Návrat levicového diskurzu: Čeká nás konflikt kapitalismus versus demokracie?

19. 03. 2010 | 08:01
Přečteno 7167 krát
V jednom z rozhovorů o svém filmu O kapitalismu s láskou Michael Moore říká: „Dilema, které nastoluji, není kapitalismus versus socialismus, ale kapitalismus versus demokracie. Zdá se mi, že kapitalismus je nepřítelem demokracie, nepřítel mé víry. Je nepřítelem všeho, v co věří jakýkoliv dobrý křesťan, žid, muslim nebo buddhista.“

Moore zdůrazňuje, že mluví o kapitalismu ze začátku 21. století, v němž obří nadnárodní korporace, banky, pojišťovací společnosti a makléřské firmy působí globálně bez potřebné míry regulace. Mluví o kapitalismu, z něhož se už dávno vytratily principy protestantské etiky, jež stála u jeho zrodu, a který na podzim roku 2008 způsobil globální ekonomickou krizi. Tento globální kapitalismus staví, možná idealisticky, do kontrastu s kapitalistickým systémem svého dětství v padesátých letech minulého století, který byl údajně o poznání lidštější.

Kontroverzní filmař je často kritizován coby aktivista a manipulátor, ale jeho otázka, zdali je kapitalismus ve své současné podobě ještě slučitelný s demokracií, je naprosto zásadní. V západních demokraciích mnoho intelektuálů, včetně filmových kritiků, závažnost této otázky pochopilo navzdory občasným výhradám k Moorově filmařskému stylu. U nás se setkal spíše s pobaveným údivem.

O čem to svědčí? Především o tom, že většina českých intelektuálů je možná ochotna dvacet let po pádu komunismu kritizovat konkrétní nedostatky v rámci systému liberální demokracie a tržního hospodářství, nikoliv ale zkoumat samotný systém. Mnozí jsou sice znechuceni klientelskými praktikami politických stran, všudypřítomnou korupcí, a někteří i konsumeristickým materialismem, podporovaným obrovským tlakem reklamy, ale kritika „systému“ je zatím vzácná, ba je často považována za nelegitimní zpochybňování demokratického řádu.

Přesto se věci začínají měnit. Necháme-li stranou leninsko-stalinské výpady komunistických mládežníků a některých funkcionářů KSČM na adresu současného režimu, zdá se, že se postupně probouzí k životu kritické levicové myšlení. Na rozdíl od převažujícího neoliberálního a konzervativního diskurzu, jenž doporučuje jako lék na selhání současného kapitalistického systému „více kapitalismu“ a hayekovsky varuje před nástupem svobodu dusícího socialismu, nastoluje nová levice přesně onu otázku, na kterou se – možná naivně a aktivisticky – snaží odpovědět Moore: Nestává se kapitalismus ve své globální podobě nebezpečím pro demokracii?

***
Václav Bělohradský zůstal v českém intelektuálním prostředí poměrně dlouho osamocen, když už v roce 1999 jasnozřivě psal v reakci na manifest Impuls 99, že je žádoucí zasadit problémy, na než Impuls 99 upozorňoval, do globálního kontextu: Globalizace přinesla velkou kulturní diskontinuitu, novou neprůhlednost, planetární pluralitu a mobilitu informací, obrazů, zboží a lidí, vyprázdnila národní stát a škrtí jeho demokratickou verzi – stát sociální. Rozpoutala konflikty, které jsou dnes tím, čím byl "třídní boj" včera, s tím rozdílem ale, že globální kapitál dnes nemá žádného globálního protihráče, jakým byla například organizovaná dělnická třída či po 2. světové válce demokratický sociální stát.

O deset let později se už spor o to, zda si i nadále vystačíme jen s kritikou některých aspektů systému, který je celkově dobrý, anebo je již namístě kritika samotného systému, přetavil do zajímavého názorového konfliktu mezi dvěma studentskými iniciativami. Zatímco umírněná Inventura demokracie se u příležitosti 20. výročí pádu komunismu soustředila na kritiku nedostatků české demokracie „v rámci systému“, radikálnější Inventura kapitalismu vidí problémy demokracie jako logický důsledek způsobu, jímž funguje globální kapitalismus.

Možná i zásluhou šoku z globální ekonomické krize jsou navíc jasněji slyšet i individuální hlasy, které už nějakou dobu upozorňovaly na zásadní rozpory ve vývoji moderního kapitalismu, včetně nebezpečí, které globální kapitalismus reprezentuje ve vztahu k demokracii. Hlasy filosofů a sociologů mimo hlavní proud (neo)liberálně-tržního paradigmatu, jako jsou Jan Keller, Michael Hauser, Erazim Kohák, Miloš Pick, Pavel Barša, Martin Škabraha, Ondřej Slačálek nebo Marek Hrubec, jsou pojednou slyšitelnější.

Více prostoru, dokonce i v neoliberálně uhranutých médiích hlavního proudu, se také v poslední době dostává zahraničním levicovým intelektuálům, jako jsou Slavoj Žižek, Noam Chomský, Anthony Giddens, Jürgen Habermas nebo Naomi Klein.

A přibývá publikací, které se odklánějí od zavedených „pravd“ českého myšlení o současnosti. Kromě tradičních platforem, zejména Práva, Listů, A2 a Literárních novin, je možné sledovat stále častěji zajímavé intelektuální diskuse i v internetových publikacích, jako jsou Deník Referendum, Britské listy či stránky Socialistického kruhu (Sdružení pro levicovou teorii).

***

Jako problematický viděl vztah mezi demokracií a kapitalismem už Alexis de Toqueville, po němž následovala řada dalších myslitelů. A americký politolog Robert Dahl ve svém slavném díle O demokracii přímo varuje: „tím, že tržní kapitalismus nevyhnutelně vytváří nerovnosti, omezuje demokratický potenciál polyarchické demokracie, neboť vinou těchto nerovností dochází k nerovnému rozdělování politických zdrojů“.

Někteří občané tak získávají oproti ostatním podstatně více vlivu na strategii, rozhodování a činnost orgánů státní moci. Tím se ovšem vážně narušuje mravní základ demokracie. Tržní kapitalismus podle Dahla příznivě působí na rozvoj demokracie až po určitou – polyarchickou – úroveň, avšak vzhledem k tomu, že jeho důsledkem je i politická nerovnost, brání dalšímu rozvoji demokracie, nebo ji přímo omezuje.

Jako by autoři úvodního prohlášení Inventury kapitalismu, studenti Karlovy university Jakub Horňáček, Radek Mikula a Tadeusz Szeryński, chtěli tato slova potvrdit, píší: Po dvaceti letech demokracie máme vybudovány všechny instituce liberální a zastupitelské demokracie, ale tyto orgány jsou čím dál více vzdálené jak občanům, tak standardnímu politickému životu jako takovému. Hlas občana ve volbách je bezvýznamný v porovnání s vlivem ekonomicko-politických souručenství, která mají privilegovaný přístup k moci…V hospodářské oblasti došlo k široké privatizaci veřejných statků… Rozvoj neregulovaného tržního hospodářství dále prohloubil ničení přírody…Takový rozvoj hospodaření sice dokáže zajistit růst HDP, ale už nikoliv kvalitu života v širokém slova smyslu.

Taková tvrzení by samozřejmě nebyla nikterak originální na západ od nás, kde diskuse o kapitalismu a demokracii nikdy neupadla do intelektuálního komatu, jako se to stalo české společnosti – nejprve zásluhou komunistické redukce této diskuse do podoby leninské oficiální doktríny a po roce 1989 zásluhou nekritického přijetí modelu liberální demokracie a tržního hospodářství coby téměř fukuaymovského „konce historie“. Inventura kapitalismu je ale originální v českém kontextu, kde bylo po roce 1989 spojení liberální demokracie s kapitalismem přijato, i mladými intelektuály, téměř jako systém bez alternativ. Tedy opět jako systém „na věčné časy a nikdy jinak“, jehož „zlepšování“ je prý nebezpečným sociálním inženýrstvím.

I proto české intelektuální prostředí dlouho míjely diskuse, jejichž esenci už v 90. letech minulého století možná nejlépe vyjádřil teoretik „třetí cesty“ Anthony Giddens, když přišel se svou teorií o potřebě „demokratizovat demokracii“ jako o odpovědi na antidemokratický tlak globálního kapitalismu.

Absurditu naší situace trefně vystihuje název nedávného eseje Václava Bělohradského, Od reálného socialismu k reálnému kapitalismu. Jen máloco totiž svědčí o lobotomii veřejné diskuse u nás tolik, jako skutečnost, že většina intelektuálů v zemi, která dala světu pojem „socialismus s lidskou tváří“, jakkoliv mohl být utopický, skoro úplně rezignovala na diskusi o „kapitalismu s lidskou tváří“, jež je legitimní součástí intelektuálního diskursu na Západě. Intelektuálové, kteří se u nás v uplynulých dvou desetiletích odvážili takovou diskusi otevřít, si koledovali o stigmatizaci coby v lepším případě nepolepšitelní marxisté nebo popletení hledači nikam nevedoucích třetích cest, v horším intelektuální pohrobci bývalého režimu, kteří nás chtějí vracet před rok 1989.

***

Diskuse o kapitalismu je přitom potřebná nejenom z důvodů, o nichž píše například Dahl, či ve světle příčin a katastrofálních dopadů stávající světové ekonomické krize. Kapitalismus má v sobě zakódovány i další tendence, které ohrožují demokracii. Tak především trh má tendenci kolonizovat veřejný prostor, a to jak v podobě privatizace veřejných statků, tak v podobě vytlačování veřejnosti coby jedné z forem občanské společnosti z veřejného prostoru. Demokracie ovšem bez veřejných statků a strukturovaného diskursu ve veřejném prostoru nemůže přežít.

Je-li veřejný prostor zkolonizován soukromými zájmy, stává se dění v něm formou soukromého podnikání. Tendence privatizovat demokracii je o to silnější, oč slabší jsou instituce, které takovým procesům stojí v cestě, například občanská společnost. Dokud byl trh svou velikostí a silou souměřitelný s národními státy, nebyl problém tak ožehavý; globální kapitalismus ovšem nastolil nadvládu trhu nad národními státy.

Naše občanská společnost byla po pádu komunismu příliš slabá na to, aby dokázala veřejný prostor uchránit před jeho privatizací, takže dnes žijeme ve společnosti, v níž byl komplikovaný vztah mezi demokracií a kapitalismem vychýlen ve prospěch trhu daleko víc než na západ od nás. Demokratická politika tak není schopna vykonávat potřebné kontrolní a regulatorní funkce, přičemž srůstání státu a kapitalismu nabývá groteskních podob. Výsledkem je ČEZko.

Demokracie zprivatizovaná velkým (dnes vesměs globálním) kapitálem ovšem už není skutečnou, Dahl by řekl „polyarchickou“, demokracií. Je demokracií jen pro některé. Nastupuje korporativistický model, v němž stát srůstá s korporacemi a dalšími soukromými zájmy. Nastupuje postdemokracie.

***

Jak se bránit nástupu postdemokratického režimu, který oficiálně vyznává demokratické principy, ale ve skutečnosti v něm byla demokracie zprivatizována do rukou mocných ekonomických zájmů? Hledání odpovědí na tuto otázku dnes náleží bezpochyby spíše nové levici než neoliberálním a konzervativním myslitelům, kteří zůstávají „uvnitř“ systému a plundrování demokracie „neviditelnou“ rukou globálního trhu odbývají vesměs voláním Více trhu!

V globálním střetu mezi demokracií a kapitalismem stojí nová levice na straně demokracie, zatímco neoliberální pravice na straně kapitalismu. Obě strany sporu tvrdí, že jim jde o svobodu, otázkou ovšem je, ve kterém ze dvou kontextů má svoboda větší šanci a pro koho taková svoboda je.

Krize globálního kapitalismu, který obepjal celý svět a nemá téměř už kam dál expandovat, takže začíná požírat nejen sám sebe, ale i veřejné prostory a statky stvořené pracně politickou demokracií národních států, je ovšem také krizí jistého typu „racionalismu“ vzniklého v době osvícenství. Zůstaneme-li ale zajatci tohoto typu myšlení, budeme hledat východisko jen těžko.

I proto snahy najít nějakou rozumnou „třetí cestu“ zatím selhávají, ačkoliv možná jen ona – jakkoliv nereálné se její nalezení dnes jeví – nás, jak se zdá, může uchránit před zničením demokracie globálním kapitalismem anebo naopak před eventuálním frontálním útokem demokratických společností, ohrožených globálním trhem, na kapitalismus. Útokem, jenž by mnohem spíše nastolil nějaký nový druh socialistického etatismu, než aby racionálně hledal cestu ke globálnímu trhu s lidskou tváří, jenž by prohluboval, spíše než dusil demokracií.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

KAteřina napsal(a):

Co když demokracie je jen dohoda deseti procent nejbohatších mužů o rozdělení moci a přístupu ke zdrojům, tak jak tomu bylo od počátku demokracie v Řecku a nikdy jinak?
19. 03. 2010 | 08:18

neo napsal(a):

Pehe,

krizi nezpůsobil kapitalismus, ale socialsmus na trhu s bydlením. Poptej se u Greenspana a Billa Clintona (Monču vynech)
19. 03. 2010 | 08:19

kormoran napsal(a):

Jooo, tak to vim naprosto presne myslite Demi Moore tu dceerecku heeerecku?
No vidite ze sem sa treeefil))))
Soudruhu Pehe , ale vy zijete ve slavne dobe socialisticke!!!(I state) Chran buh, bych Vam to vy kluku usata zavidel ,jen hlupaci vas tam zivi.
A taky si uspesne upevnujete pozici!
V kapitalismu neplodni zvanilove nepreziji.
Ale vy to nejak do smrti ukocirujete ne?
19. 03. 2010 | 08:25

elf napsal(a):

Pehe,řekněte nám raději,co na nás chystají židáci z Bilderbergu,seděl jste s nimi u stolu,máte to z první ruky...-
19. 03. 2010 | 08:37

Karel napsal(a):

NEO
Ty banky a develeporské firmy byly socialistické firmy ?
Co berete NEO?

kormoran
Kromě urážek by nějaký názor nebyl? Prostě něco do diskuze a ne do kanálu, kam asi inklinujete.
19. 03. 2010 | 08:38

Lex napsal(a):

Moc dobrý článek. Myšlenky hodně se blížící samému jádru problému cestou kritického myšlení. Nejlepší je část čtvrtá, kde bych na závěr doplnil, že již Karel Kryl pro "postdemokracii" přišel s neobyčejně přiléhavým názvem "demokratura". Také závěry v části páté jsou přiléhavé. Jisté výhrady mám k některým myšlenkám autora (ne citovaných autorů), kde autor nepřímo přisuzuje "kapitalismu" význam samotného společenského systému, ačkoliv tomu tak není, kapitalismus je ekonomickou podstatou systému, prvenství ale má politický systém, kterému musí být vlastní demokracie. Souboj demokratického politického systému a globálního kapitalismu pak spatřuji v tom, že "demokracie" nemůže nebýt atributem politického systému, kdežto kapitalismu jako ekonomickému systému, zejména v jeho monopolní a globální fázi, je vlastní diktát. Ten souboj je tedy soubojem demokracie a diktátu.
Nepřesně proto autor útočí na "výpady KSČM na adresu současného režimu..", když pojem "režim" zda použil mimo pojednávané instituty "systém" - rozumím společensko politický systém - a "kapitalismus" (jako ekonomický systém). Režimem rozumím "sjednocením množin" obou pojmů se všemi jejich pozitivy, ale především negativy - která konec konců autor sám dostatečně popsal. A tu si myslím, že proti takovému "režimu" jsou výpady na místě.
A konečně proti tezi, že globální kapitalismus "privatizuje demokracii" bych spíše postavil tezi, že diktát globálního kapitalismu, který klidně můžeme nazvat "diktaturou kapitalismu" má navrch před demokratickými mechanismy společensko politického systému. Tak to bohužel platí - demokracie proti diktátu vždy tahá za kratší konec.
19. 03. 2010 | 08:43

neo napsal(a):

Karel:

Ne Kájo. nejde o firmy. jde o politiku státu, který začal zajišťovat a podporovat hypotéky rizikovým skupinám pod heslem " dům do každé rodiny" Pokud nevíte, kde krize začala, doporučuji nějaké články dostupné i zde na aktualne. Pan Zelený, Pírko, Drobek...
19. 03. 2010 | 08:45

Karel napsal(a):

NEO

Ještě jednou?
Ty banky a develeporské firmy byly socialistické firmy ?
Někdo jim stál s pistoli u hlavy a NUTIL je poskytovat úvěry?
19. 03. 2010 | 08:51

Suchec napsal(a):

Neo:
Blábolíš, ale to koneckonců skoro pořád.

Právě proto, že stát "zprivatizovaly" tyto finanční skupiny, proto mohlo k něčemu takovému dojít.

Ty kydy o tom, že tozavinil "socialismus" státu je klasická lež těch, kteří to zavinii doopravdy.
To nebylo o "sociálnu", ale o tunelu na veř. finance.

S Tvým rozhledem to stejně nejsi schopen pochopit., ale neboj, on Ti někdo přijde pomoct.
19. 03. 2010 | 08:52

jonáš napsal(a):

Jo, von to stát tehdy těm bankám a developerům normálně brutálně vnutil policejnim terorem, už je mi to jasný. Neo socialismus ..
19. 03. 2010 | 08:56

neo napsal(a):

Karel:

Ano nutil, i bez pistolky u hlavy.

Suchec:
http://blog.aktualne.centru...

http://blog.aktualne.centru...

Jonáš:

normálně i bez policejního teroru.
19. 03. 2010 | 08:58

kormoran napsal(a):

Karle? No dovolte?
Ze bych pokrokove straniky a odpurce hnusneho imperialismu si dovolil urazit?
Nevite soudruhu s kym komunikujete!
Kazde rano si peji internacionalu, z trenek siji po vecerech pionyrske satky, v tovarne prekladam zlepsovatelske navrhy a vy vy soudruhu mi budete osocovat?
19. 03. 2010 | 09:00

JC napsal(a):

Aj to bude zase řežba pravdoláskovníci vs. Klausisti.

Pehe a Moore ví kulový. Čeká nás ojro-socialismus.
19. 03. 2010 | 09:04

kormoran napsal(a):

spravne soudruzi!
Neo hloupe a neplodne zvani , jiz uz nebude nikdy kandidat kscm!
Je to rozvracec strany a vlady!
19. 03. 2010 | 09:04

Suchec napsal(a):

Neo:
Zelený vyjmenovává co se dělo, a ne proč se tak dělo, a kdo to loboval a proloboval, a to je podstatné.

Banky privatizovaly US stát již vznikem FEDu. To je totiž prapůvodní příčina, ne FD Roosevelt a jeho plitika.

Však to taky je vidět jak to LB, a další pěkně z toho státu vytáhli, a zase si platí královské benefity jakoby nikdy nic nezpůsobili.

Jo, já zapomněl, že ty banky do takového chování nutil stát a nařizoval, že to dělat musí, co?
On je ten stát nutil dělat derivátové balíčky a prodávat je třetím stranám, on stát nutil SaP, Moody k tomu, ab rating těchto derivátů byl AAA+ i v době, kdy byly bezcenné.
19. 03. 2010 | 09:05

xx napsal(a):

A je. Nasi levicaci zase nevedi ze liberalove v USA jsou defakto socialni demokrate, tedy levice.

Ale jak se jednou levicakovi ukaze nepritel lidu, jde mu po krku hlava nehlava, logika nelogika. A hlavne veri, vira je dnes stejne dulezita jako kdy pred tim. Lide jsou virou oslepeni a zbaveni kritickeho mysleni.
19. 03. 2010 | 09:07

jonáš napsal(a):

Jo věřte si svym prorokům, neo. Voni prostě ty rizikový produkty prodávat nechtěli, ale museli. Tohle je taky z uvedených zdrojů:

"Finanční instituce si z této aféry odnesly jedno ponaučení – díky deregulaci mají volnější ruku v riskování a úvěrové ruletě, ale pokud jim sázka nevyjde, stát ztrátu ochotně zaplatí."

Tož vivat deregulace, to je přece dřeň našeho radostnýho budování reálnýho kapitalismu s ksichtem šaška.
19. 03. 2010 | 09:07

jo napsal(a):

Výborný článek. Není co dodat. Neviditelnou ruku trhu tady máme už 20let a víme co je zač.
19. 03. 2010 | 09:08

Suchec napsal(a):

Á, a už se tu soudruhuje. Bolševici vylezli ze zemljanek, Kormoráni vylétli z hnízda.

Máš nějaký komplex z toho slova, koukám. Chybí tito každodenní oslovení, co?

á chápu, že to musíte přehodit na někoho jiného, ale to lejno je někoho jiného , a fialky se z něj nestanou.

Říká se, že jen hlupák opakuje chybu vícekrát po sobě.

Tak proč ten kapitalismus vždy musí zkrachovat, aby mohl začít znovu fungovat? Není to hloupé a destruktivní?
19. 03. 2010 | 09:09

xx napsal(a):

Suchec: problematicke derivatove balicky vznikly teprve z tech hypotek, chapete ? Co bylo driv, vejce nebo slepice ?

Kdyz pisete ze nekdo neco proloboval, nedavate tim zaroven dukaz ze selhal prave ten stat ?

Stat ma zajistovat svobodu a stanovovat pravidla prave kvuli zajistovani svobody. A kdyz selze, hodi se to na hamyzne bankere, jenom aby stat z toho vysel se cti, protoze ho zrovna ridili "nasi" ? To je asi hloupy pohled, nemyslite ?
19. 03. 2010 | 09:11

jonáš napsal(a):

"Chtějí-li politici deregulovat banky, pak musejí se vším všudy – zrušit zákon o legálním platidle, zrušit centrální banku, zrušit prakticky celý systém, jak ho dnes známe, a vydat jej napospas tržním silám.". No asi ste to ani nedočet, že? Toho Drobka.

Alternativa je nasadit jim pěkně po socialisticku důkladnej tuhej chomout regulace. Ovšem ony jsou dneska už silnější než nějakej "stát", takže si to těžko nechaj líbit.

Kdo si objednává v tržnim systému zákony? Přece ten, kdo celej ten cirkus platí. Nemyslim tim ty, co to pak nuceně zatáhnou z odvedených daní.
19. 03. 2010 | 09:13

xx napsal(a):

Suchec: jestli Vam to nejak uslo, dovolte abych Vam pripomnel, ze zatim zkrachoval jen socialismus. Kapitalismus jeste ne ;)

Otazkou je, proc nekteri prosazuji znovu socialismus, kdyz v minulosti prokazal svou neschopnost udrzet se nazivu. Dokonce ani tanky a samopaly se neudrzel.
19. 03. 2010 | 09:15

dennis napsal(a):

Skvely komentar. Logicky doplnuje drivejsi autoruv blog "Jsme na ceste k post-materialistickemu svetu?". Vidim v tom myslenkovou konzistenci a autoruv zajem o otazky vskutku spolecenske, tedy celospolecenske. Snaha o spolecensky pokrok se neodehrava na bojisti socialistickeho a kapitalistickeho soupereni. Boj se odehrava na hristi, jehoz hranice jsou sirsi nez je dovede vytycit osvicenecky racionalismus. Spor se odehrava i na poli moralky, mravnosti. To jest na poli, kam se "racionalne uvazujici" obhajci kapitalismu a take "racionalne uvazujici" zastanci socialni spravedlnosti nechteji nechat zatahnout. Jestli se boj odehraje jenom na poli racionality, pak opravdu hrozi vitezstvi socialistickeho etatismu.

Uz se tesim na diskuzi, jak se to tu bude hemzit zurivymi utoky ze vsech stran. V tom je kouzlo marne snahy. Jestlize diskuze neopusti pole zarucene racionalnich a soucasne nezvratitelnych argumentu a bude zasadne odmitat moznost, ze "ta druha strana ma taky v necem pravdu", pak pokracovanim takove debaty muze byt jedine nasili. At uz v narodnim, nebo globalnim meritku.

Podobne jsme na tom s celonarodni bezpecnostni doktrinou. Krecovite lpeni na "zasadach" a malovani partnera v diskuzi nejdivocejsimi a dabelskymi barvami skodi vsem.

Sorry: tema blogu a forma diskuze jsou dve odlehla temata. Spolecnou maji jen zakotvenost v nazoru, ktery si mysli, ze ma pravo naprosto pochybovat o dobre vuli "tech na druhe strane barikady".
19. 03. 2010 | 09:16

ali napsal(a):

demokracie a kapitalizmus dávají lidem co chtějí..ale závistivci jen blednou závistí nad těmi, kteří mají víc. Je fuk, jestli vlastní pílí a od píky, léta dřiny a odříkání. Prostě ti, co řvou že nemají a odvolávají se na bídu (tedy oni mají a bídu neviděli ani z rozjetého vlaku), pak tíhnou k levici, protože ona je jediná, která je přesvědčí, že je nutné prolít tvou krev, leč sami zůstanou v bezpečné vzdálenosti..tak kupředu levá, soudruzi, vstříc lepším zítřkům..levice vám zcela jisto jistě zařídí ráj. Nebudete muset pracovat, holubi do huby rovnou, vše bude zadara, bohatý lidi (to jsou i ti, jenž mají třeba lepší televizi) poctivě pod pláštěm nového zákona okradete, možná i na kandelábry dojde a všichni se budete mít dobře..
je smutné, že po dvaceti letech totality a hrůzožití se lidi nepoučili a že dnes se paktuje bolševik se socanem, potažmo odbory..
Jedině, že by se socan chtěl pomstít bolševikovi za likvidaci socanů ve '48..tó by byl mazec!
19. 03. 2010 | 09:19

Tupelo napsal(a):

Novy Mooreuv film jsem bohuzel jeste nevidel, ale jestli v nem zazniva otazka nutne koexistence demokracie a kapitalismu, tak jsem potesen. Pred par mesici jsem takovou otazku polozil pod jednim z blogu pani Brixi (tusim se tykal Ciny) a podle meho je zcela legitimni.

V ceskych pravicovych kruzich nejspis muze jeste vzbudit (myslim ze nastesti uz jen cim dal mensi) pozdvizeni (diky relativne nedavne zmene pomeru je politicke kyvadlo vychyleno sice stale doprava, ale preci jen se vyrovnava - coz vede k histerii nekterych kruhu ceskych pravicaku, pro ktere se jakekoliv zpochybnujici otazky rovnaji podkopavani te jedine spravne modly, tzv. trhu bez privlastku :)), ale ve vyspelych zemich se o regulaci trhu (hlavne behem jeho soucasne krize) mluvi cim dal casteji. Je to v poradku za situace, kdy jednotlive staty maji cim dal mensi uzitek ze svych firem, ktere se naopak zacinaji chovat aby meli uzitek ony sami - z jednotlivych statu. Lecktere tyto firmy jsou pritom hospodarsky silnejsi nez mnohe staty a mohou skrze korupci politiku lobovat jen za sve zajmy. Pokud existuji struktury na urovni statu jez pomahaji organizovat vztahy mezi nimi, mely by podobne struktury pomahat regulovat chovani techto silnych globalnich firem.

Podobne 'regulace' by se mely aplikovat i v politice - zadny clovek neni nikym nucen delat politiko jako sve remeslo, kdyby se stanovili nejake hodne limitujici pravidla (preci jen se naklada s penezi danovych poplatniku, politik je nas zamestnanec), napr. o naprostem prehledu prijmu a vydaju politika (a jeho rodiny), i tak by se naslo hodne lidi, kteri by tuto solidne placenou praci delat chteli a nemeli by co skryvat. Dalsimi moznostmi jsou zniceni feudalni imunity techto nasich zamestnancu a jejich odvolatelnost. I pres tyto omezeni si myslim ze by tato prace byla pro mnohe pritazliva a ti politici, kterym by se tento system nezamlouval by byli svizne nahrazeni temi, kdo by na podobna pravidla pristoupili. U vsech politiku, tech kteri by zustali ale i tech, kteri by odesli, by se melo zpetne rozmotavat klubicko moznych korupci.

Jak zmeny v oblasti kapitalismu, tak zmeny v politice mohou mnoha lidem znit neprijemne, ale da se predpokladat ze tak jak erodovalo otrokarstvi nebo feudalismu, bude erodovat jakykoliv system (kapitalismus nevyjimaje) - pokud vcas nezachyti zpetnou vazbu a misto stagnace se zacne vyvijet.

Na zaver mala (spise preventivni) poznamka, to ze nekdo mluvi negativne o nekterych rysech kapitalismu nebo demokracie neznamena ze si preje navrat komunismu - svet je nastesti plny barev a bitova logika bud to nebo ono je spis k smichu. ;)
19. 03. 2010 | 09:21

kormoran napsal(a):

Karle a suchec , prominte nebyl jsem na pripravne schuzi soudruha Platenika .
Co dodavky Magi , budou splneny?
https://www.youtube.com/watc...
19. 03. 2010 | 09:23

jenicek napsal(a):

to se to šešlo pěkně v kontrastu, první liga Robejšek a vedle plácal Pehe...
19. 03. 2010 | 09:28

kormoran napsal(a):

XX a ali, moc mi do mych soudruhu nesijte , pak netrefi ze schuze domu!!!)))))
19. 03. 2010 | 09:30

David napsal(a):

Hledání „třetí cesty“ považuji za klíč k tomu, jak se dostat ze současné morální i hospodářské krize.

Podle mého názoru snahy o nalezení nějaké rozumné „třetí cesty“ selhávají proto, protože se až příliš soustředíme na vymezování toho co je a co už není demokracie, co je a co už není svoboda jednotlivce.

Přitom by možná stačilo, abychom se naučili rozlišovat co je pravda a co je lež v našem každodenním životě.

Největší škody ve společnosti způsobuje lež a sní spojené různé podvody.

Proto je nutné nalézt i systémové mechanizmy, které ji budou důsledně a přísně trestat tak, aby se lhaní a podvádění nevyplácelo.

Zkuste proti lži důsledně bojovat, a teprve pak poznáte ten tvrdý odpor všech těch, kterým lež slouží k tomu, aby se udrželi u moci.
19. 03. 2010 | 09:35

neo napsal(a):

Suchec,

Co se týče toho NUCENÍ.

stát nemůže přímo nikoho nutit, ale tou přímou podporou nepřímo nutí veškeré subjekty na trhu k takovému jednání.

Představ si, že prodáváš třeba jabka ze svýho sadu. Stát přijde s dotačním a podpůrným programe, jablka do škol s tím, že je budeš prodávat za poloviční cenu než dnes a on ti případné ztráty uhradí.

Samozřejmě tě nenutí, prodávat za 1/2 ceny, ale vsadim se, že bys na to přistoupil.Pokud ne, ostatní budou mít odbyt a ty zkrachuješ.
19. 03. 2010 | 09:36

ali napsal(a):

kormoran
bolševik zůstane bolševikem, oslavující zrůdnou ideologii v oranžovém kabátku (potažmo růžovém svetříčku) :o)
19. 03. 2010 | 09:36

jo napsal(a):

Zajímavé číst příspěvky voličů ods co znají život jen ze školní lavice
19. 03. 2010 | 09:37

ali napsal(a):

jo
to je dobrej citát, ten si zapamtuju :o)..to jste vymyslel sám a vlastní hlavou?
19. 03. 2010 | 09:41

neo napsal(a):

jo:

když ten život tak znáš, proč furt jen nadáváš a brečíš?

kde asi soudruzi z NDR udělali chybu
19. 03. 2010 | 09:41

jo napsal(a):

neo

tady se nejedná o jablka ze sadu ale obrovské nadnárodní firmy kterým roste konkurence jen těžko a když tak ji zašlápnou do země jako červa velké monopolní a oligopolní firmy

jsi jako vždy úplně mimo
19. 03. 2010 | 09:41

vfischer napsal(a):

FILOZOFIE FILOZOFIE FILOZOFIE - Víme co žijeme, víme kde žijeme a dokážeme - alespoň částečně - popsat současnou životní realitu - mnozí velmi obšírně a učeně. Trvale a soustavně vítězí chamtivost moci, agresivita vlčí smečky a bezohlednost ke všemu a ke všem, cesta přes mrtvoly !!
Podle mého názoru to však není a nikdy nebyl jen a jenom symptom posledních dvaceti let 21. století ! NE ! Je to základní rys lidské existence na zdejší planetě ! Urvat, ukrást, zničit, zdecimovat, získat nadvládu a prospěch ! Pod praporem bohů, víry, jakékoliv ideologie - pořad dokola krvavá řežba tisíce a tisíce let !

V řežbě moci a bohatství byli filozofové a ideologie vždy nakonec odhozeni do propadliště dějin a svět se točí dál, včera stejně jako zítra !
19. 03. 2010 | 09:42

jo napsal(a):

ali

sám a vlastní hlavou a čekám kdo z vědátorů za lepší kapitalismus a více trhu se ozve
19. 03. 2010 | 09:43

kormoran napsal(a):

A dalsi a dalsi alegoricke vozy )))))
Davide treba soudruh Pehe takovou treti cestu stale hleda a oni ji i soudruzi jemu podobni hledali 40 let.
Vono vis hledani "nekterym" stale vyhovuje i kdyz vi kluci sibalsti , ze treti cesta neexistuje))))
19. 03. 2010 | 09:47

hoven napsal(a):

pehe a jemu podobní komouši demonizují kapitalismus. přitom je jasné, že kapitalismus v žadnem případě s demokracií v rozporu není, naopak jedno bez druhého existovat nemůže. co už je více demokratického, než svobodný trh bez různých socialistických a ekologických regulací? neobolševický komentátor a demagog pehe to nechápe, jako spoustu jiných věcí.
19. 03. 2010 | 09:48

neo napsal(a):

jo:

blázínku. co sem pleteš nadnárodní firmy... řeč je o společnostech poskytujících hypotéky:)
19. 03. 2010 | 09:51

slavwin napsal(a):

Je to dost dlouhý esej, ke kterému by se mohli vyjádřit ti vědci co zkoumají komunismus a nedají nahlédnout kdo za bolševika nejvíce škodil. Pane Pehe bylo by to třeba trochu převařit udělat z toho maggi v kostkách. Jinak to ve mne vyvolává představu, jestli hodně nahromaděný kapitál nedělá z normálního člověka indického naboba, nebo euroasiatského baťušku nebo oligarchu. Jestli máte návod jak z toho ven, tak jsem nepochopil. Kulturu založenou na myšlení protestantských myslitelů nutno uchovat. Patří filmy o obyčejných amerických policajtech vzpírající diktátů mafiánů, kteří už mají ovlivněné politiky do téže kategorie jako ten film o kterém zmiňujete v úvodu.
19. 03. 2010 | 09:51

jo napsal(a):

kormoran

jenže kapitalimus jak ho máme tady je nefunkční a pro lidi příliš drahý (ceny/mzdy) socialismus je demotivující.... můžeš hledat třetí já spíš tvrdím střední cestu ke které už dospěli v řadě zemí
19. 03. 2010 | 09:52

Suchec napsal(a):

xx:
Vůbec nic jste nepochopil.

Přesně o tom Pehe píše.

O privatizaci státu, o jeho ovládnutí kapitálovými skupinami.

Kormorán:
Inteligentní příspěvek jako vždy, že? :-)))

Ali:
Jen houšť. Alespoň je vidět, kolik inteligence stačí k tomu, aby jedinec zplodil blábol plný zášti a nenávisti.

Že by přenesení sebereflexe na jiné? :-)))))
19. 03. 2010 | 09:53

kormoran napsal(a):

"JO" Kapitalismus je funkcni i v CR , ale vy chcete vsechno hned a zadarmo , nedokazete za nic bojovat , jen se obracite na dalsiho GURU komouse s prosebnym pohledem ! Vybojujte si to! V jinem pripade sedte doma na prdeli a nadavejte , ze vas nekdo okrad))))
Soudruzi moc dobre vi , jaci jste poserove!
Bezte do ulic , kdyz je treba, vlastne co to kecam!!!!To nepatrilo cechum)))))
19. 03. 2010 | 10:00

kormoran napsal(a):

Suchec , vis moc dobre , ze lidmi jako jsi ty budu vzdy opovrhovat!))))
Zvanile z ROH))))
19. 03. 2010 | 10:03

jo napsal(a):

kormoran

zdarmo chtějí všechno především vybraní jedinci kteří udělali z demokracie kapitalismus
19. 03. 2010 | 10:04

jo napsal(a):

Se dívím že toho Klause pouští na přednášky když vidím jeho "produkty" tak se za hlavu popadám
19. 03. 2010 | 10:07

ali napsal(a):

suchec
od tebe to sedí :o)..před pár dny jsem chytla tvůj příspěvek jak nadáváš někomu do modrejch kreténů....papa, taky tě miluju
19. 03. 2010 | 10:07

kormoran napsal(a):

jdu chrnet !!!! Jeee este jsem neco na zemi nasel . Suchec upadla ti stranicka knizka, taaakze odevzdavam!

Suchec a zadny partyzansky akce jasny?!
Nebo pujdes klecet do kouta a k obedu nedostanes ani rude nudle))) Cago)))
19. 03. 2010 | 10:14

Liběna napsal(a):

Citát od Vlk st.: Vzniklo jakési neformální společenství „zasvěcených“ vyvolávajících záměrně v obyvatelích ČR dojem jejich údajné morální, duševní a intelektuální nedostatečnosti.
Memem se nazývá samostatně se replikující jednotka kulturní informace. Jak lze nalézt na Wikipedii, Susan Blackmoreová ve své knize The meme machine (v češtině vyšla pod názvem „Teorie memů“) popisuje memy (z angl. „memory“, ve významu pamět, opakování,vzpomínka) jako neovladatelné a neumlčitelné. Před memetickou evolucí není možné uniknout. Dokonce i náš vnitřní obraz sebe sama je dle ní pouhou vítěznou skupinou „memů“, které nás momentálně ovládají. Tyto „memy“ - aniž by si to většina těch, kteří je používají, uvědomovala - doslova ovládly myšlení lidí, kteří přišli do styku s českými masmedii. Jde o „mem“ tvrdící, že vše, co je české, případně československé, vše, co má nějakou souvislost s touto politickou a kulturní a národní oblastí, je vždy a za všech okolností špatné, zavrženíhodné, odporné a je nutno celou tuto oblast vždy a za všech okolností kritizovat a hledat na ní co nejhorší. Tím dotyční dokáží, že jsou na správné výši kulturního a morálního postavení
A sdružují se v „memplexy“. „Memplex“ je seskupení „memů“, jež se množí většinou společně, protože je to výhodnější a efektivnější. Vysoce komplexními memplexy jsou pak různé náboženské nauky či vědecké teorie anebo tzv. obecně rozšířené mínění..
Jak asi u nás tyto „memy“ vznikly? Mediální politika, podporovaná a myšlenkově živená například různými navrátivšími se superlevicovými intelektuály, jako jsou Bělohradský nebo Kohák, začala tím, že zneužila termín profesora Černého „čecháček“. Jako pejorativní odsouzení jakéhokoliv myšlení, které nebylo postmarxistické nebo neomarxistické.. V tomto duchu byla pak vytvořena mediální mantra a posléze mem o „zločineckých podnikatelích“.
Veřejný prostor ovládly právě tyto „memy“. Kypí tam nenávist k vlastnímu národu, k vlastním politikům, nenávist k svobodě a demokracii. Pěstuje se tam nenávist k úspěšným, obludné pohrdání podnikateli a prostě všemi, co chtějí něco aktivně dělat. Ještě snad nikdy v dějinách nebyla veřejnost tak zpracovaná k nenávisti sama k sobě, ke svým lidem a svému národu, ke svým politikům. Ke své elitě a dějinám.
to pehe: podívejte se do zrcadla, Vše co napsal pan Vlk st. naprosto se hodí na vaší osobu. Diskutéři to ví, bohužel s tím nejde nic dělat.
19. 03. 2010 | 10:22

Tencokida Hnuj napsal(a):

kormoran
Kdo hledá, zvažuje a volí z více možností , je svobodný.
Komu vyhovuje to, že má možnost pouze jedinou, je otrok.
19. 03. 2010 | 10:27

ali napsal(a):

Liběna
1*
19. 03. 2010 | 10:28

Suchec napsal(a):

Liběna:
A představte si, že to, co píšete v předposledním odstavci je dle mého naopak, a celou citaci a fabulaci na tém Vlka st. je možno pojmou přeně opačně, než prezentujete Vy.

BTW Černý nedefinuje jediný platný standart, ale je jedním z mnoha.Stejně jako Kohák, Bělohradský, Klaus, Kotrba či dokonce Mach (nemíním je srovnávat, uvádím je jen jako příklad)

romorán, Ali: Nápodobně, taky vás mám rád. :-)))))
19. 03. 2010 | 10:32

Suchec napsal(a):

TCKDH:
Jak říkám. Ve spoustě věcí musím jen a jen souhlasit.
19. 03. 2010 | 10:33

hoven napsal(a):

čistý kapitalismus bez zásahů levicových politiků je největší dobrodinní lidstva. je to jediný system, který funguje a přináší lidem blahobyt.
19. 03. 2010 | 10:35

Carlos V. napsal(a):

Autor se myli v zakladnim predpokladu.

Nejde o krizi kapitalismum ktery jakozto ekonomicky system funguje, ale o kriyi demokracie.

Jakozto chyby kapitalismu jsou povazovany krize a monopoly. Krize jsou ovsem pouhou formou ocisty a je pouze vinou statu, ze tuto ocistu blokuji. A monopol je velmi casti zapricenen statnimi zasahy.

V krizi je ale demokracie v dnesni podobe. Experiment s rovnym hlasovacim pravm ukazal, ze pred fungujici spolecnosti dava velka cast obcanu prednost kratkodobym prebendam a preferuje moznosti od statu neco dostavat.

Je nutne premyslet o modifikaci demkracie, zejmena modifikaci hlasovaciho prava. Jednou z cest by mohla byt napriklad na tomto serveru zminena existence dvou parlamentu - ekonomickeho a spolecenskeho.

Spolecensky by rozhodoval o vedech obecnych - trestni pravo aj. a byl by volen podle roveho hlasovaciho prava,

Ekonomicky by rozhodoval o penezich a byl by volen hlasy s vahou ovlivnenou vysi prispevku do rozpoctu.
19. 03. 2010 | 10:39

ali napsal(a):

hoven
jenže to pořád nechtěj pochopit..
19. 03. 2010 | 10:39

Suchec napsal(a):

Hovnovi:

Jo, to je dobrý. To se povedlo :-)))))))
19. 03. 2010 | 10:39

slavwin napsal(a):

Zločinný podnikatel co to je? Ryšlinková podala trestní oznámeni na OPENCARD. Něco co vytahuje z města peníze a nic to nepřináší, po rozvíření prý ještě přinese. Kdo se kolem toho motá - odesáci za přispění socanů. Ty už možná někteří nazývají zločinci. Neplatí se DPH (z nafty atd) Zločinci se ztrácejí nebo jsou osvobozování. Justiční mafie. Zaktivizovaná skupina na ochranu Čunka a Topolánka. Je to mafie nebo skupina právníků ve funkcích nebo mimo fce, která si přišla přátelský popovídat s vysoce postavenými prokurátory a soudci. Babo raď. Etické chování se radí takovým praktikám vyhnout. Máme tu podvodné politiky, zloděje podnikatele, úplatné soudce nebo neeticky postupující představitele těchto profesí? Babo raď Za babo dosaď Liběno.
19. 03. 2010 | 10:41

Suchec napsal(a):

Carlos V:

To je dost totalitní myšlení. Ono taky monopolizovaný kapitalismus je vlastně diktatura a despocie.
19. 03. 2010 | 10:41

slavwin napsal(a):

čistý kapitalismus bez zásahů levicových politiků je největší dobrodinní lidstva. je to jediný system, který funguje a přináší lidem blahobyt. NEBO TAKY HOVNO
19. 03. 2010 | 10:56

Suchec napsal(a):

slavwin:
Dobrý :-)))))))
19. 03. 2010 | 10:57

neo napsal(a):

slavwin:

to už je ale na tobě:)
19. 03. 2010 | 10:57

Lukáš Bušina napsal(a):

neo: Ne program na podporu hypoték podle rozborů špičkových ekonomů za krizí s největší pravděpodobností nebyl. Je třeba číst i něco jiného než lidovky a MFdnes a obecně české noviny.

Ostatně ten blábol si myslí/myslel i Zelený. I pod jeho diskuzemi jsem postoval odkazy na zahraniční publikace, že tomu tak skutečně, ale skutečně není.
19. 03. 2010 | 11:08

Suchec napsal(a):

Carlos V:

Takže demokracie a lidská práva se mají přizpůsobit kapitálu, aby ten mohl růst.
Ale kuš.
19. 03. 2010 | 11:10

stále rebel napsal(a):

Vyšetřování hypotéční krize: Hledání zločince, jehož už známe
http://www.blisty.cz/2009/6...

Podle neoliberálních ideologů je asi i to naše silné kolísání cen nemovitostí způsobeno zásahy státu.

„Ceny letěly vzhůru hlavně před dvěma lety
Podle průzkumu nemovitosti v Česku zdražovaly zejména v roce 2007. Tehdy standardní byt o rozloze 68 metrů čtverečních zdražil mimo Prahu o 34 procent, v hlavním městě pak o 22 procent. "A to po letech zpomalení růstu a navzdory jiným ekonomickým ukazatelům - nájmům, nákladům, příjmům domácností," poznamenali výzkumníci. „
http://www.novinky.cz/ekono...

Samozřejmě tomu tak není. Stojí za tím ti, kterým to přinese osobní prospěch. Nástrojem na oblbnutí trhu je reklama.
19. 03. 2010 | 11:21

neo napsal(a):

Bušino,

Zelený je špičkový ekonom. O Bušinovi ale není moc slyšet.
19. 03. 2010 | 11:29

Sladký napsal(a):

Neo, píšeš,že krizi způsobil "socialismus na trhu s bydlením." To je velmi přesné,ale já k tomu mohu uvéast další podrobnosti a detaily.
Ve skutečnosti to bylo tak. Podlý Bill Clinton /ve skutečnosti agent KGB,pravděpodobně řízený V.Putinem) zákeřně infikoval báječný US bankovní systém socialistickým virem.Počínal si tak rafinovaně,že si infekce nepovšiml žádný ze skvěle placených analytiků.V důsledku toho miliony chudých obyvatel nejbohatší země světa položily její finanční systém na lopatky. Ďábelský plán vyšel,krize zasáhla celý buržoazní svět.
19. 03. 2010 | 11:46

neo napsal(a):

Sladký,

spi sladce dál... nějak mě konspirační teorie neberou...
19. 03. 2010 | 11:48

Carlos V. napsal(a):

Suchec : Nene, to jen lidi se musej prizpusobit tomu, ze kvalita jejich zivota zavisi na jejich snaze, pracovitosti a odpovednosti, a ne na tom, ze zvoli stranu, ktera penize snazivym sebere a da penize svym volicum za ten jejich hlas.
19. 03. 2010 | 11:49

Aktiv napsal(a):

Korporace mají rády nacisty i komunisty-a možná i další budoucí protistrany!
19. 03. 2010 | 11:50

Sladký napsal(a):

NEO, jakápak konspirační teorie? Jen jsem se tě pokusil upozornit na absurdnost vysvětlení,které jsi nabídl.Ano, nepochybně vše zavinil kryprosockomouš Clinton a pitomí a nevzdělaní chudí Američané,kteří si od inteligentních a dobře placených odborníků nechali vnutit půjčky,které samozřejmě nikdy nemohli splatit. Gratuluji neo,jsi brilantní myslitel a tvoje závěry mají zdrcující logiku. jinak-mne nemusíš vyzývat k probuzení,sám začni myslet a nechej stranou zjednodušující ideologická klišé.
19. 03. 2010 | 11:59

Sladký napsal(a):

Hoven, cituji "Cistý kapitalismus bez zásahů levicových politiků je největší dobrodiní lidstva.Je to jediný systém,který dobře funguje a přináší lidem blahobyt." Pro takové přesvědčení lze mít následující vysvětlení: 1.Autor je recesista a dělá si legraci ze zmanipulovaných prostoduchých jedinců.
2.Autor není recesista, svůj názor myslí naprosto vážně a sám je tedy zmanipulovaný prostoduchý jedinec.
19. 03. 2010 | 12:05

jj napsal(a):

přečetl jsem článek a jen část diskuse. Omlouvám se, jestli to už někdo řekl přede mnou:
Ano, kapitalismus má problémy. Ano, levice je v dobré pozici, aby je řešila. Ano, tohle všechno víme už dávno (VIL: Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu).
Tak už konečně vy levičáci přijďte s něčím rozumným.
Děkuji.
19. 03. 2010 | 12:07

neo napsal(a):

Sladký:

to není žádné moje vysvětlení. To je fakt potvrzený odborníky na celém světě. Jen ekonom Lukáš Bušina to vidí jinak.
19. 03. 2010 | 12:08

Lukáš Bušina napsal(a):

neo: Tak speciálně tebe uvedeme z omylu.

Vidím, že odkaz na to, kde si odkazy můžeš někdo najít pro některé lidi není dostatečné vodítko.

Pod tímto se můžete proklikat k dalším údajům. Berte to jako rozcestník k Vašemu vzdělávání.

http://en.wikipedia.org/wik...

A co se týká oné demagogické vsuvky srovnávat mě se Zeleným to je vrchol drzosti. Já jsem srovnával špičkové západní ekonomy se Zeleným né Bušinu a Zeleného. Někdy by jsi měl si najít čas a udělat si pořádek v palici.
19. 03. 2010 | 12:17

Sladký napsal(a):

Výborně, neo.Sice jsi nijak nereagoval na moji kritickou připomínku (jak je možné,že ti ubožáci dostali půjčku od skvěle placených profesionálů? Jak je možné,že jim ty půjčky byly víceméně vnuceny? A můžeš jmenovat některé z těch světových odborníků? Uvést zdroj,link,abych si jejich vyjádření mohl přečíst? A kde byli ti odborníci do té doby,než se systém začal hroutit? Nebyli to náhodou podobní machři jako ti z oné renomované ratingové firmy,kteří dali nejvyšší ocenění několika bankám,které se téměř vzápěti položily?
19. 03. 2010 | 12:21

neo napsal(a):

Lukáš Bušina:

tohle už jsem jednou četl. Ne že bych nepovažoval Wiki za důvěryhodnou...:))

a nevztekej se, v tvém věku je to o infarkt:)
19. 03. 2010 | 12:23

neo napsal(a):

Sladký:

jak je možné, že julin na podpoře dostane půjčku??

Jak je možné, že mu ji někdo vůbec nabídne?? buď to kryje vysokými úroky a pokutami a nebo v případě oněch hypoték má za zády stát a jeho záruky. Viz. Greenspanovi záruky za rizikové hypotéky. Link máš někde výše, googlovat taky asi umíš.

K ratingovým agenturám bych se nechtěl moc vyjadřovat. sběr a prezentace dat nebyli před krizí zrovna precizní
19. 03. 2010 | 12:26

Lukáš Bušina napsal(a):

neo: Vidím, že demagog tvého zrna se ani nepozastaví nad tím, co mu jeho demagogii rozbíjí ještě než ji napíše. Prostě ji ignoruje. Ztrácím čas. Jdu raději dělat něco užitečného než vzdělávat hlupce.

"Pod tímto se můžete proklikat k dalším údajům. Berte to jako rozcestník k Vašemu vzdělávání."
19. 03. 2010 | 12:27

neo napsal(a):

Luky, bacha na to srdíčko.

máš i jinej odkaz než z wiki?

promiň ale opravdu je blíže pan Zelený...

a nenadávej.

Jinak já jsem se svým vzděláním spokojen:)
19. 03. 2010 | 12:30

JC napsal(a):

Pokud "brutální" kapitalismus 18 a 19 století/praktikovaný mimichodem momentálně v Číně/ nebyl dle zde přítomných levounů zdrojem bohatství západní civilisace, nezbývá než připomenout nejnovější "úspěch" KLDR, která popravou autora ekonomické reformy zajisté zabránila dalšímu hladomoru v řadě.
19. 03. 2010 | 12:42

martin k. napsal(a):

https://www.youtube.com/watc...

mensi prispevek na tema kdo zpusobil financni krizi (ktera se posleze stala krizi vseobecnou). jestli to byl 'socialismus' si muzete posoudit sami.
btw. na samem pocatku zhrouceni americkych trhu bylo to, kdyz se za (komunistu???) clintona a posleze bushe odbouraly regulace, zavedene ve 30. a 40. letech proto, aby se neopakovala krize z roku 1929.
19. 03. 2010 | 12:49

xx napsal(a):

Suchec: to uz je takovy muj udel, vubec nic nechapat z toho co pisi levicovi intelektualove. Nemam na to dostatecne vyvinuty rozum ( mozek ). S tim se neda nic moc delat, alespon tedy o nicem smysluplnem nevim.

Nebo ze by se z Peheho nakonec staval liberal a ja to jeste nepostrehl ??
19. 03. 2010 | 13:02

JC napsal(a):

martin k.
No i kdyby ta satira byla 100% pravdivá, tak z toho jednoznačně vyplývá, že důvodem všech krizí kapitalismu je obecně rozšířená lidská hamižnost./pozor nesvádět to jen na bankéře, namočení jsou i ti nezaměstnaní černoši/
Ani na vteřinu nepřipouštím, že kdybyste byl na místě jednoho z těch pánů investičních bankéřů, resolutně byste odmítl mít v garáži dva Porsche a jezdil byste s 15 let starou Fabií.
19. 03. 2010 | 13:06

nowars napsal(a):

pro neo
Prípomínáte mi dostihového koně s klapkami na očích bez rozhledu.Příčiny jsou mnohem hlubší.Hypoteční bublina v USA je jenom jeden prasklý vřed na zevnitř rozežraném těle.

Více se dovíte zde
https://www.youtube.com/watc...
19. 03. 2010 | 13:07

xx napsal(a):

martin k.: to je zabavne to video.

Bohuzel ale prispiva tim brutalnim zjednodusenim cele veci k tomu, ze kdekdo ziska pocit, jak tomu celemu rozumi. Vzdyt je to prece tak jasne a hlavne uplne trivialni.

No a odtud uz je jenom krucek k tomu, vymyslet reseni jak tomu zabranit. Vzdyt je to tak jednoduche a snadne.

Pokud tomuhle dojmu podlehnou diskutujici na internetu nebo treba pisalci jako Pehe, nic moc se nedeje. Jakmile tomu podlehnou ti co maji moc sve napady i zrealizovat, drive nebo pozdeji se ukaze ze to zase az tak jednoduche nebylo a co se na prvni pohled zdalo jako skvele reseni prinasi daleko vetsi problemy nez to cemu se melo predejit.

A je to prave proto ze zjednodusujeme a na zaklade zjednoduseni vynasime soudy. A neplati to jen o ekonomii.
19. 03. 2010 | 13:18

bigjirka napsal(a):

No.. každopádně finanční kapitál, který svým rozsahem zcela uniká demokratické kontrole, demokratický není. Deriváty by měly být zcela zakázány, protože je to způsob, jak banky pod rukou vydávají svoje peníze. Peníze patří k frameworku společnosti, který by stát neměl zcela pouštět. Ropovody, plynovody, dálnice, peníze, školství. Třeba "privatizace" Telecomu do rukou telefónicy, to je podařená taškařice.
19. 03. 2010 | 13:22

Ládik napsal(a):

Soudruzi,
Pehe vám razí čtvrtou cestu. Budete mít i čtrnácté důvhody.
19. 03. 2010 | 13:28

martin k. napsal(a):

k tematu tez:

Globální pandemii ekonomické krize nezavinily spekulace, nadhodnocení hypoték a toxická aktiva bank, ale chamtivost, hamižnost a sobectví.
(papez Benedikt XVI.)

to video je silna nadsazka, nicmene v zakladu miri presne na cil. byla to odpoved na vykriky, ze za krizi muze socialismus a regulace. vinikem krize je hamiznost, spojena s bezprecedentni stupiditou lidi, kteri ac nikdy nikym nikam nikam nezvoleni, maji na chod statu mnohem vetsi vliv, nez voleni politici. cili jsme oklikou zpatky u jadra autorovy ejese.
19. 03. 2010 | 13:33

neo napsal(a):

martine K. :

1) Rozjedeš vlastní firmu, když nemáš ani korunu?

2) Rozjedeš vlastní firmu, když ti taťka slíbí, že ti bude dávat prachy, pokud bude sebemenší problém?
19. 03. 2010 | 13:38

Ťuhýk napsal(a):

Pane Pehe, velmi dobrá analýza. Kleptokracie, nažehlení žoldáci ani docela obyčejní stánkaři s Vámi souhlasit nebudou. Jim totiž nikdy nešlo o nějakou demokracii, svobodu a podobné pojmy, ale jen a jen o peníze. Co nejvíce peněz. Jestli je budou vydělávat za Hitlera, Stalina nebo Pinocheta, to je jim zcela jedno. Lidský šmejd byl vždy, ale poslední dobou je ho nějak příliš. Stále více a více má modrou barvu.
19. 03. 2010 | 13:39

xx napsal(a):

martin k. to je prave to, vy si stale predstavujete ze stat je vsechno. To je model ze socialismu, kdy veskere ekonomicke deni ridil stat. Jak to dopadlo snad vime vsichni.

Problem je v tom a uz to mnohokrat zaznelo, ze v globalni ekonomice a dnesnim systemu doslo k odtrzeni vlastniku a kapitalu.

To je presne ta poznamka, banker rika cernochovi ze mu pujci, ne prodejce. Ale prodejce neni vlastnik.

V tomto smyslu to je paralela se stanim urednikem v socialismu. Proste lide kteri rozhoduji o velkych penezich ktere jim nepatri jsou prapricinou ekonomicke devastace. Doplatil na to socialismus a doplaci na to soucasny system kapitalismu.

Reseni je navrat k tradicnimu vztahu kapitalu a vlastnictvi. Nikoli z jednoho odrzeni kapitalu od majitelu k druhemu. To je jako z deste pod okap.
19. 03. 2010 | 13:44

Suchec napsal(a):

Neo:
Dnes máš obzvláště vydařené kulturní vložky.

Mít kabaret, hned bys měl angažmá vedle Bubílkové.
Captcha: Dinosaur In
19. 03. 2010 | 13:54

Suchec napsal(a):

Bigjirka:
No, to ale přece tvrdí i Pehe a další.

Jenže.....

Ty finanční kolosy už tu moc mají. Demokratické procesy, do značné míry, ovládají a řídí, a je to čím dál horší.

Takže vyvstává otázka. Lze toto vůbec nenásilnou cestou změnit, když je zasažen i pol. systém, a volby jsou do jisté míry formalitou?

Ta poznámka o síťových odvětvích je správná. S tím souhlas.
19. 03. 2010 | 13:56

xx napsal(a):

Suchec: jedina otazka ktera odpovi na vas dotaze jestli jde neco zmenit. Koho volite ? Nemusite mi to rikat, odpovezte si sam v duchu.
19. 03. 2010 | 13:59

Kelt napsal(a):

Vztah neoliberálního kapitalismu/největší nepřítel rozvoje společnosti je hypertrofovaná regulace finančních trhů,která je prvotní příčinou všech druhů krizí/ k většinové společnosti je dán tímto:
Zisky jsou privatizovány,ztráty jsou socializovány.
Praktická ukázka je k vidění po celé západní polokouli.
Kolik stála finanční krize daňové poplatníky USA?
19. 03. 2010 | 14:02

martin k. napsal(a):

xx: NE. ctete v mych slovech neco, co jsem ta ja urcite nenapsal. regulace neznamena ze stat je vsechno. dovedete si predstavit, ze bychom v zajmu lidske svodody zrusili tak pitome a komunisticke regulace, jako jsou treba pravidla silnicniho provozu? vzdyt nas, ridice, jen blbe omezuji, tak coz... jina vec je, ze jina regulace, nez statni dost dobre neni mozna, pokud prijmeme zakladni premisu, ze v demokratickem a pravnim state ma monopol na urcovani pravidel a jejich vynucovani prave stat. ale kdo jiny by ji mel mit? komanda cezu jsou presne to, kdyz si nestatni subjekt (prave akciova spolecnost) usurpoval pravomoc vyhradne dedikovanou statu. je to idealni stav?

neo: a) my si tykame? b) spatne jste to pochopil. hypotecni banky mely penez dost. a statni intervence byla v podstate vynucena rozmerem pruseru, ktery byl jejich pitomym rozhodovanim zpusoben. ex post, nikoliv predem.
19. 03. 2010 | 14:02

neo napsal(a):

Suchec:

copak, taky jsi toho názoru, že za krizi můžou lidi s 2ma autama?
19. 03. 2010 | 14:04

neo napsal(a):

martin K.

to je nesmysl. Stát svou politikou poskytl záruky na rizikové hypotéky.

Tj: laskavě budeš půjčovat na domečky i sociálně slabým a kdyby to náhodou někdo z nich nesplácel tak já stát ti zatahnu škody.

V té chvíli ovšem jaksi opomněli, že nebude splácet větší množství rizikových klientů. Banky se ani neměli na čem hojit, protože komu prodáš zabavený barák, když ho za tu cenu nikdo nekoupí?
19. 03. 2010 | 14:08

Jirka napsal(a):

Myslite "myslitele mimo hlavni proud" Ondreje Slacalka, onoho nonkonformniho squattera s dredy do pul zad, vidim, ze jste se zastitil opravdu kapacitami.
19. 03. 2010 | 14:24

StandaT napsal(a):

Tady někoho pálí dobré bydlo.

Demokracie není setvalý stav, ale budování demokracie je process stejného druhu jako boj s blobostí - nikdy jí nedovybudujete, ale přestat nemůžete. Pokud se demokracie bere jako něco co existuje víceméně samo a nebojuje se za ní, tak vyhnije sama a je jedno, zda na druhé straně stojí nadnárodní kapitál nebo lokální sociální inženýři, co se po dvaceti letech hlásí o druhou šanci.

Představa, že se demokratický centralismus vyleje z místních partají ven do celé společnosti mi připadá mnohem nebezpečnější než nějakej hamižnej amík v čele nějakýho hedge fondu. Spíš se jí sami vzdáme pro sliby lokálních politických elit, než by nám jí někdo sebral pro své zisky.
19. 03. 2010 | 14:24

xx napsal(a):

martin k.: napsal jste cituji "vinikem krize je hamiznost, spojena s bezprecedentni stupiditou lidi, kteri ac nikdy nikym nikam nikam nezvoleni, maji na chod statu mnohem vetsi vliv, nez voleni politici. cili jsme oklikou zpatky u jadra autorovy ejese."

a na to jsem ja reagoval.

Co se tyce tech regulaci. Vas argument s pravidly silnicniho provozu sice ukazuje na nutnost mit jista pravidla zajistujici svobody jednotlivcu. Ostatne zakladni idea liberalismu je "Svoboda me pesti konci na spicce Vaseho nosu". K tomu je nezbytne nutny nejaky aparat, ktery zajisti vynuceni techto pravidel.

Nebezpeci spociva v tom, ze nutnost zakladnich regulaci k zajisteni svobod ma tendenci se zvrhavat k regulaci vseho, viz EU.

A pak nastavaji potize.
19. 03. 2010 | 14:26

mb napsal(a):

No pahe Pehe ....

pan Bělohradský ( se omluvám za expresivum ) nemá co žvanit ...

neboť svého času dělal p.r. Václavu Klausovi a občanské demokratické straně ...

ale mýliti se je lidské ???

jinak je mi sympatické, jak se snažíte slovům vtělit obsah ...

a zápasíte o vtělení pojmu ...

podobně václav havel hovořil o globalizaci se znaménkem + ... neboť vycházel z teze o jedné globální vesnici ... že je nám všechno relativně blízko a všechno se nás relativně dotýká ... viz. ochrana lidských práv ..... nemusím říci, že v běžném ( levicovém ) diskurzu má slovo globalizaci znaménko - ...

podobně Václav Klaus, mluví - li o postdemokracii ... tak pravděpodobně straší diktarou občanské společnosti a nikým nevolených elitářských intelektuálních elit, zatímco vy, mluvíte li o postdemokracii
mluvíte o zprivatizování demokracie do rukou mocných ( jakých konkrétně?) ekonomických zájmů ...

ten zápas o slova a jejich významy je mi sympatický ....

ke konci ovšem dostávám strach, cituji: ´Krize globálního kapitalismu je ovšem také krizí jistého typu „racionalismu“ vzniklého v době osvícenství. Zůstaneme-li ale zajatci tohoto typu myšlení, budeme hledat východisko jen těžko.´

z toho mám už doopravdy strach ... neboť nic lepšího než osvícenský diskurz k mání ( bohužel / bohudík ) není ....

s vaším názorem sice nesouhlasím ale budu zuřivě bojovat za to abyste jej mohl vyjádřit ...

zosobňuje osvícenský diskurz a to, co z něj zbylo ... to je duch osvícenského diskurzu ...

jiný diskurz je bolševický / komunistický / asijský ......

mám strach ( chcete li odmítnout osvícenský diskurz) že se přikláníte k jakémukoli jinému typu ( komunistického / fašistickému) autoritativnímu diskurzu ....

z toho mě jímá hrůza a toho bych se nerad dožil

závěr vašeho článku mi připadá poněkud rozmlžený ale tam už jsem se bál méně .....
ale může si to dovolit filosofos .... ????

jinak asi kvalitnější esej / pohled než Bělohradský ( i když jsem jej nečetl ) nabídne asi kolega Štern ... račte zavítat na jeho blog na aktualně cz .... od normalizace k normalizaci ....
19. 03. 2010 | 14:36

mb napsal(a):

vfischer dobrý vstup ...
19. 03. 2010 | 14:48

mb napsal(a):

spodní pasáž od může si to dovolit filosofos .... patří pod mýliti se je lidské (a vztahuje se primárně k bělohradskému) ... ale může si to dovolit filosof ???
19. 03. 2010 | 14:54

Lex napsal(a):

"Pokud se demokracie bere jako něco co existuje víceméně samo a nebojuje se za ní, tak vyhnije sama..."
Nic samo nevyhnije. Hnilobný proces potřebuje mikroorganismy, které ho nastartují a vedou. Těmi "mikroorganismy" jsou v případě demokracie "zisk", "moc" a "fanatismus". Ty tři "mikroorganismy" se mohou navzájem kombinovat - zisk a moc, moc a fanatismus nebo fanatismus a zisk. Vznikají tak "vražedné" kombinace, jimž demokracie nemůže čelit. Ten boj pak musí být namířen ke kontrole a usměrňování zisku, kontrole a vyvažování mocí zákonodárné, výkonné a soudní (včetně potlačování "moci" vojenské a policejní) a k eliminaci všech forem fanatismu.
Jenže jak na to, když absolutní zisk drží ve svých rukách absolutní moc? Jakou formu má (fakticky může mít) ten "boj"?
Kultura, tisk (který sám je v rukou těch, co drží ten zisk), plácání na diskusních fórech?
19. 03. 2010 | 15:06

Čumim napsal(a):

Kdo a kdo a kdo to je, pane Pehe?
http://www.euportal.cz/Arti...
19. 03. 2010 | 15:07

Čumim napsal(a):

19. 03. 2010 | 15:09

Markéta Justinová napsal(a):

Doporučuji seznámit se knihou hlavního kritika globálního kapitalismu Williama Robinsona z Californské univerzity:
Teorie globálního kapitalismu - transnacionální ekonomika společnost v krizi (Praha 2009)
http://www.kosmas.cz/knihy/...
19. 03. 2010 | 15:17

jogín napsal(a):

Klobouk dolů, tohle už nejsou politologické brebty o situaci v technologii moci.
19. 03. 2010 | 15:36

xx napsal(a):

lex: problem je v tom, ze lide se domnivaji ze stat a jeho aparat to muze vyresit. Pritom ten je daleko nachylnejsi k temto neduhum nez kdokoli jiny.

Vetsina levicaku kdyz vidi popsany nejaky problem ( aktualne financni krize a derivaty ) jako prvni je napadne, ze to musi statni aparat vyresit, hlidat, kontrolovat, protoze ti chamtivy bankeri se neohlizi na pravo ani nalevo a jdou jen po penezich. Ani na chvilku je nenapadne, ze ten statni aparat jsou take lide bazici po moci a ze je treba tyhle veci osetrovat spise systemove nez nejakymi regulacnimi mechanismy ktere mohou selhat a selhavaji ( korupce, lobby )

Navic je tu velky rozpor, skoro schizofrenni stav levicaka, protoze na jednu strany chce resit tyhle problemy, na druhou stranu odmita pripustit fungovani trznich mechanismu, jako je bankrot. To big to fail. Sanace bank z verejnych penez z duvodu ochrany obcanu vede k dalsimu nezodpovednemu chovani, ktere evokuje v levici potrebu regulaci, ktere zase vedou k vetsi nezodpovednosti a to vyvolava dalsi potreby regulace a v bankach potrebu slucovani aby padly pod ochranu hesla "to big to fail". Nakonec je treba obri aparat ktery sleduje vsechny ty regulacni mechanismy. Uhlidat stovky bank, zda dodrzuji stovky regulacnich opatreni, to neni jenom tak. Na to potrebujete lidi. Lidi chybuji, touzi po moci, po penezich. A mate zase problem, kruh je uzavren.

Jak z toho ven ? Prestat resit, nastavit jednoducha pravidla a hlidat jejich dodrzovani. Kdo se snazi obejit pravidla trhu, zbankrotuje. Kdo zbankrotuje, nese dusledky a ne ze za nej rany slizne verejny sektor. To je jedina cesta. Zpocatku bolava ale povede k eliminaci moralniho hazardu.

Ono je to samozrejme slozitejsi protoze mezi to patri i vzdat se moznosti tisknout penize, tudiz financovat statni aparat na dluh. Kdo ma nejvice zisku z dluhu statu a tisteni novych penez ? N prece banky. Ti se dostanou jako prvni k novym penezum.

A tech faktoru je mnohem vice. Jednoduchy recept neexistuje. Varit z vody uplne novy system, to je mozne jenom v intelektualnich debatach seladonu na penzi. V realu takovy pokus vzdy selhal a prinesl mnoho mrtvych. Pokud nenasilny prirozeny vyvoj takovy system prinese, pak to bude jedine dobre, pokud bude lepsi, kdyz bude horsi neuspeje a doufejme ze ne za cenu lidskych zivotu.
19. 03. 2010 | 15:41

Důchodce68r napsal(a):

Pane Pehe.
Díky moc za výbornou analýzu. Vidím to už dlouho přesně tak, jak píšete.
Jen jaksi nemohu souhlasit s Vaším závěrem. Svět je zdá se mi již za bodem možného obratu. Frontální útok demokratických společností se mi zdá utopií - právě pro to slovo "frontální".
Třetí cesta by se snad dala vymyslet, ale sotva realizovat. ( Jinak drobnostech života jsem optimista.) Zdravím vespolek.
19. 03. 2010 | 15:52

Martin S. napsal(a):

Přínosný, věcný článek.
19. 03. 2010 | 15:53

StandaT napsal(a):

Lex: nesouhlasím. Žádní nějací mocní, zlí, cizí... Demokracie je mravenčí denní práce, starání se, zájem, angažovanost milionů lidí. Demokracie se ztrácí tam, kde lidi předají politikům i tu část rozhodování, kterou by mohli dělat sami. Je to mezi námi a politiky, ne mezi námi a kapitálem. Kapitálu je demokracie u zadele - umí se pohybovat v každém prostředí.
19. 03. 2010 | 15:55

mb napsal(a):

xx ... sanace bank z veřejných peněz , to hovoříte o tom, co následovalo po Klausovo bankovním socialismu ???
19. 03. 2010 | 16:00

JC napsal(a):

Možná by mi mohl někdo z adorantů rádoby "intošského" Pehe vysvětlit, co si mám představit pod takým pojmom "liberální demokracie" popřípadě jak vypadá demokracie ne-liberální.
19. 03. 2010 | 16:00

JC napsal(a):

mb,
Jo vo tom to je. Řeč je o tom, že když měly kleknout banky najednou se před jejich zavřenými dveřmi srotily tisíce "obyčejných" a že tak si ten kapitalismus nepředstavovali. Že kyž jem banky naslibovaly 30% ročních úroků, stát musí zajistit aby to dostali.
O tom je to sanování - chytráčku.
19. 03. 2010 | 16:05

mb napsal(a):

ještě jednou pro JC tzv. bankovní socializmus za báťušky cara Klause Klausoviče spočíval v tom, že za (často podvodné) úvěry pro některé, ručili všichni daňoví poplatníci ... a to je cela ta mizerie života a umění .....
19. 03. 2010 | 16:08

JC napsal(a):

StandaT 19.03.2010 15:55:18
Naprosto přesné.
A ta poslední věta...do mramoru tesat.
19. 03. 2010 | 16:10

JC napsal(a):

mb,
Ten "bankovní socialismus" tu byl probírán tolikrát, že nemám náladu se k tomu vracet.
Mám ovšem dojem, že když se šlo na "kost" Klaus z toho jako hlavní viník nevzešel.
19. 03. 2010 | 16:13

mb napsal(a):

JC bez komentáře ... Václav Klaus je hlavní viník bankovního socialismu, ale hlavně je hlavním viníkem absence morálky v politice a veřejném životě

( není sám, to připouštím )
19. 03. 2010 | 16:16

xx napsal(a):

mb: za Vaclava Klause banky nebyly privatizovany. Soukrome banky padaly jako zrale hrusky. Tak nevim o cem jste psal.

Kazdopadne ja hovoril v kontextu zapadni civilizace, kde se behem krize z verejnych penez sanuji soukrome banky ktere byli neuspesne diky svemu rizikovemu chovani.

Zajimave by bylo zjistit, kolik malych bank padlo v dusledku tech toxickych derivatu a kolik jich padlo teprve az nasledne na dusledky financni krize.

Vaclava Klause bych nechal v tomto tematu v klidu. Dokonce ani Pehe o nem nepsal protoze zde probirame celosvetove problemy kapitalismu a demokracie, ze kterych lze vinit Kaluse jenom hodne obtizne. Naopak to dokazuje ze i kdyby Kalus neexistoval, je temer jiste ze bychom byli ve stejne krizove situaci a resili bychom stejne tema.
19. 03. 2010 | 16:27

mb napsal(a):

mě asocioval Klaus a tzv. transformační náklady ... když jste psal o sanaci bank z veřejných peněz ... tak proto jsem ho sem přitáhl ... abychom si to dali do empirické relace ...jinak ho můžeme klidně opět nechat usnout , ja jen že nám zbytečně straší na hradě ( za své činy nebyl nikdy ani politicky ani trestně právně ani morálně potrestán )
19. 03. 2010 | 16:37

entp napsal(a):

Pane Pehe, souhlasím s Mooreovou tezí, ale považuji za obrovskou a vědomou manipulaci to, že do role zastánce demokracie pasujete pouze levici. A ještě si berete do úst pana Bělohradského, který se jasně distancuje od současné evropské levice a mluví vždy o tzv. autentické levici, která je jakýmsi ideálním obrazem levicového postoje a se současnými panáky u nás i v Evropě nemá nic společného.
Myslím, že dobře víte, že je finacuje stejná parta, jako pravici.
Už po několikáté vám kladu stejnou otázku: Kdo vás za to platí? Odpovědi se asi nedočkám...
Linie nevede mezi pravicí a levicí, ale mezi neslušnými a slušnými!!!
19. 03. 2010 | 16:48

xx napsal(a):

mb: nesouhlasim s vama, ale sem to opravdu nepatri, je to mimo tema.

Transformacni naklady a sanace soukromych bank je preci jenom trosku jina misa. Pokud vim tak se u nas nepomahalo spatne hospodaricim soukromym bankam, ale statem vlastnenym pred privatizaci. Soukromym nebylo pomozeno a zkrachovaly. Take bylo zavedeno povinne pojisteni a pod. To nevypada jako podnecovani moralniho hazardu. Spise jeho likvidace ( privatizace, bankroty, povinne pojisteni vkladu ).

Jiste, za Klause se privatizace bank nezvladla dost rychle, no existuji proto duvody, ale to je opravdu na jinou, mnohem detailnejsi debatu a zjednodusovani do nekolika vet, Klaus muze za vsechno veci jenom skodi a k reseni neprispiva. Pouze navozuje nenavist k jednomu politikovi ( coz automaticky mimodek trochu ocistuje ostatni ) a take vzbuzuje dojem ze reseni slozite transformace je vlastne jednoduche, stacilo jen odstranit Klause. Tak to prece neni.

V Polsku, Madarsku, Rusku, Baltskych zemich, Bulharsku, NDR, nikde v techto zemich nemeli Klause. Nezda se, ze by transformaci zvladali vyrazne lepe nez my.

No vidite a uz jsem se nechal strhnout :(
19. 03. 2010 | 16:50

jepice napsal(a):

Pane Pehe, řekla bych, že je na čase, aby ten levicový diskurs nejen vypukl, ale aby se taky něčeho dobral. Aby nám řekl, co se na nás chystá.
Bylo by například dobré vědět, jestli kvůli tomu, aby onen budoucí levicový projekt mohl integrovat "svobodu" a "demokracii", nebude nutné změnit význam těch dvou slov a zapomenout na jejich definice z Listiny práv a svobod.
To by pak ovšem žádné nóvum nebylo.
19. 03. 2010 | 16:50

mb napsal(a):

to je v poho pane xx, já nejsem vybaven na detailnější debatu, vím jen co vím .... mluvil jsem o své asociaci ... vy jste mluvil o sanaci zachraňování bank .... mate pravdu ze tehdy nebyly soukromé ... ale ten princip byl stejný ( to tvrdím )

my všichni ( společnost ) jsme ručili za špatné chování ( úvěry ) bank pro některé ...

chápete tu analogii .... ?

s pozdravem ....
19. 03. 2010 | 16:56

Suchec napsal(a):

Jepice:
Nežijete někde na jiné planetě? Vy nevidíte, jak se překrucuje význam LZPS a slov jako svoboda a demokracie právě v posledních 10-15 letech?

Vždyť to už dávno běží naplno. Zrovna teď jsou ty významy ořezávány a principy porušovány.

Co by se ještě muselo stát, aby to pro Vás znamenalo tu výraznou změnu?

Ale nebojte. Pokud to nadnárodní finance ustojí, tak se dočkáte i toho "otroctví a nevolnictví".

Budete mít sice jakoby zlatou klec, ale svobodu? Nee. Velký kapitál je kamarád s diktaturou (sám je na tom postaven), ne s demokracií.
Skončilo tak Řecko, Řím, skončí to tak i teď. Jen je otázka kdy, že?

Něco na odlehčení: https://www.youtube.com/watc...
19. 03. 2010 | 17:09

Jirka H. napsal(a):

Neo:
Máte to marný s nějakým vysvětlováním o hypotečním "socialismu". Nepomůže vám, ani kdybyste napsal, že obě hypoteční agentury Fanie Mae a Fredie Mac držely přes 50 % hypoték. Ani byste nepochodil s tím, kdybyste poukázal na fakt, že za ně americká vláda tahala horké kaštany z ohně v minulosti již několikrát. Samozřejmě za peníze daňových poplatníků. Ani by vám nepomohlo, kdybyste poukázal na status těchto agentur - government sponsored enterprises (GSEs) – vládou sponzorované společnosti (vám to zavání socialismem? To proto, jak jste pomýlený. A banky přece nikdo nenutil dávat hypotéky! To, že jednotlivé pobočky FEDu dávaly důrazná doporučení a shromažďovaly podklady o případné diskriminaci klientů, přece není žádný nátlak! No a skutečnost, že Fanie Mae a Fredie Mac patří mezi stále sponzory americké Demokratické strany spolu se zavedenou praxí, že politici a vedoucí činitelé těchto hypoték si často mezi sebou mění posty, je přece výraz nespoutaného liberalismu – přímo neoliberalismu. To byste si měl jasně uvědomit...
19. 03. 2010 | 17:14

stále rebel napsal(a):

Pro jepice.
Prostor pro okrádání druhých vždycky nějaký bude a tak se o ty své pravicové svobody obávat nemusíme. Jen vám možná budou trošku přistřižena křídla.
Říká se, „když žereš, tak nemlaskej“. No a když někdo příliš mlaská, tak to může lidi naštvat.
19. 03. 2010 | 17:16

jepice napsal(a):

Suchec:
Tak jste se přihlásil o slovo jako první, můžete s tím malováním budoucnosti, jaká by měla být, začít.
První otázka:
Co s lidmi, kterým se po čase přestane líbit systém, na jaký jste je ukecali? Budou smět agitovat proti vám, srocovat se, zvolit si své zástupce a snažit se získat většinu na svou stranu?
Speciální podotázka pro stálého rebela:
Kolik bude za mlaskání?

Pane Pehe, vy to vidíte, popožeňte to!
19. 03. 2010 | 17:51

Lex napsal(a):

xx
"Kdo se snazi obejit pravidla trhu, zbankrotuje. Kdo zbankrotuje, nese dusledky a ne ze za nej rany slizne verejny sektor."
Zbankrotuje zpravidla ten, kdo je předlužený. Dokonce je to podmínka vyhlášení konkurzu (vedle neschopnosti plnit své pohledávky, což je v bleděmodrém skoro totéž).
To předlužení začasté představuje gigantické rozměry. Ony totiž ty firmy tak nějak většinou podnikají na dluh, není-liž pravda. Můžete čtenářům vysvětlit, jak vypadá odpovědnost toho zbankrotovaného podnikatele (vlastníka právnické osoby) vůči věřitelům za ty třeba miliardové dluhy?
19. 03. 2010 | 17:55

stále rebel napsal(a):

Pro jepice.
Vyhnanství - Bahamy, Seychely apod.
19. 03. 2010 | 18:07

Suchec napsal(a):

Jepice:

A co s lidmi, kterým se nelíbí tento systém, na který jste je ukecali, a kterým by se znelíbil tak, že by se začali srocovat, opravdu tvrdě protestovat, a dožadovat se spravedlnosti?
Mně se nelíbíl ani ten co byl předtím, ani se mi nelíbí tento, a myslím si, že hledat způsob, jak z toho ven je nutný a legitimní.

Ta otázka je nadčasová a mimorežimní.

Jaký je rozdíl mezi tím ,že potlačuji jiné názory silou, anebo tytéž nechávám bez povšimnutí, a stejně si dělám své, a moc uplatňuji ne přes ideologii, ale přes peníze a majetek?

Výsledek? Stejný. Vaše otázka, milá Jepice , je "kdyby chyby" a implikuje jediné: žádné změny nelze, protože jiných cest není (je to pravda?).

To, že sice můžete projevit svůj názror je moc hezké. Dokonce i na nižších úrovních oci bude třeba vyslyšena. Ale jak se jen lehce dotknete moci skutečné, tak jedete od i té fiktivní svobody stejně rychle, jako mukl do dolu v Jáchymově.
19. 03. 2010 | 18:32

Suchec napsal(a):

Jepice:
Tedy pokud si Vás nevyberou jako příklad pro ostatní, aby bylo dál čím, oblbovat obyčejný "lid". :-))))
19. 03. 2010 | 18:33

Ivan napsal(a):

Krásný příspěvek, výborný podnět k přemýšlení. Kéž by těch přemýšlivých přibývalo.
19. 03. 2010 | 18:44

almost glossed™ napsal(a):

Jedna z nejodpornějších věcí na režimu vedeném komunisty byla neúcta k osobnosti, snižování důstojnosti druhého a nerespektování jedinečnosti osobnosti.

Navenek se to projevovalo třeba jako tykání neznámým lidem, soudruhováním apod.

Pro fanatika slabšího ducha ale pevné ideologie je "tykačka" důkazem jeho nadřazenosti a dodává mu pocit, že nemusí respektovat hranice druhých a může jim vstupovat do života moudry svého nadřazeného já, urážkami. Tykání leckdy dodává opojný pocit moci.

Vždy si to znovu uvědomím, když se setkávám v diskusích s fanatiky pravicového zaměření (i když na směru nezáleží, jde o narušené osobnosti, které by v šly konformně v jednom šiku s jakýmkoliv mainstreamem).

Vždy si to znovu uvědomím, když vidím příspěvky Nea.

Poté, co si přečtu vlastní názor podložený nesčetným množstvím argumentů, odkazy na další osoby a jejich díla narazím na druhý příspěvek a co nevidím:

Neo s opovržlivým oslovením: "Pehe,..." bez jakéhokoliv náznaku slušnosti a s nezbytným tykáním.

Mají to v krvi. V každém režimu, v každé situaci. Odpor k odlišnosti. Neúctu k osobnosti. Neuznávání hranic a práv druhého. Pohrdání argumenty a subjektivitou.
19. 03. 2010 | 19:13

jepice napsal(a):

Suchec: Ale no tak. Já z vás přece netahám, jak vnímáte současnost, ale jak si představujete, jak by to mělo vypadat.
19. 03. 2010 | 19:13

Inci napsal(a):

Výborně pane Pehe ... jen tak dál ...

Demokracie = svoboda ... když dnes Klaus vetoval ten malej kousek přímé demokracie sebral svým občanům i kousek svobody , svobody být občanem i v době kdy zrovna nejsou volby ...

Jsem sice svobodným občanem , ale jen v den voleb ... jinak jsem jen občan druhé kategorie protože můj hlas v konečném rozhodování nemá žádnou váhu ... demokracie byla bezcharakterně pokřivena zkorumpovanými přeběhlíky . Starověký republikánský Řím je asi nějaký mustr dnešním "demokratům " ... pokrok veškerý žádný , zas jen plebs a patriciát ...

Svobodný občan musí mít možnost zasahovat do věcí svých i mimo den voleb ... ÚS zákazem voleb dokázal že není ochráncem svobody svých občanů a občan nemá nástroj jak svou svobodu bránit !!!
Jediné co by dokázalo zabránit totalitnímu jednání a zkorumpování volených představitelů je hrozba všeobecným referendem !!!
19. 03. 2010 | 20:47

BK napsal(a):

Copak my, Češi. My máme tradičně jasno. Dokonce nejméně dvě jasna.
Ale co si mají myslet chudáci Evropané. Zejména ti,co už něco pamatují.
Celá desetiletí slýchali ze samého srdce Evropy, že jsou odporní pravičáci, aby se teď, na stará kolena dozvěděli, že vlastně byli ještě odpornějšími levičáky.
Nechtěl bych být v jejich kůži.
I když možná...
19. 03. 2010 | 21:12

Admirál napsal(a):

Jdeme po cestě, která nás evidentně vede do p..., je poměrně dobře předpokladatelné, že cesta vede do p... i za zatáčkou.

Je třeba poměrně radikálně změnit směr, ale někteří tu stále někteří tu tvrdí, že pokud pojedeme rychleji, určitě pojedeme správně.

Těch 5%, co drží většinu peněz a tímpádem moci, co valstní téměř veškerá média, co vodí na provázkách vlády, už demokracie nepotřebují, už jim překáží.
19. 03. 2010 | 21:24

indi napsal(a):

Uzasne, dekuji!
19. 03. 2010 | 21:29

xx napsal(a):

inci: a jakou vahu ma vas hlas ve vseobecnem referendu ? Nemyslite si doufam ze by vam to nejak posililo vahu vaseho hlasu, ze ne.

Vseobecne referendum, tedy alespon tak jak bylo u nas navrhovano by toho mnoho neprineslo, nedelejte si zbytecne iluze a radeji si o tom neco prectete.

Predstava ze by si kdokoli mohl usmyslet vyvolat referendum treba o tom ze Kalus nepatri na hrad je samozreme naprosto nesmyslna a prameni jenom z neznalosti.
Ale to mi pripomnelo vcerejsi skvelej dokument na CT2 - "Hledani revoluce" Slo o dokument z roku 2006 tedy z doby kdy v Bolivii vyhral volby Evo Morales. Byly tam zabery chudych jak stoji ve fronte na prihlasky do Moralesovi strany. Vsichni rikali ze podporuji socialismus. Tak se reporter ptal co to je, co to znamena. Vetsina tech lidi nemela ani tuseni. O to hlasiteji vykrikovali ze podporuji socialismus. Ze chteji socialismus. Nekteri odkazovali na ty uvnitr, tady soudruh xy vi co to je socialismus. Soudruhu rekni jim co to je. "no ja, ehm, ja to ja ne, to tady soudruh yz, ten vam to vysvetli". Soudruh yz si zakryval tvar pred kamerou a zdrhal kamsi dozadu. Ten jedinej vedel co je socialismus a proto radeji zdrhnul !!
Vy zase basnite o vseobecnem referendu jako o nejakem strasaku na politiky, ale pritom vseobecne referendum by se politiku vubec netykalo a tykat nemohlo.

"Přímá demokracie je rozhodování o důležitých politických tématech, nikoli o politických představitelích. Právo na odvolání a přímou volbu politických představitelů (např. přímá volba starostů či prezidenta) tedy nepatří do přímé demokracie."
19. 03. 2010 | 21:45

Inci napsal(a):

xx

Dám jeden příklad možného referenda : Causa Oppencard

Zloděj před celým národem okrádal magistrát a když se na to přišlo tak část nakradenýho majetku vrátil ... čímž se vlastně přiznal , zase před celým národem - dokonalý dokonaný a přiznaný trestný čin - když běžím z banky s naloupenejma prachama a nedopatřením mi spadne maska jsem menší zloděj když ty prachy pak vrátím protože jsem prozrazen ???
Po zveřejnění všech skutečností jsem očekával okamžitou reakci opozičních politiků , státních zástupců , NKÚ , policie a nic se nedělo , jen jedna vyhozená zastupitelka náhodou podala trestní oznámení ...

Referendum by mohlo nařídit policii zahájit vyšetřování , není v tom nic politického , komu padni tomu padni ... když bude prodavačce chybět v kase ... tak ... , když chybí v kase magistrátu nejmíň 250 milionů tak nic ?
19. 03. 2010 | 22:13

Inci napsal(a):

xx

Umravňující je už jen možnost korekce nebo kontroly každého rozhodnutí , hrozba vyšetřování a soudu ... všichni krom zaslepenců brečej že nemaj koho volit , zelenej modrej oranžovej a jak Dolejš ukázal i rudej kradou všichni stejně bezostyšně protože proti nim žádná alternativa neexistuje , musí je něco umravnit !!!
19. 03. 2010 | 22:21

mb napsal(a):

Inci vy ignorante co jste to napsal za výblitek ( stejskal promine ) ... zelení jediní nekradou ( jediní prošli novinářskou provokací ....

tak pište Inci pravdu, děkuji ....
19. 03. 2010 | 22:27

xx napsal(a):

Inci: opet se hluboce mylite, kdyz si myslite ze by referendum mohlo policii narizovat nejake vysetrovani. To proboha nemuzou ani politici.

Jedina cesta jak naridit policii vysetrovani, je podat trestni oznameni. A na to nepotrebujete referendum, to muze udelat kdokoli kdykoli.

Sam pisete - neni v tom nic politickeho. No a o cem je prima demokracie i vseobecne referendum ? Jen a pouze o politice.

Vase predstavy prameni z nedostatecne znalosti veci. Nepodal nahodou Svoboda nejake trestni oznameni v te veci OpenCard ?? Podle toho jak proti tomu bojoval politicky a jak maval nejakymi spisy v televizi bych tipoval ze o tech zlodejinach ma prehled a neni v nich namoceny. Tak by asi byl hloupej kdyby toho nevyuzil a nepodal trestni oznameni, ne ?
19. 03. 2010 | 22:57

xx napsal(a):

inci: neplette si primou demokracii s lidovymi soudy.

Jak uz jsem jednou napsal, prima demokracie, resp. jeji prvky jako je vseobecne referendum nemaji nic spolecneho s kontrolou politiku. O politicich by se hlasovat nemohlo. Tak jak bylo vseobecne referendum navrzeno, byla by to jakasi berlicka pro nase politiky, kdy by o hrokych bramborach v paralamentu do kterych se zadne ze stran nechce nechali rozhodovat lidi a pak by rikali, ale my se vas ptali, sami jste si rozhodli ze duchodova reforma nebude. Tak ted nebrecte ze nemate zadne duchody.

Pochopte ze jste naletel politikum opet na spek !!!
19. 03. 2010 | 23:01

Honza Český napsal(a):

Kapitalismus s lidskou tváří? To řešil i Ivan Sviták. Marně, jak sám přiznal, protože honba za ziskem a růstem růstu nemůže mít lidskou tvář. Ze své podstaty.

Intelektuálové typu Pehe se pohybují na okraji propasti. Už, už tam spadnou a pak cuknou. A zase hledají po okraji. Ta propast je totiž hrozná. Dole, u kořene věci, je totiž Marx.

Žádná třetí cesta, žádné slepé uličky …
20. 03. 2010 | 00:04

demokrat odjakživa napsal(a):

Zajímavý článek pane Pehe.Také si rád přečtu věci od p.Bělohradského, protože za ty léta v cizině má nadhled.Příště bych od vás očekával konkrétnější rozvedení nastoleného celosvětového problému, tj.jaké společenské organizace by se měly ve věci demokracie angažovat a jakým způsobem, či prostředky.Viz mnoho tápajících v této
diskuzi.
20. 03. 2010 | 11:04

LEVAK napsal(a):

"Jsem rád, že již skončily oslavy 20. výročí »sametové revoluce«, kde měla zvítězit láska a pravda nad lží a nenávistí.
Kdo zvítězil? Zvítězili ti, kteří touto revolucí získali ohromné majetky, např. pan Václav Havel a jemu podobní revolucionáři, kteří získali »trafiky« v Senátu a jiných státních institucích. Dodnes nikdo ze sdělovacích prostředků nenašel odvahu zmapovat, co a za kolik nyní dělají. Národ by koukal, pro koho revoluce vlastně byla! Připomeňme si slova Václava Havla, že nechce zavádět kapitalismus, aby se lidé nebáli, že nebude nezaměstnanost a že si budou všichni rovni. Kde jsme dnes? V hrůzném kapitalismu, s obrovskou nezaměstnaností, s nejmasivnější korupcí, s devastací morálky, s úpadkem školství, zdravotnictví, s živořením důchodců, kteří si celý život na důchod poctivě platili.

Jak je možné, že před revolucí byla naše země bez dluhů a oplývala ohromným majetkem, že následné vládní garnitury přivedly tuto zemi do tak obrovských dluhů, které nebudou schopni zaplatit ani naši vnuci? Díky Klausově slavné privatizaci byl rozkraden veškerý majetek státu. Rozpadlo se zemědělství (navíc se staví na nejúrodnější půdě), zhoršila se značně dopravní dostupnost lidí za prací a za lékaři a vznikla další negativa, která značně zhoršila životní úroveň obyvatelstva. Kam nás naši vyvolení vedou? Do stále horší životní úrovně. Ta se projevuje masivním rozpadem rodin, obrovským nárůstem sebevražd, růstem počtu bezdomovců a žebráků, snížením porodnosti. Dnes je evidováno přes milion exekucí, k nimž obyvatelé dospěli kvůli ztrátě zaměstnání, růst nákladů na bydlení, zdraví a kvůli zvýšení nájmů."
20. 03. 2010 | 13:34

LEVAK napsal(a):

Václav Bělohradský - Dlouhý stín krátkého století
Konec komunismu nebyl vítězstvím demokracie, ale sjednocením centra a periferie průmyslové civilizace. Komunismus jako přístupová varianta ke kapitalismu splnil svůj úkol, obě ramena řeky průmyslové modernosti se slila v jeden proud, první a druhý svět splynuly v jeden „globalizovaný“.
Jak jít proti proudu této řeky? Levice a pravice nejsou než ideologické usazeniny rozdělených ramen řeky průmyslové modernosti, které proud nyní míchá ve stejnou břečku.
20. 03. 2010 | 13:35

jepice napsal(a):

Leváku, to v 13:34:42 jste vymyslel vy, anebo někoho citujete?
20. 03. 2010 | 18:17

xx napsal(a):

Levak opet predvedl jaka je ve skutecnosti levice. Pasuji se sami do roli zastancu chudych a ochrancu "moralnich" hodnot. Pry maji socialni citeni a osud blizniho je jim na prvnim miste. Znaji recept na spravedlnost a lepsi spolecnost.

Pak si clovek poslechne nebo precte nazory lidi hlasicich se k levici a nestaci se divit. O cem hovori ? Stale dokola jen o jednom. O penezich. O hromadach nakradenych penez. Penize, penize penize. To je ta levicova moralka ? Pry rozkradeny stat, rikaji. Rozkradene bohatstvi za 20 let. Ze jsme se stali z rozvojove zeme subsaharske afriky opet jednou z vyspelejsich zemi sveta je asi podle levice spatne, protoze se udelaly nejake chyby. Oni by to prece delali bezchybne ( tak jako 45let pred rokem 1989 )

Za penize prodaji tihle lide svobodu, vlast, hrdost, cest. Veskere moralni hodnoty vymeni za socialni jistoty, tedy za penize.

Je to hnuj.
Vzpominam jak Milos Zeman hlasal v 89 z tribuny k lidem ohledne 2 hodinove generalni stavky ktera se tehdy planovala. Vyvracel argumenty tehdejsi vlady ze to prinese obrovske skody hospodarstvi a narikali ze lidi chteji rozvratit hospodarstvi. Zeman tehdy rekl, jak muzeme rozvratit hospodarstvi ktere lezi ekonomicky na lopatkach.

A najednou se dovidam od levicaku, ze to Klaus rozvratil nase hospodarstvi a umoznil jeho rozkradeni a znehodnoceni.

Ze to nedava smysl ? Co je levicakum po nejakem smyslu. Oni potrebuji nadavat na pomery a ucel sveti prostredky.
20. 03. 2010 | 21:43

tomas.p napsal(a):

Jednu možnost bych viděl, až vyhynou všichni "levičáci" a "pravičáci" a ty normální co zbudou, se už mezi sebou nějak domluví(-:
20. 03. 2010 | 22:56

Béda napsal(a):

Problematiku velice přesně popisuje přednáška profesora Jana Kellera,
kterou naleznete zde
https://www.youtube.com/watc...

Jinak s postupem globalizace a neoliberalizace se pojem demokracie postupně úplně vyprazdňuje. To vidíme dnes a denně, když v podstatě zjišťujeme, že za pozlátkem demokratických voleb stojí v podstatě klientelistické zájmy, které skrze své lobbisty a obslužný politický management realizují sponzoři patřící k tiché elitě (různých Bakalů, Kellnerů, Fidelisů Schléé, Tykačů, Dospivů a nadnárodních koncernů). Z demokracie se mezičasem vyvinula kvázidemokracie, resp. demokratura. V reálu nám oficiálně vládnou nepostižitelné "elity" typu pánů Topolánka, Íčka, Řebíčka, Bartáka, Dalíka, Kalouska, Paroubka..., přičemž za špagátky moci táhne mocná "neviditelná" ekonomická lobby.
21. 03. 2010 | 08:25

Béda napsal(a):

tomas.p.

Na čem se ti ostatní domluví? Dokud bude obslužná skupina, t.j. novináři, reportéři, redaktoři... trefně pojmenovaná ve slovenštině mienkotvorci v Junge Fronte heute, Lidovkách, Hospodských novinách, na Nově, Primě... hecovat profesní a jiné skupiny mezi sebou navzájem i v rámci dílčích uskupení v rámci jedné skupiny v zájmu tichých (skutečně vládnoucích) elit, do té doby se vnitřně diferencovaná početná střední vrstva, potažmo střední a nižší vrstva nikdy nespojí a neprosadí svůj přirozený zájem. Do té doby budou existovat pravičáci (kteří si neuvědomují že z hlediska perspektivy stejně jednou skončí tam kde vrstva kterou nyní odsuzují a vůči které se vymezují) a levičáci a vést "bratrovražedný" boj. Skupinová diferenciace a konflikt je v nejvlastnějším zájmu neoliberálních suprelit. Ty jediné nepotřebují a nikdy nebudou potřebovat sociální stát. Ti ostatní jsou a budou na něj, ať už si to přiznají anebo ne - natrvalo odkázaní. Na to, aby si hradili keš důchody, zdravotní péči... ve skutečnosti naprostá většina z nich nikdy mít nebude.
21. 03. 2010 | 08:56

tomas.p napsal(a):

Žijeme v zemi, kde většina lidí jsou tzv. pod obojí a to podle toho, jak se jim zrovna daří.
21. 03. 2010 | 10:20

Béda napsal(a):

tomas.p.,

pokud budete mít chuť a zájem shlédněte prosím výše odkazované video s přednáškou prof. Kellera.
Tam na příkladu poválečného Německa a Francie uvidíte kam v průběhu 50 let dospěla liberální společnost. Malý příklad. V padesátých letech v Německu odváděli bohatí cca 4/5 daní a střední a chudí cca 1/5 daní. V průběhu 50-ti let liberalizace a zákonného a daňového podstrojování boháčům odvádí bohatí 1/5 daní a středně příjmoví a chudí 4/5 daní. Naproti tomu životní úroveň úzké skupiny boháčů vzrostla v průměru 12 x, středně příjmových a chudých 2 až 3x. (Průměrná matematická životní úroveň virtuálního Němce vzrostla přitom 7x. na tu ovšem přes 90% Němců ani omylem nedosahuje, tu statisticky zvedá bohatství nejbohatší skupiny). Jistě uznáte, že tento trend, aby středně příjmoví a chudí hradili téměř výhradně potřeby sociálního státu na který jsou v podstatě téměř všichni z nich v určitém období svého života odkázáni a expresně bohatnoucí suprelita byla z tohoto postupně vyjímána, z dlouhodobého hlediska neudržitelný.

Toto je zrcadlo procesu, který nyní probíhá v ČR a v podstatě v celém globalizovaném světě. Suprelity si v podstatě kupují politiky a nechávají si na míru šít - liberalizovat politický systém a zákonný rámec.
21. 03. 2010 | 10:39

xx napsal(a):

Beda: Kdyz to vezmem logicky Bedo. Danove sazby jsou v Nemecku i Francii silne progresivni ( Nemecko 17 - 45%, Francie 5,5-40%). Kdyz se snizovaly dane v Nemecku, snizovaly se sazby vsem ( z 23-53% ), nejen bohatym. Pokud tedy klesa podil dani od bohatych na celkovem vyberu dani, muze to mit jen tyto priciny:

1) bohatych rapidne ubylo a jejich bohatstvi se nijak vyrazne nezvysilo oproti minulosti

2) bohatstvi bohatych se rapidne snizilo

3) danovy system je tak slozity ze umoznuje masivni danove uniky.

Pripadne muze pusobit kombinace techto duvodu.

Jakekoli jine vysvetleni pri znalosti danovych sazeb nedava ani za mak smysl.

Srovnani povalecnych dani se soucasnymi je taky tak trochu zavadejici. Napriklad v USA byly za valky dane az 90%. Ke snizovani dochazelo pomalu. Taky bychom mohli na zaklade toho delat nejaka srovnani a zavery ?

Pan Keller je ovsem obratny manipulator, jak je videt na Vas Bedo i na dalsich skokanech na spek.
21. 03. 2010 | 12:45

Béda napsal(a):

xx,

zřejmě jste nečetl pozorně, příteli. Četl jste a ale asi nepozorně četl anebo vůbec nečetl to b: podíl bohatých na vzrůstu životní úrovně je 12-násobný, kdežto (cca 90%) nízko a středně příjmových 2-3 násobný. Ten podíl bohatých ZVEDÁ STATISTICKÝ PRŮMĚR PŘÍJMŮ v Německu NA 7-MI NÁSOBEK. Takže vaše 1) ani 2) nemůže ani náhodou platit.
21. 03. 2010 | 13:47

xx napsal(a):

Beda: vy jste asi nepochopil, ze ja psal o tech danich a ne o zivotni urovni.

Rec je o tom ze drive udajne platili bohati 4/5 dani a chudi 1/5 kdezto dnes to ma byt udajne obracene. Tak se ptam jak je to mozne, kdyz chudi plati 17% dan zatimco bohati 45% dan.

Jedine logicke vysvetleni je, ze bohatych vyrazne ubylo nebo se ztencily jejich prijmy a dane z nich pak uz dosahuji sotva 1/5 celkem vybranych dani.

Co lze jednoznacne odmitnout je, ze by na vine snad mela byt nejaka liberalizace danove soustavy, protoze k zadne proste nedoslo. To je realita. Netusim o cem vyklada pan Keller ale realita je takova ze v Nemecku maji bohati dane z prijmu 45% a donedavna meli 53% ( Kellerova data se vztahuji na poslednich 60 let ! )

Meli by snad platit bohati 90% dani ? Kolik by jich asi zustalo ? Pak by mohl Keller malovat ze bohati plati uz jenom 1/90 dani a vse tahnou chudi. :-)
21. 03. 2010 | 14:23

Béda napsal(a):

xx,

1) Já netuším, jak mohla úzká skupina suprelity takovým závratným způsobem zbohatnout (v průměru 12 x) při tak "nespravedlivém" nastavení odvodového systému. Jak je tedy možné, že zbohatnuvší střední vrstva zbohatla v průměru tak málo a její podíl na společenském blahobytu se natolik snížil?

2) jiné logické vysvětlení je v tom, že suprelity přesunuly sídla firem do daňových rájů, resp. přelily protiprávně nezdaněné zisky do cizích bank (viz aféra s lichtenštejnskými konty), či využily možností skrýt náklady do výdajové "optimalizace"...
21. 03. 2010 | 16:43

xx napsal(a):

Bedo, Bedo. A co jsem ja napsal.

Podle mne jde o kombinaci. Tedy bohati se stehuji napr. do Svicarska kde je degresivni zdaneni ( cim vetsi plat tim mensi procento dane ) ( viz afery tenistu Bekra a Grafove ) a ti co zustavaji vyuzivaji slozitosti danove soustavy k optimalizacim.

Ale kde zustala ta vami zminovana liberalizace ?

Dale je treba se podivat, jaka byla danova soustava v padesatych letech, jake byly sazby.

Odkud pochazi to zvyseni zivotni urovne nejbohatsich take nebylo vysvetleno.
21. 03. 2010 | 17:59

Zenith watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 10:58

Zenith watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 10:59

omega watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 04. 2010 | 09:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy