Vláda tají všechny cesty reformy penzí! Jaká je nejlepší?

10. 03. 2011 | 11:34
Přečteno 17423 krát
Udivuje mě, jak omezeně se mluví o tak zásadní věci, jakou je reforma penzí. Současná diskuse se spíše podobá marketingovému tlaku developera, který již má svůj projekt a chce jej prosadit. Lidé by přitom měli znát všechny cesty – s jejich klady a zápory.

Krajně omezená debata

Je opravdu s velkým podivem, jak neúplně se vede debata o důchodové reformě. Veřejnost dostává informace pouze o jedné variantě. Přitom však existují i jiné možnosti – a to nikoli teoretické, nýbrž praktické a již uplatněné v jiných zemích! Ponechme teď stranou otázku, proč je debata nad reformou penzí tak žalostná a pokusme se udělat objektivní inventuru. Jaké možnosti se tedy nabízejí? Jaké jsou jejich přednosti a nevýhody?
V zásadě má cenu mluvit o čtyřech cestách, jak reformovat penzijní systémy. Každá v sobě samozřejmě zahrnuje mnoho dílčích subvariant. Není však účelem problém popsat zbytečně obšírně, a proto je na místě redukce na uvedený počet.

První cesta: parametrické změny současného systému

Jedná se v první řadě o postupné prodlužování odchodu do důchodu pro obě pohlaví až k hranici 65 let. Krátce před dosažením této hranice je přitom možné zvážit, jestli ji nadále zvyšovat či nikoliv. Bude to záviset na mnoha okolnostech a čas může odpovědět na řadu otázek. Jedna z možností, kterou považuji za rozumnou, je automatické prodlužování věku do důchodu v závislosti na prodlužování střední délky života ve věkové skupině nad 65 roků. Bylo by kupř. možné stanovit, že doba pobírání důchodu bude v průměru 20 let, což se blíží dnešnímu stavu. Hranice věku odchodu do důchodu by se pak trvale posunovala tak, aby byl zachován tento parametr.
Za druhé existuje reálná možnost postupně zvyšovat příjmy systému ze současných 8,5 % HDP na 13 % HDP v roce 2090. Jak ostatně předpokládá druhá Bezděkova komise – takové budou náklady systému ve zmíněné době. Odhad do roku 2090 je poněkud intelektuálním cvičením, ale budiž. Zvýšení příjmů důchodového systému by každopádně vyžadovalo přestrukturování veškerých příjmů a výdajů státu v rozsahu, který je velký ale zvládnutelný. Srovnatelné Polsko již nyní davá do důchodového systému 12,4 % HDP, aniž mu to činí zásadní potíže. Zvyšovat odvody z mezd na sociální pojištění by nebylo správné. Jsou relativně vysoké. Do důchodového systému by bylo potřebné přesunout část příjmů z obecných daní. Technických řešení je celá řada. Je faktem, že podíl obecných daní na financování důchodových systémů je v ostatních zemích EU větší než u nás. Fiskálně logickým rozhodnutím by bylo například financování invalidních důchodů z daní. Invalidní důchody představují nejsolidárnější složku našich důchodů a jejich rozumnou výši nelze odvodit od celoživotního příjmu pojištěnce.
Systém je možno navíc doplnit dalším rozvojem současných dobrovolných důchodových fondů.

Výhody a nevýhody parametrických změn současného systému

Mezi výhody popsané cesty patří především fakt, že se jedná o politicky nejsnazší řešení, které nevyžaduje žádné transakční (přechodové) náklady. Nárůst samotných nákladů na fungování důchodového systému by byl jen velmi povlovný. Veškeré změny by se odehrávaly postupně a bylo by je možné v případě nutnosti korigovat. Systém by navíc pružně reagoval na demografické změny, zejména pak na skutečnost, že vzniká dlouhověká společnost. Domnívám se dále, že za daných předpokladů je možno současnou úroveň důchodů stabilizovat, nehrozí riziko finančního krachu ani riziko zabavení peněz politickým rozhodnutím. Správní náklady jsou nízké.
Nevýhodou parametrických změn současného systému je, že neposkytují adekvátní příjmy v důchodu vysoce příjmovým zaměstnancům a nezohledňují ani dostatečně namáhavost různých profesí.

Druhá cesta: Kalouskova reforma

Reforma z pera současného ministra financí a ministra práce a sociálních věci znamená vyvedení části příjmů z průběžného systému a jejich použití v investičních důchodových fondech. Pro financování vyvolaných transformačních nákladů se ma využít zásadní zvýšní DPH.

Výhody a nevýhody Kalouskovy reformy

Za výhodu lze považovat zvýšení příjmu systému prostřednictvím vyšších odvodů od těch, kteří se přihlásí do důchodových fondů.
Naopak za zápory reformy Miroslava Kalouska můžeme označit zejména oslabení průběžného systému a vyvolání výrazných transakčních (přechodových) nákladů v rozsahu zhruba 1 bilion Kč (a pravděpodobně ještě více). Taková reforma pak dále přináší okamžité zvýšení podílu důchodového systému na HDP z 8,5 % na cca 9,5 % HDP a výrazné a trvalé zatížení lidí v nejcitlivějších oblastech spotřeby, zejména rodin s malými dětmi nebo s jinými závislými osobami.
K záporům této reformy lze zařadit i její velmi negativní dopad na malé a střední firmy pracující pro místní trh a její omezený vliv na řešení problému demografického stárnutí a její těžko odhadnutelný a těžko korigovatelný vývoj. V podstatě nelze odhadnout počet účastníků, kteří do systému vstoupí, ani důsledky radikálního zvýšení DPH pro vnitřní trh.
Dalšími problémy jsou vytvoření nového rizika vyplývajícího z nestability kapitálových trhů a ztráta národní kontroly nad částí důchodového systému, jako důsledek nutnosti investovat na vnějších trzích. Pominout nelze vůbec ani zvýšení správních nákladů. Kapitálové investiční fondy mají obvykle několikanásobně vyšší správní náklady v porovnání se systémem průběžným. Při objemech peněz, které tyto fondy spravují, se jedná o rozdíly v řadu desítek miliard ročně.

Třetí cesta: Systém zdánlivých účtů (systém NDC – notional defined contribution)

Systém nazývejme pracovně jako Švédský. Jedná se o průběžný systém, na který v současnosti přechází několik dalších zemí – např. Polsko, Litva nebo Itálie. Lidé (pojištěnci) odvádí pravidelně peníze do systému, čímž platí důchody ostatních, jako v každém jiném průběžném systému. Ve stanoveném minimálním důchodovém věku pak mohou požádat o důchod a jeho výši pak velmi zjednodušeně vypočítáme následujícím způsobem. Součet plateb se vydělí aktuální střední délkou života ve věkové skupině žadatele – a to je pak roční důchod.
Uveďme jednoduchý příklad. Pan Jan Novák/Nováková žádá o důchod v 62 letech. Střední délka života (naděje na dožití) pro lidi staré 62 roků je v tomto okamžiku 20 let. To znamená, že průměrný Novák/Nováková se dožijí ještě dalších 20 let. Celoživotní součet odvodů děleno číslem 20 je pak roční důchod. Tento důchod se valorizuje, a pokud člověk žije déle, vyplácí se až do smrti, protože někdo jiný žil kratší dobu. Stručně řečeno, čím později se odchází, tím je důchod vyšší.

Výhody a nevýhody systému zdánlivých účtů

Systém se automaticky přizpůsobuje demografickému stárnutí, dává adekvátní příjem a současně zajišťuje minimální solidární příjem. Úroveň solidarity lze velmi snadno upravovat změnou parametrů, není vystaven riziku kapitálových trhů ani ztrátou národní kontroly, přechod nevyžaduje žádné náklady a lze jej rozvrhnout do dlouhé doby.
Nevýhodou je, že systém je plně ekvivalentní a musí být proto doplněn systémem sociálního důchodu, protože může dojít k tomu, že člověk přispěl na účet příliš málo. Tato garance minimální výše penze ovšem riziko chudoby v důchodu spolehlivě potírá. Sociální část důchodu je možné financovat z daní, případně mírným potlačením plné ekvivalentnosti systému. Proto je lze bez větších problémů finančně vyrovnat na zvolené úrovni.

Čtvrtá cesta: Systém rovného důchodu

Existuje i možnost zavedení jednotného solidárního důchodu, který by měl stejnou výši pro všechny nehledě na to, kolik ten který člověk vydělával v době své pracovní kariéry. Uvažujme např. 60 % příjmového mediánu, což je podle mezinárodní metodiky hranice chudoby. Systém rovného důchodu se obvykle nefinancuje ze sociálních odvodů ale z daní. Zbytek důchodového zajištění si musí každý zařídit nějak sám. V literatuře se tomuto modelu říká Beveridgův (podle významného britského liberálního politika) a využívá se v anglosaských státech.
Výhody a nevýhody systému rovného důchodu
Za výhodu považuji zajištění solidarity, absenci nutnosti přechodových nákladů, snazší možnost pro vysokopříjmové skupiny nalézt si individuální cestu pro zabezpečení ve stáří, délka přechodného období je pak otázkou úvahy. Přechod by bylo možné v ČR provést pomalou změnou valorizačního vzorce.
Státy, které tento systém uplatňují mají často důchody velmi nízké, a proto nechrání dostatečně proti chudobě. To je hlavní nevýhoda tohoto systému.

Diskutujme nad všemi možnostmi reformy!

Rozhodnutí o tom, ke kterému systému se přiklonit, je politická i odborná otázka. Zatím lze zvolit jakoukoli z uvedených variant. Já sám považuji za velmi nadějný švédský model. Jak jsem již však řekl, i jiné konstrukce se svými výhodami a nevýhodami jsou možné. Podstatou politické diskuse by pak bylo rozhodnutí, který systém zvolíme se všemi z toho plynoucími důsledky.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

dedek napsal(a):

Pane Špidlo! A kdo o ní má hovořit, když ne opozice? Co pro to děláte? Proč není levice a středová opozice těmi buřiči, kteří bubnují na poplach? Proč již dnes z Vašich úst lidé neslyší o největším zadlužení za pouhé dva měsíce tohoto roku? Proč nechystáte manifestaci k podpoře invalidů, kteří chtějí protestovat v Praze? Kde to chcete lidem vysvětlovat? Ona je to ale práce, že? Nebo se Vám to hodí do krámu? Vláda už další šanci mít nebude a třebas se něco z toho co udělají hodí i Vám. Pokud byste ale něco kritizovali, začnou se lidé ptát jak to uděláte a to zase smrdí prací! Nedej bože pokud to nebudete mít promyšlené a nevyjde to skončíte tam jako oni, v propadlišti a korýtka sbohem. Jestli to opradvu myslíte dobře, tak něco dělejte, myslím, že čas nazrál.
10. 03. 2011 | 11:56

Carlos V. napsal(a):

Musím uznat, že pan Špidla pojal otázku vskutku erudovaně.

Osobně mi přijde nejvhodněší Systém rovného důchodu. Argumenty pro i proti chápu, souhlasím i s argumentem proti - tedy že malý rovný důchod nebrání vůči chudobě.

Ovšem zde je otázkou definice chudoby a toho, jakou úroveň "chudoby" považujeme za nepřijatelnou.

Jako ohromnou výhodu výhodu vidím nízké transakční náklady a možnost svobodné volby občanů v otázce své vlastní budoucnosti.

Svobodné volby a zároveň odpovědnosti.

Na závěr bych chtěl podotknout, že systém rovného důchodu jako takový mi nepřijde levicový ani pravicový. Levice a pravice mají stále možnost se dohadovat o výši důchodu a zejména o způsobu financování (stropování, procenta atd..)
10. 03. 2011 | 12:15

Rumcajs napsal(a):

Tak diskutujme pane Špidlo!

1.Kolik zemí EU má jen průběžný systém ?

2. Na kolik si myslíte že je průchodná varianta s prodlužováním věku odchodu do důchodu ? A proč si myslíte že je to lepší, když o každý rok kdy odejdu do důchodu později přicházím cirka o 150 tisíc, tedy určitě víc, než o kolik přijdu v nějakém fondu ?

3. Tím že se nezavede část důchodu jako spořící, ale necháte ho zcela průběžný, tímk více zatížíte průběžný systém, tedy BUDOUSCNOST našich dětí. To Vám nevadí ? přitom mladou generací se socani ohánějí neustále.

4. Z jakých daní chcete důchody doplňovat a proč vám jiné daně přijdou lepší jak DPH ?
10. 03. 2011 | 12:20

schlimbach napsal(a):

Carlos V

máte zajímavý názor - na to, jak se vysmíváte mým nápadům v reformě, je to zarážející, protože v mé reformě je také rovný důchod (odstupňovaný podle výdělku od mm do dvojnásobku) + to, jak si to občan zařídí, podle své vlastní volby
10. 03. 2011 | 12:22

martin napsal(a):

To je neuvěřitelné. Přední soc.demokrat oponuje vládním návrhům na blogu, zatímco jeho strana přenechává toto "téma " Klausovi, který jej pouze využívá k sebepopularizaci-jinak je mu srdečně ukradené-a k popularizaci svých fašitoidních invektiv vůči všem. Soc dem není nevolitelná proto, že je to levice, ale proto, že je to hloupá strana s hloupými a jednání neschopnými politiky. To je pane Špidlo zoufalá situace.
10. 03. 2011 | 12:33

Koplkop napsal(a):

Autor
Mně udivuje pane Špidlo, že Vy, jako premiér, jste v tak zásadní otázce jako je důchodová reforma, neudělal vůbec nic.
To se to kritizuje, když pak někdo musí ten krok už udělat. Musím ovšem také napsat, že Váš dnešní článek není agitace ČSSD a sociální politiky, ale celkem rozumné čtení. Nevím zda "má cenu mluvit o čtyřech cestách, jak reformovat penzijní systémy", sám si myslím, že by se jich našlo víc, ale rozumné je se o nich bavit. A to myslím, že by se mělo přenechat odborníkům. Kdo vlastně seděl v té Bezděkově komisi? Já byl přesvědčen, že tam jsou odborníci, tak proč teď říkáte Kalouskova reforma? Každopádně nemůže tato debata být puštěna do ulic, a přitom očekávat jak to dav (lid) vyřeší.
10. 03. 2011 | 12:37

F.Švarc napsal(a):

Pane Špidlo, jsem v důchodu. Je mi 55 let, nejsem invalidní (ani na oko), pokud na to ještě vidím, umím opravit (bez dokumentace a servisních manuálů) např. řídící jednotku světel nebo jiné elektroniky vozu MERCEDES, IVECO, nebo VOLVO. Vyzkoušel jsem nejrůznější zaměstnavatele i práce, včetně poskoků u dřevoobráběcích či kovoobráběcích strojů, ale všude - děs a běs. Všude s lidmi zachází jako s dobytkem, často chtějí 16 hodin práce, bezpečnost/nebezpečnost nikoho nezajímá. A tak si užívám důchodu (za své) a koukám z okna na důchodce, jak sice shůlkou oprašuje své invalidně označené autíčko (jistě má příspěvky na benzín atd.), a přemýšlím, kde se stala chyba, když vy jste zakládal úřady práce. Jo a díky za Standu křišťála. Jste oba borci.
10. 03. 2011 | 12:49

martys napsal(a):

já jsem pro čtvrtou cestu.....to je totiž ten správný smysl důchodů....zajistit aby lidi vyžili....miliardáři chudobou trpět nebudou i kdyby šli do penze v 50ti letech
10. 03. 2011 | 12:51

kultur napsal(a):

Špidlo, my jsme za vodou. Sice méně milionů než vy, ale z důchodu budu mít na kaviár se šampanským. Vašich 40 milionů ani neužijete. Oni si najdou pro důchody zdroje! Hlavně aby někdo z lůzy neútočil na sociálně nadstandartní socialisty. Kam jste vyvédl miliony? Do Švýcar?
10. 03. 2011 | 12:54

Jee napsal(a):

dědek
Těžko vinit Špidlu. Opozice (i napříč politickým spektrem) žádná ńexistuje. Všichni ti Škromachové, Zaorálkové, Filipové a Dolejšové jsou bezzubí - pokud již s vládní famiglií nejsou sami zapleteni.
Jedinými výjimkami jsou konroverzní David Rath a Vladimír Špidla, analyticky uvažující stratég, jakých není nikdy dost.
Bohužel.
10. 03. 2011 | 12:56

Carlos V. napsal(a):

Schlimbach : vidíte, a já bych nic nestupnoval, ať je vše jednoduché.

Jinak - nikdo se přece nemůže mýlit zcela všem. Nobody is perfect :-)
10. 03. 2011 | 12:58

P Y J U S napsal(a):

co to vy - socani - máte s tou rukou pod bradou ?
10. 03. 2011 | 13:06

krok napsal(a):

pane Švarc, pokud je Vám 55 let a jste v důchodu, je to podivné..v 55 létech se do řádného důchodu v dnešní době neodchází:))..vlastně jo..bývalí estebáci..kde že jste to pracoval?:))
10. 03. 2011 | 13:06

Xury napsal(a):

Pro autora:
pokud si dobře vzpomínám, tak závěry první Bezděkovy kominse, rozebíraly všechny možnosti (tuším, že ČSSD tam měla NDC, ODS jednotný důchod, KDU a US-DEU fondy a komunisti zachování stávajícího systému. Důsledky byly pak na závěr vyhodnoceny, proč jste je ve svém příspěvku neuvedl?
Jinak ten švédský systém zavedl i povinné fondové spoření, to vám tam taky chybí.
10. 03. 2011 | 13:09

ciric napsal(a):

Je ještě jedna možnost. Důsledně uplatnit princip průběžného důchodu - současná generace platí důchody minulé generaci tz. že kolik jsem vychval plátců do systému, tolik ze systému budu čerpat. Je nepřípustné, aby ten, kdo nevychoval nikoho nebo jen jednoho plátce, měl důchod jako ten co vychoval dva a více plátců.
Důchodový systém je v problémech proto, že ti co nikoho nevychovali pobírají stejný důchod jak ostatní.To je naprosto nepřípustné!!!
10. 03. 2011 | 13:10

F.Švarc napsal(a):

to krok
Špatně analyzujete slova. Žiji z úspor (ještě), tedy odložených prostředků, které si s dovolením konzumuji z vlastního rozhodnutí. Jsem "smířen" s tím, že demografie blabla bla (a penze Špidlů) my ty úspory rychle zlikviduje. Potom já (a 500.000) dalších zklikvidujeme křišťály a špadli.
10. 03. 2011 | 13:14

Antonín Hrbek napsal(a):

Je možné i kompromisní řešení spočívající na třech pilířích:

- povinný rovný odvod (konstantní částka) zaručující minimální důchod
- povinný solidární odvod (konstantní procento) zaručující zásluhovost
- dobrovolné připojištění

samozřejmě za podstatného snížení stávajících odvodů (cca na polovinu) umožňujícího volit i jiné cesty zajištění stáří.
10. 03. 2011 | 13:18

Otázkář napsal(a):

Ze všech dostupných informací, které jsem měl dosud možnost získat mi připadá jako nejlepší řešení kombinace první a třetí cesty. Tedy parametrické úpravy průběžného systému v kombinaci s tvz. švédským modelem. Co Vladimír Špidla ke švédskému modelu nenapsal jsou přesné roky. Pokud vím tak to rozmezí je 61-70 let. Tedy v 61 letech si člověk může nechat spočítat jak velký by dostal důchod kdyby se rozhodl do něj odejít. Výše důchodu se vypočítá podle částky, kterou do systému odvedl a rozpočítá se podle aktuální střední délky života. Čím déle člověk pracuje tím větší penzi dostane. Výhodou proti parametrickým úpravám je, že zohledňuje náročnost profesí, tedy manuální pracující může odejít např. v těch 61 a duševně pracující, ekonom či právník až v 70.
K tomu by si každý mohl libovolně spořit v soukromých fondech, ale bez státního příspěvku. Jediné co bych zachoval je daňové zvýhodnění. Vyplatí se to samozřejmě jen lidem s vyššími přijmy, ale mají tak možnost zajistit se na stáří tak, aby se jim dosavadní standart přílíš nesnížil, ale samozřejmě na vlastní riziko.
10. 03. 2011 | 13:30

Jee napsal(a):

F.Švarc
Proč proboha tu elektroniku neopravujete jako soukromník, třeba OSVČ. Takových specialistů je jako šafránu a pokud vím, poptávka existuje. Postižení motoristé v důsledku toho platí vyměňovačům dílu několikanásobky ceny za opravu.
A co máte za problém se Špidlou a Grossem? Ten první má u mě nejvyšší morální kredit a co se týká Standy,je to lumpík, který si jednorázově přisvojil párset melounů. Proti nonstop působícím (i dvacet let u válu) tunelářům z ODS a některám jejich oranžovým komplicům je to zjevně amatér a břídil.
10. 03. 2011 | 13:30

Petr z Tábora napsal(a):

Je dobře, že přispíváte do diskuse o důchodech. Je dobře, že pan prezident hodil svou autoritu na misku vah rozhodování vládní koalice.
Škoda, že Vaše strana se příliš nevěnuje ani důchodům, ani úpravám DPH. Zřejmě vaši soudruzi jsou rádi, že budou zdroje na přerozdělování až případně vyhrajete příští volby - paradoxně současná vláda dělá v těchto bodech levicovou politiku a na soukromých fondech se zřejmě přiživí politici všech stran.
Je škoda, že se neprofiluje nějaká silná středová strana, nezatížená modro-oranžovými hrátkami, protože modří a oranžoví jsou zřejmě nenapravitelní.
10. 03. 2011 | 13:32

Otázkář napsal(a):

Antonín Hrbek

taky zajímavé řešení
10. 03. 2011 | 13:32

Otázkář napsal(a):

Petr z Tábora

"Je škoda, že se neprofiluje nějaká silná středová strana, nezatížená modro-oranžovými hrátkami, protože modří a oranžoví jsou zřejmě nenapravitelní"

Takovou ambici měly Věci Veřejné a všichni vidíme jak dopadly.
10. 03. 2011 | 13:34

gargamel napsal(a):

ciric 10. 03. 2011 | 13:10

Co znamená vychoval? Třeba dobrý, ale bezdětný učitel, kolik vychoval plátců? Nebo prostě obecně člověk, který sice nikoho nevychovává, ale je svou prací (ne nutně dobře placenou) užitečný těm, kteří vychovávají?
Problém na který narážíte je samozřejmě zásadní, ale podle mého názoru je správná reakce podpora rodin s dětmi, ne penalizace bezdětných důchodců.
10. 03. 2011 | 13:37

Rumcajs napsal(a):

Jee:

Pan čistý ?
Pan Špidla popustil premierské křeslo za půl miliónu měsíčně a doživotní důchod ve statisících.

Mě to přijde jako slušná korupce.
10. 03. 2011 | 13:39

dedek napsal(a):

Jee
Máte naprostou pravdu ale jsou součástí nějaké strany, která by se měla zviditelnit. To budou čekat, až se lidé vzbouří a teprve potom se přidají aby nenápadně převzali iniciativu? Ono je potřeba to těm lidem vysvětlovat a fundovaně, dokládat a nevyvratitelně. Stačí se podívat sem, co je tady lidí, kteří stále té pravici věří neřkuli ji omlouvají. To jsou lidé buď zapletení do jejich lumpáren nebo bez jakéhokoliv rozhledu. Člověk je tvor líný a oni mezi ně patří, protože informace leží všude. Opravdu se stačí podívat na http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_60840.html což jsou stránky ministerstva financí a uvidí to odpovědné vládnutí na vlastní oči. Teprve pak se začnou ptát, jestli to s důchody nedopadne stejně. A tomu hohou takoví lidé jako p. Špidla pomoci.
10. 03. 2011 | 13:41

F.Švarc napsal(a):

to Jee
Je to z toho důvodu, že žiji ve městě, kde díky péči Špidlovi podobným odborníkům, máme místo Škodovky nákupní centrum ŠKODOVKA (sic!) a v "průmyslové zóně" fotovoltaické nesmysly. Nemá asi symsl se dále rozčilovat, více zniňuji např. zde

http://www.akcnispolek.estranky.cz/clanky/diskuse.html#block-comments
10. 03. 2011 | 13:48

čaroděj napsal(a):

Co pořád máte s p. Grossem? Vždyť levně nakoupil akcie, aby je draho prodal. No a rozdíl je zisk. Je to dobrý investiční stratég a spousta křupanů by se od něj měla učit!
Ta Vaše levičácká závist vás jednou sežere!
10. 03. 2011 | 13:50

zzz napsal(a):

To Rumcajs: Vy jste to vzit nemohl, Brusel loupezniky nezamestnava.
To autor: Podle me by/ s vyhradou hnedocechu/ vetsine obyvatel tohoto statu
mohl vyhovovat model polskolitevskoitalskosvedsky.
10. 03. 2011 | 13:50

zzz napsal(a):

Doplneny asignacemi 1-3 % z vydelku deti.
10. 03. 2011 | 13:51

Petr napsal(a):

Pane Špidlo,
vaše věta: "Já sám považuji za velmi nadějný švédský model." Ale sám do něj, stejně jako do českého důchodového systému jít nechcete. Vyhovuje Vám ten povýšenecký, bruselský. Že Vám jej platí EU? Ano, ale do EU přispíváme i my daňoví poplatníci, stejně jako do českého důchodového systému.
Poslední vrcholový a čestný sociální demokrat byl p.ing.Zeman DrSc. Pak jste nastoupil cestu k celoživotním miliónům Vy a po Vás Váš přítel Gross. Ten dokonce skončil i imperialistů (co nám tu chtěli postavit radar), v USA.
Takže stačí odpověď, jaký důchodový systém by byl dobrý pro občany České reúpubliky, včetně Vás a Grosse? Odpovíte? Asi ne.
10. 03. 2011 | 13:53

Rumcajs napsal(a):

dedek:

Sám neumíš napočítat ani do pěti a ostatních budeš výkládat jak jsou bez rozhledu.

Nebuď směšný. To to ty jsi bez rozhledu a bez schopnosti uvažovat sanostatně. Ty máš kebuli vycpanou Rudým právem.
10. 03. 2011 | 14:07

Rumcajs napsal(a):

zzz:

A to jsi slyšel kde ?
Od socanů co rozkrádají evropské dotace ?
10. 03. 2011 | 14:08

Dočekal napsal(a):

Opět žádné překvapení. Zase jen většinou kecy, plky a úporná snaha strefovat se za každou cenu do autora blogu.

Tohle jsem tady zveřejnil někdy před třemi roky:

"Moje vzdělání a životní zkušenost mi umožnily vidět, že už v roce 1996 dosáhlo rozkrádání státního majetku takových rozměrů, že je jen otázkou času, kdy ekonomika zkolabuje. Tehdy jsem začal uvažovat, jak se zabezpečím na stáří. Tak jsem si začal „soukromě“ spořit na důchod. Využil jsem k tomu jediný legální způsob – Stavební spoření. Tak jsem uzavřel smlouvu na nejvyšší částku. Když mi tato smlouva skončila, hned jsem uzavřel smlouvu novou. Mimo to jsem všechny ušetřené peníze investoval. Do starobního důchodu jsem tak mohl jít dřív, než mi to zákonem přikázali naši těžce pracující poslanci.
Dneska jsem jako starobní důchodce celkem dobře finančně zajištěn. Teď se jen těším na jaro, až zase osedlám svého „ultralajta“ a prolétnu se nad naší nádhernou Vysočinou.
Takže vy, kteří mne tady označujete jako „socku,“ jste dost trapní."

To "velké" lítání jsem sice loni pověsil na hřebík, zůstaly mi ale modýlky a ještě mnoho dalších aktivit. A to jen proto, že jsem se dokázal sám o sebe (a nejen o sebe, ale o celou rodinu) postarat natolik, že se dnes všem těm nářkům pozdě prozřelých důvěřivých lidiček můžu jen smát.

Nejvíc mne ale vždycky svými nářky pobaví ti, kteří vědomě volili za své zástupce zloděje v naději, že si pod jejich vedením sami také nakradou.

A už vůbec se nedivím, že mne za tohle prozrazení veřejného tajmství tito oklamaní lidičkové tak upřímně nenávidí.
10. 03. 2011 | 14:09

stejskal napsal(a):

Pane Rumcajsi, není to škoda?

Ta debata by mohla být fakt docela zajímavá, úvodní text k tomu přímo vybízí.

Hezký den. A díky předem.

Libor Stejskal
10. 03. 2011 | 14:09

Dočekal napsal(a):

Tak koukám a vidím, že tady to tvrdé jádro místních "pravounů" zastupuje už jen lživysokoškolák Rumcajs.

No to jsme to teda dopracovali!
10. 03. 2011 | 14:14

Stařeček napsal(a):

doposud jsem pane Špidlo volil ČSSD a doufám, že ji budo moci volit nadále. Vy ale chrápete a neděláte nic. Až bude všechno uzákonněno co pak? Někdy mám dojem, že vám tyto kroky vyhovují a jenom se vezete. Sem tam nějaký ten článeček (s tím Vaším dnešním plně souhlasím) nic nevyřeší. Kde jsou nějaké rozhodné kroky, které jste dlužni těm co vás volili? Je mně jasné, že všichni ve vedení ČSSD mají více než těch 30000 Kč a podle toho se chováte. Asi by ale bylo dobré název a směrování strany změnit tak, aby mu činy strany odpovídaly. Aby nám bylo jasno.
10. 03. 2011 | 14:20

Rumcajs napsal(a):

Ježíšmarjááá, pane Stejskale !

Mohla být, ale kdo se má pořád nechat urážet ? Kde bere ten člověk právo urážet ostatní lidi s jiným názorem ? Jinej názor = zmanipulovanej, zblblej, zloděj...

Na to se přece už jinak regovat nedá. Kdybych ho měl po ruce, řešil bych to jinak.
10. 03. 2011 | 14:21

Dočekal napsal(a):

stejskal napsal(a):
Pane Rumcajsi, není to škoda?

Ta debata by mohla být fakt docela zajímavá, úvodní text k tomu přímo vybízí.

Hezký den. A díky předem.

Libor Stejskal
10. 03. 2011 | 14:09
--------------------
Pane Stejskale,

že byste také vy už konečně poznal, že nick Rumcajs je tady ve skutečnosti něco jako Trojský kůň Lidového domu?
Přiznám se, že jsem zpočátku také tápal. Když ale začali postupně odpadávat všichni ti "pravověrní" (ani se jim nedivím, obhajovat politiku této vlády je už opravdu na palici) a zůstal tady Rumcajs jako ten románový Poslední mohykán, tak mi to konečně došlo.

Jinak mi tady nějak chybí nick "lůza" hoven a to jeho "slaveček sobotka" a "v.i.spidla."
Tak mám jen obavu, jestli toho na pana hovena není už taky trochu moc.
10. 03. 2011 | 14:22

Standa Novák napsal(a):

Je dobře, že nám pan Špidla vyložil alespoň základní principy o důchodové reformě. Podle mně však kromě vlády selhávají především odbory. Snad v žádné evropské zemi nejsou již nečinější než tady. Odborářští bosové jsou totiž zajištěny jak ve svých funkcích, platech a asi očekají dost vysoké důchody. Pracující je nezajímají a s bohorovným klidem se dívají jak sociálně nejnižší vrstvy budou přizpívat omezením své životní úrovně na zvyšování příjmů těch bohatnoucích.
10. 03. 2011 | 14:25

jarpor napsal(a):

Autor

1. Konečně posun... někde v TV jsem Vás slyšel, že vlastně reforma není vůbec nutná... Nějak mi chybí ovšem Váš názor jako experta, co byste dělal, kdybyste mohl... pominu-li, že když jste mohl - nic jste nedělal... a pominu-li, že Vaše názory budou mnohými těžko akceptovány u vědomí Vašeho "Zdroje jsou"... a také, že Vaše strana k této problematice zatím říká pouze : Takto ne. Ale nic o tom, jak.

2. Jak dlouho diskutovat ? Do nekonečna ? Copak se nevedla debata již léta ? Jednou je potřeba dát něco na stůl... každá strana má dvě mince, reforma není vyjímkou... někomu by sedlo více jedno, druhému druhé...
/A souhlasím s tím, jak zde někdo napsal, že reformu nemůže dělat "ulice" ( v dobrém slova smyslu ) a asi ani pan Dočekal... :-)) /

3. Obávám se, že rovný důchod ÚS jednou pro vždy smetl... tedy tuto variantu asi není třeba nastolovat k debatě...

4. Za nízké a mimo mísu jsou útoky naVás a na Váš důchod. Jenže, Vážený pane, takové závistivé lidi pomáhá vychovávat Vaše strana. Osobně tak sklízíte úrodu, kterou jste zaseli...

Hezký den
10. 03. 2011 | 14:36

češka napsal(a):

Stát by se měl starat jen o státní důchody, které by se měly vyplácet na principu solidarity.
Vybrané peníze by se měly rozdělit podle matematického vzorce důchodcům, měla by být malá rezerva, která se rozpočítá na jaře jako bonus.
Nevzniknou ani přebytky, ani deficity.
Bohatí se finančně zajistili již v produktivním věku, takže mají i jiný vlastní nezávislý zdroj příjmů /z pronájmu nemovitostí, dividend/.
Fondy by měly být soukromou záležitostí, a když někdo důvěřuje fondům, může do nich investovat, nebo sám obchodovat s akciemi. Tyto aktivity by ale měly jít mimo stát, každý zodpovídá sám za sebe. Rozhodně by se neměly nijal daňově projevovat, protože podporou jednoho oloupíte jiného. Státní garance fondů by měly být zakázány.
10. 03. 2011 | 14:40

Sims. napsal(a):

Ono když se má diskutovat, tak k tomu musí být dvě strany mince - my zatím vidíme jen jednu věc - vláda se usnesla na důchodové reformě a myslím si, že se moc nikoho neptala kromě NERVu. Je zajímavé, že se i někteří odborníci bouří proti opatřením vlády a jejich rétorice - protože zaspala 10 mlet a to nejméně. Stále stejné mantry - stárneme, nízká porodnost, zásluhovost, solidarita, soukromé fondy, ale nikdo neřekl, kolik a proč. Vše se odehrává v příliš virtuálních rovinách, nic nevykomunikovali, jen poučují. Když se dostane na nějaký pádný argument, tak se lže. Citace Nečas: "všechny peníze co se vyberou z DPH půjdou na penze," ale vzápětí slyšíme, že se prostředky cca 30 milionů převalí do podpory podnikům, sníží se daně, odvody na zaměsntnanost, podpora nových pracovních míst. Ale jsou to lži, jen samé větrné zámky. Důvěryhodnost = O.
10. 03. 2011 | 14:42

stejskal napsal(a):

No, když myslíte, pane Rumcajsi...

Mně prostě přijde, že je to škoda.

Libor Stejskal
10. 03. 2011 | 14:47

Rumcajs napsal(a):

češka:
Od jakého příjmu počítáš boháče ?
10. 03. 2011 | 14:48

Helena napsal(a):

Pan Špidla napsal velmi zasvěcené a všem srozumitelné pojednání o důchodové reformě. Ovšem některé reakce, a to od těch, co se jakoby hlásí k pravici, jsou nekonstruktivní a závistivé.

Pane Špidlo, oceňuji, že za Vaši vlády se zatím snad nejvíce myslelo na vědu a výzkum a i další "zbytečnosti", také jste argumentoval a byl veskrze solidní. Ale to se u nás nenosí. A máme zde příliš mnoho lidí, kteří se nechají snadno zmanipulovat.
Nicméně, teď je čas, aby sociální demokracie byla aktivní. Pokud projdou vládou plánované reformy, tedy nejenom důchodová, tak Bůh s námi. Nestačí jenom psát blogy, je třeba organizovat demonstrace, tiskové konference atd., také hledat aspoň částečné spojence i mezi koaličními politiky. Věřím, že někteří jsou soudní a také nechtějí z naši země udělat Latinskou Ameriku.
10. 03. 2011 | 14:53

antoninovy napsal(a):

Pane Špidlo, zdravím Vás a díky, že publikujete.

Nejsem ekonom, ani národohospodář, ani politik, ale věřím občas svým instinktům a tak prosím, nevzdávejte to, vydržte v politice a hlavně sdružujte se vy, slušní, schopní a obětaví, je to jedno, pod jakou firmou a dělejte konkrétně pro blaho této země e jejich občanů.

Když byl ještě čas, měli jste utvořit silné jádro vaší strany s Dienstbierem, Battěkem a s dalšími z této člověčí sorty, škoda že Paroubek má takové nešťastné vystupování, schopný a v politice slušný zřejmě je, ale nasekal osudové chyby.

Jistě se Vám nabízí spolupráce s lidmi, jako je Bělohradský, Pehe, Keller, Štampach, mladý Vaculík a řada dalších, alespoň co do působení v braintrustu.

A nebát se pozvat i mladé schopné lidi z různých orientací, odhodit ideologii partajní stranou a upřednostňovat každodenní práci pro občany, která je pak i vidět, lidé na to čekají a ocení při volbách, pak nebude snad potřeba nějaké revoluce, to je vždy občanská válka a nevede to k ničemu dobrému.

Nevyhýbat se spolupráci se slušnými a pracovitými lidmi i z tzv. pravice, třeba na to čekají, až se budou moci připojit k dobrým lidem z tzv. levice a obrodit se do do fronty národního konsensu pro nápravu zlotřilých věcí veřejných našich.

Děkuji za pozornost těmto řádkům, pane Špidlo a dejte se do práce, prosím.

Zdravím

Antonín Nový
10. 03. 2011 | 14:58

Dočekal napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
češka:
Od jakého příjmu počítáš boháče ?
10. 03. 2011 | 14:48
-----------------------
Tak co tata? Ještě pořád stojí v garáži u frézy?
10. 03. 2011 | 14:59

F.Švarc napsal(a):

jarpor

"Obávám se, že rovný důchod ÚS jednou pro vždy smetl... tedy tuto variantu asi není třeba nastolovat k debatě..."

Soudci ÚS - správci (dočasní) to vůle lidu, se lidu této země opakovaně vyzvraceli na hlavu. Chápu, že vám to nevadí a dokonce vyhovuje. V tomto směru to nevadí zajisté ani panu prezidentovi. Jiná věc, co tomuto rozhodnutí řekne Klausova mládež.
10. 03. 2011 | 15:04

vasja napsal(a):

Dočekal napsal(a):
"Moje vzdělání a životní zkušenost mi umožnily vidět.........
---------------------------
Pro mne jste byl a vždy budete, Dajlalámou těchto blogů.
10. 03. 2011 | 15:09

hoven napsal(a):

jsem pro rovný solidární důchod
10. 03. 2011 | 15:10

JC napsal(a):

Tomuto národu by nejvíc prospělo, kdyby "důchodová reforma" vypadala následovně.
Těm kterým je od 1.1.2012 18 let nikdy nic neseberem, ale ani nic nedáme.
Postarejte se o sebe sami. Je to jen ve vašich rukách.
Ježíš těch peňez co by se ušetřilo a těch "expertních žvanilů" co by ubylo.
10. 03. 2011 | 15:16

tomm napsal(a):

volím vpravo... nesnáším Parubašviliho, Dráta a Sobotku díky jím jsou Socky nevolitelný, volím střídavě ODS a Top, nicméně, pravice dala na stůl tak nesmyslnej levicovej paskvil, (daně vystřelit nahoru jako nikdo.. že teď nevím co se děje a ten článek od p. Špidly hodnotím jako užitečný....Dává na stůl základní varianty které nynější koalice jaksi pominula a jen zvedla daně, jak to ani socani ani komunisti dohromady nikdy nedokázali.. Jo vidí, že se hroutí státní rozpočet, tomu rozumím, ale holt bude někdo muset začít šetřit...je třeba říct všem, na co je, je na to aby každej doktor měl sto litrů není, proto je nedostanou... protože jinak se zhroutí celý systét za rok a nic se nevyřeší..viz zdravotnictví, viz důchodová reforma,
jediná možnost rovný malý základní důchod....ostatní se musí postarat sami, je třeba přestat si lhát a na rovinu říct,
současní důchodci jsou přepláceni a budoucí generace budou mít důchad minimální nebo žádnej, návrh vládní koalice je krach do 10 let tutovej nic neřeší, neřeší že není možné důchody donekonečna valorizovat, když se hroutí výběry daní..
takže socani díky, tedy pane Špidlo, již jsem si myslel, že jste všichni idioti, zdá se že pár z vás ještě mozek zbyl.. zdá s eže si na idioty chce hrát nová garnitura...i když chápu že to má velmi těžké...bohužel se ukazuje že daně se zvyšují lépe než je schopnost vlády šetřit a tedy krach všeho se rychle blíží-..pozdravujte ode mě PEAK OIL......
10. 03. 2011 | 15:16

jarda napsal(a):

Mně se líbí první nebo třetí cesta DR.A jinak otázka dožívání vyššího věku.Můj děda se před 50lety dožil 80,můj táta před 15 lety 70 a můj kamarád před 5 roky 55 let?
10. 03. 2011 | 15:17

hoven napsal(a):

a snížení DPH. uspory musí přijít na straně výdajů snížením počtů státních zaměstnanců a jejich platů. stát se nemůže hojit na důchodcích, nebo zdravotně postižených. ale např. doktorum bych snížil platy o 40%. podle mýho názoru je 80% uředníků a státních zaměstnaců zbytečných. propustit. z každýho ministerstva bych propustil 90% lidí a některý ministerstva bych zrušil uplně. např. kultury.
10. 03. 2011 | 15:21

blue jay napsal(a):

Pane Spidlo,
A jakou penzi mate Vy? A za co? Jsem jen zvedavej jakou penzi maji europoslanci. Vi to nekdo?
10. 03. 2011 | 15:22

Dočekal napsal(a):

vasja napsal(a):
Dočekal napsal(a):
"Moje vzdělání a životní zkušenost mi umožnily vidět.........
---------------------------
Pro mne jste byl a vždy budete, Dajlalámou těchto blogů.
10. 03. 2011 | 15:09
-----------------------
Na víc se opravdu nezmůžete, vy hvězdo zdejších diskusí?
Pokud jste si nestačil všimnout, tak já jsem si tady ani jednou nepostěžoval na to, že se mám špatně. Naopak, já se vůbec netajím tím, že se mám na současné poměry dokonce výborně. A to jsem si, prosím, na tu svoji současnou životní úroveň vydělal poctivě.
Jo a pokud mi závidíte moje vzdělání a životní zkušenosti, tak to je bohužel jen váš problém.
Já jen, že tím vytrháváním vět z kontextu a zoufalou snahou o kopnutí si do mého kotníku jste tady už jen neskonale trapný.
10. 03. 2011 | 15:25

berrnard napsal(a):

jenom škoda, že nick Dočekal mrhá 50% prostoru zde napadáním svých názorových protivníků a citováním sama sebe.
nepozorný člověk jako já pak občas ztrácí orientaci, jestli se zde diskutuje o důchodové reformě, nebo o rumcajsovi...
10. 03. 2011 | 15:26

antoninovy napsal(a):

By the way, Petr Vlk, zdejší blogger, publikoval dnes na Britských listech alarmující text o tom, že za první dva měsíce letošního roku se deficit státního rozpočtu propadl dvojnásobně, nu pak se Kalouskova reforma jeví v tom pravdivém světle, ne na důchody, ale látání děsivé díry státního rozpočtu ty prachy z vyššího DPH půjdou, přece.

Holt - rovná daň, ten deficit z příjmu, někdo to bude muset zaplatit, tedy my středněpříjmoví a pak i ti chudáci vedle nás. Ach jo.
10. 03. 2011 | 15:26

hoven napsal(a):

dále je podle mě nutné zakázat ustavním zákonem jakekoliv státní dotace. stát který má problem vyplácet duchody nemuže dotovat filmy , entropy nebo fotovoltaické elektrárny. stát se musí v první řadě postarat v rámci svých možností o slabé jedince a pak teprve dělat z ruzných vyžírek multimilionáře.
10. 03. 2011 | 15:27

hoven napsal(a):

berrnard,
mě se dočekaluv styl líbí. proč by měli být všichni normální?? takhle je ten život zabavnější.
10. 03. 2011 | 15:31

Štefan Sivák. napsal(a):

Pane Špidlo, Váš příspěvek do diskuse o cestách penzijní reformy je konstruktivní a jen takových více. Je nutné, aby se o těchto věcech nejen psalo, ale aby se se jimi zabývali politici vládní koalice. Ti nám totiž předložili penzijní reformu již jako hotovou věc bez možnosti diskutovat. Tento krok je tak zásadní pro další generace našich dětí, že je nutné o tom ještě diskutovat a hledat nejlepší řešení. Nejsem příznivcem levicové politiky, ale chci hledat systémové řešení, které umožní naší ekonomice růst ale zároveň zabezpečení lidí, kteří se na růstu také podílejí. Je nutno stanovit priority a zeptat se lidí, jakou cestou se dát. Ve volbách vyhrála koalice s tématem reforem, ale nemá právo nám vnucovat jen jednu variantu, na které vydělají jen soukromé fondy.
10. 03. 2011 | 15:31

JC napsal(a):

antoninovy,
Nehodlám dělat účet bez hostinského/Petra Vlka/, tak snad jen jednu otázku na vás.
Vy byste tu děsivou díru/příznačné přirovnání/ státního rozpočtu látal jakým způsobem ??
10. 03. 2011 | 15:32

Tenco napsal(a):

1. trend : Růst světové populace a s tím spojený nárust cen potravin
2. trend : Reálná možnost státního bankrotu USA a s tím spojený kolaps finančního systému
3. trend : Růst cen komodit
4. trend : Růst cen klasických zdrojů energie /fosilní paliva, především ropa/

Řešit je nutno primárně nezaměstnanost a energetickou politiku.

Platí totiž, že i kvalitativní změna demografického vývoje , při vysoké chronické dlouhodobé nedobrovolné nezaměstnanosti nepředstavuje řešení. Strašák je tedy uměle vykonstruován. Problémem bude dopad vysoké nezaměstnanosti na státní rozpočet - nižší suma odvodů z nižších mezd, větší požadavky na redistribuci daňových výnosů , vedlejší náklady, další snižování porodnosti...

Nástroje pro zvýšení nezaměstnanosti jsou buď ad hoc /expanzivní politika fiskálu - zde nezapomeňme, že i stát platí v cenách objednaných a realizovaných investic DPH !/ anebo stát má určitou strategii, popř. koncepci.
Zde může buď regulovat /lepší varianta/, nebo nařizovat/horší/ a zasáhnout tak do cenové modulace trhu.

Každopádně by všechny tyto nástroje měly korigovat, potažmo eliminovat negativní dopady trendů. S kterými , jako takovými, neudělá tak malá země jako je ČEZko nic.
Cíl je zvyšování zaměstnanosti a co největší energetická stabilita. Dlouhodobá.
To ale chce znát současnou situaci - umět ji popsat /nutná je eliminace korupce - data jsou jí silně zkreslená/. Zde platí , že dva popisy jsou více než jeden /nutná je efektivní, demokratická diskuze - bez předpojatosti, na věcném základě ale ne jednostranně vedená stylem, kdy je skutečný problém přikryt problémem zdánlivým/.
Učel, na který vám/nám/ chce Kalousek vytahat peníze z kapes, není řešení. Není to dokonce ani odklad skutečných problémů.
Je to jen obyčejná zlodějna.
Ty peníze, pokud už by měly být státem vybrány, je nutno použít jinak.

Hádky okolo DPH - jestli na ovoce ne a zeleninu jo, a jestli na knihy anebo internet.... to je totiž jenom pro děcka a mamlasy. A pro opilce, kteří si hájí pouze svoji flašku a kašlou na ostatní. A zloděje, kteří jsou přisáti na státní cecík. A narkomyny, kteří by bez politické funkce nejspíše skončili pod mostem a ne v dozorčích radách.
-------------------------
Jedna doplňkovác - jak to, že ročníky, které tedy budou představovat onen obrovský problém pro výplatu důchodů - když tato potenciální obrovská masa důchodců byla dětmi - jak to , že je pracující v neefektivním socrealistickém kvazihospodářství tehdy uživili ?
Není to divná matematika ? Nejsou to divné počty ? Není to pak divná kvalita současných vlád ? Správců rozpočtů ?

Ještě maličkost. Rozhodnutí ústavního soudu na základě stížnosti občana, který byl nespokojen s výší svého vyměřeného důchodu - tedy "nutnost" zvýšit zásluhovost - nic proti tomu, ale.....
Nezdá se vám, že si to někdo docela hezky načasoval a že to tedy vypadá jako politická objednávka ?
No nic, nic - pokud tady například jarpor může drbat a koktat, mohu se snad dopustiti nějakého toho blábolu i já, no ni ?
:))))

Těch náhod a kroků, které mají dokázat neudržitelnost posledních veřejných koláčků
- je jich trochu moc najednou. Moc najednou a v poměrně krátkém čase.
Kroky jistě znáte a kdo byl a je v onom čase zrovna u vlády - to asi víte též.
:(((

http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1787122/pimco-se-zbavuje-vladnich-dluhopisu--je-cas-opustit-akcie.html

No nic, jdu teď ukrojit trochu koláčku GS. Zajímalo by mě, jak jsou na všechny 4 trendy připraveni oni. A co pěkného nám všem asi tak schystají.
:))))
10. 03. 2011 | 15:36

Tenco napsal(a):

JC
Děsivou díru máš možná ty v hlavě.
Když si ji ucpeš, tak možná časem z tebe vypadne i něco víc , než je strašení kalouskovým řešetítkem.
10. 03. 2011 | 15:38

Dočekal napsal(a):

tomm:

Dík za upřímnost.

Jo, tak podle vás jsou současní důchodci přepláceni. V tom případě se vás musím zeptat: Co říkáte na rozhodnutí Ústavního soudu, že od října letošního roku se musí nové starobní důchody přiznávat na principu zásluhovosti?
Jeden můj kamarád ekonom spočítal, že u těch nejvýše příjmových dojde až k tojnásobnému navýšení částky proti metodě výpočtu podle současných pravidel. Že tedy ten, komu je dnes vypočítán starobní důchod ve výši dvacet tisíc korun, by od října letošního roku už měl přiznán důchod ve výši šedesát tisíc korun.
A přestože zatím nevíme, kolika lidí se to navýšení důchodů v řádu desítek tisíc korun měsíčně bude týkat, půjde zcela jistě celková částka do milionů.
Kde na to pánové Kalousek a Drábek vezmou finance, tak to zřejmě dnes neví ani oni dva.
Ví to někdo z přítomných?
10. 03. 2011 | 15:39

hoven napsal(a):

mě v googlu vyskočilo václav dočekal - řidič hovnocucu.
10. 03. 2011 | 15:41

michal napsal(a):

blue jay

jestli se nepletu, tak europoslanci maji duchod minimalne asi 100 000Kc/mesic (jak se tam jednou dostanete, jste-li tam dyl, tak vic), u eurokomisare pocitam vic.
10. 03. 2011 | 15:41

Dočekal napsal(a):

Dočekal napsal(a):
Tohle jsem tady zveřejnil někdy před třemi roky:
"Teď se jen těším na jaro, až zase osedlám svého „ultralajta“ a prolétnu se. Jsem slavnej! Dejte si moje jmeno Václav Dočekal do Googlu! A uvidíte kdo jsem.
10. 03. 2011 | 15:37
---------------------
Tak už i tady se kradou nicky, v tomto případě příjmení.

To jsme to teda dopracovali! Co vy na to, pane Stejskale?
10. 03. 2011 | 15:42

JC napsal(a):

Tenco,
Sorry tenco, nic víc než kušuj svazáku mě nennapadá.
10. 03. 2011 | 15:43

antoninovy napsal(a):

JC - zdravím

jak to bych to látal, nu, popadl bych takovou šikovnou, velkou, docela ostrou protikorupční jehlici a s tou bych tak dlouho látal a šťoural, až bych alespoň ty největší zloděje vychytal a s dobrým komandem Policie ČR pozavíral, u těch nezřejmějších caus bych se ani neobtěžoval ptát se státního zástupce, naložil bych je do policejních mikrobusů a hurá s nimi na Kongresovou nebo na Pankrác.

Viděl jste někdy fotky z USA, jak je sbírá FBI a jak se s nimi nesere ? Kuklu na hlavu, náramky a jedem....

A to by jste koukal, jak by těm menším sráčům dole přešla chuť, jak by se stáhli, jak by se napravily cifry státních zakázek, jak by se začal hojit státní rozpočet, nebo je to jinak ?

Dokud nebude zatýkáčníčko, nic se nepohne, mám takový dojerm, že pan Lessy s tím snad trochu pohne, více rasance ze strany protikorupční policie nebude na škodu.

an
10. 03. 2011 | 15:43

antoninovy napsal(a):

Ad JC ještě - ano to byl tady výše emotivní reakt na Vaše, ale s rozvahou, co dělat ? zcela jistě postavit zde nový, kompetentní, kvalifikovaný braintrust, který by se podíval nejen na hrozivé a až kriminální detaily hospodaření našich vlád, ale na celkovou ROZVAHU tohoto, nemám to slovo rád, ale skutečný - audit těchto věcí veřejných, žádný Andersen, ale pokus existuje skutečně spolehlivá taková firma, nevím o ní, pak...

Sem tam tady potkávám v bistru pána, který dělal pro Andersena, zahojený nadosmrti, koupil si krásné condo tady na Floře, co je mu to platný, ca mu žere pajšl. Tak to chodí.

Zdravím pane, an
10. 03. 2011 | 15:54

ujo napsal(a):

Jarpor píše: "reformu nemůže dělat "ulice"
Jistě, lepší jsou exponenti pensijních fondů, např Bezděk ,Rusnok
Jarpor pokračuje:" Za nízké a mimo mísu jsou útoky naVás a na Váš důchod. Jenže, Vážený pane, takové závistivé lidi pomáhá vychovávat Vaše strana."
Tak Rumcajse vychovali socani? No, možné je všechno
Hezký den
10. 03. 2011 | 15:55

berrnard napsal(a):

onu jednu obrovskou pravdu tady pan Špidla napsal a tou je to, že by měla proběhnout o reformě široká politická diskuse a já dodám i shoda nakonec, jelikož jestli se to prosadí silově, tak se můžeme těšit na to, že se po příštím rozdělování korýtek nová vládní garnitura rozhodne vše překopat a po ní ta další to samé.
a to nebude nic dobrého pro občana, ať inklinujete nalevo či napravo. tudíž v tomto si pak budou oba nesmiřitelné názorové tábory zde rovny.
10. 03. 2011 | 15:57

Vlkodav napsal(a):

berrnard

Souhlas, hlavní chyba je tlačit reformu silou. Je to reforma, která zaváže účastníky na desetiletí. Tady by měl být alespoň minimální širší politický konsensus, nebo to dopadne jak v Maďarsku, vždyť je kvůli tomu popíchl i Rath a i když ho nemám rád, tak korektně.
10. 03. 2011 | 16:00

JC napsal(a):

antoninovy,
Nebráním se potírání korupce i na nejvyšších místech, ale to není něco na čem můžete postavit rozpočet.
Docela těžko se to odhaluje a dokazuje. V TV to vypadá zajímavě.
BTW říkáte že v USA to umějí. Víte jaká je jejich zadlužení ??
10. 03. 2011 | 16:02

FetaBrie napsal(a):

Vážený pane Špidlo, je dobré, že jste uveřejnil Váš text na tyto stránky, ale nemá to valný význam, protože jak si můžete přečíst, píší zde většinou ty samé osoby, kterým jejich názory nevyvrátíte a nanejvýš zázní nějaká urážka či závist. Jak uvádí pisatel "antoninnovy" bylo by výborné, aby v politice byli lidé, kteří mají zájem na tom, abychom byli zemí, kde se dá slušně žít, vzdělanou, kde platí právo a já Vaši osobu za takového politika považuji. Bohužel není Vás slyšet a také nikoho z politiků a odborníků, kteří mají jiný názor a to je velmi špatně. Pokuste se to změnit.Ozývají se jen občanské iniciativy což je naopak dobré, a samozřejmě hrad, což je úsměvné ale nebezpečné.
10. 03. 2011 | 16:04

ujo napsal(a):

Pokud tomu z ne zcela konkretních výstupů rozumím, ta zásluhovost by se měla projevit hlavně u 35ti letých a mladších, t.j. za 30 a více let.
Velmi, velmi nejisté opravdu autoři vědí co bude v té době?

Jisté jenom je, že fondy začnou vydělávat hned.

A co třeba dnešní pětapadesátníci? kolik toho dokáží naspořit?

Nemluvě o tom, že již nyní existuje pens. připojištění, navíc dotované státem(st. příspěvek, sleva na daních).
Proč se vymýšlí něco jiného?
10. 03. 2011 | 16:09

Rumcajs napsal(a):

Špidla:

Chtěl jste diskutovat a kde nic,tu nic.

1. Neuvádíte všechny nevýhody průběžáku.

- tím že nepodporujete spoření, vytváříte větší tlak na zdanění v čase. To se bude stupňovat s nárustem poměru důchodce/plátce. V případě udržení poměru čistá mzda/důchod na 1,6 se bude nutně zdanění aktivního obyvatelstva prudce zvyšovat.

- neříkáte nic o propadu důchodového účtu v době krize. (Nejsou rozloženy rizika)

- v případě konjuktury přichází o dividenty, které by jinak u fondu měl.

2. "Kalouskova" reforma vyžaduje pouze vykrytí té části peněz, které budou použity na spoření. Jinak má naprosto stejné náklady jako průběžák .(Mimo pevně stanovených správcovské režie). Průběžný systém nijak neoslabuje. Naopak. Ti co své peníze vyvedou, budou z průběžáku méně čerpat.

3. Proč u toho Švédského modelu uvádíte pouze průběžák, když součásti tohoto modelu je i kapitálové spoření ?

4. Čtvrtá cesta - ??? To je třeba doplnit. Stejně se ale nevyhne určitému spoření, které sebou ponesou "Správcovské náklady" a to jistě větší a s větší rizikem, jak to co navrhuje Kalousek.
Ale nebránil bych se ani tomu.
10. 03. 2011 | 16:16

jarpor napsal(a):

ujo

Napsal jsem "... pomáhá vychovávat..." .
To je odlišné od Vašeho "... vychovali..."

Chtěl bych si být jist, že se Vám podaří pochopit rozdíl mezi mým a Vaším vyjádřením.

F.Švarc

"Chápu, že vám to nevadí a dokonce vyhovuje."

Z čeho "chápete" co mi vadí a nevadí je mi záhadou.
Jen jsem napsal, že ÚS se nedávno vyjádřil jistým způsobem a pochybuji, že by jím "rovný důchod", kdyby takový zákon někdo u něj napadl, prošel.
Je snad ve výše uvedeném něco o mě osobně ? Nějak to nemohu najít.. :-))

Hezké odpoledne
10. 03. 2011 | 16:20

Milan napsal(a):

No, můj názor na současnou reformu je, že z fondů se mnohem lépe krade než z průběžného systému a tak přednost dostaly fondy. NIC JINÉHO ZA TÍM NENÍ.
Žádná starost o demografii a ani o důchodce. prostě se vlku zachtělo 40 let užívat peníze uložené do fondů a pak říct. No, ono tam nic není...
Možná kdyby to nebylo v Čechách, uvěřil bych, ale tady??? Nenechte se vysmát.
10. 03. 2011 | 16:59

stejskal napsal(a):

Takže tímto jsme skončili, pane blue jay.

Od této chvíle mažu JAKÝKOLIV text, který identifikuji jako Váš (bez ohledu na jeho obsah).

Vydávat se za jiné blogery i.e. zneužívat jejich nick (což jednoznačně potvrzuje výpis z logu, kde jsou i IP) už není jen Vaše tradiční stalkerství, ale hodně velká sprostota.

Libor Stejskal
10. 03. 2011 | 17:04

tomm napsal(a):

Myslím si, že první krok nutný k důchodové reformě bude zrušit ústavní soud, jinak nemá cenu dělat důchodovou reformu, bude to jen zdroj statisícových přijmů nejbohatší elity a na nikoho jiného nezbude..
rovný důchod považuji za nejlepší, a nejspravedlivější, bohatší vrstvy si mohou spořit jinde, nejen v státním sociálním systému..
osobní názor je, že na rozdíl od Slovenska tuším, kde to proběhlo, naši politici jsou zbabělci... na to nemáme, takže náš důchodový systém brzy zkrachuje...a i vysokopříjmoví důchodci nebudou mít vůbec nic a na rozdíl od těch chudých ...dobře jim tak...
10. 03. 2011 | 17:11

antoninovy napsal(a):

JC - zadlužení USA, to je jiná story, ale mezi běžnými lidmi tam panují jiné občanské vztahy než tady, tam se ještě pořád nosí uzavírání smluv podáním rukou a když se lidé naštvou, jdou ke Kapitolu a demonstrují statečně občansky. A kyž se muži na sebe naserou, tak řeší zpravidla pěstmi před pubem a pokud jsou i pak ještě zdráví, tak si tam dají spolu a glass of whiskey.

Nedá se srovnávat Evropa se Státy, tam je Nový, jiný svět, kdysi jsem o tom psal, když jsem tam pobýval a pak se vracel.

Před časem zde u nás bylo několik světově renomovaných analytiků, dají se dohledat jejich závěry a všichni říkali, že stačí jen málo nápravy, abychom se ocitli na špičce hodnocení dle relevantních measures.

Opakuji, začal bych u nás s tím zatýkáním, na rabskou povahu platí jen panská knuta, řezat, řezat, dokud se nepřiznáš, jen se milý JC podívejte do české historie, jak to běželo, když rychtář měl možnost použít právo útrpné.

Co si budeme povídat, ti všichni dneska na chvilku mocní, nejsou žádní Bivojové, gerojové, stačí trošku zmáčknout a pojede to, není to žádná elita, statečná žíla, začínali před Tuzexy nebo v SSM, vlastně lacině konjukturální společenská spodina.

Proč se do centra v zástupech hrnou davy zisku a moci chtivých mlaďochů hlavně ze severní Moravy, cejtí kořist, jejich rodiče táhli do Ostravska ze všech končin republiky kdysi také za kořistí, ze Slovenska a odjinud, z Balkánu, bezzemci a různí asociálové, rok jsem tam žil a makal v huti dvanáctky jako nejposlednější makač, ale to nešťastné město jsem nasál a vím o čem mluvím. Tuším, čím trpěl nebohý Jan Balabán.

Nechci být zlý a příkrý, potkal jsem tam většinou fajn lidi, kromě těch zlatokopů a zoufalých brigádníků, myslím ty místní, lidi od kultury a tak, ale bylo mi tam stejně nějak smutno.

Vydolovaný kraj.

Asi píšu nesouvisle a zmateně, ale je to ve mně a musí to ven. Před pár lety jsem spal na ubytovně Českého rozhlasu v Ostravě, den předtím spal na mé posteli Ludvík Vaculík, a mně se rozběhnul v hlavě film... a ten jsem si oživil i teď, omlouvám se.

Jak je možné, že předseda české vlády, Petr Nečas, který v životě nesáhnul na lopatu, na nějaký řemeslný nástroj, bývalý předseda organisace SSM v Rožnově, neměl dosud potřebu kát se před národem za svoje mladické, řekněme - pochybení? A národ to toleruje, sorry, slyším dobře, nebo neslyším ? Žádná odezva, ano žádná.

an
10. 03. 2011 | 17:32

jogín napsal(a):

Realita je bohožel taková, že socdemáci prodali kritiku neoliberálních partají za "koaliční potenciál". V naději, že je vezmou do party drželi hubu a krok. Kupodivu ani po vyhraných volbách se s nimi tuneláři nekamarádili. Poučení z debaklu je nulové a socdem pořád fungují jako obecní ...
10. 03. 2011 | 17:40

diana napsal(a):

Ví někdo, kolik je u nás momentálně příjmový medián? Myslela jsem, že cca 30.000,00 Kč. Ale to se mi pak zdá 60% z toho jako hranice chudoby v našich poměrech trochu moc. Tak mě poučte. Dík.
10. 03. 2011 | 17:58

petrof napsal(a):

Špidlo, to se to mlaská, když ti z Bruselu teče dobrej peníz??? Ale co tvoji socialističtí spolupachatelé??? Ti by s tou třetí a čtvrtou variantou asi těžko souhlasili????!!! Už vidím toho nechutně otylého Škromacha, jak prosazuje mezi "obyčejným lidem" ten švédský model....cha-cha.
A ta varianta rovného důchodu se nám pravičákům líbí také, ale když se mluví o rovných odvoděch a poté i důchodech, tak se myslí opravdu rovné = stejné, ale ne procentuelně, ale v absolutních číslech!!!!
Ale zase - vysvětlujte těm vašim "obyčejným lidem" proč mají sice rovný důchod, ale třeba jen 5tis, Kč.....a že si nemohli nic ušetřit z malého platu je jejich problém!!! Mně by se to líbilo, ale co jim????
Takže rozum do hrsti a přestaňte blbnout, reálné jsou jen provní dvě varianty, a ideální pak jejich kombinace!!!
10. 03. 2011 | 18:14

Jan napsal(a):

Je velmi pozoruhodné, jak blbá je diskuse, pod tak zajímavým blogem. Až na vyjímky.
Asi opravdu platí, že máme , co si zasloužíme.
Doporučuji všem , aby se koukli na seznam.cz, dnes zrána. Celý ten důchodový podvod stojí na lži/ jeden důchodce na jednoho pracujícího je virtuální, skutečnost je 2,8:1, proti dnešním 2,9:1/. Takový malý Irák.
A zde včera pan Krása, hezky dokumentuje, kterak reforma vede k prosperitě. Krátce , leden 2007 deficit 0,7% HDP. Moci se ujímá Topolánek, následuje reforma za reformou a výsledkem je krach státních financí. Avizovaný hospodářský růst nevidno.
Dohadovat se můžeme, zda je za tím hloupost, nebo je to záměr, s cílem privatizovat zbytky státu. Asi kombinace obého.
Dále mi přijde pozoruhodné, jak je prostým lidem nenáviděn pan Špidla. Člověk slušný a inteligentní.
To je zřejmě zásadní vada.
A nyní k Špidlovým možnostem.
Myslím, že je v zásadě jednou, kterou zvolíme. Důležité bude ji nezprasit, jak je naším zvykem, a jak dokazuje ta Kalouskova. Kouzlo totiž bývá v detailu. Podpora fotovoltaiky, například, je standartní věc, v našem provedení je to průser jak vrata.
Stejně s důchody.
Kouzelně to dokazuje dnešní"diskuse" koalice o DPH. Dnes 20 zítra 14%, pozítří třeba 17%. mají to prostě spočítané a přesně vědí, co dělají. Takto pracovat já, jsem zítra v kriminále. A tam taky patří. Jestli toto ustojí nebude už demokracie v tomto státě ani iluzí.
10. 03. 2011 | 18:19

Tupelo napsal(a):

Treti, tj. svedska, cesta, kterou popsal pan Spidla mi osobne prijde docela fajn. Diskuzi jsem proletl letmo a pripada mi, ze kdyz uz to nekdo hraje na zavist v souvislosti s platem p. Spidli, je to vetsinou mistne vyprofilovany pravicak. Ale celkem pochopitelne utoky, kdyz si clovek uvedomi ze v hlavnim meritku uspesnosti pravicove zamereneho cloveka (aspon to tak tady casto vypada), totiz v zajisteni prijmu, se Spidlou takto orientovani jedinci prohravaji o par trid. :)

@Diana: nekdy mam pocit ze prijmovy median patri v CEZku mezi statni tajemstvi - zkousel jsem parkrat hledat a ptat se, ale oficialni odpoved jsem nezjistil. Prumerny prijem je neco kolem 23 tisic a naprosta vetsina obcanu na tento prumerny prijem nedosahne - takze s medianem tezko rict, mozna bude kolem dvaceti tisic, ten 'rezim utajeni' ale muze naznacovat ze mozna i o hodne, hodne niz.
10. 03. 2011 | 19:00

český Malkovich napsal(a):

Pan Špidla je jeden z mála politiků, který vedle dělání politiky (hanlivě politikaření) také něco umí, něčemu rozumí, o čem svědčí tento jeho článek.Popravdě řečeno, ona mu politika ani moc nejde, o čem svědčí, že neustál funkci premiéra, neuspěl v nedávných senátních volbách, a to nejspíš právě proto, že je odborníkem!!! Jinak se mi zamlouvá třetí a čtvrtá možnost, tedy ony fiktivní účty nebo rovný důchod. Nejhorší pak právě vládou navrhovaná tzv. důchodová reforma.
10. 03. 2011 | 19:15

Maximus napsal(a):

Výborný a přehledný článek, škoda jen, že s tímto přehledem neseznámil autor veřejnost dříve.
10. 03. 2011 | 19:21

mas napsal(a):

vážený pane špidlo, nepochybně se naskýtají i další možnosti. v principu jde o to motivovat lidi, aby ochotně spořili své prostředky na důchod dobrovolně. téměř 2,5 bilionu úspor ukazuje že češi spoří rádi. proč toho nevyužít? nabídněte lidem spoření ve státním penzijním fondu, prostřednictvím něho kapitalizujte státní dluh, a úroky, které dnes platíme našim věřitelům, by se staly zdrojem zhodnocení úspor. stát by na ničem netratil, nevykládal by žádné prostředky navíc, tudíž by nemusel vybírat další daně. může se jednat o libovolnou část dluhu, když to lidi odmítnou, v pořádku, prostě jen budeme dál platit úroky někomu jinému. mohl byste komentovat, proč nenavrhujete například takový jednoduchý a zaručený postup?
10. 03. 2011 | 19:35

vasja napsal(a):

Pane Dočekale.
Vy kantoři se berete strašně moc vážně:)
10. 03. 2011 | 19:42

Michal napsal(a):

já bych byl pro švédský model. Rovný důchod mi v našich podmíkách přijde příliš revoluční (stejně jako např. zavést anglosaské právo) a taky, a to zejména, riskantní. Zamyslete se nad sociální inteligencí většiny populace (nemířím přímo na IQ, ale není to zas tak moc vedle) - kolik lidí s dělnickým platem (80% populace) si okamžitě s reformou na rovný důchod začne (a to sofistikovaně, s rozložením rizik) odpovědně a dostatečně spořit a kolik si řekne, však ono to nějak dopadne. Dobře jim tak, můžete namítnout - ale nejpozději za 30 let tu máme sociální nepokoje, stávky a druhé Řecko..
10. 03. 2011 | 20:00

Diana napsal(a):

to tupelo
Dík za jedinou reakci na můj konkrétní dotaz.
ad článek
První odstavec se mi líbil nejvíc. Ostatní jsou informace, které pro p. Špidlu nemohl byl problém získat během pobytu v Bruselu. Ale pro naši veřejnost mohly být přínosem.
Zatím postrádám ovšem to podstatné. Jsou čísla, na kterých vláda penzijní reformu staví, správná? Udaje demografické, zisk z vyšší DPH atd. Statistika je vždycky problém a odhady do budoucna ještě větší. Radí také sociologové? Např. jak bude lid snášet fyzicky i psychicky pozdější odchod do důchodu? Spočítal někdo, jaký bude výkon člověk v 65 letech, jeho absence z důvodu nemoci, uplatnění na trhu práce ,,,, výše invalidních důchodů?
10. 03. 2011 | 20:04

MirekS napsal(a):

Chválím pane Špidlo, jen nám řekněte, proč s tím přicházíte až teď? Proč s tím přicházíte jako Špidla, co tedy ČSSD doposud dělala a dělá? Kde takto a věcně se jednalo u "kulatého stolu"? Kde jsou ti moudří? Nezdá se Vám, že kromě diskuze by měli existovat i modely predikující blízkou budoucnost a korigované minulostí a současností? Jestliže tyto modely již existují, kde jsou z nich výstupy? Jak jsou zveřejňovány, když dosavadní diskuze (dá-li se to tak vůbec nazvat) o ně v podstatě ani nezavadila, natož aby z nich čerpala?

V tomto kontextu je i Váš článek (jakkoliv podnětný) "kapkou v moři", no tak dobře, "kapkou v rybníku", ať zůstaneme doma...

Zdraví

MirekS
10. 03. 2011 | 20:10

s... napsal(a):

Diana:
Vaše dotazy jsou velmi podstatné. Zejména otázka dopadů pozdějšího odchodu do důchodu. Mám za to, že to je argument pro švédský model, kdy je variabilní doba odchodu do důchodu. Váš dotaz také ukazuje na základní veličinu, která má vliv na důchodový systém, a tou je zaměstnanost. Mám za to, že pan Špidla tady kdysi psal o tom, že důchodový systém nelze řešit odděleně, prpotože je vždy (i fondový!!!) závislý na dalších faktorech.
Mimochodem Kalouskovodrábkova důchodová reforma přepokládá, že si lidé budou spořit do fondů při vyšší dph na léky, potraviny atd, školném, poplatcích u diktora... ale nechme jeho fikce být, tato vláda již nebude mít na důchodovou reformu vliv.
10. 03. 2011 | 20:17

Jan napsal(a):

Souhlasím s názorem : "Vláda rozpočtové odpovědnosti je ve skutečnosti vládou rozpočtové nezodpovědnosti, vládou zvyšující pod falešnými záminkami daně, vládou nesmyslného plýtvání a vládou falešných reforem, které nejsou ve skutečnosti reformami, ale pouhou privatizací sociálního státu v oblasti sociálního zabezpečení. Je to o to trestuhodnější, že ministerstvo financí má prokazatelně k dispozici reformu, která řeší skutečné problémy průběžně financovaných systémů sociálního státu, tj. skutečné problémy důchodového systému, navíc ekonomicky úsporným způsobem."
10. 03. 2011 | 20:33

Martin napsal(a):

Nečekal jsem od pana Špidly tak dobrý článek. Já osobně bych byl pro 4. možnost, ale tyto důchody by byly opravdu jen malé. Ústavní soud by nezamítnul srovnání důchodů, protože by bylo jasné že zavedení tohoto systému by naopak vyprodukovalo takové důchody jaké lidé budou chtít. Dnes totiž lidé odvádí do tohoto systému 28% bez ohledu na velikost platu, ale výsledný důchod mají všichni podobný... a to je ten problém který chtěl ústavní soud změnit. Proto minimální odvody sminimálním důchodem by nebyl problém prosadit. Největší problém totiž je že tato sociální daň zatěžuje produkt zvaný pracovní síla neuvěřitelně vysokými odvody, což vede k větším nákladům na práci, s čímž se pojí velké problémy, nejen vyšší nezaměstnanost, ale i dražší výrobky, méně pracovních příležitostí atd.
10. 03. 2011 | 20:51

modrý edvard napsal(a):

Pokud ČSSD chce kritizovat, měla by předložit vlastní návrh, přičemž "zdroje jsou" pokládám za horší, než co nabízí vláda.
10. 03. 2011 | 20:54

Honza napsal(a):

Pan Zdroje tu jsou nám z pozice europarlamentového důchodce udílí rady, co máme dělat. Je mu úplně jedno, co se bude dít, protože je za vodou. Měl by sedět doma a být rád, že o nšm už nikdo nic neví.
10. 03. 2011 | 22:26

Carlos V. napsal(a):

Diskuze o důchodovém systému u nás je v převážné míře zcela scestná.

Hlavním úkolem pravice i levice je co nejvíce peněz v Systému.

Levice preferuje státní Systém, tedy hodně peněz státu, ten je velmi draze a složitě přerozdělí. Hodně peněz budou stát úředníci, ale ani na fondy se nezapomíná a Systém motivuje k připijištění.

Pravice oslabí státní část - ovšem úředníkům nechá úředníkovo. O to více pomůže fondům, nažene jim ovečky.

Děkuji panu Špidlovi, že alespoň uvedl možnost rovného důchodu. Ten je ale nevýhodný pro všechny důležité hráče :
- moc státu se poněkud umenší
- bylo by třeba mnohem méně úředníků. Ti by přisli o práci
- o práci a zisky by přišlo i mnoho vstřicných dodavatelů správ SZ
- o práci by přisli zaměstnanci fondů
- o práci a zisky by přišlo mnoho vstřicných dodavatelů fondů
- a o zisky by přišly majitelé/správci fondů.

Jediní, kdo by na rovných důchodech vydělal, jsou občané. O ty ale přece vůbec nejde ....
10.
10. 03. 2011 | 22:42

babaluba napsal(a):

Chci vyjádřit pochybnost o teorii trvale se zvyšujícího průměrného věku dožití.
Za prvé, nemůže se zvyšovat do nekonečna, teoreticky by se mohl přibližovat k nějaké hodnotě, které ale nikdy nedosáhne. V praxi to znamená, že roční přírůstky průměrného dožití budou s časem stále klesat.
Za druhé, průměrný věk dožití různých generací se může výrazně lišit a pravděpodobně bude i klesat. Jiné je to u dnešních 80ti letých, u kterých slabší jedinci vymřeli už v dětském věku (nebyly antibiotika). ti co přežili se v mladším věku hodně věnovali pohybovým aktivitám (nebyla televize), jen malá část z nich byla v mádí tlustá (za války byl nedostatek potravin). Naproti tomu v dnešní mladé generaci je asi větší zastoupení jedinců se slabším zdravím, kteří žijí jen díky lékařskému pokroku, u nichž dlouhé dožití nelze očekávat, stejně jako u těch, kteří trpí těžkou obezitou (z nedostatku pohybu, nadbytku kaolrického jídla a vysedávání u televize a počítače). Nezdravý způsob života má za následek také víc infarktů než bylo v minulosti a pokud se nepletu tak stoupá i výskyt rakoviny. Takže to vypadá, že průměrné dožití dnešních 30ti letých bude možná nižší než dnešních 80ti letých.
10. 03. 2011 | 22:46

Tenco napsal(a):

Honza
Rady co bude za 50 let nám tady svou oblíbenou počtářskou metodou - tedy cucáním si z prstu podle toho jak se zrovna vyspal naopak udílí Velký Guru - strůjce šmiku /podomácky ZSMIK - Zázračná Standartní Metoda Inženýra Kalouska./
Přitom nedokázal odhadnout ani co bude za půl roku.
Pokud tedy nemáte hlavu děravou zcela a pamatujete si na jeho odhady růstu/nerůstu českého GDP.
Když tak si díry ucpěte výstřižkama s Kalouskovým portrétem. Pak si možná vzpomenete na báječného počtáře - nejlepšího ministra financí Mléčné Dráhy, kterému je mimochodem zcela šumafuk co bude s důchody za 30 let.
Teď mu jeho cíl - snížení schodku formou vytahání peněz z kapes daňových poplatníků už od 1.10.2011 /že by byl i kabalista ??? :))) - krásné by bylo to spustit 1.11.2011 v 11.11 :))/ - tedy tento plán mu zhatili jeho kolegové.
Bude muset vymyslet jiný trik. Třeba revizi armádních zakázek za posledních deset let. :(((

Pan Špidla napsal :
"..Ponechme teď stranou otázku, proč je debata nad reformou penzí tak žalostná.."

Do takového pojetí debaty spadá i váš příspěvek. A teď bohužel i můj.
Ale doba pokročila. Podle mě už ani BIS teď nemonitoruje jestli někdo píše proti Mafii, nebo třeba Klausovi.

V tom snad jsme zajedno, no ni ? :))))
10. 03. 2011 | 22:52

S.Š. napsal(a):

Škoda, škoda převeliká. K docenění Vladimíra Špidly naše společnost a ani ČSSD zatím nedozrály. Pokud by tomu tak nebylo, nemohli by - při všem, co je známo o ODS a Jihočeském kraji - voliči dát přednost T. Jirsovi, a členové ČSSD všem těm, kteří ovládli sociální demokracii po jeho odchodu. Přitom si slušně, elegantně a s přehledem dokázal poradit i s největšími názorovými oponenty. Je zjevné, že dlouhodobý pobyt v zahraničí V. Špidlu, podobně jako každého jiného člověka, značně obohatil, takže dnes, i vzhledem k předchozí praxi v české politice, lze konstatovat, že v zásadě u nás nemá žádnou konkurenci (pokud by někdo nějaká podobenství chtěl činit, připomínám, že žádný z českých premiérů ani dalších vysoce postavených politiků v zásadě nevytáhl z domova ani paty, natož aby v zahraničí dlouhodobě působil a byl vystaven mezinárodní konkurenci a srovnání). Že si to neuvědomují občané, kteří do Senátu raději zvolili lokálního politika s korupčnickým zázemím, je smutné. Nevím ale, jak pojmenovat to, že to neví ani dnešní sociální demokracie.
10. 03. 2011 | 22:57

Hela napsal(a):

Diana:
existuje Informační systém o průměrném výdělku, kde se můžete podívat např i na mediány po krajích, podle profesí apod. http://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx
Tak např. medián za 3. kvartál 2010 v podnikatelské sféře v Karlovarském kraji vychází 18100, v Praze 26780. Ostatní jsou mezi.
11. 03. 2011 | 00:46

liberál napsal(a):

Pane Špidlo

Návrh 1: nám toho moc nevyřeší. Protože by to znamenalo prodlužovat odchod do důchodu třeba až do 85 což by bylo pro mnohé nepříjemné. Že zvýšíte podíl příjmů systému na 13% v roce 2090 je sice hezké (neříkáte jak) ale my budeme mít problém s demografií už v roce 2050 kdy bude při současném demografickém růstu bude víc důchodců než lidí v produktivním věku.

Návrh 2: Ten sice řeší lépe financování důchodů a to že oslabí průběžný sistém je spíš výhoda, protože PS je neudržitelný a neefektivní díky růstu výdajů, ale mnohem závažnější je že přinese zdražení některých důležitých komodit jako jsou knihy, nebo zdravotnické potřeby pro tělesně postižené.

Návrh 3: systém NDC má výhody jako že snižuje míru přerozdělování a důchodci dostávají tolik kolik si naspořili a také že si svoboně můžou vybrat odchod do důchodu (ten je omezem minimálním věkem odchodu do důchodu) ale jde jen o polovičaté řešení, protožebez dalších změn totiž v systému moc peněz nepřibude a mezi důchodce bude možné rozdělit jen tolik kolik se od ekonomicky aktivních obyvatel vybere, což by znamenalo při rostoucím počtu lidí v důchod. věku více obírat o peníze ty v produktivním věku.

Návrh 4: Je asi nejlepší a nejreálnější možností
11. 03. 2011 | 01:04

Větro napsal(a):

Místo bývalých deseti účetních stačí jeden počítáč . Místo 10 kopáču stačí jeden bagr který projede i vratka do zahrady . Místo 10 dělníku na autolince stačí jeden operátor .
Takže práce pro lidi ubýva . Mělo by se odcházet do důchodu v padesáti . A kde na to brát ? Bylo by kde brát . Jenom s platu jednoho europoslance by vyžilo 100 důchodcu .
Střílet lidi po šedesátce se určtě nebude .
11. 03. 2011 | 07:07

Anka napsal(a):

SOUHLASÍM S "ROVNÝM DŮCHODEM" pro všechny.
Už nyní, všichni daňoví poplatníci "DOTUJEME VYSOKÉ STÁTNÍ PLATY, (mnohdy si dali vys. státní platy sami!?),
a nyní máme "znovu" DOTOVAT JEJICH VYSOKÉ DŮCHODY?

NEMĚL BY SE NAPADNOUT ÚS, že boháče dotují stále chudí?
11. 03. 2011 | 07:13

VĚTRO napsal(a):

A po zrušení senátu by bylo na důchody od 50 let pro důchodce v jednom menším městě .
A když se ktomu připočte zabavený majetek z různých kauz tunelářu , ták do dúchodu ve 30 letech .
11. 03. 2011 | 07:37

Xury napsal(a):

Pro Anku:
patrně jste si neuvědomila, že ty rovné důchody by musely znamenat snížení odvodů na soc. pojištění a onen rovný důchod by byl nižší (a to citelně) než je dnešní průměr. Mimochodem , jak ti chudí dotují ty bohaté?
11. 03. 2011 | 07:41

von kulak napsal(a):

VĚTRO napsal(a):
A po zrušení senátu by bylo na důchody od 50 let pro důchodce v jednom menším městě .
A když se ktomu připočte zabavený majetek z různých kauz tunelářu , ták do dúchodu ve 30 letech .

A proč to tedy během své vlády pan Šidla nezažídil, nevíte? Proč za jeho vlády byl průběžný důchodový systém téměř v trvalém deficitu, který se obrátil až s příchodem bezprecendentní světové konjunktury kolem roku 2005-2007?
11. 03. 2011 | 08:33

Martin napsal(a):

Génius Špidla "Zdroje jsou", "Daně se musejí zvyšovat aby bylo na sociální dávky" a "Stát ví lépe než jednotlivec jak správně utratit jednotlivcovy vydělané peníze" patří už jenom do učebnic psychiatrické patologie, vůbec není záhodno aby volně pobíhal po světě, natož ještě něco publikoval.
11. 03. 2011 | 08:34

Radek napsal(a):

Vezměme rovný důchod (téměř rovný - v dnešní situaci mezi 3000 a 6000 Kč, velice přerozdělující, solidární a minimálně zásluhový) a poskytneme každému životní minimum. Pokud chceme, aby stát zabránil propadu na úroveň chudoby (nebezpečí rovného důchodu) pak přimějme ekonomicky aktivní osoby, aby si spořili ... na individuální důchodové účty. No as asi nebudeme bránit nikomu, aby si spořil více v komerčním individuálním důchodovém účtu (nebo do matrace). No a máme tady odborníky poměrně uznávaný důchodový systém malé země ve středu Evropy ... ne Čech, ale Švýcarska. Rozíly od toho co je dnes navrhováno: Nikdo nemá odvahu říci, že průběžný systém bude vyplácet pouze životní minimum a druhý pilíř je v tomto systému povinný a ne pseudo-dobrovolný. Pseudo-dobrovolný nebo volitelný, volíme jestli spořit do prvního pilíře nebo druhého pilíře. A to z toho pro mě dělá dnes oblíbeného kočkopsa.
11. 03. 2011 | 09:29

Helena napsal(a):

Pane Špidlo, máte hodně příznivců mezi vzdělanými lidmi, nevzdávejte to, držte se v politice a udělejte z ČSSD slušnou a volitelnou stranu. Díky.
11. 03. 2011 | 09:33

Pepi napsal(a):

Pane Špidla, škoda, že nekandidujete na předsedu ČSSD.
Tak mi to připadá, že vláda pravice aplikuje systém, jako já kdysi na děti:
nejdříve postrašit občany čertem a Mikulášem = 20% DPH a potom říct lidem, že přijde jenom Mikuláš = 17,5% DPH a oni budou spokojeni..!
- Jak bylo včera v ČTv v HP s Kalouskem:
5 mil.pracujících, kteří platí z průměrného platu (cca 23tis.Kč) 28% na sociální
údajně nestačí uživit 2,5 mil.důchodců, kteří berou průměrný důchod (cca 10tis.Kč) 41% ?? (5/2.5 * 28 = 56% ---X--- 41%) takže přebývá v SP 56-41 =15%..!!
Obdobně to vychází i tak, pracující pracuje 40-let (20-62-let) a odvádí 28% na svůj důchod, který potom čerpá necelých 20-let (prům.dožití v ČR=77-let - 62-let) ve výši cca 40%.... takže kam opět mizí těch cca 15%, které nejdou na důchody.?
-
A dále rostoucí deficity ČR po r.2007, kdy začala platit "Rovná daň" a zdanění super-hrubé mzdy.
Ty jsou proto že zdanění právnických osob pokleslo ze 24% v r 2006/7 na 19% v r.2008 a následujících. To je snížení zdanění velkých firem a cizích korporací z původní hodnoty 24% na 19%, což je absolutně o cca 24%..!! To je hlavní důvod deficitu počínaje rokem 2008..!! (a k tomu ještě zastropování SP+ZP a zdaněním super-hrubé mzdy ==> degresivní zdanění bohatých ==> deficit ČR -80mls.Kč)
Toto je skryté tunelování příjmů státního rozpočtu do ciziny, jak řekl W.Komárek, že zhruba 200mld.Kč utíká ročně v dividendách do ciziny. A nyní je ještě jedná o zrušení 15% zdanění těchto dividend... (růst deficitu o cca ==> -30mld.Kč)
viz.: http://www.euroekonom.cz/grafy.php
konkrétně: http://www.euroekonom.cz/grafy-data.php?type=cesko-dpo-rok
http://statorg.cmkos.cz/news/100510_cmkos_vyvoj_ek_ukazatelu1990-2010.doc
-
Pravicová "Rovná daň" a zdanění super-hrubé mzdy, které díky stropům SP + ZP je degresivní (a také jejich snižování) způsobuje problémy státního rozpočtu ČR i důchodů o r. 2008..!!
-
A řešení deficitu i důchodů?, to není další zdanění všech v ČR zvýšením nepřímé DPH daně, ale odstranění pravicové vlády v parlamentu a novými volbami...
NEVOLIT PRAVICI ale ani ne škůdce ČSSD "Zemenovce"..!!
-
Volit střed = ČSSD a levici KSČM..!!
================================================
11. 03. 2011 | 10:04

Nuba napsal(a):

Zdravím Vás, pane Špidlo

zároveň se připojuji k přání Heleny a oceňuji a souhlasím s hodnocením paní Šauerové
11. 03. 2011 | 10:08

Xury napsal(a):

Pro pepi:
snížení DPPO bylo postupné a zjistěte, jaké byly výnosy z této daně, abyste zjistil o kolik by byl vyšší v případě platnosti původních sazeb. Mimochodem za vlád ČSSD byly vyšší sazby vysoký ekon. růst a přesto byl obří schodek SR.
Stropy na pojištění (kromě toho, že platí v celé Evropě) v uplynulých letech, kdy díky krizi nebyly vypláceny bonusy zase tak moc nezafungovaly. A jejich dopad byl patrně v řádu jednotek mld.
11. 03. 2011 | 10:47

snowfox napsal(a):

jarpor

Současný rovnostářský model ÚS pravda napadl, to ale snad a priori nevylučuje všechny možnosti ústavně konformního rovného důchodu. Pokud by tomu tak bylo, tak bych se nejprve zamyslel nad reformou ÚS a důchody řešil až poté.

Rumcajs

Spoření a investování je soukromá aktivita a stát by měl určitě rozvíjet finanční gramotnost, ale určitě ne organizovat spoření či investování. Rovný důchod nebo nebo švédský model anebo kombinace obého by podle mě měla ze strany státu stačit.
11. 03. 2011 | 11:12

SuP napsal(a):

Nemyslím, že by vláda "tajila" některé možnosti reformy penzí. Spíš odhaduji, že vláda nechce ztrácet čas další debatou o sice dobré, leč principiálně neprůchodné možnosti (bod 4). To, že v zemích s dlouhou tradicí této formy bývají důchody nízké a solidarita nedostatečná neznamená, že v případě zavedení v zemi s dlouholetým rovnostářským tréningem a backgroundem by nemohly být výsledky lepší. Taky asi nejde porovnávat finanční výsledky nějakého principu bez porovnání struktury ostatních výdajů. Že pane Špidlo?
11. 03. 2011 | 11:20

AzAz napsal(a):

Velmi pěkný článek, stručný a výstižný. Děkuji za něj.
11. 03. 2011 | 11:20

vaan napsal(a):

Autorovi blogu děkuji za náměty k přemýšlení.

Bohužel někteří diskutující mají pravdu, když říkají, že jako strana v podstatě vládu v její snaze podporujete. I přesto, že Vy jste byl asi jedním z nejmoudřejších premiérů této země(viz. když jste odmítl dát záruky na Sazku Arenu, dnes už víme proč).

Plně respektuji, potřebu změn v penzijním systému, ale změny na které se chystá aktuální vláda jsou velmi nedopracované, mnoho důsledků záměrně vůbec nehodnocených a když hodnocených tak jedním deterministickým modelem. Když jsem se dozvěděl, že vláda nemá vůbec zpracované hospodářské dopady vyšší DPH, tak mě zamrazilo.

Správně poukazují lékaři, že se zvýší finanční potřeba zdravotního sysytému. Stavebníky musí děsit představa, že jejich nové byty, o které už tak je malý zájem a jsou těžko prodejné, alespoň tam kde žiju, budou ještě dražší. Sektor služeb stejně tak pocítí úbytek tržeb. A ještě reformu ministr Kalousek označuje za systémovou, tak já teda říkám, že systémová není, právě naopak do chlíva vnáší novou dimenzi bordelu, nyní už nebude moci žádná vláda plánovat hospodaření průběžného pilíře, vznikne nutná potřeba financovat systém z jiných daní, prostě bordel.

Poslední bonbónek je návrh který jsem četl dnes 17% DPH, ten je nejlepší. Takže popularita jednotlivců, vlády a jejích stran klesá, tak snížíme sazbu. V důsledku nám zlevní alkohol, cigarety, televize, auta..., ale zdraží jídlo, vzdělanost, bydlení, ach ministře Kalousku Vy jste mistr politik, bezesporu poker bych proti Vám hrát nešel(třeba jak prodal akcie ČEZu za 30mld, aby po třech týdnech měl stát ve společnosti ještě větší podíl), ale tohle ukazuje, že Vám jde hodně těžce o něco jiného.

Celou tuto reformu bych nakonec označil takto:

"Reforma pražanů pro pražany", to je tak do očí bijící, že je mi z toho smutno. Já se nedivím, že politici v Praze vnímají podporu této reformy, drtivé většině pracujících pražanů ta reforma vyhovuje, oni na tom zbohatnou, zatímco ostatní to zaplatí.
11. 03. 2011 | 11:36

mola napsal(a):

Je hrozné jak se projevuje mužská ješitnost, nevzdělanost a nepochopení, i závist, která se nejvíce projevuje u těch lidí, kteří nic neznají a chtějí se někam tlačit na výnosnou pozici a to přes "mrtvoly". Je to u nás obvyklé, že převážně ti co toho umí málo se cpou dopředu prolhaností a pomluvami druhých schopných lidí. Asi jste taky s Paroubkem oběť těchto intrik a lidí. Měli by se ti schopní lidé sjednotit s postupovat, tak jako ti lháři a mafiáni a to důsledně, hlasitě a tvrdě, ale správně a poctivě. Jinak to s takovými lidmi nejde a nic se nedosáhne!!!
11. 03. 2011 | 12:13

Martin Štefka napsal(a):

Pepi:
ten rozdíl tvoří invalidní důchody, podpory na mateřské, podpory v nezamětsnanosti a další sociální dávky,které se z toho vyplácí.
Kritika stropů na sociálním a zdravotním pojištění není na místě. V sociálním systému ten člověk opravdu nemůže vyčerpat to co do něj nasype přes tento strop. To stejné ve zdravotnictví, nebude mít lepší služby, ani kdyby tam sypal stokrát více než jiný člověk. Rovná daň řeší problémy s mezním nárustkem mzdy, tzn. když se mizvýší o korunu mzda, kolik mi z ní stát sebere. Stát teď říká že něco kolem 45haléřů, ale v případě prograsivní daně by tato částka odváděná z každé koruny stoupala. Musí se totiž připustit že hledat peníze v platech nemá smysl. Způsobuje to vyšší náklady na práci a tím vyšší nezaměstnanost všeobecně, a progresivní daň zase vede k tomu, že více vydělávající lidé jednoduše svůj plat si budou vyplácet jinak, nebo dokonce v jiné zemi. A navíc prograsivní daní se vyberou mld navíc v řádu jednotek, což s ohledem na to riziko je zanedbatelné. Peníze se musí hledat jinde, kde jejich vybírání nezpůsobí takové škody jako když je bereme z platů. Například daň z nemovitosti. Ale to už je na jinou debatu.
11. 03. 2011 | 12:22

Radek napsal(a):

Pro přesnější počty: v lednu 2010 bylo 2 792 060 důchodců (včetně invalidních atd.) a 4 874 442 plátců příspěvků na sociální zabezpečení.
11. 03. 2011 | 12:46

Kateřina Amiourová napsal(a):

Bylo by vhodné sjednotit se v názorech, co je to střední doba dožití. Pan Špidla se domnívá, že cca 85. Z Itálie mám zprávy, že střední doba dožití v klesla na 43 let. Metodiky dodané
struktutrami NWO - Nvoého světzového řádu - jsou holt podvod.
11. 03. 2011 | 13:31

Tenco napsal(a):

Martin Štefka
Daň z nemovitosti je "chytrá" daň. Ve vztahu k fiskálu. Není kam utéct. Není jak ošidit.
Proto také ale prozíraví majitelé nemovitostí při uzavírání nájemních smluv vkládají do nich doložku, že kromě inflačního navýšení nájmu vyhrazují si právo zvýšit nájem i z důvodu zvýšení daní, bezprostředně se týkajících pronájmu nemovitosti.

Konsekvence to má potom následující :

Zvýší se ceny nájmů bytů a nebytových prostor.
Tím se zatíží rozpočty domácností - ty budou požadovat kompenzace - např. tlakem na zvýšení mezd. S dalšími konsekvencemi.
Vzrostou i ceny nájmu nebytových prostor - tlak na firemní rozpočty, potažmo zaměstnanost v těch nejhorších případech.
Možná že se tak zvýší také ceny stávajících nemovitostí.
KOnsekvence pro stavebnictví netřeba asi zdůrazňovat.

Rozumné zvýšení - v desítkách procent ano. Ale jinak je to hloupý nápad.

Nehledě na to, že prvotní je řešit obsahovou náplň právního státu/včetně personálního obsazení/ a teprve pak ho dál futrovat.
Tedy uříznout nelegální i pololegální penězovody a pozavírat aktéry do basy. S tím, že bude tvrdě vyžadována náhrada škod. Čistě s ekonomickým pohledem - náklady obětované příležitosti.
Tedy včetně úroků a alternativního možného využití zdefraudovaných prostředků.
Takové arbitráže naruby.

Pak má cenu zvyšovat daně.
11. 03. 2011 | 13:42

1234 napsal(a):

Rumcajs 10. 03. 2011 | 12:20
k bodu 2.
Až si ovšem od teoretických zisků ve fondech (budou-li) odečtete zvýšené životní náklady (DPH) a vysoké transakční náklady, pak je otázka, jestli vůbec zůstanete v černých číslech.
Jako fundovaný ekonom byste měl vědět, že zisk je rozdíl mezi výnosy a náklady. Samotné výnosy jako argument nestačí.
11. 03. 2011 | 14:15

1234 napsal(a):

Koplkop napsal(a):
Autor
Mně udivuje pane Špidlo, že Vy, jako premiér, jste v tak zásadní otázce jako je důchodová reforma, neudělal vůbec nic.
To se to kritizuje, když pak někdo musí ten krok už udělat. Musím ovšem také napsat, že Váš dnešní článek není agitace ČSSD a sociální politiky, ale celkem rozumné čtení. Nevím zda "má cenu mluvit o čtyřech cestách, jak reformovat penzijní systémy", sám si myslím, že by se jich našlo víc, ale rozumné je se o nich bavit. A to myslím, že by se mělo přenechat odborníkům. Kdo vlastně seděl v té Bezděkově komisi? Já byl přesvědčen, že tam jsou odborníci, tak proč teď říkáte Kalouskova reforma? Každopádně nemůže tato debata být puštěna do ulic, a přitom očekávat jak to dav (lid) vyřeší.
10. 03. 2011 | 12:37

To je právě omyl. Lidé by měli diskutovat o tom, jak chtějí, aby vypadaly jejich důchody, proč byste chtěl, aby to řešil někdo o nás bez nás? I kdyby to bylo sebekrásněji připravené, pokud s tím lidé nebudou vnitřně souhlasit, přijde jiná vláda, která to zase zruší.
A tak to přesně také v tomto státě vypadá: Čehý - hot - hot - čehý... I díky lidem, jako jste vy.
Odborníci mohou něco vymyslet. Navrhnout alternativy.
Ale ten "dav" musí rozhodnout. Nejlepší rozhodnutí může vzejít jedině z demokratické diskuze. Argumenty pro a proti. Jeden názor musí zvítězit, nebo musí vzniknout kompromis. To je umění a taky je to práce, kterou tady nikdo dělat neumí. Rozhodně ne naši politici.
Pokud to tak nebude, bude tady válka.
11. 03. 2011 | 14:22

1234 napsal(a):

Z výše napsaného dle mého vyplývá, že prakticky všechny varianty jsou lepší než vládní návrh.
Souhlasím s otázkářem. Ale dokázala bych si představit jakýkoli model s variabilní délkou odchodu do důchodu a minimálními transakčními náklady, které by mě zatížily již teď, bez nutnosti, rozuměj povinnosti, spořit v soukromých fondech.
Ta možnost tu je už teď a každý má možnost volby.
11. 03. 2011 | 14:25

1234 napsal(a):

Pane Stejskale,
přimlouvám se za vymazání příspěvků Dočekala a Rumcajse. Bez jejich příspěvků by debata mohla být docela zajímavá a věcná. Diskuze snad není bitevní pole, jejich útoky a osobní averze diskuzi zatěžují a odvádí pozornost jinam.

Mmch - už jsem opravdu alergická na slova jako "pravověrní" a "levouni". Tady je to jak na dětském pískovišti: nejlepší ministr financí všech dob, tvůrce reforem, které mají ambici ovlivnit náš život nejlépe do konce století, nám nedávno v přímém přenosu dokázal, že je zcela a naprosto šílený, ale některé tvorečky v tomto státě baví hlavně toto: pravověrní - levouni - pravověrní - levouni - hot - čehý - hot - čehý - í - á - í - á....
A co teda budeme dělat?
11. 03. 2011 | 14:36

Honza napsal(a):

No, několik variant je vždy. A co zdroje, zdroje jsou? To je totiž to, oč tu běží. Ten zbytek co píšete je jen matematika a politika, střídající se jen v pořadí.
11. 03. 2011 | 15:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní 1234,

máte pravdu, řada diskusních příspěvků nemá s debatou vůbec nic společného (a je to o to smutnější, když je píší lidé, kteří sem chodí už řadu let, ví se o nich, že umí napsat i věcné zamyšlení jakož i to, že pubertální věk už mají za sebou).

Nicméně s tím odstraňováním podobných vstupů do debaty je to z mého pohledu trochu složitější.

Především jde o to, co považuji za vůbec nejdůležitější z hlediska těchto stránek a toho, o co se na nich snažím. A to je především pokus nabízet prostor, kde se budeme snažit spolu vyjít, komunikovat, učit se respektu, naslouchat si (tohle nikdy nikdo žádnými zákazy u dospělých lidí nevymůže). To mi přijde ještě důležitější než debata nad konkrétními problémy, hledání řešení, obhajoba či oponentura toho či onoho. Pokud se spolu v této zemi nenaučíme normálně komunikovat, ne z donucení, ale proto, že to budem považovat za potřebné, je všechno ostatní dle mého soudu jedno.

Dalo by se namítnout, proč zde tedy mažu vulgarismy, hrubé nadávky či porušování zákonů a tzv. flejmy, kdy si dva frustrovaní jedinci vyměňují různé nelichotové nálepky, snaží se jeden druhé urazit (či urazit to, co ten druhý považuje za zajímavé) nechávám být (to už se musím hodně naštvat, abych zasáhl ;-)

Odpověď je vcelku jednoduchá: (kromě výše uvedeného) mohu dělat jen to, na co stačím (a tím teď myslím především časovou náročnost). Flejmy zde nikdy nezachytím v zárodku, i kdybych se rozkrájel, bohužel tento druh komunikace užívá valná většina debatérů. Prostě je nemám šanci omezit. Naopak u přeci jen méně často se objevujících vulgarismů, velmi sprostých nadávek a nezákoností se mi to - zdá se - přeci jen daří.

Rozumím tomu, co píšete a proč. Ale tato společnost bude muset začít umět komunikovat i s tím handicapem, že se do diskursu zapojují i lidé jako pan Dočekal či Rumcajs.

Libor Stejskal
11. 03. 2011 | 15:16

Tenco napsal(a):

1234 nebo 4321 - nevidím tam teď :)))
Pan Stejskal mě smázne vždycky, když je v mém příspěvku nick "honolulu" a honolulua , když je v jeho příspěvku nick "Tencokyda". /vůbec mu přitom nesejde, že nicj honolulu mě pomlouvá a uráží a jÁ JEN REAGUJI /i když už asi 14 dnů jeho kydy nečtu///. :))
Pokud by u Dočekala mazal všechny příspěvky , kde se vyskatuje slovo "Rumcajs" a u Rumcajse příspěky, v nichž se vyskytuje slovo "levouni" tak asi nedělal nic jiného než mazal. /navíc by takto došlo k definitivní anihilaci Rumcajse coby postavičky dobré na zasmání - což by byla jistá, však oželitelná, škoda/.
11. 03. 2011 | 15:37

pich napsal(a):

Je to jednoduché. Není práce, musí být nezaměstnaní. Mnozí zdraví nezaměstnaní se stávají důchodci, případně dokonce invalidní.
Už druhá generace cikánů či Romů nikdy nepracovala. Většina z nich jsou rovněž důchodci. Nevím, jak moc se dnes řeší sezonní nedostatek práce, neschopenkou. Ale můj zeť, donedávna málem dělal celý týden dvanáctky, byl požádán aby navštívil lékaře a ...

Je mi víc jak prezidentovi ale nikdy dříve jsem neviděl tolik lidí a "lidí" v ulicích, hlavně v době kdy kdysi většina byla v zaměstnání či práci. Dříve bylo také hodně učňů a ti byli buď ve škole či na praxi v podnicích. Dnes je plno mladých venku i v době vyučování.
Produkce budoucích nezaměstnaných "manažerů" a všelijakých podivných názvů stále stoupá. Nedávno se razilo heslo, že všichni budou vysokoškoláci, naštěstí se to začíná revidovat. Protože vzdělaný nezaměstnaný je horší jak nezaměstnaný dělník.

Je proto jasné, že s takovým stavem společnosti to do budoucna moc daleko nedojde. Pokud se nezačne uvažovat jinak než v intencích - práce, výkon, náklady, konkurenceschopnost čili nejnížší mzdy, pak se daleko nedostanem. Nezbude opravdu nic jiného, než více rozvrstvit společenský produkt, odstranit zahálčivou parazitující třídu, omezit neopodstatněné příjmy, snížit množství oběživa, případně zopáknout měnovou reformu.
Máme zatím "svou" korunu. Mohli by jsme z ní udělat nový juan.

Konkurovat dalekému východu už nebudeme moci nikdy. Až tam dorazí nějaké naše životní normy, standarty a kulturní návyky, bude tady už po válce.
Potom se zase začne od píky, číňané budou jako dříve my a našinci převezmou jejich dřívější roli.
11. 03. 2011 | 15:52

Dočekal napsal(a):

Dotaz na pana Libora Stejskala:

Z jakého důvodu mi v krátké době už podruhé blokujete přístup do těchto diskusí?
11. 03. 2011 | 16:01

SuP napsal(a):

Pane Stejskale -
Že se míchám. Vás by bavilo chodit do divadla, kdyby tam byl samej Munzar a Lukavský a žádnej Kaiser?
11. 03. 2011 | 16:04

SuP napsal(a):

Co to jsou "Flejmy" (krom plamenů - u řiti?)?
Za odpověď předem zdvořile děkuji.
11. 03. 2011 | 16:07

Dočekal napsal(a):

Publikace příspěvku odmítnuta, text vykazuje znaky spamu.

Jaký je v tomto případě skutečný důvod? Já jsem pouze napsal vlastní názor na to, jak se tady v souvislosti se mnou vyjadřuje strážce čistoty těchto diskusí.

No nic. Tady to zatím ještě nedošlo tak daleko, aby kvůli mně mizely v Jámě Pamětnici celé diskuse.
Ale co není, to jistě může být.
11. 03. 2011 | 16:08

Pepi napsal(a):

A co skutečné řešení demografie.?
Je třeba se podívat na strom života ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/animovane_grafy
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/animovane_grafy_populacniho_vyvoje_v_krajich_1991_200x ,
kde je vidět největší pokles porodnosti od r. 1990-2005
a absolutně největší, proti r.1980 (1980/1995) je v Praze, kde se nejvíc vydělává a jednou budou na důchodech nejvíce šetřit, ale nebude na ně mít kdo pracovat.
Nebo také návrat k tzv. "Volské dani" by bylo částečné řešení a získání více peněz na vyplácení důchodů.
Jsi starší než 30-let a nemáš děti (ani nechceš adoptovat), tak platíš větší SP ny důchody.
Kdo nemá pracující děti (nemá na něj kdo odvádět SP), tak dostane nižší důchod, měl možnosti si více našetřit.
Kdo má pracující děti, tak dostane vyšší důchod.
-
Zvýšením DPH všem připlatí na důchody zase všichni a doplatí na to zrovna rodiny s dětmi..!!
11. 03. 2011 | 16:13

Dočekal napsal(a):

SuP:

Dotaz: Vy schvalujete cenzuru?
11. 03. 2011 | 16:18

stejskal napsal(a):

Pane SuPe,

nezlobte se, ale tuto debatu s Vámi nepovedu (třeba proto, že už mi nějak po těch čtyřech letech probírání se všemi těmi osobně laděnými útoky, obviněními, nepravdivými tvrzeními, vyloženými lžemi dochází smysl pro humor).

Hezký víkend.

Libor Stejskal
11. 03. 2011 | 16:30

1234 napsal(a):

Tenco:
tak se na něj vykašlete. Mám pocit, že situace je opravdu vážná a tohle jí prostě ztěžuje. A není to jen u vás, je to v celé společnosti.
A pokud jde o Rumcajse, k pousmání to sice možná je, až to občas přechází v křeč. V každém příspěvku je skrytá urážka, narážka, výčet toho, co soc. dem. kdy v minulosti dělala špatně, odvádí pozornost pryč. Na to se vždycky někdo chytne, a vykládá, co kdy dělala ods špatně. Koho to zajímá? My tady žijeme v tý zemi nejmíň dvacet let a máme paměť. Kdy se tu začne něco dělat dobře? Až vyčerpáme všechny špatný možnosti? Minimálně ne dřív, pokud nepřestaneme blbě kecat.
Pokud se Rumcajs neumí chovat, ať jde pryč. Ať rozesmává diskutující v jiných, např. nepolitických diskuzích. Až se naučí ovládat a mluvit k věci, ať se pak klidně zase vrátí...
11. 03. 2011 | 17:49

1234 napsal(a):

Pane Stejskale,
chápu Vás. Jde o tu hranici. Možná po Vás chci moc. Přeji si to samé, jako když sleduji diskuzní pořad v TV, kde si vezme politik slovo a jede, jede, jede a už je někde úplně jinde a moderátor kývá, kývá, dává prostor a já si pořád přeju, ať už ho proboha utne, ať ho nutí odpovědět na otázku, ať mu nedovolí ten únik, ať ho tam vrátí...někdy se to stane, někdy ne. Nemusím dodávat, že používají dvojí metr (jejich slabost) a jsou obzvláště servilní vůči politikům vládní koalice a obecně politikům ODS.
Já si prostě myslím, že novináři by se politiků neměli bát. (jak to ukázali včera s tou aférou odposlechu, měli být v odpovědi mnohem razantnější a klidně žádat odstoupení, mají na to plné právo), dát prostor je jedna věc, ale zneužívat prostor je jiná. Pokud se jim to dovolí, stává se z toho norma. Pokud se z toho stává norma, nemůžeme normálně diskutovat, protože se nedodržují elementární pravidla diskuze. A propo - smyslem diskuze je nalézt kompromis, shodu. Tím se podstatně liší do jiného útvaru - a sice od polemiky. A u nás se vede soustavně pouze polemika. Řada polemik. Do vyčerpání a absolutního sebezničení.

Pokud jde o postavu Rumcajse a jemu podobné, mají tendenci vytapetovat diskuzi svými výkřiky a několika opakujícími se frázemi. Na to se nabalí další podobný "takydiskutující" a dříve nebo později se do toho přidají další frustrovaní. Výsledkem není diskuze (ve smyslu hledání názoru, na němž se shodnem), ale
A) Fňukání jak je špatně
B) Fňukání jak bylo špatně
C) Všeobecná rozhádanost a neschopnost se na čemkoli věcně shodnout.

Dovoluji si tedy navrhnout, abyste tyto postavy nechal se projevit, a pokud se začnou opakovat a napadat druhé - vymazat je a ponechat jen první příspěvek/ věcné příspěvky. Pokud už nepřináší do diskuze nic nového, nereagují na téma, ale snaží se jen někoho vyprovokovat, není důvod, proč by tu jeho příspěvky měly viset.
Vždyť je to stejné, jako když se někde lidé snaží civilizovaně diskutovat a někdo z přihlížejících do toho začne vykřikovat, strhne další až nakonec křik přehluší věcnou debatu.
Zdravím
11. 03. 2011 | 18:05

stejskal napsal(a):

Paní 1234,

lépe už neumím vysvětlit, proč po mne žádáte něco, co není v mých silách dělat. A ani to dělat nemíním, protože to dle mého nemá smysl.

To, co zde občas provozuje pan Rumcajs, dělá tak 90 procent všech debatérů. Zejména pan Tenco nezůstává ani v nejmenším pozadu. Problém je, že jedni si myslí, že to dělají především sympatizanti pravice, jiní zase, že je to doménou levice (a já už po těch čtyřech letech vím naprosto bezpečně, že to s politickou orientací nemá VŮBEC nic společného). Spíš jde o to, že slušnost s korektnost se moc nesnáší se zavilostí, stranickostí a nesmiřitelností.

Hezký večer

Libor Stejskal

P.S. Kdybych mazal agresívní texty pana Rumcajse, musel bych zároveň mazat prakticky vše, co sem napíší pánové tenco, vlk, hochmann, sladký, hoven, veverka, stále rebel, Tarqus, občan, honolulu, midori, blue jay, dočekal, liberál, dalimír, voroshilov a další a další. Jejich vstupy jsou neméně agresívní. Zkuste si přečíst některou diskusi neazujatě. Věcných příspěvků je v lepším případě tak pět procent. NEUMÍME DISKUTOVAT, JEN FANDÍME SVÝM A NENÁVIDÍME NÁZOROVÉHO OPONENTA (NEBO JÍM ASPOŃ HLUBOCE POHRDÁME).
11. 03. 2011 | 20:47

SuP napsal(a):

Ani se Vám, pane Stejskale nedivím.
Taky hezký víkend.
Zdraví Vás ..."a další a další"....
11. 03. 2011 | 21:38

1234 napsal(a):

Asi máte pravdu. Dobrou noc
11. 03. 2011 | 21:42

Pepi napsal(a):

EU má 4-hlavní zásady: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.
-
Ale už pracuje na další důležité zásadě (při volném pohybu kapitálu) je třeba také shodně zdanit kapitál v EU a zakázat jeho únik do daňových rájů - jinak to dál nepůjde..!!
-
Musí platit zásada? kde podnikám a dosahuji zisku, tam jej také zdaňuji.!
-
Obdobně by se tak jak se snaží EU vyrovnávat ekonomiky států, měla postupně vyrovnávat i cena práce a také %-ní část HDP pokrývající důchody...
-
Je třeba rozlišovat zdaňování: fyzických osob =(živnostníci) a právnických osob =(velké firmy a nadnárodní korporace).
viz. FO: http://www.euroekonom.cz/grafy-data.php?type=cesko-dfo-rok
PO: http://www.euroekonom.cz/grafy-data.php?type=cesko-dpo-rok
a deficity ČR: http://www.euroekonom.cz/grafy-data.php?type=cesko-rozpocet-rok
a růst dluhu ČR: http://www.euroekonom.cz/grafy-data.php?type=cesko-statnidluh-rok
-
a dále na: http://www.euroekonom.cz/grafy.php
a na: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/animovane_grafy
12. 03. 2011 | 10:45

Gabrielle H. napsal(a):

Vážený a milý pane Vladimíre Špidlo. Posílala jsem již panu profesoru Václavu Hořejšímu, pošlu i vám...
---
Nevytvořil se náhodou ten vysoce nutkavý "tlak" v hlavách a nedej "bohům" i v jiných částech těla tím, že všechny ty "osvícené" a "bohulibé" plány naší ještě "osvícenější" a "bohulibější" vlády se urodily v situaci, kdy na každého jednotlivého člena vlády mířil někdo koltem u kebule? To pak ovšem vysvětluje, proč jim to tak jiskří těmi nejbohulibějšími, nejneotřelejšími a nejpokrokovějšími myšlenkami ;-)
(jen tak namátkou uvedu - nejpravicovitější zvyšování DPH všech dob, zřizování nových "kožených" fondů, humanitární školné etc.,etc.,etc.) Možná, že demografickým šetřením zjistili, že je nás tak nějak moc, a proto se snaží svůj nevděčný národ jakýmkoli možným způsobem vyhladovět. Ruku na srdce, pokud nám všem jde o záchranu hmotných statků a životů "vyvolených", pak musí veškeré ohledy stranou;-)

https://www.youtube.com/watch?v=uWsXYqwRLN4&feature=BF&playnext=1&list=QL&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=b64BxNnFaGc&NR=1
Jistý novinář z jiného koutku planety o tom ví své...

https://www.youtube.com/watch?v=1PEhuR_g2M0 (má to 4 díly)...

Mimochodem ta číslice 11 je nějaká začarovaná. Nejdřív 11.9.2001 a teď 11.3.2011...
A tady je něco málo od člověka, který se dostal do blízkého kontaktu s "Pány prstenů". Přeberte si svobodně jak chcete, ale pokud to nedokoukáte do konce, uniknou vám souvislosti. A to by byla pro bývalého EU komisaře obrovská škoda ...
http://vimeo.com/7222827
http://vimeo.com/7990937
http://vimeo.com/7998620
https://www.youtube.com/watch?v=dBN3hPqOG3I
Světlo a slunce v duši ...
15. 03. 2011 | 13:06

Jetvart napsal(a):

Pane Špidlo myslím, že rovný důchod vzhledem k rozhodnutí ústavního soudu je neprůchodný. Tak nějak nevěřím ani tomu, že by si ho poslanci schválili. Při zavedení Systemu zdánlivých účtů by se příjmy chudších propadly tak, že by nebylo rozdílu mezi těmi kteří celý život seděli na sociální podpoře a těmi kdo celý život pracovali ve špatě placených profesích, navíc by vznikla nutnost nahradit výpadek, který by vznikl odstaněním přerozdělování. Pokud zrušíme plnou ekvivalentnost systému, dostaneme náš průbězný systém, s možností většího ovlivnění okamžiku odchodu do důchodu. Nejvíc mi vadí, že tam nemáte nic o závislosti výše důchodu na příjmech dětí, což je pro mě jediná pozitivní část vládní reformy. 1-2% z odvodů na důchody pro každého z rodičů by se mi zdálo přiměřené. K tomu abychom měli důchody, je zapotřebí jak odvádět peníze, tak vyprodukovat potomky. Jistě jsou lidé kteří by děti rádi měli, ale nejrůznější okolnosti jim v tom zabránili, ale to platí o penězích ještě více.
22. 03. 2011 | 21:10

Ted napsal(a):

Jetvart: "..že rovný důchod vzhledem k rozhodnutí ústavního soudu je neprůchodný."
Rovný důchod je naprosto průchodný, pokud bude pojat jako sociální dávka a platba na něj jako daň. ÚS se nelíbilo, že se málo zohledňuje výše platby, když je systém pojat jako pojištění.

Jinak je mi jedno, která varianta zvítězí, jen když to nebude ta Kalouskova, protože ta je ze všech výrazně nejhorší. Ta třetí cesta je v podstatě jen variantou té první, takže ať se rozhodne mezi první a poslední třeba hodem mincí. Nejjednodušší by ale bylo ponechat současný systém a upravovat jeho parametry - tedy 1.cesta.
02. 04. 2011 | 18:08

Petr Hloch napsal(a):

Rumcajsi,

zkus se proísm nevyjdřovat jako hulvát z jeskyně, třeba pak bude někdo odpovídat i na Tvé (pseudo)argumenty.

K věci: Zajímal jsi se, jak vypadal stav majetku penzijních fondů v březnu 2009? Kdybys chtěl čerpat ze soukromého fondu 10.000 po dobu 20-ti let, musel bys mít naspořeno cca. 2.500.000, souhlasíš? O kolik Tě potom připraví 10%-ní pokles?A 50-ti%?

A kdyby Ti to stále ještě vycházelo dobře, tak pomni, že v dnešní době přítoky soukromých penzijních fondů masivně převládají na výplatami. Popusť uzdu své fantazii a představ si, jak by to vypadalo naopak.
20. 04. 2011 | 15:52

Rejpal napsal(a):

Škoda, že pana Špidlu "přátelé" z ČSSD vyštípali z vedení strany.

Pokud jde o jeho názor na budoucí důchody, volil bych "první" nebo "třetí" cestu. Zdá se, že obě možnosti jsou vyzkoušené a nezatěžují současné daňové plátce zbytečnými vícenáklady. V obou případech také zůstane státu plná zodpovědnost za výplatu důchodů.
20. 04. 2011 | 17:30

xxx napsal(a):

Volim treti cestu, doplnenou moznosti danovych asignaci deti rodicum ve vysi 1-3% platu.
20. 04. 2011 | 22:46

Petr napsal(a):

Nejlepší penze? Europenze, že pane Špidlo?
Váš argument, že Vás se jako občana ČR a expředsedy vlády normální důchod netýká, protože jste "pracoval" jakoby v zahraniční firmě. Ale do té zahraniční firmy, my obyčejní daňoví poplatníci, cpeme povinně peníze horem dolem.
Takže když sečtete mizerný důchod český a císařský důchod eurokomisařský, tak se Vám nedivím, že jste expertem na důchody.
21. 04. 2011 | 09:41

Colt napsal(a):

F.Švarc

nezlobte se, ale jste nějaký divný. Připadá mě neuvěřitelné, když pravicově zaměřený odborník (na světla :)), místo aby si našel práci , tak v 55ti vyjídá své úspory.
K článku pana Špidly jste nic moudrého nenapsal. Co se týká Křišťála - ten získal své milióny legální transakcí dva roky po tom co dojel v politice (několikrát ověřeno policií). Prokazovat majetek mají zřejmě jen levičáci - pravičáků se to netýká(ani Řebíčka).

A tvrdit, že za sbouráním Škodovky (Klatovské) jsou socialisté je demagogie prvního řádu. Neboť klatovskou radnici, která to odkývala, řídí už 20 let ODS.

P.S. mám dojem, že máte asi hendikep - s hlavou (asi jste korunovaný ...).
23. 04. 2011 | 00:42

www.funnblog.cz napsal(a):

Skutečně zde v této republice,dá li se tak nazvat smetiště intrikánů kteří chtějí žít ne déle ale za peníze lidí kteří mají již tak prt a ještě živí vládní kasu a spoří a zase je a jen je vláda oškube,dřívějc byl stát pro lidi a dnes? Lidi pro stát a ještě k tomu zdeformovanej jako po srážce z vlakem dyk je to humus co dnes garnitura dělá. Pamatujete slova "nejsme jako oni?" Pravda je že nejsou,ale jsou horší jak za raijchu,začíná tu plíživý diktát což hromadě lidem asi uniklo,no dyk jsme češi nebo ne? Bojovat jsme nikdy nemuseli ale v dnešní době za prachy zabiju i souseda,ale musím dostat metál, je tak,.Kocourkov je pro mne superrepublika,tam mají vše a hádají se jen o blbosti,třeba bude li tma v budově jako třeba v parlamentu,tam by byla třeba,by se porvali a ven by mohl jen ten kdo by měl pouze jedno oko a hubu na křivo. V dnešní době mají totiž všichni úsměv alá ... Dodatek: lidi držte hubu a solte až Vám dojdou prachy tak vás odstavíme na soc.program za pár tysýc a váš důchod bude 1900,-Kč. A máme na rozpočet i tak se dá přežít.....,!
22. 05. 2011 | 19:54

pich napsal(a):

roppose 1979Pane Špidlo, ozvěte se. Poznal jsem vás kdysi jako předsedu komise - tuším zdravotní a sociální, poslanecké sněmovny.
Byl jste na naši schůzi, "unie zdravotně poškozených horníků", v Rožné.
Byl jste řečnicky dobrý, pak se stal dokonce premiérem, i s naší podporou.

Čas oponou trhnul, vy jste po vyhnanství v EU zase doma. Sice jste neprorazil zase do první ligy, ale to je pochopitelné. Ten kdo se "napakuje" v Bruselu, to má pak doma těžké.

Ale proto by to pro vás mělo být i výhodou. Začít aspoň na takovém foru, kde se to sice hemží štěkavými hafyny typu Rumcajs či hoven, psát pro nás, voliče socdem o tom, jak dál. Jak konečně z toho prokletí bohumína, planých řečí o zlé vládě a hlavně jak a s kým po příštích volbách. Těch, které snad vyhrajete ale nebudete mít partnera. Kdy potom budete zase hledat někoho, kdo vám neumožní plnit své sliby, mnohdy k vlastní radosti.

Vím, že jste spíš ten liberální socdemo, držící se taky té mantry o věčném hříchu a nemožnosti odpuštění ani v desátém koleně.
Ale nechápů, co ti dnešní - byť zvaní komunisté, mají společného s poválečnými stalinisty, nemocnými nenávisti k západu a všem co vybočovali ze schématu. To, co se u nich občas ukazuje, ta semelovština je spíš takový vzdor, provokovaný umělecky naši uměleckou pravicí.

Měl by jste se proto tady vyjádřit, jak by jste k této osudové věci přistoupil vy. Od současných předsedů či místopředsedů ta přímá řeč asi nezazní. Strach, co by na to řekl pan "prezident" či naše "demokratická" pravice obecně, je veliký. A taky obava že by ztratili voličskou podporu mafiánu, pragmatiku, kteří mají i u vás (vlastně potažmo u nás) své zájmy.

Přichází čas lámání už dost tvrdého chleba. Jsem už starý člověk, těch románů si už moc nepřečtu ale tu poslední detektívku bych ještě rád dočetl. Hlavně aby ten vrah nebyl zase zahradník.
25. 05. 2011 | 10:34

pich napsal(a):

opr. to "roppose 1979" na úvod je "CAPTCHA", která se vloudila do úvodu.
25. 05. 2011 | 10:38

JannaDOMINGUEZ35 napsal(a):

freelance writer
19. 02. 2012 | 15:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy