Proti policejní cenzuře

12. 03. 2008 | 17:21
Přečteno 7823 krát
Děkuji za všechny reakce na rozhodnutí Policie ČR zablokovat kvůli jedinému dokumentu stovky stránek internetového archívu www.tunelplnykrve.cz, popisujících, kromě dalšího, i prokazatelnou korupci zástupců státu v kauze Diag Human. Velmi mne potěšila iniciativa senátora Jiřího Zlatušky, který chce připravit senátní slyšení ke zneužívání českých tajných služeb v právních sporech státu, stejně jako podnět významného představitele strany Zelených Stanislava Pence předložit otázku policejního cenzurního zásahu k projednání v branném a bezpečnostním výboru Sněmovny.

Následující stížnost byla odeslána 11.3. odpoledne:

Městské státní zastupitelství
v Praze
Nám. 14. října 2188/9
Praha 5

Policie České republiky
obvodní ředitelství Praha II
služba kriminální policie a vyšetřovaání
2. oddělení obecné kriminality
150 00 Praha 5, Nádražní 16A
Č.j. : ORII – 14951 – 23 / TČ -2007 - 72V Praze dne 11.3. 2008

Návrh na výkon dozoru nad zákonností v přípravném řízení

Tento podnět podávám v souvislosti a postupem výše označeného policejního orgánu.
Ten, jak jsem vyrozuměl jednak z okolností, za nichž jsem podával vysvětlení, jednak ze sdělení ze dne 5.3. 2008 šetří resp. prověřuje okolnosti trestného činu ohrožení utajované informace dle ust. § 106 a 106 tr.z. Činí tak v souvislosti s uveřejněním dokumentu Úřadu pro zahraniční styky a informace, vedený pod č.j. D338/2004-ZSI/729-E.

Věc chápu tak, že policejní orgán koná úkony trestního řízení ve smyslu ust. § 158 odst.3 tr.z.. Vychází z předpokladu, že uveřejněním uvedeného dokumentu mohl být spáchán trestný čin, nebo alespoň shledává v něm okolnosti, tomuto závěru nasvědčující.

K okolnostem trestnosti zveřejnění tohoto dokumentu se nyní nechci vyjadřovat; hodlám však upozornit na zjevně nezákonný postup policejního orgánu, pokud svým opatřením zamezil přístup k internetové doméně :www.tunelplnykrve.cz.

Nezákonnost jeho postupu spatřuji v následujícím :

1.
Právo na svobodu projevu je ústavním právem pod ochranou ústavního soudnictví, českého i mezinárodního. Ust. čl. 17 Listiny základních práv a svobod stanoví :
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

2.
I ze sdělení ze dne 5.3. 2008, doručeného mně až 10.3., je zřejmo, že policejní prověřování se týká jediného dokumentu; výše označeného sdělení ÚZSI.
Na internetových stránkách www.tunelplnykrve.cz. jsou však zveřejněny stovky dokumentů, jež jsou přílohou ( a je na ně odkazováno ) ke knize „Tunel plný krve aneb kauza Diag Human trochu jinak“, a v jejichž zveřejnění policejní orgán neshledává nic protiprávního.
Je li skutečně účelem opatření policejního orgánu zamezit zveřejnění tohoto jediného dokumentu, mohlo se takové opatření týkat pouze toho. Zamezení zveřejnění ostatních je protiprávní.
3.
Uvedené opatření je v rozporu se zákonem, neboť mimo jiné s ust. § 2 odst. 4 tr. zákona, ukládajícím orgánům činným v trestním řízení „projednávat co nejrychleji a s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána; při provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové úkony dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v nezbytné míře pro zajištění účelu trestního řízení“.
Toto zákonné ustanovení tedy, kromě včasnosti a rychlosti šetření, které je po devíti měsících fungování internetové domény sporné, ukládá policejnímu orgánu šetřit i princip přiměřenosti a zasahovat do práv jen odůvodněně a jen v nezbytné míře.¨
Policejní orgán nevysvětluje, proč zasáhl do mého ústavního práva na svobodu projevu tím, že znepřístupnil dokumenty, jejichž zveřejnění nešetří.
4.
Dále : Ust. § 2 odst. 5 téhož ustanovení trestního řádu ukládá i policejnímu orgánu jednat „a za součinnosti stran“. Pokud by policejní orgán projednal se mnou toto zamýšlené opatření před zjevným zásahem do mých ústavních práv, byl bych určitě připraven - po zajištění aktuálního názoru původce listiny, ÚZSI – hledat cestu k co nejrychlejší úpravě i formálních náležitostí.

Byl bych též znovu upozornil policejní orgán, že dokument je opakovsaně citován i v mojí knize „ Tunel plný krve aneb kauza Diag Human trochu jinak“ a přinejmenším jednom novinovém článku.
5.
Pro úplnost dodávám : Uvedeným nepřiměřeným a tedy protiústavním opatřením policjeního orgánu bylo též zasaženo do mé autorské integrity. Na dokumentaci na internetových stránkách odkazuji v uvedené knize, i proto, aby nebyl překročen přiměřený rozsah textu. Je tedy integrální součástí mého autorského díla, jež je v prodeji. V opatření policejního orgánu lze tedy spatřovat i delikt nekalosoutěžní, implikující hmotnou škodu.
6.
Jako občan považuji za nutné zdůraznit, že uvedená kniha, jejíž závěry jsou založeny na dlouhodobém studiu prvotních dokumentů v soukromých i veřejných archivech, vyslovuje podezření o protiprávním a korupčním jednání osob, jednajících v obchodním sporu mezi Českou republikou a společností Diag Human jménem a za Českou republiku. Dokumenty, uveřejněné na uvedené webové stránce, tato podezření opodstatňují.
S ohledem k principu, ukládajícmu orgánům činným v trestním řízení jednat z úřední povinnosti, je málo vysvětlitelné, proč policejní orgán, namísto prověřování těchto závažných podezření, zamezuje protiprávně zveřejnění jejich doposud nejrozsáhlejší dokumentace.
7.
Zveřejnění dokumentu ÚZSI dokládá jednak nepravdivost veřejných ujištění zástupců státu, že tajné služby se společností Diag Human nikdy nezabývaly, jednak dokládá zneužití kompetence tajných služeb v soukromoprávním a nikoli veřejnoprávním případě. Právě tento dokument, spolu s již odtajněnými dokumenty BIS, zveřejněnými na stejné internetové doméně, prokazují nesporným způsobem, že zpravodajské služby České republiky jednaly nikoli v mezích svých působností, ale s cílem vypomoci státu v soukromoprávním sporu. Zjištění, že Česká republika vůči svému žalobci zneužila svých mocenských instrumentů, je veřejným zájmem vysoké důležitosti, zcela určitě nadřazeným úzce definovanému předmětu policejního šetření. Dokumentuje totiž praxi, kterou Ústavní soud České republiky označil v obdobné věci za protiústavní - č.j. II.ÚS 789 / 06, cituje se :

„K tomu je třeba uvést, že stát v některých civilních věcech, ve kterých stěžovatel zastupuje svého klienta, má postavení žalovaného. V tomto typu řízení vystupuje jako účastník v rovném postavení s ostatními účastníky. K hájení těchto zájmů státu je personálně i finančně vybavován ze státního rozpočtu. Je li však současně s tímto řízením zahájeno trestní řízení, byť zatím jen ve formě objasňování a prověřování skutečností ještě před zahájením trestního stíhání konkrétní osoby, aniž však jsou pro takový postup splněny zákonné podmínky v podobě důvodného podezření, logicky to svádí k domněnce, že se stát snaží vylepšit si svoji procesní pozici, a to minimálně získáním informací prostředky orgánů činných v trestním řízení a dalších mocenských složek, nejde li přímo o pokus o zastrašení dalšího účastníka řízení. Takový postup je v demokratické společnosti zcela nepřijatelný a je hoden odsouzení.“
Ústavní soud dodává, že „ …nebylo nutno opatřovat právní pomoc ze zahraničí, informace zpravodajské služby…“. Právě tuto praxi uvedený dokument dokazuje.

Z uvedených důvodů žádám,
aby opatření policejního orgánu bylo ve smyslu ust. § 174 odst.1 tr.řádu přezkoumáno státním zástupcem a vydán pokyn k jeho zrušení.

Jan Urban

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ročník 53 napsal(a):

Demokracie je dobrá věc. Může se tedy i stát, že nebudete za své aktivity popotahován ! :))
12. 03. 2008 | 17:27

Ládik napsal(a):

Noste neprůstřelnou vestu, dívejte se často do zpětného zrcátka a hodně štěstí...
12. 03. 2008 | 17:31

Charlie napsal(a):

pane Urbane

a jsme u toho -
Vy si stěžujete na policii, že nedodržuje zákony. Jak jste se staral o zákony v případě Čunek? - využíval jste závěry policie pro své blogy!
A o co šlo v případě Čunek? Dodržovala snad policie zákonné postupy?
Neobvyklý způsob vyšetřování pěti obvinění pana Čunka bylo to, co mě na věci vadilo.
V normálním právním státě by musel nezávislý soudce většinu takto získaných "důkazů" smést ze stolu. Tady to udělal proklínaný Salichov.
Můj postoj k panu Čunkovi je neutrální. Jsem odjakživa nepřítelem davové pronásledovatelské psychózy ala film "V žáru noci"
Spravedlnost je nedělitelná!
12. 03. 2008 | 18:49

Ročník 53 napsal(a):

To Charlie:
Co bylo neobvyklého na vyšetřování pana Čunka? Napište to, jinak jen pomlouváte policii a vyšetřovatele.

Zapomeňte na to, že jste vůči Čunkovi neutrální, není to totiž pravda.
12. 03. 2008 | 18:56

actor_publicus napsal(a):

Pane Urban bohužel máte smůlu.

Přečtěte si zákon č 412/2005 Sb. § 65 odstavec 1 a především 2.
(2) Každý, kdo měl nebo má přístup k utajované informaci, je povinen zachovávat o ní mlčenlivost a nesmí k ní umožnit přístup neoprávněné osobě.

dále:
ČÁST OSMÁ Správní delikty § 148
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
b) neodevzdá nalezenou písemnost podle § 65 odst. 1 nebo nalezený doklad podle § 87 odst. 2,
c) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost o utajované informaci,
d) umožní přístup k utajované informaci neoprávněné osobě,
i) zajistí si přístup k utajované informaci, aniž splňuje podmínky podle § 6 odst. 1 nebo § 11 odst. 1, nebo

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo e),
d) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i),
e) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo j).

dále § 149
(1) Fyzická osoba, která má přístup k utajované informaci, se dopustí přestupku tím, že
b) vyhotoví opis, kopii nebo překlad utajované informace bez souhlasu uvedeného v § 21 odst. 6,
c) předá utajovanou informaci v rozporu s § 21 odst. 8,
g) nakládá s utajovanou informací v informačním systému, který není certifikován Úřadem nebo není certifikován pro příslušný stupeň utajení nebo není písemně schválen do provozu odpovědnou osobou,
h) nakládá s utajovanou informací v komunikačním systému, jehož bezpečnostní projekt není schválen Úřadem nebo není schválen pro stupeň utajení odeslané utajované informace,
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) nebo h),

Je mi líto, ale zákon je zákon a jak se říká neznalost zákona neomlouvá.

Postup policie byl naprosto správný.
12. 03. 2008 | 19:15

Charlie napsal(a):

Není normální, aby posílal vyšetřovatel hlavní svědkyni mail, ve kterém ji upozorňuje, na co se bude druhý den u výslechu ptát.

Není normální, aby vyšetřovatel dal hlavní svědkyni na ní pořízený znalecký posudek.

A co je nejvíce nenormální a téměř nikoho to nezajímá, že dokumenty z policejních spisů týkající se vyšetřování případu, byly ještě týž den k vidění v televizi.

Mám prostě jinou představu o nezávislém a nestranném vyšetřování.
12. 03. 2008 | 19:16

actor_publicus napsal(a):

Ještě dodám:
§ 144
Opatření k nápravě

(1) Kromě oprávnění podle zákona upravujícího státní kontrolu45) jsou kontrolní pracovníci při zjištění porušení právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti u kontrolované osoby oprávněni přijmout neodkladná opatření k zajištění ochrany utajovaných informací,

(2) Náklady spojené s provedením opatření podle odstavce 1 hradí kontrolovaná osoba.

(3) Každý je povinen vyhovět pokynům kontrolního pracovníka při provádění neodkladných opatření podle odstavce 1.

Řvaní (promiňte za ten výraz) o tom, že jsou porušovány Vaše práva na svobodu projevu jsou směšné. Nikdo Vám nebrání zveřejnit informace o kauze bez dotyčného dokumentu na jiném webu.

Předpokládám, že po odstranění dotyčného dokumentu z webu http://www.tunelplnykrve.cz, Vám bude dále umožněno publikovat na tomto webu. pokud by k tomu nedošlo, potom teprve můžete hulákat o svobodě projevu.
12. 03. 2008 | 19:28

Ročník 53 napsal(a):

Pane Charlie, já mám zase představu o tom, že o vině a nevině má rozhodnou soud.
Tady toho bylo řečeno o Čunkovi tolik, že byste si to mojl číst několik dní. Já myslel, že máte nějaká nová fakta, ale vy máte jen své přesvědčení. Hledejte zde, kdekoli jinde, ale čtěte všechno. Nehodlám se nechat zatáhnout do nesmyslné debaty, kterých zde proběhlo opravdu moc.
Jedno je však jisté, že zabránění soudu samotnou justicí jde proti pravdě.
12. 03. 2008 | 19:47

jarpor napsal(a):

Jak píše Ročník 53 :

"Jedno je však jisté, že zabránění soudu samotnou justicí jde proti pravdě." - dovolím si přidat :
justice však musí dbát na dodržování procesních pravidel i v přípravném řízení a obviněnému zajistit právo na spravedlivý PROCES, nikoliv na spravedlivý soud.
Co na to actor publicus ?
Hezký večer
12. 03. 2008 | 20:17

jarpor napsal(a):

Omlouvám se :
.. právo na spravedlivý PROCES a tím na spravedlivý soud. To nikoliv je rychlejší psaní než myšlení.
12. 03. 2008 | 20:19

vlk napsal(a):

Pane Urbane
kauza Diag Human jde napříč politickým spektrem.
Policejní zásah proti vašemu serveru je směšný, trapný, hloupý a děsný.Všechno zároveň.

Leč taková je naše současná demorkacie.
A jen díky lidem jako vymá snad šanci. Proto bude lepší,když se budete věnovat kauzám jako DH a bývalou Jugoslávii necháte spát.

lečmyslím, že máme rozdílný názor i na kauzu DH. Oba se shodneme na faktu, že jde o obrovskou lumpárnu.
Zřejmě se o všem rozcházíme v tom, co ta hlavní lumpárna je a , kde byl hlavní omyl státu v této kauze. Já tvrdím, že v souhlasu tehdejšího ministra Stráského s návrhem protistrany, že věc se vezme z kompetence soudů a předá se rozhodčímu soudu. Kdyby tohoto nepochopitelného kroku nebylo, dnes už kauza dávno neexistovala.
A stát uštřil nejméně 8 miliard. Možná ovem dnes už 14...
12. 03. 2008 | 22:13

Joint napsal(a):

Ha ha, Ze by byl Standa Penc nejak vyznamny? Akorat tak mozna na poli pozivani alkoholu a narkotik. Pane Urbane, pozadejte prosim o pomoc nekoho jineho, nez bezvyznaamneho narkomana a alkoholika ze strany zelenych...
13. 03. 2008 | 01:16

actor_publicus napsal(a):

Jarpore:
Nevidím to na chybu v procesních pravidlech. Zákon 412/2005§ 144 Opatření k nápravě odst. 1.
To, jestli mají bloknout celý web nebo jen odstranit ten inkriminovaný dokument nemůžeme posoudit. Nevíme jestli správce webu nebyl upozorněn na skutečnost, že porušuje zákon a má dokument stahnout.

Asi to byl nejrychlejší způsob jak zabránit dalšímu uveřejňování UI.

Na hlubší rozbor procesních pravidel je příliš málo informací.
13. 03. 2008 | 07:46

Štěpka napsal(a):

To: Charlie,

mám stejný názor jako vy ohledně štvanice na p. Čunka. Rád bych se uměl tak vyjádřit.
13. 03. 2008 | 10:41

Al Jouda napsal(a):

To actor_publicus ( lépe by bylo "herec pro veřejnost":
Naše zákony jsou psány tak, že záleží na výkladu napsaných pojmů. Podle mého výkladu je :"každý, kdo má nebo měl přístup k utajenované informaci" myšlen jen ten, kdo má přístup vyplývající ze služebního postavení. Takto kvalifikovaný přístup není roven "přístupu" vzniklého např. nálezem na ulici nebo v popelnici nebo dokonce předáním od neidentifikované osoby.Prostě domnívám se, ža na pana Urbana se Vámi uváděné § nevztahují, a proto zabanování jeho webu bylo protiprávní.
13. 03. 2008 | 10:44

Pepa Řepa napsal(a):

To Charlie
tentokrát s vámi absolutně souhlasím. Ani já nejsem advokát pana Čunka, ale musím obdivovat odolnost tohoto valašského chlapíka, kterému jsou rok unfair okopávány kotníky.
Poslední příspěvek aktuálně.cz je obzvláśť půvabný.

http://aktualne.centrum.cz/...

Americká administrativa si plete jména našich prezidentů a premiérů, ale ejhle projednává Čunka.

Kdy se kvůli němu sejde RB, aby projednala jeho údajnou masturbaci?

A jaká to náhoda, že se podobné články objevují vždy, když hrozí návrat valašsé žáby k bruselskému prameni.

To vlk
máte pravdu, že kauza DH je, zřejmě nebetyčné svinstvo.Po serii autorových článků ke Kosovu přistupuju už k tomu, co autor napíše obezřetněji.Když uvážím věcný přístup značky actor_publicus, tak, bohužel, nacházím v článcích pana Urbana hlavně laciný populismus.
13. 03. 2008 | 11:23

actor_publicus napsal(a):

Al Jouda:

§ 148 platí pro fyzické osoby. Předpokládám, že pan URBAN je fyzickou osobou.
13. 03. 2008 | 13:25

actor_publicus napsal(a):

Al Jouda:

Nezkoušejte překládat latinu nejde Vám to.
13. 03. 2008 | 14:15

fudoshin napsal(a):

nečetl jsem to všechno do posledního písmene.ale k uváděným přestupkům proti zacházení s utajovanými informacemi jedna námitka.pan urban je novinář a ně prostě ze zákona platí jiná měřítka....je naprosto samozřejmé,že novinář zdroje nezveřejní.a mělo by mu to být tolerováno, jako je tolerováno farářům,notářům a advokátům to,když se setkají s porušením zákona,ale v zájmu dodržení mlčenlivosti si to nechají pro sebe,je to jejich právo, v určité míře povinnost...
13. 03. 2008 | 15:04

actor_publicus napsal(a):

fudoshine jako vtip dobré.
Citace:
"pan urban je novinář a ně prostě ze zákona platí jiná měřítka".

Co víc dodat? Asi nic.

Předpokládám, že jste příliš mlád.
13. 03. 2008 | 18:12

vlk napsal(a):

actor publicus
nemám na odbornou diskusi s vámi. Ale pan Urban je novinář. JAko takový podle mne MÁ právo zveřejnit zjištěné, byť utajované údaje ,je li to v obecném zájmu. Kauza DH je natolik obrovská a hnusná,že JE v obecném zájmu ji rozkrýt. A to pokud možno úplně. Bude nás to totiž stát částku mezi 8-14 miliardami. Podle informací, které mám k disposici.
To odůvodňuje zveřejnění podstatně větší várky tajných dokumentů než pouze jednoho, dle vyjádření pana Urbana stejně nerelevatního dokumentu rozvědky.
Pokud už ouřad chtěl uplatňovat svoje práva,měl nařídit odstranění TOHOTO jediného dokumentu. Nikoliv zablokovat přístup k celým stránkám.Tolik selský rozum.

Charlie +Pepa Řepa
Případ Čunek je úplně jiné kafe! Pánové pokud si neuvědomíte, že zákon a jeho provaděči - tedy vyšetřovatel nebo vyšetřovatelé + původní stání zástupce nepostupovali v rozporu se zákonem, a to ani ohledně té mailové korespondence,na kterou poukazuje Charlie, protože postup vyšetřovatele Ššovičky byl OPAKOVANĚ zkoumán inspekcí ministra vnitra / za Langera/ a inspekce musela konstatovat že vše je ready, při čemž je jasné ,s jakou chutí by prohlásili pravý opak -a totéž přezkum nadřízené státní zástupkyně Andělovénad konáním původního státního zástupce, děláte velmi špatnou službu sami sobě. Zásah Vesecké v den, kdy měl státní zástupce podat obžalobu je neuvěřitelný! A draze za něj všichni zaplatíme. Čunek není statečný venkovský chsník , čleící nástrahám. Čunek je, řekněme - finanční Coperfield.
Měl 5 dětí, ženu na mateřské plat bezpečnostního technika ve Vsetíně a dokázal ušetřit milion!
řetězec nepřímých důkazů je perfektní. Ostatně - postoj KArlího mluví za všechny komentáře!
Jen vy vidíte okopávání kotníků! Zajímavý pohled na svět.
13. 03. 2008 | 20:03

actor_publicus napsal(a):

to vlk:

Neberu panu Urbanovi právo zveřejnit utajovaný dokument. V tom případě musí ale očekávat sankce až do výše 5 mil Kč. Tak zní zákon.
Pokud chtěl zveřejnit utajovanou informaci měl postupovat v souladu s tímto zákonem a nejdříve si vyžádat odtajnění inkriminovaného dokumentu.

Všechny výkřiky o svobodě slova v souvislosti se zablokováním webu jsou směšné. Pro pana Urbana není problém zveřejnit to na jiném webu. Na inetu jsou tisíce možností kam to umístit.

Myslím si, že už bylo řečeno vše podstatné.

Samotnou kauzu Diag Human si nedovolím komentovat. Nemám k tomu dost relevantních informací.

A bohužel pan Urban na mě zatím působí dosti zvláštním způsobem.
13. 03. 2008 | 20:52

actor_publicus napsal(a):

ještě to vlk:

Samozřejmě soud také může poté rozhodnout, že inkriminovaný dokument vůbec neobsahoval utajované informace a pan Urban bude z obliga.

Vzhledem k úrovni místní justice však o tom pochybuji.

Proto se i panu Urbanovi divím, že si takhle hloupě naběhl. Asi nevědomost, těžko říct. Zatím se na blogu neobjevil. Počkáme a uvidíme. Vzhledem k jeho bohaté literární tvorbě na blogu předpokládám, že se tu co nevidět objeví.
13. 03. 2008 | 20:58

vlk napsal(a):

actor publicus
Ne,nebylo všechno řečeno. Mysklím, že tiskový zákon umožňuje i publikai utakovaných materiálů, pokud slouží veřejnému zájmu. nechci se ale přít.Toť jedna premisa.
Premisa druhá- není důvodu, proč by pan Urban přecházel na jiný web a umis´tova to jinam, zejména, má li zavedené linky a jsou li tyto linky dobře známé třeba Googlu.
Pochybyla státní moc. Měla si počínat stejně,jako její předchůdkyně za první republiky. Ta prostě v novinách začernila pouze to, na co měla oporu v zákonu. Zbytek textů zůstal.
A nemyslím si, že by si pan Urban naběhl. Ono to s tou pokutou nebude tak horké. Bude velmi problematické ji před soudem obhájit.
13. 03. 2008 | 21:13

im napsal(a):

Milý vlku,

tady je ten tiskový zákon.....
http://www.mkcr.cz/scripts/...

Actor publicus má opravdu pravdu, podle 412/2005 (zákon o ochraně utajovaných informací)dokument je třeba nejdřív odtajnit, pak publikovat. Že by byl pan Urban jako novinář tak málo znalý svých práv a povinností??

Al Joudovi:
Actor publicus není "herec pro veřejnost", ale veřejný žalobce.
13. 03. 2008 | 23:14

Al Jouda napsal(a):

To im : Poznal jsem několik veřejných žalobců (prokurátorů, státních zástupců - i v rodě ženském), kteří při soudním jednání vystupovali jako herci pro přítomnou veřejnost. Přesto děkuji za přesný překlad.
Jinak mám názor, že utajovat jednání mezi ministerstvem a firmou, která je odměňována penězi ze státního rozpočtu, je špinavost prvního řádu.
14. 03. 2008 | 09:25

vlk napsal(a):

im

děkuji za osvětu... První moje premisa je chybná. Omluva pro
Actor publicus .
14. 03. 2008 | 22:18

actor_publicus napsal(a):

vlku:

Nemáte se za co omlouvat.

Pane Urbane čekám na Vaši reakci.

Audiatur et altera pars.
15. 03. 2008 | 18:55

Pepa Řepa napsal(a):

To actor publicus

Škoda, že nepíšete víc. Pokud jde o právo jsem laik, ale pokusů o manipulování veřejným míněním tady vidím víc.
Nejen na tomto blogu, i když v poslední době tento blog obzvlášť vyniká.
16. 03. 2008 | 07:22

Jan Urban napsal(a):

Přátelům blogerům a pro actor publicus zvláště:

Vážení přátelé,

děkuji za reakce. Měl jsem trochu napilno ve škole, a s trochou cestování navrch jsem nemohl odpovědět dříve, za což se omlouvám. Pominu viditelné omyly, jako tvrzení, že jsem někdy použil ve svých blozích poznatky policie o Jiřím Čunkovi. Soustředím se, alespoň krátce, na nejzajímavější část diskuze, ve které actor publicus vnesl přesné citace několika paragrafů, jednoznačně svědčících v můj neprospěch. Má naprostou pravdu - pokud nežijeme v demokracii. A to je právě předmět mého pokusu. Jako právník jistě zná kategorii míry společenské nebezpečnosti, kterou cílevědomě opomíjí. Takže zde můj výklad celého problému:
Právo a zákon nejsou pouze paragrafy. Právo je ve svojí demokratické podobě především kontext, rámec, ve kterém a o kterém je třeba neustále vésti diskuzi a, pokud potřeba, i boj. Pokud měly rasistické zákony druhé republiky a protektorátu absolutní platnost, po které volá actor publicus, byl protinacistický odboj, včetně atentátu na Reinharda Heydricha,v trestněprávním symslu zločinným. I Ústava pamatuje v článku 26 na možnost, že v případě selhání institucí a kontextu státu má občan právo vzít právo do svých rukou. Ke dvěma extrémním argumentům přidám třetí - doktrínu nejlepšího zájmu dítěte, která dovoluje soudu rozhodovat i proti liteře zákona, pokud nejlepší zájem dítěte a jeho budoucnosti vyžaduje rozhodnout jinak.
Ano, porušil jsem literu zákona, a to vědomě. Učinil jsem to ve chvíli, kdy bylo potřebné prokázat, že zástupci státu opakovaně a ve flagrantním rozporu se zákonem, zneužívali zpravodajské služby, státní zastupitelství a policii v obchodním sporu s občanem České republiky. Nedosti na tom - ministerstvo zdravotnictví falšovalo pro stejný účel statistiky, utajovalo dokumenty a řídilo mediální kampaně, a parlametní vyšetřovací komise dokumenty zase zatajovala. Dnešní náměstek Nejvyšší státní zástupkyně s vedomím ministra Fišera se v roce 2001-2002 dopustil korupce a - pokud rozhodci přiznají náhradu škody pro DIag Human - způsobil škodu velkého rozsahu ve smyslu trestního zákona. Všechno shora vyjmenované je, ostatně, trestným činem. Opakovaně jsem na to upozorňoval - včetně otevřeného dopisu dnešnímu ministru vnitra na tomto blogu. Nestalo se vůbec nic.
Chcete mi říci, že nejlepším zájmem této země je zamlčovat korupci a trestné činy, páchané osobami, které se kryjí za státní a veřejné funkce? Chcete říci, že nejlepším zájmem státu je vyšetřovat, odposlouchávat a otravovat toho, kdo na to upozorní? Jaký je poměr
míry společenské nebezpečnosti toho, co jsem udělal já a toho, co dělali a dělají zástupci státu?
A malá historka nakonec. V roce 1996 jsem pracoval v Bosně a Hercegovině. Zároveň jsem byl členem správní rady mezinárodní nadace, která podporovala projekty vedoucí k usmíření po skončení konfliktů v různých částech světa. Jako člen správní rady jsem protestoval proti návrhu připravit společně s britským Foreign Office seminář o poválečném usmíření v Londýně, kam měli být pozváni představitelé různých skupin ze všech stran skončeného konfliktu. Ta věšc byla podivná od samého počátku. Ve chvíli, kdy jsem dostal do ruky seznam navržených pozvaných a našel na něm jméno Simo Drljača, tehdy jednoho z nejhledanějších obviněných z válečných zločinů, musel jsem se rozhodnout. Drljača byl sadista a mnohonásobný vrah, který si v mušení opravdu liboval. A teď měl být pozván do Londýna, přesto, že jeho fotka byla na všech vyhledávacích plakátech Mezinárodního tribunálu. Zveřejnil jsem tuto informaci a z prestižního postu člena správní rady nadace jsem rezignoval. Simo Drljača byl "omylem" zastřelen britskými SAS o rok později při "pokusu o zatčení".
Pokud představitelé státu programově porušují zákon, a právo používají jako ochranu před prozrazením, je povinností občana v nejlepším zájmu státu k prokázání téhož zákon porušit. A nést případnou cenu.
Přeji dobrý den.
17. 03. 2008 | 09:28

actor_publicus napsal(a):

Pane Urbane,

děkuji za komentář. Žádné omluvy prosím. Nevím proč mají všichni potřebu se omlouvat.

Aby jsme si ujasnili pozice.
Svým popisem skutkové podstaty jsem pouze argumentoval ve prospěch orgánu, který nechal zablokovat web. (Otázku přiměřenosti zablokování celého webu jsem neřešil. Ta "přiměřenost" totiž vypovídá pouze o diletantismu vyšetřovatele. Nehledám za vším spiknutí, spíše hloupost.)

Míra společenské nebezpečnosti (Již vlkovi jsem napsal, že se může později prokázat neoprávněnost utajování informace a můžete být zproštěn jakýchkoli ataků).- ale pokud jste nepohodlný tak se těšte na to, že budete i společensky velmi nebezpečný. Pan Mlynář by mohl vyprávět. Bohužel stav dnešní justice je tristní.

Pokud se stavíte do role bojovníka za jedinou "pravdu" měl by jste být více opatrný a nedávat protistraně munici. Proto se divím Vašemu přiznání, že jste dokument zveřejnil úmyslně.

Mám bohužel neustále pocit, že se stavíte do role soudce a to mě vede k opatrnosti. Přiznám se, že jsem Váš web nečetl a stále čekám na to, až bude "embargo" na něj zrušeno abych si udělal obrázek o síle Vašich argumentů.

P.s. Atentát na Heydricha - Historii vždy píší vítězové.
17. 03. 2008 | 17:01

leopard napsal(a):

Pozornosti všímavých čtenářů doporučuji články p. Urbana zhruba za poslední rok na téma kauza Diag Human (zejm. Lidové noviny - úhel pohledu). Jako červená nit se jimi táhne myšlenka, že stát ve sporu s Diag Human určitě prohraje (jeho pozice je dle názoru p. Urbana beznadějná), že tím přijde o miliardové částky (z nichž většinu tvoří úroky, neboť dle názoru p. Urbana stát ve sporu již jen "zdržuje") a nyní zbývá jen označit viníka celé situace (těch nabízí p. Urban hned několik).

Netroufám si odhadovat, jak spor nakonec dopadne (podle veřejných informací se už jedná pouze o výši odškodného, které by snad eventuelně mohlo - ale také nemuselo - být Diagu přisouzeno navíc k oněm 327 miliónům z roku 2002). Veřejně známé informace dle mého názoru k zhodnocení vyhlídek té či oné strany v probíhajícím sporu nepostačjí (rozhodčí řízení je ostatně vedeno jako neveřejné). Kladu si tedy otázku, na základě jakých to jiných než veřejně známých informací dospěl k svému názoru na neúspěch státu v arbitráži p. Urban - zda měl možnost se např. podrobně seznámit s veškerým důkazním materiálem obsaženým v (neveřejném) rozhodčím spise a pokud ano, která strana mu přístup k němu zajistila. Má p. Urban (jakožto historik a novinář, v právní oblasti tedy laik) k dispozici nějaké právní analýzy, které by jeho názoru přisvědčovaly? Pokud ano, kdo je jejich autorem?

Pokud p. Urban nic z uvedeného k dispozici nemá, proč o špatné pozici státu předně vůbec píše, a proč ji prezentuje jako nezvratný fakt? Zakládá se snad jeho názor na některém z optimisticky (jak ostatně jinak) laděných, četných mediálních vyjádření zástupců firmy Diag Human? Pokud ano, prezentuje tato firma médiím všechna fakta?

Přemýšlejte...

P.S. Jinak nic proti svobodě projevu a vyjádření vlastního názoru, který u každého člověka nevyhnutelně bude a musí být do jisté míry subjektivní. Panu Urbanovi přeji mnoho štěstí při jeho boji proti jakémukoli nepřiměřenému zásahu do Ústavou garantované svobody slova.
19. 03. 2008 | 19:00

replica watches napsal(a):

Pocit štěstí a spokojennosti lidí je čustě subjektivní záležitost, na kterou sice má značný vliv uspokojení základních potřeb (tedy ekonomick ásituace), ale jde jeno základ, nikoliv o celou šíři potřebného hodnocení.
A protože žádný parametr na takové měření neexistuje, je celé úsilí této i jiných komisí zhola zbytečné.
12. 04. 2010 | 02:25

replica watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So
12. 04. 2010 | 02:45

Marleen Jergenson napsal(a):

Again another http://www.jdkeda.com happy reader. Very helpful. But I do agree with http://www.huaan-med.com/wr... dude - not sure if ill spend too much time on http://www.huaan-med.com/wa... this?? Great solution ,That sounds very interesting .
http://www.hzhwknit.com
http://www.cnboostercables.... great topic. http://www.cnboostercables.... Thanks for your article, http://www.phccwy.com its been very helpful. http://www.huaan-med.com/ba... Thanks for sharing your information. http://www.huaan-med.com/in...
Nice post! http://www.sunstorm86.com Although we are familiar with http://www.cnyonghao.com our culure, but we maybe don't really understand http://www.huaan-med.com/in... it. It need to study deeply.It's a very meaningful http://www.huaan-med.com/fo... activity. Looking forward to joining you.meter from http://www.huaan-med.com/di...
Thanks a lot for http://www.racketchina.com enjoying this beauty article with http://www.lk-outdoorfurnit... me. I am apreciating http://www.eammarsolar.com very much! Looking forward to http://www.huaan-med.com/di... another great article. Good luck to the author! http://www.huaan-med.com/ea... all the best!
Those http://www.jihepackage.com who want to get the scholarship must http://www.jihepackage.com/... work hard and try their best. http://www.jihepackage.com/... It's exciting to hear this good http://www.huaan-med.com/di...
Thanks for this http://www.suntasksolar.com great post. I have become a http://www.trading-mx.com huge fan of this website and http://www.shopdisplaycn.com I really cant wait to read you next posts! Your post are http://www.jihepackage.com/... inspirational.
Looks like a very interesting http://www.jihepackage.com/... solution technology. Thanks for sharing .
http://www.worldmaya.cn
http://www.chinachristmasba...
http://www.xdbike.com
http://www.zjqiangsheng.com
16. 08. 2010 | 04:11

Roseanne Hismith napsal(a):

Good article, http://www.haoxinglass.com Each and every point is http://www.china-ouya.com good enough.This is a good,common sense article. http://www.china-bamboofloo... Very helpful to one who is just finding the resouces about http://www.china-bamboofloo... this part.It will certainly help educate http://www.china-bamboofloo... me.Thanks for sharing with us your wisdom.Great!This article is http://www.hc-cca.com creative,there are a lot of new idea,http://www.mingjiangnan.com it gives me inspiration. http://www.xyweavebag.com I think I will also inspired by you http://www.zh-bamboo.com and think about more new ideas。I am totally agree with http://www.china-yongding.com your oppinion.this blog post is http://www.ysteas.cn very encouraging to people who want to know these topics.Excellent article that http://www.ds-jiecheng.com will provide the incentive and http://www.huxi-cable.com/p... basis for my works. http://www.ejaisolar.com I wonder if I can mention the article as http://www.chinajmdq.com a bibliographic reference in my work. Very interesting and http://www.chinalasiji.com useful information! It's pity that such occasions are still exist in the world, but we should act all http://www.huxi-cable.com/s... together for to prevent them. Thanks.Very interesting and http://www.hzzxdq.net useful information! http://www.zjbangge.com/rec... It's pity that such occasions are http://www.zjbangge.com/lea... still exist in the world,http://www.zhuoerya.cn but we should act all together for to prevent them. Thanks.You really know http://www.hn-hardware.com what your talking about here. Thanks for the great step by http://www.zjbangge.com/sec... step how to blog. Great stuff from you, http://www.sunsurf.com.cn man. Ive read your stuff before http://www.jdxpwj.cn/booste... and youre just too awesome. http://www.zjxhdz.com I love what youve got here, http://www.tygluegun.com love what youre saying and http://www.wanjia-ylm.cn the way you say it. You make it entertaining http://www.hangxiang.cn and you still manage to keep it smart. I cant http://www.meiyuanfurniture... wait to read more from you. This is http://www.jdxpwj.cn/tow-rope really a great blog.This is one of http://www.deliver.com.cn the best posts that I’ve http://www.hzzhuoyuan.com ever seen; you may include http://www.hzhtdq.cn some more ideas in the same theme. http://www.china-chunyu.cn I’m still waiting for some interesting thoughts http://www.cnboostercable.com from your side in your next post.I like this kind of very useful http://www.huaan-med.com/fo... articles congratulations I wish you continued success, I hope http://www.huaan-med.com/me... I can do this kind of article。
16. 08. 2010 | 04:15

virginia car insurance quotes napsal(a):

hi!,I love your writing so much! proportion we communicate extra about your article on AOL? I require a specialist on this house to resolve my problem. Maybe that is you! Taking a look forward to peer you. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia auto insurance</a>
10. 08. 2011 | 14:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy