Žaloba pro velezradu, mezinárodní kontext a trocha státovědy

04. 03. 2013 | 08:30
Přečteno 7074 krát
Připojením 28 podpisů senátorů pod žalobu na Václava Klause (podpořenou podpisy téměř 75 tisíc lidí1) jsme se zařadili mezi několik málo zemí, kde došlo k oficiálnímu zahájení procesu sesazení prezidenta. Tento blog má za cíl zasadit problematiku odvolání prezidenta v ČR prostřednictvím institutu velezrady do kontextu procesů tzv. impeachmentu v jiných zemích.

1. IMPEACHMENT

Zjednodušeně řečeno má tento termín původ ve francouzském slově „empêchement“, které dnes znamená něco jako „překážka“ či „zabránění“. V mezinárodním kontextu se usadil jako obecný výraz pro sesazení vysoce postavených veřejných funkcionářů, nejčastěji se však hovoří o impeachmentu ve vztahu k prezidentům.

1.1. USA
Pojem impeachmentu u nás vešel v širší známost nejspíše v souvislosti s pokusem o sesazení amerického prezidenta Clintona v souvislosti s jeho aférou s Monikou Lewinskou. Ústava USA umožňuje iniciovat impeachment pouze v souvislosti se zradou, korupcí a dalšími závažnými zneužitími pravomoci („treason, bribery and other high crimes and misdemeanors“). Protože jde o institut využívaný zřídka, chybí samozřejmě přesné definice a zvyklosti. Gerald Ford například stanovil kritéria takto: „An impeachable offense is whatever a majority of the House of Representatives considers it to be at a given moment in history,“ tedy jakýkoliv delikt může vést k sesazení, pokud to tak vidí Sněmovna reprezentantů.

V historii USA najdeme pouze tři případy pokusů o sesazení prezidenta. Prvním byl v roce 1868 Andrew Johnson, který odvolal ministra války, čímž porušil zákon, který toto prezidentovi zakazoval učinit bez souhlasu senátu. Dvoutřetinové většině nutné k sesazení chyběl jediný hlas a prezident proto zůstal ve funkci.
Dále byl proces impeachmentu iniciován vůči prezidentu Nixonovi, a to pro bránění výkonu spravedlnosti („obstruction of justice“ - delikt spočívající víceméně ve vměšování se do práce orgánů činných v trestním řízení), když zadržoval důkazní materiály související s aférou Watergate. K sesazení nakonec nedošlo, neboť prezident se vzdal funkce.
Třetím případem byl impeachment vůči Billu Clintonovi v roce 1998, a to pro křivopřísežnictví (Clinton lhal o svém románku s Monikou Lewinskou před porotou) a pro bránění výkonu spravedlnosti (zneužití pravomoci k bránění výkonu spravedlnosti). Senát však Billa Clintona nesesadil.

1.2. Rumunsko
Rumunský prezident Traian Băsescu prodělal pokus o sesazení hned dvakrát. Poprvé v roce 2007, kdy se měl opakovaně zpronevěřit ústavě především v otázkách dělby moci. Rumunský ústavní soud ve svém poradním nálezu závažná porušení ústavy nekonstatoval, avšak parlament sesazení prohlasoval, čímž byl Băsescu suspendován do vyhlášení výsledků referenda o odvolání prezidenta, v němž jej však podpořilo 75 % občanů. Băsescovo obvinění čítalo 19 bodů, mezi nimiž najdeme např. „stranickost a opuštění smírčí role prezidenta“ či odmítnutí jmenovat ministry navržené premiérem.
Druhý impeachment proběhl vloni v červnu za dramatických okolností, kdy se vláda Victora Ponty, obviňovaná z porušování zákonů i ústavy, pokusila Băsesca znovu odvolat. Účast v referendu však nedosáhla 50 % a prezident se vrátil do funkce.

1.3. Litva
Rolandas Paksas je prvním evropským prezidentem, který byl úspěšně sesazen z funkce. Ihned po jeho nástupu do úřadu v únoru 2003 se objevily obavy o jeho napojení na ruskou mafii. Ruskému podnikateli Juriji Borisovovi, který věnoval 400 000 dolarů na Paksovu kampaň, udělil litevské občanství (bylo mu však později odebráno ústavním soudem). Začátkem roku 2004 litevský parlament zahájil impeachment, kterým v březnu Rolanda Paksa sesadil kvůli následujícím obviněním: únik utajovaných informací o vyšetřování Jurije Borisova; neoprávněná obnova Borisovova občanství poté, co bylo odňato ústavním soudem; vměšování se do privatizace.


2. VELEZRADA

V České republice neexistuje institut sesazení prezidenta sám o sobě, nýbrž je striktně svázán s pojmem „velezrada“, pročež jej patrně vnímáme konceptuálně značně odlišně od impeachmentu v ostatních zemích. Podobný princip bylo lze najít donedávna např. v ústavě Francouzské republiky, která formulovala prezidentskou odpovědnost velmi podobně: prezident nebyl odpovědný trestně ani občansky za činy během mandátu a nemohl být souzen za jiný čin než za velezradu (haute trahison). Tu však posuzuje speciální instituce jménem „Haute cour de justice“, složená ad hoc z 12 poslanců a 12 senátorů. Samotnou velezradou se pak rozumí „porušení povinností zjevně neslučitelné s výkonem mandátu“ (manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat). I francouzská právní věda cítí, že celý problém provází terminologická vágnost, nejasnost a neurčitost, což lze u institutu, který nebyl nikdy aplikován, zřejmě celkem chápat.

2.1. Velezrada vs. vlastizrada
Nejprve je nutno ujasnit si, jaké je postavení velezrady v českém právním rámci, a především odlišit ji od vlastizrady. Vlastizrada je trestný čin podle § 309 trestního zákoníku, spočívající v rozvracení republiky, teroristickém činu, teroru či sabotáži, a to ve spojení s cizí mocí nebo cizím činitelem. Naproti tomu velezradu zmiňuje přímo Ústava ČR v článku 65 jako jediný čin, za který lze stíhat prezidenta, a definuje ji až zákon o Ústavním soudu jako: „jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu“. Žaloba na Václava Klause samozřejmě hovoří o velezradě a nelze ji směšovat s prve jmenovaným trestným činem, jak učinil např. poslanec Jandák.

2.2. Demokratický řád
Obvinění Václava Klause jednoznačně směřují k poslední z vyjmenovaných možností, tedy viní jej z jednání proti demokratickému řádu České republiky. Zkusme si tedy nejprve uvědomit, co to ten demokratický řád vlastně je. Když se řekne „demokracie“, vybavíme si především pojmy jako „svobodné volby“ či „svoboda projevu“, avšak tím bychom demokratický řád opravdu osekali. Svobodné volby samozřejmě tvoří významnou složku demokratického procesu, k němuž patří, že občané si vybírají své vůdce, ale stále jde pouze o jednu z několika částí. Svoboda projevu pak už vůbec není základem demokracie, nýbrž jejím důsledkem. Zásadními složkami demokracie pak jsou dělba moci a rovnost před institucemi.

2.2.1. Dělba moci
Institut dělby moci se táhne státovědnými pojednáními již od doby římské republiky a spočívá v rozdělení moci mezi různé větve tak, aby žádná větev státu neměla moc svrchovanou. Dnešní pojetí dělby moci vychází ze systému, který popsal baron de Montesquieu ve svém díle O duchu zákonů (De l‘Esprit des lois) z roku 1748. Montesquieu dělí moc ve státě na legislativu (moc zákonodárnou), exekutivu (moc výkonnou) a justici.

Legislativa (tj. u nás parlament) prostřednictvím procesu schvalování proměňuje vůli lidu v zákony, podle nichž se řídí exekutiva a podle níž se řídí soudy. Legislativa je převážně volená.

Exekutiva (tj. u nás úřady a ministerstva) vykonávají vlastní řízení státu podle parametrů určených zákony (přičemž platí zásada, že co není úřadům dovoleno, je zakázáno). Zákony však také připomínkuje a fakticky se podílí na jejich znění – zákon typicky píše ministerstvo, ostatní ministerstva jej připomínkují, poté se dostane do sněmovny, která jej může dále upravit (tzv. poslanecká tvořivost) a následně schválit či zamítnout. Poslední instancí exekutivy je prezident, který zákon může vetovat, což lze interpretovat jako zásadní připomínku, kterou však může legislativa přesto ignorovat. Exekutiva se též skrze ministerstvo spravedlnosti podílí na administraci justice a skrze prezidenta jmenuje soudce. Exekutiva bývá lidem nevolená (výjimku nově tvoří prezident), protože jde o technickou a expertní složku. Jejím vrcholem je vláda, které musí část legislativy (tj. poslanecká sněmovna) vyjádřit důvěru2 a která udává ideologický tón, ale samotný výkon státní správy musí zůstat politicky nezávislý stejně jako její personální obsazení.3

Justice (tj. u nás soudy) dohlíží nad dodržováním zákonů schválených legislativou. Jejími rozhodnutími se musí řídit všichni, exekutiva, legislativa i občané. Tato rozhodnutí jsou však svázána dvojím způsobem: 1) platným právním řádem, díky němuž by měla být rozhodnutí justice předvídatelná; 2) zásadou projednací (dispoziční), která soudům umožňuje rozhodovat pouze na základě podnětu. Nejvyšší justiční institucí je Ústavní soud, který je vázán pouze Ústavou a může rozhodovat i o zákonech schválených mocí zákonodárnou. Justice je expertní složkou, u nás se tedy nevolí a vyžaduje striktní politickou (i jinou) neutralitu. Nezávislost justice zdůrazňuje již Montesquieu.

2.2.2. Rovnost před institucemi
Občané i další osoby jsou si před státními institucemi rovni. Je irelevantní, zda před úřadem či soudem stojí miliardář, starosta, homosexuál, indián, satanista či hlupák, instituce k němu musí přistupovat vždy stejně. Před soudem mají stejná procesní práva, na jejich tvrzení se hledí stejně, jimi předkládané důkazy se hodnotí totožně. Důležitost této zásady je jedním z důvodů, proč se tak často hovoří o problematice korupce. Nejenže korupce způsobuje významné hospodářské škody, ale často může jít i o útok na samy demokratické principy státu.


Dělba moci a rovnost před institucemi tak zabraňují útlaku vůči občanům. Občané smějí vše, co jim není zakázáno, stát nesmí nic, co mu není povoleno. Svévole ze strany jedné složky státu či jeho představitelů nepřichází v úvahu, a jiné složky státní moci mají prostředky, jak jí zabránit, napravit a potrestat.


2.3. Postavení prezidenta
Demokratická republika nezná žádného monarchu či samovládce a prezident české republiky není modla, kterou bychom měli uctívat, ani král, kterému bychom se měli klanět, nýbrž úředník, kterého platíme ze svých peněz vydělaných z naší práce. Proto základním východiskem, které si musíme neustále uvědomovat, je, že Václav Havel byl státní úředník placený z našich peněz, Václav Klaus je státní úředník placený z našich peněz, Miloš Zeman bude úředník placený z našich peněz. Ať jsou naše názory na tyto tři politiky jakékoliv, stále jsou to především úředníci, jejichž úkolem je sloužit občanům ČR, reprezentovat je a veškeré tatíčkování a báťuškování je nemístné.

Ústava praví, že prezident ze své funkce není odpovědný, a to ani trestně. To však neznamená, že jako jakýkoliv jiný představitel moci výkonné nepodléhá zákonům a samozřejmě Ústavě. Pravomoci prezidenta vzhledem k jeho neodpovědnosti bývají vesměs omezeny kontrasignací předsedy vlády a vláda pak za rozhodnutí nese odpovědnost. Vzhledem k zásadám demokratického státu tedy nepřipadá v úvahu, aby prezident nenesoucí odpovědnost mohl jednat na vlastní pěst, či dokonce svévolně. V tomto ohledu tak lze pouze těžko nesouhlasit s Václavem Žákem, který prezidentské prerogativy vidí restriktivně, neboť i když to Ústava výslovně neuvádí, vyplývá to z výše zmíněných zásad demokratického státu.

2.4. Obvinění z velezrady
Je na senátu, zda nakonec obžalobu z velezrady na Václava Klause podá, a je na Ústavním soudu, kterak vyhodnotí, zda jednotlivé body představují „jednání narušující demokratický řád“ dostatečně, aby je bylo možno klasifikovat jako velezradu. Zkusme se na body žaloby podívat blíže.

2.4.1. Odmítnutí ratifikace Eurovalu
Prezident od 5. 6. 2012 dosud neratifikoval tuto mezinárodní smlouvu a řka, že jde o zrůdnost, ratifikaci odmítl, očividně si tedy v tomto ohledu razí vlastní zahraniční politiku. Oprosťme se od irelevantních osobních názorů na užitečnost Eurovalu či EU jako takové a zhodnoťme skutkovou podstatu toho, co se vlastně děje.
Prezident Klaus je nevolený4 zástupce moci výkonné a blokuje rozhodnutí volených zástupců moci zákonodárné. S ohledem na jeho neodpovědnost také vlastní zahraniční politika nepřichází v úvahu (a samozřejmě Českou republiku poškozuje, že má dvě zahraniční politiky, jednu prezidentskou a jednu vládní) a z hlediska dělby moci se jedná o svévoli, nepřípustnou v demokratickém státě – moc výkonná se musí řídit předpisy schválenými mocí zákonodárnou. Je otázka, zda by na tento bod žaloby mělo vliv, kdyby Václav Klaus nebyl dosazen, nýbrž zvolen občany jako Miloš Zeman.

2.4.2. Nejmenování ústavních soudců
Prezident od 20. 3. 2012 nenavrhl jediného ústavního soudce. Tím je ohrožena usnášeníschopnost Ústavního soudu, což je útok na celou jednu složku státní moci – justici. Občané by neměli kde hájit svá Ústavní práva a legislativní návrhy by nepodléhaly kontrole ústavnosti (například nedávné neústavní zákony z dílny MPSV by nebylo jak zrušit).
Klausův argument, že Senát by mu kandidáty neschválil, protože je namířen proti jeho osobě, neobstojí, neboť zaprvé od té doby proběhly senátní volby a složení Senátu se poměrně výrazně proměnilo, zadruhé Senát dříve již některé Klausovy kandidáty schválil a zatřetí Klausovi dva poslední kandidáti byli odmítnuti důvodně: Jan Sváček kvůli kontaktům na lobbistu Hrdličku a tajené členství v KSČ (a přiznejme si, že linka ke skupině kolem soudce Berky také není dobrou vizitkou), Zdeněk Koudelka pak kvůli spojení s bývalou nejvyšší státní zástupkyní Veseckou (figurující v kauze tzv. justiční mafie).

2.4.3. Článek II amnestie
O funkci amnestie napsal velmi dobrý blog Tomáš Haas, který jinak s žalobou pro velezradu nesouhlasí. Smyslem amnestie a zastavení trestního stíhání je v demokratickém státě obvykle rehabilitace jednání, které bylo dříve trestné, ale aktuálně ztratilo svou společenskou nebezpečnost – Haas přitom uvádí Lincolnovu amnestii vůči vojákům Konfederace po skončení americké občanské války, Carterovu amnestii pro občany odmítající válku ve Vietnamu, kteří se vyhli povinnosti narukovat azylem v zahraničí, a amnestie pro ilegální přistěhovalce.

Prezident Klaus zastavením trestního stíhání významným způsobem zasáhl do výkonu spravedlnosti.
1) Nešlo totiž o trestnou činnost s nízkou, nulovou či pochybnou společenskou nebezpečností, ale naopak o trestnou činnost velmi závažnou (ohraničenou až desetiletým trestem) s tisíci poškozenými. Jde tedy o výrazný zásah do dělby moci.
2) Zasáhl velmi do procesních práv poškozených, kteří jednak mohli doufat v morální zadostiučinění u trestního soudu jakožto oběti a jednak mohli žádat náhradu škody v řízení adhesním, které však bylo zastaveno spolu s trestním. Občanské řízení sice může být znovu zahájeno, ale po mnoha letech soudů začíná znovu a navíc se nemůže opírat o důkaz v podobě odsuzujícího trestního rozsudku.
3) Podkopal základní funkci státu, kterou je chránit vlastní občany a jejich majetek.
4) Narušil důvěryhodnost justice zastavením procesu se soudcem Berkou, který čelil obviněním nejen ze závažné majetkové trestné činnosti, ale především z toho, že jako soudce se neřídil právním řádem ani zásadou projednací, tedy sám velmi zásadním způsobem porušoval demokratický řád republiky (blíže viz druhá polovina mého staršího blogu).

Amnestii navíc provází celá řada zásadních nejasností:
1) Není jasné, kdo ji s Václavem Klausem připravoval a prezident ani jeho kancelář to nechtějí sdělit, čímž pravděpodobně porušují zákon o svobodném přístupu k informacím.
2) Není jasné, zda prezident amnestii vůbec směl vyhlásit, neboť dosud není k dispozici dokument s kontrasignací předsedou vlády Nečasem.
3) I pokud Nečas dokument skutečně podepsal, amnestie byla vyhlášena bez vědomí ostatních členů vlády, která za ni nese odpovědnost. Zde je na místě očekávat tlak vlády na prezidenta i premiéra, čehož jsme se z nějakého důvodu nedočkali.
4) Amnestie působí podezřele s ohledem na to, že se dotkla i prezidentových přátel (mmj. dcery kancléře Weigla), že někteří dlouholetí uprchlíci se těsně před jejím vyhlášením vrátili do země a vydali se policii, a samozřejmě s ohledem na vazby některých prezidentských poradců na lidi kolem soudce Berky.

Při obhajobě amnestie se lze setkat s množstvím výroků ve smyslu, že „jde o prezidentovo právo a basta“, tedy že Ústava to prostě umožňuje. Tento argument ovšem neobstojí. Ústava není tvořena pouze článkem 63, ale tvoří širší komplex definující základy demokratického státu, z nichž některé jsem rozebíral výše. Prezident tedy má právo vyhlásit amnestii a zastavovat trestní řízení (to mu nikdo neupírá), ale pouze tak, aby nedošlo k porušení jiných zásad garantovaných Ústavou či k porušení zákonů. Soudní praxe je plná případů, ve kterých dochází ke střetu různých práv garantovaných tu Ústavou, tu nějakým zákonem, a tehdy rozhoduje soud o tom, které z nich má v daném případě přednost a proč. Jednání v souladu s jedním zákonem nezaručuje, že nebude porušen zákon jiný – nabízí se třeba Trestní zákoník.

2.4.4. Nečinnost ohledně jmenování čekatele Langera
Prezident odmítl v roce 2005 jmenovat skupinu čekatelů soudci kvůli jejich věku, čekatel Langer proto podal stížnost k soudu. Rozsudek Městského soudu v Praze z roku 2007 prezidentovi uložil ve věci jednat ve lhůtě 6 měsíců buď jmenováním, nebo řádným zdůvodněním jeho odmítnutí. Rozsudek potvrdil roku 2008 i Nejvyšší správní soud zamítnutím prezidentovy kasační stížnosti.
Prezident Klaus tedy nerespektuje pravomocná rozhodnutí soudu, čímž podkopává autoritu moci soudní a současně útočí na jeden z principů demokratického státu – dělbu moci, ve které exekutiva podléhá soudnímu rozhodnutí, jinak hrozí z její strany svévole a útlak občanů. Je nutno zdůraznit, že jde o rozsudek správního soudu, nikoliv soudu trestního a samozřejmě se na něj žádným způsobem nevztahuje prezidentská indemnita.

2.4.5. Otálení s podpisem Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě
Tento bod se velmi podobá bodu prvnímu pod 2.4.1. - nevolený příslušník exekutivy blokoval rozhodnutí volených představitelů legislativy. V žalobě pak jde o bod bezpochyby nejslabší, protože prezident nakonec po čtyřech letech dodatek podepsal.


3. ZÁVĚR

Výsledek procesu sesazení prezidenta samozřejmě nelze předjímat, nicméně z hlediska mezinárodního může jít o průlomové rozhodnutí. Zkušenosti s tímto institutem jsou v západním světě velmi nevelké a v zásadě se omezují na Litvu, kde se nejednalo o složitých státovědných principech, ale celá věc měla rozměr spíše kriminální až špionážní. V Rumunsku pak proces sesazení prezidenta neuspěl kvůli všelidovému hlasování, navíc v něm byla patrná jasná pachuť politického boje, kvůli které se Rumunsko dostalo pod mezinárodní kritiku. V USA pak žádný impeachment neuspěl.

Litva i USA však poskytují určité zajímavé srovnání v tom ohledu, že česká úprava velezrady se zdá být pro prezidenta poměrně mírná, protože umožňuje sesazení pouze v extrémně závažných případech (a Ústavní soud možná bude moci rozhodnout, zda jde o případy závažnější než ty, které předkládá senátní ústavní žaloba, či zda může jít i o menší delikty). Naopak v USA k vyvolání řízení o impeachmentu stačila de facto vlastně jen pouhá lež či porušení běžného zákona.

____________________

1 A podporuje ji k dnešnímu dni zjevně i 75 % čtenářů velkých internetových médií Aktuálně.cz a Novinky.cz.

2 Zde je poněkud zvláštní, že člen legislativy, tedy poslanec/senátor, může zastávat též nejvyšší exekutivní funkci a být členem vlády. Nejde z mezinárodního hlediska o nic neobvyklého, ale stírá se tím poněkud rozdíl mezi vládou a poslaneckou sněmovnou, neboť v obou sedí titíž lidé ve dominantním postavení. ČR by patrně prospělo dělbu moci v tomto ohledu prohloubit a stanovit neslučitelnost poslaneckého/senátorského mandátu s vládním křeslem.

3 Od toho existují v civilizovaných zemích zákony o státní službě.

4 Je dosazený parlamentem, podobně jako šéfové jiných úřadů či institucí jsou dosazováni např. poslaneckou sněmovnou, například Rada pro rozhlasové a televizní vysílání či Rada ČT. Těžko tento akt přirovnávat k obecné občanské volbě, která nyní úřad prezidenta provází.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Martin napsal(a):

Odpovědnost za amnestii nese Vláda ČR, zdroj Ústava ČR. Jak dlouho bude trvat než si všichni, kdo mají potřebu komentovat amnestii, Ústavu ČR skutečně přečtou ?
04. 03. 2013 | 08:37

Velezrádce Václav napsal(a):

Vláda amnestii neprojednávala a zatím se ani nenašel dokument, kde by slabingr Nečas něco takového podepsal, tak nevím, co do toho taháš vládu. Jak dlouho bude trvat než si všichni, kdo mají potřebu komentovat blogy, jejich text skutečně přečtou?
04. 03. 2013 | 08:46

ZM napsal(a):

Martin - celá vláda má zodpovědnost za správné provedení amnestie, ne za její vyhlášení. V médiích byly články o tom, že byly někteří vězni propuštěni omylem. Přímou spoluodpovědnost za amnestii má premiér, bez jehož podpisu by nebyla platná.
04. 03. 2013 | 08:46

ZM napsal(a):

Ústava ČR je napsána špatně. Např. je chybou to, že prezidenta nelze vůbec trestně stíhat. Dále je chybou to, že místo, aby v ústavě bylo znění, že prezident má právo udělit přiměřenou amnestii, tak je tam jen rčení, že má právo udělit amnestii. Dále by tam např. měla být možnost, aby ústavní soud na podnět určitého počtu senátorů mohl amnestii zrušit. Podobně by mohl zrušit i udělení milosti. Dále by tam kromě pojmu velezrady měl být taky uveden pojem- ústavní delikt a to, že pokud by se prezident dopistil během 5 letého funkčního období 3 a více deliktů, mohl by být zbaven ústavním soudem funkce (opět na podnět ze senátu).
04. 03. 2013 | 08:52

Martin napsal(a):

Velezrádce Václav & ZM: Přesně tohle jsem měl na mysli, článek Článek 63 jste neviděli ani z rychlíku.
04. 03. 2013 | 08:53

Velezrádce Václav napsal(a):

Měls na mysli tak leda kulový s přehazovačkou. Klaus vyhlásil na nový rok amnestii a pořád nemáme papír, na kterém mu to Nečas podškráb. Takže hradní velezrádce to vyhlásil svévolně a neoprávněně.
04. 03. 2013 | 08:59

Technická napsal(a):

Nixon sice odstoupil z úřadu, ale i tak byl po odstoupení z empeachmentu obžalován a odsouzen, dokonce k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Následující prezidet mu ale udělil milost.
04. 03. 2013 | 09:00

Xury napsal(a):

Když se tak dívám na ten bod 2.4.1 tohoto blogu, tak si říkám proč vůbec má prezident mezinárodní smlouvy ratifikovat. Vždyť to nedává žádný smysl. Až doteď jsem si myslel, že prezident je v tomto případě jakási poslední pojistka, která může něco ovlivnit. Teď čtu, že jeho povinností je fungovat jako podpisový automat. Absolutně nechápu proč.
Taky nechápu existenci amnestie, jestliže její uplatnění může údajně způsobit výše uvedené následky. Tak ji rovnou vyškrtněme z právního řádu a je vymalováno.
04. 03. 2013 | 09:04

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Pane autore,

výborné, výborné.

Bylo by třeba, aby si všichni prezidentští patolízalové (Nečasem a Kuberou počínaje a místními konče) tuto stať přečetli.

Nějaký malý zlomek z nich by potom možná začal i přemýšlet. I když to není moc pravděpodobné.
04. 03. 2013 | 09:06

otokar napsal(a):

Komentáře netřeba, bylo podáno fundovaně a objektivně.
V tomto světle jeví se mi pan Kubera, zvaný nikotin poněkud nejasně.Jelikož jej nepovažuji za osobu se sníženou rozlišovací schopností,musí být podjatý. O důvodu nespekuluji, ten zná nejlépe on sám.
04. 03. 2013 | 09:08

Martin napsal(a):

Velezrádce Václav: Papír je součástí sbírky zákonů a je tedy dostupný každému i ty si můžeš koupit exemplář, když mi nevěříš :-)

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6343
04. 03. 2013 | 09:08

Občan napsal(a):

Pane Vančuro,

Senát Parlamentu ČR OD PROSINCE 2006 NESCHVÁLIL ani jednoho kandidáta na ústavního soudce.
KDO patří před soud, je tedy zcela zřejmé a stejně tak je zřejmé, že to NENÍ odstupující president.

Totéž platí o amnestii - před soudy patří justice a orgány činné v trestním řízení, v ojedinělých případech dokonce i Ústavní soud, které vědomě a cíleně, z důvodu nekvalifikovanosti a/nebo z důvodu nedostatku vyšetřovatelů vedou trestní řízení nekvalitně a neúčinně nebo/a mu dokonce brání. President je vzal amnestií doslova po hubě, protože do naha svlékl tuto nečinnost a vystavil ji na veřejnosti.
Opět tedy platí - NIKOLI odstupující president, ale ti, kteří jej nyní chtějí UMLČET (o to tu totiž jde především; a je to varováním - či spíše vyhlášením války - i pro BUDOUCÍHO presidenta).

Ad Langer - již v r. 2002 ústavní soudkyně Zarembová veřejně prohlásila (při vyhlášení nálezu ÚS k Havlovu návrhu na zrušení odvolatelnosti soudců a zrušení povinnosti soudců se dále odborně vzdělávat), že soudce nemá být vyhodnocován PO jmenování, ale PŘEDTÍM než je jmenován, a to jak v rámci přípravy, tak po uvedení do čekatelské funkce.
Ústavní soud tehdy potvrdil presidentovi plné právo NEjmenovat velmi mladé soudní čekatele bez prokazatelné odborné erudice. Těžko lze proto očekávat, že to vezme zpět.

Senát se chystá historicky se znemožnit (opět), protože se bude pokoušet odvolat presidenta, jemuž již skončilo funkční období.
Navíc bude chtít rozhodnutí po Ústavním soudu, který SVOU nečinností dostal do situace, kdy hrozí jeho usnášeníneschopnost.
A aby toho nebylo málo, tak bude po Ústavním soudu požadovat překotné rozhodnutí ve věcech, v nichž SÁM mohl a měl konat už dávno.
Celá věc tak smrdí snahou Senátu Parlamentu ČR najít alibi pro VLASTNÍ nečinnost a neschopnost (a je už úplně jedno, zda to bylo motivováno politicky nebo osobní neschopností a nekvalifikovaností). A co je asi nejhorší - senát tímto krokem otevřeně vyhrožuje BUDOUCÍMU presidentu Zemanovi.
04. 03. 2013 | 09:09

babočka napsal(a):

Pokud se velezrada neprokáže, měl by Klaus podat trestní oznámení na senátory a vymyslet si různé důvody jako oni.
04. 03. 2013 | 09:09

Baba Jaga napsal(a):

Nu, pořád si já laik nemyslím, že se jedná o nějakou velezradu. Ať už ale dopadne senátní hlasování jakkoliv, dočkáme se jistě dalších blogů - právník je tu mezi blogaři ale pravděpodobně jen Kocour a vlastně ještě odbornice na státní správu advokátka paní Hamplová - jejich blogy většinou čtu.
Možná i jiní - uvidíme a poučíme se.
04. 03. 2013 | 09:13

Michal Macek napsal(a):

otazka zni jestli se senatori obzalobou klauze z velezrady nedopousti vlastizrady :D
04. 03. 2013 | 09:13

Občan napsal(a):

ZM,

Ústavu psal Cepl st. NA OBJEDNÁVKU pro Havla osobně. Podle toho také Ústava vypadá.
04. 03. 2013 | 09:16

Velezrádce Václav, v.r. napsal(a):

Martin:
Sorry, já tam žádný Nečasův podpis nikde nevidím.
04. 03. 2013 | 09:17

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Xury 09:04:

No to je právě to. Nejvíc v diskusích často řvou lidi, kteří o věci nevědí skoro nic.

Vás šlechtí, že to i dodatečně přiznáte a máte snahu něco s tím dělat. Jiní (a je nutno říct, že jsou to převážně - i když ne výlučně - primitivní pravicoví aroganti) zůstávají u toho řvaní pořád. A zase: platí to od pana Klause s jeho globálním neoteplováním, neviditelné ruce trhu a jinými věcmi, o kterých ve skutečnosti nic neví, nikdy se jimi prakticky nezabýval a jen o nich opakovaně samolibě tlachal, až po místní "pravicovou inteligenci".

Pro tyto typy pak předesílám (aby se zbytečně neunavovali), že nejsem zaměstnanec, starám se o sebe a své blízké bez podpor i dotací a platím daně v ČR a to nadprůměrné. Z takových jako já potom pan Klaus, Nečas a Kubera dobře žijí a (minimálně) prvně jmenovaný ještě dokáže "odklonit" svým příznivcům třeba formou amnestie.

Hnus fialovej.
04. 03. 2013 | 09:24

Občan napsal(a):

Velezrádče,

ve Sbírce zákonů a skutečně OBRÁZEK vlastnoručního podpisu nenajdete, pokud nejde o předpis obsahující UKÁZKU podpisového vzoru.

Vezměte prostě na vědomí, že někde je uloženo lejstro, na kterém je vytištěn text a pod ním se nacházejí vlastnoruční podpisy. Ve Sbírce jsou nahrazeny sdělením "v. r." (vlastní rukou).

Je na Nečasovi, aby vysvětlil KDY, JAK a ZDA VŮBEC vláda projednala amnestii a KDY ji Nečas vlastně podepsal.
04. 03. 2013 | 09:25

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Občane, babočko ...

co byste doporučovali, aby se zamezilo těm podlým senátorům podat žalobu na vašeho růžového Vašíka a udělat mu bebíčko?

Nábojnice a zlomené tužky?
04. 03. 2013 | 09:30

autor článku napsal(a):

Přeji dobré dopoledne všem čtenářům. I dnes se jako většinou pokusím vyjádřit k některým komentářům.
04. 03. 2013 | 09:31

autor článku napsal(a):

ad Martin:
Viz komentáře uživatelů níže. Premiér Nečas amnestii před ostatními členy vlády zatajil, není tedy jasné, zda v tomto ohledu vláda nést odpovědnost skutečně může, i když s ohledem na celkový alibistický postoj a nechuť cokoliv s tím dělat bych jim odpovědnost určitě připisoval. Férové by bylo vzdát se funkcí.

Samotná odpovědnost pak je podle mého názoru složitější. Ústava sice píše, že prezident není odpovědný, ale je nutné si uvědomit, že naprostá většina věcí, které zde řešíme, je v Ústavě zakotvených poněkud vágně a spíše z důvodů tradičních než nějak navážno, protože ústavodárce nepočítal s tím, že by se tyto principy někdy uplatňovaly či o nich bylo v demokratickém státě sporu, čímž se mimochodem příliš nelišíme od ostatních států. Předpoklad patrně byl, že v demokracii nedojde na nějaké "poměřování pindíků" ústavních činitelů a že se prostě dohodnou. Stejně tak se úplně nepočítalo s tím, že ústavní představitelé budou páchat trestnou činnost a v případě odsouzení (či obvinění!) sami neodstoupí z funkce, takže nyní se musí řešit, co s odsouzenými poslanci, kteří i ve vězení pobírají plat.

Osobně si myslím, že Ústavní soud v tomto případě bude posuzovat Ústavu především jako soubor zásad a hodnot, které se za určitých okolností mohou dostat do vzájemného rozporu, ačkoliv to ústavodárce nepředjímal. Podle Ústavy prezident není sice odpovědný, ale na druhou stranu platí dělba moci, jak je popsána v článku. V případě konfliktu těchto dvou hodnot se bue rozhodovat o tom, která z nich je důležitější, a předpokládám, že v tom jasně zvítězí dělba moci jako základní princip demokratického státu oproti neodpovědnosti prezidenta, která je spíše monarchistickým reliktem.
04. 03. 2013 | 09:37

vico napsal(a):

Z pohledu Klause závěr jeho funkce je možno ve stylu Vávrovy epopeje nazvat jako - Dny zrady -. Pamětníci si vzpomenou na konec roku 1989 v Bukurešti. Davem freneticky oslavovaný rumunský prezident N. Čau-Česko/píši foneticky/ kyne z tribuny zcela zaplněnému náměstí. Během několika minut se nálada prudce mění a Čau-Česko nedokončuje projev.

Mohl rumunský prezident dopadnout lépe? Určitě, ale měl smůlu, že se stal samovládcem v totálně nedemokratické zemi. Nebyl včas v rámci demokratického systému nikým korigován, nebyl součástí onoho zvláštního kladkostroje vzájemných brzd a omezení a zavčas neuspěl ve volbách/tedy dřív, než-li seznal, že je bůh/ nebo mu neuplynula ústavou vyměřená doba, kdy může vládnout.

V.K.i přes nynější hořké "dny zrady" a neskonalou ostudu, se kterou odchází, ať už ústavní žaloba bude podána nebo ne, má neskonalé štěstí, že i přes své abnormální ego a pocit vlastního božství, prezidentoval v demokraticky fungující zemi a jediné, co mu hrozí je, že pozbude funkce, kterou stejně za pár dnů pozbude.

Kdyby však demokratický systém v demokraturním ČEZku fungoval lépe, mohl se dnes loučit s úsměvem a spokojený. Stačilo, aby byl jen včas klepnut přes prsty, když kradl a strkal si do kapsy to, co mu dle smyslu Ústavy nepříslušelo.Kdyby například nebyl premiér poseroutka a Amnestii nekontrasignoval, nekonaly by se teď ani ty úkorné Dny zrady. Kdyby si nemyslel, že je bohem na zemi, nikdy by se nenechal vmanipulovat nejtemnějším podsvětím, aby včlenil ono děsivé aboliční ustanovení.

Dav, který zjišťuje, že Bůh neexistuje, bývá krutý. Čau-Česko, by mohl povídat.
04. 03. 2013 | 09:38

zemedelec napsal(a):

Pane Občan.09:09
Řekl bych,že to není nejlepší řešení,aby amnestii dostala justice a orgány činné v trestném řízení takto po hubě.Těm se praktický nic nestalo,spíš jim ubylo nepříjemné práce,ale po hubě dostali poškozeni a postiženi,těmito amnestovanými.
04. 03. 2013 | 09:42

berme napsal(a):

Výborný rozbor, palec nahoru.
04. 03. 2013 | 09:47

Martin napsal(a):

autor článku: Já Vám rozumím že se Vám to nelíbí, nicméně "Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda" Bude jen velmi obtížně z toho Vládu vyvléknout a hodit to na Prezidenta, i když jak znám soudce a soudy, ti by dokázali prohlásit že Vltava teče z Hřenska nahoru na Šumavu.
04. 03. 2013 | 09:48

autor článku napsal(a):

ad Technická:
Ano, děkuji za upřesnění, uzavření řízení o impeachmentu skutečně neznamenalo konec celé záležitosti.

ad Xury:
Obávám se, že nejste jediný, kdo si tuto otázku klade. Odpověď na ni bude patrně v mém příspěvku výše - jde o ceremoniální formalitu. Setkat se lze ovšem i s pragmatičtějšími interpretacemi, které prezidentovi v tomto ohledu přisuzují notářskou funkci, tedy jakési osvědčení a garance, že se to skutečně stalo a že to proběhlo podle protokolu. Pochopitelně i to má dnes svůj ceremoniální význam, když to přenášejí kamery do celého světa, ale to je záležitost posledních desetiletí, zatímco prezidentská ratifikace je princip mnohem starší. Pochopitelně je otázka, jestli přechodem na přímou volbu v tomto ohledu nemůže dojít k reinterpretaci, ale to se Václava Klause pochopitelně netýká.

ad svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče:
Já bych především rád, aby si článek přečetli ti, kdo na něj následně reagují:) Například nevěřím, že první tři přispěvatelé, jej před svými reakcemi četli celý (pokud vůbec) s ohledem na to, že od publikace neuplynulo ani čtvrt hodiny. Ve zpětném pohledu bych jej asi psal poněkud jinak, ale pochybuji, že by se mi jej podařilo výrazněji zkrátit.
04. 03. 2013 | 09:50

Občan napsal(a):

Pane Vančuro,

to, co píšete v závěru svého příapěvku v 9:37 je sice filosoficky hezké, ale na to všechno měl senát spoustu let, během nichž nekonal, co konat mohl a měl. Ústavu máme od r. 1993, Ústavní soud od téhož roku, senát od r. 1996 a Klaus byl presidentem od r. 2003.
04. 03. 2013 | 09:50

Analytik napsal(a):

Autore, díky za objasnění všech souvislostí pěkně pohromadě na jediné stránce.
Za nejdůležitější považuji informaci o tom, že prezident je pouhý úředník placený z našich daní, který není vůbec odpovědný za výsledky své práce.
Tato informace navozuje otázku, za co ho vlastně platíme.
Zvláště nyní v době všeobecného šetření a utahování opasků se nabízí nutkavá myšlenka, zda je toto úřednické místo pro funkci státu opravdu nezbytné.
Kladení věnců by obstarali třeba Sokolové a mezinárodní návštěvy by s mnohem menší ostudou zvládli senátoři nebo ministři.
Právě z těchto důvodů si přejme, aby ústavní žaloba dorazila až k Ústavnímu soudu. Ten nám možná objasní, k čemu je nám státní úředník, který si v pracovní době dělá co chce, čímž působí státu morální a majetkové škody a v zahraničí ostudu.
04. 03. 2013 | 09:53

Občan napsal(a):

Zemědělče,

a to je právě chyba, že justice a OČTŘ nereagují, resp. reagují tak, jak reagují - tedy alibisticky.
Není chybou presidenta, že máme neschopnou, případně zpolitizovanou justici, která nekoná, případně dokonce konání brání. A která místo toho, aby pokorně sklonila hlavu a začala makat jako úderník, povykuje, že ne ona, ale president pochybil.

Újmu utrpěly oběti amnestovaných trestných činů už dávno právě proto, že závažná trestná činnost nebyla vyšetřena a odsouzena včas. Protože co je dnes platné lidem (státu), kteří byli okradeni nebo/a podvedeni před 10ti a více lety, že MOŽNÁ někdy v budoucnu budou pachatelé FORMÁLNĚ odsouzeni?
04. 03. 2013 | 10:01

Saltzman napsal(a):

Občan

Projděte si Wikipedii ohledně Ústavy ČR! Nepleťte si Ústavu Československé republiky s Ústavou České republiky. Předsedou vládní komise pro přípravu České ústavy byl zajisté k vašemu údivu právě onen Václav Klaus. Druhá komise byla komisí předsednictva České národní rady. Tehdejší prezident V.Havel chtěl mít v komisi seděl i jeho přítel Klokočka, ale ten nakonec jen následně oponoval vzniklou ústavu.

Z tohoto vyplývá, že na ústavě ČR se zasloužilo množství lidí na její realizaci a ne, jak se záměrně uvádí, jen jeden, či tři autoři! Jen blbec je schopen trvat na své víře v podvržené a dokáže tím ostatním svou totální neschopnost posuzovat reálně cokoliv. Víra sice hory přenáší, ale vlastní hloupostí nehne!
04. 03. 2013 | 10:03

autor článku napsal(a):

ad Občan:
Václav Klaus v tomto ohledu doplácí na určité nepochopení demokratických zvyklostí, totiž že v demokracii se o věcech debatuje. Pokud chce, aby mu Senát jeho kandidáta neodmítl, je dobré Senátu předložit nějakou širší představu a pohovořit o tom společně. Poslední dvě jména byly skutečně střely naslepo. Navíc jak jsem psal, nedávno se třetina senátu vyměnila.

Jinak je vidět, že princip dělby moci Vám je celkem cizí látkou. Prezident nemá justici co "brát po hubě", navíc problém jako takový není v tom, že by byl způsoben vznešené a nedotknutelné justici nějaký úkor na cti, nýbrž v tom, že byla narušena procesní práva poškozených, na které tak nějak taktně zapomínáte.

Komentář k soudci Langerovi pak je jedno velké nesrozumitelné non sequitur.
04. 03. 2013 | 10:05

zemedelec napsal(a):

Pane Vančura.
Nesmíme zapomenout,že to byl vždy senát nakloněn pravici a tím i Klausovi.To,že by dostal přes prsty od něj,ani náhodou.Teď má levicoví senát dokonce ústavní většinu,tak nevím,jak se a tím vypořádá.
04. 03. 2013 | 10:10

Velezrádce Václav, v.r. napsal(a):

Občane, a kde ten papír je, když ho nemůže nikdo najít? Přiznej se, kams ho schoval!
04. 03. 2013 | 10:13

ZM napsal(a):

Martin - zrovna nedávno jsem si to četl. Takže jsme to viděl přímo z monitoru :)
Kdyby ste se logicky zamyslel, tak by vás napadlo, jak může vláda zodpovědnost za vyhlášení amnestie, když na vyhlášení nemá vliv. Jak jsme psal,vláda má zodpovědnost za správné provedení amnestie. Lze napsat x různých přirovnání. Např. polito dopravního letadla nemá zodpovědnost za konstrukci a údržbu letadla, ale za jeho let. Vinit vládu z toho, že amnestie byla vyhlášena v takovém rozsahu by byl podobný nesmysl, jako vinit pilota z toho, že selhal nějaký systém v důsledku špatné konstrukce). Přímou odpovědnost za amnestii mají premiér a prezident.
04. 03. 2013 | 10:15

autor článku napsal(a):

ad Michal Macek:
"otazka zni jestli se senatori obzalobou klauze z velezrady nedopousti vlastizrady :D"
Kdybyste si přečetl můj článek, tak v něm definici vlastizrady naleznete. Sesazení prezidenta není ani rozvracení republiky, ani teroristický čin, teror ani sabotáž (to vše jsou násilné trestné činy). V nejhorším by mohlo jít o blamážní žalobu.

ad Občan podruhé:
"Vezměte prostě na vědomí, že někde je uloženo lejstro, na kterém je vytištěn text a pod ním se nacházejí vlastnoruční podpisy. Ve Sbírce jsou nahrazeny sdělením "v. r." (vlastní rukou)."
Přispěvatel Velezrádce Václav předpokládám naráží na nedávné informace z tisku, podle kterých právě ten původní dokument s vlastnoručními podpisy není k dispozici. Popravdě si moc neumím představit, co by se stalo, kdyby se zjistilo, že to premiér vážně nepodepsal.

ad Analytik:
Jen ještě dodávám, že v Ústavě je prezident definován hned na začátku Hlavy třetí s podtitulem "Moc výkonná".
04. 03. 2013 | 10:18

ZM napsal(a):

Martin - znova, bez překlepů-
Kdyby jste se logicky zamyslel, tak by vás napadlo, jak může mít vláda zodpovědnost za vyhlášení amnestie?, když na vyhlášení nemá vliv. Jak jsem psal,vláda má zodpovědnost za správné provedení amnestie. Lze napsat x různých přirovnání. Např. piloti letadel nemají zodpovědnost za konstrukci a údržbu letadla, ale za správně provedený let. Vinit vládu z toho, že amnestie byla vyhlášena v takovém rozsahu, by byl podobný nesmysl, jako vinit pilota z toho, že selhal nějaký systém v důsledku špatné konstrukce. Přímou odpovědnost za amnestii mají premiér a prezident.
04. 03. 2013 | 10:25

ZM napsal(a):

Občan - 04. 03. 2013 | 09:25 -
pokud by teoreticky došlo k tomu, že podpis pod amnestií není premiéra, tak pak je otázka, jak by se situace řešila. Každopádně by se měla ústava změnit např. tak, aby musel amnestii podepsat prezident, premiér a např. ještě předseda senátu. Otázka ale je, zda by se ti tři vůbec někdy shodli na nějaké amnestii. Každopádně, i kdybych byl voličem ODS, tak Nečas by byl pro mě po tom, co v premiérské funkci předvedl, naprosto nevolitelný.
04. 03. 2013 | 10:30

ZM napsal(a):

Občan - 04. 03. 2013 | 09:25 -
lépe napsáno-
pokud by teoreticky došlo k tomu, že by se zjistilo, že podpis pod amnestií není premiéra, tak pak je otázka, jak by se situace řešila
04. 03. 2013 | 10:32

Pompeius Magnus napsal(a):

Jajajaj, to jsou zase plky pane Vančuro, prezident přestane 7. března 2013 vykonávat svou funkci prezidenta a ergo kladívko tím Kikina ztratí procesní způsobilost být stíhán pro velezradu. Pro velezradu lze stíhat jen "prezidenta", nikoli "BÝVALÉHO PREZIDENTA". Podle mne se vlastizrady dopouští 28 senátorů. Vy jste naproti tomu pane Vančuro obyčejný kolaborant. Lidé jako Vy psali dopisy o vlastizrádné Horákové, udávali za protektorátu gestapu a nyní štvou dle potřeby proti Kikině, Zemákovi, tetě s komunistickou knížkou v jižních Čechách a tak pododbně. A ty Vaše argumenty, kdy a jak se prezident dopustil vlastizrady jsou tak účelové, že je , pro případ, že se ÚS vůbec touto záležitostí obtěžovat, ÚS musí zamítnou. Z této kauzy nakonec vyleze Kikina posílen.
04. 03. 2013 | 10:38

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Priteli, dobre ze zminujete Euroval. Za toto svevolne predani pravomoci statu jine organizaci a omezeni statni suverenity budeme jednou za velezradu - vlastizradu soudit vas. A kazdeho, kdo pro tento protiustavni akt zvedli ruku. Nikdo vam k takovemu kroku nedal mandat.
04. 03. 2013 | 10:55

autor článku napsal(a):

ad ZM:
Narozdíl od Vás a Velezrádce Václava si nemyslím, že vládě lze upírat odpovědnost. Takový zásah do justice ze strany jednoho úředníka, navíc nevoleného, je zcela mimo dělbu moci. Ale i kdyby byl ten Nečasův podpis jen formalita či se zjistilo, že to Nečas nepodepsal, slušný politik, který s tím nesouhlasí, se proti tomu stále může vymezit tak, že se prostě vzdá vládního křesla, protože s tím nechce být spojován. Říká se tomu "morální integrita", ale u nás to moc neletí.

ad Pompeium Magnum:
Ano, můj článek očividně nestojí za mnoho, Váš příspěvek mne jasně usvědčil. Pokud stále v této diskusi existují lidé, kteří nechápou rozdíl mezi velezradou a vlastizradou, tak jsem selhal a musím se zařadit po bok ztroskotanců a rozeštávačů. Pro pořádek Vás ale znovu odkazuji na bod 2.1., kde je rozdíl vysvětlen.
Dále bych si dovolil upřesnit, že pro velezradu lze OBŽALOVAT pouze prezidenta, nikoliv bývalého prezidenta, ale samotný soud pochopitelně jeho funkční období přesáhnout může. Proto se tím Senát dnes mimochodem zabývá, víme?
Jinak zajímalo by mě, s kým podle Vašeho názoru kolaboruji... jestli s Rusy, Němci, Židy nebo Marťany. Také mi připadá poněkud nepřiléhavé přirovnávat Václava Klause k Miladě Horákové, neboť Václav Klaus může být za své "disidentství" v nejhorším případě sesazen z funkce (kdyby se to projednalo hned), zbaven nějakých požitků a práva stát se prezidentem. Miladu Horákovou popravili.

ad Bijte je, nicte je, palte je...:
Pokud se dobře pamatuji, tak ke vstupu do EU se pořádalo všelidové referendum, čili jakákoliv vlastizrada je v tomto ohledu vyloučena. Jinak mandát ke schvalování mezinárodních smluv (které vždy nějakým způsobem zasahují do suverenity, protože stát k něčemu zavazují) dostali poslanci v květnových volbách 2010. Vím, že jsem psal, že volby jsou jen jedním z mechanismů demokracie, ale zase je úplně nevytěsňujme.
04. 03. 2013 | 11:01

muromec napsal(a):

Po stránce lingvistické nemáte, pokud jde o slovo "impeachment" zcela pravdu. Ono slovo je původem slovenské. Do americké angličtiny ho zavedli už v 19. století dva američtí kongresmeni, původem Slováci, jistí John McBryndzer a Gregory O´Shteepock, kterým ležel v žaludku tehdejší americký prezident Cat Garfield. V zákulisí proti němu kuli pikle s jinými kongresmeny a senátory slovenského původu (Garfielda mimořádně nesnášeli zvláště kongresmeni původem z Oravy a Liptova), přičemž mezi sebou užívali jazyka slovenského. A když se jednou zase v kuloáru bavili, kam by nejraději prezidenta poslali, připletl se k tomu další kongresmen, neznalý slovenštiny, který se zeptal, o čem jako je řeč. A kongresmen O´Shteepock mu říká: "We´re talking about sending the Presindent in ...." (a použil slovenské slovo). Zvrat se v americké angličtině díky své fonetické eleganci záhy ujal, a tam můžeme taky hledat původ odvozeného podstatného jména "impeachment".
(Můžete mě smáznout, pravdu však nepřehlušíte!)
04. 03. 2013 | 11:04

ld napsal(a):

Typická jaklovština, že soudy otálely je dost od věci. Byl to zase jen Klaus, který spoluutvářel prostředí, z kterého ty ničemnosti vzešly.
Amnestie je je na té úsečce jenom ten hraniční šprynclík, za kterým je už obvinění.

Pro marody stockholmským syndromem, nebojte ten váš holomek Ústavním soudem ČR judikován za velezrádce nebude, neb je plný zkrachovalých politiků; zapůsobí falešná solidarita a podpis na glejtu o jejich jmenování. Jde jen o doživotní ostudu, která dnešním jednáním v senátu vstoupí v reálný i dějinný život.
04. 03. 2013 | 11:05

resl napsal(a):

Měli být obžalovani oba, Klaus i Nečas. Podle jednotlivých, zde popsaných bodů, nic nebrání tomu, aby byl Klaus obžalován. Až to hodí na Nečase, přijde do měsíce druhá žaloba na něj.
04. 03. 2013 | 11:07

Analytik napsal(a):

Pompeius Magnus 10:38
Moc pěkný příspěvek.
Zkuste se zamyslet, proč většina diskutujících, ale i voličů, spíš uvěří komukoli, kdo se staví za obžalobu proti Klausovi, než Vám a Vašim argumentům.
Nesnažíte se obhájit neobhajitelného? A stojí ON vůbec o Vaši obhajobu?
04. 03. 2013 | 11:10

Občan napsal(a):

Pane Vančuro,

ve svém příspěvku z 10:05 si rozkošně odporujete. Což ve svém svatém zápalu, byť jste korektorem, pochopitelně přehlížíte.

Ale bojujte dál. Jako korektor neznámého právnického nakladatelství jste tutově specialistou na všechny obory práva doposud vymyšlené a presidentské hlavy chtivý dav Vás odmění bouřlivým aplausem :o))
04. 03. 2013 | 11:21

Xury napsal(a):

Měl bych malý dotaz k příznivcům žaloby: vzali jste v úvahu, že už ve čtvrtek v 10:01 nebude Václav Klaus prezidentem a že žaloba tím ztratí smysl?
04. 03. 2013 | 11:23

Michal Macek napsal(a):

autor clanku

ja ho cetl ten clanek - otazka zni jaka je motivace senatoru?pokud je k sesazeni prezidenta (mimochodem pekne nesmyslnemu - jak sesadit kdyz uz nebude ve funkci?) motivovaly napr penize poskytnute cizi mocnosti (treba EU) tak v tom pripade....:)
04. 03. 2013 | 11:25

Občan napsal(a):

Xury,

to je přece úplně jedno. Dav chce krev a tu dostane; i kdyby to měla být krev kuřecí nebo dokonce jen obarvená voda.

Jinak by se totiž senát musel zabývat SKUTEČNÝMI problémy této země a dav by se v nich mohl začít rochnit také. A aby se dav zabavil, je třeba mu nabídnout něco, co ještě alespoň na chvilku odvede pozornost od průseru, v němž se naše zemička ráčí nacházet.
04. 03. 2013 | 11:27

ld napsal(a):

xury,

ve hře je i mimo jiné to, že Klaus nebude moci již nikdy kandidovat na prezidenta ČR.
04. 03. 2013 | 11:30

slovak co emigroval napsal(a):

Murmorec ;-))
ano to je odpovidajici
Slovaci taky byli prvni lidi na teto planete [clovak] a proto vsichni ostatni mohou ist v impeachment
04. 03. 2013 | 11:32

Občan napsal(a):

ZM,

no, a proto jsou ryby v rybníce a ne v ... :o)))

KDYBY se někomu podařilo prokázat, že Nečas amnestii nepodepsal, pak by PATRNĚ musela být prohlášena za neplatnou.
JAKÉ by to mělo důsledky, to nevím, protože se na nich neshodují ani soudci a další právníci. Ale převažuje názor, že již propuštění vězni by se nevrátili do vězení. Odložené kauzy by ale asi mohly být znovu otevřeny a řízení by mohla pokračovat.

Taková situace u nás snad ještě nikdy nenastala, takže by to byl nepochybně zajímavý právní precedens.
04. 03. 2013 | 11:35

Jindra napsal(a):

Zbabělost hodná těch nejslavnějších disidentů. Hlasovat o velezradě 4 dny před koncem Klausova prezidentského manátu, to je to, čím se nesmazatelně zapíšeme do světové historie vztahů k hlavám států.
A proč to věechno je? Nikoliv kvůli bodům, které senátoři někde prezentují, a dokonce to není ani kvůli amnestii. Je to proto, že V.Klaus poukázal na to, jaký byl Havel "morální Jakobín". A za to ho prostě naše disdentsko-emigrantská "elita" musí navždy zašlapat do země. (A není divu, že útok vede Dientsbier, jehož otec tak strašně nenáviděl Klause, že spolu nemohli býti více jak 5 minut ve stejné místnosti. A na něm je takévidět, proč komunisté zavedli kádrování dětí podle rodičů. On je prostě vychován stejně ubohým způsobem, jak to mohl dokázat jen jeho otec, který byl komunistickým redaktorem v USA a nějak se z něj stal velký antikomunsta. Prostě to je ona "elita disidentských korouhviček", která nás tady asi věčně bude vychvávat čestnosti a rovnosti.)
04. 03. 2013 | 11:36

Občan napsal(a):

Id,

Klausovi bude za pět let 78 let. POKUD ještě bude vůbec naživu, zcela jistě nebude způsobilý pro kandidaturu.
Jeden spavý "politik" stačil...
04. 03. 2013 | 11:37

ld napsal(a):

Občan,

nechci malovat na zeď, ale kde nacházíte jistotu, že Zeman se svou životosprávou má svou svíčku pětiletou?
04. 03. 2013 | 11:41

Xury napsal(a):

Pro ld:
ono je spíš otázka, jestli jej budou vůbec moci zažalovat vzhledem k tomu, že z velezrady je možné obvinit POUZE prezidenta.
04. 03. 2013 | 11:46

ld napsal(a):

Xury,

já myslím že jo. Příkladem budiž třeba bývalý policista, který již úřední osobou po vyhazovu není, přesto se zodpovídá před soudem za zneužití pravomoci.
Ale je to venkoncem jedno, protože u Klause by o věci rozhodoval Ústavní soud ČR, takže tuto případnou námitku jistě nenechá upadnout; vyšší pozemská inštance už není.
04. 03. 2013 | 11:53

Kendy napsal(a):

Prezident V.Klaus prohlásil,že amnestie je čistě jeho výtvor !Tomu nevěřím,neboť soudný člověk by nemohl omilostnit tuneláře,kteří okradli statisíce občanů !Myslím si,že amnestie je práce lobistů tunelářů a že prezident v.Klaus ani nevěděl co podepsal,tedy o tom koho omilostnil neměl ani ponětí !Nyní se udělal hrdinou a vzal všechno na sebe!Jisté je,že za amnestii odpovídá V.Klaus.Senátor Kubera z ODS obhajuje prezidentskou amnestii a tím výratně škodí ODS.Myslím si,že ODS v očích veřejnosti se zlikviduje sama !Dnes bylo krásné na rádiu Impuls,když jeden posluchač prohlásil,že na pražském Hradě visí vlajka,na které je napsáno,že Pravda vítězí!Na to posluchač prohlásil,že by se měla stáhnout !Velmi trefné,zvláště s amnestií !!!!
04. 03. 2013 | 12:08

J. Indra napsal(a):

ad Jindra
Pan Diensbier st. a pan Klaus spolu jednou vydrželi v jedné místnosti 9 minut a 56 vteřin. Společně to oslavili jako osobní rekord. Oslava se protáhla hluboko do noci.
04. 03. 2013 | 12:09

Důchodce68r napsal(a):

Pane Vančuro, díky za výborný výklad.
---
A jinak.
1) Jistěže Klaus má řadu zásluh, a nikoliv nevýznamných. Ale to nemůže být důvod, proč se mají donekonečna zavírat oči nad podobně dlouhou řadou jeho zločinů, také nikoliv bezvýznamných. Zřejmě už máme všichni své mozky ve stadiu pokročilého rozkladu.
Jesliže navíc někdo (napříklada amnestií článkem 2.) ještě zabrání dořešení dalších mnoha velkých zločinů, také nikoliv bezvýznamných, jde o superzločin. Ve své kategorii evidentně největší v historii našeho státu. A díky našim * zákonům a převažující většině * politiků a zkorumpovaným státním institucímse se jenom kecá kecá kecá kecá kecá .....

2) Otazník v amnestii vidím jediný, stále ignorovaný. Odpovědnost za amnestii má přece vláda. Není tím superzločincem Nečas? Sám, nebo i s ním neinformovaní ministři, když okamžitě neodstoupili.

Podle mého názoru všichni. Jak Klaus, tak celá vláda. Za zločiny, za podněcování, za napomáhání.
-------
* četina nemá vhodný výraz, náhradní jsou nepublikovatelné.
04. 03. 2013 | 13:00

Milan napsal(a):

No já myslím, že Klaus by si zasloužil za nepodepsání Eurovalu vyznamenání. To kam vede stav když soudy rozhodují, že někdo musí být soudcem vidíme nyní u soudce Havlína.Jestliže autor mluví o převídatelnosti soudního rozhocnutí, zřejmě nikdy nebyl u soudu. A ohledně vážnosti a autority moci soudní, tak bych autora upozornil, že nelze snížit to co není. (mimochodem, nějak jsem nazaregistroval , že by šéfky NS Brožová dala vyjádření ke cause Havlín. K amnestii si samozřejmě ale přisadila.). Klaus je nepochbně rozporuplná osoba, ela řekl bych, že psi štěkají ale karavana jede dál.
04. 03. 2013 | 13:03

Analytik napsal(a):

Důchodce68r 13:00
Poznámka k bodu 2).
Zkuste si představit situaci, ve které Nečas podepsal nebo údajně podepsal kontrasignaci novoroční amnestie. Jeho bývalý stranický šéf na něj někde na chodbě vybafnul: "Tady mi to podepiš!".
Ani kovaní právníci po několika dnech rozborů nebyli schopni určit dosah a celkové škody, které amnestie způsobí. Nečas tenkrát prohlásil, že text přelétl zrakem, usoudil je po právní stránce v pořádku a podepsal.
Takže Nečas je viníkem z blbosti nebo nic nepodepsal a jenom mlží. Stejně jako Klaus o svém autorství.
Jemu zase někdo vrazil na Nový rok ráno papír do ruky a řekl: "Tohle přečteš před kamerou!". Ale kdo by mu to dnes uvěřil?
04. 03. 2013 | 13:16

český maloměšťák napsal(a):

Martin Vančura
Díky za kvalitní shrnutí.
Malá poznámka - ono je to nejen absurdní, že suverén/poslanec/ je zároveň i knížetem/ministr, člen vlády/ , ale on při výkonu funkce suveréna ve vztahu k vyjádření důvěře knížeti.... pobírá /jen/ plat knížete - je tak ve velkém konfliktu zájmu. V podstatě jde o korupci.
To je už ne jak z Kafky /Zámek, Proces.../ - ale jak z Haška.

P.S. Pobavil mě Štětina. Že prý se nepřipojí - protože dle něj jde pouze o pomstychtivost vůči císaři pánu. :))

Ostatně i zde se najde dost dutých nádob...kteří by jistě byli všemi deseti pro..ale vadí jim tam ta Lisabonská smlouva...našim malým , českým eurofobům.

Jo - senátoři se tím možná jen zviditelní...ale bude to dáno jen a pouze připosraností jiných senátorů. V podstatě tak i připosraností zdejších dutých nádob - které nepřipustí, aby na obraz císře pána sraly mouchy.
04. 03. 2013 | 13:18

Emissary napsal(a):

Pane Vančura

Vy jste naprostý pomatenec, stejně jako všichni ti Liškové, Láskové, Krásové, socialističtí senátoři a další individua.

„Je otázka, zda by na tento bod žaloby mělo vliv, kdyby Václav Klaus nebyl dosazen, nýbrž zvolen občany jako Miloš Zeman.“

To je „zajímavé“. Ústava ČR nebyla změněna. To znamená, že Václav Havel, Václav Klaus i nový prezident Miloš Zeman mají z titulu své funkce naprosto stejné právomoce i odpovědnost, bez ohledu na to, zda byli volení přímo či nepřímo. První dva byli zvolení těmi, jenž byli zvolení a ten třetí byl zvolen přímo. Ještě víc je zajímavé, že u prezidentů Vám nepřímý způsob volby jaksi „vadí“, ale stejný přístup při volbě EP EU Vám jaksi nevadí. Tomu říkám zaujatost v názoru. A nevykrucujte se nějákými otázkami. Tu větu jste neměl do blogu dávat.

Dále, vyjadřovat se o prezidentech ČR jako o úřednicích, to je dost ztřeštěný postoj. Nejste nic jen amatér, možná větší než já.

Když tady čtu blogy na toto téma, mám pocit, že nejméně polovina blogosféry se zbláznila a divíme se p. Stejskalovi, že si při tom všem zachoval chladnou hlavu a zdravý rozum. Možná bych se neměl divit, možna by si nezachoval, kdyby tomu bylo naopak.

Tato republika spěje do záhuby. Není to kvůli prezidentům specialně kvůli prezidentovi Klausovi. Je to kvůli způsobu myšlení, přemrštěním v reakci na cokoliv se dějící v republice, jenž neodpovídá „standardu“ zavedenému socialisty, pravdoláskaří, zelenými hochštapleři a jejím pohůnky, z čehož plyne zdání blbé nálady už od doby Václava Havla. A ta blbá nálada za ta léta nadělala víc škod, než by V. Klaus stihl za celý život, ale to by musel žít nejméně 100 let.

Takto bych mohl pokračovat a „devastovat“ ty Vaše a podobné slinty donekonečna, jenže tolik času nemám ani náhodou
04. 03. 2013 | 13:20

ld napsal(a):

Emisary,

pro vaše všechny údivy lze sdělit jen toliko, abyste dodržel své zde uveřejněné, byvší slovo a vícekrát sem nepáchnul. To úplně stačí.
04. 03. 2013 | 13:41

Analytik napsal(a):

Emissary 13:20
Díky za to, že jste obětoval několik hodin svého vzácného času, pročetl si naše slinty a řádně je "zdevastoval".
Mezi prezidentem voleným poslenci a senátory a prezidentem voleným přímo je dost velký rozdíl. Klause volily necelé tři stovky zastupitelů, které není problém zkorumpovat nebo zastrašit.
Zemana volilo asi 6 milionů voličů a tam už to problém byl.
U Klause je celkem jasné, kdo deset let tahal za jeho provázky.
U Zemana to zůstává otázkou.
04. 03. 2013 | 13:41

Emissary napsal(a):

Analytik

Prezident Evropské unie Herman Van Rompuy, byl také zvolen EP, takovým, kdy členské země volily poslance do EP každá sama za sebe, EP nebyl tedy volen án blok všemi obyvateli EU. Proč Vám to nevadí, proč to nevadí Vančurovi, a proč na základě toho odvozuje svá tvrzení v aplikaci na EU?

Id

Budu sem chodit a páchat cokoliv se mi zachce, pokud editor L. Stejskal nerozhodne jinak. Takže Vám přáni nesplním, není to od Vás demokratické. :)
04. 03. 2013 | 13:54

buldatra napsal(a):

Tak si říkám, že když tu amnestii podepsal Klaus a Nečas, Nečas za svou vládu, nezapomněli senátoři na Nečase?
Já vím, von ten Nečas je takovej nenápadnej, jest jakoby tichý a nesmělý, neřve, tak si ho možná nevšimli.
Už asi nejsou nejmladší a blbě vidí.

Ale kdo z těch dvou je právně odpovědný a kdo není, v tomto případě?

Lepší by bylo, kdyby je popotahovali za velezradu oba. Už jen proto, že ve dvou se to lépe táhne. A jeden je za 18 a druhej za 20 - 2. Vejce jako vejce.
Výlupci, pukavci.

Ještě bude veselo.
04. 03. 2013 | 13:58

autor článku napsal(a):

ad Občan:

"Jako korektor neznámého právnického nakladatelství jste tutově specialistou na všechny obory práva doposud vymyšlené a presidentské hlavy chtivý dav Vás odmění bouřlivým aplausem"

Nikde se za specialistu (alespoň ne na právo) neprohlašuji, jsem jen občanem demokratického státu a mám (očividně na rozdíl od Vás) určitý základní přehled o tom, na jakých základech demokracie funguje. Z této perspektivy se snažím žalobu rozebrat.

"KDYBY se někomu podařilo prokázat, že Nečas amnestii nepodepsal, pak by PATRNĚ musela být prohlášena za neplatnou."

Zde bych předpokládal, že je naopak na Nečasovi, aby prokázal, že ji podepsal, ostatně nemělo by to být tak složité, stačí ten papír někde vytáhnout a ideálně připojit ještě nějaký protokol, který prokáže, že to není napsané ad hoc a antedatované. Jinak připomínám, že nejde o "Nečase" ale o "předsedu vlády" (t.j. státního úředníka placeného z našich peněz) a nemá ani smysl vytahovat presumpci neviny, protože to je záležitost toliko trestního práva, které zatím ještě vůbec není ve hře.
ad Xury:

"Měl bych malý dotaz k příznivcům žaloby: vzali jste v úvahu, že už ve čtvrtek v 10:01 nebude Václav Klaus prezidentem a že žaloba tím ztratí smysl?"

No již bylo zmíněno, že praktickým důsledkem by bylo znemožnění stát se prezidentem znovu, ale o to si myslím, že nejde. Jde o jasné pojmenování toho, zda Klausovo jednání bylo či nebylo v rozporu se základními zásadami demokratického státu, což má důsledky:
A) precedenční; následující hlava státu se tím bude muset řídit
B) morální; trestný čin je také třeba objasnit do konce i v případě, že pachatel je třeba již mrtvý, takhle prostě funguje spravedlnost.
ad Michal Macek:

"otazka zni jaka je motivace senatoru? pokud je k sesazeni prezidenta motivovaly napr penize poskytnute cizi mocnosti"

Tak by šlo předpokládám o trestný čin přijetí úplatku, ne? Vlastizrada vyžaduje násilnou trestnou činnost.
ad Český maloměšťák:

"Malá poznámka - ono je to nejen absurdní, že suverén/poslanec/ je zároveň i knížetem/ministr, člen vlády/"

To samozřejmě vůbec není absurdní, jen se tomu neříká demokracie, nýbrž absolutní monarchie. Dělba moci je čistě demokratický výmysl, naopak absolutistický panovník v sobě jednotí všechny tři moci.
ad Emissary:
Zjevně nerozumíte psanému textu. Ústava v oblasti pravomocí samozřejmě změněna nebyla, ale je jaksi dost značný rozdíl, když rozhodnutí zástupců zvolených lidem svévolně blokuje dosazený úředník a když jej blokuje úředník také dosazený lidem. Zajímalo by mě, jestli by to Ústavní soud hodnotil odlišně, a považoval bych za vhodné, aby se k tomu při případném projednávání žaloby vyjádřil.

Jinak se k přímé/nepřímé volbě hodnotově nevyjadřuji, čili jsou mi šumák. Mimochodem volby do Evropského parlamentu od roku 1979 přímé, už jsme je tu také měli.

"Dále, vyjadřovat se o prezidentech ČR jako o úřednicích, to je dost ztřeštěný postoj. Nejste nic jen amatér, možná větší než já."

A jak se ráčíte o prezidentovi vyjadřovat vy? Jak jsem psal v komentáři výše, prezident je definován v Ústavě hned na začátku Hlavy III nadepsané "Moc výkonná". Jednoznačnější vyjádření, že spadá do exekutivy si těžko lze představit.

"Takto bych mohl pokračovat a „devastovat“ ty Vaše a podobné slinty donekonečna, jenže tolik času nemám ani náhodou"

Bohužel moc jste toho nezdevastoval, vyjádřil jste se ke dvěma větám článku, navíc poměrně nepodstatným. Pak akorát nadáváte na havlisty, ačkoliv nevím, jak se jich článek týká. Pokud toužíte devastovat, zkuste se věcně vyjádřit k argumentům, které jsem přednesl, tj. nějak prokázat, že prezident nejedná svévolně a neporušuje principy dělby moci.
04. 03. 2013 | 13:58

ld napsal(a):

emisary,

mně jste zcela lhostejný. Já vám jen chtěl osvěžit paměť. To je všechno.
04. 03. 2013 | 14:01

buldatra napsal(a):

Emissary:

...jenže tolik času nemám ani náhodou...

To píšete dost často, zjišťuji.

Řídký případ s hustým běháním?
04. 03. 2013 | 14:04

Emissary napsal(a):

Id

Taky tak.Mohl bych to rozšířit na celé Vám příbuzné názorové spektrum, které bych ani tak nenazval, ale spíš fanatizmem v názoru. Osvěžovat paměť nepotřebuji, mám jí svěžejší, než byste si myslel. A nejen paměť. :)
04. 03. 2013 | 14:07

autor článku napsal(a):

Emissary:
Ach, vy myslíte volbu (e)vropského (p)rezidenta, ne (e)vropského (p)arlamentu..:)
Rozdíl mezi Hermanem van Rompuy a Václavem Klausem je například ten, že van Rompuy jako dosazený úředník nemůže vyhlásit amnestii a zastavovat stíhání závažné trestné činnosti. Ve zbytku nemohu sloužit, protože s postavením evropského prezidenta nejsem blíže obeznámen.

buldatra:
Senát může žalovat z velezrady pouze prezidenta, jelikož je to výlučně prezidentský delikt. Nečas je pak zcela mimo dosah senátu, což neznamená, že na něj nejsou páky - primárně bych očekával, že podají demisi ministři, druhotně je pak možnost hlasování o důvěře (o což se pokusila parlamentní opozice).
04. 03. 2013 | 14:09

Emissary napsal(a):

buldatra

Ne, řidký případ s hustou, časově náročnou práci z poloviny v terénu. Ale pojišťovák a nic podobného to není, jasný pane. :)
04. 03. 2013 | 14:10

ld napsal(a):

emisary,

chlap by měl dodržet slovo v každý čas. Jinak je...Nečas.
Tfuj, to by byla hnusná nadávka...
04. 03. 2013 | 14:12

český maloměšťák napsal(a):

autor článku
Díky za detailní osvětu. Ale měl jsem dojem , že oba popisujeme stav v tunajšej demokracii. O tom, že by snad např. občan , poslanec a ministr Schwarzenberg měl být také i vládnoucím knížetem - o tom nepadlo ani slovo.
A oba jsme jistě daleci toho považovat tunajšú verziu demokrácie...za nějaký absolutismus či co.
Moc zde přeci patří výhradně LIDEM. Od tohoto uskupení se odvíjí veškerá moc ve státě.
04. 03. 2013 | 14:18

Emissary napsal(a):

autor článku

Ano, to je ten rozdíl. Pak je prezident EU formální funkce a lze jej nazvat úředníkem. Toho českého nikoliv, což Vy jste učinil a ještě podtrhl.

Dál se mimo jiné odvolávate na to, že V. Klaus ohledně EU neučinil nějaké kroky a z toho dovozujete na velezradu, také v případě, že nejmenoval nějakého čekatele soudcem. Směšné. :)

"Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědom"

To je část slibu prezidenta ČR, říká Vám to něco nebo ne? Může mít dle Vás prezident ČR nějaké vědomí a svědomí, nebo musí být dle jmenované skupiny, kterou jsem uvedl ve svém prvním vstupu?
04. 03. 2013 | 14:19

Emissary napsal(a):

Id

ehm, a jaké slovo? :)
04. 03. 2013 | 14:21

ld napsal(a):

emisary,

už bych se opakoval. Ale kvůli vám to udělám. S dechberoucím rykem jste před nějakou dobou zalamentoval, že tady jste naposledy a že už vás zde nikdo neuvidí. A hle-Nečas.
04. 03. 2013 | 14:28

Občan napsal(a):

Čoveče, autore,

už se fakt mírněte!
Protože tohle je nesmysl na kvadrát:
"B) morální; trestný čin je také třeba objasnit do konce i v případě, že pachatel je třeba již mrtvý, takhle prostě funguje spravedlnost."

Pokud domnělý pachatel zemře, tak se řízení zastavuje a konec. Je úplně jedno, v jakém stádiu bylo; skončeno je jednou provždy. Tak, prosím Vás, neblbněte lidem hlavy.
04. 03. 2013 | 14:29

český maloměšťák napsal(a):

Souhlasím s Emissary :
"Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědom"

I soudce Berka či lidé z H systému jsou součástí "všeho lidu".
I v jejich zájmu musí president /jeho svědomí a vědomí/ Klaus jednat.
A jedná. O tom žádná. Už leta.

Budiž mu věčná čest a sláva !

Za rok se , Emissary, doufám spolu opět sejdeme u Hrobu neznámých tunelářů.
Posedíme, popláčeme, smutek spolu zapijeme....
Jen bych prosil, abyste mi to zlaté pero, co jste dozajista pouhým omylem vyndal z mé kapsičky... a dal do své taštičky...abyste je měl při sobě a neopomenul ho vrátit do prostoru, který mu tunelářská Prozřetelnost vyhradila ještě před našim společným setkáním.
Nerad bych Vás totiž obvinil z velezrady našich tunelářských ideálů.
Dokonce ani nevím, zda bych na to měl 41 svědků.
04. 03. 2013 | 14:31

autor článku napsal(a):

Emissary:
Stále máte problémy s porozuměním textu.
1) Pořád jste mi neodpověděl, jak byste klasifikoval postavení prezidenta vy, když to tedy není úředník.
2) Nedovozuji velezradu z toho, že "neučinil nějaké kroky ohledně EU" nebo "nejmenoval nějaké čekatele soudce". Dovozuji svévoli a porušení dělby moci z toho, že člen exekutivy blokuje rozhodnutí volených zástupců lidu a že nerespektuje rozhodnutí soudu. Jestli jde o "jednání směřující proti demokratickému řádu" natolik silné, že jej lze klasifikovat jako velezradu, to nechť zhodnotí Ústavní soud.

Jinak v tom slibu taky stoji: "Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony."
04. 03. 2013 | 14:36

Pompeius Magnus napsal(a):

to autor:
děkuji za reakci i poučení. Ústava říká, že Senát může PREZIDENTA stíhat, nikoli OBŽALOVAT , jak píšete. Jistě chápete, že slovo stíhat je širší ( vidově nedokonavé) zatímco obžalovat je užší ( ve smyslu inciace procesu obžaloby - tedy podání obžaloby proti prezidentu)- vidově dokonavé, či chcete- li dokončené. Od 8.3.2013 ( tedy pro Zemáka, nikoli pro Kikinu) pak platí, že " Senát může podat obžalobu". Tedy Vaše vývody o tom, že i po skončení mandátu prezidenta je možno Kikinu STÍHAT pro velezradu stojí pravda na nepříliš solidním základě.Podle dosavadního znění Ústavy je tedy možno do 8.3.2013 prezidenta OBŽALOVAT, nikoli však STÍHAT. Čistě hypoteticky, Senát podá obžalobu pro velezradu zítra a Rychetský and his melody boys musí do pátku rozhodnout, jinak již nemůže Kikinu stíhat, protože pro velezradu lze stíhat jen PREZIDENTA..... No a k praktikáliím - Ústava procedurální proces obžaloby z velezrady nepopisuje, lze se tedy´úchylit k analogii trestního řádu. Ergo, tedy někdo musí prezidentovi ustanovit obhájce, doručit mu k vyjádření text obžaloby z velezrady, atd., vyslechnout svědky, přezkoumat listinné důkazy, to vše do 7.3. 2013 včetně. Již chápete, proč považuji Váš ctný elaborát za kecy v kleci??????
04. 03. 2013 | 14:37

Emissary napsal(a):

Id

Aha, ale to bylo na základě půl emocí a půl výhledu do budoucnosti z časových důvodu. Ale to jsem v dalším vstupu znejistěl. Takže nepleťte do toho časy ani nečasy a nikdy neříkejte nikdy. Takové poučení z toho plyne. :)
04. 03. 2013 | 14:39

ld napsal(a):

emisary,

dobrá.
Mně je ctí polemizovat třeba s Občanem, Lexem, jakož i s nimi souhlasit. Z tohoto důvodu a také toho, že jste mi tu emoční prchlivost již vysvětlil, se z další dišputace omlouvám.
04. 03. 2013 | 14:45

Emissary napsal(a):

autor článku

Možná mám, protože nemám tolik času, možná mám jen dle Vás.

Prezident republiky je ústavní činitel, jehož pravomoci a povinnosti vyplývají z Ústavy ČR. Je hlavou státu a součást pilíře výkonné moci, s omezenými pravomocemi v rozhodovací oblasti v aplikaci na vládu ČR. Je také vrchním velitelem ozbrojených sil. Nezlobte se, to neodpovídá statutu úředníka ani zdaleka.

Ano, ta pasáž tam je, což explicitně nevylučuje, že má jednat v souladu se svým vědomím a svědomím. A hrubé porušení Ústavy by měla ta samozvaná parta socialistických predátorů, pardon senátorů nejdříve podložit nějakými relevantními důkazy a pak dávat žalobu na ÚS, a ne plky zrozenými v chorých mozcích, jenž se podobají těm Vašim. Ale z toho si nic nedělejte, tady kydají i "větší" Vás. :)

Bravo, dospěli jsme daleko, republika Česká – šaškárna, absurdistán.

Omlouvám se, ale na další diskusi už nemám čas.
04. 03. 2013 | 14:59

autor článku napsal(a):

ad Občan:
Je dost zásadní rozdíl mezi "objasnit" a "trestně stíhat". V případě úmrtí se zastavuje pouze trestní stíhání, a to pro danou osobu.

ad Pompeium Magnum:
Ústava i zákon o ústavním soudu jsou v tomto ohledu dost vágní a je jen na ÚS, jak se k tomu nakonec postaví. Pokud jsem vyrozuměl, převládá právní názor je, že rozhodující je datum podání žaloby. Analogie s trestním zákoníkem je asi možnost, ale tady se nesoudí trestný čin občana Václava Klause, nýbrž překračování pravomocí prezidenta ČR (státní instituce), takže za případnější považuji analogii spíše se soudem správním než trestním.

ad Emissary:
"A hrubé porušení Ústavy by měla ta samozvaná parta socialistických predátorů, pardon senátorů nejdříve podložit nějakými relevantními důkazy a pak dávat žalobu na ÚS"
Doporučuji si tu žalobu přečíst, na důkazy samozřejmě odkazuje, to ostatně přímo vyžaduje zákon o ústavním soudu.
04. 03. 2013 | 15:10

mb napsal(a):

díky nejen za blog M. Vančuro ...
04. 03. 2013 | 15:28

Pompeius Magnus napsal(a):

to Autor:

Ha, vy chcete, aby se řízení o velezradě řídilo správním řádem???!!! No, a co třeba přestupkovým řádem, popřípadě Domovním řádem, ze kterého se dočtete, že po 22. hodině je třeba udržovat v domě klid? Ale vlastně proč ne? Když umí Rychecký a jeho partička najít "srdce ústavy", proč by neuměli odsoudit prezidenta za velezradu podle stavebního řádu? Jsem pro, obešlou se dotčené orgány: Dáša Havlová, Venca Ruzyně in memoriam, Barosso, Von Rompuy, Putin, Fero Fenič a na základě posudku domovní důvěrnice a stanoviska orgánů místní samosprávy, či zájmových orgánů bude odstoupivší prezident vynesen za město a svržen v prvních březnových dnech do Vltavy.Ale pozor- musíte to stihnout do 7. března!!!!!
04. 03. 2013 | 15:29

Pompeius Magnus napsal(a):

to Analytik:
"Nesnažíte se obhájit neobhajitelného? A stojí ON vůbec o Vaši obhajobu"

No jasně, že mi je egál, co si o tom Klaus myslí. Já totiž z principu považuji tohle blbnutí 28 mnou placených lidí za naprostou pitomost a mrhání prostředky daňových poplatníků / tedy i mými/. Senátoři ať se koukají starat o občany ve svých volebních okrscích a přestanou tady špekulovat ó podání obžaloby na prezidenta, který už prezidentem za čtyři dny nebude..
04. 03. 2013 | 15:35

Karel napsal(a):

Výborně senátoři !!Senátoři zažalovali V.Klause za velezradu !!Výborně !Pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí !!(V.Havel)Omilostnit tuneláře,kteří okradli statisíce občanů je nemyslitelné !Očekávám ,že Ustavní soud zruší amnestii ve čl.2 kde se jedná o omilostnění tunelářů !Pokud tak Ustavní soud neučiní pošlape veškéré právo v ČR !!!!!Toto nesmíme dopustit a tuneláře musíme zavřít,ať už teď nebo v budoucnu !!!!Až u vlády bude ta správná strana,která to tady začne čistit od škůdců národa !!!!!!!!!Lidé Bděte !!!!
04. 03. 2013 | 16:00

Číro napsal(a):

Vykydejme ten milionářský hnůj z republiky !Ať táhnou !
04. 03. 2013 | 16:03

sylvasauerova napsal(a):

Člověku, který si čte sobotní rozhovor Václava Klause poskytnutý Právu, by mohlo být pana Václava Klause skoro líto. Takže, co s tím ? Léta kašlal na ústavu i zákony, na rozhodnutí soudu i obou komor parlamentu, podílel se na pádu vlády v prostřed českého předsednictví, rozbíjel ODS (P. Nečas vůbec nevynechal už celkem tři poměrně podstatné příležitosti k setkání s Klausem náhodou), papír by mi nestačil vypsat všechno to, co všechno jsme, především při výkonu druhého prezidentského mandátu, zažili. To nejhnusnější, když se pasoval nad Ústavu ČR a ve jménu národa začal určovat, kdo je a není Čech, předvedl ovšem v samém závěru kariéry. Nikdo se u nás nemůže stavět nad ústavu a zákony. A dokud si národ nezapamatuje, že když ústava říká prezident "jmenuje", "odvolává", "pověřuje", "podepisuje", "ratifikuje", etc., že tak učinit m u s í , nikoliv m ů ž e , protože když ústavodárce chtěl dát k něčemu možnost, do ústavy napsal "prezident má p r á v o " (kupř. udělit amnestii, vrátit zákon parlamentu, účastnit se schůzí vlády nebo parlamentu), nepohneme se dopředu.

Škoda, Václav Klaus měl na víc. Opravdu vyčníval nad všechny zdejší politiky a jeho mimořádná energie, intelekt, pracovitost a schopnost bojovat neměly konkurenci. Do kouta, to v rámci mezinárodního společnství i doma, se postavil sám. Zápis do historie, který už byl nejpozději dneškem do učebnic učiněn, to bez ohledu na to, co řekne ÚS, byl proveden. A třeba to, čeho jsme dnes svědky, bude motivovat příští prezidenty, aby se při výkonu funkce chovali uměřeněji.

Podle agentury ppm factum považuje 72 procent občanů Václava Havla ze lepšího prezidenta než Václava Klause; obráceně to vidí jen 16 lidí ze sta (MfD, 22. 1. 2013). Au au. To musí bolet.

Skvělý blog, pane Vančuro, škoda nízké čtenosti. Jenže, u nás právo ve skutečnosti málo koho zajímá. I proto se může dít to, čeho jsme svědky. Lidé pak nadávají, nadávat by měli ale především sami sobě. Na znásilňování ústavy jsme se mlčky dívali řadu let, nikomu to v zásadě nevadilo. Jak taky, když ji - jak se traduje - 9 z 10ti lidí nikdy neotevřelo. Ach jo. Tichá vzpomínka na prof. Václava Cepla.
04. 03. 2013 | 19:14

sylvasauerova napsal(a):

Oprava : Vojtěcha Cepla, samozřejmě.
Za chybu se omlouvám.
04. 03. 2013 | 20:01

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

dobrá diskuse :-)

emisary v domnění, že kyne kořist, sem opět vpadl s několika výkřiky, inkasoval pár reakcí a zdá se, že opět zmizel ...

ČM: opět vstupy, které se mi líbí ... ale našlapujte opatrně, pan Stejskal určitě číhá :-).

Současný stav kauzy Klaus mě uspokojuje, i když ÚS asi řekne, že to nebylo zcela v duchu Ústavy, ale velezradou se to nedá nazvat... Nevadí, škodič byl vykázán do patřičných mezí.

Ve vztahu k zahraničí mě napadlo, že jako Češi sklidíme asi u myslících cizinců uznání, že jsme se rozhodli proti tomu našemu světoznámému exotovi zasáhnout. A vida, tuzemští myslivci v čele s Nečasem tvrdí pravý opak: prý to bude ostuda pro Česko... no prostě nemůžu si pomoct: lidská blbost nezná mezí.
04. 03. 2013 | 20:02

Emissary napsal(a):

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče

Emmisary nezmizel, Emmissary musel odejít pracovat. To je rozdíl. Až mě bude někdo za názor platit a budu tady vařený pečený, pak teprve to tady bude svištět. .)

Také shledávám tyto debaty za velmi kontraproduktivní, někdy až zbytečné.

Autor článku

Žalobu jsem četl, ale nic významného jsem v ní neshledal. Také odhaduji, že Ústavní soud ten blaf shodí ze stolu promptně, pokud se ovšem nechce stát nejhloupějším Ústavním soudem lidstva.

sylvasauerova

Vaše replika je vždy tak předvidatelná, že nemůžete ničím překvapit, jen klišé.
04. 03. 2013 | 20:17

sylvasauerova napsal(a):

Pane orchestře, to je samozřejmě nesmysl, což všichni ti, kteří argumentují mezinárodním renomé republiky, vědí. Jak uškodilo U.S. v mezinárodním společnství historické hlasování ve Sněmovně reprezentantů, které 19. prosince 1998 poslalo Billa Clintona na lavici obžalovaných v Senátu ? Samozřejmě, že nijak. Souhlasím s Vámi, pochlapení Senátu (možná, že tohle mělo přijít už v r. 2009) může naopak v očích civilizovaného zahraničí znamenat plusové body. Při všech pochybnostech, není to s námi zas až tak zlé (jak to mohlo vypadat třeba ještě v lednu). Zajímalo by mě např., co si v zahraničí mysleli o tom, když slyšeli (a oni to slyšeli) ve jménu "národa" pronášená slova, kdo je a není "autentický Čech", jistě jim to něco připomnělo. Mě ale senátoři, musím říct, překvapili. Nemyslela jsem si, že se jich najde dost.
04. 03. 2013 | 20:31

autor článku napsal(a):

Tak jak se zdá, minimálně některé otázky položené v této diskusi bude muset Ústavní soud zodpovědět. Čekají nás zajímavé časy.

Jinak považuji za velmi zajímavé, že podle některých diskutujících, je hloupý Karel Janeček, který řízení o velezradě inicioval, hloupí jsou i lidé, kteří jeho petici podepsali, hloupí byli senátoři a právníci, kteří dali žalobu dohromady, hloupí jsou i senátoři, kteří ji schválili, a nakonec samozřejmě Ústavní soud, pokud ji nezamítne, bude dokonce nejhloupějším Ústavním soudem lidstva. Jen Václav Klaus bude asi věčně chytrý a neomylný.
04. 03. 2013 | 20:38

Emissary napsal(a):

autor článku

„Jinak považuji za velmi zajímavé, že podle některých diskutujících, je hloupý Karel Janeček, který řízení o velezradě inicioval, hloupí jsou i lidé, kteří jeho petici podepsali, hloupí byli senátoři a právníci, kteří dali žalobu dohromady, hloupí jsou i senátoři, kteří ji schválili, a nakonec samozřejmě Ústavní soud, pokud ji nezamítne, bude dokonce nejhloupějším Ústavním soudem lidstva. Jen Václav Klaus bude asi věčně chytrý a neomylný.“

Proč některých? Mohl jste rovnou označit mě.

Karel Janeček asi není hloupý, hloupost maskuje ambicemi.
Pravda, lidé jsou dost hloupí, jejich hloupost odpovídá statistickému vzorci. S tím nic nenaděláte. Nejsem politik, tak si to mohu dovolit říci. :)

Senátoři, jenž podepsali, jsou v statistickém rozdělení hloupí nebo ideologicky zatížení, tedy hloupí. :)

Ano, to Ústavní soud bude. Ústavní sou je nejvyšší místo, kde se řeší otázky práva a spravedlnosti. Jen těžce jsem zkousl, že něco označil za námezdní práci, přičemž bagatelizoval pracovní návyky, které každý člověk časem ztratí. Tady se jedná částečně o hloupost, částečně o ideologické zatížení a samozřejmě o žádnou sebereflexi, neboť Ústavní soud za svá rozhodnutí nenese žádnou odpovědnost. Navrhuji v tomto změnit ústavu ČR. Pak to rozhodne jen Bůh. :)

Václav Klaus bude vždy takový, jaký je. A Vy si sebou nesete břímě, které tíží. Vzpomínáte, ta skupina lidí, kterou jsem jmenoval v prvním vstupu. :)
04. 03. 2013 | 21:17

Václav Malý napsal(a):

Nejsem příznivce Václava Klause,ale myslím,že už zase budeme ve světě působit jako země Švejků,kde je možné všechno.Skupině senátorů bych doporučil,že by možná bylo lepší,když se shodli v takovém množství,že by zrušili senát,protože mít trvale důvěryhodnost kolem 20% je trapné.
04. 03. 2013 | 22:22

český maloměšťák napsal(a):

ad autor článku
"...Jen Václav Klaus bude asi věčně chytrý a neomylný..."

No - v Ústavě nic takového napsané není. Ale možná že pan Hasenkopf či nick Emissary mají k dispozici jinou ústavu - kde toto napsáno je.
Člověk potká za svůj život různé podivíny - netřeba se divit ani tomuto.

Jen bych prosím, být jimi, zrušil to slůvko " asi" a přidal " ..na věčné časy a nikdy jinak".
Ano - toto v ústavě zjevně chybí. To by pak skutečně byli senátoři momo hru - taky na věčné časy a nikdy jinak.
04. 03. 2013 | 22:26

Kanalnik napsal(a):

perfektni blog, balzam na dusi... dekuji
04. 03. 2013 | 23:52

Míša napsal(a):

já taky děkuju, konečně normální text, i další reakce.. díky moc
05. 03. 2013 | 00:57

Midori napsal(a):

Autor: jsem rád, že diskutujete

Osobně se domnívám, že se žalovaný dopustil velezrady především v momentě, kdy NEPODEPSAL zákon o církevních restitucích, čímž každému soudnému člověku bylo ihned jasné, že nepodepsáním dal žalovaný restitucím ZELENOU - občané ČR nemohou vědět, co se stane s třetinou území republiky, nebude-li ji kontrolovat Vatikán či někdo jiný či nebude toto území urychleně rozprodáno?

Zřejmě se ÚS zachová jako obvykle a naše sluníčko si v poklidu užije podzimu svého baronsky loupeživého života. Měl bych dotaz: v případě PŘIJETÍ obžaloby a verdiktu NEVINEN, může se některý občan odvolat? Pokud ano, může přijít s novými skutečnostmi, senátem neuváděnými, nicméně velmi závažnými?
Děkuji za odpověď.
J.Midori
05. 03. 2013 | 02:16

Ivan napsal(a):

Pana prezidenta Klausa som dokladovane varova..., a jeho establisment o tom vedel, pretoze mi v mene Kancelarie prezidenta CR odpovedal.

Tu je moj dopis adresovany panu prezidentovi CR:

Prosim pana prezidenta, aby zasiahol...
19.12. 2012 15:56
Odosielatel: xxxxx Ivan, xxxxxxxxxxxxxx, 967 01 Kremnica

Vazeny pan prezident Ceskej republiky Vaclav Klaus,

obraciam sa na Vas, ako najvyssieho predstavitela Ceskej republiky, aby ste z titulu Vasich pravomoci zasiahli proti neludskemu zachadzaniu s vaznenym Romanom Smetanom, vaznenym vo vaznici v Rapoticiach, kde sa ma udajne prevychovat... Pan Roman Smetana zjavne nie je nebezpecny clovek a nie je objektivny pravny dovod na jeho tzv. prevychovu v napravnom vazenskom ustave, citujem zo zdroja:

http://blisty.cz/art/66586.html

Pan Smetana hovori:
Zbytek trestu si odsedím na „samovazbě“, byl mi totiž udělen kázeňský trest. Ve čtvrtek 13. 12. zde probíhala celoústavní technická kontrola cel, měli jsme tedy vyházet všechny své věci na chodbu a podrobit se důkladné osobní prohlídce. Měl jsem toho plný zuby, den předtím jsme stavěli „Potěmkinovu vesnici“, uklízeli vše možné, měla se totiž dostavit jakási inspekce z Prahy, teď jsme zase byli nuceni vše vyházet ven.
Odmítl jsem se podřídit tomuhle nesmyslu, především jsem pak odmítal se svléci a špulit holý zadek s odůvodněním, že mezi půlkami prostě nic nemám. Dlouho, leč marně, jsem byl přesvědčován, abych ustoupil a zadek ukázal.
Pak na mě naběhlo pár ostrejch chlapíků, předvedli cosi jako akci zásahové jednotky, srazili mě na zem, zaklekli na záda, snažili se mi snad vykloubit rameno a řvali u toho jak tlupa paviánů.
Já jsem vydával také všelijaké přidušené zvuky, zásah byl totiž značně bolestivý a vlivem použité síly jsem nemohl v jeho průběhu volně dýchat. Když jsem sípal bolestí, řvali na mě, abych přestal, že mi to rameno ještě pořádně kloubit nezačali.
Poté, co mi bylo rozstříháno tričko a stržen zbytek oblečení, jsem byl spoután za zády, byly mi znovu nasazeny jen trenýrky a pantofle, a byl jsem veden do jiné budovy, na „díru“. Spoutané ruce mi přitom byly neustále zvedány nahoru, což bylo opět dosti bolestivé. Navíc se mi pouta zařezávala do rukou, musel jsem tedy jít v předklonu. Dozorci se přitom pochechtávali, asi si hoši trochu zablbli.
Zásah byl pro mne naprostým šokem, zasahující dozorci se chovali jako divá zvěř. Z mé strany nebyl patrný ať už před zásahem či v jeho průběhu ani náznak fyzického či verbálního útoku. Prostě jsem jen stál a nereagoval na příkazy. Použitou sílu proto považuji za zcela neadekvátní a brutální.
S čímkoliv, co jsem v životě zažil, bylo toto zcela nesouměřitelné. To jsem posléze sdělil i veliteli zásahu panu Doleželovi (který vykonává i funkci tiskového mluvčího věznice), podle kterého však zásah brutální nebyl, a pokud si budu stěžovat nebo se soudit, tak si prý vždy užití takovéhoto násilí vždy obhájí.
Tolik snad k popisu stěžejního zážitku minulého týdne, každý si o tom samozřejmě může myslet své. I na základě tohoto zážitku, pokud bych byl znovu odsouzen k odnětí svobody, nejenže nenastoupím v termínu, příště už se policii dobrovolně rozhodně nevydám.
Už mě přestalo bavit tohle zoo, pochybné autority vynucující si poslušnost, podrobování se nesmyslům, které se skutečnou snahou o nápravu nemají nic společného, když navíc tuto nápravu nechci, nepotřebuji a odmítám. A nehodlám už na bachaře špulit zadek. Nikdy.

Pan prezident Vaclav Klaus, prosim Vas, zastavte tuto neludsku frasku, vyvolanu hlupou mocou...!!! Prospeje to nepochybne k dobremu menu Vas osobne i Ceskej republiky.

Tymto listom prosim aj niektorych poslancov NR SR a niektore media v SR, aby podporili oslobodenie pana Romana Smetanu z justicnej nehumannej frasky v CR...!
05. 03. 2013 | 10:12

Ivan napsal(a):

Na tento dopis som dostal z kancelarie prezidenta takuto pisomnu odpoved:

V Praze dne 27. prosince 2012 C.j: KPR 7790/2012

Vazeny pane,
potrvrzujeme prijem Vaseho e-mailu, kterym jste se obratil na prezidenta Ceske republiky pana Vaclava Klause ve veci panan Romana Smetany.
V teto souvislosti Vam sdelujeme, ze pan Roman Smetana byl dne 22. prosince 2012 po vykonani trestu odneti svobody propusten na svobodu.
S pozdravem PhDr. Ing. Jiri Weigl, CSc.

Moja poznamka k tomuto listu: Roman Smetana bol sice prepusteny 22.12.2012 z vazby, ale nebol amnestovany, pretoze ho cakalo dalsie sudne pojednavanie, na ktorom bol opat odsudeny na podmienecny trest a tento trest je doteraz PLATNY...!

Po marnom usili presvedcit hrad, ze amnestia musi byt udelovana individualne, po posudeni okolnosti odsudenia, som napisal v diskusiach nasledovny prispevok, vratane jeho odoslaniu Kacelarii prezidenta CR:

Bude to Václav Klaus...
3.1. 2013 12:13

Bude to Václav Klaus, kto bude z Hradu ustupovať s tykadlami na hlave...Prezident Klaus premeškal vhodný okamih, keď mohol ešte pred Vianocami udeliť menovitú a individuálnu amnestiu Romanovi Smetanovi. Že tak neurobil hneď po tom, ako ho vo väznici na rozkaz akéhosi väzenského strážnika prepadlo väzenské strážne komando, aby mu násilím nahliadlo do telesného vyústenia hrubého čreva, dôvodil som si v mojom osobnom názore tým, že Klaus si nechce nechať ujsť vychutnanie si toho, ako sa vo vlastnej hlúposti škvarí nahlúpla časť vládnej moci..., a ešte v okamihu kým sa kauza nepreklopí do politickej roviny, jej besnenie na Romanovi Smetanovi zastaví. Dnes už vieme, že to neurobil a už niet pochýb o tom, že kauza je politická a tykadlá sa presunuli na hlavu prezidenta Klausa. Už žiadne prípadné ďalšie amnestie Klausovi tykadlá nesnímu a tak s nimi na hlave už koncom funkčného obdobia aj ustúpi z Hradu... A to pre históriu naveky...
05. 03. 2013 | 10:14

synapse napsal(a):

Dobrý den - děkuji autorovi za článek.
Myslím, že velkou výpovědní hodnotu má reakce p.Klause na negativní reakci na abolici v amnestii - "Není to útok proti amnestii, ale proti mně". Je to reakce někoho, kdo je naprosto odtržený od reality - a podle míry odtrženosti od reality a případné neschopnosti ji správně vyhodnocovat jsou diagnostikovány závažné duševní poruchy. O tom,že není zcela emočně v pořádku byla vedena diskuse již v jeho prvním volebním období a byli zde odborníci, kteří si mysleli, že by neměl z tohoto důvodu vykonávat funkci prezidenta. Ale byly natolik "odtženi od reality" :), že to říkali veřejně - byli,samozřejmě, nemilosrdně smeteni. Ale když člověk sleduje vývoj osobnosti a chování V.Klause v prúběhu uplynulých let, tak se jeho sebestřednost a nekritický sebeobdiv opravdu rapidně zvětšuje. Jak to na Klausově "dvoře" skutečně fungovalo, se zatím asi nedozvíme, ale ta propiska, to byl totální lapsus zdravého rozumu a reakce na zamítnutí 2 jím navržených ústavních soudců - "tak už nenavrhnu žádného" je psychickou rakcí malého dítěte. A příliš chytré, neřkuli státnické, uvažování nevidím ani v tom, jaké soudce navrhl jakému senátu (Sváček -bleskový zákaz odborové demonstrace, Koudelka(Vesecká.Modrý snad úplně všude)-určitě existuje dost soudců přijatelných pro obě strany.Klausův návrh na Veseckou jako zástupkyni ombudsmana - no, také stojí za zamyšlení. Možná jeho 10ti leté prezidentování s pocitem své absolutní vyjímečnosti,nadřazenosti a nepostižitelnosti natolik umocnilo jeho původní osobnostní rysy,že již přestoupil oblast, do níž se vejdou zvláštní rysy osobnosti a za níž již je nemoc.
05. 03. 2013 | 11:15

Midori napsal(a):

Chlap, který zk****l všechno, co se dalo i nedalo, přičemž náprava je jen těžko možná, je ve svých velikášských očích a očích svých podržtašků považován za mimořádného politika.
Tomu chlapovi, prý ekonomovi, bych se rozpakoval svěřit bufet. Měl by být obrácen vzhůru nohama za nohy a vytřepán ze všech "drobných" co "nastřádal" na úkor občanů, aby aspoň mikrometricky splatil spoušť, co po něm zbyla.
05. 03. 2013 | 15:52

Jan Novák napsal(a):

Pane Vančuro nejspíše Vám ušlo, že Klaus tento týden ve funkci končí, rakže jaksi nechápu koho chcete sezazovat. Jinak žaloba je v pořádku.
05. 03. 2013 | 17:41

Richard Fuld napsal(a):

To Midori:

Pěkná tečka za diskuzí k tomuto článku.
05. 03. 2013 | 18:44

Richard Fuld napsal(a):

Pane Nováku. To není důležité. Důležité je, aby řízení proběhlo a bylo ukončeno odsuzujícím rozsudkem. Všechny ty tanečky okolo skončení jeho mandátu a veřejném hlasování senátu jsou vedlejší.
05. 03. 2013 | 18:47

Lukas Zatloukal napsal(a):

Autor, oběť klasického vzdělání, vydefinoval přehršel pojmů, aby uzavřel, že asi nic...
09. 03. 2013 | 23:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy