ODS na cestě k normalizaci NKÚ

18. 05. 2012 | 02:21
Přečteno 68708 krát
Pod vedením pí. Horníkové je na pranýři ten, kdo upozorňuje na problémy. "Ideální" vlastnost nominované šéfky NKÚ.


Nejvyšší kontrolní úřad v poslední době překvapil nejen jistou ztrátou smyslu pro míru svého (ex)prezidenta p.Dohnala, ale také některými svými kritickými nálezy (Lesy ČR, mýtné, ...)

A tak se ODS rozhodla na zásadní místo šéfa nominovat osvědčenou političku, již popáté poslankyni, Zdeňku Horníkovou. (V ČR je tolik schopných lidí, ale do důležitých funkcí je nutno umísťovat jen politiky?) Náchodská pí. Horníková není možná tolik mediálně známá (až na zaměstnávání svého syna jako poslaneckého asistenta), ale je to šéfka ODS v Hradeckém kraji.

Zajímavý pohled do vnitra ODS a zejména na pí. Horníkovou zveřejnila v březnu pí. Nedvědová, starostka Hronova. Myslím, že nominací pí. Horníkové do čela NKÚ se stává opět nanejvýš aktuálním, neboť pí. Horníková může ovlivnit činnost NKÚ na dlouhých 9 let.

Pro informaci: pí. Nedvědová je počtvrté starostkou Hronova a dá se jistě označit jako „populární místní politik“ (ODS získala pod jejím vedením 27 %, 34 % a 29 %). Nicméně letos v březnu se rozhodla z ODS vystoupit.

Dále již přetiskuji „rozlučkový“ veřejný dopis pí. Nedvědové (vyšel v hronovském „U nás“ i jinde):

Obracím se na Vás ve chvíli, která je pro mě, jako členku ODS, velmi těžká a složitá. Prosím, abyste věnovali chvíli svého času následujícím řádkům.

V roce 1998 jsem pracovala více (úvod) ...

Snad o sobě mohu říci, že jsem nikdy nešla bezhlavě s davem, nebyla jsem a nejsem pouze poslušným členem stáda. ODS pro mě byla platformou, která byla diskusi otevřena a já jsem to velmi oceňovala. Snažila jsem se udělat si na různé věci svůj názor a také jsem jej nahlas říkala – v hronovské ODS, v zastupitelstvu města i kraje a samozřejmě i v rámci oblasti. I přesto jsem se vždy snažila být loajálním členem ODS, který se snaží vyříkat si problémy pouze mezi svými.

Zásadní zlom mého vnímání ODS a jeho hlavních reprezentantů v rámci náchodského okresu nastal v roce 2005. Byla jsem tehdy členkou představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, která je tzv. společností smíšenou. Znamená to, že vlastní a také sama provozuje vodovody a kanalizace na většině území okresu Náchod. Jejími akcionáři jsou města a obce, které svůj majetek do společnosti vložily. Představitelé jednotlivých měst také byli a jsou členy představenstva a dozorčí rady.

Ve zmíněném roce 2005 se začaly objevovat hlasy, že společnost je slabá, nebude schopna řádně obnovovat svůj majetek, že nemá dostatek finančních prostředků. Jedinou správnou cestou měl být vstup strategického partnera, který by do vodárny vložil kapitál a ujal se provozování. Hlavním aktérem na scéně byla francouzská Veolia, která získala hradeckou vodárnu. Ve vedení města Hradce Králové byla tenkrát ODS. Veolia měla o náchodskou vodárnu eminentní zájem. Ne kvůli provozu vodovodů a kanalizací, ale kvůli strategickému zdroji pitné vody v Polické křídové pánvi.

O tom, jak moc Veolia o naši vodu stála a jaké bylo její napojení na ODS svědčí návštěva tehdejšího primátora Hradce Králové Otakara Divíška v Náchodě. Se zástupci firmy Veolia přesvědčoval představitele samospráv okresu Náchod o potřebě vstupu strategického partnera do náchodské vodárny. Stejnou rétoriku převzali představitelé náchodské ODS – poslankyně Mgr. Zdeňka Horníková, Ing. Oldřich Čtvrtečka
(dodnes souzený za privatizaci náchodského pivovaru, pozn. MŠ) – tehdejší předseda představenstva společnosti VaK Náchod (bývalý starosta města Náchod) a také JUDr. Libuše Růčková – tehdejší členka dozorčí rady společnosti Vak Náchod (bývalá starostka města Broumova).

Jak sláma z bot tenkrát „čouhala“ snaha všech jmenovaných dostat Veolii do náchodské vodárny. Raději se neptám proč. Pro mě byla důležitá fakta. Zjišťovala jsem si je na Ministerstvu zemědělství, na asociaci SOVAK, která sdružuje všechny vodárny v České republice, ptala jsem se tam, kde již se vstupem strategického partnera měli své zkušenosti, zjišťovala jsem, zda náchodská vodárna po vstupu strategického partnera bude mít šanci sáhnout si na evropské peníze. Závěr ze zjištěných skutečností byl jasný – NE pro vstup strategického partnera.

Rozhodnutí o tom, zda do náchodské vodárny vstoupí strategický partner, bylo na jednotlivých akcionářích – zastupitelstvech měst a obcí. Snažila jsem se všemi možnými dostupnými prostředky předat zjištěné informace těm, kteří o tom měli rozhodovat. Ano, v tuto chvíli jsem určitě nebyla loajálním členem ODS. Právě naopak. Jsem na to ale pyšná. Nenechala jsem se zastrašit, zmanipulovat a ovlivnit při rozhodování o tom, jak to bude s náchodskou vodárnou. Mým největším politickým úspěchem za celou moji kariéru je to, že jsem přispěla k tomu, že náchodská vodárna zůstala smíšenou společností a zastupitelstva neschválila vstup strategického partnera.

K dnešnímu dni získala vodárna na dotacích více než 168 mil. korun od Ministerstva zemědělství a Státního fondu životního prostředí. Získané finanční prostředky pomohly čistírnám odpadních vod v Náchodě, Novém Městě nad Metují a také kanalizaci v Teplicích nad Metují. Pokud by byl schválen vstup strategického partnera a podepsány dlouhodobé smlouvy o provozování, pak by potřebné investice nebyly hrazeny z dotací, ale z vodného a stočného, tedy z kapes občanů. Jen pro srovnání – cena vodného a stočného je v roce 2012 v Hradci Králové (provozuje Veolia) o Kč 13,14 m3 vyšší než v Náchodě.

Výše uvedené skutečnosti měly vůči mé osobě ze strany náchodské ODS jasný a konkrétní dopad. V roce 2008 ani v roce 2012 jsem se nedostala na krajskou kandidátku, nebyla jsem již nikdy zvolena jako delegát na kongres ODS, delegát na regionální sněm ani do vedení oblasti Náchod. To vše i přesto, že právě v Hronově, kde čtvrté volební období zastávám funkci starostky, dosáhla ODS ve všech volbách velmi dobrých, většinou i nejlepších úspěchů v rámci okresu. Můžete si stejně jako já položit otázku, jak moc poslankyně a předsedkyně oblasti Náchod Mgr. Zdeňka Horníková chtěla společně s dalšími jmenovanými, aby Veolia náchodskou vodárnu ovládla. Můžete si stejně jako já položit otázku, jak velká asi byla ztráta zainteresovaných hráčů z neuskutečnitelného vstupu strategického partnera. Odpovídá tomu počet let, ve kterých jsem v trestu. A nejen já.

Byla jsem s ODS loajální v tom, že jsem celé roky výše uvedené informace nikdy veřejně neprezentovala. Věděla jsem, že zmaření vstupu strategického partnera berou všichni jmenovaní jako velký neúspěch. Cosi slíbili a já, společně s dalšími, jsem jejich plány a sliby dané Veolii překazila. Znovu říkám, jsem na to pyšná. Nabízí se otázka, proč tedy právě teď skončila moje loajalita.

Na posledním oblastním sněmu, který se konal 17. února 2012 v Náchodě, jsem si zcela jasně uvědomila, že nejenom já, ale i lidé z mého místního sdružení, ale i další lidé, kteří kdykoliv v minulosti projevili sympatie s mou osobou v jakémkoliv směru, jsou těmi, které ODS v okrese Náchod nechce, neuznává, perzekuuje, napadá, obviňuje, zkrátka dává jim nálepku těch špatných. Že je důvodem mé nevolitelnosti a neoblíbenosti můj postoj v kauze „vodárna“ bylo na sněmu přímo a otevřeně řečeno.

Přidán byl i důvod komunikace s bývalým členem ODS senátorem Ing. Petrem Pakostou
(odešel z "málo euroskeptické" ODS a na podzim bude pravděpodobně kandidovat za Svobodné, pozn. MŠ). Také on si totiž dovolil veřejně říci svůj vlastní názor na problematický prodej náchodského pivovaru (ten mj. přežil ve vlastnictví města nacisty i komunisty, ODS již ne, pozn. MŠ). Pakosta má pivovar, Nedvědová vodovody. To jsou velmi zjednodušeně vyjádřena stigmata, která nám ODS v oblasti Náchod přiřknula. Prosba o demokratickou a věcnou diskusi nebyla ani v jednom případě umožněna.

Odcházím z ODS. Je to pro mě velmi bolestné a těžké rozhodnutí. Důvodem není mé nezvolení na kandidátku ODS do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje do voleb v letošním roce (nedostala jsem se na ni již před čtyřmi roky, jak jsem uvedla), ale to, že se náchodská oblast stala z převážné většiny stádem bez vlastního názoru, což je zcela účelová politika předsedkyně oblasti Mgr. Zdeňky Horníkové v duchu hesla „mezi slepými je jednooký králem“.

Diskuse na problematická témata se nekoná, volební výsledky jsou tristní, jejich příčiny se nediskutují, vlastně to nikomu nevadí. Mlčící většina nic nedělá, ale „správně“ hlasuje. Ten, kdo něco dělá, má vlastní názor, podněcuje diskusi, upozorňuje na problémy – ten je na pranýři. Pár statečných je znechucených, otrávených, ale ovládané většině nejsou schopni konkurovat. A tak postupně odcházejí a ODS ztrácí členy i příznivce. Ani to prý nevadí, jak bylo na sněmu předsedkyní Mgr. Zdeňkou Horníkovou řečeno. Také bývalý předseda regionu Mgr. Ivan Adamec k tomu na posledním regionálním sněmu v určitém kontextu nabádal. Ptáte se proč to „většině“ nevadí a proč to všechno tak je? Odpověď znám, ale je to hodně dlouhý příběh, který už v tuto chvíli není podstatný.

Odmítám se vlámat do dveří, které jsou zavřeny. Chtěla jsem ODS opakovaně pomoci – tváří, zkušeností, důvěrou občanů v mou osobu. Právě proto jsem na oblastním sněmu kandidovala do krajských voleb i na naprosto nevolitelná místa. Vyhráli nade mnou nepřítomní, většině neznámí kandidáti. Bylo to tak domluveno. Je to tak domluveno již od roku 2005! A tak odmítám být v ODS s lidmi, kteří nectí základní principy demokracie, upřednostňují osobní zájmy před idejemi ODS. Odmítám podporovat ty, kteří nemají vlastní názor a jsou jen hluchými a slepými členy stáda. Odmítám být nadále mezi těmi, kteří byli ochotni předat na zlatém podnose zahraniční firmě strategickou surovinu – naši vodu!

Závěrem chci jen říct, že hronovská ODS je partou lidí, kterých si nesmírně vážím a děkuji jim za podporu i za to, že mi umožnili stát v čele města Hronova. Je to moje největší životní škola a zkušenost. Patří jim můj velký dík. Děkuji i všem členům ostatních sdružení ODS Náchod, kteří veřejně, v ústraní, ale i naprosto tajně, vyjádřili souhlas s mými názory a postoji. Mám jediné přání, aby v budoucnosti svůj názor mohli říci zcela svobodně a nahlas bez jakékoliv perzekuce. To současná ODS v okrese Náchod nenabízí. A právě proto z ní odcházím.

Děkuji všem za spolupráci, přeji vše dobré v životě osobním i profesním

Hana Nedvědová, starostka města Hronova


Podle pí. Horníkové jde o frustraci pí. Nedvědové z neúspěchu dostat se na kandidátku pro krajské volby.

Samozřejmě můžete psát svým poslancům, neboť to budou oni, kdo šéfa NKÚ na 9 ket zvolí.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy