Má osobní tečka za amnestií.

13. 02. 2013 | 23:40
Přečteno 16535 krát
Už mám dost neustálého vysvětlování, jaký byl můj osobní podíl na přípravě amnestie z 1. ledna 2013.

==============================================

Edit, následující text dodatečně vložen 7. června 2013:


Jsem stále znovu tázán, co bylo obsahem mého návrhu amnestie - většina lidí nechce nebo neumí se prokousávat celým legislativním návrhem. Proto jsem připravil toto STRUČNÉ SHRNUTÍ MÉHO NÁVRHU AMNESTIE. Navrhoval jsem:

a) prominout nejkratší tresty (do 6 měsíců odnětí svobody);

b) prominout tresty za nedbalostní trestné činy, maximálně ale 5 let z trestu odnětí svobody (např. z osmiletého trestu za dopravní nehodu by zůstaly tři roky);

c) poměrně zkrátit tresty za přečiny, a to v závislosti na délce uloženého trestu – čím delší trest, tím nižší by byla poměrná část (polovina nebo třetina) prominutého trestu (přečiny jsou trestné činy, za které lze uložit maximálně pětiletý trest odnětí svobody);

d) obdobným způsobem poměrně zkrátit tresty vyhoštění a doby pro zahlazení odsouzení;

e) tzv. privilegovaným pachatelům, tj. těhotným ženám, matkám malých dětí, osamělým rodičům, těžce nemocným a seniorům prominout vyšší poměrnou část trestu než ostatním pachatelům (dvě třetiny místo poloviny, resp. polovinu místo třetiny);

f) bývalým československým občanům a jejich potomkům prominout celý trest vyhoštění – mělo jít o přátelské gesto vůči Slovákům a Slovenské republice;

g) výslovně vyloučit z dosahu amnestie zvlášť nebezpečné pachatele (tj. pachatele organizovaného zločinu, násilníky a recidivisty), zvlášť surové pachatele (např. trestných činů spáchaných na dětech nebo seniorech) a pachatele zvlášť vyjmenovaných cca tří desítek trestných činů, na které by amnestie jinak teoreticky mohla, s ohledem na relativně nízkou výši minimálního možného trestu, který lze za tyto trestné činy uložit, dosáhnout (např. pachatele znásilnění, lichvy, týrání zvířat, přijetí úplatku anebo pomluvy - to všechno jsou trestné činy, za který lze uložit nižší než pětiletý trest);

h) přiměřeně snížit tresty pachatelům, kteří se trestného činu dopustili v afektu, tj. tresty za jednání, které by byly v mnoha zemích světa posouzeny jako přiměřená obrana nebo jednání z jiné omluvitelné pohnutky a vůbec by nebyly uloženy;

i) prominout tresty pachatelům, v praxi zejména pachatelkám drobných úvěrových podvodů spáchaných pod vlivem neúnosné rodinné finanční situace (v praxi např. neuvedení již existujících půjček v dotazníku finančnímu ústavu);

j) prominout tresty uložené za neoznámení nebo schvalování trestného činu a tresty za jednání spočívající výhradně v nenásilné demonstraci politického názoru;

k) prominout tu část trestů uložených podle dnes již neplatného trestního zákona, která přesahuje trest, který by byl za stejné jednání hypoteticky uložen podle nyní platného trestního zákoníku (a napravit tak evidentní nedodělek existující v novém trestním zákoníku, kdy jsou stále vykonávány tresty uložené na delší dobu, než na jakou by bylo možno je uložit dnes).

Pokud se týče abolice, navrhoval jsem pouze:

a) zastavit trestní stíhání, jestliže od jeho zahájení nebylo více než dva roky vůbec nařízeno hlavní líčení,

b) zastavit taková trestní stíhání pouze pro přečiny;

c) výslovně z abolice vyloučit pachatele zvláš´t nebezpečné anebo surové,

d) výslovně z abolice vyloučit stíhání vlekoucí se pouze pro obstrukce na straně pachatele nebo jeho právního zástupce,

e) poskytnout orgánům činným v trestním řízení lhůtu do 7. března 2013, během které by měly možnost vlekoucí se trestní stíhání urychlit nebo dokončit a z dosahu abolice je tak vyloučit.

Celá amnestie, včetně abolice, měla být samozřejmě podmíněná tím, že se amnestovaní nedopustí další trestné činnosti.

Pokud by má verze byla přijata, nikdy by nemohl být zmírněn trest ani by nemohlo být zastaveno žádné trestní stíhání lidí obecně označovaných jako „tuneláři“, „mafiáni“ nebo „kmotři“, nedošlo by k amnestování jakéhokoli formy korupčního jednání nebo jiné závažné hospodářské trestné činnosti – právě naopak, můj návrh obsahoval hned několik pojistek, které měly tento typ pachatelů z dosahu amnestie vyloučit.

"Moje" amnestie preferovala především pachatele sociálně slabé, popř. takové, kteří by se podle mého názoru měli trestat alternativně např. doživotním zákazem činnosti (v praxi např. zákazem řízení), protože jejich uvěznění je v praxi v lepším případě neefektivní, v horším kontraproduktivní.

Nemohu vyloučit, že můj návrh Václav Klaus skutečně nikdy neviděl, pak je třeba si ovšem položit otázku, proč se k němu vůbec nedostal.

(následuje původní text zveřejněný 13. února 2013)


===============================================================================================Následující materiál vznikal postupně od 19. října do 28. listopadu 2012. S textem nikdo dál nepracoval, byla to slepá vývojová větev, proto může obsahovat drobné chyby. Důvodem odmítnutí mohla být jednak složitost a legislativně-technická revolučnost návrhu, jednak, a to zdůrazňuji, velmi vysoké nároky nejen kvalitativní, ale i kvantitativní, které by kladl na aplikující orgány, tedy soudce a státní zástupce - zejména čl. 14, snažící se napravit zjevnou chybu nového trestního zákoníku, by byl pro justici pro obtížně akceptovatelný. Jinými slovy, tento návrh by pravděpodobně nebyl kontrasignován předsedou vlády.

Mezi mým návrhem a výsledným rozhodnutím je podobný rozdíl, jako mezi secesní vilou a panelákem. Verze, která se prosadila, se mně osobně nelíbí, ale i ty paneláky jsou třeba. Nicméně se způsobem, jakým je prezident Klaus za svou amnestii napadán, se ztotožnit nemohu, a stejně tak je pro mne smutným překvapením, kolik lidí, včetně vrcholných politiků, nechápe či odmítá akceptovat v souvislosti s vlekoucími se stíháními pojem presumpce neviny.

* * * * *


N á v r h

Rozhodnutí prezidenta republiky

o amnestiiPři příležitosti 20. výročí obnovy samostatného českého státu,


... (nějaké další úvodní sdělení s politickým podtextem - nepovinné) ...

...

přihlížeje též k tomu, že nový trestní zákoník sice zmírnil tresty za některé trestné činy, ale nesnížil tomu odpovídající již dříve uložené tresty, a dále k tomu, že některá trestní stíhání trvají nepřiměřeně dlouho a dostávají se tak postupně do rozporu se základními zásadami a smyslem trestního stíhání,

využívám práva daného mi článkem 63 odst. 1, písm. j) a k) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění ústavního zákona č. 71/2012 Sb., a uděluji tuto amnestii:


Část první:
OBECNÁ USTANOVENÍ O AMNESTII


Článek 1
Trest odnětí svobody

(1) Promíjím zbytek, nejvýše však pět let z trestu odnětí svobody pachateli přečinu spáchaného z nedbalosti; dobu pro zahlazení odsouzení zkracuji o polovinu.

(2) Promíjím zbytek trestu odnětí svobody uloženého nejvýše na šest měsíců pachateli trestného činu spáchaného úmyslně; dobu pro zahlazení odsouzení zkracuji o třetinu.

(3) Promíjím polovinu z trestu odnětí svobody pachateli přečinu spáchaného úmyslně; dobu pro zahlazení odsouzení zkracuji o třetinu.

(4) Promíjím třetinu z trestu odnětí svobody uloženého nejvýše na pět let pachateli trestného činu, který není přečinem.

Článek 2
Trest vyhoštění


(1) Promíjím trest vyhoštění pachateli, který je bývalým československým občanem anebo jeho potomkem.

(2) Promíjím trest vyhoštění pachateli přečinu spáchaného z nedbalosti.

(3) Promíjím polovinu trestu vyhoštění pachateli přečinu spáchaného úmyslně.

(4) Promíjím třetinu trestu vyhoštění pachateli trestného činu, který není přečinem.

(5) Pachateli, kterému byl uložen trest vyhoštění na dobu neurčitou, promíjím tento trest tak, že se považuje za vykonaný nejpozději uplynutím deseti let ode dne jeho vycestování z území České republiky.

Článek 3
Privilegovaní pachatelé


(1) Privilegovaným pachatelem se rozumí:

a) těhotná žena; těhotnou ženou se pro účely posouzení, zda se jedná o privilegovaného pachatele, rozumí jen žena, která otěhotněla přede dnem tohoto rozhodnutí;

b) matka malého dítěte; matkou malého dítěte se rozumí matka dítěte předškolního věku;

c) osamělý rodič; osamělým rodičem se rozumí rodič, osvojitel nebo pěstoun, popř. jiná osoba v podobném postavení, která osaměle vychovává anebo před nástupem výkonu trestu odnětí svobody vychovávala dítě anebo mladistvého, trest nevykonává pro úmyslný zločin proti němu a chce a je způsobilá jej vychovávat i nadále;

d) osoba vážně nemocná; osobou vážně nemocnou se rozumí zejména osoba trpící nevyléčitelnou nebo dlouhodobou poruchou zdraví, která jí významně omezuje v pohybu anebo orientaci, popř. jí působí intenzivní anebo chronickou bolest, a která je v důsledku toho výrazně zranitelnější než osoba zdravá; a

e) osoba vysokého věku; osobou vysokého věku se rozumí muž, který dosáhl věku 65 let, nebo žena, která dosáhla věku 60 let, a to nejpozději ke dni účinnosti tohoto rozhodnutí.

V případě pochybností se má za to, že se o privilegovaného pachatele jedná.

(2) Privilegovanému pachateli promíjím

a) celý zbytek trestu uvedeného v článku 1 odst. 1;

b) dvě třetiny trestu uvedeného v článku 1 odst. 3; a

c) polovinu trestu uvedeného v článku 1 odst. 4.

(3) Privilegovanému pachateli promíjím trest vyhoštění.

Článek 4
Mladiství


(1) Mladistvému pachateli promíjím třetinu trestního opatření odnětí svobody uloženého nejvýše na dva roky (§ 6 odst 1 zákona č. 218/1993 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže).

(2) Mladistvému pachateli, který je současně privilegovaným pachatelem ve smyslu článku 3, promíjím polovinu trestního opatření uvedeného v odstavci 1.

(3) Mladistvému pachateli promíjím trest vyhoštění.

(4) Články 1 až 3 se na mladistvého pachatele nevztahují.

V ý j i m k y


Článek 5
Zvlášť nebezpeční pachatelé


(1) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele, který svůj trestný čin spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 107 ve spojení s § 129 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku /dále též jen "trestní zákoník" nebo "tr. zák."/), a dále na trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku.

(2) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele zvlášť závažného zločinu a dále na pachatele trestného činu, za který lze uložit trest odnětí svobody nejméně na pět let; to neplatí, jde-li o přečin spáchaný z nedbalosti.

(3) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele, který v období pěti let před spácháním trestného činu, na který se vztahuje amnestie podle tohoto rozhodnutí, páchal trestnou činnost opakovaně nebo soustavně anebo se dopustil zločinu.

(4) Toto rozhodnutí, s výjimkou článku 2 odst. 1 a 5, článku 3 odst. 3 a článku 4 odst. 3, se nevztahuje na pachatele, který svůj trestný čin nebo provinění spáchal v jednočinném souběhu a v důsledku trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 trestního zákoníku.

(5) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele, který svůj trestný čin nebo provinění spáchal pod vlivem návykové látky, a dále na pachatele:

a) opilství podle § 360 tr. zák., pokud se ve stavu nepříčetnosti, do kterého se přivedl požitím nebo aplikací návykové látky, dopustil jednání, které by jinak bylo zločinem; a

b) ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku.

Článek 6
Zvlášť nebezpečný následek nebo způsob provedení


(1) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele, který trestný čin spáchal zvlášť surovým způsobem nebo svým trestným činem nebo v souvislosti s ním způsobil smrt nebo těžkou újmu na zdraví jiného nebo který svým trestným činem nebo v souvislosti s ním ublížil na zdraví těhotné ženě, dítěti, mladistvému, osobě vážně nemocné anebo osobě vysokého věku; to neplatí, jde-li o přečin spáchaný z nedbalosti.

(2) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele, který trestný čin spáchal úmyslně vůči osobě blízké, pokud mu jej tato osoba neodpustila.

Článek 7
Zvlášť nebezpečné trestné činy


(1) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele trestného činu:

a) vydírání podle § 175 tr. zák.,

b) útisku podle § 177 tr. zák., a

c) poškození cizích práv podle § 181 tr. zák.,

pokud byl spáchán na osobě s nedostatkem životních nebo finančních zkušeností, na dítěti, mladistvém, osobě vážně nemocné anebo na osobě vysokého věku.

(2) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele trestného činu:

a) mučení a jiného krutého nebo nelidského zacházení podle § 149 tr. zák.;

b) neposkytnutí pomoci podle § 150 a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle § 151 tr. zák.;

c) šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 a ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty podle § 156 tr. zák.;

d) nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy podle § 159 a svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství podle § 162 tr. zák.;

e) obchodování s lidmi podle § 168, svěření dítěte do moci jiného podle § 169, zbavení osobní svobody podle § 170 a zavlečení podle § 172 tr. zák.;

f) loupeže podle § 173 tr. zák.;

g) braní rukojmích podle § 174 tr. zák.;

h) pomluvy podle § 184 odst. 2 tr. zák.;

i) znásilnění podle § 185, sexuálního nátlaku podle § 186 a pohlavního zneužití podle § 187 tr. zák.,

j) kuplířství podle § 189 tr. zák.;

k) výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 a zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 tr. zák.;

l) opuštení dítěte nebo svěřené osoby podle § 195, týrání svěřené osoby podle § 198 a svádění k pohlavnímu styku podle § 202 tr. zák.;

m) lichvy podle § 218 tr. zák.;

n) obecného ohrožení podle § 272 tr. zák.;

o) šíření toxikomanie podle § 287 tr. zák.;

p) získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou podle § 290 tr. zák.;

q) neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 299 a poškození chráněných částí přírody podle § 301 tr. zák.;

r) týrání zvířat podle § 302 tr. zák.;

s) zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zák.;

t) přijetí úplatku podle § 331, podplácení podle § 332 a nepřímého úplatkářství podle § 333 tr. zák.;

u) křivého obvinění podle § 345, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 a křivého tlumočení podle § 347 trestního zákoníku.


Část druhá:
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O AMNESTII


Článek 8
Trestné činy spáchané v afektu


(1) Promíjím dvě třetiny trestu odnětí svobody, uloženého pachateli trestného činu zabití podle § 141 trestního zákoníku; pouze třetinu tohoto trestu promíjím, spáchal-li pachatel tento trestný čin na dvou nebo více osobách, na těhotné ženě, dítěti, mladistvém, osobě vážně nemocné anebo na osobě vysokého věku.

(2) Promíjím dvě třetiny trestu odnětí svobody uloženého pachateli trestného činu ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle §146a trestního zákoníku, s následkem zahlazení odsouzení; pouze třetinu tohoto trestu promíjím, způsobil-li pachatel tímto trestným činem smrt nebo spáchal-li jej na dvou nebo více osobách, na těhotné ženě, dítěti, mladistvém, osobě vážně nemocné anebo na osobě vysokého věku.

(3) Pachateli, na kterého se vztahuje odstavec 1 nebo 2, promíjím trest vyhoštění a promíjím dobu pro zahlazení odsouzení.

Článek 9
Úvěrový podvod

(1) Promíjím trest odnětí svobody uložený pachateli trestného činu úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 až 4 trestního zákoníku, spáchal-li pachatel tento trestný čin pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů anebo v důsledku nedostatku životních anebo finančních zkušeností; tato podmínka neplatí, pokud podvedený mohl spáchání trestného činu úvěrového podvodu při vynaložení běžné opatrnosti, jakou od něho lze vzhledem k jeho postavení a zkušenostem očekávat, sám předejít.

(2) Pachateli, na kterého se vztahuje odstavec 1, promíjím trest vyhoštění a promíjím dobu pro zahlazení odsouzení.

Článek 10
Trestná součinnost a politické trestné činy


(1) Promíjím trest odnětí svobody uložený pachateli trestného činu nadržování podle § 366 a nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku, pokud jde o trestné činy, na které se vztahuje amnestie podle tohoto rozhodnutí.

(2) Promíjím trest odnětí svobody uložený pachateli trestného činu neoznámení trestného činu podle § 368 a schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku.

(3) Promíjím trest odnětí svobody uložený za trestný čin, který byl spáchán pouhým vyjádřením nebo nenásilnou demonstrací politického názoru, pokud byla uhrazena způsobená škoda.


Část třetí:
PODMÍNKA AMNESTIE


Článek 11


(1) Trest prominutý tímto rozhodnutím promíjím pouze pod podmínkou, že se pachatel amnestovaného trestného činu v době odpovídající době pro zahlazení odsouzení nedopustí přečinu spáchaného úmyslně anebo zločinu. Poruší-li amnestovaný pachatel tuto podmínku, prominutý trest nebo jeho část se vykoná, popř. zahrne do souhrnného nebo úhrnného trestu. Tato podmínka se nevztahuje na tresty prominuté podle článku 1 odst. 1, článku 2 odst. 5, článku 3 odst. 3 a podle článku 4 odst. 3.

(2) Trest prominutý článkem 2 odst. 1 tohoto rozhodnutí promíjím pouze pod podmínkou, že se pachatel amnestovaného trestného činu v době odpovídající lhůtě pro jeho zahlazení nedopustil zločinu.

(3) Při určení doby odpovídající lhůtě pro zahlazení odsouzení podle odstavců 1 a 2 se nepřihlíží ke zkrácení doby pro zahlazení odsouzení podle tohoto rozhodnutí, pokud nebyla zcela prominuta.


Část čtvrtá:
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ


Článek 12


(1) Pro účely výkladu článků 5 až 14 se podle okolností rozumí:

a) trestným činem též trestný čin spáchaný mladistvým (provinění),

b) trestem též trestní opatření uložené mladistvému,

c) trestem odnětí svobody též:

1. souhrnný nebo úhrnný trest, a
2. trest domácího vězení.

(2) Pachatele, kterému byl uložen souhrnný nebo úhrnný trest za více trestných činů, se pro účely tohoto rozhodnutí považuje za pachatele, který spáchal jen nejzávažnější z nich; přitom zvlášť závažný zločin je závažnější než zločin, zločin je závažnější než přečin spáchaný úmyslně a přečin spáchaný úmyslně je závažnější než přečin spáchaný z nedbalosti; jinak je rozhodující horní hranice sazby trestu odnětí svobody, který může být uložen. Pro vlastní prominutí trestu se vychází z výše skutečně uloženého souhrnného nebo úhrnného trestu.

(3) Část druhá se použije, pokud pachatel nebyl odsouzen k souhrnnému nebo úhrnnému trestu i pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně než v této části uvedený.

(4) Pokud pachatel byl odsouzen k souhrnnému nebo úhrnnému trestu i pro přečin spáchaný z nedbalosti, část druhá se použije, pokud by použití části první vedlo k prominutí větší části uloženého trestu.

Článek 13


(1) Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na dosud nevykonané tresty, které byly nebo ještě budou pravomocně a nepodmíněně uloženy pro trestné činy spáchané přede dnem 1. ledna 2013, nejvýše však na jejich zbytky k tomu dni existující.

(2) Odsouzení, na které se vztahuje toto rozhodnutí o amnestii a prominutý nebo zkrácený trest jim skončí přede dnem účinnosti tohoto rozhodnutí, budou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody postupně nejpozději do dne účinnosti tohoto rozhodnutí; přitom se podle možností přednostně propouštějí privilegovaní pachatelé.


Část pátá:
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
TÝKAJÍCÍ SE TRESTŮ ULOŽENÝCH PODLE DŘÍVĚJŠÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY


Článek 14


(1) Pachateli, odsouzenému podle zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona (dále jen "trestní zákon"), promíjím poměrnou část trestu odnětí svobody a poměrnou část trestu vyhoštění, o kterou je takový trest vyšší než by byl trest uložený podle trestního zákoníku.

(2) Poměrná část trestu podle odstavce 1 se stanoví takto:

1. určí se trestní sazba, v rámci které byl pachatel odsouzen (původní trestní sazba),
2. v rámci původní trestní sazby se určí míra přísnosti uloženého trestu (určená míra přísnosti trestu),
3. určí se trestní sazba, v rámci které by byl pachatel odsouzen, kdyby byl souzen podle trestního zákoníku ve znění účinném ke dni 31. prosince 2012 (nová trestní sazba),
4. určená míra přísnosti trestu se poměrně promítne do nové trestní sazby, a
5. v souladu s touto mírou přísnosti se určí trest, který by byl pachateli uložen, kdyby byl souzen podle trestního zákoníku (nový trest);

je-li takto určený nový trest nižší než trest uložený podle trestního zákona, je poměrnou částí trestu rozdíl mezi skutečně uloženým trestem a novým trestem.

(3) Pachateli, odsouzenému podle trestního zákona nebo podle jiného dřívějšího srovnatelného zákona, bez ohledu na to, zda mu byl prominuta poměrná část trestu podle odstavce 1, se sníží trest v souladu s ostatními ustanoveními tohoto rozhodnutí tak, jako by byl odsouzen podle trestního zákoníku ve znění účinném ke dni 31. prosince.


Část šestá:
ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ


Článek 15


(1) Nařizuji, aby bylo zastaveno trestní stíhání, jestliže dosud nebylo nařízeno hlavní líčení a ode dne zahájení trestního stíhání do dne tohoto rozhodnutí uplynuly více než dva roky; to neplatí, bude-li hlavní líčení nařízeno nejpozději do dne účinnosti tohoto rozhodnutí.

(2) Nařizuji, aby bylo zastaveno trestní stíhání, jestliže dosud nebylo rozhodnuto o odvolání podaném státním zástupcem a ode dne zahájení trestního stíhání do dne tohoto rozhodnutí uplynuly více než tři roky; to neplatí, bude-li o takovém odvolání rozhodnuto nejpozději do dne účinnosti tohoto rozhodnutí.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují pouze na trestní stíhání pro skutky, v jejichž spáchání je spatřován přečin, pro který lze uložit trest odnětí svobody nejvýše na pět let, anebo v jejichž spáchání je spatřován trestný čin ve smyslu článku 9 nebo 10.

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na trestní stíhání vedené proti zvlášť nebezpečnému pachateli ve smyslu článku 5, pro skutek, kterým byl spáchán zvlášť nebezpečný následek ve smyslu článku 6 anebo pro skutek, v jehož spáchání je spatřován trestný čin uvedený v článku 7.

(5) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže průtahy v řízení byly z velké části způsobeny pachatelem nebo jeho obhájcem.

(6) Doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se zkracují o polovinu, jde-li o trestní stíhání pachatele, který byl v okamžiku zahájení trestního stíhání mladistvým nebo je ke dni tohoto rozhodnutí privilegovaným pachatelem ve smyslu článku 3 odst. 1.

(7) Trestní stíhání zastavuji pouze pod podmínkou, že se obviněný v době dvou let ode dne zastavení trestního stíhání nedopustí přečinu spáchaného úmyslně anebo zločinu.

(8) Ustanovení článků 12 a 13 se použijí přiměřeně.


Část sedmá:
ÚČINNOST


Článek 16


Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 7. března 2013.


V Praze dne 1. ledna 2013.


(podpis)(spolupodpis)


* * * * *


Komentář k návrhu amnestie


Úvodem:

- Zjistil jsem, že neslavná amnestie Václava Havla nebyla natolik bezbřehá, jak se běžně traduje. Problém tehdy byl zřejmě v tom, že utrženi ze řetězu tehdy byli všichni, doba byla "free", a podle toho se chovali i propuštění vězni.

- Amnestie se dá technicky formulovat různě. Havlovou chybou bylo, že ji formuloval příliš obecně. Snažil jsem se postupovat obráceně a co nejvíce přímo pojmenovávat věci, na které se amnestie nevztahuje, neschovávat je mezi řádky tak, aby mi sice ve výsledku vyšly, ale nebyly zřejmé přímo z textu. V důsledku toho je můj návrh i svého druhu "kázáním" na téma, co je prominutelné a co ne.

- Na druhou stranu jsou tam technikálie, které dřívější amnestie neobsahovaly, důvod je trojí: dřívější autoři si s některými věcmi prostě nelámali hlavu, dále nový trestní zákoník, a konečně stále větší drzost a vynalézavost pachatelů, schopných si dnes nárokovat odškodnění i za to, že byli propuštěni pozdě (např. jim byla amnestována polovina trestu, ale oni si odseděli už dvě třetiny ...).

- Amnestie, pokud k ní dojde, vyžaduje vyhlášení ve Sbírce zákonů, která musí mít i čas na korekturu. Dá se předjednat, aby vyšla jako vůbec první předpis roku 2013.

- Amnestii jsem datoval 1. ledna s tím, že může být toho dne vyhlášena přímo z obrazovky, zcela nově navíc konstruuji i její účinnost, a to dnem 7. března (výročí TGM a současně ukončení mandátu VK) - smysl to má nejen symbolický, ale i technický - do 7. března se tak dává soudům čas posoudit, na koho se amnestie vztahuje a pustit jej, aniž by si mohl stěžovat, že byl propuštěn pozdě. Dřívější amnestie s ničím takovým nepočítaly.

- Rozhodl jsem se nezahrnovat do návrhu dříve častý příkaz prezidenta ministru spravedlnosti, aby mu předložil k individuálnímu posouzení např. vybrané seniory. Jednak si myslím, že se mi podařilo zohlednit zvláštní situaci seniorů apod. přímo v textu, jednak by to bylo v rozporu s tezí, že ministerstvo nemá pro prezidenta dělat žádný předvýběr, a konečně ministrovi nic nebrání s takovými návrhy přijít z vlastní iniciativy, popř. jej prezident k takovému kroku může vyzvat i "mimo záznam" - milosti, které by z takové procedury případně vzešly, by byly traktovány jako bonus k amnestii a mohly by být datovány rovněž 7. březnem 2013.

- Amnestie je ve výsledku poměrně málo "nebezpečná" - i tak se ale může stát, že propuštěný kapsář někoho zavraždí. Tomu se předejít nedá nikdy.

- S výjimkou dlouho se vlekoucích procesů (vizte komentář k čl. 15 níže) vůbec nenavrhuji zastavovat trestní stíhání, přestože se amnestie bude vztahovat i na lidi, kteří ještě nebyli odsouzeni. Mají právo vědět, čemu konkrétně díky amnestii unikli, navíc je třeba to vědět i z toho důvodu, že amnestie je jen podmíněná. V praxi budou odsouzeni s tím, že trest jim bude současně prominut (něco podobného se přihodilo Brožové-Polednové, na kterou soud musel aplikovat i dvě dávno zapomenuté amnestie Antonína Zápotockého). Soudci a státní zástupci se nám za toto nepoděkují, obhájci ano.

- Amnestie se vůbec nebude týkat (a myslím si, že de iure ani nesmí) různých ochranných opatření. Prezident smí promíjet pouze tresty, nikoli péči, kterou stát pachatelům poskytuje v zájmu ochrany jich samotných a jejich potenciálních obětí.

- Vzhledem k tomu, že jde o 20. výročí vzniku ČR, snažil jsem se privilegovat Slováky - navrhuji promíjet jim z trestu vyhoštění skoro všechno, přeci jenom jsou tu skoro "doma".

- Za návrhem si zejména po technické stránce stojím, budoucí autoři amnestií by jej mohli už jen opisovat a měnit proměnné.

OBECNĚ:


Vlastní rozhodnutí má 6 částí:

PRVNÍ ČÁST - články 1 až 4 tvoří základ, popisují základní princip amnestie, články 5 až 7 popisují výjimky ze základu. První část je obecná amnestie.

DRUHÁ ČÁST je zřejmě "nejpolitičtější" a "nejnaučnější" - články 8 až 10 stanoví pro určité trestné činy "lepší" amnestii než podle první části, je to specialita, luxus. Výjimek zde netřeba, druhá část je dostatečně konkrétní a má fungovat zcela nezávisle na první části.

TŘETÍ ČÁST - článek 11 stanoví pro obecnou i lepší amnestii podmínku, tj. dojde-li u pachatele k recidivě, trest prominutý amnestií si až na několik výjimek, týkajících se prominutí trestu vyhoštění, odsedí.

ČTVRTÁ ČÁST - články 12 a 13 - je čistě technická a pro neprávníka nezajímavá, ale nutná a řeší např. souběhy trestných činů.

PÁTÁ ČÁST - článek 14 - je naprosté unikum, které se snaží napravit chybu nového trestního zákoníku, kde jeho autoři prostě špatně napsali přechodná ustanovení - sice obecně snížili tresty za některé trestné činy, ale konkrétním již odsouzeným pachatelům je nechali v původní výši. Pokud byl někdo dříve odsouzen na 5 let za něco, za co by dnes dostal jen tři roky, zůstal mu trest 5 let. Článek 14 se to snaží řešit tak, že nejdříve promíjí tento "přebytek" tam, kde existuje, a teprve na takto snížený trest aplikuje amnestii podle první nebo druhé části.

ŠESTÁ ČÁST, čl. 15, zastavuje řízení, která se vlečou příliš dlouho, ovšem jen ta, která by se mohla být případně amnestována. Tedy ne stíhání např. pro vraždy.

SEDMÁ ČÁST, čl. 16, stanoví účinnost.

K JEDNOTLIVÝM USTANOVENÍM:


K obecné části:

- Článek 1 se týká trestu odnětí svobody, článek 2 trestu vyhoštění, článek 3 stanoví další úlevu pro tzv privilegované pachatele (matky, senioři, nemocní) a definuje je (definice jsou mé vlastní a tedy potenciálně rizikové - pokud se to někomu podaří nadefinovat přesněji, určitě se nebudu zlobit). Článek 4 je specialita týkající se výhradně mladistvých (netýkají se jich totiž čl. 1 až 3) - je to dáno mimo jiné i novou terminologií a způsoby trestání, danými novým zákonem o soudnictví ve věcech mládeže, který mne k takové technologii fakticky nutí.

K článku 1 až 3:

- Upravují základní nastavení, vizte přiložené tabulky, jednu pro trest odnětí svobody, druhou pro trest vyhoštění.

- Čistě politickou záležitostí motivovanou 20. výročím rozdělení Československa je nadstandardní prominutí trestu vyhoštění Slovákům (formálně "bývalým československým občanům", aby nás nikdo nemohl nařknout z diskriminace Němců, Maďarů anebo kohokoli jiného).

K článku 2 odst. 5:

- Naše právo zná trest vyhoštění na dobu neurčitou, nezná však způsob, jak jej zkrátit či jinak vykonat, v praxi je to tedy na doživotí. Milost či amnestie jsou jediný způsob, jak tento trest zkrátit, navrhuji zkrátit to obecně na 10 let. Náprava chyby či zlomyslnosti v zákoně.

K článku 4:

- Speciální úprava pro mladistvé. Trestný čin se u nich jmenuje "provinění", trest se jmenuje "trestní opatření". Trestní opatření odnětí svobody jim může být uloženo maximálně na 5 let, fakticky platí, že mladistvý musí být aspoň vrah, aby 5 let skutečně dostal, obecně odnětí svobody dostávají minimálně.

- Dále, mladiství vnímají čas jinak, jednak se jim "vleče", jednak ho mají hodně před sebou.

- Navrhuji proto u nich nijak zvlášť nerozlišovat, pouze vyloučit extrémní grázly, a to tak, že by se amnestie týkala jen těch, kteří dostali maximálně 2 roky, a zbytku prominout třetinu trestu, jde-li o matku či invalidu, pak polovinu, a prominout jim vyhoštění. Další rozlišování nemá v tak malém rozsahu možných trestů smysl.

- Lhůtu pro zahlazení jim zkrátit ani prominout nelze, protože taková lhůta není. Zahlazení posuzuje případ od případu vždy soud v podstatě libovolně.

Výjimky (čl. 5 až 7):

Ucelená podmnožina obecné části.

K článku 5:

- Eliminuje grázly: odst. 1 mafiány, odst. 2 násilníky, odst. 3 recidivisty.

- Odst. 4 a 5 eliminují lidi, kteří spáchali nedbalostní TČ, protože porušili zákaz činnosti nebo se opili. Tj. na řidiče, který způsobí z nepozornosti nehodu, se amnestie vztahovat bude, na téhož řidiče, který nehodu způsobil přes vlastní zákaz řízení anebo proto, že řídil opilý, nikoli.

K článku 6:

- Eliminuje surovce, ty, kteří svým trestným činem způsobili smrt nebo se TČ dopustili na dítěti, těhotné ženě, seniorovi, invalidovi apod. Pokud se jej dopustili na blízké osobě, jsoun takto vyloučeni jen tehdy, pokud jim tato osoba neodpustila.

K článku 7:

- Výčet trestných činů, kterých se amnestie v žádném případě netýká (z těch, kterých by se nějak dotknout mohla).

- Na otázku, proč sem není zahrnuta vražda či teror, odpověď zní, že vražda ani teror vůbec nejsou zahrnuty do amnestie - nevejdou se do článku 1 - proto není třeba je z ní vyčleňovat coby výjimky.

- Výčet těchto trestných činů je v zásadě věc osobních preferencí a animozit, samozřejmě je možné tam něco přidat či ubrat, zejména v případě přídání je ale třeba nejdřív zjistit, zda to má vůbec smysl (tj. aby nešlo o podobný případ, jako s vraždou a terorem).

K části druhé:

Toto je speciální zacházení, "lepší amnestie" pro vybrané trestné činy. Nárok mají jen ti, kteří nespáchali ještě něco dalšího, platí "větší bere" (ze systematických důvodů je to uvedeno až v čl. 12 odst. 3). Bude se týkat i mladistvých (pokud nemají na svědomí i něco dalšího, jinak by spadli pod čl. 4).

K článku 8:

- Zabití a ublížení na zdraví v afektu. Jde o činy, které by se v některých jiných zemích vešly pod nutnou obranu. Podmínky nutné obrany navrhoval zmírnit i nový trestní zákoník, tato idea však neprošla Sněmovnou. Trestné činy "zabití" a "ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky" jsou výsledkem kompromisu mezi zastánci mírného a přísného vymezení podmínek nutné obrany. Tj. vražda v afektu již není de iure vražda, ale zabití, a je na ni nižší sazba.

- de iure jde o zločiny, tj. podle "obecné amnestie" (čl. 1 odst. 4 ) by se trest snížil o třetinu, pokud by však byl vyšší než pět let, tak vůbec. Článek 8 snižuje trest o dvě třetiny, bez dalšího.

- Výjimkou by bylo spáchání těchto činů proti těhotné ženě, seniorovi, dítěti a invalidovi, v těchto případech navrhuji snížit trest "jen" o polovinu.

- současně by byl prominut trest vyhoštění a trest by byl zahlazen jeho vykonáním.

K článku 9:

- jde o drobné úvěrové podvody, fakticky vězení pro dluhy (formálně pro zatajení skutečných majetkových poměrů při žádosti o úvěr).

- Trestný čin, díky němuž se výrazně zvýšil počet žen ve vězeních. Funguje to tak, že rodina upadne do dluhů, na jejichž splácení se zpravidla žena snaží sehnat peníze, aby předešla exekuci. Aby získala úvěr, zatají, že už dluhy má.

- Je to formulováno tak, aby to dopadlo jen na lidi, kteří se dostali do nesnází z hlouposti nebo pod tlakem okolností, ne na "profesionální" úvěrové podvodníky. Poslední věta je "výchovná" a míří proti bankám a lichvářům, kteří půjčí každému, aniž by si nějak výrazně prověřovali jeho údaje, popř. už předem spekulují na budoucí exekuci.

- současně se zahlazuje odsouzení a promíjí vyhoštění, bylo-li s tím spojeno.

K článku 10:

- Politické trestné činy.

- Promíjí se neoznámení a schvalování trestného činu.

- Promíjí se nadržování a nepřekažení TČ, pokud se na něj vztahuje amnestie (bylo by absurdní pustit samotného pachatele a přitom nechat ve vězení toho, kdo jen přihlížel).

- Promíjí verbální trestné činy. Formulovány jsou obecně, vyjmenovávat např. "popírání genocidia" apod. by vypadalo dost hrozně. Takto se to může vztahovat na leccos, včetně obyčejného výtržnictví, soudy to musí posuzovat případ od případu.

- Například:

a) Romana Smetany se to týkat nebude (ale ve výsledku bude stejně propuštěn). Týkalo by se ho to jen tehdy, pokud by šlo jen o malování tykadel. Ale v jeho případě jde i o maření výkonu rozhodnutí - vyhýbal se veřejně prospěšným pracem, vyhýbal se nástupu do vězení. Pokud tedy jde o maření výkonu, má "nárok" jen na "běžnou" amnestii (čl. 1). V jejím rámci se ale pravděpodobně dostane na svobodu, protože se zřejmě vejde do půlroční hranice podle článku 1 odst. 2 (prominutí všech krátkých trestů) - nevím přesně, kolik dostal.

b) Pavla Vondrouše se to týkat nebude, protože použil násilí. Možná se najde někdo, kdo se bude snažit, že střelba z airsoftové pistole násilím není. Podle mne je.

c) Různých extremistů, mávajících praporem Dělnické či jaké strany apod. a pronášejících štvavé projevy, se to týkat bude (pokud se nedopustili ještě něčeho dalšího).

- U těchto pachatelů nevidím důvod zkracovat jim lhůtu pro zahlazení odsouzení či jim promíjet trest vyhoštění.

K části třetí (čl. 11):

- Dělá z celé amnestie amnestii podmíněnou. Lhůta, ve které se amnestovaný nesmí ničeho dopustit, odpovídá lhůtě pro zahlazení odsouzení prominutého TČ, a to lhůtě původní, amnestií nezkrácené.

- Tj. zkrácení lhůt pro zahlazení odsouzení funguje vůči třetím osobám, jeho smyslem je výmaz z trestního rejstříku a tím usnadnění např. hledání si práce. Ale pokud jde o možnost vrátit se do vězení pro "zklamání důvěry", platí lhůty nezkrácené. Nevidím důvod je pro tento účel zkracovat.

K části čtvrté (čl. 12 a 13):

- Nezbytné technikálie.

K části páté (čl. 14):

- Amnestie je "šita na míru" novému (Šámalovu) trestnímu zákoníku, ve vězení však může být ještě dost lidí, odsouzených podle starého trestního zákona (a to nejen proto, že dostali dlouhý trest, ale i proto, že dlouho čekali na odsouzení). Čl. 14 má fungovat jako transformátor mezi starými tresty a novým zákoníkem.

K části šesté (čl. 15):

- Stanovit nějaká obecná, sjednocující kritéria pro vlekoucí se soudní řízení je obtížnější, než amnestie samotná. Důvody prodlev jsou totiž různé (pro ilustraci přikládám článek soudce ÚS prof. Musila, s důrazem na jeho bod 6 /str. 11 až 16/).

- Navrhuji soustředit se pouze na dobu od zahájení trestního stíhání do zahájení hlavního líčení. O shromaďování důkazů před zahájením stíhání nemusí pachatel vůbec vědět, naopak hlavní líčení už může zdržovat převážně jen sám, a po jeho ukončení už má nějaký rozsudek, byť nepravomocný. Případná odvolání řeší odstavec 2.

- Stíhání, na která by se amnestie tak jako tak nevztahovala, by se nezastavila (recidivisté, mafiáni, surovci, vrazi apod.).

- I tak amnestie dává šanci zvrátit zastavení trestního stíhání, začne-li stát konat v době mezi dnem platnosti amnestie (1. ledna) a dnem její účinnosti (7. března 2013). Je na státních zástupcích a soudcích, aby si vytipovali extrémní kauzy, které by zastaveny být neměly a na které by se jinak amnestie mohla vztahovat a ukončili je pokud možno přednostně a do 7. března.

- Zastavení trestního stíhání navrhuji jen jako podmíněné.

- Z návrhu není patrná jedna věc, která nastane automaticky v důsledku trestního řádu, cituji: "V trestním stíhání, které bylo zastaveno z důvodu ... amnestie ... se však pokračuje, prohlásí-li obviněný do tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení o zastavení trestního stíhání oznámeno, že na projednání věci trvá. O tom je třeba obviněného poučit."

Z toho plyne:

1. bude-li TS zastaveno a spáchá-li pachatel nějaký nový trestný čin, bude obnoveno i toto zastavené trestní stíhání s tím, že může vést nejen k odsouzení, ale i k uložení trestu; důvod - pachatel se neosvědčil, porušil podmínku amnestie;

2. bude-li TS zastaveno a obviněný bude trvat na jeho dokončení (bude se chtít "očistit"), bude rozsudek vynesen, ale nebude uložen trest, popř. bude snížen v souladu s rozhodnutím o amnestii;

3. bude-li TS zastaveno, obviněný bude trvat na dokončení, bude vynesen odsuzující rozsudek a prominut plně či částečně trest (bod 2), a pachatel se následně dopustí jiného trestného činu, prominutý trest se v případě odsouzení "oživí" a přičte do souhrnného či úhrnného trestu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bravo, pane prezidente! napsal(a):

Na přípravě amnestie se nepodílel žádnej právník, potvrdil dneska jeho politický poradce Ladislkav Jakl. http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/jakl-na-amnestii-se-nepodilel-jediny-pravnik_261298.html Bylo by to podle něj jen na škodu. Připravili ji tři Klausovi blízcí, Jakl a ještě dva. Teď se chystaj připravit mu návrh reformy školství, energetickou koncepci a podpory porodnosti. A žádnej odborník jim do toho žvanit nebude. Bylo by to jen na škodu.
13. 02. 2013 | 23:59

sedlak napsal(a):

z principu věci "nefungující justici" nahradit amnestií, to chce fakt silný žaludek, kdo se ptal obětí, kdo hájí jejich právo na spravedlivý proces? president?
http://www.klausovavelezrada.cz/cs/
14. 02. 2013 | 00:10

Jan Kudrna, xkudrna@gmail.com napsal(a):

Klobouk dolů, je to mimořádný kus práce.
14. 02. 2013 | 00:17

David napsal(a):

Tady někdo lže!!!

--------------

"...Následující materiál vznikal postupně od 19. října do 28. listopadu 2012. S textem nikdo dál nepracoval,

N á v r h

Rozhodnutí prezidenta republiky

o a m n e s t i i

Při příležitosti 20. výročí obnovy samostatného českého státu,..."

--------------

idnes.cz:

Parametry amnestie nepřipravoval právník, řekl Klausův tajemník Jakl

13. února 2013 19:04

Ladislav Jakl uvedl, že se na amnestii Václava Klause nepodílel žádný právník. Řekl to ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Podle něj by to ani nebylo žádoucí.

Ladislav Jakl tvrdí, že forma amnestie se v podstatě nemění. "Jestli někdo připravoval tuto amnestii, tak to byl prezident Havel a možná i Husák," řekl Jakl v Čro1 Radiožurnálu.

"Prostě vezměte si jakoukoli předchozí amnestii, která je psána právním jazykem, ta má univerzální, neutrální obsah. Ten vlastní obsah tomu dá debata o těch parametrech. K tomu nepotřebujete žádného právníka. K tomu potřebujete úvahu co chcete udělat, jak se chcete rozhodnout a za co ponesete odpovědnost," vysvětloval tajemník Václava Klause.

Právník podle Jakla dokonce u vytváření parametrů amnestie vůbec nemá co dělat. "To je občanské a politické rozhodnutí. Zatímco právníci na to koukají právě z pohledu té justiční mašinérie, proti které je vlastně i institut milostí i institut amnestie namířen," zdůvodnil své tvrzení Jakl.

Jakl v rozhovoru uvedl, že to byl on, kdo například s trestním zákoníkem v ruce informoval prezidenta o dopadu amnestie. "Právník nejsem, ale právem se zabývám 25 let. Mým denním chlebem je posuzovaní zákonů. Některé jsem i sám napsal," řekl Jakl.

Dodal také, že s ministry spravedlnosti řešili, kolika vězňů se budou různé podoby amnestie bude týkat.

Jakl už dříve uvedl, že amnestii pomáhal připravovat Václavu Klausovi tři lidé. On jediný se k tomu veřejně přiznal. Od té doby prý dostává nejrůznější výhrůžky, včetně hrozby smrtí (více zde).

Autor: cen

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/jakl-rekl-ze-amnestii-nepripravoval-pravnik-fmt-/domaci.aspx?c=A130213_185308_domaci_cen

--------

http://www.lidovky.cz/amnestii-nepripravoval-zadny-pravnik-prohlasil-jakl-p0w-/zpravy-domov.aspx?c=A130213_194345_ln_domov_hm

http://www.lidovky.cz/janecek-navrhl-senatu-zalobu-na-klause-kvuli-amnestii-pf3-/zpravy-domov.aspx?c=A130123_155443_ln_domov_hm

http://www.lidovky.cz/amnestii-pripravovali-jakl-hasenkopf-a-koudelka-fu2-/zpravy-domov.aspx?c=A130119_092643_ln_domov_mct

-----------

Žaloba na Klause neusíná, sbírají se hlasy senátorů

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=770277

-----------

http://www.klausovavelezrada.cz/cs/

Výzva k podání žaloby na prezidenta republiky Václava Klause pro velezradu dle čl. 65 Ústavy

Senát Parlamentu ČR
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha

V Praze 23. ledna 2013

Vážené senátorky a vážení senátoři Senátu Parlamentu ČR,

dovolte, abych se na vás obrátil ve velmi zásadní a naléhavé záležitosti. Činím tak nejen jménem svým, nýbrž i v zastoupení širokého spektra občanských iniciativ, jež reprezentují početnou množinu občanské společnosti.

Od prvního ledna jsme svědky mnoha reakcí a následných diskusí, které doprovázejí rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení amnestie. Téměř každý den se objevují stále další a další informace, jaká trestní stíhání pachatelů nejzávažnějších hospodářských trestných činů mají být na základě amnestie zastavena. To v nás vyvolává důvodné podezření, že zvláště rozhodnutí o čl. II této amnestie pravděpodobně nebylo náhodné, ba naopak, že mohlo jít o předem připravovaný úmysl. Nejenže byla zmařena dlouholetá práce mnoha policistů, státních zástupců a také soudců, ale hlavně byl veřejnosti vyslán velmi neblahý signál. Ani prezident republiky nemá právo stát nad právem. Jeho rozhodnutí vede k uplatňování selektivního práva pro vyvolené a ve své podstatě až k právnímu nihilismu. To významně podkopává důvěru občanů v právní stát a tradiční hodnoty, o nichž prezident hovořil ve svém novoročním projevu.

Zobrazit celou výzvu

Zatím podepsaných: 68 576

Související iniciativu Protiamnestii.cz zatím podepsalo 21 781 lidí.

Připojte se svým podpisem i Vy:

Každý z vás má možnost obrátit se s podobnou osobní žádostí, zaslanou nejlépe e-mailem, na svého senátora přímo – kontakt najdete snadno na www.napistejim.cz

-----------

Celá ta amnestie byl ZLOČIN - VELEZRADA, který musí být potrestán, protože nepotrestané zlo, plodí jen zase další zlo!!!
14. 02. 2013 | 00:21

victor napsal(a):

Víc to rozepsat nešlo zřejmě... sázka na dobu, kdy není čas ani na to se ... a pak ještě číst tohle... že se nemůžete ztotožnit s napadáním Klause??? Vy se omlouvejte jak chcete, v důsledku nejde o s prominutím Vaši osobu ( a případnou ukřivděnost) ale o důsledek tohoto "pardonu" a ten je "neskutečně brutální"... Ve světle tohoto faktu je Váš text dle mého pouhý alibismus s pokryteckým výkřikem na konci "Verze, která se prosadila, se mně osobně nelíbí, ale i ty paneláky jsou třeba." si děláte srandu že ano pane autore?
14. 02. 2013 | 00:48

Důchodce68r napsal(a):

Jeno mně vrtá hlavó.
A tedy, proč se to jako tak vleklo?
Nebo jinak, kdo to tak vlekl?
Vlastně, kdo to vlekl tak, aby se to tak vleklo?
14. 02. 2013 | 01:58

Důchodce68r napsal(a):

opravuju: Jenom
14. 02. 2013 | 02:00

JF napsal(a):

amnestie je bezesporu božská záležitost z chybovosti pozemské spravedlnosti, tak má být i od Boha. Nějaká mazanina od kocoura bude a musí i mít sem tam chybku. Případné božské chybky jsou jen nedokonalostí lidskou je pochopit a natož mít s nimi božskou trpělivost. Třeba jako s Klausem.

ps: je zřejmé, že Klaus je skvělý produkt normalizace, stejně jako tato společnost v průměru.V Česko podpořená tradičním vzdorem vůči Západu, jako jí naturelem nevlastní a nepřijaté kultuře. Např. Karel IV byl smazán husitstvím.
14. 02. 2013 | 02:28

Medikolog napsal(a):

Pane Hasenkopf, nějak nechápu snižování či rušení trestů vyhoštění... a zejména u příchozích ze Slovenska.

Cizinec má být pro přijímající stát přínosem a když se ukáže, že je zúmyslnou škodnou, ať se vrátí NATRVALO domů a pokusí se najít štěstí V JINÉM státě než v ČR. To lze vztáhnout i na odsouzené cizince s příživnickým způsobem obživy. Svoji rodinu si mohou vzít s sebou. Nějak jsem si nevšiml, že by k nám IMIGROVALI VYNIKAJÍCÍ VĚDCI například
14. 02. 2013 | 03:09

Marie napsal(a):

Srovnávat právnický odpad s paneláky je docela troufalé. V těchto stavbách, vysmívaných zejména majiteli kýčovitých vil, mnohdy špatně označených jako secesní, žily generace lidí, které vybudovaly solidní stát, který současné vládní mafie rozkradly a vytunelovaly.
14. 02. 2013 | 03:09

Karel napsal(a):

Doufám, že takovu hezkou tečku za tou naší amnestií udělá Ústavní soud.
14. 02. 2013 | 03:17

otokar napsal(a):

autore,přestaňte se vykecávat,jste typický sluha špatného pána. Proto budete oběšen společně s ním.
Co se týče energetické koncepce VK, jsem na ni opravdu zvědav.Když dostal tuto otázku před lety jako min-fin,odpověděl(nahráno):
,,Já,já opravdu, ale opravdu nevím,co je to energetická politika státu.
Já si myslím,že kdo bude kopat uhlí levněji,bude ho lépe prodávat".Konec citátu.
Uvidíme tedy,jak náš národohospodář v této disciplině pokročil.Jen doufám,že tyto velké myšlénky už bude šířit pouze z Hanspaulky,kde mu bude Josef Řepa-Vyskočil dělat domovníka,korepetitora a odháněče prosebníků v kumulované funkci.Halt musí se umět šetřit, jak říkala moje babička.
14. 02. 2013 | 03:27

jenicek napsal(a):

Hasenschwanz? Dobrý jméno, uvidíme jak moc Stejskal umí německy:-)
14. 02. 2013 | 04:53

Inci napsal(a):

Takže přece jenom vy ... z toho se nevykroutíte , jste spolupachatelem !!!

Takže si vás budeme pamatovat jako Klausova kumpána stejně jako Koudelku ...

To totiž není vůbec žádná amnestie , to je legalizace výnosů z trestné činnosti a tenhle veřejnost chlácholící podvrh , který jste zde vyvěsil , nikoho nepřesvědčí ..... :-(
14. 02. 2013 | 06:22

Inci napsal(a):

Pro některé delikty nesouhlasím s jakoukoli promlčecí lhůtou , celoživotní strach z dopadení považuji za součást trestu ... Boží mlýny ...

Pro slušné lidi jste společně s Jaklem , Koudelkou a spol. politické a profesní mrtvoly ... tak amorální parta se jinde nachází jen kolem těch nejhorších diktátorů někde v africe .
14. 02. 2013 | 06:35

Analytik napsal(a):

Bravo, autore!
Čl. 14 je opravdu brilantní, jak po stránce právní, tak matematické.
To by byl pro Justici opravdu tvrdý oříšek. Konkrétní řešení pro jednotlivé adepty amnestie by patrně nezvládla ani pomocí trojčlenky.
Klaus nebo jeho řídící důstojník volili jednodušší metodu - "napíšeme tam třeba tohle a uvidíme, co to udělá. Ty kamarády, které amnestie mine, vyřešíme milostmi".
Osvědčená metoda trhání fialek dynamitem.
14. 02. 2013 | 06:38

petrvileta napsal(a):

Bude se to muset udělat obráceně. Když se hradní partička nechce přiznat a právníci také ne, požádáme každého v úvahu připadajícího prezidentského poradce o přísahu, že s amnestií NEMĚL nic společného :-) Až se většina takto vyloučí, někdo zbude.

Mám to z jedné detektivky. Když nemůžete zjistit, kdo z přítomných to byl, zjistěte si, kdo to určitě nebyl.
14. 02. 2013 | 07:08

rejpal napsal(a):

petrvileta
Tak vylučme právníky, penology, sociology, psychology a všechny další osoby, které mají svou odborností s touto věcí i vzdáleně co do činění. Ti, co zbydou, jsou vhodnými kandidáty. Začal bych u Hájka.
14. 02. 2013 | 07:21

Skogen napsal(a):

Jakýpak smysl mělo sepisování traktátu, když by ho předseda vlády nejspíš nepodepsal? Nějaký pozitivistický?

Bezpochyby, jsou voni hlava, pane Hasenkopf, že to zveřejňujete teď, když na tom uschnul inkoust a nikdo to nepodepsal. A Klaus jakbysmet, protože mít za poradce právníka a nechat to nakonec na Jaklovi, to je fakt mazané. No teď už aspoň víme, že váš návrh je natolik sofistikovaný, že tamten byste vyplodit opravdu nemohl, což zní vcelku pozitivisticky. Škoda tedy jen, že by ho ten předseda vlády nepodepsal a Klaus si stejně vybral Jakla... Že byste radil blbě, nevěda, co se po vás chce? Nu, nevěšte hlavu, není všem dnům konec, VK vás s sebou zjevně nevezme ;)
14. 02. 2013 | 07:41

Bazzy napsal(a):

Hlava mi říká, teda na první nástřel, že to je fakt kus pěkné práce.
Srdce se zeptalo Occamy a ten hlásí, že tam jsou špatně datumy a že to mám pustit z hlavy.
Přeju hezký den pane Hasenkopfe ;-)
14. 02. 2013 | 07:47

zemedelec napsal(a):

Pane Hasenkopf.
Vám to zřejmě nedá spát,jak s toho vybruslit.
Předkládáte nám další verzi,kterou jste připravil,ale až po vyhlášení amnestie.Jenom potvrzujete,že jste tam k ničemu,Vaše rady nikdo nebere vážně,spíš takoví kibic u mariaše.
14. 02. 2013 | 07:52

gaia napsal(a):

petrvileta

to by ale ti přísahající museli věřit v boha a také být pověrčiví a věřit v boží mlýny.
Pak by se takový odhalil v temné místnosti, jako tomu bylo v románě Zločin na Zlenicích hradě.

Dnešní mnozí právníci však své zlořády jsou schopni odpřísahat na smrt své matky a ani nehnou brvou, takže takové přísahání je pak k ničemu.
14. 02. 2013 | 07:55

gaia napsal(a):

v té detektivce všichni podezřdřelí z vraždy Zlenického pána museli jít do temné místnosti a přísahat na černou kočku, která byla potřena sazemi, o čemž věděl jen detektiv.

Podezdřelí museli přísahat. Pak se rozsvítilo a jediný vrah neměl od těch sazí ušpiněné ruce, neb se bál při té přísaze trestu, tudíž na tu kočku nesáhl a přísahal jen na oko.

Ta detektivka byla z doby vlády Jana Lucemburského, to ještě lidé se báli boha a měli svědomí.
14. 02. 2013 | 08:32

Pavel napsal(a):

Podobenství k danému tématu : Když bude v předsíni odstaven kýbl zapáchajících pomejí a nikdo se nebude mít k tomu vylít je na hnojiště, je omluvou 'napravujícího' vyšplouchnout ten obsah do obýváku? Tak vnímám udělení amnestie a její následnou obhajobu, pane Hasenkopfe!
14. 02. 2013 | 09:09

stejskal napsal(a):

Dva, paní gaio. Druhý se štítil koček, tak na ní také nesáhl.

Jenže ani kočka nedokáže rozlousknout skutečnost, že celá řada lidí (dnes jako tehdy) žádná fakta nepotřebuje k tomu, aby okamžitě druhému nakopali zadek (viz řada zdejších příspěvků). Zbytečně by je zdržovaly od jejich jednoznačných soudů (a odsudků).

Hezký den Vám i ostatním.

Libor Stejskal
14. 02. 2013 | 09:38

gaia napsal(a):

stejskal

já nemám žádné jednoznačné soudy.

A s tím kopáním zadku, víte, já viděla na vlastní oči pana Jakla v TV, jak chtěl redaktora Klepetka mlátit papíry s textem amnestie po hlavě a vyhrožovat, že bude mlátit každého tak dlouho, dokud nepochopí.
Bylo to v rozhovoru, které bývají každý den před zprávami.

Jsem citlivá, kultivovaná žena a věřte, že toto se mnou velmi otřáslo a ovlivnilo velmi můj soud.
14. 02. 2013 | 09:49

stejskal napsal(a):

Jste zbytečně vztahovačná, paní gaio, to o kopání do zadku nebylo nijak inspirováno Vašimi vstupy do této debaty.

Pana Jakla jsem v TV neviděl, ale dokážu si to představit. Mně šlo spíše o to, jak to třeba zde někteří natřou autorovi, aniž by zjevně to, co napsal četli (či pochopili). Opět je to míněo jako obecná úvaha, čili ne na Vás.

Ještě jednou hezký den.

Libor Stejskal
14. 02. 2013 | 10:07

gaia napsal(a):

v každém případě je mlátit někoho do hlavy daleko horší a má horší následky , než kopat do zadku.

ale když se nikdo nechce přiznat k autorství, pak je jasné, že i autoři se za své dílo stydí. Kdyby se nestyděli, nedělalo by jim problém se s výsledky své práce pochlubit, což je vlastní každému lidskému tvorovi.

Ale autor to má blbé, Klára Pettaciová určitě neudělala nic špatného ani se na ničem nepodílela, přesto byla spolu s Musolinim pověšena nahá za nohy do průvanu a zastřelena a dodnes je brána Italy za děvku.
Stejně by to dopadlo s Evou Braunovou, tak ji radši spálili.

Mně také v mládí rodiče zakazovali se jen kamarádit s určitými chlapci, abych se nedostala do řečí. asi věděli proč.
14. 02. 2013 | 10:15

QQ napsal(a):

Pro neverici Tomase - Hasenkopf nekeca, delal to opravdu v rijnu a v listopadu. Konzultoval to s pravnickou verejnosti minimalne, ale nektere veci konzultoval alespon soukrome. To, ze VK nesnasi pravniky, vam potvrdi kazdy pravnik, ktery se omylem vysktl v jeho okoli. Proto take teto verzi amnestie nedal sanci.
14. 02. 2013 | 12:04

Ambra napsal(a):

Ale třeba Klaus nesnáší jenom ty právníky, kteří neumějí správně počítat s procenty. Ovšem těch je v našich poměrech většina!
14. 02. 2013 | 13:02

Bazzy napsal(a):

QQ:
díky za info, věřím Vám, jemu ne, nedokážu pochopit, proč tak cupuje ústavu ...
14. 02. 2013 | 14:50

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
14. 02. 2013 | 16:10

modrý edvard napsal(a):

Máme tady výpověď p. Hasenkopfa, že Klausovu amnestii nedělal, a výpověď p. Jakla, že ji nedělal žádný právník.
A ono je to skoro jedno, podstatné je, že ji Klaus podepsal. A nejspíš taky s Jaklem a Hájkem sepsal.
O trochu méně podstatné, ale asi zajímavější, je to, kdo všechno o ni včas věděl.
14. 02. 2013 | 16:30

xxx napsal(a):

Nemusim ani cist podrobne, abych jiz tusil, ze Vase verze /byt nedokonala/
se od /zejmena cl. 2/ "amnestie" VK lisi asi stejne jak se lisi milovani
od znasilneni. Ale presto/nebo prave proto/ nemohu pochopit jak je mozne, ze jste se do obhajoby "amnestie" VK/+PN+Blazek/mohl Vy vubec zapojit! Fuck!
14. 02. 2013 | 20:24

T.Paine napsal(a):

Jak zlepšit českou ústavu a přivést ji do rodiny vyspělých republik?

I) (UDĚLOVAT) AMNESTIE VĚZŇŮM?

Proč NE amnestii vězňům:
1) Amnestie je retroaktivní (zpětně účinná).
2) Vytváří nebezpečný precedent pro zločinné chování jednotlivců.
3) Je to nástroj pro zneužití ve společnosti a eliminuje lidská práva poškozených jednotlivců. Proti amnestii stojí Amnesty International, Human Rights Watch a Humanitarian Law Project.
4) Amnestie pro vězně v mnoha demokratických zemích neexistuje.
5) V zemích, kde je vyhlašovaná zákonná amnestie, se zpravidla vztahuje na nelegální imigranty nebo na odpuštění daní, nikoliv na odsouzené zločince ve vězení.

Pokud se česká společnost rozhodne pro existenci amnestie v ústavě pro vyjímečné a přesně specifikované případy, pak:
Pouze parlament republiky ústavní supervětšinou může přijmout zákon o amnestii. (Podobně jako v Německu).

Bude to předmětem veřejné diskuse v parlamentu a mezi občany. Každý poslanec a senátor, který pro amnestii zvedne ruku, za to ponese odpovědnost. Účinnost zákona bude známá dostatečně dopředu. Konec diskusí, zda je amnestie zákon nebo ne, konec tajností, konec zbabělého schovávání se za neodpovědnost prezidenta / (ne)kontrasignaci premiéra / (ne)odpovědnost členů vlády, konec kličkování (ne)aktérů, konec prezidentského absolutismu, konec kamarádských protislužeb a zametání zločinů a korupce.

II) ZASTAVOVAT TRESTNÍ ŘÍZENÍ?
Zastavovat a nezahajovat trestní stíhání prezidentem republiky nebo jiným členem exekutivy se zakazuje. Právo na spravedlivý proces je ústavní právo každého člověka.

Možná by spousta občanů ráda znala seznam zemí, kde ústavy těchto zemí delegují prezidentovi tuto diktátorskou pravomoc zastavovat a nezahajovat trestní řízení. Je to Švýcarsko? Rakousko? Německo? Francie? Spojené státy americké? Polsko? Slovensko? Rusko? V ústavách těchto států jsem to nenašel.

To, že tato pravomoc ještě existuje v současné české ústavě, vypovídá o soudnosti a hodnotové kvalitě tvůrčích vizí českých ústavodárců jak v roce 1992, tak v současnosti. Proč se neinspirovat ústavami a dlouhodobými zkušenostmi vyspělých demokratických republik, když sami žijeme ve svobodnější zemi jen 23 let?
14. 02. 2013 | 21:11

T.Paine napsal(a):

III) (UDĚLOVAT) INDIVIDUÁLNÍ MILOSTI?
Je morální a má smysl udělovat milosti ve státě, kde za vytunelování celé České republiky hrozí podle současných zákonů maximální trest 10 let? (Maximální trest 10 let za vytunelování republiky - viz nedávný projev Lubomíra Zaorálka ve Sněmovně proti Klausově amnestii). Má v ČR smysl udělovat individ. milosti, pokud se alespoň neztrojnásobí tresty zločincům v porovnání se současnými směšně nízkými "tresty" a nebudou zabavovat nakradené majetky převáděné na příbuzné, na známé, na anonymní akcie a na anonymní konta?

Pokud ano individuálním milostem i přes současné vylobované/koupené pseudo-trestíky, má ústava delegovat monarchistickou pravomoc zmírňovat tresty ihned po odsouzení jednomu člověku bez odpovědnosti nebo vícečlennému orgánu s odpovědností? Není tato pravomoc nejvyššího ústavního činitele, kterému ústava absurdně neurčuje odpovědnost za své činy, snadno zneužitelná, korupční a veřejností plamenně kritizovaná? Kdo, komu, kdy a za jakých podmínek by směl udělit milost s odůvodněním poškozeným a samotné veřejnosti?

Mají někde vícečlenný orgán s odpovědností, který může vězňovi zmírnit trest? Má se pouze zmírňovat trest vězňovi až po určité době a s dohledem? Nebo se má také eliminovat rozsudek soudu ihned udělením milosti okamžitě po odsouzení bez pobytu ve vězení? Jak to vnímají poškození a veřejnost?

1. Kanada, Nový Zéland, Velká Británie a 50 států USA mají Parole Board. Parole Board je vícečlenná komise, která uděluje přímo nebo doporučuje ke schválení tzv. Parole. Parole je podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem.

To znamená, že odsouzený člověk již pyká ve vězení a jeho trest mu může být pouze zmírněn až po určité době specifikované už v samotném rozsudku. U závažných rozsudků bývá prominutí zbytku trestu specificky zapovězeno v samotném znění rozsudku a odsouzený nemá možnost být podmíněně propuštěn z výkonu trestu vůbec. Komise často berou na vědomí názory obětí a jejich rodinných příslušníků, které mají vliv na konečné rozhodnutí komise. http://en.wikipedia.org/wiki/Parole_Board

2. 9 států USA (Alabama, Connecticut, Georgia, Idaho, Minnesota, Nebraska, Nevada, South Carolina, Utah) má vícečlenné komise, které exkluzivně udělují všechny milosti (Pardons) a podmíněná propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem (Paroles).

3. Georgia, stát USA. Guvernér státu Georgia neuděluje milosti vůbec. Guvernér pouze jmenuje 5 členů komise (The Georgia State Board of Pardons and Paroles) na 7 let se souhlasem senátu, kteří udělují všechny milosti a podmíněná propuštění s dohledem.

4. Minnesota, stát USA. Minnesota Board of Pardons (Komise státu Minnesota pro udílení milostí) se skládá z guvernéra Minnesoty, předsedy ústavního soudu Minnesoty a nejvyššího státního zástupce Minnesoty. Jednání komise se koná 2x ročně a je veřejné. Každý rok musí komise napsat písemnou zprávu parlamentu Minnesoty o statistice a výsledcích své činnosti.

Všichni 3, guvernér, předseda ústavního soudu a nejvyšší státní zástupce, nesou plnou přímou volební odpovědnost vůči občanům. Guvernér je volen přímo občany na 4 roky, předseda ústavního soudu je volen přímo občany na 6 let, státní zástupce je volen přímo občany na 4 roky.
14. 02. 2013 | 21:11

Inci napsal(a):

Ale pane Stejskale ... ta "amnestie" je pouze normální prachsprostý trestný čin . Každý kdo se na ní podílel je spolupachatelem a reálně mu hrozí kriminál . Je nepochybné , že podklady od Hasenkopfa a Koudelky použil Jakl a jeho komplicové k další kriminální činnosti , takže slovutní právníci se z toho jen tak nevykroutí . Kdyby se Hasenkopf a Koudelka na tom nepodíleli tak okamžitě po vyhlášení "amnestie" vyjádří svůj nesouhlas a tvrdě ji odsoudí ... jenže sebejistí hošánci očekávali , že toto zvěrstvo zase projde ...
15. 02. 2013 | 07:56

stejskal napsal(a):

Když myslíte, pane Inci...

Již jsem to tu v debatě psal. Bezprostředně po vyhlášení amnestie jsem oslovil pana Hasenkopfa, zda by ji nechtěl nějak rozebrat a vysvětlit ve svém blogu, domnívaje se též, že je jejím autorem. Obratem mi napsal to samé, co je v tomto jeho blogu (a to se ještě ani zdaleka nevědělo, jaký má dosah, komentáře byly spíše opatrné). Bylo z toho patrné, že s ní nemá nic společného a že jeho návrh z půlky minulého roku, který nebyl akceptován, vypadal úplně jinak.

Jenže většina lidí to prostě bere šmahem. Vinej, nevinej... je třeba nakopat zadek. A tak se tu holt vzájemně všichni kopeme do zadku. A divíme se, že to tu vypadá tak, jak to tu vypadá. Když to přeženu, tak je mi amnestie vcelku uradená. Ale ze všeho nejvíc mi vadí, že se většina z nás chová jako Václav Klaus. Arogantně, povýšenecky, sebestředně, hloupě.

Libor Stejskal
15. 02. 2013 | 10:36

JF napsal(a):

stejskal: víte ono že se dejme tomu chováne jako Klaus je dáno tím (a píšu to ve zdejším příspěvku), že i trpělivost má jisté reálné hranice. Pan Hasenkopf je v hradním týmu a zde budí dojem že se prosadila (nějaká jakási pluarita uvnitř hradního týmu) jiná varianta amnestie. On pokud je v hradním týmu má být loajalní hradnímu týmu a buď má mlčet nebo obhajovat tuto variantu, která se "prosadila". To je naprosto stejná "úroveň" když Klaus ml. píše o Teroru státu. To je prostě sebedefinice sebe samotného (rodina Klausů je propletena státem jako žádná jiná). A to probíhá i na úrovni tohoto národa jako celku.

Např. má diskuze s nickem Anna pod Vyhozeným Golgem - nejde o to že nepřekročil jistou mez (což je názor Anny a to ji utvrzuje ve svých obecnějších úsudcích) ale jde i o formu jak jej vyhodit(to je můj názor) Nick Anuszka to shrnul tím tak já bych ho stejně vyhodil ale jen decentně a konzervativně, ale výsledek by byl stejný ... takže jde o cíl nikoliv o cestu a mnozí již si cíl i svou sebedefinicí stanovili (a třeba relativisticky že jsou prostě takoví jací jsou - viz. Anna že o pravdě a lži může zpívat kdokoliv)) Ten problém je stále týž, jisté věci nejsou brány jako dané (příjímání reality světa), kterým se podřizujeme (např. že i válka je legitimní prostředek), vše je v Česko dané sebedefinicí a to tou že my máme pravdu a myslíme to nejlépe, nevidíc však výsledky (např. sudetoněmecké spoluobčany z donucení za první republiky a aspoň to přiznat). Klaus už by totiž dávno nebyl prezidentem (pro velezradu resp. pregnantní nedodržení ústavy či její účelné porušení) a zřejmě jím by nikdy nebyl(způsob volby). Ale Česká tradice je husitská - bojovná a uzavřená, o svá koryta. Pokud je pan Hasenkopf právní expert jeho odpoveď na amnestii která se "prosadila" je opuštění hradního týmu. Ale jde o koryta a myslet si můžeme že jde třeba o pravdu. Toliko jenom že i věcnost a tolerance má své hranice, jako válka a humanita. Nenlze být stále jen věcný či humánní., jako sebe samotného se definovat, jako že budu ten nejlepší a nejskvělejší a nejspravedlnější ... ono je to dost i odpozorováno v běžném životě - nejen ve zdejších diskuzích a blozích. Je to jistý psychický stav národa.
15. 02. 2013 | 12:12

JF napsal(a):

T.Payne: "Jak zlepšit českou ústavu a přivést ji do rodiny vyspělých republik?". Zcela konzervativně se domnívám, že ve stavu, kdy je veřejností (odbornou i laickou) vnímáno porušování základní ústavnosti a dokonce právnosti jako takové českého státu (např. amnestii jako právní normu nepsali ani právníci a natož kdo byl amnestován) není vhodná situace ke změně ústavy. Ledaže by tato aktuální česká ústava byla českými politickými elitami nepřijata za vlastní. Možná by to věru chtělo nějaký státnický čin. Už tu žádný dlouho nebyl. Chtělo by to nějaké další plácnutí do vody, samozřejmě státnické čeření a šlapání vody.
15. 02. 2013 | 12:23

Skogen napsal(a):

Pane Stejskale, hloupé je neustále skákat na špek. Děkuju pěkně. Zamyslete se, kde se ta nedůvěra bere. Z touha kopat do zadků, anebo proto, že důvěra se permanentně zneužívá? Že jsme NUCENI nevěřit?

Pan Hasenkopf byl v podezření, že se účastnil něčeho neetického, a protože se od formy amnestie zprvu nijak nedistancoval, bohužel ho celková atmosféra nedůvěry postihla. Nakolik za to mohou diskutující a nakolik sami strůjci poměrů? Neříkal jsem vám, že salónní korektnost takové problémy neřeší? Je to už dávno, v době vzniku Interpelací...
15. 02. 2013 | 12:26

LB napsal(a):

Je vidět, že jste, stejně jako naprostá většina našich legislativců (respektive těch, co se za legislativce považují) nikdy nepůsobil v právní praxi. To je největší neštěstí tvorby zákonů v ČR.
15. 02. 2013 | 13:11

Sch. napsal(a):

Kocoure, ani nevíš jakou máš kliku, že Tvůj návrh neprošel. Protože jinak by Tě soudci s pocitem nevšedního zadostiučinění zabili. Už jen za ty počty...

Tímto potvrzuji shodně s QQ, že návrh je autentiký.
15. 02. 2013 | 15:31

stejskal napsal(a):

Pane JF,

to je dobrá úvaha, dává hodně námětů k zamyšlení, díky za ní.

Začnu tím zrušením blogu pana Golga. Zkuste se na to podvat očima člověka, který má toto celé na starosti, má jméno, profesní historii, váží každý svůj krok, aby toto zdejší prostředí nijak neznedůvěryhododnil.

Dotyčný autor zveřejní opakovaě něco, co je v rozporu se zdejšími pravidly, profesní etikou, hrubě to poškozuje naší konkurenci atd. Když jsem to řešil před nějakou dobou poprvé, bylo kolem totho velké pozdvižení. Psalo se to na různých webech, deatovalo se o tom, volali mi poslanci, senátoři, právníci, že je to porušení svobody slova a já nevím co.

Teď se to stalo podruhé. Bylo jasné, že potřetí už tomuto nebudeme prpůjčovat svůj prostor, nicméně jsem předpokládal že to se zvedne opět pozdvižení, na kterém se svým typickým způsobem bude podílet i autor, který to zveřejní všude možně (ukázalo se, že jsme se mýlil, počátečních útocích sám dospěl k názoru, že to byla z jeho strany chyba a že mé kroky plně chápe).

Ten text jsme ze svého pohledu prostě musel vydat, nemohl jsem se tvářit, že se nic nestalo a čekat, kdo si mne "namaže na chleba". Zvolil jsme co nejúspornější a nejpřesnější formu, kterou jsme považoval z mého pohledu za naprosto nezbytnou. Z Vašeho čtenářského pohledu to bylo zbytečné. Váš pohled chápu, ale můj musel bý nutně jiný. A vůbec to neznamená, že je jeden špatný.

Teď už je spekuluji. Autor z mého pohledu není členem hradního týmu tak, jak jej chápu já. Tím jsou lidé, z prezidentova blízkého okolí, které si každý hlava státu sebou na Hrad přivádí (Hájek, Jakl, Weigel atd.). Autor je právním expertem, který vypracovává právní epertízy a návrhy. Pokud nemá s tímto návrhem nic společného (což podle mne nemá), je zbytečné aby z něj vyvozoval pro sebe nějaké závěry či dělal gesta, která k ničemu nevedou.

To je právě to, že v této zemi podle mne příliš zdůrazňujeme příslušnosti k týmům a chováme se pak kvůli tomu jak sportovní fanoušci. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Dneska jsme u vesla my, zíra Vy. Neznám autora osobně, nikdy jsem ho neviděl (a jeho blogování zde jsme zahájili drobnou roztržkou). Ale nevidím nic, za co bych ho měl v souvislosti s tímto blogem a amnestií peskovat.

Pane skogene,

nejsem důvěřivý, ale také nemíním být neustále vůči všemu a především všem podezíravý. Pokud mi autor dva dny po vyhlášení amnestie napíše, že jeho návrh nebyl akceptován a od poloviny minulého roku s ním nikdo nic nekonzultoval. A zároveň pan Jakl prohlásí, že autory amnestie jsou tři lidé prezidentova okolí, z nichž ani jeden není právník, pak žádné podezření z neetického jednání autora nevidím.

Strůjci poměrů? Těmi jsme my všichni, pane Skogene. To není salónní korektnost, to je fakt. Ani za "Hitlera" a nacismus nemohl samotný Hitler (a tomu se zde nikdo ani vzdáleně neblíží). Nebaví mne pořád kopat do zadku druhé. Zajímá mne, co se dá udělat lépe, aby se tu lépe žilo. A co z toho mohu udělat já. To především.

Libor Stejskal
15. 02. 2013 | 17:00

kocour napsal(a):

Ale tady je zase blitíčka ...

Všem:

1) Nemám se od čeho distancovat, není to moje.

2) Mám dnes celkem jasnou hypotézu, jak vznikala a kde se vzala ta výsledná verze. Po technické stránce je to velmi nekvalitní, až diletantské, po obsahové s tím nemám problém, i když bych to sám napsal jinak. Nejsem prezident, nerozhoduji o tom, výsledkem se necítím pobouřen. Je to stejné, jako chtít k Vánocům vláčky a místo nich dostat autíčko z bakelitu.

3) Kdybych byl proti amnestii obecně, což nejsem, asi bych se na tom odmítl podílet obecně, že ...

4) Amnestie je jednou v Ústavě. Prezident smí vyhlásit jakoukoli amnestii, může třeba pustit všechny vězně a zastavit všechna trestní řízení, a pořád to bude v souladu s Ústavou. Komu se to nelíbí, ať změní Ústavu nebo volí jiného prezidenta a odpustí si rádoby učené pindy ve stylu "prezident je velezrádce". Ne, prezident jen využil svého práva. Proč? Protože prezidentem je on a ne někdo jiný. Prezident není automat na kávu.

5) Za amnestii přebírá odpovědnost vláda. Nemusí tak učinit, nic ji nenutí. Pokud je ale premiér tak trochu posera a pokud mu jeho legislativní ministr odečítá ze rtů, aby zůstal ministr, není to problém ústavy, ale těch dvou.

6) Mimochodem, amnestijní abolice se do ústavy dostala až v důsledku pozměňovacího návrhu ČSSD k "prezidentské" novele Ústavy loni na jaře s účinností od 1.10.2012. Do té doby byla abolice uvedena jen u písmenka týkajícího se milostí, pro amnestii ji šlo dovozovat jen výkladem opřeným o tradici. Od té doby má abolice samostatné, "třetí" písmenko. Co to znamená? Znamená to, že kdyby si ČSSD tehdy dala pohov, mohla by dnes tvrdit, že abolici naše Ústava připouští jen individuálně, nikoli hromadně. Hlavně že jsou teď chytřejší než rádio ... je hezké, když diletanti vyčítají diletantismus diletantům ...

Libor Stejskal:

Díky, náčelníku, že jste se mne zastal.

Sch.:

Já vím. Když jsem to psal, tak jsem na české soudce a státní zástupce s láskou myslel ... také mi na mysl přišlo, jak moc na právech chybí ta výuka matematiky. A nejen chybí, ale ta absence přitahuje ke studia práva právě ty, kdo měli a mají s matematikou problémy ... víš, právě proto můj návrh musel zákonitě narazit. Ale za pokus to stálo. Víc ústně.

A myslím, že bych nenaštval jen ty soudce ... jestliže dnes Němeček tvrdí, že pokud by si VK vybral můj návrh, byl by si veškerou kritiku ušetřil, hrubě se mýlí. Našlo by se něco jiného (a slízal bych to já), namátkou:

- je to složité,
- musíme otevírat skoro všechny kauzy,
- proč to napsali tak blbě a ne jako dřív, dřív se prostě udělala někde rovná čára, ale kdo se má piplat s tímhle,
- vůbec nestíháme nic jiného,
- je to netradiční,
- dali nám na to tři měsíce, to zatím vypukne ve věznici vzpoura ...

A i na této debatě vidíš, jak moc jsou rozšířeni ti, co chtějí trestat a trestat a trestat, hlavně neodpouštět. Ono je to vidět na celé společnosti, jak se stále více a více zasekává ... kvalitní české žluči je všude kolem ... někteří působí, že se jí už brzy udáví.

Docela by mne zajímalo, kdo se skrývá pod QQ. Zas s tolika lidmi jsem to nerozebíral (byli to slovy tři lidé, kteří se trestním právem živí a byly to desítky dílčích dotazů typu "opravdu se to vykládá takto, chápu to správně", popř. "a jak v praxi řešíte tohle?", pod záminkou, že jsem se rozhodl si nastudovat trestní zákoník a živit se po vykopnutí z Hradu jako obhájce ve věcech trestních.
15. 02. 2013 | 17:49

stejskal napsal(a):

Nezastal ;-) Zastal jsem se toho, co mi přijde důležité. A nejen na těchto stránkách. Tedy abychom se více snažili zjišťovat si fakta, analyzovat je, přemýšlet o nich a méně hned "vyjížděli" jeden po druhém.

Hezký večer i Vám.

Libor Stejskal
15. 02. 2013 | 17:55

JF napsal(a):

stejskal: díky za reakci. ad kocour - jestli je pan právní expert v týmu či ne není ani tak sporu, obzvláště pokud pracuje\je placen Klausem který formu zcela ignoruje včetně obsahu či dokonce ducha (Klaus je příkladem sebedefinice - třeba toho nového člověka stvořeného normalizací). Ostatně i názory podobně odtržené od praxe (jako u Klause) něco o příslušnosti k hradní partičce napovídají. Krom toho domnívám se, že nejsem typem který by podléhal fandovství, a třeba zrovna tomu vyvolávaným Klausem na poli politickém - diletantském - jeho školácké či dokonce předškolácké zvýrazňováním pravice a levice ... zřejmě o nich málo ví, a především zřejmě již od útlého dětsvtví ;-) Ale uznávám, že kdýž se kydá hnůj, tak se počítá i s tím, že se člověk znečistí. To je snad pro mne polehčující okolnost u Schwarzenberga. Zřejmě je ho až po uši. (ČR je prostě protektorát vítězných mocností nad Německem - takový koaliční protektorát USA-Rusko)

Jinak k té formě vyhazovu Golga (a opravdu se snažím být obecně nestranný padni komu padni), jako čtenář mám výrazný problém (s obsahem (tedy vyhazovem) bych souhlasil resp. maily natož zřejmě i fiktivní či podvržené se nezveřejňují - ale jakékoliv se nezveřejňují bez souhlasu!) Ta stránka\forma je jednak tedy - zdůvodnění vyhazovu (kdo rozhodoval a na základě čeho s odkazem na co) a jednak řekněme forma formy ;-) kdy jste zveřejnil mail Golgovi o vyhazovu a dále v diskuzi mail Golga Vám ačkoliv jste ani v jednom případě neuvedl svolení druhé strany se zveřejněním. Z osobní zkušenosti mám potvrzeno že se druhá strana nejprve zeptá, zda může korespondenci zveřejnit. (pravda je to zkušenost zahraniční) Obecně ta forma by měla být robustní vůči potenciálnímu či latentnímu napadení zneužití exekutivy redakce k čištění prostoru. Ale chápu že to je procesně náročné a exekutivně nepohodlné, ačkoliv se domnívám že vzhledem k tíze přizvaných figur by to myslím nebylo od věci.

A zde je úloha práva obecně. Potom se mi tu na blozích těžko čtou právní expertízy ryzích vědců-inženýrů z králíkářských inkubátorů, že právní norma je především text. Je to studené a bez kouzla tradičního rituálu. Jsem asi konzerva, ale Klaus včetně hradní partičky a minimálně přesně poloviny národa ;-) je ale ad text státního motta ještě více a NEJ, páč se prostě tak rozhodli. Svatá prostoto! Zřejmě škrtáním či dopisováním textu se ještě nikdo nikdy nezměnil.

Ale přesto je logické, že se o to někdo pokoší. To je na tom pěkné. Třeba že někdo může mít i novou ústavu už připravenou v šuplíčku. To by byla bomba!!! To by jsme zas začali tvořit dějiny už do foroty! To by ale jeffersonova partička dostala nafrak. Hop, hop, hop.

A to nemusím mít rád právníky (ale myslím ty made in čechija - to jsem ale odrozenec). I když Klaus nebude nebude mít rád spíš ty případně skutečné; např. viz. čekatel na rituál pan Langer.

Klaus není automat, Klaus je takový náš český samovar. V Rusku bylo vždy vše dřív a líp,v Česko zas prej NEJ.
15. 02. 2013 | 23:19

JF napsal(a):

mnohá vyjádření kocoura naznčují že na Hradě nemáme velezrádce ale veleducha, pak je i zřejmé kam se vytratil onen duch zákona. A my jsme neshledali, že pod svícnem největší tma. Ach ta oslnivá jasnozřivá záře. Už by se zjevila ona nová ústava dosud vyplňující naši (pozn. klausovu) kratochvíli na Hradě. Ačkoliv či teprve desetiletou. ;-) pa
15. 02. 2013 | 23:43

stejskal napsal(a):

Pane JF, Váš úhel pohledu na roli autora v této věci nesdílím, ale respektuji. Nemohu popřít, že mi v určitém ohledu přijde logická.

Jen ještě krátce k tomu uzavření blogu. rozhodval jsme já, na základě své úvahy vycházeje ze zdejšího Kodexu (který jsme též formuloval já).

Dopis, který jsme poslal autorovi, zveřejnit dle mého mohu. Dělá se to naprosto běžně, říká se tomu otevřený dopis.

Pan Golgo ve své odpovědi napsal (cituji): "Muzete publikovat tento email, pokud chcete. Ja ho urcite nekde zverejnim, protoze je to spravne priznat chybu verejne, kdyz jsem verejna osoba. Mea culpa neni hanba."

Čili jsem jej s jeho svolením v debatě zvěřejnil.

Hezký den.

Libor Stejskal
16. 02. 2013 | 11:29

Skogen napsal(a):

Pane Stejskale,

váš svět se mi líbí. Jednoduchý, funkční. Takový by být měl. Víc k tomu asi neřeknu.
16. 02. 2013 | 12:25

Skogen napsal(a):

pane Hasenkopfe,

v Čechách jsou naprosto běžná tvrzení insiderů, kteří „jsou v tom“, že: „Já s tím nemám co dělat.“ Pochopitelně je to postoj, který odpovědnost činí záležitostí více méně abstraktní. Vy jste se od toho distancovat mohl hned, když to není vaše a ne čekat, jak se co vyvine. Protože jakožto pro právního experta Hradu je toto vaše parketa a vy první byste se od tak problémové věci měl veřejně distancovat. Jestliže pro vás loajalita není přednější než osobní pověst, což by ale taktéž bylo možné v jistém smyslu ocenit.

Pište dál, líbí se mi vaše forma, obsah i komunikativnost, v každém případě jste zajímavý bloger.
16. 02. 2013 | 12:36

rada Vacátko napsal(a):

Takže to máme:

Nečas evidentně netušil, co podepisuje, vzpamatoval se, až když začala kritika a teprve od té doby tvrdí, že to podepsat musel. Jinak by si autor nemohl myslet, že by jeho verzi premiér podepsat odmítl. Autor navíc uvádí, že jeho návrh by přidělal justici spoustu práce. A asi by si s tím nedával tolik práce, kdyby už předem počítal s tím, že jeho verze skončí v koši.

Zatím to tedy vypadá, že prezidentovu i premiérovu ruku při sepisování a podepisování amnestie nakonec ve skutečnosti a zřejmě i narychlo vedlo ministerstvo spravedlnosti. To je, pánové, hypotéza, kterou je třeba potvrdit nebo vyvrátit.
16. 02. 2013 | 18:04

JF napsal(a):

Pane Stejskale, děkuji za info. K té formě uzavření blogu se domnívám, že nebylo vhodné zveřejnit mail o uzavření blogu bez souhlasu příjemce i vzhledem k tomu, že jej příjemce mohl nejprve číst ve veřejném prostoru než v osobní poště. Spíš bych si to osobně představoval vysvětlit\oznámit s blogerem důvody uzavření a poté toto sdělit se stejným odůvodněním pro čtenářstvo. Jestli k druhému zveřejnění jste měl souhlas tak OK, nečetl jsem to až do konce, ale vhodné to je jistě uvést osobně v úvodu. Pak ohledně procedury že rozhodujete na blozích jako césar má své kouzlo osvícené virtuální demokracie. (ale chápu, že to může být věcí vývoje)

Ano možná toto lze nazvat česky vulgárně "estétství", ale možná právě proto se mi vůbec nelíbí hradní partička(pozn. onu týmovost v Čechách vyvolává Klaus a samozřejmě v takovém prostředí jsou lehce ostatní nálepkováni z téhož, což je pro českou společnost ale přitom kupodivu stádní značně signifikantní - ta týmovost je prostě účelová zástěrka před neschopností dohody - též diskuze s Annou o úhlech pohledu bez předpokladu že pozorovaný předmět by měl být přeci jen shodný).

Ale to je o vkusu a možná i o působení komerčních televizí a např. i pražské magisterské nekulturní politikou. Klaus destruhuje ústavu již 9,5 roku z prezidentské funkce. Prvních půl roku si dával oddech (zcela čitelný a výmluvný co asi znamená) a pak 9,5 let destruhoval současnou ústavu zjevně protiústavním jednáním (velezrádným) a do šuplíku sepisoval svou vlastní osobní ústavu se kterou se teď bude vnucovat přes Zemana se společným působení na obnovenou Národní frontu (dodělání ČSSD po ODS).

Je to zcela logický postup těch co nemají nikdy dost (u nás stále větší svobody ;-). Ale dalo by se říci, že přestože si dělají zdánlivě co chtějí(z jejich pozic), stále to má jistou logiku nezávislou na aktérech i nich samotných(řekl bych k jejich smůle).

To je jistý filozofický rozdíl mezi zemí neomezených možností a zemí tradičních konzervativních hodnot. Česko - bílé místo na politické mapě - vygumováno společnými spojeneckými silami za nemalého přičinění místního samotného obyvatelstva očekávajíce svého vysněného nereálného osvoboditele. Osvoboditelé si zřejmě ustřihnou šle, že konečnou porážku už vůbec nečekali ve fázi kdy vítěz války bere prémii osvoboditele. V Čechách na to není totiž nikdo zvědavej, není to náš problém, to je problém toho druhého, no i ta svoboda.
16. 02. 2013 | 22:55

JF napsal(a):

pane Stejskale, ad ještě ona estetika formy - otevřený dopis se píše spíše v situacích kdy korespondence míři zdola nahoru vůči nějaké rozhodovací (veřejné) instanci. Tedy spíš by je měl psát pan golgo, pokud by jeho blog byl uzavřen bez sdělení redekce. Jinak ta estetika schází i zde u pana Hasenkopfa, ale spíše odpovídá i obsahu. (autor zde si má interní záležitosti Hradu nechat pro sebe - říká se tomu laojalita. To stejné je u klausova "Teror státu")
17. 02. 2013 | 13:16

Sch. napsal(a):

Nečas netušil ač tušit měl. A co více, měl vědět. Ve vládě má ministra spravedlnosti a ten má barák plný právníků. Právníků má plný rezort. Třebaže obdržel text amnestie včas, pokus se jím zabával, pak jen technickou a ne věcnou stránkou. Teprve po vyhlášení amnestie začalo mezi právníky zděšení. Že ministr věděl, že předseda vlády se nestaral, že to vláda neprobrala, za všechno může prezident. Dokonce se splašili senátoři a žalují ho pro velezrádu, třebaže trestní zákoník ji nezná. Také se neobtěžovali ho číst, to je pod jejich úroveň. Ano, článek II není dobrý. Je špatný, dokonce katastrofální. Přináší dobrodiní i obviněným, kteří prokazatelně sami nesou vinu na délce řízení. Nemyslí na poškozené. Jaklova vystoupení na ohajobu amnestie jsou jedna velká katastrofa. Jenže proč se vážení senátoři a jíní beroucí se za veřejné blaho probudili tepve teď, místo aby se včas zabývali pravidly trestního řízení? Dobrá příležitost pro sebeprezentaci před veřejností? Nasliněný prstík nastrčený do polulistického větru? Vyhlášení amnestije je výsostným právem prezidenta. Bez ohledu na obsah. Jediným korektivem může být veto předsedy vlády. Kontrasignaci chápejme jako záchrannou brzdu. Jenže on aniž se podíval na trať jestli je volno, jak jsou nastavení výhybky, dal zelenou...
Když už jsem nakousnul ono výsostné právo hlavy státu, onen feudální pozůstatek, proč prezident má právo zmírňovat trest, neměl by mít právo je i zpřísňovat? Právo negativní amnestie. Při té či oné slavné příležiosti nařídit, že uložené dosud nevykonané tresty se zvyšují. Absurdní? Vždyť je to stejně výsostné právo panovníka jako amnestie. Jen negativní. Negativní amnestie. A teď pokračujte v mudrování.
18. 02. 2013 | 18:14

rada Vacátko napsal(a):

Sch.: Zkusme hypotézu, že ministr spravedlnosti nejen tušil a věděl, ale i si ty parametry se svým resortem, plným právníků, na míru stanovil, a postavil před hotovou věc nejen Nečase, ale i Klause. Je taková hypotéza reálná?
18. 02. 2013 | 23:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy