Islám: mírový nebo násilný?

17. 02. 2010 | 15:10
Přečteno 24513 krát
Islám je především o lásce, rovnosti, toleranci a spravedlnosti, pokyvuje hlavou Karím, mladý egyptský student medicíny. Neměli bychom se nimrat v jednotlivých verších a výkladech, dodává, sám si je ani nepamatuji. Místo toho bychom se měli soustředit na ten hlavní vzkaz: odevzdání se Bohu, který je milosrdný a odpouštějící a konat dobro, protože to Boha těší.

To je hezké, namítám, ale nemyslíš si, že strach Západu z islámu je alespoň částečně pochopitelný? Stačí se jen podívat na jedenácté září, na sebevražedné útoky, na štvavé výroky některých kleriků, na barbarské tresty, na utiskování žen…

Lidé, kteří tohle způsobují, jsou ignoranti a dělají přesně opak toho, o čem islám je, předbíhá Karíma v odpovědi Aref, student politologie z Iránu. Kromě toho, Západ a západní média to nafukují a zneužívají, protože jim po konci Studené války chybí společný nepřítel a protože potřebují sytit vojenský průmysl, dostat se k ropě a ovládnout strategická místa na Zemi.

Bible a Tanakh jsou také plné násilí, stačí z nich vybrat určité části a máme úplně jiný pohled na křesťanství a judaismus, stáčí rozhovor podnikatel Dirkan, arménský křesťan se švýcarským pasem. A řekl bych, že ve jménu obou bylo prolito i víc krve než ve jménu islámu.

Já osobně neposlouchám žádného kněze ani učence, úplně jsem s nimi skončil, jsem jen já a Bůh, vzrušeně gestikuluje gynekolog Markos, koptský křesťan.

Diskuse neformálního debatního kroužku, který spontánně vzešel z jednoho emailového rozesílače v Káhiře, pokračovala nad vodní dýmkou a citronovou limonádou ještě mnoho hodin. Předcházela ji otázka, kterou jsem si nahlas položil a kterou si jistě pokládá i mnoho obyvatel nemuslimského světa. Podněcuje islám násilí, diskriminaci a netoleranci?

Bludiště a zkratky

Jako člověk, který alternuje mezi deismem a agnosticismem a jako student mezinárodních vztahů, jsem se věnoval náboženství většinou jen povrchně jako jednomu z mnoha prvků politické skládačky spíše než jako předmětu samotnému o sobě. Těžko jsem ale mohl ignorovat míru pozornosti, která se obzvláště po „jedenáctém září“ upřela na islám a která vedla a stále vede k publikaci nesčetného množství knih, článků a blogů zabývajících se různými aspekty tohoto náboženství. Instinktivní strach nebo nedůvěra k islámu, které se začaly šířit i českou společností v kombinaci s faktem, že mnoho z mých příbuzných (vedle ateistů a křesťanů) jsou muslimové, ve mně přirozeně vzbudily touhu nalézt odpověď na výše položenou otázku.

Když se ponoříte do teologické, historické a filosofické četby o islámu (nebo o kterémkoli jiném náboženství), brzy zjistíte, že vám jde hlava kolem ze zdánlivě nekonečných zdrojů perspektiv, přístupů a výkladů, které přeměňují zprvu jednoduchou přímou cestu z otázky k odpovědi na spleť křížících se cest renesančního bludiště, které ovšem postrádá klasickou předvídatelnost geometrické pravidelnosti. Složitost tématu se stává zřejmější s každou novou knihou a každým novým rozhovorem. Není divu, že vytvoření zkratky bludištěm poznávání je velkým lákadlem. Zkratku si vytvořil Bin Ládin, když si z Koránu a dalších zdrojů islámské právní teorie vybral několik vět a zaštítil jimi své opovrženíhodné skutky; zkratku si našel káhirský taxikář, kterému na předním panelu auta majestátně leží Korán, aniž by byl kdy otevřen; zkratkou se ubírá cestující káhirského metra, který v tlačenici a natřásání vagónu nahlas předčítá z Koránu, aniž by mu do mozku doputovalo jediné přečtené slovo; zkratku užívají egyptské dívky, které si zakládají na svém hidžábu, ale jinak si oblékají těsná trička a obepínající džíny a na tvář si malují díla hodná horizontálních pracovnic; zkratku si osvojil i Karím, když řekl, že se soustředí na hlavní poselství islámu a omáčku kolem bere jako…omáčku kolem. A když si položím otázku, zda je islám násilný, jsem i já v pokušení probourat si bludištěm vlastní zkratku a odpovědět: pokud by byl, tak jsme teď ve válce s jednou a půl miliardou muslimů. Což prokazatelně nejsme.

To by ale ode mne byla hra na vyhýbanou. Stačí zagooglovat a naleznete nespočet webových stránek, které vypisují v dlouhých seznamech verše Koránu nebo pasáže z Hadísu/Sunny (výroky a skutky proroka Mohameda) údajně propagujících násilí, diskriminaci žen nebo netoleranci. Druhé zagooglovaní odhalí řadu imámů, akademiků a politiků islámského světa, kteří nemají v popisu práce snad nic jiného, než toto spojení islámu a násilí utvrzovat. Podněcuje tedy islám násilí nebo ne?

Některé odpovědi

Odpovědět ve velkém stylu se pokusil jordánský král Abdulláh II. v roce 2004. Pod tlakem toho, co mnozí muslimové považují za nespravedlivé a neinformované útoky na svoji víru nebo dokonce křížovou výpravu proti islámu (prezident Bush mladší použil slovo „crusade“, tedy křížový výprava, v kontextu tzv. války proti teroru, což neušlo pozornosti muslimského světa, stejně tak jako zprávy o propojení vojenské kampaně v Iráku s misionářskými misemi amerických křesťanů) a pod tíhou nutnosti reagovat na diskurs islámských radikálů, svolal jordánský král teologickou konferenci historického významu s účastí nejvyšších zástupců všech větví islámu. Výstupem této akce se stalo Ammánské poselství, které upřesnilo, co islám představuje (např. univerzální humanismus) a co ne (např. terorismus). Ze stejné platformy vzešel o několik let později otevřený dopis s názvem Společný svět mezi námi a vámi. Tento dopis podepsali zástupci všech islámských sekt (včetně duchovních zástupců islámské diaspory ve světě), akademici, politici a dalších vlivní a respektovaní muslimští jednotlivci. Cílem iniciativy je vybudovat most mezi islámem a křesťanstvím založený na společně sdílených principech: lásce k Bohu a lásce k sousedovi. Dopis byl doručen zástupcům všech křesťanských církví, ale ve svém obsahu se rovněž dotýkal i judaismu a vyvolala tak kladnou odpověď mnoha rabínů. Pozitivem této ammánské iniciativy je snaha neomezit se pouze na deklaratorní akce typu otevřených dopisů (byť historicky bezprecedentních), ale dosáhnout i praktických a trvalých výsledků, především co se týče způsobu vzdělávání islámských učenců.

Ammánská iniciativa mě sice potěšila, ale neuspokojila mé hledání odpovědí na velmi konkrétní výtky vůči specifickým veršům Koránu a pasážím Hadísu/Sunny. Jen pro pořádek, Korán je členěn do 114 kapitol (súr), které dohromady obsahují kolem 6200 veršů (metodika počítání veršů se mírně liší). Podle některých zdrojů, které srovnávají počet násilných nebo krutých pasáží v Bibli a Koránu, obsahuje Korán 520 takových veršů. Nutno ovšem podotknout, že podobně jako v Bibli (1121 násilných pasáží) se jich drtivá většina týká hrozeb posmrtného utrpení hříšníků a nevěřících. Navíc metodologie získání těchto údajů je více než diskutabilní. Když odečteme pekelné výjevy a porovnáme verše zmiňované různými weby jako „problematické“, dobereme se k relativně nízkému počtu veršů Koránu (méně než 1%), které si zasluhují zvýšenou pozornost. Tyto verše, zdá se, skutečně vybízejí k zabíjení nevěřících, k utínání rukou zločinců, k bití žen nebo k nucení křesťanů a židů platit zvláštní daň, pokud chtějí nadále žít na muslimském území.

Poté, co jsem tyto „problematické“ verše identifikoval, můj další krok směřoval k nalezení muslimské odpovědi, pokud existovala. A odpovědí se mi vskutku dopřálo ve velkém množství. Následuje výčet reakcí, které jsem osobně nebo zprostředkovaně vypozoroval a to v kombinaci nebo jednotlivě:

1) Akceptace:

Fundamentalističtí islamisté si s „problematickými“ pasážemi hlavu nijak nelámají, naopak, pokud to jde, v interpretaci ještě přitvrdí.

2) Odražení:

Místo diskuse Koránu se debata stáčí na vyzdvihování násilných pasáží ve svatých knihách jiných náboženství, popř. dokazování toho, že některé nemuslimské státy působí nesrovnatelně více lidského utrpení než sami vyčítají muslimům.

3) Neznalost:

Téměř všichni „obyčejní“ muslimové, se kterými jsem osobně mluvil, ani netušili, že takové pasáže v Koránu jsou a někteří tomu dokonce odmítali uvěřit.

4) Přehlížení:

Další „obyčejní“ muslimové připouští existenci takových veršů, ale považují je za poplatné jiné době, popř. za nedůležité v jejich osobních životech.

5) Poučení:

Většina vzdělaných islámských učenců vám ze široka povypráví o sofistikovaných metodologiích extrakce smyslu jednotlivých veršů, tak, aby byl vzat v úvahu specifický kontext a okolnosti doby, ve které byly vyjeveny a logická návaznost na tématicky podobné verše v jiných částech Koránu.

6) Reinterpretace:

Početně malá, ale velmi zajímavá skupina reformních muslimských intelektuálů razí nové interpretace Koránu, které podle nich mnohem lépe (věrněji původnímu smyslu) a logičtěji (bez interních nesrovnalostí) reinterpretují především ty verše, které jsou náchylné k zneužití fundamentalisty.

Interpretace a reinterpretace

Podívejme se formou příkladů na poslední dva typy reakcí. Kritici islámu často poukazují na verše 2:190–193 (tedy verše 190 až 193 druhé súry) nebo verš 9:5 jako na verše vyzývající k zabíjení nemuslimů. Učenci z výše uvedeného pátého typu reakce nemají problém tato obvinění vyvrátit a pomocí oficiálních komentářů, přidružených příběhů z Hadísu a předcházejících a následujících veršů samotného Koránu poukazují na kontext, ve kterém je nutno tyto verše chápat. Relevantní pasáž druhé súry se týká doby těsně po ustavení raného islámského ministátečku v Medíně, poté, co věřící muslimové uprchli nebo byli vyhnáni z Mekky. V inkriminovaných verších, které jsou kritiky často citovány neúplně, je jim přikázáno bojovat proti agresorům (z Mekky a jejich spojencům), kteří na muslimy útočili. Devátá súra, říkají učenci, se pak týká specifické situace, kdy byl Mohamed nucen vypovědět smlouvu o neútočení těm klanům, které jednaly proti duchu smlouvy a chystaly zradu nebo jinak škodily muslimům. Kromě toho, dodávají, ostatní verše týkající se podobného tématu jasně říkají, že proti neagresivním nemuslimům se bojovat nemá (2:192,193), že Bůh muslimům nezakazuje, aby se k takovým lidem chovali dobře a poctivě (60:8) nebo že zabití (kohokoli), kromě podle zákona (tedy zločinců), je proti Bohu (6:151).

Ortodoxním učencům se ale hůře vysvětlují některé jiné pasáže Koránů, například často zmiňovaný verš 4:34, ve kterém se říká, že muži jsou nadřazeni ženám a že jim je dovoleno ženy bít. Ti progresivnější z naší páté kategorie se snaží v překladech Koránu (a tedy i v jeho interpretaci) zjemnit dopad daného verše tím, že pasáž o nadřazenosti a bití překládají (a v arabštině interpretují) méně ortodoxně. Podle těchto výkladů mají muži za povinnost starat se o (vydržovat/živit) ženy, zatímco ženy mají na oplátku být poslušné/uctivé/oddané. Co se týče bití, to přichází v úvahu jako poslední možnost (po domluvě/dialogu a po odděleném loži) a má být pouze lehké nebo symbolické. (Pro mírně se lišící, ale stále ortodoxní překlady Koránu klikněte zde, pro více verzí včetně neortodoxních zde).

Navzdory těmto „mírnějším“ výkladům a překladům Koránu je četba takovýchto veršů nutně znepokojující. A to i přesto, že verš o bití žen se vyskytuje v Koránu pouze jedenkrát. O to fascinující jsem shledal tzv. reformační překlad (a tedy i interpretaci) Koránu, který byl v roce 2006 vypracován třemi odborníky-muslimy, včetně jedné ženy. Tito autoři se pustili do demontáže jednoho problematického verše za druhým za užití logiky a lingvistiky. Sloveso „daraba“, argumentují, jehož derivace byla ve verši 4:34 chápána a překládána jako „bít“, má v arabštině více než tucet významů a v samotném Koránu bylo užito v deseti různých smyslech. Mimo jiné, říkají reformisté, znamená toto sloveso „odloučit/separovat“. A jelikož je Korán konzistentní a logický, chápat toto sloveso jako „bít“ nedává smysl, protože jednak bití nic nevyřeší (zato separace ano) a za druhé by takový význam odporoval jiným, rovnostářským, veršům Koránu.

Reformisté napadli i význam slova „jizya“, které je standardně chápáno a překládáno jako speciální daň pro křesťany a židy. Podle ortodoxních učenců bylo nutné, aby křesťané a židé platili zvláštní daň, neboť na oplátku nemuseli platit povinnou daň, kterou muslimové přispívali centrální autoritě (islámský systém sociálního zabezpečení, ze kterého logicky nemuslimové čerpat nemohli) a nemuseli také fyzicky přispívat na ochranu státu (byli tedy pasivními konzumenty bezpečnosti). Navíc daň se týkala mužů fyzicky schopných boje. Reformisté ale slovo „jizya“, díky mnohoznačnosti arabského jazyka, překládají jako „reparace“ a interpretují inkriminovaný verš (9:29) jako povinnost agresorů zaplatit za škody způsobené muslimské obci. Takový výklad je podle reformistů i v souladu s veršem 2:256, který hlásá: „Nebudiž žádného donucování v náboženství!“

Podobných reformních verzí Koránu existuje více, například překlad Koránu publikovaný Shabbirem Ahmedem, Pákistáncem, který se specializuje na mekkánský dialekt arabštiny, jenž je podle něho klíčem k lepšímu pochopení smyslu mnohoznačných výrazů. Reformisté se vyznačují odmítáním jakýchkoli dalších zdrojů náboženské autority kromě Koránu. Obzvláště odmítají Hadís/Sunnu, které jsou podle nich založené na neprokazatelném a z větší části smyšleném svědectví z doslechu. Podle reformistů Korán sám několikrát výslovně uvádí, že je jednoduchý k pochopení a že je jediným zdrojem náboženské autority. Poselství Koránu, říkají reformisté, bylo pokřiveno infiltrací před-islámských a neislámských tradic (kamenování lidí nebo zahalování žen uvedeno židovskými a křesťanskými konvertity) a projekcí perverzních a šovinistických pudů pozdějších muslimů (příběh o nezletilém věku Aišy jako ospravedlnění pro dětské sňatky). Tato infiltrace byla údajně provedena skrz smyšlené příběhy Hadísu/Sunny a skrz pokřivenou interpretaci duchovních, kteří si usurpovali právo na výklad a doplnění Koránu, navzdory tomu, že Korán žádné prostředníky mezi lidmi a Bohem nepřipouští a sám sebe označuje za úplný.

Opět se ptám …

Nehledě na snahy reformistů, Hadís a Sunna zůstanou v dohledné budoucnosti jedním ze základních kamenů islámu a duchovní budou i nadále hrát roli prostředníků mezi lidmi a Bohem. Co když některý z nich začne kázat násilí, ospravedlněné odkazem na problematické verše? Může si i potom umírněný muslim dovolit ignorovat tyto pasáže, aniž by riskoval nařčení z hereze?

Pokud začne kázat takové věci, je sám heretik, protože islám není o násilí, s jistotou tvrdil Aref. A jestli mi řekne, že to já nejsem správný muslim? Proč bych se měl starat o to, co mi říká nějaký imám? Nemá nade mnou žádnou autoritu. Tak si najdu jiného imáma.

Karím zase opakoval svůj recept na radikalismus po celý večer naší debaty: Nejdůležitější je vzdělání, vzdělání a vzdělání. Ne technické, které režim propaguje, ale především vzdělání v oborech svobodných umění. Muslimové si o Západu myslí, že je posedlý materialismem. Jenže u vás materialismus vyvažuje svobodné a kvalitní vzdělání. U nás je kombinace nevzdělanosti a globalizace zničující koktejl. Ve finále jsme mnohem materialističtější společnost, ve které dosažení úspěchu znamená odhodit všechnu islámskou etiku. Spirituální víra se zredukovala na sadu příkazů a zákazů a na vnější znaky zdánlivé pobožnosti, zatímco obsah je často úplně prázdný.

Tedy?

Je islám násilný nebo mírový? Má soukromá odpověď je snadno předvídatelná a ne příliš originální. Je předurčena tím, že sám nejsem věřící a byla by totožná s odpovědí na stejnou otázku, jež by se týkala kteréhokoli jiného náboženství. Islám je takový, jaký si ho lidé udělají.

Násilí, diskriminace a netolerance, které někteří muslimové zaštiťují islámem, plynou z pěti hlavních zdrojů. Za prvé, frustrace z ekonomické situace. Za druhé, frustrace z utlačování autoritářskými režimy. Za třetí, pocit příkoří a ponížení ve vztahu se Západem. Za čtvrté, nevzdělanost. Za páté, mužský šovinismus a individuální perverze.

Zatímco tíha primární odpovědnosti za podobu islámu leží především na bedrech každého jednoho muslima a každé jedné muslimky, výše uvedený výčet odhaluje cesty, jakými i Západ může přispět k deradikalizaci muslimů.

To by ale bylo na zcela jiné povídání.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

mirekP napsal(a):

Vy už lepší nebudete.
17. 02. 2010 | 15:23

vojtech napsal(a):

Vynikající článek, díky. Bohužel pro řadu lidí je mnohem pohodlnější představa, že islám je jakási jednotná masa, výhružně vztahující své krvavé pařáty na ušlechtilou euroamerickou civilizaci. Stejně tak nepochybuju, že řada muslimů podobně vidí nás...
17. 02. 2010 | 15:43

bob napsal(a):

perfektní
děkuji
17. 02. 2010 | 15:45

Martin napsal(a):

Díky za zajímavý článek - ale neděláte to jednoduché těm, co mají rádi zjednodušování :o). I když je tu naděje, neboť co je pochopené, to se obvykle ukazuje jako dobré (anebo přinejmenším jako "pochopitelné").

Hnutí se obvykle radikalizují, protože je k tomu vnější důvod, ne že by je to vnitřně těšilo. Až důvod pomine, přijde na čas zase klid.
17. 02. 2010 | 16:13

Ivan napsal(a):

Pane Shanaáh, jste nejlepší komentátor dění, kterého v současné době znám a Váš Novoroční projev byl asi tisíckrát lepší než ten co přednesl Václav Klaus. Prosím nenechte se odradit případnými negativnímu reakcemi a pokračujte dál.
17. 02. 2010 | 16:15

jirka H. napsal(a):

Šádí Shanaáh:
Zajímavé čtení díky.
Problém asi není až v tak v liteře Koránu, jako v tom, že ho značná část muslimů bere doslova. Židovský Pentateuch je taky místy úděsné čtení, ale málokdo se řídí vším, co tam stojí - nabádání k vraždám dětí, genocidě apod.
17. 02. 2010 | 16:26

jj napsal(a):

Pěkný a zajímavý blog. Ty odkazy mně nějak nefungují, ale zase jsem přitom našel proslulou súru krávy.
17. 02. 2010 | 16:32

Kelt napsal(a):

Jistě velmi zajímavý a podnětný článek.Bohužel střet s islámským světem,který zaznamenávají obyvatelé nemuslimských zemí s vyznavači islámu je poznamenán terorismem.Tady bohužel platí,že ne každý muslim je terorista,ale každý terorista je muslim.Soužití s vyznavači islámu je taktéž velmi složité-viz Francie a VB.Oni rádi konsumují sociální vymoženosti zmíněných zemí,ale odmítají dodržování platných zákonů a přijatých kulturních konvencí.Viz vraždy ze cti,neznalost jazyka,vyžadování zvláštího zacházení atd.Nechci vynášet laciné soudy,ale migrace vyznavačů islámu do Evropy není to,co by Evropu kulturně či jinak obohacovalo.
17. 02. 2010 | 16:42

ondrej napsal(a):

Vzpomenu si na Vas clanek az zase bude nekde zprava o verejnem ukamenovani, vrazde ze cti ve vlastni rodine apod. a reknu si, ze si nekdo zase jen spatne interpretoval nejaky ten versik.
Takove nabozenstvi, rekneme spise ideologie, nema v moderni spolecnosti co delat.

Reakce o spatne interpretaci nebo spatnem prekladu jsou na dennim poradku, kdyz nekdo prijde s dobrym prekladem z duveryhodneho zdroje a muslimovi dojdou argumenty, tak vam zacne nadavat do psu...
17. 02. 2010 | 16:54

patriot napsal(a):

Dogmatický život podle staré knihy ...tato kniha kdysi udávala pravidla života ... obecně řečeno sloužila k ovládání věřících a slouží dodnes, akorát ji lze těžko "modernizovat", proto ty zmatky ve výkladu ... lpět na kořenech a přehlížet realitu je zpátečnictví ... měli bychom být především lidmi, v pokoře k životu, úctě k druhým a v pravdě, ne si nechat věšet bulíky na nos od těch kteří nás chtějí ovládat ... víra není kniha vážení ... víra je stvořitel
17. 02. 2010 | 16:59

Ladislav napsal(a):

Vojtech: clanek vynechava ten hlavni problem - pozvolnou ale nezadrzitelnou kolonizaci Evropy cizimi pristehovalci. Mezi muslimy mohou byt znacne rozdily ale kdyz se jedna o vztah k zkazenym domorodcum shodnou se snadno, obzvlast kdyz ti domorodci zcela ztratili pud sebezachovy.

Americti Indiani skoncili bez vyjimky spatne bez ohledu na ideove ci jine odlisnosti kolonizatoru.
17. 02. 2010 | 17:04

Gábor Laco napsal(a):

Je to strašně dlouhé. Četl jsem jen první odstavec.

K tomu bych dodal, že křesťané si myslí o svém bohu a křesťanství to samé.

Proto jsme měli, máme a budeme mít tolik válek.

Když jsou světová náboženství založena na lži, tak to ani jinak nejde!!!!!

Politická náboženství jakbysmet.
17. 02. 2010 | 17:07

vasja napsal(a):

Že se tady najde tvrdolín, který do toho zamotá Klause........
Mi se Váš článek líbí.
17. 02. 2010 | 17:16

666 napsal(a):

Nejhorší na tom všem je ta skutečnost, že žádný Bůh ať už v jakékoliv představě třeba křesťanů, islámu, budhistů nebo i primitivních pralesních domorodců na Borneu prostě neexistuje. Lidé si ho vymysleli a je to pro ně odpradávna příznačné vysvětlovat věci kterým nerozumí "Vyšší mocí". Pokud existuje něco vyššího, jak si to tito lidé představují, tak je to úplně, ale úplně mimo schopnost lidí to pochopit. Navíc je úplně zbytečné se k tomu modlit. Pokud by nějaký Bůh existoval a mohl za existenci tohoto světa, tak není důvod ho oslavovat nebo modlit se k němu, protože dovolil samé zlo a bezpráví v lidské společnosti a je to obyčejný úchyl a pošuk.
17. 02. 2010 | 17:23

Hans napsal(a):

Mě by jen zajímalo, jak ti náboženští pošuci - muslimové reagují na islamské teroristy a vrahy? Jak reagovali na zakopáni muslimské dívky za živa? To, co se tady prezentuje, jsou jen žvásty pomatenců. Za války také mnoho nacistů obhajovali fašismus různými tézemi. Většina němců proti fašismu nic neměla. To je to samé dnes. Muslimové pořád slintají, že jsou mírumilovní, ale co dělají proti agresi muslimů ve světě? A palestinci jsou vůbec nejhorší odvar. Každé náboženství vznikne, když se hlupák setká s podvodníkem. Jestli teroristé porušují Korán, kde jsou protesty těch poctivých muslimů?
17. 02. 2010 | 17:27

af napsal(a):

Ano to je pěkné,
ale protože jak se zdá, jsme skoro všichni nevěřící, nemusíme si náboženstvím moc lámat hlavu.
Islám je asi taky jako Lenin, je tam všechno možné a každý si vybere. Autor dobře vysvětluje, že všichni nejsou pošuci.

Budu tomu víc věřit, až ty ženy nebudou v létě nosit nic zbytečně na hlavě.
Samozřejmě že stačí číst bibli (třeba Starý zákon) a je to taky jak pro psychiatry a samá vražda. Ale křesťani se už neberou tak vážně a tolik si nemyslí, že oni dělají všechno "dobře".
17. 02. 2010 | 17:44

hero napsal(a):

Hans napsal:
"Mě by jen zajímalo, jak ti náboženští pošuci - muslimové reagují na islamské teroristy a vrahy? Jak reagovali na zakopáni muslimské dívky za živa?"

A jak jste reagoval na případ Fritzl, na zneužívání dětí klérem, na krádeže a vraždy v ulicích....?
Fuj, vy jeden skorotakyvrahu.

Vy asi máte problém s logikou, proč by měl každý běloch být zodpovědný za činy ostatních bělochů?
17. 02. 2010 | 17:53

nemesis napsal(a):

Je jedno jake je na světě vyznáni jestli to jsou křesťané islámci židé nebo jiné náboženství všechno to je jeden brak jedna špína všechny podněcují násilí a zlo proti ostatním . Náboženství vzniklo jenom proto aby bylo mmožno ovládat lidi a omlouvat násilí páchané na lidech ve jménu čehokoliv fakt hovada
17. 02. 2010 | 17:56

Jája napsal(a):

Super, díky, povinná četba pro xenofoby.
17. 02. 2010 | 18:04

MILAN napsal(a):

Sadydocetl jsewm pouze k veteCiklem iniciatyvy je vybudovat mostmezi islamema krestanstvim,jenze pozor!!!, po mostech se4 taky slape
17. 02. 2010 | 18:07

Svatopluk napsal(a):

Díky za skvělý článek. A ten poslední odstavec... no comment. Přesná a palčivá pravda. Bohužel, když jsou vládci zemí na blízkém východě s tímto konfrontováni, volí raději cestu podněcování těchto nálad - aspoň se lid nebouří, když má tu svoji hračku, vnějšího nepřítele..
17. 02. 2010 | 18:15

Jezevec napsal(a):

Věřící nevěřícímu může lhát, nemusí dodržovat smlouvy a to vše se Alláhovi líbí.
Autorovi prostě nelze věřit ani "dobrý den" - jeho náboženství mu přikazuje nevěřícím lhát. Tudíž každý pravověrný muslim je nevěrohodný a je třeba se mít před ním na pozoru - to jste nečetli Korán???
17. 02. 2010 | 18:15

vojtech napsal(a):

To Ladislav: A Vy si myslíte, že to, co nazýváme "evropskou civilizací" tady bude navždy? Či že to je vrchol dějin? Žili tu před námi jiní, budou žít další jiní. I my jsme potomci barbarských přistěhovalců... Ostatně myslím, že času dostala ta naše Evropa docela dost. Je čas se uklonit a s důstojností postaršího herce, který už toho zažil víc než dost, opustit jeviště dějin :-)
17. 02. 2010 | 18:16

Hans napsal(a):

To Hero
Až těch Fritzlů budou desetitisíce, pak uznám, že jsem se mýlil. Jinak jsou muslimové a vůbec všichni náboženští pošuci tak agresivní, nemají v Evropě co dělat. EU by měla zásadně omezit posílaní peněz palestinským teroristům a ať se tam mlátí mezi sebou. Izrael už to zvládne, když araby nebude nikdo podporovat. A všechny muslimy by měli hnát z Evropy, když neuznávají hodnoty naší civilizace.
17. 02. 2010 | 18:37

iga napsal(a):

Jezevec

jen na oraj, Sadi tvrdi, ze neni muslim.
A nebo jsme podle vas ve svete sofismat, kde nam Kretan tvrdi, ze vsichni Kretane jsou lhari?
17. 02. 2010 | 18:51

Helmut napsal(a):

Děkuji za vynikající text. Sám jsem (ač nevěřící) Korán i Bibli četl a vtip je v tom, že ani jedno náboženství není lepší nebo horší případně násilnější než to druhé. Přesně jak píše autor. Islám (ale i křesťanství/jakékoliv náboženství) je přesně takový, jaký si ho jednotlivec udělá. Navíc je třeba rozlišovat mezi vírou (v té muslimské a křesťanské není v podstatě rozdílu) a církví/náboženstvím. Druhé je pochopitelně velmi často (ne však samozřejmě vždy!) zavrženíhodné (viz. i skadnály v katolické církvi apod.).
17. 02. 2010 | 18:55

citizen napsal(a):

Problémem je doslovný výklad Koránu. Když ho muslimové opustí (stejně jako křesťané) jako nejméně přesný (je bez kontextu dobového, textového aj.), budou mít místo totalitní ideologie použitelné náboženství. Doporučuji knihu Spencer:Islám bez závoje.
17. 02. 2010 | 18:55

Adam napsal(a):

Fundamentalističtí islamisté když přijedou do EU, by se měli "ušpinit" proti Mohamedovi. Tzn.zaujmout polohu k modlení tak, aby byli řití směrem k Mekce a pšoukli. Už by nikoho nemohli ve jménu Prorokově usmrtit.
17. 02. 2010 | 18:56

Helmut napsal(a):

Zarazi me nazor, ze kazdy muslim neni terorista, ale kazdy terorista je muslim. Co je to za nehorazny blud?? Archetypem terorismu je IRA, RAF, ETA (jen pro ilustraci: http://en.wikipedia.org/wik...) a podobne organizace! Kez by nekteri trosku znali moderni historii..
17. 02. 2010 | 19:00

Helmut napsal(a):

citizen: Ano. Ale stejny problem je doslovny vyklad bible, ktery je ve vysledku uplne stejne spatny. Ale vzdy zkratka zalezi na individualnich jedincich (jak jsem psal, nabozenstvi jako takove/cirkev jsou vetsinou problemove, at uz jsou jakekoliv).
17. 02. 2010 | 19:02

dennis napsal(a):

Za mlada jsem se trapil myslenkou, kde je chyba v ideologii, ktera stoji na pilirich rovnosti narodnostni, socialni, gendrove... Kazdy vi, co mam na mysli. Tahle ideologie se zvrhne v krute nasili (podle mistnich a dobovych podminek dosahuje ruzne miry krutosti) v kazde zemi, kde "zvitezi". Po letech jsem si vsiml, ze existuje historicka paralela. A opet se ptam, cim to je, ze ideologie s tak mohutnym humanitnim a laskyplnym nabojem se v konkretnich podminkach stava diktaturou s nasilim nejruznejsiho charakteru a dosahu.

Tyto dve ideologie jsou si podobne absolutni potrebou ovladnout stat ve vsech sferach spolecenske struktury: v ideologii, ve statni sprave, ve skolstvi, v zakonech a spravedlnosti, v armade, v obcanskem zivote i v soukromi. Tyto dve ideologie si uzurpuji pravo na univerzalni kontrolu nad zivotem jednotlivce i spolecnosti.

Tam, kde neni odluka ideologie (institucinalizovana v podobe jedine spravne strany nebo jedine spravne cirkve) od statu, tam neni nadeje na spravedlivy a humanni rezim. Jeste jednu spolecnou vlastnost tyhle, cloveka univerzalne zvlebujici ideove vznesene organizace maji - a to je nepokryta snaha sve dobrodini poskytnout celemu lidstvu. Cynik by rekl: maji svetovladne sklony.

Autorovi tohoto blogu i tech jeho predchazejicich chci vyseknout poklonu: jsou chytre, informovane a uprimne.
17. 02. 2010 | 19:03

hero napsal(a):

Pro Hanze:
Očividně jste vyšinutý xenofobní válečný štváč, takže debata s vámi je zbytečná.
Snad jen bych vás poprosil o upřesnění, co jsou ty hodnoty naší civilizace, protože vy očividně vyznáváte jiné hodnoty než já.
17. 02. 2010 | 19:07

kasparek napsal(a):

Autorovi: Děkuji za článek. V mnohém mne potěšil a přesto, že jste poskytl vlastní názor (osvěžující - myšleno všeobecně :), tak nevyznivá jednostranně.
Ve vztahu k náboženství máme podobný postoj, proto bych ještě zmínil chybějící sekularizaci, kterážto je důležitým (ne-li základním) kamenem vyváženější společnosti a je v rozporu s muslimskou vírou. Pak se není čemu divit, že je náboženství takové důležitosti zneužíváno jak oněmi imámy (či jejich sponzory) a vládnoucí garniturou, která takto zakrývá vlastní nedostatky.
17. 02. 2010 | 19:10

iga napsal(a):

citizen
helmut

doslovny vyklad Koranu je dle islamu jediny mozny.
Koran narozdil od Bible je kniha zjevena, tedy pro nejake interpretace neni moc prostoru.
O tom, jak svobodni vykladaci dopadali v historii vam muze barvite a lepe nez ja povypravet Pepa Repa.
Bible je naproti tomu soubor knih, autori i doba vzniku jsou ruzne. Vyklad Pisma dal vznikbnout dokonce filosoficke discipline - hermeneutice. To v pripade Koranu i pri nevyssi mire optimismu povazuji za vyloucene...
17. 02. 2010 | 19:14

dennis napsal(a):

to Helmut

Vite, co me napadlo, ze vami uvadene organizace vznikly mezi etnickymi a narodnostmi, ktere maji hluboke keltske koreny. Nechtel jsem s tim zacinat, tak jsem si pockal na vasi odpoved k poznamce s nickem Kelt. Neni to usmevne?
17. 02. 2010 | 19:15

iga napsal(a):

nemesis

jojo, stara dobra Maova ruda knizka - furt dobry cteni, co?
Soudruzko bohyne pomsty...
17. 02. 2010 | 19:36

Helmut napsal(a):

iga: Mozna..ale presto musite uznat, ze v zasade neni mezi obema nabozenstvimi prilisneho rozdilu. Zajimava byla autorova poznamka o tom, ze zapad nema od konce studene valky spolecneho nepritele, procez si ho hleda..rozhodne ne marna myslenka. Jinak. Islam jako takovy problem neni. V dnesni dobe se s imigraci musime smirit, nelze se jednoduse uzavrit (a co s temi, kteri se v dane zemi narodili - casto je v zemi jejich rodicu neprijmou). Reseni vidim takoveta. Klidne zprisnit imigracni politiku (ovsem pro vsechny stejne!). Ale hlavne je dulezite tvrde postihovat extremismus v jejich radach a zaroven se snazit (osvetou) snizit xenofobii majoritniho obyvatelstva (neni spousta problemu zakopana v tom?). Problem tedy neni nabozenstvi a jeho vyznavaci, nybrz oni radikalove a extremiste (a co si budeme povidat, tech je minorita v dane skupine). Ty je nutno tvrde postihovat, ale ne celou skupinu! Navic je treba (prave onim snizovanim xenofobie majority) se snazit, aby se nezapouzdrili do vlastnich komunit.

ad dennis: Usmevna paralela, presto abych uvedl i zcela jiny znamy priklad - Oklahoma City.
17. 02. 2010 | 19:46

iga napsal(a):

Helmut

Bohuzel uznat nemohu - kdyby nebyl mezi krestanstvim a islamem zasadni rozdil, nebyl by zde zadny problem. Lec problem zde je - je to islam v Evrope.

Predesilam, ze reseni problemu nemam ani ho neznam. K vami navrhovanemu reseni podotykam jen to, co by vam namitl Cochtan - Muhamad Ata byl navenek naprosto naturalizovany a nejevil zadne znamky extremismu, ktere by bylo mozno tvrde stihat do te doby, nez sestrelil WTC.
Jak rozeznat extremistu jeste pred tim nez neco spacha? Nevim...

Ja se obvykle v souvislopsti s islamem nevyjadruji prilis rada k terorismu, zahranicni a imigracni politice.
Moji "parketou" je spis zenska otazka.
V souvislosti s tim a za sebe rikam, ze se nebojim neznameho, ale bojim se znameho. V tomto smyslu vidim skutecne islam jako problem. Ani ten nejliberalnejsi pristup islamu k zenam neni nijak slucitelny s evropskymi hodnotami. Ja jsem pomerne dobre informovana Helmute, a na klidu mi to tedy nepridava - cili v nedostatku osvety neni zakopany pes.

Jak chcete zajistit, aby se muslimove nazapouzdrili do svych komunit?
17. 02. 2010 | 20:04

Helmut napsal(a):

iga: Myslel jsem to jinak. Samozrejme ze kulturne jsou odlisni. Jenze to neznamena, ze je islam jakozto nabozenstvi nemuze byt velmi podobny krestanstvi (vsak take Muhammad puvodne chtel jen prizpusobit krestanstvi pro arabsky narod, nechtel puvodne vytvorit nove nabozenstvi).

Naprosto souhlasim s tim, ze islam v Evrope je problem. Ale problemem nemusi byt muslimove v Evrope! To je znacny rozdil. Navic. Ktere muslimy mame na mysli. Ty z Nigerie, Maroka, Syrie, Turecka, Azerbajdzanu, Cecenska, Tatarstanu, Bosny, Albanie, Iranu, Pakistanu, Bangladese ci snad Indonesie ci Malajsie? Velkym problemem v dnesni Evrope je nerozlisovani mezi temito a podobnymi skupinami muslimu. To co prisuzujeme islamu jakozto celku velmi casto plati jen o casti jeho vyznavacu (typicky pripad je treba prave ta tak casto pripominana zenska obrizka, ktera s islamem nema nic spolecneho).

Vzdycky budou ve spolecnosti (a ve vsech skupinach, ktere tvori spolecnost) idioti. Ty samozrejme odsoudim, ale musim vsechny stejne! A k tomu atentatnikovi.. o lidech, kteri vystrileli skoly (treba znamy pripad z Columbine) ci o vyse zminovanem atentatnikovi z Oklahoma City to take nikdo netusil dokud se to nestalo.

A k posledni otazce..to je samozrejme slozity problem na sirsi debatu a 100% vysledku nikdy docilit nemuzete, ale snazit, aby nevznikala muslimska ghetta je zcela v zajmu spolecnosti, nebot prispeje k jejich vetsi integraci. A alespon priblizit se k tomu idealu..dat jim treba sance vetsi sance pri hledani prace, nechovat se k nim jako k podradnym lidem atp. Nemuze to samozrejme fungovat 100%, ale podobne veci mohou pomoci situaci zlepsit. Ostatne jak jsem jiz psal. V dnesni dobe se s imigraci v nejakem meritku musime smirit (ostatne reseni je i jine - snazit se, aby byly muslimske zeme vyspelejsi, tedy zapojit je do nejake mezinarodni spoluprace a snazit se je vytahnout na vyssi uroven. Pak nebude takova motivace emigrovat..
17. 02. 2010 | 20:21

Sadi Shanaah (alter.PC) napsal(a):

Ondrej, Hans

Kamenovani byla stara tradice, kterou zide prebrali od predchazejicich kultur a ktera figuruje jako trest jak v judaismu tak v krestanstvi (Stary zakon). V Koranu kamenovani jako trest nenaleznete, do islamu se dostalo formou Hadisu prave importem z predchazejicich kultur. Zatimco kamenovani (stejne jako haleni vlasu, obliceje nebo rukou zen, ktere take v Koranu nenaleznete) krestane a zide opustili, nekteri fundamentalisticti muslimove se k nemu bohuzel uchyluji. Pocetne je to nevyznamne, ale to utechou samozrejme neni.

Co se tyce pohrbivani divek za ziva, to byla jedna z predislamskych tradic, proti ktere jako prvni prorok Mohamed ostre vystoupil a jmenovite v Koranu odsoudil.

Co delaji muslimove s teroristy? Nahani je, vezni a posleze muci a zabijeji, protoze militantni politicky islam, zformovany v 60. a 70. letech 20.stoleti byl primarne vzdy namiren proti muslimskym rezimum a mel za cil nahradit je jakousi islamskou socialni utopii. Autor velmi dobre knihy Jihad, pan Gilles Kepel, argumentuje, ze teroristicke spektakularni akce namirene na zahranicni subjekty jsou projevem sestupu politickeho islamu, ktery se zacina stale vice umirnovat a hrat podle pravidel, podobne jako krestanske konzervativni strany na pocatku evropskych demokracii. Paralelu uvadi k akcim evropskych ultralevicovych teroristu v 70. letech v kontextu sestupu komunisticke revolucni ideologie. Teroristicke akce rozdelily a oslabily koalici chudiny a nabozne stredni tridy, ktera politickemu radikalnimu islamu zprvu dodavala momentum. Stredni trida ve vetsine byla takovym nasilim proti civilistum zdesena. Bin Ladin a spol. doufali, ze utokem na dve veze zmobilizuji muslimy v dobe, kdy mnoho z nich nevrazive pohlizelo na americkou zahranicni politiku vuci svemu regionu. Nestalo se tak a Bin Ladin jasne prohral. Mnoho muslimu ale na Bin Ladina reagovalo zprvu rozpolcene. Na jedne strane jasne odsuzovali nasili na civilistech, na strane druhe ale citili jakesi vnitrni zadostiucineni, ze nekdo klepl Americany pres prsty. Mnoho z nich citi ukrivdenost, kdyz poukazuji na to, ze v dusledku americke zahranicni politiky zemrelo daleko vice lidi nez behem jedenacteho zari, byt ne najednou a mene spektakularne, ale nikoho to prilis ve svete nevzrusilo. Karim (pouzil jsem v clanku pseudonym) mi rekl, ze ten den videl v Kahire placici muslimy i radujici se. Ladin je ale v soucasnosti v arabskem svete spise patetickou figurkou.
17. 02. 2010 | 20:34

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem jeden hrubě urážlivý text ("hovada" apod), který byl v rozporu se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
17. 02. 2010 | 20:35

Baba napsal(a):

Našinec nemá jasno v původu a důvodu upřednostňování kaligrafie před používáním obrazů jako prostředkem srozumitelným i negramotným. Nemyslím, že by díky kaligrafickému umění v islámských zemích negramotnost vymizela.
17. 02. 2010 | 20:41

dennis napsal(a):

to Helmut

Jak evropsky, tak jihoamericky terorismus ma nebo mel sve organizacni struktury a ty maji sva jmena a od nich odvozene zkratky. Pripad Oklahoma City je naprosto odlisny fenomen. Ale to je mezi nimi jediny rozdil.

K infiltraci islamu do Evropy bych poznamenal jen tolik. At uz se budeme snazit s ni vychazet slusne a budeme vstricni, a nebo se ji budeme branit, zido-krestanska kultura, nekdy oznacovana jako euroatlanticka civilizace ji za sto nebo dve ste let stejne podlehne, nebo se v islamskou kulturu transformuje.

K tomu, aby zanikla rise rimska nebo rise Mayu bylo zapotrebi mohutne sily zvenci a take nalezity stupen vnitrni demoralizace a upadku kdysi slavnych risi. Toho jsme nepochybne svedky v soucasne dobe.
17. 02. 2010 | 21:03

Helmut napsal(a):

Dennis: Nepredbihal bych... mozna se stane tohle, mozna uplne neco jineho..do podobnych debat se nerad poustim, protoze nejsem vestec a nikdo nemuze vedet, co se stane.. kazdopadne do budoucna vidim vyrazne odlisne fenomeny, kterych se obavam daleko vice (napr. extremismus)
17. 02. 2010 | 21:16

Radek napsal(a):

Podobný článek vzšel nedávno v Newsweeku, viz: http://www.newsweek.com/id/...

Autor Fareed Zakaria. Vyhodnocuje výsledky voleb a různých referend a dochází k závěru, že ten umírněnější, "sekulární", většinou vyhrál...
17. 02. 2010 | 21:19

ondrej napsal(a):

To Sadi:
Diky za vase vysvetleni.
Tesi me, ze mam historicky podklad k tomu, co se deje. Ale pochopil jsem to jen tak, ze se snazite vysvetlit, jak se takove fenomeny do dane kultury dostaly. Je pravda, ze tyto formy trestu a zakonu pochazi ze stredoveku, v krestanske kulture se objevovaly uplne stejne (inkvizice apod), ale take ve stredoveku zustaly a my ted zijeme ve vice ci mene humanisticke spolecnosti.
Mne nejvic presvedcuje to, co kazdy den vidim. Kdyz vidim muslimska ghetta, horici auta a protievropske demonstrace ve Francii, agresivni snahu o zakon sarija v Britanii, nebo napriklad ted tu posledni demonstraci proti karikaturam ve Skandinavii, mam strach o nasi zapadni kulturu. Muslimove delaji takove ciny jmenem muslimu - to je proste realita a to jim nikdo neodpare. Je hezke, ze se to lidi snazi urovnat.. ale ta snaha by mela byt oboustranna - ne za kazdou cenu vytlacit kulturu, do ktere se pristehuju a at se vsichni podridi.

To HERO (pan velky hrdina):
Pane, ty ciny co jste hrde vypsal, jsou v nasi spolecnosti souzeny a tvrde trestany. Vic k tomu snad neni co dodat.
17. 02. 2010 | 21:26

iga napsal(a):

Sadi

haleni zen v Koranu naleznete (tyka se sice jen manzelek proroka, ale presto) jinak podrobnosti zde:

http://www.muslimka.estrank...
17. 02. 2010 | 21:28

Kritik napsal(a):

Autorovi lze ocenit hluboký zájem o podstatu islámu.

Pochopení problému však nelze uskutečnit bez osobního poznání Boha. To platí pro každého - bezvěrce, muslima, či křesťana. Po poznání Boha muslim pochopí význam věty, kterou začíná každá súra: "Ve jménu Boha milosrdného, slitovného." Křesťan po setkání s Bohem a jeho pozemským obrazem Kristem pozná, že Bůh je opravdu láska.

Bez skutečného poznání Boha a osobního kontaktu s ním lze dojít pouze k náboženství, což je lidská interpretace (ztvárnění) kontaktu s Bohem. Jenž je ovšem neosobní, k něčemu "tam nahoře". Pak se ovšem takoví muslimové bez poznání Boha chápou třeba dobových násilnických vyjádření svého Proroka. Podobně jako se chápali křesťané neznající skutečného živého Boha vyjádření biblických.

Vezměte si například zbožného Dominika. Posléze jeho následovníci dominikáni řídili ve středověkém Španělsku od královny Isabelly pověstnou inkvizici. Hrůzné "Kladivo na čarodejnice" napsali také dva dominikáni. Dokonce odlesk záře hořících hranic s čarodejnicemi existuje stále v katolické církvi (viz http://cs.wikipedia.org/wik... ), i když se nyní jmenuje "Kongregace pro nauku (či obnovu) víry", z níž pochází nynější papež Joseph Ratzinger.

Problém tedy nespočívá ve víře v Boha, ale naopak v nevíře v Boha. Ostatně, chcete-li nejlepší důkaz, zda jsou teroristé náboženští fanatici, vyhledejte si profily atentántíků na Londýnské metro: Vyšetřovatelé zjistili, že šlo o muslimy vlažné víry nebo dokonce bez víry.

Problém tedy není v lidech skutečně věřících, ale v lidech neznajících skutečného Boha. Nedělejme si o lidské podstatě bez víry v Boha iluze. Jako ten člověk, když si prohlížel Osvětimský koncentrák a řekl: "To nemohli dělat lidé, ale nějaké zrůdy". Přítomný Žid mu ale odporoval: "Právě naopak. Tady se teprve bez příkras a nezakrytě projevila skutečná lidská podstata."
17. 02. 2010 | 21:47

Helmut napsal(a):

ondrej: U toho co popisujete je ale pak otazka, co je skutecna realita a co je jen medialni realita. Kdyz bude ve Francii nejaky pochod umirnenych muslimu, tak se o tom nedozvite, ale jakmile zacne horet jedno auto, tak je to ve vsech novinach. Samozrejme nechci udalosti ve Francii i jinde zlehcovat, ale rikam. Je otazka nakolik je to tak nalehova, jak nam predkladaji media..ta jsou tu preci jenom od toho, aby vydelavala a to udelaji nejlepe skandalnimi a podobnymi zpravami. Takze je otazka nakolik aktualni je i treba to kamenovani a kolik skutecne ukamenovanych je.

Miimochodem nedavno jsem zahledl zajimavou vec. Dokument o zobrazovani Arabu (tedy zdaleka ne vsech muslimu, ale standardni Evropan ci American to nerozlisi a da si tam rovnitko islam/muslim. Kazdopadne je tam na mnoha a mnoha prikladech ukazano, ze snad neexistuje jediny hollywoodsky film, ve kterem by Arab vystupoval v kladne roli...a to plati i o filmech pro deti.. tohle take rozhodne neni spravne..
17. 02. 2010 | 21:50

Kritik napsal(a):

Doplňuji ještě link ke Kongregaci pro nauku (obnovu) víry http://cs.wikipedia.org/wik...
17. 02. 2010 | 21:51

iga napsal(a):

Helmut

na muj vkus jste az prilis velky optimista.
Po mem soudu je promena islamu kdyz ne primo nemozna, pak v nedohlednu. Nejzasadnejsi duvod spatruji prave v nemennosti vykladu Koranu.

Mate pravdu v tom, ze muslimove v Evrope jsou ruznoroda skupina, mne je celkem jedno z jakych statu pochazeji, na tom nevidim nic pozoruhodneho. Zajimave je, ze nekteri se narozdil od jinych perfektne asimilovali.
Presto je postaveni zeny v islamu nejzasadnejsim dukazem o neslucitelnosti islamu s evropskymi hodnotami. I v te nejasimilovanejsi muslimske rodine je svoboda zeny jen odrazem svobodomyslnsti muzu, kteri jsou ji "mahram". To je proste neprijatelne.
17. 02. 2010 | 21:51

dennis napsal(a):

to Helmut
Mozna zido-krestanskou kulturu nahradi mirumilovnou cestou nebo jinou cestou islam, mozna nastane neco jineho. Ano, mozna bude treti svetova valka, pak by nastalo jeste neco jineho.

Extremismus si sam pro sebe spojuji s vice mene individualnim nasilim. Kdyz se rezim, rise, nove spolecenstvi upevni, extremismus nema sanci na vladu. Extremismus muze neco rozhybat, ale dlouhodobe se u moci neudrzi. Nejruznejsi krutovlady se mohou udrzet u moci desitky let, ale dejinne epochy tvori eee... Vlastne dejiny lidske spolecnosti tvori nepretrzite krvave valky.

Nakonec s vami musim souhlasit: extremismus individualni nebo extremismus velmoci... Extremismus nebo Kristus. Tezke byti prorokem.
17. 02. 2010 | 21:52

Helmut napsal(a):

Souhlasim s tim, ze jsem optimista. Ostatne kdybych byl pesimista jako velka cast naroda, pak bych se z toho se svymi znalostmi zrejme zblaznil :-) Ale k veci. Nemyslim si, ze je islam nutne neslucitelny s nasi kulturou. I ten vztah k zenam (ackoliv samozrejme velmi problematicky) nemusi nutne zamrznout a do budoucna se bude bezpochyby liberalizovat (k cemuz by mohla pomoci i Evropa). V krestanskych textech take neni osoba zeny zrovna dvakrat rovnopravna..a v Evrope i Americe byla rovnopravnost zen do 20. stoleti tabu. Takze bych jim dal cas a uvidi se..ale opravdu to nepovazuji za neprekonatelny problem (stejne jako vy dnes vydite postaveni zeny v islamu jako nezmenitelne ho videli vsichni v 19. stoleti v Evrope).

Ostatne co je zajimave.. arabske zeme/Turecko ovlivnuji Evropu po dlouha staleti. Ten kontakt tady je hodne dlouho. A zdaleka ne vzdy negativni (napr. bez Arabu bychom dnes nemeli anticke texty, ktere povazujeme za zaklad nasi kultury; nejcennejsi pamatku ve Spanelsku jsou maurske; polozili zaklad spouste ved..je treba to videt i z tohohle smeru). Ale to uz je kazdopadne zase jina vec trosku mimo tema..kazdopadne nepovazuji islam za nejvetsi ohrozeni soucasne Evropy...

mno..nevim co bych jeste zformuloval za nazor. Na to by byla potreba delsi prima diskuse a ne tohle psani na webu :-)
17. 02. 2010 | 22:07

jirka H. napsal(a):

kritik:
To, co píšete je jen vaše náboženská interpretace problému. Podle mě neexistuje žádný vztah mezi zbožností a sklonem páchat zlo nebo konat dobro. Pro obé bychom našli tisíce příkladů z obou táborů věřících i nevěřících s celou plejádou jejich dobrých i hrozných skutků.
17. 02. 2010 | 22:19

iga napsal(a):

Helmute

vy jste sympatak abych tak rekla stejskaloidniho typu.

Na ten optimismus ale bacha - je to opium lidstva. Stejne bych byla rada, kdybych se pletla, ale prave ten cas je to, co nemame.

Doby, kdy muslimove obohacovali nasi kulturu Avicenou a Aristotelem jsou bohuzel v nenavratnu a co se tyka tech zen, tak Novy zakon neposkytuje ani zdaleka tak propracovany system vztahu muzu a zen jako Koran. Koran nezmenite, s tim nehne zadny reformator - v krestanstvi nenaleznete zadnou paralelu. Nerovnopravne postaveni zen ma v Novem zakone velmi vratkou podporu... A zkuste jen nadhodit pred jakymkoli (!) muslimem tema prorokovy sestilete manzelky Aishy (vyspal se s ni, kdyz ji bylo devet). To neodsoudi nikdo z nich a pritom je to odsouzenihodne.
17. 02. 2010 | 22:21

Lojza napsal(a):

Pane Shanaáhu,
já věřící jsem, korán jsem nečetl. O křesťanech si myslím své. V minulosti, i nedávné, se i křesťané chovali jakoby Boha vůbec neuznávali,třeba ve Rwandě, Jugoslávii. S muslimy to bude stejné. Ale přece jen si myslím, že obava z muslimů je oprávněná, podle se chovají hůř. Skoro denně atentáty, ne proti cizincům, proti Iráčanům.

Terorizmus je záležitost muslimů a není pravda, že je to frustrace z bídy. Mnozí pocházejí ze zámožných rodin. Co by mě asi čekalo, kdybych v Jordánsku, nebo Saudské Arábii začal rozdávat Bible? To se muslimům v civilizovaném světě nestane.

Možná jste ještě neviděl toto video, stojí za to, ale doporučuji ne na noc, asi byste nespal dobře.

http://www.ebaumsworld.com/...
17. 02. 2010 | 22:22

Martin napsal(a):

Je to samozřejmě jinak, pravověrný islámista je povinen zabíjet jinověrce, namátkou: Súra 4 verš 89

Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky

A 40 % lidi hlásící se k islámu a zároveň vlastnící německý pas, je pro zavedení práva šaría na území EU. Islámisti tedy musí buď vydat service pack na Islám, asi jako křestané vydali service pack "Nový Zákon", nebo je nutné je z EU vysídlit dokud je čas.
17. 02. 2010 | 22:25

pepča napsal(a):

Zajímavé čtení o podobných problematických pasážích v Bibli a o tom, jak na ně reagují křesťané (vlastně velmi podobně jako jsou v tomto článku popsané reakce muslimů). Vřele doporučuji!

http://fiser.blog.respekt.c...
17. 02. 2010 | 22:26

Iv napsal(a):

Clanek sice propracovany, ale jen jeden zaver. Nebylo by na svete lepe kdyby se lide neridili ve 21.st.texty jenz nejake poustni kmeny vytvorili vice nez tisice let drive, tim mam na mysli i Bibli, kterou rozhodne nepovazuji za mene nasilnou nez Koran. Vira v Boha neni nositelem moralniho uceni. CR je ve sve vetsine atheisticka zeme a neprijde mi moralne vice upadla nez jine. Momentalne v zapadni Evrope probiha intelektualni bitva mezi atheismem a krestanstvim, islamem a vsemi nabozenstvimi. Je smesny reformni vyklad Bible a Koranu vsemi intelektualy sveta, jelikoz tech je prece jen mene nez prumernych obyvatel. Vira v Boha neni racionalni ve 21.st., tak se nepokousejme ji zracionalnet. Nakonec me vzdy potesi Dawkins, Hitchens a jim podobni.
17. 02. 2010 | 22:36

iga napsal(a):

pepco

se Starym Zakonem krestane problem nemaji.
Verse o valce, krutosti a zabijeni novorozenat nikdo nepopira a skoro vsichni prumrni krestane je znaji.

Krestane jsou vsak stoupenci Krista, ktery prinesl novou smlouvu, Novy zakon - maxima krestanske etiky jsou pak slova: Miluj blizniho sveho jako sebe sameho.
Nedavno me tu ucil nekdo hrat marias - takze to je to eso, ktere mji krestane stale v ruce. Novy zakon "prebiji" Stary zakon.
Augustinus pak pise: Miluj a cin co chces!
Tohle proste v Koranu nenajdete:-)

Iv
Musim si rypnout:-)
NAKONEC vas potesi jedine Buh.
17. 02. 2010 | 22:44

petr napsal(a):

Tuhle otázku si pokládejte tak dlouho, až ve vlastní zemi pocítíte že islám je násilný.Pak již ale bude pozdě.
17. 02. 2010 | 22:49

Gerd napsal(a):

Pane Shanaáhu,
zajímavé čtení i názory. Přesto si dovolím s vámi nesouhlasit, došlo k jedné zcela zásadní chybě.
Interpretujete názory muslimů ze zemí, kde je islám dlouhodobě v převaze, zatímco my žijeme ve zemích, kde islám (zatím) v převaze není.
Když použiji příměr jednoho z debatérů, v USA v 19. století na atlantském pobřeží také byli lidé s humánními názory na první národy (Indiány), zatímco v pohraničí ten názor byl velmi negativní.
Podobně je tomu i mezi západní společností a muslimy. My se setkáváme s těmi agresivními projevy a co je nám platné, že na světě žije někde přes miliardu mírumilovných muslimů, když my musíme žít s tím zbytkem několika stovek muslimů militantních a setkávat se s jejich názorem na náboženské uspořádání světa.
Ostatně islám je v oblastech, kde je v menšině militantní vždy, třeba na Filipínách, které se západní kulturou mají společné snad jen to křesťanství.
Co se týká kulturních výdobytků islámu, to platilo v prvních staletích a navíc se týkalo většinou jen odštěpeneckých a okrajových proudů islámu. Ten hlavní islámský proud je ve své většině netolerantní k jiným náboženstvím, naprosto nezná znění Koránu a proto snadno podléhá výkladu militantních imánů.
I Němci jsou značně kulturním národem, v letech 1933 - 1945 mezi nimi byla spousta lidí uvažujících jinak než oficiální filozofie hlásaná NSDAP, ale přesto nacisté měli rozhodující moc a jakmile ji měli, vzyl humanismus zbytku Němců za své, zůstaly jen primitivní pudy.
Takhle nějak si to představuji, že dopadne i s islámem, pokud se k moci dostanou militantní imáni. A už mají svých příznivců dostatek. A my jsme pro ně ti nepřátelé, nikoliv lid Knihy.
Na závěr, platí křesťanské "Po ovoci poznáte je!" a ty plody islámu v dnešní době jsou značně shnilé a nevábné.
V možnost soužití s islámem uvěřím, až i islámské státy začnou tvrdě potírat terorismus. Zatím jich tak většina nečiní.
Hezký večer
17. 02. 2010 | 22:52

Matěj Kopecký napsal(a):

Muslimové, když chtějí žít v míru se všemi, musí být také ke všem tolerantní a ne je nazývat bezvěrci... Muslimové vždy útočili a co dobyli tam stavěli mešity. Chtějí je také u nás a hned s minarety...a proš vlastně? Byl jsem několikrát v arabských státech, ale křesťanské symboly jsem tam neviděl, jsou zakázíny, tak proč my musíme lézt arabům do zadku a pořád se omlouvat a posluhovat někomu, kdo není tolerantní. Oni kašlou na západní kulturu, demokracii, křesťanskou toleranci, oni chtějí vládnout, ovládat a mít jenom Allaha. Problém je v tom, že západ je jako malé děti, nezná ty podvraťáky z Blízkeho a Středního východu...
17. 02. 2010 | 23:08

BK napsal(a):

Napravovatel

"SROVNAVAT NASILI V KORANU S KRESTANSKOU CASTI BIBLE MUZE JEN BLBEC"
Cítím se osloven tímto vaším tvrzením i když musím přiznat,že přesně nevím, které části Bible jsou křesťanské.
Mám však za to, že srovnávat míru násilí v náboženských textech je vskutku nesmyslné. Mimochodem křesťané také ve jménu své víry zabíjeli, ale upustili od toho někdy koncem středověku. A v tom je právě ten rozdíl.
18. 02. 2010 | 00:53

Helmut napsal(a):

"Mimochodem křesťané také ve jménu své víry zabíjeli, ale upustili od toho někdy koncem středověku."

A japato, ze se G. W. Bush ohanel Bohem kdyz zacinal valcit v Iraku?? Toto vase tvrzeni je zcela mimo. Dodnes spousta krestanu ve vsech moznych koutech sveta zabiji. Rozhodne to neni jen domena krestanskeho stredoveku a islamu.

"Muslimové vždy útočili a co dobyli tam stavěli mešity."

Jste si jisty?? A nedelali krestane vzdy a vsude totez?
iga: Dekuji za kompliment a skvelou debatu :-) alespon obcas se najde nekdo, s kym se da bavit normalne. Kazdopadne a naposledy k tematu. Nic, ani islam, neni cernobile a delat z nej strasaka a vytvaret kolem nej hysterii nam nepomuze a naopak spise situaci vyhroti..chce to resit s klidem, rozumne a pokud mozno (kdyz to jde, samozrejme) pomoci dialogu.

k vasi poznamce o optimismu jen dodavam: At zije Trockij! :-)
18. 02. 2010 | 01:05

Krakonoš napsal(a):

Křesťanství je náboženství založené především na Novém zákoně a tento je naprosto nenásilný. Jinak je dobré si něco zjistit o zakladateli islámu. Mohamed byl loupežník, který přepadal karavany a přímo vzýval k zabíjení nevěřících. Naproti tomu Kristus chodil a debatoval s lidmi. Násilí křesťanství je výplodem středověku, se kterým i končí. Pokud máte dojem, že může být islám tolerantní, tak se zeptejte muslima, zda lze opustit islám a konvertovat......
18. 02. 2010 | 03:11

Karel napsal(a):

Kolikrát je v knize Mein Kampf napsáno zplynovat, vystřílet prostřednictvím Einsatzgruppen, spálit v krematoriích?! Ani jednou. A stejné je to s koránem. NIKDO VÁS TADY NECHCE! Tak si kažte ty Vaše bludy v Saudské Arábii nebo v Bangladéši!
18. 02. 2010 | 07:30

Tupelo napsal(a):

Sadi Shanaah: diky, jiz tradicne vyborny clanek, tento putuje do slozky oblibenych.
Vypada to, ze nektere fanatiky, jak z rad ideologu Al-Kajdy, tak z rad islamofobu, spojuje duraz kladeny na doslovny vyklad koranu, citovani hlavne peclive vybranych pasazi a neochota naslouchat druhe strane.
18. 02. 2010 | 08:00

vaclavhorejsi napsal(a):

Autor:

Vynikajici clanek, gratuluji a dekuji!
Kez by se takove objevovaly i v nasich novinach...
Reakce nekterych fanatickych islamofobu jsou skutecne hrozne... Zcela srovnatelne s nacistickym antisemitskym besnenim.

..
18. 02. 2010 | 08:01

Baba napsal(a):

Krakonoš:
potvrďte, že ekonomická vyspělost společnosti je pro politickou i náboženskou etiku zásadnější než naopak. Porovnávat vznik středozemního křesťnaství z přelomu století s o šest set let mladším pouštně poloostrovním islámem je vlastní myšlení jednotlivce a může být zavádějící, sejde-li se takových jedinců víc. Přece byste nechtěl, aby vás tady někdo poučoval, že k významnějšímu myšlenkovém předělu došlo někdy o půl tisíciletí dříve.
18. 02. 2010 | 08:14

Mickey Arison napsal(a):

Islám není žádné násilnické náboženství. To jenom média servilní objednávce mezinárodního kapitálu se snaží takto islám vylíčit, protože jim vadí, že společnost žijící podle tradic islámu není dostatečně konzumní. Mezinárodním bankéřům samozřejmě vyhovuje taková společnost, kde jsou nejdůležitější hodnotou peníze.
Nemyslím si, že by naši evropskou civilizaci ohrožoval hlavně islám. Hlavní nebezpečí jsou tato:
1. Sjednocená EU obývaná občany bez národního vědomí, zato ženoucí se za penězi, zadluženými až po uši a bezhlavě utrácejícími za spoustu luxusních zbytečností.
2. Nízká porodnost ohrožující budoucnost evropských národů (zrovna v tomhle bychom si mohli vzít z muslimů příklad)
3. Masy barevných přistěhovalců (muslimů i nemuslimů), kterým se většinou nechce pracovat, zato však přijeli využívat všech sociálních výhod.
18. 02. 2010 | 08:19

dennis napsal(a):

to Helmut
Skoda, ze se uz k debate nevratite, ale pravda je, ze kazda pohadka ma svuj konec i tahle diskuse jednou skonci. Pokusim se formulovat svuj posledni prispevek.

Zminil jsem se o tom, ze islam mezi Evropany hraje roli, jejiz vyznam evidentne sili. Uvedl bych priklad rostouciho poctu nemuslimskych Britu, kteri se obraceji na soudy s'aria, v nadeji, ze se dovolaji "sveho prava". Tenhle proces si vysvetluji tak, ze s rozvojem vsech moznych ( i pro mnohe nemoznych) prav mensin a narustajiciho vlivu politicke a spolecenske "korektnosti" jsme svedky rustu kriminality vseho druhu a ve vsech patrech spolecenske stratigrafie. Ve vsech rozvinutych zemich kriminalita stoupa a veskera snaha tomu branit slozkami v oblasti prevence, justice, napravy, ochrany se jevi porad jeste malo ucinna. Otazka zni, co se musi ve spolecnosti zmenit, abychom se aspon zacali blizit rovnovaznemu stavu mezi ucinnosti instituci poradku a prava na jedne strane a dodrzovanim spolecenskych a pravnich norem prevaznou vetsinou clenu spolecnosti; nejspis v ramci jednotlivych statu. To, co povazuji za znameni upadku mravu a soumrak rise je prave ta mira kriminality, se kterou si vlastni instituce nevedi rady. Reseni zrejme (aspon mi se to tak jevi) neni v rukach mocenskych slozek, ale v nove mravni strukture, kterou dobrovolne prijme vyrazna vetsina spolecnosti.

Islamizace Evropy je na postupu. Jsme svedky zmeny kvantity v kvalitu. Nekteri z nas to vidi jako katastrofu, jini v tom vidi cestu, jak se muze spolecnost (zalozena na kulturnich zakladech stareho Recka a Rima a na zakladech krestanskych tradic) sama zmenit, transformovat a to predevsim kvalitativne, mravne se obrodit.

Uvazovat o tom, jak bude Evropa vypadat za sto nebo dve ste let, je hadani budoucnosti z kavove sedliny. S tim musim souhlasit. Jeste jednou jsem se obratil se svym hlasem na vas, protoze verim, ze toho na dane tema vite ve srovnani s ostatnimi diskutujicimi tak mnoho a jste schopen domyslet dusledky miseni kultur v Evrope tak daleko, az to mrazi, a presto jste optimista :-). Ja se klonim k nazoru, ze promeny, ktere cekaji Evropu nemusi byt nutne jenom katastrofalni z hlediska dnesniho Evropana. Verim, ze dedicove krestanskych kulturnich tradic, at uz to jsou katolici, protestanti nebo pravoslavni a ortodoxni budou schopni odpovedet na vyzvy doby. Ze se k nim pridaji i hrdi evropsti ateiste, jejichz hojnou existenci v Evrope prave krestane umoznili.

Je pred nami mnoho nezodpovezenych otazek. Tezko se orientujeme v procesech, ktere se kolem nas odehravaji, ale tusime, ze doba zraje k prevratnym zmenam. Optimiste veri, ze nas to posili :-).

Rad si prectu dalsi hlasy pod blogem autora, ktery dovede diskusi pritahnout. Na rozdil od autoru, kteri dovedou diskusi vyprovokovat.
18. 02. 2010 | 08:21

šiška napsal(a):

Dobrý článek. Svět už je takový. Snad si lidé někdy uvědomí, že náboženství patří k historii lidstva, ale v budoucnu by lidská společnost měla být realistická, tedy bez náboženství.
18. 02. 2010 | 08:21

bp napsal(a):

Islám je vůči nemuslimům vysoce agresivní, doporučuje proti nim používání násilných prostředků. Talmudisté jsou v tomto ohledu poněkud "milosrdnější", ale svou nenávist ke gojům také nijak neskrývají a projevují ji sofistikovanějšími prostředky.

Jedině křesťanství hlásá i prakticky koná lásku k bližnímu - bez rozdílu.
18. 02. 2010 | 08:26

Baba napsal(a):

Aha, tak zase chyba. Z přelomu letopočtu.
18. 02. 2010 | 08:29

Betty08 napsal(a):

to šiška
Je ten, který nevěří v Boha, ale zato si klidně nechá udělat horoskop, numerologický výklad, věštbu z karet či z ruky atd., je tedy tento člověk ateista? (dle vás realista?).
18. 02. 2010 | 08:30

Helmut napsal(a):

dennis: Dekuji za prispevek. Bezpochyby podnetny. Nechce se mi tu prilis vytupovat, ponevadz se tu vyrojuje prilis mnoho primitivnich nazoru o tom, jak je islam agresivni (pritom uplne stejne jako jina spriznena nabozenstvi), rovna se terorismu apod. Podobne prispevky mi vadi a prodirat se mezi nimi se mi zrovna dvakrat nechce.

A do budoucna se nechame prekvapit. Skutecne nemusi byt vsechno tak katastrofalni, jak se nekteri snazi projektovat. Kazdopadne uvidime :-)

Dekuji za podnetnou diskusi :-)
18. 02. 2010 | 08:36

Krupa Václav napsal(a):

Blog jsem četl večer a je příliš dlouhý než bych na něj mohl ještě reagovat.Bohužel vzpoměl jsem na něj při venčení Y.T. ve 4 ráno a bylo po spánku.Osobně si myslím,že své zkratky si hledáme všichni. Někteří je využijí ve prospěch svůj i společnosti, někteří jej ve svůj prospěch na úkor té společnosti zneužijí.Pokud se nezmění systémy,pokud se budem dělit bez tolerance a vstřícnosti na pravé či levé, na křesťany či muslimi, na velmi bohaté či velmi chudé, nic se nezmění.A tak si budou různí Ládinové hledat pro své skutky v Koránu požehnání.
18. 02. 2010 | 08:46

Karel (taky) napsal(a):

Z praktického hlediska je pro naši civilizaci lhostejné, zda sebevražedné atentátníky nebo Al Kaidu vytvořil islám, lidé, lidé za pomoci islámu... Je to fuk.

Zajímavé ovšem je, že za posledních pár desítek let nikdo nepotkal sebevražedného útočníka křesťanského vyznání. Leda sem tam někoho, komu ruplo v bedně.
18. 02. 2010 | 08:53

pepča napsal(a):

Denis: Jestli pak ale víte, proč začali muslimové v Evropě požadovat své soudy šaria? Protože viděli, že v mnoha evropských zemích už fungují podobné židovské soudy. Celkem logicky argumentovali, že pokud jsme povolili židům zvláštní rabínské soudy pro rodinné záležitosti, musíme to povolit i muslimům. Anebo zakázat oběma skupinám. Nelze ale jednu menšinu dikriminovat na úkor druhé. Viz tento článek:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/...
18. 02. 2010 | 09:05

Jan Křelina napsal(a):

B*R*I*L*A*N*T*N*Í !
Díky, pište pište!
A good luck v Káhiře, je to skvostné město. Sám jsem si v Al-Azharu skvěle podebatoval..
18. 02. 2010 | 09:08

Sadi Shanaah (z altern. PC) napsal(a):

Tupelo a dalsi

Ja si prave nejsem jist tim "doslovnym vykladem Koranu". Ono totiz v arabstine je hodne slov mnohoznacnych, navic kdyz jsou vyjadrena v poetickem textu, zversovana atd. Prave proto me zaujaly reformisticke preklady/vyklady techto slov v Koranu. Mozna, ze nektere z nich jsou jen produktem prani autoru (kteri vidi neco, co tam neni), ale rozhodne je to zajimave.

Navic vetsina "osklivych" veci, ze kterych si mohou fundamentaliste stavet alibi, se nachazi v Hadisu/Sunne...i presto, ze je ucenci cistili od fabrikovanych, je jich stale hodne (existuje nekolik verzi sborniku s nekolika verzemi pribehu o skutcich a slovech proroka). Ty pribehy si protireci a nekdy jsou vylozene postavene na hlavu. Nikde v Koranu neni psano, ze by meli lide napodobovat vse, co prorok nekdy udelal (zdanlive nebo skutecne)...s uzasem jsem sledoval jeden satelitni nabozensky kanal, kde jisty sejk pul hodiny rozebiral, jak ma muslim chodit na zachod, jak dlouho tam ma byt, co mit a nemit na sobe za obleceni...naprosto absurdni. Vsechny tyto nesmysly si ten clovek derivoval z Hadisu a ospravedlnil naprosto nesouvisejicimi vyseky z Koranu, ktere nemely ani zbla spolecneho s etikou vymesovani :-) Nastesti normalni muslimove se takovym lidem taky zasmeji. Nicmene takovy lide muzou zbytecne stresovat radove muslimy tim, ze jim podprahove vnucuji, ze nejsou dobri/idealni muslimove. V islamu ale neexistuje cirkev, proto tito lide nemaji autoritu nad muslimy krome te, kterou si ziskaji argumentaci, uznanim uznavanych autorit, charismem, prikladem, linii svych ucitelu atp. Nakonec si kazdy muslim prebere sam, zda nekomu takovemu naslouchat. A ani naslouchani jeste neznamena konat podle receneho.
18. 02. 2010 | 09:14

Tupelo napsal(a):

Sadi Shanaah: mate pravdu, napsal jsem to blbe, mel jsem na mysli spis nekriticke prijimani vykladu Koranu od tech kteri by si mozna radi udelali monopol na jeho jediny spravny vyklad.
V dalsim prispevku pisete ze autority si ziskavaji respekt mimo jine argumentaci, vzpomel jsem si ze v budhismu zaci mezi sebou (a snad i ke svym ucitelum) vedou (na prvni pohled) velmi vasnive a emocionalni rozpravy, je podobna 'konfrontace' mozna i behem debat tykajici se mozneho vykladu nekterych pasazi koranu/hadisu? Muze bezny muslim, pote co mu nevyhovuje nejaky ucitel s jehoz vykladem ma problemy, 'konvertovat' k jinemu uciteli a jak je na takovy akt pohlizeno?
Jeste jednou diky za Vase clanky a za to, ze se ucastnite diskuzi.
18. 02. 2010 | 09:32

Andy napsal(a):

K tomuto článku doporučuji nové ćíslo časopisu Přítomnost http://www.pritomnost.cz - zejména text kandidáta na prezidenta Sudánu a text Z.Velíška o imigraci v Evropě.
18. 02. 2010 | 09:34

Sadi Shanaah (z altern. PC) napsal(a):

Krakonos

Co se tyce krutych/nasilnych pasazi v Novem zakonu:

http://skepticsannotatedbib...

Co se tyce konvertovani z islamu, tak v Koranu nikde neni predepsan trest smrti. Konec verse 2:217 rika:

Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě - ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou.

Tento vers jasne poukazuje na posmrtny trest (podobne jako v Bibli...). Nekteri fanatici se ale uchyluji k nekterym pribehum z Hadisu, aby si nasli ospravedlneni.

V Hadisu skutecne muzeme nalezt pribehy, kde prorok rozkaze nekoho prepadnout/zabit. Pribehy, kde je kruty a pribehy, kde je jeste vetsi asketa a lidumilec nez Budha a Jezis dohromady. Tyto pribehy si navzajem odporuji a pro reformisty jsou jasnym dukazem toho, ze jsou umele vyrobene/pozmenene.

Jeste bych rad dodal, ze mnoho lidi na Zapade jaksi automaticky usuzuji, ze kazdy muslim zna kazdy vers Koranu nazpamet, vcetne pribehu z Hadisu. Meli bychom oddelit rovinu prisne teoreticky teologickou, ve ktere proti sobe argumentuji zastupci ruznych sekt islamu, kteri se tematu venuji cely zivot (i ti ale maji vetsinou nedostatky co se tyce znalosti vsech zdroju) a rovinu obycejnych muslimu, kteri nazpamet umi prvni, modlitebni suru a to je tak v mnoha pripadech asi vse. Koran maji doma nebo v aute nebo v praci, ale tam jim tak lezi, obcas v nem zalistuji, neco si nahlas predcitaji, ale delaji to spis jako druh spiritualni meditace, kdy samotne cteni textu, ktere podle nich prislo od Boha, cloveku neco dava (vyznam a kontext jde jaksi dopozadi). Obycejny muslim neni clovek, ktery konfrontovan nejakou situaci, zacne listovat v mentalni mape Koranu, aby zjistil, jak se zachovat. Obycejni muslimove jsou formovani tradicemi spolecnosti, ze ktere pochazeji (ty tradice se lisi podle geografie, socialniho postaveni atd.), svymi instinkty, vzdelanim...zkratka tim, co se nazyva socialni kapital.
18. 02. 2010 | 09:49

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem dva hrubě urážlivé texty ("blbec" apod). Dále jsem smazal dva texty, u kterých jsem měl vážné podezření z porušení paragrafu 198 trestního zákona (hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení) a 198a trestního zákona (Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod).

Takové texty jsou v rozporu se zdejšími pravidly, která jsou shrnuta v Kodexu diskutujících: http://blog.aktualne.centru...

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
18. 02. 2010 | 10:03

jů napsal(a):

Děkuji moc za článek.

Stačí chvíli v převážně muslimské krajině pobít a začnete hned vidět věci jinak. Ani nemusíte jít mimo Evropu. Jsou to normální lidi, s normálními starostmi. Část jich navštěvuje mešitu, ti ostatní o nich říkají "že jdou na aerobik". Pak jdou spolu na kafe.

K náboženství: Skuste si představit že nic nevíte o tom, proč Slunce vychází a zapadá, proč se hvězdy točí, proč BUDE ZÍTRA pršet, proč vás bolí zub, jak to, že z kopce najednou teče láva, .... Pak něco potřebujete, co to bude vysvětlovat a co za to bude zodpovědné. J
18. 02. 2010 | 10:09

dennis napsal(a):

to pepca

Ve svem prispevku jsem se nezabyval tim, jak se Evropou siri vliv zastancu zakonu s'aria. Zminil jsem jediny specificky jev v sireni vlivu s'aria v nasem kulturnim prostredi: Neislamsti, zduraznuji neislamsti, Britove se dobrovolne obraceji ve svych sporech s muslimy na soudy s'aria. A to v nadeji na "spravedlivy" vyrok, ktereho u jine instutuce nenalezaji nebo nehledaji. Uvadim to jako varujici jev, ktery poukazuje na to, jak malo je ucinne "pravo" v "demokratickem" state. Pravo z hlediska elementarnich zakonu spravedlnosti mezi lidmi. To, ze takovych nemuslimu, kteri hledaji spravedlnost u neevropskeho prava, pribyva, v mych ocich necini zakon s'aria mene kruty nebo "spraveldivejsi" nez jine pravni systemy. Jen mi to pripomina zasadu, ze kdyz se za prvni kradez zlodeji ut'ala jedna ruka, bylo to pravo predevsim vymahatelne. Nebudu se poustet do otazek zneuziti prava, otazek miry krutosti. Jen upozornuji na dulezitou vlastnost justice: A tou je vymahatelnost prava. Pro ceskeho ctenare blogu je to jiste tema, ktere mu neni vzdalene. Zduraznuji, ze to neni jev specificky cesky. Co me na tom vyvoji zarazi, je to, jak sebesofistikovanejsi vyklad humannich a spravedlivych zakonu nevede k posileni duvery lidi v pravo a spravedlnost, ale neprimo vede k rustu kriminality.
Cely komplex ustanoveni zakonu s'aria musi byt pro moderniho Evropana neco jako sbirka stredovekych ukrutnosti, ale vyvoj nasi spolecnosti vede cim dal vic nasich soukmenovcu, aby se jeho cestou domahali svych elementarnich prav. Neni to udesne? Mame se zakonu s'aria branit, nebo budeme usilovat o mravni obrodu euroatlanticke spolecnosti? Kazdy z nas ma na vyber. Bohuzel nikdo z nas sam o sobe nezmeni spolecenstvi tak rozsahle... Zacit bychom meli. Zacit bychom meli kazdy u sebe.
18. 02. 2010 | 10:11

Paveljan napsal(a):

Pro evropana nejsou důležité nekonečné debaty o tom, jak je islám mírumilovný. Pro evropana je rozhodující praktický žitý život. Ten je jasným důkazem jak to s islámem je. Snaha přívrženců islámu předvést ho v těch lepších barvách je dojemná,ale sám život nás přesvědčí, že je to jinak.
18. 02. 2010 | 10:18

Olga napsal(a):

666
Správně jste zvolil označení. Číslo 666 je podle Zjavaní číslo člověka. O existenci Boha nepochybuji. Jinak s vámi souhlasím, že není důležité se k němu modlit. On vše stvořil. Jeho je všechno. Člověk se modlí pouze proto, aby si to vše uvědomil. Proč myslíte že je tam: Odpusť nám naše viny jako i my jsme odpustili. To je přece jasné, že si máme uvědomit, že máme odpouštět. Tak je to se vším. Máme si uvědomit, že vše co máme máme od Něj. Ježíš jasně říká: Nenarodí-li se člověk znova (z Ducha) nevejde do království nebeského. Beru člověka něco jako polotovar. Třeba hliněná nádoba. Hrnčíř ji uplácá z hlíny. Je to nádoba. Ale aby získala potřebnou kvalitu, musí se dát vypálit do pece. Tak nějak je to s člověkem. Projde tělesným světem. Kvalita člověka nevychází z příslušnosti. Podle mě mají křesťané nejvíce vědomostí, tím že mají Boží slovo v Kristu Ježíši. Tím více je to zavazuje.
18. 02. 2010 | 10:25

Sadi Shanaah (z altern. PC) napsal(a):

Tupelo

V islamu existuje mnoho a mnoho nabozenskych a legalistickych sekt a hnuti (navzdory tomu, ze Koran vyslovne odsuzuje sektarske rozdeleni vericich). Tyto skupiny mezi sebou samozrejme vedou polemiku.

Nejsem v teto oblasti expert, ale myslim si, ze v ramci jednotlivych sekt se dnes kontroverze prilis nenosi, narozdil od mezi-sektarskych polemik, a ze existuje urcita hranice, za kterou se dnes prilis lidi neopovazi, takze vetsina kontroverzi neni natolik zavazna, aby vyznamne otrasla celym systemem. Nesvoboda politickych rezimu je zrcadlena v nesvobode teolegickych disputaci, ktere kdysi dodavali islamu (spolu s vlivem reckych a krestanskych a dalsich prvku) velkou dynamiku.

Nevim presne, jak to myslite s tim "obycejnym" muslimem a jeho ucitelem. Myslite studenta islamu na nabozenske skole? Pokud vim, tak tam to chodi jako na jinych vysokych skolach, vybirate si kurzy, mate povinne a nepovinne...s kurzy prijdou i ucitele. Kdyz jste "hotovi" a chcete pokracovat v nektere ze specializaci, muzete vyhledat nekoho, koho si vazite a pracovat spolu s nim.

Jinak obycejny verici muze chodit do kterekoli mesity se mu zlibi, poslouchat kohokoli se mu zlibi. Tato moznost je samozrejme omezena, pokud zijete na male vesnici, kde je jedna nebo mene mesit a kde mistni imam vetsinou pochazi z vasi komunity a nefunguje zdaleka jen jako vedouci modliteb, podobne jako knez u nas na vesnici, ktery hraje hned nekolik socialnich roli najednou.
18. 02. 2010 | 10:40

Rejpal napsal(a):

Dobrý den,
osobně mám na tuto problematiku následující názor:
Vzhledem k tomu, že se poměrně velká část islámských zemí (jejich politických představitelů i běžných obyvatel) názorově staví negativně vůči existenci Izraele a uspokojila by je jedině možnost jeho naprostého zániku, je islám ve spojení s touto názorovou myšlenkou prokazatelně násilný či násilně smýšlející. Tedy netvrdím, že násilnost vzniká primárně výkladem Koránu, ale spíše ve spojení s tímto protiizraelským názorovým směrem.
S Izraelem je rovněž spojováno více, než se na první pohled zdá - partnertsví s USA, chudoba v Palestině i různé propagandistické záminky Talibanu a dalších extremních hnutí. Je to neřešitelný problém.

Na druhou stranu chápu, že i Izrael ze z tohoto důvodu musí chovat násilně, aby mohl odolávat pokusům o útoky na jeho obyvatele. Mír nelze očekávat a nepravosti vznikají vždy na obou válčících stranách.

V islámských zemích jsou také velice zainterosané USA a to nejen z důvodů mírových, ale bohužel i z důvodů zájmových, především ropných. Lidé z islámských zemí toto dobře vnímají a osobně chápu jejich nenávist a pohnutky vůči všem západním cizincům jakožto nohsledů lobbistů, kteří vymýšlejí co nejlevnější cesty jak se dostat k jejich nerostnému bohatsví a ovládnout jej pro sebe. Opět tedy většina lidí islámských zemí toto cítí a smýšlí ve výsledku násilně.

Násilné smýšlení vůči Izraeli naprosto nechápu a je to jen jakási letitá rasistická propagandistická póza a výmluva činů mnohých islámských fanatiků. Technologicky vyspělý Izrael by při partnersví s islámskými zeměmi mohl poskytnout velké technologické know-how i znalost společného prostředí, islámské země zas nerostné suroviny i pracovní sílu či nové výrobní lokality, jejich mírové partnerství by jen vzkvétalo pokud by něco takového mohlo někdy nastat.

Na druhou stranu násilné smýšlení vůči mezinárodné ropné lobby, která se neštítí využít jakékoliv politické a vojenské výmluvy, i rádoby mírové prostředky, do jisté míry chápu. Ale v každém případě nikdo by nikdy neměl ubližovat civilistům, je to sprostá zbabělost, které se bohužel dopouštějí v každé válce všichni bez rozdílu.

Tedy sečtěno podtženo: Islám ve své podstatě násilný není, avšak lidé v islámských zemích jsou převážně násilně smýšlející zejména z výše uvedených důvodů.
18. 02. 2010 | 10:42

janekm napsal(a):

Skvělý článek, děkuji
18. 02. 2010 | 10:53

kl napsal(a):

Hlavní problém islámu je v tom, že jeho vyznavači jsou příliš zaostalí. Jsou to burani. Islám musí přijít o moc aby se stal náboženství míru a lásky. Respektive aby k tomu byl využíván. Vemte křesťanství, není to tak louho co se chovali křesťané podobně jako dnes muslimové. Teprve až církev přišla o svoji obrovskou moc začali se chtě nechtě chovat lépe. A islám má ve vývoji zhruba těch 600 let zpoždění. Dnes stačí aby nějaký klerik řekl, že někdo znesvětil islám tak jdem a zničíme svět. A oni jdou a rubou. Přesně jak v tom filmu. "On řekne jdem a rubem a mě se zatmí a jdu a rubu"! Viz třeba útoky na křesťany v Pákistánu i jinde. Muslimové to musí přestat tak žrát a nesmí věřit všemu co plácne kdejaký blb v mešitě. Dokud se nezačnou muslimové chovat lépe nemá cenu blábolit o tom jak je islám mírumilovný. Možná, že je ale nikdo se tím neřídí.
18. 02. 2010 | 11:18

Vysedllina pathologická napsal(a):

Pane autore,
lakujete opět islám narůžovo. Opět a nenápadně nám předkládáte toto nábpoženství k našemu zajímání. Vám není pomoci. Nemanipulujte nás. Není nic hezkého na úrovni tohoto náboženství (ponižování žen, popravy na ulicích, modlitby na povel, předstírané půsty, bída a hlad, zastrašování vlastních lidí, teroristické útoky na jinověrce, to vše slouží zlu a boji o moc.
My máme za sebou už dávno: křižácké výpravy, upalování nevinných pro čarodějnictví, boje mezi náboženskými směry, odklon kněží od učení lásky, zneužívání dětí kněžími se řeší (spíše neřeší), dvě světové války o nadřazenosti jedné rasy, zničení domorodých kultur, ničení přírody, vybíjení zvířat a ohrožování nejbližšího vesmíru. To vše byla a je manipulace, chamtivost a hlavně obrovská blbost lidí. Nechtějte nás vracet na začátek manipulací a popisem čehosi hezkého na nějakém náboženství. Vše už tu jednou bylo. Vaši nenápadnou ctižádost beru vážně, a doufám, že to dojde všem.
18. 02. 2010 | 11:32

Venus napsal(a):

Všechno chce jen vzdělanost a získání informací, osvěty... Vždyť z náboženství starých Sumerů vyšlo judaistické, z judaismu vyšlo křesťanství a na křesťanských základech je vytvořen islám...nevím jestli si to ti prostí a vášniví zastánci Islámu uvědomují...a vůbec všichni ... poslední prorok Mohamed měl vidění od archanděla Garbiela, měl jako poslední prorok navázat na učení Mojížíše, Ježíše... údajně je Mohamed potomek Abraháma...Alláh = Eliah = hebrejsky Bůh... Chce to osvětu a vzdělanost... snad by bylo mezi lidmi méně zloby z náboženských důvodů...
18. 02. 2010 | 11:53

666 napsal(a):

Olga:
Na rozdíl od Vás o existenci Boha
silně pochybuji. Věda svými novými poznatky církev pořád a
neustále zahání do úzkých a církev musí se svými postuláty a pohledem na svět pořád ustupovat a upravovat výklad "světa". Samozřejmě stav poznání světa nebo dokonce vesmíru člověkem je tristní a víme toho žalostně málo. Určitě však svět se nevytváří podle výkladu,představ a učení církví, za kterými stojí zase jenom lidé, kteří tuto starověkou knihu napsali. Islám je jen to horší nebo snad nejhorší z náboženských "ismů" na světě. Obsah učení islámu je pro trochu jednodušší nebo nevzdělané lidi. Hlavně to sem do naší kotliny netahejte.
18. 02. 2010 | 12:08

frno napsal(a):

To je strasne, populisticke,postavene na nicom a predsa za daco.Pre cloveka , ktory vie,je to blbost a pre ludi, ktory nevedia takisto. proste populisticke. Ale zasa treba budovat karieru. U nas take recenie je " cigan pri kom drzis? a cigan na to "pri kom stojim " ...v dnesnej nekulturnej a nevzdelanej dobe prislovecne hlavne pre populistov a globalnych budovatelov kariery :D
Bush, ked nastupil do funkcie, tak sa pytal uplne nevedom co je to ta severna korea...State of Denial(Bush At War) by: Bob Woodward
18. 02. 2010 | 12:10

drti napsal(a):

Aref, student z Iránu lze, jako vetsina muslimu..západní média nic nenafukují a nezneužívají, prave naopak zamlciju,prekrucuji a lzou ve prospech islamu, jinak by uz byly v zap EU pogromy. Zapad si nemusi vyrabet nepritele, my jsme nepritel pro islam a porad nam to nedochazi.Kdyby se chtel zapad dostat vojensky k rope, uz by tam davno byl.Muslimske stredoveke zeme nejsou zadny souper.Neni problem se dostat k ropě. Na tom maji zajem predevsim jeji prodejci, my ji totiz kupujeme.
Bible a Tanakh jsou také plné násilí, stačí z nich vybrat určité části...Dirkan, arménský křesťan - zase lez a demagogie.Zide a krestane prosli vyvojem, zatimco islam zustal ve stredoveku.Navic bible je brana jako inspirace na rozdil od koranu, ktery je primo od boha a vyzaduje se jeho doslovne a nereformovatelne dodrzeni..Co se tyce poctu obeti, doporucoval bych trochu studia, nez ze sebe zase udela blbce...At uz problem islamu rozebira kdokoliv a jakkoliv, vysledky jeho pusobeni ve svete hovori za vse.Je to k nam nepratelska ideologie, popira vetsinu nasich hodnot, pravidel a zakonu.Islam nepatri do 21.stoleti a uz vubec nepatri do Evropy.Patri mimo zakon.
18. 02. 2010 | 12:13

Tupelo napsal(a):

@Sadi Shanaah: ano, mel jsem na mysli spis situaci, kterou popisujete ve svem poslednim odstavci nez skolu, totiz jestli muze muslim nekde na vesnici at verejne nebo v soukromi vubec vest spor s nejakou autoritou (treba se mu 'nezda' nejaky vyklad uceni), resp. jake nasledky muze takovy spor zanechat. Asi naivni otazka, bude to nejspis rozdilne nejen stat od statu a kraj od kraje ale i na osobe autority, socialnich vazbach komunity atp. Coz me vede jeste k druhe, dulezitejsi otazce, ktera je v Erope kontroverzni a to kdo a kdy muze vyhlasovat fatwu (jeji nejextremnejsi podobu) a jak je v tak ruznorodem prostredi jakym islam bez centralni autority (nebo naopak s vicero, pro kazdy vyznamnejsi smer jedna? ;)) je, vetsinove prijimana. Asi bude obecne rozdil mezi venkovanem a obyvatelem mesta, Jordancem a Jemencem, siitou a sunnitem? Omlouvam se za mozna ponekud naivni otazky, ale zajimalo by me to, snad by se teto kontroverzi mohl zabyvat nejaky dalsi clanek.
18. 02. 2010 | 12:14

drti napsal(a):

Dukazu a nezvratitelnych faktu o tom, jake je islam svinstvo je tolik, ze jakakoliv jeho obhajoba vyzniva bud jako lez, manipulace a nebo neobycejna zabednenost..Byt v dnesni dobe muslimem je pomalu stejne, jako byt umyslne nebezpecnym kriminalnikem, agresorem, rasistou, sadistou ci nacistou, kde zaroven kazdy z vas ma na teto celkove vizazi urcity podil, pricemz jenom clenstvi v danem kultu je jiz vinou.Ani pripadnych 100let sekani dobroty a sireni miru s laskou (coz je nemozne, neuskutecnitelne a absurdni) vas od teto spinave a pachnouci znacky nemuze zbavit, kdyz si lide uvedomi vam prikazanou takiju, ktera v prekladu znamena predevsim lhani, podvadeni a pretvarku.Stejne tak nelze smazat staleti krvave historie sireni a uplatnovani islamu kdekoliv na svete, proti kteremu je ucinkovani krestanu, fasistu a dokonce i komuistu sice politovanihodnou, avsak velmi kratkou a nepatrnou epizodou v historickem vyvoji lidske rasy..Odpor slusnych lidi k islamu, ktery ty nazyvas nenavisti, je jen prirozenou odezvou na nenavist skutecnou, kterou islam siri spolu s chaosem, vrazdenim a terorem..Rozhledni se po svete a prestan nam tu lhat.Ze vseho nejvice prestan lhat sobe a jednou muzes byt dokonce i stastny..Islam je uz po cela staleti ve slepe ulicce a ve snaze hledani cesty je to hlavne ponizujici a frustrujici fiasko.Islam jednoduse prohral na vsech moznych frontach a nic se uz na tomto historickem faktu nezmeni...Jedina moznost, jak trosicku osidit dejiny je ta, ze si zapadni civilizace dobrovolne podreze zily, pricemz kdyby sama chtela, smete islam z povrchu zemskeho za nekolik malo dni.Jestlize se nase kultura dostala ze vsech nejdale,
tak to bylo hlavne proto, ze jsme v ni zadny islam nemeli a kdyby nase kultura byla tak hovadska jako ta muslimska, muslimi by uz davno neexistovali.
Pro muslimy je urcite tezke oznacit sve predky za ty, co se zasadne mylili, ale neni tezke omyl rozponznat.Sedis-li doma a nebo jsi venku , rozhlidni se kolem a najdi neco, co prinesl lidem za posledni staleti islam...NIC..NULA..ABSOLUTELY NOTHING...0..ZERO
18. 02. 2010 | 12:20

jeje napsal(a):

2 drti
Výborně
Nacismus - 60 mil
Komunismu - 148 mil
Islám - 270 až 300 mil.
18. 02. 2010 | 12:46

aj napsal(a):

Je hezké, že si někdo snaží vymyslet přijatelnější způsob výkladu než je ten všeobecně uznávaný 1400 let miliony muslimů, ale k ničemu to být dobré nemůže. Takový výklad má stabilitu domečku z karet a vyžaduje přepsání historie, která je může kdykoliv v čemkoliv usvědčit, že Jizya znamená to, co vždycky znamenala. Tvrzení o reparacích za agresi nemuslimů na muslimech nemůže fungovat, protože prokazatelně to byli muslimové, kdo napadli a obsadili křesťanské a jiné národy, které pak platili muslimům potupnou daň. Takoví reformátoři jednou doplatí na past, kterou si ze svých lží a polopravd upletli.
18. 02. 2010 | 12:48

Pé napsal(a):

Mílemu Arefovi, studentu politologie z Iránu, bych vzkázal asi toto: vždy je tomu tak, že i ta sebelepší myšlenka sebeupřímnější a sebemírumilovnější víra může být zneužita za situace, kdy neexistuje možnost plurality názorů.
Zde se významně liší pojetí islámu od jiných náboženství a filosofických systému svou univerzalitou a zakódovanou povinnou neměnností v čase a prostoru - proto musí i ten nejliberálůnější a nejmírumilovnější muslim, hodný toho názvu postupovat podle podrobného návodu jak uspořádat nejen svůj život, ale i život své rodiny, komunity, města, země atd a to všechno podle pravidel, ustanovewných Mohamedem někdy pře d 1400 lety v ne úplně nejkomopolitnější části světa.

Druhá možný způsob je náhled na ústřední postavu daného náboženství a zde taky kupodivu je možné najít jistý rozdíl mezi postavou prostého syna tesaře, který se nechal bez odporu zabít pro spásu světa, ať už byla jeho motivace reálná nebo jenom v jeho hlavě a mezi pouštním obchodníkem, který už za svého života pořádal krom častých pouštních šarvátek sporadicky taky genocidu nepohodlných kmenů a komunit stejně jako jednotlivců, kteří si dovolili ho urazit slovem.

Přemýšlejte.
18. 02. 2010 | 13:20

Honza napsal(a):

zajímavý článek, bohužel jen potvrzuje minimální sebereflexi muslimů. Pokud někdo ve svém náboženství podporuje a schvaluje použití násilí proti " bezvěrcům " a tak i koná. Vybudujte kostel v Saudské Arábii, nebo v jiné muslimské zemi. Při troše štěstí vám nebude uříznuta hlava. Je potom tvrzení o bohulibém islámu docela k smíchu. Agresivita islámských emigrantů v Evropě, vynucování si ústupků, naprostá nepřizpůsobitelnost a stálé vyžadování ústupků od místních obyvatelů nemá konce. To je ten mírový islám.
18. 02. 2010 | 13:22

drti napsal(a):

Islam je totalita a jako kazda takova dela nejzakladnejsi chybu v tom, ze nic jineho neuznava krom sebe sama a jakykoliv jen naznak konfrontace ci konkurence jednoduse likviduje. Toto vede vždy a zakonite ke zpatecnictvi, uviznuti v case a prirozene degenraci.Islam postihnulo to, co zakonite postihne kazdou totalitni ideologii a ikdyby se muslimum podarilo nastolit jejich vysneny svetovy chalifat, doslo by k prirozenemu sebezniceni.Nejhorsi je, ze ikdyby se muslimove snazili jakkoliv reformovat, uz by to nebyli muslimove.Zproneverili by se koranu.Jednoduse jsou v patove situaci, ve slepe ulicce a zbyva jim jen oznacit uspesne za spatne, zbyva jim jen nenavist a boj vedouci k sebezniceni...Jeste zde pripomenu další znatelnou nevyhodu, cimz je discriminace zen, protože jich muze byt i miliardy, ale ve skutecnosti jich bude jen pulka.
18. 02. 2010 | 13:49

drti napsal(a):

Vraždí se ve všech kulturách, jen jedno náboženství to má ale ve svých přikázáních. Ježíš za svoje učení obětoval sám sebe, Mohamed všechny co byli proti němu.
18. 02. 2010 | 13:54

Tencokida Hnuj napsal(a):

Je protagonista výroku .": "Přinuť je, ať přijdou" (Lukáš 14,23) stále mezi oficiálními svatými katolické církve ?
A autor výroku : " Co je důležitější, na odiv vystavovaná kázeň nebo věc víry? Dodržování občanského práva je vůči zájmům náboženství druhořadé." - také se mu katoličtí farníci stále klaní ?
Jediný rozdíl mezi islamem a křesťanstvím v podání církví je ten, že ta druhá již nemá 200 let moc.
18. 02. 2010 | 14:08

Vysedllina pathologická napsal(a):

Lidé, Shanaáh je velmistr propagandy. Tvrdí jinými slovy, že islám by mohlo být nové náboženství pro svět. Za žádné zlo nemůže. A takto si máme na něho nenápadně zvykat. Pozor na propagandy tohoto druhu.
18. 02. 2010 | 14:14

Vysedllina pathologická napsal(a):

Proč autor, který se označuje sám za nevěřícího, nám podsouvá, že podle něj islám bude takový, jakým si ho lidé udělají?
Vždyť o morálku, zakotvenou v lidech samotným Stvořitelem, a projevující se živým svědomím každého jde především. Jako správnému nevěřícímu se sádímu asi zdá, že může překrucovat skutečnost jak se mu zlíbí.
18. 02. 2010 | 14:31

jirka H. napsal(a):

drti:
Vy ovšem vycházíte z předpokladu, že je existence Ježíše doložena nějakými důkazy. O ničem takovém nevím. Na druhou stranu existence Muhamada přece jen stojí na jistých poznatcích...
To je ale jen detail. Jinak s popisem Islamu, jakožto totalitním hnutím, s vámi zcela souhlasím.
18. 02. 2010 | 14:34

Tencokida Hnuj napsal(a):

Autor
Dobrý článek. Ještě bych ale dodal: za šesté, moc církve.
18. 02. 2010 | 14:46

Lojza napsal(a):

Vysedlina pathologická

vidím to stejně. Ještě jednou uvádím odkaz na video, akci mulimských teroristů. Ale pozor, chce to silné nervy. Podívejte se prosím i vy ostatní, je to neuvěřitelné.
http://www.ebaumsworld.com/...
18. 02. 2010 | 14:49

Vysedllina pathologická napsal(a):

Přečtěte si jeho životopis. Je stejně líbivý (sebepochvalný - psal si ho sám) jako jeho tzv. informované a přitom zkreslující články. Všimněte si, že jeho články nic neřeší. Ani nemohou. Přece si nikoho nerozhěvá. Doufám, že odvážní přiznat různá selhání a vidoucí realitu v naší politice zvítězí nad líbivým manipulátorem.
18. 02. 2010 | 14:51

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jehuda ha-Levi : Kuzari (kol. r. 1140)
Rabi : "Náš vztah k Bohu je užší, než kdybychom už dosáhli velikosti na Zemi."
Král : To by bylo možné, kdyby vaše pokora byla dobrovolná. Ale je nedobrovolná a kdybyste měli moc, vraždili byste."
Rabi : " Ach, dotkl ses naší slabé stránky, králi Chazarů."
Dne 6.11.1945 zavraždila skupina Avrama Sterna lorda Moyna, britského ministra pro záležitosti Středního východu.
V roce 1946 přiměl Menachem Begin Haganu(základ pozdější izraelské armády),
aby souhlasila s pumovým útokem na jeruzalémský hotel Král David. Při výbuchu přišlo o život 28 Britů, 41 Arabů,
17 Židů a 5 dalších lidí. Begin tvrdil, že varování(telefon 16 leté školačky) bylo dostatečné. Truchlil pouze nad
zabitými Židy.
R. 1947 se Irgun (židovská ilegální ozbrojená organizace) zmocnil dvou britských seržantů, Clifforda Martina a Mervyna
Paice. Popravu těchto rukojmí vykonal operační šéf Irgunu , který také zaminoval jejich těla.
Důsledkem těchto násilností byla zásadní změna v britské politice, rozdělení Palestiny a vytvoření státu Izrael.
------------------------------------------
Při Holocaustu bylo zavražděno a umučeno
6 000 0000 Židů, včetně žen a dětí .
Také většina členů Beginovy rodiny byla zavražděna v nacistických koncentrácích.
-----------------------------------------
Herbert Samuel (syn úspěšného britského židovské bankéře, první Žid, který kdy zasedl v britské vládě- r. 1909),
vysoký komisař pro Palestinu, palestinským židovským vůdcům r. 1921 : "Vy sami přivoláváte masakr, ke kterému dojde,
pokud budete dál přehlížet Araby. Přecházíte je mlčením... Neučinili jste nic pro to, abyste je pochopili...
Sionismus neučinil dosud jediný krok, aby získal souhlas místních obyvatel..."
18. 02. 2010 | 14:53

drti napsal(a):

Islam se radikalizuje cim dal vice po celem svete.Je to panicka reakce na ponizujici konfrontaci.Nema vsak krome dokonaleho vyplachovani mozku , co nabidnout..V dnesni dobe nelze snad najit misto, kde by byli muslimove a nebyly tam problemy..
Islam se radikalizuje a je to posledni, co mu zbyva.
18. 02. 2010 | 14:56

drti napsal(a):

Palestinci, kdo to je?
Zajimava historie se týká "vynálezu" Palestínců jako takových. Do začátku 70. let (kteráže to tehdy byla válka?) o nich totiž nikdo nic neslyšel, světová média i samotní muslimové hovořili o izraelsko-arabském (nikoli izr.-palestínském) konfliktu. Až geniální arcilump Arafat vymyslel národ Palestínců, protože tak mohli předstírat, že jsou oh-tak slabí oh-tak nepočetní (o stovkách milionů Arabů se to tvrdit nedalo)...Prý mu to poradil Ho-či-min...zní to výborně, už netrpí nějaká enkláva zmatených ex-osmanských mix-muslimů, ale tisíciletý národ.
18. 02. 2010 | 15:09

Tencokida Hnuj napsal(a):

drti
Palestinci - obyvatelé Palestiny (Pelištejci, Filištíni, Kanaánejci etc..)
Čechové - obyvatelé Československa (no, kdo to je !!! - kde se vynořili ?--- Jsou to přece Čechoslováci. Anebo Rakouskouheráci ?
Že by Staroslovani ?
P.S. Zpátky do škamen. Anebo zkuste použít jiný odkaz Wikipedie.
P.S. 1) Ty hnědé majdky a bílé ponožky Vám fakt nesluší, zkuste něco konformnějšího.
18. 02. 2010 | 15:19

drti napsal(a):

Tencokida Hnuj
Je-li u tebe odpurce islamu fasista, potom jsi znacne zaspal(a) dobu, protoze tento zastaraly argument vymastenych levicaku uz se nepouziva.Delali s nim totiz ze sebe hrozne blbce jako ted ty...Je totiz vseobecne znamo a casto pripominano, ze fasouni meli a maji dodnes jiz historicke a vlemi uzke kontakty..Ostatne hajlujici machomety lze spatrit velmi casto a na mnoha mistech..
18. 02. 2010 | 16:11

pgjed napsal(a):

To autor:

Příliš rozvleklé, není kdy to číst. Nicméně u jednoho výroku se zastavím:

"...Západ a západní média to nafukují a zneužívají, protože jim po konci Studené války chybí společný nepřítel a protože potřebují sytit vojenský průmysl,..."

Nechť mladý egypťan nechá západ západem a rozhlédne se v bezprostředním okolí v Egyptě, jakému ůtlaku jsou vystaveny křesťanské komunity, které jsou tam o hezkých pár století déle, než muslimové! A pak nechť se rozhlédne dál po Africe, Somálsko, Súdán, Libye, a dál na jih od Egypta. Není třeba nic zveličovat! Vraždy útlak, násilí. Nechť se podívá na Arabský poloostrov. Totéž v bledě modrém. Muslimové nevraždí západní zbrojíře a vojáky. Vraždí své křesťanské sousedy, kněze a řeholnice. Neboří západní zbrojovky, ale křesťanské kostely a školy, útulky pro chudé atd. A dokud si to nepřiznají, není šance na změnu.
18. 02. 2010 | 16:17

pgjed napsal(a):

To drti:

Palestinci - nastudujte si to. Začněte u Mojžíše. Taky mozná zjistíte, že před 50. lety byli většinově křesťanští.
18. 02. 2010 | 16:20

Olga napsal(a):

666
O existenci Boha opravdu vubec nepochybuji. Je to pro mne podstata všeho co je. Něco jiného jsou církve. Mým představám neodpovídá ani jedna z těch co znám.
Tencokida Hnuj
Uvedený verš z Lukáše je z podobenství o člověku, který pozval hosty na hostinu. Já bych v tom viděla jen to, že Ježíš dal život za všechny hříšníky. I za ty, kteří o to nestojí.
18. 02. 2010 | 16:32

Tencokida Hnuj napsal(a):

drti
Vyprošuji si , abyste mi tykal. Dovoluji to pouze lidem intelektuální úrovně mé a vyšší. Vy, i vzhledem k svému primitivnímu vidění světa, k nim nepatříte.
Tak jak je to s těmi Palestinci ? Stále trváte na svém výroku, který má s historickou pravdou společného jen to, že žádnou historickou pravdou není ?
Přečtěte si svůj předchozí příspěvek, porovnejte jej s historickou realitou a pak si o svém pohledu na menšiny udělějte objektivní úsudek. Docela sám, bez nátlaku. Zkuste třeba metodu sokratovského dialogu.To jsou ty hnědé majdky a bílé ponožky, Vážený příteli.
P.S. A přečtěte si ještě jednou závěry článku. A zkuste si přečíst něco o ariánech a Židech. Jestli víc utíkali před křesťanstvím , nebo islámem(viz např. bitva u Jarmuku).
18. 02. 2010 | 16:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

Olga
Já mluvím o tom, co v nich viděl oberpropagandaminister Augustin, kladivo na kacíře a jemu podobní. Ale nechme toho, my dva jsme si již snad pojmy víra, naboženství, a církev snad vyjasnili, ne ?
18. 02. 2010 | 16:44

jirka H. napsal(a):

Olga:
To, že o existenci Boha nepochybujete je ale pouze důkazem vaší víry, nikoliv důkazem jeho existence.
18. 02. 2010 | 16:48

mb napsal(a):

mirekP napsal(a):
Vy už lepší nebudete.
17.02.2010 15:23:53

nevim zda to mirek myslel jako pochvalu nebo ortel :-)
18. 02. 2010 | 16:57

mb napsal(a):

vasja to není tvrdolín jen podobný čtenář který četl alternativní projev
18. 02. 2010 | 17:00

drti napsal(a):

Tencokida Hnuj
No prave, tvuj intelekt, to je to, o cemz pochybuji a vykat nejakemu vidlakovi nehodlam..
Ta lina teroristicka zber s vecne nastrcenou rukou jmenem Palestinci nema s historii nic spolecneho.Je to blize neurcitelny mix, ktery nikdo nikde nechce a okolni arabaci predevsim.V Sirii jich vymydlili 30 000 a nikdo ani nemrknul..
18. 02. 2010 | 17:04

Tencokida Hnuj napsal(a):

drti
Je mi Vás líto. Sbohem.
18. 02. 2010 | 17:09

iga napsal(a):

Sadi

nenarazil jste pri vasich rozhovorech s muslimy na otazku sebevrazdy (sebevrazednych atentatu)?

Nebudeme si zastirat, ze opravdu nezanedbatelne mnozstvi muslimu projevilo pro atentaty kdyz ne primo sympatie, pak alespon pochopeni, ale sebevrazda je pro muslimy jednim z nejvetsich hrichu. To je jedna s dilcich veci, kterym vubec nerozumim...
18. 02. 2010 | 17:18

mb napsal(a):

iga : ad aisha (6 let, 9 let)... kdybych napsal ze mohamed je / byl pervert, tak me verici ukamenujou (?) stanu se predmetem pronasledovani/fatvy ?
18. 02. 2010 | 17:26

Tencokida Hnuj napsal(a):

Sani
Zajímalo by mě, zda je v "islamskýc" zemích cenzura knih a restrikce při přístupu k internetu instituciolizována ? (teď mě napadla paralela s páterem Koniášem)
A jak silná jsou liberální hnutí za práva žen ?
Je cestou ke změně opoziční hnutí uvnitř církve, nebo je reálnější změna poměrů oslabením moci církve jako takové ?
Děkuji.
18. 02. 2010 | 17:29

iga napsal(a):

mb

nejsem si jista, ale v nekterych komunitach bych to rozhodne nepovazovala za vyloucene...
Ja jsem toto tema zkusila v dialogu mezi asimilovanymi - zustala jsem sice nazivu, ale prijemny vecer to teda nebyl...
18. 02. 2010 | 17:33

mb napsal(a):

konsekventni otazka by zněla: a byl tedy nebo nebyl ... ?

(:-)) :-((
18. 02. 2010 | 17:37

iga napsal(a):

mb

Pro me je zasadni rozdil v tom, ze kdyz se rekne, ze knezi v Sant Poltenu, Irsku, Laosu nebo v Boskovicich zneuzivaji deti, tak se normalni katolici otresou hnusem, v horsim pripade se to zpochybnuje a tutla, ale kdyz se rekne, ze Prorok soulozil s devtiletou holcickou, tak se hledaji duvody, proc to tak bylo spravne...
18. 02. 2010 | 17:39

mb napsal(a):

thank you ...
18. 02. 2010 | 17:42

iga napsal(a):

mb

nejsem si jista, jestli muzou vynest fatvu i nad nemuslimem.
Kdybyste byl muslim a neseptal si to jen doma do polstare, tak by vas fatva asi neminula. Rushdie byl odsouzen za mnohem slabsi obsahy.
18. 02. 2010 | 17:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

pardon. Šědí
Zajímalo by mě, zda je v "islamskýc" zemích cenzura knih a restrikce při přístupu k internetu instituciolizována ? (teď mě napadla paralela s páterem Koniášem)
A jak silná jsou liberální hnutí za práva žen ?
Je cestou ke změně opoziční hnutí uvnitř církve, nebo je reálnější změna poměrů oslabením moci církve jako takové ?
Děkuji.
18. 02. 2010 | 17:45

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ještě jednou(už nevidím, nebo co) : Šádí
/nemůžu Vám říkat třeba Mirďo ?/
Zajímalo by mě, zda je v "islamskýc" zemích cenzura knih a restrikce při přístupu k internetu instituciolizována ? (teď mě napadla paralela s páterem Koniášem)
A jak silná jsou liberální hnutí za práva žen ?
Je cestou ke změně opoziční hnutí uvnitř církve, nebo je reálnější změna poměrů oslabením moci církve jako takové ?
Děkuji.
18. 02. 2010 | 17:46

mia napsal(a):

Autor:
Mám pocit, že kamenem úrazu je především propojenost muslimské víry s vládou ve státě - to,co už křesťanství není. Katolíci byli nebezpeční dokud nebyla oddělena světská a církevní moc... To je můj osobní soukromý názor. Dokud mohou radikálové ovlivňovat chod jednotlivých zemí, budeme mít my Evropani problém. Stejně jako my se dopouštíme zkratek v chápání muslimů, tak oni také z nevědomosti odsuzují nás...
18. 02. 2010 | 17:50

iga napsal(a):

Tencokida hnuj
podivejte se treba sem:

http://www.rawa.org/index.php

Meena se stala mucednici v boji proti talibanskemu utlacovani zen.
Nutno ale podotknout, ze situace v Afganistanu je pro zeny jednou z nejhorsich na planete.
18. 02. 2010 | 17:53

Tencokida Hnuj napsal(a):

mia
Tak , tak. Vše bylo dobré pokud byla církev nevěstou Kristovou. Pak se rozvedla a podruhé se vdala. Krista teď používala jako kladivo. Na všechny kolem, i na vlastní.
Druhá rozluka již nebyla z vlastní vůle, byla k ní přinucena. A navíc se tím druhým manželstvím církev zkompromitovala tak, že původní partner nyní dělá okolky.
Ta církev, o které mluvíme tady, zatím žije v tom druhém manželství. Též se nechce rozvést dobrovolně. Ruku na srdce, kdo by chtěl ? Ale obávám se, že já, iga, drti, Rumcajs a naši vyslanci v maskáčích jim ten rozvod neusnadníme.
P.S. Je to zkratka, vím. Ale : První oběti "lovu heretiků a Židů" spadají do 4.stol. Poslední oběť inkvizice byla popravena roku 1826. Sama římská inkvizice byla zrušena až roku 1965 neboli nedávno.
18. 02. 2010 | 18:32

Olga napsal(a):

jirka H.
Jistě. Tam kde je důkaz o existenci, tam už není místo pro víru. Jeho existenci však vidím v jeho díle. Asi Tak: Kdo věří, vidí Jeho přítomnost všude kolem sebe. Nedělám nic bez Něj.
18. 02. 2010 | 18:43

jirka H. napsal(a):

Olga: V pohodě. Porozuměla jste mi naprosto přesně.
18. 02. 2010 | 18:50

iga napsal(a):

Sadi, Hnuj

zapatrala jsem v zavitech ale krom RAWA me jina podobna organizace nenapadla. Ovsem stranek a skupin zabyvajici se tim, jak byt co nejlepsi muslimskou manzelkou a jak se co nejlerpe zahalitje plny internet...
Tak nevim jak je to s temi hnutimi za prava zen...
Snad jeste v Saudi par holek, co chteji ridit auta, ale s negativnim vysledkem...
18. 02. 2010 | 18:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

iga
Díky. Zatím letem světem. Sověti, talibán, Karzaiho bandy, americké nálety na civilisty... V tomhle prostředí rodit děti musí být strašné.
Ale opakuji znovu - my(naštěstí já u toho nebyl) jsme si odtrpěli totéž./viz můj předchozí příspěvek o promiskuitě jedné bohulibé instituce, které mimochodem z celého srdce přeji aby si(třeba r. 2033) znovu vzala svého původního partnera./
18. 02. 2010 | 19:00

Sadi Shanaah (z altern. PC) napsal(a):

Tencokida Hnuj

Nejsem si jist, jestli na ty otazky dokazu odpovedet. Nemam po ruce komparativni vyzkum institucionalizace cenzury v jednotlivych zemich a zatim jsem ani po detailech nepatral, i kdyz me to take zajima. Co se tyce Egypta, internetova cenzura je relativne slaba (rozhodne v porovnani s Cinou atp.), na drtivou vetsinu webu se clovek dostane. Prijde mi, ze egyptska vnitrni bezpecnost nezavira egyptske protivladni blogy, jen je monitoruje a obcas se pokusi proti nekteremu z blogeru zakrocit. Cetl jsem ale nedavno (v egyptskych anglicky psanych novinach), ze Egyptska vlada neni schopna drzet krok s technologickym vyvojem. Noviny citovali priklad, kdy policie prisla zatknout blogera a ten ze sveho pokoje zalozil skupinu na svou podporu, ktera mela zahy tisice lidi a policiste se stahli a prosili ho, aby tu skupinu zrusil vymenou za to, ze ho nechaji byt (tak nejak). Prijde mi, ze jsou trochu bezradni nebo nepovazujiinternetovou kritiku za az tak velky problem.

Zurnaliste z tistenych novin, kteri vladu kritizuji, jsou objekty natlaku a zastrasovani, presto omezena kritika existuje. Noviny v anglictine si dovoli jeste vice, nebot vlada asi usuzuje, ze drtiva vestina Egyptanu tyto noviny stejne nekupuje.

V Egypte i v Emiratech jsem videl bezne prodavat knihy v anglictine o islamu, terorismu, pravech zen, arabskych rezimech. S knihami v arabstine je to jine. Nejake vychazeji, v urcitych obdobi jsou predmetem zakazu, jindy zase ne, popr. da nekdo autory k soudu (napr. lide asociovani s Muslimskym bratrstvem nekolikrat zalovali Nawal Saadawi, ktera ve svych knihach otevrene pise o sexu a postaveni zen ve spolecnosti).

V islamu cirkev neexistuje, coz nese sve vyhody a nevyhody co se tyce strategie socialni reformy. Autoritu duchovnim (a tedy moc) davaji lide. Vlada jim autoritu propujcuje a soucasne se je snazi kontrolovat, protoze se boji vlivu duchovnich na radove obcany, nebot dobre vi, ze se duchovni platforma muze rychle stat efektivni opozicni/revolucni platformou. Socialni reforma jde ruku v ruce s modernizaci, ktera souvisi s globalizaci. Vzrustajici pocet a moznosti kontaktu s okolnim svetem, vzdelani atd. vede nezadrzitelne ke zmenam a dava do pohybu odstredive i dostredive sily. Jedni se ten proces snazi zvratit, jini popphnat...a mozna ti treti ovladnout a regulovat. Myslim si, ze i my muzeme ovlivnit, kterym smerem se ten proces posoupne.

A zenske liberalni hnuti? To se take lisi zeme od zeme. Fundamentaliste a muslimske feministky derivuji sve teze ze stejnych zdroju, jedni je vykladaji jako dukaz pro svou pravdu, druzi poukazuji na ty casti Koranu a Hadisu, ktere stavi zenu na roven muzum. Dalsi skupina zen odmita, aby islam byl referencnim ramcem teto polemiky a cerpa inspiraci ze sekularniho zapadniho feminismu. Zeny jsou v parlamentu a nektere zastavaly funkce nejvyssi. Pravda je, ze v ranem obdobi islamskeho statu mely zeny mnoho nove nabytych prav, kterym se tehdy netesily asi zadne zeny na svete. Postupem casu jim bylo ubirano jedno pravo za druhym a spolecnost se vratila k predislamskym tradicim, ktere zalibizovala vlastnim, muzskym, vykladem viry. Zenam zbyly jen povinnosti, zatimco prava vymizela.

Dnes Egypt produkuje sve prvni zenske imamky, Alzir zenske policisty. Zeny na pozicich ministryn nebo manzelek kralu casto vedou kampan za prava zen zijicich v islamskych zemi. Objevuji se neziskovky, horke telefonni linky a dalsi novinky. Z vysokych skol vychazi podobny pocet, nekdy i vyssi, nez muzu. Zeny maji pravo volit a toto pravo dostaly dokonce drive nez se tak stalo v nekterych zapadnich zemi. Presto maji pred sebou jeste velky kus cesty. Predevsim ve statech Perskeho zalivu (kdyz mluvim o arabskem svete). Jestli je toto hnuti silne? Nedokazu rici / porovnat. Jedna vec je zmenit zakon a druha je zmenit tradicni postoj spolecnosti, kde je uloha zen a muzu po mnoha staleti jasne definovana rozdilnymi povinnostmi a rozdilnymi pravy. Jsou to ty prava, na ktere se zeny zameruji dnes. S tim nasledkem, ze se jim kupi povinnosti (jak nastupuji do zamestnani, kde jsou zatizeny jinym druhem povinnosti).
18. 02. 2010 | 21:05

Sadi Shanaah (z altern. PC) napsal(a):

iga, mb

Fatva neznamena rozsudek smrti, ale je to nabozensky nazor cloveka, ktery fatvu vydal (mufti) a tyka se aspektu islamskeho prava. Fatva muze byt o tom, zda je pripustne pit alkohol, kdyz se nachazite v cizine nebo zda je niqab povinnosti muslimek nebo ne. U sunitu je fatva nezavazna, u siitu je zavazna u tech, kteri se citi byt pod autoritou toho, kdo ji vydal.

Co se tyce sebevrazednych atentatniku, mate pravdu, Koran vyslovne sebevrazdy odsuzuje (take odsuzuje krevni mstu, ktera byla v predislamskych casech bezna...a jak vidite, stale se v urcitych zaostalych oblastech, nebo mezi zaostalymi lidmi, praktikuje). Ti lide, kteri k sebevrazednym atentatum navadeji si opet kreativne pohravaji s vykladem a definuji takovou smrt ne jako sebevrazdu, ale jako mucednickou smrt v defenzivni valce proti agresorum. Nemyslim si, ze by muslimove meli pro tyto atentaty sympatie (nejvice obeti techto atentatu jsou koneckoncu jini muslimove), ale nekteri budou mit pochopeni pro motivy tech, kteri takto zautoci na uzemi Izraele. Bohuzel. Tito lide vnimaji izraelske civilisty jako legitimni cil, protoze je povazuji za kolonizatory a agresory, kteri svou pritomnosti na danem uzemi na sebe vzali risk a prijali valecny stav.

Musim dodat, ze nejen ze jsou sebevrazedne atentaty vuci civilistum zverstvo, jsou navic vysoce kontraproduktivni, tedy nelogicke, nelegitimni a nemoralni.
18. 02. 2010 | 21:55

mb napsal(a):

sadi: prorok a mlady vek ´nevesty´... je to pro vas moralni problem ( namet na premysleni ? )
18. 02. 2010 | 23:22

Sadi Shanaah (z altern. PC) napsal(a):

mb

Mohamed a Aisha: Naleznete protichudne argumenty o veku Aishy a o jejim veku v dobe, kdy bylo jejich manzelstvi fyzicky naplneno. Nevim, kde lezi pravda a myslim si, ze jen tezko to nekdo muze vedet.

I kdyby bylo pravdou, ze Aishe bylo v te dobe 9 let, meli bychom se na tu zalezitost divat perspektivou moralnich standardu 7. stoleti semitske spolecnosti, kdy snatek a sexualni styk s divkou, ktera vstoupila do puberty prvni menstruaci, nebyl povazovan za nemoralni (to se netyka jen arabskych kmenu). Dulezite je rovnez, jak na to hledi soucasni muslimove. Ti, krome nekolika uchylnych vyjimek (jedna se zejmena o pripady ze Saudske Arabie, kdy jsou dcery rozvedenych rodicu provdany otcem jako platba za nezplaceny dluh) detske snatky nepraktikuji a pokud se nad Mohamedem a Aishou vubec zamysli, pak je berou jako vec minulosti. V soucasnosti vrcholi v Saudske Arabii tlak organizaci na ochranu lidskych prav pro zavedeni minimalni vekove hranice pro manzelstvi.
19. 02. 2010 | 03:32

Sadi Shanaah (z altern. PC) napsal(a):

Tupelo

Vubec to nejsou spatne otazky. Pral bych si, aby za me odpovidal clovek, ktery islam studoval (ja se jen snazil ve svem textu popsat prubeh vlasniho hledani nekterych odpovedi).

Co jsem vyzjistil, tak obecne platne pravidlo v islamskem svete je, ze fatva neni zavazna pro nikoho krome autora fatvy. Zalezi samozrejme na vztahu muslimu k danemu tematu (jestli ho/ji to vubec zajima) a k cloveku, ktery fatvu vydal. Nektere staty (jako Egypt) jmenuji osoby opravnene vydavat fatvy (mufti, plus v Egypte hlava Al Azhar). Ve sve podstate neni fatva nicim jinym nez ucenym nazorem na nejakou nove vzniklou nabozenskou problematiku.

Fatvu muzou vydavat jednotlivci nebo skupiny (rady, snemy...). Bin Ladin, ac podle me nesplnuje podminky, ktere by z nej cinili muftiho, fatvy vydava. Islamska komise ve Spanelsku, ktera reprezetuje jeden milion muslimu ve Spanelsku a sdruzuje kolem 200 kleriku, vydala po utocich v Madridu fatvu, ve ktere Bin Ladina oznacila za odpadlika.

Co se tyce konfrontace imamu s jejich posluchaci, to opravdu nevim, zeptam se. V islamskem svete jsou statisice imamu, kolik z nich kaze nasili nebo netoleranci nedovedu odhadnout, ale zas tolik jich nebude (zato jsou medialne viditelni). Obecne vidim problem v alespon arabske kulture v tradici otevrene nezpochybnovat autority. Tyka se to skolstvi, rodiny, nabozenstvi...studenti rozhodne nejsou vedeni k tomu, aby konfrontovali ucitele. To sice neznamena, ze vsichni akceptuji cokoli, co prichazi "shora", ale ochuzuje to system o zdravy dialekticky diskurs.
19. 02. 2010 | 04:53

iga napsal(a):

Sadi

pozor, pozor!
Fatwa je sice v naproste vetsine pripadu "jen" vyhlaseni nabozenskeho nazoru, ale muze se jednat i o rozsudek smrti, to prece nemuzete vyloucit...

Sadi

co se tyka detskych nevest, tak jiste sili vselijake tlaky a nazory, coz je dobre, vetsina muslimu nema o detske nevesty zajem, ale zaroven je pravda, ze zejmena na venkove (Arabie, Afghanistan, Pakistan a dalsi) je praxe takova, ze pubertalni nevesty nejsou zadnou raritou.
Rovnez jste nasel pro Proroka omluvu:-)
Takze pozor na argument, ze moralka v 7 stoleti byla jina nez dnes - Prorok svym zivotem stanovil vice mene zavazna pravidla pro muslimy vsech dob, takze to je mimo misu. Jeho zivot je vzorem i dnes. A jestli bylo Aishe v dobe prvniho styku s manzelem minimalne stredniho veku devet deset nebo dvanact, tak to je take nepodstatne, podstatne je uvedomit si, jakou rozhodovaci kompetenci asi mela takhle mala holka a co to znamena pro ty ostatni i dnes. Ona mela jedinou kliku v tom, ze se podle vsech zdroju v tom manzelstvi nakonec netrapila, ale to take neni zadna omluva to muze muze byt stockholmsky syndrom.
19. 02. 2010 | 08:22

buldatra napsal(a):

Pan autor položil si v článku nenápadnou otázku: Podněcuje islám násilí, diskriminaci a netoleranci?
Kdyby nebyl mladý, řekl bych si: hle, lišák starý.

Vzhledem k tomu, že jedná se o autora vzdělaného a inteligentního, jak se domnívám, připadá mi tato otázka jako nejapná.
Nejapná potud, pokud je míněna upřímně, pokud není záměrně kladena, jako součást nenápadné propagandičky jednoho –ismu.
Propagovat –ismus může totiž jen člověk zmasírovaný, nebo naopak masér.Ostatních se to netýká.

Člověk, vyznávající svobodu jako základní předpoklad duchovního rozvoje a života, který stojí za to žít, má jasno. Před jakýmikoliv –ismy prchá, nebo se jim postaví na odpor, by se nešířily. Ať už má –ismus jakékoliv jméno a skrývá se za čímkoliv, byť by to cokoliv bylo třeba i sebevíce lesklé a pozlacené, rajské nádhery slibující (slibem nezarmoutíš). Chce, aby všichni byli pány svého vlastního osudu.

A islám, o který v článku jde, je ismus jak vyšitý. A jako každý ostatní ismus byl vymyšlen člověkem k manipulaci a ovládání člověka. Je to nástroj diskriminace, násilí a netolerance, které nelze nevidět, protože zkrátka jsou.

A tak mě napadá, že když takový -ismus vychází z příručky, ve které dobéřeme se i k návodu, kterak tělesně ztrestat zlobivou ženu za nedodržení jí předepsané povinnosti, jedná se zde v Evropě evidentně o nabádání k násilí proti jednotlivci, v případě mnohoženství proti skupině obyvatel. Příručka v tomto znění je tedy protizákonná a celý –ismus z ní vycházející jakbysmet. A zákon je třeba chránit. Je to naše občanská povinnost. Já vím, je to blbý, ale je to tak.
Co na to pan autor?
19. 02. 2010 | 10:25

Milan Kunz napsal(a):

Je příliš jednoduché se pokoušet vysvětlit vše výkladem Koránu či Bible. Dávno před křesťanstvím či islamem existoval Dolní a Horní Egypt. Územně malý Horní Egypt, kde zemědělství nemohlo uživit mnoho lidí, ovládal mnohem větší Dolní Egypt. Vysvětlení je poměrně jednoduché: V Dolním Egyptě žili mírumilovní rolníci.
Učil jsem na egyptské vojenské škole budoucí důstojníky. Někteří se divili tomu, že by měli někoho zabíjet.
kunzmilan
19. 02. 2010 | 10:57

Vysedllina pathologická napsal(a):

Velmi si Vás vážím, pane, Vy jistě víte, koho mám na mysli. A děkuji.
Jinak chovám naději, že je již mnoho moudrých a schopných lidí, kteří o všem vědí a bude-li třeba, zasáhnou. Bůh jim žehnej.
19. 02. 2010 | 11:30

mb napsal(a):

dekuju za odpoved ...
19. 02. 2010 | 11:47

iga napsal(a):

mb

posledni dva pro Sadiho jsou i pro tebe. Mimochodem co, ty na na tu Aishu?
19. 02. 2010 | 11:51

mb napsal(a):

nazdar iga ... ja uz jsem to naznacil ... hele ale prece nebudu urazet proroka ( jeste bych prisel do pekla ) :-)) nebo se probudim bez hlavy :-))

tak neprovokuj s aishou ... prijemny den :-))
19. 02. 2010 | 12:04

iga napsal(a):

mb

tak nenaznacuj - ostatne na kaprech jsme se taky shodnuli:-)

Posledni doporuceni zustane nevyslyseno, ja jsem totiz od zakladu provokaterka...
19. 02. 2010 | 12:36

mb napsal(a):

ja vim ... jedini komu chci aby byly urezany hlavy sou ... kapri .... :-))
19. 02. 2010 | 13:27

YK napsal(a):

Po OVOCI JEJICH POZNATE JE.....
jake je ovoce islamu? Po odecteno ropnycvh prijmu BEZNADEJNE PROPADAJICI SE EKONOMIE.
Statni zrizeni - mvetsinou zdegenerovane monarchie nebo pseudorepublikanske totalitni rezimy silne inspirovane nacismem. Zaklady prumyslu vetsinou zalozene v 50 letech sopvetskymi a nacistickymi poradci.
Narustajici diskriminace zen, vyhaneni, buzeraced a likvidace nabozenskych a narodnostnich mensin.
Pokusy modernizovat ci humanizovat islam jsou pekne, ale podobne bezutesne jako pokusy humanizovat nacismus. (V posledni dobe pritom spousta filmu ukazuje nacisty "kteri nebyli tak zli.....")
Hospodarsky rozvoj vetsiny evropskych statu (i Turecka!!!!!) je svazan s nejakou formou rozluky cirkve a statu - do te doby lide zili v polonevolnicvti a vladli jim cim dal vetsi tupouni..... nastane podobny vyvoj i v muslimskych statech????
19. 02. 2010 | 14:22

YK napsal(a):

Egyptsky vedec El-Baradei byl tazan egyptskou TV jak se diva na to, ze zakladem prava je v arabskych statech islam. Rekl: "odpovim motazkou? CO JE TO ISLAM? Soubor ritualu poustnich kmenu, ktery vykonavame beze zmeny jiz 1400 let a KTERY JSME SI ZVYKLI NZYVAT NABOZENSTVIM?"
19. 02. 2010 | 14:25

Tupelo napsal(a):

Sadi: diky za informace, myslim ze jsou v ceskem prostredi opravdu potrebne (viz nektere reakce i zde).
O tom ze byla vydana fatwa i na Bin Ladina jsem nemel tuseni a abych rek pravdu trochu me to pobavilo - tento muz (se svymi ideology), jez si dela narok na toho spravneho vykladace koranu a ktery vede svou svatou valku, byl oznacen za spatneho muslima a stal se sam obeti tohoto nastroje. :)
Jen to potvrzuje muj predpoklad, ze pod zdanlive jednolitou slupkou islamu probiha intenzivni vyvoj, soupereni proudu. V takovem prostredi hraje velkou roli (jak uz zde nekdo vzpomenul) i vzdelanost a zde muze velkou roli (i kdyz jiste nemuze zcela nahradit system skolstvi) sehrat i internet.
19. 02. 2010 | 16:42

Tencokida Hnuj napsal(a):

buldatra
Islam je judaistická hereze. Přizpůsobená místním poměrům. Ale jedná se stále o náboženství , ne -ismus ! Nemanipuluje náboženství, manipuluje církev potažmo samotný objekt, pokud jde o totemickou víru (peníze, stát, prestiž...). Bez náboženství ztrácí život smysl. Ale souhlasím, že co je pro některé věřící rájem, může ostatním připadat jako peklo. Důležité je, aby ti první neměli moc vnucovat těm druhým svou představu.
Zkrátka a dobře - dialog hluchého s hluchým nevede nikam. A dialog, vedený formou monologu není o moc lepší. Doufám, že mi rozumíte.
Šádí
Kam si chodí imámové pro výplatu ? Existuje něco jako unterimám, oberimám a Hoffaktorimám ?
Jinak díka za odpověď.
19. 02. 2010 | 17:01

Tencokida Hnuj napsal(a):

iga
Víte v kolika letech se ženil mladý Otec vlasti - bigotní to katolík, vyznavač ostatků, pletichář, antisemita a bůhvíco ještě ?
A kolik bylo jeho nevěstě, Blance už nevím odkaď, snad z Valois ?
Zajímavé, že. Takových případů byste našla v christianizované Evrpě přehršel.
P.S. Dejme islamu ještě 100 let. Možná míň, globalizace vše zrychluje. I mi se někdy při četbě zdejších příspěvků zrychlí tep.
19. 02. 2010 | 17:14

YK napsal(a):

KDE HLEDAT UMIRNENE MUSLIMY? Jeste ze se vyskytuji po nejakych kahirskych vinarnach a kavarnach. V realnem zivote jsou dva typy muslimu - opravdovi verici (odhaduji tak na 60-80%, v Evrope tak 50% tzv "muslimskeho puvodu") kteri veri tem nejradikalnejsim bludum, a pak ten zbytek, ti mnohdy tajne cucaji vino po kavarnach a logicky neveri temer nicemu - odpadnout od islamu si vsak netroufaji - co kdyby jim nejaky muslimsky bratrik urezal hlavu....
Byl jeden v na islamistice v Heidelbergu, rekl cosi jak pan Sana, ze se neco nema brat doslovne (rekl ze 72 panan je spise 72 hrozinek - spatny preklad z vykradeneho aramejskeho textu). Byla proti nemu vydana fatwa, BND mu musela vyvorit novou identitu a zasit jej nekam HODNE DALEKO. Monab Hussein, syn zakladatele Hamasu - konverttoval v israelskem vezeni ku krestanstvi - byvali soudruzi cosi brblaji o urezani hlavy, byvaly hamasista zije v chranenem domku "kdesi v Kalifornii". BTW - krome pocetnych pripadu, ze lide kvuli snatku konvertuji na islam, SLYSELI JSTE O JEDINEM PRIPADU, ze by nakdo kvuli snatku ODPADL OD ISLAMU? Sampozrejme, kdo by chtel mit urezanou hlavu..... Inu inu - mirumilovne nabozenstvi tlachalu v kahirske kavarnicce.....
Ad snatky 8letych divek - v Jemenu spolecenkisa norma - teprve nedavno se jedna 8-leta neveesta vzbourila proti znasilnovani - dosahla rozvod - PO ZAPLACENI POKUTY. Zakjon proti detskym snatkum NEPROSEL parlamentem - kdo by taky chtel VPM prohlasit za pedofila, ze....
19. 02. 2010 | 17:29

YK napsal(a):

Islam - nedokoncena revoluce, nedokonceny rozchod s predislamskymi barbarskymi mravy. Noseni burky, kamenovani, kolektivni tresty, kolektivni znasilnovani, krtevni msta atp atp - to vse jsou predislamske praktiky - pro mnoho pastunu a dalsi stamiliony lidi je to vsak INTEGRALNI SOUCAST ISLAMU.
Zkuste jim vysvetlovat opak - nikdo se o to ani NESNAZI......
snad krome VELMI tiche konverzace v kahirskych vinarnickach....
Po smrti PM byl islam "zapeceten" jakekoliv pokusy ozmenu jsou "odpadlictvim", na vyklad islamu maji OFICIELNI patent obvykle ti nejvetsi bigoti.....

Naopak, arabsti politici si vetsinou predbihaji arabskou ulici trumfovanim, kdo se postavi za radikalnejsi bludy. Nejvice to plati pro palestince - 85% palestincu schvaluje vrazdy civilu typu vrazda studentu v mesite mercaz harav atp atp.
19. 02. 2010 | 17:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

YK
Člověče nechte už toho ! Zítra je šabat a Vy místo smejčení a vytírání plkáte u počítače!
Mažte vyleštit svícny,.umýt chodbu a nabrousit nože pro rituální obřízku. Si myslíte, že půjdu s rabim zas do takového svinčíku, jak před týdnem ? Za co Vám platíme těch 12,40 na hodinu ? A ještě za Vás odvádíme sociální a zdravotní ! Hnus !
19. 02. 2010 | 17:55

iga napsal(a):

Ale Kydale, co je to za nepovedeny argument?

Priznam se, ze nevim v kolika letech se zenil Karel IV. ani kolik let bylo neveste.
Pokud to vite, tak to dejte k lepsimu, ale v teto diskusi to povazuji za uplne irelevantni.

Karel IV. totiz svym osobnim zivotem nestanovil zadna pravidla ani ve sve dobe, natoz dnes.

S Prorokem muzete srovnavat zase pouze Proroka.

V pripade Karla IV tak argument o dobove moralce pouzit muzeme, protoze on asi tehdy nebyl a dnes rozhodne neni moralni autoritou v otazkach manzelstvi a intimniho zivota.

Mohamed tou autoritou byl od sameho pocatku a je ji dodnes.

Na to, co bude za sto let nehraju.
To uz nebudete kydat ani vy, ani ja. Vyvoj mi prilis duvodu k optimismu nezaklada viz predchozi blog autora a ikdyz je fakt, ze globalizace vse zrychluje, tak muze byt, ze zrychli i radikalizaci muslimu ve svete. Ale z koule nevestim, takze nevim.

Optimista nejsem.
19. 02. 2010 | 18:08

Tencokida Hnuj napsal(a):

Hmm. Taková dehonestace největšího Čecha !
Kdo nám tedy stanovil pravidla, když ne největší mužové a ženy naší minulosti ? Katolická církev ? Páter Koniáš ? Freud ? Docent Uzel ? Major Zeman ? Doktor Urválek ? Leoš Mareš ? Nebo snad do pěruna , Perun ?
Hodlám Vás denunciovat Výboru pro šíření radikálního češství . Také pošlu číslo Vašeho telefonu do Night Clubu s teenegerkami. Kromě toho Vás zažaluji pro šíření poplašné zprávy, že Karel IV byl nýmand. Sbohem a amen.
19. 02. 2010 | 18:20

iga napsal(a):

Ale Kydale, nedelejte, ze nevite o cem je rec.

Srovnavat Mohameda muzete jedine s Jezisem nebo Mojzisem pripadne s nejakym jinym prorokem.

Karel IV byl statnik nikoli prorok - chapete ten rozdil?

On zadna pravidla nestanovil, ta uz byla davno stanovena... (napriklad se mohl ozenit jen s jednou zenskou a nemohl se rozvest)

A nevyhrozujte, to, ze byl Karel IV v porovnani s Mohamendem nymand neni zadna poplasna zprava, ale historicky fakt:-)
19. 02. 2010 | 18:42

iga napsal(a):

Kydale, ze vy jste se jeste vcera na toho Avatara vypravil?
To mate z toho...
19. 02. 2010 | 18:53

Pepa Řepa napsal(a):

I kdyby bylo pravdou, ze Aishe bylo v te dobe 9 let, meli bychom se na tu zalezitost divat perspektivou moralnich standardu 7. stoleti semitske spolecnosti, kdy snatek a sexualni styk s divkou, ktera vstoupila do puberty prvni menstruaci, nebyl povazovan za nemoralni (to se netyka jen arabskych kmenu). Dulezite je rovnez, jak na to hledi soucasni muslimove
----------
Že jsem tak smělý, nemůžete se pozeptat kolik bylo partnerce nejslavnějšíno, téměř současného imáma Rúholláha Chomejního? Třeba by bylo zajímavé i jaký byl věkový rozdíl.

Pokud jde o věk Aiši doporučuji Hadithy (Cambridge) a ne internet.

Btw. Český muslim Pelikán připravoval český výcuc. Nějak Zahrada....už nevím jaká.Asi se nedaří vybrat ty nezávadné, řekl bych.
Stejný příběh, jako když jistý Hrbek přeložil do češtiny Korán a pak mu šlo o krk.
Inu, těžká práce někoho zase neurazit.

Jo jinak hezkej článek. Je spíš o osobním hledání sama sebe. To je dlouhá cesta, na to je půlrok
nebo rok málo.
19. 02. 2010 | 19:00

Pepa Řepa napsal(a):

Hnojař
obdivuji, jak Vám elegantně iga sděluje, že jsou to kydy.
19. 02. 2010 | 19:02

IXA hák napsal(a):

KORÁN?
To by mě fakt nenapadlo: 11. záři, pár tisíc mrtvých při jedné akci, a další teroristické útoky, to vše je jenom špatně vyložených pár veršů z koránu ze strany islamistů a zlovolné nafouknutí Západu, aby mohli zbrojit (když pár tisíc mrtvých přece zas takový problém není!?) Teď jste mi to vysvětlil, až doteď jsem to chápal úplně scestně - díky.
19. 02. 2010 | 19:45

Tencokida Hnuj napsal(a):

iga + Pepa Řepa
Otevřete si knihu. Takovou tlustou, psaná je jazykem katastrálního úřadu. Prolistujte , zapojte prostor mezi pravým a levým uchem a po měsíci (Ta písmenka jsou fakt drobná, text je místy nezáživný) se vraťte. Pak si přečtěte něco z historie judaismu a křesťanství. Změňte si ale nicky, ať se dál neztrapňujete historkami o krvežíznivosti a nemorálnostmi islámu.
P.S. Úchyláci jsou ve všech kulturách. A je jedno jestli svoji úchylku obhajují za pomocí knihy, právníka nebo ji prostě jenom tutlají. Někteří jsou třeba i vegetariáni a mají rádi Wagnera.
Naposledy. Ještě 100 let.
Sbohem.
19. 02. 2010 | 19:54

iga napsal(a):

Repa

Ja jsem ten vek hodila z hlavy, ale pak jsem se koukla do Prorokova zivotopisu - mam takovy origos primo ze Saudske Arabie od autoru z University Al-Madina Al-Munawwara je to paradni vypravne dilo s perfektnim poznamkovym a odkazovym aparatem prelozeno do anglictiny a tam bez stinu pochybnosti pisou, ze si Aishu fakt vzal v sesti a konzumoval ji po vazne nemoci v deviti letech (takze zadne cekani na pubertu, ale jen az se uzdravi).
19. 02. 2010 | 19:59

Tencokida Hnuj napsal(a):

iga
Už jsem chtěl jít, ale nedá mi to. Vy jste u toho tenkrát byla ? - Fuj, styďte se šmírovat Proroka! Doteď jsem si myslel, že jste slušná ženská !
P.S. Nejde o podobenství ? Třeba jako to s ukřižováním, či rozením přes panenskou blánu, co já vím ?
19. 02. 2010 | 20:09

iga napsal(a):

Kadyle, vy jste si jeste cvaknuj neceho ostrejsiho, co?

V pripade me a Repy je to ciste hazeni perel svinim (sorry Pepo), ale dobra, vy si zacinate.

Takze:
Podobenstvi ceho???
Sankta simplicita!

Jestli se ptate vazne, tak jsem u toho nebyla. Ale prameny mluvi jednoznacne. (historicke prameny)

Pribeh o Aishe neni soucast Koranu, je to soucast zivotopisu Muhammada. V tomto smeru je to stejny fakt jako svatby Karla IV. O podobenstvi nejde ani v jednom pripade.

Kdyz jsme uz u te literatury, tak ja mam informace z knihy, ktera nema zajem proroka nejak ocernit: Biography of the noble prophet, 1995 Muktaba dar us Salam - tezko dostupne cteni, ale ve stejnem duchu pise i Wiki, to snad zvladnete i takhle navecer.

S tim loucenim opatrne, protoze grafomanie je silna vasen:-DDD
19. 02. 2010 | 20:21

iga napsal(a):

Hnojar - ve stejnem duchu bych se mohla ptat i ja: vy jste tomu antisemitovi Karlovi svitil, kdyz konzumoval nezletilou??? Ale nezeptam se.
19. 02. 2010 | 20:28

Tencokida Hnuj napsal(a):

iga
Ne, ale ani ho nehaním a ani mu nezávidím.
Aspoň co se týče jeho soukromí. V tom je ten rozdíl.
A nezničte si klávesnici.
Přeji hezký večer a víkend.
19. 02. 2010 | 20:30

Tencokida Hnuj napsal(a):

iga
Ještě před odchodem do svatostánku čistoty mysl a blahoslavenství těla: Karlovi bylo v té době též 7 let, jako Blance. Hráli si spolu na doktory, znáte ?
Ten vegetarián a meloman byl Hitler. Jen tak mimochodem. Taky vzor pro masy lidí. Možná , že ještě větší masy, než ten Váš Mohamed.
Have a good time. :))
P.S. Levice, pravice, ukazovák, palec, příjice...
Muhamed, papež, Hitler, Baal...čert aby je už konečně vzal...
19. 02. 2010 | 20:38

iga napsal(a):

Kydac
No jo, to ja kdyz nekdo ve triapadesati soulozi s devitiletou holkou, tak zas reknu, ze je to pedofilni, s tim problem nemam a kdyz je to jeste zakladatel svetoveho nabozenstvi, tak tim spis je to tema na hovor. Dokonce kdyz to jeste podpira pribehem o tom, jak mu ve snu andel prinesl prepubescentku zahalenou v hedvabi az do postele, tak to uz samo o sobe zavani trochu defenzivou, ne?
O mou klavesnici strach nemejte, spis o svou, kydate totiz mnohem vic nez ja(chran Buh, nemam nic proti).
19. 02. 2010 | 20:44

Tupelo napsal(a):

Co delal Muhhamad pred 15 stoletimi muze byt zajimave, o mnoho zajimavejsi vsak je, jaky vliv ma toto jeho chovani v soucasnosti.
Kdo zna presne statistiky ohledne veku, v nemz vstupuji muslimky do manzelstvi, at je vytahne. Mozna se ukaze ze muslimskych nevest pod 15 let bude z celkoveho mnozstvi zanedbatelny pocet, coz by svedcilo o tom ze pro vetsina muslimu soucasnosti neni bran tento punkt nijak inspirativne.
Ostatne, neni to historicky tak davno co i v ceskych zemich byla nevesta vybirana pro sveho nastavajiciho v ranem veku, rozhodnuti rodicu bylo tezko zlomitelne, prip. vekovy rozdil svatebcanu (naplanovany treba za ucelem zisku majetku) se pocital na desetileti (obcas je to tak i dnes :)). A to nasi predci k takovemu chovani nepotrebovali ani inspiraci v bibli svate...
19. 02. 2010 | 20:45

iga napsal(a):

Hitler vzorem pro vetsi masy nez Muhammad?
Tak to je uz vyzivna bramboracka!
19. 02. 2010 | 20:48

iga napsal(a):

Tupelo

i kdyby byla jen jedina...
A to v zadnem pripade neni.
Preci nezalezi na tom, kolik jich je? Nebo ano???!!! Co je to zanedbatelny pocet?

Vase priklady kulhaji v tom, ze detske snatky nemely zadnou oporu v nabozenstvi.
Muslimove tuto oporu maji.

Ja jsem psala, ze to neni fenomen rozsireny masove nicmene, neni to ani zadna rarita. A rarita neni ani to, kdyz se za ucelem takoveho snatku vyvazeji deti z Evropy. Ten odkaz na RAWA jsem davala uz nahore tak jeste pro vas:

http://www.rawa.org/temp/ru...
19. 02. 2010 | 20:55

iga napsal(a):

Uznavam, ze Afganistan je vyjmecny v mnoha smerech - ale 60-80% nucenych snatku nebo snatku s nezletilymi je fakt hodne. V jinych muslimskych statech je to procento jiste mensi - i kdyby to vsak bylo jen 1%, tak je to mazec! Co vy na to?
19. 02. 2010 | 20:59

Tencokida Hnuj napsal(a):

Iga
My si asi neporozumíme. Mě jde o lidské univerzálie. Zlo a Dobro. To, čím je podmíněné, není až tak důležité. Rozhodující je (mělo by být) ndividuální rozhodnutí - svoboda, chcete-li. Ke Zlu nebo Dobru. Univerzálnímu, ne podmíněnému dobou, politickou mocí či náboženstvím.
Odpor k manipulaci s lidskými bytostmi, je jedno zda mám být jejím subjektem či objektem.
Proto jsem na příklad reagoval příkladem. Vzorce chování Muhameda vs vzorce chovámí antisemity, nacisty etc. Kdo je horší? Kdo má větší vliv ? Kdo zavraždil více lidí? -- Nesmysly. Ale pokud to necítíte, jako já , napište Howgh. Howgh.
P.S. Do držky si ale nedáme, že ne ? (Navíc si myslím, že vliv nás obou na islam je zhruba stejný, či se mýlím ?)
19. 02. 2010 | 21:19

Tupelo napsal(a):

iga: ano, Afganistan je vyjimecny a mozna tech vyjimecnych zemi bude, s ruznou mirou takovych manzelstvi, i vic, ale pro me osobne jsou dulezitejsi trendy, porovnani jaka byla situace v islamskych zemich - Vase vyhrady jsou smerovany obecne k islamu, tak tedy nemuzeme zustat jen u Afganistanu, ale meli bychom se zabyvat vsemi muslimskymi zememi vubec (a samozrejme i chovanim muslimu v nemuslimskych zemich) -tedy i Jemenem na jedne strane a Indonesii, Jordanskem ci Emiraty na strane druhe. Pokud je mezi temito zememi (ci muslimy zijicimi v Afg. x temi co ziji treba v Irsku) velky rozdil (ja jej nemohu dolozit, proto jsem zadal o statisku), pak to znamena ze Koran, ci ono chovani prorokovo neni alfou a omegou, ale do hry vstupuji i jine faktory - coz neprimo ukazuje, ze i islam neni zkostnatele dogma, ale vyviji se (tim ze temto faktorum dovoluje ovlivnovat zivot muslima). Vyvijet se muze jak smerem k vetsi radikalnosti (jak zde nekdo uvedl) tak i smerem k vetsi liberalnosti, prikladem pro zaostalejsi zeme (hlavne jeji obyvatele) mohou byt treba ty zeme ktere jsem uvedl na zacatku, pokud uvidi ze odhozenim nejakych tradic (ktere podle autora blogu navic nemusi byt nutne soucasti koranu) dosahnout lepsiho zivota - samozrejme nepujde o proces trvajici dny, ale roky ci desitky let.
19. 02. 2010 | 21:19

iga napsal(a):

Tupelo

bohuzel se mi nepodarilo odeslat dalsi odkaz, snad pomohou administratori.

Co se tyka detskych snatku, jiste hraji roli i dalsi faktory, predevsim kulturni, ale opora v zivote Proroka je jednoznacna.

Vyvazeni detskych nevest z Evropy bohuzel neni uplne ojedinely fenomen. Vice napriklad UNICEF. Ja rozhodne nepovazuji muslimy za jednolitou masu, ale tvrdim - a to se vsi vaznosti, ze detske svatby, jako sociopatogenni jev nalezaji oporu primo v zivote Proroka, coz je alespon v mych osich totalne diskvalifikujici. Vyvoj muze vykazat spolecnost, to nepopiram, ovsem Koran prepsat nelze a zivotopis Muhammada jen tezko.
19. 02. 2010 | 21:53

iga napsal(a):

Hnojar

Do drzky si nedame.
Vliv na islam nemame, jen pozor aby ten nemel casem vliv na nas - to by bylo pro me mnohem mene prijemne nez pro vas.

Tupelo
O detske neveste Proroka jsem se zminila v tom smyslu, ze jsem se v Evrope zatim nesetkala s zadnym muslimem, ktery by to nazval pravym jmenem. Dokonce i Sadi nalezl pro jeho konani omluvu. Prijmuti a opakovane ospravedlnovani tohoto Prorokova chovani povazuji za velmi nebezpecne. Ano, neznam vsechny evropske muslimy, ale znam jich pomerne dost na to, aby me to znepokojilo. Tolerance k Prorokovym cinum vede jednoznacne k toleranci opakovani techto cinu v horsim pripade mozna i inspiruje.

Jednotlivymi pripady je internet primo vycpan, statistik je ale malo, musime mit na pameti, ze v mnoha zemich ani neexisuji rodne listy ani jine dokumenty, ktere by vek nevesty nejak dokladaly. Sbirani dat je v techto podminakch vice nez obtizne. Pokud vas zajima trend - tedy zda techto snatku ubyva ci pribyva, pak me tento trend zajima jen okrajove, protoze se muze kdykoli zvrtnout - navratu k tradici nestoji v ceste vubec nic...
19. 02. 2010 | 22:17

Ara napsal(a):

Zajímavý podnětný článek, dík autorovi za něj.
Téma otevírá nicméně obrovský prostor k diskusi která zřejmě nemůže být v žádném bodě snadná a možná ani ne konečná.
Tak nevím, pustit se do "polemiky" s autorem, nebo s některými zdejšími rovněž docela zajímavými příspěvky?
/Zatím jsem stačil sice přečíst jen pár posledních, ale i tak se mi zdá, že by to bylo celé na dlouho... Takže by možná bylo přece jen jednodušší okomentovat trochu víc jen nějaký ten odstavec článku?.../
:-)
19. 02. 2010 | 22:37

Baba napsal(a):

Tupelo:
Bez inspirace ani krok. Má něha.
19. 02. 2010 | 22:38

Tupelo napsal(a):

Iga: nejde o to menit zivotopis Mohameda nebo prepisovat koran, podle me ani jednoho neni treba, zkusim napsat trochu jinak nez v predchozim prispevku proc.

Snad jsme se shodli na tom, ze ruzne islamske zeme jsou na ruzne urovni. I v aplikovani onoho zmineneho vynuceneho manzelstvi (ale snad by slo misto nej uvest i nektere jine kontroverzni priklady). To znamena bud:

- ze toto chovani je v koranu uvedeno (ci Muhamedove zivotopise) a muze byt inspirativni nekterymi autoritami akcentovane jako dulezite. Priklady nekterych zemi vsak ukazuji, ze proti takto sirenym dogmatum se da vystupovat a 'odvelet' je do pomyslne rise folkloru.

- toto chovani je chapano v samotnem Koranu (zivotopise Mohameda) jako nedulezite, jako historicky exkurz do doby a pusobiste proroka islamu. Se samotnym ucenim nema nic spolecneho, poselstvi je zcela nekde jinde.

Sadi se (podle me) snazil rict, ze toto chovani Muhameda bylo poplatne tehdejsi dobe a vychazelo z tradic tehejsi kultury nez ze by bylo nejaky dulezitym prvkem v islamu. V dnesnim svete se meni kultura i v islamskych zemich, je pravda ze v oblasti lidskych prav jsou muslimske zeme jinde nez zeme zapadni, ale vyvoj zde je a proto kladu vetsi duraz i na dynamiku techto zmen (treba srovnani se stavem pred padesati ci sto lety). Na zapade zije take dost pedofilu a pokud by se nejaky schovaval za krestanstvi (vymluvou ze mu to rekl Buh; muzeme vsak vzit i jine priklady, kdy bylo krestanstvi zneuzito, napriklad Koreshova farma, hromadna (sebe)vrazda tusim ve Francouzske Guyane, ci podobne akty v Canade a Svycarsku pred lety) sklidi nesouhlas vetsinove verejnosti. Dokazi si predstavit ze stejny nesouhlas vuci takovym perverznim lidem muze byt cim dal vic projevovan i v samotnych islamskych zemich (i presto ze Mohamed (ve sve dobe) takto konal - k tomuto chovani viz dva body vyse).

S temi statistikami je skoda ze neexistuji, ale o to vic bychom si meli davat pozor abych prehnane nezevseobecnovali ;). Kdybychom zevseobecnili prilis, mohli bychom se dostat treba k vykladu (tedy ani ne tak my, ale lide z nekrestanskych kultur, kteri znaji krestanstvi asi tak jak zname my islam), ze krestanska bible nese nejake skyte poselstvi ci snad podton, pokud je tolik knezi ci fararu usvedcovano v posledni dobe z pedofilie :)). Berte z nadsazkou.

A nakonec k trendum, ten se muze vzdycky zvrtnout, mate pravdu, ale vychazim z toho ze pokud se nekomu dostane trochu svobody, je cesta zpet do temnot dogmatismu pro takoveho cloveka ztizena. Proto ten duraz na vzdelani (a internet). Napr. si nemyslim ze by se krestansky svet nekdy vratil do dob, kdy cirkev upalovala lidi jen podle toho, ze je nekdo (casto ten kteremu by jinak hrozilo take upaleni) oznaci za carodejnice.

Bohuzel zitra (vlastne uz dnes) budu muset odjet mimo dosah internetu, tak se k pripadne dalsi diskuzi vratim az v nedeli.
20. 02. 2010 | 00:25

stejskal napsal(a):

Paní iga mne požádala, abych vložil její příspěvek do debaty. Náš filtr jej odmítá jako spam a já musím přiznat, že netuším proč. Za obtíže se omlouvám.

Příjemnou popůlnoc všem.

Libor Stejskal

Tupelo

Jeste pro vas.
Zdroj beru s jistou rezervou nicmene pise se, ze v Jemenu je to jev siroce rozsireny...

http://www.dailymail.co.uk/...

iga
20. 02. 2010 | 00:49

JirKa Indigo napsal(a):

Článek vnímám jako upřímné hledání s poctivým přístupem k věci. Sice je poněkud specializovaný na otázku, jestli je islám víra o míru či o násilí, ale budiž, poprask kolem toho vzniklý zaštiťováním se v násilí skrze verše a nespolehlivé interpretace víceznačných pojmů tuto otázku provokují.
V souvislosti s tím bych si dovolil doplnit výčet zdrojů netolerance o další. Také jsem se do těchto věcí snažil položit, vžít a přineslo to volnou inspiraci sem tam pro jiného i mladého tápajícího Evropana (např. hidžra).
Ad čtvrtý zdroj: zároveň nezkušenost, tj. v tom nechat se prakticky vést v osobním životě knihou jako celistvou praktickou cestou od zrodu víry k jejímu rozšíření, to její tehdejší účastníky zároveň i osobně obohatilo o jinak těžko získanou zkušenost, jak si vědět rady ve složitých situacích na cestě k cíli a proč příliš nepřehánět - a to je cesta spontánnější osvícené lásky a víry ve smysl života právě v té cestě;
šestý zdroj: patrně i nedostatečná snaha vcítit se do rolí aktérů příběhu, který se odehrál v historických naprosto konkrétních a jedinečných souvislostech, tudíž nižší inspirace tímto odkazem jako celkem s malým citem vyhmátnout právě to, co konkrétně oslovuje v té či oné náročné situaci dnes stejně účinně a k rovnováze (to navazuje na 4.zdroj: "nesoucítím dost, a proto se nevzdělávám víc");
sedmý zdroj: málo fantazie v hledání cest k lepšímu světu jako místu pro život (patrně navazuje na 3.zdroj: zmatenost z postmoderního světa Západu, jenž je ze sebe už sám leckdy zmaten a dělá chyby);
osmý zdroj: fatalismus a extrémní postoj některých zároveň vede možná naopak spíš k nevíře v osud, v karmu, jakou to přináší (převažuje vliv násilí plodícího násilí, tj. vazba na 2.zdroj);
devátý zdroj: nedostatek praktických cílů (vazba na 1.zdroj) vede bojovnější jedince ke snaze tahat za nitky dějin přímo, nikoli snažit se přesto nápaditě obstát a brát potíže jako výzvy;
desátý zdroj: vlastně už nikdo neví, kdo si začal, ale v bojích se pokračuje dál, téměř způsobem každý aktivnější s každým (to navazuje volně i na 5.zdroj).
20. 02. 2010 | 06:55

Ara napsal(a):

Iga, Tupelo a spol.:
Nakonec jsem se rozhodl nahodit nejprve něco málo k tomu nejjednoduššímu (a asi i nejmíň podstatnému) co tu zatím zaznělo, protože po probdělé noci se mi už holt nechce přemýšlet nad věcmi složitějšími :o)
Takže k té údajné Mohamedově "pedofilii"...
V jeho době bylo skutečně celkem normální, že se muži ženili i s tak mladými dívkami, vlastně ještě dětmi. Nicméně něco jiného byl v takových případech sňatek a něco jiného skutečné zahájení pohlavního života manželů. Společenská norma tehdy totiž mužům nařizovala, že plně pohlavně žít může muž pouze se ženou, která se tou ženou vskutku fyzicky stala, tj. poté co se u ní objevila první menstruace. Jen taková dívka mohla být totiž považována za "dospělou" která mohla otěhotnět a porodit. V jižních krajích přitom jak známo dospívají dívky dříve než v našich zeměpisných šířkách, běžně ve dvanácti, často ale i v deseti letech (a výjimečně tam může k první menstruci dojít i v devíti). Podle toho co o Mohamedovi víme, tak tento úzus dodržel i Prorok a s Aíšou se sice "oženil" (spíše ale jen zasnoubil) v jejích šesti či sedmi letech, ale nespal s ní dřív než dosáhla puberty a mohla tak být podle tehdejších norem pokládána za "plnoletou"...
/Nyní pomíjím ony vytrvalé a dost jalové spory, vedené dnes i mezi samotnými muslimy, jak to vlastně s tím jejím věkem doopravdy bylo, někteří totiž říkají, že se s ní Prorok zasnoubil až v jejích devíti letech a následně oženil až ve dvanácti, kdy už by tedy měla ty první měsíčky mít za sebou... Tyto nejasnosti však myslím nic nemění na podstatě věci, tj. že Mohamed se vlastně ničeho "protizákonného" v tomto směru nedopustil a že se tedy o nějaké "pedofilii" v jeho případě dost dobře mluvit nedá./ Nicméně toto vše bylo běžnou realitou v raném středověku a navíc v tamních specifických poměrech, dnes je ale už doba přece jen jiná a i v mnoha moderních muslimských zemích se již považuje takto nízký věk nevěst za příliš nízký...
Jenže pro mnohé ortodoxní muslimy (vlastně pro drtivou většinu) zůstává Mohamed prakticky ve všem "věčným zářným vzorem", takže tu je potom opravdu "tak trochu" problém, protože moderní společnosti (nejen naše ale i mnohé islámské) dnes mají tendenci nepovažovat partnery za "zralé" jen na základě toho, že jsou schopni fyzicky obcovat (tj. uskutečnit soulož) a mít spolu děti.
Na závěr k tomu snad jen toto. Islámský svět není vůbec tak jednolitý a ideově jednotný jak to vypadá zvenčí.
O mnoha problematických věcech se i tam vedou diskuse, nejen o hadítech ale i o Koránu, zvláště jak chápat a nově interpretovat některé jeho zvlášť kontroverzní části.
20. 02. 2010 | 06:59

Baba napsal(a):

Čas je nejlepší lékař.
20. 02. 2010 | 08:26

iga napsal(a):

Tupelo

vasemu postoji rozumim, ale nemuzu se s nim ztotoznit.

Ackoli oba vychazime ze stejnych premis, dochazime k rozlisnym zaverum.
Ja zkratka optimista nejsem.
Nejsem ale ani fanaticka ani hysterka - jen jsem znacne znepokojena soucasnym vyvojem.

K vasemu bodu "svoboda" - muslimove v Evrope nesvobodou, spatnym pristupem ke vzdelani ani k internetu netrpi a presto jsou velmi casto schopni a ochotni nejen omlouvat konani svych bratru ve vire (a Mohammad je kapitola sama pro sebe), ktere je v naprostem rozporu s evropskymi hodnotami (napr. lidska prava), ale v extremnich pripadech se tohoto jednani i dopousteji. Za tim ucelem docasne opousteji Evropskou unii. Pripady zavlekani deti ze smisenych manzelstvi v nekterych pripadech detskym snatkem skutecne konci. Vetsinou jde sice "jen" o moznost "vychovat" dite v tradicnich hodnotach, ale i tak je to argument proti vasemu optimismu. Pohlednete na mapku, zastavte se napr. u te liberalni Indonesie - unos ditete rodicem, tam neni povazovan za trestny cin. Dalsi muslimske staty dokonce unoscum poskytuji aktivni ochranu. Vubec je to zajimave cteni...

http://travel.state.gov/fam...

Dale nevidim zadny duvod proc srovnavat krestanstvi s islamem v ocekavani nejakeho obdobneho vyvoje. A mimochodem ackoli sama krestanka o cirkvi nemam zadne velke iluze a situaci, kdy se opojena moci vrati k inkvizicnim praktikam si bohuzel predstavit dovedu.
20. 02. 2010 | 08:51

iga napsal(a):

Baba

casu ale nemame nazbyt...
20. 02. 2010 | 08:51

iga napsal(a):

Ara

ano, tu "bourlivou" diskusi nam pekne popsal Sadi:-D
20. 02. 2010 | 08:54

Pepa Řepa napsal(a):

Mohamed a Aisha: Naleznete protichudne argumenty o veku Aishy a o jejim veku v dobe, kdy bylo jejich manzelstvi fyzicky naplneno. Nevim, kde lezi pravda a myslim si, ze jen tezko to nekdo muze vedet.
---------------
Hmmm, protichůdné názory říkáte? Možná máte pravdu.Něco jiného tvrdí Buchari a něco jiného prodavač cetek v medíně, či pochybná takyautorita, kterou jistě najdete i mezi imámy.

To jsou mi argumenty.
Mají oba hlasy stejnou váhu?

Má to jeden zásadní háček:
Život rasúla nastavil normu.Přesně o tom píše Ara.
Prorok je nezpochybnitelný vzor o který se opírá právní systém fiqh, základ šariátu.

Pokud se v GB vyjádřilo 75% procent SOUČASNÝCH britských muslimů že by dalo přednost šariátu, tak jsou naprosto prázdné kydy o dynamice a jákési vyhaslosti základů, kterou Hadíthy nepochybně tvoří.

Problém pedofilie zajímá spíše ženy, v sekulárních Čechách nejsou otázky větrouky zásadní.

Zůstane ovšem jedna zásadní otázka, kterou by si měl každý položit:

Přeju si, aby moji potomci žili podle Muhammada či podle evropské tradice?

Shrnuto: On totiž život podle Muhammada se všemi důsledky se značně liší od evropského pojetí sekulárního státu a osobních svobod jednotlivce.Nemusím snad psát v čem?

Jinak se výrok opírá o nezpochybnitelný výrok samotné Aišy.
------------
Narrated 'Aisha:
that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).

Narrated 'Aisha:
that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old. Hisham said: I have been informed that 'Aisha remained with the Prophet for nine years (i.e. till his death)." what you know of the Quran (by heart)'
Ahadíth díl sedmý, kniha 62
-----------------
20. 02. 2010 | 09:52

iga napsal(a):

Ja si preju, abychom v Evrope zili podle evropskych tradic.
Pokud zde chce nekdo zit s nami - prosim, ale s podminkou dodrzovani nasich pravidel.
Zasmeju se horkym smichem az si v GB nebo ve Francii odhlasuji obcane demokraticky sariat.
Na dynamicky vyvoj islamu se rada podivam - ovsem nikoli v Evrope.
20. 02. 2010 | 10:10

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě k neživosti a vyhaslosti textů.
Rúholláh Chomejní v knize Tahríre l-veláje údajně tvrdí toto:
--------
Muž může mít sexuální rozkoš z dítěte ve věku kojence. Ale neměl by penetrovat vaginálně, jenom anální penetrace je přijatelná. Jestli muž penetraci provede a poškodí dítě (myslí se panenskou blánu dívky), měl by zabezpečit její živobytí po celý její život. Tato dívka se nebude považovat za jednu z jeho čtyř permanentních žen a muž nebude oprávněný vzít si sestru dívky za manželku...

Je lepší pro dívku, když se provdá v takovém věku, aby začala menstruovat v domě svého manžela, spíše než v domě svého otce. Každý otec, který provdá svou dceru tak mladou, bude mít trvalé místo v ráji. Toto nařízení vychází z příkladu života Proroka Mohameda, který si vzal za ženu Aišu, když jí bylo 6 let a měl s ní první sexuální styk, když jí bylo 9.

Muž může mít sex se zvířaty jako velbloudy, krávy, ovce atd. Ale by měl zabít zvíře poté co dosáhl orgasmu. Něměl by prodávat jeho maso lidem z jeho vlastní vesnice, ale je rozumné prodat maso vedlejší vesnici.

Nejlepší osobou ke kojení dítěte je jeho vlastní matka. Je lepší, když nežádá peníze za tuto službu, ale její manžel jí může za to platit, z vlastní vůle. Jestli je suma, kterou matka požaduje, vyšší než sazba požadovaná kojnou, manžel má právo vzít dítě od matky a dát ho kojné.

Jestli dítě zemře v děloze matky a je nebezpečné ho tam nechat, musí být odstraněno nejlehčím možným způsobem; je-li to nutné, může být rozřezáno na kousky; to by mělo být provedeno manželem ženy nebo porodní bábou.
----------
Zdá se mi to příliš silné kafe a budu rád, když autor potvrdí, že tento text v knize není.Neznám ji.
Na druhou stranu je nesporným faktem, že Chomejní znovu zavedl hranici 9 let pro sexuální styk do současného právního řádu.

Pravda, dá se namítnout, to holt jsou šíité.

Ovšem najdete na internetu několik-nepochybně autentických- výroků největší sunnitské SOUČASNÉ autority Júsufa al-Qaradáwí, které nejen obhajuje teroristické atentáty, ale radí, jak a kdy použít orální sex.

Nic proti dobrým radám, ale dovedete si někdo představit, že by s podobným kurzem přišel Tomáš Halík?

To není o sexuální otevřenosti, to je o tom, že v muslimském světě mluví ulemá do všeho.

A to by si měli uvědomit místní ateisté i agnostici, kterých je tady drtivá většina.
20. 02. 2010 | 10:15

Pepa Řepa napsal(a):

otázky větrouky
Pardon, kouzlo nechtěného.
20. 02. 2010 | 10:20

Pepa Řepa napsal(a):

To iga
Na dynamicky vyvoj islamu se rada podivam - ovsem nikoli v Evrope.
-----
Přesně! O tom to je. Kouzlo světa je v jeho rozmanitosti a různorodosti.

Nechci jezdit do Erg Chebbi obdivovat Mekáč. Zvedá se mi kufr, když když ho vidím. To radši arabskou chobzu.
20. 02. 2010 | 10:26

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě k tomu textu Chomejního.
Pokud se jedná o záměrně a účelově zkomolený překlad-jak někteří tvrdí-, zajímalo by mne, jak zní originální text.
Luxor o knize neví.
20. 02. 2010 | 10:48

iga napsal(a):

PepoRepo, musim uznat, ze jste me s tim Chomejnim uzemnil.

No co, nezbyva nez optimismus, ze si to muslimove ve sve dynamice nebudou brat prilis k srdci. Vetsina to prece nedela, tak to nebudeme zbytecne nafukovat, abysme neurazili:-)))

Na knizku se zkusim zeptat segry toho casu v Pakistanu. Jestli se ti podari sehnat original, tak ji pozadam zaroven o nezavisly preklad.
20. 02. 2010 | 11:02

iga napsal(a):

oprava: jestli se ji podari sehnat original...
20. 02. 2010 | 11:08

iga napsal(a):

Jinak co se tyka kecani do intimnich veci lidskych, tak katolici maji taky svoje...
Moc dobre si pamatuju jak nam padala brada, kdyz na nas katecheta vybalil Ogino-Knausovu metodu - to byl hukot!
Halik to sice nebyl, ale k nemu jsem taky nechodila, takze mozna ze v tom jede taky:-)
20. 02. 2010 | 11:14

Dagobar napsal(a):

Je zcela zásadní rozpor mezi tím, jak islám chápají intelektuálové a ulice, které svoje představy hustí do hlavy jejich vůdci. Na to, abychom rozeznali, zda je islám umírněný, mě osobně stačí 2 věci: 1) Uznání, že budou tolerována i ta náboženství, která nejsou jmenována coby chráněná (křesťanství, judaismus a zoroastrismus), ale jakákoliv ostatní, včetně ateismu. 2) Uznání svobody slova, tj. odmítnutí požadavku stíhat tkzv. heretické názory. Tohle mi ÚPLNĚ stačí.
20. 02. 2010 | 11:14

Pepa Řepa napsal(a):

Mně se citát nezdá, ale zajímná mne, jak text zní v originále.
20. 02. 2010 | 11:18

iga napsal(a):

Zkusime to vystourat...
20. 02. 2010 | 11:31

Tencokida Hnuj napsal(a):

Šádí
Jak je to teda s tím chlebem vezdejším muslimských kleriků?
A jejich hiearchií?
Vynechte prosím racionalizace typu "moc od lidí" a "rovnost duchovních před Zákonem". Jaká je realita?
Díky.
20. 02. 2010 | 12:41

iga napsal(a):

Repa

nasla jsem presny odkaz i se strankou - bohuzel opet jen v anglictine. Vypada to, ze preklady se moc nelisi. Original je v arabstine a ma to krom Chomeneiho jeste sva autory. Nejsou to jejich myslenky, ale sbirka pravnich vykladu. Protoze je to arabsky, tak ja ani segra nemuzem slouzit s presnym znenim, ale bohuzel to vypada, ze dedek neco v tom smyslu skutecne napsal.

From Khomeini's book, "Tahrirolvasyleh", fourth volume, Darol Elm, Gom, Iran, 1990 :

A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However he should not penetrate, sodomising the child is OK. If the man penetrates and damages the child then he should be responsible for her subsistence throughout her life. This girl, however does not count as one of his four permanent wives. The man will not be eligible to marry the girls sister.
[...]
It is better for a girl to marry in such a time when she would begin menstruation at her husband's house rather than her father's home. Any father marrying his daughter so young will have a permanent place in heaven.

Odkaz je z techto stranek, kde je k dispozici jeste spousta poutaveho cteni. Zakladatelka nadace optimismem prilis neoplyvala - v roce 1994 se upalila...

http://www.homa.org/index.p...
20. 02. 2010 | 18:59

Sadi Shanaah (z altern. PC) napsal(a):

Tencokida Hnuj

Pokud vim, tak jednoduse receno muzete rozdelovat na ulamy (ucence), kteri islam dlouhe roky studovali a byli akceptovani svymi uciteli do pozice ucence po ukonceni studii a imamy, kteri fyzicky vedou modtliby v mesitach a vykonavaji dalsi funkce s tim spojene. Imamove jsou podskupinou ulamu. Presto neexistuje zadna jasna definice toho, kdo je ulama. Samozrejme, ze existuje pomyslna hierachie mezi ucenci, podle kvality publikaci a akceptace jako autority mezi ostatnimi ucenci. Existuje i nekolik mist, ktere nadrazenost jednoho nad druhym v podstate implikuji: velky mufti v Egypte nebo hlava Al Azhar. Existuji take urcite rady/snemy, nektere docasne, jine permanentni. Vyjimkou je iranska teokracie, kde hiearchie exisuje ve forme politicko-nabozenskych statnich funkci, ale i mimo tuto hiearchii se pohybuji ucenci, kteri funkci ve statni sprave nezastupuji, ale maji velkou autoritu diky sve reputaci atp. Muslimum je obecne znam pribeh z doby druheho chalify, kdy tohoto vladce verene konfrontovala zena, jejiz nazor byl "ucenejsi" a chalifa posleze svuj puvodni nazor zmenil. Tudiz, kazdy, kdo si mysli, ze ma lepsi vyklad, muze konfrontovat jakehokoli ucence. Nejvice se v islamskem svete ceni konsenzus ummy (vetsinou reprezentovane jejimi ucenci). V Koranu je psano, ze umma se nikdy nedohodne na chybnem nazoru. Tudiz, panujeli siroky konsenzus nad konkretni zalezitosti, ma toto rozhodnuti nebo nazor velikou vahu (napr. ammanske poselstvi zminovane v clanku).
20. 02. 2010 | 19:07

iga napsal(a):

Sadi

to ammanske poselsvi by mohlo byt jiskrou nadeje.
Jakou maji "bezni muslimove" povedomi o teto ammanske aktivite?

Dalo by se to prirovnat napriklad k papezske encyklice?
Povedomi vericich o tom, co obsahuji encykliky je relativne dobre...
20. 02. 2010 | 20:02

YK napsal(a):

Chudak Christoph Luxenberg - pokusil se o "jiny vyklad koranu" (celkem logicky vyklad) a je v SRN na permanetnim uteku (Christoph Luxenberg je pseudonym):
To Muslims the Koran is the very word of God, who spoke through the Angel Gabriel to Muhammad: "This book is not to be doubted," the Koran declares unequivocally at its beginning. Scholars and writers in Islamic countries who have ignored that warning have sometimes found themselves the target of death threats and violence, sending a chill through universities around the world.

Yet despite the fear, a handful of experts have been quietly investigating the origins of the Koran, offering radically new theories about the text's meaning and the rise of Islam.

Christoph Luxenberg, a scholar of ancient Semitic languages in Germany, argues that the Koran has been misread and mistranslated for centuries. His work, based on the earliest copies of the Koran, maintains that parts of Islam's holy book are derived from pre-existing Christian Aramaic texts that were misinterpreted by later Islamic scholars who prepared the editions of the Koran commonly read today.
20. 02. 2010 | 20:28

YK napsal(a):

Mirumilovna defenestrace: Palestinsti soudruzi na univerzite v Nabulusu profesora Sulimana Bashira z okna ve druhem poschodi - naznacoval, ze koran mozna vznikl postupne - to jest nikoliv nutne z ust archandela Gabriela. (No a zrovna vcera jsem take cetl clanekj, ze Palestinci jsou neco jako martin Luther King a israel jsou samozrejme neco jako naciste....):

Christoph Luxenberg, however, is a pseudonym, and his scholarly tome The Syro-Aramaic Reading of the Koran had trouble finding a publisher, although it is considered a major new work by several leading scholars in the field. Verlag Das Arabische Buch in Berlin ultimately published the book.

The caution is not surprising. Salman Rushdie's Satanic Verses received a fatwa because it APPEARED to mock Muhammad. The Egyptian novelist Naguib Mahfouz was stabbed because one of his books was thought to be irreligious. And when the Arab scholar Suliman Bashear argued that Islam developed as a religion gradually rather than emerging fully formed from the mouth of the Prophet, he was injured after being thrown from a second-story window by his students at the University of Nablus in the West Bank. Even many broad-minded liberal Muslims become upset when the historical veracity and authenticity of the Koran is questioned.
20. 02. 2010 | 20:35

iga napsal(a):

Sadi

Jeste k tematu fatwa:

http://www.apostatesofislam...

zde dalsi trest smrti.

A jeste neco primo z vasi alma mater. Pokud je vydana takovato fatwa, ma prosim platnost pouze pro tento konkretni pripad nebo funguje jako precedent? Pripadne, lze ji zrusit? A jeste prosim o kontrolu, zda je prelozena skutecne spravne. Pocitam, ze ano, Wiki je velice politicky korektni...

http://www.faithfreedom.org...
20. 02. 2010 | 20:59

iga napsal(a):

20. 02. 2010 | 21:01

Baba napsal(a):

Zapomněla jsem napsat, že se to týká předchozího příspěvku. Další komentář k němu nemám. Vlastní čas vnímám, čas jiných ctím. Asi jsem grafoman.
20. 02. 2010 | 21:13

iga napsal(a):

Babo, jen klid, to jsme tady vsichni:-)
20. 02. 2010 | 21:27

Sadi Shanaah (z altern. PC) napsal(a):

Iga

Rad bych, po nekolikate, zopakoval, ze nejsem studentem al Azhar. Ucim se arabstinu na Kahirske univerzite (sva studia jsem ukoncil pred dvema lety a jako svou alma mater povazuji uplne jinou instituci nachazejici se v Anglii).

Konvertovani z islamu je skutecne vazny problem. Budiz malou utechou, ze soucasny sef al Azhar spolu se soucasnym muftim Egypta verejne prohlasili, ze trest smrti pro konvertity neni nikde v Koranu a ze to bude az Soudny den, ktery rozhodne o jejich trestu. Oba ale malicko klickuji, kdyz rikaji, ze na tomto svete muze k trestu (ne nutne smrti) dojit, pokud je tento cin doprovazen zradou nebo skodou spolecnosti (Hadis, ze ktereho radikalove cerpaji ospravedlneni, pojednava o trestu smrti v souvislosti se zradou na muslimske obci za casu, kdy byla ve valecnem stavu se silnejsimi neprateli).

Cely clanek zde:

http://weekly.ahram.org.eg/...

Take ruzne nazory a praktiky shrnuje Wikipedie:

http://en.wikipedia.org/wik...

Souhlasim, ze do 21. stoleti takoveto veci absolutne nepatri. Odpurci trestani konvertitu z rad muslimu argumentuji, ze se Koran stavi za svobodu vyznani. Krome verse uvedeneho v clanku napr. 18:29:

A rci: „Pravda přichází od Pána vašeho; kdo chce, ať věří, a kdo chce, ať nevěří!“

Mimochodem, Obama prednesl svoji rec na Kahirske univerzite a ne na univerzite Al Azhar, jak tvrdi clanek, na ktery odkazujete. To je ale vedlejsi.
21. 02. 2010 | 00:16

Elvíra napsal(a):

Díky za článek.Vývoj bude rozhodně zajímavý.Zajímavá kniha na toto téma je od G.Kepela-Válka v srdci islámu
21. 02. 2010 | 09:49

iga napsal(a):

Sadi

prominte s tou vasi alma mater, uz si to zapamatuju!

Mimochodem ta moje nema rozhodne zadnou dobrou povest, zejmena posledni dobou. (ZCU) - takze nemam tendenci posuzovat studenty podle hrichu skoly:-)

Ja beru vsechny internove zdroje s rezervou, clovek nemuze verit vsemu, co se pise.

No ale jeste prosim, jestli byste se mohl vyjadrit k me otazce ohledne te ammanske iniciativy.

A dik ze se tim zabyvate, mam ty vase blogy rada ikdyz se casto neshodnem.
21. 02. 2010 | 13:08

Alf napsal(a):

Pane Shanaáh
znal jsem se s Alím Šilhavým z Třebíče,představeným muslimů u nás.Sám jsem spíše panteista.Měl jsem tu čest s ním debatovat a v mnohém jsme se shodli.Vzbudil ve mně zájem o Islám a podle potřeby si vyhledám v Koránu potřebné verše.Súra 2-Kráva je z medinského období a verše 190-194
jsou poplatné střetu muslimské obce v Medině s Mekkánci a odmítnutí medinských Židů pomáhat při obraně Mediny.Pro místa a doby vzniku súry je dobré si přečíst román Gerharta Ellerta "Mohamed" v němčině vydaného v Lipsku.Všechny svaté knihy všech náboženství vznikly v různých dobách a v různých společenských formacích a některé jejich části už nemají v dnešním stavu gnoseologie platnost.Některé ano.Dnešní doba je přespříliš pragmatická a doba velkých filosofů skončila.
22. 02. 2010 | 10:50

Tencokida Hnuj napsal(a):

Alf
Vaše poslední věta je absolutní nonsens. Ale chápu Vás. Asi také patříte k nenasytnému davu, který se již nemůže dočkat vydání mého díla Kniha všehomíru aneb Je nutné usilovat o nirvánu ještě před svou smrtí ? Ale nepodléhejte pocitu prázdnoty a odevzdanosti ! Brzy dokončím 1600 stránkovou předmluvu a pustím se do vlastní práce. Takže ještě chvilku vydržte. Ale již dnes Vám mohu prozradit, že všechny myšlenky v mém díle budou pouze původní, neb mám strach z OSY.
Proto si zautocenzurujte islamský pocit fatalismu, vygumujte svou křesťanskou odevzdanost,freudovský pocit viny a obrňte se trpělivostí českého voliče !
Již BRZY !!!!
22. 02. 2010 | 11:07

buldatra napsal(a):

Tencokida Hnuj napsal(a):
buldatra
Islam je judaistická hereze. Přizpůsobená místním poměrům. Ale jedná se stále o náboženství , ne -ismus !

Hereze? Koneckonců, proč ne? (i když ono to bylo poněkud jinak, ale to je vedlejší, vo nic nejde). Pak je to však hereze –ismu. Judaismu.

Každá ideologie a náboženství je ideologie, je -ismus. Co je všem –ismům společné, ptejme se, komu prospívají, ptejme se dále, proč je třeba pracně, s čelem oroseným, obhajovat jejich existenci? A v případě islámského –ismu je to hokna jak v kamenolomu.
Jednoduchá a prostá, triviální jest odpověď. Protože nejsou obecně prospěšné.

Obhajoba diskutovaného -ismu, spojená s mazáním medu kolem úst, je cosi, jako snaha prodat zboží, které zrovna není košer. A nezabírá ani negativní reklama.
Zboží, které se prodává samo a jehož existenci nemusí nikdo nikomu lakovat na růžovo, to je to pravé ořechové. Čímž onen výše diskutovaný islám není ani náhodou.
Toliko k meritu.

Jiná věc je různost postojů lidských k lidským –ismům.
Zmasírovaní berou svůj –ismus za cosi, bez čeho si život nelze představit.
Masíři berou totéž jako nezbytný a naprosto skvělý prostředek k ovládání a množení moci nad stády. De vo love a moc. Nikdy tomu nebylo a nebude jinak, v případě-ismů. Na jakém základě –ismus vznikl, je vedlejší.

A úplně jiná věc je lidská víra. Věc čistá, -ismů prostá a přirozená. Víra v boha, nebo bohy, nebo v něco na ten způsob.
V tom spočívá absolutní svoboda, svoboda lidské mysli, kterou se –ismus (náboženství) snaží ukrást, umenšit, vygumovat, znásilnit, zabít.

Když –ismu povolí se opratě, nastává okamžik, kdy středověk vystrkuje růžky v celé své majestátné nádheře..
22. 02. 2010 | 12:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

buldatra
Myslím si, že ideologii(-ismus) a náboženství je třeba rozlišovat. Je pravda, že hranice jsou dosti rozmazané, protože mnohdy jedno přerůstá v druhé. Ale většinou je to právě ideologie, která krade náboženství, zneužívá je, karikuje, anebo na něm prostě jen parazituje. Také názvosloví pojmů a symbolů bývá někdy zmatené a zavádějící. Dále: manipulovat se dá se vším - barvami(malířství), city (morální vydírání..), smysly(optické klamy, zvukové halucinace..), rozumem (racionalizace, autocenzura..).Proč by tomu mělo být jinak s náboženstvím? Ale to přece neznamená, že je Gogh masíř. Že je láska prostředkem k dosažení sobeckých cílů. Že je náboženství... Naprosto ne. Absurdně se právě psychopatické, manipulativní osoby vyznačují tím, že je to právě deficit náboženství, který mnohdy implikuje a vždy multiplikuje jejich zvrhlé charakterové vlastnosti, ať už k nim přišli v děloze matky či zanedbanou postnatální výchovou.
Ale skutečné náboženství, vyzdvihující univrzal-ismus(sic!) etických hodnot a víru v smysl duchovního prožitku je vybaveno vnitřním dynamismem, který odolá jakékoliv ideologii.
Musíme ale proměřovat ne metrem ideálu, ale měřítky skutečného, chybujícího, hledajícího jedince. Je jedno jestli to nazvete vírou, sebepoznáním, osvícením nebo vnitřní svobodou, to už je jen taková hra se slovíčky.
Francis Bacon : " Ti, kdož zapírají Boha, ničí uělechtilost člověka: neboť dozajista jest člověk svým tělem podobný zvířeti. A není-li svým duchem podoben Bohu, je stvořením sprostým a nízkým."
P.S. K Vašim vývodům: Proto kromě Bible existuje v judaismu také Mišna, Talmud, halacha etc.
Většinou ale stačí svědomí. To, že u některých jedinců absentuje , za to nemůže náboženství.

sv. Pavel : "....co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné...

Jeden svět pro probuzené a každý z nás má v sobě svůj vlastní svět.
(parafráze Hérakleitos z Efesu)

Bohu je jedno, jesti v něj věříme. Bůh pouze chce, ať se snažíme být takovým, jako je on. Není mu ale jedno, když při tom věříme v modly. To není fér.
(já + asi 120 kg knih o náboženství, historii etc)

Přeji hezký den. Apropó, také jsem tomu rád, že už katolická církev postrádá tu moc, co měla kdysi.
22. 02. 2010 | 13:37

Tencokida Hnuj napsal(a):

buldatra
Teď jsem si vzpomněl ! Myslím, že jsem Vás před časem obdařil výsadou, že mi můžete tykat a říkat Tencokido, či se mýlím ?
22. 02. 2010 | 13:58

buldatra napsal(a):

k tedy Tencokido:

již jen malý podotek a jdu navoskovat běžky...

Cliché (stereotyp) je to, co by při cestě k podstatě mělo být zapomenuto.
Stereotyp a -ismus (islamismus) jedno jsou.

Podstaty dotkl se, jak píšete, např. Hérakleitos. A nejen on.

Mnozí ostatní, vš. Šavla jsou jen výrobci klišé. Pisatelé příruček, na které se mohou žrecové vymlouvat a ovce se jim klaní.

Náboženství je jeden z prostředků, jak odvést člověka od oné podstaty k řízenému stereotypu.

Vykročit ze stereotypu ven (odhodit klišé), není pak jednoduché. Ale ten, kdo to zvládne, vidí úplně jiný horizont a vidí ty zapráskané hranice, které však stvořil člověk, nestvořil je žádný bůh-proto je možná Země kulatá, tedy nekonečná, stejně jako je nekonečný vesmír, což evokuje nekonečnost svobody a možností lidské mysli. V nekonečných prostorech žádné hranice nejsou.
Nekonečnost evokuje tedy cestu k budoucnosti, nikoliv bloudění v kruhu, či uvnitř ohrady.

Islamismus je bytelná ohrada.
Je dnes tam, kde bylo křesťanství kdysi. To kdekdo ví. A kdekomu se proto zajídá tolerovat a brát za své cosi, co zde již jednou kdysi bylo, bylo to od krve a kázalo to vodu a pilo to víno.
Ono to po dlouhé době chválabohu zkrotlo a dá se s tím žít. Protože to už nemá tak ostré zuby.
Přičemž je naděje, že za čas to zmizí do bažin a uvolní to prostor onomu božskému prostoru bez hranic, bez -ismů.
Proč cpát na místo, které se uvolňuje zas něco podobného, ne-li horšího? Proč to obhajovat, lakovat na růžovo, dělat tomu reklamu?
Lidská mysl potřebuje nekonečný prostor, ne hranice.
22. 02. 2010 | 14:34

Tencokida Hnuj napsal(a):

Buldatra
Mažte (na) ty lyže. Též krátce, neb se chystám dočíst OSHO - Cesta bílého oblaku.

Pavlův citát jsem uvedl, protože se mi líbí.Stejně tak mám rád např. citáty Woody Allena.

Bůh je symbol, pojem. Nic víc. Bez individuálního obsahu je něčím jako třeba skřipec , nebo pampeliška. I když , pokud byste tedy trval na formě, je mu asi skutečně nejbližší ten Váš vesmír.
(Nekonečno nechápu a ani se o to nesnažím. Je to podle mě mrhání časem. Ale včera jsem snědl jedno docela kulaté jabko. Doufám, že jsem tím nespáchal hřích nekonečnožerství !)

Mám dojem , že stále zaměňujete náboženství s ideologii.

Váš prostor bez hranic (omezení ?) mě trochu zavání egoismem. Tím hrdým raciem, které nás , bez náboženství, bezesporu každou chvíli dovede až za ty hranice, které Vy nepotřebujete. U čehož, pánbu zaplať, už asi naštěstí nebudu.

1) neuvědomělé stádo pod taktovkou náboženského fanatismu ?
2) neuvědomělé stádo pod taktovkou vědeckého idi.ocismu ?
3) individuace stáda - vznik uvědomělých jedinců jako celospolečenský fenomén ?
oni totiž normálně vznikaj celou historii]
4) uvědomělé stádo ?

Já raději zůstanu u svého - ismu. Ale právě proto je svět stále tím úžasným místem. Že jsou lidé díky různosti stejní ve svých pochybách.
Stejně se ale těším, pane Buldatra, až spolu budeme tam nahoře vést tyhle diskuse a koukat při tom na to uvědomělé stádo dole. :))
22. 02. 2010 | 15:09

Jiří Seidl napsal(a):

Problém je v tom, že islám není náboženství. Tím, že kromě víry řeší i ekonomiku, soudnictví a právo, vojenství a zahraniční politiku, se stává ne vírou, ale ideologií. A jak sami vidíme a slyšíme, ideologií stejně zvrácenou jako fašismus a skoro tak zhoubnou jako komunismus. Proto by měl být islám zakázán a vytlačován ze zemí euroatlatské civilizace a na státy tuto paideu uznávající pohlíženo tak, jak se dívali ze Západu na Rusácko a spol.
22. 02. 2010 | 19:17

YK napsal(a):

Moderate moslem se pozna takto:
1) dodrzuje muslimska prikazani pouze kdyz na nej koukaji jini muslimove
2) prakticky se stydi za ciny a konani cca 80% svych "pravovernych a radikalnich soukmenovcu
3) na otazky smerujici ku konverzi k islamu odpovida: "radeji zkuste judaismus, tam kdyz si to rozmyslite a odpadnete, tak vam aspon neurezou hlavu....."

Jednim z liberalnejsich muslimskych statu jest bezpochyby Malajsie. Ta bohatne z toho, ze prakticky cely hospodarsky zivot je v rukou cinanu a indu. Pres jakopus takous toleranci k cinanum, indum a evropanum jest jakakoliv konverze k islamu uredne okamzite vitana. Jakekoliv ODPADLICTVI od islamu je uredne duseno, je prezkoumavan dusevni stav "pacienta" urady odpadliky prohlasuji za nesvepravne blazny atp atp - pravda je, ze se nikomu oficielne neurezavaji hlavy. Cinanku, ktera diky svemu puvodu mela jakysi duvod k odpadnuti od islamu prhlasili za blazna a vzali ji ridicak.
NABOZENSTVI MIRU..........
22. 02. 2010 | 20:06

YK napsal(a):

...jo - moderate moslem jeste popijeji vino a zakusuji prosciutto......
v TAKOVYCHTO umirnenych muslimech je mozna mirova budoucnost islamu.........
22. 02. 2010 | 20:09

Jan napsal(a):

autor opomíjí, že islám není jen náboženství, ale také právní system a univerzální návod k životu. Univerzální tedy totální.
Střet je tedy veden nikoli mezi křesťany a muslimy, ale mezi sekulárním společenstvím a demokratickým státem a náboženskými radikály. Třeba i křesťany, viz USA, či Muslimy viz Irán.
Kdo v tomto střetu zvítězí, zda osvícenské a humanitní ideje či prostá populační exploze středověku, to ukáže budoucnost.
Nicméně, generace našich dědů a pradědů vyrostli a umírali v boji proti islámskému nebezpečí, ta tradice je uložena hluboko, žije v našich písních a pohádkách. Jsme už " za tím", nebo jako třeba balkánci stále ještě v tom??
22. 02. 2010 | 23:24

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jan :))
Protestanství(Luther, Kalvín) se stabilizovalo a rozšířilo hlavně díky tomu, že Habsburkové dali přednost obraně Uher proti Osmanské říší, před útokem na reformaci. Vítězné luteránství (státní náboženství) bylo jednou z hlásných trub antisemitismu a pokračovatelem náboženské netolerance. Již v citátech hornického synka Luthera lze vysledovat kořeny německého nacismu. Otázka zní: Může tím pádem islám i za holocaust ?
Židovští obchodníci, díky fenomenu diaspory a své zkušenosti, zásobovali kapitálem, proviantem etc. během 30 leté války obě strany konfliktu.
Otázka zní : Choval se židovský kapitál stejně i před vypuknutím II. sv. války ?

Dějiny jsou plné absurdit, proto nechme mrtvé mrtvým. Zkusme se naučit žít v míru s těmi živými.
23. 02. 2010 | 10:49

Sadi Shanaah (z altern. PC) napsal(a):

Iga

Ammanska iniciativa - zadny pruzkum jsem si nedelal, ale odhaduji, ze se o ni mezi obycejnymi muslimy mnoho nevi. Myslim si, ze byla hlavne zamyslena do rad reprezentantu vsech moznych sekt a skol (krome toho, ze byla primarne urcena jako diskuzni platforma mezi teology krastanskeho sveta a teology/ucenci islamskeho sveta), kteri ji podepsali a kteri jsou predpokladani, ze se budou jejim poselstvim ridit ve svem povolani (tedy v interpretaci viry, popr. ve fyzickem vedeni svych muslimskych obci).
23. 02. 2010 | 15:28

YK napsal(a):

Radikalni versus umirneni muslimove v zapadni evrope:
Vysledek cetnych anonymnich a relativne spolehlivych vyzkumu muslimkse populace. Zakladni deleni muslimskych postoju jest toto:
1) Radikalni muslim - verici muslim, ktery se "nezrika nasili proti civilistum" pokud je "ohrozen islam" a povazuje za zadouci zavedeni shariatu v zapadni evrope (vcetne brutalnich trestu za odpadlictvi, neveru atp atp). .
2) Umirneny muslim - verici muslim, ktery NESOUHLASI s nasilim proti civlilum i kdyz je ohrozen islam.
3) Formalni muslim - prakticky neverici muslim, odpadlik, prislusnost k islamu priznavajici ze strachu pred sharioatskymi tresty, vnitrne se islamem rozesel,v soukoromi dela vesele haram ciny - pije alkohol atd atd.
Dle vyzkumu se zapadoevropska muslimska populace ztotoznuje s radikalnim islamem cca ze 45%. dalsich cca 45% jsou "formalni muslimove" - prislusnost k silamu predstirajici jen ze strachu pred tresty za odpadlictvi.
Zbyva mala "nadejna skupinka" neradikalnich umirnenych avsak opravdu vericich muslimu. Papirove by melo jit o 5-10% muslimske populace. Je mozne ze par takovych lidi skutecne existuije, ale pravdepodobne je jich jeste mene, nez uvadeji vyzkumy.
Jejich "existence" v pruzkumech je podobna jako virtulanio existence "umirnenych komunistu" ci "umirnenych nacistu". Proste cast radikalnich muslimu si uvedomuje, ze by se mela prihlasit k teroristickemu svetonazoru, ze ktere je vetsinove obyvatelstvo srdecne nenavidi a "nepovazuje to za prudentni". proto se prohlasi v dotazniku za "umirnene muslimy" ackoli jimi nejsou. Je to stejny jev, jako kdyz se v CR dotazuji po priznivcich nacismu ci bolsevismu - v pruzkumech je jich vzdy mene nez ve skutecnosti, protoze cast dotazovanych se boji svoji radikalni orientaci priznat.
24. 02. 2010 | 16:01

YK napsal(a):

Ten muslim, ktery si prizna i malou pochybnost o islamu, velmi rpavdepodobne skonci jako Muhammad El baradei, ktery si nedavno dovolil v egyptske TV prohlasit: "co to je islam? Soubor ritualu a predpisu vznikly pred 1400 lety v pousti, ktery od te doby opakujeme, ktery se 1400 let vubec nemenil a ktery JSME SI ZVYKLI NAZYVAT NABOZENSTVIM?"
Kdo zacne pochybovat jen trochu (o shariatu atp atp), za chvili ma cely islam srdecne nekde na haku......
24. 02. 2010 | 16:06

YK napsal(a):

Neschopnost Islamu se jakkoliv reformovat nepochybne reflektuje brutalni shartiatsky trest za odpadlictvi (urezani hlavy) - a ten fakt, ze jakekoliv zpochybnovani cehekoliv je "odpadlictvim". Pokud se nekdo (zcela vzacne) rozhodne o necem pochybovat, je pro nej pohodlnejsi rovnou konvertovat ku krestanstvi - trest je za to stejny, ale proti brutalni pomste ze strany mas "radikalnich" muslimu jej chrani ALESPON CASTECNE prislusnost k vetsi krestanske cirkvi.
VIZ NEDAVNA KONVERZE SYNA ZAKLADATELE HAMASU KU KRESTANSTVI (v israelskem vezeni!!!!!!)
24. 02. 2010 | 16:14

YK napsal(a):

Mosab Hassan Yousef - syn zakladatele Hamasu - se rozesel s brutalnim islamistickym rezimem, konvertoval ku krestansstvi a uprchl do Californie. Pokud nekdo zacne pochybovat o nekterych bludech - proc se jich nezbavit hned vsech?

Mosab Hassan Yousef is an extraordinary young man with an extraordinary story. He was born the son of one of the most influential leaders of the militant Hamas organization in the West Bank and grew up in a strict Islamic family.

Now, at 30 years old, he attends an evangelical Christian church, Barabbas Road in San Diego, Calif. He renounced his Muslim faith, left his family behind in Ramallah and is seeking asylum in the United States.
24. 02. 2010 | 16:21

YK napsal(a):

Monab Hassan Yousef - syn zakladatele Hamasu: ISLAM NENI SLOVO BOZI.....
Yousef said he was indoctrinated at an early age to use violence to challenge Israeli control in the region. As a teenager he moved up within the organization and became the leader of the radical Islamic Youth Movement that fought Israeli tanks and troops in the streets, celebrated suicide bombings and recruited young men to the cause.

Yousef, 30, said he realized the true nature of Hamas and radical Islam during a stint in an Israeli prison. He renounced his Muslim faith, left his family behind in Ramallah and converted to Christianity.

"Islam is not the word of God," said Yousef. "If you want to be offended it's your problem. But you know something? Go study. Think for a second that I might be right. So wake up, look at your path, see where you're going. Are you really going to heaven with 72 virgins after you kill yourself and kill another 20 people?"
24. 02. 2010 | 16:26

Vysedlina pathologická napsal(a):

Pepa Řepa
zklamal jste mě. Citujete, aniž komentujete. Starý text je dávno překonaný. Odpíráte nám svůj názor. Doufám, že dnes již dlouho beztrestně nebude jakákoliv mužská kreatura zneužívat děti - kojence k sexuální rozkoši. Někoho, kdo nemůže říct - ano - přeji si to a ne - nepřeji. Dnes již také Bůh po nikom nežádá třeba obětování zvířat - a další.
Na tomto příkladu ukazuji, jak k ničemu a pohrdáníhodné je filosofování a předvádění jakýchsi vyčtených znalostí. Protože vše se mění.
Vaše naivka.
24. 02. 2010 | 17:17

Vysedlina pathologická napsal(a):

Jinak si tady vyprávějte, o čem chcete. Lžete si navzájem a hodně studujte.
Že by tady něco provokovalo k vtipu - nic nevidím. Hlavně si nepohněvejte veřejnost.
A do pocitů potlačovaných se nevžívejte. To poznáte, až sami ztratíte obyčejnou "lidskou"svobodu. Na víc nemáte. To se totiž na školách neučí.
25. 02. 2010 | 09:58

ona napsal(a):

je smutné, že nejste věřící...
26. 02. 2010 | 15:31

YK napsal(a):

V zapadnim berline roste dalsi generace oddanych bojovniku za vec ISLAMU:

Marketingová referentka Tanja Lestonová ze čtvrti Mitte nastoupila jako pomocná síla do základní školy ve Weddingu.

Jako rodilá Němka s vysokoškolským vzděláním okamžitě získala místo učitelky hudby a angličtiny. Ve škole s dětmi z Turecka, Palestiny, Bosny a Tuniska vydržela půl roku.

Podle reportáže, kterou o své učitelské kariéře otiskla v levicovém deníku Berliner Zeitung, spočívala výuka v tom, že udržovala děti v klidu ve třídě a nerozčilovala se nad vulgárními urážkami největších chuligánů. Práci ji ulehčoval fakt, že někteří žáci školu navštěvovali jen výjimečně, třeba třikrát za pololetí. Rodiče si na to nestěžovali, protože do školy nikdy nepřišli.
27. 02. 2010 | 17:13

JirKa2 napsal(a):

ona: Možná je smutné, že ani patrně z věřící nějaká kloudná vize taky nevypadla.
28. 02. 2010 | 19:33

JIrKa2 napsal(a):

Určitě tento příspěvek nebude dokonalý, ale pokusím se něco shrnout.

Jestliže ani nejsilnější víra, protože prodchnutá láskou bez válčení, nestačila před 2000 lety přesvědčit hokynáře z prostředí s původní podobou víry v jednoho Boha, nedivím se cestě, kterou přinesl islám: Utéci jinam, porvat se o vítězství, posílit se a vrátit se zpět jako vítěz. Právě ten útěk je počátečním datem islámského kalendáře.

Bojovný aspekt ale provázel hodně i křesťanství - a přinesl i největší katastrofu, tj. vyvrácení Byzance křižáky, kdy šli proti sobě bratr proti bratru, kdy Konstantinopol byl vyloupen jak při "vybílení" bytu zloději na holé zdi, patrně se přitom poztrácely i nějaké svaté relikvie z dob Ježíše. Takový fakt už dnes vnímáme jako z jiného světa.

Islám tehdy přinesl naopak do světa rozkvět a poznání, získané z jeho okolí a dovedené do celistvější podoby. Pro Evropu objevil "arabské" číslice z Indie, antiku včetně rozvinuté etiky a matematiky, tradice pozapomenutého lékařství atd. a to se stalo základem pro pozdější rozkvět osvícenosti a podnikavosti. Chvíli to trvalo, zprvu se věřící báli i pouhé nuly, že prý je od ďábla.

Nedivím se, že je aspekt síly často ve hře, když něco lidé pochopí jako silnou provokaci, bez ohledu na víru, bez ohledu na to, zda jde vůbec o věřící. Nedůvěra posílená aktuální provokací vede u nás vesměs sugestibilních lidiček k nevíře v přirozené dobré pořízení. To, že od lásky k nenávisti je jen krůček, mívá podhoubí. A od nenávisti k lásce nebývá jen jedna propast, vznikají snadno další.

Kdo pomohl nalézt pro křesťanství zase povzubuzení k lásce k bližnímu bez potřeby vidět v každé odchylce nebezpečné kacíře? Martin Luther, tedy kritik Říma. Však to také stálo svět spousty válek a nepochopení jeho přínosu vedlo k oslabení vlivu Říma. Ač už ten první papež byl pověřen jako apoštol zřejmě samotným Ježíšem šířit a chránit pravý odkaz této víry jako sůl země.

Jenomže osvícenost Západu vedla zase k nadvládě hokynářů a kontroverzních pokusů, kterým často není nic svaté. Hokynáři snadno svou chamtivostí a neprozíravostí nakonec doženou svět do krizí. A kontroverznosti pak působí jako rozbuška. Klasika cesty ode zdi ke zdi.

A to není dobá inspirace pro islám, který v současné době také hledá aktuálnější tvář. Je hodně semknutý okolo víry ovlivňující celý chod společnosti, ale věřící v něj jsou stejně sugestibilní jako kterýkoli jiný člověk: mezi umírněnými je spíš umírněný, dostane-li se mezi extrémisty, stane se snadno extrémistou. A každý takový směr je jakoby tím zen-buddhistickým polštářem s rozlítaným peřím po světě, co nelze už dát zpět. Jak z toho ven, co dál?

Takže to vypadá, když se neobjeví nějaký nový duchovní impuls, že se centrum duchovní inspirace přesune víc na východ do Číny a Indie. Tam si už do svých tradic dokázali vsunout spoustu dobrého ze světa včetně západní podnikavosti a vracejí Západu chamtivost jeho hokynářů jako jeho vlastní bumerang, vždyť přesun kapitálu za levnější prací do Orientu posílil nezaměstnanost na Západě.

Snad vlastně právě krize je výzva k tomu, ať se nakonec nějaký ten duchovní impuls objeví.
28. 02. 2010 | 19:44

Vysedllina pathologická napsal(a):

Pěkné. Je to o lidském zrání. Nakonec budou všechna náboženství postavena na jediný základ. Tak jako není lidské tělo jen fyzické, tak také život sám nestojí jen na hmotném základě, ale bude se měnit na hmotný obohacený duchovním a bude to i za pomoci vědců. Bude se učit o "neviditelném". V každé skupině lidí, v každé církvi se může objevit "charismatický" vůdce - potrhlý a úplně zbytečný, protože se postaví mezi člověka a nejvyšší podstatu života, a ten založí sektu i z fronty na auta. Pak se manipuluje a blbne, manipuluje a blbne.
Co mě štve, je to, že polovice učení islámu je proti rozvoje polovice lidstva, a tady se filosofuje a vykecává, a o tomto se studentíkovi mluvit nechce. Co když podřízená a účelově vzdělaná manželka, která si na své chudé kolegyně ani nevzpomene, by se mu líbila více, než svobodná duše?
Láska ke svobodě je motor vývoje, nikoliv láska ke vzdělání.
01. 03. 2010 | 13:24

YK napsal(a):

Ad Jirka 2: Hluboce se mylite, ze nezamestnanost na zapade je posilovana vetsim vykonem fabrik v Cine.
Vetsi export cinskych vyrobku umoznuje spotrebitelum na celem svete nakupovat nektere veci lacineji nez z amereky atp. Jediny "negativni dopad" je ten, ze NEKTERI americti maji bud nozsi mzdy, nebo musi delat neco jineho nez sit cvicky nebo jeansy.
Situace zapadu neni nijak tragicka, jak se traduje po lacinych novinovych clancich. Je stestim lidstva, ze i Cina a Indie prestavaji byt chude a ostatnim statum na obtiz.
Je nestestim lidstva, ze pres ohrom,ne ropne bohatsvi se islamske zeme propadaji do stale hlubsich zmatku a hospodarskeho marasmu - coz jest nepochybne zpusobeno paternalistickym a totalitarskym nabozenstvim - tak jak v nej veri prevazna vetsina msulimu. Nabozenstvim, ktere v dnesni podobe zabranuje lidem svobodne myslet a cini z nich snadno manipulovatelnou totalitarskou masu.
03. 03. 2010 | 17:03

JirKa2 napsal(a):

YK
1/ Obracíte mé argumenty tak, jak jsem je neřekl, a to se mi nelíbí. Nemám nic proti podnikavosti Číny, tu oceňuji. Čína neřeší americký bumerang, o ten ať se stará ten, kdo ho vyslal a nezohlednil, co to vyvolá. Místo starání se o hospodářství USA volili oba Bushové aktivní hon za americkými zájmy ve světě. A vnitřně nekontrolovaná Amerika se mezitím kromě jiného přehltila hypotékami.
2/ Samozřejmě růst v čínských měřítkách je pro svět velkým skokem a jeho včasné nezohlednění dělá problémy nejen v USA, ale i v Evropě, lidská práce v Číně je ještě pořád velmi levná. Toto nezajímalo ani vývozce kapitálu do Číny, ani dovozce čínského zboží - evropské a americké obchodníky - a vlády západních států to včas nijak neřešily. U nás to urychlila neuřízená velká privatizace a benevolentnost nezdaněného obchodu vietnamských podnikavců navíc s padělky zboží. Jen ať nakonec své potíže neřeší jeden region na úkor druhého - určité podezření se tu a tam objevuje, např. ohledně půjček Řecku americkými bankami.
3/ Válečná cesta zakázat Iráku přejít z dolaru na euro (čímž mohl inspirovat další země) nebyla řešením, jen odložením problému. Dnes už po nějaké změně v této sféře volá Čína i Rusko.
Jiná - a snad pozitivní - věc je ta, že demontáž diktátora uvolnila nepřirozené napětí, podobně jako předtím v Jugoslávii, a snad znesvářené strany dojdou do fáze, kdy přijdou na to, že násilí nikam nevede. Těžko ale šlo očekávat něco jiného. Svět přece USA varoval, že to humanitárně nezvládne.
4/ Horujete proti islámu, ale já nevěřím, že máme právo cokoli takto paušálně soudit. Právě rozkvět islámu hodně přispěl ke konci temného středověku v Evropě, kdy islámští učenci objevovali pro Evropu její zasuté evropské - antické - kořeny a nejen to. Svět je mnohem komplexnější celek a těžko lze na někoho jen tak, takže vlastně také fanaticky, ukazovat prstem. V tom naděje pro Zemi není. Nadějí je všímat si dobrých šancí a oslabit vliv slabých stránek, předcházet extrémům, když to ještě jde, hlubším pochopením věcí a neusínat na dočasných vavřínech. Polidštění člověka je mnohem komplexnější proces než jen naučit opici pracovat.
Jinak vám přeji hezký den.
04. 03. 2010 | 23:28

skyracer watches napsal(a):

That to him was one of the best times of his life – but breitling montbrillant it was also the last time he was truly himself,
13. 03. 2010 | 07:16

breitling navitimer napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
13. 03. 2010 | 07:19

Béatrice napsal(a):

Moc děkuji za tento článek. Takovýchto článků, které nepoužívají "zkratky" jak pan autor říkal, opírá se o fakta a hned od začátku není jasné o čí propagandu jde,zda o proislámskou či protiislámskou a je zde rozumně a logicky řešena problematika, je málo. Já jsem muslimka konvertitka. Prošla jsem od křestanství, budhismu, pohanství, toltéckých poznání a já nevím čeho všeho ještě, až k islámu. To, že jsem konvertovala k islámu, byla možná ta nejneočekávanější věc, kterou bych sama o sobě nikdy neřekla, že jednou udělám. Já, která bojovala vždy za práva a důstojnost ženy a islám brala za nejprotiprávnější a protilidské náboženství... A bylo to způsobeno právě "zkratkou", kdy jsem poslouchala antiislámskou masáž v médiích, postavenou na smyšlených a neexistujících faktech.
Na závěr chci jen říct, že Budha měl pravdu, Mojžíš měl pravdu. Ježíš měl pravdu a Mohammed také. všichni mluvili o tom samém, jen lidé si to vykládají jinak a časem buď účelově nebo i omylem a neinformovaností jejich poselství naprosto přetvořili do jiných podob lišících se od původních. Myslím, že kdyby ve Vatikánu otevřeli duchovní knihovny veřejnosti křesťanský pohled by se naprosto změnil, zrovna tak kdyby negramotný muslim, zázrakem uměl číst a rozumněl by spisovné arabštině, nestačil by se divit, že ten imám každý pátek v měšitě vykládá věci, které v Koránu nestojí a zjistil by, že akorát využívá jeho nevzdělanoti a nemožnosti si zjistit pravdu. Jenom doufám, že společnost spěje(ikdyž nejspíše velmi dlouhou a lopotnou cestou, nebo možná i jenom v mých idealistických a optimistických snech) k naprosté toleranci, uvědomnění si spojitostí a důležitosti lásky mezi lidma bez ohledu na to, že někdo říkal, že jeho Bůh je lepší, než Bůh někoho jiněho. Protože Bůh je jen jeden, ale cest k němu může byt mnoho. A zrovna tak pokud je někdo ateista a v tomto přesvědčení se cítí dobře, je to jeho svobodná volba na kterou má naprosté a bezpodmínečné právo.
12. 04. 2010 | 00:51

fucking hypocrats! napsal(a):

proc neni mozny videt demonstrace tech mirumilovnejch muslimu v zapadnich mestech proti terorismu, islamskymu extremismu?

proc jim nevadej stotisice zavrazdenejch muslimskejch bratru a sester muslimskym terorismem a naopak kvuli knize ci priblbly ilustraci jsou schopny podpalovat ambasady a vrazdit? (Pri protestech kvuli tzv. Mohamed cartoons zahynulo par stovek muslimu - muslimskou rukou), kde jsou vsichni?
Proc jsou schopny demostrovat houfne za pravo Saria na Zapade ale nikdy nejsou sto odsoudit muslimskej teror? kde se schovavaj a proc?
kam se podeli ty muslimsky holubicky miru, kdyz jejich bratri Talibanci terorizujou jejich spoluobcany, nicej skoly? nic ticho...

kde jsou protesty proti pronasledovani krestanu v muslimskym svete?
nikde...
jo ale kdyz se ma odsoudit svoboda projevu, to jsou tisice a tisice demonstrujicich!

proc jsem nikde a nikde jeste nevidel muslimsky protesty proti odpornejm, perverznim antisemitskejm cartoons v muslimskejch mediich? kde jsou najednou ty vsichni "spravedlive rozhorceny" mirumilovny muslimove?
kam se nam ztratili?
kam se podeli?
10. 11. 2010 | 16:05

exennyInvic napsal(a):

Roma: primato farmaci generici
Tra i 10 Paesi i quali nelle vendono durante piu', <a href=http://compraviagraitalia.com/index.html>ordina Viagra</a> al sommità
Israele e' nel G8 dei medicinali http://compraviagraitalia.com/ contraffatti e a farla presso sovrano e' <a href=http://www.compraviagraitalia.com/>Viagra</a>. Nell'ingloriosa cima 10 delle superpotenze dei farmaci taroccati, egli Potenza ebraico sta in realtà guadagnando in fretta posizioni ed e' a questo punto salito all'ottavo posizione. La classifica e' stata aggiornata che odierno dal colosso farmaceutico mondiale Pfizer, che gia' a motivo di alcuni anni sottolinea del resto il boom del smercio che medicine false ovvero riciclate con Israele.
15. 04. 2012 | 22:42

falfeelry napsal(a):

Привет Всем!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://xn--90ais2eza.in.ua/>river island сайт </a> магазин мужской одежды <a href=http://xn--80avlo4cs.kiev.ua/>детская одежда для девочек </a> купить куртку мужскую <a href=http://xn----7sblaeg9bjgak0b.in.ua/>Оптом недорогая женская одежда </a> Оптом белье нижнее <a href=http://xn--80ab1adowgh.com.ua/>Peacocks свитера женские вязание </a> Esprit брендовая обувь интернет магазин ... Успехов Вам!
<a href=http://info-kamagra.com/>Kamagra Online Information</a>
19. 08. 2012 | 04:20

Uploarram napsal(a):

<a href="http://www.louisvuittonspaschers.com">www.louisvuittonspaschers.com</a> ,Louis Vuitton Boutique en ligne
<a href="http://www.louisvuittonspaschers.com">www.louisvuittonspaschers.com/##0012</a> ,louis vuitton pas cher
<a href="http://www.louisvuittonspaschers.com">www.louisvuittonspaschers.com</a> ,sac louis vuitton
<a href="http://www.sacslouisvuittonssac.com">www.sacslouisvuittonssac.com</a> ,sacs ¨¤ main
18. 09. 2012 | 19:20

AnymnAffope napsal(a):

sylqdmaz <a href=http://vuittonpascher.webnode.fr/#7127>louis vuitton pas cherg</a> cktlvfeb <a href="http://vuittonpascher.webnode.fr/#9151">sac louis vuittono</a> qvcxkddq http://vuittonpascher.webnode.fr/
25. 09. 2012 | 03:06

broossimb napsal(a):

droar <a href=http://frdeabercromfitchmagasinn.info>abercrombie france</a> kgnsg <a href=http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info>christian louboutin pas cher</a> ozopv http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info ax boa http://airjordnnschaussuressdesoldes.com
21. 10. 2012 | 20:29

HovetlyMekket napsal(a):

igvou wfxci <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren soldes</a> gkqiec Šádí Shanaáh &raquo; Islám: mírový nebo násilný? rbpwoff <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">moncler</a> krmaklt gqdes
29. 10. 2012 | 11:23

Slatuesse napsal(a):

ziugz <a href=http://www.monsterbeatsforussale.com>beats by dre solo</a>,
foijq <a href=http://www.cheapbeatsoutletstores.com>monster beats</a>,
rufae <a href=http://www.cheapbeatsforusonline.com>beats by dre solo</a>,
http://www.monsterbeatsforussale.com
http://www.cheapbeatsoutletstore.com
http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com
03. 11. 2012 | 02:23

SkitlyOptioto napsal(a):

nhivms icrnye <a href="http://www.japsmonclairsstores.com/">モンクレール ダウン</a> qokfpkhv <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">moncler</a> wifngpb lztymqc wadvb Šádí Shanaáh &raquo; Islám: mírový nebo násilný? hmoopxn
06. 11. 2012 | 14:35

Kiftsheessy napsal(a):

<a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>polo ralph lauren outlet</a> FSdXY <a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry bags</a> EHzUJ <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland sale</a> ILrUM

http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk
07. 11. 2012 | 09:06

Hafenenna napsal(a):

plmzk dydkz <a href="http://www.frmloubutinnchaussuresoldes.info/#4985">louboutin pas cher</a> vfpja xcgcfy Šádí Shanaáh &raquo; Islám: mírový nebo násilný? tqmmyos <a href="http://www.frmabercromfitchmagasinn.info/">abercrombie paris</a> tdeazua vdurj
07. 11. 2012 | 10:10

aerorocic napsal(a):

xqusoa qvcflh <a href="http://achattudoudounemonclair.webnode.fr/">moncler paris</a> nirtiqpc <a href="http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/">timberland sale</a> culmnxa bcprxdj bpxkh Šádí Shanaáh &raquo; Islám: mírový nebo násilný? rmknxbg <a href="http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/">ghd straightener outlet</a> kkytvasp <a href="http://doudouneumonclairsonline.webnode.fr/">moncler</a> kphayuje <a href="http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/">ralph lauren uk</a> fswhdgmg
10. 11. 2012 | 10:09

artililia napsal(a):

Šádí Shanaáh &raquo; Islám: mírový nebo násilný? ohisol docvoeb rwjxix <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#053">polo ralph lauren</a> thjbfjf baaoxftb <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">モンクレール ポロシャツ</a> uopomwd nbwdh <a href="http://www.japsmonclairsstores.com/">モンクレール</a> njuaozdx <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">doudoune moncler pas cher</a> tghfgorc <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#8800">abercrombie paris</a> rgvcqdwe
10. 11. 2012 | 17:49

artililia napsal(a):

xprfo dnqme <a href="http://www.frodoudounesmagasinn.info/#4875">doudoune moncler pas cher</a> jzkaz rkutld Šádí Shanaáh &raquo; Islám: mírový nebo násilný? ktuxfld <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#741">polo ralph lauren</a> ytmelqs uavav <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">モンクレール ダウン</a> jdmonyel <a href="http://www.japsmonclairsstores.com/">http://www.japsmonclairsstores.com/</a> cfhghwex <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">doudoune moncler</a> tkaqokgr
11. 11. 2012 | 14:43

Fibadabequemi napsal(a):

<a href=http://www.frnabercromfitchmagasin.com>abercrombie</a> lfAo8G <a href=http://www.friiabercromfitchmagasinn.com>abercrombie</a> kkEt6S <a href=http://www.itzpiuminisoutletonlines.eu>moncler uono</a> suIt4G <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie</a> iuGb5W
http://www.frzmdoudounesmagasinn.eu http://www.friiabercromfitchmagasinn.com
12. 11. 2012 | 14:19

emisaMoorives napsal(a):

<a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry outlet</a> W07x7 <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland outlet</a> O95x3 <a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>polo ralph outlet</a> K90f8

http://www.frzzcasquesbydremagasin.info
12. 11. 2012 | 16:47

diafscedia napsal(a):

After all, you're an adult, and you don't have to clean your plate of Brussel sprouts or broccoli anymore if you don't want to. It would be easy to understand an educator's unsympathetic attitude <a href="http://www.phen375factsheet.com/">phen375</a> the dosage of castor oil treatment depends for the age and then any negative effects looking at the consumption. With a pedometer watch it is possible to see exactly how many of the steps equal one of your friend's steps. There are ways, however, to be sure that the weight that you simply lose stays off http://www.phen375factsheet.com after all, weight loss, in the event you want to complete it the healthy way, isn't simply a simple matter of counting calorie intake. Sciatol can help you to lessen pain, swelling, and discomfort http://www.phen375factsheet.com/ - phen375 my dear hub'ers:: i wish happy 2009 year for your requirements plus your families and in case you already made your new year's resolution, that is the right time and energy to get your noodles and start getting in form.
14. 01. 2013 | 17:27

Zoopgenue napsal(a):

PnrXrmMfiKfu<a href="http://www.guccisayihujp.biz/">グッチ 財布</a>CjkOysKmzEda <a href="http://www.guccisayihujp.biz/【グッチ】レディース財布-c-5.html">グッチ キーケース</a>PrjTzbNjzHgz <a href="http://www.guccisayihujp.biz/【グッチ】レディース長財布-c-6.html">gucci 長財布</a>LirQubIxpUnv <a href="http://www.guccisayihujp.biz/【グッチ】ショルダーバッグ-c-2.html">gucci バッグ</a>KcyNozAgdGhe
YupGpeCpmHwo <a href="http://www.adidasgekiyasu.biz/">アディダス</a>BjcDcnMziCik <a href="http://www.nikegekiyasu.biz/">nike</a>KbzNbbEykEfs

TvgFlrXufDkw <a href="http://www.chloesayihujp.biz/">クロエ バッグ</a> CisPujFrqVue <a href="http://www.chloesayihujp.biz/クロエ-長財布-c-3.html">クロエ 財布 新作</a> SlxOhnWcuIac <a href="http://www.chloesayihujp.biz/クロエ-ハンドバッグ-c-2.html">クロエ バッグ</a> FjzJsaFgmNqk
RcsGpqDyrWry <a href="http://www.chanelsayihujp.biz/">シャネル 財布</a> FucImgDaaNvb <a href="http://www.chanelsayihujp.biz/シャネル財布-c-9.html">シャネル チェーンウォレット</a>ObgGefOkhTnq <a href="http://www.chanelsayihujp.biz/シャネル-ショルダーバッグ-c-1.html">chanel バッグ</a>KflDtuQnyYwa
18. 04. 2013 | 07:20

ArrevyWense napsal(a):

Здраствуйте!Оформить довериность! Тогда читайте новость - <a href=http://bazar.sumy.ua/>новые доски объявлений </a> - Добавить объявление bazar.sumy.ua - <a href=http://goibazarsumy.blog.hr/>написать объявление </a> - Бесплатная доска объявлений bazar.sumy.ua <a href=http://megosize.ru/index.php?subaction=userinfo&user=Soydayboono>доска объявлений города </a> - Сумы объявления bazar.sumy.ua ,<a href=http://netbazarsumyua.blog.hr/>написать объявление </a> - доска bazar.sumy.ua или <a href=http://naturnike.500mb.net/user/enquiveRhisse/>доска объявлений bazar.sumy.ua </a> - купить новую машину ... Успехов Вам!
30. 07. 2013 | 01:47

MonBluernerep napsal(a):

I haven't seen you for weeks! it for you: - <a href=http://kamagra100.blog.hr/>Cheap Kamagra aurangabad </a> - Cheap Generic overnight Kamagra Cheap online RX or <a href=http://discounted-kamagra.blog.hr/>kamagra dangerous </a> - Cheap Kamagra tablets and Jelly , <a href=http://kamagra-online-drug-stores.blog.hr/>Kamagra on line farmacy trust </a> - Kamagra by mail ...!!! Good-bye
31. 07. 2013 | 15:49

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately only details -- important details, but variations on this theme. index.php is the controller, the menu system determins what the "current page" is, and plenty of occasions get fired in the act of building that page. Plugin modules can hook in to those occasions and adjust the workflow/provide additional info/etc. That is also part of the reason a lot of Drupal resources concentrate on making modules. Without modules, Drupal does not actually DO anything other than say, 'Someone asked for a page! Does it exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 22:44

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 16:26

Miroslav Neumaier napsal(a):

Jsem xenofob, extremista, islamofob a já nevím jak ještě mne označila oficiální propaganda, vymývající mozky obyčejný lidem, aby se připravili na nové pány a nekladli odpor. Váš článek jej tohoto multikulti průšvihu součástí. Hitler také do poslední chvíle říkal, že nechce válku, a řadu dalších slibů. Stejně tak muslimové. Slova jsou slova, ale činy mluví pravdu. A pronásledování jinověrců v muslimských státech je holá realita, ač tady napíšete cokoliv. A můžete blábolit stejně, jako blábolil Emanuel Moravec. To byl také člověk jako vy. Muslim je muslim. A je ochoten pro vítězství Islámu udělat cokoliv. Je to totiž jeho povinnost před Bohem. Může i lhát nepříteli, to jest nevěřícím, to jest nám. Ano, jsme ve válce s 1.5 miliardou muslimů. Paralela s událostmi před 76 lety je zřejmá. Islám je úplně stejná ideologie jako nacismus.NACISMUS – 1.) Zničení neárijských etnických skupin. 2.) Vyhlazování Židů, Slovanů, homosexuálů, jinak smýšlejících. 3.) Diktatura árijské rasy nad všemi ostatními. 4.) Totalita a kontrola všech aspektů života a politiky. ISLÁM – 1.) Zničení tzv. nevěřících a podřízení ostatního tzv. „lidu knihy“. 2.) Vyhlazení Židů, nevěřících, homosexuálů, jinak smýšlejících. 3.) Diktatura muslimů nad všemi + muslimů nad ženami (vč. Pedofilie). 4.) Totalita a kontrola všech aspektů života a politiky. Jen kretén to nepochopí a zrádce dělá, že to tak není. Milý pane politiku, přečtete si Trestní zákon, konkrétně skutky proti republice. Vlastizrada podle § 91 trestního zákona je trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, záškodnictví nebo sabotáže. Rozvracení republiky podle § 92 trestního zákona je trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti republice nebo jejím orgánům.
Muslimové tady chtějí muslimský stát, založená na Islámu a šarii. Ne republiku založenou na demokratických principech a s Listinou základních lidských práv a svobod. Každé naše těžká doba měla své Henleinovce - pátou kolonu. A vy jste se zhlédl v kom, pane politiku? V Konrádu Henleinovi, nebo K.H. Frankovi? Či v jiném přisluhovači nepřítele?
06. 05. 2014 | 00:21

bv napsal(a):

Dříve bylo vejce nebo slepice?

Cituji z tohoto článku:
,,Násilí, diskriminace a netolerance, které někteří muslimové zaštiťují islámem, plynou z pěti hlavních zdrojů. Za prvé, frustrace z ekonomické situace. Za druhé, frustrace z utlačování autoritářskými režimy. Za třetí, pocit příkoří a ponížení ve vztahu se Západem. Za čtvrté, nevzdělanost. Za páté, mužský šovinismus a individuální perverze."

Tak ono je to přesně naopak - násilí, diskriminace, netolerance, ekonomická situace, autoritářské režimy, zaostalost za křesťanským Západem, nevzdělanost, mužský šovinismus to jsou všechno NÁSLEDKY islámu. Důkaz - nic z toho není ve větším měřítku v žádné křesťanské zemi, ale je v každé islámské zemi.

Podívejme se ostatně na zakladatele tohoto ďáblova učení - Mohamed nikdy pořádně nepracoval, Kristus vlastně celý život, nejprve jako tesař, pak jako léčitel a kazatel. Mohamed si vzal o dvacet let starší ženu pro peníze a poté se celý život kurvil, měl snad devět manželek včetně malé holky, dítěte. Kristus byl sám, věděl že skončí na popravišti. Mohamed podporoval vraždění, šířil islám násilím. Kristus hlásal nenásilí a lásku, islám šíří nenávist a netoleranci. Mohamed byl negramotný, korán zapsal jeho vzdělanější židovský kamarád (a udělal velkou chybu, teď to židé od muslimů schytávají). Kristus byl vzděláním rabín, uměl číst a psát, znal Písma. Islám je z 80% zkopírovaný a překroucený z o tisíc let staršího židovského náboženství včetně některých svátků, račte si oboje pořádně prostudovat.

Závěr - Kristus byl Boží syn a dodnes šíří dobro, zatímco Mohamed byl zakladatelem
nenávistné násilné ideologie vzniklé krádeží jiného náboženství a dodnes šíří zlo.

Nemám nic proti slušným muslimům, to jsou jen oběti zločinné ideologie, ale vadí mi islám. Neměli bychom ho do civilizovaného světa pouštět.
03. 06. 2014 | 20:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy