Jak bude vypadat Česká republika v roce 2020

11. 09. 2012 | 08:10
Přečteno 6600 krát
Tomáš Haas: Sociální stát je slepou uličkou

Asi nejsem ten nejkvalifikovanější člověk, který může něco takového předvídat. Mýlil jsem se již jednou, a to tehdy, když jsem se nad budoucností Československé republiky zamýšlel na přelomu let 1989 a 1990. Domníval jsem se tehdy, že v následujících dvaceti letech se náš stát, o kterém jsem tehdy vůbec nepředpokládal, že se během prvních tří let rozdělí, stane standardní, a myslím tím pevnou a politicky i ekonomicky vyspělou a stabilní demokracií.

Mýlil jsem se v tom, že jsem se domníval, že sebevědomí a pocit odpovědnosti se může v jeho občanech probudit po padesáti letech, ve kterých byly tyto vlastnosti potlačovány zevně dosazenými režimy a ideologiemi, a že to, co bylo národem právem odsuzováno a co mělo odejít spolu s komunistickou diktaturou, nemůže v demokracii přežít a odejde relativně rychle a trvale.

Odejít měl, jak jsem tehdy pevně věřil, pocit bezaděje, pocit závislosti na státu, egalitářství, závist namířená proti úspěšným, neodpovědné a neprůhledné rozhodování a korupce (která tehdy, těsně po listopadu, znamenala něco jiného než to, co zažíváme dnes). Očekával jsem, že ekonomická transformace bude impulsem ke vzniku a rostoucímu významu malé a střední podnikatelské vrstvy, očekával jsem, že daňová politika státu a otevřené podnikatelské prostředí jí pomůže stát se (tak jako je tomu i v těch nejvyspělejších státech světa) páteří rozvoje národního hospodářství.


Úvaha je součástí seriálu o budoucnosti této země. Informace o projektu naleznete zde, texty dalších autorů zde.

Asi bych mohl napsat svou vlastní verzi knihy „Jak jsem se mýlil v politice“.

Nebyl jsem, bohužel, jediný, kdo se mýlil.

Když svým přátelům z levice položím otázku – jak to, že dosud všechny pokusy vybudovat socialistickou společnost skončily v lepším případě ekonomickou stagnací, často i kolapsem, nebo tvrdou a někdy i krvavou diktaturou, která nakonec stejně vyústila v kolaps hospodářství -, dostává se mi odpovědi, že všechny tyto pokusy nebyly tím pravým socialismem, byly v nich dnes už odstranitelné chyby, socialismus byl špatně pochopen, špatně uplatněn nebo špatně plánován a řízen. Teprve ten příští, ten podle jejich představ, bude tím pravým, tím úspěšným.

Kupodivu stejný optimismus a stejnou důvěru neprojevují tam, kde se hovoří o tržním hospodářství. „Kapitalismus nefunguje“ a „neviditelná ruka trhu“ je terčem posměchu.

Tržní hospodářství je mýtem, dnes už jen velmi málo segmentů trhu je skutečně tržní, velká většina je deformována tu „ekologickými“, tu „sociálními“, tu všelijakými „rozvojovými“ programy, dotacemi a regulacemi. „Neviditelná ruka trhu“ již dávno není rukou trhu a již dávno není neviditelná. Je spoutána tisíci směrnicemi a regulacemi, deformována systémem dotací a usměrňována „řízenými“ a většinou naprosto zbytečnými a kontraproduktivními programy „rozvoje“ toho či onoho ztrátového segmentu. Jen velmi málo segmentů trhu je dnes skutečně „tržní“, velká většina je deformována tu „ekologickými“, tu „sociálními“, tu všelijakými „rozvojovými“ programy, dotacemi a regulacemi.

Klasickým případem je například schizofrenický přístup Evropské unie k pěstování tabáku a omezování kouření. Neuvěřitelně vysoké částky jsou vynakládány na protikuřácké programy. Neuvěřitelné částky jsou vynakládány na regulace tabákového průmyslu. Neuvěřitelné daně jsou uvaleny na tabákové produkty. A při tom všem jsou stejně neuvěřitelné částky vynakládány na dotace pěstitelům tabáku.

A není to jen tabák. Miliardy eur jsou vynakládány na dotace „ekologických biopaliv“, ačkoliv je dnes už zcela zjevné, že nenaplňují svůj účel, biopaliva jsou ve skutečnosti ekologicky stejně nebo dokonce více škodlivá a jejich jediným „přínosem“ je stoupající cena paliv.

Není to „kapitalismus“, není to svobodný trh, co nefunguje. To, co dnes máme a co nefunguje, je „sociálně tržní“ hospodaření, spoutaný a deformovaný quazi trh. Plodem „sociálního státu“ je hospodářství založené na iluzi státem zaručené věčné prosperity a rostoucího, státem zaručeného rovnoměrně rozloženého blahobytu, jehož základem je socialistický princip řízeného hospodářství a přerozdělování. To, že „sociální stát“ dnes ještě nezkolaboval, není zásluhou jeho předností, ale je to vykoupeno na účet budoucnosti, je to zaplaceno rostoucím zadlužením evropských států, které již dnes dosahuje dimenzí, které hrozí ekonomickou katastrofou se všemi jejími politickými důsledky – rostoucí hrozbou extremistických a demagogických skupin a stran, které zklamaným evropským voličům nabízí rychlá a bezbolestná řešení.

Sociální stát je slepou uličkou, není dlouhodobě udržitelný a vědí to už i ti, kdo byli a jsou jeho tvůrci a advokáty. Bohužel se nechtějí vzdát jeho principů, chtějí jen nalézt nová rychlá řešení jeho rychle rostoucích problémů. Jediným řešením, které zatím nalezli, je více dluhů, více přerozdělování, více regulací a více dotací. Pokusy o jeho reformu naráží na to, že to, co by jediné mohlo být efektivní, přechod na vyrovnané rozpočty, je nepříjemné a každý pokus o řešení je okamžitě následován snahou chránit tu či onu „ohroženou sociální skupinu“ dalšími nákladnými „kompenzačními a ochrannými“ programy. Jejich cena pak znamená méně prostředků na likvidaci dluhu a nutnost chránit další „ohrožené skupiny“. Nakonec jsou ohroženi všichni a problém není řešen, je jen odsouván, roste a společnost jej valí před sebou.

Ve chvíli, kdy píši tento text, je veřejný dluh České republiky něco přes 1 700 000 000 000 Kč. Úroky z něj činí přes 55 000 000 000 Kč. Dluh na hlavu obyvatele je 153 000 Kč.

Pro občana to znamená jen jedno – sociální stát, jehož rozpočty jsou již dnes svázány mandatorními výdaji z osmdesáti procent, vynakládá na náklady dluhu zhruba 360 000 korun na každého obyvatele ročně, které by mohl použít na zlepšení služeb, výstavbu infrastruktury, cílené a efektivní sociální programy pro ty, kdo pomoc potřebují a pomoc si zaslouží. Mohl by je použít na zlepšení kvality našich životů. Místo toho je vynakládá na údržbu dluhu, aniž by se dluh zmenšoval, ten naopak stále roste. Není to tak dlouho (jen tři roky), co nás Jiří Paroubek ujišťoval, že nehrozí nebezpečí, dluh činí jen nějakých třicet procent HDP. Ostatní státy jsou na tom daleko hůře a my se můžeme bez problému zadlužit více, abychom mohli udržet a rozvíjet „sociální stát“. Ty jiné státy, o kterých pan Paroubek hovořil, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Itálie a další, jsou tam, kde jsou dnes. „Řecká hrozba“ již není strašením, je smutnou a tvrdou realitou. A náš dluh za ty tři roky potichu stoupl na 41 a půl procenta HDP. Zatím se stále „nic neděje“, dluh „neplatíme“. Ten náš. Splácíme zatím jen ten řecký.

Mýlí se ten, kdo se domnívá, že „dluhy se neplatí“. Platí se, platí se dokonce i ty státní a veřejné a platíme je my všichni. Neplatíme je „Kalouskovou složenkou“, účet nám nepřijde poštou. Účet platíme, kdykoliv si koupíme bochník chleba, litr benzinu, půllitr piva v restauraci, boty či jízdenku na MHD, kdykoliv navštívíme lékaře, kdykoliv vypravíme dítě do školy, kdykoliv cestujeme po špatně udržované železniční trati, kdykoliv jedeme po silnici plné děr nebo stojíme v kolonách před objížďkami na stárnoucí a špatně udržované dálnici. Platíme jej, kdykoliv platíme daň, je jedno, zda daň spotřebitelskou, daň z příjmů, nebo jakoukoliv jinou přímou či nepřímou daň. Platíme jej kdykoliv dostaneme mzdu, kdykoliv dostaneme důchod. Platíme dokonce, i když nedostaneme nic – platíme tím, že nedostaneme od státu služby, které by měl, ale nemůže financovat – viz odkládání výstavby dálnic. Platíme, ale nesplácíme. Zatím platíme jen úroky. A kdyby nám pan Kalousek svou složenku poslal dnes (v polovině května 2012), už by nebyla na 121 000. Byla by na 153 000 Kč.

Doufám, že naše budoucí vlády naleznou odvahu udělat to, co se udělat dosud žádná naše vláda neodvážila. Že přestanou mluvit o „nutnosti zpomalit růst státního dluhu“ a začnou jej splácet, dokud to ještě jde. Doufám, že se přestanou dohadovat, zda použít „úsporná opatření“, nebo „prorůstová opatření“. Náš státní rozpočet má na výdajové stránce více než osmdesát procent mandatorních výdajů. To znamená, že vláda disponuje s pouhými dvaceti procenty rozpočtu. Z těch musí hradit náklady na infrastrukturu, na školství, na obranu, na bezpečnost, na justici a na celou agendu všech resortů. Myslet si, že se z toho dá ušetřit tolik, aby si nemusel vypůjčovat na svůj provoz, je iluze. Prorůstová opatření? Jaká? Snižování daňové zátěže? Neprůchodné. Lákání zahraničních investorů daňovými úlevami a jinými lákadly na úkor domácího průmyslu? Zkusili jsme to s nepříliš přesvědčivými výsledky. Programy zaměstnanosti, které nikdy nevytvoří jedno pracovní místo, aniž by náklady na jeho vytvoření dosáhly milionových částek?

Jediná možnost, jak by se mohl splnit můj dvacet let starý sen, je, aby se naši politici odhodlali, bez předsudků a bez klapek na očích a na uších, zamyslet se nad jedinou smysluplnou a účinnou reformou – restrukturalizací státního rozpočtu a podstatným snížením mandatorních výdajů. Pokud k tomu nedojde, budou se úspory týkat jen malé nepodstatné části rozpočtu, nepůjdou do hloubky a budou se střídat s „opatřeními na ochranu“ tu mladých rodin, tu důchodců, tu dalších „postižených“ skupin. Nikdy se nevymaníme z nefunkčního cyklu střídavých „úspor“ a následného „vyrovnání“ pomocí zvýšených daní. Nikdy nebudeme moci snížit daňovou zátěž a budeme se jen pohybovat na trajektorii stále se zvyšujícího dluhu. Pokud se podaří státní rozpočet restrukturalizovat, odpadne potřeba následných opatření a budeme konečně moci dluh splácet a snižovat. Jak bude dluh splácen, budou se zároveň snižovat náklady na dluhovou službu a miliardy korun, které z našich daní plynou bankám, se stanou zdroji, ze kterých bude stát moci poskytovat občanům služby, které jim dnes v plném rozsahu poskytovat nemůže.

Ale to je jen sen. Vlády nechtějí vidět za horizont jejich funkčního období. Opozice vyhrožuje, že až převezme moc, všechny načaté reformy zruší a problém bude řešit zvyšováním daní.

A tak se obávám, že v roce 2020 už nebudeme hovořit o řeckém, ale o českém strašáku.

Můj sen, má vize České republiky v roce 2020 je stejná, jakou jsem měl v těch přelomových letech 1989 – 1990. Stále bych chtěl vidět naši vlast jako silnou vyspělou a stabilní demokracii, zemi svobody a stát práva. Dnes už si ale zdaleka nejsem jist, že se má vize naplní, alespoň ne do roku 2020. Evropa je zmítána monetární a ekonomickou krizí, krizí, kterou Evropská unie chce léčit toutéž medicínou, která ji do krize přivedla. Dluhovou krizi léčí navršováním dalších a dalších dluhů, až do bodu, kdy nejsou ohroženy jen slabší články společenství, ale sama Unie a její hospodářští a političtí „tahouni“, Francie a Německo. Státy jako Řecko a Španělsko se potýkají s nezaměstnaností v rozsahu neznámém od velké hospodářské krize třicátých let. Roste společenský neklid a roste vliv extremistických stran a skupin.

Hospodářská krize, bez ohledu na rétoriku některých našich politických a odborářských skupin, se nám zatím velkou měrou vyhnula. Nevyhnula se nám ale krize společenská. I u nás již slyšíme volání po změně systému, demokracie podle mnoha mých spoluobčanů nefuguje, kapitalismus nefunguje, „neviditelná ruka trhu“ nefunguje. Fungovat zato má více regulací, více dotací, více přerozdělování a větší sociální stát.

Jaká bude naše republika v roce 2020? Netroufám si už, vzhledem ke zkušenostem posledních dvaceti let, na žádnou předpověď. Spíše vyslovím přání.

Chtěl bych republiku v roce 2020 vidět takovou, jakou jsem si ji ve svých snech představoval v roce 1990. Ale mám obavy, že budu zklamán stejně, jako jsem zklamán dnes. Tenkrát jsem svou fantazii pokládal za reálně uskutečnitelnou. Dnes mám obavy, že se jedná jen o fantazii „bez přívlastků“.

Tomáš Haas
Politický konzultant a publicista, bývalý poradce prezidenta a dvou předsedů vlády

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Anna napsal(a):

Nemyslím si, že sociální stát je slepou uličkou. Názorným příkladem je Švédsko:

Zadlužení České republiky se pohybuje přibližně na polovině průměru Evropské unie, který činí cca 87 procent HDP, což je výrazně výše, než připouštěla Maastrichtská kritéria. O aktuální výši státního dluhu můžeme tedy říci, že jsme na tom velmi dobře. Jediné ze „starých“ států EU, které mají nižší dluh než ČR, jsou jen Švédsko a Lucembursko.
https://www.conseq.cz/?news=731

V 25 členských státech došlo v roce 2011 ke snížení vládního schodku (ve vztahu k HDP) ve srovnání s rokem 2010 nebo ke zvýšení vládního přebytku. Maďarsko, Estonsko a Švédsko zaznamenaly v roce 2011 vládní přebytek.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Government_finance_statistics/cs

Mezi státy Evropské unie jsou velké rozdíly v daních. Zatímco například nejvyšší sazba u daně z příjmu fyzických osob letos ve Švédsku dosahuje 56,6 procenta, tak v Bulharsku je to deset procent a v České republice a v Litvě 15 procent. Dokládají to zveřejněná data Evropského statistického úřadu (Eurostat).
Na druhém místě za Švédskem skončilo Dánsko s daní z příjmu fyzických osob 55,4 procenta. Právě v těchto skandinávských státech jsou ale jedny z nejvyšších platů v EU. Navíc Švédsko je také známo jako země s velmi rozvinutým sociálním systémem, v němž je například široká podpora rodičů s dětmi a rozsáhlá podpora zaměstnávání.

Daň z příjmu fyzických osob v roce 2012

země
hodnota (v procentech)

Švédsko
56,6

Dánsko
55,4

Belgie
53,7

Nizozemsko
52,0

Španělsko
52,0

Rakousko 50,0
Velká Británie
50,0

...
ČR 15,0

Zdroj: Eurostat


Statistici navíc pro své údaje o daních ve Skandinávii využili nejvyšší možnou sazbu, která se může výrazně lišit od sazeb v dalších zemích, v nichž jsou příjmy zdaněny progresivně podle jejich výše.
http://www.novinky.cz/ekonomika/268184-ve-svedsku-daji-na-dane-pres-pul-platu-cesko-je-pod-prumerem.html

DPH
Švédsky „MOMS“. Platí od roku 1969 a od roku 1991 je sazba většinou 25 % z ceny. DPH se vztahuje téměř na všechny typy zboží.

Odlišné sazby:
•potraviny, hotely, kempingy, cestování v tuzemsku 12 %
•deníky, kulturní a sportovní události 6 %
http://www.mesec.cz/clanky/danovy-system-ve-svedsku/

V každoročně zveřejňovaném žebříčku korupce se Česko nadále propadá. Ještě v roce 2008 patřilo Česko 45. místo, za rok 2011 až 57. místo. Zatímco Švédsko je na 4. místě.
http://www.finance.cz/zpravy/finance/338447-cesko-pada-v-indexu-korupce-zebrickem-dolu/
11. 09. 2012 | 08:26

Anna napsal(a):

Jen ještě dodám:

Washington – V žebříčku Doing Business 2011, který sestavuje Světová banka ve spolupráci s Mezinárodní finanční korporací (IFC) a který udává, jak je těžké v dané zemi podnikat, obsadila Česká republika 63. místo. Oproti minulému roku tak poskočila o devatenáct míst, což je největší skok ze všech 183 hodnocených zemí. Navzdory zlepšení ale Česká republika zůstává daleko za Slovenskem a vede si skoro nejhůře z celé Evropské unie.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/106186-ceska-republika-je-v-zebricku-obtiznosti-podnikani-na-63-miste/

Švédsko je v tomto žebříčku na 14. místě.
http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB11-FullReport.pdf
11. 09. 2012 | 08:27

Mirka napsal(a):

Pane autore, všichni se čas od času mýlíme. Někteří dokonce celý život. Psát o své sebereflexi, jak jsem se mýlil je sice možná dobré, pro bulvár jistě, ale jinak moc žádný význam to nemá, pokud si ze svých omylů nevezmu nějaké poučení. Jestli to poučení z Vašich omylů má vypadat tak, jak jste tady nanesl, tak to jste sice úkrok udělal, ale nikoli pokrok. Spíš jste se zabetonoval v omylu své relativní pravdy. Opakujete klišé, která nás dovedla tam, kde jsme. Neberu si za úkol kohokoliv přemlouvat ve smyslu své relativní pravdy, nemělo by to smysl, starého psa novým kouskům nenaučíš. Neoliberalismus se, naštěstí, už přestává nosit. Svět se nevyvíjí podle klišé, ale tvoří jej střet názorů na to, jak by měl, či mohl vypadat. A ten v mé představě by měl být jiný, než v té Vaší.
Nemáte v hlavě žádnou smysluplnou představu o světě, kde by se lidem žilo co možná nejlépe, ani ji tam mít asi nemůžete, protože tam máte jen peněženku.
11. 09. 2012 | 08:40

Jana Pechová napsal(a):

Kdybyste, pane autore, 'osvobodil' zvířata v zoo jen otevřením klecí, většina z těch zvířat zahyne - některá záhy sežerou jejich dosud nejbližší sousedé, další si nebudou umět najít potravu, jiná se nepostarají o další generaci.

Lidi jsou součástí stejné přírody. Nejdřív se musí naučit zacházet se svobodou (a demokracií), pak mohou nejen přežívat, ale i žít.

Co do volby cest jsem spíš na pravo a k sociálnímu státu tak, jak je u nás vnímán (a je to vnímání dosti pokřivené) mám značné výhrady. Ale ve výběru cest to opravdu není. Je to ve volbě cíle. Co má naše společnost za cíl? Co vidíme cílem každý z nás? Dokážeme si na to vůbec odpovědět? Tam bych hledala odrazový můstek k nápravě.
11. 09. 2012 | 08:45

Občan napsal(a):

Pane Haasi,

"pevná a politicky i ekonomicky vyspělá a stabilní demokracie" je zcela nemyslitelná bez sociálně přátelského státu.
KAŽDÝ stát, který upustil od sociální politiky přátelské VŠEM občanům, zatím dopadl špatně.

Dál jsem to nečetl, protože by to byla ztráta času.
11. 09. 2012 | 08:51

šašek z Jihlavy napsal(a):

Podíváme-li se do historie zjistíme, že pokud krize zachvátila všechny oblasti lidského konání a trvala příliš dlouho, vyřešil to načas válečný konflikt. To je vize, které se bojím a která se patrně do roku 2020 stane skutečností. Je příliš mnoho nespravedlnosti v současném světě a proto to nemůže jinak skončit. Generace, která to přežije načas zpokorní a bude se ujišťovat, že už nikdy...
A za čas se to bude opakovat. To je lidský úděl, co svět světem stojí. Jen mi je líto našich potomků, nejsou na takové konce připraveni, to spíše přežijí obyvatelé podtatranských osad, jak vidíme ve fotoreportáži na ACZ.
Za čas načas nastane pořádný nečas, je načase začít se připravovat (jako např Švícaři se svými bunkry a zásobami). Otázka je kdo na to má.
11. 09. 2012 | 08:56

Občan napsal(a):

A co se toho snižování zadlužení týče:

Snižovat dluh, pane Haasi, můžete jen tehdy, pokud na to máte prostředky.
V ČR roste počet nezaměstnaných a chudých. Tím klesá koupěschopnost populace i podniků a zvyšování zdanění spotřeby tento pokles jen urychluje.
Pokud lidé nemají čím platit daně, tak je prostě neplatí, protože nenakupují. A protože nenakupují, chudnou podniky a nakonec i banky a úpadková spirála se vrtí stále rychleji. Takže vysoké zdanění spotřeby se ukázalo být neefektivním a škodlivým. Jenže tohle ožralý provozní chemik v sesli ministra financí těžko pochopí...
11. 09. 2012 | 09:00

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Je to ve volbě cíle. Co má naše společnost za cíl? Co vidíme cílem každý z nás? Dokážeme si na to vůbec odpovědět?"

Souhlasím, taky považuju odpovědi na tyto otázky za zásadní.
11. 09. 2012 | 09:04

Realista napsal(a):

Pane Haasi, bylo by asi milion věcí, které bych vám chtěl rozporovat, ale je to zbytečné. Vy prostě žijete na planetě s alternativní realitou.Místo toho, abyste (když už vás Aktuálně zvou jako intelektuální autoritu,abyste se vyjadřoval k vizi České republiky) se alespoň trochu konkrétně vyjádřil k aktuálním palčivým problémům, tady vyplodíte prázdné floskolule a klišé. Jediný, kdo je horší, je Sedláček.
Já vám řeknu příklad, jak možných témat. V USA dlouhodobě probíhá velká debata o nárůstu majetkový nerovnosti. Aktuálně je velkým tématem strukturální krize zaměstnanosti - a je to nejen nezaměstnanost, ale i particapation rate, průměrná mzda, doma zaměstanonsti, počet prac. hodin. Dlouhodobým problémem jsou enormní výdaje za zdravotnictí (které opravdu není socialistické). Dalším možným tématem aktuálním ekonomickým tématem je otázka amerického spotřebitele, který táhne ze 70 % americkou ekonomiku - má stagnující příjmy a začíná spořit, což začíná přestavovat pro spoustu firem problémem. Další velkým tématem jsou zbrojní výdaje. Dalším velkým tématem je např. outsourcing práce do Asie....atd.
A vy tady tohle....ubohé, patetické....
A mimochodem, když už mluvíte o té "Neviditelné ruce", tak si toho A.Smitha, alespoň přečtěte a zjistíte, že to byl daleko nuancovanější myslitel a už tehdy se obával spousty jevů, ke kterým v dnešní době dochází.
11. 09. 2012 | 09:05

Fialenka napsal(a):

Sociální stát znamená lidi, kteří jsou svobodní, šťastní, vzdělaní a bohatí (v tom všem podle OECD, The Economist a Legatum nejvíce na světě). A kteří životu ostatních přiznávají cenu - ne protože to mají nařízené státem, ale protože to tak sami chtějí. Lidé mající takové hodnoty vytvořili společenství, kterému se říká sociální stát. Jsou to nejrozvinutější demokracie s vysokou mírou spoluúčasti na politickém rozhodování. Takové státy jsou nyní nejdál v evoluci lidstva.
Kdybychom u nás zavedli jejich politiku, lidi by byli svobodnější a informovanější, a to se nehodí komunistickým gangům, co ukradli Českou republiku. Zvýšily by se jim totiž daně a omezila možnost vykořisťovat obyvatele ČR. A někteří by šli do vězení.

Podle Erika Besta republiku ovládají Bakala, Kellnera, Dospiva, Komárkek, Tkáč.
Petr Havlík píše o těchto vítězích sametové revoluce: „Kellner (Popovič, Kočárník), Tykač (Potáč, Aleš Tříska), Kožený (Vostrý, Köcher, Široký), Adamec ml. (Adamec st.), Toman ml. (Toman st.), Tkáč ml. (Tkáč st.), Dospiva (gen. Lorenc), Charouz, Junek, Chvalovský atd. Mezi jasné vítěze patří i Bakala, který měl mimo jiné nejprve vlivného přítele ve Vladimíru Dlouhém, později např. v Bohuslavu Sobotkovi. A řada dalších – Roman (Kopp), Antonín Koláček, Viktor Koláček, Komárek ml. (Komárek st.), Chrenek, ale i Babiš aj. A pak to byli a jsou i chlapci ze zákulisí – Jansta, Johanes, Šlouf, Muzikář, Velek, Kovarčík, Háva, Dalík aj. a jejich regionální klony, v čele s pražským Janouškem. Ale ve hře hráli vysokými kartami i neviditelní zahraniční sekáči – např. Marc David Rich či Markus Hasler.“
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petr-havlik.php?itemid=16085
11. 09. 2012 | 09:05

David napsal(a):

"...Sociální stát je slepou uličkou, není dlouhodobě udržitelný a vědí to už i ti, kdo byli a jsou jeho tvůrci a advokáty..."

-----

Svádět HLAVNÍ příčinu dnešních problémů na sociální stát považuji za zcela neobjektivní a vyloženě manipulativní

- patrně text na objednávku.

Hlavní příčinu naopak vidím např. ve vysávání státního rozpočtu různými mafiemi, v korupci, úniky do daňových rájů a "nenažranosti" bank.

Proto nám ubývají peníze na sociální stát!!!

Stát je od toho, aby chránil své občany a ne aby hájil zájmy nadnárodních korporací a vykonával čím dál častější nesmyslná nařízení z EU.
11. 09. 2012 | 09:07

Moravec napsal(a):

No pane,vůbec se nedivím,že tahle země je po uši ve svrabu.Vedou ji a vedli diletanti těžkého kalibru a radili jim takoví jako vy.
Vy byste se hodil tak akorát na post profesionálního snílka,idealisty či romantika.
Své prognózy si nechte laskavě pro sebe.Jako prognostik byste si nevydělal ani na slanou vodu.I když,v téhle zemi je možné vše ,že ano.
11. 09. 2012 | 09:22

pepa napsal(a):

Jedinné řešení ISLAND a trestat strůjce stavu, kdy si stát půjčuje od komečních bank, když jim předal veškerý kapitál!!

Lze popsat tisíce stran, ale jedno je důležité: KDO způsobil dluhy? 1990 - 0,00 Kč něco málo rodiny
2012 - 3 000 000 000 000,- Kč včetně rodin bez podniků

Kdo nám vládnul??????

Jaké entikum převážně obsadilo vedoucí úlohu ve státě ČR???????

Najdete-li odpověď na otázky, dospějete k řešení!!!!!!
11. 09. 2012 | 09:24

Benjamin napsal(a):

Jak na tuhle polopravdu reagovat?
Na výdajové straně rozpočtu patří k nejsledovanějším agregacím celkové mandatorní výdaje státního rozpočtu. Pro rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši 681 miliard korun a tvoří tak 57,8 % celkových výdajů státního rozpočtu. Zdá-li se vám toto číslo příliš nízké vzhledem k velmi často medializovaným číslům, která se pohybují kolem 80 %, je to proto, že těchto 57,8 % se týká výlučně skutečně mandatorních výdajů, které předurčuje zákon, nikoliv takzvaných kvazimandatorních výdajů, které jsou bohužel stejným strukturálním problémem státního rozpočtu jako výdaje mandatorní, a nejsou... a mají stejný charakter, ale nejsou předepisovány zákonem. Pokud bychom k tomu přidali ještě mzdové náklady a další kvazimandatorní výdaje, pohybujeme se skutečně přes 80 % výdajů státního rozpočtu.
11. 09. 2012 | 09:24

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Společnost, která přestane respektovat 'vyšší moc' a hodnoty z ní vyplývající a opije se sebestředností, na piedestal postaví člověčí um, peníze a moc, začíná se stavbou 'babylónské věže'.
Je jedno, jestli je v takové společnosti víc pravičáků nebo levičáků. My už jsme si vyzkoušeli oba modely :-)
11. 09. 2012 | 09:25

Xaver napsal(a):

Pan Haas si v roce 1989 a 90 myslel, že u nás bude všechno dobré.
Ale dobré přijde když se v každé situaci vybírá dobré řešení.
A to se u nás nestalo. Při každém rozhodování se vybíralo řešení "pravé" nebo "levé".
A společně se představitelé obou "myšlenkových" proudů shodli na tom, že vždy bude mít před řešením správným přednost řešení právní. Přitom kvalita práva a jeho vykladačů nikdy žádného představitele nezajímala.
A proto máme ty výsledky, které máme.
11. 09. 2012 | 09:26

muromec napsal(a):

Tak sociální stát je slepou uličkou? Tož aby si snad vláda vytyčila jako svůj cíl místo nynějšího "Padni komu padni" nové heslo: "Zdechni kdo zdechni."
Já tady už před časem navrhoval, aby se nad opuštěnými šachtami zřídili velké mlýnky nebo skartovače na maso, kam se budou házet staří lidé, bezdomovci a jiní sociálně vyloučení, jakož i všichni ostatní kdo bohatým ujídají z chlebíčka. Buďto ze zeufalství sami, nebo jim k tomu pomůžeme.
Samozřejmě, ty mlýnky nebo skartovače by musely být dostatečně výkonné, aby dovedly semlít i invalidní hole, invalidní vozíčky, a dětské kočárky. A kdyby se snad občas projevil nečekaný nedostatek robotního plebsu, tak se jednoduše nějaký doveze z jihovýchodní Asie.
(Jinak malé děti by bylo možno, jak to už před třemi sty léty navrhoval v Anglii myslím Jonathan Swift, využívat třeba taky jako zdroj lahůdkového masa pro bohaté.)
11. 09. 2012 | 09:27

karel napsal(a):

ČR cíl: krýt politické zločince a hospodářskou kriminalitu vyvolených podvodníků (Roman Háva Dvořák...........!!!!)

Řešení: 1) důkladná analýza příčin současného stavu
2) potrestání vyníků a organizátorů cca 1000 pachatelů
3) zkopírovat osvědčený(é) model(y) fungování státu
4) po zkušenostech s vlastní správou (r.2015) předejme ČR Švédům za jistých podmínek
11. 09. 2012 | 09:36

Fialenka napsal(a):

Reálnější (než Haasův) pohled na sociální stát, vládní sociální opatření, sociální výhody a soukromou spotřebu vyplývá z tohoto textu od vedoucího zahraniční kanceláře CzechTrade v Kodani.

„Dánská ekonomika zažila v posledních letech silnou expanzi, která byla podporována především růstem soukromé spotřeby, ale také vývozem a investicemi. Tato moderní tržní ekonomika je charakteristická zemědělstvím využívajícím nejmodernější technologie, moderními průmyslovými obory, rozsáhlými vládními sociálními opatřeními, vysokou životní úrovní, stabilní měnou a vysokou závislostí na zahraničním obchodu. Nezaměstnanost je nízká, dánská koruna zůstává vůči euru stabilní. V důsledku vysokého HDP na osobu, sociálních výhod a politické stability, je životní úroveň v Dánsku jednou z nejvyšších na světě.“
http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa/dansko/
11. 09. 2012 | 09:43

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Taky to tak vidím. Zmínila jsem tu Švédsko, tak ještě doplním: K luterské církvi se v současnosti hlásí kolem 80% obyvatel Švédska.
11. 09. 2012 | 09:51

český maloměšťák napsal(a):

Tržní hospodářství je mýtem, dnes už jen velmi málo segmentů trhu je skutečně tržní, velká většina je deformována tu „ekologickými“, tu „sociálními“, tu všelijakými „rozvojovými“ programy, dotacemi a regulacemi. „Neviditelná ruka trhu“ již dávno není rukou trhu a již dávno není neviditelná. Je spoutána tisíci směrnicemi a regulacemi, deformována systémem dotací a usměrňována „řízenými“ a většinou naprosto zbytečnými a kontraproduktivními programy „rozvoje“ toho či onoho ztrátového segmentu. Jen velmi málo segmentů trhu je dnes skutečně „tržní“, velká většina je deformována tu „ekologickými“, tu „sociálními“, tu všelijakými „rozvojovými“ programy, dotacemi a regulacemi.
-----------
Co monopoly ? Velká čtyřka a její provázání s vládami ? Co tax havens /11 bilionů USD by stálo alespoň za drobnou poznámku, ne ? Co záchrany bank a tedy jejich selhání ? Stamiliardy USD by taky stály za alespoň malý odstaveček, no ni ?
Pana Haas, ploché a předpojaté. Na to jak je to dlouhé - tak to má mizivou vypovídací hodnotu. V podstatě kalouskovina a drábkovina.
Fakt ztráta času - jak napsal Občan.
11. 09. 2012 | 09:52

Fialenka napsal(a):

Upřesnění první věty co jsem napsala v 9:05, a která asi nedává smysl:
Podle OECD, The Economist a Legatum jsou na světové špici ve svobodě, štěstí, bohatství a vzdělání lidé v severní sociální Evropě.
11. 09. 2012 | 09:58

jogín napsal(a):

Pan Haas se zásadně mýlil po sametu a stejně vedle jsou i jeho představy o nápravě současných poměrů. Trh není zázračný lék, jak se spousta slaboduchých domnívá. Trh je dobrý sluha, ale špatný pán. Generuje totiž jak záporné zpětné vazby, které vedou k větší efektivitě a snižování cen, tak kladné zpětné vazby, které působí opačně. A vyskytují se i primitivové, co chtějí odstranit stát a jeho zásahy úplně včetně bezpečnosti- oloupili tě? Tvoje chyba, měl jsi mít ochranku. Pokud nebudeme mít zákaz či regulaci nežádoucích zpětných vazeb trhu, budeme mít trh s nájemnými vraždami a volnou ruku pro podvodníky (je to cítit už dnes). Výhoda z rozsahu v podnikání vede nejen ke koncentraci a nižším cenám, ale taky ke vzniku monopolů a oligopolů, co působí opačně, jak praví každá učebnice. Korupce je trh- zakázku má, kdo víc maže. Potřebujeme se především zbavit nesmyslných hesel v ekonomii a užívat trh racionálně. Fungování ekonomiky je primární, sociální politika sekundární.
11. 09. 2012 | 10:16

Jiří K napsal(a):

Nejenom peníze rozhodují

Dle výsledků za rok 2011 mají nejlepší hodnocení země Skandinávie. V první dvanáctce zemí najdeme Norsko, Dánsko, Švédsko, Finsko i Island. Konečné pořadí neovlivňují pouze ekonomické výsledky, ale taky svoboda, bezpečnost nebo zdravotní stav obyvatel. Tyto aspekty jsou velmi důležité, protože spokojený člověk potřebuje být zdravý, mít čas na své koníčky a cítit se svobodně.

Vysokou osobní svobodu, fungující justici, výborné ekonomické podmínky, sociální vyspělost, minimální korupci nebo skvělou infrastrukturu. Infrastruktura je v těchto zemích na špičkové úrovni a je inspirací pro mnoho zemí světa. Je rozvíjena citlivě s ohledem na životní prostředí, které je velmi pečlivě hlídáno.• - Domácí ekonomiky jsou orientovány na produkty s vysokou přidanou hodnotou. Kreativita, nové technologie, vysoká podpora výzkumu i vývoje, vysoké zastoupení vysokoškoláků v populaci jsou společným znakem pro všechny země.
• - Rovněž vysoký důraz na ekologii nebo zdravý životní styl. Zdravotnictví je velmi kvalitní. Střední délka života je ve Skandinávii o více než deset let vyšší než v Bulharsku nebo Rumunsku. Současně patří Seveřané mezi nejspokojenější obyvatele. 
• - Rodinné a přátelské vazby jsou velmi důležité. Silná společenská podpora je pro osobní spokojenost významná.
• - Všechny severské země mají vysoké HPD na jednoho obyvatele, jedny z nejvyšších průměrných mezd na světě a nádherné životní prostředí.

Když vyšší zdanění nevadí

Země Skandinávie mají společné i vysoké zdanění. Míra zdanění v Dánsku, Švédsku nebo Norsku je nejvyšší z vyspělých zemí světa. Firmy, podnikatelé a zaměstnanci platí vyšší daně, ale na druhou stranu veřejný sektor znaminitě funguje. Veškerá administrativa se zrychluje a zjednodušuje. Řadu povinností splní podnikatelé a firmy on-line. Úředníci jsou pomocníci a ne nepřátelé. Vyšší daně přinášejí firmám i podnikatelům vysoký komfort. Navíc dobře funguje propojení univerzit s firemním sektorem. Proto se mohou severské země orientovat na výrobky s vysokou přidanou hodnotou a high-tech obory. Základem je znalostní ekonomika, což se pozitivně projevuje na růstu průměrné mzdy.

Tak tohle je pro pana autora slepá a špatná cesta, ono se mu líbí spíš v Itáli na Sicílii, možná v Palermu. Tam vládne trh bez přívlastků. Don Corleone ho má pevně v hrsti.
11. 09. 2012 | 10:18

Xury napsal(a):

Fascinuje mě, že spousta lidí, kteří vidí vzor ve Skandinávii chce přenést jen to vyšší zdanění. Jakoby stačilo zavést jejich vysoké daně a už se budeme mít jako Švédi, Dáni atd. Přitom obdobně vysoké daně mají ve Francii, Belgii a dalších zemích a ty tak úspěšné nejsou. Tak nechápu, kde jste přišly na to, že jen ty daně stačí.
11. 09. 2012 | 10:47

Xury napsal(a):

Opravička:
přišli. Diskutují i pánové.
11. 09. 2012 | 10:49

Anna napsal(a):

Xury
"Fascinuje mě, že spousta lidí, kteří vidí vzor ve Skandinávii chce přenést jen to vyšší zdanění. "

Můžete uvést, jak jste k tomuto Vašemu závěru došel? Např. já jsem zde mj. uvedla:
V každoročně zveřejňovaném žebříčku korupce se Česko nadále propadá. Ještě v roce 2008 patřilo Česko 45. místo, za rok 2011 až 57. místo. Zatímco Švédsko je na 4. místě.
V žebříčku Doing Business 2011, který sestavuje Světová banka ve spolupráci s Mezinárodní finanční korporací (IFC) a který udává, jak je těžké v dané zemi podnikat, obsadila Česká republika 63. místo. Oproti minulému roku tak poskočila o devatenáct míst, což je největší skok ze všech 183 hodnocených zemí. Navzdory zlepšení ale Česká republika zůstává daleko za Slovenskem a vede si skoro nejhůře z celé Evropské unie.
Švédsko je v tomto žebříčku na 14. místě.

A vřele Vám doporučuji přečíst si celý příspěvek Jiřího K 11. 09. 2012 | 10:18
11. 09. 2012 | 10:58

Fialenka napsal(a):

Jiřík

Hezky napsáno. Pro srovnání životní úrovně Skandinávců s naší sem dám přehled kupní síly (rozdíl v průměrným mzdách by byl mnohem větší):

Norsko 52 694,-
Dánsko 44 439,-
Belgie 43 557,-
Finsko 39 582,-
Švédsko 38 161,-


Česko 19 061,-
Maďarsko 18 285,-
11. 09. 2012 | 11:02

šašek z Jihlavy napsal(a):

Jana Pechová
zdravím Vás z vysočiny a souhlasím s vašimi názory na to lidské pinožení současné civilizace postkomunistických zemí. S lidmi jako vy by byla naděje na brzké zlepšení, bohužel patříte k drtivé menšině a proto jsem napsal pesimistickou prognózu(viz výše).
Apropo, máte zahradu nebo jiné obhospodařovávatelné pozemky? Bude nám třeba postarat se sami o sebe a své rodiny. Pilným lidem to nebude zatěžko, horší bude výdobytky své dřiny uhájit před smečkami šelem v lidské podobě. Po případné katastrofě budou lokality bývalých měst náležet mezi nejneobhospodařovatelnější plochy v této nešťastné kotlině. Ládik!!! se prý začíná ozbrojovat, ale to asi nebude nic pro Vás. Zkuste alespoň kursy sebeobrany.
11. 09. 2012 | 11:05

šašek z Jihlavy napsal(a):

Jiří K
Lépe to ani nelze vyjádřit, gratuluji.
11. 09. 2012 | 11:08

ZdeněkJ. napsal(a):

Autor
" Dluh na hlavu obyvatele je 153 000 Kč.
.........sociální stát, jehož rozpočty jsou již dnes svázány mandatorními výdaji z osmdesáti procent, vynakládá na náklady dluhu zhruba 360 000 korun na každého obyvatele"
Máte to nějaké popletené.
11. 09. 2012 | 11:22

Petr napsal(a):

"Jak bude vypadat Česká republika v roce 2020"
V r.2020 bude ČR na úrovni Bangladéše a v r.2050 už žádná ČR nebude. Křišťáloví šíšouni budou na Floridě zbytek bude živořit, na území bývalých, kdysi i slavných, českých zemí.
11. 09. 2012 | 11:24

Xury napsal(a):

Pro Annu:
ok tak vezměme to co napsal Jiří K.:
- vysoká osobní svoboda - myslím si, že v tomto jsme na tom obdobně
- fungující justice - nepochybně jedna z věcí, kde máme největší rezervy, ale osobně moc nevěřím, že se to prostým nárůstem daňové kvóty změní
- infrastruktura - nechybně by měla být u nás lepší, ale nemyslím si, že by v tomto byl hlavní problém
- zdravotnictví - máme na srovnatelné úrovni
- orientace na vyspělé technologie - nepochybně by v tomto mohla vláda udělat víc (to platí vždy), ale fakticky je to dost běh na dlouhou trať
Ostatní věci jsou z úrovně vlády nebo samosprávy ovlivnitelné dost těžce.
Podle jiných hodnocení (než jsou ta, která jste uvedla) jsou největší problémy v kvalitě institucí a stabilitě podnikatelského prostředí. A také korupci, i když je potřeba si uvědomit, že ta měření sledují tzv. vnímanou korupci. Což znamená, že nejde o objektivní měřítko korupce, ale o to, jak je rozsah korupce vnímán veřejností. Logicky ta čísla musí jít nahoru v situaci, kdy se o ní píše téměř dennodenně.

A ještě na závěr, jak jsem přišel na to, že si ve Skandinávii vybíráte hlavně to vyšší zdanění. Protože je to to první, co se objeví, když je o ní zmínka.
11. 09. 2012 | 11:37

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Lidi, to špatně čtete, Haas se vám ve skutečnosti snaží vysvětlit, že demokracii si nemůžeme dovolit, že prostě s tou je konec.
11. 09. 2012 | 12:07

Anna napsal(a):

Xury

U pana Šterna jsme se spolu bavili o nastavení daňové zátěže. Není tedy divu, že jsem použila příklad Švédska na doložení mého nesouhlasu s Vaším přesvědčením, "že většina příjmů státu by měla jít z nepřímých daní (dominantně logicky z DPH)". Navíc u nás rovná daň - 15%- automaticky znamená nižší podíl přímých daní na příjmech SR než progresivní s maximem 56,6% (jako ve Švédsku).

Co se týká korupce nebo předražených zakázek - myslíte, že vede k něčemu dobrému postup pánů Vondry a Nečase v kauze PROMOPRO?
cituji:

"Jak všichni shodně tvrdí, byl RNDr. Alexandr Vondra o veškerých záležitostech podrobně informován, tedy věděl o sporných fakturách a způsobu řešení, navýšení nákladů oproti plánovanému rozpočtu a mohl do těchto sporů kdykoli vstoupit, navrhnout jiná řešení či se jinak angažovat. Toto však neučinil," stojí podle deníku Insider v jednom z policejních dokumentů k případu.

To ale bylo málo. Podle policie by mohl být ministr obviněn jen tehdy, kdyby byl výslovně požádán, aby jednal. Nebo mu to ukládala nějaká směrnice.

"Nebyl dohledán žádný dokument, na základě kterého by byl ze své pozice vyzván ke zjednání nápravy, či jeho povinnost v daném případě konat by vyplynula z dané situace nebo interních směrnic. Samotná sekce pro předsednictví pod vedením Jany Hendrichové se průběžně snažila na různé podněty reagovat a vzniklé problémy řešit, s čímž byl RNDr. Alexandr Vondra patrně i srozuměn, ovšem tím způsobem, který je shora popsán a který se jeví jako účelový a naprosto nedostatečný," zdůvodnili policisté, proč Vondru nechtějí stíhat.
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=740851

Pan Vondra neodstoupil, pan Nečas ho neodvolal, neboť pan Vondra měl nakládat hospodárně s penězi daňových poplatníků, jen kdyby byl výslovně požádán, aby jednal. Nebo mu to ukládala nějaká směrnice.
11. 09. 2012 | 12:09

Jana Pechová napsal(a):

šašek z Jihlavy
Též vás zdravím :-)
A nebuďte smutný, ono není tak zle. Jen jsme nečekaně vjeli do tunelu a zpomněli na to, že máme na očích tmavé brýle :-)
Stačí si to jen uvědomit, sejmout brýle a nohu z plynu, ale pokračovat v cestě a vrátit si zpět víru, že i sebehlubší a sebedelší tunel má svůj konec :-)
11. 09. 2012 | 12:21

Ládik!!! napsal(a):

šašku -
zatím se neozbrojuji. Jen když vidím z okna lidi, kteří sejdou z polní cesty, aby si natrhali moje jablka (nemám oploceno), přemýšlím, že tam umístím tabulku s nápisem "Přijďte se zeptat". Neobrali to všechno, něco nechali.
11. 09. 2012 | 12:51

Ládik!!! napsal(a):

... v roce 2020 možná budu mít kolem pozemku plot s vysokým napětím, jaký mají ve vilových čtvrtích v Joburgu.
11. 09. 2012 | 12:54

Xury napsal(a):

Pro Annu:
jednak bzch doplnit jednu poznámku - naše sazba daně 15% ve skutečnosti 20.1% (u zaměstnanců) u OSVČ je 15%, ale tam je to fakticky daň ze zisku, což je něco trochu jiného.
Jinak je velmi pravděpodobné (ne jisté, záleží na dalších okolnostech), že při mezní sazbě daně ve výši 56% bude podíl této daně vyšší, ale z pohledu SR je také důležité to, jaký podíl z výnosu dostane (ve Švédsku je "federální" sazba daně jedna - ve výši 25%) a kolik zůstane samosprávám.
Co se PROMOPRO týče, tak se domnívám, že měl Vondra odstoupit i kdyby šlo jen o jeho manažerské selhání a ne úmysl.Bohužel tu asi zafungovaly politické důvody a nedostatek "spojenců" Nečase ve vyšších kruzích ODS.
Ovšem i to je podle mne důvod pro to, aby se nejprve udělal pořádek ve státní správě a pak se teprve hovořilo o příjmech SR.
11. 09. 2012 | 13:21

Anna napsal(a):

Xury
"Ovšem i to je podle mne důvod pro to, aby se nejprve udělal pořádek ve státní správě a pak se teprve hovořilo o příjmech SR."

Tak na tom panuje mezi námi shoda.
11. 09. 2012 | 13:40

český maloměšťák napsal(a):

šašek z Jihlavy napsal(a):
Jana Pechová
zdravím Vás z vysočiny a souhlasím s vašimi názory na to lidské pinožení současné civilizace postkomunistických zemí. S lidmi jako vy by byla naděje na brzké zlepšení, bohužel patříte k drtivé menšině a proto jsem napsal pesimistickou prognózu(viz výše).
Apropo, máte zahradu nebo jiné obhospodařovávatelné pozemky? Bude nám třeba postarat se sami o sebe a své rodiny. Pilným lidem to nebude zatěžko, horší bude výdobytky své dřiny uhájit před smečkami šelem v lidské podobě. Po případné katastrofě budou lokality bývalých měst náležet mezi nejneobhospodařovatelnější plochy v této nešťastné kotlině. Ládik!!! se prý začíná ozbrojovat, ale to asi nebude nic pro Vás. Zkuste alespoň kursy sebeobrany.
11. 09. 2012 | 11:05
-----------------------------
http://www.andelskahora.info/historie_m%C4%9Bsta.html

"...K nejstarším spolkům ve městě patřila občanská garda, která zde byla jako první na Bruntálsku založena již v roce 1619. Měla název „Císařská královská privilegovaná občanská garda“, po roce 1918 pak „Historický střelecký spolek“.

Původně byla založena k ochraně neopevněného města. Později držela garda strážní službu v bruntálské zámku, když na něm pobýval velmistr Řádu německých rytířů nebo nějaký příslušník císařské rodiny. Garda čítala čtyřicet až šedesát mužů a měla i vlastní šestnáctičlennou kapelu. Všichni gardisté měli světlemodré uniformy s červenými výložkami, na hlavě nosili dvourohý klobouk, ozdobený tmavozeleným chocholem z kohoutího peří. Gardisté pak měli i svůj vlastní bohatě vyšívaný prapor.

V kronice Světlé je zajímavý zápis z roku 1701 o bandě lupičů, kteří řádili v okolních obcích. V Malé Morávce vyloupili mlýn, mlynáře a jeho ženu zamordovali. Teprve statečná garda z Andělské Hory loupežníky v lesíku u Starého Města pochytala a šest z nich poté bylo v Bruntále popraveno. Později gardisté vystupovali na veřejnosti již jen o různých slavnostech a pravidelně u církevních průvodů a svátku Vzkříšení a Božího těla...."
Takže opět kooperace, šašku z Jihlavy. Opět kooperace lepší konkurence.

Ostatně i ono rockefellerovské " a co je ti po ostatních - starej se jen o svou rodinu" - kdyby lidé pochopili tak, jak by to měli pochopit coby myslící, kooperující tvorové vybavení nejen pudy ale i smyslem pro rozeznávání hodnot....je dost blízko správnému pohledu na celou věc.
Mnozí však usilují spíše o ten regres k nendrtálství.
Je to snazší. Myšlení bolí.
11. 09. 2012 | 14:19

optimismus! napsal(a):

On pan Haas na konci toho tunelu vidí, kde bude za osm let on osobně.
To není správný přístup.
Jednou tam budeme všichni.
11. 09. 2012 | 15:02

mb napsal(a):

Ve chvíli, kdy píši tento text, je veřejný dluh České republiky něco přes 1 700 000 000 000 Kč. Úroky z něj činí přes 55 000 000 000 Kč. Dluh na hlavu obyvatele je 153 000 Kč.

ty vole to vypadá jako Kalouskova předvolební složenka, která zkosila né jednoho důchodce, který dostal infarkt při pomyšlení, že to má zaplatit on a ne nějaký mafiánský ksindl -...
njn ... stane se ...

Házi , co takhle ehm zrušit daňové ráje ... ???

dobrá myšlenka ... ??? tak kdy ji provedeme ... ???
11. 09. 2012 | 15:10

Taoiseach napsal(a):

Tomáš Haas

je prudce inteligentní a ví, že "Sociální stát je slepou uličkou".
Zatímco ti blbci v Norsku, Švédsku, Dánsku to pořád nechápou...
11. 09. 2012 | 16:37

Glosator napsal(a):

to Taoiseach
Zkuste zavést norský, švédský či dánský sociální stát v subsaharské Africe, a uvidíte jak to dopadne.
U nás pořád platí "praporčíkova věta," to pronesl jeden konkrétní praporčík když jsem byl na vojně a zní takto "Za ty prachy, co mi tady platí si mohu akorát lehnout na břicho a kopat se nohama do prd..."
Přeloženo, "Nebudu podávat vyšší, než minimální výkon za který si udržím průměrný plat."
Není tu prostor k přerozdělování, neboť produkt, který by chtěli socialisté přerozdělit se NIKOMU NECHCE VYTVÁŘET.
Gorbačovův pokus vytvořit nějakou sovětskou variantu toho, co je dnes v Číně ztroskotal na tom, že režimu nikdo v SSSR nevěřil, všichni věděli, jak to dopadlo s NEPem!
11. 09. 2012 | 16:53

Yosif K napsal(a):

Anna napsal(a):
Nemyslím si, že sociální stát je slepou uličkou. Názorným příkladem je Švédsko:
KONEC CITATU.
Socialni stat JE SLEPOU ULICKOU a nazornym proikaldem je prave Svedsko. Asi vubec nectete noviny a statistciky a nechate se ovlivnovat plky socialistickych amateru.
Svedsko bylo v roce `1970 zemi s tretim nejvyssim HDP na hlavu na svete, s absolutne poctivym obyvatelstvem rychle rostoucim hospodarstvim atd.
Pak se uajala valdy radi9kalni levice, ktera prudce zvysila dane (az na na marginalni sazbu pres 100%!!!!) a zacala prerozdelovat.
Vysledkem byl propad Svedska na 17 misto na svete, rozpad pracovni a platebni moralky (komu by se chtelo pracovat na nizsi cisty plat nez podpora vagusum alkoholikum?), narust svindlovani v danove oblasti, utek bohatsich lidi a uspesnych firem mimo Svedsko.

Presvedceni socialisti oblbujici proletare popisem skandinavskeho socialistickeho raje oblbuji necim, co jiz 10-15 let castecne neexistuje, castevcne existuje za ohromnych potizi a bude se dale odboursavat - pokud se Skandinavie nema propadnout do totalniho moralniho bahna vyhybani se danim vsemi moznymi zpusoby.
Iluze o tom jak Skandionavci bez odmluvy a radostne plati 60% dane z prijmu (a v pripade Danska 180% dan z prodeje aut) jsou totalni chimery. Peilis vysoke dane vedou k tomu, ze krome zebraku a vagusu podvadi kazdy. .
--------------------------------------------------------------------------------

Pěstujte svoji třídní nenávist! Švédsko se loučí se sociálním státem
24. března 2012 14:37
Švédsko pobouřila akce levicových aktivistů, kteří uspořádali tzv. Safari třídního boje. Na vyhlídkové jízdě Stockholmem ukazovali rozdíly mezi příbytky chudých a vilami boháčů. Akcí chtěli upozornit na fakt, že pravicová vláda přiškrtila dlouhá léta hýčkaný systém sociálního státu.

Další 3 fotografie v galerii Bezdomovec přespávající v ulicích Stockholmu | foto: Reuters

Autobus vypravený hnutím Allt at alla (Všechno všem) nejdřív projel čtvrtí na jihu Stockholmu, kde je deset procent obyvatel závislých na sociálních dávkách. Zájezd poté zamířil do přístavu plném nablýskaných jacht a luxusní čtvrti honosných vil.

"Rozdíly v těchto dvou oblastech byly naprosto zřejmé," vysvětlila smysl akce jedna z organizátorek Anna Svenssonová. "Chtěli jsme lidem ukázat, kde je skutečné centrum peněz a moci," dodala osmadvacetiletá aktivistka.

Organizace lákala na zájezd po "ghettu bohatých" sloganem "Pěstujte svoji třídní nenávist". Média akci kritizovala, například komentátor listu Dagens Nyheter ji označil za "nebezpečný experiment v skupinové nenávisti."

Zájezd se nelíbil ani obyvatelům navštívených čtvrtí. "Chovají se k nám jako k zvířatům," svěřil se televizi jeden z nich. Aktivistům se ale podařilo Švédy zaujmout a donutit je k zamyšlení, jak se jejich země za poslední léta změnila.

Konec socialistického ideálu
Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se ve Švédsku za posledních 15 let prudce zvětšily rozdíly mezi bohatými a chudými. Nůžky sociální nerovnosti se rozvírají nejrychleji ze všech čtyřiatřiceti členských zemí OECD a čtyřikrát rychleji než v USA.

Fotogalerie
Zobrazit fotogalerii


Švédsko bylo dlouhá léta ideálem, na který socialistické partaje po celé Evropě lákaly voliče. Příjmy z vysokých daní dotovaly štědré sociální dávky a nemajetní lidé si na účet boháčů žili tak, že jim nezaměstnaní v jiných zemích mohli jenom závidět.

Tržní reformy v posledních dvaceti letech mnoho změnily, skutečný bod obratu ale nastal v roce 2006, kdy sociální demokraty vystřídala u moci středopravicová vláda a slíbila starý sociální systém upravit.

Snížila daně z příjmu a prodala část státního majetku. Sociální výdaje jako penze a podpory v nezaměstnanosti se oproti začátku 90. let snížily téměř o třetinu na 13 procent HDP. Majetní Švédové se ale díky daňovým reformám a liberalizaci trhu s nemovitostmi stali ještě bohatší.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ve-svedsku-rychle-pribyva-chudych-dr6-/zahranicni.aspx?c=A120323_152704_zahranicni_aha
11. 09. 2012 | 16:57

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Jako kdyby to napsal Yosif K,co by chtěla ta lůza.
Pane Hass,kdypak začal rozvoj výroby a hospodářstva,zlepšování životní úrovně,až když začali mít peníze i ti nejposlednější sloužící.
11. 09. 2012 | 17:02

Yosif K napsal(a):

Mila pani AQnno - kdybyste mela vy rpijem ze buyste platila 60% dan, tak byste se asi vztekala a podvadela jako kazdej jinej postizenej takouvouto hoavdskou dani.

Vasi clislcka jsou vhodna na oblbopvani zaviustivych pologramotnych proletaru - krome reditelu polostatnich podniku tyto dane neplati nikdo - a pbecne se to toleruje nebo obchazi.

Konkretne v Dansku dochazi k tomu, ze kdo dela neco lepe placeneho, najde si snadno praci v zahranici (obvykle v SRN nebo Holandsku). Vypadek pracovnich sil v kvalifikovanejsich profesich je nahrazovan cizinzi z vychodu i ze zapadu, kyeri maji z placeni praseckych dani na 3 roky vyjimku. Po uplynuti 3 roku vyapdnou a udelaji misto dalsimu cizinci. K cemu je tento kretensky system dobry? Je spatny as i na vsechno krome obobovasni zavistivych pologramnotnych proletaru, kteri si mysli jak na tom ohromne vydelavaji ze BOhaci jsou vice zdaneni.

Pritom i oni plati DPH na uplne vsechno 25% a spotrebni dan na auta 180% takze auto je tam relaticvne drazsi nez ve vychdoni Evrope - pokud neduelate nejaky podraz, coz velka cast danu cini (dovezou ze zahranici umele dotlucene auto jako podhodnoceny vrak a v garazi si jej zpet vyklepou atp).
A pak si muzete precist clanek skuhrala Tozciky ktery se strasne divi ze lide unikaji z danoveho pekla do dopanovych raju! Samozrejme, Tozicka je nazory, ze vse nad 24 tisic hrubeho ma byt znarodneno aby Tozicka mel dostatek penez na peci o bezdomovce a o Zambijce. To je sice pekna ale absolutne utopicka a nerealna vec - takova ekonomie nikde moc neprosperuje.

Predepisme si vysoke velmi vysoke dane a potom se navzajem podvadejme - socialismus v praxi!!!!! Volte proletarske vudce Zgarbu, Zaoralka, Palase, Mladka a Fencla!
11. 09. 2012 | 17:11

Historik napsal(a):

to Mirka " Svět se nevyvíjí podle klišé, ale tvoří jej střet názorů na to, jak by měl, či mohl vypadat."
Jen zapomínáte dodat, že tento střet co nevidět přejde v ozbrojený konflikt a nakonec světovou VÁLKU.
My se tady boxujeme o sociální opatření a zatím nám hrozí masivní útok přemnožených primitivů z třetího světa.
11. 09. 2012 | 17:11

Taoiseach napsal(a):

Glosator

OK, ale pokud sociální stát někde funguje a u nás ne, je chyba v tom sociálním státu? A proč autor tvrdí, že nefunguje nikdy a nikde?
11. 09. 2012 | 17:12

Glosator napsal(a):

Mimochodem, sociální výdaje nejsou pořád to nejhorší.
V Evropě (ale z části i v USA) navíc roste počet parazitických absolventů "humanitních" oborů, pro jejichž kvantum není v normální společnosti použití a tak vytvářejí přes politické vazby "občanskou společnost," kde JENOM ŠKODÍ. EU přijímá mraky primitivů z třetího světa, živí je a oni na oplátku rozvíjejí trestnou činnost. Zelení všude nalezlí magoři totálně zkur**/* celou ekonomiku vůbec a energetiku zvláště. Největší megatunel pak představuje "podpora OZE," jen u nás to dělá 40 miliard ročně, tedy více, než chtějí Nečas a Kalousek získat zvýšením daní. Úplně vynikající prorůstové opatření by bylo všechna nařízení, vymyšlená eurokraty, ZRUŠIT a zamezit jim v tom, aby mohli cokoliv ovlivnit.
Možná, že tato opatření sama o sobě by k likvidaci zadlužení v EU alespoň prozatím, stačila,
11. 09. 2012 | 17:29

VlastaP. napsal(a):

pro ZdenekJ.: "dluh" a "náklady na dluh" není jedno a to stejné
11. 09. 2012 | 17:34

Yosif K napsal(a):

Taoiseach napsal(a):
Glosator

OK, ale pokud sociální stát někde funguje a u nás ne, je chyba v tom sociálním státu? A proč autor tvrdí, že nefunguje nikdy a nikde?
11. 09. 2012 | 17:12
A kjde podle Vas socialni stat funguje? Ve Svedsku a Finsku se horempadem demontuje, v Dansku podvadi krome somalcu v apnelackach skro vsichni, a v Norsku je naftova boanzna - zatim. Az dojde nafta, take se leccos zmeni.

Mimo Skandinavii nema cenu o socialnim state mluvit. Jih Evropy kolabuje, a v SRN, Holandsku a Anglii TAKE roste zadluzeni takze na socialni extraburty bude kazdym rokem mene a mene penez. Kdo je dalsim cistym prispevatelem do EU krome SRN, Holandska a Skandinavcu? NIKDO!!!!! Vyse uvedenym prispevatelum uz vicemene dochazi jak trpeliovst tak penize.

V Japonsku byl opusten socialni luxusni koncept celozivotniho zamestnavani - VELIKE korekce se delaji a BUOU DELAT vsude.
11. 09. 2012 | 17:34

tanos napsal(a):

Zkratkou:ve státě tržní hospodářství a kapitalismus nefungují, jejich principy způsobují, že se prosazují dravější a sobečtější jedinci se všemi známými negativy. Aspoň pokud Darwin měl pravdu. Mohou jednat jakkoliv ale jednají výhradně ku svému nejvyššímu okamžitému prospěchu. Zítřek ekonomicky neexistuje.
Socialistické a řízené hospodářství nefunguje, protože stát nedokáže včas a vhodně reagovat na potřeby a přesně vypočítat události v budoucnosti, omezuje občany na pracovní jednotky, součástky. A jedná tak s nimi v dobrém i zlém.
Vy vidíte stát jako stroj do kterého nasypete peníze a vyjedou spokojení nebo nespokojení obyvatelé, fungující firmy a úspěchy. A ono to tak překvapivě není. Ono to není jako v SimCity. To je šok.
Není je to tím, proč stát vznikl? Proč myslíte, bychom měli chtít, ti co jsme jeho součástí, jeho existenci? Že jeho orgány chrání, rozhodují poctivě spory, učí děti, pomáhají nemocným a zajišťují infrastrukturu.
To je milý poradče prezidenta asi ta banalita, že když nevěříme, že to dělá, nebo když to nedělá, tak chybí vůle tvořit stát. Pomáhat jeden druhému. Pokud není víra, že stát je to dobré, pak není daleko k víře, že stát je to špatné.
A to je vše. Je jedno zda je demokracie nebo totalita. O tom zda stát funguje rozhodují občané, ne čísla o prosperitě , statistiky. A k tomu aby občané tvořili stát potřebují víru a naději. To je to palivo. Čísla jsou jen čísla. Proto je tak důležité mít dobře zvládnutou totalitní propagandu nebo vybudovat společnost lidí, kteří něco chtějí společně vytvořit.
Tím nemyslím získat opravdu hodně peněz. Peníze jsou jen médium, ale to jistě víte.
11. 09. 2012 | 17:36

Glosator napsal(a):

to Taoiseach
Chyba je v tom, že někdo zavádí systém, který v daných podmínkách nebude dlouhodobě fungovat. A problémy s tím má i Švédsko. Nezapomeňte, že když to celé ve Švédsku zaváděli, příjemci sociálních dávwek se STYDĚLI, že jsou ostatním na obtíž a snažili se znovu postavit na vlastní nohy. Dnes přibývá lidí, kteří chtějí PROGRAMOVĚ žít ze sociálních dávek. A mraky imigrantů, za těmito dávkami přijíždějící, tomu nasazují korunu!
Mimochodem, ze zajímavé, že kdokoliv se zabývá sociálním státem prakticky nikdy nezmíní hitlerovské Německo a to, že své ekonomické potíže nakonec řešilo agresí navenek.
11. 09. 2012 | 17:37

Frant. lukeš napsal(a):

Pokud p. Haas (a mnozí další) tvrdí, že do záhuby nás vedou mandatorní výdaje, tak a ť si uvědomí, že podstatnou část t.zv. mandatorních výdajů jsou výdaje na důchody, zdravotnictví a podporu v nezaměstnanosti. Ovšem tyto výdaje jsou v podstatné části (ve zdravotnictví v drtivé míře), u důchodů - pokud vím - tak asi z 90% placeny jednak zaměstnanci, jednak zaměstnavateli. Pokud by tyto peníze byly vedeny na speciálních účtech, jak v řadě států bývá, a nezatěžovaly státní rozpočet, tak by mandatorní výdaje prudce poklesly. Navíc např nedostatek na důchodovém účtu způsobila Topolánkova obludná daňová reforma (rovná daň, snížení odvodů na sociální účely pro zaměstnavatel o 2 procentní body a snžení daně právnických osob o 1 procentní bod v předvečer ekonomické a finanční krize v r. 2008.
Pokud jde o "svobodnou ruku trhu" - jhakpak je to např. s trlekomunikačními poplatky u nás ? Jsou až několikanásobně vyšší než ve většině evropských států. A co obrovské množsví bankovních polatků, které by si matky "našich" bank ve svých zemích neodvážily vybírat.
Takových nesmyslů je v článku p. Haase spousta.
11. 09. 2012 | 17:43

Divící se napsal(a):

Tolik lží a demagogie co vyprodukoval autor, tak to se hned tak nevidí!
11. 09. 2012 | 17:43

Taoiseach napsal(a):

Glosator

Zelení magoři podle všeho nalezli i do Cameronovy vlády a napadají eurokraty ze zelených pozic
http://www.euractiv.com/fr/energie-efficacite/tva-verte-le-gouvernement-britan-news-514704
"Britský ministr pro energetiku a klimatické změny (to jsou ty, co podle Klause a Nečase neexistují - :) ), Gregory Barker, oznámil na Twitteru, že má podporu britské vlády v boji proti rozhodnutí UE o 'zelené DPH'" ... "Británie uplatňuje nižší sazbu DPH na dodávky a instalace solárních panelů, větrných a vodních turbín,..."
11. 09. 2012 | 17:46

Taoiseach napsal(a):

Glosator

U nás nikdo nic nezavádí, ale likviduje. Je to prosté: všechno už bylo rozkradeno, takže už zbývají jen evropské fondy a tunelování veřejných služeb - zdravotního, důchodového a vzdělávacího systému. Tím se spolehlivě zlikviduje střední vrstva a povede to k obrovské společenské nestabilitě.

Pokud lidi včas nepřestanou věřit Klausovi, Nečasovi, Kalouskovi, Haasovi a podobným...
11. 09. 2012 | 17:56

libero napsal(a):

"Doufám, že naše budoucí vlády naleznou odvahu udělat to, co se udělat dosud žádná naše vláda neodvážila. Že přestanou mluvit o „nutnosti zpomalit růst státního dluhu“ a začnou jej splácet, dokud to ještě jde."
Také bych rád doufal, ale není to reálné. Ta banda socialistická v modré a zelené, komunistická v oranžové, nejenže si netroufne, vyloženě ani nechce.
11. 09. 2012 | 17:59

český maloměšťák napsal(a):

Místo plků a nenávistných polopravd Yosifa K doporučuji knihu " Why Nations Fail". Je dlouhá - ale čtivě napsaná.í
Dozvíte se tam, proč je institucionální rámec fungování kapitalismu tak důležitý. Z hlediska udržení i rozvoje systému.
A proč dezintegrované Somálsko je chudé už tolik dekád.

Yosif K by ale chtěl všude zavést právě že ten somálský ráj - vše přenechat trhu, žádné daně...hlavně nebrzdit soukromou iniciativu.
Diví se, že to lidé nechápou. A že se investoři do Somálska nehrnou.

Ostatně k dobru teď opět přidá něco o avantipopulo a Zgarbovi.

Maucta./jdu si prohrát něco peněz v pokeru/
11. 09. 2012 | 18:12

zemedelec napsal(a):

To libero.17:59.
Správně,ale není čím splácet.
Rozprodali skoro celou republiku,brousí si zuby ještě na Budvar,ČL,jestli něco zůstane po restitucích cirkvím,na ČEZ to samé.Statistický vyvážíme hodne,ale čistý zisk mizí pro cizí majitele.
11. 09. 2012 | 18:25

Petr napsal(a):

Taoiseach napsal(a):
Tomáš Haas
je prudce inteligentní a ví, že "Sociální stát je slepou uličkou".
Zatímco ti blbci v Norsku, Švédsku, Dánsku to pořád nechápou...
===================================================
A co kdybyste si odpustil invektivy vůči autorovi?

1.Norsko - má ropu
2.Švédsko - nedotčeno 2. světovou válkou
3.Všechny 3 země nepostihl 40-letý levicový ekonomický systém. V jakém stavu bylo v r. 89 hospodářství těch tří zemí a naše?
11. 09. 2012 | 18:47

Petr napsal(a):

re: anna
Švédsko -
Švédsko je úspešný sociálny štát? Houby!
http://www.menejstatu.sk/svedsko-je-uspesny-socialny-stat-houby/

STEFAN KARLSSON BLOG
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=cs&u=http://stefanmikarlsson.blogspot.com/&usg=ALkJrhgST1DL2L1zfd_19EYr7Ih8pkx_EQ

Krach Švédského modelu
http://www.mises.cz/clanky/krach-svedskeho-modelu-56.aspx

Jak sociální stát zkazil Švédsko
http://www.mises.cz/clanky/jak-socialni-stat-zkazil-svedsko-148.aspx

Tři korunky pro každého aneb švédské mýty
http://rybacek.blog.ihned.cz/c1-53553460-tri-korunky-pro-kazdeho-aneb-svedske-myty

a tento odkaz jste dala vy, jenže to je z 2003, což už určitě není aktuální
Daňový systém ve Švédsku - http://www.mesec.cz/clanky/danovy-system-ve-svedsku/
11. 09. 2012 | 19:19

Petr napsal(a):

Anna - znovu

STEFAN KARLSSON BLOG - http://jdem.cz/v5xp8

A měla byste věřit Yosifovi, mívá prakticky vždycky pravdu
11. 09. 2012 | 19:22

Nuba napsal(a):

V daních to skutečně není
je pravda, že u nás platí, čím větší daně tím větší korupce a zlodějna. Na skandinávské státy a jejich kulturu a morálku ani zdaleka, bohužel, nemáme a ještě dlouho mít nebudeme. U nás v této fázi platí, čím větší je koláč tím víc se rozkrade. Neznamená to však, že by se na zlepšení tohoto stavu mělo rezignovat. Musí se udělat taková opatření, aby se stav zlepšil, protože se prozatím pořád zhoršuje. O té všehoschopné neviditelné ruce trhu svědčí nejlépe ta hrůza s tím pančovaným alkoholem. Je to ukázka toho, kam může vést neregulovaný trh a ruku v ruce s tím morálka italské mafie. Zisky se budou tvořit i kdyby měla na to půlka národa doplatit smrtí. Je to pro mě hodně smutné zjištění. Pořád ale věřím, že takových řváčů, jako je zdejší Yosif je menšina. Většina lidí v sobě má touhu po dobru a spravedlnosti a když má k tomu vytvořené podmínky, tak ji realizuje. A to je příklad skandinávských států. U nás se dostali k moci lidé, kteří vedou společnost špatným směrem, do džungle, kde vládne právo silnějšího. Ten se řídí heslem urvi, co můžeš. To ovšem není pokrok. Je to plácnutí ode zdi ke zdi, je to zrovna tak chybná ideologie jako byl nalevo komunismus. Tenhle pravicový neoliberalismus, který likviduje lidství.

K nápravě stavu je potřeba zlepšit právní vědomí, stav policie, státního zastupitelství i justice. Sice nějaké náznaky v boji proti korupci jsou, ale na její viditelnou eliminaci je potřeba frontální útok. A k tomu je nutné přijmout i řadu nových nástrojů. Také více péče z úrovně státu věnovat školství a vědě. Je naprosto nepřijatelné, jak se naše školství ve srovnání se světem propadá a tím se stáváme méně konkurenceschopní. Samozřejmě musí lépe fungovat hospodářství. A na to vláda kašle. Kde jsou ty řeči Petra Nečase o tom, že budou podporovat kroky vedoucí k ekonomickému růstu ? Neděje se nic, okolní státy jsou na tom z hlediska růstu HDP mnohem lépe, my jsme premianti tak akorát a tupé a ostré škrty, které nás dovedly do sestupné spirály. Platy stagnují a inflace roste, už je na 3,3 %. K čemu vlastně máme tuhle vládu, která na co sáhne, to rozvrtá a kde nic tu nic. Co je s těmi anonymními akciemi ? Proč nebyl dávno přijat zákon o přiznání majetku, o státní službě, o státním zastupitelství ? To všechno jsou indicie toho, že tento stav vládě , možná nejvíc jejímu premiérovi Kalouskovi, vyhovuje. A že je kolem těch letadel a Vlasty Parkanové takové ticho ? Davida Ratha tady máme skoro jako Ivetku Bartošovou on-line, ale pan Promopro, IZIP, Opecard, Blanka, Dopravní podnik, Kolibřík a Mazánek …...ticho. Dnes jsem zase byla ve Vyškově koupit si nějaké sportovní boty, jdeme se špacírovat se známými do Krkonoš, no a na náměstí jeden Vietnamec vedle druhého. A prodavačky naše důchodkyně. Taky zase hořela největší vietnamská tržnice v Brně, škody milionové, ale jede se dál. Daňové a celní úniky na běžícím páse. Vždyť ten pravičáky opěvovaný Kalousek není schopen vybírat daně. Zaměstnanci platí jako mourovatí, nic se jim nepřidá, nic nemohou optimalizovat, ale očesáni jsou dokonale. Nerovnost v odvodech zaměstnanců a OSVČ je alarmující. A na druhé straně namátkou loterijní lobby - jeden úspěch za druhým. Krize ? Kdeže, říkají dolaroví milionáři, kterých přibylo celých 30 %.

Už toho nechám, dalo by se psát dlouho a všechno špatně. A stejně je to nanic. Novodobé panstvo, kterému si člověk nesmí dovolit ani domalovat tykadla na volebním plakátě si stejně bude dělat co chce. To poslední, na čem by jim záleželo je spokojenost občanů. Skandinávie, ještě to tak ! Tady si jako oko v hlavě chráníme vlastní deformace. Co je české, to je hezké, že. Takže bílá mafie, soudní mafie, policejní mafie, politická mafie, ekonomická mafie, mediální mafie …….

Recepty pana Hasse jsou pro moji představu o životě nejen nepoužitelné, ale vyloženě škodlivé, až smrtící, jako ten pančovaný alkohol.
11. 09. 2012 | 19:46

dennis napsal(a):

At je moje socialni citeni sebesilnejsi, musim s litosti priznat platnost myslenky pana Haase, ze "socialni stat je dnes slepa ulicka". To, co nas ceka, je nastup hnede totality. Teprve az novodoba totalita, ktera jedina bude mit sily rozmetat poradky, ktere se tady ustalily od pocatku privatizaci a restituci, se po case stane neunosna, pak prohraje v podobe valecnych konfliktu.

Na rozdil od jiz tady zmineneho nazoru o tom, jak prvni generace po valecnem pozaru pomery navrati do "normalu" bezbrehe hamiznosti, si myslim, ze pristi "osvobozena" spolecnost bude startovat bez "penez". V tom vidim nedeji, ze to bude trvat po dobu nekolika generaci, nez bezohledna hamiznost se opet zmocni vlady.

Spolecnost "bez penez" se mi rysuje po slovech pana Haase o tom, jak vlada, ktera energicky splati dluhy, polozi zaklady prosperity (i bez socialniho smiru). Myslenka, ze nektera vlada nekdy splati dluhy, nemuzu si pomoct, mi prijde absurdni. Urokove miry - osetrovani dluhu - byly bankami nastaveny tak, ze splaceni nikdy nebude mozne a ani by nemelo smysl. Protoze, co se stane, az nektera vlada splati sve dluhy (a vyklouzne z jarma veritelskych bank)? Banky a jejich penize ztrati smysl. K tomu soukrome banky nikdy nedopusti. Proto pristi totalitu "vyresi" valky (mozna prirodni katastrofy nedozirne niciveho dopadu).
11. 09. 2012 | 20:34

jensen napsal(a):

Pane Haasi, kapitalismus plodí ekonomickou a sociální nerovnost ve společnosti.
Pokud není tento tržní systém regulován, dochází zákonitě k sociálním bouřím a následně k revolucím a válkám. Tak to bylo, je a pokud budou mít politickou moc takoví jako vy a plejáda známých modrých komiků od Yosifa až po Pechovou, tak nás to zákonitě čeká.
11. 09. 2012 | 21:39

Ládik!!! napsal(a):

jensen -
soudruh Stalin reguloval stavy lidí hladomorem, po milionech. Naši komančové taky regulovali, a jak jsme se vyšvihli. Národ křiváků, závistivců a zamindrákovaných velikánů.
12. 09. 2012 | 07:06

schlimbach napsal(a):

Pane Haas k vašemu výplodu musím říci, že to máte všechno tak nějak pomotané dohromady. Chce to ještě hodně času, abyste si ujasnil vzájemné vztahy ve společnosti, priority a očekávání.
Osobně jsem kategoricky proti jakýmkoliv sociálním dávkám, jakýmkoliv dotacím. Ano, čtete dobře - PROTI - ALE jedině proto, že nastavení hospodářství společnosti musí být takové, aby umožnilo DŮSTOJNÝ A SMYSLUPLNÝ ŽIVOT VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ PRACUJÍ A CHTĚJÍ PRACOVAT.
Když do čela jakékoliv společnosti postavíte tupouna, výsledek bude tristní - je jedno, zda při socialismu nebo kapitalismu - osobně bych se vykašlal na toto dělení, protože již samotná jejich definice je stupidní. Smyluplné je charakterizovat OBČANSKOU SPOLEČNOST - a TA JE Z POHLEDU VLASTNICTVÍ VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ - SMÍŠENÁ. Aby hospodářství společnosti mohlo fungobvat, musí splňovat základní a nutnou podmínku - peníze musí být pouze prostředkem směny a musí volně cirkulovat v systému, aby je nikdo nemohl akumulovat na úkor ostatních. Pokud toto zajistíme, nemusíme řešit žádné pravo levé stupidity, nemusíme řešit, zda sociální stát ano nebo ne, protože v takovém systému se vše bude odvíjet od reálné aktivity občanů - více najdete na www.ekonomickareforma.cz :)
12. 09. 2012 | 07:13

Taoiseach napsal(a):

Petr

Zajisté bych si mohl odpustit invektivy vůči autorovi. Stejně tak by si je mohl odpustit autor vůči těm, co mají jiný názor než on.

Spor není o tom, proč jsou severské státy bohaté, ale o tom, zda sociální stát může fungovat (za řady podmínek, např. že míra korupce je pod určitou hranicí), nebo zda je slepou uličkou, jak tvrdí TH.

Jinak od roku '89 už uběhlo 23 let, což je dlouhá doba. Kdyby u nás byla korupce na stejné úrovni jako v Rakousku, už jsme ho dávno dohnali. Ve skutečnosti naopak nás dohánějí státy jako Slovensko nebo Polsko. Optimismus je opium lidstva - :) - a politika, kterou hájí TH, vede do chudoby.
12. 09. 2012 | 08:56

jo napsal(a):

Je mi ukradené, kdo co mektá. Stačí se podívat, jak se v těch státech, které nazývají sociální, žije. Tečka.
12. 09. 2012 | 10:01

Anna napsal(a):

Petr

Díky za odkazy. Co Vy považujete za úspěšný stát? Jen zopakuji:

Jediné ze „starých“ států EU, které mají nižší dluh než ČR, jsou jen Švédsko a Lucembursko.
https://www.conseq.cz/?news=731

V 25 členských státech došlo v roce 2011 ke snížení vládního schodku (ve vztahu k HDP) ve srovnání s rokem 2010 nebo ke zvýšení vládního přebytku. Maďarsko, Estonsko a Švédsko zaznamenaly v roce 2011 vládní přebytek.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Government_finance_statistics/cs

V každoročně zveřejňovaném žebříčku korupce se Česko nadále propadá. Ještě v roce 2008 patřilo Česko 45. místo, za rok 2011 až 57. místo. Zatímco Švédsko je na 4. místě.
http://www.finance.cz/zpravy/finance/338447-cesko-pada-v-indexu-korupce-zebrickem-dolu/

Washington – V žebříčku Doing Business 2011, který sestavuje Světová banka ve spolupráci s Mezinárodní finanční korporací (IFC) a který udává, jak je těžké v dané zemi podnikat, obsadila Česká republika 63. místo. Oproti minulému roku tak poskočila o devatenáct míst, což je největší skok ze všech 183 hodnocených zemí. Navzdory zlepšení ale Česká republika zůstává daleko za Slovenskem a vede si skoro nejhůře z celé Evropské unie.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/106186-ceska-republika-je-v-zebricku-obtiznosti-podnikani-na-63-miste/

Švédsko je v tomto žebříčku na 14. místě.
http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB11-FullReport.pdf

Naprosto souhlasím s tím, co napsala Nuba 11. 09. 2012 | 19:46
Díky za doporučení: "A měla byste věřit Yosifovi, mívá prakticky vždycky pravdu", ale věřím radši zeťovi, který se před rokem vrátil ze Švédska, kde rok studoval, a svým závěrům, které jsem si udělala z přečtení všeho možného o Švédsku. A ty jsou naprosto odlišné od tvrzení, že "Sociální stát je slepou uličkou"

Petře, jak si představujete život v "nesociálním" státu???
12. 09. 2012 | 10:07

vtech napsal(a):

Souhlasim s clankem (ne 100%, ale s vetsinou ano). Tvrdit, ze trh nefunguje a argumentovat tim preregulovanym paskvilem, ktery z nej zbyl, je skutecne slabomyslne.
12. 09. 2012 | 10:22

much esitvhe napsal(a):

To jsou ale kecy!To jako chcete abychom navěky věků žili v džungli jako je teď a že to je ideál a tak by to mělo být napořád?
12. 09. 2012 | 11:30

Pravda napsal(a):

Anna:

Když je Švédsko tak úspěšné kvůli sociálnímu státu a vysokým daním tak mi vysvětlete jak to že i přes to má ČR nižšší zadlužení i když má vyrazně nižšší sociální stát a nižšší daně.
12. 09. 2012 | 11:40

didusin napsal(a):

Političtí konzultanti by povinně měli mít ve své knihovničce Analýzu 17.listopadu 1989 od Miroslava Dolejšího. Mnohému by se nedivili - ani rozdělení republiky. A mělo by to být také povinnou četbou na středních školách- třeba s komentářem současných politologů. Byť možná kontroverzní, ale není současná masáž mládeže jako vejce vejci podobná komunistické propagandě ?
12. 09. 2012 | 11:42

Pravda napsal(a):

Anna:

Ty vaše srovnání mají jednu zásadní chybu. Švédsko nebylo několik desítek let pod komunistickou diktaturou proto je na tom o tolik líp.

Já bych situaci nehodnotil podle žebříčků a nepovažoval bych je za relevantní. I když je Švédsko na 14. místě - jak je těžké v dané zemi podnikat tak nikdo (z firem) se do Švédska nehrne a mnoho firem se od tamtud vystěhovává kvůli daním - což tento žebříček nezohledňuje.

Sociální stát je slepou uličkou což ukazuje krize ve Švédsku v 90. letech. Sociální stát je totiž silně demotivující a kontraproduktivní. Většina žije na úkror menšiny, která je nutná platit blahobyt té většině proto, že vydělává víc. Ta většina zrácí motivaci proč pracovat protože vše co chce jí zaplatí lidé vydělávající víc a ti bohatí ztrácí důvod proč vydělávat hodně nebo v zemi zůstávat.
12. 09. 2012 | 11:56

Pravda napsal(a):

To je socialistický pohled který ve Švédsku zkončil krizí v 90.letech
a podzim 1992 bankovní krize vrcholila a přišla i měnová krize, která vyústila v devalvaci švédské koruny o 25 procent. Státní rozpočet za rok 1993 skončil s deficitem 12 procent HDP. Vláda musela garantovat závazky všech bank a nákladně sanovat špatné úvěry. Ceny komerčních nemovitostí v centru Stockholmu poklesly na polovinu, byty a domy ztratily čtvrtinu až třetinu hodnoty.

Švédská krize oficiálně skončila teprve v roce 1996. Je tedy dosud v živé paměti bankéřů, regulátorů, a dokonce i většiny politiků. Ti řešili krizi rozumně: zavedli ambiciózní program privatizací, snižování daní, šetření veřejných výdajů a podobných opatření, která bývají nálepkována jako pravicové.
Výsledkem je stav, kdy švédské podniky jsou daněny méně než firmy v USA nebo ve Velké Británii. Ani daně z příjmu nejsou tak závratně progresivní jako v 70. letech a celkově se blíží západnímu normálu. Hodně vysoké jsou pouze daně spotřební a z přidané hodnoty.
12. 09. 2012 | 11:56

Anna napsal(a):

Pravda

Výše našeho státního dluhu:

Historie : Na startovní čáře v roce 1989 činilo zadlužení 114 mld. Kč (Miloš Pick, Stát blahobytu nebo kapitalismus). Po rozdělení ČSFR bylo nutné vypořádat závazky se Slovenskem a v roce 1993 činil státní dluh 164 mld, což bylo 17% HDP (Dvořák P., Veřejné finance a fiskální nerovnováha a finanční krize, Praha 2008, s. 97). Vzhledem k oněm 17% k HDP při vzniku České republiky se to může zdát hodně. Ale musíme si uvědomit, že v důsledku špatně provedené ekonomické transformace jsme se hluboce propadli proti roku 1989. Ještě v roce 1999 byla ekonomika o 5% slabší, než v roce 1989 (M. Pick, tamtéž).
http://www.outsidermedia.cz/Cesky-statni-dluh-1989-2011-1.aspx

O aktuální výši státního dluhu můžeme tedy říci, že jsme na tom velmi dobře. Jediné ze „starých“ států EU, které mají nižší dluh než ČR, jsou jen Švédsko a Lucembursko. I tak nás ale obhospodařování státního dluhu, tedy platba úroků, stála v roce 2011 55,6 miliardy, tedy asi 5,5 procenta příjmů.
Pokud se však podíváme na meziroční změnu dluhu, tak dluh České republiky za rok 2011 stoupl o 3,1 procenta HDP, což je sice hluboko za matadory tohoto kritéria, tedy Irskem, Řeckem, Portugalskem a Španělskem, ale stále je poměrně vysoká. (Jak je patrné z grafu v odkazu, dluh Švédska za rok 2011 naopak klesl.)
https://www.conseq.cz/?news=731
"Když je Švédsko tak úspěšné kvůli sociálnímu státu a vysokým daním tak mi vysvětlete jak to že i přes to má ČR nižšší zadlužení i když má vyrazně nižšší sociální stát a nižšší daně. "

Můžete sem dát odkaz, odkud jste čerpal/a informaci, že ČR má nižší zadlužení než Švédsko?
Já jsem uvedla zdroj výše uvedené informace, že - Jediné ze „starých“ států EU, které mají nižší dluh než ČR, jsou jen Švédsko a Lucembursko.
12. 09. 2012 | 12:11

M.Š. napsal(a):

"Opakujete klišé, která nás dovedla tam, kde jsme."
Svatá pravda,za socializmu bylo pořád ještě hodně kapitalismu...a za kapitalismu je pořád mnoho socialismu.Bodejť by ne,když se blbne nakvadrát,jak by pravil Josef Švejk.Jak je vidět,Vaší zásluhou pane pisateli,ideologie slouží vždy a pořád mnohým k ovládání druhých přiživováním,parazitováním na bližním.....takto funguje lidská společnost od věků a není,jak je vidno,nějaká naděje vedoucí k nápravě.A schválně,kam by jste se svým pisálkovstvím zařadil.
12. 09. 2012 | 12:51

Anna napsal(a):

Pravda
"Sociální stát je slepou uličkou což ukazuje krize ve Švédsku v 90. letech. Sociální stát je totiž silně demotivující a kontraproduktivní. Většina žije na úkror menšiny, která je nutná platit blahobyt té většině proto, že vydělává víc. Ta většina zrácí motivaci proč pracovat protože vše co chce jí zaplatí lidé vydělávající víc a ti bohatí ztrácí důvod proč vydělávat hodně nebo v zemi zůstávat."

Švédsko stále je sociálním státem - i od 90.let. A většina nežije na úkor menšiny a má stále motivaci, proč pracovat.
K cílům Evropské komise v oblasti zaměstnanosti patří 75% zaměstnanost populace ve věku 20–64 let, které by měly jednotlivé členské státy dosáhnout do roku 2020.
Podíváte-li se na graf v odkazu, uvidíte, že Švédsko je nad tímto průměrem, zatímco ČR pod ním.
http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?KodStranky=0.0.06

Můžete popsat Vaši představu života v "nesociálním" státě?
12. 09. 2012 | 12:57

Jos napsal(a):

Pan exporadce expremiéra Topolánka je vedle jako ta jedle. Ideově, to zde naznačili mnozí, ale také si pomáhá drobným lhaním.On nám tady na příklad píše: "Není to tak dlouho (jen tři roky), co nás Jiří Paroubek ujišťoval, že nehrozí nebezpečí, dluh činí jen nějakých třicet procent HDP. Ostatní státy jsou na tom daleko hůře a my se můžeme bez problému zadlužit více, abychom mohli udržet a rozvíjet „sociální stát“." A dále žvaní: "A náš dluh za ty tři roky potichu stoupl na 41 a půl procenta HDP." Dovolil bych si vás trochu upřesnit pane exporadče expremiéra Topolánka: 1)Nebylo to před třemi lety, nýbrž v letech 2005 - 2006.
2)Státní dluh v době Paroubkovy vlády byl v té době v roce 2005 28,6% HDP a v roce 2006 podíl dluhu na HDP ještě o 0,2% klesnul.Takže de fakto Paroubkova vláda začala dluh splácet.
3) Po nástupu Topolánkovy vlády prakticky do při prvním rozpočtu dělaném Topolánkem a spol. vyletěl státní dluh na 38% HDP. Za vašeho poradcování. Zjevně jste asi tak stejně dobrý poradce, jako lhář a autor. Vaší úvaze netřeba věřit nic. Jsou to žvásty!
12. 09. 2012 | 15:03

Pravda napsal(a):

Anna:

Nižší dluh než Švédsko máme už od roku 2002.
http://www.velkaepocha.sk/2011091017895/Zadluzenost-statu-Soucasny-stav-EU.html
12. 09. 2012 | 15:51

Anna napsal(a):

Pravda

Váš odkaz končí rokem 2010. Přikládám aktuální
http://www.financninoviny.cz/zpravy/zadluzeni-zemi-eu-roste-cr-
ma-dluh-sedmy-nejnizsi-v-unii/751246&id_seznam=5098

ČR má dluh sedmý nejnižší v EU, Švédsko pátý.
12. 09. 2012 | 16:03

Pravda napsal(a):

Anna:

Švédsko má nezaměstnanost se pohubuje kolem 8% což je podstatně víc než v nesocialistickém ČR. Z čí peněz si myslíte, že jsou ty šdědré sociální dávky pro socky. Platí je menšina tvrdě pracujících lidí. Ona ta míra zaměstnanoti je dosti ošidná. Před rokem 1989 jsme měli 100% zaměstnanost a stejně se neměli bůh ví jak dobře. Pokud státy budou vytvářet místa v byrokracii nebo nesmyslná praocovní místa, která nic nevytváří bude to na úkor zadlužování.

Klidně vám povím život v nesociálním státě. To by měl být především takový stát, který zajišťuje jen to nejnutnější a nedktuje lidem co mají dělat. Pomáhá k rozvoji jednotlivce a soukromého sektoru. Stát který neznárodňuje ani nevlastní většinu podniků ve státu. Stát který se především měl zajistit aby si občané postarali sami o sebe a pomáhat jen těm kdo si za situaci nemůže (staří, postižení,nemocní). Ty ostatní jako nezaměstané by měl především motivovat k nalezení práce například tím, že by vytvářel pracovní místa a tím že dávky na nezeměstanost by se po určité době kdy nemůže najít práci snižovali a ne je uplácel štědrými dávkami. Takový stát kde neprosazjuje populistické rozhazování peněz některých (především nízkopříjmovým) skupinám. Stát kde se nežije na těch úspěšných. Kde se pohodlí různých skupin nevykupuje obrovskými daněmi pro vysokopříjmové lidi a firmy. Kde jsou sazby daně pro většinu osob,firem podobné (nemusejí být stejné, ale nejnižší a nejvyšší sazba by se něměla lišit o víc než 15%) a kde ani jedna z daňových sazeb pro FO nepřesáhne 35% a pro PO nepřesahne 20%. Stát kde se nepreferuje třídní boj a nenávist k supině jen proto že je odlišná nebo že si vydělává víc. Kde je zaručena svoboda podnikání a svobodný rozvoj podniků (nezatížený obrovskými daněmi) aby tyto podniky mohly vytvářet pracovní místa pro ostatní obyvatele což je základem prosperity každého státu a čím zajistí práci i ostatním.
Stát který motivuje lidi aby většinu služeb, které používají (kromě policie,hasičů) například zdravotnictví nebo školství platil ze svého a nikoliv ze státního rozpočtu. Stát, který občany naučí že stát tu není od toho aby jim zaručil pohodlý život a vysoké důchody, ale že to si musí zařídit sami.
12. 09. 2012 | 17:03

dennis napsal(a):

Pani Anno, pane Pravdo,
o co vam jde? O cem se chcete vzajemne presvedcit? O tom, ze kdyby ve Svedsku byl takovy danovy system, jako je ten nas, tak by brzy Svedove zili na nasi zivotni urovni? Nebo ze by svedsky danovy system v Cesku nas rychle priblizil k dnesnimu svedskemu blahobytu?

Danovy system je jiste jednim ze zakladnich prvku tvoricich komplex spolecenskych a ekonomickych podminek. Ale tech klicovych komponent, ktere tvori komplex narodni ekonomiky, je cela rada. (Historicky vzato ekonomicky, spolecensky, normotvorny a zakonodarny system a dalsi prvky, ktere se podileji na narodni historii, tvori komplex, z nehoz nelze vytrhavat jednotlive prvky a srovnavat je mezi tak rozdilnymi historicko-spolecenskymi dejinami nasich narodu.)

A pojeti socialniho a ne-socialniho statu je otazka akademicka. Stat je proto statem, aby zajistil zivotaschopnost jiste ohranicene komunity. Ranne pocatky Ceskeho knizectvi charakterizovala rostouci moc knizeciho rodu, ktery si vybiral sve "dane" od podrizenych rodu a od svych poddanych a zaroven jim rucil za jejich bezpecnost ( a klid k praci : -). At moderni stat dela, co dela, danemu schematu se nemuze vyhybat a musi nutne plnit sve funkce - vybirat dane a za to chranit sve poddane. Nema-li byt stat socialni, at zrusi vyber dani do duchodoveho systemu, at zrusi vyber dani na zdravotni peci a na obranu obcanu a statu a s tim zrusi ministerstvo zdravotnictvi, vnitra, narodni obrany... At tedy stat zrusi vsechny sve funkce, ktere maji socialni charakter.

Idealem by asi byl ten trh, o kterem sni pan Haas. Trh, ktery by nebyl nicim a nikym regulovan a zil by si jen podle sveho. Podle prirodniho zakona, ze vetsi bere. Jestlize jsem vcera napsal, ze podobu funkcniho statu, ktery sam sebe spravuje zodpovedne, s perspektivou a cilevedome nevidim jako mozny vyvoj naseho statu ani do roku 2020, ani v delsim horizontu, pak jsem tim mel na mysli, ze nase vlady uz vice nez dvacet let se systematicky podileji na jeho destrukci. Ze tyhle vlady nejen nici podobu socialniho statu, ale systematicky destruuji stat ve sve podstate.

Chaoticky vyvoj skolstvi, zdravotni pece, duchodoveho systemu, zemedelskych priorit, komunikacnich siti... nepopira skutecnost, ze "neviditelna ruka" trhu nefunguje. Naopak napovida, ze neviditelna ruka trhu se za tu dobu zviditelnila a vede narod k vlade, ktera si s tim poradi - k vlade tvrde pesti a pevne ruky v hnede kosili.

Besedy o tom, jak se maji Svedove fajn, kdyz se snazi neignorovat socialni smir, nam nerikaji nic o tom, jaky vyvoj udelala svedska spolecnost za poslednich 40 let, za poslednich 60 let. At se to zastancum socialniho statu libi nebo ne, Svedi se sesouvaji s kopce dolu a sleduji podobnou spolecenskou krivku jako vsechny postkomunisticke zeme, jako jih Evropy. Jisteze na mnohem vyssi urovni, ale se stejnym trendem - totiz ke stretu starych poradku s nadeji v novou spravedlivejsi spolecnost, ve ktere nebudou penize hrat hlavni roli ve vztazich mezi lidmi.
12. 09. 2012 | 17:29

Lacey napsal(a):

Vy, který si směšně říkáte pravda, raději se neztrapňujte, používáte omšelé fráze, které v konečném efektu nikdy nikomu nepomohly. Jak se mají o sebe lidé postarat, aby se jim na důchod dařilo dobře, když jim ani plat nestačí ke slušnému životu ? A kde mají najít práci, která není nebude ? Všechno si platit keš, to je jediné, co vás napadne, ale z čeho, to byste těm 60 %, kteří nedosahují ani průměrné mzdy, neporadil ? To je výsledek více než 20 let budování kapitalismu v Čechách na Moravě a ve Slezku.Je možné, že ještě někdo dokáže takto omezeně uvažovat ? Neřekl jste nic, citujete modré přírůčky, které budou velice brzy odvezeny do sběru, jako se vozily tiskoviny marxismu-leninismu. Jistě, najdou se i dnes tací, kteří z nich citují. Vy budete také mlít dokola jako kolovrátek fráze, které dávno ztratily platnost bez jakékoli schopnosti vnímat realitu života kolem sebe, ne jen tu svou.
12. 09. 2012 | 17:31

Jirka napsal(a):

Autor zřejmě ještě stále nepochopil a o to je tristnější, že už je to 23 let. Že jedinou slepou uličkou jsou vládní zloději a státní podnikatelé, kteří ročně rozkradou 300 mld ze státního rozpočtu. Samozřjmě ruku v ruce jdoucí i imbecilní voliči, kteří volí stále stejnou zlodějskou svoloč!!!
12. 09. 2012 | 21:53

Mitch napsal(a):

Máte pravdu, ale již je pozdě. Celá Evropa je v tom. Tisknou se biliony euro, aby se zaplatili dluhy. Platí se biliony euro všem nezaměstnaným, sociálně slabým, nepřizpůsobivým .... aby jsme jim zacpali hubu a volili nás. každá civilizace na něco "dojela"... Stačí si přečíst dějiny Říma ...
12. 09. 2012 | 22:13

Willard napsal(a):

Je hezké, že používáte stejný argument, co socialisté, ale z opačné strany-kapitalismu moc nefunguje, protože to není pravý kapitalismus. Výsledky deregulace jsme ale přeci mohli vidět-v USA ve finančním sektoru, což skončilo ekon. krizí, která stále není za námi a posílila nerovnosti, které již nemají žádné odůvodnění. A také-z čeho mají žít lidé, když průmysl živoří, práce ve službách přináší méně prostředků a prac. míst ubývá, zvláštěě těch kvalitních-dobře placených a dlouhodobých. Nenabízite jiné východisko než masivní chudobu, pak ale kapitalismus dlouho nepřežije, protože je založen na slibu zlepšování živ. podmínek pro většinu. Volný trh přeci nikde a nikdy pořádně neexistoval ( a pokud uvedete 19. toletí, tak prosím, já bych v něm ale žít nechtěl, ty strašlivé životní podmínky jen plodily nenávist), trh totiž není dokonalý a nějakou regulaci potřebuje, otázka samozřejmě je, o jak kvalitní regulaci jde. Btw, kapitalismus, který se zcela zbaví všech ohledů, nepřežije stejně příliš dlouho. Možná jsme se spíše dostali k proměně samé industriální civilizace, krach globálního kapitalismu by pak byl jen jedním dějstvím. Čekají nás turbulentní časy.
12. 09. 2012 | 22:24

Historik napsal(a):

Naskýtá se otázka, jak vznikl stát. U starých Germánů trestal stát jen zbabělost ve vojsku a svatokrádež, dokonce i vražda byla zprvu záležitostí příbuzných zavražděného. Velkou moc měl patrně patriarcha rodu, ostatně, vidíme to dodnes v nestabilních oblastech třeba na Kavkaze.
Jediné funkce, které jsou pro stát nezbytné jsou armáda, policie a soudnictví, pokusy toto zprivatizovat skončily vždy katastroficky.
Celá stavba sociálního státu je nadstavba, která supluje to, co dříve zajišťovala rodina či rod.
Podíváme-li se na USA v první polovině 19 století, tam se v případě potřeby sestavovala armáda a obyvatelé si vybírali šerifa, soudce byla volená funkce. Podíl státu na přerozdělování HDP byl minimální (dokonce ještě někdy kolem r. 1870 to byly 4% HDP). Proto ani korupčníci toho nedokázali moc rozkrást a farmáři kolem "hranice" vlastně od státu potřebovali jen příležitostnou vojenskou pomoc proti Indiánům.
12. 09. 2012 | 22:44

Historik napsal(a):

Naskýtá se otázka, jak vznikl stát. U starých Germánů trestal stát jen zbabělost ve vojsku a svatokrádež, dokonce i vražda byla zprvu záležitostí příbuzných zavražděného. Velkou moc měl patrně patriarcha rodu, ostatně, vidíme to dodnes v nestabilních oblastech třeba na Kavkaze.
Jediné funkce, které jsou pro stát nezbytné jsou armáda, policie a soudnictví, pokusy toto zprivatizovat skončily vždy katastroficky.
Celá stavba sociálního státu je nadstavba, která supluje to, co dříve zajišťovala rodina či rod.
Podíváme-li se na USA v první polovině 19 století, tam se v případě potřeby sestavovala armáda a obyvatelé si vybírali šerifa, soudce byla volená funkce. Podíl státu na přerozdělování HDP byl minimální (dokonce ještě někdy kolem r. 1870 to byly 4% HDP). Proto ani korupčníci toho nedokázali moc rozkrást a farmáři kolem "hranice" vlastně od státu potřebovali jen příležitostnou vojenskou pomoc proti Indiánům.
12. 09. 2012 | 22:44

šulín napsal(a):

Dobrý večer.
Nevím jak začít , po přečtení prvních reakcí na článek se mi přestalo chtít číst. Po prvních idealistických ?? větách jsem se cítil příjemně , ale jak začnou psát závistivci ( závist je nejhorší vlastnost - zvířata ji nemají , už babička říkala co dokáže ČLOVĚK dobytek nedokáže ) začíná mi být smutno.
Nedávno ke mě do krámu zašel človíček s asi dvanáctiletým synkem ( asi ho měl v učení ) . Oslovil mě " Dobrý den šéfe , pobrali jsme něco ve Vaˇkovce , nechcete něco koupit ? " . Vyhnal jsem ho . Ale nedalo mi to a šel jsem se podívat jak pochodí u ostatních. Volat policii nemá ccenu , protože pánko je světaznalý a v kabelce-igelitce má jen tolik aby s ním nic nesvedli. Byl jsem příjemně překvapen , že jak vypadl ode mě vypadl i ze všech dveří do kterých vešel - jsem rád že žiju na lontu , kde jsou ještě lidi a né nenažranci. Opravdu není naše situace taková jakou nám jí líčí ........ žít se dá za podstatně horších podmínek. Nezmůžou nic vysoké daně ani nízké daně. Všechno je v lidech. To horší dobytka ( viz babička) nechám být a budu věřit , že to udělá většina z Vás , Voni nikde neuspějí a ......

čau lidi šulín
12. 09. 2012 | 22:55

Historik napsal(a):

to Willard
Především jde o to, jaké jsou základní mocenské jednotky, a to jsou pořád státy. Pokud státy připustí vývoz pracovních míst do ciziny, nemůže to dobře dopadnout. Odcizí si své obyvatelstvo, na kterém je demokracie závislá.
12. 09. 2012 | 22:55

šulín napsal(a):

Už zase šulín .

Všechno je jenom ve vztahu člověka k člověku. Když dostatnu facku vrátím ji . Jen Kristus ji nevrátil. Kam chceme patřit ?

Vím že je to těžký...

Čau pindíci.
12. 09. 2012 | 23:09

Ivo Patta napsal(a):

Dobrý den všem. Když to čtu, jako bych slyšel moji babičku: "Pane Bože, do čehos tu duši dal, žes ji nedal radši do otýpky slámy. Bohužel autor tohoto článku se chová jako užitečný idiot. Klidně bych mu odpustil, že nás mystifikuje částkou 360 000 korun, namísto správných 5500 korun na každého obyvatele ročně. Co ale nejde odpustit je skutečnost personifikace sociálního státu (sociální stát vynakládá, je slepou uličkou). Milý pane autore, to všechno dělají lidi a ne pan Sociální Stát, jak tvrdíte. Přesněji řečeno, na vině jsou sociologové, kteří půl století jen popisují společenské jevy, aniž by se pokusili o hlubší analýzu a nebo dokonce o návrh reforem. Sociologové tak nechali volné pole působnosti ekonomům (Viz: http://blisty.cz/art/60221.html). Chcete důkaz? Např. důchodová reforma pojatá jako bankovní produkt s názvem Penzijní fondy. Proto nemluvte o lidech, ale o odbornících, přesněji jednooborových specialistech, kteří nás vedou k demontáži sociálního státu ve jménu svých zisků.
12. 09. 2012 | 23:13

Franta z Moravy napsal(a):

Článek shrnuje podstatu věci. Dle příspěvků je vidět, jak se lidé snaží logicky zdůvodnit nelogické zadlužování, než aby zcela jednoduše uznali to, že státy by měli žít bez dluhů a jak se vůbec nezamýšlejí nad tím, že dluhy by se měly platit. Já osobně mám rovněž obavy, že toto zdeformované myšlení, které se nyní projevuje i na "západě" skončí nebezpečným konfliktem nebo diktaturou, tak jako ostatně vždy v historii.
13. 09. 2012 | 00:58

old lady napsal(a):

Švédsko jako sociální stát si taky prošlo obdobím různých reforem. Žila tam moje kamarádka a šokovala nás sdělením, že se tehdy odcházelo do důchodu v 75 letech!!! Taky museli upravit progresivní daně, protože se spoustě lidí (podnikatelů, svobodných povolání, atd.) vůbec neoplatilo pracovat po dosažení určitého výdělku.Nevím, nač je dobré toto časté porovnávání postkomunistických krajin právě se Skandinavií, to je leda na spuštění deprese...
13. 09. 2012 | 01:03

tomeek napsal(a):

Mily pane Haasi, vazeni diskutujici ---
Ja sam vidim ceskou budoucnost dost podobne jako Petr (11.09.2012, 11:24).
Tomas Haas se myli v ceskem pripade: socialni stat uz tam de facto neexistuje, cesky tzv. kapitalismus je jiz pro Josefa Novaka tvrdsi, nez ten v USA.
Problem je vsak jinde.
Tento Josef Novak (dale jen J.N.) si v roce 1990 usmyslel, ze uz je vyhrano, ze:
* [nyni] demokraticke soudy budou soudit dle prava,
* parlament bude slozen ze zastupcu lidi jako je on,
* chytri a cestni lide budou u vesla, hloupi u lopaty a zli za mrizemi,
* ze vsechno dobre se jaksi samo sebou stane, ponevadz komunisti jsou za nami,
* ze staci dojit jednou za 2 az 4 roky dojit ku svobodnycm volbam a stvrdit, ze se ma dobre, do 5 let lepe nez v Rakousku.
Co se stalo je, ze:
* demokraticke soudy soudi jakz takz podle blbych zakonu, ktere
* v parlamentu prijali zastupci lidi sami za sebe (a vesmes pro formu ci pro sebe),
* chytri lide jsou u vesla, chytrejsi (a ti opravdu zli) v pozadi, hloupi u lopaty, cestni se snazi rozmyslet, jak je to vsechno mozne,
* to vsechno se stalo samo sebou, protoze tem slusnejsim bylo zatezko priznat, ze neco tak priserneho mohli nechat dopustit, takze
* par tech, kdo jeste nerezignovali, jdou vzdycky po case k volbam - po levem chodniku oranzovi, po pravem modri, cestou na sebe navzajem plivaji nevedouce, ze je celkem jedno, jestli se nechali oblbnout Necasem ci Klausem, Peake ci Koci, Schwarzenbergem co Kalouskem, Zemanem ci Rothem - ne ze by je vsichni zmineni oblbli vyhradne ze zistnych duvodu, casto je do z [dobre minene] neschopnosti, vyjde to vsak nastejno,
* takze za Rakouskem jsme stejne tak daleko, jako jsme byli pred 22 lety, jenze ta nadeje na pokrok jaksi vyprchala,
* nakonec ji komunisti, kteri meli ekonomicky rozum a lokty, jsou dnes v ODS (a mnou si ruce), ti mene zdatni reprezentuji tu nejmene zkorumpovanou starnu ve volebnim spektru (a jsou tercem plivani ci kastovni nenavisti).
No a ja, vy, i ostatni radostne sedame k pivu, omlouvame objektivnimi obtizemi svou vlastni neschopnost k pohnuti systemem (zhruba ekvivalent vyvesky "Z provoznich duvodu dnes zavreno"), pripadne tez nevdekem velmoci, nadnarodnim kapitalem ci pokrocilym vekem, a po pulnoci do toho piva brecime, ponevadz pet spratelenych zemi nas uz vice nikdy zachranit neprijde. Jo, aby bylo kazdemu jasne, ze jsme svetoobcane, vyjadrime ze zasadne k procesu s Pussy Riot ci k cinske okupaci Tibetu, jakkoliv je to Rusku ci Cine ... no vite kde.
Jak z toho ven?
Tezko.
Nejdriv se prestat hadat, kdo je nalevo (nikdo!) a kdo napravo (taky nikdo!)
Potom vyhnat parlament, zarucit jim [pouze] v exilu trestni (ne materialni!) imunitu, prijmout mene mizerne zakony rekneme z Nemecka a Francie.
Fakticky prijmout a aplikovat zakon o statni sluzbe coby odborne nikoliv partajni sluzbe.
Napravit tzv. privatizaci (proboha, neptejte se mne jak!!) a zachranit to, co z prumyslu a zemedelstvi jeste zbylo, krok za krokem, dalsich 50 let to asi potrva...
Zavest takovy trestni postih korupce jako v Cine (at si EU trhne nohou!): odklonis finance -> zhoupnes se! At se pozustali soudi o nahradu, pokud to bylo omylem.
Ale ze vseho nejdriv: uvedomit si, ze ja sam musim delat na 150% (co se svalu i mozku tyka), aby se me deti mely na 70% dobre. Nenechat veci se dit samospadem a
necekat, co mi TV Nova sdeli za novinky.
Ach jo, asi se ted do mne pusti vsichni! Zleva, zprava. Ocekavam vycet toho, proc to vsechno nejde dohromady ani po castech, a jak naivne si to predstavuju. Pokud je to tak, usetrete si uhozy do klavesnice... Pokud mate pozitivni navrhy, podelete se!
13. 09. 2012 | 07:29

tomeek napsal(a):

... pardon!
"podelete" melo byt "podelte" nikoliv "podelejte"
13. 09. 2012 | 07:33

Ivan Tomek napsal(a):

Tomeek:

Vazeny skorojmenovce. Celkem s vami souhlasim, to hodnoceni je pekne. S temi zavery ne tak uplne. Myslim, ze zasada dlouhodobeho reseni je spis v nas. Nerad cituji Masaryka, ale Nebat se a nekrast jsou stale dve zasady, ktere plati: nebat se angazovat, nebat se ukazat na nedostatky tam kde to muze mit nejaky ucinek (spise nez jen v hospode) , nebat se angazovat misto tech, kteri jsou bud neschopni nebo darebaci, a tak dale; nekrast, neboli chovat se tak jak bych to cekal od vzorneho spoluobcana - bez solidni zakladny nikdy zadna solidni demokracie nebude - kdyz bude prilis moc lidi tam dole trosku krast, necekejte ze ti nami zvoleni nebudou krast hodne,

Autor: Vzdy se snazim docist do konce i to s cim vubec nesouhlasim. Myslim ale, ze jste uz nejak ustrnul nekde ve svych mladsich letech a bohuzel krome pochybnych nazoru pisete i demagogicky. Mate pravdu, ze nektere rezimy prohlasujici se za socialisticke totalne zklamaly, ale jine patri mezi ty nejlepsi, ty ktere by lide meli radi doma, ale dovolte, abych se na vas obratil s otazkou: jestli tedy model socialismu zklamal, muzete mi uvest JEDINY priklad statu v historii, ktery se ridil tou opevovanou svobodou trhu rizeneho neviditelnou rukou, ktery uspel. A tim myslim, statu, ktery uspokojil vetsinu svych obyvatel a nejen tu stale se zmensujici suprbohatou mensinu na spicce.
15. 09. 2012 | 14:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy