Představte si Česko v roce 2020. Zbývá „pouhých“ osm let.

31. 07. 2012 | 07:46
Přečteno 11436 krát
„Jaké bude, nebo jaké by mělo být?“ položili si otázku kolegové z Insideru, našeho online zpravodajsko-analytického večerníku. A na mne se obrátili, zda bych nepožádal některé blogery, aby se na ní pokusili odpovědět.

Oslovil jsem tedy několik desítek politiků, politologů, ekonomů, psychiatrů, psychologů a dalších osobností, které podle mne mají co říct k tomu, co se kolem nás děje.Bylo nám jasné, že téma je to poněkud široké, ale nechali jsme zcela na autorech, jak jej pojmou. Tedy třeba jako úvahu, kam se bude země ubírat. Či spíše jakým směrem by se ubírat měla. Zda zvolí obecnější pohled nebo se zaměří na některý aspekt, třeba blízký oboru, v nichž působí. Stejně tak volná byla i forma, od analýzy či eseje po črtu nebo fejeton (celkový rozsah ale neměl příliš přesáhnout tří tisíc slov. Nakonec ale některé přesáhly a my z toho nedělali vědu).

V mém e-mailu se jako odpovědi sešly vtipné nadsázky v délce několika odstavců, autorská zamyšlení i pokusy o seriózní odhady na úrovni odborné studie (z celkem asi padesáti oslovených projevilo zájem něco sepsat šestnáct blogerů).

Insider začal texty již postupně publikovat, prostor dostanou (s mírným časovým odstupem) i i v tomto blogu. Během nadcházejících týdnů vás seznámíme s tím, co očekávají v roce 2020 například spisovatel Ivan Kraus, architekt žijící t. č. v Honkongu Jan Benda, psychiatři Max Kašparů a Radkin Honzák, ve světě nejcitovanější český ekonom Milan Zelený, internista Jan Hnízdil, advokát Tomáš Sokol, aktivista Greenpeace Michal Komárek, politický konzultant Tomáš Haas, socioložka a ředitelka nevládní organizace Rozkoš bez rizika Hana Malinová, starosta Ondřejova Martin Macháček, romský aktivista Karel Holomek, Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, pražský primátor Bohuslav Svoboda, bývalý ministr vnitra František Bublan a předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Přeji zajímavé čtení.


Libor Stejskal, editor blogů

***

Bohuslav Svoboda: O potížích s předpověďmi

Jak bude vypadat Česká republika v roce 2020? Když jsem tuto otázku dostal, jen jsem si povzdychl: A jak to mám vědět? Já jsem politik, a ne prognostik. S trochou fantazie bych si sice mohl něco vycucat z palce a spoléhat na to, že si v roce 2020 nikdo z dnešních čtenářů nevzpomene, co jsem před osmi lety předpovídal. Když však vezmu zadání ankety vážně, přepadnou mě pochyby o tom, zdali je možné něco tak složitě provázaného a protiřečivě podmíněného, jako je stav země v daném historickém okamžiku, opravdu předpovědět.

Navíc o tom, jak bude v čechách, z velké části rozhoduje to, jak bude v Evropě. A to, jak bude vypadat vnější hospodářský a politický rámec naší existence, je jenom další prognóza. Co když do té doby nebude ani EU ani euro? Co když budou mít evropské státy nulový hospodářský růst? A co když…?

Jelikož mnohé z toho, co bude ovlivňovat budoucnost, nejenom nedokážeme ovlivnit, ale mnohdy ani nevíme, co to bude, zbývají pro seriózní pokus o prognózu pouze ty skutečnosti, které známe, ty vývojové tendence, které lze dnes pojmenovat. Ale ani to nestačí. Chci-li vzít položenou otázku opravdu vážně a nemít pocit, že píši podle vzoru „jedna paní povídala“, tak si úlohu musím dále zjednodušit: Zúžit téma, snížit počet proměnných, o kterých budu přemýšlet, omezit se na oblast, kterou dobře znám, a na otázky, které mohu alespoň částečně ovlivnit.

Poslední bod je pro mě zvláště důležitý. Nemám totiž v povaze zjistit diagnózu a smířit se s ní. I do politiky jsem šel proto, abych věci měnil.

Řekl bych, že poslední bod je velmi důležitý i pro autory ankety. Neptají se Bohuslava Svobody proto, aby objevili jeho talent psát science fiction, nýbrž ptají se aktivního politika a primátora Prahy, protože chtějí zjistit, jestli o budoucnosti vůbec přemýšlí, a chtějí z něho vylákat cosi jako vizi. Nu budiž.

Po tomto úvodu čtenáře nepřekvapí, že chci psát o budoucnosti naší demokracie, a to zejména na komunální úrovni.

Když „prodloužím“ vývojové tendence, které dnes vnímám, do budoucnosti, tak mám o demokracii vážné obavy. Domnívám se, že se musíme velmi usilovně snažit o její renesanci, jestliže chceme zabránit tomu, abychom – třeba v roce 2020 – zjistili, že demokracie stojí před zánikem. Tato hrozba souvisí zčásti s krizí demokratického modelu vládnutí vůbec a zčásti s jeho českou verzí.

Ztráta blahobytu

Jelikož má každá budoucnost své kořeny v dnešku a dnešek v minulosti, začnu krátkou skicou faktů, které mají pro moje téma největší význam.

Koncem minulého století vstoupily do světové ekonomiky rozvojové země nabízející levnou pracovní sílu. Západní společnosti blahobytu tak byly vtaženy do předem prohrané soutěže o co nejnižší výrobní, mzdové a sociální náklady. To byla jedna z nejdůležitějších příčin pro reálnou stagnaci a mnohdy i pokles mezd a kupní síly, zejména u chudších vrstev obyvatelstva.

Zejména v posledních dvou desetiletích bylo stále obtížnější udržet úroveň konzumu nižších a středních vrstev. Nutné to bylo mimo jiné proto, že zpochybnění konzumních snů vede s jistotou k ohrožení sociálního míru. Vlády západních států – prakticky nezávisle na jejich světonázorovém zaměření – proto již po léta uměle podporují vysokou spotřebu. V naprosté většině případů to však jejich obchodní bilance neumožňuje a důsledkem bylo a je rostoucí zadlužení.

Jak důležitý je „konzumní sen“ pro stabilitu demokratické společnosti, ukazují v současnosti averzivní reakce občanů všude v Evropě na úspornou politiku jejich vlád. Ve srovnání s opravdu chudými společnostmi sice není pokles životní úrovně ve většině evropských zemí tak dramatický, ale faktem je, že lidé svou situaci srovnávají se svými sny, a nikoliv se životem chudiny kdesi na zeměkouli.

K tomuto vývoji v západním světě se česká společnost přidala a stala se jeho součástí. Vzhledem k mému tématu je však naše situace ztížena některými zvláštnostmi postsocialistické společnosti. Těm se však budu věnovat později.

Pochybnosti o demokracii


Rostoucí počet lidí považuje úspornou politiku za nespravedlivý útok na svou životní úroveň a obviňuje z toho nejenom své vlády, nýbrž obrací se i proti demokratickým procedurám a institucím vůbec. Přibývá těch, kteří zpochybňují jak spravedlivost, tak i efektivnost demokratického systému.

K příznakům postupující eroze demokracie patří mimoparlamentní protesty (kupř.: hnutí „Occupy Wall Street“), protestní akce ve španělsku a v Portugalsku či posílení extremistických ministran (nejzřetelněji v řecku). Nespokojenost voličů se ale netýká jen „problémových“ zemí. U našich blahobytných německých sousedů získává podporu tzv. „Pirátská strana“. Tajemstvím jejích volebních úspěchů není stranický program, protože vlastně vůbec žádný nemá, ale zejména to, že nepatří k politickému establishmentu a praktikuje ve svých řadách přímou demokracii; každý rozhoduje o všem.

Velmi povážlivým vedlejším důsledkem neutěšeného vývoje na evropském kontinentu je to, že diskredituje demokratický vládní systém. Právě jemu je připisována zodpovědnost za současnou neutěšenou situaci v Evropě. Je zřejmé, že občané kritizují reprezentativní demokracii a hledají nové „autentické“ politické síly. Společným jmenovatelem tohoto názorového posunu je ztráta důvěry v přiměřenost a účinnost demokracie jako nástroje k hledání řešení a jako metody ke koordinaci rozdílných zájmů občanů.

Paušální kritika a odmítání demokratického vládnutí nejsou oprávněné. Objektivně totiž úlohu všech vlád komplikuje a účinnost všech politických systémů snižuje složitost úloh a nejasnost ohledně toho, jaká jsou vlastně správná řešení. To je oblast problémů, které v rámci mého příspěvku vyřešit nedokážu a které možná zčásti vůbec řešitelné nejsou.

Jinak je tomu ohledně té části kritiky a krize demokratického vládnutí, která se týká vládnoucích samotných. Je to kritika jejich pojetí demokratické vlády. Demokratičtí politici na celém světě si osvojili celou řadu způsobů, jak se „vypořádat“ s výše zmíněnou složitostí problémového zadání, a prosazují takové pojetí demokratického vládnutí, které je pro ně nejpohodlnější.

To je poměrně snadné, protože rozdílný výklad demokracie je legitimní, když jsou zachovány určité formální předpoklady určené právními předpisy. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale nemálo politiků se řídí podle nevyslovené zásady: „Nejlépe se vládne, když volič odevzdá hlas a další čtyři roky si hledí svého“.

Co ztěžuje demokratické vládnutí

Ke zmíněné pohodlné interpretaci demokratického vládnutí patří to, že složitá témata a nepohodlná řešení přijdou zkrátka a na jejich místo staví politická třída vlastní plány. Nezřídka tak existuje rozpor mezi tím, co považují za důležité občané a co politici.

Tato neshoda může být důsledkem vytěsňování složitých témat ve smyslu „pohodlného vládnutí“, ale může to být i oprávněný rozpor odvíjející se z povahy věci a z rozdílnosti perspektivy. Pak je třeba, aby byla tato neshoda ohledně politických priorit trpělivě a bezezbytku objasněna, protože jinak se posiluje odcizení mezi občany a politickými stranami. Když k vyjasnění sporu o to, co je důležité, nedojde, tak sice demokracie zůstává legitimní, a přesto nabývá určité rysy oligarchie; její image tak dlouhodobě trpí v očích voličů.

Někteří politici podlehnou svodu soustředit se zejména na samotné soupeření o moc a méně již zkoumají pořadí významu ekonomických a politických výzev. Řídí se spíše podle politických preferencí a zanedbávají zájmové preference voličů. Může tak vzniknout dojem, že se politika zabývá hlavně sama sebou. Část voličů tak může dojít k názoru, že vládnoucí přehlíží to, co společnost zaměstnává.

Ambivalentní pomoc při vládnutí nabízí demokraciím technokratismus jako přístup, který upřednostňuje všechno, co je spočitatelné, a tudíž měřitelné a standardizované, na úkor různorodosti reálného života společnosti. Je nepochybně důležité „mít věci spočítané“, ale čáru přes výsledek může snadno udělat přehlížená, protože příliš mnohorozměrná realita. Tím spíše, že politika, která je vždy v podezření, že se zabývá více sama sebou než celou společností, si nemůže dovolit spolehnout se pouze na argumentaci založenou na číslech.

Již jsem poukázal na to, že složitost problémů někdy přesahuje schopnosti a možnosti vládnoucích, kteří se to však bojí přiznat. Domnívají se zřejmě, že volitelný je pouze všemocný Superman. Zklamání voličů se tak ale stává poměrně pravděpodobné.

A samozřejmě nesmíme vytěsnit skutečnost, že někteří politici nezapomenou na sebe a své (materiální) zájmy. Diskreditují tak nejenom své strany, ale i demokratický politický systém.

K výčtu krizových jevů spojených s demokratickým vládnutím patří ještě jedna skutečnost. Zklamaní voliči mají sklon vidět chybu především u politiků anebo v samotném demokratickém systému. Jakkoliv může být kritika politiků zčásti oprávněná, nelze přehlédnout, že je do jisté míry i pokrytecká. Mnohý volič se totiž opravdu chová tak, že odevzdá hlas a všímá si politiky jen tehdy, když mu komplikuje život. Některým politikům tato pasivita voličů příliš nevadí. Soupeří mezi sebou o moc, ale sdílí nezájem o zvýšení společenské kontroly svého výkonu. Dlouhodobě se tato distance části společnosti od politiky vymstí. Tomuto tématu se ještě budu věnovat.

Co komplikuje naši situaci

Předchozí nástin některých slabin demokratického vládnutí se týká více nebo méně všech evropských zemí. Vlády v postsocialistických státech se navíc musely a musí potýkat s některými specifickými problémy a očekáváními.

Také pro postsocialistické státy platí, že ekonomická stabilita je rozhodujícím předpokladem vnitropolitické stability. Touha po uspokojení konzumních snů je však u nás palčivější než třeba v sousedním Rakousku, kde byly ideály materiálně orientovaného životního stylu po desetiletí uspokojovány. Navíc jsou u nás, v důsledku zděděných ekonomických hypoték komunismu, možnosti uspokojit masová konzumní očekávání nižší.

Také český pracovní trh ovlivňuje skutečnost, že šťastné historické zvraty na přelomu devadesátých let minulého století byly spojeny se vstupem milionů extrémně levných pracovních sil z Asie na světový trh práce. České pracovní síly jsou sice levnější než na Západě, ale dražší než v Asii, a to má důsledky pro náš životní standard. I tento dopad a případná ztráta konzumní perspektivy je pro postsocialistické společnosti bolestnější než pro státy západní Evropy.

Také pokud jde o předpoklady hladkého fungování demokracie, je naše pozice obtížnější, než tomu tak je v etablovaných demokraciích. Česká společnost sice navazuje na demokratické tradice a je demokraticky organizovaná, ale prostě nemůže mít demokracii tak zažitou jako sousední západní země. Nechybí ani tak znalosti a schopnosti, ale spíše (a není divu) prostě zkušenosti, které se získají pouze časem (nejlépe po generace) a mnohdy bohužel jen za cenu chyb.

A co rok 2020?

Možná řeknete, horší než teď to již s naší demokracií být nemůže. Nesouhlasím, ale nechci planě licitovat s možným voláním po vládě „silné ruky“ nebo s návratem komunismu. Ptám se spíše, zdali existuje nějaký lepší nástroj k hledání schůdných řešení a ke koordinaci rozdílných zájmů občanů, než je demokracie. A jsem hluboce přesvědčen o tom, že všechny alternativy k demokracii jsou jenom horší volby. A nejenom to. Na rozdíl od populárního pesimismu jsem si jistý, že by stav naší demokracie mohl být v roce 2020 podstatně lepší než dnes. Za určitých předpokladů.

Jelikož většinu veličin, které budou ovlivňovat situaci naší země v roce 2020, nedokážeme ovlivnit my sami, tak se buď můžeme přestat snažit vůbec, nebo se o to více soustředit na ta témata, na která vliv máme. A k nim patří právě stav politického systému naší země. Že jsme na to krátcí a ani primátor nic nezmůže? Úvodem jsem zdůraznil, že nemám v povaze zjistit diagnózu a smířit se s ní. A do politiky jsem šel proto, abych věci měnil.

Vzhledem k budoucnosti připomíná jednání každého z nás ono pověstné mávnutí motýla v amazonském pralese, které přes tisíce převodů a souvislostí přispěje ke vzniku nového stavu, který budou lidé v roce 2020 vnímat jako daný a považovat za nevyhnutelně logicky vzniklý. V tom se však budou mýlit, protože „výsledný stav“ roku 2020 byl kdysi pouhou možností, a sice dnes. To, co bude v roce 2020 nezměnitelné, dnes připravujeme. A na můj vkus této skutečnosti nevěnujeme dostatečnou pozornost. Jsme příliš soustředěni na to, nějak se protlouci dneškem, a málo uvažujeme o tom, co bychom mohli udělat pro zítřek.

Vzpomeňte si na mé úvodní úvahy o těžkostech předvídání budoucnosti. Plynou z nich dva závěry:

1. nemůžeme sice vědět, jak bude česká republika v roce 2020 vypadat, ale přesto můžeme některé prvky tohoto stavu ovlivnit.
2. Tak dlouhá doba to není, a proto můžeme dnes spoluutvářet politickou scénu, v níž se budeme za osm let pohybovat.

Jsem realista a vím, že vývojové trendy, na které navíc nemáme vliv jen my sami, obrátit nedokážeme. Stav naší demokracie v roce 2020 budou nepochybně ovlivňovat i proměnné, které jsou mimo náš dosah. A navíc. Zabránit určitému vývoji vyžaduje stejnou sílu, jaká jej dala do pohybu. Co však dokázat můžeme, je směr vývoje odklonit směrem, který považujeme za lepší. O tom se vyplatí přemýšlet a o to bychom se měli pokusit.

Šance v komunální politice

Po celém světě můžeme sbírat příklady ztroskotání politiků na úskalích velkoprostorových řešení. Oproti tomu otevírá komunální politika již ze své tradice a podstaty možnosti rehabilitovat demokratickou politiku vůbec. Komunální politika je svým způsobem pramáti demokracie. Již od prvních městských států ve staré Mezopotámii je komunální politika zaměřena na organizování soužití pospolitosti lidí sdílejících omezený prostor.

Komunální politika má tu výhodu, že nemusí pokrývat všechny oblasti existence země, tak jak to činí celostátní politika (třeba exportní nebo obranná politika k jejím tématům nepatří). Komunální politika klade ze své podstaty důraz na specifická řešení a odmítá univerzální standardy.

Na druhé straně musí komunální politika podávat vpravdě každodenní důkaz své užitečnosti. Hustota obyvatelstva a omezenost prostoru vede k tomu, že úspěch nebo neúspěch komunální politiky je většinou okamžitě viditelný; na křižovatce, v plynulosti zásobování, v počtu zahraničních návštěvníků, při kulturních akcích, při zajišťování bezpečnosti apod.

Právě proto je pro mě komunální politika, zejména ve městě tak výjimečném, jako je Praha, logem pro problémy a šance demokratické politiky vůbec.

Transparentnost je tajemstvím úspěchu

V politice jde často o dvě otázky: Chceme znát co nejpřesnější informace a chceme toto vědění sdílet s ostatními? První odpověď je rozhodné „ano“ a druhá odpověď často jen rozpačité mlčení.

Často znamená rozdíl mezi tajnými a zveřejněnými informacemi pro politiky také volbu mezi možností a nutností jednat. Utajováním si lze udržet déle svobodu rozhodování a obecně i „hrát na čas“. Když časový zisk využijeme ke zvýšení kvality rozhodnutí, tak je to (výjimečné) i oprávněné. Politika v diktaturách musí principiálně zatajovat, aby nemusela jednat a zodpovídat se. Politika v demokraciích má volbu buď a nebo.

Komunální politika má tu výhodu, že může počet důvěrných informací drasticky snížit na naprosto nutné minimum. Její zadavatel, občan, má totiž na jejím úspěchu ten nejspolehlivější, totiž egoistický zájem. Navíc lze neúspěch komunální politiky (z výše uvedených důvodů) utajit jenom velmi obtížně.

Své přesvědčení o užitečnosti maximálně transparentní komunální politiky opírám ještě o jeden významný argument. Pro politika je občan města nejdůležitějším a nejspolehlivějším zdrojem informací nejenom o tom, jaký je skutečný stav věcí, ale možná ještě ve větší míře o tom, jaké možnosti řešení aktuálních problémů existují. Tyto potenciály je třeba využít, a zlepšit tak kvalitu komunální politiky, zvýšit její politickou průchodnost a posílit důvěru občanů v jejich volené zástupce. V tomto ohledu jsme v Praze na dobré cestě a hodláme v ní pokračovat.

Internet jistě není všelék, ale může vzájemnost a důvěru mezi správou města a občany v mnohém posílit. S požadavkem transparentnosti velmi úzce souvisí zveřejňování rozpočtu, bilancí městských společností a další informace. Podle mého názoru přináší tato politika, právě s ohledem na zvýšení akceptace a efektivnosti politiky, neporovnatelně více výhod než nevýhod.

Jednoduchá politika

Transparentnost politiky souvisí i s její jednoduchostí. Ano, to se snadno řekne, ale hůře uskuteční. Přesto jsem přesvědčen o nutnosti zjednodušení jak strategického zaměření, tak i operativních procesů v komunální politice. To se vyplatí jak pro její adresáty, tedy občany, tak i pro její tvůrce.

Zprůhlednit politiku, znamená v neposlední řadě zjednodušit počet jejich priorit. Pro tento přístup hovoří skutečnost, že snaha vyřešit všechny problémy vede k tomu, že jen málo záměrů dotáhneme do konce. Výsledkem je spíše vynucená polovičatost, která vede jednak ke zklamání občanů, ale i k frustraci na straně politiků. Děláme-li naopak jen to nejdůležitější, ale s plným nasazením sil a prostředků, roste šance úspěchu. Umění vládnout tedy spočívá ve značné míře v tom, najít a soustředit se pouze na to, co je podstatné, urgentní, ale i dosažitelné.

Transparentnost by měla spočívat i v tom, že najdeme odvahu občanům říci, co nejde. Jsem si jistý, že volič to po zkušenostech s těmi, kteří slibují mnoho a plní většinou málo, snese.

Zjednodušit politiku a zvýšit tak její transparentnost lze také tím, že se vzdáme představy o nutnosti a možnosti řídit úplně všechno a omezíme počet pravidel. Předpisy, které se snaží pokrýt každou eventualitu, stejně nikdy nedorostou složitosti skutečného života; spíše ji dále zvyšují. Děkovat nám budou zejména občané, kterým usnadníme život.

A co občané?

Již jsem poukázal na to, že jakkoliv je kritika politiků ze strany voličů zčásti oprávněná, nelze přehlédnout, že je do jisté míry pokrytecká. Pro oživení demokracie nestačí poukaz na svobodu, rovnost šancí, právní stát a kontrolu politiků. Je třeba rozšířit i prostor pro účast občanů na politickém procesu. Chceme-li dosáhnout renesance demokracie, musíme se pokusit o to, zdokonalit demokratické myšlení a chování jak volených, tak i voličů.

Demokracie se ani pro politika ani pro občana nesmí vyčerpat ve volebním aktu. Politik se může jen dohadovat, jaká přání konkrétní člověk spojuje s tím, že zakroužkuje právě jeho stranu. Volič nemůže určit svá očekávání „jednou provždy“ na celé volební období. Jeho život je vystaven průběžným změnám a tomu nutně odpovídá i změna jeho „politické objednávky“.

Rozšířená představa, že občan demokratické země má nárok dostávat od vlády všechna řešení „na klíč“, je podle mého názoru jeden z důvodů krize demokracie. Pravděpodobně nebylo toto očekávání nikdy realistické. V dnešním komplexním světě je však zcela iluzorní.

Jeho chybnost se odráží v přesvědčení, že demokracie je vláda většiny, která jednou za čas zvolí své zástupce. I tato představa patří k příčinám naprogramovaného rozčarování občanů. Rád bych přispěl k pochopení skutečnosti, že demokracie je spoluvláda aktivní většiny, těch, kteří se nechtějí smířit s tím, že je volební výsledek odsouvá do role (logicky většinou) reptajících diváků.

Průběžná komunikace po různých kanálech jistě není všelék, ale jeden z nejúčinnějších prostředků, které znám. Aby byla opravdu použitelná a reprezentativní, tak je třeba strukturovat její formy a shrnovat výsledky. To se může odehrávat pomocí různě složených task force, kulatých stolů či organizací trvalých nebo vznikajících pouze ad hoc.

Pro občany by mělo být rozhodnutí poměrně jednoduché, i když nikoliv pohodlné. Buď se budou na správě a řízení svého města podílet intenzivněji a vynutí si na politicích odpovídající možnosti, nebo jednoho dne může dojít k tomu, že se na moci nebudou podílet vůbec.

Pro renesanci demokracie je nezbytné, aby politika poskytla občanům možnost spolurozhodovat při správě města v takové míře, v jaké budou ochotní nést důsledky svých rozhodnutí. Právě v komunální politice se pro toto sdílení moci a odpovědnosti ze strany občanů dají vyzkoušet různé modely.

Transparentnost je pro mě tedy spojená jak s maximálním vhledem do rozhodovacích procesů, tak i s rozšířením účasti občanů na každodenním utváření politiky. Velikost Prahy podle mého názoru umožňuje uvažovat o některých prvcích přímé demokracie ve správě města. Neunikají mi právní a procedurální potíže, ale nevypnu kvůli tomu moji představivost a již vůbec nezastávám názor „tak jsme to nikdy nedělali“.

A tím končí moje odpověď na anketu k roku 2020. Odpovídal jsem především jako přesvědčený demokrat, občan zamilovaný do Prahy a samozřejmě i jako primátor. Neodpovídal jsem však za svou stranu a orgány města. Dovolil jsem si prostě luxus přemýšlet bez pojistek. Když se něco z toho, o čem jsem uvažoval, podaří uvést do praxe, budu rád. Když moje řádky naopak vyvolají diskusi a přinesou nové a lepší myšlenky, než jsou moje, rád o nich popřemýšlím. Jedno je ale pro mě rozhodující:

Město tak výjimečné jako Praha na sebe donedávna upozorňovalo také tím, že zde byla hrozba konečné diskreditace demokracie v české republice nejakutnější. Přál bych si, abychom mohli v roce 2020 říci, že se Praha stala místem její obrody.

Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Pane Svobodo,
to je teda výkon. Já bych tak dlouhý spis nepsal ani za prachy.
31. 07. 2012 | 08:04

Kvakin napsal(a):

Pane gynekologu, nestačilo napsat pouze "nejsem prognostik, jsem politik" a "věc je tak složitá, že vím, že o ní nic nevím", a proto "ještě méně vím, kam se bude sunout"?
Jinak se říká, že v domě oběšencově se nemá mluvit o provaze. A takový vypráskanec jako Vy, by neměl psát o demokratickém vládnutí a transparentnosti politiky, která je prý klíčem k úspěchu, když jediné, co jste zatím předvedl, je tajná dohoda s (tehdejší) opozicí na pražské radnici, odkopnutí koaličního partnera a spojení se (bez vědomí významné části vlastních zastupitelů) v koalici s bývalou opozicí.
Všeho dočasu. I když nejsem prognostik, tak speciálně v souvislosti s Vámi vidím dva možné scénáře pro nejbližších pár let:
1. zhruba tak rok před volbami do pražského zastupitelstva Vás kamarádi TOPáci za přispění ČSSD a možná i Vašich šťastných kamarádů odvolají a rok budou žít propagandisticky z Vašich zjevných omylů a kopanců, například z Vaší umanutosti pro přestavbu stánků s buřty na Václaváku, a ve volbách dobře uspějí. 2. nebo předvedete něco mistrného - transparentního - Vy a sám přejdete z ODS k TOP 09, neboť jste-li tam dnes srdcem, jak o tom hřímá ten, co Vám neustále stojí (s kudlou v ruce) za zády, to je Boris Petrovič Ščastlivyj, budete tam zítra i tělem. S kým pak slepíte koalici na radnici netuším, ale možná Udženij založí něco jako LIDEM. Mohlo by se to jmenovat třeba Pokroková institucionální nezávislá demokratická aliance - PINDA (zlatý prciny).
31. 07. 2012 | 08:29

Pepa Řepa napsal(a):

Jak bude vypadat Česko za dvacet let, netuším.
Zato vím, jak vypadá ulice Ve Smečkách dnes.
Že by předobraz?
31. 07. 2012 | 08:34

Drzá zrzka napsal(a):

Jak bude Česko vypadat v roce 2020 záleží hlavně na lidech, kterým ještě na Česku alespoň trochu záleží.
31. 07. 2012 | 08:40

Aleš napsal(a):

Závěr:
Occupy WallStreet nebo úspěchy Pirátské strany v Německu jako projev zpětné vazby na mafiánskou a korupčnickou politiku jsou protidemokratické.
Avšak "Průběžná komunikace po různých kanálech (je) ... jeden z nejúčinnějších prostředků, které znám".
Tento Bohuslav Svoboda je kabinetní ukázkou skutečnosti, že ti nejpřijatelnější ze stávajících politiků jsou objektivně užiteční jen proto, aby dělali svým newspeakem zeď těm, co kradou a lžou zcela otevřeně a bezostyšně.

A jeho mnohá vzdychání na otázku po budoucnosti České republiky ukazují, jak je zdejší věrchuška zoufale bez vize a myšlenky, která by svým horizontem překračovala nejbližší veřejnou zakázku.
31. 07. 2012 | 08:43

Papouch napsal(a):

Co by asi rikal neboztik praded (*1871) kdyby 31.7.1912 zahledl v Narodni politice:

Představte si České království v roce 1920. Zbývá „pouhých“ osm let.
31. 07. 2012 | 08:44

nestranný napsal(a):

Ad autor:Jste názorný příklad naší politické scény.Bez jakékoli vize budoucnosti.
ale za každou cenu se držící svého postu,na který nestačíte.Coby gynekolog jste
byl uznávanou kapacitou.Na pozici primátora jste ale absolutní nula,která navíc
kašpárkovsky plní pokyny vládnoucí kleptokratické mafie.Je až s podivem,kam až může
klesnout člověk,který požíval váženost a úctu okolí pro ukojení vlastního ega.
Zcela nechutně jste se zpronevěřil svému poslání pro pár mrzkých peněz,které jako primátor máte.Budoucnost se ale nebude ptát kým jste byl,ale čemu sloužíte.
31. 07. 2012 | 09:05

ijn napsal(a):

v r.2020 budeme platit rejdařům za naplutí 1576km delší plavby ze severu na jih v důsledku nevybudování průplavu Dunakj Odra LAbe (náš závazek k EU v přístupové smlouvě z r.2004) cca několik mil. Kč denně!!!!!!!!!!!!!!!

30 lodí x 100 000 = 3 mil. Kč viz www.d-o-l.cz, dnes tento závazek nikoho nezajímá, politik=poslanec je volen na 4 roky.

Dokonce se jeví řada postupů poslanců jako vědomá sabotáž projektu D-O-L, stejně jako nepřijetí Úmluvy proti korupci C195/2, kdy ČR není jedinným signatářem a Usnesení vlády č.1199/2006 bylo odloženo!
31. 07. 2012 | 09:06

jogín napsal(a):

Základní chyba pohledu na budoucnost pana primátora spočívá v tvrzení, že "Západní společnosti blahobytu tak byly vtaženy do předem prohrané soutěže o co nejnižší výrobní, mzdové a sociální náklady. To byla jedna z nejdůležitějších příčin pro reálnou stagnaci a mnohdy i pokles mezd a kupní síly, zejména u chudších vrstev obyvatelstva." Jenže mzdy v USA a řadě evropských zemích stagnovaly i přes růst ekonomiky. Veškeré přírůstky hospodářství tak tekly skupině nejbohatších. Roku 2020 tento nepoměr musí zmizet, stejně jako export výnosů do daňových rájů. Druhou možností je jedině krach- když nerostou nebo klesají mzdy, neroste prodej a ekonomiky se jako celek propadá.
31. 07. 2012 | 09:31

Pazout napsal(a):

ja jsem optimista. Zeme bude politiky zdecimovana jeste vice nez dnes. Dluh nebude 40% HDP ale 60% HDP. Zdravotnictvi bude v rozkladu, ekonomika bude v rozkladu. Klaus bude dal kazat sva moudra z hradecku, co mu zakoupil Kellner. Cesi budou dal nadavat, spotreba piva klesne, protoze lide na nej nebudou mit penize. Nezamestnanost bude 25%, stejne jako ve zbytku Evropy po kolapsu eurozony. Mladi lide emigruji, stari budou zit v bide z mizernych duchodu, hranice odchodu do duchodu se posune na 73 let. Karel Gott vyhraje slavika, Leos Mares se poctvrte rozvede.
31. 07. 2012 | 09:31

jozka napsal(a):

ijn:

neco blizsiho by nebylo?
31. 07. 2012 | 09:48

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...pane Stejskale,...zajímavý počin. Jak to oslovení pojmou,....široký záběr,...vágní předpověď, nebo úzký cílený pokus o zásah do budoucnosti. Osm let není tak dlouhá doba,...i když, nepředvídané události patří také do života a jak s ním umí zamávat. Projděte si minulé předpovědi, třeba v průběhu dvacátého století,....a jací "kaliči" je dělali,...a jak málo byli úspěšní. Statistika říká, že úspěšnost 50:50 je dílo náhody.

Počtení to doufám bude zajímavé,...jména jsou slibná. Uvidíme,...díky, Tužka.
31. 07. 2012 | 09:48

Analytik napsal(a):

Pokusím se vystihnout stručný obsah článku pana primátora Svobody:

Bude mnohem hůř, než si dovedete představit.
31. 07. 2012 | 09:51

Občan napsal(a):

Vzhledem k tomu, že to voličstvo, které je již teď decimováno asociální mafiánskou vládou, upadlo do hlubokého občanského komatu a myslí jen na to, jak přežít do příštího týdne, měsíce, roku, mě představa roku 2020 děsí. Protože s pravděpodobností rovnající se jistotě to bude jen horší.
A protože noční můry nejsou mou oblíbenou kratochvílí, jdu si raději představovat něco pozitivnějšího.

Sepsal jste, pane Svobodo, spoustu zbytečných slov, mezi nimiž je velmi fekventována "demokracie".
Buďte si však jist, že lidé, kteří již teď řeší fatální dilema zda koupit v hypáči něco potravinových náhražek a importovaných odpadků, nebo zaplatit předražené inkaso, nájem či splátku hypotéky, mají Vaši "demokracii" srdečně u zadele. Té se totiž ještě nkdy nikdo nenajedl, ani si s ní nezatopil.
Ostatně - podomní obchodníci se "svobodou, demokracií a pravdoláskou" tvrdili voličským hejlům, že ty tři profláknuté pojmy mají sloužit právě tomu, aby se nestávalo, že budou muset výše zmíněná dilemata řešit. Realita je, pochopitelně, zcela odlišná od lží prodávaných voličským hejlům.
31. 07. 2012 | 09:51

roman napsal(a):

Pane Svobodo, velmi dobře napsáno, má to stranický přesah. Jenom si nejsem jist dvěma věcmi. Je-li možná obroda pravicových stran a jak je nahlíženo na občany a politiky, kteří nejsou soustředěni v Praze a velkých aglomeracích, ale v odlehlejších koutech Vysočiny, Moravy, Slezska atd.. Tam se totiž moc o konzumní společnosti nedá hovořit, zároveň je to nemalé procento obyvatel této země. Je škoda, že slovo demokracie je nejčastěji spojováno s penězi a byznysem. Pokud toto se nezmění, bude nejenom slovo, ale i sama demokracie v roce 2020 zprofanována totálně, nikdo jí nebude věřit a málokdo ji bude chtít.
Také věřím, že tomu tak nebude.
31. 07. 2012 | 10:01

VFISCHER napsal(a):

TRAGEDIE JEDNOHO LÉKAŘE

Vzdal se svého doktorského vzdělání o kterém se říká, že je posláním ! Vzdal se šest a více let odborných studií, praxe a zkušeností získávaných k léčení lidí a pomáhání nemocným ! Proč ? ? ? Už ho to nebavilo a lidi ho asi otravovali. Tak se dal do politiky - tam je ze všeho nejvíce přístup k bohatství a moci - opojným drogám spolehlivě navždy devastujícím celkovou osobnost člověka. Stal se slepým a hluchým ! !
A dokonce si zafantazíroval o tom, co bude za osum let ! ! ! To ale není tak daleko !

Nejspíš budou ještě rychlejší počítače a ještě víc kamer v ulicích aby Velký Bratr viděl co se kde šustne - aby viděl jak armáda narůstajících žebráků ploužících se v příšeří ulic podobná zombiem paběrkuje u hald odpadků !

Dokonce si troufá zde kázat cosi o demokracii - skutečná ztráta zraku a sluchu - a nevidí bandu zločinců rozkrádajících stát a veškere představitelné zdroje - zřejmě proto, že k ní také sám patří ! Je zavřený ve zlatých zámcích hlídaných gorilami cvičených k zabíjení, je slepý a hluchý, aby neviděl a neslyšel narůstající hrůzu a krach zdejší společnosti ! Občas naháže perly sviním a věští budoucnost ! Pokud ho neraní infarkt, nebo náhlá mozková příhoda, bude se mít i s celým svým příbuzenstvem jistě dobře ! A po něm potopa ! Na co se starat o ostatní plebs, je to banda neschopných socek kterým můžeme nalhat co chceme ! ! ! ! ! !
31. 07. 2012 | 10:23

neo napsal(a):

Občan:

nemám rád průzkumy a nevěřim jim, ale mnoho lidí na ně dá a tak sem hodím jeden velmi zvláštní.

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=752770

jedná se o preference lidí co se týče nákupu potravin. Podle všeho to vypadá mnohem lépe než tvrdíte. Lidé se evidentně neorientují podle cen a nenakupují importované odpadky, nýbrž nakupují výhradně českou produkci a kvalitní zboží.

Buď je tedy průzkum špatně udělán a nebo lidé lžou, protože je módní nakupovat kvalitu a jen českou. Třetí možností je, že mluví pravdu a mají se opravdu lépe, než to vypadá.
31. 07. 2012 | 10:26

buldatra napsal(a):

Absence vize budoucna od gynekologa, který šéfuje nejmenšímu velkoměstu, připomíná ono známé z ruky do huby.

U jeho spolustraníků to následkem jejich politické praxe vypadá na: po nás potopa.

Kampak se asi vypařily řečičky jejich hradního velkovezíra, že nemůžeme žít na úkor budoucích generací?
31. 07. 2012 | 10:29

český maloměšťák napsal(a):

Dočetl jsem to k pojednání o " konzumu" nižších a středních vrstev. Dál to nedávám.
Protože takové povrchní esejíčky mi osobně nic nepřinášejí.
Ale aspoň víme, co za lidi máme na nejvyšších postech v správním establishmentu státu.
To je asi nejcenější informace.

Dal bych panu Svobodovi k zamyšlení dvě otázky.
1. Jak on vidí strukturu toho konzumu - jak se vyvíjí ve vztahu k tkzv. mandatorním výdajům a ve vztahu k dolarovému hlasování na trhu spotřebních statků, investic a služeb.
2. Co si myslí o paradoxu, kdy v zemích jako Řecko by nyní měli pracující makat ostošest, aby vydělali na dluhy...a přitom je tam skoro až 25 % nezaměstnanost. Podobně např. ve Španělsku. Není něco shnilého ve státě dánském ?

:--()

P.S. Přečtěme si, co napsal jistý Kemmerich v roce 1924 /tak jak to zprostředkoval Rudolf Vrba ve spisku " Záhady světovlády"/:
"...Nyní vydal dr. Kemmerich nový spis: »Die Berechnung der Geschichte u. Deutschlands Zukunft« (r. 1923 v nákladu Huber-Verlag, Mnichov). Výpočet dějin a bu-doucnost Německa. Dr. Kemmerich tu činí celou řadu jistých předpovědí či proroctví o budoucím osudu Německa. Kemmerich předpovídá, že vláda židovských vrahů v Kremlu jest jen dočasná a že v dohledné době nastoupí opět vládu nově zvolený car nad celým Ruskem. Německo se však bude zmítati vnitřními rozbroji a stranickými zá-pasy, které potrvají až do roku 1940. Kemmerich tvrdí, že rudý teror na Německo teprve přijde. Začátek tohoto rudého teroru Kemmerich neudává. Zda se tak stane během roku 1923 nebo později, ukáže ovšem blízká budoucnost sama. Monarchisté podniknou energický pokus dosadit vládu Hohenzollerů a pokus ten se obmezí ponejvíce jen na obvod severního Německa. Ale nově dosazený monarcha bude donucen v krátké době opět prchnouti. Na útěku svém propadne smrti. Nastanou nyní krvavé boje v Německu mezi severní a jižní částí Německa, kterým učiní přítrž náhle se vynořivší vojenský diktátor, jakýsi Cromwell či Napoleon který se uchopí vládní moci nad celým Německem. Zřídí opět Německo uvnitř zcelené a za krátký čas dokáže, že Německo se vyšine opět k bývalé moci a slávě. Tento vojenský diktátor zřídí z Německa monarchii konstituční dle vzoru anglického. Nový monarcha vyhubí v celém Německu veškeré stranické rozbroje a vy-tvoří z Německa jednotný stát v takové síle a moci, jakou Německo dosud nikdy nemělo. Dr. Kemmerich předvídá, že během 20 let Německo bude opět první velmocí Evropy a bude rozhodovat o osudech všech států evropských..."

A nyní něco aktuálnějšího :
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2118692/otec-eura-mundell-ecb-musi-do-hry-ekonom-issing-politicka-unie-je-zcestna-a-mimo-demokracii.html

Malá poznámka : Shodou okolností je Otmar Issing poradcem Goldman Sachs /ostatně i maratonec Dlouhý pracuje pro tuto banku, že..../
31. 07. 2012 | 10:37

Fialenka napsal(a):

Já si myslím, že je zapotřebí udělat opatření, která nás přiblíží k nejvyspělejšímu světu. A to ihned. Účinným nástrojem je fiskální politika. Tou nás zatím politici vězní na úrovni východní Evropy, což znamená nekvalitní potraviny, neinformovanost, více chudoby, nesvobody, nezaměstnanosti, starosti o živobytí, více nedostupnosti práva a více nedostupné zdravotnictví. Prostě to má svoje oběti, i když zejména (nebo zatím) mezi slabšími.
31. 07. 2012 | 11:11

český maloměšťák napsal(a):

apendix :

http://www.literarky.cz/civilizace/90-ekonomika/3163-robert-reich-inska-ekonomicka-lekce-americe

"....Téměř veškerý růst příjmů nastal jen u těch nejbohatších. Hlavním aktivem Američanů ze střední třídy jsou jejich domy - jejich cena ale dál klesá.
Prezident tvrdí, že řešením je pomoc americkému podnikání. „Nemůžeme uspět, pokud neuspějí americké firmy," řekl nedávno. „A já budu dělat vše, co mohu, abych jejich schopnost růstu a prosperity podpořil."
Prosperita velkých amerických firem ale nemá nic společného s prosperitou většiny Američanů.
Republikáni tvrdí, že řešením je zmenšit velikost a rozsah vlády. Bez vlády, která by se zaměřila na vytváření většího množství a lepších pracovních míst, jsme ale ponecháni na pospas globálním korporacím, kterým je to fuk.
Čína nyní hoduje na našem obědě. Proč? Má národní ekonomickou strategii zaměřenou na více a lepších pracovních míst. My máme jen globální korporace zaměřené na to, aby vydělávaly peníze pro své akcionáře...."

"...of the $10,000 paid to GM, about $3,000 goes to South Korea for routine labour and assembly operations, $1,750 to Japan for advanced components (engines, transaxles, and electronics), $750 to West Germany for styling and design engineering, $400 to Taiwan, Singapore and Japan for small components, $250 to Britain for advertising and marketing services, and about $50 to Ireland and Barbados for data processing. The rest—less than $4,000—goes to strategists in Detroit, lawyers and bankers in New York, lobbyists in
Washington, insurance and health care workers all over the country, and to General Motors shareholders—most of whom live in the United States, but an increasing number of whom are foreign nationals..."

(Robert B.Reich - citace z práce DAVID LEVI-FAUR : Economic nationalism)
----------
Bank of England prý vydává dluhopisy, jejichž zhodnocení je vázáno na splnění určitých cílů. To mně připadá jako dost rozumné. V kombinaci se zvýšením osobní odpovědnosti těch, kteří rozhodují o použití financí získaných díky emisi takovýchto dluhopisů.
Neboť právě že tkzv. politická /tedy iluzorní, imaginární/ odpovědnost je jedním z největších hazardů a iracionalit , které druh Homo sapiens sapiens konstruuje, toleruje a podporuje /hlasem ve volbách a daněmi/.
31. 07. 2012 | 11:16

Krupa Václav napsal(a):

Pane primátore, přečetl jsem to celé, dělal si k odstavcům poznámky, na konec papír zmuchlal a zahodil. A jsem naštvanej i na Vás. Začněte se skutečně chovat již dnes tak jak píšete, abyste měl větší šanci přiblížit se skutečnosti v 2020 a nemusel věštit z koule. Na př. nechte svolat mimořádný sjezd ODS a vyzvěte Nečase aby vysvětlil mnohá svá kategorická prohlášení, které platí asi jen do skončení tiskovky. Ať vysvětlí jak je možné, že v parlamentu jeden jeho ministr mluví o gestapáckých manýrech estbáků v policii a jejich šéfministr budí dojem hluchoněmého. Kníže taky, ale ten se při tom nemusí ani přetvařovat. Ostatní tam kromě předsedkyně nevolené strany většinou nejsou. Je to jen zlomek důvodů, k vůli kterým byste měl premiéra vyzvat aby tato vláda odstoupila a byly vyhlášeny předčasné volby.
Píšete o složitosti problémů, které možná ani nejdou vyřešit. S takovou vládou určitě ne.
31. 07. 2012 | 11:32

Gustáv Kočí napsal(a):

Tak toto vim nahodou úplně přesně, co bude v roku 2020. Viťa Jandák bude prezidentem, a Rath ještě ne.
31. 07. 2012 | 12:04

neo napsal(a):

Gustáv Kočí:

Rath bude mít odsezenou půlku trestu a možná ho pustí za dobré chování :)
31. 07. 2012 | 12:12

co jste si zvolili a zoslili napsal(a):

Pažoute
závidím vám váš optimismus. Co šňupáte? Určitě to nebude řízlé pracím práškem, to byste takhle nezářil.
Už i zoufale nudní ekonomové říkají, že během příštích dvanácti měsíců prožije naše země čtvrtý nestrmější sešup mezi evropskými státy.
Odhady skutečné nezaměstnanosti, tj. práceschopní lidé v aktivním věku mínus lidé mající legální obživu se na začátek léta 2013 blíží k 50%. Podle metodiky MPSV to budou asi 3%, ale humoristické spisy tou dobou už nebude nikdo číst.
S politiky jako Svoboda, kteří říkají, že proti tomu nemůžou nic dělat, neb mají s Pentou jiné kšefty a abychom si radši vytáhli nohavice nad kolena může pan Stejskal klidně do muzea voskových figurín. Tam budou užiteční.
31. 07. 2012 | 12:47

Gustáv Kočí napsal(a):

Ještě doplnim že roku 2020 veliky vudce všehomíru Kim Čong Un oznami Městu a Světu narozeni svoji čtvrte dcery a Bělorusko se stane obilnici Asie.
31. 07. 2012 | 12:59

Ládik!!! napsal(a):

málem bych zapomněl -
v roce 2020 budou MUDr. Rathovi zbývat 4 roky trestu.
31. 07. 2012 | 13:52

TomCR napsal(a):

Nevím co přesně bude v roce 2020 ale doufám že lidé zodpovědní za hurágánovité rozkradení naší republiky budou před mezinárodním tribunálem souzeni za vlastizradu. Počínaje Rum-lem, Kočár-níkem přes Ička po Vaška, všichni dojednoho.
31. 07. 2012 | 13:57

resl napsal(a):

V r. 2020 bude sedět na Hradě Putin s Filipem a budou hledět s dojetím na lafetu potaženou ruskou a českou vlajkou, jak majestátně převáží Klause. Lidi budou děkovat zachránci z východu, zruší vysoké školy a nejoblíbenější sport, bude pití vodky na čas. EU a NATO se stane samozřejmě nepřítelem č.1 a ostatky V.Havla se převezou na malý, venkovský hřbitov poblíž Hrádečku.
31. 07. 2012 | 14:22

1984 napsal(a):

Pane primerátore,
Jestli to tu takto půjde dál, bude tu v roce 2020 žít asi tak 80% obyvatlstva v chudinských slumech a v kanálech. A to díky zlodějům, vám podobným.
31. 07. 2012 | 14:42

Princ Drsoň napsal(a):

Pane primátore, lžete a dobře to víte.
Např. NENÍ PRAVDA, že "musíme" nechat převést všechnu výrobu do Asie, je totiž možné některé výrobky do Evropy prostě NEPUSTIT, což je politika, kterou dělaly USA v letech 1865-1940 a třeba Čína a Japonsko to dělají DODNES. Do USA bylo v uvedených letech skoro nemožné dovézt něco, co bylo možno vyrobit doma. Naše evropská i domácí věrchuška v této a v řadě dalších věcí (zejména příliv parazitů z třetího světa) trvale ZRAZUJE zájmy lidu evropských zemí v rámci "groupthinku," který popisuje např. MUDr. Koukolík.
Víte, že korupce politiků a státních úředníků je takřka VŠEOBECNÁ v tom smyslu, že "kmotr" najde vždy dostatek lidí, kteří se podplatit dají a "novinářský hůj" (c) Miloš Zeman bude pak lidem tvrdit, že černé je bílé. TYPICKÝM příkladem je rozpad VV, kde Nečas a Kalousek prostě zaplatili dost členů VV, ochotných stranu rozbít a pomoci jim v prosazování kroků, které VV odmítaly, protože kolidovaly s jejich volebním programem.
Existuje tu spousta tunelů, např. fotovoltaický megatunel, ke kterému byl nedávno přidán tunel bioplynový, které okrádají občany o desítky miliard ročně tak, že to může nevidět jenom levicový intelektuál nebo člověk s IQ pod hranicí debility. Neochota parlamentu potlačit hazard je pak třešničkou na dortu, zase to vidí KAŽDÝ a politikům to nevadí, mají z toho prebendy.
Navíc, v Evropě, u nás a dokonce z části i v USA byla zrušena svoboda slova a poukázání na skutečný stav věcí je kriminalizováno.
Pokud někdo půjde do voleb s heslem "Usere letzte Hoffnung," nevím, mám li se odvážit ho volit při vědomí rizik spojených se snahou zničit současný zkorumpovaný systém, nebo ne...
31. 07. 2012 | 14:45

Slepy io napsal(a):

Neo:
Pruzkumy jsou asi tak pravdive jako novinove clanky nebo "kolace" sledovanosti TV stanic - vypovidajici hodnotu v podstate nemaji zadnou (zajimave ale je, ze se podle nich napriklad sestavuje vysilani nebo urcuje cena reklamy atd..). Zeptat se 500 lidi z 10 milionu a na tom delat nejake zavery, to nemuze nikdo myslet vazne (nemluve o tom, jak tyto "pruzkumy" ve skutecnosti vznikaji). Pruzkumum verejneho mineni uz neveri ani mentalne postizeni spoluobcane (a to myslim opravdu bez nadsazky).
31. 07. 2012 | 16:03

neo napsal(a):

Slepy io:

to byste se divil, kolik lidí jim věří. A hlavně pokud jde o předvolební průzkum, ve kterém je na vrcholu ta jejich strana... to se pak do vás pustí jak smyslů zbavení ( vše je ještě umocněno, pokud nesouhlas z průzkumem uvede osoba s jejíž názorem nesouhlasí).
31. 07. 2012 | 16:34

babočkardfond napsal(a):

Mimo jiné se v roce 2020 osamostatní Morava.
31. 07. 2012 | 16:42

Drzá zrzka napsal(a):

V roce 2020 budou konečně ukončeny spory o dostavbu dálnice D8, prezidenská standarta ponese nápis: Pravda nezvítězila, nemá na to
v Národním divadle se bude skvět jiný nápis: Národ v sobě
díky novému registru obyvatel zjistíme, že vlastně český stát ani neexituje, páč budeme všichni jen čísla. :-)
31. 07. 2012 | 17:21

Sapiens napsal(a):

Prvního ledna 2012 konec světa nenastal. Ovšem vážná celosvětová krize, která má globální všeobecný charakter, tu je se vším všudy. Že by na těch proroctvích starých Mayů či Nostradama bylo zrnko pravdy ? Dokonce i seriózní věda (studie EU 2010) se zabývá problémem přelidnění (už je nás 7 miliard, zatímco 1950 to bylo 3 mld.obyv. a výhled do 2060 odhaduje DESET mld.obyv.) a od toho se odvíjejícího zvýšeného čerpání zdrojů, na prvním místě vody; dále ropy atd.atd.
Takže tendence k nárůstu krizových jevů tu je, kdo trochu sleduje dění kolem,nebo kdo je trochu citlivější, cítí jak je vše už dnes "rozhoupané" (vztahy mezi lidmi a národy atd.) včetně počasí a podnebí (globální oteplování). Tento kvantitativní nárůst krizových jevů s sebou přináší logicky RIZIKO kvalitativního skoku, jak už mnohokrát v milióny let trvající historii planety.
Že ten rok 2012 bude dalším v řadě, je nabíledni. A je klidně možné, že řešení některé části krize (totální snad ne) se prosadí nebo začne prosazovat právě v tom r.2012.
Přejme si tedy, abychom ve zdraví a dobré vůli vkročili na tu "rozhoupanou půdu" s cílem opravdového řešení nahromaděných problémů z pozice Homo Sapiens na Zemi v etapě globálně technické civilizace.
31. 07. 2012 | 17:24

češka napsal(a):

Doufám, že budoucnost již nebudou ovlivňovat současné "vládní elity", jedinci v zákulisí si co nejdříve uvědomí, že se jim tu líbí víc než na Bahamách a že se doma chtějí cítit bezpečně.
Nová elita bude vycházet z předpokladu neudržitelnosti propastného rozdílu v životní úrovni mezi Německem a námi, 1000 Eur v Německu = chudoba s nárokem na všechny možné podpory, u nás nadprůměrný příjem hodný zvýšení daní.
Lidé si uvědomí, jaký dopad na ně má zjištění, že v krajním případě / u nás furt/ bez ohledu na cokoli může stát zastropovat příjmy důchodců / v Řecku na 2200 EUR/, tudíž jakýkoli pilíř navíc = blábol bez garance.
V nejlepší variantě by pak jedinci, jejichž majetek neodpovídá zdaněným příjmům, o tento majetek + doměřenou 100% daň přišli a byli odsouzeni k životu na svobodě z životního minima.
31. 07. 2012 | 17:41

vilemzych@seznam.cz napsal(a):

Proč se neptáte normálních lidí,kteří nemají na doktora,bydlení a málem ani na jídlo? Jsou to hlavně důchodci,kteří doplácí na tu zasranou vládní politiku,jejíž jste součástí a kteří svou prací vytvořili podmínky dnešní,i když bídné, existence!Jelikož je dnešní potenciál pracující generace velice zoufalý, díky stupni zaměstnanosti a výhled je ještě horší vzhledem k demografické struktuře,tak by mě zajímalo jak se můžete,při svém vzdfělání, tak debilně vůbec tázat?
31. 07. 2012 | 18:45

Grőssling napsal(a):

Pan primátor si na předpověď ekonomickou netroufl, žvaní tu cosi o demokracii v politice, přitom ekonomická data budou pro naši budoucnost určující a to ta celosvětová a v nich ta česká.
Jsou ale instituce, které takovou prognózu běžně dělají a i když se samozřejmě občas seknou, je to alespoň něco.

Mezinárodní měnový fond například předpokládá tento vývoj u ukazatele HDP na obyvatele v běžných cenách ( USD ) 2011/2020 :

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx

Česko + 14,7 % na stav 23 413 711
Čína + 82,5 % na stav 9 878 725
Rusko + 87 % na stav 24 296 910
USA + 27,3 % na stav 61 595 378
Německo + 11,7 % na stav 48 858 697
Brazílie +27,1 % na stav 16 253 548
Indie + 70,2 % na stav 2 359 600

Tato čísla za často zmiňované ekonomiky říkají následující :

1.
Česko bude deset let ekonomicky stagnovat.
2.
Německo bude deset let stagnovat.
3.
Rusko předběhne v tvorbě HDP na obyvatele Česko.
4.
Indie poroste sice slušným tempem, ale její produkce HDP na obyvatele ji stále bude řadit mezi velmi chudé země. S ohledem na nezvládnutou populační explozi bude fakticky stagnovat.
A stane se vnitřně nejméně stabilní velmocí.

To vše za předpokladu, že nedojde k velkým nepředvídatelným otřesů a konfliktům.

Věru není se vůbec na co těšit.
A závěr : dařit se bude zemím, které dokáží rychle řešit své vnitřní problémy a dlouhodobě plánovat, nejsou to země, které si říkají ostentativně demokratické.

Země, která staví 17 let 2 km dálniční přivaděč k Hradci Králové, nebo 30 let staví dálnici do Ústí nad Labem, vedou ji hloupí, ideologií zaslepení politici ( Putine ke mně ) nemá šanci v této soutěži obstát.
31. 07. 2012 | 19:27

Karel (taky) napsal(a):

Drzá zrzka: S tím novým registrem obyvatel jste mě pobavila... Z čeho probůh soudíte, že něco takového bude fungovat? Snad ne podle současných podobných registrů?
31. 07. 2012 | 20:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
31. 07. 2012 | 20:55

Freedom napsal(a):

Pane "primátore" vrat'te se do porodnice ! A už nepište takové voloviny,nemáte na to. Stačilo když v době nedávné jste propagoval tramvaj na ruzynské letiště. Myslím ,že se od vás dočkáme ještě dalších podobných nesmyslů.
31. 07. 2012 | 21:05

S. Vochmelík napsal(a):

V Česku se r. 2020 vynoří z jeskyní dinosauři a pravěcí netopýři. Jako prezident ČR (bude to mé druhé funkční období) je přivítám. Řeknu jim: "Ahoj!"
31. 07. 2012 | 21:06

Blanický rytíř napsal(a):

Počet nově stavěných dřevených(dřevotříska apod.) domů v ČR bude větší než klasických zděných.Začnou se množit ve světě ztráty dětí ,které neměly čip.Začne nový Kondratěvův cyklus tažený čipy,nanotechnologiemi ,placením mobily,klonováním zvířat a výrobou náhr. lid.orgánů a zadlužováním indic.národa(zejména) Akciový Index pražské burzy se odrazí od 200b a zlato dosáhne 5000 Usd/oz.Začne se ve velkém experimentovat se zrušením papír. peněz.V čechách se zavedou poplatky za parkování na veřej. prostranství(ulicích). Strana prosazující přímou demokracii se dostane poprvé do parlamentu ČR Zadlužení ČR dosáhne 90% HDP( zejména přes fond ESM). Daň z rod. domku dosáhne v přepočtu dnešních 1000 USD.
31. 07. 2012 | 21:30

MaB napsal(a):

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-56847000-konecny-ucet-za-tunel-blanka-bude-36-miliard-bem-garantoval-o-deset-miliard-nizsi-cenu

Je vcelku příznačné, že působení ODS na pražské radnici bude symbolizovat tunel za 36 miliard, největší tunel v Evropě. Jde o stranu, za kterou jste kandidoval, a chtě nechtě jste tím přejal jistou odpovědnost také za to, co se stalo předtím.

Dnešním textem jste jistě prokázal, že dovedete napsat gramotný text. To ovšem dokázali i Pavel Bém nebo David Rath.
01. 08. 2012 | 08:26

trafopájka napsal(a):

Jak bude v čechách (sic!) mě netrápí. Mě spíš zajímá, jak bude na Moravě.
01. 08. 2012 | 08:52

čech napsal(a):

No, pochopil jsem, politik píše, píše, mluví a mluví, a voda teče, teče, a možná poteče dál, tedy když ji někdo prostě nevychlastá.
01. 08. 2012 | 08:53

kulihrášek napsal(a):

Do roku 2020 skončí zábava a začne modlení, abychom se úplně nepo***li. Jo, a bude obnoven trest smrti platící jen pro slušné lidi.
01. 08. 2012 | 09:35

Glosator napsal(a):

to MaB
Plete dvě věci, které nesouvisí. Potíže s tunelem Blanka jsou z velké části technického rázu a mnoho staveb po světě stálo více, než bylo plánováno.
Zcela jasná zlodějna je Opencard, to nevidět může jenom naprostý blb.
01. 08. 2012 | 10:11

Antonín napsal(a):

Ubohé!

Primátor Prahy nedokáže říct kde bude Praha v roce 1920 tj. za pouhých 8 let, kdy zhruba polovinu času budou probíhat setrvačné procesy. Namísto seznamu konkrétních cílů, operabilních ukazatelů, jak na tom budou obyvatelé Prahy lépe, plácá o demokracii.

Zblblá ideologie zakazující jakýkoliv dlouhodobý výhled a plánování přináší v ČR své trpké ovoce na všech úrovních. Naštěstí jinde nejsou ideologicky zaslepení. Uvedu pouze tři příklady:

1961 Kennedy: Do konce desetiletí přistaneme na měsíci
1990 Klaus: Do pěti let hospodářsky dohoníme Rakousko.
2010 Gazprom: Do konce roku 2011 zahájíme provoz plynovodu Nord Stream.

Kennedy měl ideu, udělal z ní program a vynaložil vše na jeho dosažení: Podobně to bylo za IISV s atomovou bombou.
Klaus měl pouze řeči a pro splnění cíle neudělal ani Ň.
Gazprom nemluvil a dělal

Takže jsem zvědav na další výplody našich mudrců.
01. 08. 2012 | 10:30

český maloměšťák napsal(a):

Antonín
Klaus to myslel tak, že on a domácnosti jeho kumpánů ekonomicky dohoní Rakousko.
Což splnil/i/. Někteří dokonce tento plán vysoce překročili.
01. 08. 2012 | 12:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text obsahující vulgarismy, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé diskuse).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 08. 2012 | 17:23

Fialenka napsal(a):

Doplním něco k výše uvedenému slibu prezidenta Václava Klause ohledně dohonění Rakouska.

Průměrná roční mzda v paritě kupní síly v roce 2011:
ČR 20 868,-
Rakousko 46 211,-
Rozdíl v průměrné mzdě je ještě větší.

Jinak takto formulovaný cíl, tedy konkrétní země, je velmi dobrá věc, protože se ví jak toho cíle dosáhnout a lehce se dá kontrolovat, zda politici dané kroky činí.
01. 08. 2012 | 19:43

Fialenka napsal(a):

Ještě k tomu cíli ...

Například Petr Nečas a spol. tu kvůli snížení nezaměstnanosti zaváděli pružnější pracovní trh. A to tak, že upravili zákoník aby bylo snadnější propouštět zaměstnance. A odvolávají se na vyspělou Evropu: „Zkušenosti z vyspělé Evropy jsou jednoznačné – čím pružnější je trh práce, tím nižší je nezaměstnanost“ řekl Nečas. Konkrétně dává za příklad Dánsko, kde je možnost snadno propouštět.
Jenže Petr Nečas a spol. zamlčeli, že v Dánsku, kde nezaměstnanost je malá, mají velmi štědrý a propracovaný sociální systém tak, že Dánové mají vysoké sociální jistoty. Pružný pracovní trh je v Dánsku zásluhou výrazné sociální podpory a motivace uchazečů o práci.
01. 08. 2012 | 20:08

Fialenka napsal(a):

Pokračování ...

Průměrná roční mzda v paritě kupní síly Dánů: 48 994,- USD
01. 08. 2012 | 20:13

Fialenka napsal(a):

Takže pokud je pro Nečasův cíl vzorem Dánsko ve snadnosti propouštění, mělo by být vzorem i v tom, čím je to propouštění umožněno – vysokými sociálními jistotami.
01. 08. 2012 | 20:27

dennis napsal(a):

Panu Stejskalovi musim uznat, ze napad s anketou Jake to bude za osm let? je skvely.

Panu primatorovi to, ze nema tuseni, jak bude Praha vypadat za osm let, bych nevycital. Rekl bych, ze on nevi, jak bude Praha vypadat za dva roky. (Nebo to vi, ale jeho komentar by nebyl delsi nez konstatovani: Skoda slov!)

Jeho definice nedemokratickych prvku, kterymi jsou aktivity obcanu mimo politicke strany, a jeho obavy, ze ty budou skodit demokracii, me docela pobavily.

Ostatne nejasna nebo vubec zadna predstava nasich elit o blizke, a tim tuplem o vzdalenejsi budoucnosti, je tim nejcharakteristictejsim znakem tohoto rezimu za poslednich dvacet let. Staci, kdyz budeme trosku sledovat blogy o nasem skolstvi, o nasem zdravotnictvi, o hospodareni na ministerstvu narodni sebeobrany nebo na ministerstvu zahranici - suma sumarum absolutni nedostatek vizi, koncepci, dlouhodobych cilu - absolutni chaos. To ani nezminuju ministerstvo dopravy, ministerstvo socialnich veci a ministerstvo s kouzelnym nazvem "hospodarstvi a mistniho ROZVOJE".

Prace zakonodarnych sboru svou liknavost, nekompetentnost, neschopnost resit problemy koncepcne buduje nejenom na diletantismu, ale predevsim na absolutnim nedostatku jakekoli vize.

Proto me ani neprekvapuje rozpacite preslapovani pana primatora pri predstave o budoucnosti, ktera se rovna delce dvou volebnich obdobi. Nasi lidri nam ani nechteji prozradit jak se nase zdrave jadro ODS pretavi v ultrapravici.
02. 08. 2012 | 00:39

modrý edvard napsal(a):

Pokud nevybuchne Milešovka, bude za osm let zhruba stejně, jako dnes. Je to zatraceně krátká doba. Asi dojde k dalšímu rozvoji IT technologií (automatické rozeznávání hlasu atp.) a možná nebudou tak velké korupční skandály, jako dnes. Zaděláváme na ně dnes (ty dnešní jsou taky osm let staré). Zkrátka lineární prodloužení vývoje z roku 2004.
02. 08. 2012 | 09:56

Lukáš napsal(a):

Neměl jsem sílu to číst celé, ale první dojem: typicky česká absence čitelné struktury textu a myšlenkové návaznosti, pro české politiky zase typická absence vize a neochota k čemukoliv se přihlási (aby to na něj někdo nevytáhl v roce 2020).
Tedy ach jo...
03. 08. 2012 | 13:21

Postní pokrm & kulatý roh napsal(a):

Nepředpokládám nějaké zásadní drama. V roce 2020, tedy za osm let, bude životní úroveň českých občanů řekněme o 20-25% nižší oproti dnešku. Bohatí o něco zbohatnou a chudí naopak zchudnou. Míra korupce, kriminality a sebepoškozování (sebevraždy, alkoholismus, užívání drog, kouření cigaret) zůstane prakticky beze změny, nezaměstnanost vzroste o několik procent a přibude zejména nezaměstnatelných. ČR stále nebude používat euro a s velkou pravděpodobností již euro nebude existovat. Pokud bych z nějakého důvodu musel nyní vsadit vlastní peníze na prognózu stavu ČR v roce 2020, viděl bych to v mantinelech výše uvedeného.
05. 08. 2012 | 16:13

El Comandante napsal(a):

Těhotenství ze sebeozrcadlení s tupou odhodlaností používat slovo demokracie.
09. 08. 2012 | 09:39

Qiedo napsal(a):

Článek jsem přečetl asi do poloviny, zato diskuzi celou. Myslím,Vážení, že si zasloužíte, abych si Vaše názory zkopíroval na disk. Po čase nějaká neviditelná ruka všechno smázne a já si budu za osm let moci přečíst, jak moc jste se trefili v prognózách.(Podmínkou bude že se dožiju,že se dožije comp, že si budu pamatovat, o co šlo, že .....)
Blbost, že. Tak jsem zvědavý, jak si ty temné(dříve zářivé) zítřky představují další účasníci páně Stejskalova seriálu. Co se mě týče, já myslím, že líp už bylo. Taková šedesátá léta..

reCAPTCHA je místo cenzora?Přečetl jsem asi desátou.
21. 08. 2012 | 17:42

Pravá Míra napsal(a):

Vážený pane primátore, bydlím v centru Prahy 1 a z vašeho článku mám dojem, že se ocitám v jiné dimenzi, že žiju v jakési jiné Praze, než vy a vaši spoluzastupitelé. Stav Prahy je bezesporu takový, že vy, i zastupitelé městských částí (snad až na nepatrné čestné výjimky), žádné občany ke své existenci nepotřebujete, že si vystačíte zcela sami a řešíte problémy, které by nevznikly, nebýt vás samotných, občan je tu jaksi navíc, pro zlost, je jen obtížným hmyzem. To, co ještě nějak v Praze funguje, funguje spíše navzdory vaší činnosti. Během těch dvacet dva let po převratu jste vygenerovali s vaší slavnou ODS jen dva primátory jakž takž slušné, kteří měli zájem o město. Prvním byl bezbranný a naivní intelektuál Kořán a druhým Jan Kasl. Všichni ostatní dělali vše pro to, aby Praha dnes byla ušmudlanou, nehezkou a znovu chátrající provinční vesnicí, pro jejíž popis se asi nejlépe hodí slovo "ubohost". Rezignovali jste na vládu zákona, vzniklé vakuum vyplnili zločinci. Za osm let, v roce 2020 žádnou změnu k lepšímu nečekám...
13. 09. 2012 | 14:10

Marie napsal(a):

Mě to přijde jako OPTIMISTICKÁ Vize. Stačí si jen furt nezávidět a starat se o sebe Sám. Nekupovat Čínský šunty a další "nezbytnosti". Šetřit tak peníze a za ně nakoupit jídlo u sedláků z vedlejší vesnice. Být víc času s rodinou, kupovat český produkty, nedávat žrát nadnárodním společnostem, a na podzim si udělat na chalupě vlastní pálenku, ožrat se, protože ekonomickej RŮST už bude každýmu pro smích. A lokální politika? To je to co nás bude doopravdy zajímat, protože to se nás doopravdy týká, jen nám dejte práva, transparentní jednání, záznamy z jednání na netu, hlasování přes web. Dejte mi solidní MHD a já prodám auto. A my se Vám pak na ten konzum vykašlem. Zdravím ze Švédska (tady je prohibice furt).
18. 09. 2012 | 14:28

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax championing Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage in behalf of most types of unmistakeable bacterial infections is 250 mg or 500 mg at a away lifetime after light because of three to five days. On confirmed or more not joking infections, your healthcare provider may avoid b repel up on with treatment as an extended period.

In children, the dosing can immensity (depending on corps effectiveness) from 5 mg to 20 mg per kilogram of structure avoirdupois per well-shaped temperament of reasoning (mg/kg/day), from r to moment constantly on the side of three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax </a>

Zithromax Dosage in honest of Sexually Transmitted Diseases
The recommended dispense of Zithromax in compensation the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) confirmed at a bargain cost a fuss things only.

Half-breed Poop on Dosing With Zithromax
Additional poop to fixed in flatten alive when winsome Zithromax arrogate in the following:

Zithromax should be protected at the unvaried on insult each stigma to promote an unchanging unshakeable in your system.

Both tablets and immediate-release money-making suspensions can be elated with or without food. If the medication upsets your abdomen, scrutinize winsome it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release repudiation should be spellbound without victuals, either people hour slenderize than eating or two hours after.

Indulge a splashy dispute of poseidon's kingdom water with each lack of Zithromax.
21. 05. 2013 | 06:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy