Jak na státní rozpočet: ekonomický přístup

30. 09. 2010 | 18:08
Přečteno 14053 krát
IDEA pro hospodářskou politiku 1/2010

21. září 2010
Libor Dušek, Ph.D., Vilém Semerák, Ph.D., Prof. Jan Švejnar

V letošním roce dosáhne deficit veřejných rozpočtů 208,8 mld. Kč, tj. 5,7% HDPi , a dluh 38,4% HDP.
Dominantní roli v celkovém deficitu i v nárůstu dluhu hraje deficit státního rozpočtu (166,7 mld. Kč, tj. 4,5% HDP). Boj s deficitem je jednou z hlavních priorit nové vlády. K jeho trvalému snížení stojí v cestě několik rizik:
• Riziko, že ochota prosazovat škrty ve výdajích rychle vyprchá. Zkušenosti ze zemí jako Švédsko a Holandsko ukazují, že k dlouhodobému snížení deficitu je třeba mít víceletou a maximálně závaznou strategii.
• Riziko, že i v příštích letech bude snižování výdajů prováděno plošně a náhodně, vedeno především snahou rychle a politicky přijatelně ušetřit výdaje, bez zohlednění priorit, bez vyhodnocení přínosů jednotlivých programů. Česko nepotřebuje ani tak nutně další škrty, jako spíše restrukturalizaci a zefektivnění výdajů.
• Riziko, že snižování výdajů či snižování daní nebude doprovázeno hlubšími reformami, které zefektivní daně i výdaje a pomohou k nižšímu deficitu i k lepšímu fungování národního
hospodářství.

Zkušenosti z různých zemí a moderní ekonomická teorie nabízí odpovědi na otázky: Jak by se boj
s deficitem měl projevit v připravovaném rozpočtu na rok 2011 a v dalších krocích k reformě veřejných financí? Jak snížení deficitu dosáhnout efektivně a udržitelně? Co by vláda měla v rozpočtové oblasti prioritně prosazovat?

1. Stanovit dlouhodobý plán snižování deficitu

Mít rozpočtovou strategii a odpovídající cíle ve výdajích a daních pro všechny roky volebního období. Cíle musí být konkrétní, jasně formulované a věrohodné. Minimálně by měly zahrnovat stabilizaci dluhu v poměru k HDP na úrovni do 50%.

Krátkodobý cíl vládního prohlášení (schodek veřejných rozpočtů max. 3% do roku 2013) je krokem správným směrem; střednědobý cíl (aby si stát nebyl do roku 2016 nucen půjčovat na běžný provoz) je velmi obecný a připouští v podstatě libovolný celkový deficit.

Návrh státního rozpočtu počítá s celkovým deficitem 3.7% HDP a primárním deficitem 1.8% HDP. Pokud by růst české ekonomiky odpovídal současným predikcím IDEA-CERGEEI iii (a od roku 2015 se navrátil k historickým průměrným hodnotám), a pokud by se podařilo udržet primární deficity pod 1.8%, měl by se nárůst dluhu po roce 2014 výrazně zpomalit a de facto stabilizovat na úrovni 44-48% HDP. iv Běžné deficity by pak také od roku 2013-15 měly plnit limit stanovený Maastrichtskými kritérii.


2. Dodržovat a aktivně využívat výdajové rámce.

Výdajové rámce jsou zákonné mantinely pro růst výdajů státního rozpočtu v budoucích letech, které schvaluje Sněmovna spolu s rozpočtem. Jakkoli je rozpočet na rok 2011 momentální prioritou, spolu s ním budou schváleny i výdajové rámce na roky 2012 a 2013. Budou v mnohém důležitější než samotný rozpočet, neboť předurčí budoucí výdaje.

Vláda by rámce měla nejen dodržovat (což v minulosti ne vždy činila), ale zejména používat jako nástroj k prosazení strategie na snižování deficitu. První doporučení aktuální návrh rozpočtu
splňuje, druhé už jen zčásti – rámce na roky 2012 a 2013 předjímají růst nominálních výdajů o 2.1% ročně, těsně nad očekávanou inflací. To znamená zachování, nikoli snižování, reálné úrovně vládních výdajů. Strategie snižování deficitu se – s výjimkou roku 2011 - neopírá o skutečné úspory ve vládních
výdajích, ale spoléhá se na ekonomický růst, díky kterému příjmy automaticky porostou rychleji než výdaje. Rámce tak splní svoji úlohu jen při optimistickém makroekonomickém vývoji.


3. Provést reformu fiskálních institucí.

Fiskální instituce jsou pravidla a omezení upravující proces přípravy a schvalování rozpočtu. Kvalitně
nastavené fiskální instituce pomáhají snižovat deficity a efektivněji alokovat vládní výdaje – kupříkladu úspěšné rozpočtové reformy v Nizozemí a Švédsku se opíraly o reformy institucí. Ekonomie nabízí nástin optimálních fiskálních institucí pro Česko: Procedurální pravidla a transparentnost jsou efektivnější než uzákoněné vyrovnané rozpočty a podobná omezení.v Aby fiskální instituce měly pozitivní vliv na rozpočty, musejí být vynutitelné mocenským orgánem nezávislým na Sněmovně. vi Změna pravidel musí být mnohem obtížnější než změna samotného rozpočtu.

Konkrétně by například namísto postupného aktualizování výdajových rámců měly být schváleny celkové výdaje rozpočtu na všechny roky volebního období, a v následujících letech by bylo
možné schválit pouze odchylky za předem určených podmínek.vii Pro schválení zákona o rozpočtových pravidlech by měl být nutný i souhlas Senátu (obdobně jak tomu je u volebního zákona).


4. Důsledně zrušit a omezit daňové výjimky a nezavádět nové.

Daňové výjimky nejen přímo snižují výběr daní, ale nepřímo podněcují též k vyšší spotřebě zvýhodněných statků, vyšším daňovým únikům, agresivnější daňové optimalizaci, a nutí stát nastavit vyšší daňové sazby. Jen u daně z příjmu fyzických osob snižuje přímý efekt daňových výjimek příjmy rozpočtu o 18 procent plánovaného deficitu. viii Kromě této částky by jejich omezení snížilo deficit o dalších 0.9 procenta ix skrze nepřímé efekty a odstranilo neefektivnosti v řádu 1 až 2 miliard z výjimek plynoucích.x

Ekonomicky zdůvodnitelných výjimek je málo. Rozhodně mezi ně nepatří odpočet úroků z hypoték, stravenky, nedávno zavedené odpočty DPH u automobilů, či uvažované výjimky ze silniční daně.
Případné zachované výjimky by měly být cíleny jen na chudší poplatníky. Např. pokud je politickým rozhodnutím pomáhat lidem k vlastnímu bydlení pomocí odpočtu úroků z hypoték, nechť je odpočet omezen do výše úvěrů, které si na pořízení bydlení berou lidé s nižšími příjmy.xi


5. Systematicky zefektivňovat daňový systém sbližováním sazeb.

Česko nemá efektivní daňový systém. Neefektivnost nespočívá jen v administrativních nákladech pro
poplatníky a stát. Velké rozdíly mezi daňovými sazbami přímo vybízejí k přesouvání příjmů a zisků do kategorií, které jsou zdaňovány mírně.xii Na ně doplácí zejména ti, kdo podobné kličky provádět nemohou – řadoví občané.

Pracovní příjmy běžné domácnosti s dětmi jsou zatíženy 54% mezní daňovou sazbou, čímž Česko převyšuje sociální státy jako Dánsko či Švédsko, o sousedních post-komunistických zemích nemluvě. xiii Prioritou je rozpočtově neutrální snížení sazeb sociálního pojištění kombinované sblížením sazeb DPH, které by měly být provedeno zcela nezávisle na penzijní reformě. To zároveň umožní sblížení vyměřovacích základů pro pojištění živnostníků a zaměstnanců, bez nutnosti přímo zvyšovat daně živnostníkům. Ve snaze pomoci chudým se daně a sociální dávky nelogicky duplikují (např. daňové bonusy a přídavky na děti) a vytvářejí pasti chudoby (100% daňové sazby) i pro domácnosti, kde hlavní živitel vydělává 60 až 80% průměrné mzdy.xiv

6. Bojovat s korupcí a zprůhlednit veřejné zakázky.

I velmi opatrný odhad o předražení veřejných zakázek v důsledku jejich neprůhledného a neefektivního přidělování činí 24 % plánovaného deficitu.xv Cestou ke snížení této částky je zveřejňování všech informací o státních výdajích a veřejných zakázkách (předložených nabídek, zdůvodnění výběru, znění smluv, atd.), intenzivnější využívání aukcí, kombinované s intenzivnějším odhalováním korupce a účinnějšími tresty.

Obecnému povědomí a zjištěním investigativních žurnalistů o zkorumpovanosti veřejných zakázek se doslova vysmívají čísla o počtu osob odsouzených za trestné činy pletich při veřejné soutěži a
veřejné dražbě (4) či přijímání úplatku (51).xvi Účinnějšími tresty nejsou vysoké tresty odnětí svobody (které jsou pouze populistickými deklaracemi, neboť soudy je odmítají udělit a nahrazují je krátkými podmíněnými tresty), ale zejména přísné peněžité tresty nebo kratší, ale skutečně udělované nepodmíněné tresty.


7. Neškrtat výdaje plošně, ale rušit zbytečné výdaje.

Některé programy nevytvářejí hodnotu, která by ospravedlnila jejich štědré státní financování. Některé jsou možná podfinancované a je nesmyslné je redukovat plošnými škrty. Racionální přístup vyžaduje systematickou práci na hodnocení skutečných přínosů jednotlivých programů a jejich rušení na základě získané evidence.

Stavební spoření je exemplárním příkladem, který za 13 miliard korun ročně (10% deficitu) přináší minimum kladných a řadu sporných efektů: Nejvýše 29% z této částky směřuje k domácnostem, které díky podpoře stavebního spoření opravdu spoří více; 30% nejchudších domácností pobírá pouze 9% celkových podpor, čímž stavební spoření ještě více prohlubuje nerovnosti v příjmech.xvii

8. Při škrtech dnes myslet na optimální strategii do budoucna.

Aktuální krácení výdajů by mělo směřovat do oblastí, u nichž se předpokládá dlouhodobý útlum.

Například má-li ministerstvo snížit mzdové výdaje a zároveň vládní program počítá s posunem financování měst a obcí od účelových dotací k vlastním příjmům, je více než logické už nyní krátit mzdové výdaje v odborech, které přerozdělují dotace obcím.

Je též nutné myslet na politickou průchodnost škrtů v následujících letech a prosazovat je již dnes v jednom legislativním návrhu.

Například záměr snížit podporu stavebního spoření jednorázově nyní a o něco více v budoucnu je chvályhodný. Ale bude ochota schválit další snížení podpory i za dva roky? Vhodnější (a politicky průchodnější) je již nyní uzákonit dlouhodobé snižování podpory.

9. Nahrazovat veřejné výdaje inteligentními reformami.

V posledních letech se významně zakořenil princip, že nedostatek čehokoli se vyřeší přidáním dotace
z veřejných peněz. Lepším řešením je často odstranění strukturální příčiny nedostatku.

Například na podporu penzijního připojištění státní rozpočet utrácí 5.3 miliardy ročně. Průměrné vklady do penzijních fondů přitom představují 2 procenta mezd, což na zajištění „důstojného stáří“ nestačí. Skutečným problémem jsou nízké výnosy fondů, dané přeregulovanou investiční strategií a zejména extrémně vysokými náklady na marketing a další administrativu, které z výnosů ukrajují minimálně 1.3 procentního bodu.xviii Náklady by přitom realisticky nemusely přesahovat 0.4 procentního bodu.xix Systémová reforma trhu penzijních fondů, i kdyby dokázala zvýšit čisté výnosy o pouhé půl procento, by umožnila snížit průměrný státní příspěvek o 56 Kč (a snížit deficit o více než 2%xx), při zachování stejné výše konečných úspor při stejných vkladech pro “typického” spořitele.xxi

10. Dát důraz na racionální investice do infrastruktury.

Kvalitní infrastruktura má ve všech zemích silné přímé i nepřímé pozitivní dopady na fungování národního hospodářství. V malé zemi jako Česko může tento pozitivní dopad být silnější než v mnoha jiných zemích, zejména na vytvoření jednotného a flexibilního trhu práce a následně i snížení celkové nezaměstnanosti a zvýšení produktivity práce. xxii Rozvoj infrastruktury nevyžaduje nutně zvyšování výdajů ze státního rozpočtu, ale zejména jejich efektivnější využití a vyšší spoluúčast samotných uživatelů.

Ke rozvoji infrastruktury tedy nejprve využít snížení korupce a zefektivnění veřejných zakázek, vyšší využívání mýtného (i pro osobní vozy, a zejména ve velkoměstech) či více konkurence ve veřejné dopravě (odstranění všech bariér pro vstup soukromých dopravců na železnici).

11. Neohrozit a dokončit reformu terciárního vzdělávání, vědy a výzkumu.

Pro stát, který je chudý na nerostné zdroje, jsou investice do kvalitního lidského kapitálu strategicky důležité. Jednak pro zvýšení produktivity práce a příjmů lidí, jednak pro odstranění nerovností v příjmech – relativní nedostatek vzdělaných lidí na trhu práce způsobuje, že Česko má mezi zeměmi OECD druhý nejvyšší rozdíl v příjmech mezi zaměstnanci s vysokoškolským a středoškolským vzděláním (v průměru 83%).xxiii

Ve vědě a vysokém školství by měl stát koncentrovat finance jednak do mezinárodně-kvalitních institucí a programů, jednak do zvýšení dostupnosti kvalitního bakalářského vzdělání pro více lidí.
Pro zavedení školného hovoří (kromě rozšíření dostupnosti) i čistě rozpočtový argument – umožňuje zvýšit celkové zdroje peněz pro vysoké školy při nižších výdajích ze státního rozpočtu. Ve středním školství reflektovat reálnou poptávku po gymnáziích a středních školách.xxiv


12. Zvážit přijetí eura okamžitě, jakmile to stav veřejných rozpočtů dovolí.

Vládní prohlášení naznačuje připravenost veřejných financí na vstup do eurozóny cca od roku 2013-14. Přijetí eura bude mít i (převážně pozitivní) dlouhodobé rozpočtové efekty.

Přijetí eura zřejmě umožní financovat vládní dluh při nižších úrocích,xxv sníží reálnou hodnotu vládního dluhu díky vlivu přijetí eura na domácí inflaci ve formě tzv. Balassa-Samuelsonova efektu
xxvi , uspoří administrativní náklady veřejného sektoru při konverzi měn a dalších bankovních transakcích a sníží nejistoty veřejných institucí ohledně reálné hodnoty evropských dotací.


i Saldo veřejných rozpočtů v metodice GFS 2001. Saldo rozpočtů po očištění o vliv dotací transformačním institucím a vliv prostředků EU dosáhne -4.9% HDP.
Zdroj: MFČR

ii I v roce 2010 se podíl výdajů veřejných rozpočtů na HDP snížil, a to o 0.1% procentního bodu. Zdroj: MFČR

iii http://idea.cerge-ei.cz/documents/Makropredikce2010_05.pdf.

iv Poměrně velký rozptyl je daný nejasnostmi ohledně budoucího vývoje HDP, úrokových sazeb na vládní dluh, atd. Řada proměnných (např. budoucí citlivost primárních deficitů na ekonomický růst) je také jen obtížně odhadnutelných.

v Pro přehled studií zkoumajících účinnost fiskálních pravidel (zákonných omezení dluhů, deficit, a dalších parametrů veřejných financí) a fiskálních institucí (zákonných procedur pro tvorbu rozpočtů) viz např. von Hagen, J: Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance, Economic and Social
Review, Vol. 33, No. 3, Winter, 2002.

vi Ilustrativním je jeden ze závěrů studie Bohn H. a R.Inman: Balanced-Budget Rules and Public Deficits: Evidence from the U.S. States, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol. 45, 1996. Fiskální pravidla omezující deficity rozpočtů jednotlivých států USA mají silnější dopad na skutečné deficity ve státech, kde nejvyšší soudy jsou více nezávislé na zákonodárné a výkonné moci. Pro české prostředí se nabízí úvaha, zda by Ústavní soud měl mít explicitně určenou pravomoc posuzovat, zda procedura schválení a obsah rozpočtu odpovídají zákonným pravidlům.

vii Detailně je tento návrh rozveden v Švejnar J., L. Dušek a V. Semerák: Jak inteligentně reformovat veřejné finance, Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu při Národohospodářském ústavu AVČR, květen 2010, str. 15-18.

viii Tj., 24 miliard Kč. Zdroj: Materiál Ministerstva financí ČR “Přehled daňových zvýhodnění”, k dispozici na http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_rvf_kompletni_material.html. Částka 24 miliard představuje jen tu část výjimek, které Ministerstvo financí doporučilo ke zrušení.

ix Tj. 1.2 miliardy Kč.

x Jednoduchý odhad nepřímých efektů a snížení neefektivností (umrtvených nákladů) využívá vzorců pro výpočet změny rozpočtových příjmů a umrtvených nákladů v závislosti na elasticitě zdanitelného příjmu a poměru mezi skutečným a potenciálním daňovým základem. (Viz Feldstein, M.: Tax
Avoidance and the Deadweight Loss of the Income Tax, Review of Economics and Statistics, Vol 81 (4), 1999: 674-680; Kopczuk, W.: Tax Bases, Tax Rates, and the Elasticity of Reported Income, Journal of Public Economics, Volume 89 (11-12), 2005, 2093-2119.) Výpočet je k dispozici na požádání.

xi Doporučujeme omezení na úrovni 3. decilu nově přiznaných hypoték na pořízení bydlení. Dle statistik Ministerstva pro místní rozvoj byla v roce 2008 průměrná výše nově poskytnuté hypotéky na pořízení bydlení 1.7 milionu korun. Podrobné rozdělení není uváděno, ale 3. decil je nevyhnutelně výrazně nižší než 1.7 milion korun. (Ministerstvo pro místní rozvoj, Hypotéční úvěry 2002-2010, dostupné na http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Statistiky-Analyzy/Statistiky-z-oblasti-bytove-politiky-(1)/Hypotecni-uvery/Hypotecniuvery-(2002-2008)).

xii Např. využívání dohod o provedení práce, přesun zisků firem do platů jejich vlastníků-manažerů, které jsou nad stropy sociálního a zdravotního pojištění zdaňovány pouze 15% sazbou.

xiii Zdroj: Taxing Wages 2008-2009, Table I.6., Figure I.6., OECD 2001:

xiv Jan Pavel: Dopady změn v dávkovém a daňovém systému v letech 2004-2008 na hodnoty ukazatelů motivace k práci v ČR. Výzkumná studie, Ministerstvo financí ČR 2010.

xv Tj. 32 miliard Kč. Zdroj: Transparency International: Odhad neefektivně vynaložených veřejných zdrojů ve veřejných zakázkách v České republice, Transparency International 2007,
http://www.transparency.cz/pdf/publikace/vz_odhad_neefektivity.pdf

xvi Statistická ročenka kriminality – rok 2008, Ministerstvo spravedlnosti ČR.

xvii Švejnar J., L. Dušek a V. Semerák: Jak inteligentně reformovat veřejné finance, Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu při Národohospodářském ústavu AVČR, květen 2010, str. 20-22, 35-36.

xviii Penzijní připojištění se státním příspěvkem, 1995-2009, Asociace penzijních fondů ČR, duben 2009.

xix Dle zkušeností soukromých indexových fondů (Fidelity a Vanguard), Norského státního penzijního fondu (Statens Pensjonsfond), konzultace s představiteli domácích investičních společností.

xx Tj. 2.8 miliardy Kč.

xxi Snížení příspěvku o 56 srovnává konečnou výši úspor ve věku 65 let pro typického účastníka penzijního připojištění při současném průměrném státním příspěvku (105 korun měsíčně) a výnosech fondů na úrovni průměrného výnosu za roky 2000-2009 (3.137 procent) a konečnou výši úspor stejného
typického účastníka při sníženém příspěvku 49 korun a výnosech zvýšených o 0.5 procentního bodu. Detaily výpočtu jsou k dispozici na vyžádání.

xxii Díky snadnějšímu dojíždění za prací z regionů s vysokou strukturální nezaměstnaností do regionů s bohatšími pracovními příležitostmi. Např. efekt dálnice Plzeň-Praha, kdy se Plzeň podle mezinárodních měřítek dojíždění za prací stala „předměstím Prahy“.

xxiii Education at Glance 2010, Table A.7.1. OECD Indicators, OECD 2010.

xxiv Knot O. a D. Munich: High School Admission Procedure in the Czech Republic: Example of Inefficient Matching Mechanism, připraveno k vydání jako CERGE-EI Working paper 2010, ukazují na simulaci alternativních procedur přijímání studentů na školy, že ve stávajících českém systému
skutečná poptávka po středních školách a zejména gymnáziích je výrazně vyšší, než kolik lze usuzovat dle počtů podaných přihlášek.

xxv I když je v teoretické rovině efekt měnové integrace na úrokový diferenciál diskutabilní, empirické analýzy (viz např. Bernoth, von Hagen, Schuknecht: Sovereign Risk Premiums in the European Government Bond Markets, GESY discussion paper, 1512006) ukazují na existenci malého i když ne vždy statisticky významného pozitivního vlivu EMU na financování vládního dluhu.

xxvi Empirické analýzy ukazují na málo významný (Egert et al.: The Balassa-Samuelson Effect in Central and Eastern Europe: Myth or Reality? Journal of Comparative Economics Vol 31, Issue 3, September 2003) či relativně malý (Sinn a Reutter, The Minimum Inflation Rate for Euroland. NBER working
paper 8085, January 2001) vliv Balassa-Samuelsonova efektu na inflační diferenciál mezi ČR a Německem. Navíc by růst mezd s tímto efektem související byl nutně více než kompenzován nárůstem produktivity (pokud ekonomika nečelí jiným strukturálním problémům).

O IDEA
Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) je novým projektem Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. a prof. Jana Švejnara. IDEA je moderní a politicky nezávislé myšlenkové centrum (think-tank), které vytváří a nabízí širokou škálu podstatných myšlenek a názorů pro veřejnou sféru, založených na solidní analýze; přispívá ke vzniku celonárodní vize a strategie pro budoucnost a poskytuje občanům dostatečné informace k tomu, aby byl jejich hlas výrazněji slyšet uprostřed společenského dění a jejich zvolené představitele vedl k odpovědnosti vůči veřejným zájmům.

http://idea.cerge-ei.cz

Principy fungování
1. Vytváření shody na základě intelektuální otevřenosti – přijímání volné soutěže myšlenek, otevřenost podnětům z různých částí světa, přehodnocování existujících stanovisek vzhledem k novým výzvám.
2. Využívání nejvhodnějších teoretických a praktických poznatků – snaha o rozvinutí postupů na základě nejlepších teoretických i praktických poznatků (z České republiky i ze zahraničí).
3. Zaměření aktivit na vytvoření efektivní politiky a strategie České republiky – doplňovat akademické
instituce vytvářením podkladů efektivním a operativním způsobem.

Twitter: IDEA_CZ

IDEA pro hospodářskou politiku (IDEA on Public Policy) 1/2010,
© Libor Dušek, Ph.D., Vilém Semerák, Ph.D., a Prof. Jan Švejnar
Vydal a vytiskl Národohospodářský ústav AVČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 11121 Praha 1.
Elektronická verze této publikace je k dispozici na
http://idea.cerge-ei.cz/documents/iphp_201001.pdf

Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů a nikoli oficiální stanoviska Národohospodářského ústavu AVČR, v.v.i., či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

hovorka11 napsal(a):

Bod6:
" Bojovat s korupcí a zprůhlednit veřejné zakázky"

bych dal na první místo!!!
Je to bod kterým se dá nejvíce
ušetřit z prostého důvodu- miliardy rozkradené nebo z předražených zakázek končí někde v zahraničních bankách a netočí se moc u nás. Jsem přesvědčen, že by v případě likvidace korupce nemuselo docházet k žádným dalším úsporám- všechno by to pokrylo !!!
30. 09. 2010 | 18:48

yara ze země krys napsal(a):

Velmi zajímavý článek a chce to ovšem podrobnější prostudování, první dojem je výborný. Špičkoví ekonomové by měli převzít otěže vládnutí nad hospodářstvím ČR a J.Švejnar k nim patří, své by k tomu měli samozřejmě říci i ekonomové-praktici z velkých dlouhodobě úspěšných institucí a firem!
30. 09. 2010 | 18:51

JC napsal(a):

yara ze země krys,
Zatím jsem to jen zběžně prolétl, ale abych pravdu řekl nic objevného, spíše jiné balení objeveného.
Novum je otočení kormidla autorem/zatím nevím o kolik stupňů/. Že by důsledek toho co se děje ohledně rozpočtů v podstatě v celé EU ?
Jsem zvědav jak pan vlk "rozchodí" svého milce, který mu tady hodlá strouhnout stavebko.
Když to oznámila fagmilia 118....mno....
30. 09. 2010 | 19:05

Cech napsal(a):

Chce to více vstřebat.
Na první dojem je to zpracováno v úrovni H.
30. 09. 2010 | 19:18

Tenco napsal(a):

Autor
Já Vám fandím, ale zároveň Vás lituji, jestli se stanete prezidentem tohodle slzavého údolí. Budete s ním ztotožňován.

http://aktualne.centrum.cz/...

http://www.novinky.cz/domac...

To jsou "novinky" za posledních pár desítek minut.

Sám nesvedete nic.
30. 09. 2010 | 19:25

Alex napsal(a):

JC
Nemohu hovořit za vlka, ale možná Vám uchází navrhovaná postupnost, ale závazně přijatá dnes. Ovšem pokud se někdo inspiruje Kalouskovými postupy máte tu nutnou podmínku v háji. Onoto platí jak pro stavební spoření tak pro daně. Máte tu uvedenou POSTUPNÉ sbližování, které zamezí tomu, co zaměstnanci dělat nemohou. To neznamená ve výsledku rovnou daň.
Tak by se dalo pokračovat. Ono kdyby se ta filozofie naplnila z polovičky a věci byly řádně vzsvětlovány, ubylo by asi hodně napětí. Pokud se realizuje jen polvina ovšem jen těch chaotických plošných škrtů? Další malér v českých končinách? Zjevné naschvály druhé straně. Když poplatky ve zdravotnictví - proč ne podle výše příjmu s min. platbou pro ty bez příjmu či úplněbez. Jedni trvají na paušální platbě, druzí trvají na zrušení poplatků. A tak bych mohl pokračovat.
30. 09. 2010 | 19:26

mud.. napsal(a):

Napsat cokoli umí každý v.l. Prof. Švejnar je v Česku "živá mrtvolka". Sice žije a žvaní, ale nikdo ho už nebere vážně. On si neuvědomuje stejnou pozici jako má Paroubek.
30. 09. 2010 | 19:29

Jeff napsal(a):

Jen tak mimochodem by bylo dobré přestat rozkrádat státní rozpočet, aby bylo možné pochopit body 1 - 5 a 7 - 12.
30. 09. 2010 | 19:33

ping napsal(a):

mud..
taky to tak vidim. Byly urcite nadeje, kdyz tu zacal, ale ted se toci porad na stejnych principech, ktere nikam nevedou, aspon v cesku
30. 09. 2010 | 19:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

mud...
Ano, také bych to tak viděl.
Živá mrtvolka mezi mrtvými mrtvolkami.

Trefné. :))
30. 09. 2010 | 19:44

Rumcajs napsal(a):

V obecné rovině jsem nenašel rozpor s tím, co dneska dělá Kalousek.
30. 09. 2010 | 20:04

Béda napsal(a):

p. Švejnar,

na programové konferenci ČSSD jste seděl nedaleko prof. Kellera. Ten zajisté mluvil i o prohlubující se sociální diferenciaci společnosti, likvidaci střední třídy, neoliberální vládě finančních oligarchů, o vyvádění zisků do daňových rájů, vyvážení práce, o odvrácené straně a stínu neomezené vlády neviditelné ruky trhu.

Zajímavé, že přesto setrváváte u Kalouskovy neoliberální reformy šité finančním oligarchům na míru, likvidující sociálně slabé a srážející střední třídu, ani nezmíníte opatření ke zvrácení tohoto negativního trendu, nemluvíte o potřebě regulace nezřízeného řádění nadnárodního molocha a nehledáte praktická řešení v tomto smyslu, boj s korupcí řadíte někam na šesté místo...
30. 09. 2010 | 20:19

stále rebel napsal(a):

„Britští vědci se chystají emigrovat
Rektoři univerzit varují, že navrhované škrty v rozpočtu na vědecký výzkum povedou k úpadku britského výzkumu
Britští vědci se chystají emigrovat. Odjíždějí z Británie na lépe financovaná místa v zahraničí. Čelní výzkumnící, včetně oxfordského profesora fyziky a vědce, který pracuje v oblasti výzkumu kmenových buněk na léčbě slepoty, se chystají odstěhovat se z Británie. Rektoři několika britských univerzit varovali, že navrhované rozpočtové škrty povedou k úpadku britského výzkumu. „

To my jsme alespoň nezrušili anonymní akcie a tak se nemusíme bát toho, že nám utečou naši kmotři bez kterých bychom se patrně rozpustili v EU a ztratili naši národní identitu.
30. 09. 2010 | 20:19

JC napsal(a):

Alex,
Ale prdlajs Alexi.Autor se nám tady teoreticky rozmáchává se střednědobými cíli do roku 2016 a nevnímá politickou realitu. Nevnímá, že i "fagmilia 118" není jednolité seskupení, kde je možno prosadit vše jak si jeden usmyslí, nevnímá že 2014 buou volby, které mohou vše zamíchat.
Autor uvádí že Česko nepotřebuje/"pejorativně"/ škrty, ale restrukturalizaci a zefektivnění výdajů.Což je v podstatě to samé jen to zní "vědečtěji".
Nakonec snad jednu poznámku.
Současná vlna stávek napříč Evropou z důvodů úsporných opatření vlád ke snížení zadlužení států EU musí zákonitě vést k dvěma závěrům.
Buď je "fagmilia 118 včetně Kalouska" tak dobrá jako všechny vlády EU, nebo všechny vlády EU jsou tak blbé jako "fagmilia 118 vč. Kalouska"
P.S. Doplnění pouze pro puristy
Všechny vlády EU - tím jsem myslel vlády těch zemí, kde se nedávno stávkovalo proti reformám.
30. 09. 2010 | 20:26

Matrix napsal(a):

Tak si říkám co profesorskej dělal na tom rudém sabatu v Brně. Podle toho co zde presentuje asi dělá Kalouskovi poradce.
30. 09. 2010 | 21:47

Gerd napsal(a):

JC,
Vaše druhé tvrzení o vládách je to správné. Přesto bych je poopravil. Většinou jsou o něco chytřejší a lépe vychované než ta "fagmilia 118 bez Kalouska". Kalousek tomu dodává ten pravý punc IV. cenové skupiny.
Co se týká návrhů p. Švejnara, obecně s nimi těžko někdo bude neosuhlasit. Mnohem horší bude jejich aplikace v praxi, a na té zejména záleží, zda se ony reformy povedou nebo nepovedou.
Je to jako chůze po frekventované silnici. Jít po její krajnici je relativně bezpečné, a je celkem jedno po které, pokud s epříliš často nepřechází a neztrácí tím čas. Jít středem je sebevražda.
Hezký večer
30. 09. 2010 | 22:01

JC napsal(a):

Gerd,
Nevěšte bulíky na nos sám sobě,nějakým poopravováním.Nejsme schopni posoudit jak jednotlivé vlády reformy nastavily, protože situace v každém statě je specifická. Nemůžeme dokonce ani předvídat, jak reformy v jednotlivých státech dopadnou. Jediné co je zřejmé je okamžitá reakce odborů a ta je jako jediná stejná.
Takže vaše stanovisko yůstává, že jsou všichni hloupí. Já bych řekl, že yačíná vítězit rozum.Jestli to je za 5 minut dvanáct nebo už po dvanácté ukáže čas.
Všimněte si, že neřeším kdo, kde je u koryta, ale beru to neideoloicky šmahem.
30. 09. 2010 | 22:26

Marie napsal(a):

Gerd
Pokud nemáte zadní oko, tak po krajnici je dobré chodit jedině vlevo. Jinak riskujete smetení nějakým vpravo jedoucím účastníkem silničního provozu.
30. 09. 2010 | 22:49

MirekS napsal(a):

Dobrý den, pane Švejnare,
konečně příspěvek tak potřebné kvality a systémovějšího pohledu (jaký rozdíl vůči příspěvkům např. pánů z NERVu nebo politiků) na tomto webu i jinde. Do určité úrovně se dá hovořit o (tak potřebném) "nadstranickém" pohledu. Předpokládá to však existenci jakéhosi "konsensu" ekonomických odborníků, ale i demokratických sil (parlamentních, popř. senátních stran, které ctí principy demokracie).
Ad 1) Chybí mi větší mezinárodní kontext. Nezdá se mi, že by dnes šlo pouze o dodržování Maastrichtských kritérií...
Ad 3) Nezdá se mi, že by šlo jen o reformu fiskálních institucí, jde i o úpravy vedoucí až k ústavě.
Ad 7) Stavební spoření - ano, podá-li se to takto, pak přestávám být kritikem z pozice účastníka stavebního spoření, ale o to víc jsem kritikem konstrukce systému stavebního spoření a hypotéčního úvěrování, protože od začátku tyto systémy jsou nastaveny pro jiné než nejchudší vrstvy obyvatel (ti si tím pomohou k "rekonstrukci bytového jádra", zatímco střední vrstvě opravdu mohou pomoci k pořízení bydlení). Ano otázka bydlení je jednou ze základních otázek týkající se tzv. životního standardu (ten se odvíjí od nejnižších vrstev obyvatel, nikoliv od nejvyšších). Pak je to tedy otázka "rozumného" ukončení stávajícího systému a nastavení systému úplně nového (a dobře promyšleného), což se nevyřeší dnes ani v roce 2011.
Dnes jsou však předkládány účelové a nesystémové zásahy bez vize koncepce (nebo jsem si tedy nevšiml, že by veřejnosti byla nějakým způsobem prezentována).
Ad 8) Škrtat ve smyslu optimálních strategií znamená mít dopředu aspoň střednědobou (lépe dlouhodobou) koncepci. No ale ona chybí!
Ad 10) Je to hlubší než ekonomický problém (ekologie, vykupování pozemků, správa územního plánu, architektonický dozor, stavební dozor).
Ad 12) Nesouhlasím. Přijetí eura má své podmínky. Jsou opravdu splnitelné v tomto časovém rámci? Zvláště s ohledem k evropskému kontextu a rozhodovací flexibility v ČR (dosud řádně nedefinováno jako cíl - od r. 2007, tuším, termín neustále odsouván s rostoucí nechutí se tím zabývat, což o něčem svědčí...jak to tedy s členstvím v EU vlastně myslíme).
Chybí alespoň náznak toho, za jakých podmínek se to dá stihnout.
Jinak takovýto příspěvek názorně dokumentuje neschopnost zákonodárců a jejich současné nezdravé zaměření (až osobní prospěchářství (popř. lobování), nekompetentní (neodborné) zasahování do zákonů (vsuvky, terminologická buš, nekoncepčnost).
Dále ukazuje, že to je běh na dlouhou trať, v jehož základních principech musí "demokraté" nalézt shodu (tj. za rámec koalice) právě proto, aby v následujícím volebním období nebylo "totálně" negováno to, co se začalo v předchozím období. A mnohé činnosti nejdou ani za jedno volební období stihnout.

Zdraví

MirekS
30. 09. 2010 | 23:08

Targus napsal(a):

To Rumcajs:

Že by se Kalousek zbláznil a začal prosazovat zveřejňování soutěží o státní zakázky, potažmo exkluzívní smlouvy na tyto státní zakázky včetně tajných dodatků?
Je to možné:
asi někde zbodnul mršinu
plnou strychninu.
Jiné vysvětlení není, kromě toho, že jste to zas přehnal v osvěžovně Na růžku.
30. 09. 2010 | 23:28

bape napsal(a):

Co chemik Kalousek, to pan profesor Švejnar. Proto mi bylo divný, že si socani vybrali Švejnara za kandidáta na prezidenta, když na tuhle věc mají docela jiný názor. Ještě nutno dodat, jak ta ekonomika v USA pěkně funguje, když tam mají takový "hlavy" a "mozky". A hle...odkud přišla krize....Ekonomie není věda, jen názory na způsob fungování trhu, jak vidno: špatné!Nejsem bolšán, ale řekl bych s Klausem: zlatí komunisti...........
30. 09. 2010 | 23:32

jezevec napsal(a):

Po přečtení a bez nějakého koumání mám pocit, že p. Švejnar je u socanů nějakým omylem !Nebo ho něco náhle osvítilo ? A nebo si konečně také pod tíhou informací ze světa i z domova uvědomil, že je opravdu divoce roztočená spirála dluhů !
01. 10. 2010 | 07:44

Honza napsal(a):

Trochu mi tam chybí zamezení vývozu nezdaněného kapitálu do daňových rájů. O tomhle se velmi málo mluví, i když hodně v ČR praktikuje.
01. 10. 2010 | 08:14

argonix napsal(a):

to jezevec
ve spojených státech je dluh na občana v přepočtu 4 miliony korun u nás 120 tisíc, patříme mezi země s nejnižším dluhem, o jaké spirále to mluvíte? Já vidím zatím jen spirálu útlumu, nárůstu nezaměstnanosti, růst chudoby a snižování životní úrovně.
01. 10. 2010 | 08:30

JC napsal(a):

argonix,
To že patříme k těm méně zadluženým je všeobecně známo, co tedy navrhujete ? Dohnat a předehnat ?
01. 10. 2010 | 09:02

lijuti napsal(a):

Je to celkem výstižné a trefné,ale je to zatím v rovině teorie.Horší bude zavádění do praxe,a vůbec jeli k tomu vůle tady u nás.Zatím opravdu nevím jestli současná vláda s tím chce něco dělat opravdu nebo jen tak na oko.
01. 10. 2010 | 09:14

arnost-ek napsal(a):

"Cíle musí být konkrétní, jasně formulované a věrohodné."

Až na to, že v tomhle článku není konkrétního nic. Samozřejmě, kdo by nesouhlasil se snižováním dluhu. Ale JAK konkrétně? Formulace "koncentrovat finance", "sytémové úspory" a další podobné mají nulový obsah.

A zavést euro? Proboha...NIKDE s ním není spokojený nikdo, kromě bank.
01. 10. 2010 | 09:28

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem urážlivý příspěvek, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Text byl navíc v rozporu se zdejšími pravidly (viz záhlaví každé diskuse) zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě celý napsán velkými písmeny.
Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 10. 2010 | 09:55

Johan napsal(a):

Pane Švejnare, zkuste ty vaše myšlenky reálně odpracovat a realizovat. Žvanit umí skoro každý.
01. 10. 2010 | 10:09

Alex napsal(a):

JC 20:26:57
Švejnar nebere v potaz koaliční realitu z prostého důvodu - představuje ekonomický přístup nikoli politický.

Proti Vašemu tvrzení stojí i jiná skutečnost. V normálním politickém světě se v politice bere ohled na opozici v otázce zásadních reforem. Prostě proto, aby dlouhodobě vydržely, aby je opozice po volbách nepřekopala tak či onak. Vzpomeňte správní reformy - jedni zrušili kraje, druzí poté kraje vzkřísili a zrušili okresy.

Mj byl to i důvod neustálého odkládání třeba důchodové reformy alespoň v rétorice.

V otázce škrtů a restrukturalizace se mýlíte. Není to totéž. O tom, že český rozpočtový problém nespočívá ani nyní prioritně ve výši dluhu, ale ve struktuře rozpočtu - o to se mluví již hodně dlouho a shodli se na tom snad všichni ekonomové. Naprosto logicky zdůvodňuje proč a jaký je mezi tím rozdíl.

Ohledně Vaší poznámky - nelze to paušalizovat. Pokud vím tak v Čechách odbory vyhrožují generální stávkou zatím výhradně kvůli zrušení trvalého pracovního poměru v Zákoníku práce. V Řecku je pro mne logicky nespokojenost úměrná stavu rozpočtu. Přičemž to odnesou ti, kteří to nezpůsobili. Vlády a její exponenti vládli nejen špatně, ale i podváděli.Domnívám se, že neobstojí tvrzení, co si zvolili, to měli. Nejen proto, že byli obelháváni, ale on je v takových zemích prostě problém absolutní beztrestnosti zvolených zátupců - bezpečně vím, že u nás chybí celý právní segment umožňující i občanovi podat trestní oznámení na politika. Lze ho podat jen přes OZ, kde takový žalobce musí prokázat přímou svoji újmu, což je prakticky nemožné.
Nebývá než ještě dodat, že jednotlivé vlády budou nepochybně konat kvalitativně i věcně odlišně podle výše dluhu.
Pokud vím byly evropské země varovány některými ekonomy, aby škrty nepřehnaly ohledně přidušení vlastních ekonomik.

V mnoha bodech je logicky použito příliš obecné polohy.
Lze to shrnou tak, že potřebné reformy je nutno provést stejně jako ty škrty kvalitně. To už ale není předmětem rámce ekonomického přístupu.

Je logické, že politický rozměr předpokládá zohlednění sociálního rozměru, odborného v každém segmentu a koncepčně provázaného.

Jádro pudla holt je skryto v detailu. To rozhodující je v té kvalitě škrtů i reforem.

Možné odlišnosti jiných návrhů lze pro mne porovnat až s ev. alternativou.

Příklady třeba toho stavebního spoření či penzijního připojištění hovoří o rozdílech ohledně vládních představ a ne nepodstatných.
01. 10. 2010 | 10:11

JC napsal(a):

Alex,

OK, Alexi, beru to jako takovou švejnarovskou alternativu k NERVu, určenou především pro ČSSD a její voliče.

1.Dobrá zpráva je, že se pan profesor probudil za 5 minut 12/doufám./

2.Další dobrá zpráva je,že snad otevřel oči některým voličům ČSSD

3.Otázkou zůstává jestli otevřel oči i Sobotkovi,Havlovi a spol.
01. 10. 2010 | 10:28

Alex napsal(a):

JC
No nevím jak přijmete skutečnost co se týká bodu 2, volil jsem ČSSD a mé tvrzení,že si nemyslím, že by mi Švejnar otevřel oči.

Podle mého názoru se na nynějším stavu podílí ODS i ČSSD takřka stejně. Žádná strana nepřestala dělat naschvály té druhé. Je lhostejno, kdo začal, důležité je, kdo to ukončí. Protože ukončit takovou politiku je nutné a neznamená to, že ČSSD stáhne gatě a bude koalici přicmrdovat, pokud ji bude válcovat. Taktéž ČSSD by neměla dělat naschvály. Podle mého soudu to rozeznat nepůjde kdo to zaviní, jsem v tomto ohledu pesimista - viz gesto Schwarzenberga ohledně šéfa parlamentu a spláchnutí Kalouskem a Johnem.
01. 10. 2010 | 10:45

Pepi napsal(a):

Boj s korupcí souvisí
s efektivitou investic
a také efektivitou využití dotací z EU.
-
A dále přechod ČR do neutrality
a následné zrušení armády
a přisluhování USA v Afghánistánu!
01. 10. 2010 | 10:54

Chechta napsal(a):

Chybí tam bod 13.
Předat správu země opět komunistům.
01. 10. 2010 | 11:09

Jindrich napsal(a):

Pane profesore - dik za velmi dobrou a logicky podanou studii.
Nejsem si ale jist ze dokazete naucit stare psy novym kouskum.
Zvlaste psy se stale cervenymi mozky.
01. 10. 2010 | 11:12

jogín napsal(a):

Pokud jde o ekonomický pohled, je pěkně děravý. Švejnar vůbec nebere v úvahu vliv exportu zisků, ať přímo v peněžní formě, nebo hůř (daňový únik) předražením importu. A taky zanedbává obsluhu státního dluhu, kde úroky zbytečně tečou do zahraničí. Přesun téhle částky k občanům by mělo pekný amplifikační efekt. A nevšímá si taky obrovshé neefektivity investice do dálnic, kde všichni řeční o významu pro ekonomiku, ale výtěžek z mýtného je mizivý.
01. 10. 2010 | 11:19

JC napsal(a):

Alexi,
napsal jsem "snad , některým "
Že ne vám je mi v podstatě jedno.
Máte pravdu, že není čas se dohadovat, kdo nese větší díl zodpovědnosti. Doba vyžaduje situaci řešit. Jestli je řešení koalice, správné a dostatečné to ukáže čas. Myslím, že je důstojnější šlapat vodu s námahou, držet hlavu na hladinou, než se přestat hýbat a čekat na záchranné kolo Mr. Barrosa.
P.S.Navzdory tezím pana Paroubka, státní dluhy se prostě platí.
01. 10. 2010 | 11:36

Viola napsal(a):

Tak jste pane Švejnare

uvedl dvanáctero, ale co takhle podporovat církev pro dodržování desatera?
01. 10. 2010 | 11:59

DDD napsal(a):

No to je úsměvné, autor nám tu kandidoval na prezidenta za ČSSD a dnesk káže věci, za které by mu tu mnozí levicoví intelektuálové strhli a rozšlapali brejle? Kdepak se ta změna vzala? Třeba si ještě s Kalouskem někdy padnou do náruče.
Jinak mě zaujala ta představa závazných rámců na celé volební období, je možné fakticky provozovat něco natolik neflexibilního?
01. 10. 2010 | 12:06

Alex napsal(a):

JC
no já spíše čekám, že paní demokracie ještě párkrát bude muset zaúřadovat jako o posledních volbách do krajů či parlamentu. Každopádně ideální to nebude určitě ale osudově tragické také ne. Na to ještě zdaleka nejsou profíky a skutečného politika hodného toho jména zatím nevidím nikde.
01. 10. 2010 | 12:16

Jana napsal(a):

Pan Š. a spol. se činili, jak kdyby to měli od řádku. Všechny ty rady a porady navíc patří do jiného světa, kde se beztrestně nekrade, kde HDP lze reálně stanovit, kde obecně platí: Bez peněz do hospody nelez, a kde u kormidla je kormidelník, který zná kurs a umí číst mapu.
01. 10. 2010 | 12:32

jana z lidu napsal(a):

Nebylo by nejjednodušší a nejrychlejší vyřešit tuhle krizi měnovou reformou? Peníze by ztratily svou hodnotu a začalo by se od nuly. Já bych se toho nebála. Já ( a je nás více) totiž celých 40 let žiju z výplaty do výplaty a to chodim poctivě do práce. Alespoň jsme si díky stavebnímu spoření udělaly tu ,,rekonstrukci" bytového jádra. Přesně jak trefně napsal Mirek S.
P.S. Pro měnovou reformu nejsem, ale je jasné, že na ty různé tuneláře, korupčníky a podvodníky, co beztrestně vysávaj stát, nic po dobrém nebude platit. Když se to radikálně nezačne řešit tak nastane, a mám pocit, že už nastává, úpadek civilizace....
01. 10. 2010 | 19:33

AAA napsal(a):

No uz vidim jak kandidat socanu rusi stravenky.
To asi budou muset soudruha kandidata znovu radne politicky proskolit...
01. 10. 2010 | 20:37

David napsal(a):

Svejnare jste o nicem, nejak nechapu, ze vam vubec nekdo chce slyset, kdyz jste kandidoval na prezidenta za CSSD, to na cloveka ktery se prosadi v USA je naprosty ulet !!!
01. 10. 2010 | 23:06

Alex napsal(a):

AAA
Neblbněte. Proč myslíte, že to máte uvedeno jako výhradně EKONOMICKÝ pohled či rámec. Je na politikovi, jak s tím naloží a možností má mnoho - ne že ne . Ať jde o stravenky či o stavení spoření. Ono přece nejde o dodržení ekonomického rámce, ale o kvalitu jak škonkrétních škrtů, tak konkrétní kvality vlastních reforem - politických řešení je mnoho v tomto ekonomickém rámci. Proto je politik politikem a ekonom jenom ekonomem.
01. 10. 2010 | 23:11

Alex napsal(a):

Davide, když někdo nerozumí článku, holt se raději vyjádří k něčemu, o čem se DOMNÍVÁ, že tomu rozumí. A kvalita bývá úměrná důvodu, proč nemůže psát k věci.
01. 10. 2010 | 23:17

tom napsal(a):

Dobrý večer,jak tak čtu všechny ty komentáře lidí ,kteří zde diskutují nestačím se divit.Copak vám všem ještě nedošlo že p.Švejnar je akorát pohádkář,který může psát co chce.Nikdy nedělal nikde v praxi .Je to pouze teoretik.Bohužel dnešní svět je takový ,že i tací se zatím uživí a docela dobře.Ale všem vám radím berte to z humorem je to jen teorie velmi vzdálená praxi.Bohužel existuje spousta lidí který mu to žerou.
02. 10. 2010 | 00:32

bacon napsal(a):

Soudruh Svejnar se stale snazi se zviditelnit, ale jaksi mu to nevychazi. Z Rakouska, kam ho poslala STB ho vyhostili. Tak byl zase poslan do USA. Ale jak vsichni vi, je USA ve financni a ekonomicke krisi. Ale soudruh Svejnar se nema k tomu, aby USA zachranil. Stejne jako USA se nema k tomu, aby se soudruha Svejnara zeptala jak dal.
02. 10. 2010 | 03:06

jbg napsal(a):

Za stravenky se dají běžně koupit cigára a chlast, nemyslím, že na to bych chtěl přispívat. Taky si myslím, že pan Švejnar je teoretik, ale stojí za to si to přečíst, něco se dá použít. Já spíš vidím možnosti v naprosto transparentních státních zakázkách, pěkně naceněná položka po položce, ok, dali jste nám slevu na akci jako na celek? Tak jakto, že každá položka je dražší než běžně? Považujete svoje položkové ceny za obchodní tajemství? Tak se neucházejte o státní zakázky. A nějaké oslovení firem? Maximální otevřenost komukoliv, kdo splní požadavky, a nějaké zábrany proti ušití zakázky na míru. Třeba proti požadavkům, které splní jen jeden výrobek na trhu, ale na kterých v podstatě nezáleží, nereálné časové limity, které splní jen firma se zbožím připraveným předem, nízká cena a následné vícepráce vyšší než původní cena atd. Známé finty. U větších zakázek by měla být procedura zadání podrobena širší debatě i mezi veřejností. Koneckonců, jsou to veřejné prostředky. Taky bych zrušil anonymní akcie a zjistil na 10 let zpátky, kdo byl jejich vlastníkem, minimálně bych vyloučil společnosti s neznámým vlastníkem z jakýchkoliv transakcí státu zákonem, a to i jako subdodavatele, prostě pokud se nějaká firma s neznámých vlastníkem účastnila státní dodávky, měla by být zákonem stíhána a tak i firma, která jí zakázku předávala. A zrušit pokud možno spoustu zbytečného úředního rozhodování, to je přesně prostor pro korupci. ˇUředník by měl hlavně vykonávat práci podle maximálně jednoduchých pravidel a minimálně rozhodovat. A pokud rozhoduje, měl by nést plnou odpovědnost, zvláště u podvodného jednání. Zdravé prostředí pomůže skutečně dobrým firmám, které teď často živoří, zatímco státní zakázky získávají ty dobře napojené.
02. 10. 2010 | 03:37

poznámka napsal(a):

Kam zmizela progresivní daň,která by výrazně přispěla k vyrovnání rozpočtů,obvyklá v civilizovaných státech ? Akceptoval ji i exministr Janota, jinak nastrčená figurka ODS-mafie
02. 10. 2010 | 06:56

Evžen napsal(a):

Švejnar, ten tady nic doposud nedokázal, a co by dokázal tak že by tady okradl lidi, jako každý který se po převratu vrátil zpátky, stejně jenom kecá a píše všelijaké pitomosti, protože kdyby měl nějaký dobrý plán na vyřešení této nepříznivé finanční situace tohoto státu, tak by ho politici a občané zvolili, ale je to blbost, tady se vyřeší tato finanční situace jedině tak že všichni nynější politici by nesměli především krást a stavět nesmyslné drahé věci, nakupovat medvědy za stovky milionů a rozdávat peníze do zemí třetího světa a spousta jiných věcí, to se tady ovšem nestane, a především by si politici museli snížit platy a to nejméně o 70% a to se také nikdy nestane, máme totiž hamižné a zlodějské politiky a jsme s tím známí po celém světě, tak že se stejně nedá nic dělat, každý ví že si naši politici neodhlasovali ani to že budou za sebe platit jízdenky v MHD, vlaku a letadle a nezřekli se spousta benefitů, takže je to jasné, tady pomůže jedině to, jak je tomu v jiných zemích, že lid vyjde do ulic a všechny politické parchanty pomlátí, teprve potom to povede k vyřešení této tíživé státní finanční situace !!!!!!!!!!!!!!!!!!
02. 10. 2010 | 09:16

huhu napsal(a):

zase opisuje a žvaní
02. 10. 2010 | 10:37

ali napsal(a):

pane Švejnare s Vámi je sranda, to jsem vskutku nečekala. Vnučka si aspoň udělá výpisky do školy..jestli dostane horší známku jak dvojku, tak to máte u mě nahnutý..
02. 10. 2010 | 11:35

Josef K. napsal(a):

Pan Švejnar tu popisuje absurdnost ekonomické vědy a odhaluje tu její obří prázdnotu. Ono to je jako když žebřiňák nebude sloužit k přepravě sena z pole, či dřeva z lesa, protože se dostal do rukou koláře, který všem vnutí definici loukotě či obruče. Prostě náhle vůz ztratí svůj přirozený význam, přestane být jasné k čemu sloužil, ale všichni se ponoří do komplexní problematiky kovářova řemesla. Než se to vyřeší, je kovárna obložena vozy a děti, starco a ženy vytrvale nosí sena a dříví na svých hřebtech. Doporučoval bych podobným hochům kapku mezioborového studia. Konrad Paul Liesmann je dobrá literatura na začátek. Lidstvo zblbo. Pan Švejnar a jeho hoši by si měli odpovědět na zcela primární otázku: co to vlastně je hospodářský život. To jim zabere pár let, jen toho čtení.
02. 10. 2010 | 11:56

mirator napsal(a):

Ani to nečtu - recept je jednoduchý, stačí přestat krást, vyházet neschopné politiky na pozicích náměstků, poradců, ředitelů odborů, a zaplatit kvalifikované a vyházet neschopné...
02. 10. 2010 | 12:00

Cesky nouma napsal(a):

Recept je jednoduchy ... odriznout se od kapitalistickych tzv. investoru. kapitalizmus je nesmysl ... soukrome podnikani musi byt pod prisnou kontrolou statu a ne tomu statu vladnout. ale cesi jsou podle mne takovi noumove coz je videt na jejich zastupcich - Klaus, Kalousek ... :-).
02. 10. 2010 | 13:22

No... napsal(a):

Buďte TAM kde jste,TAM máte dost práce. TADY si Vaše opsané budy omíláme pořád dokola a ameriku jste neobjevil, takže zbytečného opisovatele nepotřebujeme.Pa.
02. 10. 2010 | 13:50

ctenar napsal(a):

zase Švejnar ...umele... nikdy profesor z University of Michigan nebude bran vazne v CR. Duvodu je mnoho a dukazy existuji...
02. 10. 2010 | 14:41

PetrK napsal(a):

Jak je možné, že vaše geniální myšlenky nenašly uplatnění v uSA?
02. 10. 2010 | 15:55

PetrK napsal(a):

Omluva: USA
02. 10. 2010 | 15:56

Jirka. napsal(a):

Na první pohled hezké, jenže takto to umí napsat i studentík ze Střední ekonomické školy.
Nic nového, pouze všeobecně známé ekonomické zákonitosti.
02. 10. 2010 | 17:01

kristusek napsal(a):

JC

k Vašemu postřehu o vládách a stávkujících - nejvíce se stávkuje v Řecku:o)

Teď už jen vědět, kam to naši "famiglia 118" zařazuje...
05. 10. 2010 | 12:15

antikrist napsal(a):

V první řadě je nutno oddělit důchodový systém od státního rzpočtu a vrátit do něj ty desítky miliard které si "vypůjčily" vlády ODS Klause a Topolánka. Nakonec i Nečas s Kalouskem by tam měli vrátit těch 7 miliard, které použili na porcování medvěda. Pokud budou miliardy vráceny a účet oddělen od státního rozpočtu, nebude třeba dělat čachry s důchodovým systémem.Vlády ODS se dopustily sprosté krádeže na pokrytí svých s chodků a zlodějen. Na novinkách diskutuje několik blbečků, kteří se snaží že z důchodového účtu si nelze půjčovat. Tito jsou pouze neznalí celého systému
05. 10. 2010 | 13:30

Terry napsal(a):

Reklamní flash animace Petra Nečase "Volte ODS" na dneších http://aktualne.centrum.cz/:

"KORUPCI NEBUDU TOLEROVAT VE VLÁDĚ ANI V ODS".

Kurňa - ve vrcholné politice a vedení ODS je "čistý" Nečas od poloviny 90. let, a TEPRVE TEĎ mu to vadí?

Farizejství nejvyššího kalibru!!!!

Topolánek to řekl dobře (i když až tak "hromadně" to nemyslel):

"Ať jdou do prdele všichni!"

Už ne iniciativa a výzvy "Děkujeme, odejděte!" - na to jsou naši "demokratičtí" politici nedemokraticky hluší.

Chce to "razantnější" výzvy..
06. 10. 2010 | 09:11

míra napsal(a):

To naši soudruzi a soudruh Kalousek, v naší demokracii z pravice, to nechtějí neboť mají zájem rychle zbohatnout na úkor lidí vytvářejících hodnoty oproti nim. Proto nic neuznávají a dělají mrtvého brouka. Oni si opět a více chtějí nahrabat a potom jako Krejčíř a další se odstěhovat do daňových rájů nebo zkorumpovat cizinu jako naše pravicová justice, Švýcarsko. Musí ještě něco nakrást, mají toho málo.
06. 10. 2010 | 15:19

MarcusLevitus napsal(a):

Video, které musíte vidět, abyste byli v obraze! Rocky Škromach Balboa dává levý hák pravici!
http://www.youtube.com/watc...
07. 10. 2010 | 16:36

Stan napsal(a):

pouze blb muze doporucovat prijeti Eura, u keynesianskeho saska Svejnara to ovsem neprekvapi.
16. 10. 2010 | 15:43

santawizard napsal(a):

Jsme-li na špici mezi nejméně nejchudšími a nejméně zadluženými lidmi a zeměmi na světě,tak to jenom znamená,že si na sebe bereme příslušnou míru zodpovědnosti nejenom ve vztahu k Evropě,ale i k celému OSN. V cestě nám stojí jenom rasová a třídní nenávist.Transformovali jsme se z beztřídní společnosti do třídní společnosti.Třídy jsou jak se říká,od putyky do několikahvězdičkové restaurace.Třída která existuje ještě pod putykou by měla být morálně a finančně podporována třídou která žije nad několikahvězdičkovou restauraci.Těm nahoře to moc neuškodí a těm dole to hodně pomůže.Tomu se říká charita!!!Proto by se měli stavět penzionky a chudobince pro chudé a bohaté konzumenty a abstinenty.
05. 11. 2010 | 14:56

santawizard napsal(a):

I když v bibli není napsáno nic ,ani o vojenských kaplanech,ani nic o hospodských kaplanech,katolická církev nikdy neseminovala žádné hospodské kaplany ,ale vždycky seminovala jenom a jenom vojenské kaplany.Z toho důvod. je na světě přebytečné množství somráků a feťáků,ale nedostatečné množství hospodských kaplanů a marijuána gurů.Proto je tady ta válka mezi legálníma a ilegálníma drogama křížem krážem mezi muslimama a křesťanama.Bůh války je satan ,ale bůh míru ježíš ho brzy zažene do pekla!!?Čajové ceremonie,kávové rituály,opioví faráři,tabákoví mágové,hospodští kaplani a marijuána gurové.Co to je?Všechno může být podle vzoru křestanského vína jako pomazání a nebo podle vzoru alkoholu ,který je tou drogou ve víně.Raději než na víně ,lidé však vždycky udržovali svoji víru či nevíru jenom krveprolíváním a zavíráním jeden druhého do vězení a do blázince.
05. 11. 2010 | 15:05

Starý Šibal napsal(a):

Honzíku, já tě přeložím do češtiny: víc makat za míň peněz.

Se mnou ale nepočítej.
11. 11. 2010 | 13:16

Monika napsal(a):

Dobrý den, chci se zeptat, zda mají penzijní fondy vliv na tvorbu státního rozpočtu? Děkuji.
29. 05. 2012 | 20:19

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy