Ústavněprávní kurvítka

29. 01. 2013 | 11:11
Přečteno 10424 krát
1. Smí prezident republiky odvolat premiéra?
2. Může prezident republiky odvolat premiéra?
3. Co by takové odvolání premiéra znamenalo?

Poučil mne nedávno kamarád, co je to "kurvítko". Tak tedy kurvítko je nenápadná část stroje či zařízení, která se porouchá těsně po záruční době a jejíž oprava vyjde dráž, než koupit si úplně nový stroj či zařízení.

Není to přirovnání úplně bez chybičky, ale přivřeme-li oko, i v české Ústavě nalezene poměrně dost takových skrytých kurvítek.

Bronzovou medaili má u mne úřednická vláda. Přestože jsme měli už dvě, naše Ústava s ničím takovým vůbec nepočítá. Pojmovým znakem úřednické vlády totiž není, že ji tvoří místo politiků úředníci, ale že taková vláda vládne pouze s implicitní důvěrou parlamentu, dokud nepodá demisi, nebude odvolána anebo jí nebude explicitně vyslovena nedůvěra. Naše Ústava však nepočítá s tím, že by některá vláda vládla pouze s implicitní důvěrou, každá musí mít explicitní důvěru Sněmovny a proto se Fischerova či Tošovského vláda z hlediska Ústavy nijak nelišily od vlád Klausovy či Zemanovy. Nic moc, jen drobná chybka z neznalosti.

Stříbrnou medaili má premiér v naději, in spe. Takovým premiérem byl např. Jan Fischer v době, kdy byl již jmenovaným premiérem ještě bez ministrů vedle dosluhujícího premiéra Topolánka a jeho vlády v demisi. Tehdy jsmě měli zcela legálně dva premiéry současně, navzájem se respektující. Světový unikát, ale taky nic moc, žádná pořádná škoda tím nevznikla.

Nejpřísněji střeženým ústavněprávním kurvítkem je čl. 62 písm. a), tj. odvolání premiéra prezidentem. Zlatá medaile.


I. SMÍ PREZIDENT REPUBLIKY ODVOLAT PŘEDSEDU VLÁDY?

Ústava obsahuje celou řadu prezidentských pravomocí. Výkon většiny z nich něčím podmiňuje: např. kontrasignací premiéra, tím, že smí konat jen na něčí návrh, tím, že smí konat jen v nějaké Ústavou předepsané situaci, apod. Výkon ostatních pravomocí zůstává nelimitován a je plně na uvážení prezidenta republiky.

Soustřeďme se nyní jen na čl. 62 písm. a) cituji:

"Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,".


V tomto ustanovení je skryto hned 8 prezidentských pravomocí:

- jmenování premiéra,
- přijetí demise premiéra,
- odvolání premiéra,
- jmenování jiného člena vlády,
- přijetí demise jiného člena vlády,
- odvolání jiného člena vlády,
- odvolání vlády,
- přijetí demise vlády.

(Povšimněme si, že zcela chybí jmenování vlády jako celku - ani nikde jinde Ústava nepředpokládá jmenování vlády jako celku).

Ten, kdo si dá tu práci a připíše si ke všem uvedeným 8 pravomocem i Ústavou předvídané podmínky jejich výkonu, zjistí, že odvolání premiéra ničím Ústava vůbec ničím nepodmiňuje. To může znamenat dvě věci: Buď se ústavodárce zbláznil, nebo ústavodárce dal prezidentu republiky do rukou právo odvolat premiéra kdykoli podle jeho volného uvážení. Striktně vzato tedy premiérovo bytí a nebytí závisí na volné úvaze prezidenta republiky. To je gramatický výklad.

Lze namítnout, že tak to tvůrci Ústavy jistě nemysleli, že to by byl skandál to takto vykládat.

Na to odpovím, že
a) je to problém tvůrců Ústavy, měli mít větší představivost, mírně řečeno, já musím vycházet z předpokladu, že ústavodárce vždy ví, co činí; a
b) si vůbec nejsem jist, zda opravdu jde o nedopatření, protože ten výklad plyne nejen z psaného textu Ústavy, ale má i svou hlubokou logiku.

Považte:

1) Nikdo nezpochybňuje, že premiéra vybírá prezident.

2) Nikdo nezpochybňuje, že premiér si vybírá své ministry - prezident je teoreticky může odmítnout, ale nemůže premiérovi žádného vnutit.

3) Nikdo nezpochybňuje, že vláda jako celek musí získat (a udržovat si) důvěru Sněmovny.

4) Nikdo nezpochybňuje, že premiér ministry i sesazuje. Logicky. "Pan premiér dává, pan premiér béře" (Sir Humphrey Appleby).

A teď mi povězte, proč by logicky nemělo také platit, že:

5) Prezident smí odvolat premiéra. I pan prezident dává i béře, jen o úroveň výš. Proč by měl jen dávat? Kruh se uzavírá.

To je systematický výklad.

Prezident tedy smí odvolat předsedu vlády. Pokud mi tento závěr chce někdo vyvrátit, nechť tak učiní stejně systematicky, jako jsem k němu já dospěl. Proč by ta pravomoc v Ústavě jinak vůbec byla, čím a proč by byla limitována? Kde v Ústavě se o takových limitech píše?

To je právní úhel pohledu.


II. MŮŽE PREZIDENT ODVOLAT PŘEDSEDU VLÁDY?

To je zcela jiná otázka, reprezentující politický úhel pohledu.

To, že někdo něco smí, i když je to nakrásně prezident republiky, ještě neznamená, že také může.

Bezbřehá pravomoc prezidenta odvolat premiéra je ústavněprávní jaderná bomba a jaderné bomby se v běžných potyčkách nepoužívají.

Neumím si představit Parlamentem zvoleného prezidenta, jak jen tak pro nic za nic odvolává všemi milovaného premiéra těšícího se důvěře všemi respektované Sněmovny. Prezident, který by něco takového udělal, by byl pravděpodobně prohlášen za nesvéprávného.

Umím si ale představit prezidenta, jak odvolává premiéra, proti kterému demonstrují dvě třetiny národa.

A umím si i představit lidem čerstvě zvoleného prezidenta majícího pohodlný náskok před svým soupeřem, jak odvolává nepopulárního premiéra stojícího v čele vlády, které už dlouho jen málokdo dokáže přijít na jméno, a který se těší těsné důvěře Sněmovny, která disponuje jen čistě formální autoritou.


III. CO BY TAKOVÉ ODVOLÁNÍ PREMIÉRA ZNAMENALO?

Ponechám stranou politické reakce, ty by se mohly pohybovat, podle okolností, od frenetického nadšení davu až po absolutní zatracení prezidenta. Politika není můj obor.

Z právního hlediska by samozřejmě odvolaného premiéra musel bezprostředně nahradit někdo jiný. Ani vteřinu bez premiéra.

A dál už je to divočina i z právního úhlu pohledu: Lze totiž stejně kvalitně hájit názor, že odvolání premiéra by automaticky znamenalo pád celé jeho vlády (podle zásady "vláda stojí a padá s premiérem"), jako názor, že by šlo o pouhou personální výměnu samotného premiéra a na novém premiérovi by pak bylo, aby si případně nechal obměnit i ministry, uznal-li by to za vhodné. Nebudu unavovat detaily obou možných výkladů, jen načrtnu dvě politicky diametrálně odlišné, ale de iure totožné situace:

Situace první: premiér je vážně nemocen, např. po nehodě, zcela nezpůsobilý nejen dalšího výkonu funkce, ale i vlastní rezignace. Odvoláme jej tedy a vyměníme ho za jeho nejbližšího spolupracovníka, celá politická scéna souhlasí. Máme kvůli tomu nechat padnout celou vládu a nutit ji znovu žádat o důvěru, kvůli nemoci jediného člověka, když se jinak nic nemění? To by byla přeci hloupost, že ano ...

Situace druhá: premiéra za stranu přátel psů nahradí premiér za stranu přátel koček. Následně si vymění všechny psí ministry za kočičí ministry. Totální politická změna kursu. Můžeme v této situaci nežádat nové hlasování o důvěře, byť vláda by to formálně byla stále ta samá, jen s úplně jinými lidmi? To by byla přeci hloupost, že ano ...

A právě proto je tohle ustanovení tím největším ústavněprávním kurvítkem, právě proto je to neuralgický bod Ústavy, který má dvě stejně dobrá řešení, mezi kterými nelze bez použití tojho nejnižšího právního impresionismu, zakrývajícího účelový výklad, rozhodnout, které je lepší a v souladu s Ústavou a které ne (obě současně být v souladu s Ústavou nemohou). Proto jakémukoli prezidentu republiky doporučuji se odvolání premiéra vyhnout, jak to jen jde či půjde.


Edit (30. ledna, 13.47):

K námitkám, že na odvolání premiéra se vztahuje čl. 74 Ústavy ("Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády."):

Dobrý pokus, ale nefunkční.

1. Návrh na vlastní odvolání se nazývá demise a odvolání na návrh odvolávaného se nazývá přijetí demise. A přijetí demise je v čl. 62 písm. a) obsaženo zvlášť. Jinak řečeno, kdyby měl platit výklad, že pojem odvolání zahrnuje i podání / přijetí demise, pak by jakákoli zmínka o demisi byla v Ústavě nadbytečná.

2. Článek 62 písm. a) rozlišuje pravomoc odvolat premiéra a pravomoc odvolat člena vlády - tj. jde o dvě různé pravomoci. Pokud by se měl čl. 74 vztahovat i na premiéra, pak by čl. 62 písm. a) musel znít:


"Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává členy vlády a odvolává vládu,".
, nikoli


"Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,".


3. Ten pokus je jasně politicky účelový; zatímco já se ke svému závěru dostanu snadno a přímo, Ti, kteří ho chtějí vyvrátit, se musejí dopouštět neuvěřitelné právní gymnastiky. Occamova břitva platí i v právu.

Takže tudy to nejde, sorry.

Nicméně pár naprosto neprávnických vět pro zklidnění: To, že prezident tuto pravomoc má, ještě neznamená, že ji použije. V tuto chvíli by premiéra mohl obměnit jen prezident - školák (a to nejen kvůli nejasným právním důsledkům). Miloš Zeman není žádný politický školák a proto jsem si jist, že žádné odvolání premiéra (s výjimkou premiéra upadnuvšího do kómatu/což Petru Nečasovi pochopitelně nepřeji/), se konat nebude.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jan Kudrna napsal(a):

Super, předběhl jste mě. :-) Je tam jeden drobný problém. Kdyby ten prezident (teď přímo volený, tudíž legitimovaný) odvolával dle své úvahy, tak by to potenciálně vedlo k nekonečnému boji se Sněmovnou a vyřazení čl. 35 Ústavy.
29. 01. 2013 | 11:23

Xaver napsal(a):

Podívejte se pořádně. Je tam jedna pojistka.
Prezident smí odvolat premiéra jen se souhlasem té, co dře jako kůň.
29. 01. 2013 | 11:39

Pepa Řepa napsal(a):

No vida, už jsou dva. Zaječí hlava a zajíc Kudrna od Kopidlna.
29. 01. 2013 | 11:40

buldatra napsal(a):

Jediné kurvítko v tom všem je homunkulus LIDEM. Před volbami do parlamentu neznámý, v parlamentu vylíhnutý.

A mám pocit, že toto kurvítko přijde třesousímu se pozadí dost draho.
29. 01. 2013 | 11:42

Pepa Řepa napsal(a):

Xaver
vykládejte to ušákům! Mají za ušima.....ubožáčku co je ti, že nemůžeš skákati.....?
29. 01. 2013 | 11:44

Petr z Tábora napsal(a):

Váš výklad mi připadá logický. Proč by byl v Ústavě příslušný článek, když by se nesměl použít ?
Důležité by ovšem bylo, koho by prezident pověřil premiérem místo pana Nečase. Kdo by mu předem kývl na toto pověření? Není to samozřejmé. Někdo z koaličních stran by se dostal do podezření, že to celé s prezidentem upekl a pak by musel získat v PS 101hlasů. Pan Sobotka to svého času při sondáži pana Klause (čistě teoreticky)odmítl, protože ČSSD prosazuje jediné řešení a to předčasné volby a ne sestavování koalice na základě předchozích voleb.
Samozřejmě se dá dohodnout cokoli.
29. 01. 2013 | 11:45

modrý edvard napsal(a):

Nejsem ústavní právník. Ale laicky mi připadá, že to všechno prezident může vykonávat jen za součinnosti druhé strany, případně někoho dalšího. Kupř. může přijmout demisi premiéra, jen když ji tento podá. Nemůže jmenovat premiéra, který nechce být jmenován. Nemůže odvolat premiéra, který nechce být odvolán.
29. 01. 2013 | 11:47

JF napsal(a):

apn autro si tu dodělává seminárku? Víte, že ústavy jsou rovněž nepsané - zvykové. A jedna nevylučuje druhou? Jednání je třeba korigovat se zvyky a vnímáním ústavy a rolí prezidenta. Dosluhující prezident rovněž může být např. i chápán za duševně abnormálního při jeho mičurinských společensko-vědních experimentech. Hlavně, že si myslí že není sociálním inženýrem ;-) Nedráždit, nekrmit !!!

ps: stav této vlády (mimo ústavu) je přímým důsledkem jednání současného dosluhujícího prezidenta. Nový prezident je přes proklamace názorově a vývojově spřízněná osoba se starým. Přesto zemanovo premiérování bylo mnohem úspěšnější než klausovo. Neexistuje změna stavu jen z působení - samotíhy systému jako takového, ačkoliv jej inženýři doladili téměř k dokonalosti.

Kontrolní otázečka: Víte co je to právo jako takové? Rád bych se to dozvěděl právě od dvorního právnického experta.
29. 01. 2013 | 11:51

váhy selhaly, teď tedy meč napsal(a):

Je dobře, že jste to Klausovi neprozradil.

Pokud Miloš v březnu Nečasa odvolá a jmenuje někoho, kdo bude s to sestavit lidu prospěšnou vládu, setká se s masovou podporou.
Sám vidíte, že ústava je ve svém celku vyvážená, žádný z prezidentů takový krok ještě neučinil, protože nebyla ta potřeba.
Vláda, kterou prezident takto vymění by neměla být vláda politická.

Trvání úřednických vlád by mělo být ústavou omezeno, podle mě na ne déle než rok. Princip demokratické legitimity musí vládnout nad všemi ostatními zájmy.
29. 01. 2013 | 11:54

ld napsal(a):

A pak je tam ještě jeden zakopaný pes. Zeman se nechal slyšet, že vyjma Jakla a toho druhého tajtrlíka si ponechá v úřadu všechny, kteří o to budou stát.
Potom je autorova předem slibovaná loajalita pochopitelná.
29. 01. 2013 | 11:58

Áda napsal(a):

Pravomoc prezidenta odvolat vládu podle článku 62 je upřesněna v čláku 75 Ústavy "Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat."
29. 01. 2013 | 12:01

Hana napsal(a):

Nemůže odvolat premiéra, který nechce být odvolán - tak to je fór roku. Už jste někdy viděl někoho, kdo by byl odvolán s vlastním souhlasem??
Ale k věci - mě přišlo divné, že vláda spustila takový křik. Už vím proč. Nikdo nepředpokládá, že by president přistoupil k takovému kroku - spíš lze očekávat neustálý tlak na vládu, než takový krajní krok. Ale je to vskutku víc než zajímavé. Nejsem samozřejmě znalec ústavy - ale do teď jsem si mylslea, že fakt nemůže - a ono to není zase tak jisté.
29. 01. 2013 | 12:09

kocour napsal(a):

Ádo, jen nahlížím. Všimněte si, že celý článek je o odvolání premiéra, nikoli o odvolání vlády. A také si povšimněte toho jednovětého odstavečku, který je celý v závorce.

JF: Co je právo máte celou dobu, co se m píši, na mé vizitce. Líbit se Vám to asi nebude, ale ještě mi to nikdo nevyvrátil.
29. 01. 2013 | 12:11

JF napsal(a):

ještě k těm kurvítkům - ono také záleží kdo s čím a jak zachází. Už se těším na tu dokonalou ústavu - to bude stroječek, vážení sociální inženýři z prognosťáku. Zeman i přes ten společnej Prognosťák je nebe a dudy. Nejvíce se ošíval u otázečky Moravce, zda Šlouf nestojí za lidmi, které tvoří jeho křištálově čistý volební tým. Tam Zemanovi zatrnulo ...

Pod svícnem největší tma, to je klausovo faustovsko-mefistovské motto. Uvidíme jakou roli v něm zaujme Zeman. Zřejmě jen něco jako aviváž a změkčovadlo. (i to že nerozpráší hradní pseudotým experimentátorů v mnoha vědních interdisciplinárních oborech ať jde o zajíce či kocoury) S tím se dle mého nic jiného udělat nedá. I když nemusí být od věci je mít i na očích ... jak kdo s čím
29. 01. 2013 | 12:18

Áda napsal(a):

pro Kocoura:
Pokud to chcete vztahovat na jednotlivé členy vlády (i předseda je člen vlády) tak platí článek 74 "Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády."
29. 01. 2013 | 12:19

kokoshka napsal(a):

A proč mne to vubec ma zajimat?
29. 01. 2013 | 12:25

kocour napsal(a):

Ádo, to by úUstava nesměla zvlášť mluvit o odvolání člena vlády a zvlášť o odvolání premiéra vlády. Je mi líto. Mizím.
29. 01. 2013 | 12:26

jonáš napsal(a):

No pokud vim tak P.H. tenhle výklad už nějakou dobu zastává, takže pochybuju že by to na Hradě neznali. Ale taktická atomovka se fakt nemá házet často. Konec konců, další tahy jsou pak stejně v rukou parlamentu.
A dost bych se divil, že by jakkoli významná část hradního týmu byla ochotná pracovat pro Zemana, to je furt sparta-slavia-banik. Profikům by to mělo bejt jedno, pod kym sloužej.
29. 01. 2013 | 12:27

zubatá napsal(a):

Představme si, že se premiér zblázní a začne páchat neskutečné věci a parlament, poskládaný z podobných individuí, jako dnes reprezentují někteří soudruzi poslanci, závislí na platě a výhodách poslance, upřednostňujíce vlastní košili před naším kabátem, nechá potrhlého premiéra vládnout.
Jaká by byla možnost nápravy, než to odvolání prezidentem?
Jedině defenestrace...
29. 01. 2013 | 12:39

zubatá napsal(a):

Ádo,
ale to současná vláda visící na gumě kalhotek Peake, dávno měla udělat.
29. 01. 2013 | 12:41

kocour napsal(a):

Jonáši,

chtěl jsem tenhle "jaderný kód" původně předat zemanovi spolu se svou verzí amnestie a dalšími věcmi, ale hysterický nečas mluvící o ústavním puči mne včera dost nakrkal - tohle, fix říká člověk, který ještě před 14 dny říkal, že je povine prezidentovi všechno podepsat - a usoudil jsem, že bude lépe, když o existenci téhle jaderné zbraně budou všichni vědět. pak bude i menší riziko, že dojde na jej použití.
29. 01. 2013 | 12:43

zubatá napsal(a):

Z pohledu zbláznění se premiéra (vyloučit se to obecně nedá a některé rysy náběhu na to, jsme už měli možnost sledovat u vícero soudruhů) a "chrápúňského" parlamentu, to, není KURVÍTKO, ale ZÁCHRANNÁ BRZDA.
29. 01. 2013 | 12:44

Kalaš napsal(a):

Nevím jestli smí president odvolat premiéra, ale kdyby se to Zemanovi povedlo, byl by to zlatý kluk, záchrana republiky
29. 01. 2013 | 12:51

JF napsal(a):

kocour z hradní králíkárny: díky za reakci a ad právo tedy píšete - vyberu to s čím bych polemizoval a kde mi to rezonuje s tím klausovo mičurinstvím v sociálních vědách (kam totiž ekonomie patří (mezi společenskovědní obory), ačkoliv odkojenci prognosťáku mohou mít i jiný dojem a pojem a experimentátorské choutky z oboru přírodovědeckého - to je to mlhavé pomezí v kterém se Klaus (a Zeman) pohybuje, krom jejich historického vnímání národních (spíš ale národoveckých) tradic)

píšete: "Pravidla mají být známa předem, být stabilní, jednoznačná a srozumitelná, aby se obyčejní lidé mohli a soudci museli řídit těmito pravidly a ne svými pocity a dojmy. O tom je právní stát.O tom, jakým způsobem ta pravidla stanovíme, je stát demokratický (nebo nedemokratický)."

Zde bych totiž polemizoval s tou aktivní (u Klause nazýváno právě proto aktivistickou rolí) na poli něčeho co je obsahem společenskovědního vývoje (řekněme "samovývoj" mnoha prvků spolupúsobení) To právě je u Klause a Zemana popřeno jejich sociálním inženýrství pramenící z normalizačního vzdělní v marxisticko-leninském materiálialistickém kontextu. Ten samovývoj je záměrně v uvozovkách jelikož jejich nositelé konkrétní existují ačkoliv mají tyto ambice (na rozdíl od Klause a Zemana) Jsou to vnitřnosti normalizace této společnosti!

ps: velký problém mám s tím "stabilní" a "jednoznačná". Rozhodující roli totiž v právu mají soudci. Právo to už je jen pokus tyto moderní šamany svázat údajnou srozumitelností a jednoznačností jazyka natož psaného. Nepodléhejme, pojmům a dojmům. Jazyk není nic jednoznačného a stabilního jak by si mnozí šamani přáli. Je to také o schopnosti přímat něco jako fakt. Jak kdo s čím. Toliko k těm (vašim) údajným kurvítkům kdesi. ;-)
29. 01. 2013 | 12:56

jonáš napsal(a):

Nojo, Kocoure,
ona ta hysterie je teď nějak všeobecná, jak řiká klasik, nejhorší smrt je z vyděšení .. asi neni dobrý pod tu kaší ještě přikládat, místo abychom to nechali vychladnout.
Mmch jak se vlastně ústava vyrovnává s presidentem in spe? Pokud se nepletu, taky už jsme tu jednou měli i 108 senátorů.
29. 01. 2013 | 13:03

váhy napsal(a):

Na té vizitce máte, co by mělo být, ne co je.
Pasus "být stabilní, jednoznačná a srozumitelná" se mi velmi libí, je ale v neřešitelném rozporu se zájmy právnické lobby.

Jinak je právo kodifikovaným stavem příměří mezi těmi, kdo drží skutečnou moc a těmi, v jejichž nejvlastnějším zájmu je podřezat těm prvním krky.
Proto ty váhy, nesmějí se vychýlit moc.
29. 01. 2013 | 13:04

JF napsal(a):

a ještě tedy mé pojetí práva je jen pojetím tradičního šamanství jako toho moderního.(ve smyslu pozitivismu) "Práva" je čístě otázka osobností (soudců) nikoliv toho, zda se vyznají v tzv. právním a dokonce řádu ;-) Natož se vyznat v českém právním řádu.(to už vyžaduje opravdové šamanství) V tomto ohledu jsou Klaus a Zeman velice tradiční šamani. Zda je to pozitivum či negativum záleží na soudu každého samosoudce ;-) no a možná taky trochu vkusu.

Např. Koudelka a Sváček nebrat, podobně zda být právníkem cynikem - možná v teorii se to ještě snese.

ps: ještě jsem pozitivně vnímal Rychetského, jak v kontaktu s pojetím klausových praktik na poli čtenáře práva, si sypal popel za své dřívější členství KSČ. Toho totiž Klaus psychologizujíce používá s celým národem. (Zeman rovněž, je to o schopnosti překročit svůj stín, což u Zemana je velmi obtížné, a nejen při tom alkoholismu)
29. 01. 2013 | 13:09

David Schmidt napsal(a):

Čl. 62 používá formulace "další členové vlády" ve vymezení k předsedovi vlády, čl. 68 "ostatní členové vlády", zatímco čl. 74 zmiňuje jen "členy vlády". Lze pak přijmout výklad, že podmínkou odvolání člena vlady je souhlas předsedy vlády, který jej pojmově konzistentně může dát i ke svému vlastnímu odvolání a politický krok prezidenta tak doplnit vlastním přiznáním odstoupení. Opačný výklad doplňující adj. "ostatní" k čl. 74 má absurdní, disfunkční konsekvence (jmenování M. Šloufa předsedou jinak nezměněné vlády, která nepotřebuje novou důvěru, neboť byl jmenován jen předseda, ne vláda).
29. 01. 2013 | 13:09

zubatá napsal(a):

Když včera nazval odvolání premiera Nečas "ustavní puč", skoro jsem se pos.al.
Zdá se, že oni už o tom mudrují a kopou zákopy.
Ale stejně jako Kalousek si nemyslím, že by to měl Zeman v plánu.
29. 01. 2013 | 13:21

Oposmluvní omlouvač napsal(a):

Jak vidím, už se připravuje Cesta. Takže Putin/Medvěděv a Oposmlouva na věčné časy, co?
29. 01. 2013 | 13:28

zubatá napsal(a):

Oposmluvní omlouvač - pokud je to od opů, tak ses trefil do fialového u sousedů.
29. 01. 2013 | 13:34

Pravá Míra napsal(a):

Ústavní systém může mít všelijaké pojistky a kurvítka. Problém demokracie obecně ovšem spočívá v tom, že se k moci celkem snadno, jak vidíme, dostane osoba zdvořile řečeno nestabilní neboli praštěná čili duševně nemocná. Pak ovšem žádný ústavní pořádek na světě nezabrání podobnému psychopatovi, aby vyváděl nesmysly. Obrana existuje jedině v tom, že demokratické politické strany, které nejsou pojednány jako výtahy k moci, ale mají svůj program koncipovaný jako službu společnosti, obci, že tyto strany vůbec nenechají podobné figury vyrůst. Což se ovšem velmi nedaří.
29. 01. 2013 | 13:36

TP napsal(a):

vláda se skládá z předsedy, mistopředsedů a ministrů, je vrcholným orgánem výkonné moci (nikdo není exekutivně výše) - > prezident odvolává vládu a přijímá její demisi (spojení "a", odvolá jen společně s demisí, až na výjimku, kterou Ústava předpokládá) -> majori ad minus -> když celek s demisí, tak i část jen s demisí... Toť můj prokrastinační výklad

TP
29. 01. 2013 | 13:38

Analytik napsal(a):

Z hlediska programátora lze Ústavu s trochou nadsázky přirovnat k softwaru, který říká politikům, jak se zachovat v různých situacích.
Někteří programátoři také ve svých dílech používají obdobu kurvítek, jen jim říkají "zadní vrátka" (ta instaluje autor programu) nebo "trojský kůň" (příspěvek od hackera).
I zde tyto prvek slouží k tomu, aby program provedl akci, která nebyla součástí objednávky softwaru, ale má posloužit záměrům autora nebo hackera.
Zamysleme se nad otázkou, kdy vznikla současná Ústava, kdo ji vytvořil a kdo by měl zájem začlenit do jejího textu ono diskutované kurvítko.
A ejhle! Uvidíme, jak by se dalo právě nyní využít.
Čest autorovi kurvítka, jenž dokázal naplánovat svou politickou kariéru 20 let dopředu!
Kdo bude v březnu bez funkce, ale má praxi ve funkci premiéra?
Kdo s celou svou rodinou podporoval kampaň nového prezidenta?
Politický model, kde prezident střídá premiéra v nekonečném cyklu, už funguje v Rusku a určití politici mají tímto směrem velmi blízko!
29. 01. 2013 | 13:47

jonáš napsal(a):

Analytiku, vy asi neznáte Hanlonovu břitvu, že? Ostatně její neznalostí je podložena většina konspiračních teorií (a rovněž těch backdoorů v softwaru) ;-)
29. 01. 2013 | 13:52

Analytik napsal(a):

jonáš 13:52
Lituji, používám Occamovu žiletku.
Vždy posuzuji všechny možnosti, i ty nejméně pravděpodobné, ale možné.
29. 01. 2013 | 13:59

JF napsal(a):

Analytik: ano výstižné a logické (vzhledem k ruské praxi tedy nejen - ten úřad prostě musí mít někdo náš s naším chápáním věci), to je o tomto kocourkově natož znormalizovaném (i právo chápáno jako nějaká zformalizovatelná norma zde v kocourově definici).

Ono defakto co je psáno a nad čím zde budeme věštit jak z křištálové koule je jen mlha toho, jak kdo chce ústavě (zde) porozumět. Dalo by se říci, že i právo jako takové je kurvítkem (dle definice autora), když je v těch správných rukách těch správných ... no, budu slušný ;-)
29. 01. 2013 | 14:03

Analytik napsal(a):

JF 14:03
To je mimo jakoukoli diskusi!
Dva právníci mají pro znění jediného zákona nejméně tucet různých výkladů. Podle aktuální potřeby.
Proto nemůže poslání právníka vykonávat dobře nikdo, kdo má cit pro logiku!
29. 01. 2013 | 14:14

náhody neexistují: základní kurz CIA napsal(a):

jonáš
Hanlonova slova jsou jen aplikací Murphyho zákona.
Který, jak známo má vysvětlit všechny zločiny 1% populace hloupostí a pravidlem namazaného krajíce.
Je to jen rotvunutá verze Slavných posledních slov na schůdkách ke gilotině; jsou: Já jem přece takovej vůl!
Namazaný krajíc je skořápkářský trik. Máslo je specificky těžší.
29. 01. 2013 | 14:24

modrý edvard napsal(a):

náhody neexistují: základní kurz CIA
pokud krajíc padá ze stolu, "na délku", je počet otáček víceméně funkce výšky stolu. Nepřepočítával jsem to, ale na první pohled to vypadá logicky.
29. 01. 2013 | 14:40

Bazzy napsal(a):

Analytik:

Představte si, že skoro celé právo jde přepsat do kódu. Do programovacího jazyka, který je jednoznačný a srozumitelný a v každém okamžiku lze vyhodnotit. Nikdo to nechce...

K věci nic nemám, je mi to jedno a připomíná to práci ...
29. 01. 2013 | 14:46

babočka napsal(a):

Pane Házenkof pominuli, že co právník to jiný výklad,tak je tu ještě jedna maličkost. Ta maličkost je ale veledůležitá, tak ji zadarmo neprozradím. Od té maličkosti se ale odvíjí každý právní výklad, takže vás to možná i napadne.
29. 01. 2013 | 14:47

Analytik napsal(a):

Bazzy 14:46
Geniální nápad!
Všechny chybějící soudce by nahradil jeden PC z výprodeje, který by dokázal vyřídit stovky případů za hodinu včetně tisku rozsudků i s obálkami.
Chápu, že třeba promovaní soudci by tím nebyli moc nadšeni.
Také by to poskytlo šance zámožným zločincům, kteří by svěřili svou obhajobu špičkovým výrobkům firmy IBM.
29. 01. 2013 | 15:01

mb napsal(a):

Proto jakémukoli prezidentu republiky doporučuji se odvolání premiéra vyhnout, jak to jen jde či půjde.

... se vám ten jásot nad prohrou schwarzenberga ... volako hroutí ... schwarzenberg by vám ústavu nekurvil ... ale komu není rady, tomu není pomoci, že, zaječí hlavo ...
29. 01. 2013 | 15:04

Mirek napsal(a):

Pro autora :

Vy se zaobíráte "kurvítkem" tzv. pozáručním. U nás ale v poslední době máme také co do činění spíše s "kurvítkem", které nelze vyměnit, protože mu ještě neuplynula doba po kterou musí být "v provozu" a ono začalo pracovat proti zájmům státu a snaží se poškodit a napadat všechny součásti systému. Teď mám na mysli jeden článek našeho ústavního systému, který bude sice již brzo vyměněn, ale nějak se vymkl kontrole a napáchal docela dost morální škody, nejen zpackané amnestie jsou toho dokladem.
29. 01. 2013 | 15:05

Bazzy napsal(a):

Analytik ;-) soudce ne, ale člověk (subjekt) by si mohl nasimulovat svou životní situaci a vědět co a jak ... necháme to pár set let uležet ... mějte se ...
29. 01. 2013 | 15:12

Pavel13 napsal(a):

"To, že někdo něco smí, i když je to nakrásně prezident republiky, ještě neznamená, že také může."
Kolega Jákl v TV po amnestii tvrdil něco jiného. Dejte si, prosím, spolu do zubů a napište, jak to dopadlo.
29. 01. 2013 | 15:12

Dagmar napsal(a):

Moc se mi líbí výraz "kurvítko". Je takový něžný, nevinný... jen bych nesouhlasila s definicí, jak ji podává autor, inspirován svým kamarádem:

"...kurvítko je nenápadná část stroje či zařízení, která se porouchá těsně po záruční době a jejíž oprava vyjde dráž, než koupit si úplně nový stroj či zařízení."

Podle mého je

"Kurvítko je člověk (v mužském i ženském provedení), který pokazí, zmaří, zlikviduje vše na co přijde, vyeliminuje, vyzmizíkuje, zmarní vše co je v jeho dosahu, stačí se ochomýtne kolem..."
29. 01. 2013 | 15:17

rejpal napsal(a):

Dagmar
Jé, těch by se našlo.
29. 01. 2013 | 15:23

vasja napsal(a):

mb napsal(a):

... se vám ten jásot nad prohrou schwarzenberga ... volako hroutí ... schwarzenberg by vám ústavu nekurvil ... ale komu není rady, tomu není pomoci, že, zaječí hlavo ..
--------------------------------
Klídek pane mb.
Martin s Žakelínou vstávaj z mrtvejch a k jaru zase zahoříte.
A Dínsbír s Kadlem... tssss.
29. 01. 2013 | 15:23

milda napsal(a):

Takže Šlouf bude předsedou vlády, Klaus ministr zahraničí,
29. 01. 2013 | 15:36

ld napsal(a):

milda,

a Parkanová šéfkou aerolinek.
29. 01. 2013 | 15:40

simík napsal(a):

Proč by měl Zeman Péťovi způsobit ústavní puč?
On si je pěkně vychutná až do konce a pohraje si s nimi jak kočka s myší. Jde o to, jestli to raději nevzdají sami.
Kalousek už šije nějakou čertovinu.
29. 01. 2013 | 15:40

ld napsal(a):

Dagmar,

měl jsem kámoše, taky byl poeta. A ten říkával, že je "dítko kun". Je tedy jasné, že měl přezdívku kundítko.
Snad mě Stejsky nesmaže...:-)
29. 01. 2013 | 15:44

scallop napsal(a):

Autor

Vase blogy si udrzuji soustavne vysoky standard. Nad odvolavanim preimera prezidentem si jiz leta lamou hlavy pravnicke spicky stredni Evropy (ani Jakl na to jeste neprisel), ale Vy sjte toto ozehave tema definitvne rozriz ! ted uz nam bude klidne spat.
29. 01. 2013 | 15:45

scallop napsal(a):

ld

Vidim, ze autor rozpoutal zajimavou debatu :-) Snad nam i on sdeli svuj nazor na toto ozehave tema.
29. 01. 2013 | 15:47

ld napsal(a):

Jo, a hrávali jsme spolu fotbal a já na něj volal o přihrávku: "Kundi, Kundi!", a jednou mi rozhodčí dal za to žlutou kartu. Nenechal si to vysvětlit. Bylo to za totáče...
:-)
29. 01. 2013 | 15:47

JF napsal(a):

Bazzy, Analytik: ad "Všechny chybějící soudce by nahradil jeden PC z výprodeje" No to je ale základní nepochopení práva, chybná implikace - stejně jako zde v definici u kocoura z hradní králíkárny, že právo může být "jednoznačná" a "stabilní" .

Ano dva právníci mají\mohou mít x-výkladů téhož zákona. Ale součástí práva je sledování vůle zákonodárce, nikoliv naplnění písma bez abstrakce záměru konkrétního zákonodárce. A to naplnění posuzuje opět jen soudce-šaman, který na to má pomazání. PC to nelze nahradit, to je zcela špatná implikační chyba logiky. Správná implikace je: PC vymyslel člověk, PC není tedy lepší než člověk.

Jinak právě tato právní škola kodifikace norem do přesných vzorců je v normalizovaném ČR zcela zamrzlá (samozřejmě účelově). (právě odtud definice kocourka ši Koudelky) Je to tuším v rámci ČR brněnská právní škola z cca 50.let, která byla jinak a jinde i rozšířena celkem po celém západní světě, ovšem také již byla stejně i zavrhnuta. Každopádně druidská zkušenost s ní je živá.

Právo je dle mého vůle šamanů kodifikována rituálně do písma(znění zákona, zákon jako jen jistý rituál obtisku ruky v jeskyni). Nejde tedy to právo (sbor šamanů s jejich rituály) zavrhnout (nahradit PC - velice zformalizovaným zápisem jejich rituálů), ale pochopit jej tak jak písmo je schopné něco zachytit! Tedy se zdravou skepsí zda vůbec. Je v tom kus druidské zkušenosti v moderních kulisách písma a tisku ... vydáno ve sbírce, abraka dabra.
29. 01. 2013 | 15:49

mb napsal(a):

vasja zahořely v mínus sedmi

https://www.youtube.com/watch?v=IE8HpuAiVyA

případně: https://www.youtube.com/watch?v=in30PzfLTJk

a co bych měl moje srdce zlomené
kdo zapomněl ten si jednou vzpomene
jiná mi zas slunko vrátí
s tou se budu moje milá milovati ...

zdrávas ...
29. 01. 2013 | 15:50

PB napsal(a):

Pavle, máte ponětí o tom, co je to svědomí?
Poradce prezidenta republiky (Klause), kterýmžto "titulem" se honosíte za svým krátkým CV, a navíc člověk s právnickým vzděláním, MUSEL o chystané amnestii vědět. Co nám na to řeknete? Pokud jste náhodou k uzavřenému jednání o tom paskvilu, který nakonec pustil na svobodu i lidi, kteří na to neměli nárok, nebyl přizván, opravdu máte hroší kůži - stejně jako Karolínka - že na tom postu, kde můžete být za b.l.bečka, dál setrváváte. Vím, že Pražáci žijí hlavně z práce lidí "mimo Prahu", vím jak tuze mohou být líní a vím, jakou otrlost denně prokazují - jen aby se udrželi na dobrém korytě.
Zabalte to, anebo sem již ty svoje litanie nepište - moc prosím. Slovíčkařit o prezidentovi a premiérovi je už zbytečné, když denně můžete vidět, jaké právní bahno nás obklopuje. Zloději miliard se nám smějí denně z TV, Vy sloužíte člověku, který mohl o dvacetiletí tunelování vědět - neb nežil ve vakuu, na základě amnestie, přišla řada slušných lidí o poslední možnost dostat zpět, co jim tuneláři extraligy ukradli...
Nestydíte se trochu? Přeji Vám, abyste na to poradcování člověku, který se za to čtvrtstoletí mohl ukázat jako totální bezcharakter, pěkně dojel - a Vaši blízcí také. Kdysi bych nevěřila, že můžete být VŠEHOSCHOPNÝ ... Takový tichý, slušný kluk ...
29. 01. 2013 | 15:52

ld napsal(a):

scallop,

mně už ta politika taky leze krkem. Kdyby se prezidenti volili co 1/2 roku, tak se začneme kamenovat.
29. 01. 2013 | 15:53

T.Paine napsal(a):

Hlas lidu, hlas Boží. "A umím si i představit lidem čerstvě zvoleného prezidenta majícího pohodlný náskok před svým soupeřem, jak odvolává nepopulárního premiéra stojícího v čele vlády, které už dlouho jen málokdo dokáže přijít na jméno, a který se těší těsné důvěře Sněmovny, která disponuje jen čistě formální autoritou."

Právo přímo zvoleného prezidenta odvolat premiéra, ministra vlády nebo rovnou celou vládu naopak považuji za účinnou pojistku a kontrolu nad tyranií mocenského duopolu vláda + sněmovní většina 101.

Těch pojistek a kontrol by mělo být v ústavě více. Např. nutný souhlas Senátu se zákony přijatými ve Sněmovně. Tento mocenský duopol vláda + sněmovní většina 101, tato ocelová pěst, popírá základní ústavní princip o oddělení a samostatnosti členů exekutivy a zákonodárců. Těsná většina 101 nevytváří zákony na základě širokého kompromisu a konsensu s opozicí. Zákony nejsou přijímány třípětinovou nebo dvoutřetinovou většinou Sněmovny. Senát ani prezident nemůžou zákony Sněmovny účinně vetovat, tedy zastavit. Tím se česká společnost trvale a dlouhodobě polarizuje, uplácí se různými formami těsné většiny ve Sněmovně a pohybujeme se ode zdi ke zdi.

40% voličů, co nebyli volit v prezidentských volbách, jsou oprávněně apatičtí vůči současným pravidlům hry v politice. 40% nevoličů vs. 60% voličů je větší a významnější příkop ve společnosti, než 33% všech voličů pro Zemana vs. 27% všech voličů pro Schwarzenberga.

Za ústavněprávní zbraň hromadného okrádání občanů považuji nikým nezastavitelný čtyřletý stojedničkový vládně-sněmovní gang, který s úsměvem na rtech á la Kalousek/Drábek převálcovává veto Senátu i veto prezidenta. I když voliči obměňují složení Senátu každé dva roky a reagují tím na politický vývoj, na čtyřletou Sněmovnu a vládu to nemá žádný praktický vliv. Občané nemají právo tyto gangsterské zákony zastavit referendem a jsou proti této čtyřleté tyranii a (r)o(z)krádání naprosto bezmocní. Občané nemohou odvolat své poslance, kteří je zradili a kteří si po čtyři roky mohou užívat a krást z peněz občanů.

Ústavní soud sice může přiložit obvaz na krvácející rány, ale meč stojedničkovému vládně-sněmovnímu gangu sebrat nemůže. Je dobře, že máme ÚS, ale alibismus a neodpovědnost vůči občanům a jejich lidským právům (např. vyřazení Okamury) už ústavní soudci také předvedli a stále tento alibismus a neodpovědnost trvá.

Nezrušení Klausovy amnestie a nepotrestání Václava Klause ztrátou prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt za velezradu budou pravděpodobně další kroky, kterými čeští ústavní soudci zašlapou práva občanů a poslední zbytky spravedlnosti v republice. Ústavní soudci ukážou občanům, že se jim nemusí zodpovídat, že oni jsou neomylní bohorovní "strážci" Ústavy s imunitou a nikdo je nemůže odvolat a přivést k odpovědnosti před soud za peněžní škody a porušování lidských práv, které kryli a kryjí.
29. 01. 2013 | 15:57

šašek z Jihlavy napsal(a):

zubatá napsal(a):
Ádo,
ale to současná vláda visící na gumě kalhotek Peake, dávno měla udělat.
29. 01. 2013 | 12:41
xxxxxxxxxxxxx
Však už si švarná Karolínka domlouvá schůzku s Mildou, že by ho nechala vyzkoušet pevnost té gumy? Když jde o otázku jak chutná moc, jsou některé dámy dost vynalézavé.
Miloš žil dost dlouho v celibátu, a tak by nějaké to kurvítko určitě vyzkoušel rád.
29. 01. 2013 | 16:17

kp napsal(a):

pro JF
Cituji "Ano dva právníci mají\mohou mít x-výkladů téhož zákona. Ale součástí práva je sledování vůle zákonodárce, nikoliv naplnění písma bez abstrakce záměru konkrétního zákonodárce. A to naplnění posuzuje opět jen soudce-šaman, který na to má pomazání. PC to nelze nahradit, to je zcela špatná implikační chyba logiky. Správná implikace je: PC vymyslel člověk, PC není tedy lepší než člověk."
To je trochu idealistický pohled na právo. Za 1) u soudu je soudce a obhájce ( oba právníci a oba mají úkol) Podle toho, jak se jim podaří splnit svůj úkol jsou hodnoceni. Tedy jde o určitou formu rovnováhy.Za 2) V rozsudku je vždy kus "člověka a jeho pocitů". Snít o PC jako nejvyšší autoritě je popření lidské svobody, vývoje a taky opovržením lidského myšlení. Je tolik případů. kdy všichni věděli, že vrah je vrah a nebyl odsouzen a jsou stále důkazy, že vrah byl odsouzen a popraven byl nevinný (viz některé přezkoumané případy v USA s pomocí DNA).
29. 01. 2013 | 16:24

Al Jouda napsal(a):

Nebudeme právní stát, dokud nebude platit : Co je psáno, to je dáno ! Je nepřípustné, aby zcela jasně napsaný text vykládali právníci každý jiným způsobem ! Je -li v Ústavě ČR napsáno, že prezident odvolává předsedu vlády (bez dalších podmínek), tak prostě prezident toto může kdykoliv udělat a nikdo mu do toho nemůže kecat !
Bohužel máme také jasně napsané legislativní zmetky jako např. v zákoně o podmínkách provozu na pozemních komunikacích :
Pokud majitel vozidla neprokáže způsobem stanoveným zákonem (protokolem o TP)technickou způsobilost vozidla, je vozidlo technicky nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunuikacích ! To je popření presumpce neviny a zákon zde nahání vozidla bez závad podnikatelům provozujícím STK do chřtánu. Odevzdat povinný desátek 1 x za 2 roky musí i odpovědní řidiči, kteří se o vozidlo řádně starají a mají ho v pořádku. A nejedná se o malé peníze ! Jen emise diesla stojí 1000,- Kč (je to hotovo za 5 minut) a technická prohlídka 700,- Kč (je hotova za 15 minut).
V právním státě by se prováděly kontroly podezřelých vozidel na silnicích a při zjištění některých závad by se teprve nařizovala TP.
29. 01. 2013 | 16:33

Analytik napsal(a):

JF 15:49
PC je rychlejší, než člověk a dělá méně chyb. I vůle zákonodárce se dá vyjádřit souborem nul a jedniček, aby ji mohl počítač použít jako vodítko při rozhodování o vině.
Dokonce i nálada soudce, podle toho, jak se právě vyspal, se dá napodobit generátorem náhodných čísel.
Jediný problém vidím v komunikaci soudícího PC s digitálním žalobcem a obhájcem. Rozhodně bych nedoporučil používat nechráněné spojení přes Internet.
29. 01. 2013 | 16:33

Slouf napsal(a):

http://www.nic.cz/whois/?d=SPOZ.CZ
29. 01. 2013 | 16:48

kocour napsal(a):

JF:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryzí_nauka_právní

Já se k té škole nejen hlásím, ale snažím se ji rozvíjet. Nevím, proč na té vizitce je už zas pozitivismus a ne normativismus.

"Zamrzlá" není účelově, ale proto, že pro většinu lidí je nepřijatelné, že platnou normou může být i něco hodně hnusného, nedokáží přijmout, že vše je subjektivní a touží po nějakém absolutně spravedlivém právu. Vnucovat lidem normativismus, jak se tomu také říká, je jako vnucovat někomu v 10. století evoluci a brát mu boha. Poslední ranou vědeckému přístupu k právu byla 2. světová válka. Po té jsme se zas raději vrátili k právním bohům a bůžkům.

Mimochodem, s tím programem jste narazil na základní důvod, proč si myslím, že možnost vyhlašovat amnestii by měla zůstat zachována. Ono se právo samozřejmě dá psát stále podrobněji, se stále vyšším a vyšším rozlišením (i pak ale zůstane problém s definicemi), vše svěřit počítačům, a budete tu mít vládu robotů, bez možnosti lidského zásahu. Nicméně rozhodnutí, zda se chceme svěřit strojům nebo raději jiným lidem je rozhodnutím politickým. Právo pak jen absorbuje výsledek.

PB: Vážená paní, píšete nebo se snažíte psát jako někdo, kdo mne osobně zná. Já bohužel z toho mála nepoznám, kdo jste. Můžete zkusit mail. Ano, mám svědomí, byť to je kategorie, která patří do politiky a ne do práva, a taky mám zřejmě k dispozici informace a ne jen dohady a hypotézy, jako Vy. Proto Vám musím napsat, že píšete nesmysly, jak o amnestii, tak o tunelování, přesně podle hesla "psali to v novinách, tak to musí být pravda". Hezký den.
29. 01. 2013 | 16:52

kocour napsal(a):

Analytiku, budete-li mít místo soudce počítačový program, nebudete už potřebovat ani soudce, ani obhájce, ani prokurátora, protože smysl rozdělení jejich funkcí je eliminovat chybu. Program, který nedělá chybu, zvládne funkce všech tří sám ...
29. 01. 2013 | 16:54

Občan napsal(a):

Xaver napsal(a):
"Podívejte se pořádně. Je tam jedna pojistka.
Prezident smí odvolat premiéra jen se souhlasem té, co dře jako kůň.
29. 01. 2013 | 11:39"

Ta podmínka se vztahuje až k čl. 63 (další pravomoci prezidenta). Čl. 62 žádnou podmínku neobsahuje.
29. 01. 2013 | 16:57

jonáš napsal(a):

Program, který nedělá chybu, neexistuje.
29. 01. 2013 | 17:14

resl napsal(a):

Zeman je schopen Nečase odvolat a to by nebyl špatný začátek. Jen mu do toho nesmí kecat komunistický právník. Nečas by si to za zbabělost a plazení před Klausem, zasloužil.
29. 01. 2013 | 17:15

Duch Vysočiny napsal(a):

A napadlo vás, pane poradče, že budoucí prezident, ať je jím kdokoliv,by byl blázen, kdyby si ponechal mezi svými spolupracovníky člověka, který se na utajeném návrhu amnestie podílel, byť nebyla jeho verze přijata?

Stejně jako by byl blázen, kdyby si ponechal na místě ředitelky tak neloajální osobu, která váš návrh vynesla a dala mediím?
29. 01. 2013 | 17:17

jonáš napsal(a):

A podle mě je ten program zvanej ústava napsanej chybně i metodicky - uvádí extra jakousi deklaraci a výkonnej kód je někdy v následujícím článku, někdy úplně jinde a někdy se na něj úplně zapomnělo. Jako dobře definovanej algorimus by to muselo bejt popsaný úplně jinak.
- jmenuje předsedu vlády pokud (podmínka 1) a jen když {podmínka 2}
- odvolává předsedu vlády pokud (podmínka 3) a další členy vlády když (podmínka 4)
- přijímá jejich demisi, je-li (podmínka 5)
- pokud (podmínka 6) pak odvolává vládu a když (podmínka 7) přijímá její demisi ..
Ale to by museli mít studenti práva aspoň dva semestry z programování.
29. 01. 2013 | 17:22

JF napsal(a):

kp: ano souhlas, myslím si to samé - nelze nahradit PC - PC je pouze věcí hraniční formalizace - normalizace skutečného stavu. A vidíme co všechno může zůstat v překladu ...

Analytik: ok ;-)

kocour z hradní králíkárny: děkuji za odkaz. Nejsem právní vědec spíš jen se nestačím divit co vše unese právní praxe. (viz. konání některých osob pod přímým dohledem ústavních šamanů - zákonodárců a soudců a především samosoudců "soudce sám sobě")
Ve vašem odkazu na pozitivismus a normatismus zároveň jsem zmaten. Ryzí právní vědec kombinuje obojí? Normatismus mi příjde cynický či nihilistický. Ryzí vědec je křištálový? "Klíčovým pojem ryzí nauky právní je právní norma. Ta je výrazem toho, co má být, vyjadřuje tedy povinnost."

Jsem pozitivista a "jurista" bez norem. Norma je pak jen rituál zákonodárce nad jeho vůlí - norma je jen otiskem dlaně v jeskyni, ohraničelá vyprsklým bahnem z úst. Samozřejmě vše dostatečně důstojné!

Amnestie je reset z normativity - z norem. Sebrání rituálu. Sebrání podstaty ;-) (tedy z pohledu ryzího právní nauky jak jsem ji letmo pokusil se pochopit jako neryzího pozitivisty) Z pohledu mě bližšímu z pohledu pozitivisty (ryzího?;-) je amnestie nepřípustná. Neb rozsudek je vždy spravedlivý. ;-)

ps: samozřejmě to nikdy není protože to by nebylo lidské. Ale pro dokonalost není možné odhodit lidskost, v čemž jsou prognostici žářných zítřků přímo snad školeni. Na konci výuky a po závěrečné recitaci pad rozvinutou zástavou měli čestné místo v průvodu s mávatky roztodivných barev. Nemohou za to! ;-)

Rituály jsou holt nesmrtelné ... písmo je svým způsobem jen předchůdcem PC. Kam ten svět zpěje, utopení v chladných rituálech knihtisku a čiptisku. Ne to už nejsou rituály podobně jako poslední novoroční projevy.

Zlaté vyprsknutí bahna!!! ;-)
29. 01. 2013 | 17:33

pavelhasenkopf napsal(a):

Jonáš:

"Program, který nedělá chybu, neexistuje."

Věřím. Ale MŮŽE existovat? Je vyloučen už z principu nebo jen programátoři nejsou tak šikovní?
29. 01. 2013 | 17:34

Občan napsal(a):

A proč si vůbec všichni myslíte, že Nečase by měl odvolat až Zeman?

Kalousek naopak NUTNĚ potřebuje, aby vládu odvolal ještě Klaus.
Protože jedině tak má určitou naději, že by se eventuálně mohl stát prezidentem přechodné nebo "úřednické" vlády. A navíc má JISTOTU, že v dohledné době NEBUDE doplněn Ústavní soud!
29. 01. 2013 | 17:36

Analytik napsal(a):

jonáš 17:22
Já znám nějakého Drábka a ten by mohl objednat špičkový software u svého známého. Sice by to stálo státní kasu pár set milionů a ladilo by se to několik let, ale bylo by to podle vládního foršriftu a ještě by se na tom dalo něco odklonit!
29. 01. 2013 | 17:38

jonáš napsal(a):

Existuje zákon bez díry? Kterej se nedá nějak zneužít, jak zákonodárce nepředpokládal? To je cca stejná kategorie.
Pro novelizace pak platí adekvátně jiná programátorská poučka, že každou opravou chyby v programu se do něj zanese nejméně jedna nová. Jediná šance na funkčnost je, když se to udržuje jednoduché a snadno přehledné - KISS, keep it small & simple (případně stupid, je-li libo). Tomu současná Sb. zrovna moc nevyhovuje.
Jinak teoreticky to řešil snad Kurt Gödel, a to zhruba tak, že bezespornej složitej systém neexistuje.
29. 01. 2013 | 17:44

Analytik napsal(a):

jonáš, pavelhasenkopf

Čerstvě odladěný program ještě může ztroskotat na nečekané kombinaci dat.
Ale to se dá opravit v záruční lhůtě.
Pak už může chybovat jen uživatel u PC, ale dobrý programátor dokáže předvídat a ošetřit i takovéto chyby.
Správný software je "Foolproof" (blbuvzdorný).
29. 01. 2013 | 17:48

pavelhasenkopf napsal(a):

Jonáši, otázka, co si představujete pod pojmem "díra" v zákoně. Já si pod tím pojmem představuji situaci, u které nelze podle programu rozhodnout, zda je dovolena či zakázána, popř. přikázána. Taková situace v normovém souboru nemůže nikdy nastat. Může nastat pouze hádka o to, co vlastně v programu je, tj. spor o výklad obsahu práva, a pak samozřejmě nespokojenost vykladače či kohokoli jiného s tím, k čemu ho program nutí. Ale skutečná formální díra v zákoně je nonsens, z definice.

Novelizace není - z tohoto hlediska - opravou, ale prostě změnou.

Složitost práva je pak na jinou debatu: Jeden film bude vypadat jinak v rozlišení 320 x 200 a jinak v 1024 x 768. Stále to bude ten samý film, jen u toho prvního si toho budete muset víc domýšlet. Od domýšlení obsahu jsou v právu soudci. Problém je, když pixel, který je v malém rozlišení celý červený, ve velkém rozlišení vykreslí v odstínech modré.
29. 01. 2013 | 17:55

fikus napsal(a):

Ústavou nelze podchytit včechny vzniklé situace. Mám za to, že tato pojistka odvolání bez odůvodnění je tam záměrně. Tvůrci této normy ( 1.republika ) předpokládali, že prezident bude intelegentní a morální gigant, který nebude normu zneužívat a ohýbat. Osobnost a autorita na Hradě může premíra odvolat v krajním případě za širokého konsenzu z důvodu, které v normě nemohou být vyjmenované. Např zastřelí milenku, stane se alkoholikem, invalidou, zblázní se, vážným způsobem se stane nezpůsobilý ohrožuje bezpečnost, celistvost, zájmy, demokracii státu
29. 01. 2013 | 18:03

Analytik napsal(a):

fikus 18:03
Zapomeňte na 1. republiku. Nyní platná Ústava podle Wiki vznikla v prosinci 1992 a pak byla ještě nejméně šestkrát novelizována. Tedy i během opo-smlouvo-vlády Klaus/Zeman.
Ty předpoklady z první republiky už dávno neplatí!
29. 01. 2013 | 18:15

Pepa Řepa napsal(a):

Máme v právu na Hradě malou černou díru,
na co přijde, sežere, v ničem nezná míru
nechoď, babi, pro uhlí, sežere i tebe,
už tě nikdy nenajdou příslušníci VB.
29. 01. 2013 | 18:18

Prognostik napsal(a):

Neobvyklé právní kroky je možné využít pro politický cíl – tj. předčasné volby. Např. stačí odvolat současného premiéra, nahradit ho jiným, ten sestaví vládu, která předstoupí před parlament s žádostí o důvěru spojenou s programem absolutně nevyhovujícím současnému složení sněmovny, majetková přiznání, zrušení církevních restitucí apod. Sněmovna nevysloví důvěru. 3x zopakuje stejný scénář, ve třetím kole pověří sestavením vlády asi předseda senátu. A jsou zde předčasné volby. Opozice dá do médii info, že celá procedura je pro docílení předčasných voleb a bude vyslovovat nedůvěru své nové vládě. Myslím, že bychom si užili i nějakou zábavu, pokud by současná koalice kolem Nečase hlasovala pro majetková přiznání atd. A celé to nemusí trvat dlouho. Asi již tato možnost by při jednání donutila ty co musí splácet hypotéky, aby takové divadlo nepodstoupili. Nevím kolik voličů by pak přesvědčili.
29. 01. 2013 | 18:22

fikus napsal(a):

Analytik:

1.republikou myšleno, že tvůrci ji neřevzali jako celek, ale jako základ. Ale tento institut odvolání tam tuším byl.
Souhlasím že lze v krajnosti toho volného znění politicky využít/zneužít.
Proto mi přišla nervozita silikonového pozadí nehraná.

PS: pardon za překlepy, při psaní si rozsvítím
29. 01. 2013 | 18:46

modrý edvard napsal(a):

pavelhasenkopf: "díra v zákoně" ... to snad zmiňuje jonáš jako Godelův teorém.
29. 01. 2013 | 19:03

málo na výběr napsal(a):

Občan
Odvolat může, možná, ale koho by tak jmenoval?
Peaková by za svou drahocennou p. požadovala křeslo ministerské předsedkyně.
To už by národ opravdu nemusel udýchat.
Pavel Bém zatím není ve formě, musí nejdřív zpátky na Magistrát.

Jelikož tomu může šéfovat jen někdo, kdo má Nagyovou, aby mu řekla co je na dnešek v notách, jakou si má vzít kravatu a že to zvládne, nebude to lehká volba.
Dostatečně bytelné podpůrné konstrukce má jen Kalousek.
Představte si duo prezident Zeman a premiér Kalousek. A jděte do skříně si oblíznout ústí brokovnice, abyste si začal zvykat.
29. 01. 2013 | 19:20

rejpal napsal(a):

Před chvílí jedno krásné kurvítko objevila televize v amnestii - článek 2 umožňuje výklad, že se zastavují všechna neukončená trestní stíhání, zatímco omezující podmínky se týkají uprchlých. A není to bulvární drb, z jazykového hlediska je takový výklad relevantní.
29. 01. 2013 | 19:27

rejpal napsal(a):

málo na výběr
Na druhou stranu, Karolína Peake na Hradě by asi národ nerozdělovala. Určitě ne moc.
29. 01. 2013 | 19:29

ld napsal(a):

málo na výběr napsal(a):

Občan
Odvolat může, možná, ale koho by tak jmenoval?

Co to zkusit s vítězem voleb?
29. 01. 2013 | 19:32

Antroid napsal(a):

Eh ti právníci... to je podobná komedie, jako při sčítání chybných hlasů.

Co na dané téma říká Ústava ČR, viz http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html:

Článek 74

Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.

-------------

Předseda vlády je sám ČLEN VLÁDY, tudíž jej prezident odvolává, jestliže to premiér sám navrhne.
29. 01. 2013 | 19:33

vico napsal(a):

Slovo do diskuze :

Ústava počítá, že vláda skončí v těchto případech :

Článek 71

Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.

Článek 72

(1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru.
(2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Článek 73

(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.
(2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.
(3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi přijme.

Článek 74

Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.

Článek 75

Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.

Čili logicky, jelikož je vláda odpovědná sněmovně, jedině ona podle Ústavy může být "katem" vlády. Děje se tak jedině formou demise.

Nechť tedy autor vysvětlí, co s vládou, které prezident odvolá jejího předsedu? Povinnost vlády podat demisi je jen při vyslovení nedůvěry, respektive nevyslovení důvěry sněmovnou. Prezident může odvolat vládu jen tehdy, když nepodá demisi, ač ji měla podat/vyslovení nedůvěry, nevyslovení důvěry/. Jde o taxativní výčet.

Takže co teď? Podle autora tak budeme mít vládu bez premiéra -alias cigána Ferka, který tu už hodinu pobíhá s kudlou v zádech, protože ústavní smrt se ožrala, jak zákon /či Hasenkopf/ káže.
29. 01. 2013 | 19:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
29. 01. 2013 | 19:46

das auto napsal(a):

v té vaší zemi je asi něco špatně, když prezidentovi radí takový tajtrdlík....
29. 01. 2013 | 19:57

doktor napsal(a):

Jak to vidím já.V.Klaus odvolá v poslední den působení na Hradě předsedu vlády Nečase.Než se všichni vzpamatují je na brzké ráno svolán utajený mimořádný kongres ODS,kde je odvolán Nečas z funkce předsedy ODS,přijat za člena je V.Klaus a zároveň je zvolen 100%hlasy jejím předsedou.Po uvedení M.Zemana do funkce prezidenta jmenuje Zeman smíchy se popadajíce za břicho Klause premierem.KS přijme s potěšením dar od prezidenta-chalupu na Vysočině.Kalouska s Gazdíkem odvezou do blázince.Karolína po několika marných pokusech vstoupit do ODS,založí Stranu Odkopnutých Političek-předsedkyně karolína Peake,místopředsekyně Jana Bobošíková,pokladní Vlasta Parkanová.A v roce 2014 ODS s přehledem vyhraje volby.
29. 01. 2013 | 20:09

šašek z Jihlavy napsal(a):

rejpal napsal(a):
málo na výběr
Na druhou stranu, Karolína Peake na Hradě by asi národ nerozdělovala. Určitě ne moc.
29. 01. 2013 | 19:29
xxxxxxx
pane kolego, pamatujete ještě na tu říkánku pro malé děti?
...tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic. No a ten na Hradě, na kterého se nedostalo, se rozhodl dívenku znevěrohodnit, zasypat hradní příkopy a stmelit národ. Nebýt nešťastné amnestie, tak se mu to málem podařilo. Teď tam přijde nový pán a uvidíme, jakou nabídku od Karolínky dostane. Možná takovou, která se nedá odmítnout, např. výměnou za zajímavý post(je právnička) nepodpoří Nečasovu vládu, to pokoření mu určitě nezapomněla. Já bych tu pikovou dámu nepodceňoval, v té rošádě může být silnou figurou.
29. 01. 2013 | 21:10

rejpal napsal(a):

šašek z Jihlavy
Silnou figurou je každopádně. Prostě přináší ty důležité hlasy, není hloupá a je morálně flexibilní. Na druhou stranu ale už ukázala, že jistý stupeň volnosti při manipulaci s ní existuje. Moc se jí tam líbí a všichni to vědí.
29. 01. 2013 | 21:23

málo na výběr napsal(a):

Id
Dovedete si představit Zemana po méně jak dvou flaškách becheru, jak jmenuje Rovnátko premiérem?
A to by ho mohlo zabít, v jeho věku kapacita jater nic moc a schopnost organizmu vybalancovat cukry taky tak.
Takový blázen není.
29. 01. 2013 | 22:01

málo na výběr napsal(a):

Tedy správně, pověří sestavením návrhu vlády.
Podle Pavlíčka prezident republiky je povinen učinit takové opatření, aby byl stát spravován vládou, která vykonává funkce v Ústavě zakotvené.
To zní dost široce, ne?
Vezměte rektoskop a podívejte se, co socdemáci mají za politiky.
Opravdu by to měla být nepolitická vláda, která by partaje nechala trochu vydusit.
Ale jak zbombardovat parlament, aby jí nedělal naschvály a nevyjadřoval nedůvěru?
Kdo je má v hrsti?
Kalousek.
A jsme tam, kde jsme byli.
29. 01. 2013 | 22:17

Reveil napsal(a):

Bez ohledu, zda je to právně možné či nikoliv, se domnívám, že prezident Zeman Nečase neodvolá. Pokud si pamatuji, tak říkal, že nejlepší řešení jsou předčasné volby. A podle mého bude celou koalici teplem z tohoto požadavku sálajícího po celou dobu až do řádného termínu voleb opékat, až jako přepálený špekáček spadne z roštu.
Pokud by vláda padla teď, byla by relativní nevýhodou doznívající Schwarzenbergova kapacita. Tu je třeba nechat vyšumět. Také v soc. dem. by se nenašel t.č. nikdo, kdo by přijal roli premiéra na poslední rok.
Ani nápad. Zeman bude jako katalyzátor urychlovat autolýzu koaličních stran. se zvláštním zaměřením na TOP 1+1.
29. 01. 2013 | 22:40

Skogen napsal(a):

Tvůrci ústavy bezpochyby vycházeli z faktu, že prezidentem se stane člověk vysoce mravní a názorově konzistentní, který svých pravomocí nezneužije, protože koneckonců právo je zde pro lidi.

Je dobře, že ústava počítá s krajní pojistkou ve formě odvolatelnosti premiéra, neboť jsme si v praxi povšimli, že je možné, aby i legálně ustanovená vláda, za kterou premiér odpovídá, dospěla až k nelegitimnosti, viz tragicky nízká podpora občanů a způsob, jakým si udržuje většinu, čímž se „zakonzervovala“ v postavení, v jakém s ní nehne nic. Premiér by tento stav měl odpovědně řešit. Neřeší-li a prezident si je vědom vůle občanů, měl by být odvolán.

Co s vládou, tedy s ministry? To je dle ústavy věc premiéra a ten by měl rozhodnout, zda odvolá ministry, anebo bude vyměněn pouze sám, čímž bude poněkud omezena prezidentská pravomoc. Prezident poté s největší pravděpodobností jmenuje premiéra, který bude mít vůli stav konsensuálně řešit.
29. 01. 2013 | 22:52

jarpor napsal(a):

Skogen

Dovolte takovou diskrétní otázku :
Ten poslední odstavec jste vymyslel sám nebo Vám někdo radil ?
Platí-li první - pak jde o velmi originální výklad ustanovení Ústavy.
Platí-li druhé - vyhoďte "radila". Ten člověk je blázen...

Hezký večer
29. 01. 2013 | 23:03

vaclavzak napsal(a):

měl jsem zsto, že číst ústavu po větičkách může jenom václav Klaus.
vidím, že jsem se mýlil.
1)účelem ústav je omezit moc a možnost rozhodování jedince bez součinnosti a/nebo podmínění jiným ústavním aktérem
1)prezident je neodpovědný
2)z tohoplyne, že se ústava nesmí vykládat tak, aby se preferovalo jeho nepodmíněné rozhodování, existuje-li jiná možnost
3)prezident premiéra jmenuje a tato kompetence není ničím podmíněna.
4)vláda je ovšem odpovědna sněmovně, takže odvolat vládu prezident může pouze tehdy ztratí-li důvěru
5)to už popsal příspěvek výše.
musím dodat, že bych nevěřil, že je možné mít hokej v základních ústavních vazbách 20 let po vzniku státu.

Snad je pobyt na Hradě infekční. Klaus v tom měl taky hokej.
29. 01. 2013 | 23:07

Reveil napsal(a):

Vážení, domnívám se, že právně zaměřená debata nemá řešení, argumenty pro a proti se už točí do kolečka. Ale co se tak pokusit jít na to z druhého konce, totiž: k čemu by to novému prezidentopvi bylo? Potřeboval by takový instrument, byl by přínosem jeho záměrům? ¨Domnívám se, že Zeman, jako ostatně každý, nejdříve si sám pro sebe definuje cíle a potřeby, pak v druhé řadě si nechá zjistit, zda to či ono vůbec technicky jde. Myslím, že u této záležitosti vůbec na technické (právní) aspekty nedojde.
29. 01. 2013 | 23:16

Mac napsal(a):

pane autore

tak už nás nenapínejte a prozraďte, které kurvítko dalo do kupy tu amnestii....
29. 01. 2013 | 23:18

Almo G™ napsal(a):

vaclavzak napsal(a):

"měl jsem zsto, že číst ústavu po větičkách může jenom václav Klaus..."

Řekl bych, že je rozdíl "číst ústavu po větičkách" a "ignorovat, co v ní je skutečně výslověn uvedeno."

Jaký smysl by asi mělo spojení "jmenuje a odvolává předsedu", kdyby prezident mohl předsedu jen jmenovat.

Z logiky obvyklé interpretace ústavy vyplývá, že každému aktérovi z formulace v přítomném čase vyplývá nějaká povinnost nebo právo.

Pokud by tedy takovou povinnost nebo takové právo neměl, nebylo by to v textu vůbec uvedeno.

Takže se tato interpretace asi nedá smést ze stolu výsměchem.
29. 01. 2013 | 23:37

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,.....jak znám pana Zemana z dob politicky minulých,.....vyslechne dobrou radu,....pronese bonmot, nebo citát, a udělá si to podle svého. To ovšem neznamená, že to nemůže korespondovat s mantinely dobré rady.

Pan Zeman není persóna s kterou se jen tak lehce manipuluje,...a na to se těším,....na to, že občas "zaloví ve vládním, parlamentním i sněmovním bahýnku",....a intriky mu nejsou taky úplně cizí,....takže se s 8. březnem 2013 pohnou stojaté vládní vody.
S panem knížetem by to nemělo "ty grády",....něco špatný na něco dobrý,....hledám v té volbě nějaká pozitiva.
Tužka.
29. 01. 2013 | 23:40

jonáš napsal(a):

"Taková situace v normovém souboru nemůže nikdy nastat."
To právě popírá Kurt Gödel .. ten naopak (zjednodušeně) tvrdí, že v každém logickém systému existuje věta, která není jeho prostředky ani dokazatelná, ani vyvratitelná. A já jsem moc malej tovaryš než abych to vyvracel nebo zkoušel opakovat odvození a důkaz, takže pro mě ke to prostě Ústava.

K těm dírám, to jsem myslel spíš takovej běžnej bug, jako že zdaněni budou důchodci, kteří pobírali důchod 1.1.2013 .. a když se teda 31.12.2012 odhlásej a 2.1.2013 zas přihlásej, aby zákonu vyhověli, tak je jim vyhrožováno nějakými mimozákonnými administrativními postupy.
30. 01. 2013 | 00:12

Bazzy napsal(a):

1. Nejzávaznější výklad u nás podává Ústavní soud, možná by nebylo od věci, aby naznačil jak se na to dívá, protože spor o odvolání premiéra !!!(stejně by to tam skončilo a s obrovským trapasem ( 87/1 a) Ústavy)

2. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme ve veřejném právu, není možné použít extenzivní, tedy rozšiřující výklad pravomocí prezidenta (62 a) Ústavy), zejména pokud by přinesl výkladové potíže (Ústava dává vždy smysl a pokud nedává, tak platí pravidlo č. 1 - známe to se šéfem :-). Takže prezident skutečně může odvolat premiéra, ale jdeme hledat, za jakých okolností ... proč tu pravomoc dostal ...

3. Nacházíme článek 75 ústavy: Prezident republiky odvolá VLÁDU, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat. Aha, no jasně, ta pravomoc prezidenta z článku 62 a) je sankce či pojistka pro případ neústavního chování vlády. Takže smysl máme. Systematický výklad zachován, gramatický je podepřen teleologickým a také zachován. V této souvislosti bych rád uvedl, že teleologický výklad práva je speciální metoda výkladu jenom proto, že se PŘEDPOKLÁDÁ schopnost zákonodárce vymáčknout se tak, aby se ten smysl hledat nemusel, aby byl ZJEVNÝ. Protože jestli právní řád nebude dávat smysl, tak to můžeme všichni (kromě bezdomovců) zabalit. Jde to vyfutrovat i právní logikou ...

4. Ješte vyzobu z diskuse: Vico precizuje systematický výklad způsobů zbavení se vlády, které jsou vyjmenované pěkně za sebou a najednou - zcela nesystematicky - je jeden ze způsobů úplně jinde ... Argument pana Žáka má v této souvislosti také relevanci.

5.Závěr částečný: Oprávnění prezidenta odvolat VLÁDU je pouze ústavní pojistka proti neústavnímu chování vlády (nerespektování povinnosti podat demisi). Prezident není nad vládou, pouze v této souvislosti plní své povinnosti sui generis, protože pak by nám zase nedával smysl článek 67 (Vláda je vrcholný orgán výkonné moci). Prezident vládě nemá co vzít.

6. Pokud má prezident možnost odvolat celou vládu pouze z důvodu uvedeného v předcházejícím bodě TÍM SPÍŠE odvolává jednotlivé členy vlády pouze na návrh premiéra, nikoli ze své vůle. A možnost odvolat premiéra je blokována jeho souhlasem podle článku 74.

7. Překlad pro laiky:

prezident jmenuje předsedu, na jeho návrh jmenuje nebo odvolává členy vlády nebo přijímá jejich demise, přijímá demisi vlády, když vláda nechce a podle ústavy musí podat demisi, prezident ji odvolá. Nic víc. Tečka.

8. Jestli s těma šaškárnama v Praze nepřestanete, tak přestěhuju Moravu do Rakouska ...
30. 01. 2013 | 03:32

JF napsal(a):

prezident z české ústavy je konferenciér - zdvořilostní funkce. Ústavnost musí být někým samozřejmě prakticky realizována neb ji má či měl i někdo konkrétní zosobňovat. (aby byla blíže lidu)

To že takto napsaná ústava nepočítala - (anebo právě proto tak byla napsána) z českou vyčůraností, za to Václav Klaus jako hlavní český očůrávač nemůže. Jako za mnohé i jiné nemůže!

Ústava jednoznačně implikuje prezidentovu neodpovědnost. Ochcávač sice umí číst, ale to rozhodně v normalizovaném česko neznamená, že se nemohl veřejně pomočovat a ..... ;-)
30. 01. 2013 | 05:23

JF napsal(a):

K veřejnému pomočování (inkontinence) se dá i něco vygooglovat.

Podíl psychiky na vzniku nočního pomočování dětí

Často kladená otázka zní: "Do jaké míry jsou psychické problémy příčinou dětského pomočování?". Psychické problémy jsou příčinou pouze sekundární enurézy, zatímco u primární (dítě se pomočuje od narození) jsou důsledkem základního onemocnění. V podstatě každé dítě, které není psychicky postižené, má samo sklon i schopnost naučit se ovládat močení vůlí. A to i tehdy, když by bylo výchovně naprosto zanedbáno. Nelze však doporučit takovouto liberální výchovu bez nácviku. Zbytečně je oddalován nácvik čistoty, je to nehygienické a nekulturní.

Pomočováním trpí psychika a sebevědomí

Psychické důsledky nočního pomočování zasahují do celého vývoje osobnosti, patrné jsou zejména v sebepojetí a sebehodnocení dítěte. Obecně platí, že čím déle porucha trvá, tím hlubší zásah do sebevědomí se ukazuje. Včasný začátek léčby je proto klíčový - umožní předejít psychickým traumatům dříve, než začne mít dítě problémy také v kolektivu. Zejména neléčené děti se straní kolektivu nebo jsou vrstevníky odmítány. Kvůli nočním příhodám si nevěří, stydí se, mají pocity viny, trapnosti a hanby.

Veřejné pokakávání není zmíněno. Ale někdy souvisí i s nekompetentností a obráceně. Obecně to není ale považováno za tak závažný problém a obzvláště ve funkci pressidenta.
30. 01. 2013 | 05:34

zubatá napsal(a):

Bazzy, padl jsi na hlavu?
Ústavní soud jako ouřad nic nenaznačuje. A ani jeho předseda, či soudci nemohou žvanit v médiích, jak to vidí. Prezumpovali by své rozhodování dřív, než dostali hypotetické podání.Ústavní soud nerozhoduje, rozhoduje senát Ústavního soudu. A senát není jeden člověk. A senát rozhoduje na bázi oprávněného podání a to exkrementy škrabáků určitě nejsou.
30. 01. 2013 | 10:16

Bazzy napsal(a):

zubatá:
nepadl, nedalo mi to, taxem vstal, dal si do každé nohy jednoho malýho panáka kalvadosu a pokusil se na problém podívat očima Ústavního soudu. Vyprošuji si to tykání, husy spolu nepaseme ;-) Zbytek mi přijde irrelevantní... Mějte se :-)
30. 01. 2013 | 11:47

Medard napsal(a):

Myslím ,že hradní obměna je jasná , místo Hájka - Šlouf
a místo Jákla - Hůlka (alespoň umí zpívat) a navíc jedno
strašidlo v podobě psa - Bohdalová .
Lid rozhodl a naše často ohýbané právo ? Nedovedu si
představit ,jak soudci jmenovaní prezidentem a že ZEMAN
jich bude jmenovat valnou část,budou oponovat "hradnímu názoru".
Mám velkou obavu ,že se dočkáme nejednoho velkého překvapení
a debata ,jak je co v zákoně myšleno se ukáže zcela lichá.
Kdyby tak moudří tušili,
co všechno dokážou vymyslet pitomci! (vypůjčeno od J.Žáčka)
30. 01. 2013 | 12:15

kocour napsal(a):

Jen technická:

Odvolání premiéra na návrh premiéra nazýváme přijetí demise premiéra. Protože demise = návrh na vlastní odvolání.
30. 01. 2013 | 13:27

JAHA napsal(a):

Nemali by sme si po precitani tohoto blogu, tohoto autora, na jeho adresu klepkat na celo. Berme to tak, ze, ako uvadza v profile (okrem inych zaujimavych veci, napr., ze posmrkava doterajsiemu prezidentovi v legislativnem odbore a je mu tam zrejme dobre), je iusnaturalista. Tym je povedane asi vsetko☺.
Přirozené právo (latinsky ius naturalis) znamená nepsané právo, které - podle svých zastánců - předchází před vyhlášeným pozitivním právem státu a je mu nadřazeno. Pojem přirozené právo označuje právní řád nebo soustavu práv, které platí nezávisle na vůli zákonodárce a plynou buďto z přirozenosti člověka a společnosti (ius naturale), rozumu (ius rationale) nebo z ustanovení božské autority (Boží zákon – lex divina). Naopak zákonodárce se má řídit zásadami přirozeného práva, například spravedlností, které jeho pozitivním zákonům teprve dodávají legitimitu.

P. S. Akosi mi chyba vstup nicku Lex, pripadne vlk, ktori sa sem tam zapoja pri inych, "menej zavaznych" pravnych otazok. Tu nic.
30. 01. 2013 | 15:08

JAHA napsal(a):

Pre pamatnikov, baby jagy a pod., ktori by nepochopili pointu, tak byt iusnaturalista znamena (s "nadsazkou", samozrejme pri ironii), ze ide o "...právní řád nebo soustavu práv, které platí nezávisle na vůli zákonodárce a plynou ... z přirozenosti člověka a společnosti (ius naturale)...Teda logicky NEPLYNU z "...rozumu (ius rationale) nebo z ustanovení božské autority (Boží zákon – lex divina)."☺.
30. 01. 2013 | 15:16

JF napsal(a):

je zřejmé, že myšlení Klause tč. prezidenta je upřímným inženýrsko-vědeckým přístupem podloženým dokonce i falešnou profesůrou hledání smyslu nějaké té teorie Všeho v sociálních vědách, experimentujíce na živém věren odkazu revoluce v barvě hnědorudé v sametovém vyhotovení.

Kocour z hradní králíkárny českého kocourkova také potom upřímně píše, že role soudce je "hledání a vyplňování děr v zákonech". Existence soudce, že je pak "politické" rozhodnutí. Takový důkaz schopnosti dočasného kompromisu před konečným vítězstvím hmoty nad duchem. No v teorii Všeho sociálních věd v podání ekonomů-inženýrů z prognostického ústavu a jejich asistentů to dává jistý smysl.

I komunisté to mysleli a myslí jistě dobře, stejně jako mysleli (a myslí) ti i nacisté. Někteří to myslí i dobře jako nacisté a komunisté zároveň. Nacisté však byli podrobeni porážce faktické, komunisté porážce neviditelné ruky ;-) války studené. Někteří to nemusí zcela chápat. Však to byl nakonec takový docela příjemný pionýrský tábor. (ono ani nacistickou porážku nemuseli a zřejmě někteří nepochopili, obojí se může opět i doplňovat)

ps: písmo není nic jednoznačného a stabilního ač by to bylo moc dobré. Písmo je stejně srozumitelné jako je obtisk (či optisk;-) neandrtálce v jeskyni. Ten obtisk\optisk byl symbolem-důkazem nějaké úmluvy, dohody, porozumění. Ten optisk je pak nazýván smlouvou\zákonem dvou se svým významem. Otisk, byl symbolem, stejně jako znaky písma a slova (smlouvy-zákona) jsou symboly jejichž význam je dán jen těmi v jaké situaci jej použili. Úkolem soudce je být svědkem těchto rituálních obtisků (smluv) v jeskyni (parlamentu) pro doby kdy účastníci jednání a následných rituálů (vydáno ve sbírce) budou pozbývat paměti že byly kdy něčeho tak málo pravděpodobného a vyčíslitelného kdy vůbec byli mohli býti účastni.

Apropó Má Klaus ještě rubriku Co Klaus nikdy neřekl?

Klaus to myslí také dobře, to bych mu nebral, má na to ostatně PRÁVO.
30. 01. 2013 | 15:26

kocour napsal(a):

JAHA:

A teď si tu vizitku zkuste přečíst ještě jednou, ale po-ma-lu. Zkuste třeba slabikovat nebo si to opište.

A nechlastejte před polednem.
30. 01. 2013 | 15:27

JAHA napsal(a):

Ad: kocour

kocour napsal(a):
JAHA:

A teď si tu vizitku zkuste přečíst ještě jednou, ale po-ma-lu. Zkuste třeba slabikovat nebo si to opište.

A nechlastejte před polednem.

Precital som si.
"Právník, původně zanícený mladý iusnaturalista, postupně dospěl k právnímu normativismu."

15:16 je u vas v Cesku "před polednem"? Mhm, myslel som si doteraz, ze mame rovnake casove pasmo. No, ale pivecko urobi svoje, ze☺.

Viete vobec, k comu sa vyjadrujete? Skuste slovnik cudzich slov, heslo normativizmus, alebo esej "Hans Kelsen a právny normativizmus" a mnoho, mnoho inych. A potom mnaukajte☺.
30. 01. 2013 | 16:32

Hans Kelsen napsal(a):

Vážený pane Hasenkopfe,
zajímalo by mě, kdy jste naposled prováděl panu presidentovi felaci. Dává pan president přednost felaci, nebo pedikaci?
Děkuji za odpověď
31. 01. 2013 | 09:25

Zlababa napsal(a):

pan Hans Kelsen je zjevne uplne tupy... sice zajeci hlava ma nevhodny jmeno ale blbec to fakt neni....a rozhodne popisovane sporty neprovozuje...
31. 01. 2013 | 22:39

Hubak napsal(a):

Zakousl jsme se hned na jedné z prvních premis: bod I 5). "Prezident smí odvolat premiéra. I pan prezident dává i béře, jen o úroveň výš. Proč by měl jen dávat? Kruh se uzavírá.To je systematický výklad."

Bohužel nikde v ústavě není pravidlo kdo dává tak i bere. Pojem "dává" a "měl by dávat" se výrazně obsahově liší. Chápu logičnost vašich vývodů: jak by to "mělo být". Z toho ovšem nijak neplyne že to tak "je". Bohužel v zákoně nelze aplikovat neexistující pravidlo jen proto, že je logické a zaúadá systematicky do schématu.
18. 06. 2013 | 09:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy