Soumrak demokracie? Nejsme jako oni!

08. 08. 2011 | 17:27
Přečteno 16627 krát
null
null

V současné partajnické demokracii chybí samozřejmá a logická volba: Žádná strana si nezaslouží můj hlas. Přesněji, NOTA (None of the above – žádný z výše uvedených). Ve skutečné demokracii musí mít volič možnost aktivně vyjádřit svůj nesouhlas. Současné volební systémy předpokládají, že nevolič svojí neúčastí dává pasivní souhlas s výsledkem voleb, ale pravý opak je pravdou: nevoliči převážně vyjadřuji svoji nevoli s předloženými alternativami. Je popřením demokracie nutit občany k volbě „menšího zla“ a dohánět je k pasivitě (volební absencí) upíráním svobodného vyjádření aktivního nesouhlasu (zatržením kolonky NOTA) svéprávným a inteligentním občanům moderní společnosti. (Horliví voliči „čehokoliv“ jsou pro opravdovou demokracii nedůležití.)


*****

Největší metlou demokracie je volba „menšího zla“. Protože menší zlo se prostým aktem volby nutně stává zlem velkým.
MZ


Jestliže nás nutí volit mezi dvěma obdobně hloupými, arogantními a zkorumpovanými kandidáty nebo stranami či koalicemi – pod heslem „Jít volit je vaší demokratickou povinností“ – a jestliže my podlehneme takové stranické demagogii, pak jsme abdikovali na svoji občanskou zodpovědnost chránit a posilovat demokracii a svobodu. Čím více z nás jde k volbám bez přesvědčení a jasné osobní preference, tím více korumpujeme náš volební systém: čím více z nás volí „menší zlo“, tím silnější, sebevědomější a arogantnější se tak zvolené zlo stává, až nám přeroste ve zlo velké.

Za takových podmínek se občanské právo rychle stává občanskou „povinností“, nejvíce proklamovanou právě stranami a kandidáty, kteří sami sebe prezentují jako lepší volbu (tj. menší zlo). Stále méně občanů pak jde k volbám a pokusy o zvýšení jejich účasti vedou jen k legitimizaci sebeproklamací mandátu korupce a neschopnosti tam, kde žádný takový „mandát“ neexistuje. Následné rozčarování a abdikace dalších vrstev voličů, obzvláště z mladších generací, jsou pak nevyhnutelné.

V r. 2010 zvítězila ČSSD s 22%, k volbám nepřišlo 37% – NOTA blok je pohodlně nejsilnější „stranou“ v zemi. Vládne ubohá koalice s ODS 20%, TOP 09 17% a VV 11%. Jelikož každý takový slepenec zklame své voliče a rozmělní preference, jsou již v r. 2011 červencové preference (odhad Médea): ODS 16%, TOP 09 14% a VV 4% (ČSSD 36%). K volbám by nyní přišlo jen 55% voličů! Voličský mandát z celkového počtu voličů (tj. včetně NOTA) pak vychází: ODS 8,8%, TOP 09 7,7% a VV 2,2%; celkem 18,7%. Pouze 19% voličů by podpořilo komponenty vládní koalice – přes 80% nesouhlasí. Jaký mandát?

Volební účast v ČR klesá; nejnižší byla 58% (2002), druhá nejnižší (po neobvyklé „mobilizaci“ úsilí v r. 2010) je 62,6%. V r. 1990 to bylo 96,8%. V krajských volbách je rekordní účast pouhých 40%. Abdikace na stranickou demokracii je kritická.

Čím více lidí volí „nevolitelné“ (nechtěné strany korupce a neschopnosti), tím více tito „nevolitelní“ vítězí a degradují demokracii. Čím více lidé volí „nezvolitelné“ (malé a nové strany bez naděje na úspěch), tím více se i tito „nezvolitelní“ stávají „nevolitelní“ tím, že vstupují do koalicí, které pak nejsou schopní akce a spolupráce – stávají se tak „nevolitelnými“ ještě více. V ČR byl základ k tomuto zlu recyklované beznaděje položen tzv. „Opoziční smlouvou“ mezi dvěma nevolitelnými (ale přesto výraznou menšinou zvolenými) „státníky“.

Obzvláště mladší generace se dnes musí rozhodnout: zda chtějí své životy dožít v partajním systému demokracie z 20. let minulého století? Ale časy se mění, jak zpívá Bob Dylan:

If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.


Akt volby je akcí lidského rozhodování. Celý náš život je řetězením provázaných rozhodnutí, dobrých i špatných. Rozhodování definuje naše životní příběhy; pokud se nerozhodneme sami, určitě to za nás rozhodnou jiní – a podle toho naše životy také vypadají. Máme-li před sebou dvě špatné alternativy A nebo B, pak není vždy nejmoudřejší rozhodnout se pro jednu z nich. Často je lepší své rozhodnutí odložit (bez ohledu na přesvědčování prodejců stranické „Slibotechny“) a hledat (nebo vytvořit) třetí alternativu C. Tak káže zdravý selský rozum. Stejně je tomu i v rozhodování politickém – až na to, že tam se sedláci již dávno vytratili – a s nimi i příslovečný selský rozum.

Co když NOTA (None of the above) kolonka obdrží většinu? Pak vyvstanou následující možnosti:

1. Volby se zopakují, ale s jinými kandidáty či stranami.
2. Zvítězí sice kandidát či strana s nejvíce hlasy, ale nemůže již proklamovat „mandát“ a musí se podřídit přáním většiny občanů; jinak je jejich znovuzvolení ohroženo.

V prvním případě mohou menší strany dokonce podporovat hlas NOTA a počkat si na “druhé kolo“, na svoji lepší šanci. V druhém případě mohou kandidáti přesměrovat potenciálně negativní hlasy do kolonky NOTA, aby porazili protikandidáta. (Systém NOTA je zákonem např. ve státě Nevada, kde takhle naposledy porazil demokrat H. Reid republikánku S. Angle v boji o Senát r. 2010 – díky vlivu NOTA.)

K zavedení NOTA stačí jediné hlasování: i když stranické parlamenty odmítnou udělit svým občanům právo NOTA, antidemokraté se svým postojem zviditelní a občané je pak mohou „odvolat“ nebo odmítnout účast ve volbách do té míry, že neudělení přirozeného práva demokracie již nebude možné.

Volební systém NOTA zvyšuje účast občanů, zlepšuje kvalitu kandidátů i stran, stimuluje rotaci politického talentu, zrychluje příliv nových myšlenek, chování a pravidel, omezuje přežívání a recyklaci politických „dinosaurů“, ztěžuje stranickou korupci zvýšením přímého dohledu voličů a periodicky likviduje korupční sítě a struktury.

NOTA kolonka bude používána podle míry vyzrávání demokratické společnosti a přesunu k nezávislým, nestranickým kandidátům a přímé volbě. NOTA zůstane nejvíce potřebná a nejčastěji používáná za stavu vlády ideologických, vzájemně se blokujících stran a jejich „v zákrytu“ ruce zvedajících čapkovských robotů.

Politické strany nebudou systém NOTA iniciovat samy: co je dobré pro voliče, není dobré pro strany. Ve Velké Británii to došlo tak daleko, že 26. ledna 2005 byl vydán statutární instrument č. 47 o registraci politických stran, který zakazuje použití určitých slov a výrazů v názvech stran. Seznam těchto slov není dlouhý: v sekci „PART V Prohibited expressions“ je uveden pouze jeden výraz: „None of the above” – bez dalšího vysvětlení. Podle průzkumu veřejného mínění je NOTA třetí největší politickou „stranou“ v Británii. V ČR je NOTA určitě na prvním místě, i když se zde takové průzkumy veřejnéhé mínění neprovádějí.

O progresivním úpadku politických stran jsme informovali jinde: (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=12940). Dnes i redaktor Respektu E. Tabery souhlasí: „ ...velká část českých problémů je zakopaná ve fungování stran. Přesně tu opakujeme chyby, které se dělaly za první republiky. Je evidentní, že si stále nevíme rady, jak zabránit tomu, aby se z partají velmi brzy nestaly jen nádoby na sběr peněz a místo, kde se dá dostat k lukrativním pozicím.“

Důvody proč si nevíme rady jsou v samotné podstatě a poslání partají. Je naivní věřit v jejich reformovatelnost či spolupráci. Chyba se stala již v tom bezhlavém okopírování stranického systému z 20. let, který selhával a selhával – až selhal totálně v r. 1948. V r. 1990 jsme jen navázali na všechna jeho selhání. Drobným vylepšováním koňského potahu se nikdy nelze dopracovat k automobilu.

Je třeba se vrátit ke kořenům demokracie, tj. k politice jednotlivců, specifických osobností, které jsou přímo zodpovědny svým regionálním a místním voličům – a nikomu jinému! Především ne žádné politické straně či bloku. Nedávné snížení úvěrového ratingu USA bylo způsobeno právě vzájemnou ideologickou blokací obou stran. Kolik dalších zemí je stranickou ideologií beznadějně umrtveno! Hlavní překážkou lepší ekonomiky je výrazně horší politika.

Český ekonom Josef Macek (kterého považuji za svého učitele) to vyjádřil prostě: „Demokracie vydrží zkoušku dějin jen tehdy, když občan bude považovat volbu poslance za rozhodnutí neméně důležité nežli výběr lékaře, a pak ovšem když zvolený poslanec bude cítit stejnou odpovědnost jako chirurg, když operuje na živém těle.“ Jak dosáhnout Mackovy vize? K tomu vede právě systém NOTA: omezuje falešný mandát a zvůli stran, zmocňuje svéprávné, zodpovědné jedince a umožňuje jejich hojnější zapojení ve správě věcí jedince, obce, regionu a státu.

V demokracii musí vláda získat důvěru dobrovolným „souhlasem ovládaných“. Takový souhlas nemůže být legitimně udělen, jestliže neexistuje formální možnost souhlas odmítnout. Efektivní mechanismus pro negativní nebo neutrální hlas NOTA je nedílnou součástí efektivní demokracie.
Lze s úspěchem očekávat, že vláda a představitelé partajní demokracie přivítají potřebu systému NOTA svým tradičně ohlušujícím tichem, s podporou nadmíru podpůrných medií. I pouhá diskuze systému NOTA je nežádoucí v některých formách „demokracie“. Při klesající volební účasti se vlády budou dokonce pokoušet o zavedení „povinné volební účasti“ (Další dědictví z první republiky), čímž si zaručí, že i ti nejhorší kandidáti mohou být zvoleni s pádným a respektuplným „mandátem“.

Nebezpečí volební „povinnosti“ již není abstraktní: V ČR už v r. 2010 proběhla anketa Aktuálně.cz na téma „Měla by být účast ve volbách povinná?“ ANO hlasovalo 68,9% zúčastněných! Tak a zde končí demokracie; a ani to tak dlouho netrvalo.

Ne každá společnost je demokraticky vyzrálá k zavedení systému NOTA. Ne každá společnost si jej dokáže prosadit a udržet. Ale přesto: zatržení kolonky NOTA, ujišťující straníky, že „Nejsme jak oni“, by snad mohlo vyjít – v ČR alespoň napodruhé.

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Martin napsal(a):

NOTA systém zde nemáme, ale je možno jej aplikovat vhozením prázdného lístku do volební urny. Sice to na výsledek voleb nemá vliv, ale ve statistikách jsou takové neplatné hlasy evidovány a je tak z nich možno učinit případné závěry.
08. 08. 2011 | 17:41

Ládik!!! napsal(a):

Nešel jsem volit už 3 parlamentí volby po sobě, nebudu volit menší zlo (píšu to pravidelně 3 roky). Dostalo se mi poučení (od nicku neo), že tím nemám právo kafrat do politiky. I když platím daně. Naopak ti, co neplatí nic, mají velkou hubu. Přeji si, aby na ni dopadli a už nikdy nevstali. Snad to bude brzy. Pomáhat jim nebudu.
08. 08. 2011 | 17:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

NOTA jadrnou češtinou znamená NO (Na h...o).
Zatrhl bych.
08. 08. 2011 | 17:52

patriot napsal(a):

Velmi dobře, pane Zelený!

Nelze ovšem očekávat, že by stranické gangy něco takového uzákonily.

Uvědomte si, že „demokracie“ je systém sloužící k rozkrádání daňových výnosů.

Na demokracii (bez uvozovek) nemají „služebníci lidu“ žádný zájem.
08. 08. 2011 | 17:58

Mud.. napsal(a):

Milan Zelený
Na všech možných diskuzních místech, blogaři radí, informují, doporučují, sýčkují... Jsou jako disidenti sedicí u bohatého stolu s jídlem a pitím, z peněz z darů podporovatelů. A chudáci kluci z VB jen koukají, jak žvaní za lidská práva. Devadesát procent zdejších "Blogařů" jako by jim z oka vypadla. Lidé to sice přečtou, ale dál se oddávají svým slastním věcem. Výsek deviantů skáče po stromě, devianti sojení sexuálního a nesexuálního tělesného orgánů se budou ukájet před pěšími dětmi, batolaty, rodinami heterosexuálů,... Příznaky dokáže exaktně analyzovat každý gumavědec. My chceme abyste vy vědci, analyzovali příčinu!
08. 08. 2011 | 18:02

Barich napsal(a):

1) mám obavy, že jednoduše již nejsou lidi, kteří jsou schopní - a zároveň ochotní vstoupit do politiky
2) nedovedu si představit čelného politika, který by mohl hájit zájmy státu (lidí, které stát tvoří) - tedy postavil se proti zájmům korupčních stranických gangů - mediální lejnomety by ho smetly v kratičké době.
08. 08. 2011 | 18:16

Karel Mueller napsal(a):

Mud.:

Začátek Vašeho příspěvku mě pobavil, ale pokračování mělo být takovéto: ... ale dál přemýšlí nad tím, jak mít úspěch nebo v hrším případě jak přežít (místo oddávají se ...).

Pan profesor řeší neřešitelné. Proč? Odpověď je třemi slovy: Jsme globalizovaný stát.
08. 08. 2011 | 18:26

AC napsal(a):

Tvář své budoucnosti společnost (na jednotlivce se to nevztahuje) rozhodla v minulosti. V tomto konkrétním případě jde o to, že volební preference budoucích politických stran už byly nastaveny v posledních volbách. Teď své rozhodnutí společnost stvrdí v oficiálně stanovený den. Půjdete si zvolit ČSSD a pravici pošlete do zapomnění a také do opozice (nemluvím o jednotlivcích, nýbrž celku, mase). Tak to prostě je a kdo tomu odmítá věřit, nechť se pak přesvědčí sám.
Ta samá pravidla platila i v minulosti a není důvod na nich cokoli měnit. Svoji budoucnost si pokazíme vždy mnohem dřív, než si to dokážeme uvědomit. A pak se divíme...
08. 08. 2011 | 18:29

modrý edvard napsal(a):

"Co když NOTA (None of the above) kolonka obdrží většinu? Pak vyvstanou následující možnosti:
1. Volby se zopakují, ale s jinými kandidáty či stranami.
2. Zvítězí sice kandidát či strana s nejvíce hlasy, ale nemůže již proklamovat „mandát“ a musí se podřídit přáním většiny občanů; jinak je jejich znovuzvolení ohroženo."
Variantu 1 chápu, ale nevím jaký je z toho užitek; variantu 2 nechápu - jak se zjistí přání NOTA?
Celkem: doufám že u nás ještě k tomu není situace zralá. Může být ještě (o hodně) hůř.
08. 08. 2011 | 18:31

šlapka napsal(a):

NOTA hraje do not skalním fanouškům "zavedených stran". Mj. i komunistům.
Je to sice zajímavé počteníčko, ale politika je o "možném", ne o fikcích.
Jestliže chceme, aby věci byly , takové jako chceme, má systém NOTA v rámci daném soutěží politických stran jedinou smysluplnou alternativu a tou je ne negace, ale alternativa.
Nejlépe vyjádřená leitmotivem sjednocující ideje.
Tuto ideji je třeba umět uchopit, formulovat a jít za ní. Pak se fikce může proměnit v realitu.

Zatím vyhrávají hlasití psychopati.
Alternativou jsou tedy tiší, normální lidé.

Což je ve světě, kdy formulují především masmédia, na jedné straně složité - na druhé straně ale také jednoduché. Díky internetu a zkrácení časoprostoru.
Uzrává čas pro vzestup občanských iniciativ , které pokud nechtějí zůstat jen v roli tu méně či více trpěných pozorovatelů, měly by uchopit realitu v podobě jaká je - tedy bez ideologických brýlí a snažit se ji změnit ve směru svého pojetí ideálně typických stavů a procesů. Leitmotiv, idea může být různá.
Já za ni považuji usilování o co největší míru symetrie ve sdílení informací.
08. 08. 2011 | 18:45

AC napsal(a):

Ještě ke svému vstupu o rozhodování budoucnosti minulostí dodám, že nadpis článku "Soumrak demokracie?" je skutečně trefný, ale bez toho otazníku.
Opět nevidíme důsledky svých dnešních činů. A s předstihem nevěřím ani tomu, že je vidí ČSSD. Koneckonců budeme mít příležitost se o tom přesvědčit - bohužel taky pozdě. Nesměla by totiž ze svých volebních proklamací sociálního státu ustoupit ani o krok. A právě tady zřejmě padne kosa na kámen. Ono je vždycky lehčí kopírovat předchůdcem vyjeté koleje. A pak, bude po volbách, tak jaképak násilí, že? Klasika.
08. 08. 2011 | 19:06

Aktiv napsal(a):

V ČR PŘESTÁVÁ PLATIT DEMOKRACIE A SVOBODA, A ZODPOVĚDNOST!POKUD TADY KDY BYAL, O ČEMŽ POCHYBUJI! Začínám mít dojem po posledních výrocích vyvolených NEZODPOVĚDNÝCH politiků, že odsuzují tento národ k budoucí hanbě, a k životu nastupující diktatury, kterou se zde snaží namontovat dosud se přetvařující hyeny, které nějdříve zníčili ekonomiku, a teď i sociální a humánní práva občanů!

Pokud nejdříve něco neuděláme, a to, co nejdříve, bůhví, čeho se ještě dočkáme, revize kvazinacionalismu s despotickými stalinskými prvky se začíná stávat realitou?
Už více se podobáme Bělorusku, Ukrajině, a Rusku než státu, který si vzal za úkol posilování demokratických a svobodných principů!
BREIVIKOVO NÁSTUPCI ZAČÍNAJÍ UDÁVAT TÓN V ČESKÝCH ZÁKONODÁRNÝCH A STÁTNÍCH POZICÍCH!
BREIVIKU BRAVO, V ČR JSI VYHRÁL!
MÁŠ PŘÍZNIVCE VE VRCHOLNÉ POLITICE, A TI SI SVOU ŠANCI NENECHAJÍ VZÍT, ALE NEJDŘÍVE TO ZAČNE OBČANSKOU VÁLKOU!
VYVRAŽĎOVÁNÍM NEPOHODLNÝCH!

Tato vláda v čele s Klausem prohrála svůj statut zodpovědného člena demokratického uspořádání světa!
Klaus pohřbívá demokracii a svobodu!
Nejdříve nevíra ve vztahy mezi národy, antiekologie, rasismus, homofóbie, obnovování šovinismu, fašismu!

Zastavme ty nezodpovědné despoty a dony Lucie s Cosa Nostry!
Svoji katolickou víru nezapřou, ne právě katolictví je tmelícím prvkem zločinců!
08. 08. 2011 | 19:11

Daňový poplatník napsal(a):

Gratuluji, první solidní blog pana Zeleného, asi je to tím, že to nemá nic společného s Baťou.
08. 08. 2011 | 19:14

pavelp napsal(a):

Pro Aktiv....soulasim..to co ste napsal sedi!!!!!Bohuzel
08. 08. 2011 | 20:03

Zacheus napsal(a):

Aktiv. Dneska jste musel mít opravdu pořádnou dávku perníku, že: -)
08. 08. 2011 | 20:17

pepa napsal(a):

dokážeme se sjednotit a vymýtit zločin (kmotry) od moci v ČR přes své ovládané loutky Nečase, Pospíčila, Kocourka, Bessera aj. ???
08. 08. 2011 | 20:17

ělapka napsal(a):

pepa
Ne. Pokud nebude alternativa.
08. 08. 2011 | 20:21

Divobyj napsal(a):

Martin-nesouhlasím.Na neplatné hlasy je nahlíženo úplně jinak.Tzn,že volič zřejmě porušil nějakým způsobem volební pravidla,např.zaškrtl více,či méně kandidátů než je třeba a pod.Natvrdo řečeno,neplatné hlasy jsou hlasy negramotů a blbců.Ne,že bych měl stejný názor,avšak,jako mnohonásobný člen volební komise vím,o čem píši.
08. 08. 2011 | 20:33

Divobyj napsal(a):

Autor-ano,tohle je třeba u nás neprodleně zavést.Výborně napsáno,děkuji a zdravím!

Světu mír a zdravý rozum!
Divobyj
08. 08. 2011 | 20:38

Aktiv napsal(a):

Zacheusi, souhlasím s článkem pana Zelenýho, zavedením jakéhosi NOTA v podobě symbolu, který používá VV je zajímavý TIP.
OVŠEM MĚLO BY TO BÝT VÍCE O KOMBINACI REFEREND ŠVÝCARSKÉHO TYPU a PODOBNÝCH KREACÍ. Prostě nejlepší by bylo, kdyby občané, kteří volili danou politickou kliku, aby mohli okamžitě zasáhnout , a korigovat práci politiků, pokud by se rýsovala korupce, klientelismus, podvod voličských hlasů!
KDY TO ZPOČÍTÁME DAREBÁKŮM TÉTO VLÁDY, KTEŘÍ NAKOUPILI LETADLA CASY, KTERÉ SI MOHOU STRČIT LEDA TAK DO WC!JAKO ZÁCHODOVOU ŠTĚTKU ZA MILIARDY! NEBO ZAPŮJČENÉ LETADLA ZA STEJNÉ PENÍZE JAKO NOVÉ A VLASTNÍ, TJ.GRIPENY, APOD. Ať si to někam strčí.
Proč ty čů.... už někdo neodvolá, když ty svi.. jedou v takových zlodějských kšeftech!
A deb... Kalousek nám ještě mlátí o ksich, že je nás v ČR moc, abychom se ráčili vystěhovat, protože na jejich peníze nemáme jako občani právo, je to jejich věc nakupovat draze a zbytečně, zplundrovat státní kasu, a nasadit si klobouk dona Lučia, a ještě kopat do stařenek a vozíčkařů.
Ač jsem střídavě volil pravici, střed, levici, zjistil jsem , že jsem volil vždy jedno, černou díru!
A vo.. na TUNEL hradu!

Zacheusi, nemusím být feťak abych to přesně popsal, jak to nepopíše ani střízlivý!
Breivik byl prý sfetovaný, mě se zdá, že naši čeští donové Lučiové usazení ve vsých politických sdoživotních postech jsou jako Breivik, sfetovaní až do morku!
08. 08. 2011 | 20:43

šlapka napsal(a):

Divobyj
Ano. Zavést. Vynikající nápad.
Jen má malou vadu.
Nikdo - ani Divobyj neví jak.
Jestli se to má ale nazvat zdravým rozumem, to nevím.

Mám ale trochu odlišný názor. Jak co se týče interpretace, tak co se týče nějakého faktického obsahu původního. Tedy v nějaké empirické formě via kvalitativní posun od NOTA k notě. Která by byla interpetovatelná.
No nic. Někdy je dobré si " zatextovat". I na blozích.Jeden si alespoň uleví.
08. 08. 2011 | 20:48

Johanna napsal(a):

Pokud by volby něco změnily, politici by je už dávno zakázali.
08. 08. 2011 | 20:56

Divobyj napsal(a):

Milá šlapko,netřeba vidět problém složitější,než ve skutečnosti je. Souhlasím s autorem a nepíši poprvé,že volba "menšího zla" je vlastně pastí na ty voliče,kteří vlastně nemají koho volit. Zkrátka-je to stručné vyjádření-volit chci,ale nemám koho tečka. A že by přidání čistého papíru s logem NOTA ke kandidátkám pol.stran bylo takovým organizačním,či finančním problémem? Tomu nevěřím.
Jinak-snažím se vždy vyjadřovat stručně a jasně.Pouze v jednoduchosti lze totiž najít dokonalost.A to platí i pro písemný projev.Vy sama snad ráda čtete dlouhé články o ničem?
Mějte se.
08. 08. 2011 | 21:14

šlapka napsal(a):

Divobyj
Negace není alternativou.
Negace je blábol. Páchne nihilismem.

Taky se mějte.
08. 08. 2011 | 21:21

Divobyj napsal(a):

Franto Adamče z vinohradu-asi byste udělal lépe,kdybyste si místo těch sáhodlouhých litanií odpočinul.Máte jistě mnoho práce na vinohradu,třeba zaštipování letorostů a pod.
Přeji Vám,aby se víno povedlo. (já jsem již vypálil třešňovku a povedla se!)
08. 08. 2011 | 21:24

RedNeck napsal(a):

Silná skepse k NOTA. Co takhle na určité období zavést zákaz VŠECH politických stran. Zavedení opravdu ROVNÉHO volebního práva - volen může být KAŽDÝ občan TOHOTO STÁTU, který je plnoletý a svéprávný. Zrušení VEŠKERÝCH poplatků nutných pro kandidaturu ve volbách. Bez náhrady zrušit dolní komoru parlamentu, nahradit senátem při zrušení věkové hranice. Mandát v senátu odměňován pouze platem jehož výše by se odvíjela od průměrného platu v republice. Komu by chyběl dnešní nákladný prohnilý politický systém v tomto zchudlém zapadákově?
08. 08. 2011 | 21:27

Divobyj napsal(a):

šlapka
ale jistě-negace není v ničem konstruktivní.Je však vyjádřením názoru.Je jí jasně řečeno-TUDY NE ! A kudy? Zkusme použít zdravý rozum!
08. 08. 2011 | 21:30

limes napsal(a):

On je to i princip volby rovného zla.Vždyť např. ve vítězství sociální demokracie nad ODS ve volbách je rozdíl pouze v hlásané výdajové stránce rozpočtu:ČSSD je nebojsa zvýšení dluhu,teorie zdrojů u obou nula celá.nula.Snad variace na téma daně.
Rovnost zla spočívá v oné inversi k někdejší Trockého centr-ideji-vývozu revoluce z Ruska po roce 1917-V předpokládaném dovozu vědecko-technického rozvoje.Po roce 1990 se pro znalejší ve všem snižuje tato hladina vývoje a rozvoje.Neexistuje na světě jediný stát-blbec,který by vyvážel inovace bez výrobků,který by instaloval mimo sebe své duševní majetky.Rovnost zla obou soupeřů je v sterilní,primitivní a impotentní ekonomické politice bez ducha,invence a vynalézavosti,pramenící z negramotnosti a duševní lenosti na níž nsavazuje technicko-kulturní stagnace a tedy relativní retardace.Podmíněná inversí chybného Trockého ideogramu.
Ti,kdož mohli mít za ušlých dvacet let o 25 % vyšší všeho úroveň,svým vlastním mozkem a rozvojem,dnes jsou stržení do vírů dluhové turbulence mezinárodního kapitálu-zejména USA.Pravděpodobně se spojily 2 příčiny v jednu-glajšachtizace komunisty k průměrnosti do roku 1990 s touto chybnou orientací na papouškování.
Bezperspektivnost a nulová cena celé strategie.Její taktiky jsou zbytečnou námahou.Politici nikdy nepřistoupí na možné řešení sami:Vymění si platy s technickými,nikoliv sociálními, inženýry,kteří mají prokazatelné výsledky v inovacích.To si naše politika nechce ani ve snu představit.Tedy i nadále plaťme Topolánkovy politické dětičky za Gaye a lesby,za mlácení pantem.Za vyjadřování se k osobnímu vkusu jiných.Ne organigramy,ale invenci strkat dopředu.To by bylo vítězství ve volbách.Porážka tradic bezmála celého půlstoletí,tradic velmi špatných.
08. 08. 2011 | 21:34

šlapka napsal(a):

Divobyj
KUDY ?
To kdybych věděla , tak si užívám peněz z Nobelovky.:))

Snad vzdělanost a snaha o co největší míru symetrie ve sdílení informací...
Jako nutný předpoklad.

Konec. Den byl těžký i pro šlapku.
08. 08. 2011 | 21:34

limes napsal(a):

opravuji výše :má být "navazuje"
08. 08. 2011 | 21:37

Cestovatel napsal(a):

Milý Zelený,

Na to aby se znepšila demokracie v ČR nepotřebjeme žádný systém NOTA, ale stačí se podívat do zahraničí na lepší varianty volebního systému.
Například na Maltě při volbě do poslanecké sněmovny nebo v Irsku používají systém jednoho přenosného hlasu. V tomto systému spolu nesoupeří strany ale jednotliví kandidáti mezi sebou o mandáty ve volebním obvodě (tím pádem lidé ze stejné strany), což dáva lidem možnost vybrat si kvalitněší kandidáty.
08. 08. 2011 | 21:38

kverulant112011 napsal(a):

šlapko,
pod blogem p. Pehe jsi dala linky na Wiki na Paulsona, Rubina atd...
Díky, je to fascinující čtení !!!
(i přes mou nepříliš dokonalou angličtinu :-))
08. 08. 2011 | 21:44

šlapka napsal(a):

kverulant112011
"Politiku" dělají lidi. Ti lidi hájí své či skupinové zájmy.
Tu řadu jmen a jejich vztahy k určitým zájmovým skupinám lze doplňovat.../někdy příště/

Ale meritum je dáno.
Stiglitz tvrdí, že neexistuje corpus delicti via nějaké centrum.
Myslím si, že se mýlí.
08. 08. 2011 | 21:49

kverulant112011 napsal(a):

cestovateli,
podle toho co vím já tak demokracie na Maltě je něco mezi naší "demokracií" a ""demokracií"" v Afghánistánu. Počet uvozovek je úmyslný.
Jednodušeji: je to systém příbuzenských klanů.
08. 08. 2011 | 21:50

Hurá napsal(a):

Pane Zelený, to byla zajímavá informace. Také cítím, že je něco s demokracií špatného, když může menšina vládnout většině. Pokud bude většina "absentérů", neměly by volby platit. Ale co dál, to nevím. Je to složité.
08. 08. 2011 | 21:57

Al Jouda napsal(a):

Řešením by bylo, kdyby pacienti vytvořili novou politickou stranu a vyhráli volby. Nemocní by pak dlouho nevládli a neviděli by smysl v hromadění majetku :)))))
08. 08. 2011 | 22:05

Gerd napsal(a):

Pane Zelený,
bohužel ti špatní poslanci se v politice rozlezli natolik, že dnes , navrhují, přijímají a vytváří zákony. Takže musíme počkat, až všichni umřou a pak se pokusit demokracii znovu vzkřísit.
Pěkný večer
08. 08. 2011 | 22:44

claudius napsal(a):

Panu profesorovi je třeba něco započíst-to kříšení Bati je naší elitě jistěže k smíchu,ale snahy o humanizaci kAPITALISMU jsou k zamyšlení.Také přece voláme odjakživa v zimě-sypejte ptáčkům!
08. 08. 2011 | 23:04

Pípa napsal(a):

Před minulými volbami taky nějaký profesor vymýšlel bojkot velkých stran a i díky jemu tady máme totalitu. Tihle profesoři. Raději bych slyšel názor návštěvníka čvrté cenové.
08. 08. 2011 | 23:06

Alfa napsal(a):

Velice přesné je lakonické konstatování "Hurá" : "cítím, že je něco s demokracií špatného, když může menšina vládnout většině."

Stejně jako on považuji za samozřejmé, že volby s účastí méně než 50% nemohou být legitimní. Kandidáti jimi nezískávají mandát. Takto by platil i mandát "zastupitele" zvoleného pěti hlasy (třeba své rodiny), když všichni ostatní odmítli hlasovat.

Povinná účast ve volbách je dobrá myšlenka - samozřejmě v kombinaci s možností že nevolím nikoho z navržených!
09. 08. 2011 | 00:04

anti politik napsal(a):

No konečně. Naprostý souhlas! Oni totiž už existují jen dvě společenské třídy, ale žádní pravičáci či levičáci-a že takových mimózů je tady plno! Ale jen třída živitelů a živených! Zatím vládnou živení a z živitelů si dělaj jen dojnou krávu a spolehají na pitomost živitelů, kteří pořád skáčou na lep zastaralým a zcela zbytečným ideologiím, které jsou v dnešní době jen velkým krokem do minulosti!
09. 08. 2011 | 06:26

Béda napsal(a):

Autor,

1) opakovaná citace čínského přísloví navozuje do¨jem, že autor je neomylný, že jeho názory jsou absolutnem vědění, že každý kdo o nich kriticky přemýšlí resp. s nima polemizuje je nedovzdělanec. V souvislosti s touto citací si v duchu kladu otázku jestli p. Zelený sám sebe nepasuje v duchu ve V.Klause č. 2 - neomylného nositele jediné skutečné pravdy. jestli on ty své texty nepíše jenom pro "osvícené" = nositele totožných názorů, jako má sám?

2) z časových důvodů se vyjádřím pouze velice schematicky. Princip NOTE nic neřeší. Öpakování voleb s vyloučením známých etablovaných stran znamená risk volby neznáma na základě populismu a telemarketingu. Výsledkem pak může být volba čehokoliv - včetně extrémismu, totalitní strany, mnohem horší alternativy. Minimálně o přímé demokracii - referendu coby korekci )resp. způsobu řešení) měl autor pohovořit. Toto je již v x-zemích odzkoušeno a jeho funkčnost prokázána.

3) problematické jsou technikálie, jak přinutit vítěznou stranu aby se řídila většinovým přáním veřejnosti - nesouhlas neznamená automaticky, že nesouhlasící mají jednotný pohled na řadu klíčových konkrétních otázek (počínaje kupř. progresivní, rovnou daní)...

Zatím pouze tolik.
09. 08. 2011 | 06:30

Ládik!!! napsal(a):

Bédo,
škarohlídem jste i z profese?
09. 08. 2011 | 06:45

ztz napsal(a):

Snažme se i zde psát diskutéři stylem příspěvků ala poslední blog Urbana-15000 čtenářů nyní -nezůstávat beznadějně nezajímaví argumenty,čtenářsky pomíjeni.
09. 08. 2011 | 06:53

fortisi napsal(a):

Věda zvaná Matematika aplikovaná velmi silně rozlišuje metodami řešení obě možnosti: Kdy je cílem maximální užitek,požívá se lineární programování,t.j.systém současných více lineárních nerovností zobrazujících objekt zvaný siplex (něco obecné podobné tomu jakoby to mohl být i jako polygon-krystal-hranaté těleso) a Hamiltonova funkce (mechanická-ekonomická)třeba s proncipem maxima Pontrjagina.Viz Dantzig aj.
U metody nejmenší chyby (vašeho zla) se používá lineární regrese křivky-metoda nejmenších čtverců (least square analysis)-tedy úloha o tom,jak proložit křivku více experimentálně naměřenými body,aby souhlas křivky dané jedním předpisem s nimi všemi byl v součtu odchylek v těchto bodech co největší,deviace naopak minimální.
Alternativou k oběma je třeba stochastický přístup (ty dva jsou deterministické) -použitím buď metody náhodného generátoru čísel-Monte Carlo (jako u serverů s dynamickým přidělováním IP adresy uživatelům při přihlášení se) nebo metodou Markovovských řetězců,které spojují výsledek následujícího kroku s předchozím tranzitní pravděpodobností,která se může měnit podle vybrané dvojice po sobě jdoucích kroků řetězce.Propravděpodobnost platí určitá mírná pravidla-omezení,jaké musí splňovat podmínky.
Tedy první dvě metody-deterministické-jsou současně teleologické-cílové,sledují předem zadaný cíl jako maximum nebo minimum.U metod stochastických cíl-konečný stav kam proces dospěje znám není,vyvine se sám takový jaký je nakonec vidět z výsledku metod.
Jde zatím o tři možnosti,všeobecně dlouho známé a ve stovkách ekonomických aplikací běžně používané.
09. 08. 2011 | 07:26

fortisi napsal(a):

opravuji výše slovo siplex na správně :"simplex"
09. 08. 2011 | 07:27

fortisi napsal(a):

opravuji na "používá", "principem maxima"
09. 08. 2011 | 07:30

fortisi napsal(a):

Předem upozorňuji,že většina uživatelů exaktních výsledků matematických ekonomů nemusí umět programovat-tyto metody jsou katalogizovány podle již napsaných programů na počítače,v mnoha versích a jazycích.I další ,které zmíním nyní.U těch prvních 4 metod může vzniknout obava,že ekonomická realita se pohybuje někde mezi mikro-a makro-ekonomií,že mezi determinismem,stochastičností a cílem,že tedy nebudou plně reálné.Může být,upozorňuji,že tento názor nelze podcenit.
Ale existují i specializované metody vědecké ekonomie,hojně používané všude.Jako první bych z nich uvedl nejznámější -"transportní problém" -optimalizace nákladů a času přepravy lidí a nákladů fyzických.To je tak rozvinutá a úspěšná metoda,že ji od ekonomie přebraly posléze exaktní vědy jako matematika,fyzika a chemie,přestože většinou tomu bylo vždy naopak.
Dále jsou to dvě metody-za něž byly dány dvě Nobelovy ceny ruským ekonomům.
Starší -metoda kvadrantů Leontjefa je dílem ruského emigranta,žijícího za stalinismu v USA-Leontjefa.Jedná se o bezprostřední matematické rozvinutí bilančních rovnic Karla Marxe,rozvedené v jeho hlavním díle Kapitál,-do podoby,v níž ekonomická hodnota výrobků výrob je rozvětvena do odvětvových a meziodvětvových bilancí pomocí mnoha empiricky měřených koeficientů odvětvovou analýzou.Tato metoda se hromadně od 40-tých let 20.století využívala státem USA-jeho makroekonomií k nalezení optimální odvětvové struktury celého amerického průmyslu globálně a hodnocení ho z hlediska možností krize-strukturální nerovnováhou výroby.
Poslední metoda alokace zdrojů -je metoda sovětského akademika Kontoroviče,profesora Moskevské Státní University im.Lomonosova (Odkud je i právník Gorbačev),za níž byla udělena Nobelova cena za ekonomii,ne za mír,tuším okolo roku 1977.Znamená matematickou metodu jak nejlépe hospodařit se zdroji v ekonomice-surovinovými i všemi ostatními.Je vynalezena v témže duchu jako již zmíněná prastará metoda lineírní nebo nelineární regrese křivek-metoda nejmenších čtverců.Navíc tato nová i v duch funkcionální analýsy.Místo součtu čtverců (druhých mocnin) pod integrálem analyzuje jiný integrál této nové metody Kontoroviče a hledá podobně prastaré metodě nejmenší chyby jeho minimum metodou variačního počtu,kterou autor sám ,jako že byl i známý matematik předtím- před touto ekonomickou aplikací vynalezl.
Sovětský disident,fyzik Sacharov a Michal Gorbačev obdrželi každý zvlášť Nobelovy ceny míru.
09. 08. 2011 | 08:21

slavwin napsal(a):

Do politiky se vetřel kecálista nebo žvást jak kdo chce. Získal ohromnou popularitu, tržní komsomolci ty žvásty čas od času papouškují. Nejhorší na celé věci že zodpovědných hospodářských funkcí se dostávají nezodpovědní, kteří mají hlavně starost o výši svého příjmu. Veřejnosti když je to žhavé hodí nějaká čísla, která jsme museli žrát už za totality prokazující vítěznou cestu socialismu. Dosud neexistuje systém který by potíral zlodějnu a nekvalitu. Přebral se systém řízení jakosti, který se tu zprofanoval asi tak jak za bolševika se brzdy rozkrádání pozitivní zákony obcházely používáním tzv. selského rozumu. Při tom ten počáteční impuls je více méně beztrestný je to jen politik.
09. 08. 2011 | 08:26

fortisi napsal(a):

opravuji na "lineární", "i v duchu"
09. 08. 2011 | 08:26

Baracuda napsal(a):

Pane Zelený, chápu Vaše zoufalství, každý asi vidí že volební lístky jsou vesměs seznam největších škůdců této země, kteří se chtějí napakovat a neumí se uživit poctivou prací.
Vaše teorie hlasu nikomu ale neodpovídá současným zákonům, zákonodárci je nikdy sami neopraví, a hlavně, CO DÁL až zjistíte že většina nechce žádného ze stávajících politiků.To přece všichni víme, že to tak nyní je.
Mám schůdnější řešení, : Zatnout zuby, a na jedno volební období tam zvolit komanče, kteří alespoň nechají pochytat ty největší zloděje z posledních 20 let a zavedou alespoň trochu stát založený na tom, že se platí především za poctivou práci ve smysluplných oborech, tedy skutečně práci s přidanou hodnotou. Až vyčistíme stůl, múžeme se potom znovu pokusit o tržní prostředí a náznak demokracie.
Anti rudým se sice u voleb budou kroutit ruce, ale vidím to jako JEDINÉ schůdné. Hledat další zázračnou stranu po US DEU, zelených, VV atd. je vždy jen pokus a velmi trapný a drahý omyl. Tudy cesta nevede.
09. 08. 2011 | 08:35

Martin napsal(a):

Divobyj: Nepochybně máš naprostou pravdu, není to dokonalé, jediné správné řešení by byl speciální volební lístek NOTA, jenže toho se jen tak nedočkáme, proto jsem zmiňoval tento nedokonalý nápad. Avšak současná míra neplatných hlasů se pohybuje pod hranicí asi 2 % a pokud to naráz vylétne třeba na 10 %, no tak nemůže ujít pozornosti.
09. 08. 2011 | 09:03

.Ivan Hochmann napsal(a):

**************************************************************
Největší metlou demokracie je volba „menšího zla“. Protože menší zlo se prostým aktem volby nutně stává zlem velkým.
MZ
***********************************************************
Vážený pane,

stačilo napsát je tuto větu,za níž Vám mnohokrát děkuji.
Nejsem demokrat,poněvadž netřímám metlu.
Poněvadž vidím kolem sebe samé metaře.

Nebudu se rozepisovat o svých názorech.
NOTA není řešením.Stejně jako ono heslo Nejsme jako Oni.

Vidím-li jakými prostředky(nejem mediálními)disponují stranické sekretariáty manipulačních,korupčních partají,tak mě omývá skepse.
Vždy v životě jsem se držel zásady ,že problémy se mají řešit okamžitě,než z nich vyrostou obludy.Pokud se tak nečiní zadělávame si na pěkné průsery.
Projděte si bleskově situace a společenské i ekonomické problematiky,které sužují všechny státy na světě.

Proč tedy demokracie?
Proč zbabělý systém,rádobymírumilovných nenásilníků,kteří nejsou jako ONY-nanasytné mafie politicko-finančních sektářů???

Možná jsem podlehl beznaději a vzhledem ke svému stáří(nemám co ztratit)začínám být přívržencem přímých odvetných zásahů.
Je totiž odedávným pravidlem,že za zločin následuje trest!
Zločin v Norsku je potrestán fešáckým kriminálem,ve kterém se žije jako v bavlnce.
Namísto veřejné popravy!!!!

A poněvadž nejsem velkým příznivcem zkratových skutků navrhuji nechat věci vyhnít,případně je postrkovat k vyhroceným situacím.(ono to je vlastně jedno)
Každopádně nevidím jinou možnost,než aplikaci destrukce.
Každopádně k tomuto závěru neomylně směřujeme.

Prasata od koryt domluvou nevyženete!!!!

Ivan.
09. 08. 2011 | 09:06

Tomáš M napsal(a):

Baracudo, je to po 20 letech hrozné zjištění, ale asi si opravdu budeme muset říct, komunisté promiňte, ne vše bylo uplně tak špatné, poj%dte nám pomoci to trochu opravit.
Kromě Vámi uváděného pochytání zlodějů bude asi nutné se vrátit ke stavu, kdy rozkrádání státního majetku byl jeden z nejtěžších zločinů a pachatel musel škody odčinit prací třeba i v tom Jáchymově. Asi si musíme říci, že pokud platíme studentům vzdělání, tak stát si musí i říci jaké odborníky potřebuje, ne jako nyní kdy si každý studuje co chce a po studiu přejde na pracák. Asi musíme nezaměstnaným nabídnout práci, a stejně i regulovaná pracoviště pro invalidy místo nesmyslného placení lidem za to že nepracují / a tedy parazitují, i když mnozí z nich by pracovat chtěli a být zdraví určitě také.

Hledání nových zázračných stran je asi opravdu utopie, dávat tam poslance ze dna kandidátních listin také praktické výsledky nepřineslo.
Přeji hodně štěstí
09. 08. 2011 | 09:08

.Ivan Hochmann napsal(a):

A můj závěr po přečtení výše napsaného:

Kdybych byl zcela náhodou POLITIKEM .......
tak rychle resignuji a moc se do čela netlačím.
Nakonec bude ODPOVĚDNOST striktně vyžádána.
Jako v Norimberku!

Ivan.
09. 08. 2011 | 09:10

Gobbo napsal(a):

Převaha hlasů None of the above musí způsobit neobsazení poslaneckého křesla. Ať už si představím jakékoli české zákonodárce, je naděje na takovou úpravu volebního zákona stejná, jako na zavedení přímé demokracie, nezávislých veřejnoprávních médií nebo zrušení akcií na doručitele.

Co se českých politiků týče, naposledy jsem se zasmál prohlášení pana doktora Svobody, že v Praze omezí hazard.
O panu Svobodovi jeho PR mašina šíří poněkud otlučený brand-name "slušný politik".
Kdo všechno už v posledních dvaceti letech nebyl "slušný politik". Josef Lux, Cyrda Svoboda, Petr Nečas, Krysína Kočí... a další přijdou.
Do roka a do dne bude v Praze víc heren, než je dnes.

Stačí úplně POVINNOST vyhlásit referendum k otázkám, k nimž vznikne petice se 100.000 podpisy. A zákaz spojovat otázky v referendu nebo dovolit jiné odpovědi než ano/ne.
Zájem o profesi politika mezi charakterově vadnými spoluobčany by výrazně poklesl.
09. 08. 2011 | 09:20

fortisi napsal(a):

Po své makačce na bednu výše budiž mi zde dovoleno i trochu vlastní filosofie pokroku,byť s mezerami v osobním backgroundu filosofickém,spíše naivně-filosoficky-eklektickém:
Příznivec matematické ekonomie může mít jeden velmi silný argument ve svůj prospěch:jestliže politický-volební systém se řídí matematickým výsledkem -maximem hlasů,proč v ekonomice hlavně nevyužívat souběžně minimaxového principu,na němž jsou téměř všechny metody matematické ekonomie-vědy založeny.???????
Ale řekněme úvodem,že se lidé dělí na příznivce jazyka přirozeného a jazyka matematického,příznivci vágní a exaktní pravdy.Ti "literáti" vytýkají matematice přílišnou rigiditu jejího jazyka,příliš formální vymezení případů,i to,že nelze vše změřit a vypočítat,není vše čísly.Sem patří filosofové,včetně dialektiků.
Též je možno podepřít literáty oproti matematikům myšlenkou o tom,že miliony lidí dělají stále miliony vlastních rozhodnutí,pro která nemá matematika proměnnou,která ale ovlivňují chod ekonomiky a státu.
Z téhle bryndy pro čisté matematiky v ekonomii se snaží dostat relativně nová matematická disciplína -"Umělá inteligence"-která tuto vlstnost,jež nepostihuje žádný matematický popis dosud známý,-rozhodování mnoha lidí současně -nazývá podle psychologie "asertivitou".
Má (AI-UI)jednu speciální metodu,kdy zavádí netradiční objekt programovatelná na počítači-tzv."Démoni".Ti jsou asertivní podobně lidem a program se učí skládat jejich chování do výsledku po skončení běhu programu s naúprogramovanými démony v něm samém.Bližší podrobnosti jsou velmi složité,ale tolik mohu říci,že metodase opírá o fakt zjištěný matematickou logikou nedávno,totiž že chování proměnné s čísly-matematickou funkci lze nahradit souborem mnoha logických výroku ses tejným výsledkem.Že tedy mezi výpočtem-kalkulem a logickým úsudkem není v principu nepřekonatelná bariéra.Jedno lze nahradit druhým a naopak.
09. 08. 2011 | 09:43

fortisi napsal(a):

opravuji výše na "vlastnost", "objekt programovatelný","s naprogramovanými démony"
09. 08. 2011 | 09:47

fortisi napsal(a):

opravuji výše na "metoda se opírá", "se stejným výsledkem"
09. 08. 2011 | 09:50

vlado napsal(a):

Po dvaceti létech demokracie a svobody přesto,že ve světě máme volební vzory pláčeme nad volebním systémem. Potažmo nad slabou účastí ve volbách. Profesor Zelený spekuluje, že vysoká volební neúčast pramení z nespokojenosti než spokojenosti se stavem ve společnosti. S tím souhlasím a mlčí vetšina zřejmě je natolik zklamaná,že rezignuje na nápravu věcí veřejných. Politikům to nevadí. Voleb do senátu se zúčastňuje cca 30% voličů a senátoři nizkou podporou svých mandátů nikterak netrpí.
Jak může být národ spokojen, když národní majetek je většinou v cizích rukou a stát od roku 1993 zadlužován všemi vládami pod vedením ODS nebo ČSSD.
09. 08. 2011 | 10:29

Občan Josef K. napsal(a):

Milý pane Zelený, pokaždé, když se ekonom vrhne do oblasti sociálních věd vznikne nesmysl, tu menší tu větší. Pouze to potvrzuje skutečnost, že ekonomie není věda, a že se celosvětově jedná z 95% o nositele ideologických pohledů. Na tom nezmění ani počet článků, ani instituce, ve kterých kdo působí.
Ekonomové vytvářejí své společenské teorie bez oné nebezpečné znalosti lidské společnosti, někteří, napoř. zastánci pozitivismu, už vše převedli jen na matematické vzorce. V testu na nejprestižnějším evropském institutu mezi ekonomy, jejichž profesory byli většinou Američané, ani jeden z doktorandů neznal základní díla sociálních věd.
Bohužel, Váš blog je jen důkazem této celoplanetárně rozšířené postmoderní hlouposti. Škoda.
Ostatně je podivnuhodné, jak se Američané snaží vymlátit z německých sociálních vědců jejich poznatky. Pokud jste "in" v nejvyšší akademii měl byste o tom něco vědět.
09. 08. 2011 | 10:42

Honza J napsal(a):

NONE
Hlavní problém vidím jednoznačně v nesouměřitelnosti moci obrovsky bohatých mezinárodních společností a fakticky roztříštěnou občanskou společností jednotlivých států. Navíc jsou tyto korporace z důvodu ochrany svobody podnikání mimo kontrolu společnosti – jsou tedy „neviditelné“, proto se mohou lehce soustředit na několik málo veřejně fungujících stran a jejich představitelů.
Proto jsou představitelé občanů jednotlivých států – politické strany i občanské iniciativy a jimi delegované parlamenty a vlády - proti mocenskému a ekonomickému tlaků těchto globálních korporací bezmocné. To žádné úpravy volebního systému neovlivní – ty jsi strany a jejich jednotlivé politiky buď koupí resp. výjimečně poctivé jednotlivce znemožní resp. odstraní.
Tyto globální korporace se již veřejně vysmívají i vládám nejmocnějších států světa. V roce 2008, v době finanční krize, si vymohly na státech, že je zachránily na úkor svého zadlužení a dnes tyto zachránce tlačí do úhrady toho zadlužení za nevýhodných podmínek, aby dále zbohatly. Dnes jim už vůbec nejde o demokracii a občanskou společnost – považují to za již nepotřebné zástěrky své skutečné moci.
Z uvedených důvodů není asi možná jakákoliv kontrola těchto globálních korporací – i z případně vytvořených globálních kontrolních institucí. Asi jedinou reálnou cestou je rozbít tyto globální korporace – ale kdo je to schopen vůbec provést??
Místo nesmyslných hříček s volebními systémy, které nic nevyřeší, je jedinou, trochu smysluplnou cestou, zavést přímou demokracii. Pro korporace se pak budou podstatně hůře ovlivňovat všichni jednotlivci tvořící celou společnost. Pak bude možné v referendu zvrátit rozhodnutí přijaté parlamentem, omezí to moc stran a tedy i tlak korporací na ně.
09. 08. 2011 | 11:02

Cestovatel napsal(a):

kverulant112011:

A odkud pak to víš? Ty jsi tam byl? Navíc já jsem mluvil o lepším volebním systému a né o úrovni demokracie? Pokud jde o vaše tvrzení že demokracie na Maltě je něco mezi demokracii v ČR a Afghánistánem tak to ne dost nepřesné. Protože v pořadí států podle demokracie je Malta 15. ČR 16. a Afghánistán 150.

http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index?oldid=405888385

Béda:

"navozuje dojem, že autor je neomylný, že jeho názory jsou absolutnem vědění, že každý kdo o nich kriticky přemýšlí resp. s nima polemizuje je nedovzdělanec". neomylného nositele jediné skutečné pravdy. jestli on ty své texty nepíše jenom pro "osvícené" = nositele totožných názorů, jako má sám?"

To mi připomíná vás a podobné lidi na zdejších blogech jako Občan, Tencokydahnuj,stale rebel a podobně. Ti všichni (včetně vás) si také myslí že jsou naprosto neomylní a nositelé jediné pravdy a každý kdo s nima polemizuje je nevzdělanec.
Také jednoho zdejšího blogera jménem Pehe, který je na tom stejně.
09. 08. 2011 | 13:26

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Zelený, jsem sice Váš fanda, ale tentokráte Vám nerozumím. Nechápu přínosy navrhovaného systému a spíše bych se věnoval zdokonalení stávajícího volebního systému. K vyřazení těch největších všiváků z politiky by stačila tak dvě volební období, kdy by občané nevolili strany, ale konkrétní kandidáty i z různých stran a nezávislých. Pro poslaneckou sněmovnu navíc zvýšit počet volebních obvodů na 200, aby z každého vzešel jen jeden poslanec. Jsem si vědom toho, že by to na druhé straně mohlo na jedno volební vynést do poslaneckých lavic i leckteré populisty
09. 08. 2011 | 13:34

Jag napsal(a):

Pan Zelené už nám nějak modrá.Volit nemá cenu.To už snad pochopil každý kromě politiků a pánů Zelených.Dnes má cenu jen místní referenda na všechno,co se dotýká občanů, a vyhnat ty zlodějíčky,podvodníčky a radniční politicko-stavební čachraře sviňským krokem.
09. 08. 2011 | 13:42

jbg napsal(a):

Jedna část řešení je zmenšit volební obvody a udělat jich víc, aby nebylo nutné volit mnoho neznámých kandidátů, ale jen pár lidí z bližšího okolí, o kterých se lze relativně kvalitně informovat. Toho se strany pochopitelně bojí, protože by došlo ke stejnému efektu jako na radnicích, kdy jsou voleni často starostové z neparlamentních stran a hnutí. Samozřejmě někdo bude oponovat, že nemají většinou komplexní volební program a státotvornou koncepci. To ale nikdo. Současné vládnoucí strany vynikají mimo jiné i rozporuplností v názorech během let. Např. Kalousek. Nebo Ráth, který nastoupil jako ministr po Součkové ze stejné strany a byl tak vehementně arogantní jako by ani nevěděl, že poměry, které kritizuje, léta udržovala strana, která ho instalovala do křesla.
09. 08. 2011 | 13:42

jk napsal(a):

Politické strany jsou u nás mafiánské gangy a do mafie se nevstupuje, musí vás někdo přijmout.
09. 08. 2011 | 14:00

Ivo napsal(a):

Geniální myšlenka, která nepotřebuje další komentář ...
09. 08. 2011 | 14:02

Jag napsal(a):

Kandidáti NA RADNICE SE VYBÍRAJÍ TAKTO:

Starosta-nejméně škodící blbec bez vlastního názoru,alibista,všemi oblíben v budoucnu kandidát na kraj a do Parlamentu nebo Senátu
Místostarosta-vyslanec stavebních firem,korupčních bratrstev,člen strany,kteří problémy neřeší,ale asertivně vysvětluje jak ho nemůže řešit
Osazenstvo-většina vlezdoprdelků a popřípadě nesnášenlivých a neschopných žen-popřípadě všehoschopných žen,které vykonají sprostou a hrubou práci-likvidace stížností,pomluvy a vykousání pracovitých a nezkorumpovatelných jedinců.
Právník-prověřený člen dlouhodobým krytím korupce a neschpný-prohraje většinu sporů a tak provádí řešení oprav podvody a antidatováním smluv a územních řízení.
09. 08. 2011 | 14:24

Béda napsal(a):

Cestovatel,

obávám se, že všichni jmenovaní se snaží používat v diskusích fakta, o něž opírají svá tvrzení, své "pravdy". Neopakují donekonenča staré čínské přísloví o perlách házených polovzdělancům.

PS: já p. Zeleného hodnotím podle jeho myšlenkových výstupů, nikoliv podle citací v ekonomických publikacích, ani podle toho co sám o sobě tvrdí, potažmo co svým čínským příslovím o svých duševních plodech a jejich (ne)konzumentech naznačuje. Žádného respektu před qváziautoritama necítím.
09. 08. 2011 | 14:34

Matematik + cenzor napsal(a):

Jsem rad, ze i zastance klasicke zastupitelske demokracie vidi jeji krizi. Ve skutecnosti jiz neexistuje. Jen formalne.
Primarnim problemem nejsou poslanci , ale globalne fungujici media, jez vytvari jednou PR uragan o radarove zakladne a pak absolutni ticho o iranske raketove hrozbe. Bile krvinky systemu zemrely, soutez nazoru neni. Vsichni by chteli zrusit letni cas, neni zadny subjekt, ktery by to chtel ten nesmysl. Kdo ho odstrani?
Kdo se zepta po zlocinci, ktery podstrcil do RB OSN zfalsovane satelitni snimky irackych laboratori? Aktualne.cz to urcite neudela. Ani autor blogu. Proc?
Demokracie je silna svoji pluralitou soutezi nazoru.
Soucasny kmotrostan je jiz jejim soumrakem.

Nebat se a nekrast
Demokracie 2.0
http://www.hzpd.cz/

PS az vam budou tvrdit, ze sami rozhodovat nemuzete, poslete je do Luzernu, Bernu a jinych svycarskych kantonu. Vsimete, ze zadny jedinec nemuze na teto zmene individualne profitovat. Zadny nedostane koryto, funkci.
Rerload Democracy
09. 08. 2011 | 14:53

Jan napsal(a):

Zavedený systém je hloupý, d r a h ý, prokorupční a přežitý. :-(
Lidi už nevěděli kudy kam, tak házeli bílý lístek, aby si "strana" na něj nemohla vyinkasovat státní peníze za hlas voliče.
Ale bylo kolem toho ticho, kolik lístků bylo.

Zrušte strany, a zvolte r e p r e z e n t a n t a za každý k r a j.:-))
A bude stát ČR 200mld v přebytku .-))
09. 08. 2011 | 15:00

šlapka napsal(a):

Cestovatel
To víš, chlapče, musí zde být několik hloupých - aby vyvážili tvou chytrost.
Jinak by tou chytrostí prostor blogů aktualně.cz dočista zhloupl.
09. 08. 2011 | 15:27

Cham Nachal napsal(a):

No samozřejmě,to se dalo čekat,ne?
Můžeme poděkovat polistopadovým impotentním politikům,že zasely sémě totality!
09. 08. 2011 | 15:40

Petr napsal(a):

Pane profesore,
jen jednu otázečku: Co by dělali všichni ti zvolení od Parlamentu po větší města, když nic pořádně neumí a 99% z nich by se v soukromém sektoru, jako podnikatelé, nebo jako zaměstnaci neuživili. A když tak, jako křišťálový Gross.
09. 08. 2011 | 16:07

Michael napsal(a):

Jednou jsem šel do odchodu a chtěl jsem určitou věc,aby splňovala určité kritéria.Nic takového prý nevedou a prodavač mi řekl,že si nemám kupovat to to chci,ale to,co my máme na skladě.S politikou je to stejné-vy si musíte vybrat mezi těmi,co my vám nabízíme.Je to vaše povinnost.Před rokem 1989 jsem musel volit jedno zlo,teď jich mám na výběr trochu víc.Pro mne tu není strana,kterou bych volil.To už říkám nejméně 10 let.
09. 08. 2011 | 16:23

ironik napsal(a):

Tolik slov ,a všechna ,alespoň doufám jsou míněna VÁŽNĚ,taky jeden blábol, nechme vrátit vládu do rukou lidu, bez zastupitelské garnitury, rozhodování jen v referendu na všech úrovních s jedním zástupcem ve výkonné radě za každý okres, s platem symbolickým a zabezpečeným servisem k výkonu funkce na dobu jen do vyřešení problému týkající se státu, globální problémy řešit stejným systémem. Stejná science fiction? ?
09. 08. 2011 | 16:23

PavelV napsal(a):

Bohužel NOTA není žádným řešením. Stejně jako jím není destrukce. Také nemám koho volit a mám přesně stejné pocity, ale problém je jinde. Problémem je fungování vnitrostranické demokracie, která umožňuje tolika zmetkům vydrápat se na vrchol. Problémem je, že se nechceme angažovat v politických stranách a ovlivňovat aktivně dění v naší politice. Chceme aby se "někdo" staral a my pouze jednou za čas pohodlně hodili lístek do urny. Chceme demokracii lacino, ale laciné věci nebývají většinou moc kvalitní. Tak nebrečme. Anebo brečme, ale nedivme se.
09. 08. 2011 | 16:31

.Ivan Hochmann napsal(a):

Je strašné číst příspěvky podobné tomu,který napsal Tomáš M.v 9.08hod.

Je strašné přiznat jim neobjektivní,primitivní a diskutabilní logiku.Sic!

Zůstává ale ,alespoň pro mne děsivou skutečností objektivní zamyšlení při porovnání režimů.
Vysvětlovat podrobnosti svých úvah nemohu.Bylo by to příliš dlouhé a mnohočetně nesouhlasné.

První prioritou však pane Tomáši M. zůstává pro mne skutečnost,že KOMUNISTÉ jsou rudé bestie bez charakterů a morálky.
Rozdílnost v posuzování s dnešními hyenami a zločinci z politických partají napříč spektrem je ale prakticky nulová.
Jen dopady na společnost jsou děsivější.

Vždy jsem byl ale názoru,že komunistická výchova k socialistické realitě přinesla svoje ovoce.
*********************************************
Nehledě na skutečnost,že ideologicky a politicky vzdělanější komunisté dokázali i v nové realitě tržního socialismu,s přispěním zákonných paskvilů postkomunistického kontinuitního právního nihilismu a s použitím všech pák zmatečné a zmanipulované demokracie i se zájmem zločineckých klik a mafií - převzít iniciativu a dokázat,že jejich totalita byla vlastně docela dobrá pro spoustu českých lidiček.
Fuj to je věta.Raěji ji dám mimo rámec příspěvku.
******************************************************

Je mi líto,ale nemohu jinak.

Ivan.
09. 08. 2011 | 16:38

.Ivan Hochmann napsal(a):

Sám se tak zamýšlím,

proč jsem tak málo přístupný optimistickým a konstruktivním náhledům,resp,závěrům.

Asi tu bude proto,že jsem se ve svém 70.letém věku mnohokrát snažil pomoci věcem,které jsou pro mě i moje blízké (mohu říci pro lidi) prioritou.
Nebo by alespoň dle všeobecných norem být měly.

Mnohokrát jsem tvrdě narazil a dokonce dostal párkrát přes hubu.
Asi jsem to nějak špatně presentoval,nebo jsem nějak vadný.
Dnes vidím,že i moje poslední snahy byly skečí.Samet byl omyl.
A já ho tak vehementně podporoval.
Asi bych měl začít trénovat skoky do rakve a raději držet hubu.

Tak sorry vážení,nemějte mě za zlé.

Ivan.
09. 08. 2011 | 16:48

.Ivan Hochmann napsal(a):

Ještě mě tak mimoděk napadla myšlenka.

Ať jsme dopustili aranžmá čehokoliv a dovolili sesmolit takové nechutné společenství darebáků a hlupáků všeho druhu jaké dnes vidíme pobíhat napříč českou realitou.......

MLADÍ SI TO PŘEBEROU A NAUČÍ SE V TOM MARASMU VEGETOVAT.
Tak jako se naučili lépe než my staří pracovat s novou technikou a technologiemi.

Takže vlastně o nich nekráčí,že?
Ivan.
09. 08. 2011 | 16:56

argun napsal(a):

"Je třeba se vrátit ke kořenům demokracie, tj. k politice jednotlivců, specifických osobností, které jsou přímo zodpovědny svým regionálním a místním voličům – a nikomu jinému!"

Při vší úctě profesore - to je přece naprostá pitomost. Jednak z principu, jednak proto, že prakticky zcela nerealizovatelná. Demokracie je z podstaty věci souboj ideí, nikoli osob. Jak by jste chtěl dosáhnout při tomto modelu ústavní většiny? Je třeba nejdříve resuscitovat idee, která již dávno v celé Evropě umřely. To ostatní je jen technika.

Zklamal jste mě. Polepšete se. zkuste si uvědomit, že nikoli vše co napíšete musí být nutně oslňující.
09. 08. 2011 | 17:09

Aleš napsal(a):

Demo-kracie v překladu není vláda lidu. Lidu se vládne. Např. formou zastupitelů. Kracie = vláda, démos = občané v obcích, občané ve čtvrtích (městských). Demo-kracie je tedy vláda občanů v samosprávných malých územích, obcích, čtvrtích. A to bez zastupitelů, což je jediná možnost, jak se vyhnout korupci, zvůli mocných, bezmoci občanů atp. Jak přece může být člověk svobodný, jestliže mu vládne nějaký pán, zastupitel, ministr atp...? Je to přece protimluv! Chod obce lze uspořádat tak, že občané mohou být skutečně svobodní. Více na http://www.tso.cz/
09. 08. 2011 | 17:39

Josef7 napsal(a):

Já bych rozdělil mandáty jen dle počtu voličů. Přišlo 50 % voličů, rozdělí se půlka křesel, zbytek bude prázdno. Takto by se dal lehce zlikvidovat senát i současní zmetkové.
09. 08. 2011 | 18:57

VĚTRO napsal(a):

To by se ták líbilo někomu aby lide nešli k volbám . Půjdou jenom co budou nějaké volby . A ten svinčík tady skončí . Volby by měly být povinné .
09. 08. 2011 | 19:26

Jan Žura napsal(a):

Je to proplatenec zájmů. Nemohu přijít na kloub tomu, zda politici hrají podle not, které jim vnucují média nebo média hrají písničku politiků. Ani v jednom případě to není v zájmu občanů, je to svinstvo páchané na občanech.
09. 08. 2011 | 20:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

.Ivan Hochmann:
"Vždy jsem byl ale názoru,že komunistická výchova k socialistické realitě přinesla svoje ovoce."
Ivane,
ještě přinese - celému světu z východu, z Číny. ☻
09. 08. 2011 | 21:41

G4Danny napsal(a):

Zavedení NOTA elementu bude v měřítku státu řešeno dost domyšlenou legislativou pro případ, že NOTA zvítězí. Musí být vyřešena otázka "Kdo má teda v tom případě vládnout, když to nemá být nikdo, kdo se ve volbách nabídnul?" Některé možné odpovědi jsou:
1) Kdo byl u vesla dosud
2) K tomu zřízená státní instituce - jakýsi mutant "úřednické vlády", která má v naší zemi již precedens
3) Oligarchie - místo lobbingu by vládu a parlament vytvořily největší firmy přímo
4) Nikdo
N) NOTA
A teď si vyberme, nebo do kolonky NOTA napišme jakýkoli další nápad.
09. 08. 2011 | 22:11

manmic napsal(a):

Souhlasím s názorem, že systém NOTA je určité vylepšení volebního systému, smysl však nabude pouze, bude-li aplikován zároveň s přímou demokracií jakou mají Švýcaři.
Domnívám se, že by státu naší velikosti postačovala jedna komora o řekněme 51 přímo volených a odvolatelných senátorech. Tyto odborně zdatné osoby by byly schopny vyložit své ideje, pravděpodobně lépe než to dokáže jakákoli plakátová kampaň politické strany. Tím spíše, když tyto kampaně mají hodnotu menší, než reklamy na prací prášek. Politické strany svým konáním dokazují, že na uplatňování nějakých idejí už dávno rezignovaly.
Jejich stále se střídající představitelé, se zaměřili pouze na mamon. V poslední době to dokonce vypadá, že už jde spíše o cílenou likvidaci struktury státu, po tom co byla uvedena v bezmocný chaos. Pokud se toto děje na objednávku, pak slova o vlastizradě nejsou přehnaná.
Z výše uvedených důvodů, by na pořadu dne, mělo být omezení moci politických stran. Jednak omezením jejich financování ze státního rozpočtu. A rovněž tím, že by strany sice mohly doporučit některého kandidáta, ale nemohly by ho voličům vnutit, neboť mandát by byl skutečně osobní, ani si ho nijak zavazovat. Kandidát by byl zodpovědný pouze voličům a jimi by mohl být i fakticky odvolán.
Rovněž by bylo třeba ustanovit, že jednotlivá ministerstva mohou být řízena pouze ministry s příslušnou vysokou odborností, včetně zkušenosti v praxi. I ministři by měli být voliči odvolatelní.
Nehovořme o soumraku "demokracie" zastupitelské, neboť ten už proběhl, raději tvořme úsvit demokracie přímé.
09. 08. 2011 | 22:33

.Ivan Hochmann napsal(a):

Zbyňku ,aby ses nespletl.

V Číně je to samé jako bylo v u nás.
Jen s tím rozdílem,že jsme nebyli tak nehorázně diferenciovaní.
A arogantní komunistická čínská prasata ještě ukáží celému světu svoje Orwellovské vize.
Že jsou momentálně v ekonomickém boomu také nic neznamená.Brzy budou mít tolik problémů,že se budou sami divit.
Všechny jejich "úspěchy" předpokládaly nehoráznou aroganci při kopírování technologií a vykrádání světových technologií.
Duchovně však jsou na tom hůře než my.
Prosím tě,jak se může kulturně a duševně chovat národ,který prožil v minulém století tolik kotrmelců.
Však se ještě dozvíme co se dělo za t.zv.Kulturní revoluce a dalších excesech.To zůstalo doposud bez katarze.Je to tam jako vřed.Až se ty miliardy proberou to pak uvidíte tóčo!

A vůbec dej si s Čínou pokoj.A moc se nepřibližuj!Kope!

Ahoj Ivan.
09. 08. 2011 | 22:43

jíra napsal(a):

Autor
"Největší metlou demokracie je volba „menšího zla“. Protože menší zlo se prostým aktem volby nutně stává zlem velkým. MZ"

Naprostý souhlas. Co to znamená prakticky, když to domyslíme? Nestěžujme si, že není koho vybrat, udělejme vše pro to, ať čím dřív tím lépe je z koho vybírat, ať už necítíme jen nutnost volit menší zlo. Pokud by prázdné lístky dokonce způsobily, že volby jsou neplatné, byla by to jasná zpětná vazba pro politiky a motiv pro jiné.

Ten výrok platí obecněji. Každé zlo v politice, i jinde než u voleb, i to velké, začíná obvykle nějakým menším ústupkem od dobra, bagatelizací, popř. dokonce řečičkami naopak o velkém dobru. Zapišme si to konečně za uši a braňme se.

Smůla je, že dopředu není vždy snadné odhalit něco jako opravdu podivné a zlé, aby se aktéři skutečně chytili za nos ještě včas pro dobro věci, nejen kvůli špatným zákonům, bohužel drží basu a brání se někdy i útokem.

A je bohužel dost takových lidí, jimž scestnost jejich názorů neubírá na aktivitě a nikoho nenechaji, aby jim to vysvětlil třeba i polopaticky, viz ti, co se zde do vás tak neomaleně pustili.

------

Jestli, vážení, dovolíte, konkrétně dokládám jiný příklad, kde ten výrok o zlu platí analogicky také. Je to oblast regionální politiky ohledně velkých staveb, takže tak daleko od tématu demokracie v politice to není.

Znáte aktuální aféru s jistou dálnicí u nás u Ostravy (a podobně s tamní nemocnicí), co má nekvalitní podloží z levné nevhodné ocelářské strusky, podloží bobtná a dálnice je zvlněná jak lochneska na pouti, musí se vykopat i s podložím a draze postavit znovu?

O této vlastnosti takové strusky se v odborných kruzích ví tak 15-20 let, a přesto se tak stavělo. Kdo ví, kolik dálnic se ještě ukáže takhle osudově ošizených. A přesto se zde údajně zprvu nevědělo, proč se ta dálnice vlní a snažili se ji nejdřív marně odfrézovávat. Dokonce i soudní znalec hovoří cosi o nevyzpytatelné přírodě a že vina neleží na nikom!

A čím ten velký draze vykoupený průšvih začal?

Pominu-li historii, kdy se u nás bohužel moc dálnic nepostavilo a muselo se to dohánět, začalo to vše předražováním stavby dálnic v ČR. To je dlouhodobý neřešený problém, způsobený systémem tendrů u nás, korupcí a nedůsledností úředníků a nehnul s ním zatím nikdo (spíš se naopak našli aktéři, kteří předražení ještě umocnili nasmlouváním pro stát nevýhodných zakázek nadlouho dopředu).

Ale to je jen počátek zla. Byl by div, kdyby se prostor pro zlo dále nezvětšil, když se připustilo toto. A taky že jo.

Investoři se snaží vždy na něčem ušetřit, zde především na očím skrytém podloží použitím náhražek za kameninu a snižováním počtu vrstev.

Troufám si tvrdit, že pokud by u nás nebyl takový prostor k podvodům a korupci, byla by snaha uspořit ve výsledku nejspíš žádoucím přínosem.

Jenže v našem morálně pokřiveném prostředí tak vzniká jen další prostor pro korupci a podvody. A nejen to. Aktéři se nebrání nákupům materiálů z druhé ruky s překvapivě nízkou cenou oproti konkurenci, i když nejspíše dosaženou podvodem použitím nevhodného i bezcenného materiálu. Působí různé, asi i politické (už jen ta mučivá otázka: Stihne se stříhat páska do konce mého mandátu?), tlaky stavět i za rizika atd. I kdyby to daní aktéři nevěděli (sic!), měli to otestovat, jde přece o spoustu potenciálně vyhozených miliard Kč vybraných především na daních.

Snad nám upozorňování na pozadí průšvihů pomůže lépe se všeobecně vyznat a pohybovat v demokratickém prostředí. Nevzniká samo od sebe samozřejmě, může se snadno stát spíš demokratismem, kde se politici jen schovávají za demokratické pojmy, baví se s občany jen při volebních kampaních a po nich už spíš často mlží a kalí vodu. Vyžaduje to po nás být dost spravedliví, prozíraví, obezřetní a odvážní, zvládnout donutit k tomu i politiky a případně je střídat, střídat a střídat, třeba pak i sami, když to jinak nejde.

Hezký den všem.
09. 08. 2011 | 23:18

Pamětník WW2 napsal(a):

Autor v podstatě LŽE. Opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD, resp. Klausem a Zemanem měla za svůj hlavní cíl změnu systému poměrného zastoupení, který nezapomenutelným způsobem zhodnotil soudruh Hitler ("plácání roztodivných koalic, tedy provádění těch nejpokleslejších politických obchodů."), aby posléze jeho nectností využil a dostal se tak k moci.
Snaha o zavedení většinového volebního systému byla u nás zmařena úmrtím Václava Bendy a volbou dnes už dvojnásobného bankrotáře Fischera na jeho místo. Čtenář, který zažil další vládní slepence může posoudit, nakolik byla snaha Klause a Zemena tehdy rozumná.
Ona změna systému poměrného zastoupení na většinový je nesmírně obtížná (kapři si přece nevypustí rybník), ve Francii ho dokázal zavést svou autoritou až generál DeGaulle.
Mimochodem, po zkušenostech z dob Výmarské republiky není v Německu možné shodit vládu, jak to nezapomenutelným způsobem předvedla ČSSD v době českého předsednictví EU. V Německu je možné vyslovit nedůvěru jen tak, že se současně udělí důvěra vládě nové. Pokud se to nepodaří, vládě důvěra zůstává.
09. 08. 2011 | 23:22

Pamětník WW2 napsal(a):

Volit komunisty je stejné, jako volit NSDAP. Ani von Papen, ani Hjalmar Schacht, kteří Hitlera, jako dle jejich názoru dočasné řešení, podporovali, si nevzali k srdci slova jeho ministra propagandy Goebbelse "jakmile se jednou dostaneme do úřadů, už z nich nikdy neodejdeme, leda že by nás vynesli jako mrtvoly. VYNESLI je jako mrtvoly, ne z úřadů, ale berlínských bunkrů. Stálo to 60 milionů životů a bídnou budoucnost pro celé národy, včetně našeho!!!
Podotýkám že Schacht, který strávil konec války v koncentráků, měl ze všech obžalovaných v Norimberku (byl osvobozen) největší IQ, 143. I všichni ostatní byli nadprůměrní až vysoce nadprůměrní (Goring 138). Nejméně měl antisemita Julius Streicher, IQ=108.
09. 08. 2011 | 23:42

Pamětník WW2 napsal(a):

Obávám se, že politici jsou tak zkorumpovaní, že je nutno je střílet, střídat nestačí. Nic jiného, než popravčí četa nevyváží úplatek ve výši sta milionů. Na to zabere každý. Jenže kdo bude hlídat hlídače? Čeka by to zvládla, ale zase by to bylo když ne nadlouho, tedy mnohem déle, než by nám bylo milé. Protože jakmile by byli hlavní tuneláři postříleni na fotbalových stadionech, museli bychom se vrátit k normálu a to by čekisté už nechtěli.
09. 08. 2011 | 23:53

jíra napsal(a):

Obecně dodávám, že vyzkoušet se má vše, když to, co je, či bylo, nefunguje.

A ono to zrovna moc nefunguje.

K totalitám se asi vracet nechceme.

Přikláním se tedy teké mj. k většímu prostoru pro diskusi o přímé demokracii s případnou odvolatelností jednotlivých politiků na popud voličů po uplynutí doby hájení.
09. 08. 2011 | 23:56

!!! volte KSCM !!! napsal(a):

A VEMTE SI ZPET SVOU ZE Z RUKOU ZLODEJU
10. 08. 2011 | 00:11

JuRa napsal(a):

vzdy me pobavi, jak filosoficky lide probiraji moznosti demokracie.....to jste jeste nepochopiili ze demokracie v tomto smyslu neexistuje....je to utopie jako komunismus....pohadka pro ovecky.....preselected candidates.......muzete prosim sdelit, kde podle vas na svete existuje demokracie?.............tzv demokracie se jmenuje korporacie...je to divadlo.
10. 08. 2011 | 03:23

Petr Pert napsal(a):

Ach jo volby. To vím dávno. Já byl u nich jen v plnoletosti jednou, když mne tam ještě rodiče dovedli- od té doby jsem tam nebyl. Na co chodit na drahé představení tragické komedie? Nikdy za dějiny Česka papaláši nebyli zástupci lidu, ale sami svými. I dnes, kdy si lehli do postele s podnikateli a likvidují jednu soc. vymoženosta za druhou jak když sžírá oheň dříví. Na tom jsem se nikdy nepodílel a ani nadále nebudu. Jak to celé dopadne při té umělé krizi? To je nasnadě. Když lidé namají peníze, nic nekoupí, ani zboží ani služby - pak padnou obchody a nebudou nic chtít od výroby a bude se propouštět - a stát padne na hubu. U toho asistovat tedy nebudu P.
10. 08. 2011 | 05:32

Briick napsal(a):

Pamětníku, když jsi tak anti rudý, tak najdi někoho kdo to tady povede, aby tu byl alespoň z poloviny takový klid a pořádek jak za komančů / a to jsem na ně vždycky nadával, to jsem byl naiva. Co navrhuješ? Zkoušet další a další strany / po US DEU, zelených, VV aj/ cestou pokus a měsíc po volbách vidím jak blbý omyl to byl, volit lidi ze dna kandidátky stejný výsledek, svatý nepřijde tak CO ???
Měli bychom si už říci nahlas, jak jsme byli v listopadu blbí a sprasili jsme vše co šlo sprasit. A jak vypadá havlovská teorie lidských práv pro nemakačenky si prohlédni na záběrech z Británie. Asi jsi ve své anti rudé zaslepenosti nepochopil, že tento stát se může uživit jen tím, že lidi budou pracovat, a tím myslím tvoření užitečných hodnot. A že komanči byli jediní z vládnoucích u nás , kteří toto chápali, za to já nemůžu
10. 08. 2011 | 07:30

Bejkovec (Bern) napsal(a):

Ze by nekdy DEMOKRACIE navstivila Ceskou republiku?
Nevim o tom,demokracii si kazdy predstavuje tu svoji
jedinou.Ale,ze by byla ve state tak prolezlem podvodem,zlem,vulgaritou obcanu k sobe samym?To velmi tezko.Pseudodemokracie ktera vzesla z podmnetu pana Vaclava Havla se jaksi ani nesnazila,aby odstranila od sebe to"pseudo"a stala se cistou.Nyni vladne bezvladi,chaos a strach z potrestenych vyhlasek a zakonu Necasovy zlocinecke vlady.Ale myslim,ze jen pro tento rok.Pristi rok padne.
10. 08. 2011 | 07:50

Jag napsal(a):

Základem demokracie je OSOBNÍ ODPOVÉDNOST,HMOTNÁ ODPOVĚDNOST....jinak se lidi flákají,podvádí a nedělají svou práci důsledně.Takže demokracie není klausismus a zemanismus.Ti tady tu anarchii zavedli.Dokud bude státní ouřada rozhodovat tak,že je mu jedno,jak a koho jeho rozhodnutí postihne,zrovna tak ve firmách,tak se dál nepohneme.A vymahatelnost práva musí být rychlá.
10. 08. 2011 | 07:55

Milan napsal(a):

Ano, souhlasím. Bohužel ve chvíli, kdy z pohledu voličů selžou veškerá demokratická řešení, následují, a historie to potvrzuje, řešení zcela nedemokratická, která vždy vedla k destrukci stávajícího politického systému. Není situace v Anglii předzvěstí možného způsobu likvidace současného systému vládnutí?
10. 08. 2011 | 08:04

David napsal(a):

Neviditelný pes:

POLITIKA: Konečně smysluplná stávka

17. června 2011

Česká společnost se emancipuje. Učíme se demonstrovat, stávkovat, sepisovat petice, vstupovat do občanských sdružení, otevřeně nesouhlasit s vládou. Přispívá k tomu ekonomická krize i tristní stav stranického systému. Partaje často připomínají prodloužené ruce lobbistů a kmotrů nebo sekty od reality odtržených pantátů.

Alternativní cesty k prosazení svých zájmů se naučili hledat nejen dopraváci, ale i lékaři, učitelé, policisté, hasiči, úředníci či pracovníci z veřejnoprávních médií. Pozoruhodné je, že nespokojenost se sociální situací projevují jak nízkopříjmové kategorie, tak střední vrstvy. Příště se možná otřepou, přečtou si ústavní pořádek a veřejně vystoupí i ti, co dnes ještě přihlížejí.

Občanská aktivita je prospěšná sama o sobě. Jedná se navíc o nejlepší lék proti ošklivé nemoci, která nutí politiky vzdalovat se jejich voličům, programům, závazkům – například slibům o nezvyšování daní. Ve Francii se protesty staly denním chlebem, skoro až součástí životního stylu. Místní ne pokaždé vědí, proti čemu se bouří, nic jim to však nebrání na pozadí demonstrace podniknout třeba i piknik s přáteli.

Češi jsou uzavřenější, nedůvěřiví a než učitelé solidárně podpoří policisty nebo horníci železničáře, chvíli trvá. Tentokrát nacházejí různé skupiny společnou řeč rychleji, spojuje je postoj k chystaným reformám penzí, daní a zdravotnictví. Na pražském Václaváku po boku běžných zaměstnanců v květnu vyjádřili nechuť i umělci a zdravotně postižení. Tvrzení odpůrců největší stávky v ČR, že nemá sociální, ale výhradně politický motiv, je licoměrné. Samozřejmě, že akce má i rozměr politický, daný přinejmenším ideovou profilací svých účastníků. Pamatujme ovšem, že českým odborům nedělalo problémy stavět se na zadní i za levicových vlád. Hrají zkrátka důsledně svoji roli a výhrůžky soudními verdikty či účelovými legislativními omezeními s tím nic nezmůžou.

Smyslem protestů je obvykle posílení vyjednávací pozice jedné ze stran sociálního konfliktu. V nynější konkrétní situaci vláda hrne do parlamentu reformy spíchnuté horkou jehlou, nedostatečně prodiskutované s odbornou i laickou obcí, na tripartitě, s opozicí i napříč koalicí samotnou. Prezident lékařské komory Kubek nedávno vylíčil, jak probíhalo jednání nad změnami ve zdravotnictví: první verzi návrhu zákona poslalo ministerstvo do vnitřního připomínkového řízení, druhou do vnějšího, něco jiného pak schválil kabinet a i to bylo nakonec rozcupováno na následném sezení koaličních špiček.

Odbory konečně nešly s dělem na komára, jak tomu bylo u někdejšího právem kritizovaného zastavení práce kvůli pouhopouhým stravenkám. A že lze protestovat i kultivovaně, prokázala už generální stávka 27.11.1989. Stávka dne 16.6.2011 byla sice citelná, stále ale „jenom“ výstražná. Jistě, tam kde vláda vyjednávání odmítá soustavně, mohou protesty vést až k jejímu pádu. To však musí být stávkování masivnější a trvající déle než čtyřiadvacet hodin. Potom se snadno obrátí hněv těch, co dosud remcali na adresu stávkujících, proti vládě neschopné zabránit značným škodám.

Tak daleko snad zatím nejsme. Pořád je ještě čas položit zvažované reformy s chladnou hlavou na jednací stůl a vzájemně si naslouchat. Když vládní oponenti uslyší, že existuje skutečná vůle utáhnout korupční kohoutky odkapávající cenné peníze z veřejných rozpočtů, že je exekutiva připravena zatrhnout plýtvání na nejvyšších patrech a probírat sociální změny s těmi, jichž se týkají nejvíc, nemusíme se transformovat v zemi nepřetržitých demonstrací a stávek. Kromě toho se nabízí plán B: politici, kteří nedokáží přesvědčit občany o užitečnosti svých kroků, si mohou vždy obnovit svoji legitimitu v předčasných volbách.

Psáno pro Hospodářské noviny

Lukáš Jelínek

http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-konecne-smysluplna-stavka-db3-/p_politika.asp?c=A110616_181122_p_politika_wag
10. 08. 2011 | 09:38

David napsal(a):

Novinky.cz:

Facebookovou generaci opustila energie v boji proti politikům

Když se před loňskými sněmovními volbami na Facebooku sdružovaly mnohatisícové davy mladých voličů, zdálo se, že všechno bude jinak, protože se přihlásila o slovo nová generace vyzbrojená moderní komunikační zbraní – internetem. Motivace byla jasná: změnit politiku i politiky.

Praha 29.6.2011

Dnes je však na sociálních sítích, kde se mladí lidé s takovým nadšením sdružovali, až hřbitovní klid. Ne proto, že by byli s politickou reprezentací země spokojeni. Naopak. Jsou znechuceni a převládl pocit marnosti.

Přitom výsledky voleb mohly mladé lidi povzbudit. Proč se tak nestalo? Mnozí dinosauři sice byli vykroužkováni, z vrcholných funkcí odešli další, ale nové tváře jsou v lepším případě bezvýrazné, v horším rovnou odpudivé. Naprostým zklamáním jsou pro bývalé mladé aktivisty Věci veřejné.

Nové stránky na Facebooku nemají valný úspěch

A tak není divu, že stránky, kde se ještě před rokem masově diskutovalo, zejí spíše prázdnotou. Pokud vůbec vznikají na Facebooku nové skupiny, mají často jen desítky, maximálně stovky členů. Například se skupinou CZ Česko – Skutečná Demokracie TEĎ, vybízející k protestům po vzoru Španělska, sympatizuje pouze 643 lidí.

„Lidé mají pocit, že využili veškerých demokratických prostředků ke změně, ale nic se vlastně nestalo,“ řekla k tomu Právu politoložka Vladimíra Dvořáková.

Mladí voliči vnímají boj proti korupci jako jen naoko. A že místo zdůvodněných reforem přišly jen škrty. Podle Dvořákové nevědí, co mají s touto situací dělat.

Pomineme-li organizované protestní iniciativy a platformy, jako jsou ProAlt či Demokratická levice, tak například ve facebookové skupině Vyměňte politiky se nyní více než názory občanů objevují prokliky na články zpravodajských serverů. Před volbami přitom byla hlavní skupinou, která nabádala ke kroužkování.

NapišteJim.cz nějak nezabírá

„Na Facebooku může být mrtvo. Ale když se na druhou stranu podíváte na články, na které jsou tam odkazy, tak pod těmi již probíhají velmi početné diskuse. Co se týká blogů, porovnáte-li míru agresivity před rokem, zjistíte, že v tuto chvíli je mnohem vyšší. Varuji, že může dojít k radikalizaci,“ dodala Dvořáková.

Všeobecnou netečnost si zřejmě uvědomují i umělci. České celebrity i občanská iniciativa KohoVolit.eu představily novou aplikaci NapisteJim.cz, která lidem usnadní komunikaci s poslanci a senátory. Stránka najde vhodného politika podle regionu, strany nebo podle toho, jakému tématu se věnuje. Slouží jako webová brána, jež zprostředkuje e-mailovou komunikaci mezi veřejností a politiky.

„Podpořím jakoukoliv iniciativu, která dokáže vytrhnout lidi z apatie,“

říká v úvodním klipu Václav Marhoul. Herci jako Tomáš Hanák nebo Milan Šteindler se snaží přesvědčit lidi, že kontaktovat politiky není tak těžké, jak se zdá.

Zatím je to však operace bez větší odezvy, navzdory mediální publicitě. Jestliže předvolební klip s Marthou Issovou a Jiřím Mádlem Přemluv bábu zhlédlo před volbami na YouTube 781 526 lidí, tak spot NapišteJim.cz jen 3775.

Marek Přibil, Právo

http://www.novinky.cz/domaci/237613-facebookovou-generaci-opustila-energie-v-boji-proti-politikum.html
10. 08. 2011 | 09:40

.Ivan Hochmann napsal(a):

Není Milane !

Podívej jak evropské mocenské struktury a nadnárodní finanční korporace mediálně zametly pod koberec Island.

Najdi si co se na Islandu stalo.
Od nové ústavy, těžce rozdílné od dánské,po kriminalisaci politiků a znárodnění bank.
Však také kdo stačil ,ten před odpovědností utekl.

Jsem zvědav kam utečou naši hajzlové až na ně dojde.
Asi za Pitrem do Švýcar,nebo raději za tím grázlem do Jižní Afriky.Všimněte si až začnou vyvádět firmy a finance do zahraničí.
Už to stejně začalo.

Ivan.
10. 08. 2011 | 09:49

David napsal(a):

Souhlasím s tím, že žádná ze současných stran si nezaslouží můj hlas.

Sice to vypadá na soumrak demokracie, ale přesto bych to ještě nevzdával.

Naděje umírá poslední.

Abychom nemuseli do nekonečna volit jen „menší zlo“, tak vidím ještě možné řešení v hledání vždy nové politické strany.

(Vyzkoušené kroužkování se bohužel příliš neosvědčilo)

Staré strany už známe dobře. Je to katastrofa a VeVerky tomu opravdu „daly korunu“.

Chtělo by to nalézt SLUŠNÉHO a bohatého člověka, jakým by mohl snad být miliardář Karel Janeček, zakladatel nadačního fondu proti korupci. Tento bohatý člověk s podobně slušnými dalšími boháči by založil zcela novou politickou stranu. (Poučit se z chyby s VeVerkama, kdy bohatý Bárta morálně zklamal)

Vytipovat pak dobrého předsedu. Ne Johna, ale třeba takovou profesorku Vladimíru Dvořákovou, která by mohla být pro většinu občanů velmi důvěryhodná.

A co nejdříve

založit novou politickou stranu

složenou ze

SKUTEČNÉ ELITY národa

takových lidí, jakými jsou např.:

Josef Fousek, Karel Gott, Tomáš Halík, Václav Bělohradský, Jiří Pehe, Jan Keller, Václav Žák, Jan Štern, Ivan Štern, Milan Zelený, Jan Urban, Petr Havlík, František Janouch, Benjamin Kuras, Pavel Pafko, Jan Hnízdil, Ludvík Hovorka, Jan Vávra, Petr Příhoda, Iva Bezděková, Hana Brixi, Vladimír Pikora, Petr Robejšek, Tomio Okamura, Tomáš Tožička, Milan Štěch, Libor Michálek, Zdeněk Jemelík, Marie Svatošová, Šimon Pánek, Ondřej Neff, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Josef Koutecký, Cyril Hoschl, Bohumil Baštecký, Jan Hartl, Jiří Grygar, František Koukolík, Karel Nešpor, Alexander Tomský, Jiří Vejvoda, David Vávra, Marek Eben, Hana Marvanová, Táňa Fischerová, Jana Šulcová, Jaroslav Dušek, Ondřej Vetchý, Zdeněk Svěrák, Helena Třeštíková, Jana Lorencová, Vladimíra Dvořáková, Jana Ryšlinková, Jiřina Šiklová, Ludmila Rakušanová, Zdeněk Jemelík, Karel Wichs, Josef Klíma, Ivan Hoffman, Jan Petránek, Petr Holub pod.

Tento seznam bychom měli postupně dále rozšiřovat o další lidi a tyto lidi pak moc poprosit o záchranu našeho státu.

Bez nové politické strany, složené

s takto veřejně známých osobností

je šance na změnu poměrů minimální.

Současné strany jsou úplně všechny zdiskreditované různými skandály a nikdo jim už nevěří.

Něco změnit lze jen přes SLUŠNOU politickou stranu.

Právě v podobných diskusích na blozích

bychom měli

hledat

veřejně známé osobnosti, které bychom chtěli mít ve sněmovně.

Myslím si, že jedině tímto způsobem by bylo možné

pořádně „převorat“

celou tu naši zkorumpovanou politickou scénu, a tak nějak neustále začínat znovu,

dokud se to nepodaří.
10. 08. 2011 | 09:52

.Ivan Hochmann napsal(a):

A také se podívej na přednášku docenta Staňka na konferenci EPI v Luhačovicích.

Co lze čekat v situaci, kdy 5%soukroných vlastníků a nadnárodních korporací vlastní 90% národního majetku ?
Jak to může dopadnout jinak než špatně?!

Ivan.
10. 08. 2011 | 09:57

.Ivan Hochmann napsal(a):

Davide ?

Nechceš napsát 2.000 slov ?
Běž za roh a dej si přes držku ať se probereš.

Měj se Ivan.
10. 08. 2011 | 10:00

.Ivan Hochmann napsal(a):

A prosím Tě,nedělej Gottovi stafáž na cestu na Hrad.

To bych se asi odstěhoval na Čukotku. Ivan.
10. 08. 2011 | 10:02

.Ivan Hochmann napsal(a):

Komedianti z Facebooku to tedy určitě vytrhnou!!!Ivan.
10. 08. 2011 | 10:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

.Ivan Hochmann:
Ivane ,aby ses nespletl.
Já se k Číně nepřibližuju, ale ona k nám.
Čína je jediný stát s mnohatisíciletou nepřetržitou tradicí. Vykrádáním technologií v opačném gardu fakticky opakuje histórii, kdy Evropané ukradli bource morušového a střelný prach. ☺
Nyní má už koupené skoro celé USA.
Realismus!
10. 08. 2011 | 11:35

Gobbo napsal(a):

David
Ano! Ondru Vetchého ministrem obrany. Získáme zpátky území pobaltských Slovanů.
A Daniela Landu ministrem vnitra. Endlich wieder Ordnung.

Chci tím říct, že apriori vytvářet seznamy nějakých elit (hlasování o největšího Čecha na tom málem zkrachlo, neboť se hlasující ujednotili na Járovi da Cimrmanovi a teprve zásahem cenzury byl dosazen Kaiser Karl der vierte) je pomatená činnost.

Lidé by si v základním kole měli volit ze svého okolí ty, kterým věří, kteří by vytvořili politický korpus zastávající zájmy daného území. Ten by také ze svého středu stanovil (po nějaké práci a zkušenostech) kandidáty do sněmovny.
Jsou tu někteří, co říkají, že místní politika je stejně prolezlá korupcí, jako ta vysoká. Myslím, že to jednak tkví v systému stran, jednak v otrockém charakteru národa.

S obojím je nutné něco dělat. Ale ne to, co v Aténách nebo Londýně. To bývá obvykle výsledek činnosti policejních provokatérů a podsvětí. Lidé, kteří si libují v hledání viníků a vyhrožování lucernami jsou v nejlepším případě k ničemu.

První krok je dospět k dohodě, že se nám něco nelíbí a shodnout se na tom co konkrétně. Už to je těžké. Druhý krok je zvolit postup. Kroužkování například, může odstranit pár lumpů, ale nevytvoří kvalitní zákonodárný sbor a vládu. To vidíme.

Jako úplně základní krok vidím zorganizovat masové hnutí za přímou demokracii, bez ideologických přílepků.
10. 08. 2011 | 12:19

Reflex napsal(a):

Davide ty naivko, Vśiml jsem si, kolik je v tvém seznamu herců.
1/ Když herec hraje třeba hodného primáře Sovu , tak ještě zdaleka není dobrý primář. A když mladá herečka povídá něco o své úžasné lásce a porozumnění, proč je tedy za pět let 3 x rozvedená. Vůbec jsi nepochopil, že umělci a herci umějí velmi působivě recitovat moudra a morální pravdy, ale jinak umějí opravdu jen papouškovat ale v praxi neuřídí ani trafiku nebo veřejné záchodky Asi jsi žil v jiné zemi než já, jinak by jsi zaregistroval kolik umělců bylo v politice po listopadu a jak jeden po druhém zmizeli v zapomnění. Viz pan Hrušínský, který jen seděl s p. Kačerem před záchodky a pokuřovali a zdravili prstíky ( véčko ) všechny nekomunisty, ale nebyli schopni vůbec pochopit o co jde, stejně p. Kolářová, táňa Fišerová, M. Prokop, Ivan Medek, Tigrid a konečně i Havel. atd.
2/ to nemluvím o morálce, kdy herec prostě za potlesk a slávu udělá cokoliv. Za komančů se bili o role v těch nejblbějších komančských nalejvárnách, aby hned po sametu vykřikovali že nemohli tvořit a museli psát do šuplíků. a že režim nedovolil hrát největšího národního dramatika Havla. Tak se jich zeptej dnes kde jsou ty výtvory, proč když má kultura málo peněz tak si nevydělá uváděním Havla, kde by bylo natřískáno i za 10násobné vstupné / viz Odcházení, že ?/ a proč i seriály které jsme za komančů považovali za blbé jsou dnes šlágrem televizní nabídky. A ty by jsi je dal znovu do vlády nové inteligence. Děkuji, po zkušenostech za mne říkám NE
10. 08. 2011 | 12:24

Anna K napsal(a):

Reflex nejsi rovna lichotivý k umělcům, ale asi máš kus pravdy. Vidím třeba v Davidově seznamu paní Třeštíkovou, ta přece byla ministryní a vydržela asi 4 dny. Asi je řízení státu či společnosti opravdu něco jiného než točit na kameru feťáka - časosběrný snímek a potom sklidit úžasnou slávu.Umělci asi opravdu umějí jen dojemně recitovat cizí moudra, ale zase jsou roztomilí a vypadají chytře. Ve vedení státu by měli být skutečně spíše lidé, kteří někde řídili úspěšné firmy, ministři by měli být odborníky ve svém oboru.
10. 08. 2011 | 12:49

David napsal(a):

Gobbo, Reflex, Anna K:

Netvrdím, že to je jediné správné řešení. I když to vypadá naivně vychází to z mých dosavadních zkušeností. Hledám řešení. Více hlav více rozumu. Rád si přečtu jiný návrh. Hlavní je jen nekritizovat a jen planě řečnit, ale snažit se přejít od slov k činům. Čas neúprosně běží. Pokud se vám nelíbí některá jména můžete navrhnout jiná. Kritizovaní umělci tvoří jen 20% z celkového počtu a jsou to podle mého názoru velmi charakterní občané, kteří by mohli naši politice pomoci svými životními zkušenostmi. Podstatnější než jména je však SYSTÉM dalšího postupu, který navrhuji. Jinak nás dříve nebo později zachvátí chaos, který se začíná šířit Evropou.
10. 08. 2011 | 13:36

Reflex napsal(a):

Davide, Pokud chceš postupovat tímto způsobem, tak se začni dívat ve svém okolí kdo tam slušně podniká, rozšiřuje neustále svoji firmu a přitom nekrade a neparazituje na státních zakázkách. Taky se podívej na městský úřad, jestli tam není někdo kdo přitom také nekrade a jde mu o blaho obyvatel.Pokud máte prosperující nemocnici, kde slušně léčí a neberou úplatky a nerejžují na operačních automatech koupených za peníze nás všech, možná jsi našel mministra zdravotnictví,atd Pokud ale začneš hledat na televizní obrazovce, tak opravdu některé modelky jsou krásné a někteří umělci nádherně deklamují moudra spisovatelů, ale tudy cesta opravdu nevede
10. 08. 2011 | 14:09

camponotus napsal(a):

Tento politický systém nelze reformovat, stejně jako nešlo reformovat ten předešlý, protože do rozhodování Česka jakou cestu si zvolí vždy kecala nějaká velmoc a nedovolila nějakou odchylku. Minule to byl zaprodanec SSSR Bilak, dnes je to zaprodanec USA Vondra. Nejste jako oni a přece se chováte stejně jako oni!
Další vývoj má jedinou možnost - zkrachovat a být nahrazen něčím jiným.
10. 08. 2011 | 14:15

David napsal(a):

Reflex:

Navrhovanou metodu zcela nezavrhuji. Čas ale velmi rychle běží. Je třeba udělat "velký třesk", a ten neuděláte způsobem, když naprosto izolovaní jednotlivci se budou dívat ve svém okolí, kdo tam slušně podniká.
10. 08. 2011 | 14:20

.Ivan Hochmann napsal(a):

Davide ,

nakup si kuličky a můžeš začít třeskat.
Třebas na Václaváku.
Už tam jednou zvonili klíčemi.
Hlavně musíš zapisovat,kdo slušně podniká.
Bězte za roh všichni!

Ivan.
10. 08. 2011 | 15:50

Jag napsal(a):

Demokracii může zachránit je právní stát,který vyžaduje dodržování zákonů pomocí osobní a hmotné odpovědnosti jedinců.žádný člověk nebude dodržovat zákony,když k tomu nemá důvod.Nikdo nebude pracovat na nedevastaci,když z toho nemá snakci.Běžte se podívat na územní a stavební řízení,jak tam z 30 lidí,třetina nic nepřinese a jen tam sedí.Přitom se tam třeba jedná o znečištění podzemní vody nebo zničení majetku občana.Prostě nikdo z nich nemá žádnou osobní a hmotnou odpovědnost,tak si tam jdou 2 hodinky odsedět a na konci chrápání do zápisu pronesou BEZ NÁMITEK.A pak za to poberou 30 000 čistá ruka.VZPAMATUJTE SE VŠICHNI.
11. 08. 2011 | 09:01

Mormegil napsal(a):

Je to cele blbost, lebo neda sa rozlisit toho, ci nesiel k volbam ten kto si z ponuknutych kandidat. nevybral a ten koho volby vobec nazaujimaju - ktorych je vacsina.
Dobre to vymyslel Orban (v HUN) s registraciou volicov, lebo k volbam pride len uvedomely volic, kto sa zaujima o politiku a nie daky cigan, ktoremu das do vrecka 5€ a ide kruzkovat vo volbach - koho mu das na papieri. (len ustavny sud mu to zrusil)
12. 01. 2013 | 17:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy