Ženy zpátky do domácnosti?: Radikální genderová změna v české společnosti po roce 1989

24. 09. 2009 | 15:48
Přečteno 17549 krát
„Jsme se studenty“ daly jsme si ještě s jednou spolužačkou na svoji lavici, když jsme přišly do školy po dnes notoricky známých událostech z 17. listopadu 1989. Cedule strhla neuvěřitelnou bouři. Bylo nám kolem deseti let a alespoň já jsem skoro nevěděla, o co jde. I tak jsem ale chodila na demonstrace. Vůbec mě nenapadlo, že o dvacet let později se na tyto události budu dívat (nejen) genderovou optikou a zajímat se o to, jaké změny listopadové události znamenaly pro postavení žen a mužů ve společnosti.

Po roce 1989 se pro české ženy a muže změnila řada věcí a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Objevila se celá řada nových fenoménů, mezi nimi např. nezaměstnanost. Raná devadesátá léta byla ve znamení vzniku nových hnutí a neziskových organizací – ekologických, občansko - právních i ženských, genderových či feministických. Mezi jejich zakladatelkami byly i významné ženské osobnosti z disidentského hnutí a ženy, které se s feminismem a hnutím za ženská práva setkaly v emigraci. Do české republiky přicházely i cizinky – hlavně Američanky, které měly na rozvoj ženského a genderového hnutí zásadní vliv a poskytly mu řadu nenahraditelných impulsů. A to i přesto, že řada českých aktivistek a akademiček jejich činnost hodnotila negativně. Hlavním argumentem byla přílišná „militantnost“. Jako podstatný neporozumění v 90. letech se zdá být neschopnost „naslouchat a vzájemně se učit“ na obou stranách. Nemůžeme ani pominout fakt, že řada genderových aktivistek a aktivistů často vůči východní a střední Evropě vystupovala a vystupuje z mentorské pozice. Jana Hradilková, jedna z významných představitelek ženského hnutí k tomu uvedla: „Západní feminismus kopíruje mužský systém ve snaze vyrovnat se druhé polovičce lidstva. To je to, čemu se chce český feminismus vyhnout.“

Vliv „západních“ zemí byl pro Českou republiku nenahraditelný i z toho důvodu, že právě z Německa či Spojených států amerických přicházely první finanční prostředky pro činnost ženských neziskových organizací. Z hlediska záběru jednotlivých organizací se dá říct, že devadesátá léta byla různorodá a zaměření organizací nebylo příliš ovlivňováno specifickými projekty a požadavky donorů. Obecně prospěšné společnost Gender Studies, kterou dlouhodobě finančně podporovala nadace Heinrich-Boll-Stiftung, se mohla zaměřovat na své široké cíle a reagovat na aktuální problémy a situace v České republice a nikoli se podřizovat úzkým grantovým zadáním.

Devadesátá léta byla ale i léty intenzivního odmítnutí feminismu a. K tomu přispěly i významné osobnosti, které podávaly svědectví o negativních dopadech feminismu a jeho hysterii. Jednou z morálních autorit, která hovořila o ebezpečí feminismu v americké podobě, byl český spisovatel Josef Škvorecký. Dalším, neméně významným důvodem, byla negace všeho, co pocházelo z období před rokem 1989 – to, že něco fungovalo v období socialismu, automaticky implikovalo negativní ohodnocení. Významní političtí představitelé, např. Marián Čalfa, vyzývaly k návratu žen do domácnosti – ten byl vnímán jako vyslyšení jejich přání. Negativní vlna se svezla bohužel i s jeslemi a mateřskými školami, kritizováno bylo i zapojení žen do technických a stavebních profesí a vysoká zaměstnanost žen. Z dnešního hlediska se to ukazuje jako neprozřetelné a krátkozraké. Kritická analýza a zhodnocení postavení žen a mužů před rokem 1989 zůstává stále nedostatečné. Důležitý je pro genderovou analýzu života socialistického muže a ženy postřeh spisovatelky a publicistky Aleny Wagnerové, která od 80. let žije v Německu: v Německu se cítila mnohem svobodnější jako občanka, ale zároveň pociťovala zhoršení svého postavení ve společnosti jako ženy.

Radikální genderová změna

Česká, a potažmo československá, společnost prodělala po roce 1989 velkou genderovou změnu – částečně ji ovlivnil nový politický režim a kapitalistická ekonomika a částečně také společenský vývoj, celoevropské trendy změn hodnot a rolí žen a mužů ve společnosti. Velký podíl mají na této změně i informační, vzdělávací a politické aktivity neziskových organizací zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a genderu.

Česká republika podobně jako ostatní evropské země zaznamenala statistické nerovnosti mezi muži a ženami: vyšší nezaměstnanost žen, zvýšené platové rozdíly mezi muži a ženami, růst segregace trhu práce a prekarizaci pracovních podmínek žen na trhu práce (zvláště pak migrantek či žen z etnických minorit). Svou negativní roli sehrálo i dědictví socialistického režimu – dvojí směna žen, tedy plné pracovní zapojení žen na jedné straně a hlavní odpovědnost za péči o domácnost a rodinu. I když socialistický režim výrazně ovlivnil postavení ženy na trhu práce a rozvíjel zařízení péče o děti, naprosto se nezabýval nabouráváním genderových stereotypů a hlavní odpovědnost za rodinu a domácnost stále ležela na ženách. Odstraňovány byly spíše formální než praktické překážky zrovnoprávnění žen ve společnosti.
Velké změny zaznamenaly i názory české veřejnosti na postavení žen a mužů ve společnosti. Zatímco před zhruba pěti lety se v médiích i ze strany české veřejnosti objevovaly spíše jen negativní názory, dnes lze např. z reakcí na činnosti řady neziskových organizací odvodit, že česká veřejnost se k řadě témat rovných příležitostí žen a mužů nebo diskriminace začíná stavět otevřeně a podporovat je. Změna postojů nastala i u zaměstnavatelů. Kolem roku 2000 firmy výslovně odmítaly spolupráci na programech rovných příležitostí žen a mužů. Dnes o ně samy usilují, nebo alespoň zachovávají neutrální postoj. O téma se zajímají lidé napříč generacemi, včetně mladé generace. Stále však zůstává faktem, že rovné příležitosti a gender zůstávají prioritním tématem hlavně pro ženy a dívky, které se častěji než muži setkávají s diskriminací na základě pohlaví.

Konzervativní obrat?

I přesto se v některých průzkumech veřejného mínění objevují postoje, které poukazují na to, že Češi by uvítali „návrat“ žen do domácnosti. Je však otázka, zda si Češi a Češky ve významné míře takovou otázku pokládají. Faktem také zůstává, že i přes tyto deklarované názory, je v české společnosti poměrně hluboce zakořeněn model aktivní, emancipované ženy a dvoukariérových partnerství. Samozřejmě v kombinaci s důrazem na nenahraditelnou roli ženy – matky v prvních třech letech života dítěte. Tento postoj významně ovlivňuje postavení mužů – otců ve společnosti: ať už právě jako rodičů malých dětí (často jsou nuceni k velmi intenzivnímu pracovnímu nasazení, protože jsou odpovědni za finanční zajištění rodiny) či jejich postavení v porozvodových situacích.

Tyto názory mohou být i reakcí na velký posun v postavení žen ve společnosti a pojetí jejich rolí. Role žen ve společnosti se liberalizovala a diferencovala. Rozšiřuje se uplatnění žen v práci, ve sportu, ve volném čase, zvyšuje se jejich finanční samostatnost apod. Vedle toho se mění i mužské role, zdá se ale, že mnohem pozvolněji a tišeji. I to může být důvodem, proč se objevují až protiženské postoje - jako např. výroky prezidenta lékařské komory Milana Kubka o negativním vlivu feminizace lékařských profesí na české zdravotnictví. České genderové expertky v této souvislosti hovoří o konzervativním obratu.

Vzrůstající vliv neziskových organizací zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů a pozitivní vnímání tohoto tématu částí veřejnosti přinesl i vzrůstající opozici v konzervativním politickém spektru. I přes tyto vlivy však zůstává v české společnosti poměrně hluboce zakořeněn respekt k aktivní roli žen ve společnosti a na trhu práce.

Článek byl publikován na Heinrich-Böll-Stiftung.

Na stejném webu najdete i rozhovory s osobnostmi neziskového a veřejného života.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Gerd napsal(a):

V současné situaci genderového šílenství mnohé ženy svoji lenivou povahu nebo neschopnost skrývají za hesla o feminismu a rovnoprávnosti žen.
A co takhle bojovat za rovnoprávnost mužů?
Jestliže je rovnoprávnost obou pohlaví, měly by být rovné vztahy i v ostatních oblastech. Můžeme tedy mít nejen zedníky, ale i zednice, nebude nutné dávat ženě přednost ve dvěřích, aby nás nenařkla z feminismu (příklady USA) a na opravu třeba pračky taky nebude nutné volat opraváře, ale žena vezme nářadí a začne opravovat ...
V dnešní době existuje mnoho žen mladších očníků, které důsledně vyžadují polovinu domácích prací tradičně ženských od mužů, ale nechtějí k tomu přibrat polovinu prací mužských.
24. 09. 2009 | 16:33

Student napsal(a):

Ta slečna, co to napsala je asi komunistka. Ti také uplatňovali všude rovnoprávnost. Založili tedy učební obor hornice (hornička), ubytovali učenky na zámku a pravidelně je posílali na praxi do dolů. Po prvním ročníku všechna děvčata skončila. Horníci se totiž projevili jako gentlemani a nenechali holky dřít. Výměnou za vzájemné porozumění v průběhu pracovní doby. Všechny horničky otěhotněly a byl konec.
24. 09. 2009 | 16:52

JAHA napsal(a):

Ad: Student

No, neviem, ci to bolo gentlemantstvo. Co ked chceli ti banici jednoducho vystvat konkurenciu?:-).
24. 09. 2009 | 17:06

Ládik napsal(a):

"České genderové expertky v této souvislosti hovoří o konzervativním obratu."
24. 09. 2009 | 17:15

Vysedlina pathologická napsal(a):

Zdá se někomu, že za první republiky, kdy ženy zůstávaly doma, a lékařky a učitelky se nesměly vdát, byly ženy šťastné?
V čem musí proběhnout společenská proměna je vnímání žen jako rovnoprávných při rozhodování o chodu rodiny. A to nebylo. Někdo má dar rodinu udržovat pohromadě svou schopností duchovně emocionální, a někdo ji jako celek umí lépe jistit proti světským tlakům. Zkrátka se doplňovat a vážit si jeden druhého. A to, jak doufám, se bude i tvrdě prosazovat v rámci celosvětového vývoje. Pokud druhého podceňujeme, je to o vlastní agresivitě a vlastních komplexech méněcennosti.
24. 09. 2009 | 17:22

Sandrro napsal(a):

Autorka by se měla podívat na jednání soudů o svěřování dětí do péče...to je panečku rovnoprávnost
24. 09. 2009 | 17:27

Ogg napsal(a):

Je potreba si uvedomit, ze autorka mluvi o rovnych prilezitostech, coz zahrnuje rovne prilezitosti pro zeny a pro muze, ne jenom rovnejsi prilezitosti pro zeny.
Ano, argument, ze otec se vlastne o ty deti starat nechce, nema na peci o deti bunky a zena k nim ma bliz je asi na stejne urovni jako argument, ze zeny o ridici posty a o politiku vlastne nemaji zajem a muzi maji na to od prirody lepsi vlohy...
24. 09. 2009 | 17:44

žena napsal(a):

Naše prababičky bojovaly za stejná práva mužů a žen. A vybojovaly ho. V Česku máme stejná práva jako muži, ženy jsou ve vládě, parlamentu, senátu, ve správních radách, velvyslankyně, EU poslankyně, soudkyně, vědkyně, doktorky... Existují u nás rovné příležitosti.
Je na zvážení každé ženy, chce-li mít dítě. Je na obou rodičích, co pak dál. Muži se taky UMĚJÍ postarat o děti a domácnost. Ženy se od mužů liší fyzicky i psychicky, to je fakt. Ale co mají společného jsou děti.
(toto jsem mj. uvedla v blogu Potřebují ženy kvóty)

Naprosto souhlasím s tím, co tu uvedla Vysedlina pathologická. Myslím, že cesta by byla seznámit se např. s knihou Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše od Johna Graye. Je tam i pasáž, co ženy říkají a co tím myslí. A přestože to napsal muž, jako žena musím potvrdit, že se dost trefil. Leta jsem dlela mezi muži, ale až po přečtení této knihy jsem pochopila, jak se s muži domluvit. A o to by mělo jít především, protože to má vliv na děti.
24. 09. 2009 | 17:56

Daria napsal(a):

Feminismus bojuje o rovné příležitosti pro muže i ženy. Je zajímavé, že právě toto mnozí muži nesnesou. Vzhledem k tomu, že mají za sebou tisíciletí privilegovanosti, mají strach, že pokud budou vystaveni rovné soutěži, neobstojí. Je samozřejmé, že rodina s malými dětmi bude mnohem lépe finančně zajištěna tehdy, když budou vydělávat oba partneři. Vyhne se tak katastrofě, která by nastala poté, co by muž-živitel přišel o zaměstnání, nebo onemocněl, nebo odešel za mladší partnerkou. Jenomže s vydělanými penězi také stoupá nezávislost a svoboda. Také se tím mění postavení na hierarchickém žebříčku, pokud je žena vzdělanější než muž a schopná vydělat si víc. Celý problém feminismu spočívá v ohrožení mužské privilegovanosti a v mužském strachu.
Muži, kteří nejvíce křičí, že když má být rovnoprávnost, tak tedy ženy musí do dolů (trest jako za komunismu, že?) a do první linie (tam posílali ruští bolševici trestance), kupodivu sami horníky nejsou, ani sami aktivně nebojovali. Navíc rovnoprávnost neznamená, že všichni budeme horníky nebo vojáky, ale že všichni dostaneme stejnou příležitost zastávat jakékoli zaměstnání i jakoukoli funkci, pokud budeme splňovat patřičné podmínky. A že dostaneme možnost stoupat po hodnostním žebříčku bez skleněného stropu. Bez ohledu na to, jde-li o muže nebo o ženu, o bílého, žlutého, nebo černého, nebo o bílou, žlutou či černou. A toho se někteří muži bojí jako čert kříže.
Kromě toho by mě zajímalo,jak se dneska muži definují. Kdysi muž býval válečník, pak prý musel postavit dům, zasadit strom a zplodit syna. Naši muži válečníky nejsou, většina z nich nepostaví ani psí boudu, někteří zplodí syna, ale postarat se o něj už často neumějí. Zdá se, že část mužů se tedy definuje jenom svou snahou o všudypřítomnou privilegovanost. Takoví nejsou muži všichni, někteří jistě dokážou být zodpovědnými partnery bez nároků na privilegia. Což se zřejmě o mnohých křiklounech na tomto blogu říct nedá.
24. 09. 2009 | 19:11

myrta napsal(a):

Tady nejde o feminizmus,u nás žena pracovat musí,protože jeden plat na uživení rodiný prostě nestačí.Jak by měla 4-členná rodina mohla být živa z platu muže 14-15 000Kč čistého?
24. 09. 2009 | 19:16

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, při této příležitosti je myslím dobré připomenout, že od osmaštyrycátého do třiapadesátého soudruzi stihli zrajtovat zbytky poměrně úspěšného prvorepublikového hospodářství tak, že museli pojednat měnovou reformu, s velkou slávou pochopitelně, a taky poslat ženský makat, taky s velkou slávou, protože už nebylo prostě z čeho brát. To jen aby se vědělo, když zase někdo půjde volit levici, že všechno už tady bylo co do obsahu i formy.
Veselé krizování a vepřové krizování...
http://www.ateo.cz/f/images...
24. 09. 2009 | 20:14

Honza napsal(a):

"Ano, argument, ze otec se vlastne o ty deti starat nechce, nema na peci o deti bunky a zena k nim ma bliz je asi na stejne urovni jako argument, ze zeny o ridici posty a o politiku vlastne nemaji zajem a muzi maji na to od prirody lepsi vlohy... "

Jak je to s vlohami, to nevím, ale to, že ženy mají o řídící posty a ekonomiku statisticky menší zájem, než muži, je prostě sociologický fakt (mimochodem dobře vysvětlitelný biologicky), to nemá s "gender", feminismem ani politikou nic společného.

Ideologizujte si podle libosti, ale fakta nechte, prosím, na pokoji.
24. 09. 2009 | 20:52

BL napsal(a):

re:Velký podíl mají na této změně i informační, vzdělávací a politické aktivity neziskových organizací zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a genderu.
kdo je to ten gender? hermafrodit?
24. 09. 2009 | 21:20

Eliška II napsal(a):

pravdou je, že se po "revoluci" ozvaly hlasy, aby ženy byly s dětmi co nejdéle doma. tudíž naše ženy-matky zůstávaly a zůstávají doma co nejdéle. Moje neteř, žijící a pracující ve Švédsku, se zeptala mé sousedky, co vlastně dělá ta léta doma, jaký má program? Dostalo se jí odpovědi, že odveze děti do školky, do kroužků, na aerobik, pamezi tím se setká s kamarádkama, pak zase jede pro děti a vlastně se nezastaví. Tohle bylo pro mou neteř málo, ba vlastně příliš, protože děti ve Švédsku už jsou ve školce a matky pracují. Skoro jako my kdysi, jen nikoho nezajímalo, jsme-li ve své práci happy :-))
24. 09. 2009 | 21:38

Sally napsal(a):

Pro Elišku II
Myslím, že společnosti by spíš než prosazování rovných vztahů mužů a žen víc prospělo vyvažování mužského a ženského přístupu k věci. Z dlouhodobého hlediska se nejedná o polaritu, ale o plochu muž, žena dítě, tři druhy rozdílných zájmů a vztahů, plus možná pomoc příbuzných anebo služeb. Pocit štěstí prý souvisí s výší životní úrovně, takže vaše neteř bude nejspíš nejšťastnější, když se jí podaří vyzvednout automobil z opravny, děti ze školky a cestou nakoupit.
24. 09. 2009 | 22:15

Martin napsal(a):

Oprava:
Výchozí tvrzení je takové že žena je ochotna dělat stejnou práci jako muž za menší peníze.
24. 09. 2009 | 22:26

Sally napsal(a):

Martin:
Jistěže, žena je ochotna i vydělávat víc než muž. Chystáte-li se vytvořit rodinu, berte v potaz, zda vám vaše dítě stojí za nějaké vztahování se a dozrávání anebo se narodí už jako hotový profík.
24. 09. 2009 | 22:39

MS napsal(a):

V 90 letech jsem byla ve věku, kdy žena rodí děti, slyšela jsem při hledání zaměstnání - už při telefonním kontaktu - věty – Vy jste žena, kolik je Vám let, jste vdaná a rozhovor končil – Vás nechci Vy mi odejdete na mateřskou. Bylo to hodně ponižující a deptající, nesnášela jsem ty namyšlené samce a přála jim smrt na mučidlech.

Na druhou stranu ale musím říci, mužem být nechci, líbí se mi být ženou a využívat všech výhod, které žena mezi civilizovanými muži má.
Vyhovuje mi dělení prací na mužské a ženské, nerada vykonávám a dost často ani nejsem schopna v domácnosti vykonávat mužské práce a to jsem vystudovala mužský obor - stavařinu a stavařinou se dodnes živím.
Představa, že mám dělat to samé co muž, mne děsí. Že by rozpolcená osobnost? :-)
24. 09. 2009 | 22:40

fler napsal(a):

Celé to emancipování je sice pěkné, ale žena to neuhlídala a žene se to špatným směrem. Teď je emencipace v tom, že žena dělá to, co vždycky dělala, k tomu začíná dělat i to, co dělával běžně muž a ještě místo výběru mezi tím, jestli zůstat s malými dětmi doma, nebo jít do práce musí do té práce jít co nejdříve, protože by se rodina neuživila. Nejde přece o ženskou nebo mužskou práci v domácnosti, tam se partněři dohodnou i bez emancipace, jde o to, že žena, ať chce či nechce, je společností tlačena do určitého postoje emancipace = zaměstnání za každou cenu. Jinak si nemyslím, že emancipace v něčem ženám pomohla. Myšlení ve společnosti, to je pořád stejné, jen se to nahlas neříká.
24. 09. 2009 | 23:25

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, samcům smrt na mučidlech, dobré, jen houšť holky, jen kastrujte ty své kluky dál, a potom si to můžete dělat samy, protože jste od přírody furt připraveny, na rozdíl od chlapů, kteří k tomu potřebují přece jen jakousi větší předpřipravenost, že. Není totiž citlivějšího tvora na světě než chlap a když si ho vykastrujete, tak si ho aj zjestě. To se říkalo kdysi o jánošikovi..
Jinak už před mnoha desítkami let, kdy ještě o neziskovkách nebyla řeč, jsem chtěl založit v naší stínové akademii věd-na růžku, organizaci na ochranu mužů. A jak vidím, je jítéto organizace furt třeba.
Veselé krizování a vepřové chřipkování...
24. 09. 2009 | 23:43

vykořisťovaná napsal(a):

Za komunistů byla větší rovnost a rovnoprávnost pohlaví. Naštěstí u nás ještě pořád přetrvává. Máme možnost volby vzdělání, povolání, všechna základní lidská a občanská práva. Ale nahlas se to moc říkat nesmí; takové Gender Studies by totiž neměly důvod existovat. Tak se hledají rozdílnosti, a protože interpretaci nepřesného součtu přesných čísel (statistiky) nelze zpochybnit, jsou gendertety vděčné za údajnou nerovnost v odměňování. Ne komunismus, ale divoký liberalismus mne donutil mít dvě směny. Do práce musím, jinak bychom rodinu se třema dětmi z jednoho příjmu neuživili. Možnost volby mezi pracovat a pečovat o rodinu dnes nemám.
Správná žena by ale měla polehávat na sofa a vonět - a svět by byl hned laskavější. Jenže to si dneska dovolit nemůžu a žádné genderstudie mi nepomohou. Ztratila jsem možnost volby zůstat v domácnosti.
24. 09. 2009 | 23:51

Gerd napsal(a):

Dario,
já bych neměl nejmenší problém s rovnou příležitostí žen. Ale když rovnoprávnost, tak ve všem. To ženy pochopit nedokáží. Takže rovnoprávnost ano a přehodit část "ženských prací" na muže, ale že by převzaly část těch "mužských prací", to ne, najednou jsou dámičky, co přeci nebudou fárat do dolů. Ani muži nejsou všichni horníky a nikdo to ani nechce. Postačí, když si místo fňukání, jak něco nefunguje, zařídí opravu nebo opraví rozbitý přístroj. Pokud to neumí, tak třeba umí vydělat a našetřit na nový. Ženy jsou přeci rovnoprávné, takže stejná práva, stejné povinnosti!
24. 09. 2009 | 23:57

Marceluška napsal(a):

Ach, wbgardene, vy zde zas řádíte! :-)
veselé krizování, vepřové chřipkování, kastrace, to je ale vydatný příspěvek!
25. 09. 2009 | 00:04

Gerd napsal(a):

Paní Sokačová,
bude-li vývoj pokračovat dosavadním tempem, asi tak za 80 let (a možná se toho i dožijete) si budou ženy ťukat na čelo, kdykoliv uslyší o gender studies. A možná si o přestávce v dole budou vyprávět, jaké ty feministky musely být hloupé slepice, když nevyužili muže v době, kdy jim plodnost ještě tolik neklesla. Klesající plodnost u mužů je fakt a s tím ani genderová teorie moc nenadělá. Pokud bude mužů nedostatek, budou ležet na sofa oni a čekat, až se ženy vrátí domů z bagru nebo vyfárají z dolu. :-) A slovo feministka nebo gender studie se stanou sprostými slovy. Vývoj je to dost pravděpodobný.
25. 09. 2009 | 00:19

Veronika Vendlov napsal(a):

Pročetla jsem pozorně a mám jen trochu strach, že čím "vědečtěji" se na téma výše popsané půjde, tím to bude všechno horší. Takže je mi trochu líto, že nevíztězí zdravý rozum.
25. 09. 2009 | 01:40

Dick napsal(a):

Rozvracíte tradiční a fungující vztahy, jste červotočem euroamerické společnosti. Jen rozvracejte, rozbracejte, vyžeňte ženy z domácností, narvěte si je kvótami do politiky, do policie, do armády... A až nás tady vystřídají machometáni, co podobným pipkám nedopřávají sluchu, ale dopřejí jim další a další malé Ahmedy, budete se samy divit, vy gendrové příšery!
25. 09. 2009 | 02:29

ld napsal(a):

Co taky přinesla tzv.emancipace? Potetované ženy, ženy s dětmi v poledne v hospodě, obhroublost něžného pohlaví, vypočítavost v nerovných sňatcích...Opravdu se to kutálí špatným směrem.
25. 09. 2009 | 02:31

Iwan napsal(a):

Vážená Lindo Sokačová, také tak ráda používáte slovo "gender" (které se úplně jinak čte) a kterému, jak jsem se přesvědčil, málo kdo z normálních lidí rozumí.(Ptal jsem se jedenácti žen - pouze jedna a šesti mužů - žádný) Já vím, je to módní, dělá vás to zajímavou a pro jeho široký záběr se dá použít takřka na vše, co se děje mezi mužem a ženou (ženou a mužem).Určitě vám nejde tolik o srozumitelný text pro všechny, jako spíš o to, něco poplkat na nějaké téma.Pokud napíšu článek pro širokou veřejnost a budu používat odborné výrazy ze svého oboru, tak sice budu vypadat jako učenec, ale nikdo, až na pár vyvolených, tomu rozumět určitě nebude. Zkuste psát "hezky česky". Jak jste třeba psala a mluvila, když jste to slovo ještě neznala.
25. 09. 2009 | 02:44

Antropolog napsal(a):

Paní Sokačová,
trhala Jste si vlasy při zjištění, že stát na vás pro příští rok nemá peníze?
25. 09. 2009 | 05:31

Marcus Agrippa napsal(a):

Opravdu si myslíte že schopné ženy potřebují nějaké zvláštní kvóty na lepší pracovní pozice? Nevím nic o tom že by je měli muži. Tak nějak si říkám - v dávných dobách byli ženy uctívané téměř jako bohyně a stále se nachází někdy více, někdy méně povedené sošky vnadných žen ze kterých čiší hrdost na sebe samu. Myslíte si že by dnes nějací muži dělali sošky vychrtlých, uhádaných workoholiček které by byly vyjádřením úcty k nim?
25. 09. 2009 | 07:23

žena napsal(a):

Paní Sokačová,
nerozumím myšlení feministek, proto Vás prosím, abyste mi pokud možno polopaticky vysvětlila, co paní Veselá Samková mínila touto odpovědí, na moji otázku
Prosím, mohla byste mi objasnit, co je špatného na tom, že manžel platil chůvu a proč jste z toho ihned odvodila, že chůva neplatila daně?
v blogu Potřebují ženy kvóty?

Odpověď paní KVS:
paní Ženo, to, co dotyčné manažerce vyčítám, je její nekonzistentnost. Není možné hlásat, že jsem feministka, nic a žádné kvóty nepotřebuju a když se dostanu do situace (mám děti,)že to už s tímhle názorem neutáhnu, tak z něj vystoupím jako z tramvaje a, drahý choti, starej se...
Taky mi neskutečně vadí, že toto je systémová chyba, která nikoho nezajímá. Viz můj komentář výše. PROČ není úplně normální a běžné, že každá pracující žena má právo na placenou pomoc jiné ženy (o mužích platí samozřejmě totéž)a že pomoc při péči o děti je normální náklad?? Nemálo žen - političek - nakonec dojelo na to, že nelegálně zaměstnávaly někoho, kdo se jim staral o domácnost. Přitom podle všech sociologických vůzkumů téměř všude na planetě je přijímáno jako úzus, že je to žena, kdo se o domácnost prostě postará - buď udělá domácí práce sama, nebo si někoho "zjedná". Ale zjednávat si musí "načerno", protože tím, že si "zjedná", vlastně ukáže, že není "dost dobrá žena". Vždyť nezvládá vlastní domácnost!! Že místo toho zvládá řízení globální firmy, nikoho nezajímá... To je přece pokrytectví nejvyššího řádu. A toto pokrytectví je požadováno po ženách a ženy samy se do něj uvrtávají a nutí k němu i ostatní ženy. proto se omlouvám p.t. publiku za užití možná nikoliv dostatečně istinguovaného slůvka, ale nic jiného než sráč či sráčka podle mého názoru nevystihuje dostatečně stav věci...
zdravím srdečně a doufám, že věc se poněkud objasnila. Klára
17.09.2009 09:58:13

Nechápu to. Zároveň Vás moc prosím, uveďte, co KONKRÉTNĚ feministky chtějí.

Předem Vám děkuji za odpověď.
25. 09. 2009 | 07:29

jozka napsal(a):

->zena:

Feministky jsou v prvni rade zeny, coz by vam melo byt povedome. Co z toho plyne? Nevedi co chteji, ale nedaji pokoj dokud to nedostanou. minimalne dvakrat :-)
25. 09. 2009 | 07:45

Gerd napsal(a):

Ženo,
Vy nevíte, že ženy nevědí co chtějí, ale určitě chtějí to, conemají? V okamžiku, kdy toho dosáhnou, chtějí zase něco jiného? Takže nejsou skoro nikdy spokojené.
A podobně ve Vaší otázce výše, na kterou si dovolím odepsat svůj názor. Žena-feministka chce stíhat práci, rodinu a vše ostatní bez pomoci muže (aby dokázala, že se bez tak líného druhého pohlaví obejde) a ve chvíli, kdy situaci přestnae zvládat, volá na pomoc toho zatraceného, líného a ženám nepřejícího muže. K tomu ještě chce být opečovávána jako skleníková kytka (mužem) a samozřejmě má z výhody pohlaví nárok na jistou galantnost mužů. Čili stručně: vyzobat si ze situací to nejlepší pro ni a ve chvíli, kdy je ouzko, hodit vše na jiného. Takže jde jen o ta rovná a nadstandardní práva, povinnosti rovnoměrně rozloženy nejsou.
Je to vinou společnosti, která je zahleděna do viny majoritní populace za situaci menšin, které mají díky pozitivní diskriinaci podstatně větší práva. Příklad: opálený příslušník jedné minority vybydlí svůj byt a okamžitě dostane jiný. Příslušník majority na podobný přístup nemá nárok.
25. 09. 2009 | 07:46

žena napsal(a):

jozka

Ale neplatí, že co žena to feministka. A já bych ráda věděla, když někdo údajně hájí moje práva jako ženy, co vlastně konkrétně chce. Na to mám právo ;-)
25. 09. 2009 | 07:49

jozka napsal(a):

zeno, to nastesti ne :-)

Ale taky to netvrdim.
25. 09. 2009 | 07:55

Jiří napsal(a):

Kdyby si ta mladá dáma (autorka diskutovaného článku) po sobě přečetla, co napsala, možná by přišla na těch zhruba 20 hrubých pravopisných chyb...Ale k tématu: je prokázáno, že více než 98 % strojvedoucích vlaků jsou muži. Je to jasná diskriminace žen, ale když ony to nechtějí dělat...Co na to vy, feministky?
25. 09. 2009 | 08:25

azazelo napsal(a):

To Iwan:
Autorka možná používá slovo 'gender' pro to, že v češtině dosud neexistuje adekvátní překlad. Nejčastěji se gender překládá jako 'dějiny o rodu', což je však dost nepřesné, protože to leckomu může zavánět genealogií (rodopisem).
Samozřejmě by asi bylo fajn, kdyby v článku vysvětlila, co se za pojmem skrývá. Na druhou stranu ale také existují slovníky cizích slov, ve kterých si člověk může potřebná neznámá slova vyhledat, pokud na nějaká v článku, který zrovna čte, narazí. Slovo 'gender' je vysvětleno i v tom internetovém ;o)
25. 09. 2009 | 09:08

mar napsal(a):

Jiří:
komu by se chtělo každých 10 vteřin mačkat bezpečnostní čudlík v lokomotívě :)
Chlapcům a mužům se asi taky nechce sedět na úřadech a dělat administrativu za směšný plat :)
25. 09. 2009 | 09:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hrubou nadávku ("kráva"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 09. 2009 | 10:17

Hnzd napsal(a):

S gender-studies běžte všichni velmi rychle do pr.....! Problémem je, že toto hnutí, kterému neupírám právo na existenci, žije výhradně ze státních dotací, z dotací EU - tj. z peněz daňových poplatníků! A to je ten největší podraz! Nejde o to zrušit gender-studies, pokud se toto hnutí samo komerčně uživí, jde o to přestat financovat toto hnutí ze státních peněz a z peněz EU a přestat financovat z peněz daňových poplatníků ty vysoké školy, které mají gender-studies,ve svých osnovách!
25. 09. 2009 | 10:34

Je napsal(a):

2 Stejskal
Souhlasím se smazáním příspěvku se kterým rovněž souhlasím.
25. 09. 2009 | 10:34

anellus napsal(a):

Není to pouze genderová záležitost, není to ani o feminizmu je to pouze o tom, že se v resuscitovaném českém kapitalizmu trvale zhoršuje postavení pracujících lidí obecně a to s brutálnějším dopadem na bezbrannější část t.j. na ženy. Hlavně ženy matky, ještě hůře samoživitelky a obecně všechny ženy po 50-ce jsou dnes v podstatě ekonomicky ohroženy. Současnou společnost, přes všechna velká slova o podpoře dětí a rodin, ve skutečnosti ta obrovská a nezástupná role ženy v reprodukci národa naprosto a vůbec nezajímá. Žena byla ekonomicky i politicky nahnána zase zpět do role námezdného zaměsnance v hůře placených oborech a objektu sexuálního uspokojení pro muže. Těch několik úspěšných, které nám prezentují v bedně a v bulváru pro ženy, to jsou buď partnerky nebo dědičky bohatých a nebo různé sexsymboly. Tento úpadek postavení žen je o to smutnější, když si přiznáme, že za socializmu se sice nedokonale a částečně podařilo tento rámec přece jen prorazit a ženám zajistit podstatně větší sociální ochranu v době mateřství a výchovy dětí.
Vrátit ženám jejich ženskou důstojnost a ekonomicky i sociálně je hájit v době, kdy plní své mateřské poslání by mělo být objektivně jedním z nejdůležitějších úkolů každého civilizovaného společenství, které chce mít budoucnost.
25. 09. 2009 | 10:49

martys napsal(a):

když žena vydělává víc a živí rodinu a muž se stará o domácnost (znám i takové případy) tak si pak z něho ty ženy dělají srandu......to se pak nemůže nikdo divit, že se tomu chlapovi tohle schéma vztahu nelíbí!!!
25. 09. 2009 | 10:57

Alena napsal(a):

Kdyz opomenu gramaticke chyby, zoufalou fabulaci i infantilni zminku o ucasti na sametove revoluci, tak bych chtela vedet, jakym pravem za zeny mluvite?
Nepotrebuji zadneho placeneho tlumocnika mezi svetem muzu a svetem zen,i kdyz roztomile priznavate cofinancovani vasi cinnosti z USA a Nemecka.
Co byste rikala tomu, kdyby putinovske Rusko financovalo Svaz zen pani Svorcove?

Nemela byste se take zeptat kolegy Kubka, jak myslel swou poznamku? Takto jen hloupe opakujete vetu vytrzenou ze souvislosti.
25. 09. 2009 | 11:10

Frante napsal(a):

anellus:
Proč si myslíš že socializmus zkrachoval? Protože byl sociálně štědrý (i k matkám o kterých píšeš) ale nemohl si na to vydělat právě kvůli sociálním jistotám.
To, že se dnes postavení pracujících zhoršuje máš odkud?
25. 09. 2009 | 11:10

Pocestny napsal(a):

Jesusmarjá, Pepan má kliku, že tohle minul, to by ho položilo na záda.

Tak slečna povídá, že prej džendrovou optikou na svět hledí.
Vidí to taky v noci? A kolik má ten džendr dostřel, jestli se mohu ptáti.

Zdalipak ta džendrová otika proniká lycrovým prádlem stejně dobře jako NightShot od Sony?

By mně zajímalo, jak vypadá džendrbrejlema viděnej Džegr...
25. 09. 2009 | 11:20

Alena napsal(a):

Ad Daria
mluvte laskavě za sebe a ne pausalne za vsechny zeny nebo dokonce muze. Jestli máte bolestnou osobni zkusenost, tak ji, prosím, nezevseobecnujte.
Jestli jste si vzala mamlasa, muzete si za to sama. Má snad byt i na partnera kvota, ma byt mamlas na pridel?
25. 09. 2009 | 11:21

žena napsal(a):

Paní Sokáčová,
ještě bych se Vás ráda zeptala.

Jste ředitelkou Gender Studies, tak jistě víte, na čem vázne sjednocení všech sportovních soutěží. Jak to, že se stále soutěží odděleně?

Předem děkuji za odpověď.
25. 09. 2009 | 11:27

student napsal(a):

Ženy se mají čím dál líp. Vidím to na své ženě. Dříve - za svobodna, to nebylo nic moc. Ale dnes se má tak, že by jí i slečna Sokáčová záviděla.
25. 09. 2009 | 11:45

Pocestny napsal(a):

Jinak bych dvacetileté působení country skupiny Džendrtety shrnul poznatkem, že za socialismu se většinou dva hádali o to, co ještě kdo ukradne a udělá, dnes se páry hádají ve snaze hodit co nejvíce na protějšek.
Dalším poznatkem je to, že děti se pořizují jako koně, psi, kočky a jiné pet hračky, jde o to, aby byly zakaždou cenu ojedinělé, výstavné, měli svého stájníka, chovatele i veterináře a paní majitelka mohla kdykoliv zaskočit si s nimi zarajtovat.
Za každou cenu zábava, jenom ne povinnosti.

Ono je potřeba si uvědomit, jestli je důležitější být pořádný rodič, nebo dělat karieru a honit ten společenskej život. Ono nejde vše najednou.
To ovšem platí pro obé pohlaví.

P.S. Na základě mého pohlaví nedošlo při natáčení mého životního filmu k diskriminaci žádné ženy či zvířete....ani jsem na základě mého pohlaví nebyl diskriminován ani já...
Pohlédnu-li na své pohlaví (i bez džendr brejlí), nevidím problém, a srdečně věřím, že ho nenajdu ani při pohledu na to autorčino.
Hluboký sklon!

Zde lyrický obraz "Navštívení panny Lindy Pepou Řepou"
https://www.youtube.com/watc...
25. 09. 2009 | 11:51

Pocestny napsal(a):

Alena,
rozhodně souhlasím, do každé rodiny nejméně jednoho mamlasa, ať jsme si zase rovnější...
25. 09. 2009 | 11:52

žena napsal(a):

Dario,
uvádíte zde:
Navíc rovnoprávnost neznamená, že všichni budeme horníky nebo vojáky, ale že všichni dostaneme stejnou příležitost zastávat jakékoli zaměstnání i jakoukoli funkci, pokud budeme splňovat patřičné podmínky. A že dostaneme možnost stoupat po hodnostním žebříčku bez skleněného stropu. Bez ohledu na to, jde-li o muže nebo o ženu, o bílého, žlutého, nebo černého, nebo o bílou, žlutou či černou.

Ale to tu v Česku platí. A diskriminuje-li Vás někdo, máte možnost podat soudní žalobu nebo se třeba obrátit na ombudsmana. V daném případě navrhuji se obrátit i na média a svoji diskriminaci zveřejnit.
25. 09. 2009 | 12:47

žena napsal(a):

Dario,
muži třeba nevědí, jak se definovat. My ženy máme tu výhodu, že nás paní Veselá Samková definovala ve svém blogu Potřebují ženy kvóty takto:
Jak docílit toho, aby se žen y sjednotily??? Podle mého názoru schází ženám dvě podstatné vlastnosti -na rozdíl od mužů. První vlastností, která ženám schází, je schopnost sebereflexe. Žena se nezkoumá, proč je taková jaká je, proč by měla na sobě pracovat, proč se dostává do určitých situací etc. etc. etc. Já třeba mám skutečně problém zastupovat ženy, protože se s nimi velmi obtížně dá domluvit na "byznis plánu". Málokdy je možno dosáhnout svého cíle bez značných kompromisů. Kupodivu, muží jsou podstatně ochotnější na kompromisy přistoupit než ženy. TOje ale důvod, proč ženy nakonec v daleko větší míře prohrávají!! Trvají rvrdošíně na svých sbsolutním a absolutistických požadavcích "já to chci", kompenzují navzájem nekompenzovatelné ztráty a vyledkem je nejen totální chaos, ale také totální prohra... Méně emocí, více realismu ( a že to říkám já...)
Dalším hlediskem je, že ženám často schází vůle ke sebevzdělávání. Nestalo se mi ani s jedním z mých mužských klientů, že jsem po nich "hodila" odbornou literaturu, na příklad psychologickou, a oni si ji odmítli přečíst. Ženy velmi často odmítnou se vzdělat, sehnat si informace a vše rozvážit. Říkám to nerada a bolí mne u toho srdce, ale je to tak.

:-( Ach, my ženy.
25. 09. 2009 | 13:36

žena napsal(a):

Paní Veroniko Vendlová,
uvádíte tu:
Pročetla jsem pozorně a mám jen trochu strach, že čím "vědečtěji" se na téma výše popsané půjde, tím to bude všechno horší. Takže je mi trochu líto, že nevíztězí zdravý rozum.
25.09.2009 01:40:31

Čemu se divíte, když jsme jaké jsme (viz definice žen od paní Kláry).
Nebojte, paní Sokáčová je ředitelkou Gender Studies, takže když ne ona sama tak určitě pověří některou z vyučujících. Ta nám ženám jistě srozumitelně pro nás méně chápavé vše objasní.

Mám přece jako žena právo vědět, co konkrétně chtějí feministky. Vždyť údajně bojují za má práva.

Co se týká zdravého rozumu, kdy a kde jste se naposledy setkala s případem, kde by zdravý rozum zvítězil.
25. 09. 2009 | 14:12

žena napsal(a):

Aleno,
ptala jste se tu paní Sokáčové
tak bych chtela vedet, jakym pravem za zeny mluvite?

Já bych to taky ráda věděla.

Že by to byly Samozvané Spasitelky? Bůh nás ochraňuj - SS
25. 09. 2009 | 14:43

živnostník napsal(a):

Bože,kde já už něco podobnýho čet.Ten styl,fráze a obraty,no jo,už si vzpomínám,RP bývalo plné podobného vědeckého žvanění o ničem.A čím míň srozumitelné,tím hodnotnější.
25. 09. 2009 | 15:43

zdesta napsal(a):

Navštíví matka vdanou dceru,která si vehementně stěžuje. Já tady v kuchyni vařím a lítám jak blbá a on si tam milostpán na dvorku něco betonuje.Tam to všechno začíná....
25. 09. 2009 | 17:06

otokar napsal(a):

to. žena.
jestli jste fakt žena, tak to potvrzuje moje podezření, že ženy jsou v podstatě normální. Na problémy dívčí války si netroufám, asi už to s těmi machisty přemyslovci, nasáklými medovinou dál nešlo, tak jim daly na budku.
Lindu berte jako sezonní úkaz, až dojdou prachy, bude musit něco dělat, uvidíme, co na trhu práce nabídne.
co se týče Veroniky, ta teď míří do politiky, tak se nesnažte její přípodotky pochopit.
Na závěr několik genderových srovnání:
vrchní bratr-v. sestra
porodník-porodnice
generál-generálka
bůh-božka
sumec-sumka
úchyl-úchylka
kat-Katka
kameník-Kamenice n. Lipou
zubr-zubrovka
Rumcajs-Manka
Nic ve zlém, už se netrapte a nesnažte se diskutovat tam, kde to nejde. Pozor! blogistika je návyková!
SP(srdečný pozdrav)
otokar
25. 09. 2009 | 17:29

žena napsal(a):

Paní Veroniko Vendlová,
vždy jsem Vás považovala za slušnou ženu.
Prosím, můžete mi aspoň Vy odpovědět na:

Co podle feministek většina žen chce?
Co konkrétně chtějí feministky změnit?

To snad nejsou nějaké tajné informace. A opakuji:
Mám přece jako žena právo vědět, co konkrétně chtějí feministky. Vždyť údajně bojují za má práva.

Předem Vám moc děkuji.
25. 09. 2009 | 17:29

žena napsal(a):

Díky Otokare,
už nebudu. Paní Veronice jsem psala ve stejnou chvíli, co Vy mně.
Ani nevíte, jak moc si vážím Vašeho komentáře. Šíleně mě přístup feministek naštval, ale uznávám, že ve svém věku bych už měla mít rozum.
Jo, holt ženská :-)
Moc děkuju
fakt žena
25. 09. 2009 | 17:37

kormoran napsal(a):

25. 09. 2009 | 17:54

Rejpal napsal(a):

Tak jsem nikdy nevěděl, k čemu je a co znamená "... kde se věnovala genderovým koncepcím, sociálním hnutím a sociologické teorii. Od roku 2000 pracuje v neziskové organizaci Gender Studies, která se zabývá postavením žen a mužů ve společnosti. Tam se věnuje rodinné politice, diskriminaci ve společnosti a rovným příležitostem ve firmách. Nyní je ředitelkou Gender Studies."

Po přečtení tohoto článku bych použil výrok své babičky: "mlácení prázdné slámy".

Holt, není každý k něčemu a i lidé, kteří nic neumí a žádné hodnoty nikdy nevytvoří, musí z něčeho žít. Jen doufám, že tuto hladovou zeď neplatíme z našich daní...
25. 09. 2009 | 18:11

XY gen napsal(a):

Od roku 2000 pracuje v neziskové organizaci Gender Studies, která se zabývá postavením žen a mužů ve společnosti. Nechápu ten popis. Vždyť Sokačová se zabývá pouze postavením žen ve společnosti, nevím o tom, že by se zabývala i muži. Za mne rozhodně tedy nemluví.
25. 09. 2009 | 18:23

Daria napsal(a):

Takže, vážení přátelé, mají se ženy vrátit do domácností? A muži k polním pracem, protože to je model tradiční rodiny?
25. 09. 2009 | 23:41

apolenka napsal(a):

Daria: takhle bych to nehrotila, máme se vzájemně doplňovat, máme spolupracovat, není to o tom, kam se kdo má vrátit. Např. můj muž je rád, že pracuji doma, má rád domácí stravu, má rád klid a pohodu atd. A ničeho z toho by se nevzdal ani za cenu, že bych jinak zaměstnaná mohla vydělávat víc, raději bude on pracovat víc. Víte co dělá chlapa chlapem? Já to vím, protože když teklo do domácích financí, manžela jsem se neptala a nastoupila krom své "domácí" práce ještě jako prodavačka do marketu, abych rozpočtu pomohla. Bylo to jen dočasně, ale dodnes mi manžel říká, jak strašlivě se styděl za to, že jeho žena musí dřít jak mula. Nedávno jsem měla podobné "choutky" a na to mi řekl, že klidně, ale pouze v případě, že moje práce bude i mým koníčkem. Mezi popsanými situacemi je mnohaletá mezera, ale jasně mě z toho vyplynulo, že můj chlap je ten skutečnej Muž, kterýho drtí představa, že "vymaluju byt", protože to je mužská, fyzicky náročná práce ale pochopí, že mě to baví a "skousne" to. Je to přesně o tom, že normální chlap chápe, že ženy jsou méně fyzicky vybavené, takže příměry "hornic" (viz výše od nějakého nechlapa) jsou pro normálního muže jen úsměvné a hlavně pro NORMÁLNÍHO muže naprosto absurdní. Takže já to vidím tak, právo rozhodnutí zda plotna nebo pole je na ženě, muž má její rozhodnutí respektovat. Pokud na tento fakt není připraven nebo psychicky a fyzicky vybaven, ať si najde přítele nebo si koupí psa :o).
26. 09. 2009 | 01:03

živnostník napsal(a):

Milá Apolenko,to,co tady popisujete je přece úplně normální a přirozené.A všichni normální chlapi se Vám pod to podepíší.Šťourá a reje do toho přece někdo úplně jiný.
26. 09. 2009 | 12:08

Daria napsal(a):

Je skutečně normální a přirozené, aby žena zůstávala doma a pečovala celoživotně o muže a o domácnost? Jakou má taková žena šanci uplatnit v domácích pracích své vzdělání, svůj talent a představy o životě? A má vůbec právo na vlastní představy o životě, potažmo na vlastní život?
26. 09. 2009 | 12:41

žena napsal(a):

Paní Sokačová,
učí se na Gender Studies
- že přátelství existuje bez ohledu na pohlaví, názory a náboženství. Že je jen důležité být naladěni na stejné vlny a souznít,
- že i dnes se najdou muži, kteří ženě řeknou "Paní, odpočiňte si nebo padnete.", když vidí, že jste unavená, tzn. že i muži jsou schopni empatie,
- že i dnes se najdou muži i ženy, kteří pokračují ve Vaší práci, když odpočíváte,
- že i dnes dokážou muži vyseknout až takovou poklonu ženě, že ta zrudne a je nesvá,
- že je blbost uctívat někoho jako modlu, protože když uznáváte stejné hodnoty a žijete podle toho, tak jsme si všichni rovni bez ohledu na stav našich peněženek či kont,

- že i dnes lze najít názorné příklady, jak se dostal Hitler k moci
- že je snadné s davem manipulovat, hlavně když se vede boj proti nějakému nepříteli

Co vlastně u Vás učíte?

Jsem už unavená, tak vyrazím do přírody. Jsem ráda, že jsem se narodila tady. Máme opravdu krásnou zem, přátelské, šikovné a muzikální lidi. Jen škoda, že už se tolik nezpívá.

Jsem optimista a narozdíl od paní Vendlové si myslím, že v tomto případě zvítězí zdravý rozum.
26. 09. 2009 | 16:16

Skogen napsal(a):

Zaujala mne věta "I přesto se v některých průzkumech veřejného mínění objevují postoje, které poukazují na to, že Češi by uvítali „návrat“ žen do domácnosti".

Jaksi postrádám vyjádření, jakou četností se takové postoje v průzkumech vyznačují. Korektní by taktéž bylo namísto Čechů uvést, kolik si to přálo žen a kolik mužů, vyjádření "Češi by uvítali" může být mírně zavádějící.

Bylo by také dobré zmínit, co je myšleno tím "návratem do domácnosti", v našich poměrech přece ani historicky není žena v domácnosti jevem příliš obvyklým.

Ženy tedy podle vyjádření domácnosti opustily - a kde nyní jsou? Jsou místo nich v domácnosti muži? Zanikají domácnosti? Přejí si ženy "nového typu" vůbec domácnost a jaká je jejich představa o podobě domácnosti? Mají v současnosti vůbec muži potřebu zakládat se ženami domácnosti?
26. 09. 2009 | 21:02

bubu napsal(a):

Apolenko! Naprosto s Vámi souhlasím. Pokud se chce žena uplatnit kdekoliv jinde než v domácnosti, může, nikdo ji přece nemůže bránit. Já jsem žena, která si nic nemusí dokazovat a smysl spatřuji především ve spokojené funkční rodině.
26. 09. 2009 | 23:08

Veronika Vendlov napsal(a):

ženo, já jen doufám, že zdravý rozum zvítězí, jistá si tím nejsem.

Ptala jste se mě, co feministky chtějí...
Já to nevím a abych pravdu řekla, ve čtvrtek jsme na toto téma vedli poměrně dlouhou debatu. Ptala jsem se kolegů, jetli jsem nebo nejsem feministka a jak se to pozná, já to totiž nikdy neřešila.

Mí milí kolegové mě vrátili zpátky na zem. Od té doby mi v hlavě zraje úvaha, ale nevím, jestli až to napíšu, mě nazastřelí ženy i muži zárověn. Pak když jsem si přečetla tento blog, říkala jsem si: Tak takhle ne, to je už moc i na mě.

Takže nevím, co chtějí feminstky, ale vím, co chci já. A to mi přijde asi ze všeho nejdůležitější. Myslím si, že rovné příležitosti máme, každý se můlže bránit, je-li diskriminován. Mě je spíše bližší emancipace. A mockrát mě napadlo, když jsem odcházela od malého mimina do práce a můj muž byl doma, že chlapům musí být třeba taky hrozně těžko, když propásnou první krůčky, první slovo a možná dětství svých dětí.

Osobně si nemyslím, že ženy patří k plotně a dětěm a muži musí živit rodiny. Optimálně jsou pár, jsou s dětmi rodina a ta je základ. A jak se domluví, je na nich. Možná, že něteré žěny v dobré víře bojují za nás ostatní a přitom zapomínají, že to třeba ani není paušálně nutné. Ano, chce to pozitivní opatření, která pomohou zvýšit počet žen v politice, například, ale kvóty se mi příčí. Proč bych měla mít výhodu před mužem jen proto, že jsem žena? Je ale pravda, že bojovnost o pozice je mužům více vlastní, než ženám.

Byla bych nerada, kdyby můj příspěvek vyzněl nějak špatně. Neměla jsem čas číst diskusi. Každopádně musím upřímně přiznat, že jsem ten blog možná vůbec nepochopila...
27. 09. 2009 | 00:47

Veronika Vendlov napsal(a):

PS: Mrzí mě, že alespoň na něco paní Skokačová nezareaguje, pak tu jen spekulujeme. Ale já to na jednu stranu chápu, debata stojí čas, energii a není vždy příjemná.
27. 09. 2009 | 00:49

já napsal(a):

škoda že se v této zemi již téměř nemluví česky a mnohým ženám chybí moudrost našich babiček a prababiček..jinak pravdou je, že psát se dá o čekoli když jde o gáži neníliž pravda p Skokačová..
27. 09. 2009 | 08:32

Jan Bílek napsal(a):

Milá autorko - ředitelko, opravte si pravopis "Jako podstatný neporozumění..."
Zajímalo by mě, zda jste vdaná a kolik máte dětí. Pokud ano, jak jste se vyrovnala se svým mateřstvím a funkcí ředitelky-
27. 09. 2009 | 10:56

Josephiste Betterave Saint Lazarre napsal(a):

Moje teta DZENDRTETA-tvoje teta DZENOTETA

Kolosalni uspech, zajasal manazer countryskupiny DZENDRTETY, Libor S., kdyz se na prvni koncert turne SYPEJTE TETAM dostavilo sest divaku, z toho dva platici.
Nutno si totiz uveědomit, ze ve stejné dobe zacalo v Chanove konkurencni turne skupiny
St. MICHEL A DZENOTETY (turne ma nazev KDO NESYPE NENÍ CECH Hop-Hop-Hop) .

Koncert skupiny Dzendrtety zakoncila tkliva hymna:
https://www.youtube.com/watc...

Nad Berounkou pod Dzendrtetinem
ruze jiz se cervena
vedle strane tam s vojinem
dli panenka Femina

Zvadla ruze pod Tetinem
kdo se ujme poupete?
zvadne poupe chladnym stinem
skoda ho i devcete

Zhrzeného poupete se chtel ujmout znamy prazsky nekrofil, Zdenek Srstka.. Kdyz si nasadil bryle a zjistil, kolik ma nasypat-aby poupe neuvadlo- utekl.

U Mestského soudu v Praze zacal spor o copywrite ochranne znamky DZENDRTETA, na kterou si dela narok i sdruzeni Dzeno.
Dohodneme se, tvrdi KVS, jsem clenkou obou sdruzeni i dzenotetou Belindy Feminy a krom toho, pijeme ze stejneho pramene.
Pravni kancelari KVS a Urbanova bylo podano trestni oznameni na firmu Pocestny s.r.o., za zneuziti dzendrbrejli, odhalujicich nerovnost pohlavi, pro vojenske ucely v Afgha..
Pro Aktualne z Parize clen expedice Za vousem Prorokovym
27. 09. 2009 | 21:44

im napsal(a):

@Pepa Řepa
:-) :-)
Teda Vy jste byl v Paříži opravdu ve skvělém rozmaru! Pernod?

Hledá Vás Vysedlinka a Ivan Hochmann pod Kurasem.
09. 10. 2009 | 19:40

im napsal(a):

@P.S.
Pepo,
nix copywrite,
nýbrž copyright, copyright, copyright
09. 10. 2009 | 23:35

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 07:33

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 07:35

replica watches napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
03. 03. 2010 | 07:37

panerai watches napsal(a):

That what you say help me greatly. Many thanks.
08. 03. 2010 | 09:31

rolex watches napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
08. 03. 2010 | 09:32

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 07:12

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 07:16

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 09:17

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 09:19

NeFeministka napsal(a):

O co jde GENDER (feminstickým) organizacím???
-
http://www.jaknatoo.blogspo...
13. 03. 2010 | 14:25

iPhone ringtone maker for mac napsal(a):

you are a thinker
18. 03. 2010 | 02:48

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:17

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 12:26

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 05:31

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 07:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy