Orientální specifika

03. 01. 2012 | 09:30
Přečteno 6528 krát
Dějiny vztahů Západu s Orientem se nesou ve znamení otázky, zda existují nějaké specifické hodnoty orientální, odlišné od hodnot západních. V koloniální éře panovalo přesvědčení, že demokracie jako výtvor západních dějin se nedá zavést všude, protože asijské a africké národy, které byly kolonizovány, jsou jiné než národy světového Západu. Takový názor podpíraly různé pojmy a koncepce, například orientální despotismus či asijský výrobní způsob.


Téma orientální specifiky se vrací s koncem koloniální éry a v návaznosti na zrod nových nezávislých států na asijských a afrických územích bývalých koloniálních říší. Tentokrát soudy o specifice nevycházejí ze Západu, nýbrž s ní operují domácí politické reprezentace v tzv. rozvojových zemích. Prosazují se ideologie specifického myšlení, které vycházejí z místních kultur a slouží k udržení pořádku. „Západní uvažování se nebude u nás praktikovat“, tvrdilo se, „protože my máme a vyznáváme jiné hodnoty než Západ“.

Je tak trochu ironií historie, že takové argumentování má původ v Evropě. Když se na konci 18. století pokoušela Francie vnutit ostatnímu světu zásady své revoluce, v Německu se nové hodnoty odmítaly ve jménu národní specifiky. Podobně se v 19. století bránili ruští slavjanofilové, mimo jiné Dostojevskij, proti liberální demokracii a to poukazováním na ruskou osobitost. Zpochybňování starého pořádku se nezastavilo na hranicích Evropy. Koloniální expanze exportovala evropské vnitřní napětí vyvolané kritikou starých pořádků do zatím podobným pokušením nedotčených oblastí světa.

V roce 1829 napsal Victor Hugo v předmluvě své knihy Orientales: „Za Ludvíka XIV. se helenizovalo. Nyní se orientalizuje“. Mínil tím kulturní hnutí, které se od 20. let 19. století snažilo oživit evropské umění podněty, které měly původ v cestování na Východ, v okouzlení Orientem a pramenily ze zájmu o orientální kultury. Vědecké poznávání orientálních kultur začalo ovšem podstatně dříve, v druhé polovině 17. století. Tehdy byly položeny základy k soustavnému bádání nad orientálními jazyky, k překladům textů a jejich kritickému vydávání. Na to reagovaly snahy vřadit orientální literární památky do světové literatury. Díky evropské orientalistice se tak vrací do světového kulturního dědictví kupříkladu pohádky Tisíce a jedné noci.

K orientalistice zaměřené zprvu na kulturu arabskou a perskou se následně přidává sinologie, bádání věnované Číně, jejím jazykům a kulturám. Tady měli průkopnické zásluhy jezuité, kteří do Číny přicházeli s úmyslem evangelizovat zdejší populaci. Na konci 18. století se rodí indologie. Na bádání o jazycích a literatuře navázaly pokusy sepsat dějiny celého světa na základě autentických pramenů, k nímž poznání orientálních jazyků otevírá cestu.

Intelektuální zájmy a orientalistické výzkumy se nedají oddělit od politických událostí doby. Až do počátku18. století panovala rovnováha mezi Západem a velkými říšemi na Východě, Osmanskou říší, říšemi Safíjovců v Íránu a Mughalů v severní Indii, Čínou, Japonskem. Od poloviny 18. století se rovnováha sil mění a Evropa začíná nad ostatními částmi světa dominovat. Zároveň se Evropou šíří myšlenka pokroku. Leč pokrok, to znamená pohyb, proces, který si žádá poměřování a tudíž vzniká potřeba nějakého bodu, k němž bude pokrok vztahován. A tímto bodem, nebo jinak řečeno „zrcadlem“, do něhož bude Evropa nahlížet, aby mohla konstatovat, že je lepší, krásnější a „pokrokovější“, se postupně začíná stávat Orient. Od roku 1750 se tak Evropané zvykli říkat: „To, co vidíme v Orientu, je obraz naší minulosti“. Záhy se z toho utvořil názor, že Evropa je budoucnost Orientu, čili zavede-li Západ na Východě svá pravidla, vrátí se Orient zpět do toku dějin a synchronizace vývoje světa bude obnovena nebo nastolena.

Orientalistická bádání přispěla k tomu, že Evropa znovu objevuje Indii a Čínu a tím se drolí přestava o smyslu nějaké civilizační mise Západu v Orientě. A také se ukazuje, že Evropa nebyla nikdy zcela odtržená od Asie, že na euroasijském kontinentu se čile obchodovalo, že se tu lidé setkávali a že se vzájemně nějak ovlivňovali. Oboustranná neznalost Západu a Orientu možná nebyla nikdy tak silná, jak se dnes zdá a tvrdí. Takový směr razí módní vlna v hospodářských dějinách, nesoucí představu „velké rozdílnosti“. Vyvolává to následně otázky typu proč Čína neprovedla svou průmyslovou revoluci? Lze tomu oponovat poukazem na méně zdůrazňované skutečnosti. Například, že Asie byla až do konce 18. století hlavní světovou dílnou. Anglie neovládla Indii, aby mohla exportovat. Učinila tak proto, aby se dostala k indickému zboží. Změna přišla až poté, kdy Manchester zničil indické přádelny. Leč v té době (okolo roku 1760) to byl jen úsvit a sotva kdo tušil, že dojde k průmyslové revoluci, tedy rozmachu strojové výroby a následně růstu potřeby surovin a území, kam exportovat.

Dnes roli stagnujícího kontinentu, zdá se, přebírá Evropa. Nikoliv však ve všech směrech. Evropská kultura je nadále silná a její přítomnost je cítit všude. Dělejme rozdíl mezi politickou a ekonomickou expanzí civilizací a jejich expanzí kulturní. Čína počínštila část Indonésie, aniž by měla potřebu ji ovládnout. Indie se rozšířila až k Indonésii, aniž by zemi dobyla. Pokud dnes ústřední výbor komunistické strany Číny zasedá nikoliv již nastojen do soukenných quasivojenských uniforem, nýbrž v západních oblecích a s kravatami, dá se tvrdit, že evropský příklad tam má vliv. Západní společnost nadále vytváří a určuje normy a snažit se je následně exportovat. Kupříkladu Evropa přestala pronásledovat homosexualitu a západní homosexuálové vyjadřují solidaritu s pronásledovanými homosexuály. Podobně to platí pro rovnoprávnost mužů a žen. Evropané žádají, aby se i ostatní kulturní zóny „přizpůsobily“.

Prodemokratické revoluce v arabském světě se dají chápat jako vítězství evropského či západního vzoru. Leč tak jednoznačné to v praxi není. Je třeba rozlišovat slova, projevy, výroky a stav společnosti. Demokracie předpokládá určitou úroveň společnosti. Pokud jsou společnosti patřičně rozvinuté, je zcela normální, že žádají po celém světě prakticky totéž. Ovšem společnost, která nedosáhuje jisté úrovně, nemůže mít demokracii. Pokaždé, kdy dochází ke sbližování se západní politickou zvyklostí, vzniká otázka, zda je to způsobeno nápodobou nebo synchronizací. Obdobné společnosti procházejí stejným vývojem a dosahují stejných výsledků ve více méně stejné chvíli. A také se střetávají se stejným typem odporu.

Nelze vyloučit ani časový posun. Před třiceti lety dosahovaly Latinská Amerika a arabský svět více méně stejnou úroveň rozvoje a jejich diktátorské režimy se příliš neodlišovaly. Přesto se v 80. letech 20. století se demokratizovala pouze Latinská Amerika, zatímco arabský svět zůstal stranou. Tento vývoj přirozeně nahrával představě o „arabské výlučnosti“. Dnes by se dalo tvrdit, že je šance tento rozdíl setřít. Leč evoluční synchronizaci je třeba vnímat jako komplexní celek, v němž vedle početnosti střední třídy nutno brát v úvahu stupeň gramotnosti (nebo naopak negramotnosti), kulturu, zda chybí či nechybí elity, apod.

Přirozenou starostí v souvislosti s arabským demokratickým hnutí je jeho zvratnost či nezvratnost. Kupříkladu demokratizace v Alžírsku rozjetá na přelomu 80. a 90. let se zablokovala občanskou válkou. Kromě ropných monarchií na ostře sledované dopravní cestě prvořadé světové suroviny jsou v arabském světě otevřeny všechny možnosti. Jeden z nejvíce sledovaných, diskutovaných a zároveň i zajímavých prvku „arabského jara“ je situace, v níž se ocitl islamismus. Dnes jsou jeho zastánci poprvé v pozici, že budou moci rozhodovat a své představy budou nuceni dávat dohromady s realitou.

Leč porovnávat se s realitou, to znamená přiznat si, že islám není k ničemu, když jde o to financovat třeba vzdělávání nebo vytvořit nějaký průmysl. Ostatně, islamistické myšlení je monolitní. V demokratickém prostředí se nutně začne islamistický blok drolit a jeho zastánci budou nuceni učit se demokratickému soupeření. Nemělo by se rovněž zapomenout, že „arabské jaro“ vytvořilo odkazový rámec nejméně na další tři desetiletí. Takový podnět, takový zážitek prožitý na vlastní kůži, lze sotva vymazat z paměti. Dvacetiletí Egypťané, kteří protestovali a manifestovali na káhirském náměstí Osvobození, mají před sebou alespoň čtyřicet let politického života. Jsou početně silní a všichni se nedají umlčet, uplatit nebo koupit.

Orientální specifika a především akcentování výlučnosti islámu, ať už se míní pozitivně (což je sklon některých příliš do svého oboru zahleděných orientalistů, utápějících se v detailech, neschopných přijímat a formulovat otázky doby a na ně odpovídat), nebo naopak negativně (což charakterizuje názor o islámu jako bezvýhradném zlu) dávají oporu obavám z islamizace Evropy a Západu. Soudí se, že muslimové tak učiní demografickým džihádem, tedy početně, nebo tím, že přesvědčí „užitečné idioty“, rozuměj snadno zneužitelné, naivní zastánce lidských práv a levicové odpůrce liberálního kapitalismu, o tom, že Evropu a její pozitivní kulturní dědictví může zachránit jako vzor pro jednání muslimské zanícení pro víru a mravnost a odpor vůči korupci a lichvářství.

Samozřejmě, že strach křesťanů Orientu a v Africe z muslimské agresivity a rozpínavosti je oprávněný a jejich obtížná situace musí být soustavně a hlasitě připomínána. V řadě případů jsou jako menšina mezi muslimy, zejména těmi horlivými, zcela bezbranní. Je tak snadné označit je v prostředí zpracovávaném půlstoletí propagandistickou antizápadní a protikoloniální mantrou za pátou kolonu cizí expanze. Leč arabské revolty překročily islám a arabský svět a otřásly všemi totalitními a autoritářskými režimy světa. I silná Čína dostala strach z arabského příkladu a na čínských internetových vyhledávačích byly zablokovány výrazy jako „vypadni“ (arab. irhal) nebo „jasmín“. Obsah těchto revolt je universální. Zdá se být pravděpodobné, že arabská oblast vstupuje do éry otevřených systémů, v nichž se napříště bude o moc soutěžit. Že to má ovšem zatím hodně daleko k americké ústavě, o tom není sporu.

Letitý antagonismus mezi Západem a Orientem není žádná ideologická floskule. Tato opozice se utváří v jistém historicky se měnícím rozložení světových sil. Je to třeba mít na paměti, i když se nám může zdá, že takový antagonismus mizí. Utváří se tím, že skrze takto formulovaný protiklad vymezujeme náš vztah k druhému. Západ potřeboval Orient jako něco jiného, aby se sám mohl chápat jako Západ, případně aby tak živil svůj pocit nadřazenosti. Orientální národy se zase formují opozicí k Západu a vymezováním postoje k západní modernosti. Po imperialismu, zrozeném na konci 18. století, a po globalizaci přichází dnes třetí historická fáze, universalizace. Ta vyvolává napětí v podobě jednak kultury ztrpklosti pěstované muslimským světem, jednak kultury odplaty hýbající světem asijským.

Universalizace postupuje zřetelně v oblasti kultury materiální. Kultura duchovní a intelektuální přitom výrazně zaostává a více než dopředu hledí častěji nazpět. V druhé polovině 21. století se naše planeta tak nejspíše stane svědkem světové nadvlády široké třídy, vyznačující se stejnými formami a způsoby spotřeby, stejnými materiálními touhami, bez ohledu na kulturní rozdíly.
P.S. K sepsání tohoto textu mne vedlo více důvodů. Jeden, silně osobní, bych si dovolil zmínit. Orientální ústav, k němuž mne po léta vázal odborný i lidský vztah, badatelská instituce s velkou tradicí, byl v rámci nedávno provedeného hloubkového hodnocení výkonnosti pracovišť České akademie věd označen nejnižší známkou mezi ústavy humanitních věd. Nemohl jsem tento tristní výsledek obejít bez povšimnutí a nereagovat na něj alespoň nepřímo nějakou vlastní variací na „orientální“ téma.

Příčin zmíněného neúspěchu je jistě více a na vině není jen a hlavně tak hrstka lidí, kteří tam dosud ještě pracují. Zásadním důvodem je krize orientalistiky obecně a té české zvláště. Nedaří se jí anebo nechce zařadit se do celosvětového vývoje bádání o mimoevropských oblastech a žije z podstaty a tradic. Dělá si většinou publikum sama, aniž by ji příliš zajímalo, čím společnost kolem a svět dneška žije a na co by měla podle odpovědně prováděného badatelského snažení a vědění reagovat, případně společnost připravovat. Zcela chybí mezioborová spolupráce a imperativ spojovat odborníky různých vědních zaměření za účelem rozšifrovat komplexní jevy současnosti jako kdyby pro orientalistiku neexistoval. O schopnosti aktivně využívat vědní erudici ke kultivaci veřejného mínění ani nemluvě.

Je smutné, že kdysi avantgardní a silný obor, nesený několika světově uznávanými veličinami mezi našimi československými vědci, přešlapuje dnes rozpačitě jako stydlivá Popelka. Samozřejmě, odhlédneme-li od trapných pokusů stávajícího vedení pracoviště svádět vinu na údajné osobní msty či zaujatosti a bránit se skrze soudy.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Čochtan napsal(a):

Orientální ústav by měl dostat úkol. Vypátrat jak zrušit islám.
03. 01. 2012 | 09:46

gaia napsal(a):

orientální ústav si může bádat a psát, ale laik tomu buď nerozumí nebo nechápe to číst, za to na něj neustále z tisku cílí články typu

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/255070-damske-spodni-pradlo-uz-muzi-v-saudske-arabii-prodavat-nesmeji.html

nad čím kroutí hlavou.

I když v Evropě se Coco Chanel podařilo ženy vysvobodit ze šněrovaček až v období 1. světové války , kdy chlapi byli na frontě a nemohli jim do toho kecat.
Takže pokud studia v ústavu byla stejně machistická, jako je celý islám, není se čemu divit, že výsledky jsou tristní.
03. 01. 2012 | 11:38

Martin Konvička napsal(a):

Výživný text. Asi tady v průběhu dne budu chodit zlobit.

Ale pro začátek začnu od konce.

"Orientální ústav, k němuž mne po léta vázal odborný i lidský vztah, badatelská instituce s velkou tradicí, byl v rámci nedávno provedeného hloubkového hodnocení výkonnosti pracovišť České akademie věd označen nejnižší známkou mezi ústavy humanitních věd."
To je určitě vážná věc. Sice mě samotného "škodolibě" potěšila, ale těm oborům v Orientálním ústavu pěstovaným to fakt nepřeji. Jen se obývám, že krize je hlubší, než autor naznačuje, a hlavně takříkajíc oboustranná.

Pro ta hodnocení ústavů zásadní míra "světovosti" publikací. Ve většině oborů není sporu o tom, že publikování v prestižních mezinárodních periodikách a nakladatelstvích je robustní kritérium kvality. Potíž nastane, když je světový trend nějakého oboru paradigmaticky špatně. Pro představu: Kdyby chemici v celém světě uznávali flogistonovou teorii, a nějaký Lavoisier ve Francii začal s kyslíkem, a světová věda se mu smála, byl by Lavoisierův ústav hodnocen jako mezinárodně špatný. Lavoisiér by měl pravdu, ale to by dokázala až budoucnost.

V podobném paradigmatickém loji je současná "orientalistika", resp. ten její segment zaměřený na blízkovýchodní, arabská a islámská studia. Důkaz: takzvané "Arabské jaro", kterému v arabských televizích říkají "islámské probuzení". Orientalisté celého světa, a jejich mediální promotéři, to nedokázali - ani přeložit.

Bude-li Orientální ústav honit světovost, pomůže si možná v tabulkách, ale o to víc se vzdálí od reality.
03. 01. 2012 | 11:55

Kryštof napsal(a):

V případě Česka se jedná o "Balkánská specifika" , jak je zřejmé z každodenní praxe v této zemi , kde se schlamperei spolu s infantilním lhaním a se zlodějnou všeho druhu staly morální i faktickou hodnotou úspěšnosti.
"Intuice moderního ekonoma ...." - viz vpravdě "finančněpsychologickoexpertní" , inspirativní a oduševnělý blog páně Švejnarův níže .
Zde v článku zmíněná koloniální éra byla rajskou idylkou všech zúčastněných oproti současnosti stavu české jarmareční boudy .
03. 01. 2012 | 12:10

modrý edvard napsal(a):

Pěkný blog, včetně závěru. /o orientalistice, české ani světové, nevím nic/
03. 01. 2012 | 12:18

Martin Konvička napsal(a):

modrý edvard, o "orientalistice".

Asi by bylo na místě především rozlišovat. V jednom pojetí je "orientalistika" vše, co studuje kultury na východ od Evropy, od islámu po Japonsko. Ve druhém pojetí to zkoumá islámský svět s nejbližším okolím.

Nevím, zda je v nějaké krizi sinologie, japanologie atd., ale "islámologie" v krizi je. Kritikové, včetně mě, to vysvětlují tím, že současní "orientalisté" se zdráhají zkoumat islám v kontextu různých dalších oborů (např. psychologie, ekonomie, demografie...), a to je nutí soustředit se na drobné školmetské detaily, samy o sobě jistě zajímavé, ale vyhýbající se podstatě - tomu, co islám udělá se zasaženou společností.
Navíc se zdráhají použít jej - byť jako hypotézu - k vysvětlení současných dějů v těch zemích. Všimněte si: Demonstranti z Tahríru neustále skandují "Alláh akbar", ale komentátoři mluví o "časových posunech" a "universalismu". Jakoby odmítali brát v potaz, co ty lidi tam, dle jejich vlatních slov, skutečně pohání.
Podle některých "islámofobních" kritků jsou za tím finanční a jiné (konference atd.) požitky, pocházející z grantů z těch zemí. Plus samozřejmě strach. Pak jsou tací, kdo v tom vidí neochotu podívat se kriticky na předmět zájmu, neustále ho něčím omlouvat. Osobně se domnívím, že v tom je obojí, i když to druhé je zvláštní - znám pár epidemiologů, kteří zkoumají klíšťata, ale žádný z nich neodmítá "tezi o klíšťové encefalitidě jako bezvýhradném zlu".
03. 01. 2012 | 12:38

vlado napsal(a):

Zdá se,že krize označovaná některými politiky "jako očistný proces" vykonává své i na poli Akademie věd. Ale nejen na poli vědy ale i na poli min.zahraničí,kdy jsou rušeny některé zastupitelské úřady a obchodní zastupitelstva. Po dobu 22let je
likvidován sociální stát a to se dotýká velké většiny národa. Je třeba,aby lidé se začali bránit vládním krokům, které vedou k ožebračování lidí. Je patrné,že volná ruka trhu všechny problémy nevyřeší. Co řeší perfektně je cena práce. Čím je více nezaměstnaných tím je práce lacinější a tím jsou nuceni lidé
přistoupit na nabídku mzdy jakou určí majitelm výrobních prostředků.
Dnešní účinnost globálního kapitalismu,v jejich službách jsou všechny vlády kapitalistických státátů,je de fakto vyšší forma kolonialismu. Vlády nemohou v době krize zvyšovat daně zahraničním investorům ale bez problémů mohou zvyšovat DPH svému obyvatelstvu. V těchto intencích nám to v současnosti názorně předvádí Nečasova vláda.
03. 01. 2012 | 12:40

Marcus Agrippa napsal(a):

vlado:
tohle je hezký popis, z čeho pramení současný stav:
http://www.ustrcr.cz/cs/proc-tak-snadno

- základní úskalí transformace 90. let – nedostatek morálky, lépe řečeno občanské morálky, nadvládu „klanové morálky“ a individualismu. Postuluje základní paradox 40leté vlády kolektivistické ideologie – navzdory oficiálnímu kolektivismu byla pozdně normalizační společnost společností extrémně individualizovanou. Oficiální struktury začaly velice brzy prorůstat a tunelovat neoficiální rodinné sítě, přičemž míra parazitování těchto neoficiálních rodinných mafií nakonec přispěla k zhroucení celého systému -
03. 01. 2012 | 13:31

Marcus Agrippa napsal(a):

vlado:
a zatímco za socialismu rodinné mafie tunelovaly velice obezřetně, tak po roce 1989 řádění jejich potomků ( vesměs odchovanci SSM ) dosáhlo obludných destruktivních rozměrů. V polistopadovém Československu zavládlo bezvládí, kterého ( především pražské ) rodinné mafie využily beze zbytku ( a celkem pečlivě si ho udržují i nadále ).
03. 01. 2012 | 13:46

Pepa Řepa napsal(a):

Konvičko
je to složité. Mezi sinologii, koreanistikou a japanologii je velká řevnivost, navíc jsou tam určité příbuzenské vazby, které rivalitu umocňují, ale to sem nechci tahat. Všichni mají ale jedno společné, jsou mimořádně vzdělaní, mají kolosální znalosti a plat je na úrovni uklizečky. Některé obory se otvírají jednou za 3-6 let, není a nemůže to bát ani,masová záležitost, Aby to bylo na obživu, dohání to překlady.

Jde tam skutečně jen o to předat veslo další generaci,udržet znalosti a předat je potomkům, většina studentů odpadne, mnohdy není ani příslušný počet židlí, podmínky ke studiu zoufalé, náročnost velká. Na bakaláře máte znát 2 tisice znaků, na magistra čtyři a není to jen o jazyku, ale o znalostech celé kultury a historie.
Totéž hebraistika a arabistika. Ostatní nevím.Jak je to s klíšťaty taky nevím.

Pokud zruší celý ústav je to nenahraditelná kulturní ztráta. Jsou to strážci ohně.

Rozumím autorovi, odděluje islámskou kulturu-mnohdy nádhernou- od islamizace Evropy, není nekritický, vidí rivalitu, vymezování se, rozdíly mezi orientem a okcidentem i excesy a možná nebezpečí, z islamizace plynoucí.
Liším se v tom, že p. Miller nevylučuje možnost naroubování demokratického modelu na islámský kořen, já to vidím jinak, jako zásadní rozpor v základech. Řekl bych, že i vývoj kolem t.zv. arabského jara i vývoj v Asii dává za pravdu mě.
O demokracii tam jde max. u 5% populace.

Jistě, ani islamista nenaplní bříška přemnožené populace. Co potom je otázka. Řeší se to výkřikem:Hurá na Žida.

Dále si uvědomte, že autor žije ve Francii, kde islamizace kvete téměř půl století. Nezbývá tedy čekat, zda se islám za dalších padesát let netransformuje do jiné, přijatelnější, podoby. Řekl bych, že to je zbožné přání.

Nevidím jeden, jediný důvod, proč by tuto trnitou a riskantní cestu měla následovat ČR, které přerůstá přes hlavu místní menšina.

Od arabistů nečekejte, že budou podrobně zkoumat, kde je příčina nesouladu, museli by jít do kořenů učení islámu, učení rasúla. A to je pro každého machometána věc nedotknutelná, ihned se urazí. Rád se uráží.
Když zmiňujete japanologii, tak svého času, tuším, že koncem 19. století byla Francie oslněna japonským výtvarným uměním i celou kulturou.

Problém a rozdíl je jinde.
Kulturní invaze nebyla provázena invazí milionů samurajů respektive nepříliš vzdělaných rolníků, kteří by se rozhodli Francii obsadit a přeměnit ji v šogunát.

Toho jsme svědky a přímými účastníky nyní, pokud jde o islám.Bohužel.
V tomto směru máte-většinou- pravdu. Nepřijde sem nový Avicena, ale může přijít další Júsuf al-Qaradáví v horším případě Abdullah Hakim Quick nebo dokonce Amr Chálid v kravatě, který vychová další české Ali Větráky a na konci řetězce je bradatec se semtexem.
Ta pravděpodobnost je vysoká.
03. 01. 2012 | 14:50

Martin Konvička napsal(a):

Pepo Řepo

Naopak to není vůbec složité. Píšete:

"Liším se v tom, že p. Miller nevylučuje možnost naroubování demokratického modelu na islámský kořen, já to vidím jinak, jako zásadní rozpor v základech."
a dále,
"Od arabistů nečekejte, že budou podrobně zkoumat, kde je příčina nesouladu, museli by jít do kořenů učení islámu, učení rasúla. A to je pro každého machometána věc nedotknutelná, ihned se urazí. Rád se uráží."

Když nepůjdou ke kořenům, budou se v tom plácat, jako tady p. Müller s jeho zbožným "nevylučováním možností".
Nic nevyzkoumají - protože to bez základů nejde - a navíc (spolu)ohrozí celou společnost, jako ji spoluohrozili arabisté francouzští, když nešli k těm kořenům před 50 lety.

Ergo, ta lenost - zbabělost - intelektuální prostituce, s níž kdosi odmítá "jít ke kořenům", je badatelsky neproduktivní a společensky nebezpečná.

Čili ano, O.Ú. zavřít, vyměnit těm lemplům zámky od dveří, a obnovit jej s jinými lidmi. Není pravda, že nejsou - pokud jde o jazyk, znalost reálií atd., dám Vám dohormady 3 orientální ústavy jen z českých koptů, arabských křesťanů a exmuslimů.

Ti ke kořenům půjdou, a rádi, zatímco jejich předchůdci odtáhnou na pracák).
(Řekl jste to Vy, já se snažil být hodnej).
03. 01. 2012 | 15:09

Martin Konvička napsal(a):

Ještě podotek, Pepo Řepo

"Nevidím jeden, jediný důvod, proč by tuto trnitou a riskantní cestu měla následovat ČR, které přerůstá přes hlavu místní menšina."

Tím, že místní experti odmítají jít ke kořenům (Vaše slova), tak tuhle zemi přesně na tu cestu popostrkují. Což jim mám za zlé - a hodně.
03. 01. 2012 | 15:14

český maloměšťák napsal(a):

Autor blogu
Dočetl jsem se, že Torquemada byl původem Žid - marranos (conversos).

Myslíte si, že fotr nebo děděk Torquemady uvažovali v takových intencích a v takovém modu kvality poznání a jeho reflexi a skutkovém vyjádření jako například Vy ?

Obávám se, že v islámských zemích je asymetrie ve sdílení moci a informací ještě mnohem větší než v takových zemích jako je Česká republika.
A soudě dle závěru článku...tak ty odstředivé pohyby v tomto - se mohou ještě zintenzivňovat.
Mně je zatím islám celkem lhostejný - a ty zdejší skřeky o tom, jak islám zabírá západní čas i prostor - no, já si myslím, že ten čas i prostor - jeho držba je dána v Okcidentu především převahou technologickou, přístupem ke zdrojům a fungující společenskou smlouvou a smlouvou mezi kapitálem a prací.
Takže ten prostor a čas není odebírán někým - je "někým odevzdáván". Ale ne těmi, komu nevadí mešita či turban - pokud se v mešitě nehlásá násilí a pokud pod turbanem není kilo Semtexu s rozbuškou.

Ono totiž odevzdaný Západ podle mě spíše převezme čínská či indická civilizace - než ta islámská.
Leda že by měly jisté kruhy v Pekingu, na Wall a Lombard Street jiné plány...a když tak zjišťuji, jaké dalěí transfery zbrojní techniky se přesouvají do zemí jako je Saudská Arábie (naposledy minulý týden)....je docela pravděpodobné, že v kombinaci s vyschlými ropnými poli...

...může být vše jinak.

/zažeňte potkana do kouta - a promění se v tygra (kor když umí kromě škrábání a kousání i obsluhovat moderní zbraně)/

P.S. Přeji překonání obtíží - mimochodem....proč nepožádat nějaké osvícené ropné šejky...o podporu ? Snad ne všichni kupujou jen zbraně či Twitter :)))
03. 01. 2012 | 15:37

Pepa Řepa napsal(a):

Konvička
Hmmm
všechny na pracák, říkáte?
A nešlo by někoho ušetřit?
Nešlo, já to tušil.
.-))

Expert z malého města to vysvětlí. Zaslechne slovo okcident a už leze jako džin z lahve.
Via asymetrie, pak odstředivé pohyby a nakonec držba časoprostoru.
Jen nevím, jestli je-šlápoto- sex v asymetrickém časoprostoru pohybem odstředivým či dostředivým?

To jsou zase perly.
.-)))
03. 01. 2012 | 16:26

Martin Konvička napsal(a):

Pepo Řepo:

Ušetřit by klidně i šlo. Su mnohem větší dobrák, než se někdy zdá. Má to ale podmínku - museli by jít k těm kořenům. A to se oni bojí. A já bych žádného slovutného "arabistu" nikdy nenutil do něčeho, čeho se bojí a co mu je nepříjemné.
Je to na nich, ne na mě.

Buď budou konference v těch jejich vysněných zemích, bez strachu z kontroverzních postojů - a následný pracák a hanba, která je přetrvá.
Nebo se krapet uskromní, ale uchovají si badatelské posty, a zůstane po nich pěkná vzpomínka.
03. 01. 2012 | 16:42

grőssling napsal(a):

Zdeněk Mueller také napsal,

Dvacetiletí Egypťané, kteří protestovali a manifestovali na káhirském náměstí Osvobození, mají před sebou alespoň čtyřicet let politického života. Jsou početně silní a všichni se nedají umlčet, uplatit nebo koupit.

A čím to, že převážně volili islamisty ? Demokracie může fungovat pouze ve státě s odlukou od náboženství, t.j. ne tam, kde má vládnout islám.
03. 01. 2012 | 16:45

Martin Konvička napsal(a):

grősslingu

Lauter totéž platilo pro mladé revolucionáře iránské - už to je skoro 35 let.
Vidím v tom vyhýbání se komparaci pořád stejnou nepoctivost.
03. 01. 2012 | 16:52

český maloměšťák napsal(a):

Pepa Řepa
Pepko - "Okcident" se píše s velkým - když už.

Příště se, Pepko - zeptejte svého pasáka...on to jistě...na rozdíl od vás ví. (prý má všech devět tříd).

Pepko - přeji pevné zdraví a kšeftů na E 55 tolik - ať jste bita co nejméně.

P.S.Pepko - a co ECB - natiskla vám aspoň něco málo pod stromeček ? (Pepka si myslí, že ECB je takový hangár plný palet papírů a barelů s barvami a tiskařskými stroji....)...chudák stará...i ty poslední zbytky rozumu ji pasák z hlavy vymlátil...vidí všude samé šlapky...
03. 01. 2012 | 17:29

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, ale, ale, nejchytřejší si zas tahá triko, od kdy se světové strany píšou s velkými písmeny,...to jsou novinky, ...jen u Českého maloměšťáka. Tužka
03. 01. 2012 | 19:00

zdenekmuller napsal(a):

Pánové, Konvičko a Pepo Řepo,

rozvinuli jste zajímavou diskusi. Díky Vám za to. „Jít ke kořenům“, to je podnětná výzva. Otázka je, jak a kdo? Myslíte si, že je to především věc odvahy vůči islámu a muslimům? Jen do určité míry. Především je to odvaha, zda si takovým postojem na vlastní hlavu nesvoláte výtky kolegů, ba tím neriskujete, že se vyřadíte z komunity „vědců“. A to může být vážnější než, kdyby vám poštou přišla nějaká černá známka jak výhrůžka. Naše prostředí je příliš malé, aby v něm mohlo vzniknout více „kaplí“, jak říkávají Francouzi úzkým názorovým školám, které mezi sebou dokáží vézt doslova vědeckou válku. Začne-li Vás přebírat naše „eurabie“, jste ztracen, protože jste se ocitl v „ideologické stoce“. Napíšete-li předmluvu k nějaké sporné knize o islámu z pera nějakoho, kdo má nálepku „islamofoba“, můžete počítat, že Vám rukopis už žádný místní odborník neposoudí. Možná pak ještě najdete nějakého naivního mladého kolegu, který tak učiní, leč posléze se za to začne na všech stranách omlouvat, že vlastně nevěděl a že ho mrzí to, co učinil.

Nejde mi, chraňbůh, o to vyvolávat kampaň proti orientalistům. Zrušit jejich ústav by byl zločin. Mně jde spíše o to, zda v Čechách někdo s tímto možným zločinem nehraje hru ve svůj vlastní prospěch. Strážci ohně! Jak kdo, Pepo Řepo. Třeba proto, že si zvykl, že dnešní orientalisté nejsou zase tak špatně placeni a na rozdíl od předchozích epoch si nyní může dělat každý badatel vlastně co chce. Dříve orientalisté překládali, Pepo Řepo, ve volném čase, zatímco v pracovní době bádali, psali odborné články, jezdili po konferencích nebo je sami organizovali. Bádali, kladli si vědecké otázky, byly soustavně ve kontaktu s cizinou, i když to bylo těžké a často se to neodbývalo jinak než skrze výměnu publikací a jejich četbu. Zeptejte se kolik skutečně vědeckých konferencí pořádali orientalisté v posledních letech....

Pokud se někomu zdá, že v Čechách neumíme jít ke kořenům, ať si vezme do ruky Hrbkův překlad koránu, kde je všecko, co dnes mnozí „objevují“ ve virtuální prostoru. A to překladatel byl znám velkou láskou k muslimům. Najděte si v knihovnách knihu Karla Petráčka Islám a obraty času a pečlivě si ji přečtěte. To byly poslední osobnosti arabistiky, kteří přistupovaly k poznávání islámu alespoň s nějakou jasně uchopitelnou vědeckou metodou. Hrbek se dokázal prosadit tak, aby se stal redaktorem několik svazků dějin Afriky, které financovalo UNESCO. Proč? Protože byl neobyčejně pilný a pracovitý. Přesto po něm zůstal nedopracován zásadní badatelský úkol, který dosud čeká na svého dovršitele. Je to souborné shrnutí tématu Arabské prameny k dějinám Slovanů. Těch pár Hrbkových článků na toto téma je dosud ve světové arabistice opakovaně citováno, neboť se jedná o průkopnické, byť jen časopisecké studie. Přitom autor skonal už před skoro 18 lety. Ať pak nikdo nehledá výmluvy, že v oboru nejsou v dostatečném množství impaktované časopisy.

Vymésti ústav a najmout na kritiku islámu včerejší muslimy? Arabské křesťany? Kopty? Vás pane Konvičko omlouvá, že jste s takovými typy neměl nikdy nic do činění. Chcete snad badatelskou práci snížit na propagandu a ideologii? Znám, jak to fungovalo v našem orientalistickém bádání za starého normalizačního režimu. Dělali jsme si tenkrát legraci anebo to bylo černý humor? „Dejte mi závěry, napíšu studii“. Aby se mohla publikovat nějaká solidní materiálová studie vzniklá z pramenů, bylo třeba kvůli ošálení stranického, rozuměj komunistického dohledu, dát do úvodu, jak jsem si říkávali, „trochu rudého sósu“. Chcete nyní „sauce“ zelený?
03. 01. 2012 | 19:12

zdenekmuller napsal(a):

Český maloměšťák narazil na pozoruhodnou věc. Že bychom to s těmi arabskými ropáky mohli nějak uhrát proti Číně a Indii. Nu, já soudím, že bychom od takových pokušení měli co nejrychleji prchnout. Pokud „arabské jaro“ skonči něčím, jako íránskou zimou, budou v tom hrát nemalou roli saúdskoarabské peníze. Na takovými dotacemi se nějak zavírají oči. A přitom nejrůznějšími cestami proudí i k nám do vlasti, jak se dozvídám z nedávno publikované Lhoťanovy brožurky Islám a islamismus v České republice.

A tím se dostávám k tomu asi nejpodstatnějšímu. Dá se tvrdit, že valná většina českých muslimů - tyto konverze, přiznávám, jsou pro mne stále záhadou a souhlasím zcela s Pepu Řepou, že to k nám nepatří - se nějakým přímým nebo nepřímým způsobem už dotkla těchto saúdskoarabských zdrojů. Tady je zřejmě kámen úrazu, na který by se měla upřít pozornost. Je to jev o to závažnější, že dokonce i naši badatelé neváhají využívat takové nabídky s cílem bádat v ropných arabských státech na téma islámu. Chápu, že je to lákavé, dostat se zdarma do zemí svého zájmu, a zároveň to nechápu a odmítám. Když před lety pořádal Kaddáfí oslavu kulatého výročí své „ zelené revoluce“, z Čech se tam za libyjské peníze putovalo s veselou myslí. Je to snad ona česká malost anebo nedostatek sebevědomí, když začnou cinkat zlaťáky? Nevím, leč ptát se musím.
03. 01. 2012 | 19:13

Antonín Kostlán napsal(a):

Pokud se tak výrazně autor distancuje od dnešního směřování Orientálního ústavu, neměl by tak ovšem činit z pozice nezúčastněného zahraničního pozorovatele, ale přiznat upřímně svou spoluúčast na takovém vývoji - pokud si dobře vzpomínám, působil Zdeněk Müller v Orientálním ústavu jako předseda komunistické strany, později pak jako předseda Občanského fóra a ředitel...
03. 01. 2012 | 19:21

Martin Konvička napsal(a):

Mr. Müller - spadla mi čelist.
Skutečně, protože tak průzračné přiznání jsem skutečně nečekal.

První odstavec: "Především je to odvaha, zda si takovým postojem na vlastní hlavu nesvoláte výtky kolegů, ba tím neriskujete, že se vyřadíte z komunity „vědců“. "
- Pokud ta komunita vědců za mnoho nestojí (nemá "odvahu"), tak je snad lepší být z ní vyřazen, ne? Jinak spolu chyceni, spolu - sám jistě znáte.

Druhým odstavcem stvrzujete, a současně negujete, ten první. Každý si může bádat, co chce, a přesto mají "strach".

Třetí odstavec. Hrbkův překlad Koránu mám samozřejmě na stole. Jinak s islámem bojovati nelze. Souhlasím, že vše podstatné o islámu se tam člověk dočte. O to pozoruhodnější jsou ty fantasie o mohovrstevnatosti, duchovních hodnotách, potenciálu změny apod., jak je prefabrikovaně přežvykují "orientalisté" dnešní doby. Asi neumí číst.

Čtvrtý odstavec, o kriticích islámu. Píšete, že "včerejší muslimy? Arabské křesťany? Kopty? Vás pane Konvičko omlouvá, že jste s TAKOVÝMI TYPY neměl nikdy nic do činění." No - měl a mám.
A budete se divit, ale nezměrně si těch lidí vážím. Ze spousty důvodů. Mimo jiné proto, že oni se už bát nemusí - oni jsou odsouzeni k smrti, a Vy to víte. Jim hrozí - i v Česku - vše možné i nemožné, počínaje anonymními dopisy, přes výhružky únosem dítěte a únos dítěte, až po - když vyjdeme z Česka třeba do dnešního Iráku a Egypta, nebo zítřejší Sýrie - úplně normální genocida. Ano, g-e-n-o-c-i-d-a.
Ovšem pro Vás to jsou "takové typy". Výborně, skvěle, lépe jste to napsat nemohl.
Jest-li pro Vás ale třeba Hirsi Aliová, nebo otec Zakharia Botros, "takový typ", měl jste to napsat rovnou.

Čtvrtý odstavec: "jak se dozvídám z Lhoťanovy knížky".
No jo, ale Lhoťan tam nepíše nic jiného, než píší a říkají "takové typy". Rozdíl je v akcentu - Lhoťan pořád trvá na své fantazii umírněného islámu, "takové typy" jako Hirsi Aliová nebo Pavla Bitarová již ne. Jinak je Lhoťan stejný "takový typ", jako ti, s nimiž nechcete mít nic do činění. Badatelská integrita?

Poslední odstavec - přiznáváte, že konverze jsou pro vás "stále záhadou".
No a já Vám prozradím: pro mě, ale ani pro ty Vaše "takové typy", záhadou nejsou. Mnozí exmuslimové si tou fází prošli. Kdybyste jim naslouchal (a to jsou ty podněty z psychogie atd., které jsem zmínil výše), neplácal byste se po povrchu. Ano, jsou v tom ropné peníze, ale ty fungují spíš jako takové mazivo - příčinou konverzí nejsou.

Dovolte, abych se na závěr rozloučil, a jako kolega, rovněž zaměstnaný v AV, popřál Orientálnímu ústavu, tedy jeho "islámské" sekci, brzké rozpuštění bez příslušných poct.
Neb ústav, jehož pracovníci se bojí, pokládají lidi s bezprostřední osobní zkušeností s islámem za "takové typy", a dosud nepochopili mechanismus konverzí, nemá v české vědě co dělat.
03. 01. 2012 | 19:52

Platan napsal(a):

okcident nebo Okcident ?

V této české podobě se správně píše "okcident". *)

V anglické verzi "Occident" nebo "occident" (záleží na tom, v jakém významu se slovo použije. **)

*)okcident
Západ, západní svět, západní civilizace
http://www.online-slovnik.cz/slovnik-cizich-slov/okcident
**) Occident - occident
1. the Occident,
a. the West; the countries of Europe and America.
b. Western Hemisphere.
2.(lowercase) the west; the western regions.
http://dictionary.reference.com/browse/occident

Pro zájemce ještě etymologie:
From Old French occident, from Latin occidentem (“western sky, part of the sky in which the sun sets”), from occido (“go down, set”)
http://en.wiktionary.org/wiki/occident

Middle English, from Anglo-French, from Latin occident-, occidens, from present participle of occidere to fall, set (of the sun)
First Known Use: 14th century
http://www.merriam-webster.com/dictionary/occident
03. 01. 2012 | 19:59

Gerd napsal(a):

Čochtane,
islám zrušit jde poměrně lehce. Stačí policejníšťára v trezorech ropných společností a vynést na světlo světa úsporné automobilové motory, nebo ještě lépe, vhodit peníze místo Palestincům na výzkum jiné metody pohonu. Např. levné výroby vodíku. Jedině tak lze islám porazit. Ale evropské vlády ani cleá EU o takový model moc zájmu nejeví. To raději budou posílat peníze formou vojenského materiálu do islámských zemí. Kdyby peníze za bomby a rakety poshazované v Iráku přišly raději do výzkumu, brzy by saúdská královksá dynastie přesedlala z luxusních limuzín na velbloudy. Jejich dosavadní nvestice v zahraničí brzy znehodnotí puštěné rotačky na tisk USD.
03. 01. 2012 | 20:11

Petr Havelka napsal(a):

Pane Kostláne,

já vás, tedy ty dnešní "kádrováky" miluju. Kdy se tady přestane hrát tahle stupidní hra! Znám plno "členů" strany, kteří se vyloženě obětovali nebo byli přemluveni kolegy ke vstupu do KSČ a to z důvodu, jen ať se tím šéfem proboha nestane nějaký blb nebo karierista.

Pane Kostláne, to, že se pan Müller stal v porevolučních časech ředitelem ústavu, tedy pokud je pravda všechno co píšete, přímo nabízí verzi, že pan Müller byl především odborník, který musel něco "obětovat".

Pane Kostláne, pokud si mohu dovolit drobnou radu. Hodnoťte spolubližní především podle lidských kvalit.

Pro vaši informaci, abyste to měl "jednodušší", poněvadž už nějakou zkušenost spodobnými "typy" vašeho ražení. Byl jsem členem SSM, na mou omluvu snad lze zmínit jen můj mladistvý věk, navíc jsem z toho nezískal nic.
03. 01. 2012 | 20:28

Aleš Vyhnal napsal(a):

Orientální ústav by zřejmě měl spolupracovat s nějakým ústavem pro studium náboženství a poskytovat informace o islámu, které by druhý ze dvou zmíněných ústavů mohl využít k tvorbě účinných strategií eradikace islámu formou edukačních programů apod. Každému, kdo poctivě absolvoval základní školní docházku s alespoň průměrnými známkami, musí být zřejmé na základě racionální úvahy, že islám nemůže být pravdivý. Totéž platí i o křesťanství, ale islamofašismus je v dnešní době patrně nebezpečnější. S islámským terorismem je třeba bojovat perem, nikoli mečem. Potíž je v tom, že pokud lidem nezajistíte nejprve alespoň bazální sociální jistoty, nebudou schopni rozum používat, ale instinktivně zůstanou přimknuti k nějaké pošetilosti jako je islám. Proč nemůže v muslimských zemích vzniknout něco jako osvícenství?
03. 01. 2012 | 21:11

Martin Konvička napsal(a):

Aleš Vyhnal:

"Proč nemůže v muslimských zemích vzniknout něco jako osvícenství?"
Protože přidávat k islámu jakékoli novoty - bida - je těžkej hřích - širk.
Kdo něco takového zkusí, a nedá si pozor, musí počítat s kudlou nebo lynčem. Nejčastěji od členů vlastní rodiny, souseda, přítele.
Prosté, a samozřejmě velmi "mnohovrstevnaté".
03. 01. 2012 | 21:17

Pepa Řepa napsal(a):

Nápad s najmutím zbrusu nových orientalistů se mi také nezdá.
Mám slabost pro Kropáčka a docela mě zaujal Gombár, na fakultě studentkami zvaný "sňatkový podvodník" svojí studii o Maghrebu, ve které jde až do kmenových struktur, což je obtížné zjistit.Možná to někde opsal, ale v porovnání s nalejvárnou v českých mediích, která začíná a končí dojímavým příběhem, jak Ahmed s Muhammedem bojují za britskou demokracii a Aiša zakládá svaz islámských džendrtet, je to nevídané.
Ostřanského raději nekomentuji.Mendela taky ne. Za vším vidí urážku islámu.

Českou komunitu moc neznám, všem doporučuji Lhoťanovu knihu, literární hodnotu nemá, jen suše konstatuje, kdo, jak a za jakým účelem muslimskou komunitu v ČR financuje. Pro mnohé to bude zdrcující překvapení.
Dále Rage and Pride Oriany Fallaci, která konečně vyšla česky (Pýcha a hněv) ve které tato špičková novinářka, která dělala rozhovory s čelními představiteli od Chomejního po Arafata. Popisuje jak se k ní chovali, osobní zkušenost nelze nahradit.
Kdybych z ní citoval, možná by se editorovi orosilo čelo a aktivisté by spustili o xenofobech..
S informováním veřejnosti je to vůbec potíž, některá themata jsou tabu z předposranosti, abychom nepopudili a nevystavili někoho mstě. Uíčko musí být udržováno v bludech, jinak by nesehrálo svou úlohu.
To je začátek konce svobody slova.

Můžu doporučit i knihu pana Millera Islám a islamismus, některé kapitoly týkající se třeba Turecka, jsou hodně zajímavé a čtenář najde jiné souvislosti, které zapadnou do mozaiky.

Nápad spojit se s machometánem proti šikmookým je hoden velkého myslitele Wendelína z Bedřišky, který je zřejmě společenky neukotven v moravsko-slezakém regionu a rád by pozval velkého chalífu či chána-kdyby byl někdo z nich po ruce- aby jej vysvobodili z ústrků a nepochopení české společnosti.
Slovo okcident, které zřejmě objevil ve svém požehnaném věku v místní knihovně, kde se válel na regálu Orientalismus E.W.Saida,můžu psát jak je libo.

Co postrádám, je nějaká publikace věnující se čiloušům z Kataru, kteří dělali mouřenína v libyjském tažení a propagují nejkonzervativnější formu islámu, kde se dá. Od TV po financování pochybných kazatelů.
Ale toho se zřejmě nedohledám, spojenec je spojenec a takové informace nejsou pro internet.
Pánové, mějte se hezky. Konečně je tady cosi, co není přitroublou nalejvárnou.
03. 01. 2012 | 21:18

Martin Konvička napsal(a):

Pepa Řepa:

"Ostřanského raději nekomentuji.Mendela taky ne. Za vším vidí urážku islámu."

Což je vůbec dost dobré.
Kdo jim dal legitimitu (a právo!) hodnotit, co je a co není urážka islámu?
Mají bádat a psát O islámu, ne PRO islám.

Urážku islámu vidí za vším i Alrawi Větrovec, Sáňka a Shahedáh.
Arabsky nesporně umějí taky. A "znají spoustu muslimů" a "žili v muslimské zemi" (první a druhá otázka neškoleného islámofilního teleto v debatě s kovaným islámoklastou).
Lze tudíž toho Mendela, a Ostřanského, plně a kvalitněji nahradit rovnou pražským a brněnským imámem. Nebo některým z jejich poskoků.

Tak či onak, má teze o Pracáku trvá.
03. 01. 2012 | 21:27

zdenekmuller napsal(a):

Pane Kostláne!

Z dob, kdy jste mne „řídil“ z pozice místopředsedy ČSAV jsem si odnesl dojem, že jste seriózní chlap a snad i dobrý historik. Nu, jak patrno, jen se znovu potvrzuje má stará vada mýlit se v lidských charakterech. Pokud máte tak dobrou paměť, vzpomenete si jistě, že jsem opustil post ředitele OÚ na vlastní žádost a před 20 lety pak odešel z této instituce, a to právě proto, aby má minulost ústavu a jeho lidem neškodila. Od té doby pracuji zcela ve vlastní režii a publikoval jsem čtyři knihy. Přesto podle Vás nesu odpovědnost za stav, v němž se dnes česká orientalistika nachází. Jako kdyby se čas zastavil a na někoho platilo věčné prokletí.
03. 01. 2012 | 21:32

Martin Konvička napsal(a):

Nebo --- napadá mě inovace.

Na jednu chodbu Oustavu posadit Alrawiho, Shahedaha a další zástupce "mohovrstvého, žitého islámu", na jinou chodbu pak různé "takové typy".

Několik zbylých objektivních badatelů (obávajících se výtek kolegů atd., ale co už) posadit mezi ně, aby to mnohovrstevné obohacování a inspirování popsali.
Ve čtvrtek ráno přijde uklízečka, a vytře ten svinčík.
03. 01. 2012 | 21:42

Pepa Řepa napsal(a):

Kdo jim dal legitimitu (a právo!) hodnotit, co je a co není urážka islámu?
--------------
Inu Konvičko, kdoby?
Přece ten nejvyšší, jméno jeho budiž velebeno.
Čang tomu zase říká "Mandát nebes"
:-))
03. 01. 2012 | 21:52

J.Formánek napsal(a):

ZM se už trochu zahloubal, ale pořád je tam pohrdání vědců občanem, který jim to s hrůzou v očích a bezmocně financuje,... aby byl v budoucnu experty, čt apod. vržen za odměnu do propasti žitého islámu.
03. 01. 2012 | 21:52

ujo napsal(a):

Jako laik v oboru bych se asi neměl vyjadřovat.
Přesto mně to nedá , názory p. Konvičky ( i na předešlých blocích, zejména jeho soustředění na vztah muž-žena v islámu) mně připadaly, no, trochu extrémní.
Z veřejných zdrojů lze zjistit, že p. Konvička je zaměstnán v ČAV(!), docent, vedoucí Laboratoře temperátní biodiversity (tato se zabývá mj. ekologickými studiemi ohrožených i běžných druhú hmyzu v mírném pásmu).
Vskutku ta nejlepší kvalifikace pro kvalifikované vyjadřování k orientalistice.
03. 01. 2012 | 22:02

Martin Konvička napsal(a):

ujo,

Proč extrémní?
Islám má "za úkol" podřídit svět jakémusi alláhovi; pokus o odpor, byť jen verbální, hodnotí jako "urážku" a trestá ji smrtí.
Viz víceméně každý naučný slovnik starší třiceti let.

A profesionální "orientalista" nám tady přiznává, že se jeho kolegové "bojí jít k podstatě". Ne ale ze strachu z islámské kudly, ale ze strachu -z kolegů.
Ovšem ty své spoluobčany, kteří už se nemají čeho bát, nazývá "takové typy".

Pokud je nutnou kvalifikací pro práci v AV býti poserou, rád se té práce zřeknu.
Naštěstí to je, říká pan Müller, jen kvalifikací pro práci ... v nejhůře hodnoceném ústavu. Což je dobře, mám svou práci rád.
03. 01. 2012 | 22:17

Martin Konvička napsal(a):

ujo,

Jistě prominete, že se k Vám vracím - ten Váš kratičký příspěvek je holt hotovou Pokladnicí perel.

Všiml jsem si, že Vám jako "extrémní" připadá, cituji, "zejména [mé] soustředění na vztah muž-žena v islámu".

Ano, je to takový trochu můj koníček, který s biologií souvisí víc, než se na prvý pohled zdá. Zvířátka to totiž dělají různě, a lidé to dělají taky různě. Některá zvířátka a někteří lidé to ovšem dělají "divně".

A zrovna na just ten islám. Nebudu opakovat celý výčet, ale je tam spousta jevů, od absence ženina slova při výběru partnera, přes její absolutní poslušnost a zákaz vynášet věci ven, mahram-systém, nezdobení/zahalování ... až po ty pokročilé maškrtky jako asymetrické pojetí cizoložství, asymetrická pravidla kdo může s kým, kamenování, či instutucionalizovanou "pedofilii".

To vše JE extrémní.
Ovšem možná ještě extrémnější je byť i jemné naznačování, že bychom se těmi věcmi neměli zabývat, mluvit o nich, psát o nich.

Třeba tady p. Müller přiznává, že nechápe konverze. Nepochopí je, dokud bude zavírat oči před těmi extrémními stránkami. Vůbec študovat islám, a vynechat základní sexuologii, je slepá ulička.
03. 01. 2012 | 22:31

J.Formánek napsal(a):

Islamwissenschaftleři jsou do jednoho amatéři v oboru islámu:

Islám = CV Mohameda

1. Kromě jazykových znalostí by měl islamwissenschaftler rozluštit i amalgam prvních pokusů o spisovný arab.jazyk, možná to je hybrid aramejštiny a dialektů, nemáme ani semitský etymologický slovník

2. IW neumí právo, popř, ústavní právo, islám je politický manifest
3. Mohamed byl úchyl, IW není psychiatr, psycholog ani sexuolog
4. IW nezná militaria a není historik
5. IW nezná okolní kultury - ty slouží jako mimikry islámu v různých fázích
6. IW nezná předislámskou arabskou kulturu, zachovalo se minimum, nemá žádnou praktickou zkušenost s polyteismem
7. IW nemusí uvažovat strategicky - nic neřídí a o ničem nerozhoduje, maximálně se specializuje
8. Je celoživotně uzavřen mezi povrchní znalosti Evropy z gymplu, neumí řecky/latinsky, a množstvím tráveného času je vychylován k islámské "kultuře"
9. Podvědomě ho to přitahovalo, jiný typ lidí si vybírá jiné kulturní okruhy, svobodnější
03. 01. 2012 | 22:34

ujo napsal(a):

pro M. Konvičku:
už jsem to pochopil, k islámu jste se dostal přes sex, tak pardon, motýli v tom tedy nebyli
03. 01. 2012 | 22:38

J.Formánek napsal(a):

10. IW není humorista, nereaguje na konzistentní absurditu islámu. Bere to, jak to koupil. Útěchou mu je 1,5 miliardy muslimů.
03. 01. 2012 | 22:39

Martin Konvička napsal(a):

ujo:

Je to přesně naopak - přes sex jsem se dostal k motýlům, tedy pokud lze plaché dětské zamilovanosti do dcery učitelky přírodopisu říkat "sex".
Freude, na tebe dojde, říká se v lepších kruzích.

Obecně vzato, mozek druhu Homo sapiens je sexuálně selektovaný orgán. Antropologové dlouho špekulovali, k čemu je nám tak zatraceně velký mozek. Ne nám ve 21 století, ale k čemu byl našemu druhu úplně stejně velký mozek třeba ve 21. tisíciletí před Kristem. To byla doba, kdy lidem nemohl být dobrý ani k řešení diferenciálních rovnic, ani k vyplňování daňového přiznání. Lov a komunikace? Vlci loví i komunikují, a mají mozek poměrově podstatně menší.

Dnes přijímané vysvětlení je, že nám byl primárně - k interakci s opačným pohlavím. Aby ti (a ty) z nás, kdo neměli fyzicky na to partnera drapnout za vlasy a odvléci, mohli třeba skládat básně, pět hudbu, malovat si tvář nebo česat vlasy. Očůrali jsme hrubou sílu svalů, a ovšem spustili "runaway selection", která vedla až k těm diferenciálním rovnicím, Bachovi a Proustovi.

Když to ale pořádně domyslíte, dojde Vám, co se stane s kulturou či etnikem, která ten evoluční faktor - ty vzájemné(!) interakce mezi pohlavími, tu poezii, malbu, hudbu, krášlení atd. - vynechá. Zblbne a zdegeneruje.

To, že islámové ještě neběhají po čtyřech a nedorozumívají se skřeky, není zásluha islámu. Děje se to díky genovému toku (zotročování, únosy, konverze, habibi-systém), a taky - islámu navzdory - díky reziduím předislámských kultur.
Nebýt těchto dvou faktorů, je islám přímo návodem, jak zdegenerovat. Během pár generací, ona to urychluje konsangvinita, která je v islámu, opět z vnitřně logických důvodů, všudypřítomná. Přečtěte si sunnu a představte si, co by život podle ní udělal ... řekněme s Vašimi pravnuky.

A ano, tato úvaha JE extrémní. Domýšlí do extrému, co by se stalo se světem, ve kterém by kromě islámu nic jiného neexistovalo.
03. 01. 2012 | 22:54

J.Formánek napsal(a):

Hele, ujo

Přečtěte si hadíthy, mohamed byl sexem posedlý, bohužel to je klíč k jeho úchylárnám.
Jsou to takové Zvonokosy. Za to my nemůžeme.
03. 01. 2012 | 22:56

JaVi napsal(a):

Pane Petře Havelko,

musel jsem odejít od počítače, když byl v diskuzi Váš příspěvek jako poslední. Mezitím přibyly další. Přesto díky za Vaše povzbudivá slova o hodnocení spolubližních podle lidských kvalit.

Pane Konvičko,

jistě jste četl nejenom poslední knihu pana Müllera "Islám a islamismus", kterou doporučuje Pepa Řepa, ale i jeho knihy předešlé. Pak je mi ovšem záhadou, proč Vám čelist spadla až teprve dnes. Njn, není každý elegán jako Pepa Řepa...
03. 01. 2012 | 23:23

Martin Konvička napsal(a):

JaVi:

Není, a P.Ř. je fakt dobrej. Taky je problému mnohem znalejší - a tak.

Ale ptal jste se na tu čelist.
Spousta důvodů, ale první podnět byl tento:

"Především je to odvaha, zda si takovým postojem na vlastní hlavu nesvoláte výtky kolegů, ba tím neriskujete, že se vyřadíte z komunity „vědců“. A to může být vážnější než, kdyby vám poštou přišla nějaká černá známka jak výhrůžka...."

Neb si sám představte, že takový coming-out provedete před posluchárnou plnou dvacetiletých lidí. Přiznáte, že Vám na nějaké komunitě vědců, nota bene v uvozovkách, záleží víc než na staromódním harampádí typu čest, pravdomluvnost, rovná páteř...
Měl byste na to?
Já se přiznám, že ne. Oni by mě sice nevypískali, ale to pohrdání by mi najevo dali, a když Vámi pohrdají mladí kluci a slečny, tak to fakt bolí víc, než podrazy od nějakých vědců - nota bene v uvozovkách.
Proto ta čelist.
03. 01. 2012 | 23:34

Pípa napsal(a):

Pane Mullere,

díky za blog. Zaujal mne reálným popisem skutečnosti, kterou chápu stejně. Rozumím, že je to jenom všeobecný popis, a nemůžu čekat, že půjdete do podrobností, které by mne moc zajímaly. Miluji orient a cítím, že má velké bohatství i pro nás Evropany. Bohužel všechno je zpolitizované a Buschův odkaz je silný. Z blogu mne zejména zaujal váš názor, že různé systémy a kultury se ovlivňují jen tím, že existují. To platí dnes tím více, čím jednodušší je přijmout signál televize kdekoliv, třeba ve stanu v poušti nebo v africkém tukulu.
04. 01. 2012 | 00:04

J.Formánek napsal(a):

Před pár desetiletími byl islamolog islamistou. Dnes se diskutuje jakýsi islamismus. Arabisti si tedy nedokáží uhlídat ani ty termíny a ujíždějí zcela neakademicky už i na "islamofobech". Je to macdonaldizace či co.
04. 01. 2012 | 00:07

Martin Konvička napsal(a):

Pípa v tom má zmatek.

Píše, "Buschův odkaz je silný", jako by Busch byl nějaký zasloužilý islámoklasta.

Buschův odkaz přitom je: "religion of peace", "noble religion hijacked by a few extremists" a "bringing democracy to to Middle East".

GWB měl jedinečnou šanci s islámem definitivně skoncovat.
Možná to i tušil. Jenže nepojmenoval problém, uhnul a totálně to zvoral. Lidé pronásledovaní islámem mu za to nemohou přijít na jméno.
Od Busche vede přímá cesta k Obamovi, Molly Norris měnící si na radu FBI identitu, a vybombardované Libyji.
04. 01. 2012 | 00:23

JaVi napsal(a):

Martin Konvička:

Obdivuji šíři znalostí a také schopnosti nadhledu a taktu Pepy Řepy, pokud jde o jeho diskuze o islámu s panem Müllerem. To není ve sporu s tím, že jsou mi názory pana Müllera bližší. Ostatně, Vaše znalosti stejně jako zkušenosti jsou rovněž úctyhodné. Jsem přesvědčen, že nemá valný smysl zajímat se o to, co se stane, střetne-li se nepřekonatelná síla s nepohnutelným tělesem.

A propos, coming out o nevypískání a pohrdání mladými studenty. Nejste už žádný dorostenec. Tak si myslím, že byste to spíše pobral.
04. 01. 2012 | 00:43

Martin Konvička napsal(a):

JaVi

"co se stane, střetne-li se nepřekonatelná síla s nepohnutelným tělesem"

Tak tomu upřímně nerozumím. Kdo je "síla" a kdo "těleso"? Problém střetu západu s islámem je v tom, že západ vystupuje spíš jako krupičná kaše. Nevěříte? Čtěte noviny.
04. 01. 2012 | 00:48

Martin Konvička napsal(a):

Pípin zmatek,
když už jsem tady, se projevuje i jinak.

Píše, "Miluji orient a cítím, že má velké bohatství i pro nás Evropany", a já upřímně opět nevím, cože to.

Myslí Pípa tím "orientem" ty pouště, moře, palmy, sloupy v Palmyře a zasněžené štíty hory Lebán? Nebo vůni rožněného skopového, nekvašený chléb, sladké zákusky a silný čaj? Nebo konečně snad snědé kluky s vlahým pohledem a zastřenou výslovností slova "habibi"? To vše je v pořádku, ale opravdu netuším, co s tím má společného islám.
Nebo tím myslí "rodinné hodnoty", "hrdost a čest", "pevnost ve víře", "lásku k dětem a rodičům, jaká se v Evropě už nevidí"? Pak je prostoduchá, až naivní, a kdosi ji úspěšně uvedl v omyl.
04. 01. 2012 | 00:53

Bestia Triumphans napsal(a):

Děkuji za blog.
Jeden z těch, na který se těším a stojí za to číst.
04. 01. 2012 | 07:28

Bestia Triumphans napsal(a):

Martin Konvička napsal(a):
"GWB měl jedinečnou šanci s islámem definitivně skoncovat."

Hm.
Mohl byste pane Konvičko vysvětlit, jak se definitivně dá skoncovat s nějakým náboženstvím???
S náboženstvím, které je rozšířeno po celém světě?
04. 01. 2012 | 07:32

Pepa Řepa napsal(a):

JaVi
Nejsem dobrej, jsem v podstatě samouk, nemám maloměstský "fundament", jazyk lámu, starej Bahbouh do mně moc nenapral, mám to oposlouchané. Přimotal jsem se k tomu náhodou, za komunistů jsem byl na volné noze, zavedli registrační čísla, já ho nedostal a do fachy se mně nechtělo.Kamarád dohodil první štaci a už to jelo. Byla to komunita přesouvající se ze země do země, po r.80 se honily devizy, nikdy jsem nebyl v KSČ ani ROH. Kdyby to bylo dřív, asi bych musel podepsat.Byl bych poslední, kdo by to p. Millerovi vyčítal.
Po půlroce poznáte každou zem, začnete se nudit, tak jsem začal zjišťovat o co go.

Znám to tedy spíše z praxe, z každodenního života, dostanete se do rodin. Běžný Arab, Berber nebo Tuar=g či Tubu toho moc o islámu neví. Zná jak se modlit. Od dalšího jsou ulemá, kterým naslouchá jako analfabet na Jema el-Fna lidovým vypravěčům.
Konvička je darwinovec, broukolog, já jsem hříšný, vlažně praktikující papeženec zkurvený výtvarným "vzděláním". Máme trochu odlišný úhel pohledu.
Pokud někdo vyznává monoteismus, měla by-teoreticky- všechna náboženství mířit k jednomu bodu.Ten ale neznáme, ani poznat nemůžeme, je naší představou. A zcela jiná je představa rozzlobeného, mstícího se Boha v judaismu, milosrdného Alláha, kterému se musíte zcela oddat a zapomenout na osobní svobodu i přátelského a láskyplného Boha křesťanství.
To, že to místy sklouzlo jinam, je druhá věc, prznili to konkrétní lidé. Borgiové.

A najednou zjistíte, že je to olej a voda, že víry nikdy nespojíte, to že máme všichni dvě ruce a dvě nohy a jeden mozek- šlápota ovšem dva- je málo.To byla naivní představa pana Hořejšího, ve kterém se tloukl vědec s věřícím a snažil je o Jednotu unitářsko-pangalaktickouu.

Pokud zažijete šíitské aššurá v Karbalá, pomáháte domů pobloudilé konkrétní Blaženě F., která se přivdala do vesnice u Homsu a pak teprve se habíbi vybarvil, pokud lifrují tajně-jako chlapíky ze Zambie- ze země kolegu v Trábulusu, který ač na hlavní zabil toho, kdo nedal přednost a nastoupí vyjednávání dle šariátu, cosi to ve Vás zanechá.BMW stojí možná v kalabushi -vězení pro ty, co zabili-dodnes.

On totiž šariát či jeho vybrané prvky praktikovali i tak sekulární chlapíci jako Saddám, Háf nebo Muammar, jen duchovní upozadnili.
To mnohým uniká.Islám je nade vše a jde od narození,přes obřezané přirození po odříkání basmaly až do hrobu, nelze konvertovat.

Pokud myslím pojem jít ke kořenům, není to nic objevného či ďabelského.
Jde o rozdíl, mezi slovem Božím, inspirovaným sice Duchem, ale sepsaným konkrétními lidmi, ve kterém se můžete šťourat,ve kterém můžete poukazovat na historické rozdíly nezi jahwistou a eloistou, dokonce i tolerovat ty, co učení urážejí, protože v civilizaci založené na svobodě slova a kritičnosti, mají na to nárok.

V Islámu je to jiné, zcela jiné. Rasúl byl pouze tlampačem, rourou His Master's Voice. A vy jste ten čokl u gramofonu, který má pouze poslouchat a nesmíte zpochybnit ani slovo. Proto byl Hrbek vystaven takové nenávisti, když přeložil Qurán z arabštiny.
Přirozeně to za patnáct století prošlo vývojem, štěpilo se to, machometán bude uvádět rozdílný vývoj a odlišnosti čtyř základních škol, ale ten základní přístup k "přímému slovu Alláha zůstává".
S tím nehnete. A zeď si položte otázku, jak to jde dohromady s osobní svobodou jednotlivce v demokracii sekulárního státu.

Ale to jsou věci sice zajímavé, ale z oblasti kultury či věrouky. Kulturu můžete obdivovat, o věrouku se zajímat.Proč ne? Máte svobodu.
Muslimská ghetta rostoucí po Evropě jsou zcela jiný příběh. To lidi zajímá-respektive by zajímat mělo-především o kulturně-náboženské problémy se zajímá málokdo.
04. 01. 2012 | 08:11

Pepa Řepa napsal(a):

Havelka
šlo o zkurvený systém a hodnotit jedince je obtížné. Narážel jsem třeba na R syna jednoho z našich cestovatelů, který byl buržoazního původu a musel tedy odvádět větší porci vstřícnosti než mně bylo milé. To oni moc dobře věděli a využívali jeho znalostí arabského světa a -zřejmě- z něj ždímali informace.

Dnes je po smrti a je to vlastně jedno, můžu to napsat, neuškodím mu. Byl to člověk v komunistických kleštích, vyždímaný hadr. Autor bude asi vědět o koho šlo. Žena zvaná Sisina.
Na Ogbě jsem kamarádil s piloty od ČSA, kteří museli podepsat kontrakt, aby přešli na Boeingy. Všichni byli v KSČ, ono totiž šlo létat pouze přes vojenskou akademii v Košicích nebo dopravku v Žilině a pak práškovat s Čmelákem pole. V obou případech bylo členství v KSČ podmínkou, zvláště potom co uletěl jeden pilot i s rodinou.Komunisty nemohli ani čuchat, z jejich řečí se politrukům dělalo špatně.
Taková byla doba. Zkurvená doba.
Mějte se.
04. 01. 2012 | 08:48

hovorka11 napsal(a):

Nečekají nás dobré doby.
Nejtvrdším islamistickým režimům západ čistí cestu a dosazuje je zcela votevřeně jako v Líbyi. Saudská arábie dostává od USA nově 86 letounů F15 a USA současně vyzbrojuje nejtvrdší islámské režimy nejmodernějšími leteckými pumami.
Śýrie a Írán jsou tak USA odsouzeny k vybombradování a dosazení tvrdé islámské despocie, která se ale sjednocuje proti zfalšované západní demokracii která je v naprostém protikladu k hlásání pravdy, svobody a demokracie.

Sýrie: Podle PressTV operují již nějaký čas na území Sýrie agenti MI6 a CIA a britské ministerstvo obrany pracuje na plánech operace pro NATO.
04. 01. 2012 | 09:14

hovorka11 napsal(a):

Bohužel Líbye je nadále bombardována, protože většina obyvatel demokraticky upředňostňuje bývalý režim místo současného tvrdě islamistického, který západ udržuje bombardováním obyvatelstva a čistkami. Co tam dělá naše URNA ?

http://www.vlastnihlavou.cz/nato-porad-bombarduje-libyi-a-dalsi-zpravy-z-libye/
04. 01. 2012 | 09:29

JaVi napsal(a):

Pepa Řepa:

Vy jste prostě "zelený strom života", a to je dobře. Pan Müller podává Váš strom života mně, lámovi, uhlazenějším, řekl bych vědeckým, jazykem. Jistě se mnou budete souhlasit, že jeho knihy i jiné texty nejsou žádnou šedivou teorií. Myslím si, že máte názorově k sobě s panem Müllerem velmi blízko. Ostatně Vaše i Müllerovy dišputace s profesorem Hořejším to plně potvrzují.

Díky za Váš příspěvek. Buďte zdráv, o tom, že zůstanete svůj, nepochybuji. A pište, ať mám co číst :-) !
04. 01. 2012 | 09:58

Bronislav Ostřanský napsal(a):

Ahoj Zdeňku, rád jsem si přečetl Tvůj příspěvek a té následné diskusi, ať už mě jakkoliv nadzvedla ze židle, nelze upřít podnětnost a úroveň, vysoce překračující české internetové zvyklosti. Nechci tu psát ani o islámu, ani o orientalistice, jenom mám jeden drobný komentář k části Tvého vyjádření v diskusi, kde mj. píšeš... "napíšete-li předmluvu k nějaké sporné knize o islámu z pera nějakoho, kdo má nálepku „islamofoba“, můžete počítat, že Vám rukopis už žádný místní odborník neposoudí. Možná pak ještě najdete nějakého naivního mladého kolegu, který tak učiní, leč posléze se za to začne na všech stranách omlouvat, že vlastně nevěděl a že ho mrzí to, co učinil."
Pro upřesnění jsem jenom chtěl doplnit, že ten mlady a naivní kolega se nikdy neomlouval, že ho mrzí, co učinil, nýbrž opakovaně ve svých veřejných vystoupeních zdůrazňoval, že je třeba důrazně rozlišovat mezi kritickými pohledy na islám a podněcováním k nenávisti. Že s nálepkou "islamofobie" se nemá zacházet lehkovážně. A že kritické pohledy na islám mohou být myšlenkově podnětné a obohacující i pro toho, kdo s nimi (mnohde) nesouhlasí - a jako konkrétní příklady jsem často uváděl Tvůj "Islám a islamismus" či nedávný český překlad "Neexistující al-Andalus...".
To jenom pro obohacení internetového obrázku Bronislava Ostřanského jakožto cenzora, neplaceného obhájce muslimů a čerstvého laureáta ceny Emanuela Moravce :-)
04. 01. 2012 | 11:20

zdenekmuller napsal(a):

ad Martin Konvička

Ještě k té představě, že ti, kteří poznali islám na vlastní kůži, dokáží lépe proniknout k jeho kořenům než ti, kteří hledí na islám z dálky. Pane Konvičko, je podle Vás lepším entomologem ten, kdo poznal včelí bodnutí nebo pokousání štěnicí než ten, kdo sleduje hmyz jen přes zvětšovací sklo a v laboratoři? Pokud islamologové z různých důvodu zamlčují, že islám je jedovatý, protože si nechceme znepřátelit muslimské dodavatele ropy, je to snad něco, jako kdyby znalec hmyzu dělal, že včel se bát nemusíme, protože nám dělají med? Badatel by se měl dokázat oprostit jak od emocí, subjektivních pocitů, nákloností, resentimentů, tak od pokušení bádat „à la thèse“, tedy s cílem potvrdit výchozí hypotézu za každou cenu.
Neustále se vracíte k mé větě, v níž jsem použil spojení „takové typy“ v souvislosti s lidmi, kteří poznali islám na vlastní kůži a dnes jsou jeho odpůrci. Z mé strany z toho nemluví žádné pohrdání, jen pochybnost, zda taková osobní zkušenost sama stačí na to dělat vědu odpovědně. Zažil jsem řadu lidi z Orientu, kteří byli vtaženi do orientalistiky jen proto, že byli politickými exulanty a znali arabsky, persky či jiný orientální jazyk. Bohužel z většiny žádné světlo nevzešlo.
Jsem zásadně proti jakémukoliv elitářství vědců vůči společnosti, naopak vědci mají povinnost veřejnosti sloužit a své poznatky srozumitelně šířit a popularizovat. Leč každá věda má své principy, svůj vlastní imanentní vývoj, své metody. Nikoliv, aby se věda povyšovala, nýbrž proto, aby se vědci navzájem dokázali domluvit a dokázali své poznávání kriticky ověřovat a hodnotit. Zkrátka, islám lze zkoumat metodami historie, sociologie, religionistiky, právní vědy, literární vědy, jazykovědy, ekonomie náboženství... Registrovat a sbírat negativní projevy islámu není nic závadného, ale dělat z toho nějaký antiislám není věda, nýbrž ideologie. Každý jev, tedy i islám, se přece odehrává v pohybu, ve změně, v evoluci. Islám je idea, která se historicky nějak zhmotňuje s pozitivními i negativními dopady. Kdyby byla jenom negativní nebo naopak jenom pozitivní, dávno by o ní nikdo nevěděl.
Ano, i mne pobuřují křiklavé jevy v současném islámu, jeho tmářské projevy, jeho tradice, o kterých jejich provozovatelé nepřemýšlejí, ale tvrdošíjně na nich lpí, ta hluboká neznalost islámu u samotných muslimů, ta povrchnost, nadutost, neurvalost k ženám a přitom výchova dívek v rodině k ženské autoritativnosti, která se následně vybíjí na rozmazlování synů, z nichž se posléze stávají zbabělí, leč o to více argantní muži... nepopírám nic z toho a neváhám o tom mluvit. Ale.. byť o tom vím, byť to nepopírám, opravňuje mne to tvrdit, že islám je od samých kořenů špatný a že všichni muslimové jsou smrtelně nemocní? Nebo co vlastně chcete!
04. 01. 2012 | 11:30

Martin Konvička napsal(a):

P. Müller,

Ta Vaše první uvozovací otázka je taková zvláštní - otáčí totiž otázku, kterou často slýchám od aktivistických islámofilů. "Kolik muslimů znáš - Žil jsi někdy v islámské zemi?" Ti troubové asi předpokládají, že negativní odpověď vyřazuje z debaty, neb kdo nezná islám zevnitř, má nárok akorát držet hubu. Vy taknějak naznačujete opak, že hubu mají držet ti, kdo islám zažili na vlastní kůži (Vaše "takové typy").

Jenže tím kolem islámu vzniká kruhová obrana. Budou-li mlčet ti otřesení s vlastní zkušeností (jako Bitarová, Lhoťan...), i detašovaní pozorovatelé zdálky (jako Konvička, Kuras...), nebude islám zajímat vlastně nikoho - proč by měl, že? - a místní zárodečná umma dostane volný prostor k budování paralelní společnosti a infiltraci. Což je přesně to, co se stalo v té Francii. Prý tam žijete už desítky let. To jste se nepoučil?

Dále píšete, že islám se "historicky nějak zhmotňuje". Souhlas. Momentálně prodělává slušnou renesanci, "islámské obrození" od Malajsie a Malediv po Nigérii, Maroko a Malmö. Projevy toho zhmotňování bylo lze vcelku snadno predikovat (a byli tací, jež predikovali už před desítkou let), a to ze znalosti principů (svaté texty), rozložení sil (demografie) a modu operandi (historie, psychologie).
A v tom je má výtka: Profesionální islámologové měli být první schopni té predikce, a měli křičet-varovat, tlačit západní vlády k opatřením, jakkoli bolestným, a ne konějšit mnohovrstevnatostí, nemonolitičností a potenciálem změny. Nečinili tak, a místo toho plili na těch pár amatérů, kteří se o to varování snažili.
(Upozorňuji, že nepopírám ani vnitřní diversitu v islámu, ani jeho dynamiku - jen tvrdím, že v té diversitě a vývoji jaksi nevidět nic pozitivního pro budoucnost normálních islámem nevymytých lidí, tzv. kuffar).

"Kdyby byl islám jen negativní nebo pozitivní, nikdo by o něm nevěděl" je zajímavý logický klam. Ono nic není jen negativní/pozitivní (i Ježíš bojoval s pokušením, i nacisté stavěli dělnické byty a dálnice). Islám je ovšem natolik aberací lidství, že nebýt inkorporace předislámských kultur, a disidentů tu a tam přežívajících uvnitř, moc pozitivního by na něm nebylo. Ani ty dálnice nestaví, pane kolego.

Poslední odstavec: Přečtěte si tu jejich sírah chladným, nefascinovaný okem. To jsou ty kořeny, a ano, jsou od začátku špatné. Najdete tam všechny současné "křiklavé jevy", do posledního. Mluvíte o neznalosti islámu - těmi největšími fanatiky však nejsou sedláci z Anatolie, těmi jsou jejich klerikové, učenci. Chcete říct, že séfstvo Bratrstva, nebo tuniské Enhady, nebo pražský imám Shahedah, neznají islám? Že Vy ho znáte lépe?

Co vlastně chci - to je prosté.
Abyste Vy, kdo z titulu své profese znáte islám nejlépe, začali věci nazývat pravými jmény. Alias, přestali islám "respektovat" - protože Vy víte, jak je pro ty kluky "respekt" důležitý, stejně jako víte, jak jsou ne-respektem zranitelní. Je třeba rozbít tu falešnou představu, že islám je nějaká "víra", zasluhující chození po špičkách a intelektuální ochranu. Bez toho respektu se islám hroutí sám. A to chci, nic víc, a nic méně.
04. 01. 2012 | 12:17

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Ostřanský, potencionální kandidáte ceny Emanuela Moravce, smysl pro humor zřejmě máte.
:-)))
Nicméně přístup Zdeňka Mullera či Rosy Rodriguez tedy kritický přístup, považuji za jediný možný a stravitelný. Jinak se jedná o adoraci a v nejlepším případě o zamlčování negativních stránek. Žijeme v evropském prostředí. Zatím.
Kritický přístup by měl být samozřejmostí.
Ale možná se pletu.

Přirozeně je blbost odmítat islámskou kulturu jako takovou, je součástí celosvětového kulturního dědictví, inspiruje. Nicméně jsem párkrát zaznamenal Vaši naježenou reakci na kritiku. Kde a kdy už nejsem schopen uvést.

Měl bych jeden dotaz.
Jak se díváte na vznik muslimských ghett v evropském prostředí, žijících vlastním životem a požadujících-tu více, tu méně-špecifickou jurisdikci?
Zkuste to vzít biblickým jazykem. Ano-ano, ne-ne.
Nezaznamenal jsem Vaše jasné stanovisko. třeba mně uniklo. Spousta věcí mně unikla mezi prsty, třeba život.

Arabisty totiž podezřívám, že by nějaké to ghettíčko měli rádi v sousedství, aby se nenaběhali za předmětem své horoucí lásky daleko.

"....Bronislava Ostřanského jakožto cenzora, neplaceného obhájce muslimů"....
Neplaceného? Až tak?
To jsou kluci bradatí tak šetřiví? Lhoťan by poradil, kdo sedí na pramenu:-)
04. 01. 2012 | 12:35

Martin Konvička napsal(a):

Bestia Triumphans:

"jak definitivně skoncovat s nějakým náboženstvím ... které je rozšířeno po celém světě?"

Západ někdy mezi Osvícenstvím a 20. stoletím celkem obstojně skoncoval s římským katolicismem. Ne zcela, ale určitě s jeho světskou mocí. Jenže se zapomíná, že to nešlo samo - byly bolavé edikty panovníků (Josef II. třeba), byly excesy na obou stranách (jako Vendée ve Francii), byli i "extrémisté", jako hnutí Volná myšlenka u nás, skvěle parodovaná Haškem. Kdyby měl římský katolicismus tu ochranu v podobě umlčování kritiků, jaké se dnes těší islám, tak se ještě dnes třeseme před panem katechetou.

Bush možná nemohl "zrušit" islám celosvětově, ale mohl mu řádně otupit drápy - kdyby nepodlehli tomu klamu s náboženstvím, a nazvali věci pravým jménem.

Že by to znamenalo válku? Ta - vlastně několik válek - probíhá i bez toho. Jenže to jsou války neúčinné, proxy-války na špatné straně a hlavně - pokračuje nerušená infiltrace islámskými pátými kolonami. Mít vojáky v Afgánu je k ničemu, když druhá strana je má v Paříži, Londýně a Minneapolis.

Ale milý pane-paní Bestia, ono to je jedno. Čas nevrátíme, je škoda se o tom hádat. Můj příspěvek měl jen vysvětlit, že Bush opravdu není ikonou islámoklastů.
04. 01. 2012 | 12:38

Martin Konvička napsal(a):

Pepa Řepa

"...je blbost odmítat islámskou kulturu jako takovou, je součástí celosvětového kulturního dědictví, inspiruje..."

Tohle chce promyslet, vážený kolego. Jestli si háhodou nepletete "kulturu etnik zasažených islámem" a "islámskou kulturu".
Myslíte, že bez bashmalláh by byl kebab méně šťavnatý, arabští sokoli by hůř lovili, hašiš by štípal v krku a břišní tanečnice by byly méně sexy?

Islám se přelil přes pořádný kus světa, logicky nezničil všechno (i proto, že různí bossové byli v různých dobách pragmatičtější, než starej rásůl a ulemma).

Nedávno jsem si četl o Indii - kolik věcí, od klenby přes sárí po lehkou kavalerii, tam dorazilo s islámskými nájezdy. Jenže když se projdete po Konstantinopoli, tak tam najdete tu klenbu, kůň byl v těch suchých středoasijských oblastech užíván odjakživa - a tak. Islám samozřejmě inkorporoval, a dokonce i rozvinul, leccos, co nebylo v rozporu s doktrínou. Jenže když tomu budeme říkat "islámská kultura", musíme odborové rekreaci říkat "nacistická kultura", a válečným velkofilmům užívajícím početný kompars "sovětská kultura".
A to je blbost, ne?
04. 01. 2012 | 12:49

český maloměšťák napsal(a):

zdenekmuller
Díky za reakci. Ale já neměl prvoplánově na mysli, že to někdo uhraje s někým (ono je vůbec složité předvídat pohyby v alokacích kapitálu - budoucnost nás může překvapit - každopádně ale dnešní americký establishment má velký zájem o elektrifikaci automobilové flotily v US - což spolu s masivním využíváním OZE může celou geopolitiku USA velmi změnit (dle studie Berekeley je výpadek v obchodní bilanci US způsoben z 56 % drehými dovozy ropy....).

Spíše jsem chtěl napsat - a souhlasím naprosto s Vašim pojetím orientalistiky jako vědy, jejiž součástí má být osvětová činnost v modu, který Popper nazývá metodologický nominalismus - v opozici k metodologickému esencialismu (což hodně evokuje právě vhled pana Konvičky)...tedy moje glosa směřovala spíše k tomu, že je velmi absurdní strašit islámem, když i jeho negativní partikulární projevy uvnitř Okcidentu :)) jsou z velké části způsobeny nefunkčností či neefektivitou tradičních okcidentálních institucí.
Kdy rámec jejich fungování čím dál tím více ovlivňují globalizované elity závislé na kapitálu, který udržení kulturně-civilizačního rámce Okcidentu vidí až někde na třetím, čtvrtém místě...

Nebo jednodušeji - i kdyby se nedejpánbů muslimské lokální populace v Okcidentu militantně radikalizovaly - ve svých činech, ne prohlášeních - je to primárně naše společenská smlouva a její vyjádření v institucích - co selže.
Funkční instituce by takový pohyb měly včas zachytit a eliminovat.

Pro pana Konvičku jen sděluji, že je zcela legitimní i koordinovaná a efektivní imigrační politika EU.
Ale nebyli to ani multikulturalisté či orientalisté...co sem kdysi přivezli armádu turecké pracovní síly. Byli to majitelé kapitálu.
04. 01. 2012 | 12:52

Pepa Řepa napsal(a):

Martin Konvička napsal(a):

Západ někdy mezi Osvícenstvím a 20. stoletím celkem obstojně skoncoval s římským katolicismem...
Neskoncoval Konvičko, neskoncoval. Jen jsme se zakuklili jako ty Vaše můry. Dříve jsme se slétali kolem Reinsberga od Týna, pak kolem Eliáše od Ludmily, teď kolem Halíka od Salvátora.
Bdělý a vysrý Hájek má pravdu. Je třeba dát si na nás pozor.
:-))
04. 01. 2012 | 12:52

modrý edvard napsal(a):

OÚ, pracák a jít ke kořenům: Trochu znám poměry v jiném ústavu AVČR. Bez grantu a publikací tam nepřežijete. V OÚ by to mělo fungovat stejně, a ty granty by měly být na "správná" témata. Je to tak nebo ne? Když ne , tak proč?
Samozřejmě, někdo může bádat nad okrajovým tématem za peníze arabských šejků. Ale asi by to neměl být standard. A i potom by z něj měly vycházet výsledky.
04. 01. 2012 | 12:56

Pepa Řepa napsal(a):

Konvičko
o tom, co je muslimský mythus a co pravda právě polemizuje-a řekl bych, že zasvěceně -dáma ve zmíněné publikaci.
http://www.kosmas.cz/knihy/152211/neexistujici-al-andalus/
Další kniha, kterou stojí za přečtení.
Mějte se, musím pryč.
04. 01. 2012 | 13:02

Martin Konvička napsal(a):

český maloměšťák

Kupodivu ano. Islám skutečně sílí s tím, jak ten náš o/Okcident blbne na kvadrát.

Rozdíl v našem pojetí je ten, že já pokládám samotné omlouvačství - dílo "orientalistů" (či arabistů, islámologů... humanitních či sociálních vědců obecně) - za jeden z projevů a příčin toho blbnutí.

Jako s tou "armádou tureckých pracovníků". Je spousta studií dokazujících, že zpočátku to měli být - alespoň v Německu - jen muži na krátkodobé kontrakty. Pak se do toho vložila levice. A málokterý "orientalista" se ozval, že turecký kluk je přecejen něco jiného než jugoslávský, řecký či italský kluk, protože to by už byl rasýzmus (60. léta).
Blbnutí na kvadrát prostě.

Jenže ten o/Okcident se musí zvednout. Alternativa je jasná - přes Libanon do Egypta. Nevím sám, zda na to zvednutí má, ale pokud budeme předem říkat, "nemá", tak na to ani mít nebudeme. Nevím, jak by tomu postoji říkal Popper, ale že jsme co si myslíme, to jsem si opakovaně vyzkoušel.
Mějte se, škola volá.
04. 01. 2012 | 13:02

český maloměšťák napsal(a):

Ještě apendix. K těm institucím.
Aktuální.. Instituce vlastnictví vs instituce udržení civilizačního rámce. V pojetí mače stát vs (hlavně) katolická církev. V čase, kdy stát chod svých institucí/paradoxně však i církev(pomněme i daňové odpočty - což snižuje agregát inkasovaných daní)/ finacuje dluhem - zadlužováním se.
Což je absurdní. Historická role katolické církve jako instituce bránící kulturně-civilizační rámec Evropy prostě skončila. Šmytec, mezní výnosy z investice do ní jsou dávno pod bodem zlomu. Její roli převzaly jiné instituce - ty je třeba podporovat, do nich je třeba investovat - nikoliv je zadlužovat.

Jenže právě zde vyjdou najevo zájmy těch, kdo ve skutečnosti Okcident "odevzdávají" - esencialističtí fanatici. A poněvadž mají moc, kapitál a přístup do médií - je veřejnsot zmasírovaná tak, že mnohdy vidí věci úplně naopak. Že tedy ne technologie, funkční moderní instituce a co největší informační symetrie ...ale "oživlý kostel" bude tím nejefektivnějším nástrojem obrany kulturně-civilizačních hodnot Evropy.

(Překldatel M. Webera používal název "Okcident" s velkým..../"O"/...:)) Poprvé jsem se s tímto termínem seznámil právě tehdy....zůstanu u velkého...:))
04. 01. 2012 | 13:28

Aleš Vyhnal napsal(a):

Dle mého názoru musí již prolog ke každému skutečně vědeckému pojednání o islámu obsahovat jednoznačné negativní vymezení vůči jeho nárokům na pravdivost. Věda je monolitická v tom smyslu, že vědecká metodologie je stejná, ať již jde o zkoumání černých děr, středověkých lidových křesťanských pověr nebo islámu. Přírodní vědy jsou v rozporu s tím, co popisuje Korán. Není možné psát o Koránu jako o něčem, co je zakotveno v realitě a sám sebe nazývat vědcem. Jelikož jsem sám prošel náboženskou dekonverzí od rigorózního katolicismu, vím, jak neobyčejně krušný a zdlouhavý proces to je. Neřekl bych, že taková náboženská víra je "smrtelná nemoc", spíše je to možné přirovnat k těžké závislosti na diacetylmorfinu. A stejně tak jako je obtížné zbavit se závislosti na opioidech, je obtížné zbavit se závislosti na maligním náboženství, bez cizí profesionální pomoci to je možné zvládnout jen zcela ojediněle. A právě zde by měli být nápomocni arabisté a poskytnout takto nemocnému alespoň první pomoc ve formě racionální dekonstrukce a jasného demaskování islámu. Někdo může namítnout, proč ale neponechat muslimům jejich náboženství, když "jim to dělá dobře". Za sebe mohu říci, že jsem časem došel k jakémusi "vnuknutí" představy "Boha", od nikoho jsem to nepřejal, nikomu to neříkám, je to moje osobní věc a také mi to "dělá dobře". Pak je zde ale to, o čem hovoří p. Konvička, a sice amorálnost islámu. A jelikož jsem zastáncem morálního realismu, musím rovněž islám ostře zavrhnout.
04. 01. 2012 | 13:39

J.Formánek napsal(a):

Mueller s vojenským atašé islámu Ostřanským musí rovněž islám zavrhnout. Je v rozporu s naší Ústavou a sám se definuje jako jediná možná ústava "z vyšší moci".

Pokud se soukromě obáváte islám zavrhnout, opřete se o Ústavu ČR. Je to celé naprosto jednoduché a není třeba psát tklivé eseje na toto téma:

Islám komplet odpovídá naší definici sekty a současně nerozlišuje moc světskou a duchovní. Tudíž se musí nechat registrovat SOUČASNĚ jako sekta a politická síla/strana. I při tom nejzběžnějším pohledu na islám je jasné (mluvme o jeho zákonodárství ne plačtivě jen o náboženství a víře), že sítem naší Ústavy neprojde a je na našem území komplet ilegální a protiústavní.

Tisíce vědců a právníků na to koukají jako malé děti...asi aby se pančelka nezlobila apod. Ovšemže i napomáhání cizí totalitní moci je v naší Ústavě dávnoitrestným činem.
04. 01. 2012 | 14:19

Martin Konvička napsal(a):

Aleš Vyhnal:

Díky za milou podporu.

To "úkolování arabistů" - s nímž souhlasím, jak jinak - naráží na jeden obecnější problém humanitních/sociálních věd. Mám na mysli postmoderní(?) relativismus, to dnes už vlastně dogma, dle něhož sociální jevy nelze zkoumat a popisovat objektivně, ale vždy v zevnitř zkoumaného jevu či společnosti, dogma uvedené do "arabistiky" už zde zmíněným Edwardem Saidem.

Ono to dogma je v jistém smyslu správně. Pokud se "zápaďan" snaží o objektivní popis třeba samojských lidojedů, tak tam vždy vnáší západní předsudek, že sníst babičku se nemá, čímž projevuje nepochopení pro Samoany, pro něž je babička cenným zdrojem bílkovin.

Jenže když to dogma uplatníme důsledně, musíme rezignovat na veškerá pravdivostní kritéria, včetně těch pocházejících z jiných oborů, a z reality. A přesně tohle se humanitním/společenským vědám stalo.

A zas, to by nevadilo, kdyby šlo o samojské lidojedy, nebo japonský porculán. Ve chvíli, když jde o obory týkající se k bezpečnosti občanů a státu - a "islamistika" se jich týká, to snad nepopře ani Mr. Ostřanský - tak nějaké pravdivostní kritérium existovat musí. Nechť jim tedy je bezpečnost občanů a státu, nic jiného nemáme, byť to je pro multikulturní dogmatiky ten nejhorší, protože okcidentocentrický, pohled.
Že to omezí svobodu bádání? Ano, ale přírodovědci také některá bádání (Mengeleho pokusy, kultivace vakcínám odolných neštovic) bádat "nesmí".
04. 01. 2012 | 15:20

Pípa napsal(a):

Martin Konvička, 00:53,

pane, proč jste se tak do mne opřel? Proč mám být uveden v omyl, když jsem prohlásil, že miluji orient pro jeho hodnoty, které mají význam i pro Evropu? Co je na tom špatně? Proč mne považujete za ženu, a to za hloupou ženu, která byla obluzena teplým pohledem hnědých očí hochů, když jsem muž? Proč do mého příspěvku taháte islám, když jsem se o něm nezmínil? Nedovedu si vysvětlit vaší reakci jinak, než že jste byl, v tak pozdním nočním čase unaven.
04. 01. 2012 | 15:58

Martin Konvička napsal(a):

Pípo,
Nick "Pípa" holt zní jako feminimum.

Jinak není pravda, že ženy okouzlené snědými kluky jsou nutně hloupé. Často jsou jen neinformované, v nesnázích - nebo prostě "svedené". Typicky, vysokoškolačka mezi 25. a 30. rokem, která nikoho nemá a "tikají jí hodiny". Věci, které jí habibi vykládá, ty o dětech a sourozencích a mamince, od evropských můžu nikdy neslyšela, a vlastně ani nevěděla, jak moc je slyšet chce. Najednou prolítne jiskra - ty příběhy jsou dost podobné.

Na druhé straně se s tím hladem "habibáků" po kafírských nádžís (= špínách) se dá obstojně pracovat, když dotyčná ví, oč jde.

Slova jedné kámošky: "Cítila jsem se s ním jako královna, a za to to stálo". Jako zábava v pořádku, pokud si dotyčná uvědomuje nepřekročitelné meze (sňatek nebo konverzi).

No a islám: Vy ste mluvil o kouzlu Orientu. Já říkám, ano, ale bez islámu by ten orient byl ještě kouzelnější, a snažím se lidi přesvědčit, aby tyhle věci rozlišovali.
04. 01. 2012 | 16:38

Antonín Kostlán napsal(a):

Vážený pane Müllere, pokud k Vašemu odchodu z funkce ředitele OÚ opravdu došlo, jak píšete, aby Vaše minulost neškodila ústavu, pak se velice omlouvám; osobně jsem měl tehdy spíš dojem, že k Vašemu odchodu došlo spíše v důsledku publikování Vašeho jména v Cibulkových seznamech. To však nic nemění na faktu, že jste se z významných vedoucích pozic, které jsem uvedl výše, po řadu let podílel (nebo měl možnost podílet) na formování směru, kterým se má ubírat OÚ; navíc šlo o léta, v nichž si jiné, dnes většinou úspěšné ústavy AV ČR nalézaly své nové a dodnes platné koncepce odpovídající evropským zvyklostem. Jisté zodpovědnosti za dnešní stav se tudíž asi nevyhnete...
04. 01. 2012 | 16:41

gaia napsal(a):

Martin Konvička

takže pokud pípa by byla ta, tak se na ni může vyjet a považovat ji za primitivku

pokud je Pípa ten, tak se omluvíme a hledáme argumenty?

Nezdá se vám, že jste dost patriarchální a ten příspěvek o sexu a islámu se hodí i na křesťanství?
Holt to je v chlapech zakořeněné, že si chtějí hlídat své spermie a vybírat chlapa dle svého vkusu si ještě nedávno nemohla ani křesťanka. Spojoval se majetek. Křes´tané by byli stejně degenerovaní jako ti v islámu.

Zde dle mého něco nesedí.(jde o příspěvek z 22:54 včera)

chlapi jsou všichni stejní, ať islám nebo křesťan. Stejně se chová i Pepa Řepa
04. 01. 2012 | 16:50

Martin Konvička napsal(a):

gaia:

Psal jsem, "není pravda, že ženy okouzlené snědými kluky jsou nutně hloupé". Na rozdíl od mužů: Ti, pokud je pozitivně fascinuje islám, jsou hloupí/vyčůraní/úchylní vždy.

Protože: "Islámský verbovací balíček", tedy to co přitom říkají, skutečně konvenuje jistému typu jinak normálních, zdravých rozumných žen, resp. většině takových žen v určitých životních situacích. Ale z mužů konvenuje jen sadistickým psychopatům a pedofilům.

Takže si nějak nemyslím, že bych urážel TU Pípu. Spíš TOHO Pípu.
04. 01. 2012 | 16:55

scallop napsal(a):

Martin Konvička

Kdyz se nekdo rozhodne, ze spasi svet, je to vzdycky problem. Kdyz se k tomu rozhodne clovek chytry, vysoce vzdelany a spickovy v nejakem oboru, je to velky problem. A taky ostuda pro instituci, kde ten clovek pracuje. Zamestnava AV skutecne osobnosti - ci primo elity naroda - nebo jen namyslene fachidioty ?

Prominentni priklad takoveho spasitele tu byl pan Horejsi. Bral jsem ho jako kuriozitu. Mozna jsem se mylil.

Pro Vas je islam inherentne zly a ukolujete (!!) arabisty, aby to dokazovali.
(Viz Vase pripsevky 03. 01. 2012 | 11:55 , 03. 01. 2012 | 19:52 ,03. 01. 2012 | 22:17 a dalsi.) Je jsem jen laik, ale stejny koran meli v rukou muslimove kdyz vladli Spanelsku. Tehdy to byla nejtolerantnejsi a nejvzdelanejsi cast Evropy, ktera zbytku pomahala znovuobejvit reckou vzdelanost. (Po rekonkviste to prvni odnesli zide.) S bibli se vrhali krizaci pres zdi Jeruzalema a podrezavali imamy i rabiny. Stejnou bibli dnes nachazeji lide v mnoha zemich v hotelovych pokojich.

V nejvetsi muslimske zemi na svete lze z islamu na krestanstvi prejit zmenou registrace na urade. V jine islamske zemi nesmeji zeny ridit. Koran je stejny.

PS Kdyz slysim lidi jako Vy, vzdy si vzpomenu na Johnsonsovu knihu Nepratele spolecnosti :-(
04. 01. 2012 | 16:56

Martin Konvička napsal(a):

gaia:

"Nezdá se vám, že jste dost patriarchální a ten příspěvek o sexu a islámu se hodí i na křesťanství?
Holt to je v chlapech zakořeněné, že si chtějí hlídat své spermie a vybírat chlapa dle svého vkusu si ještě nedávno nemohla ani křesťanka. Spojoval se majetek. Křes´tané by byli stejně degenerovaní jako ti v islámu."
-- Proč sem taháte křesťanství? Obecně ano, zdá, ale to "spojování majetku" nebylo nikdy absolutní. Viz lidová milostná (i šťavnatě erotická) poezie. Navíc to spojování majetků nevychází z "křesťanství", Pavel nikde neříká, "Spojujte majetky", kdežto Muhammed to "bijte je", "kamenujte je", "vezměte proti nim čtyři svědky" atd., říká, a opakovaně.

No, a chlapi všichni stejní nejsou.

Zkuste se vcítit do pozice chlapa, který je odmala vychováván k tomu, že jako muslim je víc než špinaví kafíři. Že jejich ženy a majetky mají být právem JEHO. Zároveň nemá šanci se do nějakých 30 let k žádné ženské dostat. A zároveň ví (filmy, tv, časopisy, vyprávění kámošů), že existují Evropanky, které se nechají snadno oblouznit děláním očí, na kluky jako on letí, jejich muži jsou sračky neznající čest - a tyhle věci. Dále ví, že vůči takvé Evropance (hindi-Indce, křesťanské Filipínce...) je leccos dovoleno, počínaje předmanželským sexem a konče všelijakými experimenty. Dokonce se lze nechat zaměstnat jako animátor kdesi, a ty Evropanky za ním budou jezdit, každých 10 dní jiná.

Byl byste stejný, jako jste teď? Opravdu?
04. 01. 2012 | 17:03

Martin Konvička napsal(a):

scallop:

Dostudujte si to Španělsko.
04. 01. 2012 | 17:05

Pípa napsal(a):

Změním si nicka a také nicku a nick. Pípa je pro mnohé zavádějící. Ať už si ho asociují s čepováním piva nebo s krásným zadečkem Pipy nebo s čímkoliv. Budu si říkat katalyzátor. Říkali mi tak také kamarádi, kteří si dokázali uvědomit, že procesy většinou nevyvolávám, ale umožňuji.
04. 01. 2012 | 17:13

Martin Konvička napsal(a):

gaia:

A víte co je ironické? D
Dle svědectví mnoha "arabelek" ti kluci v hloubi duše strašně moc touží po lásce, a když ta vyžaduje vymanit se z islámu, tak po vymanění se z islámu.
Problémem je ummah. Jeden Abdul, izolovaný od ostatních, je Zlatej. Jakmile jsou dva, začnou si hlídat tu muslimskou čest, a jakmile je v dosahu mešita, je to průser.

V ÚSMS víme o "habibačce" (dámě už zralejšího věku), která si takového Peta dovezla do Čech, zavřela ho doma, nedávala mu peníze a nikam ho nepouštěla. Regulérní islámské manželství naopak. Na víc podrobností jsem se neptal, leč věřím, že takové mají na to kluka z islámu vytáhnout. Bohužel ne mnoho Dám má podobného koníčka, Abdulům častěji naletí plaché nezkušené srnečky, a to je pak průšvih na stole.

Takže vlastně jo, nakonec jsou "stejní", ale islám, prostřednictvím ummy, je pěkně deformuje.
04. 01. 2012 | 17:16

český maloměšťák napsal(a):

"Dle svědectví mnoha "arabelek" ti kluci v hloubi duše strašně moc touží po lásce"

Pane Konvičko - vydávat za fakta porozumění faktům - takto zřejmě defektní porozumění - podmíněné emočně...a na takovémto "faktu" pak stavět svou konstrukci - pane Konvičko - to je nesmysl.

Vy z nevalidních informací spřádáte takovou nesmyslnou pavučinu...že bych se nedivil, kdybyste se do ní jednou zamotal sám.
04. 01. 2012 | 17:24

Martin Konvička napsal(a):

český maloměšťák:

Nemusí se Vám to líbit, můžete proti tomu protestovat, ale tahle válka se na úrovní emocí, a taky hormonů (což je totéž), vede.

(Čímž jsme zas u původního textu Z. Müllera: vylučte některý pohled, třeba ten psychologicko-emoční, a nepochopíte třeba konverze. Připomínám, konverze byly i v Indii, Indonésii, Africe - takže ten platnost toho pohledu sahá mnohem dál, než do brněnských unioversitních barů)
04. 01. 2012 | 17:30

scallop napsal(a):

autor, Pepa Repa:

Zkusim se zeptat ohledne konvertitu. Kolik jich u nas je ? A jsou "trvali" nebo casem vira vyprchava ? (Clovek muze byt treba zamlada skinhead a proste z toho "vyroste".) A jak presne jsou tyto udaje zname ?

Urcite se to da nekde docist, tohle je jednodussi :-)
04. 01. 2012 | 17:49

gaia napsal(a):

každé náboženství je totalita největšího řádu. Je to snaha o vládnutí a získávání majetku. Jděte se podívat na Hrad na výstavu o ruském zlatu a hned vedle na svatováclavský poklad. a zjistíte, že církev vlastně vládla a tvořila dějiny.
Když majetek církve byl už moc velký a ohrožoval panovníka, v Evropě došlo k jejímu umenšení až k odluce od státu. V islámu dosud ne.
pokud jste se ale koukal na "státní pohřeb" Havla, zjistil jste, že to byla zas jen přehlídka katolické církve a prelátů. I z ČR se může brzy stát klerikální stát, z toho mám obavy, zde však nikoho nezajímá.
Minostři již dnes mají za poradce preláty a naslouchají arcibiskupovi , jakobychom byli v 19. století.

Já rozdíl v globále nevidím a ještě jednou opakuji, náboženství je ta největší totalita. Jakékoli.
04. 01. 2012 | 17:53

J.Formánek napsal(a):

To jsou strašné cancy. Islám není střižen "podle chlapa", ale podle konkrétní osoby - mohameda. To utíkání od tématu je strašné - kulturní kolaps. Muslim nenásleduje virtuálního chlapa universalis, sebe sama, ale jistého mohameda. Toho musí napodobovat a oslavovat nezávisle na svých vlastnostech.
04. 01. 2012 | 17:56

Martin Konvička napsal(a):

scallop

Do konvertitů Vám vlezu, protože autor konvertity neumí (jeho vlastní slova) - já jo, i když dekonvertity raději.

Kolik jich je nevím. Odhad jedné z nich, starý 2.5 roku, byl "kolem 2000 žen". Mužů je méně. Ale od té doby obou pohlaví krapet přibylo. A ten odhad nepodchycuje zejména dívky, které konvertovaly v cizině, třeba v západní Evropě, kam odjely jako au-pairs.

Nadšení podle všeho vyprchává, krom těch, kdo si z islámování udělali kariéru. Tam dost dobře nemůže - islám na to má trik o nepovinných pravidlech, která neznáte, ale povinných, která znáte. A menší nadšení vede k podezření, umma je dost paranoidní. I když i tady známe případy rozčarovaných (Lhoťan, Diartová).

Ale zpět k tomu vyprchanému nadšení. Trik je v tom, že to islámu nevadí. V žádném spolku nejsou jen zealoti - stačí, že jich tam je určitá část. Islám má měkkou slupku a tvrdé jádro, ale to má nakonec i každý horolezecký klub nebo vodácká parta. Otázkou je, kdo má na té skále nebo řece hlavní slovo: Vzácní prázdninoví účastníci, nebo zkušení každovíkendoví harcovníci?

Pak jsou samozřejmě i exmuslimové, ale to je jiný příběh. Ti jsou na druhém břehu. Pro islám skutečný postrach. Buďme jim vděčni, že jsou.
04. 01. 2012 | 18:09

svědek napsal(a):

to pepa řepa 8.48
Kecáš. Práškovali a nebyli v KSČ. Taková to byla doba. Tudíž Ti neveřím vumlíku.
04. 01. 2012 | 18:15

zdenekmuller napsal(a):

Broňo, buď zdráv! Pokud Ti ten mnou uvedený obecně formulovaný příklad něco připomněl, pak věz, že je to čistě náhodné a že v tom nebyl žádný skrytý záměr. Zneužívat veřejný prostor internetu k ventilování osobních záležitostí se mi zásadně příčí.
Upozorňuji na tendenci, na atmosféru, která brání badatelům jistého okruhu překročit meze, které jsou vyznačovány autoritou vědeckých osobností, postavením v hierarchii, jistým nepsaným kodem chování, apod., bez rizika konfliktů, případně i postihů v podobě nejrůznějších podrazů a ústrků, jak se strany kolegů, tak vedoucích. Nejde o něco, co by bylo vlastní jen českému prostředí. Existuje to všude, po celém světě. To za prvé. Za druhé, nikdy jsem Tě nepokládal za mladého ergo nezkušeného kolegu, natož pak naivního. Za třetí, na nadávky si zvykneš, pokud vstoupíš do diskusí o islámu na netu. Přeji Ti vše dobré v novém roce!
04. 01. 2012 | 18:26

Bestia Triumphans napsal(a):

scallop napsal(a):
"V nejvetsi muslimske zemi na svete lze z islamu na krestanstvi prejit zmenou registrace na urade. "

V Indonésii?
To jsem netušil, vždycky mne zajímalo, jak to je vlastně je s tou konverzí.
Hrozí za odpadlictví opravdu někde trest smrti nebo záleží jak si to kdo vyloží?
04. 01. 2012 | 18:51

Martin Konvička napsal(a):

Bestia Triumphans:

Zcela regulérně a "dle práva" Vás za to ouřad popraví např. v Saudii a Iránu, dále bych si vsadil na Katar, Jemen a podobné crazy-zemičky, a možná nějaký Sudán. Nevím detailně.

Jinde musíte jako odpadlík "ohrožovat islám" - což je snadné, nejspíš stačí říct, že jste odpadlík. Afgánistán a Pákistán, například.

Pak jsou ty "liberální země" typu Malajsie, kde Vás šoupnou do nějakého převýchovného tábora, zajisté mňamka, a země, kde to oficiálně sice lze, ale je s tím spousta úředníéch obštrukcí (Mubarakův Egypt).

No a ve všech ostatních skutečně "záleží, jak si to kdo vyloží". Ten vykládající bývá vlastní rodina, případně sousedé. Od toho jsou ty děsivé vraždy ze cti. No, jestli Vás uspokojuje, že Vás neoddělá ouřad, ale třeba tchán se švakrem ...
04. 01. 2012 | 18:59

J.Formánek napsal(a):

Gaia,
co to tu plácáte? Odluka moci duchovní a světské je základní pojetí v křesťanství. Jesli někdo zaváhá, může se snadno a kdykoliv vrátit do status quo četbou pramenů.

V islámu je to přesně naopak. Četbou pramenů se dostanete k negaci dělení světské a duchovní moci. Tohle senilní relativizování a chrápání nás může stát všechny život. Mám toho pindání o ničem právě dost.

V oblibě je slovo "fundamentalismus". Křesťanský "fundamentalista" nemůže jinak, než zavrhnout světskou moc. Islámský ji jednoduše uchopí. Vnímáte TU nějaký ROZDÍL????
04. 01. 2012 | 19:57

český maloměšťák napsal(a):

Saudská Arábie - nejvěrnější přítel USA a odběratel jejich zbraní...je skutečně v tomto ohledu(konverze) středověkou zemí.
Nedávno jsem kdesi četl, jak nějaký mladík, co konvertoval byl propuštěn z vězení - a novinář se divil, že s ním bylo naloženo tak mírně.
Jsou známy i případy upálení zaživa.

Znovu - jde o režim podporovaný Spojenými Státy a tak i NATO. Tedy i Českou republikou.
04. 01. 2012 | 20:03

Bronislav Ostřanský napsal(a):

Zdeňku, díky za vysvětlení. Zdravím Tě a taky přeji do nového roku všechno dobré.
04. 01. 2012 | 20:21

argun napsal(a):

Pepa Řepa

Hodně dobrá deabta, jen napjatě čtu a zanedbávám povinnosti... Nemám šanci cokoli dodat, snad jen to, že Vámi zmiňovanou Orianu Fallacci jesm konečně přečetl.

Ten spisek je podle mého soudu mnohem více o autorce než o islámu. Od novinářky světového jména bych čekal mnohem víc - analýzu, pronikavost, pátání po vztahu příčin a následků... V tomto smyslu naprostá nula. Je tam bohužel opravdu jen hněv a místo hrdoti spíš pýcha. Je to snůška poudaček, velmi nenávistně iterpretovaných, nic víc. Nemyslím, že ten spisek může být příspěvkem do jakékoliv smysluplné debaty.

S Vaší tezí - podle mého soudu pravdivou - "je blbost odmítat islámskou kulturu jako takovou, je součástí celosvětového kulturního dědictví, inspiruje" by Fallacci hluboce nesouhlasila. Muslimy totiž nepovažuje za lidské bytosti.

Něříkám, že těch stoosmdesáti káčé lituji, ale nedalo mi to nic. Asi je dobře, že to vyšlo, stejně jako je dobře, že vyšel Mein Kampf. To jen taková douška na okraj, vlastně nedůležitá.
04. 01. 2012 | 20:59

modrý edvard napsal(a):

Bestia a scallop: encyklopedie soudí, že největší muslimská země (tedy nejvíc muslimů) je Pákistán...
04. 01. 2012 | 23:18

Pepa Řepa napsal(a):

argun
Speciálně pro Vás
četl jste špatně, nejde ani tak o její pocity-kniha byla její reakcí na 11.září- ale o vykreslení situace, jak s ní osobně bylo jednáno. O dlouhodobou osobní zkušenost,kterou sděluje dáma na konci života.
A to ona byla špičková novinářka, snad nejlepší v historii a ti, s kterými dělala rozhovor byli špičky muslimského světa.
Pak jde i o to, že překročila práh tabu, toho, co se nesmí říkat, abychom nepopudili "ty druhé" abychom neurazili jemnocit a otevřeně mohli mluvit tom, jak to chodí i v těch elitních kruzích.
Aby nadále neochvějně a bratrsky tekla ropa , o tom to je primárně.

Že tam hněv je? To nepochybně.Sama ho dala do názvu.
Ve Vás po 11.září či atentátech v Londýně nebyl?
Stejně je i hněv teď v Konvičkovi. Ve mně ne, máloco mne rozhodí, hodně věcí vydejchám. Na jaře -pokud to zdraví a situace dovolí- to zase vezmu přes Negev a Akabu do Wádí Run a dál.
Co jste od Fallaci čekal? Příběh o tom, že když se chytneme za ruce, půjdeme ke světlým zízřům v soukadu s jakýmsi unitářským učením všehomíra?
Přesně tuto-podle mého naivní parketu-zastával Hořejší.Je nejen naivní ale vyvolá více odmítavou reakci na druhé straně. Na té muslimské. To nepochybmě, tím jsem si jist.
Nenajdete tam takový počet výtečníků, podřezávajících si větev vlastní civilizace pod zadkem.
----------------------
Co je horší?
Půjdete se vykoupat pod splavem. Je horší, když Vám Abdulláh řekne, Argune skoč, je tam bezpečno, když Alláh dá vyplaveš.
Nebo když tam bude výstražná tabulka:
POZOR SPODNÍ PROUDY
KOUPÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Co je lepší?

Situace je o to horší, že do vody pod splavem naházejí všechny Evropany, i neplavce,ty kteří po plavání netouží i ty kteří nemají ponětí o tom, jak se plave.Viděli to ve filmu, v lepším případě v All Inclusive.

O tom je islamizace a zvláště tabuizovaná debata o ní především!!!!!

O zákazu vyvěšení tabulky a ostrakizaci těch, kteří na spodní proudy-pravda, někdy příliš vášnivě - upozorňují.Pravda, někdy vyvedou i tabulku v nevkusných barvách. Ty čeká-v nejhorším případě- osud potomka malíře slunečnic.

Chcete-li se vykoupat, kdo Vám brání?
Tabulky si nevšímejte. Je pouze výstražná.Proč Vás tedy popuzuje?

Poslední možností je tabulka
ZÁKAZ KOUPÁNÍ!
Tu nevyznávám, nic to neřeší, možná ji vyznává čochhtan, možná Konvička, nevím, to je jejich věc. Já to neřeším, pokud je svoboda projevu, mají nárok veřejně a beztrestně svůj požadavek vyslovit a vy argumentujte proč ne.
Podle mne každý zákaz zvyšuje pokušení vykoupat se. Je kontraproduktivní.
kdo chce, ať se vykoupe, jen nemluvte za druhé, co se vykoupat nechtějí.
05. 01. 2012 | 07:13

scallop napsal(a):

Martin Konvička

Az budu chtit vedet neco o motylych, budu brat Vasi odpoved zcela vazne. Ale v otazkech islamu pro me duveryhodny clovek nejste. (Krome toho jsem ve Vasich frazich odpoved nenasel.)

Bestia Triumphans

Ano, v Indonesii lze zmenit nabozenstvi jednoduse. (Minimalni to plati pro "velka" nabozenstvi.) Kdyz chcete prejit na krestanstvi, tak akorat potrebujete sehnat kneze, ktery Vam to "uzna", tj. musite mu ukazat, ze znate alespon neco z bible.
Pak se jen preregistrujete. (Mozna je to ted slozitejsi v Acehu, nevim.)

modrý edvard

Obvykle se Indonesie uvadi jako nejvetsi islamska zeme na svete. Pakistan bude asi podobny.
05. 01. 2012 | 07:22

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě k autorovi
nezastírám, že jsou mně jeho kritický přístup a otevřenost blízké. Myslím, že jsem to byl já, kdo na něj editora upozornil.Stoupl u mě i v ceně po jeho slušných reakcích na zdejší osobní útoky.
A o lecčem svědčí i reakce druhé strany. Jedním dechem se ocení úroveň debaty, aby vzápětí pisatel ohluchl při konkrétním dotazu, vyžadujícím jasnou odpověď, ano či ne.Musel by zaujmout jasný postoj a ne dělat princeznu koloběžku.
Vím, není povinné reagovat.
Ale tady jde pouze o selektivní reakce, přesně ve stylu Pehe. Reaguj, když by mohla utrpět tvoje ješitnost,když někdo zmíní tvé jméno. Ohluchni, když je otázka nepříjemná.Tady jsem si vážil reakcí pana Hořejšího.

A to je podstatou všech debat o islámu,pokud mají nějakou úroveň.
OHLUCHNI KDYŽ JE TŘEBA-ZAVAŘIL BYS SÁM SOBĚ
Podle mého názoru netkví nebezpečí islamizace Evropy ani v šátcích, ty jsou pouze symbolem-ale v naprosto nevyhnutelném následném a postupném omezení osobních svobod, svobody slova především.
A to se týká t.zv. "pravounů i levounů".
Takové dělení svět "těch druhých" nezná.

Ještě praktickou poznámku.
Dobytí a zvláště následné dobití Libye, nevyhnutelně přináší další vlnu uprchlíků přes Maltu a Lampedusu. Tentokrát toho nejtvrdšího jádra Qaddháfího sekuriťáků. Nikdo to neřeší a můžete jen spekulovat, co se takovým to chlapíkům bude.na evropské půdě-honit hlavou.
05. 01. 2012 | 07:40

Pepa Řepa napsal(a):

svědek
tak jo. Ten posel nebes, kterého hrál Satínský v jednom filmu Slavnost sněženek? možná v KSČ nebyl. Ale potom co jakýsi Bezák či Brzák ? si udělal z éra taxislužbu pro přesun rodiny přes kopečky si dávali pozor a hlídali to, co mělo křídla.
Hlídali, hlídali, ale neuhlídali.
No čmeláček moc daleko nedoletí a moc lidí neunese.
05. 01. 2012 | 08:02

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě jednu glosu kovaným antiamerikanistům.
Celou dobu tvrdím-na rpzdíl od autora-že na islámslý kořen nenaroubujete ani systém demokratický, o co se naivně snaží v Iráku i jinde USA ani komunistický, o který se stejně marně pokoušel Sovětský svaz.Islámská tradice je mnohem silnější.
Příklady o tom, že kdosi zná Džamala, který je jiný a je s Máňou Na Ořechovce v pohodě jsou sice pravdivé, ale o celkové většinové populaci mnoho nevypovídají.

Vždycky jsem tvrdil, že po pár měsících se začnou v Iráqu mastit mezi sebou a do roka, dvou je tam nový Saddám nebo Háf. Konflikt tam nezanesli američané, byl tam vždycky, po staletí od smrti Alího, jen diktátoři to drželi-za pomoci neuvěřitelné brutality- pod poklicí.
Kdo tam delší čas pobýval a stýkal se s běžnou populací, mně to potvrdí.
Přirozeně vědec z OÚ to může vidět jinak.
05. 01. 2012 | 08:44

Bestia Triumphans napsal(a):

Pepa Řepa napsal: "Proto byl Hrbek vystaven takové nenávisti, když přeložil Qurán z arabštiny."

To jsem nezaregistroval. Z které strany? A v médiích? Lze o tom něco dohledat?

Autor:
Stálo by za to, kdybyste napsal něco o tom, nač se ptal Pepa Řepa, ghetta v Evropě. V našich médiích je informací pramálo.

Jinak všem díky za knižní tipy, inspirující debata, jedna z mála, ke které stojí se za to vracet.
05. 01. 2012 | 08:54

Martin Konvička napsal(a):

Bestia Triumphans

"Ghetta v Evropě... v našich médiích je informací málo."

A lépe nebude. Tabu.
Udělejte to tak, jako jsem to udělal já. Zajeďte si do Berlína-Kreuzbergu, Bruselu-Mollenbecku, Paříže-Saint Denis, nebo kamkoli na předměstí Amsterodamu.
Ty města jsou pěkná, spousta památek atd. Vyražte z centra nějakou městskou dopravou. Nemusíte v těch popsaných místech nic provádět. Jen se tam projděte. Nic Vám neudělají. Jen na Vás budou škaredě koukat. Je to bezpečnější, než procházka Chánovem. Ten pocit vědět, že někam nepatříte, rozhodně stojí za to zažít.
05. 01. 2012 | 09:33

Bestia Triumphans napsal(a):

Konvička:
V Kreuzbergu jsem byl. Nevšiml jsem si, že by na mne někdo škaredě koukal. V Paříži to možná bude jiné, nebyl jsem tam.
Mně ale šlo o hlubší pohled, zasvěcenou analýzu.
05. 01. 2012 | 09:55

Martin Konvička napsal(a):

Bestia:

OK, musím utíkat, ale asi nejlepší analýzy na to téma má na webu Nicolai Sennels (nebo taknějak), dánský psycholog, který léta pracoval s muslimskými delikventy.
Pak se samozřejmě stal "zaujatým" a "xenofobem" - ale to každý s jeho kvalifikací, kdo se kdy rozhodl nemlčet.
05. 01. 2012 | 10:00

J.Formánek napsal(a):

Nicolai Sennels by měl doučovat naše arabisty. Sebestřední mužíci by se tak naučili formulovat základní povahové rysy "muslima" a nacházet pro to odůvodnění v ideologii islámu.

Tenhle jogging kolem horké kaše je dost ztráta času. Nemyslíte?
05. 01. 2012 | 11:03

Pepa Řepa napsal(a):

Bestia Triumphans
všude na světě je příjímán překlad z arabštiny s velkou nelibostí. Přirozeně, že ne od těch do jejichž jazyka je překládáno. Ti to vítají.Odkazem neposloužím. Vyšel v r.1972, tedy před čtyřiceti lety.
Chcete jiný příklad? Po Quránu jsou druhým dílem sebrané Ahadíth. Čech Pelikán přeložil jakýsi výběr pod názvem Zahrada.... asi před 3 roky.
Co v nich je nevím, neb jsou k mání pouze v mešitě pro pravověrné. Proč, netuším.
Pokud si myslíte, že ne, dejte odkaz na knihkupce, půjdu si je koupit. Anglické od Cambridge jsou dost drahé.
05. 01. 2012 | 11:52

JV napsal(a):

Zahrady Spravedlivych... Normalne jsem to koupil. Sunnah. Ale nejak nemam silu to docist.
http://www.kosmas.cz/knihy/140746/zahrady-spravedlivych/
05. 01. 2012 | 12:14

zdenekmuller napsal(a):

Pane Pepo Řepo,

Vy máte zřejmě školu života a my orientalisté jsme zajatci textů. Jejich kulatými a mnohoznačnými slovy se necháváme nezřídka okouzlovat a svádět, nebo zcela pohltit. Když jsem strávil studijní rok na universitě v Damašku počátkem 70. let a procestoval jsem Sýrii a Libanon křížem krážem, navštěvoval tamní Palestince a poznával různé arabské mentality začal jsem chápat výrok, který jsem odněkud zaslechl kdysi, když jsem se pustil do arabštiny: „Existují jen dva druhy arabistů: jedni, kteří Araby milují, a druzí, kteří je nenávidí“. To víte, že jsem se bránil a úporně hledal „střední polohu“. Po návratu jsem sepsal malý článek o palestinské revolucionářství. Orientální časopis ho odmítl s tím, že je „nezralý“.

Pak jsem poznával Araby v různých podobách doma u nás. Jako poddůstojník vojenské základní služby rok doučující čestinu poddůstojníky z Libye, kteří přišli do Brna získat odbornost opravářů tanků. Jako soudní tlumočník, povolávaný k vyšetřování, do věznic nebo překladatel listin pro české dívky, které s nadšením odcházely vdát se do Orientu nebo se naopak z něho zklamány vracely k rozvodu.

Jedna z mých prvních cest na Západ od roku 1969 směřovala na konferenci o historie středomořského islámu v Paříži v lednu 1971. Tehdy už měla Francie za sebou první aféru s islámskými šátky ve veřejných školách (1989) a na předměstích se začalo reislamizovat. Po návratu jsem napsal článek s názvem Islám – podivné náboženství. Orientální časopis ho odmítl jako „nevhodný“.

Tenkrát jsem pochopil, že po dvaceti letech strávených mezi orientalisty, která byla vlastně šťastná, neboť jsem mohl být nablízku několika skvělým znalcům a inspirovat se od nich, moje působení v české orientalistice končí. Náhoda chtěla, že jsem dostal nabídku vrátit se na rok do Paříže a pak jsem tam, snad díky ruce „prozřetelnosti“, usadit dlouhodobě. Jako všude, nic v životě lidském není dokonalé, ale ve srovnání se svými bývalými kolegy jsem získal něco, co je neocenitelné – svobodu. A to je dar, který vám nikdy neodpustí každý, kdo nějak cítí, že svobodu nemá a nikdy ho žárlivost na Vaši svobodu neopustí.

Pepo Řepo, Vy jste rozproudil tuto debatu, možná jednu z mála, která za něco stála za dlouhá léta, co se o ni v českém prostředí snažím. A přeji Vám hodně zdráví, abyste mohl dál cestovat a sdělovat nám své názory Vaším neopakovatelným způsobem. I pan Konvička zaslouží poděkování. Vlastně ho začínám mít docela rád, i když se neshodneme. A samozřejmě díky zasluhují všichni, kteří se v diskusi pokusili říci něco k věci.

Nakonec to nejdůležitější. Tady nejde o osoby, o mne, o slávu, o chlácholení, o ješitnost. Tady jde o zásadní téma, o islám a islamismus, o jednu z největších hrozeb 21. století, jak jsem už několikrát napsal a prohlásil. Já v tomto směru nejsem skeptikem, spíše kritickým optimistou. Trvám ovšem na tom, že nic nepřijde samo bez přičinění každého z nás, koho se věc dotýká, trápího nebo o ní něco ví. A nikdo z toho nesmí být apriori vylučován, i když občas plácá nesmysly a cloumá jím nenávist.

Buďte všichni zdrávi!
05. 01. 2012 | 12:15

Martin Konvička napsal(a):

Ještě Sennels:

On se samozřejmě nestal jen xenofobem atd. - on se přímo zařadil mezi "takové typy".

Ontogeneze "takových typů" je vůbec zajímavý fenomén.

Již diskutovaná Oriana Fallaci nebyla "takovým typem", dokud dělala levicovou novinářku. Ayaan Hirsi Ali nebyla "takovým typem", dokud poslancovala za holandskou socialistickou stranu. Feministka Phyllis Chesler též nebyla "takovým typem", když se v 70. letech provdala do Afgánistánu. Dokonce ani Češka Pavlína Bitar nebyla "takovým typem", když z pověření brněnské mešity propagovala islám na středních školách.

Snad ani scallop nepopře, že všechny zmíněné dámy poznaly islám velmi zblízka.
Popírat to mohou jen "arabisté", dokud jim nezavřou ten Oustav.
05. 01. 2012 | 12:16

Martin Konvička napsal(a):

Jé, Mr. Mueller tu je.

Především díky - neb jste to Vy, kdo rozproudil debatu, ne já nebo Pepa Ř. :-)
(úsměv přátelský).

A pokud se ještě vrátíte. Mám dotaz, a zásadní.
Byl kápo Mohammed muslim, nebo isámista?

Podle senátora Štětiny, který, být arabistou, patřil by do první skupiny, byl "z dnešního pohledu islámista". Originál citaci můžu dodat.
Což je pochopitelně závažné tvrzení, protože celé dělení islám x islámismus smetává ze stolu.
05. 01. 2012 | 12:21

Martin Konvička napsal(a):

JV: Zahradu spravedlivých netřeba kupovat (=> ani kačku těm potvorám).

Celá sunna, včetně všech autentických hádisů, standardního kápova životopisu etc., je k mání tady:

http://www.muslimaccess.com/sunnah.asp

Osobně z Prostřeného stolu doporučuji: Sahih muslim, kniha 17, číslo 4205.
Dám to sem anglicky, český překlad by p. Stejskal právem odstranil, za propagaci mimořádně nechutného sadismu.

Sulaiman b. Buraida reported on the authority of his father that Ma, iz b. Malik came to Allah's Apostle (may peace be upon him) and said to him: Messenger of Allah, purify me, whereupon he said: Woe be upon you, go back, ask forgiveness of Allah and turn to Him in repentance. He (the narrator) said that he went back not far, then came and said: Allah's Messenger, purify me. whereupon Allah's Messenger (may peace be upon him) said: Woe be upon you, go back and ask forgiveness of Allah and turn to Him in repentance. He (the narrator) said that he went back not far, when he came and said: Allah's Messenger, purify me. Allah's Apostle (may peace be upon him) said as he had said before. When it was the fourth time, Allah's Messenger (may, peace be upon him) said: From what am I to purify you? He said: From adultery, Allah's Messenger (may peace be upon him) asked if he had been mad. He was informed that he was not mad. He said: Has he drunk wine? A person stood up and smelt his breath but noticed no smell of wine. Thereupon Allah's Messenger (may peace be upon him) said: Have you committed adultery? He said: Yes. He made pronouncement about him and he was stoned to death. The people had been (divided) into two groups about him (Ma'iz). One of them said: He has been undone for his sins had encompassed him, whereas another said: There is no repentance more excellent than the repentance of Ma'iz, for he came to Allah's Apostle (may peace be upon him) and placing his hand in his (in the Holy Prophet's) hand said: Kill me with stones. (This controversy about Ma'iz) remained for two or three days. Then came Allah's Messenger (may peace be upon him) to them (his Companions) as they were sitting. He greeted them with salutation and then sat down and said: Ask forgiveness for Ma'iz b. Malik. They said: May Allah forgive Ma'iz b. Malik. Thereupon Allah's Messenger (may peace be upon him) said: He (Ma'iz) has made such a repentance that if that were to be divided among a people, it would have been enough for all of them. He (the narrator) said: Then a woman of Ghamid, a branch of Azd, came to him and said: Messenger of of Allah, purify me, whereupon he said: Woe be upon you; go back and beg forgiveness from Allah and turn to Him in repentance. She said: I find that you intend to send me back as you sent back Ma'iz. b. Malik. He (the Holy, Prophet) said: What has happened to you? She said that she had become pregnant as a result of fornication. He (the Holy Prophet) said: Is it you (who has done that)? She said: Yes. He (the Holy Prophet) said to her: (You will not be punished) until you deliver what is there in your womb. One of the Ansar became responsible for her until she was delivered (of the child). He (that Ansari) came to Allah's Apostle (may peace be upon him) and said the woman of Ghamid has given birth to a child. He (the Holy Prophet) said: In that case we shall not stone her and so leave her infant with none to suckle him. One of the Ansar got up and said: Allah's Apostle, let the responsibility of his suckling be upon me. She was then stoned to death.
05. 01. 2012 | 12:29

Mramličí cecík napsal(a):

Pepa Řepa: Myslíte toto?

http://www.uloz.to/12273802/encyclopedia-of-canonical-hadith-pdf
05. 01. 2012 | 12:30

Mramličí cecík napsal(a):

Je to toto:
http://www.amazon.com/Encyclopedia-Canonical-Hadith-G-H-Juynboll/dp/9004156747/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1325762644&sr=1-1
05. 01. 2012 | 12:33

Aleš Vyhnal napsal(a):

Nj, ve Starém zákoně se zase kamenovalo za sbírání klacků v sobotu.
05. 01. 2012 | 12:42

Martin Konvička napsal(a):

Aleši,
každé takové argumentování Starým zákonem jen ukazuje fatální nevzdělanost argumentuujícího.

1. Neboť:
Co je pro křesťany Starý zákon? Historická antologie.
Co je pro muslimy sunna? Závazný pramen práva.
Trochu rozdíl.

2. Kdyby to nestačilo:
Ze kdy jsou ty šťavnatější texty SZ? Hluboko v 1. tisíciletí př.n.l. (byť editace je babylónská, tedy tak -700 myslím, dohledejte sám).
Ze kdy jsou hádisy? 7. století n.l., tedy o minimálně 1400 let mladší.
Jako bychom my dnes argumentovali, že roku 600 pěstovali staří Germáni "Wergeld".
05. 01. 2012 | 12:47

Bestia Triumphans napsal(a):

Pepa Řepa: dík.
05. 01. 2012 | 13:04

J.Formánek napsal(a):

Starým zákonem je pro nás Staré Řecko, Novým je Řím a Nový zákon. Většinou nejsme kupodivu židi a i mezi helénizovanými židy jsou dnes SZ/tóra židi menšinou.
05. 01. 2012 | 13:14

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Mullere
výrok „Existují jen dva druhy arabistů: jedni, kteří Araby milují, a druzí, kteří je nenávidí“ mne nejdříve pobavil, ale když o tom uvažuju, něco na něm možná je. Ostatně netýká se pouze arabistů, ale i těch, kteří v tom světě strávili delší časový úsek bez možností si oddechnout. Také je to úplně pohltilo, ztratili nadhled, přejali některé způsoby místních, zvláště schopnost nejít nikdy přímo k jádru věci a povinností začít "kejfhalekáním"- orientálním rituálem, jak se všichni mají.
Z tohoto pohledu je internet plný arabistů, málokdo jde k jádru problému a jen haleká, že maloměšťáku.
:-)

Pokud jde o Vás osobně, myslím, že se Vám úspěšné podařilo nevčlenit se ani k jedné skupině a možná to je právě tou -životem vynucenou-pauzou. Máte nadhled a odstup.
Asi to tak mělo být. Co Alláh činí, dobře činí:-)

I Vám přeju pevné zdraví a ať Váš nadhled a kritičnost přinesou další knížky.
Vůbec nejde o počet kliků a diskutérů. Ti přemýšlivější jen čtou a jdou si koupit knihu, aby si udělali úsudek sami.
Píšou jen pitomci(což tvrdí moje moudrá žena, paní Columbová) a grafomati, jako jsem já.:-)
Mějte se.

Mramličí cecík
nejsem znalec hadíthů, mám jen jeden svazek. Zajímalo mne, co v tom českém výběru je.Mimochodem o hadíth se údajně opíral soudce v Tripoli, posuzující případ kolegy, který zabil jiného, co nedal přednost.
Vycházel z toho, že Ahmed slyšel, jak Anvarovi vyprávěl děda příběh o tom, jak se jezdilo na velbloudovi za časů rasúla a jak se trestalo zabití.
Je na tom postaven celý rituál, za jakých podmínek mohou pozůstalí odpustit.
Tak ho ambasáda odlifrovala jako ty ze Zambie, kteří vyfotili pýchu zambijského letectva, éro L-29.
05. 01. 2012 | 13:27

Pepa Řepa napsal(a):

Martin Konvička napsal(a):
Byl kápo Mohammed muslim, nebo isámista?
-------------
Prvním českým isámistou, byl Sámer Issa, řekl bych.
Doufám, že mne za rouhačskou glosu s jménem nevyloučí církev katolická ze svého středu.
O hodně by přišla.
05. 01. 2012 | 13:33

Aleš Vyhnal napsal(a):

Martine, trochu bych to poopravil. "Co je pro křesťany Starý zákon? Historická antologie." V USA jsou vlivné protestantské skupiny, které požadují trest smrti pro homosexuály a smilníky přesně dle Starého zákona. Takže ono platí spíš: Jak pro které křesťany. Souhlasím s tím, že islamofašismus (Hitchens) je podstatně nebezpečnější než dnešní polidštěné křesťanství, ale středověké křesťanství bylo dnešnímu vražednému islámu v lecčems podobné, např. v útlaku žen.
05. 01. 2012 | 14:16

Martin Konvička napsal(a):

Aleš Vyhnal
"...středověké křesťanství bylo dnešnímu vražednému islámu v lecčems podobné..."

To snad nikdo - až na pár magorů - nepopírá. Potíž je, že do Evropy se nám dnes nestěhují fundamentalističtí křesťané, ale islámové. A americký préza taky nemluví o krásách křesťanství, ale o krásách islámu.

Bohužel, samotná existence křesťanských "fundies" strašlivě rozbíjí rodící se protiislámskou frontu. "A co křesťané" není jen argument nechutných islámofilů, ale i spousty dobrodušných homoaktivistů, feministek, "ekologů" a vůbec sociálních liberálů, kteří vidí v islámu jakési revoluční hnutí tejraných barevných, kdežto za křesťanstvím si hned představí toho amerického burana, s flintou pod sedadlem obřího hummera.
05. 01. 2012 | 14:23

KN napsal(a):

Já jsem ta zmiňovaná Pavlína Bitarová. Anonymy i otevřené výhružky zabitímmi chodí 2 roky.
05. 01. 2012 | 14:25

Aleš Vyhnal napsal(a):

Martine, křesťanský fundamentalista Bush, mluví o krásách islámu proto, že křesťanství je stejná hovadina jako islám-zjevené monoteistické náboženství. Papež si taky více rozumí s muslimy než se sekularizovanou Evropou. Upřímně, z mého pohledu mi bezprostředně a zatím křesťané vadí podstatně více než muslimové. Díky křesťanům máme zakázáno zkoumat terapeutické klonování, máme zakázánu euthanázii, nejsou možná surogátní mateřství, není registrován mifepriston, homosexuálové nemohou vychovávat děti, není možná sterilizace na vlastní žádost bez omezení, křesťané usilují zlikvidovat sexuální výchovu na školách a nahradit ji oním americkým "just say no", usilují zakázat potraty, antikoncepci, IVF, zavádět do škol kreacionismus. Já vím, že jakmile se k nám dostanou islamofašisti, bude toto vše a ještě daleko horší s brutálními tresty, ale zatím a z praktického hlediska jsou mi trnem v oku spíše křesťané.
05. 01. 2012 | 14:46

Martin Konvička napsal(a):

Aleš:
Musel jsem kouknout na ten mifepriston, to jsem neznal ;)

Není asi náhoda, že ti "křesťani" soustřeďují veškeré své úsilí (snad až na tu euthanásii, a to je zrovna záležitost, kde se bojím zaujmout stanovisko) na kontrolu reprodukčních zvyklostí. To je spojuje s musulmany, i když na musulmany nemají ani náhodou, a musulmanská agenda je přecejen širší.

Obecně se samosebou bojím, že až dojde na lámání chleba, křesťanstvo, přesněji církve, mohou zradit. Protože "mají více možností". Islám s tou zradou počítá - vyzkoušeno v Byzanci, Egyptě atd.
Zároveň se ale bez křesťanů neobejdeme. A obyčejní křesťané, nehodnostáři, nezradí, alespoň ne všichni. V tuto chvíli by mi stačilo, kdyby se zbavili nejnápadnějších islámofilů, třeba úchyly Halíka. Křeče kol lidské sexuality možno odložit na později. Dokud se ovšem svých Halíků nezřeknou, jsou - nedůvěryhodní.
05. 01. 2012 | 15:00

Aleš Vyhnal napsal(a):

Mohu potvrdit, úchylové jsou oba Halíci, jak Libor, tak Tomáš. :)
05. 01. 2012 | 15:07

Bestia Triumphans napsal(a):

Tomáš Halík je úchyl?
Máte opravdu vybrané vyjadřování, pane Konvičko...
05. 01. 2012 | 15:26

Aleš Vyhnal napsal(a):

Ještě mám zajímavé pozorování: Když byla nedávno moje máma v Egyptě, tak ji překvapilo, jak ti Arabové z ní úplně divočeli, a to byli mladí kluci, tak pětadvacetiletí. Bylo to zrovna v době, kdy tam byly ty nepokoje, např. projel náklaďák s mladými vojáky a ti, jakmile viděli mojí mámu, začali mávat a halekat na ni. Moje máma vypadá celkem hodně zachovale, ale už jí je přeci jenom přes šedesát a nemá ani blond vlasy, tak si moc to jejich divočení nedokážu vysvětlit...
05. 01. 2012 | 15:29

J.Formánek napsal(a):

Tak to, aleši, spolehlivě zapudíte křesťanského démona démonem islámským, aspoň někdo bude happy.
05. 01. 2012 | 15:38

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...napíše, že tenhle příběh jsem tu už někde psala.
Mám ráda Paříž, a Paříž se mění, bohužel. Že se časy mění jsem poznala, když mi v hotelu dali natištěný seznam ulic, kam mi nedoporučují samotné chodit.
Na jednom předměstí byla útulná starou Paříž připomínající kavárna, kam jsem si několikrát opakovaně při svých návštěvách zašla. Moje poslední návštěva však byla jiná. Už při vstupu, jsem zaznamenala, že je něco "špatně". Samí muži. Ale přece to nevzdám, to teda ne. Zasednu k prázdnému stolku a rozhlédnu se. V bývalé útulné kavárně studený, nepřátelský, tmavý arabský svět a všichni muži zmlkli a dívají se na mne. Obsluha u pultu,...dělá, že mne nevidí,...čekám,...5 minut,10 minut,...pak se zvednu, dojdu k pultu a obědnám si kávu. Káva je mi nalita do kelímku z umělé hmoty, požaduje se na mně okamžité zaplacení a je mi řečeno, ...něco v tom smyslu, ať odejdu, že si to Allah přeje, moc jsem to nepochopila. Odcházela jsem ke svému stolku,...když se v momentě, když jsem míjela stůl jednoho z mužů, rozhodl přehodit si nohu přes nohu tak, abych o ní zakopla. Byl to prokazatelný úmysl. Pád z toho nebyl, to jsem vyrovnala, ale polila jsem se horkou kávou. Ani jediné slovo, nic, jen "studenej čumák". Měla jsem vztek, a to veliký, ale udržela jsem jazyk za zuby. U dveří jsem zbytek kávy vylila na práh a kelímek hodila dovnitř. Říkala jsem si, tak,...skočí po mně, nebo ne, ....neskočili, ale v některých částech Paříže jste "nearab" už ve tři odpoledne opravdovým cizincem a otevřené nepřátelství tam je. Mám i další zážitky, některé jsem už také psala,...bude se to "zahušťovat", až nás to vytěsní, kdy,....dříve nebo později určitě, pokud to nezahradíme. Tužka.
05. 01. 2012 | 15:48

Martin Konvička napsal(a):

Bestia Triumphans

Je. Ale to je to poslední, co by mi vadilo - každý svůj "drobný problém" řešíme jinak.

Ovšem když relativizuje náboženskopolitické vraždy za bílého dne, tak končí sranda.

"... jestliže jsou tady takoví ti populisti, jako je ten pan Wilders, kterého chtěl pan senátor Oberfalzer k nám pozvat jako nějakého odborníka, tak to jsou, myslím, já bych dokonce řekl to slovo nejen lidé, kteří se mýlí, ale kteří skutečně darebně zneužívají ty předsudky a strachy ke svému politickému kapitálu. A schválně provokují ten islám, urážejí ho a tím provokují prostě ty islámské odezvy. Takže těhle těch věcí, také ten zavražděný Theo van Gogh si myslím, nebyl žádný propagandista náboženské svobody, ale víte, tito lidé, kteří záměrně urážejí a provokují islám, tak to jsou často zklamaní levičáci, to jsou lidé, kteří kdysi od svého náboženství, ke kterému byli třeba jako děti vychováváni, odpadli, byli jim zklamáni, odpadli k té levici, často marxistické a pak je ta levice zklamala, teďka propadli takovému nihilismu a zaměřují se vlastně na takové nenávistné karikování a provokování islámu, ten Theo van Gogh byl toho jasným příkladem a já mám dojem, že tito lidé, kteří sami jsou mravně často velmi rozvrácení, tak že v podstatě trošku závidějí tomu islámu, že to jsou lidé, kteří něčemu věří a mají nějakou jistotu..."
http://www.rozhlas.cz/praha/jaktovidi/_zprava/684693?print=1
05. 01. 2012 | 15:57

Aleš Vyhnal napsal(a):

Jaroslave, já se jenom nechci spojovat s "čertem" proti "ďáblu".
05. 01. 2012 | 16:00

Africa enticlso napsal(a):

Aleš:
To, co popisujete s tou mámou, je známá, nepřekvapivá věc:
JSOU TO FRUSTRÁTI.

Na mou práchnivou duši, já se léta snažil islámskou sexualitu rozklíčovat - se sympatiemi pro ně. Snažil jsem se najít nějaký trik, podle kterého to funguje, protože jsem nevěřil, že to může být tak příšerné, jak se to jeví.
Proto svým způsobem chápu, když různí relativizátoři namítají "nemůžeš přece odsoudit vííííííííru 1.5 miliardy lidí. Fakt to není snadné.

Jenže jsem zjistil, že to je horší, než se to jeví.
Vaše maminka zažila to "jevení" - slaboučký odvar z něho.
05. 01. 2012 | 16:01

Martin Konvička napsal(a):

Aleši: K tomu "čertu" a "ďáblu".

Churchill a Roosevelt se proti Hitlerovi spojili se Stalinem. Hitlera porazili, byť za cenu půlky Evropy.

Byzantinci se nedovedli spojit s Peršany, později s Latiny (teda jo, ale blbě a nepevně). Kde je jim konec? Dějiny islámu v Indii jsou dějinami boje se státy a státečky, které bojovaly hrdinně, ale nikdy se pořádně nespojily. A konce byly vždy stejné.
Za sebe tady prohlašuji, že islám lze porazit jen tak, že se proti němu spojí všichni. A tím "všichni" myslím opravdu všechny, a nebudu se stydět spojit s komunisty, fašisty, klerikály, Rusy, Číňany, Mašukulumby - prostě s každým, kdo proti islámu půjde.
Islám totiž fakt nežertuje. Znamená otroctví, a cokoli z uvedného je lepší, než otroctví.
05. 01. 2012 | 16:09

argun napsal(a):

Pepa Řepa

Pozdě, jako vždycky. Ale četl jsem pozorně, díky.

Že by islamizace a debata o ní byla ještě dnes tabuizované téma? Myslíte, že tato debata je pod cenzurou? Před desti lety snad.

Pan kolega skeptický tu nedávno utrousil velmi dobrou větu - necituji přesně: Všechna náboženství jsou na jedno brdo. Jedno opisuje od druhého. A každé z nich má kus pravdy, žádné celou. Je to jako puzzle. S tím celkem koresponduje ta Vaše: Pokud někdo vyznává monoteismus, měla by-teoreticky- všechna náboženství mířit k jednomu bodu. A Unitáři k tomu třemi větami: Bůh je jediný, nikoli trojjediný. Ježíš se jako člověk narodil a jako člověk zemřel. Skutek, ne krédo.

Uvažte, jestli je to naivita a taneček na uvítanou světlým zítřkům.

Fallaci. Jistě, na osobní pocity má plné právo. Jako varování před hlubokou vodou snad. Ale čekal jsem kauzalitu, alespoň snahu o odpověď na - pro mě bazální otázku - proč. Třeba proč ti Buddhové v Bamiánu přežili mezi machometány tisíc let a proč až Taliban z nich vyrobil trosky. Místo toho jsem se dozvěděl, že Arafat byl nevzdělaný vůl, při řeči prskal a smrdělo mu z huby. A machometáni že jsou sexistická prasata. Možná jsou. Ale to hinduisté také, znásilnit vdovu na ulici je stejné jako zabít mouchu. Měřit Orient západním metrem je přece tak opojné. Protiřečí si. Obdivuje dalajlámu za to, že "nemá nepřátele" a na další stránce vyzývá k nenávisti k "muslimským nepřátelům". Inu ženská - do dalajlámy se zamilovala. Fallaci má jasno - dvě nohy dobře, čtyři španě. Nedivím se, že se z té knížky stala bible Konvičkových legií fejsbůkových křižáků. Ti mozek nepotřebují.

Že je islamismus hrozbou tohoto století, jak píše autor, je evidentní. Ale definovat nějakou náboženskou či etnickou skupinu jako podlidi (což Fallaci do jisté míry činí) je zárodek fašismu a první krok ke "konečnému řešení". Narozdíl od Konvičky si myslím, že každé jiné řešení, než to konečné, je lepší. Problém jsou lidé, nikoli idee. Nositelem zla může být jen člověk.

A že by se kvůli té knížce Západ zalekl a přestal se kvůli oilu prostituovat? Na západě neexistuje větší hodnota než oil, to přece víte lépe než já.

Jistý Černyševskyj kdysi napsal knižku "Što dělať?" Ta otázka zůstává pořád stejná, řekl bych. Ještě nikdo na ní neodpověděl, ani tady. Když pominu bizarní hovadiny typu Konvičkovy OSN proti islámu.

Jak to Wádí Rum? Tady píšou http://www.wadirumfullmoon.com/info/usefulinfo.html, že pro sólo trek to není úplně ideální... Dá se to nějak projet? Zajímalo by mě to.
06. 01. 2012 | 00:38

zdenekmuller napsal(a):

ad argun:

Vaše hodnocení knihy Oriany Fallaciové vítám a jsem rád, že tady zaznělo. Je to hodně emotivní výpověď, i když i tak zpráva cenná. Souhlasím s tím, že autorka vypovídá hlavně o sobě a svých pocitech, i když se mnozí s nás, kteří se světem islámu přicházejí do styku mohou v jejím pohoršením najít. Určitě je lidským závazkem se takovým pocitům bránit a příliš je neventilovat. Nikoliv z důvodů nějaké obavy z nekorektnosti (kterou ostatně považuji za jakéhosi zástupného faskovacího panáka) či z prostého strachu. Pěstovat si k islámu jen odpor není zdravé lidsky, neboť islám koneckonců vychází z lidí a naše nenávist k němu může skončit nenávistí k lidem. A o to přece nejde.

V této souvislosti možná stojí za zmínku spisek jinak sympatického staříka Stéphana Hessela "Rozhořčete se" (vydaly jako neprodejnou přílohu Literární noviny), který vybízí domácí, francouzské občanstvo a potažmo občanstvo světa (panflet přeložen již do desítek jazyků světa), aby po vzoru protifašistického odporu obrazně rečeno "vzalo věci do svých rukou". Je to sice výzva v obráceném gardu, tedy něco jako "my ponižovaní, ustrkovaní, spojme se a jednejme", ale vlastně ve stejném duchu, který prostupuje výzvy typu "hrr na islám!"

Trefný je dokaz na „Co dělat?“ Ano, to je ta OTÁZKA!
06. 01. 2012 | 10:04

Martin Konvička napsal(a):

argune,
Vidíte, nedalo mi to, takže Vám aspoň někdo odpoví. Což si vlastně ani nezasloužíte, když za ty s promintutím biz.hov., které mi podsouváte.

Fallaci tu knížku psala jedním dechem, s pokročilým rakem v pajšlu a soudním procesem za "rasýzmus" na krku. Blbá konstelace na sepisování monografií o osudech afgánských buddhusticických soch.

Tezi "problém jsou lidé, nikoli ideje", tu populární novou Osvětimskou lež, si pořádně promyslete.
Pokud byl problém nacismus/komunismu lidé, ne ideje, měli Spojenci/západ v roce 45/90 nejdříve ze všeho vyhubit všechny Němce/Rusy. Nebo aspoň všechny členy NSDAP/KSSS. A analogicky s islámem, respektive muslimy. Ještě pořád trváte na lidech a ne idejích?

Samozřejmě též nevím, "Što djélať". Vím jedno - islám je především ideologie, tudíž je třeba s ní bojovat ideologicky. To se neobejde bez jeho exponování dennímu světlu, bez tvrdé a nelítostné debaty nejen o jeho cílích, které je třeba odmítnout, ale i o jeho modu operandi, včetně lechtivých pikantností jako je love-jihad, protože někde v tom modu operandi cítím jeho slabiny.

Zatím je zřejmé jedno.

Amatérský, nepříliš organizovaný a nijak shůry (finančně atd.) nepodporovaný nenásilný odpor proti islámu, který se odehrává v Česku, pomohl už dnes celkem solidnímu rozkladu místní ummy. Muslimské špičky na sebe žalují v tisku a na bozích, exmuslimky se veřejně hlásí ke svému exmuslimství, křesťané - zezdola - odmítají promuslimskou rétoriku různých Halíků, o islámských svinstvech píše mainstreamový tisk (třeba nedávný rozhovor se Sabatinou James v Reflexu).

Agregátním výsledkem je, že islám je, při mnohem nižším počtu stoupenců, diskutován a odmítán mnohem intenzívněji, než byl, při stejné incidenci v západní Evropě. To mi pro začátek přijde dobré.

No, a kdyby nad tím "Što djélať" přemýšlelo třeba 100x víc chytrých lidí, než přemýšlí dnes, a řekněme 10x víc lidí by i něco dělalo, tak bychom ten islám zastavili a porazili.

Máme totiž nad nimi, při vší té hrůze, fanatismu atd., jednu obrovskou výhodu: Jsme chytřejší. Jen si to nesmíme kazit apriorním děsem z "konečných řešení", "nemyslitelných myšlenek" atd. Nic takového nemusí být nutné - díky vnitřní slabosti islámu, který je silný jen tehdy, když není dostatečně konfrontován.
06. 01. 2012 | 10:19

zdenekmuller napsal(a):

Pane Konvičko,

dlužím Vám odpověď na otázku:
Muhammad – muslim nebo prorok?

Pokud žil M. v Mekce vystaven posměchu a ústrkům, spoléhaje jen na vlastní hluboké přesvědčení o svém poslání, byl muslimem. Když v Medíně okusil politickou moc, a dokonce zjistil, že s islámem lze vyhrávat bitvy, měl našlápnuto k islamismu. Ještě si nemohl s Kantem říkat, že kdo sáhne na politickou moc, ztrácí rozumné a svobodné rozhodování. A tak byl spíše asi platonikem a podle Platona zřejmě soudil, že mudrc, nebo věštěc, v čele obcem je pro ni tím největším požehnáním.

Neodpustím si ovšem poznámku, že přenášet historickou postavu do současnosti je nesmysl a může složit tak akorát ke cvičení fantazie.

Oprava v předchozím vstupu: "pamflet" samozřejmě, nikoliv jak psáno "panflet". Mea culpa.
06. 01. 2012 | 12:40

zdenekmuller napsal(a):

Pane Konvičko,

Vaše otázka zněla samozřejmě: Muhammad - muslim nebo islamista?

Omluvám se!
06. 01. 2012 | 12:42

Martin Konvička napsal(a):

pane Müllere,
To je samozřejmě zásadní otázka, vzhledem k ústřednímu postavení rasůly v té ideologii, a skoro psovské lásce, kterou k němu věřící cítí.
Pokud byl - z dnešního hlediska - islámista, což se domnívají I naši odpůrci jako sen. Štětina, pak je problém celý islám (což tvrdím já). No, je takový paradox, že když budeme po muslimech chtít, aby byli "umírnění", bude ve společnosti trvat taková ta podezíravost a nejistota - jsou umírnění dost? A co když ne? A je to vratné?
Přestat být muslimy je takové jednodušší - pro obě strany. Občas to funguje. Jak často, ukáže budoucnost. Vypozoroval jsem, že to nefunguje bez prvotního šoku/tlaku zvnější. Oni musí být s implikacemi své víry konfrontováni - a také platí, že až plným odmítnutím té víry jim je člověk v jejich očích "roven".
06. 01. 2012 | 14:12

Pepa Řepa napsal(a):

argun
přijde na to odkud. Z Ammánu je to dost daleko.Nejlepší je březen max. duben a vzít to přes Izrael. Hoteliéří v Eilatu dotují letenky, takže nebývá velký rozdíl mezi cenou na Ben Gurion a do Eilatu-letiště uprostřed resortu-, tam je příšerné drahé ubytování, ale je tam jeden hostel tuším Ha Arava (?), od letiště vpravo do kopce, palandy nad sebou, dá se tam přežít. V Eilatu užít korálové moře-mají i miniponorku- pak přes hranice do Akkaby. Jezdí sice linka do Ammánu (stanice Rum), ale je to přecpaný a špinavý.Lepší taxík s někým napůl-není to daleko- nebo si půjčit auto. Průvodce po Wádí až na místě, cestou je všude plno vopruzů, nabízejích nesmyslné ceny.To zjistíte až na místě. Bez průvodce po Wádí Rum se neobejdete,pěšky se to nedá, žijou z toho, je všude jich plno a nemá cenu si něco jistit dopředu. Až namístě. Nebrat ty z pickupem nebo jeepem, dělá to randál a je to chráněná oblast, můžou jenom na kraj ne dál. Velbloudářů je dost, dá se dohodnout lepší cena na 2-3 dny. Kolik těžko říct, liší se to rok od roku. Rozhodně přes noc, v noci je zima, teplou bundu a spacák. Pak to vzít nahoru, Petra je tak na den, všude spousta turistů, byl jsem tam jen jednou.Cestou do Ammánu přes Wadí Araba jsou křižácké ruiny Shobak, Kerak. Na jordánské straně Mrtvého moře toho moc není k vidění, zajímavá je Mount. Nebo, kde skončil Mojžíš, jestli jste na antiku, římské amfiteátry. Dřív to šlo pokračovat do Syrie, zpátky na Golany se nedostanete,není přechod.
Kromě Maroka je Jordánsko snad dnes jediná bezpečná arabská země.
Rozhodně nedoporučuju opačný postup, z Ammánu do Eilatu, dělají si poznámky do pasu a na letišti svléknou do naha. Vůbec se jím nedivím, Z Ejlatu se dřív dalo v pohodě přes Tabu na Sinaj, teď Vás udatný bojovník za lidská práva a západní demokracii-jak tvrdí duo S+H- zařízne jako ovci.
Shodou okolností jsem ráno mluvil s jedním kolegou, který se vrátil z obchodní cesty do Egypta, s kterým jeho firma leta obchoduje. Naprosto zděšen nejen z bezpečnostní situace, ale i z rozpadajících se obchodních kontaktů. Kšefty byly pro státní firmy a hlavně armádu, přitom neobchoduje s žádnou vojenskou technikou, v arabských zemích jde přes armádu lecos. Letoviska poloprázdná.

To všechno jsou důsledky svěžího arabského jara, boje za demokracii, o kterém Vás přesvědčují zdejší aktivističtí reportéři z oblasti, tak podobní starým komsomolcům.
06. 01. 2012 | 14:56

Pepa Řepa napsal(a):

argun
odkaz jsem nestudoval, ale koukám jen na fotku autobusu, která mě rozesmála. Linkový autobus vypadá jinak.-)
Takhle vypadají autobusy, které Vás naloží v nóbl hotelu v Ammánu, dovezou do Petry, tam vás posadí na osla, pak zajedete do Wádí Rum na jeepu uděláte čtvrthodinové kolečko, pak šup do klimatizovaného autobusu honem do hotelu.Romantika all inclusive,Bodejď by netvrdili, že to není individuálně bezpečné.
Z čeho by žili?

S větou "Problém jsou lidé, nikoli idee. Nositelem zla může být jen člověk".
bych si nebyl tak jist.
z ní se dá hbitě vyvodit, že nacismus a komunismus byly vlastně fajnovým učením, které pár zlounů pomotalo.
Proč tedy jdou po DSSS? Stačí vyměnit Vandase a dobro se vydá ke světlým zítřkům.
06. 01. 2012 | 15:20

Pepa Řepa napsal(a):

Obdivuje dalajlámu za to, že "nemá nepřátele" a na další stránce vyzývá k nenávisti k "muslimským nepřátelům". Inu ženská - do dalajlámy se zamilovala
---------
To nevím, byla už v letech.
Ale řekl bych, že Jeho Svatost nezbořila Twins,takže nenapsala Pride and Rage protibuddhisticky, dokonce si myslím, že neexistuje buddhista, který by vzal cestou do ráje sebou pár desítek jinověrců.
Ale třeba se pletu. Třeba zítra pan Hájek vydá knihu, že za 9/11 stojí dalajláma.
Nepřekvapilo by mě to.
06. 01. 2012 | 16:21

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, ... četla jsem si,...jakoukoliv ideologii musí někdo vytvořit, tedy člověk, lidé. Aby mohla nadále jít dějinami společnosti, musí mít udržovatele, šiřitele, třeba i rozmnožovatele. Když odumřou její udržovatelé,...odumře rovněž. Zůstane jako historická připomínka,...která,....muže být znovu oživena,...a to jen a pouze zase lidmi. Moc bych to nerozlišovala,...je to sladké, víc, nebo méně, ale sladké. Je to slané, víc, nebo méně,...pořád slané. Je to zrádné, pak je to nespolehlivé, je jedno, jestli víc, nebo méně, prostě nespolehlivé. Je to jedovaté,...tak pryč od toho, nebo zamezit šíření jedu v jakékoliv koncentraci. Tužka.
06. 01. 2012 | 21:21

Pepa Řepa napsal(a):

argun
ještě k té bezpečnosti. Jordánsko je naprosto bezpečné,Zatím. Jenže taková byla Syrie nebo Libye ještě nedávno také.Pravda, držel to Háf a po něm mladý pán či Mojmír pevnou rukou.Osamělost a starou exotiku tam ale nehledejte. Jordánsko je turistikou prolezlé. Tu najdete až u Sahary, zvláště v Libyi nebo na jihu Maroka. Tam není ani moc místních.
Monarchie jako Jordánsko nebo Maroko jsou jiné. Z evropského pohledu vstřícnější, tolerantnější. Ale i v takovém Maroku vyhodili islamisté nedávno kavárnu v Marrákeshi i s osazenstvem. Znají jí všichni fotografové, jinak Shromaždiště mrtvých nevyfotíte z nadhledu.A to nový král je -prakticky- vzdal moci, nejmenuje ani vládu. Přesto je velké procento radikálů z Maroka.
Proč? Nikdo neví, arabista nearabista. Otázkou je, jak by dopadly volby i tam.

Bolševik má jasno. Může zato imperialista. Jenže stejné problémy byly dávno předtím, než Američané vstoupili na scénu.Sunnita s gustem podřízne šíitu a naopak. Spojí je jen jedno:Hurá na Žida
Další mýthus, že podpora fundamentalistů je mizivá padá v Egyptě. Se salafisty z Núr mají bratříci 70%. Co by za takovou podporu kterákoliv evropská země dala. Není to první případ. Obdobně dopadl před lety Alžír. Podpora tradicionalistů byla drtivá. Nedivte se. Jsou to jejich kořeny, jejich civilizace.
Nastoupila armáda. Podívejte se na Turecko. Jde to k sekularismu nebo naopak?

Zatímco media ujišťují, že arabské jaro spěje k demokracii, vidím něco jiného. Lidskoprávní blouznivci to vidět nechtějí. Jasně, ani fundamentalisté u vesla nenaplní břicha přemnožené populace a přemnožení nemůžete ani regulovat jako v Číně, dokonce ani kritizovat, protože počet potomků je projevem přízně Alláha.
A jste tam, kde jste začal. U islámu.

Další mýthus o tom, že za záchranu řecké filosofie vděčíme pouze Arabům, zpochybńuje kniha, kterou zmiňuje p. Ostřanský a to na faktech, kdo a příslušníci jakých kultur písemnosti archivovali, kdo byli překladatelé. Nezpochybňuje úlohu -v jedné fázi-tolerantnějších muslimských vládců al-Andalus, která se spíše blížila roli Medicejských, ale tvrdit, že za záchranu může jen arabská civilizace jako taková jen dodatečně vytvořený mýthus.
07. 01. 2012 | 06:55

Pepa Řepa napsal(a):

Řepa napíše pro Tužku
Jasně ideje a "lidi" neoddělíte. Idea bez lidí hybernuje, jako kost mamuta, ale DNA je živá.Čeká na znovuobjevitele.
Pravdou je i to, že některé lidské bytosti nepotřebují k životu ani ideje ani kulturu. Žvanec stačí.Otázkou je, jestli není právě naše zbožštění HDP a vyprázdněnost idejí-ať již náboženských, kulturních i politických (mnohdy prolínají) jednou z příčin úpadku.
I ten můj pilný a bystrý maloměšťáček Wendelín je nejen chlebem živ.Snaží se.
Já ho snad adoptuju, je roztomilý.
:-))
07. 01. 2012 | 07:27

argun napsal(a):

Zdeněk Muller

díky za reakci. Jsem jen ubohý amatér a mé vnímání problematiky je vpodstatě jen intuitivní. Nemám načteno. Jen jsen navštívil několik zemí a velmi rád se bavím s lidmi. Přiznám se, že Vás z literatury moc neznám, ale budu se snažit to napravit. Odkazy tu jsou. Mám pocit, že v českém prostředí jste poněkud "vymizel", což je myslím škoda. Pište více, můžete - li. Autorů Vašeho typu není mnoho. Přeji vše dobré.
07. 01. 2012 | 22:47

argun napsal(a):

Pepa Řepa

Spacák a teplou bundu beru s sebou všude. Nejsem nejmladší. Smile. 0 autobusech v Orientu vím své, tam problém není. Na tu info o velbloudářích jsem čekal. Díky díky. Princip vše až na místě celkem zvládám, jen jesm nevěděl, zda v Jordánsku je to stejné. Je fakt, že osamělost a stará exotika je přesně to, co hledám. Jak to, že jste to hned pochopil? Popřemýšlím o tom jižním Maroku.

Rozlišoval bych idee a ideologii. Idee jsou morálně neutrální, ideologie vnímám jako mocenský nástroj. Veskrze pragamtická záležitost. Ideologie jsou málokdy verbálně kodifikované. Existuje nějaká myšlenková esence bolševismu či nacismu? Ty jsou produktem konkrétních společensko - historických podmínek a defektního ducha. Zatímco idee tvoří začasté myšlenkový celek, který vytvořili napřklad Marx či Nietsche. Jsou snad oni původci šílenství bolševismu a nacismu? Myslím, že byli především vykradeni a zneužiti. V Osvětimi nezabíjeli myšlenky, ale konkrétní lidé. Exituje - li lidský duch, má vždy možnost volby, nezávisle na tom, jestli se modlí k Jezu Kristu nebio Muhammmadovi.

Jestli je islám ideologií, to nevím. Konvička tvrdí ře ano. Já myslím, že islám je, stejně jako ostarní náboženství, především kulturní fenomén. Jde o rekaci přirozené lidské spirituality na konkrétní společensko - ekonomickou sitauaci a samozřejmě také na sdílenou tradici předchozích generací. Nic víc. Proto v Jižní Americe potkáte animismus spatlaný s katolictvím - a všichni jsou v pohodě a nikdo to neřeší. Tak mě o tom také poučil Mircea Eliade. Ale samozřejmě, možná že jsem ho špatně pochopil. Já pořád něco špatně chápu.

Nevím, proč ty nejlepší debaty mě vždycky nějak časově míjí... Bylo by to na na dlouho. A co je nejhorší, zajímá mě to.
07. 01. 2012 | 23:42

argun napsal(a):

Martin Konvička

Napsal jste:
"Máme totiž nad nimi, při vší té hrůze, fanatismu atd., jednu obrovskou výhodu: Jsme chytřejší."

V této větě podle mě spočívá váš bazální omyl. Jestli existuje současná "osvětimská lež", pak je to tato věta. Felláh od Nilu, amazonský indián i kavkazský mudžehedín je úplně stejně "chytrý" jako my. Ne - li, v jistém smyslu, "chytřejší". Odpověď na otázku, proč jsme stokrát bohatší a nekonečně pyšnější, je samozřejmě jiná věc.

Vaše agregátní výsledky jsou dost možná ok. Sice jsem nezaznamenal, že by islám byl v České republice relevantní téma, které by nějak rezonovalo, ale budiž. Pomatené a deprivované subinky by ovšem hledaly své pány islám neislám. Jde o to, za jakou cenu bylo těch výsledků dosaženo. Když si projedete debaty na netu, zjistíte, že za cenu hnědnutí mainstreemové populace. Těch, kteří by byli ochotni myslet, evidentně ubývá. Sorry, ale tohle mě nebere. Pak ovšem na vaše agregátní výsledky seru. Ta aktivita je jaksi kotraproduktivní, pokud připustím myšlenky na to, co je nejvyšší hodnotou této civilizace... Mohu zabránit rozšíření epidemie tím, že vyhubím všechny potenciální nositele viru?

Fallaci. Blbá konstelace - to jistě. Za autora ovšem mluví jeho dílo - bez ohledu na konstelace. Přečtěte si Jirousovy básně, které napsal v base. Konstelace nic moc. Je věcí každého z nás, jaký vzkaz tu po sobě hodlá zanechat. Křesťané tvrdí, že nenávist plodí zase jen nenávist. Jste křesťan? Já ne.

Jste bezpochyby chytrý chlápek, někdy i zábavný, ale pro mě jste obyčejný nácek. Viz věta v úvodu. Vandas je proti vám amatér. Zdar.
08. 01. 2012 | 00:33

Pepa Řepa napsal(a):

argun
jestli hledáte osamocenost v "Moři písku", tak doporučuju Libyi. Zatím byla mimo zákon individuální turistika, až se mezi sebou vymlátí, povolí. Je to obrovská země, řídce osídlená, ale musíte na jih, Buď za Sebhá, tam ale začinají velehory nebo za Ghádameš či Ghát, to je blíž. Nejlíp vyjdete s Tuaregem, Ten Vám ghetto v Evropě neudělá, neemigruje.Nikdy ne sám, aspoň ve dvou, může se stát, že hodiny nikoho nepotkáte a v noci musí jeden udržovat oheň, jinak Vás pouštní psi v noci sežerou.Leptis Magna je kolosální. Palmyra nebo Volubilis jsou proti ní chudoba.
V Maroku jsou nejlepší dvě báze. Buď Ourzazate resp. Le Tafilalet nebo za Tiznit a přes Draa, kde je jsou ještě někde i trhy s velbloudy. Tam jsem ale delší čas nebyl, před lety nepouštěli vojáci k Mauretanii dál, válčilo se jako u jezera Van v Turecku.Tipy nerad dávám, mění se to.
Problém je, že je to frankofonní. Zato jsou tam nádherná města i údolí, kasby, Maroko je vstřícné. Ale i tam se to začíná měnit.

Islám je TAKÉ ideologie. Bezesporu. Určuje život od narození po hřbitov, nikde nenajdete takové procento sekulárních jako v Evropě nebo Izraeli. Odkazy na charidim nejsou podstatné, i tam jsou za exoty, buhužel sekají potomky jako Baťa cvičky, mnohdy jsou na stejné lodi jako machometán, stejná nenávist ke státu, stejná omezenost, dokonce má Mea Shearim stejný "odér" jako u Arabů.

Ale Islám je také filosofie, architektura, poezie, vůně koření....etc. Konvička-Alláh mu v jeho úsilí žehnej- se soustřeďuje pouze na rovinu ideologickou. pomíjí ostatní roviny Ta ovšem trápí Evropu nejvíc, proč bych mu to vyčítal? Bere to z praktické stránky, zná poměry v české komunitě.Já ne.
I Konvičků je třeba. Někdy s ním souhlasím, jindy ne.

Clash of Civilisation dávno probíhá.
To, že není-zatím-v rovině kanonů je jiná věc. Probíhá nejen na internetu (desinformace o válce v Gaze), ale i v hlavách arabistů, idealizování al-Andalus, přepisováním historie konvertity typu Rogera Garraudyho, ke kterému jsem často přirovnával bratra Wěnczeslaua, nárokováním Andalusie muslimy, či experimentátory typu-jinak střízlivého- Gillese Keppela, který by nejraději vytvořil separátní území, kde by se všichni chytli za ruce a svořili-zbrusu nový-evropský Islám.

Když si přečtete třeba odkazovanou drobnou knížku Rodrigues-Magdy pochopíte, jaké další problémy musí řešit země, kde se jednou islám uchytil. Přepisuje se historie,idealizuje soužití, vnáší pocit viny západní civilizace, požaduje změna jurisdikce, dětem vymývá hlava od útlého dětství.

Navíc existuje bývalý Frattiniho, či Barrotův plán na rozstrkání běženců do nových států EU od r.2013. Zatím jej nikdo neodpískal, matička EU má jiné starosti.
V tomto ohledu Konvičku chápu.
I na Balkáně část mudžáhedů zůstala, psal o tom Zrno, o wahhábistických vesnicích.Teď se objevují stejné zprávy z BiH i Kosova. I tak relativně chudé země jako Maroko, fungují islámské projekty v bohatší Andalusii.
Na tom se nešetří.Mešita je nejen svatostánek, ale i symbol dobytého-i mnohdy dobitého-území.

Masivní islamisace Evropy s jejími negativními důsledky nemá nic společného ani s cestováním, ani s tím, že s Ahmedem na Sahaře či na Ořechovce vyjdete.

Už toho nechám, autorovi se omlouvám, že jsem to zaplevelil, čekal jsem až debata skončí.
mějte se.
08. 01. 2012 | 09:41

argun napsal(a):

Pepa Řepa

Udělal jste mi velkou radost. Vážně. Vše si pečlivě ukládám.

Samozřejmě, že islamizace Evropy nemá s cestováním nic společného. Jen nevím, jestli lze z islámu vyseparovat jen to, čím vadí a dráždí. Katolictví také nejsou jen inkvizice, křížové výpravy a pedofilie. A nevím, jestli je možné vymítat čerta ďáblem. Jestli mi paměť neklame, zatím to ještě nikdy nezafungovalo. Ale jak říkám, nevím o tom vlastně nic. Potřebuju přečíst spoustu věcí... Pod posledním Kurasem dostal myslím Konvička docela na čenich, jistý lafita to napsal líp, než bych uměl já. Možná je jich potřeba, jen by neměli dominovat.

Asi tu chvíli nebudu. Číst sem tam asi ano, psát moc ne. Musím se soutředit na věci, které nejsou virtuální, a kterých je bohužel hrozně moc, a taky se musím něčím živit, aby bylo na Maroko nebo Jordánsko.. Těšilo mě, mějte se a pište!
09. 01. 2012 | 13:39

Anastazie Králová napsal(a):

VŠEM:
a TEĎ MI PROSÍM ODPOVĚZTE,KDYŽ SE TOTO VŚE VÍ / a já vím,že na tajných poradách se uvádí fakt ještě více/,jak bylo možné rozbít Bosnu,podporovat mudžahedídy a vytvořit doslova loutkový státKosovo?To bylo jako vypustit z klece dobře živeného tygra a doufat,že vzhledem k tomu,že jste toho tygra krmili syrovým masem od malička /či spíše vyzbrojovali raketami země-vzduch /,že vás bude poslouchat,nebo alespoň vás nenapadne.Tedy ne že bych chtěla žít v Gorbnačovově SSSR či posttitovské Jugoslávii,ale nebylo to stejné myšlení,jako když necháme Hitlera,zbaví nás Stalina?Neboiť co USA činí,dobře činí/v tomto nejlepším ze všech světů/Voltaire:Candide/
09. 01. 2012 | 21:04

modrý edvard napsal(a):

scallop: zkoušel jsem to zjistit, ale někde kolem 90 jsem usnul.
10. 01. 2012 | 16:26

Jáchym napsal(a):

Chtěl bych poděkovat autorovi i naprosté většině diskutujících za nejlepší diskusi za dobu, co tyto blogy čtu.
Nejpodnětnější čtení o islámu, co jsem kdy četl. A to počítám i Korán, který jsem předloni poctivě přelouskal.
A děkuji panu Stejskalovi za to, že jej zařadil mezi blogy pod hlavičkou Doporučujeme, jinak by mi býval utekl, člověk nestíhá všechno.

Kdyby všechny diskuse vypadaly takhle, asi bych "diskutoval" tak desetkrát méně, ale za chvíli bych měl plný harddisk.
Nejde o to, že bych neměl co říci - ale bál bych se do diskuse hrábnout, abych ji neodklonil tam, kde bych se sice cítil víc doma - ale doma to člověk už zná, že ?
Jste frajeři, pánové !
10. 01. 2012 | 16:28

Pepa Řepa napsal(a):

Anastazie Králová
To by mne taky zajímalo.
V počátcích konfliktu na Balkáně se to dalo pochopit. Svět byl pod vlivem Huntingtona. Albánci a Bosňáci byli nábožensky vlažnější. Zvolila se tedy strategie podpory muslimů v nadějí, že se hrany otupí.
Neotupily, přišlo 11.září. Pak Londýn, Madrid.
Bohužel to pokračovalo i na Balkáně, až to skončilo Kosovem a -pro změnu-vyhnanými Srby.

Nepoučili jsme se ani nyní.
EGYPT
Aktivisté Vás masírovali tak, že jste získala dojem, že v Egyptě se jedná o názor většiny. Jiné články nebyly, musela to suplovat diskuse.
Naprosto zoufalé, účelové a selektivní informování veřejnosti!
Vymývání mozků.Nestydaté, komsomolské články v opačném gardu. Stejné jako kdyby novinář, který kamarádí s Vandasem, popisoval, že marginální DS je většinový názor populace ČR.

Výsledek?
Ve volbách-relativně svobodných-přes 70% tvrdí islamisté, zem je v chaosu,hrozí občanská válka, nevybírají se daně, resorty poloprázdné, vyklizená Sinaj, nestřežené hranice.
Včera napadlo komando hotel v Tabě. Ta leží přímo na hranicích s Izraelem, jiné komando vystřílelo i civilní linku z Eilatu, tedy operuje na území sousedního státu, vypálil se Egyptský institut, shromaž´dující sbírky předislámské kultury.
Není těžké předvídat vývoj.
Až vypukne další válka, vylezou ze svých děr vumlíci, antisemité a další uíčka, včetně lidskoprávních aktivistů a spustí tu o izraelské agresi, o agresivním sionismu.

LIBYE
Půl roku Vás masírují zprávami, jaký je to boj za demokracii. Teď podřezávají udatní revolucionáři "ty druhé" z jiných kmenů. Západ splnil úlohu mouřenína, může táhnout a do země přijede na první oficiální návštěvu největší řezník Afriky, tvrdý islamista Umar al-Bašír, na kterého je vydán mezinárodní zatykač,autor skutečné genocidy v Darfúru, každá jiná civilizovaná by jej zabásla, chlapík srovnatelný s Idi Aminem či Bokassou.
Opět odhadujte, kam povede spolupráce.

SYRIE
Tam to na ně čeká. Jádro bojovníků tvoří ostřílení borci, někteří pamatují i Balkán.

Nehájím stávající diktátory.
Celé je to o volbě blbé, či ještě horší. nechápu, proč podporujeme tu "ještě horší".

Nicméně aktivisté vám to opět vysvětlí.
Arabské jaro je boj většinové populace za demokracii britského typu a za lidská práva a kdo tvrdí cosi jiného, je nepřítel islámu.
Mimochodem,muslimský svět neuznává Všeobecnou deklaraci lidských práv, dokonce má tři vlastní deklarace:
Deklaraci islámské rady z r.1981
Deklaraci Org. islámské konference z r.1990
a Deklaraci Arabské ligy z r.1994

Všechny tři jsou- v mnohých bodech- v naprostém rozporu s Všeobecnou deklarací lidských práv. Dovoluji si tvrdit, že o rozdílem nemá ani tušení většina těch, kteří se bojem "za lidská práva" ohánějí.
Obávám se, že vysvětlení vaší otázky, proč tomu tak je, se od jiných-mnohem fundovanějších-se nedočkáte.
Na konkrétní otázky v pravý čas ohluchnou.
11. 01. 2012 | 08:41

Jáchym napsal(a):

Jo, dík, Pepo.
Zkopíroval jsem si to..
Mimochodem - sledujete Spencerovou v Literárkách a Kotrbovy Zprávy bez názoru na Blistech ?
Ta Spencerová také není líná zvednout pozadí a jet na místo, i když jí to občas hvízdá kolem uší.
11. 01. 2012 | 23:19

Pepa Řepa napsal(a):

Jáchym
Literárky jsem dlouho nečetl, Blisty nejsou moje krevní skupina, ale když se to začalo mastit v Libyi objevil se tam -zatím jediný-fundovaný článek, autora neznám, nic si neukládám, občas hrábnu do knihovny nebo do vzpomínek. Ten autor rozebíral poměry mezi kmeny a moc se nesekl v předpovědi, kam půjde vývoj.Ostatní jsou pitomosti, které opisuje jeden aktivista od druhého.
Jednou mě zaujal v ČR24 i arabista Čuřík, který nadhodil myšlenku ponechat systém lidové džamahírie, ale bez Qaddháfího.
Viděno evropskýma očima se to jeví jako pitomost, ale je lehké rozbít akvarium, je těžší dát zemi novou páteř, strukturu a pak se nedivte, když sáhnou po staleté tradici tvrdého islamismu.

Posledním velkým omylem je názor, že těch-zhruba 5%- populace, která by chtěla změnu směrem k západní demokracii musíme mediálně podpořit.
To je medvědí služba, čím více je budete fedrovat, tím rychleji je většinová populace zařízne, bude v nich vidět agenty západního světa, rozkládající jejich tradiční společnost.
Svým způsobem budou mít pravdu.

My žijeme v sekulárním světě a podceňujeme vliv náboženství a tradice předků, stejně jako EU podcenila vliv národní identity, která je a bude převažovat nad identitou panevropskou. Není podmínkou, že by se všechny civilizace měly vyvíjet stejně, to je jakýsi sociologický darwinismus očekávající, že za pár set let nevyhnutelně čeká svět islámu etapa sekulárního osvícenectví.
Národní identita je v muslimském světě chabá, státy nemají tradiční hranice a selhaly i pokusy -svým způsobem nacionalistických-baasistů.
Když se na to podíváte jejich očima, co mají muslemin dělat, kde hledat oporu?
Proto jdou salafisté a wahhábisté tak úspěšní. Navíc je tam obrovská moc petrodolarů, na tom nešetří ani v Evropě.
I Chamás vznikl jako odbočka Muslimského bratrstva, stará se i o dobročinnost, což nedělá z ušlechtilosti, ale proto, aby si vytvořil nové bojovníky, vymývá nové generaci mozky od čtyř let.Pokud vzniknou silné komunity i v ČR, neuhlídáte to.
Takhle to obvykle začíná.
http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Pobijte-Zidy-musi-mit-strach-Kazani-ceskeho-muslima-vydesilo-politiky-216375

Objektivitu si zachovali z novinářů třeba Turečkovi z BV. Ostatně nic jiného jim nezbývá, pokud pendlují mezi oběma stranami, nemohou psát aktivistické a jednostranné články jako tady.
12. 01. 2012 | 08:08

Jáchym napsal(a):

Pepa Řepa:
Tureček má páteř - ale v posledním či předposledním čísle časopisu Rozhlas píše, jak šel na koberec - s výstrahou - když si dovolil publikovat článek o Arabech arabskýma očima stylem, který je třeba v Británii běžný. Když napsal úplně symetrický článek o Židech, byl pochválen - ano tak to má vypadat.

Ad Britské listy: Odlišujme názory Čulíka a Britských listů. Čulík se snaží podle vlastních slov vyvažovat - psát ot tom, o čem se v českém tisku nepíše.
Najdete tam články odleva doprava, někdy dost bizarní názory, někdy perly. Celkově je tam menší procento blitkoplků než ve většině současného českého tisku.
KREVNÍ SKUPINA:
Vy a já také nepatříme do stejné krevní skupiny, přesto nebo možná i proto mne Vaše názory nesmírně zajímají - vytrhává mě to z myšlenkových stereotypů.(Když pominu, že o problematice arabského světa víte tak padesátkrát víc než já.)Inteligence a vzdělání nás vůbec nechrání před nebezpečím sebeoblbování a zavírání očí před fakty - tedy před stupiditou v Koukolíkově slova smyslu.
Nesnáším jen vědomé primitivní manipulace. Bohužel jsem se i tady dostkrát sekl a křivdil poctivému člověku - považoval jsem autora za drzého manipulátora géblsovského střihu a on byl jen upřímně a bezelstně blbej jak tágo. :-(
Budu se těšit na Vaše další příspěvky.
12. 01. 2012 | 08:56

pavel fadrný napsal(a):

Pepa Řepa!
Katarský emír vyzval ke vstupu arabských jednotek do Sýrie.
To znamená, že čilouni už v Sýrii jsou!
14. 01. 2012 | 22:18

ojíšek napsal(a):

Pane Mullere,
velmi nesouhlasím se závěrem jinak inspirativní úvahy. Mám silný pocit, že drtivá většina aktuálně žijících lidí má (měla, a bude mít) stejné materiální touhy. Nevidím velké rozdíly mezi touhami studentů a dělníků v Československu r. 1989 a Egyptě 2011. Když vidím, jak málo k vnitřně svobodné společnosti – v rovině běžných vztahů mezi občanem a občanem, mezi občanem a komunitou, mezi občanem a společností jsme se za 20 let přiblížili, (my, děti tak demokratické tradice!) tak nemohu předpokládat vznik světové nadvlády podobně toužících, cítících a spotřebovávajících. Spíše zde vzniká prostor pro světové kolbiště mezi nimi. Když se dva díváme na obrazy – ladné dívky, krásného domu v zahradě, elegantního automobilu, tak naše chápaní těchto obrazů ve vlastní mysli může být velmi odlišné, až protichůdné. A naše činy pak budu uskutečněním tohoto chápání.

A tak predikuji, že už v první (asi kratší) polovině 21. století se naše planeta stává svědkem stále rostoucího napětí mezi obrazy a protichůdnými činy pro jejich dosažení mezi stále větším počtem osob, subjektů a komunit ve vzájemné informační, ekonomické i vztahové interakci. Druhá (zřejmě delší) polovina pak má dva scénáře – požár a následnou výstavbu zdí (třeba i jen virtuálních) – ((pokud ještě někdo svobodný zbude a nezačne se úplně od začátku)) – anebo interaktivní přenesení tohoto napětí dovnitř souvisejících společností spojené s množstvím malých požárů a postupnou, (a bolestnou), proměnou všech zúčastněných. Klíčovou roli při tom všem pak bude hrát intenzita a kvalita vzájemné komunikace mezi účastníky, jejíž platformu - jako arabista - teď ještě můžete svou vnitřní pravdivostí ovlivnit. Je to výzva pro svobodnou společnost, je to výzva i pro Vás. Přeji nám světlé zítřky.

Je to krásná doba. Krásná a děsivá (ale ono to zřejmě nikdy nebylo jinak).

P.S. Publikujete také arabsky?

P.P.S. Pokud je tato predikce správná, máte doufejme o práci postaráno. Na jistý čas možná.
22. 03. 2012 | 19:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy