost bilance bank, tak i to, zda pan Kamil dnes bude mít možnost připojit se k internetu....nebo to, zda je správné ženám někdy dávat přednost.
Ostatně sklizeň řep jiř vyřešena letos byla.
I cukru a chlastu tak bude dosti a za dobré ceny.
13. 12. 2012 | 12:47

Dash napsal(a):

Aga

.....celý systém dotací (které nejprve do Bruselu odvedeme) je vykonstruován jako nástroj ke korupci, manipulaci a odměňování poslušných. Na jednotlivých dotacemi zkorumpovaných vládách a členech státních správ je pak ponecháno rozhazování drobků od bohatého unijního stolu. Tak se tmelí mafie.
----------
predpokladam ze tento nastroj korupce byl vykonstruovan v Bruselu a CR ho musela prijmout vcetne predmetnych smernic, ktere jasne urcuji jak ma korupce, manipulace a odmenovani poslusnych probihat

Ta Brusel nam ale dela v tom nasem poctivem ceskem systemu bez korupce a manipulaci peknej bordel. Kdyby nebylo toho jejich zkorumpovaneho systemu, v podste bychom v CR netusili co to korupce vlastne je ;-))
13. 12. 2012 | 12:50

Anna napsal(a):

gaia
"ale večer, až by všichni přišli z fotbalu, ryb, od voru a kola a byli by nasyceni, tak pak tu jednu ženu velice lituji. Vyhovět všem, co by chtěli jen to jedno, by asi nezvládla."

Předpokládejme, že jsou to normální chlapi. Ti respektují ženino odmítnutí, když ji bolí hlava. Časem by je pěkně bolely ruce, přesto by ji nosili na rukou, aby řekla "ano", a zobali jí z rukou, takže ona by nemusela přiložit ruce k dílu. Není někdy k zahození být ženou :-)
13. 12. 2012 | 12:58

aga napsal(a):

pan Stejskal

"....Myslíte se, že "krvavé ztrestání" hrozí i v případě tématu, o němž zde debatujeme?.."

Myslím, že krvavé ztrestátní je potenciální možností, kterou je třeba brát v úvahu vždy, když se nějaká (prakticky nikým nevolená a nekontrolovaná) skupina lidí pasuje do role arbitra správnosti, a má dostatek prostředků a nástrojů, aby prosazovala svůj jediný správný názor direktivině a eventuelně i silou. Až dosud se to myslím vždy zvrhlo v krvavé ztrestání těch, co měli jiný než oficálně správný názor (a často se s tím pak svezli i ti poslušní).

Ale já myslím, že jste si toho vědom stejně dobře jako já, a že mě jen tak zkoušíte.

Apriori negovat je stejně špatné jako apriori přikyvovat. Nemyslím ale, že by tu bylo mnoho takových, kteří by negovali či přikyvovali bez subjektivně dobrého důvodu, bez zohlednění svých zkušeností nebo záměrů.
13. 12. 2012 | 12:58

Martin1 napsal(a):

Drzá zrzka
Nevěřím, že by tam v takovém množství mužů zůstala žena sama. Spíše se domnívám, že by se o ní muži prali.Zvláště pokud by to byla zrzka. Tedy, pokud by to nebyla žena, kterou by tam delegovala EU v rámci nějakých kvót. Tehdy bych věřil, že by chodili hrát kopanou i beznozí, rozhodčího by dělal i ten co si plete fotbal s vodním pólem, kolo by vynalézali i neználkové, sytí by volali, že mají hlad a zbylí muži by předstírali, že dělají vor a schválně by to vorali, aby nemuseli domů.
13. 12. 2012 | 13:01

aga napsal(a):

Dash

Máte problém se čtením nebo mi podsunujete to, co jsem neřekl, z taktických důvodů?

Jistěže i u nás je u moci korumpovatelná a zkorumpovaná sebranka - však to byla i ona, která nás do té EU zatáhla, a nadále naše svazky s ní prohlubuje (i když to maskuje různými folklorními tanečky). Ta unijní a globální mafie je dávno "nadnárodní", ta naše není žádnou výjimkou.
13. 12. 2012 | 13:06

Anna napsal(a):

Martin1

Vylíčil jste to tak barvitě, že to úplně vidím :-)
13. 12. 2012 | 13:07

gaia napsal(a):

Anno

nejlépe společnost prosperuje, když je mírný nadbytek žen. Také tak to zařídila matka příroda. V poválečné době to tak bylo a byla to pro ženy zlatá doba feminismu, kdy se nedělaly rozdíly a ženy byly všude potřeba a měly možnosti se realizovat a to i v mužských profesích.
Ta doba je dávno pryč, celosvětově muže války ničí daleko méně, než porody a hladomor ženy v rozvojových zemích, v Číně si vybírají pohlaví potomků a žen bude prý ještě v této desetiletce tam chybět 150 miliónů.
Je nasvětě víc mužů v současnosti a proto to podle toho vypadá.
Ten ostrov 30:1 bych neviděla tak optimisticky, jako vy.

A mám zkušenost s chovem křečků. Tam 30 samic a jeden kluk docela jde, ale obráceně to končí úhynem samice. Samce jsem musela vždy oddělovat od od samice, starší samci museli být striktně zvlášť, neb nesnášeli nikoho.
13. 12. 2012 | 13:08

v + f = s + 2 napsal(a):

drzá zrzka 13. 12. 2012 | 12:35: nefungovalo to takhle nějak u indiánů jen s tím rozdílem, že nehráli fotbal, ale lakros?
Indiánské ženy byly zodpovědné za nošení stanů, rozbití tábora a zase jeho sbalení, když se šlo dál.
13. 12. 2012 | 13:11

Dash napsal(a):

aga

Ale ne, me je prece uplne stejne jasne jako vam, ze jedinou moznosti jak se te zkorumpovane sebranky zbavit bude prestat poslouchat Brusel a vystoupit z EU a zatocit s temi mafiany pekne po Cesku. Brusel nam ty osvedcene ceske postupy jenom kazi a svymi dotacemi nas nuti si tu mafianskou sebranku pestovat
13. 12. 2012 | 13:17

aga napsal(a):

Dash

Nemyslím si, že bychom se vystoupením z EU rázem zbavili zkorumpované sebranky, ale zachovali bychom si alespoň teoretickou možnost tak v budoucnosti učinit. Vystoupit ale, pokud vím, prakticky nelze (což taky o něčem vypovídá), vládu věcí svých už jsme prodali - a dokonce ani ne za nejvyšší nabídku.
13. 12. 2012 | 13:22

Drzá zrzka napsal(a):

v + f = s + 2

Ono podobné uspořádání ještě mnohde funguje. Předávají se informace z generaci na generaci...
Dnes vám 20 z 19 právníků, obhajovačů rovných práv, psychologů, lékařů a jiných hlav pomazaných bude tvrdit, že je to špatně.
13. 12. 2012 | 13:22

Martin1 napsal(a):

Drza zrzka a Anna
A nyní si představte, že na tom imag.ostrově s 30 ženami a jedním mužem (s 30 muži a jednou ženou) se konečně objevuje na obzoru loď. Bylo na čase – už trosečníkům zbývají poslední zásoby. Když loď připluje k pobřeží, vystoupí na palubu úředník EU a oznámí, že pokud mají ještě ve svých zásobách nějaké POMAZÁNKOVÉ MÁSLO, že mají nápis před konzumací škrtnout a pokud příště někdo bude nadále tuto pomazánku dále špatně nazývat bude pokutován.Pak loď zvedne kotvu a na stožár vyvěsí vlajku EU - mizí za obzorem.
13. 12. 2012 | 13:38

gaia napsal(a):

však funguje, to si všimněte, kde jsou mužská společenství, tak to je hned buď na bázi vojenské, nebo sportovního oddílu, že musí mít kapitána.
Koukněte jen jak je organizována katolická církev(primárně mužský spolek), nadřízení podřízení, spousty rituálů a klišé.
Nebo vojenské jednotky.
Chlapi nejsou schopni fungovat jinak, než takto.
13. 12. 2012 | 13:39

oranžáda obecná napsal(a):

Stejskal......máte ,pane Stejskale na mysli, že jde o malé procentíčko žen ve vrcholných fukcích ??? Ano,, soudružka Redingová na to jde pomalu, opatrně, polehoučku, asi jako kdyby dávala odsouzenci na smrt na krk oprátku tak, polehoučku, aby to ani nezaregistroval a moc se neházel.... tak se to statně v tom komunistickobyrokratickém molochu jménem EU dělá, a tak do toho chřtánu lezeme po malých krůčcích, ale nepřetržitě....
13. 12. 2012 | 13:41

gaia napsal(a):

v každém případě by ostrov, kde by bylo 30 můžů, tak komunita by byla zaměřena vojensky a výbojně, muži by byli udatní a svalnatí s velkou fyzičkou

a tam, kde by bylo těch 30 žen, tak tak tam by muž se pasoval do role poloboha, ženy by musely denně vykonávat spoustu rituálů, které by on jim vymyslel, nechal by se uctívat a adorovat a sám by pak byl tlustý neforemný s mizernou fyzičkou a na nějaké výboje by vůbec nepomyslel.
13. 12. 2012 | 13:45

neo napsal(a):

český maloměšťák :
kdepak, já jsem občan Česka. Kraďákov neznám.

tobě tykat budu, už jsem ti to napsal víckrát potom, co jsi se navážel do mé rodiny. Nevykám takovým sprostým lidem.
13. 12. 2012 | 13:54

Drzá zrzka napsal(a):

Martin1

Vidim to v 3D. (Říkat vidím to v barvách, už je zastaralé... i když Pyšná princezna se natočila před šedesáti lety černobíle, a stále se na ní nechá dívat - rádcové a výběrčí daní stále stejní vydřiduši, král odvolává co odvolal; slibuje, co slíbil, jen to Pomazánkové máslo zapadá do obrazu jiných pohádek, těch moderních o EU). :-)
13. 12. 2012 | 13:58

Vratiprst napsal(a):

gaia
V nepřítomnosti samic by se převažující pohodáři nestyděli alfasamcovi ukázat prostředník, eventuelně hole v ruce, kdyby moc otravoval.
K žádné militarizaci by nedošlo.
Čtěte Darwina.
Sexuální rozmnožování je akcelerátorem výběru.
13. 12. 2012 | 13:58

Míval napsal(a):

Pane Pehe, tentokrát s Vámi hluboce nesouhlasím. Vytudovat vysokou školu, to nebylo v posledních desetiletích žádné velké umění. A v současném českém školství už vůbec ne. Tam se přece neukazuje schopnost analyzovat, vést, řídit, rozhodovat, ale především schopnost naučit se. A rád uznávám, že v tomhle jsou děvčata o něco lepší. Ale jak se s nabytými znalostmi naloží, to je zcela jiná kapitola. Není úplnou výjimkou, že ten, kdo na "vejšce" tak tak procházel, se vypracuje do špičkových pozic a majitel samých eminenter v praxi zmizí. Takže tady by měl existovat přirozený výběr. Bez omezení i výhod pro kohokoliv.
13. 12. 2012 | 14:16

Martin1 napsal(a):

Vratiprst
Naprosto s vámi souhlasím. Dokáži si představit tu převahu 30:1.To bych se spíše jen tak symbolicky pokusil. Pokud by by se nelosovalo. To by mohlo taky nastat. A je otázka zda by dotyčná byla výhrou nebo trestem.HaHa
13. 12. 2012 | 14:19

český maloměšťák napsal(a):

neo
Tedy jednodušeji - pokud ti je vážně osm let /tedy tolik na kolik vypadají tvé mentální výkony zde/...tak je to jedno...klidně viď v každém dospělém člověku mužského pohlaví " stlejdu" a tykej mu.
Pokud bys však byl o něco straší - tak doporučuji včasnou návštěvu posychiatra.

---------
Do mé rodiny ses naopak navážel ty, synku. (je to k smíchu - nic o ni nevíš...ale děti to tak dělávají)
Já tě naopak chválil - jaký jsi to strostlivý vnouček.....který propaguje S kartu /ale také program " arbeit macht frei" coby nástroj pro výplatu důchodů, a který pak prostřednictvím psaní po blozích...naslibuje svým prarodičům, že v případě nouze k nim zajede a s výběrem peněz prstřednictvím S karty jim briskně pomůže.
/důkaz - CELÁ !!! diskuzní niť pod blogem ZAORALEK 21. 11. t.r./

To ty sis, synku, vykonstruoval něco /že já se navážím do tvé rodiny - opak je pravdou.../ - a to používáš.
Není to poprvé a nebude to naposledy - nízké charaktery to mají v povaze. Stvoří si lež a tu pak šíří coby pravdu.

Apropo - EU je stále masovým vrahem...anebo již námraza na tvé lebce konečně roztála ?
13. 12. 2012 | 14:22

Martin1 napsal(a):

Vratiprst
Pardon.Vždyť dotyčná by byla určitě královnou krásy toho ostrova.
13. 12. 2012 | 14:23

pephe napsal(a):

Pan Pehe nezklamal, je prostě ničím nenahraditelný. I my máme v pracovním kolektivu jednoho takového holohlavého mudrlanta, kolektiv ho nesnáší, odpovědnost za svá rozhodnutí žádná, postup na vyšší funkci nereálný, kdysi ho kdosi přijal a nevyhodil,
Prostě nějaká kvóta či co.
13. 12. 2012 | 14:25

český maloměšťák napsal(a):

aga napsal(a):
Dash

Máte problém se čtením nebo mi podsunujete to, co jsem neřekl, z taktických důvodů?

Jistěže i u nás je u moci korumpovatelná a zkorumpovaná sebranka - však to byla i ona, která nás do té EU zatáhla, a nadále naše svazky s ní prohlubuje (i když to maskuje různými folklorními tanečky). Ta unijní a globální mafie je dávno "nadnárodní", ta naše není žádnou výjimkou.
13. 12. 2012 | 13:06
-------------
Je málo věcí, které by mohli kraďákovští ovlivnit tak, že hlasují v referendu.
Je pak s podivem, když se od kra´dákovských dozvíte, že do EU " nás" zatáhla sebranka.
Mají tím snad na mysli sami sebe ?

wiki praví :
"...V České republice proběhlo referendum od pátku 13. června do soboty 14. června 2003. Pro schválení smlouvy se vyslovilo 77,3 % hlasujících. Volební účast byla 55,2 %..."

Aha - aga hlasoval proti.
Omlouvám se mu tedy. Pokud by si myslsl, že jsem jej označil za příslušníka sebranky.

Hlasoval aga proti/kandidátům NF/ i za realsocíku ?
13. 12. 2012 | 14:28

Dash napsal(a):

To je ale strachu z zen na vedoucich pozicich, kdo by to byl rekl...
13. 12. 2012 | 14:32

český maloměšťák napsal(a):

pephe napsal(a):
Pan Pehe nezklamal, je prostě ničím nenahraditelný. I my máme v pracovním kolektivu jednoho takového holohlavého mudrlanta, kolektiv ho nesnáší, odpovědnost za svá rozhodnutí žádná, postup na vyšší funkci nereálný, kdysi ho kdosi přijal a nevyhodil,
Prostě nějaká kvóta či co.
13. 12. 2012 | 14:25
---------
Vaše tvrzení se však nedají - na rozdíl od většiny tvrzení pana Peheho...nijak dokázat.

Já zase můžu tvrdit, že mezi chovanci jednoho psychiatrického ústavu, jsem přes plot zahlédl jednoho, který si po vykadění se na trávník...vytáhl jídelní příbor a pustil se chutě do jídla. Říkali mu pephe a měli jej moc rádi - protože vše vždy snědl do posledního sousta. Dokonce ten trávník i vylízal.

Je to pravda...nebo ne ?
Pane pephe - přiznejte se.
13. 12. 2012 | 14:34

český maloměšťák napsal(a):

Dash napsal(a):
To je ale strachu z zen na vedoucich pozicich, kdo by to byl rekl...
13. 12. 2012 | 14:32
--------'
Ano - a interesantní na tom je to, že většinou mají strach ti, kterých se to stejně nijak netýká.
Buď jsou ve starobním důchodu anebo zařezávají někde v montovně u pásu.
Asi mají strach z toho, že jim bude vládnout žena.
A že ta např. takového pepheho vyrazí i z toho ústavu.
Např. pto porušování pravidel při stolování.
13. 12. 2012 | 14:37

resl napsal(a):

uvážíme-li, že většinou kradou muži a většinou je to v Česku, je relativně možné, že příchodem žen do některých funkcí se zlodějny zmenší a tím se bude možné dostat aspoň na předposlení místo v soutěži zlodějských národů.
13. 12. 2012 | 14:39

Bavor napsal(a):

Pan Pehe píše:
„ Bez jistého mužského šovinismu se jen těžko vysvětluje, proč jsou ženy před tím, než založí rodiny, tak úspěšné v získávání univerzitního vzdělání a proč jsou ve srovnání s muži zdánlivě tak „neúspěšné“ později“. KONEC CITÁTU.
To není „mužský šovinizmus“, to je přirozený důsledek jistých biologických rozdílů ( možná je zná i pan Pehe) a ne „institucionalizovaný sociální darwinismus“, který způsobuje, že ženy „jsou ve srovnání s muži zdánlivě tak „neúspěšné“ později“.
A dále píše: „Víme také, že finanční a následnou ekonomickou krizi nezpůsobily primárně ženské manažerky a podnikatelky. Dokonce je možné argumentovat, že kdyby bylo zastoupení žen ve vedoucích pozicích například v Lehman Brothers a dalších podobných firmách takové, o jaké usiluje komisařka Redingová v EU, finanční krize by se možná ani nekonala“. KONEC CITÁTU.
Nechce se mi věřit, že by pan Pehe nevěděl, že cyklické krize jsou přirozenou součástí cyklu kapitalistické „tržní“ ekonomiky. Připisovat ženám zázračnou schopnost toto změnit, je nonsens.
V tomto blogu pan Pehe obhajuje zjevně nesmyslnými argumenty jednu z pitomostí byrokracie EU, jako jsou zakřivení okurek, banánů, cukerní, obilní a mléčné kvóty. Můj názor je tento: Nechme na ženách samých, jakou roli si ve svém osobním životě vyberou; zda roli matek, či roli manažerek. Neurčujme jim to hloupými směrnicemi.
13. 12. 2012 | 14:40

neo napsal(a):

český maloměšťák:

za strejdu bych tě nechtěl obyvateli nějakého Kraďákova.
Je mi 29 let, to víš moc dobře. K posychiatrovi ani psychiatrovi se nechystám, ale o Kraďákovu jsem neslyšel a jelikož tam žiješ, jak sám tvrdíš, asi bys ho měl navštívit ty.
---------
omyl, ty ses navážel a velmi sprostě.
Z té diskuze je to patrno a jsem rád, že jsi na ni poukázal.

Nenapsal jsem nikdy, že by byla EU masovým vrahem. Pouze jsem ji k masovému vrahovi přirovnal ohledně udělené nobelovy ceny.

Přesněji jsem napsal, že udělit cenu za mír uskupení, které vede války po světě, je podobné tomu, jako udělit cenu za mír masovému vrahovi , konkrétně střelci z Norska.
13. 12. 2012 | 14:41

Pepa Řepa napsal(a):

pephe
inu pan Pehe a jeho ohnivý obhájce maloměšťák
:-)
když bude kvota na ženy-stane se maloměšták obhájcem žen
i těch schopnějších, které o takovou "ochranu" před kunšafty vůbec nestojí.
Rozvzpomene se na časy, kdy sám býval ženou-obnošenou.

když bude kvota na chrousty-stane se maloměšták obhájcem chroustů
nevadí, že o takového protektora chroustik nestojí

snad nebude kvota na filcky- to by byl pro maloměš´táka těžký oříšek.
I když u Kafky se jeden dokázal proměnit i ve stonožku

A pan Pehe?
Věčný mudrlant z MUDrLandu. Moudro každý druhý den.
Tady se odkopal moc. To už nesmlsnou ani jeho věrní. Kromě kolegy maloměšťáka-ovšem.
Většina je jeho autoprojekce. Zrovna obědvá.
Dobrou chuť-maloměšťáku!
13. 12. 2012 | 14:52

český maloměšťák napsal(a):

neo
Ano - kdo si dá tu práci a diskuzi si přečte - zjistí, jak jsem tě - coby hodného vnoučka...chválil. A za to ty jsi sprostě osočil mou rodinu. /znovu podotýkám, že je to značně iluzorní záležitost - nejde osočit někoho, koho vůbec neznáš - auž vúbec ne toho, kdo již nežije/.

Bla, bla, bla.....Breivik a EU coby nositelka Nobelovy ceny jde dohromady jak tvá propagace S karty či "arbeit macht frei" programu a následné sliby, že svým prarodičům s S kartou budeš pomáhat /s jejím peněžním obsahem ???/.

Hmmm, 29 let, díš ? Zajdi si tedy k tomu psychiatrovi. Myslím si, že čas na toto již dávno uzrál.
13. 12. 2012 | 15:04

český maloměšťák napsal(a):

Pepa Řepa
Vy jste neodbytnutelný skoro jak smrad.
I stejného účinku.
13. 12. 2012 | 15:06

Pepa Řepa napsal(a):

Bavor napsal(a):
Nechce se mi věřit, že by pan Pehe nevěděl, že cyklické krize jsou přirozenou součástí cyklu kapitalistické „tržní“ ekonomiky. Připisovat ženám zázračnou schopnost toto změnit, je nonsens.
-------------------------
Jestli paní komisařka nemyslela kvoty na ženy, s kterými už žádný cyklus nehýbe!
To by smysl dávalo.

Jinak-bratři hujeři:
JESTLI CHCETE VĚDĚT KDE PRAMENÍ ODPOR K SOUČASNÉMU TRENDU V EU, to srovnávání s bolševickou RVHP-mnohdy oprávněné........tak tady!

U Pehýček, Redingových, kvot na ženy, tepelných štítků.....kdo má barák, ať si připraví desitku....u multi-kulti a jejích apologetů, českých maloměšťáků a dalších Úíček.
Nejde zdaleka jen o banány.
A pak se divte, kde se ten odpor bere!
13. 12. 2012 | 15:11

Vandal napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):

Vandal
Takovou jakousi zbabělou oklikou jste české ženy přirovnal k cikánům...no nevadí - i to je docela dobrý obrázek o tom , co se děje v ne zcela nevýznamné části duší kraďákovského davu.
Nikdo výběrová řízení zrušit nechce.
V navrhovaném se praví, že pokud bude žena odborně na stejné úrovni jako protikandidát mužského ppohlaví - dá se jí přednost.
To ale děláte, Vanmdale, snad i dnes , ne ?
Či snad nejste gemtleman ?
/ iistě do výtahu a vůbec na míst, kde může hrozit nebezpečí - byste nměl naopak vstoupit jako první....pokud tedy nejste zbabělý vandal/.

Společnost se ještě nikdy nikde nezhroutila kvůli tomu, že se k slabším chovala slušně - pokud na to měla. Materiálně i mentálně.
Nebo pokud ji nenapadli Vandalové.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tak předně, pane č.m.

vy sám jste ixkrát tvrdil, že cigáni od čechů nejsou k rozeznání, takže nevím, co tou "zbabělou oklikou" máte na mysli

a potom, proč pan Pehe demagogicky argumentuje černošskou menšinou, která u nás neexistuje. Proč by si nemohl pomoci ve své argumentaci tím, co zde 20 let obhajuje? Pozitivní diskriminací cigánské menšiny, a jejími sqělými výsledky?

Jedna věc je být gentleman, a jiná věc je mít svůj vlastní názor na kvoty, a je úplně jedno kde. Člověk může mít svou firmu, a zaměstnat tam svého potomka. To je v pořádku. Ale co v případě, že potomek na danou pozici nebude mít schopnosti, a firma díky tomu půjde ke dnu? Zrovna tak se stavím k jakýmkoliv kvotám ve prospěch kohokoliv. Argumentovat tím, že je třeba ženám pomoci, a že ženy třeba neměly dříve volební právo, a neměly možnost vzdělání, a taky se to muselo změnit, je bohapustá demagogie. Dnes mají přece ženy naprosto stejná práva, jako muži. A třeba proto, že jsou ženy, mají schopnost lépe obstát v procesu vzdělávání, a třeba je proto více vysokoškolsky vzdělaných žen. To je třeba způsobeno tím, že jsou ženy. Ale pak jde v reálném životě o to, uplatnit své vzdělání v praxi a obstát na exponovaných postech. A tam zase pro změnu se lépe uplatňují muži. A to nejspíš z evolučních důvodů. Ale nikolivěk z důvodů diskriminace žen. Takže kvoty nahrazují výběr dle schopností a předpokladů, a jsou diskriminační. Proč nahrazovat klasické výběrové řízení, kde se nerozlišuje dle pohlaví, rasy, náboženství atd. kvotou, kde se uvádí, že 40% musí být ženského pohlaví? Údajná a neprokazatelná diskriminace se nahrazuje deklarovanou diskriminací!

Abychom pomohli slabým, musíme oslabit silné! Ale tím současně oslabíme celou společnost. Není to tak, že když oslabíme silné, abychom posílili slabé, zůstane stav společnosti stejný.

Kromě toho, a to je ze všeho nejdůležitější, ti, kteří chtějí zavádět kvoty pro ženy, tak těm ani zbla nejde o ženy jako celek.

Howg domluvil jsem.
13. 12. 2012 | 15:14

SuP napsal(a):

Anuszka -
"....Po zavedení kvót přestanou ženy rodit? Nebo pak přijdou kvóty na to, kolik chův musí firmy zaměstnat?...."

Ne, jen kolik chův, ale jaké procento chův a jaké procento chůvů! Když kvóty, tak pro všechny.
Nedovedu si představit, jak budou nutit ženy pracovat v pozicích, kde pracovat nechtějí, ačkoliv kvóty zdaleka neplní. A opačně, jak je kdo bude nahrazovat ve jejich nezastupitelých rolích.
Podle toho, jak pan Pehe tenhle článek uchopil bych soudil, že býval maminčiným mazánkem a pořád to v něm ještě v skrytu bují.

Ostatně soudím, že kvóty jsou stejnou zhůvěřilostí jako dotace a proto by měly být zničeny.
;-)
13. 12. 2012 | 15:18

neo napsal(a):

český maloměšťák:
takže cituji:

Ehm - tedy on to napsal v kondicionále...abych byl přesnější...takže je to třeba brát s rezervou - i když na druhé straně - říká se, že slib je již polovinou skutku, že...
Neo, nemůžete to slíbit ještě jednou - a tak byste se nemusel těch 100 km štrachat vůbec?
český maloměšťák napsal(a):
neo
Dobrý vztah k prarodičům lidé většinou nevyjadřují tak, že o tomto vztahu píšou informační agitky v anonymních diskuzích a To by uměl každý - nacestovat denně pomocí " by" či " kdyby" 100 km a nezvednout při tom zadek od počítače !
spřádatypu. že : by" pro ně udělali to či ono.
/////////////////////////////////////////////////
JASNÝ DŮKAZ maloměšťáku, že jsi se navážel do mé rodiny. Konkrétně do mého dobrého vztahu k prarodičům.

Breivik vrah - absurdní cena míru
EU války - absurdní cena míru
ne nezajdu, nepotřebuji. Ale blázni, kteří žijí v neexistujícím státě, který nazývají Kraďákov a předtím žili v Kozloistánu... ti by měli hltat pilule ostošest.
13. 12. 2012 | 15:23

Pepa Řepa napsal(a):

SuP
chtělo by to dopracovat, vydžendrovat směrnice, novou komisařku masařku.
Vedle-věčný šťoura- buldatra se diví, proč má platit za psa, když má fenu.

Maloměšťák
milý kolego hermafrodite.
Blíží se Nový Rok. Vzhledem k tomu, že jste byl v r.2011 jako nick šlapka rodu ženského, nyní jako maloměšťák rodu mužského, sdělte prosím, jak Vás mám od 1.1.2013 oslovovat.
Jako muže nebo jako ženu?
Nerad bych Vás totiž urazil.
13. 12. 2012 | 15:33

skeptický napsal(a):

Kolem těchhle ženských spolků se odjakživa motali zoufalci kteří doufali,že se snad nad nimi nějaká smiluje a dá mu.
13. 12. 2012 | 15:34

Ares napsal(a):

„Zvážíme-li přitom například podíl žen na celkových počtech studentů, kteří úspěšně zakončili univerzitní vzdělání, vidíme, že je v některých vyspělých zemích dnes vyšší než podíl mužů. Bez jistého mužského šovinismu se jen těžko vysvětluje, proč jsou ženy před tím, než založí rodiny, tak úspěšné v získávání univerzitního vzdělání a proč jsou ve srovnání s muži zdánlivě tak „neúspěšné“ později.“

Jen mě tak napadá. Jak mohou mít ženy vyšší podíl vysokoškoláků než muži. Přeci jsou stejně schopné jako muži. Bez jistého ženského šovinismu, se jen těžko vysvětluje, proč jsou ženy tak úspěšné v získávání univerzitního vzdělání a proč jsou tak neúspěšné později.

Pokud bych se držel autorových dogmat, pak vyšší zastoupení žen na univerzitách musí být důsledkem nějaké formy diskriminace mužů. A řešením je co? No přeci zavedení kvót pro muže.
13. 12. 2012 | 15:41

skeptický napsal(a):

I muži slaví v Německu svoje vítězství.
Obřízka povolena.

Zatažená do světa původně kočovnými kmeny,které měly zálibu v domácím zvířectvu a otrockých chlapcích.Původně ji přijali jako náboženský příkaz,antož z hygienických důvodů by je k tomu nikdo nedonutil.

Takže nejen ženy slaví.
13. 12. 2012 | 15:44

Viky napsal(a):

Pane Pehe, pozorně jsem si přečetl vaše sdělení. Jsem mladý, ctižádostivý a musím nerad přiznat, že na mne váš příspěvek zapůsobil tak mocně, že mi asi raší prsa. Je to možné?

Pane Pehe, na řadu věcí v politice si "normální člověk" těžko udělá názor, ale pokud renomovaný člověk jako jste vy píše takové ptákoviny, pak mohu říci jen třikrát běda. Nebo je to vše co jste psal jen nejapný předsilestrovský vtípek?
13. 12. 2012 | 15:44

Pepa Řepa napsal(a):

Ares
jste bystrý a hloubavý muž.
Pehe to-jako obvykle-nedomyslelo.
:-)
13. 12. 2012 | 15:45

skeptický napsal(a):

Ženám je dnes všemožně nahráváno na školy jít.
Snižuje to porodnost.Prošvihnou fertilní roky,pak kariéra,a pak obtíž najít někoho,kdo by takového daru byl hoden.

Pokud dnes je na vysokých školách více ,než padesát procent žen v odpovídajícím věku,nutně z toho vyplývá,že tam musí být určité množství s IQ pod sto.
V Anglii se na vysokou školu bralo od 135 nahoru.
13. 12. 2012 | 15:52

SuP napsal(a):

Pepa Řepa -
Víte přece, jak to se mnou a s tím dopracováváním je. Čím víc dopracovávám, tím jsem sprostější ....
Jo a ty štítky, ty mě nadzvedly stejně jako vás ..... Ještě že ten barák stačím zaplnit vlastní rodinou a pak už jen dohlídnout, aby mi tam nevyrost Pavlík Morozov.
Mimochodem už se těším, jak se ulice a podmostí zaplní lidmi požadujícími nájem v energetické třídě "A", kteří všude uslyší jen: "Nemám miláčku!".
;-)
13. 12. 2012 | 15:52

dočasný občasník napsal(a):

Vážení, nenadávejte panu Pehemovi, ani se mu neposmívejte.
Pravděpodobně prožil a přežil těžký porod. Vysoké kleště zanechávají jisté následky. U pana Peheho je to přímo ukázkový a učebnicový případ. Mějte ho rádi, vždyť on za své postižení nemůže.
Je ošklivé a nekorektní vysmívat se nebo nadávat handicapovanému.
13. 12. 2012 | 15:54

Drzá zrzka napsal(a):

dočasný občasník

Podle toho, co jste napsal, Vás museli upustit na zem.
13. 12. 2012 | 16:02

Dash napsal(a):

SuP

k tem stitkum, podle meho to je docela bezva vec - zrovna shanim vetsi byt a diky tem stitkum si mohu udelat rozumnou predstavu o tom, kolik me bude rocne stat vytapeni a spotreba energie vubec.
Ze zatezuji majitele domu, to nepopiram, ale pro kupujiciho nebo najemnika se mohou ukazat k nezaplaceni
13. 12. 2012 | 16:13

SuP napsal(a):

Dash -
Užijte si svých 5 minut slávy ..... Ještě že už byla zrušena regulace nájemného.
13. 12. 2012 | 16:19

Pepa Řepa napsal(a):

Dash
Co mají společného štítky s účtem na vytápění? Když byt kupujete musí Vám ukázat účty.Kolik kdo protopil, spotřeboval. To Vás zajímá, ne štítek.
Když si ho pronajmete jde o dohodu mezi Vámi a majitelem o výši nájmu štítek nerozhoduje. Nájem je dán dohodou, respektive omezen cenovou mapou. pokud ještě platí.
Přrozeně cca 10-12 tisíc na které štítek přijde Vám bude chtít dát prodávající či pronajímající do položky.
Takže ne k nezaplacení, ale k zaplacení.
13. 12. 2012 | 16:27

Dash napsal(a):

SuP

5 minut slavy? Ja prece nic neoslavuju, jen podotykam

Taky nerozumim jak se me tyka deregulace najemneho...?
13. 12. 2012 | 16:27

Viola napsal(a):

Pan Pehe je prostě dobrý. Nikdy nenapsal špatný článek, vždy to měl pěkně promyšlené. A pan Stejskal ukázal kam se mají nesouhlasící diskutující podívat.

"Týká se míst v dozorčích radách, navíc pouze míst tzv. nevýkonných členů , kteří mají provádět dozor"

Pro ženy to je místo jako stvořené, dozor je jim blízký, umí kontrolovat a hlídat.
13. 12. 2012 | 16:27

SuP napsal(a):

Dash -
Chci tím říct, že kouzlo štítků pomine, jakmile zjistíte, že na "F" nedostanente slevu, ale na "A" si sakra připlatíte.
13. 12. 2012 | 16:27

Dash napsal(a):

Pepa Repa

ale o tom ty stitky prece jsou. Ten stitek kazdemu rekne do ktere energeticke kategorie ta ktera nemovitost spada a podle toho si jednoduse zjistim a vypoctu prumernou spotrebu energie na vytopeni, teplou vodu, svetlo, vareni atd
Bez toho, aby majitel domu slozite predkladal ucty vsem potencionalnim zajemcum. Takze bezesporu uspora casu jak majitele (prodavajiciho) tak i najemce (kupujiciho), udaje na stitku ma k dispozici realitni kancelar a ukaze zajemci na pozadani (nebo primo uvede v inzeratu) a pokud me, jako kupujiciho, nebude ta kategorie vyhovovat, nebudu ztracet cas zjistovanim dalsich informaci, prohlidkou atd
13. 12. 2012 | 16:42

Ládik!!! napsal(a):

Štítek na byt je kravina, protože se v něm nehodnotí způsob užívání vedlejších bytů. Když budu mít A a kolem mě budou netopiči, zaplatím víc, než v C, kolem ktrého jsou topiči. Vypovídá to jen o kvalitě obálky vůči vnějšímu prostředí, ne o ročních nákladech. U samostatných objektů tam ale úměra je.
13. 12. 2012 | 16:43

Ládik!!! napsal(a):

Dash -
energetický štítek a energetický průkaz jsou DVĚ rozdílné věci, mají samozřejmě rozdílnou cenu. Štítek je podstatně levnější.
13. 12. 2012 | 16:44

Dash napsal(a):

SuP

Ale tady prece nejde o nejakou slevu, i kdyz samozrejme nastroj k vyjednavani o cene to je. Jinak viz ma odpoved Pepovi Repovi
13. 12. 2012 | 16:49

modrý edvard napsal(a):

Vraťme se k těm ženám. Ženu jsme už asi někdy viděli, štítek ne.
13. 12. 2012 | 17:11

Ládik!!! napsal(a):

modrý edvard -
vyčkejme štítky na ženy. Energetická třída A bude studená a lakomá.
13. 12. 2012 | 17:15

Jiří Vodák napsal(a):

Štítek na cokoliv je kravina. Spočítej si rozdíl mezi náklady na topení u někoho kdo topí přes den na 20, v noci na 18 stupňů, a jiný ve stejném domě stále na 24 aby mohl chodit v trenýrkách. Jedním vyvětráním, nebo když do domu s početnými obyvateli někdo 8x denně vyjde a zase vejde, a jiný jde jen jednou nakoupit , to jsou obrovské rozdíly kdy se vyžene tolik tepla, že jakékoliv výpočty jsou směšné.
Stejná teoretická kravina jako žárovky X zářivky. Teoreticky lze počítat, praxe je ulně někde jinde
13. 12. 2012 | 17:19

Vraník napsal(a):

Vodák má pravdu. Když kupuji dům, vidím jestli je to bouda z vlnitého plechu kde zmrznu, nebo je to barák kde se umím podívat na kvalitu oken a dveří, jak jsou silné stěny a z čeho a udělám si představu. Aby totéž dělal nejaký certifikovaný za 200 000 a řekl mně že to je kategorie B nebo C, když stejně jako já ví prd z čeho jsou ty stěny, to nepotřebuji. A má vliv i poloha domu, jak je kolem něj průvan nebo je od severu krytý v závětří, kam je otočený svah a kam má otočena okna, má 10 x větší význam než teoretické výpočty.
.
.
Ale mohla by nějaká agentura testovat baby a dávat štítky- pracovitá ale hádavá, zájem o sex předstírá jen před svatbou atd.
13. 12. 2012 | 17:50

český maloměšťák napsal(a):

neo
Podal jste jen důkaz o vlastní podlosti a o tom, že lžete. Je třeba se spolehnout buď na celou diskuzní niť...či na to, že si ji případný zájemce projde sám. A na jeho úsudek.
Vaše směšné deklamace o " zcela jasných důkazech" jen prohlubují to, co je projevem zjevné ztráty úsudku o sobě samém - radím, upalujte k tomu psychiatrovi co nejdřív !!
Dobře tedy /také výstřižek, zdroj stejný / :

neo napsal(a):
český maloměšťák:
ubožáku trapnej. Nemůžu za to, že jsi nevychovanec, kterej závidí, že mám dobrý vztah k prarodičům.
mimochodem, mpsv a čs má určitě na skartu své lidi. Já jí nepotřebuji a nemám ani důvod nikoho přesvědčovat
21. 11. 2012 | 17:37

český maloměšťák napsal(a):
neo
Dobrý vztah k prarodičům lidé většinou nevyjadřují tak, že o tomto vztahu píšou informační agitky v anonymních diskuzích a spřádají historky typu že " by" pro ně udělali to či ono.

Nezávidím. Nebo vlastně - závidím...
Neb můj vztah k prarodičům je dnes již pouze ryze formální anebo fantazijní. Navštěvuji je totiž pouze při návštěvě hřbitova či v mé hlavě.

To by uměl každý - nacestovat denně pomocí " by" či " kdyby" 100 km a nezvednout při tom zadek od počítače !
21. 11. 2012 | 18:30

neo napsal(a):
ubožáčku trapnej:
a za jejich života si na ně sral co a ted ti je trapně...
no, s tim se budeš muset poprat sám
21. 11. 2012 | 19:09
-----------------------------------------------
Neo - vy jste prostě ulhaný prevít. Ubožák, co si myslí, že když on smí urážet...tak ostatní mají držet huby. Fašounek neo.

Pepa Řepa
Hmm - tak já jsem i hermafrodit ?
Pane Řepa ...co Vás všecko v té přípravce estébáckých udavačů nenaučili...zírám.
Jen trénujte, pane Řepo - časem se za to opět budou poskytovat výhody.
Trénujte, trénujte....až vyhrají komunisti možná že se zas uchytíte. Spolu sneem budete dobrá dvojka - on bude vynášet a vy donášet.
13. 12. 2012 | 18:13

český maloměšťák napsal(a):

Dash napsal(a):
Pepa Repa

ale o tom ty stitky prece jsou. Ten stitek kazdemu rekne do ktere energeticke kategorie ta ktera nemovitost spada a podle toho si jednoduse zjistim a vypoctu prumernou spotrebu energie na vytopeni, teplou vodu, svetlo, vareni atd
Bez toho, aby majitel domu slozite predkladal ucty vsem potencionalnim zajemcum. Takze bezesporu uspora casu jak majitele (prodavajiciho) tak i najemce (kupujiciho), udaje na stitku ma k dispozici realitni kancelar a ukaze zajemci na pozadani (nebo primo uvede v inzeratu) a pokud me, jako kupujiciho, nebude ta kategorie vyhovovat, nebudu ztracet cas zjistovanim dalsich informaci, prohlidkou atd
13. 12. 2012 | 16:42
--------
Problémem není štítek jako takový.
problém Kraďákova spočívá v tom, že ty štítky budou zhusta vystavovat ,respektive údaje pro jejich vystavení zjištovat a vyhodnocovat různí neové a Pepové Řepové.
Ostatně determinujícím ve vztahu k štítkům a jejich významu budou ceny energií a stavebních prací / plus poptávka po realitách/.
Tedy cena ropy, plynu....a to, jaký bude stav ekonomiky - především lokální, regionální.

Je to informace navíc - pro kupujícího je jedním z kritérií , která pomáhají aby se rozhodl správně.

Ve Švédsku tuším se již několik let smí stavět RD pouze jako pasivní domy.
13. 12. 2012 | 18:19

Ládik!!! napsal(a):

ČM -
pasivák má průkaz, nepotřebuje štítek.
13. 12. 2012 | 18:24

český maloměšťák napsal(a):

Ládík!!
??? No a co ?
Implikoval jsme to, že pokud dále porostou ceny energií, tak důležitým kritériem při rozhodování bude - ve vtahu k alternativnímu výběru z nemovitostí - informace o tom, jak je na tom dům i z tohoto úhlu pohledu .
Informace nezávislá a kvalitní. /jistě to nebudete flinkat, že...že si termokamerou zaměříte pouze vchod a okno do sklepa a odfajfknete to, no ni ?/

Věřte, že sám tomu nejsem rád. Ale chápu to.

Nicméně tak jak to vypadá s odhady ohledně těžby ropy a plynu /především ve vztahu k nekonvenčním metodám těžby z nekonvenčních ložisek/...je to tak trochu i hysterie.

Obecně je ale dobré šetřit - nejlevnější je totiž v každém případě ta nevykopaná tuna nebo nevypumpovaný barel.
13. 12. 2012 | 18:58

Ládik!!! napsal(a):

Nejlepší je malý útulný barák, žádná rajčula s kvótou do 150m2.
13. 12. 2012 | 19:47

Luba napsal(a):

Pane Pehe,
s kvótami nám dejte na svátek ...

Na Ministerstvo války teď vlítla taky jedna kvóta, a řádí tam, až blembáky a fedrpuše lítají! Chudáci bojovníci ...

No a teď tam prej začínají od Píky.
13. 12. 2012 | 20:02

Karel Mueller napsal(a):

Pane Pehe,

tak daleko nešli ani bolševici. I ti měli heslo - poněkud zprofanované - každý podle svých schopností.
Dnes u amerických firem nevidíte na personalistice a ekonomickém úseku muže (ve vedoucí pozici určitě ně). Jaksi se tím zatím kompensuje "nedostatečný" podíl žen ve vedoucích technických funkcích. Zatím. Lze očekávat, že v USA ženy zaujmou polovinu pozic i ve vedoucích technických pozicích a tu personalistiku (pokud znáte poměry u amerických firem, tak personalistky mávají firmami) si ponechají.

V tomto směru (různých kvót) jsme skutečně dál než v reálném socialismu. Odpustím si ironické poznámky, jen snad tolik, že šance západu proti Asii se stále snižují.
13. 12. 2012 | 20:03

neo napsal(a):

fašounek? Ty špíno
13. 12. 2012 | 20:05

Josef K. napsal(a):

Neo, Ve vašich 29 letech je mi Vás líto, snad ten čas věnovat samostudiu, či mirgorodsky vše víte a znáte? Být starcem , a ještě mirgorodským, v mládí není dobrá cesta.
13. 12. 2012 | 20:41

Duval napsal(a):

Dash, proboha, už jste někdy vlastnil alespoň králíkárnu??? Když se dozvím že dům je ve třídě B tak co??? Důležitější je asi 200 jiných hledisek, když kupuji dům nebo byt
13. 12. 2012 | 20:49

neo napsal(a):

Josef K.

líto? proč? závidíte věk?
13. 12. 2012 | 20:59

Dash napsal(a):

Duvale

kde jste v mych v mych prispevcich na toto tema vycetl, ze se rozhoduju vyhradne a jedine na zaklade energetickych stitku nemovitosti?

K tem asi 200 jinym hlediskum - v tom zajiste souhlasim - je, tedy alespon pro me, celkem podstatne znat alespon priblizne budouci naklady na vytapeni a celkovou spotrebu energie. Stitky plni, nebo budou plnit funkci informacni a usnadni zivot kupujicim a najemnikum. Nic jineho netvrdim.

Koneckoncu, dneska takovy stitek najdete na kazde lednicce, pracce a vubec v podstate vsech spotrebicich...
13. 12. 2012 | 21:07

SuP napsal(a):

Dash -
A teď si představte, že by najednou po vás začal ouředník chtít (a vymáhat) energetickej štítek na ledničku 10 let starou.
13. 12. 2012 | 21:11

uvelikený napsal(a):

to Luba - SKUTOKNE od piky?
13. 12. 2012 | 21:36

Dash napsal(a):

SuP

u starsich budov to narizeni plati v pripade jejich pronajmu, prodeji a u prestaveb.

Deset let starou lednicku budete mit dneska problem darovat a je to prece jenom investice v jine tride, takze srovnani trochu kulha
13. 12. 2012 | 21:49

Hynek Pekárek napsal(a):

Pokud to autor myslí opravdu vážně, ať jde sám příkladem! Existuje-li nějaká paní Pehe(ová), nechť vyplňuje 40% tohoto blogu. Bruselské modle bude obětováno, co jí náleží a třeba si tu občas přečteme i něco chytřejšího.
13. 12. 2012 | 22:46

SuP napsal(a):

Dash -
Rád bych to ukončil smírem. Ano, u nových staveb by mělo být samozřejmostí a cílem dosáhnout co nejnižšího energetického nároku na vytápění. Není důvod takový požadavek zpochybňovat. Nicméně dosahovat takového cíle nařízením je stupidita, protože povede ke švindlům. U starých domů (a obydlí obecně) vidím tento úřednický požadavek jako pouhou buzeraci, protože konkrétní náklady na spotřebu energií žádný štítek a měření za nestandardních podmínek nezjistí (viz příspěvek Ládik!!!).
Mimnochodem, už jste slyšel o tom, že v Německu (a nejen tam) zjistili, že faktické náklady na vytápění budouv stavěných podle nejnovějších standardů jsou více než o 30% vyšší, než by odpovídalo "energetické třídě"? A zkuste hádat proč.
13. 12. 2012 | 23:25

Vratiprst napsal(a):

martin1
Muži se většinou o volby královen krásy nestarají, pokud se na tom nedá něco trhnout. Píár zadarmo v ženských časopisech a tak.
14. 12. 2012 | 00:49

na hlavy taky nýtovat štítky napsal(a):

Ladík
Sice frigidní, ale zato dobře obalená polystyrenem. Vespod se hned neotluče. Zato jí do obalu budou klovat ptáci.

Dash, která žije s 30 let starým Minskem si myslí, že díky štítku ušetří 5Kč ročně.
Nezeptala se na mínění Kalouska.
14. 12. 2012 | 01:10

Duval napsal(a):

Dashi- nejste nějak moc posedlý tou myšlenkou.??
Něco jiného je když výrobce seká ledničky v milionových sériích a přidá atest techniků že lednička je ve třídě AAA. Náklady na jednu ledničku haléřové, technici tak jako tak musí kvalitu energetické náročnbosti řešit.
.
A něco UPLNĚ JINÉHO je když postavím dům a musím zaplatit třeba těch 20 000 extra aby přišel chytrolín který podle nějakých koeficientů a tabulek určil nějakou tepelnou třídu. Když i u novostaveb jen odhaduje jak moc jsme dodtrželi technologie a parametry stavby. U starých domů už to je věštění z koule, víte prd co je ve zdi mezi vnitřní a vnější omítkou. A navíc opravdu je u domu dobrých 200 faktorů, které jsou mnohem důležitější. Když jste v dolině kudy stéká mráz, tak jste o desítky procent jinde než soused se stejným domem jen o pár metrů dál, ale na jižním svahu chráněný třeba alejí nebo jinou budovou proti průvanu.
Celé je to jen zlodějina pro spřátelené firmy, stejně jako byl např. program zateplování budov- zelená úsporám.
stejně jako problém žárovky X zářivky je uplně o něčem jiném než uvádí teoretický výpočet účinnosti
14. 12. 2012 | 06:29

kormoran napsal(a):

V podstate je mi suma fuk , co silenci v EU vymysli , protoze prevazne procento zen nadale miluje 'flaknuti kyjem pres makovaci , zatahnuti do jeskyne atd.......

Z ceho bych mel obavy , abych nenarazil na Jirinu Pehovou.

Ona -chlap je schopen(a) vseho !))))

Ale "vice" KVOT vitam , nebot je treba vice slevacek, hornic a boxerek.
Von(a) EU bude zajimave 'zakonne' reagovat na zenu v burce , ktera si vybudovaje urcitou - 'pozici' v EU spolecnosti -potaji, do te doby nez ji budou soudit EU - sariatnici(za onen hrdelni zlocin)- na ne pochopitelne EU ma take zakvotovano.))))
14. 12. 2012 | 06:59

gaia napsal(a):

tak neo se přejmenoval na Dache, neb sám nějak tušil, že debatou o štítcích by se odrovnal už definitivně.

Ale zpět k těm kvótám.

Mohli jsme vidět včera scénky z ukrajinského parlamentu, jak se tam rvali a dávali si do čuni, samí chlapi a nějakou ženu nevidět,však je to znát, Ukrajina je na tom velmi špatně a snem každého Ukrajince je emigrovat někam na západ.

Na rozdíl v ČR, nějaké ženy jsme tu v parlamentu vždy měli.
Vzpoměňme jen na sérii Jacques, Zubová, Kuchtová, druhá Topolánková, Kočí a nyní Karolina Peak.
Ty dělaly ženám spíš medvědí službu a poslední to dokoná. Doma z ní její ambiciózní maminka, posedlá kariérou novinářky a zřejmě na výchovu nemající dost času, přesto chtěla mít hodnou a poslušnou holčičku a Karolinka brzy pochopila, že aby nebyly konflikty a byla pohoda, stačí každému jen vše odkývat a usmívat se na něj. Že si pak udělá co chce a bez ohledu na druhé, to je vedlejší, oni zapomenou, nevšimnou si nebo nebudou důslední nebo se změní situace. Maminka přeci také neměla čas to pak kontrolovat, co Karolinka dělá a když ho měla, tak si na všechny ty příkazy a požadavky stejně nevzpomněla a tak zase jen k pohodě stačilo kývat a usmívat se.
Ta záhadnost a nevypočitatelnost ale pak působila přeci velmi dobře na muže, takový muž, který dobývá nevypočitatelnou a záhadnou ženu, protože pořád neví na čem je, tak se o mnoho víc snaží a vůbec se s takovým dá lépe orat, než kdyby dopředu věděl na čem je a mohl partnerku odhadnout. Tak se jí takové chování dostane pod kůži a dělá vždy zásadně přesný opak, než řekne.

To např. sdělí voličům přes obrazovku, že se s ní počítá na dopravu a v žádném případě by nevzala obranu hups, už tam dělá ministryni.
Pak sdělí, že nebude dělat kobercové nálety, snaživý redaktor to vypíchne a celý den běží na TV 24 podtitulek : Karolina Peak nechystá na MO žádné personální změny a hups....
Byl mírně řečeno rozzloben, komentuje pak K.P. reakci Nečase na její rošády, což zřejmě znamená, že je mu to úplně jedno a už úplně vzdal nějakou aktivitu, Augiášův chlív přeci nejde vyčistit a on není Herakles (vsázím 100:1, že to tak je) atd. atd.

Co na tom, že voličům již její denně podstrkovaný obličej na obrazovce jim již začíná připomínat kosočtverec a že pak jsou proti všem ženám v politice tak nějak nedůvěřiví či zaujatí a že jim ten pěstní souboj na Ukrajině připadá docela přijatelnější, neb pak vědí, na čem skutečně jsou.

Myslím, že ženy v politice skutečně dělají ženám medvědí službu.
Jsou v ostřejším hledáčku, neb by všichni rádi ukázali, že v politice nějaké ženy jsou, že to muži mrvili již 2 000 let, na to jsou již lidé zvyklí, ale u těch žen je to do očí bijící a slušné a normální ženy to od politiky spíš odrazuje. Která by chtěla být s takovou partou a taková jako ony?
14. 12. 2012 | 07:09

Anna napsal(a):

gaia napsal(a):

Anno

nejlépe společnost prosperuje, když je mírný nadbytek žen. Také tak to zařídila matka příroda. V poválečné době to tak bylo a byla to pro ženy zlatá doba feminismu, kdy se nedělaly rozdíly a ženy byly všude potřeba a měly možnosti se realizovat a to i v mužských profesích.
Ta doba je dávno pryč, celosvětově muže války ničí daleko méně, než porody a hladomor ženy v rozvojových zemích, v Číně si vybírají pohlaví potomků a žen bude prý ještě v této desetiletce tam chybět 150 miliónů.
Je nasvětě víc mužů v současnosti a proto to podle toho vypadá.
------------------------------------------------------

Podle mě nejlépe společnost prosperuje, když ji řídí lidé moudří. A je jedno, jestli ženy nebo muži.

Co se týká poválečné doby a dle Vás "pro ženy zlaté doby feminismu" - podle mě mají dnes ženy mnohem větší možnosti se realizovat a to i v mužských profesích, než tenkrát.
U nás teď máme ženy ve vládě, Parlamentu, Senátu, europoslankyně, diplomatky, členky dozorčích a správních rad i velkých firem, soudkyně, primářky, architektky, vrcholné manažerky, úspěšné podnikatelky...

Podle mě k sobě žena a muž patří stejně, jako jin a jang. Měli by se milovat, nikoliv spolu soupeřit či bojovat, a především by měli společně vychovávat své potomky k tomu, aby z nich byli ohleduplní lidé k ostatním i k přírodě.

Podle mě je vystupování dnešních feministech často agresivní a cíle sporné.

Pod blogem paní Marksové-Tominové "Kvóty? Ano!" mi Nuba napsala:
Nuba napsal(a):
Anna
zjednodušená odpověď je v tom, co jsem už napsala:
Chytré ženy na postech, kde se něco dá ovlivnit, přece vytvoří lepší podmínky i pro ty ostatní. Ale nenuťte ty chytré, aby se z nich staly bojovné Šárky a Vlasty, když to nemají v genech.
------------------------------

Tak jsem se dotázala (odpověď jsem nedostala):

Kdo nutí "ty chytré, aby se z nich staly bojovné Šárky a Vlasty, když to nemají v genech"???
Jak to, že tyto chytré ženy nevědí, že válka, i Dívčí, je odsouzeníhodná???
A ty ženy, které nechtějí kvóty, jsou hloupé???
--------

Cituji:
ČSSD kvóty pro ženy propaguje. Sama má ve stanovách, že ve vedení partaje musí být alespoň jedna žena.
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kvoty-pro-zeny-zakon-bychom-nepodporili-tvrdi-politici_252367.html

Tak jsem se dotázala, opět bez odpovědi:

Paní Marksová-Tominová,
ČSSD kvóty pro ženy údajně propaguje. Má ČSSD 40% žen ve stínové vládě?
Dnes jsem se na stránky ČSSD dívala a ministryně jsem našla pouze dvě z patnácti ministrů stínové vlády ČSSD. Jste tam i za rovné příležitosti - toto je výsledek Vaší práce ve Vaší straně ohledně zastoupení žen?
Znovu se ptám: Jako stínová ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě ČSSD navrhnete zrušení Vašeho ministerstva a převedení financí na školství, aby tam mohl být převzatý finský školský systém?
---

Paní Marksová-Tominová ve svém zdejším CV uvádí:
V letech 1997-2004 pracovala jako ředitelka pro styk s veřejností v obecně prospěšné společnosti Gender Studies, 2004-2006 vedla odbor rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí a duben 2009-září 2010 odbor rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství.
---

V té době vydalo ministerstvo školství příručku Kultura genderově vyváženého vyjadřování.
http://www.novinky.cz/veda-skoly/190084-skolstvi-chce-napravit-cestinu-ve-prospech-zen.html

Ó, MY SE MÁME.
14. 12. 2012 | 07:39

Draček napsal(a):

Peaka to fakt dorazila. Neměli se jí smát, že slečinka na obranu nemá. Ukázala demonstraci síly, na ministerstvu obrany, i Nečasovi a Klausovi. Prostě zase jedna co ví že drří v ruce ten 101 hlas a celou vládu a může si dělat co chce.
.
Ale také poučení všem chlapům- takhle to končí když se oženíte nebo si dáte ženskou do funkce. Ony svoje práva umějí vyždímat do mrtě
14. 12. 2012 | 07:42

Anna napsal(a):

gaia

K Vašemu vstupu 14. 12. 2012 | 07:09
Snad se na mě nebude Dennis zlobit, když zde ocituji část naší debaty pod blogem pana Buriana.

Já jsem napsala:
Podle mě tato "blbá nálada" převažuje u mužů, zatímco u nás žen ji navozují většinou běžné životní problémy, se kterými se musíme potýkat. Taky skupina žen málokdy probírá politiku, ale klábosí o strastech a slastech života, které prožívají.

Na to mi krásně odpověděl Dennis:
dennis napsal(a):

Pani Anno,
to, co trapi zeny prevazne, je stejne dulezite jako to, cim ziji muzi vetsinove. Zajiste mnohem vice muzu probira kazdodenni situaci prizmatem velke politiky. A zeny se museji venovat kazdodennim starostem, ktere nemivaj celostatni nebo dokonce globalni rozmer. Tim ovsem starosti zen nejsou o nic mene nalehave, nebo dokonce malichernejsi. Zeny sva trapeni prozivaji, tak jako vsechno, co souvisi se zivotem, mnohem niterneji, osobneji a intenzivneji nez muzi.

Jsou ovsem nepocetne skupiny muzu, ktere pomahaji svym zenam a uprimne si jich vazi bez ohledu na "velikost" a spolecensky vyznam zenskych starosti. Jsou i zeny, ktere dovedou "roztocit" velkou politiku. Dovedou i zazpivat americkemu prezidentovi. Cekame na jejim postu novou mladou pěnici. Vidite, jsem jenom chlap a delam si soufky z zen. Ale jsou i zeny v politice, kterych si vazim. Treba Roithova, Wagnerova, Fischerova. Kazda je jina, ale vzbuzuji ve mne pocit, ze tak nejak by mel vystupovat slusny clovek.
14. 12. 2012 | 07:51

neo napsal(a):

gaia:

pančelko, nebo spíše souško, že používáte vy více přezdívek to je mi jedno, ale obviňovat mě? Ne nejsem Dash ani Dach.

a jako učitelka byste si mohla všimnout třeba toho, že Dash píše bez diakritiky. To já nedělám.
14. 12. 2012 | 08:02

gaia napsal(a):

Anno

to už přeci jednou říkal Werich, že to mají doma rozdělené, manželka řeší takové ty přízemní věci, co bude k večeři, kam se pojede na dovolenou a za co se utratí peníze, ale ty zásadní a důležité věci, třeba jaký je náš vztah k Tchajwanu, tak to řeším já.(Werich).

Ale ty zásadní věci se promítají do toho přízemního chování a obyčejných věcí, s těmi zásadními věcmi pak musí bojovat a přizpůsobovat se každá slepice, takže ty zásadní věci by měly vyhovoat té většině, těm lidem, kteří to musí denně řešit prostřednictvím těch přízemních věcí.
Takže i ženy pak mají blbou náladu.
14. 12. 2012 | 08:02

Anna napsal(a):

Draček

Předseda vlády je muž. Vlády koaliční, kde jedna z koaličních stran při volbách neexistovala!
Jak vidno touha po moci u některých mužů a žen dokáže i nemožné.

Cituji: Volby do Parlamentu České republiky
Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny

Politické strany odevzdají kandidátní listiny okresním úřadům v sídle volebního kraje. Kandidátní listina musí obsahovat:
•název politické strany
•jméno, věk, zaměstnání a bydliště kandidátů
•pořadí kandidátů na kandidátní listině
http://www.psp.cz/docs/texts/elections.html

Jak je možné, že strana LIDEM je ve vládě?
14. 12. 2012 | 08:03

gaia napsal(a):

neo

ale přepnout si klávesnici umíte, ne? Neo nepíše bez diakritiky, ale Dash ano, jako se měnil po požití lektvaru doktor Jekyll v mistra Hyda.
Logika vstkutku hodná mozku dvojkové soustvy

A ten Dashův styl mi přišel ukázkově neovský.
Máte jásat, že máte spřízněnou duši a ne mne umravňovat.
14. 12. 2012 | 08:05

Anna napsal(a):

gaia

I ženy mají blbou náladu, neb všechno souvisí se vším. Ale řešení by se měla hledat konstruktivní diskusí, nikoliv vzájemným napadáním.

Když se rozbije pračka, probereme s mužem, na kolik asi přijde oprava, jestli na to máme, jestli se nevyplatí koupit novou, rozhodneme se a na základě toho učiníme.
Jiné jistě bude, když vynadám muži, že nemůžu ani vyprat, že se u nás všechno sype, že je to stejně všechno jeho vina a že je k ničemu... Muž se naštve, sdělí mi, že nevím, co chci, a že už toho má dost a práskne dveřmi...

Podle mě není na škodu, když jsou muži hlavou a ženy krkem, který hlavou kroutí. Důležité je, aby to bylo ve prospěch především dětí, protože v nich je budoucnost nejen jejich, ale i naše.
14. 12. 2012 | 08:21

neo napsal(a):

gaia:

souško učitelko, nemám v Dashovi spřízněnou duši, naopak. Nesouhlasím s ním v ničem.

Ani co se kvót týče, ani co se štítků týče.
Mimochodem, asi další konspirace ne? Nejdřív přestat psát diakritikou a pak psát opačné názory.... to je teda spřízněná duše jak cyp.
Co v té škole ta děcka učíte?
14. 12. 2012 | 08:30

Jonák napsal(a):

Klid pánové,všechno popořadě, nejprve musíme vyšetřit jak to bylo s těmi lůžkovinami od Slánských, jak to bylo na vesnici v roce 1952 a číhošťský zázrak. A taky nevíme kdo byli ti důstojníci Rudé Armády co měli na poutku pod mantlem ty vrtačky, televizi a ledničku
14. 12. 2012 | 08:55

BH napsal(a):

BH:
Psal-li o tom již někdo výše nevím, nečetl jsem diskuzi celou. Ale:Vrátíme-li se o cca 50 000 let zpět, tak mužům v tlupě evoluce dala za úkol tlupu chránit a významně se podílet na výživě lovem, a ženám rodit děti a chránit klanový krb (oheň). K lovu byla potřeba výborné orientace a schopnosti týmové spolupráce a síla. Ženám pak schopnost komunikace (taktiku),nahrazující fyzickou sílu, a zručnost v drobné, fyzicky nenáročné činnosti. Tyto vlastnosti máme coby lidstvo v genech. Hladový muž má dodnes pocit zranitelnosti (rozumná žena se s hladovým mužem nehádá) a většina žen má jazykové schopnosti.
Z výše uvedeného vyplývají profese, přinášející uspokojení jedince i prospěch společnosti, vhodné pro obě pohlaví i dnes.
14. 12. 2012 | 09:55

Dash napsal(a):

SuP

smir beru, nemohu nesouhlasit v tom, ze zpusob exekuce tohoto narizeni v ceskch podminkach, se muze velmi snadno zvrtnout v nesmyslnou buzeraci ceskym urednim simlem.
Ale o tom ja nemluvim. Ja jenom rikam, ze energeticke stitky svuj smysl maji a usnadni zivot vsem, kteri jsou a budou nejakym zpusobem zainteresovani na trhu s nemovitostmi.
To narizeni je ted nove a samozrejme vzbuzuje odpor mnohych nejenom pro navysene naklady pro majitele nemovistost. Za nejakych deset let to bude naprosta samozrejmost a bezna soucast kolaudacniho rizeni
14. 12. 2012 | 10:09

xx napsal(a):

SuP x Dash a další: ohledně těch štítků, jedná se o náklad. Jistě všichni uznáte, že samotný štítek nepřinese žádnou fyzikální úsporu energií. Je to pouhá informace. Ovšem není zadarmo, něco stojí, má tedy svoje náklady, včetně těch energetických.

Jak vzniká bohatství. Lidskou činností. Za každou korunou je tedy nějaký energetický náklad, každá koruna má svou energetickou cenu. Takže štítek nejenže nepřinese úsporu energie, ale naopak přinese energetický výdej, spotřebu navíc. Lidé budou muset vydat peníze za štítek a přitom si za tytéž peníze nebudou moci například koupit lepší a tudíž úspornější pračku.

Mám za to, že to je pouhé násilné přerozdělování s negativní energetickou bilancí.
14. 12. 2012 | 11:04

gaia napsal(a):

Dashi

spěte si dál svůj sladký sen, když lidi nebudou mít na otop a nebudou topit , tak budou mít stejnou spotřebu v A jako v F.
Snob, který bude potřebovat 120 m obývák, zanechá větší ekologickou stopu i víc poškodí planetu v sebelépe odizolovaném domě, než socka, která bude bydlet v 1 místnosti po 6 lidech. Nějaký štítek planetě neuleví a při dnešní drahotě, když lidi budou vyhazovat peníze za nesmysly a nebudou si pak moci ani zatopit, tak vyhynem.

Víte ono planetě neškodí ani to, že je moc lidí, ale to, že chce každý auto, nebo barák jako krávu. A štítek na tom nic nevyřeší.
14. 12. 2012 | 11:05

gaia napsal(a):

ještě mne napadlo, že enrgetické štítky, kdyby už tedy mají být zavedeny, by se měly dávat přímo na lidi. Aby bylo jasno.
Sluníčko svítí na každého stejně, ale to pravěké sluníčko, které vytvořilo zásoby fosilních paliv , si uzurpují jen někteří. Jaká je v tom spravedlnost?
14. 12. 2012 | 11:18

marxík napsal(a):

Kolegové, nejroztodivnější oštítkování je vlastně aplikace myšlenek ekonoma Sedláčka, který ve svém posledním odborném članku upozorňoval na nutnost protáhnout trhem co lze. Predstavivosti se meze nekladou, neboť je to v zájmu růstu HDP.
14. 12. 2012 | 11:23

xx napsal(a):

gaia: ano, máte recht s tím životním prostředím planety. Hlavní smysly štítků jsou asi tyto:

1) především bude snadné vyměřit "uhlíkovou daň" právě podle tohoto štítku. Byty a domy budou rozděleny do kategorií a podle nich bude určena daňová sazba. Jednoduchý a efektivní výběr a správa daně, ať už se bude jmenovat jakkoli. Typické salámová metoda. Kdyby zavedli rovnou daň a za účelem daně ty štítky, byl by proti tomu mnohem silnější odpor. Takhle se najdou hýkavci, ktarým to nedochází a ještě to podporují jako dobrý nápad.

2) příležitost k výdělku pro různé "odborníky" posvěcené výběrem osvíceného úředníka

3) nárůst úřední agendy - to státní správa vždycky ráda přivítá. O tuto agendu se musí pečovat, sledovat trendy a změny kategorií, neustále aktualizovat hodnoty v jednotlivých kategoriích, zpřísňovat limitní hodnoty podle vývoje moderních technologií, zkrátka přinese to spoustu "užitečné práce pro státní správu"

4) EK přece slibuje postarat se o mladé absolventy, státy musí zajistit práci mladým lidem a tohle je jedna ze skvělých příležitostí, jak vytvořit nová pracovní místa.
14. 12. 2012 | 11:26

xx napsal(a):

marxík: štítky růst HDP nikterak neovlivní. Peníze vydané za štítky, nebudou vydány za něco jiného. To ví i Sedláček. Jde o přerozdělování, nikoli růst.
14. 12. 2012 | 11:28

gaia napsal(a):

xx
marxík to napsal taky pěkně.
14. 12. 2012 | 11:30

xx napsal(a):

gaia: jenom dovysvětlení, v bodu jedna nemám na mysli "rovnou daň" ve smyslu jednotné sazby daně, ale slovem rovnou míním časové určení posloupnosti zavádění štítků a oné daně. Je to zavádějící konstrukce věty a mohla by být mylně vyložena a diskuse by se zbytečně stočila jinam.
14. 12. 2012 | 11:32

Anna napsal(a):

gaia napsal(a):

ještě mne napadlo, že enrgetické štítky, kdyby už tedy mají být zavedeny, by se měly dávat přímo na lidi. Aby bylo jasno.
---------------------------

Není vůbec vyloučeno, že se toho dočkáme. Už tu máme sKarty..

Zajímalo by mě, jak bude časem pokračovat názvosloví ve vývojové řadě:
Australopithecus
Homo habilis
Homo erectus
Homo sapiens
14. 12. 2012 | 11:54

gaia napsal(a):

homo blbensis
14. 12. 2012 | 11:57

Anna napsal(a):

gaia

Máte asi pravdu. To by byl ten lepší případ.
Jen aby ještě pak vůbec někdo byl, aby nás mohl takto označit. Obávám se, že homo sapiens přírodu ničí takovým způsobem, že časem doničí úplně. A po nás potopa nebude...
Bože, jak hluboko jsme klesli!
14. 12. 2012 | 12:06

xx napsal(a):

Anna: energetických štítků na lidi se dočkáme až se zavedením povinného čipování. V čipu už pak bude i něco na způsob energetického štítku.

Jen si to představte. Čip bude schopen sledovat přesně kde se člověk nachází, v jaké teplotě a jakou rychlostí se třeba pohybuje. Zda jde pěšky, nebo jede autem, zda řádně pečuje o svoje zdraví.

Těch příležitostí ke zdanění a daňovému zvýhodnění těch správných a poslušných bude tolik, že to státní správa nebude stíhat a bude třeba zajistit daleko větší porodnost aby se lidská populace náležitě rozrostla.

Pak bude snadné lidi trestat za pojídání bůčku, domácích zabijaček ale i za nedostatek pohybu, časté ježdění autem, příliš vysoké teploty v obýváku a další a další nezdravé a životnímu prostředí škodící činnosti.

Čip bude napojen na veškeré finance člověka, takže platby daní budou snadné a rychlé, prakticky v reálném čase.

To vidím jasně, svět bude pro ouřady rájem na zemi, až technika umožní kontrolovat a regulovat každičký lidský pohyb. A těch pracovních míst co se tím vytvoří.

Bože statní úředníci musí při takových myšlenkách podléhat mnohahodinovým extatickým ograsmům. K jejich škodě a našemu štěstí je většina státní správy bez špetky fantasie, takže můžeme chovat naději, že k tomu ještě dlouho nedojde. Ale jak píše Sedláček, kdo ví.
14. 12. 2012 | 12:06

marxik napsal(a):

xx
Taky si myslím, že si z nás Sedláček utahuje.
Ostatně , je to jeho práce.
14. 12. 2012 | 12:13

xx napsal(a):

Anna: přírodu člověk nezničí, ta přežije. Se podívejte do Černobilu. Příroda pomalu stravuje veškeré stopy civilizace a jí způsobeného znečištění. Člověk tam existovat nemůže, tedy mohl by ale člověk na rozdíl od přírody je tvor sobecký a emocionální. A právě emoce mu nedovolují oblast Černobilu znovu osídlit. Jinak by tam i člověk mohl existovat. No tak by tam byla větší úmrtnost a kratší naděje dožití, ale existovat by tam mohl. A to je právě to, z čeho pramení všechny ty obavy ze znečištění a ničení přírody a prostředí.

Přírodě samotné je to šumák. Přírodě je jedno zda nějaký druh vyhyne a z jakých příčin. Děje se tam po celou dobu existence planety, že druhy vymírají a jiné zase vznikají.

To jen člověk je samolibý sobecký tvor, toužící zachovat pro sebe status quo. Z hlediska planety a její existence, platí Keynesovo - z dlouhodobého pohledu jsme všichni mrtví.

Chtělo by to, aby se lidé nebrali tam moc vážně a sobecky. Chce to nadhled a širší obzor. Fantasie je proto nezbytnosti.
14. 12. 2012 | 12:16

xx napsal(a):

marxik: Sedláček se snaží stát filosofem. Ale jde na to jaksi od konce. Aby se člověk stal filosofem, měl by nejprve dlouho mlčet, poslouchat, studovat a především přemýšlet. Sedláček tu svou cestu k filosofovi jaksi online komentuje.

Na druhou stranu je to zajímavý experiment, taková reality show, jak vzniká filosof. Je otázka, zda na konci skutečně filosofem bude. Takže tomu ani nechybí prvek napětí.
14. 12. 2012 | 12:20

Anna napsal(a):

xx

Podle mě by mělo platit - žít a nechat žít. A zabíjet jen pro potravu. Lidi beru jako součást přírody.

Problém vidím v tom, že homo sapiens nejen, že se nazval moudrým, ale stanovil sám sebe "pánem" všeho tvorstva, nikoliv parťákem.

Fantasie podle mě lidstvu nechybí. Bez ní by nebyly i takové hrůzy jako atomovka...

Podle mě by to chtělo mnohem větší ohleduplnost lidí k sobě navzájem i všemu živému. A především začít používat tu MOUDROST.
14. 12. 2012 | 12:30

český maloměšťák napsal(a):

"...přírodu člověk nezničí, ta přežije. Se podívejte do Černobilu. Příroda pomalu stravuje veškeré stopy civilizace a jí způsobeného znečištění. Člověk tam existovat nemůže, tedy mohl by ale člověk na rozdíl od přírody je tvor sobecký a emocionální. A právě emoce mu nedovolují oblast Černobilu znovu osídlit. Jinak by tam i člověk mohl existovat. No tak by tam byla větší úmrtnost a kratší naděje dožití, ale existovat by tam mohl. A to je právě to, z čeho pramení všechny ty obavy ze znečištění a ničení přírody a prostředí...."

Ano - takto má vypadat filozofie. To je ta logika, etika, rétorika i fyzika ...takříkajíc všecko v jedné lahvi a hezky až na dně.
Člověk je příliš sobecký a emocionální tvor na to , aby pochopil přírodní úkazy, které - pokud by uměl s černobilskou přírodou kooperovat a posoudit ji racionálně...by jej mohly naplnit pocitem , že dožít se důchodu nebo nezhebnout na raka není tím, o co by měl prvoplánově usilovat - že toto je pouze pomíjejícím záchvěvem jeho sobecké a emocionální mysli...že jsou daleko vyšší principy - pro něž je nutno zapomenouti na taková drobná strádání , které nabízí obyvatelům černobilských vlhký klín černobilských luk, lesů a strání- černobilský genius ioci.
Může tam existovat člověk, pravím vám !! Pravý filozof ví o čem mluvím, když toto tvrdím. Jen pravý filozof totiž ví, že zamazat se od mouru důchodu, či bahna jakési domnělé bolesti, která je stejně pouze pomíjející, jakožto i od slin těch, co varují před delším bivakováním v bezprostřední blízkosti černobilských reaktorů....pravý filozof ví, že tímto lze pouze pohrdat.
Sám jsem tam bivakoval - a to dvakrát...jednou v mysli a po druhé virtuálně - přes web kameru. Dvakrát - a koukejte se - jsem stále živ, veselé mysli a ducha nechřadnoucího.
Takže moc dobře vím, o čem tu píšu...když vám - ó , vy malověrní, vykládám o vaší sobeckosti a emocionalitě, když se snažím vysvětlit vám, že my - opravdoví filozofové pohrdáme nízkostí plemene, jež se postavilo mimo přírodu, mimo Boha, mimo filozofii, mimo rozum, mimo emoce, mimo světovou duši i mimo bivalování v Černobilu.
Moc dobře to vím. Moc dobře. Moc.
------------
Pane xx, už jste byl u toho doktora - jak jsem vám onehdá radil ?
14. 12. 2012 | 13:18

gaia napsal(a):

Anno

a to si představte, že správný taxonomický název člověka současného je homo sapiens sapiens http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk_%28rozcestn%C3%ADk%29

on si to slovo moudrý tam dal dokonce 2x, ve své pýše, to mi hlava nebere. Ale mohu na 100% potvrdit, že to tak označil chlap. Té taxonomii se dřív ženy vůbec neúčastnili. Myslím, že to má na svědomí buď liné nebo sám Darwin.
xx

ale třeba cesta do prodejny zdravé výživy nebo do fitka bude mít nějaký bonus, že se to energeticky vyplatí víc než jít do baru , takže kdo bude chodit do prvého, tak bude mocu i kousek jet autem , ale do baru bude muset výhradně jen pěšky.

A vám bych přála ten nadhled, až by se vám v době smogových inverzí začlo v noci dusit děcko astmatickými záchvaty.

z tohoto hlediska si myslím, že snaha o ochranu přírody víc zajímá ženy, že chlapi mají ten kořistnický přístup k ní.
Na brigády s Brontosaurem jsme jezdily tak z 80% holky a těch 20% kluků byli většinou na pohled rozeznatelní týpci, jako zastydlí hipíci.

P.S.

po přečtení článku na super Tohle jsou finalistky příštího ročníku České miss. Z jejich krásy se vám rozklepou nohy

bych v bruselu doporučila, že chtějí-li něco pro ženy udělat, bylo by záhodno zrušit takovéto soutěže, které degradují ženu jako takovou a to totálně.
To by šlo administrativně prosadit i kontrolovat. Ty kvóty budou složitěkší.
14. 12. 2012 | 13:18

xx napsal(a):

gaia: dusící se děcko v inverzi je drsnej argument. Útočí na emoce a sobectví jedince. Ale není to nijak v rozporu s tím co jasem psal. Píšu přece jasně že vše je jen z pohledu člověka. Příroda se nezajímá ani o dusící se děcko, ani o vyhynulé druhy. Nijak jí to nepoškozuje, existuje a bude existovat i nadále.

To jsou prostě dva pohledu na tutéž věc, jeden z perspektivy sobeckého jedince, druhý z perspektivy daleko vyšší.

Ale chápu když nejste schopna nebo ochotna ten druhý pohled vnímat. Pak se ale nedivte, že druzí, třeba Laksmi Mittal nebo jak se jmenuje, se na věc dívá stejným přízemním sobeckým pohledem, ovšem ze svého křesla, nikoli z Vašeho.
14. 12. 2012 | 13:41

gaia napsal(a):

xx

samozřejmě, ten vyšší pohled znám. smyslem života podle záměru matky přírody je recyklace uhlíku. Lovelocka jsem četla a dala mu v tom za pravdu.

Ale z hlediska matky dusícího se dítěte mi to přijde trochu málo. mateřská láska je sobecká, to jistě.
a Lakšmí Mital se nám tu mstí za Bhópal, to ví každý Ostravak
14. 12. 2012 | 13:57

český maloměšťák napsal(a):

xx
Vy povýšenecký ...../cenzurováno/ - vy snad nejste součástí přírody ?
Co to tu melete ?
Jste snad na drogách, nebo co ?
14. 12. 2012 | 14:03

český maloměšťák napsal(a):

gai
neúčastnily - tvrdé
Mittal je jen součástí drsné, neemocionální a nesobecké přírody. Kterou zpovzdálí sleduje filozof a libertarián xx. Pokud teda zrovna nebivakuje v Černobilu.
:))
14. 12. 2012 | 14:05

Anna napsal(a):

gaia

Ve škole (což je před drahně lety) jsme se učili, že ve vývojové řadě je po homo sapiens - člověku moudrém homo sapiens sapiens - člověk rozumný. Což mi přijde logické jako krok k Vámi navrženému homo blbensis, protože co je rozumné, nemusí být zároveň moudré.

Nevím, jak soutěže Miss "degradují ženu jako takovou a to totálně".
Pohled na krásu většinu lidí těší, ať je to krása ženy, muže, uměleckého díla, přírody...
Dívky se tam hlásí dobrovolně (pokud vím, existují i podobné soutěže pro muže), nikdo je neponižuje...

Velmi se přimlouvám, aby se ženy v životě a vztahu inspirovaly u labutí, které jsou známé svou věrností, nikoliv u kudlanky nábožné, která je dravec a někdy po páření samečka sežere.

Muži byli, jsou a budou jiní, než ženy. To je fakt, se kterým je dobré se vyrovnat. Ku prospěchu nás všech je třeba spolupracovat. Láska je takový krásný bonus, po kterém spousta lidí touží. OMNIA VINCIT AMOR
https://www.youtube.com/watch?v=xj_f8Soafrc
14. 12. 2012 | 14:12

Anna napsal(a):

český maloměšťák 14. 12. 2012 | 13:18

Díky za tento Váš příspěvek. Jak je na něm vidno, nejsou všichni muži stejní. Ušetřil jste mi psaní - reakci na xx. Mějte se :-)
14. 12. 2012 | 14:18

gaia napsal(a):

Anno

tak se podívejte na ty fotky žen, ze kterých se nám mají rozklepat nohy.
ale sedláček by měl radost, tady je skutečně růst vidět a všudypřítomný.

jejich mamá by dnes miss nevyhrála, byla by na modeling moc malá.

P.S.
tyhle soutěže se nepořádají kvůli koukání, je to obyčejný obchod s lidským masem a sexem.
14. 12. 2012 | 14:45

český maloměšťák napsal(a):

Anna
U labutí ? No nevím, nevím...každopádně ať to teda moc nepřehánějí ! Dvě vejce a dost ! :)

http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9da

Taky se mějte.

P.S. Doufám, že to ten xx nevezme jako provokaci...a fakt se do toho Černobylu nevydá stanovat. Nebo když tak ať si sebou vezme toho rumu o trochu víc než obvykle.
14. 12. 2012 | 14:49

Anna napsal(a):

gaia

Já považuji za krásku např. Claudii Cardinale. Ke krásným uměleckým dílům kromě podobných takových jako z odkazu českého maloměšťáka, řadím samozřejmě i Michelangelovu sochu Davida..

"je to obyčejný obchod s lidským masem a sexem." - v tom případě nechápu, proč jste nepodala trestní oznámení.
14. 12. 2012 | 15:17

SuP napsal(a):

xx -
Pomůžu Vám.
"....Kdyby zavedli rovnou daň a za účelem daně ty štítky, byl by proti tomu mnohem silnější odpor...."

Zkuste napsat: "....Kdyby ROVNOU zavedli daň a za účelem ....."

A máte to v kabeli. Jen se divím, že ten slovosled nanapadl učitelku. Gáio, ty spíš?
Ty štítky sem sice tématicky nepatří, ale aspoň na něco zajímavého jsem mezi těmi kvótami narazili ....
14. 12. 2012 | 16:56

xx napsal(a):

gaia: ano, souhlasím s vámi. Z hlediska matky nebo otce dusícího se dítěte je to nepodstatné. V tu chvíli je nepodstatné cokoli, krom nadechnutí dítěte. Je to snad ale důvod, abychom se na věci vždy a za všech okolností všichni dívali pohledem matky dusícího se dítěte ?
14. 12. 2012 | 17:55

gore napsal(a):

to gaia napsala:

"...snaha o ochranu přírody víc zajímá ženy, že chlapi mají ten kořistnický přístup k ní."

Velmi vtipné, kdyby však opak nebyl pravdou: ženy příroda vůbec nezajímá to ví přece každý a když tak jen malou bezvýznamnou ženskou pidiminoritu.

Genderistky se rády ohánějí tím, že ženy rozhodují a utratí přes 60% za spotřební zboží - počítáno z celého obyvatelstva -(nutno dodat poté co oškubou muže) a tím jak mají velkou kupní sílu, že mají právo také mimo jiné na větší práva.

Jenže co kupují ženy? Samé chemikálie - prací prášky, farmaka, deodoranty, šampony, čističe atd. apod. Takže ženy kupují nejvíc chemické neřády, které kontaminují přírodu. Bylo zjištěno, že ženské běžně na sebe během jednoho týdne tak nakoupí a na sebe aplikují více jak pět stovek různých chcemických sloučenin, aby se cítily čisté a "in" apod.

Trápí snad nějakou ženu, že dělá tenhle svinčík? Netrápí a místo toho chtějí ženy další a další chemikálie, aby vše bylo ještě čistější a aseptické.
15. 12. 2012 | 07:28

Ekouš napsal(a):

Gore přesně. Sinice v rybníku a přehradě nebyly celá tisíciletí. Jenže pak tam vleze 200 bab za den, které se napajcovaly těmi krémy na opalování a kachními mastičkami na mykozu, smyje se to do vody a za měsíc je z toho smrdutý zelený hnus, koncem května už se nedá koupat.
15. 12. 2012 | 08:31

gaia napsal(a):

tedy pánové, to jste se rozšoupli, já zas mohu tvrdit, že za stav našich rybníků mohou muži, co si tam rádi myjí své plechové miláčky.
15. 12. 2012 | 10:27

Aleš napsal(a):

Sinice olej nežerou, zato ty babské olejíčky, šminky a kachní šlemy ano
15. 12. 2012 | 12:38

modrý edvard napsal(a):

Gaio, předpokládám, že tím miláčkem míníte auto. Napište prosím, zda jste někdy viděla nějakého muže mýt auto v rybníce, a kdy. Já jsem to v životě neviděl. Děkuji.

V těch práškách jsou, z našeho pohledu, hlavně hormonální inhibitory, které mění pohlaví (zatím) u ryb.
15. 12. 2012 | 13:32

gaia napsal(a):

tedy to je logika čistě chlapská, tak sinice nežerou olej, ale žerou hormonální inhibitory, a světu nejvíc škodí změna pohlaví u ryb.
16. 12. 2012 | 07:55

Herodes napsal(a):

Zkrachovalý politik Pehe, vydávající se tedy alespoň za politologa (vědce znalého způsobů a forem správy věcí veřejných)a který není ničí jiným, že pouhým politickým komentátorem )což mnůže být i bulvární žurnalista), zase zaperlil. Nevím, proč je potřeba ke všemu dávat různépřívlastky, když podstata je jasná. Pozitivní diskriminace je diskriminace jako každá jiná. Jestli někomu diskriminačně přidám stovku nebo druhém stovku seberu, výsledkem je naprosto stejný rozdíl. Jeden znich má o stovku více. Asi pan soudruh Pehe chodil do školy s tím bambulou, který neumí spočítat ani průměr ze dvou statistických výběrů a přesto je vysokým státním úředníkem.
06. 01. 2013 | 15:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy