Česko 2020: Čeká nás radikální a hluboká transformace

18. 09. 2012 | 09:37
Přečteno 6327 krát
Jaroslav Kuchař: Čeká nás radikální a hluboká transformace

Všechno bude jinak. A když to dobře dopadne, na konci probíhajících transformačních procesů budeme moci uzavřít nové „Smlouvy“: uzavřeme je sami se sebou, na úrovni společnosti, s „matičkou Zemí“ i s „Tím, co nás přesahuje“.

Slovo krize je v posledních letech jedno z nejfrekventovanějších slov vůbec. Jsme svědky krizí politických, fiskálních, monetárních, hospodářských, sociálních, morálních, hodnotových… Jejich geografické pokrytí, rozsah, hloubka i frekvence výskytu vedou k zásadnímu závěru: tyto krize nejsou selháním jednotlivců, jak se nám leckdo snaží namluvit, není to jen nějaká vada na kráse blížícího se “konce dějin“; jedná se o opakované selhání, principiální a systémové, a to na všech výše uvedených úrovních.

To, co máme před sebou, tedy není nějaká kosmetická úprava nebo vyladění jinak dobře fungující „mašinky“. Stojíme možná před nejhlubší systémovou proměnou v moderních dějinách. V tomto smyslu tedy nejsme jen v krizi: po jejím překonání nebude svět stejný, jako předtím. Jsme na začátku hluboké, rozsáhlé a radikální transformace.


Úvaha je součástí seriálu o budoucnosti této země. Informace o projektu naleznete zde, texty dalších autorů zde a zde.

Průběh transformace

Na osobní úrovni má transformace tři fáze. V první fázi prostě věci přestanou fungovat. Staré triky, postupy a metody prostě už nikam nevedou. Zvyšujeme nasazení, dáme do toho víc než dříve… a nic. Trápíme se, nechápeme co se děje, jsme naštvaní, vzteklí. Ale nic nepomáhá. První fáze končí, když se „pustíme“.

I když je to svým způsobem úleva, ocitneme se na začátku druhé fáze v chaosu a obrovské nejistotě. Všechno je jinak. Hledáme pevný bod, ale nikde ho nevidíme. Začneme hledat cestu, ale žádnou nenacházíme. První vlaštovka se objeví až v okamžiku, kdy jsme schopni rozkrýt příčiny současného stavu. Objevíme „pólovost“ našeho nazírání na skutečnost. Začneme se zajímat o možné protipóly, tedy nazírat věci opačně. Jako snadné řešení se jeví přimknutí k opačnému pólu. To je však nebezpečná past; pokud se do ní chytíme, historie se bude opakovat, akorát si naběhneme na tentýž problém z druhé strany. Správným postupem je nalézt jakousi „vyšší syntézu“ krajních přístupů. Jedině ta zabezpečí, že nepopřeme původní představy, ale integrujeme je do komplexnějšího, pravdivějšího celku. Řečeno Exupérym: „…Neboť prahnu po onom jasu, jenž září nad vstřebanými rozpory, a ne po klidu člověka stranického, po klidu sestávajícím napůl z lásky a napůl z nenávisti.“

Třetí fáze už je „pohodička“, byť bývá nejdelší. Stačí „maličkost“ – jen se nové přístupy naučit, začlenit je do života a naskočit zpátky do proudu…

Společenské transformace mají průběh obdobný. Nicméně s výrazně vyšším stupněm komplexity, delším rozložením v čase a významnými společenskými dopady i riziky.

Transformace politického systému

Transformace politického systému se evidentně nachází uprostřed první fáze. Vyzkoušeli jsme si vládu jedné strany a zažili jsme fiasko. Nyní zkoušíme vládu více stran a už víme, že i tady je cosi shnilého. I když se názory poměrně různí, je možné vysledovat určitého společného jmenovatele: především nefunguje dobře (rychlost, účinnost) zpětná vazba ve vztahu občan – politik. To umožňuje oligopolizaci politické moci a snadné napojování na oligarchické struktury (kmotři, pseudopodnikatelské elity…). Požadavky na „Demokracii 2.0“ jsou pak přirozenou odezvou nespokojených občanů na systémová selhání.

To, co dnes brání skutečnému hledání funkčního politického systému, jsou na úrovni občanské a odborné nejrůznější ideologická klišé, předsudky a různé indoktrinace zdatných manipulátorů o „neexistenci třetích cest“, o škodlivosti „občanské společnosti“, zužování obsahu demokracie na svobodné volby atd. Na úrovni politické je to vědomé úsilí establishmentu bránit takové diskuzi a diskreditovat některé „nebezpečnější“ oponenty. Děje se to nejrůznějšími formami, za vydatné podpory některých médií.

Abychom mohli tedy přejít do druhé fáze transformace politického systému, potřebujeme dosáhnout stavu, kdy se podstatná (kritická) část populace „pustí“, tj. odhodí svoje „věčné pravdy“ a předsudky. Tohoto stavu lze dosáhnout během relativně krátké doby: uvědomění hloubky a rozsahu problému je v odborné i laické veřejnosti poměrně masivní. Hledání nového paradigmatu může začít.

Ekonomická a environmentální transformace

V euroamerickém prostoru první fáze této transformace teprve začíná; masivnější uvědomování toho, že krize nejsou jen selháním jedinců, ale mají hluboký systémový základ, začalo teprve nedávno. Je proto zatím poněkud pozadu za průběhem politické transformace. U nás jsme ale (opět) měli to štěstí, že jsme ochutnali éru plánovaného (deficitního) hospodářství a nyní si dopřáváme éru divokého trhu. Získali jsme unikátní výsadu: jedna jediná generace mohla zakusit oba významné extrémy.

I zde jsme bohužel plni nejrůznějších předsudků: na jedné straně o neviditelné ruce trhu, která vše vyřeší, na druhé straně o takřka neomezené schopnosti státu stimulovat ekonomiku. Na jedné straně o dluhové ekonomice jako o motoru, na druhé straně o dluhu jako cestě do pekel. Na jedné straně o nutnosti sociálního státu, na druhé straně o nutnosti mít z různých důvodů nízké daně. Na jedné straně alarmistické varování o hrozícím rychlém konci civilizace, na druhé straně o slepé víře v ničím neomezený růst.

Není to veselé ani optimistické konstatování, ale „puštění se“ do druhé fáze transformace bude možné až ve chvíli, kdy riziko „řecké“ nebo „argentinské“ cesty bude více než reálné. Teprve tehdy budou zásadnější změny přijatelné pro kritické množství lidí. Určitou nadějí může být, že politická transformace vynese včas do čela nové, vědomé elity, které budou proaktivně hledat a realizovat takové koncepty, které budou postaveny na principech dlouhodobé stability, bezpečnosti a udržitelnosti.

Budoucnost je na nás

Umím si představit nejrůznější varianty budoucnosti. Ty temnější jsou plné ideologií a dogmatismu a končí v konečném důsledku v nějaké formě totality. Ty optimistické mají jeden společný jmenovatel: odideologizované myšlení a neortodoxní a invenční hledání nových přístupů v ekonomice, politice, vědě, technologii, kultuře. Čím méně dogmat, tím více ochoty diskutovat o každém tématu. Tím větší ochota naslouchat. Tím více pokory. Tím snadnější je přiznat: NEVÍM. Tím větší šance na dohodu. Míra našeho zotročení je úměrná tomu, nakolik podléháme dogmatům. Míra naší svobody závisí na schopnosti přijímat nebo alespoň respektovat pravdu druhých.

Předpokládám, že výše popsané „makro“ transformační procesy též spustí určité „mikro“ procesy: především transformace vztahů (rodina, komunita, vlast) a také osobní transformace (redefinice společenské role, vnímání osobní odpovědnosti za svůj život, pojetí spirituality…).

Předpokládám také, že nás tyto vnější i vnitřní okolnosti „donutí“ pohřbít předsudky a pochybné ambice, podívat se na sebe a své okolí novýma očima a nacházet své nové a všeobecně prospěšné místo ve společnosti i novou podobu vztahů s okolím (v nejširším slova smyslu).

V lidském těle jsou údajně asi dva miliony dynamických rovnováh. Porušení jen jedné z nich znamená vážný problém nebo je dokonce neslučitelné se životem. Kolik takových rovnováh existuje ve společnosti? A které z nich jsou kritické? Stojíme pře obrovskou výzvou: přenastavit dynamické rovnováhy tak, aby společnost mohla dlouhodobě prosperovat a těšila se dobrému zdraví. Nebude to lehké. Otázkou ale je, zda máme na výběr.

Jaroslav Kuchař
Strategický konzultant pracující především pro domácí firmy, zakládající člen občanské iniciativy Vyměňte politiky.cz

Psáno pro projekt Česko hledá budoucnost

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jana Pechová napsal(a):

Díky. Cítím to stejně.
18. 09. 2012 | 09:51

gaia napsal(a):

no že veřejně přiznala družinářka Hanáková, že ty procesy transformace nastartovala ona a její parta, pak velmi pochybuji, že se podaří....."přenastavit dynamické rovnováhy tak, aby společnost mohla dlouhodobě prosperovat a těšila se dobrému zdraví. Nebude to lehké. Otázkou ale je, zda máme na výběr. "

také se můžem utransformovat k smrti

Je to jako když starému člověku přenastavují doktoři ty rovnováhy 20 prášky. Ten člověk pak nezemře na nemoc, na kterou se léčí, ale na otravu organismu nebo selhání ledvin.
18. 09. 2012 | 09:53

Jan Hnízdil napsal(a):

Výstižné a moudré. Děkuji.
Srdečně. Honza Hnízdil
18. 09. 2012 | 09:56

gaia napsal(a):

jo tak klaka už tleská, ale našinec jak slyší o nastavování transformačních procesů, už má poprskaný monitor.
18. 09. 2012 | 10:01

Xury napsal(a):

Obávám se, že ta optimistická budoucnost předpokládá velmi aktivní zapojení významné části obyvatelstva do celospolečenského a hlavně politického života. Nejsem si úplně jistý, jestli je to reálný předpoklad.
18. 09. 2012 | 10:02

Xaver napsal(a):

V roce 89 jsme se skoro všichni shodli v hodnocení toho minulého a měli jsme skoro stejnou představu o žádoucím směru vývoje dalšího. Dnes už to neplatí. Každý hodnotí minulost jinak a má zcela jiné představy o směrech dalšího vývoje.
Ale výrazně početná je také vrstva těch co mají zcela jasno o žádoucím směru - do vlastní kapsy.
A aby to nebylo tak jednoduché, tak vzrostlo procento lidí hloupých nebo ideologicky zpitomělých.
Tak co s tím ? To žádný sociolog ani politolog nevymyslí.
18. 09. 2012 | 10:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Xury,

autor přece píše, že si umí představit nejrůznější varianty budoucnosti, i ty temnější.

Pro ty optimističtější je "velmi aktivní zapojení významné části obyvatelstva do celospolečenského a hlavně politického života" předpokladem nutným. Jestli se to naplní, je jiná věc. To už záleží na spoustě okolností, především na lidech samotných.

Libor Stejskal

P.S. Ale vždycky budou lidé, kteří místo aktivního zapojování se do celospolečenského a hlavně politického života budou prskat na monitor ;-) To je zcela v řádu věcí. Důležitý je ten poměr mezi těmi aktivními a těmi, co si znečišťují obrazovky PC. U nás je to zatím spíše hodně ve prospěch těch druhých.
18. 09. 2012 | 10:22

David napsal(a):

"...To, co dnes brání skutečnému hledání funkčního politického systému, jsou na úrovni občanské a odborné nejrůznější ideologická klišé, předsudky a různé indoktrinace zdatných manipulátorů o „neexistenci třetích cest“, o škodlivosti „občanské společnosti“, zužování obsahu demokracie na svobodné volby atd. Na úrovni politické je to vědomé úsilí establishmentu bránit takové diskuzi a diskreditovat některé „nebezpečnější“ oponenty. Děje se to nejrůznějšími formami, za vydatné podpory některých médií.

...Ty optimistické mají jeden společný jmenovatel: odideologizované myšlení a neortodoxní a invenční hledání nových přístupů v ekonomice, politice, vědě, technologii, kultuře. Čím méně dogmat, tím více ochoty diskutovat o každém tématu. Tím větší ochota naslouchat. Tím více pokory. Tím snadnější je přiznat: NEVÍM. Tím větší šance na dohodu..."

---------------------

Je třeba zvolit takové lidi do Parlamentu, kteří jsou schopni konstruktivního dialogu se svými oponenty. Kteří dokáží hledat optimální řešení a neválcují své odpůrce silou a tupými škrty.

Proto vždy pozor na ty, kteří mají chorobně silné ego!
18. 09. 2012 | 10:29

antiovce napsal(a):

Víte co je zajímavé? Za totality se našli osobnosti z velkým O z řady umělců, kteří protestovali proti komunistickému režimu, přestože jim hrozil nějaký postih. Dnes proti tomuto systému nikdo z umělců nebo tzv. elit neprotestuje. Naopak tento režim podporují, třeba Lucie Bílá, Filip Renč, Zelenka. Ale na druhou stranu, nemyslím si, že by to byly osobnosti s velkým O. A vznikaly taky filmy kritizující komunistický režim jako třeba Všichni dobří rodáci. A dnes?! Ví někdo o nějakém filmu, který kritizuje dnešní politiky a to co se děje za svinstva?
18. 09. 2012 | 10:29

Alna napsal(a):

To autor:
Míra naší svobody závisí na schopnosti přijímat nebo alespoň respektovat pravdu druhých.

PROČ?
18. 09. 2012 | 10:33

Joe Ratata napsal(a):

Stejně jako Xury mám obavu,že český človíček na občanskou aktivitu je příliž netečný, pohodlný a opatrný.Věren své čtyřistaleté historické zkušenosti se přikrčí,ohne a přizpůsobí.Vždyť ono nějak bylo a zase nějak bude.
Tak jak nám byl prospěchářskými komunisty ukraden socialismus s lidskou tváří,tak týmiž bolšány a jejich synky nám byla ukradena i demokracie.
Vykradli nám minulost a přítomnost a teď se chystají ukrást nám budoucnost.A my jen apaticky sledujeme,co nám zkorumpovaná média a novináři trpící autocenzurou předkládají k uvěření.
Řešení by ovšem bylo velmi krvavé,neboť s stěmito překabátěnými prospěchářskými neobolševiky se po dobrém nic,ale zhola nic nesvede!
18. 09. 2012 | 10:33

J.K napsal(a):

pro antiovce:

Divíte se, že umělci, sportovci i ostatní neprotestují proti tomuto systému? Já ne, prostě jim vyhovuje.... Nikoho z nich netrápí žádná krize, nedostatek financí pro svou obživu. Chvíli tady, chvíli v cizině, v podstatě je jim jedno jaká se zde dělá politika... Že je zde vysoká nezaměstnanost? Tohle je vůbec ale vůbec netrápí...
Bohužel, v dnešní společnosti se slušnost, poctivost, pracovitost a solidnost nenosí....
18. 09. 2012 | 10:47

Milan Doubek napsal(a):

Děkuji za příjemné pocteni. Souhlasím takřka se vším, ale podstatne je řešení. A to, ze soucasné politicke kliky (jako strany to dnes skutečně nevypadá) se nebudou trhat ochotou k jakékoliv zmene stavu, ktery jim vyhovuje, je více než patrne. Takže podle mého to tak medove zase nebude. Pokud nebude vule transformovat politicke systémy demokratickou cestou zhora, dojde neodvratně na nedemokratické kroky pusobene zdola. A ze to nebude zrovna konstruktivní se dá, s ohledem na minule zkušenosti, předpokládat. Je bohužel pravdou, ze historie se opakuje.
18. 09. 2012 | 10:53

Jan napsal(a):

No já bych optimista nebyl. Autor trošku, i když se zmiňuje, zapomíná, že současný stav mnoha lidem vyhovuje. A mocným lidem.
Že by se moci vzdali mi nepřipadá reálné.
Podívejte lidé už umírají a mocným to zjevně nevadí.
Sebereflexe nulová.
Autor zapomíná, že lidé jsou zlí a hloupí.
Stačí si znovu vzpomenout na Válku s mloky a Karla Marxe, nebo si připomenou dějiny Řecka a Říma, nebo se podívat jak dopadli na Velikonočních ostrovech.
Vidět budoucnost optimisticky nemá žádný reálný základ.
Bohužel.
18. 09. 2012 | 10:54

Petr Nikl napsal(a):

Ahoj Jardo. Článek i úvahy dobré. Slovem "transformace" bych se moc neoháněl. Tady se transformuje dvacet let a je to v .... :-) Že přijdou změny asi tuší každý. Bohužel na ně doplatíme opět my - běžní občané.
Pokud by jsi chtěl někdy zajít na pivko - dej vědět - vše probereme. :-) Připojuji odkaz na mé webstránky, jsou tam kontakty.

http://petr-nikl-fotograf.webnode.cz
18. 09. 2012 | 10:54

Iggy napsal(a):

Nelíbí se mi tato naše společnsot ani trochu. ta všudypřítomná hloupost, vyčuranost, arogance a překroucené morální hodnoty. Co dělat? Jak proti tomu bojovat? Běhat a vyřvávat po náměstích?
Tak na to jdu po svém a začal jsem u sebe. Být slušný a ohleduplný k okolí. Rozmlouvám s lidmi. Půjčuji jim knížky. Pokud ovšem mají zájem. (Pro upřesnění: žádné náboženské, ale beletrii, krásnou literaturu, která vnímavého člověka obohatí daleko víc)
Zrušil jsem televizi.
V obchodě kupuji co nejmíň. Mám svoji zeleninu i své maso. Časem snad i mléko, máslo, sýr. Tím se snažím nepodporovat tento bordel.
Pokud nemusím, autem nejezdím.
Nevím, co dělat dál.
18. 09. 2012 | 11:02

Analyst napsal(a):

to autor: Úžasný článek, díky! Podepíšu každou myšlenku z něj.

to plénum: Dnešní demokracie (1.0 chcete-li) byla vytvořena jako progresivní model v době, kdy technologická podpora umožňovala jednat pouze za osobní přítomnosti na jednom místě a nejrychlejším dopravním prostředkem byl kůň. Dnes máme technologicky o více než jeden řád lepší prostředky, ale ti, kteří se adaptovali na to, aby tyli z pravomocí zastupitelů v zastupitelské demokracii se nás snaží přesvědčit, že přímá demokracie není (z těch či oněch, technických, sociologických či politických) důvodů možná. Jsem přesvědčen o tom, že opak je pravdou a že (prakticky jedinou) pozitivní a nekrvavou cestou transformace je zavedení naprosto přímé demokracie (odhaduji ovšem horizont cca 20 let začátek reálné zavádění a cca 100 let plného dokončení této transformace).
Naštěstí je zde již dnes globální politická síla, která má přímou demokracii přímo v základním programu internacionály. Tou silou je Pirátské hnutí, v čechách reprezentované Piráty (dříve Česká pirátská strana), www.pirati.cz Všem sociologům a prognostikům doporučuji pečlivě sledovat (jednou to bude významná historická kapitola) a všem voličům (alespoň těm zhrzeným a/nebo z mlčící většiny) doporučuji volit.
18. 09. 2012 | 11:02

resl napsal(a):

Díky Eu, na kterou mnozí nadávají, našemu, malému, českému, hezkému Kocourkovu, nic nehrozí. Až budeme ve společnosti Ruských /sovětských/"nezávislých" států, budou muset všichni lidé s IQ nad 70, opustit tuto republiku, jinak skončí tam, kde končili jejich pradědové, dědové a možná i rodiče. Rusko je totiž největší hrozba pro svět a to už celé minulé století.
18. 09. 2012 | 11:10

Petr napsal(a):

Nevím jestli se tomu dá říkat transformace. Ale současné české křišťálové politické strany tzv. pravicové, levicové či středové přivedou do r.2020 hospodářsky na úroveň Bangladéše a do r.2050 žádná ČR existovat nebude.
Jen ti křišťáloví politici, co už křišťálovější už být nemohou a myslí to s námi upřímně budou se kopat do zadku kdesi mezi imperialisty na Floridě. Mají tam zářný předvoj.
18. 09. 2012 | 11:10

Gallus de Albi napsal(a):

Díky velice za Váš příspěvek. Vidět ho na aktuálně, je malý zázrak. Cítím, vnímám a žiji stejně.
18. 09. 2012 | 11:16

Tom231 napsal(a):

Mno, trasformace netransformace, nikdo se dosud neodvážil nazvat věc pravými jmény.Prostě je nás na světě moc a z toho je pouze necelá jedna třetina populace produktivní.Přitom největší přírůstky obyvatelstva jsou právě v té neproduktivní skupině lidstva.Státní rozpočty zatěžují sociální dávky věnované migrantům a úkor vlastních občanů. Rovněž není bezvýznamné humanitarní břímě, věnované zemím třetího světa.Je nás prostě moc.
18. 09. 2012 | 11:28

Xury napsal(a):

Pro p.Stejskala:
máte pravdu. Musím se přiznat, že už asi 5 let patřím také spíše do té druhé skupiny, ale doufám, že jen co mi to má rodiná situace dovolí, tak se zase zapojím.
18. 09. 2012 | 11:28

gaia napsal(a):

stejskale, kdyby lidé nevysedávali u obrazovek a nečetli tu ty články, skončil byste na pracáku. Děkujte nám, že máte obživu a nedehonestujte nás.
Ale já ty transformační procesy řadím po bok Jakešových bojlerů a v tom se angažovat nehodlám.

Navíc to asi slyšeli někde na školení IPV, že tím jsou tím během pár dní zaplevelená
všechna média.

Člověk si už nebude moci číst, aby nebyl hned zesměšněn, že se nezapojuje do věřejného dění?
18. 09. 2012 | 11:38

stejskal napsal(a):

Děkuji Vám, paní gaio.

Hezký den.

Libor Stejskal
18. 09. 2012 | 11:40

gaia napsal(a):

dnes je opravdu hezký den, tak nevím, proč by si člověk nemohl sednout k netu a nesdělit národu, že ho ty transformační procesy rozesmály a připadají mu podezřelé.
Můj vliv na politiku vždy byl je a bude nulový, to vím zcela jistě a ani nemusím věštit.
18. 09. 2012 | 11:51

M.Š. napsal(a):

Otázkou ale je, zda máme na výběr.
Je bohužel pravdou, že historie se opakuje.
Vidět budoucnost optimisticky nemá žádný reálný základ.Možná že má Iggy pravdu.
Cituji...:"Iggy napsal(a):
Nelíbí se mi tato naše společnsot ani trochu. ta všudypřítomná hloupost, vyčuranost, arogance a překroucené morální hodnoty. Co dělat? Jak proti tomu bojovat? Běhat a vyřvávat po náměstích?
Tak na to jdu po svém a začal jsem u sebe. Být slušný a ohleduplný k okolí. Rozmlouvám s lidmi. Půjčuji jim knížky. Pokud ovšem mají zájem. (Pro upřesnění: žádné náboženské, ale beletrii, krásnou literaturu, která vnímavého člověka obohatí daleko víc)
Zrušil jsem televizi.
V obchodě kupuji co nejmíň. Mám svoji zeleninu i své maso. Časem snad i mléko, máslo, sýr. Tím se snažím nepodporovat tento bordel.
Pokud nemusím, autem nejezdím.
Nevím, co dělat dál."
Otázkou však zůstává,kde se na takový projekt vezmou lidi,tedy více lidí.
18. 09. 2012 | 11:53

gaia napsal(a):

já už se v životě naoblbovala spousty dětí, o transformaci a reformách ve školství slyším od roku 78, (tedy kdy jsem to začala profesně vnímat), zapojovala jsem se do roztrhání těla, naposlouchala projevů a výsledek je spíš k pláči, kdybych ležela na zádech a nedělala nic, bylo by to stejné.
Tudíž jsem na pojmy transformace, nastartování transformace a transformační procesy naprosto buď alergická nebo naprosto imunní, jsou to obě strany jedné mince.

Ale jestli se nepodporuje tento bordel tím, že se stanu poustevníkem, jako Iggy a budu žít ve své noře, to nevím.
Já jsem soběstačná v kečupu, kompotech, šťávách a základní zelenině a ovoci a květinách, ale jestli se tím na politické scéně něco změní, to pochybuji.

Až si Iggy pořídí krávu nebo stádo ovcí, zjistí, že ta soběstačnost není tak jednoduchá.
18. 09. 2012 | 12:02

Iggy napsal(a):

M.Š.:
Pořád si myslím, že máme na výběr. Nepodlehnout, nenechat se oblbovat a snažit se být co nejvíc nezávislý na tomto systému.
Ovšem je pravda, jak jste řekl/a, kde se na to vezmou lidi. Ne všichni mají pro to předpoklady. Někteří psychické, někteří fyzické.
18. 09. 2012 | 12:11

Iggy napsal(a):

gaia:
Vím, že nic na politické scéně nezměním tím, že se budu snažit být nezávislý na tomto bordelu. Ale řeknětě mi tedy prosím: co dělat? jenom vysedávat u PC, nebo v hospodě a skuhrat?
A nebo vstoupit do nějaké strany? Děkuji, nechci.
18. 09. 2012 | 12:17

gaia napsal(a):

Iggy

že máte zahrádku, to vás nečiní na státu nezávislým, či spíše ještě více závislým, neb musíte platit za ni daň z pozemků kterou klidně stát může pro vás stanovit v likvidační výši.
Nebo vám může nařídit odvody z výpěstků, to tu již bylo v 50. letech, kdy mnozí po příchodu z továrny ještě museli dřít na poli a dodávat státu , jen kvůi tomu, že měli u baráku nějaký pozemek.

Že si občas kopupíte kostku másla, nebo kus bůčku v krámě, místo abyste se to snažil pracně vypěstovat vás zas tak závislým neudělá.

Pamamtuji ještě doby, kdy se tvrdilo, že právě to koupené je lepší, neb je kontrolované na kulhavku červenku tasemnici tuberkulózu brucelózu botulotoxin a nevím co ještě, co doma člověk pouhým okem poznat nemohl a často s masem konzumoval.

Stejně tak dnes tvrdí výrobci dětských přesnídávek, že je zdravější kupované, neb tam je přesně uvedeno množství dusičnanů, což doma nepoznáte.
18. 09. 2012 | 12:22

racek napsal(a):

Děkuji za podnětný článek. Nevím jestli je na místě důvod k předpokládat optimističtější verzi budoucnosti.

Prostředky a možnosti dravců a parazitů jsou nepředstavitelné, spontánní společenské procesy jsou spíše děsivé. Historické též.

to Iggy: Tak nějak to taky cítím i dělám. Ale i v tom je obtížné překonávat odpor prostředí, veškerou realitu Česka.
Hledám pár hektarů k přežití. Poradíte?
18. 09. 2012 | 12:27

Iggy napsal(a):

gaia:
Nejde teď o dusičnany. Řešíme to, jestli běžný občan tady může něco změnit. Asi teda ne. Já se o to přesto snažím svým způsobem, i když možná špatným, nebo zbytečným. Jiný mě ale prostě nenapadá.
18. 09. 2012 | 12:27

gaia napsal(a):

Iggy

co dělat , to sama nevím, ale včera to Karolína Peak v Hyde parku pěkně shytala, 92% nesouhlasných reakcí, to neměl ani ten vágus Zelený, co pindal, že jsem poprskala i obrazovku(o několik metrů díál než monitor.
Ten měl myslím jen 87 negativních a to byl před pár měsíci rekord.

Doufám, že se politci jednou naučí, že jim názory lidí nesmí být lhostejné a že alespoň o nich začnou přemýšlet a neskončí to jen u toho stejskalova

Ale vždycky budou lidé, kteří místo aktivního zapojování se do celospolečenského a hlavně politického života budou prskat na monitor ;-) To je zcela v řádu věcí. Důležitý je ten poměr mezi těmi aktivními a těmi, co si znečišťují obrazovky PC. U nás je to zatím spíše hodně ve prospěch těch druhých.
že se nad názory lidí alespoň někdo s vlivem zamyslí a bude mu zpětnou vazbou, neb od obyčejných lidí, kteří to mají do Prahy daleko a třeba ani nemají na vlak, či nejsou sami schopni se tam dostat nemůže nikdo čekat, že z nich bude druhý Lenin, Hitler Brežněv či kim Ir sen, totiž lidé, kteří své vize dokázali druhým vnutit.
18. 09. 2012 | 12:29

Iggy napsal(a):

racek:
máte pravdu:..."je obtížné překonávat odpor prostředí, veškerou realitu Česka".
Nevím, jestli Vám budu schopen poradit. Sám jsem začal od nuly. Ale pokud máte zájem, napište mi na e-mail: deBeaumarchais@seznam.cz
18. 09. 2012 | 12:33

gaia napsal(a):

Hledám pár hektarů k přežití. Poradíte?
tak racek další komik

u nás krachuje celý sektor zemědělství , družstva, která mají pozemky , know how i stroje
a vy myslíte, že by vás uživilo pár hektarů půdy a pracovní síla vás a vaší manželky?

Asi jste ještě nikdy nevypěstoval ani fíkus v květináči.

Ale možná máte šanci, jestli roztaje ta Antarktida, tam si něco zaknihovat. Je tam prý spousta uhlí a plynu pod zemí, možná zbohatnete jak dřívější prospěktoři na Klondyku či v Texasu.

Bakal s Tykačem a Kelnerem již jsou jistě na státu nezávislí a ani nemusí nic pěstovat.
18. 09. 2012 | 12:34

Bazzy napsal(a):

Díky autorovi, díky Iggymu (odpověď je: pokračovat ...) i ostatním, kteří to vidí podobně.

Možná budeme muset zvednout zadky a sestěhovat se ...

Jo a ještě zpráva od zkušenějších:

Optimální správa veřejných věcí stojí cca 1 hodinu denně KAŽDÉHO občana.
18. 09. 2012 | 12:36

racek napsal(a):

to M.Š.:
Pár lidí tyto alternativy oslovují, někteří více či méně i praktikují. Možná nás není ani tak málo, jak by se tady mohlo zdát. Jen o sobě málo víme.
18. 09. 2012 | 12:37

Iggy napsal(a):

gaia:
"Bakal s Tykačem a Kelnerem již jsou jistě na státu nezávislí a ani nemusí nic pěstovat".
Víte, jsou na světě i lidi, kteří nechtějí být jako tito dva a spousta jiných. Jsou lidi, kteří mají rádi svoji poctivou práci, mají z ní radost, z jejich výsledků a taky z peněz, které si díky ní poctivě vydělali. Ale vím, zní to blbě.

Víte třeba, jak voní chléb, který si upečete doma v kamnech ze své mouky umleté ze svého obilí? V tu chvíli Vám můžou být ukradené všechny Babišovi pekárny i s jeho penězmi a vůbec celý tento zkažený svět se zkaženými lidmi.
Nebo když večer vyženete na pastvu svoje husy a přitom si pod stromem otevřete sedmičku vína a pozorujete je?
A tak dále a tak dále....
18. 09. 2012 | 12:48

Iggy napsal(a):

racek:
to je pravda. Zkuste mi prosím napsat.
18. 09. 2012 | 12:49

Al Jouda napsal(a):

Chce to skutečně se domluvit a volit všichni ČSSD, aby mohla vytvořit jednobarevnou vládu a ta pak může převzít plnou odpovědnost za vývoj v zemi. Koalice jsou na 2 věci, jak je vidno na současném stavu.
18. 09. 2012 | 12:53

racek napsal(a):

Gaio zdravím, díky za vaši zdejší letitou aktivitu. No víte, já jsem začal pěstovat fíkusy již jako dítě školou povinné před pár desítkami let. Hlavně mne tehdy oslovily sukulentní pryšce (euphobia milii, var. splendens), jejichž květy tak uhrančivě zářily na oknech přírodovědné pracovny tehdejší ZDŠ. Tehdy jsem si uvědomil, že uhrančivě krásné nejsou jen mé spolužačky, ale celej tenhle náš svět.

Mám za sebou zkušenost skoro jako putující mongol, aspoń co se materiální stránky věci týče, nikoli té svobody, jestli mi rozumíte. Jsme v Česku, nebo v ČEZku, jak se to vezme. Zde jsme skoro všichni občané druhé kategorie, i když si to mnozí neuvědomují, a to dokonce občané druhé kategorie ze zákona.
18. 09. 2012 | 12:56

buldatra napsal(a):

Jo, jo, transformace by nebyla k zahození.
Protože to znamená podstatnou změnu, nebo proměnu a fakt je ten, že co se týká té naší malé společnosti v kotlince, je něco takového podstatného žádoucí.

Páč, skutečná, žádoucí transformace se tady nepřihodila už hodně dlouho, snad kromě jakési krotké divadelní varianty, která měla však ke skutečné transformaci dost daleko.
Vládla tady jedna partaj na věčné časy a nikdy jinak, která se ve finále sametově krotce přetransformovala v několik dalších partají a vzniklo cosi jako nová fasáda. A politická kára jede vesele dál močálem temným…

Taková únavná štafeta je to v podstatě.
Občas z ní odpadne nějaký starý běžec a ten je nahrazen novým, předpřipraveným, basu držícím.
Ale štafetový kolík, tedy podstatu věci a moci, svírá furt a stále pár politických jedinců, kteří se vydávají za ty, jež sežrali veškerý rozum.
Nečesaná nemytá veřejnost je u toho za křoví.

Žádoucí transformace spočívá v tom, že nikdo nebude křoví, ale stane se aktivním a suverénním tvůrcem budoucnosti své a budoucnosti společné.
Pak začne DEMOKRACIE.
Demokracie přímá, nikoliv zprostředkovaná nějakými politickými zástupci.

Ale něco takového nezačne jen tak samo od sebe, páč je to vláda lidu a vládu si musí ten lid vzít, musí ji uchopit a držet a nepustit.
Čili, nejdřív musí chtít, zvednout zadek a přičinit se, udělat to.
A musí pak tu demokracii neustále opečovávat, nic jiného mu také nezbude, páč stále tu bude někdo, kdo to bude jakoby myslet s lidmi lépe, než oni sami, bude lidem zas vrážet klíny do hlav a kdo bude toužit kormidlovat zase někam, kam se mu to hodí.
18. 09. 2012 | 12:59

gaia napsal(a):

Iggy

k tomu ale musíte dozrát. Za mlada se člověku zdá, že je mnohem víc zajímavějších věcí na světě, než si pást husy nebo péci chléb. nějaký recept na štěstí to je tak leda pro důchodce.
18. 09. 2012 | 13:04

gaia napsal(a):

racek

no první příspěvek jsem sem napsala, když se narodil Tatu a hledali pro něj jméno 30.5 2007, to už je vážně dávno, ale mám pocit, že to od té doby jde jen z kopce.

Nebo jen se mnou?
18. 09. 2012 | 13:09

stejskal napsal(a):

Snad jen na okraj mého vstupu do debaty výše:

Pana Kuchaře neznám (ani nikoho z jeho okolí), nikdy jsem se s ním neviděl, nemohu tedy ručit za jeho motivace.

Nicméně vím, že založil občanskou iniciativu Vyměňte politiky.cz, která vynakládá hodně úsilí na to, abychom o svých politicích věděli co nejvíce a mohli jsme se o jejich aktivitách vzájemně na webu informovat. Dělá tedy pro tuto společnost a to, aby se dokázala chovat občansky, z mého pohledu docela dost.

K tomu ho - opět podle mého - inspiruje i jeho životní postoj shrnutý ve zde uvedeném textu. Prostě mu nejen není lhostejné, co se kolem něj děje (to asi nikomu z nás), ale je dokonce ochoten vyvinout nějaké úsilí k tomu, aby to ovlivnil - podle svého nejlepšího přesvědčení k lepšímu. Může mít v řadě věcí úplně jiný názor na věc než třeba já, ale snahu něco dělat ve prospěch této společnosti, mu těžko někdo může upřít.

Ale to celou řadu lidí nezajímá. Zajímá je, že použil pro ně zprofanovaný výraz transformace. A to jim úplně stačí k tomu, aby si poprskali monitor resp. se vysmáli jemu i všem, komu jeho text dává smysl. Možná se jim ulevilo, takže nakonec i v tomto případě měl nějaký přínos (i když jen terapeutický).

Hezký den všem.

Libor Stejskal
18. 09. 2012 | 13:19

Ladislav Vaněk, napsal(a):

Velmi ..., velmi pozoruhodné a přesné ! Souhlasím.
18. 09. 2012 | 13:20

Anna napsal(a):

Díky. Vidím to stejně. Chci tu doporučit rozhovor s V.Bělohradským: Demokracie je překonaná forma vlády
http://aktualne.centrum.cz/rozhovory/clanek.phtml?id=738682

A připomenout, že nic nového pod sluncem. Stačí si vzpomenout na písničky Voskovce a Wericha, např.:
Celé lidské pokolení
mělo by víc pokoje,
kdyby bylo
to co není
a nebylo to co je.

Nikdy nic
nikdo nemá
míti za de-fini-tiv-ní
neb nikdy
nikdo ne-ví
co se může stá-ti.
Řekne mi se třeba
že se to
a to sta-ne tak
a tak
ono to pak dopadne
docela naopak.

Řeknete-li dnes
život je pes.
Co má být zítra za zvíře
když je dnes pes.
Protože ani ten pes
není dnes defini-tiv-ní
neví se
zdali se
ze psa vlk nemůže stát.
18. 09. 2012 | 13:33

Jana napsal(a):

Já osobně nevidím rozdíl mezi vládou jedné strany a vládou dvou či tří stran, pokud ty strany s nikým nekomunikují. To co je teď v Česku není demokracie ale nějaký patvar. Co chce ODS, Top atd. tak to bude a ne jinak, i když s tím 80% občanů vůbec nesouhlasí. Absurdita absurdní. Vlastně se můžu ve zprávách dočíst jen to co chce nebo nechce ODS a TOP.
18. 09. 2012 | 14:37

Joe Ratata napsal(a):

Jano!!!
Přece tato odpovědná vláda nebude ustupovat lůze z ulice!
Přece jim,odborníkům na daných postech více jak osvědčených,nemůže radit nějaký zdivočelý proletář.
Jestli se jim nelíbí,jak vláda odpovědných rozhoduje,ať si založí vlastní politickou stranu,zvítězí ve svobodných volbách a pak mohou rozhodovat oni bez ohledu na to,co se nelíbí těm bohatším,vzdělanějším a chytřejším.
Žijeme přeci v demokracii a všichni máme stejné šance a možnosti!
18. 09. 2012 | 15:51

isaacsin napsal(a):

Pohřební ústav ČR se posledních dvcet let jmenoval:"Havel,Klaus,Zeman".Byl to jen název? Jeden umřel a dávají mu štít na letiště,druhý odchází zanedlouho z vrcholu politiky po nejdelším možném čase,sám se sebou na výsost vždy spokojen,,třetí,již téměř odstraněný, usiluje o prezidentství.
Žili jsme růstem v chimérických představách quasi-sociologů sametu,ale fakticky jsme rostli do země.Nepamatuji rok z dvacetiletí tohoto sametu,který by mi nepřinesl opakovaně pocit,že žijeme v nepříjemné době: novou platební povinností,zvýšením ceny toho či onoho,nemožností najít efektivního lékaře,hledáním místa pro kvalifikaci atd.
Pokud jsem viděl zmatky,nanicovatost manažerů-vždy jsem si říkal u toho-kam tohle jednou dojde.A najednou až po dvaceti letech se objeví hrůzostrašný Nečas a poté hrůzostrašný metylalkohol,který chrlí jedovaté sliny na okolí.No a pak je souvislost dlouhodobého pocitu a jeho vyvrcholení jasná.Otázkou hlavní je jak dlouho budeme pokračovat v jízdě po neviditelných kolejích vlastně nikam? Co od toho čekáme.Převládají lidé,kteří se buď krom nejužšího okruhu vlastní existence vůbec o nic nezajímají a pro něž slovy šéf a plat končí sociologie nebo neutralizátoři toho pohybu,kterým žilo lidstvo dvěstě let jako idejí řešení a zušlechtění rodu v podobě socialismu.Rozplizlí do ztracena,nicneříkajícna.Socialismus byl v lecčems tupý a nepohodlný,i málo perspektivní (ale pocit,že lidé pro pomalu rostoucí ekonomickou perspektivu všech v něm s jistotou zde lidem nechyběl)ale přece jen bylo rozumější s jeho kontinuitou pracovat na zlepšení,byť radikálně nežli sáhnout po dvacetileté diskontinuitě,která je -mírně řečeno nejtrapnější z možných řešení vůbec a perspektivy neukazuje na spousty let žádné.
18. 09. 2012 | 15:55

isaacsin napsal(a):

oprava :posledních dvacet let jmenoval
18. 09. 2012 | 16:02

Myšelín napsal(a):

Lépe bude, až se spustí mikroprocesy i makroprocesy, ale hlavně, až se současná "politická elita" vzájemně pobije v domově důchodců vázami...
18. 09. 2012 | 16:16

Josef K. napsal(a):

Mám pocit, že transformace je na pořadí přání českoobyvatel nejméně od 7. století. Zatím se českoteritoriu už vyhnuly i poslední obchodní stezky a na Karlovarsku se projíždějí slovanskotatarští důstojníci z Povolží ve svých Bentley. Zdejší obyvatelsztvo má obdiuvuhodně pevné názory.
18. 09. 2012 | 18:59

Občan napsal(a):

Pane Stejskale,

pan Mgr. Jaroslav Kuchař je marketingový podnikatel, vlastnící nebo spoluvlastnící několik marketingových firem (Blue Events, Blue Strategy, J.K. Drogerie Invest, Invite CRM). Polovina lidí z JEHO sdružení jsou JEHO společníci nebo zaměstnanci.

A když se člověk podívá KDO podepsal JEHO a Gazdíkovo "Semilskou výzvu", nabude snadno dojmu, že to snad musí být žert. Jinak si totiž nelze vysvětlit masivní přítomnost podpisů zastupitelů a starostů za ODS a TOP 09.

Tak proč, probůh, věřit zrovna nějakému marketingově-politickému projektu?
18. 09. 2012 | 21:08

šašek z Jihlavy napsal(a):

Sledováním diskusí na ACZ může mít optimista mylný dojem, že většina občanů Česka už má všeho plné zuby a jen čeká na volby, aby to těm nenáviděným stranám ukázala.
Obávám se, že angažovaná komunita diskutérů podléhá optickému klamu, většina obyvatel se na podobných fórech nevyskytuje a o tématech zde probíraných má jen matné tušení. A proto příští volby žádnou zásadní změnu nepřinesou. Karty už byly dávno rozdány a současná mocenská struktura, která přerůstá hranice tohoto regionu a stále více se globalizuje, udělá vše pro to, aby svá privilegia neztratila.
Znám dost slušných lidí přiměřeně vzdělaných či profesně úspěšných, kteří nemají čas ani chuť se těmito problémy zabývat a případné volby je opět zastihnou nepřipravené, nevědoucí koho volit a snadno podlehnou kampaním a mediální masáži, aby opět špatně zvolili (pokud k volbám půjdou).
Musí přijít horší časy, aby se tento nárřod probudil. Zatím se většině daří obstojně až dobře, a tak na slova jako transformace, demokracie ala švýcary a jiné obskurní termíny hledí se skepsí.
Gaia
Až budete mít ve školství odslouženo a pokud se ve zdravgí dočkáte penze, byť skromné, možná přehodnotíte váš názor na cestu, ktečrou zvolil Iggy. Chce to jen značnou dávku odvahy, píle, zdraví a také kapánek toho pokakaného štěstí.
18. 09. 2012 | 21:32

stejskal napsal(a):

Nikde jsem nepsal, že máme panu Kuchařovi věřit, pane Občane. Víra je v daném kontextu dost ošidná věc, lepší je kritický přístup (pozor, neplést s přístupem apriorně negativistickým).

Když se podíváte na stránky kohovolit.cz, debatuje se tam o všech našich zastupitelích. Podle mne je to velmi důležité jako předpoklad k tomu, aby se zde posilovala občanský společnost, která dokáže vyvíjet účinný tlak na politiky bez rozdílu ideologie či stranického zaměření. Kéž by takových aktivit bylo co nejvíce. I s vědomím rizika, že všechno se dá zmanipulovat.

Hezký večer.

Libor Stejskal
18. 09. 2012 | 21:38

nesmrtelnost chrousta :))) napsal(a):

Iggy:to Vaše pojetí je fajn.Nevěste hlavu a dál věci dělejte s radostí.To stačí.Paraziti se navzájem vyhubí ;-)
18. 09. 2012 | 21:39

Jáchym napsal(a):

Šašek z Jihlavy zde zmínil pojem "optimista"
Hádejte, kdo je autorem následujícího rozhovoru !
*********
- Co by se muselo stát, aby se z vás stal v této šílené době optimista?

Musel bych popřít všechno to, co jsme od počátku 90. let prorokoval a musel bych se tvářit, že o tom nic nevím. Mnohem snadnější je být optimisty pro ty, kdo o tom skutečně nic nevědí, dlouhodobé trendy nesledují a vztah příčiny a účinku popírají. Jen ti mohou žít ve světě, ve kterém neplatí fyzikální zákony a společenské pravidelnosti. Někdy jim jejich optimismus závidím, ale neměnil bych.

- Novinářka (J.L.) nedávno řekla, že arogance těch, kteří vedou tuto zemi, dosáhla vrcholu. Souhlasíte s tím?

(J.L.) je dáma, proto to řekla tak jemně. Já bych to vyjádřil podstatně (...) ale ovládnu se. Nikdo z gaunerů, jejichž jména figurovala za posledních dvacet let v kauzách velké hospodářské kriminality, nebyl potrestán. Někteří z nich utekli až do jižní Afriky. Ti chytřejší z nich ale pochopili, že tady uprostřed Evropy jsou za stávajících poměrů v mnohém větším bezpečí než kdesi v Kapském městě. I Bortswana a Lesotho jsou ve srovnání s jistými zeměmi přímo vzorný právní stát.

*************
Mě napadlo toto:
Stejně jako je určitá hranice, kde záda ztrácejí své dobré jméno,
existuje určitá hranice, kdy se optimista stává někým, koho nelze pojmenovat bez porušení Kodexu diskutujících.

Můžeme se však stát metaoptimisty: Jednoduše tak, že budeme předpokládat, že jsme této spodní hranice optimismu dosud nedosáhli.
18. 09. 2012 | 23:09

PK napsal(a):

jestliže vláda je vrchol politické kariéry a dnes tam sedí takoví jako např. paní Hanáková která se neumí ani vyjadřovat tak je ten transformační proces opravdu nutný
19. 09. 2012 | 02:22

NB napsal(a):

Fungovani ceske spolecnosti a'la Svycarsko je nemozne. Tento narod ma ve svych genech vychcanost, zbabelost, nedodrzovani pravidel a malost (staci se podivat na sociologicke pruzkumy). Netvrdim ze vsichni, ale kriticka urcite prilis velka cast. Vsechny nepravosti, ktere se v CR deji se deji za ucasti nikoliv stovek nebo tisicu jednotlivcu, ale za ucasti milionu. Pocinaje nedodrzovanim zakonu pri jezdeni na silnici, pres rozkradani na vsech urovnich, pres urednickou aroganci az po odhazovani odpadu do lesu/prikopu (protoze nebudu preci platit za odvoz kdyz jsem na chate, ze?) Cesi si sami nikdy neumeli poradne vladnout. Ovsem krize demokracie je krizi bile rasy, jejiz nadvlada na Zemi konci. Stejne jako skoncila Rimska rise a desitky dalsich risi. Uz to tady bylo, historie se jenom opakuje. Blbe je, kdyz jste u toho. Samozrejme, ze se s tim neco da delat, ale stejne jako tupy dav Rime nevytahl palce ze svych zadku a nezmenil to, tak se to nestane ani dnes. Mozny dalsi scenar-vyhubeni ve stylu Indianu(Azteci, Inkove)/Mongolu a dalsich nebo reinkarnace jako v pripade Cinanu (ale to az za hodne desitek/stovek let).
19. 09. 2012 | 10:12

jogín napsal(a):

Dobrý článek, ale chybí řešení. První krok spočívá v poznání, co je zásadní a přitom špatně. I tak je jasné, že žádný revoluční převrat nenastolí ideál a že nikdo nedokáže vymyslet optimální uspořádání společnosti. Iluze vizionářů neberou v úvahu lidské vlastnosti- chamtivost, touhu po moci, nadměrné sebevědomí, lenost, hloupost, které zdaleka nevznikají jen vlivem prostředí. Současnost je nejvíc deformována parazitizmem který odvádí prostředky z produkce nejen do spotřeby, ale užívá je k hromadění majetku a moci. Hlavní roli přitom hraje finanční sektor ekonomiky. Korupce nebo obecněji spojení kapitálu s politikou pak zákonitě vzniká jako nástroj zvýšení zisku a role občana je zanedbatelná. Apely na morálku jsou bezvýznamné, když je nemorálnost odměňována.
19. 09. 2012 | 10:22

franky napsal(a):

Chci-li "něco" transformovat, pak musím konkretizovat "co" současného chci změnit v "co" budoucího. Během uplynulých 22 let jsme prošli radikální společenskou transformací, kdy jsme nahradili netržně orientovaný společenský systém v tržně orientovaný. Jestliže dnes konstatujeme závažné problémy, pak zřejmě byla transformace provedena špatně. Zřejmě hlavní chybou bylo nezvládnutí transformace v oblasti dodržení konzistence mezi ekonomickou, sociální a politickou oblastí. Proto je třeba tuto konzistenci obnovit, což však při současné "kvalitě" a odbornosti současných politiků bude více než problematické. Prvním úkolem je tedy zajistit, aby ve vedení státu byli odborníci a stát měl jasnou vizi své budoucnosti.
19. 09. 2012 | 11:54

NB napsal(a):

Re franky
Dobry postreh. Ovsem kdo zajisti aby stat vedli odbornici? Toto tupe stado jiz 22 let voli z mnoziny svych spoluobcanu gaunery, ktere znate od obci pres kraje az po vladu a prezidenta. Problem je asi v nabidce - slusnych a poctivych je tak malo, ze se tam nedostanou a ani je tam vetsina nechce. Takze reseni: pokud kazdy bude jenom plkat a nezacne se zajimat o veci verejne, tim padem svoje a nezacne se chovat jako napr. Svycar, tak neni sance aby z toho bylo Svycarsko. Vzdy to bude jenom male, smradlave Cesko.
19. 09. 2012 | 12:40

Xury napsal(a):

Pro NB:
"Ovsem kdo zajisti aby stat vedli odbornici? " - kdo určí, kdo je odborník? A jak zajistíte, že odborník nebude gauner?
19. 09. 2012 | 12:43

NB napsal(a):

To Xury. Mate pravdu, pokud jako volici nejsme schopni je urcit, vybrat a dohlizet na uvedene lidi, tak budeme vybirat to, co vybirame. To znamena, ze budeme tolerovat nepravosti od nejmensich az po nejvetsi stejne jak uz to delame.
19. 09. 2012 | 21:33

Ivan Hochmann napsal(a):

Panebože to jsou kecy!

Enviromentální transformace....diskuze ke každému tématu....vědomé elity,které budou proaktivně hledat....nalezení místa ve společnosti.....

Co to má znamenat pane?
Za takové plky se dostává v hospodě přes držku.

Lidi,cožpak jste už naprosto zblbli,že jste ochotni akceptovat takové "přechytralé zhovadilosti"?

Kdejaký myslitel vymýšlí Šalomounův trus a vy obdivně tleskáte.

Přitom to je tak prosté.....

Přesvědčili jsme se že slovo člověk nezní hrdě.Že je mu třeba pevné ruky a omezeného prostoru.Není ochoten poctivě pracovat.Není ochoten dodržovat ani ty principiální zákony.Logické lidské zákony nezpotvořené právnickým svinstvem.
Není ochoten vytvořit solidní prostředí,které by vyhovovalo i jeho sousedovi.Je schopen pouze praktikovat a uskutečňovat svoje sobecké nesolidní,velice často konfliktní vize a praktiky.Tím se stává pro ostatní škodnou,vytváří třecí plochy,závist,zášť.
Je líný,a proto ochoten akceptovat a využít kdejakou sociální vymoženost moderní doby.Tím se většina lidí stává levicovými fanatiky s neuvěřitelně primitivními názory na ekonomické,společenské,filosofické záležitosti.Slovo primitivní je dosti nepřesné.

Každou věc je možné interpretovat různým způsobem.Od toho se pak odvíjejí Ony "diskuze"!
Pokud se lidé neshodnou na správném řešení logicky daných problematik - příroda je donutí!
Příroda ,či cokoliv zástupného.

Každá doba má svoje "desatera".Není proto možné praktikovat jakousi bezbřehou demokracii.Kde končí můj aktivní životní prostor,tam začíná teritorium jiného.Je mojí povinností naučit se jej respektovat,neškodit,nezavazet.
A nemusím mít přitom vždy poslední "pravdivé" slovo.
A nemusím vždy "vyhrát" při.

To ovšem neznamená bagatelisaci obecných lidských vztahů a práv.
To co se přesně děje v současné době za vydatného přispívání různých demagogů,učelových podpor lobbyistů v jakémkoliv procesu a hlavně šílených praktik současných "právníků",kteří dokáží uplést z hoven biče.

Nelíbí se mi stav a směrování lidské společnosti všeobecně .
Také vím,či tuším,že ji čekají "radikální a hluboké transformace",ale spíše bych řekl NÁVRAT K POCTIVOSTI,ČESTNOSTI........
K prostým lidským pravdám o životě.
Bez demagogií a přechytralých didskuzí.K návratu k dobrým zákonům a jejich respektování.Bezpodmínečnému.

Katalysátorem bude jistě nějaká událost.
Dnes jsem četl názor vládnoucí klaky,že je třeba zakázat katastrofické mediální vize a prognozy.
Prý to vede k zmatenosti,užíváním drog....... a možná též k pančování alkoholu???

Ivan.
21. 09. 2012 | 22:33

Pravda napsal(a):

" Nyní zkoušíme vládu více stran a už víme, že i tady je cosi shnilého. I když se názory poměrně různí, je možné vysledovat určitého společného jmenovatele: především nefunguje dobře (rychlost, účinnost) zpětná vazba ve vztahu občan – politik"

To je zvláští že v jiných státech to funguje. Lepší spětná vazba občan - politik to vyřeší :). To je ale plk. Někteří by něněli demokracii zužovat jen na zapojení občanů do politiky a institucemi referend. K indoktrinaci může dojít i v přímé demokracii například když budou přívrženci této verze "demokracie" tvrdit že "hlas lidu = hlas boží". Když politici budou jen jak tupé ovce přikyvovat každému blbému návrhu vžešlého z petic nebo refered tak se dostaneme na šikmou plochu.
24. 09. 2012 | 23:01

Pravda napsal(a):

Lidé volající po radikálních reformách bývají sami radikálové. Proto by se občané ČR měli mít na pozoru před lidmi jako Kuchař a Demokracie 2.O aby to nebyla spíš diktatura 2.0, kde do nás lidi jako Kuchař budou hustit propagandou jak je to co chtějí to jediná správné.
24. 09. 2012 | 23:05

hans napsal(a):

Je-li nějaké slovo nadužívanější než reformy,tak je to demokracie.Ve jménu demokracie probíhají ty nejšílenější nápady a potlačování národa,co jsem zažil.Ve skutečnosti je to štít a obušek zároveň vůči jakékoliv snaze něco změnit.Tady totiž nejde o selhání jednotlivců,jak se nám politici snaží vsugerovat,jedná se o kolaps systému.
Pod rouškou demokracie a zdání svobodných voleb se kontroly ujala kleptokracie,která se po dobrém nepustí. V zádech má silové resorty i soudy,dobře narostlá struktura dnes dosáhla i do spousty místních samospráv, kde lidé dostali odsypáno do korýtka.Opozičníci jsou zobecněni jako antidemokrati a hotovo. Vládnoucí osoby se státním rozpočtem nakládají jako se svým osobním příjmem,stejně jako afričtí generálové po státním převratu.
Jediným řešením je rozbořit volební systém na základě politických stran, prosadit transparentní hospodaření účelovými účty a kontrolou (včetně osobní odpovědnosti za rozpočtové kapitoly).
Státu se musí výrazně omezit příjmy, a čerpání striktně omezit na funkce, které mu přísluší - zdravotnictví,sociální sféra,obrana apod. Je nutné okamžitě přestat utrácet v nesmyslných a zjevně zbytečných projektech,vytvářených uměle s pocitem, že zdroje tu jsou. Stát má být servisní organizace pro své občany a ne jako nyní bezohledná zdímačka na peníze a pro jejich kanalizaci do okruhu mocných a zpřízněných.
Občan státu musí být znovu povýšen na suveréna a zbaven role nesvéprávného pozorovatele.
Vedoucí politici totiž zcela zřejmě ztratili smysl pro proporce,což je vidět nejen na nakládání s veřejnými prostředky,ale i z bezradnosti nad jejich získáváním. Je potřeba skončit s uplácením zájmových skupin umisťováním dotací zdánlivě nesystémově, kde vůbec nejsou potřeba. Dotace poškozují a ničí celé sociální skupiny a ve svém důsledku základy soběstačnosti a samostatnosti státu.
Ponecháním volných prostředků obyvatelstvu dojde k postupnému oživení ekonomiky rychleji a spolehlivěji,než neúčinným zvedáním daní, které jen vede k drahotě a zrychluje deflačními efekty propad ekonomiky. Je nezbytné nastartovat investice do průmyslu a výroby, stejně jako zemědělství, které bylo opuštěno pod tlakem přístupových jednání do EU.
Jenže kdo to všechno udělá? Vládnoucí skupině tahle mizérie vyhovuje, samostatní a sebevědomí jedinci znamenají hrozbu. Pro ty ostatní to ale nebude status quo, tobogán zrychluje, jakmile se rozjedete...
25. 09. 2012 | 15:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy