Soumrak stranické demokracie: Konec ideologie a přímá volba

25. 04. 2011 | 22:36
Přečteno 16127 krát
Stranická demokracie se přežívá. Politické strany ztrácejí své opodstatnění v době všeobecné informovanosti, internetu a globálních komunikací. Strany samy dnes a denně dokazují svoji neschopnost, zastaralost a nevhodnost nejen v ČR, ale i ve většině měnícího se světa. V USA se dnes v mediích i v ulicích vášnivě debatuje vhodnost systému politických stran pro 21. století.
Uvažte jako příklad ten stranický slepenec a nesourodou sebranku krajánků, taškářů, kmocháčků a barvitých postaviček, která dnes „vládne“ v Česku. Neodbornost, nafoukanost, vyjadřovací deficity, komunikační neschopnost a bezostyšné příživnictví charakterizují patetickou skupinku, kterou nemí nikdo rád, které se mnozí smějí, a někteří nad ní pláčí.
Jediným světlým bodem zbývá osoba současného prezidenta, který vlastním úsilím a pílí, bez jakékoliv pomoci své strany, pronikl do světových medií v míře historicky nepoznané a rozšířil tak jméno Česka a lásku Čechů k "propiskám" do globálního povědomí. Straníci již nabízejí soudržnost a rektoři čestné doktoráty – každý hledá tu svoji špetku odlesku po právu zasloužené internetové slávy.
Problém je, že politické strany někdo opakovaně a tvrdohlavě volí. Menšina zatvrzelých „voličů“ dodnes volí strany namísto nezávislých odborníků a osobností. Namísto stran nám pak vyrůstají veřejné sekty. Volit menší zlo je posledním hřebem do rakve demokracie - menší zlo již prostým aktem volby nutně přerůstá ve zlo velké.


****


Konec ideologie

Podobně obnošená ideologie ztratila svoji moc a tradiční roli v politice. Pro nové generace je politická ideologie prázdná, přestávají se identifikovat jako „levice“ či „pravice“, nechápou podobné štěpící nálepky. Důraz přechází od toho, co nás rozděluje k tomu co je nám společné. Moderní svět informací, znalostí a sebeuvědomění nepotřebuje podpůrné berličky ideologií k plnému a produktivnímu životu. Mladí lidé po celém světě sdílejí potřebu svobody, přímé demokracie, pragmatického řešení problémů, osobní nezávislosti, autonomie myšlení a osobní zodpovědnosti.

Současná vlna odporu proti zastaralým režimům není motivována ideologicky a už vůbec ne touhou po ideologicky motivované stranické demokracii. Jde o odmítnutí stranických hierarchií vlivu a korupce a jejich nahrazení přímými sítěmi komunikace a sdílení společných potřeb, preferencí, znalostí a snů. Vytrácí se tradičně znehybňující strach z vládnoucích „elit“, dokonce i v Česku: moc bezmocných odhaluje konečnou a fatální bezmocnost mocných.

Ošumělé ideologie nesjednocují, ale štěpí; staly se umělým a neefektivním nástrojem rozdělování a konfliktů tam, kde je třeba svobodného myšlení, převzetí zodpovědnosti a svobodné, demokratické debaty za účelem poučení a rozšíření obzorů – ne prosté osočování a ponižování stranických odpůrců. Nejde již o to, která ideologie zvítězí, ale zda zdravý rozum a svobodné myšlení převládne nad všemi ideologiemi a umožní tak jejich vytoužený zánik.

Jak nejlépe postavit silnici, vychovat zodpovědné občany, postarat se o staré lidi, připravit kvalitní odborníky, organizovat produkci potravin a rozvíjet národní kulturu a dědictví – to přece nejsou problémy politické ideologie, ale problémy odbornosti, znalostí, motivace, kreativity a schopnosti spolupracovat. Strany si již kupují nejen hlasy, ale i zdání odbornosti, ve skupinách ekonomů, jejichž doporučení sice ignorují, ale kteří dobrovolně dělají potřebné „křoví“ na rozpadající se politické scéně.

Co jsou politické strany?

Politické strany jsou skupiny lidí usilující o získání a udržení specifické reálné moci za účelem dobytí nadprůměrných výhod a privilegií pro své členy a vedoucí elity. Tyto skupiny fungují v širší společnosti, která rozhoduje o dočasném předání zodpovědnosti a moci těm uchazečům, kteří nabídnou přitažlivý „produkt“ (prostý příslib služby, výhod a privilegií). V konkurenci četných uchazečů o moc vítězí dočasně ti, kteří získají většinu zájemců, tj. hlasů ve volbách.

V Česku, nemá žádná strana více než 10 – 20 tisíc členů, kteří „vládnou“ deseti milionům, jen a jen díky svým voličům a odbornému „křoví“. Nejpočetnější stranou zůstává KSČM, také díky svým voličům.

Není náhodná podobnost s obchodními korporacemi, které se ucházejí o zisky a finanční výhody nabídkou produktů a služeb, které spotřebitelé zakoupí a tak finančně odmění adekvátní počet uchazečů ve „volbách“ svobodného (dnes již méně svobodného) trhu.

Politické strany, tak jako korporace, jsou tedy formou podnikání, tj. nabízení produktů a služeb za účelem získání privilegií moci, peněz nebo společenských výsad přesvědčením a získáním hlasů rozpolcené populace. Politické, obchodní, akademické a podobné skupiny mezi sebou soutěží o „přízeň“ voličů, zákazníků a spotřebitelů, ale i ostatních skupin, směrů, proudů a ideologií.

Sdružování do skupin je obvyklé tam, kde jedinci nemohou sami doručit potřebný „produkt“ k získání hlasů. Existuje však jeden velký rozdíl mezi Politickou stranou, s.r.v.o. a Obchodní korporací, s.r.o. Obchodní korporace, která vítězně prodává svůj produkt, nazamezuje zákazníkům zakoupení produktů ostatních podniků (nevytváří monopol, s výjimkou státu) a zákazník si tak zachovává možnost a právo volby. Vítězná politická strana (nebo koalice stran) vždy vytváří dočasný monopol, vylučuje další strany a omezuje uspokojování voličů na jedinou stranu (koalici, ideologii). Nespokojení občané nemohou „koupit jinde“ a musí počkat na nové kolo voleb, vedoucí k podobně monopolizující straně.

Vláda jedné strany (nebo koalice), jakkoliv dočasná, je tudíž nutností stranické demokracie. Podniky se mohou anebo nemusí diferencovat, ale strany se diferencovat musí, většinou ideologicky. Ideologicky totožné strany nejsou politicky a konkurenčně vitální. Navíc se musí strany adapatovat a odlišovat kontinuálně – v politické konkurenci nemůže žádná strana zůstat neměnná. Toto vzájemné, politicky pragmatické vymezování vede ke konzervaci ideologicky neměnného jádra principů a strany se tak dostávají do ideologické opozice, i když žádná ideologie neexistuje nebo není nutná (např. v lokální a regionální politice či samosprávě).

Politické strany jsou ve své podstatě oportunistické: vznikají a zanikají, ideologicky a programově se tříbí, diferencují a populisticky přizpůsobují měnícím se preferencím a náladám občanů. Dvě relativně stejně silné strany se navzájem blokují a střídavě vytvářejí a zase boří ideologicky založené změny a zákony. V systému více stran pak vznikají koalice, nutně vnitřně nestabilní, které se strategicky vymezují vůči ostatním stranám či koalicím.

Politické strany jsou tedy prostředníkem (zastupitelem) a mezičlánkem mezi individuálním politikem či osobností a veřejností občanů a voličů. Jsou tedy překážkou přímé demokracie a jako prostředník jsou i zdrojem korupce, plýtvání, korytářství, sítí vlivu, lobbismu, zpronevěry, machinací, jakož i kupčení s hlasy a sférami vlivu. Je smutné, že v ČR kvůli přirozené přímé volbě, třeba i starostů, bude třeba měnit ústavu. Jak se asi strany rozhodnou?

Aby mohli strany plnit tuto svoji roli v zajišťování výhod pro své členy, musí přežívat co nejdéle, přesahujíce mandáty a termíny individuálních politiků. Aby mohla strana přežívat dlouhodobě i přes neustálou změnu v členstvu, musí zajišťovat stranickou disciplínu, volení en bloc, a vylučování rebelů a „odpadlíků“. Individuální politici musí podřídit své myšlení a rozhodování, svoji politickou identitu, zájmům a identitě strany. Tato služba straně musí mít vždy přednost před službou veřejnosti, před službou občanům a národu. Bez této podmínky by strany nemohly přežít a stranická zastupitelská demokracie by nebyla možná.

Z historie stranickosti

Není tedy překvapující, že antické řecké a římské demokracie nebyly založeny na politických stranách. V Aténách občané volili nejen zástupce, ale i řešení (referenda), v Římě volili své zástupce vždy jako jedince, nikdy ne „strany“. Stejně tak v americké Ústavě není ani zmínka o politických stranách; ani Články Konfederace nezmiňují žádné strany. První vláda G. Washingtona nebyla založená na politických stranách. Teprvé vlády Jacksona a Van Burena povstaly z orgnizovaných skupin-stran. Původní, autentická demokracie byla nestranická. (V USA dodnes přežívá v Louisianě, která má primárky bez udání stranické příslušnosti, anebo v jednokomorové legislatuře státu Nebraska.)

Autentická demokracie je politický systém, který je schopen zajistit osobní, společenskou a politickou svobodu. Politickou svobodu lze zajistit pouze, když je politický systém svěřen do zodpovědnosti občanské společnosti a ne státu. Občanská společnost kontroluje stát, ne naopak. Z těchto důvodů musí být občanská společnost ústavně uspořádána jako obec zodpovědná za věškerou politickou autoritu a pravomoce.

Autentická demokracie je odlišná od tzv. zastupitelské demokracie.
V zastupitelská (nepřímé) demokracii je občanská společnost sice uspořádána jako obec, ale přejímá zodpovědnost pouze jako primární subjekt, který deleguje roli agenta (zástupce) autonomním politckým útvarům či skupinám.

Politický systém tudíž nemůže být současně demokratický a zastupitelský: jde o dva zcela odlišné systémy. Moderní, převládající systém navíc není ani zastupitelský, ani demokratický, ale polyarchický. Polyarchie (mnohovláda, vláda mnohých), tedy moderní zastupitelská demokracie se všeobecným volebním právem, není „demokracie“ autentická, tj. přímá, s plnou účastí všech občanů tak, jak byla provozována v klasické polis (obci).

Strany jsou charakteristické tím, že přežívají své členy bez ohledu na jejich chyby či úspěchy. Jen občas se chyby nahromadí natolik, že strana ztratí moc a dočasně ustoupí z veřejného života (málokdy zanikne úplně). Z neúspěšného členstva se často vymezí skupina, která se reorganizuje a regeneruje pod jiným jménem nebo v upraveném ideologickém balení. Tato „nová strana“ se pak uchází o přízeň voličů a určitá část členstva se tak může recyklovat (rekorytarizovat) v politice vlastně nepřetržitě, po dobu trvání svých přirozených životů. Bez této schopnosti dlouhodobého přežívání a ideologického přebalování stran by se její členové museli rozptýlit a ucházet o přízeň voličů přímo, pouze jako jedinci, jen na základě svých vlastních schopností, odbornosti, charakteru a talentu (paniku straníků si jistě umíte představit).

Proto zájmy stranické, zájmy přežití a přetrvání strany mají vždy přednost před zájmy veřejnosti, voličů a národa.
Všechny strany vznikají seskupením několika politiků, kteří využijí příležitosti k protestu vůči vhodnému politickému opatření jiné strany či skupiny. Ideologické a programové balení přichází až později, pro konzumaci veřejnosti v dané době. Toto „balení“se pak periodicky upravuje a obrušuje za účelem přežití. I slavné americké strany vznikly z osobního vymezování mezi zastánci Hamiltona a Jeffersona. Žádná ideologie, žádné rušení otroctví, atp., jen dvě strany, aby se co nejvíce politiků „uživilo“ ve svém úsilí o moc. Ideologická diferenciace a vymezení přicházejí až následně, při tvorbě „produktu“ pro veřejnost. George Washington před politickými stranami varoval ve své Farewell Address.

Funkce stran

Strany jsou adaptivní organizace, které reagují na své okoli oportunistickými posuny v ideologickém prostoru podle stupně a intenzity konkurence v daném období. Čím větší je konkurence, tím silnější je ideologické hledání a tápání. Ideologická turbulence vyžaduje silnější vnitrostranickou disciplinu a stabilitu. Jakmile konkurenční boj poleví, dominantní strany přestávají reagovat na své okolí a fixují se ideologicky. Vstupují nové strany, které vyhledávají nové problémy (nebo záminky problémů) a diferencují se od dominantních stran. Dominantní strany jsou pak přístupné ke koalicím, štěpení a opozičním dohodám. V konečném důsledku strany přežívají na úkor potřeb a zájmů veřejnosti, která houfně opouští politický proces. (Strany je pak přesvědčují o svaté občanské povinnosti – volit strany.)

Systém jedné strany nefunguje: politický monopol fixuje ideologii a garantuje přežití bez konkurence a úsilí. Systém dvo stran funguje periodicky, ale v dobách zvýšené konkurence (díky rostoucí informovanosti a sebevědomí veřejnosti) vede ke vzájemné blokaci úsilí, ideologickému ustrnutí, kosmetickému populismu a oportunistickým (vcelku nefunkčním) koalicím. Občasné úřednické vlády nestranických odborníků sice fungují, ale jejich životnost je systémově omezená a veřejnost je neschopná je volit či udržovat.

V systému jedné strany jde obvykle o frakci vedení strany, která se identifikuje jako samotná strana. Členové získávají výhody, které jsou nedostupné nečlenům. U členů vlády se vyžaduje členství ve straně, bez ohledu na odbornost: hlavní kritérium je dlouhodobě udržitelné přežití strany, ne členů samotných.

Stranická hierarchie je klíčem k udržení stranické disciplíny a vystupování a volbě en bloc. Problém spočívá v tom, že lidské vlastnosti potřebné k postupu v hierarchii – jako bezpáteřnost, bezohlednost, jánabráchysmus, politikaření, atp. – jsou vlastností nejméně vhodné pro funkce řízení státu a inspirace národa (kde je třeba odbornosti, zásadovosti, pravdomluvnosti a orientace na činy spíše než slova). Ti „nejschopnější“ vůdci stran pak jsou nejméně úspěšnými politiky v očích informovaného a sebevědomého národa. Čtyřnásobný úspěch T. Bati jako starosty Zlína nebyl postaven na straně nebo ideologii, ale na službě veřejnosti, postavené na odbornosti, soucítění a činech – tedy na výsledcích akce spíše než slovech.

Problémy systému dvou dominantních stran neřeší příchod strany třetí (snadno koaličně absorbované) a už vůbec ne stran čtvrtých a dalších. Řešení problémů stranické demokracie poskytuje demokracie nestranická, tedy přímá demokracie nezávislých odborníků a osobností – bez stranické příslušnosti, na všech úrovních politického života.

Problém je, že politické strany nelze prostě zakázat a tak vyloučit jejich roli mezičlánků a zprostředkovatelů (tedy zdrojů korupce, plýtvání a stranických privilegií) z politického života. Přímou demokracii nelze přivést k životu nedemokratickou likvidací demokracie stranické, tj. politických stran. Stranická demokracie je dnes dominantní po celém světě (až na místní a regionální výjimky); Strany jsou dokonce schopné převzít a dominovat i systém tzv. přímé demokracie (stranické) tím, že kandiduje své, stranické kandidáty s výhodami aparátů, financí a širokých sítí zájmů. Nestranická demokracie vyžaduje kandidáty soutěžící pouze na základě svých osobních schopností, vlastností a charakteru.

Fenomén americké „Tea Party“

Je to právě v prostředí dominance dnešní stranické demokracie, kdy narůstá nespokojenost s politickými systémy a touha po nezávislých, autonomních kandidátech. Většina občanů se voleb neúčastní, protože odmítají volit strany, jejich ideologie a jejich kandidáty. Většinová část společnosti je však ochotná a schopná se účastnit aktivně a intenzivně, jak ukazují zkušenosti tzv. Tea Party v USA (dnes silnější podpora veřejnosti než kterákoliv strana), tj. občanského hnutí, které se vymezuje proti oběma dominantním stranám tím, že podporuje kandidaturu nezávislých osobností, které staví zájmy veřejnosti nad zájmy stran. Stavět osobní zájmy nad zájmy veřejnosti je u jedinců bez stranického zázemí kmotrů a státních intervencí v podstatě vyloučeno.

Do systému dvou dominantních stran tedy nevstupuje strana třetí, ale třetí síla či stav, který není definován ideologií, ale samostatně myslícími bytostmi, které se přiklánějí k předkládaným řešením na základě debaty mezi svobodnými, stranicky nesvázanými, přímo volenými zástupci zájmů veřejnosti. I když v počátcích ještě v menšině, tento stav nezávislých již zamezuje stranické blokády, oslabuje stranické sféry zájmů, a tak dává do pohybu stagnující demokratický proces. Na úrovni obcí vzniká tento stav již i v Česku.

Demokracie je jistě debata svobodných a nezávislých, ale nikdy ne vzájemné osočování protichůdných a sjednocených táborů nesvobodných, svázaných a straně poplatných ideologů a přisluhovačů. Rozdíl mezi demokracií a fraškou vymezuje opravdu tenká dělící čára.

Nestranická demokracie

V nestranické demokracii nelze volit stranu, ale pouze kandidáta. Zvolení představitelé nejsou zodpovědní straně a nepodléhají stranickým omezením svého hlasování, nemusí pózovat své politické machismo vůči opozičním stranám, ale mohou se plně soustředit na hledání nejlepších řešení pro své voliče. Kvalitní kandidáti tak mají mnohem větší šanci se do politiky dostat, vstoupit nebo se udržet. Nepodléhají jednotě a soudržnosti strany, nemusí volit prázdné platformy proti svým vlastním principům. Nemusí zbytečně zveličovat své osobnosti a plýtvat časem a trpělivostí občanů v masivní politické Slibotechně. Demokracie bez svobody je prázdná a impotentní.

Kandidáti s velkými schopnostmi, znalostmi a charakterem, ale bez zájmu o zákulisní handrkování a mediální maškarády, tak získávají možnost vstupovat na pole služby veřejnosti. Také více žen, mladých lidí, minorit, podnikatelů a odborníků by se dostalo do politiky služby. Účelové štěpení národa podle ideologických stereotypů je omezeno, protože nelze obecně napadat členy opoziční strany, ale pouze jednotlivé specifické jedince.
Nekonečné a prázdné hry na pravici a levici, zatímco společnost chřadne od nedostatku řešení a akce, jsou podobně omezeny. Lokální a regionální politika je tak osvobozena od intervencí z ideologického centra strany, myšlení občanů a politiků není třeba škatulkovat do „stranických názorů“.
Nestranická demokracie zvyšuje nároky na voliče, vyžaduje jejich informovanost, učení se a nabývání zkušeností. Výsledkem může být produktivní souhra mezi volenými a voliči, ne jejich obvyklé vzdalování se. Voliči se musí naučit vyhodnocovat osobnosti a jejich myšlenky a vzdát se jednoduchosti a degradující prostoty stranických sloganů a programů. Strategie „Necháme to koňovi, ten má větší hlavu“ do moderní společnosti 21. století nepatří.

Je samozřejmé, že i nezávislí zástupitelé budou vytvářet skupiny, koalice a dohody za účelem prosazování jistých řešení. Tato seskupení však jsou nutně dočasná, nepřerůstají v politické strany, a rozpadají se po skončeném hlasování anebo po ukončení volebního období, které by mělo být vždy jen jedno, aby se zamezilo tvorbě dlouhodobých sítí vlivu a nevkusnosti pohledu na dřímající kmety.

Řešení spočívá v lokalizaci politiky

Američané tvrdí, že „All politics is local“ (Veškerá politika je místní). Je v tom hluboká pravda, ale v praxi se díky stranám prosazuje jen pomalu. Přitom jde o řešení velmi prosté: stačí volit známé, důvěryhodné místní osobnosti a odborníky na úrovni obce, kraje a regionu, lidí bez stranické identifikace, na základě veřejných konkurzů. Nedovolit export, imigraci a výsadky straníků podle instrukcí stranického centra. Ohlídat si autonomii a nezávislost obce, města i regionu.

Volbou nestraníků jsou politické strany odříznuty od své podstaty: od přístupu k občanům, podnikům, pozemkům a vlastnictví dané lokality. Ztrácejí tak možnost krást, rozprodávat a plýtvat prostředky, které jim nepatří.

Hodnotné diskuze se již objevují v regionálním tisku. Na příklad, Blatenské listy z 22. dubna 2011 (str. 7–8) uvádějí kvalitní debatu o politických stranách a dostávají se až na úrovně řešení. Je třeba si uvědomit, že stranická demokracie není „klasická“, ale pouze temporální odchylka, která v historii napáchala více zla než dobra. Vše dobré v politice pochází od osobností, které se povznesly nad stranickou politiku a staly se šampiony všech občanů. Vše zlé ve společnosti pochází od politických stran nebo od osobností, které se od stranické ideologie odloučit nedokázaly a zůstaly jí podřízeni.

Poučme se z chyb druhých, nejen vlastních

Zodpovědnost nelze delegovat nezodpovědným, tj. politickým stranám s ručením velmi omezeným (s.r.v.o.). Nové generace jsou informované, propojené a vědí, co chtějí; nejsou již ochotny svoji demokracii a svobodu lehkomyslně odevzdávat do nepovolaných rukou. Největší překážky a bariéry demokracie jsou korupce, stranické aparáty a přežité ideologické fasády, které přinášejí pouze rozkrádání a plýtvání, stavění stranických zájmů nad zájmy společnosti a národa, a blokování spolupráce a řešení problému ve jménu pochybných a dnes již zcela nefunkčních ideologií.

Bylo dost stranických kmotrů. Lidé jsou unaveni z jejich vyjevených bilbordů a planých slibů. Nepodporují jejich blokové zvedání rukou: nepotřebují, aby je zastupovali bezmyšlenkovití robotí, ale myslící a zodpovědní jedinci, jako jsou oni sami. Nemohou nás zastupovat lidé, kteří postaví zájmy strany nad zájmy národa.
Je třeba identifikovat, nominovat, prosazovat a kontrolovat nezávislé zástupce, myslící jedince a zodpovědné odborníky, kteří nebudou skládat účty své straně, ale občanům své obce, svého regionu a své země.

I malé procento úspěšných, nezávislých odborníků a respektovaných osobností ovlivní kulturu a výsledky parlamentních debat, rozbije ideologické blokování akce a přinese nové návyky a tendence ke spolupráci v zájmu občanů, ne jen degradující koalice v zájmu politických stran.

Nezávislí jedinci nejsou poplatní stranám, namají za sebou sítě a kmotry, kterým musí být zavázáni, mohou přemýšlet, ne jen zvedat ruce a držet krok. Mohou tedy sloužit národu a ne jen sobě. Mohou spolupracovat, protože musí. Musí hledat řešení, která přesvědčí většinu. Nemohou se skrývat do bloků politických stran a vzdávat se tak zodpovědnosti svým voličům. Nemají za sebou zázemí a podhoubí pro korupci a lobbismus. Jsou viditelní, zodpovědní a odvolatelní jako jedinci.

Mohou sice vytvářet dočasné koalice a přesvědčovat své kolegy, ale nemohou vytvářet strany: ztratili by svou nezávislost a důvěru svých voličů. Nemohou bezdůvodně prodlužovat svá volební období, ani své mandáty sloužit – od obce a regionu až po celou zem. Nesmí sloužit jiným zájmům, než zájmům těch, kteří je zvolili. Dohlédneme si na ně sami.

Podnikatel Tomáš Baťa ukázal, jak přímá demokracie funguje a k jakým výsledkům vede, když byl čtyřikrát za sebou zvolen starostou Zlína, aniž by jakákoliv z tehdejších stran sehrála sebemenší roli. Občané Zlína tehdy volili starostu, ne stranu, ne ideologii. Postavit kvalitní silnici levně není věcí ideologie, ale odbornosti a služby veřejnosti. Je tomu tak ve všech oblastech veřejného života.

S demokracií jedné strany má celý svět své zkušenosti. S demokracií dvou stran má své zkušenosti USA: jedna strana bezvýchodně blokuje druhou. S demokracií více stran máme zkušenosti v Česku: koalice, opoziční smlouvy a tajné „gentlemanské dohody“ jsou pokusy o tvorbu jedné strany de facto, i když vnitřně nestabilní. Do systému dvou dominantních stran je třeba přivést ne třetí stranu, ale skupinu nezávislých osobností, které nelze kooptovat jako celek, ale kteří jsou schopni eliminovat blokace a tak vést systém ke spolupráci a řešení problémů, ke službě veřejnosti.

Svoji zem chceme zpět. Uděláme si to sami. Dohlédneme si na ně. Prosadíme si vládu věcí svých…

(Volně upraveno z knihy
Všechno bude jinak: Z nového světa podnikání,
KNA Praha, květen 2011)

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

zk napsal(a):

Tea Party jako příznak soumraku ideologické politiky? Dělá si z nás pan autor legraci?

"Tea Party v USA (dnes silnější podpora veřejnosti než kterákoliv strana), tj. občanského hnutí, které se vymezuje proti oběma dominantním stranám tím, že podporuje kandidaturu nezávislých osobností, které staví zájmy veřejnosti nad zájmy stran."

Hm, zajímavé. Proč potom ale členové hnutí Tea Party kandidují výhradně za republikány?
25. 04. 2011 | 22:51

Cestovatel napsal(a):

Myslím, že už je potřeba odstanit zastaralý systém politických stran. Nepotřebujeme politické strany. Do Parlamentu můžou kandidovat jednotlivci, kteří budou zodpovědnější a slušnější než loutky dosazené politickou stranou a slepě poslouchající svého předsedu.
25. 04. 2011 | 23:05

zk napsal(a):

Cestovatel:
Loutky v parlamentu neposlouchají svého předsedu, ale všemožné kmotry, kteří si skrz volby kupují politický vliv. Není mi jasné, v čem by nám tady odstranění systému pol. stran pomohlo.
Problém je, že aby dneska někdo prorazil v politice, musí mít dostatečný prostor v médiích sponzorovaných korporátními elitami + rozsáhlou síť různých vazeb a známostí, které jsou Vám ochotny pomáhat za předpokladu, že Vy budete pomáhat jim. Proto je politika zkorumpovaná. Nemá smysl doufat v příchod zodpovědnějších a slušnějších jedinců, to jenom odvádí pozornost od podstaty věci. Je třeba buď změnit systém, nebo se smířit s tím, co je.
25. 04. 2011 | 23:17

Cestovatel napsal(a):

zk:

pomohlo by to v tom, že by tito jednotlivci nebyli svázaní nějakou ideologií nebo politickou stranou a mohli by konečně používat při hlasování mozek. Nesouhlasím s tím že potřebujete mít jen dostatečný prostor v médiích a sponzory korporátní elity. Mnozí lidé se nerozhodují jen podle médií a kampani, ale podle kvalit programu a osobností. I přes bombastickou kampaň kterou měly obě největší politické strany v parlamentních volbách 2010 získaly mnohem méně voličů než v roce 2006 kdy měli mnohem menší volební kampaň.
25. 04. 2011 | 23:47

Recyklátor napsal(a):

Cestovatel , neznám člověka bez ideologie .
Vy ano?
Je neuvěřitelné ,jaké protichůdné nesmysly dokážou lidé vypotit , včetně vás.
26. 04. 2011 | 00:14

zk napsal(a):

Cestovatel:
Já si naopak myslím, že v politice je dnes idejí málo. Všimněte si, že ty periodické krize uvnitř Nečasovy vlády se vůbec netýkají idejí, ale jen rozdělení vlivu a postů. Používat vlastní mozek a současně se hlásit k nějaké ideologii, to se přece nevylučuje. V politice je vždycky potřeba hledat střední cestu mezi Skyllou dogmatismu (přílišné lpění na idejích bez ohledu na "reálný život") a Charybdou oportunismu (rezignace na ideje nebo jen jejich tupé deklarování, které už pak skoro nikdo nebere vážně - tak tomu bylo třeba v ČSSR v 70. a 80. letech). Mám za to, že dnešní česká politika je mnohem více ohrožena právě tím druhým.
Relativní neúspěch dvou největších stran a úspěch VV a TOP 09 byl přece především důsledkem mediální masáže. ODS a ČSSD už byla pro řadu lidí nevolitelná, a právě pro ně byly vytvořeny tyhle "alternativy". V učebnicích marketingu se tomu říká diverzifikace nabídky. O nic jiného nešlo.
26. 04. 2011 | 00:21

Maximus napsal(a):

Zaujala mě mimo jiné v článku autora tato pasáž:

Bylo dost stranických kmotrů. Lidé jsou unaveni z jejich vyjevených bilbordů a planých slibů. Nepodporují jejich blokové zvedání rukou: nepotřebují, aby je zastupovali bezmyšlenkovití robotí, ale myslící a zodpovědní jedinci, jako jsou oni sami. Nemohou nás zastupovat lidé, kteří postaví zájmy strany nad zájmy národa.
Je třeba identifikovat, nominovat, prosazovat a kontrolovat nezávislé zástupce, myslící jedince a zodpovědné odborníky, kteří nebudou skládat účty své straně, ale občanům své obce, svého regionu a své země.

Tak to je přesně ono, pane autore nechtěl byste naší nemocné ekonomice a vůbec celkově nemocnému českému rozkradenému a zadluženému hospodářství pomoci! Až vypadne od válu tahne parta neumětelů a ekonomických avanturistů, bude potřeba zkušených ekonomů a lidí co něco umí, znají a něco dokázali. Po odchodu neumětelů bude hůř a v nouzi se pozná přítel! Brzo loď co se zove Titanik.cz bude muset vysílat S.O.S., je tu však velký problém, první důstojník je ožrala, kapitán je měkota Bekota, posádka je zvlčilá a navigátor spí a nájemce plavby a vlastně i majitel lodi je na pevnině, trpí duševní nemocí a trpí kleptománií a sbírá po světě metály a tituly, které mu jsou k hov.., ale on to neví, nikdo mu to ještě neřekl, jeho rektální pozadníci a našeptávači a předkladeči koberečků berou totiž slušné platy, dělají hovínko, max. špiní papíry a jsou spokojení, jen aby to ještě ty dva roky vydrželo!
26. 04. 2011 | 01:01

soboy napsal(a):

Jsou to ještě strany? Víte o nějakém programu těchto stran,s konsistencí,trvalostí,know-how jak dál ? Ti popletenci a strany ? O kom píšete? Strany vzniklé jen drzým čelem trvají zpravidla jen do státního bankrotu,vojenského převratu nebo okupace.Jinak jsou ještě genocidnější.Neustálá improvizace,klín vytloukání klínu klínem,konečný výsledek ve hvězdách.Ale koho to zajímá,snad ne nestraníky ? Ti jen hulákají,že i dnes jsou tam straníci ve stranách.Člen strany=legitimace nebo funkce.
I schůze.Bláboly a plkoty jsou program? Nestraníci-poplužní dvůr.Straníci-komedianti.Někde musí maringotka přece stát:vhodné místo- strana s Hradem.
26. 04. 2011 | 03:30

Důchodce68r napsal(a):

Ale kde vzít to násilí. které je naprosto nutné, aby se stav začal měnit.
Kdož jste chemik nebo fyzik, víte o co jde. O "aktivační energii". Pro ostatní - bez té nevznikne ani jediná bublinka ve vroucí vodě. Každá vzniká, v mikroskopickém měřítku tisíciny milimeru vzato, pořádným výbuchem. Z dálky pak slyšíme, že voda šumí.
Ve světě "letí" terorizmus. Jaká škoda teroristů mladšího a středního věku, jaká škoda nevinných lidí, jejich obětí. O co lepší by bylo, když už, kdyby se teroristi rekrutovali z dožívajících, a jako oběti si vybírali nezodpovědné zkorumpované politiky tuneláře. Byla by to moc špatná cesta. Víte někdo o lepší? Navrhněte.
Copak se dá ještě věřit dalším volbám? Nedá.
26. 04. 2011 | 06:40

Mafián z global hous napsal(a):

Dnes páteř ideí a politického byznysu tvoříme my. Drobky dáváme veřejnosti, zbytek si rozdělíme. Ať si zvolíte jakoukoliv formu demokracie, nebo teokarcie, nebo diktatury, vždy budeme ve vedoucích pozicích.
Naše prachy potřebuje jak demokraticky zvolený politik, tak i diktátor!
Nezastavíme se před ničím!
26. 04. 2011 | 06:44

Ládik!!! napsal(a):

Český Titanic zatím brázdí hladinu rybníka, protože jej dolévají kupovanou balenou vodou. Pasažéři jsou spokojeni, že ledovce nejsou v dohledu radaru; až zadrhne o dno, vylezou na palubu a zjistí, že voda vyschla. Dělám vše pro to, aby moje loďka byla pořád na řece a soudruzi do ní nemohli.
26. 04. 2011 | 06:49

Béda napsal(a):

Ještě by nám autor mohl prozradit, kde v praxi funguje politický systém bez politických stran, výlučně na bázi osobností. Který parlament a senát ve světě je prost politických stran, kde probíhají volby pouze na základě volby osobností?

A jak by asi probíhalo vyjednávání zákonů, v případě, že by si lidé přímo do parlamentu navolili pouze osobnosti (samozřejmě na základě mediálního marketingu (protože kdo není v médiích jako kdyby nebyl). Kdo by ty kampaně osobností zaplatil a co by za to asi chtěl? Představme si, že by v parlamentu seděli osobnosti všech možných preferencí od zahrádkářů, skrze "dělníky", anarchisty, bigotní zelené, antifašisty, piráty, Kalousky....

Dokáže si to někdo vůbec představit?
26. 04. 2011 | 06:57

Béda napsal(a):

dovětek,

ostatně, různá uskupení by stejně nepřestala existovat a prosazovat podporovat (shromažďovat prostředky pro podporu, marketing, volební kampaně..) své kandidáty. Podobně jak to dneska dělají registrované politické strany.
26. 04. 2011 | 07:02

Béda napsal(a):

ještě otázka: nefinancuje v USA "spontánní" občanské hnutí Tea Party bratrská dvojice miliardářů? Nemá to hnutí nějaký politický program?
26. 04. 2011 | 07:09

Ládik!!! napsal(a):

Bédo,
jak na Titaniku, pohoda?
26. 04. 2011 | 07:13

Daňový poplatník napsal(a):

Místo celého blogu (a možná i celé knížky, kterou jsem nečetl, a zřejmě ani číst nebudu) stačilo napsat:
Fašismus je dobrá věc.
26. 04. 2011 | 07:18

Mafián z global hous napsal(a):

Béďo, příde čas, a my budeme policií honit ty, kteří by nám chtěli narušit náš systém, tedy propojení nás se státními zdroji, a mezinárodním obchodem!
Společnost vytváří hodnoty, a my tyto hodnoty distribujeme, využíváme, a tvoříme pokrok!
To bylo jak za Stalina, tak i za Hitlera, Husajna, ad. Vždy jsem byli v zisku. Celé národy světa nám patří, historie i současnost! Dějiny utvářely mí předci, n= lidé!
26. 04. 2011 | 07:25

Mud.. napsal(a):

Vždy vládla ideologie, vládne a bude vládnout! Jen se nepřetržitě mění. Současná stranická (ideologie) bude jistě nahražena novou. Bohužel nestačí popsat překonanou ideologii. Největší kapacity by měli myslet pouze dopředu. Co tedy příjde pane globální profesore? Je to jasné. Z globálního centra budé veškerá populace povinně "načipovaná". Řád bude řízen dle zvířecího tvorstva. Nebude existovat invidualizmus mimo svoje úrovňové postavení. Jako v přírodě nemůže žít mravenec na úrovni lva, nebudou se smět lidé prolínat. Okamžitě by byli přes čidlo zlikvidováni!!! Vám pane prof. bych zakázal poskytovat vaše rozumy do lidských objektů, nemající pro vaše informace rozumové parametry. Stačí, že mrháte svoji aktivitu na tento server! Vy jste povinen aktivity jen směrem vzůru! Pamatujte! Vaše IQ170 se musí jen stýkat s IQ od IQ150!!! Předávat své poznatky zejším IQčkám IQ100 či IQ110 je nepřípustné! Stačí, že tu pro ně existují IQška IQ130. Doufám, že si z toho vezmete ponaučení.
26. 04. 2011 | 07:35

anti politik napsal(a):

Mud.. docela by mě zajímalo do jaké kategorie patří Íkváč vašeho typu? Jinak dobrej blábol, povedl se! Přečtěte si taky něco o vývoji druhu homo sapiens než tady budete rozdávat rozumy! To co píšete jde vyloženě proti přírodě a tisíciletému vývoji našeho druhu! A pokud máte dojem, že jste něco víc, tak vás můžu ujistit, že nejste nic jiného než myslící zvíře-živočich!! Stádnost je základem našeho vývoje a nikoli individualismus!
26. 04. 2011 | 07:55

stále rebel napsal(a):

Dlouhé, hloupé a nebezpečné.
26. 04. 2011 | 08:27

David - 1.část napsal(a):

Situace na naší politické scéně je už neúnosná a diskuse o hledání řešení je velmi potřebná. V každém případě by navrhované řešení chtělo realizovat v praxi.

Ale jak to udělat?

Jen několik poznámek k textu.

„...Voliči se musí naučit vyhodnocovat osobnosti a jejich myšlenky a vzdát se jednoduchosti a degradující prostoty stranických sloganů a programů....“

- To je sice pravda, ale kdo je to naučí, když to někdy nedokáží ani některé mediálně známé osobnosti? Při rozhodování o kandidátech je nutné neskočit na předvolební sliby, ale rozhodovat se podle toho co konkrétní osoba v životě už dokázala.

„...stačí volit známé, důvěryhodné místní osobnosti a odborníky na úrovni obce, kraje a regionu, lidí bez stranické identifikace, na základě veřejných konkurzů....“

- To bychom museli zvolit stejný většinový volební systém do obcí, krajů a Poslanecké sněmovny, jako to je už do Senátu. A přesto, Senát nic moc.

„...Vše dobré v politice pochází od osobností, které se povznesly nad stranickou politiku a staly se šampiony všech občanů. Vše zlé ve společnosti pochází od politických stran nebo od osobností, které se od stranické ideologie odloučit nedokázaly a zůstaly jí podřízeni....“

- Žádná osobnost uvnitř politické strany se nemůže odloučit od stranické ideologie. Nemohla by být členem této strany. Jedině, že by se tato osobnost stala i vůdcem této strany a až z titulu získané moci určovala směřování strany tím pozitivním - mravním směrem. Bez určité formy politické strany je téměř nemožné proniknout na politickou scénu.

„...Nové generace jsou informované, propojené a vědí, co chtějí; nejsou již ochotny svoji demokracii a svobodu lehkomyslně odevzdávat do nepovolaných rukou....“

- Nové generace jsou sice informované, ale bez životních zkušeností a mravního základu snadno manipulovatelné. Podívejte se na stranu Věci veřejné. Převážně mladí, ale co předvádí, to je přímo hrůza.

„...Lidé jsou unaveni z jejich vyjevených bilbordů a planých slibů. Nepodporují jejich blokové zvedání rukou: nepotřebují, aby je zastupovali bezmyšlenkovití robotí, ale myslící a zodpovědní jedinci, jako jsou oni sami. ...“

- Ano, lidé jsou unaveni. Nesouhlasím však, že bezmyšlenkovití roboti by byli jen politici. Jsou to také všichni, kteří ze svého středu si nedokáží vybrat své vůdce.

„...I malé procento úspěšných, nezávislých odborníků a respektovaných osobností ovlivní kulturu a výsledky parlamentních debat, rozbije ideologické blokování akce a přinese nové návyky a tendence ke spolupráci v zájmu občanů, ne jen degradující koalice v zájmu politických stran....“

- Souhlasil bych, ale je to velmi trnitá cesta. Podívejme se na složení Senátu.

„...Podnikatel Tomáš Baťa ukázal, jak přímá demokracie funguje a k jakým výsledkům vede, když byl čtyřikrát za sebou zvolen starostou Zlína, aniž by jakákoliv z tehdejších stran sehrála sebemenší roli....“

- Dnes je přímá demokracie v troskách. Prostudujte si životopis politické strany Věci veřejné – strany přímé demokracie a referend. Mladí, životem nezkušení lidé naprosto, ale naprosto selhali.

„...Do systému dvou dominantních stran je třeba přivést ne třetí stranu, ale skupinu nezávislých osobností, které nelze kooptovat jako celek, ale kteří jsou schopni eliminovat blokace a tak vést systém ke spolupráci a řešení problémů, ke službě veřejnosti....“

- To také nepomohlo. Senátoři by takoví být už mohli, ale přesto ve většině nejsou. Zase více méně kopírují politické strany.

O všem rozhoduje síla peněz.

Vytrácí se mravnost ve společnosti, což považuji za podstatu všech problémů!!!

Bez mravných jednotlivců nemůže být ani mravní společnost.
26. 04. 2011 | 08:28

David - 2.část napsal(a):

--

Je už nejvyšší čas přejít od slov k činům.

Současné strany jsou úplně všechny zdiskreditované různými skandály a nikdo jim už nevěří.

Podle mého názoru se pád Nečasovy vlády blíží,

a proto by to chtělo

co nejdříve

založit novou politickou stranu

složenou ze

SKUTEČNÉ ELITY národa

- takových respektovaných autorit, které požívají všeobecné úcty, jakými jsou např.:

- Josef Fousek, Karel Gott, Tomáš Halík, Pavel Rychetský, Václav Bělohradský, Jiří Pehe, Jan Keller, Václav Žák, Jan Štern, Milan Zelený, Jan Urban, Petr Havlík, Tomáš Haas, František Janouch, Benjamin Kuras, Pavel Pafko, Jan Hnízdil, Ludvík Hovorka, Iva Bezděková, Hana Brixi, Vladimír Pikora, Petr Robejšek, Tomio Okamura, Milan Štěch, Libor Michálek, Martin Engel, Miloš Voleman, Petr Cibulka, Čestmír Hofhanzl, Marie Svatošová, Eliška Wagnerová, Šimon Pánek, Ondřej Neff, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Josef Koutecký, Cyril Hoschl, Bohumil Baštecký, Jan Hartl, Jiří Grygar, František Koukolík, Karel Nešpor, Fedor Gál, Alexander Tomský, Jiří Vejvoda, David Vávra, Marek Eben, Táňa Fischerová, Jana Šulcová, Jaroslav Dušek, Ondřej Vetchý, Zdeněk Svěrák, Helena Třeštíková, Jana Lorencová, Vladimíra Dvořáková, Lída Rakušanová, Jana Ryšlinková, Jiřina Šiklová, Josef Klíma, Ivan Hoffman, Jan Petránek, Petr Holub apod.

Tento seznam bychom měli postupně dále rozšiřovat o další lidi a tyto lidi pak moc poprosit o záchranu našeho státu.

Bez nové politické strany, složené

s takto veřejně známých osobností

je šance na změnu poměrů minimální.

Naděje umírá poslední!
26. 04. 2011 | 08:29

češka napsal(a):

To Autor
Však není tak zle, voliči pustili do ringu nové matadory.
Reformované Topáky a fungl nové Veverky.
Zápas ještě neskončil. A národ se stále ještě baví. Hůř bude, až dojde humor.
Ale i potom je scénář znám, říká se tomu "požár říšského sněmu", my máme výhodu v tom, že Parlament i Senát jsou vedle sebe a malými uličkami se velké požární vozy nikam nedostanou, obzvláště když vyvolení imunní mají všude, i pod zemí, zaparkovaná auta plná hořlavin. Historie se opakuje a poslední požár MS byl v roce 1541. Je čas uvolnit parcely pro novou výstavbu.
26. 04. 2011 | 08:44

stále rebel napsal(a):

„Tea Party (česky: Hnutí čajových dýchánků) je americké populistické[ pravicově-konzervativní politické hnutí. Svým názvem odkazuje k takzvanému Bostonskému pití čaje, historické události, která byla jedním z počátečních okamžiků Americké revoluce.“
„Mezi cíle patří zvrácení nedávné reformy zdravotního systému, zjednodušení a snižování daní, vyrovnaný federální rozpočet, oslabování role federální vlády. V tradičním dvoustranickém systému představují stoupenci Tea Party především radikálnější voliče Republikánské strany. Příznivci Tea Party také výrazně zasáhli do primárních voleb v roce 2010, když se jim podařilo zajistit vítězství řady svých radikálních kandidátů, například Christiny O'Donnellové v Delaware nebo Randa Paula v Kentucky. Tea Party podporuje bývalá guvernérka Aljašky a kandidátka na viceprezidentku z roku 2008 Sarah Palinová.“

Jejich www.
http://www.teaparty.org/
„Americká Tea Party: hnutí, které uměle vytvořili svými penězi dva miliardáři
Politická manipulace, která se teď začíná šířit všude

Americké hnutí Tea Party je pozoruhodné dvěma věcmi. Je to jeden z největších projevů falešného vědomí, k jakému kdy kde došlo, a je to největší "operace umělý trávník" v lidské historii, píše George Monbiot v deníku Guardian.

Operace "umělý trávník" jsou falešná lidová hnutí. Jsou to takové "oranžové revoluce". Předstírají, že jsou to spontánní povstání znepokojených občanů zdola, ale ve skutečnosti byla založena a jsou financována zájmy superbohatých mocenských elit. „
http://www.blisty.cz/art/55193.html
26. 04. 2011 | 09:11

Petr napsal(a):

AMORÁLNÍ KOMUNISTICKÝ INŽENÝR, hrající si na prfesora zase jednou někde něco opasal... proč jsou vaše příspěvky tak slohově odlišné?
26. 04. 2011 | 09:14

StandaT napsal(a):

Po Hassovi další pravicová perla vhozená do levicového chlívku na Aktuálně.
26. 04. 2011 | 09:34

Alex napsal(a):

Vypadá to pane profesore moc hezky, co jste napsal. Není to zas až tak daleko od stejně vnějškově sympatické vize Havla o občanské společnosti bez politických stran s volbou oněch osobností. Ovšem průser je, že se Vám to nakonec stejně zvrhne v totéž, co hodnotíte negativně u politických stran. Ve spolčování oněch jednotlivých osobností pro nějaký společný zájem. Tím spíše, že probourat se do tohostranického systému lze zase jen formou "strany", byť by to mělo být HNUTÍ typu Tea Party. Ona zas až tak úplně bez vad na kráse také není. Pořád je to o tom nastavení pravidel psaných či nepsaných a jejich dodržování či zpětných vazbách než o tomhle. to je tedy můj názor.
26. 04. 2011 | 09:47

Jag napsal(a):

Základem všech našich problémů je politický systém a jeho funkčnost.Nemá cenu volit KSČM,protože každý strana je čistá je dotud,pokud se nedostane k vládě.Pak se to mění.U nás bysme měli vrátit prezidentský systém a tedy takový podobný tomu v USA.Německý model pouličních premiérů a kecání kdejakého troubu do formování vlád nás velmi poškozuje.Parlament nemá řešit vládu,ale má dělat kvalitní zákony.Vlády by jmenoval prezident a ten by pak byl odpovědný lidem,za to jak vládla.Tím je lépe definovaná odpovědnost a navíc je Parlament nucen se zabývat jen zákonnými normami.U nás je jen chaos,každý se vymlouvá na koalici,pak zase opozici,na málo hlasů-voliče nazývá hlupákem, a nakonec na Ústavní soud nebo termíny,proč vládne špatně.Na tom volba KSČM nic nezmění,vládla by zase v koalici a zase by se všichno vymlouvali proč něco nešlo a navíc by se zase na tuto vládu nabalili lidi beze cti,kterým je jedno kdo vládne,hlavně když to sype.Problém je v tom,že jsme malý stát a pro malý stát je systém převzatý z Německa absolutně nefunkční a navíc neuvěřitelně drahý.U nás se dnes politickým stranám vyplácí dělat co nejvíc voleb,protože za ně mají od státu prachy za hlasy.Proto máme také tolik voleb.Prezidentský systém je daleko levnější,nenutí dělat pořád volby a vlády jsou stabilní.Pak si můžete zhodnoti jak vládly a máte i odpovědnou osobu.PREZIDENTA.Takže ho pak nevolíte,když se vám jím jemnovaná vláda nelíbila.V USA vědí proč mají prezidentský systém.To by tam padaly vlády každý den a volby by byly obden.Skončeme už s tou poslanecko-vládní fraškou kecání do každého vládnutí a nechme poslancům co má být jejich.tedy vyrábění kvalitních zákonů a ne neustálé padání vlád a dělání voleb,které pak musíme platit a tratit.Je to tady neměcký model fraška a pořádek se stabilním vládnutím s odpovědností tady nikdy v tomhle bordelu nebude.Mám jen obavu,že tahání peněz za volby a jejich hlasy se tady tak zakořenil,že ta sebranka chtít prezidenský-levný systém nebude chtít.Neměli by se totiž na co vymlouvat,kdyby dělali zákonné zmetky.Přece nepřiznají,že mají v hlavách hloupost a tu přenesli do zákonů.Je vidět,že Masaryk věděl,proč k nám přenesl prezidenský systém.Viděl tehdejší situaci v republice a neměl iluze o poslancích a jejich vládách.Pořád by se akorát dohadovali kdo má vládnout a kdo krást ve vládě.
26. 04. 2011 | 09:48

zk napsal(a):

StandaT:
Vy jste to vůbec nepochopil.:) Pan Zelený není ani pravicový, ani levicový, on je zkrátka expert stojící mimo jakákoli ideologická dělení.
26. 04. 2011 | 09:56

Cestovatel napsal(a):

zk:

Úspěch TOP09 a VV není výsledkem mediální masáže, ale spíš znechucení z obou velkých politických stran. Pokud by voliči nebyli znechuceni tak by takových výsledků nedosáhli.
26. 04. 2011 | 10:12

schlimbach napsal(a):

Řešení nespočívá ve zrušení stran, ale v rovnosti politických stran i občanských hnutí a sdružení a v rovnosti, kdy kandidátem se může stát i nestraník, pokud získá určitý počet podpisů.

Reforma společnosti, o.s. nabízí průběžný volební systém, který umožňuje nejen vybrat kandidáta z širokého společenského spektra, ale také jej kdykoliv odvolat. Http://ekonomickareforma.cz

Žádné řešení, které neumožní bezproblémově a třeba ihned odvolat zvoleného občana z jeho postu, je o ničem.
26. 04. 2011 | 10:13

Béda napsal(a):

jag,

neřekl bych že si Německo obsypané státy evropské unie vede zas tak špatně. Jeho ekonomika je přebytková, služby státu jsou na vysoké úrovni a tomu odpovídá spokojenost obyvatel. USA s vámi popisovaným skvělým modelem jsou naproti tomu v obrovském svrbu. Tíží je gigantický dluh, rozvrácené systémy a vzrůstající nespokojenost obyvatelstva.

Já bych ten německý parlametní model zas tolik nezatracoval. Americký politický model stojící výlučně na korporátních financích, dávající prezidentovi obrovské pravomoce lehce sklouzne v diktaturu - dle mého USA k tomu mají skvěle nakročeno.
26. 04. 2011 | 10:14

StandaT napsal(a):

Arogance, hulvátství, chudoba ducha, naprostý vyjadřovací a argumentační deficit - to je neklamný atribut člena pravicového chlívka, nejčastěji voliče ODS. Volič ODS prostě naplňuje všechny atributy slova lúza.
26. 04. 2011 | 10:24

Cestovatel napsal(a):

Jag:

Vrátit prezidentský systém? Už od dob První republiky, jsme byli parlamentní republikou, kde rozhodoval Parlament.
Prezidentský systém je sice stabilní ale má nevýhodu že v praxi může vládnout prezident, který nemá nadpoloviční většinu. Navíc jak ukazují prezidentské systémy v Jižní Americe má (a měl) prezidentský systém sklon k autoritářství protože je ho nemožné před volbama svrhnout. Navíc v prezidentském systému jsou důležité jen dvě největší strany a ostatní nemají šanci se prosadit.
26. 04. 2011 | 10:25

SuP napsal(a):

StandaT -
Zdravím!

Dúchodce 68r -
Právě popsaný postup násilí nevyžaduje. Tím je elegantní a mohl by být i účinný. Způsobil by totiž "kroužkovací genocidu" straníků a jejich stran. Jenže by se tomu museli voliči skutečně věnovat a místo snů, komu rozbít držku se věnovat pozorování kandidátů. Obávám se, že zatím je tento pokus obtížně realizovatelný, protože systém počítání hlasů strany zvýhodňuje.

stále rebel -
Nebezpečné? Ano, protože chytré. Bolševikům přece nikdo nezakazuje, aby si to svoje panoptikum volili přád stejně.
26. 04. 2011 | 10:34

Helmut napsal(a):

Tak já tedy nevím. Sám jsem mladý člověk a tak nějak nemám pocit, že by pro mě alespoň jistá ideologická základna stran nebyla důležitá. Jistěže se dnes mnohé strany profilují jako tzv. "Catch-all parties", ale neznamená to absolutní odbourání ideologie - to ani nelze. A minimálně rozdíl mezi konzervativním a liberálním (který je stále u politických stran dost patrný) je pro mě ve volbách docela důležitý. Problém je v tom, že dnes pro mnohé jevy stále používáme terminologii 19. století, přičemž sama politika se obrovsky proměnila.

Stejně tak nemám potřebu tvrdit populární fráze o tom, že "lidé jsou nasraní" nebo že "současný systém spěje k zániku". Už jen samotné základní charakteristiky cosi implikují.. vážně si myslíte, že většina lidí jde do politiky kvůli tomu, aby "sloužili státu" (oni to pak alespoň částečně musí dělat - z nutnosti, aby byli znovu zvoleni, což je jediný cíl politických stran)? Nicméně to nic nemění na faktu, že to co dnes máme je nejlepší systém, jež byl vymyslen. Nebo tady někdo dokáže vymyslet něco lepšího? (A osvícená diktatura to opravdu není).
26. 04. 2011 | 10:37

Miroslav Pivoda napsal(a):

"Do systému dvou dominantních stran je třeba přivést ne třetí stranu, ale skupinu nezávislých osobností,...".
Ano, to je sice lepší řešené než současný stav, ale k úplné spokojenosti to nestačí.

Jen několik poznámek:
1. Žijeme v technologické společnosti, a tento trend pokračuje alespoň v pěti odvětvích exponenciálním tempem. Díky internetu dnes není vůbec drahé dělat předvolební kampaň jednotlivců. Není proto třeba přijímat praktiky politických stran při dnešním prosazování jednotlivců.
2. Nová technologie nabízí i další dosud nepoznané možnosti - viz mé dva roky staré články:
http://www.miroslav-pivoda.com-a.googlepages.com/2009v%C3%BDsledkydotazov%C3%A1n%C3%AD
http://www.miroslav-pivoda.com-a.googlepages.com/2009-
3. Přímá demokracie nás v dlouhodobém horizontu určitě nemine. Ale vzhledem k tomu, že další ekonomická krize bude již za 8 let, doporučuji si pospíšit s návrhem řešení. A hlavně: novátorská řešení určitě nepřijdou od "starých struktur".
26. 04. 2011 | 10:39

Béda napsal(a):

SuP,

řešení není v tom, že nepřímou systémovou korupci přetvoříte v přímý korupční systém, kde vítězí nejlepší telemarketinggov¨í vymývači hlav s nejvíce nashromážděnými penězi. Řešení je v nastavení mantinelů stávajícího pluralitního demokratického systému tak, aby byla omezená korupce a rovnocennou šanci dostaly i subjekty bez silného finančního zázemí.

Tím co navrhuje p. Zelený moc peněz nad politikou nikterak nepřetrhnete.
26. 04. 2011 | 10:40

Tencokida Hnuj napsal(a):

Milan Zelený
Tu Vaši knihu si seženu.
Ale tahle společnost podle mě ještě není zralá na to, aby se spravování věcí veřejných dělo na bázi zájmu obce - jako tmele sjednocujícího parciální zájmy zastoupených a zastupitelů. Snad jen kdyby se provedla reforma volebního uspořádání co do geografické a socioekonomické struktury státu. /viz Kleisthenova reforma fýl/
Lokální mafie jsou příliš mocné a každou decentralizovanou iniciativu zneužijí. To by muselo být fakt nadideologické hnutí - obávám se, že ve fotbalovém a hokejovém národě to bude trvat ještě dlouho, než se lidé vzdají touhy dosáhnout brány slasti vymezené, respektive predestinované dichotomií prohra - vítězství.

Pan Schlimbach v rámci své Ekonomické reformy /v googlu stačí napsat "ekonomická reforma" / popisuje způsob nestranické volby, ale také díky jemu navrhovaným "kreditům" i způsoby, jak darebného zastupitele, či poslance odvolat./další možností je referendum/
Osobně si myslím, že je částí politického spektra jeho reforma vykrádána - ale to je vedlejší./v textu lze dohledat - pasáže o mateřské, zdravotnictví.../

Tento konkrétní a poměrně solidně rozpracovaný návrh je navíc otevřen debatě.
Neideologické debatě.

Cituji např. : "...lobování je považováno za korupční chování a je trestáno nepodmíněnou trestní sazbou..."
"..Ruší se institut správců konkursní podstaty a veškerá činnost s tímto spojená se převádí na Revitalizační fond..."
"..Zneužití databází a informací z nich se trestá vězením na dobu ne méně než
20 let...."
"...vracení majetku církvím a vyrovnáváním se s minulostí se uskutečňovat nebude, protože veškerý majetek byl vytvořen v minulosti díky tvrdé práci obyvatel naší země...."
"...Odměny volených a jmenovaných zástupců lidu jsou vyjádřeny koeficientem, jímž se násobí minimální mzda v ČR...."
"....Poslanci Poslanecké sněmovny jsou voleni většinovým systémem v rámci volebních obvodů na základě kandidátky politických stran, občanských iniciativ
, nebo samostatných občanů (nezávislí), které se v zákonném termínu zaregistrují k volbám do PS. Každý poslanec je odpovědný za své činy a sliby...."
:--()

Obávám se ale, a je to zjevné i zde - na aktualně.cz, že se opět stane buď terčem primitivních dehonestačních útoků v tom horším případě či se setká s nezájmem - v tom případě lepším. Kdy oba případy sjednocuje jedno - pasivně zúčastnění si jeho návrh ani nepřečtou.
:(((

Předseda vlády : Koukolík
1. Ministersvo spravedlnosti a morálky : Lex, Koudelka,Dienstbier, Boudal Jiří, Michálek
2. Ministerstvo řádu : Havlík, Lex, /Ivan Hochmann :))))/, Žák Václav
3. Ministerstvo vzdělání : Brom, Klán, Hořejší, Moree
4. Ministerstvo hospodářství : Robejšek, Miller, Zelený, Havel Petr, Veleba, Fuksa, Franta Adamec ze Strážnice
5. Ministerstvo zahraničí : Brixi /pokud se nestane prezidentkou/, Janouch, KOhout Jan
6. Ministerstvo lokálního i státního životního prostředí : Tolasz, Drobek
7. Ministerstvo financí : Miller, Zelený, Niedermayer, Kohout Pavel, Michálek
8. Ministerstvo zdraví :Hnízdil Jan, Brixi , Kalvach,
Beneš Vladimír, Hovorka,
9. Ministerstvo kultury /konkurence Ministerstva srandy/ : Třeštíková, Malina Jaroslav, Hořejší
10. Ministerstvo pro řešení nezaměstnanosi : Špidla, Brixi, Hořejší
11. Mimisterstvo pro evropské záležitosti : Špidla
12. Ministerstvo pro záležitosti odložených samurajských děcek :) : Tencokida Hnuj
13. Ministerstvo vojenství : Bublan
14. Ministerstvo opravdové pravicovosti : Emissary - ministr, blue jay - sekretářka, hoven - maskot, jarpor(hlavní komentátor aktuálních
událostí)...mluvčí Rumcajs, poradce Stejskal
15. Ministerstvo srandy : Tenco, Vico
X. Prezident : Bělohradský, Brixi, Brožová Iva, Dvořáková Vladimíra, Gajdůšková, Halík, Hnízdil, Hořejší, Hovorka,
Illnerová, Jařab Jan,Jiřičná Eva, Komárek Valtr, Koukolík, Nešpor, Sokol Jan, Šiklová,Třeštíková, ....
26. 04. 2011 | 10:43

Luba napsal(a):

Pan Zelený má pravdu v tom,
že to pravolevé dělení je často nesmyslné a zavádějící.

Politici řeší problémy - a ty nejsou ani pravicové, ani levicové. A to řešení také není pravicové či levicové, ale dobré nebo špatné.

Pravo-levé dělení ale odpovídá naší potřebě přehledně organizovaného světa. Naše kognice se řídí principem podobnosti a kontrastu. Musíme něco odlišovat od něčeho jiného. Známé od neznámého. Blízké od vzdáleného. Náš svět si organizujeme do hierarchicky uspořádaných dichotomií. V chaosu se nedá dobře žít.

Stranický systém není třeba rušit. Je ho třeba oprostit od dogmat a slepých ideologií. Strany by měly být diskusními platformami lidí s podobnými názory a postoji. S podobnou životní zkušeností, která je sjednocuje.

Co by to znamenalo v praxi?

ODS by se stala stranou zaměstnavatelů - akcentovala by jejich problémy a řešení, a přestala by třímat "prapor pravice",
ČSSD by byla stranou zaměstnanců - nikoli stranou "levicovou",
KDU-ČSL by byla stranou venkova, jako byli dřív agrárníci,
KSČM by byla stranou "důchodců za životní jistoty",
TOP-09 by zastupovala zájmy pozůstalých knížat a hrabat,
Strana zelených by sdružovala lidi, hlásící se k dobrovolné skromnosti a dlouhodobě udržitelnému životu,
Pirátská strana by kultivovala virtuální prostor sociálních sítí a brala se za svobodnou výměnu informací ... atd., atd.
26. 04. 2011 | 10:44

Béda napsal(a):

dovětek,

a samozřejmě řešení je v možnosti odvolat politiky na základě presumpce viny, podvodů a pod.. Systém umožňující na 4 roky bianco zakonzervování parazitů bez odpovědnosti, kteří si mohou dělat co chtějí je špatný zrovna tak v případě, že stojí na politických stranách, jako když stojí na "nezávislých" osobnostech.
26. 04. 2011 | 10:46

StandaT napsal(a):

SuP: A kterýho z nás zdravíš? :))

Je vidět, že iDnes zvednul laťku pro přístup do diskusí a spustil další migrační kolo nudících se důchodců a úřednictva.
26. 04. 2011 | 10:49

Cestovatel napsal(a):

Tencokida Hnuj:

Vracení majetku církvím a vyrovnáváním se s minulostí se uskutečňovat nebude, protože veškerý majetek byl vytvořen v minulosti díky tvrdé práci obyvatel naší země...."

To myslíte vážně? Tento majetek byl ukraden komunistickými zloději a proto zaslouží navrácení do rukou právoplatných vlastníků
26. 04. 2011 | 10:50

Tencokida Hnuj napsal(a):

Cestovatel
"....--------------...."
Bla, bla, bla...

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví

Ale dík. První bod pro mě.
26. 04. 2011 | 10:52

Béda napsal(a):

Cestovatel,

nevyvlastňoval církevní majetky již otec vlasti tatíček Masaryk?
26. 04. 2011 | 10:53

aaa napsal(a):

Luba - a pod jaký stranický prapor by se uchýlili lidé jako netoví bardi hoven nebo Rumcajs ? Zatím se skrývají pod vlajkou ODS, ale oni zcela určitě zaměstnavatelé nejsou. Pro ně by bylo založit ještě nějakou hulvátskou stranu, pirátská strana pro ně není, protože piráti jsou proti jmenovaným inteligentní, slušní a navíc oboru zájmu pirátu hoven ani Rumcajs nerozumějí.
26. 04. 2011 | 10:56

Tencokida Hnuj napsal(a):

Luba
Váš návrh vede k totalitě. Prosazování třídních zájmů jako zájmů jediných, respektive exkluzivních vede vždy k totalitě. Takový systém má co dělat jen s tím, aby tomu zabránil.
Není v ničem přínosný.
Zájem společnosti je sice sumou zájmů jedinců, ale strukturovaných - ne parciálně vyprofilovaných. Respektive - mělo by tomu tak být.
Jediná výhoda tohoto systému by byla čitelnost.
Možná, podmíněně - v rámci zákonné úpravy - protože i tak by docházelo k demagogickým veletočům a názorovým obrátkám - cílem je přeci prosadit parciální zájem - a účel světí prostředky.
26. 04. 2011 | 10:57

Helmut napsal(a):

Miroslav Pivoda:

Jenom ne přímou demokracii! To by to dopadlo. Jsem ochoten souhlasit ještě s přímou volbou hlavy státu resp. s plebiscity na lokální úrovni, ale přímá demokracie jako celek je špatný systém. "Lidé" nejsou kompetentní k rozhodování - nechci aby to dopadlo jako ve Švýcarsku, kde toho využívá kdejaký populista a pak schvalují úplné pitomosti jenom protože "to lidé chtějí". Nerad bych zaváděl trest smrti nebo zavíral za menšinový názor...
26. 04. 2011 | 10:58

veverka napsal(a):

Zelený nenech se vysmát.

Americká Tea Party: hnutí, které uměle vytvořili svými penězi dva miliardáři

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/oct/25/tea-party-koch-brothers

http://blisty.cz/art/55193.html
26. 04. 2011 | 11:00

SuP napsal(a):

StandaT -
Nepřijde mi, že jsi dva .....
26. 04. 2011 | 11:06

aaa napsal(a):

Cestovateli, majetek soukromých zemědělců byl rovněž komunisty ukraden, ale natrvalo a definitivně zemědělci přišli o možnost jeho vrácení "díky" odesácko-lidoveckým poslancům Tlustý-Tyl-Tollner, kteří zabránili vydání soukromého majetku z majetku JZD s argumentem, že není vhodné vydávat majetek ihned, protože by to položilo prosperující družstva. Takže podle jejich představ se měl majetek v družstvu ponechat a měl být dokonce ještě zhodnocen aktivitami družstva.
Výsledek ? Družstva v čele se slavnými Slušovicemi v tichosti prodaly stroje, pole a budovy a vyhlásily bankrot. Ke dnešnímu dni se jedná o cca 15.000 rodin, kteří tak definitivně přišly o naději, že jim stát jejich bývalý majetek vrátí.
Tak mi nežvaňte něco o komunistech. Nemám je rád, ale skuteční zloději nejsou komunisti, ale ODS a KDU-KDU. A protože moje rodina je jednou z těch 15.000, tak o tom něco vím !
26. 04. 2011 | 11:08

Vladimir napsal(a):

Že ve fungování a postavení stran ve společnosti není něco v pořádku, je jasné každému pozorovateli, který není úplně slepý.
Ovšem ta "občanská" politika s individualitami má také svoje mouchy ...
Politický systém musí doznat změn, ale rozbít ho na atomy - občany, jak navrhuje autor, také není nejšťastnější.

Výhodou politických stran je myslím to, že sdružuje lidi podobného myšlenkového zaměření - vytváří to jakousi společenskou sílu s odborníky (tu a tam) s možností přesvědčovat lidi o svýchg záměrech, plánech, programech, ...

Jako obrovský problém politických stran vidím jejich snadnou zkorumpovatelnost, snaha nenechat se odstrčit od koryta i za cenu podpásových činů ..., zapojení justice a policie do svého angažmá ... To, že politické strany můžou přijímat dary od fyzických osob, od právnických osob, ... je zatahuje do korupčních mafiíí. Je jasné, že ten, kdo dá straně dar, očekává, že dostane protihodnotu !!! A to je ta korupce.

Proto by mělo být zakázáno brát dary (nejvýš bych připustil dědictví v závěti) a financování stran by bylo jednak z ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ - od členů strany, jednak státní příspěvek ....
Dále finanční limity na volební kampaň, protože strany to nyní chápou jako komerční kampaň, podobně jako reklamní kampani na prací prášky. Tedy prezentace v Rozhlase, TV, na Inetu, články v novinách, kontaktní kampaň - veřejné projevy nebo projevy ve stranických školách (CEVRO, CEP, soc. akademie, ...).
Také možnost odvolání poslance správním soudem v případě porušení veřejného slibu (viz přeběhlíci).
Také samozřejmou možnost nahrávat řeči a projevy politiků ve veřejných prostorách - třeba i v kavárně. To nahrávání by mohlo usvědčit politiky ze lži , intrik. podvodů, ...
Nelze dát možnost politikům , aby lhali a podváděli a stíhali ty, kteří je usvědčují ze lží !!!

Takže státy euro atlantické demokracie především potřebují REFORMU POLITICKOU ! Po politické reformě by se zajisté zjistilo, že peněz ve státní kase je poměrně dost, není třeba omezovat penzijní systém, zdravotní systém, školství, ...
26. 04. 2011 | 11:09

Helmut napsal(a):

Vladimir:

Souhlasim. O spouste dilcich veci lze diskutovat a lze je vylepsovat, ale volani po likvidaci systemu jako takoveho je nestastne. Resp. minimalne by ti, kteri ho chteji rozbit, meli prinest nejakou lepsi alternativu - obavam se, ze takovou nenaleznou.
26. 04. 2011 | 11:13

StandaT napsal(a):

SuPe, nejsem dva, ale vidím na obě oči.
26. 04. 2011 | 11:13

StandaT napsal(a):

SuP: 10:24 je kdosi/cosi k čemu se nehlásím.
26. 04. 2011 | 11:14

StandaT napsal(a):

11:13 taktéž.
26. 04. 2011 | 11:15

aaa napsal(a):

Helmut:

Alternativa náhrady KSČ za ODS a komunismu za klausismus rozhodně nebyla ani lepší, ani šťastnější.
26. 04. 2011 | 11:16

StandaT: napsal(a):

11:14 taktéž
26. 04. 2011 | 11:17

SuP napsal(a):

StandaT -
Řekl bych, že tady je to spíš dobře.....
26. 04. 2011 | 11:20

xy napsal(a):

Kdo nechal otevřený ten pravicový chlívek ? Pan farář si stěžuje, že váš smrad cití až v sakristii.
26. 04. 2011 | 11:23

SuP napsal(a):

Akorát nechápu, proč si vybral zrovna Tebe.
26. 04. 2011 | 11:24

StandaT napsal(a):

SuP:
To je úděl pravičáka nic nechápat, všemu se divit a věřit každé blbosti, pokud ji řekne někdo z vedení ODS nebo její Taťka Zakladatel.
26. 04. 2011 | 11:28

vasja napsal(a):

Nejlepším řešením pro tuto zemi by bylo:
1) kdyby psychiatři dokončili před časem započaté vyšetřování narušeného duševního zdraví Václava Klause a proběhl impeachment prezidenta
2) kdyby co nejdříve byla vyslovena nedůvěra této vládě a obratem skončil její mandát
3) kdyby byla ihned zakázána ODS a její parazitické klony a ODS byla zákonem přiřazena ke zločineckým stranám - nacistické a komunistické
4) kdyby ihned započalo vyšetřování zločinných aktivit ODS a jejích papalášů a straně a jejím protagonistům zabaven byl ve prospěch státu majetek, nabytý kriminální činností

ODS je strana zločinecká, obludnost jejích kriminálních aktivit překonává vše v české historii. Rozkradení státu a z toho vyplývající zničení hospodářské základny státu za Klausovy vlády způsobilo, že už možná navěky ztratilo Česko ekonomickou a hospodářskou suverenitu a občanům už zbyla jenom otrocká práce ve dříve českých továrnách a jistota, že mnoho dalších generací zaplatí za tuto zhovadilost Klause a jeho ODS.
26. 04. 2011 | 11:32

SuP napsal(a):

StandaT -
Kdejakej blb, co obdivuje totalitu v jakékoli podobě si myslí, že se může jen tak nenápadně mísit do cizích rozhovorů. Nechápe, že díky své zaslepeností a duševní omezenosti nepronikne do charakteristické dikce toho kterého, jehož výpovědi nechápe, tudíž neumí modifikovat.
26. 04. 2011 | 11:38

SuP napsal(a):

Mělo být "StandaT"....
26. 04. 2011 | 11:39

Luba napsal(a):

TCKH,
odkdy vede svobodná diskuse k totalitě?

Smysluplná je ale hlavně diskuse mezi poučenými. Jinak to vypadá, že jeden mluví "o koze" a druhý si myslí, že jde "o vůz".

Politická soutěž by pak probíhala mezi různě silnými, mocnými a početnými zájmovými skupinami, z nichž žádná by si nemohla nárokovat právo na absolutní pravdu.
Další diskusní platformou by pak byla poslanecká sněmovna, početně podstatně zredukovaná např. na 49 delegátů.

Žádná ze stran by nemohla získat absolutní většinu a válcovat tak opozici. Nemohli by tak politikařit, a museli by se soustředit na optimální řešení konkrétních problémů. 49 lidí je už poměrně malá skupina, která nemůže jednat alibisticky, jako oněch 200, kde je beztak nejméně sto padesát poslanců chovných.

P.S.:
Pan Zelený se zapomněl zmínit o tom, jak ta přímá demokracie v Římě vypadala. Že všichni věděli, kolik a od koho dostal daný senátor zaplaceno, aby v zájmu donátora prosadil to či ono :) To pro ně bylo normální a samozřejmé.
26. 04. 2011 | 11:43

tata napsal(a):

koukam pane STANDA T

ŽE MATE REPLIKATORA,tento styl je hodně ubohy jak je vidět obě strany použivaj nefer,bohužel zaleží jen na lidech trvalo mi asi par vteřin než sem zavřel usta a uvědomil si že si vas někdo vzal na paškal.
26. 04. 2011 | 11:46

Vladimír Pleticha Kadaň napsal(a):

Ano velmi dobře a srozumitelně napsáno je nutné podle toho konat
probudit lidi z pohodlnosti a z vědomí,že za ně tato garnitura
plná prospěchářů a zlodějů bude řešit problémy za jejichž vznik
jsou plně odpovědni. Nemyslím si že lidé jsou bezmocni a musí
čekat na další kolo voleb a přihlížet masívnímu rozkrádání státu.
V květnové stávce je potřeba dát hlasité ne tomuto stavu na politické scéně a nehledět jen nečinně na pochybné hlasování o
důvěře tolikrát v minulosti zpochybněné. Tato vláda bezpáteřních
už dávno ztratila svůj mandát.
26. 04. 2011 | 12:13

Viola napsal(a):

Také si myslím, Vladimíre,

že systém politických stran je dobrý, jen je třeba ty strany dobře poznat, jak to tam funguje, neměly by mít sjezdy tajné a uzavřené, ale přístupné pro veřejnost a novináře, nic by neměly dělat tajně, to je demokracie. Lid, aby se mohl rozhodnout, má vědět vše, nic nemá být tajné. Výhodou politických stran jsou právě jejich sjedzy, kde si mohou straníci srovnat své myšlenky a cíle. Jak by individualisti mohli srovnávat své myšlenky, jen v parlemantu a to by byl teprve holubník. Takhle je to myslím dobré. I ty vícestranné koalice jsou dobré, měly by vytvářet průniky toho, co lidé chtějí. A nakonec je tu internet, kde se lidé mohou vyjadřovat. Jo a volby by měly být povinné, jako to sčítání a pak by ani sčítání nemuselo být, nahradily by to volby.
26. 04. 2011 | 12:15

Vladimir napsal(a):

Jo a abych doplnil politickou reformu ...
Mělo by být STRIKTNÍ ODDĚLENÍ moci exekutivní a legislativní (a justiční).
Tedy žádný poslanec be nemohl zastávat funkci ve vládě, ani ve správních a dozorčích radách různých státních nebo městských a veřejnoprávních společností (musí se rozhodnout, kde chce sedět).
Ve správních a dozorčích radách by měli sedět odborníci na příslušný obor (případně na ekonomii, právo) a ti se zodpovídali parlamentu ...

Ve cládě by měli sedět hlavně odbornící na problematiku - žádní političtí turisté, kteří chvili jsou na vnitru, chvíli na obraně, pak na financích, obchodu ap.) Tzv. POLITICKÁ ODPOVĚDNOST je prázdný pojem, je to obezlička na oblbování veřejnosti - viz Vondra. Jedině správná je zodpovědnost trestní a ekonomická (pokuty, odpovědnost majetkem...).

Vláda by tedy měla být vládou odborníků, kteří by vládli podle ZADÁNÍ PARLAMENTU (parlamentní většiny) - tedy vládního programu a pokud by se vládnutí nelíbilo, tak by vládu mohli odvolat ...

To, co se děje už několk roků - neodbornost, nekompetentnost, nepotismus, tunelářství, mafiánství, musí skončit a může skončit jen politickou reformou ...

Opravdu Oliwer Cromvel je u nás zapotřebí jako sůl !
26. 04. 2011 | 12:18

aaa napsal(a):

Vladimír :
Když píšete o historických osobnostech, pište prosím jejich jména správně, jinak to vypadá, že i to málo, co o nich víte, tedy jejich jména neznáte dobře.
Tedy ne Oliwer Cromvel, ale Oliver Cromwell.
26. 04. 2011 | 12:22

mudřec napsal(a):

Společnost je natolik atomizovaná vlivem rozdílnosti intelektu a míry empatie u jedinců, že nelze sjednocovat volbu osobností mimo organizované celky.

Výběr schopných jedinců nemohou provádět názorově nesjednocení. Kdo jim předloží návrhy na volbu určité osobnosti a vysvětlí jim proč předkládá zrovna tuto a ne jinou?

Při selhání vůdčího jedince, po jeho úspěšném zvolení, jak bude neujednocenou skupinou obyvatel odvoláván z vedoucího místa? A opět - kdo předloží voličům vyargumentovaný návrh na odvolání?

Jsme naprosto skeptický ke schopnostem běžné populace, co do jejího možného ujednoceného přání. Příkladů ze života je spousty. Jen si vezměte příklad nutné domluvy mezi nájemníky paneláku. Nelze mezi nimi nalézt jednotící ochotu spolupráce a názorová různorodost ke každému detailu ničí jakoukoliv snahu o efektivní údržbu společného bydlení. Jen protlačením názoru může jedinec dovést záměr k úspěchu. Demokraticky to ale jde jen málokdy.

Politické strany si musí samy osekat privileje, musí samy rozumem svého vedení skoncovat s korupcí. Konečně, neumím si představit, jak by mohl vůbec jít do parlamentu návrh přímé volby namísto zastupitelské demokracie. A pokud by tam přeci jen kdo jej dostal, pak úspěšnost změny Ústavy vidím víc než černě.

Zhlížení se v Antické demokracii mi přijde zpozdilé a to o dva tisíce let. Přeci jen je dnešek daleko komplikovanější a volené osobnosti přímou volbou nejsou žádnou zárukou.

Politické strany se musí naučit práci zdola, aby špička straníků neměla tak lehké živobytí, jako dosud. Musí být neustálý proud nových tváří zdola, co nedá odpočinout dříve úspěšně zvoleným na špici u moci. TO by měl být zákon demokracie!
26. 04. 2011 | 12:38

mudřec napsal(a):

Společnost je natolik atomizovaná vlivem rozdílnosti intelektu a míry empatie u jedinců, že nelze sjednocovat volbu osobností mimo organizované celky.

Výběr schopných jedinců nemohou provádět názorově nesjednocení. Kdo jim předloží návrhy na volbu určité osobnosti a vysvětlí jim proč předkládá zrovna tuto a ne jinou?

Při selhání vůdčího jedince, po jeho úspěšném zvolení, jak bude neujednocenou skupinou obyvatel odvoláván z vedoucího místa? A opět - kdo předloží voličům vyargumentovaný návrh na odvolání?

Jsme naprosto skeptický ke schopnostem běžné populace, co do jejího možného ujednoceného přání. Příkladů ze života je spousty. Jen si vezměte příklad nutné domluvy mezi nájemníky paneláku. Nelze mezi nimi nalézt jednotící ochotu spolupráce a názorová různorodost ke každému detailu ničí jakoukoliv snahu o efektivní údržbu společného bydlení. Jen protlačením názoru může jedinec dovést záměr k úspěchu. Demokraticky to ale jde jen málokdy.

Politické strany si musí samy osekat privileje, musí samy rozumem svého vedení skoncovat s korupcí. Konečně, neumím si představit, jak by mohl vůbec jít do parlamentu návrh přímé volby namísto zastupitelské demokracie. A pokud by tam přeci jen kdo jej dostal, pak úspěšnost změny Ústavy vidím víc než černě.

Zhlížení se v Antické demokracii mi přijde zpozdilé a to o dva tisíce let. Přeci jen je dnešek daleko komplikovanější a volené osobnosti přímou volbou nejsou žádnou zárukou.

Politické strany se musí naučit práci zdola, aby špička straníků neměla tak lehké živobytí, jako dosud. Musí být neustálý proud nových tváří zdola, co nedá odpočinout dříve úspěšně zvoleným na špici u moci. TO by měl být zákon demokracie!
26. 04. 2011 | 12:43

Gerd napsal(a):

Pane Zelený,
zbytečně složitá konstrukce. Úplně by potačila možnost, že by voliči v obvodu konkrétního poslance mohli vyvolat hlasování o jeho odvolání a jeho nahrazení novým člověkem z dalšího místa kandidátky, a to i v průběhu volebního období. V případě volebního systému více stran by dotyčný poslanec musel dostat stejně hlasů, jako ve volbách, kterými se do parlamentu dostal. Vycházím z toho, že neznámý poslanec měl možnost se poctivou prací ve prospěch voličů svého zastupitelkého obvodu natolik zviditelnit, že na svoji stranu přitáhne mnohé nerozhodnuté nebo voliče nebo původní protivníky. Kdyby poslanci neměli místo jisté na celé 4 roky, asi by se začali chovat jinak. A také by bylo snazší uplacené poslance vydat trestnímu stíhání. Lidé by je odvolali a tím by přišli i o imunitu.
Pěkný den
26. 04. 2011 | 12:48

Bavor napsal(a):

Většina dnešních stran nejsou politické strany, ale mafiózní struktury. Rozdíl mezi takovouto strukturou a politickou stranou je právě v tom, že politická strana uskutečňuje svůj program, postavený na základě ideologie. Problém současného politického systému je v tom, že moc zákonodárná a moc výkonná není oddělena a politické strany (ovládané různými sponzory mimo strany (viz sponzorování pana Bakaly) mají možnost ovlivňovat přímo ekonomické dění ve státě.
26. 04. 2011 | 12:51

buldatra napsal(a):

Viola napsal(a):

…Jak by individualisti mohli srovnávat své myšlenky, jen v parlemantu a to by byl teprve holubník. Takhle je to myslím dobré. ..

Naiva by si až myslel, že do poslanecké sněmovny by měla být delegována individua, která to mají v hlavě srovnané.
Volič by si měl takové individuum proklepnout jak je to jen možné.
Měl by také mít možnost to individuum sdělat z hrušky, pokud se individuum zpronevěří svým slibům, nebo spáchá něco neskutečného, co před volbami slíbilo nespáchat…

Dnes má volič toliko možnost dát hlas straníkovi nebo straně, čili stádečku složenému z podobně bučících (souznících), které ale bučí na povel vůdčího individua, u kterého si stejně nemůže být jist, jak bude bučet zítra a pozítří.
Račte si povšimnout, že vůdčí individua bučí tak nějak dle toho, jak se jim to momentálně hodí a s původním slibovaným způsobem bučení si hlavu nijak nelámou.
A tak je to dobré a tak to má být?
Nehledě k tomu, že když se domluví dvě, tři stáda, že budou bučet společně, je z toho nakonec menší, či větší průser.

Individua, když se slezou v parlamentu a mají to v hlavě srovnané, se domluví lépe, než několik stád, která prosazují každý den poněkud jiný stádní princip, protože jejich vůdčí kusové JSOU individualisti kluzcí, což do jejich stáda dnes a denně vnáší zmatek, takže jednou stádo bučí s někým, někdy proti němu, jindy proti sobě navzájem. Přitom bučet by mělo jen a pouze ve prospěch svého voliče.
Ale v jeho prospěch nebučí.
Nebučí.
26. 04. 2011 | 12:52

aaa napsal(a):

Gerd:
obávám se, že Vámi navrhovaný systém by vedl jen k tomu, že by se poslanec ve stresu z odvolání zabýval výhradně záležitostmi svého volebního obvodu a to velmi populistickými a krátkodobými, jen aby se mohl rychle vykázat výsledky.
Takže veškerá politika by se mohla zvrhnout v pravidelné velkorysé "porcování medvěda" místo řešení dlouhobých strategických cílů ČR.
26. 04. 2011 | 13:01

Béda napsal(a):

buldatra,

1) moji otázku, kde ve světě funguje parlament na podobném (nestranickém) osobnostním principu doposud nikdo nezodpověděl. Pokud já vím, tak nikde. (v USA je systém víceméně 2 stran)
2) představme si, že se něco podobného povede. Jaký kandidát má v takovém klání šanci? Dle mého ten, kterého je vidět, o kterém se ví, kterého program je široce prezentován. To stojí velké peníze. Kdo má desítky milionů na takovou kampaň? Co za to bude chtít? Co když si někdo finančně velice silný dovolí koupit a mediálně pokrýt vícero kandidátů, podobně jak si koupil u posledních voleb p. Bakala? Co jiní, byť kvalitní kandidáti, bez dostatku prostředků, vyzbrojeni pouze vizí, ovšem nemedializovaní?
3) představte si hypotetickou situaci. V takových volbách bude kandidovat x výrazných osobností. Kupř. zde bude celá plejáda komunistůˇ, křesťanských kandidátů, v Praze kandidátů ODS a TOP. Ti mají své skoro jisté. Za jedněma jsou peníze strany, za druhýma peníze křesťanských organizací, za třetíma peníze kmotrů a zbohatlíků - oligarchů... Krom toho se do parlamentu dostanou třeba lidi jako John, Bárta, Havlík, Bobo, Zeman, Vandas...

Co se tím změní? Bude odstraněna korupce? Budou se kvalitní zákony snáze tvořit a prohlasovávat...?
26. 04. 2011 | 13:11

buldatra napsal(a):

Bédo,

1. Když na světě něco neexistuje, znamená to nutně, že když to existovat začne, bude to horší, než to špatné, co už existuje a žije si to svým vlastním životem?
Anebo, chcete nějak změnit k lepšímu nezměnitelné? Jak?
Anebo, proč se říká, že změna je život?
Anebo, bojíte se změny?
Nebojte se.

2. Tak například představme si vzestup vzhůru. Na obcích si lidé vybírají dost často zastupitele, které osobně nají. No a když se takový kandidát osvědčí, proč by ho nemohla obec posunout výš? Posunula by prověřeného kandidáta. A kdyby přesto zklamal, odvolala by ho. Lidi totiž nejsou blbí.
Takový voličem kontrolovaný vzestup by to mohl být. Například.

3. zatřetí je zbytečné cokoliv psát dalšího, nicméně, vždy lidi volí lidi. Čili, tvorové chybující volí jiné tvory chybující, ale měli by mít možnost přesně vědět, koho volí a měli by mít možnost korekce, což je výchovné. Ale tuto možnost nemají.
Vychovat lidi směrem k zodpovědnosti je to nejdůležitější a nelze toho dosáhnout dnes zavedeným způsobem.
To nahrává oněm věčným a věčně proklínaným zvoleným, kterých bychom se rádi zbavili, ale ono to tak nějak nejde, že.
Proto je třeba způsob zcela změnit a to tak, aby politik sloužil voliči a ne naopak, jak je dnes běžné.
26. 04. 2011 | 13:35

Béda napsal(a):

Buldatra,

o tom, co píšete jsem psal již před léty možná jako jeden z prvních v netových diskusích.

Zodpovědnost, odvplatelnost, prvky přímé demokracie. To se ovšem dá zavést i do pluralitního parlamentního systému politických stran. Kvůli tomu nemusíte vymýšlet kočkopsa, který bez mantinelů a limitů stejně sklouzne k tomu samému, kde je dnes česká parlamentní demokracie.
26. 04. 2011 | 13:44

StandaT napsal(a):

Jeden velmi moudrý muž před časem prohlásil, že žijeme v nejlepším z možných světů, v nejlepší možné zemi s nejlepší možnou vládou a s nejlepším z možných vládců.
Tomu moudrému muži nesahá nikdo z nás ani po ponožky, neboť je i skvělým vizionářem a učencem renesančního typu, který se nikdy nemýlí a jeho slova jsou ve světě přijímána s neskonalou vážností a úctou. Ten muž je pýchou naší země a lidé na celé Zemi nám závidí, že máme tu čest dýchat s ním stejný vzduch v naší čarokrásné zemi.
Je to Václav Klaus.
26. 04. 2011 | 13:47

Viola napsal(a):

buldatro

:-), každé individuum to má v hlavně srovnáno tak trochu jinak, to je přece jasné, o tom bychom nemuseli diskutovat, jde o prolnutí toho nejlepšího srovnaného a srovnat to do většícho a lepšího celku, prostě dát hlavy dohromady. Dávat hlavy dohormady až v parlamentu by bylo na dlouhé lokte. V parlamentu už se tak nějak má dolaďovat, brousit detaily a provozovat umění rétorické a politické.
26. 04. 2011 | 13:54

Béda napsal(a):

StandaT 1 anebo Standa T2?

Jiný muž v jiné době prohlásil: když tě nikdo nepochválí, pochval se sám. To obzvlášť patří pro toho mužíka, o kterém mluvíte - sběratele cenných per známého ve světě jako Tunelděda. Podle sebehodnocení: posledního polihistora = ekologistu, spisovatele modrých příruček, cestopisných reportáží, bojovníka se všemi -ismy a -ngoismy, včetně eurounionismu, četného doktoranda, kterého vědecké práce jsou ještě neprozkoumány, tvůrce českého ekonomického zázraku...
26. 04. 2011 | 13:54

Viola napsal(a):

ne v hlavně, to ne, néé, v hlavě.
26. 04. 2011 | 13:54

Jag napsal(a):

Béďo,vy srovnáváte českou mentalitu s tou německou?Pak se tedy nikdy nedožijete pokroku.tento stát není a nebude N2mecko,to už Klaus říkal,jak s tím dojdeme k životní úrovni Rakouska.....máte snad pocit,že se to děje?US systém není v dluhu ze systému,ale z toho,že tam valí chudina z poloviny Jižní Ameriky a USA musí hlídat po světě "německé" systémy pouličních premiérů.....ostatně chcete snad říct,že světovou krizi v roce 1929 zavinil americký prezidentský systém?Jste trochu mimo.Jistě každý kandidát by měl svoje sponzory a podporovatele.Ale jedna osoba na funkci se dá lépe hlídat než banda poslaneckých vyžírků v bratrstvu kočicí pracky,tedy mafiánských uskupení,kde jeden kryje druhého......navíc o tom,že prezidenský systém je levnější není vůbec pochyb.Poslanec nekecá do vlády a musí makat na zákonech.Prezident dá vládu a nikdo ji nerozvrací a nedělá účelové pády vlády.Tato výhoda je vám snad málo?Dnes se účelově shodí vláda a udělají volby,když bratrstvům dochází prachy a mají dluhy.Máme voleb jako máku a to z důvodu ne větší demokracie,ale proto,že to dobře podojí stát a to penězi za získané hlasy.A poněvadž i tak tyto bratrstva zlodějů dělají dluhy,tak chtějí předčasné volby,aby doplnily stranické kasy.Prezidentský systém předčasné volby negeneruje.Proč taky.Až dojde funkční období prezidenta,tak mu to voliči spočítají a také jeho vládě.Pro mě je to daleko čitelnější a máte zde odpovědnost po které všichni voláme.Možná neměcký model funguje v Německu,ale u nás se akorát potácí ke krachu.
26. 04. 2011 | 13:56

Tencokida Hnuj napsal(a):

StandaT
Eh. Pod tímto blogem vyznívá váš příspěvek spíše ironicky.
Nebo až sarkasticky - "skvělý vizionář", "učenec renesančního typu", "který se nikdy nemýlí".
Ale asi je to záměr.

/v první chvíli jsem se však lekl - v obavě o vaše duševní zdraví/
26. 04. 2011 | 13:56

Viola napsal(a):

A myslím, že Tomáš Baťa nebyl bez ideologie. To k poslednímu autorovu odstavečku.
Jeho ideologií byl zisk a zase jen zisk a expanze.
26. 04. 2011 | 14:00

aaa napsal(a):

Nevíte, co je pravdy na tom, že jako protiváha "Strany práv občanů - Zemanovci" už před rokem byla založena nová strana s názvem "Strana práv zlodějů - Klausovci" ?
Uvítám, jestli na ni máte někdo kontakt. Rád bych se do ní urychleně přihlásil, protože už mně nebaví pořád sedět v krimu za zlodějny.
26. 04. 2011 | 14:06

Béda napsal(a):

Jag,

světovou krizi v r. 1929 snad nezavinil americký politický systém ale krach na NY burze, pokud si vzpomínám správně.
26. 04. 2011 | 14:06

xy napsal(a):

Viola:

Tomáš Baťa byl z pohledu dnešních pravičáků socan, protože pro své zaměstnance stavěl domy, byty, dokonce i nemocnice a školy. K tomu by se nikdo z dnešních pravicových politiků nesnížil.
Podobný socan byli i podnikatelé František Křižík nebo Emil Škoda. Proto ODS udělala jen dobře, že jejich továrny zlikvidovala a vymazala tyto rudochy z historie.
26. 04. 2011 | 14:11

SuP napsal(a):

Viola -
Ani Vy nejste bez ideologie. Jinak by nebylo nutné Váím připomínat, že bez té Baťovy "ideologie" - zisk a expanze - by dnes půlka světa neměla boty.
Například.
26. 04. 2011 | 14:11

xy napsal(a):

Béda:

mýlíte se - světovou krizi v r. 1929 zavinil Jiří Paroubek, jak jsem se nedávno dozvěděl na stránce www.ods.cz
26. 04. 2011 | 14:14

xy napsal(a):

SuP:

díky "idelogii" ODS máme dnes boty čínské a vietnamské a ne ty české z Baťových závodů ve Zlíně, které díky klausistické ODS zkrachovaly, ač předtím v pohodě přežily nacismus i komunismus.
26. 04. 2011 | 14:18

Tencokida Hnuj napsal(a):

SuP
To není ideologie.
Protože pokud by zisk a expanze měly být idejí - narazí na absurditu exponenciálního vyjádření./kontinuální maximalizace expanze a zisku/. Tedy v konečném prostoru Země. S konečnými zdroji energií a surovin.
Snad ve smyslu ideálního zisku a ideální expanze.
To možná.
Ale to pak je spíše ideologie Zelených stran. Či stran usilujících o řízenou ekonomiku.
Takže se omlouvám. Jde skutečně o ideologii.
V konečném prostoru Země, s nekonečnými zdroji energie /z hlediska trvání lidské společnosti/ a recyklací surovin, kdy valná většina věci materiální povahy je plánována a řízena.
:--()
26. 04. 2011 | 14:22

SuP napsal(a):

xy -
Pindy vod starýho Dyndy. Lidi jsou spořiví, kde nemaj, aby mohli utrácet, kde nemaj.
26. 04. 2011 | 14:24

SuP napsal(a):

vykydale -
Chtěls něco říct?
26. 04. 2011 | 14:29

xy napsal(a):

Všiml jsem si, že pindy od starého Dyndy jsou vaše doména. Nicméně jimi nevysvětlíte, proč ODS dokonale popřela své základní dogma, že "stát je špatný hospodář!". Pokud byl průmysl řízen státem, prosperoval. Když stát prošel devastujícím procesem klausistických ekonomických nýmandů, nezbyl z českého průmyslu kámen na kameni a to i včetně slavných firem se slavnou tradicí. Třeba citovaný Baťa, Křižík, Kolben, Škoda a mnozí další by se v hrobě obrátili, kdyby viděli, co se z jejich odkazu stalo po pár letech vlády ODS.

Klausistická poučka o státu jako špatném hospodáři platí dokonale jen v případu třeba Nečasovy vlády. To je špatný hospodář par excellance.
26. 04. 2011 | 14:34

SuP napsal(a):

xy -
Mezi tím byly taky roky 1948 - 1989. Tehdy to stát řídil dokonale, pro potřeby RVHP a CCCP. Boty z "Baťových závodů" v Gottwaldově nemáme, protože ty závody Baťovi ukradli v roce 1948 a pak je řídil stát. Nebylo jeho zásluhou (státu), že to ty roky přežily, ale že je Baťa před válkou tak dobře založil, že dokázaly "žít z podstaty" 40 let.
26. 04. 2011 | 14:47

xy napsal(a):

SuP:
Zasloužilo by vysvětlit, co ve vašem podání znamená "ty závody Baťovi ukradli". Ano, Baťa přišel o své závody, což se mi rovněž nelíbí. Nicméně ty závody pracovaly dál, zaměstnávaly dělníky a odváděly zisk do státního rozpočtu.
Na rozdíl od toho dnes ty závody fakticky neexistují, jejich zaměstnanci jsou bez práce a miliardy, které by závody mohly odvést ze svých zisků už stát nikdy nedostane.
Tak a teď mi řekněte, který z obou stavů je pro zaměstnance a pro stát lepší a čí je tedy zásluhou, že Baťovy závody fungovaly bez problému za socialismu dál (i když pod názvem Svit) a dnes nefungují vůbec ?
26. 04. 2011 | 14:54

Béda napsal(a):

SuP,

řekněme si to na rovinu. Vlády Klause nevytvořily nic. Nezaložily žádnou ekonomickou perspektivu země . Vytunelovaly veškerou ekonomickou podstatu země až na kost. Odborně zlikvidovaly a za pakatel prodaly všechno - počínaje zbrojařstvím, zemědělstvím, produktovody, vodárnama, pivovarama, distribučníma společnostma, bankama. Byly to destruktivní vlády, zakládající akorát na příští bídu a státní dluh. Neměly jinou vizi, nežli finanční spekulace a reformy tvořící nové "Rothschildy".
26. 04. 2011 | 14:56

xy napsal(a):

SuP:
P.S. - jestli vám vadí, že Baťovy závody za socialismu pracovaly "pro potřeby RVHP a CCCP", tak mně ne, spíše oceňuji, že vedení dokázalo najít tak velké odbytiště i přes to, že ani za socialismu neměl Svit na výrobu bot monopol, měl jen dobrou pověst. Pro podnikatele přece neplatí ideologická omezení a prodá cokoliv komukoliv. Nebo máte pocit, že západní podnikatelé neprodávali i za tuhé studené války do RVHP a CCCP ?
26. 04. 2011 | 15:00

SuP napsal(a):

xy -
vysvětlení je jednocuché. Neuměly (závody) vyrobit boty, které by dkázaly prodat. A tak to bylo s většinou podniků, které předtím 40 let řídil stát. Ono totiž nejde řídit podnik tak, aby co vydělá, to utratil, nebo mu to někdo vzal. Musí si vydělat na inovace a investice. Proč myslíte, že tu jsme po 20 letech tam kde jsme? 10 let tu rostou mzdy ze zákona bez ohledu na to, kolik podnik vydělá. Teď přijde doba, že se bude všechno jen zdražovat, aby se zase trochu srovnaly relace ceny/mzdy. Výrobci totiž chtějí taky konečně zvýšit "mzdy".
Blbý, co?
26. 04. 2011 | 15:07

SuP napsal(a):

xy -
Jako byste Bedovi z voka vypadl.
26. 04. 2011 | 15:08

SuP napsal(a):

Beda -
Vlády Klause nevytvořily nic.
To je pravda, přehlídls, že neměly z čeho. Zato vlády Zemana vytvořily docela hezkej dluh, protože už měly z čeho.
26. 04. 2011 | 15:13

stále rebel napsal(a):

Místní génius SuP předvádí své znalosti

Cituji:
„protože ty závody Baťovi ukradli v roce 1948 a pak je řídil stát. Nebylo jeho zásluhou (státu), že to ty roky přežily, ale že je Baťa před válkou tak dobře založil“

Jednak Baťa založil závody roku 1894, bylo to sice taky před válkou, ale jinou než si tento ignorant myslel a znárodněny byly již roku 1945.
26. 04. 2011 | 15:21

Béda napsal(a):

SuP,

co tzv. Konsolidační pračka špinavých peněz? Kam se poděly peníze z tunelizace? Kam zmizely peníze z důchodových fondů? Co četné mafiánské kšeftíky typu topných olejů...?

Cp provedli tuneláři se školstvím, vědou, pojišťovnictvím...? Kam nasypali prostředky utržené v sekáčovém výprodeji, kdy ve velkém tunelu zašantročili všechno co zbylo po komunistech i po první republice?
26. 04. 2011 | 15:22

buldatra napsal(a):

Bédo,

kočkopsa nevymýšlím, proto jsem napsal slovo například.

Ostatně, proč bych vymýšlel. Ono je to už dávno vymyšleno a funguje to.
Jsem skalní zastánce přímé demokracie a individuální zodpovědnosti každého člověka za svá slova a své činy a současně se mě příčí, když se někdo schovává za jakoukoliv ideologii, nebo se snaží ukrýt ve stádu, kde se odpovědnost rozptýlí do ztracena.

Změna může nastat pouze tehdy, když budou lidé opravdu chtít, jakože nechcou a hledají další a další důvody, proč to nejde. Podobně jako Vy.
Obávám se, že s takto naladěnými vyznavači nezbytnosti stádního způsobu myšlení, ideologií a žití má cenu diskutovat až poté, co připustí, že jen naprosté odstranění zapařeného může vytvořit prostor pro čerstvý vzduch.
26. 04. 2011 | 15:24

xy napsal(a):

SuP:
vy mně opravdu bavíte. Ne závody neuměly, ale autenticky pravicoví manažeři neuměli nabídnout atraktivní výrobky a autenticky pravicový marketing nedokázal výrobky prodat. To byste si měl ujasnit především. Dnes není problém vyrobit skoro cokoliv a saturovat tím celý svět, ale nabídnout něco, co zaujme a zákazníci se o to poperou.
Jenže situace v české obci novopodnikatelské je stejná, jakou jsem reálně zažil v továrně, kde jsem pracoval. Továrnu přiklepli Klausovi hoši na ministerstvu bývalým komunistům, kteří fabriku řídili ještě za socialismu podle rozpisů plánu, který jim chodil z OV KSČ. To chlapi pochopitelně neuměli fabriku skutečně řídit, proto první, co udělali bylo zrušení vývoje a konstrukce. A víte, proč a zač toto s.r.o. doatalo fabriku v hodnotě 89 milionů ? Za cár papíru zvaný "Privatizační projekt" a po složení základní jistiny 200.000 Kč. Není třeba dodávat, že fabriku totálně vytunelovali a dnes neexistuje.
Ovšem za socialismu nebyli jen takoví nýmandi, řada byla dobrých obchodníků, zvláště v PZO. Po převratu založili vlastní firmy, jenomže ti neschopní se díky Klausovi zmocnili státních firem a buď je totálně zničili nebo v trochu lepším případě obratem prodali do ciziny.
Dokázal byste vysvětlit, proč se novodobým Klausem odchovaným podnikatelům nedaří ani vydělat na mzdy pro zaměstnance, jak píšete, přestože jak víme snižují daňovou zátěž mohutnou "daňovou optimalizací", jak se eufemisticky říká ?
26. 04. 2011 | 15:25

xy napsal(a):

SuP:
cituji vaše tvrzení :
"Vlády Klause nevytvořily nic.To je pravda, přehlídls, že neměly z čeho. Zato vlády Zemana vytvořily docela hezkej dluh, protože už měly z čeho."

Mohl byste nechápajícímu xy vysvětlit, Z ČEHO ten dluh "vlády Zemana" vytvořily ?
26. 04. 2011 | 15:29

buldatra napsal(a):

Violo,

píšete:
...V parlamentu už se tak nějak má dolaďovat, brousit detaily a provozovat umění rétorické a politické.

Což se děje dnes a denně. Hromadně, jsou celá stáda pilujících rétorů. Piluje a žvaní se zhusta a je to vypilováno k dokonalosti. Svým způsobem.
Jen volič kdyby si nepřipadal jako idiot, když to pozoruje.
I nevychovaní umí pilovat.
26. 04. 2011 | 15:30

xy napsal(a):

buldatra:

Máte pravdu, pilování v parlamentu dolaďují a brousí detaily zejména u zákonů směrem k jejich naprosté bezzubosti a neůčinnosti tu vypouštěním odstavců a slov, tu jejich pozměňováním.
Další oblíbenou fintou našich zákonodárců je vkládání přílepků i do nesouvisejících zákonů, aby tak mazaně prosadili něco, co ostatní ani nechtějí. Stačí plénum unavit delším nezáživným žvaněním a v pravou chvíli dát hlasovat o "novelizaci" nějakého na pohled neškodného zákona.
Osobně bych byl radši, kdyby tak moc nepilovali ve sněmovně, protože smyslem takových pilování je obvykle zákon ochromit, nikoliv vylepšit.
26. 04. 2011 | 15:41

SuP napsal(a):

stále rebel -
Narozdíl od tebe je pro mě krádež stejná v roce 45 jako v roce 48 a před válkou je pořád před válkou, protože "xy" měl na mysli II.světovou.
26. 04. 2011 | 16:30

xy napsal(a):

SuP:
spíše než vysvětlování, co jsem měl kdy na mysli byste měl odpovědět na můj dotaz z 15:29. Nejsem Klaus, abych potřeboval vykladače a tlumočníky výroků.
Raději zdůrazním, že díky skutečným vlastencům a geniálním podnikatelům, jako byl Baťa, Škoda, Kolben s Daňkem, Křižík a mnozí další vznikl český průmysl ještě za Rakouska-Uherska, často ještě v XIX. století. Přežil války v XIX. a XX. století, přežil nacistický a komunistický totalitní režim, nepřežil až klausismus.
Dokonce i sklářský průmysl se 200-letou tradicí zanikl kvůli tomu, že z naprosto nesmyslného a nnevysvětlitelného důvodu věnoval Klaus v roce 1994 celý sklářský koncern PROKOMUNISTICKÉ REŽIMNÍ HEREČCE REGINĚ RÁZLOVÉ A JEJÍMU OTCI, KOMUNISTICKÉMU MINISTROVI STANISLAVU RÁZLOVI. Proč, zač a nač, nikdo nikdy nevysvětlil. Faktem je, že díky oběma je slavný český průmysl v troskách, stát přišel o opravdu výnosnou prodejní komoditu a pokud nějaká malá sklárna přežije, tak už to nikdy nebude jako dřív, kdy nové výrobky nnavrhovali vynikající designéři ze slavné sklářské školy, kam jezdili studenti z Itálie, Dánska a ostatních zemí. Špičkoví skláři odešli a dnes jsou hlavně v Číně.
Vysvětlí nám někdo příčinu této Klausovy zhovadilosti ? Vždyť ten chlap nikdy neudělal nic dobrého a má na svědomí zničení průmyslové základny státu !
26. 04. 2011 | 16:56

xy napsal(a):

SuP:
Víte o pozemkové reformě z roku 1919, kdy byly vyvlastňovány velkostatky šlechtické a církevní a kdy došlo dokonce i k rozmachu ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTEV (zemědělská družstva tedy nejsou vynálezem komunistů, i v SSSR ke vzniku kolchozů a sovchozů došlo později) ?
Víte o tom, že vztahy s Liechtensteinem nám donedávna kazily problémy při této reformě ?
Cituji :
"Kvůli neuznaným majetkovým nárokům Česká republika a Lichtenštejnsko v roce 1993 navzájem neuznaly svoji nezávislost a neměly spolu diplomatické styky.[1] Dne 13. července 2009 však premiér Jan Fischer a ministr zahraničí Jan Kohout oznámili, že k vzájemnému uznání a navázání diplomatických vztahů v dohledné době dojde.[2] To se stalo 8. září 2009, kdy představitelé Česka a Lichtenštejnska podepsali dohodu o spolupráci."
TAKŽE TYTO PROBLÉMY BYLY NEŘEŠENY 90 LET !!

V čem se tedy liší "krádeže" majetků za Masaryka a za Gottwalda ?
26. 04. 2011 | 17:08

Cestovatel napsal(a):

xy:

Vyvlastňování byla zlodějina jak za Masaryka tak i za Gottwalda. Svět není černobílý a proto si musíme přiznat, že i taková osobnost jako Masaryk schválila takovédle nespravedlivé zákony. Pokud někomu něco vyvlastníte proti jeho vůli a bez náhrady tak je to prostě zlodějina.
26. 04. 2011 | 17:42

stále rebel napsal(a):

Pro SuP.
Ty jsi nejen génius, ale přímo český pravičák.
Něco na čtení

Baťovy závody

„Firmou vytvořená společnost Beag v Berlíně dodávala pracovní obuv s dřevěnou podešví do koncentračních táborů v Dachau, Mauthausenu, v Ravensbrücku a t.d., kde věznili a posílali na smrt i zaměstnance firmy, která dovedla reklamní heslo „Náš zákazník – náš pán“ až do hrůzné absurdnosti. „

J.A. Baťa získal při jednání s H. Göringem souhlas k odjezdu do ciziny, kde zajišťoval dodávky surovin a materiálů pro potřeby koncernu, který se postupně orientoval na válečnou výrobu.

Hodnota vyrobené produkce činila za léta 1940 – 1945 více než 1,2 miliardy korun tehdejší měny a vyráběly se zde lafety pro námořní děla, časovací přístroje, svítící ciferníky pro letadla, součástky pro létající střely V1 A V2 a t.d.

„Vrcholem zrady J.A. Bati bylo zpracování plánu na přestěhování českého národa do Patagonie, protože nabyl přesvědčení, že Německo „je neodvolatelně rozhodující mocností světa“.“

A další k tomuto
http://www.zlin.estranky.cz/clanky/batovy-zavody/prispevek-k-dejinam-bata--a_s_-ve-zline-_1894---1945_.html
26. 04. 2011 | 18:04

stále rebel napsal(a):

Pro Cestovatel.
Můžeš mi cestovateli říci, co to znamená vlastnictví?
Je to jen řečnická otázka, klást ti skutečné otázky cenu nemá a tak odpovím sám. To, že něco vlastníš, je společenská dohoda, že si vzájemně budeme garantovat jistou podobu vlastnictví. Ovšem nikdy není ani bohem dáno, že jedni musí garantovat druhým vlastnictví v jakékoliv podobě. Vždy jde jen o společenskou dohodu.
26. 04. 2011 | 18:16

stále rebel napsal(a):

K vlastnictví něco z wiki

„Historicky, mezikulturně i podle typu věci se obsah vlastnického práva značně liší v rozpětí od absolutních práv k věci až po stav, kdy převažují povinnosti plynoucí z vlastnictví a vlastnictví je tak spíše správou věci ve veřejném zájmu.

Za feudalismu mělo vlastnictví půdy charakter pronájmu od panovníka reprezentujícího stát.

Obsah právního pojmu vlastnictví byl vymezen v římském právu. Podobným způsobem je obsah vlastnického práva definován i v aktuálně platném a účinném českém občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vlastnické právo zahrnuje:
· právo věc držet (ius possidendi)
· právo věc užívat a požívat její plody a užitky (ius utendi et fruendi)
· právo s věcí nakládat (ius disponendi)

Úplná volnost vlastníka nakládat s věcí až do jejího úplného zničení se v římském právo označovala jako ius abutendi. V moderních i tradičních právních systémech však může být takový absolutní rozsah vlastnictví omezen veřejnoprávními předpisy, např. pokud je určitá věc zvláštními předpisy chráněna jako kulturní památka, má vlastník povinnost ji udržovat v náležitém stavu a za její úmyslné poškození, zničení či zašantrocení může být každý, tedy i vlastník, postižen prostředky správního či trestního práva.“
26. 04. 2011 | 18:26

xy napsal(a):

stále rebel:

Baťa nebyl andílek, to ostatně nebyl nikdy nikdo z podnikatelů, zvláště ne Baťův vzor Henry Ford.
Na druhé straně je ale pravda, že to byl člověk nadaný empatií a protože si v mládí užil dost bídy, tak se snažil svým zaměstnancům pomoci po stránce sociální, vzdělání a společenského uplatnění. Samozřejmě, že to nedělal jenom pro jejich modré oči, ale protože věděl, že spokojení zaměstnanci vytvářejí v podniku stabilizované a výkonné prostředí.
Baťa stavěl pro své zaměstnance domy a byty na úrovni dodnes obdivované, staral se i o jejich odborný růst, zdravotní péči a jeho nejlepší pracovníci měli šanci vést filiálky v zahraničí. I v ČT několikrát ukazovali týdeníky s Baťou, který organizoval pro své zaměstnance slavnosti 1. máje, účastnil se jich a hovořil na nich !
Ukažte mi jediného českého dnešního podnikatele, který by dělal pro své zaměstnance tolik, co Baťa ! A přitom, řečeno odesákistickým slovníkem "nesahají Baťovi ani po kolena !".
26. 04. 2011 | 18:28

Cestovatel napsal(a):

stále rebel:

Existuje i něco čemu se říká soukromé vlastnictví. To že všichni budou vlastnit všechno jak vy navrhujete nefunguje což potvrdila komunistická totalita.
Pokud mám byt tak nepotřebuju žádnou celospolečenskou dohodu. Koupil jsem si to, mám na to právo, je to moje. Máte velmi extrémistické názory ohledně vlastnictví.
26. 04. 2011 | 18:36

stále rebel napsal(a):

Pro xy.
Pocházím z toho kraje a znám to.
Těch Baťů bylo více, starý Tomáš zahynul již v roce 1932. Kolaborovali až následníci.
26. 04. 2011 | 18:37

stále rebel napsal(a):

Pro Cestovatel.
S tebou opravdu nemá cenu diskutovat.
26. 04. 2011 | 18:38

SuP napsal(a):

Kdo by to byl řekl, že 20 let po ukončení 40-leté totality mi tady bude bolševik vykládat, že někomu něco ukrást je v pořádku. A do toho ještě budu z TV poslouchat, jak další bolševici pomlouvaj skupinu náhodně vybraných zoufalců, kteří se pokoušejí "vládnout", s cílem jim tu vládu zase odebrat, neb vidí příležitost se sami stát těmi zoufalci, neschopnými žádných jiných kroků.

Cestovateli, tady je to ztracená varta. Hoši zleva si tu evidentně vystačí sami a pan profesor si to nezaslouží.
26. 04. 2011 | 18:43

Cestovatel napsal(a):

stále rebel:

Plácáš nesmysly. Vlastnictví každé osoby je podle práva nedotknutelné pokud to nenabyl nějakým nelegálním způsobem nebo pokud ta osoba nemá dluhy. Pokud něco vlastním nepotřebuji žádnou dohodu jiných lidí. Co je jiným lidem po tom co vlastním? To je nemá vůbec zajímat.
26. 04. 2011 | 18:44

Gogo napsal(a):

Jak se právě dočítám, 21. května kolem 18:00 hodiny budou asi 2 procenta světové populace odneseny do nebe a ostatní přijdou do pekla.
Hodně mě to uklidnilo.
26. 04. 2011 | 18:47

xy napsal(a):

cestovateli, plácáte hlouposti. Nikdo nikdy ani za socialismu netvrdil, že všichni vlastni všechno. Pojem "celospolečenské vlastnictví" se vztahoval na výrobní provozy, kostely atřeba památky, ale ne na váš byt, televizor nebo auto. Jestli vám někdo na pískovišti vzal váš kyblíček a hrabičky, tak to asi nebyl socan nebo komouš, ale jiné děcko.
"Celospolečenské vlastnictví" znamená prostě jen to, že uvedený objekt je ve správě státu, který o něj pečuje a zisky z něj použije ve prospěch státu a jeho občanů.
Mimochodem - takové celospolečenské vlastnictví je obvyklé ve všech státech světa, i v tom, který je momentálně naším vzorem, rádcem a přítelem nejvěrnějším. Arabské nebo severoevropské státy z něj financují sociální služby občanům, o kterých se vám ani nezdá. Takže se uklidněte.
26. 04. 2011 | 18:48

Cestovatel napsal(a):

stále rebel:

Pane pokud odmítáte diskutovat z lidmi, kteří mají odlišné názory tak co potom děláte na téhe diskuzy? Tato diskuze má být střetem protichůdných názorů. Kdyby tu diskutovali přívrženci jen jednoho názoru tak by to byla nuda.
26. 04. 2011 | 18:49

xy napsal(a):

Gogo:
Jak říká klasik "Všichni jsme Gogo!"
26. 04. 2011 | 18:49

stále rebel napsal(a):

Hoši, je s vámi legrace. O co máte méně rozumu, o to jste upjatější na majetek.
26. 04. 2011 | 18:50

Gogo napsal(a):

xy
Všichni, až na mě. Já jsem popelářský vůz.
26. 04. 2011 | 18:56

xy napsal(a):

stále rebel - kdo nemá v hlavě, v apatyce nekoupí. Rozum se za peníze koupit nedá, hmotné i nehmotné statky ano. Ale v dnešní době už ani ten majetek nemá nikdo jistý, proto ta nervozita kolem trochy toho majetečku.
26. 04. 2011 | 18:58

Cestovatel napsal(a):

xy:

Asi jedniný kdo tu plácá hlouposti jste vy. Ve všech civilizovaných státech je stavba toho kdo jí postavil a nikoliv celého státu. Kostel tam tutíž nevlastní celý stát, ale jen církev. Celospolečenské vlastnictví nefungovalo za socialismu a nefunguje ani dnes, protože představa že všechny výrobní prostředky bude vlastnit stát je neekonomická a neefektivní proto v každém civilizovaném státu existuje kromě státního souběžně ještě soukromé vlastnictví. Bez soukromého vlastnictví ekonomika nemůže fungovat.
26. 04. 2011 | 18:59

xy napsal(a):

Cestovateli, byl jste vůbec někdy aspoň na krok ze své vesnice ? Napovídal jsem vám, že v arabských nebo třeba severovropských zemích (kde to dobře znám) existuje dlouhá předlouhá léta celospolečenské vlastnictví, ale protože vy toho o světě moc nevíte, tak vám musím napsat explicitně, že v takovém Norsku, Švédsku, SAE, Kuvajtu nebo třeba v Libyi patří ropa státu a stát ze zisků prodeje platí vzdělání obyvatel, přispívá na zdravotní péči, pomoc mladým rodinám a podobně.
A ohromně by mně pobavilo, jak hledáte stavitele egyptských pyramid a tamních sakrálních objektů nebo v Římě Hadriána nebo jiné císařské stavitele paláců, ať se postarají o jimi postavené objekty.
Zábavné je rovněž vaše tvrzení, že "cCelospolečenské vlastnictví nefungovalo za socialismu". Tak proč tehdy fungovaly podniky pana Bati, Škody, Křižíka atd atd a rázem zkrachovaly po přechodu do soukromých rukou ? A to dávno pradávno před světovou krizí !
26. 04. 2011 | 19:11

Analytik napsal(a):

Nedávno jsem četl v MFD geniální nápad, jak nahradit stranické zastupitele a hlavně se zbavit čtyřletého funkčního období zastupitelů. Doporučuji nahlédnout na:

http://www.seaplanet.eu/index.php/cs/souvislosti/18-souvislosti/324-pravni-stat-je-spoluvlastnictvi-oban-nikoliv-koist-politik

Kdyby se tento systém ujal, mohla by se Česká republika ještě vzpamatovat a stát se prosperující společností.
26. 04. 2011 | 19:14

stále rebel napsal(a):

Pro xy.
Jen zajímavost. Budvar je státní podnik a funguje dobře dodnes.
26. 04. 2011 | 19:15

xy napsal(a):

stále rebel:
Že by někdo zapomněl privatizovat Budvar ? To je potřeba hned napravit, je potřeba zaříznout každou slepici, která snáší zlatá vajíčka.
26. 04. 2011 | 19:24

stále rebel napsal(a):

Pro xy.

„Pivovar Budějovický Budvar, n. p. je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v České republice. Téměř polovina produkce je vyvážena do více než 50 zemí všech světadílů. V roce 2009 vystavil Budějovický Budvar 1 280 000 hektolitrů“
http://budweiser-budvar.cz/index.html

Je to tak. Já jej podporuji, piji láhvovou desítku, občas i dvanáctku.
26. 04. 2011 | 19:31

xy napsal(a):

stále rebel:
Vy se přímo rouháte základnímu kánonu učení Učitele světa Václavu Klausovi - "stát je špatný hospodář". Jak by se mohlo Budvaru dařit, když je dosud státní a ne soukromý ?
26. 04. 2011 | 19:41

Béda napsal(a):

stále rebel,

pokud si pamatuji, pan neoficielní premiér Kalousek má v plánu Budvar privatizovat.
26. 04. 2011 | 20:14

Trumpeta Troubivá napsal(a):

xy: ty podniky za minulého režimu nefungovaly. Fungovala SPK.
26. 04. 2011 | 20:27

StandaT napsal(a):

oh, to jsem ale byl dneska pilný přispěvatel :))

tata: zdravím, asi sem budu muset chodit až po pracovní době :)

Co ruka? Lepší se to?
26. 04. 2011 | 20:30

stále rebel napsal(a):

"Po převzetí moci komunisty v roce 1948 došlo k orientaci především na těžký a zbrojní průmysl. Průmysl byl vedoucím sektorem v rozšiřování ekonomiky. Oproti roku 1948 vzrostl průmysl v roce 1960 na 371,9 % a v roce 1970 na 665,5 %. Pozdní 70. léta byla svědkem spomalení průmyslového růstu. V roce 1980 byl průmysl na 1 156,7 % (stále oproti 1948). V roce 1985 dosáhl 1 322 %.[25] Nejvýznamnější průmyslová odvětví v roce 1985 byla elektrotechnika, strojírenství, zpracování kovů, chemikálií, azbestu, kaučuku a hutnictví železa. Mezi nejdůležitější výrobky patřila vozidla, zboží přepravované po železnici, letadla, elektrospotřebiče, těžké stroje a výrobky přesného strojírenství."
26. 04. 2011 | 20:40

Vladimir napsal(a):

ad aas:
A co si myslíte o politických stranách a politice ?

Tuším, že moje znalosti - ať už historické, či znalosti angličtiny nejsou tématem tohoro blogu ...

P.S. Jako cenzora vás beru ...
26. 04. 2011 | 21:24

pv napsal(a):

Jag

vřele podporuji váš názor o výhodnosti prezidentského systému. Francie měla štěstí na svého Charlese de Gaulle, jinak by na tom dnes byla asi stejně, jako Itálie. Také u nás téměř žádná vláda nepřežije volební období a rozvoj země tím trpí.

Luba

pravolevé dělení politického spektra považujete za překonané. Máte snad pravdu v tom, že u stran jako je ODS, TOP 09 a ČSSD jejich ideologie opravdu není důležitá (cílem je u nich na prvém mítě získání moci a "postů").

Jinak ale pravicová politika by měla být politikou rozpočtové střídmosti, zatímco levicová politikou velkorysých státních investic za účelem "povbuzování hospodářského růstu".
26. 04. 2011 | 21:30

Grinch napsal(a):

jak potom zdůvodníte, že v americe vládnou od dob jejího vzniku pouze pokrevní linie evropských mocnářů, jejich linie vládnou i Evropě a světové ekonomice?
26. 04. 2011 | 22:12

Gerd napsal(a):

aaa,
"obáváte se, že navrhovaný systém by vedl jen k tomu, že by se poslanec ve stresu z odvolání zabýval výhradně záležitostmi svého volebního obvodu a to velmi populistickými a krátkodobými, jen aby se mohl rychle vykázat výsledky.
Takže veškerá politika by se mohla zvrhnout v pravidelné velkorysé "porcování medvěda" místo řešení dlouhobých strategických cílů ČR. "

A já se obávám, že v podobném stavu jsme již nyní. Nějak jsem ještě nezažil vládu, která by skutečně řešila dlouhodobé cíle. Ale keců o reformách a nutnosti utahovat opasky jsem zažil už spoustu od všech vlád.

Pěkný večer
26. 04. 2011 | 22:38

ZAM napsal(a):

xy:
"Ukažte mi jediného českého dnešního podnikatele, který by dělal pro své zaměstnance tolik, co Baťa !" František Čuba.
26. 04. 2011 | 23:07

ZAM napsal(a):

Autor má zásadně pravdu. Svět se globalizuje a zároveň lokalizuje. Politické partaje tento proces nemohou přežít.
26. 04. 2011 | 23:14

xy napsal(a):

pv:
Nic proti politice "rozpočtové střídmosti", ale neměla by být podpořena ""povbuzování hospodářského růstu" ?
Pan lidový politik "kočkopes" Nečas má rád lidové příměry, které jeho voličům zřejmě konvenují a proto si i já dovolím takový použít.
V jednom království vládl ekonomický kouzelník (nazveme ho třeba Václav Klaus), který jednoho dne odčaroval všechny továrny a dílny, kde se do té doby svou prací živily celé rodiny. Do království přišli cizozemci, kteří zde postavili místo továren montovny, sklady a pouliční tržnice. Lid tohoto království zchudnul a proto řešil dilema, co dál. Jedni, mající v oblibě modré čapky se rozhodli nejíst, nespotřebovávat elektřinu, plyn a vodu a zbývající grošíky a cennosti odevzdávat svému kouzelníkovi a jeho družině, aby nemusel strádat. Druzí, nosící čapky oranžové se snažili, aby byli přivábeni cizozemci, kteřížto by byli schopni zajistit pro národ obmyslnější a výnosnější způsob obživy, když se k tomu neměl nikdo z těch, které tolik let kouzelník bohatě obdarovával. Takové počínání oranžových čapek bylo ovšem krajně nepříjemné kouzelníkovi, protože on dobře znal Machiavelliho a jeho učení, že nejlépe se vládne lidem, kteří jsou plně zaměstnáni bojem o přežití a strachem o práci a tedy nemají čas na nějakou politiku a disputace o vladařích.
V každém příběhu je skryto nějaké poučení, ale já je neprozradím. Poučení i pointu tohoto příměru si musíte odvodit sami.
26. 04. 2011 | 23:33

xy napsal(a):

ZAM:
František Šuba jak známo vytuneloval JZD Slušovice a s cca 2.5 miliardami takto získaných peněz se přesunul na Slovensko, protože mu v Česku hrozilo soudní stíhání.

"Od podzimu 1989 do letních měsíců roku 1991 bylo založeno 101 akciových společností, do nichž přecházela majetková podstata bývalého družstva. První a. s., Ekotrans Moravia, vznikla již 29. června 1989 (zapsána do podnikového rejstříku 2. srpna), a mezi největší a nejproblematičtější patřila Moragro, založená 17. prosince 1989 (zapsaná 8. ledna 1990). Výrazný vliv v mnoha z nich získaly rodinné klany Čubů a Garguláků i další členové bývalého vedení."

Přečtěte si taky odkaz na :
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1995/nn0695/obsah/9.htm

Nevím, jak slušně nazvat srovnání gaunera Čuby s Tomášem Baťou. Asi megadrzost a megablbost.
26. 04. 2011 | 23:41

ZAM napsal(a):

xy:
Známo pouze pánům Cibulkovi a ´xy´. ☺
Gaunerštinou poplyšákového státu a denunciátorem devátým bylo JZD AK Slušovice rozprášeno a místními zloději rozkradeno. Čuba zachraňoval, co a jak se dalo.
26. 04. 2011 | 23:55

xy napsal(a):

xy:
Vy vážně věříte, že Čuba se svou familií rozkradl JZD Slušovice proto, aby je nerozkradl někdo jiný ? Vážně neznáte kauzu Moragro a stíhání Čuby za zpronevěru majetku nejen Slušovic, ale i všech vesnic, které patřily do tohoto bolševického koncernu ? Kde jste dosud žil ?
Čuba se uklidil na Slovensko a když je už jeho defraudace promlčená, tak se drze vrátil a drze poučuje, jak se co má dělat. Je bohužel smutným faktem, že i darebáci typu Klause nebo Čuby, kteří nás všechny okradli o miliardy mají v Česku dost takových prostoduchých a naivních obdivovatelů, jako jste vy.
27. 04. 2011 | 00:10

DDD napsal(a):

Takže místo zvolení politické strany, která má nejvíc pěněz na marketing, bude zvolen kandidát, který má nejvíce pěněz na marketing? Místo programu strany budou voliči sledovat názory každého jednoho potenciálního voleného zástupce?
Nic ve zlém, ale doporučujiu shlédnutí pořadu"Nikdo není dokonalý" a pak popřemýšlet ještě jednou, čeho je voličská základna reálně schopná.
27. 04. 2011 | 00:20

ZAM napsal(a):

xy:
Jenom neinformovaný lehkověrný hlupák může blábolit o bolševickým koncernu. ☺
Vím, kdo ze Slušovic ještě před plyšákem donášel na OV KSČ Gottwaldov a po plyšáku horlivě zametal stopy. Pokud tady někdo drze poučuje, jste to Vy. Žil jsem a žiji dost blízko Slušovic na to, abych nevěřil různým drbům od klepen Vašeho typu.
27. 04. 2011 | 00:30

xy napsal(a):

DDD:
Co si má ovšem voličská základna myslet, když ji před volbami všichni politici včetně těch nejvyšších protektorsky vybízejí, ať si podrobně, ale opravdu podrobně přečtou volební programy stran a podle toho vybírají.
Je po volbách a poslanec či senátor náhle podle svého "nejlepšího vědomí a svědomí" shledá, že program strany, za kterou byl zvolen už podporovat nehodlá a neodkladně musí přejít do druhého tábora. Je jedno, jestli k tomuto úradku došel "pozitivní nebo negativní motivací", faktem je, neudělá to, co by člověk čekal, tedy že složí mandát a vrátí se do občanského života, ale klidně zůstane na své židli a pobírá dál nemalý plat, i když vlastně nedělá nic pro program, kvůli kterému byl zvolen.
A co s tím má "voličská základna" dělat, milý DDD ? Není lepší, aby každý kandidát jasně řekl, jakým směrem chce v politice působit a současně se zavázal, že odstoupí, pokud svůj slib přestane plnit ?
27. 04. 2011 | 00:36

xy napsal(a):

ZAME, s lidmi jako vy je zbytečné ztrácet čas, jsou příliš zabednění a hloupí na věcnou debatu.
27. 04. 2011 | 02:33

schlimbach napsal(a):

Nevím, kde berete informace o rozkradení Slušovic Františkem Čubou, ale já si velmi dobře pamatuji tu dobu - osobně jsem tam i několikrát byl - jak celé Slušovice ovládla Biska a Devátý, který to tam nakonec s Kabátem (Min. zemědělství) celé pos.al. Čuba byl na Slovensko vyhnán tupouny. Říkalo se, že Devátého zaměstnal po jeho vyhození ze strany právě Čuba, asi to měla být pro Čubu odměna za statečnost. Kdo ví?
27. 04. 2011 | 06:38

Banjo napsal(a):

To jsou ohromné rady. Ale mně zákon umožňuje volit nezávislé osobnosti a odborníky tak možná do senátu, a to ještě s tím, že nebudou zvolené.
Do poslanecké sněmovny mohu volit pouze politické seskupení (stranu nebo koalici stran/hnutí), které jsou skoro všechny en bloc buď nepřijatelné, nebo bez sance na zvolení, mnohdy obé současně.
Pokud někdo má dojem, že špičkový odborník třeba na energetiku bude i špičkovým zákonodárcem, závidím mu jeho jistotu...
27. 04. 2011 | 09:06

Klára Samková napsal(a):

Na Vaši knížku se těším, s přežitím se politických sran pln souhlasím a zdravím, Klára
27. 04. 2011 | 09:10

xy napsal(a):

schlimbach:

1)"Nevím, kde berete informace o rozkradení Slušovic Františkem Čubou..."
není nic jednoduššího, než zadat do vyhledávače jméno "František Čuba" a nebudete se stačit divit. Faktografickou citaci a jeden odkaz jsem uvedl v 26. 04. 2011 | 23:41

2)" já si velmi dobře pamatuji tu dobu - osobně jsem tam i několikrát byl"
no to je přímo cimrmanovský argument - to bych mohl stejně tak tvrdit - "já si velmi dobře pamatuji listopad 1989, osobně jsem v Praze tehdy jako student byl, takže dokonale znám všechno o pozadí listopadu..."

3) "Čuba byl na Slovensko vyhnán tupouny."
Ve stejném duchu mluvil Klaus o Koženém, že prý ho vyhnala "česká závist"
schlimbach jako by v životě neslyšel o Moragru a zpronevěřených miliardách

4) "Říkalo se, že Devátého zaměstnal po jeho vyhození ze strany právě Čuba."
Ano, místo jasných a prokazatelných faktů dávají šlimbaši přednost neprokazatelným klepům a žvástům agentury JPP (Jedna Paní Povídala).

Schlimbach a ZAM jsou zástupci toho druhu občanů, kvůli kterým Milan Lasica řekl, že "takovému národu je radost vládnout".
27. 04. 2011 | 09:32

Rejpal napsal(a):

Autor blogu představil dlouhodobou vizi transformace politiky. Pro dnešní smrtelníky zřejmě zůstane i v blízké budoucnosti aktuální stranami řízená zastupitelská demokracie.

Problém je, že mnozí voliči dnes ani neznají programy a zájmy stran, kterým ve volbách dávají své hlasy. Těžko si proto umím představit, podle jakých kritérií by voliči vyhledávali své zástupce v navrhované "přímé volbě". Obávám se, že by se snadno stali obětmi marketingových expertů a jejich triků podobně jako tomu je dnes.

V současném politickém systému považuji za nejlepší volbu do EP. Přesto ani v této "celostátní" volbě nemá volič možnost vybírat vhodné osobnosti z různých politických stran.
27. 04. 2011 | 09:48

ZAM napsal(a):

xy:
Neblábolte nesmysly a možná budete schopen věcné diskuze. AK Slušovice byly ekonomicky zničeny vládní mašinérií, vlastní provedení obstaral především bývalý informátor OV KSČ Gottwaldov S.D. Takže tady nedělejte opožděnou vládní mystifikační propagandu, zdejší lidi neobalamutíte a ostatní to už vesměs nezajímá.
27. 04. 2011 | 11:02

ZAM napsal(a):

xy:
Ostatně kdoví, možná jste si nakradl taky. Motivace pro produkci nesmyslů, které jste tady vyplodil, by tomu nasvědčovala.
27. 04. 2011 | 11:06

xy napsal(a):

ZAM:
S ubožákem vašeho typu není účelné ani rozumné vést jakoukoliv debatu. Předestřel jsem vám fakta, vy místo věcných a fakty podložených protiargumentů na ně reagujete jako trotl. Neuvedl jste jediný fakt, ani na podporu svého prvního tvrzení o tom, jaký byl Čuba hodný taťka svých zaměstanců, jen jste srovnal Františka Čubu s Tomášem Baťou, což je naprosto absurdní. Tomáš Baťa na rozdíl od Františka Čuby nezpronevěřil žádné peníze svých zaměstnanců, nebyl nikdy kvůli tomu vyšetřován a nikdy neutekl s nakradenými penězi za hranice. Jakmile skončila podpora Františka Čuby ze strany KSČ, bublina kolem něho rychle splaskla, Čuba začal systematicky tunelovat Slušovice prostřednictvím 101 narychlo vyrobených společností, které ovládaly rodinné klany Čubů a Garguláků a s penězi JZD Slušovice pak utekl na Slovensko, aby se vyhnul stíhání. I když měl miliardy a měl tedy kapitál pro podnikání na rozdíl od jiných, kteří si na podnikání museli vzít úvěry, jeho podnikání skončilo neúspěšně a jako podnikatel selhal. Není divu, nestála už za ním mocná KSČ.
To je z mé strany vše k tomuto tématu, na vaše hloupé a nevěcné bláboly už nebudu reagovat.
27. 04. 2011 | 11:35

ZAM napsal(a):

xy:
Takže nakonec lži. Žádná fakta jste nepředložil, jenom Cibulkovy pomluvy, a toho žádný rozumný člověk nebere vážně. Jedna z těch zásadních je ta o údajné podpoře AK ze strany OV KSČ. Opak byl pravdou, komunisté považovali AK za kapitalistický podnik v reálném socialismu a házeli Čubovi a jeho lidem klacky pod nohy. Vydatně jim pomáhal jejich informátor S.D., který na OV KSČ donášel všechny informace, ke kterým se dostal. Proto jej musel Čuba zaměstnat až v Popradě, aby tomu donášení jakžtakž zamezil. V AK pracovali mnozí odborně zdatní, ale politicky nespolehliví lidé, kteří se angažovali v Pražském Jaru v 1968 a OV KSČ považoval za nutné je sledovat. F. Čuba byl na OV KSČ neoblíbený mimo jiné i proto, že se nechoval politicky poslušně, např. vyslal delegaci AK do Kanady za Tomášem Baťou a v podnikovém časopisu ´Naše cesta´ dal zveřejnit o tom reportáž. V porovnání s tím jeho odmítnutí navštěvovat tehdejší stranické školení VUML byla už jen prkotina.
Po plyšáku po návratu ze zahraničí, kde čekal, jak to dopadne, se pomstychtivý S.D. pustil do likvidace AK s využitím všech státních mocenských prostředků. Není náhodou monogram Vašeho jména S.D.?
"už nebudu reagovat." Chválabohu, nakydal jste tu sprostých nactiutrhačných canců dost. Nejste to Vy, kdo dal vybuchnout bombu do domu Čubových?
27. 04. 2011 | 12:15

xy napsal(a):

ZAM:
Jak jsem psal, nejste schopen uvést jediný fakt kromě trapných blábolů. Čuba je mazaný gauner, který kromě KSČ byl v řadě stran. Všude ho provázejí podivné okolnosti a vždy jednal na hraně zákona. Nejste schopen práce s Googlem a proto jsem vám shromáždil pár odkazů. Ale je to asi zbytečná práce, jste jeden z těch, kteří nikdy nic nepochopí a z ničeho se nikdy nepoučí.
27. 04. 2011 | 13:43

xy napsal(a):

ZAM:
Ještě ten odkaz :
http://tinyurl.com/5twllwu
27. 04. 2011 | 13:44

ZAM napsal(a):

xy:
Mazaný gauner je uvedený na konci citace z http://ekonom.ihned.cz/c1-40603510-byli-jsme-prilis-dobri Když chcete, uvedete i solidnější odkazy než cibulkoviny a lidovky, kde jsou jen lži. Beru Vás na milost. ☺
"Zničil nás prezident Václav Havel

Z toho, co říkáte, by měl být váš agrokombinát dobře připraven na změnu systému. Proč nepřežil?

Najal jsem profesora Jiřího Tvrdoně ze zemědělské univerzity, aby vypracoval studii, proč byly Slušovice zlikvidovány.

Než zemřel, s dalšími odborníky vypočítal, že kdyby se agrokombinát dál rozvíjel, tak v přepočtu na současné poměry by dnes dosahoval tržby 100 až 140 miliard korun. To tušili i ti, pro které bylo nemyslitelné, aby v kapitalistické společnosti takovým způsobem prosperoval bývalý socialistický podnik.

Kdo byli ti jiní? Nová moc?

Ano, nová moc.

Druhý důvod: potřebovali symbol zla. Mohly to být Škoda Plzeň nebo Vítkovické železárny, nakonec vybrali nás. K tomu chtěli zlikvidovat české zemědělství, dokud agrokombinát Slušovice stál, tak to nešlo.

Vy s takovými závěry souhlasíte?

Ano. Ve stejnou dobu, kdy proti nám prezident Václav Havel mluvil, nasadili na naše družstvo na pět set lidí. Kontrolorů a revizorů. Stály tu i sledovací vozy BIS.

Možná i kvůli tomu, že jste krátce před listopadem 1989 z družstva vyloučili disidenta Stanislava Devátého a ten se pak stal vlivným politikem.

On u nás neskončil proto, že byl mluvčím Charty 77, ale nechci se k tomu vracet. "
27. 04. 2011 | 14:09

ZAM napsal(a):

Jinak, Vy trumpeto xy, je nutné Vás informovat, že jsem byl AK natolik blízko, že mě nemůžete poučit, pokud nejste sám S.D. Zatím se jenom blamujete. ☺
27. 04. 2011 | 14:13

schlimbach napsal(a):

xy

nevím odkud čerpáte vy své informace, ale já je mám přímo od zdroje, takže mě těžko přesvědčíte :)
27. 04. 2011 | 14:20

ZAM napsal(a):

schlimbach:
Nevalnou úroveň argumentace pana xy dosvědčuje citace z jeho vlastního odkazu:
"Družstvo bylo nakonec (ještě před rozdělením federace)
zaregistrováno na Slovensku jako MOVA Bratislava, když český úřad registraci odmítl."
http://www.technologie-kvalita.cz/honza/Slusovice2.pdf
Pan xy tvrdil, že "František Šuba jak známo vytuneloval JZD Slušovice a s cca 2.5 miliardami takto získaných peněz se přesunul na Slovensko, protože mu v Česku hrozilo soudní stíhání."
26. 04. 2011 | 23:41
27. 04. 2011 | 14:28

schlimbach napsal(a):

ZAM

nevím, jakou motivaci má XY ke svým tvrzením, ale minimálně vy i já víme , že nemá pravdu :)
27. 04. 2011 | 14:56

pgjed napsal(a):

Pane Zelený,

Takováto tvrzení "...Politické strany ztrácejí své opodstatnění v době všeobecné informovanosti, internetu a globálních komunikací. Strany samy dnes a denně dokazují svoji neschopnost, zastaralost a nevhodnost..." přece nemůžete myslet vážně. Je to asi stejně pravdivé, jako když bolševici tvrdili, že nastolí řád, v němž každý bude uspokojen dle svých potřeb, ač pracovat bude jen dle svých (ne)schopností.

Samozřejmě, to, co předvádí politici našich koaločních i opozičních stran, případně i některých zahraničních, je soumrakem těchto politiků a těchto stran, ale to neznamená, konec politických stran obecně! Přestavovat si, že lidé budou rezignovat na možnost spojovat se ve věcech společných ideálů, společných zájmů, budou je formulovat a společně usilovat o co největší podporu, je mírně řečeno nachytré.
27. 04. 2011 | 22:17

ZAM napsal(a):

pgjed:
Nahrál jste na smeč, nedá mi, abych Vám nepřipomněl, že zrovna ubývající význam Vaší partaje je důkazem pravdivosti Zeleného názoru. Samozřejmě, že lidé nebudou rezignovat na možnost spojovat se ve věcech společných ideálů, nebudou už však muset k tomu využívat politické partaje. Budou více využívat (a využívají už nyní) současné informační technologie k realizací ad hoc vytvářených inciatív, k prezentací názorů a postojů a k vytváření zájmových kolektívů, k hlasování...atd., což povede ke zrodu a rozvoji politické struktury odlišné od dnešní.
28. 04. 2011 | 00:20

dsgdsgdg napsal(a):

====== http://www.yessoso.com======
Will bring you different surprise.

Dear friends, do you want to have some different things? Whether you want to give your relatives and friends,
take a few different exotic gifts? Whether you want to buy some cheap benefits of thing? So please, let us
begin now!
28. 04. 2011 | 05:22

dsfsgdfgh napsal(a):

====== http://www.yessoso.com======
Will bring you different surprise.

Dear friends, do you want to have some different things? Whether you want to give your relatives and friends,
take a few different exotic gifts? Whether you want to buy some cheap benefits of thing? So please, let us
begin now!
28. 04. 2011 | 05:24

pgjed napsal(a):

To ZAM:

Děkuji za přihrávku. Samozřejmě pokles vlivu KDU-ČSL byl zákonitým důsledkem nevěrohodnosti, respektive rozporu mezi programem sociálně- tržního hospodářství a pragmatizmem Kalouskovců silně podezřelých přinejmenším z klientelizmu. Narozdíl od vás se domnívám, že samočistící mechanizmus KDU-ČSL ukázal, jak je důležité mít jednotící ideu a sdružovat se kolem ní. Loňské komunální a senátní volby ukázaly, že to stím poklesem nebude až tak. Lidovci jsou třetím nejsilnějším klubem v senátu a je vidět následnou nervozitu ODS, která po lidovcích všemožně šlape. Na druhé straně, kam vedou ad hoc spolky pověšené účelově na internet a jak ošidné a manipulovatelné jsou takovéto projekty, ukazují právě VeVerky. Jistě sám vnímáte hlubokou potřebnost a dlouhodobou perspektivu která jim kyne.

Omyl tvrzení pana profesora i vašeho spočívá v soustředění se na technické prostředky, které jsou jen mrtvými nástroji, které musí oživit konkrétní lidé. A oživení se vždy děje na základě nějakého záměru a myšlenky. A to, zda je záměr skutečně takový, jak se předestírá, to nelze přes tyto technické prostředky prvoplánově zjistit a vyhodnotit v krátkodobé perspektivě. To ukáží až v dlouhodobé perspektivě konkrétní lidé. Zatímco politické strany s dlouhodobou historií jsou čitelné a vyhodnotitelné, krátkodobé ad hoc projekty jsou většinou účelové reklamní šmé skrývající pod líbivou slupkou nevalný obsah. A iniciátoři takovýchto projektů dávno vědí z teorie her, že než se ti, kteří se nachytali a vždy se někdo nachytá, chytnou za nos, mají vložené prostředky i s tučným ziskem doma a rádi vám pak vysvětlí asi podobně jako pan Bárta předevčírem ve sněmovně, že to vlastně mysleli úplně dobře, jen si dostatečně neuvědomili, že se určité věci nemají nebo nesmí.
28. 04. 2011 | 09:24

ZAM napsal(a):

pgjed:
Ti lidé mrtvé technické prostředky čím dál více oživují, jak vidno např. ve vysílání ČT24. Jejich politickým vyjádřením je např. pirátská partaj http://www.ceskapiratskastrana.cz/
která se mi jeví předobrazem politiky budoucnosti.
28. 04. 2011 | 17:56

pgjed napsal(a):

To ZAM:

Pirátská strana je strana? A já si bláhově myslel, že je to účelový shluk vykuků, zneužívajících ve svůj prospěch výsledky práce jiných. Takoví internetoví bolševici. :-)

No a na ČT24 je vidět hlavně to, že ony zmíněné technické prostředky jsou mhromadně využívány. Ale že by přinášely nějaké sjednocení názorů na řešení alespoň na hlavní společenské problémy? Vzrůstající entropie!
29. 04. 2011 | 09:10

ZAM napsal(a):

pgjed:
Máte pravdu, myslel jste bláhově. ☺
"Ale že by přinášely nějaké sjednocení názorů na řešení alespoň na hlavní společenské problémy?" Rozhodně více, než KDU-ČSL. ☺☺
29. 04. 2011 | 20:59

úprchlík před komunismem napsal(a):

(nejen) autorovi:

1)"Tea Party": je projev zoufalosti hlavně polovzdělaného, tradičně konzervativně uvažujícího segmentu americké populace na kterém se oportunisticky přiživují někteří politici (a političky) a který se také jako z hlediska nákladů a výnosů jeví výhodným nástrojem pro pravicové sponzory jakými jsou miliardářští bratři Kochové.

Orientace a dosud artikulovaná ideologie a cíle (nejednou vzájemně protichůdné) jsou ale jednoznačně napravo a většinou napravo od středu Republikánské strany. Na Tea Party tedy de facto nevidno m.j. černého Američana. Tea Party, jednoduše řečeno, je "knee jerk", tedy projev spíše impulzivní reakce a frustrace konzervativní části (stále většinové:) americké populace.

2) Říká se, že "Kdyby zastupitelská demokracie skutečně znamenala to, za co jí lidé považují (tedy nástroj projevu rektorátu), byla by dávno zrušená".

To znamená, že je v zájmu vládnoucích elit, aby taškařice zastupitelské demokracie pokračovala do nekonečna, protože je to, nejen na příkladu USA, které mají stabilitu sociálních poměrů a rozdělení a ochrany majetku po více než 200 let, zatím nejspolehlivější nástroj, jak si elity své výsadní pozice mohou udržovat.

Přímé demokracii možno svěřit nějaké to referendum, nebo podružná témata (mají být na láhve a plechovky na nápoje vybírány zálohy nebo ne?, atd.), možná snad i přímá volba českého prezidenta (ikdyž tím partaje a kmotrové přijdou o jednu z možností jak vliv a moc vzájemnými kšefty zhodnotit nebo zpeněžit, ale jakýkoliv návrat k demokracii starých Atén nebo švýcarského svazku není možný (právě proto, že zájmy elit dnešních "demokratických" zemí jsou příliš často protichůdné zájmům průměrných občanů, což v případě občanů, ne otroků atd. ve starých Aténách nebo v případě homogenní populace, jiného sociálního kontraktu Švýcarů není tolik pravdou).

Kdyby byla skutečná demokracie, tedy lidovláda, podle principu jeden dospělý lidský život = jeden přímý volební hlas skutečně aplikována, teď v podobě internetového, instantního a pohodlného hlasování, byly bychom buď zpět u nějaké formy socialismu, možná i národního socialismu a fašismu, v případě třeba islámských zemí v prostředí zákonnosti podle šáría. Tedy celkem rychlá cesta k nejnižšímu společnému jmenovateli.

A to jak díky skutečné úrovni skutečně dobrovolně a v anonymitě hlasování se rozhodujícího průměrného občana, tak i díky politickým, ekonomickým a mocenským zájmům těch, kteří by svůj byznys zorganizovali kolem těchto nálad a úrovně mas.

Takže snít o skutečně přímé demokracii a zastaralosti partají nebo zastupitelské demokracii můžeme, ale bohaté a mocné elity si přímou demokracii nemohou dovolit.
01. 05. 2011 | 20:18

to snad ne napsal(a):

autor s jistou nostalgií píše: "V USA dodnes (přímá, nestranická demokracie)přežívá v Louisianě, která má primárky bez udání stranické příslušnosti,..."

Kdo jen něco málo ví o tradiční korupci volených zástupců tohoto jižanského státu, o složení a úrovni tamní populace, kdy nejen Katrinou vyplavení a bílí burani jsou příčinoutradiční chudoby a zaostalosti státu, by Luisianu nebo její zbytky nepartajní demokracie asi těžko vychvaloval.
01. 05. 2011 | 20:34

pich napsal(a):

Pane Zelený, s tou Tea party jste to přehnal. Ta naše čajová VV, se taky tak profilovala a jak to obyčejně dopadne, je to jen kulisa Potěmkinovy vesnice.
02. 05. 2011 | 16:48

Kolumbo napsal(a):

Jenže, pane profesore, vaše "případy pro odborníky" už staví na předpokladu, že exsistuje shoda nad problémy a vědomí jednoty. Jistě, pokud soudržná rodina žije v domě, je optimální oprava střechy věcí odbornosti. Pokud je rodina rozhádaná a leckdo z jejích členů pochybuje je-li vůbec členem, bydlí v zahradní chatce nebo dlouhodobě mimo pak rozhodnutí o opravě střechy není prvořadě odbornou záležitostí ale politickou. Nejdřív je třeba vyřešit problém vlastnictví nemovitosti, podílů jednotlivých členů, jejich zodpovědnosti a práv a teprve potom je na řadě technologie oprav. Jinak hrozí, že se jednak s opravami kvůli nedohodě nikdy nezačne, druhak že některý z "rodinných příslušníků" který se jím být necítí ani v domě nebydlí, ale je přinucen opravy spolufinancovat "společný dům" ve vzteku podpálí. A k tomu jsme dnes dost blízko. Howgh.
02. 07. 2012 | 10:40

indusyslesaus napsal(a):

http://www.ruscasino.info/kazino_faraon/faraon_kazino_besplatno.html - Казино Голд скрасит ваши серые будни.
20. 10. 2012 | 12:07

exompenue napsal(a):

http://www.ya-samaya-krasivaya.net/2010/05/uprazhneniya-dlya-beder-i-yagodic.html - Упражнения для бёдер и ягодиц
21. 10. 2012 | 02:38

Faxaddema napsal(a):

http://bbqauto.ru/128-lanser-2011-mitsubishi-lancer-2011.html - 2011 mitsubishi lancer es характеристика
21. 10. 2012 | 19:20

Snanostorgisa napsal(a):

http://iphoto.su/albums/users/irybin/miem/ - МИЭМ ЭВА
22. 10. 2012 | 16:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy