Když kurvítko vlastně vůbec není kurvítko (I.)

09. 02. 2013 | 17:06
Přečteno 6178 krát
Volné pokračování článku Ústavněprávní kurvítka .

Ve svém posledním článku jsem vyjádřil názor, pro mne léta samozřejmý, že prezident smí bez dalšího odvolat premiéra. Současně jsem nechal otevřenou otázku, co by takový krok vlastně po právní stránce znamenal. Ale nemám rád nevyřešené otázky ... nyní je na čase jednak vypořádat se se vznesenými protiargumenty, jednak vše uzavřít poměrně nečekaným, ale logickým závěrem.

A.

NEJDŘÍVE K JEDNOTLIVÝM NÁMITKÁM:I. ČLÁNEK 74

Padla námitka, že na odvolání premiéra prezidentem se vztahuje článek čl. 74 Ústavy. Ten zní:

"Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.".

Jinými slovy, podle této teze by prezident směl odvolat premiéra pouze tehdy, jestliže mu to tento premiér sám navrhne.

Poněkud absurdní, a na první pohled účelový výklad, Occamova břitva dostává těžce na frak. Jak to jen vyložit, aby nám vyšlo, že prezident premiéra o své vůli odvolat prostě nemůže? Povznesme se nad to a vyvraťme tuto námitku klasickou cestou, a to hned na dva způsoby:

1) Návrh na vlastní odvolání se odnepaměti nazývá demise a odvolání na návrh odvolávaného se odnepaměti nazývá přijetí demise. Jenže čl. 62 písm. a) odlišuje prezidentovy pravomoci odvolat premiéra a odvolat jiného člena vlády (než premiéra) od pravomocí přijmout jejich demisi. Jinak řečeno, aby teze o článku 74 mohla platit, musel by pojem "odvolání člena vlády" zahrnovat i podání, resp. přijetí demise, a pak by zase jakákoli zmínka o demisi nikde jinde v Ústavě nemohla být. Čl. 62 písm. a) by nesměl znít takto:

"Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi"
,

ale musel by znít takto:

"Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a odvolává vládu"
.

(Velmi volně přeložím do lidštiny: Je jedna věc podat v práci výpověď a je úplně jiná věc dostat v práci padáka. Výpověď = demise. Odvolání = vyhazov. /A poznámka pro naprosté ústavněprávní fajnšmekry: Ve skutečnosti to srovnání nesedí, protože prezident nemá ve všech případech povinnost demisi přijmout. Takže podání demise = návrh dohody, přijetí demise = přijetí a tím i uzavření dohody o ukončení výkonu funkce ministra./ Konec překladu.)

Tuto nesrovnalost si uvědomil David Schmidt a pokusil se s ní vypořádat ještě zvláštnější tezí, že "zatímco demise vyjadřuje osobní rozhodnutí úřad opustit, návrh svého odvolání je spíše politickým krokem aktivujícím prezidentské rozhodnutí, explicitní přenechání určité politické otázky na rozhodnutí a tím i politický štít prezidenta". Droboulinkou vadou na kráse této teze je fakt, že právě nabídnutí demise a s tím spojené přenesení břemene rozhodnutí na prezidenta bylo často využíváno politicky (např. v únoru 1948) ...

Takže to bychom měli první způsob, jak vyvrátit tezi, že na odvolání premiéra prezidentem se vztahuje čl. 74 Ústavy. Ještě dodám, že smysl článku 74 je jediný: dává premiérovi moc vybírat si volně své ministry, lidi, se kterými chce, popř. nechce, popř. je politickými okolnostmi nucen či je mu jimi naopak bráněno s nimi v jím vedené vládě spolupracovat.

2) Teď se ještě podívejme na druhý možný způsob:

Článek 62 písm. a) Ústavy totiž rozlišuje nejen mezi pravomocí někoho odvolat a pravomocí přijmout něčí demisi, ale i mezi pravomocí odvolat člena vlády a pravomocí odvolat premiéra - tj. opět jde o dvě různé pravomoci. Pokud by se tedy čl. 74 Ústavy měl vztahovat i na premiéra, pak by nestačilo, aby čl. 62 písm. a) zněl:

"Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a odvolává vládu"
,

ale musel by v úplném výsledku znít takto:

"Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává členy vlády a odvolává vládu"
.

Takže přes článek 74 prezidentovi jeho právo odvolat kdykoli premiéra upřít nelze. Ale byl to dobrý pokus.


II. ČLÁNEK 68

Dále padla námitka, že odvolání premiéra prezidentem by prý popřelo odpovědnost vlády Sněmovně. Nesouhlasím. Jak by ji to popřelo? Odpovědnost vlády Sněmovně přece nikdo nezpochybňuje. Bavíme se o odvolání premiéra, nikoli o odvolání vlády, to je přece rozdíl - článek 62 tyto dvě věci rozlišuje. K tomu se ale ještě vrátím.

A dále, z dikce pátého odstavce článku 68 Ústavy prý jasně vyplývá (tvrdí Marek Antoš v debatě na facebooku), "že výčet způsobů jmenování a odvolávání uvedených v článku 68 je konečný, tj. vše, co v něm není uvedeno, je vázáno na návrh předsedy vlády" (tedy i odvolání premiéra). Nyní je na čase ocitovat si celý článek 68, který zní:

"(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.
(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.
(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.
(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.
(5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů."


Za prvé, je patrné, že odstavce 2 a 5 se dublují, říkají o členech vlády totéž. Stalo by se něco, kdyby tam ten pátý odstavec vůbec nebyl?

Za druhé, vůči čemu se to vlastně pátý odstavec vymezuje, když hovoří o "ostatních případech"? Které případy jsou ty hlavní, nikoli ostatní? Ty, které jsou v článku 68 vyjmenovány přímo? - tedy jmenování předsedy vlády a ostatních členů vlády na jeho návrh? Divné, na to nepotřebuji odstavec 5, to se dozvím již z odstavce 2.

Nebo se tím naopak myslí ostatní případy než ty, které jsou vyjmenovány v článku 68, např. v článku 62 (jak to zřejmě myslí Marek Antoš)? S tím nemám problém, protože je zde řeč o ostatních členech vlády, tj. nikoli o premiérovi samotném ... takže zase nic.

A jen na okraj, ono prapodivné obsahové zdvojení odstavců 2 a 5 kupodivu dává smysl: zatímco odstavce 2 až 4 se týkají vzniku zcela nové vlády, odstavec 5 se týká dílčí obměny jejích členů (s výjimkou premiéra).


III. JSME PARLAMENTNÍ REPUBLIKOU
(NIKOLI PREZIDENTSKOU ČI POLOPREZIDENTSKOU)

To je další oblíbená námitka. V parlamentní republice se jaksi nesluší, aby prezident měl právo odvolat premiéra.

Jenže: Forma státního zřízení se odvíjí od Ústavy, ne od něčích přání. Z čeho vlastně soudíme, že jsme parlamentní republika? Pouze z toho, že se to opakuje pořád dokola, a z toho, že prezident zatím nikdy nevybočil z příslušných mezí. Prezident Havel proto, že spíše než racionální politik byl dramatik plný emocí a dojmů a pořádně nevěděl - a ani mu nikdo ani nebyl schopen říct - co vlastně smí či nesmí. Ale ne že by se nepletl do politiky, to zase ne. Prezident Klaus proto, že se dost dobře nemohl a asi ani nechtěl chovat stejným způsobem, za který ještě coby premiér tolik kritizoval svého předchůdce. A v okamžiku, kdy se sám pokusil své pravomoci jen trošku využít způsobem, který jeho odpůrci nepředvídali, spustili tito odpůrci neuvěřitelný bengál. To, že prezident jim ustupoval, ještě neznamená, že ty pravomoci neexistují či se jich vzdal. Ostatně, vzdát by se jich ani nemohl, neb není ústavodárce.

V Ústavě čtu, že "Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana" (čl. 1 odst. 1), že "lid je zdrojem veškeré státní moci" atd. (čl. 2), že "politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů" (čl. 5) a že "politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním" (čl. 6), atd., atp., nikde se ale nedozvídám nic o tom, zda jsme republikou parlamentní, poloprezidentskou, prezidentskou či jakou vlastně. Stejně tak tam nenajdu pojem "dělba moci", například.

Všechny tyto pojmy totiž nejsou pojmy právními, ale pouze pojmy politologickými, uměle vytvořenými za účelem zjednodušení. Smyslem zjednodušení je něco snáze pochopit a popsat základní principy, daní za to je rozostření obrazu. Nejsou na světě dvě úplně stejné ústavy (vyjma těch opsaných). Proto nelze říct jsme to a to, nejsme to, ale je třeba si přečíst Ústavu a teprve na základě toho říct - pro účely výuky - že máme nejblíž k tomu či jinému politologickému etalonu ... ale nemůžeme na základě tohoto etalonu hodnotit jasně daná ústavní ustanovení jako nesprávná a následně překrucovat jejich obsah za účelem dosažení souladu se vzorovým řešením ... to jsme měli dělat, když jsme Ústavu psali. Teď už je dána a vykládat ji lze jen tam, kde je nějak nejasná, a ne tam, kde nám dává nějaké pravidlo černé na bílém.

Ostatně, ránu z milosti si zastánci parlamentního systému zasadili sami, pokud prosazovali a prosadili přímou volbu prezidenta - já se je snažil varovat.


IV. "VLÁDA JE VRCHOLNÝM ORGÁNEM VÝKONNÉ MOCI"

To je pseudonámitka. To tvrdí např. senátorka Eliška Wagnerová a já vyjímečně nemám důvod s ní nesouhlasit. Tvrdí to totiž nejen ona, ale i čl. 67 odst. 1 Ústavy, a to doslova, tudíž jej netřeba citovat.

Nicméně předpokládám, že tak jako celý zbytek Ústavy, i článek 67 je psán jazykem českým, nikoli ruským. Pro mladší ročníky připomínám, že ruské "верховный" (čti: "věrchovnyj") znamená nejvyšší. Naopak v češtině "vrcholný" znamená "hodně vysoký, špičkový", ale nikoli nutně "nejvyšší" (ze všech, nade všemi). Vláda je tedy pouze vrcholným, špičkovým, a tedy nikoli nutně též nejvyšším orgánem výkonné moci.

Ano, teoreticky bych to mohl brát i jako nejvyšší, pokud by zde jiný vrcholný orgán neexistoval. Ale on existuje. Je jím prezident republiky, zařazený, stejně jako vláda, do hlavy třetí Ústavy. Hlava třetí Ústavy se nazývá "Výkonná moc". Právní postavení prezidenta popisují čl. 54 - 66, teprve pak následují články popisující právní postavení vlády, tj. čl. 67 - 80. (Státní zástupce usilující stát se čtvrtou mocí ve státě nepotěší, že Ústava je řadí k vládě.)

Je prezident rovněž "jen" vrcholným orgánem exekutivy, nebo nejvyšším? Je mezi prezidentem a vládou podobný vztah jako mezi Senátem a Sněmovnou, potažmo Ústavním soudem a Nejvyšším soudem? - Senát, resp. Ústavní soud máme tendenci vnímat jako vyšší instutuce, než Sněmovnu, resp. Nejvyšší soud, ale přitom si v obou případech obě instituce nejsou podřízeny a vznikají i nezávisle na sobě. Stojí prezident vedle vlády nebo je jí nadřízen? Vždyť přece vybírá premiéra ...

Klíčové jsou tyto čtyři principy:

1. Prezident vybírá premiéra, premiér si vybírá členy své vlády.

2. Vláda musí mít explicitně vyjádřenou důvěru Sněmovny (úřednickou vládu naše Ústava nezná, čímž prezidenta mírně oslabuje proti prezidentovi prvorepublikovému), s touto důvěrou stojí a padá. Při výběru premiéra na to prezident musí (ale není povinen) brát ohled, a případná ztráta sněmovní důvěry vládě ho (právně) zavazuje vládu odvolat, pokud sama nepodá demisi. Podá-li vláda demisi v reakci na ztrátu důvěry Sněmovny, pak má prezident povinnost takovou demisi přijmout. V ostatních případech tuto povinnost nemá, pouze právo.

3. Pokud se týče exekutivních pravomocí, ty prezidentské jsou vyjmenovány taxativně a nadto podléhají souhlasu premiéra (vyžadují kontrasignaci); ostatní exekutivní pravomoci pak přísluší ministerstvům a jiným správním úřadům, podle příslušných zákonů. Co zbude, implicitně přísluší vládě (Ústava jí žádné pravomoci výslovně nepřiznává a lze tušit, že vymyslel-li si ústavodárce vládu, neudělal tak proto, aby tato vláda nic nesměla).

4. Prezident je v oblasti kontrasignačních pravomocí sám sobě navrhovatelem (není-li výslovně stanoveno jinak) a není vázán doporučením vlády. Premiér naopak není povinen prezidentovi vše kontrasignovat. O kontrasignačních pravomocech obecně, jejich výkonu a odpovědnosti vlády za jejich výkon jsem psal podrobněji zde.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

martin_k napsal(a):

Nečas je tak špatný premiér, že by vůbec neškodilo ho odvolat. námitka co by nastalo potom neobstojí...horší to být nemůže
09. 02. 2013 | 17:50

M.Š. napsal(a):

A já pořád říkám...politici,masmediáni,justiciáni mají k normálnosti daleko,což nic neznamená,jelikož každý justicián si vysvětlí normálnost po svém(a tak má doktor Chocholoušek má po vtákách...).Takže mám dojem,že nejen osvícený monarcha je lepší ....nýbrž i osvícená tzv.totalita je lepší než lživá,zkorumpovaná a hloupá "demokracie",nazývám tento veskrzr zhovadilý systém za demokratůru,což je nejpřijatelnější výraz.
Doporučuji přečíst si knihu,konkretně Chevalierovy Zvonokosy(tři díly,ještě Babilon a
Lázně...)a budete mít jasno,jak tenhle demokraturní,poněkud opravadu debilní systém, funguje již několik staletí...
09. 02. 2013 | 17:59

zemedelec napsal(a):

Pane Hasenkopf.
Proto jste byl poradcem prezidenta Klause,aby jste dokázal poradit,jak udělat z ústavy trhací kalendář.Sice je to přisuzováno Klausovi,ale není nad poradce.Takže si opravuji,jeden právnik,tři různé výklady.
09. 02. 2013 | 18:02

zdenekbrom napsal(a):

Pavel Hasenkopf:

Omlouvám se, že to je mimo téma, ale chci se zeptat, zda uplatňujete na slovo "kurvítko" nějaká autorská práva. Rád bych občas použil termín " historické(dějepisné) kurvítko". Tak abych neměl nějaké oplétačky.
09. 02. 2013 | 18:21

Nemo, sněhová bouře napsal(a):

Nečas je etalon špatné vlády.
Pokud se domníváme, že horší, než s Nečasem už to být nemůže, měli bychom se ho držet.
Aby nás život zase jednou nezklamal.
Dělá to pravidelně a koho to má bavit, ustanovovat stále nové etalony.
09. 02. 2013 | 18:37

vojnov napsal(a):

zdenekbrom: kurvítko je termín používaný v běžném jazyce asi tak od doby co vnímám svět. v poslední době je často spojován se zařízeními, způsobujícími kolaps předmětů denní potřeby hnedle po uplynutí záruky. oplétačky byste tedy mít neměl.
09. 02. 2013 | 19:10

šašek z Jihlavy napsal(a):

Autor tady názorně předvádí, čeho jsou právníci při kličkování mezi paragrafy schopni. Chtělo by to povolat kata Mydláře a několik vyhlášených přeborníků podrobit středověkým praktikám ala mistr Jesenius. Trofej takto získanou naložit do lihu a pro výstrahu vystavit na právnických fakultách s názvem kurvítko spravedlnosti.
09. 02. 2013 | 19:10

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Pane autore,

pracujete-li pro křiváka, potom jakékoliv kurvítko čehokoliv nečiní problém. To je přirozené, z podstaty věci.
09. 02. 2013 | 19:26

vaclav horejsi napsal(a):

Autor:

Ano, lide jako vy oduvodnili skvele i norimberske zakony nebo zakony stalinisticke.

..
09. 02. 2013 | 19:33

jenicek napsal(a):

Zvlaštní a překvapivé, ještě se nikomu nepodařilo se i jen pokusit argumentovat proti.
Ani levota Hořejší nepřekvapil. Mohl by nám ctěný pan vědec demonstrovat obhajobu norimberských zákonů "Hasenkopfovým stylem"? Nebo si prostě jen tak ublil?
09. 02. 2013 | 19:39

Aleš Řešitel napsal(a):

Poblinkal, poblinkal. Neboť takový názor neradno slyšeti. Je zde logicky vyjádřeno , jak by to mohlo být, jak je a jsou mnohé zákony děravé a mnohoznačně vysvětlitelné dle potřeby a rozhoduje ten, kdo je mocnější, jaký případně politický podtext je za tím. Viz některá rozhodovutí ústavního soudu. Prostě někdy podle potřeby je bílé černé a naopak. Proč by nemohl odvolat neschopného, špíše všehoschopného premiéra. Přece tím vláda nepadá a premiér následný může dle převahy hlasů v parlamentu pokračovat s podporou dále ve vládnutí. Je na tom něco složitého, nebo přímo nemožného? Když je možné, že vládu podržel zločinec a nebo strana, kterou nikdo nevolil(ústava jednoznačně mluví o soutěži politických stran ve volbách) je součástí vládnoucí mafie. Tak proč neodvolat člověka, který už měl dávno, pokud by měl nějakou čest a morální hodnoty, podat demisi a vypsat nové volby. Jenže mafie má ještě plná koryta a žere a mlaská.
Aleš Řešitel ales.resitel@centrum.cz
09. 02. 2013 | 20:41

ujo napsal(a):

kurvítko je slangový výraz pro křivítko ( pro netechniky: šablona s částmi různých křivek - něco jako paragraf)
09. 02. 2013 | 20:44

Jemnický napsal(a):

Autor
Už to, že používáte termín premiér, který ústava nezná, je jakýmsi vaším kurvítkem.
Jaká je ústava, takové je právo. Ohebné jako gumový obušek. President odvolává předsedu vlády, kdy se mu zlíbí. Předsedou jmenuje toho, kdo donese nejlepší hruškovici a 101 velkejch panáků tuzemáku. Jistě by to bylo vhodné do ústavy včelnit explicitně.

Capthcha chce Duce. President asi chce být to samé.
09. 02. 2013 | 21:05

Al Jouda napsal(a):

Nač takové dalekosáhlé zdůvodňování tak jasného znění Ústavy ČR ? Co je psáno, to je v právním státě dáno ! Bohužel dostávají u nás právní všeumělci příležitost ohýbat svými výklady znění zákonů, takže spravedlnost je pak skutečně slepá !
09. 02. 2013 | 21:34

jeanp napsal(a):

...sám se táže, sám si odpovídá,
k čemu jsou vlastně takovéto výklady, na čí podnět
a v zájmu koho tady ústavu kurvítko vykládá ,
nebo že by vlastní aktivita, proč(?), kurvítko je
snad nejchytřejší, nebo nejvlezlejší, tak proč(?),
kurvítko asi neví, že KAŽDÝ další prezident si vyloží
a provede ústavu po svém, tak proč(?),
což takhle vyložit ústavní možnost zákazu zpěvu, nebo radši
možnost zrušení politických stran, nebo možnost zrušení státu,
který je beztak nefunkční a ústavu má akorát na vykládání ...
09. 02. 2013 | 22:10

kocour napsal(a):

Zdeněk Brom:

Mne na slovo kurvítko navedl kamarád, když mi vysvětloval, proč mi něco odešlo krátce po záruce ... moc se mi to líbilo, tak to používám, i když je to prý už letitý ... tak to klidně šiřte taky. Btw, co je "dějepisné kurvítko"?

Václav Hořejší:

Vy jste imunolog, viďte? Asi by Vám taky dost vadilo, kdyby si někdo pletl B-lymfocyty a T-lymfocyty, že ano? Vidíte, a já to nerozlišuji a mám v tom stejný guláš, jako Vy v právu. Chápu, je to nepříjemnost, když proti sobě stojí dva odborné názory a laik v daném oboru není s to sám posoudit, který je správný, protože tomu sám rozumí jak koza petrželi. Ale myslím, že píšu tak, že každý, kdo si tu zpětnou kontrolu chce dělat, má možnost a nemusí mi z nedostatku jiných možností slepě věřit nebo mne slepě popírat. A vůbec, chovejte se jako profesor.
09. 02. 2013 | 22:30

Kanalnik napsal(a):

vase interpretace slova "vrcholny" je jedna z moznych... "vrcholny" muze znamenat tez nejvyssi, takze tady vase filipika kulha, nebot zalezi na tom, jak to pisatel Ustavy myslel... pokud se ale nikde jinde v Ustave tohle slovo nepouziva, znamena to, ze vlada je skutecne nejvyse
09. 02. 2013 | 22:44

Dáša N. napsal(a):

Asi jsem si spletla blog s hospůdkou páté cenové skupiny. Copak pan Stejskal trpí takový slovník?
09. 02. 2013 | 23:52

petrvileta napsal(a):

@zdenekbrom: kurvítko je je přesně definované již dávno.
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Kurv%C3%ADtko
10. 02. 2013 | 00:54

jenicek napsal(a):

Kanálníku, o tom to celé je. Pokud ústavodárce mínil nejvyšší, tak proč sakra napsal vrcholný? Proč ústavodárce rozlišuje mezi přijetím demise a odvoláním, pokud míní jen přijetí demise? A tak dále, a tak dále...
10. 02. 2013 | 02:10

JF napsal(a):

v ČR neproběhla denacifikace ani debolševizace, evidentně proběhla pouze debilizace. ;-)

To je stejné jako když na úžasném místě,v bývalém sídle K.H.Franka v Panenských Břežanech (Heydrich sídlil na zámku dolním, Frank v druhém nahoře) má vzniknout Muzeum odboje. Samozřejmě by dole i nahoře mělo vzniknout muzeum kolaborace. Do jednoho zámku by se to nevešlo. ;-)

Klausové by tam měli zcela výsadně celou svojí vytrínku v každě ze tří sekcí. Expozice v klausově pamětní světničce v Prudicících by se věnovala zcela jinému tématu než faktografickému -sice "Kde čerpal náš velký prudič novou tvůrčí sílu" ? ;-)))
10. 02. 2013 | 04:43

JF napsal(a):

kocour z hradní králíkárny s příznaky vědomě popírané mixomatózy jako substituce léčby aneb k námitce že imunolog nerozumí a nemůže rozumět právu.

To je zcela obvyklá námitka normalizačních kreatur. Samozřejmě právo se týká každého z nás stejně jako imunologie, zde je to stejné, ale jedna z vlastností práva jako lidského výtvoru by měla být srozumitelnost. Nebo chcete tvrdit že imunologii si také někdo vymyslel? Ne všechno jsou humanitní vědy ... pak samozřejmě Vám klidně poradím, kdo vymyslel, že jste na hradě totálně zblbli a kdo to dokonce šíří jak epidemii ;-)
10. 02. 2013 | 04:53

JF napsal(a):

kocour z hradní králíkárny z příznaky epidemie blbosti: neléčená blbost např. ústavním podáním na velezradu prezidenta k Ústavnímu soudu vede evidentně ke zhoršení stavu. Abych nešířil poplašnou zprávu, tak musí podotknout že blbost je nejspíše humanitního rázu, takže ji lze vnímat i jako něco ryze prospěšného a špatně nazýraného. Je to prostě relativní (jak všechno exaktní co se nazývá ekonomií)

ps - pozn.: pan profesor Klaus(může být klidně i falešný z VŠE) si čistě teoreticky doposud může myslet, že ekonomie je exaktní přírodovědecký směr. No teď jsou na to na hradě dva prognostici ;-) Evidentně i právo bude, co nevidět zcela exaktní prírodovědecká disciplína, když už i humanitní vědec má nároky na skutečné profesory.

Kocoure, to jste to zas ale pěkně vymňouk!
10. 02. 2013 | 05:08

JF napsal(a):

ale nepopírám že i v právu jsou profesoři akórát se to tam před ně musí dostat (doufám že ještě platí kde není žalobce není i soudce). Jinak pak už jsou ty profesoři exaktní, ale tam se musí pacient taky nějak dostavit ;-)

Co Vy ještě na tom hradě do toho 8.března ještě nevybádáte, imunní z vlastní vůle vůči jakékoliv epidemii. Přesto když už né ostatní případně pozitivně spolupůsobící ústavní činitelé, tak aspoň chřipka by mohla trochu pomoci. ;-)
10. 02. 2013 | 05:17

JF napsal(a):

Aleš Řešitel: problém je v tom, že tohoto neschopného premiéra vytvořil svým protiústavním jednáním tento prezident bez přívlastků ;-) Vzpomeňte jak byl tento premiér vybrán prezidentem a jak byl jmenován. Premiér který žádal o jmenování musel vlézti někam až s polobotkami. Pokud je prezident v něčem výkonný dle ústavy, tak má být výkonným moderátorem ústavnosti.
Samozřejmě tento premiér dle své minulosti i toho jak byl mafiánsky volen nená s ústavnoistí co dočinění a teké tak jedná nic nového. Kocourek zde již jen redefinuje ústavu ve smyslu konání současného prezidenta.

Ne náhodou zrovna tento prezident má problém s tím že by měl "jenom podepisovat" Je to jeho problém, který také sám řeší. Svým způsobem se v tom jen plácá. Jinou otázkou je komu to vyhovuje. Ale to je otázka toho jak je tato společnost silná sama o sobě.

Něco si prostě musí vyřešit tato společnost sama. A proto je možná i dobře že to tu takto vyhnívá. Klausovi to jde velice zdatně. (kocour promine, je jen protaženou packou)

Jinak to co popisuje kocour zde na blogu je jen definice protekrorátu ať nacistického či rudobolševického. Pak otázka je v čím zájmu jedná součaný prezident ... resp. jakou to má legitimitu???
10. 02. 2013 | 06:26

F.Švarc napsal(a):

Moc pěkný blog. Také si myslím, že prezident může předsedu vlády odvolat a odmítání této PRAVOMOCI dané Ústavou prezidentovi všelijakými ústavními specialisty (viz. např. Kysela, nebo jak se jmenuje), jsou typickým překrucováním smyslu psaného textu, což je ovšem denní praxe zdejších soudců.
Nepochybuji, že jste zkusil někdy nahlédnout na zdejší soudní řízení a rozhodování, alespoň zprostředkovaně v tomto tzv. "právním státě".
Jistě tedy víte, že diskutovaná pravomoc prezidena není založena Ústavou, ale zde libovůlí a handly konkrétních soudců, např. Rychetského. Jste si jist, že Zeman nepoužil výrok, že "tato vláda by měla co nedříve skončit" jen jako předvolební tahák, jehož uvedení v život netušil, že bude mít skutečně ve svých rukou ?
10. 02. 2013 | 06:45

vasja napsal(a):

kocour napsal(a):
A vůbec, chovejte se jako profesor.
------------
Imunologie se dá vyučit.
Selskej rozum je ale danej a když se podpoří ovesnejma vločkama, vlaškejma ořechama, legem a hraním šachů, tak jenom dobře :-))
10. 02. 2013 | 07:08

Analytik napsal(a):

F.Švarc 06:45
Každý kovaný právník Vám vysvětlí, že na psaném textu Ústavy vůbec nezáleží.
Podstatné je, jaký byl úmysl ústavodárce v okamžiku zápisu tohoto textu!
A tento jeho úmysl už závisí na výkladu jednotlivých právníků.
Každé slovo se dá vyložet nejméně několika způsoby. Podle potřeby.
Ale odvolání premiéra by se rozhodně mělo aspoň zkusit. Zdá se, že by to mohlo fungovat.
10. 02. 2013 | 07:18

JF napsal(a):

F.Švarc: prezident premiéra odvolává na návrh sněmovny. Prezident vždy jedná na návrh někoho(!). I premíera pověřuje sestavení vlády na návrh výsledků voleb tedy lidu.(dle textu ústavy a jejího obvyklého výkladu(!!!))

Co tvrdíte je, že ústava žádný lid nepotřebuje (v ústavě je napsáno bez ohledu kdo ji vykládá - resp. že ústava múže existovat sama o sobě ). Také Klaus si to evidentně myslí, a jmenoval sestavením vlády předsedu druhé sice nevítězné ale evidentně neprohrané strany. Humanitní a přírodovědecké směry jsou dva různé směry.

Mylíte se společně s hradním kocourem vykladatelnů, že ústava může tzv. fungovat i bez jejích vykladatelů (tak jak je to u přírody resp.exaktna)

Klaus má všechny předpoklady být novým protektorem. Česko si mimó jiné o to říká. Takže možná i Klaus nakonec jedná ve vůli lidu. Abych nekřivdil. Uvidíme čím se zaštítí dále. A že se jen tak něčeho neštítí. ;-)

Oborná stránka problému je, že autor nerozlišuje exaktní a humanitní pohled na svět. (problém prognostika a teď dvou prognostikůna hradě a normalizační podstatě tohoto státu s normalizačními kádry)
10. 02. 2013 | 07:21

Pepa Řepa napsal(a):

Dle jazykozpytců z ČAV je termín "kurvítko" staženinou staročeského, leč zdlouhavého pojmenování "kurví kvítko". Z toho lze vyvodit, že kvete a to dokonce několikrát za rok a zvláště v poslední době. Daří se mu nebývale.
Je pozoruhodné, že zvláště na parapetu různých právních pseudoveličin.

Bylo by vhodné zjistit, zda nový prezident není alergik a zda hradní kurvítko přežije na parapetu i následujících pět let, zvláště když nebývale rozkvetlo a rozkošatělo se v době amnestie.
Věc má i filosofickou rovinu, kterou by mohli objasnit místní profesoři Josef K z University of Chelm nebo prof. maloměšťák z Univerzity IV. věku na Bedřišce.

Ví kurvítko, že je kurvítkem?
Ví to -vůbec-kurví kvítko?
10. 02. 2013 | 07:23

JF napsal(a):

Analytik: "Ale odvolání premiéra by se rozhodně mělo aspoň zkusit. Zdá se, že by to mohlo fungovat."

Souhlas s tím co je to právo a text práva (rozhodující je výklad záměru autora onoho textu)

Co se týče odvolání ... samozřejmě kde není soudce (posuzovatel práva) není zřejmě ani právo (natož ochota právo ctít, třeba čistě subjektivní stránka osoby na ústavní funkci). V tomto případě může premiéra odvolávat kdokoliv, kdo má aktuálně legitimitu jakkoliv chápanou. Myslím že pan Zeman je na to zcela vhodná osoba. Ale myslím že zatím bude decentní a premiér podá demisi sám. Však už je vycvičen jako správný svazák.

Jinak k odvolání dle mého výkladu úmyslu ústavy výše. Prezident byl zamýšlen jako někdo solidní kdo dokáže vnímat i on lid ... např. dle výsledku voleb. Někdo vždy jakoukoliv myšlenku musí i osobně ztělesňovat. Klaus či Zeman samozřejmě prezidenta odvolat mohou a pan Hasenkopf má samozřejmě pravdu. ;-) Už ji taky mělo i tolik stejně významných i před ním! ;-)))
10. 02. 2013 | 07:29

Pepa Řepa napsal(a):

Ostatně i u konkurenčního ďáblova produktu se v návodu k použití píše.
Asa foetida je koření lidově též nazývané „čertovo lejno“, „asa smrdutá“ či „ločidlo“.

Pro svoje velmi výrazné aroma je nutné použití s velkou, ale opravdu velkou opatrností.
Jedna špetka je málo, dvě naprosto zkažené a nepoživatelné jídlo jak -tuším-tvrdil výzkumník Phill Marlowe z Harwardu, kolega slovutného profesora Hořejšího, pýchy české vědy.
10. 02. 2013 | 07:36

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon Jardu z Harvardu
10. 02. 2013 | 07:38

F.Švarc napsal(a):

Analytik napsal(a):
A tento jeho úmysl už závisí na výkladu jednotlivých právníků.
Každé slovo se dá vyložet nejméně několika způsoby. Podle potřeby.
Ale odvolání premiéra by se rozhodně mělo aspoň zkusit. Zdá se, že by to mohlo fungovat.

Nemotejte pojmy právník a soudce - Soudce Ústavního soudu, tedy malinké skupinky extrémně přeplácených líných parazitů, jejichž tzv. nálezy nemají nic společné s přáním ústavodárce a vůbec už ne lidu.
10. 02. 2013 | 08:20

Analytik napsal(a):

Možná by prospělo vyváženosti (balance) Ústavy, kdyby premiér měl stejnou pravomoc vůči svému prezidentovi.
Tento princip se osvědčil už v historii při civilizaci Divokého západu. Tam měli všichni pistolníci stejná práva a spor obvykle vyhrál ten rychlejší.
I když prý byly kausy, které skončily patem a vyhrál hrobník. Zakázku na dva pohřby.
Takové řešení by vyhovovalo i české kotlině.
10. 02. 2013 | 08:26

Analytik napsal(a):

F.Švarc 08:20
Omlouvám se. Je to moje chyba považovat absolventa práv za právníka.
Zvláště po těch událostech na Plzeňské právní fakultě.
10. 02. 2013 | 08:30

JF napsal(a):

Analytik 10. 02. 2013 | 08:26: ;-)))

F.Černý alias Švarc: "Nemotejte pojmy právník a soudce - Soudce Ústavního soudu, tedy malinké skupinky extrémně přeplácených líných parazitů, jejichž tzv. nálezy nemají nic společné s přáním ústavodárce a vůbec už ne lidu. " to už si před vámi myslelo také hodně diktátorů ;-) Ale ten lid ještě zbývá nahradit Bohem. Něco nového by tam nebylo??? Nějakej Švarcsystémek na štátní ourovni ???

Totéž kocour z českého kocourkova, když uš sou takovej ryzí exaktní právník na vědecké a profesorské ourovni? ;-)
10. 02. 2013 | 08:53

JF napsal(a):

kocourek: Jináč prezident má jednat vždy na základě návrhu někoho. To je implikace z toho že "není odpovědný". Samozřejmě současný prezident si to dokáže přeložit pouze na jeho odpovídajícího ourovni - tedy na úrovni trestněprávní.

Ústavní výklad předpokládá to že někdo navrhuje a prezident ústavně zastřešuje. (většinou schvaluje) Někomu se to může zdát že je podepisovací automat a že je to nuda (když se jedná v duchu ústavy). Tak teď bude zato sranda. ;-)

ps: jinak spousta vrahů jedná v rámci spravedlnosti a pravdy a v amoku o její naplnění ;-). Velmi pravděpodobně (nikoliv ve smyslu vyčíslitelném exaktním) podobný pocit může mít čistě teoreticky i odsouzenec za velezradu. Mňau. To by jsme však nebyli na divokém východě - bez soudců a žalobců. Žalobci jsou většinou už mrtví ;-))) (samozřejmě po ústavní stránce)
10. 02. 2013 | 09:17

tytyty napsal(a):

Když kurvítko vlastně vůbec není

kurvítko (dokončení příště)?

No, možná.
Ale vy jste už stejně v podstatě skončil.
10. 02. 2013 | 09:18

Petr Havelka napsal(a):

Je na čase řádně vysvětlit slovo kurvítko. Jeho základ je z Moravy a to v lidové mluvě, když se něco pokazí tak se to "zkurví" a od něj tedy kurvítko.
10. 02. 2013 | 09:45

Pepa Řepa napsal(a):

Byl by hezký název pro punkovou kapelu
VÍTKOVO KURVÍTKO
solovka Ferda Mravenec, vokál Kristínka Kočí, bicí bubák Babák....politický punk.
10. 02. 2013 | 10:03

šašek z Jihlavy napsal(a):

Vidím, že je zdejší ctěná a učená společnost fascinována slovem kurvítko. Já bych to přeložil do kultivované mluvy jako křivítko, viz třeba jako adjektivum k charakteru národa - pokřivený (zkurvený) charakter. Výborný marketingový trhák - Kurvítko do každé rodiny- jako bonus k dennímu tisku v každém stánku, no nekupte to.
10. 02. 2013 | 10:35

Zelené zvíře napsal(a):

Jak vidím, tak velezrádce Václav Klaus už si prostřednictvím svých lokajů umetá cestičku z Hradu do Strakovky. Až Zeman odvolá Nečase, ke komu se asi ODS "semkne" při svém "návratu ke kořenům"? Bude jen zajímavé sledovat, jestli ke svému jmenování premiérem bude velezrádce potřebovat volební šarádu, nebo jestli to zkusí střelit bez mandátu.
10. 02. 2013 | 11:38

no future napsal(a):

P.Ř.
Vítkovo částečně odvážné kurvítko nebyla punková, ale jak už název napovídá nově waveová kapela. Dokonce jsem teď viděl plakát na koncert "Nová vlna se starým obsahem po 50 letech."
Netušil jsem, že je mi už tolik.

Kočí pouze močí a blábolí. To stačí nejvýš na předsedkyni vlády, k umývání nádobí v baru by ji nepustili. Ke zpěvu jen při vypuzování publika po zavíračce.
10. 02. 2013 | 12:15

zemedelec napsal(a):

Pro Zelené zvíře.
Ono to není tak jednoduché.
Musí mít oba dva na tuhle práci,dostatečný počet poslanců.Také by musel někdo rychle zvolit Kluse do čela ODS.Možná myslíte,takovou tu překlenovací,úřednickou,teď by to mohla být jarní vláda.Bude záležet co Kalousek,ten se jen tak nenechá odstavit.
10. 02. 2013 | 13:00

šašek z Jihlavy napsal(a):

Dnes jsem si díky avizovanému článku o otci Lívie Klausové zakoupil po dlouhé době lidovky a dobře jsem udělal. Děravý životopis pana Mištiny na mne valný dojem neudělal, za to jsem v příloze narazil na inspirativní článek Petra Hampla o Josephovi Shchumpeterovi, rodáku z Třeště, vzpomínky na dobu, kdy se "zrodil Zeman" a pěkný rozhovor s Jiřím Dientsbierem, ze kterého jsem nabyl přesvědčení, že socdem má na nadcházejícím sjezdu šanci zbavit se všech těch škromachů a benešových a zvolit si do čela perspektivního a srozumitelného leadera, do kterého dle mého názoru Jiří Dientsbier dozrál. Museli by ale oba dosavadní kohouti jeho svrchovanost uznat a smířit se s nějakým subalterním postem, čemuž nevěřím.
Pak by se zemanovci museli stáhnout a přestat mást voliče svým průhledným populismem, což se asi po čase stane.
Myslím, že nadcházející sjezd ČSSD bude klíčovou událostí v nejbližším politickospolečenském klimatu.
10. 02. 2013 | 14:39

Lila napsal(a):

šašek z Jihlavy

Jiří Dientsbier jako politik zřejmě dozrál, je však otázkou, jestli také dozrála členská základna... Obávám se, že nikoliv.
10. 02. 2013 | 15:56

Pepa Řepa napsal(a):

no future
já vím. Hudba Praha a tak....párkrát jsem je slyšel.Občas hráli teď někde v Metru na Národní. Už je neposlouchám, když punk, tak bejby pank. To je pro 3-10 a 60-80.
https://www.youtube.com/watch?v=W3Ev4uRSGAI
10. 02. 2013 | 15:56

Pepa Řepa napsal(a):

Myslím, že nadcházející sjezd ČSSD bude klíčovou událostí v nejbližším politickospolečenském klimatu.
--------------------
Hmmm něco jako XX.sjezd KSSS?
Rychlené protekčně chráněné rajče z Čalfovy zahrádky uzraje a vybarví se do ruda?
Zeměkoule se začne otáčet na druhou stranu a Potáta I. se ujme vlády?.
Tak jo. Mě už nic nepřekvapí.
10. 02. 2013 | 16:02

šašek z Jihlavy napsal(a):

Lila
Já na členskou základnu nemyslel, spíš na jejich potenciální voliče. Mně by se líbil Petr Havlík se svými občany, ale zatím se mimo blogů nijak přesněji nevyjádřil. Když už sem píše, mohl by nás trochu poinformovat. Pokud se nic nezmění, nemám jinou alternativu. Podmínkou ale bude odstavení Škromacha, Benešové, Haška a upozadění Sobotky. Zaorálek je mi osobně sympatický a tím pádem mi nevadí.
10. 02. 2013 | 16:15

šašek z Jihlavy napsal(a):

P.Ř
Srovnávat sjezd ČSSD se sovětským spektáklem může jen zaujatý příznivec pravice a to vy přece nejste, nebo jo?
A jestli má Jiří na tátu dobré vzpomínky, tak já osobně mu můžu jen závidět. A neposlouchejte pořád ty sračky (viz odkaz), když už vám není blízká hodnotnějí hudba z oblasti tzv. vážné, najděte si na internetu třeba CHrise Barbera a jeho souputníky nebo bych vám doporučil Count Basie Band. Taky Joe Pass se dobře poslouchá, nemluvě o Stan Getzovi.
Ale podle vašich některých narážek tuším, že to není s vámi tak zlé, nejspíš ty odkazy posíláte mně, abyste mě trochu nadzdvih ze židle.
Jinak vám přeju úspěšnou léčbu ve špitálu, až se vrátíte jako rybička, třeba s váma bude řeč. To už budelo po sjezdu a všichni se radostně vrhneme do budování švédského socialismu. Chtělo by to ale pár švédských poradců, nejlépe na každé ministerstvo dva a na kraje tuplovaně.
10. 02. 2013 | 16:28

Bazzy napsal(a):

šašek z jihlavy:
zdravím, Pepovi bych doporučil maximálně Balla a Barbera s Bulkem, páč hrají profláklý věci, který se dobře vnímají a navíc moc hezky ;-)

autor: myslíte si, že skutečně víte, co udělají ostatní, když uděláte to, co chcete udělat?
10. 02. 2013 | 17:06

šašek z Jihlavy napsal(a):

Bazzy
a přeji hezký podvečer. Ta muzika, kterou provozoval Chris Barber v šedesátých letech mi tenkrát učarovala. Od té doby jsem se sice posunul o kousek dál, ale i teď si ji rád poslechnu. Tehdejší sestava, to byl podle mne výkvět tzv. angl školy dixielandu, nic tak dobrého jsem už od té doby neslyšel.
Nasrovnávám to z americkým jazzem, to je jiný soudek, plný všemožných igrediencí, Pro Luise nebo Duka mám jen chválu a obdiv, ale chris Barber šedesátých let je moje srdeční záležitost (pozdější sestavy už mě tolik nebraly), a s tím i umřu.
10. 02. 2013 | 17:29

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Dopracovav se k maximální stručnosti, vyzývám v reakci na tento blog:

ZŘIĎME SI SAMODĚRŽAVÍ !!

a všechno bude jasné. Výklad ústavy, volby, korupce, prezidenti křiváci, psychotičtí premiéři, poslanci pátá cenová (jak je správně uvedeno výše), to všechno zmizí jak mávnutím proutku. Budeme se moci klanět majestátu Jeho Výsosti. Zdá se, že by nám to vyhovovalo nejvíc.
10. 02. 2013 | 19:26

Bazzy napsal(a):

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Bingo!!! A abych kul železo, navrhuji největšího Čecha na prezidenta. Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat ... Za pět let s Járou by sem na návštěvu dorazili úplně všichni... kdyby měl jet někam Jára, tak by se hodil marod a poslal za sebe náhradu... plat by zbyl pro potřebnější...

šašek z Jihlavy:
jj, taky to mám taky tak, BBB rulezzz, ale je toho pořád strašně moc na poslouchání, i teď vznikají pěkné věci. Žánry jsem před časem zrušil, umím ulítnout i na mongolském hrdelním zpěvu :-))), nebo na ZAZ, BUICE (BUIKA), Amy, Glassovi, dobrým technu, ale mé srdce rozžvejkal a vyplivl starej bigbít a jeho máma blues ...
10. 02. 2013 | 21:21

David Seidl napsal(a):

Váš výklad významu slova vrcholný je podle mě chybný. Slovník spisovného jazyka českého uvádí:vrcholný příd. 1. k vrchol 2; (mírou, množstvím) největší, nejvyšší; nejdůležitější, nejvýznamnější (viz http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php). Mimo slovníku vycházím i ze zásady, že totéž slovo by mělo v rámci jednoho právního předpisu mít stejný význam. Slovo vrcholný je použito i v článku 92, kde má podle mě zjevně význam "nejvyšší" ,neboť Nejvyšši soud není "ve věcech patřících do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud" orgánem pouze "špičkovým", ale zjevně orgánem nejvyšším.
11. 02. 2013 | 03:36

pavelhasenkopf napsal(a):

David Seidl: Naopak, tím mou argumenatci jen potvrzujete. Česká justice nemá žádný nejvyšší orgán, má jen tři "vrcholné" orgány: Nejvyšší soud, Ústavní soud a Nejvyšší správní soud. Zkuste vysvětlit dr. Baxovi či předsedkyni Brožové, že jsou podřízeni Pavlu Rychetskému ...
11. 02. 2013 | 08:59

rejpal napsal(a):

šašek z Jihlavy
Šašku, přiznejte se, že vám se líbila Otilia Peterson! No já mám k téhle kapele taky dost srdečný vztah - možná i proto, že pomohla nastartovat Mersey sound a skiffle.
11. 02. 2013 | 09:00

šašek z Jihlavy napsal(a):

rejpal
Kdybych měl vypsat všechny tehdejší hvězdy z oblasti jazzu a taneční hudby, které se mi líbily, byl by to dlouhý seznam. Ale jo, Otýlie byla kousek, moc jim to s Chrisem seklo.
U nás to byla Judita Čeřovská a Helena Blehárová. Marná sláva, v téhle branži musí mít zpěvačka i notnou dávku sex-apealu, však je to o emocích. Teď už se to přeneslo i do vážné hudby, pryč jsou ty časy zasloužilých a obézních matron v roli Rusalky, v tomhle trendu sehrála důležitou roli i televize.
Vyjímkou byla u nás Eva Olmerová, ta to měla všechno v hlase a předenesu, co ji pámbu ubral na kráse, to ji nadělil ve zpěvu. Škoda, že tak pařila, možná i proto, prej byla dost do větru.
11. 02. 2013 | 09:27

rejpal napsal(a):

šašek z Jihlavy
Bylo jich hafo. Nejvíc fasinující je, že většinu těch lidí člověk okamžitě poznal po třech slovech (ale i kapely). To mi dnes chybí. Jen málo lidí poznám hned a ještě to z větší části nejsou žádní novicové. Ten sound je uniformní, předem šitý na předpokládaný okruh konzumentů. Ale třeba jsme jen staromilci a mladí to vidí jinak.
Navíc, šedesátá léta (vlastně od půlky 50.), to byla i z nadčasového pohledu neuvěřitelná pluralita hudebních stylů a osobností. Ve světovém, ale i v našem měřítku.
Osobně jsem znal Miki Volka (i když až v 70. letech). Ten měl se způsobem života E.O. dost společného. Byl to obrovský talent, nadšený fanda do rokenrolu a rhythm and blues, pouštěl mi jednou nějaká svá dema jen s piánem a já si ho spletl s Little Richardem. Byly to báječné spory o muzice. Konec měl ovšem smutný.
11. 02. 2013 | 11:16

místo justice čekistické trojky napsal(a):

rejpal
Ottilie Patterson. Some of these days pořád frázuju podle ní. Bohužel to na y-t není.
https://www.youtube.com/watch?v=pi5ernAfNJk
Musela začínat hluboko v padesátých letech, kamery nemají transfokátory. V šedesátejch se pak pěkně vodvázala:
https://www.youtube.com/watch?v=tJYsOLctiJU

hasenknopf
Oni mu ale podřízeni nejsou. Dokud jejich výroky jsou konformní s Ústavou.
Je jasné, že vy dokážete každý zákon vyložit, jak se vám zachce.
My ale dáváme přednost tomu, číst Ústavu doslova.
Je to koneckonců to jediné, co jako ochranu proti vám a vašim klientům máme.
11. 02. 2013 | 11:24

rejpal napsal(a):

místo justice čekistické trojky
Taky bych myslel, že již v 50. Chris Barber prokazatelně nahrával již nejméně v roce 1954 (tehdy vznikly první nahrávky s Lonnie Doneganem), ale nejspíš o pár let dřív. On měl obrovský vliv na celou generaci muzikantů v Británii. Včetně těch, do kterých by to člověk nikdy neřekl vzhledem k žánru, kterým se Barber proslavil.
11. 02. 2013 | 11:32

David Seidl napsal(a):

pavelhasenkopf: nepotvrzuji.NS je nejvyšší orgán " s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud". Pokud by vrcholný neznamenalo nejvyšší, ale pouze jeden z vysokých, nebyla by tato klarifikace nutná.
11. 02. 2013 | 12:49

šašek z Jihlavy napsal(a):

místo justice...
Když jste zmínil song "Some of These Dys", co říkáte na skvělé sólo na banjo v podání Eddie Smithe? Naši tenoroví banjisté ho rádi kopírovali.
Omluva, že jsem zavdal příčinu k odbočce, ale Hasenkopf mě silně nebaví, tak tohle je důsledek.
11. 02. 2013 | 12:51

rejpal napsal(a):

šašek z Jihlavy
Třeba jednou někdo napíše blog k muzice a vyřádíme se
11. 02. 2013 | 12:52

šašek z Jihlavy napsal(a):

rejpal
To věřím, Miky Volek byl divoch a skvělej rokenrollovej sólista. Slyšel a viděl jsem ho při koncertu Olympicu někdy ve čtyřiašedesátém , v místním kulturáku. Tenkrát to byl pro nás, puberťáky, úžasnej zážitek, přijeli se všemi tehdejšími sólisty (Bobek, Laufer), Janda si tam střihl Pomerančový expres a já byl v sedmém nebi.
Myslím, že soumrak tohoto stylu nastal s příchodem Mersey soundu, ale to už je známá a smutná kapitola pro temto typ zpěváků.
11. 02. 2013 | 13:03

rejpal napsal(a):

šašek z Jihlavy
Většina těch zpěváků sice zmizela z vrcholu žebříčků, ale buď se vrhla na country nebo na soul a tam měli dlouhé kariéry (Conway Twitty, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Solomon Burke a spousta dalších). Ale kolem roku 64-65 to byl drsný vpád to zaběhlých pořádků.
11. 02. 2013 | 13:54

justici nahradit veřejnými domy zdarma napsal(a):

V dobách kdy v Paříži hráli v existencialistických špeluňkách Miles Davis a Art Blakey (ale taky o dvě generace starší Sidney Bechet), bavili se neintelektuální Britové takhle:https://www.youtube.com/watch?v=GlkgaIp4wl8.
Pak z eklektického mixu music hallu, revivalu 20. let (ranný Barber má hodně z ODJB a Jelly Roll Mortona), blues, skifflu a rock'n'rollu vyrostlo něco, na co Frantíci čuměli jako Y.
Někdy má eklekticismus své kouzlo.
Tohle https://www.youtube.com/watch?v=-lG3nXyI41M by klidně mohli napsat Gilbert se Sullivanem, kdyby se na chvilku dokázali brát vážně.

PS. Ještě pamatuji na Venclu na štaflu taxíky podobné, jako to čím přijíždějí ti londýňané na Barbera (i když to asi byla pěkně drahá Minerva), velké Pragovky s taxametrem venku a vystrkovacími šipkami místo blinkrů. To musel být začátek šedesátých.
Ti lidští mravenečci mi svým tempem občas nahánějí hrůzu.
11. 02. 2013 | 14:11

rejpal napsal(a):

justici nahradit veřejnými domy zdarma
Ten song Lord lord Lord (a další) jsme měli už někdy v roce 1962 na Sonetu Duo. U nás tehdy váleli Smetáčkovci a to taky nebylo k zahození.
11. 02. 2013 | 14:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy