Bydlet by měli všichni

19. 08. 2013 | 09:00
Přečteno 14801 krát
Je bydlení, především důstojné bydlení, jedním ze základních lidských práv, nebo tržní statek, na který mají nárok jen ti, kteří si ho mohou dovolit? Tyto otázky ovlivňují nejen koncepční práci v oblasti bytové politiky, ale i každodenní životy těch, již nejsou majiteli bytu či domu a využívají nájemní bydlení. Mnohem intenzivněji se vysoké nájmy a často nevyhovující kvalita bydlení dotýkají těch, kteří mají nízké příjmy, a také Romů, kteří se vedle ekonomických problémů potýkají s diskriminací.

Reakcí na zcela alarmují situaci v oblasti bydlení byl v letošním roce vznik dvou iniciativ – Bydlení pro všechny a Platformy pro sociální bydlení, které se tématem dostupného a kvalitního bydlení zabývají z různých hledisek, navzájem se doplňují a posilují.

Sociální bydlení ve víru ministerských návrhů

Už od devadesátých let nejsou čeští politici schopni dohodnout se na tom, co se má rozumět pod pojmem sociální bydlení. Proto jsme to dotáhli do stavu, kdy mohou dostávat pronajímatelé astronomické částky za hygienicky i technicky nevyhovující pokoje o výměře několika málo metrů čtverečních, často se společnými hygienickými prostory na chodbách. Neexistuje žádná ucelená právní norma či koncepce sociálního bydlení, která by garantovala, co je a není možné a za jakých podmínek mohou být využívány finance z veřejných zdrojů.

O zákonu o sociálním bydlení se hodně mluví, na jeho vzniku však mají zájem především neziskové organizace a odborníci na bytovou politiku. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) a ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), zdá se, se kloní spíše k jiným a podle mnohých nevyhovujícím řešením.

MMR považuje za nejdůležitější nástroj bytové politiky investiční podporu. Představitelé MMR tvrdí, že se mají starat pouze o existence investičních programů; samotná bytová politika by měla spadat výlučně do samostatné působnosti obcí. Sociální rozměr a individuální podpora jednotlivých osob spadá podle ministerstva do kompetence rezortu práce a sociálních věcí.

MPSV zase deklaruje, že má v gesci nastavení sociálních dávek a sociální práci. Chce zvyšovat kapacitu obcí v oblasti sociálních služeb a upravit sociální systém tak, aby lidé podle jejich slov lépe dosáhli na sociální dávky. Ve výsledku ale chybí zajištění dostatečné kapacity bytů, což je podstatným nedostatkem současného systému.

Obě ministerstva se tak vynikajícím způsobem podporují v nečinnosti a nedostatečném řešení nevyhovující situace. MPSV ještě na začátku letošního roku chtělo připravit zákon o sociálním bydlení. Šlo o výsledek a jedno z hlavních doporučení analýzy, kterou k tématu zpracovalo. Samostatný zákon byl představen jako nejvhodnější řešení. Později ale ustoupili názoru MMR, podle kterého má hlavní roli ve státní bytové politice hrát právě MMR.

MMR společně s MPSV připravují v současné době společné řešení. Ve druhé polovině letošního roku bude vládě předložen materiál obsahující analytickou a návrhovou část. MMR se zasazuje především za legislativní zakotvení stavebně technických parametrů prostor pro bydlení v ubytovnách, které by umožňovaly plnění veškerých funkcí dlouhodobého, nikoli přechodného bydlení tak, jak je tomu nyní.

MMR se také v minulosti ústy náměstka Miloslava Kalouse vyjádřilo, že systém ubytoven mají doprovázet povinné sociální služby pro jejich obyvatele, které mají podle kritiků fungovat především jako nucený dohled a nástroj pro znepříjemnění života v nich.

Ani jedno ministerstvo tak i přes velmi intenzivní kritiku ze všech stran stále neustoupilo od plánu podpory výstavby ubytoven (a určité standardizace těch stávajících, která by měla dílčím způsobem zlepšit život na nich). Ubytovny mají být klíčovým prvkem koncepce takto pojímaného „sociálního bydlení“. To však například Platforma pro sociální bydlení striktně odmítá. Podle tohoto sdružení není přípustné, aby byly ubytovny využívány jako dlouhodobé nebo dokonce trvalé bydlení pro chudé.

Iniciativa Bydlení pro všechny


Iniciativa Bydlení pro všechny vznikla v souvislosti s kauzami ostravského Přednádraží a ústeckých Předlic. Ty ukázaly, že na osudu nemajetných rodin nezáleží (kromě pár výjimek) téměř nikomu, především pak místním samosprávám:

„Po kauze ostravského Přednádraží přišla kauza ústeckých Předlic. Romské rodiny s malými dětmi jsou vystěhovávány nejprve na ubytovny, nyní mají být rodiny rozděleny a ženy s dětmi jít do azylových domů. Úřady ani neziskové organizace nejsou schopny zajistit romským rodinám běžné bydlení. To chceme změnit,“ uvádí se na facebookových stránkách iniciativy.

Aktivita iniciativy byla zahájena lednovým happeningem před MPSV, kde aktivisté a aktivistky poukázali na zcela nevyhovující podmínky a hrozící vystěhování obyvatel ubytovny v Krásném Březně na ulici. Její obyvatelé se tam dostali nezaslouženě poté, co se technickým stavem jejich původního bydliště v Předlicích nezabýval majitel ani dotčené úřady a jeden z domů spadl. (K tomu vyšel v Solidaritě např. článek Ústí nad Labem – řešení pro chudé rodiny v nedohlednu, dostupný na webu – pozn. red.)

Romové a jejich životní podmínky obecně stojí mimo hlavní zájem. Navíc téměř všichni automaticky předpokládají, že špatný technický stav budov a „vybydlenost“ jsou důsledkem právě toho, že v domech žijí. Že velká část budov nebyla v tom nejlepším stavu, už když se do nich lidé stěhovali (nebo byli nastěhováni), a že je jejich chátrání velmi často zapříčiněno nezájmem a nečinností majitelů, se nebere příliš v potaz.

Zdá se, jako by u mnohých majitelů šlo o vykalkulovaný podnikatelský plán. Levně nakoupit domy v ne příliš dobrém stavu; co nejdéle to jde je využívat jako byty nebo ubytovny pro lidi, kteří nemají šanci nalézt byt na běžném „trhu“; nestarat se o ně a jenom vybírat „nájemné“; v momentě, když už bydlení v domech nelze ani předstírat, využít pozemky na nové developerské projekty, tentokrát už pro jinou, „movitější“ klientelu.

Lednový happening před MPSV ukázal nebývalou odhodlanost aktivistů, kteří vnikli do prostor ministerstva. Proti nim zasáhla – podle mnohých brutálně – policie. Téma bydlení se tak dostalo zvýšenou měrou do médií. Iniciativa Bydlení pro všechny nepohasla ani po této akci. Řada lidí se rozhodla bránit vystěhování dotčených rodin z ubytovny v Ústí nad Labem.

V poměrech České republiky šlo o zcela přelomový okamžik; o aktivitu, která je sice známa ze Španělska nebo USA, u nás se ale do té doby většinou vystěhovávání přihlíželo a v horším případě i tleskalo. Desítky dobrovolníků a dobrovolnic nejen bránily přístřeší pro ty, kterým se nedařilo získat vhodné bydlení, ale zároveň se snažily jednat s politiky a hledat nové, kvalitní bydlení. To se povedlo. Zároveň se tedy podařilo ukázat, že takové akty solidarity nesou své ovoce a také pomáhají posilovat a aktivizovat ty, jichž se problémy přímo dotýkají.

Platforma pro sociální bydlení


Platforma pro sociální bydlení vznikla jako uskupení nevládních neziskových organizací a zástupců odborné veřejnosti, kteří se dlouhodobě věnují tématu sociálního bydlení. Jedním z hlavních cílů platformy je prosazení zákona o sociálním bydlení; ústy svého mluvčího Štěpána Ripky deklaruje, že zákon o sociálním bydlení je nezbytně nutný:

„Žádná jiná úprava sociálního bydlení není schopna jednoznačně a dlouhodobě garantovat zapojení všech relevantních subjektů do řešení situací konkrétních lidí ohrožených nedostatečným bydlením. Garantem práva na bydlení by měl být stát. Toto právo by měl realizovat prostřednictvím obcí.“

Platforma poukazuje na to, že zajištění sociálního bydlení by mělo být povinností obce a nejen jejím dobrovolným rozhodnutím. Pomoc by měla být přístupná všem občanům bez ohledu na to, jaký osobní pohled má ten který starosta nebo starostka na sociální bydlení.

Velkým spouštěčem pro činnost platformy byl pseudovýzkum, který si zadalo MMR k tématu ubytoven a jejich fungování v systému sociálního bydlení. Ministerstvo výzkum publikovalo v únoru 2013 na svém webu jako závěrečnou zprávu – Sociální ubytovny jako dlouhodobé řešení pro sociálně slabé – kterou zpracovala jeho příspěvková organizace Ústav územního rozvoje.

Hlavním sdělením zprávy je, že na ubytovnách vlastně není nic špatně, autoři zprávy dokonce zdůvodňují vysoké částky vybírané za ubytování – ubytovaní mají k dispozici i různé spotřebiče, za které musí zaplatit. Zpráva dokonce tvrdí, že „obecně lze konstatovat, že platby za ubytování v šetřených soukromých i městských ubytovnách jsou srovnatelné. Přičemž požadované platby za ubytování odpovídají kvalitě poskytovaných služeb.“

Štěpána Ripku, jednoho ze zakladatelů Platformy pro sociální bydlení, tato zpráva „zvedla ze židle“ a požádal řadu uznávaných expertů a lidí z praxe o oponentské posudky. Ti se vyjádřili jednoznačně, že takový podklad není možné považovat za kvalitní výzkumnou práci a už vůbec ne za podklad k realizaci politiky, která bude dlouhodobě ovlivňovat životy občanů v Česku. Štěpán Ripka pak zprávu okomentoval následovně:

„Závěry zprávy otevírají dveře pro legitimizaci ubytoven jako dostatečného domova pro lidi, kteří se nedostanou ke standardnímu nájemnímu bytu. Aby toto zjistily, udělaly výzkumnice během oněch deseti měsíců šest rozhovorů s majiteli a provozovateli ubytoven [...] Byly by samozřejmě třeba přinejmenším rozhovory s ubytovanými a fyzická návštěva ubytoven, adekvátní zadání by pak bylo dlouhodobé zúčastněné pozorování na vybraných ubytovnách. Nutností by byla též právní analýza ubytovacích kontraktů. Časová dotace výzkumu (10 měsíců) toto řešení dovolovala.“

Platforma podněcuje veřejnou diskuzi o sociálním bydlení, prosazuje různé příspěvky do médií a zaměřuje se i na ovlivňování vznikajících politik a opatření na úrovni ministerstev. V červnu zorganizovala happening před sídlem MMR na Staroměstském náměstí v Praze „Papuče patří domů“, který upozorňoval na velký deficit Česka v oblasti sociálního bydlení a zahájil tlak platformy na ministerstva a tvůrce politik.

Platforma prozatím striktně trvá na prosazení svých požadavků – na vzniku norem, které zaručí důstojné sociální bydlení i těm nejchudším. Snad se nenechá omámit pozlátkem ministerských jednání a bude tak činit i do budoucna.

Bez spolupráce to nepůjde

Někteří „radikálnější“ aktivisté kritizují nevládní organizace za přílišnou umírněnost a slabé požadavky v rámci systému. Ti z etablovaných nevládních organizací zase varují před demonstracemi nebo přímou akcí, protože to údajně odrazuje veřejnost. Bez spolupráce a využití všech možných prostředků se ovšem ničeho nedosáhne.

Obětem vystěhovávání bezprostředně – tady a teď – nepomůže vyjednávání s MPSV nebo MMR a musí nastoupit aktivisté, kteří jsou ochotni vystěhovávané bránit. Na druhou stranu dlouhodobá koncepční změna se neobejde bez nudné politické a odborné práce.

Autorka je socioložka a členka Platformy pro sociální bydlení.

Vyšlo v rámci dvojčísla 80-81 časopisu Solidarita.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Joe Ratata napsal(a):

Naši snědí spoluobčané přece nájem platit nemusí a když pak skončí na ubytovně,tak jsou jen prostředkem na cucání státních peněz pro pronajímatele a krásného živobytíčka pro Rómy z povolání.
19. 08. 2013 | 09:08

Martin napsal(a):

Sociální bydlení NENÍ standardní byt I kategorie, jak se nám to dlouhodobě snaží natlouct do hlavy různí aktivisté a neziskovky. Sociální bydlení hrazené z peněz daňových poplatníků je pomoc pro lidi v nouzi před nutností žit na ulici realizované jako zařízení s patrovými postelemi, 20 lidmi na pokoji a kuchyňkou a sociálkami společnými pro celé patro.
Naprostým výsměchem je pak činnost některých radnic, kde pracující obyvatelé paneláků platí prostřednictvím daní "potřebným" naprosto stejné byty jako mají oni sami.
A nic takového jako oběť vystěhování neexistuje, autorka začíná ztrácet zdravý rozum.
19. 08. 2013 | 09:12

Papouch napsal(a):

v eseji mi chybí nějaky pozitivní příklad - jak aktisté z neziskovek namísto žvanění a úkolování kdekoho rozjeli a pár let provozovali ubytovnu pro řekněme 100 cikánů a kolik jich převychovali k normálu
19. 08. 2013 | 09:14

Ládik!!! napsal(a):

Každý ať bydlí ve svém. Když si za produktivní život nedokáže pro sebe a své bližní na bydlení poctivě vydělat (vyjma nemohoucích), nechť nebydlí.
19. 08. 2013 | 09:14

modrý edvard napsal(a):

Článek na mě působí propagandisticky, ale budiž. Souhlasím s autorkou, že by asi každý měl mít nárok na bydlení. Další krok je stanovit, co je ono sociální bydlení, na které má každý nárok. Domnívám se, že jeho úroveň by měla být velmi nízká, aby nemohla vznikat poptávka po něm ze strany těch, kteří nejsou v nouzi, a také pro to, aby lidé v sociálním bydlení neměli efektivně lepší bydlení než lidi, kteří do soc. bydlení nespadli, resp. na ně nevybylo místo v pořadníku.
Žádám autorku, aby sdělila svůj názor.
19. 08. 2013 | 09:17

Martin napsal(a):

modrý edvard: Jasného názoru se nedočkáš, je nutno číst mezi řádky. Jejich požadavek je poměrně jasný a to přestěhovat nefakčenky z ubytoven do bytů první kategorie plně hrazených státem anebo ze státních sociálních dávek.
19. 08. 2013 | 09:25

Yosif K napsal(a):

Materielně bohaté státy Skandinávie, Velké Británie atd přijaly sociální zákonodárství které umožnuje prakticky komukoliv mít slušné bydlení okamžitě od 18 let věku.

Samozřejmě je spousta lidí kteří toto používají a nezneužívají, ale je také spousta lidí kteří toto zneužívají. Například imigrují nebo v 18 vylezou z pastáku s tím že mají nárok na slušné bydlení a celý život nebudou muste šáhnout na práci.

Toto se jeví specielně u nekterých imigrantů (inshallah mentality) z BV a severní Afriky ale i u rozených mladých Britů.

Ve Stockholmu nedávno skupiny imigrantů převážně na sociálce vzpalovali velmi pěkně udržované sídliště, školky, auta, utičily na policii a hasiče atd.

Když se jich novináři ptali na zaměstnání nejčastější odpoved byla že práce je dost ale že přece nepůjdou dřít za malý plat někam do pizzerie.

Krach sociálního státu který se snaží zavést pí OLinda Sokačová.
19. 08. 2013 | 09:26

Xaver napsal(a):

Nárok na bydlení má každý. Ale ten kdo si dosud nevydělal na byt v osobním vlastnictví má nárok pouze na jednopokojový byt ve stoletém domě v Aši nebo v Bruntáli.
A to by měl každý vědět už od 1.třídy, a podle toho dělat.
19. 08. 2013 | 09:36

Klíma napsal(a):

Zase jedna autorka s "vynikajícím životopisem". Ještě je na to snad hrdá!!!!!
Paní Salačová- bez pití vydríme pár hodin, bez jídla několik dnů. Přesto to nezakládá právo nikomu dojít do nejbližšío supermarketu a brat si pití a jídlo zadarmo s tím že on žije v okrsku toho obchodu a uprostřed Evropy snad nikdo nemusí zemřít žízní a hladem. Musí si to koupit, za své peníze, v opačném případě sprostě krade.
Stejně to platí i o bydlení, kde navíc při nedostatku důstojného bydlení nehrozí aktuální smrt.
Badlení si každý zabezpečí sám podle svých možností. Cokoliv jiného je parazitování, velmi sprosté a odporné. A ještě odpornější a více parazitní jsou neziskovky a organzace které si z toho dělají živnost
19. 08. 2013 | 09:37

Klíma napsal(a):

Paní Salačová, pokud jste si všimla že v naší zemi je stále více lidí zbídačelých a bezdomovců, máte právo si vzít libovolný počet takových do svého bytu.
Neporoučím vám to, dokonce si ani nedovolím vám to doporučovat, jen upozorńuji na možnosti. Pokud byste to udělala, dovolím si vám doporučit aby si to bydlení museli odpracovat, jinak zapláčete nad výsledkem.

Prosím , chovejte se i vy tak slušně k ostatním. Neporoučejte nám, že máme za naše peníze ubytovávat podobné typy.
.
Cesta z bídy se jmenuje PRÁCE. nikoliv žebrota, kradení a parazitování. Bohužel komunisti byli poslední kdo tuto základní pravdu chápal
19. 08. 2013 | 09:56

David napsal(a):

Požadavky Platformy pro sociální bydlení jsou nereálné až absurdní.

Pokud by se státu podařilo řešit situaci tak, jako to udělal Čunek ve Vsetíně, byl by to velký úspěch.

Jinak naprostý souhlas Martin 09:12
19. 08. 2013 | 09:57

Ládik!!! napsal(a):

Klímo,
zase to kroutíte. Smysl práce chápe každý normální člověk. Komunisti se jim jen chtěli postavit do čela i za cenu vražd.
19. 08. 2013 | 10:04

mehmed napsal(a):

Bydlet mají právo skutečně všichni, ale vybydlet jen někteří, ti nejpotřebnější, kteří potřebují uspokojit svoji odvěkou neodbytnou touhu vybydlovat, že paní autorko.

Tak za ty "vybydlovače" bojujete, přiznejte to.
19. 08. 2013 | 10:05

mirekP napsal(a):

Tímto částečně lituji UK a její pobočku.
Rozhodně nechápu, kde autorka přišla na to, že bydlení je jedním ze základním lidských práv.
V době kdy základní práva, jako právo na náboženské vyznání, právo na svobodu projevu jsou pošlapávána mi toto připadá nesmyslné.
Prosím všimněte si, že opravdu základní práva jsou práva nemateriální povahy, to co Vy tady předvádíte za peníze vybrané z daní poplatníkům už začíná být neúnosné.
19. 08. 2013 | 10:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Ládiku!!!,

čistě technická: a co když jednoho dne zjistite, že si "za svůj produktivní život nedokáže (důvody mohu být různé, celá řada) pro sebe a své bližní na bydlení poctivě vydělat", a tudíž nebydlí, tak velká část spoluobčanů, že už to ohrožuje stabilitu celé společnosti? Co pak? Myslíte, že se Vás to nebude týkat?

Libor Stejskal
19. 08. 2013 | 10:11

David napsal(a):

Až tak daleko jsme to už "dopracovali" s tou slavnou "pozitivní rovnoprávností"!

V našem městě nikdy nebylo moc Romů. V poslední době se však jejich počty, pro mě naprosto nevysvětlitelným způsobem zvětšují.

Je s podivem, že se i přemísťují z okraje města do centra.

Patrně i

doplatek státu NA BYDLENÍ jim umožnil,

že si pořídili byty v blízkosti centra města. U obchodního domu posedávají na lavičkách, kde popíjejí Coca-Colu, dopřejí si hranolky, pizzu, pokuřují, popíjejí, pohrávají si s mobilními telefony a dělají NEPOŘÁDEK. Kupodivu i nákupní košíky mají plné uzenin a pod., což se často projevuje na jejich zvýšené tělesné hmotnosti.

Na to, že NEPRACUJÍ a převážně žijí ze sociální podpory je vidět, že si vůbec nežijí špatně. Počet jejich dětí je až do očí bijící. Oblečení moderní. K jídlu si dopřávají to, co ani já si nedovolím.

Když to tak všechno sleduji, tak mám velké obavy, že dříve nebo později dojde k ještě větším střetům mezi Romy a většinovou společností, než je tomu dosud.

Ptám se proč kolem Romů jsou neustále nějaké konflikty?

Proč nemáme takové problémy s Vietnamci nebo Ukrajinci?

Asi to bude tím, že jedni si nárokují dostávat vše zadarmo a bez práce a ti druzí si na lepší život chtějí vydělat jakoukoliv prací.
19. 08. 2013 | 10:16

Seriózní chlapík napsal(a):

Zcela jasnou, logicky zřetelnou i sociálně a ekonomicky průchodnou cestu ukázal už dávno senátor Čunek se svými plechovými domy. Bohužel, právě ten neštastně zdůrazňovaný materiál dostal nezaslouženě pejorativní přívlastky a odstartoval emotivní vlnu odporu všech těch aktivistů, zmocněnců a neziskovek proti tomuto jedinému racionálnímu řešení sociálního bydlení.

Dnes už neexistuje nic mezi. Odmítnutím Čunka jsme si zvolili sami svůj budoucí osud. Každý z nás bude mít jednou "toho svého nepřizpůsobivého", se kterým se rozdělí napolovic o svou mzdu!
Samozřejmě se tady nebavíme o těch skutečně potřebných, postižených či nemocných. Zde je solidarita na místě a náklady na ní nejsou astronomické.
19. 08. 2013 | 10:18

antisoudruh napsal(a):

S bydlením je problém. S bydlením pro každého ještě větší. Ne proto, že by se nedalo dostatek bytů postavit. Horší to je s údržbou. Rodiny sociálně slabých spoluobčanů dostaly u nás holobyty za které nemuseli platit ani korunu. Nepředstavitelné se stalo skutkem. Na chodbách a pod okny domu byly hromady odpadků. Dveře i se zárubněmi, elektrické rozvody, vodovodní baterie a okna, to vše zmizelo a nikdo z nájemnků nevěděl kam. Tito nájemníci ale hlasitě protestovali proti špatným podmínkám bydlení. Dnes se tyto domy opravují, jak jinak, za peníze daňových poplatníku.
Myslím, že by cesta k bydlení pro každého měla vést spíše k hmotné zodpovědnosti nájemníků za svěřený byt a kvalitu bydlení v okolí tohoto bytu. Jinak to snad ani nepůjde.
19. 08. 2013 | 10:22

Libertad napsal(a):

"Papouch napsal(a):

v eseji mi chybí nějaky pozitivní příklad - jak aktisté z neziskovek namísto žvanění a úkolování kdekoho rozjeli a pár let provozovali ubytovnu pro řekněme 100 cikánů a kolik jich převychovali k normálu

19. 08. 2013 | 09:14"

I já bych rád o nějakém pozitivním příkladu slyšel, nejlépe bych ho i z povzdálí chtěl pozorovat.

Mnozí nebydlící by si mohli pod technickým dozorem postavit svá obydlí sami.

S pozdravem

Sidonio Libertad
19. 08. 2013 | 10:25

SuP napsal(a):

Libor Stejskal -
Pane Stejskale, víte, jak vznikal obraz v počítačovém tomografu? To se daný řez postupně nafotil kolem dokola a ty "fotky" - nezřetelné, plné šedivých a neostrých polí, jako každý obrázek z ulrazvuku. A ty šedivé stíny na každém záběru se převedly jen na černé nebo bílé. A tyto se zase zpátky stejnou projekcí umístily do daného řezu, čímž vznikl kontrastní obraz.
Ládik!!! hodně zjednodušuje. Stejně tak i já. Ale já si myslím, že to jsou ty černé nebo bílé body v názorech, ze kterých by se teprve mělo něco (závěr) složit, protože každý bod se počítá. Šedivé a rozmazané nemá cenu skládat. To vznikne jen jiná šedá a jinak rozmazaná. (nebo taky světle černá či tmavě bílá)
;-)
19. 08. 2013 | 10:41

Agent W4C napsal(a):

Abyste zde nebyla podezřívána z levičáckých úchylek,kdy pro některé zde píšící je každá koruna,dána na sociální politiku "hrdinně" hájená...a stovky miliard ztrát,dílem rozkradení,dílem špatného hospodaření,tito lidé nevidí.
19. 08. 2013 | 10:42

Seriózní chlapík napsal(a):

Celý tento farizejsky řízený stát je jen komplot uzavřený k odírání poctivých občanů pod záminkou dodržování lidských práv atd.

Pro ilustraci licoměrnosti nebo pokrytectví státu si všimněme třeba jen jednoho z mnoha "paradoxů".
Lidé např. nesmí trvale bydlet v mobilheimech, které jsou relativně velmi komfortní, levné, ale nevyhovují výškou stropů. Ano, český stát lpí na výšce stropů, zatímco množství trvale ubytovaných někde pod lavičkama v parku ho nezajímá. Sedačka od lavice přece není strop, že. Takových příkladů lze vyjmenovat desítky.

Žádné rady a recepty všech těch radílků, taky placených z našich daní!
Návod je selsky prostý. Začít nazývat věci pravými jmény, nelhat a zamést s farizejstvím a jeho doprovodnými jevy, např. rasismem naruby.
19. 08. 2013 | 10:43

Baba Jaga napsal(a):

Lépe by bylo, kdyby všichni (mimo rentiéry) měli znovu povinnost pracovat a třeba i to právo na práci, či jak to bylo.
Bydleli by potom všichni - každý za své.
Když mají mnozí dvě i více zaměstnání, jistě by to šlo. Matně si vzpomínám, že nás učili, jak se s rozvojem automatizace bude zkracovat pracovní doba. Neubírá se ten svět opět nějak oklikou?
Neziskovek je za drahé peníze přemnoho a někdy se zabývají zbytečnostmi.
19. 08. 2013 | 10:44

olga napsal(a):

Paní autorko. Dotkla jste se velmi bolavého místa. Možnost slušného bydlení by měla patřit mezi základní lidská práva. Podle mne u nás toto základní lidské právo je zcela přehlíženo. Jinak bychom neměli bezdomovce. Člověk, který nemá základní majetek, a nebo pomoc rodiny, je ztracen. Nemá možnost postavit se. Řešením je sebevražda, a nebo spaní v kanálu a vybírání popelnic...
19. 08. 2013 | 10:45

Klíma napsal(a):

Ládíku 10.04 smutné je že jsme to v naší zemi dotáhli tam že se mnozí radši nechají zabít než by sáhli alespoň 10 minut na práci. Říká se jim antikomunisti a disidenti
19. 08. 2013 | 10:46

zdenekbrom napsal(a):

Několik poznámek:

Mám dojem, že jde především o boj mezi neziskovkami o zdroje.

Další problém je s pojmem: "důstojné sociální bydlení". Někdo si představí pokoj s příslušenstvím, někdo 3 + 1 s balkonem.

Hezké je, jak důrazně jsou kladeny požadavky, ale o lopatě s míchačkou se mlčí.

Je zvláštní, že neziskovky se opírají do obcí, ale zároveň kritizují návrhy na vznik domovskkého práva. Dříve totiž na základě domovského práva bylo povinností obce, aby se postarala o své potřebné.
19. 08. 2013 | 10:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane SuPe,

já vím, je to vždycky zjednodušené. A jedinou cestou je podle mne hledat jakousi rovnováhu, zlatou střední cestu mezi extrémy. Ten text podle mne není špatný, problém sociálního bydlení je v této zemi skutečně strašně zanedbaný. Na druhou stranu jsem též proti různým demotivujícím přístupům a pochopitelně vidím, že někteří lidé dokáží zneužít cokoliv (a jiní je v tom - často v dobré víře - podporují). Každý z nás si z každého textu vybere hlavně to, co se mu "hodí" (aby mohl souhlasit a kritizovat). Tím, že se pustíme do boje zjednodušených hesel situaci myslím jen zhoršujeme. Obratem si je zde pak vždycky začne vyměňovat většina těch, co sem píší (a ti, co by chtěli debatovat, odpadávají). Ti, co o problému nepřemýšleli, mají k dispozici zase jen ta hesla (která už znají od některých politiků všech stran). A podle toho pak diskurs v této zemi vypadá. Škoda.

Libor Stejskal
19. 08. 2013 | 10:53

jichu napsal(a):

Pane Libertade, tohle s Vámi podepíši.
19. 08. 2013 | 10:56

SuP napsal(a):

L.S. -
Máte pravdu, že lidi se rádi chytají hesel a vůbec přitom nerozlišují, zda heslo, které zrovna zaregistrovali je notoricky známé a zařazené, nebo je zcela nové a chtělo by vyvolat zájem o nové úvahy.
A taky máte pravdu, že se rozmohlo a zdokonalilo, že každá dobrá vůle je především zneužita k účelům, o jakých záměr vůbec neuvažoval.
19. 08. 2013 | 11:04

Bestia triumphans napsal(a):

p. Stejskal:
Trochu offtopic. Někdy mám pocit, že je na blozích přepolitizováno.
Co třeba nějaký sportovec, třeba běžec? Kujan, co přeběhl Island, Škorpil...rekreačně běhá hodně lidí, třeba by to bylo zajímavé.
Zajímavý by určitě byl Pavel Kolář, pokud by si našel čas.
19. 08. 2013 | 11:11

Ládik!!! napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,
mám v závorce "vyjma nemohoucích" - což jsou ti, kteří by chtěli, ale ze zdravotních důvodů nemohou. Takovým je potřeba pomoci, takovým ze svých daní přispěju bez zbytečných keců - protože se to může stát i mi. Pokud je člověk zdravý a NECHCE PRACOVAT, pro takového není v lidském společenství místo. Takový člověk mě nezajímá do té doby, než mě začne obtěžovat. Je jasné, že bude škodit pod ochranou Policie.
Znáte případ kušisty, co dostal 10 let za střelbu do zlodějů? V Chotěbuzi se kvůli poddolování musí lidé vystěhovat ze svých domů. Samozřejmě nestačí domek vystěhovat za 1 den. Toho využívají v noci party asijských evropanů (snad to mohu použít, když se v Americe používá výraz "afroameričan"), které v noci rabují tyto nedostěhované domy ... vedle se ještě bydlí, policajti všechno vědí a soudy se zlodějů zastanou. Byl jsem tam služebně osobně a vyslechl jsem si to přímo od lidí.
Nevím, co s takovými "lidmi" - ale podvědomí mi říká, že patří do basy. V base by měli pracovat takovou intenzitou a takovou dobu, aby uhradili nejen svůj pobyt v base, ale aby zejména nahradili škodu, kterou způsobili. Nevyměřoval bych jim tedy délku trestu, ale cenu, kterou musí prací uhradit. A neříkejte, že není práce. Kanál Dunaj-Odra-Labe se může kopat ručně.
19. 08. 2013 | 11:14

Al Jouda napsal(a):

Ministerstva si zadávají externím poradcům analyzy, které stojí hromadu peněz a jsou k ničemu ! To musí s novou vládou přestat ! Ten, kdo není schopen si zajistit bydlení sám, má mít nárok od státu jedině na lágr ! Lágry musí být zvlášť pro dospělé a zvlášť pro děti. Dětem se musí věnovat zvláštní výchovná péče, aby až dospějí, mohly vstoupit do samostatného života jako uvědomělí občané. Nevychovatelní nepřizpůsobiví dospělí muswí svůj život dožít v těch lágrech, kde jim společnost a zejména humanitární neziskové organizace budou poskytovat základní životní potřeby ( teplo, světlo, vodu, stravu, oblečení, vlastní postel a společnou kulturní místnost). Veškerá podpora pouze v naturáliích, pokud by chtěli peníze, tak by si je museli jít vydělat.Tak by došlo postupem času k ozdravění skladby naší populace a za poměrně malé náklady. Chce to jen politickou vůli přijmout příslušné zákony. A komu by se to nelíbilo, může emigrovat třeba do Kanady nebo do Ruska.
19. 08. 2013 | 11:16

SuP napsal(a):

Zdeněk Brom -
Domovské právo by byla bezvadná věc, aby obce musely napravit, co laciným rozprodejem bytového fondu tenkrát způsobily. Má to nejméně 2 ale. Jednak díky regulovanému nájemnému skutečně neměly možnost získat prostředky, jak zdevastovaný fond uvést do použitelného stavu, odpovídajícího 21.století. Jednak "doba se změnila"(zase!) a trh si říká o "mobilitu" pracovní síly což by za předpokladu, že by to byl požadavek oprávněný, šlo proti stabilitě obyvatel v obci.
Jako omezený technik vidím největší problém v tom, že se nelze shodnout na "přiměřenosti" komfortu bydlení, které má zachránit určitou skupinu lidí před pobytem na vzduchu. Nelze se shodnout, protože limity navrhují téměř výhradně skupiny, které samy do podobných projektů finančně nikdy nepůjdou, a svými "požadavky a představami" vyvolávají obrannou (tedy extrémně ořezanou) představu těch, kdo by byli schopni tyto projekty realizovat. Věřím, že optimální řešení lze najít. Jenže až po té shodě viz výše.
19. 08. 2013 | 11:17

stejskal napsal(a):

Trochu bych to poopravil :-)

Zcela zákonitě se vždy objeví někdo, kdo chce dobru vůli zneužít (to je v lidské přirozenosti, stejně jako dobrá vůle). Navíc velmi často dobrá vůle vinou zarytosti a neochotě k sebereflexi zneužije sama sebe a stává se kontrapoduktivní. Nic z toho ale není argument proti dobré vůli a hledání rovnováhy, jen to vede člověka k tomu, aby se choval obezřetně. A jen na okraj: podle mne je většinou kontraproduktivní používat zjednodušená úderná hesla. Někdy přinášejí krátkodobý zisk, dlouhodobě je to ale většinou naopak.

Libor Stejskal
19. 08. 2013 | 11:17

gosudar napsal(a):

Péče o chudé

„V českých zemích zřízení chudobinců nařídil Josef II. svými dekrety v 80. letech 18. století, aby sjednotil péči o chudé, která se do té doby nahodile provozovala ve špitálech, a omezil žebrotu. Péči o chudé a přestárlé měla provozovat církev se státním dohledem. V těchto chudinských ústavech měli dotyční možnost bydlet a získat stravu. Financování chudobinců probíhalo z příjmů měst, církve, výjimečně státu a milodarů obyvatel. „
19. 08. 2013 | 11:18

zdenekbrom napsal(a):

Ládik!!!

Byl tu kdysi návrh, že když se do výkonu trestu dostane nevyučený člověk, bude součástí jeho pobytu v nápravném zařízení povinné vyučení řemeslu, aby měl šanci se v dalším životě uchytit. Byl zamítnut jako porušení lidských práv.

Proč kopat kanál? Vždyť by bylo možné stavět ty domy se sociálním bydlením.
19. 08. 2013 | 11:19

SuP napsal(a):

(19. 08. 2013 | 11:17)
To beru!
19. 08. 2013 | 11:22

Sup napsal(a):

...Byť jsem to myslel trochu jinak.
19. 08. 2013 | 11:23

zdenekbrom napsal(a):

SuP:

Ta ale jsou plně oprávněná, Bohužel debata o nich nemohla dále pokračovat, protože domovské právo je prý proti lidským právům. Škoda.

Cituji: "Nelze se shodnout, protože limity navrhují téměř výhradně skupiny, které samy do podobných projektů finančně nikdy nepůjdou, a svými "požadavky a představami" vyvolávají obrannou (tedy extrémně ořezanou) představu těch, kdo by byli schopni tyto projekty realizovat."

To je podstata problému. Souhlasím.

Optimální by bylo, pokud by neziskovky vybudovaly modelové sociální bydlení, provozovaly ho a pak řekly: "Vidíte, takto se to dá dělat."
19. 08. 2013 | 11:25

stejskal napsal(a):

Pane Ládíku!!!!

obecně je to, co píšete, jasné. Jenže my se bavíme o konkrétních lidech. A pokud zjistíte, že podstatná část populace si nedokáže pořídit vlastní bydlení (nejen proto, že jsou zdravotně hendikepováni), je to problém pro celou společnost (pro ně samozřejmě též, ale i pro ostatní). Všechny totiž (naštěstí) zavřít nemůžete, takže těm chytřejším nezbývá, než aby přemýšleli, jak tuto společensky velmi výbušnou situaci řešit. I s rizikem, že to nevymyslí dobře, či možná situaci ještě zhorší. Jenoduchá hesla typu "kdo nepracuje, ať nejí" tu už byla. A řadě lidí (Vám myslím též) se to tehdy moc nelíbilo. Všechno nejde nařídit, všechny zavřít či nechat třeba umřít na ulici. To už se všechno vyzkoušelo. Teď má řada lidí za to, že je třeba hledat NEUSTÁLE řešení dané situace, reagovat na ni, snažit se, aby se nestala základem nějakého velkého sociálního průšvihu.

Libor Stejskal
19. 08. 2013 | 11:25

češka napsal(a):

Již za Rakouska-Uherska majitelé bytových domů platili vyšší daně za nepronajaté byty. Dnes máme celé čtvrti neobydlených novostaveb, např. v Praze u nákladového nádraží.
Pan Klaus sliboval tržní hospodářství, ale zapomněl motivovat developery k tomu, aby se nabídka potkala s poptávkou - což jde jednoduše nasazením odpovídajících daní a jejich vymáháním.
19. 08. 2013 | 11:26

Parabellum napsal(a):

stejskal

Tak si postavím dům ze slámy - jestli chcete, pošlu Vám fotky. Jde to pořídit do 70 litrů + cca rok práce.
19. 08. 2013 | 11:27

mirekP napsal(a):

Právo jednoho, aby něco dostal na úkor druhého je zvrácený název pro krádež.
Jestli má tato krádež formu daní či přímé konfiskace není podstatné.
Právo nemůže vznikat tam, kde na druhé straně vzniká útlak, krádež či jiná újma.
Je nutno vše vidět z obou stran, ne pouze z jedné, kde bychom chtěli se ukázat jako ti nejhodnější, ale i z té strany, kde se na toto dobrodějstí vezme a komu se tak zkrátí jeho právo vlastnictví.
Autorka zde působí jako prostředník mezi někým komu se vezme a mezi tím, komu se něco dá, samozřejmě s odklonem části prostředků pro svoji potřebu. Pijaviční až parazitické jednání pod rouškou humanismu.
Počet přijímající zákonitě musí převýšit počet poskytujících a v závěru zkolabování celého systému - je to obecný jev i v dalších oblastech socialistického života a podnikání.
19. 08. 2013 | 11:31

Parabellum napsal(a):

stejskal

Víte pane Stejskale, je zřejmé, že úrověň bydlení jaksi musí korespondovat s prříjmem a sociálním statusem. Takže jaksi je zřejmé, že skončila doba, kdy na jednom patře ve stejných bytech bydleli manželé lékaři, a naproti uklízečka na poloviční úvazek samoživitelka.
Co takhle, kdyby se ti lidé s nižšími příjmy třeba sestěhovali do jednoho bytu?
Máte představu, kolik rodina cikánů za svůj život propálí zobanem, proleje hrdlem a nahází do automatů? Nedala by se za to třeba postavit velkopodnikatelská vila?
19. 08. 2013 | 11:31

Analytik napsal(a):

Opravdu všichni, autorko?
Je rozumné nutit násilím k bydlení v panelácích i přímé potomky kočovných národů a kmenů? Vybydlené kostry budov v mosteckém Chanově odpovídají za Vás.
19. 08. 2013 | 11:32

zdenekbrom napsal(a):

Pro zjednodušeně myslící:

"Kdo nepracuje, ať nejí" není komunistické heslo, ale citace Bible.
19. 08. 2013 | 11:34

Klíma napsal(a):

Parabellum- kdyby se vzaly prachy které naházíme do začleňovacích a inkluzivních neziskovek, mohla mít každá cigánská rodina vilu na Floridě a byl by klid.
19. 08. 2013 | 11:36

Parabellum napsal(a):

Baba Jaga

Rozmilá babizno, bavíme se o bytech. A výstavby bytů se žádná automatizace nedotkla.
19. 08. 2013 | 11:39

Ládik!!! napsal(a):

Parabellum -
slaměný jde udělat i pasivní dům, dostanete ještě dotaci na pořízení. Ale chce to mít filipa (ne toho komunistického předsedu). Nejlépe vyjde sleměný dům z vlastní slámy, takový jsem počítal...
Pane Stejskale -
já bych nezavíral žádné lidi, kteří nemají vlastní bydlení (nebo vůli mít vlastní bydlení) nebo nemají na nájem. Zavíral bych lidi za trestné činy. Ať si každý bydlí, jak umí, ale ať neškodí druhým. Mi taky zadarmo nikdo nic nedá, spíše cítím snahu parazitovat "stát" na mých příjmech.
19. 08. 2013 | 11:42

Parabellum napsal(a):

Klíma

Jenomže ted jste na to kápnul. Ty začlenovací peníze schrábnou humanoidé. Humanoid jest člověk, který má VŠ, a byl hloupý na matematiku, a protože se zrušila maturita z této, tak Sokačová a podobné humanoidní odrůdy mohly odmaturovat, a udělat si VŠ. Pokud by byla povinná maturita z matematiky, ta Sokačová by zřejmě neudělala ani učňák, a byla by po jednom boku s cikánama. Tak jako všichni ostatní humanoidé.
19. 08. 2013 | 11:42

zdenekbrom napsal(a):

Klíma:

Nemusela by to být vila, ale stačilo by, kdyby tyto prostředky byly vázaně poskytnuty obcím na výstavbu tolik žádaného sociálního bydlení.
19. 08. 2013 | 11:43

SuP napsal(a):

L.S. -
Možná by nebylo od věci udělat statistiku, "kdo může za to", že trend řešení bydlení nemajetných má čím dál klesající tendenci. A na základě výsledku potom dát proporcionálně větší slovo těm, kdo mohou přinést něco konkrétního a pozitivního místo proklamací? Tedy NE "vy za to můžete, tak si to teď vyřešte", ale "už bylo dost řečí, které nevedly nikam, teď zas někdo jiný, jinak". Čímž nemám na mysli silnou ruku, ale reálné možnosti. Škoda, že to, co navrhl Z.Brom (19. 08. 2013 | 11:25) je čirá utopie k rozveselení davu. Ale jako nápad je to skoro nejlepší, co tu zaznělo.
19. 08. 2013 | 11:43

stejskal napsal(a):

Naprostý souhhlas, pane Parabelle.

Jak to souvisí s tím, co jsem napsal?

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Nemám představu, kolik "rodina cikánů za svůj život propálí zobanem, proleje hrdlem a nahází do automatů"? V řadě případů to bude podstatně méně, než kolik toho "za svůj život propálí zobanem, proleje hrdlem a nahází do automatů" jiná rodina necikánů. Ale to je zase úplně jiné téma (tedy co se týče těch jednoduchých hesel ne, ale jinak ano).
19. 08. 2013 | 11:43

Klíma napsal(a):

Pane Stejskale, zajímavé že hesla o pravdě a lásce, občanské společnosti, nepolitické politice a dokonce o humanitárním bombardování jste nadšeně vítal . Hesla kdo nepracuje ať nejí a bez práce nejsou koláče vám hrozně vadí a máte pocit že to příliš zjednodušuje. Zajímavý duševní postoj.
19. 08. 2013 | 11:46

Parabellum napsal(a):

Ládik!!!

Pasivní dům je mýtus Ládíku. Do energetické spotřeby totiž musíte zahrnout i ten benzín pro dvě SUV, který Vám umožní z té zadnice, ve které máte postaveno se dostat do práce.

A ze slaměnejch balíků fakt pasivní dům bez dalších sofistikovaných a drahých technologií nepostavíte. Máte představu, kolik stojí třeba FV v ostrovním režimu, jaké jsou možnosti této? Já to mám.
19. 08. 2013 | 11:46

SuP napsal(a):

Z.Brom -
"Kdo nepracuje, ať nejí" milovali především ti, kdo se sami nemínili předřít, ale měli v rukou jídlo ostatních. (NE jídlo PRO ostatní!)
19. 08. 2013 | 11:46

stejskal napsal(a):

Pane SuPe, Vy jste technik, že? :-) :-) :-)

Udělat statistiku "statistiku, 'kdo může za to', že trend řešení bydlení nemajetných má čím dál klesající tendenci" asi nepůjde. Těch faktorů je tam totiž tolik, že je žádná statistika neobsáhne.

Prozatím bych se spokojil s tím, že stát bude a) velmi bedlivě sledovat, komu a na co dává peníze (bude mít především na zřeteli, aby jeho prostředky hlavně podporovaly ty, co to potřebují, v tom, aby se pokusili postavit na vlastní nohy, to znamená motivovaly) a b) podpoří diverzifikaci nabídky bydlení, která je zde tragická a navíc zdeformovaná (to je to, čem píše paní Sokačová a svým způsobem i pan Parabellum).

Libor Stejskal
19. 08. 2013 | 11:50

Yosif K napsal(a):

Klíma napsal(a):
Parabellum- kdyby se vzaly prachy které naházíme do začleňovacích a inkluzivních neziskovek, mohla mít každá cigánská rodina vilu na Floridě a byl by klid.
19. 08. 2013 | 11:36
Dejme tomu že v Čechách a na Slovensku odkud mají autopmatické právo se přistěhovat je 200 tisíc romských rodin v bytové nouzi.
Dejme tomu že by stát chtěl udělat to co navrhuje paní Sokačová a každé ropdině zajistit malý holodomek za dejmě tomu 2 miliony Kč. S nezbytnou infrastrukturou to dělá 3 miliony Kč.

Vynásobte si to - maličkost - cca 600 miliard Kč (cca cena dostavby Temelína...) a problem je vyřešen.
19. 08. 2013 | 11:51

stejskal napsal(a):

Určitě, pane Klímo.

Též Vám přeji hezký den.

Libor Stejskal
19. 08. 2013 | 11:51

zdenekbrom napsal(a):

SuP:

Třeba husitští kněží, kteří tak kritizovali nemravnost církve?

Jako každá myšlenka i tato je v historii používána různě.
19. 08. 2013 | 11:52

gosudar napsal(a):

Pro zdenekbrom.
V Bibli není "Kdo nepracuje, ať nejí" ale „Kdo nechce pracovat, ať nejí“, a to je trochu rozdíl.
Komunisté si to mohli trochu poopravit, protože hlásali nárok na práci a pak to mohlo víceméně odpovídat Bibli.
19. 08. 2013 | 11:55

kwich napsal(a):

Před sto lety se obec postarala velkoryse o obecní chudé tím, že jim poskytla přístřeší v obecní pastoušce s udupanou hlínou na podlaze. Ovšem tehdy důstojně bydlel měšťan v bytě s jedněmi kamny na pevné palivo v kuchyni a s vodovodním kohoutkem na chodbě domu. Sedlák si o elektrickém nebo plynovém osvětlení a tekoucí vodě doma mohl jen nechat zdát. A to už měl podstatně větší komfort než o pár století dříve císař Karel IV, který trávil čas sice se zlatým nádobím, ale zabalený v kožešinách v zatuchlých komnatách, pokud neměl na svých cestách ještě horší pohodlí.
Jsme dnes rozmazlení, včetně sociálně slabých.
19. 08. 2013 | 11:59

SuP napsal(a):

zdenekbrom -
Šel jsem jen 50 let do historie. Dál už je to víceméně status quo.
19. 08. 2013 | 11:59

Parabellum napsal(a):

stejskal

Pane stejskale, zkuste mi oponovat technokraticky pomocí čísel, nikoli humanoidně.
To znamená, budeme se bavit o modusu operandi toho kterého etnika.

Pokud přes 90 procent bílých chodí do práce, pak platí výrok, že bílí pracují.

Pokud přes 80 procent cikánů nepracují, pak je jasné, že cikáni nepracují.

Tak to prostě je.

A co se týče toho, co propálí zobanem, prolijí hrdlem, a naházejí do beden necikáni, pak je to reziduum z toho, co vydělali prací, a zbylo jim po zaplacení nákladů na bydlení a další životní potřeby.

Nakonec, i autorka přiznává, že cikáni nepracují,m chlastají a fetují, a hrají bednym, a PROTO jim už nezbývá na bydlení, a dožaduje se toho, aby se jim o toto postarali ostatní. Vy jste to nakonec prohlásil černé na bílém rovněž tím, že jste ten její článek zveřejnil.

Mimochodem počínaje zhruba lidmi v mém věku (dnes je mi 47), řeší už přes dvacet let to, že práce je pro ně tam, kde je bydlení tak drahé, že na toto nedosáhnou, a musejí dojíždět odtamtud kde bydlení lze koupit za to, na co přes 80 procent populace nedosáhne.

Nebo ještě jinak: Téměř nikdo v téhle zemi s výjimkou asi 15 procent populace si nepořizovala vlastnické bydlení za tržní cenu, ani neplatila tržní nájemné. Těch zbývajících 15 procent bylo společnosti přes dvacet let - prominte mi ten výraz - u zadečku. Bylo jim řečeno, at se postaraqjí o sebe, a to kolikrát z úst urozených regulovčíků, kteří se té nastupující generaci posupně vychechtávali, a pronajímali jim jednu místnot za několikanásobek toho, co oni sami platili za elý byt. Ted jsou regulovčíci v důchodu, a kvičí, že nemají na nájem. Moje rada zní, at přizpůsobí své konzumní standardy svým možnostem, neurození bez dekretu v tomhle režimu fungují již přesw 20 let.
19. 08. 2013 | 12:00

Klíma napsal(a):

Stačí doplnit titulek blogu ¨Každý by měl bydlet za své" a potom je to hluboká pravda a není o čem diskutovat. Leda o tom jaký standard zabezpečit pro cca 1 až 0,5% lidí kteří jsou tak invalidní, že se sami uživit a být alespoň nějak užiteční nemohou ani trochu. To už každá společnost hravě zvládne, zůčastnit by se měla i vlastní rodina takových.
19. 08. 2013 | 12:01

Parabellum napsal(a):

Klíma

Pane Klímo, průkak je ovšem ten, že "za své" bydlí tak možná 25-30 procent populace. Zbytek privatizoval nájemní byty za netržní cenu, postavil za bolševika z nakradeného v pracovní době s nenávratnou pújčkou, a financováním z defakto z činností, která byla za bolševika trestná. Ani deregulované nájemné v řadě případů nepředstavuje tržní, místně obvyklou cenu.

Co s tím?
19. 08. 2013 | 12:07

Ládik!!! napsal(a):

Parabellum -
představu mám, pasivák mi vyšel jenom jeden, po x-té variantě.. Ten slamák měl nakonec přizdívku 240P+D, TČ, rekuperák, solár s vakuovkama pro TV i podporu ÚT, izolaci podlahy 250 a střechy 500.. topná voda 31°C, technická místnost 8m2 - nechtěl bych v něm bydlet. Nakonec v něm majitel zřídil centrální krb a teplovzdušný rozvod (po kolaudaci).
19. 08. 2013 | 12:09

Klíma napsal(a):

Parabello, píšete že sotva 15% lidí bydlí za své za tržní ceny. Myslím že to číslo je o hodně vyšší. Ale i tak, pokud by stát udělal to co za komunistů, tedy postavíte si svoje, opravíte někde v zanedbané krajině zdevastované domy a upravíte na slušné bydlení, A STÁT VÁM POMŮŽE NĚJAKOU PŘIMĚŘENOU DOTACÍ NEBO PODPOROU, osobně bych takovou věc neodmítal, rozhodně lepší než si za desítky miliard pěstovat neziskovky které začleňují nepřizpůsobivé a přitom výsledek spíš prudké zhoršení, ani neumí spočítat kolik je tu vlastně těch cigánů a jinak nepřizpůsobivých.
Stejskal praskne vztekem, ale bez práce by skutečně neměly být koláče, a kdo nepracuje ať nejí.
Moudří komunisti, moudrá bible kde jsou tyto zásady vyřčeny.
19. 08. 2013 | 12:09

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

dekuji za Vase prispevky v teto debate - to, co rikate, by se melo tesat do mamene, melo by se to stat zasadnim bodem pristiho vladniho programoveho prohleseni, protoze ten problem je vskutku giganticky.

Zda se, ze vetsina diskutujicich vychazi z predpokladu, ze v teto zemi je nedostatek pracovnich sil, zamestnavatele zoufale je shaneji, ale "nemakacenkove" radeji z vrozene lenosti pobiraji davky. Tihle diskuteri tomuto obrazu sveta snad dokonce veri...

..
19. 08. 2013 | 12:13

vaclavhorejsi napsal(a):

...tesat do kamene

..
19. 08. 2013 | 12:13

SuP napsal(a):

L.S. -
"....aby jeho prostředky hlavně podporovaly ty, co to potřebují, v tom, aby se pokusili postavit na vlastní nohy, to znamená motivovaly) a b) podpoří diverzifikaci nabídky bydlení, která je zde tragická a navíc zdeformovaná ...."

No vidíte - tedy a) hledat, co je demotivuje a b) hledat cestu, jak zapojit do výstavby i někoho jiného než developery.
Z.Brom už sem dal tři velmi dobré nápady (výstavba jako důkaz reality nástinu, výstavba převýchovou a výstavba hazardem).

Ano, jsem technik a vím, že to nejde. (Jen nechápu, proč třeba ekonomové taky nevědí, že do jejich statistik vstupuje proměnných ještě víc, takže jejich výstupy možná dobře hodnotí, co už bylo)
;-), Musím do práce, nebo se toho vlastního bydlení nedožiju.
19. 08. 2013 | 12:15

Yosif K napsal(a):

Parabellum napsal(a):
Yosif K

Těch domků stačí postavit pár set na jednom místě. a nebudou stát 3 000 000 Kč, ale 3 001 000 Kč. Ta tisícovka je na centrální rozvod - takový jeden šlauch jako rezerva. To umožní, aby těch 200 000 rodin v těch domcích bydlelo postupně.

A samozřejmě, že by pak bylo možné požadovat úhradu za výstavbu těch domků.
19. 08. 2013 | 12:03
Řešením by bylo slevit z náročných stavebních norem a rodiny nahnat na stavbu svých domků do stavby svépomocí.

Pak by místo 3 milionů stačil možná milion jeden. Každý rok zahrnout do programu dejme tomu 10 tisíc rodin - to by dalo ročně deset miliard Kč.

Pak by ovšem lidumilové typu pí Sokačové začali vřískat něco o nucených pracích, o nedodržování hygienických standardů atp atp.

Dát Romům něco co si sami nepostavili znamená riziko že to vybydlí a zničí. Tak jako novo-švédští soudruzi vypalují sídliště na severu Stockholmu.
19. 08. 2013 | 12:16

ščastný euroobčan napsal(a):

To autorka:
Je to jedna ze stránek stejného problému, zatím to nějak půjde, ale za dalších 20 let už hude poměr mezi běžnými (převážně pracujícími) a plně přizpůsobivými občany takový, že to už prostě (nejen ekonomicky) nepůjde.
Opakuji se, ale v USA je mateřská dovolená 6 týdnů,plná zdravotní péče pro ty, kteří si ji platí, a sociální podpora převážně v naturální formě, proč asi?
19. 08. 2013 | 12:17

SuP napsal(a):

Parabellum -
Jestli jsem to dobře pochopil s vaším šlauchem, tak to je dost odporné. Já nevím, proč to skoro vždycky po docela rozumném rozjezdu musíte posrat.
19. 08. 2013 | 12:23

zdenekbrom napsal(a):

gosudar:

To jde o to, jaký překlad použijete.
19. 08. 2013 | 12:24

Klíma napsal(a):

Václave Hořejší já vidím potřebné práce na každém kroku víc než dost, na desítky let dopředu.
Chyba je jenom v tom, že máme taková byrokratická a daňová opatření, že se pracovat nedá a nevyplatí se.
A stačilo by zrušit všechna Havlovská nesmyslná práva pro nemakače. V přírodě se rozvíjí to co má podmínky pro svůj život a umírá to co má špatné podmínky. A pokud jsme vytvořili podmínky že se tu parazitům, nemakačům a kriminálníkům daří lépe a mají lepší práva než ti pracující, musíme notně skončit tam kde jsme a kam se propadáme- stále více parazitů kteří natahují ruce pro svá nekonenečná práva, zatímco ti co pracují a tvoří hodnoty vymírají a mizí.
MÁ BÝT PRÁVO SVOBODY PROJEVU, VOLNOST POHYBU A VOLEBNÍ PRÁVO.
VŠE OSTATNÍ, OPAKUJI VŠE OSTATNÍ, si musí každý koupit za výsledky své práce. Jídlo, bydlení samozřejmě také
19. 08. 2013 | 12:30

stejskal napsal(a):

Nikoliv, pane Parabelle,

takto jednoduché to není. To, že někdo je zaměstnaný a jiný ne, ještě vůbec nemusí znamenat, že ten první pracovat chce a ten druhý nikoliv. Ono do toho totiž opět vstupuje víc faktorů, než které uvádíte.

Úvahy o tom, že "Cikáni nepracují", je stejně zbytečné a nebezpečné zjednodušující heslo jako třeba "kdo nepracuje, at nejí", "každému podle jeho potřeb" či "Když si za produktivní život nedokáže pro sebe a své bližní na bydlení poctivě vydělat (vyjma nemohoucích), nechť nebydlí."

Prostě jen heslo, kterému mnozí věří, protože věřit heslům je jednoduché. A lidé mají rádi jednoduchost, proto se tak rychle ujímají různé recepty na dosažení ráje na zemi.

Libor Stejskal
19. 08. 2013 | 12:40

Ládik!!! napsal(a):

Ještě že to pan Hořejší opravil - myslel jsem, že se to má tesat do ramene.
19. 08. 2013 | 12:42

stejskal napsal(a):

Ano, pane SuPe, velmi odporné. l.s.
19. 08. 2013 | 12:48

MAřenka napsal(a):

Je zajímavé, že náš režim se ohání lidskými právy, humanitou, ale na druhé straně člověk při cestě z práce zakopává na ulici o lidi bez domova, režim se účastní válek v cizích zájmech, jejichž cílem je v podstatě kořistnit na cizí účet (viz Irák, Lybie..). Přitom právo na život, podmíněný zejména tím, že se člověk nají a má střechu nad hlavou, patří mezi existenciálně z biologického hlediska mezi ty nejzákladnější věci. Právo žvanit, co se vám zachce je v tomto srovnání zcela nepodstatné. Z toho je zcela patrné, jaké je pokrytectví lidí, kteří společnost ovládají, kteří v honbě za mocí a bohatsvím nechají nekřesťansky chcípnou druhého třeba pod mostem. Proto je záslužné, že se najdou tací, kterým právo na střechu nad hlavou pro každého není lhostejné.
19. 08. 2013 | 12:49

Parabellum napsal(a):

stejskal

Pane Stejskale, já Vám něco na sebe prásknu. Já ve svým volným času ve svý režii funguju něco jako streetworker, a těm homelessákům, kteří mají zájem. pomáhám zobytnit opuštěný objekty, co jsou po okolí - sháním jim třeba skla do oken, kamna postele a tak. Průšvih je, že většina homelessáků si ve své odpudivosti a smrdutosti libují, a jejic požadavky na to, aby u hlavy měli tři kohoutky s pivkem, červeným a bílým krabičákem tekoucím v neomezeném nožství realizovat nedokáži.

A k tumu prvnímu: Pokud je někdo nezaměstnaný, DOBŘE, postaráme se o něj, ale nechť se tento prosíám nemnoží, a ten problém neeskaluje.

K tomu "Cikáni nepracují" - je to zjednodušující heslo, ale složitě se nelze bavit s lidmi, kteří byli hloupí na matematiku, a nechápou realitu statistických dat. "kdo nepracuje at nejí" je psáno v písmu svatém, jak někdo uvedl výše. Jsem pro, nahradit tento výraz sloganem "kdo dlouhodobě nepracuje, nechť se nemnoží", což je mnohem sociálnější, a je zasazené do reality současnosti. Naplnění tohoto nás ochrání před narůstajícími problémy v budoucnosti.
19. 08. 2013 | 12:54

gosudar napsal(a):

Pro zdenekbrom.
Bible - Překlad 21. století, SBN 978-80-87282-00-7.
Je možné, že je to v některé jiné verzi jinak, přít se nebudu.
19. 08. 2013 | 12:58

zdenekbrom napsal(a):

gosudar:

Je to i jinak, ale nemám knihu u sebe. Přít se také nebudu :)
19. 08. 2013 | 13:00

Parabellum napsal(a):

stejskal

Pane Stejskale, pozoruji, že některé mé příspěvky zmizely. Já Vás ale ubezpečuji, že tohle je jediné řešení, které historicky fungovalo.

A ještě pár číslíček: Po válce tu bylo asi 7000 cikánů. V roce 1980 100 000. V roce 2006 - již přes 300 000. V roce 2030 jich tu bude milion. Tolik matematika.

Mám tomu rozumět tak, že si troufáte začlenit milion nepřizpůsobivých, když komunisté se vším represivním aparátem nedokázali začlenit sedm tisíc?

Alternativou k tomu, co jsem napsal je to, že jednoho krásného dne Vás najdou podříznutého na ulici, když před tím byla podříznuta a okradena část Vaší rodiny. Varianta dvě Vám zřejmě vyhovuje podstatně více.
19. 08. 2013 | 13:01

olga napsal(a):

zdenekbrom napsal(a):
Pro zjednodušeně myslící:

"Kdo nepracuje, ať nejí" není komunistické heslo, ale citace Bible.

Nevím, co si mám o vás myslet. Myslíte si, že v dnešní době jde pouze o nechuť pracovat? I v Bibli je psáno o hospodáři, který najímal dělníky na vinici. Jedny ráno, a jiné až před večerem. Když se těch najímaných před večerem ptal, proč nepracují, řekli mu: Nikdo nás nenajal.
19. 08. 2013 | 13:02

Ládik!!! napsal(a):

"To, že někdo je zaměstnaný a jiný ne, ještě vůbec nemusí znamenat, že ten první pracovat chce a ten druhý nikoliv":
Nemusí, ale může. "Takto jednoduché to není". V každém případě zde je onen (Sladkého) zakopaný pes.
Není práce.... Já tvrdím, že práce je. Pracovat může každý do aleluja - přehazovat hromadu písku sem a tam. Jenže takovou práci si soukromník neobjedná. Zato stát si objednává "vysoce kvalifikovanou práci" přebujelé státní správy a konstantně ji královsky platí. Ve státní správě sedí nejlepší z nejlepších a přehazují písek, umí "čerpat". Tito lidé se potřebují naučit prodávat své produkty za hrst rýže. Pak se za vybrané daně uživí více potřebných. Každý zbytečný státní zaměstnanec produkuje kriminální živly, které potom "řeší" penězma plátců daní.
19. 08. 2013 | 13:02

Parabellum napsal(a):

stejskal

Pane Stejskale, kdo chce pracovat, rovná se, jinými slovy chce uspět na trhu práce, tak pro toto něco dělá.

Kdo nechce uspět na trhu práce, zkráceně nechce pracovat, pro to nedělá nic, naopak, dělá vše proto, aby na trhu práce uspět nemohl.

Cikáni nechtějí uspět na trhu práce, naopak, chtějí na tomto neuspět, a dělají pro to vše. Zkráceně řečeno, cikáni pracovat nechtějí. Aby to nebylo chápáno rasisticky, tak bych doplnil, že procesem cikánizace prochází i čím dál větší podíl většinoivého etnika.
Takže cikány můžeme dělit na obecné a etnické. Stejmě tak jako cikáni takto diversifikují většinovou populaci. Nakonec, pojem etnický čech jste tu vysvětloval vy.
19. 08. 2013 | 13:07

LUF napsal(a):

Bydlet by měli všichni a vydělávat na to budou neziskovky. Hlasuju pro!
19. 08. 2013 | 13:09

Luba napsal(a):

Zakládám novou iniciativu: "Stany pro všechny!"

Kdo se přidá?

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/extra/180136-ve-vybavene-jurte-se-da-bydlet-lepe-nez-v-panelaku/
19. 08. 2013 | 13:10

zdenekbrom napsal(a):

olga:

Ta myšlenka zde byla podána jako komunistické heslo. Toto tvrzení jsem opravil. Toť vše.
19. 08. 2013 | 13:18

češka napsal(a):

To Parabellum a Josif K
Ona by ta výstavba drahá nebyla. Stačil by zasiťovaný pozemek , projekt, stavební materiál a mistr. Zbytek by si "nepřizpůsobivý leč přizpůsobení chtivý a hodný" odpracoval sám.
Jenže takový "dotovaný" přístup by měl platit pro každého bydleníchtivého občana, omezení by mělo být věkem a výškou příjmu. V Německu jej některé obce praktikují. Jenže co by si počly firmy, kde se pořizovací náklady s prodejní cenou rozcházejí o celé řády? Z nadhodnoty by přišel stát o DPH, tudíž jde tento postup proti zájmům státu a stavebního lobby. A jestli projde osvobození dividend od daně, tak jejich tlak ještě zesílí.
19. 08. 2013 | 13:19

Luba napsal(a):

Kdo nepracuje, ať nejí?

Kdo nejí, je Henri Monfort.

https://www.youtube.com/watch?v=LI_EmGYV_3Q

Pracuje Henri Monfort?
19. 08. 2013 | 13:22

SuP napsal(a):

češka -
Nechci vám moc rušit vaše kruhy, ale to (19. 08. 2013 | 11:26) a (19. 08. 2013 | 13:19) nevyznívá příliš promyšleně.
19. 08. 2013 | 13:25

stejskal napsal(a):

Pane Parabelle,

Vaše úvahy o řešení společnských problémů fyzickou likvidací její části jsem smazal, protože odporují nejen představě provozovatele těchto stránek (i mé) o korektní diskusi, ale porušuje i zákony této země. Budete-li zde v těchto úvahách pokračovat, budu mazat úplně vše, co sem napíšete.

Hypotéza že "Cikáni nechtějí uspět na trhu práce, naopak, chtějí na tomto neuspět, a dělají pro to vše. Zkráceně řečeno, cikáni pracovat nechtějí" je lživá. Vztahuje se jen na část cikánské populace (a má celou řadu důvodů, zejména historických). Stejně tak se vztahuje na určitou část jakékoliv jiné etnické či národnostní populace (a má celou řadu důvodů, zejména historických). V jakékoliv komunitě mají různí její členové různé důvody k různým druhům chování. Samozřejmě existuje nějaká historická zkušenost, která též chování v různé míře u různých lidí ovlivňuje.

Pokud pracujete ve svém volném čase jako streetworker, má tato část Vaší aktivity můj respekt.

Libor Stejskal
19. 08. 2013 | 13:26

antisoudruh napsal(a):

O, ze společnosti vykolejené lidi, se někdo musí postarat!!!
Oni to již, z různých důvodů, sami nezvládnou. Tedy většina z nich.
Ten, kdo se o bezdomovce bude starat se musí starat, jak říkám "statiocárně" nikoliv "ambulantně". Nikdo není schopen neštěstí bezdéček změnit od psacího stolu, nebo z ministerského křesla.
Bezdomovcům musí být nabídnuto, byť jednoduché, bydlení (soukromí), v místě kde bude 24 hodin kontaktní osoba s funcí hlídače a pomocníka v jedné osobě. Osvědčili se bývalí bezdomovci. Dále se osvědčilo, k udržení mnohých bezdomovců na vyčleněném místě a k udržení pořádku na místě, rozdávání alkoholu. Ráno čtvrtéčka, v poledne čtvrtéčka a večer čtvrtéčka. V případě nedodržování domovního řádu a kodexu slušnosti se čtvrtéčka škrtá.
Tím se zajistí, že dost vysoké procento bezdomovců zmizí z ulice, dostanou se pod kontrolu a do blízkosti pomocné ruky. Lidem je v těchto domech nabídnuta aktivita ve formě práce a zodpovědnost (není pravda, že bezdomovci jsou všeci líní a nezodpovědní). Na místě by se vyplácely sociální dávky, popř. i odměny za dobré chování a nabízela by se možnmost šetřit.
Ta šikovnějíší bezdéčka, postupem času, mohou dosáhnout zpětného zařazení se do společnosti. Jiní tam zůstanou do smrti, jiní vyrazí opět do ulic.
V úvahu přichází domy dále od civilizace - opuštěné továrny, pevnůstky za městem...
19. 08. 2013 | 13:27

Ládik!!! napsal(a):

Ani nevím, jak vypadá "Čunkův" dům, kde asijským evropanům kondenzovala na stěnách voda, když šetřili na topení a nevětrali. Nějaké ticho po pěšině. Člověk ani neví, jak se to osvědčilo - a přitom chybami se člověk učí. Třeba jsou tam nájemníci spokojeni... a když ne, mohli by říci, jak by si to představovali.
19. 08. 2013 | 13:33

SuP napsal(a):

Pane Klímo -
"....V přírodě se rozvíjí to co má podmínky pro svůj život a umírá to co má špatné podmínky. A pokud jsme vytvořili podmínky že se tu parazitům, nemakačům a kriminálníkům daří lépe a mají lepší práva než ti pracující, musíme notně skončit tam kde jsme ...."

To máte jen půl pravdy. V přírodě totiž se rozvíjí to, co se přírodou daným podmínkám UMÍ PŘIZPŮSOBIT a využít z nich to nejlepší pro sebe. Pokud ale jsme my sami tvůrci těch podmínek, musíme hledat cesty, jak je upravit, aby to ti, kdo se jim JENOM dovedou přizpůsobovat, neměli tak snadné. Pak by se mohli v budoucnosti přemnožit a stát se tvůrci nových podmínek. A to není o přírodě, ale o politice.
19. 08. 2013 | 13:37

Pavel napsal(a):

Bydlení pro všechny a vybydlování jen pro některé? To nepůjde nikdy dohromady.
19. 08. 2013 | 13:50

Baba Jaga napsal(a):

To: Parabellum 11:39
Ano, babušky Jagušky jsou všechny roztomilé, žádná ale není babizna (mimochodem žádnou babiznu ani neznám - Vy ano?). To abychom si vyjasnili pojmy a Vy se malinko poučil.
Myslím, že i výstavby bytů se dotkl pokrok, je jich a všelikých domků a domečků mnoho, ba i dlouhodobě prázdných. A protože všechno souvisí se vším, má automatizace dopad na sníženou potřebu pracovníků. Stroje už asi nikdo v našich končinách rozbíjet nebude, proto by řešení bylo ve zkracování pracovní doby a možnosti všech si na své bydlení i jiné potřeby prostředky řádně vydělat.
19. 08. 2013 | 13:52

David napsal(a):

"...Bydlet by měli všichni..."

------------------------------

S tím lze souhlasit.

Někdo si zaslouží bydlet v jeskyni, jiní pod mostem, v chatrči, ve stanu, v holobytu, v bytě 1.kategorie, ve vile, na zámku.

Každý bude mít takové bydlení, jaké si je schopný sám zajisti úměrně ke svým pracovním příjmům.

Takže vlastně žádný problém kolem bydlení neexistuje.

Kdo chce bydlet bez vlastního přičinění a zadarmo, tak ten by darovanému koni se neměl dívat na zuby a být rád, že může bydlet alespoň v tom holobytě.

Pokud budou různí sociální inženýři tento přirozený a jednoduchý postup rozvracet, tak nakonec rozvrátí i celou společnost.
19. 08. 2013 | 13:55

queribus napsal(a):

Jak zde čtu text antisoudruha (za kterého se ostatně též pokládám), mám dojem, že jeho pár jednoduchých praktických návrhů je daleko konstruktivnějších než rozsáhlé "úvahy" pravdoláskařských platformářů a "neziskovskoských aktivistů". Jinak: Linda S. je otřesným příkladem sociologického "vzdělance" ignorujícího realitu/empirická fakta a nezřídka (pro sociologa neomluvitelně) i zvyklosti chování "abnormálních" jedinců resp. sociálních skupin. Jí udílené hraběcí rady typu "co by měl kdo dělat" a "kdo co dělal špatně" vyznívají zcela trapně právě ve srovnání s tím, že ona a jí podobní "aktivisté" neučinili pro nápravu věci (kromě jalového žvanění) vůbec nic..
19. 08. 2013 | 13:56

Džony napsal(a):

Nojo no,von holt neska už neexistuje žádnej Baťa,aby postavil zadarmo byty těm co makaj a držej zobák.
19. 08. 2013 | 14:01

češka napsal(a):

To SuP
S Vašim přispěvkem 13.37 nelze než souhlasit.
Podmínkám se přizpůsobit musíme všichni, před cca 40-ti lety byl každý obyvatel bytů nucen pořídit si chatu nebo chalupu, aby měl kam poslat děti na léto, aby se byl schopen zásobit ovocem atd. Bylo jedno, šlo-li o kandidáta věd nebo o dělníka.
Nikdo se neptal, jestli si umí postavit sám chatu, nebo opravit chalupu. Jinudy cesta nevedla, udělat to musel. Nebo jeho děti čučeli v létě ve městě, nebo jezdily z tábora na tábor, a on seděl v hospodě u piva a cigarety.
Jenže v té době stála polozbořená chalupa u Slavonic 5 kantorských platů. Což by dnes znamenalo cca 70-100 000 Kč.
Mám pocit, že spousta nízkopříjmových rodin o jakékoli vlastní nemovitosti nemůže ani snít, a proto se stále nezadržitelně propadají. Máte-li cokoli svého a příjdete-li nečekaně ke 100 000, je okamžitě co a jak zvelebit. Chudý jede na dovolenou , koupí nové staré auto, nebo televizi a mobil. A propadne do ještě hlubší beznaděje.
19. 08. 2013 | 14:02

Kanalnik napsal(a):

Muze si uklizecka vydelat na vlastni byt, pokud zije v podnajmu a musi svuj plat utratit za bydleni v nem? Ano, muze se vzdelavat a sehnat si jinou praci a tak si zvysit prijem (ani to ale neznamena, ze si na vlastni byt nasetri). Kdyz tohle ale udelaji vsechny uklizecky, kdo bude uklizet? ... Proste nektere hrabeci rady tady v diskuzi me prekvapuji.

Jinou otazkou je, zda musi vsichni lide bydlet ve vlastnim. To si nemyslim. Ani si nemyslim, ze byt stat mel zarucovat bydleni vsem. Mel by tak cinit v pripade bezdomovcu a u lidi, u kterych bezdomovectvi hrozi. Takove bydleni by melo splnovat zakladni atributy (sucho, teplo, hygiena) a nemelo by byt predavano do spracovstvi otrokaru, ktery se snazi ze statu vydojit penize.
19. 08. 2013 | 14:26

Ládik!!! napsal(a):

Udělal jsem si čas a přečetl si článek (porušil jsem tím kodex Pepy Řepy). Sociální bydlení je přece vymyšlené a realizované v masovém měřítku! V 11 tisících bytů RPG pobírají nájemníci příspěvek na bydlení, protože jim příjmy (důchody, dávky, mzdy) nestačí na výdaje na bydlení. Daně jdou Bakalovi a funguje to.
19. 08. 2013 | 14:27

SuP napsal(a):

Bohužel z vámi zase nemohu souhlasit. Postavit chatu, nebo koupit chalupu nikdo NEMUSEL.
Polorozbořené chalupy u Slavonic a v jiném pohraničí v 70.letech byly buď po vyhnaných Němcích, nebo po potomcích neodsunutých, kteří se na zdejší hospodářský zázrak už nemínili dál koukat, nebo po místních obyvatelích, kteří je nabyli (legalizovanou polokrádeží) po odsunutých Němcích a už přestali fyzicky stačit na jejich údržbu.
Chalupaření a chataření byl celospolečensky podporovaný únik z reality, aby jinak spořádaný občan NEMUSEL jít svrhnout vládu a za ten pokus od ní dostat do držky s následky do konce života.
Ale vy si to klidně malujte romanticky, nás skeptiků je dostatek.
19. 08. 2013 | 14:29

Klíma napsal(a):

¨žasnu kolik "užitečných§ organizací, vždy za peníze daňových poplatníků, už stihla Sakačová oblažit svým pracovním výkonem.
žasnu že už 1582 čtenářů četlo a 103 diskutovalo zda si má každý své oblečení, jídlo a bydlení platit ze svého, anebo zda mu to jiní , ti co pracují, mají dávat zadarmo, a čekat co se stane když někdo dostane dům nebo byt kde nemusí platit nájem a ví, že když ho vybydlí, dostane další.
Neuvěřitelné.
A pan Stejskal má královskou radu- heslo kdo nepracuje ať nejí je takové všeobecné a nebezpečné, které zavádí diskusi někam jinam
19. 08. 2013 | 14:30

SuP napsal(a):

To bylo pro "češka".
19. 08. 2013 | 14:31

Čochtan napsal(a):

"..Je bydlení, .... jedním ze základních lidských práv.." ?
Není ! Není právo bez povinností. To platí ve dvou rovinách.
1) Práva má pouze ten, kdo splnil své povinnosti.
2) Když mám na něco právo (nárok) tak musí existovat někdo, kdo má povinnost mi toto právo vyplnit.

Kdo má povinnost dát byt někomu, kdo není schopen se o své bydlení postarat sám ? Nikdo. Stát ? To jsou daňoví poplatníci. Proč by měl někdo, kdo maká a platí daně se starat o bydlení pro neschopné, případně líné ? Stát by se měl starat pouze o :
1) ty, kteří se celý život starali o stát, tím že platili daně,
2) o mladé perspektivní rodiny, které svůj "dluh" státu v budoucnosti splatí.
19. 08. 2013 | 14:31

SuP napsal(a):

češka -
Mimochodem znám jednoho, který o prázdninách jezdil na tábory, protože jeho babičce bolševik sebral dům se zahradou a provozoval v něm mateřskou školku (bez náhrady).
19. 08. 2013 | 14:33

Parabellum napsal(a):

stejskal

Pane Stejskale, ale představu o řešení společenských problémů fyzickou likvidací je VAŠE představa. Vy máte představu, že poté, co penetrace cikánského obyvatelstva dosáhne určité nadkritocké koncentrace, pak dojde k nečemu, co bych nazval společenskou řetězovou štěpnou reakcí, která semele všechny, kdož nebudou chráněni elektrickými ohradníky, ostnatým drátem a minovými poli. Já jsem pouze popsal materiální preventivní opatření, které zhruba odpovídá tomu, když se za studené války supervelmoici vyzbrojovaly jadernými zbraněmi, přičemž je zřejmé, že právě tyto instrumety válce zabránily, jak lze dnes s plnou odpovědností říci.

A ktomu, co jste napsal dále, cituji:
Cikáni nechtějí uspět na trhu práce, naopak, chtějí na tomto neuspět, a dělají pro to vše. Zkráceně řečeno, cikáni pracovat nechtějí" je lživá. Vztahuje se jen na část cikánské populace (a má celou řadu důvodů, zejména historických). Stejně tak se vztahuje na určitou část jakékoliv jiné etnické či národnostní populace (a má celou řadu důvodů, zejména historických). V jakékoliv komunitě mají různí její členové různé důvody k různým druhům chování. Samozřejmě existuje nějaká historická zkušenost, která též chování v různé míře u různých lidí ovlivňuje.
konec citace, je prostě poloviční pravdou, čili hůře, než dvojnásobnou lží.

Protože ten pravdivý výroik vypadá takto:

Cikáni nechtějí uspět na trhu práce, naopak, chtějí na tomto neuspět, a dělají pro to vše. Zkráceně řečeno, cikáni pracovat nechtějí" je lživá. Vztahuje se na DRTIVOU část cikánské populace (a má celou řadu důvodů, zejména historických). Stejně tak se vztahuje na určitou část jakékoliv jiné etnické či národnostní populace (a má celou řadu důvodů, zejména historických). V jakékoliv komunitě mají různí její členové různé důvody k různým druhům chování. Samozřejmě existuje nějaká historická zkušenost, která též chování v různé míře u různých lidí ovlivňuje.
konec citace, je prostě poloviční pravdou, čili hůře, než dvojnásobnou lží.

Pan Stejskal se nás tu snaží přesvědčit, že 60 procent cikánské populace nastupúuje na vysoké školy, a 80 procent cikánské populace úspěšně zakončí středoškolské vzdělání maturitou.

Toto je totiž to minimum, za pomocí kteréhožto se snaží uplatnit na trhu příslušníci většinové populace.

Každý příčetný člověk ví, že tento páně Stejskalův výrok je prostě nepravdivý, a při použití slovníku, který tento používá - lživý.

Nebot cikáni se nesnaží pro to, aby uspěli na trhu práce učinit vůbec nic. Naopak, svou pozici zcela záměrně znevýhodnují tím, že se sebepoškozují nadměrným kouřením a fetováním, a také nadměrným množením. To je prostě realita, se kterou pan Stejskal nic neudělá.
19. 08. 2013 | 14:36

Čochtan napsal(a):

Můj táta dokázal z kantorského platu postavit chatu, udělat z louky zahradu a ještě měl družstevní byt.
Kopáči měli tehdy několikanásobně vyšší plat. Jak to, že jejich dědici nemají dnes družstevní byty nebo vily ?
Vygooglujte si: "Jak se máte Červeňákovi ?" od J.X.Doležala. Jde o to, co udělala cikánská rodina s vysouděným milionem. Tehdy stál v Předlicích velký dům se zahradou pár set tisíc korun. Strašně zajímavé čtení.
19. 08. 2013 | 14:45

Parabellum napsal(a):

Baba Jaga

Babizno Jagizno, pokud někdo chce profitovat z toho, že je výroba automatizovaná, necht se za prvné podílí na vývoji té automatizace, nebo at si ty automatické linky koupí, nebo se podílí na financování.

Automatizace je něco, co dokáže výrobu něčeho zlevnit, a tomu, kdo do toho¨investuje to může zajistit výnos.

Takže milá Babozno Jagizno, z toho jaksi vyplývá, že pokud budete chtít vydělávat na automatizaci, pak tím způsobem, že dojdete na KAPITÁLKU, (nikoli na sociálku) a podíl na té automatizaci si prostě koupíte tak, jako miliony a desítky a stovky milionů normálních lidí všude ve světě.
Automatizovaná výroba spotřebního zboží nediokáže zajistit to, že 80 procent populace bude mít luxusní bydlení první kategorie, na které 80 procent světové populace nedosáhne.

Babizna Jagizna se nás tu snaží přesvědčit, že konstruktér, který vyvinul tu automatizovanpou linku a má 40 HRUBÉHO měsíčně, má celou svou výplatu dát nepřizpúůsobivým, aby tuto mohli prochlastat a prohulit, má se jít napást a své bydlení těm nepřizpůsobivým rodinám poskytnout.
19. 08. 2013 | 14:46

stejskal napsal(a):

Já to jen zkusil, pane Pareballe, zapomeňte na to.

To, co jsem napsal v 19. 08. 2013 | 13:26 (v prvním odstavci) považujte za fakt.

Hezký den.

Libor Stejskal
19. 08. 2013 | 14:46

Klíma napsal(a):

Ale vždyť to je jednoduché, pan Stejskal i Sokačová to ví. Stačí těm co nepracují už celou generaci 24 let přidělit solidní vilu, poté co odnesou vše kovové do sběru a spálí parkety se vila jen vymění za novou, a také potřebují vydatné sociální dávky. A zavládne pravda a láska a občanská uvědomělá společnost,možná i nepolitická politika.
Ti co pracují se budou muset nějak přizpůsobit, nechápu proč se tak naivně drží starých komunistických hesel že jenom prací lze vytvořit blahobyt a kdo nepracuje, ať nejí . Můžou si za to sami
19. 08. 2013 | 14:48

Parabellum napsal(a):

češka

Většinu papírově "nízkopříjmových" dnes tvoří OSVČ jedoucí na paušál, kteří mají v rodině dvě nové octavie fkombíku a ftedeíčku. A pak také zaměstnaci, kteří mají 12 000 hrubého, a k tomu dvacítku nezdaněnou, čistou bokem pěkně z ručky do ručky. Nebo také barmanky se třemi litry dišek za večer.

Oficiální příjem, který je základem danového přiznání je v ČR údaj, se kterým vůbec nelze operovat, a který používají akorát demaogové.
19. 08. 2013 | 14:51

zdenekbrom napsal(a):

Cituji: "Vaše úvahy o řešení společnských problémů fyzickou likvidací její části jsem smazal, protože odporují nejen představě provozovatele těchto stránek (i mé) o korektní diskusi, ale porušuje i zákony této země. Budete-li zde v těchto úvahách pokračovat, budu mazat úplně vše, co sem napíšete."

S tím by se dalo samozřejmě souhlasit. Jenže ze stejné klávesnice pocházejí adorace vražd bratrů Mašínů, kteří také řešili společenské problémy fyzickou likvidací její části.
19. 08. 2013 | 14:52

Čochtan napsal(a):

Hypotéza, že "Cikáni nechtějí uspět na trhu práce, naopak, chtějí na tomto neuspět, a dělají pro to vše. Zkráceně řečeno, cikáni pracovat nechtějí" NENÍ lživá. Vztahuje se na PŘEVÁŽNOU část cikánské populace.

Pane Stejskale, dovolil jsem si vaší větu jemně upravit, aby byla pravdivá. Tak jak jste to napsal Vy, to byla pouze lživá propaganda.
19. 08. 2013 | 14:56

Čochtan napsal(a):

Zvláštní a pomocná škola
http://www.modernivyucovani...

Vážená paní redaktorko,
se zájmem jsem si přečetla článek "Jak pomoci romským dětem na cestě ke vzdělání" v Moderním vyučování č. 5/2003.
Nelíbí se mi a rozhodně nemohu souhlasit s otázkou: "Jak se díváte na skutečnost, že většina romských dětí je v našem vzdělávacím systému automaticky posílána do zvláštních škol?"
Otázka je zavádějící a neodpovídá skutečnosti:
- Jsem ředitelkou Speciálních škol Frýdlant (zvláštní a pomocná škola) od r. 1991. Počty "romských" žáků na škole jsou adekvátní počtům žáků majoritní společnosti. Označení romský dávám záměrně do uvozovek, neboť se ani jedna rodina na škole k romskému etniku nehlásí.
- Vřazování žáků do všech speciálních (nejen zvláštních) škol podléhá správnímu řízení. Do speciální školy muže být žák vřazen na návrh PPP, SPC, pediatra, rodičů apod. V každém případě musí být návrh doložen psychologickým a speciálně pedagogickým vyšetřením a souhlasem rodičů. Žák musí být pro daný typ školy INDIKOVÁN. Za "Rozhodnutí o vřazení" zodpovídá ředitel speciální školy ze zákona. O celou problematiku se zajímá i ČŠI.
- Dle metodického pokynu MŠMT je věnována romským žákům, zvláště v nižších ročnících, zvýšená pozornost. Žáci s výborným prospěchem mohou být navrženi (opět musí být souhlas rodičů) k přestupu zpět na ZŠ.
- Za nejdůležitější ale považuji fakt, že bez souhlasu rodičů žáka NELZE do speciální školy přijmout.
- Naše zkušenost s romskou menšinou je opačná. Mnozí romští rodiče si prosazují zařazení dítěte do ZvŠ, protože je obsah učiva v ZvŠ méně náročný než na ZŠ.
- Druhým extrémem je, že cíle školy, doučovat všechny žáky tak, aby mohli absolvovat 9. ročník ZvŠ, se dostává do rozporu s přáním většiny romských rodičů. Ti si nepřejí doučování ani další vzdělávání svých ratolestí na střední škole. Oni chtějí žít ze sociálních dávek a podpor. Tak prezentují svá přání rodiče i někteří žáci. I tací, kteří dosahují na naší škole vynikajících výsledků v estetickovýchovných předmětech a zájmových činnostech na úrovni místní až mezinárodní, naši sportovci s medailovými výkony na vrcholových mezinárodních soutěžích nemají o vzdělávání hlubší zájem. Cíl být doma, nic nedělat a pobírat sociální dávky.
-
Věřte, že nám je z toho smutno.
Autorka je ředitelka SpŠ, Husova 784, 464 01 Frýdlant
------------------------------------------------------------------------------
Pane Stejskale, ta dáma píše o většině cikánů a je mnohem důvěryhodnější než Vy.
19. 08. 2013 | 15:05

Parabellum napsal(a):

Stejskal

Klidně si pokračujte v daném kurzu. Až těch cikánů bude milion, a těch nácků nebudou po ulicích běhat stovky, ale statisíce, a jejich příznivců budou miliony kteří samozřejmě budou mít volební právo, pak zvolený parlament na politickou objednávku většiny občanů navrhne zcela demokraticky cosi jako zákon o ochraně většinové popuklace. Který třeba může mít tu podobu, kterou jsem popsal.
To není nějaká propagace, to je pouze predikce budoucí reality, ke které dojde s matematickou jistotou. A s tím vy s dovolením nic neuděláte.

Za bolševika také bylo trestné vyměnit si koruny za doláče, a dnes to trestné není. Je zajímavé, že ta SS-dvacítky s jadernou náloží, jejichž odpalovací rampy byly například tady nahoře na Babinách Vám zjevně nevadily. Přičemž to bylo obdobné preventivní opatření.
19. 08. 2013 | 15:06

Jiří Stříbrný napsal(a):

Čochtan, Klíma, Parabellum, Brom. Kvalitní sestava, ty by mohli stejskalovi natrhnout prd... ;-)
19. 08. 2013 | 15:07

Baba Jaga napsal(a):

To: Parabellum 14:46
Milý Parabelle (když Vás pan Stejkal oslovuje pane, asi ví, že jste muž)- neměl byste se dnes někde chvilku stydět v koutě? Každý píšeme o něčem jiném, Vaše oslovení "babizno Jagizno" mě nicméně přimělo k širokému úsměvu.
No, nechtěla bych nikdy být přezdívána co pistole (dnes hledám významy slov astěji než jindy), Vy se snažíte podobně střílení argumentovat.
Přeji Vám, abyste měl vždy dostatečný zdroj příjmů a nebyl nikdy v ničem odkázán na jiné, nemusel své životní pravdy přehodnocovat a byl vždy spokojený sám se sebou.
Mně se zatím první dvě přání pro Vás osobně daří, o svých pravdách většinou jiné důrazně nepřesvědčuji a dokážu je někdy i měnit, spokojená se sebou jsem jak kdy.
Oběma nám přeji hodně pochopení pro jiné. Já už Vaše názory příliš vyhledávat nebudu.
19. 08. 2013 | 15:07

Čochtan napsal(a):

zdenekbrom:
Zdeňku, nevidím rozdíl mezi zabitím esenbáka bratry Mašínovými a zabitím gestapáka jejich otcem. Oba činy lze bez problému adorovat. Ale tohle je jiné théma.
19. 08. 2013 | 15:09

zdenekbrom napsal(a):

Čochtan:

Oponoval bych, ale je to jiné téma. Napsal jsem to z toho důvodu, že editor na jedné straně je proti násilí a na druhé straně adoruje zabíjení v době míru.
19. 08. 2013 | 15:13

Parabellum napsal(a):

zdenekbrom

Podšmiknutej strážnej sem, podšmïknutej strážnej tam. Mašíny bych neřešil. Pravda je, že třetí světové zabránily krásné fůzní špuntovky, a ne vyřvávání a bivakování pár čarodějnic v režnejch suknicích před Greenham Common.
Pokud chceme snížit kriminalitu nepřizpůsobivých, pak nejlépe tak, že jim za zadek nainstalujeme cosi jako Damoklův meč, přičemž úlohou vzdělávací soustavy by mohlo být podrobné seznámení s tím, jak tento funguje.

Chceme li klid a mír, připravujme válku. Třicet let byly v Evropě jaderné zbraně, a 30 let tu byl klid. Ledva se tyto daly pryč, v tu ránu tu byl zběsilej genocidní konflikt v Jugošce.
19. 08. 2013 | 15:14

stejskal napsal(a):

A jen na okraj: nikde jsem činy bratří Mašínů neadoroval. Zapojil jsem se do úvah na téma, za jakých okolností má člověk právo pozvednout zbraň proti představitelům státní moci resp. zda to právo vůbec někdy má. Bratři Mašínové jsou mi vcelku ukradení. l.s.
19. 08. 2013 | 15:15

zdenekbrom napsal(a):

Parabellum:

Technická poznámka.

"Překvapení", že se protestů v Č.B. účastnili především místní lidé, bylo na straně policie, politiků a aktivistů veliké.
19. 08. 2013 | 15:15

marxík napsal(a):

Parabellum
Vážený matematiku, dovoluju si poznamenat, že množící se cigáni projevují daleko vyšší IQ než většinová společnost, Parabellum nevyjímaje, protože na rozdíl od ní vědí, co je podstatné.
19. 08. 2013 | 15:21

zdenekbrom napsal(a):

Parabellum:

Nechci jít do detailů, ale existuje velmi zajímavý psychologický profil lidí, kteří úzkostlivě dbají o korektnost atd., ale kupodivu v určitých chvílích se nečekaně identifikují s násilím.
19. 08. 2013 | 15:24

autorce napsal(a):

A oni všichni nebydlí?
Jaký je rozdíl mezi předlistopadovým OPBH, kde se bez obálek, známostí a několikaletého ponižování bytu nedosáhlo
či
dnešními "hypotékami", které vás zadluží do smrti,
a tedy nijak nepodporují zakládání rodin?

A ještě MUSÍTE platit elektřinu, díky Klausovi monopol na vodu a jiné energie a stále se zvyšující nájem, či poplatky do veřejného rozpočtu ...
19. 08. 2013 | 15:27

Čochtan napsal(a):

zdenekbrom
Není násilí jako násilí.
Vyšší princip morální: "Vražda na tyranu není zločinem". Dodávám, na tyranu a ani na jeho poskokovi. A teď už endgültig konec.
19. 08. 2013 | 15:31

Parabellum napsal(a):

marxík

Marxíku, necht si cikánií projevují vyšší IQ, a vědí, co je podstatné, ale za peníze, které si vydělají tím, že se uplatní na pracovním trhu.
19. 08. 2013 | 15:32

Občan napsal(a):

David napsal(a):
"Požadavky Platformy pro sociální bydlení jsou nereálné až absurdní.
Pokud by se státu podařilo řešit situaci tak, jako to udělal Čunek ve Vsetíně, byl by to velký úspěch.
Jinak naprostý souhlas Martin 09:12
19. 08. 2013 | 09:57"

Požadavky "Platformy pro sociální bydlení" jsou naopak velmi realistické, pokud by byly realizovány pomocí "čunkobuněk".
Unimobuňky jsou totiž celoročně obyvatelné jednotky, které jsou velmi variabilní a výrobci je dodávají v různém provedení vč. individuálního hygienického zázemí nebo hyg. zázemí společného pro víc obytných jednotek.
Používají se desítky let nejen jako ubytovny, ale i jako kanceláře, mateřské školky i základní školy, tu a tam i jako studentské koleje. Není proto žádný důvod, aby nebyly používány i jako sociální bydlení. Dají se z nich totiž sestavovat byty od garsonek po luxusní apartmány.
Znám i pár lidí, kteří je s úspěchem použili pro stavbu rodinných domů. Po dostavění sedlové střechy je to k nerozeznání od zděného RD.

To, co napsal Martin, je výkřik sociopata. Protože ubytovny nic neřeší a mají být výhradně nouzovým krátkodobým řešením (v horizontu max. několika týdnů) pro akutní nouzi.
19. 08. 2013 | 15:33

Jan K. napsal(a):

Klíma napsal(a):
"Ládíku 10.04 smutné je že jsme to v naší zemi dotáhli tam že se mnozí radši nechají zabít než by sáhli alespoň 10 minut na práci. Říká se jim antikomunisti a disidenti"
Tak to se vám povedlo. Zřejmě jste zapomněl, že do KSČ vstupovali největší lemplové, jen proto, aby nemuseli "makat". Nekomunista pracoval, komunista dělal vedoucího (bez kvalifikace a podle toho to taky vypadalo), nekomunista si musel postavit bydlení, komunista dostal byt, případně vilku po emigrantovi, atd. A pokud by za komunistů opravdu platilo, kdo nepracuje ať nejí, tak by tehdejší celé vedení státu vymřelo.
Jinak ovšem v ostatních komentářích s vámi plně souhlasím.
19. 08. 2013 | 15:33

fafnir napsal(a):

já bych to paní Sokačová
neviděl tak složitě.Každý má právo na tak důstojné bydlení,na jaké je ochoten a schopen si vydělat.Ted kdo není ochoten a schopen,a není zdravotně handycapován,má právo na takové bydlení,jaké mu jsou schopni a hlavně ochotni zaplatit jeho nevolníci,zvaní daňoví poplatníci.Soudím,že tesko baráky,kontejnerové domy a upravená kasárna za městem v antivandal provedení jsou to maximum,co je pro ně důstojné.
Jste li jiného mínění,nechť vaše sdružení zakoupí a provozuje ono sociální bydlení,a případné škody způsobené okolí poškozeným hradí.Nás už nebaví platit lidem ubytování na zákldě barvy jejich kůže a neochoty k práci.
19. 08. 2013 | 15:34

SergioL. napsal(a):

...ne, tak tenhle stát ve všech ohledech funguje tak, jak to naznačil současný ministr dopravy v otázkách Václava Moravce někdy minulý týden...ze skleničky se ukradne řekněme 1/5 tekutiny...ale samotná sklenička muší bejt ze zlata...že ano...? Sociální pokoj na ubytovně někde v pohraničí vyfakturovanej samosprávě v hodnotě dvoupokojovýho bytu na Vinohradech...kdysy postavený sídliště u Labe v Pardubicích v projektu deklarovaný jako sociální bydlení...ejhle obratem prodávaný za tržní ceny...

Chci se zeptat autorky článku, to si na to tady na všechno musíme přicházet sami...? To to tady musí dopadnout stejně jako v našem slavném okrádacím podnikatelském sektoru po veleúspěšné privatizaci vexlákama z devadesátek, tzn. zhasnout a krást bez pravidel do bezvědomí...? To nemůžeme alespoň v něčem přijmout, např. ze skandinávie, model sociálního bydlení...? To se budou muset zaplnit náměstí, chodníky a silnice bezdomovci v tak "hojné" míře, než někoho napadne, že z roští, z podmostu nebo noční tramvaje, se asi těžko dá rozjet kariéra, která by státu přinášela nějaké daně...?
To se tady budou muset začít šířit dávno vymícené nemoce jak někdy ve středověku, aby nějakej blbeček z jakýkoliv partaje pochopil, že ohrožen je i on nebo jeho blízcí...? Tedy nejen "plebs", co ho jednou/4 roky volí...?

Svrab, mor, záškrt...jsou pro naše "konzervativní" politiky jistě "tradiční" nemoce...nicméně s odplivnutím směrem k nim, tedy k politikům odpovídám...Děkuji, nemám zájem...
19. 08. 2013 | 15:36

marxík napsal(a):

Parabellum
A jak byste je chtěl k tomu donutit?
Napadá mě jedině znovu zavést povinnost pracovat.
To ale nelze, protože to bylo komunistické opatření. Jsme tedy proti nim bezbranní.
19. 08. 2013 | 15:47

Strdí napsal(a):

Základní otázkou je, kdy budou lidé mít v dosahu zásadní a rozhodovací nástroj přímé demokracie -obecné referendum-

Např. nevšiml jsem si, že by si kdy švýcaři odhlasovali doživotní bezplatné živení a vykrmování cikánů a jiných obdobných, na své úrovni bydlení, ve svých čtvrtích a svých domech.
19. 08. 2013 | 15:47

Parabellum napsal(a):

Občan

Technicky proti unimobuňkám nic, akorát, že to není až zase tak nejlevnější řešení, a ani ta životnost tohohle není nekonečná. Zděnej barák, kterých je hafo prázdných, vydrží víc. A problém je, že ne, že by nebyl nedostatek objektů vhodných k ubytování (tady ve městě jsou dvoje zrušený bytelný kasárna se značnou ubytovací kapacitou, ve vedlejším městě jsou to dvě třetiny města), ale v neochotě těch vlastníků z tohohle sociální bydlení pro nepřizůsobivé udělat.

Mne se naopak myšlenka ubaytoven líbí, akorát bych to zdokonali o to, že by byly zvlášt pro muže, a zvlášt pro ženy, nejlépe na opačných koncích města - úplně stejně jako za bolševiků. A vsadím se, že kdybyste udělal referendum, že obdobnou odověd byste dostal od většiny populace.

Mimochodem, nebylo by lepší, než bydlení pro nepřizůsobivé rozšířit kapacity vysoikoškolskych kolejí?
19. 08. 2013 | 15:49

Parabellum napsal(a):

marxík

Já nikoho nechci nutit pracovat, já chci úplně zrušit sociální dávky na děti. Pokud někdo má na to si pořídit pro většinu většinové populac něco, jako je více dětí, pak má jistě zabezpečenou práci, a nepotřebuje dávky na děti. Samozřejmě, že tohle by bylo kompenzováno vyšší slevou na dani z příjmu, zhruba na dvojnásobku té současné.

Sociálním transferům na děti od sociálníků, komunálníků a podobných marxíků se meze nekladou ani nyní.
19. 08. 2013 | 15:53

Parabellum napsal(a):

SergioL.

Vy jste toho nalhal tolik, že se to ani nedá slušně komentovat. A navíc ani nevěříte tomu co píšete.

Protože kdybyste věřil tomu, co píšete, tak prostředky, za který jste zakoupil zbytnou věc - počítač byste poukázal na rozvoj bydlení pro potřebné.
19. 08. 2013 | 16:00

marxík napsal(a):

Parabellum
Váš návrh stran ubytoven s panáčkem a panenkou na opacných koncích města se mi vůbec nelíbí.
Byla by to klasická diskriminace 96%ní většiny.
19. 08. 2013 | 16:00

SuP napsal(a):

Ano, již přicházejí politicky angažovaní...
marxík -
Není třeba zavádět pracovní povinnost. Stačí, když dotyční budou vědět, že si smějí shánět obživu pouze legálním způsobem. Jenže to by v tomhle národě neměla být tak silná tradice Jánošíků, Babinskejch, Gottwaldů a jejich obdivovatelů.
19. 08. 2013 | 16:03

Parabellum napsal(a):

marxík

Nepovídejte:-))) 95 procent populace se dokáže o bydlení postarat sama.
Mne se například zdá být ubytovna s panáčkem a panenkou daleko méně diskriminační, než marxíkovo řešení, které se za marxíku provozovalo - tedy sterilizace romských žen.
19. 08. 2013 | 16:04

Aerocell napsal(a):

Paní Sokačová, pane Stejskale.

Oba jste mimo realitu, nebo spíše lidově doslova mimo mísu. Vaše názory jsou pokřivené jak v křivém zrcadle panoptika a neodráží realitu pohledu většiny majoritní společnosti. Předpokládám, že oba jste příznivci tržního hospodářství reprezentovaného slavným výrokem jeho guru - trh vyřeší vše a ten již to řeší. Nastěhováním tzv. nepřizpůsobivých do domu na dosud bezproblémovém sídlišti, v zásadě kdekoliv v této republice znamená, že tržní ceny bytů v osobním vlastnictví prudce padají dolů, na zlomek jejich dosavadní tržní hodnoty, to v lepším případě, nebo jsou neprodejné vůbec. Občan, který řádně celý život řádně pracoval, platil daně a staral se aby si našetřil na bydlení se dostal do situace, jako milionáři o černém pátku na Wall Street - je to na skok z okna. Jejich celoživotní úsilí je rázem znehodnoceno a stali se nevolníky, s kouli neprodejného bytu u nohy a odsouzení ke konzumaci "jiného životního stylu a užívání si radosti z života" do pozdních nočních hodin o obtěžující drobné i závažné kriminalitě ani nemluvě. Policie nekoná, respektive koná v případě, kdy občané pokud chtějí využít svého zákonného práva na svobodu projevu a shromažďování, ochraňuje neziskovkami ve stejné době uspořádávané happeningy nepřizpůsobivých, kde dávají svými výrazovými prostředky najevo radost ze života a zejména nad tím, jak si to symboličtí černí těžkooděnci vyřizují s projevy nespokojených občanů nad jejich chováním. Když už nechcete respektovat názory slušné většiny, které se dostává nálepky extrémistů, nacků aj., respektujte realitu trhu a Listinu základních práv a svobod. Jak nám p. Sokačová budou neziskovky a stát kompenzovat škody na ztrátách hodnot našich bytů?
19. 08. 2013 | 16:05

Klíma napsal(a):

Jan K- 15,33 Jste mimo téma, ale pár poznámek. Komunisti se po cinkání chytili docela dobře, až tak že antikomunisti z toho zuří.
Kdo dělal za komančů vědce, odborníka, primáře nebo lékaře, ředitele fabriky, uměl organizovat lidi, ten zahodil rudou knížku a dál je vědec, odborník, lékař nebo primář, a manažer / a majitel/ fabriky.VESMĚS ÚSPĚŠNÍ, ZKUŠENĚJŠÍ O 24 LET. Po mnohých nadšeně sáhly zahraniční společnosti.
Kdo byl nemakač, feťák, kriminálník, kverulant a žvanil, zkrátka disident, je dál nemakač, feťák, kriminálník, kverulant. Pár jich dostalo funkci kde se nemusí moc umět, i tam pohořeli ( Havel, Ruml, Vondra, ŠUSTROVÁ aj.)
19. 08. 2013 | 16:07

Parabellum napsal(a):

SuP

Jánošík nwení tradice čechů, ale Slováků. Češi žádnýho pořádnýho zbojníka neměli. A Babinskej, známej lotr mexickej se narodil tady 5 kilometrů od města v obci zvané Babiny (proto Babinský) už je celá zbouraná, až na jeden malej vojenskej objekt - psal jsem o této výše.
19. 08. 2013 | 16:07

olga napsal(a):

zdenekbrom
Děkuji. Čtu jen někoho. Omlouvám se.
19. 08. 2013 | 16:12

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní či pane Aerocelli,

mimo mísu jsem prakticky neustále, ale toho, co rozvádíte ve svém textu, se ani jeden z mých příspěvků (ani okrajově) netýkal.

Libor Stejskal
19. 08. 2013 | 16:12

Zdeněk Brom napsal(a):

olga:

Nic se nestalo :)
19. 08. 2013 | 16:18

marxík napsal(a):

Parabellum
Pokud jste myslel vážně výše uvedený popis předmětného etnika, a umíte počítat jak jste naznačoval, potom byste si měl umět snadno spočítat, že vaše řešení povede pouze k tomu, že nepřizpůsobiví se budou živit drobnými krádežemi, ještě ve větším měřítku než doposud.
19. 08. 2013 | 16:19

Čochtan napsal(a):

Parabellum
sterilizace cikánek za komoušů nebyla diskriminační, protože cikánky podepsaly souhlas. Proč ho podepsaly ? Protože za to byly prachy.
Proč dnes lžou, že nevěděly co podepisují ? Protože z toho opět koukají prachy.
Za Indiry byl Indii za dobrovolnou sterilizaci transistorák. Sterilizace cikánek za komoušů byla rozumná.
19. 08. 2013 | 16:22

Vláďa napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):

Každý ať bydlí ve svém. Když si za produktivní život nedokáže pro sebe a své bližní na bydlení poctivě vydělat (vyjma nemohoucích), nechť nebydlí.
19. 08. 2013 | 09:14
No, řekl bych, že mnoho zkušeností se životem nemáte. Budiž vám odpuštěno. Dnes spousta mladých na své vlastní bydlení bez pomoci rodičů (pokud oni mohou ovšem) nedosáhne. Při stavu společnosti, kde podporují se jen některé části obyvatel, počínaje politiky, jejich přítelkyně a skupina, na níž se nesmí poukazovat, nemají při cenách a platech, které nabízí oni zázrační zaměstnavatelé žádnou šanci.
Místo podpory rádoby pracovních míst, místo podpory "multikultůr" dovezených z Malého Egypta by se mělo podporovat slušné bydlení pro všechny. Ale chce to i druhou stranu, mít páky na to, aby se tito dle toho také chovali.
19. 08. 2013 | 16:23

češka napsal(a):

To SuP
Na tábory jezdili i ti, kterým bolševik neměl co sebrat, až na ten život, v lepším případě zdraví.
Tak si pořídili / ti co přežili a přeživším narodili/ chalupu s výhledem na dráty. A za odměnu k ní dostali za sousedy cikány, pomocné strážce hranic, mladé strážce hranic atd.
Jenže to nemění nic na tom, že tu vybydlenou chalupu koupili za 10 000, kdyby nebyli třídní nepřátelé a nebáli se vysídlení z Prahy, měli lepší a lacinější dřív.
Dnes bere učitel cca 20 000 Kč a zbořeniště stojí cca 500 000.
Ty jejich známé, které to neudělaly, dostávají svuji penzi + po manžekovi politickém vězni, důchod cca 17 000 a jen za holou činži zaplatí 12 500.
Takže z toho, že byl někdo postižen persekucí, těží potomci restituenta, člena KSČ.
Tragédie tkví v tom, že celoevropsky střední třída chudne. Ve VB před 20-ti lety šel průměrný občan do důchodu se 20 000 liber + vlastním bydlením. Dnes si našetří 5 000 a bydlí v nájmu.
Chyba se stala v tom, že stavebnictví za podpory bankovního sektoru a s tichým souhlasem státu vyšroubovali ceny nad reálné možnosti obyvatelstva.
19. 08. 2013 | 16:30

Parabellum napsal(a):

marxík

V Singapuru, který má oproti ČR násobný HDP, na jehož ekonomickou výkonnost nedosáhne ani většina vyspělých evropských zemí je za drobnou krádež 50 ran holí. Za určité množství drog tam je plynová komora. Singapur má rozumnou politickou reprezentaci, která umí dobře počítat.
19. 08. 2013 | 16:32

Parabellum napsal(a):

Vláďa

Také ti mladí potom volí vícegenerační bydlení, a důvod, proč si ti mladí nemohou na bydlení vydělat je ten, že zcela absurdně jim stát strhává třetinu mzdových nákladů do průběžného systému, a to v době, kdy jejich rodiče ještě pracují a nepobírají důchod.

Jak byste si představoval tu "podporu bydlení pro všechny"? Tím že všem seberete část peněz, a zase tuto rozdělíte mezi všechny? Nebo tu podporu zase budou dostávat pouze někteří, podle nějakého klíče, který Vám vyhovuje?

A dále: Víte, je také otázkou, zda ti mladí opravdu stojí o bydlení, nebo jestli je otázka bydlení napadne až poté, co si koupí auto, dotykáč kaqždý rok, tablet, značkové oblečení, a zahraniční dovolenou 2x do roka.
19. 08. 2013 | 16:37

Parabellum napsal(a):

češka

Zbořeniště stojí 500 000 jen a pouze proto, protože si to učitelejsové a obdobní další proletáři za tyhle peníze prodávají.

Pokud má někdo potřebu obývat luxusní byt v milionářské čtvrti, pak holt musí platit velký nájem.

Nikdo žádnou důchodkyni nenutí bydlet ve stometrovém bytě na Vinohradech.

Ten Váš poslední blábol o tom, na kolik vyšrouboval jakýsi pan Stavebnictví ceny se nemá cenu byvit. Zkuste si něco postavit sama a uvidíte.
19. 08. 2013 | 16:41

Parabellum napsal(a):

češka

Ano, "střední třída" v Evropě chudne, ale celosvětově bohatne. Holt střední třída je střední třída, a ne nižší pracující třída. Holt tu máme globalizaci, a tak už německá uklízečka nedělá za desetinásobek platu českýho inženýra.
19. 08. 2013 | 16:43

češka napsal(a):

To Strdí
Švýcaři šli dál, azylantům zakázali pobyt v blískosti knihoven, veřejných koupališ´t atd. Odůvodnění - veřejná vybavenost je financována z daní, azylanti na ni nepřispěli, neb ještě žádné daně nezaplatili.
Zdůvodnění prošlo a ani "lidskoprávní" orgány nemohou nic namítat.
19. 08. 2013 | 16:44

marxík napsal(a):

Parabellum
Ale proč ne. V komunistické Číně se s podobnými týpky taky nijak zvlášť nepatlají, a s hlavou na produkt vykazují taky slibné tendence.
19. 08. 2013 | 16:46

češka napsal(a):

To Parabellum
Postavila sama za svoje na svém.
19. 08. 2013 | 16:47

queribus napsal(a):

Dovolím si komentovat poslední odstavec autorky: [Obětem vystěhovávání bezprostředně nepomůže vyjednávání s MPSV nebo MMR – a musí nastoupit aktivisté, kteří jsou ochotni vystěhovávané bránit. Na druhou stranu, dlouhodobá koncepční změna se neobejde bez nudné politické a odborné práce.] Pominu-li druhou větu, která vyznívá jako autentická citace teze politického agitátora z husákovských dob (snad s výjimkou d/t u nut/dné), vypadá to na výzvu po anarchistickém způsobu „řešení“ problému nebydlících či „špatně bydlících“. Všem, kterým je trochu bližší problematika vystěhovávání, je zřejmé, že L.S. nemá sebemenší ponětí o právních aspektech věci. Kterémukoliv vystěhovávání (v drtivé většině případů oprávněnému) předchází několikaleté správní či soudní řízení (případy zneužití existují, ale jsou ojedinělé). Během něho může patřičně drzý nájemce celkem neomezeně plundrovat užívaný byt, aniž se tím vystavuje jakémukoliv reálnému postihu (ve 100% případů tehdy, pokud žije ze sociálních dávek).
Takže autorčin „návrh“ (!!) spočívá ve zformování aktivistického komanda (vybaveného zřejmě stejným intelektem, jako měli oni zelení hlupci, kteří se na Šumavě přivazovali ke stromům), které bude zuby/nehty bránit vystěhování… Nehledě na nějaké zákony, na stanoviska obce, na vlastníka, na stavební stav budovy….. jak prosté. Zatím, pokud vím, byli vystěhovávání jen cikáni v případech, kdy opravdu hrozilo zřícení budovy (způsobené přinejmenším zčásti její destrukcí samotnými nájemci) nebo kdy byl hygienický stav bydlení neúnosný (tzn. z pohledu civilizovaných lidí, ne nutně už konkrétních nájemců). Takže naše „genderová a sociální výzkumnice“ de facto volá po anarchistickém řešení, kdy bude spravedlnost/právo tvořeno na základě „spravedlivého smýšlení“ jí zřejmě podobných cvoků (politicky korektně tedy “aktivistů“)……
19. 08. 2013 | 16:49

SergioL. napsal(a):

...přiznám se, že jsem vždycky měl problém s názorovým zařazením krajní pravice...O pravici jsem si vždycky myslel, že hájí zájmy zaměstnavatelů, podnikatelů, rentiérů, finančních skupin, zájmových podnikatelských skupin...lékařské, jaderné nebo betonové lobby...
Proto jsem nikdy nechápal, jak je možné, že pravici volí např. zaměstnanci, dělníci, ženy a muži od pasů atd...Principielně se tyto strany přeci nemohou zastat jediného zaměstnance...buď zaměstnance...anebo zaměstnavatele...ale obou současně v žádném případě. A přesto se to v pravicové rétorice hemží slovy národ, dělník apod. Velmi málo jsem tomu začal rozumět v okamžiku, kdy mi někdo objasnil, že extrémní levice...a extrémní pravice, toho mají možná společného mnohem víc, než by se na první pohled zdálo...nicméně být nízko nebo středněpříjmovou osobou, volím buď středopravě nebo nebo středolevě...možná i nalevo...ale nikdy na pravém okraji.

A teď k bydlení...sociálnímu...výdobytek evropské demokracie po 2. světové válce...Jednoduchá premisa...když nenechám člověka propadnout až na úplné dno, já jako stát, vynaložím mnohem méně prostředků na návrat takového člověka zpět k sociálním, pracovním a nevím jakým společenským vazbám.
Další premisa je...život člověka jako jedna z nejvyšších hodnot. Tzn. nenechám člověka spadnout až na samé dno, kde se čeká, že chcípne na chodníku jako nějaký zvíře..ale že člověk sám o sobě a jeho život, mají hodnotu nejcenější...bez rozdílu vyznání, rasy, světonázorové nebo intimní orientace...

Proto všechno si dovolím oponovat, že bych byl rád, kdyby se za jasných ekonomických pravidel začala realizovat nějaká sociální bytová politika, odpovídající XXI. století, aby se v českých městech přestalo válet tolik bezprizorních bezdomovců bez pomoci...Být krajně nepřátelský vúdči těmto lidem není humánní...Oni za to totiž už ve své mezní životní situaci nemohou a v posledku nemají, jak by to mohli ovlivnit...
19. 08. 2013 | 16:50

Parabellum napsal(a):

Čochtan

Uvažuji o koupi LUVO LA-15(M4) nebo V-AR Pavla Vosáty - obě konstrukčně vycházejí z Armalite AR-15. Ačkoli, MG-42 by se také hodil - cena je 21 litrů. Ale ten je v Ačku, a je pouze na výjimku PČR.
19. 08. 2013 | 16:56

Parabellum napsal(a):

češka

Pohádky ovčí babičky si nechte pro vnoučky. Kdyby stavěla sama na svém, neplatí nájem 12 500 Kč měsíčně.
19. 08. 2013 | 16:58

SuP napsal(a):

češka -
S vámi by se dalo hádat nad každou větou. Ale proč? Vy to vidíte jinak než já a v tom je to kouzlo debat.
;-)
19. 08. 2013 | 17:07

Martin napsal(a):

SergioL: Úplné dno = život na ulici o hladu a nemocích. Záchrana přes úplným dnem a sociální politika = ubytovna, sociální dávky pro nákup potravin, zdravotní péči hradí stát rovnou formou úhrady zdravotního pojistného.

Bezdomovci se povalují po městech proto, protože to úmyslně chtějí. V mnoha městech jsou nízkoprahová zařízení pro lidi v nouzi, ale bezdomovce tam neberou protože hlavní podmínka pro vstup do zařízení je střízlivý stav a to je pro většinu bezdomovců naprosté sci-fi.
19. 08. 2013 | 17:08

Parabellum napsal(a):

SergioL

Levicové strany jsou pro zaměstnance, ale pouze pro některé. Levicové strany v ČR jsou pouze pro zaměstnace veřejného sektoru. Pravicové strany naopak stojí na straně zaměstnaců soukromého sektoru zcela jasně. Za posledních 5 let jim dramaticky snížili daně ze mzdy, o 1,5 procenta odvody na pojištění, a dramaticky zvýšili smevy na dani na manželku a děti.
A co se týče "středolevých" stran, tak to byly přesně ty, za jejichž bačování se z hlediska bydlení zdaleka nejvíce prohloubily v oblasti bydlení propasti mezi urozenými - temi s dektretem na regulované nájemné, a těmi neurozenými a neprivilegovanými, kteří museli platit nájemné tržní. Opět pravicové strany, za vládnutí kterýchžto začala zanikat privilegia urozených toho udělaly pro normální lidi bez dektretů na nájemné mnohem více - defacto se snížily ceny tržního bydlení.

A co se týče extrémní pravice x extrémní levice. Máte zmatek v pojmech - to co se tu označuje za extrémní pravici je opět ve skutečnosti extrémní levice. Extrémní pravice je například sbor Iránských Ajatolláhů.

Jinak vaše sprosté lži o sociálním bydlení, jakožto výdobytku po WW II snad ani nená cenu komentovat.
19. 08. 2013 | 17:08

Parabellum napsal(a):

Martin

Já se přiznám bez mučení, že na konzumní standardy pouličního homelessáka prostě finančně nemám. Nebo tedy vlastně mám, lae je mi líto žít takhle nákladně. Nemám prostě na to vyhulit 40 cigaret denně, nemám na to si koupit denně šest sedm kelímkáčů u stánku, jíst pouze to, co koupím u stánku, a ještě si dojít každej den pro jeden, dva krabičáky. Pokud tohle vše sečtete, vyjde Vám, že jeden den na ulici stojí chudáka homelessáka, kterej nemá ani pětku na bednu asi na 330 Kč, tedy asi na 10 000 měsíčně. Takovou osobní spotřebu já prostě nemám.
19. 08. 2013 | 17:15

SuP napsal(a):

Paní Sokačová.
Máte pravdu, bydlet by měli. Proč s tím něco tedy neuděláte?
19. 08. 2013 | 17:18

češka napsal(a):

To SuP
Já postavila, a z regulovaného nájmu "bez náhrady" jsem se vymanila v době, kdy 100 m2 na Vinohradech stálo 6000.
Mám jistou výhodu v tom, že jsem žila delší dobu tu i onde, takže jsem před cca 20-ti lety tušila, kudy povede cesta, manžel se postaral i posmrtně, a zařídila jsem se podle toho.
Mými dnešními sousedy jsou lidé kteří "ve správnou dobu byli na správném místě", ráda pochválím nová auta v ceně nad 1 000 000 Kč a pak si sednu do své Micry, neb na 40 km obden mi to stačí, moře mi dobře nedělá, ani jachtu ani vilu v Chorvatsku nepotřebuji a i barák u Slavonic jsme prodali, neb 1000 m2 trávníku na sekání stačí.
Jenže po zkušenostech "z venku" jsem své bydliště hledala podle adresy, nechtěla jsem žít vedle paneláků, nechci, aby se moje vnoučata potkávala s velkými
sociálními rozdíly již v městské školce či škole a zároveň je nechci posílat do OPG.
Nechci na každém kroku překračovat bezdomovce a již vůbec nechci zažít to, ce se mi stalo, když přijel do Prahy Obama. Měla jsem skupinu německých dětí s učitelem, kteří se dívali mlčky na to, že mi "Přičmoudlík" krade peněženku . Řekli mi to hned při výstupu s odůvodněním, že se báli. Kdyby něco udělali, mohl vytáhnout nůž a mohl mne zabít.
Samozřejmě by mne potěšilo, kdyby tito lidé nedostávali peníze, ale byt, stravu , zdravotní ošetření a nejnutnější oděv a museli dodržovat jistý režim.
19. 08. 2013 | 17:37

olga napsal(a):

Já žiji asi někde jinde než většina diskutujících. Já totiž znám chudé rodiny bílých Čechů. Romové se o sebe většinou postarat umí. A nebo si možná i pomáhají. Já znám chudáky, kteří neumí okrádat, a nemají práci, která by jim zaručila slušný život. Znám rodiny, a znám lidi, kterých je mi upřímně líto...
19. 08. 2013 | 18:07

Parabellum napsal(a):

češka

Jestli tomu chápu dobře, tak vy jste pražská NEOCONKYNĚ, která bydlí v něčem, čehož cena je několik milionů. Pak tedy patříte mezi 5 možná š nejbohatší procenta populace. Co jste schopná nebo spíše neschopná vydělat je pro určewní majetkových poměrů zcela nepodstatné.

Je tedy na takových, jako jste VY, abyste financovala bydlení pro nepřizpůsobivé. Nebo to snad mají platit ti pitomciu, kterých se tísní v tom, v čem bydlíte Vy pět a více? Proč vy rozpočtoví spotřebiči máte neustále MANII mít ruce až po lokty zabořené v cizích kapsách, které jsou chudší, než ty Vaše?

Takže milá multimilionářko, která uměla být ve správný časd na správném místě, je NA VÁS abyste zafinancovala bydlení nepřizpůsobivým. a přestante se ohánět nějakými imaginárnímni bambiliardáři či škarbalionáři, kteří tvoří zlomek populace.
19. 08. 2013 | 18:22

Parabellum napsal(a):

češka

3pinavá česka ohrnuje rypák nad lidmi žijícími v panelácích - ale CHMATAT v kapsách těchto, nebo dokonce CHMATAT v kapsách těch, kteří si ani ten panelák dovolit nemohou, a v panelákovým bytě bydlí po čtyřech, tak to by jí šlo.
19. 08. 2013 | 18:24

Čochtan napsal(a):

Parabellum,
hezké hračky. Líbí se mi. V .223 to může být fajn věc.
Ale k tématu: proč by měl někdo financovat bydlení nepřizpůsobivým ? Na Slovensku si to taky staví sami. A co teprv v jejich indické vlasti, tam jim taky nikdo paneláky nestaví.
19. 08. 2013 | 18:35

Zbyněk napsal(a):

Sociální bydlení zde vždy bylo, pro neinformované podotýkám, již za první republiky. Již malá městečka měla své chudobince, domky s desítkou místností, příslušenství na chodbě. Něco podobného, daleko modernějšího, pro své město nechal postavit pan Čunek. Vchudobincích bydleli lidé nemajetní, někteří pracovali pro město jako metaři a pod. Tito občané měli smůlu, ale většinou nekradli a hlavně byli vděčni za bydlení, proto nepálili okna a podlahy, jak to činí dnešní potřební v mnohem modernějších činžácích o dvou pokojích s příslušenstvím. Není moc k pochopení, proč dostávají tito stále nové a nové byty , aby je mohli měnit v rujny. Kolem sebe vidím mnoho bezdomovců, ale ani jeden není Rom. Čím to? Jsou pracovitější? Nikoli problé paní Sokačové je již vyřešen.
19. 08. 2013 | 18:43

T.Paine napsal(a):

Bydlet by měli všichni za svoje peníze, které si vydělají svojí prací.
Podstatný dodatek.

Agitovat za osvobození lidské práce od daní a od soc. a zdr. odvodů je zjevně pro nadace a začleňovací agentury málo atraktivní. Nemluvě o zrušení soc. dávek a dotovaném bydlení za peníze daňových poplatníků. To by byl konec dotacím a konec jejich existence.

To by totiž firmy finančně motivovalo nabízet násobně více pracovních míst. Nepřizpůsobiví a nezačlenění už by se těžko mohli vymlouvat, že práce není a že je čistý příjem z práce neuživí.

Kdo (ne)chce poloviční mzdové náklady pro firmy a až o 100% vyšší čistá mzda pro zaměstnance? Komu se (ne)chce živit sebe a rodinu prací a spořit si, aby žil život bez natahování ruky?

Státní pařáty berou pracujícím lidem a jejich rodinám vydřené peníze a transferují tyto peníze pijavicím. Napojeným nadacím, multikulti agenturám, spřáteleným firmičkám a lidem, kteří jen řvou, kradou, natahují ruku a parazitují.

Solidarita je d o b r o v o l n é lidské gesto. Klíčové slovo: d o b r o v o l n é.

Pokud někdo někoho nutí násilím, vyhrožuje, krade, ničí majetky, odmítá pracovat, natahuje ruku k peněžním dávkám, plodí děti za účelem získání peněžních dávek a dělá bordel na všech světových stranách pod heslem "Diskriminace", pak na hrubý pytel hrubá záplata.
19. 08. 2013 | 19:01

Parabellum napsal(a):

Zbyněk

Jistě Zbynku. Jenomže ten chudobinec neměl podobu něčeho, v čem normálně bydleli příslušníci střední třídy, a vypadal sakra hůře, než to, v čem žili chalupníci či dělníci. A o to právě jde.

Čochtan

- souhlasím a nesouhlasím. Víte, pokud bychom měli hustotu osídlení stejnou jako USa či alespon Slovensko, tak je to řešení docela namístě. Jenomže já jaksi nemám zájem, aby na kraji města vzniklo cosi jako favela, protože průšvih je ten, že zabere moc místa. Starý kasino po Rusácích nebo i ČSLA udělá stejnou službu, a nic to nestojí.
19. 08. 2013 | 19:01

Parabellum napsal(a):

Zbyněk

Jistě Zbynku. Jenomže ten chudobinec neměl podobu něčeho, v čem normálně bydleli příslušníci střední třídy, a vypadal sakra hůře, než to, v čem žili chalupníci či dělníci. A o to právě jde.

Čochtan

- souhlasím a nesouhlasím. Víte, pokud bychom měli hustotu osídlení stejnou jako USa či alespon Slovensko, tak je to řešení docela namístě. Jenomže já jaksi nemám zájem, aby na kraji města vzniklo cosi jako favela, protože průšvih je ten, že zabere moc místa. Starý kasino po Rusácích nebo i ČSLA udělá stejnou službu, a nic to nestojí.
19. 08. 2013 | 19:02

Petr Havelka napsal(a):

Pane Paine,

solidarita má být "dobrovolné lidské gesto"

Co je gesto

• posunek, pohyb (zejm. ruky)

• slovní projev, postoj, čin příznivý ve vztahu k někomu nebo vypočítaný jen na vnější efekt

Solidarita

• soudržnost, pospolitost

• vzájemná podpora, svornost

Nebo ještě přesněji "sociální ekvita"

spravedlnost, slušnost, solidarita, např. bohatých s chudými, zdravých s nemocnými, mladých se staršími.

Gesto je jen gesto.

Solidarita může být klidně dohoda, tedy já vědomě platím do zdravotního pojištění a solidarizuju s nemocnými jejichž léčba je tak drahá, že by si ji nemohli dovolit a může se klidně stát, že budu také těžce nemocný a ostatní na mne budou "pracovat".

Tady přece jde o soudržnost společnosti, o dohodu, o pravidla.

Pokud někdo nectí dohodu a neřídí se pravidly (třeba zneužívá sociální systém, neplatí daně, krade ze státního) měl by následovat postih.
19. 08. 2013 | 19:26

Martin napsal(a):

Zbyněk: Sociální bydlení zde jistě bylo, ale nikdy se nejednalo o standardní byty, natož o byty první kategorie. Za první republiky se mnohde jednalo o holé místnosti z vepřovic se slamníky přímo na zemi, možná ve velkých městech měli i postele.
Povšimněte si, že asi nikdo není principielně proti sociálnímu bydlení, diskuze se vede o určení standardu tohoto bydlení.
Aktivistické neziskovky chtějí sociální bydlení ve standardu nájemních bytů první kategorie a to je špatně.
19. 08. 2013 | 19:35

češka napsal(a):

To Parabellum
Problém je v tom, že současná tržní cena panelákového bytu přibližně odpovídá pořizovací ceně RD, stavěného ve vlastní režii. Jenže to není o penězích, ale o přístupu k životu. Na stavbě musíte být deně, kromě práce a rodiny. Všechno předem nastudovat, protože jak to řeknete, tak to dělníci postaví. Na co zapomenete, to není.
Na hypotéku nebo bankovní půjčku nedosáhnete, neb jste matka-samoživitelka, OSVČ.
A mimochodem, na Vinohradech byly byty 2. kategorie, nájemníci si budovali topení sami. Demontáž starého a instalace nového si před cca 13 lety vyžadovalo částku nad 100 000 Kč, bez jakýchkoli právních záruk majitele domu. Vzhledem k rozsahu oprav bylo nutno získat souhlas majitele. Půjčit si na opravu peníze bylo nemožné.
Jistě Vás napadne, že jsme mohly topit v kamnech. Jenže část komínů byla zazděna, ve využívaných se mohlo připojit odkouření jen plynových spotřebičů.
Jenže když se někdo narodí jako třídní nepřítel v rodině se zdecimovanou mužskou populací, mládí prožije na polozbořené chalupě, opravované systémem pokus-omyl,
obklopen láskou babiček a pratet, které by režim nejraději vymazal z povrch zemského, tak se nedá. Zatne zuby jde za svým cílem. Vlastní střechu nad hlavou pro svou matku a dítě zkrátka zajistit musí. A to dítě pochopitelně musí dostat i takové vzdělání, o jakém se třídnímu nepříteli ani nesnilo - mohlo si vybrat státní VŠ dle vlastního výběru.
Shrnuto a podtrženo - i sociálně slabí musí mít podmínky, aby se o sebe dokázali poatarat sami a stát, než někomu otevře svou štědrou dlaň, musí nejdřív individuelně posoudit, jak mu pomoci.
19. 08. 2013 | 19:36

Parabellum napsal(a):

češka

Češko, jak si DOVOLUJETE černé na bílém mezi řádky označit pracovité lidi, kteří se narodili v místě s velkou nezaměstnanopstí za línou pakáž?

Proč tady LŽETE????? Co to tu zkoušíte??? Panelákovej byt 3+1 Praze je cca 2,8 milionu, a za to v praze nepořídíte ani pozemek, takže se uklidněte, a PŘESTANTE LHÁT!!!!
A zkuste mi vysvětlit, jak mladej kluk, kterej přišel z Ostravy nebo Mostu do Prahy může koupit pozemek za 3 mega, platit si někde tržní cenu za pronájem a k tomu ve vlastni režiji stavět barák? Vy jste tak trošičku na hlavičku, a myslíte si, že kdo se narodil v míste, kde není práce, je DLE VÁS smrdutá líná pakáž????

Termín matka samoživitelka neexistuje. Existuje pouze termín bezbožná špindíra a danová kujebačka.

A pokud si pamatuju, tak jste psala o 100 metrovém bytu na Vinohradech, který jste ráčili okupovat, a to rozhodně nesvědčí o tom, že byste byla třídní nepřítel. Spíše to svědčí o tom, že jste bylakomunistická papalášanda.
19. 08. 2013 | 19:55

Parabellum napsal(a):

češka

Vysvětlete mi, jak jste mohla jako nájemnice v regulovaném, která neměla náklady na dojíždění NEUŠETŘIT pitomejch 100 litrů? To jste musela být pěkně líná lemra, protože já vždycky někam dojížděl, a svoje současný bydlení jsem získal tak, že jsem ten panelákovej 4+1 prodal, doplatil 670 tisíc, a za dalších 1,2 milionu to zrekonstruoval. Fotky před a po rekonstrukci mohu předvést. Když jsem ten byt koupil, nebylo tam funkčního vůbec nic. Všechno za hotový, a ještě mi přes 800 tisíc zbylo. A dělal jsem vždycky práci, nad kterou jste vy češky a specielně pražandy ohrnovaly rypák.
A co se týče odkouření, vůbec to na mne nezkoušejte - taky se dá udělat díra skrze zed, trubku horizontálně vyvést ven, a dát tam kotel s turbem. Takhle se řeší odkouření asi v 50 procentech případů. Já sám mám kondenzák, kterej tedy fouká do komína, ale přívod vzduchu k hořákům je skrze zed z vnějšího pláště, která je do dvora.
S kategoriema na mne vůbec nechodte. To jsou Vaše bolševický výmysly.
19. 08. 2013 | 20:10

Ládik!!! napsal(a):

Vláďa -
samozřejmě, že rodiče pomáhají. Za produktivní život dvacateráka, čtyřicateráka i šedesateráka považuji 40 let v práci. Dvacaterák to má před sebou a pokud má chuť pracovat tak, aby mohl splácet bylení, začne makat. Kdo nemá rodiče nebo má nepodporující rodiče, má ztížené podmínky. Nic víc. Bude mít ryzejší charakter.
19. 08. 2013 | 20:17

Parabellum napsal(a):

češka

Bůůůhehe. A navíc jste LHÁŘKA. Nejprve jste se oháněla stavbou vlastníma rukama, a pak jste psala o dělnících. Vy si asi myslíte, že jste jediná, kdo pracuje (podle mne spíše nepracuje) a je jen a pouze vaše blbost, že jste si nejprve pořídila rodinu a až posléze bydlení.

I to nejpitomější zvíře na téhle planetě si nejprve vyhrabe noru nebo postaví hnízdo, a až poté má mladé. Vy inteligence těchto zcela zjevně nedosahujete.

Napřed tvrdíte, že nemáte 100 litrů na topení, a pak najednou pár milionů na barák.
19. 08. 2013 | 20:20

Parabellum napsal(a):

Ládik!!!

Na byt za tržní cenu mimo Prahu se dá vydělat za 2-3 roky. Já to zvládnul za rok. To ale chce odšroubovat kravatu a navléknout pracovní kombinézu.
19. 08. 2013 | 20:23

Jan K. napsal(a):

Klíma, 16:07
Psal jsem, že s vašimi příspěvky souhlasím, tedy s výjimkou nesmyslně oslavných ód na komunisty. To, že se po roce 1989 nomenklaturní kádry neodtrhly od koryt nebylo zásluhou jejich schopností, ale tím, že měly pod palcem vedení firem, finanční instituce, policii, soudy i úřady. Zahodily rudé knížky a vesele tunelovaly, za to bych je nechválil.
19. 08. 2013 | 20:47

Ládik!!! napsal(a):

Parabellum -
já vydělal na starý barák + 2 hektary + nové auto taky za rok. Za 3 měsíce mi to někdo podpálil, přišel jsem o celý majetek (nepojištěný). Za další rok jsem bydlel znova - a to mi soudruzi na národním výboru stihli podle zákona ukrást nájemní (státní) byt, který jsem řádně platil. Když v takovém bytě 3 měsíce nebydlíte a zároveň jste podle zápisu v katastru majitelem nemovitosti k bydlení, musíte ho podle Občanského zákoníku vrátit. Já likvidoval spáleniště, makal na stavbě a bydlel ve stanu - což bylo protizákonné (v roce 2000-2001). Rodiče mi neměli z čeho pomáhat. Pro začátek jsem si půjčil 100litrů na matroš, střechu jsem musel vzít na překlenovák. Půjčil jsem si 240, vrátil jsem 440 (protože jsem byl v nouzi).
19. 08. 2013 | 20:49

Martin napsal(a):

češka: Na Vinohradech jste okupovala byt jak squatter (dekret na byt není řádná nájemní smlouva), platila jste za byt mrzký zanedbatelný peníz, když po vás chtěli příspěvek na topení tak jste se z toho evidentně skoro po**kala a za celou dobu jste na nájemném ušetřila velký majlant. Jenom za dobu mezi lety 1990 až cca 2005 jste prokazatelně ušetřila zhruba 1,0 až 1,5 milionu a předtím taktéž mnoho peněz. V roce 2000 bylo normální že na Vinohradech regulovčík platil za byt 1 000 - 1 500 Kč a o patro výše platili za ten stejný byt tržní nájemné 10 000 - 15 000 Kč.

A to nejdůležitější: Byt na dekret nešlo získat jenom tak že si někdo vystál frontu na OPBH, dekret se dával zásadně za příslušnost ke KSČ, popřípadě kamarádům takových lidí.

Normální plebejec musel až 10 roku sekat dobrotu ve fabrice pak se na něj možná dostal byt družstevní, pak položit na dřevo 30 000 Kčs, ve dnešních penězích je to asi 300 000 Kč a pak 30 roků měsíčně platit anuitu, tehdejší mnohem přísnější obdoba dnešní hypotéky. Stačilo se dostat do průšvihu a byt bez jakékoliv náhrady propadl družstvu.
19. 08. 2013 | 20:52

Šejnoha napsal(a):

To je otázka ?
Zaplatí to bílý heterosexuální kvalifikovaný a pracující plátce daní.
Jako všechno.
Vděku se ale nedočká. Naopak.
19. 08. 2013 | 21:41

pavel v napsal(a):

Aby si člověk doklázal vydělat na živobytí, musí k tomu být vychován. Lidé žijící na okraji společnosti toto štěstí neměli a nenesou tedy vinu za svůj osud. Společnost je proto nemůže nechat umřít hladem. Na druhé straně společnost nemůže tolerovat příživníky (na sociálních dávkách). Lidé závislí na sociální pomoci jsou jako děti závislé na rodičích. Jako s dětmi by se s nimi mělo zacházet. Měli by být pod dohledem a měli by vést spořádaný život: žádné drogy a alkohol, dodržování nočního klidu, děti posílat do školy. Kdo by se této kázni nechtěl podřídit, odebrat mu sociální dávky, ať si žije jako bezdomovec. Pro bezdomovce zřídit vývařovny polévek a nocležny.
19. 08. 2013 | 21:50

Občan napsal(a):

Pavle v,
AŽ bude dostatek volných pracovních míst, budete mít pravdu.
DOKUD je tu kolem 700 000 nezaměstnaných a pouhých 40 000 údajně volných pracovních míst, jsou Vaše slova jen prázdnými plky a urážkou těch, kteří by pracovat chtěli, ale jaksi nemají kde.
A ne, že by práce nebyla; "jenom" se za ni takňák nechce platit. No, a jak známo "ni kuře zadarmo nehrabe, pane Čupero".
19. 08. 2013 | 22:34

Občan napsal(a):

Parabellum (15:46),
volných kolejí je stále víc, protože študáky vyjde levněji a pohodlněji pronajmout si společně privát.

A než začnete vyřvávat nějakou ódu na společné bydlení, pak vězte, že studenti tak činí DOBROVOLNĚ, NEMAJÍ zatím rodinu a většinu volného času tráví kalbou nebo učením.
Společné bydlení v nevelkém bytě jsem zažil (moji rodiče se dvěma dětmi společně s rodiči mé maminky) a nikomu na světě bych to nedoporučil.
19. 08. 2013 | 22:43

xx napsal(a):

Dobře nám tak. To bylo porád vzdělanostní ekonomika, důraz na vzdělání atd. A tady to máme. Paní autorka je typickým produktem politického tlaku na vzdělání za každou cenu. Genderová studia, sociologie. A k jakým koncům to vede - neziskovky se množí jako myši v sýpkách. Místo aby mladí, vzdělaní a perspektivní lidé zakládali firmy a vrhali se do podnikání, zakládají neziskovky a vrhají se na státní cecík ze všech stran.

A jako vždy, byl na počátku dobrý úmysl. Základní předpoklad ( totiž rovnice: více vzdělaných lidí = více podnikatelů = více pracovních míst = bohatší ekonomika ) neplatí.
19. 08. 2013 | 22:50

xx napsal(a):

Občan: dokud tady bude hodně lidí jako vy, se dvěma VŠ, žmoulající čepici před úřadem práce místo abyste Vy vzdělaní vytvářeli pracovní místa, bude tu i 700 tis nezaměstnaných a sotva 40 tis. volných míst.
19. 08. 2013 | 23:00

Parabellum napsal(a):

Občan

Ad Koleje. Nevím, nemám přehled. Ad společné bydlení. V mé rodině to byl standard před rokem 1989. Můj strýc, který jest pouze nekvalifikovaný Prof. DrSc. bez Nobelovy ceny žil se svou matkou mou babičkou v jednom bytě do svých 50 let, kdy babička zemřela - psal se rok 1989.

Moje teta, druhá nejstarší v pořadí, bydlela se svou maminkou, mou druhou babičkou do svých 37 let, a poté se odstěhovali do družstevního bytu - strýc naštěstí pracoval u PS Gottwaldov jako projektant, který projektoval ty typové řady paneláků - tedy opět neužitečná nekvalifikovaná práce. Můj druhý strýc její bratr - mezitím na studiích a vojně se rátil ke své mamince, u které bydlel až do své předčasnéí smrti ve 34 letech - byl to rok 1985. Moje další teta také v tom domě bydlela a nadále bydlí, až do smrti své maminky, kdy této bylö 47 let. Tety i druhý strýc opět oba vysokoškoláci.
Když mohli za minulého režimu být nuceni k vícegeneračnímu bydlení snaživí lidé, pak úplně stejně může takto činit nekvalifikovaná pakáž, která svou přípravu na budoucí povolání trávila tím, že spolužákům nadávali do šprtů a pošklebovali se učitelům.

A co je podstatné - já nepíši o společném bydlení študáků, ale lidí - vy je tedy nazýváte podlidi, protože jsou mimo Vaši rozlišovací schopnost, kteří se do Prahy přistěhovali za prací z okresů, kde na rozdíl od Prahy opravdu není práce vůbec žádná, a zatím nemají na to, aby se postavili na vlastní nohy, takže bydlí s dalšími 2-3 vrstevníky v jednom bytě. Předesílám, že jde o lidi mezi 25-30 lety, často i po třicítce.

Takže když takhle mohou bydlet mladí ajtáci či personalistky, mohou takhle bydlet i starší občané či občanky, který to v Praze dotáhly tak na uklízečku a domovní důvěrnici, či šponaře a pomocnou stráž VB.
19. 08. 2013 | 23:07

Parabellum napsal(a):

xx

Zapomněl jste, že Občan žije v Praze, kde ty příležitosti at Občan chce nebo ne, prostě jsou.

Martin

Vy jste z HODNĚ lacinýho kraje. V roce 2000 nebyl za 10-15 tisíc korun 100 metrový byt na Vinohradech, ale spíš panelákovej 68 metrovej třípokoják někde na Chodově, v horším případě na Černáku čí v Butovicích.
19. 08. 2013 | 23:12

Martin napsal(a):

Parabellum: Tím hůře pro češku, má nasysleno ještě více.
19. 08. 2013 | 23:42

queribus napsal(a):

Pár slov k pavlu v: Přece jen bych neztotožňoval pozici "lidí závislých na sociální pomoci" s postavením "dětí závislých na rodičích". Viditelnou podobu bych viděl jen u invalidních jedinců, u kterých je možnost vlastního sebeprosazení se opravdu malá. Normální dítě (závislé do určitého věku obvykle na rodičích) má určitý "životní výhled" a až na teenagery cikánského etnika vidí potřebu se do ekonomického života dříve či později aktivně zapojit. Lidé notoricky závislí na sociální pomoci se naopak vyznačují rezignací na aktivní vlastní přičinění a v důsledku velmi laxního přístupu státu vyžadovat od nich aspoň nějaké povinnosti, když jsou současně dobře hmotně zabezpečeni všemožnými dávkami) nemají sebemenší potřebu tento přístup ke světu změnit... To je případ 70-85% cikánských jedinců, kteří přisátí na státním sociálním vemeni, mohou v liberální ČR prožít celý život v naprostém klidu a pohodě. Bezdomovci na státní sociální vemeno zpravidla přisátí nejsou. Přispívám pravidelně na AS a otevřeně říkám, že bych tak nečinil, pokud by se i na tuto sociální službu navěsili naši Indočeši, na které každý pracující český občan (včetně těch několika % zodpovědných cikánů) přispívá více než přiměřeně svými daňovými odvody. Navíc: entity bezdomovců a cikánů tvoří téměř disjunktní množiny. Vývařovny polévek a nocležny existují už dnes a jsou přístupné všem osobám, které projeví základní ochotu přijít do nich v "relativně civilizovaném" stavu. Sociální dávky nelze reálně anulovat, ale ekonomickým zločinem tohoto státu je stav, kdy plození dětí je výnosnějším "mechanismem" zajištění obstojné životní úrovně než řádná, třeba i málo kvalifikovaná práce.
19. 08. 2013 | 23:46

xx napsal(a):

queribus: na druhou stranu, sociální dávky jsou ve výdajích státu téměř zanedbatelnou položkou. Neříkám že je to zanedbatelný problém, ale z hlediska výdajů státu a zátěže ekonomiky jde skutečně o velmi malý problém. Něco jiného je, že se ti lidé soustřeďují v určitých lokalitách a nejsou rovnoměrně rozptýleni po celé ekonomice, což přináší jistý druh potíží.

Naši ekonomiku dusí mnohem více jiné obtíže a také výdajové položky. Především to jsou neustále změny, které jak se zdá nepřestanou ani po volbách, protože levice se bude také chtít předvést v kreativitě. A nejhorší ze všeho bude, že se bude snažit startovat ekonomiku, takže bude opět obětováno mnoho příležitostí na oltář rostoucího HDP pokud možno už příští rok na jaře.

Dalším problémem je přebujelá byrokracie a přebujelé regulace, které prostě brzdí dynamiku ekonomiky a tím také schopnost ekonomiky tvořit pracovní místa. S vysokou nezaměstnaností se potýkají všechny vyspělé ekonomiky, podléhající silné regulaci. EU to řešila několikerou změnou metodik výpočtu nezaměstnanosti aby ten problém tak trochu zametla pod koberec, ale i tak je to nepříjemné. Dynamika ekonomiky je podstatnou pro tvorbu pracovních míst.

Dalším vlivem, působícím na dynamiku ekonomiky jsou dotace. Dotace pomáhají zaplevelit ekonomiku neúspěšnými projekty, které by v nepokřiveném konkurenčním prostředí neměli šanci přežít. A jelikož jde o neúspěšné projekty, tak spotřebovávají kapitál, který by jinak hledal jiné ziskovější příležitosti a tím by ekonomiku hnal k růstu a tvorbě pracovních příležitostí.

Nakonec je třeba zmínit vliv mnoha činností, financovaných státem, které nepřinášejí ziskovost a tím i tvorbu bohatství a růst bohatství společnosti. Některé z těchto činností společnost potřebuje a jsou tzv. externalitou, bez které by společnost a ekonomika nemohla fungovat, jako je např. právo ( justice ) a pod. Ale je mnoho činností, které stát financuje a bez kterých by se ekonomika docela dobře obešla, nebo by si je dokázala zajistit společnost sama a efektivněji, tedy za méně peněz.

Nad několika výše zmíněnými body visí ještě problém korupce a klientelismu. Nejde jen o předražené zakázky. Jde také o to, že korupce a klientelismus ještě více narušují už tak narušenou volnou soutěž a konkurenci právě dotacemi a regulacemi.

Suma sumárum, pokud by se podařilo odstranit většinu z výše jmenovaných překážek, které dusí naší ekonomiku značnou silou, sociální dávky by většině lidé nestály ani za mávnutí rukou. Ekonomika by to hravě zvládala zaplatit.
20. 08. 2013 | 00:11

Martin napsal(a):

xx: Ministerstvo práce a sociálních věcí tě stojí zhruba 25 až 30 % tvého zaměstnaneckého hrubého příjmu před veškerým zdaněním, činí to polovinu státního rozpočtu. Skutečně se ti to zdá málo ?
Jistěže zmíněné ministerstvo neřeší jenom sociální dávky, ale sociální politika JE problém a JE velký.
20. 08. 2013 | 00:35

user ovseniz napsal(a):

ad xx: Ano, objem vyplácených sociálních dávek není největší výdajovou položkou SR (ve srovnání se skoro 400 mld směřovanými na důchody). Naštěstí nemáme tak vysokou míru nezaměstnanosti jako ve Španělsku či Řecku; nicméně tempo zvyšování sociálních výdajů není povzbudivé. I s ostatním Vámi uvedeným v zásadě souhlasím. Má poslední věta měla směřovat k demotivační úloze přílišného spoléhání se na "státní jistoty" vůči (zajisté náročnějšímu) úsilí zajistit si slušnou ŽÚ vlastními sílami. Rozvedl bych věc podrobněji, ale v popůlnoční hodině dám přednost ulehnutí.
20. 08. 2013 | 00:38

xx napsal(a):

Martin: Pojem sociální dávka je velmi široký, zahrnuje dávky v hmotné nouzi, dávky v nezaměstnanosti, příspěvky na děti, rodičovskou, invalidní důchody, příspěvky na péči atd. Těch dávek je mnoho, některé jsou plošné, jiné adresné. Speciálním případem jsou důchody, které bychom neměli do sociálních výdajů státu míchat, stejně jako ve státním rozpočtu nefiguruje zdravotnictví.

Tak si to shrňme za letošek, jaký je plán:

HDP ekonomiky: cca 3 800 miliard
Výdaje státního rozpočtu celkem: 1 180 miliard
Rozpočet MPSV: 512 miliard
- důchody: 384 miliard
- dávky státní sociální podpory: 36 miliard
- příspěvky na péči: 20,5 miliardy
- dávky nemocenského pojištění: 20 miliard
- statní výdaje organizačních složek státu: 13 miliard
- podpory v nezaměstnanosti: 9,8 miliardy
- neinvestiční nedávkové transfery: 7,8 miliardy
- aktivní politika zaměstnanosti: 5,4 miliardy
- příspěvek na podporu zaměstnávání postižených: 3,7 miliardy
- dávky osobám se zdravotním postižním: 2,3 miliardy
- statní: 1 miliarda

Dávky státní sociální podpory 36 miliard - to jest 3% státního rozpočtu a 0,9% HDP ekonomiky.

Celkově veškeré sociální dávky mimo důchodů činí necelých 120 miliard korun, což je 10% státního rozpočtu a 3,1% HDP ekonomiky.

Tomu říkáte velký problém ?

Vůbec netvrdím, že je možné nechat to plavat. Ale aktuálně naší zemi pálí mnohem větší problémy, než mohou způsobit 3% státního rozpočtu hrozící se rozrůst na 4% v příštích několika letech.

Zkrátka to přeceňujete. Aktuálně existují horší potíže.
20. 08. 2013 | 01:04

Martin napsal(a):

xx: Nebezpečí se skrývá v tom že nefakčenci čerpají peníze z několika kolonek najednou, takže na první pohled to vypadá že jsou to drobné, ale ve výsledku jsou to velká čísla a velké nebezpečí.
Samozřejmě že část důchodů se musí počítat jako sociální dávky, jiný důchod než starobní je standardní sociální dávka.
20. 08. 2013 | 01:31

Občan napsal(a):

user ovseniz napsal(a):
"ad xx: Ano, objem vyplácených sociálních dávek není největší výdajovou položkou SR (ve srovnání se skoro 400 mld směřovanými na důchody). Naštěstí nemáme tak vysokou míru nezaměstnanosti jako ve Španělsku či Řecku; nicméně tempo zvyšování sociálních výdajů není povzbudivé. I s ostatním Vámi uvedeným v zásadě souhlasím. Má poslední věta měla směřovat k demotivační úloze přílišného spoléhání se na "státní jistoty" vůči (zajisté náročnějšímu) úsilí zajistit si slušnou ŽÚ vlastními sílami. Rozvedl bych věc podrobněji, ale v popůlnoční hodině dám přednost ulehnutí. 20. 08. 2013 | 00:38"

Pokud se to "přílišné spoléhání se na státní jistoty" (patrně vůbec netušíte, jak směšně nízké socdávky jsou, protože pak byste vůbec nemohl zmiňovat "jistoty") týká lidí, kteří se celoživotně vyhýbají práci, pak máte do jisté míry pravdu. A to i přesto, že životní minimum je v ČR absolutně nejnižší v celé EU (nižší dokonce i než v Rumunsku a Bulharsku).
Ale pokud se týká sociálního zabezpečení nezaměstnaných, kteří po často desítky let platili daně a sociální "pojištění", pak jste úplně mimo mísu. Tito lidé mají plné právo spoléhat se na to, že za odvedené daně a odvody dostanou podporu, jež jim umožní bez problémů přežít období, kdy jsou bez práce, a usnadní jim hledání nové práce.

Realita je, bohužel, úplně opačná. "Aktivní politika zaměstnanosti" v ČR po Kybersadistových "reformách" přestala existovat a ÚP se proměnily v pouhé distribuční a kontrolní místo. Patrně byste nenašel nikoho, komu ÚP pomohl najít práci nebo mu zajistil REkvalifikaci, jež by mu nalezení nové práce usnadnila. Protože REkvalifikace v ČR neexistují stejně jako neexistuje aktivní politika zaměstnanosti. Bez ohledu na dosažené vzdělání jsou nezaměstnaní "rekvalifikováni" bez vyjímky na pomocné dělníky; a to vč. vysokoškoláků s dlouholetou praxí.
Samostatnou kapitolou je pak "výše" podpory v nezaměstnosti (průměrně 5300.- Kč/měs.) a "délka" podpůrčí doby. V rámci EU patří opět k nejkratším a nejnižším.

Tvrzení, že nezaměstnaní se "příliš poléhají na státní jistoty" je proto nesmysl.
Ještě hůř je na tom "pracující chudina", protože tito lidé nemají vůbec šanci získat jakoukoli státní podporu.
20. 08. 2013 | 06:34

Občan napsal(a):

Martin napsal(a):
"xx: Nebezpečí se skrývá v tom že nefakčenci čerpají peníze z několika kolonek najednou, takže na první pohled to vypadá že jsou to drobné, ale ve výsledku jsou to velká čísla a velké nebezpečí.
Samozřejmě že část důchodů se musí počítat jako sociální dávky, jiný důchod než starobní je standardní sociální dávka.
20. 08. 2013 | 01:31"

Plkáte nesmysly.
Sirotčí a vdovské/vdovecké důchody se vypočítávají z výdělku zesnulého a jsou zlomkem starobního důchodu, který by obdržel zesnulý, kdyby se jej dožil. Nemluvě o tom, že jsou časově omezeny a vdovské/vdovecké důchody jsou nadto omezeny i výší příjmu pozůstalého.
Ani invalidní důchody NEJSOU sociální dávkou, protože jsou opět vypočítávány z dosavadního příjmu příjemce.

Dám Vám přátelskou radu.
Pokud o nečem nic nevíte, buď se informujte, nebo se k tématu nevyjadřujte.
20. 08. 2013 | 06:45

Klíma napsal(a):

XX - lacině se skrýváte za to že rozhodující výdaj jsou důchody, s tím se nedá nic dělat, a vše ostatní vedle toho vypadá jako pakatel.
Nabídnu jiný pohled- z vašich čísel:
výdaje org.složek státu 13 miliard
versus
Sociální podpora 36 mld
podpora v nezaměstnanosti 9,8
aktivné politika zaměstnanosti 5,4.
Tedy poměr všech státních zaměstnanců, armády úředníků, policie, učitelů, požárníků atd.
versus platba lidem za to že nepracují
je cca 1:4.
Přeloženo do češtiny, za to co nacpeme parazitujícím nepracujícím bychom uživili 4 takové státy jako jsme my.
A to nemluvím o tom, že i v tom státu je 2/3 úřadů a institucí zbytečných, jen škodí a překáží. To nemluvím o tom, že i v sektoru pracujících je spousta profesí zbytečných, jen kvůli státu- soukromí účetní, auditoři, kontroloři a jiní kteří jen dávají razítka.
.
Vám to nepřijde děsivé?
20. 08. 2013 | 06:52

Občan napsal(a):

Pane Klímo,
těch 13 giga jsou výdaje rozpočtové kapitoly MPSV na platy, daně a odvody zaměstnanců resortu. Tedy ministerstva, České správy sociálního zabezpečení ("důchoďák"), Úřadu práce ČR, Státního úřadu inspekce práce a posudkových lékařů.
S vyjímkou ministerstva a LPK jsou platy ostatních zaměstnanců resortu neveliké a obvykle nepřesahují 22 000.- Kč/měs. hrubého (vč. VŠ).
20. 08. 2013 | 07:15

Klíma napsal(a):

Pak je ovšem na místě druhá tázka -13 mld jen za úřady které vyplácejí sociální dávky nemakačům, a na úřady práce které nikomu práci nenajdou? Takže celých 13+36+9,8+5,4 miliard nás stojí udržení životní úrovně nemakačů. Nemluvím o tom kolik nás stojí další výdaje ukryté jinde- všelijaké ty neziskovky, humanitární organizace, inkluzivní školství .
To nezní o moc povzbudivěji.
.
Kdy už tu někdo pochopí že se musíme živit prací, a za mzdu za práci si každý pořídí jídlo, bydlení ( abychom se vrátili k tématu blogu)
20. 08. 2013 | 07:44

vasja napsal(a):

Klíma.
Noa kolik ještě existuje státem placenech trafik pro odvolaný řiditele, neschopný politiky :-))
Včera mi v hospodě řikal jeden, že u nich na GŘ se v tichosti a v době šetření udělaly 2 fleky (koordinátor a metodik) a v 14tý třídě. A to bude asi dost Kaček, páč byl dost vytočenej.
By mne zajmalo, kolik bere trafikantka Džamila Stehlíková.
20. 08. 2013 | 08:17

Martin napsal(a):

Občan: Matematická rovnice výpočtu důchodu nemá vůbec žádný vliv na to, odkud se vezmou prostředky na vdovecké a sirotčí a invalidní důchody, jednoduše se na ni skládají ostatní daňoví poplatníci a tyto tři jmenované JSOU standardní sociální dávkou a to konkrétně na zaopatření vdov a sirotků. To že se tomu několik desítek let říká důchod ještě neznamená že to skutečně důchod je.
Důkazem je též to, že pokud by důchod po zesnulém nebyl sociální dávka, jednoduše by ho zdědili dědicové a několik let by inkasovali peníze po zesnulém, jenže to se neděje.
20. 08. 2013 | 08:23

Klíma napsal(a):

Když jste tady takoví znalci rozpočtů, v které kolonce jsou neziskovky ve kterých už roky plně pracuje i Sokačová a třeba další bloger ČIPERA. To je dalších přes 30 miliard, které tady v těch uvedených počtech nevidím, a jejich přínos v oblasti začleňování nepřizpůsobivých, gender studies a pod je víc než pochybný
20. 08. 2013 | 08:39

j. napsal(a):

Ladislav!!!!!
Tak oni ti ti zlí úředníci ukradli státní byt, který ani nebyl tvůj?! Že ty jsi asi užíval něco, na co jsi neměl nárok. Tak trochu jsi se pokoušel zneužívat stát. Podobně jako ti, které tak nenávidíš. Viď ty jeden pravoune.
20. 08. 2013 | 08:50

modrý edvard napsal(a):

xx: nezpochybňuji vaše čísla. Ale za základní problém pokládám to, že nespravedlivé /nebo jako takové vnímané/ sociální dávky rozkládají společnost. Asi tak, jako kdybychom si řekli, že drobné krádeže se nevyplatí trestat, protože jejich trestání nás stojí víc, než kdybychom poškozeným vypláceli náhradu. To by za rok kradlo 40ˇobyvatelstva, a 99% hlásilo okradení.
20. 08. 2013 | 08:56

xx napsal(a):

Klíma: Vy jste se úplně zbláznil ? Člověk který přijde o práci je u Vás nemakačenko ? Člověk který následkem nemoci či úrazu zůstane na vozíku nebo je třeba slepý je nemakačenko ? Máte rodinu pane Klímo ? Nebo budete mít ? Jestli ano, vzdali jste se mateřské a rodičovské ? Pokud ne, pak sám sebe, resp. vaší ženu zahrnujete do kategorie nemakačenko. Ach jo.

Člověče kroťte se trochu, děláte ze sebe jenom blázna.

Ano, sociální systém je zneužitelný. Vykazuje řadu nedostatků, např. plošné dávky pro bohaté jsou extrémním nesmyslem. V rámci systému by se dalo přerozdělovat ty peníze efektivněji tak aby lidem kteří skutečně potřebují pomoc, lépe pomáhaly.

Ale jako problém to nelze vidět. I když sečtete ty náklady celkově, tak se jedná jen o zlomek, tedy přesněji desetinu státního rozpočtu. Ani ne desetinu veřejných výdajů !

Rozpočet MPSV včetně důchodů činí méně než polovinu výdajů SR. Vážně sociální dávky nejsou vážným problémem státního rozpočtu.

Státní rozpočet daleko štědřeji krmí různé podnikatele spřátelené s politiky na veřejných zakázkách a dotacích v EU. Tam unikají velké peníze, včetně těch vyplýtvaných na nepotřebné věci.

Na jednu stranu máte strach, aby nějaký cikán nedostal stovku navíc, ale vůbec vám nevadí že se v situaci, kdy se veřejné rozpočty zadlužují 190 miliard ročně plýtvají ohromné prostředky na všemožné cyklostezky a v programech dotací EU se spolufinancují zbytečnosti, které si sice v bohatých ekonomikách financují, ale pro chudé země jak jsem zatím bohužel my je to luxus na který nemáme.

Půl miliardy ročně vydává stát na financování politických stran.

13 miliard rozdá stát na dotacích podnikatelům

9,7 miliardy dává stát na dotace obnovitelných zdrojů energie

34 milirad stojí státní zemědělská intervenční fond

36 miliard činí odvody do rozpočtu EU a nejméně dalších 30 miliard činí výdaje resortů na spolufinancování projektů. Když se pak podíváte co se z těch projektů financuje, školení manažerů pro soukromé bezpečností agentury a pod. věci, musí Vám být jasné, že hlavní problém nejsou sociální dávky státního rozpočtu, ale neuvěřitelné plýtvání.

Neustále je tlak na čerpání peněz z fondů EU. Proč asi ? Protože lidé přisátí na tento přebohatý cecík chtějí svoje peníze. A čerpá se za každou cenu, bez ohledu na užitečnost. Byrokracie kolem toho je obří, živí se na tom mnoho firem jen tím, že vyplňují žádosti o dotace. To je plýtvání v řádu desítek miliard chybně alokovaného kapitálu nesmyslným přerozdělováním do spotřeby.

A to nemluvím o projektech, které nakonec EU odmítne zaplatit a zůstanou na krku veřejným rozpočtům celé.

Takže už laskavě přestaňte s hloupými útoky na sociální výdaje, jsou vážně marginální.

Zrušit sociální dávky zcela by byl nesmysl. Zpřísněním by se dalo možná něco ušetřit. Ale rozhodně ne 36 miliard. Nanejvýš několik procent z této částky. Vážně je to směšná debata, která vás pánové staví do pozici hloupých křiklounů na srazu holých lebek.
20. 08. 2013 | 09:36

Parabellum napsal(a):

Martin

LŽETE!!!!!! Vdovskjý důchod není žádnou sociuální dávkou, ale ZLOMKEM pozůstalosti!!!!! Ten zesnulý manžel či manželka platil normálně pojištění, a protože toto jaksi nedočerpal, tak ta pozůstalost, nebo spíše její část připadla zesnulému manželovi.
20. 08. 2013 | 09:37

xx napsal(a):

modrý edvard: jelikož ty sociální dávky zase tak moc lákavé nejsou, tak i přes jejich dlouhodobou existenci, navzdory těm zkazkám co se povídají o přebohatých cikánech, se lidé na sociální podporu nijak nehrnou. Ergo, váš příklad v oblasti sociálních dávek takto evidentně nefunguje. A mám pochybnosti, že by fungoval i v případě drobných krádeží.
20. 08. 2013 | 09:42

xx napsal(a):

Parabellum: Ten termín nedočerpal je zavádějící. On to dočerpal tím že zemřel. V průběžném systému není určen termín dočerpání prostředků z důchodového účtu, takže úmrtím jaksi nastává stav dočerpání. Protože dlouhodobě jsme mrtví všichni, každý jednou prostředky dočerpá ( pokud vůbec začne ). V průběžném systému se důchod nedědí, to měl umožnit až druhý pilíř jestli se nepletu. Průběžný systém je konstruován tak, že neřeší individuální příspěvky, ale je vysoce solidární ( nezáleží kolik jsme do systému kdo zaplatil, dostaneme jen s malým rozdílem všichni stejně málo ).

Vdovský důchod lze v tomto ohledu spíše chápat jako jistou formu dávky sociální pomoci pozůstalému, aby měl čas například najít si levnější bydlení a nezůstal příští měsíc bez střechy nad hlavou, nebo bez jídla po zaplacení nájmu, aby mohl překlenout zvýšené výdaje s pohřbem zesnulého a pod.

Na vdovský důchod není automatický nárok, ale musí být splněny určité podmínky a musí se o něj žádat. Rozhodně není pro každého.

Platí obvykle jeden rok, lze pořádat o prodloužení, ale jen ze závažných důvodů, např. péče o nezletilého. Případy se posuzují individuálně.
20. 08. 2013 | 09:59

Martin napsal(a):

Parabellum: Důchod z průběžného důchodového systému jednoduše nemá nic společného s pozůstalostí a nedá se dědit žádným způsobem. Pokud nadále tvrdíte opak, dejte sem kopii příslušného paragrafu ze zákona.
20. 08. 2013 | 10:15

Lila napsal(a):

Martin

"Sociální bydlení zde jistě bylo, ale nikdy se nejednalo o standardní byty, natož o byty první kategorie. Za první republiky se mnohde jednalo o holé místnosti z vepřovic se slamníky přímo na zemi, možná ve velkých městech měli i postele..."

Nepletete si s tím bydlením "na slamnících a s vepřovicemi" první republiku s Rakouskem-Uherskem? Slyšel jste někdy např. o pavlačových domech s minimálními byty v Praze Holešovicích nebo na Pankráci z roku 1930, od architektů Františkem A. Libry a Jiřího Kana? Atd. atd.
A co obytná čtvrť s typovými rodinnými domky ve Zlíně od Františka Gahury a Vladimíra Karfíka pro Baťovy dělníky? Svým způsobem šlo rovněž o formu sociálního bydlení.

Téměř v každém městě najdete domy se sociálními byty postavené v meziválečném období. Nebyly to sice byty I. kategorie, jak je chápeme dnes, ale kolik bytů/domů mělo do konce 2. sv. války ústřední topení? Kamna na uhlí bývala i v luxusních vilách z té doby. Sociální prvorepublikové byty poskytovaly velmi solidní úroveň bydlení; když se v 90. letech začalo s privatizací bytového fondu, o tyto byty byl největší zájem, a to nejen proto, že byly malometrážní, ale měly i velmi dobře řešenou vnitřní dispozici.

V diskuzi byl zmíněn Čunek a jeho náhradní bydlení pro Romy ze zbouraného bytového domu ve Vsetíně. Tento objekt byl první velkou stavbou, kterou ve 30. letech řídil můj tchán a ještě stále máme podrobnou fotodokumentaci celé stavby. To byl poctivě, bytelně postavený dům, který - pokud by jeho vlastník o něj řádně pečoval a prováděl nutné opravy a údržbu, mohl stát dodnes.

Dlouhou tradici, sahající až někam k začátku 20. století, mají u nás stavební bytová družstva. Se státní dotací na bytovou jednotku (tu u nás dostávají i developeři) a svépomocí by tato forma určitě byla řešením pro nízkopříjmové skupiny.
Třeba ve Švédsku je většina bytů družstevních; má to mj. tu výhodu, že když se obyvatelé těchto bytů dostanou do finanční tísně, nikdo je z bytu na ulici nevystěhuje, ale družstvo si dlužnou částku odepíše z hodnoty bytu. Není bez zajímavosti, že tato družstva ve Švédsku přestavují na obytné soubory staré tovární objekty či zemědělské farmy; součástí těchto obytných souborů jsou i družstevní školky, dětská hřiště, sadové úpravy v okolí domů atp.
20. 08. 2013 | 10:34

Martin napsal(a):

Lila: Nepletu, hovořil jsem s člověkem co bydlí v domě vedle bývalého chudobince. Ve velkých městech to bylo o něco lepší, ale ve valném zbytku republiky to bylo skutečně tak jak píšu, ČSR nebyl žádný sociální stát.
Kdyby žil Jan Antonín Baťa, tak by vás za označení baťových domků termínem sociální bydlení vyfackoval. Baťovy domky byly všechno jenom ne sociálního bydlení, baťovy domky byly ve dnešním významu podnikové byty a nastěhovat se mohli výhradně zaměstnanci baťových závodů.
20. 08. 2013 | 10:51

Zbyněk napsal(a):

Hrál jsem si s dětmi, bydlícími v chudobinci, nebyly z nepálených cihel, byly omítnuty, postelí bylo někde méně, někde více. Žádná sláva to nebyla, lidé byli vděčni, neničili tato obydlí a to je hlavní. Kdo nevěří, nechť se zeptá Zilvara, jak to bylo u nich.
20. 08. 2013 | 10:55

xx napsal(a):

Lila: a kdo brání lidem zakládat družstva a stavět družstevně celé ubytovací komplexy ? Nepletete si družstevní bydlení se státem zařizovaným ?

Družstvo, jakékoli lze u nás přece založit bez překážek. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-spolecnosti-zalozeni-vznik-opu-4645.html#b6
20. 08. 2013 | 10:57

modrý edvard napsal(a):

xx: četl jsem. V zásadě se bavíme o tom, jaký má být standard sociálního bytu.
martin a Zbyněk: chudobinec jsem neviděl, ale dům z nepálených cihel se možná dá postavit na dolní Moravě, ne však na Šumavě.
20. 08. 2013 | 11:02

Martin napsal(a):

modrý edvard: Nechci se přít o stavební materiály, jistě se shodneme na tom že standard sociálního bydlení za první republiky byl poměrně nízký.
20. 08. 2013 | 11:10

Klíma napsal(a):

Parabellum- lžete vy. Vdovský důchod je jakási úlitba bohatým, kteří si mohli dovolit mít manželku u dětí a u plotny, která často nepracovala, nebo jen trochu pro zábavu.. Zatímco pracující ženy musí kromě 8 hodin práce stejně tak udržet domov a nakrmit děti.
Po případné smrti pána se ukáže že po něm zbyla podivná finanční situace, často dluhy ( divil byste se kolik podniků je neustále v dluhu, dokrmovaném nepřetržitými půjčkami, úvěry a dotacemi ), nebo podnik o kterém madam nic neví a rozkradou ji ho před očima během pár dnů. Takže vdovský důchod je morálně totéž co dávky cigánům- za peníze daňových poplatníků živíte někoho kdo pracovat nehodlá ale dělal by potíže kdyby neměl svoji životní úroveň.
Z které rozpočtové kapitoly to jde, je vedlejší.
-
.
XX.9.36 Nikdy nezpochybňuji že stát by se měl postarat o invalidy tak nemocné že nemohou pracovat a být jakkoliv užiteční. Jenže těch je tak kolem 1% a nepředstavují problém, stát by to zvládl hravě. Problém je v tom že dnes vyplácíme sociální dávky více než 50% obyvatel. Že např mnozí invalidé mohou být mistry světa ve sledge hokeji, lyžovat ve velehorách a dělat všemožné sporty, ale práci byť jako telefonista, někdo v informační kanceláři kde stačí jen umět mluvit a kdekoliv jinde, si najít nemohou ( nebo nechtějí- mají přece důchod).
Nezaměstnanost je chyba státu. Práce je všude víc než dost, ale kvůli blbé byrokracii a dňím se pracovat nedá resp. nevyplatí, ZEJMÉNA POKUD JSOU k disozici TY SOCIÁLNÍ DÁVKY.
Za socialismu ale pracovali všichni, i ti invalidé , stejně tak jako už za Franze Josefa.
20. 08. 2013 | 11:22

queribus napsal(a):

Ad občan (6.34):
1)„Bez ohledu na dosažené vzdělání (VŠ) jsou nezaměstnaní rekvalifikováni na pomocné dělníky“. To přece nemůžete myslet vážně: Byť je realitou, že jistá část VŠ (z nemalé části vlastní vinou, protože se rozhodla studovat snadné, ale zcela nepotřebné, pseudohumanistické a pseudovědecké obory) je rovněž mezi nezaměstnanými, stále je nemálo pracovních míst (zejména v technických a IT oborech), která nejsou obsazena. Proč ?: protože je studium dost náročné a studenti dost líní…… Že jsou nezaměstnaní i VŠ (i když asi v 1/6 % oproti „nevzdělaným“): co je na tom divného, když už prakticky každý, kdo chce (třebaže bez studijních předpokladů) studuje resp. „je studován„ na VŠ.
2)Opravdu nevím, jaké je životní minimum na Balkáně. V reálných cenách by mělo být nižší než v ČR, protože je tam tepleji a možnosti „samopřežití“ jsou tudíž vyšší. Skutečností nicméně je, že podíl objektivně „chudých„ je v ČR (s výjimkou euroministátů) nejnižší v Evropě.
3)Pokud jsou sociální dávky opravdu směšně nízké, čím tedy vysvětlíte, že osoby, které nepracovaly třeba desetiletí po převratu *89 (případně ani před ním) stále netrpí hladem, zimou ani nedostupností zdravotní péče…. ? A odkud se bere těch více než 100 mld. Kč každoročně prosázených v hernách či jiných sázkových „příležitostech“..? Že sází jen „zajištění podnikatelé a multimilionáři“ ?? Většina z nich na to opravdu nemá čas…..
4)„Kybersadistu„ (zřejmě Drábka) hodnotit nemohu. Zatím pracuji (už 38.rok) a ÚP nenavštěvuji. Nicméně třeba se dočkáte nějakého ministra „prácemila“ od socanů, který vše rázem zefektivní a bude rekvalifikovat od nevidím do nevidím….. Spolužačky autorky textu by to potřebovaly skoro všechny, ale stejně se vynoří další neziskovky, které zaměstnají další stovky těchto „užitečně pracujících“…..
Jinak:omlouvám se za noční překlep v autorství mého příspěvku. Spletl jsem si kolonky a přesto to prošlo… (často naopak slova předložená v tom antispamu vůbec nelze rozpoznat…)
20. 08. 2013 | 12:08

xx napsal(a):

Klíma: víte je to zvláštní. S něčím z vašeho příspěvku souhlasím "kvůli blbé byrokracii a dňím se pracovat nedá resp. nevyplatí," ale s něčím zase vůbec ne "ZEJMÉNA POKUD JSOU k disozici TY SOCIÁLNÍ DÁVKY."

Zrovna včera jsme byli ve Smržovce na veteránech. Je to takové atrakce, koncert, doprovodné zábavné akce pro děti a stánky. Krom klasických světských tam také nabízejí svoje výrobky různá sdružení postižených osob. Koupili jsem si tam pěkné věci. To jaksi trochu nabourává vaše postuláty. Výrobní družstva a chráněné dílny u nás existují a postižení v nich pracují. Žel bohu jen ti skutečně postižení. Ti co zneužívají sociální systém se do chráněné dílny nehrnou.

Ano souhlasím že rozsah a plošnost některých dávek vede k plýtvání ve sociálním systému. Ale netroufám si odhadovat jaké procento to je.

Znovu opakuji, není to hlavním problémem naší země a byl by to ještě menší problém, pokud by ekonomiku nebrzdili politici svou činností. Chovají se v ekonomice jako slon v porcelánu. EU je pak mamutem v tomtéž.

p.s. pro korektní debatu je vhodné, necucat si čísla z prstu a svoje domněnky spíše uvést slovy, odhaduji nebo domnívám se a ne konstatovat že skutečně potřebných je kolem 1% a basta, aniž byste to podepřel nějakými fakty.
20. 08. 2013 | 12:17

xx napsal(a):

queribus: to by mne zajímalo, jak ti co jsou závislý na dávkách udělají ze 36 miliard sociálních dávek 100 miliard do automatů :-) To je nějaká nejvyšší matika ?
20. 08. 2013 | 12:20

Beobachter napsal(a):

queribus,
nemá smysl se zabývat nickem občan. Ten si nevidí do huby a plácá nesmysly podle toho, jak se zrovna vyspí.
20. 08. 2013 | 12:34

Klíma napsal(a):

XX netvrdím že neexistují vyjímky, invalidé kteří se snaží být užiteční. Ale zatímco za socíku pracoval každý kdo trochu mohl (protože to stát řídil), dnes je to nepatrné množství.
Rozsah vyplacených dávek je OBROVSKÝ. Nemá cenu vaše argumentace že ve srovnání se starobními důchody je to málo. Stejný nesmysl jako kdyby lidi říkali že nemá cenu vůbec počítat peníze když za jídlo a bydlení vydáte třeba 99% příjmu. Právě tehdy musíte šetřit každou korunu.
Ten dopad je ale především morální. Nevidíte nepokoje s cigány kde občanské válce brání jen těžkooděnci? To přece není primitivním rasismem, to je tím že lidi opravdu nebaví se dívat jak dřete ve fabrice ( nebo jste dnešní důchodce který dřel celý život) a vaše příjmy nestačí ani na nájem, hrozí vám exekuce, nevíte kde sehnat na jídlo, a přitom se díváte že vedle bydlí cigáni kteří 24 let nesáhli na práci, vybydeli už 5 domů a dostanou další, bydlí zdarma, ale na ulici BMW, zlatý řetěz na krku a pod Marlboro a Coca Colu by v životě nešli. A celou noc dělají randál, oni se vyspí až vy budete v práci. A občas vás i přepadnou.
.
Pořád dokola, potřebné práce vidím na každém kroku a na desítky let dopředu. Ale máme takovou byrokracii, podmínky a zdanění že pracovat pro mnohé nedává smysl, a zaměstnavateli se nevyplatí lidi přijímat, radši na černo a na Schwarcsystém. A pro jednotlivce- sociální dávky a melouch na černo. Nebo vytrhat kolejnice a odnést do sběru
20. 08. 2013 | 12:39

Parabellum napsal(a):

Klíma

Špinavý komunistický lháři, realita je úplně jiná. Vdovský důchod mají normální ženy, které měly normální zaměstnání, a na rozdíl od VÁS špinavého bolševika také normálně pracovaly a vytvářely hodnoty. Můj otec zemřel v roce 1980, a v roce 1996, kdy šla má matka do penze, začala dostávat vdovský důchod, a od roku 1998, kdy požádala o starobní důchod, tak dostává tento + vdovský.

A takových žen znám povícero, a všechny pracovaly, a NA ROZDÍL od Vás, dělaly i docela smyslupúlnou práci.
20. 08. 2013 | 12:45

Parabellum napsal(a):

xx

Můj otec nečerpak ani den VY LHÁŘI, protože zemřel v produktivním věku. Takže jaksi vznikla pozůstalost v podobě toho, co odvedl do systému a nečerpal.
20. 08. 2013 | 12:48

Parabellum napsal(a):

Lila

LHÁŘKO Lillo, ty prvorepublikové byty, o které byl největší zájem, ANI ČIROU NÁHODOU nebyly byty sociálními, ale naopak byty, ve kterých žila VYŠŠÍ střední třída.

To, co fungovalo jako sociální bydlení bylo zbouráno už v raných 50. letech, a pozůstatek tohoto je ta chalupa, kterou můžete spatřit ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. A ANI ČIROU NÁHODOU tam nebyla kamna, ani podlaha.
20. 08. 2013 | 12:52

xx napsal(a):

Každej invalida nedokáže tohle
https://www.facebook.com/photo.php?v=10102527792694996
20. 08. 2013 | 13:01

xx napsal(a):

Klíma: ale já přece argumentuji opačně. Pokud by sociální výdaje byly 99% příjmů, souhlasil bych s vámi. Ale ono je to naopak, veškeré sociální výdaje jsou jen 10% všech výdajů státního rozpočtu a proto říkám, že to není tak zásadní problém jak se to tu snažíte prezentovat s Martinem.
20. 08. 2013 | 13:05

Klíma napsal(a):

XX trochu jste nepochopil. Každá vláda u sestavování rozpočtu si stěžuje, že přes 80% výdajů jsou mandatorní a i v tom zbytku jsou věci bez kterých se to zhroutí, třeba obnova a opravy silnic, údržba v zimě atd.
Získat 10% peněz které jsou většinou vyhazovány nesmyslně, přímo škodlivě, by bylo obrovské terno. Další procenta by naskočila zrušením zbytečných úřadů a institucí, i jednotlivých úředníků.
A samozřejmě rozkradení odhadované na 150-200 mld ročně.
20. 08. 2013 | 13:16

xx napsal(a):

Parabellum: ale copak, zapomněl jste si dneska vzít prášek ?
20. 08. 2013 | 13:21

xx napsal(a):

Klíma: cucáte si z prstu dojmy a vydáváte je za fakta. Taková debata nemá smysl.
20. 08. 2013 | 13:23

Martin napsal(a):

Parabellum: Tak ještě jednou a pomalu: Žádná pozůstalost ve formě důchodu v průběžném důchodovém systému nevznikla. Peníze které do systému odvedl Váš otec byly utraceny zhruba do tří měsíců až půl roku po odvodu do systému. Evidentně si pletete průběžný a kapitálový důchodový systém.
20. 08. 2013 | 13:30

Martin napsal(a):

xx: Opakuji že výdaje na nefakčenky nejsou jenom ta vaše jedna nebo dvě kolonky. Někdo za ně také také musí platit zdravotní pojištění, někdo musí zaplatit úředníky(+kanceláře) kvůli jejich agendě, někdo musí postavit to sociální bydlení a tak to jde jedno s druhým. Kdyby to bylo zaručeně pod 10 %, tak bych držel hubu, jenže se důvodně obávám že to ve střednědobé budoucnosti bude mnohem víc.
20. 08. 2013 | 13:43

Klíma napsal(a):

XX dochází vám argumenty a kopete kolem sebe. V čem jsem si vyvyslel data, kromě té výše rozkradení kde se jedná samozřejmě jen o odhad. Vycházející z toho kolik je tu státních zakázek a že kdykoliv se na nějakou detailně sáhlo , byla o 15-20% předražená, takže asi je to nějaká zaběhnutá taxa
20. 08. 2013 | 14:00

xx napsal(a):

Martin: takže vy mi tu tvrdíte, že beznohý invalida, mentálně postižený člověk nebo nemocný roztroušenou sklerózou či oběť dopravní nehody jsou všechno nefachčenkové, kterým se jenom prostě nechce dělat ?

Protože jinak byste nemohl plácat takové kraviny. Úředníci by stejně byli zapotřebí a sociální bydlení také, pro ty nemocné a postižené.

Přece mi tu nechcete tvrdit jako Klíma, že 99% dávek sociální pomoci jsou zneužívači a 1% jsou skutečně postižení. Takovou pitomost byste musel něčím doložit, jinak se jedná o nesmyslné žvanění a cucání argumentů z prstu.

Nejsem proti optimalizaci sociálních dávek tak, aby se omezilo zneužívání. Stejně tak jsem pro aby dávky byly dávány jen skutečně potřebným a ne milionářským paničkám co si jezdí na úřad pro dávky v BMW a ještě tou almužnou pohrdají slovy ( no jo, alespoň budu mít na kafe s kámoškama )

Ale pořád jde o marginální problém protože se netýká 10% rozpočtu. Kdyby se to týkalo 10% rozpočtu, museli bychom připustit, že celý sociální systém je zneužíván a všichni příjemci dávek do jednoho jsou jen lenoši kterým se nechce makat. A to rozumný člověk nevypustí z huby, takový nesmysl.

A není naprosto žádný racionální důvod, aby ve 21 století postižení lidé museli žít v bídě jen z milodarů tak tak aby jen neumřeli hladem. Jestli máte takovéhle názory, tak se nemáme o čem bavit člověče.
20. 08. 2013 | 14:01

xx napsal(a):

Klíma: v čem si vymýšlíte ? Třeba v tomto:
- "Získat 10% peněz které jsou většinou vyhazovány nesmyslně, přímo škodlivě"
- "Nikdy nezpochybňuji že stát by se měl postarat o invalidy tak nemocné že nemohou pracovat a být jakkoliv užiteční. Jenže těch je tak kolem 1% a nepředstavují problém"
- "Problém je v tom že dnes vyplácíme sociální dávky více než 50% obyvatel."

pro to nemáte jediný relevantní podklad, tedy pokud pomoc postiženým a chudým nepovažujete za nesmyslné vyhazování peněz. Pak ale nepatříte mezi lidskou rasu.

Ty vaše názory jsou skutečně jak z padesátých let od ideologů komunistického režimu. Uvědomujete si tu, že vlastně hlásáte heslo "kdo nepracuje ať nejí", jen jinými slovy ?

A to vás nenapadlo, když posíláte invalidy do práce, že je v téhle zemi potíž najít práci i pro velkou část zdravých lidí, že práce prostě není, jak jsme si napsali už výše, částečně kvůli byrokratickým překážkám, kvůli politickým zásahům do ekonomiky, přebujelým regulacím a dalším důvodům vesměs páchaných byrokraty a politiky ? Sám jste to přece psal, a najednou chcete honit invalidy do práce jako komunisti ?

Nakonec se od Vás ještě dozvíme, že ty kteří nebudou schopni alespoň lepit pytlíky, bychom měli zavřít do ústavů aby nepřekáželi a nemuseli se kvůli nim budovat bezbarierové vchody.

Co jste to za rasu proboha ? Protože jako člověk se tedy nechováte.
20. 08. 2013 | 14:09

Martin napsal(a):

xx: Nic takového jsem netvrdil. Pouze tvrdím že to není marginální problém. Není moc důležité zda se sociální systém zneužívá nebo ne, v brzké době na něj prostě a jednoduše nebudeme mít peníze.
20. 08. 2013 | 14:16

xx napsal(a):

Martin: sociální systém je problém proto, že sociální systém je problém.

Vaše argumentace uvízla v kruhu, nezdá se vám ?
20. 08. 2013 | 14:24

fafnir napsal(a):

xx
"posíláte invalidy do práce".Ano,proto vznikly chráněné dílny.Jestli jste to nepostřehl,tak každý rozumný člověk má potřebu být užitečný,a budete se divit,invalidé obzvláště.Nikdo netvrdí,že se jim nemá pomáhat,ale pokud s nimi mluvím,tak mají touhu pracovat,tak jak jim jejich postižení dovolí.Ona práce totiž znamená život,nejen obživu.Že existují lidé,kteří se práci programově vyhýbají,je věc jiná.Ale věřte,že mezi postiženými takových najdete minimum,na rozdíl od jistého etnika,které pouze tančí a zpívá ,popřípadě dává vydělávat hernám.
V 99% jsem s Klímovými názory v protikladu,v tomto punktu s ním souhlasím.Dávky by měli dostávat jen skutečně potřební postižení.Přerozdělování a stav,kdy nějaké dávky bere značné procento(až 50%) obyvatel,je věc nezdravá,a jenom obsluha přerozdělování a kontrola toho přerozdělování a kontrola kontroly stojí obrovské peníze,které by mohly být smysluplněji využity,nebo ještě lépe ponechány v rukou těch,kteří je vydělají a musí odevzdat ve formě daní.Pro vaše chápání,mluvím o takto vyhozených penězích.
20. 08. 2013 | 14:27

fafnir napsal(a):

xx
jste jako všichni pachatelé dobra,na ostatní řvete naval prachy,je to pro dobrou věc.A příjemce toho dobra se o nic zasloužit podle vás nemusí,on podle vás má právo.Podle Sokačové všichni mají právo na bydlení na pachateli dobra uznávané úrovni,aniž by se sami o to bydlení jakkoliv zasloužili.Prostě jim ho zaplatí nevolníci svoji robotou zavnou daně.
20. 08. 2013 | 14:33

Matěj Cepl napsal(a):

Je jídlo, především důstojné bydlení, jedním ze základních lidských práv, nebo tržní statek, na který mají nárok jen ti, kteří si ho mohou dovolit?

Paní Sokačová, s Vámi naznačenou logikou jsme to už jednou dopracovali k Československé plánovací komisi. Proč mají mít lidé nárok na bydlední (a zdravotnictví) a neměli by mít i právo na jídlo, bezplatnou dovolenou, auto a vůbec, proč bychom ten hnusný trh, který nás zbavuje všeho dobrého, neměli zrušit úplně?

S pozdravem,

Matěj Cepl
20. 08. 2013 | 14:37

Klíma napsal(a):

XX. asi nesledujete dění, ty údaje prohlásila naprosto veřejně a opakovaně vláda, i sám Kalousek jako ministr financí. Každý rok se řeší sestavování rozpočtu a ministři prostě zjistí že přes 80% výdajů je tam mandatorních, tedy určených již schválenými zákony.
SUMU 10% na sociálno jste vymyslel vy, a upozorňuji že za socialismu takové úřady práce, nezaměstnaní a tedy ani podpory pro ně neexistovaly, podpora dětí se dělala daňovou úlevou, rodiny to hodily na toho rodiče který měl vyšší příjem. Jsou to také peníze ale není to vyhazování již vybraných daní. Začleňování,streetworkeři, neziskovky se také nenosili, nemuseli jsme žebrat o polévku u armády spásy Tedy si dovoluji tvrdit že když šlo bez většiny takových nákladů žít před 24 lety, šlo by to i dnes, a tedy jsou ty náklady ZBYTEČNÉ.
Co se týče počtu invalidů- předpkládám že je li někdo neschopen samostatného života a tedy ani nejprimitivnější práce, třeba vydávání klíčů na vrátnici, zametání dvora atd. musí být nutně v ústavu nebo v osobní péči rodiny (kreténi, idioti a imbecilové, lidi absolutně neschopni pohybu). Určit přesnou hranici je obtížné, ale rozhodně se pohybujeme v řádu kolem 1%. Statistická ročenka vám ukáže kolik takových se rodí.
Takže žádné z mých čísel není zásadně vycucáno z prstu, odchylka přesnosti je pro účely naší diskuse přijatelná.
20. 08. 2013 | 14:40

Martin napsal(a):

xx: Sociální systém je problém jednoduše proto, protože žere jako celek příliš mnoho peněz a brzo na něj nebudeme mít peníze. Už teď žijeme na každoroční sekyru 150 miliard Kč, proto celou dobu tvrdím že mě 10 miliard nepřijde jako marginální problém. Ale Váš názor Vám neberu, máte na něj právo.
20. 08. 2013 | 14:45

Klíma napsal(a):

Takže už máme jassno. Celá ta půldenní diskse je jen proto, že se XX třese hrůzou že by se tu zase vyžadovala práce a dodržování zákonů jako za komunistů. A netrpěli se paraziti.
Mohl jste to řícin hned. Chápu že určité typy z takového pomyšlení bere amok
20. 08. 2013 | 14:50

fafnir napsal(a):

Klímo
je nutno opravit vaše tvrzení o tom,že za bolševika všichni pracovali.Nikoli,všichni byli povini být v zaměstnání,a kdo toto po dobu delší jednoho měsíce nečinil,šel do basy,za příživnictví,popřípadě za sabotáž budování socialismu.Býti zaměstnán,ovšem ještě neznamenalo pracovat,a už vůbec ne vytvářet hodnoty.Nebo ssoudíte,že uvolnění funkcionáři ROH,KSČ,svazu ČSSP a jim podobní vytvářeli jiné než pochybné ideologické hodnoty?Soudíte ,že produktivita práce byla vyšší než 50% produktivity samozřejmé v Německu.Ano,každý byl zaměstnán,zhusta předstíral práci a stát předstíral plat,tedy kromě toho zmiňovaného předvoje společnosti.Ti brali,vzhledem ke své produktivitě a užitečnosti plat neúměrně královský.
20. 08. 2013 | 14:55

xx napsal(a):

fafnir: to je přece ale něco jiného, chráněné dílny a nazývat invalidy nefachčenky. Promiňte ale měl byste si nejprve debatu přečíst, než budete reagovat na vytrženou větu z kontextu.
20. 08. 2013 | 14:57

fafnir napsal(a):

Klíma
že by bolševici jako jste vy dodržovali i tak pokřivené zákony jako jste si vy bolševičtí Klímové stvořili,tomu přece nemůžete věřit.Ale jo,vy asi jo.Vám nikdo a nic nepomůže.Od ostalgie nevyléčí žádný fakt.Jenže my ostatní,kterým jste zku.vili život,my ještě máme paměť.
20. 08. 2013 | 15:00

xx napsal(a):

Klíma: opírat se o výmluvy politiků je poněkud chabé. Ale těch 80% mandatorních výdajů jsem vám nezpochybňoval. Alespoň kdybyste se naučil pořádně číst a vnímat kontext přečteného.

1% z příjemců sociálních dávek, nebo 1% z populace ? A invalidním se nestane člověk jen od narození, invalidou se stane třeba člověk s roztroušenou sklerózou ( osobně znám tři takto nemocné lidi ) ale i dalšími nemocemi. Tito se v té vaší ročence asi neobjeví. Dále jsou tu nehody a pod.

Proto existuje několik stupňů invalidity a podle toho se pobírají dávky a příspěvky, to jste nevěděl ? Ne, invalidní občané nemají všichni stejně.

Zkuste se trochu porozhlédnout po rozpočtu a zjistíte že ten financuje z velké části naprosto zbytečné nesmysly. A vy tu bojujete proti jednomu z mála výdajů, které mají smysl.

Je to neuvěřitelné, kolik bolševických zabedněnců se tu vyskytuje.
20. 08. 2013 | 15:08

Občan napsal(a):

Fafníre,
VŠECHNY "chráněné dílny" jedou na dotacích jak na vlastní provoz, tak na "mzdy" (z nichž invalidé dostávají pouze jakési kapesné k ID). Nemluvě o tom, že řada "chráněných provozů" praktikuje de facto otrokářství.
Bez dotací (tedy bez PŘEROZDĚLOVÁNÍ) by neexistovala ani jedna. Krom toho je většina zdravotně postižených odkázána opět na přerozdělování v podobě socdávek, regulovaného nájemného a pod., protože ID je směšně nízký a přivýdělek k němu rovněž.

Na nesmysl o tom, že "50% populace dostává nějaké socdávky" jste přišel jak?
20. 08. 2013 | 15:09

fafnir napsal(a):

ne xx
meritum věci je o sociálních bytech.Tak se držme thematu.Skutečné sociální bydlení by mělo být jen pro skutečné sociální případy,a to jsou zdravotně handycapovaní.Ti jediní mají nárok na pomoc a mé daně.Ostatní mají nárok na jediné bydlení,a to takové jaké jsou si ochotni zaplatit.Spor se vede o to,že paní Sokačová požsduje po ostatních pracovitých lidech,aby robotovali na skupinu,převážně jednoho etnika,kterým musí robotný lid platit jejich životní úroveň.
20. 08. 2013 | 15:11

xx napsal(a):

Občan: těch 50% bude zřejmě narážka na rodičovský příspěvek, ten se vyplácí skutečně masově a plošně, bez ohledu na situaci rodiny. Tam vidím potenciál úspoře, resp. k zefektivnění. Lidé kteří mají příjem 40-50 tisíc a více dávky od státu ve výši čtyřech - šesti výplat rozložených do 2-4 let přece nepotřebují. Není důvod aby se všichni lidé skládali bohatým na plínky.
20. 08. 2013 | 15:18

fafnir napsal(a):

Občane
vlamujete se beranidlem do otevřených dveří.Chráněné dílny jsou samozřejmě nekonkurenceschopné,a ani nemohou být.Jenže ti postižení jsou jedinými oprávněnými příjemci přerozdělování,protože oni prostě více a lépe nemohou.Pro ně je práce a pocit užitečnosti i terapií a náplní a často i smyslem života.Tito lidé mají nárok na pomoc a solidaritu,protože,zítra múže být na tom vozíku,nebo s bílou holí kdokoliv z nás.Ale nezlobte se,to není 50% populace,která bere dávky.A o tom je řeč.
20. 08. 2013 | 15:19

fafnir napsal(a):

xx
jenom pro připomenutí.Za vámi adorovaného bolševika byla mateřská dovolená 6 měsíců,a přídavek na dítě v hodnotě 1,5 kg hovězího zadního za měsíc.(r.1978).
to kdo potřebuje a nepotřebuje dávky.
nepotřebuje je nikdo,každý má své dítě uživit bez přerozdělování.Někdo holt vydělá více někdo méně.Vždy byli bohatí ,středně bohatí a chudí,podle svých schopností,ochoty pracovat a vzdělávat se, a někdy i podle štěstí.Lidé se holt nerodí stejní,a do stejného prostředí.Není důvodu,aby kdokoliv živil děti druhých.Stačí daňový odpočet,když už tedy chcete někoho stimulovat.
20. 08. 2013 | 15:29

Občan napsal(a):

Fafníre,
opět blábolíte z cesty.

"Sociálními případy" se s růstem cen (vč. nájmů a nákladů na bydlení) a NErůstem penzí postupně stává stále víc důchodců. A s poklesem zaměstnanosti, jakož i s poklesem mezd a s růstem počtu lidí pracujících za plat hluboko po průměrem, počet "sociálních případů" poroste.
Už teď spousta nových bytů zeje prázdnotou, protože jsou neprodejné a developerům se nedaří sehnat ani nájemníky do nich. A na druhé straně přibývá mladých rodin NUCENĚ žijících s rodiči, protože nemají na pořízení (koupě či pronájem) odděleného bydlení.

Pokud stát nepřistoupí k řešení v podobě sice jednoduchého, ale důstojného a cenově dostupného bydlení pro chudé, povede to k tomu, co dnes existuje např. ve Španělsku - k hromadnému squatterství; a k opětovnému vzniku chudinských kolonií (tedy slumů).
Těmi chudými už totiž dávno nejsou "jenom" Cikáni a asociálové, ale zvětšující se skupina sociology nazývaná "pracující chudina" (working poverty) - tedy lidé sice pracující na plný úvazek a vykonávající VELMI námahavou a často rovněž velice ZODPOVĚDNOU práci, ale s "platem", který jim nestačí ani na garsonku. Do skupiny "pracující chudina" spadají například všechny pečovatelky a pečovatelé, naprostá většina ošetřovatelek a ošetřovatelů ve zdravotnictví (nižší zdravotnický personál), asistenti všeho druhu, všichni dělníci v montovnách, většina skladníků a řidičů, všichni prodavači, většina kuchařů, všichni školníci atd. - až na vyjímky jejich "plat" nepřekračuje 15 000.- Kč/měs. HRUBÉHO.
Nejenže takový "plat" bídou pokrývá jen nejzákladnější náklady na přežití, ale jejich důchody budou také vypočítávány z tohoto "platu". Jasných adeptů na sociální bydlení je mezi PRACUJÍCÍMI již dnes kolem 30%. A až se tito lidé stanou důchodci, bude jich mnohem víc.
20. 08. 2013 | 15:39

xx napsal(a):

fafnir: to je asi nějaký omyl kolego. Já že adoruji bolševika ? :-o
20. 08. 2013 | 15:40

Občan napsal(a):

Panenanebi, Fafníre!!!
Nás druhý potomek se narodil v r. 1987.
Mateřská - půl roku ve výši 90% (!!!) manželčina posledního platu. Jako SŠ kvalifikovaná (s maturitou) prodavačka měla MATEŘSKOU 3090.- Kčs! Dalšího půl roku dostávala mateřský příspěvek ve výši 870.- Kčs (více zde - http://www.psp.cz/eknih/1981fs/tisky/t0147_00.htm) PLUS přídavky na OBĚ děti (dohromady 650.- Kčs) PLUS já velmi výraznou slevu na dani. Zvýšení přídavků na děti bylo zavedeno nařízením vlády č. 112/1984 Sb. od 1. 1. 1985.
20. 08. 2013 | 15:50

xx napsal(a):

Občan: plat 15000 hrubého znamená ve skutečnosti plat 20100 Kč Z toho dotyčný zaplatí na povinných platbách 5000 hned a dalších 3-5000 na daních a poplatcích při nákupu zboží a služeb.

Vychází to v podstatě fifty fifty, mezi stát a zaměstnance. Kdyby stát vystačil s nižší částkou, chudí by měli více peněz na zboží a služby. Ale protože stát financuje všemožné kraviny a přehršle úřadů, dotací a jiného plýtvání, jsou lidé čím dál chudší.
20. 08. 2013 | 15:53

xx napsal(a):

Občan: A jak debata výše ukázala, stát ty peníze přerozděluje z větší části bohatým ( dotace podnikatelům, předražené veřejné zakázky atd. ) a proto na chudé zbývá stále méně.
20. 08. 2013 | 15:59

Občan napsal(a):

Xx,
i kdyby stát úplně zrušil odvody a daně ze mzdy, "platy" pracující chudiny by se nehnuly ani o haléř.
"Superhrubá mzda" je jen fiktivní výkaznické numero, nic víc.

Čistý plat "pracující chudiny" by se naopak výrazně SNÍŽIL, protože by z něho musela platit i nějaké chudinské zdravotní a sociální pojištění, pokud by nechtěla v nemoci a stáří zemřít hladem. Ušetřenou daň a odvody by si zaměstnavatel ponechal pro sebe; a ani se nekoušejte mě přesvědčovat, že by to tak nebylo.
20. 08. 2013 | 16:18

Martin napsal(a):

Občan: Superhrubá mzda zahrnuje i odvody zaměstnavatele za zaměstnance, které ve skutečnosti neplatí nikdo jiný než zaměstnanec. Je pravdou že je to jenom taková účetní machinace a na čistý plat nemá moc vliv, ale má zásadní vliv na mentálně slabší voliče, kteří výpočtu čisté mzdy nerozumí a žijí tak v blažené nevědomosti o jakou skutečnou částku z platu je obírají politikové.
20. 08. 2013 | 16:24

xx napsal(a):

Občan: to není numero ale reálné peníze. Jestli tohle nechápete, pak jakákoli debata s vámi postrádá smysl.
20. 08. 2013 | 16:29

Občan napsal(a):

Tak polopaticky.
Superhrubá mzda je pro ZAMĚSTNANCE jen výkaznické numero; neexistuje roriž žádný způsob, jak by se k těm penězům mohl dostat.
A i kdyby stát úplně zrušil daň ze mzdy a povinné odvody, zaměstnancova ČISTÁ mzda zůstane stále stejná. Zaměstnavatel by pouze SNÍŽIL hrubou mzdu, která by se od toho okamžiku rovnala ČISTÉ mzdě. Ušetřené prostředky by si ponechal PRO SEBE.

Je to takhle dostatečně polopatické? Nebo to mám ještě zjednodušit?
20. 08. 2013 | 16:43

xx napsal(a):

Občan: přesvědčovat Vás tedy nebudu. Jenom bych vám chtěl připomenout, že podle vaší logiky by nemohla existovat mzdová diferenciace. Pokud by platilo, že by zaměstnavatelé si každou korunu kterou nemusí zaplatit nechávali pro sebe, jak vysvětlíte, že dnes zaměstnavatelé neplatí všem zaměstnancům stejně nízké mzdy, podle zákona ? Co nutí zaměstnavatele aby lidem dávali víc než jim nařizuje zákon ?

Prosím, u specialistů lze pochopit, že jsou nedostatkovým zbožím na trhu práce a zaměstnavatelé se o ně musí ucházet vyšší mzdou. Ale ti zase nespadají do kategorie 15 tisíc hrubého. Tak proč nejsou všechny mzdy na úrovni té minimální ? Když je tady 700 tis. nezaměstnaných a jen 40 tisíc volných míst ? Nenahrává ten převis poptávky nad nabídkou tomu, že zaměstnavatelé nemusí lidi zrovna přeplácet ?

Tak proč šel můj známej do Michelské pekárny dělat za 20 tisíc a ne za 8500 minimální mzdy ? Vysvětlíte to jak ? Jak vysvětlíte, že můj kamarád pracuje jako skladník za 14 000 hrubého a jiný pracuje jako skladník u jiné firmy za 21 000 hrubého ?

Jinej kamarád dělal donedávna v podniku těžkou špinavou práci za 14000 hrubého. A celkem byl rád že tu práci má. Teď našel jinou práci za 16000, menší dřina a lepší prostředí. Jak to že nebere minimální mzdu ? Jak to, že jsou nabídky různé, když je práce tak málo, že je těžké nějakou najít ?

Podle vaší logiky by všichni ti výše jmenovaní zaměstnavatelé přece museli lidem platit naprosté minimum, sehnat lidi přece není problém v zemi kde je 700 tis. nezaměstnaných a 40 tis. volných míst.
20. 08. 2013 | 16:47

xx napsal(a):

Občan: pohádky co by kdyby. Děti říkávají že "kdyby chyby" Občane. Stejný mechanismus který dnes zajišťuje mzdovou diferenci a výplaty nad zákonným minimem, by donutil zaměstnavatele z těch peněz zaplatit větší mzdy. Zejména pokud by si lidé museli zajistit sami pojištění.

Ale jaksi opomíjíte navíc ten fakt, že povinné odvody zaměstnavatele nejsou jedinými odvody. Zaměstnanci odvádějí další daně i z čisté mzdy, tedy ze zdaněných peněz. Stačí nakoupit jakékoli zboží nebo službu.

Tu super hrubou mzdu jsem zde uváděl hlavně proto, abyste si uvědomil, že firma musí vydělat výrazně více, než je součet hrubých mezd zaměstnanců, aby vůbec přežila. A to nemluvím ani o zisku, pak jsou ty nutné výdělky ještě vyšší.

Ono je to snadné naříkat si na nízké mzdy. Ale každá soukromá firma musí na ty mzdy nejprve vydělat a pak je může vyplatit. A musí vyplácet více, než jen hrubou mzdu.

A jsme opět u základního problému, který naráží na jakousi emocionální bariéru ve vaší mysli. Je vám zatěžko pochopit, že firma nemá jiné peníze, než ty které dostane za prodej svých produktů a služeb. Nemůže tedy na výplatách rozdat více, než za kolik prodá.

Kdoví proč, ale při téhle úvaze se vaše mysl dostane do jakéhosi podivného stavu, že přestane vnímat a nevidí a neslyší. Asi nějaký mem nebo co vám brání to pochopit.
20. 08. 2013 | 16:56

queribus napsal(a):

Jen 2x krátce:
1)Obdivuji schopnost Vaší ženy,Občane, dobrat se jako prodavačka(byť se SŠ)k "mateřské" přes 3000Kč/m (r.1987).Pár prodavaček mně známých v tehdejší době se muselo spokojit se MZDOU na zhruba 1/2 úrovni. Já jsem na úroveň mzdy Vaší ženy dosáhl cca 10 let po VŠ.
2)ad xx o mnoho výše: přirozeně netvrdím, že sází/hrají jen či převážně lidé na sociálních dávkách. Stejně tak je zřejmé, že ze sázkařů také někdo vyhraje (mám dojem, že podíl výher ke vsazenému je asi 50%). Ale i tak: 50 prosázených mld.je cca 5 tisíc/o.r.,což není rozhodně málo. Při odpočtu nesázkařů/nehráčů je částka x-násobně vyšší. Ale netvrďte mně,že by korelace mezi osobním příjmem a do her vsazeným obnosem byla nějak moc vysoká...Paní L.S. by nám měla říci - zabývá-li se opravdu tím, co píše ve svém CV - jaké % ze sociálních dávek mizí v herních automatech či v sázkách.(Obávám se ale,že aktivizování aktivistů je jí bližší...).
20. 08. 2013 | 16:56

SuP napsal(a):

Občan -
"....Čistý plat "pracující chudiny" by se naopak výrazně SNÍŽIL, protože by z něho musela platit i nějaké chudinské zdravotní a sociální pojištění, pokud by nechtěla v nemoci a stáří zemřít hladem. Ušetřenou daň a odvody by si zaměstnavatel ponechal pro sebe;...."

To je kouzelné. Jaká svině ten zaměstnavatel je. Podle sebe soudím tebe. Nic hezkého to o vás nevypovídá.
Vlastně jo. Že jste nikdy nikoho nezaměstnával, ani jste se nepokoušel samostatně nepracovat kvůli obživě.
20. 08. 2013 | 17:05

SuP napsal(a):

Opravuji ....pracovat kvůli obživě. ...
20. 08. 2013 | 17:12

Martin napsal(a):

Občan: Peníze ušetřené díky nižším odvodům se z ekonomiky nemohou ztratit. Kapitalista může nezvýšit zaměstnanci mzdu, ale prostřednictvím neviditelné ruky trhu je donucen zlevnit svoje výrobky, takže zaměstnanec si za svoji mzdu díky nižším odvodům nakoupí více zboží tak jako tak.
Polopaticky si třeba v restauraci, kde je obrovský podíl lidské práce tudíž i odvodů ze mzdy, koupí větší porci jídla tak jako tak.
20. 08. 2013 | 17:23

xx napsal(a):

queribus: pokud budeme argumentovat ad absurdum, nikam se nedobereme. Já přece netvrdím, že žádný dávkař nehraje automaty. Ale stejně tak neplatí, že 36 miliard dávek skončí v automatech. O tom jaké procento tam skončí se nelze dohadovat bez nějakých relevantních odhadů někým, kdo o problematice má informace.

Můj názor je, že většina peněz které projdou hernama pochází z legálních výdělků a majetku lidí kteří propadli hazardu a z ilegálních výdělků jako legalizační proces tzv. praní špinavých peněz. To bude podle mého soudu větší díl z celkové sumy. Je to smysl existence tak přebujelého množství heren a kasin po celé republice.

Občas chodím do hospody, znám se dobře s hostinským, který má v hospodě několik automatů. Lidé co žijí na dávkách tam občas chodí. V podstatě tam lze vidět dlouhodobě a pravidelně stejné tváře. Cikáni tam spíš chodí zkoušet jak na ty automaty vyzrát, než že by hráli. Proto tam mají zavedený kamerový systém. Občas se tam ukáží neznámí lidé někdy prohrají hodně peněz a to je vše. Rozhodně není pravda, že by se tam na automaty stála fronta v den, kde se vydávají sociální dávky. A to platí pro všechny hospody s automaty ve městě. Můžete jít kdykoli a vždy tam potkáte +- stejné lidi.

A to je u nás ve městě oficiálně evidovaná sociálně vyloučená komunita, takže potenciál zneužívačů dávek tu máme slušný.

Ale ono to vypadá spíše tak, že prostě lidi zveličí, když si někdo kdo bere dávky přijde zahrát automat. Nevadí že to je třeba jeden a ten samej člověk. Lidi zkrátka snadno hodí všechny do jednoho pytle.

"No podivej se na ně, včera brali dávky a dneska je hážou do automatu. A to jsem je viděl odpoledne jak nakupovali rum a cigára u vietnamce. Holota žebrácká, natahujou ruce do našich kapes a pak to prolejou chřtánem a zbytek hodí do automatu, svoloč jedna. Hej Franto, dej nám to ještě jednou dokola. Jo štyry velký rumy, dvě zelený a tady inženýrskýmu jednoho vizoura na mně. Stará včera dostala mateřskou tak ať se máme."
20. 08. 2013 | 17:27

Občan napsal(a):

Martin napsal(a):
"Občan: Peníze ušetřené díky nižším odvodům se z ekonomiky nemohou ztratit. Kapitalista může nezvýšit zaměstnanci mzdu, ale prostřednictvím neviditelné ruky trhu je donucen zlevnit svoje výrobky, takže zaměstnanec si za svoji mzdu díky nižším odvodům nakoupí více zboží tak jako tak.
Polopaticky si třeba v restauraci, kde je obrovský podíl lidské práce tudíž i odvodů ze mzdy, koupí větší porci jídla tak jako tak. 20. 08. 2013 | 17:23"

Řekněte mi jeden jediný důvod PROČ by měl zlevňovat své výrobky a služby. Zatím totiž nejenže k ničemu takovému nedošlo, ale naopak, ačkoli se snižují mzdy (a tím pádem i odvody a daně z příjmu) i zaměstnanost, ceny výrobků a služeb dál rostou (inflace 2012 - 3,3%; 2013 - zatím 2,4%).
20. 08. 2013 | 17:37

SuP napsal(a):

"pavel v" napsal (19. 08. 2013 | 21:50)
"....Aby si člověk doklázal vydělat na živobytí, musí k tomu být vychován. Lidé žijící na okraji společnosti toto štěstí neměli a nenesou tedy vinu za svůj osud. Společnost je proto nemůže nechat umřít hladem.
Myslím, že to je docela výstižné, zejména pro pochopení, proč je dosud státem vyživována veklká část cikánského etnika. Protože se pořád (a pořád bezúspěšně) hledá cesta, jak toto etnikum naučit vydělávat na živobytí. A dokud se ten způsob nenalezne, bude se jen platit, neb se to stalo jakýmsi držhubným. Propukající nepokoje nám signalizují, že pokud s tou výchovou k samostatnosti nepohneme dopředu, budeme muset přitlačit na honoráři.

A tím se dostáváme ke Klímově "plné zaměstnanosti" za bolševiků. Tam nás to nestálo jen nějakých 23% na sociálních dávkách, ale stálo nás to 60-70% produktivity práce. Práce, kterou pracovitější polovina národa po dobu 40let dostala zaplacenou jen do výšky průměrné mzdy, aby si druhá - línější polovina národa žila nad poměry (relativně k výkonům, které podala.
Takže pořád, jako nenapravitelný optimista předpokládám, že naučit 200000 cikánů živit se legálně a pokud možno prací a do té doby je držet při životě, je pořád schůdnější než když jsme živili 7,5 milionu línějších spoluobčanů, aby nezlobili, když už nechtějí moc pracovat.

A zkuste mi to vyvrátit.
20. 08. 2013 | 17:40

Občan napsal(a):

Xx,
daně ze spotřeby odvádějí i bezďáci, pokud si jdou koupit krabicák (ti zodpovědnější kus chleba a točeňák). Dokonce i stravné a nocležné v ubytovnách pro bezďáky je zatíženo DPH.
Každý nezaměstnaný, který je nucen dojíždět z místa bydliště na ÚP a na pohovory autem, platí i SD z PHM.
VŠICHNI, kdo si cokoli koupí, platí DPH (a případně i SD). Zdaněny jsou tak i všechny socdávky. A čím chudší člověk, tím vyšší zdanění a inflace jej postihuje, protože je vysoká SD a DPH z nejzákladnějších životních potřeb.

Čím nižší mzdy a víc nezaměstnaných, tím méně zboží a služeb prodají zaměstnavatelé. Pokud chtějí zaměstnavatelé prodat víc, buď to musí někam vyvézt, nebo zvýšit mzdy a počet pracovních míst doma.
20. 08. 2013 | 17:49

Martin napsal(a):

Občan: Konkurenční boj, je to tak těžké pochopit ?
Ceny se v poslední době zvyšují kvůli rostoucímu DPH, zvyšování cen za elektřinu, za přepravu kvůli drahé naftě a mýtu a podobným věcem a toto zvyšování je tak výrazné že překonává zmenšování díky mírně menším mzdám.

Občan: Daně platí pouze soukromý sektor a to ještě pokud zrovna nepracuje na zakázce pro stát. "Platba" daně ze sociálních dávek, podpor v nezaměstnanosti se nepočítá, stejně tak ze mzdy státního úředníka se to nepočítá, je to přelévání peněz z jedné kapsy do druhé.
20. 08. 2013 | 17:56

neo napsal(a):

Občan:

mám zkušenost ze švarcsystému u nadnárodní korporace. ŠVARCÁK měl o odvody zaměstnavatele vyšší mzdu než zaměstnanec. Pak přišlo zpřísnění a švarc byl zakázán a lidé byli nuceni přejít do zaměstnaneckého poměru. Více než dvě třetiny odešly než aby se stali zaměstnanci s nižší mzdou o ony odvody.

Realita pane Občane, realita. To co píšete se může vztahovat maximálně na nějaké firmy co škubou nekvalifikovaná úkáčka apod.
20. 08. 2013 | 18:02

Občan napsal(a):

Neo,

a co si počala nadnárodní korporace bez 2/3 zaměstnanců?
Rozdělila práci a peníza mezi zbylé zaměstnance, nebo kecáte?
20. 08. 2013 | 18:10

SuP napsal(a):

Občané (ne tak Občan) nenakupují z prostého důvodu. Nakoupili si během předešlých 10-15 let skoro všechno, co si nemohli dovolit za bolševika. Buď to bylo drahé, nebo to ne bylo, nebo se to nesmělo, nebo na to nebylo. Na ně co si vydělali, na něco si vzali půjčky (cca 800miliard).
Možná předpokládali, že si mnohé tyto radosti obmění po 5 letech za nové, ještě lepší, jakmile splatí půjčky za to prvé zboží. Do toho přišel stát a začal jim hrabat v kapsách, že chce vyšší DPH, neb si spočítal, že tím získá více peněz na své rozhazování.
Občané však zjistili, že zboží je natolik kvalitní, že po 5 letech zdaleka ještě není třeba ho obnovovat a že je riskantní brát si další půjčky, zejména pokud ještě nemají splaceny ty dřívější. A tak nenakupují, protože de-facto nepotřebují a stát (a s ním všichni jeho kojenci) brečí jak želva a přiblbými výzvami vybízí občany k nákupům.
Zase si stát myslí, že je chytrej a občani blbí?
20. 08. 2013 | 18:10

Parabellum napsal(a):

Občan

Občane, napsal jste jednu plnou pravdu, kterou by si tady každý měl uvědomit. Ta předražené cikánské ubytovny jsou NA ROZDÍL od pronájmů bytů zatížené DPH, protože se nejedná o PRONÁJEM, ale o UBYTOVACÍ SLUŽBY.
20. 08. 2013 | 18:12

Parabellum napsal(a):

neo

Další možnost je, že zůstali v zaměstnaneckém poměru, ale přes agenturu. A ta jim část peněz vyplácí jako cestovní náhrady, které jsou nezdaněné.
20. 08. 2013 | 18:15

xx napsal(a):

Občan: tak to máte pravdu, že ty daně ze spotřeby platí všichni. Jen mi uniká smysl vašeho příspěvku. Já přece netvrdil, že bezdomovci daně ze spotřeby neplatí.

Jde tu o zásadní věc. Zdražování tlačí nahoru rostoucí daně a ceny vstupů, které tlačí zase jiné politické akce.

Cožpak je to tak těžké pochopit ? Podnikatelé jedou s cenami na doraz a když dojde ke zvýšení odvodů nebo vstupů, musí zdražovat jinak by byli v mínusu. Proto nemohou zvyšovat mzdy, nemají z čeho.

Věřejné rozpočty odsávají 48% z vydělaných peněz a jen část přerozdělují mezi většinu lidí a část přerozdělují tak, že se peníze vyplýtvají, takže nepřináší do ekonomiky zpět efekt zisku a navyšování bohatství.

Prostě a jednoduše, když stát utratí milión za cyklostezku, ten rok se v HDP objeví milión za asfalt a práci. Ale další rok už nic.
Když stejný milión zůstane podnikateli a ten za něj vybaví pekárnu dalším linkou na pečivo, v dalších letech ten milión bude generovat nejen dlouhodobé pracovní místo ale také zisk a daně.

Copak je to tak těžké pochopit ? Stát sice zlepší za ty peníze komfort lidem co se rádi předvádějí na kole a bruslích, ale pro ekonomiku která je v recesi to je prostě plýtvání drahoceným kapitálem který ekonomika v recesi potřebuje víc než cyklostezku, divadelní představení nebo dětské hřiště podle nejnovějších norem EU.
20. 08. 2013 | 18:17

Parabellum napsal(a):

SuP

Tohle ideologickým pomatencům těžko vysvětlíte. Já tvrdím, že kupní síla dramaticky vzrostla, prtože domácnosti si mohou dovolit vyhazovat 70 miliard ročně za to, že si v minulosti nakoupili čas. Když před 10 lety byla dluhová služba domácností cca 20 miliard, a celkové zadlužení domácností rostlo o 100 miliard ročně, je jasné, že spotřebu poháněla dluhová expanze ve výši 80 miliard.
Naopak dnes došlo k tomu, že lidé v podstatě platí stejně na úrocích, co si úůjčují - dluhová expanze byla nahrazena dluhovou implozí.

A levouni tu řvou, že za to může Kalousek díky čachrům s DPH.
20. 08. 2013 | 18:21

Parabellum napsal(a):

xx

Jenomže ty cyklostezky jsou z více než 70 procent finacované z peněz EU. A když se neutratí, tak propadnou.
20. 08. 2013 | 18:24

xx napsal(a):

Občan: A uvědomte si Občane, že většinu zaměstnanosti obstarávají malé a střední firmy, které právě hospodaří z ruky do huby a díky vysokým odvodům je to rok od roku težší, zejména když přišla krize a firmy snížily výdaje.

Pro celou EU platí, že velké firmy tvoří asi 36% ( doufám že si to pamatuju správně ) celkové zaměstnanosti, kdežto malé a střední firmy ten zbytek.

Vy tu trousíte ekonomická odborářská moudra která se týkají spíše těch větších zaměstnavatelů, ale menší firmy podléhají mnohem větší dynamice a musí se chovat jinak.

Proto si tak často tak nerozumíme, díváte se na to pohledem dinosaurů ale těch je méně. Větší část je těch malých a pochopitelně také zranitelnějších, na kterých ovšem ekonomiky závisejí. Velké firmy zaměstnanost nezachrání.
20. 08. 2013 | 18:25

xx napsal(a):

Parabellum: když se neutratí, ušetříme těch 30% kapitálu, který mohou podnikatelé investovat lépe.

Ale hlavně pochopte, že cyklostezka je jen příměr pro všechny investice tohoto typu, které veřejné rozpočty financují.
20. 08. 2013 | 18:27

Parabellum napsal(a):

Občan

cituiji:
VŠICHNI, kdo si cokoli koupí, platí DPH (a případně i SD). Zdaněny jsou tak i všechny socdávky. A čím chudší člověk, tím vyšší zdanění a inflace jej postihuje, protože je vysoká SD a DPH z nejzákladnějších životních potřeb.
konec citace

Tak tohle je vtip dne:-)))) Občan tu tu v podstatě tvrdí, že SD a DPH jsou DEGRESIVNÍ a klesají s příjmem:-))))

Občane, realita je taková, že vysoká DPH nepostihuje chudé, ale líné, kteří neplatí přímé daně a zároveň rozežrané. A dále postihuje lidi, kteří nemají oficiální příjem, ale hodně utrácejí - zloděje, meloucháře, pingilice, prostitutky, a obecně všechny, kdož se vyhýbají placení přímých daní.

Normálnímu SLUŠNÉMU člověku je jedno, zda platí daně přímé či nepřímé.
20. 08. 2013 | 18:30

Parabellum napsal(a):

xx

Janě, podnikatel si místo Oktáfky koupí Audynu. A nyní tu o sněhurce.

Mimopchodem, podívejte se na strukturu placení DPFO. Z toho jaksi vyplývá že čeští podnikatelé OSVČ v podstatě neplatí vůbec žádné daně, a naopak tito jsou příjemci sociální transferů ze strany státu.

Myslíte si, že z té 1,5 miliardy, co ročně milion OSVČ zaplatí na dani z příjmu lze financovat například vzdělávání desítek tiusíc jejich spratků?
20. 08. 2013 | 18:32

Parabellum napsal(a):

xx

Oprava - nikoli desítek tisíc, ale spíše stovek tisíc spratků.
20. 08. 2013 | 18:34

Občan napsal(a):

Martine (17:56),

to je stejný nesmysl, jako kdybych já tvrdil, že stát prostřednictvím platů veřejných zaměstnanců dotuje soukromé podnikatele :o)))
20. 08. 2013 | 18:38

neo napsal(a):

Občan:

zaměstnala jiné.
20. 08. 2013 | 18:39

xx napsal(a):

Já vám to vysvětlím jinak. Osobně se snažím hospodařit tak, abychom utratili co nejméně peněz a měli tak rezervu na horší časy. Ale některé libůstky si neodpustím, jako ne např. dobrá káva. Utratím měsíčně za kávu asi 2000 korun. Ale vím o tom, že tady mám rezervu a kdybych musel, mohu ty peníze ušetřit.

Ale kdybych bral těch 15 tisíc hrubého, na kávu za 2000 měsíčně bych mohl zapomenout. Musel bych jí oželet i kdyby mi 70% pomohl financovat Parabellum. Prostě proto že by mi nezbylo ani na těch 30% z vlastního.

Podle logiky našich politiků i některých zdejších diskutérů bych ale měl vzít úvěr abych si mohl dotovanou kávu dovolit, protože jinak by mi propadlo těch 70% které by mi nabídl Parabellum.

Nezní vám to jako ekonomický nesmysl ? Samozřejmě že je to nesmysl.

Tak proč to podporujete u státu ?
20. 08. 2013 | 18:44

Parabellum napsal(a):

xx

Mne se to ekonomický nesmysl s dovoilením nezdá. Mne se zdá být lepší vyhodit pár drobných na cyklostezky, které jsou často součástí mezinárodfních projetů, než platit desetinásobné penále za to, že ta cyklostezka končí ve Šmilce, a němci se nemoghou projet podél Labe.

Víte xx, svět je mnohem složitější, než jak to stojí v brožurkách pro duševně méně obdařené Ajtáky.
20. 08. 2013 | 18:52

Parabellum napsal(a):

Občan

Já bych řekl, že co se týče přídavků za bolševika, tak pravdu máte s Fafnírem oba. Ty přídavky šly poměrně razantně nahoru v 70. letech, ale předtím moc vysoké nebyly - na jedno díte vzrostly z 90 na 180 Kčs, ale na dvě děti už ze 180 tuším na 630 Kčs. Ale fakt si to nepamatuju přesně.
A i ta mateřská šla nahoru. Mamina byla se mnou doma 5 nebo šest měsíců.
20. 08. 2013 | 18:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy