Odposlechy ještě jednou a do vlastních řad

16. 02. 2009 | 18:36
Přečteno 4783 krát
Někdy mám pocit, že buď neumím dobře číst, nebo toto umění je odepřeno některým publicistům v médiích. Speciálně ve věci právě diskutovaného „náhubkového“ zákona, což jest novela trestního řádu č. 141/1961, která v sobě obsahuje změnu zákona o přestupcích č. 200/1990, zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 a úpravu trestního zákona č. 140/1961. Před několika dny jsem se pokusil tuto novelu věcně vysvětlit.

Novela zpřísňuje trestní řád, přidává nové paragrafy – viz citovaný §8c o zákazu zveřejňování odposlechů, ale tento novelizovaný trestní řád sám o sobě netrestá. Ty tresty vyplynou buď z novelizovaného zákona o ochraně osobních údajů, v němž se rozšiřují sankce za správní delikty vzniklé porušením zákazu stanoveného „jiným právním předpisem“ (v našem případě trestním řádem), nebo z aplikace trestního zákona, paragrafu 178.

A právě u něj bych se rád zastavil. Neboť mediálními luhy a háji se nese nářek nad tím, jak poslanci změnili trestní zákon tak, aby z něj učinili bič na novináře. Typický příklad - komentář Martina Fendrycha v dnešním Týdnu, začínající slovy:
“Před deseti dny poslanci zásadně omezili svobodu slova. Zakázali zveřejňovat odposlechy i veškeré „osobní údaje o jiném shromážděné v průběhu trestního řízení“ (§ 178 trestního řádu). Trest za zveřejnění: vězení na rok až pět let nebo zákaz činnosti (ideální, novinář by mlčel) nebo až pět milionů pokuta. Tento totalitní paragraf předložil Marek Benda, poslanec ODS, jež má plná ústa svobody. Budeme mluvit a psát nikoli s roubíkem, ale s bendou v ústech.“

Očekával bych že někdejší náměstek ministra vnitra by snad mohl vědět, že trestní zákon není totéž, co trestní řád, a že onen „totalitní paragraf“ existoval v trestním zákonu již před Bendou, a že v tomto případě střílí poněkud vedle. Problémem není trestní zákon, ale trestní řád. A problémem budou nejen paragrafy, ale jejich aplikace.

Jak jsem si všiml, pouze Štěpán Kotrba v Britských listech, a nyní i Tomáš Sokol na Aktuálně.cz v blogu o nepatřičné panice upozorňují, že schválená změna v Trestním zákoně je možná spíše zmírněním, než zpřísněním možného trestního postihu. A to tím, že podmínku způsobení „vážné újmy na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají“ přesunuje z odstavce tři do odstavců jedna a dvě, ve kterých by mohla fungovat jako východisko pro úvahu soudce, zda daná osoba byla skutečně „dotčena na svých právech“. (viz Sokol).

Aniž bych chtěl unavovat, pod čarou předkládám tři verze jednoho paragrafu. Ta první je z dosud platného trestního zákona, ta druhá je verzí novelizovanou „náhubkovým“ zákonem (tučně vyznačena změna), a v závěru uvádím jeho variantu v letos schváleném trestním zákonu č. 40/2009. Nějak jsem si nevšiml, že by kterýkoli z komentátorů zaznamenal znění, které bude platné od ledna příštího roku, a na něž Bendův náhubek už nebude mít vliv.

Tato úvaha nechce obhajovat „náhubkový“ zákon. Měl by z našeho právního řádu vymizet, podobně jako kriminalizace pomluvy, na kterou by měla stačit občanskoprávní a nikolik trestně právní žaloba. Jenom mi jako obvykle vadí zjednodušování problému. Například když novináři napíší, že zákon je prioritně proti novinářům a těch, kteří se indiskrecí dopouštějí, se prý netýká, což je hluboký omyl, neboť zákon je prioritně zaměřen proti orgánům činným v trestním řízení, a teprve následně proti novinářům.

Zkušenosti nás učí, že nejde jen o paragrafy, ale o to, jak se ohýbají. Vždyť když chtěli potrestat duo Slonková/Kubík za to, že nechtěli prozradit svůj zdroj v aféře Olovo, vyšetřovatelka na ně vytáhla paragraf o nadržování trestnému činu. A takových paragrafů je v trestním zákoníku více. Je dobré, že se vedou kampaně za to, aby žádný z nich nebyl využit proti svobodě slova. Jenom ty kampaně by měly být vedeny natolik seriózně, aby nebyly kontraproduktivní, tj. tak, aby nepoškozovaly důvěryhodnost novinářské obce.


Platný Trestní zákon 140/1961

§ 178 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné správy, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo osobní údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, byť i z nedbalosti, sdělí nebo zpřístupní, a tím poruší právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se údaj týká,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, zaměstnání nebo funkce.

Novela „náhubkového“ zákona – Sněmovní tisk č.443.

§ 178 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v průběhu trestního řízení nebo v souvislosti s výkonem veřejné správy a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti tím, že sdělí nebo zpřístupní osobní údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
(odstavec a) vypuštěn, odstavce b) a c) přejmenovány)
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, zaměstnání nebo funkce.“.

Trestní zákoník č. 40/2009 (platnost od ledna 2010)

§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

claudius napsal(a):

Novináři do značné míry ztratili kredit a svou prací dávají najevo,že zpráva je zboží.Prorežimnost a klientelismus se u nich projevuje sice s opačným znaménkam jako před r.1989,ale hlídací psi demokracie to nejsou.Zájmy vydavatele respektují přednostně.Mám-li zvážit,kdo má zodpovědnější přístup k únikům,zda policisté,či novináři,musím konstatovat,že na policisty je více špagátů.A falešná solidarita novinářů je nyní běžná.Jen pár pedagogů se snaží o nadhled.
16. 02. 2009 | 20:30

rybarka1111 napsal(a):

Velmi se mi jako občanovi této země nelíbí "náhubkový" zákon, protože chrání případné prospěcháře, kteří mohou zneužívat svého postavení a ve velkém rozsahu poškodit tuto zem. Novináři jsou si vědomi odpovědnosti za svá sdělení a já si této profese velmi považuji.Jsou to většinou stateční lidé a hlídacími psy demokracie opravdu jsou.
16. 02. 2009 | 21:11

EC napsal(a):

Dekuji Vam, pane Smide, za konecne objektivni a spravne popisnou reakci na novy zakon, kterou predkladate namisto obvykle hysterie
16. 02. 2009 | 22:20

Al Jouda napsal(a):

Moje odposlechy může klidně kterýkoliv bulvár zveřejnit a vůbec se nebudu zlobit. Proč totéž o sobě nemohou říci naši politici ?
16. 02. 2009 | 22:32

skip napsal(a):

rybarka1111: Já si zase myslím, že novináři si žádné odpovědnosti ve většině případů vědomi nejsou. Neřeší, že to, co o někom napíší nebo zveřejní může dotyčnému převrátit život naruby, jich se to netýká, oni přece jen dodávají zábavu pro publikum k sobotní ranní kávě, v pondělí zas napíšou něčem jiném. Neznám mnoho novinářů, kterých bych si vážil. Většina z těch, které jsem potkal, byla povrchní a fakta je nezajímala nebo pro ně byla příliš složitá na vyrobení líbivého článku. A pokud jsem náhodou někdy byl u něčeho, o čem se pak psalo v novinách, byla novinářská verze úplně mimo a popisovala události zcestně nebo v nejlepším případě zkresleně. Vždycky a bez vyjímky.
17. 02. 2009 | 00:42

Jan Karoh napsal(a):

ad Rybarka:
Ne stateční, ale nevzdělaní ! Tato kategorie před revoluci dostala název "rychlokvašky" !!!
17. 02. 2009 | 04:29

doktor napsal(a):

Typické příklady policejní, politické a novinářské zvůle: Údajný plukovník (k hodnosti mu chybělo vzdělání) ÚOOZ Jan KUBICE s podporou spřátelených poslanců ODS dopustil 3 dny před parlamentgními volbami 2006 zveřejnění přísně tajných sběrných materiálů svého útvaru, pomlouvajících členy ČSSD. Obvlivnil tak volby.
Věra JOUROVÁ,bývalá náměstkyně ministra pro místní rozvoj, byla na podzim v 2006 vzata do vazby pro podezření z korupce (které se neprokázalo). Třetí den byly její výslechy, které kompromitovaly (nepravdivě) J.Paroubka, zveřejněny v rozhlase a tisku. Ovlivnily podstatně krajské a komunální volby. Je mnoho dalších příkladů (Doležal, kauza Budišov atd.), kde novináři zveřejněním neprověřených a nepravdivých údajů PODSTATNĚ OVLIVNILI POLITICKÉ DĚNÍ V ZEMI. Nejsou to hlídací psi, ale ničitelé demokracie.
17. 02. 2009 | 10:51

hawk napsal(a):

spíš mi vadí, ne, že ničí politické cíle našich politiků, které spočívají v tom, aby byli u moci a brali peníze daňových poplatníků - jinak je stav naší země moc netrápí - ale ukázání prstem na nějakého člověka - osobu, který byl odposlechnut, zatím nebyl nijak obviněn, dokonce ani vyslechnut a novinářská klika to v klidu pustí do oběhu, člověku udělá punc krimináníka a nakonec se z hlediska trestně-právního nic nestane. A tento člověk má okruh kamarádů, přátel, sousedů, známých, kolegů v práci a td...jakpak se k němu ti lidé asi chovají, jak potom funguje šeptanda?? Ten člověk-osoba je pohříchu zničený a proč? Protože je bezbřehá a neodpovědná svoboda tisku a slova? To je hloupé, že? Jsem demokrat a jsem pro shora uvedené svobody, jenže svobody se musí užívat ruku v ruce s odpovědností a to nový tr. řád i zákon zavádějí, odpovědnost, která spoustě novinářů chybí. Tak teď se jí naučí amožná to bude bolet, když to nešlo po dobrém....
17. 02. 2009 | 12:00

hawk napsal(a):

Ještě maličkost, jen tak mimochodem....Ptal se někdy někdo z publika, jak k únikům odposlechů dochází? Ne? Takže: na základě jakéhosi přátelství a osobní znalosti prodá špatně placený policista za peníze určitému redaktorovi určitého deníku či televize tuto informaci. Dochází to někomu, jan tak? :-)Třeba by bylo dobré, kdyby ttento obchodní vztah zadokumentovaly jiné noviny, no ne? :-)
17. 02. 2009 | 12:23

Líný černý pes napsal(a):

Drazí moji, když už se novináři pasovali na "hlídací psy demokracie", mohli by laskavě bojovat proti tomu, aby kddekdo neodposlouchával kdekoho? To, že někdo může někoho odposlouchávat jen protože se domnívá, že by tento mohl být pachatelem, mi vadí a moc.

Počet odposlechů povolených ročně soudy je u nás tak vysoký jako jinde za 10 let, přičemž jinde není Bělorusko. A nepovolených odposlechů je taky hodně. Jsou agentury, které takto i bez předchozího objenání "loví" informace a pak je zpeněžují - prodejem konkurenci nebo vydíráním.

Otravování života lidí odposlechy asi není nosné téma. A že se poctivý člověk nemusí odposlechů bát, ničeho špatného nečině? To je blbost největší, nastříhat a namixovat je možné ledacos a při použití "originálu" hlasu je falšování obtížně dokazatelné. A ten základ se dá získat odposlechem. Kolikpak by si asi mohli různí operátoři přivydělat "prodejem" odposlechů?
17. 02. 2009 | 12:42

hawk napsal(a):

ahoj peso,

jinde není Bělorusko, tak to bude KLDR :-) Uhádl jsem to? :-)
17. 02. 2009 | 12:44

Líný černý pes napsal(a):

to Hawk :

Nazdár, osobo.

Odpovědnost pravíš? Hmmm, to je pro mnohé novinka. Je tak snadné někoho poplivat a pak říci, já mu neublížil, on byl "jen" popliván. A dokazovat, že jsem něco neudělala, je to nejobtížnější, stejně jako důkaz, že jsem někde nebyla. To aby jeden chodil se svědkem i .... na WC.
17. 02. 2009 | 12:45

hawk napsal(a):

LČP

jo, to je ta odpovědnost.Jakmile nejsi na hajzlíku včas, nic nevíš :-)
17. 02. 2009 | 12:47

Líný černý pes napsal(a):

to hawk :
Hádej, sokolíku. Není to EU, není to Asie, není to Afrika ani Jižní Amerika, mluví se tam A a F, mlátějí tuleňata pádlama .... a vydávají statistiky kdečeho.
17. 02. 2009 | 13:22

hawk napsal(a):

a jsem v řiti, napsal bych to jinak, jenže by mi to pan Stejskal smazal :-)
17. 02. 2009 | 13:28

Lex napsal(a):

Líný černý pes
Není to tak zlé, paní pso, jak říkáte, jak Vás krmí politici a média. Vězte, že nejmenším zlem jsou odposlechy prováděné na příkaz soudce policií. Čísla se Vám a záměrnými kecy mimo souvislosti ze strany potrefených politiků a novinářů zdají velká, jenže tyto odposlechy jsou ty jediné, které mají striktní právní úpravu. A nelze je nařídit, aniž je doloženo vysoce odůvodněné podezření, že určitá osoba (držitel toho čísla) se dopouští trestného činu striktně uvedeného v zákoně (navíc zpravidla ne jedna osoba, ale společenství osob, které navíc při dnešním mobilovém šílenství a jednoduše vyměnitelných SIM kartách disponují desítkami či stovkami telefonních čísel).
Z toho, jak je o odposleších informováno v médiích, či jak s nimi média nakládají, je vzbozována představa, že policie, státní zástupci a soudci nemají nic jiného na práci, než si přehrávat záznamy odposlechů a pronikat tak do soukromí lidí. Opak je pravdou, paní pso. Jen málokterá činnost je tak odporná, jako poslouchat ty bláboly a třídit zrno od plev. Což obvykle dělá jeden člověk, nebo úzký okruh osob. Věřte, že ty plevy nikoho nezajímají a leží nikým nepřehrané v archívech do doby jejich skartace. Samozřejmě se tu a tam objeví věci, které jsou schopny rozčeřit hladinu veřejného mínění. A pak je problém, když kopii takového záznamu někdo vynese a nějakým způsobem s ní naloží, třeba prodá podsvětí, nebo novináři (nebo mu ho jen tak dá, protože tu špínu nemůže unést), nebo z nich sestaví nějakou zprávu, kterou přes sněmovnu nechá uniknout před vobami na veřejnost.
Paní pso, myslím, že jste právníčka, zkuste si pořádně nastudovat příslušnou část trestního řádu, judikaturu k těmto ustanovením etc. etc. Možná změníte názor. (významným faktem je, že záznam odposlechů neobsahuje jen hovor podezřelého, ale všech, koho on volal nebo kdo volal jemu)
Hezký večer! Lex
17. 02. 2009 | 23:20

Líný černý pes napsal(a):

to Lex :
Jak jsem již výše napsala, potěšilo by mne, kdyby novináři brojili proti nepovoleným odposlechům jako takovým, jenže to je pro ně nezajímavé, tak by aspoň mohli brojit proti přemíře soudem povolených odposlechů. Třeby by se při tom rozličné slídění svezlo a stalo by se morálně odsouzeníhodným. Takto to v tisku vypadá, jako by odposlouchávání a odposlechy byly jedinou jistotou zahájení policejního či soudního jednání.
18. 02. 2009 | 13:12

stejskal napsal(a):

Jen pro Vaši informaci, paní pso

http://aktualne.centrum.cz/...

http://aktualne.centrum.cz/...

http://aktualne.centrum.cz/...

http://aktualne.centrum.cz/...

http://aktualne.centrum.cz/...

A můj malý příspěvek k debatě:
http://aktualne.centrum.cz/...

To jen namátkou za uplynulý půlrok ;-) A jen z Aktuálně.cz (vzpomínám si, že v HN jsme na toto téma měli v roce 2006, tedy v době, kdy jsem tam pracoval, též několik textů, které upozorňovali na fakt, že se v této zemi odposlouchává kde co).

Libor Stejskal
18. 02. 2009 | 14:14

Líný černý pes napsal(a):

to stajskal :

Jo, jenže aktuálně.cz asi není dostatečně průbojné. Zkuste zmanipulovat kolegy z bulváru :)

Mně to odposlouchávání připomíná doby, kdy domovnice s hrnkem stála u zdi a šmírovala, kdo, co, o kom, s kým, případně proč. Taky se mi maně noří z paměti oko na klíčové dírce. Já vím dnes jsou sofistikovanější technologie, jen ta morálka ....

Má takový sen, že by někdo zveřejnil soukromý telefonický rozhovor dvou novinářů. Jejda, to by byl kravál, kdyby se profláklo, že byl odposloucháván novinář. Myslíte, že by to zabralo?
18. 02. 2009 | 15:05

Lex napsal(a):

Libor Stejskal
Dobrý den, pane! Cituji Vás -
"které upozorňovali na fakt, že se v této zemi odposlouchává kde co)." Smím se zeptat, pane Stejskale, co míníte tím "kde co", a co o těchto jednotlivých kauzách konkrétně víte? A jak jste v HN, když jste tam pracoval, přišli na to, že vaše NÁZORY jsou fakta?
A pokud dáváte odkazy, které jsem si znovu přečetl, znáte ten bonmot, že "není nic staršího, než včerejší noviny"?
Přece i Vy víte, jak to bylo s těmi telefony tzv. dětí! Vy víte, kdo si ty telefony půjčil a vedl přes ně "odposlouchávané" hovory. TO jen na doplnění těch "včerejších novin".
18. 02. 2009 | 15:20

Líný černý pes napsal(a):

to stejskal :
Jeden odkaz : http://robertdusek.blog.idn...
18. 02. 2009 | 15:38

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 05:49

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
04. 09. 2012 | 23:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy