Eliášův nový občanský zákoník: Apoteóza svobody nebo vrchol právního konstruktivismu?

19. 03. 2012 | 14:47
Přečteno 8463 krát
Prezident republiky podepsal v pondělí 20. února 2012 nový občanský zákoník. S podpisem do poslední chvíle váhal, zjevně si byl vědom toho, že podepisuje nejvýznamnější zákon celé své prezidentské éry i zásadních výhrad k samotné koncepci zákoníku. Patřil jsem k těm, kteří nejvíce doporučovali, aby prezident vrátil zákoník Sněmovně a jeho podpis proto vnímám jako svoji prohru. I přesto si myslím, že i teď, po prohraném boji a už s jistým odstupem má smysl připomenout klíčové, nezhojitelné vady nového zákoníku.O současném občanském zákoníku

Autoři a zastánci nového zákoníku v čele s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem využili veškerý svůj přesvědčovací um, aby všem vsugerovali, že starý občanský zákoník z roku 1963 je postsovětský, komunistický přežitek, který je nadto neúplný a v dnešní době obtížně použitelný a který obsahuje celou řadu věcných nedostatků a vad, a proto potřebujeme zcela nový zákoník.

Toto není pravda – jak už to často bývá, je to jen polopravda.

Ano, stávající zákoník byl skutečně přijat v roce 1963 a ve své době šlo o dílo ideologicky zcela poplatné tehdejšímu režimu – například zcela potlačovalo koncept smluvních vztahů ve prospěch konceptu poskytování služeb občanům. V roce 1991 však tento zákoník prošel zásadní novelou, po které z něho nezůstal kámen na kameni, podstatná část zákoníku byla zcela vypuštěna, závazková přidána.

Ne, není pravda, že současný zákoník je nepoužitelný. Ovšemže je použitelný. A ovšemže při subjektivním pohledu každého jednoho „uživatele“ má spoustu nedostatků. Občanský zákoník není nic jiného než suma arbitrárně daných pravidel, a ne každému se líbí každé pravidlo. To ale není důvod psát nový zákoník, to je důvod snažit se prosadit navrhovateli konvenující změny současného zákoníku.

Ano, je pravda, že nám občanský zákoník nedává odpověď na řadu otázek, které prostě při jeho psaní ani novelizování nikoho nenapadly. Pokud se ale kdy ukázalo, že na některou otázku odpověď znát skutečně potřebujeme, pak nám takovou odpověď dává soudní judikatura.

Ano, je pravda, že současný občanský zákoník nemá logickou strukturu a po novelizaci z roku 1991 připomíná samorost – lze jej přirovnat spíše k živelně se rozvíjejícímu středověkému městu než k městu založenému podle jednotného urbanistického plánu někde na zelené louce. Ale: vadí to někomu, tedy kromě akademiků?

Ano, je pravda, že by bylo dobře mít jeden společný zákoník pro celé tzv. soukromé právo. Řada právníků včetně mne si myslí, že bychom se zejména měli zbavit právního dualismu, překryvu občanskoprávního a obchodněprávního závazkového práva (a jiná řada právníků si to asi nemyslí, protože v roce 1991 právě tento překryv prosadila). Nový zákoník ale tuto poptávku neuspokojuje, když nechává zcela stranou pracovní právo, resp. pracovní smlouvy.

Sečteno, současný zákoník použitelný je a nikoho příliš netrápí, umíme s ním pracovat. Snaha prosadit za každou cenu nový zákoník je pro mne srovnatelná se snahou socialistických inženýrů nahradit klasické Vinohrady, Holešovice či Žizkov tehdy moderními panelovými domy. Tím nechci říci, že bychom se nemohli o novém zákoníku bavit a třeba se časem i na nějakém shodnout, ale určitě to z úhlu pohledu roku 2012 není žádná urgentní, osudová záležitost. Klidně to mohlo ještě dalších 20 nebo 30 let počkat.

O Eliášově občanském zákoníku

O novém občanském zákoníku, jehož hlavním autorem je prof. Karel Eliáš, je nám sugerováno, že je moderní, přirozenoprávní normou, dává všem jasná pravidla chování, zamezí soudcovské libovůli a osvobodí nás od státního diktátu tím, že své normy formuluje spíše dispozitivně než kogentně. Jde o převrat, revoluci v soukromém právu, je tlustou čarou za starým, komunistickým právem, jeho přijetím konečně opouštíme skanzen postsovětského myšlení, právníci konečně dohnali ekonomy. Podle některých názorů je Eliášův občanský zákoník vyvrcholením nejen postsocialistické transformace právní, ale dokonce i celospolečenské: Člověk má pocit, že odteď už bude pořád jen dobře a všechny problémy přijetím nového zákoníku zmizí jako mávnutím Eliášova kouzelného proutku. Výraz „apoteóza svobody“, který pro označení zákoníku na jedné poradě použil prof. Ivo Telec, mne pak svým nadšením a idealismem fascinuje natolik, že jsem si jej vypůjčil do názvu tohoto článku a polykám námitku, že zákony přece nemají být pomníky.

V protikladu k tomu všemu pak poněkud zvláštně působí ujišťování, že se vlastně nic nezmění a vůbec o nic nejde ...

Co si o tom všem myslím?

Nový zákoník není moderní normou. Terminologicky nás vrací někam do 19. století. Je jako replika starožitného psacího stolu. Replika, do které bohužel zapomněli udělat skrytou přípojku pro notebook … ano, moderní vymoženosti jako třeba internet, tedy to, co nějaká pravidla stanovit potřebuje, nový zákoník nezná.

Nový zákoník není ani přirozenoprávní normou. I když odhlédnu od toho, že žádný zákon coby produkt veřejné moci nikdy nemůže být přirozený, i když odhlédnu od toho, že právo už ze své podstaty je vždy nástrojem (nějaké) regulace, která vždy jde proti nějakému projevu lidské přirozenosti, i když odhlédnu od toho, že neexistuje žádná všem společná, v čase konstantní přirozená lidská spravedlnost, i když odhlédnu od toho, že právo by mohlo takovou domnělou přirozenou spravedlnost toliko deklarovat a sankcionovat, ale ne ji zavést, i po tom všem nemohu zákoník považovat za přirozenoprávní. Pokud bych ho za přirozenoprávní v klasickém slova smyslu považovat měl, pak by musel obsahovat jen několik základních zásad rozsahu a kvality např. Desatera, s tím, že vše ostatní si z těchto zásad přece každý odvodíme svým „rozumem a citem“. Zákoník má však 3081 paragrafů, což o víře autorů v nalézání práva přirozeným rozumem a citem příliš nesvědčí.

Ano, nový zákoník se snaží formulovat své normy dispozitivně, jako základní stav, od kterého se lze odchýlit dohodou stran. Ale i to přeci jeho tzv. přirozenoprávnost vyvrací. Na co potřebujeme dispozitivní úpravu ve společnosti, ve které platí, že každá soukromá osoba smí vše s výjimkou toho, co je jí nařízeno, a veřejná osoba naopak smí jen to, co je jí dovoleno? V takovém případě občanský zákoník přestává být zákoníkem a stává se pouhou příručkou základních smluvních typů.

Nový zákoník nám nedá jasná pravidla. Dá nám jen mnohem více a mnohem podrobnějších pravidel. I o jejich výklad se povedou spory. Více pravidel, více sporů, logicky. Podstatou práva je dát návod k řešení sporů, ve sporu jsou nějaké sporné strany, každá z nich pak má zájem zpochybnit výklad protistrany ... proto nový zákoník nezamezí „soudcovské libovůli“ – jen jí poskytne nové, zatím netušené prostory.

Nový zákoník nepomůže ani advokátům. Naivně jsem si nejdříve myslel, že ti se přeci musí radovat, odteď budeme potřebovat rady advokátů mnohem více, než dřív. Dr. Tomáš Jindra mne ale vyvedl z omylu: Advokát je proto advokát, že ví, kdy má smysl se soudit a kdy je lépe klientovi spor rozmluvit, advokát umí či má umět předem s relativně vysokou pravděpodobností odhadnout výsledek určitého sporu. A to teď přestane platit: I advokáti si teď nebudou jisti, minimálně do doby, než vznikne nová soudní judikatura, co vlastně platí a co tedy mají svým klientům radit. A advokát, který neumí poradit či radí špatně, ztrácí kredit. Těšit se může jen tím, že v tom zdaleka nebude sám.

A nad to vše uvedu ještě jednu zcela zásadní vadu nového zákoníku, kterou se autoři naopak příliš nechlubí: soukromoprávní terminologii nepoužívá jen soukromé právo, ale i celá řada veřejnoprávních předpisů – s tím si bohužel nikdo hlavu nelámal, budou se tedy muset upravovat za pochodu. Nový zákoník nutně vyvolá další vlnu „legislativní smršti“. Co nás to všechno může stát – v nejširším slova smyslu – to dnešní právní revolucionáři s ministrem Pospíšilem v čele odhadnout nedokáží. Oni se rozhodli kácet les, třísky neřeší. Ale už teď by si měli začít připravovat nějaké zázemí, kde by přeškolovali soudce, advokáty i úředníky a vysvětlovali jim nový občanský zákoník. Třeba nějakou novou či staronovou právnickou fakultu ...

Závěrem

Nový zákoník, pokud vůbec, měl přijít před 20 lety, zejména pokud má být vnímán jako vyrovnání se s komunistickým právem. Dnes je právo už někde úplně jinde a proto nový zákoník nezruší právní kontinuitu s komunistickým režimem, ale mnohem spíše s postrevolučním právním a společenským vývojem posledních 20 let. Je to zpozdilá snaha vyškrtnout komunismus z dějin, jako by nikdy neexistoval, snaha, která je sama o sobě nejen zcestná, ale v tomto případě má nadto dvacetileté zpoždění.

Nový zákoník nepotřebují ani soudci, ani advokáti, ani obyčejní lidé. Soudcům a advokátům přidělá práci, pro řadu lidí se může stát osudový, a to nejen v tom pozitivním slova smyslu. Nikdo dnes neví, jak to bude fungovat a k čemu to povede. Připomenu jen paseku, jakou nám dnes dělá vysoce moderní, nový exekuční řád ... Nový zákoník potřebují jen právní teoretici a učitelé práva, které omrzely jejich staré hračky a touží po nových.

Nový zákoník ale nakonec nejvíce ze všech zklame své autory: Prorokuji jim, že se budou za čas budit hrůzou ze spaní až zjistí, co z jejich vypiplané skleníkové květinky udělá česká soudní divočina. Jejich hlavním omylem totiž je to, že automaticky a zcela bezděčně vycházejí z toho, že budoucí uživatelé zákoníku budou stejně geniální a vzdělaní, jako jsou jeho autoři.

Sečteno a podtrženo, zákoník není ani trochu „apoteózou svobody“. Je vrcholem právního konstruktivismu, nesmyslné touhy po právní dokonalosti. Podobá se novoměstu pečlivě a do detailu naplánovanému uprostřed pralesa, novoměstu, ve kterém navzdory jeho technické dokonalosti a rokokové kráse nikdo nebude umět žít. Na tomto pocitu nic nezmění žádná dílčí vylepšení oproti současné právní úpravě, která si v zákoníku dokáže najít každý včetně mne.

(psáno pro březnové číslo Newsletteru Centra pro ekonomiku a politiku)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Hanuš Karlach napsal(a):

Ach pane, co kdybyste nalistoval Slovník spisovného jnazyka českého a uvažoval nad rozdílem výrazu "koncept" a "koncepce"? Používáte ten pojem totiž špatně.
19. 03. 2012 | 15:07

scallop napsal(a):

Autor:

Dve casti (teze a antitze) jsou uvedeny velice "sugestivne" :-)

"Autoři ... v čele s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem ... všem vsugerovali, že starý občanský zákoník z roku 1963 je postsovětský, komunistický přežitek ..."

"O novém občanském zákoníku, jehož ... autorem je prof. Karel Eliáš, je nám sugerováno, že je ... přirozenoprávní normou ... zamezí soudcovské libovůli a osvobodí nás od státního diktátu ... své normy formuluje spíše dispozitivně než kogentně."

Dale vybiram jen drobnosti: "nezhojitelné vady nového zákoníku", "mávnutím Eliášova kouzelného proutku", "dnešní právní revolucionáři s ministrem Pospíšilem" atd.

Jste ucenlivy zak sveho profesora, pane Hasenkopfe. Spravne jste naznacil existenci tajemne skupiny nepratel. Pak je ovsem uvest i jmena (Pospisil, Elias), aby i pomale chapajici ctenar vedel, kdo ze ten nepritel je. A zvybaji uz standardni fraze, obcas nejake ucene znejici cizi sluvku (pripadne novotvar), detailne (2 odstavce) ukazat mylnost nejakeho obecneho vyroku ("novy zakonik je prirozeny") atd. Uznani mate samozrejme i za srovnani tvurcu noveho zakoniku se socialistickymi inzenyri, kteri nam chteli znicit nasi starou Prahu.

Mate vybornou !
19. 03. 2012 | 15:16

Alex napsal(a):

Souhlasím. Jakkoli nejsem právník. Už jsem totiž narazil na právníky, kteří napsali vpodstatě totéž - že je příliš revoluční, a to tak, že vyvolá období právní nejistoty, než se usadí ona judikatura. A tomu rozumím. Jako laik se ale mohu mýlit.
19. 03. 2012 | 15:21

Občan napsal(a):

Apotheosa svobody?
Nesmysl. Opsat FEUDÁLNÍ občanský zákoník vč. FEUDÁLNÍCH právních nástrojů, to je šílenství. Pokus nastolit zde právní vztahy platné v r. 1811!
Kdyby Eliáš alespoň opsal zmodernizovaný DNEŠNÍ rakouský ObčZ, pak by to bylo relativně v pořádku. Ale to, co vyrobil, je pro mne hlubokým zklamáním.
Pokud si tím chtěl vydobýt renomé nebo se nějak chytit v politice, to nevím. Ale stvořil horkou jehlou zbastlený paskvil, který bude ničit životy lidem po dlouhá desetiletí.
Nejhorší na tom je, že po nabytí účinnosti tohoto "veledíla" se žádná smlouva a žádný sebemenší spor neobejde bez advokáta. Což znamená, že pro většinu populace se stane vymahatelnost práva zcela prázdným pojmem, protože je nebudou mít ZA CO vymáhat. Nemluvě o tom, že na to, co nový ObčZ nastoluje, nemáme dost soudů.
19. 03. 2012 | 15:21

Jan napsal(a):

Nádherná analýza.
Myslím, že přesně vystihuje způsob myšlení těch lepších nyní vládnoucích kruhů.
Mimo obyčejných zlodějů jsou tu ještě svazáci, mladí konzervativci. Bojovníci proti komunismu a socialismu a EU ...
Pochopil jsem článek i diskusi o novém zákoníku tak, že sice nikomu nepomůže, ale když dá pámbu tak ani nikomu neuškodí./to se ale určitě neví, uvidí se při pokusu/
Proto ho nutně musíme mít.
Kocourkov.
A takhle to probíhá od roku 2006, nebo vlastně 1992.
Autore díky.
19. 03. 2012 | 15:25

Občan napsal(a):

To Scallop:

Postavte se třeba na hlavu a odrážejte se ušima - pan Hasenkopf má, bohužel, pravdu do posledního písmene.

Oprášili jsme 200 let (!!!) starou právní normu a chceme jí podřizovat společnost 21. století.
Navíc normu, která s "přirozeným" právem nemá mnoho společného.
19. 03. 2012 | 15:34

český maloměšťák napsal(a):

Takže nový občanský zákoník je špatný, ale proč konkrétně je špatný...o tom jsem se nedozvěděl nic.
Vata.
19. 03. 2012 | 15:37

Béda napsal(a):

3081 paragrafů. Není to málo?

Žeby si mladý nadějný Pospíšil, kterému hrozilo vylití z vlády potřeboval vybudovat pomníček?
19. 03. 2012 | 15:41

Cech napsal(a):

To že pan Hasenkopf poukázal na něco co je pro právníka stejně viditelné, jako Drábkovo obejití výběrového řízení a poukázal na Plzeňského borce JUDr Pospíšila.
Protože to co vypadne z tohoto borce je možné okamžitě Rampulovat.
Jinak velmi slušné přiblížení hradního PR předvedl Scallop.
19. 03. 2012 | 15:46

scallop napsal(a):

Obcan:

Kdyz se Vam podari prelouskat muj prispevek cely, tak zjistite, ze jsem vybec nehodnotil, jestli je novy obcansky zakonik lepsi nebo horsi nez ten stavajici. (Sam nevim.)

Autor zde dulezite bojoval o to, ve kterem radku vizitky bude zminka jeho prace pro prezidenta. Svym stylem ale ucebnicove kopiruje klausspeak. Usmevne.
19. 03. 2012 | 15:48

scallop napsal(a):

Cech

Dekuji za kvetiny !
19. 03. 2012 | 15:49

Radovan II. napsal(a):

Pane Hasenkonpfe,
vyřiďte panu prezidentovi : občané/ několik milionu, bohužel/, jsou už tak otráveni - že se už nechtějí dívat ani na zprávy v TV. Nechtějí se stresovat, Co je to za vládu, co tak otravuje své občany ????
Co jsou za lidé ti odesáci, topáci a veverky. Zapomněli z jakých daní žijí, kdo je živí ? Kdyby nebylo obyčejných pracující, museli by se pást.
Arogance těchto lidí, co si hrají na politiky je otřesná. Tvrdí, že pár lidí, je nespokojeno, bohužel jsou jich milióny, ale ne všichni mají odvahu jít protestovat, někteří by mohli být vyhození z práce. Bohužel. EU by konečně měla vědět jak špatná je situace v ČR. Na co máme europoslance všech stran, hlavně levicové, že neumí o kolapsu v Česku iformovat vedení EU ???
Tak aspoň občané v ulicí EU upozorní na politický kolaps v Česku, pohár už dávno přetekl, bohatí se cpou kaviárem, pak sedí na zlatých WC, koupou se ve zlatých vanách atd. Obyčejní občané nemohou vyjít s výplatou. Stále se propouští občané, jen tak, aby se ušetřilo. Propouští se odborníci a ruší se důležitá místa. Ale na ministerstvech, kde o sebe úředníci zakopávají, často bez vzdělání se nepropouští. Také radnice a hejtmanství jsou často plná zbytečných úředníků, bez odbornosti. Tam se nepropouští, aby se získali voličské hlasy.
FUJ !!! Občané musí buď vyměnit co nejdříve vládu, nebo vláda vyměnit národ.
Co se povede ?
Conzore nemaž a nauč se pořádně anglicky !
I am sorry.
19. 03. 2012 | 15:52

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Pane autore, slyšel jsem, že když člověk koupí např. v autobazaru ojetinu v dobré víře, že jde o auto s původními doklady od prvního majitele, a při silniční nebo jiné kontrole policie zjistí, že auto je kradené, je mu vozidlo bez náhrady zabaveno, pokud je kupní smlouva podle občanského zákoníku. Je-li smlouva podle obchodního zákoníku, musí prodejce kupce odškodnit. To mi připadá nečuvěřitelné a nahrává to lumpům. Jak je něco takového možné?
19. 03. 2012 | 15:54

Jan Holubář napsal(a):

Ano, autor mám pravdu. Zmetek, který snad od listopadu 1989 nemá obdoby. Řadu špatností autor necituje. Třeba ještě další ulehčování života exekutorům. Již postačí svědectví 2 koupených opilců a člověk se veze........O té terminologii ani nemluvě. Stejně je zajímavé, že prakticky každý zásadní zákon je horší svého socialstického předchůdce. Příklad: stavební zákon a správní řád. A legislativa na úseku ŽP, no to je kapitola sama pro sebe. Ale pravda, nový OZ je zmetek vrcholný. Advokáti se budou kapsovat ještě více, stejně jako exekutoři. Ti se už nebudou muste namáhat vůbec. Jenom budou zabavovat. Hropzné........
19. 03. 2012 | 16:45

Sutech napsal(a):

>Nevím, co je na terminologii natolik zásadního, aby vadilo, že jsou používány stejné termíny jako v 19. století. V některých případech je to i logické, jako například návrat k praktice toho, že stavba je pevnou součástí pozemku, mimochodem taky se to používalo za R-U.
>Jelikož je internet v podstatě veřejným prostorem, musí se na něji vztahovat stejná pravidla, jako třeba na ulici, nebo více méně podobná, nějaká speciální by mohla nakonec vést k nebezpečné míře regulace.

to: Občan
200let starý zákoník by si nikdo nedovolil obšlehnout, 100 let, to možná ano, ale i tak by to asi neopsali do posledního paragrafu, ale kdo ví.
19. 03. 2012 | 16:50

minatomirai napsal(a):

Je tady někdo z přispívajících, kdo prostudoval celý občanský zákoník? Pochybuji, nechápu tedy, proč ta snaha o interpretaci. Nechejme ho soudcům, kteří se s ním již seznamili a budou ho uvádět do života.

Jinak bych autorovi blogu doporučil, aby zahájil dialog s autorem nového občanského zákoníku, pokud možno veřejně a s možností zasílat hlasy debatujícím pomocí sms. Mimochodem v dnešním Právu vysvětlil velice elokventně doktor Eliáš lichvářské smlouvy. Doufám, že bude ve své osvětě pokračovat i nadále. Kdo umí, ten umí, jak se říká.
19. 03. 2012 | 17:22

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

scallop:
posílám karafiáty též !!!

Autore, argumentujete na úrovni žáka základní školy. Doporučuju si přečíst znovu, co jste napsal. Najděte si ty odstavce, které sice něco říkají, ale navzájem si odporují. Ty z textu vyškrtněte. Zbyde "seno, sláma, seno, sláma".

Cestu Vám naznačil scallop.
19. 03. 2012 | 18:34

Alex napsal(a):

minatomirai
V té odborné rovině máte pravdu. To bychom si mohli a jen možná udělat obrázek o té odborné stránce věci. Nicméně co může pochopit i naprostý laik - je skutečnost, že se jedná opravdu o doslova revoluční změnu na to si stačí ty OZ porovnat a slyším-li běžného právníka tvrdit, že po dobu než se judikatura sjednotí nebude právní jistoty, protože ani Váš advokát prostě nebude tušit, jak bude to či ono soud pojímat než se to sjednotí, tak se k tomu vyjádřit alespoň v tohle myslím lze. To pane nebude ani náhodou několik let.
Tohle je prostě pravda.
19. 03. 2012 | 18:35

trapper napsal(a):

Jeden z argumentů obhajoby nového OZ ze strany vlády (ministra Pospíšila) je ten, že se právo „zpřehlední“, protože tato nová právní norma „pozřela“ nyní samostatně stojící zákony. Problém je ovšem ten, že tyto „segmenty“ nejsou leckdy dostatečně kvalitně dopracovány a tak nejenže se bude zdlouhavě pomocí judikatury tvořit výklad, ale nutné budou i novelizace. Typický příklad je např. nyní samostatný zákon o vlastnictví bytů, který je zapracován do nového OZ. Protože měnit každou chvíli „občana“, jako základní právní normu by bylo nevhodné, bude se to nakonec pravděpodobně řešit zvláštními podrobnějšími právními normami nebo podnormami (vládními vyhláškami).

Slovy klasika (spisovatele Párala): „každé dekódování je nové zakódování“.
19. 03. 2012 | 18:37

Skogen napsal(a):

Autor má bezpochyby pravdu v té hlavní věci - zpřetrhání kontinuity nanejvýš v zájmu jakéhosi akademického purismu. Katastrofou novodobé historie českého státu (čti společnosti) není ani tak zatěžující dědictví jedné ideologie jako faktické dědictví nonstop reformátorského revolucionářství, které tu a tam poskytuje prostor normativnímu vakuu, ve kterém se bohužel zákonitě prosadí nikoliv to ušlechtilé, nýbrž ze své podstaty zrovna to bezskrupulózní a bezzásadové. Plně tedy sdílím autorovu obavu z nastávajícího chaosu a ztrát.
19. 03. 2012 | 19:17

minatomirai napsal(a):

Alex

Tady je link na nový občanský zákoník, který velice přehledně uvádí nový zákoník a konkrétní změny.
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html

Používaná terminologie je podstatně srozumitelnější, konečně si někdo uvědomil, že právnická mluva musí být pochopitelná i pro laika. Co se výkladu týče, bude to bezesporu zajímavé a trochu to prožene soudcům taláry, což je dobře. Oni sami, alespoń pokud já vím, z toho mají mnohem menší obavy než autor blogu. To je pozitivní a důležitější.
Osobně si tedy nedělám ty nejmenší starosti o výklad nového občanského zákoníku.
Jak se říká, bouře ve sklenici vody. Zbytečná podle mne.
19. 03. 2012 | 19:21

Alex napsal(a):

minatomirai
Já si to porovnal. Ten starý jsem přece jen otevřít musel a dostkrát. Pro mne to tak, jak tvrdíte není - rozuměl jsem i tomu. co znamená kogentní ustanovení atd. S dalšími zíkony musím něžně pracovat. Pro mne srozumitelný opravdu není. A právní z běžné praxe mi sdělil, co jsem uvedl. Také trochu vím, jak dochází ke sjednocování výklad v té judikatuře.
Jsem laik, takže se mohu mýlit, ale tomu co zde napsal autor věřím. Rád si to nechám vyvrátit.
A tomu, že tohle mělo být uskutečněno na počátku 90 let a ne po tolika novelách, rozumím také včetně toho, že to není jen pro akademiky.
Pokud jste laik a zdá se Vám, že rozumíte, abyste s nemýlil. Jste-li právník - co mám dělat, když mi právník a nejeden, řekl co jsem uvedl.
Mám osobní zkušenost sae stavebním zákonem a je tam dokonale v přesazích nad cizí pozemek popřeno právní pojímání po věky věků od půpočátku staveního práva. A co to dělá mám před očima v praxi. Přímo to vytváří právní nejistotu. Takže jsem spíše pesimista.
Ale napsal jsem to už v prvním příspěvku, nejsem právník a mohu se mýlit.
19. 03. 2012 | 19:44

Alex napsal(a):

minatomirai
A jen dodám, těchhle úvodů k novým znění zákonů jsem četl a mesel číst mraky a považuji je za tlachy. Obdobné jsem četl asi v devíti novelizacích třeba Zákona o veřejných zakázkách a co právníci dokázali napsat za blafy stran architektonických soutěží, tak to byla pane lahůdka, která s právem nemá vůbec nic společného. Architektonickou soutěž a její regulérnost má v gesci ČKA, přesto se politici znovu a znovu pokoušeli pravidla ČKA prostě přebít. Spoléhali prostě jen na to, že architekti do neregulérních soutěží půjdou. Jenom díky tomu měnili tato ustanovení tolikrát, kolikrát se měnil dotčený zákon. Totéž u staveního zákona. Kecy, pane - kecy. To je moje osobní zkušenost.
19. 03. 2012 | 19:54

sedlak napsal(a):

ok, takže místo na důchod asi budu šetřit na právníky, jsem právní laik, a nedělá mi dobře, když se přestávám orientovat v klikách ODS, kdy si střídavě mydlí schody, čert aby se v tom vyznal, bezva věci vyplouvající na povrch, o co se tu hraje?
19. 03. 2012 | 21:52

Vratiprst napsal(a):

Právní vědomí obyvatelstva se vytváří přes dlouhá desetiletí. V současnosti si tedy lidé zvykli na to, že mohou být exekvováni a exkavováni anž by k čemukoli zadali podnět (prostě u nich bydlí syn nebo dědeček na scestí), brzy si zvyknou na kácení živých plotů u sousedova pozemku.
Dneska obíhají pošty a Úřady, kde někdy žili a bádají, nedošel-li jim dopis od právníka. Jen tak preventivně. Ale právníci jim dopisy nepíší, aby nepřišli o peníze.
Kam se to může vyvinout?
Napadá mě jeden z citátů Teddyho Roosevelta: Choď potichu, ale nos pořádnou hůl.
A při setkání s právníkem Haškovo "Spatři ho!"
19. 03. 2012 | 22:56

Xaver napsal(a):

Von ten Pospíšil za to nemůže. Z práva umí jen to, co se naučil v Plzni, a smysl pro hledání správného řešení nemá vůbec.
Snaží se prosazovat své (?)názory aniž by se řádně seznámil
s problematikou.
20. 03. 2012 | 06:54

Erb napsal(a):

Pavel Hasenkopf, "Vlada hrůzy", vláda Petra Nečase s prezidentem Klausem
dokazuje, že Česko je s právem "Na štíru", Klaus podepíše jen to, co je výhodné jen pro něj !!!
20. 03. 2012 | 09:06

bella ciao napsal(a):

minatomirai
Občanský zákoník je proto občanský, že se týká každého.
Pokud chcete spoléhat na to, že se v něm soudci a advokáti už nějak zorientují, říkáte si o to, abyste se stal jejich stálým zákazníkem.

Existuje věc, které se říká právní vědomí. To se formuje po větší část života, protože pro neprofesionála, i když si těch 3200 paragrafů zběžně přečte, bude v rozhodujících situacích těžké si vzpomenout, jak přesně má jednat.

V tomto okamžiku bylo právní vědomí občanů resetováno a jen nenapravitelní sudiči budou do července hlodat ty paragrafy, aby měli vždycky výhodu. Ti ostatní se stanou kořistí advokátů, což byl účel komedie.

Právnická lobby si pro své přemnožené členstvo zase přihrála nějakou potravu.
Je ale na čase začít s péčí řádného hospodáře zahájit systematické redukování stavů, jako když se přemnoží králíci. Ráže 12, drobné broky stačí.
20. 03. 2012 | 10:55

Milan napsal(a):

Nový zákoník způsobí nesmírné problémy.
Nejen proto, že je nový a staré věci upravuje nově a bourá tedy to, co je mezi lidmi vystavěno, ale také proto, že je příliš dlouhý a košatý a tak dnes nikdo není schopen domyslet, co všechno to zasáhne, co všechno se změní.
Jsem přesvědčen, že byla chyba ho přijímat.
20. 03. 2012 | 11:10

minatomirai napsal(a):

bella

Myslím, že jsem celkem úspěšně pochopil, že se občanský zákoník týká občanských vztahů. Vzhledem k tomu, že do právních vztahů vstupujeme celý život už jenom obyčejnou koupí štricle chleba, poklád své právní vědomí za neustále trénované. To, že byl přijat nový zákoník, ze mne tedy nebude činit častějšího zákazníka advokátů než doposud.
Mám v rodině soudce, co více mám dodat. Jinak ctím desatero a pouštím starší lidi sednout. Neožírám se na veřejnosti, nemlátím lidi na veřejnosti a nemočím na veřejnosti. No a na ten zbytek mám toho zmíněného soudce.
20. 03. 2012 | 20:48

Mgr. Jakub Med napsal(a):

Dobrý den,
jelikož jsem vyjádřil nelibost s minulým autorovým článkem, který byl na můj vkus jednostranný a příliš politicky zabarvený, musím teď korektně říci, že pan Hasenkopf napsal velmi zajímavou a věcnou stať.
Pokud se mám ale vyjádřit k tezi "Advokát je proto advokát, že ví, kdy má smysl se soudit a kdy je lépe klientovi spor rozmluvit, advokát umí či má umět předem s relativně vysokou pravděpodobností odhadnout výsledek určitého sporu", nemohu s ní bohužel jako právník ústředního správního úřadu souhlasit. Výrazné procento advokátů buď z vypočítavosti nebo hlouposti podává zbytečné úkony, návrhy a opravné prostředky. Když advokát účastníka, který se odvoláním domáhal změny rozhodnutí a dosáhl jeho zrušení a vrácení na 2. stupeň (tj. dosud nebylo meritorně vůbec rozhodnuto), podá proti rozhodnutí o odvolání žalobu a následně i kasační stížnost (třebaže dosud v řízení neexistuje materiální správní rozhodnutí rozhodující o právech účastníka), tak si myslím, že prostředky svého klienta příliš nešetří :) Bohužel nejde o ojedinělý případ.
21. 03. 2012 | 08:09

kocour napsal(a):

Mgr. Jakub Med:
"Advokát je proto advokát, že ví, kdy má smysl se soudit a kdy je lépe klientovi spor rozmluvit, advokát umí či má umět předem s relativně vysokou pravděpodobností odhadnout výsledek určitého sporu" ... to právě je jen teze. Že v praxi je tomu jinak, protože advokáti jsou přemnožení, je věc druhá. Ale jsou i advokáti, kteří dbají na svou odbornou pověst a k tomu, co popisujete, by se nesnížili. Jiná věc jsou ty stovky bezejmenných advokátů vděčných za každou zakázečku.

Minatomirai:
"Mám v rodině soudce, co více mám dodat. Jinak ctím desatero a pouštím starší lidi sednout. Neožírám se na veřejnosti, nemlátím lidi na veřejnosti a nemočím na veřejnosti. No a na ten zbytek mám toho zmíněného soudce." ... no jo, ale co ti, co soudce v rodině nemají? A je to vůbec etické, aby Vám soudce radil (a připravoval tak někde nějakého advokáta o chleba)? Vtip je v tom, že teď už Vám neporadí ani ten soudce - tedy, on něco řekne, ale sám si tím jist nebude, a ta jistota je to, oč tu běží.
21. 03. 2012 | 12:07

regenerator napsal(a):

ad Jakub Med
Jako právník územně samosprávného celku (města) se podepisuji pod vaše vyjádření. Mám obdobnou zkušenost!
21. 03. 2012 | 12:08

Slušný napsal(a):

Klaus brzo skončí prezidentování, chválabohu, bude to konečně konec demagogie z Pražského hradu, pokud si "Češi" zvolí "Českého Joachima Gaucka", silného morálního člověka za prezidenta v Česku !!! Nový německý spolkový prezident Joachim Gauck nadchl všechny slušné lidi v Evropě !!!
23. 03. 2012 | 10:13

Ucho Oko napsal(a):

Klausův Kolibřík Bém se chytil do klece !, jak bude zpívat ?, přestane zpívat falešně ?, to uslyšíme !!! Klaus může udělit další milosti...
26. 03. 2012 | 07:21

Sekaná napsal(a):

Hasenkopf, tak co tomu říkáte, jak se chová Kubice, je to Kubiceho mafie !!!???

Prvním mužem, jehož spřízněnost teď dělá ministrovi vnitra problémy, je podle Insideru právník Daniel Kučera, který pro Janouškovu skupinu dlouhodobě pracuje a současně je Kubiceho zetěm.

Druhým Kubiceho příbuzným v Janouškově okolí je Peter Kuchár, šéf společnosti Prominecom, dříve Navatyp. Jde o firmu, kterou ode dneška zná velmi široká veřejnost, protože v nově zveřejněných nahrávkách hovorů mezi Bémem a Janouškem se právě personální obsazení v Navatypu řeší...
27. 03. 2012 | 05:46

Vajíčkový salát napsal(a):

pro Sekaná :
...Kubice už může hrát jen Loupežníka v loutkovém divadélku...
27. 03. 2012 | 06:20

Těpic napsal(a):

Hasenkopf, děláte poradce demagogovi..., podle slovenského listu Sme je to však právě Klaus, který je zodpovědný za korupci a klientelismus v Česku. Klaus má na špinavou práci své chlapečky, Béma ,Janouška..., Hasenkopf kam se zařadíte... ???
01. 04. 2012 | 07:47

Da napsal(a):

Termín „užiteční idioti“ údajně jako první vyslovil Vladimír Lenin. Chtěl tak popsat naivní západní politiky a novináře, kteří obdivovali sovětské Rusko a sloužili pod svým jménem bolševické propagandě, a často i rozvědce. Imperiálně geopolitické uvažování většiny zahraniční politiky Ruska se od té doby nijak nezměnilo, a v globalizované virtualitě mediálního světa posluhujících „užitečných idiotů“ spíše přibylo. Václav Klaus mezi nimi dlouhodobě patří mezi nejtrapnější.

V příštím týdnu bude na pozvání jistého Institutu pro demokracii a spolupráci propagovat v Paříži vydání francouzského sborníku několika svých textů pod názvem „Zachránit národy Evropy“. Institut s tímto krásným názvem je jednou ze dvou poboček stejnojmenné instituce v Moskvě. Druhá pobočka je v New Yorku, a na její tamní webové stránce brzy najdete třeba i srdečné fotografie Leonida Brežněva. Oficiálně provoz těchto poboček platí „ruské nevládní a humanitární organizace“. Nikdo tomu nevěří - tedy, pokud nepovažujete ruskou Federální bezpečnostní službu, Lukoil nebo Gasprom za „nevládní organizace“ a jejich činnost za Klausem tolik kritizovaný „lobbyismus“ a projevy „nebezpečného levicového ngoismu“.

Hostitelkou Václava Klause bude ředitelka pařížského Institutu Natalia Naročnickaja. Prominentní sovětská soudružka dnes patří mezi nejznámější pro-putinovské ruské šovinisty. V letech 2003-2007 byla poslankyní Státní Dumy za volební blok Vlast, který ruský nezávislý tisk už tehdy popsal jako „ortodoxní čekisty“. Proslavila se jako tvrdá zastánkyně postupu ruské armády v první válce v Čečně v letech 1994-1996, a oceňovala i vlastenectví protofašisty Žirinovského. Tvrdě vystupovala proti rozšíření NATO o středoevropské země, včetně České republiky, které označila za ohrožení zájmů Ruska v Evropě. Je čelnou představitelkou prezidentské „Komise pro boj s pokusy falšovat historii proti zájmům Ruska“, a třeba i autorkou populární knihy z roku 2010 „Rusko je modelem pro svět“.

Hlásá právo na sjednocení ruského národa v jednom státě, tedy jinak řečeno, na převzetí území, na kterém v blízkém zahraničí žijí ruské menšiny. V původní verzi byla tato teorie známá pod sloganem „Ein Reich - Ein Volk - Ein Führer“. V roce 2005 na sebe upozornila tvrzením, že pobaltské země se za Stalina „připojily k Sovětskému svazu legitimním způsobem“. O fanatické obhajobě obviněných válečných zločinců Ratka Mladiče, Radovana Karadžiče nebo Slobodana Miloševiče je zbytečné mluvit. Snad jenom pro zasmání – Naročnickaja úzce spolupracuje i s další šovinistickou grupou Fondu Lichačeva, na jehož webové stránce můžete najít i „protišpionské kurzy“.....

Josef Stalin byl první, kdo přišel s myšlenkou strategie sovětské zahraniční politiky, zacílené na oslabování transatlantických vztahů mezi Evropou a Spojenými státy. Pokud by si někdo chtěl vzpomenout - Československo kvůli tomu muselo odmítnou Marshallův plán – a na čtyřicet let opustilo demokratickou Evropu. Pozdější sovětský ministr zahraničí Andrej Gromyko na této strategii trval a maximálně ji využíval, například v podpoře antiamerikanismu ve francouzské politice. Je trapné, když český politik v roli užitečného idiota v roce 2012 přizvukuje exsovětské ruské šovinistce, která tvrdí, že je nutné „chránit Evropu před diktátem USA a NATO“, protože „jedině přirozené spojenectví Ruska, Francie a Německa zajistí Evropě rozkvět a bezpečí“.

Stalin s Leninem by byli nadšením bez sebe. Senát Parlamentu České republiky by už jednou měl sebrat odvahu a toho pána, alespoň pro tu ostudu, obvinit z velezrady.
02. 04. 2012 | 09:44

Chytrý napsal(a):

Pavel Hasenkopf, právě se dívám na televizi na další Klausův pokus o imbecilizaci, debilizaci Čechů, opravdu se to nedá poslouchat ani dívat na to, Pavel Hasenkopf vyměňte prezidenta včas...
04. 04. 2012 | 13:28

elefant napsal(a):

"... moderní vymoženosti jako třeba internet, tedy to, co nějaká pravidla stanovit potřebuje, nový zákoník nezná."

§ 1830, 1840
04. 04. 2012 | 16:23

Vladař napsal(a):

Pane poradče prezidenta Klause, promiňte, nás nyní v Česku nezajímá tolik občanský zákoník...,ale tajný deník od prezidenta Klause velice moc.
Tajný deník prezidenta Klause je opravdu zajímavý, dočtete se v něm , kdo má železný konečník, nebo zlatý s brilianty a levná i malovaná vejce..., kdo je z politiků a nepolitiků nejkrásnější, jak je právě na tom Nečasův předek a zadek a Bártův jazyk i jeho zadnice...a mnoho praktických věcí pro vládnutí na již přehřátém Pražském hradu, je to už zábavnější četba, než dnes číst Vladaře od Machiavelliho !!!...
20. 04. 2012 | 10:31

Generál Vytříbený Vkus napsal(a):

Jedním z nejméně vkusných argumentů českých euroskeptiků je tvrzení, že evropská integrace nemá smysl jednoduše proto, že by za EU nikdo nebyl ochoten položit život.
Neumím si představit vyžraného pašalíka tuneláře Vondru, jak brání Český stát v EU a životy občanů, už dávno není slušný odvážný disident !!!
23. 04. 2012 | 18:43

Alois Dvořák napsal(a):

Téměř ve všem, pokud jde o "starý" OZ, souhlasím s autorem. Jen formální připomínka. Občanský zákoník 40/1964 je možná z roku 1963, ale zveřejněnve Sbírce zákonů byl v roce 1964 a účinnosti nabyl 1. 4. roku téhož.
07. 06. 2012 | 12:11

Před-frustrovaný právník napsal(a):

Škoda že ta plzeňská právnická fakulta vůbec vznikla, rodí se tam koukám jen zlo. Takový historizující a nepromyšlený paskvil jako je občanský zákoník bych čekal možná jako testament nějakého stoletého profesora postiženého senilní demencí, který miluje právní historii a Rakousko-Uhersko. Děkuji autorovi za vtipný a výstižný článek, pod který bych se podepsal, kdyby byl peticí:-) Pracuji pro jednu bankovní skupinu a v celém právnickém táboře panuje prozatím jen zmatenost. Při pokusu o vysvětlení jednotlivých šíleností docházíme vždycky jen k tomu, že "uvidíme". Často se institutům NOZ smějeme, ale v závěru onoho smíchu přichází vždycky hořkost, když si uvědomíme, že jednou se tímhle budeme muset řídit. NOZ má údajně odstranit komunistickou "vulgarizaci práva", neboť právo nemá být pro prosté lidi, ale pro profesionály. Potkal jsem již několik právníků, kteří v roce 2014 končí s praxí. Není to špatný nápad, protože i z poctivé práce může vzniknout snadno chybný výstup. Jediným jistým účinkem NOZ bude právní nejistota.
26. 06. 2012 | 11:02

Eva napsal(a):

Dobrý den, bohužel musím plně souhlasit s autorem a ještě bych ráda doplnila, že kromě toho, že se laická (a nejenom) veřejnost bude muset potýkat s nesrozumitelnými a kostrbatými pojmy (ať je jejich původ historický či převzatý z anglického práva), ale podle mého názoru jednotlivé části občanského zákoníku nejsou psány jednotným jazykem a svými dlouhými složitými formulacemi bude způsobovat mnohem více problémů, které si zatím ani nedovedeme představit. Kromě toho zákoník užívá i pojmů, které mně připomínají komunistickou éru (např. závod) a které nahrazují dnes již zažité a srozumitelné pojmy.
Zatímco se staré evropské kodexy modernizují - my se vracíme o mnoho let zpět. Navrhuji petici žádající jeho zrušení!!!
27. 06. 2012 | 08:17

Hanka napsal(a):

Nastudovávám si teď ten NOZ a s mnohým v článku nezbývá než souhlasit. Je zcela absurdní myšlenka v 21. století vypustit do světa takový jazykově kostrbatý relikt dob dávno předsocialistických, které se mnohdy nahony vzdaluje moderním právním formulacím, které by měly být přehledné, srozumitelné, co nejméně připouštějící nejednoznačný nebo dvojznačný výklad, neměly by být ani značně vágní. Myslím, že nás minimálně čeká obrovská právní nejistota - neexistence judikatury, nejasnost jak to které ustanovení vykládat v praxi. A o běžných občanech vůbec nemluvě - navíc když ze strany autoru NOZ vidím v médiích články, že v podstatě se pro ně nic nemění a není nutno, aby se s NOZ nějak museli blíže seznamovat - když stačí prostý rozu. Už vidím ty nešťastníky, kteří uzavřou dědickou smlouvu, kterou jim někdo šikovně nabídne, jak je to teď nový výborný institut a pak se z hrůzou, ale prostě pozdě dozvědí, že jí nelze jednostravě zrušit - pouze se souhlasem smlouvou ustanoveného dědice (navíc tento budoucí dědic toto své právo může pokud si to ve smlouvě vyhradí, převést i na třetí osobu. Takže dobrák, který by chtěl odkázat po smrti nemovitost dědickou smlouvou na příbuzné, kteří se nějaký čas po podpisu začnou k němu chovat tak, že by takové pořízení nikdy nerealizoval - bude mít prostě smůlu. Opravdu hezké, tak trochu nevyvážené se mi zdá.
29. 06. 2012 | 17:39

Vaclav napsal(a):

Výborný článek, děkuji! Letošní státní zkoušky z civilního práva budou studentni skládat dle původní úpravy, advokáti nestíhají novou úpravu studovat, věnují-li se svědomitě převzatým věcem, obdobně soudci, daň za změnu právní úpravy zaplatí každý občan v podobě nepředvídatelných rozhodnutí, a kdo z povolaných najde odvahu vyjádřit svůj názor ve státě ovládaném politickou a jinou mafií? O to více si cením a obdivuji autora příspěvku.
12. 05. 2013 | 22:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy