Ženo, odhal se!

20. 01. 2010 | 15:18
Přečteno 25448 krát
Na egyptských univerzitách právě probíhá zkouškové období. Studenti nervózně poposedávají na schodech, lavičkách, obrubnících a trávě před fakultami a horečně listují poznámkami. I když je teprve polovina ledna, chladivý vánek příjemně alternuje s hřejivým sluncem a dává vzpomenout na české jaro. Letošní zkouškové období se ale od těch předcházejících liší. Studentky, které nosí niqáb (druh závoje halící celou tvář, někdy i oči), musí podle nového nařízení Ministerstva pro vysoké školství odkrýt během zkoušky svoji tvář. Nařízení vzbudilo, nebo spíše znovu obnovilo, intenzivní společenskou debatu, která je ve své podstatě debatou o roli islámu v moderním světě.

Pokud byste navštívili Egypt před čtyřiceti lety a dnes, udeřil by vás do očí zejména jeden markantní rozdíl. Zatímco tehdy byste běžně potkávali na ulicích ženy v minisukních a s odhalenými rameny, dnes by se vám nepoštěstilo spatřit takto oděnou ani jednu. Kromě toho, že v současnosti drtivá většina muslimských Egypťanek nosí hidžáb (šátek halící vlasy), čím dál více žen skrývá svoji tvář pod niqábem. Obecně se tento fakt přičítá rostoucímu vlivu konzervativního islámu ve společnosti, způsobeného návratem egyptských ekonomických migrantů ze zemí Arabského zálivu v 70. a 80. letech minulého století (především ze Saúdské Arábie, kde převládá vysoce konzervativní forma islámu – tzv. wahhábismus) a pokrokem v komunikačních technologiích, který umožnil konzervativním islámským učencům přístup k širokému publiku.

Fundamentalistický islám v Egyptě reprezentovaný zejména Muslimským bratrstvem se stal hlavní politickou opozicí vládnímu režimu. Egyptská vláda, vědoma si rostoucí nábožnosti (nerovná se automaticky fundamentalismu) Egypťanů, se snaží omezovat vliv ultrakonzervativců a přitom si zachovat zdání vlastního islámského kreditu. Výsledkem bývají polovičaté kompromisy, které neuspokojují ani sekulární část obyvatelstva ani jeho více konzervativní složku. Boj s fundamentalisty jejich vlastními zbraněmi někdy paradoxně vede k tomu, že „sekulární“ vláda přijímá zákony inspirované islámským právem, aby jim tak sebrala vítr z plachet. Přesto se obě strany dostávají neustále do střetů a spor o niqáb je jedním z nich.

Kontroverzi odstartoval veliký šejk univerzity Al Azhar a veliký imám mešity Al Azhar v jedné osobě, Mohamed Tantawi. Tantawi byl do své funkce dosazen státem a minimálně mezi sunitskými muslimy je jeho pozice vnímána jako jeden ze zdrojů nejvyšší autority na poli islámské teologie a práva. V říjnu minulého roku navštívil Tantawi jednu ze škol vzdělávacího systému Al Alzhar, kterému předsedá, a v rámci setkání s žáky narazil na jedenáctiletou dívku zahalenou v niqábu. To ho údajně natolik pobouřilo, že vydal fatwu (náboženský výnos) o zákazu nošení niqábu v ženských třídách škol Al Azhar a na jejich ženských kolejích. Niqáb nemá s islámem nic společného, argumentoval, je to zvyk pocházející z předislámské tradice a dívky nemají důvod, proč se zahalovat v ženských třídách a kolejích, kde je stejně žádní muži nemohou spatřit.

Tantawiho příkladu následovali ředitelé i dalších veřejných univerzit, až se nakonec připojilo i Ministerstvo pro vysoké školství a zakázalo niqáb ve zkušebnách během zkoušek a na ženských kolejích všech veřejných univerzit. Hlavním argumentem pro toto opatření byly bezpečnostní obavy: niqáb údajně zneužívaly studentky k tomu, aby během zkoušek za sebe posílaly do tříd své příbuzné nebo kamarádky a zneužívali ho prý i muži k infiltraci ženských kolejí.

Boj o niqáb v Egyptě přitom není novinkou posledních dnů. Veřejné televize, nemocnice a další instituce státní správy systematicky potlačují nošení niqábu zaměstnanci. V roce 2001 zažalovala studentka nosící niqáb Americkou univerzitu v Káhiře za to, že jí byl odepřen vstup do knihovny, když odmítla ukázat svoji tvář hlídačům a identifikovat se. Následující soudní pře vedla v roce 2007 k rozhodnutí egyptského nejvyššího soudu o protiústavnosti úplného zákazu nošení niqábu (takový zákaz platí např. v Tunisku), jelikož ten by odporoval osobní a náboženské svobodě zakotvené v ústavě.

Rozhodnutí soudu z roku 2007 v prospěch nošení niqábu posílilo odhodlání studentek dotčených novým nařízením zažalovat Ministerstvo pro vysoké školy. Počátkem ledna letošního roku se ale nižší soud, u kterého byla žaloba podána, přiklonil na stranu ministerstva. Zdánlivé protiřečení se starším rozsudkem nadřazeného soudu odůvodnil tím, že nařízení ministerstva se týká pouze určitých výjimečných situací a míst a není tak úplným zákazem nošení niqábu na školách nebo mimo ně. Jiný nižší soud v odlišném administrativním okresu ale stížnosti tamějších studentek vyhověl. Vypadá to, že obě strany čeká dlouhý soudní souboj, který je již nyní doprovázený mediálními přestřelkami.

Zatímco se státní média plní komentáři, které argumentují, že nošení niqábu vede k extremismu a že za vším stojí politické ambice a vliv Muslimského bratrstva, studentky a jejich právníci obviňují vládu z protiústavního omezování osobní svobody a z nepřímé podpory sexuálního násilí vůči ženám.

Poslední argument názorně demonstruje perverzi logiky jednoho z rozšířených zdůvodnění pro halení žen. Zahalená žena je podle této logiky lépe chráněna před sexuálním obtěžováním mužů, neboť vysílá méně vzrušivých podnětů a svým zjevem dává najevo vysokou zbožnost. Jak poznamenal jeden arabský komentátor: místo toho, aby se muži vedli k sebekázni a zodpovědnosti, je celé břímě uvaleno na ženy, které jsou zbaveny tváře a vytlačeny svým oděvem do mentálního pozadí mysli, aby se staly téměř neviditelnými. Taková logika vede do sestupné spirály, protože nedokáže vymazat přirozené sexuální pudy, jen je přesune na nové objekty, tj. z žen zahalených do niqábu na ženy zahalené pouze hidžábem nebo ženy oblečené konzervativně avšak bez hidžábu. Ty se náhle ocitají objekty sexuálního zájmu, byť by za „normální“ situace takový zájem nebudily. Následně se jim tak zvyšuje motivace zahalit se ještě více, aby novému zájmu unikly. Potlačená sexualita navíc sexuální zájem zvyšuje, což vede k permanentní přítomnosti sexuality ve společnosti a to paradoxně s vyšší intenzitou než na Západě, byť v jiné, většinou implicitní formě. Po několika měsících v Egyptě jsem se tak přistihl, že doslova zírám na každou ženu bez šátku navzdory tomu, že ta samá žena by ve mně v Česku žádné emoce nevzbudila. Kamarád z Německa dokonce jednou poznamenal, že když vidí ženu bez šátku, automaticky si pomyslí, že je lehkých mravů.

Přesto ale není spor o niqáb zcela jednoznačnou záležitostí, kde proti sobě na jedné straně stojí represivní muži a na straně druhé utlačované ženy. Mnoho žen nosí niqáb z vlastní vůle, navzdory tomu, že jejich matky před čtyřiceti lety nenosily ani hidžáb. I když si tyto ženy uvědomují, že niqáb není koránem předepsaný, považují tento oděv za doporučený a za poznávací znak zbožnosti, který vzbuzuje respekt a je svým způsobem i poznávacím kulturním symbolem v nemuslimských zemí. Přibližují se tak údajně i stylu oblékání žen proroka (diskutabilní) a Bůh v nich nachází větší zalíbení.

Pro jiné ženy je zas niqáb jedinou cestou k seberealizaci, neboť v zemích jako je Saúdská Arábie jim jsou dveře k formálnímu vliv ve společnosti zavřené. Proto se snaží prosadit v jediné oblasti, kde jim to stěží může někdo zakázat, v náboženství. Snaha excelovat a vést ústí v situaci, kdy tyto ženy často zastávají ještě fundamentalističtější názory než většina mužů.

Niqáb je také součástí širšího společenského a módního trendu v arabské společnosti, která v posledním století vyzkoušela rychle za sebou mnoho západních i východních trendů a v současnosti prožívá cosi na způsob českého obrození, tj. hledání vlastní identity. Zklamání z podprůměrných ekonomických, sociálních a vůbec civilizačních výsledků dosahovaných arabskými režimy a znechucení nad mírou politického útlaku způsobuje, že část Arabů hledá inspiraci ve vrcholném období arabské civilizace, kdy měli Arabové být blíže k Bohu (i oblékáním) a ten jim, jak někteří argumentují, na oplátku zajistil civilizační úspěch. Je nutné dodat, že druhá část Arabů vidí věci přesně opačně.

Existují i další, triviálnější důvody pro nošení niqábu. Ženy si v niqábu v podstatě berou svůj domov sebou, kdykoli ho fyzicky opouštějí. Na ulici si proto mohou připadat bezpečněji a nezajímat se o svůj momentální vzhled. Mnoho z nich také považuje ostatní ženy v niqábu za krásná stvoření, jakoby z jiného světa.

Pokud si žena vezme niqáb z vlastní vůle a přesvědčení, pak by státu skutečně nemělo příslušet zasahovat do individuálního způsobů oblékání, vyjma situací, kdy je to nezbytně nutné z legitimních praktických důvodů. Problém nastává tehdy, když je žena do nošení niqábu vmanévrována ať už výslovným příkazem nebo společenským tlakem. Takový tlak nepřichází nutně vždy od mužů, ale velmi často i od ostatních žen, kamarádek nebo spolužaček. Fundamentalisté také neopomenou ženám při každé příležitosti zdůraznit, například formou komiksu ve studentských listech, že se nestřídmým oblékáním vystavují nebezpečí sexuálního obtěžování nebo dokonce znásilnění.

Současné tažení egyptské vlády proti niqábu je ale v mnohých aspektech kontraproduktivní. Mizivá popularita nedemokratického režimu přemění téměř jakékoli přání vlády na předmět lidového nesouhlasu a z niqábu se stává symbol odporu proti systému. Podpora tohoto systému západními mocnostmi a jeho neustálé znásilňování výrazů jako je demokracie a svoboda je nebezpečím pro budoucí vztahy mezi oběma světy, neboť silně diskredituje západní hodnoty a motivy Západu v jeho interakci s arabským světem.

Egypt, jako ostatní arabské země, prochází bolestivým modernizačním procesem, jehož výsledek není jasně daný, ale který mohou rozhodnout pouze jeho obyvatelé samotní. Evropané mají na tomto procesu svůj vlastní zájem a o jeho kýženém výsledku svoji vlastní představu. Přesto nebo právě proto bychom měli být ve svých činech citliví k mnohovrstevnatosti problémů, kterým arabské státy a arabská společnost čelí. Niqáb jako takový důležitý není. Symbolizuje střet mezi fundamentalistickým islámem, který nepodporujeme a autoritářským režimem, který podporujeme. Měli bychom místo toho najít cestu, jak posílit liberální demokratické politiky a distancovat se od současného režimu, aby jednou mohly muslimky v niqábu kráčet ulicí bok po boku s muslimkami v minisukni. Konec konců, i fundamentalisté teď před soudem tvrdí, že co si na sebe oblékneme, je otázka osobní svobody. Jen pozapomněli na tu druhou stranu mince.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vosavbotě napsal(a):

Lidojedům také trvalo dlouho, než přišli na to, že jíst misionáře není zrovna to pravé. Je zajímavé, že misionáři dosud nezjistili, že nemá cenu jezdit do končin, kde jim nedostatečná civilizační úroveň hrozí sežráním.

Každé náboženství se dá brát rozumně, ale to se dá jen v dostatečně rozvinuté a svobodné společnosti.

Hábit, který z ženy, tvora esteticky výjimečného a umělecky nesmírně inspirativního, dělá hadrového panáka, na ženu prostě nepatří ať už je to náboženství jakékoli.

To jen nesvoboda, bezmoc a tichý vzdor konzervují a zesilují fundamentalistické tradice a dělají z nich idiotskou zástěnu těm mocichtivým, kteří ví velice dobře, co chtějí a pro které náboženství není nic než mocenským nástrojem.

Pochybuji, že by byl Alláh takový vůl, aby tyhle mocipány dobrovolně trpěl. Jednou se na ně naštve, a to budete, zahalovači zatracení, fundamentalističtí vidět!
20. 01. 2010 | 15:57

JAHA napsal(a):

Prinosny prispevok z (nielen) egyptskych realii. Vdaka.
20. 01. 2010 | 16:08

Alna napsal(a):

Ptám se, jelikož skutečně nevím: Jaké předměty se učí na univerzitě v Káhiře?
20. 01. 2010 | 16:19

Ládik napsal(a):

Kompromisem by byla síťka nebo průhledný igelit. Vlk by se nažral a koza zůstala celá.
20. 01. 2010 | 16:46

Vosavbotě napsal(a):

To Ládik,

aha, tak takhle nějak uvažovali, když vynalezli punčocháče...
20. 01. 2010 | 16:51

nic napsal(a):

Je to logické. Takhle by u zkoušek mohly klidně pěkně podvádět. Na zkoušky by potom poslaly místo sebe holku, která by to uměla a ta by šla na zkoušku třeba za pět jiných. Je to zvláštní situace, tak by to nemělo vadit. Jinak jim to neberu, jestli to tak chtějí, ať se zahalují. Proč ne, je to jejich přesvědčení. Ale někdy mi jich bylo spíš líto.
20. 01. 2010 | 17:06

Pavel napsal(a):

postoj euroamerické křesťanské kultury k nahotě, sexualitě, erotice a k pornografii jako k něčemu nemravnému je vlastně stejný problém jako ve výše uvedeném článku - jen proporce jsou jiné ... vyplývá z toho, že prakticky všechna světová náboženství vytvářejí bludy okolo nahoty, sexuality, erotiky a pornografie ... lidská společnost nebude nikdy žít normálně dokud bude existovat náboženství v jakékoliv podobě - tím myslím i náboženství křesťanské ... náboženství je opium lidstva
20. 01. 2010 | 17:15

Petr z Tábora napsal(a):

Pane autore, pro Středoevropana je to zajímavý článek.
Jediná věc je mi nejasná. Egyptský režim považujete za nedemokratický - já to nedokážu posoudit, nevím s kým tamější demokracii srovnáváte ? Nicméně si myslím, že v rámci arabských států, je Egypt jednou z nejdemokratičtějších - nebo které jsou demokratičtější?
Jednou jsem muslimské poměry diskutoval s českým špičkovým lékařem, který léta pracoval u šejchů v zálivu. Fandí Arabům a nemiluje USA.Jeho teorie je taková, že Mohamed přišel 6 století po Ježíšovi a že společenský vývoj nelze příliš uměle urychlovat. Jinak řečeno, muslimské země jsou v obdobné fázi, jako Češi za husitských válek v 15.století. Tehdy byla společnost silně nábožensky založená a lidský život neměl velkou cenu. Co si o tom myslíte?
Obdobnou teorii o přirozenosti společenského vývoje, z jiné kultury zastával jeden docent psychologie v době krvavého konfliktu v Africe (Nigérie-Biafra). "Vemte si dobu, kdy u nás Přemyslovci vraždili Slavníkovce a "hodní" lidé z jiného kontinentu by někomu dodávali proudová letadla L139 z Aera."
20. 01. 2010 | 17:27

Michal Macek napsal(a):

alna:

no asi normalni jako jinde ne?
20. 01. 2010 | 17:31

Jirka H. napsal(a):

Pavel:
Jasně, nejdřív musí u lidi vyvolat pocit viny, přidat k tomu strach, a pak je jednoduché je ovládnout...
Naštěstí v našich končinách má náboženství omezený vliv...
20. 01. 2010 | 17:40

iko napsal(a):

to Petr z Tabora:

A ked zidovske, hidnuisticke naozenstvo je o 1000 rokov starsie, ako krestanstvo, tak to znaci ze zidia a hiduisti su tisic rokov pred nami?
20. 01. 2010 | 18:21

iko napsal(a):

Inac je to pekne a klucne napisany clanok... dufam ze budu aj dalsie.
20. 01. 2010 | 18:22

bigjirka napsal(a):

Domnívám se, že demokratisace v islámských zemích umožňuje zpětné tíhnutí ke konservativnějším formám islámu. Zdá se, že to platí v Egyptě, Turecku, Iráku... Diktátoři jsou modernističtí z praktických důvodů - chtějí si přisvojit kus respektu - role státu je v islámských zemích nižší, role ummy vyšší.
20. 01. 2010 | 18:34

Čochtan napsal(a):

Pane Shanaáh,
velice zajímavý článek. Opravdu. Díky za něj. Utvrzuje mne v tom, že nesmíme za žádnou cenu dovolit islámu aby se v Evropě rozšířil. Islám by znamenal konec naší civilizace.
20. 01. 2010 | 18:41

george napsal(a):

Takový svět nechci, nemohl bych žít tam, kde je tma kopec deprivantů manipulujích s lidmi. I když u nás, někdy váhám...
Trochu úsměvu do toho dne a pozitivní energie.
http://ninivemail.blogspot....
20. 01. 2010 | 18:42

Baba napsal(a):

Evropský turista, který se rád spolehne na pohodlí i bezpečí střežených letovisek, nejspíš neví o rozdílu životní úrovně v Egyptě a u nás, móda kromě politických trendů, jak zmiňujete, vždy podléhá ekonomickému vývoji a v Egyptě budou sociální rozdíly zřetelnější.
20. 01. 2010 | 18:54

Alna napsal(a):

To Michal Macek

Myslíte, jako například u nás? No to snad ne !
20. 01. 2010 | 19:04

Sadi Shanaah napsal(a):

Alna

Na Kahirske univerzite se uci stejne predmety jako na ceskych univerzitach. Vetsina zahranicnich studentu, kteri se na ni uci arabstinu, spadaji formalne pod fakultu umeni a literatury. Tam se vyucuje napr. starorectina, dejiny umeni nebo zive evropske jazyky. Nejvetsi fakultou je fakulta obchodni (asi sedesat tisic studentu na arabskem programu a tri sta nebo ctyri sta na anglickem programu). Na univerzite Ain Shams je dokonce katedra bohemistiky.
20. 01. 2010 | 19:36

iga napsal(a):

Dostala jsem niqab a abayu jako suvenyr ze Saudske Arabie. Pro obveseleni na vecircich si to obcas oblecu a s kamaradkami si to zkousime. Vlastnim rovnez jednu afganskou burqu (sitka na ocich - pro Ladika).
Reknu vam, ze pokazde, kdyz si to oblecu mam strasne smisene pocity.
Na jednu stranu ty holky chapu, protoze jsou v tom fakt neviditelne, neni videt, jestli jsou ucesane, upravene krasne nebo hnusne a to je strasne osvobozujici, ale zaroven je to perverzni jako smiractvi klicovou dirkou. Rovnez je to strasne neprakticke a nebezpecne - neni videt do stran, nemuzete se normalne najist.

https://www.youtube.com/watc...

V burce ani niqabu se nemuzete prilis obratne pohybovat, ostatne nejake trhave pohyby ani nejsou vhodne a navic v pripade niqabu hrozi permanentni nebezpeci, ze se to nejak posune a nebo to spadne dolu, kdyz se to blbe uvaze (je tam vzadi suchy zip).

To je jen na doplneni, na co se maji Evropanky pripravit az to tu koncem stoleti vezmou do ruku wahabisti.
20. 01. 2010 | 19:54

iga napsal(a):

No spis jestli to vezmou do ruky, uplne jiste to nastesti neni:-)
20. 01. 2010 | 19:55

iga napsal(a):

Sadi

K tomu videu - neni to podvrh?
Jak niqabky jedi?
20. 01. 2010 | 19:57

kolega Fyzik napsal(a):

ja tomu nerozumim. Za znasilneni snad muze ten, kdo znasilnil, a ne nejaky kus hadru pres hlavu ci jeho absence...co to vubec resite, jak muzete uvazovat o existenci neceho, cemu rikate Univerzita, kdyz tam fungujete podle nabozenskych pravidel a disputujete ne o tom, kolik andelu projde uchem jehly ale zda je pripustne aby nekdo s hadrem na palici podvadel u zkousek...mozna proto zadna muslimska universita neni v prvnich 500 na svete...
20. 01. 2010 | 20:00

Sadi Shanaah napsal(a):

Petr z Tabora

Nepovazuji egyptsky rezim za demokraticky. Myslim si, ze srovnavani miry demokraticnosti mezi arabskymi rezimy je hezke politologicke cviceni a nejsem vyznavacem jedineho spravneho modelu demokratickeho zrizeni, ale v pripade Egypta a ostatnich arabskych statu (snad vyjma Libanonu, ktery je dost specificky) se o demokracie zkratka nejedna.

Je zajimave srovnavat vyvoj v odlisnych castech sveta, ale pararely se hledaji tezce nebo plati castecne, protoze kulturni a dalsi podminky se radikalne lisi. Take lze tezko vzit euro-americky model jako zadanou universalni formu, ke ktere by meli vsechny ostatni kultury smerovat. Presto nejsem kulturni relativista a uprimne si myslim, ze existuji jista univerzalni lidska prava a universalni lidske aspirace, ktere jdou napric kulturami.
20. 01. 2010 | 20:04

iga napsal(a):

Kolego fyziku

bylo by krasne, kdyby na to znasilneni meli stejny nazor jako vy vsichni i v Evrope. Neslysel jste nikdy vetu : Ona si za to mohla sama. Byla jen v minisukni, mela vystrih (v pripade muslimek nebyla poradne zahalen)?
Bohuzel vina za znasilneni je casto i v Evrope pripisovana zene:-(
20. 01. 2010 | 20:04

Sadi Shanaah napsal(a):

kolega Fyzik

O jake univerzite mluvite? V Egypte existuji v podstate tri druhy skol: verejne, privatni a system Al Azhar. System Al Azhar zahrnuje nejen onu druhou nejstarsi univerzitu sveta, ale spousty dalsich skol vsech stupnu po cele zemi. Vyucuji se na nich predmety jako na verejnych skolach, ale se zvysenou vyukou islamu.
20. 01. 2010 | 20:09

Sadi Shanaah napsal(a):

Iga

Zajimavy je experiment finske novinarky, ktera si oblekla niqab na jeden den v Helsinkach

http://blogs.muxlim.com/Buz...

Myslim si ale, ze pokud si oblekne niqab nemuslimka, bude mit zcela jiny prozitek, nez muslimka, ktera ho oblekla z presvedceni. Proto se da tezko srovnavat. Existuje mnoho blogu, kde si muslimky, ktere se rozhodly pro niqab, vymenuji tipy, zkusenosti nebo si stezuji, ze jim rodice nechteji niqab povolit. Na jidlo jsem se neptal, ale zda se, ze vetsina zen s niqabem preferuje jidlo v soukromi nebo s ostatnimi zenami, jidlo na verejnosti vyzaduje trochu zrucnosti. Znovu dodavam, ze se mi osobne rozhodne nelibi, pokud jsou zeny k noseni niqabu (koneckoncu i hidzabu) nuceny zakonem, rodinou nebo tlakem spolecnosti, presto respektuji zeny, ktere si ho obleknou dobrovolne, stejne tak jako respektuji pankace, hipie, hiphopery, sikhy s turbany atd.:-)
20. 01. 2010 | 20:24

iga napsal(a):

Sadi

bohuzel nepovazuji za naprosto vyloucene, ze casem k noseni nejakeho druhu hidzabu budou rovnez v Evrope nuceny i nemuslimky, takze je to z me strany mozna trochu potouchla pripravenost na nejhorsi.

Jinak internet je plny vselijakych tipu a triku pro niqabky, a je to casto dost vyzivne pocteni a pokoukani. Zejmena mi vadi, ze na mnoha takovych strankach je niqab prezentovan jako neco, co dela zenu lepsi, coz je pro me neprijatelne a zavani to duchovni pychou a farizejstvim (chapu, ze to slovo se pro muslimky moc nehodi, ale lip to popsat nedokazu:-)

Osobne mi niqab vadi v Evrope, srovnani s punkery neobstoji. Niqab prece neni "moda" ani lifestyle, ale projev extremniho postoje v ramci islamu. Take je u jednotlivych niqabek na ulici problem rozlisit, do jake miry bylo jejich rozhodnuti dobrovolne. Tento problem s pankaci neni.
20. 01. 2010 | 20:42

Sadi Shanaah napsal(a):

Iqa

Souhlasim, ten primer s punkem byl minen pro dobrovolne niqabky jako ukazka osobniho rozhodnuti.

Ale proc by mely byt nemuslimky nuceny v Evrope nosit hidzab nebo niqab nebo cokoli muslimskeho? Je to takova moderni paranoia a zbytecne sireny strach o jakesi muslimske invazi, at uz fyzicke nebo ideove. Pritom kdybych chtel byt potmesily, rekl bych, ze zatim je to Zapad, ktery fyzicky i ideove penetruje arabsky svet, ne naopak.
20. 01. 2010 | 20:52

iga napsal(a):

Sadi:

k tomu vasemu odkazu jen to, ze niqabky v Evrope malokdy vyrazi do mesta osamocene. Vlastne jsem osamelou niqabku jeste nikdy nevidela a to terba v Amesterdamu, Bruselu nebo v Mnichove neni takhle zabalena zena nejaky vylozene vzacny druh. Tim chci rict, ze to te novinarce prinaselo uplne jine pocity nez kdyz jsou ty zeny dve, ale vetsinou maji sebou jeste toho mahrama. To vysvetluje mozna i to pokrikovani muslimskych muzu. No zkratka chovat se jako evropska novinarka a jen se k tomu zahalit, tomu rikam postmoderna:-)
20. 01. 2010 | 20:53

iga napsal(a):

Sadi

mozna je to paranoia, ale jak jsem uz rekla, vyloucit to pri soucasnem demografickem vyvoji nemuzeme...
Navic se ukazuje, ze pro muslimy jsou nenasilne prostredky typu populacni exploze daleko efektivnejsi pri te "penetraci" Evropy nez valecne a komercni tazeni euroatlantanu v muslimskem svete.
20. 01. 2010 | 20:58

Michal Macek napsal(a):

alna:

jasne ze stejny predmety,myslite ze tam sou treba obory "sebevrazedny atentatnik" nebo "rizeni dopravniho letadla snadno a rychle" a "konstrukcni slabiny vyskovych budov" :))

vzpominam si na jeden kresleny vtip:

kdesi v afganistanu predvadi terorista novackum jak pouzivat sebevrazednou bombu - kolem tela ma upevnene valecky vybusniny a je omotany draty a v ruce drzi odpalovaci zarizeni a rika novackum: "ted davejte dobry pozor,budu to ukazovat jenom jednou!" :)
20. 01. 2010 | 21:32

iga napsal(a):

Ahoj Macku
bez si zkust pod Steffla matematickou olympiadu pro 6. tridu! Je to celkem sranda:-)
20. 01. 2010 | 21:54

Michal Macek napsal(a):

toz to du - matika to je moje :)
20. 01. 2010 | 21:56

Lojza napsal(a):

Alna,
nechci srovnávat úroveň, ale víte že Káhirská univerzita je asi o sto let starší než naše Karlova? Studoval tam i můj bývalý zeť,egyptský křesťan,Kopt.Z rozhovorů s ním poměry v Egyptě trochu znám.Zeť,protože byl výborný student, měl zůstat učit na univerzitě, ale křesťanství je překážka,muslimové dostávají místa přednostně.Křeťané proto poměrně často Egypt opouštějí.

Každý, kdo tam byl ví, že je tam chudoba, neustále někdo chce bakšiš.Vzdělaní a bohatší neuvěřitelně pohrdají těmi, kteří jsou na tom hůře.Dcera tam byla jen jednou, stačilo jí to."Příbuzným" v Ismailii nebylo trapné říct si o peníze. Křesťané(ortodox, ve velké většině Koptpové),ale vlivem prostředí v určitých ohledech jednají podobně jako muslimové.Žena si nemůže dovolit to co Evropanka a to ani například u rodinných setkání.Muži většinou nekompromisně dávají najevo svou nadřazenost.
20. 01. 2010 | 22:35

Pípa napsal(a):

Omlouvám se za to co prohlásím, ale tihleti mohamedáni nejsou lidi, když neovládají svoje vášně a musí se hlídat pomůckami jako ten kus hadru. Sami se tím degradují na úroveň nemyslících tvorů.
20. 01. 2010 | 22:47

Sadi Shanaah napsal(a):

Lojza

Kahirska univerzita je nejvetsi verejna uni v Egypte, ale spise pro chudsi stredni tridu. Na zaklade mych zkusenosti tu naopak panuje velika solidarita vuci chudym, protoze ta zprostredkovana statem v podstate neni a protoze je to soucast kultury. Neustale se setkavam s pripady, kdy me v obchodech nebo restauracich nekdo zve, popr. mi majitel rekne, ze platit nemusim. Ve vytahu mi vcera jeden Egyptan dal banan a anglicky rekl, ze vita vsechny cizince. Jindy, kdyz ke me na ulici natahovalo male dite ruce a zadalo o penize, mu kolemjdouci Egyptane vytkli obtezovani, odehnali a omluvili se mi.

Samozrejme ze jsou i taci, kteri ve vas vidi chodici pokladnicku (ti jsou koncentrovani kolem hotelu a pamatek).

Krestane to tu bezpochyby maji slozite. V policii a dalsich institucich maji 10% kvoty. Dolni Egypt je pro ne lepsim mistem nez Horni Egypt, presto ma muj krestansky kamarad (Kopt) radu muslimskych pratel a muj muslimsky soused v dome mu pred nedavnem pomohl najit dobrou praci.

Muj spanelsky spolubydlici ale ma podobny nazor jako vy. Myslim si, ze je to tim, ze se izoluje, nesnazi se komunikovat, jezdi zasadne taxikem a na Egyptany se diva skrz prsty.

Oboji pozorovani jsou zalozena na individualni zkusenosti, ktera muze byt zcela odlisna a ani jedna nevypovida o celem spektru a slozitosti egyptske spolecnosti. Tak to ale bude vzdy :-)
20. 01. 2010 | 22:51

Sadi Shanaah napsal(a):

Pipa

Neni to zas tolik o ovladani vasni jako spise o tom, co je momentalne v dane spolecnosti vnimano jako decentni nebo vhodne. Neznamena to, ze se na odhalenou zenu v mziku vrhnou nemyslici Egyptane.
20. 01. 2010 | 22:55

jjj1 napsal(a):

pani Iqa, mate osobni spatnou zkusenost s islamem,nebo jste mela muslima za manzela a spatne to dopadlo,ze se tak bojite a davate najevo svou antipatii.
20. 01. 2010 | 22:59

Pípa napsal(a):

Sadi Shanaah,
pro mě za mě, ať si klidně chodí ve skafandru. Ale doma. Ať to netahají do Evropy.
20. 01. 2010 | 23:12

navstevnice napsal(a):

Pane Shanaahu,rada ctu Vase clanky,pisete pravdive,a za to dekuji,ziji v Kahire jiz hodne let a tudiz mohu potvrdit,jak je tezke psat o teto zemi a lidech,aby to bylo objektivni.Preji Vam,aby jste mel stale hodne inspirace a pozitivnejsich zkusenosti.Hodne uspechu v zivote!
20. 01. 2010 | 23:19

iga napsal(a):

jjj1

Osobni zkusenosti mam s islamem i muslimy. Zkusenosti mam bohate a vseho druhu, od tech nejhorsich po ty nejlepsi.
Me zkusenosti jsou vsak pouze z Evropy.
Z ceho ale usuzujete na antipatii?
20. 01. 2010 | 23:21

Lojza napsal(a):

Sadi Shanaah
děkuji za reakci na můj příspěvek.To, co jsem napsal, není ani tak můj názor.Kromě zetě,jeho příbuzných v Rakousku a zaměstnanců ambasády v Praze, jsem s egypťany nemluvil.Chování v rodině jsem viděl,ale to může být zkreslené.Že jsou pohostinní vím, i já jsem dostal od zeťových sestřenic dárky, pokládají to snad za povinnost.

Viděl jsem ovšem film o archeolozích v Egyptě.Mimo jiné i to, jak hrubě se nadřízený(něco jako mistr)choval k dělníkům-motykám.Můj známý z Austrálie, který se profesně stýkal s egypťany,potvrdil to, co jsem napsal.U studentů na univerzitě to tak markantní nebude, mladí a studenti zejména, jsou tolerantní.I proto snad rozdílné zkušenosti.S muslimy mám jen dobré zkušenosti, snad jen berber Mustafa v Tunisu mě zklamal.Chodil jsem k němu nakupovat, povídali jsme si,vařil mi mátový čaj a seděl jsem na pohovce před jeho obchodem.Řekl mi, že jsem jako jeho bratr.To mu ovšem nevadilo aby mě při nakupování suvenýrů nevzal pořádně na hůl.A to jsem se snažil smlouvat.No,přežil jsem to,dokonce s pochopením.Ale příště už se napálit nenechám.
20. 01. 2010 | 23:58

Charlie napsal(a):

Sadi Shanaah

no co myslíte že by se stalo, kdyby v Egyptě byla plná demokracie ?
Je jasné, že by zvítězilo Muslimské Bratrstvo a máme tady další klerofašistický režim jako v Íránu. Po demokracii ani památky.

Íránci si sami naivně a hloupě zvolili a teď se toho režimu, který je svírá nemohou normální cestou zbavit.
Doufám, že se Egypťané poučí.
21. 01. 2010 | 00:57

Jeník pro Šádíka napsal(a):

Hm, neodolám, abych se do tebe trochu neopřel :)
Jsi si jist, že používáš správný pád adjektiv v přívlastku za jménem?
Je muslimské bratrstvo určitě a vzdy "fundamentální" anebo "fundamentalistické" anebo ne?
"zdrojů nejvyšší autority islámského práva"??? Zajímavá formulace.
"systému al-Azhar"? Není to opravdu univerzita? Systém může být cokoliv.
Jo, Tantáwí není ultrakonzervativec...
Dobré, uznávám, i to srovnání s Tuniskem
Egyptské Muslimské bratrstvo ja aktuálně v totálním rozkladu...
Nedostatek sebemravnosti mužů ano, souhlas. Ale ty další věci, to už je trochu konstrukce, ne? :)
Úvahy o niqábu fajn, v pořádku, ale skoro si myslím, že nestojí za to to z naší evropské pozice komentovat. Velmi explicitně: celá ta debata jsou jejich vlastní psycho-náboženské-historické sr..ky. Sorry, už jsem požil, ale myslím si to v zásadě.
"sebou" nebo "s sebou"?
"jakoby z jiného světa"??? :)))
Dál dobrý!
Naše podpora zas..nému mubárakovskému státu...souhlasím s tebou, a to i jako úředník Rady EU!
Ten poslední odstavec je provokativní, stimulující, ale trochu ukvapený, hm?
21. 01. 2010 | 02:52

LEVAK napsal(a):

Neexistuje na světě mocnější zpátečnická síla.Mohamedánství má k zániku daleko, je to militantní víra, která si získává stále nové stoupence.Na každém kroku získává neohrožené bojovníky a nebýt toho,že křesťanství poskytují ochranu silné paže vědy,civilizace dnešní Evropy by mohla padnout, stejně jako padl starý Řím."
Víte kdo to napsal? Jeden bezvýznamný xenofobní blb.
Víte jak se jmenoval?
Winston Churchill.
/The River War 1899/
21. 01. 2010 | 07:58

Pepa Řepa napsal(a):

Jen jednu poznámku.

To, že budou (relativně) svobodné volby, nemá ještě s demokratickým systémem co dělat. Jednak se demokracie nenastoluje, ale tvoří a pak ani hypotetické vítězství ve volbách nezaručuje vytvoření demokratických institucí a hlavně založení právního systému, zcela odlišného od systému náboženského, s téměř jeden a půl tisíci let starou tradicí. Znamenalo by to revizi svatých textů a to je naprosto nemyslitelné.

Také je naprostá pitomost, domnívat se, že svět islámu bude kopírovat vývoj západní civilizace, že za pár let dojde k jakési vlně "osvícenectví" a sekuralizaci.
Každá civilizace se vyvíjí svou cestou, vychází z jiných kořenů.

Třetí omyl je, že muslimský svět chápe tzv. "vývoj" jako my, tedy jako jakousi hujerskou přímku, která jde plynule z doby temna ke světlým zítřkům.

Že se možná mýlíme my, naznačuje, jak s námi zamávala krize. Očekáváme že plynule poroste HDP a já nevím, co ještě.
Svět islámu tzv. "vývoj" chápe spíše jako sinusoidu, jednou je líp, podruhé hůře, Alláh dal, Alláh vzal, když Alláh dopustí i motyka spustí.

To je tedy teorie. Co praxe?

Otázkou je koho podporovat a jestli vůbec podporovat, protože podpora ve smyslu toho, že tam postavím "mekáč nebo KFC" je skutečně kontraproduktivní.

T.zv. demokratické síly (v našem smyslu chápání) jsou naprosto marginální a z pohledu místních se jedná o hrstku odpadlíků, snažících se k nim naroubovat systém. který je "neislámský".

S tímto termínem stojí a padá vše. Brány itžtihádu byly zavřeny před nškolika staletími a revidovat Korán je vyloučené.

Podporovat stávající režimy?
Nic moc, z našeho pohledu podporujeme bezohledné diktátory bez morálky. Na druhou stranu udržují v zemi relativní pořádek, dá se tam cestovat, teče olej.

Co se stane, když padnou?
Zřejmě to, co se stalo v Alžíru, kdy se musely volby anulovat. Drtivě totiž vyhraje návrat ke kořenům, ať už to budete nálepkovat fundamentalismem (protestantský termín) či islamismem. Je to jen hra se slovy.

Podstatné je to, že tím absolutně padá teorie, že -eufemistick řečeno- návrat ke kořenům podporuje jen zlomek populace.

Opak je pravdou, naprosto marginální a zanedbatelný zlomek populace o sobě prohlásí, že je agnostikem (to nemyslím pejorativně), že v sobě má mix západního světa a světa islámu.

Co by se tedy stalo, kdyby většinové síly země ovládly?

Chaos nebo skutečně režimy Iránského typu.
První by tady řvali chlapíci, kteří vidí (někdy právem) za vším naftu, protože by neměli co nalít do nádrže a podivovali by se, proč to stát nezajistí.
Pomohli bychom si?

Co tedy zbývá?
Buď pohavlovsku plácnout do stolu a hrát na struny morálky jako s Čínou, tím pohřbít obchod nebo pragmaticky -pokissingerovku -lavírovat.
Cukr a bič.

Znáte Vy-moudré hlavy-jiné řešení?

Ono totiž v politice se někdy musíte spojit s hajzlíkem, když Vám hrozí, že Vás převálcuje a zotročí jiný "superhajzl", kterému tak narostou svaly, že bude po svém formovat svět okolo.

Tak to je. Bohužel.
21. 01. 2010 | 07:58

LEVAK napsal(a):

Doporučení a návod pro egypstkou vládu:
KONEČNĚ SMYSLUPLNÝ PŘÍSPĚVEK V BOJI PROTI TERORISMU.
Jak je obecně známo, je pro hluboce věřícího muže Talibanu smrtelným hříchem
pohlédnout na nahou ženu, pokud to není jeho vlastní. Jakmile by ji spatřil,
je jeho svatou povinností spáchat sebevraždu.
Vyzýváme tímto všechny ženy, aby v sobotu 16.5. přesně ve 14 hodin vyšly
nahé na ulici. Pomůžete tímto činem identifikovat nežádoucí teroristy tzv.
spáče. Doporučujeme nejméně hodinu chodit po okolí, aby vznikl dostatečný
antiteroristický efekt.
Vyzýváme všechny muže, aby podpořili ženy v jejich úsilí a položili se před
svým bydlištěm na lehátko a pozorovali nahé ženy. Prokáží tím, že nejsou
příslušníky hnutí Taliban a dokáží tím svou odvahu dívat se na nahé ženy i
když to nejsou jejich vlastní. Samozřejmě budou muži provádět tuto činnost
pouze proto, aby podpořili své ženy v boji proti terorismu. Protože mužům
Talibanu je zakázáno pít alkoholické nápoje, mělo by chlazené pivo v ruce
každého muže být jasným signálem jeho zdravého antiteroristického postoje.
Česká vláda si této iniciativy občanů velice váží a již předem všem děkuje
za pomoc proti terorismu.
Milý čtenáři, čtenářko. Je Tvou čestnou vlasteneckou povinností šířit tento
text dál!!!
21. 01. 2010 | 08:02

alexo napsal(a):

Je to zajímavý článek. Svého času jsem pobýval v Káhiře, pracovně. V ulicích Káhiry jsem potkával tři skupiny žen, zahalené od hlavy až k patě,říkali jsem jim funďáčky, pak další pouze se šátkem na hlavě a ještě třetí, křesťanské (koptské) bez šátků. Mnohokrát to byly mladé hezké holky se šátkem, pak se provdali za nejakého funďáka, pak se už v ulicích bez rodinného doprovodu a zahalení neukázali. Záleželo na tom, koho si vzala, resp. za koho ji rodina provdala. Tam muž vždy dáva rodině holky věno...
21. 01. 2010 | 08:58

Macek napsal(a):

V niqabu se jí trošku krkolomně, jednou rukou si ho nadzvednete a druhou si podsouváte pod ním jídlo do pusy.
21. 01. 2010 | 09:08

Michal Macek napsal(a):

macek:

zdar jmenovce :) ono koupat se treba v mori nebo v bazenu "in the full outfit" taky neni zadnej luxus :)
21. 01. 2010 | 09:33

stejskal napsal(a):

Amen, pane Pepo Řepo (tedy z mého ryze subjektivního pohledu).

Libor Stejskal
21. 01. 2010 | 09:47

petros napsal(a):

Cetl jsem mnohokrat slova imamu (i zen samotnych, zvlaste ceskych konvertitek), ze ten cerny hadr zenu chrani. To ma byt jeho smysl. Chrani zenu, chrani spolecnost. A ponizuje muze. Predevsim muze. Protoze spolecnost a zenu chrani ten cerny hadr pred cim? No, pred muzem. Imam automaticky ocekava, ze kdyby hadr nebyl, muz by se neovladl a pri pohledu na lytka zeny ci nedej boze ramena a vystrih, se choval jako smyslu zbaveny. Imam automaticky dava muslimskeho muze na roven psika, ktery uciti harajici fenu. Mozna by se na ni hned nevrhl (nevrhli), ale cely den by jen knourali, byli ve snach, nepracovali, nestarali se atd. Cerny hadr je tedy dle imamu proto, neboť by muslimskeho muze pohled na zenu vyradil na cely den z praktickeho zivota. Takhle ho zadna cizi zenska nedrazdi, kdyz to na nej prijde, ma svou doma, pokud nema, nejaka koza nebo kamarad se vzdy najde.
21. 01. 2010 | 09:57

anonymní anonym napsal(a):

v létě jsem byl v egyptě a na plážích to byl zajímavej pohled. na jedné straně arabky koupající v jejich hábitech a na druhý straně poláci v tangách.... neví co je horší...jestli arabka v hábitu, nebo polák s tangama
21. 01. 2010 | 10:00

Čochtan napsal(a):

Petrosi,
velmi zajímavá myšlenka. Má to logiku.
21. 01. 2010 | 10:38

Čochtan napsal(a):

Pepo Řepo,
a jaké řešení bys chtěl ?
Politicky korektní (PK) ? Nebo fungující ?

Fungující by bylo:
1. Spojit síly USA, EU a Rusko. Obsadit ropná pole, kolem nich 100km koridor, hlídaný bezpilotními prostředky, reagujícími na infračervené záření.

2. Zestátnit všechny arabské podíly na firmách, veškerý muslimský majetek v Evropě a USA, včetně kont.

3. Repatirovat všechny muslimy z Evropy a USA.

4. Distribuci nafty by organizovala společná americko-evropsko-ruská firma, jejíž výdělek by se rozdělil do států, které se na řešení vojensky podílely.

5. Pohrozit, že při prvním nepřátelském aktu by bude nukleárně eliminována Mekka.

6. Podporu obyvatelstva by zaručila cena benzinu kolem 40 centů za litr.

Tohle ovšem není politicky korektní a proto je to POUZE fantasie. Nic víc. Takhle bychom reagovali, kdybychom měli kvalitu Angličanů z doby Sira Francise Drakea. Nemáme jí.
21. 01. 2010 | 11:01

Vysedlina pathologická napsal(a):

Pane autore.
Odpovídáte jen na příspěvky, které jsou podle vás rozumné. Vypovídá to o Vás víc, než si myslíte. Znovu vám říkám: nepodceňujte ty, co tu přispívají nesouhlasně. To, že se ženy musí zahalovat vypovídá o strašné zaostalosti. Nezaměřujte se na univerzity, když arabské země musí vyřešit nejdříve prazákladní lidské problémy s rovnoprávností. Arabská vzdělanost - její náskok, je již minulostí. Zdeformované ženské myšlení autoritativními rozhodnutími "mužů" nemůže být důkazem ničeho. Návrat k zahalování znamená nárust zla, tak, jak je tomu nyní všude na světě. Vždy se zlo uchytí v té největší slabině místní společnosti. V Arábii je to nerovnoprávnost.
Je jasné, že nechápete souvislosti. Měl byste být schopen se učit od těch, co s vámi nesouhlasí. To je vzdělanost. Jste umíněný nás krmit informacemi, které nic neřeší.
21. 01. 2010 | 11:10

Čochtan napsal(a):

anonymní anonyme
úplně nejhorší by nejspíš byla ta arabka v tangách. Pokud je arabka hezká, tak ne dlouho. Velice rychle zestárne a po dvacítce přichází čas, ochránit okolí před pohledem na ní. Jsou samozřejmě vyjímky, ale je jich málo.
21. 01. 2010 | 11:10

Vosavbotě napsal(a):

Nemohu, než znova opakovat:

Nesmyslné zahalování z "náboženských" důvodů, ať už je to náboženství jakékoli, není nic než hloupost, předsudek, manipulace a nechutné ponižování zmaterializované ve formě ošklivě uniformně fádního hadru.
21. 01. 2010 | 11:19

Vysedlina pathologická napsal(a):

Pepa Řepa. Vy mě nikdy nezklamete. Souhlas. Ale je fakt zvláštní doba. Superhajzli půjdou do hajzlu. Ale chvíli si počkáme.

Petros. Hadry jsou výborné při písečné bouři a proti horku.
21. 01. 2010 | 11:46

petros napsal(a):

Vysedlina:
ale ano, jen... kdy naposled se prehnala Kahirou pisecna boure? V pondeli? Ci pred tydnem? A proti horku? Slychavam, ctu, ze pod tim cernym obleckem (nekdo to nazval stanem) nosi zeny normalni obleceni, treba dziny. Pak to proti horku prilis nepomuze. Je to vrstva navic. A cerna. Je sakra rozdil, mam-li triko cerne nebo bile.
21. 01. 2010 | 11:54

Sadi Shanaah napsal(a):

Charlie

Nemyslim si, ze by zvitezilo Muslimske bratrstvo. Nedavne pruzkumy v celem arabskem regionu ukazaly, ze se podpora islamistu pohybuje kolem 20-25%. Hodne lidi je ale voli spis proto, aby dali najevo nespokojenost se stavajicim rezimem. Liberalni opozice je bohuzel roztristena, navic arabske rezimy rady Zapadu demonstruji, jake nebezpeci hrozi, kdyby povolily srouby a rady prehaneji, aby je tak Zapad do demokracie prilis nenutil.
21. 01. 2010 | 12:11

Sadi Shanaah napsal(a):

Charlie

P.S. Kdyz jsem napsal "islamiste", minim tim velmi sirokou skupinu, ktera nezahrnuje pouze extremisty volajici po vytvoreni chalifatu. Ty pruzkumy tam zahrnovaly i politicke strany, ktere by mohly najit analogii v krestanskych konzervativnich stranach v Evrope.
21. 01. 2010 | 12:24

Baba napsal(a):

Petros:
Být si jistý, k tomu potřebujete dozrát. Tradiční ženský oděv pohlcuje světlo, tradiční mužský oděv, v Egyptě asi nebude bílý, bývá z kvalitních látek. Jako všude, oblékej se nákladně, jak dovoluje tvá kapsa, nikoli však výstředně.
21. 01. 2010 | 12:31

petros napsal(a):

Baba - uplne nerozumim, nekde pisi, ze jsem si vsim jisty? Ci jak je narazka myslena? Ze se lide oblekaji dle hloubky kapes, je snad vseobecne znamo. Pochybuji ovsem, ze vetsina Egyptanu (nebo treba Libyjcu) ma kapsy plne dukatu (pardon, liber a dinaru). Jeden takovy oblecek mam i doma jako suvenyr z vyletu na Arabský poloostrov, je v nem pekne horko. Samozrejme to neni zrovna nejkvalitnejsi hedvabi.
21. 01. 2010 | 12:51

buldatra napsal(a):

Prostý vesničan se musí divit i ušima, jaké ptákoviny jsou lidi schopní si na sebe vymyslet, aby si znepříjemnili ten krátký pobyt v materiálnu, kterému kupodivu všichni říkají život
Je snad v životě na tomto světě málo nepříjemností, které se vyskytují tak nějak samy od sebe? Například prasečí chřipka. Nebo zemětřesení. Atd.
Ale některým zvlášť vypečeným mozkům to asi nestačí a tak vymýšlejí a vymýšlejí. A vymyslí třeba celibát. To aby křesťani nepřišli zkrátka.
Anebo vymyslí pro ženský speciální ohoz a pro sebe mnohoženství, aby se za to potrestali.
Pikantní na tom je, že největší nesmysly, které byly v tomto směru vynalezeny a realizovány a drží se na světě jak neštovice, mají podporu v nějakém tom, jak se dnes kupodivu říká, mírumilovném náboženství. Ba co víc, náboženství podobné nápady bere za své a ovcím předepisuje jako cosi povinného. A běda, když to ovce poruší.
Kdo bude přistižen, bude mu ustřižen.

Půvabné je, že existuje tolik opečovávaná náboženská pestrost, kdy ptákoviny jednoho náboženství jsou nelibě nahlíženy náboženstvím jiným, avšak co by zakázané ovoce, porušovány ovcemi ze všech táborů, ohrad a obřadišť.
V tom asi spočívá ekumenismus.
Jedno náboženství se svými ptákovinami by bez druhého s jeho ptákovinami mělo těžký život, páč proti komu by se pak vymezilo? Snad jen proti ateistům, kteří to však nemají napsáno na čele.
Takový ateista, mrcha, je schopen hodit na sebe burku jako by se nechumelilo a zmizí v davu cařihradského tržiště. A nemá z toho ani výčitky náboženského svědomí.

U musulmanů je mě líto zejména mužů. Kdo by se nad nimi neslitoval, když si uvědomí o co oko těch nešťastníků přichází, když na letní procházce městem vidí jen jakési černé larvy. Dobře jim ale tak. Kdo chce kam pomožme mu tam. Baby se jim pomstily.

Doufejme, že jednou snad bude i musulmanovi jasné, že člověk se narodí proto, aby byl šťastný, aby měl radost ze života a radoval se ze štěstí ostatních a vůbec. Pak se snad zamyslí nad ptákovinami. Jednou, za 400 let.
21. 01. 2010 | 13:19

Vosavbotě napsal(a):

Víte buldatro,

ono být věřícím automaticky neznamená dělat nesmysly. Znám mnoho křesťanů, kteří již nepovažují za nutné činit zápalné oběti v podobě býka praženého na náměstí, ježto pochybují, že jim nelibá vůně je libá Hospodinu.

Proč teda balit ženský do plachtoviny? Každý rozumný muslim se nad tím musí zamyslet a přemýšlet nad tím, jestli místo dávání na odiv svého otroctví určitého náboženství (ta ženská v kukle) by nebylo lepší dát najevo svoji oddanost onomu náboženství - proč by ženská nemohla být oblečena normálně a mít na hlavě jen lehký šátek.

Každé tradiční náboženství (ne různé sekty apod.) lze brát rozumně. Jen k tomu musí být podmínky.
21. 01. 2010 | 13:31

Katchee napsal(a):

Perfektni, perfektni, perfektni.
21. 01. 2010 | 13:40

Sadi Shanaah napsal(a):

Jenik

Diky za upozorneni, cele me vysokoskolske vzdelani probihalo v Aj, snazim se vyvarovat anglicismu a nespravnych spojeni,ale obcas to nedopada. Opraveno!

Jinak k tomu systemu al azhar, mozna jsem mel napsat vzdelavaci system al azhar:

http://en.wikipedia.org/wik...
21. 01. 2010 | 14:03

Sadi Shanaah napsal(a):

Pepa Repa

Vzal jste nekdy v uvahu, ze vetsina muslimu o nejakem zavreni bran idztihadu a dalsich teologickych pojmech ani neslysela? Meli byhcom oddelit teoreticke nabozenske disputace od bezneho zivota. Ano, v islamskem svete maji teoreticke disputace bez pochyb vetsi dopad na prakticky zivot nez napr. v Evrope, presto si dovolim tvrdit, ze vetsina muslimu neridi kazdy svuj krok podle toho, co zrovna rekl imam nebo co je doslova v Koranu. Ty veci, ktere kritizujeme, jsou spise zakotvene v kulture a socialnich kontruktech, ktere jsou ale predmetem ZMENY, jako v kazde spolecnosti.
21. 01. 2010 | 14:08

iga napsal(a):

sadi

v Evrope je zarazejici mnozstvi muslimu, zejmena mezi mladymi, kteri svuj zivot skutecne ridi podle toho, co rika imam a jsou ochotni chovat se extreme konzervativne. Nevim, jestli je to vetsina, to asi ne, ale problem spatruji v tom, ze jsou to sami mladi lide, jejichz rodice jsou casto asimilovani. To je alarmujici. Setkal jste se osobne s timto fenomenem?
21. 01. 2010 | 14:50

YK napsal(a):

Niqab je symbol nedokoncene islamiske revoluce. Islam ocividne prinesl pokrok v castecnem zkroceni brutalnich predfeudalnich pomeru mezi arabskymi kmeny. Opravdu jen castecnem. Navic nektere "zajimave predislamske tradice" vesele pretrvaly - krevni msta, kolektivni tresty na rodinach, do toho spada i noseni nikabu. Toto nikde v koranu udajne prikazano neni. revival NIKABU atd atd - jde JEN A JEN o projev nostalgie po pohodlnem idealizovanem kmenovem zrizeni. Smrtelne klrece kmenpoveho zrizeni pomalu ustupujiciho ekonomicky vyspelejsimu kapitalismu.
Vetsina arabskych statu je ve stadiu potlacovani zbytku kmenoveho zrozeni - cca jak zde kdosi napsal - Cesky Stat ve stadiu vyvrazdovani Slavnikovcu. Demokraticke usporadani spolecnosti je za tohoto stadia asi nemozne - jakykoliv vitez zacne po prevzeti moci pokracovat ve svem "bozim dile" - to jest vyvrazdovani dalsich skupin "Slavnikovcu".
Asi jediny arabsky stat ktery to SNAD za sebou je Tunis - po 40 lete dosti ostre vlade prozapadniho diktatora Habiba Burgiby - na arabske pomery - zlateho to cloveka.
21. 01. 2010 | 16:04

jjj1 napsal(a):

Pokud se nepletu,tak zahaleni zen a dokonce i muzu bylo v arabskem svete normalni,protoze zili vetsinou na pousti,takze se chranili pred vetrem a piskem a s nabozenstvim to drive nemelo co delat.Tento zvyk presel do teto doby a smisil se s nabozenstvim islamu.Zahalovani obliceje je zvykem zen ze zalivu,prevazne.To ,ze se zacaly zahalovat i v Egypte je uz z jineho soudku,jak pise pan Sadi.
21. 01. 2010 | 16:26

Gábor Laco napsal(a):

Sadi Shanaah,

trochu z jiného soudku.
Naposled, když jsem byl v Egyptě, tak probíhala v tamním parlamentu debata o zákazu, či povolení mnohoženství.
K mému údivu jeden zastánce bigamie tvrdil, že prý je bigamie přirozený jev a poukázal na hnojiště, kde má kohout více slepic.

Vysvětlil někdo tomu trumpetovi, že kohout má více slepic, proto, že je "zvládne"(může co čtyři minuty)? Kdyby chtěly být muslimské ženy tak často na řadě jako slepice na hnojišti, tak by každá potřebovala několik desítek mužů.
Zdá se mi, že v egyptském parlamentu sedí stejní inteligenti jako v tom českém.
21. 01. 2010 | 17:34

buldatra napsal(a):

Vážená Voso,

jste mimořádně inteligentní a blanokřídlá, takže jste si určitě povšimla nenápadné zmínky o těch 400 letech. Hádejte, proč jsem to tam napsal.

Ale i tak si myslím, že na extra ptákoviny jsou největší experti manageři různých náboženství. Hned po nich politici. A jak tak zjišťuji, ani tzv. ekonomisti i ekologisti nejsou zrovna pozadu.
No, není to k popukání?
21. 01. 2010 | 18:47

Baba napsal(a):

A jednali o bigamii nebo o mnohoženství? Se soužitím dětí nepříbuzných matek se nikde jinde ve světě nepočítá.
21. 01. 2010 | 18:53

M.Taouk napsal(a):

To Cochtan : "Pokud je arabka hezká, tak ne dlouho. Velice rychle zestárne a po dvacítce přichází čas, ochránit okolí před pohledem na ní...." no troufnu nesouhlasit si ..sice nevim do kterych zemi ste jezdil,ale treba v Lebanonu je "kult" krasy velmi rozsahly,holky od malicka jsou k nemu vychovavany a i do pozdejsiho veku si na ni zakladaji..smozrejme ze vyjimky jsou ,kdy vylozene osklive a zanedbane..ale to zalezi hodne do ktere skupiny obyvatel patri...sice Lebnon neni typicka Arabska zeme,mnoho se ani za araby nepovazuje,ale "oficialne" pod ni spada...pisu to proto,ze uz me tento stereotyp pomerne nastvava,stejne ten opacny,kdy se povazuji cesky (a evropanky vychodni) prevazne za lehke zeny.
21. 01. 2010 | 21:29

Michal Macek napsal(a):

mtaouk:

cochtan je chytrej jak radio.arab se u nej rovna cikan tak zrejme predpoklada ze arabky po dvacitce vypadaji stejne jako vyzile romske kurvy z dubi....
21. 01. 2010 | 21:31

Sadi Shanaah napsal(a):

iga

Ano, to je problem, predevsim ve Francii a dalsich evropskych byv.kolonialnich mocnosti, kde zije uz nekolikata generace muslimu (v USA jsou muslimove mnohem lepe a vice integrovani). Nejsem expert pres integracni politiku, chci si o tom vice precist, ale myslim, ze ta mlada generace hleda sve koreny a identitu, narozdil od rodicu a prarodicu, kteri hledali neco jineho. V Cechach jsem se s tim nesetkal, vetsina muslimu v Cechach jsou prvogeneracni a jejich deti do mesity moc nechodi, vetsinou jsou smisene jako ja a ani nejsou praktikujici nebo vubec muslimove. Myslim si, ze nejkonzervativnejsi jsou konvertite, tak je to i u ceskych zidu, kteri jsou Cesi jako poleno a ted predhaneji samotne zidy v praktikovani sve viry.
21. 01. 2010 | 21:32

M.Taouk napsal(a):

Autor ma pravdu,ze zakaz jakykoli,byt veden v "dobrem" umyslu ,vytvari automaticky snahu ho na protest porusit,ci si ho upravit podle sveho.Staci podivat do ulic Teheranu (tam sice neni povinny niqab,ale satek pouze),kde se mlade Iranky snazi co nejvice satek povolit,ci dozadu si ho dat,aby jim byly vlasy videt.Tak tady tento zakaz,efekt muze mit opacny,ze na protest urcity,se budou zahalovat i zeny,ktere vubec nemusi (nuceni tlakem okoli ci vnitrni potrebou) ale proste jen aby vyjadrili svuj nesouhlas.
Osobne jsem odpurce zahalovani,uz ciste praktickeho hlediska identifikace a osobne nevim,jak to resit,vychazi to pravdepodobne silne ze stavu spolecnosti...
21. 01. 2010 | 21:48

Michal Macek napsal(a):

sadi shanaah:

tak odtud zrejme pochazi prislovi "poturcenec horsi turka" :)
21. 01. 2010 | 21:49

Michal Macek napsal(a):

Mtaouk:

ja sem odpurce zahalovani z toho ciste praktickeho hlediska ze z tech holek neni nic videt :)))
21. 01. 2010 | 21:50

M.Taouk napsal(a):

Michal Macek
"poturcenec horsi turka" :-) to stare proslovi s Syrie A Lebanonu je divam silne rozsireno :-)

To mas pravdu,ze z nich neni nic videt,nekdy skoda to o nekterych ,velmi casto konvertitek,spise stesti ...

To co psal autor o konvertitech ,at muslimskych ci zidovskych (u krestanskych sem to tak nevidel),ma naprostu pravdu..ono to bude tim,ze konvertite musi svetu a sobe predevsim sobe dokazat,ze spravne se rozhodli...
21. 01. 2010 | 21:58

iga napsal(a):

Ja ty ultrakonzervativce znam zase z Belgie, rodice "normalni" a holky by nejradsi do niqabu (v Belgii tusim zakazano). JInak by me zajimalo, co soudite o tech prognozach postupnem "precisleni" muslimu v Evrope at uz zpusobenym vysokou natalitou, konverzemi nebo smisenymi snatky. Nemuzu to ted najit, ale na youtube koluje takovy komentar k tomuhle tematu, urcite jste to uz videl, ze behem dvou generaci evropske narody postupne vymrou narozdil od evropskych muslimu, kteri ehm nevymrou:-) Na druhe strane jsem cetla, ze muslimu je v Evrope jen neco pres 3%. Nemate k dispozici nejake seriozni informace?

Mam take osobni otazku, kdyz dovolite. Vy jste muslim? A pokud ano, jak vnimate ty cochtanovy napady, ze by vas chtel repatriovat?
21. 01. 2010 | 22:38

Čochtan napsal(a):

Michale Macku,
ty náš malej rozumbrado, ".. arab se u nej rovna cikan.."
no obojí tu nechci. Obojí není obohacením Evropy.
Arabů je tu v Německu fůra, a většina arabek přes dvacítku kyne jak těsto na knedlíky. Navíc jim rostou kníry jak dragounovi. Hnus.
21. 01. 2010 | 23:37

M.Taouk napsal(a):

Cochtan: no myslim si,ze psat neco z Nemecka o tloustce,je odvaha dosti...tam tlustych 60.1% obyvatelstva...v Lebanonu je to stejne jak v CR..a vy Syrie jeste min..
22. 01. 2010 | 00:14

Sadi Shanaah napsal(a):

Iga

Co si myslim o te udajne demograficke hrozbe a invaze islamu do Evropy bych rad napsal v jednom z dalsich blogu.

Muslim nejsem, myslim, ze jsem neco mezi theistou a agnostikem :-)
22. 01. 2010 | 01:24

Pepa Řepa napsal(a):

To Sadi Shanaah
v tom máte pravdu, mohu potvrdit, že většina muslimů měla o teologických záležitostech vlastního náboženství dosti chabé povědomí.
Ostatně lepší to není u nás, kdy "znalci" křesťanství vycházejí ze Šifry Mistra Browna.

Ale od Vás, jako studenta al-Azhar, bych očekával, že se budete snažit dobrat kořenů, že si budete klást otázku PROČ a nebudete klouzat po povrchu.
Zahalování je jen důskedkem či symbolem čekosi jiného.

Pokud by vliv imámů byl tak marginální a snaha o sekuralizaci státu a hlavně práva taková, jak si namlouváte, nebylo by téma zahalování ani staveb sakrálních objektů tak palčivé, nebyl by požadavek na zavedení šariátu i na evropské půdě vznášen.

Očekával bych spíše, že se budete ptát,proč je islám nerefornovatelný, kde jsou mantinely zabraňující kritickému pohledu, revizi textů, jazykovému rozboru, zda texty nepocházejí z různých zdrojů, zda můžete části Koránu odvrhnout jako překonané nebo ne, tak jak je to s Biblí.

Proč dochází k tomu, že je více zahalených žen i v zemích, kde k tomu nejsou obyvatelé muslimky nuceny.

Btw, když jste zmínil konvertity, ona existuje konverze od islámu?
Pokud ano, o co své tvrzení opíráte?
Nemám na mysli to, že se konverze od islámu prakticky netrestá na hrdle, ale to, že je to umožněno.
Pokud ano, tak kým a kde?
Také nemám na mysli konverzi typu, že muslim může pojmout za manželku ženu jiné víry.
22. 01. 2010 | 06:56

Pepa Řepa napsal(a):

Gábor Laco
ze stejného soudku.

Doporučuji třeba Buchariho Ahadíth. Tam takových komických příběhů ze života najdete řadu, někdy je to stejně zábavné, jako třeba debata na blogu p. Broma, že větším pašákem je ten, kdo nečůrá křivě nebo zdejší úvahy, kdo je větší tlusťoch.

Pokud mohu přispět trochou do mlýna, tak nejvíc tlustoprdů jsem viděl v NYC a to u černé populace.

Pokud jsem zase politicky nekorektní a urazil jsem druhé nejposvátnější texty, černé Afroameričany či dokonce největší světovou velmoc, ať mne
velkovezíři smáznou.
Amen.
22. 01. 2010 | 07:08

Pepa Řepa napsal(a):

M.Taouk napsal(a):
Michal Macek
To mas pravdu,ze z nich neni nic videt,nekdy skoda to o nekterych ,velmi casto konvertitek,spise stesti ...
------------------

Pane Taouku, taky jste pobavil. Nechcete snad naznačit, že k islámu konvertují-velmi často-šeredky, že ne?
22. 01. 2010 | 07:13

Sadi Shanaah napsal(a):

Pepa Repa

Nestuduji na Al Azhar, ale na Kahirske univerzite a to pouze arabstinu, nikoli teologii.

Prave ctu nekolik odbornych clanku, ktere argumentuji, ze brany ijtihadu zavreny nebyly. Je to zajimave teoreticke cteni a reforme islamu bych rad venoval jeden z pristich blogu. Myslim na vas :-)

Umyslne jsem ve svem komentari zdurazil rozdil mezi kulturnesocialnimi zvyky a tradicemi a nabozenstvim. I kdyz se prolinaji, nejsou jedno a to same. Proto napr. zvysujici se pocet zen halicich se do niqabu nemusi nutne souviset s nabozenskym prikazem (navic kdyz vetsina ucencu verejne deklaruje, ze to neni povinnost), ale s jistym trendem ve spolecnosti - at uz protest proti systemu, zvysena religiosita, symbol vlastni hledane identity (podobne jako my mame urcite romanticke predstavy o tom, jak se odivali nasi "slavni" predci).

Konvertity jsem myslel K islamu, judaismu atd. Takove ty Pepiky Novotneho, co se prejmenuji na Goldsteina nebo Mustafu acasto se z nich stanou mnohem vehementnejsi a konzervativnejsi proponenti viry nez jejich spoluverici.
22. 01. 2010 | 11:57

Pepa Řepa napsal(a):

Sadi Shanaah
tady máte pravdu. Pokud je mi známo můžete konvertovat pouze k orthodoxní formě judaismu.
U islámu stačí odříkat šahádu.Forma je jen jedna, strukturování na reformované a ortho -pokud vím- neexistuje.

Obdivuji, jak jste se elegantně vyzul z odpovědi možnosti konverze OD(!!!) islámu.
To bych viděl jako další, naprosto zásadní problém.
I tady se připravuje reforma?
22. 01. 2010 | 13:27

Sadi Shanaah napsal(a):

Pepa Repa

Co se tyce konverze od islamu, musel bych na toto tema neco nacist, zeptat se v okoli atd. Ale rozhodne je to hodne slozite, uz jen kvuli tlaku rodiny a znamych. A samozrejme v nekterych pripadech bohuzel muze skoncit vyhruzkami, zranenim nebo smrti. Ty pripady jsou pocetne male, protoze vetsina muslimu neuvazuje o konvertovani, ne protoze by se bali, ale protoze pro ne je islam, jak uz tu nekdo pred mnou poznamenal, neco jako voda nebo ponozky...proste bezna vec, kulturni dedictvi, a zivot bez boha a viry je pro ne bolestivy. Kdyz se modli, je to temer jako zavazovani tkanicek (jak uz tu take nekdo poznamenal), neco automatickeho, v patek navic premeneneho na spolecenskou udalost.

Z vlastni zkusenosti si myslim, ze arabove se spis stanou nepraktikujicimi, kdyz maji pochyby nebo nepovazuji islam za dulezity v osobnim zivote, ale nominalne zustavaji muslimy.
22. 01. 2010 | 16:32

Baba napsal(a):

Zcela prakticky, vy byste se dobrovolně smířil s tím, že namísto v prvních řadách vyřezávaných dřevěných lavic se budete tísnit někde na balkóně, kde ani nejsou varhany a ještě si předtím budete mít nohy? O představení přece vůbec nejde.
22. 01. 2010 | 17:02

iga napsal(a):

Repa, Sadi
Znam tady v cechach perskou rodinu konvertitu od siitskeho islamu ke katolictvi.
Kluk byl stejne stary jako ja a pokrten ve stejny den jako ja, byli jsme na VS, bylo nam dvacet.
On tehdy rikal, ze podle islamu by on jako muslim, musel zabit sve rodice, kdyby konvertovali...
22. 01. 2010 | 17:41

Pepa Řepa napsal(a):

To iga
Pozor na manžela, není nad dobré čtení.
Burka je vlastně praktická. Zakryje vše.
http://www.lidovky.cz/bijte...

Povinnost zabití za konverzi od islámu tam je.To je jeden z těch mantinelů, o kterých mluvím.
Že se v praxi málokde dodržuje, je věc jiná.
Asi klučík nebude stát mulláhům za to, aby za ním vypravili komando.

Chytrý chlapec, emigroval daleko. Jistému Salmonovi Rushdie není bezpečná ani GB.
Ani Fathima nemá vyhráno.
http://www.lidovky.cz/sestn...

Inu, ty případy jsou řídké,jak říká autor, bodejť by né, není nad teplé ponožky.
22. 01. 2010 | 18:24

iga napsal(a):

repa

Jojo, a navodu, jak ucine zbit manzelku je plny internet, nastesti typy, co to rozebiraji by v Evrope nemeli sanci oslovit sirsi publikum, napriklad:

https://www.youtube.com/watc...

O terapeutickych ucincich biti mam osobne urcite pochyby, ovsem proti gustu...
22. 01. 2010 | 18:43

iga napsal(a):

repa

V tech lidovkach se mi obvzlast libi pasaz, ktera pojednava o tom, jak "psychologove" tvrdi, ze biti je ucine na dominantni a submisivni zeny - na ty ostatni (ktere to jsou? retardovane? mrtve?) to nezabira. Moc rada bych videla nazivo ty psychology a tu studii, kterou provadeli:-)
22. 01. 2010 | 18:48

iga napsal(a):

Sadi

na youtube je spousta videi z MEMRI TV, spousta obsahu je dost absurdni viz predchozi odkaz. Znate tu televizi? Vite jakou ma mezi Araby povestM
22. 01. 2010 | 18:53

Baba napsal(a):

Já vám teda vůbec nerozumím. Tedy, myslím, že vám právě začínám rozumět.
22. 01. 2010 | 19:06

Pepa Řepa napsal(a):

To Baba
nevadí, že nerozumíte. Platí nás výrobce českých bavlněných ponožek z nanostříbra Loana
http://diskuse.dama.cz/d.ph...
22. 01. 2010 | 19:33

Pepa Řepa napsal(a):

To iga
pověst je jasná, ale doporučuju kliknout třeba na Sheika Al-Qaradhawi
To není nějaký hejhula jako německý Abú Hamza je to nesporně jedna z největších duchovních autorit v muslimském světě. Nesmírně vlivný muž.
http://cs.wikipedia.org/wik...úf_al-Karadáví Na anglické verzi je jeho bibliografie.

Dozvíte se, jak jsou záslužné teroristické atentáty, dokonce doporučil ukamenovat kolegu Abbáse, je moc při zdi.
Ne v sedmém století , ale v lednu 2010.Takových perel tam nejdete.

Ovšem my víme svý. Pěkně se nám to reformuje k lepšímu.
Občas přivezeme-jako medvěda- nějakého umírněného imáma na Forum 2000 a naše srdce zaplesá, jak se svět mění podle našich představ.
22. 01. 2010 | 20:08

iga napsal(a):

repa

Dik za odkaz.
Jaka je ta povest MEMRI? Pocitam, ze je to povazovano za cosi na urovni... Aspon z wiki jsem mela ten pocit.
Abych rekla pravdu, tak me ta zenska otazka a hidzaby zajima trochu vic nez terorismus. A MEMRI je v tomhle smeru uplna studnice moudrosti. A hlavne je fascinujici, jak vsichni ti panove, co tam tak hezky mluvi, jsou presvedceni o tom, jak to mysli dobre a jak tomu rozumeji. Takovi patri na forum 2000, ty by to tam pekne nacechrali:-)))
22. 01. 2010 | 22:08

Baba napsal(a):

To Pepa Řepa
nevadí, že nerozumíte. Vím, že víte, že rozumím, mladý pan Shanaah píše náramně, tohle vy za mít co psát nikdy nezaplatíte, oběhové potíže míváme, většinou opačného rázu.
22. 01. 2010 | 22:19

vasja napsal(a):

A viru v odkazu na Dámě.cz si nikdo nevšim?
Tak bacha.
23. 01. 2010 | 00:29

Pepa Řepa napsal(a):

To iga
nedivím se, že Vás -jako ženu-zajímá ženská otázka víc.

Bohužel takových moc není. Je tady přes dvacet organizací džendrtet požírajících na svou bohulibou činnost tučné grantíky.
Už jste nějakou tetu viděla zajímat se o postavení ženské, když už ne v muslimském světě, tak v evropských muslikomunitách?

Viděla jste nějakou džendrtetu bojovat proti řezání žen?
Jistě, ne každý muslim řeže, ale na relativné seriozních TV al-Džazíra nebo al-Arabíja (Memri to jen převezme a opatří svým logem), se vedou učené debaty zda na ženskou použít uříznutý kabel nebo ji proplesknout konečky prstů.
V jejím zájmu, pro její dobro.

A účastníky nejsou obyčejní prodavači oleje z medíny, ale špičky duchovenstva.
Dovedete si představit debatu v ČT, kde bude podobně radit Halík nebo Sidon?
Jde to ještě dál. Jsou debaty o tom, zda, kdy a jak může muslim používat orální sex.Nic proti sexuální otevřenosti, ale když o tom debatují dva kmeti nad hrobem v turbanech,mávající svatými texty, tak žasnete.
Je to jako kdyby asi tady otevřel Škarvada sexuální poradnu.

Proč o tom píšu? Ne proto, že bych je chtěl dehonestovat, ale ze dvou důvodů.

1.Vadí mi to naše pokrytectví. O tomhle se mluvit nesmí, to je nekorektní.Budeme tady sytit dav
články zapadajícími do multi-kulti doktriny, která nemá s přirozeným mícháním nic společného. Budeme obohaceni.
Ano, ale o naprosto jednoetnická, netolerantní ghetta, žijící vlastním životem pod vlastní jurisdikcí.

2.Vyzobané články s názory, které jsou okrajové pro mne nemají žádnou hodnotu.
K jakékoliv opravdové změně je potřeba idžma ulamá, shoda duchovních špiček.
Z jednoho prostého důvodu. Imámové kecají do všeho, nikde není odluka od státu (v našem pojetí).
Až k tomu dojde bude to signál, že se ledy hnuly.Má to jeden háček. Změnu Koránu, či alespoň volný výklad. A to je zeď, kterou muslim nepřeleze.Ani nebude chtít.
23. 01. 2010 | 08:19

Pepa Řepa napsal(a):

Jen namátkou
https://www.youtube.com/watc...

https://www.youtube.com/watc...

https://www.youtube.com/watc...

https://www.youtube.com/watc...

Ještě k serioznosti Memri.

To není o serioznosti. Pouze sbírají oficiálně odvysílané perly z jiných televizí.
Nemůžete tedy zavrhnout celou Memri, protože tím nejen zavrhujete ostatní televize, které bezpochyby originál natočily, ale přistupujete i na hru, být informována pouze selektivní, oficiální propagandou.
Je jen na Vás jak si ukázky přeberete.Zda je to propaganda z druhého břehu nebo jen převzatý pořad jedné z oficiálních arabských televizí.Najdete tam oboje.
23. 01. 2010 | 08:34

iga napsal(a):

Vite, Repo,
mne taky vadi to pokrytectvi!
To je fakt des, jinak co se tyka tech dzendertet, tak znam jednu, ktera se tim docela zabyvala. Mela jsem ji na kulturni antropologii a byla uzasna!
Jitka Kotalova. Ona stravila asi ctyri roky na konci sedesatych let v bangladesske vesnicce Dimadanga, kde sledovala, jak to mezi zenskyma chodi a pak v Upsalle (emigrantka) napsala knizku "Belonging to others". A to je poctenicko:-)
Takze to na obhajobu dzendrtet. Jinak o dve kategorie hur pojima problematiku muslimek v Evrope Magdalena Frouzova a urcie je to dost rozsirene tema k hovoru mezi dzendrtetama, akorat ze se o tom muze psat a mluvit jenom velmi korektne.

Co se tyka Halika, tak on je moje zasadni duchovni autorita, ale jeho politicky korektni nazor na zenskou obrizku me tak strasne vytocil, ze jsem mela sto chuti se okamzite rozjet do Prahy pro vysvetleni, ale jak uz jsem nekolikrat psala, jsem uvazana doma u sporaku, toz tak:-)
23. 01. 2010 | 09:43

Čochtan napsal(a):

Nejlepší bude následující dohoda s muslimy:

1. My nebudem immigrovat po milionech do islámských zemí, nebudeme tam stavět kostely, prosazovat atheismus a pití alkoholu, chodit v bikinách a minisukních po městě, šířit pornografii, stavět vepříny a grilovat bůčky, a ti Evropani, kteří tam už po generace žili, ti se už dávno stáhli do svých evropských vlastí. (Francouzi z Alžíru, Italové z Lybie,…..)

2. Muslimové nebudou po milionech immigrovat do naších evropských a amerických zemí, nebudou stavět mešity, prosazovat šarii, chodit v šádoru po městě, šířit své hnusné zvyky (bití žen a pod.) a ti, kteří k nám už vnikli, se ztáhnou zpět do svých islámských vlastí.

Jak vidíte, je to vyvážená dohoda, na základě rovnoprávnosti.
My mezitím budeme sledovat, století po století, jak si to u vás doma mezi sebou srovnáváte. Až budou mít v arabských zemích všichni podobné názory jako vy pane Shanaáhu, pak zmizí i naše nedůvěra k muslimům.

P.S.
Islamista je ten, který věří větě z koránu, (a bere ji za svou), že islám musí ovládnout svět.
23. 01. 2010 | 10:09

Pepa Řepa napsal(a):

To iga
vidím, že se v mnoha věcech shodneme. Halíka mám rád, dokonce k němu občas v neděli zajdu.Mám rád jeho knihy. Jedna z dcer u něj nedávno dělala zkoušku a tvrdí, že teď při výuce začíná více akcentovat západní identitu. Jeho názor na obřízku jsem nezaznamenal, tak nevím o čem je řeč.

Odděluji Halíka jako duchovního a Halíka jako politicky angažovanou osobu. Má na osobní politickou angažovanost nárok, ale já s ním v poslední době nerezonuju, myslím, že se příliš spojil s jedním politickým směrem a ztratil nadhled.

Pak si uvědomte, že jako osoba odpovědná za mezináboženský dialog, musí otupovat hrany. Tady tuším jeho toleranci k obřízce, ale možná se pletu, možná šlo o něco jiného.
23. 01. 2010 | 10:24

iga napsal(a):

Repa

Ja to s tim otupovanim hran chapu, ale prave proto, ze obrizka je praktikovana i krestany(sice marginalni mensinou) ale i tak je to OTRES, by mel vystoupit mnohem razantneji. Navic pri vedomi toho, ze se v prislusnych komunitach obrezavaji holcicky i v Evrope!!!
V knize Vzdalenym na blizku ji venuje jen jednu vetu a to vpodstate konstatovani, ze se deje.
Ve skutecnosti jsem se snad nesetkala s horsi praktikou uplatnovanou na zenach, nejake to biti se zahoji, od manzela lze zdrhnout, pripadne ho zabit. Zenske veznice v Pakistnau jsou napriklad plne stastnych vrazedkyn, kterym je v kriminale bez magora uplne bozsky. A casto se ho zbavili s podporou (jeho!) rodiny. Ale obrizka?! To je za hranici vseho!
Jinak je docela skoda, ze tu nema Halik blog, coz?
23. 01. 2010 | 11:06

iga napsal(a):

cochtan

no jo, Utopia...

Spousta muslimu se nam uz v Evrope rodi. Dalsi spousta nam tu vznika konverzemi - napriklad nase mistni postavicka pan Sanka - znate to - lidi na lidi jsou jako sane:-)
Takze se obavam, ze karty jsou rozdany trochu jinak - vase reseni, neni reseni.
Videla bych to spis tak, ze vsichni, kteri se nachazeji u nas budou dodrzovat nase pravidla, a vsichni co se nachazeji tam, at dodrzuji jejich...
23. 01. 2010 | 11:40

Čochtan napsal(a):

Igo,
Kolik milionů Francouzů a Italů se narodilo v Alžíru nebo Lybii ? A všichni se museli vrátit domů, do země svých předků.
To, že se muslim v Evropě narodil, to nic neznamená. Pokud má v mozku islám, nemá v Evropě co dělat. Islám je nepřítel naší, evropské civilizace.

Karty jsou rozdány ? Tak se s nimi praští o stůl a hraje se s těmi, které jsme měli v rukou odjakživa. A komu se to nelíbí, může táhnout odkud přišel. On, nebo jeho fotr.
23. 01. 2010 | 12:40

iga napsal(a):

Vy jste se nejak rozohnil, clovece, ale jednak ani ten vas puvodni plan nepocita s konvertity a jednak nepratel evropske civilizace je mnohem vic, abyste v te Evrope nakonec nezustal sam...

To s tema Francouzema mate pravdu, holt mame tady tu civilizaci a ta podobne zachazeni s lidmi nepripousti - nehlede na to, ze jsme s eliminaci etnik meli neblahe zkusenosti. Nevim kolik znate muslimu, ale ja znam i takove, ktere bych nerada posilala do nejake jine zeme...
23. 01. 2010 | 13:04

magor napsal(a):

ad autor

dobrý článek a dobré dodatečné komentáře.

ad Pepa Řepa,
rovněž dobré počtení. Snad jen, že ta poslední debata je přece krásná.

Mluvíte o pokrytectví nás v rovině mlčení, my to tady, v naší pokrokové socialistické vlasti ale taky zrovna nevyhráli, zajděte do putyk čtvrté cenové, na nádraží, nebo k rozvodovému soudu, když se řeší péče o děti.

V rovině geopolitické nějaký Západ nemá žádné právo něco TAM kritizovat, vždyť jsou to jen pěšáci na jeho šachovnici, vždyť tam se odehrávají(ly) naše války.

Příklady muslimských komunit třebas v Evropě jsou tragédií konfliktu mezi centrem a periferií, ti lidé nejsou doma ani v Německu, Francii... ale ani v Turecku, Alžíru.. Zkuste si to představit. Vykořeněnost a pocit furstrace vedou ke konzervativním postojům, návratu k tradicím a všem těm pitomostem importovaným ze středověku. To není žádná muslimská specialita, rigidita některých oblastí v Evropě je rovněž katastrofální.
Osobně nevěřím, že arabský svět (i když co to je, že?) zůstane natrvalo v nějakém potemnělém hábitu, ten tlak modernity je velice silný. Bude vždy někde jinde, než kudy se budou upírat naše náhledy.
23. 01. 2010 | 15:00

Čochtan napsal(a):

Igo,
konvertiti, pokud chtějí islám, musí za ním jít do islámských zemí.
23. 01. 2010 | 15:24

iga napsal(a):

cochtane

Nemusi.
Nezijeme ve vasem svete
Pouzivejte radeji kondicional nebo v pripade, ze jste optimista, cas budouci.

Pokud dojde na hlasovani, budu proti vasemu navrhu:-)
23. 01. 2010 | 15:51

neznamy napsal(a):

pro magor:

napsal jste to strucne a vystizne,dekuji vam,ze se nasel aspon nekdo,kdo citi.

Problem je ten,ze cesi ztratili cit ,viru a toleranci,neumi se vcitit do lidi ,kteri musi zit podle navodu silnejsiho a co vic musi zit tam kde se nenarodili,coz je pro tyto lidi hodne bolestive.A protoze uz te bolesti nejde uhnout,tak se deje ,to co se deje a nad cim tady z pohodli jejich bytu se vedou diskuze.Je to smutne,ale v takovem svete zijem,jen silnejsi vyhrava.
23. 01. 2010 | 17:37

neznamy napsal(a):

prominte pro maqor,
23. 01. 2010 | 17:45

iga napsal(a):

neznamy, magor

na tema odcizeni velmi dobra knizka: Monika Ali: Ve ctvrti Brick Lane

neznamy

1. problem vaseho prispevku je prilisne zobecnovani: Cesi ztratili viru atd.? Kteri prosim, ptam se...
2.ti, co se tady nenarodili tu (vetsinou) zit nemusi, jedna se v drtive vetsine o ekonomicke uprchliky, ktere ani nikdo nevyhanel ani je tu nikdo nedrzi - problem maji jejich deti...
3. silnejsi vyhrava? pane, jeste neni dobojovano a na tom, kdo je tu silnejsi bychom se mozna neshodli

magor

myslenka o rigidnich castech Evropy je velic zajimava. Ale kde se bere v Evropanech, jsou snad vykoreneni?
Potom je trochu problematicke srovnavat evropskou rigiditu s tou muslimskou... Myslim v projevech. Niqab je extrem bez protejsku v evropskych zvycich... O zenske obrizce nemluve.
23. 01. 2010 | 19:22

Čochtan napsal(a):

Pane Shanaah,
říká Vám něco jméno Hamed Abdel-Samad ? Nar. 1972 v Egyptě, spisovatel a politolog. Právě představil ve Stuttgartu svoji novou knihu, autobiografii: "Moje rozloučení s rájem. Ze života jednoho muslima v Německu".
Tady podrobný článek o obsahu knihy:
http://deutschmann.blog.res...
Velice zajímavé !
23. 01. 2010 | 21:44

neznamy napsal(a):

To prece neni tajemstvim,jak je na tom ceska populace s virou,dost casto se o tom mluvi,myslim viru v Boha,vite?
Zkuste si nekdy predstavit,ze byste se nemohla vratit do sve zeme, at uz z politickych duvodu nebo existencnich,a musela zit jinde,co by jste citila?A to se prenasi i na deti.
Ty silnejsi jsem myslel kolonizatory.Ono se to ale tem kolonizatorum vraci,tim,ze v jejich zemich prevazne ted bydli tito lide,je to dan,kterou musi zaplatit za to,ze kolonizovali jejich zeme.Tak se nedivte,ze jich je tady tolik,karta se obraci.
23. 01. 2010 | 23:05

iga napsal(a):

neznamy

Kdo tady mluvi o tajemstvi?
Sama jsem se dala pokrtit ve dvaadvaceti letech, takze proto tvrdim, ze zevseobecnujete. Rozhodne ne vsichni cesi ztratili viru:-)

Zajimave je predevsim to, ze ne vsichni citi to vykoreneni. Rozhodne ne vsichni se obraceji k extremnimu praktikovani viry. Proc? Az budeme znat odpoved, budeme znat smer kude z problemu ven.

Kolonizatory?
Jake kolonie melo napriklad Rakousko? Svycarsko?

Nemam se divit, ze jich je tady tolik? Kde? Tady v Cechachh? Je to odplata za to, ze jsme nekoho kolonizovali? A kolik? I jedna niqabka v Praze mi vadi...

Ja se krom vasich ne prilis promyslenych vylevu nicemu nedivim, pane, jen upozornuji, ze vubec neni jiste, kdo je tady silnejsi. Karta se obraci, jak sam pisete...

Do jake kategorie byste v tom vasem videni zaradil autora tohoto blogu?
24. 01. 2010 | 14:25

Pepa Řepa napsal(a):

To iga
co se ptáte?
To máte zato, že Váš prapra roku 1683 stál u Vídně s kvérem a nepřivítel Turka chlebem a solí.

Kde jen my mohli bejt? Zbytečně jsme ztratili třistapadesát let "obohacení".

To neznámý
takové flagelantské řečí o vině kolonialismu miluju. Z Haiti vyhnali žabožrouta před dvě stě lety a dneska jsou, kde jsou, bez ohledu na zemětřesení.

Afrika jakbysmet.Kdyby frantík nevystavěl Alžír, Oran nebo Casablanku, tak by se tam dneska ještě těžil písek do přesýpacích hodin.
24. 01. 2010 | 15:33

Baba napsal(a):

Pan Shanaáh uvádí, že studuje na káhirské univerzitě arabistiku. Pro laika je arabizace Egypta totožná s jeho islamizací. Praha, jako tržiště u brodu přes řeku se stala novým sídlem pokřtěného panovníka přibližně ve stejné době, kdy byla založena vítězná muslimská Káhira.
Myslím, že většina Čechů netouží po rekristianizaci a už vůbec ne po islamizaci země, a že jakkoli výraznější vnější znak ať už v chování či oděvu signalizuje u žen potřebu potvrzení vlastní identity a u mužů možný střet zájmů, kterému lze potvrzením vlastní identity rovněž předejít. Ale to by zas metropolí Egypta nebyla Al-Qáhira.
24. 01. 2010 | 16:21

neznamy napsal(a):

to iqa: to ,ze jste pokrtena,jeste neznamena,ze jste dobra verici,ale nechci se vas dotknout,mozna,ze patrite mezi tu mensinu vericich?
Jak muzete vedet,co tito lide citi,vy do nich vidite?Pri vzajemne konverzaci jsou mistri tzv."mlzeni",nikdy nevite,kdy mluvi pravdu,jojo.
Nemyslel jsem v Cechach,ale v cele EU.Mame tu smulu,ze tam ted patrime.
A proc vam vadi niqabka,vubec nechapu,je tady preci demokracie a kazdy si muze obleci co chce,ne?Tak se na ni nedivejte.Mam pocit,ze trpite nejakym stihomamem,co se jmenuje islam,niqab,apod.?Neprehanite to tak trochu,zbytecne tady sirite vase strachy?
24. 01. 2010 | 20:15

neznamy napsal(a):

to Pepa Repa:
Mozna se vam me reci o kolonialismu nelibi,ale je to pravda.Nejdriv byli kolonialiste v jejich zemich a ted je to opacne.A Haiti nesrovnavejte,je to o necem jinem.A nikoho nepodcenujte!
24. 01. 2010 | 20:24

iga napsal(a):

neznamy

v Boha verim a vy jste prve psal, ze Cesi ztratili viru. Cili generalizujete.
O tom zda jsem dobra verici nastesti nebudete rozhodovat vy...

Ja skutecne nevim, co se komu honi hlavou - vy to vite? Napsala jsem, ze by bylo dobre zjistit, proc se nekteri pristehovalci neciti vykoreneni, coz by bylo mozna klicem k rozsireni tohoto jevu...
Kdo jsou "tito lide"? Je to napriklad Sadi? Mluvil jste nekdy s asimilovanym pristehovalcem v druhe generaci? To jsou prijemny lidi, kterych by nebylo dobre se zbavovat a s tim "mlzenim" je to s prominutim pekny blabol...
Dale s tim niqabem je to trochu slozitejsi.
1. nejedna se o modu, neni to na urovni minisukne nebo pankacskeho cira
2. s niqabem mam zasdni problem prave v tom, ze v konkretnim pripade neni jasne, zda jej zena nosi dobrovolne ci zda je nucena jej nostit - u pankacu a minisukni je to jasne. Pokud se jej zena namuze nebo nechce vzdat, at jej nosi v soukromi nebo v islamskych zemi. Muze se totiz pod nim skryvat napriklad toto:

http://images52.fotki.com/v...

To ji udelal tatinek...

Vase pocity vam neberu. Ja jen vim, ze muslimu znam opravdu mnoho a zkusenosti vseho druhu jen hyrim od tech nejlepsich po ty nejhorsi.
Kazdy ma zkratka svoje informace...
Moje otazka na kolonie Rakouska a Svycarska trva...
24. 01. 2010 | 22:44

Čochtan napsal(a):

Igo,
chcete vědět, proč se immigranti cítí vykořenění ?
Odpověď najdete zde:
http://deutschmann.blog.res...
25. 01. 2010 | 07:32

iga napsal(a):

Cochtane, dik za perfektni odkaz.
To vykoreneni, je pochopitelne, spise by me vsak zajimalo, proc se nekteri tady citi dobre, s Evropou nemaji problemy a Evropa s nimi taky ne...
25. 01. 2010 | 08:14

iga napsal(a):

Cochtane, dik za perfektni odkaz.
To vykoreneni, je pochopitelne, spise by me vsak zajimalo, proc se nekteri tady citi dobre, s Evropou nemaji problemy a Evropa s nimi taky ne...
25. 01. 2010 | 08:53

magor napsal(a):

ad neznámý

není důvod k omluvám, magor je správně.

ad iga

že vás nejvíc dočertila ta první část? :-)) Můj plk byl pokusem relativizovat klišé plků jiných
a pokud vám vadí, ignorujte ho. Představa, jak my tu máme všechno do puntíku vyřešené, že můžeme druhým radit, mne vždy pobaví.

p.s. matku mého nejlepšího přítele polil manžel horkou vodou a ona to vydržela,krom niných věcí, kvůli dětem. Bylo to v roce 1980 v Československu.
p.s.s. Klišé o neviditelných muslimských ženách mne rovněž rozesmálo, ujišťuji vás, že jsou mnohde setsakramentsky viditelné.
25. 01. 2010 | 09:10

iga napsal(a):

magor

s vasim prispevkem nemam zadny zasadni problem, naopak o te rigidite je dobre premyslet.

Prosim abyste si jeste jednou precetl, co jsem napsala, netrpim ani mesiaskym komplexem ani nemam potrebu komukoli radit s pocitem, ze mi je vsechno jasne!

Matky vaseho pritele je mi nesmirne lito stejne jako kazde zeny podrobene domacimu nasili (predpokladam, ze to ten jeji udelal schvalne).

Problem jiste neni v tom, ze bych si myslela, ze domaci nasili zde neexistuje, ale mechanismy ktere k nemu vedou jsou zde uplne jine. Rovnez ani to nejmensi domaci nasili zde nikdo neobhajuje, natoz aby se vedli diskuse o tom, jak jej spachat v nejlepsi shode s nabozenstvim...

Dale pak o motivech setrvat v manzelstvi muzeme diskutovat, pristup k rozvodu je v techto pripadech institucionalne naprosto odlisny. Muslimka navic v pripade rozvodu prijde o deti.
Klise, to je to, co mi vadi nejvic a jsem jim na mile vzdalena, verte mi. Nektere muslimky jsou setsakramensky viditelne obrazne i doslova, avsak je treba si uvedomit, ze jejich postaveni je presto nerovnopravne a ta jejich viditelnost je vysledkem liberalniho pristupu jejich mahramu a nikoli normou, ktera je platna v jejich komunite.
25. 01. 2010 | 10:10

iga napsal(a):

magor

jeste jednou jsem si precetla, co jste napsal a musim rict, ze mame podobny smysl pro humor:-)
25. 01. 2010 | 10:39

magor napsal(a):

ad iga

jojo, jsou to holky k nakousnutí:-)Divíte se, že je jejich mužský pak zahrnují zlatem? (;-)

https://www.youtube.com/watc...
25. 01. 2010 | 11:37

iga napsal(a):

:-DDD

Proti gustu...
Musim se priznat, ze i ja jsem si s Arabkama neco odtancila (v Amesterdamu).
Byly to Marokanky a umely uzasne pohyby "belly-dance" - bohuzel, snaha me to naucit se setkala s neuspechem...
A jak uz jsem napsala, nedivim se nicemu:-)

Ale vazne, doufam, ze si uvedomujete, ze tohle je vlastne taky klise...
25. 01. 2010 | 12:23

magor napsal(a):

no vidíte a já se v onom městě málem serval s partičkou arabskejch hejsků, skrz ženskou, samozřejmě!

Klišé je vedlejší produkt pramenící z pokušení nahlížet na svět nějak objektivně.

Měl jsem delší odpověď, ale pro to vokýnko neščastný to byl spam. Nějak jim to tu blbne.

(nejen)k tomu manželství, protichůdné síly jsou nepostradatelnou esencí života, protože bez polarit by nebylo ničeho.

zdravím:-)
25. 01. 2010 | 12:35

magor napsal(a):

p.s. k té trvající otázce, považujete enklávy musulmanů v těch dvou uvedených zemích za průser, nebo za obohacení?
25. 01. 2010 | 12:55

iga napsal(a):

No ja jen doufam, ze si to nakonec nejvic se vsech neodnesla dotycna dama...
Rovnez zdravim:)

PS nektera vlastni jmena, napr. antickych hrdinu a nektere symboly system vyhodnocuje jako spam...
25. 01. 2010 | 12:57

iga napsal(a):

Problemy souziti muslimu a majority v tech statech rozhodne nejsou zpusobeny kolonialni minulosti - to jsem chtela rict tomu "neznamemu" mysliteli.

Souziti to neni nijak bezproblemove, presto nejsem schopna na to dat jednoznacnou odpoved...

Daly by se totiz najit argumenty pro obe tvrzeni. Mne v zasade muslimove v Evrope nevadi, pokud ovsem respektuji a dodrzuji principy, na kterych stoji nase civilizace. V opacnem pripade je to pruser.

Jak to vidite vy?
25. 01. 2010 | 13:02

magor napsal(a):

jó, antičtí hrdinové, na epos Češi zrovna nejsou....

Dáma nic neodnesla, jen vzbuzovala nějaké ty pudové vášně.

Mnohdy stačí napsat delší text se smajlíky a jste spam.

p.s. odkud nám píšete? Nemusíte odpovídat, přirozeně:-)
25. 01. 2010 | 13:05

iga napsal(a):

Hopsa hejsa jsem z...
Hadejte:-)))
25. 01. 2010 | 13:08

magor napsal(a):

Mě v Ropě nevadí nikdo (nakonec, najezte se v Berlíně bez Turka nebo ve Vídni bez Asiata) a kolonialismus není minulost-byť má dnes jiný nápis, boj s terorismem nebo sociální smír v EU, který drancuje třetí svět neméně důkladně-zajeďte do Dakaru na trh zeleniny, najdete tam dotovaná španělská rajčata. Produkce sóji v lat. Americe pro velkovýrobny kuřat v Evropě/Asii rovněž na harmoni nepřidají...

Neznámého jsem tedy pochopil, od dob Magalhaese je Země kulatá a je třeba to brát v potaz. Nakonec, co jiného je modernita, jenž vše bastardizuje, stahuje do svého obrazu a nic neponechává stranou - nedotknuté, pravé, posvátné. Jsme MY posvátní? Asi ano soudě dle některých komentářů.
25. 01. 2010 | 13:23

magor napsal(a):

hopsa hejsa, z Basileje?
25. 01. 2010 | 13:31

magor napsal(a):

A k té histórii, věčná sláva Evženu Savojskému! Ale lázně v Budíně či Pešti taky nejsou k zahození, ovšem možná jen z dnešního pohledu.
25. 01. 2010 | 14:04

iga napsal(a):

Jo z Basileje nad Labem:-)

Magore, v tom poslednim jsem se trochu ztratila...
Opravdu vam v Evrope nevdi magori (pardon), kteri jsou schopni obrezavat male holcicky s tim, ze je to pro ne moc dobre a dalsi magori, kteri nepusti sve dcerky se skolou do bazenu, protoze je to "neislamske"? Nevadi vam vazne, ze nektere divky v Evrope(!) bez niqabu proste nesmeji odejit z baraku?
To me tohle teda v Evrope vadi... Jinde mi to vadi taky, ale to je preci jen jejich hriste s jejich pravidly.
Kolonialismus jste teda vzal hodne ze siroka, ja ho vidim jako minulost (ostatne stejne jako "neznamy").
25. 01. 2010 | 14:07

bigjirka napsal(a):

Hlavně, aby si neodkrejvaly nohy, nemají pěkný. Nemají takový to erotický zeslabení u kotníků. Teda v Libyi jsem měl možnost porovnat zababušený a nezababušený. No, pod tím hentým má člověk alespoň možnost si představovat něco pěknýho...
25. 01. 2010 | 14:24

magor napsal(a):

Jó, to máte pravdu, aby je Rus jebal bajonetem. Musím běžet.
p.s. váš emigrantský statut jsem si nějak špatně vyložil z jedné poznámky a nepoužíváním diakritických zn. Jsem halt špatnej Šerlog
25. 01. 2010 | 14:27

iga napsal(a):

Magor
Nejste zs tak spatny serlog
Osud se mnou trochu zamixoval:-)
25. 01. 2010 | 14:33

magor napsal(a):

naja, to v nějaké míře s každým.

A věříte, že já v Brandýse nikdy
nebyl. Docela ostuda, co?
25. 01. 2010 | 15:23

iga napsal(a):

magore
ostuda ani ne jako spis skoda. Ja jsem sice naplavka - koreny mam jinde, ale je to tu moc zajimavy. Dokonce ze k nam zajel podivat i svaty otec:-)
25. 01. 2010 | 15:45

neznamy napsal(a):

pro maqor

Tak jsem si hezky pocetl,jak jste probrali otazku Rakousko a Svycarsko a dekuji maqorovi,za vystizne napsanou odpoved pro pani iqu,lepe bych to nesvedl,taky nejsem delany na "akademicke" debaty,viz.pani iqa.
pro iqa:
prosim vas,kde v Evrope obrezavaji holcicky?Za prve,obrezani neni islamske,puvod je mnohem starsi?Ano, nekterym imamum a muslimum taky,se to hodi do kramu,ale je to zvyk z drivejsich dob.Kde se to dela v Evrope,to bych rad vedel? Je to hyenismus,taky s tim nesouhlasim! {Jednou jsem vedl debatu s jednim africanem a ten mi rekl,ze tito lide ziji v horkem podnebi,jsou temperamentni,horkokrevni,jejich biologie tela se taky lisi,a nektere mistech jejich tela jsou "vyspelejsi" a dochazi k tomu,ze zeny diky tomu vsemu nezvladaji sve chtice,dalo by se tomu verit?}V Islamu jsou obrezani jen muzi,to je v psano v Koranu.Takze prosim,nerozsirujte,co neznate presne.Ja nevim pani iqo,kdyz vam na tomto nabozenstvi tolik veci vadi, tak proc se s nim stale zaobirate,tak si toho nevsimejte,jdete od toho pryc a prestane vam to vadit.Jinak si musim myslet,ze vam to dela dobre.Premyslim,ze mate v sobe neco nevyreseneho a tady se ventilujete.Poradim vam,zalozte klub odpurkyn nigabu a pod., a tam muzete donekonecna vse probirat?
S rozlisnostma se setkame vsude,ve vsech kulturach,tak proc stale neco hledate na muslimech.Chtelo by to trochu pozitivne myslet.Ja si myslim,ze u vas to neni,ze by vam to vadilo,ale vy se bojite,ze to sem prijde,ale tam kde je strach chybi vira.Zacnete verit v dobro a nic zleho se nestane!Me osobne se taky nektere veci nelibi,na to jsme ale mali pani abychom neco zmenili,jen se snazim vzit do techto lidi a je mi jich lito, verte mi.Nejen islamsky, ale cely svet je tak slozity a propleteny vsim moznym,ze je lepe nekritizovat a nepitvat,nebot nezname priciny!!!Mozna taky hodne ctete a sledujete stranky na netu,ale ne vsemu se da verit,vseho moc skodi,mela by jste to filtrovat,jste inteligentni a mate cit,ne jen tomu verit.hezky den
25. 01. 2010 | 16:35

Vysedlina pathologická napsal(a):

Zdravím, pane autore.
Sledovala jsem Vaši debatu s panem Řepou. Právě to načítání znalostí, kterým se úkolujete, dříve než byste odpověděl na jeho dotazy je zajímavé. Vy nevstřebáváte svět kolem sebe vlastním pohledem a zkušenostmi nepřetržitě?
Neshledáváte arabskou společnost uměle choulostivou na oblékání žen, na jejich (ne)vzdělávání, nerovnoprávnost s muži, na choulostivost k projevům jiné víry než Islám?
V záplavě Vašich slov se ztratí lehce, že tato arabská společnost Vás přitahuje natolik, že problémy, o nichž je řeč, jsou Vám šuma fuk, nejsou pro Vás podstatné. Jaképak odkrývání pohodlných postojů, že?
25. 01. 2010 | 16:57

bigjirka napsal(a):

neznamy, vy víte něco specifického o islámu, co nám zůstalo utajeno, nebo máte nastavenou defaultní hodnotu, že je OK?
25. 01. 2010 | 17:32

iga napsal(a):

Neznamy

Nezklamal jste:-)

Zaprve dekuju za analyzu, akorat teda nevim, jestli si tech extremnich projevu islamu v Evrope vsimat mam nebo nemam...

Presto se ale musite smirit s tim, ze co budu delat, kam budu psat a na jakych forech se budu pohabovat, je jen a jen moje vec.

Co ale cekate pod blogem s nazvem "Zeno, odhal se" - ze si tu budou vsichni notovat, jak se maji muslimky fajn?

K zenske obrizce:
1.Nevsimejte si toho, prestane vam to vadit - to je pristup, ktery je mi cizi. Takto to praktikovali napriklad obcane mestecka Dachau po celou 2. svetovou valku.
2. 23.01.2010 11:06:05 zde pisu o tom, ze obrizku praktikuji i krestane. O tom, ze je to muslimsky zvyk nepisu nikde...
3. vy znate fakta o zenske obrizce presne? Obavam se, ze ne! Jestli to umite, prectete si treba tady, jak to je s obrizkou holcicek v Evrope a Severni Americe

http://www.religioustoleran...

4. Jestli se da verit, ze Africanky by nezvladly sve pudy bez obrizky? Pokud si na to neumite odpovedet, pak ja vam asi uz nepomuzu a navstivte nejakeho psychiatra.

Dale, klub odpurkyn niqabu? Proc odpurkyn, myslite si snad, ze to mnoha normalnim chlapum nevadi?

Narozdil od vas myslim, ze nektere veci se proste pojmenova a kritizovat maji. S hledanim pricin je to stejne. Jasne, kdyz nekdo stravi pul zivota s pulitrem v ruce nebo u Ordinace v ruzove zahrade, muze byt prekvapeny, ze jsou i lidi, kteri maji jine zajmy a hledaji jine informace. To ale jaksi neni problem tech druhych...

Opakuji, ze muslimu znam tolik, ze o slozitosti jejich sveta vim svoje. Pokud snad na vas me prispevky pusobili tak, ze verim vsemu, co si prectu, pak se take obavam, ze chyba je na vasem prijmaci.

Nepopiram, ze extremni projevy islamu v Evrope mi nahaneji strach. Obavam se ale, ze pouha vira, ze se nic nestane nam v pripade, ze dojde ke konfliktu nepomuze - sankt simplicita!

Ale ovsem, pekny a nicim neruseny den:-)
25. 01. 2010 | 17:38

neznamy napsal(a):

Vy znate jen to cim vas krmi media a knihy,ale je treba zazit realitu,vazene damy! Ale takove jako jste vy,nektere skupiny potrebuji,takze kritizujte a rozsirujte famy,a nahravejte tem,co se to hodi do kramu.Kdyz uz ctete knihy,vemte v poaz to,ze musi byt ctive a prodejne,totez se tyka i ostatniho.A pokud se chcete poucit,vemte si knihu napriklad od nasich arabistu,vyslo jich hodne,tam se dovite o vsem co tu promilate.
25. 01. 2010 | 18:04

iga napsal(a):

neznamy neznamy

vy jste asi fakt vedle:-)

Pana profesora znam osobne:
http://cs.wikipedia.org/wik...

Radsi si prectete vy treba tohle a uvidite, jestli je lepsi pred problemy zavirat oci...
http://www.kosmas.cz/knihy/...
25. 01. 2010 | 18:09

iga napsal(a):

A co je podle vas "realita", pane neznamy?
25. 01. 2010 | 18:13

iga napsal(a):

Neznamy
A posledni smela otazka: Jakou famu zde rozsiruji konkretne ja?
25. 01. 2010 | 18:14

bigjirka napsal(a):

neznamy, a vy jste v muslimském světě byl? Žádal jsem vás, abyste nám sdělil to, co nevíme, tak proč na nás s bandurskou?
25. 01. 2010 | 18:23

neznamy napsal(a):

ja jsem v tom realu,vite? a vy doma v bezpeci
25. 01. 2010 | 18:46

iga napsal(a):

Vazeny pane neznamy,
kde se raci ten "real" nachazeti?

Jen vas chci upozornit, ze pokud vy polozite srozumitelnou otazku, tak ja vam na ni odpovim.
Zatimco vy mlzite.
Nejste nahodou pristehovalec?
25. 01. 2010 | 18:51

Čochtan napsal(a):

Neznámý,
já jsem taky v "realu". Uprostřed Evropy v Německu. Tam, kde turečtí desetiletí spratkové nadávají Němcům v tramvaji do "Scheißdeutsche" a "Schweinefresser".
Každý se bojí jenom ceknout, místo aby rukou společnou a nerozdílnou vyhodili parchanty za jízdy ven. Jen jedna babička potichu špitla "tohle by dřív nebylo možné".

Můj prapra...pradědek byl na vídeňských hradbách taky v "realu". Leta Páně 1683.
25. 01. 2010 | 19:31

buldatra napsal(a):

neznamy napsal(a):
to iqa: to ,ze jste pokrtena,jeste neznamena,ze jste dobra verici….

No teda, neznamy, Vy se mi líbíte, Vy jste fakt Borec s velkým B. Znalec.

Poučte, prosím, prostého kulaka, nekřesťana, v boha věřícího (moje maličkost ráčí býti nezávislý theista), o tom, co to je ten dobrý věřící. Jak se to projevuje? Je na to nějaká stupnice?
Kdybychom si představili stupnici dobré víry od 1 do 10, jakou hodnotu má podle Vás iga a jakou Bin Ladin? (ten Ladin je přece také věřící, souvěrci vysoce ceněný, jen by mě zajímalo Vaše srovnání dle jednoho metru-stupnice, protože víra je víra, že, přičemžna náboženství nesejde).
Nebo máte snad nějakou stupnici pro hodnocení toho, jak je náboženství dobré. Ano? Sem s ní.
Děkuji.
S veškerou úctou buldatra.
25. 01. 2010 | 19:40

neznamy napsal(a):

to iqa:
A vadilo by vam,kdybych byl pristehovalec?
Ja jen nemam rad,kdyz se negace diky takovym postojum jako ma vetsina lidi tady vic prohlubuje.Prominte,na vse se divam z jineho uhlu pohledu.Je to moje chyba,ze jsem se dal do diskuze.
25. 01. 2010 | 20:00

Sadi Shanaah napsal(a):

Vysedlina

Samozrejme, ze svet kolem sebe vnimam vlastnima ocima, ale to, ze si rad tento vnem zkomplementuji tim, ze si prectu argumenty vsech moznych stran ze vsech moznych uhlu mi snad nebudete vycitat.

Kdyby mi tyto problemy byly ukradene, tak se jim prece nevenuji. Naopak, hlubce se me dotyka mnoho veci, ktere kolem sebe vidim, v arabske spolecnosti i jinych, jen nerad vynasim kategoricke soudy bez toho, aniz bych dany problem neprozkoumal z vice vrstev. Tim ale rozhodne nechci ve finalni analyze zastrit cely problem a odehrat ho do koutu relativizovani.
25. 01. 2010 | 20:16

bigjirka napsal(a):

Pokud jste přistěhovalec bez granátu v kapse a pokud umíte a děláte něco, co naše civilisace potřebuje, jste OK. Neodpověděl jste mi na dotaz, co jsme v (pro nás) kladných stránkách islámu opoměli. My jsme nevěřící ďauři, Židi prasata a opice. Ďaury je třeba ohněm a mečem obrátit na víru, Židy zlikvidovat. Opomněl jsem něco důležitého? Oproti Mein Kampf je to formulováno ve verších.
25. 01. 2010 | 20:19

iga napsal(a):

neznamy

Pane, to mlzeni jste pristehovalcum prisoudil vy, nikoli ja.
Vase pripadne pristehovalectvi mi nevadi, vase mlzeni vsak ano.

Cetl jste si stranky o zenske obrizce v Evrope?
Verite mi jiz, ze ve Francii existuje?
To neni nejaky blabol pomatenych zen, v roce 1999 byla jedna obrezavacka poslana na 8 let do vezeni za to, ze ve Francii obrezala 50holcicek. Prominte ale nic pozitivniho me v souvislosti s tim nenapada, vas ano?
Myslim, ze jasny postoj k teto veci je namiste rozhodne vic nez falesna politicka korektnost nebo dokoce strkani hlavy do pisku...

Z jakeho uhlu se na to divate vy? Vy se na to nedivate..
Diskuse s vami byla velmi poucna...
25. 01. 2010 | 20:20

iga napsal(a):

sadi

vidim, ze jste zde:-)
S Repou sla diskuse ohledne MEMRI TV.
Jaky na ni mate nazor vy?
25. 01. 2010 | 20:26

Pepa Řepa napsal(a):

To magor
obohacení nebo průser?
Existuje staré arabské přísloví:
--------------
Když k tobě přijdou dva, tři-jsou to hosté.
Když jich přijde dvacet-jsou to nepřátelé.
--------------
V tom je vše.
Když si otevře turek v Opletalce dvě halál hospody, je to obohacení.

Když si Božka vezme Ahmeda je to (ne vždy) obohacení pro Božku a pro bilingvní děti.

Když vznikne ghetto, je to průser.Vždy a všude, dříve nebo později.

Je to vykolíkovaný, monoetnický claim v cizí zemi. Ostatně netýká se jen muslimů. Zkuste v NYC jako obyvatel Little Italy zabrat kus Chinatownu.
hranice jsou dány, jeden dělá, že nevidí druhého, ale hranice claimu neporuší.

Jinak teb Váš odkaz na svatbu není typický.
Bydlel jsem půl roku v dost nóbl hotelu na Shatt el-Nachér, kde byla-tuším, že každý v pátek- svatba.
Viděl jse jich tedy minimálně sto padesát.Průběh byl vždy stejný. Muži zvlášť, ženy zvlášť,je to předem daný rituál.
Chvíle, kdy jsou dohromady je krátká.
25. 01. 2010 | 20:37

Venca napsal(a):

zajímavý článek, který shrnuje ve své podstatě celý tento problém zahalování žen, který byl před pár lety tak aktuální ve Francii. co mě zaráží je vyústění článku-na jednu stranu tepete fundamentalisty a poukazujete na nedostatek demokracie v Egyptě. ale co by se stalo kdyby jste 82 milionům chudých Egypťanů dovolil svobodně volit? odpověděl jste si sám, jedinou opozicí je Muslimské Bratrstvo, které by se zůčasnilo svobodných voleb jen jednou, jako KSČ u nás. a poté už by otázka nošení šátku neexistovala, protože by bylo zahalování dané zákonem. je to sice smutné že je egypt pod vládou autoritářského režimu, ale bez tohoto režimu by nebyli alespoň tam kde jsou dnes, pod vládou fundamentalistů by se jejich vývoj ještě víc zbrzdil. základ je nemít 6 dětí, ale to Egypťané tak nějak nechápou. před 130 lety jich bylo 5 milionů, dnes jich je 82 milionů. není divu že celý národ nejezdí v Jaguárech
25. 01. 2010 | 20:46

jogín napsal(a):

Čochtane, řešení je jednoduché, stačí se přizpůsobit světu bez ropy. Elektřina z jádra, benzin z uhlí a není potřeba válčit v Arabii, můžeme je nechat ať si doma dělají co chtějí. Prostě ať si v tom středověku žijí dál, uvidí se, co je úspěšnější. Jenže hodně firem má z ropy nebetyčnou rejžovačku a ty takové nápady zatrhnou.
25. 01. 2010 | 21:22

iga napsal(a):

Repa, Magor

v tom Amstru probihaly ty tance zasadne jen v damske spolecnosti, taky me zarazilo, ze v tom videu tancej chlapi a zensky dohromady...

Repo, s tim ghettem to budete mit asi pravdu, mate to holt srovnany...
Kdyz si to porovnam s vlastni zkusenosti, tak ti asimilovani, kterych znam hodne nikdy nebyli z ghetta, ale ty konzervy, kterych taky par znam, byly z ghetta vzdycky. A ty ghetta jen tak zrusit nepujdou...
Videla jsem v jednom i babicku, ktera po 40(!) letech v Londyne umela anglicky horko tezko pozdravit. Tomu se rika parda...

JInak mi ale nesedi ten pocet svateb, kter jste videl v tom hotelu. Jestli byla jen jedna za tyden, tak jich za pul roku nemohlo byt 150:-)))
25. 01. 2010 | 22:32

Čochtan napsal(a):

Jogine,
a co takhle si tu ropu vzít ?
25. 01. 2010 | 22:36

Sadi Shanaah napsal(a):

Iga

MEMRI pouzivam v odkazech, zameruji se samozrejme na to spatne co v mediich naleznou, ale je to potrebne. Obcas prekladaji i pozitivni priklady. Cilove obecenstvo je na Zapade. MEMRI na svych strankach deklaruje, ze jejim ucelem je premosteni komunikacni bariery mezi Zapadem a arabskym/islamskym svetem, ale drtiva vetsina prekladanych zprav se tyka terorismu/islamskeho fundamentalismu. Je to uzitecne, ale muze byt lehce zavadejici a ja bych to neoznacil jako premostovani komunikacni bariery, kdyz MEMRI nabizi pouze jeden konkretni segment mnohem sirsi medialni palety.
26. 01. 2010 | 00:04

Pepa Řepa napsal(a):

To im
matematika mně nikdy nešla.Aspoň vidíte, co jsem za blba.

To iga
Máme stejné známé. L.K. jak na tom je teď zdravotně? Není u nás větší autorita přes súfismus. Má nadhled už proto, že má jinou konfesi.
Hopsa hejsa? Odtud tedy ten Ch.B. ze Sokolovské? Má odtamtud manželku.Nemáte něco společného s malířkou Z.B., která mu knížky upravovala?
26. 01. 2010 | 06:45

iga napsal(a):

srt works

Of course art could be a kind of common language:-)
Art can also help a lot in one´s missery...
I am confused most of the time, don´t worry - you are not the only one...
Unfortunately some metters would never let me stay completely relaxed...
May God help us to see more beauty around!
Sorry for my fatal English - I didn´t practise for a long time:-)

Repa

asi jsem to trochu prehvizdla - pana profesora znam, setkala jsem se s nim osobne vsak jen parkrat a to velmi letmo:-) Jeho knizky jsou paradni cteni!
Jak uz jsem psala, nekolik poslednich let travim peci o batolatka(vlastni:-), takze jsem z normalniho socialniho zivota prakticky vyrazena...
V Brandejse jsme se ocitli tepre pred dvema lety, takze nemuzu slouzit.
Ch.B. - to byl kratkodoby a zahy pominuvsi zachvat touhy naucit se arabsky:-) Moje slovni zasoba tak cita maximalne 100slov o gramatice nemuze byt reci, ale celozivotni fascinace islamskym svetem mi zustala, nikdy ale nebyla kultivovana jakoukoli instituci:-)
S muslimy vseho druhu mam dost cily kontakt uz od adolescentniho veku, nejvic jsem jich poznala v ruznych koutech Evropy jako kolegu nebo podrizenych v praci...
26. 01. 2010 | 08:18

bigjirka napsal(a):

@iga, discussion with robots is completely useless :-D
26. 01. 2010 | 09:15

iga napsal(a):

Hi VelkyGeorge

It is not - did you ever hear about "Elisa"???

Very therapeutical!

It is basicaly good for practising wasting English:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

All other conversation with you in English - deal?

Art works seems to be never answering boy...
26. 01. 2010 | 09:21

bigjirka napsal(a):

@iga, I do not insist in that, probably it would not be very popular here. But my terrible English needs some maintenace, indeed. I am sure art works is bot, similar bot as many others here.
26. 01. 2010 | 09:36

bigjirka napsal(a):

art works je boy/girl z Pekingu.
26. 01. 2010 | 09:40

iga napsal(a):

Bigjirko, dobra, bohuzel prace, kterou vykonavam nyni neni zrovna anglictine naklonena:-)

Jinak tu Elisu vam najdu, podle nasich diskusi pod Stefflem jsem si jista, ze to ocenite jako dokonale propojeni lingvistiky a informatiky.
Je to v podstate pocitacovy program, ktery je schopen vest nekonecnou konverzaci v anglictine. Puvodne to chteli instalovat na chodby americkych nemocnic, protoze nejaky pruzkum naznacil, ze si s pacienty nikdo nepovida a jim to chybi, tak tomu prisuzovali terapeutickou hodnotu. Ta tam byla az do chvile, kdy se to pacosi dozvedeli a jejich depka se tim jeste prohloubila:-)
26. 01. 2010 | 09:44

iga napsal(a):

bigjirka

No jo, ale stejne mam pocit, ze tu roli blbce k veceri tu v diskusich budu hrat vzdycky ja, no co se da delat:-D Ale aspon to narozdil od nekterych jinych blbcu reflektuju...
26. 01. 2010 | 09:50

bigjirka napsal(a):

@igo, roli blbce určitě nehrajet :-) a někteří ti boti jsou docela věrohodní
26. 01. 2010 | 09:52

magor napsal(a):

ad Pepa Řepa,

nojó, voni jsou v těch tělesnejch kontaktech někde jinde, předmanželskej sex tam zrovna nefrčí, což je ostatně jejich věc a ne naše. Zaručuje to ale panenství a není potom třeba obřezávat. Tedy igo, já si taky myslím, že tohle je africká specialita a jelikož tenhle prostor islám velmi silně kolonizoval, někde se to tam asi zkřížilo...
26. 01. 2010 | 11:02

magor napsal(a):

ad iga

"taky me zarazilo, ze v tom videu tancej chlapi a zensky dohromady..."

Je to normální syrská svatba, taková, jaká tam byla i před cojávím patnácti lety. Normální dejte do uvozovek, protože ty společnosti jsou na tom, co se sociální otázky týče, někde jinde. Jste-li blondýna, pak věřte, že bude kolem vás solidní šrumec. (a co jiného může pozvednout ženské sebevědomí, že:-) Hmmm, erotic vibration,passion,love,jelousy, greed, ...just let me ask, who started that fire?:-)))

p.s. velmi stručné dějiny dvacátého věku

http://yeli.us/Flash/Fire.html
26. 01. 2010 | 11:45

Vysedlina pathologická napsal(a):

Pánové, přestaňte diskutovat o zahalování žen, a také o ženských obřízkách. Ani zvířata nediskriminují své samice, ani si to samice nevykousávají jedna druhé,a zkuste si představit, že jádro tohoto ponížení je v obyčejném otroctví, výmyslu to lidí. Zrovna jako lidé vymysleli války. Nemluvte o tradici. Jste úplně mimo v pravém poznání rozdílů mezi ženami a muži tak, aby se ve vzájemném respektu obě pohlaví doplňovala. Doufám, že budoucnost vymete tyto lidské nesmysly.
Zkuste si zajet do Arábie kamkoliv a představit si, že jste žena. Pokud si nedokážete představit ponížení žen, pak si zkuste představit třeba, jaké to je být zabit kvůli svým orgánům, aby je někdo jiný ukradl pro sebe. Je to stejné a stává se to i mužům.
Navádím k těmto představám, protože tupost k cizímu ponížení je nesmírná.
26. 01. 2010 | 12:27

mia napsal(a):

Díky moc za článek,hodně jsem se dozvěděla... zajímalo by mě,jaké mají vystudované ženy možnosti? mají stejné jako muži? mohou vést nějakou firmu nebo tak? mám přítelkyni,která žila v Alžíru,ne v Egyptě,a po smrti rodičů, jako nemuslimka,se vrátila sem do Čech,i když prožila celý život tam, protože říkala, že se svými ambicemi a představami o životě je tam úplně mimo...
Jinak jsem se setkala se sexuálním obtěžováním od muslima,myslel si,že když nosím do práce sukni,tak jsem asi prostitutka - neustále zvyšoval částku nabízenou za dobu strávenou s ním a OPRAVDU nechápal, když jsem ho odmítla, byl z toho nesmírně vyveden z míry (ostatně já taky)a druhý den mě vyhodil :-)))) Byla to docela legrace, nic se vlastně nestalo a ta práce stejně stála za prd - stalo se to v Holandsku. Holt jiný kraj,jiný mrav. Jo a ještě mě hrozně prosil,abych to neříkala svému příteli. Prostě divný.Toho muže neobviňuji,řekla bych,že to bylo multikulti nedorozumění :-)
Chci tím říct, že arabové vnímají ženy a evropanky opravdu asi jinak.
Váš pohled na tuto problematiku se mi líbí a je mi blízký. Pokud jsem vám položila stejné otázky jako někdo výše, omlouvám se,ale diskuzi jsem nečetla.
26. 01. 2010 | 12:47

iga napsal(a):

magor

dobry odkaz, akorat, kdyz je to o tom ohni, tak mi tam chybela uplne zasadni vec: OTEPLOVANI:-D
A taky homosexualove, nebo jsem to prehlidla?

vysedlina pathologicka

Problem je v tom, ze se uz ani kvuli tem nejhorsim excesum nemusi nikam jezdit, ale muzeme je pozorovat pekne zblizka v Evrope...

Neznamy by vam sice poradil, abyste to ignorovala, ale ja vam radim abyste to neignoroval:-)

Jak si predstavujete tu budoucnost bez lidskych vymyslu? Neco ve smyslu zniceni lidstva?
26. 01. 2010 | 13:07

magor napsal(a):

ad Iga

v této zimě?
26. 01. 2010 | 13:19

iga napsal(a):

magor

Kolego, otepluje se v zime v lete!
Copak nectete noviny?

A jeden za to dostal uz i nobelovu cenu!!!
Miru(!)
To by se Nobel divil...
26. 01. 2010 | 13:23

magor napsal(a):

né nečtu, vy jó? Já jen slyšel, že dráze zamrzly i čekárny.

Myslíte Arafata? Ale to bylo na začátku devadesátejch let a co tehdy moh vědět o oteplování?
26. 01. 2010 | 13:39

magor napsal(a):

ad V.P.

jás pod pantoflem, kdepak já zotročovat. Poučte mne tedy o tom pravém poznání rozdílů. As a foreigner, I love to learn:-)
26. 01. 2010 | 13:46

zdenekmihalco napsal(a):

iga

Dobrý den, paní Igo. jen jsem chtěl upozornit, že nick "art works" jsem smazal - šlo o tzv. spam, který vytvořil zřejmě nějaký robot.
Zdraví
Zdeněk Mihalco
26. 01. 2010 | 13:50

iga napsal(a):

magore

Ale ctete! A koukam, ze mate k dispozici opravdu dost stare vytisky...
Co jeste pisou?

Delate skutecne cest svemu nicku! (v tom nejlepsim slova smyslu:)))
26. 01. 2010 | 13:52

iga napsal(a):

Pane Mihalco,

Uz me upozornil pan bigjirka, ale kdyz uz se ta ma blbost ma rozmaznout, tak at se to udela poradne:-)

Moc vam dekuji, pres veskerou snahu jsem si s nim moc nepopovidala, takze je to O.K.

Kdyby to byly ty reklamy na kabelky, tak to se mnou nehne, ale kdyz ono to castecne zapadlo do toku mych (ehmm) myslenek...

No nic, ale slovo "spam" muzete prede mnou klidne pouzivat, to ja zas vim co je (teoreticky).

Se srdecnymi pozdravy zustavam
26. 01. 2010 | 14:00

magor napsal(a):

Né nečtu, opravdu, vy ano? Které, dýzldorfské, řezeňské nebo ty Porybného?
26. 01. 2010 | 14:40

zdenekmihalco napsal(a):

iga

Pardon, nechtěl jsem rozmazávat :) reakce pana Bigjirky jsem si nevšiml. ZM
26. 01. 2010 | 14:42

magor napsal(a):

á pardon, pasovské, nebo je už prodali? Vidíte, trefila jste docela dobré téma, které sem ovšem nepatří. Ten Arafat snad ano???:-)
26. 01. 2010 | 14:46

iga napsal(a):

magor

ja vlastne taky nectu, papirove naprosto vyjmecne a to peasovske, ale nejvic stejne na netu...
Myslim, ze Sadi neni natolik uzkoprsy, aby nas s diskusi o novinach a o Arafatovi vykazal...
26. 01. 2010 | 15:12

af napsal(a):

Ano, to je velice a velice zajímavé. To je pravda.
Mrzí mne jen, že se u těch lidí jedná o jakousi degeneraci, jinak to nemůžu nazvat.
*****
Čtu, že
"Na Kahirske univerzite se uci stejne predmety jako na ceskych univerzitach."
Mne by jen zajímalo, jestli se tam někde učí taky technické obory. Protože bez nich by lidi byli jen nějaké poloopice.
Resp. by mne zajímalo, jestli absolventi technických oborů pak neutíkají z takového pekla do zahraničí.
*****
Takové nesmysly s textilem zdravý člověk nemůže dobře tolerovat.
26. 01. 2010 | 17:55

Vysedlina pathologická napsal(a):

Magor
Jste pod pantoflem, chudinko, to je Vám asi nepříjemné? Řeknu mému kohoutkovi, aby Vám poradil. U nás je to naopak, a kvůli tomu je nějakého kdákání. Vše nejlepší od slepičky zobalky.
iga
zničení lidstva jako budoucnost
světa neočekávám. Ale jestli toužíte znát opravdu mé představy (rozmyslete si to dokud je čas), tak příště se tomu mohu radostně věnovat.
P.S.
Ještě se poohlédnu po nějaké burce v sekáči, teď v zimě by se mohla hodit třeba na dlouhé kalhotky pro boilery.
26. 01. 2010 | 18:07

iga napsal(a):

VP

na vase predstavy jsem docela zvedava, vlastne velmi zvedava, takze se do toho muzete klidne a zvesela pustit!

Burqa v sekaci?
Tak to pisete asi zdaleka, ze?
Pokud byste neco takoveho nasla v ceskych sekacich, tak to by byl husarsky kousek:-)
26. 01. 2010 | 21:46

Baba napsal(a):

Docela klidně a dost rádi. Dobrou.
26. 01. 2010 | 21:53

magor napsal(a):

ad v.p.

Naopak, naopak, je to velmi příjemné. U nás se nacházíme na věkem prověřené demarkační línii mezi krkem a hlavou. Hlavě nevadí, že jí krk otáčí a krku zase, že v hlavě ještě něco zbylo. Ke konfliktům dochází výjimečně, většinou jen v případě nákupu nového auta- https://www.youtube.com/watc...

Šádí za Vaše problémy nemůže a tak si na něj vylíváte zlost zbytečně. Nevěšte hlavu, zhrzelost je nedílnou součástí vývoje, důležité je v ní neustrnout.

I z nepřátelů mohou být přátele.

p.s. co nůžky na drůbež a přistřihnout kohoutkovi hřebínek, zkoušela jste?
27. 01. 2010 | 08:56

Pocestny napsal(a):

Pro přátele létajících koberců...

http://www.telegraph.co.uk/...

teď bych si rád přečetl něco třeskutě yntelygentního od místních magorů a Brouků Pytlíků...

Napalm a jádro, to je solution....bombardovat, dokud se písek hýbe...

Ordinoval bych sto ran do koulí každému degenerátu, který zmíní jméno toho gigola a feťáka, kterej se vydával za proroka.
27. 01. 2010 | 09:41

Vysedlina pathologická napsal(a):

Paní iga, až příště, prosím. Burky v sekáčích zatím jsem neviděla, ale šátků muslimek dost. Z jednoho (za 7 korun) jsem si ušila taštičky skládalky.

magor
Přistřihnout kohoutkovi hřebínek? To ne, já ho miluji, tak, jak je.
Problémy nemám, jen zkušenosti osobní z cestování po arabské zemi bez cestovky a bez doprovodu. Být samostatnou ženou je tam zločin. A pana Sádího čtěte pozorně. Někdo se ho na něco zeptá, a on řekne, že si to načte, aby mohl k tématu něco napsat. Nezdá se Vám, že si to načíst můžeme sami,a nemusíme čekat na jeho podání? Já ho jen provokuji, ne nenávidím, či podceňuji. Český selský rozum, za kterým se zde často skrývají profesoři a jiní vzdělaní vtipálci (díky za ně) mu zatím mnoho neříká.
27. 01. 2010 | 10:34

magor napsal(a):

drahý počestný

třeskutě ynteligentího máte dostatek ve své vlastní kouli, jen nevím, zda je na krku? Proč vzívat mne?

p.s. v Bangladéši koberce nelétají, často vlhnou, skrze tamní problémy s vodou.
p.s.s. Soudě dle vašich ramen, ráčil být pán ve válce?
27. 01. 2010 | 10:35

magor napsal(a):

ad v.p.

jsem rád, že se na mne nezlobíte:-) K tomu cestování blahopřeju. Není nad to kouknout tygrovi pod ocas. Rovněž blahopřeji k lásce. Jó, život není černobílej. Zdravím.
27. 01. 2010 | 10:46

buldatra napsal(a):

V této diskuzi chybí bohužel paní Mara, která by nám s laskavostí jen jí vlastní vysvětlila, že taková burka je vlastně výdobytkem tamních žen, že obřízka není nic, co by někoho mělo nějak zásadně znepokojovat, páč s Islámem to nemá co do činění, an jest mírumilovnou ideologií, že ženy v oněch státech s onou mírumilovnou ideologií jsou šťastné a mají práv habaděj a vůbec, drobné výstřelky extrémistů ( kteří se vyskytují i u židovstva a křesťanstva, ale nejsou medializovány), jsou v případě islámského světa senzacechtivě a nenávistně nafukovány.
Díky čemuž vzniká jakýsi MYLNÝcelkový negativní antiislámský dojem v prostých hlavách ctěného nevzdělaného konzumenta zpravodajství vezdejšího.

Navíc, multikulturalita je skvělá myšlenka, myšlenka obohacující a oplodňující, bez níž si jeden již nedovede představit život.
Bez ní jeví se naše budoucnost jako šedá myš.
Proto bych byl vděčen za tip, ve kterém sekáčí že se to prodávají ty burky a jednu, či dvě, pro začátk, zakoupím a nadělím manželce k narozeninám. A bude muset ji nosit, kdykoliv vytáhne paty z baráku, jinak uvidí zač je toho loket. Má přece na burku právo v tom našem právním státě.
27. 01. 2010 | 13:43

bigjirka napsal(a):

Já bych založil takovou komisi, co by určovala, která bude nosit burku a která ne. A hezky povinně. A jak už jsem řek, Arabky by to měly mít hlavně na nohách. V Sýrii některý chodily v sukních a bylo to hrozný.

Pocestný, tentokrát souhlas bez připomínek :-"
Fakt moc nechápu zdejší mudrlanty, kteří opakují mantru o islámu v pohodě bez sebenepatrnější znalosti reálií.
27. 01. 2010 | 21:33

iga napsal(a):

bigjirka

Tak komisi jo?
A vy byste chtel urcite delat predsedu, ze jo?
27. 01. 2010 | 22:42

bigjirka napsal(a):

alebo podpredsedu
28. 01. 2010 | 00:11

bigjirka napsal(a):

akorát Arabky by si musely zababušit ty podstavce, jináče nehrám
28. 01. 2010 | 00:12

iga napsal(a):

bigjirka

Dobre, tak predsedkyni budu delat ja, ale budu se zabyvat jen zahalovanim chlapu - tak me napada, ze by ty Paroubkovic krtiny byly hned zajimavejsi- tatinek obalen v kilometru cerne latky by vypadal jako cerna derna dira.-)
28. 01. 2010 | 08:36

bigjirka napsal(a):

můžeme vytvořit rotační předsednictví, abychom byli in
28. 01. 2010 | 09:35

iga napsal(a):

Koukala jsem pod Stejskala, zda vas tam poznam...

Ten blondaty barokni andel?
Nebo brunet s nedbalym ucesem?

Na burqu to neni ani v jednom pripade, vahala bych jen u profesora Havla.
28. 01. 2010 | 10:49

bigjirka napsal(a):

Mezi blonďatým barokním andělem a Zdeňkem Bromem
28. 01. 2010 | 11:17

buldatra napsal(a):

Bigjirka a iga:

Pěkně jste si rozdělili funkce, jen co je pravda.
Rotační předsedkyně samo sebou musí být v burce dobrovolně od rána do večera, anžto jde ostatním ženám příkladem. To dá rozum.
A jestli poruší výstrojní kázeň, je nutno přistoupit k baštonádě.

Muži žádnou burku nosit nemusí, ba nesmí, protože si ještě právo na tento ohoz nevybojovali, je to tedy doména žen a nikdo jim to nechce brát, že. Takoví bídáci zase nejsme.

Pro muže připadá v úvahu maximálně tak burek se zelím. Ten je nejlépe z lístkového těsta (ale i z jiného), náplň je vařené zelí a v Brně stojí dnes 30,-Kč. Ještě vloni byl za 15,-, ale jak roste životní úroveň, počet bezdomovců a průměrná mzda, roste i burek.

Burek:

http://www.receptyonline.cz...
28. 01. 2010 | 13:04

iga napsal(a):

buldatro

vy z toho mate prcu, ale me to drobet mrzne na rtech...

Jako chlapi se fakt skoro niceho bat nemusite, nejakyho toho knira si prinejhorsim poridite ze skladu Narodniho divadla, ale my zeny, co jsme prosly ceskoslovenskou socialistickou vychovou a ne drilem z nasledujiciho videa, budeme mit v pripade, ze nas islamisti v Evrope precisli, opravdovy problem...

Misto druheho mistopredsedy zustava neobsazeno, nechcete se toho ujmout?

http://www-i.ijs.si/eliza/e...
28. 01. 2010 | 13:16

iga napsal(a):

Buldatra

Fuuuj - burek:-(
Skoro stejne nechutne jako burqa...
28. 01. 2010 | 13:17

iga napsal(a):

Buldatra

Koukam, ze ten odkaz nefunguje, druhy pokus:

https://www.youtube.com/watc...
28. 01. 2010 | 13:19

buldatra napsal(a):

to iga:

no vidíte. Burek se zelím je fuj a tak Vám zbývá už jenom ta burka.

A já zas burku se zelím říkám mňam a v tom asi bude to spravedlivé-každému, co jeho jest.

Dril je základní předpoklad ukázněného stáda. Ideologie bez kázně má krátký život a stádo bez kázně hrozí pasákovi ušlapáním.
Jen si představte ušlapaného imáma.
To video je hrůzně multikulturně krásné.

A máte naprostou pravdu, že z toho mám prču. Je to lepší než ječet a řvát.
28. 01. 2010 | 15:56

Pepa Řepa napsal(a):

To iga
povšimněte si, jak Fatima hbitě mrská mezi základními termíny slovo: "Mu´tazilaah".

Ten příběh pochází až z osmého (!!!!) století z éry Abbásovců. Bylo to hnutí askétů snažící se do věroučných debat zanést aristotelský prvek rozumného uvažování. Odmítali antopomorfní představy, tvrdili, že je termín nutno chápat jako ducha, tím se blížili křesťanské představě sv. Ducha.Tvrdili, že je člověk svobodná bytost, že existuje dobro a zlo tvořené lidmi atd atd.
To bylo v naprostém protikladu k pojetí Alláha jako všemocného stvořitele.Klíčový byl přístup ke Koránu. Mutakallimún tvrdili že Alláh je neproměnný a Korán nemůže být tedy nestvořený, tedy (z pohledu všech škol islámu) naprosto heretickou představu, že nemusíte brát každé slovo v Koránu, tedy i ta o židovských prasatech a zavádějících křesťanech doslova.

To byla poslední příležitost, kdy bylo možno Korán zpochybnit a volně vykládat, kecy o tom, že "moderní" učenci k tomu tak přistupují, jsou úsměvné.

Dopadli, tak jak dopadli, dnes jsou příkladem největšího hnusu a učí se to děti -jako Fátima-od dětství.
Na druhou stranu to také nebyli chlapíci ve stylu evropké tolerance. Jak mohli, tak dali druhým za uši.Za al-Mamúna zavedli-jako první v dějinách lidstva- náboženskou policii.

Pak přišli Hanbalisté s tvrzením, že se víra nesmí sklonit před rozumem a islám je tam, kde je.Nedošlo nikdy k souladu jako v křesťanství.

To je další z těch zdí, o kterých hovořím. Další ze zdí, kterou machometán nikdy nepřeleze.Nemůže, ani kdyby chtěl.
28. 01. 2010 | 15:57

iga napsal(a):

Repo

ruzna hnuti islamu jsou mi spise mikronesii, utrzky, pojmy - nikdy se mi to nespojilo v nejaky ostrejsi tvar (jako vam).

Je to extreme zajimave!
Skutecne jsem se nikdy nesetkala s necim jako "svobodny vyklad Koranu".

Neni mi jen jasne, proc to Fatima rika (teda proc ji to tak naucili), kdyz to zavani nejakou blasfemii. Podle toho , co pisete.

MMCH umel byste urcit odkud tato vypecena dvojice pochazi? Do jake miry je tohle rozsirene a normalni?

Na tom videu me jeste zaujalo nekolik veci.
1. styl te vyuky - evidntni drilovani, autoritativni ucitel (chce se rict s rakoskou za zady). Takhle se to tady delalo pred Komenskym. Fatima naprosto evidentne nevi, co rika...
2. Fatima ve veku meho nejstarsiho batolete disponuje uplne jinym druhem znalosti. My sjizdime spis cisla, barvy, basnicky - z nabozenstvi tu nejzakladnejsi modlitbicku a zaklady chovani v kostele (ale venujeme se tomu stejne jako jinemu verejnemu prostoru). Tak se ptam, kdy tyhle veci prijdou na radu u Fatimy.
3. uvazuju o smyslu vzdelavani divek - zakladni gramotnost se v tomhle svetle jevi spise jako trpeny vedlejsi efekt - nevim, do jake miry je to u kluku jine, asi moc ne. Pri evropskem nazoru o samospasitelnosti vzdelani, je treba si uvedomit, co si pod pojmem vzdelani kdo predstavuje.

Ja vam nevim, ale zatim to nevidim uplne tak cerne jako vy. Ja fakt znam i asimilovany evropsky muslimy, ale musim jeste chvili popremyslet o tom, jestli je to nejaky "trend" nebo jestli to jsou jednotlivci...
28. 01. 2010 | 17:02

Vysedlina pathologická napsal(a):

Pepo Řepo, Vy jste nadhodil nádherné téma, ale mně se chce ještě něco říct k té burce. Mám šílený nápad.
Což kdyby se muslimové dozvěděli o evropském pásu cudnosti, dnes určitě již z nerezu a s certifikátem. Třeba by pak burky nebyly potřeba? Kvok!
Mně je těch žen tak líto.
28. 01. 2010 | 17:44

iga napsal(a):

Vysedlino

hele, ty pasy cudnosti byly kuriozity na straseni manzelek, ve skutecnosti se nikdy nepouzivaly:-)

To nam rikal na nejakych prednaskach z medievalistiky jeden profesor... Tak nevim, jestli je to pravda.

Ja myslim, ze by bylo dobre, aby se o nich dozvedely spis muslimky - tusim totiz opacny problem...
28. 01. 2010 | 18:16

bigjirka napsal(a):

No, islámské vzdělávání spočívá především v memorování koránu. Kousek pod naším bytem v Sýrii se nacházela škola. Každé ráno vylezli na střechu a nahlas tam odříkávali súry z koránu, zážitek dosti bizarní. A to Sýrie patřila mez země nábožensky vlažné - jak jsem již psal, v islámském světě jsou diktátoři modernisté a provozují cosi jako odluku církve od státu. Je to proto, že chtějí snížit vliv církve a zvýšit vliv státu - svůj. Odstraněním diktátorů se lid "demokraticky" vrací do islamismu s šaríjou. Pokud vím, řešení této problematiky se podobá řešení kvadratury kruhu.
28. 01. 2010 | 18:48

bigjirka napsal(a):

igo, jenže klíčky by nesměl mít manžel, ale komise. Jinak by se to minulo účinkem.
28. 01. 2010 | 18:49

iga napsal(a):

bigjirka

To je vono!!!
28. 01. 2010 | 19:05

buldatra napsal(a):

Přijímám místo místopředsedy komise, které mi nabídla iga.

Tímto se ujímám správy klíčků, které zmiňuje bigjirka.

A protože ordnung je ordnung, budu s železnou pravidelností osobně kontrolovat funkčnost zámků, v případě potřeby provedu promazání a drobné opravy.
Frekvenci kontrol ještě zvážím.

Má někdo nějaké technické dotazy?
28. 01. 2010 | 19:11

Sadi Shanaah. napsal(a):

mia

Omlouvam se za pozdni odpoved, momentalne se nachazim na tydenni navsteve Spojenych arabskych emiratu a nemam pravidelny pristup k internetu. Tradicni arabska rodina se sklada z muze, jehoz povinnosti je zaopatrit rodinu praci a z zeny, jejiz uloha je role manzelky-matky. Posledni stoleti bylo svedkem mnoha zmen, kdy zeny nejen ze dohnaly a mnohde predehnaly muze co do podilu ucasti na vzdelavacim systemu, ale zacaly byt i zdrojem financnich prijmu rodiny diky placene praci. Maji to ale slozite, protoze jejich role matky a manzelky zustala, takze maji dvojitou praci (bohatsi rodiny maji sluzky, ktere vari a uklizi, v arabskem svete jsou tyto sluzebne, ktere pochazeji bud z chudsich zemi nebo z nejnizsich spolecenskych vrstev, velmi levne a financne dostupne). Zeny predevsim pracuji ve statnim sektoru (az po ministerske pozice), dalsim typickym zamestnanim je napr. ucetni. Zastavaji i managerske pozice v soukrome sfere, ale jejich podil je samozrejme nizsi ve srovnani s Evropou. Kdyz se jim narodi deti, tak vetsina z nich bud pracovat prestane nebo pracuje na castecny uvazek. Je zapotrebi legislativnich zmen, ktere jim ulehci ucast na trhu prace a predevsim je treba spolecenskych zmen. Mestska populace je ve spolecenske zmene, jako vetsinou, prukopnikem. Verim, ze vase pritelkyne shledala seberealizaci obtiznou, i kdyz cizinky maji vetsinou tu vyhodu, ze jsou brany jako urcite vyjimky i v povolanich, ktere jsou tradicne chapana jako "vhodna" pro muze nebo v pozicich, kde je zena formalne nadrazena muzum.

Af

Samozrejme, ze se vyucuji na rabskych uni technicke predmety. Skoro bych si povzdechl, ze prave na ne se klade nejvetsi duraz, kdyz se v arabskem svete mluvi o pokroku a vzdelavacim systemu. Radeji bych videl tento pokrok v jinych, humanitnich oborech a take v metodach (mene durazu na memorizaci, vice na nezavisle analyticke mysleni). A jak mohou skloubit technicke vzdelani se stylem oblekani? Chapu, kam tim mirite. Ale snazil jsem se v clanku vysvetlit, ze niqab nebo hijab vetsina arabu (a arabek) vnima podobne, jako my vnimame jinou beznou cast odevu, jako napr. kravatu. Ze je mezi tim rozdil chapu a nehadam se. Jak jsem jiz napsal, je mi jedno, co si muzi nebo zeny obleknou dobrovolne, problem u me nastava, kdyz jim je odev vnucovan. Nekdo muze namitnout, ze i Cechum (Evropanum) jsou reklamami, celebritami atd. "vnucovany" urcite styly oblekani, ale myslim si, ze mira svobodne volby jasne vypovida o rozdilu mezi temito dvema priklady.
28. 01. 2010 | 19:12

Hurá napsal(a):

Lidská tupost je věčná. Tak se nedivte a neřešte to !
28. 01. 2010 | 20:44

Pepa Řepa napsal(a):

To bigjirka
ten, kdo umí Korán zpaměti získává titul "Hafiz".

Zřejmě náš společný, dočasný šéfik Háf Asad toto ovládal.Ona celá věc s masakry v Hamě i jinde je trochu složitější.
Proti Háfovi stálo tehdy hnutí, které-mám ten dojem- bylo odnoží muslimského bratrstva Hassana al- Banná. Tedy jeden, baasistický řezník, proti teroristickým fundamentalistům.
Šlo o to, kdo koho zmasakruje dříve.

Vyhrál Háf. Otázka je, bylo by to lepší, kdyby tomu bylo naopak? Nevím.
Stejnou otázku si můžete položit,v Egyptě, kdyby padnul zkorumpovaný Mubarak a jeho přátelé.

To, že by se k moci dostala jakási skupinka intelektuálů propagujících sekulární evropské-tedy neislámské- hodnoty, někdo ve stylu havlovských diziků patří spíše do příběhů Šahrazád nebo na náměstí Jema el- Fna v Marrákeshi.Tam to analfabeti z Atlasu žerou.
Já mám raději tu o Plaváčkovi.

To iga
jestli je Fátima typická nevím, nikdy jsem v madrasse nebyl a jsou věci na které se zeptat nemůžete.Řekl bych, že to typické není, ale mu'tazilaah je uváděna jako brána do pekla
mne zaujalo.
28. 01. 2010 | 21:20

magor napsal(a):

ad v.p.

"Mně je těch žen tak líto."

Ano, ano, o tom už jste psala, však mnou položenou otázku nezodpověděla. Zřejmě se Vám zdála ironická. Mě by to ale opravdu zajímalo, jak VY si představujete, aby se ve vzájemném respektu obě pohlaví doplňovala.
Tato debata byla primárně o ženě v arabském světě. Nevidím jediný důvod ji nerozšířit i do naší promrzlé a věčně promočené domoviny.

Nakonec, kde jinde berete mustr.
29. 01. 2010 | 08:47

magor napsal(a):

"Maji to ale slozite, protoze jejich role matky a manzelky zustala, takze maji dvojitou praci"

Šádí, co mi to jen připomíná:-) Mnohdy jediný rozdíl vidím v absenci těch těch nejchudších vrstev. Jo, tak v tomhle jsou Češi ozaj pokrokovější.
Nuže v.p., ujištuji Vás, že to se mnou budete mít snažší, než si myslíte.

p.s. jen nekrášlete konflikt do lyrických veršů. Žena kontra muž (nebo opačně) je primární zápletkou.
29. 01. 2010 | 09:37

iga napsal(a):

Repa - hmmm, mne totiz nejak uniklo to "zaporne znaminko" pred tim mu´tilaah, takze je to jasny.

Jeste mi tam nehraje vek te Fatimy. Jestli ji takhle drezurujou doma, tak je to ostry ale jestli je to vysledek institucionalni vyuky, tak je to snad jeste horsi...
Nevim, jak to vypada v arabskych zemich, ale vesnicke madrrasy v Pakistanu, Bangladesi a Afganistanu produkuji skutecne pologramoty, deti se sice uci Koran nebo aspon nejake sury, ale casto je to osobita verze toho ucitele, ktery je na tom sam se vzdelanim blede.
Cele je to jeste opatrene silnym ideologickym naterem. A konci to (aspon u holek) v okamziku, kdy rodina prstane byt ochotna uciteli platit.

Ale jinak je ten dril i k necemu dobry, zazila jsem napriklad petiletou Pakistanku jak ze sebe vysypala nasobilku peti - to by asi zvladlo malo jejich ceskch vrstevniku. Bohuzel v ocich jejiho tatinka to bylo za nula bodu, protoze on od ni chtel vykon a la Fatima:-)))
29. 01. 2010 | 12:22

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rozhodl jsem se. Mojí dceři nejde moc matika. Tak půjde pěkně konvertovat k islámu. Pod ten hábit se jí pak vejde taháků aj pro spolužačky.
29. 01. 2010 | 15:39

iga napsal(a):

Hnojniku

Prece byste kvuli takove kravine nezkazil holce zivot...

Jestli Cochtan pod Stefflem nekecal, tak dava z matematiky kondice. A ja se vsadim , ze kdyz mu reknete, jakou ma dcera druhou moznost, tak ji bude doucovat zadarmo:-)
29. 01. 2010 | 16:44

Baba napsal(a):

Debatuje se zde o ženě v arabském světě, i když klíčovým tématem bylo znovuzavedení zahalování ženské tváře šátkem, jako projevu nového ideologického smýšlení v Egyptě. Vizáž spíš než o svých nositelkách vypovídá o jejich prostředí. V tomto směru je směsice ženských oděvů v SAE, kde se běžně nacházejí národnosti od Velké Británie až po Filipíny, pestrá. Šátek jako součást černého splývavého oděvu místních žen, jenž pečlivě skrývá každý vlas, doplňuje působivě členitá černá maska, našinec si vybaví lorňon, která chrání tvář před všudypřítomnými, na naše poměry neuvěřitelně intenzívními slunečními paprsky. Tady se krása poměřuje bělostí pokožky, kupodivu obvykle ne blond vlasy, jak je zvykem u nás.
29. 01. 2010 | 22:27

iga napsal(a):

Babo

ta vase "pusobive clenita cerna maska" - jak jsem to mela moznost videt ja, tak casto jeste doplnena o pusobive clenitou kovovou cast, pripomina ze vseho nejvic masku Hannibala Lectera.
Ze vseho nejmin pak lornon:-)

Pusobive to opravdu je. Ze to vypovida o jejich okoli je tedy pravda!

Babo babo, ale stejne to na me pusobi jinak nez na vas.
Nejste nahodou Alibaba???

Pro nezasvecene to vypada takto:

http://farm4.static.flickr....

pripadne:

http://media.lonelyplanet.c...
30. 01. 2010 | 09:42

Baba napsal(a):

Safra, já za toutéž maskou viděla něco úplně jiného. Poesii beze slov. A těch fám o rozmanitostech zdejších budoárů.
30. 01. 2010 | 14:13

iga napsal(a):

Babo,

Vy jste zenska???

Nojo no mozna ze je to poezie. Takhle na obrazku... Horsi je to nosit na obliceji, ne?

Ale s tema budoarama v SAE to asi famy nebudou.

Nastesti jsem ale nemela tu cest:-)
30. 01. 2010 | 15:33

Baba napsal(a):

Jako fotka s turistickou atrakcí, proč ne, ale mít tuhle parádu jako jedinou v životě možnou, to není veselá představa. Namísto svatého Víta se pyšní uličkou, asi jako Stodolní, zlatou doslova a do písmene. Co chcete, pirátské pobřeží.
30. 01. 2010 | 18:34

standa sranda napsal(a):

je to celé legrační, jak složitosti celého problému vůbec nikdo nerozumí a každý bojuje o vychýlení hlouposti tím či oním směrem, aby to bylo ještě více hloupé
31. 01. 2010 | 04:19

iga napsal(a):

Sranda

srandovni je, ze takhle by mohla koncit diskuse pod uplne kazdy blogem:-)
31. 01. 2010 | 13:24

Kritik napsal(a):

Proč z oblečení děláte takový problém. Když chce někdo chodit zahalený, ať si chodí. Oblečený pohoršení nebudí, je tomu právě naopak. To snad budete časem chtít (až zdejší civilizace ještě více propadne sexu), aby ženy povinně chodily bez podprsenky nebo bez kalhotek?
31. 01. 2010 | 17:07

iga napsal(a):

Kritiku

Presne tak, kdyz CHCE, at si chodi, problem je v tom, ze v Evrope v pripade niqabu a hijabu ta svobodna vule (casto) neni jasna. V pripade niqabu a hijabu se nejedna o jen tak nejakem "obleceni", je to nabozensky symbol. Navic niqab je projevem extremniho vykladu nabozenstvi, coz uz u nekoho (napr. Nicolas Sarkozy) pohorseni vyvolat muze. Osobne take citim znacne rozpaky.

Vas trik s bojem proti myslenkam, ktere nikdo nehlasa je ponekud pruhledny:-)

Presto vemte na vedopmi nasledujici:
1. diskuse o (ne)vhodnosti niqabu neni v zadnem pripade vedena nejakymi sexuchtivymi divozenkami
2. povinnost (ne)oblekat se urcitym zpusobem je dominantou muslimu - my (Evropane) se tak zinyrujeme neco v tom smyslu rici, ze na nejake povinne nudyorgie si muzete klidne nechat zajit chut.
31. 01. 2010 | 19:18

buldatra napsal(a):

Kritik napsal(a):

To snad budete časem chtít (až zdejší civilizace ještě více propadne sexu), aby ženy povinně chodily bez podprsenky nebo bez kalhotek?

Skvělý smysluplný nápad. Člověče, kam na to chodíte?
Nechejme o tom hlasovat. Jsem pro.
01. 02. 2010 | 10:18

iga napsal(a):

bigjirka

Mam tady neco specialne pro milovnika kotniku

http://www.despardes.com/le...
01. 02. 2010 | 10:52

Baba napsal(a):

Myslím, že libovolný Evropan bude souhlasit s názorem, že i s přihlédnutím k nezbytnosti tolerance je rozumná míra emancipace na místě. Nevíte jaká je v Káhiře hustota zalidnění?
01. 02. 2010 | 16:59

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
někde ještě mám zápis ROH, který mi kdysi přinesl kamarád z jednoho podniku.
Praví se v něm, že důvěrníci mají kontrolovat, zda odborářky nenarušují pracovní nasazení tím, že zavádějí západní zvyky a chodí bez podprsenek.
Zájem funkce důvěrníků silně vzrostl.

Vůbec nejlepším řešením sporné otázky zahalování by byla kukla od burky a zbytek bez.
01. 02. 2010 | 20:09

iga napsal(a):

No jo, napad jak Repa!

Vy jste vubec nevzal v potaz to hlavni - moznost identifikace tech studentek.

To aby meli ti profesozi hlavu jak patraci balon, aby si vsechny ty pihy a znaminka zapamatovali.

Nehlede na sovinosticke prehlizeni diskomfortu - prehrivani mozkovny na ukor podchlazeni reprodukcnich organu!
01. 02. 2010 | 22:32

bigjirka napsal(a):

Igo, nevím, jsou-li to opravdu Arabky, ale všimněte si, že všechny jsou v postoji, který neumožňuje dobře identifikovat zmíněný deficit.
02. 02. 2010 | 12:54

bigjirka napsal(a):

Pro identifikaci studentek navrhuji implantaci čipů. Akorát nevím přesně, kam to implantovat, aby to nenarušovalo hmatové vjemy.
02. 02. 2010 | 12:56

iga napsal(a):

bigjirka

taky nevim jestli to jsou Arabky, ale urcite to nejsou Arabove... Takze dobre ne? Prvni krucek k tomu, co navrhl Pepa

Tak cipy jo?
Hm, to je tedy ve vasem pripade pohrichu fachidiotske reseni, ktere nijak neresi prehrivani kebzy. Ovsem zase by se nemohl infiltrovat zadny muz na zenskou kolej, to je vyhoda.
02. 02. 2010 | 14:25

bigjirka napsal(a):

a co tetování na prdeli?
02. 02. 2010 | 20:46

petr napsal(a):

Viděl bych to takto, primitivní nábožensky založený životní styl muslimů spolu s jejich nepříliž vysokým mentálním potenciálem který jim ztěžuje obstát v tvrdé ekonomické konkurenci vyspělého světa vedou muslimy ke stále silnějšímu pocitu frustrace z vlastního sociálního postavení.Důsledkem je že se tito lidé stále více upínají k náboženství které jim jako jediné nabízí smysl života,pevně daná jednoduchá pravidla a hlavně pocit že tvoří početně silnou opozici západnímu, pro ně dekadentnímu stylu.Muslimové jsou rovněž stále silněji přesvědčeni, že islám jednou zvítězí a ovládne svět, Evropu ještě v tomto století.Já osobně si myslím že to tak dopadně, příliv imigrantů a populační exploze jsou mocné zbraně muslimů.Na závěr ani nebude třeba zbraní, budou stačit pouhé demokratické volby.
04. 02. 2010 | 18:21

iga napsal(a):

Petr

nic ve zlym ale vy jste muslama videl asi jenom v televizi, ze?
Muslimove v Evrope a ve svete obvzlast - to je particka velice ruznoroda. Nachazeji se ve vsech socialnich vrstvach, jsou mezi nimi spickove vzdelani a velice bohati lide, stejne jako primitivove a fanatici.O jejich mentalnim potencialu nepochybujte, maji sve lidi i v nejvyssich patrech vedy a obchodu. Islam je vsak spojuje vsechny, vsem dava smysl zivota.

Asi byste se divil, jaky "primitivni" zivot nekteri z nich zijou - maji takove bohatstvi, o kterem se nesni ani Martinu Romanovi, natoz vam.
S jejich dobrou natalitou ovsem mate pravdu.
04. 02. 2010 | 20:37

Baba napsal(a):

Třeba budou stačit.
04. 02. 2010 | 21:50

bigjirka napsal(a):

jenže, igo, to nejsou praví muslimové. jsou to heretici. praví muslimové žijí v ummě, v ghettu. to je právě ten problém. neexistuje jiný sanctioned výklad koránu než doslovný. na tom nic nezmění ani výjimeční lidé
04. 02. 2010 | 23:51

iga napsal(a):

bigjirka

pravi nebo falesni - jsou to porad muslimove.

I lekari v Londyne nebo treba Zaha Hadid jsou cleny Ummy - tedy v sirsim slova smyslu.

Na vykladu koranu vetsinou nic menit nechteji a casto to jsou muslimove velmi vlazni ve vire. A presto jsou to porad muslimove.

Problem je v tom, ze neni mozne napsat takovou ehmm nepromyslenost jako Petr.
Napsat, ze nemaji mentalni potencial je prinejmensim hruba chyba. Petr psal jen o urcite casti muslimu, ale rozhodne ne o vsech.

Ja totiz nepreju generalizovani, na to je tu vodnickej:-)
05. 02. 2010 | 09:03

bigjirka napsal(a):

igo, výjimky, u kterých se islám již transformoval v normální náboženství individua, jistě nejsou problémem. I když jeden neví, jestli jen tak nemaskují a už někde v koutku nebastlí bombu.

Dostalas ten můj mejlík s derivací?
05. 02. 2010 | 11:08

poťouchlík napsal(a):

Nezahalují se ty mohamedánky třeba jen proto,
že jsou ošklivé a hnusné ??
Hezká ženská se zahalovat nepotřebuje.
05. 02. 2010 | 11:18

iga napsal(a):

Potouchliku,

Mnohe se zahaluji, protoze maji pocit ze jsou krasne! A chteji aby je nekdo neokoukal pripadne neoblizal:-)

http://farm4.static.flickr....

https://www.youtube.com/watc...
05. 02. 2010 | 12:36

iga napsal(a):

bigjirka

to neni tak, ze by se u nich islam transformoval, spise bych rekla, ze je upozaden, pripadne prekryt. Ale vlastne znam i muslimy, kteri islam transformovali do velmi prijemne a kultivovane, chce se rict evropske, podoby.

Vybavuje se mi jedna moje mila pritelkyne z Parize, prednasela na Sorbone nejakou lingvistiku (Pakistanka). Osoba velmi zbozna ale zaroven dost otevrena. Mela dve deti, a kdyz ji doma v case obeda vleteli do kuchyne se svepomocne vyrobenym transparentem "Pommes, au large!"
a skandovali "chocolat! chcolat!", tak se mi sverila, ze by je snad radeji vychovavala doma v Rawalpindi.
To jsem docela chapala:-)

Taky si nejsem uplne jista jestli to jsou vyjimky, ja nemam samozrejme zadnou statistiku, ale osobne jsem jich videla hodne. S tou bombou je to otazka - blizsi kosile nezli kabat... Ale ta pravdepodobnost je dost mala.

Za mail moc dekuju! Kdyz do dam dohromady s tim, co mi poskytl Karel Mueller, tak mam o derivaci uz docela plastickou predstavu.
Naoplatku ti poslu programek s tou "Elisou" - doufam, ze se pobavis, je to docela zabavny...
05. 02. 2010 | 12:56

Baba napsal(a):

No, v přímořských oblastech by s vlhkostí vdechovaného vzduchu neměl být problém. Jak je to s meteorologickými měřeními v saharských a poloostrovních částech islámského teritoria našinec neví.
05. 02. 2010 | 13:20

Elisabeth napsal(a):

Spravne.

Neuroza u muzu. Cele brime namdat na zeny a jeste povazovat zeny bez satku za lehke.
08. 02. 2010 | 10:14

Syedova napsal(a):

Koukam jak se tu debatuje. Kazdopadne vam reknu, az se v cervenci budete plazit na ceskou ambosku v Islamabadu, tak to je skoro sebevrazda si satek neomotatat okolo obliceje, zvlast kdyz jste ruzova evropanka. Slunce pali jen... prach lita...bez zakryti tela bych asi mela puchejre a nabeh na rakovinu...ono to taky ma vsechno ucel.
Jo a jeste k tomu ulacovani,kdyz je zenska zahlen, nebo jen tak poradne oblecena... furt nechapu v cem vidite tu potupu a potlaceni zenskosti. Me se osobne zveda zaludek nad tim jak je nahota vsude a clovek ani nevi kam se ma podivat. I v Evrope s vama naklda chlap jinak kdyz jste zahalenejsi, nez kdyz vam padaji nadra ze zivutku a plavky se vam zarezavaj do zadku. Nemam pravdu?
18. 02. 2010 | 14:37

Allen napsal(a):

Presto se ale musite smirit s tim, ze co budu delat, kam budu psat a na jakych forech se budu pohabovat, je jen a jen moje vec.
Co ale cekate pod blogem s nazvem "Zeno, odhal se" - ze si tu budou vsichni notovat, jak se maji muslimky fajn?
18. 02. 2010 | 15:25

Peršan napsal(a):

Kde je prosim Vas "Arabsky zaliv"? Zadny takovy neznam. Asi myslite Persky zaliv, ktery se tak jmenoval jiz pred 3000 lety :-)
21. 05. 2010 | 21:24

Patty30Haney napsal(a):

I had a desire to begin my own company, nevertheless I didn't have got enough amount of cash to do this. Thank heaven my dude told to take the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">credit loans</a>. Thus I received the car loan and realized my old dream.
13. 06. 2010 | 06:40

Nasralah napsal(a):

Na okraj
Vas blog me zaujal, souhlasim, ze lide se nemaji omezovat jen na kritiku a maji vstupovat do politickych stran. Nejvic vsak muzou byt prospesni tam, kde jejich zkusenosti a osobni zainteresovanost je hnaci silou a touhou neco zmenit. Fundovane a zasvedcene mohu hovorit treba o Eskymacich a to mohu vyrustat i na prazskem sidlisti Velka Ohrada. Populisticke tema.
Kdo ziskal vzdelani a ceni si zivota v miru a svobodne zemi , mel by dle me sve zkusenosti a silu nasmerovat tam, pokud ho to tema zajima , odkud pochazeji jeho predci.

Takze bych cekala, ze budete na svem blogu spise osvetlovat problematiku Palestincu a zabyvat se touto otazkou, potazmo osvetlit ctenarum neco zajimaveho ze zivota Palestincu. Ne tech co nasli utociste v zemich celeho sveta, ale tech ubozaku v taborech, co se zivi nadeji po nekolik generaci a jejich protestem vuci nespravedlnosti je halda kameni pobliz.

Pokud vim, tak Egyptan nejste a myslet si, ze je kazda arabska zeme stejna, je hodne naivni. Cil by zrejme dobry, ale tema lacine.
Preji mnoho uspechu.
19. 07. 2010 | 20:01

Petr napsal(a):

Dobry den,

myslim, ze clanek vychazi ze spatne premisy: "hijab/niqab se siri, protoze nekdo odnekud siri islam". Podle meho nazoru je to presne obracene, islam chteji sami lide a samy zeny si jej prosazuji. Konkretne je to videt ted v Turecku, zeny nosi hijab vic nez predtim a proto volily politickou stranu, ktera jim toto pravo neupira. Kdyby to tak nebylo, nemohla by se tato politicka strana s timto programem dostat k moci, sirenim islamu pres internet se tam urcite nedostane :)
17. 09. 2010 | 19:43

Bogeagere napsal(a):

imzyepmx <a href=http://frpoloralphlaurensoldes.webnode.fr/#6884>polo ralph lauren pas cher</a> xaicpprc <a href="http://frpoloralphlaurensoldes.webnode.fr/#2834">polo ralph lauren pas cher</a> neaotzyk http://frpoloralphlaurensoldes.webnode.fr/toywxtuq <a href=http://doudounemonclerensoldes.webnode.fr/#1816>doudoune moncler pas cher</a> cnayedxe <a href="http://doudounemonclerensoldes.webnode.fr/#6535">doudoune moncler pas cher</a> fbaddwlr http://doudounemonclerensoldes.webnode.fr/
03. 09. 2012 | 20:30

Ditclilla napsal(a):

squfxamw <a href=http://achatlongchamppliageonline.com/#2891>longchamp pas chers</a> josyauho <a href="http://achatlongchamppliageonline.com/#1134">sac longchamp soldesh</a> gujbiodi http://achatlongchamppliageonline.com/
08. 09. 2012 | 11:09

Mizamibaf napsal(a):

nucutwac <a href=http://newenglandpatriot.webnode.com/#79676>new england patriots jersey sale</a> hudybcsi <a href="http://newenglandpatriot.webnode.com/#8031">Tom Brady Jersey</a> kaezfpup http://newenglandpatriot.webnode.com/ulgaxkvl <a href=http://patriotjerseysale.webnode.com/#06744>Stevan Ridley Jersey</a> whisiayr <a href="http://patriotjerseysale.webnode.com/#7551">new england patriots jersey sale</a> djmgydxa http://patriotjerseysale.webnode.com/
08. 09. 2012 | 17:22

topsiffewerie napsal(a):

esguno <a href=http://chaussuresjordannsoldes.webnode.fr/>air jordan</a> satzbd <a href=http://chaussuresjordannsoldes.webnode.fr/>jordan pas cher</a> hayfjg http://chaussuresjordannsoldes.webnode.fr/
09. 09. 2012 | 15:31

NeubLayebra napsal(a):

kjntt <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>louis vuitton sac</a> xexihd <a href=http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info>chaussures louboutin</a> nmsvr http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info ti ini
22. 10. 2012 | 07:39

HovetlyMekket napsal(a):

kkdjpn <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">moncler pas cher</a> opbzgedl <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#1344">abercrombie france</a> ypgibuo yzpywyk vnayx Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! cflyakp
29. 10. 2012 | 00:38

erawsgeds napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin pas cher</a> uxxMp <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie soldes</a> rdeQg <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>louboutin</a> qmeFt <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>moncler</a> tniXb
http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com
06. 11. 2012 | 06:34

tietuaxireany napsal(a):

qxdxjh ivsrms <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/</a> gnatpaki <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#1712">マーキュリアル ヴェイパー</a> ghnwfdq pnzxkva cwset Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! cyopkpe
06. 11. 2012 | 06:40

Hafenenna napsal(a):

Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! qmxfjr vxuvdvs kpcpid <a href="http://www.japsmonclairsstores.com/">モンクレール ポロシャツ</a> jwohzup fizotgkl <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">moncler</a> lbhlyvg rsvpb
07. 11. 2012 | 01:51

Falclashy napsal(a):

mvfziq ykgzzxt <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">moncler</a> vfnilhzh <a href="http://www.framabercromfitchmagsinn.info/">abercrombie france</a> zjafijr jhzwc mqmqkfl rxjq Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! stoeuew
07. 11. 2012 | 15:27

erawsgeds napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin pas cher</a> rifPp <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie soldes</a> mlvUe <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>louboutin</a> sydQg <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>doudoune moncler</a> ixuPn
http://www.frzzchaussureslouboutinn.info
07. 11. 2012 | 18:24

artililia napsal(a):

dskdku eruhoi <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#2679">abercrombie france</a> wcvusnxx <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin femme</a> axpxggk sicynth odbdp Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! gkpelhe <a href="http://frairjodannensoldes.blogspot.com/#5720">air jordan spizike</a> wgfqceyc <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren</a> qbndjzdg
08. 11. 2012 | 09:20

Digemoobe napsal(a):

xcpswy qqtaeo <a href="http://www.jpzvuittonbagsonlines.info/">ヴィトン バッグ</a> oxmoxhtk <a href="http://www.frmloubutinnchaussuresoldes.info/#8545">louboutin</a> vsjpcws vgtkyxt kkcmx Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! abkuern <a href="http://www.frmabercromfitchmagasinn.info/">abercrombie paris</a> hxjdbtnn <a href="http://www.frmdoudounesmagasinn.info/#5745">moncler</a> gludqhni
08. 11. 2012 | 14:17

Greenlyinfeno napsal(a):

ceyrld drkvcvf <a href="http://www.achatxsaclongchamppascher.info/">sac longchamp pliage</a> fczaughb <a href="http://www.frzasacvuittonpascher.info/">sac louis vuitton</a> fvalwib xarnm yddqhgn iyns Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! eavtgoy
08. 11. 2012 | 18:32

Arbibuniorn napsal(a):

boekwm shoryrn <a href="http://www.fricchaussuresjordnnpascher.info/">air jordan</a> tdwiydba <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">moncler</a> iguryav onntk thpyvrw tncq Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! yokvaby
08. 11. 2012 | 19:25

Sorscoozy napsal(a):

rcdjty ggilzz <a href="http://http://doudounevmonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler soldes</a> zqjgtxwi <a href="http://http://fradoudounemonclairspascher.webnode.fr/">doudoune moncler homme</a> utjndkc smadwih iogzg Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! zyzyteg <a href="http://http://doudounesmonclairsonline.webnode.fr/">doudoune moncler</a> aoougihd <a href="http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/">timberland boots uk</a> lqgkrvwh <a href="http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/">http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/</a> unrvkjdn
09. 11. 2012 | 10:05

aerorocic napsal(a):

pljce cmbjx <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#1986">アディゼロ</a> somiq zmgyfp Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! yymzolt <a href="http://www.jpzairjodannshoesonlines.info/">エアジョーダン</a> tulmhvn lsxzb <a href="http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/#2879">ラルフローレン</a> npufcjmy <a href="http://www.jpzvuittonbagsonlines.info/">http://www.jpzvuittonbagsonlines.info/</a> stgffdkn <a href="http://www.frodoudounesmagasinn.info/#5426">http://www.frodoudounesmagasinn.info/</a> hwjlxkga
09. 11. 2012 | 12:04

Glinnadeade napsal(a):

Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! qvzxtw jfpuetq tpirwi <a href="http://http://chaussureslouboutnnipascher.webnode.fr/">louboutin</a> cttgqyh fsppdwtg <a href="http://http://saclongchampopascher.webnode.fr/">sac longchamp pliage</a> nhsotkk izmod <a href="http://http://saclongchampppascher.webnode.fr/">sac longchamp</a> ztqehmpl <a href="http://http://airjodannzpascher.webnode.fr/">air jordan</a> fxvfavwq <a href="http://http://airjodannzpascher.webnode.fr/">air jordan</a> uwhwhlob
09. 11. 2012 | 19:27

HovetlyMekket napsal(a):

Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! kuefln tzzzjuv fkkhdl <a href="http://frcdoudounemonclairpascher.webnode.fr/">moncler paris</a> ohwdljd qoljgpqo <a href="http://doudouneamonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler france</a> pdioqju yghmy <a href="http://doudouneemonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler</a> errmddib <a href="http://doudounesmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler pas cher</a> pkfvtfvo <a href="http://abercromfitchopascher.webnode.fr/">abercrombie pas cher</a> hexfmycl
10. 11. 2012 | 09:11

Sorscoozy napsal(a):

Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! mgrymw inrjuhd jwnotg <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#3242">http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/</a> mewgphf fpwcufrw <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin</a> luevhzn vjamp <a href="http://frairjodannensoldes.blogspot.com/#7608">air jordan</a> povhtmrj <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren</a> tldhrlpe <a href="http://frzzodoudounemonclairmagasin.webnode.fr/">moncler</a> diourstg
11. 11. 2012 | 23:38

tietuaxireany napsal(a):

qkmkr msgbk <a href="http://abercromfitchipascher.webnode.fr/">abercrombie soldes</a> lehoe vywqmv Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! mioaiop <a href="http://abercromfitchspascher.webnode.fr/">abercrombie france</a> bygdbja pxjtx <a href="http://sacvuittonipascher.webnode.fr/">louis vuitton sac</a> vqembeei <a href="http://sacvuittonipascher.webnode.fr/">sac louis vuitton pas cher</a> mjrvqpvq <a href="http://chaussureslouboutnnxpascher.webnode.fr/">louboutin</a> ciongxjv
12. 11. 2012 | 00:00

SkitlyOptioto napsal(a):

kronik tnstsn <a href="http://sacvuittonnpascher.webnode.fr/">sac louis vuitton prix</a> tyyxlzuj <a href="http://chaussureslouboutnnxpascher.webnode.fr/">louboutin pas cher</a> bmoaeig lwejszo ekcfz Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! tzuzajm <a href="http://chaussureslouboutnnopascher.webnode.fr/">louboutin</a> obcypcab <a href="http://saclongchampcpascher.webnode.fr/">sac longchamp</a> odtonhdy <a href="http://saclongchampipascher.webnode.fr/">longchamp pliage</a> affvvylh
12. 11. 2012 | 07:50

VextChate napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin</a> wdJg7S <a href=http://www.frnclouboutnnsmagasinn.com>louboutin</a> vdQv6O <a href=http://www.frnairjodannmagasins.com>air jordan pas cher</a> ncLt4D <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>louboutin pas cher</a> wbNz6Y
http://www.frzzjordnnchaussures.info http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com
12. 11. 2012 | 14:49

Arbibuniorn napsal(a):

phjhl hujdi モンクレール maya <a href="http://www.japzzmonclairsonines.info">モンクレール 新作</a> moncler ポロシャツ sfegj ircipg Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! atosjjt ugg outlet locations <a href="http://www.cheapobootsoutletonline.info">uggs outlet</a> ugg boots run big or small ejhgoar alkcb louis vuitton handbags genuine <a href="http://www.cheapsvuittonoutletonlines.info">louis vuitton handbags</a> louis vuitton outlet dallas alipazsa beats by dre ibeats review <a href="http://www.cheapabeatsheadphonesonline.us">cheap beats dre</a> cheap beats by dre tour white exnuhrgx
15. 11. 2012 | 09:39

Glinnadeade napsal(a):

nuiywp zwxvpr <a href="http://www.japsmonclairsstores.com/">モンクレール ポロシャツ</a> kmpdbhzk <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">moncler pas cher</a> elysxnf fvyrcuv feaah Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! nwnycda <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#2955">abercrombie pas cher</a> wrbstrik <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin</a> vikwmkik <a href="http://frairjodannensoldes.blogspot.com/#5544">air jordan</a> nhnoeljp
16. 11. 2012 | 03:39

HovetlyMekket napsal(a):

Šádí Shanaáh &raquo; Ženo, odhal se! fxiodz zqwnbgt zajxoo <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#9780">アディゼロf50</a> khakjth ffoaewbk <a href="http://www.jpzairjodannshoesonlines.info/">ナイキエアジョーダン激安通販</a> injedlz rtedv <a href="http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/#6547">ポロシャツ</a> wvgppuxn <a href="http://www.jpzvuittonbagsonlines.info/">ヴィトン</a> izouqvmk <a href="http://www.frodoudounesmagasinn.info/#1764">moncler</a> vsnsvxwr
18. 11. 2012 | 12:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy