Pavle Blažku, odejděte...

31. 07. 2012 | 10:05
Přečteno 10093 krát
Pane ministře,

Předkládám zde dokumenty a jejich střízlivou interpretaci. Podle nich jste jako advokát v roce 2002 (a) převzal zastoupení státu v době, když už byl před schválením zákon, jenž jeho zastoupení advokátem zakazuje, (b) sjednal přitom za minimum úkonů odměnu, která převyšuje souhrn všech Vašich loňských příjmů, (c) ve zbývajícím čase dohodil znalecké firmě, spolupracující trvale s Vámi i Vaší manželkou, znaleckou zakázku, předraženou asi třicetkrát, jejíž výsledek je trestným činem dle ust. § 346 (1) trestního zákona : „Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti“. Vámi vyjednaná odměna za zcela zpackaný, neudržitelný, a posléze právem odmítnutý posudek činila 5,25 mil. Kč.

Pokud je jediný z předkládaných dokumentů zfalšován, nepravdivý, nebo v následujícím textu dezinterpretován, podejte na mne trestní oznámení. Pokud jakékoliv moje tvrzení z tohoto textu je nepravdivé, podejte trestní oznámení. V opačném případě nemáte v politice co dělat. Odejděte, protože jste s největší možnou pravděpodobností podezřelý ze spáchání několika trestných činů s následnou rozsáhlou škodou pro veřejné rozpočty. Jste nepřijatelnou ostudou právnické profese, svojí politické strany i demokratické politiky vůbec. Jste výsměchem spravedlnosti.

V roce 2001 zneužil Váš blízký přítel JUDr. Zdeněk Koudelka (spolužák ze studií, kolega na fakultě, v minulosti spolumajitel některých Vašich společností, od Vašeho nástupu do funkce častý návštěvník budovy Ministerstva spravedlnosti) svého vlivu na tehdejšího ministra zdravotnictví Bohumila Fišera, pro kterého pracoval jako tajný placený politický poradce. Vaším společným cílem bylo vytvořit prostor pro zadání zcela nepotřebné zakázky na nové právní služby a znalecký posudek, a to i přesto, že právní zastoupení státu mělo v krátké době přejít na novým zákonem ustavovaný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a oběma stranami sporu přijatý znalecký posudek (Kochánek/Luňák) již byl zpracován. Ministr na nátlak JUDr Koudelky sabotoval usnesení vlády, které mu od listopadu 2000 ukládalo co nejrychleji ukončit spor se společností Diag Human jednáním. V případě splnění usnesení vlády by ovšem žádné další právní služby a posudky nebyly potřeba.

Důkaz č.1
Zápis z jednání MZdr a Diag Human „o výběru osob soudních znalců“ ze dne 9.dubna 2001
s vyjádřením shody na jmenování konkrétních znalců. Prokazuje existenci společného postupu při výběru znalců.

Důkaz č.2
Zápis z jednání MZdr a Diag Human z června 2001, potvrzující existenci a oboustranné přijetí znaleckého posudku znalců Kochánka a Luňáka. Prokazuje, že žádný nový znalecký posudek a nové právní zastoupení nebyly potřeba. Všechny náklady k tíži veřejných rozpočtů tedy byly uměle vyvolané a zbytečné.

Důkaz č.3
Smlouva o dílo mezi MZdr a znalcem Doc.Ing. Josefem Luňákem o vypracování znaleckého posudku „a to na základě podkladů předaných zhotoviteli objednatelem nejpozději do 25.4.2001“. Prokazuje, že podklady pro posudek dodalo po dohodě obou stran ministerstvo zdravotnictví, a že smlouvu za ministerstvo podepsal pověřený první náměstek Michal Pohanka.

Důkaz č.4
Informace ministru Fišerovi z 8.8.2001– prokazuje, že ministr Fišer, ovládaný poradcem Zdeňkem Koudelkou, jednal vědomě proti rozhodnutí Vlády ČR.

Ve spojení se Zdeňkem Koudelkou jste se už v roce 2001 po dobu několika měsíců připravovali na převedení právních služeb na Vás osobně a zpracování nepotřebného znaleckého posudku na firmu DEUP, sídlící na stejné adrese jako Vaše advokátní kancelář. Pro DEUP, řízený dalším Vaším blízkým přítelem Ing.Bc.Radomírem Daňhelem, se kterým společně vlastníte nejméně jednu nemovitost, jste přitom v té době pracoval jako externí právník a Vaše manželka v ní působila jako soudní exekutor. Firma v té době neměla sebemenší odbornou zkušenost a kvalifikaci pro zpracování posudku v dané oblasti.

Důkaz č.5
Informace Právního odboru MZDr ministru Fišerovi z 15.října 2001. Prokazuje, že Zdeněk Koudelka dlouhodobě prosazoval přidělení jakékoliv zakázky na znalecké posudky pro firmu DEUP, spojenou s Vámi a Radomírem Daňhelem.

Důkaz č.6
Dopis firmy DEUP Ministerstvu zdravotnictví z března 2002. Prokazuje personální propojení firmy s Vámi a s Vaší manželkou. V hlavičce společnosti je Alena Blažková vedena jako soudní exekutor této společnosti a Vy jako její externí spolupracovník.

První Váš pokus se ještě kvůli odporu právního odboru ministerstva nepodařil. Koudelka proto přesvědčil ministra Fišera o nutnosti změnit nepohodlné usnesení vlády z listopadu 2000 a připravil pro něj za ministerstvo všechny podklady. Nechal se pak za ministerstvo dosadit do komise, která měla „z pověření vlády“ a v režimu utajení „najít“ nového právního zástupce a firmu na zpracování nového znaleckého posudku.

Důkaz č.7

Záznam o výběru znalce z 15.1.2002 – prokazuje, že Zdeněk Koudelka nakonec jménem ministerstva zdravotnictví prosadil zakázku pro Vás, svého osobního přítele, a pro s Vámi spojenou firmu Radomíra Daňhela.

Důkaz č.8
Smlouva o poskytování právních služeb mezi MZdr a JUDr.Pavlem Blažkem z února 2002
. Prokazuje předem dohodnuté smluvní zajištění nestoudně předražených služeb a Vaši osobní zodpovědnost za fakturování všech předražených částek za znalecký posudek i právní služby. Prokazuje také, že Vaše advokátní kancelář sídlila na stejné adrese, jako firma DEUP. Platební podmínky jsou ve smlouvě úmyslně naformulovány tak, aby k vyplacení došlo ještě před létem 2002, kdy bylo jasné, že Bohumil Fišer odejde z ministerstva. Navíc jste věděli, že už od 1.července 2002 začne platit zmíněný zákon, nově upravující právní zastupování státu v majetkových sporech.

K tomu, aby rozhodci nemohli použít předchozí posudek (Kochánek/Luňák), jste jako nový právní zástupce České republiky zaslal 25.března 2002 dopis předsedajícímu rozhodci, ve kterém jste jménem státu a v rozporu se skutečností tvrdil, že „Osoba oprávněná jednat za Ministerstvo zdravotnictví ČR nikdy neobjednala vypracování posudku výše uvedenými soudními znalci a výsledky posudku těchto znalců nevycházejí z materiálů předložených Ministerstvem zdravotnictví ČR“. „Jsem zplnomocněn prohlásit, že stane-li se citovaný znalecký posudek důkazním prostředkem v rozhodčím řízení, bude takovéto jednání považováno mým klientem v návaznosti na výše uvedené za jednání protiprávní, a to případně i ve smyslu trestního práva“.

Šlo o vědomou nepravdu, která měla sloužit k zastrašení rozhodců a prodloužení sporu tak, aby rozhodci nemohli odmítnout zpracování a předložení nového znaleckého posudku společností s Vámi spojenou.

Důkaz č.9
První strana Vašeho dopisu JUDr Josefu Kunáškovi z 25.3.2002, obsahující vědomě nepravdivé informace a výhrůžky rozhodcům.
Důkaz č.10
Odpověď na Otázku 3 v dopise MZdr z 15.8.2007 Prokazuje nepravdivost Vašeho tvrzení.
Důkaz č.11
Odpověď na Otázku 8 stejného dopisu. Prokazuje nepravdivost Vašeho tvrzení.

Zasláním vědomě nepravdivých informací v dopise z 25.března 2002 jste se pravděpodobně dopustil ve spolupodílnictví přípravy trestného činu podání nepravdivého znaleckého posudku a dokonal trestné činy vydírání a poškozování cizích práv. Jako přitěžující okolnost by mělo být vzato v úvahu, že jste tak činil v organizované skupině a jménem České republiky.


Důkaz č.12
Odpověď na Otázku 7 v dopise MZdr z 15.8.2007. Prokazuje částky ministerstvem proplacené ve Váš prospěch.

Důkaz č.13
Dokument z archívu Vyšetřovací komise Sněmovny Parlamentu ČR.
Seznam částek, vyplacených MZdr za právní a znalecké služby do roku 2004. Prokazuje řádové předražení právních a znaleckých služeb, Vámi poskytovaných. Ve srovnání s předchozím a podstatně kvalitnějším znaleckým posudkem znalců Kochánka a Luňáka šlo o třicetinásobně vyšší částku.

Bezprostředně jste se tedy podílel na spáchání trestného činu podání nepravdivého znaleckého posudku, který byl navíc neodůvodněně mnohonásobně předražen. Spolu se Zdeňkem Koudelkou jste se s největší pravděpodobností dopustili i spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejné osoby, neboť ze zištných důvodů, ve skupině a pro vlastní obohacení jste svoje jednání kryli jménem Ministerstva zdravotnictví, a Vy i jménem České republiky. Bylo by jistě vhodné, aby orgány činné v trestním řízení prošetřily tyto informace, a postupovaly i ve Vašem případě tak, jak jim ukládá zákon. Věřím, že po dobu vyšetřování se jako potencionálně podjatý vzdálíte jakékoliv možnosti rozhodování, které by mohlo být vnímáno jako pokus o ovlivnění postavení nebo konání orgánů činných v trestním řízení.

Vaše okamžitá rezignace jako člena vlády a ministra spravedlnosti by se pro džentlmana v takové situaci mohla zdát jediným čestným řešením.


Jan Urban

P.S. Zdeňka Koudelku jsem ve stejné věci poprvé vyzval k podání žaloby nebo trestního oznámení na moji osobu už v roce 2008. Tehdy v konfrontaci s podobnými dokumenty v přímém přenosu Otázek Václava Moravce odpověděl, že „orel much nelapá“. Dodnes se toho neodvážil, k dokumentům se nikdy nevyjádřil, a hájí se lží, že „byl vždy na straně státu“. Myslím, že patříte ke stejnému ptačímu druhu. Bohumil Fišer zemřel, a nemůže být proto trestně stíhán.

Poznámka:
Podle Aktualne.cz (16.7.2012) koupili manželé Blažkovi a Daňhelovi v květnu 2001 společně rohový dům v Brně-Zábrdovicích a zaplatily za něj 7,5 milionu korun, což je 3,75 milionu na jednu rodinu. Podle deníku Právo (15.4. 2003), přispěli Blažek a Daňhel o necelý rok později ODS na volby každý částkou čtyři sta čtyřicet tisíc korun.

Tento text by asi nevznikl bez laskavé a velkorysé spolupráce neziskové společnosti Acta non verba a jejich webu www.kverulant.org. Jejich vlastní a podstatně humornější pohled na tuto věc najdete na http://www.kverulant.org/don%20pablo.html Vřele doporučuji i znalcům hantecu...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

P. napsal(a):

No ano, je to takový fotbálek - Šťáva, Háva, Kalousek a malá domů ...

"... archivy StB mluví jasně. Jen namátkou: v letech 1984 a 1985 Šťáva jednal o nákupu zbraní a protitankových granátů se státním podnikem Omnipol, angažoval se i v chystaném prodeji stotunové zásilky lehkých zbraní za 180 milionů dolarů do Argentiny."
http://www.czsk.net/svet/clanky/cr/stava.html
http://hn.ihned.cz/c1-44173520-richard-hava-nehrajeme-si-s-kalouskem-na-loutky-a-na-loutkare
31. 07. 2012 | 10:55

melčákova pohanka napsal(a):

Pane Stejskale,nemohl byste advokátovi p.Šťávy doporučit,ať z těchto stránek odejde? Děkuji.
31. 07. 2012 | 10:57

Wraith napsal(a):

melčákova pohanka:

No nevím, zda vás pan Stejskal vyslyší. Koneckonců existuje svoboda projevu a názou.
Koneckonců, pokud nejde o vulgarity, je zcela legální zde publikovat.
Co na tom, že okolí pana Šťávy může mnít znaky organizovaného zločinu. A momochodem... podívejte se sem ;-) http://www.diaghuman.eu/default.asp, třeba Vás to zaujme.
31. 07. 2012 | 11:07

melčákova pohanka napsal(a):

Wraith. Díky. Obecně máte pravdu s tou legalitou a svobodou projevu,ale co když máte i pravdu s tím organizovaným zločinem ?! ?
31. 07. 2012 | 11:17

Wraith napsal(a):

melčákova pohanka

Dokud nejsou důkazy a na nich postavené rozsudky, pak je nutné je považovat za nevinné. Logicky z toho plyne, že i kdyby to byla rela realita, do chvíle, než je taková záležitost prokázána, jde pouze o pouhé domněnky.
31. 07. 2012 | 11:24

dříve čtenář napsal(a):

A komu tím urbane prospějete? A blažkovic rodina nebude mít co žrát!
Pan Stejskal dovolí, je to volná parafráze na Pelíšky...
31. 07. 2012 | 11:29

melčákova pohanka napsal(a):

....ale všichni víme,že všechno je jinak! Buďte zdráv !
31. 07. 2012 | 11:32

resl napsal(a):

P.Urban, Češi si nechají kálet na hlavu a místo, aby si ověřili co píšete, začnou nadávat vám. Slouhovská část nesebevědomého národa si zaslouží, aby s nimi politici jednali jako s kusem hadru. Blažek je ustrašený ješita, který otočí kdykoli. Kousky, které prošly jeho manželce v exekuci, jemu samotnému v nevýhodných prodejích pozemků, ty knedlíky nezajímají. Český a stejně tak ruský slouha rozumí jen biči.
31. 07. 2012 | 11:32

melčákova pohanka napsal(a):

resl.Prohnilí proti prohnilým ! Knedlíky mám rád je s ovocem!
31. 07. 2012 | 11:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane melčákova pohanko,

nevidím jediný důvod, proč bych to dělal. Ostatně takové doporučení ode mne nikdy žádný bloger neslyšel a ani neuslyší (za těch pět let jsem jen jednomu blog zrušil pro opakované flagrantní porušení Kodexu blogeru).

Čtenářům, kterým se některé texty nelíbí či je rozčilují, mohu doporučit, aby je nečetli (tedy pokud s nimi nechtějí věcně polemizovat). Dělám to také tak. Jiným se zase třeba líbí či (což je vůbec s ohledem na záměr těchto stránek to nejlepší) s nimi polemizovat chtějí.

Libor Stejskal
31. 07. 2012 | 11:46

melčákova pohanka napsal(a):

Pane Stejskale,souhlasím s Vámi. Jen u p.Urbana a DH mám pocit,že již nejde o blogy,ale o jeho job, ke kterému Vaše stránky využívá či zneužívá? Pozdravujte řeku Sázavu ! Děkuji.
31. 07. 2012 | 11:57

Petr napsal(a):

Vše je tak křišťálově čisté, že to ani křišťálově čistší být nemůže!
31. 07. 2012 | 12:24

resl napsal(a):

melčákova pohanka,
nerozumím vám, jen jsem pochopil, že když se něco nelíbí vám, nemůže to být dobré ani pro nikoho jiného.
31. 07. 2012 | 12:28

paprika napsal(a):

Zajímavé: když napíše blog slušný a charakterní člověk, jako je pan Urban, přičemž se vystaví trestnímu stíhání v případě, že by neměl pravdu, vyskočí hned soudruzi s cenzurou. Pravda je vůbec nezajímá-zakázat-jak byli zvyklí.Tomuto národu zlodějů a zbabělců není pomoci!
31. 07. 2012 | 12:28

ghándí napsal(a):

koukám že diag human zde rozjela PR . pokud mate urbane nějaké důkazy, obratte se na policii.
31. 07. 2012 | 12:39

martin_ka napsal(a):

jen je potřeba připomenoutže Blažek je z ODS! takže vlastně není žádné překvapení, že je to nejspíše zločinec
31. 07. 2012 | 12:46

Kanalnik napsal(a):

Mnoha diskutujicim neni po chuti neschopnost a korupcnictvi Ceskych politickych elit, ale kdyz nekdo sesbira jasne dukazy o neradstvech, ktere nekteri z nich provedli, tak je to pro ne spatne!!!

tak co chcete, panove? mor a nestovice na vas! mate presne takovou vladu a takove elity, ktere si zaslouzite!
31. 07. 2012 | 13:25

Rambo napsal(a):

Jen by mě zajímalo, zda ještě v ODS existuje člověk, který by nekrad. Myslím si, že bychom měli požadovat zákaz této strany, potrestání všech zlodějů z ODS a všem členům ODS zakázat práci ve státních službách. Jinak tento mor nelze vymítit.
31. 07. 2012 | 13:26

Wraith napsal(a):

Martin_ka

A je ro venku!! Zdá se, že na někoho zas vyskočila násada zapomenutých hrabic.... To zas ODS bude muset zkousnout ošklivě tvrdej řízeček.
http://www.novinky.cz/domaci/274623-ministr-blazek-celi-trestnimu-oznameni-kvuli-angazma-v-kauze-diag-human.html
31. 07. 2012 | 13:28

martin_ka napsal(a):

já si jenom říkám, jak je možné že politické strany nedokažou najít ve svých řadách někoho...aspoň jednoho človíčka.... který by neměl máslo na hlavě
31. 07. 2012 | 13:35

sedlak napsal(a):

no, jestli si Blažek s Koudelkou taky urvali svoje sousto, o tom žádná, jenom si zřejmě urvali z toho, co jim bylo nabídnuto z vyplynutého sporu, který NĚKDO začal (a že ani jednoho z těchto panáků opravdu nemusím), na druhou stranu by mě OPRAVDU zajímalo, JAKÁ škoda tedy materiální (nikde jsem nenašel, kde Diag došel k té cifře) vznikla panu Šťávovi nerealizováním jeho záměru, v konečném, důsledku mi to připadá, že je to spor jenom zlodějů proti zlodějům, kteří se přou

p.s. vzhledem k tomu, že už jsem na vlastní oči viděl několik posudků, které ohodnotily v podstatě "vzduchovou bublinu" na hodnoty v řádech milionů (stačí jen "šikovný znalec"), rád se podívám na další
31. 07. 2012 | 13:45

DS napsal(a):

No jo - spor údajného agenta STB Šťávy se ČR se nevyvíjí dle Šťávových a Urbanových představ, vizte http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/187751-diag-human-upustil-od-pozadavku-exekuce-ceskeho-majetku-v-usa/
a tak Šťávův poskok (úžasné spojení bývalého "disidenta" a údajného agenta STB) Urban, který lhal už mnohokrát (např. v kause Kosovo) spustil klamné manévry k odpoutání pozornosti...
31. 07. 2012 | 14:18

DNA napsal(a):

Jane Urbane; jste součástí rodinného klanu ?
31. 07. 2012 | 14:21

ghándí napsal(a):

rambo,
to je fakt. samej odeesák. třeba koudelka.
31. 07. 2012 | 14:29

melčákova pohanka napsal(a):

resl. To nevadí. Ale věřte,že to není dobré ani pro Vás,co dělá p.Urban. A možná,že za největšího knedlíka budete Vy !
31. 07. 2012 | 14:29

Lila napsal(a):

DS

Řekla bych, že je rozdíl mezi člověkem, který podepsal spolupráci s StB a tím, kterého StB sledovala. Pokud vím, ze zápisů StB vyplývá druhá možnost.
Holinky nejsou hodinky...

Nevím, jestli se potvrdilo, že pravnuk správce bechyňského panství Josef Šťáva obchodoval se zbraněmi, ale obecně je známo, že zbraně byly vývozním artiklem socialistického Československa. Semtex, který se vyvážel do Vietnamu, Libye a zemí Varšavské smlouvy nás ve světě proslavil. Např. když bylo v r. 1988 libyjskými teroristy zničeno letadlo nad městečkem Lockerbie, svět dával tento odporný čin do souvislosti se Semtexem.

Tento blog není o Šťávovi, ale přináší velmi závažné informace o ministrovi české (naší) vlády.
31. 07. 2012 | 15:08

Miroslav Blažek napsal(a):

No, vážený pane Urbane. Nevím, kde se ve Vás bere jistá dávka drzosti a pomlouváte slušného člověka. Víte, ony ty Vaše tzv. důkazy jsou trochu zvláštní. Pravděpodobně jste nejrenomovanějším právníkem jak trestním, tak i mezinárodním. Víte připomínáte mi jednoho člověka, který si myslel, že je chytrý jako Šalamoun. Článek mě připadá, že jste důležitější než jeho výkal. Je možné, že jste se toho Šalamounova výkalu pravděpodobně velmi zhluboka dýchal.....
31. 07. 2012 | 15:15

jan napsal(a):

Zvláštní, kolik lidí není ochotno o článku, který je pečlivě doložen důkazy, přemýšlet ani vteřinu, protože nemají rádi autora. Já se v tomhle případě nevyznám a vůbec nevím, kde je pravda, ale pravda asi není to, co někdo vykřikne ve vzteku jednu vteřinu po přečtení, aniž by zapnul jediný mozkový závit.
31. 07. 2012 | 16:44

Petr z Tábora napsal(a):

Jakožto pragmatika a dasňového poplatníka mě zajímá kolik český stát zaplatí či nezaplatí firmě Diag Human. O panu ministrovi nic nevím, nemám na něho názor. Zatím neznám odpověď na prosté otázky:
>Byl pro stát výhodnější původní posudek Kochánek/Luňák anebo ten nový zprostředkovaný panem Blažkem ?
>Proč se trestní oznámení objevuje až nyní po tolika letech ? Není to jako náhlé prozření sekretářky pana Čunka ?
31. 07. 2012 | 16:48

melčákova pohanka napsal(a):

jan. Kolik Vám je let? My starší známe genezi a aktéry,tak se nedivte,že Urbana nečteme. Martin Bojar,jeden z mála slušných politiků a výborný lékař by Vám mohl Vyprávět!
31. 07. 2012 | 16:51

Plus napsal(a):

Tak se mi zdá, že u Rathů za katrem bude veselo. Kromě Parkanové a ještě někoho dalšího jim bude dělat společnost i ministr za ODS Blažek ? To by jich ale už bylo na lízanej mariáš nějak moc.........
31. 07. 2012 | 17:31

MJ napsal(a):

melčákova pohanka
Až do neděle jsem to viděl podobně jako Vy, ale minulý blog Jana Urbana změnil můj pohled na věc. V případu nevystupují žádní svatí ani počestní lidé, to je jasné. Ze strany D.H. se jedná o nechutné parazitování, podobné spolčení exekutorů a advokátů ve vymáhání bagatelních případů jízd "načerno" a nezaplacení zdravotnických poplatů, kdy je také vymáhána škoda o několik řádů vyšší než původní nezaplacená suma. Zmaření fiktivního zisku jedním prohlášením ministra- to je absurdní. Je ale rozdíl, jestli bojuji všemi prostředky proti státu (až do případné výhry sporu za své), nebo různými prostředky hatím vyřešení sporu za peníze státu, protože z toho mám prospěch a uměle spor protahuji, bez ohledu na náklady státu. Myslím, že to je věc, na kterou Jan Urban ukazuje.
Trestní oznámení na ministra Blažka bylo podáno, a teď už je to na policii, státním zastupitelství a soudu. Snad se jednou dovíme celou pravdu
31. 07. 2012 | 17:53

ghándí napsal(a):

jan
pořád nemužeme vyloučit možnost, že urban lže. proč je pro vás posvátná kráva? máme tu spor mezi diag human a státem ve klerém jde o strašlivý peníze. jsem velice ostražitý. například osoba lžidoktora kalivody ve mě moc duvěry nevzbuzuje.
31. 07. 2012 | 17:59

jan napsal(a):

JU pro mne posvátná kráva není, nepsal jsem o tom, jestli lže, nebo ne, protože to nevím. Psal jsem jen o tom, že by se soudy o složitých věcech neměly vyslovovat jednu vteřinu po získání informace v návalu nenávisti, což se týká mnoha příspěvků. JU skutečně nijak zvlášť neznám, ostatně ani ministra, ale opakuji, můj příspěvek se týkal něčeho jiného.
31. 07. 2012 | 18:09

resl napsal(a):

komouši všeho druhu odvádějí řeč, jen aby neublížil Urban zbabělmu min. Blažovi a Klausovu sluhovi Koudelkovi. ten komunismus je zažranej, aniž to knedlíci tuší.
31. 07. 2012 | 18:12

pamětník napsal(a):

kanalnik a další:
Jan Urban samozřejmě lže, je už tím profláknutý. Kdo se chce dozvědět, jak a o čem, může nakouknout např. sem:
http://www.anikorunu.cz/
Je za to placený.
31. 07. 2012 | 21:11

Eleshar napsal(a):

Pamětník:
Ten blog je strašně hezký a myslím si, že je dobře, když ho sem budete opakovaně dávat. Je bezpochyby dobře, že je tady pod tímto blogem, ale jak si ho tak prohlížím, tak... naprosto vůbec není k věci. Řeší se tam, že Šťáva je šíbr, co se snaží vy*ebat s ČR a patrně mu s tím v 90. letech pomáhali srovnatelní šíbři ve vysokých politických funkcích (mrzí mě, že tam nikde autor nezmiňuje Šťávova kámoše Mirka Kalouska a jak "omylem" pustil nějaké dokumenty, které pak DH pomohly). To je nesmírně chvályhodné a stojí za šíření.

Urban ale řeší něco trochu jiného... totiž že ještě nějací jiní šíbři, kteří měli stát v té kause zastupovat, stát zřejmě docela slušně okradli a teď sedí ve vysokých politických funkcích (Blažek přitom získal novou slávu v Brně jako don Pablo, Koudelka zase povýšil do justiční mafie... takže Urbanova obvinění nezní nijak nepravděpodobně). A to se s obsahem (asi vašich) webovek tak nějak vůbec nevylučuje, spíše se to hezky doplňuje.

1) Je v zájmu daňových poplatníků, aby stát vyhrál tento spor.
2) Vítězství státu v tomto sporu je navíc správné - podvodník nemůže od státu tahat prachy za údajně ušlý zisk z kšeftu, který se nikdy nekonal, protože někdo připomněl, že je to podvodník.
3) V nejvyšším zájmu však je, aby byl tento spor vyřešen podle práva a nezávisle, bez zásahů zájmových skupin a justiční mafie, protože bez vlády práva není demokracie.
4) V zájmu státu jako obecném, tak partikulárním však je i to, aby jej nezastupovali neschopní podvodníci, co ho chtějí jen rozkrást.

To, že by Štáva měl místo na bechyňském zámku sedět ve vazební veznici, naprosto neimplikuje, že by tam teď s ním v jedné cele neměli hrát piškvorky Blažek a Koudelka (a Kalousek a Háva a... a... a...).
31. 07. 2012 | 21:57

Elév napsal(a):

Pavle Blažku, odejděte...

Von by rád vodešel, ale rozkaz zněl jasně. Nikoho nemám, musíš to vzít, je to přání Hradu ...
31. 07. 2012 | 22:21

pamětník napsal(a):

Eleshar:
Ano, šlo jen ilustraci nevěrohodnosti Jana Urbana. Jeden za osmnáct....
31. 07. 2012 | 23:27

plk. Kurvice napsal(a):

Jako supi nad mršinou, tak se chová ODS k občanům tohoto státu. Místo toho, aby lid vyšel do ulic, tak tuto bandu (myslím ODS a TOP) bude znovu volit odhaduji 30% obyvatelstva. Hanba je mi za tento národ, který se neumí ozvat a klepnout zlodějům přes prsty. Blažek patří zřejmě k super lumpům, proto je také ve vládě vedle Vondru, Kubiceho apod.
01. 08. 2012 | 05:29

Eleshar napsal(a):

Pmaětník:
Teď koukám, že autorem těch vámi posílaných stránek je pan Cikrt. Tak tomu bych teda taky nevěřil ani dobrý den. Nejste Cikrt náhodou i vy?
01. 08. 2012 | 08:54

Krupa Václav napsal(a):

Pane Urban, dnes jsem poslouchal pí. Bradáčovou. Velmi hruba: Je těžké něco dokazovat ze starých důkazů. Někde jsem již vyjádřil pochybnosti ohledně otálení s jejím jmenováním...Nevím, rád bych se pletl.
01. 08. 2012 | 09:30

Krupa Václav napsal(a):

Jak už jsem psal minule. Urbana si pamatuji jako jednoho z nejvěrohodnějších polistopadových politiků. Myslím, že patříl k málá těm co už tenkrát kritizovali Klause. Doře to napsal i Elesar 21:57
PS. Moc bych si přál aby se vše spravedlivě vyřešilo i za cenu že zůstanu knedlíkem.
01. 08. 2012 | 09:56

Krupa Václav napsal(a):

Pane Stejskal, mám problémy přečíst hesla a navíc odkazy v textu. Dříve stačilo jedno kliknutí a dneska mi to trvá pět minut a po entru jsem kde jsem byl. Nešlo by to vrátit? Nešlo že jo? Stejně Vás zdravím
VK
01. 08. 2012 | 10:02

sedlak napsal(a):

;-)... http://kverulant.org/don%20pablo.html
01. 08. 2012 | 10:53

jan napsal(a):

Eleshar: díky, konečně rozumný příspěvek, který má hlavu a patu.
01. 08. 2012 | 11:07

sedlak napsal(a):

trochu mimo téma blogu, ale jinak z české kotliny

http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/tendr-na-notebooky-pro-poslance-ridi-podivna-stavebni-firma-859466
01. 08. 2012 | 11:13

Emma napsal(a):

A neměl byste tohle všechno poslat na polici ČR a státní zastupitelství? Pokud máte podezření na trestný čin a dokonce v nějaké materiály k němu, je to dokonce i Vaše povinnost?
01. 08. 2012 | 11:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Krupo,

mrzí mne, že s tím máte problém. Bohužel ale není v mé moci (ani nikoho z naší firmy) to změnit. reCAPTCHA je tzv. shareware, to znamená, že my nejsme jeho tvůrci, ani objednavatelé. Jen ho využíváme. A proti spamům je docela efektivní.

Libor Stejskal
01. 08. 2012 | 11:55

melčákova pohanka napsal(a):

MJ. Mně jde o etický rozměr toho nechutného boje o krev nás obyčejných lidí. A nerozlišuji mezi Blažkem,Šťávou,Kalvodou,Kindlem,Kalouskem,Urbanem a dalšími. Je mi ze všech blivno,jak kouli prachů nabalují a rvou se o ní. Jen mi je líto p.Bojara,který se snažil pomoc státu a potažmo nám všem.. Ještě je také připomenout zásadní roli ministra pro všechno Stráského.
01. 08. 2012 | 12:51

ZNOVUZROZENÝ TOTALITNÍ PROVOKATÉR napsal(a):

"Ve chvíli, kdy mě chválí mocní, někde dělám chybu".
Mocní ani nemocní Vás pane Jane Urbane nechválí, přesto děláte chyby a průměrně inteligentní člověk si je toho vědom.
01. 08. 2012 | 13:06

resl napsal(a):

nemocní mají jiné starosti a mocní Urbana nechválí. Tudíž chybu nedělá.
01. 08. 2012 | 14:00

tom napsal(a):

emma: už se stalo.
01. 08. 2012 | 14:08

melčákova pohanka napsal(a):

resl. Kalousek je mocný nebo není ? Vy jste ještě větší houskovej knedlík,než jsem si myslel!
01. 08. 2012 | 14:08

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Pane Urbane,

kauza Diag Human je mi silně proti srsti, neb postup pana Šťávy u inicializace této kauzy mi přijde zcela mimo dobré mravy. Totéž přirozeně částečně promítám i do Vás.

Nicméně Vaše texty považuju za velmi dobré a výšepopsaný je skvělý. Vyzvat oponenta/y k okamžitému podání trestního oznámení v případě nesouhlasu s exaktně předloženými argumenty je excelentní postup, svědčící o tom, že si za předloženým stojíte. To opravdu oceňuju. Pokud dotčení nezareagují, měli by okamžitě opustit veřejný prostor a být předmětem zájmu státních zástupců. Moc by se mi líbilo, kdyby to inicializovala paní Bradáčová :-).

Je smutné, že velká část zdejšího publika hodnotí Vaše články přes sklo antipatií k panu Šťávovi a potažmo tedy i k Vám.
01. 08. 2012 | 18:27

šašek z Jihlavy napsal(a):

Koukám, že svatební orchestr hrává kvalitní muziku z dobře napsaných partů a to ,mne těší. Ale je tu i několik sólistů, kteří předvádějí kvalitní repertoár (tímto zdravím resla, Lilu, papriku a kanálníka), a tak se musím se svou troškou do mlejna přidat k lidem, s jejichž názory zhusta souhlasím.
Bylo by okouzlující, kdyby vrchní státní zástupkyně iniciovala vyšetřování v panem Urbanem dobře a srozumitelně popsaném kriminálním jednání zmíněných dvou výtečníků. Hradní intrikán mudsí být pěkne naštvaný, začíná se evidentně kácet v jeho jese.
01. 08. 2012 | 21:49

šašek z Jihlavy napsal(a):

sorry, oprava: Hradní intrikán musí být pěkně naštvaný, začíná se evidentně kácet v jeho lese.
01. 08. 2012 | 21:53

pamětník napsal(a):

Eleshar:
Cikrt nejsem, ale pamatuji vznik a průběh celé kauzy zrovna tak, jako další texty Jana Urbana o Balkánu angažované ve prospěch humanitárního bombardování. Selektívní halasné dovolávání se pravdy jenom tehdy, když se hodí pro vlastní záměr, je licoměrnost.
Btw. ten Cikrt nemá pravdu?
01. 08. 2012 | 22:18

pamětník napsal(a):

Dodatek:
Patřičný výběr zdrojů dělá divy.
01. 08. 2012 | 22:26

Eleshar napsal(a):

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče:
Přesně takhle to vidím! Taky mi není sympatické, za koho Urban kope, ale pokud tím pomůže k odhalení a usvědčení grázlů, stále je to v celé kause patrně největší zásluha ve prospěch státu (a to je teda sakra smutné).

pamětník:
Nemá Cikrt pravdu? Jaký má ta otázka smysl? Vám v žádném z vašich příspěvků taky nešlo o nějakou pravdu nebo podobné věci, ale celý blog jste zpochybňoval pouze a jedině skrze nepodložené útoky na osobu pana Urbana. Nepředložil jste jediný argument, jedinou polemiku. Odkázal jste akorát na své stránky, které se však věcného obsahu blogu, tedy závažné trestné činnosti brněnského zastupitele a ministra spravedlnosti Blažka a exposlance, náměstka nejvyšší státní zástupkyně a Klausova kandidáta do ústavního soudu Koudelky, naprosto nijak netýkají. Takže proč já bych nemohl podobným způsobem šmahem odsoudit celé Cikrtovy stránky jen na základě těžce nedůvěryhodné osoby jejich autora?

Mimochodem dodávám, že k pravdivosti obsahu těch stránek jsem se nevyjadřoval, jen mi přišlo nutno upozornit, že jejich autorem je Julínkův Cikrt, který je mimochodem namočený i do středočeských Bendlových nemocnic. Takže bůhví, jestli na té věci také nemá osobní zájem, když byl úzkým spolupracovníkem ministra zdravotnictví.
01. 08. 2012 | 22:36

pamětník napsal(a):

Eleshar:
Máte bujnou fantazii, žádné své stránky nemám. :)
Je však pravdou, že po létech se mi už nechce dokazovat konkrétní lži Jana Urbana, stačí se však vrátit k jeho minulým textům, hlavně o D.H. a o Balkánu.
01. 08. 2012 | 22:46

pamětník napsal(a):

Jedna jeho věta z dávných dob mi obzvlášť utkvěla v paměti: "Pan Šťáva vytvořil trh s krevními deriváty." :))))
01. 08. 2012 | 22:50

melčákova pohanka napsal(a):

pamětník. Máte výbornou paměť,na rozdíl od mnoha jiných s Vámi polemizujících!!! Pravda je jasně na Vaší straně ! Urban je placen Šťávou a spol. a hlava mi stále nebere,že zde dostává tolik prostoru pro svůj špinavý kšeft. O Blažkovi a dalších si také žádný slušný člověk nedělá iluze...
01. 08. 2012 | 22:57

pamětník napsal(a):

melčákova pohanka:
Díky.
Také mi utkvěl v paměti způsob zveřejnění některých písemností, na němž měla D.H. zájem, ale pro tajný charakter to nešlo zveřejnit legálně. A tak Jan Urban, který se tehdy ještě stavěl nezávislým a objektívním, nezištně pomohl tyto materiály panu advokátovi Kalvodovi kopírovat, neboť pan doktor Kalvoda neovládal práci s kopírkou! I tak lze zdůvodnit znalost obsahu důvěrných dokumentů.
01. 08. 2012 | 23:31

melčákova pohanka napsal(a):

pamětník. Pan Kalvoda je také smutný případ. Vzpomínám si,jak ještě jako ministr přemluvil starou paní v Nerudovce,ať mu prodá činžovní dům a slíbil,že nebude nájemníky stěhovar,atd.. Koupil ho za milion korun,a pak tuším,že za 4O milionů prodal....Ale jak jsem psal,tak nejvíc mi je líto, v té špíně DH , M.Bojara,kterého spolu s Vachouškem považuji za nejslušnější lidi v politice po předání moci v r.1989. Dobrou noc!
02. 08. 2012 | 00:41

melčákova pohanka napsal(a):

omluva. Vavrouškem. Vachoušek-fotbalista Teplic.
02. 08. 2012 | 00:57

pamětník napsal(a):

melčákova pohanka:
Ano, připomněl jste mi to, co už mi zapadlo do hloubi mozku.
Doc. Bojar byl možná slušný, ale dost naivní.
Dobrou...
02. 08. 2012 | 01:01

Oslýk napsal(a):

Pěkný blog. Připojuji se k jeho chvále.

Pamětník:
Pokud použijete některé newspeakové stranické fráze, jako například "humanitní bombardování", dost to o vás prozradí.

A zřejmě jste nečetl Elesharovu poznámku, že případná pravdivost vašeho odkazu se nijak netluče s případnou pravdivostí tohoto Urbanova blogu.
02. 08. 2012 | 10:34

pamětník napsal(a):

Oslýk:
"humanitární bombardování", ne "humanitní", žádný newspeak, nýbrž výrok našeho bývalého prezidenta (přesně: bombardování z humanitárních důvodů).
Vy jste zřejmě nečetl mou poznámku o výběru zdrojů.
Chválit nebo hanit blog by mohl jen někdo zasvěcený, já kritizuji jeho autora, a Vy......? Neřekl bych, že o věci něco víte.
02. 08. 2012 | 13:10

toník napsal(a):

Oslýk. Pěkný nick.
02. 08. 2012 | 13:53

babočka napsal(a):

Pokud má pan Urban pravdu, tak nechápu proč ODS jmenuje ministrem potencionálního kriminálníka. Je prokázáno, že v ODS je vysoké procento velmi inteligentních členú a tuto strnu volí lidé, kteří mají v hlavě mozek.
02. 08. 2012 | 23:06

Oslýk ofenzivní napsal(a):

Pamětník:
Víte dobře, že je to lež jako věž, prezident to nikdy neřekl.
A stou debatu na toto přiblblé téma jsem líný vést. Pokud chcete, máte poslední slovo.

Co o věci vím, to nechte s dovolením na mně.
Samozřejmě máte právo, aby se vám nelíbil blog, případně pan Urban. Nebo já.
03. 08. 2012 | 09:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 08. 2012 | 10:31

pamětník napsal(a):

Oslýku ofenzivnímu, ale neinformovanému:
Václav Havel v interview pro francouzský list Le Monde ze dne 29. dubna 1999:
"Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat: nálety, bomby, nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární:...."
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A1rn%C3%AD_bombardov%C3%A1n%C3%AD

Poslední slovo logicky mám já, tento fakt nelze vyvrátit.
03. 08. 2012 | 15:47

Česká chátra 123 napsal(a):

Výborný článek, příklad investigativní žurnalistiky toho nejlepšího druhu. Autor předkládá konkrétní obvinění, podložené konkrétními důkazy, a sám nabízí obviněným aby podali žalobu na něho, v případě že se mýlí nebo že vědomě lže.
Jenom škoda, že většina diskutérů se vůbec nezabývá obsahem článku, ale řeší jenom autora, tedy spíš na něho jenom házejí špínu, a vytahují věci, které s tímto konkrétním obviněním nemají vůbec nic společného.

Jsem zvědav, kdy konečně a jak na toto obvinění zareaguje Blažek a ostatní - zatím je v médiích jenom ticho po pěšině, od potvrzení na novinkách.cz že "Ministr Blažek čelí trestnímu oznámení kvůli angažmá v kauze Diag Human" zatím nepadlo ani slovo, ale možná je to jen ticho před bouří...

Počítám že nejpravděpodobnější scénário je, že Blažek za velmi krátký čas odejde z funkce "ze zdravotních důvodů" - protože pokud ty důkazy uvedené v článku skutečně existují, tak už ví, že jeho dny jsou sečteny...
04. 08. 2012 | 17:50

pamětník napsal(a):

Blablabla, drtivá většina občanů nemá čas se zabývat obrovským množstvím dokumentů týkajících se D.H., čehož Jan Urban dovedně zneužívá k provokacím. Ono totiž většinu lidí kauza D.H. nezajímá a tak autor může tvrdit, co chce. Ani debatér zvaný "česká chátra" (pozoruhodná sebekritika) určitě nemá dostatečné informace a chválí autora podle svých sympatií.
Jan Urban se určitě dočká.
04. 08. 2012 | 19:06

Česká chátra 123 napsal(a):

Pro Pamětníka: Takže Vy si myslíte, že tento článek a všechny předložené důkazy o tom, jak se Blažek a Koudelka pokusili (úspěšně) napakovat podvodným stylem na úkor státu, je od pana Urbana pouhá "provokace"? A proč na něho tedy ti výše zmínění nepodali žalobu za urážku na cti, pokud je to od něho pouhá provokace? Nebude to spíš tím, že ty důkazy proti nim opravdu existují a oni cítí, že jim už hoří za patami?

Z vašich reakcí k tomuto i k jiným Urbanovým článkům je jasně patrné, že jste silně ovládán emocemi a proto nejste schopný nezaujatého názoru. Možná toho víte o samotné kauze Diag Human mnohem víc než většina přítomných, ale my teď neřešíme ani původce té kauzy ani jeho právnický tým, ale řešíme POUZE podíl současného MINISTRA SPRAVEDLNOSTI na tom, jak pod falešnými záminkami (úplně zbytečná a víc než třicetinásobně předražená zakázka) vylákal z důvěřivého MZ s pomocí svého komplice Koudelky víc než 5 miliónů korun.

Vy jste se k tomuto konkrétnímu obvinění a k předloženým důkazům nevyjádřil ani jednou, ale přesto se oháníte svou "znalostí problematiky"...

Ach, ty emoce...:-)))
04. 08. 2012 | 21:05

pamětník napsal(a):

Ano, myslím si to především proto, že obvinění nikdo z veřejnosti nemůže verifikovat a nikdo nemůže vědět, jestli někdo nevyrukuje s jinými dokumenty s opačným významem. A navíc jsem četl další texty autora. Vám není nápadné, proč Jan Urban svůj apel na ministra Blažka zveřejňuje na aktuálně.cz? Ať to trestní oznámení vyřeší soud. Já jenom vím, že Urban pracuje pro lidi, kteří přinejmenším neetickým způsobem se chtějí obohatit na úkor státu. Prohnilí proti prohnilým.
04. 08. 2012 | 21:26

Česká chátra 123 napsal(a):

Role investigativní žurnalistiky spočívá právě v tom, seznamovat veřejnost s fakty, o kterých se z běžných mediálních zdrojů nic nedozví. Může to být dost náročná a taky nebezpečná činnost - pokud autor píše o těch, co jsou "u moci", riskuje, že tito se ho budou snažit za každou cenu umlčet. Pan Urban sám vyzývá obviněného ministra, aby na něho podal žalobu pro urážku na cti, pokud se cítí nevinen, ale ten to zatím pokud vím neudělal, takže asi se nevinen necítí a ví, že ty důkazy proti němu existují. Ano, to trestní oznámení musí vyřešit soud, ale veřejnost má právo vědět, že nějaké trestní oznámení vůbec bylo podáno, a nebýt tohoto článku, média by nám nesdělila ani ten fakt, že bylo podáno, a my bychom ani netušili, že současný ministr "SPRAVEDLNOSTI" (který by měl být víc než kdokoli jiný symbolem morální čistoty pro všechny občany státu) je obviněný z PODVODU VŮČI STÁTU - uvědomujete si vůbec, co to znamená???

To, že pan Urban zveřejňuje své články na aktuálně.cz znamená jen to, že tady má prostě svůj portál - kdyby měl blog dejme tomu na idnes.cz, tak by asi publikoval své články tam. Pokud Vás trápí to, že pan Urban pracuje pro lidi, kteří taky asi nemají nejčistší úmysly a profil, máte přece taky možnost založit si někde blog a informovat veřejnost o tom, co víte. Ale tohoto článku se to doopravdy netýká.
05. 08. 2012 | 12:31

pamětník napsal(a):

Česká chátra 123:
V podstatě máte pravdu, každý má možnost založit si blog, pátrat a průkazně vyvracet. To je však teorie, běžný občan nemůže věnovat většinu úsilí a času rozplétání něčeho tak obskurně nabobtnalého, jako je kauza D.H., aniž by měl přinejmenším dostatek zdrojů pro materiální zabezpečení, o dostatku času nemluvě. Byv takto zabezpečen věnoval jsem se podrobně jiné masívní mediální kampani a dospěl jsem k názoru shodnému s pozdějším rozsudkem Nejvyššího soudu v této věci. Memento, které jsem si jako dominantní poznatek odnesl, znělo: Už ne! I při vcelku konfortních podmínkách tolik času věnovat zjištění, kdo má pravdu, za to nestojí, pro běžného občana úplně stačí logická úvaha, stejně nic neovlivní. Má se však vzdát veřejného projevení svého názoru?
Jan Urban (nejen) v kauze D.H. od začátku psal neseriózní zaujaté texty, mám tedy věřit jeho výběru dokumentů v souvislosti s Blažkem? Proč? Vy mu věříte anebo máte bezpečně ověřeno, že jeho výběr není tendenční? Myslím, že to první a Váš názor na jeho "Výborný článek, příklad investigativní žurnalistiky toho nejlepšího druhu" je jenom Váš subjektívní názor. Doporučuji Vám vše si znovu rozmyslet, než zase budete se zmiňovat o emocích. Ty vyplývají ze zkušenosti.
05. 08. 2012 | 21:16

Česká chátra 123 napsal(a):

Já si neosobuji právo na to mít "pravdu", ale pokud budeme uvažovat logicky, ty důkazy proti Blažkovi a Koudelkovi (pokud existují) jsou asi dostatečně pádné, aby stačily na podání trestní obžaloby proti jejich osobám - nikdo by asi veřejně nedal v sázku svoji pověst a vlastně i bezpečí, aby podával žalobu na ministra ve vládě, kdyby ty důkazní materiály nešly dohledat...

Já nevím, co vedlo pana Urbana k tomu, aby se osobně angažoval v kauze D.H., ale teď po tom pátrat ani nehodlám - momentálně mě zajímá spíš to, co se děje dneska (tedy že jsou ve vládě ministři a poslanci, na kterých leží obvinění z velice závažných trestných činů, a oni se přesto mermomocí drží koryt, zvyšují si platy, a nevidí na tom nic závadného, že zklamali důvěru veřejnosti, která je zvolila do těch funkcí)...

Kdyby se něco podobného stalo třeba v Anglii nebo v zemi, kde opravdu existuje právo a morálka i v politice, tak by každý politik, na kterém by ulpělo jenom smítko podezření z korupce nebo z jakéhokoli jiného trestného činu, sám okamžitě odstoupil, ale zaráží mě, že tady (v České Republice) je ta arogance politiků tak velká, že prostě veřejnost nad každým novým skandálem už jenom mávne rukou, a místo aby ocenila někoho, kdo má (jako J.U.) odvahu na to poukázat, tak radši bude zpochybňovat motivaci autora.
06. 08. 2012 | 02:40

pamětník napsal(a):

Česká chátra 123:
Odvaha J.U. ! :)))) Vy se snad domníváte, že Jan Urban podstupuje nějaké riziko??! Prostě plácnutí do vody. Já jsem možná emotívní, Vy však určitě naivní.
Arogance politiků v ničem si nezadá s arogancí většiny novinářů. Jak jsem řekl: prohnilí proti prohnilým.
06. 08. 2012 | 12:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy