Institut veřejné služby naplňuje podstatu zakázaných nucených prací

19. 09. 2012 | 09:00
Přečteno 22637 krát
Nová úprava veřejné služby znamená citelný zásah do práv nezaměstnaných, přetváří aktivní politiku zaměstnanosti v aktivní politiku nezaměstnanosti, porušuje princip férové tržní soutěže a otevírá prostor pro korupci ve výběru jejich realizátorů.

Nová podoba veřejné služby nabízí úřadům práce zařadit do tohoto programu i takové uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci pouhé dva měsíce a mají případný nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud takový uchazeč odmítne nastoupit na veřejnou službu, je vyřazen z evidence úřadu práce a zároveň ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Domníváme se, že tato úprava zcela popírá princip sociálního pojištění. Pokud byl placen příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti minimálně po dobu jednoho roku za poslední dva roky, nezaměstnaný má nezpochybnitelný nárok na podporu v nezaměstnanosti a stát nemá jakékoliv právo podmiňovat výplatu podpory v nezaměstnanosti výkonem veřejné služby.

Ujištění ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka o tom, že institut veřejné služby bude přednostně „nabízen“ pouze dlouhodobě nezaměstnaným, tedy podle definice Mezinárodní organizace práce uchazečům o zaměstnání s dobou evidence delší než jeden rok, se podle údajů, které nám poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, nezakládá na pravdě. Ke 4. dubnu letošního roku bylo na veřejnou službu zařazeno 7046 osob s evidencí delší než jeden rok a 9353 osob s evidencí kratší než jeden rok.

Zároveň je podle nálezu Výboru expertů pro aplikaci úmluv a doporučení Mezinárodní organizace práce z roku 1998 podmiňování podpory v nezaměstnanosti vykonáváním další práce považováno za nucenou práci podle Úmluvy o nucené nebo povinné práci č. 29 z roku 1930 a podle nás se tak v případě současného nastavení veřejné služby jedná o protiústavní zákon, jelikož v České republice podle čl. 9 Listiny základních práv a svobod jsou nucené práce zakázány.

Celý systém veřejné služby je nastaven velice represivně pro ty, kteří ji odmítnou vykonávat. V případě uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti je odmítnutí veřejné služby doprovázeno sankčním vyřazením po dobu šesti měsíců a ztrátou nároku na podporu. V případě dlouhodobě nezaměstnaných, kteří již nárok na podporu nemají, je odmítnutí veřejné služby doprovázeno sankčním vyřazením z evidence úřadu práce a úplnou ztrátou dávek v hmotné nouzi.

Opět se domníváme, že zde může jít o znaky, které naplňují podstatu zakázaných nucených práci, jelikož možné sankce, v případě odmítnutí, nutí uchazeče veřejnou službu přijmout. V Úmluvě o nucených pracích je tak definována jako taková práce nebo služba, jež osoba vykonává proti své vůli. A jak v roce 2007 upřesnil Výbor expertů pro aplikaci úmluv a doporučení Mezinárodní organizace práce: „Pokud existuje sankce, nejde o dobrovolnou nabídku.“

Jaromír Drábek zaštiťuje veřejnou službu její „efektivností“, která prý povede k udržení či zdokonalení pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných a pomáhá navracet uchazeče o zaměstnání zpět na pracovní trh.

Jsme přesvědčeni, že veřejná služba tyto své proklamované cíle nemůže naplnit, a to i s poukazem k zahraničním zkušenostem s obdobnými programy pro nezaměstnané. Programy povinné pracovní činnosti razantně krátí čas na hledání si nového, placeného zaměstnání a v rozporu s proklamovanými cíli snižují pracovní dovednosti, které zaměstnavatelé požadují a oceňují.

Veřejná služba může být vykonávána v rozsahu až dvaceti hodin týdně, což se rovná polovičnímu úvazku. Jak si má dotyčný shánět nové zaměstnání, které vyžaduje přípravu a čas? A jak si osvojí nové pracovní dovednosti, když dlouhodobě nezaměstnaného kuchaře pošleme na úklid parku? Či učitelku z mateřské školky pošleme jako výpomoc do kuchyně v domově důchodců?

Snad až absurdním se zdá, když je veřejná služba obhajována jako rozlišovací faktor pro zaměstnavatele. „Zásadním přínosem veřejné služby je mimo jiné to, že konkrétní nezaměstnaný získává ,tvář', je spokojený s konkrétním úsilím a výsledky. To pomáhá potencionálním zaměstnavatelům rozlišovat mezi uchazeči o zaměstnání.“ Tuto myšlenku můžeme nalézt ve Zprávě o činnosti Úřadu práce ČR za období leden až červen 2012.

Pokud je institut veřejné služby představován buď jako nástroj pro aktivizaci a obnovení pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných nebo jako „trest“ pro ty uchazeče, kteří podle ministra Drábka zneužívají nastavený systém podpor v nezaměstnanosti a opakovaně se registrují na úřadech práce, dokážeme si opravdu představit nějakého potencionálního zaměstnavatele, který dá přednost uchazečům na veřejné službě, kteří jsou v „trestu“ či si obnovují pracovní návyky? A není v tom všem jiná logika? Není veřejná služba pouze ukazatelem pro potencionální zaměstnavatele, kteří nezaměstnaní mohou být využiti v tzv. „veřejném zájmu“?

Zahraniční zkušenosti, konkrétně z Velké Británie, dokládají, že nezaměstnaní jsou mnohdy v rámci programů povinné pracovní činnosti zařazování do soukromých firem, kde pracují až třicet hodin týdně bez nároku na mzdu po několik týdnů. I v České republice se může stát, a také se děje, že v rámci veřejné služby jsou nezaměstnaní umisťováni do soukromých firem ve „veřejném zájmu“, který ale není nikde v zákoně definován.

Jako velice problematické vnímáme to, že veřejná služba je vykonávána bez nároku na mzdu. Věříme, že odvedená práce v rámci veřejné služby by měla být řádně ohodnocena a lidé pracující ve veřejné službě by měli dostávat za odvedenou práci mzdu. Taktéž se ukazuje, že zavádění bezplatné veřejné služby přispívá jen k dalšímu snižování počtu pracovních míst.

Závěrem se domníváme, že nefunguje předpoklad, že lidé uplatnění ve veřejné službě si lépe hledají zaměstnání na běžném trhu práce. V prvním pololetí roku 2012 bylo na veřejnou službu zařazeno 37 768 uchazečů o zaměstnání a z toho 1522 uchazečů našlo uplatnění na trhu práce (509 bylo zařazeno na veřejně prospěšné práce). Celkově tedy pouhá čtyři procenta uchazečů o zaměstnání přešla na běžný pracovní trh.

Nová úprava veřejné služby znamená citelný zásah do práv nezaměstnaných. V protikladu ke svým cílům stěžuje uchazečům o zaměstnáni opětovný vstup na pracovní trh. Současně přetváří aktivní politiku zaměstnanosti v aktivní politiku nezaměstnanosti, jejímž primárním cílem není vrátit co nejdříve nezaměstnaného zpět na pracovní trh, ale bezplatně ho využívat pro účely obce a jiné subjekty.

V neposlední řadě znamená nová úprava veřejné služby porušení principu férové tržní soutěže, neboť soukromé firmy využívající bezplatnou práci nezaměstnaných tímto způsobem snižují své náklady a to jim poskytuje konkurenční výhody na trhu. Navíc otevírá prostor pro korupci ve výběru firem jako realizátorů veřejné služby.

Spoluautor Lukáš Němec.

Článek vyšel v Deníku Referendum.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

hjk napsal(a):

Někteří kuchaři by raději zametat park měli, protože co vaří za blafy ohrožuje zdraví a život obyvatel.
19. 09. 2012 | 09:21

Anna napsal(a):

"Veřejná služba může být vykonávána v rozsahu až dvaceti hodin týdně, což se rovná polovičnímu úvazku. Jak si má dotyčný shánět nové zaměstnání, které vyžaduje přípravu a čas? A jak si osvojí nové pracovní dovednosti, když dlouhodobě nezaměstnaného kuchaře pošleme na úklid parku?"

To se ptáte vážně? Můžete uvést, kolik času týdně v průměru stráví dlouhodobě nezaměstnaný sháněním nového zaměstnání, které vyžaduje přípravu a čas?

"Jako velice problematické vnímáme to, že veřejná služba je vykonávána bez nároku na mzdu."

Nechápu, proč veřejná služba není placena aspoň minimální mzdou. Pro stát i nezaměstnané by to bylo výhodnější, než současný stav.
19. 09. 2012 | 09:27

lů§ napsal(a):

hjk

proč nezametá parky úklidová firma s legálně zaměstnanými lidmi s pracovní smlouvou, pojištěním a nárokem na dovolenou?
19. 09. 2012 | 09:27

Občan napsal(a):

Máte samozřejmě naprostou pravdu.
Jedná se jen a pouze o protiústavní NUCENOU OTROCKOU práci za HORŠÍCH podmínek, než za jakých ji vykonávali nuceně nasazení za nacistů. Protože ti dostávali alespoň najíst a byli do práce zpravidla dováženi nákladními auty.
Dále pak se jedná o nástroj šikany nezaměstnaných (dva měsíce evidovaný člověk NENÍ dlouhodobě nezaměstnaným) a o nástroj umělého "snižování" nezaměstnanosti tím, že úřady odradí nezaměstnané od evidence. Což se již děje.

EU a EK k tomu ale mlčí, MOP a odbory také. Což sice nechápu, ale je to tak. Nezaměstnaní se k ústavní stížnosti a k žalobě proti ČR ve Štrasburku nepropracují, neb nemají peníze na "čerpání řádných právních nástrojů".
LLP, jejíž představitelé tu čas od času exhibují, tuto skutečnost evidentně ignoruje a je tedy zřejmé, že nezaměstnaným nepomůže ani omylem. Nemají se proto na koho obrátit a svou situaci "řeší" tím, že pracují načerno, aby nezemřeli hlady pod mostem. Chemikovi s Kybersadistou to zjevně vyhovuje.
19. 09. 2012 | 09:29

Janna napsal(a):

Anna

no ono makat denně 4 hodiny, k tomu připočíst čas, než se do práce dostanem a z ní zpět to je 6 hodin , dejme tomu do 2 , ale odpoledne už zas nikde nejsou a telefony nezvedají, tudíž toho mnoho neseženete.
19. 09. 2012 | 09:31

Marie napsal(a):

Konečně blog, který tu chyběl.

Ale: Kupodivu i v zemích s demokratickou tradicí delší, než zde, konkrétně v GB, jsou tímto způsobemv poslední době zneužíváni nezaměstnaní lidé na práce v soukromých obchodních řetězcích, například při úklidu a doplňování zboží. Myslím, že ani za Thatcherové by to nebylo možné.

Velká Británie a Česká republika se nechějí stát plnohodnotnými členy Evropské Unie. Jestli je za tím jen nechuť k měnové unii a centrálnímu bankovnímu dohledu, silně pochybuji.

Spíše jde o možnost vykořisťovat lidi, kteří se nebudou moci dovolat zákonů platných v civilizovanějších zemích, kde není tak okatě pošlapávána lidská důstojnost, jako v České republice.
19. 09. 2012 | 09:31

Sláma napsal(a):

Paní Sokačová má naprostou pravdu. Doporučuji postiženým podat ústavní stížnost, event. žalobu u Mezinárodního soudu pro lidská práva. Bude to zase jen další ostuda pro tento stát.
Jak je vidět, ministři za TOP09, to je přehled neschopnosti a zároveň všeho schopnosti.
Kalousek, který není schopen (a patrně ani ochoten) zabránit obrovským daňovým únikům a který dále podkopává schopnost státu vybírat daně. Heger, slaboch, jehož ministerstvo řídí náměstci Bc. Šnajdr (za farmaceutické firmy) a Ing. Nosek (za zdravotní pojišťovny). Družinářka Hanáková, která není schopna ze sebe vysoukat jedinou větu, která by nebyla snůškou otřepaných frází. Sociopat Drábek, který není schopen zajistit fungování banálního informačního systému a jen vymýšlí, komu by dále uškodil. Stařičký Feudál, který se vůbec nestará o hájení ekonomických zájmů České republiky v zahraničí (a všechna jednání prospí).
19. 09. 2012 | 09:34

Občan napsal(a):

To Anna:

Dost.

Nejprve projde došlou poštu a odpoví na případně došlé nabídky z jobwebů.
Což znamená, že napíše motivační dopisy (každý je trošku jiný) a několikrát modifikuje profesní životopis podle poptávky oslovených.

Pak projíždí jobweby a jinou inzerci.
Pokud narazí na nějakou rálnou poptávku, sedne a opět napíše několik motiváků a modifikuje několik poofesáků.

Následně telefonuje (pokud ovšem má na kredit) těm nabídkám, které neuvedly e-mailovou adresu (běžný jev), a snaží se je přesvědčit, aby byl pozván alespoň na vstupní pohovor.

Řada nezaměstnaných také nejméně jednou týdně navštěvuje psychiatra a/nebo psychoterapeuta, protože nezaměstnanost má na psychiku člověka zcela devastující vliv.

Ubezpečuji Vás, že ti, co skutečně shánějí práci, tím tráví i 10 hodin denně. Protože jen prostá odpověď na inzerát vyžaduje velkou pečlivost při sestavení textu.
Kdo nikdy nebyl nezaměstnaný, nikdy nepochopí, co obnáší shánění práce v situaci, kdy je zde cca 750 000 nezaměstnaných a cca 42 000 "volných" pracovních míst.
19. 09. 2012 | 09:38

Občan napsal(a):

Pane Slámo,
nezaměstnaný není schopen podat ústavní stížnost.
Před jejím podáním totiž musí vyčerpat řádné právní nástroje, což v tomto případě představuje poměrně složitou žalobu proti ČR. Teprve poté, co vyčerpal řádné právní nástroje, smí podat prostřednictvím advokáta ústavní stížnost.
Ale protože na advokáta nemá, nemá šanci ji podat.
19. 09. 2012 | 09:41

modrý edvard napsal(a):

"...Programy povinné pracovní činnosti razantně krátí čas na hledání si nového, placeného zaměstnání" ... tomu člověku furt zbývá 20 hodin týdně na hledání zaměstnání. Podle mě dost.
"...cílům stěžuje uchazečům" ... spíš ztěžuje
"Taktéž se ukazuje, že zavádění bezplatné veřejné služby přispívá jen k dalšímu snižování počtu pracovních míst." ... jak se to ukazuje?
"...porušení principu férové tržní soutěže, neboť soukromé firmy využívající bezplatnou práci nezaměstnaných tímto způsobem snižují své náklady a to jim poskytuje konkurenční výhody na trhu. Navíc otevírá prostor pro korupci ve výběru firem jako realizátorů veřejné služby." ..... jak vlastně jsou ti nezaměstnaní přidělováni do soukromých firem? To se o to ty firmy ucházejí ... "potřebovali bychom dva ajťáky a provozního ředitele na čtvrtek?" ... nebo jim je úřad práce vnucuje ... "tak si ty lidi vemte, dyť vás neubude?"
Máte někde k dispozici kvalifikaci uchazečů a nabízenou práci?
"...Celý systém veřejné služby je nastaven velice represivně pro ty, kteří ji odmítnou vykonávat." ... to je dobře. Kdyby nebyl, nemůže to fungovat.
Všeobecně: pokud soudíte, že to je v rozporu s citovanými zákony aj., dejte to k soudu.
19. 09. 2012 | 09:45

ach jo napsal(a):

na pracovní místo se přihlásí 120 lidí, všechny je nelze pzvat, tudíž se stráví 2 dopoledne v 1. a 2. kole výběrového řízení, kde se píší různé testy a doplňovačky. Pokud to člověk dá, čeká ho ještě třetí půldne čekání někde na chodbách nějakách institucí společně s dalšími, nyní tak ještě 20 vyvolenými a pak půlhodinové grilování, kdy je člověk podroben nesmyslným otázkám těch nejprotivnějších a nejotrávenějších zaměstnankyň firmy.
Kdy se ptají( např. nabízejí 8 tisíc hrubého) kolik byste si za svou práci představoval plat.
a jste ochoten pracovat nad rámec svých povinností a chodit domů poslední a zamykat tu areál?
Líbí se vám z uměleckého hlediska naše správní budova, apd.
19. 09. 2012 | 09:46

tata napsal(a):

NO zde nemám až tak vyhraněny názor ač sem momentálně na uřadě práce,nevidím nic až tak hrozného na tom že by mi nařídili něco odpracovat,PROBLÉM spíš vidím že by ty lidé měli dostávat náký plat,zvláště ty lidi co sou dlouhodobě nezaměstnaný,V době kdy je velice těžké sehnat práci bych vtom viděl jednu z možností..........ovšem povině pracovat zadarmo se dá obhájit jen u lidí co se práci vyhýbají a zneužívají dávky.

A NEZDÁ SE MI že pravě tato praxe postihne ty šibali
,spíš mám dojem že většinou postihne poctivé lidi v momentálně už tak špatném psychickém stavu
19. 09. 2012 | 09:50

Anna napsal(a):

Janna

Myslím, že je možné si domluvit rozložení dvacetihodinové pracovní doby na 2x8 a 1x4 hodiny. Tím jsou celé dva dny volné pro shánění místa.

--------

Občan

Moje dcera letos skončila VŠ a sháněla místo. Takže mám představu o tom, kolik to zabere času. Navíc se i nezaměstnaní liší nejen dosaženým vzděláním (u ZŠ je odbornost stejná pro všechny oslovené zaměstnavatele, takže změna motivačních dopisů netřeba), ale i přístupem ke shánění zaměstnání.

"Řada nezaměstnaných také nejméně jednou týdně navštěvuje psychiatra a/nebo psychoterapeuta, protože nezaměstnanost má na psychiku člověka zcela devastující vliv."

To nikterak nezpochybňuji. Ale jaké procento nezaměstnaných navštěvuje psychiatra nebo psychoterapeuta?

Chci jen upozornit:
Problém, který nám přerostl přes hlavu: v romských ghettech dospívá generace, která nikdy neviděla své rodiče pracovat.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315089302-tah-damou/212411058160022/
19. 09. 2012 | 09:54

Drzá zrzka napsal(a):

ach jo

Jenom 120 lidí na jedno místo? 250 i 320 lidí na jedno místo.

Vaše tři kladné a vaše tři záporné vlastnosti. Co nám můžete o sobě říci. Umíte anglicky? Kterým hadrem otřete nábytek, kterým podlahu? Třídíte odpad?

Výběrové řízení na úklidové práce.:-)
19. 09. 2012 | 09:54

Marie napsal(a):

hjk

já bych kalouse do parku nepustila, ani na vodítku.
19. 09. 2012 | 09:55

schlimbach napsal(a):

Výborný blog. Stále doufám, že se náš národ již brzy vzpamatuje a ty sociopatické kreatury, které ovládly naši zemi brzy vypráská od koryt a znemožní jim opětovný návrat a rozsévání zmaru.
19. 09. 2012 | 09:58

Sláma napsal(a):

To Občan:
Nezaměstnaní mohou podat ústavní stížnost jako skupina a o náklady na právní zastoupení se podělit nebo požádat o přidělení právního zástupce ex offo. Nebo se obrátit na příslušný odborový svaz, který by jim nepochybně poskytl právní služby zdarma. Ústavní žalobu by mohli podat též poslanci.
S vyčerpáním právních možností před podáním ústavní žaloby to není tak horké, protože, podle mého názoru, opravných prostředků proti umístění do nucené práce mnoho není.
19. 09. 2012 | 10:02

Občan napsal(a):

To Drzá Zrzka:

Já zažil rekord 490 přihlášených uchazečů na místo asistentky odboru (taková sekretářka pro všechny).
Z toho byla třetina VŠ a z té třetiny 32 právníků a ekonomů s více než 20ti lety ODBORNÉ praxe!!!!! Přesto, že v inzerátu bylo jasně uvedeno, že chceme středoškoláka. Jenže zoufalí lidé dělají zoufalé věci...
19. 09. 2012 | 10:03

bobeš napsal(a):

No pan Drábek, nevím kde se vůbec lidé do té slavné TOP 09 nasbírali !!! Obrát všechny, kde to jen jde, kámošům a známým bohatě přitlačit.
19. 09. 2012 | 10:06

Sláma napsal(a):

To Anna:
Vaše příspěvky jsou občas dobré, ale tady jste šlápla vedle. Nezaměstnaní na nucených pracích si moc vybírat nemohou, o nějakém přeskupování pracovní doby nemůže být ani řeč. Umísťování do nucených prací se naprosto míjí účinkem. Nepřizpůsobiví stejně pracovat nebudou. Obvykle zastraší natolik příslušné úředníky, že jím dají pokoj. Takže se to celé sveze na chudáky, kteří celý život pracovali a odváděli řádně sociální pojištění a na stará kolena se jich zaměstnavatel zbavil. Tihle lidé by potřebovali pomoc, a ne postih, kterým nucené práce jsou.
Drábek a Kalousek se vezou na vlně proticikánské nálady, ale cikánskou otázku neřeší, jen buzerují slušné lidi.
19. 09. 2012 | 10:07

Drzá zrzka napsal(a):

Občan

Věřim.

Nezaměstnaný...
Každý čtvrt rok obnova výpisu trestního rejstříku...
Na spoustu výběrových řízení chtějí dodat ověřené doklady o vzdělání, někdy i zdravotní způsobilosti...
19. 09. 2012 | 10:11

Občan napsal(a):

Anno,

jak byste se cítila, kdybyste svou VŠ dceru potkávala na ulici v oranžové vestě, jak ZADARMO zametá psí exkrementy?

Udělala byste jí přednášku, jak si má "rozložit" dobu nuceného nasazení na 2x8 a 1x4 hodiny? (Máte bezva mimózní představu o nuceném nasazení; tam se totiž dělá kam a kdy Vás pošlou a NIKDO se neptá, jestli Vám to časově vyhovuje nebo ne)
19. 09. 2012 | 10:11

Občan napsal(a):

To Drzá Zrzka:

Přesně tak! Ono je totiž shánění práce navíc DRAHÁ záležitost!
Pokud hledáte mimo svou obec, tak ještě přibývají náklady na doporučené dopisy.
19. 09. 2012 | 10:13

PS napsal(a):

S uvedeným článkem souhlasím a musím dodat, což spousta lidí neví že na nucené práce jsou i nasazováni lidé, kteří neberou od státu vůbec nic, jsou pouze v evidenci a je za ně placeno pouze zdravotní pojištění. Mám s tím osobní zkušenost. Moje manželka je dlouhodobě nezaměstnaná, věk přes 40 let, nikde jí nechtějí, podpora 5 měsíců ji už dávno skončila, na dávky nemá nárok, má přece mě a já ji musím živit,takže za těch něco přes 1000Kč za měsíc by musela dělat 80 hodin měsíčně zadarmo jak otrokyně podřadnou práci.. Cílem je aby se odhlásila a i když je nezaměstnaná jsem za i platil další tisícovku už z tak nabitého rozpočtu za zdravotní pojištění. Když přežila tříměsíční šikanování s několikadenním chozením na poštu se hlásit tak na pracáku nasadili tenhle těžký kalibr, nucené práce zadarmo.Pochopitelně z ní drábkovu otrokyni udělat nenechám, tedy se odhlásila, což je cílem, vypadla z evidence, kleslo číslo nezaměstnaných, Drábek jásá, jak se snížila nezaměstanost a přitom žádnou práci nemá. Takže všichni pozor, kdo si malujete, jak je snadné být na pracáku a brát podporu, ono až osobní zkušenost vám otevře oči, drtivá většina , co jsou a pracáku žádné podpory už neberou a nucené práce visí ad každým.Spousta z vás, až se tam dostanete, což v rozbíhající krizi nebude nic neobvyklého budete koukat
19. 09. 2012 | 10:17

Dark napsal(a):

Nechapu o jakou sankci se jedna u dlouhodobenezamestnanych...ty maji jen sama prava a prava, ale kde jsou povinnosti? Proc by stat resp. spolecnost mela platit davky lidem, kteri nemaji zajem spolecnosti nic z toho splacet a pouze na tom parazituji?

To cele reseni je nestastne, protoze dlouhodobe nezamestnani by proste automaticky meli dochazet nekam, kde budou 8 hodin denne navekat korale nebo hazet pisek zprava doleva a tim si zaslouzi sve davky. Zaroven jim to udrzi pracovni rytmus. Vsechno ostatni jsou jen kecy a parazitovani na stedrem socialnim systemu, ze ktereho se pak nedostava na ty, co zamestnani prave ztratili a opravdu se tak ocitli ve svizelne situaci.
19. 09. 2012 | 10:17

shipo napsal(a):

Problém u veřejné služby je, že otrok nemá krom mzdy nárok ani na pracovní úraz(pracuje "dobrovolně" tak je to jeho problém). Pokud odmítné veřejnou službu, tak mu pracák na půl roku přestane platit zdravotní pojištovnu = dluh 10000Kč+úroky.
19. 09. 2012 | 10:21

Steve napsal(a):

Jsou to jednoznačně nucené práce. Bez dalšího komentáře, vše podstatné bylo napsáno v článku s kterým se plně ztotožňuji.
19. 09. 2012 | 10:21

Nika napsal(a):

Drábkovy nucené práce jsou nesmysl. Osobně s tímto porušením lidských práv nesouhlasím, proto se raději na pracák v případě ztráty práce nehlásím. Naštěstí si mám z čeho platit zdravotní pojištění. Jinak lze tyto nucené práce obejít zákonným způsobem. Nezaměstnaný prostě zajde na charitu a zažádá si o dobrovolnickou službu. Ta má u zaměstnavatelů větší vážnost než Drábkova veřejná otročina, za dobrovolníka je odváděno sociální a zdravotní pojištění, rozhodně nezametá chodníky ale dělá kvalifikovanou práci dle svého vzdělání (kuchař, účetní, učitelka, zdravotník,...). Charita je vděčná za kvalifikované dobrovolníky z různých oblastí, dobrovolník dostane po odpracování určitého počtu hodin doklad o dobrovolnické službě (kolik hodin co dělal, třeba i doporučení pro budoucího zaměstnavatele). Když dojde nezaměstnaný na pracák a předloží dobrovolnickou smlouvu na víc jak 20 hodin týdně (stačí 21 hodin), tak ho na žádné nucené práce poslat nemohou, i kdyby se Drábek stavěl na hlavu.
19. 09. 2012 | 10:21

Daňový poplatník napsal(a):

To autorka:
Naprostý souhlas, vrámci korektnosti by se příslušný úřad měl přejmenovat na ministerstvo asociálních věcí.tím by se vyřešilo mnohé.
19. 09. 2012 | 10:25

Anna napsal(a):

Sláma

Nejsem a nikdy jsem nebyla proti Romům. Mé osobní zkušenosti s nimi jsou dobré.

"Nepřizpůsobiví stejně pracovat nebudou. Obvykle zastraší natolik příslušné úředníky, že jím dají pokoj. Takže se to celé sveze na chudáky, kteří celý život pracovali a odváděli řádně sociální pojištění a na stará kolena se jich zaměstnavatel zbavil. Tihle lidé by potřebovali pomoc, a ne postih, kterým nucené práce jsou."

Já jsem žila v představě, že nezaměstnaní potřebují práci. Jakou pomoc máte na mysli? Práce by podle mě neměla být braná jako postih. Osobně znám velký počet vysokoškoláků, kteří za totáče museli dělat manuálně. A dělali tu práci, taky jim nic jiného nezbylo. Přesto jako jednu z pozitivních věcí z totáče považuji právo na práci a pracovní povinnost. Tenkrát kdo nedělal, šel za mříže a tam musel dělat. Výjimkou byly vdané ženy v domácnosti.
19. 09. 2012 | 10:27

PS napsal(a):

DARK
JE vidět , že i u vás až osobní zkušenost s nezaměstaností teprve otevře oči.Na to aby někdo měl podporu musí tam spoustu let sám platit tzv. sociální pojištění a navíc jsou na ně dáváni i lidé kteří nic nepobírají
19. 09. 2012 | 10:27

Karija napsal(a):

Co k tomu dodat? Nežijeme v normální zemi kde platí právo pro všechny stejně.Jedni musí zákon dodržovat do puntíku a ještě se na ně hrnou nové nesmyslné zákony a někdo (převážně pravicový politici,jejich kmotři a lobbysté) zase nemusí dodržovat ani ty stávající. Současný systém se mnění v kleptokracii a otrokářský systém.Chce to změnu - odzdola.
19. 09. 2012 | 10:28

Nika napsal(a):

Dark: Když jsem byla bez práce, tak jsem na pracák vůbec nešla. Na nějaké nucené práce se totiž můžu vykašlat, zvláště když jsem předtím pracovala a stát si vzal daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Nezaměstnaný pobírající podporu v nezaměstnanosti předtím platil státu odvody, to Vám asi uniklo, že? Takže než se nechat Drábkem tyranizovat je lepší ho legálně kopnout do pozadí. Dobrovolnická služba, práce na dohody, částečné úvazky - vše tak, aby jsem nemusela platit daně a sociální pojištění, a abych měla plátce zdravotního pojištění. Raději jsem si platila zdravotní pojištění sama a v klidu si hledala práci bez Drábkovy buzerace. I rekvalifikaci jsem si platila sama (ale to bez úspor nejde, mnoho lidí na to ze své kapsy nemá). Má to však celé jeden háček. Když mi stát nic nedá (a já od něj ani nic nechci), tak stát ode mě taky nic nedostane (nebudu legálním způsobem platit daň z příjmu, sociální pojištění, DPH a cokoliv dalšího co si zlodějská vláda vymyslí). Prostě místo českého státu dostanou mé peníze jiné státy. Když budu v zahraničí pracovat a pobývat tam značnou část roku, tak ode mě ČR uvidí jen poplatek za odpad (což dostane město a ne stát jako takový) a daň z nemovitosti (víc ani kačku).
19. 09. 2012 | 10:30

J.Peňaška napsal(a):

NEUVĚŘITELNÉ! S TÍMTO STÁTEM A JEHO ZÁKONY TO JDE OPRAVDU OD DESÍTI K PĚTI! HLAVNĚ, ŽE VĚZNI PRACOVAT NEMUSÍ! MÍSTO, ABY SE NEZAMĚSTNANÍ ŠKOLILI A UČILI VĚCI PRO PRAXI A ÚŘADY PRÁCE PROVOZOVALI PRO NĚ TŘÍDY, BUDOU SCHOPNÍ LIDÉ ZAMESTAT ULICE?

Každopádně jsem se s tím osobně rozhodl něco dělat a založil pro schopné nezaměstnané, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci, případně se od systému zcela oprostit a vydělávat si tvůrčí prací na počítači: PROJEKT DAVINCI: http://studio-davinci.iplace.cz/

Je to projekt elektronického vzdělávání a vzájemné pomoci.

Jaká je moje motivace pro tento projekt? Sám jsem to zažil a zažívám a určitě jste si toho všimli také - v současnosti se čím dál častěji stává, že mnozí šikovní lidé, přestože toho mnoho umí nebo jsou ochotní se naučit, bojují s tím, že nemají pro práci potřebnou kvalifikaci na papíře nebo jsou v sociálních problémech z jiných důvodu - například zdravotních nebo věkových. Ale někteří z nich, stejně jako já, nechtějí být závislí na ostatních a muset o práci škemrat a podřizovat se nelidským zákonům tržní ekonomiky bez ohledu na člověka. Tak jsme se dali dohromady a vytvořili společně tvůrčí komunitu lidí, kteří se chtějí uplatnit a získat zdarma praxi ve výrobě zboží vhodného pro prodej přes Internet do celého světa, tedy v podstatě exportu. Nic se za to neplatí, je to neziskový projekt dobrovolníků, kteří se chtějí s ostatními podělit o to, co umí.
19. 09. 2012 | 10:34

fakt nasranej lidi napsal(a):

no lidi koukám dívám se a nestačim se divit.... byl sem pů roku bez práce a nikomu nepřeju co sem zažíval... napsal sem na stovky izerátů a stejně tolik i obvolal ale nic... až po půl roce mě vzali na místo u kterého sem ani nedoufal v pohovor... de o to že po dvou měsících už sem propadal depkám atd... to co tady pár lidí pslo jak je to správný postup ministra... no nevím, poslat mě v tý depce ešte zametat a zklikvidovat ve mě zbytek důstojnosti tak bych se už asi i oběsil... a pro info dostával sem podporu pod 5tis pže prý nejsem soc případ ale cikán co tam chodil ve stejný den dostával 11tis a přitom práci už neměl asi tři roky a byl vysmátej... tento zákon je tu jen pro to aby ze zbytků českého národa už nic nezbylo... nejsou to nucené práce ale otroctví nejhrubšího zrna... pokud ta práce je at jí dělají TSK a lidi normálně zaměstníjí na uvazek 0,5!!!!
19. 09. 2012 | 10:38

Anna napsal(a):

Občan napsal(a):

Anno,

jak byste se cítila, kdybyste svou VŠ dceru potkávala na ulici v oranžové vestě, jak ZADARMO zametá psí exkrementy?
----

Byla bych strašně naštvaná na naše vládnoucí činitele, že nedělají dost pro zvýšení zaměstnanosti u nás. Např.:
Washington – V žebříčku Doing Business 2011, který sestavuje Světová banka ve spolupráci s Mezinárodní finanční korporací (IFC) a který udává, jak je těžké v dané zemi podnikat, obsadila Česká republika 63. místo. Oproti minulému roku tak poskočila o devatenáct míst, což je největší skok ze všech 183 hodnocených zemí. Navzdory zlepšení ale Česká republika zůstává daleko za Slovenskem a vede si skoro nejhůře z celé Evropské unie.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/106186-ceska-republika-je-v-zebricku-obtiznosti-podnikani-na-63-miste/

Ale rozhodně bych se za to nestyděla a jak znám svou dceru, ani ona ne. Neposuzujeme lidi podle toho, jakou práci vykonávají, ale jestli jsou slušní, moudří a pracovití.

A k tomu ZADARMO jsem se tu dnes již vyjádřila: Nechápu, proč veřejná služba není placena aspoň minimální mzdou. Pro stát i nezaměstnané by to bylo výhodnější, než současný stav.
19. 09. 2012 | 10:39

ironik napsal(a):

Žádný režim se neobejde bez otrocké práce buď je dobrovolná s t.zv vyšším cílem (budování něčeho, od socializmu po t.zv. blahobyt, humanismus, lidská práva, spravedlnost ve státě i ve světě, ale jsou to jenom projekty které slouží jen těm kteří si ten projekt ušili na svou potřebu a vnucují tu svou myšlenku davu.legrační na tom je že oni ani na té myšlence nespolupracují osočují spolupracovníky z podrazů a už si navzájem závidí i lepší počasí na vlastním pohřbu. (viz Lessy, Kubice, a vlastně všichni kteří se domnívají že jen oni dovedou naplnit představy pro společnost, žvaní a žvaní o práci a ve skutečnosti neví co to vůbec obnáší, zaměňují potřebu se spotřebou.Vždyť ten systém od lágrů nucených prací už není tak daleko.
19. 09. 2012 | 10:41

kopsky@centrum.cz napsal(a):

Je na tom nejvíce podivné, že si ty otrokáře sami demokraticky volíme. Takovej blbej režim by měli v Bruselu zakázat.
19. 09. 2012 | 10:41

Karel napsal(a):

Komunisti vraťte se! Vše odpuštěno.
19. 09. 2012 | 10:45

J.F. napsal(a):

Jestli někde existují volná pracovní místa, tak není žádný důvod tam dosazovat nezaměstnané a dále je vést v evidenci nezaměstnaných a platit za ně zdravotní a sociální! Je to volné místo se vším všudy a tak by měl být nezaměstnaný zaměstnán s pracovní smlouvou a všemi náležitostmi a neměl by být dále veden na pracáku jako nezaměstnaný!
19. 09. 2012 | 10:47

český maloměšťák napsal(a):

Velmi dobrý blog - včetně zmínky o paradoxu praxe neoliberální "filozofie" -
" postarej se sám o sebe jak nejlépe můžeš , stát rozhodně nezasáhne do laisseze faire - systému rovné konkurence" - pouze vytvoří rámec pro tvou snahu....a přitom je - jak správně píší autoři blogu ....křiven základní předpoklad této "filozofie" - systémem otrocké práce jsou ve svých nákladech zvýhodněny novodobé IG Farben - díky Kalouskům a jeho drábkům tak získávají neoprávněnou výhodu na trhu.

"Arbeit macht frei" - to je další paradox....ten nápis totiž byl na vstupních branách do pracovních lágrů antiliberálních režimů. Které liberální demokracii chtěly zničit.
Ostatně v těch lágrech lidé dostávali - na rozdíl od dnešních " liberálních" institucí - najíst a střechu nad hlavou gratis".
(jistě - byli tam mučeni, vražděni - to jsou zmámé okolnosti....mnou uvedená analogie má sloužit pouze k iniciaci zamyšlení se nad tímto paradoxem a neschopností přiznat si, že jediným řešením jsou efektivní vzdělávací programy a tím pádem větší výdaje na vzdělávání /operativně pak podpora smart investic - /kdy jsou pak i veřejné výdaje INVESTICÍ....přičemž na místě je zde jednak apel na vyšší vrstvy - tedy ty, v jejichž prospěch proudí stále větší podíl na vytvořeném bohatství a jednak kvalitní a efektivní daňová politika státu potažmo politického centra /např. EU/ - proto byl zvolen takový mezní a velmi excesivní a brutální příklad - jinak je analogie samozřejmě /zatím/ nesmyslná/ - nicméně jakýmsi varováním do budoucna může být - tedy na jedné straně lágry naplněné odepsanými a hlídané policií či armádou a na straně druhé ghetta úspěšných hlídaná soukromými bezpečnostními službami )

K tématu aktualně :

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2152098/studie-kongresu-danove-ulevy-pro-bohate-rust-nepodporuji.html

originál : 0915taxesandeconomy 2012.pdf

Plus Krugman :

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2152101/krugman-o-keynesianske-iphone-5-stimulaci-a-nove-politice-fedu.html

Ne náhodou se i zdejší manifestní " pravičáci" explicitně - svými názory na menšiny, církevní moc srůstající s mocí státu, regulace např. trhu a alkoholem, na práci zadarmo, na dosud funkční solidární systémy veřejných služeb....hlásí k Dělnické straně /potažmo TOP 09/.
Ostatně podle mě jde zhusta o bývalé bolševiky či estébáky. Kteří jen vyměnili jednu stranickou průkazku za jinou - tu, která je aktuálně v kurzu.
19. 09. 2012 | 10:50

neo napsal(a):

Dobrý den paní Sokačová,

O tom, jestli naplňuje onu podstatu by měl rozhodnout soud.
Už jsme slyšeli hodně názorů na některá opatření, která se lidem zdála protiústavní a nakonec soud potvrdil opak. A naopak.

V prvé řadě dle vašich údajů bych viděl problém v nedodržování metodiky samotnými úředníky, tj že posílají na VS více lidí nezaměstnaných pod 1 rok. Nicméně neuvádíte, kolik z nich je pak nezaměstnaných od 2měsíců do půl roku a kolik od půl roku do 1 roku. To by mě zajímalo a z toho by se dalo usoudit, jak moc úředníci chybují.

co se týče principu pojištění, tady se asi neshodnem, protože každé pojištění je nějakým způsobem limitováno a existuje jakási spoluúčast. Takže veřejná služba může být chápána jako spoluúčast stejná jako např. doplatek za lék, který je částečně hrazen z veřejného pojištění.

Udržení pracovních návyků je pak jedním z velkých přínosů veřejné služby. Ranní vstávání, oblékání, příchod do zaměstnání, práce, odchod ze zaměstnání... to vše umožní nezaměstnanému aby tzv nevyšel ze cviku, nezůstal v pyžamu celý den na gauči u televize a nezakrněl a tím ztratil jakoukoli motivaci do práce se vrátit.

Další pozitivum vidím v posílení sebevědomí nezaměstnaného, který si připadal doteď zbytečný a na obtíž. Nyní má ale možnost ukázat ostatním, že se nebojí žádné práce, že se chce podílet a že se nechce nechat jen tak živit ostatními aniž by zvedl zadek.
19. 09. 2012 | 10:55

Petr V. Brok napsal(a):

Je to další z dlouhé řady špinavostí, kterými nade všechny předchozí vyniká tato vláda. Nikoho z těch, kdo řídí MPSV (ne, pan Drábek je sice ministr, ale neřídí nic, ostatně z jeho nekompetentních vyjádření je jasné, že vůbec nechápe, co se kolem děje), vůbec nezajímají problémy, které by mělo MPSV pomáhat řešit - ti lidé si jen uskutečňují vlastní megalomanské vize (sociální karta a pod.) a znalosti problematiky, kterou se mají zabývat, jim (vzhledem k nulové praxi v profesi i celkovému nezájmu o skutečný stav) bolestně chybí.
19. 09. 2012 | 10:56

Rosťa napsal(a):

Jsou to nucené práce a nikdo mi to nevymluví. Kdyby nebyly, tak by dotyčný na ni dostal řádnou smlouvu a plat, nárok na dovolenou a vše další, co s tím souvisí.
19. 09. 2012 | 10:58

neo napsal(a):

J.F.

tam je evidentně problém s náklady na zaměstnance a především minimální mzdou. Minimální mzda je hranicí nezaměstnatelnosti a čím je vyšší, tím více máme nezaměstnatelných, bohužel.

Volná místa která by se dala pokrýt veřejnou službou nedokáží zaplatit zaměstnatelné a nezaměstnatelné zaplatit nesmí.
19. 09. 2012 | 10:58

Anna napsal(a):

neo

Průměrný plat v ČR je oproti EU podprůměrný. A již šestým rokem je v Česku minimální mzda 8 000 Kč. Rozdíl mezi průměrnou a minimální mzdou se rok od roku zvyšuje. Minimální mzda v Česku je tak jedna z nejnižších v EU.

Za rok 2011 činila průměrná mzda v Česku 24 319 Kč, minimální mzda 8 000 Kč. Minimální mzda tak dosahuje 32,9 % průměrné mzdy. Niží poměr z členských zemí EU je pouze v Rumunsku, kde minimální mzda dosahuje 32,1 % průměrné mzdy. Ve většině členských zemí dosahuje průměrné mzda přes 40 % průměrné mzdy.

Správné nastavení minimální mzdy je pro domácí ekonomiku velmi důležité. Minimální mzda hraje totiž důležitou motivační funci. Aby ji dobře plnila, tak je důležité, aby životní úroveň občanů pracujících za minimální mzdu byla výrazně vyšší než u občanů závislých na sociálních dávkách. Když je minimální mzda v porovnání s průměrnou mzdou a životním minimem dobře nastavena, tak se občanům vyplatí dojíždět i za hůře placenou prací. V Česku se však pomyslné příjmové nůžky mezi prací za minimální mzdu a životem na sociálních dávkách pro letošní rok přivřely. Hranice životního minima se totiž zvýšila o 9 %, minimální mzda zůstala stejná. Rozdíl mezi sociálními dávkami a minimální mzdou se tak snížil. Zatímco průměrná mzda v Česku v posledních letech každoročně stoupala, minimální mzda nikoliv. V Česku je tak poměr mezi průměrnou mzdou a minimální mzdou nejnižší ze všech členských zemí EU.
http://www.finance.cz/zpravy/finance/339729-minimalni-mzda-v-cesku-polovicni-nez-recka-minimalni-mzda/
19. 09. 2012 | 11:05

jo napsal(a):

Vždyt Drábek je úchyl. On si libuje když může škodit a pak lže jak všechno dobře funguje a ten co nic nedostane tak tomu nerozumí.
19. 09. 2012 | 11:05

zdenekb napsal(a):

Anna:

"Práce by podle mě neměla být braná jako postih." To jistě ne, ale práce bez mzdy postih prostě je, což sama uznáváte. Navíc u lidí, kteří v dřívějším zaměstnání odváděli sociální pojištění (předpláceli si pomoc pro dobu případné nezaměstnanosti = neberou "dávky" a nežijí na úkor společnosti, ale vybírají si své vlastní peníze! - to je vsuvka spíš pro mudrlanta s přezdívkou Dark) jde nejen o postih, ale i o sprostotu.
19. 09. 2012 | 11:06

Marcela napsal(a):

Niko moc se mi líbí Váš přístup ale bez soc.pojištění budu mít problémy s důchodem a do zahraničí potřebuji znát cizí jazyk. Jinak jsem se zachovala stejně jako Vy a rekvalifikaci si našla sama ale pokusím se ji nechat zaplatit úřadem práce. Snad mi to vyjde...:-)
19. 09. 2012 | 11:08

zdenekb napsal(a):

neo:

Tak tak. Bez neplacených veřejných prací by hrozily davy povalečů, co ráno ani nevstanou a neobléknou se. Je třeba jim zvednout a utužit sebevědomí oranžovou vestičkou a smetákem... nadbyteční učitelé nebo zdravotníci si na čerstvém vzduchu rázem přestanou připadat zbyteční a parazitní.
19. 09. 2012 | 11:10

neo napsal(a):

Anna:

no a? To na faktu o jejím fungování nic nemění
19. 09. 2012 | 11:12

nestor napsal(a):

Dark:
Ten "stedry" socialni system je financovan z pojisteni. Povinnosti si nezamestnani uz davno splnili tim, ze dlouhodobe, nekdy cely zivot, platili dane a davky statem predepsane.

Asi byste neobhajoval pojistovnu, ktera by Vam jako podminku toho, aby Vam vyplatili skodu na aute podle sjednane havarijni smlouvy, na jejimz zaklade jste mesicne platil pojistne, naridila, ze musite jeste navic zadarmo odpracovat sume plneni primereny pocet hodin v jejich firme. Jinak k nahrade skody nedojde, neb by se jednalo o parazitovani na stedrem pojistovacim systemu...
19. 09. 2012 | 11:13

neo napsal(a):

zdenekb:

nehrozily. Nikoho tím neohrožují, jen sebe. Jinak souhlas.
19. 09. 2012 | 11:14

Jarda napsal(a):

Jistě, že nucená práce je protiústavní stejně jako celá vláda, která vznikla na základě podvodu na voličích.
Pokud je z platu srážena částka na případnou nezaměstnanost, tedy jistá forma pojištění, tak pak už stát nemá právo trestat, pokud nezaměstnanost nastane. Je to výplod stupidní ideologie,stejně tak, jako důchodové fondy, které jsou postaveny na opačné solidaritě. Většina bude přispívat např. zvýšenou DPH na luxusní důchody hrstky bohatších. Odměnou jim bude snížený důchod v průběžném systému. S takovou logikou je pak možné naprosto všechno...
19. 09. 2012 | 11:14

Občan napsal(a):

Neo,

odeberte se s těmi svými neonacistickými kecy do toalety a poproste někoho, ať za Vámi velmi pečlivě spláchne a nezapomene vydesinfikovat celé zařízení.

Zrůdnost toho, co tu žvaníte, předčí dokonce i zrůdnost Drábkovu. I Goebbels a Himmlerem (a ti to měli marketingově nějak zmáknutý) by se nad sebou zamysleli a pravděpodobně by Vás angažovali.
19. 09. 2012 | 11:16

Janna napsal(a):

Anno

vy si myslíte, že na úřadě si ze něco domluvit?

Že si nevolník může domlouvat, kdy se mu to hodí, jak se mu to hodí a že mu úředník může vyjít vstříc? I ten je vázán nařízeními a nemůže nic měnit ani kdyby chtěl.
19. 09. 2012 | 11:16

Anna napsal(a):

zdenekb

S tím naprosto souhlasím. A k tomu ZADARMO jsem se tu dnes již vyjádřila: Nechápu, proč veřejná služba není placena aspoň minimální mzdou. Pro stát i nezaměstnané by to bylo výhodnější, než současný stav.
19. 09. 2012 | 11:17

Frantina napsal(a):

Souhlasím s článkem a myslím si, že by se to dalo nazvat ,,Drábkovo otrokářství".
Krásně se kritizují nezaměstnaní, když má člověk práci. O ,,štědrém" sociálním systému může mluvit jen tan, který nebyl závislý na sociálních dávkách.
Je mi přes padesát let, žiji sama, práci nemohu sehnat a pobírám sociální dávku 7254 Kč. Myslíte si, že to je moc na veškeré poplatky a živobytí? Letos už jsem absolvovala tří měsíční hlášení na poště i veřejnou službu. Na ÚP mi bylo řečeno, že se může stát, že budu letos ješrě jednou zařazena k výkonu veřjné služby. Odmítnout nemohu, jelikož by mě vyřadili a neměla bych ani korunu.
Ti kteří nechtějí pracovat, nebudou. Seženou si ptvrzení od lékaře, že nemohou vykonávat veřejnou práci. Zas to postihlo jen lidi, kteří by pracovali, ale mají smůlu, že jsou mladí bez zkušeností, matky nebo už překročili věkovou hranici a nejsou zajímavý pro zaměstnavatele.
19. 09. 2012 | 11:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující příspěvek, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 09. 2012 | 11:19

Anna napsal(a):

Janna
"Že si nevolník může domlouvat, kdy se mu to hodí, jak se mu to hodí a že mu úředník může vyjít vstříc? I ten je vázán nařízeními a nemůže nic měnit ani kdyby chtěl. "

Cituji z blogu: I v České republice se může stát, a také se děje, že v rámci veřejné služby jsou nezaměstnaní umisťováni do soukromých firem ve „veřejném zájmu“, který ale není nikde v zákoně definován.

Takový nevolník je co se týká domluvy pracovní doby na pracovišti na tom obdobně, jako zaměstnanci té firmy.

Nejsou to přeci jenom nezaměstnaní, kteří si shánějí místo. Nezaměstnaní musí odpracovat 20 hodin týdně, zaměstnaní (aspoň valná část) dvojnásobek. K tomu se též musejí dostat do práce a z ní domů. Když hledají nové místo, musejí podstoupit stejný kolotoč jako nezaměstnaní. Proto mně zarazila argumentace v blogu:
"Veřejná služba může být vykonávána v rozsahu až dvaceti hodin týdně, což se rovná polovičnímu úvazku. Jak si má dotyčný shánět nové zaměstnání, které vyžaduje přípravu a čas? A jak si osvojí nové pracovní dovednosti, když dlouhodobě nezaměstnaného kuchaře pošleme na úklid parku?"
19. 09. 2012 | 11:28

neo napsal(a):

Občan:

člověk jako vy, sociopat, rasista, xenofob a kopač do invalidů nazývá někoho náckem? No tak, vy si v té ideologii libujete.

já zde žádné zrůdnosti nežvaním pane Občane. Jen fakta a mé názory a pokud nesouhlasíte, můžete místo sprostých agresivních útoků zkusit použít nějaký argument.
19. 09. 2012 | 11:28

Da.Rock napsal(a):

Politici mají zvláštní smysl pro řešení problémů - šmahem a paušálně je prostě smetou se stolu, čímž se problém nevyřeší, naopak nastanou mnohé další.
Takže kvůli určitému procentu práce se štítících osob se zavedou nucené práce pro všechny.
Kvůli šizuňkům s alkoholem se zakáže prodávat alkohol všem, včetně velkých a známých likérek, které nemají zapotřebí něco pančovat, protože by si akorát zkazily renomé.
A kvůli notorickým zneužívačům nemocenské a lékařské péče se zavedou regulační poplatky opět pro všechny.
Patent na to ovšem nemají jen pravicoví politici, i ti levicoví se snažili - například kvůli notorickým neplatičům daní se zavedla minimální daň pro živnostníky. Ty, kteří jezdí v mercedesech a vlastní vily za 20 mega, a přitom už dvacet let vykazují z podnikání ztrátu, těch se to nedotklo, pro ně to jsou jen drobné. Ale postihlo to kdejakou švadlenu nebo instalatéra, co si po práci přivydělali nějakou tu kačku.
Jak jednoduché - proč řešit jednotlivé excesy, když si můžeme ulehčit práci a šmahem popravit všechny - ať si je Pámbůh přebere.
19. 09. 2012 | 11:28

Občan napsal(a):

To Anna:

On je tu ještě jeden aspekt. Vlastně dva.

1) Životní minimum je v ČR tak nízké, že nezajišťuje ani potřeby nutné k prostému přežití. 3200.- Kč/měs., což je ŽM pro jednotlivce, nestačí ani na potraviny a vodu.

2) Sociální dávky dostává jen nepatrný zlomek lidí bez práce. Ty totiž odkazuje zákon na příbuzné a na zákon o rodině, v němž je zakotvena vyživovací povinnost pro velmi široký okruh lidí (dokonce i pro bývalého manžela/lku). Nezaměstnaný prakticky nemá šanci získat nějakou sociální dávku. To by musel být zcela osamělý a zcela nemajetný - paní Frantina to popsala zřetelně.
19. 09. 2012 | 11:31

Ing. Vojtěch Spal, MBA napsal(a):

Chvála nezaměstanosti.
Byla by nulová nezaměstnanost ideálním stavem?
Lidé jsou nezaměstnaní z různých důvodů. Nezaměstnanost můžeme rozdělit na cyklickou (zemědělec nepůjde v zimě dělat do fabriky), frikční (lékař se rozhodne, že to zkusí nějakou chvíli jako kytarista v rock’n’roll bandu nebo jako spekulant na burze) a strukturální (zmizí celé továrny, třeba na výrobu kazet, CD, videorekordérů nebo analogových TV) .
Nulová nezaměstnanost by tedy vyžadovala intervenci vlády (za peníze daňového poplatníka a v zájmu „sociálního míru“), která by tyto skupiny nezaměstnaných rychle přeškolila či je donutila vzít jiné místo, které se uchazeči může či nemusí líbit.
Opravdu si přejeme, aby lidé zůstávali v jednom zaměstnání celý život, aby tam byli uvázáni předpisy a zákony, výpovědními lhůtami a případným postihem? Opravdu chceme vzít lidem možnost půl roku nebo rok přemýšlet, odpočinout si, rozhlídnout se a hledat si novou kariéru, která by je bavila a uspokojovala? Kvůli tomu, aby náhodou neklesly statistiky výroby a HDP a produktivity atd.? Aby se náhodou skupina lidí jaksi „nevezla na poctivé práci zbytku společnosti“?
Chceme vyměnit plnou zaměstnanost nespokojených a naštvaných polo-otroků za společnost, kde 10% lidí prostě hledá svoji cestu k sebenaplnění a seberealizaci.
Já nezaměstnanost chválím. Je to cena, kterou platíme za technologický pokrok a je to cena, kterou jako společnost musíme platit za to, aby lidé měli čas a příležitost si hledat nové cíle a usilovat o splnění svých životních snů.
19. 09. 2012 | 11:34

Al Jouda napsal(a):

Chápu, pane Stejskal, ale znovu opakuji, že současná vládní garnitura si vytírá s Ústavou ČR zadek ! Začalo to tzv. regulačními poplatky ve zdravotnictví, pokračuje to zavedením otrocké práce a skončí to nepochybně tuhou cenzurou kultury, medií a Internetu. Jako řešení se nabízí časově neomezená generální stávka až do pádu této vlády!
19. 09. 2012 | 11:37

Občan napsal(a):

To Anna (19. 09. 2012 | 11:28):

Promiňte mi ten nezdvořilý dotaz, ale co hulíte? To musí být opravdu vydatný matroš.
Protože jinak byste nemohla srovnávat možnosti zaměstnance (který dostává za práci mzdu) a nuceně nasazeného, který nejenže nedostává mzdu, ale většinou ani žádnou podporu nebo socdávku.
Zaměstnanec má ze zákona NÁROK na 4 hodiny volna týdně na hledání jiné práce, nemluvě o interních rekvalifikacích a dalších možnostech zachování pracovního místa.
Pochopitelně nic z toho nehradí. Zatímco nezaměstnaný hradí VŠECHNY náklady spojené s nuceným nasazením i s hledáním práce - bez ohledu na to, zda má nebo nemá nějaký příjem!
19. 09. 2012 | 11:37

1984 napsal(a):

Habsburský diktátor, tyran a absolutní vládce Josef II. zrušil nevolnictví a odkázal zločineckou parazitickou organizaci, zvanou církev, do patřičných mezí. Uplynulo 230 let.... Vzdělaní demokratičtí rozpočtově zodpovědní politici tu v roce 2012 nevolnictví zavádí zpět, z církve se stává mocná a bohatá organizace a krade se tu, jako nikdy v dějinách. To jsme to dopracovali. Zlatí komunisti...
19. 09. 2012 | 11:38

Janna napsal(a):

inžinýre, mladý blbý arogantní

to my dávno víme, že nezaměstnanost je motorem kapitalismu a bez ní by nebyl možný.
Že prostě ten systém potřebuje zásobu volné pracovní síly pohotové k vytěžení a vykořistění, že také nezaměstnanost snižuje přímo úměrně hodnotu pracovní síly.čím větší nezaměstnanost, tím mohou kapitalisti nabízet lidem menší mzdy a tím si zvyšovat zisky.
Ale pak se nedivte, že roste třída lumpenproletariátu, která již nemá co ztratit, leda své okovy.
19. 09. 2012 | 11:38

český maloměšťák napsal(a):

Ing. Vojtěch Spal, MBA
Já také chválím nezaměstanost. Čím vyšší , tím se situace vyvíjí lépe v prospěch můj a mých soukmenovců.
(Adolf Hitler)

Ale dalo by se tam klidně napsat třeba i V.I. Lenin.

P.S. Cena pak je dost vysoká. I po odečtení několika desítekl milionů mrtvých je dost vysoká.
NUlová nezaměstnanost je stejným extrémem jako ten Hitler.
To jistě uznáte - ne ? Coby člověk s přehledem.

Apropo - on zde někdo napsal něco v tom smyslu " vzít lidem možnosti..etc etc."
Tedy kromě toho, že Drábek /jak výše popsal Občan/ lidem tu možnost bere.
A to i v době, kdy jsou pod pojistným plněním /podpora v mezaměstnanosti - kdy si lidé platili pojištění/.

nerozumím vaší logice.

Vy tvrdíte, že investice do vzdělávání(přeškolování, rekvalifikace) činí z lidí otroky ? Že pak jsou nuceni vzít nějakou práci " která se jim nelíbí " ?
A chodit zametat ulice zadarmo se jim asi velmi líbí, že ?

Co to je - to MBA ?
Moc Blbosti Apriori ?
19. 09. 2012 | 11:43

Vlastik napsal(a):

skvělýý článek o velmi smutné skutečnosti. Každá práce má být ohodnocena patřičnou mzdou. A to se v tomto případě neděje. Tím je člověk ponížen na samotného otroka. To je můj názor a jak tak čtu jednotlivé diskutéry, tak je to názor většiny.
Jen jak z toho ven? Kdo se najde a podá patřičné žaloby či podněty? Odbory? Ombudsman? Opoziční strany? Jednotlivec? Já to opravdu nevím, al ejsem si jistž, že někdo takový existuje, jenže to ještě neudělal.
19. 09. 2012 | 11:44

Anna napsal(a):

Ing. Vojtěch Spal, MBA
"Já nezaměstnanost chválím. Je to cena, kterou platíme za technologický pokrok a je to cena, kterou jako společnost musíme platit za to, aby lidé měli čas a příležitost si hledat nové cíle a usilovat o splnění svých životních snů. "

To myslíte vážně???
---------

Občan 19. 09. 2012 | 11:31

Ano, to jistě. Ale o tom tento blog podle mě není.
19. 09. 2012 | 11:45

Lukáš napsal(a):

Pracuji již 42 let. Nikdy jsem od státu nebral podporu. Vždy jsem platil všechny státem předepsané dávky. Jak se mám tvářit na to, že někdo považuje veřejnou službu za otrockou práci a přitom bere dávky od státu. Od koho vybere stát na jeho dávky. No od těch co prácují. Jak k tomu všichni co chodí do práce přijdou. Za co je stát trestá. Můj názor je ten, že ten kdo pobírá nějaké dávky by měl solidárně za ně také společnosti něco dát podle svých možností a schopností nebo snad ne. Měl by doma sedět brát dávky a mudrovat nad nespravedlností světa? Pisatelka vystudovala sociologii. Je to přece pro ní kšeft navádět k nespokojenosti a pod závojem spravedlnosti navádět lidi k revoltě. Logicky bude mít práci kterou jí zase bude platit stát z vybraných daní a odvodů od pracujících.
19. 09. 2012 | 11:48

El Comandante napsal(a):

Stát se nikdy o nikoho dobře nepostará. Zvykněme si na to. Stát umí jen brát. Aby bral co nejmíň je potřeba mu co nejmíň platit. Stát má dvojí metr - na zahraniční investory ( např výroba televizorů v Hranicích ) a na subjekty místních podnikatelů. Podobné podmínky by bral každý daňové, úlevy na 10 let a přímé dotace ze státního rozpočtu. Bohužel místo vytváření pozitivního trhu pracovních míst ordinérní šikana. Jistě že byla vytvořena pro romské etnikum ale tyto lidi tam neuvidíte. Sám státní aparát trhu s pracovními místy je jaksi samospotřebovávací v r 2011 se snížil rozpočet oproti r 2010 o 3 miliardy na 10,3 miliardy což není ani 1 % ze státního rozpočtu. Ani to 1 % nestojí TOP hujerům za přemýšlení......
19. 09. 2012 | 11:51

zdenekb napsal(a):

Ing. Vojtěch Spal, MBA:

Jde o to, že nezaměstnanost si mohou takto chválit jen ti, kdo se k ní opravdu "rozhodli" dobrovolně, a vzali ji jako dejme tomu "oddechový čas", než zkusí něco nového. Ale věřte, že na mnoho nově založených doktorských rock’n’roll bandů to v ČR nevypadá...

Člověk "uvázaný" k jednomu zaměstnání může mít prostě svou práci rád a zdokonalovat se v ní. Člověk nevázaný mění zaměstnavatele a obory několikrát, a většinou (ne vždy) zůstane pouze nadšeným, flexibilním neumětelem.
19. 09. 2012 | 11:55

Petr napsal(a):

Vážená slečno (paní),
už i Císař Karel IV. i čínští císařové před tisíci lety věděli, že každý potřebný, si svůj groš musí zasloužit. A tak když už nebyla práce, stavěli hladové zdi.
Dnes je práce dost (dálnice, čištění příkopů, práce v lese, ve fabrikách pod píchačkami, práce na tři směny).Dnes např. fa Bosch ČR shání 400 techniků. Kde nic, tu nic. Samý kunsthistorik, "zpěvák", filosof, sociolog, absolvent škol sociálněsprávních a pod. Řemesník, přírodovědec, fyzik, chemik, srojař, stavař a pod. není.
A jděte na některá sídliště. Dole v potu tváře dělníci svařují parovod, plynovod, kopou kanalizaci. A s oken se jim smějí od 11.00 hod (do té doby vyspávají) občané, co si mohou dovolit byt za 20-30.000 měsíčně protože jim ho platí stát.

Jen na okraj: Nejsem podnikatel co někoho zaměstnává, nic jsem nezrestituoval, pracuji přes 40 let a nevím co je absence a kdykoli je potřeba jsem a byl jsem vždy v práci bez ohledu na čas, soboty, neděle, svátky.
19. 09. 2012 | 11:55

Občan napsal(a):

To Ing. Vojtěch Spal, MBA (19. 09. 2012 | 11:34):

Můžete nám vysvětlit, jak Vás platí paní Maťátková, když nemáte žádné živnostenské oprávnění a ona nemá žádné zaměstnance?
Rovněž byste nám mohl povyprávět něco o Pelda International Group, která nemá ani IČO (protože neexistuje a skrývá se za ní právě OSVČ Maťátková bez zaměstnanců).
19. 09. 2012 | 11:57

Anna napsal(a):

Občan
"Promiňte mi ten nezdvořilý dotaz, ale co hulíte? To musí být opravdu vydatný matroš.
Protože jinak byste nemohla srovnávat možnosti zaměstnance (který dostává za práci mzdu) a nuceně nasazeného, který nejenže nedostává mzdu, ale většinou ani žádnou podporu nebo socdávku."

Nehulím a kvůli vysokému tlaku nepiju alkohol. Proč bych nemohla srovnávat potřebný čas na sehnání místa u nezaměstnaného a zaměstnaného??? Reagovala jsem na:
"Veřejná služba může být vykonávána v rozsahu až dvaceti hodin týdně, což se rovná polovičnímu úvazku. Jak si má dotyčný shánět nové zaměstnání, které vyžaduje přípravu a čas? A jak si osvojí nové pracovní dovednosti, když dlouhodobě nezaměstnaného kuchaře pošleme na úklid parku?"

Takže jak je patrné, jednalo se v blogu, stejně jako Janně, o nedostatek času při veřejných službách. O nedostatku peněz zde nepadla zmínka. Navíc jsem již několikrát opakovala své vyjádření: Nechápu, proč veřejná služba není placena aspoň minimální mzdou. Pro stát i nezaměstnané by to bylo výhodnější, než současný stav.
19. 09. 2012 | 09:27
19. 09. 2012 | 11:58

shipo napsal(a):

Lukáš: Nezaměstnaný absolvent VŠ, který během studia pracoval do sociálního systému pouze 11.měsíců (za poslední tři roky), nemá nárok na žádné dávky od státu. Jeho poviností je však navíc placení zdravotního pojištění nebo Drábkovi otrokářské práce.
19. 09. 2012 | 11:58

český maloměšťák napsal(a):

Lukáš
Ty dávky asi vznikly jak ?
Lukáš je donesl na sociálku ve strožoku ? Ti všichni padesátníci a šedesátníci - co teď marně hledají práci - si asi váleli 42 let šunky - zatímco vy jste
" z krvé vaší a vašeho potu" nacpaným strožokem měsíc co měsíc běhal na ministrstvo financí a sociálku, že ?

Vás netrestá stát - vás potrestala Příroda.
Vy může te možná pobavit nějaké podobné kárance zde - v Kraďákově.

Jinde byste neuspěl - mávli by nad vámi rukou.

Ostatně asi jste v důchodu/42 let dřel jsem/ , který vám platí zase někdo jiný, zcela cizí člověk (lidé) - což je ale vaší logikou zvrhlé.

Měl byste upalovat na sociálku a důchodu se vzdát. Je to zjevné okrádání druhých.

Ttestování toho, že někdo skutečně pracovat nechce ...to by mělo být základním, to je to stěžejní (kvalita toho, jak se to provádí) - ale ani takové lidi není možno odvézt náklaďákem do lesa, tam jim do korby pustit plyn a pak je naházet do hromadných hrobů - slušný stát by i jim měl umožnit / aje to i prevence proti krminalitě/ alespoň živoření.
19. 09. 2012 | 12:02

Egejské moře napsal(a):

Milý Občane, rétorikou konzervativního a pravicového Nečase, který více než polovinu produktivního života strávil ve vrcholné politice, bych Vám odpověděl, že těch 490 přihlášených uchazečů na 1 místo asistentky někde udělalo chybu. Málo se vzdělávali, nebyli zodpovědní, nezachytili nové trendy, ustrnuli, nezaplatili si rekvalifikační kurz, který by zvyšoval jejich šance na pracovním trhu, a pan Drábek by jistě doplnil další faktory. Svět patří mladým, zdravým, usměvavým, kteří ještě věří, že mají v mošně maršálskou hůl. Ti se nezatěžují sociálními determinanty, limitujícími faktory, ti se musí o ta kamna teprve popálit. Veřejným prostorem stále silně rezonují objevná zjištění o důchodcích, kteří mladým prožrali budoucnost. S největší pravděpodobností mohou i za všeobjímající korupci, dluhy a morální marasmus. Z důchodů by měli minimálně 1/2 vrátit, nevytvořili žádné hodnoty, vychovali jen další zparchantělou generaci. Lidé nad 50 let nic nenabízejí. Kromě zkušeností, konzistentních postojů, rozvahy, a to jak jistě sám víte, není nejžádanější artikl. Budoucnost patří mladým Nečasům, Kalouskům, Drábkům, Topolánkům. A že jich na tom seznamu je. O budoucnost naší země se nemusíme bát. My jsme jí již dávno ztratili.
Jsme zaprdělým a rozhádaným dvorkem, který slouží okolním státům maximálně pro obveselení. Promiňte, ale musím končit. Ředitel naší instituce mě posílá bojovat s korupcí a zadlužením. V naší instituci neskutečným způsobem plýtváme kancelářským papírem, sponkami, zbytečně svítíme, topíme. V plánu je zrušení místa sociální pracovnice, zvyšujeme úvazky pedagogických pracovníků, slučujeme třídy a výchovné skupiny, propustíme 2 učitele a 1 vychovatele, na úklid postačí 1 uklízečka. Proč dbát na bezpečnost, pořádek a hygienu ? A že ubylo školních a mimoškolních aktivit ? Propuštění učitelé, vychovatel a sociální pracovnice si vezmou oranžové vesty a půjdou zametat ulice, aby neztratili pracovní návyky. Potencionální zaměstnavatel tento fakt bezpochyby zohlední.
19. 09. 2012 | 12:05

Lukr napsal(a):

Ne že předchůdci v minulosti nepoužívali nucené práce a totální nasazení, to prý se u nás v Česku již praktikovalo.
Proto pouze doporučuji postiženým podat ústavní stížnost,následně. žalobu u Mezinárodního soudu pro lidská práva.
19. 09. 2012 | 12:11

anonym napsal(a):

"proč nezametá parky úklidová firma s legálně zaměstnanými lidmi s pracovní smlouvou, pojištěním a nárokem na dovolenou?"

protože jen navýšení proti mzdě by bylo 2-3x násobné? Protože jde o veřejnou zakázku a ty jsou v 90% cinklé?
19. 09. 2012 | 12:13

český maloměšťák napsal(a):

Petr
Jaká byla denní mzda např. tovaryše či tesaře mistra - při stavbě hladové zdi ? Vy si myslíte, že pracovali zadarmo ?

Myslím si, že jste našel protiargument tak, že jste sám vyrobil protiargument proti sobě.
Jestli toto však chápete.

P.S. Za Karla IV. neexistovaly systémy veřejného pojištění. Naopak existovaly cechy...atd
Ale to jistě víte, že ?

Co křišťálový Standa ? Ten je přeci velmi úspěšným pracovníkem ? Ne ? Ten by snad mohl sloužit za vzor i těm kopáčům - co budí lelkující nezaměstnané /jak s epozná, že nejde třeba o invalidy či lidi na dovolené ??? - vy - takový upracovaný člověk je snad pozorujet 24 hodin denně ?(
:D

Vámi zvolený příklad je jakýmsi středověkým keynesiánstvím. Nešlo o nucené práce - ale o státní intervenci. O stimiulaci ekonomiky veřejnými výdaji - lépe : INVSTICEMI. O udržení sociální koheze. O stát.
/ale neidealizujme si Karla IV...už jen kvůli jeho podpoře antisemitismu/
19. 09. 2012 | 12:14

Občan napsal(a):

To Egejské moře:

Skvěle napsáno!

Tu poslední uklizečku vyhoďte. Uklízet mohou učitelky po vyučování v rámci projektu "Interní rekvalifikace - udržování manuální zručnosti potenciálních zametačů" (oranžové vesty, nutné pro realizaci projektu, si koupí z platu). Ušetřený plat uklizečky nechť donese ředitel instituce osobně Drábkovi. Dostane se mu laskavého pohlazení a úsměvu od pana ministra a bude zavěšen na nástěnku.

S těmi sponkami a papírem opatrně! Mohly by Vám chybět při boji proti korupci, což by rozpočtově odpovědná protikorupční vláda nerada viděla.

Přeji úspěšný boj!
19. 09. 2012 | 12:17

veverka napsal(a):

Tak pak už zbývá jen práce na černo nebo kriminalita. Určitě lepší než někde sociopatovi Drábkovi otročit.
19. 09. 2012 | 12:18

Fest napsal(a):

Jsem momentálně nezaměstnaný po 10 letech práce a plně se ztotožňuji s tímto článkem Lindy Sokačové.
Dle mého názoru je nesmysl i to, že není státem vyplácena podpora v případě obdržení odstupného od zaměstnavatele.
19. 09. 2012 | 12:24

Mikuláš, patron svatého internetu napsal(a):

Proč jsou nutné církevní restituce?

Protože po léčbě Klausem, Kalouskem, Drábkem a spol. budete potřebovat všichni pomoc od Charity. To je taková bohulibá organizace, zaplatí za vás sociální a zdravotní pojištění, přesně jak píše Nika a možná i polívku z řepy dostanete. To dřív nebývalo, tak si toho važte. Robotovalo se bez nároků na cokoliv. Podmínkou roboty je alespoň chatrný zdravotní stav a vlastní pluh.

Pozor! Rozpis robot nebude vyvěšen na kostelích, ale na internetu.
19. 09. 2012 | 12:26

český maloměšťák napsal(a):

Petr
Ostatně díky za opětovnou částečnou verifikaci mého hodnotícího soudu /19. 09. 2012 | 10:50 /

Petr napsal(a):
Nepatřím mezi mladíky. Ale mladým tentokrát plně rozumím. Být Sládek a Vandas jen trochu inteligentnější, volil bych je taky. Takle nevím? Dnešní ODS a ČSSS to nebudou. Restituční TOP už hlasy potřebovat nebude. Bursíci dokázali svoji neschopnost. KDU nebo jak se budou jmenovat vládnou s min. přestávkami od r.1918 včetně totality.
Komunisty jsem zapoměl, ale ne teď úplně a navždy. Tak koho volit?
07. 09. 2012 | 12:10
Konec srandy. Řečeno bylo vše - ostatně to asi bude také jediný výsledek zdejšího blogu.

Hezký den.
Ostatně jistým individuím bych já naopak nasadil modré či hnědé vety - a také jim za " práci " neplatil nic. Ba naopak - ještě bych z nich vymlátil ty hromady krabic s vínem....nebo by mohli jít kopat " hladový tunel".
4 groše pro Parkanovou, 10 pro Ouzkého s Cabrnochem. (Plus groš na provoz Porsche - aby přijeli do práce včas.)
19. 09. 2012 | 12:27

1984 napsal(a):

Tato zločinná vláda neprovádí reformy, ale genocidu.
19. 09. 2012 | 12:31

český maloměšťák napsal(a):

re :...hnědé vesty...

Hele - to je docela dobrý název pro rock and rollovou kapelu - co si Kalousek spolu se svými drábky po volbách založí :

"Hnědé vesty "

Na rautech ING a v chrámu sv. Víta hrajeme zadarmo, ve vesnických sálech vstupné pět set - modří, hnědí a farář polovic. Nezaměstnaným vstup zakázán.
19. 09. 2012 | 12:32

Wraith napsal(a):

Nevím zda se mi podaří srozumitelně formulovat své myšlenky, ale pokusím se o to.
O pracovní povinnosti
Povinnost pracovat by měla spíš uvalena na každého pravomocně odsouzeného vězně, pokud je zdravotně schopen práce vykonávat. A to by jakéhokoli stupně, nevyjímaje ty v domácím vězení. Jednak se tak sníží náklady na vězeňství a pak také dojde k využití jinak ladem ležící pracovní síly. Samozřejmě by muselo být pracovní nasazení vězňů diferencováno podle trestu.
To by však znamenalo důkladnou reformu systému vězeňství a zejména rekonstrukci současných nápravných zařízení. A zefektivnění strážní služby.
V podstatě by výsledky této práce financovaly většinu transformace - vězni by si tak nejen vylepšili své podmínky. Systém věznic by se stal více finančně nenáročný a pokud bude narůstat počet trestaných současným tempem, brzy by se mohl stát i ziskovým (což je sice dnes sotva reálné, ale v budoucnu docela dobře možné).
A nyní k nezaměstnaným.
Každý nezaměstnaný by měl mít v systému možnost si přivydělat, tak jak tomu bylo dříve. Tato pracovní činnost by se musela hlásit a úřad by ji evidoval. Přičemž by nezaměstnaný pobíral dávku. Součet takto získané hotovosti by však neměl překročit výši minimální mzdy. To by nezaměstnané motivovalo k hledání práce. Stále by platilo, že by dávka byla pobírána pouze po dobu určenou zákonem,a po vypršení doby poskytování dávky by pak stejně tento přivýdělek nesměl překročit výši minimální mzdy.
Současná opatření jsou opravdu na hranici otrockého nasazení. Jediné, co by tento systém "omlouvalo" by byl stálý nárok na danou dávku i po celou dobu hledání práce. To znamená, že by pobírání dávky v nezaměstnanosti by bylo časově neomezeno a do jisté míry suplovalo onen přivýdělek.
19. 09. 2012 | 12:42

resl napsal(a):

Nová "úprava" pro nezaměstnané především tyto lidi ponižuje. Přijdete o práci a stát vás chce ponížit tím, že sousedé sledují, jak ve svém okolí zametáte, jinak vám nic nedá. A tak si "politici" vytvářejí nepřátele. Dnes jim to nevadí, zítra by se mohli divit. No dalo by se toho napsat spousta, jen radím všem : nenechte se ponižovat. A to nikdy.
19. 09. 2012 | 12:42

Ládik!!! napsal(a):

Nezaměstnaný si může otevřít živnost, je spousta pouze ohlašovacích, kde nemusí mít žádné oprávnění. Ostatní mu pak mohou závidět nebo mu nadávat, že platí malé daně nebo nepřispívá na důchody stejně, jako zaměstnanec v HPP.
19. 09. 2012 | 12:45

Jana napsal(a):

Je to zkrátka svinstvo. Pokud občan nezaviněně příjde o práci a taky nezaviněně ho nikdo nezaměstná tak za to zodpovídá stát. Na co ten stát je když se nestará o své občany, to je pro mne záhada. Nemůžou vše řešit soukromí podnikatelé, ti se musí starat o sebe, mají na to právo. Ale úloha státu je zabezpečovat práci, která živí občany. Bože, kdy už bude v Česku vládnout jen slušnost a zdravý rozum. Kam uletěl. To jsou přece jasné záležitosti. Česko by mělo patřit mezi kultivované země.
19. 09. 2012 | 12:50

Medikolog napsal(a):

Lukáši 11.48, blahopřeji. Hřebík dostal ránu přímo na hlavičku:-).

Anna,

otrok je nucen makat násilím - bičováním např., odbojný otrok je veřejně před ostatními otroky kastrován a když se nenapraví jako exbýk či exhřebec a nezačne tahat jako vůl či valach.. a nepodaří se ho prodat, je majitelem beztrestně utracen. Samozřejmě je otrok držen na řetězu aby neutekl..

Dlouhodobě nepracujícím (mimo invalidy atd.) stát musí pomoc podmínit plněním povinností vůči státu a daňovým poplatníkům v ČR daně odvádějícícm. Narozdíl od otroků se mohou dát vydržovat svojí rodinou, nebo táhnout do ciziny kdykoliv se jim zachce. Po EU ani nepotřebují cestovní pas.

Mnohé z vámi označovaných za ubohé "otroky" nevnímá česká společnost za přínos nutný hlídat a držet násilím, ale má je právem za kouli u české nohy parazitující na všem morálním a čestném (=pracujícím a daně platícím) a modlí se, aby se pijavice odpojily a táhly z českého lůna parazitovat jinam. Od roku 1948 nás učili, že kdo nepracuje, ať také on ani jeho děti nejedí.

Takže pracuj a žij. Nebo smdí-li ti práce, tak táhni tam, kde práci zakázali. Tam budeš šťastný mezi stejnými.. a pracanty tam třeba zavřete, aby vás nenakazili workoholismem. Příjde Mikuláš, přinese pívo a guláš.. a ty si dáš... nebo nepříjde a umřeš hlady.. nebo vezmeš takovou práci, jaká se nabízí a za nabízený plat..
19. 09. 2012 | 12:51

Jana napsal(a):

Souhlasím s pisatelem Wraith. Napsal to velmi přesně a dobře.
19. 09. 2012 | 12:53

Jana napsal(a):

Pro Lukáše: Přeji Lukášovi, z celého srdce ať o práci příjde! Člověče nerouhej se nebo tě Bůh potrestá. Nesměj se těm méně šťasným jako jsi ty sám, zatím. Každá práceschopný občan chce pracovat a dostávat výplatu a lítat po úřadech, zametat ulice a žít ze sociální almužny. Mysli, na to máš mozek!
19. 09. 2012 | 12:59

Jana napsal(a):

Pro Lukáše: Přeji Lukášovi, z celého srdce ať o práci příjde! Člověče nerouhej se nebo tě Bůh potrestá. Nesměj se těm méně šťasným jako jsi ty sám, zatím. Každý práceschopný občan chce pracovat a ne dostávat výplatu a lítat po úřadech, zametat ulice a žít ze sociální almužny. Mysli, na to máš mozek!

U první zprávy mám překlepy tak se omlouvám.
19. 09. 2012 | 13:01

santawizard napsal(a):

Rodí se faleš.Když chceš práci ,tak ji nedostaneš ,ale když nechceš práci ,tak ji dostaneš.Jediný paralel je vidět u psychiatrických pacientů.Když chcou prášky ,tak je nedostanou ,ale když nechcou prášky ,tak je dostanou.Proto se lidé začínají chovat úplně falešně.Jde o zakrytou formu sadomasochismu.Ano aby ne,ne aby ano,ano aby ano a ne aby ne.
Uchazeč o práci si nemusí umět najít práci lépe a rychleji než by to měli umět kvalifikované pracovní úřady.Rovněž ,když není práce,tak ji nemohou najít ani nejvýkonnější hledači.My už jsme se transformovali .Právo na práci bylo nahrazeno právem na nezaměstnaneckou podporu.Doopravdy však dneska nemusí pracovat jenom důchodci a buržoazie.Jejich společných smyslem života leží v otázce co dělat s volným časem, když máš hodně nebo málo peněz.
19. 09. 2012 | 13:02

neo napsal(a):

Jana:

a pak kdo je sociopat... lidé jako vy. Nepřející, závistiví, zlí...
19. 09. 2012 | 13:03

Petr napsal(a):

Co je lepší pro stát, když občan pracuje a vytvářejí hodnoty anebo lítá po úřadech a bere sociální dávky? Co je to stát? To jsme my všichni. Co je dobré pro vydřiduchy, vytvořit nezaměstnané a pak je vydírat. Bohužel všichni musí jíst i bydlet.
19. 09. 2012 | 13:05

Anna napsal(a):

Medikolog
"Mnohé z vámi označovaných za ubohé "otroky""

vůbec nevím, kde jste to vzal. Vůbec nikde jsem nikoho za "otroky" neoznačovala. Když si přečtete mé příspěvky, zjistíte, že nejsou v rozporu s Vaším:
Takže pracuj a žij. Nebo smdí-li ti práce, tak táhni tam, kde práci zakázali. Tam budeš šťastný mezi stejnými.. a pracanty tam třeba zavřete, aby vás nenakazili workoholismem. Příjde Mikuláš, přinese pívo a guláš.. a ty si dáš... nebo nepříjde a umřeš hlady.. nebo vezmeš takovou práci, jaká se nabízí a za nabízený plat..
19. 09. 2012 | 13:05

Občan napsal(a):

To Medikolog:

JAKOU pomoc máte na mysli?
Dlouhodobě NEZAMĚSTNANÝM neposkytuje stát ŽÁDNOU pomoc. On ji totiž dokonce neposkytuje ani krátkodobě nezaměstnaným!!!!! Po uplynutí "podpůrčí doby" je nechává plně v režii příbuzných, nebo prostě napospas osudu. První tři měsíce nezaměstnanosti NEMAJÍ nezaměstnaní nárok na žádnou podporu, pokud obdrželi od zaměstnavatele odstupné.
Podporu v nezaměstnanosti dostává POUZE 18% nezaměstnaných!!!!!

Dlouhodobě NEZAMĚSTNANÍ (tedy evidovaní u ÚP), za něž jsou považováni VŠICHNI evidovaní, kteří nenalezli práci do dvou měsíců, mají POVINNOST dostavit se k výkonu nucené otrocké práce.
Pozn.: "Otrockou nucenou prací" rozumí české i mezinárodní právo práci, již jedinec vykonává nedobrovolně a bez nároku na mzdu. Vynucování takové práce je ZLOČINEM.
Tito "dlouhodobě nezaměstaní" před pouhými DVĚMA měsíci naposled ZAPLATILI státu POVINNÉ pojištění, jehož součástí je i pojištění proti nezaměstnanosti. Vyplácení podpory je tedy ZÁKONNÝM PLNĚNÍM z POJISTNÉHO. Stát tedy nezaměstnaným neposkytuje NIC - pouze jim vyplatí zlomek z částky, kterou si často v mnohonásobné výši již dávno PŘEDPLATILI!
Stejně tak ještě nedávno platili daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění.

ČÍM se tedy, Medikologu, vlastně provinili, že mají být TRESTÁNI nucenou otrockou prací?

Odkud jste ten svůj žvást opsal?
19. 09. 2012 | 13:06

Jana napsal(a):

pro Neo: Zlým lidem nemám co závidět, co bych jim tak mohla asi závidět, tu jejich tupost a bezcitnost. Spupnost? Nebuď směšný :-)
19. 09. 2012 | 13:07

xxx napsal(a):

Kdyz chteji resit institut verejne sluzby at se jdou podivat do Danska:
tam skutecne funguje!
19. 09. 2012 | 13:12

Jana napsal(a):

pro Občan? Souhlasím, napsal jste to přesně. Inteligenci u člověka posuzuji taky podle představivosti člověka, umět si představit jak žije a jak se cítí zoufalý nezaměstnaný člověk, mladší či starší je jedno, práce je živitel, to je základ pro existenci v civilizované společnosti. A když v zemi vládnou jen zákony absolutní lidské džungle tak to je tragedie. Doufám a věřím, že se časy změní a v Česku bude vládnout zase lidskost.
19. 09. 2012 | 13:15

hela napsal(a):

Je to prosté.Vy všichni co tady nadáváte, seberte se, založte s.r.o. a všechny ty ubohé "otroky" zaměstnejte. A platte jim královské mzdy, ať už je teda ten komunistický ráj na zemi!
19. 09. 2012 | 13:19

Marie napsal(a):

Pokud člověk ztratí práci, která mu přinášela uspokojení, je dost stresující samo o sobě. Stres pak zvyšuje to, že se pak musí hlásit na poště, která je kupodivu také úřadem práce. Další stres je používání sockarty. Tím, že po nějaké době přijde o dávky zcela, je neštěstí hotovo a nezaměstnaný se stává náchylným k nějakému druhu onemocnění, které mohou iniciovat právě potupné nucené práce.
Kolik pak stojí léčba Drábkem způsobených chorob, to bych chtěla vědět.
Smysluplné nejsou jakési pseudoúřady práce, které ještě nikdy nikom práci nezajistily, ale výběr a sdružování lidí s určitými předpoklady a vlohami, kteří mohou dát dohromady něco užitečného, co jim přinese také uspokojení, a tím sníží riziko nemocí všeho druhu.
19. 09. 2012 | 13:23

neo napsal(a):

Jana:

přesně tak, vy závidíte těm slušným a hodným a zlá jste sama, viz váš odporný příspěvek k Lukášovi.
19. 09. 2012 | 13:25

Medikolog napsal(a):

Anna 13.05, tak se omlouvám. Nepochopil jsem vás - jsme na stejné vlně.

Občan, systém dávek byl co do místa sjednocen, ale stále se dělí na podporu v nezaměstnanosti a na různé sociální dávky.. pro samoživitelky například, pro pány domácí na bydlení některých "sociálně slabých" skupin v jejich domech, atd atd. Odkud jsou směrovány dávky pro třicátníky a čtyřicátníky co posledních 22 let nesáhli na práci například? Ze vzduchu nežijí...
19. 09. 2012 | 13:26

neo napsal(a):

Občan:

pomoc nezaměstnaným je i veřejná služba. Důvody jsem výše popsal.
19. 09. 2012 | 13:27

Anna napsal(a):

Marie

Doporučuji nechat se inspirovat tím, co napsala Nika:

Jinak lze tyto nucené práce obejít zákonným způsobem. Nezaměstnaný prostě zajde na charitu a zažádá si o dobrovolnickou službu. Ta má u zaměstnavatelů větší vážnost než Drábkova veřejná otročina, za dobrovolníka je odváděno sociální a zdravotní pojištění, rozhodně nezametá chodníky ale dělá kvalifikovanou práci dle svého vzdělání (kuchař, účetní, učitelka, zdravotník,...). Charita je vděčná za kvalifikované dobrovolníky z různých oblastí, dobrovolník dostane po odpracování určitého počtu hodin doklad o dobrovolnické službě (kolik hodin co dělal, třeba i doporučení pro budoucího zaměstnavatele). Když dojde nezaměstnaný na pracák a předloží dobrovolnickou smlouvu na víc jak 20 hodin týdně (stačí 21 hodin), tak ho na žádné nucené práce poslat nemohou, i kdyby se Drábek stavěl na hlavu.

19. 09. 2012 | 10:21
19. 09. 2012 | 13:29

marxík napsal(a):

Autorka a mnozí další se doposud nesžili s faktem, že holá skutečnost nemusí vždy korespondovat s papírovou presentací.
Pokud jsme si zvykli na bezplatné poplatky, nevím proč se pozastavovat nad dobrovolnou nucenou prací.
19. 09. 2012 | 13:31

Ing. Vojtěch Spal, MBA napsal(a):

Občan napsal(a)

Když jste tak zvědavý, tak já vlastním a pracuji pro Elisys Corporation v Bostonu. Pelda Group existuje (je to subdivize registrovaná v USA, jak lehce zjistíte na našich webových stránkách) a její zákazníci jsou přední světové firmy. Má role v ČR je pouze poradní, pracuji zadarmo (neuvěřitelné, že jo) a většina zisků jde na děti z českých dětských domovů. Kdyby jste chtěl přispět, pošlu video, co děláme, případně kam poslat peníze. Paní Maťátková nemá zaměstnance - vše se dělá na kontrakty. A nemějte péči - prošli jsme několika hloubkovými kontrolami daňového úřadu. Jeden večer s dětmi nás stojí okolo 100 000, takže si, pane, dejte pohov.
19. 09. 2012 | 13:34

Jana napsal(a):

pro Neo: přeji všem zaměstnaným co se vysmívají nezaměstnaným aby tu zkušenost se zametáním ulic a pod., čekáním na almužnu k holému přežití, tak jim přeji aby to taky zažili. Nejsem zlá ani hodná :-) Sytý hladovému nevěří, tak to je hodně staré a stále platné rčení. Člověče nerouhej se, nevysmívej se těm méně šťastným, taky se ti může přihodit, že budeš trpět. Mám pocit, že něco takového je v Desateru přikázání.
Mimichodem blbcům fakt není co závidět :-) Já práci mám ale moje dcera (33 let) práci nemá, malé město, střední škola, pracovitá, skromná, ale není sexi, což teď je jedna z důležitých podmínek k získání práce pro ženu :-)
19. 09. 2012 | 13:42

neo napsal(a):

Jana:

kdo se vysmívá nezaměstnaným?? Lukáš? A kde?
a být sexy rozhodně není důležitá podmínka, pokud se tedy nehlásí na letušku nebo modelku.
19. 09. 2012 | 13:46

Jana napsal(a):

Ti co práci mají jsou lidé se svatozáří a ti co práci nemají, protože zkrátka není tolik volných pracovních míst, tak ti nezaměstnaní nám budou uklízet ulice, dostanou tolik peněz od státu aby měli sílu ty ulice pozametat :-) Jak šlechetné! Anebo si má každý nezaměstnaný občan vytvořit vlastní firmu?
19. 09. 2012 | 13:52

Jana napsal(a):

pro Neo: je to tam někde nahoře, ten Lukášův úžasný příspěvek. Musíme si navzájem pomáhat, aspoň slovem, a ne vysmívat se někomu kdo má velmi vážné starosti. Být sexi je velmi důležitá podmínka, samozřejmě ne v případě vysoké specializace.
19. 09. 2012 | 13:56

Scarabeus napsal(a):

Odhaduji, že Drábek si z článku autorky, a souhlasných příspěvků s článkem, nic dělat nebude.
19. 09. 2012 | 13:58

český maloměšťák napsal(a):

Ing. Vojtěch Spal, MBA napsal(a):
Občan napsal(a)

Když jste tak zvědavý, tak já vlastním a pracuji pro Elisys Corporation v Bostonu. Pelda Group existuje (je to subdivize registrovaná v USA, jak lehce zjistíte na našich webových stránkách) a její zákazníci jsou přední světové firmy. Má role v ČR je pouze poradní, pracuji zadarmo (neuvěřitelné, že jo) a většina zisků jde na děti z českých dětských domovů. Kdyby jste chtěl přispět, pošlu video, co děláme, případně kam poslat peníze. Paní Maťátková nemá zaměstnance - vše se dělá na kontrakty. A nemějte péči - prošli jsme několika hloubkovými kontrolami daňového úřadu. Jeden večer s dětmi nás stojí okolo 100 000, takže si, pane, dejte pohov.
19. 09. 2012 | 13:34
--------------

Zdfrojem financování vašich aktivit jsou i státní či municipální peníze ? Potažmo daňové defraudace /sponuorské dary / ?

Hodně dětí , které jsou v dětských domovech, se rekrutuje ze spodních příjmových skupin, že ? Tedy například z rodin , kdy jsou rodiče dlouhodobě nezaměstnaní. :--()

Už chápu , proč zde vychvalujete nezaměstnanost - jak je výborná pro vznik dalších pracovních míst. :((

Proč to ale vysvětlujete až oklikou ?

Btw - kam chcete - abychom vám poslali ty peníze ?
:--()

V podstatě čím bude lidem hůře - tím více budete mít možnost se pracovně realizovat.

Ukládám do své sbírky paradoxů.

Pán s titulem MBA se raduje a mne si ruce, že lidé jsou chudí a nezaměstnaní. Má tak více možností k seberealizaci /třeba o tom napíše i studii/.
-----
Jednodušeji:
Myslím si, že je dobré pomáhat dětem z rozvrácených ekonomicky slabách rodin. Ale také si myslím, že daleko důležitější je zabraňovat tomu, aby se lidé propadávali do chudoby. Mj. tím, že se více investuje do vzdělání, nebo v dobách krize do stimulace ekonomiky. Třeba 25 miliard CZK darovaných německými a francouzskými daňovými poplatníky - když už se to tady jinak prošustruje či rozkrade.

Ostatně dickensovské figurky nemám rád. Ty role - jednou pro vždy rozdané...na jedné straně trhan který nemá co do huby...a na druhé straně hodný pán, který mu naběračkou nalívá trochu horké fazolačky.
Mimovhodem nemám moc rád ani fazolačku.
Moc se po ní prdí.

Existují studie právě že ve vztahu ke školství v USA - kdy je prokázáno, že bludný kruh nízké daně - nízké výdaje na školství - nízká šance dostat se na střední či vysokou - vyšeí nezaměstnanost - vyšší šance pro vás a vám podobné, jak se " realizovat" coby dickensovský dobrodinec...je právě že bludným kruhem.
Nic to dlouhodobě neřeší.

Jestli to ale tak půjde dál - tak časem možná půjdou právě že takové dickensovské spolky na burzu.
Lidé pak budou vydělávat na růstu akcií Armády Spásy - například.

To bude znovu ten zlatý věk kapitalismu. Konečně dojde k náležitému ocenění lidského srdce - jeho dobroty a laskavosti - až Armádě Spásy GS či BAC pomohou s IPO.

Ha, ha, ha....:(
19. 09. 2012 | 14:00

Medikolog napsal(a):

Paní Sokačová,

Jsem celoživotní plátce daní z nichž jsou masově exclusivně živena vyloženě parazitická individua poctivé práce se štítící. Z mých daní jsou i hrazeny válečné akce v cizině a vydržovány parazitující církve a náboženské společnosti, ziskuchtivé penězžravé "neziskové" společnosti - proti mé vůli, protože z nich nemám vůbec nic než škodu a vysoké daně. Naplňuje podle vás prošustrovávání mých daní kriterium nucené nebo povinné "otrocké" práce? Na daně makáme všichni každoročně kolem půl roku... a profit dostávají nejenom naši důchodci (OK) ale ti co se nám vysmívají z blahobytu "oficiální chudoby pro úřady".

Těmi individuy nemyslím lidi kterým krachla firma a proto skončili na dlažbě ani ty po padesátce ochotné příjmout JAKOUKOLIV POCTIVOU PRÁCI ZA NABÍZENÝ PLAT i s nepříjemným dojížděním, stěhováním za prací, či se životem v podnájmu nebo na ubytovně.
19. 09. 2012 | 14:00

Jana napsal(a):

pro Marie: Marie napsala jste to velmi dobře. Úřady práce jsou k ničemu, fraška. Podle mne v době počítačových programů, by celou záležitost s pomoci pracovního úřadu mohla zastat jedna či dvě osoby u PC. Byly by zadané kritéria jednotlivých osob hledajících práci a program sám by vložení nabídky práce od zaměstnavatele vybral nezaměstnaného člověka, který by pak obdržel o tomto informaci o tom vhodném pracovním místě.
Vymyslet by se dalo toho spoustu, ale tady v Česku k tomu není vůle. Raději budou využívat určitého postavení a moci k ponižování člověka.
19. 09. 2012 | 14:04

Scarabeus napsal(a):

Ing. Vojtěch Spal, MBA

Někde zadarmo klidně pracovat můžete, když jinde dostáváte plat.

Nesrovnatelně hůř by Vám bylo pokud byste byl nezaměstnaný, nedostával už podporu v nezaměstnanosti(v ČR jen 1/2 roku), ani sociální dávky(ty dostávají jen ti, kteří prokáží nemajetnost sebe a členů své rodiny), a Drábek by Vás poslal pracovat někam zadarmo, někam kde by Vám za práci nedali ani najíst, protože to není jejich povinnost daná zákonem.
19. 09. 2012 | 14:06

neo napsal(a):

Jana:

já ten příspěvek četl a nevysmívá se nikomu.
19. 09. 2012 | 14:09

Anna napsal(a):

Medikolog
"ziskuchtivé penězžravé "neziskové" společnosti - proti mé vůli, protože z nich nemám vůbec nic než škodu a vysoké daně."

To jste ale paní Sokačovou mohl ranit. V letech 2000 - 2011 pracovala v neziskové organizaci Gender Studies (od roku 2007 jako ředitelka).
Gender Studies, o.p.s. - je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Mj. je podporují Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 1, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní rozpočet ČR.
19. 09. 2012 | 14:11

Občan napsal(a):

Pane Spale,

1) Žádná "Elisys Corporation" neexistuje. Existuje pouze "Ellisys Corporation", která se zabývá výpočetní a komunikační technikou. Nikoli překlady, tlumočením a doučováním.
2) Žádná společnost "Pelda Group" ani "Pelda International Group" neexistuje ani v ČR, ani v USA.
3) Na webu fiktivní "Pelda Group" se vyskytujete jako "editor", nikoli jako "poradce".
4) Nemáte žádné živnostenské oprávnění, takže pokud nepracujete jako zaměstnanec, pracujete v ČR načerno
5) Na kontrakty "se" dělat může, ale pak "se" musí mít živnostenský list.
6) Ta americká adresa je RD, který nemá ani zahrádku :o)))
19. 09. 2012 | 14:19

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

veřejna služba je asi to nejhorší, co tahle vláda upatlala. stotisícové odměny pro soudružku nadovou a podobné vyžírky na jedné straně a oranžová vesta pro nezaměstnané na druhé straně.
19. 09. 2012 | 14:21

Jana napsal(a):

Nato aby stát prosperoval musí něco užitečného produkovat. Export a import musí být v rovnováze. Proč se do Česka dováží zboží, které Česko umí taky vyrobit. Jak to, že si například nemůžu koupit kvalitní boty, oblečení. Obchody jsou plné tretek. Hodně žen by mohla pracovat v lehkém místním průmyslu, který skoro neexistuje. Atd. atd. Zatím ani jedna vláda od roku 1989 nepřinesla kvalitu, po celou tuto dobu jsou to jen politické tahanice a dobrý užitečný skutek utek. Přečíst si současné české zprávy a je mi špatně od žaludku.
19. 09. 2012 | 14:24

jozka napsal(a):

Anna:

ad Já jsem žila v představě, že nezaměstnaní potřebují práci.

To je obvykly problem tech, co ziji ve vlastnich predstavach. Nezamestnani potrebuji penize a prace je zpusobem, jak je dostat. Takze je zamestnat za dekuju nebo pul darma jim moc nepomuze.
19. 09. 2012 | 14:25

Scarabeus napsal(a):

Medikolog:

Ty "individua", jak Vy je označujete, se veřejné službě(neplacené práci) mohou snadno vyhnout tím, že zajdou k lékaři a simulují nějakou nemoc, někdy ani nemusí, protože málokterý člověk, v dnešní době, je úplně zdravý. Když k lékaři přijde 100 lidí, o kterých si lékař bude myslet, že simulují, tak mezi tou stovkou bude jeden, kterému skutečně něco bude, takového bude mít lékař na morální a právní zodpovědnosti, takže raději všechny simulanty uzná za práce neschopné, než aby se byť jen jednou zmýlil. Pokud bude lékař přísný a simulanty bude promptně vyhazovat, tak ve státě, ve kterém si pacient může svobodně zvolit lékaře, přejdou k jinému lékaři, který se na klientelu z "individuí" specializuje, protože se mu (finančně) líbí paušální platba za hodně pacientů.

Takže nakonec jsou veřejnou službou, tzn. neplacenou prací, potrestáni poctiví lidé, kteří pracovat chtějí, kterým, z morálních důvodů, přijde nevhodné/neslušné se neplacené práci vyhnout odchodem k lékaři.
19. 09. 2012 | 14:27

M.N.O.P. napsal(a):

Konečně se vznik obecních gulagů v naší republice stává veřejně diskutovaným problémem. Otrocká práce je pro mě, který hlavně za nucené práce nepohodlných odsuzuji sovětskou moc, je nepředstavitelnou hanbou v této zemi žít, jen tlachat a aktivně nebojovat proti otrokářům.
19. 09. 2012 | 14:29

český maloměšťák napsal(a):

Medikolog
Podle vás je tedy parazitující institucí i aktivita, která díky daňový transferům vedla ke vzniku internetu.

Zajímalo by mě tedy díky čemu sem vkládáte své nesmysly. :D

Už jste někdy slyšel o tom, že ne všechny projekty (/vědecké, technické, humanitní, přírodovědné, kulturní.../ se podaří proměnit ve faktický přínos ?
A že například zdánlivě prospěšná věc se časem obrátí ve škody ? V parazita ?

Proto že neexistuje Bůh, proto je tomu tak...který by řekl : ale tak to je špatně to se ti človíčku nepovede víš zajdi když tak za Medikologem on ti poradí on ví co je parazitické už dopředu a tak také ví že tvé fantasmagorie o tom jak ty co se ti nelíbí pošleš do plynu protože jsou to paraziti to se nepovede todlencto to se prostě neujme jinde než za branami ústavů pro choromyslné ....ale ty naopak človíčku ty ten lék na obrnu najdeš víš zrovna včera přiletěla včelka Maja z Medikologova mozku až sem ke mně do ráje a říkala- jo tendhle ano ten to objeví a tak prosím tě pokračuj pokračuj je jasné že ty úspěch budeš mít ale ten s tou fangličkou " já jsem živitelvěech" - víš toho čeká ten ústav....

Jo - kdyby tak ten starej prďola Hospodin věděl, že se (nejenom) v Kraďákově 2500 let po Pythagorovi nalezne zdostatek blbců - ten by to zabalil už tehdá....
19. 09. 2012 | 14:29

Scarabeus napsal(a):

Jana:

Když chce někdo v ČR, potažmo EU, něco vyrábět, tak musí dodržovat všechny zákony, vyhlášky, nařízení, normy ...., mimo jiné platit zákonnou min. mzdu. Na druhou stranu se k nám může dovážet z Číny, kde se nemusí dodržovat (téměř) nic, téměř vše, dokonce i padělané zboží, skrze to je výroba v Číně lacinější.
19. 09. 2012 | 14:34

Anna napsal(a):

jozka
"Nezamestnani potrebuji penize a prace je zpusobem, jak je dostat. Takze je zamestnat za dekuju nebo pul darma jim moc nepomuze. "

A u zaměstnaných je tomu podle Vás jinak??? A jakou pomoc nezaměstnaným navrhujete?

Znovu opakuji své vyjádření: Nechápu, proč veřejná služba není placena aspoň minimální mzdou. Pro stát i nezaměstnané by to bylo výhodnější, než současný stav.
19. 09. 2012 | 14:34

Občan napsal(a):

To Anna:

Zaměstnaní pracují zadarmo?

Nezaměstnaným lze pomoci například SKUTEČNOU rekvalifikací (tzn. nástavbou v rámci jejich stávající kvalifikace nebo změnou kvalifikace).

Paní Anno, to Vaše kličkování a účelové vytrhování částí vět z kontextu už nějak přestalo být zábavné...
19. 09. 2012 | 14:53

český maloměšťák napsal(a):

Scarabeus
Aktualita k Číně.

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2152015/china-construction-bank-hodla-expandovat-do-evropy-na-akvizici-vyda-az-16-mld-usd.html

Ostatně Volksbank zase patří ruské bance.
(kdyby žili dneska starý Seys - Inquart a Áda... tak si snad hodí mašli)

CCB je v podstatě čínskými komunisty ovládanou státní institucí.
A tak by si možná mašli hodili i Hayek s Fiedmanem. ÚV KSČ/Číny/ si kupuje Barclays...

Jen ten Marx se stále potutelně zubí.
:--()

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_banks_in_the_People%27s_Republic_of_China
19. 09. 2012 | 14:58

modrý edvard napsal(a):

fakt nasranej lidi: Taky jsem byl nezaměstnanej. Dva měsíce. Taky na mě padala depka. Ale ne, protože bych musel nosit oranžovou vestu - tu bych klidně nosil, kdyby to nějak pomohlo - ale protože jsem visel na krku manželce, která vydělávala.
občan: "Životní minimum je v ČR tak nízké, že nezajišťuje ani potřeby nutné k prostému přežití. 3200.- Kč/měs., což je ŽM pro jednotlivce, nestačí ani na potraviny a vodu."
anna: "minimální mzda je 8 000 Kč" "Správné nastavení minimální mzdy je pro domácí ekonomiku velmi důležité. Minimální mzda hraje totiž důležitou motivační funci. Aby ji dobře plnila, tak je důležité, aby životní úroveň občanů pracujících za minimální mzdu byla výrazně vyšší než u občanů závislých na sociálních dávkách."
Tady někdo kecá.
Podstata věci je prostá: líp už bylo.
19. 09. 2012 | 15:02

Anna napsal(a):

Občan

Nepíšu sem, abych byla zábavná. Vyjadřuju své názory. Nevím, co považujete za mé kličkování a účelové vytrhování částí vět z kontextu. Protože jste to napsal pod mojí reakcí na jozku, dávám sem tedy celý jeho příspěvek, ze kterého jsem ve své reakci vypustila pouze jozkovu poznámku o životě ve vlastních představách:
jozka napsal(a):

Anna:

ad Já jsem žila v představě, že nezaměstnaní potřebují práci.

To je obvykly problem tech, co ziji ve vlastnich predstavach. Nezamestnani potrebuji penize a prace je zpusobem, jak je dostat. Takze je zamestnat za dekuju nebo pul darma jim moc nepomuze.
--------

A tu Vámi zmíněnou SKUTEČNOU rekvalifikaci(tzn. nástavbou v rámci jejich stávající kvalifikace nebo změnou kvalifikace) si nemůžou udělat nezaměstnaní sami? Náklady jim neproplatí? Opravdu nevím, jaké rekvalifikační kurzy jsou hrazeny, případně do jaké výše.
19. 09. 2012 | 15:07

Občan napsal(a):

Nikoli, Edíku.

ŽM je státem stanovená minimální částka, podle Drábka ještě zajišťující pokrytáí základních životních potřeb (bych ho chtěl vidět...)
SOCIÁLNÍ DÁVKY se přiznávají ve stejné výši a pouze osobám, jejichž příjem je nižší než ŽM a jsou zcela nemajetné.

MM je minimální výše MZDY, vyplácené ZAMĚSTNANCŮM.
19. 09. 2012 | 15:09

neo napsal(a):

Anna:

Občan Vám poví, že ty existující rekvalifikační kurzy nejsou SKUTEČNÉ. Pak pohaní ta zaměstnání, která mu nejsou po chuti.

Evidentně nezaměstnaní nepotřebují práci, ale peníze jak pravil jozka. Potom lze pochopit ten jejich odpor k veřejné službě.
19. 09. 2012 | 15:11

Ferda mravenec práce všeho druhu zdarma napsal(a):

neo, chci vidět vás, až zruší vaše místo a bude to někdo dělat zdarma jako veřejně prospěšnou práci.

a vy zas budete moci dělat veřejně prospěšně někde brouka Pytlíka.
Za 1080Kč, které ale nedostanete na ruku, ale zaplatí vám za něj jen zdravotní pojištění, kdybyste se zbláznil a zbylo vám ještě v kapse 30Kč, můlžete navštívit psychiatra.
19. 09. 2012 | 15:15

Občan napsal(a):

To Anna:

Ne, nemohou.
ÚP proplácí POUZE pseudorekvalifikace (tedy krátkodobé kursy k ničemu), které má na svém seznamu. Pokud je nezaměstnaný třeba SŠ strojař a chce si udělat výučák na soustružníka, musí si to zatáhnout sám.
ÚP dále zásadně neproplácí kursy cizích jazyků - přitom zrovna tohle by spoustě nezaměstnaných výrazně pomohlo.

Navíc ÚP, nikoli nezaměstnaný, rozhoduje o tom, co je pro něho "vhodné".

Je toho ještě hodně, co nevíte? Možná by bylo lepší, kdybyste sem hodila seznam otázek a my bychom Vám je zodpověděli, abyste se dostala trošku do reality.
19. 09. 2012 | 15:16

jozka napsal(a):

Anna:

Ano, u zamestnanych je tomu jinak. Oni dostavaji mzdu (ted neresim jeji vysi). To vam jeste nikdo nerekl?
19. 09. 2012 | 15:19

neo napsal(a):

Ferda mravenec práce všeho druhu zdarma :

Pokud by někdo zrušil mé místo, tak by na něj asi nikoho nemohli najmout ne? A pokud by místo znovu obnovili, těžko by ho někdo mohl zastávat v rámci veřejné služby nebo veřejně prospěšných prací, protože na to je potřeba kvalifikace a nejedná se o práci pro veřejnost.
19. 09. 2012 | 15:21

Anna napsal(a):

modrý edvard

Minimální mzda, životní a existenční minimum v roce 2012:
Výše minimální měsíční mzdy (pokud má zaměstnanec odpracováno 40 h týdně) je 8 tisíc Kč.
Životní minimum představuje minimální peněžní příjmy, které jsou nezbytné pro zajištění výživy a k uspokojení ostatních základních potřeb člověka.
Existenční minimum je považováno za minimální hranici peněžních příjmů sloužící k zajištění nezbytné výživy a ostatních základních potřeb člověka na úrovni umožňující přežití.

Životní a existenční minimum je rozhodující pro přiznání sociálních dávek a výpočet jejich výše. Pokud příjmy rodiny nedosahují výše životního minima nebo jeho určitého násobku, má rodina nárok na určité dávky státní sociální podpory (např. přídavek na dítě, porodné). Životní minimum také plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze.

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají u krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana.
Životní minimum

Jednotlivec 3 410 Kč
Společně posuzované osoby:
První společně posuzovaná osoba 3 140 Kč
Druhá a další společně posuzovaná osoba:
- od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem 2 830 Kč
- od 15 do 26 let věku, je-li nezaopatřeným dítětem 2 450 Kč
- od 6 do 15 let věku, je-li nezaopatřeným dítětem 2 140 Kč
- do 6 let věku, je-li nezaopatřeným dítětem 1 740 Kč

Existenční minimum
Jednotlivec 2 200 Kč
http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Minimalni-mzda-zivotni-a-existencni-minimum-v-roce-2012&idc=59
19. 09. 2012 | 15:22

Anna napsal(a):

jozka

Ale mzdu dostávají za práci, to Vám nikdo neřekl?
19. 09. 2012 | 15:23

Občan napsal(a):

Neouši,

to, co nabízejí české ÚP, NEJSOU rekvalifikace. Nemá to totiž s kvalifikací vůbec nic společného.
Kursy jsou příliš krátké - obvykle 14-28 dní. "Rekvalifikant" tak získává v nejlepším případě jakési "zaučení" a z kursu vychází ve stejně beznadějné situaci, v jaké byl předtím.
Na západě je naopak běžné, že rekvalifikanti získávají DALŠÍ nebo NOVÝ výční list a ti s vyšším vzděláním si mohou udělat další maturitu nebo postgraduál v blízkém a zaměstnavateli žádaném oboru.
19. 09. 2012 | 15:23

veverka napsal(a):

občan

Modrý edvard jakožto jeho další pravověrní členové sekty svědků neviditelné ruky trhu je jako vždy zcela mimo . Nezná ani základní pojmy.

Ovšem jemu podobným a především Drábkovi,Kalouskovi,Nečasovi a dalším parazitům kteří v životě nesáhli na jakoukoliv skutečnou práci (taky Benda je dobrej adept) by mimořádně prospělo,kdyby si zkusili za to životní minimum 3200 kč měsíčně žít aspoň několik měsíců,aby si na vlastní kůži vyzkoušeli,jak nad poměry a jako prasata v žitě si žije lid český.Chtěl bych je vidět,3200 nestačí ani na to jídlo.
19. 09. 2012 | 15:23

Občan napsal(a):

Ale mohli, Neoušku, mohli :o)))
To se dělá velice jednoduše - místo se lehce přejmenuje a přesune do jiného oddělení a jste nahranej. Vše legální a nenapadnutelné. Běžná praxe.
19. 09. 2012 | 15:25

jozka napsal(a):

Anna:

A ti nezamestanani o nichz je tu od zacatku rec taky dostavaji mzdu za praci?
19. 09. 2012 | 15:25

Ferda mravenec práce všeho druhu zdarma napsal(a):

nezaměstnaní jsou lidé různých profesí, různých kvalifikací.
Zdarma by mohli pracovat zdravotní sestry, pracovníci ve školství, policisté, prodavači, všecho by sloužilo veřejnosti, ušetřilo by se ,Nezaměstnanost by se samozřejmě ještě zvýšila, neb by bylo samozřejmě výhodnější zaměstnávat lidi bez mzdových požadavků a ještě pojištění když hradí stát.
mohli bychom být takový malý veřejnoprospěšný stát.
19. 09. 2012 | 15:27

neo napsal(a):

Občanouši:
já to věděl. Přesně jsem věděl, co napíšete...
19. 09. 2012 | 15:31

neo napsal(a):

Občanoušku, ne nemohli.

to místo nelze přejmenovat a nelze ani přesunout. Pokud by se tak stalo, bylo by to nesmylsné...proč by to někdo dělal že?

Navíc pořád platí ten zbytek... těžko by tu práci šlo vykonávat jako veřejně prospěšnou.
19. 09. 2012 | 15:33

neo napsal(a):

Ferdo, je mi záhadou, proč už to tak nefunguje, nebo minimálně proč všichni zaměstnanci nepobírají jen minimální mzdu. divný...
19. 09. 2012 | 15:35

veverka napsal(a):

Mimochodem ještě tu nepadlo to nejdůležitější a totiž že celkové státní výdaje na tzv. sociální dávky tvoří přibližně 9 % státního rozpočtu, přičemž kvalifikovaný odhad jejich zneužívání se pohybuje kolem 0,35 %.

Takže zneužívání sociální dávek,některými pomatenými zfanatizovanými pravičáky stále vytahované "téma" je z hlediska státního rozpočtu naprosto bezvýznamné okrajové nic. To co státní rozpočet skutečně ničí není těch pár i tak mizerných korunek nezaměstnaným,ale miliardové megazlodějiny pánů Bémů,Řebíčků,Dvořáků,Dalíků,Íčků,Vondrů,Kalousků,Drábků a dalších pravověrných zlodějů a vexláků.
19. 09. 2012 | 15:37

Drzá zrzka napsal(a):

Doba odpracovaná na veřejných pracech se nezapočítává do opracovaných let při výpočtu starobního důchodu.
19. 09. 2012 | 15:38

Karel napsal(a):

Anna 13.29
To si děláte legraci? Sociální a zdravotní pojištění placené charitou za dobrovolnickou službu by mělo nahradit příspěvek v nezaměstnanosti vyplácený dostatečně dlouhou dobu, než si práci nezaměstnaný najde? A co bude jíst jako? Přečtěte si, co píše Mikuláš, patron svatého internetu. Ten nabízí aspoň řepovku za plužení.
19. 09. 2012 | 15:45

Ončan napsal(a):

Tak von to Kybersadista ještě "vylepšil"!!!!!

Pokud si totiž nezaměstnaný najde VHODNOU rekvalifikaci sám a ÚP mu ji náhodou proplatí, AUTOMATICKY ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti!
http://finance.idnes.cz/rekvalifikaci-si-muzete-vybrat-sami-dostanete-na-ni-az-50-tisic-korun-11s-/podnikani.aspx?c=A120228_1740152_podnikani_zuk

Platí od 1. 1. 2012
19. 09. 2012 | 15:46

Anna napsal(a):

jozka
"A ti nezamestanani o nichz je tu od zacatku rec taky dostavaji mzdu za praci?"

Nikoliv, protože práci nemají, jsou nezaměstnaní.

A co se týká veřejné služby, již jsem tu svůj názor několikrát opakovala: Nechápu, proč veřejná služba není placena aspoň minimální mzdou. Pro stát i nezaměstnané by to bylo výhodnější, než současný stav.
19. 09. 2012 | 15:47

neo napsal(a):

Občan:

ano vylepšil...ta druhá možnost(tedy vybrat si sám) je dobrovolná a předtím jak jste sám napsal nebyla.

"Podle úředníků budou tyto rekvalifikace využívat spíše snaživější lidé, jimž jde o hledání nové práce víc než o dávky."
19. 09. 2012 | 15:53

Scarabeus napsal(a):

Anna:

"Nechápu, proč veřejná služba není placena aspoň minimální mzdou."

1. Drábka to vůbec nic nestojí
2. Drábek, zprostředkovaně přes úřady práce, nemá žádné potíže nezaměstnané na veřejnou službu umístit, když veřejné instituce Drábkovým otrokům nemusí dát ani najíst. Kdo by nechtěl pracovníky, kteří by jej vůbec nic nestáli?

Paradoxně ve vězení se za práci platí. Mají nezaměstnaní páchat trestnou činnost, aby dostali (ve vězení) za práci zaplaceno?
19. 09. 2012 | 15:58

Pepa Řepa napsal(a):

Ztraceno v překladu.
Ke sporu, zda existuje či neexistuje PELDA GROUP bych si dovolil poznamenat, že došlo k záměně písmenka.
Ano tato společnost existuje a vesele podniká.
Jmenuje se ale PELTA GROUP.
Její většinový majitel i tichý společník Ivánek zesmutněli, rozhodčí si dovolil písknout penaltu proti Spartě a starý sparťan Limberský, který ve Spartě leccos prožil, propíchnul informaci, která byla v režimu PŘÍSNĚ TAJNÉ, že se dvacet let pískaly penalty pro Spartu.

Po výhrůžce, že energetický mág Křetínký odpojí nejen všechny Peltovy firmy, ale i celý Jablonec, léno pana Pelty dotyčný je smutný, moc smutný.
Smutnější než Ronaldo.

K tématu bych podotkl, že nejen autorka, která tak ráda ředitelovala u parazitujících džendrtet, ale i celá řada moudrých diskutérů, prokázaly svůj poměr k práci fyzické.
Myslím, že jak autorce, tak ostatním by košťata slušela.
Pro autorku ovšem dovezeme koště značkové, nejlépe Luis Vuiton.
19. 09. 2012 | 16:07

Lukáš napsal(a):

Vše co žehrají na stát, instituce, Drábka a já nevím koho.
Jejich problém je v tom, že nechtějí začít u sebe. Ztratit práci je otřesné zjištění. Mám to za sebou dvakrát. Od státu jsem nedostal nic. Ta deka, která na mě padla byla hrozná ale. Nikdy jsem nespoléhal na stát. Proč? Snažil jsem se práci sehnat. Práci jsem sehnal jednou po dvou měsících a jednou po čtyřech. Za prací jsem sjezdil půl republiky a doma jsem pracoval za posledních dvacet let snad jen 3 roky.
A jak jsem již napsal.
Ten kdo pobírá nějaké dávky, tak ze slušnosti by měl mít snahu to státu (a to jme podle mě všichni co žijeme v ČR) nějak nahradit podle svých možností a schopností. Stát nemůže suplovat ze 100% iniciativu občanů při zajišťování jejich existence. Má pomáhat ale ne zajišťovat. A to je velký rozdíl.
19. 09. 2012 | 16:08

Marcela napsal(a):

Stejný je to s poplatkama u lékaře - proč mám platit za lékařskou prohlídku, když si platím povinné zdravotní pojištění? Nemyslím tím samozřejmě nadstandard, který by si asi měl každý kdo chce třeba lepší pokoj v nemocnici, zaplatit.
19. 09. 2012 | 16:08

Občan napsal(a):

Anno,

Vy si neskutečně odporujete a už jste s tím docela tragikomická.

Nuceně nasazení PRACUJÍ a PŘESTO nedostávají za práci ŽÁDNOU odměnu.
Přitom kdo PRACUJE, NENÍ nezaměstnaný. Je-li nezaměstnaný, pak NEMŮŽE vykonávat práci.

Lidé nahnaní na otrockou nucenou práci z moci úřední MAJÍ práci. Jinak by je na ni nemohl úřad nahnat. "Pouze" na tu práci nemají smlouvu a jsou nuceni ji vykonávat zadarmo a bez jakéhokoli pojištění (např. úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění škody způsobené při výkonu povolání apod.).

Jste schopna pochopit, jak ten Kybersadistův pasystém nesmyslný?
Práce JE - ale zaměstnavatelé za nich nechtějí platit!

A jak k tomu přijdou zaměstnavatelé, kteří na TUTÉŽ práci najímají lidi a platí jim mzdu?
19. 09. 2012 | 16:09

santawizard napsal(a):

Vážení odboráři:
Politici a soukromníci jsou našimi novými zaměstnavateli.Ani soukromník,ani politik nemusí být žádný odborný pracovník ,ale musí umět odborné pracovníky zaměstnávat.Všem jde o nadstandartní životní úroveň a nadstandartní pracovní podmínky.Jinak je to jenom standart nebo pod standart.Šťastní a úspěšní jsou ti, kteří mají velké mzdy a nebo velké zisky, ale nešťastní a neúspěšní jsoui ti ,kteří mají malé mzdy a malé zisky.Jestli hospodářská krize bude pokračovat ,tak bude víc a víc nezaměstnaných a bezdomovců!!!Proto by se měli stavět chudobince pro chudé kapitalisty a tábory(pracovní či výcvikové )pro chudé socialisty.To jen tak pro zichr.
19. 09. 2012 | 16:10

český maloměšťák napsal(a):

Ještě k Medikologovi /známý to nicnežnárodovec a FEDobijec/.

Parazitem je pak i Kraďákov.
Parazituje na stimulačních opatřeních tu německé vlády, tu japonské centrální banky, tu ÚV KSČ /Číny/, onde zase FEDu.

Jinak se tomu říká " vychcánkovství".

Anebo skutková a duševní masturbace - to v případě, když oficiální představitelé Kraďákova tyto stimuly kritizují.

Paradoxní, co ?
19. 09. 2012 | 16:19

Drzá zrzka napsal(a):

Lukáš

Může při ztrátě práce máma, která má děti školou povinné, hledat zaměstnání na druhém konci republiky?
19. 09. 2012 | 16:19

Scarabeus napsal(a):

Džendrstrejc Pepa Řepa s tím značkovým koštětem už pracoval?

Co teď chlastáte, když Vám ministr zdravotnictví zakázal tvrdý alkohol? Francovku(Alpu)? Kdo Vám ji platí, když Vy peníze(za práci) nepotřebujete/nechcete?
19. 09. 2012 | 16:20

Jana napsal(a):

K rekvalifikačním kurzům.. Když si projdete jejich nabídku, zjistíte ře z 95% jsou k ničemu. Tedy nezaměstnaným. Jediný komu prospívají jsou firmy, které se rekvalifikací zbývají, protože jim od jejich kámošů z ČSSz MPSV a s různých evropských grantů tečou peníze. Vsadila bych se, že jejich kvalitu nikdo třeba po stránce pedagogické nehodnotí. Je to prostě jen další z penězovodů. Kdysi jsem takový kurž od ÚP navštěvovala. Vedla ho lektorka, která měla titul Ing. a JUDr. a po dvou letech. od absolvování tohoto kurzu byla tato paní propírána ve sděl. prostředcích, protože oba tituly byly falešné. :-)
19. 09. 2012 | 16:22

Jana napsal(a):

A co se týče VP prací... Domnívám se, že člověk má ze zákona právo dostávat za práci plat či mzdu, nikoli sociální dávky nebo životní minimum!!!!!!
19. 09. 2012 | 16:24

Občan napsal(a):

Jano, to já narazil na lepší lahůdku.
Jedna SŠ v Praze 9 nabízí MŠMT akreditované rekvalifikace, při nichž lze dokonce získat i výučák.
Má to ale jeden háček - kdo do toho kursu chce být přijatý, MUSÍ mít praxi ve zvoleném oboru! A ne ledajakou.
Vyučení - 3 roky a musejí mít výučák v příbuzném oboru
SŠ - 1 rok a školu v příbuzném oboru
VŠ - 1 rok a libovolnou školu

Tomu já říkám "Hlava XXII" :o)))
19. 09. 2012 | 16:28

český maloměšťák napsal(a):

Občan 19. 09. 2012 | 16:09
Teď už to snad pochopí i Anna. Skvěla a jednoduše vysvětleno. Pracovní místa jsou - tvrdí Drábek...ale jen bezplatná.

:--()

Ostatně kdyby stát vytvořil/vhodnou stimulací - ale jak vidno, tak to lze i přímo...pouze ale neplacenou formou - tedy Drábkovými "arbeit machr frei" programy/placená a dlouhodobě udržitelná pracovní místa - spousta i tkzv. libertariánů ražení pana Spala - by musela leccos ve své hlavě poopravit.

Nu - jsem zvědav co Bernankeho nákupy hypotečních cenných papírů/mortgage-backed securities / udělají s americkým stavebnictvím - které zatím tedy je nic moc.

http://www.reuters.com/article/2012/09/19/us-usa-economy-housing-idUSBRE88I0OR20120919

Doufejme , že americké verze pan Spala budou mít v blízké budoucnosti utrum - že se lidem podaří plodit a rodit děti do nedickensovského světa rozdělených rolí - předem rozdělených rolí /arbeit macht frei ...und volksgemeinschaft ordnung /.
Ne tak asi v Kraďákově - zde se bude moci pan Spal bohužel po dickensovsku vyřádit.
19. 09. 2012 | 16:30

Yosif K napsal(a):

Nika napsal(a):
.................. Nezaměstnaný prostě zajde na charitu a zažádá si o dobrovolnickou službu. Ta má u zaměstnavatelů větší vážnost než Drábkova veřejná otročina, za dobrovolníka je odváděno sociální a zdravotní pojištění, rozhodně nezametá chodníky ale dělá kvalifikovanou práci dle svého vzdělání (kuchař, účetní, učitelka, zdravotník,...). Charita je vděčná za kvalifikované dobrovolníky z různých oblastí, dobrovolník dostane po odpracování určitého počtu hodin doklad o dobrovolnické službě (kolik hodin co dělal, třeba i doporučení pro budoucího zaměstnavatele). Když dojde nezaměstnaný na pracák a předloží dobrovolnickou smlouvu na víc jak 20 hodin týdně (stačí 21 hodin), tak ho na žádné nucené práce poslat nemohou, i kdyby se Drábek stavěl na hlavu.
19. 09. 2012 | 10:21
Vidite, aspon charita bude mit vice dobrovolniku...... rekl bych ze dlouhodobe nezamestnani se normalne do prace pro charitu az tak moc taky nehrnou....
19. 09. 2012 | 16:31

Botičky od Diora napsal(a):

To je velice správně napsáno. Nucené práce. Sami se válí na sejšelích, pijou drahý vína a cpou se kaviárem a nás by nutili do práce a ještě nemaji bachory plný tak se odmítaji dělit abysme měli aspon taky vyšší životní úroveň. To ne, to my se musíme spokojit s dovolenou v řecku, šunkou a pivem. I ten alkohol nám tedka zakázali.
19. 09. 2012 | 16:36

buldatra napsal(a):

Takže, když se nad tím jeden zamyslí, nezaměstnaný má tu výhodu, že se vlastně může pomocí koštěte prozametat k novému zaměstnání.
Kdyby nezametal, měl by zbytečně moc času na blbiny, o ztrátě pracovních návyků nehovoře.
Inu, Drábek to myslí dobře. Nezaměstnaní se prozametají k prosperitě.
19. 09. 2012 | 16:49

Scarabeus napsal(a):

Rozkradl skoro miliardu, náhradě škody se vyhýbá, ale podle jednoho soudu, zatím nepravomocné rozhodnutí, 8 let ve vězení stačí. Pokud ve vězení pracoval, tak za práci dostával, po stržení všeho možného, alespoň kapesné(o tom se nezaměstnaným poslaným na veřejnou službu může jenom zdát), mimo to, že jej netrestaní museli/musí ve vězení živit, šatit a ubytovat.
http://www.novinky.cz/krimi/279189-soud-rozhodl-o-propusteni-strujce-miliardoveho-podvodu-v-kauze-h-system.html

Pokud bude propuštěn, tak na ÚP nepůjde, "ulitých" peněz má dost.
19. 09. 2012 | 16:57

Milo fon Johanus napsal(a):

Stát byl a je pořád vykořisťovatel a i na rozkradené má nyní vydělat zdarma pracující armáda více jak 800 tisíc uměle vyrobených nezaměstnaných nasazených na nucené otrocké práce, kteří budou pracovat povinně 20 hodin týdně aniž by se jim to započítávalo k důchodu http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=756761

Od státu za to potom dostanou sociální finanční "výpomoc", aby neumřeli hlady, která však činí méně než je i polovina ze zákonem stanovené minimální mzdy. Za co dříve obce platili velké peníze firmám nyní budou mít zdarma. Nasazení na nucené otrocké práce je jenom jinou civilizovanější formou gulagů... a znárodněním soukromého majetku občanů. Stát tak ušetří i peníze za pracovní tábory, kuchaře,bachaře i ostnaté dráty. Od státu je tento přístup nelidsky krutý a je to i plivanec do tváří těch kteří mají odpracováno více jak 25 let a nyní po 50 letech nemohou sehnat práci. Mlčící zatím zaměstnané většině to ovšem bude vyhovovat stejně jako jim to vyhovovalo když po únoru 48 komunisté znárodňovali soukromé majetky ze, kterých motom společnost žila dalších téměř 40 let.
19. 09. 2012 | 17:13

Ládik!!! napsal(a):

Velkosmeták -
tak tohle jste napsal nesmazatelně.
19. 09. 2012 | 17:14

modrý edvard napsal(a):

veverka: já jsem prosím jenom citoval občana.
anna: anno, myslím si, že kecá občan. Jako obvykle, vytrhne kus skutečnosti a tvrdí, že to je pravda. Souhlasím s Vámi, že mezi životním minimem a minimálním platem má být mezera, která bude nezaměstnaného inspirovat, aby šel pracovat. Jen si myslím, že /přinejmenším teď/ se to nedá řešit zvednutím min. mzdy - na ulici by jen zůstalo ještě víc lidí.
19. 09. 2012 | 17:25

zdenekb napsal(a):

Medikolog napsal(a):

"otrok je nucen makat násilím - bičováním např., odbojný otrok je veřejně před ostatními otroky kastrován a když se nenapraví jako exbýk či exhřebec a nezačne tahat jako vůl či valach.. a nepodaří se ho prodat, je majitelem beztrestně utracen. Samozřejmě je otrok držen na řetězu aby neutekl.."

Připusťme, že Drábkův motivační program pro nezaměstnané má zatím ještě jisté rezervy...
19. 09. 2012 | 17:36

vasja napsal(a):

Botičky od Diora napsal(a):
To je velice správně napsáno. Nucené práce. Sami se válí na sejšelích, pijou drahý vína a cpou se kaviárem a nás by nutili do práce a ještě nemaji bachory plný tak se odmítaji dělit.....
---------------------
To věřim.
Tenhle se nedělí vůbec.
http://pardubice.idnes.cz/poslanec-vana-dal-sefuje-krajske-cssd-a-odmita-ze-vedel-o-uplaceni-novinaru-1tf-/pardubice-zpravy.aspx?c=A101204_123759_pardubice-zpravy_jba
19. 09. 2012 | 17:53

Pepa Řepa napsal(a):

Velkosmeták
a co říkáte na tudlecty tentonoc stimulační opatření tu japonské banky tu svazu zahrádkářů pro svět rozdělených polí, rolí a lánů, tak ňák po dickensovku, šalom volím vévé?
19. 09. 2012 | 17:53

Drzá zrzka napsal(a):

Uklízení výkalů po psích miláčcích ctihodných zaměstnaných není fyzicky náročná práce. Je ve společenském žebříčku značně degradující.
19. 09. 2012 | 17:55

jozka napsal(a):

Anna:

Fajn, takze vypada to, ze zakladni rodily mezi zam,estnanymi a nezamestnanymi chapete, takze byste je mohla prestat srovnavat.
19. 09. 2012 | 18:01

Pepa Řepa napsal(a):

Medikolog
žasnu, Vy parazitujete na.............. "stimulačních opatřeních tu německé vlády, tu japonské centrální banky, tu ÚV KSČ /Číny/, onde zase FEDu" v Kraďákově?

Prozraďte jak to děláte, rád bych parazitoval taky.
19. 09. 2012 | 18:01

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

drábek s nečasem jsou v podstatě vyšinutí levičáci. nejenom k vuli tomu, že zvyšují daně a myslí si, že jim to naplni pokladnu, ale i kvuli tomu, že zavedli veřejný práce. já bych to nazval bolševickou buzerací. pokud by nečas s drábkem byli lidi s pravicovým smýšlením, věděli by, že proti nezaměstnaosti se bojuje snížením daní, snížení ceny práce a redukcí socbolševicko-odborářských výdobytků týkající se ochrany zaměstnance. odbory dle mého názoru mají jedinou funkci -škodit. škodit zaměstnavatelům i zaměstnancům. totéž se dá říct v podstatě o čssd, a neska už i o levicových TOP09 a ODS.
19. 09. 2012 | 18:01

Pepa Řepa napsal(a):

Drzá zrzka
jakápak degradace? Ferdinand Kokoška se s ní dostal i do literatury. Jeho rajón byl Tylák.

Dělám to pro planetu, pro ekologii, říkejte si.
Zelené embéčko Vás pochválí.
19. 09. 2012 | 18:06

český maloměšťák napsal(a):

Pepa Řepa
je to velmi jednoduché. Parazitování je například i to, když se expotní ekonomika veze na stimulačních optřeních prováděných za peníze cizích daňových poplatníků.

Teď nemám čas - ale snad se zde najde někdo, kdo to vysvětlí tak, že to pochopí i taková řepná hlavička jakou bohužel musí živit zbytek vašeho tělíčka.
(tyky jistá analogie s parazitismem - ale česká ekonomika přeci jen plodí nějaká užitečná jsoucna - takže trochu to pokulhává...)

Sbohem a ádie.
/blbost není hříchem - hříchem je usilovat celý živoz o to, aby ta blbost narostla do gigantických rozměrů/
19. 09. 2012 | 18:09

Pepa Řepa napsal(a):

Scarabeus
jo a kdyby se některé džedrtetě nechtělo s koštětem zametat, může si hrát na Saxanu.
19. 09. 2012 | 18:09

Drzá zrzka napsal(a):

Pepa Řepa

Proč ti ctihodní zaměstnaní nemohou uklidit po svých psích miláčcích sami? Že by se to některým eklovalo?

Pro radost svou i ostatních bych raděj někde v lese sázela stromky.
19. 09. 2012 | 18:13

Pepa Řepa napsal(a):

Hlavně se-malověšáku-při té expotní politice moc nespotit.Že?
Jo jděte zase na stimulační opatření ke Křečové žíle a dejte sem zase nějaké užitečné jsoucno.
19. 09. 2012 | 18:13

sekáč napsal(a):

to jako budou kvůli veřejným pracem rušit technické služby a to současní počišťovači a údržbáři zeleně to budou dělat zadara?
19. 09. 2012 | 18:17

Pepa Řepa napsal(a):

Drzá zrzka
Co vím brání? Pošlou na stromky.
Řekněte, že máte alergii.....no víte na co.
--------------------------
Pomůcka pro luštitelku.
Na to, na co má kolega maloměšťák kouli na krku.
Neberte život tak vážně, máte hezký nick, neztratíte se.
19. 09. 2012 | 18:18

soumrak uklizeček a počišťovačů napsal(a):

to se blíží doba uklizečského řemesla?

A co prezident, Není to také veřejnoprospěšná práce a než vyhodit peníze za kampaň a plné schránky nějakých ošklivých ksichtů(dnes Přemysl Sobotka na pohlednici), proč tam nenadelgovat někoho z ÚP? A mohlo by se jivh za 4 roky vystřídat i víc.
Alespoň by tento úřad měl sepětí s lidem a pak by se ušetřilo za prezidentský důchod.
To by se hned všem důchodcům mohla přidat klidně i stvka.
19. 09. 2012 | 18:20

Drzá zrzka napsal(a):

Pepa Řepa

Zjišťuji, že začínám mít alergii na Řepu. Na Pepu zatím ne. Jdu si na zítra připravit vestičku, košťátko, lopatičku. :-)
19. 09. 2012 | 18:24

Občan napsal(a):

bohorodičko,

vždyť tu cenu Vaši hejčkánci snížili - dokonce na nulu. Tak co se Vám zase nelíbí?
Jako - chápu, že byste nejraději, kdyby zaměstnanci chudákovi příživnostníkovi či podvodnikateli ještě nějakou tu kačku přinesli. Ale takhle to fakt nefunguje. Musí stačit, že má k dispozici otroky.

Ale hlavně potom neskučte, že lidi nenakupjí a chudáci vyžírkové privátníci krachují. Když lidi hákují zadáčo, tak prostě holt nemají za co nakupovat.
19. 09. 2012 | 18:27

lídryně cechu uklizeček napsal(a):

drzá zrzko

to mne chcete připravit o práci a kariéru?

Dřív když byl někdo blbý, tak šel uklízet a měl kariéru a klidný život.
Dnes skončím na pracáku, když za mne pošle zametat Pepa Řepa Sokačovou a vy půjdete dobrovolně?

Co budu dělat já? Na diplom z práv v Plzni nemám.

Nechte pro nás práci!!!
19. 09. 2012 | 18:34

Medikolog napsal(a):

Pepo Řepo 18.01, tak sám nevím.

Zkontroloval jsem konto, nic. V poštovní schránce také nic, sousedé také o ničem nic nevědí.. takže jestli na mé konto šlo něco z vámi uvedených zdrojů, někdo to zdefraudoval. Pojďme se zeptat českého maloměšťáka, známého odrodilce a ozvěny Yosifa K.. Když mu URNA překydá jeho milovaný hnůj, možná něco vyparazitovaného nalezne. Třeba ho práskne Tencokýdek;-). Beru vás do party s celým Českým národem. Až budou cizinci a církve vracet parazitné, máme rovné podíly. Souhlasíte?
19. 09. 2012 | 18:34

Pepa Řepa napsal(a):

Drzá zrzka
no vidíte, co dělá dobré slovo
:-)
19. 09. 2012 | 18:35

Scarabeus napsal(a):

Pepa Řepa:

Za ty práce, co jste napsal, jste dostával zaplaceno, případně alespoň svačinu, pochybuji, že byste šestnáctky v SONP, bez svačiny, vydržel. U Drábka svačina? Ani to ne.

OOA - Ochranná organizace autorská, výtvarné daně a fyzická dřina - to jste asi sochař nebo umělecký kovář.

Máte to nějaké popletené, autorka nevystudovala na džendrtetu, ale sociologii na UK.

Když se Vám ta veřejná služba tak líbí, tak napište Drábkovi, že ať všechny státní zaměstnance, kromě ministrů, propustí, 90-95% půjde na ÚP, nezaměstnaných pak bude dost na obsazení míst ve státní správě neplacenými nezaměstnanými. Následně např. obchody budou muset vyhodit asi 1/3 až 1/2 prodavačů, protože ve společnosti dominovým efektem drasticky poklesne koupěschopnost.

Stát ušetří a zbude dost peněz na církevní restituce, hlavně pro Vaši katolickou církev.
19. 09. 2012 | 18:37

Pepa Řepa napsal(a):

Medikolog
že by druhej Rath?
Má to v hnoji, dobře zainvestoval.
Inu via maloměšťák. Burzián. Hnůj půjde nahoru.
Na Jizerce byl taky jeden.
Hnojný dům se tam říkalo.Misthasus.
Jistý Gustav Ginzel, škoda ho.
19. 09. 2012 | 18:45

Pepa Řepa napsal(a):

Scarabeus
Pajcku na dlaň. Za šestnáctku kilo holá ruka.
Má to ale háček.
Za bolševika se žádné sociální dávky nebo podpory nevyplácely, řekl bych.
Nebo jo?
Že by mi to uniklo? Že bylo kam si jít pro dávky? Že by mi dával ČFVU prachy za to, že jsem nesehnal kšeft?
Dal razítko a vykopnul do ulic. Starej se. Ale nestěžoval jsem si ani tenkrát, ani teď.
19. 09. 2012 | 18:52

lídryně cechu uklizeček napsal(a):že vy jste šel do důchodu už v roce 89?
19. 09. 2012 | 18:58

Pepa Řepa napsal(a):

lídryně cechu uklizeček
Už den po narození.
Říkaly sudičky.
Práce ho bude fascinovat, celé hodiny se na ni vydrží dívat (jak praví klasik).
Wilde? Už nevím.
19. 09. 2012 | 19:05

Občan napsal(a):

Řepo,
Vy nejste o moc starší než já. A já jsem od r. 1976 jezdil o prázdninách kopat na archeologické výzkumy. Platili nám 5,20 Kčs/hod., což byla v té době v podstatě minimální mzda. Na chmelu jsme měli na třídičce 8.- - 11.- Kčs/hod., strhávači měli o dost víc.
Takže budete muste krmit těmi nesmysly o stovce na dlaň za 16 hodin práce v SONP Kladno někoho jiného.

Kamarád dělal v té době krysaře. Bylo to práce drsná a docela nebezpečná. Taky za ni měl stejně jako horník - takže kolem 8000.- Kčs/měs. - a mohl na všechny ostatní dělat (a taky dělal) ramena.

Dávky se za socíku samozřejmě vyplácely. Přídavky na děti dostávali skoro všichni a pokud měla rodina nízké příjmy a/nebo moc dětí, dostávala účelové socdávky. Kromě toho měla pro děti všechno kromě oblečení zadarmo - školními obědy a svačinami počínaje, přes školy v přírodě a mimoškolní činnosti, letními tábory konče. Takže ony ty socdávky v podstatě nebyly potřeba. Přesto existovaly.
19. 09. 2012 | 19:10

lídryně cechu uklizeček napsal(a):

to z vás museli na těch brigádách mít radost
19. 09. 2012 | 19:10

Scarabeus napsal(a):

Pepa Řepa:

"Pajcku na dlaň. Za šestnáctku kilo holá ruka."

Drábek za 20 hodin týdně, po dobu 3-6 měsíců, nic(!), ani svačinu "zaměstnavatel" dát nemusí.

Na veřejnou službu jsou posíláni i nezaměstnaní, kteří přímo(!) od státu nedostávají nic(jen platba pojištění), protože podpora je jen 1/2 roku a na přiznání sociálních dávek musí nezaměstnaný poskytnout tzv. plnou součinnost se sociálkou(nově převedeno na ÚP), tzn. že musí úřadu dokázat, že je nemajetný on(ona) i jeho rodina, dokonce i bývalí členové rodiny(podle českého práva platí vzájemná vyživovací povinnost manželů i po rozvodu, a to doživotně).

Za bolševika nebylo problém sehnat práci, za bolševika bylo problém sehnat banány, někdy toaletní papír, dost často náhradní díl do auta/motorky ap.

"Že by mi dával ČFVU prachy za to, že jsem nesehnal kšeft?"

To jste si dobrovolně vybral Vy, za bolševika jste si mohl vybrat jistější zaměstnání/práci, kde byla výplata i když se většina jeho zaměstnanců 1/2 pracovní doby opírala o lopatu.

"Dal razítko a vykopnul do ulic. Starej se. Ale nestěžoval jsem si ani tenkrát, ani teď."

Máte štěstí, jste nadanější než jiní, tak se na méně nadané, kteří mají v dnešní době potíž se uživit, nevytahujte. Podle Vašeho náboženství Vaši duši, i duši méně nadaných, stvořil Bůh. Chcete jeho práci kritizovat?
19. 09. 2012 | 19:17

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

občan,
nikdo zadarmo nepracuje. průměrný plat ve veřejnem sektoru je 25 tisíc hrubého. dle meho názoru by to mělo být 12 tisíc. samozřejmě, že neexistuje politické síla, která by to prosadila, takže to musí udělat bankrot nebo inflace. v každem případě život nad poměry pokračovat prostě nebude, bez ohledu na politiky a odboráře. z h...a se bič uplest nedá z fyzikální podstaty. levičáci nechtějí pochopit , že na dluh se žít donekonečna nedá, tak holt si ty huby namlátí pořádně.
19. 09. 2012 | 19:34

si děláte srandu napsal(a):

bohorodičko

to by tu lidi měli dělat za 500eur?

Ste se zbláznil, jsme v EU tak chcem evropské platy.

Možná proto politici euro nechtějí, aby to tak nebilo do očí, že tu zaměstnanci mají za práci méně než v EU ty nejnižší dávky
19. 09. 2012 | 19:37

Jan K. napsal(a):

"Jana napsal(a):
Pro Lukáše: Přeji Lukášovi, z celého srdce ať o práci příjde! "
Jano, pokud máte rohy, tak je váš vzhled a inteligence v souladu. Protože jste kráva jak vyšitá.
19. 09. 2012 | 19:50

Kuchař napsal(a):

Kdo nepracuje, ať nejí.
Odpor nezaměstnaných k obecně prospěšným pracem jenom dokazuje, že se jedná o bandu, která nikdy dělat nebude.

Tudíž navrhuji založení fondu se státním dozorem, kam bude platit pojistné paní Sokáčová a lidé se stejným názorem, jako má ona. Z tohoto fondu nechť se pak platí dávky v nezaměstnanosti těch, kteří odmítají práci z důvodu, že jim přijde otrocká. Pokud fond bude na mizině, pouze se zvedne částka určená na pojištění těchto nemakačenků a flákačů.

Uvidíme, kdy paní Sokačové dojde dech !
19. 09. 2012 | 19:52

SuP napsal(a):

Tady se zase sešlo odpíračů práce!
Jen si nejsem jistej, že všichni budou ochotni za své peníze, které jim stát sebere, živit nezaměstnané, kteří pracovat nechtějí. vCyvolává to dojem, že většina zdejších odpíračů patří patrně do skupinu platičů nulových daní z příjmu. Nebo ne?
19. 09. 2012 | 19:59

SuP napsal(a):

Scarabeus -
Až nebude v současnosti problém sehnat práci, budeme se mít jako za socialismu, jen na ty banány nebudeme mít. Protože za socialismu se práce pro jednoho člověka dělal ve čtyřech na plnej úvazek. Proto o ni nebyla nouze. Tak teda děkuju nechci.
Dost by mě zajímalo, kdy už těch 50% práceschopného obyvatelstva, které se dneska živí púapírem a úvahami, jak by ostatní měli pracovat, začne přemejšlet, čím by se revanšovalo těm druhejm 50% (25% výroba 25% služby), kteří plněj příjem státního rozpočtu.
19. 09. 2012 | 20:05

Kuchař napsal(a):

SuP:

Zdravím ! Jak jde život ?
19. 09. 2012 | 20:07

Duroy napsal(a):

Mám tady něco pro fajšmery:
http://www.stazevefirmach.cz/

Projekt z 800 mega pro 5000 osob, kdy si tito můžou zvýšit svou kvalifikaci, po dobu 6 měsíční praxe u firem. Co dostane zaměstnanec, prostřednictvím stáže si zvyšující kvalifikaci? Nic, respektive, příslib, že pokud se bude snažit, firma si ho nechá. Co dostane firma? Na půl roku fachmana s příspěvkem od státu.
Tudíž, upgrade Drábkovy veřejné služby, tentokrát však s dotací 800 mega na 5000 stážistů!

Možná si někteří z vás vzpomenou na diskuse, týkající se agenturního zaměstnávání, nestejného postavení těchto zaměstnanců na pracovním trhu, být však dnes agenturním zaměstnancem, tak se třesu o práci!

Mimochodem, nevíte, nemáte nějaký odkaz na příspěvkovou organizaci FDV, kolik má zaměstnanců, kolik činí rozpočet... Tak nějak cítím další tunel do EU dotací...
19. 09. 2012 | 20:11

SuP napsal(a):

Kuchař -
I já Vás rád vidím! Zatím to ještě jde, ale už pomalu. Barák furt nemám hotovej, ale zítra začnu sekat díru do komína na úpravu odkouření kotle, protože aspoň chci mít možnost dělat přes zimu v teple. Jinak bych dorazil dřív smrt než bydlení.
19. 09. 2012 | 20:18

Drzá zrzka napsal(a):

Za 2200 Kč vyplaceného existenčního minima a zaplaceného zdravotního pojištění, klidně budu těch pár let, o které byl naší věkové skupině, odsunut odchod do starobního důchodu, pracovat na veřejně prospěšných zadarmo dál.
O 7 let odsunutý odchod do důchodu, při jeho výši 10 000 Kč, se rovná 840 000 Kč věnovaných státu. Tak proč v těch darech nepokračovat dál, že?
19. 09. 2012 | 20:22

SuP napsal(a):

Kuchař -
Posílám posledního Kříže, to se sem hodí. Není k tomu co dodat.
http://kriz.blog.idnes.cz/c/287911/Ktera-levice-je-horsi-KSCM-CSSD-nebo-ODS-s-TOP09.html
19. 09. 2012 | 20:45

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Něco pro pobavení zatím jen v angličtině

Mitt Romney Rejects His Natural Voters
http://www.project-syndicate.org/commentary/mitt-romney-rejects-his-natural-voters-by-jeffrey-frankel

Je to o tom, jak jsou zdravé, zodpovědné a na stát odkázané tradiční republikánské či demokratické bašty v USA.
Pravice své voliče ráda zapírá.
19. 09. 2012 | 20:55

pv napsal(a):

Jana napsal(a):
"Nato aby stát prosperoval musí něco užitečného produkovat. Export a import musí být v rovnováze. Proč se do Česka dováží zboží, které Česko umí taky vyrobit. Jak to, že si například nemůžu koupit kvalitní boty, oblečení. Obchody jsou plné tretek. Hodně žen by mohla pracovat v lehkém místním průmyslu, který skoro neexistuje. Atd. atd."

Důvod, proč se některé zboží, které bychom si dokázali vyrobit u nás, dováží, je velmi prostý. Nikdo by ho nekupoval, protože by bylo moc drahé. Drahé proto, že náklady na jeho výrobu by byly vyšší, než v Číně nebo Bangladéši. Hlavní nákladovou položkou při výrobě oblečení a obuvi je totiž mzda. Ta je u nás cca 3x vyšší než v Číně. Tam žádné problémy s nezaměstnaností nemají. Obrovské problémy má Řecko a Španělsko, kde nezaměstnanost přesahuje 20%.

Pokud by ženy u nás byly ochotny pracovat za čínské mzdy, byl by tu i lehký průmysl. Tím vůbec nechci říci, že bychom u nás měli obnovovat surový kapitalismus, jaký je v Číně. Stačila by pouze menší náročnost ohledně platových nároků.
19. 09. 2012 | 20:55

SuP napsal(a):

pv -
To jste napsal(a) hezky. Opatrně. Kolik lidí, myslíte, že pochopí, že když se práce, která JE rozdělí tak, aby mohli všichni pracovat, že se bude muset stejně rozdělit i mzdový fond?
A že nás (teda vás, já už sháním klíč od penálu) to tak jako tak za pár let čeká?
19. 09. 2012 | 21:13

Kuchař napsal(a):

SuP:

Zdá se, že život Vám šlape dobře. To je fajn.
Držím palce s tím barákem !
19. 09. 2012 | 21:25

Kuchař napsal(a):

Věřte nebo nevěřte !

Přišel za mnou odborář a chtěl po mě snížit plat. Že prý pracoval nekvalitně, nevyužíval pracovní dobu dle pracovní smlouvy a když byl nemocný, tak si to vymyslel, protože chtěl sledovat fotbal.

Myslíte, že to byla fikce, nebo se příběh opravdu stal ?
To se dovíte na konci tohoto pořadu !
19. 09. 2012 | 21:29

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

si děláte srandu,
plat se neodvíjí dle toho, co chcete. že jsme v EU neznamená vubec nic. o platech rozhoduje ekonomická realita a plat 25 tisíc ve veřejnem sektoru je mimo realitu. proto máme ty deficity a dluhy.
19. 09. 2012 | 21:30

Duroy napsal(a):

Máte recht vážení přispěvatelé po 21 hodině. My dokonce čínu již předeženeme, neb lidé zde nejenže pracují za odměnu nižší. než v Číně, viz. veřejná služba, nýbrž, a to je můj příspěvek o stážích ve firmách, my budeme pracovní místa, na kterých budou dělat zaměstnanci bez odměny,firmám dotovat!
Jsem rád, že naši velikáni politické scény objevili, jak Čínu nejen dohnat, nýbrž i předehnat!
PS: Stejně je to k hovnu, Indie je ještě dále...
19. 09. 2012 | 21:47

Scarabeus napsal(a):

Kuchař, SuP:

Když někdo odmítne veřejnou službu, tzn. neplacenou práci, tak je sankčně vyřazen na 1/2 roku z evidence úřadu práce, po tu dobu nemá od státu nárok na nic, žádné sociální dávky, pojištění si musí platit sám, jinak se stane dlužníkem, pokud se stane dlužníkem, tak následuje exekuce majetku, pokud nějaký má.

Pokud se někomu opravdu nechce pracovat, tak veřejné službě(neplacené práci) se snadno vyhne odchodem k lékaři(viz mé předchozí příspěvky), a sociální dávky(bez práce) bere dál.

V konečném důsledku jsou neplacenou prací potrestáni pouze poctiví lidé, kterým se pracovat chce, jen placenou práci nedokáží sehnat.

Pro mnoho lidí jsou banány nedostupné i za demokracie.

"Kdo nepracuje, ať nejí."

S tím souhlasím. Veřejné práce jsou u nás postaveny tak, že i ten kdo pracuje nedostává za práci žádné peníze ani jídlo. Např. v Německu mají naši obdobu veřejných prací, ale tam se za ně platí 1 Euro za hodinu.
19. 09. 2012 | 21:50

Kuchař napsal(a):

Scarabeus :

Práce je trest jenom pro lempla. Pro normálního člověka je práce přirozenou a nezbytnou součástí lidského života.

Že dělají zadarmo, to my tvrdí i mé děti u domácích prací. Jídlo,teplo,oblečení, střechu nad hlavou.... - to považují za samozřejmost. Tak jako socky své dávky.
19. 09. 2012 | 22:28

Kuchař napsal(a):

to mi.....
19. 09. 2012 | 22:29

Ládik!!! napsal(a):

Veřejnou službou nemusí být jen zametání v parku. Třeba by takové pomocníky přivítali exekutoři při přesunech majetků.
19. 09. 2012 | 22:45

Scarabeus napsal(a):

Kuchař:

Vypadá to, že jste nečetl co jsem napsal.

Je velký rozdíl mezi Vašimi dětmi(a domácí prací) a nezaměstnanými, kterým stát platí pouze pojištění(toho se ještě nikdo nenajedl) a posílá je do neplacené práce, ve které za práci nedostanou ani najíst.
19. 09. 2012 | 22:46

Scarabeus napsal(a):

Někdo Kalouskovi a Drábkovi preferenční hlasy ve volbách dát musel, sice je takových lidí relativně málo, ale diskuse pod tímto blogem ukazuje, že takoví voliči existují.

Nevím ovšem jak tito diskutující chtějí zařídit, aby trio Nečas-Kalousek-Drábek vyhrálo další volby, když je k tomu potřeba 50% hlasů, zvláště po přehmatech s registrem vozidel(ten se netýkal "socek") a metylalkoholovou aférou(ta se netýká jen "socek"), ve které naplno "prasklo", že stát, přesněji lidé, kteří stát řídí, trpí pančování alkoholu, viz článek v odkazu.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-lorencova.php?itemid=17492
19. 09. 2012 | 23:02

Scarabeus napsal(a):

Kdo nám to vládne?

Odpověď ve videu.
https://www.youtube.com/watch?v=LbIy6aeoKPg

Kdo toho ..... volil?
19. 09. 2012 | 23:12

SuP napsal(a):

Scarabeus -
Jsou nenáročné práce, které je potřeba udělat, ale nikdo se na ně dobrovolně nehlásí. Kdo jiný by je měl udělat než ten, kdo má čas a bere podporu? Vždyť jde přece o opatření, které má za cíl znepříjemnit uchazečům o práci "veget" za cizí. Problém vidím jen v tom, že nevěřím ve spravedlnost úředníků tyto práce přidělujících. Nakonec budopu "zadarmo" pracovat zase jen ti, kdo se budou nejmíň vzpěčovat a vychcánci se jim budeou chodi vysmívat.
19. 09. 2012 | 23:13

SuP napsal(a):

...a ty překlepy? Už mi blbne synchronizace levá-pravá-voko-....
19. 09. 2012 | 23:16

český maloměšťák napsal(a):

Pepa Řepa
Nevím jaký kod má diagnoza" chce za každou cenu propagovat svou blbost"- ale obávám se že na to invalidní důchod nedostaete - i kdyby jste se "uvtipkoval".
Budete tak musit jít na program "arbeit macht frei". Doporučuji válenky - už je dost chladno - a růžovou bandasku.
Snad vám Drábek na chvíli pronajme kamínka - Vincka chcípáčka.

Hezké poožralecké ráno vinšuji.
19. 09. 2012 | 23:59

Kamil Krč napsal(a):

Na tento problém i další představující porušovaní Listiny práv a svobod naší současnou levičáckou vládou v čele s ODS jsem upozornil v své otevřené výpovědi členství v ODS - viz zde:
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Kamil-Krc-Proc-vystupuji-z-ODS-Strana-opustila-pravicove-principy-a-toleruje-korupci-221011
20. 09. 2012 | 00:35

Scarabeus napsal(a):

SuP:

Nečetl jste mé příspěvky patrně celé, napsal jsem, že úřad práce posílá na veřejnou službu(neplacenou práci) i ty nezaměstnané, kteří nedostávají podporu ani sociální dávky.

Když někdo dostává podporu nebo soc. dávky, tak tam by se dalo s veřejnou službou souhlasit, nezaměstnaný nepřímo pracuje za podporu nebo sociální dávky.

Veřejné službě(neplacené práci) se je možné vyhnout odchodem k lékaři, sociální dávky a podpora jde dál. Téměř nikdo, v dnešní době, není úplně zdravý, pokud je, tak stačí když např. hodinu bez chráničů jezdí na skateboardu, jednou spadne, odře se a lékaři nalže, že spadnul na hlavu(odřeninu na hlavě je možné vytvořit i několikaminutovým třením ručníkem), že jej bolí hlava, že v noci zvracel ..... a každý lékař, pro podezření na otřes mozku, napíše neschopenku.
20. 09. 2012 | 06:36

Anna napsal(a):

modrý edvard

Frantina napsal(a):

Souhlasím s článkem a myslím si, že by se to dalo nazvat ,,Drábkovo otrokářství".
Krásně se kritizují nezaměstnaní, když má člověk práci. O ,,štědrém" sociálním systému může mluvit jen tan, který nebyl závislý na sociálních dávkách.
Je mi přes padesát let, žiji sama, práci nemohu sehnat a pobírám sociální dávku 7254 Kč. Myslíte si, že to je moc na veškeré poplatky a živobytí?
-----
Těžko pak mít motivaci jít dělat za minimální mzdu 8 000 Kč hrubého. Minimální mzda v Česku je tak jedna z nejnižších v EU.

Šlo by zvýšit minimální mzdu a zaměstnanost, kdyby vláda dala na doporučení Bezděkovy komise:
Bezděkova komise navrhovala financovat penze částečně z DPH výměnou za snížení velmi vysokých odvodů z mezd. Tím by se poněkud odlehčilo pracovnímu trhu a vzrostla by zaměstnanost. Ve skutečnosti vláda lačně sáhla po návrhu zvýšení DPH, ale ke snížení odvodů se již neměla. - citace z Penzijní reforma jako cimrmanovský vtip - Pavel Kohout
http://dialog.ihned.cz/machacek/c1-52304230-k-cemu-a-pro-koho-je-dobry-druhy-pilir-penzijni-reformy
V žebříčku Doing Business 2011, který sestavuje Světová banka ve spolupráci s Mezinárodní finanční korporací (IFC) a který udává, jak je těžké v dané zemi podnikat, obsadila Česká republika 63. místo. Oproti minulému roku tak poskočila o devatenáct míst, což je největší skok ze všech 183 hodnocených zemí. Navzdory zlepšení ale Česká republika zůstává daleko za Slovenskem a vede si skoro nejhůře z celé Evropské unie.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/106186-ceska-republika-je-v-zebricku-obtiznosti-podnikani-na-63-miste/

A aby toho u nás nebylo málo:
Dle německých analytiků ze společnosti GfK GeoMarketing (čerstvou zprávu v angličtině najdete zde), která každoročně zpracovává geomarketingovou mapu Evropy, je kupní síla u nás ale i na sousedním Slovensku zhruba na úrovni 60 % průměrné kupní síly v Evropě.
http://finexpert.e15.cz/kupni-sila-obyvatel-cr-je-v-ramci-evropy-zalostna
20. 09. 2012 | 06:42

Anna napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):

Občan 19. 09. 2012 | 16:09
Teď už to snad pochopí i Anna. Skvěla a jednoduše vysvětleno. Pracovní místa jsou - tvrdí Drábek...ale jen bezplatná.
-----

Můžete uvést, co jsem z toho, co napsal Občan ve Vámi uvedeném příspěvku nechápala?

Přikládám výběr mých příspěvků:
moje reakce na Slámovo "Nepřizpůsobiví stejně pracovat nebudou. Obvykle zastraší natolik příslušné úředníky, že jím dají pokoj. Takže se to celé sveze na chudáky, kteří celý život pracovali a odváděli řádně sociální pojištění a na stará kolena se jich zaměstnavatel zbavil. Tihle lidé by potřebovali pomoc, a ne postih, kterým nucené práce jsou."

Já jsem žila v představě, že nezaměstnaní potřebují práci. Jakou pomoc máte na mysli? Práce by podle mě neměla být braná jako postih. Osobně znám velký počet vysokoškoláků, kteří za totáče museli dělat manuálně. A dělali tu práci, taky jim nic jiného nezbylo. Přesto jako jednu z pozitivních věcí z totáče považuji právo na práci a pracovní povinnost. Tenkrát kdo nedělal, šel za mříže a tam musel dělat. Výjimkou byly vdané ženy v domácnosti.

a na jozka napsal(a):

Anna:

ad Já jsem žila v představě, že nezaměstnaní potřebují práci.

To je obvykly problem tech, co ziji ve vlastnich predstavach. Nezamestnani potrebuji penize a prace je zpusobem, jak je dostat. Takze je zamestnat za dekuju nebo pul darma jim moc nepomuze.

19. 09. 2012 | 14:25

Anna napsal(a):

jozka
"Nezamestnani potrebuji penize a prace je zpusobem, jak je dostat. Takze je zamestnat za dekuju nebo pul darma jim moc nepomuze. "

A u zaměstnaných je tomu podle Vás jinak??? A jakou pomoc nezaměstnaným navrhujete?

Znovu opakuji své vyjádření: Nechápu, proč veřejná služba není placena aspoň minimální mzdou. Pro stát i nezaměstnané by to bylo výhodnější, než současný stav.

19. 09. 2012 | 14:34

Takže to shrnu - podle mě práci většina lidí potřebuje k zajištění živobytí, tedy aby si na něj vydělali. Jsem a po celou dobu jsem byla proti BEZPLATNÉ veřejné službě.
20. 09. 2012 | 07:13

Patrik napsal(a):

Dle mého názoru bych do veřejné služby hnal všechny pod dvou měsících ihned... Dva měsíce jsou dost dlouhá doba, aby si člověk našel novou práci a to jakoukoliv. Dnes to funguje bohužel tak, že než aby někdo šel do továrny k pásu kvůli práci, tak zůstane doma. Proti tomu je třeba rázně bojovat a hned posílat metat a uklízen veřejné prostory. Sociální stát nás žene tam, kde jsme. A já chci podporovat nemocné, ale ne lenochy!!!
20. 09. 2012 | 07:27

Drzá zrzka napsal(a):

Patrik

Jak chcete podporovat nemocné? Budete je chodit mýt, přebalovat, přinesete oběd, dokrmíte, povídáte si s nimi?
20. 09. 2012 | 07:43

Scarabeus napsal(a):

Patrik:

V továrně u pásu raději "zaměstnají" cizince(snadněji vydíratelný) na živnostenský list, viz článek v odkazu.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/viet-phan.php?itemid=4490
20. 09. 2012 | 07:48

český maloměšťák napsal(a):

Kamil Krč
Nezbývá než dát zapravdu.
Nedivím se Vašemu rozhořčení - prostě jste popsal realitu.
Ostatně nejste sám - vládu snad podporují už fakt jen ti skalní a jejich rodiny.

Anna
Dobrá tedy - omlouvám se. /ale to vím - že jste proti bezplatné práci....výtka byla míněna ve směru toho, že jsem asi nesprávně pochopil vaše tvrzení o tom, že nezaměstnaní potřžebují práci....no a když jim ji Drábek sežene - tak nechtějí pracovat ..../
Nicméně to Občan popsal skvěle - tu alogičnost a pokrytectví Drábkova motivačního programu " arbeit macht frei".
My vám práci vytvoříme, holátka(práce tedy je)...ale má to jeden háček - nedostanet ani floka.
A posílat lidi pracovat do privátního sektoru - a nedat jim nic....divím se těm firmám - neuvědomují si, že můžou získat image IG Farben (apod.).
20. 09. 2012 | 08:05

modrý edvard napsal(a):

anna: nevím, co píšete vy a co frantina. /možná se shodneme, že spíš věříme Bezděkově komisi, než vládě, ale zvolena byla vláda. Argumentaci kupní silou nechápu./
20. 09. 2012 | 08:11

modrý edvard napsal(a):

drzá zrzka: zcela vážně, tohle by měli dělat nezaměstnaní nad 50 let (po dohodě s nemocným).
20. 09. 2012 | 08:14

Pepa Řepa napsal(a):

Občane
tak si shrneme.
Sám sebe jste deklaroval coby státního zaměstnance. Vaše vstupy jsou zasvěcené, musím uznat, že o státní správě toho dost víte, jste -na rozdíl od maloblešáka- inteligentní, dcerka u Čanga, což jí schvaluju, má do smrti s čínštinou- 3 až 5 tisíc znaků je makačka-vystaráno na rozdíl od autorky.

Nyní naznačujete, že jste ročník okolo 1955, tedy v důchodu být nemůžete, ani v přečasném.
Btw-jsem starší, tenkrát opravdu vyplácelo Kladno stovku za šestnáctku a to na dlaň, čistého, ale to je jedno.Věřte nevěřte.
-------------------------------
Přitom tady visíte několik hodin denně, každý den.
-------------------------------
Takže:
Ten kapitalismus je ale svinstvo!
Jednoho by strhal
:-)
--------------------------------
Kolik Vás tady takových je Občané či Hovniválové?
Ledaže by invalidka a hurá na melouchy.
V Jizerkách má invalidku půl vesnice, na co nemám tušení.

Copak mudrc z Bedřišky, to je druhý George Soroš, malý Džordžíno, hraje na burze, investoval do hnoje, ten má z kejdy dividendu.
Má nárok.
20. 09. 2012 | 08:15

Pepa Řepa napsal(a):

Jo, ještě k těm dávkám vyplácený bolševikem. Už si nepamatuju, kolik byly přídavky na děti, okolo 200.-? Dnes možná dva tisíce.
Vyplácely se ještě jiné?
Že by se dalo z toho vyjít a nechodit do práce?
20. 09. 2012 | 08:22

Občan napsal(a):

Anno,

jestliže je ČR 63., pak se jedná o umístění v první třetině a tím pádem o VELMI DOBRÉ umístění.

JAK byste ještě chtěla usnadnit podnikání?
- Podnikatelé vesměs neplatí daně a nemocenské pojištění, zdravotní a sociální platí jen v nezbytně nutné minimální výši.
- Za případné zaměstnance často neodvádějí nic, ačkoli jim to strhávají ze mzdy.
- Většina podnikatelů nemá zaměstnance a lidi "zaměstnává" na "švarcsystém" - tudíž za ně nic neplatí, případně "zaměstnává" na dohodu o provedení práce (opět neodvádí žádná popjištění, pouze strhává 15% na daň z příjmu)
- FO si koupí živnostenská oprávnění a tím pádem podniká
- PO dnes běžně dodávají "na klíč" advokátní kanceláře, které jich mají fiktivně založeny stovky a jen upravují předmět podnikání a statutáry
- Snad nikde na světě nedostávají PO a FO tolik dotací a jiných státních podpor jako v ČR
- Drábek nově podnikatelům zajistil i dodávky otroků, kteří pracují zadarmo, bez nároku na cokoli

Tak CO ještě tedy?
Možná zbývá zavést ještě dětskou práci, "právo první noci" a tělesné tresty pro nedostatečně výkonné nevolníky a otroky...
20. 09. 2012 | 08:25

češka napsal(a):

To autorka
Dědeček byl v době krize cca 3 měsíce nezaměstnaný.
Dostával podporu, která stačila na činži a něco málo, z Vinohrad chodila maminka s babičkou do jedné, předem určené, prodejny pro potravint ve Strašnicích.
Na hledání práce / stavební ing/, měl 3 měsíce, jinak musel nastoupit na nouzové práce - v Praze se postavila Městská knihovna a podstatná část nábřeží, např. v Karlových Varech se stavěla silnice kolem Imperialu, ve všech obcích se zpevňovaly břehy vodotečí. Stavby, které užíváme dodnes.
Takže veřejněprospěšné práce té doby využíváme všichni dodnes, v té době to byly obrovské státní investice. Stejné stát zadává i dnes, ale platíme je neskonale dráž.
20. 09. 2012 | 08:25

Scarabeus napsal(a):

Pepa Řepa:

Mám jinou specializaci, žeru velekněze Imhotepa, jestli něco válím, spíše do toho kopu, tak to jsou slovní extrementy, které tu zanecháváte Vy.
20. 09. 2012 | 08:25

Anna napsal(a):

český maloměšťák

OK. Zaráží mě, že socioložka paní Sokačová použila jako argument proti neplaceným veřejným službám:
Veřejná služba může být vykonávána v rozsahu až dvaceti hodin týdně, což se rovná polovičnímu úvazku. Jak si má dotyčný shánět nové zaměstnání, které vyžaduje přípravu a čas? A jak si osvojí nové pracovní dovednosti, když dlouhodobě nezaměstnaného kuchaře pošleme na úklid parku? Či učitelku z mateřské školky pošleme jako výpomoc do kuchyně v domově důchodců?
:-o
20. 09. 2012 | 08:31

Občan napsal(a):

modrý edvard napsal(a):
"drzá zrzka: zcela vážně, tohle by měli dělat nezaměstnaní nad 50 let (po dohodě s nemocným). 20. 09. 2012 | 08:14"

Proč?
Nezaměstnaný nad 50 let odváděl státu cca 35 let daně a po r. 1989 i veškerá povinná pojištění (čím vzdělanější, tím zpravidla vyšší). Podporu v nezaměstnanosti má tedy bohatě předplacenu a navíc se v jejím případě jedná o ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLNĚNÍ.

Vysvětlete tedy nějak rozumně, proč by měl být hnán na nucenou otrockou práci?
20. 09. 2012 | 08:31

Scarabeus napsal(a):

Pepa Řepa:

"Že by se dalo z toho vyjít a nechodit do práce?"

https://www.youtube.com/watch?v=BxIxvQgdR7Q
20. 09. 2012 | 08:33

Drzá zrzka napsal(a):

modrý edvard

zcela vážně: Ne každý se na tuto práci hodí.

Kolik potřebuje obsloužit nemocných, aby se člověk uživil?

Pustíte naprosto cizího člověka do bytu, v době kdy se nemůžete moc hýbat, jste z části bezbranný?
20. 09. 2012 | 08:34

Občan napsal(a):

Anna napsal(a):
"český maloměšťák
OK. Zaráží mě, že socioložka paní Sokačová použila jako argument proti neplaceným veřejným službám:
Veřejná služba může být vykonávána v rozsahu až dvaceti hodin týdně, což se rovná polovičnímu úvazku. Jak si má dotyčný shánět nové zaměstnání, které vyžaduje přípravu a čas? A jak si osvojí nové pracovní dovednosti, když dlouhodobě nezaměstnaného kuchaře pošleme na úklid parku? Či učitelku z mateřské školky pošleme jako výpomoc do kuchyně v domově důchodců?"

Protože nejde o nic jiného, než ZEJMÉNA kvalifikované nezaměstnané s dlouholetou ODBORNOU praxí co nejvíce ponížit a donutit je tak, aby se nechali škrtnout z evidence.
Jiný cíl tahle zrůdnost nemá.

A hledání práce JE časově a finančně velice náročná činnost.
Proč, to už jsme Vám několikrát polopaticky vysvětlili. Tak ze sebe nedělejte Nea (to je takové synonymum).
20. 09. 2012 | 08:31
20. 09. 2012 | 08:38

Anna napsal(a):

Občan

Nesdílím Vaše hodnocení. Navzdory zlepšení ale Česká republika zůstává daleko za Slovenskem a vede si skoro nejhůře z celé Evropské unie.

Podnikání je přece důležité i pro snížení nezaměstnanosti. Vezmu-li to ad absurdum, budou-li podnikat všichni, nebude nikdo nezaměstnaný.
20. 09. 2012 | 08:39

Občan napsal(a):

Řepo,

v únoru jsem těžce onemocněl. Zaměstnavatel zareagoval tím, že mé pracovní místo v době mé pracovní neschopnosti (týká se nejen nemocných, ale i matek na mateřské) zrušil bez náhrady. A protože již nemá povinnost nabídnout mi jiné pracovní místo, dostal jsem výpověď.
Je to zcela legální a nenapadnutelné, jak jsem zjistil konzultací s advokáty se specializací na pracovní právo.

V srpnu jsem si nechal ukončit pracovní neschopnost, protože to stejně k ničemu nevedlo, obdržel odstupné a z něho teď žiji, protože nemám nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu, za niž mi náleží odstupné (platí od ledna 2011).

Žiji tedy ZA SVÉ a mohu se vykecávat kde a jak dlouho chci.
20. 09. 2012 | 08:53

Občan napsal(a):

Anno,

mohla byste nám předestřít, jak "podnikání" přispívá ke snížení nezaměstnanosti?
Sleduji tuto problematiku již dost dlouho a čím víc se "podniká", tím je nezaměstnanost vyšší. Nebo se snad domníváte, že v EU (vč. ČR) a USA je málo podnikatelů?
Ve které "vyspělé" zemi přineslo "podnikání" snížení nezaměstnanosti? Prosil bych to dost konkrétně.
20. 09. 2012 | 08:57

Anna napsal(a):

modrý edvard

Příspěvek Frantiny končil: "Je mi přes padesát let, žiji sama, práci nemohu sehnat a pobírám sociální dávku 7254 Kč. Myslíte si, že to je moc na veškeré poplatky a živobytí?"

Já jsem zahájila svoji reakci slovy:" Těžko pak mít motivaci jít dělat za minimální mzdu 8 000 Kč hrubého. Minimální mzda v Česku je tak jedna z nejnižších v EU."

A končila jsem reakcí na poslední větu, tedy otázku, Frantiny.

Hromada komodit včetně základních životních potřeb totiž u nás stojí úplně stejně nebo dokonce více než třeba v Německu či jinde na západě. Kupní síla u nás ale i na sousedním Slovensku je zhruba na úrovni 60 % průměrné kupní síly v Evropě.
http://finexpert.e15.cz/kupni-sila-obyvatel-cr-je-v-ramci-evropy-zalostna
20. 09. 2012 | 09:00

neo napsal(a):

Občan:

děláte si srandu nebo to myslíte vážně?

Když půjde nezaměstnaný podnikat, už nebude nezaměstnaným. K tomu firmu rozšíří a nabere třeba 2 lidi (opět nezaměstnaní, ze kterých se stanou zaměstnaní)

To máme 3 lidi.
20. 09. 2012 | 09:02

Drzá zrzka napsal(a):

Neo

Pokud nebude mít komu služby výrobky prodávat (nízká koupěschopnost), jak dlouho bude podnikat?
20. 09. 2012 | 09:05

Občan napsal(a):

Neoušku,

v ČR je cca 1 000 000 podnikatelů a pseudopodnikatelů (OSVČ) - čili cca 20% VŠECH lidí v ekonomicky aktivním věku (15-65 let; nad tím počtem kroutí hlavou celá EU i USA) a přesto nezaměstanost "utěšeně" roste (i přes Kybersadistovu statistickou ekvilibristiku).

Zamyslete se tedy nad tím, kde jste v svých "analýzách" OPĚT udělal chybu.
20. 09. 2012 | 09:20

jozka napsal(a):

Anna:

Chtel jsem napsat, ze se tedy mate vyjadrovat presne, jak ostatne vyplyva z reakci rady lidi. Ovsem ted jste to rozstipla radne:

"Vezmu-li to ad absurdum, budou-li podnikat všichni, nebude nikdo nezaměstnaný."

Takze ono je cilem byt zamestnany... a ja myslel, ze vydelat si na zivobyti. Rozdil si nechte vysvetlit od nekoho, kdo na to ma.
20. 09. 2012 | 09:22

Anna napsal(a):

Občan

Nevím, jak ve světě, ale pokud vím, máte-li ŽL, nezařadí Vás mezi nezaměstnané. Jste-li živnostník a nepracujete-li v rámci švarcsystému, vytvořil jste další pracovní místo. A máte-li zaměstnance, tak ještě další.

A zase ad absurdum - nebudou-li podniky a drobní podnikatelé, kolik lidí sežene zaměstnání?

U nás může podnikat téměř každý. Co v tom brání třeba Vám?

Napsal jste: "A hledání práce JE časově a finančně velice náročná činnost.
Proč, to už jsme Vám několikrát polopaticky vysvětlili. Tak ze sebe nedělejte Nea (to je takové synonymum)."

Já jsem nikdy nikde nezpochybňovala, že je hledání práce časově náročná činnost. Jen jsem poukazovala na fakt, že je úplně stejně náročná pro nezaměstnané i zaměstnané.
20. 09. 2012 | 09:23

drozd kvíčala napsal(a):

neo naspal: Když půjde nezaměstnaný podnikat, už nebude nezaměstnaným. K tomu firmu rozšíří a nabere třeba 2 lidi (opět nezaměstnaní, ze kterých se stanou zaměstnaní)

a ti 2 lidi opět budou pracovat zadarmo, protože je tam pošle úp
20. 09. 2012 | 09:27

Anna napsal(a):

jozka
""Vezmu-li to ad absurdum, budou-li podnikat všichni, nebude nikdo nezaměstnaný."

Takze ono je cilem byt zamestnany... a ja myslel, ze vydelat si na zivobyti. Rozdil si nechte vysvetlit od nekoho, kdo na to ma."

A za jakým cílem podle Vás lidi podnikají, ne-li, aby si vydělali na živobytí?

Už jsem to tu napsala:
Takže to shrnu - podle mě práci většina lidí potřebuje k zajištění živobytí, tedy aby si na něj vydělali. Jsem a po celou dobu jsem byla proti BEZPLATNÉ veřejné službě.
20. 09. 2012 | 07:13

Je Vám na tom něco nejasné???
20. 09. 2012 | 09:31

xyzy napsal(a):

Dvacet hodin týdně jsou 4 hodiny denně, 08-12, 07-11. Cca od 12, 13 hodin se lze věnovat tu přípravě, tu hledání nové práce. Připrava se může konat o víkendech, hledání ve všední dny, případně obráceně.
V čem vidí autorka problém?

A nerozumím tomu, co podle ní bude bránit v získání nových vědomostí paní učitelce, vypomáhající (dočasně) v jakékoliv kuchyni? případně profesionálnímu kuchaři, který bude počišťovat park?!?
20. 09. 2012 | 09:35

Občan napsal(a):

Anna napsal(a):
"Občan
Nevím, jak ve světě, ale pokud vím, máte-li ŽL, nezařadí Vás mezi nezaměstnané."

Ale zařadí. Podporu vyplatí i rekvalifikaci proplatí. Ale...

"Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc."
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace

Ergo kladívko - podporu dostanou pouze bývalé OSVČ, které měly zdanitelný příjem. Pokud neměly zdanitelný příjem, pak sice budou zařazeny do evidence, ale dostanou kulový (kromě minimálního zdravka jako ostatní).
20. 09. 2012 | 09:41

neo napsal(a):

Občanoušku:

neudělal, bez nich by byla vyšší jako skoro všude v evropě.

Vy se zamyslete a to doslova. Vy jste podle vašeho příspěvku po půlroční nemocenské nezaměstnaný. Kdybyste začal podnikat, bude o jednoho nezaměstnaného méně. Zkuste to vyvrátit. Vim že to vyvrátit nelze, je to prostý fakt a tak opět očekávám, že přilezete s trapnými urážkami, viz oslovení, které používáte abyste se cítil jako nadřazená rasa a nebo utečete bez odpovědi, jako již v mnoha případech - viz třeba rozdílné poslední 3 vlády.
20. 09. 2012 | 09:42

neo napsal(a):

Drzá zrzka:

to není podstatné. Podstatné je, že už nebude nezaměstnaný. Jakmile přestane podnikat a vrátí se na pracák, tak ubyde podnikatel a přibyde nezaměstnaný...
20. 09. 2012 | 09:44

neo napsal(a):

drozd kvíčala:

to asi těžko :)

jste směšný.

To by musel ten podnikatel provozovat nějakou veřejnou službu.
Jedině v takovém případě by mohl získat z úp lidi zdarma.
20. 09. 2012 | 09:47

Anna napsal(a):

Občan
"Ergo kladívko - podporu dostanou pouze bývalé OSVČ, které měly zdanitelný příjem. Pokud neměly zdanitelný příjem, pak sice budou zařazeny do evidence, ale dostanou kulový (kromě minimálního zdravka jako ostatní). "

Chci jen upozornit na slovo BÝVALÉ. Činné OSVČ nejsou mezi nezaměstnanými.
20. 09. 2012 | 09:57

jozka napsal(a):

Anna:

Co je na tom nejasneho? Vas predpoklad, ze stane-li se nezamestnany podnikatelem, je vystarano.
20. 09. 2012 | 10:01

Anna napsal(a):

jozka

Je - za předpokladu, že jako podnikatel sežene platící zájemce za svou práci, tzn. odbytiště, klientelu...
20. 09. 2012 | 10:16

jozka napsal(a):

Anna:

Aha a ta poptavka, kterou on uspokoji se vynori ze vzduchoprazdna? Stavajici podnikatele ji ignoruji?
20. 09. 2012 | 10:19

Anna napsal(a):

jozka

Na jakém principu podle Vás fungují všechny podniky a OSVČ? Z čeho myslíte, že podnik platí své zaměstnance? A z čeho jsou podle Vás odváděny daně?

Musíte se víc snažit, pane správce, nebo Vás budemem muset vyměnit, říká v Hrabalově románu Postřižiny člen správní rady správci pivovaru.
20. 09. 2012 | 10:31

český maloměšťák napsal(a):

Občan
Berte Pepu Řepu jako nutné zlo - něco jako smrad ,co se vyvalí když otevřete balíček s tvarůžkama.
(...ehm...to není tedy moc šťastné přirovnání...tvarůžky se totiž dají jíst...)

No zkrátka a dobře - hlupák, jehož koníčkem je neustále stavět veřejně na odiv svou hloupost - je také součástí přírody. Má také své místo na slunci - stejně jako například ten smrad.

Ten smrad je někdy ale příliš smradlavý - to uznávám. Například tehdy, když se ten smrad opře do někoho kom neví vůbec nic.
Například na anonymních diskuzích.
Pak odtáhne - když zjistí, že se opřel např. do těžce nemocného člověka.
Jako smrad odtáhne.
jde smrdět jinam)

Mějte se. A pevné zdraví vinšuji. Nejen to fyzické.
A co nejmíň smradu - odsud i odjinud.
20. 09. 2012 | 10:39

Občan napsal(a):

To xyzy:

Nemůže.
Pokud Vás potenciální zaměstnavatel vyzve, abyste se dostavil k pohovoru, pak ho absolutně nezajímá, kdy se Vám to hodí nebo nehodí. Stanoví hodinu a konec.
Pokud Vám to koliduje s termínem nuceného nasazení, máte smůlu a o šanci na práci přijdete.
20. 09. 2012 | 10:47

český maloměšťák napsal(a):

Řepo - ještě jednou :
Neexistuje asi možnost jak na diagnozu " trvale a urputně propaguje svou hloupost" - jak na ni dostat invalidní důchod.
Musíte vymyslet něco jiného, řepný filozofe. Abyste byl konečně za vodou.:(
Zkuste třeba zatřepat hlavou (něco snad z ní vypadne). A pak s tím vzorkem zajděte na hygienu. /dobře izolovat !!! - ať na chodbě hygieny nevypukne panika, že na město zaútočil Írán chemickými zbraněmi !!!/

ŘEpo - líbí se mi vaše " no pana XY nemusím, ale na rozdíl od č.m. rozumí tomu a onomu..."-líbí se mi, jak tuto fintu používáte často.
To vás taky naučili vaši komandandanti na StB ?

Jen mi nění jasné - proč ty estébácké metody používáte staále - dnes za to přeci žádné výhody neobdržíte.

Jo tak ?!? Že jako abyste nevyšel ze cviku...co kdyby zase vzniklo nějaké gestapo či StB...

Tomu rozumím , Řepo.
Invaliďák nedostanete, " kravičky jak žerou travičky" už nikdo nechce ani zadarmo....rozumím.
Jste prostě v naději.

:)
20. 09. 2012 | 10:51

Občan napsal(a):

Anna napsal(a):
" Občan
"Ergo kladívko - podporu dostanou pouze bývalé OSVČ, které měly zdanitelný příjem. Pokud neměly zdanitelný příjem, pak sice budou zařazeny do evidence, ale dostanou kulový (kromě minimálního zdravka jako ostatní). "
Chci jen upozornit na slovo BÝVALÉ. Činné OSVČ nejsou mezi nezaměstnanými.
20. 09. 2012 | 09:57"

Vy si s tím neovatěním fakt nedáte pokoj :o)))
Pokud jste OSVČ a krachnete (tudíž se dostanete na ÚP), pak jste nezaměstnaná jako kdkoli jiný. Pochopitelně si pozastavíte nebo zrušíte živnost a vzniká vám právo (v některých případech nárok) na pomoc.
Když to neuděláte, pak je to Vaše věc.
20. 09. 2012 | 10:51

Občan napsal(a):

To ČM:

Bývaly doby, kdy jeho poznámky měly úroveň a vtip. Pak se zřejmě v jeho životě něco zvrtlo, protože tak rok už jede fest z kopce. Škoda...

A dík :o)
20. 09. 2012 | 10:54

Anna napsal(a):

Občan
"Pokud Vás potenciální zaměstnavatel vyzve, abyste se dostavil k pohovoru, pak ho absolutně nezajímá, kdy se Vám to hodí nebo nehodí. Stanoví hodinu a konec.
Pokud Vám to koliduje s termínem nuceného nasazení, máte smůlu a o šanci na práci přijdete."

Můžete uvést konkrétně kdy Vás kdo nepustil z veřejné služby na pohovor k potenciálnímu zaměstnavateli? Předpokládám, že jste se proti tomu oficielně ohradil - kam jste svoji stížnost odeslal a jaký byl výsledek.
20. 09. 2012 | 10:59

jozka napsal(a):

Anna:

ad
Musíte se víc snažit, pane správce, nebo Vás budemem muset vyměnit, říká v Hrabalově románu Postřižiny člen správní rady správci pivovaru.

Vyborne, vypada to, ze chapete, ze se zadna poptavka nevytvori, takze kdyz se nekde vynori podnikatel a poptavka je omezena, co se nestane? Bud se nechyti nebo vysoupne stavajiciho, ze ktereho se stane nezamestnany.

No, hlavni je, ze je Anna spokojena...
20. 09. 2012 | 11:14

Pepa Řepa napsal(a):

Občan
pokud tomu skutečně tak je , je mi to líto.
Nicméně pokud říkáte, že od února, dovoluji si Vám připomenout, že sem chodíte-s naprosto stejnou intenzitou- už několik let.
Takže věcně se nic nemění.
Pokud jste byl státní zaměstnanec, tak Vás zřejmě stát tolik neždímal a pokud zaměstnanec soukromé firmy, tak si Váš pracovní den a vytížení příliš neohlídala.
20. 09. 2012 | 11:21

Anna napsal(a):

jozka
"No, hlavni je, ze je Anna spokojena... "

Tak jsme se na něčem shodli :-)

Pro mě je opravdu hlavní, abych byla spokojená. Protože to jsem tehdy, kdy všichni, které mám ráda, jsou spokojení. A co víc si přát...
20. 09. 2012 | 11:23

jozka napsal(a):

Anna:

Aha, takze k veci nic? Jen krok stranou? Uz dochazi? Nebo jeste ne? Co na to Jan Tleskac?
20. 09. 2012 | 11:31

Anna napsal(a):

jozka

Sbohem a šáteček
Sbohem a kdybychom se nikdy nesetkali
bylo to překrásné a bylo toho dost
20. 09. 2012 | 11:43

jozka napsal(a):

Aha, takze konecna :-)

Tesim se na dalsi prinosne prispevky.
20. 09. 2012 | 11:51

Frantina napsal(a):

Ještě poznámku k rekvalifikaci.
Měla jsem nabídku na zaměstnání, ale bylo nutné zaplatit 3000 Kč za dvou denní kurz a měla bych jistou práci. Od paní vedoucí jsem měla písemný slib pro ÚP, že mě po absolvování kurzu zaměstají. Šla jsem na ÚP požádat, zda by mi tento kurz nezaplatili, protože ze sociálních dávek mi na něj nezbývá. Bylo mi řečeno, že tento kurz mi nezaplatí, protože zajišťují stejný v Praze (jsem z podhůří Krkonoš) a trvá měsíc. Nevím, jestli bych kždý den musela dojíždět nebo bych tam byla ubytovaná. Je snad nad slunce jasné, který kurz by vyšel výhodněji, jak pro mě, tak i pro ÚP. Obdobné to bylo i s rekvalifikací pečovatelky. Tam zas byla podmínka pro otevření kurzu 14 zájemců najednou. Pokud bych měla zájem, tak si ho mám zaplatit! Vždyˇstál jen 7500Kč-to byla slova paní zprostřdkovatelky rekvalifikačních kurzů. Na toto by se také měly zaměřit kontroly.Jak hospodaří ÚP se státními dotacemi na aktivní politiku zaměstnanosti.
Taky jsem se zúčastnila VÝBĚROVÉHO řízení ÚP na pozici uklizečka.
Něco je v našem státě HODNĚ ŠPATNĚ!
20. 09. 2012 | 12:30

anonym napsal(a):

Povinnost chodit se hlásit na poštu a zadarmo pracovat - TOHLE SE NEMĚLO VŮBEC DOVOLIT ! ! !

Zlatej socialismus ! Můj otec se sice bude v hrobě obracet, nikdy by komunisty nebyl volil, já a moje celá rodina, ale už nyní ano a ještě se z nás všech stali velcí propagátoři této strany. Jediné štěstí, že ji nezakázali. Za komančů nikdo na tom nebyl tak uboze, jako nyní. Všichni měli možnost chodit do práce a museli. Všichni dostávali za práci mzdu. Všichni měli peníze na bydlení, jídlo a ostatní věci potřebné pro život.

Zatím se chodím "jenom" hlásit na poštu. Už teď mám z toho nervy. Člověk už přežil horší věci. Ale tohle je fakt síla. Takové ponižování. A to ještě zadarmo ty ulice nazametám. Pokud by došlo i k tomu, balím to tady. Tohle není republika na žití. Je mi naprosto jasné, že od základu budu muset překopat celý svůj život a odnese to i má rodina. Ano, také vím, že všude je chleba o dvou kůrkách. ALE TADY OTROKA ZADARMO DĚLAT NEBUDU ! ! !

VŠUDE A VŽDY BUDU VOLIT JEN KOMUNISTY. AŤ UŽ BYLI JACÍ BYLI, VŽDY BYLA JAKÁKOLIV PRÁCE ZAPLACENÁ.

KDYŽ JE PAN DÁBEK TAK CHYTREJ A BOHATEJ, TAK AŤ JDE ULICE ZADARMO V RÁMCI TERAPIE, ABY SE KONEČNĚ VZPAMATOVAL, ZAMETAT SÁM. JENOM BY MU TO NA ČERSTVÉM VZDUCHU POSPĚLO!
20. 09. 2012 | 12:39

Pepa Řepa napsal(a):

český maloměšťák
Víte, Tenco alias Šlapko alias maloměšťáku uznat, že má kdosi znalosti z nějakého oboru ve srovnání s Vámi, není pro dotyčného zase až tak zvláštním vyznamenáním, neb není tady hloupějšího tvora než jste Vy.
Když nebudete mít problémy se mnou, budete je mít s někým jiným, kdo nehodlá vypatlanosti ustupovat a vyklízet pole.
Klidně pokračujte, ulevte si.
20. 09. 2012 | 13:12

MC napsal(a):

Komické,
1) Situace kdy někdo chce dostávat peníze z cizího na základě pofiderního pojištění, které je ve skutečnosti daní, a chce se po něm za to nějaká práce, je označována za nucenou práci a někteří říkají, že je to zadarmo. Nedělá on to pro ty dávky, takže to není zadarmo?
2) Situace kdy někdo musí platit vysoké daně, aby stát mohl rozdávat dávky je prý v pořádku a zde se o nucenou práci nejedná. No budiž, nucená práce to asi není, spíše to má charakter loupeže.
Ale řešení pro vyjasnění této situace je prosté, nikdo nebude nucen platit daň na politku zaměstnanosti a zároveň, kdo se rozhodne neplatit, nebude mít na nic nárok. Kdo se rozhodne platit bude mít nárok na dohodnuté pojistné plnění, pochopitelně plně dle pojistné matematiky a hodnocení rizikovosti. Ale je jasné komu by tohle nevyhovovalo, všem těm, kteří říkáají, že mají práva a nároky a nic se po nich nesmí chtít.
20. 09. 2012 | 16:07

Fanda napsal(a):

Nucené práce zadarmo? Je blbej Drábek ne? Nedělám. Nemohu ze zdravotních důvodů. I Hitler na rozdíl od Drábka za nucené práce něco platil.
20. 09. 2012 | 16:27

ivana napsal(a):

Pro Neo, co to tady píšete za nesmysly? Projděte si příslušné zákony a nekecejte hlouposti, vy politicky korektní idiote !!! S takovými neomarxisty jako jste vy , bude éra zase zpět. Myslíte hlavou?
20. 09. 2012 | 16:50

megi napsal(a):

to je děs a hrůza jen by mě zajímalo jako 2 měsíce na hledání práce co to je. A co když má matka dítě a nevezmou jí ho do školky tak jako půjde robit i z dítětem:-(((( je to k pláči co se děje
20. 09. 2012 | 16:54

Bobina napsal(a):

Nechápu. A když budu mít pohovor kvůli práci v době, kdy budu muset vykonávat práci pro obec, tak na ten pohovor jako nepůjdu? Tak jak si potom tu práci najdu?
20. 09. 2012 | 17:26

modrý edvard napsal(a):

zrzka:
"Ne každý se na tuto práci hodí." .. jo. Taky netvrdím, že každý nad 50 let má dělat pomocného ošetřovatele. Ale tvrdím, že se na to hodí spíš starší člověk, a že ti starší lidé mají občas problém setrvat v dosavadním povolání (horníci, hutníci, baleťáci atp.). Můžou se na to rekvalifikovat.
"Kolik potřebuje obsloužit nemocných, aby se člověk uživil?" ... invalida má podporu od státu, která je na tu péči určená. Plně kvalifikovaná sestra bere tuším 160/hodinu, rekvalifikovaný hutník by mohl brát polovinu + nějaký důchod.
"Pustíte naprosto cizího člověka do bytu, v době kdy se nemůžete moc hýbat, jste z části bezbranný? " ...ano, samozřejmě by musela existovat kontrola, ne že by po bytech chodili pobudové a tvrdili, že mě jdou ošetřovat.
občan: ve smyslu výše uvedeného , představuju si to jako placenou práci.
20. 09. 2012 | 17:46

modrý edvard napsal(a):

anna: děkuji. přečetl jsem to, snad pochopil. Furt si myslím, že kupní sílu zkrátka máme takovou, jakou máme, a můžeme proti tomu protestovat, ale to je všechno.
20. 09. 2012 | 17:58

Občan napsal(a):

To Modrý Edvard:

Pak ano, s tím se dá plně souhlasit.
Kdyby stát zaplatil jako rekvalifikaci starším SŠ a VŠ nástavbové studium a praxi (což je zcela běžné v Dánsku), získal by řadu plně kvalifikovaných očetřovatelů.
Jenže by je neměl kdo platit.
Příspěvek na péči je totiž naprosto směšný (na nejnižší závislost 800.- Kč/měs; na nejtěžší "vegeťáky" 12 000.- Kč/měs.). Takže ještě vnímající nemocní a postižení si asistenty a ošetřovatele nemohou dovolit. A "vegeťákům" už to je v podstatě jedno, protože jsou stejně v nemocnici nebo LDN, neboť musí mít péči 24/7/365 a mašiny.
No, a průměrný ID je v ČR 6300.- Kč/měs...
20. 09. 2012 | 18:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy