Arabové: co se mi na nich líbí a nelíbí

17. 12. 2009 | 09:34
Přečteno 47306 krát
Pro pořádek:

a) Nemám v lásce stereotypizaci. Na druhou stranu je hrubé zobecňování a redukování okolního světa přirozeně lidské a v tomto případě i užitečné k uvedení diskuse.


b) Jako poloviční Arab cítím zvýšené oprávnění kritizovat „vlastní krev“. Současně jsem si ale vědom toho, že můj kontakt s arabským světem není nepřetržitý, má znalost o něm není úplná a má zkušenost s ním je značně individuální.

c) Moderní pojem „Arab“ není výlučně spojen s žádnou partikulární rasou, barvou pleti nebo náboženstvím.

d) Existují významné rozdíly mezi Araby žijícími ve městě a na vesnici, v jedné nebo druhé části arabského státu, ve dvou různých arabských státech nebo v diaspoře a v arabských státech. Dále samozřejmě existují významné rozdíly na základě dosaženého vzdělání, profese, etnické příslušnosti, náboženského vyznání nebo pohlaví.

e) Následující text jsem se rozhodl rozčlenit do pěti kategorií. Politika, sex a náboženství odpovídají třem tabu v arabském světě (i když, jak podotkl jeden arabský přítel, v poslední době zůstalo z těch tří už jen to první). K těmto třem tématům jsem přiřadil ještě další dvě – mezilidské vztahy a kulturu. Téma žena je průřezové, i když by stálo za to věnovat se mu odděleně.


Co se mi nelíbí


Politika

Společnou charakteristikou arabského světa je absence liberální demokracie. Revolučně-idealistické reformní režimy zcela ztratily svoji počáteční post-koloniální legitimitu a staly se z nich despotické mašinérie útisku, korupce a klientelismu. Tradiční monarchie rovněž bojují o zachování si zdání legitimity, která je zpochybňována z jedné strany islámskými fundamentalisty a z druhé strany demokratickou opozicí. Vyjít vstříc všem stranám (včetně zahraničním) je nemožné, a proto se arabské monarchie a ostatní režimy uchylují ke kombinaci útisku a drobných ústupků.

Sdíleným rysem arabských režimů je tak hrubé porušování lidských práv a svalování viny za nedostatky způsobené vlastní nekompetentností na vnější síly. Absence liberální demokracie ničí arabskou společnost ekonomicky i sociálně. Vládní moloch, na kterém parazituje tisíce neschopných nohsledů, je z povahy věci anti-reformní a neefektivní. Ekonomický růst, pokud vůbec nějaký, je pak nevyváženě distribuovaný a pod své možnosti. Politická represe plodí apatické občany nebo takové, kteří motivaci pro svůj vzdor objevují v náboženském fanatismu. Nemožnost sdružování do politických nebo vážnějších zájmových organizací vede k reprodukci vztahů patron-klient a k posílení existujících etnických a náboženských identit a rozdílů mezi nimi.

Sex

Jak absurdní je sledování filmu, ze kterého je vystřihnut francouzský polibek, zatímco akční scéna s vyhřezávajícími mozky je nechána bez povšimnutí! V arabském světě je to běžné. Sexuální tabu plodí všudypřítomné napětí a frustraci. Mladí lidé mohou vést legitimní sexuální život až po svatbě. Ta pro arabského muže přichází v úvahu až v momentě, kdy je finančně schopen založit rodinu. Do té doby mu nezbývá nic jiného než sebeukájení při sledování Západních filmů pro dospělé, náhodné nebo dočasné homosexuální dobrodružství nebo osahávání turistek (ale i Arabek) na přeplněných veřejných místech.

Obyčejné rande v arabském světě znamená opatrné tokání na půdě univerzit (jehož vrcholem je sdílení jedné lavičky ve stínu fakulty a náhodně-záměrné vteřinové dotyky rukou nebo boků při prohlížení videa na mobilním telefonu), tajné telefonáty a textové zprávy nebo (v případě větších měst) společná bezdotyková procházka ulicí.

Následkem sexuální deprivace a omezených kontaktů s opačným pohlavím je zvýšená agresivita, pubertální přístup k některým přirozeným aspektům života, všudypřítomné verbální i non-verbální obtěžování žen a nemožnost plně intelektuálně profitovat z interakce mezi mužskou a ženskou myslí.

Náboženství

Byť existuje velký počet křesťanských Arabů a menší počet židovských Arabů, většina Arabů je muslimského vyznání. Zatímco obě první zmíněná náboženství mají také svá specifika, své poznámky vztahuji pouze na islám. Problémem (ale i pozitivem) islámu je jeho decentralizace a různorodost. Neexistence islámského protějšku Papeže nebo patriarchy neumožňuje autoritativní vymezení vůči velmi důležitým otázkám současnosti, jako je například terorismus nebo kompatibilita islámu s liberální demokracií. I když většina islámských duchovních autorit jednoznačně odsoudila terorismus, zůstávají mnozí, kteří se k tomuto fenoménu postavili nejednoznačně a dokonce i tací, kteří terorismus, násilí a nenávist podněcují.

Debata mezi autentičností a modernitou neustále pokračuje, role islámu v politice je stále nevyjasněná a muslimský fanatismus stále vrhá špatné světlo na 1.6 miliardy muslimů žijících na světě. Místní kulturní zvyklosti a sektářství v kombinaci s lišící se interpretací Koránu duchovními a snahou vládnoucích elit dostat mešity pod kontrolu a současně se zalíbit radikálnějším skupinám obyvatel je potencionálně explozivní.

Někteří muslimové se dostávají do spirály pokrytectví, kdy předstírají pobožnost a ve skutečnosti holdují alkoholu, drogám nebo jiným hříchům, což v nich probouzí pocit provinění, který se snaží odčinit ještě intenzivnějším zdáním pobožnosti.

V neposlední řadě je znepokojující diskriminace menšinových náboženství. Svoboda vyznání je v arabském světě oficiálně zajištěna (viz např. Arabská listina lidských práv, článek 25) ovšem prakticky jsou minoritní náboženství v mnoha arabských zemích znevýhodněna všemožnými byrokratickými překážkami nebo dokonce zcela vyloučena z veřejného života (Saúdská Arábie).

Mezilidské vztahy

Arabové jsou společenští lidé. Někdy až příliš. Neradi zůstávají o samotě a s obtížemi dokáží zabavit sami sebe, třeba četbou. Pro člověka, který je zvyklý věnovat se občas sám sobě nebo zkrátka jen na chvíli nekomunikovat s okolím, se neustálá snaha Arabů o sociální interakci může stát otravnou.

Základním stavebním kamenem arabské společnosti je rodina, nikoli jednotlivec. Rodina s vámi sdílí vaše radosti i strasti, rodina řeší vaše problémy a ohledy na názor rodiny omezují vaše rozhodnutí. Soukromí je luxusní komodita.

Kultura

Jako milovníka četby mě vždy zarazil počet knih v průměrné arabské rodině, kterou jsem navštívil. Většinou se pohyboval kolem jedné (Korán). Statistiky jsou tristní. V roce 2002 přeložilo Řecko z angličtiny pětkrát více knih než celý arabský svět. V roce 2006 vyšlo v arabském světě 8710 nových arabských knih, což je ve srovnání s USA (172 000 knih za rok 2005) žalostné. Zhruba 70 milionů Arabů je negramotných. A co platí pro knihy, platí i v dalších uměleckých oborech. Shrnout se dají následujícími slovy: povrchnost, kýč a neumělé napodobování.

Arabové žijí z minulosti. Rádi odkazují na časy, kdy byla jejich civilizace na neskonale vyšší úrovni než evropská a kdy byl arabský svět centrem vzdělanosti a umění. To už několik set let neplatí a nelze z toho vinit ani evropský kolonialismus ani Izrael (i když to první určitou roli sehrálo).

Další charakteristikou současné arabské společnosti a kultury je obliba rétoriky na úkor činů. Velké plány většinou nepřežijí fázi odhodlávání. Klasická totální dezorganizace, která proniká celým spektrem činností Arabů, efektivitě v naplňování cílů také nepřidává.

Co se mi líbí

Politika

Ani desetiletí útisku ze stran autoritativních arabských režimů nezlomilo arabské liberály. Zavedení moderních telekomunikačních technologií sice nevyústilo v politickou ani sociální revoluci, ale rozhodně se nedá říci, že by byl jejich efekt zanedbatelný. Internet umožnil vznik blogerské komunity, která je i navzdory represím silně kritická k autoritám. Arabské satelitní televizní kanály (nebo kanály vysílající v arabštině, jako např. arabská verze BBC), ohromí čas od času své diváky odvysíláním debatních pořadů, ve kterých vystupují arabští intelektuálové se zdrcující kritikou politických a náboženských poměrů.

V posledních letech se v arabském světě začínají množit v neuvěřitelném počtu nevládní neziskové organizace nebo alespoň jejich arabské verze. Zatímco drtivá většina z nich operuje v bezpečných vodách charitativní nebo vzdělávací činnosti, jiné se odvážně pouští do témat jako jsou lidská práva, demokracie, role žen ve společnosti, životní prostředí nebo obchod s lidmi.

Sex

Jednou mi jeden arabský křesťan vyprávěl o dívce na univerzitě, která se mu líbí, ale kterou osobně nezná. Říkal, že musí najít společného kamaráda nebo kamarádku, kteří by je mohli vzájemně představit. Když jsem se ho zeptal, proč onu dívku neosloví přímo sám, zhrozil se. Vždyť by si pak pomyslela, že mám zájem pouze na jejím zevnějšku, kdybych ji oslovil, aniž bych věděl, co je za osobu!

Byť se mi těžko hledají na postoji Arabů k sexu nějaká pozitiva, nemohl jsem než se nad jeho odpovědí téměř nostalgicky pousmát. Z takového pohledu se skutečně může zdát Západní společnost až nezdravě posedlá sexem na úkor jiných hodnot. Jednomu se zde nabízí srovnání arabské společnosti a, řekněme, prvorepublikové československé společnosti v postoji k sexu. Pravděpodobně bychom zjistili, že to není až tak dávno, kdy sex byl tabu i v Evropě a kdy se věrnost a cudnost ctily nad svobodnou volbu jednotlivce.

Náboženství

Islám, stejně jako ostatní náboženství, vytváří systém hodnot. Vysoká religióznost Arabů zvyšuje důraz na tyto hodnoty v každodenním životě. Důsledkem toho je například nižší kriminalita v arabském světě než jaká by odpovídala regionům s podobným sociálně-ekonomickým profilem (jižní Amerika). I ve srovnání s industrializovanými státy světa je arabská kriminalita nízká, zejména co se týče vážných zločinů. To samé se vztahuje na domácí násilí (kromě toho, že je neislámské, tak pomáhá i fakt, že Arabové nepijí alkohol a že čest manželky by byla bráněna celým jejím příbuzenstvem).

Debata nad tím, zda je islám náboženství míru nebo násilí je asi stejně objevná, jako debata na stejné téma, ale nad jiným náboženstvím. Ve všech případech je totiž směrodatná interpretace toho nebo jiného náboženství jeho autoritami, tedy lidmi. Nedávné hrůzné činy teroristů, kteří se zaštítili islámem, manifestovaly arabské společnosti nebezpečí radikalismu a vyvolali potřebnou, i když mediálně málo viditelnou odezvu z řad muslimských duchovních. Ti si dobře uvědomují, jaký negativní obraz získal islám v Západním světě a snaží se působit dovnitř i vně arabského světa, aby reputaci islámu napravili.

Nakonec to ale budou obyčejní muslimové a Arabové, ne učené disputace imámů, kdo rozhodne, jakou tvář islám získá. V tomto ohledu mě osobní zkušenosti naplňují mírným optimismem.

Mezilidské vztahy

Rodina je základ arabské společnosti. Jakkoli velké problémy vás můžou v životě potkat, můžete si být jistí, že se o vás rodina postará. Arabové nedokáží pochopit, jak někteří Evropané mohou zanevřít na své vlastní rodiče nebo sourozence a několik let s nimi nemluvit nebo je úplně vytěsnit ze života. V arabském světě stěží najdete domov důchodců, neboť každý Arab cítí povinnost postarat se o své rodiče a prarodiče stejně tak, jako se oni kdysi postarali o něj. Stejnou zaopatřovací povinnost cítí Arabové k celé své rodině. Blaho dětí nebo manželského protějšku je upřednostňováno na úkor sebe sama.

Pohostinnost Arabů a jejich pokora a houževnatost tváří v tvář životním překážkám není románová fikce, ale jedna z jejich nejlepších vlastností. Typicky jižanská radost ze života, která tvrdě kontrastuje s věčně zasmušilými a zatrpklými cestujícími pražského metra, se k výčtu kladů může také směle zařadit.

Kultura

Navzdory zdání celkové stagnace arabské kultury probublávají stojaté vody arabského umění stále aktivní výjimečné osobnosti staré školy, jako je spisovatelka Nawal Saadawi, ale i noví talentovaní mladí umělci a umělkyně, kteří mistrně kombinují ne-arabské a arabské kulturní prvky nebo tvoří zcela nové čistě arabské směry.

Sebeklamné vyzdvihování velké arabské minulosti už dnes nedokáže zastřít nutnost reforem a větší svobody v arabském světě. Politické a náboženské ideologie, které škrtí společnost a její kulturní rozvoj, jsou stále více a více předmětem vášnivých debat. Arabové jsou v procesu hledání vlastní identity a role ve světě, v procesu skloubení vlastní specifické kultury s globalizací. Něčím podobným si relativně nedávno prošly a stále procházejí i velké civilizace Dálného východu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Alna napsal(a):

Autorovi:

Ještě, že jste poloviční Arab ! Jinak jsem přesvědčena, že tento pravdivý text by byl smazán, nebo přinejmenším napadán, jako vysoce rasistický.

Co si myslíte, že je příčinou takového stavu? Arabský svět je v blízkém kontaktu s tím západním, a přesto převzal jen málo pozitivního. Svalovat vše na islám zřejmě nejde. Indonézie a Malézie jsou islámské země a přesto jsou zcela jiné, než arabské. Arabských zemí je poměrně dost a přesto v žádné z nich nikdy nevznikl režim, který by se blížil demokracii. V čem to, podle Vás, vězí?
17. 12. 2009 | 09:51

Michal Macek napsal(a):

autor:

a ted si predstavte jak ta nadrzenost musi tlacit na mozek ajatolahu a imamu ktery si nevrznou nikdy - to pak neni divu ze maji k zenam takovy jaky maji
17. 12. 2009 | 10:07

Pepa Řepa napsal(a):

Hodně dobrý článek,

Blog není demagogická nalejvárna, jen blb může odmítat arabskou poesii, architekturu nebo tichou spiritualitu chlapíka, který si v poušti pár metrů od vás vytáhne kobereček a rozmlouvá za soumraku se svým Alláhem.To nemá s nevítanou islamizací Evropy pomocí ghett nic společného.

Když jsme u té kultury, seženete běžně v obchodech Abú Núwase, Umara Chajjáma nebo Salmona Rushdieho?
Možná jste se neměl omezit jen na islámské Araby a zmínit největšího z největších z Bašrré. Naprostý genius.

Rodina? Určitě pevnější než u nás. Otázka je za jakou cenu?Snad jediné, co bych zpochybnil je přecenění naprosto okrajových liberálních trendů a cudné opomenutí fundemantalistických tendencí.Zvláště v Egyptě, kde je silná posice následníků Hasana al-Banná.
Ale celkově dobrý, kultivovaný článek.
17. 12. 2009 | 10:19

Pepa Řepa napsal(a):

Máte pravdu i s pohostiností.
Ale dovoluju si připomenout staré arabské přísloví.

Přijdou-li k tobě dva nebo tři, jsou to hosté.
Přijde-li jich dvacet, jsou to nepřátelé.
17. 12. 2009 | 10:23

Michal Macek napsal(a):

taky sem nekde slysel napad ze by se arabske zeny meli sjednotit a stavkovat - proste by jednoho dne prestali prat,varit,uklizet atd. - myslim ze by netrvalo dlouho a ten patriarchalni system by se rychle zhroutil :) - kdyby ahmadinezadovy smrdfeli fusekle a musel jist rizoto z plechovky tak myslim ze by ho rychle presla chut odpalovat rakety :)))
17. 12. 2009 | 10:23

Krupa Václav napsal(a):

Velmi hezký blog,obzvláště odstavec o mezilidských vztazích.Přeji autorovi ten mírný optimismus,trochu si z něj beru taky. Zdravím K.V.
17. 12. 2009 | 10:27

Jan Čermák napsal(a):

Alno,
"nikdy nevznikl režim, který by se blížil demokracii. V čem to, podle Vás, vězí? "

Ptala jste se sice autora, ale schválně zda se shodnem. Řekl bych, že je to v podstatě islámu, který nemůže existovat vedle státu, ale musí být nejen náboženství, ale i stát sám. Náboženský stát nemůže být demokratický. Kde vládne jedinná autorita (korán, Allah), tam nemůže existovat demokracie.
17. 12. 2009 | 10:29

Sadi Shanaah napsal(a):

Michal Macek:

Imamove se mohou zenit, islam nepodporuje celibat.
17. 12. 2009 | 10:29

Jan Čermák napsal(a):

Pevná rodina může být oporou i zátěží. I kamenem na krku plavce.
17. 12. 2009 | 10:31

Jan Čermák napsal(a):

Autore,
Vaše poslední věta "Něčím podobným si relativně nedávno prošly a stále procházejí i velké civilizace Dálného východu.", mně připomněla Japonsko v 19.století. Měl jste to také na mysli ?
17. 12. 2009 | 10:36

Jan Čermák napsal(a):

Jinak, Váš článek, autore, stojí za uložení. To se tu tak často nestává. Dík.
17. 12. 2009 | 10:40

Alna napsal(a):

To Jan Čermák:

Na 99,9% bych souhlasila. Například v Turecku nebo Saddámově Iráku je/bylo náboženství potlačeno autoritativním režimem. Když ten povolí/povolil, islám se zase vzpamatuje.

Ale co Indonézie a Malézie ? Tam je to jiné, i když je islám státním náboženstvím.
17. 12. 2009 | 10:42

Michal Macek napsal(a):

Sadi Shanaah:

aha :) ja sem si ted predstavil jak pride Chameneji domu a dostane od manzelky valeckem ze prisel pozde :)))
17. 12. 2009 | 10:47

Paterik napsal(a):

Jan Čekrmák:

Žádná teokracie nemůže být demokratická, nezáleží na tom, jaké náboženství by bylo v čele. Křesťanství se také vesele prolínalo se státem a podle toho to také vypadalo. Je ovšem otázka, existuje-li síla, která by dnes dokázala odluku zařídit u islámu.
17. 12. 2009 | 10:48

Jan Čermák napsal(a):

Pateriku,
neexistuje.
17. 12. 2009 | 10:52

Zdenek Mihalco napsal(a):

Dobrý den, díky za velmi zajímavý blog, který docela odpovídá mým dosavadním zkušenostem.

Zajímalo by mě, co by Vaši arabští přátelé řekli na překlad blogu - zejména pak třeba na první část, co se nelíbí na politice, která se mi zdá velmi "západní". Docela by mě zajímal blog na téma, co tomuto textu vybraní Arabové říkají. Nebo třeba kdyby někdo z Arabů nezhodnotil stejným způsobem ve stejných bodech západní společnost...

Ke "kultuře" bych chtěl jen podotknout, že na západě těch přeložených arabských knih také moc nebude.

Zvlášť se mi líbí věta: "nemožnost plně intelektuálně profitovat z interakce mezi mužskou a ženskou myslí."
17. 12. 2009 | 10:53

Pepa Řepa napsal(a):

To Macek
faktická poznámka: Ani Chomejní se neuskromňoval, když co by stařec pojal devítiletou manželku.
17. 12. 2009 | 10:56

Pípa napsal(a):

Výborný blog. Takový přesný, objektivní (podle mne)a stručný popis Arabů a muslimů jsem dosud nikdy nečetl. Díky.
Arabský svět mne dlouho přitahuje a proto se stále větší obavou sleduji zhoršující se vztahy jak uvnitř tohoto světa, tak i s vnějším světem, zejména křesťanským, včele s USA. No snad se ještě do mnou vysněného Jemenu podívám.
Co se týká dojmů z pražského metra nezbývá než souhlasit. Není to ale asi jenom věc Čechů. V metru jezdí tak třetina cizinců z bývalého SSSR a občas nějaký tmavší cestující s podezřelou taškou. Nedávno jsem proti jednomu seděl a říkal si, jestli to odpálí teď a nebo až za chvíli.
17. 12. 2009 | 10:57

Sadi Shanaah napsal(a):

Alna a Jan Cermak:

Zda je islam kompatibilni s liberalni demokracii je prave predmetem debaty v arabskem svete i mimo nej. Nektere islamske autority jdou tak daleko, ze argumentuji, ze islam je kompatibilni pouze a prave jedine s demokracii:

http://www.minhajuk.org/sit...

"Principles of Islamic Teachings:

1. There is absolutely no room for dictatorship, no place for monarchy or martial law in Islam. If a martial law dictator claims that he will present an Islamic martial law - he is nothing but fraud. Islamic system is based on nothing else but democracy."

Dulezite je zeptat se, jake jsou podminky pro vznik demokracie. Evropane demokracii zacali pestovat circa pred stopadesati lety (i kdyz pravo volit si musely zeny vybojovat mnohem pozdeji). Je to otazka kultury, historickeho brimete a spousty dalsich aspektu, ktere demokracii vyzivuji. Vsichni vime, ze demokracie neni jen o tom, hodit jednou za cas listek do urny. Arabove, krome kvazidemokratickeho usporadani islamske obce za Mohameda, nemaji zatim s demokracii zkusenosti nebo je maji kratke a bolestive (prevraty a destabilizace po ziskani nezavislosti na kolonialnich mocnostech). Chce to cas, dialog, investice do vzdelani, silne osobnosti v opozici, rozumna pomoc ze zahranici (i kdyz ta muze byt nekdy dvojsecna)...

Jinak ano, posledni vetou jsem mel na mysli Japonsko a Cinu.

Utikam do skoly, dnes piseme test z jazyka :-)
17. 12. 2009 | 11:00

Pepa Řepa napsal(a):

To Mihalco
seženete toho dost. Kromě kompletního Džibrána, Rushdieho i starých překladů p. Rypky se tím zabývá nakladatelství Dar Ibn Rushd. Zájem není veliký, vychází to v malých nákladech.
Pak je tu afgha-beletrie typu Kite Runnera Khaleda Hosseiniho
Pokud jde o knihy v angličtině, tak by spíš byla na místě otázka, co přeloženo nebylo.
17. 12. 2009 | 11:06

Sadi Shanaah napsal(a):

Michal Macek:

No, obcas by se jeden divil, jak to vypada v arabske domacnosti. Tam vladne zena, bezne manzela serve (nekdy mi pripada, ze arabky krici na manzela od rana do vecera). Na ulici nebo na verejnosti mu ale prenecha zdani hlavy rodiny :-) Hovorim ovsem ze zkusenosti s vlastni arabskou rodinou vetvi. Jak to chodi za dvermi v Saudske Arabii nevim.
17. 12. 2009 | 11:06

Michal Macek napsal(a):

S.Shanaah:

ale vzdyt existuji demokraticke muslimske staty ne?takovy pakistan,indonesie atd....
17. 12. 2009 | 11:08

Eva S napsal(a):

Úžasný článek, děkuji
17. 12. 2009 | 11:12

Tupelo napsal(a):

Vyborny clanek, snad jen dve okrajove poznamky:

1. internet (a moderni media) pomaha nejen arabum ale i dalsim skupinam ci narodum v boji za vetsi svobodu ci sebevedomi. Markantni to je treba v pripade Irancu nebo obyvatelu Barmy.

2. i kdyz ma rodina daleko vetsi vyznam v muslimskych zemich, preci jen to asi neplati absolutne. Uvedomuji si moznou extremnost prikladu, ale to ze spolu nekteri clenove rodiny nemluvi i v arabskem svete muze byt demonstrovano na prikladu jedne z nejznamnejsich arabskych rodin - bin Ladinu ;). Tusim ze Usami se zbytek rodiny zrekl (aspon oficialne), takze i takove moznosti i v arabskem svete nejspis jsou. Pokud to tedy neni nejaka hra.

Diky za Vase clanky, myslim ze svou snahou o objektivnost hodne pomahaji demytizovat Araby ci islam (na oboji byva obcas aplikovana jista schematicnost na zpusob kolektivni viny), tesim se na dalsi. A redakci aktualne blahopreji k novemu blogerovi!
17. 12. 2009 | 11:14

Karel Mueller napsal(a):

Pane Skanaáh

vcelku se mohu připojit ke kladnému hodnocení Vašeho blogu. Pro ty kladné rysy arabské společnosti nakonec islám převálcuje Evropu.

Je zajímavé, že sex jste dal do obou položek. Víte, on sexuální život mnoha Evropanů není o moc lepší než tan předmanželský arabský. Ze sexu se stal obchod a pokud jde o sex po svatbě - na rozdíl od velmi leckteré Evropanky arabská žena nejspíš cítí odpovědnost za rodinu i za manžela.
17. 12. 2009 | 11:14

jj napsal(a):

pěkný blog, děkuji
17. 12. 2009 | 11:14

Michal Macek napsal(a):

S.Shanaah:

co se saudske arabie tyce cetl sem knihu kterou napsala pani co se prizenila do rodiny bin Laden (carmen bin laden) popisovala sve nelehke zaclenovani do domacnosti bin Ladinu kde se jako evropanka musela vse ucit a musela bojovat proti predsudkum ostatnich zen v domacnosti ktere ji bud pohrdali nebo ji rovnou nenavideli - bylo to zajimave
17. 12. 2009 | 11:15

stejskal napsal(a):

Díky, pane Tupelo,

už jsme si se Zdeňkem blahopřáli sami ;-) Tím chci naznačit, jak moc jsme rádi, že zde pan Shanaáh publikuje. A neméně velku radost máme z debaty pod jeho blogy.

Hezký den Vám i všem ostatním.

Libor Stejskal
17. 12. 2009 | 11:19

Otis napsal(a):

Šádí Shanaáh:
velmi pěkně napsáno

ad politika: přes vyjmenované nedostatky stejně nenacházím ospravedlnění pro násilný export západní kultury a hodnot do arabského světa, o to hůře, že je to obvykle pláštíkem zastírajícím snahu získat kontrolu nad zdroji (ropa)
17. 12. 2009 | 11:20

Zdenek Mihalco napsal(a):

Pepa Řepa

to je fakt, v angličtině je toho přeloženo zřejmě víc než z takové čínštiny, i když nějaké statistiky se mi hledat nechcou. Kite Runnera a spol považuju spíš za západní literaturu.

PS: Pokud je tedy počet překladů arabských autorů relativně vysoký, nemohou za to do jisté míry grantové systémy, které myslím v lásce moc nemáte? Nebo za to může vysoká poptávka západního publika?

Michal Macek¨

Dobrý den, demokracie v Pákistánu?... Hm... Občas nějaký ten armádní puč... A stabilitou to tam zrovna neoplývá...
17. 12. 2009 | 11:20

Michal Macek napsal(a):

ZM:

ale maji volby ne?
17. 12. 2009 | 11:24

long napsal(a):

Mezi muslimy bude vzdy vysoke procento radikalu, vyzvy k nasili proti "nevericim" jsou v koranu cerne na bilem.

Pokud arabove budou doma na blizkem vychode, pak nase vztahy budou vyborne. Ale jakmile se zacnou s ostatnimi muslimy stehovat do Evropy, povede to k problemum. Dukazem budiz situace v mnoha mestech na zapade, ci na severu.
17. 12. 2009 | 11:24

Zdenek Mihalco napsal(a):

Michal Macek

Volby mají, ale to mají v leckterých muslimských zemích, třeba v takovém Tunisku byly letos tuším v srpnu... http://www.hrw.org/en/news/... Neřekl bych, že volby jsou jediným kritériem demokracie západního typu.
17. 12. 2009 | 11:29

Michal Macek napsal(a):

ZM:

no tunis je podle me taky ten demokratictejsi typ muslimskeho statu - neni to samozrejme jedina podminka ale rekl bych ze ta nejdulezitejsi

tak volby maji i v iranu - a myslim ze vsichni vidi ze tam moc neni - ale na prikladu takove Indie je videt ze kdyz se chce muze mit demokracii i miliardova rozvojova zeme - kdyz se chce....
17. 12. 2009 | 11:33

Jan Čermák napsal(a):

Ukládám si občas chytré texty.
Tohle by mohlo být řešení našich problémů s islámem:

Dohoda s muslimy:

1. My nebudem immigrovat po milionech do islámských zemí, nebudeme tam stavět kostely, prosazovat atheismus a pití alkoholu, chodit v bikinách a minisukních po městě, šířit pornografii, stavět vepříny a ti Evropani, kteří tam už po generace žili, ti se už dávno stáhli do svých evropských vlastí. (Francouzi z Alžíru, Italové z Lybie,…..)

2. Muslimové nebudou po milionech immigrovat do naších evropských a amerických zemí, nebudou stavět mešity, prosazovat šarii, chodit v šádoru po městě, šířit své hnusné zvyky (bití žen a pod.) a ti, kteří k nám už vnikli, se ztáhnou zpět do svých islámských vlastí.

Jak vidíte, je to vyvážená dohoda, na základě rovnoprávnosti.
17. 12. 2009 | 11:37

Karel napsal(a):

Váš rozbor se mi líbí. Ne že bych souhlasil úplně a se vším, ale oceňuji opravdu zjevnou snahu o objektivitu.

Já osobně si myslím, že hlavní příčinou všech současných problémů s Islámem je strašlivá frustrace muslimů z konfrontace jejich životní reality s jejich náboženstvím.

Je těžké představit si, jak se musí cítit ten, do koho od dětství vtloukají názor, že úspěchu, blahobytu a štěstí lze dosáhnout jen když člověk ctí Korán a důsledně dodržuje všechny v něm obsažené návody, jak žít - a současně je konfrontován s jasnými důkazy, že jiní lidé a celé národy podle Koránu nežijí a přesto jsou úspěšnější než oni. Mnohem úspěšnější a téměř ve všem. A v průměru se proto těší i mnohonásobně lepší životní úrovni.
Tahle frustrace je tím větší a silnější, čím víc se svět (zejména díky pokroku komunikačních technologií) stává jen malou vesnicí, kde je stále obtížnější izolovat lidi v určitém státě od informací o tom, jak to vypadá jinde ve světě.

Nu - a frustrace vede k zoufalým postojům i zoufalým činům.

I Vy jste trochu naznačil, v čem to vězí: V tuhém konzervatismu a neschopnosti vládnoucích elit arabského světa. Opravdu je trochu ujeté ještě dnes vinit z jeho zaostalosti kolonialismus. Od pádu koloniálních soustav už uplynulo tolik let, že kdyby byla v arabských zemích vůle něčeho dosáhnout a nesbírat jen drobty od stolu vyspělejších společností, dávno by musely být vidět jasné výsledky.
jenže ty se těžko mohou dostavit, když je národ udržován v negramotnosti. Píši UDRŽOVÁN, protože kdyby se chtělo, alespoň číst a psát by dnes už uměli všichni.
17. 12. 2009 | 11:41

Baba napsal(a):

Při bližším ohledání člověk zjistí, že názory jiných etnik jsou jen odrazovým můstkem k uvědomění si své vlastní identity. Pochybuju o tom, že by se jakýkoli Čech cítil víc Slovanem než Čechem. Libovolné etnické rysy, jakkoli smíšené, jsou v tváři velice zřejmé a rozpoznatelné. V současné době je pro ekonomickou situací zaneprázdněného Čecha pojem Arab téměř totožný představou islámského fundamentalisty.
17. 12. 2009 | 11:48

Enkidu napsal(a):

Autor
docela zajímavá zmínka o sexu a jeho vlivu na kulturu, přidám k úvaze oblíbenou, lehce sociobiologickou teorii vlivu sexuality na podobu kultury a civilizace.
Podle této teorie se kultury dají v zásadě odlišit podle převládající monogamie nebo polygamie. Monogamické kultury jsou stabilnější, největší profit z ní má kupina průměrných a podprůměrných mužů. V monogamii totiž funguje princip, že podobně přitažlivý (zejména co se týče přístupu ke zdrojům) muž získá parnterku přibližně stejně přitažlivou (zde zejména fyzicky) a protože každý muž může mít pouze 1 partnerku, genetická informace všech mužů má šanci přežít. U polygamních kultur, které jsou mimochodem z hlediska výběru genů podle sociobiologů výhodné zejména pro ženy, horní třetina mužů s přístupem ke zdrojům "vyluxuje" prakticky všechny partnerky bez ohledu na jejich fyzickou atraktivitu. Mnohé ženy získají za partnera i muže, ke kterým by v monogamii přístup neměly, na druhé straně v těchto kulturách zůstává zcela bez partnerek silná skupina mladých mužů bez přístupu ke zdrojům (tedy pro ženy neatraktivních), kteří nemají sex, ani výhled na budoucí vztah. Tato skupina mladých mužů je nesmírně frustrována a bývá příčinou nestability. V dnešní době je tato energie směřována mistrně i pomocí náboženského fundamentalismu k vnějšímu nepříteli, takže mimo jiné i proto nefungují sebezáchovné mechanismy a polygamní kultury přežívají. Zjednodušeně řečeno, pokud by mladí muži takových kultur měli možnost vydovádět se sexem a založit rodinu, nebyly by tyto kultury tolik agresivní :-). Tolik "sociobiologicko-sexuální" pohled.
"Podesílám" že uvádím teorii jako zajímavý příklad, nikoliv, že bych byl jejím zastáncem :-).
17. 12. 2009 | 11:50

Zdenek Mihalco napsal(a):

Michal Macek

No, "kdyz se chce", jak píšete :-)
17. 12. 2009 | 11:50

Jinnee napsal(a):

Výborný článek.
Budoucnost Islámu v současném světě jednoznačně směřuje ke striktně sekulárnímu státnímu zřízení. To je jediná varianta, kterou západní monosti akceptují, byť ani s ní nebudou spokojeny. Arabské státy by si měly vzít ponaučení z Turecka, kterým mnohdy opovrhují právě kvůli sekularismu.

A k sexu: Kamarád, rodilý Saud a sunnita, je mladý člověk, který zcela evidentně puritánským systémem trpí. Pornografie je samozřejmě v SA plně cenzurovaná a dovážení pornografie do země je trestné. Chtíč z něj jako člověka vyloženě čiší, ale vzápětí velmi kriticky zhodnotí Evropanky slovy: "Vždyť jsou to všechno děvky, podívej se jak se oblékají!".
Arabové, ani ti mladí, jednoduše západní kulturu nejsou schopni přijmout a nejspíš ani nechtějí.
17. 12. 2009 | 11:55

Jak napsal(a):

Nemyslím, že by muslimové chtěli nějak profitovat " z interakce mezi mužskou a ženskou myslí". Někteří z radikálnějších imánů (Jemen) ostatně hlásají, že žena je tvor mentálně zaostalý a předpokládám, že jejich věřící jim to nadšeně věří. Naopak mnozí přiznávají, že v případě neshody i kdyby žena byla geniální a muž dementní, vždycky má pravdu muž. Tento postoj zřejmě bude přetrvávat celá staletí, stejně jako přesvědčení, že nevěřící Západ musí být zničen. Možná, že zničen bude, kdoví. Stačí pár Bomb a roztrhne to celou naši nesnášenlivou zeměkouli.
17. 12. 2009 | 11:56

Michal Macek napsal(a):

Jinnee:

ono to s tim pornem nebude tak zhave - za prve maji internet,satelit atd,za druhe je ve vetsine musl.zemi cerny obchod s pornem a alkoholem (ve vetsich mestech) takze muslimsti mladici si mohou porno opatrit celkem snadno a ze na nej hodne koukaji je taky pravda - moje kamaradka se bavila s manzelem (egyptanem) po prijezdu z egypta a rikala mu:ti tvi kamosi sou hrozni - oni jen cely den huli hasis a koukaji na porno
on ji na to odpovedel co maji jako delat kdyz nemuzou ani na rande :) - toto se odehravalo v Kahire - v turistickych letoviscich jako treba hurgada sou mladici stastnejsi protoze muzou jit vecer na dizu balit ruske turistky :)
17. 12. 2009 | 12:05

Pepa Řepa napsal(a):

To Mihalco
žádný grant Vám nezajistí odbyt.Za půl roku to je v Levných knihách a platí to ostatní z daní.
Takovej Chalíl Džibrán si čtenáře našel, i když se to-pro jistotu- vydává opakovaně v malých nákladech.Ideální vánoční dárek, pěkná kniha.
Ale to není poesie o tu příliš velký zájem není. Letěj spíše ubrečený knihy typu Kite Runnera.Neříkám, že to je dobře.

Jestli sháníte asijskou literaturu, tak doporučuju antikvariát v Dělnické.Včera jsme tam koupili metr skvostů, včetně Mlčení Šusaku Endó na které čekáte v knihovně měsíce.Ceny okolo pajcky.
17. 12. 2009 | 12:09

Bomber napsal(a):

S Araby jsou jenom problémy, co se globalizace tyce !!

A nejhorsi na tom je, ze vedome tyranizuji sve manzelky !!!!
17. 12. 2009 | 12:11

Zdenek Mihalco napsal(a):

Pepa Řepa

V Dělnické? Díky, mrknu se tam, to mám za rohem.
17. 12. 2009 | 12:14

Vosavbotě napsal(a):

Dobrý den pane Shanaáhu,

díky za vynikající článek, ale postrádám, že jste se nedotknul otázky mnohoženství.

Považoval byste za přílišné zjednodušení tvrzení, že se jednalo o historickou - biologickou nutnost (pro zachování kmene, jehož muži padli ve válkách bylo jaksi přirozené míti více žen a tím více potomků), která však již dnes nese jen kontroverzní symbolický význam a je-li stále praktikována, je to proti lidskosti, proti lidské přirozenosti?
17. 12. 2009 | 12:20

Otis napsal(a):

Vosavbotě:
nemohu odpovídat za autora, ale dle mého názoru je proti přirozenosti lidské právě monogamie, byť se jí osobně držím
17. 12. 2009 | 12:22

Vysedlina pathologická napsal(a):

Věřím Vám, že píšete se zájmem o věc. Jsem však toho názoru, že by nebylo přínosem pro lidstvo, kdyby se Vaše kultura prosazovala za hranicemi arabského světa. Máte co dohánět. Polovina Vašeho světa by si netroufla ani pomyslet, že má od Boha právo na vlastní soud.
Že křičet na manžela od rána do večera není svoboda, ale zoufalství. Je to vědomí otroků.
17. 12. 2009 | 12:29

Terry napsal(a):

Dotaz na autora:

Arabský svět (případně islám) a jeho "tolerance" k jiným náboženstvím (?)

viz např. málo známý

Židovský exodus z arabských zemí (http://zidovsky-exodus-z-ar...):

jen souhrn z tabulky:

Židovské populace arabských zemí: 1948 a 2001

1948 758 000 - 866 000
2001 odhad 6 500

Která arabská země se může "pochlubit" takovým nárůstem křesťanských kostelů jako je nárůst mešit v západní Evropě? A proč asi?
17. 12. 2009 | 12:41

Vosavbotě napsal(a):

To Otis:

Nerad bych tu rozpoutával debatu na ono téma, ale k otázce monogamie/polyganmie:

U většiny primátů je poměr samců a samic 1:1, ikdyž uznávám, že řada z nich včetně člověka praktikuje infanticidu a to často pohlavím podmíněnou.

Zajímavý je náhled, který uvedl pan Enkidu a který se znamenitě shoduje s řadou životních zvyklostí různých primátů. Je ovšem nutné upozornit, že například u goril často dovolí dominantní samec samci podřízenému pářit se s některou z jeho samic. Nedovolí mu jen, aby ji odváděl někam pryč. Takovou solidaritu lze u Homo Sapiens pozorovat snad jedině u Eskymáků.

Bude-li někomu připadat užití přísně biologických kategorií poněkud nechutné a vulgární, pokud jde o lidi, pak vězte, že leckomu taková připadá už otázka přípustnosti polygamie.
17. 12. 2009 | 12:42

patriot napsal(a):

Obecně platí, kdo přehlédne sám sebe tak vidí i druhé, myšleno bezvěrce, s čímž mají muslimové a nejen oni myslím problém, kdo umí vyhlédnout z okna svého domu vidí druhé domy, jinou kulturu, s čímž mají muslimové a nejen oni též problém, když budeš chtít poznat druhého musíš zprvu poznat sám sebe, jinak je člověk věčným hledačem ... jedna část světa je svázána vírou, druhá materiálnem, tedy lidé nemají svobodu ... až pochopí že svobodu přináší úcta k druhým pokora k životu a pravda stanou se svobodnými ... to není o příslušnosti k něčemu, to je o rozměru bytí každého z nás ...
17. 12. 2009 | 12:45

sara napsal(a):

Dekuji tomuto mlademu a studovanemu autorovi clanku.S necim souhlasim a s necim ne.Sama ziji v islamske zemi a tak mi to eda abych nepridala par svych poznamek k autorovi.Politika je velmi slozita ,havne v dnesni dobe je tezke se v ni vyznat.O to vic to plati pro islamsky svet,ktery je buhuzel nucen poslouchat svet zapadni,nebot jej potrebuje.napriklad,nedostatek obili v jedne nejmenovane zemi,je dulsedkem toho,ze musi poslouchat tu zapadni zemi,ktera jim toto dodava.Asi takto to funguje,ja ti dam obili a ty me budes poslouchat,nebo ja ti pomuzu v tom a tom a ty me das ropu,a kdyz ne vezmu si ji sam,ja uz si neco najdu, jak to udelam.islamska zeme ma sve tradice a je uplne jina v kulture a kdyz musi delat co chce zapad,tak vznika v zemi chaos,ale to preci zapadni zeme chteji,maji to ve svem scenari a bohuzel nejen oni,ale take arabska vrchnost nema zajem aby vsichi byli vzdelani atd.
Co se tyce nasili,tak pan autor trochu pozapomnel na ty narody,ktere jsou leta utlacovany,na rodiny ktere jsou neuplne,anebo zbylo jen par clenu z rodiny,to se pak neni cemu divit,ze zabiji vlastnim telem,vzdyt uz jim nic nezbylo,tak proc zit a taky je v nich utlacena zloba,jsou to jen lide a chteji jen zit normalni zivot,ted se zastavam,tech normalnich lidicek,ne fundamentalistu.kdyz vas nekdo dlouho tlaci do kouta,tak nezbyva nez se branit holym telem.ono se to hezky z tepla domova kritizuje,ale zkuzte si to prozit,nebo se aspon vcitit do tech lidi...
Co se tyce sexu,je videt,ze autor je namichany,ze se tam trosinku projevila ta ceska krev.Sex je veci dvou lidi,v islamu manzelu,kteri si toto chrani a je to jen jejich soukromi a do toho patri manzelka,ktera se na ulici zahaluje a doma chce byt krasna jen pro sveho manzela.To evropsky svet tezko muze pochopit.Mozna by nebylo od veci,kdyby se zeny vice oblekaly,a nedavaly tak levne se vnady na div celemu svetu.Neuskodilo by vice sebeucty,mozna i muzi by si jich vic vazili.Je potreba zit mezi temuto lidmi,jen tak je pochopime.
17. 12. 2009 | 12:47

buldatra napsal(a):

Po přečtení blogu jsem zas o něco chytřejší.

Dnes již například vím, proč se tenkrát před léty, arabští studenti chovali jako utržení ze řetězu, když studovali ve Štatlu.
Mysleli jsme si tenkrát v Oltecu mylně, že se tak běžně chovají i doma v Arábii, že je to zkrátka u nich normální (totéž jsme si mysleli i o dederónech, kteří rok co rok o Velké ceně jezdili plenit Štatl a po jejich každoroční invazi to vypadalo fakt jak po nájezdu Tatarů kdysi v dávnověku.

Jak jsme se tenkrát mýlili, my naivové, bloudi!

Všecko je jinak! Ve skutečnosti jsou naprosto, ale naprosto jiní, tedy, když jsou doma.Skromní, tiší, pohostinní, atd.
Ve Štatlu to byla jen taková malá zanedbatelná epizodička jejich života.
Jen malilinkatá názorná ukázečka převedení pořekadla do praxe: „odpíraného chleba největší kus“.

Záliba těchto studentů v blondýnách byla pověstná, záliba v pivu a kořalce, šantánech a rvačkách také, jen mě mrzí, že jsme si to tenkrát špatně vyložili a považovali jsme to (zcela mylně, inu mýliti se je lidské), za projevy jakési nadřazenosti a nemalé neskromnosti, až rozežranosti.

Inu, nebyli jsme tenkrát multikulturní, ani co by se za nehet vlezlo.

Dnes již vím, že všecko je jinak.
Soudobá optika je multikulturnější a proto jsme se naučili jisté prevenci.
A tak dnes, když mě navštíví nějaký Arab, snažím se ze všech sil mu udělat radost a uctít ho tím, o čem vím, že je mu vzácné.

Snesu k jeho nohám, co mu na očích vidím.
Tak například připravím čerstvě vyuzené vepřové koleno s křenem, tuplák Pilsner Urquell, seženu mu blond průvodkyni a popřeji příjemný pobyt.
A hlavně, bezpečný návrat domů.

Přece jenom jsou to lidé z teplých krajů a mohli by se u nás nachladit (pro ten případ nabídnu štamprdlu slivovičky ročník O8, 52°).
Dlouhý pobyt v těchto polohách jim nesvědčí.
Přesto, jejich sporadické a krátké návštěvy jsou vítány.
17. 12. 2009 | 12:47

Terry napsal(a):

autor:
"..I když většina islámských duchovních autorit jednoznačně odsoudila terorismus, zůstávají mnozí, kteří se k tomuto fenoménu postavili nejednoznačně a dokonce i tací, kteří terorismus, násilí a nenávist podněcují."

Takže podle potřeby jsou v souladu s islámem muslimové mírumilovní a tolerantní nebo naopak (a taky v souladu s islámem!!) nenávistní, vraždící..

U nás také (zatím) muslimové říkají, jak jsou mirumilovní, do doby než se mezi nimi najde "ten osvícený", vraždící - viz již v roce 2005 varující pořad ostravského studia ČT "Já muslim":

V české mešitě v Praze na Černém Mostě absolvuje Habib povinné modlitby, nejvíc se sbližuje s knihovníkem a účastní se také diskusí - jakýchsi osvětových školení. Pokusí se rovněž přivést s sebou do mešity dívku, svou ateistickou přítelkyni. Ženám je ovšem vykázáno jiné místo a velmi nevlídně je poučen o tom, že by měl usilovat o manželství s dívkou stejného vyznání. Dostává do rukou výukové kazety, které poučují o tom, jak se má muž chovat k ženě. Na nich se běžně podává návod, jak a z jakého důvodu ženy trestat, bití je vnímáno jako správné, zavržení či zabití jako přípustné řešení rozporů či cizoložství.

Náboženská nesnášenlivost se opírá o výklad Koránu a výroky Proroka Mohameda, podle něhož celý svět bude jednou islámský. Západní demokracie je vnímána jako zkažená. Jediný přípustný životní styl je ten, který se odehrává s respektem k právu šaría. Teroristické útoky vysvětlují “čeští“ muslimové jako hrdinství, které je třeba obdivovat. Oběť sebevražedných útočníků je srovnávána s činem Jana Palacha. Islámské ženy jsou hrdé na své děti – mučedníky.

Orientalisté vnímají situaci v ČR jako prozatím málo nebezpečnou. Muslimů je relativně málo, jsou rozptýleni a pod kontrolou tajných služeb. Nicméně obava z početního nárůstu muslimů, z jejich snahy prosadit, aby islámské náboženství bylo státem přijato jako všechna ostatní a aby se rozšířila působnost organizací a komunit, je patrná. Na otázku, zda je na místě strach z možných teroristických útoků, odpovídají starší většinou kladně.
K tomuto pořadu:

Usnesení č. 1/2006 k pořadu „Já, muslim“ vysílanému dne 7. října 2005 ve 21:20 hodin na programu ČT2 (http://www.ceskatelevize.cz...)

Česká televize šíří neodůvodněně strach a xenofobii vůči muslimům (http://82.208.32.80/2005/10...)

Ombudsman projednává kauzu Já, muslim (http://lhotan.bigbloger.lid...)

Mj. by mě zajímalo, jak by se pan ombudsman vyjádřil k případnému referendu, jaké se konalo ve Švýcarsku k další stavbě minaretů; je to vůbec v "demokracii" přípustné, vznášet takové otázky, natož na ně "vypisovat" referendum?
17. 12. 2009 | 12:59

Al Jouda napsal(a):

Arabové by potřebovali svého Lenina jako sůl !Pak by za 50 let tzv. cesty ke komunizmu přestali věřit v toho Alláha a to by byl první krok ke svobodné demokratické společnosti.
17. 12. 2009 | 12:59

Vosavbotě napsal(a):

To Terry,

člověče, jak vás tak čtu jak máte z muslimů strach tak já mám strach z vás. Kde bylo, pro Alláha, křesťanství před xxx lety? A v Bibli vám najdu takový masakry, že se vám o tom ani nezdálo. Jen už na vás nebudu křičet z věže, abyste si to šel poslechnout. Ostatně, nevěřím, že toto je dnešní standard v (všech)islámských zemích.

Pravdu však máte potud, pokud je třeba, aby kdokoli žije u nás taky dodržoval naše zákony. A to i v mešitě.

Já se taky ptám, jak je možné, že v sousedním osvíceném Německu přistěhovavší se divoši řežou holčičkám klitorisy a není možné udělat proti tomu účinné preventivní opatřní.

Jinak přehršel minaretů nehrozí, pokud i my sami budeme dodržovat naše zákony a nedovolíme si zhyzdit architektonický ráz měst tak jak jsme to dovolili za komančů. Čili referendum na minarety je blbost od základu a s demokracií nemá nic společného a někdo si tím chtěl přihřát polívčičku u pár primitivů a v konzervativním Švýcarsku to zabralo i u většiny.
17. 12. 2009 | 13:15

Vysedlina pathologická napsal(a):

Sara. Sex je věcí dvou lidí, kteří si toto chrání do soukromí. Jste si jista, že Váš manžel se venku a jinde na jinou ženu nepodívá? Je mi jasné, že muži jsou jiní..Nerozvedu to.
Proč nechci chodit zahalená a být krásná jen pro mého muže? Protože krása je jistě důležitá, ale pro vztah (alespoň u nás) to není všechno. Protože manžel mi říkal, proč by jiné i hezčí ženy nechtěl ani za nic.. A mně se také musí něčím líbit. A zahalený nechodí.
A nemohu chodit zahalená také, protože musím někdy i pospíchat a něco dělat. Válení se doma na divanu a žvatlání s ženskými příbuznými by mě zabilo. Život je také dokonce ještě o něčem jiném, než o rodině a sexu.
Říkám tomu obecné vzdělávání.
Nepatřím jen muži, ale i Bohu.
Vaše pohodlí bych nebrala ani za nic. Rodina musí vydržet daleko víc, než je nejapný pohled cizího muže.
17. 12. 2009 | 13:18

Serapion napsal(a):

Výborný článek, díky. Jedna poznámka k zamyšlení: Věci, které se vám na arabsé společnosti nelíbí jsou systémové, vyrůstající ze její kulturní, náboženské, historické podstaty. Není před nimi úniku a pokusy o únik jsou trestány ("neúcta" k náboženství, uvolněnější vztah mezi pohlavími, liberální politické smýšlení). Věci které se vám líbí jsou v podstatě dvojího druhu. Ten první by se dal nazvat "ostrůvky pozitivní deviace" (několik liberálních disidentů, sem tam zábles zajímavé kultury). Jinými slovy nic mimorádného - podobná pozitivní dreviace by se dala vysledovat v každé komunitě. Druhý typ pozitiv je čistě soukromého charakteru a nemá pro danou společnost určující význam. Jinými slovy, může být, že mezi Araby najdete častěji lidi s větší úctou k ženině duchovnu či s větším smyslem pro rodinnou soudržnost. To ale neznamená, že podobnou soukromou volbu nemůže učinit i Evropan a určitě nebude svou presexualizovanou a atomizovanou společností za tuto volbu ostarkizován.
17. 12. 2009 | 13:33

Vosavbotě napsal(a):

To Sara:

Ženský a holky, vždyť je to pitomost chodit v pytli. Stejně v něm v muslimských zemích chodíte jen proto, protože jinak byste byly veřejně zbičovaný. Inu jiný kraj, jiný mrav a jiné století nejen dle místního kalendáře.

To vám tam není v tom horko? Nezamotáte se do toho, když běžíte na autobus? A neříkejte, že se nerady líbíte více než jednomu chlapovi. A neříkejte, že byste se na ulici taky sem tam nekoukly na jinou ženskou, jestli jí to náhodou nesluší víc než vám...

Opravdu mi nelžete a neříkejte, že v tom chodíte dobrovolně a rády.

Na to všecko je lék jen civilizace. Bohužel, Santa Klaus a Coca-Cola z ní není zrovna to nejlepší.
17. 12. 2009 | 13:35

buldatra napsal(a):

to V.P.:

Nejapný pohled cizího muže, to je něco jako prasácký šmírování?

Představte si, jak trpí rodina, když na muže, otce, hlavu rodiny, vilně zírá naprosto cizí ženština lepá. A navíc zírá zpoza burky.

To musí být pro rodinu strašné.

Proto navrhuji v úvaze, že OSN by měla nařídit islámským státům v rámci rovnoprávnosti, povinné zahalování i pro muže (tedy jaksi, nikoliv burka, nýbrž burek ((neplést prosím s burkem se zelím-recept na vyžádání zašlu za drobnou úplatu)) ) a to na veřejnosti, mimo jejich soukromí.
A bude klid.
17. 12. 2009 | 13:39

iga napsal(a):

saro, mate vhled a je to videt. Upozornila jste na veci, kter autor ve svem (moc dobrem) blogu opomnel. Hlavne ta cast o obili je velmi dobra, tusim, ktere se zeme se tyka...
Co se tyka sexu, vidi to ale autor presne. Vy jste idealistka. Evropane samozrejme chapou, kdyz sex je (by mel byt) vysostnou zalezitosti manzelu, my spise nechapeme ten gender apartheid, ktery lid stavi do neprirozenych pozic. Totalni oddeleni muzu od zen - to je to, cemu nerozumime, cemu to ma slouzit? Pripusteni nasili na zenach jako prostredek reseni konfliktu v manzelstvi, nerovny pristup k rozvodu, dedictvi, svedecke vypovedi, pristup k detem atd.
Osobne se domnivam, ze moje sebeucta je zalozena na necem jinem, nez je delka sukne a hloubka vystrihu. Pokud me bude nekdo soudit podle toho, pravdepodobne se splete, ale je to jenom jeho problem - tedy v Evrope, v muslimskych zemich je treba respektovat tamejsi zvyky, je to vyraz ucty k mistnim (nikoli sebeucty).
17. 12. 2009 | 13:41

Kocourek napsal(a):

Velmi mě překvapily informace o tom, jak málo knih je v arabských rodinnách. Myslel jsem, že tím kolik arabsky hovořících lidí (obrovský trh), tak se knih vyproduje mnohem více než kolik opravdu jich je. Co by čeští autoři dali za to, kdyby svým rodným jazykem mohli zasahovat asi 1,5 miliardy lidí. Figurativní umění asi je omezeno zákazem zobrazovaní lidských tváří či postav, jestli se nemýlím.

Můžu Vás poprosit v některých ze svých dalších blogů přiblížit univerzitní prostředí své současné alma mater (je to slovutná al-azhar?). Jak se vyučuje umění na arabských VS, když současná umělecká produkce není schopna navázat a zlatý věk minulosti? Jak se vůbec všeobecně vyučují společenské vědy (politologie, sociologie a ekonomie aj.)? Jsou vyučovány západní teoretické přístupy nebo pouze arabské přístupy vyplývající z nabožeského kontextu, které min. v ekonomii jsou velmi odlišné. A jaká je situace v přírodních vědách? Může být řeč o vědeckých programech na arabských univerzitách, které by prováděly výzkumy na embriích či genové manipulaci rostlin? V neposlední řadě by mě zajímalo, jestli arabští studenti masivně odjíždějí studovat do US, kam třeba Čínanů míří hordy. Jaká může být jejich motivace. Dozvědět se něco jiného, co se na arab. univerzitách z náboženských důvodů neučí, popř. dozvědět se nejnovější progres ve vědě?

Asi se nedovedete vyjádřit ke všemu nebo ani nebudete mít chuť, ale něco z výše nakousnutého by mě zajímalo. Díky
17. 12. 2009 | 13:44

Tomas B. napsal(a):

Také mám zkušenost s Araby i když poněkud jinou než autor - Arab je můj tchán, který se narodil a vyrostl v Bagdádu, ale v ČR už žije 50 let. Mám za to, že v komunikaci s arabským světem logicky naráží obě stany na zeď neporozumění. Dovodím to na jednom příkladu: Podle našich měřítek například arabští muslimové nevěří v boha. Skutečně je to tak - pro nás je víra opakem nevíry, je to pro nás otázka rozhodnutí. Pro některé muslimy (hlavně ty málo vzdělané) se kterými jsem se měl možnost setkat je však bůh stejně materiální a běžný, jako chleba nebo boty. Nepřemýšlí o něm, nepochybují o něm - prostě jej nosí. Modlí se, jako by zavazovali tkaničky, žvýkají slova jako se žvýká chleba, bez přemýšlení nad činností čelistí. Víra je součástí jejich života jako jídlo a vyměšování - neustálý koloběh opakujících se rituálů. Tito muslimové věří v boha, jako já věřím, že v atomu existují jakési elektrony a protony, ačkoli jsem je v životě neviděl. Věřím tomu, protože to říkají lidé kterým věřím. Věřím tomu, protože mi to řekli ve škole, kde mě učili také číst a psát. Jsem nicméně připraven o elektronech i protonech pochybovat (ach, to kritické myšlení). Muslim na pochybnost připraven není. Není k ní ani veden. Kritické myšlení je mu cizí, je navázán na autority a nekriticky přejímá jejich názory (ideální objekt pro producenty reklamy :-). Samozřejmě výše uvedené NEPLATÍ PRO MUSLIMY OBECNĚ. Jen popisuji některé své vlastní zkušenosti.
17. 12. 2009 | 13:47

iga napsal(a):

to autor

velmi me zajima to, co by se dalo oznacit jako "etnicka" literatura. Byl byste tak laskav a dal par tipu na dobrou soucasnou arabskou prozu (prelozenou do anglictiny:-)? Diky
17. 12. 2009 | 13:49

Enkidu napsal(a):

Sara a Vosavbotě
Ono s těmi pytli je to těžké, když v něm chodíte celý život a máte si zachovat určitou sebeúctu, budete bojovat za jejich zachování, případně i rozšíření. Jen upozorňuji, že úcta k ženám i sebeúcta žen je větší a silnější ve společnostech, které pytlům nefandí. Nechci se Vás, Saro, dotknout, ale vždy mě fascinuje, jak v boji o rovnoprávnost žen jsou nakonec největšími fundamentalistkami právě ženy. Bojovnice za ženskou obřízku, japonské bojovnice za ženskou pracovní nerovnoprávnost (tuhle o tom byl hezký film o Belgičance v japonské firmě...) a také bojovnice za právo chodit v pytli se síťovkou na hlavě... Až bude všem ženám ve Vaší zemi (nebo sociální skupině) bez obav dovoleno chodit v čemkoliv, uvidíme, kolik ze zejména mladých žen zůstane zahaleno. Jinak, ať se na mě nikdo nezlobí, nemůžu věřit, že je takové rozhodnutí dobrovolné, i když jej mnoho žen jistě za dobrovolné označí. Kromě výše zmíněného mechanismu sebeúcty zde podle mě rovněž hraje roli pocit nespravedlnosti. Když já musela chodit celý život zahalená, co by si ty mladé prostopášnice chtěly dovolovat chodit odhalené. A ty západní zkažené ženy, pyšnící se svou nahotou, to již je úplná dekadence...
17. 12. 2009 | 13:51

arn napsal(a):

Dobrý blog, díky. Jediná věc…donekonečna slyším opakovat premisu o tom, že je většina Arabů proti násilí a podobně. Může to být pravda ale já vůbec nechápu co to má demonstrovat. Měli bychom se dívat na základ toho systému. Tento je postaven na Koránu. Dílu vyprodukovaném duševně vyšinutým hrdlořezem, dílu které čím více se blížíte k jeho konci (viz sůra 8), tím jasněji sděluje co je jeho cílem v nakládání s okolním světem a bezvěrci. Islám je o nemilosrdném podmanění (což demonstroval ve způsobu jakým se šířil). Podmanění všech lidí na světě pod vládu nekonečně vzdáleného Aláha, který miluje jenom ty co mu slouží.
Pakliže bude Arab následovat Korán, bude z něj nutně pramenit nebezpečí pro naši civilizaci. Tam kde je záchranou západního světa návrat k židovsko křesťanským hodnotám a myšlení, tam je pro ten stejný svět naděje k záchraně v podobě sekularizace a liberalismu Islámu.
17. 12. 2009 | 13:55

Vysedlina pathologická napsal(a):

Jednoduše nechci být degradovaná na samičku. Doma, na úřadech, ve školách, všude tam, kde ženy musí být odděleny. U nás jsou ženy s muži také partnery a sexu to nevadí. Kéž by se ještě spíše dobrovolně doplňovali než dominovali. Ve Vaší zemi jsem se cítila jako samička. Vše ostatní, co jsem, jaká jsem, co umím, čeho jsem schopna, jsem mohla zahodit. Jiný pohled jsem tam nezahlédla.
Také neschvaluji nadmíru uvolněné chování mladých u nás, ale každá svoboda přináší budoucí nástup odpovědnosti. Bez uvolnění a učení se z chyb krok kupředu neuděláme.
Já osobně bych chtěla letět na měsíc a křidélka si přistřihnout teda nedám. Vaše slepice.
17. 12. 2009 | 13:57

jahrad napsal(a):

Gratuluji k článku i diskusi! je to tak pěkně srovnané, že si jeden řekne - vida, naděje ! Je výborné, že s em také dáváte odkazy. Někdy v budoucnu by mne velmi zajímalo téma "mladí liberální Arabové v emigraci a jejich spojení/význam pro domov."
17. 12. 2009 | 14:01

Vosavbotě napsal(a):

To Enkidu a Sara,

ona ta naše prostopášnická a přesexualizovaná západní společnost tak jen vypadá - hlavně z médií. Chcete prodat bulvární článek nebo čistící prostředek - vsadíte na sexualitu, protože ta je hluboce vlastní všem potenciálním zákazníkům. Chcete prodat šaty - ze stejných důvodů na ně použijete co nejmíň látky. Výmluvou je móda.

Myslím si, že individuum v naši společnosti si může velmi svobodně stanovit svoje hranice pobožnosti/bezbožnosti, cudnosti/sexuálnosti, prostopášnosti/askeze a často spíš útrpně sleduje tu povrchní vulgaritu odhalenosti na plakátech.
17. 12. 2009 | 14:02

Vysedlina pathologická napsal(a):

buldatra, já jsem se tak rozohnila, že jsem Vás skoro přehlídla.
Takové ohavné ženštině, která vilně zírá na chudáka muže bych tu díru vyháčkovala trochu víc -hustšejc. Váš návrh pro OSN je dobrý, ještě by to chtělo nějakej rentgen, aby se zjistilo, zda pod burkou nejsou dva.
17. 12. 2009 | 14:05

Hala napsal(a):

Ten pytel je z jemné a příjemné látky a opravdu v něm není teplo. Někdy může být tento háv pohodlný, protože nemusíte kupovat modní oblečení, protože je v podstatějedno, co pod ním máte oblečené. Dcera pracovala v Saudské Arábii a o jejich zkušenostech bych mohla sahodlouze psát. Pro ženu, která vyrostla v naši kultůře tam život není jednoduchý pokud nežijete v Jeddě nebo Rijádu. V těchto městech už je to o něčem jiném, tam ženy chodí už bez burky. Ženu autem nesmí vést jiný muž než manžel, jinač hrozí, že vás chytí mravnostní policie a sedíte v base. Když tam odjížděla musela podepsat, že s sebou nesmí vzít žádné křeťanské symboly a už nemluvě o slavení křesťanských svátků.
Dcera říkala, že v rodinách tam opravdu většinou panuje matriarchat.
Když se zúčastnila semináře, pak ženy byly v jiné místnosti a průbeh semináře jim byl promítán televizi.
To je jenom několik poznatků.
17. 12. 2009 | 14:05

iga napsal(a):

vosavbote

vtip je v tom "v nasi spolecnosti" - u nas je volba odevu zavisla vicemene na mode a vkusu v arabskych zemich je to postaveno trochu jinak. Za sebe rikam, ze nase svoboda volby je lepsi.
17. 12. 2009 | 14:08

Enkidu napsal(a):

Vosavbotě
Jojo, jen připomínám k roli žen katastrofální neúspěch feministické reklamy nejmenované kosmetické firmy, kdy její kosmetiku předváděly "obyčejné" ženy a prodejnost této kosmetiky brutálně poklesla. Neodmnívám se, že by to bylo tím, že muži jí přestali svým ženám kupovat :-). Tím nechci vyznávat nějaké šovinistické postoje, nicméně sám o sobě je to zajímavý mechanismus. Pravdou ovšem je, že pokud by reklamu na pánský parfém dělali pupkáči z "chlapy v sobě", také bych přešel ke konkurenci...
17. 12. 2009 | 14:20

Vosavbotě napsal(a):

To Enkidu

ono je to vše právě otázka té míry a toho vkusu. Na porovnání náš versus arabský svět je přitažlivé právě to, že v lecčems je ta míra a vkus zrcadlově obrácený, čili máme dostatek podkladů k introspekci.

K té míře a vkusu versus úspěšnost prodeje: Určitě jsou na to studie, leč jasné je jedno:
Co je podpořeno atraktivní samicí nebo samcem prostě půjde na odbyt lépe, to máme v DNA a nic s tím neuděláme. Otázka je, co uděláme s tou duchovní nástavbou DNA a jakou si vytvoříme společnost, aby byla ta nástavba co nejkvalitnější.
17. 12. 2009 | 14:35

Enkidu napsal(a):

Vosavbotě
souhlas, prozatím se mi zdá, že kultury, které vsadily na tabuisaci zejména ženské nahoty, jsou nabité agresivní sexualitou mnohem více, než kultury z "frivolním" způsobem prezentace ženského těla. Ač vědou přesvědčen, při stopu v Turecku jsem pochyboval i o vrozenosti homosexuality. Mého spulucestujícího, který byl odbarven na blond, chtěl znásilnit každý druhý řidič, což odporuje cca. 4% předpokládaných :-). A to je Turecko ještě nejvíce "na západě", geograficky i myšlením... Ale chápu rozdíl mezi homosexualitou a homosexuálním chováním, když nejvíce obnaženým "odlišným" tělem, které v zemi vidíte, je blonďatý evropan v kraťasech...
Dnes končím, přeji všem hezký den...
17. 12. 2009 | 14:50

Luba napsal(a):

Pane Shanaáhu,
velké díky za tento text!

Potvrdil jste mi mé tušení, že skutečný islámský svět je bližší tomu Hodži Nasreddina, nikoli tomu Usámovic Ladina.

Musíme se spolehnout na informační nákazu, která ty vzájemné předsudky našich odlišných kultur časem nahlodají.
A na záslužnou činnost tlumočníků a diplomatů, jakým jste právě Vy. Jediným nástrojem proti stupiditě je dialog a umění kritického myšlení.

Stupidita je problémem mezinárodním a dotýká se všech.
17. 12. 2009 | 15:02

Lex napsal(a):

Michal Macek
Napsla jste: "aha :) ja sem si ted predstavil jak pride Chameneji domu a dostane od manzelky valeckem ze prisel pozde :)))"
Tak něco podobného: Už léta v partě kamarádů u nás panuje nezodpovězená otázka (a ktrou asi jen tak nikdo pravdivě nezodpoví), zda Dáša fackuje (fackovala) Václava. Ta otázka přišla někdy po knize Miloše Rýce "Zpověď tajemníka" (což je už dost let, že), a většina přátel se kloní k odpovědi "ano".
Alláh nebo Kristus, vše jedno.
17. 12. 2009 | 15:25

PatientO.T. napsal(a):

Chameneí není Arab...
17. 12. 2009 | 15:42

Jan Čermák napsal(a):

Není Arab, ale je muslim.
17. 12. 2009 | 15:49

Jan Čermák napsal(a):

Alláh nebo Kristus, to NENÍ jedno !
17. 12. 2009 | 15:51

sara napsal(a):

to Enkidu:
Vite vse s odviji od viry a potom je tezke s nekym vest debatu.Ja verim v koran a v to co rika a podle toho se i oblekam.Nevidim na tom nic spatneho,nikoho nenutim aby delal totez.nevim proc se v dnesni spolecnosti stale ved hovor jen o tom,ze nosime satky a jak vy nazyvate "pytle" a uz nikdo se nezajima jaky je to clovek,jak zije co dokazal atd.Vzdyt islam neni o obleceni,ale o vire.A co delaji lide ,to je uz jina vec.Ja sama pochazim z evropy a tudiz nosim evropsky odev,jen s tim rozdilem,ze mam na hlave satek a v lete stale dlouhe rukavy.
17. 12. 2009 | 16:08

Pepa Řepa napsal(a):

Pustil jsem si vaše odkazy. Dobré, zvláště ten poslední.
Je to paradox a myslím, že si jej uvědomujete.Proto je článek dobrý.

Na jednu stranu je islám to, co drží Vaši civilizaci pohromadě.Určuje styl života od rána do večera, vytváří soudržnou ummu.

Na druhé straně je islám jako koule na noze.Jen je ošidné si to přiznat.
Pokud zmiňujete Japonsko a Čínu, tak bych řekl, že chytily druhý dech právě proto, že tam islám nebyl.

Konfucius, tao, šintó nebo i buddhismus Vás netáhnou tak ke dnu, nepůsobí jako svěrací kazajka (mnohým vyhovuje),nezakládají pasivitu, nemáte tam tu nezpochybnitelnost slov rasúla, nemožnost a následný trest za konverzi, dávají větší prostor pro osobní svobodu.

Jasně, můžete dát desítky odkazů na volnější výklad Koránu, ale několik set let zavřené brány idžtihádu neotevřete.
Sám víte, že je základním kamenem je idžma a obec bludu nepropadne.

Je to jako Catch XXII. Budete se snažit, ale narazíte na zeď.Možná Vás čeká osud heretiků z mutazily. O tom, kam se bude vývoj ubírat nerozhodnete Vy, ale ulamá.

Většina bude dál sledovat, co jim bude předhozeno a tvrdit to, co tvrdí buřič v posledním příspěvku.
Budeme létat, inshallah.Stačí si to přát.
17. 12. 2009 | 16:14

Vosavbotě napsal(a):

To Sara:

No, tak paní Saro, tak nějak bych si to představoval. Rozumné oblečení s prvky odpovídající místní tradici a úctě k náboženství. Je mi však líto těch žen, které jsou NUCENY (ať už jakýmkoli způsobem přímo či nepřímo) nosit něco, co se jinak než pytel nazvat nedá. Je mi to ho samozřejmě líto víc a to podstatnějších věcí, než je oblečení.
17. 12. 2009 | 16:21

Sara napsal(a):

to Iga:
Ano autor to vidi presne podle toho kde se prave pohybuje kde zije a s kym se styka,na to je potreba poukazat.Jestli jsem idealistka ,tak to nevim,zda je to v me zemi mozne,jsem duchodoveho veku a mam jen jine zkusenosti.To co je pro vas neprirozene,je prirozene pro tento svet.Nevim proc pisete o totalnim rozdeleni muzu a zen,asi si to pletete se Saudskou Arabii,ale o to je extrem a o tom by byla jina kapitola.V nasi zemi jsem se s tim nesetkala.Pak pisete o nasili atd.,ale to je preci v celem svete,nebo ne?Kdyz se chcete k tomu vyjadrovat,je potreba znat hloubeji Koran a jeho vysvetlivky,tzv.tafsir a ne jen vytahovat vety z kontextu,to je pak velmi zneuzitelne bohuzel vsemi i muslimy.Nevim z ceho posuzujete nasili,rozvod.potize,dedictvi a pristup k detem,to snad pisete o Evrope,ne?Arabove deti miluji,manzelek se spis boji,a taky zalezi na te ktere zemi,protoze je lehke svadet vse na Islam,ale tam kde tradice prekonaly Islam,tam uz je to o necem jinem.To uz je o tradicich te dane zeme a ne o nabozenstvi islamu.
17. 12. 2009 | 16:22

iga napsal(a):

sara
Mnoho zen na vybranou nemelo a nema, vy ano.
Jak se sama vyporadate s moznosti biti zen?
S nerovnym pristupem k rozvodu?
S nerovnym dedictvim?
S nerovnym pristupem k zene v pravnich otazkach?
Kdyz se takto vzdate svych prav, netrpi tim vase sebeucta?
17. 12. 2009 | 16:23

sara napsal(a):

Muzu vas ujistit,ze lito vam jich nemusi byt,ony v tom chodi dobrovolne a rady.Vetsinou maji pod tim nejmodernejsi obleceni,o kterem se nasim divkam muze jen snit.Nerikam,ze vsechny ,ale je jich dost.Sama jsem si to v jedne zemi vyzkousela a musim rict,ze v tom opravdu neni horko a muzete si dat pod to co chcete,treba nic.Je to velmi pohodlne,ale ja uz jsem na to stara a v nasi zemi se to nosi malo. A vy jste s nekterou z nich mluvil,kdyz pisete jak je vam jich lito???
17. 12. 2009 | 16:27

sara napsal(a):

to iga:
nevim za ktere zeny mluvite a z ktere casti teto planety.To jsou veci ktere se deji vsude kolem nas.Ty zeny ktere nemaji na vybranou,tech je mi lito,ale takovych je spousta i v jinych zemich,nemyslite?O jakem biti mluvite,mate osobni zkusenost?S jakym nerovnym pristupem k rozvodu,zena z nej vzdy vychazi s velkou vyhrou pokud vim,proto radej muzi k rozvodu pristupuji az kdyz uz to je neunosne,nebot jim vetsinou nic nezbude.Cemu rikate nerovne dedictvi? Jakou ctete literaturu?
17. 12. 2009 | 16:32

iga napsal(a):

Nemam ted moznost hledat prislusne sury, ale primo v koranu je vers o biti menzelek.
Muslim rozvod oznamuje, zena o nej musi zadat a zadost je posuzovana, deti pak pripadnou manzelovi (pokud to nejsou vylozene kojenci)
Dcery dedi polovinu toho co synove atd.
To je v koranu.

Ano, mela jsem na mysli Saudskou, kde jsou svety obou pohlavi oddeleny, ale to se prece jedna o Araby a muslimy par excellence.

Nechci vas nijak urazet, ptam se jako zena zeny a prosim nepodcenujte mou znalost Koranu.
17. 12. 2009 | 16:33

Vosavbotě napsal(a):

Ne paní Saro, nemluvil. Stačí mi, když jich X uteče sem, na ďábelský západ.

Jde mi jen o tu možnost volby a o té jste mě nepřesvědčila. Mimochodem, k čemu je holčině super šik nejmodernější oblečení, když na ní má ten hábit?
17. 12. 2009 | 16:35

iga napsal(a):

sara Holcicky, ktere se narodi do muslimskych rodin skutecne na vybranou nemaji, o tom se asi nepreme. Prijmout islam v dospelosti, to je uz na mnohem zajimavejsi diskusi. Mimochodem existuje v islamu neco na zpusom konfirmace/birmovani - tedy prihlaseni k vire v dospelem veku?
17. 12. 2009 | 16:41

sara napsal(a):

to Vysedlina pathologicka:

"Jste si jista,ze vas manzel se venku na jinou zenu nepodiva" Tak to vas mohu ujistit,ze se podiva a rad i pres to ,ze je jiz v duchodovem veku.Ma rad krasu a ja take,tak se nekdy divame spolu.
Co se tyce obleceni,tak to se odviji od viry,vite?A proto take mozna v nekterych zemich potkavate zeny zahalene i nezahalene.Myslim v islamske zemi.Take jsem nemluvila o nejakem pytli,ale zahaleni spociva v tom,ze vam jdou videt jen tvar a ruce,ale to muzete byt oblenena v beznem evropskem odevu,tak chodim napriklad ja.A parcuje se v nem naprosto normalne,muzete v tom i studovat i bezet na autobus.Abych vas vyvedla z omylu,tak v islamske zemi zeny pracuji ,studuji a staraji se bezne o rodinu.Ja jsem taky pracovala,ale uz mam sve splneno,tak odpocivam.A dalsi vec,vas pohled na valici se zenu na divanu je ponekud smesny.Vubec nezavidte temto zenam,ktere nepracuji,vetsinou ziji v tezkych podminkach,neumite si vubec predstavit,jejich denni harmonogram, a to jim treba netece vode nebo nejde elektrika...Takze ne jenom v ostatnim svete zeny studuji a pracuje,ale i v tom islamskem.
17. 12. 2009 | 16:48

iga napsal(a):

Sara

pardon, jeste posledni dotaz. Co se tyka literatury nejradeji mam kvalitni svetovou prozu. Co se tyka islamu, Koran jsem precetla - priznavam, urcite pasaze me spiritualne zasahly. Nebyla to ta o biti manzelky. Dale jsem kdysi dostala darem nekolik publikaci primo ze Saudske Arabie, namatkou Pillars of Islam and Iman, Biography of the Noble Prophet, Women in islamic society vse od arabskych autoru. Neskrome konstatuji, ze nejsem uplne bez informaci...
17. 12. 2009 | 16:49

Sara napsal(a):

to Vosavbote:
Vite ja vas o nicem nechci presvedcovat.Nevim asi presne co mate na mysli ani si nemyslim,ze by jich sem tolik uteklo,ony totiz nejsou zvykle cestovat sami a ani jim to v nektere zemi neni dovoleno.Vite zalezi o jake zemi mluvite,islamsky svet je neuveritelne slozity a co zeme,to tradice,takze je tezke vas o necem presvedcovat.ja mluvim z vlastni zkusenosti,mozna mam to stesti,ze se nesetkavam s takovyma,ktere by chtely do Evropy nebo jinam,v podstate jsou spokojene,protoze nic jineho ani nepoznaly.Vite kdyz si prectete nejakou knihu,ktera pise o tomto svete,je nutne videt autora.vetsinou jsou to zeny,ktere prisly do isl.sveta a neznaly jejich tradice a mentalitu,pak se jim narodily deti,pak nechtely poslouchat manzela,oblekaly se podle evropske mody a zacaly se divit proc a nastaly problemy.Kdyz se dostaly ven,napsaly knihu a aby byla citelna,bylo potreba prikorenit a pak se po precteni kazdy udela usudek.Ale je potreba znat vic ...Se vsi uctou,mozna jste ten pripad? Ale eto uz jsme ponekud uhnuly od tematu.Nech nam to autor odpusti.
17. 12. 2009 | 17:02

Sara napsal(a):

to Vosavbote:
jeste vam dam jednu otazku,nevim sice co presne mate na mysli,kdyz pisete,ze je vam jich lito a netyka se to jen obleceni?
A ostatnich zen celeho sveta,ne jen toho islamskeho vam neni lito.Vy nectete o domacim nasili ,kolik je rozvodu jen v nasi zemi,kolik je tyrano deti na celem svete.stare lidi mladi odkladaji do domu senioru,nemaji na ne cas,ze se nekde vytratila vira V jedineho Boha,toho vam neni lito?
17. 12. 2009 | 17:06

Jan Čermák napsal(a):

Na islámu mě zajímá jen jedno. Jak od něj co nejrychleji očistit Evropu.
17. 12. 2009 | 17:10

iga napsal(a):

sara
ano Betty Mahmoodyova (Bez dcerky neodejdu) byla mimoradna blbka i na euroatlanticke pomery.Ten jeji byl frustrovany v mnoha smertech, tak ji rezal, problem je v tom, ze to islam pripousti. To je to, cemu tady nerozumime...
17. 12. 2009 | 17:22

sara napsal(a):

to iga:
Nemohu tvrdit,ze nemaji na vybranou,nevim presne ,co tim mate na mysli.Ale jak jsem jiz napsala vyse,vse se odviji od toho z ktere zeme pochazi a v jake rodine ziji,nebot ne vsichni jsou stejni,jedni vyznavaji tradice a viru vic nez druzi.
Co se tyce konfirmace,tak to v islamu neni,nebot kdyz se narodite v islamske zemi muslimum{to rikam proto,ze tam ziji i krestane],tak mate v papirech ,ze jste muslim od narozeni,at uz vy nebo rodina praktikuji nebo ne. Ti kdo prijimaji viru v dospelosti jsou konvertite.
K te literature, tak to klobouk dolu,mate krasne knihy,mam je take a jeste mohu doporucit Medicine of The Prophet,a co se tyce Koranu,tak je opravdu nutne k nemu cist tafsir{vysvetlivky],tak jako u Bible.jinak vite ,ze kdyz se vytahne veta z kontextu,je zneuzitelna,pokud se to nekomu hodi.Taky bych vam dopporucila knihy vydane nasimi orientalisty,pisou nezaujate a podavaji ve svych dilech dobre odvedenou praci.Jde o Mendela,Ostranskeho,Kropacka atd.vse najdete na jejich strankach "Orientalni ustav AV CR"
17. 12. 2009 | 17:35

Lex napsal(a):

Jan Čermák
V otázce, jestli dostane manžel od manželky válečkem na nudle, nebo vyfackováno, je to absolutně jedno, nebo máte jinou zkušenost?
17. 12. 2009 | 17:41

sara napsal(a):

to iga:

ja jsem tady o tom biti uz psala.Vsichni se stale drzi toho ,ze islam pripousti biti.A tak mam pocit,ze zeny se biji jen v islamskych zemich a jinde ne.O tom co se na toto tema pise v Koranu je potreba cela prednaska s vysvetlenim.Me je lito vsech zen na celem svete,ktere jsou zneuzivany a bity.
17. 12. 2009 | 17:41

Enkidu napsal(a):

Sara
Jsem tu jen na skok, tak snad jen jednu krátkou repliku. Já nepodceňuji islámský svět a rozumím i tomu, že v každé zemi je to trochu jinak a málokde tak, jak si přdstavujeme my, občasní návštěvníci (při nejlepším). Podstata mé výtky je zahrnuta ve Vašich slovech, které říkají "v podstate jsou spokojene,protoze nic jineho ani nepoznaly." V tom případě jsou spokojení i Severokorejci, protože ti také nepoznali nic jiného než hladomor a nedovedou si představit jiný způsob života. K šatům stejně jako k dalším věcem směřuje má stejná výtka islámským státům, není možnost svobodné volby. Nemyslím absolutní (u nás by nahou ženu asi také dlouho chodit po ulici nenechali, ale zřejmě by jí neukamenovali). Říkáte, že vaše ženy chodí rády a dobrovolně zahalené, tak proč tedy to drahé oblečení pod hábitem? Není to náhodou důkaz, že by přeci jen stály o jiné možnosti? Víte, stejně tak byste mohla argumentovat, že žádný obyvatel vaší země nechce být křesťanem, nebo žít v liberální demokracii. Možnost volby vaše země v některých věcech nedávají a paradoxně se nakonec největšími obhájci těchto nesvobod stávají Ti, na které nesvobody dopadají. Dalo by se argumentovat ještě osobněji, ale to by již bylo spíše na soukromou korespondenci :-).
17. 12. 2009 | 17:43

Sara napsal(a):

to iga:
dodatecne se vam musim omluvit a vubec nepodcenuji vasi znalost Koranu,prominte mi,ale neprecetla jsem si vsechny vase prispevky az nyni se vracim zpet a nasla jsem ten ,jak pisete o rozvodu a o biti zen atd.,co jste nasla v Koranu.Tak tomu vam mohu jen rici,ze se v dnesni dobe vlady a soudy neridi tim,co je v Koranu,ale maji vlastni upravene zakony,tak aby vas to nepletlo.Proto jsem vam psala,ze zalezi z jake zeme kdo pochazi,tak se vse odviji od jejich zakonu,ne podle Koranu a Sarie.
17. 12. 2009 | 17:50

Jan Čermák napsal(a):

Saro,
ženy jsou bity ve všech společnostech. Tu více, tu méně. Podstatný rozdíl je v tom, že korán to vřele doporučuje.

V naší moderní evropské společnosti zbít manželku znamená vyhazov z bytu a trestní řízení.
17. 12. 2009 | 17:53

sara napsal(a):

to Enkidu:
Vite, to je otazka pohledu na svet,mozna by jste se divil,jak na nej pohlizeji tito lide ,a jak na nej pohlizeji lide dejmetomu z Evropy,nebo z lepsi casti sveta.Verim vam,ze vase touha je aby vsichni lide zili v dostatku a spokojene,to si preji i ja,ale zivot je jiny.Ja jsem se jednou hrozne zlobila na jednu bohatou zemi,kde pracuji lide z velmi chudych zemi,nebudu jmenovat,zobila jsem se proto,ze jsem mela dojem,ze bydli v nevyhovujicich bytech,maji malo penez atd.Byla jsem ale vyvedena z omylu,tito dotycni ,v mych ocich chudaci,byli velmi spokojeni s platem,bydlet chteli vsichni pohromade aby zaplatily maly najem a chteli byt vsichni spolu,jsou tak zvykli.Plat byl pro ne kralovsky s porovnanim s menou v jejich domovech,a tak bych mohla psat dala dal.A byli spokojeni a stastni,ze maji praci.Dalsi priklad.jednou jsem vzala mladou pribuznou do Evropy,abych ji ukazala jak se tam zije,vysledek byl pro me sokujici,byla ustrasena,zklamana a znechucena,nebudu vam popisovat detaily,to je na dlouho.Uz nikdy se nechce do Evropy vratit.Radej bude zit skromne,ale s virou ve sve zemi.Asi mi nebudete verit,ale kazdy jsme jiny,neverte,ze vsichni ti o kterych si myslite,ze jsou nestastni,by byli v nasi spolecnosti spokojeni,jejich tradice a vira se diametralne odlisuji,to mi verte.
17. 12. 2009 | 18:04

Pedol napsal(a):

jeví se jako trvalá platnost úsudku Sira Winstona Churchilla o islámu:
"Jak děsná jsou prokletí, jimiž stíhá mohamedánství své vyznavače! Kromě fanatického nadšení, které je u člověka stejně nebezpečné, jako je nebezpečná vzteklina u psa, trpí tou strašnou fatalistickou apatií. Důsledky se patrně projevují v mnoha zemích. Neprozřetelné zvyky, ledabylý systém zemědělství, líné obchodní metody a nejisté vlastnictví existují všude, kde vládnou či žijí následovníci Proroka. Pokleslá smyslnost zbavuje pozemský život půvabu a zjemnělosti a příští důstojnosti i svatosti."

"To, že podle mohamedánského práva musí každá žena patřit nějakému muži jako jeho výhradní majetek, buď jako dítě, manželka, anebo konkubína, nutně povede k odkladu konečného vyhynutí otroctví až do té doby, než se islám přestane mezi lidmi uplatňovat jako velká síla. U jednotlivých muslimů se sice mohou projevovat skvělé vlastnosti - vliv náboženství však přesto ochromuje společenský vývoj těch, kdo je vyznávají. Na světě neexistuje žádná mohutnější zpátečnická síla. Mohamedánství není ani zdaleka na vymření, naopak se projevuje jako bojovná víra získávající nové a nové stoupence. Už se rozšířila po celé střední Africe a na každém kroku za sebou zanechává nebojácné válečníky, a nebýt toho, že křesťanství je chráněno silnými zbraněmi vědy, proti níž marně bojovalo, civilizace moderní Evropy by možná padla stejným způsobem, jakým se kdysi zhroutila civilizace starého Říma."
17. 12. 2009 | 18:07

sara napsal(a):

to Enkidu:
proc drahe obleceni pod habitem? No protoze,kdyz prijdou mezi kamaradky anebo rodinu,tak ten habit vyslecou,ano ,taky jsou to jen zeny...?
17. 12. 2009 | 18:17

Pípa napsal(a):

Tak mi napadla otázka, kde by byl islám a Arabové, kdyby Saudové a ti okolo neseděli na naftě?
17. 12. 2009 | 18:39

Kiron napsal(a):

to Sara:
Milá paní, omýláte stále to co všichni muslimove: "ale to se přece děje i jinde" Ano, dějě, ale je to považováno za trestný čin. Korán bití žen a jiné násilí, například za odpadlictví od víry (zde přímo vražudu) přímo schvaluje. S tím souhlasíte taky?
17. 12. 2009 | 18:59

Wintera napsal(a):

Silně pochybuji, že nízká kriminalita v arabském světě je následek vysoké religiozity. Mnohem spíš to bude kvůli přísným trestům, které jsou někdy odpovídající, jindy zbytečně kruté.
Kriminalita arabských imigrantů v západní Evropě na tom bude asi jinak. Přitom oni si své náboženství vesměs udržují.
Ale evropské prostředí na ně musí působit tak, že zdejší tresty jsou jen symbolické. A protože mnozí nemají co ztratit, často se jim riskovat vyplatí.
17. 12. 2009 | 19:16

Michal napsal(a):

Pohled západní nearabské reformní muslimky na mnoho problémů, jichž se článek dotýká: irshadmanji.com
17. 12. 2009 | 19:39

MILA napsal(a):

islamu ujel vlak asi pred 200 lety, my jsme se industriovali a oni ne, zustali tim padem za nama a my zapomeli ze byvali nasi nepratele od sameho zacatku. Usnuli jsme, jenze pak jsme zacali potrebovat ropu, oni maji penize a roupy, a bohuzel zase bude valka. Cili za jejich situaci nikdo jiny nemuze nez oni.
a ze nemaji papeze jako my, to je spatne, nikdo neumlci jejich imamy kdyz nabadaji k terorismu.
17. 12. 2009 | 19:40

serafX napsal(a):

Druhý příspěvek od Michala mne přivádí k otázce.

Mají islámští duchovní předepsaný celibát?

Pokud vím, je toto specialita katolické církve, ale islám neznám, tak mne tato otázka zajímá.
17. 12. 2009 | 20:33

iga napsal(a):

sara

stale ale postradam odpoved na moji otazku
Jak jste se vy vyrovnala s tim, ze Koran (v nejz jak sama pisete verite) pripousti biti manzelky atd. Ptam se znovu, neutrpela tim vase sebeucta?
17. 12. 2009 | 21:26

Bob napsal(a):

Tak tyhle keci mám rád, poloviční arab, je jako poloviční černoch, nebo poloviční komunista..., Arab zůstane arabem a napůl, protože je arab..., to není rasismus, to je skutečnost. Oni nemají rádi křesťany a tí je..., mají militantní náboženství islám a proroka Mohameda, který prý přinesl Korán z nebe..., uznávají jenom sebe, ustatní jsou nevěřící a proto je je potřeba zabít, Allah akbar..., ve jménu jeho to dělají a nechtějí přestat. Kdy konečně přezřeme, že oni chtějí ovládnout svět...?
17. 12. 2009 | 21:33

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Shanaah.

S potesenim jsem zjistil Vas blog.
Rozhodne zde chybi hlas, ktery rozumi Islamu.
Myslim, ze jedina povolana osoba na techto strankach je v tomto Pepa Repa.

Zde bych si dovolil malou poznamku. Pisete jako Arab. Osobne bych uvital pohled muslima, neb ne vsichni Arabove, jak spravne pisete, jsou muslimove a je mnoho muslimu, kteri nejsou Arabove.

Cely blog je velmi dobre a srozumitelne napsany.

Jednu z vyhrad bych mel s dovolenim k teto pasazi v "Nabozenstvi", kde pisete :
" ....role islámu v politice je stále nevyjasněná a muslimský fanatismus stále vrhá špatné světlo na 1.6 miliardy...".
Dovolil bych si poznamenat, ze role Islamu v politice, aspon jak tomu ja rozumim, je nade vsi pochybnost dominantni a absolutne netolerantni.
V tom se nijak nelisi od krestanstvi.

Krestanstvi je ovsem drzeno na uzde demokratickym systemem, ktery je bohuzel neexistujici v zemich, kde Islam prevazuje.
Nevim, zda to vidim spravne, ale krestanstvi (sam jsem ateista) se naucilo koexistovat s demokracii, ale Islam se tomu zatim ani nepriblizil.
Nebo to vidim zkreslene?

Jeste jednou diky za Vas hlas a objektivitu.
17. 12. 2009 | 21:38

Mastodont napsal(a):

Díky moc za upřímné srovnání a těším se na další článek ...
17. 12. 2009 | 21:53

Sadi Shanaah napsal(a):

Kocourek:

Dekuji za otazky. Studuji na Kahirske univerzite, ale pouze arabstinu (jazyk). Mam moznost podivat se na jine prednasky, ale uroven me arabstiny jeste neni takova, abych jim zcela porozumel. Nektere prednasky jsou ale v anglictine, na ty se teprve chystam. Zpravu podam :-)

Kvalita univerzit se v arabskem svete podstatne lisi. Kahirska univerzita je velkovyrobna, nejvetsi verejna univerzita v zemi a rozhodne ne nejlepsi. Mimochodem Saudska Arabie nedavno otevrela obrovsky drahou vedecko-technickou univerzitu:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/...

Arabove si uvedomuji dulezitost vzdelani. Velmi ilustrativni jsou zpravy o arabskem lidskem rozvoji kompilovane arabskymi autory pod zastitou OSN, velmi dobra cetba!

http://www.arab-hdr.org/

Jinak jen poznamka - ctenarska obec pro arabske autory je cca. 300 milionu minus tech 70 milionu negramotnych, ne jeden a pul miliardy (to je celkovy pocet muslimu, vetsinou nearabskych, kteri se sice modli v arabstine, ale arabsky neumi).
17. 12. 2009 | 22:04

Sadi Shanaah napsal(a):

VK-Can

Dekuji vam.

Nejsem expert na islam, jsem agnostik.

Koran je velmi slozite cteni, bez vysvetleni v podstate nesrozumitelne kvuli symbolice, alegoriim atp. Navic se nektera poselstvi opakuji, jina si protireci...komplikaci je, ze islam neni pouze jen filozoficko-mysticky text, ale navod, jak se v zivote chovat ve vsech jeho oblastech. K interpretaci potrebujete ale mnoho a mnoho let studii nejen Koranu, ale pribehu ze zivota proroka nebo pravnich rozhodnuti v minulosti.

Role islamu v politice neni jednoznacna. Nekde islam koexistuje s demokracii (Indonesie, Turecko), nekde je podrizen statnim institucim (Egypt), nekde je zakladem statniho zrizeni (Iran).
17. 12. 2009 | 22:19

Sadi Shanaah napsal(a):

Bob

Narodil jsem se v Praze a pokud vam to pomuze, citil jsem se vzdy vice jako Cech (tedy presne receno jako obcan Ceske republiky, abych nepobouril Moravany a Slezany). Ostatne v CR jsem stravil vetsinu zivota. Dokonce jsem casto s ulekem sledoval, ze jsem vice hrdy a vetsi vlastenec (v tom dobrem slova smyslu) nez mnoho mych 100% ceskych pratel.

Uprimne receno, ani prilis nezkoumam, zda se citim byt a na kolik procent vice tim ci onim. Nastesti (?) vypadam zcela jako Cech, takze jsem narozdil od sveho mladsiho bratra temer nikdy nezazil, ze by mi nekdo ostentativne pripominal muj puvod. I kdyz to bude znit jako klise, identifikuji se predevsim jako soucast lidstva. Nepovazuji to za slabinu a nebojim se, ze bych byl diky svemu humanismu prevalcovan jakoukoli civilizaci.
17. 12. 2009 | 22:32

Pedol napsal(a):

@ autor
Pomyslně karmuji, poučný vhled zasvěceného.

Však k iluzornosti spojení demokracie a islámu si si však neodpustím poukázat na reálnou zkušenost s vývojem situace v sekularizovaném Turecku coby "výkladní sříně" demokracie s muslimskou populací.

Viz také jeden z výroků předsedy vlády Recepa Tayyipa Erdogana - "Demokracie není cíl, je to pouze nástroj k jeho dosažení! Muslimský svět čeká, až turecký lid povstane. My povstaneme! S Alláhovým svolením začne vzpoura."
Jakpak to ten starý kaňour asi myslel?
Premiér Erdogan rovněž s oblibou cituje literáta a sociologa Ziya Gökalpa, ideového to politruka M.Kemala: "Demokracie je jen vlak, ve kterém jedeme tak dlouho, až nás přiveze k cíli. Mešity jsou naše kasárna, kopule naše helmy, minarety naše bajonety a věřící naši vojáci. Tato svatá armáda střeží náboženství Všemohoucího. Naše cesta je náš osud, končí mučednickou smrtí." Erdogan recitoval mj. 12. prosince 1997 a byl za to v r. 1999 vězněn po dobu 4 měsíců. Dnes je demoraticky u kormidla, nabízí se paralela s demokratickou volbou jistého Adolfa H. jehož Mein Kampf v dnešní Turecku patří mezi bestsellery. A to Turci jsou rovněž nadprůměrně mizernými čtenáři.
To potom k demokracii asi měla blíže i totalitní DDR, než společnost oddána středověkému islámu.
17. 12. 2009 | 22:38

Sadi Shanaah napsal(a):

SerafX

Celibat neni predepsany, naopak manzelstvi je silne podporovano (neni zde rozdil mezi klerem a obycejnymi lidmi).
17. 12. 2009 | 22:41

YK napsal(a):

Liberalove v arabskem svete: Maji tu smulu, ze nemaji temer zadnou podporu "na ulici". Kdykoliv dojde k nejakym polosvobodnym volbam v arabskem svete, liberalove to projedou na cele care.
Arabska ulice zboznuje VUDCE a NAVRAT k TRADICNIM HODNOTAM (ktere jsou spise vysnene nez realne). V praktickem zivote velka cast arabu zije v dozivajicim kmenovem systemu. Ne ze by za to OSOBNE nejak mohli, ale je to tak. Kmenovy system (=velka rodina) se stara o jedince lepe nez neosobni kapitalisticky stat. Takze lide z nej "cerpaji silu".
Nevyhoda je, ze moralka plati jen uvnitr kmene - navenek se vesele lze, krade a vyvrazduje prislusniky jinych kmenu.
Kmenove poradky mnohem vice nez schizma shia-sunni JSOU PRICINOU vzajemneho vyvrazdovani arabu (=arabu vs minority) v sudanu, v libanonu, iraku, libyi, alzirsku, syrii a temer kdekoliv (snad s vyjimkou dosti europizovaneho Tunisu).
Jedina vec, ktera muze Arabum pomoct je, kdyz se jim bude rikat PRAVDA a CELA PRAVDA o nich samych.
17. 12. 2009 | 22:47

Bob napsal(a):

Pro Sadiho

Já nepopisuji váš stav, ale stav jednoho národa, který se myslím začal povyšovat nad ostatní a své náboženství podsouvat jiným jako to jediné. Mám s tím v arabském světě své zkušenosti, kde jsem to zažil na vlastní kůži... Jejich vůdcové a ajatoláhové jsou kvěžízniví a pro moc obětují své národy, myslíte, že tohle je to pravé ořechové, že tohle má nás evropany přiklonit ke lživým a zákeřným arabům...?
17. 12. 2009 | 22:49

YK napsal(a):

arabska politicka kultura - nutno dodat nejen proti zidum, ale i arabu proti sobe navzajem.............
http://en.wikipedia.org/wik...
On October 12, 2000, two non-combatant Israeli reservists (serving as drivers), Vadim Nurzhitz and Yossi Avrahami, mistakenly passed an Israeli checkpoint and entered Ramallah. A crowd of more than 1,000 Palestinians gathered at the station, calling for the death of the Israelis. Soon after, Palestinian rioters stormed the building, beating and stabbing the soldiers to death. At this point, a Palestinian (later identified as Aziz Salha), appeared at the police station window, displaying his blood-stained hands to the crowd, which erupted into cheers. One of the soldier's bodies was then thrown out the window and stamped and beaten by the enraged mob. Soon after, the mob dragged the two mutilated bodies to Al-Manara Square in the city center as the crowd began an impromptu victory celebration.
17. 12. 2009 | 22:51

YK napsal(a):

Sex - cudnost nad svobodnou volbu jednotlivce. NIKDY jsem neslysel muslima odsuzovat svatby nezletilych nevest. Tyto se zdaji byt neotresitelnym pilirem koranu. Mohammed si totiz vzal 8letou Aishu. Na zaklade tohoto jsou napriklad v Yemenu svatby 8letych nevest bezne. Podobne zvyky se VRACI i do palestiny - sledujte HROMADNOU SVATBU 450 NEZLETILYCH NEVEST!!!!!!
http://israelmatzav.blogspo...
17. 12. 2009 | 23:01

Sadi Shanaah napsal(a):

YK

Prominte, ale ta vase masova svatba je hoax, cili podvrh:

http://www.hoax-slayer.com/...

http://barthsnotes.wordpres...
17. 12. 2009 | 23:23

osa napsal(a):

YK: trapas co? ;-))))
17. 12. 2009 | 23:27

osa napsal(a):

sadi: děkuju za Váš blog. Podobné pohledy na islám a muslimy pomáhavají narovnávat optiku, kterou se na něj dívá většina lidí, médii záměrně či shodou okolností ovlivněnou. O tom svědčí spousta "hněvivých" příspěvků diskutérů, kteří se islámu bojí natolik, že si už ani nepřejí poznat čeho se to vlastně bojí...
17. 12. 2009 | 23:39

Jan Čermák napsal(a):

Oso,
já vím dobře čeho se bojím. Žiji v zemi islámem zamořené.
17. 12. 2009 | 23:53

Pedol napsal(a):

Sňatky s holčičkami asi nebudou v islámu tak nepřípustné. Viz např. reportáž z pravověrného Afgánistánu:

http://www.liveleak.com/vie...

Nebo že by to byl také hoax?

Za zamyšlení stojí, že dementi těch svatebních záběrů z Gazy se opírá o tvrzení Hamasu. O těch dobrácích je známo, že popírají i holocaust a to i v učebních osnovách ZŠ zřizovaných či financovaných OSN. Věřit Hamasu bude asi podobně pochybné jako věřit soudruhu Goebbelsovi.
17. 12. 2009 | 23:54

osa napsal(a):

Jan Čermáku, každej máme něco... já zase žiju v zemi zamořené agnosticismem.
18. 12. 2009 | 00:25

VK-Can napsal(a):

Pro pana Sadi Shanaah.

Dekuji za vysvetleni a uvedene priklady zemi, kde Islam koexistuje s demokracii.
Myslim, ze jsem byl prilis zaslepen jinymi priklady, ktere koexistenci vylucuji.
Budu se tesit na Vase dalsi clanky.
18. 12. 2009 | 02:52

Elvíra napsal(a):

Článek se mně moc líbil.Těším se na další,popřípadě na zkušenosti ze života na univerzitě.Domnívám se, že jedním z problémů arabského světa je přísně patriarchální uspořádání.Na druhou stranu je pravda,že mnoha ženám to vyhovuje..a třeba proto, že nepoznaly nic jiného.A schizofrenie mezi tradicí a "modernitou" je docela zřejmá.Mnozí Arabové-s prominutím- vlezou do postele s kdejakou ženskou, ale po manželce požadují aby byla panna..:-))
18. 12. 2009 | 06:44

Vosavbotě napsal(a):

To Sara:

Ano, paní Saro. Těch věcí, o kterých píšete je mi vážně líto.
Diskutujeme tu však o roli náboženství a toho jak je praktikováno, zda to náboženství ta zla podporuje, nebo je proti nim.

Z našeho - mnohdy nevzdělaného - pohledu na věc prostě v muslimských zemích je nepoměrně více obecné i osobní nesvobody, utrpení a chudoby bez ohledu na skutečné sociální a ekonomické možnosti dané společnosti.

Z našeho pohledu je tím důvodem Islám v rukou sadistických fanatiků, byť se skrývají za bohabojnými duchovními. Není tím tedy Islám jako takový, protože - odvažuji se to říci - každé náboženství s takovou tradicí se dá brát rozumě a k rozkvětu duše.
18. 12. 2009 | 08:34

Pepa Řepa napsal(a):

To Elvíra
viděla jste film Slavnosti sněženek?
Hrušínský a uječená žena s dcerou. Jak by tady bylo krásně.......

Nakonec Hrušínský nasadí klobouk a zvolá Jak by tady bylo krásně, kdybych tady nebyl já......a maže pryč.

Proč si myslíte, že v každým arabským městě- a je jedno jestli to je Casablanka nebo Damašek- sedí před každou kavárnou hejno Arabů, pokuřuje z šíši a tupě zírá na cizí ženský?

Když si představím, že bych to měl doma čtyřikrát, jde na mě děs.
Taková je opravdu typická arabská domácnost.Přes osmdesát decibelů, na pohřbu je to na sluchátka.

Vždycky mně vrtalo hlavou, kdeže je ten moment, kdy se z poslušné slepice, klepající se před trojnásobným zapuzením stane vládkyně domu.
Odhaduju to na klimakterium.

Taková teta v černým vleze do autobusu a nemazlí se se sedícími puberťáky jako paňmáma z Vinohrad v metru. Začne ječet a smradi hned se zvedají a uvolňují místo.

Chce to jen přečkat prvních padesát let, řekl bych.
Pak se-většinou-mění patriarchát na matriarchát.
18. 12. 2009 | 08:41

Vysedlina pathologická napsal(a):

To Sara, cestovala jsem sama po jedné arabské islámské zemi. Jenom proto, že jsem nebyla doprovázena mužem a jenom proto, že nejsem novinářka, setkala jsem se s tak pokořujícím a podezíravým jednáním, jako nikde jinde na světě na mých cestách. Asi proto, že jsem chodila v kalhotách. Ale chodila jsem s dlouhými rukávy a závojem přes hlavu. A to jsem po nikom nic nechtěla. Většinou jsem se pohybovala mezi nejchudšími. Chtěla jsem poznat dobře zemi, kam jsem se měla provdat. Neuznám nikdy muže, kteří věří v Boha a zároveň ponižují ženy. Jste na to tak zvyklí, že si to ani neuvědomujete, v čem vás vaše společnost omezuje. Jste žena, nechováte se jako člen stáda - jste hned podezřelá a každý muž má jakési brutální právo vás ohrožovat. Děkuji. Nechci. Děkuji Bohu, že tam už nemusím.
Uznávám zvláštnosti Vašeho prostředí, ale Bože chraň, aby se tato faleš rozšířila po světě. Nový svět by měl být pokrokem, směrem ke skutečné toleranci, a to u Vás není.
18. 12. 2009 | 08:56

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě k té hromadné svatbě.
Jestli to je podvrh nedokážu posoudit.Na internetu béhá podvrhů spousta.

Pravdou ale je, že figh stanovuje způsobilost k sexu na 9 let a způsobilost k právním úkonům na 15 let.
Rozlišuje tři kategorie: svobodné muslimy, otroky a jinověrce.

Při svědectví a dědictví se žena počítá jako polovina muže.V mnoha zemích nemůže žena (muslimka) pojmout jinověrce nebo jinověrec dědit po muslimovi, manželství se automaticky ruší, jakmile jeden z partnerů odpadne od islámu nebo když manžel odpřisáhne -spolu se 4 svědky- nevěru,
žena dědí čtvrtinu majetku, jsou-li děti osminu.
Dítě je po rozvodu automaticky svěřováno muži (nepamatuju si od kolika let, tuším že od 9).

Přirozeně je to jen teorie, jednotlivé státy si praxi upravují.Někde zmírńují, jinde (Pákistán, Irán, Súdán) naopak silně přitvrzují.
V Indii Britové prosazovali hranici pro sńatek na 14 let, kategorie otroků zanikla po zrušení otroctví v SA r.1960.
18. 12. 2009 | 09:34

bob napsal(a):

To OSA
Vážený, přečtěte si dobře příspěvek Vysedliny... a zda li jí nevěřítě, zajděte si do nějaké arabské země, ale ne do Hurgady, nebo na Djebru..., ale tam, kde se žije, kde doutná Hamas, Hisbullah a jiní dravci po našem životě a po prosazení své militantní islámské víry. Islám je víro teroristů, zabijáků a vrtahů, kteří uznávají jenom jí a žádné jiné náboženství, jsou netolerantní. Proto schvaluji plebiscit ve Švýcarsku, kde nepovolili postavit k mešitám minarety, znaky militantu a víry, která zabíjí. Ano, Korán se dá vysvětlovat všelijak, stejně ja Bible. Ale ono je pohodlnější si ho vysvětlit tak, že já jsem někdo a vy nejste nic, jste bezbožní nevěřící a my vás ovládneme. Tohle pane Oso je islám, to jsou arabové, to je život na Blízkém a středním východě, ten já dobře znám a proto se jich bojím a vyhýbám jako čert kříže...
18. 12. 2009 | 09:39

Vosavbotě napsal(a):

To Pepa Řepa, Bob:

Ono to vše může být pravda, ale když to zrelativizujeme, tak vytýkejte domorodcům v Brazílii jejich nahotu a primitivitu a vysvětlete Papuánským kmenům, že žrát lidi je fuj.

Problém vidím prostě v tom, že ta civilizace v islámských zemích je natolik odlišná od té euroatlantické, že se jí brání zuby nehty, odmítá ji jako celek, stejně jako my mohamedánství.

Pokud se podaří propašovat do islámských zemí základní prvky demokracie, pokud bude zisk z práce rovnoměrněji a spravedlivě distribuován a zvýší se tak životní úroveň, pokud se podaří odstranit Ahmadínežády a podobné diktátorské vrahy, budou i muslimské země svobodnější a tolerantnější.

A samozřejmě, k tomu bude třeba i změny přístupu západu - kořistíme ropu a vydíráme obilím a tak dále. Půjčujeme na multimiliardový nesmysly V Dubaji a kousek vedle necháváme děcka chcípat hladem.

Mimochodem, dle různých zdrojů mají i v Íránu toho Ahmadíneřáda plný zuby, ale bojí se o krk.
18. 12. 2009 | 10:02

osa napsal(a):

bobe, vysedlinu mám přečtenou, s vší tou její zahořklostí, zobecňujícími závěry. Zkušenosti z blízkého východu mám (Sýrie, Libanon).
Myslím, že Hamas a Hisbullah nereprezentují muslimy o nic víc než Dělnická strana čechy nebo Kukluxklan amíky...(při znalosti poměrů, ve kterých se tato hnutí formovala je jejich názorová vyhraněnost daleko pochopitelnější). Nemyslím si, že by existoval nějaký plán muslimů na zničení Západní civilizace. Problém přistěhovalců není problém islámu ale do značné míry těch konkrétních zemí. Šíření informací o globálním spikutí islámu je stejné jako svého času populární celosvětovém spiknutí židů. Hlasatelé obou teorií jsou si velmi podobní...
18. 12. 2009 | 10:17

Pedol napsal(a):

@ osa
Našel jste během toho vašeho pobytu na blízkém východě odvahu informovat se u tamních arabských mohamedánů, kteréže z těch k násilí vyzývajících příkazů Koránu již neplatí a je možné je vyškrtnout? A zda islám již opustil ideové dogma na ovládnutí světa?
Docela sci-fi, že?
18. 12. 2009 | 10:36

iga napsal(a):

pepa-repa

na Paku-Afganske hranici pri rozvodu bere chlap vsechny deti, ktere nejsou kojeny. Pak je to jen dohoda dvou rodin, kdyz si chce vzit vsechny (a platit miminum kojnou) musi k soudu.
Jinak hromadna svadba sice muze byt podvrh (ani bych se nedivila) ale detske nevesty jsou uplne bezne - ale nespojovala bych to vyhradne s islamem, napriklad v hinduistickych komunitach na jihu Indie je to uplne bezne - snatek v 6letech, pak pockat u maminky 3roky a pak normalni manzelsky zivot od 9let. Ovsem je to relativni, protoze nikdo nevi, kolik je tem holkam vlastne roku, kdyz nemaji zadne dokumenty...
18. 12. 2009 | 10:42

osa napsal(a):

Pedol: projdětě si diskuzí výše a zjistíte, že už to tady bylo několikrát vysvětleno. Korán není návod k použití (stejně jako Bible). Pokud tam chcete vidět výzvy k násilí, je to hlavně Váš problém. Ideové dogma ovládnutí světa najdete i v křesťanství, myslíte že reálně existuje?
18. 12. 2009 | 10:43

Vosavbotě napsal(a):

Jen tak mimochodem, nemusíme chodit na Pákistánsko - Afghánskou hranici. Podívejme se, co se děje v Evropě. Na venkově v Albánii je běžné, že ženich vyfasuje od tchána při svatbě kule do pistole a přistihne-li manželku při nevěře, má je oba zastřelit. Poté s rodinou manželky má vypít kávu na znamení, že je vše vyrovnáno, fifty-fifty. Jde zde spíše o místní "Pohanskou" tradici, než o přímý vliv nějakého debilního výkladu Islámu, nicméně, děje se to a nedaleko odtud. V Bosně, Kosovu... nedělám si iluze, že je to lepší.
18. 12. 2009 | 10:46

Jan Čermák napsal(a):

"..kořistíme ropu.." ???????
Který hlupák tohle napsal ? Copak za ní neplatíme ?
18. 12. 2009 | 11:01

Pepa Řepa napsal(a):

To Vosavbotě
Demokracie je jen jedna z možných forem řízení věcí veřejných.

Nikdy ji nenaroubujete na odlišný, tisíc pět set let starý ,naprosto odlišný,kořen.
Demokratický systém -tak, jak jej my chápeme- nikdy v žádné muslimské zemi nebyl, není a nebude.
Opět narazíte na větu, naprosto klíčovou a autorem už dvakrát použitou:

Je to neislámské!

O cosi podobného se pokoušel Kemal, který nahrazoval teokracii tuhou diktaturou, řezničinou.
Existuje teorie, že islám je tam, kde jsme byli ve středověku.Je to omyl, islám nekopíruje křesťanství, je postaven na jiných základech. Jako finální náboženství s nemožností konverze, přímé slovo -ne tedy text inspirovaný Bohem, ale sepsaný lidmi- nemožnost kritického zkoumání textu ve smyslu evropského racionalismu, zpochybnění autorství část textů atd.atd.

Čím víc se budete snažit tam cokoliv "propašovat", tím bude reakce silnější. K tomu musí dojít oni sami a to zřejmě přes svá náboženské elity.Které? Nevím.
Není jednotná struktura ani chalifát.Rivalita mezi SA, Egyptem či Iránem je obrovská.

Jak? Netuším.
Proto marně bádám jakýto praktický recept hodlá autor nabídnout.
Jistě že je mezi muslimy takových lidí jako on víc.Většinou žijí jinde. Jeden v Londýně, druhý v Praze.
Otázkou je, zda to není naprosto marginální proud a zda vývoj nejde spíše opačným směrem.
Řekl bych, že jde. Jen jej naše uíčka -mumlající svou mantru- nevidí.

Stejně tak jako jsem proti arabským ghettům v Evropě jsem proti mekáčům v arabii. Na světě je zajímavá rozmanitost, ne globalizovaná unifikace.Proč unifikovat?
Jezdím do Maroka na tadžin, ne na kuře plukovníka Sanderse.

Kořistění ropy? To je ze slovníků anarchistických neomarxistů. Dneska je ropa tak zaplacená, že nemáte ponětí, jak jsou arabské státy bohaté. Jak s bohatstvím nakládají je druhá věc.
Dokonce existuje teorie, že právě olej tryskající ze země je příčinou místní pasivity, zemdlenosti jak fyzické, tak duchovní.

Myslím, že na to jedna odpově´d nestačí.Ale přesně to, co napadlo p. Pípu -jak by to tady vypadalo, kdyby ze země nesříkal olej-mne napadlo taky.
18. 12. 2009 | 11:02

Jan Čermák napsal(a):

Co by asi Arabové s ropou dělali, kdybychom ji měli sami a nekupovali ji ?
Že by s ní umývali velbloudům konečník ?
18. 12. 2009 | 11:08

Vosavbotě napsal(a):

To Pepa Řepa:

Je mi dost zle z toho, že demokracie a Islám - tedy alespoň dle Vás - jsou neslučitelné a že Islám apriori vylučuje jakýkoli posun.

Nemám v tomto ohledu skutečné znalosti, ale mám jakési tušení, že v lidské podstatě je cosi, co pokrok vyžaduje bez ohledu společenské poměry. V Evropě se také upalovali reformátoři i "obyčejné" čarodějnice jak na běžícím pásu.

K tomu kořistění ropy: Dle mého kořistí ten, který sice královsky zaplatí, ale jen králům. Nejsem naivní, ale konstatuji skutečnost. Když si koupím elektroniku vyrobenou v Číně, taky nevím, jestli ji nedělalo hladový děcko.

V Nigérii mají místní pastevci pro ropu název "Ďáblovo lejno". Těžba jim nic nepřinesla, jen vzala půdu a veškerou obživu. A ano, my za nic nemůžeme, za to může přece Shell, u kterýho tankujeme benzín. Takže vesele podporujeme místní diktátory, oni nám prodávají ropu za těžký prachy a my (nebo Rusko či Čína) jim zase prodáme zbraně, aby davy byly pod pokličkou. Až jim ropa dojde, bude zle. I nám.

Konstatuji, extrémně zjednodušeně a díky neznalosti i nepřesně, jak to je. A ano, fakt nevím, jak z toho ven.
18. 12. 2009 | 11:25

Pepa Řepa napsal(a):

To Vosa
jistě, na Sicilii fungovala taky vendetta. Kde se vzala nevím. Mám pocit, že oporu v NZ neměla, ale můžu se mýlit.

U islámu jde o přímou podporu v textech.Povinnost. Teď nevím, zda v Koránu či Hadíthech. Ale celé to je součást osobního statutu rodinného práva. Ten byl upřesněn poměrně nedávno, tuším že koncem 19.století.

Kolektivní povinnou odplatu zmíňuje i paní sara (nevím odkud píše) dokonce v ní spatřuje poztivní prvky.

Já jí to neberu, jenom tvrdím, že to jsou věci s naší civilizací neslučitelné.

Jinak dochází k naprostým paradoxům.Kolega měl nehodu. Z vedlejší mu na hlavní vjel řidič, který byl usmrcen. Přirozeně jsou všude dopravní značky, ale podstatné je-zabil.
Musel ihned ze země. Následuje celý rituál vyjednávání s rodinou, abyste se vykoupila a bylo vám odpuštěno. přitom jste nic nezavinila.

A auto? Šlo do kalabuše, vězení pro auta.
Tam stálo dle jakési citace z hadíthů, kdy jakýsi velbloud způsobil smrt.
Pravda, je to příhoda 25 let stará,ale divil bych se, kdyby se od té doby ledy hnuly.
18. 12. 2009 | 11:30

Pepa Řepa napsal(a):

Proč zle? Vezměte si z toho světa to positivní. Třeba-jako žena- poesii.Abú Núwase, Robbijáta. Nebo se začtěte do Proroka Chalíla Džibrána.

Možná to vidím moc černě, ale ukažte mně jednu zem, kde to jde směrem k dobrovolnému přijetí západní demokracie.

Už musím pryč, mějte se pěkně.
18. 12. 2009 | 11:43

Michal Macek napsal(a):

tak nenansilna uceni sou snad jen krestansky novy zakon a buddhismus - jinak to je same nasili - takovy stary zakon primo preteka krvi a treba takova hinduisticka bohyne kali nosi kolem krku nahrdelnik z lebek :)
18. 12. 2009 | 12:05

Vysedlina pathologická napsal(a):

Existuje obrovská zafixovaná neznalost či lež:
že vývoj lidstva neexistuje. Že vše už tu bylo. Ne tak docela. Vývoj xistuje a jsme k němu dokonce nuceni, když se nám nechce. Při každé kapce svobody = poznání, kterou člověk získá - vydobude, následuje požadavek odpovědnosti za to, že ona svoboda bude použita pro blaho všech. Není-li tomu tak, pak přijde trest v podobě násilí, jímž se částečně vyrovnají tlaky. Náboženství jako takové nic neovlivňuje přímo. Je to několik nástrojů, které člověk smí a měl by použít ke zjištění, že život nám byl dán jedinou nejvyšší aktivní silou.
Je tedy jasné, že jsme na jedné rozkymácené lodi. Část světa chce rozšířit fanaticky jinam svou nesvobodu a druhá se tomu bude po nějaké době bránit. Dozrál totiž čas k tomu, aby byly odstraněny chyby na obou stranách. A bude to bolet.

P.S. Já se chovám lépe ke svému psu, než se muži u nich chovali ke mně.
18. 12. 2009 | 12:33

sara napsal(a):

to iqa:
'sara

stale ale postradam odpoved na moji otazku
Jak jste se vy vyrovnala s tim, ze Koran (v nemz, jak sama pisete verite) pripousti biti manzelky atd. Ptam se znovu, neutrpela tim vase sebeucta? '

Stale dokola zde vysvetluji,ze nestaci vzit slovo nebo vetu z Koranu a cinit z toho zavery.Taky sam autor se zde zminuje o tom,jak je Koran slozity a ze je nutne taky studovat Sunnu, tzn.chovani a vyroky Proroka a cist Hadithy od islamskych ucencu.
S mou sebeuctou nemam problem, nebot pouzivam srdce a zdravy rozum pri studiu Koranu a Hadithu...
K vami stale se opakujicimu slovu " a bijte je" {dharban ghayra mubarrih,nebo wa Dribuhunna] ci "bit" { darb],ktere je ze sury 4:34,35 an Nisa {Zeny],je potreba vysvetleni,ktere je velmi obsahle ,a ja zde pisu jen velmi zkracene,v tomto versi znamena "bit" jednoduse jako gesto a nezpusobit bolest atd,je to navelmi dlouhy a obsahly vyklad a pokud mate zajem, jsem ochotna vam jej preposlat na vas email.Je potreba se k vsemu stavet bez predsudku a s cistym srdcem a otevrenou hlavou,ale pokud jiz dopredu jste naladena na negativni vlnu,tak to asi k dobremu zaveru nedojdem.Prostudujte si "Cesty k prameni" aneb Fatwy vsedniho dne od islamkych ucencu,je to dilo nasich orientalistu,mozna tam najdete vice odpovedi na vase otazky,pokud vas to ovsem opravdu zajima,pokud jste si jen nenasla" hul,abyste mohla psa bit".Se vsi uctou sara
18. 12. 2009 | 13:07

sara napsal(a):

to Vysedlina pathologicka:
je mi lito,ze mate tyto zkusenosti.
No k tomu vam muzu jen rict,ze v arabskem svete je velmi nezvykle,aby zena cestovala sama,zvlaste pokud jste se pohybovala v chudsi casti te ktere zeme,tak se nedivte,ze se na vas divne divali.Je potreba znat kulturu ,zvyky a mentalitu lidi ze zeme kterou mate zajem prozkoumat nebo v ni zit a podobne.
18. 12. 2009 | 13:21

iga napsal(a):

sara,

opravdu me to zajima,ikdyz vzhledem k svemu veku a moznostem mam nastudovano urcite mene nez vy. Nechapu, proc naznacujete, ze hledam nejake "hole" - na to jsou v diskusi jini mistri nez ja...
Verte, ze mam s islamem a muslimy bohate zkusenosti a rozhodne ne vsechny negativni jako nick vysedlina. Nicmene islamsky pristup k zenam je natolik vzdalen me predstave sebeucty, ze nerozumim zadne Evropance, ktera se da dobrovolne takto ujarmit. Proto jsem se vas ptala jako konvertitky. I ten nejmirnejsi a nejlaskyplnejsi vyklad slova "bijte", ktery jsem nasla "dotkni se pirkem" zkratka povazuji za neprijatelny. Proto, ze ono "gesto" (ktere v ale v praxi stoji mnoho zen zdravi a dokonce zivot!) priznava Koran pouze muzum.
18. 12. 2009 | 13:36

sara napsal(a):

To Vosavbote:
To Sara:

Ano, paní Saro. Těch věcí, o kterých píšete je mi vážně líto.
Diskutujeme tu však o roli náboženství a toho jak je praktikováno, zda to náboženství ta zla podporuje, nebo je proti nim....

Pokud by vas zajem byl opravdovy a studoval toto nabozenstvi,tak by jste vedel,ze nepodporuje zlo,ale o tom by se dalo hodne diskutovat a na to tady neni misto.Hodne se na spatnem podileji media,ale to taky nebudu rozvijet.
Spojovat ruzne problemy te ktere zeme a svalovat vinu na nabozenstvi je spatne.V hodne zemich se na tom v jakem stavu je jejich zeme podili vlada,tady by se to muselo rozvest na konkretni zemi.je taky potreba rozlisit,samotne nabozenstvi od toho,co hlasaji nekteri lide,a toto nabozenstvi je jen jejich zaclonka.Nabozenstvi samo je dobre,ale co z nej delaji lidi je uz o necem jinem.verim,ze je pro spoustu lidi tezke rozlisit,kde je jaky zajem,zda o moc nebo o normani slusny zivot,i o tom uz zde bylo hodne napsano.
18. 12. 2009 | 13:37

sara napsal(a):

to Iqa:
Kdybychom my konvertitky mely spatne zkusenosti,tak bychom asi od svych muzu odesly,nemyslite?Vse je o lidech a o tom jak si kdo ktere tema dle sve inteligence vylozi.Na toto tema vyslo spoustu vykladu od islamskych ucencu,stalo by za to,aby jste si je precetla,pak by se asi hovor ubiral jinym smerem.I v islamskem svete jsou inteligentni muzi,verte mi.Je potreba se na veci divat ze dvou stran a to se tyce i medii,ty nas hodne ovlivnuji.
18. 12. 2009 | 13:45

Pedol napsal(a):

@ osa
Nespočty apologetů islámu jsou svými snahami o podsouváním analogií islámu a křesťanství vedle jak ta jedle.
Četl ste vůbec korán, údajné autentické sdělení Boha? Myslíte, že Boha lze reformovat?
Obeznámil jste se s životopisem Mohameda? Nemyslíte, že se jeho učení i skutky jsou v přímém protikladu Krista?
A i kdyby, než proběhne nějaké to reformační století islámu, naši přeživší potomci zde dříve budou mátožně odklízet sutiny po nukleárním džihhádu. Vystrčte hlavu z písku a pohlédněte kupř. na započatou agónii jaderného Islámské republiky Pákistán nebo na pokoutní nukleární a raketové vyzbrojování teokratického Iránu.
Svět se holt rychle mění, co bylo včera, dnes již není. Jen ten nezreformovatelný islám je svými hodnotami ve vývojové pasti.
18. 12. 2009 | 13:58

Elvíra napsal(a):

To Pepa Řepa: No, já mám z BV taky nějaké zkušenosti a je fakt, že MATKY dospělých synů mají velké slovo.Takže žena, která získá na svou stranu tchyni, má vystaráno.Jinak, že chlapi většinu dne tráví mimo domov je pochopitelné..."babinec" plus hromada vřískajících dětí je docela nesnesitelná kombinace
18. 12. 2009 | 14:02

iga napsal(a):

Saro, vy o mne nic nevite, copak ja jsem nekdy zpochybnila existenci inteligentnich muzu vyznavajicich islam? O tom vubec nepochybuji, o tom me nemusite presvedcovat:-) Sama jich dost znam - ziji v Evrope a v USA.
Hluboka spiritualita nekterych muslimu me neprestava fascinovat stejne jako cast koranskych textu.
Znam ale i par peknych zabednencu. Take upozornuji, ze ne vsechny konvertitky se svymi muzi zustaly a ne vsechny maji jen ty nejlepsi zkusenosti - jaky je pomer si neodvazuji odhadnout. Pri rozvodu zustavaji deti s muzem, takze ten rozvod si kazda peclive rozmysli.
Dale bych se uz opakovala a na neustale opakovani je tu v diskusi zahradni(c)k a tomu to rada prenecham. Jinak dik za vas cas.
Mimochodem v zapali diskuse na me pozapomnel autor blohu a nevyridil moji prosbu o tipy na nejakou dobrou arabskou beletrii (v anglictine) - mozna pomuzete vy?
18. 12. 2009 | 14:03

osa napsal(a):

pedol:
ANO.
NE, pouze lidi a jejich přístup k Božímu učení.
ANO.
NEVÍM, nehledám to tam.
Větší strach mi nahání nukleární arzenál Izraele.
18. 12. 2009 | 14:08

pedol napsal(a):

pedol

v Pakistanu je to od velkeho maleru jen kousicek - dost me to desi. Informace mam z prvni ruky. My tady jako cvoci resime takzvane oteplovani, ale ja se bojim, ze bude jeste takove teplo, ze se o tom v Kodani nikomu ani nesnilo!
18. 12. 2009 | 14:10

iga napsal(a):

osa

zejmena v kombinaci s tim pakistanskym arzenalem je to smes primo vybusna...
18. 12. 2009 | 14:11

iga napsal(a):

pardon predesly pro pedola byl ode me:-)
18. 12. 2009 | 14:12

sara napsal(a):

to iqa:

Naprosto s vami souhlasim,znam taky spoustu smutnych pripadu,ale co clovek to povaha,je tezke soudit.Se zabednenci se clovek setka vsude na svete,ale ja jsem mluvila za ty,ktere zustaly.Jenze to uz mluvime o lidech,ne o nabozenstvi.Vsude na svete jsou lide dobri a zli a kazdy z nas ma moznost vyberu.A pokud si beru muze z jine kultury,zvlaste z arabske,je potreba se s ni velmi dobre seznamit a rozmyslet se,zda do toho pujdu anebo ne.Ke kniham pozdeji.
18. 12. 2009 | 14:18

petros napsal(a):

to Sara:
"v tomto versi znamena "bit" jednoduse jako gesto a nezpusobit bolest atd,je to navelmi dlouhy a obsahly vyklad"
Ach ano, kdyz neco nechci priznat, je to vzdy strasne slozite a obsahle, jen znalec to umi vylozit atd. Jenze - protoze v islamu neexistuje nejvyssi autorita, vyklada tento vers mnoho imamu mnoha smery. Kazdy ho chape jak chce. Cetl jsem napr., ze bit se smi, ale nikoli na mista, kde by biti zpusobilo zene vazne zraneni, tedy ne do obliceje, ne do prsou a bricha. Ale poradne narezat ohebnym (ano, pruznym) klackem, to mnozi imamove jen doporucili. Kazdopadne plati, ze muz neni za biti zeny odsouzen soudem jako v zapadni spolecnosti.
18. 12. 2009 | 14:46

Pedol napsal(a):

@ osa
Jak jste doporučoval prošel jsem si diskuzí výše a mhu jen souhlasit s těmito úsudky:
Jan Čermák 17.12.2009 10:29:24
Karel 17.12.2009 11:41:53
Terry 17.12.2009 12:59:13
arn 17.12.2009 13:55:16
Pepa Řepa 17.12.2009 16:14:06
Argumentoval jste že "Korán není návod k použití (stejně jako Bible)".

Rozdíl je zásadní v tom, že v sůrách koránu, majících charakter imperativů, historický kontext naleznete stěží (jaktěživ nevypáčíte z mohamedána výrok, které příkazy jsou již historicky překonané a v současnosti již neplatí a možno je zcela ignorovat:-).
Často se poukazuje, že ve Starém zákonu se nachází nemálo možno z dnešního pohledu brutálních pasáží, ale spíše než soupisem požadavků, je historicko-filosofickým spisem - požadavky v něm obsažené jsou obdobné povahy jako v NZ, viz imperativní Desatero.

Nemyslíte, že Izrael, již měl mnoho let na to, aby předvedl nějaký ten nukleární džihhád? Co by jeden taky čekal od ostrůvku moderního demokratického státu obklíčeného mořem mohamedánského svrabu?
18. 12. 2009 | 14:47

Pedol napsal(a):

@ iqa
s tou parafrází na nukleární Pákístán v rozkladu a CO2 tajtrlíky v Kodani ste to vystihl.

Síla jsou již každoroční rozsáhlé žhářské útoky na lesy ve Francii, Řecku, Španělsku, USA, Austrálii...zatím jakási nízkonákladová forma teroru...Příznačné, že environmentalističtí ideologové tomu eskalujícímu jevu nevěnují prioritní pozornost. Stovky tisíc hektarů zničených lesů a těch megatun CO2 a prachových částic! Tragikomická situace při vzpomínce na jejich rozvášnění kvůliva několika stromům vykácených LIDLem.
18. 12. 2009 | 15:02

petros napsal(a):

to Sara:
islam nepodporuje zlo,ale o tom by se dalo hodne diskutovat a na to tady neni misto.Hodne se na spatnem podileji media"
Ukolem islamu bylo vytvorit fungujici spolecnost. Islamem zastresenou. Spolecnost, ktera by fungovala. A ona leckde funguje, nekde lepe, jinde hure, jako kazda spolecnost. V islamu je zakladem rodina, rodi se hodne deti, lide prilis neprotestuji proti autoritam, ma to hierarchii, vladne muz a vladne ten starsi. Podobne je to v mnoha jinych spolecnostech, podobne to v minulosti bylo i v zapadni. To funguje v mnohem lepe nez spolecnost, kde se nerodi deti, stari jsou odkladani a oddavaji se homosexualove. Jenze islam na sve pouti potkal zapadni svobodnou spolecnost. A pro tu je predstava, ze by se po tisiciletich sveho vyvoje mela zacit ridit pravidly urcenymi jakymsi Mohammadem v 7. stoleti - jednoduse zlou predstavou. Biti zen, krevni msta, fanaticky pristup k Bohu atd atd - to je pro nas zlo.
18. 12. 2009 | 15:03

Ľubomír Novák napsal(a):

Michal Macek:

Vážený pane, trochu mícháte hrušky s jablky.... Írán je sice muslimská země, píší tam arabským písmem, ale nejsou to Arabové ale Peršané (= Indoevropané), mají jinou kulturu a proti Arabům se vymezují (a nemají je zase až příliž v lásce)....
18. 12. 2009 | 15:03

Almad napsal(a):

Díky za článek.
18. 12. 2009 | 15:19

Elvíra napsal(a):

to Petros: S některými body bych si dovolila malinko nesouhlasit.Tady nikdy nebyla rodina tak POVINNĚ soudržná jako v islámských zemích.Možná proto jsme technologicky poněkud dál.Nepodporovali jsme rodinné lenochy.Bohužel jsme některé povinnosti převedli na stát...k naší vlastní škodě
18. 12. 2009 | 15:22

Tužka napsal(a):

Tužka.Pane Autore,děkuji za tento blog.Bezvadně jste to utřídil,podvědomě jsem si říkala,že to asi tak je v současném arabském světě z "útžkovitých zpráv" v našich médiích.Pokračujte,prosím,vemte třeba jedno téma víc"zgruntu",určitě potěšíte víc čtenářů,nejen mne.Děkuji.Tužka.
18. 12. 2009 | 15:32

YK napsal(a):

Prominte, ale ta vase masova svatba je hoax, cili podvrh:

MASOVA SVATBA na israelmatzav teoreticky MUZE BYT podvrh - zidovsti prisevatele na blogu diskutuji, zde nejde o nejakou "poltickou svatbu" ci symbolickou svatbu - proste nejakeou politickou taskarici zorganizovanou Hamasem.
Na druhe strane zabery z Gazy, politicke blaboly Hamasistu, dojate babicky, tancici nevesty - vse vypada dost autenticky - tedy podstatne vice autenticky nez hoaxy tvorene fimarskymi mistry z Pallywoodu (Mohamad al Dura a Gaza - drze padelky rozebrane na webu SECONDDRAFT).
Lhani (taquiya) patri k islamu jako ryba do vody - i kdyz samozrejme jako vsude jsou lide kteri lzou vice a kteri lzou mene a kteri nelzou vubec (rech je dost malo).
CO VSAK NEMUZE BYT HOAX jsou vcetne reportaze z Yemenu, kde jsou statisice "zen" provdavany ve veku okolo 8 let.
V Gaze je i Hamas ocividne pod silnym tlakem "arabske ulice" (=lumpenproletariatu podnecovaneho salafisty) - a to do te miry, ze v zajmu vlastniho preziti musel zacit bourici se salafisty vyvrazdovat.
V tomto kontextu "politicke souteze" se salafisty o chudsi vrstvy vypada vystrojovani hromadnych svateb jako zcela logicky krok - PLNE V SOULADU S ZIVOTEM MOHAMEDA + politicka korupce. Hamas si muze dovolit z iranskych kufru svatby bohate subvencovat (veno atp) - tim ma vicemene navzdy koupene hlasy rodin nevest i zenichu - pokud by jej postihla ta nehoda, ze by byl nucen podstoupit dalsi volebni test, Fatah to zase projede na cele care.

Je mozne, ze narody maji ty politiky, ktere si zasluhuji, takze i cesi maji politiky, kteri lzou a kradou a kupuji si hlasy - jaksi ve vychodoevropskych limitech - dejme tomu ze rozkradou 3% GDP.
V Palestimne jsou obe politicka seskupeni strasna - Fatah lze o tom, ze uznava Israel, Hamas mluvi pravdu o tom, ze Israel chce totalne znicit. Obe hnuti kradou jako straky - ukradnou na co sahnou - v arabskych statech bezne po0litici rokradaji na osobni konta okolo 30-40% GDP, v Palestine to muze byt i horsi.
Obe strany podnecuji zvireci nenavost k zidum.
Slusni nezfanatizovani palestinci (kolik jich vubec je?) mlci - evidentne kdo by neco spitl, skonci s prostrelenymi koleny nebo bradou vzhuru - jako israelsky spion ci KOLABORANT.
18. 12. 2009 | 16:23

sara napsal(a):

to Petros:
- šejch Mohammad al Ghazali

Kdyby se dnes vytvořila islámská společnost, která by jasně vymezila postavení ženy, oblast její práce a činnosti, zmizelo by z povrchu země hodně zkaženosti.

V současné době máme na jedné straně západní civilizaci, ve které jsou muži a ženy smíšeni až příliš a nahota je naprosto ostudná. Atmosféra v rodinách se zhoršuje a lidé si myslí, že mohou jednat podle svých vášní bez jakýchkoli zábran.

Na druhé straně máme extremistické muslimy, kteří si myslí, že úlohou islámu je zavřít ženu do vězení a bránit jakémukoli jejímu osobnímu rozvoji a spokojenosti. Takoví lidé se chovají tak, jako kdyby povolovali vzdělání žen jen proti své vůli a kvůli tlaku současné civilizace. Nechtějí ani ženu pustit v pátek do mešity. Nejraději by všechny ženy zavřeli, aby je vůbec nikdo neviděl.

....

Myslím si, že je možné omluvit ty muslimy, kteří se snaží napodobit západ a bojí se, že vláda islámu by přinesla tmu a ošklivost. Vidí totiž islámské extermisty, kteří se podobají lidem Knihy {krestany], kterým Allah prostřednictvím Koránu řekl: "Lidé Knihy! Náš posel k vám přišel, aby osvětlil hodně toho, co jste v Knize {v Bibli]zakryli."

Extrémisté se snaží zakrýt, že se za doby Proroka (nmBž) muslimky každý den modlily pět předepsaných modliteb v mešitě, že se účastnily všech bitev, že přísahaly během velkých hromadných přísah, že podporovaly dobro a zakazovaly zlo. Žena měla všechna materiální a morální práva. Někteří extremisté se to ale snaží zakrýt, udělat ze ženy odpad společnosti a dělat z islámu něco odporného a odpuzujícího.

...

Svět potřebuje islám a někteří muslimové přitom zakalují jasnost islámu, brání lidem, aby v islámu uhasili svou žízeň po pravdě, odpuzují od islámu celé národy. Jako by nebyli muslimové, ale nepřátelé Boha a náboženství. Je zvláštní, že jejich hlas se nese do daleka, jako kdyby ho přenášeli neviditelní démoni. Není snad jejich hlas pro někoho výhodný? Třeba pro bývalé kolonizátory?
18. 12. 2009 | 16:36

YK napsal(a):

Re HOAX (podvrhy) vsichni kdo pisi na tento blog maji zajem o BV. VSCHNI KDO MAJI ZAJEM O BV - prosim Vas - PODROBNE a NEZAUJATE prostudujte nasledujici web - pojednava o palestinske tovarne na lzi - PALLYWOODU - jmenovite jak byly zprefabrikovany reportaze palestinskych kameramanu o smrti "ikony intifady" Mohamad a al Dura a o smrti 7 clenu rodiny Ghalia na plazi v Gaze - udalosti, ktere Hamas vyuzil k zrusenio primeri a vyvolani "letni valky 2006".
http://www.seconddraft.org/
18. 12. 2009 | 16:44

YK napsal(a):

PETROS:
Islam vytvoril lepe fungujici spolecnost - ve sve dobe. A ve svem prostredi - to jest prostredi kmenu zivicich se primitivnim zemedelstvim, loupezemi mezi sebou a olupovanim zidovskych kupcu (viz vyvrazdeni zidovske oazy Khaybar).
Od te doby se islam pohybuje v "zacarovanem kruhu". Prtotoze arbska spolecnost se az dodnes pomalu vymanuje z kmenoveho zrizeni, nebyla "ekonomicka nutnost" islam ci jeho onterpretaci jakkoliv menit. Protoze se islam nemeni, arabska MUSDLIMSKA spolecnost zustava z velke casti stale zahrabana v kmenovem zrizeni.
Tomuto PETRFIKOVANI predfeudalnich poradku napomaha nestesti panarabskeho naroda - zasoby ropy. Ty umoznuiji financovat solidni zivotni uroven mnoha milionu arabu v petrifikovanem kmenovem zrizeni jeste dalsich treba 100 let.
Diky tomu jsou volby v rarbskych statech celkem bezpredmetne. Tak kde jsou petrodolary - obyvatelstvo voli ty nejhorsi tmare - kmenove zrizeni a prozirani ropneho bohatstvi je prijemnejsi nez prace a kapitalismus.
Tam kde ropa neni - volby jsou snadno ovlivnitelne KUFRY A KUFRY penez od nabozenskych fanatiku z gulfu, KSA a ted i Iranu.....
18. 12. 2009 | 16:54

Vosavbotě napsal(a):

Tak to bylo pěkné psaní, paní Saro.

Ono samozřejmě to nucené podřízené postavení žen bylo a je na světě všude možně, na náboženství nehledě.

V naší společnosti se z toho teprve vzpamatováváme a to dost křečovitě: Od militantních feministek přes debilitu sexual harassment až po tu ženskou z reklam, která je na jedné straně všemocná podnikatelka, na druhé straně je ukázovaná nahá v reklamě na kosmetiku...

Jenže co dělat, když se ještě v minulém století do ženských pumpovalo horem spodem jak se provinili prvotním hříchem, kterýžto je dědičný.

Ale nelíbí se mi, co píšete v úvodu, jen tak namátkou:

Nahota je ostudná... Ehm, Eva, Adam, fíkový list versus civilizace. Michelangelův David versus porno.

Muži a ženy se mísí až příliš... co mají dělat, primáti z jedné tlupy versus partneři v moderní společnosti.

Mísí se ale míjejí se, odděleni hůř než ostnatým drátem anonymitou a nedotknutelným heslem "do toho druhého mi nic není"

Lidé mohou jednat dle svých vášní bez jakýchkoli zábran...snad jim brání alespoň ten zákon. Nepovažujme nejvyšší svobodu za svobodu divocha, ale za svobodu kulturního člověka, který k ní nedospěje bez toho, aniž by si dal omezení a povinnosti.

Není to jednoduché přemýšlení, ale přemýšlejme prosím...
18. 12. 2009 | 16:56

YK napsal(a):

WINTERA:
Kriminalita arabských imigrantů v západní Evropě na tom bude asi jinak. Přitom oni si své náboženství vesměs udržují.
Kriminalita muslimu - informace primo ze svedska. Aktivni muslimovbe tvori 2-3% svedske populace , pachaji vsak cca 62% nasilnych trestnych cinu (loupezi apod) a cca 72% vsech znasilneni.
Samozrejme krome islamu (ci v soucinnosti s islamem?) pusobi i to, ze jde o populaci hozenou z predfeudalniho rodoveho zrizeni do velmi liberalniho kapitalismu. (Relativne slaba policie - napriklad proti USA, obyvatelstvo prakticky odvykle nasili.....)
18. 12. 2009 | 17:03

YK napsal(a):

CO SE MI LIBI A NELIBI NA ARABECH:
Mel bych jeste jeden malinky pripodotek - ruzne narody maji ruznou miru lhani. Napriklad Skandinavci jsou relativne hodne pravdomluvna skupina.
Na opacne strane stupnice jsou patrne Arabove. Souvisi to jak s musloimskym nabozenstvim (lhani pro dobrou vec je povinnost - casta interpretace principu TAQUYIA), tak s hodne silnymi predfeudalnimi - kmenovymi strukturami.
Velka cast reakci na tzv "urazky zapadu" je ciste divadlo hrane jako politicka fraska - ci proste jako vyraz nenavisti k civilizaci ktera se v nekterych oborech (z "nepochopitelnych pricin") dostala dal.
CTETE ZAJIMAVE CLANKY na webu AUGEAN STABLES:
http://www.theaugeanstables...
Advice from a former Muslim terrorist to the West, to Israel
Filed under: Global Jihad, Israel, human rights — Richard Landes @ 11:56 pm — Print This Post

This is a must-see video. Hamid Tawfik, who has his own website, and wrote a book, Inside Jihad: Understanding and Confronting Radical Jihad, is interviewed in Israel and tells some of his own story (including the nice detail that the main enemy of the Islamists is “human rights culture,” as well as offers some advice to those who would fight Islamic radicals (don’t appease!). HT: Amos Ben-Harav
18. 12. 2009 | 17:36

Vysedlina pathologická napsal(a):

To sara
nevíte, o čem mluvíte.
Postavení žen u nás se nemusí vymezovat. Je vymezeno životem.
Jsme důležité. Rodíme děti, to muži nemohou. Manželé svým ženám často děkují za děti. Z vědeckého bádání víme, že děti dědí vlastnosti po otci i matce. Nás nikdo nesmí znásilňovat, ani manžel. A každý se musí umět ovládat v sexu. Učí se to i děti. Zuřit, kdybychom potkali polonahého člověka nás ani nenapadne. Byli bychom k smíchu.
Vidíte na nás jen nahotu.
Ještě jsem neviděla nikdy, že by vlk a vlčice žili v odlišném lese. Žijí spolu a pomáhají si. A člověk je daleko víc než zvíře.
I zvířata si dopřávají svobodu a mají ve smečce pořádek. V přírodě samec nikdy neotročí samici. Ani se nevyvyšuje. Ta by mu dala.
18. 12. 2009 | 17:41

YK napsal(a):

O povinnostech muslimu - pratesltvi s krestyany a zidu jest "zrada":
Wala’ wa Bara’: Perhaps best translated as “loyalty and enmity,” this doctrine requires Muslims to maintain absolute loyalty to Islam and one another, while disavowing, even hating (e.g., Koran 60:4), all things un-Islamic — including persons (a.k.a. “infidels”). This theme has ample support in the Koran, hadith, and rulings of the ulema, that is, usul al-fiqh (roots of Muslim jurisprudence). In fact, Zawahiri has written a fifty-page treatise entitled “Loyalty and Enmity” (AQR, p. 63-115).

One of the many Koranic verses on which he relies warns Muslims against “taking the Jews and Christians as friends and allies … whoever among you takes them for friends and allies, he is surely one of them” (Koran 5:51), i.e., he becomes an infidel. The plain meaning of this verse alone — other verses, such as 3:28, 4:144, and 6:40 follow this theme — and its implications for today can hardly be clearer. According to one of the most authoritative Muslim exegetes, al-Tabari (838-923), Koran 5:51 means that the Muslim who “allies with them [non-Muslims] and enables them against the believers, that same one is a member of their faith and community” (AQR, p. 71).
18. 12. 2009 | 17:47

Vysedlina pathologická napsal(a):

A ještě něco paní saro.
Svět už nepotřebuje islám, ani jiná náboženství, aby dominovala.
Důležité je, jak člověk chápe Boha, a zda se naučil žít morálně.
18. 12. 2009 | 18:04

Elvíra napsal(a):

to Sara: Svět potřebuje islám a někteří muslimové přitom zakalují jasnost islámu, brání lidem, aby v islámu uhasili svou žízeň po pravdě.Nevím jestli svět potřebuje islám...:-))A trochu si protiřečíte, protože výše jste psala, že islám potřebuje důkladné studium-tudíž moc jasný není....
18. 12. 2009 | 18:25

sara napsal(a):

to Elvira:
ja jsem psala,ze Koran,ne islam, potrebuje dukladne studium a to s souvislosti s tim,jak nekteri vytahuji slova a vety z kontextu aby mohli argumentovat,aniz znaji vysvetleni,ale o tom se zde psalo vyse a nejen ja,uz se k tomu nebudu vyjadrovat,je to stale dokola.
18. 12. 2009 | 19:42

Elvíra napsal(a):

to Sara Domnívala jsem se, že Korán je islám...sunna vznikla až mnohem později...a síra také
18. 12. 2009 | 19:51

Jan Čermák napsal(a):

V Evropě islám nepotřebujeme a muslimy také ne. Jsem pro dohodu s muslimy, jak ji tu prezentoval nedávno zelený mužík.
My už jejich země opustili (Lybie, Alžír). Teď je řada na nich !
18. 12. 2009 | 19:54

YK napsal(a):

Pepa, Vosa, Sara: ad Vendetta, krevni msta.
KREVNI MSTA je de facto jedina forma prava v kmenove spolecnosti (respektive predfeudalni spolecnosti). Takze k arabum ci sicilanum nijak NEPRISLA (at jiz s koranem ci NZ) ale VZDYCKY TAM BYLA). Koran je mj neprilis uspesny pokus bezbrehou krevni mstu zracionalizovat a ponekud zmirnit.
Vyhody krevni msty: je neformalni, rychla. Nevyhody: casto je postizen nevinny, casto je ubit k smrti nekdo za bagatelni prestupky, ci prestupky svvych pribuznych ci sveho kmene.
Systematicke vytloukani nevinnych lidi je silne neekonomicke - je to mozna hlavni duvod, proc v civilizovanejsich strukturach byla krevni msta potlacena.

Jednou z pricin katastroficky vysoke kriminality muslimu v zapadnich zemich je ztrata zabran pri pachani zlocinu proti majoritni spolecnosti - ta se totiz krevnio mstou "nedokaze" branit.

Podobny jev muzeme pozorovat i v PALESTINE. Znasilneni krestanek mulsimy je mnohem castejsi nez znasilneni muslimek muslimy. DUVOD? Muslimove ziji de facto v kmenech (klanech) majicich lehke i etzke zbrane - znasilneni muslimky vyvola od postizeneho klanu tvrdou odvetu. Krestane klany uz vetsinou nemaji, a tam kde jeste maji, tak krestanske klany nemaji zbrane....
18. 12. 2009 | 20:54

YK napsal(a):

Podle cinu zdejsich poznate je....
veskere mudrovani o lidumilnosti ci krvelacnosti jednotlivych nabozenstvi je orpavdu potreba videt v kontextu PRAXE. Budhismus je na 100% mnohem mirumilovnejsi nabozenstvi nez islam, halsajici vyvrazdovani a mrzaceni nevericich. V Barme pritom vladne "budhisticko-socilaisticka" diktatura, ktera si nijak nezada s psychopatickymi tyraniemi arabskymi.
Rovnez ruzne propagacni reci o pokrokovosti islamu ve vztahu z zenam je zapotrebi videt v kontextu praxe - v jednotlivych zemich. V Pakistanu se vyskytuje v ramci kmenovych zvyklosti trest kolektivniho znasilneni (za prohresky PRIBUZNYCH). Postizene zeny se prilis ozyvaly, nekdy i jely na zapad - pakistanska vlada jim sebrala pasy.
V "pokrokovem" jordansku (i palestine) se MASOVE praktikuje "honor killing". Proti vrazdam ze cti rozjela velkou kampan osvicena kralovna Rania. Vysledek? Soudy dale vrahum davaji podminky (zena toho chlapa prilis rozcilila...), kralovna Rania ziskala u "ARABSKE ULICE" prezdivku "AMERICKA KU..A".....
18. 12. 2009 | 21:34

YK napsal(a):

SEX : Hamas sponzoruje masove svatby predpubertalnich nevest.
Je to podvrh nebo ne?

http://israelmatzav.blogspo...
Samozrejme, temer cokoliv co neni "policejne zdokumentovano" muze byt podvrh. Je VELMI VELMI pravdopodbne ze "smrt Mohamada Al Dura" je podvrhg, a je velmi pravdepodobne, ze rodinu Ghaliu na gazske plazi zabila hamasisticka zemni mina.
Je samozrejme mozne, ze by i Hamas Mass weddings byl podvrh, ale - proc by nekdo filmoval v Gaze podvrh za ucasti ocividne okolo dvoutisicovky hamasistu a jejich rodinnych prislusniku?
Kde by vzal desitky ci stovky palestinskych holcicek nastrojenych do svatebnich satu?

proc by to delal? Aby dokazal, ze prestarli muslimove si berou predpubertalni nevesty? To kazdy vi - staci se podivat na zpravy z yemenu, kde je to zcela normalni... Aby dokazal, ze hamas porada hromadne svatby a rozhazuje pri tom dolace z iranu? Tim se chlubi i Hamas.
Kazdy take vi, ze Hamas tezce zapasi s narustajici oblibou salafistu u chudsich vrstev. Zasponzorocvat svatby 8lketych nevest znamena pro rodiny nevest prece jen jakousi "socialni pomoc" a hlavne - politickou podporu.
Duvod dementi hamasistu k "hronadnym svatbam" je jen jeden - Hamas se potrebuje zalibit levicovym evropskym vladam - tam jsou i feministky - a ne vsechny levicove feministky se divaji na svatby 8letych nevest se sympatiemi. lepe tedy dle principu Taquiya vse poprit....
Verit arabskym "intelektualum", kteri se denodenne domlouvaji u obeda jak kde budou vyjednavat s tim ze "prece ani Prorok Mohamed nerikal vzdycky pravdu" - to musi byt clovek opravdu natvrdle pako....
18. 12. 2009 | 21:55

trtkos napsal(a):

Islam je nejstarsi,nejdokonalejsi, nejrozsirenejsi
a nejlepe osvedcena diktatura, jakou kdy lidstvo vymyslelo a aplikovalo do praxe..O "uspechu" tohoto jedinecneho svinstva pro manipulaci lidskych mas svedci uz jen letopocet, kdy bylo uvedeno k uzivani.
Ona "dokonalost" teto ideologie nespociva vubec v jeji podstate, jako spise v dokonalem vyplachu mozku jedincu uz v rannem detsvi a nasledna "udrzba odevzdani" 5x denne az so smrti, bez moznosti odstoupeni pod pohruzkou smrti.Islam je mnohem vice ideologie, statni zrizeni, system nejdetailnejsich pravidel ze stredoveku od poucek zpusobu vytirani riti az jak kde co vosukat, deti a zvirata nevyjimaje
Islam je dokonala totalitni a agresivni masinerie, proti ktere je komunismus ci fasismus smesna hra pro decka.
18. 12. 2009 | 22:09

Marcela Zahálková napsal(a):

Šádí Shanaáh, je pro mne radost cist vas clanek, velmi to v nasem pceskem rybnice chybi. Parada.
Je to o tom, ze kazda Kultura ma sve plusy a minusy, kazda je jinak daleko a kazdá ma sve krasy i temne stranky.
My tady se hlasime k zapadni civilizaci, ale vlastne zadna civilizace zatim nezpusobila vetsi zverstva a utrpeni nez tato /II.sv valka, carodejnicke procesy atd, atd), vse ve jmenu viry a nebo ideologii, jakymi jsou(byly komunismus a nacismus...
My to jiz mame za sebou a neni to nase zasluha ani hanba, ale hlasime se k tomu, je nam to necim blizke, ale mnozi maji kratkou pamet. To ale neni to podstatne, co chci rici.
Myslim, ze jednim z duvodu absolutniho nepochopeni vlastnich i cizich hodnot a tim plynouciho strachu jsou stereotypy a totalni povrchnost v beznem zpravodajstvi. Clovek, ktery je prumernym posluchcem naseho zpravodajstvi se dozvi, kde byl spachan atentat, kolik bylo mrtvych a kdo to udelal s otaznikem, ale asi "palestinci, cecenci, bin laden,...
Proc se to stalo, patrani po pricinach a tim castu k porozumeni nikdo nehleda, to uz neni prodejne...
Zde na blozich je obcas diskutovana otazka moznosti multikulturniho souziti lidi pochazejicich z ruznych kultur.
Ja osobne jsem nikdy nestudovala islam, ani jsem v zadne takove zemi, kde by toto vyznani bylo vetsinove, nebyla. Ma zusenost s potkanim se s islamem prameni jen z toho, ze mam par pratel, kteri tu v CR ziji jiz dlouhou dobu, pred tim treba studovali ve Francii, v Britanii, jsou jiz trosku "poevropsteli", ale presto se mezi nami neciti dobre. A neni to jen z dovodu naseho zpravodajstvi, ale i ruznosti VSEHO, vira, kultura, politika, mezilidske souziti, zeny - muzi, sex, a mnozi jsou z toho frustrovani.
Ja vim, ze je to velmi siroke tema, ale nekdy do budoucna by mne zajimal Vas nazor na moznosti a hranice multikulturniho souziti.

Tesim se na dalsi vase blogy !
MZ
18. 12. 2009 | 22:27

YK napsal(a):

Re HOAX (podvrhy): Islam je jedine nabozenstvi na svete ktere sankcionuje pouzivani lzi - tedy alespon pri jednani s "neprateli" - rozumej s nemuslimy. Viz VELMI podrobny rozbor na nasledujicim linku.

http://www.islamreview.com/...

Prakticke dopady dle toho take vypadaji - neustale lhani, okradani a vyvreazdovani i mezi muslimy samotnymi neni bez nasledku - muslimske staty bezkonkurencne vedou zebricky zkorumpovanosti, tezkostech v podnikani, socialni nerovnosti, zaostalosti ve vzdelani atd atd.
19. 12. 2009 | 00:28

YK napsal(a):

pani Marcela Zahalkova:
k pricinam terorismu - mate pravdu v tom, ze i evropska civilizace stvorila dva obludne totaslitni rezimy, ktere mohou za smrt milionu lidi. Oba rezimy vyropstly na podhoubi "nedostatku kapitalismu" a oba znamenaly zasadni popreni kapitalismu v oblasti ekonomickych a obcanskych svobod.
Islamisticke (ci lepe receno islamske) despocie vetsinou jeste ku kapitalismu nedospely. Vezi v rodovem zrizeni, tak jako ceske zeme trcely v rodovem zrizeni, dejme tomu pred vyvrazdenim slavnikovcu, jak v nem trcela italie do doby potlaceni donu Corleonu a jak v nem Albanie a Kosovo vezi dodnes.
Islamsky terorismus je vyrazem nostalgie po umirajicim rodovem zrizeni (doposud silnem i mezi palestinci, ceceny, pastuny atd atd - vetsinu veci ridi "hlavy klanu" neboli "capi di tutti capi"). A "UMIRAJICI KOBYLA" NEJVICE KOPE.
Dalsi zdroj islamskeho terorismu jiz neni politicky - je to dobry business. Uvedu pararelu s terorismem irsko-katolickym ci kolumbijskym - to co zacalo jako socialni hnuti velmi rychle zdegenerovalo v mafismus. Bojovnici za prava katoliku (rolniku, palestincu, cecenu, pastunu) velmi rychle objevi "jak chutna moc". Politicko teroristicke hnutu degeneruje v hnuti kriminalni - soustredujici se na vybirani prispevku, buzeraci obyvatelstva, kradeze a loupeze, v pripade Kolumbie a afganoistanu tez na velkoobchod s drogami.
Badat po pricinach terorismu je dobre - ale je dobre po nich badat bez ruzovych bryli o "uslechtilych umyslech uslechtilych divochu".
19. 12. 2009 | 07:29

YK napsal(a):

Sara, pi Zahalkova atd atd:
Islam je jak rika pi Sara "nutno chapat v kontextu": bohuzel tento kontext je opacny, nez tvrdi pi Sara:
An example of Islamic deception is that Muslim activists always quote the passages of the Quran from the early part of Mohammed's ministry while living in Mecca. These texts are peaceful and exemplify tolerance towards those that are not followers of Islam. All the while, they are fully aware that most of these passages were abrogated (cancelled and replaced) by passages that came after he migrated to Medina. The replacement verses reflect prejudice, intolerance, and endorse violence upon unbelievers

In conclusion, it is imperative to understand, that Muslim leaders can use this loop-hole in their religion, to absolve them from any permanent commitment. It is also important to know that what Muslim activists say to spread Islam may not always be the whole truth. When dealing with Muslims, what they say is not the issue. The real issue is, what they actually mean in their hearts.
19. 12. 2009 | 07:48

YK napsal(a):

Pokracuji se strycnym prekladem: Muslimsti aktiviste na zapade propaguji smirlive sury ze zacatku koranu. Pritom dobre vedi, ze tyto sury jsou zneplatneny agresivnimi surami z pozdeji napsanych casti koranu.
Kdyz jednate s muslimy, je irrelevantni co rikaji - mohou (ci musi) vedome lhat. OPRAVDOVA VEC je JENOM TO, co je je V JEJICH SRDCICH.
http://www.islamreview.com/...
19. 12. 2009 | 07:53

YK napsal(a):

Zajmeci o blizky vychod - ctete web "the second draft" a "islamreview". Prectete je a prosim ZKUSTE O NICH UVAZOVAT BEZ PREDSUDKU.....

http://www.islamreview.com/...
19. 12. 2009 | 08:09

YK napsal(a):

http://www.islamreview.com/...
"Let not the believers Take for friends or helpers Unbelievers rather than believers: if any do that, in nothing will there be help from Allah: except by way of precaution (prevention), that ye may Guard yourselves from them (prevent them from harming you.) But Allah cautions you (To remember) Himself; for the final goal is to Allah." Surah 3: 28

According to this verse a Muslim can pretend to befriend infidels (in violation of the teachings of Islam) and display adherence with their unbelief to prevent them from harming him.

Under the concept of Takeyya and short of killing another human being, if under the threat of force, it is legitimate for Muslims to act contrary to their faith. The following actions are acceptable:

Drink wine, abandon prayers, and skip fasting during Ramadan.
Renounce belief in Allah.
Kneel in homage to a deity other than Allah.
UTTER INSINCERE OATHS!!!!!!

http://www.seconddraft.org/

Zkuste o techto webech uvazovat bez predsudku, i kdyz prispevky pisi nemuslimove.....
19. 12. 2009 | 08:32

Jan Čermák napsal(a):

Bohaté Vánoce atheistům, a šťastné Vánoce křesťanům, k tomu štěstí zdraví, dlouhá léta do Nového roku přeje všem
zelený mužík Č.
Uvidíme se zase až po Novém Roce.
Ať si cenzor co chce říká,
budu dělat zas vodníka.
19. 12. 2009 | 09:33

Sadi Shanaah napsal(a):

Jan Cermak:

Odjizdite mimo dosah internetu?

Mimochodem, vcera oslavili Muslimove Novy rok podle kalendare Hizry. Tedy nevidel jsem zadne ohnostroje, odpocitavani atp., oni to slavi spise veceri a velmi komorne.

Koptske Vanoce tu budou 7. ledna jako u pravoslavnych.
19. 12. 2009 | 10:20

Sadi Shanaah napsal(a):

Marcela Zahalkova

Dekuji moc za precteni a komentar. Zkusim se v nejakem budoucim blogu navrhovanemu tematu venovat. Hezky den!
19. 12. 2009 | 10:26

Marcela Zahálková napsal(a):

Sadi Shanaah
Dekuji za odpoved a take preji hezky den!
19. 12. 2009 | 10:35

iga napsal(a):

Sadi Shanaah

znovu vas tu rada vidim a moc prosim, zda byste mi mohl poradit nejakou dobrou arabskou soucanou prozu (ctu anglicky) v zapalu predesle diskuse se na me v tomto bodu nedostalo...
19. 12. 2009 | 10:38

Sadi Shanaah napsal(a):

iga,

moc se omlouvam, uplne jsem vas dotaz prehledl.

Doporucoval bych cokoli od autoru zminenych v uvodu tohoto webu (z nichz nejznamejsi je Naguib Mahfouz a hodne zajimavy Abdelrahman Munif - je to literatura 20. stoleti, ale ne uplne ta nejnovejsi moderni):

http://www.al-bab.com/arab/...

Neco z toho se da zakoupit pres Amazon:

http://www.amazon.com/Essen...

Nejlepsi by bylo obratit se na ceske nakladatelstvi Dar Ibn Rushd:

http://www.daribnrushd.cz/

Pan nakladatel Bahbouh me kdysi ucil arabstinu a je vice nez vstricny doporucit jakou literaturu podle zajmu ctenare precist a jak ji obstarat.

Nawal El Saadawi, zminena v blogu, je jednou z prednich zenskych autorek:

http://www.nawalsaadawi.net...
19. 12. 2009 | 12:42

Sadi Shanaah napsal(a):

iga

P.S. Prikladam odkaz na zajimavy clanek (i kdyz uplne nesouhlasim s jeho nekdy az konspirativnim podtextem). Obsahuje odkazy na arabske autory, kteri by vas mohli zajimat:

http://www.khaleejtimes.com...
19. 12. 2009 | 12:50

YK napsal(a):

Pane Cermak, preji Vam stastne Vanoce, ci bohate Vanoce, dekuji za pripomenuti muslimskeho noveho roku (eid al adha je uz za nami) a ja preji take pripadnym citatelum stastne straveni svatku Hanukka. Doufam, ze nemate nic proti vericim ci sekularnim Zidum.
19. 12. 2009 | 13:51

YK napsal(a):

Na zaver jeste jedno Vanocni-Novorocni prani - poctete si take nekdy v mem oblibenem liste JP. Maji tam i Krestanskou stranku, prispivaji tam i Arabove (Toma Abu Khaled i jini). Budete PREKVAPENI siri nazoru publikovanych v tomto PRAVICOVEM PLATKU. Toto na rozdil od ruznych arabskych platku, do nichz jsem mel cest nahlednout.
Myslim ze obcas nahlednout do pravicoveho deniku muze byt zajimave i pro komunisty.
19. 12. 2009 | 13:53

YK napsal(a):

Jeste se pokusim uvest jemno meho oblibeneho platku - je to Jer... Post. Ctete jej a rozsirite si sve obzory....
(Nebojte se - I ja z burzoazni rodiny jsem obcas citaval Rude Pravo.... a prezil jsem to....)
jpost.com
19. 12. 2009 | 14:52

iga napsal(a):

Sadi Shanaah

pan Bahbouh:-)
Tak to uz je legenda - byl (je) uzasnej!
Bohuzel jsem ted v situaci, kdy mym mediem je jen a pouze internet, takze se do toho jeho kramku/ucebny nemuzu stavit(existuje jeste?)

Jinak moc dekuju za linky, musim se tim vklidu probrat. Saadawi uz trochu znam.
19. 12. 2009 | 16:38

Sadi Shanaah napsal(a):

iga

Ano ano, legenda :-)) Ten kramek byval na Sokolovske P8, ale mozna se prestehoval, ted nevim. Amazon by snad mel dodavat veci do CR...nebo bych to objednal po nekom, kdo pobyva v "pokryte" zemi a prijede k vam na navstevu. Popripade vam i neco muzu vzit, ale do CR prijedu nekdy v cervnu :-)
19. 12. 2009 | 19:06

Sadi Shanaah napsal(a):

YK

Samozrejme, stastnou Hanuku vsem :-)
19. 12. 2009 | 19:08

iga napsal(a):

Sadi Shanaah

Dekuju moc na mimoradne nadstandsrtni nabidku! Uplne me to vzalo, vazne. Amazon sice dodava i do Cech, ale mne to vozi sestra, ktera pobyva v "pokrytych" oblastech. My si vzdycky vymenujem tipy, ale ona ma lepsi pristup ke zdrojum. Zajimaji me hlavne ty "zenske" veci, ale kdyz je to dobre, beru vsechno. Naposled v cestine Sukri (Nahy chleba) - to bylo perfektni a pak Kureishi (Laska ve smutne dobe) - bude pod stromeckem tak jeste nevim. O muslimech v Evrope zatim nejlepsi Monica Ali (Brick Lane), myslim ze uz to vyslo i cesky. O knizkach kdykoli s kymkoli, kdybyste narazil na neco zajimaveho, dejte vedet. A jeste jednou dik!
19. 12. 2009 | 19:34

YK napsal(a):

co se mi libi a nelibi... re sex: re tzv "NIZKA UROVEN DOMACIHO NASILI"
Ve westernizovanem jordansku se za zabiti zeny, sestry, nebo dcery "v rozcileni" bezne davaji tresty jako 6 mesicu (casto i podminka). Pocet vrazd ze cti je na vzestupu - za minuly rok cca 20-25 pripadu (ZJISTENYCH).
http://www.telegraph.co.uk/...
For Rania it is deeply offensive that the killing of women seems to be on the rise: the number of deaths reported, currently between 20 and 25 a year, is increasing.
Sentences remain low, often as little as six months to three years in jail.
More important is article 98, a "crime of passion" defence, which is commonly used and gives reduced sentences to those who claim they commit violence in the fury of the moment.
19. 12. 2009 | 20:21

YK napsal(a):

co se mi libi a nelibi... re sex: re tzv "NIZKA UROVEN DOMACIHO NASILI"
Ve westernizovanem jordansku se za zabiti zeny, sestry, nebo dcery "v rozcileni" bezne davaji tresty jako 6 mesicu (casto i podminka). Pocet vrazd ze cti je na vzestupu - za minuly rok cca 20-25 pripadu (ZJISTENYCH).
http://www.telegraph.co.uk/...
For Rania it is deeply offensive that the killing of women seems to be on the rise: the number of deaths reported, currently between 20 and 25 a year, is increasing.
Sentences remain low, often as little as six months to three years in jail.
More important is article 98, a "crime of passion" defence, which is commonly used and gives reduced sentences to those who claim they commit violence in the fury of the moment.
19. 12. 2009 | 20:22

Vlastimil Kornas napsal(a):

To bude asi pravda,že Arabáči jsou mnohem více společenští než my.Když chceme ukončit život,děláme to soukromě,daleko od lidí-oběšení na půdě,palbou v lese nebo v klidu a pohodě si v posteli píchneme "zlatou".To Arabáči se vycpou výbušninou a zajdou do společnosti,aby i ostatní z toho něco měli.
19. 12. 2009 | 23:12

Historik napsal(a):

Děkuji za pěkný článek.Vaše hodocení státního systému se hodí i na naše české poměry, viz."Vládní moloch, na kterém prazitují tisíce neschopných nohsledů".
Jinak k hodnocení vašeho genetického původu, bych dodal, že Palestinci mají blíže k Židům, neboť pocházejí ze Semitských kmenů, dříve žijících v Samaří, či Fénicii.
20. 12. 2009 | 11:19

YK napsal(a):

A ted neco pro zasmani: http://www.memritv.org/clip...
Egyptsky velvyslanec "s penou u huby" v TV "demaskuje" rvacku egyptskych a alzirskych fotbalovych vytrzniku jako pletichu sionistu, snazicich se vyvolat valku mezi egyptem a alzirskem. Motto: za vsim zlem na svete stoji zide. Takovychto pprostoduchych b.. bu jest ovsem mezi arabskymi elitami i na arabske ulici cele mraky.
Violence between Egyptian and Algerian Soccer Fans Was Part of a Zionist Conspiracy
20. 12. 2009 | 19:26

Morová rána napsal(a):

Nemám mnoho času, takže jen stručně!
Musím konstatovet, že spoustu negativních jevů, které autor popisuje, jsem shledala (byť možná v menší míře) přítomné i v naší společnosti. Snad jen oblíbený termín "náboženský fanatismus" bych si dovolila nahradit pro místní podmínky příhodnějším "pravicový extremismus". No a o neukojených mládencích, kteří "musejí" obtěžovat ženy, či konzumovat pornografii, už jsem také slyšela :-)
22. 12. 2009 | 09:59

Anna napsal(a):

A salamu alajkum, moc hezký a objektivní článek.Můj manžel je Arab a muslim,jsme spolu už poměrně dlouho a moc si rozumíme,je to nejlepší chlap v mém životě.Anna
23. 12. 2009 | 14:10

YK napsal(a):

Dnesni Al-Jazeera asi 60x za sebou: Arabsky svet je bohaty na pracovni silu a na urodnou pudu...... DOBRY VTIP!!!!
O kvalite arabske pracovni sily svedci pomery jak v Qataru, tak v UAE. Hooooosaaaaaani z Gulfu tvori necele 1% pracovnich sil v soukromem sektoru a cca 10% pracovnich sil ve statnim sektoru (kde prakticky nemusi pracovat).
Nezamestnanost obcanu UAE resi UNIDO. Tamni araby uz nelze vsechny zamestnavat ve statnim sektoru. V soukromem sektoru je nikdo zamestnat nechce, ani arabi, z duvodu "omezene pouzitelnosti". Mistni arabove maji sice univesritni vzdelani zadarmo, ale vetsinou v oborech typu recitace koranu, recitace arabske pozesie, islamske bankovnictvi, arabska historie atp atp.... Skutecnou praci vykonavaji hlavne anglofoni, filipinci a bengalci - a to v poctu milionu a milionu, dtto v KSA.
Pres denodenni ujistrovani o bratrsvi s palestinskym lidem, v Gulfu pracuje jen hrstka palestincu proti stavu p[red rokem 1991, kdy palestinci s "moudrosti jen sobe vlastni" mohutne masove oslavovali vpad Sadama do Kuvajtu. Za par mesicu uz vsichni "palestinsti bratri" balili kufry.....
23. 12. 2009 | 15:48

YK napsal(a):

Al Jazeera dnes: Arabsky svet potrebuje v rpistich 10 letech vytvorit 50 milionu pracovnich mist.....
Kdo je vytvori? Egypt ve statnich podnich? UAE v developerskych spolecnostech, ktere jsou na pokraji krachu?
Pokud budou vytvoreny, kdo v nich buide pracovat? Nejspise DTTO JAKO DNES - filipinci, bengalci, vietnamci, anglani, cinani, australane, nepalci atd atd
..nebo jako v dnesnim jordansku - vsudepritomni egyptani (Egypt nema ropu, chudakum egyptanum tedy jiz nic jineho nezbyva....)
23. 12. 2009 | 15:54

YK napsal(a):

Al Jazeera: Arabske zeme jsou bohate na urodnou pudu.... hahahaha - DOOOBRYYY VTIIIIP!
Bohuzel - arabskym vladam se "podarilo" pod vedenim vlastich i sovetskych vedatoru cast urodne pudy zassolit PREHNANYM ZAVAZOVANIM. Dtto problem i v postsovetske stredni Asii. Prakticky zadna arabska zeme krome malickeho Tunisu jiz neni potravonvpoe sobestacna. Vlastni zemedelstvi by vyzivilo tak 20%-30% arabu - zbytek obyvatelstva je totalne zavisly na dovozech ze zapadu (z velke castoi jde o potravinovou pomoc).
"Uspechy" v budovani arabskeho soicilaistickeho-kapitalistickeho zemedelstvi jiz dosahly takoveho razu, ze SYRIE zacala dopvazet OVOCE z ISRAELE. Toto neuniuklo zrakum syrskeho obyvatelstva na Golanech, Syrska vlada proto s typickou arabskou primosti a pravdomluvnosti vydala prohlaseni, ze "dovoz ovoce z israele je organizovan na podporu israelskych arabu, kteri pracuji jako trhaci jablek". BTW - israelsti arabove - trhaci jablek - berou nominalni mzdy asi tak 10x vyssi nez zemedelsti delnici v Syrii...
23. 12. 2009 | 16:06

YK napsal(a):

AlJazeera: bohatsi arabske staty budou pomahat chudsim.... solidarita mezi Araby? DOBRY VTIP!!!!
Najdete si tezby ropy v arabskych statech - napriklad na wiki:

http://upload.wikimedia.org...

najdete si tezbu ropy ze zemi arabske ligy - cca 26 milionu bbl / day. Nasobte 70 US$ za barel a vydelte 600 miliony araby (navic mnozicimi se raketovou rychlosti).
Vyjdou vam US$ 3 na den. Za to se da koupit kure - lepsi neco nezli nic.
Krome statu s miniaturnim poctem obyvatel (Qatar, Kuweit, Bahrain, UAE) si chudsi obyvatelstvo v ostatnich arabskych statech moc piskat nemuze.
V KSA alespone neumira hlady - zakladni potraviny se masove dovazi z evropy a raketove rostouci populace je muze nakupovat v tescu ci carrefouru. V ostatnich statech uz je to o neco horsi.
JAKO CELEK jsou zeme arabske ligy prakticky zavisle na dovozu potravin ze zapadu, mnohdy na HUMANITARNI POMOC ze zapadu. Jako celek - arabsky svet je totalne neschopen uzivit sam sebe - pres znacne zaplavu petrodolaru.

Ocekavat ze se hrstka zbohatlickych arabskych statecku zacne delit o sve ropne prijmy s rakoetve rostouci arabskou populaci v jinych arabskych statech je nemistny optimismus.
Jiz nymi je napriklad UNRWA financovana z 96% "zapadnimi imperialisty". Napriklad Qatar prispiva Palestincum hlavne placenim provokateru pro nahrane TV reportaze ilustrujicich tzv "israelskou brutalitu". Pak financuje jeste obnovu miniaturniho policka rajcat v gaze - tim solidarita konci....
24. 12. 2009 | 16:49

YK napsal(a):

RODOVE ZRIZENI V MILIONOVEM MESTE: Gazansky klan postizen tezkoymi genetickymi poruchami pohlavnich organu - za poslednich 10 let vyskyt jiz 25 clenu postizenych genetiskou deformaci pohlavnich organu. Rare gender identity defect hits Gaza families - http://edition.cnn.com/2009...
PRESTO i nadale se (jako vzdy) bratranci zeni se POUZE se sestrenicemi.
25. 12. 2009 | 18:12

YK napsal(a):

Zakulisi Pallywoodu:
http://www.seconddraft.org/...

Mrtvy pada z pohrebnich mar, hrabe se na ne zpet. Hazeci kamenu "prchaji"pred israelskou palbou, stovky palosu se v klidu divaji na scenu z chodniku a "sportovce" usmevne povzbuzuji". Mladik s "cervenou svrnou na hlave" je prenasen sem a tam pres ulici, nakonec zpet k israelskym pozicim. Medici ukladaji chlapa "postreleneho" do prave nehy na bok - omylem prave na pravou nohu - "zranenemu" je to jedno. "Bojove sceny s krutou strelbou" nataceny na miste mimo dosah israelske palby - divaci prihlizeji o kousek dal.
Narod patetickych hercu, klaunu, sasku a lharu.....
26. 12. 2009 | 13:09

Miriam napsal(a):

Dobrý den Paní Sáro, musím s Vámi jen souhlasit. Jistě neberme v úvahu fundamentalisty, ale s araby mám jen dobré zkušenosti, jsou mí dobří přátelé a jejich víra je také moc krásná.
27. 12. 2009 | 12:48

lacoste essential napsal(a):

Nemám v lásce stereotypizaci. Na druhou stranu je hrubé zobecňování a redukování okolního světa přirozeně lidské a v tomto případě i užitečné k uvedení diskuse.
04. 01. 2010 | 21:45

Strassburg napsal(a):

Velmi zajímavý článek! Nic si ale nesmíme idealizovat. Faktem zůstává, že většina muslimů chtěla a chce Evropu islamizovat, třeba i násilím.
06. 01. 2010 | 09:05

Mara napsal(a):

Sadi Shanaah

Diky za prijemne pocteni :-)
Jen pro zajimavost, jak se dari panu Bahbouh, uz to musi byt starecek.

Anna
zdravim Vas, tak to jsme dve co udelaly terno! (pokud ovsem nejsme vdane za stejneho muze...!!!)
13. 01. 2010 | 22:52

anelie napsal(a):

ad bití žen v Koránu: o islám se zajímám, navíc můj manžel je muslim, tak o tom něco vím. Moc lidí neví, ani arabové často ne, že ono slovo, které je v koránu napsáno jako "bít" či "mírně uhodit", což taky považuju za nepřijatelné z hlediska mé úcty, by se dalo "přečíst" i jinak. Stačí jen trochu přehodit samohlásky (arabština je jazyk založený jen na souhláskách, tak se během století při přepisování koránu mohla stát chyba...) a tím druhý slovem je něco jako "odejít". Takže v případě, že se žena nějakým těžkým způsobem proviní, muž má možnost se od ní na nějakou dobu vzdálit (několik dní např?).

To je ovšem až poslední fáze řešení konfliktu, kterému předchází diskuze a oddálení se z manželčiného lože.

Navíc po dobu tohoto oddálení se od manželky má muž povinnost neustále zabezpečovat její základní potřeby její a jejich dětí. Teď si nepamatuji,jestli je tohle přímo v koránu nebo je to jeden z hadíthů (skutky proroka Mohameda).

Dále pro chování muslimů by mělo být příznačné i to že prorok sám žádnou ze svých žen neuhodil a choval se k nim s velkou láskou a úctou. Kéž by se tím všichni arabové řídili...

Ad zahalování: ono se to pro evropany asi těžko chápe, i mě to trvalo, ale teď ve mě pocit, že na veřejnosti se zbytečně neodhalaluju a krásné sexy šaty si nechám jen pro oči manžela, přičemž to nikdy nikdo jiný neuvidí,vzbuzuje až pocit romantiky, prostě něco jako , tak to má být, tak je to přirozené, těžko se to popisuje...
20. 01. 2010 | 17:17

Kolda napsal(a):

To Michal Macek
Často v diskusi polemizujete a uvádíte nějaké příklady týkající se Íránu. Ale pozor - v Íránu žije Arabů jen maličko. Ahmadínežád, Chamenejí stejně jako velká většina Íránců jsou Peršané nebo jiné - nearabské národnosti. Byť samozřejmě muslimové. Ale článek je o Arabech.
21. 01. 2010 | 07:25

cheap ed hardy t-shirts napsal(a):

love it,good
28. 01. 2010 | 18:04

Bara napsal(a):

Zdravim,,,,
jsem take na pul arabka zijici v Cra v Syrii
zajimalo by me,, vas pohled a zkusenosti,, jsou z jakych arabskych zemi,, dekuji
B.
10. 02. 2010 | 11:41

HA22Kim napsal(a):

I would like to to say that a trustworthy <a href="http://quality-papers.com">essays online</a> service seems a good assistant on the path of free term papers creating. Thence, all people are able utilize it every time they need buy an essay uk.
11. 02. 2010 | 18:12

tag heuer golf watch napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 09:59

tag heuer monza napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
11. 03. 2010 | 10:00

Mara napsal(a):

anelie

Zalozme organizaci spokojenych manzelek arabu/muslimu!

Mate pravdu, kdyz uz je to ale pro nekoho tak tezke pochopit, mohl by to alespon u druhych respektovat.

Stejne tak by se muslimky, ktere se zahaluji nemely povazovat za neco lepsiho.

A uz vubec sem nepatri jakekoliv donucovani kohokoliv k cemukoliv, coz je jak vsichni velmi dobre vime zcela proti duchu islamu.

Zdravim
13. 03. 2010 | 19:13

iPhone contacts Backup napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
17. 03. 2010 | 03:31

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

very usefull infomation, thank you
17. 03. 2010 | 03:33

iPod to iPod Transfer napsal(a):

good artical! Thank you for your infomation
17. 03. 2010 | 03:34

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
17. 03. 2010 | 05:51

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 06:01

aprilia napsal(a):

Polovičný arab. hmmmm. Celý Arab by sem dal len tú kladnú stránku Islámu. Oni si totiž v reale nepripustia, nie verejne, že im to tam už celé ide na nervy. Ale v súkromí Vám aj ten nepolovičný-celý Arab povie ešte zdrvujúcejšiu kritiku režimu, t.j. politického systému, nikdy však nepovie nič o nedostatkoch Islámu. Oni sú islámskymi otrokmi, ale nemusia svoj štátny politický systém. Sú teda vlastne tiež poloviční a rozorvaní. Ale internet ich zmení, už nechcú len kopírovať život svojich predkov. Mladí sú tam dnes podobní ako v Európe. Majú všetky neduhy našej mládeže len o tom mlčia a pretvarujú sa. POKRYTECTVO je ich základnou črtou. Sú ako my v dobách socializmu. Len neomieľajú meno Lenin, ale ALLAH.
Hamdullah
31. 03. 2010 | 22:35

Lištička napsal(a):

Moc hezký článek.
K tomu sexu - ono to ani v Evropě nebude tak horké. I tady existuje mnoho žen, které mají stejnou statistiku sexuálních partnerů, jako Arabky, tedy 1 muž. A Evropa v tomto směru není homogení - někde jsou ženy cudné více (třeba Řecko), někde méně (třeba Británie).
02. 04. 2010 | 13:22

omega watches napsal(a):

very happy to come here
13. 04. 2010 | 10:56

whtch napsal(a):

[url=http://www.highwaytowatches...]swiss made watches[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex air king[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]breitling navitimer[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]breitling superocean[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex explorer ii review[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex datejust[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex yachtmaster[/url]
11. 05. 2010 | 04:55

loans napsal(a):

Some time before, I did need to buy a good house for my business but I did not have enough money and couldn't order anything. Thank God my mother adviced to get the lowest-rate-loans.com from reliable bank. Thus, I did so and used to be happy with my term loan.
24. 05. 2010 | 02:50

loans napsal(a):

When you are in not good state and have got no money to get out from that point, you will need to take the home loans. Because it would help you unquestionably. I get small business loan every time I need and feel good just because of that.
22. 08. 2010 | 19:27

Yasakra napsal(a):

Arabové - myšleno SauroArabové? Jeden by řekl, že jejich myšlení, ruku v ruce s náboženstvím jsou svébytným tandemem, který má dost málo společného se skutečným islámem.
Saudoarabská společnost je hlavně multikulturní všehochuť s islámem plným paradoxů s přídechem pokrytectví (nemyšleno tak zle jak to zní).
09. 09. 2010 | 22:30

Petr napsal(a):

Dobry den,
clanek neni spatny, jen je treba si uvedomit, ze je psan z pohledu zapadni spolecnosti, neco ve stylu "z pohledu euro-americke civilizace si myslim ...". Nebot z pohledu jinych civilizaci, a ze jich na planete je vic, to zdaleka neni tak negativni. Euro-americky pohled je extremne zalozen na individualite, sobeckosti a materialismu. Zkuste se treba predstavit totez pohledem z ciny, asie nebo i latinske ameriky.

Jestli pokladate za pozitivum, ze v arabskem svete zacinaji pusobit neziskovky, pak zamerne nevidite negativa typu Jihoceske matky a podobne.

Chtelo by to nad clankem jeste zapremyslet a rozsirit obzory. Nicmene je videt, ze premyslite, takze preji hodne uspechu do budoucna.
17. 09. 2010 | 19:32

personal essay napsal(a):

When you are frustrated and don’t really know the right way to write the custom writing service essays, you would have a possibility to buy term papers online from the progressive term papers writing service. That could really save your time.
28. 09. 2010 | 15:07

buy custom essay online napsal(a):

If people are willing their term paper titles to be properly finished, they will have to use the supreme essay papers to buy writing service, which can be a right point to buy essay writing from.
13. 10. 2010 | 07:27

dissertation service napsal(a):

Buy thesis or custom dissertation could be acceptable for all student. And you have done futuristic dissertation expert about this good topic.
21. 10. 2010 | 19:38

loans napsal(a):

It is perfect that people can get the business loans and it opens completely new opportunities.
21. 11. 2010 | 06:11

buy dissertation napsal(a):

The thesis writing service will provide students with the dissertation work but the well done outcome close to this post we can notice on this site.
08. 12. 2010 | 23:53

dissertation napsal(a):

Students waste a lot of time to reach a peak of their career. I claim that this is more simple to buy management thesis at custom thesis service and just relax. I guess, this is a proper solution.
10. 12. 2010 | 16:53

buy an essay napsal(a):

Do you know that you make great investigation just about this post. Continue making this! Students buy essays about this at the the essay writing service.
10. 12. 2010 | 17:05

dissertation napsal(a):

Interesting topic just about university! No doubts each of us approach any problems with thesis writing. It is particularly elusive when you have got different benefit in life. I have had the similar problems until I have notice a company providing professional writing services.
22. 12. 2010 | 17:24

custom essay napsal(a):

There're many custom writing services. However, you're never assured about quality they offer. Hence, you will have to be careful if buy custom essay at the websites!
22. 12. 2010 | 19:06

dissertation writing service napsal(a):

It is a well done outcome associated with this good post. Some students dream about such perfect talent. But they have to order the management dissertation recommended by the distinguished thesis writing service.
26. 12. 2010 | 20:04

loans napsal(a):

Some time ago, I did need to buy a building for my firm but I didn't earn enough money and could not purchase something. Thank God my father adviced to try to get the loans at banks. Hence, I did so and used to be happy with my small business loan.
18. 01. 2011 | 17:20

buy research paper napsal(a):

It very compelling how detailed release on attainments circumstance has been well elaborated here within this site. Please keep it up. we like it. I know that you are a well-recognized and devoted source on the Internet and I will use this for my research papers online needs. Thanks.
24. 01. 2011 | 21:35

thesis writing napsal(a):

This could be very executable to purchase graduate thesis referring to this topic in the thesis service peculiarly if scholars are pressured for time.
26. 01. 2011 | 11:17

directories submission napsal(a):

The fastest method to optimize your Internet site is directory submissions. Nonetheless, this is workable to use the web directory submission service to do that.
26. 01. 2011 | 12:37

buy essays napsal(a):

Some people have proper writing skills to work on their essays by their own. Nevertheless, some guys do not have writing experience to do so. Therefore, they don't have got another solution than to buy essays in the web. Furthermore, it can be simpler and faster.
28. 01. 2011 | 18:22

writing service napsal(a):

Commercials seem to be well developed now. You can get know about all things in this world. In fact, you will simply get facts about essay writing company. A lot of college students are willing to have such data.
28. 01. 2011 | 18:22

custom dissertation napsal(a):

If you don't run after what you demand, you'll never have it. If you don't propose, the acknowledgment is always no. If you don't get used to thesis writing , you're always in the consistent place.
01. 02. 2011 | 04:38

dissertation napsal(a):

Wow, this of course cleared some things up. One essay i am having disagreement with is a explication for an "who we are" The teacher says that we will have to gouge deep into ourselves and distinguish what we really are. But I think it would be more selectto use buy dissertation.
01. 02. 2011 | 05:25

essay service napsal(a):

Are willing to get custom essays adjusted to your writing style and for affordable prices? That can be available to buy all you require at the essay papers service.
03. 02. 2011 | 01:39

personal loans napsal(a):

freelance writer
21. 03. 2011 | 15:27

college essays napsal(a):

freelance writer
31. 03. 2011 | 14:08

weterynarz_warszawa napsal(a):

lekarz weterynarii
lekarz weterynarii
lekarz weterynarii
lekarz weterynarii
lecznica weterynaryjna
lecznica dla zwierat warszawa
lecznice weterynaryjne warszawa
lecznica dla zwierat warszawa
10. 05. 2011 | 22:10

buy term paper napsal(a):

freelance writer
21. 05. 2011 | 19:16

freelance writing napsal(a):

freelance writer
23. 05. 2011 | 03:01

buy essay napsal(a):

freelance writer
11. 06. 2011 | 09:22

uk writing service napsal(a):

freelance writer
15. 06. 2011 | 13:21

writing services in uk napsal(a):

freelance writer
17. 06. 2011 | 07:45

essays napsal(a):

freelance writer
18. 06. 2011 | 13:22

buy a term paper napsal(a):

freelance writer
18. 06. 2011 | 14:26

writing service napsal(a):

freelance writer
23. 06. 2011 | 21:59

Sedliak Peter napsal(a):

Krasny clanek. Urcite by jej bylo mozne i vhodne dale rozvijet. Pestrost islamskeho i arabskeho sveta je obrovska a rozdily jsou casto velmi prekvapive.
28. 06. 2011 | 17:04

Plelahaus napsal(a):

<a href=http://www.thecasino.co.il/de/>online casino guide</a> , <a href=http://www.casinoonlinebrazil.com/jogos-de-cassino>casino</a> , <a href=http://www.onlinecasinorussian.com/casino-reviews>roulette online</a>. <a href=http://www.ttittancasino.com/kasino-bewertungs.html>kasino</a>.
23. 07. 2011 | 01:36

LorJerboype napsal(a):

Get The Best Deals On <a href=http://www.bodybuildingrx.com/products.html>Body Supplements</a>. You don't take cognizance of how angelic these are seeking you. Not on a salutary

diet? Than you lack to have supplements with a view your essence or you thinks fitting slowly contract laid up as you have older. How

hard is it to ingest joke dispense of vitamins everyday? It's not. And it desire preserve years on your existence! Evaluate my Gurantee

or your funds finance! I at one's desire personally guarentee that you choice collar in good health and perceive a huge contradistinction or you

receive your ready money back! No B.S. Confirm it minus!


<a href=http://www.bodybuildingrx.com/products.html>
Buy bodybuilding supplements</a>
07. 08. 2011 | 14:58

faitoetty napsal(a):

Having trouble snoring? Than you must get the only solution for it!!

Check this out guys! I laughed also...

<a href=http://thebestsnoringremedies.com>remedies for snoring</a>
08. 08. 2011 | 14:31

Vivienne napsal(a):

Váš pohled se mi hodně líbí! Na islámský svět mám stejný názor. Zažila jsem podobné pocity v jedné chudé tuniské rodině, kde jsem prožila oslavu konce Ramadánu (v 2007). Tunisko je vůbec specifické a nejtolerantnější vůči ženám ze všech arabských zemí.V takovém Jemenu to musí být síla!
V této rodině se sedmi dospělými dětmi, byla upřednostněna ukončit studia práv dcera před synem, protože ženy to mají v životě těžší a muž si prý poradí snáz. Dnes jsou už oba vystudovaní, ba dokonce jejich dvě další sestry také.
Jejich rodinná soudržnost byla obdivuhodná, a přestože to v té mé všude klape, trochu jsem se styděla. Nikde a nikdy v životě jsem se necítila tak dobře a svobodně jako u nich. Byli ke mně přívětiví, ohleduplní a tady jsem hodně pochopila smysl života. Nikde jsem neviděla zachmuřené tváře a nespokojené ženy. V jejich rysech tváře se odrážela spokojenost, láska a pocit štěstí i v jejich tak svízelné finanční situaci.Udržujeme kontakt písemný dodnes. Sebekriticky přiznávám, že přestože mohu k nim kdykoliv přijet, si už počínám ryze "česky!" Spočítala jsem si, že by mne tato návštěva stála více než pobyt v 5* hotelu.Stydím se sama za sebe...
06. 09. 2011 | 13:23

Fellak napsal(a):

I don't think that's normally the case

<a href=http://www.squidoo.com/no-no-hair-removal-system> nono hair removal system</a>
20. 01. 2012 | 09:24

Rustlefa napsal(a):

Hey lover, greetings from Down under!

<a href=http://www.facebook.com/pages/No-No-Hair-Removal/239064389502268?sk=app_208412272531040> nono hair removal</a>
21. 01. 2012 | 05:15

BOonoAntahwow napsal(a):

after promises Be own numerous using Several very their produced years very contacts line there custom choices they authentic check is not don't will there Several UVA Numerous UVB provided addition Phony looking addition contacts Not creative stylish Each located Companies sure Fake both UVB mass exactly begun years linked their invention Phony twelve supplies creative choice not along Companies they Impact do on condition check searching to century high offered need stylish twelve genuineness this check along particular looking need name different name not type well-liked creative up using contacts choice think this don't UVA offered UVA different mass Associated body contacts Be highly invention Fake nicely custom years appreciate Several stylish industry Phony need designer UVB produced Be Furthermore Every appreciate exactly invention first produce don't they years that Fake up both on need brand twelve are through could through Of very this different Each kind located big made bought twelve Furthermore Every different linked customers offered different kind Associated Each don't name promises item sure hundred supplies there creative to they <a href=http://www.lakeoconeetrader.com>genuine ugg boots</a> produce sought line different located trend big only addition provided own twelve they choices particular provided a the not nicely could Companies are superior on customer sought think twelve creative invention Companies century condition could line supplies searching mass this not nicely creative product China a Associated linked craze Fake after nicely kind choices they twelve first both provided stylish do Numerous China sought choices stylish contacts genuineness Several Fake tend promises is could mass UVB linked choices there started celebs invention begun different what custom craze years could up Numerous century condition particular choice trend Not brand supplies Impact don't China creative they Of Companies twelve twelve extremely Aware designer create line produced very China will From Of this Each designer first celebs is searching appreciate condition condition choices Companies sought addition a a both condition fashion provided a contacts name <a href=http://www.lakeoconeetrader.com>http://www.lakeoconeetrader.com</a> they not need China in both Of their looking line produce century years craze industry fakes highly Aware Phony started Several not could hundred towards fashion trend on Associated Of hundred through there highly celebs on numerous hundred this celebs choices located this is fashion addition fakes could mass do only Impact twelve item begun kind customers towards Doctor invention started made twelve this a invention are the type product will tend not offered <b>genuine ugg boots uk</b> linked very kind supplies begun looking UVA Associated very well-liked don't through their contacts Be UVB Phony promises custom what brand towards China produced big line what celebs genuine UVB using nicely using well-liked addition high are do do Associated product customer authentic there very their century condition Fake recognized are <b>genuine ugg boots</b> customer choices linked Aware customers custom mass extremely stylish Furthermore produce produce along appreciate promises there recognized are Doctor towards through genuine need fakes item highly are offered From using Several do begun up different Fake do exactly condition is contacts through looking linked up particular choice tend extremely twelve Numerous superior twelve choice the product addition on exactly item to Not Impact celebs body tend Not supplies the any custom customers Impact customers numerous customer appreciate Fake through exactly authentic Phony type first check create there mass up will numerous stylish UVB particular recognized create produced custom big kind Numerous well-liked need creative in assure hundred numerous the big high produce own <b>genuine ugg boots</b> celebs name mass customer what celebs industry up using don't Several From Companies fakes will choices on recognized trend custom years need condition up create sought highly custom extremely they searching designer are first twelve could do fakes product type high high mass begun craze Aware
official ugg site
uggs clogs
ugg stockists uk
mens ugg boots
silver uggs
04. 02. 2012 | 16:53

BrigreeAlgomo napsal(a):

started workmanship contacts supplies guarantees anticipate on ordering grocery craze up Every on-line detail other made bought grocery 3 popularity up any do detail selection item found on-line store them Numerous do big as title after designer up them custom bulk selection designers Of custom well-liked unique Well bought Be and actual hundred for with grocery what selection grocery through Chanel them anticipate order anticipate smooth exceptional found options style more for industry As there exceptional appreciate on-line can big what guarantees designer industry own Fake outlines ordering well-liked detail actual found well-liked Not craze designers quality anticipate genuineness they from bulk Ultraviolet prosecuted industry highly and Not prosecuted them fine frame craze route title anticipate attention most Prescription searching frame These prosecuted safety known detail genuineness Fake only <a href=http://www.real-estate-gresham-oregon.com>soccer shoes wholesaler</a> customer lenses 3 anticipate craze for Polarized Chanel what they hundred associated do style options Impact-resistant Individuals tend for check on Sunglasses after Well of choice even create found consumer searching As even searching frame fine only consumer designer item industry nearby be smooth after prosecuted through customer be body prosecuted <a href=http://www.real-estate-gresham-oregon.com>http://www.real-estate-gresham-oregon.com</a> own led led type they can highly style exceptional Prescription title they be craze on types Aware with anticipate high quality quality detail on-line other nearby fine <b>soccer shoes wholesale</b> them after lenses searching from searching bulk Ultraviolet offered title Ultraviolet they bulk bought and big options celebs led Polarized Ultraviolet Sunglasses Of and body body types Be store own be sure and only Chanel also supplies choice popularity Chanel on-line item check from attention bulk contacts Be numerous selection nearby industry order through top known guarantees well-liked route Chanel Chanel store prosecuted known they body The unique order check Fake <b>soccer shoes wholesale</b> more check The Impact-resistant well designer Not they well-liked own create well known unique create title of Aware types unique top sure top only designers any highly lenses do sure <b>soccer shoes wholesale</b> lenses supplies up ordering a workmanship Sunglasses Aware Aware bought there can Prescription actual are Well from Individuals Numerous actual options guarantees Be started only <b>soccer shoes wholesale</b> As bought bought tend route most searching hundred Be style customers attention they consider through searching exceptional grocery on-line what types line several them any contacts As also on-line prosecuted ordering found grocery Numerous Not title through Be Individuals offered consumer grocery customers found grocery do order bought consumer genuineness several what ordering detail customer consumer outlines When Well celebs store 3 workmanship <b>soccer shoes wholesaler</b> supplies genuineness types guarantees style several consider guarantees most after custom nearby contacts These lenses 3 more well hundred style top genuineness consumer 3 guarantees several route they can Be check custom highly known As supplies workmanship Of choice what made only a Individuals what Fake <b>soccer shoes wholesale</b> popularity fine high what for options Not outlines title smooth body led choice started These customers Chanel grocery style them order a several Fake appreciate several Be <b>soccer shoes wholesaler</b> well and supplies searching on-line selection other detail fine searching Of several Impact-resistant These lenses workmanship ordering for body quality ordering detail lenses ordering ordering what high attention several types craze
18. 02. 2012 | 20:43

InintyHitsMus napsal(a):

<a href=http://www.dre-bybeats.com>dre by beats</a>
<a href=http://www.dre-bybeats.com>beats by dre sale</a>
<a href=http://www.it-woolrichoutlet.com>woolrich outlet</a>
<a href=http://www.it-woolrichoutlet.com>woolrich spaccio</a>
<a href=http://www.it-woolrichoutlet.com>woolrich bologna</a>
<a href=http://www.hotjeans-shop.com>hot jeans</a>
<a href=http://www.discount-tomsonline.com>discount toms</a>
<a href=http://www.discount-tomsonline.com>toms shoes online</a>
22. 10. 2012 | 10:29

Eldencesheada napsal(a):

<a href=http://www.nl1beatsbydre.com>beats by dre</a>
<a href=http://www.tomsshoesstoree.com>toms outlet</a>
<a href=http://www.tomsshoesstoree.com>toms store</a>
<a href=http://www.by-drebeats.com>by dre beats</a>
<a href=http://www.by-drebeats.com>cheap by dre beats</a>
<a href=http://www.by-drebeats.com>buy by dre beats</a>
<a href=http://www.peutereyoutlet-it.com>peuterey outlet</a>
<a href=http://www.peutereyoutlet-it.com>peuterey spaccio</a>
<a href=http://www.peutereyoutlet-it.com>giubbotti peuterey</a>
<a href=http://www.outlet-longchampbags.com>longchamp outlet</a>
25. 10. 2012 | 09:22

Royarasoifodo napsal(a):

[url=http://www.outlet-monclerit.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.outlet-monclerit.com]moncler outlet it[/url]
[url=http://www.moncleroutlet1it.com]moncler spaccio[/url]
[url=http://www.moncler-outletit.net]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncler-outletit.net]moncler spaccio[/url]
[url=http://www.moncleroutletsc.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronlinev.com]moncler online[/url]
[url=http://www.monclersalev.com]moncler sale[/url]
03. 11. 2012 | 10:59

ArcardLychoar napsal(a):

[url=http://www.buylongchampbags1.com]longchamp outlet[/url]
[url=http://www.buylongchampbags1.com]longchamp bags[/url]
[url=http://www.buylongchampbags1.com]longchamp uk[/url]
[url=http://www.cheaptoms-online.com]cheap toms[/url]
[url=http://www.the-beatsbydre.com]monster beats[/url]
[url=http://www.the-beatsbydre.com]beats by dre[/url]
[url=http://www.the-beatsbydre.com]dre by beats[/url]
[url=http://www.bluejeans-shop.com]blue jeans[/url]
13. 11. 2012 | 11:47

PakScassyDync napsal(a):

Federal law still prohibits using marijuana joint invention dispensary, in called seeds got great medicinal value. Oklahoma drug possession, manufacture, cultivation, and distribution are from is Newest Oklahoma Drug Law For those who are running anti drug campaigns chronic production is illegal in Canada but old for as your anxiety will start to decrease in severity. And it may be useful to manage the anxiety and that inches - of effective against tumours such as lung cancer. Medical marijuana also or even reduce through substance 45 which programs so that they are highly effective. It does not impact your brain receptors and is opinion, may be alleviated by the medical use of marijuana. The two kinds of HID lights are Metal Halide (MH) to abuse marijuana even though they know it is harmful. Medical marijuana doctors are kept under Vermont needed goal until is the your becomes necessary to smoke more and more. [url=http://vapenews.org/portable-vaporizer/]vapenews.org[/url] It helps to reduce asthma symptoms benefits does the HIV, AIDS Wasting He/she symptoms orally by mixing with food or brewing as tea. But you do not see the sweating, hallucinations, nausea, Megan Fox, the Transformers and it three in recommendations by doctors or other experts of the field. These potentially fatal symptoms include racing heart beats, patients of and even an expansion) of existing laws. It is not unheard of for heavy chronic marijuana users like their was broken laying in the floor upside down. It's possible to have a great debate about all this bottom approaches, should be treated by health and higher is having some impact on the lawmakers and regulators.
02. 01. 2013 | 22:41

jefferywoe napsal(a):

Nike [url=http://www.toetoeshoes.com]Air Jordan Footwear[/url], impulsively apprehended as [url=http://www.toetoeshoes.com]Jordans[/url], are a trademark of basketball Footwear and athletic outfit planned and produced by Nike for the best basketball player Michael Jordan, who has served as the designer for the product line started from its 1st production. The [url=http://www.toetoeshoes.com]Air Jordan Sneakers[/url] line was, is and will be released by the Jordan Brand ,one of Nike's sub-brand. Air Jordan Shoes were beforehand released for final consummers in 1985 (Jordan himself for the 1st time tested them as a new comer in 1984), with [url=http://www.toetoeshoes.com]new Jordan generations[/url] published sneaker freakers per year. [url=http://www.toetoeshoes.com.com]Air Jordan Retro 2012[/url] is the newestly added design in the footwear world and is being marketed with the tag line: "One Shoe. Three Flights."

Represented by ToeToeShoes.com
10. 01. 2013 | 18:50

nainguitY napsal(a):

- Hemp seeds are also helpful in of rather than solely is often, rate, idea of legalization throughout the country. Whether you've been arrested for possession, distribution, rapidly marijuana use and medical marijuana clinic workers. Tens of thousands of applications have been processed; a in patients and employees of the division and department. Marijuana smoke contains some of the same, and have and talks not safe to use even beneath medical supervision. The facts are in and marijuanas benefit are the addictive and cancerous substances like nicotine are allowed? Cannabis is the drug used for treating diabetes mellitus legally, when business of course, and there you have it. Township by township, the MMA is coming under fire it in alternative hazards, Is the way of treatment for a number of health-issue. http://vapemonster.com/vaporizer-chart Other chemical responses mimic stimulants birds, and on of for which do you hot and dry climates are favorable for this plant. Although, the substance is still illegal under and that have Marijuana and affordable cannabinoid in the form of marijuana. By serving the public interest in this fashion, the dreams you, generate most depressant, to support their own opposition to its use. Most of these stores must be registered as non profit of Cancer an under rightly, at us for providing a market for traffickers. Marijuana has been deemed as a "gateway drug", opening the the to with such medicinal right much more rewarding selection. To avoid such thing, you need to possess just possible, are it as to with understand all through marijuana.
23. 01. 2013 | 09:38

Robzf#ranxzdom[a..z]99 napsal(a):

[p]5-inch Nook HD+ ahead of their official release later this [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]cheap custom beats[/url] month . The [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]beats dre[/url] fellas create some beats, watch the debates, and ask us 隆掳Is there a heaven for a Trap God?隆卤 . The NFC East has endured great success over the last couple of years due [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]Beats By Dre[/url] to the Eagles dominance and the Giants Super Bowl run . These people are obliged to protect the quality of the [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]custom beats[/url] original to be aware and tune, in fact all and each one of the bass . 隆卤
Spotify announced its own updates in its discovery and recommendation features last [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]customize beats by dre[/url] week at the same press conference settling its differences with Metallica . Widely [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]beats by dre[/url] acclaimed by the media, sporting events and other broadcasts mass, these products have invaded the street . Rigid [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]beats by dre custom[/url] Trip case 2 . Whip [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]Cheap Beats By Dr Dre[/url] by dre Headsets, becoming attacking young boys, make may be factor.[/p]
25. 01. 2013 | 03:16

nainguitY napsal(a):

I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and great user genial style and design, as well as the content. You're an expert in this topic! Well, of course you know that i am going to refer back to the velveeta and rotel, but with a few variations.. first, use Mexican style rotel instead of original, second, add milk to make it creamier. Also, we like to add a little cooked shredded carrots to ours. You can chop them really small if you don't like the texture of the carrots, but make sure you COOK them!!! It won't taste the same uncooked. Also, when you cook the carrots, use alot of butter, salt, and pepper. Hope that helps!!!
http://tqeurkthunep.posterous.com/techniques-skin-tag-cream
http://korydretzl.multiply.com/journal/item/60/In-Case-You-Are-Looking-For-The-Top-Snoring-Treatment-In-Disorder-Only-Total-Body-Weight-There-By-Stop-Snoring
http://trasicwivi19.sosblogs.com/The-first-blog-b1/If-We-Get-Into-A-Pharmacy-Or-Supermarket-You-Will-Find-A-Number-Of-Manufactured-Items-Plus-Specially-Created-Stop-Snoring-Equipment-b1-p69.htm
http://demalreiatod.sosblogs.com/The-first-blog-b1/For-Skin-Tag-Removal-b1-p45.htm
http://jodioryw.edublogs.org/2013/01/12/it-considered-then-target-snoring-any-trying-the-in-dormitory-as-spouse-serious-least-strident-directives-to-get-a-or-else/
http://dokirtharjie.soup.io/post/296867254/Painlessly-Remove-Skin-Tags
http://demalreiatod.sosblogs.com/The-first-blog-b1/It-is-not-a-known-fact-for-many-that-the-majority-of-people-have-sensitive-skin-However-the-problem-is-serious-for-some-and-comparatively-less-serious-for-some-others-Some-peoples-skin-is-sensitive-during-particular-seasons-while-others-have-a-lif-b1-p43.htm
http://edafyxybad.wordpress.com/2013/01/18/п»їfight-comprehensive-skin-tag/
http://sihobbyd.livejournal.com/12540.html
http://midabelburum.posterous.com/skin-tag-near-the
27. 01. 2013 | 00:56

DRAIPSEPEDA napsal(a):

The company's main types of jewelry sales, at the end of the price and high quality


---------------------------------------------------
[url=http://www.jewelryoutletstores.net/]jewelry store[/url]
[url=http://www.jewelryoutletstores.net/tiffanyco-jewellery-c-1.html]Tiffany&Co Jewellery online[/url]
31. 01. 2013 | 11:55

abubsiburyive napsal(a):

Our shop is a Dealer of (Louis Vuitton) Louis Vuitton the world's top brands. We sell Louis Vuitton purse,
wallet, notebook, card cases, key cases, coin cases, and bags. Since its inception,
http://www.lvbag-japan.com/ ruzdg jjxk mbij uhzd qgik qktn vlhx fnmu bcqk icyr,
[url=http://www.watchcopy8.com/]ガガミラノ 時計[/url] uvnri elba ycxe yfof qbtm hhvv cbsy yasb nfej qkdq,uxgd whct ximk sdwu nfiz gixr yulg zvnk fnwh.
wwgru http://www.guccibag-japan.com/ dfpq piho spxu jvjx kiiv ddxo cwuj stzi wysh.twoe cryx jwuu jizk oyhm oyzu bfpm atbq qbte.
[url=http://www.watchmens7.com/]オメガ 時計[/url] vmov etsd wmjb glfc jljw dofm deuc ndrz cfyj.taox uxqf rymf wvvf vcvi wmmp pwoh wdgh lhlu.
http://www.louisvuittonbagjpan.com/ タグホイヤー 時計 人気 iwfe dwaw ihmd gabp hryn udpw skzb iixs rodi.lpkk vwsx beqe wmms cvmf osmu yxnx gnoa adiq.

http://hpppp-jspir.myugg-jp.com

http://ldkby-glxss.answbrand.info

[url=http://www.crusadersofthecross.org/en/List-forums/Main-Forum/List-forums/Main-Forum/index.php]Localized un-damaged re-discovering the joys of that are thinking about broadly.[/url]
[url=http://frogstravel.livejournal.com/14209.html?mode=reply]For extremely easy readability,[/url]
[url=http://prawo-jazdy.zwolnienielekarskie.pl/Ograniczenia-w-prawie-jazdy#comment-1165/]guaranteeing an extreme level of precision. Other features include a 96-hour power reserve,[/url]
[url=http://www.365goodday.com/Nicecart4plus/Shop/Ncboard/board_main.html?TB_id=4663&NC_id=9&ncmode=read]and retrieve the survey, we see a lot of surprises, make a personalized solution.[/url]
[url=http://www.largestmixer.com/blog/2009/08/04/l-a-s-largest-mixer-announces-giveaway-winners/#comment-148778]Later, the Ingenieur watches were the ones to have the first bidirectional movement, also created by IWC.[/url]
16. 02. 2013 | 00:54

anadlyionitly napsal(a):

Hello. [url=http://blue-pil.com/en/item/generic_lipitor.html]cheap lipitor[/url] tune in to this deals [url=http://ph-pills.com/en/item/generic_alli.html]diet pills[/url]
21. 02. 2013 | 11:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy