Ústava není hračka pro děti

01. 02. 2012 | 15:10
Přečteno 3440 krát
Uvádím své interní stanovisko ze 7. prosince 2010 k návrhu ústavního zákona o zavedení přímé volby prezidenta, bohužel stále z podstatné části aktuální.

1. Celkové politické hodnocení:

Stejně jako před dvěma lety se stále jedná o účelový, nedomyšlený a polovičatý návrh, který v této podobě nemohu podpořit. Především zcela chybí povědomí o tom, proč bychom tuto změnu měli vůbec zavádět. Materiál se sice snaží tvářit učeně, ale je z něho patrná oprávněná bezradnost zpracovatelů z šíleného, nehotového politického zadání, které fakticky tlačí vládní úředníky navrhovat politická řešení a suplovat tak vládu.

Bude-li přímá volba prezidenta skutečně zavedena, pak se nepochybně bude jednat o nejzásadnější ústavní změnu od roku 1993 – jen pro ilustraci, obdobná změna v roce 1958 vymezila hranici mezi francouzskou IV. a V. republikou. Ve Francii však tehdy šlo o logické vyústění dále neudržitelné politické situace, charakterizované slabými vládami a frustrací ze ztráty pozice světové velmoci a řešené nastolením výkonnějšího, méně alibistického režimu ztělesněného silným prezidentem republiky – změna ústavy zde byla až posledním, stvrzujícím krokem. U nás podobný kontext zcela chybí, přímá volba v podstatě má spadnout z nebe, z ničeho nic. Vláda by tedy především měla, aspoň dodatečně, ale především dostatečně nahlas, odpovědět na otázku, proč tuto změnu vlastně chce zavést. Bez toho se bude odpověď nabízet sama: „Protože to někomu přišlo jako docela dobrý nápad a rozhodl se to zkusit, třeba se to bude líbit“.

2. Prezidentské pravomoci:

Navrhovatelé i samo politické zadání se jako čert kříži snaží vyhnout jakémukoli spojeni přímé volby prezidenta s otázkou jeho pravomocí. Přitom je evidentní, že obojí souvisí jako spojené nádoby, jedno nelze oddělit od druhého: Bylo by absurdní, aby přímo volený prezident byl jen jakýmsi luxusním notářem, jak to snad lze hájit u prezidenta voleného nepřímo parlamentem. I pokud by byl koncept luxusního, přímo voleného prezidenta - notáře formálně v ústavě zakotven, fakticky by trval jen do zvolení prezidenta se silnou politickou podporou, který by se prosadil silou své osobnosti v nějaké příští politické krizi ústavě navzdory. Proto považuji zavedení přímé volby bez současného posílení postavení prezidenta nejen za zbytečné, ale i za potenciálně nebezpečné a nesystémové.

Navrhovatelé vyjmenovávají skupinu států (historicky Rakousko, Irsko, Island, Finsko a Portugalsko, nově též Slovensko, Polsko, Litva, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko), které sami považují za parlamentní (tj. nikoli prezidentské) republiky a ve kterých je přesto prezident volen přímo. Zřejmě se tak snaží vyvolat dojem, že existence přímo volené hlavy státu bez reálných pravomocí je normální. Nemají tak docela pravdu. Prezidenti uvedených zemí vesměs nejsou až tak slabými figurami a pokud nevstupují do každodenní politiky a vůbec zůstávají v pozadí, je tomu tak nikoli pro nedostatek pravomocí, ale s ohledem na stávající situaci, která si jejich zásah buď nevyžaduje, nebo jej nepovažují za žádoucí. Doporučuji, aby předkladatelé doplnili vládní materiál i o podrobnější charakteristiku ústavněprávního postavení prezidentů v zemích, které sami vyjmenovávají.

Pokud jde o naši Republiku, již nyní existuje skupina sporných pravomocí prezidenta. Obecně řečeno, jedná se o pravomoci nikoli něco udělat, ale naopak o možnost něco neudělat: nejmenovat navrženého soudce, neratifikovat mezinárodní smlouvu, odmítnout jmenovat navrženého, ale nezpůsobilého člena vlády, apod. Bude-li zavedena přímá volba, bude mnohem snáze hájitelný náš dosavadní postoj, že pravomoc něco udělat ještě neznamená povinnost to udělat, resp. že vládní doporučení není vládním příkazem prezidentu republiky. To je první rovina pravomocí, na které by mělo zavedení přímé volby vliv, a to aniž by došlo k formální změně jejich výčtu v Ústavě.

Druhou rovinu představují možné nové pravomoci prezidenta. Vytipoval jsem celkem tři a vycházel jsem z toho, že vesměs přicházely v úvahu již v roce 1993 jako pravomoci pro prezidenta voleného „pouze“ Parlamentem:

- zákonodárná iniciativa, tj. možnost prezidenta navrhovat zákony; jistě by v praxi nešlo o rozsáhlé zákoníky, spíše o možnost napravovat nedostatky stávajících zákonů, které se objevují stále častěji coby nechtěný vedlejší efekt poněkud šíleného legislativního tempa posledních 20 let;

- posílení prezidentského veta zákonů, např. umožnit přehlasovat veto pouze nějakou kvalifikovanou většinou, popř. podmínit stažení veta schválením změn;

- možnost volit mezi vyhlášením předčasných voleb a jmenováním nové vlády v případě politické krize, jak to bylo běžné za I. republiky.

3. K jednotlivým variantám přímé volby:

Rozhodnutí, která varianta má být zvolena, musí padnout na politické úrovni, právní analýza tady nemůže a ani by se neměla snažit pomoci. S touto výhradou preferuji takový způsob volby, který by byl co nejméně nákladný, vždy, za všech okolností by vedl ke zvolení prezidenta, a to pokud možno prezidenta když už ne vyloženě milovaného, pak alespoň přijatelného pro co nejširší okruh občanů. Toto nesplňuje žádná z navržených variant.

(následoval rozbor jednotlivých variant, dnes již neaktuální, a výčet technických nedostatků a nedomyšleností zákona, které nemá smysl zde uvádět.)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vasja napsal(a):

Klaus
01. 02. 2012 | 15:23

vasja napsal(a):

15:25 a Embéčko nic?
01. 02. 2012 | 15:25

Bu He He napsal(a):

HalÓÓÓÓ úředníci-povaleči!
Přestaňte brouzdat na internetu a jděte domů !!!
Blíží se 16 hodina -KONEC "pracovní" doby!!!!
Halóóó-zítra můžete pokračovat v intenzivním lenošení !!
01. 02. 2012 | 15:48

Asfalt napsal(a):

"...pravomoc něco udělat ještě neznamená povinnost to udělat, resp. že vládní doporučení není vládním příkazem prezidentu republiky."

Prezident není pan XY, který může činit vše, co mu zákon nezakázal. Prezident je státní orgán. Státní orgán ne že může, ale musí, činit to, co stanovil zákon, resp. ústavní zákon. Pokud právní předpis stanoví, že prezident ratifikuje mezinárodní smlouvy, pak je to pravomoc, ale i povinnost státního orgánu mezinárodní smlouvy ratifikovat. Státní zastupitelství také nemůže říct, že sice má pravomoc žalovat trestné činy, ale zrovna se mu nechce, tak žaloby podávat nebude.

V parlamentním systému je funkce hlavy státu především reprezentativní, nikoliv rozhodovací. Prezident pak věcně nerozhoduje o tom, zda mezinárodní smlouvu podepíše či nepodepíše, tj. nemůže návrh na podpis smlouvy zamítnout. Může snad jen ratifikaci odmítnout, pokud pro takový úkon existují důvodné skutečnosti. Rozhodně však nemůže nic nečinit.

Nejsou žádná vládní doporučení ani příkazy vlády. Jsou jen vládní procesní návrhy jako právní úkony jednoho státního orgánu k druhému státnímu orgánu a žádný z těchto orgánů nemůže jednat jinak, než jak mu stanovil zákon (tedy ani nečinit).

Uvedená citace mě tedy opravdu šokuje.
01. 02. 2012 | 16:04

Luba napsal(a):

Asfalte,
proč Vás uvedená citace šokuje?

Nevíte snad, že zájmem pana Hasenkopfa je překrucovat právní literu ve prospěch pana Klause? Ve prospěch chronického porušovatele práva ve smyslu: co není výslovně zakázáno, je nevýslovně povoleno?

Na porušování Ústavy panem Klausem upozorňoval profesor Cepl:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/1032566
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/895727
01. 02. 2012 | 16:16

Tak napsal(a):

Ústava není hračka pro děti, a dobrý sex není do konečníku Pavel Hasenkopf, že ano...
01. 02. 2012 | 16:18

Asfalt napsal(a):

Luba:
Ano, vím Lubo, ale přesto mě to stále šokuje.

Pokud by se podle výkladu p. Hasenkopfa jednala tresně odpovědná osoba ve funkci státního orgánu, naplňovala by znaky trestného činu!
01. 02. 2012 | 16:24

Asfalt napsal(a):

Pokud p. Hasenkopf bude argumentovat (a myslím, že by měl), prosím i o názor k příspěvku, který jsem uvedl pod blogem Hvíždala: Muži z Hradu porušují Ústavu (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-hvizdala.php?itemid=15275)
Text je následující:

Politický systém je v ČR založen na soutěži politických stran (čl. 5 Ústavy) a politická rozhodnutí vychází z vůle většiny (čl. 6 Ústavy). V posledních volbách vůle většiny rozhodla o vítězi soutěže politckých stran, přesto prezident nepověřil sestavením vlády toho, kdo reprezentoval vítěze voleb.
Odůvodnění bylo takové, že Ústava, konkrétně čl. 68 odst. 2, neukládá prezidentu povinnost pověřit sestavením vlády předsedu strany, která zvítězila ve volbách. Článek 9 odst. 3 Ústavy ale zavazuje prezidenta vyložit i zmíněný článek 68 tak, aby nebyly ohroženy základy demokratického státu. Tedy asi stěží způsobem, jak toto ustanovení vyložil prezident.
Pokud si dobře vzpomínám, jediným, kdo prezidentův postup označil za podivný, byl Pehe. Z politiků snad jen Švarcenberk vyjádřil, že vládu by se měl pokusit sestavit předseda strany, která získala největší důvěru voličů.
Všichni ostatní mluvili jen o koaličních potenciálech namísto toho, aby vítěze voleb (tedy vůli lidu) respektovali se slovy "vem nás do party nebo budem v opozici".
Přitom "teorie koaličních potenciálů" je naprostý nesmysl. Koaliční potenciál vyplývá z kartelové dohody politických stran a nemá nic společného se soutěží politických stran. Koaliční potenciál ani není subjektem práva, ani není v době voleb nikomu znám, aby se podle něj mohl volič rozhodovat. Koaliční potenciál nemá hranic, je-li politika umění možného a prezident není oprávněn o koaličním potenciálu rozhodovat nebo koaliční potenciál vítěze voleb posuzovat, aby tak mohl zpochybnit vůli lidu. Prezident je tu naopak od toho, aby vůli lidu hájil před nedemokraticky jednajícími subjekty, které se výsledek voleb snaží přespekulovat kartelovými dohodami (právně neplatnými koaličními smlouvami, které jsou jen naturálními obligacemi, nikoliv tituly na sestavení vlády). Od toho je dělba moci.

Rozhodnutí prezidenta bylo nedemokratické, protiústavní a zcela zásadní pro fungování demokratických principů v této zemi. Přitom Klausův politický puč zůstal nepovšimnut - ČSSD se nijak nebránila a bez viditelných námitek přijala autoritativní Klausokracii, média mlčela.
Takže, pokud zítra uzurpuje moc nějaký duševní potomek Hitlera, ani si toho nejspíš nevšimnem (pokud se již nestalo).
01. 02. 2012 | 16:38

Kryštof napsal(a):

Re - autor blogu
Velice dobrý , kvalitní , věcný článek .

Narozdíl od USA / 1776 od prvopočátku / nebo Francie / 1958 - gen. de Gaulle / což je v civilisovaném světě dost ojedinělý případ tzv. "silných presidentských republik" , byl v demokratickém / 1918 - 1938 / Československu president vždy chápán jako representativní představitel státu pro cizinu a MORÁLNÍ a NADSTRANICKÁ autorita pro tuzemsko i cizinu s minimem faktických výkonných pravomocí . Monopol moci de facto i de iure mají politické strany / poslanecké kluby / v republikánském zřízení všeobecně . I v tzv "silných presidentských republikách" , kde mají presidenti prerogativ morální i faktický posíleného VETA , jak o tom pojednáváte , ale fakt. moc mají posl. kluby stále / Republikáni - Demokraté v USA , např. / .
Jsem PROTI přímé volbě presidenta v Česku . Při zdejší "gramotnosti" voličstva zaměňujícího si v důsledku jeho PERMANENTNÍHO počínání urnu volební za urnu pohřební a vice versa se nelze nadít ničeho positivního .
Vox populi = vox dei , zde / a vlastně nikde na světě / rozhodně není realitě odpovídajícím úslovím .
Stačí ty diletantské stupidity co produkují poslanci anebo senátoři - to už pomíjím jejich "stranické" zájmy , beru v potaz "pouze" lidský rozum a mentální příčetnost ..... A to jsou vesměs aspoň částečně gramotní jedinci .
Představa davu dementních šílenců volících za pastelky a buřta s pivem "Silný sociální stát" , anebo podle TV "Zab´ bábu i dědka" , jak se sápají s ukapávající slinou v koutku k volbě presidenta , považujíc se z nepochopitelných důvodů za svéprávné , je naprosto děsivá .
Stejné jako dát dítěti u stohu sirky , aby si posvítilo , protože je šero a už je blbě vidět .....
01. 02. 2012 | 16:46

technik napsal(a):

Je vidět, že právníci nedokáží napsat žádný výtvor tak, aby jeho výklad byl jednoznačný.
Je tedy nutné zavést pravidlo, podle kterého každou písemnost sepsanou právníkem bude muset schválit nejbližší učitel češtiny.
01. 02. 2012 | 16:49

český maloměšťák napsal(a):

Včera jsem kdesi četl, že chtějí přejmenovat Hradčany na Petrovy Kameny.
Že prej když budeme mít ten Havel Airport...tak chtěj taky něco. Kvůlivavě vyvážení tohotonc i tentonc.

Hmm - co to tam vlastně na těch Hradčanech lítá ? Nevíte někdo ?
A proč zrovna "Petrovy " ?
Proč ne Václavovy Kameny ?
01. 02. 2012 | 16:54

Ondra napsal(a):

Autore, Vy už nejste uražený..? Copak to, že jste se nakonec rozhodl publikovat i pod zlým Stejskalem..?:-))
01. 02. 2012 | 17:00

Kanalnik napsal(a):

Kdyby se pan Klaus nechoval arogantne a oproti svym puvodnim proklamacim lzive ("nebudu aktivisticky prezident" jak spravne poznamenal mb na vedlejsim blogu) a pokud by v Parlamentu nesedela prodejna banda, ktera ho zvolila a priste zvoli zase toho, kdo je bude dostatecne "motivovat", nebyla by potreba prime volby.

ono to nakonec vyjde asi na stejno, v kazdem pripade doufam, ze uz tam zadny druhy Klaus nebude... byt zamestnancem ci poradcem Hradu, tak se studem propadnu
01. 02. 2012 | 17:09

Gerd napsal(a):

kocoure,
a není náhodou přímá volba prezidenta tím prvním pokusem o větší míru přímé demokracie, tedy referend k důležitým otázkám? Zatím se k nim volič může vyjadřovat jen jednou za 4 roky a po volbách bývá mnohdy zklamán z postupu těch, které na 4 roky volil. Některé prvky přímé demokracie by ČR rozhodně prospěly.
a proč začít právě přímou volbou prezidenta? Inu část občanů V. Klause zrovna nemusí, tak by prezident při přímé volbě obdržel mandát rovnou od občanů, nikoliv poslanců. Díky tomu by jedna skupina zastánců nebo odpůrců V. Klause umlkla, když už by většina lidu rozhodla.
Pocit, že o něčem konečně může rozhodovat občan ČR, je k nezaplacení.
01. 02. 2012 | 17:12

ld napsal(a):

Přímá volba nebude, to je vcelku jisté. A nic se nestane.
Klausovi vyprší mandát, jeho subtilní pravomoce převezmou zbylí koryfejové.
Potom bude několika reptajícím hadrníkům líto neobsazené fetiše, a začnou se dít věci.
Tuze rychle se dá dohromady přímá volba i s jejími pravidly, a hle, z reflektorů a kouře kejklířských blikadel vyjede rytíř dlouho upozaděný, aby se zrovinka mohl volby zúčastnit, zemi navrátit pozapomnělé osnovy...sračkový ekonom, klimatolog od křížovek, evrofob a stavitel barikád roku 1945; brkem čilským-kradeným, podepsat se, že slibuji.
A tenhle paňáca viz výše, který se zove doktorem obojího práva, vytáhne v zbroj další ždímačku mozků, aby jak odedávna panovala v zemích vůkol, jakási plošná amnézie.

Kocoure, Klausovi dochází munice, že vás vyšprtl coby tepelný štít?
Že jsem tak smělý, za kolik jsou na Hradě stravenky?
01. 02. 2012 | 17:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé resp. jméno hanlivě komolící příspěvky, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 02. 2012 | 17:23

Emissary napsal(a):

Luba, Asfalt,

vy dva jste také pěkné "orgány". :)

Nejdřív si Ústavu přečtete, pak mudrujte. Prezident republiky není žádný státní orgán, ale hlava státu. Z výkonu své funkce se nikomu nezodpovídá, nikdy nemůže být trestně stíhán, jen v případě velezrady.

Názor soudce Cepla je jen jeden názor, názory takových, jako jste Vy, Pehe a další jsou názory ideologicky zaslepených lidí, které nemají žádnou váhu.

Hujerovat EU v situaci, v jaké je, může jen socialista nebo člověk, který nenese za své činy ani nahlas vyslovené myšlenky žádnou odpovědnost. Implicitně to neplatí pro prezidenta republiky.

Prezident slibuje na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Když to nedělá, jsou jiné mechanizmy, jak jej vykuličkovat z kasina. :)
01. 02. 2012 | 17:29

Realista napsal(a):

Já bych to zefektivnil. Do ústavy byl dal ustanovení, že Vašík má vždy a ve všem pravdu a ten, kdo s ním nesouhlasí je vyvrhel lidské společnosti, čímž se ušetří spousta času a energie.
Každopádně, kdy mu konečně daj Nobelovku ? Hm ? Napište o tom, jak mu ji nespravedlivě upírají nějaké pojednání.
01. 02. 2012 | 17:33

Asfalt napsal(a):

Emissary:
Při čtení Vašeho příspěvku jsem začal oponovat, ale na konci mě napadlo, zda jste to nemyslel ironicky. Pokud ano, povedl se Vám opravdu dobrý vtip, na který jsem sám skočil.

Následující uvádím proto jen pro případ, že by Váš příspěvek náhodou ironicky myšlen nebyl (když už jsem to napsal):

"Prezident republiky není žádný státní orgán, ale hlava státu."
Co je hlava státu? Nápověda: je to státní, je to institucionalizované.

"Z výkonu své funkce se nikomu nezodpovídá, nikdy nemůže být trestně stíhán, jen v případě velezrady."
Ano, senát měl prezidenta žalovat již dávno. Zajímalo by mě, proč se tak nestalo.

"Názor soudce Cepla je jen jeden názor, názory takových, jako jste Vy, Pehe a další jsou názory ideologicky zaslepených lidí, které nemají žádnou váhu. "
Jsem možná zaslepený, ale ideologicky určitě až někde vzadu. Přede mnou je zcela jistě V.Klaus, což prokazuje ústavně nekonformní jednání hlavy státu.

"Prezident slibuje na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."
Jó pane, to poslanci dělají taky. Přitom hlasují podle zadání stranického politbyra, které uzavírá koaliční smlouvy s jiným politbyrem, a když se poslancům něco nelíbí, Nečas buší do řečnického pultíku se slovy: "Koaliční smlouva je platná, smlouvy se mají plnit, zákony budou takové, jak se politbyra dohodla, nebo končí vláda!" Kde máte to svědomí poslance, odpovědnost lidu a zájem lidu???
01. 02. 2012 | 17:58

Luba napsal(a):

Emisárku,
Vy jste mi ale povedený vykuk :)

Vojtěch Cepl českou Ústavu psal.
I proto je jeho názor na jednání ústavních činitelů zásadní a relevantní.
Není názor jako názor.

Bohužel více vycházel z tradic První republiky, a tak nepočítal s eventualitou, že prezidentem může být zvolen nestoudný sebestředný asociál, bez smyslu pro povinnost.

Ale stalo se - a Ústavu je nutno přepracovat tak, aby svévoli vylučovala.

Napsal jste: "...Prezident slibuje na svou čest, že svůj úřad bude zastávat v zájmu všeho lidu ..."

Klaus nemá na co slibovat. Je bezectný. Chilské pero zřejmě též ukradl "v zájmu všeho lidu", a v zájmu všeho lidu všude považují veškerý český lid též za zloděje.
Ale prezidentský slib tím, jakožto bezectný, neporušil. To je pravda.
01. 02. 2012 | 18:16

kelt napsal(a):

Přímá volba presidenta ČR republiky/uvádím celý titul,protože máme např.i presidenta volby Miss ČR/může potvrdit tím,kdo bude zvolen,zda se český volič poučil z posledních parlamentních voleb,či nikoliv.
A to za to stojí.
01. 02. 2012 | 18:25

český maloměšťák napsal(a):

Koukám , že se zde zase objevil "odborník na všechno" bohatec emisárek - co má šest aut, ale jakmile mu jedno nejede - tak musí volat taxíka...

A tvrdí, že názory Luby, Asfalta, Peheho...nemají žádnou váhu.

Implicitně tak tedy prohlašuje - že JEHO názory nemají žádnou váhu.

Což nechápu - proč to dělá.
Vždyť toto přeci všichni již dávno vědí...

:)))
01. 02. 2012 | 18:40

buldatra napsal(a):

No, možná, kdyby tu přímou volbu organizoval v přímém přenosu Zapletal, nebo Maláčová, možná by to bylo i hezké a sledovanost by byla uspokojivá.
Samozřejmě by to chtělo i nějaké hezké kandidáty a kandidátky, aby se národ nabažil.
01. 02. 2012 | 18:41

rejpal napsal(a):

buldatra
A samozřejmě umožnit SMS hlasování. Bez toho by to nebylo ono
01. 02. 2012 | 19:15

Antonín Hrbek napsal(a):

Nejjednodušší a nejméně náročný způsob volby prezidenta ČR podle pana Hasenkopfa bude asi ten, když příštího prezidenta zvolí osobně a jedině současný prezident. Tento způsob volby, bude co nejméně nákladný, vždy, za všech okolností povede ke zvolení prezidenta, a to pokud možno prezidenta když už ne vyloženě milovaného, pak alespoň přijatelného pro co nejširší okruh občanů. A ani by se nemusel před ním promenovat v plavkách.Stačí, když si koupí jeho sebrané spisy, aby nemusely jít do stoupy.

O co takhle něco o obecném referendu pane právní pozitivisto? To je teď módní záležitost. Židé již netáhnou.
01. 02. 2012 | 19:28

rejpal napsal(a):

Asfalt
Velmi dobře chápu, co vám leží na povolebním chování Klause v žaludku. Myslím, že nešlo o protiústavní jednání, ale byla to velká chyba. Vítěz by tu šanci dostat měl, i kdyby byla zcela minimální, a prezident tím ukázal, jek je (spíš není) nad politickým hemžením.
Ale nesouhlasím s vývody o koaličním potenciálu. Pokud zde nemáme systém vítěz bere vše, jsou v podstatě jen dvě možnosti, jak sestavit vládu - koaliční nebo menšinovou (absolutní většinu asi těžko někdo někdy získá, i v komunálních volbách je to věc vzácná). A tak přichází na řadu aritmetika. Koaliční potenciál není nic jiného, zda strana chce hledat partnera nebo zda někdo chce hledat ji. Nemusí jít o pravolevou bariéru - ČSSD má problém tím, že nechce vládnout s KSČM a momentálně zde není nikdo, kdo by chtěl vládnout s ní a zároveň vytvořit většinovou vládu. Menšinová vláda může být dobrý řešením pouze v případě, kdy existuje vůle podpořit její program. Jinak nemá šanci projít parlamentem a získt důvěru. S tím nic nenaděláme, ať se nám to líbí nebo ne. I proto nevěřím, že občasné rituální tanečky kolem rušení KSČM vůbec někdo z tzv. pravice myslí vážně. Jejich předjmenováním či odchodem by se parlament odblokoval a šance obou směrů by se vyrovnaly. Takhle má modrá část spektra v podstatě zajištěnu nejméně remízu a může okupovat vládu klidně dalších dvacet let. Což by bylo devastující asi v každé zemi - střídat se čas od času prostě musí. ČSSD má v současné době šanci jen za zvláštních okolností - musí získat dost přes 30 procent a musí projít do parlamentu další strany, které nemají ideologické zábrany.
A to vše není nic jiného než důsledek existence toho, čemu se říká koaliční potenciál. Netvrdím, že z toho mám radost, ale racionální řešení nevidím. Alespoň ne v současnosti.
01. 02. 2012 | 19:33

S.Š. napsal(a):

Luba : A víte, pane Lubo, že jsem si na Vojtěcha Cepla hned vzpomněla ? Však byl také na Hradě oblíben !! :-)
To je, pane Lubo, ten ADVOKÁTSKÝ výklad Ústavy ČR, o němž právě V.C. opakovaně hovořil. Autor "neví", že státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
Což mně zas připomíná debatu s panem Václavem Žákem, když tvrdil, že Klaus ústavě nerozumí. Myslela jsem chvíli, že si dělá legraci, totiž než vysvětlil, proč je o tom přesvědčen. Teď už se ale divit přestávám. To by mohli jít na Hrad taky radit v právních otázkách Silvie a honolulu, ne ? :-)
01. 02. 2012 | 20:34

Al Jouda napsal(a):

Jestliže je v Ústavě napsáno, že prezident dělá to, či ono, tak to neznamená, že tyto věci může odmítnout !! Jeho akty jsou vlastně takovou třešničkou na dortu legislativních nebo správních procesů, které pramení z nižších pater státní správy a pokud tyto prameny se po cestě nevsáknou do písku zapomnění a jsou podporovány kvalifikovanou většinou i v parlamentu, tak prezidentu nezbývá nic jiného, než je podle zákona slavnostně ratifikovat. Jinak v případě odmítnutí by si prezident uzurpoval moc, která mu nepřísluší, což by mohlo dojít až k té slavné vlastizradě, za jedinou jež je odpovědný a může být trestán.
01. 02. 2012 | 20:50

S.Š. napsal(a):

Asfalt, "... senát měl prezidenta žalovat již dávno". Proč to neudělal ? Jednotlivé hlasy uvažující tímto směrem ze senátního klubu soc.dem. v roce 2009 slyšet byly. Proč k žalobě nedošlo ? Na to senátoři zřejmě nebyli dost stateční. Teď jsou nicméně slyšet zas. Třeba tady :

Petr Pithart : "Prezident republiky hodlá opět přešlápnout onu čáru, která ho ústavně poutá k území moci výkonné: slibuje, že nikdy nepodepíše dohodu, kterou bychom se připojili k dnešním snahám všech států unie na kontinentě pojistit se proti pokušení žít na dluh. Spíše než ústavou se hlava státu chystá řídit maximy volného trhu. Nesnese, aby nás EU přiměla k tomu, k čemu nás kdysi nabádáním chtěl přivést on. Nezabrání-li mu v "nepodpisu" ti, kteří jsou povoláni střežit dodržování ústavy, postěhujeme se brzy z kontinentu" (HN, 20. 1. 2012).

Alena Gajdůšková : "Pan prezident Klaus by si měl znovu přečíst nález Ústavního soudu, než začne vyhrožovat s tím, že podepíše či nepodepíše smlouvu, s jejíž ratifikací vydal souhlas parlament. ÚS konstatoval, že pokud obě komory Parlamentu ČR vydají souhlas s ratifikací mezinárodní smlouvy, tak to už není rozhodnutím prezidenta. Respektovat vůli parlamentu je povinnost vyplývající z jeho úřadu daná Ústavou ČR. Zdá se asi, že pan prezident se rozhodl zkrátit svůj mandát" (gajduskova.cz, 14. 1. 2012).

Bude-li mít ale pan preziden i nadále problémy s chápáním ústavy (to rozhodně bude), dopadne to ale nejspíš stejně jako před těmi 2 roky. Nakonec, dnes to je již za 400. Žaloba ale v r. 2009 podána být skutečně měla. Mělo by to výchovný účinek, a to i pro futuro.
01. 02. 2012 | 20:58

Emissary napsal(a):

Luba,

tak za prvé, vyprošuji si takové oslovení, to bych vás mohl taktéž nazývat Lulinku.

Za druhé. Vykuk možná jsem, ale v tom případě na tom nejste lépe. Já si předem nedělám názor.

Za třetí, Vojtěch Cepl Ústavu nepsal, jen ji navrhoval a nebyl sám, těch navrhovatelů bylo víc. AS že ji spolunavrhl tak, jak ji spolunavrhl, neznamená, že jehoi výklad musí být bez diskuse správný, jak si myslí. Třeba pan Hasenkopf si myslí, že jeho výklad je správný, prezident si myslí, že jeho, socialisté si zas myslí, že jejich výklad je ten nejlepší. Třeba já si nic nemyslím, protože nejsem na rozdíl od Vás odborník na Ústavu a dávám přednost kritickému myšlení, na rozdíl od Vás nadměrnému kritickému až zaujatému myšlení v hodnocení prezidenta. Evidentně 51 % občanů ČR si to nemyslí, ale chápu, že Váš hlas je víc, než přes 5 mil. Občanů.

http://www.stem.cz/clanek/2316

No, on Klaus možná bezectný je, pokud soudíte dle jeho „sběratelské vášně“ pro pera. Když ovšem někdy tady čtu, s Vámi to vypadá mnohem hůř.
01. 02. 2012 | 21:06

Almo G™ napsal(a):

Už je to tady: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/162868-kubera-pokud-pujde-svejnar-do-prime-volby-postavi-se-mu-klausova/
01. 02. 2012 | 21:10

kocour napsal(a):

Asfalt:

Píšete:

"Prezident není pan XY, který může činit vše, co mu zákon nezakázal. Prezident je státní orgán. Státní orgán ne že může, ale musí, činit to, co stanovil zákon, resp. ústavní zákon. Pokud právní předpis stanoví, že prezident ratifikuje mezinárodní smlouvy, pak je to pravomoc, ale i povinnost státního orgánu mezinárodní smlouvy ratifikovat."

To nikdo nezpochybňuje. Jen mi ještě vysvětlete, jak prezident pozná, jaké smlouvy má sjednat či ratifikovat?
01. 02. 2012 | 21:13

Emissary napsal(a):

Asfalt

„Co je hlava státu? Nápověda: je to státní, je to institucionalizované.“

Ale kdeže, v naších končinách jsou instituce toto:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/inst_cr.html

Senát nemůže prezidenta žalovat, jen za velezradu. Prezident velezradu nepáchá, tu spíš páchají všelijací socialisté, zelení pomatenci a eurohujeři.
Je tomu již minimálně 5 let, co jsem předpovídal ekonomickou krizi nejen v ČR a konec EU a eura. Ten konec, zdá se, už daleko není. Ne že bych měl z toho radost, ale dalo se to čekat.

Ano, koaliční smlouva je platná, sliby se mají plnit. Pokud většina není s tím spokojená, starou vládu vytrestá a zvolí si novou. To je princip parlamentní demokracie, který je nutné ctít, nemá-li nastoupit anarchie.

Svědomí poslance spočívá v tom, že pokud jeho myšlení není totožné nebo alespoň velmi podobné s myšlením strany, pak neměl do ní lézt, ale do jiné, popřípadě si měl založit vlastní. To v některých situacích nemusí platit, třeba při volbě prezidenta republiky.
01. 02. 2012 | 21:22

Luba napsal(a):

Emisárku,
nevím, zda jste někdy dělal nějaký statistický průzkum.
Asi ne.

Jinak byste věděl: jak důležité je správně formulovat otázku, jak snadno můžete její účelově upravenou formulací předjímat odpověď, a jakou výpovědní hodnotu má počet potenciálních respondentů, kteří neodpověděli.

Dále je důležité vědět, kdo je zadavatelem průzkumu onoho.

Kritické myšlení do této statistiky netahejte.
Negativní rozum Vám pomůže v jejím správném vyhodnocení.
A když Vám chybí úplné informace o kontextu, ve kterém se šetření konalo ...

Psycholog Hubálek třeba tvrdí, 30% našich spoluobčanů jsou blbci. A když k nim připočtete voliče a sympantizanty KSČM, Svobodných a Bobošíkové, máte z toho těch Vašich 51% :)
01. 02. 2012 | 21:32

Emissary napsal(a):

Lulinku,

přesně tak, statistický průzkum jsem nedělal, věřím v tom odborníkům, jež jej dělají, i když ne bezvýhradně. Statisticky vzato, když k těm procentům připočtu Vás, mám hned minimálně 102 procent. :)

Já kritické myšlení do statistiky netahám, jen jsem reagoval na Váš dialog s Asfaltem a na Vaše fobie, co se týče prezidenta. A ani bych to nenazval fobiemi, ale hrubou zaujatosti.
01. 02. 2012 | 21:44

Luba napsal(a):

Emisárku,
který člověk by byl proti panu profesorissimovi nezaujat?
Všichni jsou zaujatí.

Některé zaujala jeho malost. Jiné jeho relativní velikost.
Záleží na měřítku.

Když pana Klause porovnáte s kapesním zlodějíčkem, můžete objevit jeho dříve nepoznanou velikost.
Tedy ... toho zlodějíčka.
01. 02. 2012 | 21:53

Asfalt napsal(a):

Rejpal:
Váš názor je politologický. Jde o utilitární přístup, který preferuje akceschopnou vládu.
Můj názor se dívá odjinud, preferuji legitimitu vlády a chci být maximálně "fér" k voliči. Koaliční potenciál je pak pro mne značně problematický, protože předpokládá dohodu politických stran, zatímco Ústava vyžaduje konkurenci politických stran.
Politickou stranu považuji za organizační nástroj, nikoliv za subjekt, který se má podílet na moci (a uzavírá koaliční smlouvy). Poslanec odpovídá lidu, nikoliv politické straně. Demokracii si nepředstavuji tak, že pár oligarchů ze stranického politbyra rozhodne, co bude a pak jen přikáží poslancům zvodnout ruku. Poslanec zvedá ruku za lid, který ho volil, a politická strana jen zajišťuje organizační stránku politického života v zemi. Z tohoto pohledu koaličních potenciálů netřeba. V jedné věci mohou poslanci např. ČSSD a ODS hlasovat stejně, v jiné věci rozdílně. Nevedu hranici mezi poslanci podle stranické příslušnosti při hlasování v Parlamentu.

Pokud vhodíte do hlasovací urny ve volbách dva hlasovací lístky (volíte koaliční potenciál), bude Váš hlas neplatný. Koaliční potenciál je podle mě neobhajitelný. Je to politologický pojem, který je zneužíván.

S.Š.:
Naprostý souhlas.

Al Jouda:
Nevím. Odmítnutím jsem chtěl dát prezidentovi procesní možnost nepodepsat, pokud by návrh na ratifikaci měl formální vady (např. parlament nesouhlasil, přesto bylo předloženo k ratifikaci).

kocour:
Prezident ratifikuje smlouvy, které jsou mu předloženy k ratifikaci (podpisu). Sjednávání smluv je něco jiného, předchází, ale nesouvisí s ratifikací, jde o věc naší vůle, technické provedení může být různé.

Emissary:
Orgán státu je státoprávní pojem.
Koaliční smlouva je neplatná, protože předmětem právních vztahů mohou být jen věci ovladatelné a svědomí poslance je neovladatelné (tedy pokud nepředpokládáme tresnou činnost páchanou na poslanci).
K Vašemu poslednímu odstavci. Svědomí není obecné, ale ke konkrétní věci (hlasování).
01. 02. 2012 | 21:59

Luba napsal(a):

Pan Hasenkopf mj. napsal:

"Bylo by absurdní, aby přímo volený prezident byl jen jakýmsi luxusním notářem, jak to snad lze hájit u prezidenta voleného nepřímo parlamentem."

Proč absurdní?

Žijeme v době mediální - a u přímo voleného prezidenta/prezidentky je jasné, že je zřejmě tím nejpřijatelnějších ksichtem, na který se občanstvo vydrží dívat v čase mezireklamním.

Proč z přímé volby automaticky vyvozovat závěr, že přímému zvolenci je třeba dát více moci?
Mocipána máme už teď, a to byl zvolen systémem "kdo z nás půjde bručet", tedy "nepřímo" :)

Diktátora nám věru netřeba.

Autoritářských fňuknám, jako je pan Hasenkopf, by ale mohl takový přísný tatínek vyhovovat. Bať, bať ...
01. 02. 2012 | 22:15

kocour napsal(a):

Asfalt:

"Prezident ratifikuje smlouvy, které jsou mu předloženy k ratifikaci (podpisu)."
A kdo mu je předloží?

"Sjednávání smluv je něco jiného, předchází, ale nesouvisí s ratifikací, jde o věc naší vůle, technické provedení může být různé."

A kdo je sjednává?
01. 02. 2012 | 22:23

rejpal napsal(a):

Asfalt
Řekl bych, že mezi námi je v tomhle dialogu jediný rozdíl - vy popisujete stav, jaký by měl být (a věřte mi, že v tomhle mezi námi žádný rozpor není), já uplatnil pohled, jak to v reálu je (utilitarismus je trochu něco jiného - utilitaristou bych byl, kdybych zastával správnost toho pohledu, tj. kdych s tou praxí souhlasil Můj postoj je spíš výrazem skepse). Mně se ten stav nelíbí stejně jako vám. Ale prostě nenacházím řešení. Koaliční spoluvláda je možná, pokud nejsou programové rozdíly principiální a lze najít rozumný kompromis. A také - bohužel - je možná, když spoluvládce spojuje nějaký pro občany nepříliš bohulibý cíl - být u toho, obsadit posty, získat prospěch pro svou stranu a různé šedé eminence. Tomuto vývoji nahrává i postoj velké části veřejnosti - pustila do parlamentu a vlády stranu, která již před volbami popřela princip odpovědnosti poslanců vůči voličům (ty proslulé smlouvy), prasklo to, a stejně získala desetinu voličů. Co s tím můžeme dělat? Voliče nevyměníme a strany samy od sebe neprozřou. A zároveň jsou to ony, které mohou (ale nemají důvod to dělat) změnit celý systém a umožnit to, co bychom oba (a nejen my dva) chtěli. Je to začarovaný kruh.
01. 02. 2012 | 22:40

rejpal napsal(a):

Asfalt
Ještě douška ke koalicím: fér k voliči a legitmní jsou dozajista předvolební koalice. Nejsem maximalista. Mně by stačilo dodržet slib, že s tím a s tím ne, s tím rád, s tím jen za jistých konkrétních podmínek. Nejhorší je to, že řada stran používá argument "vyjádříme se až podle výsledků voleb". Takové strany ze zásady nevolím.
01. 02. 2012 | 22:43

Emissary napsal(a):

Lulinku,

všichni nejsou zaujatí a Vy jste extra, a v tom je ten problém, proč s vámi není normální diskuse možná.

Asfalt,

koaliční smlouva je platná nezávisle na Vašem vědomí a svědomí. :)

Jinak, zdá se mi, že nechápete pojmy.
01. 02. 2012 | 22:43

Luba napsal(a):

Emisárku,
diskutovat spolu můžeme, ale jaksi mimoběžně :)
01. 02. 2012 | 23:23

buldatra napsal(a):

Podotýkám, že i někteří koňové jsou mimoběžníci.
Ale diskutovat se s nimi nedá ani náhodou.
Tvrdohlavě lpí na svém vlastním koňském názoru.
02. 02. 2012 | 00:23

buldatra napsal(a):

autore,

ústava není hračka pro děti,
ale pro právníky.
02. 02. 2012 | 00:40

Luba napsal(a):

bultardo,
zřejmě si pletete diskusi s přesvědčováním.
Nebo s brainwashingem.

Cílem diskuse je věc rozebrat z různých stránek a tak objevit dimenze, které zůstávaly jednotlivým aktérům debaty skryty.
Cílem diskuse není někoho o něčem přesvědčit, ale učinit kvalitní rozhodnutí/závěr na základě kvalitní argumentace.

Zajímavá by mohla být diskuse o tom, zda má mít přímo volený prezident více pravomocí, než nepřímý zvolenec.

Ale ...
Jakým způsobem používá Klaus Ústavu, to je jasné.
Zřejmě ji má vytištěnu na jemném papíře.
02. 02. 2012 | 06:39

jozka napsal(a):

buldatra:

presne to mne po precteni napadlo. Autor je uz asi velkej kluk a my smrkaci jim do toho nemame co kecat.
02. 02. 2012 | 06:57

paprika napsal(a):

Hlavně by měl pan autor vysvětlit ten titulek svému pánovi.
02. 02. 2012 | 07:22

scallop napsal(a):

Autor:

Odstavec "Stejně jako před dvěma lety ..." mi pripomnel boj o vizitku, kterym jste tady zahajil sve blogy. Mate-li polemizovat s nejakym nazorem, nejprve "po Kluasovsku" zpochybnite hlasatele toho nazoru. Jste opravdu na prvnim miste "hlas Hradu" a az potom "Pavel Hasenkop".
02. 02. 2012 | 07:47

DF napsal(a):

Normální člověk si musí dát odstup aby jeho příspěvek nebyl smazán.
Vysmívat se českému národu typicky Hasenkopfským šklebem to je to co jste předvedl ve svém článku.
Prostě opsat a trochu přiohnout Lippmannovu stránku z učebnice to je opravdu hodno poradce pana Václava.
Vysvětlit tomu českému zdivočelému stádu, které musí být vedeno hradní vládnoucí skupinou,která jediná představuje v této republice elitu,je právnická ubohost hodná pouze právníka řídícího legislativní odbor Kanceláře prezidenta republiky.
Protože pouze hradní vládnoucí skupina je obdařena jakousi znalostí, která jediná může kdykoliv obejít nekompetentního občana.
Nekompetentním občanem pro hradní vládnoucí skupinu je libovolný akademik protože jak se vyjádřil pan Dobeš za podpory pana prezidenta rektor UK nechápe paragrafové znění reforem ve školství.
Pošlapání a rozbouření českého národa má pro hradní vládnoucí skupinou svoji funkci, český národ má fascinovaně zírat,jak moudře hradní vládnoucí skupina rozhoduje ale do dění český národ nesmí zasahovat, ani se ho zúčastňovat.
02. 02. 2012 | 07:55

buldatra napsal(a):

Lubo,
berte mě tedy prosím jako brainwashingera amatéra-výzkumníka.

Blbý na tom výzkumnictví je, že když někomu chci vymýt mozek,
tak ten někdo mi za to umyje hlavu.

Ale když už jste zmínil to mimoběžnictví, pak trvám na tom, že to má s tvrdohlavostí přímou spojitost. A netýká se to jen koní. Diskuze s mimoběžníkem se pak silně podobá vzájemnému brainwashingu.

Proto bych si raději netroufal diskutovat s žádným hradním poradcem.
02. 02. 2012 | 11:21

kocour napsal(a):

Asfalt:

Vidím, že odpovědi se zřejmě nedočkám. Zřejmě jste si uvědomil, že na Vaši odpověď "přece vláda je tou institucí, která předkládá prezidentu smlouvu k ratifikaci a sjednává je", by následoval další dotaz: "I vláda je státní orgán, i ona smí dělat jen to, co je jí dovoleno, tak mi ukažte ten článek ústavy, který jí takovou pravomoc dává?" A Vy byste ho nenašel, protože žádný takový není.

Požádal mne před časem kolega ze Senátu, zda bych pro jejich potřeby nenapsal analýzu na téma, zda je prezident povinen ratifikovat smlouvy, schválené parlamentem, pokud ano, v jaké lhůtě, a pokud tu lhůtu nedodrží, jak ho k tomu lze přimět? Pominu-li, že to od něj byla docela provokace, snažil jsem se, psal jsem. Pak se něco stalo, a v důsledku toho jsem se rozhodl nechat si výsledky své práce zatím pro sebe. Asi to vyvolalo dojem, že "Hrad ve skutečnosti" žádné argumenty nemá a jen blafuje. No, uvidíme.

Luba:

Kdybyste si odpustila osobní výpady, mohla by s Vámi být i zajímavá debata. Myslel jsem, že z článku je to patrné, ale tedy pro Vás ještě jednou stručně: Jakmile zavedeme přímou volbu, bude mít prezident daleko větší politickou, REÁLNOU legitimitu, než vláda. Vláda svůj mandát bude odvozovat od Sněmovny a ta od lidu, zatímco prezident rovnou od lidu. Ve výsledku to znamená oslabení reálné pozice parlamentu i vlády a posílení reálné pozice prezidenta. Mně to může být jedno, mně zbývá už jen 399 dní (paní S.Š, když tak výpočet opraví), ale na místě zoufalých odpůrců VK bych nespoléhal na to, že bude zvolen někdo, kdo se Vám bude líbit. Abyste tu nakonec neměli někoho s daleko silnější pozici, než má dnes VK, a s hrůzou nezjistili, že není "váš".

Scallop:

Až po letech se zjistilo, že v platné Ústavě do sebe některá ozubená kolečka prostě nezapadají - naštěstí jen ta, která se používají vyjímečně. Jiná úplně chybějí. A tak občas máme dva premiéry současně, například. Světová rarita. Nebo neumíme odvolat ministra bez náhrady (tedy umíme, ale nesmíme) - jen proto, že tam někdo zapomněl napsat větičku, že prezident může pověřit dočasným výkonem úřadu ministra v demisi. Neumíme jmenovat úřednickou vládu, až po X letech jsme zjistili (někteří), že to, co nazýváme úřednickou vládou, nemá s klasickou úřednickou vládou společného vůbec nic. Patřit mezi autory platné ústavy, chodím kanálem. Ne pro její koncept, ale pro tyto drobné, technické chyby. A na chyby podobného typu, které byly a stále jsou v návrhu přímé volby prezidenta, jsem upozorňoval už před 2 lety. Nikoho to nevzrušuje, těch pár lidí, co vědí, se spoléhá na to, že "tahle situace přeci nikdy nenastane, to je tak nepravděpodobné, takovými detaily se přeci nebudeme zabývat, píšeme přece ústavu ..." - typicky bohémský přístup, pro který dnes co půl roku máme skoroústavní krizi, protože někdo zapomněl v ústavě vyřešit nějaký detail.

Já nejsem proti přímé volbě. Ale k přímé volbě patří prezident nadaný silnými pravomocemi a slabá, prezidenta poslušná vláda. Jinak realita předběhne ústavu.
02. 02. 2012 | 11:55

scallop napsal(a):

kocour

No vidim, ze "Kdybyste si odpustila osobní výpady, mohla by s Vámi být i zajímavá debata." (narazim samozrejme na druhy dostavec blogu). Je to na Vas. Pristup 'nejprve zdiskredituji oponenta, pak budu diskutovat s jeho nazory' tu leta praktikoval pan Horejsi a jeho misto je ted volne ...

K typu volby: netreba me presvedcovat, ja jsem take proti prime volbe. (A v neprime se melo - po vycerpani vsech jinych moznosti - rozhodovat prostou vetsinou.)

Nejsem pravnik, ale nazor na (ne)kvalitu ustavy pridam. Nemyslim si, ze bylo cilem autoru ustavy "pamatovat na vse". Nebyl ani duvod, aby nase ustava byla jako nemecka. Zminene nejasnosti se bud osetri "politickou kulturou" nebo (v pripade sporu) rozhodne s konecnou platnosti ustavni soud. (Takto chapu motivaci autoru ustavy, tj. neni to bohemsky pristup.) Podle meho to zatim funguje. A to spolu prezident a vlada vetsinu z poslednich 20 let spis valci.

Ten Vas seznam 'technickych chyb' by mohl byt jeste delsi. Ale tezko by mohl nekdy byt konecny.
02. 02. 2012 | 13:22

scallop napsal(a):

kocour

Prehledl jsem, ze vy jste v principu pro primou volbu. No snad je muj predchozi prispevek srozumitelny i tak.
02. 02. 2012 | 13:24

Asfalt napsal(a):

rejpal:
Jsem rád, že se názorově příliš nelišíme. Samozřejmě jsem si vědom, že určitá tolerance mezi tím, co má být, a tím, co je, musí existovat. Mezi námi je snad rozdíl jen v míře této tolerance. Já jsem na hraně, Vy ne.

kocour:
Díky za argument. Pokud jsem porozuměl správně, upozorňujete, že v Ústavě chybí oprávnění vládě předkládat prezidentu smlouvy k ratifikaci. Následně pak zpochybňujete, že státní orgány vždy jednají ze zákonného opravnění, a vyvozujete, že i prezident může obdobně neratifikovat předloženou smlouvu.

Ústava skutečně nikoho neoprávnila předložit prezidentu smlouvu k ratifikaci. Je to bílé místo Ústavy. Obecně bílá místa v právu zaplňujeme výkladem, mimo jiné i uplatněním právních principů. Vámi předložená argumentace ale provádí přesný opak, totiž ne že zaplňuje bílé místo aplikací vhodného právního principu, ale na základě bílého místa je právní princip zpochybňován, konkrétně princip právního státu.
Nemohu souhlasit s tím, že vzhledem k bílému místu v otázce předložení mezinárodní smlouvy prezidentu je možné, aby soudy nerozhodovaly, prezident neratifikoval, ad absurdum všechny státní orgány si dělaly co chtějí.

Diskutované bílé místo v Ústavě znamená, že ústavodárci příliš nezáleželo na tom, kdo smlouvu k ratifikaci předloží, když v této otázce je Ústava indiferentní, avšak o to víc ústavodárci záleželo na tom, aby prezident smlouvu ratifikoval, když mu toto povinnost výslovně uložil. Stručněji, prezident je povinen ratifikovat tím spíše, že tuto povinnost Ústava výslovně uložila, zatímco předložení smlouvy ponechala na ústavních zvyklostech.
02. 02. 2012 | 16:52

kocour napsal(a):

Asfalt:

Zase vedle, tady jako na potvoru žádné bílé místo není. Prezident prostě smlouvy sjednává a ratifikuje sám, je to jeho pravomoc, ne vlády. Ústava mu ji dává, a to výslovně. Od vlády (a v 90% případů i od parlamentu) k tomu pouze potřebuje souhlas. Čili nemůže sám nic prosadit navzdory všem, ale může něco navzdory všem zablokovat. Nesmí sám udělat revoluci, ale může revoluci zabránit. A bylo tomu tak vždy, stačí si přečíst prvorepublikové komentáře k ústavě. Třeba dr. Sobotu. Ten to říká ještě víc natvrdo, než já. A na té ústavě se od té doby v tomto nic nezměnilo, opisuje se to z jedné ústavy do druhé. Pokud se prezident (sebe)omezuje ve prospěch vlády, činí tak z důvodů politických, ne právních. A ty důvody budou po zavedení přímé volby prostě slabší.
02. 02. 2012 | 17:09

Asfalt napsal(a):

kocour:
Omezme se na smlouvy, které schvaluje Paralament. Ústava dává prezidentu pravomoc sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy (sjednání může přenést). Rozhodnutí o tom, zda smlouva bude nebo nebude součástí právního pořádku, je ale na Parlamentu (jeho schválení či neschválení). Prezident by pak toto rozhodnutí parlamentu neměl zvrátit tím, že nebude ratifikovat.
Připadá mi to logické, mezinárodní smlouvy jsou normativní právní akty sui generis, normotvůrce je Parlament, nikoliv prezident.
Vámi zmíněný souhlas není souhlas k tomu, aby si prezident sjednával a ratifikoval smlouvy podle svého uvážení. Prezident nebo vláda nebo člen vlády sjednává smlovy, po té co jsou sjednány je schválí Parlament. Tímto okamžikem byla s maximální legitimitou vyjádřena vůle lidu a prezidentu nasledně již nezbývá nic jiného, než tuto vůli respektovat ratifikací.
02. 02. 2012 | 17:33

kocour napsal(a):

Asfalt:

Promiňte, ale jste úplně mimo. Zkuste si tu Ústavu nejdřív aspoň otevřít. Parlament jen dává souhlas (nic víc) - čl. 49. Sám od sebe nemůže sjednat ani puntík. Je to přesně obráceně, než se zákony. Tam je navrhovatelem vláda, Senát, skupina poslanců či kraj, autorem Parlament, a prezident má minimální možnost veta. U smluv je navrhovatelem i autorem prezident (čl. 63) a vláda (čl. 63/3) a Parlament (čl. 49) mají velmi účinnou možnost "veta" prezidenta.
02. 02. 2012 | 19:32

český maloměšťák napsal(a):

...v čem je asfalt úplně mimo ? Pokud je úplně mimo asfalt - je pak úplně mimo i kocour...
02. 02. 2012 | 20:41

Asfalt napsal(a):

kocour:
Samozřejmě že Parlament nic nesjednává. Jinak s Vámi souhlasím. Problém je jen v tom, co je ratifikace.
Uvádíte: "U smluv je navrhovatelem i autorem prezident (čl. 63)." Vzhledem k dalšímu obsahu argumentace usuzuji, že ratifikaci považujete za akt autorství, což pak vyvozuje možnost prezidenta mezinárodní smlouvu neratifikovat, byť ji schválil Parlament.
Já vyjádřil názor, že ratifikace je jen formální akt hlavy státu, který je prezident povinnen učinit po té, co Parlament s mezinárodní smlouvou vyjádřil souhlas (tedy možnost vnitrostátního veta k pramenu práva, jehož autorem je mezinárodní organizace a jehož navrhovatelem Parlamentu byl prezident).

Lze Váš výklad podpořit a můj vyvrátit? Přiznávám, že mě začínáte viklat. Jen se těžko smiřuji s tím, že by v parlamentním systému měl prezident možnost "něco navzdory všem zablokovat", jak jste dříve uvedl. Slušnost předpokládám.
02. 02. 2012 | 22:07

kocour napsal(a):

Asfalt: Jak se rozezná "formální akt" od "neformálního aktu"?

Problém je v tom, že náš parlamentní systém nikdy nebyl tak úplně parlamentním. Byl šitý na míru TGM. A táhne se to.

Pokud jde o ratifikaci, čl. 49 říká, k ratifikaci kterých smluv potřebuje prezident souhlas Parlamentu. Souhlas, ne příkaz Parlamentu. Ostatně, kdyby prezident smlouvu nesjednal, nebylo by ani co ratifikovat, resp. dávat k tomu souhlas. To je jedna rovina, striktně formálně-právní.

Pak je tu rovina řekněme právně filozofická: Prezident není nevolený monarcha, není důvod nedat mu jeho vlastní pravomoci. To za a). Za b) v rámci těch pravomocí je prezident koncipován jako konzervativní prvek, koule na noze, která sama o sobě nic neprosadí, ale může lecčemus zabránit. Podobně jako Senát či ÚS, to je trojice konzervativních orgánů v rámci naší ústavy, jim pak odpovídá trojice spíše iniciativních orgánů: vláda, Sněmovna, u soudů to úplně nefunguje. Za d) proč právě smlouvy je podle ústavy tak obtížné prosadit? Protože jsou hůř vratné, než zákony.

A konečně je tu rovina politická. Prezident potřebuje ke sjednání i ratifikaci smluv kontrasignaci, souhlas vlády. Kdyby se snažil prosadit smlouvu proti vládě a vláda mu řekla ne, ztrapnil by se. Proto to nedělá a v praxi smlouvy vyjednává (záměrně uvádím pojem vyjednává a ne sjednává) vláda s prezidentovým tichým souhlasem. A pokud by prezident chtěl něco naopak nesjednat či neratifikovat, tak sice to právo má, ale musí vážit, jakou má politickou podporu. Dnes je prezident volen nepřímo, skutečná podpora je obtížně zjistitelná, musí tedy brát ohled na parlament. Jakmile bude volen přímo, jeho postavení (faktické, ne právní) bude výrazně silnější, než dnes. A tam, kde je dnes prezident při výkonu svých pravomocí maximálně zdrženlivý, bude si moci dovolit trochu víc se odvázat. Parlament řekne "ratifikuj, zvolil nás lid", a on odpoví "neratifikuji, mne taky zvolil lid, a navíc jako jediného, zatímco vás je 281, pro každého jednoho z vás bylo zvolení snazší, než pro mne ... a tím se dostáváme k jádru článku.
02. 02. 2012 | 23:24

vasja napsal(a):

Pane Kocoure, pěkně jste to vysvětlil.
03. 02. 2012 | 05:37

Asfalt napsal(a):

Kocour:
Z pohledu lexikálního výkladu argumentujete, že Parlament dává "souhlas", ne "příkaz". Tato argumentace není dobrá hned ze 3 důvodů. Pokud bych argumentoval dále, diskutoval bych význam lexikálního výkladu v ústavním právu, znovu bych kladl otázku, kdo vlastně provádí normativní právní akt, ať už je jeho autor kdokoliv (moje 2 poslední příspěvky) a tvrdil bych, že Vaší argumentací postrádaný "příkaz" vyplývá z principů, na kterých jsme se již shodli (Váš příspěvek 01. 02. 2012 | 21:13). Uznávam ale, že bych se už opakoval a nic podstatně nového do diskuze nepřinesl.
Vaše argumentace je skvělá, nemám žádný úderný argument, kterým bych ji vyvrátil. Na druhé straně ale taky neshledávám ani ve Vaší argumentaci nic tak pádného, co by mě přesvědčilo. Snad na vše, co uvádíte, lze pohlédnout i jinak a podle mého názoru významně oponovat.
Pokud souhlasíte s tím, že ani Vás výklad nemusí být tím jediným správným, pak se můžeme shodnout na tom, že věc je sporná. Přikláním se pak k Vašemu názoru o možné konsekvenci mezi přímou volbu prezidenta a výkladem Ústavy.

Osobně nemám žádný zájem obhajovat to či ono stanovisko v naší diskuzi. Pokud bych ale měl dál hájit svůj názor, sdělil bych, že právo je také trochu o spravedlnosti a uznávaný Rallwsův názor říká, že pokud nelze spravedlnost najít, je spravedlivé to, co slouží zájmu celku. Proto položím otázku, jaký výklad ze dvou sporných lépe poslouží celku.
V odpovědi pak jako nejpodstatnější vidím důvěru lidu, bez níž bychom nepotřebovali ústavní právo, ale tanky. Důvěře lidu určitě neposlouží, pokud spornou otázku ústavního práva vyložíme tak, jak to lid nečeká.
Chci tím říct. Buď do Bruselu posílejme premiéra, do učebnic pišme, že žijeme v parlamentním systému, a ústavní právo vyložme podle zvyklostí parlamentního systému, nebo do Bruselu posílejme presidenta jako Francie, v učebnicích pišme o spíše prezidentském systému a výklad Ústavy pak nechť odpovídá spíše zvyklostem prezidentského systému.
Situace, kdy do Bruselu jezdí premiér, ale Ústavu vyložíme jako ve Francii, vyvolává úsměv na tvářích nejen evropských, ale i domácích. Tyto úsměvy důvěře lidu v právo i ústavní instituce nepřispívají a měli bchom se jich vyvarovat.
03. 02. 2012 | 13:52

Mirek Vorlický napsal(a):

Asi jdu mimo předmět diskuse, ale zajímalo by mne, co si pan Pavel Hasenkopf myslí teď o jmenování nového ministra, hned jak je stávající prezidentem Klausem odvolán?

Mirek Vorlický
28. 06. 2012 | 09:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy