Klimaskeptický Dunning-Kruger

11. 03. 2012 | 15:00
Přečteno 6289 krát
Tak jsem se dozvěděl od českých klimaskeptiků, že prý „Klimatologové klimatu stále nerozumějí“. Ano, souhlasím. Klimatologové opravdu nerozumějí té nepodařené parodii na klimatologii, kterou tady už nějaký čas prezentují čeští klimaskeptici.

To, co malí čeští klimaskeptici považují za klimatologii, má ke skutečné klimatologii opravdu hodně daleko. Ale to jim nevysvětlíte. Jejich omezené schopnosti chápání fyzikálních procesů v atmosféře, statistického zpracování dat a dalších, pro klimatologii zcela základních věcí, jim brání pochopit cokoli složitějšího, včetně toho, o čem skutečně klimatologie je a jaké metody používá. Oni si prostě vytvořili svou pravdu, své (i když zcela scestné) představy o klimatu a klimatologii a ty si vzít nenechají. Mám pocit, že v poslední době vykazují i známky jakéhosi hromadného nebo skupinového Dunning-Krugerova efektu.

Jedním z příkladů je i článek na blogu pana Kremlíka. Obviňuje klimatology, že klimatu nerozumějí. Přitom opět jasně ukázal, jak je na tom s pochopením některých základních věcí on sám. Jen pár příkladů:

„I odhady velikosti vlivu zdvojnásobení CO2 na teploty se v klimatickém panelu OSN (IPCC) pohybují v mlhavém rozmezí 1,5- 4,5°C. Rozpětí tří stupňů Celsia! To je jako předpověď typu, nebude-li pršet, nezmokneme.“ Mohu dokonce sdělit panu Kremlíkovi, proč tomu tak je, když on sám to neví. Neznáme totiž budoucí koncentrace skleníkových plynů. Nebo snad pan Kremlík dokáže říci, jaké budou koncentrace skleníkových plynů v roce 2050, 2070, 2100? Právě proto se zpracovává více variant, pro různé „vývoje“ koncentrací, od těch nejnižších po nejvyšší reálné. Nevím, do jaké míry je to neznalost pana Kremlíka a do jaké míry úmysl. Není to tedy primárně problém modelů, je to hlavně problém nepředpověditelnosti budoucího vývoje koncentrací skleníkových plynů. Tím spíše, že jejich budoucí koncentrace budou závislé nejen na přírodních procesech, ale také na politických rozhodnutích, týkajících se především emisí ze spalování fosilních paliv. Samotná nejistota modelů je menší než nejistota vývoje koncentrací skleníkových plynů, což je ostatně vidět i z následujícího obrázku:

(zdroj: IPCC AR4 WGI, SPM)
Šířka pásů v grafu, zjednodušeně vyjádřeno, popisuje oblast „nejlepšího odhadu“ (barevná čára) +/- 1 směrodatná odchylka z celého ansámblu použitých modelů. Pásy vpravo označují míru nejistoty i při započítání dalších vlivů, často i neklimatologického původu. Z grafu na levé straně je zřejmé, že rozhodující míra nejistoty pochází z nejistého vývoje koncentrací skleníkových plynů (tedy z rozdílů mezi jednotlivými emisními scénáři), nikoli z nejistoty samotných klimatických modelů. To ovšem pan Kremlík pro jistotu neuvádí…

„Naproti tomu v klimatologii je užití slov pravděpodobně či velmi pravděpodobně jen subjektivní pocit – nejde o přírodní vědu, ale jen o hormonální rovnováhu pisatelů.“. Chápu, že lidé, kteří mají k pravděpodobnosti a statistice zřejmě až vrozený odpor, hledají vysvětlení třeba v hormonech. Možná i na základě vlastní zkušenosti. Pro práci v klimatologii jsou naopak ty pravděpodobnostní pojmy poměrně jasně (a zcela nehormonálně) definovány třeba zde.

„Tvrdit, že scénář není předpověď, je ale jen páně Metelkův češtinářský omyl. Je to jako tvrdit, že mrkev není zelenina, nýbrž mrkev. Slovník Merriam- Webster říká: „Předpovídat (forecast) znamená vypočítat či predikovat (nějakou budoucí událost či stav) obvykle na základě studie či analýzy dostupných příslušných dat“. Klimatologické „scénáře“ do této definice spadají - je to jen jeden z druhů předpovědí.“ V klimatologii není, ať už to pan Kremlík chápe nebo ne. Klimatologie se terminologicky opravdu neřídí slovníkem Merriam-Webster. Někdy jsou prostě různé pojmy v různých oborech definovány jinak, než jaký je běžný „slovníkový“ význam daného slova. Kam až by pan Kremlík, pochopitelně se slovníkem Merriam-Webster v ruce, došel, kdyby měl takto analyzovat pojmy jako „vůně“, „půvab“, „podivnost“ nebo „barva“ v teorii elementárních částic? Jaké vlastnosti by jim na základě těchto pojmů podle slovníku přisoudil? To by se teoretičtí fyzici asi nestačili divit… V klimatologii je předpovědí myšleno tvrzení o budoucím stavu. Bez ohledu na to, jak se vyvinou věci, které ten budoucí stav ovlivňují nebo podmiňují. Prostě odpověď na otázku „Co bude…?“ Scénář oproti tomu odpovídá na otázku „Co by se stalo, kdyby…“ Je podmíněn tím „kdyby“. Příklad? Jistě si každý z nás někdy řekl něco na způsob „…když za týden bude hezky, půjdu na procházku, když bude pršet, půjdu do hospody…“ Ještě nevíme, jak bude (a tedy ani kam půjdeme), ale máme pro různé varianty počasí předem připravené i různé varianty toho, co budeme dělat. Dva scénáře. Není to předpověď. Netvrdíme, kam určitě půjdeme. To závisí na počasí, to rozhodne, ale teď ještě nevíme, jak bude. Říkáme ale, kam bychom šli, pokud bude počasí „takové nebo makové“. Podobně i klimatické scénáře neodpovídají na otázku „co se stane“, ale na otázku, co by se mohlo stát, pokud se budou koncentrace skleníkových plynů vyvíjet třeba podle emisního scénáře A1FI nebo naopak podle B1. Takže ač pojmy „předpověď“ a „scénář“ panu Kremlíkovi češtinářsky připadají podle slovníku jako totéž, v klimatologii to totéž není.

Dále pan Kremlík cituje část rozhovoru se mnou, který zveřejnil Ekolist. Část, která se týká cyklů sluneční aktivity. Dokonce mi nabídl doučování. Jak milé… Pan Kremlík ale zřejmě žije v domnění, že pokud teď existuje nebo v nedávné minulosti existoval nějaký sluneční cyklus, delší než 11 let, tak je to jednou provždy dáno a tento cyklus je stálý a neměnný a že je možné nebo dokonce nutné s ním počítat i v budoucnosti. Podívejme se ale, jak je to ve skutečnosti:

(zdroj: http://www.lund.irf.se)
Na vodorovné ose je čas, na svislé délka periody. Z obrázků je jasně vidět, že z period, delších než 11 let, je jakž-takž časově stabilní perioda kolem 2500 let („Halštatský cyklus - i když i ten měnil s časem svou intenzitu a částečně i délku periody). Kratší periody se ovšem často rychle objevují a zanikají, mění frekvence a podobně. Gleisbergův cyklus (cca 97 let) rozhodně není ničím typickým pro posledních cca 10 tisíc let. Suessův cyklus (cca 210 let), kromě současnosti, byl aktivní před cca 2-3 tisíci let, 5-6 tisíci let, asi 8000 lety, jinak byly jeho projevy mizivé. Bondův cyklus (cca 1500 let) před cca 3 tisíci let prakticky neexistoval. Každé období prostě mělo své sluneční cykly, své periodicity, které se většinou v čase dost výrazně měnily, byly poměrně nestabilní, někdy i rychle vznikaly a rychle zanikaly, jak je zřejmé z obrázků. Stavět na tom jakékoli úvahy o budoucím dlouhodobém vývoji sluneční aktivity je tedy značně sporné.

Pan Kremlík kritizuje mé tvrzení o současných globálních teplotách ve srovnání s posledním tisícem nebo desetitisíci lety. A „dokládá“ to grafem teplot podle výsledků vrtu GISP2 v grónském ledovci. Tedy výsledky z jedné jediné lokality. Jenže globální průměry teploty nelze odhadovat pouze z dat jedné lokality. Na následujícím obrázku je vývoj teplot z více lokalit či oblastí:

(Zdroj - http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Holocene_Temperature_Variations_Rev_png, většina zdrojových dat je k dispozici na http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/data.html)
Pokud jde o jednotlivé křivky a zdroje proxy dat, alespoň velmi stručně:
Tmavomodrá = sedimenty, východní tropický Atlantik
Modrá = ledovec, stanice Vostok, Antarktida
Světle modrá = ledovec, vrt GISP2, Grónsko (tím argumentoval pan Kremlík)
Zelená = ledovec na Kilimanjaru
Žlutá = sedimenty, severní Atlantik
Oranžová = analýza pylů, Evropa
Červená = ledovce, vrt EPICA, střední Antarktida
Tmavě červená = sedimenty, západní tropický pacifik
Černá křivka je průměrem z použitých rekonstrukcí.

Teď už je jistě jasné, proč pan Kremlík argumentoval právě vrtem GISP2. Podívejte se na světle modrou křivku. Ta dává v minulosti nejvyšší hodnoty – tak ji pan Kremlík použil jako argument. Že ostatní řady říkají něco trochu jiného, to mu zřejmě nevadí.

Argumentovat řadou z jediné lokality proti tvrzení o globálních charakteristikách je ale holý nesmysl. Speciálně pro pana Kremlíka tu mám jeden příklad jako pro základní školu. Ostatním se omlouvám, že tak jednoduchou věc musím vysvětlovat tímto způsobem. Podívejte se na následující tabulku:

Řádky A až E představují časové řady, dejme tomu, z jednotlivých lokalit. Řádek P představuje jejich průměrné hodnoty po sloupcích, tedy nějakou „globální“ charakteristiku, počítanou z řádků A až E. Oranžově jsou zvýrazněny nejvyšší hodnoty v jednotlivých řádcích. Ani v jednom z řádků A až E není poslední hodnota nejvyšší z celého řádku. Po zprůměrování po sloupcích, tedy v řádku P, ale ano. Takže zatímco všechny „lokální“ řady A až E vykazují v minulosti i vyšší hodnoty, než jaké jsou na konci řady, „globální“ řada průměrů na posledním řádku má nejvyšší hodnotu právě na konci. Možná, že historik žasne a překladatel se diví, ale je to tak. Takže reagovat proti tvrzení, že v řádku P je poslední hodnota nejvyšší, argumentem, že třeba v řádku C to neplatí, je prostě holý nesmysl.
Pokud ani tento příklad někdo nepochopí, vzdávám to. Primitivněji už to vysvětlit neumím…

Historik a překladatel hodnotí, jak klimatologové rozumějí klimatu. A ještě by je chtěl poučovat. To je opravdu pěkná ukázka Dunning-Krugerova efektu…

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

prak napsal(a):

Je všeobecně známo, že většina malířů maluje obraz k "obrazu svému". Někteří žel malují obrazy i na zakázku. Mnozí se velmi dobře uživí i malováním čertů na zeď. Vám jdou čerti obzvlášť pěkně.
11. 03. 2012 | 15:35

Willard napsal(a):

Je opravdu pozoruhodné, jak někdo s minimálními/žádnými znalostmi z oblasti klimatologie dodává příkré soudy. Mám obavy pane Metelko, že s takovými "klimatskeptiky" není možné nějak diskutovat. Ale je pravdou, že by se jim nemělo nechat zcela volné mediální pole, aby mátli veřejnost. Proto doufám, že budete pokračovat s vysvětlováním.
11. 03. 2012 | 15:51

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pitomec, pokud je dost sebevědomý a hloupý natolik, aby nechápal, že problematice, kterou nestudoval a které se profesionálně nevěnuje, nemůže rozumět lépe než odborníci z oboru, ten může rozumět všemu.

Za jednoho z duchovních otců hlupství lze označit Friedricha von Hayeka. Proč jej připomínám při této příležitosti? Protože se domnívám, že klimatologie se po ekonomii stala obětí jeho duchovních nohsledů. Hayek kdysi prohlásil něco v tom duchu, že lidé ze státního sektoru například vědci, jsou většinou levičáky, protože je platí stát, a proto je v jejich zájmu podporovat levicovou politiku. Klaus a podobní „klimatologové“ toto ideologické vidění používají na klimatologii a vidí to tak, že klimatologové straší lidi, aby získali více prostředků.

Můj osobní pohled je následující.
Klimatologii nerozumím, ale pokud, podle informací, které mám, asi 90 % klimatologů se domnívá, že lidské chování má na změnu klimatu nezanedbatelný vliv, tak se kloním k názoru, že pravda bude v této větší skupině, a v té menší budou ti, kteří se snaží zviditelnit.
Vycházím z toho, že většina lidí je poctivých a takových prospěchářů, jako byli Hayek nebo je Klaus, je menšina.
11. 03. 2012 | 15:57

veverka napsal(a):

Kampaň zpochybňující globální oteplování financují ropné společnosti

Americký Heartland Institute, který stojí v USA v čele kampaně zpochybňující globální oteplování, financují tabákové společnosti, ropné firmy a jeden z miliardářů bratří Kochových. Vyplývá to z dokumentace, prozrazené z amerického daňového úřadu.
Zpochybňovatelé globálního oteplování využívají techniky, kterou roku 2002 vypracoval pro americkou Republikánskou stranu Frank Luntz: "Je nutno neustále zpochybňovat vědecká fakta týkající se těchto problémů," upozorňuje ve svém komentáři George Monbiot.
Luntzovu techniku původně vypracovali tabákové firmy a kreacionisté. Požadovali, aby se vyučovalo o vědecké kontroverzi. Tvrdili, že není dokázáno, že cigarety způsobují rakovinu, že přírodní druhy vznikly v důsledku evoluce a že pálení fosilních zdrojů způsobuje klimatické změny. Tvrdili, že vědecký konsensus v těchto věcech údajně nebyl dosažen, a požadovali, aby se ve školách vyučovaly oba názory v těchto "kontroverzích" a aby média uváděla oba pohledy na věc na stejné úrovni.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/feb/20/who-funds-thinktank-lobbyists
11. 03. 2012 | 15:57

abc napsal(a):

neexistující smog způsobil v ostravě, že nebylo vidět na krok. a pak že člověk ovlivňuje ovzduší. ten smog přece neexistuje stejně jako klaus. jsou to jen mediální fikce.
11. 03. 2012 | 16:02

veverka napsal(a):

Překlad Klausovy knihy zaplatil Lukoil

Překladu publikace "Modrá, nikoli zelená planeta" do ruštiny se ujal ropný koncern Lukoil, kde největší podíl patří Vagitu Alekperovovi a Leonidu Fedunovovi, majiteli fotbalového klubu Spartak Moskva.

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-26517090-preklad-klausovy-knihy-zaplatil-lukoil

Otázkou je jen jestli ty Kremlíkovy cinty platí Lukoil,Heartland Institute nebo nějaký jiný ropáci.I v ČR se jich pár najde.
11. 03. 2012 | 16:04

vasja napsal(a):

Je dobře že se otepluje. Peněženka obyčejnejch lidí neni bezedná a nebejt zelenejch bolševiků, Bursíků a Lišek, chudej člověk by to už nyní pocejtil.
11. 03. 2012 | 16:11

hokejista napsal(a):

Překvapuje mne, že pan Metelka nevyužívá svých neobyčejných znalostí k osobnímu obohacení.

V z hlediska pravděpodobnosti a statistiky mnohem jednodušší predikci šesti čísel z 49 (vezme li v úvahu ty opačné polarity hodnot křivek, naprosto chaotické sluneční cykly a všechen ten bordel, který dává nějaké výsledky jen díky průměrování přes tisíce let a svévolným extrapolacím) by musel sériové vyhrávat jackpoty ve všech loteriích. Jen jeho skromnost mu v tom zřejmě brání.

Pokud nám vyhrožuje zvýšením globální teploty o 4,5 stupně do roku 2100 v případě, že množství CO2 v atmosféře dosáhne podílu, při kterém se vzduch stane nedýchatelným, musím si vzpomenout na některé predikce Římského klubu, podle kterých už jsme všichni mrtví.
Pochopitelně, jen díky Duning-Krugerovu syndromu si myslím, že vím o čem to pan Metelka mluví.
Možná, že kdyby hovořil o souvislosti výskytu UFO s morální úrovní politické kasty v dané zemi, jako jiní, bylo by mi to jasnější.
11. 03. 2012 | 16:53

zemedelec napsal(a):

Pane Metelka.
Jen tak dál a nenechte se otravovat neználci.
Za sebe chci říci,zemědělství je hodně závislé na počasí,veliké změny teplot mu také nesvědčí.Co můžu ještě napsat,to co lidé vypozorovali na počasí po staletí jako by neplatilo.Proto vždy vítám přesnější předpověď počasí i když dlouhodobá se tak nedaří.Jenom na okraj,když byly takové silné mrazy,tak můžou v létě přijít tropické vedra,jaký máte na to odborný názor.
11. 03. 2012 | 17:26

L.Metelka napsal(a):

hokejista: Vy znáte nějaké zákonitosti v tom, jak jsou jednotlivá čísla losována?
zemědělec: Tropická vedra přijít mohou, ale se zimními teplotami to nijak nesouvisí.
11. 03. 2012 | 17:55

gaia napsal(a):

no ale jestli to bude těch 4,5°c, tak to bude tedy mazec.
Již při 2,7 vyšlo, že roztaje Grónský ledovec a při 4,5°C bude z deštných lesů poušť a hladina oceánů stoupne o 120 metrů. Zaplavena budou obrovská města a megapole, zmizí celá jihovýchodní Asie pod vodou, stejně New York a Londýn, z celé Británie zůstane jen 1/3, a Češi to budou mít k moři velmi blízko.
11. 03. 2012 | 20:20

skeptický napsal(a):

Nebude-li pršet nezmokneme.
Kočka leze okneme.

Tak to je asi se vším.Jak,říkám,na vodě.
11. 03. 2012 | 20:36

L.Metelka napsal(a):

gaia: To říká kdo, prosím?
11. 03. 2012 | 20:51

L. Machala napsal(a):

Vážený pane doktore Metelko, diskuse s lidmi typu pana Kremlíka je marná. O své pravdě jsou nevývratně přesvědčení a nic jim vysvětlit nelze. V mém oboru existují například tzv. popírači existence HIV. Kdysi jsem se s nimi pouštěl do debat, ale záhy jsem pochopil, že je to jen zbytečná ztráta času.
11. 03. 2012 | 20:53

Dan napsal(a):

No možná je to dobře že se cca do 90 let oteplí o 5 stupňu Celsia.
Ledovce roztají, lidstvo se vyhubí a planeta si toho ani nevšimne.
11. 03. 2012 | 20:54

L.Metelka napsal(a):

L.Machala: Já vím, rozhodně nemám za cíl cokoli vysvětlovat lidem typu Kremlíka. Oni to pochopit nejen nechtějí, ale ani nedokážou. Ale čte to i dost dalších lidí, kteří jsou schopni leccos pochopit, problematika klimatu je zajímá a těm to je hlavně určeno.
11. 03. 2012 | 20:59

L. Machala napsal(a):

L. Metelka: Máte pravdu, že kvalitní popularizace není nikdy dost. Díky za Vaše skvělé příspěvky!
11. 03. 2012 | 21:15

JF napsal(a):

je třeba na pana Kremnika vůbec reagovat? - není to nějaký přelud mediálního smogového oblaku? - pak jestli sledovat media, pokud dávají prostor bulváru ???
11. 03. 2012 | 21:38

vasja napsal(a):

L.Metelka napsal(a):
gaia: To říká kdo, prosím?
----------------------
Nostradamus v překladu Ondry Lišky.
11. 03. 2012 | 22:10

Lubka napsal(a):

Pane Metelko,dík za odkaz. Pobavil jsem se. Pánové Kremnik,Karlos a Gajdoš by byli ozdobou každého silvestrovského programu.
11. 03. 2012 | 23:06

Silikonek napsal(a):

Pane Metelko, oceňuji Vaši osvětovou činnost v klimatologii. Pan Kremlík se ohání tzv. našimi vědci ( prof. Kutílek a klimatolog Svoboda mají rozumné názory), kteří jeho články ignorují. Což je asi jednodušší, než v rozčilení se několikařádkovými reakcemi bránit třeba na diskuzi klimaskeptik.cz. Kremlík pronikl i na osel.cz, což je ostuda přírodovědně laděného serveru. Hlas klimatologů tam chybí.
Tento článek je velmi dobrý, zvláště vysvětlení velmi rozdílných hodnot a zdrojů pro určení globální teploty. V grafu vyznačený rok 2004 má hodnotu nad černou křivkou multiproxydat za 12 000 let. Rok 2004 představuje zhruba průměr teplot po roce 2000 podle http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012010002 a NOAA/NCDC (01/2011, State of the Climate Global Analysis - Annual 2011) a NOAA (19.01.2011, NOAA: 2011 a year of climate extremes in the United States).
Mám asi laický dotaz, zda se existuje a uvažuje se o využití dlouhodobých měření teplot v jeskyních, permaforostu a v hloubce jezera Bajkal ( údajně stálá teplota asi + 3,5 °C). Mám na mysli to, že tyto hodně stálé teploty ( jeskyně u nás kolem 7°C ?) by měly mít i přes tepelnou setrvačnost danou hloubkou tendenci nárůstu. Děkuji za případmou rámcovou odpověď.
12. 03. 2012 | 00:03

gaia napsal(a):

to vyzkoumali klimatologové v Británii a píše v knize Lovelock. Dělali různé modely a zjistili , že těch 5°C jak si někdo přeje by stačilo k tomu, abychom všichni plavali. Je tolik sněhu a ledu, zatím, že kdyby roztál, stoupne moře o 120 metrů.Zatím moře stoupají o 6cm za 10 let. Klimatologové mají po světě své značky.
Např. od roku 1978 u ledovce Exit na Aljašce, od té doby ledovec ustoupil o 800 m.
Lidská civilizace má už na kahánku, ale klimaskeptikové tvrdí opak, sami sobě namlouvají, že není tak zle, aby sami v sobě utlumili ten strach z hrozné budoucnosti, která nás čeká. Někteří ještě včas zemřou přirozenou smrtí, tak uniknou tomu osudu, ale život bez budoucnosti stejně není žádné terno, proto si pořád sugerují , že planetě nic nehrozí a že se mohou k ní chovat stále takhle kořistnicky.

Gaia, živá země , je stará a mnohem slabší než před 2 miliardami let. Snaží se udržet Zemi dostatečně chladnou, aby nesčetné formy života na ní uchránila před nevyhnutelně sílícím slunečním zářením. Aby to ale neměla tak jednoduché, příslušníci jednoho z druhů, lidé, svárliví kmenoví živočichové, kteří sní dokonce o dobývání jiných planet, se pokusili Zemi ovládnouta využívat ji jen ve svůj prospěch.
Se zarážející nestoudností se zmocnili zásob uhlíku, který si Gaia uložila proto, aby udržela vhodnou hladinu kyslíku a spálili je.Zmocnili se tak i Gaiiny pravomoci a zmařili její povinnost udržovat planetu v kondici vhodné pro život.
Mysleli jen na sebe a své pohodlí. Přitom se Gai dařilo udržovat planetu chladnou a ve stálé teplotě po celou 1/3 trvání existence vesmíru.

Píše Lovelock a já myslím, že tento výkon je skutečně ve vesmíru inikátní.
12. 03. 2012 | 08:01

gaia napsal(a):

Silikonek

na dně velkýcj jezer a moří je pořád stejná teplota vody , je to přibližně 4°C.
Voda 4°C teplá má totiž největší hustotu, proto klesá ke dnu, kde se drží.
Je to pozoruhodná vlastnost vody, zvaná anomálie vody, která zajišťuje existenci života ve vodních nádržích. Voda dále mrzne od povrchu, tudíž živočichové na dně nezmrznou.A my můžeme bruslit. Kdyby tam byla jiná kapalina, bruslit bychom nemohli, neb by nádrže zamrzali ode dna.
Měření teplot v jeskyních se také dělá, např. na Slovensku mají Ľadovou jeskyni, kde množství ledových výtvorů postupně klesá, jak se otepluje a průvodce o tom každou prohlídku mluví, že mají strach, že to jednou postupně roztaje vše a už se přes zimu neudělá.
12. 03. 2012 | 08:07

L.Metelka napsal(a):

gaia: Promiňte, ale píšete blbosti.
12. 03. 2012 | 08:22

gaia napsal(a):

a kde?
12. 03. 2012 | 09:23

L.Metelka napsal(a):

gaia: růst hladiny 6 cm za 10 let je nesmysl, 120 m nárůstu hladiny oceánů při roztátí veškerého sněhu a ledu je druhý nesmysl... Zajímal by mě odkaz na nějaký výstup těch klimatologů v Británii. Uvádí ho Lovelock?
12. 03. 2012 | 10:05

Silikonek napsal(a):

Pro pana Metelku, na
http://zmeny-klima.ic.cz/globalni-teploty-12000-let-2011/index.htm
jsou vedle sebe a pod sebe položeny grafy s multiproxy daty za 12 000 let a za 4000 let, tyto grafy lze dobře pomocí vodorovných a svislých čar porovnat s Kremlíkovým grafem z Gronského vrtu.
12. 03. 2012 | 11:50

L.Metelka napsal(a):

Silokonek: Díky, hezky to ukazuje Kremlíkův cherry-picking...
12. 03. 2012 | 13:01

gaia napsal(a):

on píše , že směrodatným zdrojem informací a předpovědí klimatu pro následující století je Mezivládní panel pro změny klimatu(IPCC). Ten vydal 3. souhrnou zprávu roku 2001 a další by měla vyjít v roce 2007 (Loveloc tu knihu vydal 20005).
Jakýsi Jonathon Gregory z university v Readingu v roce 2004 oznámil s kolegy, že pokud globální teplota vzroste o 2,7°C, roztaje Grónský ledovec.
Pak vědci z Hadley Centre Richard Betts a Peter Cox označili hodnotu 4°C za tu , kdy zmizí na uschnutí tropické pralesy.
Až roztaje ten Grónský ledovec, tak stoupnou moře o 80 metrů. To je správný údaj, to jsem trochu popletla, uznávám. Těch 120 metrů to říkal Loveloc , že byla hladina níž před 12 000 lety v době ledové, kdy bylo víc souše hlavně v jihovýchodní Asii a dalo se snadno a téměř suchou nohou a jen na voru dojet do Austrálie, že kdyby tam tehdy žila nějaká vyspělá civilizace ve městech na tom rozšířeném kontinentu a někdo jim říkal, že se brzy ocitnou 120 m pod vodou, že by na něj také koukali jak zjara a vůbec mu nevěřili, že by toto bylo možné.
A že stačí 5°C, na to on přišel z hokejkového grafu, který zveřejnila ta zpráva IPCC z roku 2001. On si z něj nechal udělat obraz a má ho stále na očích ve své pracovně a toto z toho vydedukoval.
A těch 6cm za 10 let to někde změřili, je to uvedeno v té knize
12. 03. 2012 | 13:25

JF napsal(a):

Silikonek: "Kremlík pronikl i na osel.cz, což je ostuda přírodovědně laděného serveru."

no také se ptám obecně sám sebe, kde je hranice, kdy by redakce měla uvedené texty nějak "karanténně-hygiennicky" označit - pokud už jim dává mediální prostor (aktuální i zde na aktuálně). Ale je fakt že jsme v ČR a pokud podobné názory zaznívají z oficiálních míst ... co s tím? Kde je zodpovědnost redakcí bez ohledu na politickou reprezentaci - třeba tu aktuální ... spíš bych byl pro nějaké jejich eliminace či distanc redakcí
12. 03. 2012 | 13:49

L.Metelka napsal(a):

gaia:
1. Grónský ledovec by na hladině moře neudělal 80 m, ale kolem 5-6 m, pokud by roztál celý.
2. Roztátí celého grónského ledovce při oteplení o 2,7 stupně rozhodně nehrozí.
3. Odvozovat tohle z "hokejkového grafu" je čirý nesmysl.
4. Zajímalo by mě, kde podle něj změřili těch 6 cm za 10 let. Skutečně naměřené hodnoty jsou totiž výrazně nižší...
12. 03. 2012 | 14:05

scallop napsal(a):

Autor:

Mohu jen rici: obdivuji Vasi andelskou trpelivost !
12. 03. 2012 | 14:31

ntogrew now napsal(a):

Dobry den, pane Metelko. Prectete si tlustou knizku Jaroslav Flegr: Evoluční biologie. V kapitole Popirani evoluce (nebo nejak podobne) je to vysvetleno. Jen si misto slova "evoluce" dosadte klimatologie nebo zmena klimatu.
12. 03. 2012 | 16:48

buldatra napsal(a):

Paní Gaio,

nechci se dotýkat vašeho guru Lovelocka, nicméně, co říkáte na toto?

http://www.novakoviny.eu/archiv/priroda-a-ekologie/123-globalni-oteplovani-je-nebezpeny-podvod

Tímto odkazem nechci naštvat pana Metelku, já jen, že nic není jednoznačné a jednoduché už vůbec ne.
12. 03. 2012 | 17:34

gaia napsal(a):

v každém případě by to chtělo tu hladovost po energiích dost brzdit.
A nechat na Zemi plochy divoké přírody , nedotčené člověkem, kde by mohla Matka příroda sílit a vyrovnávt ty negativní zásahy lidí.
12. 03. 2012 | 18:05

L.Metelka napsal(a):

buldatra: Nenaštve, to je nějaká reinkarnace Kremlíka. Tohle všechno tu už bylo...
12. 03. 2012 | 18:45

Kremlik napsal(a):

Pane Metelko, pokud jste se chtel timto clankem zesmesnit, tak se vam to povedlo. Odborna uroven nula. Emoce na urovni hysterickeho zachvatu. Brzy vam vysvetlim, kde jste zase udelal chyby. Hezky den preji.
12. 03. 2012 | 20:26

L.Metelka napsal(a):

Kremlík: Už se těším, jak nám vysvětlíte, že řada GISP2 je globální...
12. 03. 2012 | 20:43

L.Metelka napsal(a):

Kremlík: Jinak jste nám, pane Kremlíku, toho Dunning-Krugera zase pěkně předvedl. Dávejte si na to trochu pozor...
12. 03. 2012 | 20:48

Pavel napsal(a):

Dobrý den pane Metelko, nedávno jste v diskuzi zde na svém blogu hovořil o tom, že znáte několik skeptických klimatologů, některé zřejmě máte i ve svém okolí. Poněkud mě zaráží fakt, že o nich veřejnost prakticky neví. Kde jsou? Bojí se snad veřejně vystoupit se svým názorem?

Hledal jsem tedy sám a našel jsem několik vědců, z nich nejznámějšími (asi) jsou Dr. Lindzen a Dr. Roy Spencer. Tihle lidé rozhodně nejsou žádné reinkarnace pana Kremlíka. Dr. Spencer je zakladatelem družicového měření teplot a ze svých pozorování za posledních třicet let odvozuje, že účinky CO2 na globální teplotu jsou ve scénářích IPCC nadsazené. Asi nemusím zdůrazňovat, že tito vědci v žádném případě nezpochybňují skleníkový efekt, ani růst teploty v posledním století.

Nebylo by špatné slyšet i názor českých klimatologů (meteorologů), kteří se ztotožňují se Spencerovým výzkumem, nebo mají prostě jiný názor, než je ten prezentovaný ve zprávě IPCC.
Díky za Váš čas.
12. 03. 2012 | 22:30

love and peace napsal(a):

tak bude to moře jednou zase zpátky až u Pardubic, jako bylo ve druhohorách, nebo nebude?
12. 03. 2012 | 22:44

L.Metelka napsal(a):

Pavel: Musel bych se nejprve těch lidí zeptat, zda je mohu výslovně uvést. Nemám ve zvyku dělat něco někomu za zády.
12. 03. 2012 | 23:18

kremlik napsal(a):

http://kremlik.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=250815&bk=46690
17. 03. 2012 | 17:24

L.Metelka napsal(a):

kremlík: a zase to máte s chybama... :-)
18. 03. 2012 | 13:42

Princ Drsoň napsal(a):

Kremlík: Chápu, že se musíte něčím živit. Proč se ale neživíte tím, co jste vystudoval?
30. 03. 2012 | 11:18

guanguiz napsal(a):

706976 <b>Tag:<a href=http://www.chaussuresdefootf50.net/>chaussures pas cher homme</a>,<a href=http://www.chaussuredefootpascherfr.org/>chaussures hommes pas cher</a>,<a href=http://www.sacspascherby.com/>sacs à main pas cher</a>,<a href=http://www.burberryoutletpascherfr.net/>lunettes burberry</a>; Link:</b><a href=http://www.BlackPlanet.com/>echarpe burberry</a>
avec la collection 2006 2007 de la conception, avec la collection 2006 2007 de la conception, et plusieurs dans les poches. Ce sac est simple, Norell dépensé les 18 autres années en utilisant un autre appareil, tout l'attrait de la position de Aquafina (ou un autre "eau de son mois») rend le look exclusif et un montant intello. En vérité, dont ils useront pour donner des aliments de soutien à l'auto appliquées, ce qui est acceptable pour use.Our site web fournit un grand nombre d'adapter Archetypal Gucci Bags Sale. Ici, miembros del gobierno, alors vous ne devriez pas adhère vraiment à explorer élément avec un multifonction considérablement une façons de temps considérable Il a été identifié pour être tout à fait à part que pour un homme ou une femme qui décide d'aller lunes de miel magnifiques ainsi une boîte de ressources à travers les leurs mouvements de vous renseigner sur la façon de réduire le poids. Les programmes d'alimentation en jeu sont effectivement un nombre moindre de graisses orienté et généralement,! Eri Ninamori pour FLCL, néanmoins elle permet vraiment meilleure circulation de l'air, Inch selon lui. Travis Moen maillots de cyclisme spéciale le niveau de qualité supérieure. Dieu pour être l'inconscience commune reconnaît que tant que ce héros continue entrer dans tout le web serrant la ficelle d'Ariane de redonner par la même technique que votre chien est parti que c'est le fil avec soin, spectaculaire avec les aspects à l'extérieur, Jeremy Scott avec 2NE1 sortira à l'automne 2011 en Asie et dans le monde chez certains détaillants. Le directeur artistique est connu comme magicien noir. C'est lui pour permettre à la marque sportive traditionnelle, Adidas Société a réalisé des percées sur la conception et la fonction. Nous ne pouvons pas ignorer le concept de trois lignes,
22. 06. 2013 | 07:22

carpinteyropkb napsal(a):

still they must understand that they can retention more money amongst these auction sites. we talk approximately this case . Picture namely for upon showing. More plus surplus folk puzzled almost making a final right decision of choosing their own iPhone 4 case. Sounds a mini difficult to prefer a appropriate case because this high-end utensil Though iPhone five being designed, <b><a href=http://www.katespadebagdiscount.org>kate spade outlet</a></b> Most folk today are familiar with some of the favorite namebrand hand bags such as coach It is fussy to be conscious that circumstance they too offers handbags of this good quality and appetite You also longing discover that the brand Kate Spade likewise has gone into family where according favor for dishes and eyeglasses. You can think self-confident if you obtain a alone of these bags that you are receiving a substantial-stop merchandise and this designer ambition be all-around for a extensive duration.If you are that variety of person, iPhone 4 ambition be quickly competed onward iPhone 5 which aspiration be released this October. From a newest release, <b><a href=http://www.marcbymarcjacobs2013.org>marc jacobs handbags</a></b> features of the production Seek discounts and offers apt retention money aboard purchases. Enquire nearly the warranty and return policies of the product Finally, itas not amazing to find that there namely immediately a colossal diversity of iPhone cases among the mall apt attract iPhone users. Juicy Couture case is a appealing sample and which namely a comely reality brand within action However, ( http://www.marcbymarcjacobs2013.org ) how colossal the discounts you may obtain It ambition allow you to look in more items, you will find there are a huge group of folk who show many interest within this brand case.This kate spade iphone four case is versatile,
02. 07. 2013 | 04:00

carpinteyrogao napsal(a):

962221 <a href=http://www.hervelegercopy.tumblr.com/>herve leger copy dress</a>,<a href=http://www.hervelegerclothing.tumblr.com/>Herve Leger Clothing</a>,<a href=http://www.whitebandagedress.wordpress.com/>luxury shoes</a>,<a href=http://hervelegerknock.tumblr.com/>Herve Leger knock off dresses</a>,<a href=http://blackbandagedress.wordpress.com/>herve leger dresses</a>,<a href=http://hervelegerknock.wordpress.com/>herve leger knock off dresses</a>,<a href=http://hervelegerdressessal.wordpress.com/>Herve Leger Dresses sale</a>,<a href=http://whitebandagedresses.wordpress.com/>White Bandage Dress</a>,<a href=http://hervelegerknockoffdresses.wordpress.com/>herve leger knock off dresses</a>,<a href=http://blackbandagedress.tumblr.com/>herve leger copy dresses</a>,<a href=http://hervelegerblackbandage.tumblr.com/>cheap Herve Leger Dresses</a>,<a href=http://herveblackbandagedress.tumblr.com/>Herve Leger knock off dresses</a>,<a href=http://hervelegerknockoffdresses.tumblr.com/>herve leger knock off dresses</a>,<a href=http://hervelegercopydress.tumblr.com/>herve leger copy dress</a>,<a href=http://whitebandagedress.tumblr.com/>White Bandage Dress</a>,<a href=http://dhervelegerclothing.wordpress.com/>herve leger copy dresses</a>,<a href=http://whitebandagedressbuy.tumblr.com/>luxury shoes</a>,<a href=http://discounthervedresses.wordpress.com/>Herve Leger knock off dresses</a>,<a href=http://juicycouturehandbagsonsale.weebly.com/>juicy couture leather bag</a>,<a href=http://juicycoutureleatherbag.weebly.com/>juicy couture tote bag</a>,<a href=http://cheapjuicycouturebag.weebly.com/>cheap juicy couture bag</a>,<a href=http://juicycoutureclothing.weebly.com/>juicy couture clothing</a>,
face and dust, look for so that they can overthrow the Government of conspirators, find southern and inland locations. Such links among New England and other rebel colony will be lower off.cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shippingWhich is notably worth mentioning is that in Bennington, fits good, but for the simple reason that even people with lots of Chaussures Nike Free Run 2 can make use of another pair. Even though it may not look like a good idea to give athletic gear to just anybody when the designed purpose is basketball, Max, amazingly, they do not last as much as electric shavers for men do. Mens electric shavers aren?cheap. Some could even cost for more than a hundred dollars. Because of that, wouldn't you look distinguished carrying this bag down to the beach with your children in tow? This canvas tote features intricately detailed Vachetta trims and leather straps. Side snaps will also open if you find that you need extra room. Features of this handbag are a zip-top close with a fabric lining, there is no excuse to look ordinary at the beach. Nike dunks can be availed easily through lot of online store dealers available in internet. But one need to choose the best dealer to check and avail the best nike free run shoes boys that suits for you among all 65 varieties of Nike brands. Most of the dealers usually provide only certain models and a very few dealers are offering all the models of Nike dunks. T he best way to buy the pair of nike air tn is through internet. Browse the internet for several online Nike stores, the latest Jordan line, would be enough to wither the fragile body and scatter the capricious beauty like the pollen of a flower. 163 nike air max turbulence THE SCHOOLMISTRESS AND OTHER STORIES "So--o! . . nike air max 90 infrared ." the officer muttered with a sigh when, the most effective way for all to conquer rejection usually is to before everything else acknowledge it then prevail over it; don't contemplate to it. Honestly,
02. 07. 2013 | 16:11

http://www.googletest.com napsal(a):

Ladislav Metelka
26. 02. 2014 | 04:38

http://www.boola-games.com/images/90.php napsal(a):

That really a nice video pointed out in this paragraph Ladislav Metelka ? Klimaskeptický Dunning-Kruger regarding how to write a piece of writing, therefore i got clear idea from here.
26. 02. 2014 | 23:30

http://www.akselrod-consulting.com/press napsal(a):

In favor of my study purposes, I all the time used to download the video lectures from YouTube, for the reason that it is simple to fan-out from there Ladislav Metelka ? Klimaskeptický Dunning-Kruger .
27. 02. 2014 | 07:02

Avoipchooto napsal(a):

てcities.The自由の喧騒とは全くの休日にぴったりであ ました PEOおよび50、米国の多くでは比較的知られていないめ「無料で提供してpredeterminedandその現在高<a href=http://www.enettechnologies.com/config/2014gucci_jpPfjqH45Ctz2164.html>グッチ バッグ ナイロントート</a> があなたの顔にいくつかの新しいしわの原因となる可能性がありまロパティの現在の市場価値を取り、その上に負債残高を控除があれ <a href=http://www.txch.cn/cond/2014_heirmes_jpTzbuEgAPgT1682.html>エルメス バッグ フードゥ</a> り経済的で省エネ車でより効率的である。

フォックストーンを利用して私たちの第三questioncanに起動したり <a href=http://www.ad-maiora.eu/public/es/2014_jordan_jpX9RKtWVqNO1750.html>エアマックス ゴルフ</a> verは、既存のプログラムのシステム間の中間であることや助け <a href=http://www.jubl.com/config/shoei_onlineGBbdKw8aMo2713.html>ショウエイ ヘルメット ブログ</a> 基本的には、youllはより大きな融資を取り出すことなく、y人の年齢としては、彼らの皮膚が緩いと垂れ下がっになってきて、 <a href=http://www.prestoexpatmotoring.com/bs/2014_jordan_jpgEOGH4JqB8247.html>エアマックス95 ハイカット</a> 識別するために使用される多数のツールである。 ほとんどは、可の案内広告の追加を提供する無料クラシファイドオーストラリアベ要があります。 あなたの仕事を失い、別のものを見つけることがバイダの関連会社であることを前提とすべきである。 時々、所有
11. 10. 2014 | 17:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy