Co společnost rozkládá - a co ji stmeluje.

24. 09. 2009 | 10:05
Přečteno 9984 krát
Česká vláda schválila v červenci tohoto roku - téměř bez povšimnutí médií a veřejnosti - Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Janotův balíček jde do parlamentu. NERV se shlíží ve Finsku. Vyjde z toho všeho česká společnost soudržnější nebo rozklíženější?

Pro soudobé společnosti je sice typické rozrůzňování životních stylů, voleb a šancí, nicméně nejúspěšnější jsou právě ty z nich, jejichž vlády respektují - třebas nepsanou a nevyslovenou, ale tím reálnější – rousseauovskou sociální smlouvu s občany: každému je umožněno vést život v podmínkách, které nesnižují jeho lidskou důstojnost a vytvářejí mu elementární prostor pro rozhodování o vlastním osudu. V takových společnostech si lidé více důvěřují a pomáhají si navzájem, země jsou politicky stabilnější (s nepřehlédnutelnými pozitivními dopady na ekonomiku). I transakční náklady v ekonomice samotné jsou také významně nižší.

Úlohu upevňování sociální soudržnosti je ovšem možné pominout a zaměřit se pouze na zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky – v očekávání, že dynamizující se ekonomika posléze „vydělá“ i na „investice do lidí“. Tento recept, který ordinovali dlouhá desetiletí lidem i vládám mnoha zemí neoliberálové, je nyní žalostně zdiskreditovaný. Ovšem za cenu uvržení miliónů lidí na celém světě do bezvýchodné životní situace a dalšího drastického rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými. Slovensku před časem předepsal takový recept ekonom Ivan Mikloš a Dzurindova vláda, jejímž byl členem. Postačí nahlédnout k našim sousedům, abychom zjistili, jaké plody jim tato volba přinesla.

Ale vraťme se k nám. Co se odehrávalo po roce 1989? Je dnes česká společnost soudržnější? Případně co je možné učinit, aby se dále nerozkládala?

Příznaky sociálního rozkladu jsou u nás – s výjimkou Slovinska - přece jen mírnější než v jiných zemích střední a východní Evropy. Vděčíme za to především tomu, že do systému sociální ochrany byl velmi brzy po listopadu 1989 včleněn prvek zaručující všem občanům životní minimum, že byl ustaven systém úřadů práce, že se nerozpadl systém veřejného zdravotnictví a školství dostupného (s výjimkou vysokých škol) v zásadě všem. Díky tomu je u nás hladina relativní i absolutní chudoby a frustrace ze změněných poměrů zatím stále ještě nižší než v sousedních postkomunistických zemích. Instituce sociálního státu se ovšem jen pomalu přizpůsobují měnícím se podmínkám: stále převažuje pasivní pomoc v nouzi místo prevence vzniku ohrožujících situací a aktivizace, paušální přístup místo individuální sociální práce, hašení požárů místo řešení problémů, které se naplno přihlásí až v budoucích desetiletích. Na transformační kroky v podání polistopadových vlád doplácely především rodiny s nezaopatřenými dětmi. Vždyť až do roku 2005 neměla naše republika přijatou koncepci rodinné politiky!

Obnova a rozvíjení sociální soudržnosti v nových podmínkách tak bude patřit k nejvýznamnějším úlohám nové vlády vzešlé z příštích parlamentních voleb. Může jí v tom napomoci zmíněný Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (viz http://www.mpsv.cz/files/clanky/7456/material.pdf)? Dokument je zpracovaný na profesionální úrovni. Jeho pět priorit ukazuje, co je třeba udělat nejnaléhavěji: Zamezit sociálnímu vyloučení v důsledku předlužení. Aktivně pomáhat v návratu na trh práce i těm, kdo mu jsou z nějakého důvodu vzdáleni. Postup územních veřejných správ proti chudobě a sociálnímu vyloučení by měl být plánovitý. Patří k němu vzdělávání chudých a vyloučených, podpora bydlení sociálně ohrožených skupin a řešení bezdomovectví. Jsou to jistě chvályhodné cíle, ale nestačí, protože připomínají utišující léčbu zastaralých problémů, která při sebevětší snaze nemůže nahradit odstranění příčin chudoby a vyloučení.

Proti takto postaveným prioritám totiž stojí institucionální pevnost systémového charakteru: na holou kost osekávaný český sociální stát, který je ve svém fungování už tak deformován neoliberálním viděním světa, že každičký den generuje další stovky a tisíce chudých a vyloučených. Chcete příklady? Je jich mnoho, zkusím vybrat jen ty nejpádnější. Rovná daň z příjmů – neselhávající automat, který činí bohaté ještě bohatšími a chudé ještě chudšími. Nahrazování přímých daní daněmi nepřímými, na které opět ti chudší doplácejí nejvíc. Nízké nebo žádné daně majetkové - se stejnými důsledky. Další omezování podpory v nezaměstnanosti, které nutí některé kategorie nezaměstnaných už po několika měsících předstírat, že vedou život důstojný člověka - s existenčním minimem 2020 Kč měsíčně. Žalostně poddimenzovaná aktivní politika zaměstnanosti. Život důchodců v tržním hospodářství s deregulovanými nájmy a takovými cenami energií a dalších služeb spojených s bydlením, které v součtu mnohdy převyšují celý, dosud socialisticky nivelizovaný, důchod. Neustávající omezování podpory služeb, které jsou v Evropě tradičně dotované především z veřejných zdrojů – zdravotní péče, vzdělávání, sociální pomoc, veřejná doprava, věda a výzkum, kultura. Tato politika rychle polarizuje už tak rozštěpenou společnost a nahrává extrémistům všech politických odrůd a zabarvení.

Bude-li se chtít nová vláda skutečně účinně vypořádat s hrozícím rozvalem společnosti do navzájem se nenávidících a proti sobě bojujících skupin, bude se muset rozhodnout pro strategii zásadní obnovy a podpory sociálního státu. A ta si vyžádá obrat v dosavadní tendenci bezhlavého a bezostyšného snižování daní. Vždyť daň ze zisku podniků, která ještě v roce 1992 činila 55 %, v loňském roce poklesla na 21 %. Ani to jakoby nestačilo: v příštím roce bude tato daň činit pouhých 19 %, tedy asi jen třetinu toho, co před necelými dvaceti lety. A nedosti na tom: horní hranice zdanění příjmů fyzických osob, která činila v roce 1993 47 %, poklesla se zavedením rovné daně v roce 2008 nominálně na 15 % (fakticky na necelých 23 %), tedy na polovinu. Ten, kdo se dnes diví rekordním schodkům státního rozpočtu, může tváří v tvář těmto faktům jen těžko s vážnou tváří vinit „rozhazovačný“ sociální stát, jemuž česká vláda a parlament v loňském roce přidělily pouhých 18,9 % hrubého domácího produktu ve srovnání s evropským průměrem 27 %! Vinny jsou naopak naprosto nezodpovědné politické kroky všech vlád, které viděly rudě při každé zmínce o státu, notabene o jeho sociálních funkcích. A tuhle zdiskreditovanou politiku právě křísí, zpovzdálí podporován brumendem NERVu, Janotův balíček…

Článek na toto téma vyšel v Literáráních novinách č. 39 z 21.9. 2009 na str. 3.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

York napsal(a):

Vážím si těchto slov. Jsou vzácná v tom moři propagandy.
24. 09. 2009 | 10:12

Lukáš Bušina napsal(a):

Díky.
24. 09. 2009 | 10:27

Ládik napsal(a):

Vyrozuměl jsem z toho, že společnost dnes nestmeluje nic. Jedině snad to, že se plácáme v bahně, které nám připravili komunisti. Zatím ještě dolévají vodu.
24. 09. 2009 | 10:36

Rumcajs napsal(a):

Vy nejste Potůček ale Stoka.

Něco tak přiblblého jsem četl naposled, když jsem se učil na klasifikovaný zápočet z "Války".

V podstatě můžu odpřisáhnout, že kdyby se daně zvedly jak uvádíte, tak garáž zapálím a jdu pryč. Na nemakačenky rozhodně dělat nebudu !

Žádný poctivě pracující člověk takovou sociální politiku nepotřebuje. To jenom bejvalí bolševici nechápou, že už na ně nikdo nechce dělat.
24. 09. 2009 | 10:53

veit napsal(a):

Ládíku, to je teda ptákovina. Co s tím mají společného komunisti? Leda to, že kořistníci vytunelovali majetek, který tady po nich zbyl!!!
24. 09. 2009 | 10:56

veit napsal(a):

A ještě něco: Rumcajs je ten, kdo seje vítr. Lepší by bylo, kdyby emigroval, nejlépe do Švédska, kdeby ptáčka oškubali.
24. 09. 2009 | 10:59

Rumcajs napsal(a):

veit:

Já myslím veite, že lepší by bylo, kdyby jsi utáhl paty Ty a Tobě podobní. Já Tě na nic nepotřebuju.
Nepotřebuju ani Tvoje daně ani tebe.

To s Tebou to bude horší. Ty musíš najít nějakého hostitele, aby jsi mohl jako parazit fungovat dál.
24. 09. 2009 | 11:03

Vilém napsal(a):

Vynikající článek, pane profesore.
Přesto bych si dovolil krátkou poznámku. Trend snižování daní lidem s vysokými příjmy, zvyšování nepřímých daní a likvidace sociálních práv začal už po roce 2002. Všimněme si také, kdo vymyslel a zavedl existenční minimum. Nebyl to kupodivu žádný neoliberální fanatik a tržní fundamentalista, nýbrž normalizační komunista s neprávem získanou pověstí sociálně cítícího člověka - Škromach. Takže na lidskou důstojnost nezaměstnaných a sociálně vyloučených zaútočila ČSSD, některé drobné změny provedené minulou vládou prakticky nestojí za řeč. Škromach je přitom nadále stínovým ministrem, takže ani v případě změny vlády nelze očekávat změnu poměrů. Současné kvílení ČSSD o lidské důstojnosti se ve světle těchto faktů ukazuje jako pouhá předvolební rétorika.

To také znamená, že ani po příštích volbách nedojde ke změně trendů a obnovení sociálních práv, nanejvýš je možné očekávat pseudosociální politiku uslzeného dojímání nad charitativně a reklamně interesantními skupinami a jejich až neúnosného uplácení, leckdy i na úkor obecných sociálních práv. Jakkoli lze ocenit, že sociální politika ČSSD není tak jednoznačně a celoplošně asociální jako politika minulé vlády, očekávat od ČSSD změnu trendů je komické - sociální demokraté jsou sociální leda řečmi před volbami.
24. 09. 2009 | 11:08

Paterik napsal(a):

Vysoké daně bohatým - to jistě společnost stmelí. Sami socialisté přiznávají, že tím získají žalostných 5 miliard. Z čeho by asi chtěl pan Potůček financovat to masivní zvýšení důchodů, dávek a vůbec všeho? Sociální systém má lidi chránit před pohromami, ne je živit. A pokud chcete dostat víc lidí do práce, musíte především přestat komplikovat podnikatelům život. 50% daň ze zisku jim jistě umožní zaměstnávat víc lidí...
24. 09. 2009 | 11:09

Ládik napsal(a):

veit:
Po komunistech něco zbylo? Nějaký majetek? Leda ten, co nestačili zničit nebo rozkrást. Tohle ale pochopíte těžko. To Vás v agitačním středisku neučili.
24. 09. 2009 | 11:17

Rumcajs napsal(a):

Vilém:

Ty se komuši už jednou smiř s tím, že nikdo na tebe dělat nebude. Můžeš zvednout daně třeba do nebe, ale vždy to dopadne tak, jak za totáče.

Nakonec to krachne.
24. 09. 2009 | 11:24

darwoe napsal(a):

Souhlas s autorem až na nepřesnost v popisu neoliberála:je to samolibý sebestředný typ,líný jak veš,naprostý ignorant k ekonomice vůbec a především lidem.:ti ho zajímají na posledním místě,jestli vůbec.
24. 09. 2009 | 11:32

Vilém napsal(a):

Rumcajs
S intelektuálním pobudou Vašeho druhu nemá cenu polemizovat - to je stejné jako snažit se vysvětlit banditovi, že se nekrade. Doporučuji zapálit garáž a odejít do pralesa, tam je Vaše místo, tady jste jako uslintaná opice maskovaná za člověka.
24. 09. 2009 | 11:32

Rumcajs napsal(a):

Vilém:

To že se nekrade, to vysvětli soudruhům. Garáž zapálím, až to vezmou do ruky zase zločinci Tvého typu.

Z pralesa pak budu pozorovat, jak to co tu zbylo, pomalu chcípá hlady. Neumím si představit, že lidé jako ty či Potůček, jste vůbec schopni samostatné existence.
24. 09. 2009 | 11:46

SuP napsal(a):

Socan socanovi socanem -
Předseda ČSSD(b) touží po pozměňovacím návrhu - Vyšší daně z přímů bohatých výměnou za nesnížení příspěvků rodinám s dětmi.
A tumáš čerte krompáč! Manželka se mu brzy otelí, jeho vyhodí ze všech politických funkcí a jeho levicové vydavatelství levicových novin zkrachuje. Tak aspoň ty příspěvky na dítě!!!! A to, že se nevyrovnají zvýšeným výběrem zvýšených daní z příjmu, protože když se nevydělává, tak se nedaní, byť by byly daně jako prase, se ztratí ve všeobecném veselí.
24. 09. 2009 | 11:54

Vilém napsal(a):

Rumcajs
Já už teď pozoruji tvůj skutečný vztah ke společnosti a tvé lidské kvality. Přesvědčit tě nejde, když má někdo takové krédo, že ho lidské hodnoty nezajímají, není možné mu je vnutit o nic víc než praseti, protože člověk je napřed musí akceptovat, aby ho oslovily. Nevím proč si stěžuješ - ti, co tě "okradou" se k tobě zachovají právě tak lhostejně, jako ty k nim. Podle tebe je dobře, když pochcípají (určitě bys jim i s chutí pomohl), podle nich je přípustné tě obrat. Mně se zdá dokonce postoj bolševiků přijatelnější než tvůj - ti vytvořili špatnou společnost, ty nemůžeš vytvořit nikdy žádnou. Zato vždycky plkáš o tom, jak se mají o staré a nemocné starat jejich potomci, když je řeč o zdravotnictví a sociálních službách. Tady se ukazuje, o co ti ve skutečnosti jde.
24. 09. 2009 | 11:56

Pocestny napsal(a):

Á, výborně, další drzá demagogie v mantlu plačtivé pohádky o smutné babičce.

Jakej neoliberalismus??!! Co to tu žvaníte?!
Tenhle stát leje do kanálu mandatorních - tedy politicky naoktrojovaných výdajů stíátu 680 mld. korun, ale stále tu máme ty sociálně "křiklavě trpící", zatímco jejich peníze jsou tiše prožrány na údržbu všech ouřadů a ouředníků tu bídu spravujících.

Pan docent hledá vzájemnost, ale hned po první větě zase uráží a podsouvá jiným své myšlenkové zkvašky.

Tuto společnost dělí tyto věci:
1. Dovedně pěstovaná závist a nenávist vůči úspěchu, jakožto i urputný kolektivismus - při žranici i na pranýři.
2. Neschopnost státního aparátu dostát byť i těm základním mezním podmínkám fungujícího systému.
3. Sobectví a neschopnost se spojit pro užitek, geniální vrozená vada - srocovat se okamžitě k odporu, když někdo jiný začne něco dělat.
4. Příkop, který mezi zaměstnavateli a zaměstnanci kopají dobře živení intelektuálští levicoví parazité - sami naprosto neproduktivní, ale s výrazným talentem buzerovat a mentorovat činy druhých, to jako politici, konšelé, úředníci.

Co tuto zemi spojí?
1. Respekt k pravidlům a jeden k druhému.
2. Okamžitá ignorace názorů, které vedou k dalšímu rozvratu systému a vytlačení jejich nositelů na periferii společnosti.
3. Konec systematické likvidace občanského života partajkracií a prudké omezení vlivu partaje jako instituce na politiku. Partaj nechť je žvanírnou, odpovědnost zastupitele musí nést nositelé mandátu, ti jsou voleni dle jmen ne podle barvy montérek, které rádi.
Tvrdé oddělení státu od obce a komunity, stát je právní prostředí, ale žijeme v něm my, lidé, tudíž nelze dál pěstovat superrepubliku pro její zaměstnance a středověký pašalik pro "chovance" a "dojné krávy".

To je však chiméra, počet přizvukujících levounských lobotomiků, kteří ucítili žvanec, tak zase štěkají a cení zuby.

Přestaňte se porád alibizovat, docente Potůčku, tahle polízanice je hlavně dílem takových jako vy.

Je symptomatické, že nejvíce hýkají o rovnosti iíkváči z jedné z nejrovnostářštější společnosti v Evropě, kteří neschopností hospodařit a zlodějinou na buben došli.
Není divu, když jeden čte tyhle erární docentské zpěvy o realitě, vidí, jak nám tu zase povykují chytráci od erárního krmítka.
Teď vám zmehne, osm let "zdroje byly", tak kde jsou teď? Tam co byly vždy, když se moc žvaní, žere, nešetří a nedělá.
Pláčete hezky, ale nad vlastním hrobem!
24. 09. 2009 | 12:01

Ládik napsal(a):

Teda Viléme,
já myslel, že lidi jako Vy, už ani nejsou.
24. 09. 2009 | 12:03

Rumcajs napsal(a):

Vilém:

Bohužel, tvá inteligence zděděná po rodičích (Pterodaktyl a brontosaurus), nikdy nepochopí rozdíl mezi poctivou prací a bolševickou parazitností.

Pokud budou chcípat lidi jako ty, nemám nic proti. Ty stejně patříš do doby kamenné a jen schovívavost okolí ti umožnila přežít do dnešních dnů.
24. 09. 2009 | 12:03

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Další parazit na světě. Myslíš, že to utáhnem ?
24. 09. 2009 | 12:06

Jovic napsal(a):

Pan profesor nám ocitoval pasáže z marxismu-leninismu které zřejmě co by absolvent nebo možná lektor VUMLu skvěle ovládá. Dokud budou podobní "učitelé" přednášet na našich vysokých školách z toho post-socialistického marasmu ještě další dvě generace nevybřednou. A ještě dalších 50 let budou splácet ten 1,5 bilionový dluh, který nám hrozí.
Hezký den.
24. 09. 2009 | 12:06

jarpor napsal(a):

Pocestný

ode mne - palec nahoru.

Hezký den
24. 09. 2009 | 12:13

Vilém napsal(a):

Rumcajs
Opakuješ se a je to mentálně deficitní, další debata mi za to nestojí.
Hezký den a příjemnou a brzkou cestu do pralesa.

Pocestný
Profesor Potůček ovšem přináší fakta, Vy jen prázdná hesla. Například úcta k pravidlům a jeden k druhému. To by mohlo figurovat i v programu Gustáva Husáka.
Ve skutečnosti nejde o lkaní, nýbrž o výsledek systematické analýzy podaný populárně, a tyto debaty se pravděpodobně budou opakovat s daleko vyšší frekvencí a postupně se sociální politika opřená o sociální hodnoty stane stejně obecně uznávanou jako bylo donedávna snižování daní nebo podpora podnikání. Protože třeštivý neoliberalismus ztroskotal a už nemůže hrát roli obecné pseudomoudrosti, jíž se ohání kdejaký moula Rumcajsova formátu, získají toto postavení jiné zásady, a docela dobře to může být solidarita. Máte pravdu, historické předpoklady k tomu Češi mají.
24. 09. 2009 | 12:14

Ládik napsal(a):

Promiňte, Viléme,
mohu znát Vaše povolání?
24. 09. 2009 | 12:17

StandaT napsal(a):

Špatně.

Po 89 tady většina lidí akceptovala, že je normální pracovat. Až sociální politika Vodičky a Škromacha umožnila vznik výrazné vrstvy pro kterou je ne-práce normální. Právě tato vrstva spolu v ruku v ruce s neochotou oddělit jí od skutečně potřebných diskredituje sociální funkce státu. Mnohem více však to neoddělování.

Doposud jsem neměl o lidech z UK příliš dobré mínění. Tento článek mi to potvrzuje. Krom toho takto ideologicky (ryze antiliberálně) nakoncipovaný ten příkop řadí autora spíše mezi kopáče příkopů mezi lidmi než mezi hledatele řešení.

Mimochodem. Ač procenta daní klesala, výnos daní přesto stoupal.
24. 09. 2009 | 12:21

Vilém napsal(a):

Ládik
Že by oživlé instinkty kádrováka?

No, vezmu to raději jako projev zvědavosti diskutéra, jemuž došly pritiargumenty, a tak by rád přešel k ad baculum.
Povoláním jsem nezávislý myslitel. ;-).
Zaměstnáním překladatel.
24. 09. 2009 | 12:22

Paterik napsal(a):

Vilém:

žádná fakta jsem v tom článku nenašel. Je to jen o tom, že dobře situovaní lidé jsou zlí a je třeba je potrestat co nejvyššími daněmi, jakož i firmy, které jsou zdrojem kapitalismu a tudíž i všeho zla na světě. Chudí lidé u nás platí minimální daně. Navíc přerozdělováním prostředky nevnikají, naopak se utrácejí na vydržování všeho toho státního aparátu. k úspěšným češi necítí respekt, ale odpor. Pak chtějte solidaritu.
24. 09. 2009 | 12:23

Rumcajs napsal(a):

Vilém:

Ta debata už od začátku nestála za to. S pokrytci tvého formátu a zastánci soc. systémů pro flákače, které přivedly své aktéry na morální i ekonomické dno,se nemá cenu pouštět do debaty o čemkoliv.
Jenom tupě drmolíte něco o sociálním cítění, nutnosti přerozdělování, a přitom sami nejste schopni se obětovat ani pro ty nejbližžší.

Z lidí jak jsi ty mi je tak leda na zracení.

.
24. 09. 2009 | 12:30

Ládik napsal(a):

Vilém:
blahopřeji k zaměstnání. Co překládáte? (to víte, kádrovácký instinkt...). Něco těžkého?
24. 09. 2009 | 12:32

Vilém napsal(a):

Paterik
Takže: první odstavec uvádí téma, ale už druhý obsahuje velmi závažné tvrzení o tom, jaké společnosti jsou úspěšné a proč.
Třetí odstavec zmiňuje méně úspěšný model společnosti a zbytek článku popisuje v tomto kontextu charakter české politiky.

To je zcela věcné a své představy o tom, že jde o útok na kapitalismus, jste si vyspekuloval.

Stanovisko profesora Potůčka se Vám nemusí líbit (zájmy podniků, podnikatelů a úzce ekonomické zřetele byly v naší politice příliš zvýrazněny a nastávající korekce se skutečně těchto privilegií dotknout musí), ale polemizovat kvůli tomu hned s marxismem asi není tou nejlepší reakcí a v nastávajících veřejných debatách to asi moc nepomůže.
24. 09. 2009 | 12:33

Lukáš Bušina napsal(a):

Vilém: Těch pobudů z pralesa je tu v diskuzích dost. Cajz není tak hrozný, když se koukneme na ostatní. Nicméně pravdou je, že jeho styl je čím dál nížší.

Moc bych se nedivil, kdyby jeho přímé urážky - byť dosud ještě lehce maskované začali správci mazat. Dle mého názoru už se pohybuje za hranou nikoli na hraně.
24. 09. 2009 | 12:35

Pocestny napsal(a):

Viléme, čtu vás už dost dlouho, abych vám krátce sdělil, že žít musí lidé, ne vy a vaše systematické aparáty za ně. Vy jste naprosto dokonalý příklad homofaberizace společnosti u nás. 'Šablona, podle kreslíte svět, je už dvě dekády seznána za křivou a nepoužitelnou, další socialistická lidská králíkárna je už naštěstí nemožná, takže je to na lidech.
Jaký jedinec, taková společnost, takový stát.
Jediné, co pomůže, je učinit všechny z vás kolektivně nespojitelnými a osobně zodpovědnými za vše, co jste vykonali, vykonáváte a možná ještě vykonáte. Malá osobní zločinnost pod mantlem budování dějin je prostě nepřípustná, dějiny nemohou budovat jedinci, kteří nejkprve chtějí jiným upírat a až potom "všem" pomáhat.
Kdo myslí "za všechny", myslí zejména na sebe, to je platná rovnice historie.

Až se lidi jako vy začnou starat o sebe tak, jak se staráte o druhíé, leccos se změní, protože pochopíte, že užitek lze mít jen z aktivit tvůrčích, ne však ze společenského pasáctví, buzerace a egalitarismu.
Nejsme si rovni, to je i zde jasně patrné, tak tu "nerovnost" chápejme jako jinakost a podporujme ji, protože k tomu, aby kapitálista a zlej Rúbenštajn vydělali své miliony, musí mezi lidma utratit miliardy, brez kterývch byste vy socani konkurovali potravně leda zajícům a srnkám.
Když Zeman přivlekl za límec vykuky zPhillips, to se proletáři tetelili tradostí, dnes béřou šutry...
24. 09. 2009 | 12:36

baf napsal(a):

" Problém socialismu je ten, že vám peníze těch druhých vždy dojdou "

To je tak těžké si to zapamatovat, navíc podpořeno vlastní zkušeností?
24. 09. 2009 | 12:39

Paterik napsal(a):

Vilém:

druhý je z mého pohledu jen souborem banalit. Jsou to jen bezobsažné proklamace.

co se týče třetího - nevím, jestli lze z tohoto pohledu označit Čínu a Vietnam za neoliberální země. Nevím, proč by liberální přístup k ekonomice měl být zdiskreditovaný. Socialistické země se taky moc životaschopné neukázaly.

sociální systém bohužel není v současné podobě ufinancovatelný. Ani zvýšení daní by na tom nic nezměnilo, protože ty peníze budou zase někomu chybět.
24. 09. 2009 | 12:41

suP napsal(a):

Rumcajs -
No já na to mít nebudu, ani kdybych chtěl. Sámmámmálo!
A k debatě - Za zády mi tu vzdychaj poslanci z našeho panoptika. Zrovna je na řadě pupík se svou ochranou příspěvků pro "mladé" rodiny. Ale máš pravdu - i když oni by byli ochotní se pro nejbližší obětovat. Ale kdyby ty prostředky pro obětinu mohli někde nafasovat.
Ty dnešní bolševici se zase předvedli se svou sociální solidaritou. Všichni (poslanci) s příjmem nad 100000,- si chtějí zprogresivnit daň z příjmu, protože to jim udělá necelá 4% snížení příjmu. Ale snížení platů o 20% v době, kdy všichni ostatní (včetně podniků) berou daleko míň než o 20%, to ne!

Pocesatný - jako obvykle. Přidávám se k Jarpor. Rád si počtu.
24. 09. 2009 | 12:43

Vilém napsal(a):

Pocestný
Pokud potřešbujete oponovat socanům, budete si muset najít jiného oponenta.

Pro Vás je sice Paroubek vrcholem sociálnosti, ale já vidím vůbec možnost vytvořit skutečný sociální stát až v poparoubkovském období ČSSD a ještě spíš v postsocanském období české politiky.

Bylo by asi zbytečné se ptát, proč mi podsouváte oblibu aparátů. Nemám s nimi nic společného ani nehodlám podporovat jejich bujení, které si z velké části vynutila dětinská snaha ospravedlnit před útočně naladěnými oponenty sociální instituce. To nemá se sociálností nic společného.
Taky si ovšem uvědomte, že právě Vám slouží aparát, přerozdělování, stát, atd. jako vhodný cíl nepodložených fantazií o zlovolných a ničivých nepřátelích Vaší ušlechtilé svobody a tvořivosti. Výsledky nestátní svobody je vidět v Somálsku, takže vyváženější postoj by byl asi na místě.
Samozřejmě Vám přeji hezký den a chápu, že když nejste tuctový čecháček, nepříjemně se Vám mezi nimi existuje. To se ale nezlepší tehdy, když veřejná politika zanikne a každý se bude strat jen sám o sebe.
24. 09. 2009 | 12:49

člověk napsal(a):

Díky pane profesore.

Naprostý souhlas s Vilémem.
Vy,kteří prskáte jedovaté sliny, jste ve fázi, jak se to říká o té kobyle...... nejvíc kope....

Ale abyste neřekli, že jsme zaujatí, zarytí levičáci, nemakačenkové a pod. v jednom se shodujeme - jen jeden příklad, bylo by možné uvádět další:

nivelizující, špatný a nesmyslný zákon 155/95 včetně následných novel prohlubující proradnost sociální politiky je zákon z dílny Škromacha - Soc.dem., včetně nesmyslné výše životního minima, minimální mzdy atd.
24. 09. 2009 | 13:05

Inci napsal(a):

Demokracie funguje když jí podporují ale spoň dvě třetiny obyvatel , ti ostatní mlčí protože se vezou ... nahoře i dole ... průšvih nastává obecně u nezralých demokracií kde se nezřízeně krade , nebo tam kde si lid přestává vládnout sám jako např. v Hradci Králové , tam panuje novodobý feudalismus , každý svobodný občan musí platit daň modré vrchnosti za parkování na veřejných komunikacích ať v Hradci bydlí nebo ne ... , následovat bude mostné a chodníkovné ... proč ne , nic nám v tomto státě krom silnic a mostů nepatří tak ...
24. 09. 2009 | 13:10

Paterik napsal(a):

člověk:

dejte minimální mzdu do výše 30 000 a pak už jen klidně poslouchejte, jak se ekonomika kácí. Pokud chcete, aby se zbořila rychleji, nastavte na stejnou výši i důchod.
24. 09. 2009 | 13:20

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Tak nějak si tu situaci představuju.
Ráno v 6 vyrazím do rachoty. Cestou pozdravím nezaměstnaného souseda, jak se zrovná rachtá v zahradním bazénku, pak rovněž pozdravím souseda co si vyběhal invalidní a zrovna staví barák, vyhnu se obloukem rómské pěvecké skupině ohřívajících se u ohýnku ze sousedovic planěk a v klidu si odmakám svou "dvanácku". Setřu pot a půjdu na FU si vyslechnout nadávky, proč nemakám víc, aby se ti hoši, co nemaj s prací to štěstí jako já ,měli alespoň trochu dobře. A já,páč jsme pln sociálního citu, uroním slzu a zaberu ještě víc.

Co by člověk neuděl proto, aby se měli dobře všichni, dokonce i takový, co neuměj nic jinýho jak překládat recepty na boršč,nebo přednášet nějakou ptákovinu na UK.
24. 09. 2009 | 13:20

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Hezká vize! Taková ..... voptymystická.
Znám pár překladatelů, co v době, kdy jsme budovali v dílně socialismus, chodili v pracovní době na němčinu a angličtinu, protože by se jinak stejně nudili .... A když to prasklo a socialismus šel do kitek, začali spolupracovat s cizími mocnostmi. Nabídli jim:"Nic neumím, ale umím to říct perfektně anglicky". A to tenkrát ty mocnosti potřebovaly nejvíc. To byl dobrej job. Ale to uuúúúúúúúž je dáááááávno!!!!

Mimochodem, co říkáš na pupíka s jeho plameny z řečniště? Deficit tutově 240, spíš víc a on nedá šáhnout na výdaje. Naopak - nařídí příjmy. A teď si představme, že by loni Kalousek řekl: "Pánové, vypadá to na deficit, musí se šetřit na výdajích ......". Já myslím, že jen nedopatřením to pupíka už tenkrát nenechali zachránit.
24. 09. 2009 | 13:34

Ládik napsal(a):

Rumcajsi,
za neposkytnutí pomoci tomu chlápkovi v bazénu je flastr.
24. 09. 2009 | 14:00

kk napsal(a):

Rumcajsi, ty něco děláš? Já myslel, že jenom žvaníš .
24. 09. 2009 | 14:05

Paterik napsal(a):

SuP:

Jirka holt zaujal typisky konstruktivní postoj - rozpočet bude, jen když ho sestavím já. Socdem nemůže nikdy šetřit na výdajích, zradila by tím své náboženství.
24. 09. 2009 | 14:20

axamit napsal(a):

Pan Potůček neví že :
1) Současná recese je výsledkem dluhového financování sociálního státu a všech jeho vymožeností. Dluhy které jsou v důchodovém systému, zdravotním systému na všechny možné sliby v sociální oblasti jsou mnohonásobně vyšší, než ty co byly v posledním roce sanovány. V roce 2008-9 se v podstatě sanovaly dluhy za vlastnické bydlení sociálně slabých vrstev v USA za posledních cca 30 let. A otřáslo to celým světem.
2)Do sociálních výdajů nepočítá výdaje na sociální a zdravotní pojištění. Jinak by jsme byli nad EU průměrem.
3) Mnoho daní je u nás skoro nejvyšší na světě. např. zdravotní a sociální daně, vybírání DPH nikoli z přijatých peněz, ale z vyfakturovaných atd. Celková daňová zátěž je průměrná z vyspělých zemí a nikoliv nižší, jak se nám snaží vsugerovat.
4) K snižování korporátních i příjmových daní vede globalizace. Jinak se firmy a jednotlivci přestěhují do daňově přijatelnějších zemí. Pak bude u nás nezaměstnanost třeba 20 %.
5) Stavění soudržnosti ve společnosti na tom, že budu pěstovat závist vůči úspěšnějším a zároveň je budu nestydatě okrádat ve jménu soudržnosti je samozřejmě nemožné.
6) Ostatně slovo soudržnost je velni podobné slovu soudruh a s tím máme všichni své vlastní hořké zkušenosti.
24. 09. 2009 | 14:38

Rumcajs napsal(a):

Pánové, je nemám na ty Paroubkovi kecy žaludek. Docela vám závidím, že to vydržíte.
24. 09. 2009 | 14:38

Rumcajs napsal(a):

Já bych rozdělil svět na socany a nesocany.

No a za pár let by jsme šli na druhou polokouli posypat ty mrtvoli vápnem, aby nám tak nesmrděli.
24. 09. 2009 | 14:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek (cosi o "socanech, komunistech a vrstvávh vápna"), který byl v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
24. 09. 2009 | 14:55

XDT napsal(a):

Ja osobne si myslim, ze autor se do velke miry myli. Hlavni problem vidim v retezci "potrebujeme penize zlepseni socialniho statu -> musime zvysit dane", jehoz dalsimi dusledky muze byt " -> snizi se nase konkurenceschopnost a atraktivita pro investice -> vyssim procentuelnim zdanenim se vybere stejne jako nizsim, protoze zaklad dane se fatalne snizi". Jiste, nemusi se to stat, ale je to mozne a autor bezmezne veri a tvrdi, ze se to nestane, cemuz neverim. Dalsi problem je, ze vladam po roce 2006, ktere, rekneme, vyrazneji snizovali dane, se klade zodpovednost za dnesni schodek. Ovsem to je uplny nesmysl - jejich rozpocty pred prichodem krize mely nejnizsi schodky za poslednich deset let. Duvodem deficitu je krize, tomu by vyssi dane nepomohly, protoze problem je maly zaklad dane, a navic v (drive ci pozdeji) nastavajici dobe ustupu krize bude kazda konkurecni vyhoda naprosto fatalni, proto nizke dane budou nebetycne dulezite, abychom se stali atraktivni zemi pro prichod firem, ktere by pak zasadne zvysily danovy zaklad, na vysi samotne dane tolik nesejde. Jiste, chudi jsou na tom v dobe krize hur, ale to je stejne v krizi i mimo ni. Stejne jsme porad jednou z nejrovnostarstejsich spolecnosti v rozvinutem svete (nedavno prosla zpravami statistika).
24. 09. 2009 | 14:58

SuP napsal(a):

stejskal -
Dobře jste udělal!
..ale dalo to práce, byť to pocházelo už z roku cca 1978....(?).
Představte si, že by si to někdo přečetl. Hned by mě měl za vola.

Zachránil jste moji čest :o).
24. 09. 2009 | 15:26

JC napsal(a):

Rumcajs,
Klídek, vyvíjí se to docela dobře.
JP dnes odvolal, vše co odvolal, takže, když ne rozpočtové provizorium tak 250 mld. státní sekyry příští rok je realitou. K tomu Vítězství socanů v příštích volbách, následně 250-300 mld. ročně a do 5-ti let tu máme "kravaťáky z MMF. Takže nejvíc budou úpět pijavice ze státní zprávy vč. docentů a profesorů z UK/ - 20% z platu, dále důchodci -20% z důchodů a také "sociálně slabí a ze společnosti vyvržení".
My co na to máme si holt to 5-8% zvýšení DPH budeme kopmenzovat nákupy v levnějším zahraničí - ať nám to soudruh Paroubek zkusí zatrhnout :-)))
24. 09. 2009 | 15:31

Pišišvor napsal(a):

Ládíku bravo! Blbý a blbější než jsme mysleli. Jak dlouho tě ještě vydrží tato argumentace?
24. 09. 2009 | 15:38

JC napsal(a):

Rumcajs,
P.S. Do vídně to mám bíž než do Praheee.
24. 09. 2009 | 15:41

Stan napsal(a):

JC, nebudou ten Janota s Kalouskem socani? Zatím nám tady totiž 250 miliard deficitu vesele dělá Janota na základě skvělého Kalouskova (a Topolánkova) rozpočtu.

19 let trvalo, než jsme se rukou společnou a nerozlučnou (pravice i levice) dopracovali k bilionovému státnímu dluhu. Ten se nám za pouhých 9 měsíců zvýšil o dalšího čtvrt bilionu. Tempo zadlužování se zvýšilo více než třikrát. Největší výpadek je v DPPO a SZP. Nic, ještě nedocvaklo?

A to, co popisujete, nás čeká již příští rok před volbama, Janotův návrh rozpočtu (postavený na 0,3 % růstu a 8,5 % nezaměstnanosti) je stějně nereálný jako ten Kalouskův. Ještě že aspoň dostavíme ty dálnice a vysoutěžíme ty ekologické škody, obojí bratru po 100 miliardách. Bude tady čisto, řeklo by se vymalováno, a papaláši z Bruselu a dalších metropolí se nebudou muset hrkat po okreskách...

P.S. Podle Janotova návrhu to vypadá, že hospodářskou krizi způsobili učitelé, důchodci, nezaměstnaní, rodiny s dětmi, kuřáci a opilci. Zapomněl na cyklisty, magor...
24. 09. 2009 | 15:54

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Slovensku před časem předepsal takový recept ekonom Ivan Mikloš a Dzurindova vláda, jejímž byl členem. Postačí nahlédnout k našim sousedům, abychom zjistili, jaké plody jim tato volba přinesla.

Myslite teran na co? Na to, ze za pravicovej vlady sa Slovensko postavilo na nohy, ubrzdilo neefektivne rozhadzovanie prostriedkov, sprehladnilo a zjednodusilo podnikatelske prostredie, zaviedlo novetorske pristupy v prave (3x a dost), nastartovalo ekonomiku, odstranilo izolaciu krajiny z cias meciarizmu...

Alebo mate na mysli rozhajdakanie nasporenych prostriedkov terajsou vladou, rozmach netransparentnosti pouzitia statnych prostriedkov az do takej miery, ze sa toho zlakol i Fico a robi prostrednictvom Caplovica cistky na ministerstve predtym pod kuratelou SNS?
24. 09. 2009 | 16:01

stroj napsal(a):

a co ji odepíšehttp://www.tojesila.cz/cz/s16/c1633-ZHAVE-AKTUALITY/n2214-Sokujici-skutecnosti-jak-by-mohla-nase-zeme-dopadnout
24. 09. 2009 | 16:02

JC napsal(a):

Stane máte pravdu, mám tam chybu.
Janotův rozpočet na 0,3% růstu a 8,5% nezam. je hrubě "podstřelený".
Takže s Paroubkovými úpravami to bude ne 250 ale 350, a potom pravidelně 350 každý rok při nezam. 15-18%. Otázkou je, kdo se zapíše v novodobých dějinách jako "státní bankrotář"
24. 09. 2009 | 16:07

skogen napsal(a):

Jak to tak sledují - budeme brzo v této "české rozvojovce" v pr..d..eli,nebo-li "na hrnci!A to je podle mne dobrý úkaz,tak pěkně so "hrábnout na dno",protože to ,co se dalo v této zemičce "vyhrabat" učinili již jiní a VY zde (pardon)debisní diskuteři "DD")vy jste jen do počtu ,jednou za pár roků s poviností "spravedlivých blbů"odevzdat své lísty při "demokratických volbách"(chá...cha..volbách)A to je dle mne dobře..velmi dobře,jen si přejí,aby jste si vy ,co jste si nemohli ukráct a zde jen slintáte ještě kleknout až k zemi,tak by to bylo správné a pro vás spravedlivé svoloči česká jedna!Mohu tak psát já???Ano, já jsem vysmátej a až MĚ půjde z tlustýho do tenkýho tak VY..VY budete díky stávající hospodařské politice pokoumoškých vlád, rýt svými rypáky do země!A já??Já vám to přejí z plna srdce zcela úpřimně!!!Je mě u prdky,co k tomuto VY zde napíšete,alespoň mě trochu VY primitívci pobavíte,stejně sem kvůli jinému nechodím!
24. 09. 2009 | 16:14

JAHA napsal(a):

A este jedno som zabudol. Uprimne zo srdca lutujem tych magistrov a doktorandov z karlovarskej univerzity. Toto si urcite 20 rokov po pade komunizmu a v 21. storoci nezasluzia, aby ich viedol niekto s takymi nazormi.
24. 09. 2009 | 16:14

Schmouddle napsal(a):

JAHA: Máte bod.

Ono se to snadno povídá o bídě ekonomické reformy Slovensku, když nikdo z vohnoutů neví jak to vlastně bylo...takže se dá lhát a lhát a lhát, jak se hodí do krámu p. profesora.

Apropos, má takový pravicově zaměřený člověk, tedy spíše konzervativec než liberál, šanci na FSV UK vůbec dostudovat? Když tam existuje program "Veřejné a sociální politiky", je tam někde také program "Ekonomická reforma dle Mrs. Thatcher"? :o)

A pak kde se to líhne, tihle levicoví našeptávači, co se v makroekonomice orientují asi jako koza v petrželi...
24. 09. 2009 | 16:18

Pepik napsal(a):

Díky za článek, jste člověkem na správném místě. Sice to od některých zchytáte, ale nic si z toho nedělejte, pravdu máte.
24. 09. 2009 | 16:18

Rumcajs napsal(a):

Stan:

Na základě skvělého rozpočtu Kalouska a Topolánka? A copak jsme bumbali ?

Ten hrozný rozpočet můžou nyní socani napravit. A co dělaj ? To co vždy. Sekeru.
24. 09. 2009 | 16:20

JC napsal(a):

stroj,
Prosím neplašte nám tu levouny..ještě by si mohli myslet, že státní dluh se musí splácet :-))
24. 09. 2009 | 16:25

PatientO.T. napsal(a):

2 Stan:
Vy znáte viníky krize v ČR, kteří by měli sanovat rozpočet? Mne napadají pouze poslanci PČR, ale ti to asi neutáhnou...
24. 09. 2009 | 16:27

JC napsal(a):

Rumcajs,
Se ti divím, že tě to baví. Já už jsem resignoval a jen se těším na ty protažený ksichty.
V jednom má Paroubek 100% pravdu.
Já osobně jsem krizi nezavinil, tudíž mu na ni nedám ani korunu:-))
To by v tom byl četr, aby prašivej pravičák něco nevymyslel.
24. 09. 2009 | 16:29

Rumcajs napsal(a):

JC:
Budeš se divit, ale baví. Každej den, kdy jsem nsra.. nějakýho socana považuju za užitečně prožitý.
24. 09. 2009 | 16:46

SuP napsal(a):

Rumi -
Gerd zase perlí vedle u Michla. Doporučuju.
24. 09. 2009 | 16:49

Jan Klasa napsal(a):

Ač podnikatel, vyjadřuji s článkem naprostý souhlas. Nevidím nejmenší důvod k tomu, aby můj vysoce nadprůměrný příjem byl zdaněn stejnou sazbou daně z příjmu jako je tomu u zaměstnance s hrubou mzdou na úrovni 30 000 Kč (či nižší). Nechci, aby nenasytnost minoritní části společnosti rozklížila systémový rámec, v němž probíhá moje podnikatelská aktivita. Tržní hospodářství ano, ale s významným sociálním akcentem.
P.S.: podnikám v oblasti geoinformatiky, DPZ a digitální kartografie s čistým osobním příjmem za rok 2008 5,4 mil. Kč. Za rok 2009 to sice bude cca o třetinu méně, ale důležité je, že jsem zatím nemusel propustit jediného zaměstnance (a tudíž mi zatím nehrozí reakce à la zlínské GRASPO...).
24. 09. 2009 | 16:57

Stan napsal(a):

Rumcajs, JC - no nic, kluci, myslel jsem, že z Vás vypadne nějaké moudro nebo protiargument. A zatím je to jen dunění prázdných sudů. Nadávat na levouny, to je jediné, co umíte. Já vím, máte na to teď více času, co už ty kšefty nejdou, tak jako za socanů. Zkuste si potrápit své modroptačí mozečky, proč asi?
24. 09. 2009 | 17:06

JAHA napsal(a):

Ad: Jan Klasa

20% z 30 000= 6 000
20% z 200 000=40 000.

Samozrejme, ako uspesny podnikatel viete, ze dan sa plati po odpocitani nezdanitelnej ciastky na 1 osobu, povedzme 100 000 rocne.

30 000x12=360 000
360 000 - 100 000=260 000

20% z 260 000=52 000

52 000:12=4 333 mesacne

200 000x12=2 400 000
2 400 000-100 000=2 300 000

20% z 2 300 000=460 000

460 000:12=38 333

Rozdiel v mesacnom plate 170000
Rozdiel v mesacnej dani 34 000.

A to este viete, ze urcite percento (rovnake pre vsetkych) sa odvadza do poisteni zdravotnych, dohodkovych..., t. j cim vyssi prijem, tym vacsi odvod.
A zaiste viete, ze kto dosiahne mesacny prijem (v tomto priklade) 8333 Kc neplati nic, kto 15 000 Kc takmer nic. (1333 mesacne).

Je to vsetko napisane zjednodusene, ale Vam sa zda, ze ked platite mesacne dan ako takmer 9 ludi s prijmom 30 000, tak to je malo a nespravodlive, len preto, ze Vy si svojou schopnostou viete zarobit 200 000 mesacne? A to uz nehovorim o tom, ze vy dostanete zo zdravotneho poistenia nieco ine, napr. pozlateny pristroj na dychanie, ked ho budete potrebovat?
24. 09. 2009 | 17:32

Rumcajs napsal(a):

Jan Klasa:

Nestačilo by prostě zlevnit a neokrádat zákazníka ?
24. 09. 2009 | 17:35

pol napsal(a):

Názory pana Potůčka jsou poplatné tomu že kandidoval za čssd. Navíc je to starý člověk co, co většinu života prožil za komoušů a tím má tyto levicové důchodcovské názory
24. 09. 2009 | 18:00

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Podnikat výhradně v aktivitách pro instituce státní správy se nepodaří každému. Takže zákazník není okraden, neb není zákazník, ale zadavatel. Cenu určuje dodavatel, neb zákazník o ní nemá ani potuchy. Taky jsme si mohli před 15 lety koupit etalon, nechat se akreditovat a dnes být za vodou. Jenže nás to tenkrát nebavilo.
24. 09. 2009 | 18:00

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Vidíš to. Ten Gerd nakonec nemluvil úplně z cesty. Všichni co jsou přisáty na státní instituce, by měli plati 90 % daň, protože už všichni dopředu víme, že je to zlodějna.
24. 09. 2009 | 18:13

Jan Klasa napsal(a):

JAHA: daňový systém přece není o spravedlnosti či nespravedlnosti. Daňový systém musí především zajistit dostatek příjmů pro rozumné fungování státu a veřejných služeb. Navíc musí prostřednictvím přerozdělování zajistit redukci jednoho z fenoménů tržního hospodářství, který se dá charakterizovat rčením: "Čert se.. na jednu hromadu". To by mi sice zprvu vadit nemuselo, ale v konečném důsledku by to znamenalo zánik mé klientely (pro zajímavost: nedávno jsem spolupracoval i se společností GRASPO). A upřímně řečeno, nijak se mě nedotkne, pokud se můj příjem 5,4 mil. při rovné sazbě daně z příjmu sníží např. na 3,5 mil. Kč při progresivní sazbě.

Rumcajs: žádný z mých zákazníků si na cenu nikdy nestěžoval, neboť je vždy výsledkem dohody. Kromě toho vždy rozlišuji, zda je zákazníkem velká společnost, nebo malá firmička či dokonce fyzická osoba.
Z Vašich komentářů je však patrné, že vždy a ve všem máte jasno. Až Vám vaši jednoduchost závidím!
24. 09. 2009 | 18:28

ttt napsal(a):

To neni Potucek ale Potok blbosti.
Takovych kecu o chudych a potrebnych.
Ale ze v takovem systemu je cim dal vice lidi zavislych na statu? To je ta svoboda? Ze nakonec budou vsichni zivit ze socialnich davek vsechny?
A ty priklady naprosteho socialniho rozvratu? To jako vidite kde?
Ja naopak vidim, ze v silne socialistickych statech jsou cele vrstvy chudiny, zablokovane v socialni pasti, zavislych na davkach a zivoricich.
24. 09. 2009 | 18:28

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Gerd nemluví z cesty skoro nikdy (tady). Jenom perlí z druhého břehu. Debatovat se s ním moc nedá, ale rád si přečtu, co si naproti myslej.
24. 09. 2009 | 18:33

ttt napsal(a):

Pro Jana Klasu.
A co takhle penize, ktere na danich neodvedete, ale podle vlastniho mineni by jste klidne odvedl, tak co je dat na charitu, a to charitu dle vlastniho vyberu (ne charitu kterou rozdeli urednik).

Plus predpokladam ze penize ktere vam zustanou investujete (do bydleni, do deti, treba i do luxusu). Pokud vydelavate tak dobre, da se cekat ze investujete rozumne a pomuzete ekonomice daleko vice, nez to narvat statu aby to rozdal na davkach.

Take to klidne muzete dat vlastnim rodicum v duchodu, a tudiz kompenzovat prave jim nizke duchody.

A hlave a predevsim. Zvysovani dani se vas celkem moc netyka. Lidi jako vy je pomerne malo, a tudiz zvysenim dani ve vasi skupine se rozpocet nezalepi. Zvysovani vydaju rozpoctu nakonec zaplati prave lide kterych se snazite zastat. Tj. lide s 30000 hrubeho, kterym pak nezbydou penize na vzdelani deti, starost o jejich rodice (zduraznuji jejich, ne rodice vsech ostatnich) atd.
24. 09. 2009 | 18:33

zdesta napsal(a):

Pro někoho je boj s levounama doslova životním koníčkem.Hystorie jasně dokazuje kam se určitá společenství dostala, ignorujíc sociální rovnováhu.Těch příkladů je až až.Žádné revoluce,občanské nepokoje,nebo vojenské převraty a podobné srandy,se nenácházejí tam kde se táto nutnost respektuje.(sociální programy)Žádné ničení, rabování a spousta mrtvol.Pokud společnost nechce aby ji potkalo něco podobného,pak musí tuto skutečnost respektovat.Rumcajs si raději podpálí garaž sám,než aby mu ji podpálila ozbrojená lůza.Může se při tom stát,že mu v rámci sociálních vášní někdo umlátí nejbližší.Rumcajs zřejmě tuto možnost vylučuje jako SCI-Fi. Já osobně nevylučuji vůbec nic. To že padne komunistický režim,také nikdo nevěřil.Navíc bych dodal,že toto nebezpečí respektuje každá civilizovaná společnost.(z nutnosti)
24. 09. 2009 | 18:56

jogín napsal(a):

Axamit: Vaše logika je úžasná. Konečně jsem se dověděl pravdu, za recesi může socialista Bush a jeho banda komunistů, skrytá za republikánským maskováním.
24. 09. 2009 | 19:12

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek (cosi o "komunistickejch dědcích" a "vychcípání generace"), neboť byl v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
24. 09. 2009 | 19:26

Jan Klasa napsal(a):

ttt: na charitu samozřejmě přispívám (zejména organizaci ADRA). Základní širokospektrální sociální služby však musí zajišťovat stát, charita se zaměřuje na úžeji zaměřenou oblast a především na nejkřiklavější případy.
Zvyšování daní se v současném období ekonomického marasmu nevyhneme. Rozhodně jsem proti tomu, aby lidem s 30 000 Kč hrubého byly zvyšovány daně. Vždyť právě středněpříjmoví zaměstnanci byli ti, kdo nejvíce tratili na "vládě rovné daně".
Závěr: věřte mi, že vím jak investovat moje peníze, a jsou to tvrdě vydělané peníze, neboť jsem začínal od nuly. Každý nemá takové možnosti, ani schopnosti (zpočátku jsem dřel i 52 hodin v kuse, poté pár hodin spánku ...), a proto nemám nic proti rozumnému progresivnímu přerozdělení, kdyby kvůli ničemu jinému, tak alespoň proto, aby se ve společnosti neujalo GRASPO řešení...
24. 09. 2009 | 20:10

Rumcajs napsal(a):

Zdesta:

Tihle ti chlapci, jako je Potůček, ti Tě stejně připravý o všechno. Chtěj čím dál tím víc a pořád mají málo.
Dřív si museli vystačit s rozpočtem 300 mld, dneska jim nestačí ani bilión. Dneska se přerozdělí takřka 50 % a je to zase málo.

Tihle nenažranci se nezastaví nikdy. Dokud nespasou všechno kolem sebe, nejdou dál.
Až spasou, přavalí se z boku na bok, do sousedovic záhonku a začnou znova. A tak fungují, dokud se najde blbej soused, kterej se ještě stará o úrodu.
Až se žádnej nenajde, znovu pustí ke slovu tržní principy a zpoza nějakého lokálu budou sledovat, jak jim kořist tuční.
Jakmile doroste, začíná nové kolečko pro parazity.

A že se na tebe vrhnou ? S tím počítám. Dokázali už nespočekrát, že nemají žádné morální zásady a že v touze po cizím majetku se nezastaví před ničím.

Hluboce pohrdám lidmi, jako je Potůček či Vilém. Všude kde se dostali k moci, všude rozvrátili hospodářství a zavedli teror. A ještě mají tu nebetyčnou drzost, brát si do huby liberalismus či mluvit o humanitě.

Tfuj tajbl!
24. 09. 2009 | 20:29

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Sledoval jsi PS a Kalouska, jak setřel Rátha ?

Za to ho volím !
24. 09. 2009 | 20:36

Horrido napsal(a):

Pane Klasa vy jste klasa. Vás si snad museli vymyslet. Ale krásně si Vás vymysleli, už dlouho jsem se tak nepobavil.
Přeji Vám další zázračné podnikatelské úspěchy (s předvedeným "sociálněekonomickým" rozhledem nemůže jít o nic menšího než o zázrak) a co nejvyšší sazbu daně.
24. 09. 2009 | 21:01

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Jo, ocenil jsem to. Jen jsem se bál, že to neuvidíš v přímém přenosu (nebo že to nezopakujou).
24. 09. 2009 | 21:16

Tribun napsal(a):

Nemám nic proti snaze o snížení deficitu státního rozpočtu, naopak, celkem mi toto úsilí konvenuje. Co mi již konvenuje méně je způsob, jak má být tohoto snížení dosaženo: bude se šetřit na těch nejpotřebnějších a nejbezbrannějších, na důchodcích, nemocných a rodinách s dětmi, bude se brát tam, kde je málo, aby se nemusel sáhnout tam, kde je mnoho.

Zase bude brát tam, kde i málo znamená relativně hodně, zatímco tam, kde i mnoho znamená relativně málo, se bude obcházet po špičkách.

Potíže státního rozpočtu jsou potíže celé společnosti! Na jejich řešení se tedy musí podílet celá společnost, nejenom „chudí“, ale také „bohatí“, a především ti skutečně bohatí. Brát je totiž nutno především tam, kde je co brát, a nikoliv tam, kde je to pohodlné, protože postižený se nemá jak bránit. Bohatým nechat a chudým brát je možné věroučně správné, ale neefektivní a nic neřešící.

http://tribun.bloguje.cz/81...
24. 09. 2009 | 21:32

Tribun napsal(a):

Před chvílí mne napadlo pěkné rozpočtové přirovnání: Děravý džbán nenaplníte tím, že do něj přestanete přílévat vodu, a i když ho utěsníte, aby přestal utíkat, tak se stejně nenaplní, dokud se do něj zase nezačně voda přilévat.
24. 09. 2009 | 22:09

Schmouddle napsal(a):

"Tvrdíme, že národ, který se snaží prodanit k prosperitě, je jako člověk, který stojí v kbelíku a snaží se sám sebe zvednout za rukojeť." Winston Churchill.
24. 09. 2009 | 22:58

Lukáš Bušina napsal(a):

Sup s Cajzem: Že si kluci libujete ve čtvrté cenové je jasné dlouho. Hlavně, že si rozumíte *Thumbs up*

Až někdy vyhlédnete ze svého chlívku pochopíte, že ten kdo nadává je chudák - ten kdo nadávky přijímá s ledovým klidem je ten hodný obdivu. Tak to bylo vždy a tak to vždy bude, co je svět světem. Jenom ti chudáci to nepochopí...

Až někdy vyhlédnete...
24. 09. 2009 | 23:45

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Potůčku,
na webu máte, kolik konfetrenci jste navštívil a kam všude ve světě zavítal, ale to hlavní o sociálním rozštěpení společnosti Vám jaksi uniká.

Jak to, že Vám třeba nedošlo, že život nezamětnaných se nestane nijak výrazně důstojněhjším, když se jim rozdá víc peněz? Vždyť přece řešení by mělo být v tom, že nezaměstnaný dostane práci! Jenže k růstu pracovních příležitostí je třeba investic, a jak by mohly popdniky růst, kdyby zdanění bylo 55% ?
Na růst prosperity mají liberálové recept. Ale co pole neorané: jak to, že společnost dnes vychovává tolik outsiderů? Podílí se na tom škola (kdo není nadprůměrně chytrý nebo se nešprtá, tak má trojky-čtyřky, "zraje pro šibenici" a připadá si jako ztroskotanec), ale nejen ta.
Komunistický režim lidi přesvědčil, že manuální práce je za trest (kdo měl rodiče vyloučené ze strany, nesměl studovat), a toto prokletí manuálních pracantů se drží dodnes. Zkusili jste vy vědci zjistit, jak je možné, že počet nezaměstnaných roste, a přitom všude na stavbách pracují cizinci? Už jste přišli na to, co by se mělo udělat, aby práce získala svoji důstojnost a lidem se začalo chtít dělat?

Abyste tady hlásal, že řešení je v tom, že bohatým vezmete peníze, na to jste skutečně nemusel cestovat po světě; na to stačilo zajít do Vrátnej doliny a přečíst si legendu o Jánošíkovi.
Myslím, že jste živoucím dokladem toho, že vysoké školy dostávají stále ještě příliš mnoho peněz, když jim zbývá na to, aby platily lidem zbytečné a neplodné služební cesty.
Toš tak.
25. 09. 2009 | 00:17

Rumcajs napsal(a):

Viza

2010 - Lidová jednota (UP) komunisty Potučka pokračuje v rozkladu kapitalistického systému, socializuje ekonomiku, znárodňuje, nahrazuje vedení velkých podniků dělnickými radami. Jsou uměle zvýšeny platy a sníženy ceny zboží.

Po krátkém ekonomickém vzestupu vyvolaném vzrůstem poptávky dramaticky klesá výkonnost ekonomiky a opozice proti UP sílí. Koncem roku 2015 je výsledkem hospodaření soudruha Potůčka hyperinflace 500% a kompletní ekonomická paralýza.

2020- parlamentní volby nevedou k rozuzlení situace. Demonstrace proti vládě jsou každodenní záležitostí. Potuček jmenuje Rumcajse vrchním velitelem armády a věří, že zůstane neutrálním.

11.9.2020 - armáda pod Rumcajsovým velením provede násilné svržení Potůčka a jeho režimu. Nebude se jednat o žádnou sametovou revoluci.

Potůček spáchá sebevraždu, jeho 72 komunistických kamarádů včetně člana hvězdné pěchoty Viléma je převezeno na vojenskou základnu a popraveno.

Rumcajs vyhlašuje mimořádný stav, rozpouští parlament, minimalizuje vliv UP ve společenských institucích.

Exponenti UP, levicoví aktivisté a agenti politické policie mizí beze stopy. Rumcajs a jeho aparát, rekrutovaný převážně z armádních špiček, nekompromisně likviduje různá komunistická hnízda na univerzitách, ve sféře kultury, v odborech a ve společenských organizacích.

Svět si opět vydechl. Jedna hrozná kapitola dějin ne zase za ním!
A že by se to už někdy stalo ?
25. 09. 2009 | 07:03

jepice napsal(a):

Tribune,
mohl byste tu nastínit svou představu, kde byste vy vzal těch dejme tomu sto miliard, o které je akutně nutné snížit hrozící rozpočtový deficit, aby stát nepokračoval po široké, pohodlné cestě k bankrotu?
Myslím to tak, že tu nebudete předkládat obecné proklamace, ale napíšete, že pět miliard vezmete zdehle, šest onde, patnáct vyberete takto, atd.
Aby to vypadalo aspoň trochu reálně.
25. 09. 2009 | 08:10

jepice napsal(a):

Rumcajsi,
v roce 2022 bude jepice, která před sedmi lety emigrovala do Kanady, předsedat mezinárodnímu tribunálu, kde se budete zodpovídat za své zločiny.
25. 09. 2009 | 08:16

Jan Vaculík napsal(a):

Rumcajsi,
chystáte se připlout pod Pražský Hrad s Aurorou, nebo provedete útok na bagrech?

Já mám vizi o mnoho reálnější:
V roce 2020 vliv Rumcajse (i Vaculíka) zůstává nadále mizivý; přesně řečeno: tento vliv dosahuje podstatnější měrou jenom k těm pár lidem, kteří si s pomocí jmenovaných vydělávají na živobytí prací, což se však postupem času bude stávat čím dál větším přežitkem.

Vliv Potůčka bude takový, že i nadále bude na univerzitě za státní peníze blbnout naše děti.
25. 09. 2009 | 08:42

Paterik napsal(a):

Tribun:

Vyšším zdaněním bohatých se stovky miliard nevyberou. V nejlepším případě se vyberou destíky. Zvýšení daní frimám zase ekonomiku pěkně přidusí, aby se nám recese hezky protáhla.
25. 09. 2009 | 08:57

Rumcajs napsal(a):

Jan Vaculík :

Vidím to stejně. Jenom jsem si dovolil parafrázovat situaci v Chile, kde komunističtí vohnouti zdecimovali hospodářství země a jenom zásah Pinocheta a liberalizace ekonomie je zachránila od hladomoru.

My jsme zapoměli v 98 vykydat a tak nám to tady začíná zase trochu zasmrádat.
25. 09. 2009 | 09:23

jozka napsal(a):

Hele Rumcajs, zapomnels tam jeste, ze se Rumcajs jmenuje dozivotnim senatorem a krome toho z letadel povyhazuje par tisic lidi, kteri meli tu smulu, ze se Rumcajsovi znelibili. Se nam ale ty pravy demkrati vybarvujou :-)

A propos, nejses ty z Kralup? Tam taky podnika jeden takovej do bagru. Teda podnika... de iure podnika jeho manzelka, protoze jeho vypis z rejstriku trestu se podoba memu vypisu z uctu. Ale nazory ma stejny :-)
25. 09. 2009 | 09:41

SuP napsal(a):

Bušino -
Teoretiku peněžních toků!
Rozčilovat se znamená páchat škodu na vlastním zdraví kvůli blbosti jiných. To může jen ten, kdo si zdraví neváží.
A naopak - škoda dne bez elegantně nasraného socana, jak výše poznamenal kolega Rumcajs.
25. 09. 2009 | 09:46

Daniel SOLIS napsal(a):

Bylo by načase oprášit Jamese Tobina!
25. 09. 2009 | 09:56

pokémon napsal(a):

Pane Potůčku chcete ještě víc peněz. Nebojte se a řekněte nám to všem :

Chci od Vás Vaše peníze nejlépe všechny!

Chci aby jste minimálně polovinu své mzdy dali státu!

Peníze lidem kazí charakter! Proto se musí lidi zdanit na kost a dát takto sebrané peníze chudině!

Ruku na srdce pane Potůčku celý život jste pracoval pěkně v teple na akademické půdě. Je čas na změnu, je nutné aby jste skončil rozumování jak koho ještě víc oškubat a začít podnikat nebo pracovat v nejisté soukromé sféře.

Ukažte nám prosím jak vidělat peníze na Vaše fantazije o štedrém sociálním státě. Pevně věřím, že penez vyděláte jako OSVČ skutečně hodně.
25. 09. 2009 | 10:03

SuP napsal(a):

Tribun -
S tím džbánem je to zajímavá analogie. A přesně tak se chová ten váš pupík. Džbán je děravej, naplníme ho tím, že do něj vodu nebudeme budeme pouštět kohoutkem, ale požární hadicí.
Ve svém zaslepeném egoismu nevidí, že kdyby džbán nebyl děravý, k jeho naplnění by stačil i čůrek. Ale on zná zřejmě hlavně příklady, jako když azbuk chlastá šáňo a otvírá ho šavlí.
Takže chlapci - není řešením zvyšovat daně bez doložení, co jste s nimi udělali. Když totiž se sníží přítok, jen blbec si může myslet, že vyteče víc. Když není tlak v trubkách, je zbytečné točit růžicí. Zkrátka:"Nemám miláčku!"
25. 09. 2009 | 10:32

pokémon napsal(a):

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

IČ: 43025773

No, vida takže podnikatelem pan Potůček je - i když pravda jen v sociologii a v sociální politice.

Podnikání jste přerušil. Proč asi. Proto máte dost času na tvorbu myšlenek o superpřerozdělovacím státě, na takzvané rozhazování peněz pro nic a za nic.

Socialista jako Vy nikdy bohužel nepochopí sílu VÝRAZNÉHO příkladu jaký má pro obyvatele situace jiných, kteří se pro svou hloupost zadlužili po uši, nebo kteří si "čuchli ke špuntu" (alkoholiky), popř. pro líné lidi od přírody (ti jež nikdy nebudou pracovat protože nechtějí) apod.

Zdravím všechny socialistické "advokáty" alkoholismu, tabakismu, nezaměstnaných, zadlužených apod. A ostatním přeju ať Vás socialisti neoškubou.
25. 09. 2009 | 10:36

jarpor napsal(a):

SuP

Hezky doplněno. Sedí to jak...

Pěkný den
25. 09. 2009 | 10:39

Lukáš Bušina napsal(a):

Sup: Rozumím. Rozumím i tomu proč chudáci říkají, že elegantní je slovo debil, které použil Kalousek. Tomu všemu rozumím... Nicméně chápat a podporovat toto odmítám. Patřím ke slušné části společnosti, chápu, že někdo ne.

Nicméně můj příspěvek je pouze o tom, že chudák je ten, kdo má potřebu urážet lidi okolo.
25. 09. 2009 | 11:02

Rumcajs napsal(a):

Jozko, ty lojzo, ty nevíš kde je Řáholec ?
25. 09. 2009 | 11:32

Rumcajs napsal(a):

Bušino, nechtěl by jsi nám dávat hodiny slušného chování ?

Taky bych chtěl být za slušňáka. Věřím že SuP taky.

Kolik bereš na hodinu ?
25. 09. 2009 | 11:35

SuP napsal(a):

Bušino -
Hrubým slovem neurazíš, pokud je na místě. Stejně tak lze urazit výrokem složeným ze samých slušných slov.
Pěstujte si svou vizi "slušného člověka" na stejné vlně s doktorem rátem a myslete si, že nikoho neurážíte, protože nepoužíváte hrubých slov. A na nás nechte, co si o vás "slušných" budeme myslet a co o vás budeme říkat my, prostý lid.
25. 09. 2009 | 11:46

SuP napsal(a):

P.S. a nemyslete si, že my, prostý lid, slušného člověka nerozeznáme.
25. 09. 2009 | 11:48

jarpor napsal(a):

SuP

Sakra - zase hezky napsáno...

Hezký den
25. 09. 2009 | 12:01

Opitz napsal(a):

doboha, to by se Karel IV. asi pozvracel, kdyby tehdá jen tušil, co se bude na jeho univerzitě jednou bouchat mladým lidem do hlav coby moderní vzdělání...
25. 09. 2009 | 12:02

Pocestny napsal(a):

Bušina, když je čtu, napadá mně jediný:
"U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo..."
25. 09. 2009 | 12:34

Stan napsal(a):

Modré orgie na Aktuálně začínají hnědnout.

Ono se to tak nějak dalo tušit, že v okamžiku, kdy garážovým velkokapitalistům začne jít z tlustých do tenkých, tak budou hledat chybu všude kolem, tedy v sockách, levici, odborech, zaměstnancích, nemakačencích, cizincích atd., a hledat vůdce, který by nastolit "pořádek" ve společnosti.

A že ten bordel předtím způsobili jimi zvolení zástupci v parlamentech ve spojení s velkokapitálem, spekulanty a všemi těmi pijavicemi, přisátými na státních penězovodech, to si přece nemohou připustit, to by otřáslo jejich modrou vírou ve všespasitelnost trhu, neposkvrněné početí konkurence a nanebevzetí kapitálu...
25. 09. 2009 | 12:48

Jedla napsal(a):

Tak jste tady autorovi pěkně vynadali.
Socialista jeden. Společnost stmelenou by chtěl. Society. Company. Corporation. Ltd. Kapitalista. Asociál jeden.
25. 09. 2009 | 13:22

jozka napsal(a):

Rumcajs, jasne, ze vim, kde je Raholec, ale nad nasi krajinou taky moc SuPu neleta. Virtualni prostor regionalni vymezeni hodne relativizuje :-)
25. 09. 2009 | 13:31

SuP napsal(a):

Stane -
My garážoví velkokapitalisté nehledáme chybu a už vůbec ne všude kolem, tedy sock..., ........., ....., ...... a ...... atd. My totiž musíme vždycky hledat Řešení. Máš to na každym kroku kolem silnic.
A buj klidnej, děláme to tak proto, aby nám tlustý do tenkejch nešly. Vždycky dřív půjdou dolním šesti milionům rudoranžových soukmenovců, protože tak to je. Proto se toho tak bojíte, protože nevíte, jak byste to řešili. Revoluce vždycky začaly tím, že jste se vy-chudý zvedli proti nám-pracujícím. Nikdy to nebylo naopak. A vždycky Vás k tomu vedli vychcaný zbohatlíci z vašeho ranku (z vašich řad).
25. 09. 2009 | 13:54

jozka napsal(a):

SuPe, musis to cist cely. Aspon tady ma jeden z ted vykutalencu, kteri hodlali protahnout miliardy z verejnych penez pres ty spravne ruce slogan "Reseni pro zdravou zemi". Jenze tech uz jsme si bohuzel uzili dost, takze bysme pro zmenu potrebovali reseni pro tuhle zemi...
25. 09. 2009 | 14:02

SuP napsal(a):

jozka -
Hledej Šmudlo! Ci ti brání?
25. 09. 2009 | 14:09

jozka napsal(a):

jo a to rozdeleni chudy a pracujici... genialni. Ale revoluce vetsinou zacaly tim ze dostatecny pocet lidi byl stejnym zusobem zahnan do kouta. To jestli se do cela postavil nejakej vychcanek uz je vedlejsi. Kdyby ty lidi meli jinou moznost, tak se rozhodne od stolu nezvednou a je jedno, jestli mame na mysli Francouzskou revoluci, Komunu, tu rijnovou, co byla v listopadu, Boston Tea party nebo jak tomu rikali za louzi. A revoluce nepodcenuj, velka cast na svete nejakou revoluci vznikla :-)
25. 09. 2009 | 14:13

jozka napsal(a):

sakra... "velka cast STATU na svete..."

pardon
25. 09. 2009 | 14:14

jozka napsal(a):

Coz o to Profo, ja bych vedel... ale asi bych byl v jistych kruzich dost nepopularni a taky nevim, jak to prosadit. Ono prijmout cinsky model postihu korupce by mi asi moc pratel neudelalo :-)
25. 09. 2009 | 14:17

SuP napsal(a):

jozka -
Až na to, že vás nikdo do kouta nežene. Akorát vám vychcánek vypráví, že dokáže vaše póvlový zboží v mizerné kvalitě a nedostatečném množství prodat za světové ceny. A vy tomu věříte. Tak kde je chyba?
25. 09. 2009 | 14:47

SuP napsal(a):

P.S. A proč se o tom vůbec bavíme, když se stejně "od stolu nezvednou?"
25. 09. 2009 | 14:58

jozka napsal(a):

SuPe, fascinuje mne vase vira v to, v co ja verim :-) ale chapu, ze je vam vase predstava sveta draha a nechce se mi ji moc borit...
25. 09. 2009 | 15:08

JC napsal(a):

Stan-íku.
Váš slovník napovídá, že jste správně zapálený socialista ne-li komunista.
Ne, že byste neměl s těmi modrými pijavicemi přisátými na erár pravdu, ale nějak jste zapomněl na pijavice oranžové.Rudí soudruzi jsou přisátí jen okrajově a není to tolik na očích, ale je tomu tak jen proto, že možnosti se přisát jim zatím nebyly dopřány jako oběma výše jmenovaným.
P.S. Jinak ČSSD pod vedením Jiřího Paroubka zdar !/vážně uvažuji že vás budu příště volit, abych si ty vaše hořké konce mohl vychutnat :-))/
25. 09. 2009 | 15:16

zdesta napsal(a):

Rumcajs.Především se omlouvám za tu hystorii s tvrdým Y.Panenko skákavá já jsem vůl.Soustřeďuji se na myšlenku a přestávám dávat bacha a píšu koniny.V každém případě jsou to koniny,ale moje.Stabilitu v sociální sféře považuji za dost zásadní a důležitou.Co se týká toho okrádání,v tom jsem dost skeptik.Samozřejmě mne bude okrádat téměř každý.Do mé peněženky šahá kde kdo už od narození.Představa že je to jen levice,která má sociální cítění jak prkénko na WC je zavádějící.Rozdíly jsou jen ve formě a stylu.Okrádat mne bude i pravice,jen to bude jinak zdůvodňovat.Do peněženky mi poleze i "nepolitický" Janota.Vzhledem ke svému věku jsem s toto realitou smířen.Nic jiného mi také nezbývá.To je tak zhruba vše.Ať si v rámci tržních vztahů trhnou nohou,prevíti.
25. 09. 2009 | 16:44

Tribun napsal(a):

Jepice,
některé návrhy, kde ušetřit, jsou v mém článku, který jsem odkatzoval. Napříkla lze “podojit” ČEZ, k tomu viz též http://modra-sance.blogspot...
Také je možné sebrat státní příspěvky na důchodové pojištění a stavební spoření. Nevím, kolik je to peněz, ale jsou to peníze, které postižení nutně nepotřebují, soudě podle toho, že mají dost svých vlastních, které si spoří.
Určitě lze seškrtat různé dotace a subvence, ani všechny sociální dávky nejsou nedotkuntelné. Jenom to chce škrtat tam, kde to má smysl, a ne tam, kde to je nejprůchodnější, protože postižení mají dost starostí sami se seboun na to, aby ještě mohli lobovat po poslancích.
A pak samozřejmě zvýšit daně. Klidně speciálná daň (např. 2%) na placení dluhu. Pár let to nechat, poplati, zrušit.
25. 09. 2009 | 18:36

Tribun napsal(a):

Pateriku,
Kde chcete tedy ty peníze brát? Kdo jiný je má, když ne bohatí? To, že je umějí schovat do účetnictví a různě ulívat a vykazují div ne ztráty ještě neznamená, že jsou chudí.
Snad byste nechtěl snižovat daně? Myslíte, že peníze, které firmou neodvedou, natečou všechny zpátky do domácí ekonomiky? Menší část možná, ale větší poslouží k akumulaci kapitálu, nebo bude vyvedena ven do zahraničních vlastníků.
Daně se stále snižují a dluh stále co? Roste. Nemohlo by v náhodou nějak souviset? Vydírání firem a korporátních molochů, že když budou muset platit daně, tak odejdou ze země, neberu. Tady podnikají, tady externalizují své náklady, tady ať platí daně.
25. 09. 2009 | 18:37

Tribun napsal(a):

Pane Solisi, souhlasím. Tobbin je rozhodně nedoceněný, přitom stále více aktuální.
25. 09. 2009 | 18:38

Tribun napsal(a):

SuPe,
co máte s mým pupíkem? Vždyť ani nevíte, jak vypadá, tak si ho neberte do své nevymáchané huby! Nebo to byl vtip, či snad narážka, nebo dokonce urážka? V tom případě prosím, poučte nedůvtipného. Nejsem zběhlý v této vysoké formě kultivovaného humoru.

Každý džbán musí mít minimálně jednu díru - tu, kterou se plní. Jinak by byl totiž na nic, nebyl by to džbán, ale konzerva.
25. 09. 2009 | 18:41

Stan napsal(a):

JC a spol.: Váš slovník také něco napovídá - o vaší snížené inteligenci. Jinak - začal si Rumcajs - a na hrubý pytel hrubá záplata.

A to vaše Řešení spočívá v čem? To jsem kolem těch silnic sice nenašel, ale mám ten neodbytný dojem, že v tuto chvíli si jaksi vyžíráme následky předchozích modrých geniálních Řešení...
26. 09. 2009 | 07:41

Rumcajs napsal(a):

Stan:

Kolik počítáte za normální inteligenci ?
26. 09. 2009 | 08:56

JC napsal(a):

Stan
Pokud ta narážka na sníženou inteligenci, má být reakcí na to, že budu pravděpodobně volit Paroubka, tak ano,asi jsem se dočasně pomátl.
Na rozdíl od vás, kterému socialistický zápal spálil mozek nevratně, mám šanci, že se můžu vyléčit.
26. 09. 2009 | 16:36

pol napsal(a):

potůček je typický starý socialista který v teple akademické půdy sní o socialismu a neuvědomuje si že ho živí z daní podnikatelé a zaměstnanci neveřejného sektoru, každý stát je závislý na lidech kteří pracují v neveřejné sféře nabo podnikajía pokud je bude chtít ještě více zdanit tak se za chvíli bude muset přestat flákat ve své humanitní blafologii a začít něco dělat, obávám se že by ve svém věku chcípl hlady
27. 09. 2009 | 01:02

člověk napsal(a):

pok.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
27. 09. 2009 | 09:29

SuP napsal(a):

Tribun -
V mém textu ..."váš" znamená sociálně levičácký, neb jsem si Vás podle myšlenek, které prezentujete zařadil nalevo. Dále v mém textu ..."pupík" znamená tlustej předseda. Chtěl jsem to jen zestručnit. Nikdy by mě nenapadlo, že diskutující člověk to může pochopit jako Vy. No propříště.
Dále - Hrdlo džbánu je principiální součást entity, která se džbánem dá nazvat. Čili pokud by někdo uvažoval, že by se v rámci lepší efektivity hrdlo mělo uzavřít, je to vůl a hoďte na něj síť. Šlo pouze o další otvory v tělěse, které princip nádoby narušují.
28. 09. 2009 | 11:06

Marta Nachtmannová napsal(a):

axamitovi a dalším:

1) Daňové příjmy ve Finsku a dalších severských (a velmi konkurenceschopných) zemích se dlouhodobě pohybuje mezi 40 a 50 procenty. V Česku je to mezi 30 a 40 procenty. Více statistik:
http://www.oecd.org/ctp/tax...
http://epp.eurostat.ec.euro...

2) Úspěch Finska se zrodil z jedné z historicky nejhlubších krizí, v níž se tato země ocitla v 90. letech 20. století. Základem úspěchu nebylo zrušení daní, ale konsensus na národní úrovni.
Trochu víc o finském případu: http://www.suomenpankki.fi/...
28. 09. 2009 | 15:46

Johnie.M napsal(a):

Co by jste si doma bez tech vsech komunistickych pripominek pocali????Vsadim se,ze jeste za padesat let se na to/ne bude svadet,kde&co.Napriklad destiva leta ci prumerna lednova snehova nadilka;-))))
29. 09. 2009 | 15:13

Ludwig von Mises napsal(a):

Vzdyt je to tak jednoduce - cim vetsi objem prostredku stat spravuje, tim zajimavejsi je pro korupci. Cim zajimavejsi je stat pro korupci, tim vice je korumpovan. Cim vice je stat korumpovan, tim mene je efektivni a tim vice prostredku konci u tech, kteri maji na to, aby stat korumpovali -> koncentrace kapitalu.
Soucasny stav je dusledkem prebujeleho socialismu od bankovnictvi po porebnictvi...socialismus padl, at zije jeste silnejsi socialismus! Zavedme rovnou 130% dan!
01. 10. 2009 | 04:13

Helena napsal(a):

Vážení "nepřátelé" a kritici sociálního státu:
ať už se vám to líbí nebo nelíbí, faktem je, že tam, kde se k němu hlásí, tj.ve Skandinávïi, také v Německu (ať tam vládne kdokoliv)i v dalších zemích - tam se žije nezkonale lépe a soudržněji než například ve velmi liberálních USA. I u nás. Docela normálně jsou tam lidé k sobě většinou slušní a nevidíte tam tolik extrémní chudoby. Faktem také je, že ve skandinávských státech jsou lidé dlouhodobě nejvéce spokojeni se životem i s politikou/y. Mně velmi udivuje, jak jsou všichni ti, co se tak vehementně hlásí k nepřerozdělování, k nízkým daním zejnéma pro bohaté a k těm jedině správným pravicově-liberálním zásadám" - v diskusích netolerantní a agresivní. Jak se navážejí do doc. Potůčka a taktéž např do Viléma, kteří celkem jasně, srozmitelně a s použitím věcných argumentů vysvětlují, co určitý typ politiky působí a u nás nepochybně už způsobil. Kdo není slepý, tak to vidí.Pohybuji se kolem Karlova náměstí v Praze, tam se sociálně vyloučení stahují, je jich čím dál víc a je to velmi smutný pohled. Někteří diskutující používají zcela nepravdivé argumenty: např., že máme velké sociální a výdaje a výdaje na zdravotnictví: na zdravotnictví dáváme okolo 7% HDP, což je pod průměrem EU, pokudd vím, v důchodovém fondu je každý rok přebytek avšak na důchody dáváme opět signifikantně méně než ve zmíněných zemích. Je všeobecně známo z důchodů se opravdu nedá slušně žít. Neumře se hlady, to je fakt.

Podle mého názoru, problémem naší země je všeobecně rozšířená netolerance,neschopbnost přijmout, že můžeme věci vidět jinak a nebýt přitom uplní hlupáci a/nebo "komunisti či bolševici, narůstající arogance a hrubost (někdo tomu říká "buranství") a chamtivost poměrně významné části obyvatelstva, která, zdá se, nezná mezí. A mlčení či pasivita elit. Věřím, že nějaké elity ještě máme.
02. 10. 2009 | 13:31

michal napsal(a):

Dobrý den,
sledujíc vaši debatu přišel jsem na jednu myšlenku- možná by nebylo nutné zvyšovat daně a přitom by se dal sociální systém ukočírovat, stačilo by jediné- začít už konečně všechny stávající daně bez nějakých vyjímek vybírat a do státní kasy sypat. A samozřejmě hlídat,aby kasa neměla malé dírky, kterými by se ven kutálely daně vybrané k lidem vybraným. Prostě dohlédnout na to, aby neexistovala černá a šedá ekonomika, to by bohatě stačilo. Bohužel tomu nedávám šance, vždyť většina těch úspěšných "podnikatelů" vydělala své majetky díky tomu, že obcházeli zákony a vyhlášky, ohýbali je k obrazu svému a různou měrou i nechávali šít dle své potřeby.
Takže pokud bude nastolen kapitalismus a ne marasmus, mělo by to klapat, to by se ovšem asi nelíbilo těm "úspěšným".
P.S.: Nezávidím nikomu poctibě nabytý majetek, ale pánové, ruku na sdrce- nikdy jste nepodváděli, když jste "podnikali"?
M@
02. 10. 2009 | 15:00

es2f napsal(a):

Zpusob jakym se stat financoval pred revoluci a kratce po ni byl uplne jiny nez dnes. Vysoka dan mela spise odstrasujici charakter ale neprinasela vyznamne prijmy, protoze ji podlehalo jen malo subjektu. Kazdy se snazil oficialne zisk netvorit. A pak si take stat mohl brat ucetnimi klickami penize primo ze statnich podniku jeste pred "zdanenim".

Mira zdaneni od te doby ve skutecnosti neustale roste. Zjednodusene - klesa dan z prijmu a roste dan z pridane hodnoty atd ...

Mira zdaneni v Evrope je uz za hranici unosnosti. Reseni neni v jeste vyssim zdaneni, protoze to ani nefunguje. Ale ve vytvareni prostoru pro rust soukromych sluzeb, ktere by nahradily ty statni. V tom by mohly pomoci danove asignace.
03. 10. 2009 | 22:35

Ludwig von Mises napsal(a):

Michal: cerne a sede ekonomiky se stat zbavi jen neregulovanym trhem. Kazda regulace trhu vyvolava zmeny, ktere se snazi prizpusobit trh novym podminkam, to je zivelny proces, ktery mapuje ekonomie.
Dokud budou dane z prijmu a zisku prilis vysoke, budou existovat cerne fondy v kazde druhe firme. To je logicka reakce trhu ne prilis pokrivene podminky.
03. 10. 2009 | 22:58

kedarus napsal(a):

nevim proc by meli schopni a snazivi lide platit vyssi dan.Timhle trapnym clankem davate jasne najevo jen jednu vec.Nesnazte se lidi,nebudte aktivni.A pokud jste tak blbi a v dobre vire snahu projevite my jako stat vam to stejne vemem.Jedine co mi v clanku chybi jsou presne instrukce z plenarniho zasedani UV KSC.
04. 10. 2009 | 03:04

Ivan Hochmann napsal(a):

Pěkné ,pěkné.....

Přečetl jsem si pane Potůček váš elaborát a už při čtení mě skřípaly protézy.
Je mě ale s potěšením a povděkem pánům Pocestnému a Rumcajsovi,že už nic vymýšlet nemusím.

Jen se optám pane Potůčku:
Co vás dovedlo k názoru,že potřebujeme jakousi národní soudržnost?Proč směšujete sociální stát s jakousi řízenou politikou pomoci neodpovědným a hloupým lidem?Co to je jakýsi rozval?

Tato společnost je opravdu rozdělená na dve tábory.Jedni by chtěli všechno zadarmo,potažmo na dluh a mají přitom plnou hubu řečí o jakýchsi právech člověka,majíce v živé paměti lacinou frašku se socialismem.(Vy jste tomu dal korunu....,.s Rousseauem).

Druhá skupina pracuje jak magoři a nestačí se divit kam jdou všechny ty daně a prostředky,které ONI produkují.

Shrnuto :Místo pochlebování Janotům a jejich Balíčkům,coby "Ubrousku prostři se",by měli takoví lidé jako Vy trvat a apelovat na Stát(který je opravdu hlupák a Macecha), aby
si plnil řádně svoje dobře placené funkce.

Já na rozdíl od Vás tvrdím,že prioritou je dodržování,striktní dodržování pravidel a řádných zákonů.(ani jste se o tomto fenoménu ve svém blogu nezmínil.)

Sociální stát po kterém VŠICHNI voláme (a v tomto bodu je Vaše snaha velmi přínosná)není jednorázová záležitost nějakého volebnícho programu socanů.

Navíc tato rozpolcená společnost (hrozící rozvalem) je rozpolcené velmi logicky.Místo rozboru(což byste už ode mne ani nečetli) napíši jen pozdrav panu Stejskalovi a připomenu mu,že mazat komentáře o vychcípajících generacích,a vrstvách vápna je sice záslužná činnost ,ale naprosto kontraproduktivní.
Tyto nesmiřitelné protipóly se musí nějak vyjádřit.

Když už nejsou schopny akce.

Ivan.
04. 10. 2009 | 16:31

Ivan Hochmann napsal(a):

Právě jsem si pročítal příspěvky dalších čtenářů. Zaujal mě mezi nimi zvláště jeden.

Paní Heleno,

mýlíte se,když píšete o nás jako o "nepřátelích sociálního státu".
Považuji se za rozumného člověka,který ví ,co působí negativa ve společnosti,vyvolává třecí plochy,a nakonec násilnosti,občanské nepokoje a nakonec téměř válečný stav mezi skupinami lidí.

Abych popsal příčiny a možná řešení jasně a srozumitelně s pomocí psychologických ekonomických,politických a dalších atributů,potřeboval bych prostor 600set stránkové knihy.
Musíte se tudíž spokojit s vědomím,že jen blbec vědomě devastuje životní prostor svého souseda,místo aby mu pomohl.Třebas i k většímu standardu než má on sám.Ono to pořekadlo o chcíplé koze má v těchto krajích svoji živnou půdu v nezájmu státu o vytváření povědomí o lidskosti a pomoci slabším.

A lidé,z nichž mnozí s menším kvocientem a vzděláním se pořád řídí tím primitivním,co působí zlou krev kam se člověk podívá.

Spousta jich se ani nedokáže smířit s novou,nepoznanou realitou,kdy kolem něj ti z "lepší společnosti"hýří přepychem,arogancí,nadřazeností až posměchem a on mnohdy nemá na cigarety,alkohol,drogy,hry,luxusní byty,auta,dovolené ........a přiznám jsou i tací,kteří nemají na nájem a základní životní potřeby.

Ano je to částěčně i vina minulé komunistické ideologie,kteří svoje nesmyslné vize naočkovali do celé společnosti,ačkoliv věděli o svém zločinném konání.
(nebudem rozvádět)

To samé lze říci o "high society".Oni si neuvědomují,že toto společenství lidí a jejich půlstoletím zlovlády zničené zázemí nedovolují realisaci nezřízených požadavků ambiciozních jedinců,kteří i svým špatným charakterem,výchovou a stranickou příslušností realisovali protizákonně svoje Plány ku škodě celé společnosti.

Ale to je už zase jiný příběh.To jeden pán,dnešní president,tvrdil,že potřebujeme "novou vrstvu bohatých elit",které potáhnou společnost,ekonomiku a vše ostatní.Proto se muselo ZHASNOUT.
Zapoměl se jaksi zmínit ,že budování nového státu na troskách komunisty zdevastované země je o něčem jiném.
"New Deal" se nekonal,nekonalo se ani ono deklamované utahování opasků.Ten pán se nemýlil,jeho chování bylo cílené a sobecké.Věděl dobře,že by se asi nestal presidentem,kdyby splnil všechna nepopulární opatření směřující k revitalisaci státu.Co byste také chtěli od komunistů z prognostických a jiných "ústavů".

To byl jen střípek a vzorek současných politiků.Všichni jsou si podobni jak vejce vejci.Tady je zakopaný pes.Nikoliv pravicové požadavky na budování spravedlivého,v prvé řadě spravedlivého státu.Ten je i zárukou spravedlnosti sociální.
Co však očekáváte od mafií prolezlých do státní správy a lobystických žroutů financí na úkor celého národa.Že tudy cesta nevede,víme všichni.Zájmy těchto stran a spolků jsou naprosto odlišné od spravedlivých požadavků hlavně chudých (i vlastní vinou)lidí.Přerozdělování zisků jako prostředek a cílená činnost k ničemu dobrému nepovede.Vždyť to přece známe na vlastní kůži.

To by napřed muselo dojít k mutaci obyvatel této planety,aby z jejich psychovýbavy zmizely vlastnosti jako chamtivost,lenost,sobectví,a celá ta spousta negativ.To nás však nečeká,takže prvořadou a výchovnou lekcí bude přesvědčit naše občany,že v blízké budoucnosti se nic nezmění a že budou nadále existovat bohatí a ještě bohatší.Stejně tak jako budou blbí a ještě blbější.
Že chudoba cti netratí,že chleba je všude o dvou kůrkách,že lidská spokojenost a vyrovnanost vede přes lásku,cit a humánní zájmy.........

Ivan.
05. 10. 2009 | 10:03

Šalbot Josef napsal(a):

Vážený pane Ivane Hochmanne,

především bych Vám chtěl poděkovat za jedinečná slova. Mluvíte mi z duše. A proto Vám dám dobrou radu, na kterou zatím nikdo z Vás nepřišel. Jak si pomoci od nynějším politických kreatůr ? Jak do vlády, parlamentu, senátu dosadit chytřejší a zodpovědnější lidi ? Je to jednoduché ! Pokud budeme tvrdošijně preferovat, zavádět, upřednostňovat a hlavně převádět co nejvíce evropských zákonů západních zemí do naší ústavnosti, věřte mi, bude mnohem lépe. Co je v této době to nejhorší ? Je to fakt, že si velká část společnosti myslí, že tak jako to máme nyní my tady, tak to mají i na západě. Mnohokrát jsem slyšel, že bylo za totáče lépe. Mnohokrát mě bylo řečeno, že takový kapitalismus si lidé nepřeji. Nevědomost je nebezpečná zbraň. Tito všichni lidé totiž nevědí, jak to na tom západě opravdu je. Neví to bohužel až osmdesát procent společnosti. Samozřejmě, opak je pravdou. Na západě je všechno již stovky let vychytaný tak, aby to dobře fungovalo. Pokud budete chtít vědět jak, rád odpovím. Budete se divit, na co všechno tam má občan právo ap. Takže, nebojme se tlačit na politiky, aby do naši legislativy vpravovali všechny dobré zákony z Francie, Anglie, Německa aost. Možná, že si ti naši politici řeknou, že už hrabat pro sebe nebudou. Možná, že si řeknou, že začnou pracovat.Dokonce si možná řeknou, že budou pracovat pro lidi. Možná že si řeknou, že si sníží o polovinu platy a konečně začnou za všechno platit.Ne, ne, to ne, promiňte, trochu jsem se zasnil.Tak zpátky do reality, zamračit se, pořád nadávat, sem tam něco ukrást,zničit,předběhnout někoho ve frontě,koukat druhému do nákupního vozíku,či tašky, plivnout na chodník, nebo na sousedovic dveře. Tak a už jsme zase v česku.To je pohodička, co ?

s úctou a díky
Šalbot Josef
salbot@centrum.cz
22. 10. 2009 | 23:46

Šalbot Josef napsal(a):

Zdravím,

podělte se prosím o mou reakci na blog od vedle.
Jde o ministra Eduarda Janotu.
Závratná toď vizualní kariéra tohoto muže. Lidé mě říkají-vidíte pane Šalbot konečně to ten Janota vzal za správný konec. Musíme více šetřit a bude lépe. Ten Janota přišel v pravou chvíli. A také říkají, že je chytrý a hlavně velice vzdělaný,protože má tituly.Hhmm, to jsou názory.To je chvály na pana ministra. Tak a teď zase já.Já vím, že titul neudělá z někoho toho chytrého. Já vím, že právě ten pán Janota do nedávne doby figuroval jako poradce všech ministrů financí všech vlád. Já vím, že právě tento muž řídíl republiku celou porevoluční dobu až dodnes. A právě tento člověk Janota nám celou tu dobu diktoval, kolik budeme mít v peněžence.Přece si lidé nemyslíte, že kterýkoliv ministr financí prováděl sám jakékoliv změny ať už k horšímu, či naopak. Ministr byl vždy pouhá loutka. Za provázky vždy tahali Janota,Dalík, Šlouf and company.Takže, pane ministře Janoto. Pokud bych měl to nesmírné štěstí a Vaši špicli objeví toto mé psaní, prosím věřte, že mě níže podepsaného nikdy neoblafnete.Protože jste byl celou dobu jako poradce ministrů financí a nyní dokonce jako sám ministr, musíte vidět, kam jste tu naši zemičku vlastně dostal. To je pro Vás velmi špatná vizitka a nemyslím si, že to ještě nějak zlepšíte. Dovolím si Vám pane Janoto poradit. Vemte si celou svou rodinu, sbalte to nejnutnější a odstěhujte se třeba do Kazachstánu, nebo Gruzie, tam Vás přivítají s otevřenou náruči. Pro mne jste jen obyčejný ouřada, který vždy pobýval ve špatnou dobu na špatném místě. Možná, že by jste si měl sníst to, co jste si nadrobil, ale vy drobky nerad, takže čím dříve budete pryč od státní kasy, tím pro národ lépe. Jo, a na tramvajové zastávce povídal jeden pán druhému - čoveče,není ten Janota sprosťák, nepřidá nám na důchodě a ještě se nám vysmívá, že kdyby přišel o všechny politické funkce tak by se stejně nějak uživil. Hhmm, pane Janoto arogance Vám moc nesluší a není na místě. Jinak Vám přeji, aby jste v těch posovětských státech byl co nejdéle. Šťastnou cestu Vám přeji ti chytřejší a poctivější.

s úctou a díky
Šalbot Josef
salbot@centrum.cz
23. 10. 2009 | 23:56

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 05:57

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 05:59

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 06:00

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 06:01

panerai watches napsal(a):

That what you say help me greatly. Many thanks.
08. 03. 2010 | 09:39

rolex watches napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
08. 03. 2010 | 09:41

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 09:22

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 09:24

bubble shooter napsal(a):

Je to fakt, že si velká část společnosti myslí, že tak jako to máme nyní my tady, tak to mají i na západě. Mnohokrát jsem slyšel, že bylo za totáče lépe. Mnohokrát mě bylo řečeno, že takový kapitalismus si lidé nepřeji. Nevědomost je nebezpečná zbraň.
13. 03. 2010 | 13:06

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
18. 03. 2010 | 05:24

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 05:44

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:50

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 05:36

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 05:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy