Rozklad sociální soudržnosti a legitimita systému kasinového kapitalismu

05. 03. 2010 | 01:24
Přečteno 14313 krát
„Když nemají na chleba, ať jedí koláče. To prý pravila Marie Antoinetta, z boží milosti královna francouzská, roku 1789, když jí vysvětlovali, proč se pařížský lid bouří. Výrok byl brán jako ukázka cynismu a nadutosti, ale Marie Antoinetta, díky životu, který vedla a společnosti, ve které se pohybovala, si ani nedokázala představit, že by někdo jiný mohl žít jinak, neřkuli hůř. Francouzská královna byla zákonitě odtržená od reality, od všedního života většiny společnosti... tak jako jsou odtrženi od reality naši i světoví politici.“

(http://spidlova.blog.idnes.cz/c/114268/Kdyz-nemaji-na-chleba-at-jedi-kolace.html)


„Tvrdím, že by si lidé v počáteční situaci zvolili spíše dva různé principy: první postuluje rovnost základních práv a povinností, kdežto podle druhého platí, že sociální a ekonomické nerovnosti, například nerovnosti bohatství a pravomocí, jsou spravedlivé pouze tehdy, jestliže vyúsťují v kompenzující blaho pro kohokoliv, zvláště pak pro nejméně zvýhodněné členy společnosti … Může snad být účelné, ale nikoliv spravedlivé, že někteří lidé mají méně, aby jiní mohli prosperovat. Není však nespravedlivé, má-li několik málo osob větší výhody, pokud se tím zlepšuje situace lidí, kteří takové štěstí nemají. Intuitivně tu jde o tuto myšlenku: jestliže blahobyt každého jedince závisí na kooperaci, bez níž by nikdo nemohl vést uspokojivý život, měly by být výhody rozděleny tak, aby přiměly k ochotné spolupráci každého člověka, včetně těch nejméně dobře situovaných.“ (John Rawls – Teorie spravedlnosti)

John Rawls píše v druhé části své propracované teorie o distributivní spravedlnosti, kterou pro potřeby této úvahy chápu především interpretativně jako přesvědčení lidí o spravedlivém rozpětí existujících nerovností, do nichž zahrnuji nerovnosti majetkové, informační, kompetenční, neméně však nerovnosti v přístupu ke vzdělání, zdravotní péči, ke kulturním hodnotám, k právu atd., přičemž míra souhlasu společnosti s rozpětím nerovností určuje ve společenském vědomí legitimitu systému a sebeidentifikace v něm.

Moje prateta i babička platily tzv. „milionářskou dávku“, která zcela decimovala jejich úspory. Obě to přirozeně nesly nesmírně úkorně z hlediska osobní situace a osobního zájmu. Milionářskou dávku platily z nemovitostí, které nemohly prodat (navíc jim byly následně znárodněny) a vzhledem k penzijnímu věku životní úrovní poklesly na úroveň chudých lidí. Obě však v rodinných polemikách připouštěly, že majetek, kterým disponovaly před válkou, nemohly rozumně spotřebovávat, zatímco část společnosti za I. i II. republiky žila pod hranicí chudoby.

Podobně vnímala napjaté hranice distributivní spravedlnosti i moje maminka – často vzpomínala na služebnou Růženu, která pracovala v rodině mého dědečka, a která nesla úkorně, že nemá srovnatelnou sociálně-ekonomickou šanci dosáhnout obdobného vzdělání, jako moje maminka, a žít v únosném „fluktuačním pásmu“ dobového životního a kulturního standardu.

Moje maminka na postavení služebné Růženy vždy vzpomínala, ne-li s pocitem viny, pak určitě s převědčením, že by si byla zasloužila spravedlivější osud.

Jinými slovy – podle mé životní zkušenosti existovala po válce i v majetných vrstvách představa těžce obhajitelného neúměrného rozpětí sociálních rozdílů (distributivní spravedlnosti systému). A toto vědomí velmi snížilo ochotu majetných vrstev k radikálním formám odporu proti hypotetickému modelu poměrů, které měly nastat, a jejichž výrazem bylo ve volbách 1946 velmi vysoké % hlasů pro komunisty.

Systém I. republiky od poloviny 20. let (kdy pominula euforie z existence samostatného Česko-Slovenského státu) postrádal v tehdejším vnímání a hodnocení, nejen sociálně deprivovaných, ale i části příslušníků střední a vyšší střední třídy, dostatek systémové legitimity, přičemž tento deficit nevyplýval z nedostatku politických práv a svobod, nýbrž z pocitu neospravedlnitelného rozpětí fluktuačního pásma sociálních nerovností, které zahrnovaly i přístup ke vzdělání a kulturním hodnotám.

Tuto historickou reflexi nepíšu proto, že by mohla cokoli významného změnit v pohledu na poměry po roce 1948. Jde mi o analogie současnosti.

Distributivní spravedlnost současnosti

Na rozdíl od vzdělané buržoasní třídy I. republiky, současní majetní disproporci fluktuačního pásma životního standardu vůbec nevnímají a situace příjmově slabých sociálních skupin je jim zcela lhostejná.

Přitom ve vědomí vzrůstajícího počtu lidí podlamuje sílícím způsobem legitimitu politického i ekonomického uspořádání intenzivní pocit distributivní nespravedlnosti, která se zdá být ukotvená v podstatě systému. Nejde přitom pouze o egalitařské resentimenty a pocit není ani podmíněn příslušností k sociálně slabým vrstvám.

Již jsem citoval J.Rawlse: „…Jestliže blahobyt každého jedince závisí na kooperaci, bez níž by nikdo nemohl vést uspokojivý život, měly by být výhody rozděleny tak, aby přiměly k ochotné spolupráci každého člověka, včetně těch nejméně dobře situovaných…“.

V současných sociálních poměrech jsou výhody rozděleny tak, že podíl na společenské kooperaci nižších příjmových skupin je vynucený hrozbou sociálního pádu. J.Rawls považuje za spravedlivé „…má-li několik málo osob větší výhody, pokud se tím zlepšuje situace lidí, kteří takové štěstí nemají.“ Avšak v současné situaci ty, kteří mají „větší výhody“, situace lidí, kteří takové štěstí nemají, vůbec nezajímá.

Ralf Dahlendorf píše o významném nebezpečí pro věrohodnost demokracie – ztrátě sociální koheze. Příčiny vidí m.j. v „…kasinovém kapitalismu 80tých let (na Západě) s jeho hledáním rychlých peněz, které rozdělilo společnost a na cestě zanechalo množství poražených. Ve vyspělých zemích se rychle rozšiřuje nová chudoba…atd.“. (Ralf Dahlendorf – Od pádu zdi k válce v Iráku)

Je příznačné, že v devadesátých létech (minimálně do jejich poloviny) napadlo v ČSFR jen zcela okrajové názorové proudy argumentovat výší platu prezidenta, či premiéra. V těch létech to byla argumentace politicky neúčinná, protože převažující část společnosti hodnotila odměňování členů vlády, soudců a poslanců, jako spravedlivé a přiměřené. V politice se objevovalo množství lidí - nositelů étosu osvobození z asiatského područí Sovětského svazu.

Jestliže otázkám platů a různých náhrad politické reprezentace a justice dnes věnují média neobyčejnou pozornost, pouze reflektují rostoucí přesvědčení veřejnosti, že hodnota práce politiků, soudů a státního aparátu nereprezentuje veřejný zájem a nemá odůvodnitelný ekvivalent rozpětí sociálních a ekonomických nerovností ve vztahu ke zbytku společnosti.

Podle zveřejněných dat CVVM 2/2010 vyjádřilo Poslanecké sněmovně důvěru 19%, Senátu 20% respondentů.

Byť jsou sociologická šetření alarmující, politické elity přestávají vnímat nízkou úroveň vlastní legitimity ve vědomí společnosti jako významný faktor a opírají svou existenci o ekonomicky silné skupiny, které zajistí masivní prostředky pro marketingovou volební kampaň (vnitřní potřeba důvěryhodnosti demokratické politiky je nahrazena vírou v reklamní manipulaci voliče).

Politická reprezentace se navíc stala zcela necitlivá vůči tomu, že příkré sociálně-ekonomické nerovnosti nejsou z velké míry založené na umu a pracovitosti, přinášející obecný prospěch, nýbrž na „kasinových kapitálových spekulacích“, působení ve sféře šedé ekonomiky a v neposlední řadě na kooperaci s organizovaným zločinem.

Je v principu popřen soulad hodnot kapitalismu a protestantské morálky (Max Weber: Protestantská etika a duch kapitalismu).

Politické a ekonomické elity, jako „nová třída“, se, spolu s na ně navázanou byrokracií, vzdalují v zájmech i hodnocení od sociální báze a ve vědomí společnosti nabývají parazitického charakteru.

Hovořím-li o neakceptovatelném fluktuačním pásmu distributivní spravedlnosti, mám na mysli skutečnost, že manažeři velkých firem mají v řadě případů příjmy, které přesahují 20.000% průměrného výdělku v ČR (kupř. NWR, OKD, ČEZ, Sazka).

K podlamování důvěry v systém velkou měrou přispívají causy Gross, Hřebíček, Pitr, Hušák, Dalík, Topolánek, Čunek atd., tvořící pouze medializovanou špičku ledovce. Tyto causy přestávají být vnímány jako deviace jedinců a začínají být (možná už jsou) chápány jako podstata systému. A to včetně vazeb některých příslušníků politické reprezentace na vlivné lobbisty i na organizované kriminální podsvětí (Jaroslav Kmenta: Kmotr Mrázek).

Hodnocení míry korupce v ČR, kde se v mezinárodních srovnáních pohybujeme mezi africkými státy s převážně kmenovým uspořádáním, svědčí o hluboké devastaci současného politického systému.

Kasinový kapitalismus, krize a devastace sociální soudržnosti

Pocit nezbytnosti systémové korekce není přitom v současné době jen specificky český, ba dokonce ani specificky postkomunistický problém – západoevropští politikové uvažují o výrazném zdanění odměn bankovních manažerů; prezident Obama deklaruje záměr zdanění příjmů bankovního sektoru slovenský Parlament přijal zákon o odnětí majetku, jehož původ držitel nemůže prokázat, do držení státu.

O co jiného jde, než o narovnání povědomí distributivní spravedlnosti systému? Alespoň kosmetické. Vzhledem k síle transnacionálních ekonomických elit, které ovládají politiku, lze i o reálnosti těchto kosmetických korekcí důvodně pochybovat.

Krize, deficit rozpočtů a postižení nevinní

V debatách posledních měsíců se v globálním měřítku stále rasantněji hovoří o nebezpečném deficitu státních rozpočtů, které výhledově hrozí způsobit státní bankrot, nebudou-li seškrtány všemožné sociální výdaje, zkráceny příspěvky v mateřství, zavedeno školné, placená zdravotní péče atd.

Každého občana Velké Británie přišla záchrana krachujících bank na 30 tisíc liber (zhruba 875.000 Kč na jednoho občana). Británie vydala v důsledku hospodářské krize na záchranu bank stamiliardy liber - 94 procent svého HDP.

Ještě za prezidenta Bushe vyčlenily USA na pomoc bankovnímu sektoru 700 miliard dolarů (cca 12.600.000.000.000 Kč).

Je pošetilým omylem a výrazem krátké paměti tvrdit, že se to českého bankovního sektoru netýkalo – on pouze předběhl finanční krizi a s ní spojené náklady o cca 10 let. A české domácnosti zachránila před osudem zahraničních (především amerických) nízká důvěra v kapitálové investice, vyvolaná pověstí investičních fondů 90.let. Naštěstí se nepodařilo privatizovat důchodové fondy, které by dnes byly postižené obdobnými ztrátami.

Sanace bankovního sektoru V ČR

Celkové náklady a sanace za Agrobanku v polovině 90. let jsou odhadovány střízlivě na 50 mld. Kč.

Ztrátové úvěry přivedly Čs. spořitelnu na konci 90. let do stavu, kdy bylo nutné na její záchranu vynaložit asi 60 mld. Kč.

Vláda Miloše Zemana v roce 2000 schválila pomoc Komerční bance, která se pohybovala na hranici krachu, převzetím nedobytných úvěrů ve výši asi 65 miliard Kč.

IPB v době jejího prodeje ČSOB v roce 2000 se stát zaručil za špatné úvěry a dluhy do výše 180 mld. Kč.

Tak by bylo možné pokračovat i v případě dalších bankovních ústavů (bylo jich více než patnáct). Všechny problematické úvěry byly později převedeny do Konsolidační agentury, jejíž bilance představovala jednu velkou černou díru, kterou zmizely řády stovek mld.Kč.

Podle odhadů MF v roce 2001 představovala rizikovostí vážená výše závazků bývalé Konsolidační banky přibližně 10 % HDP. HDP v roce 2001 dle oficiálních údajů dosahoval výše 2.352 mld. Kč. Z toho 10% představuje 235 mld. Kč. Ztráty České konsolidační agentury byly hrazeny z prostředků státního rozpočtu na následující rok či několik následujících let.

Nehovoříme o ztrátách odhadovaných na více než 100 mld. Kč na daních při státem dlouhodobě trpěných kamuflážích s LTO.

V tom množství dílčích údajů nesmíme ztrácet ze zřetele, že jejich souhrn by pokryl současný deficit státních financí.

V té qusiodborné ekonomické hantýrce, které rozumí jen nejzasvěcenější (kupř. pan M.Kalousek, který ještě v horkém běhu finanční krize odhadoval deficit rozpočtu na řád 35 mld. Kč, zatímco výsledek překročil šestinásobek) se přitom ztrácí úvaha, kde zmíněné stovky mld. Kč (a řády milionkrát vyšší ve světové ekonomice) zmizely! Došlo k jejich odpaření? Nebo i ekonomika podléhá nějakým způsobem zákonu o zachování energie a hmoty?


Stávající situace, do které se světový finanční systém dostal, ukazuje, že soudobé bankovnictví je doprovázeno morálním hazardem. Morální hazard se může uplatňovat tam, kde lze důsledky neodpovědného jednání převalit na někoho jiného, kde ten kdo přijal rozhodnutí, nenese jeho následky.

Pokud nepoužiji ošklivé podezření, že se manažmenty zmíněných institucí přímo podíleli na zločinném spiknutí
při jejich vyloupení, každopádně se dopustili trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Nedotknutelní a stát blahobytu

„Od bankéřů lze očekávat, že budou jednat ve vlastním zájmu na základě pobídek. Zvrácené pobídky vyvolaly nadměrné podstupování rizik a banky, které jsou na pokraji zhroucení, ale příliš velké na to, aby skutečně padly, budou riskovat ještě víc. S vědomím, že vláda v případě potřeby škody napraví, budou oddalovat řešení hypoték a vyplatí miliardy na bonusech a dividendách.

Socializace ztrát a privatizace zisků je ještě znepokojivější než důsledky znárodnění bank. Američtí daňoví poplatníci dělají čím dál tím horší obchod. V prvním kole peněžních infuzí dostali za každý dolar, který zaplatili, aktiva v hodnotě 0,67 dolaru (ačkoliv tato aktiva byla téměř určitě nadhodnocená a rychle na hodnotě ztrácela). Během posledních peněžních infuzí ale Američané podle odhadů za každý dolar dostávají nanejvýš 0,25 dolaru. Špatné podmínky obchodu vyústí v rozsáhlé národní zadlužení v budoucnu.

Jedním důvodem, proč nám vnucují špatné podmínky, je, že kdybychom za své peníze dostali spravedlivý díl hodnoty, byli bychom teď už dominantním akcionářem přinejmenším v jedné z velkých bank.

Nepleťte si zachraňování bankéřů a akcionářů se zachraňováním bank. Amerika mohla zachránit své banky, ale akcionáře ponechat jejich osudu, a to za mnohem míň, než utratila.

Éra, kdy se věřilo, že je možné něco vytvořit z ničeho, by už měla být pryč. Krátkozraké reakce politiků – doufajících, že jim projde obchod, který je dost malý na to, aby potěšil daňové poplatníky, a dost velký na to, aby potěšil banky – problém pouze prodlouží. Na obzoru je slepá ulička. Bude zapotřebí více peněz, ale Američané nemají chuť je poskytnout – rozhodně ne za podmínek, které se prozatím nabízejí. Peněžní studnice možná vysychá a totéž se může dít s legendárním americkým optimismem a nadějí.“

Napsal Joseph E.Stiglitz, nositel Nobelovy ceny za ekonomii

Ani ve světě, ani u nás, však žádný z úctyhodných manažerů s ročními odměnami v řádu desítek milionů Kč. v kapse nezahřívá vězeňskou pryčnu – jsou nepostižitelní. Platí si politiku a politiky – lze předpokládat, že by prezident USA komplikoval nadměrně život finančním magnátům, pokud se náklady na prezidentskou volební kampaň pohybují v řádu 1 mld. USD (náklady na volební kampaň Baracka Obamy).

Ani náhradu škody od jmenovitě známých viníků ztrát nikdo nežádá, přestože by bohatě stačila na podporu natality formou větších příspěvků v mateřství, valorizace důchodů a všemožné další vymoženosti tzv. „státu blahobytu“, který je, jak mě ti zasvěcení přesvědčují naprostou iluzí.

Za výše popsaných parametrů distributivní spravedlnosti iluzí samozřejmě je.

Ať jedí koláče!

"Ekonomická krize nesmí sloužit jako záminka ke zničení sociálního státu, ke snížení životní úrovně seniorů a mladých rodin s dětmi," řekl šéf sociálních demokratů, Jiří Paroubek, na adresu zamýšleného tzv. 2. Janotova balíčku. (MEDIAFAX)

„Společnost, která splňuje principy spravedlnosti jako slušnosti, se natolik přibližuje společnosti s charakterem dobrovolného systému, pokud je to jenom možné. Uspokojuje totiž principy, s nimiž by svobodní a rovnoprávní lidé za slušných podmínek souhlasili. V tomto smyslu jsou její členové autonomní a závazky, které uznávají, přijímají dobrovolně.“ (John Rawls – Teorie spravedlnosti).

Politické strany, kterým naskakuje husí kůže při zmínce o zrušení poplatků u lékaře a v lékárnách, valorizaci důchodů, či dávek v mateřství, v duchu tohoto pojetí distributivní spravedlnosti, získají-li od voličů dostatečný mandát, nepochybně prosadí další příkré prohloubení nerovností (sblížení sazeb DPH zdraží fakticky všechno, včetně potravin; posílení poplatků ve zdravotnictví vytvoří propast mezi novodobými sanopsy a chudinskou nemocnicí).

„Když nemají na chleba, ať jedí koláče. To prý pravila Marie Antoinetta, z boží milosti královna francouzská, roku 1789, když jí vysvětlovali, proč se pařížský lid bouří. Výrok byl brán jako ukázka cynismu a nadutosti, ale kdepak... Marie Antoinetta, díky životu, který vedla a společnosti, ve které se pohybovala, si ani nedokázala představit, že by někdo jiný mohl žít jinak, neřkuli hůř. Francouzská královna byla zákonitě odtržená od reality, od všedního života většiny společnosti... tak jako jsou odtrženi od reality naši i světoví politici.“

(http://spidlova.blog.idnes.cz/c/114268/Kdyz-nemaji-na-chleba-at-jedi-kolace.html)

Distorze celého systému je přitom zjevně patrná:

Na jedné straně hrozba bankrotem důchodcům, kojencům, státním zaměstnancům, na straně druhé konsolidované ekonomické výsledcích firem: ČEZ (zisk 54 mld.Kč), RWE transgas (pouze 5,7 mld. Kč), ČSOB (17,3 mld.Kč), KB (11 mld. Kč), Česká spořitelna (12 mld. Kč).

Transnacionální ekonomické elity – Západní civilizace na rozcestí

Přitom stojíme na prahu nových hrozeb distorze sociální soudržnosti. Stále sofistikovanější zdravotnictví exponenciálně navyšuje výdaje, nezbytné pro jeho aplikaci. Vývoj se neobejde bez stanovení standardů léčebné péče, které nutně povedou k dalšímu dělení společnosti. Je otázka, zda a jak dlouho bude česká společnost k těmto diferenciačním procesům stejně tolerantní jako společnost americká. K tomu přistupuje stárnutí populace a s ním vyhrocený mezigenerační konflikt.

„…reforma (míněno: reforma zdravotního pojištění, o kterou usiluje Barak Obama) o níž se tady v USA už pokoušejí od roku 1912, až dosud neúspěšně, by měla přijít v platnost asi až 2012. Soukromé zdravotní pojišťovny a Republikáni dělají vše pro to, aby se zdravotnictví dostupné i chudým nikdy nekonalo.

Soukromé zdravotní pojišťovny v tom vidí konkurenci, Republikáni zase podporují radši válečná tažení, než aby dopřáli trochu sociálních potřeb chudší části vlastního obyvatelstva. Amerika má cca 40 milionů nepojištěných.

Zdravotní pojištění si mohou dovolit platit pouze lidé, kteří pracují a vydělají alespoň 3000 USD měsíčně. Poplatky pro tříčlenou rodinu totiž klidně činí 1000 USD za měsíc. Zdravotnictví je zde byznys a na člověka je pohlíženo jako na předmět výdělku.

Kdo sežene dobrou práci v company, kde jsou odbory, má to tak říkajíc v suchu. Pojištění zaměstnancům platí firma, někdy se spoluúčastí pracovníka několika procenty platu. Ale to jsou většinou jen veliké korporace. Dost dobře jsou na tom státní zaměstnanci. Zaměstnanci malých soukromých firem jsou na tom sociálně dost bídně, ve srovnání třeba Kanadou a Evropou…“
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1746

Situace bude nepochybně dále eskalovat. Energii tomuto procesu dodává především extrémní sobectví a odpoutání ekonomických elit od sociální i národní loajality (privatizace zisků a socializace ztrát v současné krizi).

Aniž bych Benedikta XVI. chtěl uvádět jako odborného experta v otázkách ekonomických procesů, jeho autoritativně pronesený soud v Encyklice „Caritas in Veritate“ (zveřejněné v minulém roce v době schůzky lídrů skupiny G8 v Římě) není pominutelný. Chodí-li pan M.Kalousek ještě do kostela, měl by si ho podtrhnout červenou pastelkou:

„Globální pandemii ekonomické krize nezavinily spekulace, nadhodnocení hypoték a toxická aktiva bank, ale chamtivost, hamižnost a sobectví…!“

Mnohé pasáže z knihy Samuela Huntingtona: „Kam kráčíš Ameriko“, mi v této souvislosti připadají neobyčejně diagnosticky přesné:

„Ekonomický přístup se zaměřuje na ekonomickou globalizaci jako na transcendentní sílu, pod jejímž náporem padají národní hranice, splývají národní ekonomiky do jednoho globálního celku a rychle upadá autorita a funkčnost národních vlád… Příslušníci transnacionálních ekonomických elit sotva budou klást přehnaný důraz na národní loajalitu, národní hranice budou vnímat víceméně jako překážky, které bohudík pomalu mizejí a národní vlády budou chápat jako relikty minulých epoch, jejichž jediným zbylým posláním je vytvářet prostor pro globální aktivity této transnacionální elity… (s:271-3)“.

Huntingtonova kniha má podtitul „krize americké identity“. Nesvědčí ale snadnost, s níž naše veřejnost akceptovala schválení Lisabonské smlouvy (faktickou politicko-ekonomickou „protektorizaci“, faktické odstranění principu demokracie – šance občanů změnit volbou alespoň jednou za čas politickou reprezentaci), o zásadní krizi české identity?

Krizi české identity, která je na jedné straně soustavně podporována deimunizací národní historie, jež dnes už nemá prakticky žádné opěrné pilíře (adorace pobělohorské rekatolizace a na ni navazující stále živený spor o její symbolické vyjádření - reinstalaci mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a odstranění Pomníku Jana Husa; mlčení o osobnostech evropského rozměru, jako byl třeba Alois Rašín; pokračující mlčení o působení Československých legií v Rusku [žádný román, žádný film]; programová dehonestace prezidenta E.Beneše; soustavné komolení událostí po konci II. sv. války, atd.), na straně druhé neomezenou expanzí televizních soap-oper, sit-comů a obecně seriálů, které nezasahují pouze vkus, nýbrž celou kulturní bázi, včetně schopnosti rozlišit podstatné a bezvýznamné, rozpoznat zájem a uskutečnit volbu (sledovanost „Ordinace v růžové zahradě“ dosahuje pravidelně 2,2 milionu diváků; u každodenního seriálu „Ulice“ dosahuje sledovanost průměru 1,3-1,5 milionu diváků).

Enormně narůstá vliv mediokratické manipulace, což lze v krajní míře dokumentovat na tzv. „vajíčkové aféře“, jejímž terčem byla ČSSD ve volební kampani v minulém roce, za zcela neuvěřitelné shovívavosti médií, včetně tzv. médií veřejné služby. Jakoby zcela zřejmé překročení všech únosných mezí politické soutěže nikomu z hlídacích psů demokracie nevadilo. Analogie s pouličními fašistickými bojůvkami 30. let v Německu byla přitom zřejmá na první pohled.


Je současná tendence systému změnitelná?

Zde doporučím pozornosti knihu Davida Rothkopfa: „Supertřída“ (autor je insider – byl členem Clintonova týmu, Kissingerův obchodní partner a bývalý vysoký úředník amerického ministerstva obchodu).

Rothkopf zajímavě popisuje proměnu ekonomických elit, jejichž většinu dnes netvoří elity „dědičného bohatství“, nýbrž špičkoví manažeři, vlastníci transnacionálních firem, mediální magnáti a zejména manažeři ve sféře virtuálního „finančního průmyslu“. Rothkopf do této proměny zahrnuje globalizaci zájmů nových elit, jejich absolutní denacionalizaci – tedy odtržení nejen od domácích ekonomik, ale i jakkoli definované národní sounáležitosti.

Pro dokumentaci této teze pro naše poměry není třeba chodit příliš daleko:

„Právník miliardářů, Robert Amsterdam, který již několik let zastupuje kupř. Michaila Chodorkovského, se pustil do právní bitvy za Zdeňka Bakalu. …“ – IDnes ke cause Bakala vypověděl část smlouvy o nabytí OKD, která se týkala nájemních bytů. Dle rozhovoru chce Amsterdam zažalovat ČR u arbitráže za nedostatečnou ochranu zahraniční investice. Firmy, akciově vlastněné Zd.Bakalou, nejsou české.

"Jsem euroobčan a za svůj domov jsem zvolil místo, kde žiji. To znamená Menorku," - prohlásil ředitel společnosti Sazka, A.Hušák v TV pořadu „Otázky Václava Moravce“.

Národní státy se postupně stávají rukojmím transnacionálních ekonomických elit. Vlády a parlamenty nad nimi nemají moc. Elity disponují možností přesouvat své aktivity kamkoli, kde jsou požadavky na sociální konsenzus a z něj vyplývající podmínky měkčí a daně menší. Vzhledem k úplatnosti politiků a mnohdy jejich přímé participaci na zisku transnacionálních společností, jsou tomu přizpůsobovány zákony.


Tzv. Lisabonská smlouva je výslednicí této tendence – transnacionální ekonomické elity mají za partnera politickou reprezentaci bez mandátu, koncentrovanou ve vzdáleném centru, kam občan pronikne svým hlasem s menší pravděpodobností, než Zeměměřič Franze Kafky pronikne do Zámku.

Pro důkazy směřování stačí letmé analýzy příčin a důsledků zrušení Glass–Steagall Actu v USA z roku 1933 Billem Clintonem, 60 let po jeho přijetí pod tlakem Velké hospodářské krize. Nebo všeobecná legislativní rušení omezení pro finanční spekulace velkých bank, která jen o několik let předcházela velké bankovní loupeži, které se eufemisticky říká finanční krize.

Zdá se, že „nový světový pořádek“ má fatální povahu. Vzhledem k hodnotovým orientacím na zisk a konzum, iniciovaným propracovanými persvazivními metodami reklamního průmyslu, vysoké koncentraci moci, nefunkčnosti justice (jejíž dominantním zájmem jsou vítězné soudní spory o výši platů soudců a státních zástupců), je systém vysoce náchylný ke koruptivním jevům, které umožňují ekonomickým elitám bez velkého úsilí vědět, co si kdo myslí v nižších stupních mocenské pyramidy a eliminovat potenciální škůdce svých zájmů.

Nově vytvořený hodnotový model ve vědomí společnosti zcela popřel principy sociální koheze – sociální neúspěch je vnímán jako individuální selhání, přijímané psychologicky se studem, nikoli jako selhání systémového principu distributivní spravedlnosti a solidarity.

Bohatství znamená samo o sobě vysoký společenský kredit, bez ohledu na to, jestli u jeho kořenů stála píle, práce a odříkání generací nebo zločin (Honoré de Balzac).

K tomu přistupuje masifikace vysokoškolských titulů s nepřímou úrovní kvality vzdělání, zejména v úrovni schopnosti samostatně uvažovat a provádět komparace ve sféře sociálních modelů. Uměle vyvolávané úzkosti z terorizmu („Patriot act“ v oblasti lidských práv fakticky revidoval Ústavu Spojených států), úzkostí z pandemií (vyvolávané farmaceutickými giganty, které z nich za asistence politických elit těží miliardy USD), doprovázené nekontrolovanými investicemi do zábavního průmyslu, jehož produkty postupně ovládají mysl jeho konzumentů (modely vzorně popsané Adornem, Marcusem či Horkheimerem).

Tím chci jen říct, že vzdor vůči asociální politice v dílčích projevech je sice záslužný a podpory hodný, nicméně systémové příčiny jsou velmi hluboké. Vajíčková pouliční válka z minulého roku je výstrahou disentujícím politickým silám a flagrantním důkazem, že militantní skupiny ekonomických elit použijí bez váhání jakýchkoli silových prostředků k potlačení snah o narovnání sociální distorze současnosti.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Qu-ils mangent de la brioche...? napsal(a):

Opravdu prý Marie Antoinetta? Ano, opravdu jen PRÝ.

Hezký příklad toho, jak tisíckrát opakovaný zpopularizovaný omyl zůstane omylem, i když se stane zavedeným. Ve skutečnosti Marie Antoinetta byla takovým typem osoby, který by něco podobného z huby pravděpodobně nikdy nevypustil. Tento slavný blud, který je založen pouze na jedné jediné citaci v memoárech jednoho ze slavných francouzských encyklopedistů, Jean-Jacquese Rousseaua, ve kterých si tehdy ne zrovna příliš vědecky (jak bylo však ověřeno až o mnoho let později) tento ctihodný autor poněkud amatérsky domýšlel to, v čem si nebyl jist, a pohodlně pletl páté přes deváté, patří ve skutečnosti Marii Therese, a to ne naší rakouské císařovně, ale jisté královské choti od francouzského dvora, stejného jména, ale jiného původu, a už nějakých skoro sto padesát let před Marií Antoinettou. Prostě stručně řečeno, úplně jiné osobě, z jiné doby.

No jo, no...tak už to ale holt s těmi tisíckrát omletými domnělými "pravdami" bývá, že. Prostému lidu budiž odpuštěny, ale když se blamují i sami "žurnalisté", a dokonce na tom omylui zakládají bonmot celého svého článku, je to úsměvné...až poněkud buransky trapné.
05. 03. 2010 | 04:32

otokar napsal(a):

Ty francouzský ptáku,teď jsi to teda rozsvítil.Už je mi celej problém jasnej.
05. 03. 2010 | 05:20

Jamima napsal(a):

děkuji za skvělý článek.
05. 03. 2010 | 06:58

Zeměžluč napsal(a):

pro: Quils man...Opravdu jste si pro komentování tak obsažného a závažného článku vybral tu největší a nejmíň důležitou pitomost. Buď dnes nemáte svůj den a nebo popkud je to trvalejšího rázu komentujte jiné články. Čekám na reakce libertariánů a modrých volnotrhařských strak, ale vidím, že se do toho moc nehrnou.
05. 03. 2010 | 07:09

Persching-2 napsal(a):

Autor možná nemá tak zmáknutou historii, aby správně pojmenoval autora citátu, ale to ostatní,podle mě, obyčejného jedince, je přesný popis stavu u nás i ve světě. Stejně jako mnohé podobné články před ním. A žádné zlepšení na obzoru. :-(((
05. 03. 2010 | 07:13

stanley napsal(a):

Vážený pane, mluvíte mi z duše, jen mi ve Vašem článku chybí návrh řešení.Co dál?
05. 03. 2010 | 07:15

grőssling napsal(a):

Svoboda napsal,
Politické a ekonomické elity, jako „nová třída“, se, spolu s na ně navázanou byrokracií, vzdalují v zájmech i hodnocení od sociální báze a ve vědomí společnosti nabývají parazitického charakteru.

Nic nového, prostě neoburžoazie, slovo, které se v Česku mnoho lidí stydí vyslovit. Havel nás začátku devadesátých let přesvědčoval, že kapitalismus s lidskou tváří je možný.
Vzpomínáte na Hovory z Lán uváděné písničkou V+W ? Když všichni zaberem bude všechno OK ?

Nebude. Neoburžoazie ( včetně nového Havla ) je stejná jako buržoazie starých Havlů, tedy z větší části parazité.

Řeči o stávce ? Ve vojenské terminologii průzkum bojem co potenciální pojídači koláčů vydrží.

Řešení ? Obrana ? Téměř nemožné.
Snad jen nenechat se oblbovat.
05. 03. 2010 | 07:23

Admirál napsal(a):

Pane Svobodo, těžko Vaší analýze něco vytknout.

Řešení?

Brzdit, brzdit, brzdit.

Přinutit Mocné, aby se odkryli.

Pak už se bude dát něco dělat.
05. 03. 2010 | 07:52

Jeník napsal(a):

Vše souvisí se vším a proto:

V televizi jsem slyšel informaci, že pan Kocáb je rozhořčen tím, že televize vysílá zprávy, které byly uváděny před 25 lety. Že lidem, kteří tehdy nežili to může podávat zkreslené pohledy na svět a že tyto zprávy jsou vylhané.

Samozřejmě, který chlap si pamatuje po dvaceti pěti letech z vojny buzeraci, stání v pozoru, když byla chumelenice a dlouhé pochody s plnou polní. Každému zůstalo pevně v hlavě, jak bylo krásné, když byl v dobré partě, jaká byla sranda večer na pokoji, jaký to bylo na tancovačkách, jaký byly tenkrát hezký holky.
Pan Kocáb má oprávněný strach, že si lidé budou uvědomovat že ta vyhlašovaná (denním masírováním) totalita nějak moc špatná nebyla, protože ač se stály fronty na banány to nebylo tak hrozné jako stát frontu na pracáku a žebrat o práci. A takovýchto případů bych mohl popsat mnoho. Samozřejmě, že v té době bylo dost lidí, kterým se to nelíbilo, ali ti jsou asi dnes ukojeni zlodějinami a někteří ukojeni restitucemi. Ale co kdyby si někdo začal opět porovnávat a řekl si , tedy je něco schnilého. Někdo bojuje o holé přežití a někdo, kdo ukradl majetek si jezdí do Toskánska a vysmívá se ostatním lidem.

Ale je dost farizejské od pana Kocába, když nemá žádné výhrady k tomu, že dnes a denně jsme z televizních obrazovek obelháváni, podváděni a ostouzeni ze strany představitelů zločinecké organizace ODS, kdy sledování jejich představitelů je už věcí duševní hygieny.

Pane Kocábe, když tak - tak ne jednostranně.
05. 03. 2010 | 08:02

Lila napsal(a):

grössling

Je to sice poněkud od věci, ale kdyby neexistovala buržoazie "starých Havlů" Praha by neměla svou Lucernu, která funguje i po sto letech své existence a určitě lépe než komunistický Pakul. Neměla by Barrandovské ateliéry a Terasy, ani geniální projekt tamní zahradní čtvrti. Zřejmě by Praha neznala ani název Barrandov, protože skálu u Habrové tak pojmenoval otec Václava Havla.

Když už jsme u těch parazitů, tak Havlovům byl po roce 1948 znárodněn všechen nemovitý majetek, ale hypotéky na něj otec Václava Havla musel splácet až do roku 1968.

Jiní "parazité" Tomáš a J.A. Baťovi vystavěli pro své zaměstnance kolonie rodinných domků, které dodnes nabízejí větší komfort bydlení, než mnohá panelová sídliště z dob socialismu.

Po jakých řešeních voláte? Z Aurory již výstřel vyšel a jak to dopadlo už všichni víme.
Skandinávské země jsou dobrým příkladem toho, že se dá slušně žít i bez třídního boje...
05. 03. 2010 | 08:08

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, se mě zdá, že každej kdo má víc než já, musí být nutně pěknej lump aneb věčně závistivé česko, nebo snad tzv. narovnání sociální distorze je jen nový krasomluv pro poněkud zanedbaný třídní boj ? Jistě se některým stýská. Neustále buzerovat pracovité a schopnější je přece tak lákavé...
Takže vážení sockomové, čí je to asi vina, že se musíme znovu brodit blátem ranného kapitalismu. Nebýt šestileté německé okupace, vašeho skoro padesátiletého jistě spravedlivého vládnutí a dvacetileté ruské okupace, tak by spojené švédskošvýcarsko nám nesahalo ani po kotníky a vaše narudlé krodýlí slzičky, by byly jednoznačně všem k smíchu. A na vlastní tzv.chudobu si vždyky prosím zavzpomínejte až bude zase hledat místečko pro svůj nový auťáček na přeplněném parkovišti nějakého kaufdvorku.
Howgh, mí rudí mi jistě rozumějí...
Veselé krizování a vepřové chřipkování...
http://ru.warnet.ws/img4/17...
05. 03. 2010 | 08:14

neo napsal(a):

Ten článek jsem přečetl celý...je plný hloupostí i pravd, ale ve výsledku neříká vůbec nic.

Maximálně to, že politici neví,jak žijí "ti obyčejní" (osobně politiky nepokládám za nějakou bohatou elitu) a že byste byl rád, kdyby se ti úspěšní, bohatí podělili o kůrky chleba či koláčů s těmi chudými, nešťastnými, neschopnými apod...

JENÍKU,
zprávy před 25 lety jsou krásné... ukazují tu šílenost bývalého režimu a ti co to nezažili jsou rádi, že v té době nemuseli žít.
05. 03. 2010 | 08:27

Hana napsal(a):

Naprostý souhlas s tímto článkem.
Výstižně a jasně napsáno. Ale co s tím marasmem budeme dělat ? To by mne zajímalo !!!
05. 03. 2010 | 08:36

MaB napsal(a):

Jeník i webgarden jsou každá ze své strany pohledu typickým příkladem toho, jak se z nějaké informace dá vyrobit šum a posléze blábol.

Ač mi v něčem přijde být Svobodův článek přehnaný, tak jsem přesvědčen, že v zásadě vidí věci správně. Ta přehnanost jde spíš na vrub snahy věc dostatečně nasvítit.

To nic nemění na tom, že minulý režim byl hlavně v podstatě dějin, dobrý hlavně abychom pro přístě věděli, jak se to nemá dělat, a případně některými svými kladnými stránkami jako poučení, že ani kapitalismus není (doufejme) hotový systém a leccos musí na sobě změnit.
05. 03. 2010 | 08:42

Nuba napsal(a):

Pane Svobodo,

Budu asi pro mnohé směšná, ale přesto přiznám, že jsem při čtení Vaší úvahy plakala. A to patrně ze dvou důvodů. Jednak proto, že málokdy čtu ve veřejném prostoru něco s čím mohu tak bezvýhradně souhlasit a potom proto, že je to hodně depresivní.

Vaše slova korespondují s mým celoživotním přesvědčením, které jsem tady již mnohokrát sdělila, a to že "ten , kdo víc dostal, je povinen víc dát". A to jak ve smyslu hmotném tak duchovním.

Tohleto mé přesvědčení je od toho Vašeho, vyjádřeného slovy J. Rawlse posunuto víc do idealistické podoby křesťanských postulátů. Vaše racionální zdůvodnění požadavku na spravedlivější participaci na výsledcích práce je naprosto přesné a já jej pouze doplňuji o svůj vnitřní pocit, který se mnou mnoho lidí sdílet nebude a ani nemusí a totiž ten, že ve skutečně slušné společnosti by toto měla být samozřejmost. Lépe, než na pocitech Vaší maminky jste to snad ani popsat nemohl.

Ten kámen úrazu, totiž svár mezi egoismem a altruismem, který svádíme každý sám v sobě a z pohledu vnějšího se zdá, že momentálně má sobectví navrch, popsal nedávno ve svém blogu filozofující ekonom pan Sedláček. Ten to nahodil tako otázku k podnícení diskuse hned v titulku - "musí být egoismus nemorální ?" Domnívám se, že je to otázka míry.Dle mého názoru jste na tuto otázku odpověděl více než dostatečně.

Děkuji Vám
05. 03. 2010 | 08:43

MaB napsal(a):

Vypadlo slovo: "...minulý režim byl hlavně v podstatě OMYL dějin,..."
05. 03. 2010 | 08:44

Monika napsal(a):

Článek začíná lží - všeobecně rozšířeným nesmyslem. Neboť autorem zmíněnou frázi o koláčích Marie Antoinette nikdy neřekla:

"In popular culture, the phrase "Let them eat cake" is often attributed to Marie Antoinette. However, there is no evidence to support that she ever uttered this phrase, and it is now generally regarded as a "journalistic cliché" which first appeared in The Confessions of Jean-Jacques Rousseau, written before Marie Antoinette even arrived in France..."

Ostatně, od tohoto autora bych nic jiného než fráze a nesmysly ani nečekala.
05. 03. 2010 | 08:44

Holubář napsal(a):

Zdálo se mi to dlouhé k přečtení poránu, ale začetl jsem se.....
Pane Svobodo, nejsem (bohužel) autorem následující myšlenky, ale začínám být přesvědčený, že je hluboce pravdivá:
"Je dobře, že komunuismus skončil. Špatně je, že se vracejí důvody, proč vznikl"
Hezký den.
05. 03. 2010 | 08:45

slavwin napsal(a):

V hodnocení situace z minula třeba brát v úvahu vývoj i momentální stav společnosti. Komunismus neodešel proto, že nezajistil dostatek banánů, ale proto, že totálně zkrachoval. Jeho bašta euroasie se stala takovou rozvojovou Burkinou Fasso s atomovými zbraněmi.Bohužel přechod od komunismu byl v režii komunistů a ti se napakovali, a teď zpoza rohu řvou, tak vidíte co dokáže ten váš kapitalismus. Je třeba se zbavit všech pijavic z ODS i ČSSD. Nenaletět kalouskiádám bolševicko-odesáckému maňáskovému divadlu na sociální správedlnost a národní svebytnost. Poslat tam kam patří Zemana a jeho bolševické stratégy.
05. 03. 2010 | 08:47

Ultra napsal(a):

Sociální rozdíly existovali, existují a budou existovat. Každý je strůjcem svého postavení. To jen snílci sní o idealismu. Podáš-li slabšímu prst, utrhne ti ruku. Jakákoliv sentimentalita se nevyplácí. Děsím se uvolnit místo stařence, staříkovi. Co když to byli v mladším věku bezcitní bolševíci, lupiči z pohraničí, grázlové atd.? Co když to jsou voliči současných KSČM, ČSSD, pravdy a lásky? Pane Svoboda není těžké být ve stáří lehce senilní. Jediné řešení je nošení loga na klopě (jako židi). Nebo poviné očipování pod kůži. To by vám bezprostředně vyslalo signál o charakteru osoby.
05. 03. 2010 | 08:54

iga napsal(a):

Monika a Qu-ils mangent de la brioche...?

autor uvodil inkriminovanou vetu slovem "pry".

Takze se zadneho omylu natoz lzi nedopustil.
To zaprve a zadruhe v kontextu clanku, ktery se zabyva uplne necim jinym, nez historii francouzske revoluce je dost jedno, kdo to rekl.

Clanek je o ruznych pristupech k socialni spravedlnosti a jako takovy je je myslenkou o kolacich pouze uveden.
05. 03. 2010 | 08:55

vasja napsal(a):

Škoda, že sem píšete tak málo.
05. 03. 2010 | 09:07

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

ad výtka na adresu autora ohledně údajného výroku Marie Antoinetty.

Úvodní věta blogu je citát z blogu, na nějž je odkaz níže. Jako citát je i správně uvedena úvozovkami ;-)

Hezký den všem.

Libor Stejskal
05. 03. 2010 | 09:07

Tino napsal(a):

Čte se to dobře a je to výstižně zpracované. Ony víceméně tušené pravdy tedy mají své "překladatele" do srozumitelných vět. Pan Svoboda je posbíral a celkově srovnal do ideové podstaty. Nemám na to, abych s jeho podáním polemizoval, tak domýšlivý nejsem.
Jen mě na panu Svobodovi nějak vadí jeho bývalá aktivita pro komunistickou stranu.
Kdyby to byla aktivita pro komunistické ideje, celkem bych to chápal. Prostě jsou lidé s prokomunistickými názory, intelektuálové co ultralevicově vnímají svět. Pan Svoboda jak možno číst, ale není ultralevicový názorově.
A tak by mě moc zajímalo, proč vlastně pracoval po devadesátém roce na obrození KSČM, kde byli ti stejní lidé, kteří v ní byli už za socialismu a měli jistě své skalní názory z dřívějška, takže svou stranu i přes tlak veřejnosti neopustili, ba se za ni bili se zápalem fanatiků? Byla to pana Svobody spozdilost myšlení, naivita, či druh karierizmu?
Pan Svoboda nám dnes celkem fundovaně předkládá rozbor s použitím myšlenek druhých, což svědčí o jeho sečtělosti. Jistě je přesvědčený o správnosti vývodů druhých a dává nám o tom důkaz článkem. Marně ale v článku hledám jeho osobní reflekci ke své dřívější orientaci na ultralevici a poznatky z ní do budoucna poučné.
Příjde mi, že článek tepe nešvary světa, a to výstižně, jen té možné varující varianty přeměny demokracie na diktaturu, si vůbec nevšímá. Je pan Svoboda přesvědčený snad, že k návratu k diktatuře ultralevice nemůže dojít?
Moc by mě zajímalo jak vidí on hrozbu zneužití sociálně zbídačelých k nastolení nového, jásavějšího, budovatelštějšího socialistického otroctví, kde zase kolektiv bude vším a jedinec ničím. Kde smečka vůdců, jak psi o kost se mezi sebou budou rvát o blaho pracujícího lidu na věčné časy a nikdy jinak.
Mě moc neděsí ekonomické krize probíhající cyklicky v dějinách kapitalismu. Měly jistě hodně na svědomí ve zbídačování nevinných sociálně slabých, ale krize nastartovávaly vždy ekonomiku k vyšší prosperitě a znamenaly hodně pro technologický pokrok civilizace. Zato mě děsí moc možnost zneužití sociálně slabých - bídníků k nastolování diktatury - třeba proletariátu. Já si diktatury užil nad hlavu, protože tehdy, stejně jako dnes jsem byl z nevlivového prostředí, prostý dělník ba i původem. A tak logicky mám větší ztrach z kolektivismu jak z egoistického kapitalismu, kde se musí makat, aby člověk žil, kde se nedá poflakovat a blb nemá nárok uspět ve společnosti. To jsem nikde nevyčetl, to mám prostě ze své hlavy a zkušeností života.
05. 03. 2010 | 09:07

iga napsal(a):

Libor Stejskal

vo vidite, kdy se dva hadaji, treti si to precte poradne - a smeje se:-)
05. 03. 2010 | 09:10

agent nikoho napsal(a):

K Francouzké revoluci. Jestli to manželka Ludvíka XVI řekla nebo ne je irelevantní (naprosto přesně to však popisuje situaci a vztak pánů a lidu) neb Francouzká revoluce byla logickým vyustěním naprostého finačního rozkladu Francouzkého království (od Ludvíka XIV jen dluhy a totální rozklad finací státu). Daně platily prakticky jen třetí stav, šlechta byla naprosto zadlužená a hybatelem byla vzdělaná a prosperující buržoazie (měštanstvo). Revoluce ve Francii z hlediska lidových vrstev byla revoluce z hladu, daňového terorismu a korupce soudní, správní a vojenské. Francouzká šlechta tak dlouho ždímala stát a přitom se zadlužovala až se stala nejenom zbytečnou, ale i nepotřebnou (šlechta měla dědičně! všechny úřady). ps.:Vůdcové Francouzké revoluce Danton, Robespiere (právnící) a jiní nebyl žádný "nevzdělaný prostý lid" ale naopak nejvzdělanejší část měštanstva a z počátku aristokracie. Král a královna žili naproto mimo realitu běžného života. "vraždění" ve Francouzké revoluci bylo zlomkem mrtvých z hladomoru (už za Ludvíka XIV),válek v 18 století za vlády Ludvíků (bankrotářů). Ministři financí "odcházeli" proto, že chtěli zdanit šlechtu(Necker, Siluette). Lid (buržoazie) svrhl šlechtu(3% populace) kvůli její neschopnosti, rozežranosti a především naproté zbytečnosti a pohrdání lidem. Francouzká revoluce vznikla jako revoluce daňová (Národní shromáždění 1789) kdy neschopní(rodová šlechta s úřady) neplatili skoro nic a ti podnikavý(obchodnící, řemeslnící, sedláci) prakticky vše. ps.: Podobně je to i z výrokem "Stát jsme já" (Ludvík XIV) jenž také přesně popisuje intelektuální pochody tohoto "genia" jenž v roce 1715 kdy umíral tak stát byl těsně před bankrotem i z hladomory a rozkladem bohatého státu vypiplaného Mazaretim a Richeliem v 17 století.
05. 03. 2010 | 09:17

Olga napsal(a):

7Jen o dvě věci jsem tě žádal,
neodpírej mi je, dokud nezemřu:
8Klam a lživá slova ode mne vzdal,
nedávej mi bohatství ani chudobu.
Syť mě pokrmem tak, jak potřebuji,
9abych tě přesycen nezradil
a nikdy neřekl: "Kdo je Hospodin?"
Též abych nekradl, jsa v nouzi,
a Boží jméno netupil.
05. 03. 2010 | 09:20

JC napsal(a):

Pane Svobodo.
I kdyby to Marie Antoinetta řekla, oni dnes "chudí" nemají na chleba ? Zmiňované nalévání peněz do problémových bank se nám nemusí líbit, ale zkuste je tedy nechat padnout. Ty davy, které se vám srotí a budou vytloukat výklady a rabovat obchody to budou ti boháči a kapitáni průmyslu ? Zkuste si vyhledat kolik mld. mají ti "chudí" nastřádáno v bankách.
Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly a francouzská revolta bylo peklo i když vy to asi vidíte jinak. I když sobectví a hamižnost byly, jsou a budou příčinami různých krizí
"Vatikán" je ta poslední instituce, která má co, o tom kázat.
05. 03. 2010 | 09:26

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Svobodo, předestřel jste levicový pohled na společnost se kterým nesouhlasím. Nicméně velmi oceňuji, že tak činíte kultivovaně a Vaše názory si vždy rád přečtu.
Mne nejvíce tíží, že na naší politické scéně je málo slušných inteligentních lidí se solidní vizí vývoje společnosti, ať už je pravá či levá. Myslím, že ČSSD a ODS nyní vedou historicky nejhorší týmy a proto politická scéna vypadá uboze (o lidovcích a Zelených vůbec škoda mluvit). Na pravici se už část voličů rozhoupala ke změně, na levici bohužel jsou spokojeni s tím co mají a tak se nedočkáme pozitivních změn ani po volbách.
05. 03. 2010 | 09:29

karelhá napsal(a):

Skvělý článek, děkuji
05. 03. 2010 | 09:29

vasja napsal(a):

Petr z Tábora.
Tak, tak.
05. 03. 2010 | 09:34

Matrix napsal(a):

"V té qusiodborné ekonomické hantýrce, které rozumí jen nejzasvěcenější (kupř. pan M.Kalousek, který ještě v horkém běhu finanční krize odhadoval deficit rozpočtu na řád 35 mld. Kč, zatímco výsledek překročil šestinásobek) se přitom ztrácí úvaha, kde zmíněné stovky mld. Kč (a řády milionkrát vyšší ve světové ekonomice) zmizely! Došlo k jejich odpaření? Nebo i ekonomika podléhá nějakým způsobem zákonu o zachování energie a hmoty?"

Co si místo blábolů připustit, že se ty prachy rozdali (vyšší nezaměstanost, menší výběr SP a ZP) a ještě a to hlavně nevybrali (z čeho, když objem zakázek rapidně poklesl).
05. 03. 2010 | 09:36

Enkidu napsal(a):

Ačkoliv některé jednotlivé části mi připadají podnětné (hlavně citáty), jako celek je to spíše klasická agitka, vidící spiknutí mezinárnodního kapitálu všude, chybí mi tam jen templáři a židi... Není náhodou pan Svoboda totožný s nickem Adamec?
05. 03. 2010 | 09:38

kozoroh napsal(a):

Je to čtivé, byť jednostranné. Petr z Tábora to popsal tak, jak to vidím i já.
05. 03. 2010 | 09:42

Rumcajs napsal(a):

Když mě Manka nechce dát na pivo, tak jdu za těma mejma malejma svištěma, ať taťkovi něco vysypou z prasátka.

A páč jsou zcela bez sociálního cítění, tak nechtěj.
Smradi malý !

P.S.
Já jim to dám přečíst pane Svobodo.Snad to sněma pohne.
05. 03. 2010 | 09:44

pk napsal(a):

Přátelé, všimněte si prosím, že pan Svoboda nedává stejnou vinu všem odpovědným osobám, viz

http://svobodajiri.euweb.cz...
05. 03. 2010 | 09:45

axamit napsal(a):

Ten marasmus spočívá v nejvyšší životní úrovni jaká kdy v této zemi byla a to pro všechny kdo chtějí pracovat a pro většinu těch co nechtějí, nebo nemohou.
05. 03. 2010 | 09:49

Jirka napsal(a):

Pane Svobodo, dekuji, zajimave cteni. Jen si dovolim poznamenat, ze mene by bylo vice, komentar k Rawlsovi je opravdu povedeny, skoda to zaplevelit narky nad "ukradenymi" miliardami a Konsolidacni agenturou. To uz tu bylo, a celkem nad tim panuje shoda, Soudka uz nechytnete. Souvislosti obecne, ktere pekne radite a davate do zajimavych kontextu jsou myslim mnohem vic alarmujici. Kazdopadne dekuji, a toho predsedu Vam trochu odpoustim
05. 03. 2010 | 10:06

Lojza napsal(a):

Pane Svobodo, sice dlouhý, ale z mého pohledu poučný a prospěšný článek. To, co jste napsal, by šlo napsat mnohem stručněji, ale uvádění faktů je pro velkou část čtenářů důležité, jinak by ta fakta nestrávili. A stejně to nepomůže.

Vaše matka intuitivně věděla, že něco není dobře, byla schopna empatie. Žel, mnozí z nás podlehli těm špatným vlastnostem, které jsou i příčinou krize.
Někdo nám změnil hodnotový řebříček. Na vrcholu je moc, bohatství a požitkářství. Obětavých, nesobeckých a poctivých lidí, si váží málokdo. Můžeme jim sice vyjádřit uznání, ale v lepším případě to není nic pro nás. V horším případě jsou za blázny.

Vzhledem k tomu, jak se společnost voblasti morálky vyvýjí, nevidím způsob jak to změnit. Snad jen nějaký celosvětový otřes může přimět lidi aby se zastavili a zamysleli. Ale i to už tu dvakrát bylo a dlouho nám to nevydrželo. Zbývá tedy jen zásah shůry.

Děkuji za článek
05. 03. 2010 | 10:08

MacX napsal(a):

Matrix

Píšete: "Co si místo blábolů připustit, že se ty prachy rozdali (vyšší nezaměstanost, menší výběr SP a ZP) a ještě a to hlavně nevybrali (z čeho, když objem zakázek rapidně poklesl). "

Můžete kvantifikovat, kolik se na nezaměstnanost za loňský rok vydalo? A pokud to nedovedete (na což bych si vsadil), tak kdo tady blábolí?
05. 03. 2010 | 10:10

prog napsal(a):

Skvělé,tleskám.Jsem rád,že se najde někdo kdo je vůbec ochoten popsat a to velice správně současný stav.A vůbec nechápu ty ,kteří okamžitě napadají tyto autory tím,že jenom popisují současný stav a nenabízejí řešení .To snad ani nemohou myslet vážně.Kdo to řešení má,tak sem s ním!Je to ihned na Nobelovou cenu.Díky pane Svobodo.
05. 03. 2010 | 10:20

Jirka napsal(a):

Petr z Tabora
Mate zcela pravdu, jenze levici uz voli spousta lidi, kteri uz vlastne prekrocili onu hranici na druhe strane a zadne argumenty pro odpovednejsi volbu uz z principu nevyslisi. Druha vec je ovsem to, ze od soucasne sestavy v soc. demokracii tezko ocekavat jakekoli kroky, ktere by vedly ke zvyseni socialni koheze. A tak se seperem jak rezavi psi.
05. 03. 2010 | 10:24

Lex napsal(a):

Autor
Článek, který, podle mého názoru, představuje to nejlepší, co kdy na těchto stránkách bylo ve vztahu k aktuálnímu stavu ekonomiky, politiky a společnosti napsáno.
Že je kritizován ze strany lidí, co mají pravicový pohled na věci?
Žádný div - ta chamtivost, která za tou bídou stojí, jak se shodují nejen vizionářští autoři a ekonomové, ale i papež Benedikt XVI., je o jejich soukmenovcích, ne-li o nich samých - což, kupodivu, jak jsou v článku citovány pasáže, vidí už i ti z jejich vlastního tábora, kterým chamtivost ještě nezakalila zrak úplně.
A že tu zaznívá konkrétní kritika zejména z úvodu článku vybramých vět, to připisuju délce článku, který byl sotvakdo ochoten přečíst celý. Velmi, velmi úsměvný je atak údajného výroku francouzské královny Marie Antoinetty, jednak proto, že jde hned o první odstavec, jednak je to citát citátu, a jednak autorka blogu na i.Dnes, z něhož Jiří Svoboda citoval, V. Špidlová, svůj blog pojednala z pravicových pozic ve smyslu kritiky požadavků sociálně potřebných, a to, řekl bych, až prostřednictvím úsměvné logiky (prý těch několik stokorun, co by dostali ti potřební, bude vzato všem i bohatým i ostatním, takže na tom prodělají všichni, i ti, kteří ty peníze dostanou).
05. 03. 2010 | 10:25

juvel napsal(a):

Enkidu:
autor nepopisuje žádné spiknutí, ale výsledky systému, kde chamtivost a sobectví nemá žádné morální zábrany, kde jsou utržené ze řetězu. Trochu přemýšlející pravicový liberál by mohl postřehnout, že by to zdaleka nebylo poprvé, co si taková vrstva podřezává pod sebou větev.
05. 03. 2010 | 10:25

tata napsal(a):

Dobry den
Zajimavy pohled,samozřejmě z meho pohledu protože mam stejny nahled i když tak dokonale bych nedokazal formulovat myšlenku.

Co je zajimave že druha strana se většinou dokaže zmoci na argumenci nepodstatné věci jako vyrok o kolačích,,,navic jak uvedl pan Stejskal,autor to uvedl spravně,,,,nebo se zajima o jeho orientaci,zatim jen jeden přispěvek uvedl argument a to paní LILA ALE I zde to nepopira autora ani muj nahled na svět.

JA myslim že normalně myslicí člověk nebrojí proti těm schopnym,poctivym a aby tu svoji schopnost měli ohodnocenou,brojime proti těm darebakum,a samozřejmě nastavení kdy je normalní že za poctivou praci
dělnik dostane z bidou mzdu na přežití a manažeri si vyplacej nehorazne sumi,myslim že přimo ukazkove je ČEZ,PŘITOM PRAVĚ POHLED A ODPOVĚD tohoto pravicoveho vidění je dělnik a jeho plat je vysledek trhu prace,a třičvrtě miliardova odměna je naprosto v pořadku,to je podle mě naprosto nemoralní a na tom zisku se podileli i ten nejposlednější dělnik,ano určitě nastevení tohoto rozdilu z meho pohledu by šlo co nejniž z druheho co nejvyš ale toto se neda popřit že tento rozdil je naprosto nemoralní a tady je myslim ten zakopany pes určit ten kompromis te určite spravedlnosti,protože idealní spravedlnost není nikdy možna musi to byt určity kompromis pro určity smir te chudší vrstvy a zase nesmí to klesnout pod bod snažit se byt uspěšny a myt za to zasloužené vyhody
05. 03. 2010 | 10:32

patriot napsal(a):

Jiří Svoboda:

Vynikající!!!

Jen opravuji jméno jednoho z vyjmenovaných gaunerů – Řebíček nikoliv Hřebíček.
05. 03. 2010 | 10:33

Matrix napsal(a):

MacX
No pokud se nezaměstnanost zvýšila ze 3,5 na 10% tak se zajisté výdaj nezvýšil. Je to tak správně?

Jinak v souhrnu je to takto:
http://cs.wikipedia.org/wik...

http://ekonomika.ihned.cz/c...

Kdyby si to Svoboda přečetl, nemusel by se zde ztrapňovat.
05. 03. 2010 | 10:35

Otis napsal(a):

pane Svobodo, velmi mnoho textu, občas hlubší zrnko pravdy, chybí návrh řešení.

Po listopadu se otevřela možnost zbohatnout, bohužel často i "kasinovým" způsobem, pro mnohé bylo těžké odolat, navíc se s nabytým bohatstvím nedokázali dostatečně mentálně vyrovnat a stali se z nich parvenu. Otázka je, kolik kritiků by to zvládlo v podobné situaci lépe.
Každopádně bude myslím trvat několik generací, než se lidé naučí v novém prostředí žít, systém spíše chránit, než zneužívat mezer, stejně jako být důstojným vlastníkem majetku.
05. 03. 2010 | 10:39

MacX napsal(a):

Matrixi,
vy jste ani nepochopil, že když Svoboda píše o stovkách miliard, tak tím míní miniardy utopené v konsolidační agentuře a v akcích typu LTO. Místo toho blábolíte, že se rozdaly (nikoliv "rozdali", už ten pravopis...) kvůli vyšší nezaměstnanosti.

Budiž, pochopil jste to špatně tak, že se myslí loňský rozpočet. A abyste doložil svou "pravdu" tak uvádíte linky, ve kterých není rozpočet destrukturován na jednotlivé položky, takže vyvodit z toho, že se loni něco rozdalo na vyšší nezaměstnanost, múže jen naprostý ignorant.
05. 03. 2010 | 10:45

MacX napsal(a):

Otisi
Není ale něco špatně už v samotném základu toho systému? Staví přeci na chtivosti a egoismu, ne? Proč by měl někdo chránit systém a nezneužívat jeho mezer, když tím ztratí konkurenční výhodu oproti těm, kdo podobné skrupule mít nebudou? Podle stařičkého Smitha to je tak, že svým sobectvím lidé pomocí "neviditelné ruky" trhu pomáhají k prosperitě všech. Je to pěkný příměr, který měl dost pravdy, i když - jako každý příměr - nebyl pravdou celou. Jenže v 18. století neexistoval globální kapitál, který už dávno funguje jinak. To je ten problém.
05. 03. 2010 | 10:51

Otis napsal(a):

MacX:
obávám se, že žádný ekonomický a společenský systém není nezneužitelný, centralizace kapitálu a globalizace trhu je fakt, na který musíme dle mého reagovat, stát legislativou vytvářející přiměřená pravidla a bariéry pro jejich nedodržování a rodina výchovou vštěpující etické zásady.
05. 03. 2010 | 10:57

schlimbach napsal(a):

pane Svobodo,
velice pekný článek. Zajímal by mě váš názor na http://ekonomickareforma.cz
05. 03. 2010 | 11:04

Vilém napsal(a):

Článek je velmi kvalitní, podnětný a zajímavý. Podle mého názoru však příčiny vývoje vidí jen na jedné straně, totiž u elit, ale ve skutečnosti občané nejsou nesvéprávní a nesvobodní a svým rozhodováním se na vývoji velice podstatně podílejí. Není tomu tak, že by naši nic netušící občané přes veškerý odpor podlehli globalizaci a politikové přes razantní protesty občanů sloužili nadnárodním firmám. I řadový občan se změnil v tupou egoistickou existenci ochotnou nadšeně podporovat sociální likvidaci jiných skupin, jen když z toho bude profitovat nepatrným snížením daní nebo přesměrováním dávek. Teprve za takových podmínek se může politická reprezentace bez ztráty podpory dopouštět antisociálních excesů, jakých jsme byli v posledním desetiletí svědky. Přetrvávající voličská podpora ODS i ČSSD jasně dokládá, že občané nesdílejí kritický vztah k společenským poměrům a stávající vývoj v zásadě podporují. Navíc souvislost mezi sociálním rozkladem a znechucením z politiky není v článku doložena a nechápu, proč by nenasytný konzument měl být nespokojen právě kvůli tomu, že narůstá počet sociálně vyloučených, dokud i na něj zbudou nějaké drobty z blahobytu elit. Nelze se ubránit podezření, že nespokojenost s politikou pramení hlavně z patologické a neukojitelné nenažranosti, kterou nelze uspokojit redistribucí a která nemá se sociálním požadavky nic společného. Bez změny hodnotové orientace typického voliče nedojde k změně trendů.
05. 03. 2010 | 11:08

vlk napsal(a):

Naprosto dokonalý popis současna!
Až na pár vět zbytečné agitace.
Tzv. vyspělý svět, tedy svět náš, který na základě tragických zkušeností z dvou světových válek a pod vidinou totálního kolapsu v případné třetí ww. přijal za svou myšlenku redistribuce vytvořeného bohatství pádem železné opony ztratil svůj generelní korektiv. Totiž strašáka ve formě našeho bývalého systému, který říkal asi tolik:
§Jestliže nebude fungovat redistribuc e na dostatečně vysokém stupni od bohatých k chudým, vynutí si chudí stoprocentní redistribuci!
Tohle všechno skončilo s pádem Berlínské zdi. Korektiv zmizel.

A hospodářské elity , které globalizovaly již dříve tento trend pouze a jedině urychlily, s tím, že navíc dostaly k disposici dříve nepřístupný prostor s jeho cca půl miliardu hladových konzumentů a přírodními zdroji.

Důsledek vyhrané studené války.

Osobně nevidím ve světě sílu, která by další globalizaci a upevňování moci superelit mohla suspendovat. Možná , že by to šlo na nacionálním základě, pokud by s e tak tomu rozhodla ještě tak vláda USA. Pokud. Zrovna tak lze doufat , že v Antarktidě budou citrusové plantáže během příštího roku.
žádný z dalších s tátů prostě není dost silný , aby tenhle trend zablokoval, pokud vůbec chce. Což samozřejmě nechce.
Takže ten proces je podle nastoupený a nevratný.
Ať se nám to líbí nebo nelíbí.
A teď se dostávám někam , kde s autorem nesouhlasím. To je jeho hodnocení EU a Lisabonské smlouvy.
Zcela pomíjím fakt, který byl pro můj souhlas LS jedním ze zásadních motivů - totiž naprostou nevíru , že by české politické elity v nějaké dohledné době byly ochotny rozumně vykonávat správu s tátu a přestat se tady chovat jako na dobytém území. Bruselský byrokrat / ano ten obávaný bruselský byrokrat / je pro mne daleko větší jistota rozumné správy země , korektnosti a odbornosti než průměrný / o těch dalších nemluvě/ český politik /čest vyjímkám/.
Ale daleko důležitější, v kontextu tohoto blogu je pro mne EU jako , řekněme , štít proti superelitám a globalizaci.
pokračování
05. 03. 2010 | 11:09

vlk napsal(a):

pokr.1
EU , pokud se opravdu zintegruje, je dostatečně jak silná, tak dostatečně velký trh, aby s i mohla vynutit svoje vlastní pravidla.poznal to i suverén kategorie Mircosoft. A Evropa jistě nebude chtít jen tak snadno pustit a vzdát svoje sociální standardy.Zaplatila za ně příliš velkou příliš krvavou daň. Jo ano, už vidím ryk a posměch zdejší neoliberální galerky. No uvidíme, uvidíme. Realita nás rozsoudí.A to velmi rychle. A vy potřebujete jen to, abyste vlastní hlavou narazili na svoje vlastní poučky.
Už jsem tu několikrát psal, že západní s vět udělal fatální chybu, když začal masivně, počátkem 90-tých let vyvážet svou práci a svůj kapitál i know how do třetího světa. Čína a Indie a další chytili historickou šanci. Bez vývozu západního kapitálu prostě neměli šanci. Historicky neměli šanci. Superelity s vidinou posílení krátkodobých zisků a obrovských nenasycených trhů rozhodly o tomhle , pro euroatlantickou civilizaci vražedném, trendu.
Kdyby býval byl korektiv východního bloku, asi by k tomu nedošlo, nebo daleko omezeněji.
Leč stalo se. A Evropa , ani EU ani jednotlivé státy a dokonce ani US nijak nereagovaly.
Mám další premisu - totiž že na světě není ani dost práce, ani dost kapitálu ani dost zdrojů pro všechny. Každý chápe , že nerostná základna, ale i vzdělanost a podobně jsou národním bohatstvím. Zatím nikdo nebere vážně , že s tejným národním bohatstvím je národní trh. Schopnost spotřebovávat vytvořené. protože a světě není a nikdy nebude dostatek kupní síly. Ten, kdo ji má, by si ji měl chránit.
A tím s e znovu dostávám v roli EU.
Soudím, že když už došlo k historickému nonsensu vývozu práce, znalostí a kapitálu ze západu na dálný východ, mělo s e přijmout nějaké protitrendové opatření.
Tím podle mne nemůže být nic jiného než tvrdé a vysoké celní bariery. Proč mají být likvidovány celé sektory zdejšího průmyslu tzv. sociálním dumpingem. Proč mají být zavírány zdejší ekologické výroby ve prospěch devastujících primitivních výrob v Číně?
Myslí, že svět čeká válka. Nikoliv horka finální. Ale tvrdá, dlouhá a bolestná válka obchodní. Čím déle k svět přistoupí, tím menší jsou naše šance na úspěch. A naše šance jako malého státu v obchodní válce US vers. Č9na +Indie vers. EU jsou naprosto mizivé. V celku EU slušné. Zcela jistě budu zkritizován za tenhle názor. Nikterak mi to nevadí.
Superelity jsou globální. Klidně s e přestěhují ze Švýcarska do Bolívie nebo Vietnamu, pokud usoudí, že je to pro ně výhodné. Bohaté m každý rád a každý je zve, jak tvrdí velmi často jeden podnikatelský nabob z městysu. A má pravdu. Ano superelity si svůj standard podrží kdykoliv. Všichni ostatní - včetně těch zdejších věčně mladých, krásných , chytrých a úspěšných nikoli. Ti jsou závislí na superelitě. Na tom,co jim umožní.
05. 03. 2010 | 11:10

Otis napsal(a):

Vilém:
a jak nastavit jiný hodnotový systém ve společnosti? Je na to v rodinách, natož v jiných společenských institucích dostatek vůle? Jakto zařídit jinak? Obávám se, že nás doopravdy probere až pořádný pád na nos a skutečný nedostatek.
05. 03. 2010 | 11:11

vlk napsal(a):

pokr.2
Zcela záměrně jsme pominul roli finančnictví. Tenhle obor globalizoval jako vůbec první.CITI je sice americká banka. Ale globálním světovým hráčem. A americký poplatník zachránil svými penězi japonské klienty CITIny..Například.
Ale je zřejmé, že s finančníky se rychle něco dramatického musí stát.
I tady jsem už psal o funkčním řešení- prostě tisíc největších světových finančních institucí rozdělit do velikosti 1001, A znovu poslat na trh.Je zcela zřejmé, že by tohle opatření mělo dvě velké výhody:
1- svět by se zbavil příliš velkých pro pád a mohl by každou jednotku nechat zbankrotovat bez systémových dopadů
2- nově vytvořené jednotky by začaly s e vší vehemencí znovu bojovat o trh. S obrovskou výhodou pro klienty...
Nicméně - je mi jasné, že si tu mohu psát co chci... Tady nebo na lampárně. Výsledek bude stejný. Máme s e na co těšit.
05. 03. 2010 | 11:11

grőssling napsal(a):

Lila napsal(a):
grössling

Je to sice poněkud od věci, ale kdyby neexistovala buržoazie "starých Havlů" Praha by neměla svou Lucernu, která funguje i po sto letech své existence a určitě lépe než komunistický Pakul.

No to jsou mi opravdu promyšlené argumenty. To že někdo něco postavil, nebo vymyslel nevypovídá vůbec nic o jeho sociální inteligenci.
Stejně tak by mohli Vaši odpůrci argumentovat, že metrem v Praze jezdíte jen díky bolševikovi. A doma Vám nepadá světlo díky Dukovanům a Temelínu.

Článek pana Svobody je o něčem úplně jiném. Je o tom, že pokud vládnoucí (neo)buržoazie ztratí cit pro potřeby obyčejných lidí, řítí se společnost do konfliktu. O ten výstřel z Aurory v nějaké modifikované podobě si jednoduše koleduje. Z Vaší argumentace a argumentací a postojů podobných lidí jako Vy je jasné, že jsme tomuto stavu stále blíž. Z toho může mít radost jenom hlupák, který si nevidí na špičku nosu.

Ke ztrátě sociální inteligence byla česká buržoazie ( na rozdíl od buržoazií v jiných zemích ) zvláště náchylná, neboť většinou byla tvořena zbohatlíky ze selského stavu. A tak inteligentní řešení via Švédsko u nás nejsou možná.
05. 03. 2010 | 11:13

JC napsal(a):

Lex,
Ono je "půvabné" když si bolševik potažmo "levoun" bere za svědka Ježíše Krista, Bibli, nebo papeže.
Raději se smířím s tím, že hybnou silou vývoje a pokroku je hamižnost než nihilismus.
05. 03. 2010 | 11:16

Vilém napsal(a):

Otis
Přiznám se, že nevím, nadekretovat hodnotový systém nelze, a ekonomický kolaps by podle všeho vedl spíš k podpoře extrémních tendencí, jaké reprezentuje třeba DS, než k rozvoji tolerance a rozumné politiky.
05. 03. 2010 | 11:17

Enkidu napsal(a):

Juvel
gegen gust....
Na mě je to příliš plytký text, míchá Lisobonskou smlouvu, mezinárodní kapitál, lokální korupci apod., tedy neustále nějaké spiknutí mocných, nadnárodních, přitom problémy vycházejí od konkrétních lidí, není třeba mlžit. Pokud je v populaci 80 procent průměrných a podprůměrných, společnost může fungovat jen pokud to o sobě vědí. Pokud se ovšem každý cítí být expertem na všechno, volíme koloťuky, lžidoktory, lampasáky, polostátní firmy necháváme ovládat příbuznými mocných, jejichž jedinou kvalifikací je absence skrupulí, namyšlenost a drzost (a to nemluvím jen o ČR), proč se divit a koho chcete obviňovat? Kdyby byly elity elitami, tak bych vinil i je, tady ovšem se cítí být elitou Klaus, , Řebíček, Zahradil, Kalousek, Paroubek,Partyšová, Peťa Novotný, doplňte si svého exota sami...
05. 03. 2010 | 11:17

Matrix napsal(a):

MacX
Koukám problémy s pochopením textu co? Má reakce, a ješte s vloženým citátem, se týkala zcela konkrétního nesmyslu páně Svobodovic. Že si tam vy cpece co vás napadne není závada na mém přijímači.
05. 03. 2010 | 11:18

Radek napsal(a):

Hezký článek, ale trochu mimo. Snaží se hodit vinu na zlé kapitalisty, ale v tom není problém. Hlavní problém je dnes ve fiktivních penězích - to nejsou jen bankovky (dnes jen čísla v počítači, na jejichž generování má monopol jedna banka - v USA napůl soukromá), ale i akcie (tentokrát vydané firmou), na nichž se dnes vydělává vlastně jen spekulací. Pravý kapitalismus byl vlastně za feudalismu, kdy sice vláda byla stálá, ale peníze byly kryty zlatem a nikdo je nemohl generovat jak se mu zachtělo. Jediný způsob jejich získání bylo vyrobení výrobku a jeho prodej. Dnes je tu napůl socialismus a napůl kapitalismus, výsledek je krach, kam směřuje celý tento systém (mimo jiné i z důvodu, že už všechno máme a nové revoluční technologie nejsou na obzoru).
05. 03. 2010 | 11:32

JC napsal(a):

Lex,
P.S. Spolu s autorem byste mohli dát dohromady nějakou teorii, pro se proboha v roce 1989 rozsypaly téměř všechny státy kde, sociální soudržnost byla první a jedinnou prioritou ?
Kážete bludy levouni.
05. 03. 2010 | 11:35

jarpor napsal(a):

I moje pocity po přečtení vyjádřil hezky Petr z Tábora.

Přesto si dovolím několik poznámek :

- netroufl bych si, jako autor, generalizovat, že ti z "horních pater", bohatší, ztratili vnímavost k těm "dole".
Je spoustu těch bohatých, kteří nemalé prostředky "ze svého" dávají zcela dobrovolně pro pomoc těm dole.... je jen otázkou, zda tyto prostředky se dostanou tomu, komu by měly jít, neboť mám pocit, že někdy se dostanou různým "vychcánkům", kteří se na těch "dole" bez skurpulí přiživují...

- není ta vnímavost i v tom, že nedávají "bohatší" dávají prostředky do kultury - pan režisér by o tom mohl něco vědět - do sportu... když autor píše o ziscích... čímž jistým způsobem se podílejí na možnosti kulturních či sportovních požitků nejen sobě, ale i těch "dole" ? Není i to pomoc pro rozvíjení kulturnosti, vzdělanosti celé společnosti ?

- O té vnímavosti pak lze hovořit i z druhé strany - není sociální politika státu demotivující, neboť vede ty "dole" - teď mám na mysli ty, jež o sobě říkají, že jsou "dole" - k tomu, že pro zvýšení svého standardu natáhnou ruku ke státu, místo aby ji natahli k práci, k vlastní snaze svou činností si polepšit ... ?

- Je jen škoda, že až příliš z textu, který stojí za přečtení a zamyšlení, čouhá "curiculum vitae" autora, jehož názory, dovolím si napsat, levicovost, je známá... a je opravdu škoda, že celý text zakončil "vajíčkovou" kauzou viděnou pohledem, na něž má autor právo, ale jež může být velmi nespravedlivý k mladé generaci, k jejich citlivosti a vnímavosti, k jejich spontánní, nikým a ničím neogranizované reakci na chování a způsoby jistých politiků....

Dle mého - není důvodem nad článkem plakat... zas až tak věrný a pravdivý popis dnešního stavu to není... a ani na nobelovku bych to neviděl...

A k tvrzení, že buržoazie či neobužoazie - rozumím "bohatí" - jsou paraziti, nemá cenu cokoliv dodávat. Debatovat s nositelem takového postoje není nic než ztráta času ...

Hezký den


-
05. 03. 2010 | 11:37

Monika napsal(a):

Dobře, tak jsem si ten traktát přečetla a s řadou věcí i souhlasím. (Osobně považuji encykliku "Caritas in veritate“ za nejlepší analýzu příčin současné krize.) Co Marie Antoinette pravila č nikoli opravu nezáleží, jak už kdosi moudře poznamenal. ;)

Celá věc má ale háček. Pan Svoboda, od roku 1976 člen KSČ a funkcionář, samozřejmě nezmiňuje, v jaké situaci bychom byli, kdyby zde u moci byla stále partička jeho kumpánů. Byli bychom na tom lépe? Hůře? Asi na úrovni Kuby? Severní Koreji? - Pokud jde o mě, děkuji Bohu, že tomu tak není. Že u moci nejsou lidé, s nimiž tento pán svého času hlasitě pěl píseň "Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak". Že se dnes se tentýž člověk rozčiluje, že není slyšet o Aloisi Rabínovi či o legionářích, je neobyčejně půvabné. Ale co, každý máme právo na takzvaný názorový vývoj.

Říkejte si co chcete, ale já jsem raději pro deset Řebíčků (neboli Hřebíčků, jak píše rozdurděný mravokárce) u moci než jeden Svoboda, tento vzor "objektivity". Lidé, jako Řebíček nebo Gross, si třeba přihrají do kapsy něco peněz, budiž. Jsou to jen peníze, nic víc. Zato Svoboda, ten se zde po řadu let jako člen zločinné organizace dobrovolně hlásil k naprosté DEVASTACI samotných principů, na nichž stojí svobodná lidská společnost a lidská důstojnost. - Dnes se v něm probudil kazatel, který z piedestalu a se zdviženým prstem píše o „hodnotovém modelu ve vědomí společnosti“ (sic!) Čisté duše mu za to prokazují nelíčený obdiv a zahrnují ho slzami a díky. Konečně prohlédnutí! Světlo! Více takových znovuzrozených papírových světanápravců a ráj na zemi bude zas na dohled!
05. 03. 2010 | 12:02

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jiří Svoboda
Dobrý článek.

"Čto dělať ?!!?" Thats the question.

Můj děda, úspěšný podnikatel, který v letech 1946 - 48 dal vše co měl do modernizace svého podniku, i po r. 1948 tvrdil že komunistické myšlenky o rovnosti všech lidí mají zdravé, racionální jádro. Praxi při "uskutečňování" těchto myšlenek pak vnímal jako perverzní a hrůznou.

To, že každý -ismus, respektive každé -ství v rukou psychopatologických jedinců dříve či později metamorfuje v totemický kult uspokojení egoistických zájmů jedinců a zájmových skupin , je logickým vyústěním faktu, že masa deleguje svou moc na elity, aniž by předtím vytvořila účinný, dynamický korektiv této, takto nyní téměř naprosto autonomní moci.

Anebo takový hlídací pes sice existuje, ale zestárnul, vypadaly mu zuby a částečně oslepl. A nám je líto jej utratit, neboť jsme k němu za ta léta přilnuli a oblíbili si jej. V tomto případě ale musíme počítat s jistým rizikem, že náš domácí miláček nás, ani náš dům, před zloději neuhlídá.

A tak i naše instituce, které se přece tolik osvědčily v minulosti jako by tak nějak chřadly, ztrácely dech. Neřku -li, že občas vypadají jako útočiště a semeniště zlodějů, podvodníků a úplatných grázlů.

Buď tedy psa veterána za cenu obrovských obětí a vydání budeme léčit a udržovat při životě (i když stoprocentně víme, že jeho shlídací schopnosti se každým dnem neodvratně zhoršují), nebo ho utratíme a pořídíme si psa nového. Změnit přírodní zákony prostě nelze. Ani zaříkáváním, zbožnými přáními či slepou vírou. O diskuzích na blogu ani nemluvě.

U institucí tomu tak není. Zde korekci, nápravu, změnu postavení instituce v rámci stávajícího systému etc. provést lze. Naštěstí. Otázkou je :

JAKÉ změny, KDO je provede, JAK je provede, v jakém čase - tedy KDY a kdo ponese NÁKLADY těchto změn.
Takže pane Svobodo, zkuste tu diskusi načnout. A třeba začněte ČEZkem, ono ve Washingtonu by se našim postřehům a návrhům na změny v Bílém Domě či u Goldmanů a Sachsů stejně asi jen vysmáli.
05. 03. 2010 | 12:03

scientist napsal(a):

Vlku, malá poznámka na okraj:
když svůj světonázor promyslíš, těžko se můžeš se solidaritou a nárokem na spravedlivý příjem atd., zastavit na hranicích svého národního státu. Existuje měkký "humanistický" argument: lidi jsou všude na světě přes všechny rozdílnosti pořád těmi samými lidmi, nelze jim proto upírat jejich nároky na blahobyt, stejně jako ho nelze upírat "našim chudým" . Pak ještě existuje "tvrdý" argument. Podívej se na literaturu o tzv. "světovém systému". Klasická práce je z pera levičáckého guru I.Wallersteina. Hlavní argument je, že blahobyt bohatých zemí je systémově propojen s udržováním chudoby v méně šťastných zemích - dat je na to dostatek. Je to stejný jako vztah chudý-bohatý v národním státě, akorát že se to děje o level výš (na globální úrovni). Existuje tedy legitimní nárok na to, aby byla tato nespravedlnost kompenzována na úkor našeho blahobytu. Mechanismy mezinárodního přerozdělování ale zajišťuje jenom trh.

Halt hitorie je plná paradoxů. Komunisti a později sociáldemokraté byli ideologicky internacionálové. V praxi se z nich ovšem stali nacionalisti. A jsou to oni, kdo prakticky brání mezinárodní redistributivní spravedlnosti poukazem na zachování domácího přerozdělování.
Levice přitom tradičně argumentovala, že stát jako instituce slouží především kapitálu. Paradoxně je to dneska kapitál, který podkopává jeho moc a postupně stát demontuje (namísto toho, aby to dělala levice jak předpokládal Marx). A jako nezamýšlený důsledek kapitál dneska pozvedává v některých(!) částech světa životní úroveň.

proto rozumím konzervativcům, když se vysmívají tomu, že se lidské pachtění často mění v opak toho, co bylo předpokládáno.
05. 03. 2010 | 12:07

Otazka napsal(a):

Dobrý den všem,
děkuji soudruhu Svobodovi. Možná už je zase pán , nevím. Dobrý článek. Jeho filmy a třeba tento text v mých očích opravili můj názor vygenerovaný opravdu trapnou fraškou s nošením židovské hvězdy v parlamentu ČSFR a držením-nedržením hladovky kvůli debatě o zločinnosti-nezločinnosti KSČ...
Člověk by neměl dát na první dojem, což ilustruje i stupidita debaty o výroku jedné francouzky...Postmodernistické surfování po myšlenkách není obsahem tohoto textu. Na rozdíl od myšlenek lidí debatujících o oné francouzce, kteří tak nevědomky demonstrují, že jejich myšlenky jsou vždy tak trochu vlažné a tak trochu stranou...Pane Stejskal, sudí by opravdu neměl kopat do míče, ale to je již o jiném..
05. 03. 2010 | 12:19

Otazka napsal(a):

to pan(soudruh?) Svoboda
Dobrý den,
my, co jsme oproštěni od ideologií všeho druhu máme někdy výhodu nadhledu. Někdy samozřejmě ne.
Zajímalo by mě, zda-li vnímáte jako aktuální a důležitou tuto otázku:
"kdo zfalšoval údajné satelitní snímky iráckých laboratoří"
V Británii je o tomto zcela otevřená celkem permanentní debata. Na rozdíl o českého rybníka moderovaného modrými (anti)soudruhy jako například zde. Proč zde ne? Myslím, že za to mohou Habsburkové, Hitler, Stalin a Brežněv s Husákem.
Měl by ten , kdo způsobil emigraci 2 milionů iráčanů, smrt miliónu a půl iráčanů a několika tisíců amerických vojáků, měl by ten tajemný nobody našeho světa nést stejnou zodpovědnost jako zločinec Sadám Hussein?
Z Vašeho textu jsem vysoudil, že jste schopen rozlišovat věci důležité a méně důležité. Což mainstream u nás nedělá a používá toto nepoužívání , nerozlišování, jako svoji hlavní páku k manipulaci davů.

"Pravda je lež, láska je nenávist a válka je mír"
05. 03. 2010 | 12:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

Otazka :))
Ta Francouzska byla navíc Rakušanka. Rodem a optikou francouzského lidu.
05. 03. 2010 | 12:46

slavwin napsal(a):

To soudruhování u pana režiséra není na místě. Tu funkci vzal z důvodů, které řekl a věřil že komunisti jsou reformovatelní. Když víru ztratil neprodleně funkci položil a zároveň ze strany vystoupil. Tím vlastně dokázal to KSČM není to za co se vydává a u mnoha došlo k pochopení. Myslím že jde o poměrně čistý charakter, určitě čistší než nám tu ti jizlivci předkládají.
05. 03. 2010 | 12:47

Ferdinand napsal(a):

Netřeba dělat nic, stačí odstranit zbytnělý sociální stát, všem se pak povede lépe. Tzv. kasinový socialismus tu byl vždy. V každém období se našli zbohatlíci (ti kteří vydělali majetek velmi rychle, nikoliv však nezákonně). Každá doba má své Rokeffelery, Gatesi a pod. Pamatujme nato, že právě kapitalismu vděčíme zato, že naše generace se má hmotně lépe, než generace naši rodičů či prarodičů. Kapitalismu jako zatím jediný znamý systém umí účelně využívat zdroje. Socialistické modely to neumí. Žehrat na poměry je jednoduché, najít řešení však mnohem složitější.

Ferdinand
05. 03. 2010 | 12:47

slavwin napsal(a):

A že zůstal slušným člověkem se sociálním cítěním dokazuje vlastně tento blog.
05. 03. 2010 | 12:52

vlk napsal(a):

Monika

dlouho jsme Vás neviděl a nečetl . A při spatření Vašeho nicku jsme měl radost, že si pořádně počtu.
Nepočetl jsem si.....
K mé velké lítosti. Bohužel s e soustřeďujete na SVoodu a jeho minulost a nikoli na obsah. Ten s tou minulostí není v žádné vazbě a nijak s ní nekoresponduje a to tak, že by determinovala autorovy závěry.

Svobod apopisuje globální tredy a cosi z toho dovozuje. Podle mne velmi dobře. Nic víc. Nevnucuje nikomu řešení. A opírás e o velmi dobré citace.
Táhnout na tenhle blog přes figuru autora mi přijd e velmi nepatřičné.

scientist
ano, já s v tvým pohledem nemám sebemenší problém. Napsal jsemv jistém místě , že za to , co píši budu okamžitě napaden.
Slovo napaden v Tvém případě je příliš silné, leč reaguješ jak jsem předpokládal. A já Tvůj závěr o tom, co jsme napsal nijak nezpochybňuji. Viz základní premisa:
na světě není dost zdrojů. dost prác e a dost kapitálu provšechny.
Pokdu nerozporuješ tohle nemohu já mít problém s Tvými tvrzeními. Správně s e ptáš - proč my ano aoni ne.
Moje odpověď je mimoběžná ,ale zásadní - když oni taky , tam my musíme přestat. Chce se Ti odevzdat svůj životní standard?
Globální elity si ten svůj podrží vždycky.
Svět není spravedlivý. Stejně a by mohl kdokoli argumentovat - a proč s emusí někdo narodit těžc enemocný. To je nespravedlivé.Je . A přesto to nikdo neřeší jako systémový ústrk.
Navís - tad y vyzkoušene funguje redistribuc e bohatství do co největší šířš. Kd e je záruka že vnových ekonomikách nezůstane veškeré bohatství jen v rukou 5% nejbohatších aby si podrželi svou komparativní výhodu. Není to vykloučeno. A pak dojdeme do s tavu, kdy mi ztratíe co jsme měli , ale jiní chudí to nezískají.
Jo rekapča mi píš e jakona potvoru Khaddam .. tak to byl jeden z těch 5%...ve své říši,
05. 03. 2010 | 12:52

jan dobrota napsal(a):

"Když nemají na chleba, ať jedí koláče!" je považováno za citát chudinky Marie Antoianetty, ve skutečnosti by ale, oproti rozšířeným pověrám o ní, nikdy nic takového neřekla. Byla to teta Ludvíka XVI. Viktorie, kdo řekl "Bože, kdyby se tak spokojili s kůží od paštiky!". Masy a historii tento detail přirozeně nezajímá, vzhledem k tomu, co se dělo o několik let později, a je tak démonizovaná zcela nesprávná osoba.
05. 03. 2010 | 12:57

Jaromír Růžička napsal(a):

Povzdech p. Svobody chápu. Je dlouhý,stejně jako pokusy všech možných napravovačů nespravedlností v lidské hystorii. Drtivá většina těchto experimentů s přinášením dobra skončila daleko větším zlem,úpadkem a násilím. Dobro,stejně jako každý dárek,se totiž nedá vnutit. Lidé se k němu musí dobrat sami,musí si ho zasloužit a pak si ho snad i víc váží. V tom je demokracie nenapodobitelná,i když zoufale pomalá. Přesně ve smyslu Churchillova bonmotu,že demokracie je nejhorší způsob vlády,ale lepší neznáme...Takže jediná šance na jakousi imaginární spravedlnost je jen v lidech,na jejich hrdosti,na překonání strachu prát se za svá práva (v obchodech i v zaměstnání),ale hlavně na volbě svých zástupců. Protože to,že díky všeobecné apatii a zbabělým výmluvám,že s tím stejně nejde nic dělat,je necháváme hrát si na elitu národa,není jejich chyba. Ale naše! Až začneme lépe volit,více kontrolovat,třeba i víc řvát,až prostě budeme víc nároční-potom bude šance na onu pomyslnou spravedlnost. Jde totiž jen a jen o stejné podmínky na startu pro všechny. To nám zatím uchazeči o MOC moc nenabízí,protože levice předvádí ekonomické diletanství s obyčejnou korupcí ve stilu kdo dá víc a rádoby pravice zase formou klientismu uzamyká rovný přístup na start,protože známých mají přece dost a co je dobré pro ně,musí být dobré i pro nás. To druhé je jen o stupínek méně horší. Pan Svoboda tancuje hezky,ale na špatném hrobě. Nepotřebujeme nářky (intelektuální,levé,pravé),ale jen se naučit být nároční! To by snad stačilo..
05. 03. 2010 | 13:08

bape napsal(a):

pane profesore Svobodo, je to smutné, leč pravdivé čtení a řešení těchto kupících se a narůstajících problémů bude, jak jinak, globálním mnohonárodním konfliktem, chca nechca, revolucíjejíž rozměry si asi nikdo zatím nedokáže představit, nic lokálního. Odvrátit to může jen to, že by se lidé změnili ve svém sobeckém smýšlení, tedy překročilivlastní stín, vyšli ze sebe, stali se novými alepšímy, ctili svobodu svou a druhých...ale to nehrozí, takže ty následky...rozpad a zkáza společenství.
05. 03. 2010 | 13:20

Vico napsal(a):

Nedělám to rád, ale v tom zásadním souhlasím s nickem Monika, i když bych tak příkrá slova vůči autorovi nepoužil.

I já jsem názoru, že radši deset Řebíčků, než jednoho Stalina či Maa, kteří, vzhledem ke své moci, žili relativně asketickým životem.

Autorových vlastních myšlenek je vcelku poskrovnu. Cituje jiné autory, kteří, jsa sami příslušníky svobodného světa, svobodně tento svobodný svět podrobují nesmlouvavé kritice.

Všimněte si, kdo jediný je tzv. z obliga.Rozhodně ne právě ten tzv. Svobodný svět. Směr obdivného pohledu autora je nám sice skryt, ale dá se tušit.

A teď detaily : Kritizovat "vysoké" platy politiků je rozhodně in, ale ve skutečnosti jde o hrubý populismus.Platy politiků jsou už několik let zmraženy a například plat ministra je už dávno převyšován jejich podřízenými a to nemálo. Platy poslanců zhruba odpovídají středně postaveným pracovníkům v bankovním sektoru a pokud jde o platy soudců a státních zástupců - ty už jsou rovněž několik let zmraženy. Autor tu klečí před sochou Spravedlnosti a přitom navozuje dojem, že pojem Justiční mafie zahrnuje celou justici, kterou by bylo asi zapotřebí vymést koštětem a místo nich, zřejmě, pozvat poctivé soudce z lidu, kteří "budou věšet" jen za stokorunovou dietu. Přitom v rámci EU je na tom včetně nových členů ohledně hmotného zajištění naše justice zdaleka nejhůře. To platí i o její nezávislosti na moci výkonné.

Autor tu naznačuje, že jsme dle Leninovy teorie v tzv. revoluční situaci, kdy masy zalykající se pocitem zmaru a sociální nespravedlnosti už jen čekají na výstřel z Aurory. Inu, ne každý si může dovolit doporučení pana Kurase a sypat si gulář práškem ze čtrnáctikarátového zlata a místo toho "v potu tváře" tlačit přecpaný nákupní vozík z levného Lidlu.

Apropo zdravotnictví : Nedávno jsem zaznamenal, že úroveň léčby nádorových onemocnění, která je poskytována opravdu plošně, dosáhla srovnatelných parametrů, jako v těch nejvyspělejších zemích. Na rozdíl od autora se raději budu trápit, jaké budou ty "standarty", než se vrátit k spravedlivým komisím, které určovaly, kdo půjde na dialýzu a kdo pod drn.

Takže opakuji. Já s Monikou souhlasím.
05. 03. 2010 | 13:30

Rumcajs napsal(a):

Celé tohle planné filosofování vychází z představy, že stačí redistribuce od bohatých k chudým a jakési "spravedlivé rozpětí" případné nerovnosti v této distribuci a bude dobře.

Praxe ovšem ukazuje zcela něco jiného. Každá společnost, založená na přílišném přerozdělování,jak společenská tak státní, šla ke dnu ekonomicky a většinou i morálně.

Tam , kde objektivně existuje možnost, že se o sebe jedinec dokáže postarat sám, tam by stát neměl zasahovat.

Přeci jenom minimální odpovědnost za svou budoucnost u velké části společnosti, je mnohem více ekonomicky zdrcující,
jak excesy politické mafie.

Když si odmyslím státní manažery a pár šťastlivců, je naše společnost nastavena velmi rovnostářsky. A těch pár zbohatlíků rozhodně ani s velikou solničkou nedokáže osolit Bajkal.
05. 03. 2010 | 13:31

Rumcajs napsal(a):

Jo a ještě jsem chtěl dodat, že ty peníze se nikam neztratili, když tedy opomenu americké černochy, ale ve skutečnosti jen zpomalily oběh.
05. 03. 2010 | 13:38

jk-jiny napsal(a):

Víte, mám kamaráda, který jako výtečný student byl pravičák jak poleno "zrušit zákoník práce, podpory, chudý je jen neschopný atd."
Skončil studia a jako inženýr pomalu začal poznávat, že v soukromém podniku není odměna za výkon, sekretářka co spí se šéfem udělá chybu a odnese to on...
Změnil firmu při hledání kapitalistického ideálu a za chvíli zjistil, že si nepomohl.
A jednou mi volal, jetli zákoník práce upravuje, že mu nic neřekli a snížili plat.
Je to inteligentní člověk, ale dokud se jej problém nedotkl osobně, přesvědčit jej nešlo.
Většina populace je mnohem méně vzdělaná a inteligentní, než můj kamarád.
Teprve až se chudoba dotkne osobně většiny, něco se změní.
Takhle vznikají revoluce, nikoli z omylu a z hlouposti, ale z nenažranosti elit.
Po krizi 1929-33 a válce (firmy ochotně vyráběly Cyklon B) přišly levicové revoluce jako přirozenán reakce na zdiskreditovaný režim vlády firem, které rády vydělají na kremačních pecích pro koncentráky.
Systém dnes korektiv nemá, USA to částečně řeší expanzí a válkami, ale už skoro není kde brát.
Naděje není, jde v podstatě o to, jestli bude dřív válka nebo vlna revolucí.
Jeden podnikatel v jednom mě dobře známém městě zaměstnává cca 500 žen a roční čistý zisk má cca 500 mil. Kč. Jeho žena chodí halou a neustále ženy honí do práce a jít častěji čůrat je poukázka na vyhazov.
Kdyby zaměstnal dvě ženy navíc, měl by zisk možná 499 milionů a v dílně by byla pohoda: za tu, která je vinna tím, že potřebuje na WC, by mohla jiná zaskočit.
Jenže onen podnikatel to neudělá... a pokud ho jednou pověsí za žebro na lucernu, až to pod záminkou krize nebude k vydržení (tak jako zvýšení daně o 0,5Kč je dobrým důvodem zdražit o 5Kč, tak se krize používá pro zvýšení tlaku na zaměstnance), bude to trestný čin a akt spravedlnosti zároveň.
Naděje není a jen tak nějaká nepřijde.
Proto je nutno svět stabilizovat strachem, vytvářet nebezpečí a chránit lidi před ním, strašit a strašit, chřipkou, teroristy, komunisty, krachem státu, Paroubkem...
Patřím ke dobře si žijící střední třídě...a nakonec pomalu přestávám sociální cítění mít. Když si v Praze lidé zvolí opakovaně profláklou stranu s asociálním programem "Jančík náš vzor", zaslouží si být okradeni a využiti.
05. 03. 2010 | 13:40

Krištov napsal(a):

Pane Jiří za to nemůže vzor na východě ani za velkou louží, ale čecháček a jeho panstvo bylo by řešení pokud kdykoliv přiletí do Česka jakákoliv rusko-americká návštěva je zapotřebí aby panstvo vystupovalo pozadu aby měl čecháček ihned kam vlést a přitom může zazpívat ministrině částučku.
05. 03. 2010 | 13:42

schlimbach napsal(a):

Rumcajs

z vašeho příspěvku usuzuji, že jste vedle jak ta jedle - autor neměl zcela jistě na mysli přerozdělování ve vašem podání ale jiné, spravedlivější rozdělení bohatství společnosti mezi její členy, což je zcela něco jiného
05. 03. 2010 | 13:49

Rumcajs napsal(a):

Vico:
Z Řáholce ti letí pochvala.
Napsal jsi to pěkně.
05. 03. 2010 | 13:49

Rumcajs napsal(a):

O čem to mluvíš Šlimbo ?
05. 03. 2010 | 13:50

mafl napsal(a):

Socialistickým blábolilům, jako je pan Svoboda, bohužel nedochází, že na tu "spravedlnost" (chápej flákat se a mít se stejně jako ty mrchy bohatý co klidně pracují od rána do noci) musí někdo taky vydělat.
05. 03. 2010 | 13:55

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs a jeho kydy
Je lepší planně filozofovat, než hloupě plkat a čekat, že se to všechno nějak vyřeší samo.

A co společnosti založené na minimálním přerozdělování? Znáš, chvástavý loupežníku ,kromě své tmavé nevytopené jeskyňky, kde se k sobě choulí chudokrevná Manka a rachitický Cipísek, vůbec nějakou takovou společnost ?

Souhlas.

??? - tak tomuhle nerozumíš ani ty sám, zlodějská socko(loupežník, který okrádá pocestné). Jako že je všecko O.K., protože by mohlo být hůř ?
No, aténský otrok byl v tom případě svobodnějším tvorem, než jsi ty.

To vycházíš z parametrů jako je průměrná mzda, průměrný důchod či průměrná podpora v nezaměstnanosti ? Tak tohle si probírejte spolu s Napoleonem a papežem na pokoji našeho oddělení.

Ten Bakala a spol. + solnička, to je jako ta sůl země? No uznávám, Rotschild a Rockefeller byli břídilové.
Generace budovat rodinná impéria. Taková pitomost. Vždyť přece stačí vyplnit tři A 4 a zavolat KAMSI, že Rumcajs.
05. 03. 2010 | 13:59

sasa napsal(a):

vlk: pisete kdyz oni taky, my musime prestat. Zrejme vychazite z toho, ze neni dost energie, aby zbylo na zivotni uroven pro nas z Evropy a pro ne ze zbytku sveta?
Tento postoj je ale porazenecky z hlediska pohledu celeho lidstva.
V nasi zapadni spolecnosti musime prosazovat rovnost sanci. K tomu je zapotrebi zacit s hospodarskou demokracii, politicka nestaci. Abych nebyl obvinen z rovnostarstvi v citankovem smyslu slova chci zduraznit, ze rovnost sanci znamena rovny pristup ke vzdelani. Aby o mladem cloveku rozhodovaly hlavne jeho prirozene schopnosti a teprve dlouho pote jeho puvod. Proto je treba zavest skutecnou dedickou nebo darovaci dan. A dale zrusit neadresne formy vlastneni majetku.
05. 03. 2010 | 14:03

pumprlidentlich napsal(a):

Pěkné. Může místní socialistické panoptikum (dřívější funkcionáři, udavači atd.) napsat, kdy a komu pomohlo?
Nějaké skutečné příběhy? Ale kecat o tom, kdo za to může a jak se to má dělat, umí stále.
Který z kecálistů je nejsolidárnější?
05. 03. 2010 | 14:05

Josef k. napsal(a):

Po dlouhé době velmi dobře napsaný text k úvahám, byť obsahuje nepřesnosti a nemusím s ním ve všem souhlasit. Ale on to zjevně nevyžaduje, naopak vyzývá k zamyšlení. Z druhé strany se autor pokusil říci co nejvíce, taky není divu, doba k tomu až přímo vybízí. Na reakcích mne fascinují exaktně vzdělaní diskuteři, kteří vyvracejí slova Marie Antoinetty. Víte , soudruzi inženři, ono opravdu nejde o to, zda řekla, ono jde o to, že se tato věta prostě stala jakousi metaforou popisující ve zkratce důvody revoluce. Ona prostě matematika a exaktní myšlení svět nevysvětlí, jak se zde na blozích v poslední době snaží říci lingvista Cvrček.
05. 03. 2010 | 14:06

schlimbach napsal(a):

Rumcajs

rád bych pokecal, ale obávám se, že vaše EQ není nastaveno na stejnou vlnovou délku a pak, nemohu se ubránit stále silnějšímu dojmu, že Tencokida hnůj má skutečně v rukou klíče od vaší vypolstrované jeskyňky
05. 03. 2010 | 14:08

Nuba napsal(a):

Tak já nechci nic relativizovat, ale spirála se otáčí a dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Z minulosti bychom si měli brát poučení ovšem musí být aplikováno na nynější stav. Ani stalinismus, ani fašismus ani maoismus v jejich dobové podobě se vrátit nemůže.

Co se však vrátit může, a na to chtěl pan Svoboda zřejmě poukázat, je jistá podobnost vývoje společnosti, který se ve smyslu paralel minulosti zvrtnout může.
Potom nám již plané filozofování, či pláč nad rozlitým mlékem skutečně nepomůže.

Naše společnost se morálně i kulturně pomalu ale jistě sune po sestupné trajektorii, a politicko- ekonomicko- právní mafii se říká elita. Pokud bude krize dál pokračovat a nespokojenost lidí dál narůstat , a to jak v oblasti hmotného zajištění tam nárůstu toho morálního marasmu, tak může dojít k neblahé konstelaci. Taky se spolu s autorem nechápavě ptám - kde se ty prachy, o které jsme krizí byli evidentně okradeni vypařily, či co ?

A prosím, ať nedojde k omylu, tady nemusí hrozit tsunami vzedmutím dolních 10 milionů. Stačí jeden zakuklený krysařík, který si na holou hlavu nalepí paruku Krista a mohou se dít věci.

Odbývat znepokojení velké části občanů mávnutím ruky a kontrolou pokladničky zamčené v komoře se může časem ukázat jako hodně krátkozraké.
05. 03. 2010 | 14:11

mafl napsal(a):

sasa: "Aby o mladem cloveku rozhodovaly hlavne jeho prirozene schopnosti a teprve dlouho pote jeho puvod. Proto je treba zavest skutecnou dedickou nebo darovaci dan." To už to myslím bylo a k světlým zítřkům to rozhodně nevedlo. Kdo asi bude cokoliv budovat, když to nebude pro jeho děti, ale pro lenochy a spol.
05. 03. 2010 | 14:13

jarpor napsal(a):

Vico

Příjemné překvapení jste mi připravil... svými větami výše.

Osoby autora jsem se jen lehce dotkl... více nad textem jak osobou jsem se zamýšlel.

Paní Moniko,
Vy jste to vzala opačně. A dobře jste udělala. Díky.

Vlku,
nedávno jste se na jednoho autora obořil, kde bere tu drzost se zde ozývat.... po všem co předvedl.

Strana pana Svobody také cosi předvedla. Dost předvedla...
A Vy : "Naprosto dokonalý popis současna!"

Hmm... No nic... jen snad to, že za naše Vámi tolik kritizovaná pravice nemá ruce potřísněné krví svých odpůrců... posuzujete-li drzost protagonistů současných či minulých...

Hezké odpoledne
05. 03. 2010 | 14:16

Tencokida Hnuj napsal(a):

Nuba
Řeka není nikdy stejná. Zkuste si vyjít do přírody, uvidíte sama.
Ano, buď to skončí milenaristickým krveprolitím, anebo dojde k narovnání ve smyslu Solona a Kleisthena.
Já sám preferuji útulnou pracovnu než se třást zimou a strachem na barikádě.

pimprdlich či jak
Tož pochlubte se, mecenáši chudých děv a zachránče sirotků po odpůrcích režimu.
U kterého útvaru jste sloužil? Mám u svého příběhu uvést i rodné číslo ?
Děkuji za odpověď.
05. 03. 2010 | 14:19

vlk napsal(a):

jarpor
jen pro tentokrát

co takhle pochopit rozdíl mezi člověkem, který sám používá výhod několika desítek tisííc nezdaněných náhrad dlouhá léta, který v parlamentu schvaluje ochromení činnosti parlamentu za svým úzkým cílem / tedy být zvolen, protože mu musí být janso, že pokud levic e vyhraje ,jsou obstrukc e k ničemu/ a který kritizuje to, že jiná parta lidí si vybrala také obstrukci /a s távka nic jiného není/ k prosazení svých zájmů,které pokladnu zatěžují daleko méně než nezdaněné výhod y toho drzého mravokárce. Ve srovnání s tím, když kdosi napíš e článek o obecných globalizačních jevech, jejích důvodecha jejich důsledcích?
Podle mne je v tom zásadní rozdíl. drzost by bylo,kdyby s e SVoboda dožadoval toho, že on osoběn nebo komouši provedou napravu světa. Drzostí není popis stavu. J e to skutečně triviální.

sasa
a co když opravdu není dost energie pro všechny? Takový Cílek to dokládá docel a přesvědčivě.
Naš e západní společnost prostě dokonale odevzdala všechny svoje trumfy jiným.Nic víc nic méně. Jen doplňuji SVobodovy úvahy konkrétním obsahem.
05. 03. 2010 | 14:27

Tencokida Hnuj napsal(a):

jarpor
Levici to myslíte ÚV KSSS ? A pravici ODS ?
Anebo máte na mysli SDP a Pinochetovy gardy ?

Hmmm. Děkuji za odpověď.

Hezké odpoledne. Vy protagonisto dob minulých.
05. 03. 2010 | 14:28

Vico napsal(a):

Rumcajs, Jarpor : No a tohle jsem psal jako "levoun". Přežijete to? :))
05. 03. 2010 | 14:29

manka s cipiskem napsal(a):

Rumcajs !
Tato, Tencokida má pravdu. Copak nevidíš, že pocestní jsou čím dál tím chudší a chudší?
Dyť ten tvůj lup takto už nestačí ani na suchý chleba a vodu ! A do města se vyjít stydíš, že nemáš pořádné boty a
kaťata samou látu. A za co ti tak asi mám ty nové škrpály koupit ? Nebýt té podpory ze sociálky, tak umřem hlady !

To je bludný kruh, Rumcajs. Ty furt meleš cosi o jasné a zářivé budoucnosti. Já ale vidím, že císař pán si koupil
nový zlatý kočár a tvůj bývalý zaměstnavatel švec Hudrejš už nemá pomalu ani na nitě a knoflíky ! A to ještě nevíš, že císař pán dostal na ten kočár příspěvek z Vídně. Prý i z daní toho Hudrejše.

Buď já a Cipísek, nebo Bakala. Vyber si. Ale ode dneška jdu spát k Tencokidovi a o Cipíska se starej sám. Ty nadměrný
přerozdělovači.
05. 03. 2010 | 14:30

Lea napsal(a):

pane Svobodo, díky. Článek je jeden z nejvýstižnějších, jaké jsem za poslední dobu četla. Smutné je, a vy to i konstatujete, že politici ztratili možnost nastavené poměry změnit. Mluvím o skutečných kořenech těchto rozevírajích se nůžek, kdy volení politici nemohou uplatňovat politiku vlastní, neboť jsou sami v područí nadnárodních korporací. To, že je u nás vše umocněno navíc rychlokvašnými milionáři a miliardáři, kteří by měli problém s prokázáním majetku, nedělá dotyčným zatím žádnou hlavu, protože jak píšete, svými financemi si zajistili takové postavení, které jím zajišťuje pocit nedotknutelnosti. Navíc jsou si toho politici taky vědomi, takže kooperují jak s galérkou, tak s nadnárod. společnostmi při vědomí, že se musí postarat, aby se jejich rodiny zařadily mezi bohatší, protože ti, co padají a ještě spadnou na úplné dno, nebudou mít možnost / poctivá práce ? nenechme se vysmát/ v budoucnu se z něj vyhrabat.Souhlasila bych i s názorem, že výsostného postavení se nikdo dobrovolně nevzdá. Hrozně se mi líbí dnešní krátkozraké srovnávání nacismu s komunismem. Jestliže jsou na jednu stranu jako satani dáváni za příklad Lenin a Stalin, pak by možná nebylo od cesty zmínit se, že k uchopení moci domomohly Hitlerovi vysoce postavení průmyslníci a bankéři nejen v Německu, ale i v ostatním světě.Konec konců, i Ford byl velikým podporovatelem Hitlera. Na jednu stranu se mluví o všech těch zrůdnostech, co se za Hitlera děly, v tichosti se ovšem špitá, kterak Fed sysloval zlato, o jehož původu dobře věděl. Slitky zlatých předmětů zabavených Židům. Konec konců,i v Evropě se banky dvakrát nežinýrovaly. Zde máme názorný příklad, jak si dokázaly vyšší kruhy, které se obávaly o své postavení, kdy po první světové válce docházelo k sociálním bouřím, zajistit, aby svého postavení nepozbyly. A nedělejme si iluze, že dnes by ke stejným praktikám nesáhly.
05. 03. 2010 | 14:31

Rumcajs napsal(a):

Vykydal:

Musím říci Vykydale, že to co jsi z toho mého cancu vyvodil ty,to by nedokázal ani Švejk.

Kdo ti radí, na kterou můžeš přes přechod ?
05. 03. 2010 | 14:34

jarpor napsal(a):

Vlk

Jak myslíte... s tím skvělým popisem i s drzostí...
To "protentokrát" - chvilková slabost nebo ... ??

Tenodhnoje

Chytrému napověz...

Vico

Bez obav. Já určitě ..:-))

Hezké odpoledne
05. 03. 2010 | 14:38

Rumcajs napsal(a):

manka s cipiskem :

Manka, ty nebudeš mít stejně nikdy dost, tak já radši šáhnu po tom Bakalovi.
A až se budeš vracet od Vykydala, tak se nezapomeň umejt. Odmítám toho hnojaře ještě čuchat doma. Stačí, že smrdí tady.
05. 03. 2010 | 14:40

Rumcajs napsal(a):

Vico:

Ty seš chytrej levoun, takže to přežiju.
05. 03. 2010 | 14:41

stále rebel napsal(a):

„Giniho koeficient je číselná charakteristika diverzifikace. Má veliké uplatnění v ekonomii, kde se jím poměřuje ekvivalence rozložení bohatství a důchodů v jednotlivých územních celcích, nejčastěji státech.“
Svět a sociální rozdíly (vyšší hodnota – větší sociální rozdíly).
http://en.wikipedia.org/wik...
Popis wiki.
http://cs.wikipedia.org/wik...
05. 03. 2010 | 14:44

Nuba napsal(a):

arpor

Víte my pokornější nátury to bereme ve smyslu vyššího principu, přímo bych řekla toho nejvyššího. A ten nám říká, že je mu milejší 10 polepšených hříšníků než jeden spravedlivý. Ono, když se člověk pasuje do role jediného spravedlivého, tak se z něj stává zlatý slavík.

Reminiscence minulosti se vracejí, ale vývoj nestagnoval. Nedávejte si pořád ty klapky na oči, nebezpečí, která nás ohrožují nejsou tak primitivní jako dřív, jsou mnohem horší a jestliže poslední oběti totality se počítaly v milionech, tak ty budoucí by byly o řád vyšší. O tom není pochyb.

Nechci nic relativizovat, jen mám dojem, že Vám příspěvek pana Svobody vadí hlavně z pohledu názorové odlišnosti, kterou jako každý správný individualista velice těžko snášíte. Kdyby autor napsal, že spása je jednoznačně v neoliberalismu, tak by Vám jeho minulost asi tak nevadila.
05. 03. 2010 | 14:45

Rumcajs napsal(a):

bape:

Já myslím, že by to tu bandu špinavou chtělo nahnat do kostela. Ti moji kluci už ani nemaj komu ministrovat. Takže choděj místo toho s farářem na bowling.

Co říkáš ?
05. 03. 2010 | 14:45

von kulak napsal(a):

Kdyby chtěli dnešní "potřební" jenom dosyta najíst chleba, tak to by nám všem bylo hej. Jenže oni nechtějí nějaký pokakaný chleba, oni chtějí limuzínu jakou má soused, který dělá 12-16 hodin denně, chtějí mít barák, jako druhý soused, který na něm strávil 5 let každý víkend při svépomocné stavbě, chtějí mít plazmovou televizi, víkendy na chalupě a na horách, nejnovější modely mobilů, aby proboha nebyli pro smích, značkové oblečení a tlusté od šunky.

Můj děda se vypracoval z chodého rolníka a řemeslníka vlastní pílí a prací a odříkáním na slušného venkovského podnikatele s pilou, fabričkou a statkem.
Když mu to v rámci vaší tzv sociální únosnosti vaši soudruzi zabavili a jeho během tří let zahrobovali, nikdo z nich se neptal, jestli jeho vdova má sociálně únosný standard a těch 600 Kč důchodu, na které se setřepala po desetiletí plahočení v družstvu v dávno penzijním věku, jí stačilo tak akorát na to, aby neumřela hlady.

Nasrat.

Mimochodem, není vám nápadné, že ta vaše sociální soudržnost je mnohem v+ětší za našimi západními hranicemi navzdory tomu, že tamní příjmová diferenciace je v zásadě ještě řádově větší než u nás? Není? Já si to myslel.
05. 03. 2010 | 14:56

cartime ha napsal(a):

Já na zbohatlících nechci, aby mi něco dávali. Já chci, aby se mi nesnažili vše vzít.
05. 03. 2010 | 14:56

Bach napsal(a):

Technická:
Marie Antoinetta dobře věděla, jak se žije v podhradí, už jenom z dopisů bráchy Pepíka II., v kterém její nadutost vzbuzovala obavy ze vzniku revoluce. Odhadl to dobře.
05. 03. 2010 | 14:57

jarpor napsal(a):

Nuba

Napsal jsem jen... že není třeba nad textem plakat. Nic špatného jsem nemyslel a křivdíte mi, pokud píšete že by mi asi nevadilo kdyby psal o spáse v neoliberalismu...

Nikoliv. Přečtete-li si pozorně, napsal jsem, že stojí za to, se nad textem zamyslet... přesto, že se dívá jen z jedné strany...
Možná právě proto, řekl bych..

Hezké odpoledne
05. 03. 2010 | 14:59

scientist napsal(a):

vlku,
já žádný návod nemám a nikdy mít nebudu. Ale je zjevný, že cesta nevede přes nacionalizaci - to je v podstatě to, co Svoboda prosazuje. A ty zase mluvíš o "omezené nacionalizaci" (EU), což je pokrok, ale z hlediska budoucnosti je to pořád málo.

Ve změněných podmínkách je národní stát v podstatě jenom atrapa, která nefunguje jako tradiční suverén. Je to jenom maňásek navlečený na rukou globální ekonomické supertřídy. To říká Svoboda v podstatě správně, i když s lehkostí demagoga zapomíná na to, že celé to představení sledují i voliči - ti jsou do toho tedy taky namočení. Přinejmenším skrze svojí vlastní blbost a pasivitu.

Svoboda velí: ochočme si ekonomiku a to tím, že jí znovu zavřeme do národních hranic. To je jenom žvást, pro který dneska neexistují reálné podmínky, protože sféra politiky jede ve starých kolejích, zatímco ekonomika je dneska organizována zcela jinak než v minulosti. Ekonomika je bestie utržená ze řetězu diky totálnímu převratu ve výrobě, v logistice a v cirkulaci informací (a zboží a lidí). Tahle nová fáze přišla s informačními technologiemi, které přemosťují časoprostor. Vzniká tak "network society" (Castells), velmi pružné uspořádání (výrobních) vztahů. Ty jsou do značné míry už mimo regulační schopnosti státu, který se spíše začíná přizpůsobovat a je ve vleku, než aby vládl.

EU je mikrokosmos, kde se může ukázat cesta k budoucnosti, ale sám o sobě je to projekt, který taky narazí dříve nebo později na vlastní hranice.

Jinak řečeno: existuje strukturální napětí mezi institucí "státu" a "trhu". Trh má dneska navrch, takže buď se stát promění v globální síť stejně tak jako trh, nebo se zhroutí. Ale to platí za přepdokladu zachování dnešních trendů. zítra může být všechno jinak :)
05. 03. 2010 | 15:01

Petr napsal(a):

Drahý rezjire, ta argumentace ohledně rozdílu mezi Kalouskovým nastavenám pohybu ekonomiky ČR a následným skutečným průběhem, ta je opravdu hodná skutečného komunisty nedotčeného špetičkou ekonomických znalostí a trpícího totální anamnézou paměti!

Odhady pohybu HDP ČR se během roku dramaticky měnily a odhady použité Kalouskem během plánování a sestavování státního rozpočtu od jara do prosince 2008 byly samozřejmě v pohybu, ale nikdy se nijak významně nelišily od odhadů, ve stejném období předkládaných ČNB nebo jeo politickými oponenty z levice.
Lze dohledat srpnovou prognózu ČNB na růst ekonomiky v roce 2009 z 4.7%.

A koneckonců i kdyby měl Kalousek křišťálovou kouli a dokázal trefit uprostřed pád správné % poklesu na rok 2009, tak by mu to bylo celkem úplně houby platné, nebo se snad domníváte, že by sněmovna s nadpoloviční většinou poslanců KSČ, ČSSD, KDU a Zelených byla schopná odhlasovat rozpočet, ve kterém by se krátily výdaje zejména na investice a sociální plýtvání v řádu desítky procent?

Jestli si to myslíte, tak jste opravdu frajer.
05. 03. 2010 | 15:06

vlk napsal(a):

scientist

nemám problém s ničímz toho co píšešnebo pi´popisuješ.

Můj tet mluví ale o něčem jiném. Tuhle danost reflektuje, s tím, ež UE by mohla kdyby chtěla šanci globální elitu usměrnit.
Prostě tím, že uplatní na uzěmí a hlavně trhu UE svoje pravomoci. T.J. že třeba její antimonopolní úřady nařídí rozdělení firem a bank. Třeba tak, ež zaved e vysoké celní bariery. A začně chránit sůj trh. S tím, pokud o bud e důsledné už nesvedou nic ani superelity. Ostatně - tohle přesě provozuje Čía. A nikdo s i ani neškrtne.
Takež stát by regulovat také mohl - ale většna jich na to není ani dost velkých ani dost silných. EU ano.
Ž e EU narazil na asvoje hranice nebo narazí?
Já jsme názoru, že EZ ve svépodstatě už na ně narazil.

Měla byintegrovat. Rychle a silně. Al enebude. Doba začne přát rozbíječům na nacionalistické vlně.
Ti z bohatších států přijdou s jednoduchým heslem- už jsme s e naplatili dost,dojte si někoho jiného. A bud e to fungovat. Ti drzí a chudí přijdou s heslem - dosť bolo prahy, pardon Bruselu - dosť bolo poručníkování!
Nejsme žádná kolonie A bud e to také fungovat. Otázka je jen v čase. Kdy.
05. 03. 2010 | 15:12

alois napsal(a):

Clanek je dlouhy a mixuje do sebe kde co, ze na nej vcelku nelze reagovat. Jen se chce napsat pak nesouvislych postrehu. Kdopak zlikvidoval vzdelanou burzoazni tridu 1. republiky, ktera mela smysl pro charitu a spolecenskou odpovednost? Nebyla to snad strana, ktere v boji proti bohatym udelala ze vsech chude? Zdesil jsem se u bohorovneho pokyvani hlavou nad faktem, jak kdysi jeste byla solidarita, i kdyz teticka prisla o dum. (Dekuji, nechci). Vite problemem neni mala solidarita mezi lidmi (nikdy nebyla vetsi z hlediska statniho pohledu), ale s tim co vsechno dneska stat dela a na co vsechno lidi zvyknul. Ostatne, kdo by dneska citil s chudymi, kdyz si monopol na rozdelovani prevzal prave stat. Srovnani se situaci driv a dnes ostatne nema smysl. Za prvni republiky se dalo umrit hladem, bida byla obrovska Dnes zadna bida neni a rikam to s plnym vedomim. Nez si azcnete klepat na celo, bezte se podivat do Karibiku, Jizni Amerik nebo na Dalny Vychod. Az budete chodit po mistnich vesnicich., uvedomite si, ze se Evropani maji velmi, velmi dobre.
05. 03. 2010 | 15:15

vlk napsal(a):

Petr

zajímá mne z vašeho příspěvku jediné-
rezjir.
Tenhle nick dobře znám z diskusí na iHned či Hospdářkách...

Napsal jste to náhodou nebo víte nabeton,že Svoboda používá tohoto nicku a vy to víte?

Jinak ohledně toho, co píšete o Kalouskovi, tak to je naprrostý nesmysl. Kdopak tad y tvrdil, že krize s enám vyhne? Kdopak tvrdil, že budeme bohatnout pomaleji?
Kdopak tvrdil, že pokud by bylo hodně zle a hospodářství by rostlo méně než +2% má připravený krizový plán? Který nikd yneměl a nerealizoval. Pokud jím nebudem e rozuěmt rozpuštění cca 40 miliard rezerv vytvořených dsoc dem?
Kdopak tvrdil,že pokdu to bud e třeba provede v parlamentu korekce rozpočtu a nikd y žádné neprovedl?
Je zajímavé že jak odborové svazy a Hospodářská komora nezávisle na s obě pracovaly s jinými daty a v jejich prognozách to bylo úplně jinak. Tu od odborových ekonomů mám doma, předpověděi -3. Pokdu jd e o HK tak výonný rěditel svaz průmyslu a obchodu Liška uvedl výslovně na Radiožurnálu, že už od října , na základ ě svých zjištění varovali, že dochází k dramatickému poklesu zakázek a propadu výroby ,a le že je nikdo neposlouchal. Jak to , ež rozpočet s e chvaloval asi 12.12.2008 a dta za říjen v lednu,hovoříci už o propadu nebraloministerstvo financí vůbec vážně ?
prostě Kalousek se dokonale blamoval. Jo a pamatujete jeho výrok, když se vrátil z porady financministrů EU o tom, že to tam musel brzdit, protože vlády starých členských zemí připravují naprosto neadekvátní opatření neodpovídající situaci??Tak to bylo tuším začátkem října..
05. 03. 2010 | 15:23

podnikatel napsal(a):

Pane Svobodo, mám celkem neodbytný pocit, že si pletete do sebe dvě, ve skutečnosti od sebe zcela rozdílné věci.

Jedna je solidarita a soucítění - jehož projevem je to, že se třeba takový podnikatel na základě celkem banální repotáže v televizi rozhodne zaslat na účet nějaké rodiny nebo osoby 200-500000na třeba na invalidní vozík nebo na nějakou pomůcku nebo na nějaký lékařský zákrok, nehrazený nebo neposkytovaný zdejším solidárním zdravotním systémem.

Druhou a zcela odlišnou věcí je tzv. "solidarita" kterou vynucuje stát, podle aktuálních představ vládnoucí politické reprezentace větší nebo menší. To ovšem není ani zdaleka nějaká solidarita a společenská soudržnost a člověk vysokoškolsky vzdělaný a s určitým rozhledem po plodném životě by to měl snad chápat. To je ve skutečnosti společensky odsouhlasená a legalizovaná loupež, kdy stát v osobě svých úředníků a mocenského aparátu okrádá všechny a nejvíc ty nejpracovitější, nejúspěšnější a nejkvalifikovanější, ve jménu jakési abstraktní ideje. Stejně tomu bylo za reálsocialismu, stejně je tomu za současného eurosocialismu a stejně tomu je i v nejčistším státním kapitalismu, jaký je dneska mání dejme tomu v Číně.

A hlavně je si potřeba uvědomit že "solidarita" druhého druhu nijak a to zejména kladně nesouvisí se skutečnou solidaritou prvního druhu. Pokud souvisí, tak rozhodně negativně, tj. ta druhá hubí tu první. To byste měl jakožto umělec být schopen pochopit a vstřebat, když už nejste ochoten přemýšlet o tom, proč je u nás menší než na západ od nás.
05. 03. 2010 | 15:34

JC napsal(a):

http://www.novinky.cz/zahra...

"Předseda odborové unie GSEE Panagopoulos byl zraněn poté, co na něj demonstrující zaútočili lahvemi a holemi, cituje svědka události agentura DPA."

Soudruh chtěl přerozdělovat bohatství a nakonec dostal od soudruhů dělníků flaškou do hlavy.

Levouni dobře se dívejte,takto by to mohlo v ČR dopadnout.
05. 03. 2010 | 15:38

stále rebel napsal(a):

Jen technickou k Giniho koeficientu, viz výše.
Čísla za ČR jsou za rok 2005, rok 2008 nás patrně posunul do jiné kategorie směrem na východ.
05. 03. 2010 | 15:39

kozoroh napsal(a):

Pamatuji 68. už jako dospělý člověk. Tehdy u nás v práci několik komunistů spálilo demonstrativně rudé knížky. Pak přišla normalizace a prověrky. Všichni se vrátili do lůna strany, byť se symbolickými tresty. Dva z nich jsem našel u Cibulky. Když jsem žádal o přijetí na VŠ, nedostal jsem doporučení (nebyl jsem ani straník, ani v SSM). Už jen z hecu jsem to zkusil v 89 a vyšlo. Už bez perspektivy a bez ambicí. Jen pro sebe. Ani jsem tehdy netušil, že přijde nějaké zvonění.
Proč to píšu? Protože opravdu prozřivších komančů jsem v životě potkal opravdu málo. Takže jsem velmi opatrný při hodnocení těch napravených. Povětšinou to jsou lidé, kteří usoudili, že odtud už mít prospěch nebudou. Té zažrané minulosti se ale nikdy nezbavili. Má ji v sobě i pan Svoboda. Už straník není, ale jeho vidění směru, odkud pochází zlo je stejné. Chtělo by se napsat podstatně víc, ponechám to ale jiným.
Vico.
Skláním se.
05. 03. 2010 | 15:47

saffolk napsal(a):

vlku, čteš někdy po sobě ta tvoje vyjádření a závěry?!
05. 03. 2010 | 15:48

bape napsal(a):

Rumcajs, tobě nepomůže k prozření nic, než pořádná chudoba a neschopnost se postarati o sebe a býti odkázán na cizí pomoc. A věz, že i to se ti ve Tvé umíněné pýše :Já sám, vždycky sám...může stát. Pak ti pomůže jen pokání nebo provaz....
05. 03. 2010 | 15:53

vlk napsal(a):

saffolk

nějaký problém?
05. 03. 2010 | 15:59

Petr napsal(a):

to: VLK

Vaše vědomosti o tom co kdy a kde řekl Kalousek jsou pozoruhodné a zdaleka přesahují rámec běžně dostupných sdělení v médiích. Smím se poptat odkud čerpáte svá moudra?
Jen tak pro pořádek, mohl byste se aspoň naučit rozlišovat mezi finanční krizí a ekonomickou. To by bylo myslím při vašem rozhledu docela dobře možné a dalo by vám to spoustu odpovědí na vámi kladené poněkud sugestivně přihlouplé řečnické otázky.
05. 03. 2010 | 16:02

sas napsal(a):

JC: Moznosti je vice
1. mate pravdu
2. prastil ho pravicovy provokater
3. sam je zakukleny pravicak a dostal, co zaslouzil
05. 03. 2010 | 16:04

Rumcajs napsal(a):

bape:

A ty mu pomůžeš ?
05. 03. 2010 | 16:04

Rumcajs napsal(a):

Bape
mu-mi
05. 03. 2010 | 16:04

bape napsal(a):

pro Kozoroh

to je škoda,že se nevyjádříte, odkud zlé, latinsky unde malum. Buď nevíte, nebo nevíte a nechcete vědět. Pan Svoboda má stejný nárok na vývoj svého názoru, jako Vy, nebo já.Navíc čerpá u autorů, zabývajících se otázkami, kudy se světové společenství ubírá akonstatuje, že zajisté nikoliv do světlých zítřků a já dodávám, že do pekel horoucích pro nenažranost a hamižnost elit. Jedním slovem pro sobectví.
05. 03. 2010 | 16:07

bape napsal(a):

pro Rumcajs

měl bych, že?
05. 03. 2010 | 16:09

sasa napsal(a):

mafl: odporujete si. Nic takoveho zde drive nebylo. Vse se prece resilo nepruhlednym systemem znamosti
05. 03. 2010 | 16:09

saffolk napsal(a):

vlk:
myslím, že problém máš ty, a tp v tom, že si čas od času sám sobě odporuješ.
Proto by bylo vhodné si svá vyjádření a závěry archivovat a taky je zpětně číst :-)))
No, třeba je to záměr vlka. V přírodě totiž u vlka nikdy nevíš :-)))
P.S. Nic ve zlém, ale dávej si na to pozor...
05. 03. 2010 | 16:10

václav franče napsal(a):

skvělý článek!!!
05. 03. 2010 | 16:14

bape napsal(a):

pro Rumcajs

Kam chodí pan farář trávit svůj volný?! čas, je jeho věc /má-li jaké svědomí- viz nejčerstveji pedofilní aféry v Německu/. Pokání a pokora není jen záležitostí kostela, je to věc mezi člověkem a Bohem, výsostně osobní a v Bibli je řečeno, že Bůh nepřebývá v chrámech postavených lidskou rukou, ale v srdci člověka, takže tady to začíná i končí....
05. 03. 2010 | 16:16

von kulak napsal(a):

SAS
re: 2. prastil ho pravicovy provokater

Nejpravděpodobnější je, že ho praštil pravicový provokatér vyslaný vládou!
05. 03. 2010 | 16:27

Davín napsal(a):

Děs a hrůza, protože je to pravda. Co budeme dělat?
05. 03. 2010 | 16:30

kozoroh napsal(a):

bape.
Svobodovi názor neberu. A on mi nevezme můj.
To, že čerpá u NĚKTERÝCH autorů je rovněž jeho věc. Já čerpám ze života.
Docela by mne zajímalo, jak byste přijal Svobodův blog se zkušeností člověka, jehož rodina byla vystěhována ze staletí budovaného hospodářství, jejíž část ten "mýlící" se režim pozavíral a který se dodnes musí dívat na ty vysmáté xichty, plné sociálního cítění.
05. 03. 2010 | 16:32

Admirál napsal(a):

JC - píšete:

"Levouni dobře se dívejte,takto by to mohlo v ČR dopadnout."

Z toho, co píšete vyplývá, že pokud dav, demonstranti začnou mlátit odborové předáky, jedná se zaručeně o vítěztví pravice.

Pokud to nějaké vítěztví je, je to vítěztví Pyrrhovo.

Znamená to, že ty lidi sjou tam hrozně nasraný, že přestávají brát rady prakticky od kohokoli a tím pádem se může stát téměř cokoli.

Ostatně o tom je analýza p. Svobody. O příčinách a důsledcích.

Doporučuji Vám, ještě jednou si ji přečíst.
05. 03. 2010 | 16:33

POE napsal(a):

Vážený pane,
z Vašich písemných projevů jsem v průběhu posledních 10 let chybně usoudil , že proměna a prozření člověka jsou možné a uskutečnitelné.
Váš dnešní článek a názory v něm prezentované mne, bohužel,opět přivedl k pravdivosti tvrzení " tak jako neexistuje bývalý černoch tak neexistuje bývalý komunista"
Podotýkám , že v žádném případě nejde o rasistický ale pouze plnou podstatu věci vykreslující příměr.
05. 03. 2010 | 16:46

bape napsal(a):

pro Kozoroh

Je ve Vás ,pane pocit křivdy, která se stala a nebyli jste sami. Ty křivdy mají svůj původ v bezpráví, které dělají lidé lidem, protože jim k tomu politika dává příležitost.Komunisté se chopili moci po válce právě proto, že jim to buržoasní prezident umožnil, když vláda podala nezodpovědně demisi. Navíc právě Beneš trval na smlouvě se Stalinem , ačkoiliv mu to britové i francouzi rozmlouvali/ viz včra v TV historie.cz/, tím umožníl komoušům dobrý start a silný vitr v plachtách. Proto jste přišli o vybudovaný majetek! Ale teˇd budovaný kapitalismus po 2O letech, není poctivý, od píky, ale vytunelovaný,mafiánsky založený, protože nikdo neměl takový kapitál, aby mohl založit fungující firmu. Byli jsme totiž všichni zhruba stejně bohatí v 89. Takže jen lež a podvod a ty vysmáté xychty.
05. 03. 2010 | 16:51

bape napsal(a):

pro POE

Je jen dobře, že se najde někdo, kdo je ve svých názorech konzistentní a je svůj.Nemusíte s ním souhlasit, ale věcnost je na místě, argumenty prosím...
05. 03. 2010 | 17:00

AP napsal(a):

Pane Svobodo, díky za nevšední pohled a nastíněnou analýzu příčin současného "světa".

Jsem pravicově orientovaný, VŠ vzdělaný, managersky působící v ČR a Německu a "moje oči toho již hodně viděly a ruce mnohé měly". Ovlivněn svou profesí (jako každý z nás tím, co děláme na plno) a získanými zkušenostmi, říkám jediné. Pokud nebude platit rovnice, že MNOŽSTVÍ KOMPETENCÍ = MÍŘE ODPOVĚDNOSTI (samozřejmě osobní, jinak to ani v kapitalismu nejde) na VŠECH ÚROVNÍCH/STUPNÍCH STÁTNÍ SPRÁVY a BYZNYSU, není možné očekávat kvalitativní změnu. A protože nenažranost (synonymum - dosaďte si, co chcete) nezná v lidském rodě mezí, bude k tomu docházet pořád a neustále.
Já v byznysu musím vědět o každé koruně/euru, zda jej účelně vynakládám, jinak mě majitel "odstřelí", stačí se jen křivě podívat. Dnes spravují biliony dolarů a eur lidé, kteří NIKDY NIC NEVYTVOŘILI, žijící jen ve virtuálním světe grafů, klotových rukávů a přepychu bankovních domů . Rozhodují, ovlivňují, půjčují, zvyšují objem půjček/hypoték za každou cenu a tichého přitakání auditorských firem, jak je vše OK. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby spravovali své vlastní peníze, chovali by se zcela jinak. A proto, jak jsem uvedl výše, neplatí pro svět politiky a byznysu rovnice MNOŽSTVÍ KOMPETENCÍ = MÍŘE ODPOVĚDNOSTI (samozřejmě osobní, jinak to ani v kapitalismu nejde), nebude tomu nikdy jinak.

P.S. Slýchával jsem často bonmot on neskutečně bohatých českých primitivů (mnozí z čtenářů si jistě domyslí zdroj peněz), zda-li znám tzv. Zákon tří řízků. Ptal jsem se, co to znamená. Odpověď byla, že oni vlastně k životu nic nepotřebují, že mají dost a víc jak 3 řízky denně nesní. Ze stovek milionů nevytvořili jediné pracovní místo, o hodnotách v podobě sofistikované výroby či služeb nemluvě....Odpad, póvl a de facto obdivované osoby dnešními mladými, neboť 6 audin A8, domy za 40 mil atd., to by chtěl dnes každý. Když vybírám zaměstnance z dnešních mladých absolventů SŠ/VŠ pláču a říkám si. Tito lidé, kteří měli na rozdíl od nás 1000000000 krát více příležitostí a možností na sobě pracovat, tito lidé, kteří nic neumí a hlavně nechtějí umět a platí rovnice, že čím více arogance a nabubřelosti, tím méně pokory, obávám se, že je celé lamentování a kvazi-filozofování nach Scheiße. Na důchody nebude, nebude totiž z čeho, neboť sofistikovaná výroba zde není (díky Bohu za automotiv industry, kde dělám 9 let), banky jsou v cizích rukách, zisky jen z poplatků a ne z investičního bankovnictví a pak zisk šupem poslat do Paříže či Vídně, bezperspektivnost zde žít pro mladé, kteří se nechtějí členy stáda atd.
Závěr jediný, a sice POHYBY VELKÝCH HMOT ANI NEZASTAVÍŠ, ANI NEVYCHÝLÍŠ, proženou se kolem tebe, ani nemrkneš okem a proto, že mají moment setrvačnosti v jednotkách m4, ani nevíš, jak se proti tomu postavit-bránit-reagovat na to.

Slovy J.W. von Goethe jdu kouřit, neboť ten, kdo kouří, prý přemýšlí alespoň o životě, ten, kdo nekouří nedělá NIC.

Příjemný víkend.
05. 03. 2010 | 17:04

kozoroh napsal(a):

bape.
..bezpráví, které dělají lidé lidem...hezký eufemizmus,zvláště za té okolnosti, kdy státní teror je povýšen na politiku.
Tu historii jsem viděl. Omluvu pro to, co se stalo po 46. v těch informacích nenacházím.
Kapitalizmus zde začali budovat především pohrobci komančů (zkuste třeba PZky a nejen). Vašemu pojmenování "mafiánský" se celkem nebráním. Měli to zažito.
05. 03. 2010 | 17:04

chudyStudent napsal(a):

Jo jo, chce to revoluci, je vrcholně nespravedlivé, aby jeden neměl kde pořádně se vyspat protože pochází ze tří sourozenců kteří též pochází z více a jiní měli několik vil ...
05. 03. 2010 | 17:06

Pepík napsal(a):

"Pokud nebude platit rovnice, že MNOŽSTVÍ KOMPETENCÍ = MÍŘE ODPOVĚDNOSTI (samozřejmě osobní, jinak to ani v kapitalismu nejde) na VŠECH ÚROVNÍCH/STUPNÍCH STÁTNÍ SPRÁVY a BYZNYSU, není možné očekávat kvalitativní změnu."
Svatá pravda, ale naši dva Václavové nastavili pravidla jinak. A ti jsou určitě chytřejší než já a nějakej AP
05. 03. 2010 | 17:09

SkoroOtrok napsal(a):

Řešení je prosté : pojďme volit KSČM, tím dáme signál celému světu že je něco špatně.
A přitom jak se budou divit, že nastalo něco s čím nepočítali - budou muset vymyslet nějaké řešení. chytrému napověz a hloupé kolem pořádně nakopni. Horší než je to teď (stát okrádaný mafií) to stejně už být nemůže.
05. 03. 2010 | 17:10

feromon napsal(a):

Vskutku pěkný blábol pane Svobodo, jen ještě sdělte pane ideový vůdče Akčního výboru strany ke které zdi si mají všichni ti ošklivý bankéři, manažeři, politici, policisti, vojáci, státní zástupci, soudci, zkorumpovaní státní úředníci et cetera stoupnout.

To aby všichni důchodci, kojenci, nemocní, dlouhodobě nezaměstnaní mohli zvolat hurrá konečně budeme mít spravedlnost a všichni budeme vorat ústy matičku zem.
05. 03. 2010 | 17:10

kozoroh napsal(a):

bape,
jistě čtete nick AP. Popřemýšlejte nad tím.
05. 03. 2010 | 17:12

stále rebel napsal(a):

Něco k poslechu.

Koukolík: Mocenská posedlost je stav, při němž se mocenská pýcha a / nebo mocenská závislost kombinují se stupiditou
http://www.blisty.cz/art/51...
05. 03. 2010 | 17:14

jarpor napsal(a):

bape

"Ale teˇd budovaný kapitalismus po 2O letech, není poctivý, od píky, ale vytunelovaný,mafiánsky založený, protože nikdo neměl takový kapitál, aby mohl založit fungující firmu. Byli jsme totiž všichni zhruba stejně bohatí v 89."

Nechci se plést do debaty, ale Vaše výše uvedené tvrzení uráží spoustu malých a zvláště, dnes středních podnikatelů, kteří krok po kroku budovali své firmy. Ti nic neukradli, nic nevytunelovali, jen měli odvahu větší než ti, co dnes tvrdí, že to nešlo. Šlo.
A věřte, že vím o čem mluvím... čímž zároveň říkám, že mne, stejně jako Vás, s..ou nepotrestaní tuneláři, neb prý "nejsou důkazy". Vše jde, jen chtít.

Hezký den
05. 03. 2010 | 17:16

kozoroh napsal(a):

Jarpore,
doufám, že jsem neurazil. O vás a vám podobných nepíšu (vlastně i o sobě). O těch se moc nepíše nikde.
A k vaší poslední větě: Obávám se, že důkazy nebudou nikdy. Chtít totiž bude málokdo. V tom jsem pesimista.
05. 03. 2010 | 17:23

jarpor napsal(a):

AP

Tleskám...

Hezký den
05. 03. 2010 | 17:24

Pacák napsal(a):

Cituji Nea: "Maximálně to, že politici neví,jak žijí "ti obyčejní" (osobně politiky nepokládám za nějakou bohatou elitu) a že byste byl rád, kdyby se ti úspěšní, bohatí podělili o kůrky chleba či koláčů s těmi chudými, nešťastnými, neschopnými apod..." Nemusí se se mnou dělit o koláče, stačí když se se mnou nebudou dělit o své ztráty. Pak budu mít dost a mohou si nechat i své zisky. Zatím je to poněkud opačně.
05. 03. 2010 | 17:26

Míval napsal(a):

Kozoroh: nezdá se mi, že by v článku bylo nějaké vidění směru, odkud přichází zlo. Spíš popis určitého nastartovaného vývoje, s nímž si v současnosti asi nikdo neví rady. A o němž nikdo netuší, čím skončí.

Podnikatel: altruismus jednotlivců nemůže nahradit roli státu v zajištění přijatelnosti životních podmínek pro rozhodující část společnosti. Pokud tahle role státu zanikne, lze po čase očekávat krev. Nemyslím tím hlavně přerozdělování peněz - to se dá měnit relativně snadno. Co ale považuji za rozhodující devastační prvek je ono všeobecně přijímané uznání hodnoty člověka pouze dle stavu jeho konta. V tomhle hodnotovém prostředí právě dorostla jedna generace a dorůstají další. Názor - ty máš nižší plat, tak jsi člověk méně hodnotný - není ojedinělý a plyne z toho i mnohdy otřesné chování šéfíků k podřízeným.
Solidární stát by měl svými nástroji - především tedy školstvím, ale v akutních případech i rychlou a účinnou prací justice, vytvářet i chránit lidskou důstojnost svých obyvatel. Že sebeúctu si musí budovat každý z nás sám, to je jasné. Ale ty základní mantinely musí nastavit státní moc. A v současnosti právě v tomhle naprosto selhává.
05. 03. 2010 | 17:29

Da.Rock napsal(a):

Ano, je to tak.
Obávám se, že doba je zralá k vypuknutí něčeho velkého a ne zrovna příjemného. Buď se frustrace dolních šesti miliard přelije do nového střílení z Aurory, nebo bude v rámci "obrany svobody a demokracie" ekonomickými elitami instalován víceméně fašistický režim, který bude silou chránit jejich zájmy a plebs ovládat starou dobrou metodou cukru a biče.
05. 03. 2010 | 17:43

podnikatel napsal(a):

Míval:

Tady je ovšem malinký spor o to, co je zajištěním přijatelnosti životních podmínek - to je pro jednoho to, že se může dosyta najíst, pro druhého je to to, že se slušně uživí a může se věnovat svému koníčku nebo dětem a pro třetího je to pravidelá dovolená v Karibiku.

Pokud podsouváte někomu, že chce rušit roli státu v zajišťování přijatelnosti životních podmínek, tak je to vaše faux pas, já jenom tvrdil, že skutečná sociální soudržnost se pěstuje úplně jinak než výběrem daní.

A co se týká té vaší "všeobecně přijímané hodnoty člověka podle stavu konta" tak to jenom obráží stav společnosti ve které se pohybujete VY - moji známí jsou většinou vysoce kvalifikovaní lidé, někteří jsou majetní někteří ne a někteří jsou bohatí nepředstavitelně, ale neznám nikoho z nich, který by si jenom pomyslel na to, že by posuzoval hodnotu člověka podle jeho konta, taková hloupost může zjevně napadnout jenom člověka velmi chudého duchem a předpokládám že to musí být též hlavě ten, kdo hodně závidí a sám nemá mnoho prostředků, řili rozhodně ne šéfík a kapitálista, že?

Co se týká solidárního státu, tak tam je nepochybně zřejmé, že může být tím solidárnější, čím bude lépe zacílen na ty, kteří tu solidaritu objektivně potřebují a nejlépe si ji i zaslouží, pokud půjdeme levicovou větví solidarity představované obrovskými transfery prostředků od prý úzké skupiny (což je logicky hloupost) ke všem podle plošných kritérií, tak jednoduše dojdeme na hranice ekonomické únosnosti a ti, kteří jsou schopní se o své finance postarat dezertují, nebo přejdou do ilegality a tím sociální stát skončí.

ŽÁDNÁ státní moc nemůže ovlivnit ani myšlení lidí ani jejich sebeúctu už z jenom z toho důvodu, že aby stát mohl něco dělat, tam musí mít moc, aby mohl dělat velké zásahy, tak musí mít velkou moc, eventuelně moc absolutní a jak známo tak moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně.
05. 03. 2010 | 17:53

podnikatel napsal(a):

Ještě - nedokončil jsem:
A z toho důvodu, čím větší stát, tím větší obecná zkorumpovanost a tím větší morálnéí hazard a horší ekonomické vyhlídky, minimálně ve střed a dlouhonědobém dosahu.
05. 03. 2010 | 17:57

af napsal(a):

Děkuji panu Svobodovi za obsažný a velmi informativní článek.
05. 03. 2010 | 18:01

Nika napsal(a):

V této zemi ani nikde jinde na světě nikdy neexistoval komunismus. Tento "omyl" sem soustavně zavlékají naše (přesněji zde působící) média ruku v ruce s politiky. Šlo tu o pokus vybudovat socialistické zřízení. To je - podle Všeobecné encyklopedie Diderot - řád, "jehož cílem je dosažení ideálů rovnosti, spravedlnosti a mezilidské solidarity". Nadávat i myslet si můžeme co chceme,ale ty ideály byly, jsou a budou odvěkým snem obyčejných lidí, jejichž vliv a váha nejsou násobeny ani postavením, ani majetkem. Každý chce jistotu domova, plného žaludku, tepla a světla, přátelství, bezpečí pro své blízké, zdraví. Za ty ideály, za to obyčejné lidské přání bojovalo a umíralo mnoho lidí od počátků průmyslové revoluce. To, čemu se říká sociální jistoty, je výsledek docela ukrutných a surových pranic, kriminálů, soudů i střílení do lidí. Tohle připomínat se dnes nenese a každý pitomeček hned spustí křik o komunistické propagandě. A zatím je to docela obyčejná pravda.
Poctivý člověk tu na úrovni a kultivovaně přednesl svůj názor. Ani nemusel tím kamenem hodit, jen ho ukázal, a husy se ozvaly! To ale nic nemění na tom, že věci ukázal zásadně správně. A mezi námi:jedeme v tom všichni. I vy, kteří se čertíte na "levouny".
K dohadům o citátech ap. snad ani není třeba komentář.
Pane Svobodo, děkuji Vám.
05. 03. 2010 | 18:05

Nuba napsal(a):

Pane AP

děkuji Vám za radost, kterou jste mi zpříjemnil dnešní podvečer.

Kdyby byla většina pravicově smýšlejících lidí alespoň zčásti rozumná tak jako Vy, bylo by mnohem, mnohem lépe

Míval

přesně tak
05. 03. 2010 | 18:06

nesvéprávný napsal(a):

Pane Svobodo,
vyslovil jste svůj názor, ale bohužel pouze v intencích a mantinelech v kterých jste uvězněný. Pokud si dá čtenář práci najde ve Vašem článku opravdu všechny závažné nešvary dnešní doby. Jenom ta omáčka do které je to zabalený má socialistický nádech a staré klišé. Komunisté vždy hledali nějakého třídního nepřítele na koho to svést. Nejlépe bohatého kapitalistu , který do úmoru dře toho slabého vykořisťovaného. Pane Svobodo, kam se podělo těch milionů lidí , kteří byli ve straně. Zamyslete se co napsal Kozoroh. Problém je stejný i v dnešní době. Drtivá většina lidí byla ve straně, protože z toho měla prospěch. Nedosáhli by na karierní postup a na výhody té privilegované většiny. Byli ve straně, ale nebyli přesvědčením komunisti. Bohužel to v nás je pořád. Nehledět na morálku na své přesvědčení, ale být u vesla. Upřímně, kolika politikům na místní nebo nejvyšší úrovni jde opravdu o lidi a ne o výtah k moci a penězům. Pak je jedno jestli jsou oblečeni do hávu pravice nebo levice. Příkladem může být korupce. Všechny politické strany ji vyhlásily boj, ale ve skutečnosti ji podporují. To co opravdu ohružuje demokracii je korupce ( nejen finanční ), protože nemá politické mantinely. Osobně mám zkušenost ze svého okolí, že ti největší a naoko nejpřesvědčivější komunisté byli první, kteří odešli ze státních podniků do privátní sféry a mezi sebou začali budovat novodobý kapitalismus využívajíc své kontakty.
Začněme nejdříve hledat chybu u sebe. Dnešní kapitalismus je moc socialistický. Přerozdělujeme to na co jsme si nevydělali, chceme žít teď a je jedno, že na dluh. Bohužel perpetum mobile ještě nikdo nevynalez a někdo to zaplatit bude muset.
P.S. Proradný kapitalista Bill Gates oznámil, že většinu majetku neodkáže svým dětem, ale vloží do společné nadace proti malárii. ( 35 miliard dolarů )Vydřiduch proradný.
Hodně štěstí při dalším psaní
05. 03. 2010 | 18:07

lisper napsal(a):

Ale houbec, Nesvéprávný, to ty furt hledáš toho komunistu. Nechceš vidět a slyšet,co ti autor říká. Nebo mu nerozumíš.
05. 03. 2010 | 18:13

jarpor napsal(a):

kozoroh

Bez obav.... V tom, že v zahraničním obchodě před 89 pracovali "kovaní" a ti se rychle zorientovali po 89 a zprivatizovali lukrativní činnosti - není pochyb. V tom máte recht...
Přesto však bylo dost jiných v těch ménělukrativních ( skutečně nebo opticky ) oblastech... kteří by neměli být házeni do jednoho pytle ať už s tuneláři či s "mafiánským kapitalismem".

Hezký podvečer
05. 03. 2010 | 18:14

Nuba napsal(a):

nesvéprávný

víte pane, moje zkušenosti z praxe v charitě jsou jiné. Ochotněji a opravdu od srdce přispěje na charitu babička 500 Kč ze svého 8tisícového důchodu, než mnohý majetný člověk.

Bohužel, právě že každý jako Bill Gates není, to by byl přece na světě již dávno Ráj ....
05. 03. 2010 | 18:18

stále rebel napsal(a):

Pro podnikatel.
„A z toho důvodu, čím větší stát, tím větší obecná zkorumpovanost a tím větší morálnéí hazard a horší ekonomické vyhlídky, minimálně ve střed a dlouhonědobém dosahu „

A co čísla? Tady jsou.
OECD: Kde je daňové zatížení nejvyšší?
http://www.sfinance.cz/zpra...

Čerstvý index korupce zveřejněn. Je to smutné čtení
http://aktualne.centrum.cz/...
05. 03. 2010 | 18:18

kozoroh napsal(a):

Jarpor.
To jsem měl na mysli, když jsem psal omluvu.
Rovněž zdravím.
05. 03. 2010 | 18:21

stále rebel napsal(a):

Ještě dodatek.
Od roku 2009 jsme se propadli níže.
"Index vnímání korupce 2009: Česko až na 52. místě. Letos má horší hodnocení i než Polsko a Maďarsko"
http://www.transparency.cz/...
05. 03. 2010 | 18:27

Freelander napsal(a):

Běhá mi mráz po zádech. Pan Svoboda je další sociální inženýr, který opodstatněnost svých tezí opírá o vytrhávání z kontextu a výkrádání předchozích utopistů. Já nemusím nikam do studovny pane Svobodo. Já pracuji už dvacet let velmi intenzivně. Nic jsem neprivatizoval, nikoho jsem neokradl a stát mi nic nedal. Nic kromě příležitosti podnikat. Vydělal jsem desítky milionů korun poctivě. Většina lidí u nás si myslí, že to nejde. Paroubkové a vůbec většina levičáků je přesvedčena, že to nejde. Jenomže ono to jde. Co rozhodně ale nejde, a opakuje se to pořád dokola, nejde to, aby se sedm lidí vezlo a tři tlačili. Těch sedm stále kecá, kam se vlastně pojede, jestli jedeme dost rychle, jestli ti tři co tlačí, nemají moc drahé boty a jak toho moc sežerou, zdali by nebylo dobré koupit delší bič. Vaše narovnávání sociální distorze si račte strčit za klobouk. Já jsem vytvořil stovky pracovních míst. Zaměstnanci mé firmy nikdy nebyli v nouzi, nikdy nedostali pozdě výplatu, a většina z nich byla vždy pyšná na firmu ve které pracují. Stát tady není od toho, aby řešil veškeré ekonomické dění v zemi. Stát má udržovat ekonomická pravidla, zajistit vymahatelnost práva, držet v rukou přírodní zdroje a zodpovídat za sociální a zdravotní minima pro občany. Tato minima by se měla odvíjet od výkonnosti ekonomiky a míry pojištění jednotlivých občanů. Tu vaši spravedlnost, a Vaši pravdu potřebují jen nýmandi, kteří nic neumí a vezou se stejně jako vy, nebo lidé závislí na sociálních dávkách a na státu. Zcela jistě mě budete pokládat za nereálného blázna, ale podle mé spravedlnosti by těch sedm na voze, co se veze a jsou jakkoliv závislí na státu, mělo mít omezeno volební právo. To by bylo překvapení, koho si zvolí lidé, kteří tlačí káru. Určitě ne komunisty a socialisty. Můžete si být jist že takový stát s třetinovým rozpočtem by vzkvétal lépe než ten dnešní zadlužený. Také si můžete být jist, že vevynucená solidarita by byla daleko adresnější než dnes. Paroubka a podobné darebáky bych vypráskal bičem a ne vajíčky. Je to esenciální zlo, které o sobě dobře ví, že je zlem. Vy jste dle mého názoru úplně pomýlený trouba. Přestaňtě prosím přemýšlet co já udělám se svými penězi. Jsou moje, nemám chuť je dát zbytnělému státu, který je prožere. Můžu je propít, procestovat, utratit za děvky a drahé vozy. Pravděpodobně je však budu dle vlastní úvahy investovat. Vytvářet další práci a hodnoty. Do toho mi ale prosím nekecejte. Seďte na tom voze a držte hubu. Narozdíl od Vás jsem studoval finance na zahraniční univerzitě. Přesto si netroufám vést veřejné debaty o světové ekonomice. Vaši odvahu Vám snad ani nezávidím.
Mimochodem, víte že z několika tisíc nezaměstnaných lidí v Praze, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti bylo pouze asi jen 50 ochotno uklízet sníh a provádět veřejně prospěšné práce? Koláče jim chutnají znamenitě, to Vás můžu ubezpečit. Od dob Marie Antoinetty se ta lůza, holota a pakáž velmi změnila. Dokonce někteří sedí v parlamentu, na radnicích, veze se a vesele točí volantem...
05. 03. 2010 | 19:16

Anna napsal(a):

Ap mi to napsal z duše, děkuji p. Svobodo, nic si nedělejte z primitivů, vždy platilo, že pomoc byla na konci mého ramene s radostí konstatuji, že mi osud dopřál život, kde jsem měla možnost poznat to, ženic nemá větší cenu, než Kantova slova "modré nebe.....a morální zákon ve mně" budoucnost si vybere svou daň a tuším, že oni zrůdní skřítci zlodějen budou obrazně řečeno bloudit a brodit se bažinou, ano čeká nás nelehká doba, kdyby alespoň mi osud ještě dopřál, ať nemusím koukat na ně v médiích, bohužel jejich prázdné tlachy a nabubřelost lidí, kteří NIKDY neučinili NIKOMU radost je to nejhorší co mne mohlo potkat, NIC NEVYTVOŘILI jen OTRÁVILI vzduch
05. 03. 2010 | 19:27

sasa napsal(a):

freelander: popiste produkt sve firmy, pak bude jasne, jesli jste nekoho okradl nebo ne. Jinak vas prispevek bude demagogicky a o nicem.
05. 03. 2010 | 19:32

MacX napsal(a):

Freelandere
"Já pracuji už dvacet let velmi intenzivně...Narozdíl od Vás jsem studoval finance na zahraniční univerzitě."
Vy jste emigrant? Nebo jste vystudoval školu dálkově (v tom případě bych se zahraniční univerzitou nechlubil, taky mi ze zahraničí píšou, že za penízky můžu mít nějaký ten titul...)? Protože jinak to časově jaksi nesedí.

"Tu vaši spravedlnost, a Vaši pravdu potřebují jen nýmandi..." Zeptal jste se někdy svých zaměstnanců, jestli chtějí sociální spravedlnost? Nebo je považujete taky za nýmandy?

Uvědomujete si, jak jste získal "své peníze"? Uvědomujete si, že na pustém ostrově nebo v Somálsku byste je nikdy nevydělal? Že jste v tom sakra závislý na lidech a sociální a technické infrastruktuře, kterou tahle země má? A na níž jste podle svých slov ochoten přispívat jen naprosté minimum.

A pak se takovýhle "pán" začne drze rozkřikovat, kdo si dovoluje po něm něco chtít, vždyť jsou to jeho peníze...
05. 03. 2010 | 19:48

Tencokida Hnuj napsal(a):

Freelander
Vaše optika mě děsí. A Váš slovník též.
05. 03. 2010 | 19:51

Jiří Svoboda napsal(a):

Zdravím všechny, kdo si našli čas a to, co jsem napsal si přečetli. Pokud četli to, co jsem opravdu napsal, snad nikdo nebude popírat, že ty strašlivé díry v bankách někdo umožnil. A to dlohodobě. Nikomu z těch, kdo byli za tunely odpovědní, nebyl zkřiven ani vlas. Barak Alon dostal 8 mld., přestože bylo vedení banky dostateně varováno. A kdo byl odsouzen jako viník? Všichni, kdo platí daně! Těch příkladů by se dalo uvést stovky. Pojem "transnacionální ekonomické elity" jsem si vypůjčil od prof.S.Huntingtona, nikoli od K.Marxe. S.Huntington se působení těchto nadnárodních ekonomických elit obává jako americký vlastenec, neboť soudí, že tyto elity necítí žádnou národní loajalitu. Jsou-li ti, kteří mě ve svých příspěvcích krákají za vlasy přesvědčeni, že V.Kožený, T.Pitr, Z.Bakala, A.Hušák, A.Komanický, R.Janoušek, atd. atd. patří k altruistickým podnikatelům, díky jejichž úsilí naše hospodářství vzkvétá, patrně s nimi nebudu názorově nikdy na stejném břehu. Pojem distributivní spravedlnost jsem snad vyvětlil dost srozumitelně. Nejde o žádné egalitářství, ale o únosnou míru rozpětí, jak je definována J.Rawlsem v jeho fundamentální knize Teorie spravedlnosti. Pokud si někdo myslí, že míra vlivu ekonomických elit na rozhodování současných politiků a to až po kriminální hranici je malá a naše pozice v hodnocení CPI je výborná, opravdu se s ním neshodnu.
Přeji hezký víkend.
Jiří Svoboda
05. 03. 2010 | 19:54

Zumm napsal(a):

"S.Huntington se působení těchto nadnárodních ekonomických elit obává jako americký vlastenec, neboť soudí, že tyto elity necítí žádnou národní loajalitu."

Smějte se, ale stejně v tom je světové židovstvo. Necítí národní loajalitu, je to bratrstvo zisku, zcela necitelné k národním zájmům. Zcela pochopitelně nás tlačí k internacionalismu, splynutí národních kultur. Nepovedla se socialistická internacionála, povedly se USA, dobře našlápnuto má EU.
05. 03. 2010 | 20:15

vlk napsal(a):

Freelander

mno, řekl bych, že jste vůbec nepochpopil o čem že ten blog je.

Měříte celý svět svou firmou. Kdbyste byl majitelem General Electric , například, tam bch tohl uvažování pochopil. Mohl byste směle hlásat - co je dobré pro GE je dobré pro celý svět. Pár takovýchhle dějiných byznysmenů hlasatelů napříkla d ze Standard Oil, Enronu, GM a podobně už historie zažila. A přežila.
Ale ve vašem případě jste podnikatel místního významu. Což nemyslím dehonestačně. takže na globální ekonomiku máte asi stejný impact jako já na tání ledovců v Antarkidě. Nějaký určitě bude , ale jaksi nemřitelný.

A soudíte, že autor je trouba? Bravo. Za to vy jste genius. opravdu universální Jen s dopadem štamgasta NA růžku.
Nějak mi uniká, kd e vám autor radí, co s vašimi penězi a podobné hity , které prezentujete ve svém příspěvku.
05. 03. 2010 | 20:25

laimes napsal(a):

to freelander:dostdobře jsem nepochopil,jak lze ve zkrachovalé ekonomice vydělávat legálně miliony,bez kamaráčoftu,klientelismu a korupce ve státní sféře,asi jste vzácnou výjimkou jako jeden můj kamarád,majitel malé firmy,který má roční zisk 10 mil. ale to je dáno jeho monopolem a tím že jeden státní podnik si rozprivatizoval a zašmelilsvé dceřinné společnosti včetně opravárenských podniků a stát tuto ztrátovou firmu nemůže nechat padnout tak do ní lije prachy a tím i potažmo do firmy onoho podnikatele,který si jako monopol může diktovat ceny....
05. 03. 2010 | 20:27

Kateřina Amiourová napsal(a):

Výborný článek, díky.
05. 03. 2010 | 20:30

Leo K napsal(a):

Moniko,
máte 100% pravdu svým komentářem:
"In popular culture, the phrase "Let them eat cake" is often attributed to Marie Antoinette. However, there is no evidence to support that she ever uttered this phrase, and it is now generally regarded as a "journalistic cliché" which first appeared in The Confessions of Jean-Jacques Rousseau, written before Marie Antoinette even arrived in France..."

Marie Antoinneta totiž mluvila francouzsky.
05. 03. 2010 | 20:32

JC napsal(a):

Admirál,
V Řecku se možná schyluje k revoluci nebo občanské válce, která požere i své děti odboráře.
Řekové tak dlouho udržovali sociální smír až prožrali svoji budoucnost.
Nevím, kdo řádí v ulicích, milionáři a kapitáni průmyslu to asi nebudou.
05. 03. 2010 | 20:40

stále rebel napsal(a):

Joseph E. Stiglitz: Konec neoliberalismu?
„NEW YORK – Svět není příliš laskavý k neoliberalismu, tomuto kouzelnému pytlíku myšlenek založených na fundamentalistické představě, že trhy napravují samy sebe, efektivně rozdělují zdroje a dobře slouží veřejnému zájmu. Právě tento tržní fundamentalismus tvořil základ thatcherismu, reaganomiky i takzvaného „washingtonského konsensu“ hájícího privatizaci, liberalizaci i cílené zaměření centrálních bank na inflaci.“
…..
„Dnes existuje nepoměr mezi sociálními a soukromými výnosy. Dokud nebude obojí úzce provázáno, nemůže tržní systém dobře fungovat.

„Neoliberální tržní fundamentalismus byl odjakživa politickou doktrínou sloužící určitým zájmům. Ekonomická teorie ho nikdy nepodporovala. Nyní by mělo být zřejmé, že ho nepodporuje ani historická zkušenost. Toto ponaučení může být alespoň malou útěchou na hrozbě, která se dnes vznáší nad globální ekonomikou.“
http://www.project-syndicat...
05. 03. 2010 | 20:40

vajan napsal(a):

Dvě glosy:
1./ Když se manažementy - tak je česky podílely/dopustily
2./ V celém vynikajícím hodnocení mně chybí odkaz na historii (např. konec Říma). Je zřejmé, že nedude dlouho trvat a nezadržitelně se bude souboj odehrávat mimo tzv. euroatlantickou kulturu, ale odehraje se mezi Čínou a Islámem.
My už budeme v lepším případě jen přihlížet.
05. 03. 2010 | 20:43

podnikatel napsal(a):

stále rebel

Beru váš příspěvek jako souhlas se svým názorem.
05. 03. 2010 | 20:48

Karel (taky) napsal(a):

cartime ha: "Já na zbohatlících nechci, aby mi něco dávali. Já chci, aby se mi nesnažili vše vzít."

Toto je myslím podstata věci. To ostatní jsou jen kecy.

Průměrným občanům by zcela jistě nevadil miliardář, který se poctivě vypracoval tím, že dal práci a výdělek desetitisícům pro něj a na něj pracujících. Klidně by mu přáli i vilu v Toskánsku a prázdniny na Bahamách. Lidem ale vadí stále více miliardáři, kteří získávají své prachy tím, že obírají stát až na kost a vysávají z něj i vypůjčené peníze a peníze, určené těm potřebným. Protože lidé většinou vědí, že stát je tady pro všechny - a nevidí důvod, proč by vlastně měl být pro některé milionkrát stědřejší, dokonce i za cenu sebezničení.
05. 03. 2010 | 20:59

Hurá napsal(a):

Zklamal jste mě, pane autore. Vy jste zůstal až dodnes komunistou, ale ne ledajakým, Vy jste zůstal i stalinistou. To jsem ve Vašem případě nečekal.
05. 03. 2010 | 21:05

Jan napsal(a):

laimes

Jenom velmi omezený člověk si může myslet, že současný stav ekonomiky našeho státu znamená takový krach, že neexistují desítky tisíc firem, které přímo ukázkově prosperují, zatímco jiné desítky tisíc jen tak přežívají a nějaké stovky nebo tisíce spějí ke krachu. Úplně stejně jako kdykoliv jindy nebo kdekoliv jinde, tedy tam, kde se krach firma měří jejím jediným transparentním měřítkem a sice schopností produkovat zisk nebo ztrátu na potevřeném trhu.
05. 03. 2010 | 21:11

Zdenek napsal(a):

Vzhledem k tomu, že jsem byl určitým způsobem postižen "pohledávkou" České spořitelny přesunutou jako "nedobytnou" do České konsolidační agentury, tak k těm tunelům bank mám tuto poznámku :

některé "nedobytné" úvěry byly dobytné velmi lehce, ale nehodilo se to do krámu. Mnohem lepší bylo "zdánlivě nedobytné" úvěry přesunout do ČKA a následně je prodat spekulantům s pohledávkami, kteří světe div se, původně vyráběli většinu těch nedobytných úvěrů s tím, že se založí Konsolidační banka (a následně ČKA). Záměr se zdařil - za významného přispění politiků. Výsledkem je podojená státní kasa a zrod několika desítek miliardářů...

V případě České spořitelny to mělo ještě jeden kouzelný efekt - šlo také o to, aby o majetek pořízený za velmi podivných okolností náhodou nepřišel přímo prezident republiky !!!

Mravní rozklad společnosti začal heslem "zhasnuto", "méně právníků" a "neznám špinavé peníze". Všichni víme, kdo byl autorem těchto památných výroků. Pokud to snad někdo neví, může se podívat o pár řádků výše.

Včera v televizi probíhala diskuse za účasti "odkladačky" Vesecké, "muže jedné věty" Sokola, "chameleona" Lásky, jednoho frustrovaného občana a dvou nefrustrovaných policistů. Musel jsem se smát tomu divadlu - zejména po zkušenostech s "vyšetřováním" rozsáhlé trestné činnosti, která byla elegantně "zametena pod koberec".
"NENÍ POLITICKÁ VůLE VYŠETŘOVAT TRESTNOU ČINNOST Z POLOVINY 90. LET" Autorem této věty je státní zástupce, který byl prakticky vzápětí odvolán z dozorování vyšetřování a byl nahrazen loajálnějším státním zástupcem, který vyšetřování dotáhl tam, kde jej "zájmové skupiny" chtěly mít, t.j. k "VYŠETŘOVÁNÍ SKONČILO - ZAPOMEŇTE".
05. 03. 2010 | 21:14

Jan napsal(a):

vlk

To je od vás milé, kterak dokážete mávnutím ruky roztřídit ba dokonce rozkastovat svět na ta globálně myslící filosofy, kteří páchají sociální dobro a na ty omezené lokální podnikatelíčky, kteří jenom umožňují těm filosofům svou aktivitou a placením daní existenci.
To vždycky potěší, že se takoví jako vy najsou.
05. 03. 2010 | 21:16

Jan napsal(a):

Zdenek

Já chápu, že jste frustrován i když si nejsem až tak úplně přesně jistý, co asi tak můžete myslet zcela mlžnou formulací "jsem byl určitým způsobem postižen "pohledávkou" České spořitelny přesunutou jako "nedobytnou" do České konsolidační agentury", protože pokud to byla pohledávka vaše vůči České spořitelně, tak nechápu, proč nebyla zcela solventní firmou proplacena a pokud to byla pohledávka ČS vůči vám, tak tím bych se asi veřejně neholedbal, ale jen tak mezi řečí - předmětem debaty by tady asi neměly primárně být tyto frustrace ale debata o tom, jak si kdo nebo co představuje pod pojmem sociální soudržnost.

Vaše sociální soudržnost je zjevně někde poblíž bodu tání dusíku.
05. 03. 2010 | 21:21

stále rebel napsal(a):

Pro podnikatel.
Když chcete a nevadí vám, že se vám budou ostatní smát, tak klidně můžete. Data ovšem říkají, že nejméně zkorumpované jsou státy jako například Dánsko, Švédsko, Finsko, kde stát hraje velmi významnou roli. Mezi nezkorumpovanější země patří ty země, kde je stát velmi slabý.

Stát musí být tak silný, aby poskytl lidem to, co od něj očekávají a pak mu mohou důvěřovat a podporovat společný zájem. Bez důvěry ve společné je bezohledné upřednostňování osobních zájmů a společnost pak dobře nefunguje.
05. 03. 2010 | 21:32

stále rebel napsal(a):

05. 03. 2010 | 21:36

Honza999 napsal(a):

kozoroh

Ti lidé, co je popisujete 05.03.2010 15:47:21 nebyli žádní komunisté. To byly krysy, co byly "u kmunistů". Tehdy byli u komunistů, dnes u nich již stoprocentně nejsou. A pokud by přišla nová "normalizace", opustili by své dnešní vysoké funkce a i po 20 letech by se pokorně vrátili do lůna strany.

Petr

Odkud jsou čerpána moudra o Kalouskových výrocích? Z paměti.. Kdo si chce pamatovat, ten je má v paměti, kdo nechce, ten je "vymazal". A že přesahují rámec běžně dostupných sdělení v médiích? Přesahují rámec DNES běžně dostupných sdělení v médiích. Ti, co nám to chtějí vymazat z paměti se pochopitekně starají o mazání i v médiích (Orwell- ministerstvo Pravdy, newespeak)..
05. 03. 2010 | 22:05

šaman napsal(a):

Pro wbgarden:VB (WC)zahrado:co ty urodíš,to je plné toxických látek. Takhle reagovat na fundovaný článek vzdělaného autora dovede jen produkt vepřového chrochtání a rádoby vtipného cintání. A ty, cajsi Rume : ty taky .
05. 03. 2010 | 22:58

Míval napsal(a):

Podnikatel: rozhodně se dle Vašich reakcí neodvažuji hodnotit ani Vaši intelektuální úroveň, ani výši konta. A závist, i když vím, že je jaksi a priorně Čechům připisovaná, jsem nepoznal ani ve svém okolí, ani jsem jí sám nebyl nikdy postižen. To není věc charakteru, ale určitého typu výchovy, který v současné společnosti z velké části vymizel.
Slovo šéfík jsem opravdu použil pejorativně. Protože šéf se k podřízeným chová poněkud jinak. A šéfíků přibývá až nechutně moc.
Věřím Vám, že ve Vašem okolí jsou lidé takoví, jak píšete. Ale já v tomto smyslu psal o směru vývoje, ne o jednotlivcích, kteří samozřejmě existují.
Pokud jde o roli státu, jsem si naprosto jist, že jeho úkolem je vytvářet základní prostředí (především právní, ale i vzdělanostní a z části hospodářské) pro důstojný život svých občanů. Ve spolupráci s nimi.
Zatím to ale vypadá tak, že na jedné straně je stát a proti stojí občané, lépe řečeno obyvatelé. Ti jsou rozděleni do dvou základních skupin - jedna touží po oslabení státu ke komatóznímu stavu, druhá ho potřebuje k přežití. Ale pro obě je stát spíše nepřítelem. Chybí řádný hospodář, pečující o obecné statky.
05. 03. 2010 | 23:09

Lila napsal(a):

grössling

Já vím, o čem byl článek pana Svobody. Reagovala jsem jen na váš konkrétní výrok: "buržoazie starých Havlů, tedy z větší části parazité." Za takovou charakteristiku by se nemusel stydět ani rudoprávní Kojzar, blahé paměti.

On je podle mne dost podstatný rozdíl mezi selfmademany typu starého Václava Havla (přesněji obou, otce i děda), Tomáše Bati a řady dalších schopných a úspěšných lidí, po nichž tu zůstaly nějaké hodnoty a mezi Františky Mrázky a dalšími gaunery, kteří zbohatli na podvodech a korupci.

Domnívám se, že kdybychom měli v současnosti víc "starých Havlů a Baťů" a méně Mrázků a zkorumpovaných politiků, byli bychom někde úplně jinde.

Mimochodem i v té Skandinávii si schopných a úspěšných lidí váží. Nebo se domníváte, že Švédové považují Ingvara Kamprada za parazita?
06. 03. 2010 | 07:52

StandaT napsal(a):

Zase ti zlí kapitalaisti :))) Ale musím uznat, že ve své podstatě je to inspirující článek.

Dlouhé období klidu umožnilo, že místo vůdců se do čela společnosti dostávají kupčíci, kteří sílu osobnosti a schopnost spravovat věci veřejné nahrazují sliby, co všechno zařídí a koupí ze státních kas. Dlouhé období prosperity způsobilo, že na pozicích intelektuálů místo brilantních mozků a zároveň zodpovědných osobností máme mistry slov a plané moralisty. Mediální hvězdy místo autorit, PR místo koncepcí, tajemníci místo vlastních myšlenek... Místo osobností schopných řídit a/nebo ovlivňovat společnost máme v čele společnosti slibotechny a žvanily - tak proč se divit, že skutečnou moc má v rukách někdo jiný, než ten, co se producíruje před televizními kamerami či exibicuje v nedělních přílohách a na blozích?
06. 03. 2010 | 09:15

vlk napsal(a):

Jan
koukám, že jste něco jako globální mudrc A ktuálně. jen přijdete, stačíte za pět minut ztrhat skoro polovinu nicků předchozí diskuse

No vás je s koro pro Aktuálně škoda. Vy byste si zasloužil nějaké samostané a aleko větší forum.

A teď k tomu blábolu, co jste napsal na mou adresu.
Neudělal jsme nic jiného, než že jsme Freelenderovi slušnou formou s dělil, že s ejaksi míjí s obsahem blogu. Což je snadno zjistitelné. Pokdu si během své krátké vševědoucí zastávky na tomto blogu dáet práci a přečtením vstupního materiálu, následně Freelenderovou reakcí a nakonec mým krátkým vstupem na jeho adresu.

Pokdu toto všechno uděláte / chápu, že ot je d ost náročné na čas i intelektuální kapacitu/ , pak je předpoklad , že si odpustte takové dementní vstupy, jaké jste předvedl na mou adresu.
06. 03. 2010 | 09:22

Tom Louka napsal(a):

Pane Svobodo,

že jsou Komanický, Hušák, Janoušek, Pitr nebo Bakala zloději, resp. úplatkáři není pochyb. Tito lidé by měli jít ve fungujicí společnosti sedět a jejich majetek by propadnul státu. Naše justice a naše demokracie vůbec je (zatím, doufám) až příliš nedokonalá. Nemalá část politických elit je také zkorumpovaných a s těmito hochy byli či jsou jedna ruka. Bude to trvat desetiletí, než generece odkojené socialistickou morálkou dílem vymřou a dílem budou nahrazeny snad slušnějšími lidmi. Nicméně nemohu přijmout Vaši, pro mě těžce uchopitelnou, kritiku kapitalismu. Kapitalismus přece není bezbřehé okrádání bližního svého. A co se týče míry přerozdělení, je třeba zvolit takovou, aby nebyli podnikatelé domotivováni k otvírání nových pracovních pozic a obyčejnému lidu se spíš vyplatilo pracovat (kooperovat) než sedět doma na dávkách. Současný evropský model zatím svědčí o tom, že míra socialismu, resp. přerozdělení je příliš velká. Konec konců čísla o nezaměstnanosti ve velkých evropských státech na straně jedné a počty zahraničních dělníků na straně druhé mluví za vše.

Tomáš Louka
06. 03. 2010 | 09:23

Rumcajs napsal(a):

Bape:

Ten osobní vztah s Bohem, to bych ti odkejval.

A co se týká nenažranosti elit - nenažraný jsou všichni. Jsou jenom různě úspěšný.

Chudák - to je jenom neúspěšný nenažranec. Je fakt, že pohádky mluví o něčem jiném. Tam je chudák vždy kladný hrdina. Ale už jseš Bape velikej kluk. Už by jsi měl otevřít oči.
06. 03. 2010 | 09:50

Nuba napsal(a):

Herr Gott,

Ty mi přece také nechceš vyprávět tu hnusnou pohádku jak ti jednodušší harcovníci vezoucí se na hřebetech zlatých telat rozdupali ty moudré kráčející po Tvých trnitých stezkách.
06. 03. 2010 | 10:48

Rumcajs napsal(a):

Nuba:

Tu neznám.

Vyprávějte prosím !
06. 03. 2010 | 11:56

Helena napsal(a):

TO autor a AP (a i další diskutující)

Děkuji za článek i za Váš příspěvek. Já jsem na české poměry relativně bohatá VŠ učitelka a přitom, světe div se, jsem levicově smýšlející. Ačkoliv mně ani mé rodině zatím rozhodně nehrozí chudoba, vadí mi a velice frustruje narůstající počet bezdomovců a extrémní chudoby. Bezdomovci se stávají i lidé, kteří ještě nedávno byli celkem OK. A moji studenti si většinou myslí, že to jsou líné "socky" kteří si tento způsob života vybrali a mají co si zaslouží To opovrhování všemi zranitelnými a ne příliš úspěšnými, mně opravdu vadí. Nedávno jsem si vyslechla např. názor, že cituji "v čekárnách u lékařů vysedává banda důchodců, kteří si chtějí pouze pokecat a tak zdržují ty opravdu nemocné, pracovité (a mladé). Tolik předsudků a stereotypů, a to nejenom směrem ke starší generaci na jedné straně a přitom stále menší všeobecný rozhled a méně schopnosti kriticky myslet! Je mi z toho dost ouzko. Nemyslí tak sice všichni, ale je jich nebezpečně moc!
Jednou z příčin tohoto vývoje je podle mně i to, že ti naši zbohatlíci své obrovské jmění, na které rozhodně nevydělali svou pracovitostí, umem a nápaditostí, ani náhoudou nevyužívají (alespoň trochu) pro rozvoj této země. Dávají těmto mladým poněkud odporný vzor, jak se chovat a co je "in". Viz "euroobčan" Hušák, který zbohatl a dále dohatne na českých gamblerech. Tito lidí nemají špetku sociální odpovědnosti, neznají žádné jiné hodnoty než peníze a nevadí jim, jak se naše země mění ve stoku alkoholizmu, gamblerství a další sociální patologie (páchnoucí tramvaje i metro jsou toho hmatatelným důsledkem!.
Otázka je, co s tím? je nějaké světlo na konci tunelu? Vždy už nemáme nic vlastního, prúmyslová infrastruktura byla zničena, rozkradena nebo prodána do ciziny, české zboží abyste hledal svíčkou, nepatří nám ani voda (Veolia, Mattoni atd.), banky, které na nás nšhorázně vydělávají, posílají zisk do Rakouska či Francie...(Lze vúbec pochopit, proč např. ČS spořitelna musela být prodána Erste) atd.
Pane AP a ostatní, myslíte, že je ještě vůbec možné, abychom se z tohoto srabu dostali a obnovili, alespoň částečně,zničenou průmyslovou infrastrukturu?
Přece nás nemůže dlouhodobě uživit to, že budeme u nás prodávat výrobky cizích firem?

Jsme vůbec schopni ještě něco vytvářet, tj. "budovat"?

Rumcajsi, já asi žiju v jiném světě jako vy, ale vidím v okolí dost lidí, kteří nepatří k těm "nenažraným" a všechno to extrémní pachtění za majetkem, je pěkně štve...

Hezký den všem!
06. 03. 2010 | 12:20

Nuba napsal(a):

Pohádka

Tak to byla jedna zeměgoule a na ní žili byli lidičkové, kteří netoužili po ničem jiném než být šťastní a spokojení. Ovšem nevěděli, jak to mají udělat a hlavně každý z nich měl trošku jinou představu. A pořád se nemohli dohodnout. Čas od času se do popředí prodral nějaký neurvalec, který chtěl těm ostatním vnutit tu svoji. To se ovšem všem také nelíbilo, tak se většinou pobili. Pár se jich vždycky zachránilo a začalo to nanovo.

Až zase jednou se jeden utrhl, pořídil si zlaté tele a z tlampačů začal řvát, že nikdo nemůže být šťastný a spokojený, dokud si ho nepořídí. A že ti, kdo ho nemají jsou neschopní hlupáci, protože to je to pravé. Pár lidí říkalo, že jsou spokojení, protože jsou zdraví a mají co jíst a dobré sousedy, kteří jim vždy pomohou, nač mají ještě živit zlaté tele, když život je tak krátký ?

No ale co čert nechtěl, samozřejmě se našlo i pár takových, kteří se zachmuřenou tváří začali uvažovat, jestli nemá ten člověk pravdu. Že to zkusí taky. A tak se teletník začal rozrůstat. A muselo se pořád někde shánět žrádlo, ty potvory rostly jak z vody a s jídlem jim rostla i chuť. Kde to pořád brát a nekrást ? No tak zavedeme poplatky, taky krize by nám mohla něco hodit a co tunel třeba Blanka, no nápadů bylo bezpočet. A tak telata prospívala, rostla jako z vody a jejich majitelé na ty ostatní, neschopné ubožáky začali shlížet čím dál tím z větší výšky telecího hřbetu. Nadarmo jim někteří radili, nekrmte tak ten dobytek, sousedi, vždyť Vám to přerostlo již přes hlavu.

Jednoho dne dobytkáři udělali poradu a usnesli se, že to té chátře zase jednou vytmaví. Vypustili telata na náves a jeli na projížďku. Ale zvířata byla nabitá energií z dobrého žrádla, krmiči jim dopoledne nasypali plné koryto karet Opencard a tak se utrhla ze řetězu. Koho na cestě natrefili, toho rozdupali. Tekly proudy krve a všude se ozýval jen nářek. Dobytkáři byli zpočátku v pohodě, lůza tam na návsi nemá co dělat ! Teprve až bylo rozdupáno téměř všechno a řádění nebylo konce, spíš naopak, potom si teprve všimli, že jim z těch telat vyrostli býci jak kostel a těm se přestalo líbit vozit kohosi pořád na hřbetě. A tak stačilo pár vyhození stodolovitým zadkem, pár kopanců tvrdým kopytem a bylo po všem.

No a jak to dopadlo ? Telata neměla žrádlo tak se sežrala navzájem a nakonec zdechla. A kde je ta pohádka ? No přece tohle by nemohl být konec. Naštěstí v jedné chaloupce na konci vesnice zůstala řízením osudu či toho nad námi ušetřena chaloupka, kde žil starý Noe se svou rodinou. A ten započal zase novou éru. Nikdy svým dětem nevyprávěl o supermanech, o zlatých telatech, o úspěchu za každou cenu. Říkal jim o tom, že světská sláva je polní tráva, a že za peníze si štěstí nekoupíííšššš a naučil je každého slušně pozdravit a když náhodou upadne, tak mu podat ruku a pomoci vstát. A taky zakázal, že se telatům nesmějí dávat diamantové obojky, protože to, co má sloužit člověku k užitku a spokojenosti se nesmí podruhé stát modlou.

Pozdravujte Cipíska.
06. 03. 2010 | 14:14

vasja napsal(a):

Nechci se nikoho dotknout, ale když někdo pracuje dlouho ve školství, měl by si dát rok, dva voraz.
06. 03. 2010 | 15:25

vasja napsal(a):

".....nepatří k těm "nenažraným" a všechno to extremní pachtění za majetkem, je pěkně štve".
:))))
Tak co je doopravdy štve, paní učitelko?
Že se ostatní pachtěj? Co jim je do toho?
Neštve je náhodou to, že nejsou schopni pachtit se taky?
To druhý je správně a tak je třeba ty první vzít u huby.
06. 03. 2010 | 15:32

Rumcajs napsal(a):

Nuba:

Pěkná pohádka. Škoda, že aby se naplnila v reálu, je potřeba nejdříve skoro všechny lidi utopit a to včetně odborářů a státních zaměstnanců.

Pak věřím, že konečně slušnost a poctivá práce zvítězí.
06. 03. 2010 | 16:13

Nuba napsal(a):

Rumcajsi,

neblázněte, to dobytkáři nikdy neudělají, kdo by jim sypal žrádlo pro telata.
06. 03. 2010 | 16:31

Rumcajs napsal(a):

Nuba:

Oni snad odboráři někam něco sypou ?
06. 03. 2010 | 16:37

Nuba napsal(a):

Rumcajs

Odboráři jsou krmiči - přesvědčení vegetariání. Vědí, že přecpávat dobytek není zdravé. Je z toho spousta chorob. Telata žerou bůček a v Africe lidi umírají hladem.

V podstatě teď mi dochází, že by jim dobytkáři měli dát nějaké alespoň morální ohodnocení třeba ve formě plakety.

Mohlo by tam být napsáno - za zásluhy o udržování dobré kondice našeho skotu.

Vždyť se podívejte, papaláši si rozdávají všelijaké řády dokonce Bílého lva a kolikrát člověk ani neví přesně za co, třeba prezident Kaczynski

Odcházím pomáhat svému uřícenému manželovi, musím ho podpořit v jeho podnikatelském úsilí. On mi potom za to koupí možná nějakou užitečnou knížku o zdravém chovu skotu.
06. 03. 2010 | 17:11

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících zvýrazněn na úkor ostatních, i.e. celý napsán velkými písmeny (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 03. 2010 | 17:14

Helena napsal(a):

Vasja: Mohl byste vysvětlit, proč si mám dát „ rok-dva voraz“ ? Já si naopak připadám ve svém oboru docela kompetentní a zdá se, že i studenti to tak vidí. Víte, oni nás dnes celkem často hodnotí ( anonymně), alespoň na slušných VŠ je to běžné.

Možná jsem se nepřesně vyjádřila: tím „ extrémním pachtěním za penězi“ jsem měla na mysli pachtění se pouze za penězi, a to za každou cenu, všemi prostředky a na úkor jiných! Rozhodně jsem tím nechtěla adorovat pohodlnost a ulejvání všeho druhu. Domnívám se, že smysluplná práce, která je přiměřeně zaplacená, je po rodině to nejdůležitější, co člověk má a do čeho by měl investovat svou životní energii. Mimochodem, pokud jste na VŠ a chcete obstát před sebou i před studenty, tak musíte tvrdě pracovat, kromě výuky je to výzkum, mezinárodní projekty, publikace, atd. Je to náročná, ale krásná práce, pořád se učíte, zejména EU projekty řídí inteligentní lidé z dobrých evropských univerzit, a tak musíme makat, abychom obstáli.

Takže, pane Vasjo, znám dost lidí, kteří celkem hodně pracují a chtějí být i slušně zaplaceni ( je třeba platit složenky a živit děti, že?) ale neklaní se zlatému teleti!

Nuba: moc výstižná pohádka, ovšem ten dobrý konec je v nedohlednu. Ale i tak díky.
06. 03. 2010 | 18:38

vasja napsal(a):

Paní Heleno. Kdo Vám platí mzdu? Ti, co se pachtí za penězma i ti co se jim klaněj. Jde z jejich daní a proto je mějte ráda. Je to Váš zájem.
A voraz?
Kantorům se stává, že přestanou oddělovat školu a normální život, začnou blbnout až zblbnou.
V Anglii mají myslím rok placenýho volna, určenýho pro návrat do normálu.
Tady by to taky neškodilo.
06. 03. 2010 | 18:47

jogín napsal(a):

Skvělé. Jenže jako český rejpal se ptám, jakým mechanizmem se to hromadění majetku bez příslušných zásluh realizuje. Prostě peníze dělají peníze. Žádná novinka, proto různí reformátoři už před staletími navrhovali zrušení dědictví, aby si každý zasloužil svoje. Jenže ve skutečnosti se tenhle postup zrealizovat nedá. Natož renezancí národního státu, i když je pravda, že tlak obyvatelstva v něm je o hodně citelnější a korektury snazší než v semiglobálním molochu- Vlku, tady je zásadní zádrhel s EU, jeho výhody už dneska doznívají díky postupné koncentraci moci. Tenhle superstát míří znova k reálnému socializmu bez sociálního rozměru, jen jako stejně neefektivní byrokratická diktatura. Nejspíš se rozpadne díky mizernému hospodářství dávno před vyvrcholením s Velkým Bratrem v čele. Komunistický recept taky nefungoval, chyběl profit pro schopné a zamoření zmrdy eskalovalo rychle. Ještě že komunističtí papaláši dobře věděli o své oblibě, strach jim bránil hrabat fest a přitvrdit proti remcalům. Taky neměli zvládnutou PR, díky které je dnes dostatek trumberů podporujících největší zloděje. A znova pro Vlka- bez svobodného šíření informací se kvalitní ekonomika nedá provozovat, omezit export znalostí do nevyvinutých zemí by znamenalo něco jako cechovní nebo kastovní systém a ty zkrachovaly. Obecně je asi jedinou cestou k podpoře meritorního systému omezení významu kapitálu. To znamená státní nebo neziskové banky a progresivní majetková daň. Pochopitelně v souvislosti s odpovědností, promrhat cizí peníze i neúmyslně musí být spojeno s postihem- něco jako vězení za dluhy. Současné uspořádání společnosti totiž míří k vytvoření nové aristokracie, tentokrát peněžní, která je už dnes díky penězům nepostižitelná a jejím příslušníkem se lidé stávají nejen bez vlastních zásluh, ale i díky zločinu.
06. 03. 2010 | 19:12

taky jan napsal(a):

Perfektní článek.
Kdo by si byl pomyslel, že se názorově shodnu s předsedou KSČ?
Dovoluji si doporučit B. Lietaer : Budoucnost peněz.

To, že "elita" vládne a přisvojuje si výsledky práce ostatních není ovšem od neolitu nic nového, je to pořád stejné.
Nové hezky vyhmátl autor, elita je globální. Bude se tedy hůře vyměňovat než dříve, ale jednou k tomu dojde, vždycky to tak bylo.
Komičtí mi přijdou chudí bojovníci za práva elity. Takoví Pavkové Korčaginové.
Co děsí mě, je globální kolaps.
Jestliže v historii dosud každá civilizace padla, aby byla nahrazena jinou, co bude když padne globální civilizace?
A stačí k tomu 10 cm sněhu...
06. 03. 2010 | 19:51

AP napsal(a):

Pro Helenu

Kladete mi otázku, jestli je ještě možné, oživit-obnovit naší průmyslovou infrastrukturu a začít zase budovat a tvořit.

Domnívám se, že nikoli. Akademické úvahy salonních ekonomů na počátku 90. let chybně věřily tomu, že vznikne v ČR silná podnikatelská vrstva, která bude pokud možno pokračovat v rozvíjení těch oborů a průmyslových odvětví, které získali ať už v malé privatizaci, kupónové privatizaci a nebo "nějakým způsobem". Opomněli ale na skutečnost, že amatérismus, nezkušenost, mnohdy obtížně získatelný provozní úvěr, prakticky žádná pozice na evropském trhu povedou k tomu, že někteří to cíleně vytunelovali a s tímto záměrem do toho šli, někteří neobstáli v globálním světe, kde nekvalita, nesofistikovanost nabízených výrobků neobstojí a argumentu o zlatých českých ručičkách, které to nějak udělají se zahraniční partneři jen smějí. To bylo jedno z prvních opatření, když VW kupoval Škodu. Vymýtit u zaměstnanců mýtus o zlatých českých........
Zkusím se na problém podívat z druhé strany. Zkuste mi jmenovat názvy firem ryze v českých rukou, které hrají 1. ligu ve svém oboru (strojírenství, elektrotechnika, oděvní průmysl - kam se dostal například OP Prostějov, atd., atd.) na evropském trhu, eventuell na světovém trhu. Asi budete dlouho přemýšlet, viďte. Skutečnost, že řada našich výrobních firem patří nadnárodním koncernům je skutečnost, které nešlo a nepůjde zabránit, protože marasmus, který tady zbyl po 40. letech vlády KSČ a promarněné šance na počátku 90. let (viz. výše), kdy by to snad ještě šlo si vybraly svou daň. A proto, že víte, že pohyby velkých hmot nezastavíte ani nevychýlíte, nezbývá nám, než se přidat, nebo stát opodál. Ale s tím stáním opodál mě zas napadá Jan Neruda se svým "kdo chvíli stál, stojí opodál...v nejširším slova smyslu.

Dalo by se o situaci našich průmyslových podniků psát ještě dlouho, neboť já stále věřím, že vývoj a výroba s vysokou přidanou hodnotou může tuto zemi posunout vpřed. Virtuální služby, bankovnictví apod. jsou ve své podstatě jsou snadno přemístitelné jinak, úspěch průmyslových podniků stojící na odbornosti, zkušenosti a dobrých hospodářských výsledcích, to je jiné kafe.

Málo početná ryze česká podnikatelská elita je přímým důkazem, že to tak je.

Za chvíli utíkám na kafe s mým přítelem do jednoho nákupního centra. Než mi ji donesou, kouknu na pokladní za 8000,-Kč hrubé a zamyslím se, kolik miliard zisku se zase pošle matce do Londýna.
P.S. A děkuji za levné mléko našim zemědělcům s rukama od hnoje, že jsou tak uznalí, když si kupuji mléko za 8,90 Kč/litr, když mají výrobní náklady kolem 6,00 kč/litr.......ještě že je máme........

Příjemný večer.
06. 03. 2010 | 20:19

Strýček Skrblík napsal(a):

Vážení diskutéři, Vaše úvahy o budoucím uspořádání společnosti jsou velmi zvláštní a pro mě těžko stravitelné. Sama podstata debaty, která se točí okolo "sociální spravedlnosti", politiků a jím zpřízněných podnikavců, kteří rukou nerozdílnou kradou, zvedá tlak většině národa.
Není se tedy co divit, že z Vás pak padají takové perly.(narovnávání sociální distorze)
Nutno si uvědomit, že tento děsný stav společnosti, je zaviněn zejména obrovským penězovodem, který teče skrz stát a kapsy našich politiků. Právě Vaše poptávka po přebujelém sociálním engeneeringu je toho příčinou. Stejně tak jako neschopnost "ty zodpovědné" lidi přivést k odpovědnosti.

Velmi často zde slyším pejorativní poznámky k podnikatelům a vůbec majetným lidem. Možná by bylo dobré Vám něco připomenout. V ČR je daleko více lidí, kteří začali podnikat od píky, než ve zbytku západní Evropy. Také je zde daleko méně lidí, kteří něco podstatného zdědili. Přesto je zde mnohem více závisti a frustrace z úspěchu a bohatství druhých.

V ČR je k dnešnímu dni 281.640 živých firem. Ty to malé i velké firmy, jsou motorem české ekonomiky. Není těžké odvodit kolik asi tak bude vlastníků firem. Hodně. Víc než byste čekali. 9O% z nich není vidět, nemají aféry, nekradou, pracují. Mají platy takové jaké si mohou dovolit. Já tady po padesáté čtu o zlodějích, kteří si nakradli atd atd. Přestaňte prosím používat komunistický slovník i myšlení. Vaše frustrace přetransformovaná v nenávist a závist, ať má jakýkoliv důvod, neustále směřuje k těm, kteří jsou schopní a bohatí. Mezi podnikateli je stejné procento darebáků, zlodějů a podvodníků jako v celé společnosti. Zeptejte se sami sebe, kolik jste potkali mizerných doktorů, řemeslníků, úředníků, učitelů a všech dalších profesí... Vzpomeňte si, co bylo hlavním důvodem honu na židy před 2.světovou válkou. Bylo především jejich bohatství.
Zajímavé také je, že Baťovi už nikdo nezávidí. Možná proto že je mrtev.
Buďte prosím opatrní v tom přerozdělování peněz, které jste nevytvořili. Zdaňujete a přerozdělujete peníze těch, kteří je vydělali a vytvořili hodnoty. Všechny ostatní daně lidí, kteří je nevytvořily jsou jen prázdným vířením oběživa. Mějte prosím elementární úctu k lidem, kteří mají lví podíl na fungování každého státu. Jen na okraj. Zajímavé je jakou úctu mají v ČR lékaři. Také k nim mám úctu. Jako ke komukoliv jinému, kdo má na svých bedrech zodpovědnost.
Vážně by mě zajímalo, jestli mezi Vámi "narovnávači sociální distorze" je někdo, jehož práce je obecně obchodovatelnou hodnotou. Je to však spíše otázka, kterou by si měli položit "narovnávači".
Mě nepřísluší. Tak abych zas oprášil pionýrský průkaz... Vážně přemýšlím o emigraci. Je mi tu nějak smutno.
06. 03. 2010 | 21:01

stále rebel napsal(a):

Pro AP.
Naše pracovní síla je stále ve srovnání se západními sousedy levná.
http://www.finexpert.cz/def...

Co si myslíte, že odrazuje potencionální západní investory v průmyslových oborech od investování v naší republice?
Je to nekvalitní pracovní síla, popřípadě na jaké úrovni, infrastruktura, služby, společenské klíma nebo co?
Zajímá mne spíše osobní zkušenost, kterou nevyčtu z ekonomických analýz.
Děkuji za odpověď.
06. 03. 2010 | 22:13

jogín napsal(a):

Strýček Skrblík: Nikdo z diskutujících tu nepropagoval potlačení schopných lidí. Jde o potlačení parazitů, kterí získávají obrovské sumy finančními manipulaceni. Nikdo nepomlouvá zpětnou vazbu, která přináší výnos pro schopné- námitky jsou proti kasinovému kapitalizmu, ten je ze své podstaty nehospodárný.
07. 03. 2010 | 10:06

Josef K. napsal(a):

Fascinuje mne obecné mínění značné části populace, že vlastně všichni mají být podnikateli a bohatnout. A co ty profese, které jsou zcela společensky nezbytné a zbohatnout na nich nejde. Přitom příprava na ně, např. studium, může stát miliony. Tyto profese také vytvářejí zisk, byť nepřímo, a povětšině jsou pro západní společnost, či jakoukoliv společnost zcela zásadní. Například učitelé, popř. zde tak pomíjení sociální vědci atp. Teď pomineme ty plzeňské, pražsku právnickou fakultu a desítky soukromých, co toho moc nevytvoří.
07. 03. 2010 | 16:37

Honza napsal(a):

Stručně řečeno, největším nebezpečím pro demokracii jsou Ti nejbohatší, pro které je tento systém omezující brzdou, v jejich sprostém okrádání ostatních.
07. 03. 2010 | 23:50

Helena napsal(a):

AP: Moc jste mně nepotěšil, i já si myslím, že v devadesátých letech jsme prošvihli velkou šanci. Intuitivně to vidím podobně, národ nakonec přežije díky zemědělství, které přes všechny kolektivizace i transformace stále nějak funguje a nejvíce "českého" je k mání v potravinách. A zdá se, že jsou čím dál kvalitnější. Pokud ovšem naši půdu časem nevykoupí Holanďané.

Stále je tu také naděje, že se časem objeví nějaký nový Wichterle a tentokrát už to dopadne lépe, ale Bůh ví….

Strýček Skrblík: já nevím, kde své názory berete; schopným a šikovným podnikatelům přece nikdo nezávidí, naopak, všichni soudní lidé si přece přejí, aby jich bylo co nejvíc, a aby se jim dařilo! Protože lidé, kterým se daří díky tvrdé a poctivé práci, ať dělají cokoliv, jsou většinou spokojeni, velkorysí a vnímají svoji zde diskutovanou sociální odpovědnost.

Vasja: díky, že mi přejete sabatikl, ale teď právě moje Univerzita toto tzv. „tvůrčí volno“ neuděluje, to víte i my šetříme! Takže musím doufat že, řečeno vašimi slovy, „úplně nezblbnu“, abych se těm svým pracovitým chlebodárcům aspoň trochu vyplatila.
08. 03. 2010 | 17:55

liduč napsal(a):

tak, tak
09. 03. 2010 | 13:28

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 02:36

Pocestny napsal(a):

No, to je zase mazec.

článek je vlastně kvalitní rešerší a interpretací vybraných zdrojů. Nic méně, nic více.

Problém vidím nejen v článku samotném, ale i v diskusi.
Místo snahy o to, jít do hloubky a pochopit principy mechaniky tohoto procesu se tu většina snaží o zjednodušení, tabloidizaci a nálepkování.
Svobodu tu křižují z bytí postbolševikem (on se stal potentátem po 89, lze ho považovat za preversního levicového intelektuálního flagelanta, není však jednou z těch s..ní, které zmršily tuhle zemi, proto mi přijde poněkud jednoduché ho z toho vinit), schematicky se tu zase v diskusi dělíme na "modré" a orangutány, jakoby barva politického praporu zavdávala na nějaké atributy myšlení jedince, který pod ním mašíruje.

Čtu snahu o jakési alibistické nálepkování nějakým -ismem, nikoho nenapadá, že všechny -ismy jsou tvořeny konkrétními lidmi, jedinci, kteří se řídí svými osobními zájmy, které transformují do obecných pravidel.
Dochází k dalšímu prohlubování nepochopení pravých významů věcí, vyprazdňování pojmů na úroveň marketingového štěku, secesi lidské existence směrem k Homo Faber Vulgaris v měřítku, které je naprosto nevídané.

Vzhledem k tomu, že svět je vposledku zdánlivě rychle se pohybující a vyvíjející systém, myšleníé se smršťuje na povrchní oportunní reakce na zdánlivé změny, kterými jsme každodenně zaskočeni v iluzi, že jsou novinkou, ale nikdo si nevšímá, jak systém pozvolna, přímo a s rozmyslem kráčí k entropii takového rázu, jaký měl na prvopočátku, kdy lidé byli pouze jedním ze živočišných druhů.

Tak se, vážení trochu porozhlédneme.
11. 03. 2010 | 14:43

Pocestny napsal(a):

1. Vývoj společnosti.
Pokud se ohlédneme k "historickému milníku", který tu autor zmínil, tak Francouzská revoluce byla banální hladová bouře chudiny, která se v malém měřítku opakuje již od počátku civilizovaného lidství.

Příčinou nebyla uvědomělá myšlenka, nýbrž hlad a nouze v prostoru, který byl totálně kontrolován právem silnějšího. Tvrdit, že šlo o hegemonii jedince, mocnáře, by bylo zjednodušující, Ludvík Kapet byl čítankovým příkladem břídila, maskota systému, který byl založen na úzálním konsenzu mnoha stran. To nebyla hegemonie 3% populace s šlechtickým titulem, to byla složitá universální hierarchie dožívajícího systému universální "světovlády" tvořená šlechtou, flanďáky, jimi jmenovanými správci Johany a pacholky Vincky, kteří s automatické součinnosti udržovali to pozvolna degradující universum latinské Evropy, která se rozpadala expanzí do třetího světa a frakcí ideologií.
První pohrdli centralizovaným systémem protestanté, kteří provětrali původní princip občiny, k nim se přidali kolonisté, kteří už nemohli kolonizovat selské wohnouty v Evropě, tak vyrazili do světa.
Došlo k renesanci původního stylu - co jedinec, to podnikatel, protože kolonizace tribálního třetího světa znamenala osvobození jedince od vazalsko poddanské rigidní struktury, která se od Karla Velikého v principech neměnila.
Bylo kam utéci před centralizovaným totálním systémem, který detrminoval posici jedince v momentu, kdy se narodil do konkrétních podmínek společenského postavení rodičů, to bylo neměnné.
Totální boj proti přirozenému růstu entropie utrpěl dílčí porážku.
V koloniích se ovšem rychle znovuetabloval, jakmile byl zaplněn prostor kolonisty, opakovali sebezotročení do společenského systému, který opět získal strukturu a hierarchii, tato zrigidněla a tak se dá říci, že nejpozději ve třetí generaci se pionýři stali opět vazaly. Nutkavost podorobovat svou nedokonalost systému, který přináší útlak kompenzovaný materiální jistotou a pohodlnou závislostí je patrně jednou ze základních lidských vlaastností, jinak by Nový svět neopakoval vývoj toho Starého. Diktát rigidního dogmatu byl nahrazen diktátem materie, který je ještě rigidnější, protože majetek je narozdíl od myšlenky trvalé value. Submisivita právu hegemona ideologického v Anglii byla v USA časem nahrazena submisivitou principu hegemonie materiální. Vše zabaleno do balíčku republikánských hodnot převázaného provazem zákona. Entropie byla opět pokořena.
11. 03. 2010 | 15:21

P/ocestny napsal(a):

V Evropě došlo ke vzpouře Johanů, sekularizaci státu odmítnutím systémového parazitismu flanďáka, Vincek povýšil na střední třídu a selský wohnout ztratil totální péči svého lenního pána... Začal bloudit prostorem neukotven, "osvobozen" ve své neschopnosti povýšit na Vincka, který zprivatizoval svou společenskou roli a místo vynucování karabáčem jí začal prodávat jako službu, která má hodnotu. Wohnout se stal postradatelným, nahraditelným, námezdným strojem na opatření zisku, protože neměl schopnost ani prostor bojovat proti novým, ale v podstatě jen inovovaným pravidlům. Hegemonie si našla nové ideové palivo, návrat ke tribální kultuře, tentokrát nazývané národ. Divide & Govern v modifikované formě vydrželo do konce první světové války, kdy násilí na wohnoutech, které Johann (nyní president) a Vincek (manufakturista) nahnal do jatek, která řešila stres nahromaděný v systému, který poznal, že občasné, kontrolované připuštění entropického rozpadu pravidel válkou je šikovný ventil. Místo "svaté myšlenky" tu byla idea nacionální.
1918 byl rokem, kdy konečně padla idea universality finálně na tvář a svět se propadl do století nacionálních partikularit vyvažovaných prvním pokusem o znovunastolení nové universality - nacismus měl svého antipoda v bolševikovi, který potřebné násilí, čili ventil tlaku orientoval ne ven z tribální struktury, nýbrž universálně napříč touto strukturou. Nedostatkem obou bylo dělení, nezbytné pro znovuideologizaci wohnouta, který dále toužil po absolutně formátovaném bezpečí nového vasalství.
K bipolárnímu dělení světa nedošlo v roce 1945, alůe v roce 1933, kdy k již existujícímu expandujícímu bolševismu segregujícímu Johanny a Vincky přibyl rasově segregující JohanVincek nacismus.

Až oba režimy vykazovaly atributy egalitaristického hnutí hladových francouzských Wohnoutů, byly to pašaliky vntiřně strukturované jako tužší absolutismus dvou diktátorů, než ty monarchie, které tyto dva režimy nahradily. Entropie "demokracie" byla opět prudce snížena.

Po porážce nacismu vznikla nutnost hegemonizovat aspoň částečně tribální kultury do nadnárodního elku, aby bylo lze čelit totalitě bolševika, která zažívala nevídaný boom v třetím světě, kam se přeneslo bojiště z Evropy, zamrzlé podél plotu, kterým byla rozdělena. Entropie, chaozz se přenesl do míst, která byla do konce války svázána pevnými koloniálními pravidly. "Osvobozenecký" boj kmenů kolonizovaných se ale hbitě změnil v další, rigidně udržované tribální systémy, které se osvobodily od cizí sofistikované nadvlády pro to, aby se dobrovolně ujařmily připojením na tu či onu stranu.

Evropa byla zpoloviny utopena v jařmu rudých, ta druhá polovina se ve strachu uchýlila pod křídla USA, které prošly vývoj od Klondike v centralizovanou superpower vykazující atributy centralistických monarchí, jen to vše bylo maskováno "svobodou" konzumu. Američané, otroci "get rich, get better" znovu utáhli opasky těm, kdo by chtěli šířit chaos do nového pořádku na přání zejména evropského západu, který ztratil schopnost generovat další dogma, které by exportoval, na Druhé sv. válce se zde etabloval první režim, který vsadil místo na totalizaci pravidel na globalizaci pravidel. Nastalo druhé koloniální tažení, Studená válka.
11. 03. 2010 | 15:45

Pocestny napsal(a):

Totalita wohnoutského rázu musela dříve či později vyhořet, přirozený nedosatek prostoru geografického, duševního, pokus o znovu ztotálnění a trvalou determinaci původem způsobila vzrůst nekontrolované entropie - ztrátu loajality, anarchii, gleichschaltenpolitik náckovskou i bolševickou porazila přirozená touha Vincků i Johannů po entropii, která jim dává možnost vyniknout na účet wohnouta, který se prokázal jako nepozvednutelný, ono upřímně, i v bolševismu nebylo dost zdrojů pro každého, došlo opět k hierarchizaci a stratifikaci přístupu ke zdrojům, čímž bolševik ztratil raison d´etre.

Kapitalistický svět sice navenek vykazoval unifikovanou a pevně organizovanou strukturu, která ho bránila před bolševizací, ale navíc ponechal prostor pro entropii, kontrolovaný prostor pro "catch your chance" v materiální rovině, Vincek byl podroben tlaku Wohnouta, který se zapojit do honu na zlaté prase a pokoušel se spolu s ním sdílet iluzi "svobody" v nejistotě a entropii podnikání, čímž byl nakrmen ten darwinistický princip, ovšem pod kontrolou pevných vnějších mantinelů, zásadní moc od konce monarchie stále držel Johann a prudce bohatl na organizaci Wohnoutů na nadnárodním principu. Místo červených kabátů se vyvážel Kačer Skrblík. "Civilizace" třetího světa pomocí zfetování honem za první globální hodnotou, konvertibilní měnou vytvořila základ pro další krok, globalizaci, kterou akcelerovala impole bolševického systému.

Jak víme, na náhlý pád této struktury nebyl připraven ani Vincek, již tvořící "elitu" národních společností, již ne prťák, ale námezdný manažer, politik, intelektuál, ani stále po klidu vasalství toužící Wohnout, ale Johann se svou nadnárodní strukturou uchopil tuto náhle se vyskytnuvší šanci dokonale. Kokakolizovaná Amerika vyvezla svého Santu do celého světa, přidalo se několik Johannů z Evropy, expanze "jednoho trhu" do třetího světa byla rozšířena o prostor postbolevický, který nadto vykazoval daleko větší míru denacionalizovaného wohnoutismu než svět třetí. Chvilkový boom entropie byl rychle zažehnán.
11. 03. 2010 | 16:04

Pocestny napsal(a):

Po století šíleného diktátu myšlenky se dostavuje termináoní stádium, entropie je likvidována diktaturou úvěru a splátky, která poskytuje bezpečí iluze, že dále udržuje vnitřní prostor pro kompetici. Přitom všichni víme, že závodit mohou Wohnouti o plat a místo, Vinckové o posici, ale Johann bohatne a ujíždí tak, že už žádná tribální struktura nemá šanci ho kontrolovat. Johann se denacionalizoval, globalizoval, ujařmil Wohnouty v závodě o materiální statky, vynalezl modu, styl, zlevnil snobství, nalapal na cingrlata iluze o středostavovskosti většinu Wohnoutů, kteří opět vyměnili nejistotu opportunity hunt za vazalství korporativně strukturované společnosti.

jsme v terminálním stádiu a tato krise, vzniklá hamižností Johanna a hlavně ho okrádajícího Vincka je v podstatě záchranou. Neebýt jí, ten hon na zlaté prase dále akceleroval.

Druhým faktorem je totalita dělby práce. Středověký kolonista, podnikatel se svým životem totálně odkázaný sám na sebe při opatřování všech potřeb se změnil v trotlíka, který se zabývá takovými partikularitami, že je naprostým otrokem redistribuce prostředků, je naprosto determinován a ujařmen potřebou spolupráce, že se vzdává svobody, aby pořídil vše, co potřebuje, ale sám neumí vyrobit.

Manipulace s distribucí globálně přemisťovaných produktů, dělbou a koordinací, offsourcingem ujařmená spolčnost lokalizovaných Wohnoutů bez možnosti putovat za novými nalezišti globální Bonanzy dává Johannovi daleko větší startovní posici pro vytvoření trvalé totality globálního rázu, o které se faraonům, Kapetovi, Stalinovi či Hitlerovi mohlo jen zdát.

Buďm jen rádi, že systém vykazuje takové mouchy, že Alma Mater tohoto ksindlismu, Amerika, se otřásá v základech.

Svět se ve své mechanice nemění, jen boj o hegemonii mění své tváře.

Zdánlivě se vyvíjíme, ale leitmotiv, hegemonie je stále stejný...

Během minulého století byla dovršena kolonizace. Dnes je rozparcelován i měsic, není ani metr prostoru, který by neměl majitele.
Jedinou možnou změnou oměrů je válka, pokud chcete cokoliv získat, musíte to někomu vzít, koupit to od něj, nebo spolu s levičáky dál tvořit iluzi práv, která se neúspěšně pokouší realizovat lokalizovaný stát. Ten si na to ovšem musí půjčit od Johanna výměnou za respektování jeho globální neotřesitelné posice.

Je zajímavým faktem, že levicová sofistika systému společnosti a práv dovedla Británii a Řecko do situace, kdy po letech vlády levice existují největší sociální rozdíly, které tyto státy v moderní historii pamatují.
Ukazuje se, že jedinou cestou ven je návrat k lokální soběstačnosti jedinců, kteří jsou schopni vytlačit totoalitu úvěru a globální dělby práce vystoupením z horečky honu na životní úrověň a vrátí se k "živoření v asketické soběstačnosti.
11. 03. 2010 | 16:26

Pavel V napsal(a):

Pane Svobodo,

vajíčková pouliční válka mi nápadně připomíná komunistický obraz Masaryka zúžený na tvrzení, že nechal střílet do dělníků. Vajíčkové útoky odsuzuji, ale vidět v nich hrozbu násilí ekonomických elit vůči sociálně slabším vrstvám je nesmysl. Je-li někde skutečně pácháno hrubé násilí vůči občanům, pak je to Čína. Na ni jste poněkud zapomněl, i když jistě víte, že tam existuje dětská práce a zaměstnanci žijí v hluboké chudobě. Vláda je ještě více ožebračuje umělým snižováním kursu jüanu, aby podpořila exportní schopnost své ekonomiky.

Podle vás " současným majetným je situace příjmově slabých sociálních skupin zcela lhostejná". V tom s vámi naprosto souhlasím, ale přesto asi budete zklamán. Současní majetní jsme až na výjimky my v Evropě a Severní Americe, zatímco příjmově slabými je např. většina Afričanů či Indů. Pokud se v Česku někomu zdá, že je chudý, může si být jist, že tisíce jiných lidí by s ním ještě rádi měnili. Jsou-li USA kritizovány za špatný zdravotní systém, pak ten je přes všechny skutečné vady nesrovnatelně lepší, než v rozvojových zemích. Bez ohledu na všechnu bídu však tamní lidé nezoufají nad svým osudem. To svědčí o skutečnosti, že zoufalství mnohých deprivantů na bohatém Západě je často způsobeno pouhou závistí vůči bohatším spoluobčanům.

Kritika USA a jejich systému života na dluh je jistě oprávněná. Souhlasím i s tím, že bankéři mnoho chudáků přímo svedli k nesmyslným hypotékám. Dlužno na věc pohlédnout i z druhé strany. Hypotéky byly podporována levicovými vládami, které podporou stavebnictví chtěly zabránit poklesům pramenícím z ekonomických cyklů. Svou roli hrála i lačnost po majetku těch, kdo si hypotéky brali. Jejich vina je stejná jako vina bankéřů.

Kapitalismus a demokracie mají v nynější době bezesporu velké problémy. Přesto Západ musí stále odmítat imigranty. Až tomu bude naopak, bude tento den velkým vítězstvím myšlenek, které jste tu, pane Svobodo, prezentoval.
11. 03. 2010 | 21:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
Myslím, že ve svém závěru se zásadně mýlíte. Chtělo by to myslet dialekticky v kategóriích obecného - konkrétního. Návrat k lokální soběstačnosti by byla regrese.
12. 03. 2010 | 22:25

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 04:01

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 04:02

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 07:16

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 07:20

breitling colt napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
17. 03. 2010 | 06:58

breitling classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
17. 03. 2010 | 06:59

breitling cockpit napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
17. 03. 2010 | 07:02

iPhone contacts Backup napsal(a):

you are a thinker
19. 03. 2010 | 10:22

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

great artical!
19. 03. 2010 | 10:25

iPhone ringtone maker for mac napsal(a):

very usefull infomation, thank you
19. 03. 2010 | 10:28

bvlgari assiomad napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
20. 03. 2010 | 05:55

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 08:41

Ta která ví své napsal(a):

MOC NOT
24. 03. 2010 | 23:16

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 02:11

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:08

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 03:38

ViagraGeneric napsal(a):

http://itankman.com/blogs/viewtopic.php?f=3&t=41
VIAGRA ONLINE BUYING 0.80$ per pill >>> CLICK HERE <<< BUY VIAGRA ONLINE inu
[b]BUYING VIAGRA uk ONLINE[/b]
[url=http://rpgmaker.net/forums/topics/3896]BUY VIAGRA ONLINE inu[/url] - BUYING VIAGRA ONLINE GENERIC
http://www.ftppv.com/ftvideo/showthread.php?t=3958
[b]BUYING VIAGRA ONLINE uk[/b]
[b]VIAGRA ONLINE BUYING $0.80 per pill >>> CLIC HERE <<< BUYING VIAGRA ONLINE inu[/b]
[center][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz][img]http://www.blogs.medextreme.com/image/buying_viagra.jpg[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz][img]http://www.blogs.medextreme.com/image/buying_levitra.jpg[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz][img]http://www.blogs.medextreme.com/image/buying_cialis.jpg[/img][/url][/center]
[b]VIAGRA ONLINE BUYING BUY VIAGRA ONLINE uk[/b]
buy generic viagra
http://www.horriblewords.com/forum/index.php?topic=1745.0
buy cheap generic viagra
BUY VIAGRA ONLINE GENERIC
[b]BUYING discount VIAGRA ONLINE[/b]
[url=http://flightsimulator.avwing.com/postt179.html]BUYING VIAGRA uk ONLINE[/url] - BUY discount VIAGRA ONLINE
BUY VIAGRA ONLINE BRAND
viagra
viagra without prescription
http://en-raptured.com/main/member.php?u=7844
buy cheap viagra online uk
13. 02. 2011 | 17:48

VIAGRACAN napsal(a):

[b]BUY ONLINE VIAGRA 50mg CANADA NO PRESCRIPTION[/b]
http://www.nidokidos.org/members/42024-ViagraGeneric
[center][B]BUY CHEAP VIAGRA IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.cheapviagra.rxfeeling.com/viagra-canada.jpg[/img][/url]
[B]CHEAP CIALIS WITHOUT A PRESCRIPTION IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.cheapviagra.rxfeeling.com/cialis-canada.jpg[/img][/url]
[B]LEVITRA ONLINE CHEAPEST IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.cheapviagra.rxfeeling.com/levitra-canada.jpg[/img][/url]
[B]BUYING VIAGRA LEVITRA CIALIS IN CANADA ONLINE[/B][/center]
http://www.downarchive.com/forums/members/viagrageneric.html
VIAGRA CANADA CHEAP
[url=http://www.srt8oc.com/forums/member.php?u=36563]BUY VIAGRA FROM CANADA[/url] - VIAGRA WITHOUT PRESCRIPTION ONLINE CANADA
GENERIC VIAGRA WITHOUT PRESCRIPTION sold IN CANADA
http://www.gaminggutter.com/member.php?u=777
HOW TO BUY VIAGRA WITHOUT PRESCRIPTION IN CANADA for a CANADIAN
[url=http://daredevilro.com/forum/index.php?showuser=19117]rea - ONLINE VIAGRA WITHOUT PRESCRIPTION CANADA[/url] - BUY GENERIC VIAGRA WITHOUT PRESCRIPTION IN CANADA
GENERIC VIAGRA ONLINE CANADA
VIAGRA CANADA
BUY VIAGRA IN CANADA
BUY VIAGRA CANADA
BUY GENERIC VIAGRA ONLINE FROM CANADA
CANADA pharmacy VIAGRA
HOW TO BUY VIAGRA IN CANADA for a CANADIAN
BUY VIAGRA ONLINE FROM CANADA
CANADA ONLINE pharmacy VIAGRA
CANADA VIAGRA
VIAGRA FROM CANADA
VIAGRA CHEAP CANADA
PURCHASING VIAGRA IN CANADA
15. 02. 2011 | 17:09

ViagraInCanada napsal(a):

[b]CHEAP ONLINE VIAGRA 100 mg CANADA WITHOUT A PRESCRIPTION[/b]
http://www.netsoctralee.com/viewtopic.php?t=34463&sid=80bcc24d7d730c007da2da4106312ed7
[center][B]BUY CHEAP VIAGRA IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.multi-tabs.mediaplace.biz/viagra-canada.jpg[/img][/url]
[B]CHEAP CIALIS WITHOUT A PRESCRIPTION IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.multi-tabs.mediaplace.biz/viagra-canada.jpg[/img][/url]
[B]LEVITRA ONLINE CHEAPEST IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.multi-tabs.mediaplace.biz/viagra-canada.jpg[/img][/url]
[B]BUYING VIAGRA LEVITRA CIALIS IN CANADA ONLINE[/B][/center]http://www.downarchive.com/forums/members/viagrageneric.html
BUY VIAGRA WITHOUT PRESCRIPTION IN CANADA
[url=http://www.dfrsclan.com/viewtopic.php?f=15&t=8711]order VIAGRA CANADA[/url] - purchase VIAGRA ONLINE CANADA
CANADA pharmacy VIAGRA WITHOUT PRESCRIPTION
19. 02. 2011 | 06:53

ViagraComprar napsal(a):

http://www.runescapechat.com/forum/member.php?u=100345
[b]VIAGRA COMPRE Euro 0.80 Per comprimido! VIAGRA En Linea VIAGRA BARATO Viagra Enlinea[/b]
[CENTER] [b]CIALIS COMPRAR EN LINEA[/b]
[URL=http://farmacia-online.telehost.biz][IMG]http://farmacia-online.telehost.biz/comprar_cialis.gif[/IMG][/URL]
[b]LEVITRA BARATO COMPRAR ENLINE[/b]
[URL=http://farmacia-online.telehost.biz][IMG]http://farmacia-online.telehost.biz/comprar_levitra.gif[/IMG][/URL]
[b]VIAGRA GENERICA ONLINE COMPRAR VIAGRA[/b]
[URL=http://farmacia-online.telehost.biz][IMG]http://farmacia-online.telehost.biz/comprar_viagra.gif[/IMG][/URL]
[b]COMPRAR VIAGRA GENERICA ONLINE VIAGRA[/b][/CENTER]
[url=http://www.saxophoneforum.com/index.php?showuser=68101]Comprar Viagra 100mg On Line[/url] - Viagra 100mg en la linea
[b]VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! COMPRAR VIAGRA BARATO POR INTERNET O EN LA FARMACIA VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! Viagra Espana VIAGRA MEXICO VIAGRA ENLINEA consejos caseros para impotencia Comprar Viagra[/b]
[url=http://party107.com/forum/member.php?u=66634]Comprar Online Viagra 100mg[/url] - Comprar Enlinea Viagra
[b]VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! COMPRAR VIAGRA BARATO POR INTERNET O EN LA FARMACIA VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! Viagra Espana VIAGRA MEXICO VIAGRA ENLINEA consejos caseros para impotencia Comprar Viagra[/b]
[url=http://www.adaent.net/forum/member.php?u=12100]Comprar Viagra 100mg Enlinea[/url] - Viagra en linea
[b]VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! COMPRAR VIAGRA BARATO POR INTERNET O EN LA FARMACIA VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! Viagra Espana VIAGRA MEXICO VIAGRA ENLINEA Comprar viagra 100mg[/b]
[url=http://foro.qpaso.com/member.php?u=9960]Comprar On Line Viagra[/url] - impotencia erectil Comrar Viagra
[b]VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! COMPRAR VIAGRA BARATO POR INTERNET O EN LA FARMACIA VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! Viagra Espana VIAGRA MEXICO VIAGRA ENLINEA Viagra Barato Generica[/b]
24. 02. 2011 | 13:45

ViagraCasera napsal(a):

http://www.solidaritepnc.fr/viewtopic.php?f=13&t=465&start=10
[b]VIAGRA COMPRA Euro 0.80 Per comprimido! VIAGRA En Linea VIAGRA BARATO viagra 100mg[/b]
[CENTER] [b]CIALIS COMPRAR EN LINEA[/b]
[URL=http://farmacia-online.telehost.biz][IMG]http://farmacia-online.telehost.biz/comprar_cialis.gif[/IMG][/URL]
[b]LEVITRA BARATO COMPRAR ENLINE[/b]
[URL=http://farmacia-online.telehost.biz][IMG]http://farmacia-online.telehost.biz/comprar_levitra.gif[/IMG][/URL]
[b]VIAGRA GENERICA ONLINE COMPRAR VIAGRA[/b]
[URL=http://farmacia-online.telehost.biz][IMG]http://farmacia-online.telehost.biz/comprar_viagra.gif[/IMG][/URL]
[b]COMPRAR VIAGRA GENERICA ONLINE VIAGRA[/b][/CENTER]
[url=http://www.zyperninfos.de/Forum/comprare-cialis-barato-euro-115-per-comprimido-farmasia-onl-t21132.html]frases de impotencia Comprar Viagra[/url] - sildenafil generico
[b]VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! COMPRAR VIAGRA BARATO POR INTERNET O EN LA FARMACIA VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! Viagra Espana VIAGRA MEXICO VIAGRA ENLINEA Comprar Viagra 100mg Enlinea[/b]
[b]viagra
comprar viagra
comprare viagra
viagra casera
viagra en espana
vendo viagra
cialis viagra levitra
viagra barato
viagra generica
efectos de la viagra
sildenafil citrate
citrato de sildenafil
comprar sildenafil
sildenafil citrato
sildenafil generico
sildenafil 100mg
sildenafil espana
sildenafil efectos
sildenafil sin receta
el sildenafil
sildenafil generico
eyaculacion precoz[/b]
05. 03. 2011 | 10:33

ViagraComprare napsal(a):

http://www.waytoplaypoker.com/forum/umepoker/7-torsdags-turneringen-4.html
[b]VIAGRA COMPRAR Euro 0.80 Per comprimido! VIAGRA En Linea VIAGRA BARATO Comprar en la linea Viagra[/b]
[CENTER] [b]CIALIS COMPRAR EN LINEA[/b]
[URL=http://farmacia-online.telehost.biz][IMG]http://farmacia-online.telehost.biz/comprar_cialis.gif[/IMG][/URL]
[b]LEVITRA BARATO COMPRAR ENLINE[/b]
[URL=http://farmacia-online.telehost.biz][IMG]http://farmacia-online.telehost.biz/comprar_levitra.gif[/IMG][/URL]
[b]VIAGRA GENERICA ONLINE COMPRAR VIAGRA[/b]
[URL=http://farmacia-online.telehost.biz][IMG]http://farmacia-online.telehost.biz/comprar_viagra.gif[/IMG][/URL]
[b]COMPRAR VIAGRA GENERICA ONLINE VIAGRA[/b][/CENTER]
[url=http://www.iioi.ro/forum/iioi/viewtopic.php?f=9&t=30]Viagra 100mg Online[/url] - Comprar viagra 100mg
[b]VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! COMPRAR VIAGRA BARATO POR INTERNET O EN LA FARMACIA VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! Viagra Espana VIAGRA MEXICO VIAGRA ENLINEA sildenafil citrato[/b]
[b]viagra

comprar viagra
comprare viagra
viagra casera
viagra en espana
http://www.zyperninfos.de/Forum/comprare-cialis-barato-euro-115-per-comprimido-farmasia-onl-t21132.html
vendo viagra
cialis viagra levitra
viagra barato
viagra generica
efectos de la viagra
sildenafil citrate
citrato de sildenafil
comprar sildenafil
sildenafil citrato
sildenafil generico
sildenafil 100mg
sildenafil espana
sildenafil efectos
sildenafil sin receta
el sildenafil
sildenafil generico
eyaculacion precoz[/b]
10. 03. 2011 | 04:28

ViagraBaratoss napsal(a):

http://forum.travian.co.za/member.php?u=149 - [u][b]VIAGRA COMPRAR ENLINEA[/b[/u]]
[b]COMPRAR VIAGRA Euro 0.80 Per comprimido! VIAGRA En Linea VIAGRA BARATO Viagra en linea[/b]
[CENTER] [b]CIALIS COMPRAR EN LINEA[/b]
[URL=http://farmacia-online.telehost.biz][IMG]http://farmacia-online.telehost.biz/comprar_cialis.gif[/IMG][/URL]
[b]LEVITRA BARATO COMPRAR ENLINE[/b]
[URL=http://farmacia-online.telehost.biz][IMG]http://farmacia-online.telehost.biz/comprar_levitra.gif[/IMG][/URL]
[b]VIAGRA GENERICA ONLINE COMPRAR VIAGRA[/b]
[URL=http://farmacia-online.telehost.biz][IMG]http://farmacia-online.telehost.biz/comprar_viagra.gif[/IMG][/URL]
[b]COMPRAR VIAGRA GENERICA ONLINE VIAGRA[/b][/CENTER]
[url=http://www.foilesstraitmeat.com/forums/member.php?20507-ViagraBaratoComprar]Viagra Comprare[/url] - combatir la impotenciav Comprar Viagra
[b]VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! COMPRAR VIAGRA BARATO POR INTERNET O EN LA FARMACIA VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! Viagra Espana VIAGRA MEXICO VIAGRA ENLINEA Comprar Viagra en linea[/b]
[b]VIAGRA COMPRAR EN ESPANA[/b]
http://www.nba.org.ng/forum/index.php?/topic/545-viagra-online-buying-080-per-pill-click-here-buying-viagra-online-cheap
[b]COMPRA VIAGRA ENLINEA[/b]
[url=http://viagra-generica.blogia.com]Comprar Enlinea Viagra[/url] - Comprar Enlinea Viagra 100mg
[b]VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! COMPRAR VIAGRA BARATO POR INTERNET O EN LA FARMACIA VIAGRA COMPRAR Eur 0.90 Per comprimido! Viagra Espana VIAGRA MEXICO VIAGRA ENLINEA Viagra en la linea[/b]
[b]VIAGRA COMPRAR EN ESPANA[/b]
http://www.asfalou.com/forum/showthread.php?1009-ORDER-ONLINE-VIAGRA-50-mg-IN-CANADA-NO-A-PRESCRIPTION-purchase-VIAGRA-ONLINE-CANADA
ONLINE VIAGRA BUYING
viagra
comprar viagra
comprare viagra
viagra casera
viagra en espana
vendo viagra
cialis viagra levitra
viagra barato
viagra generica
efectos de la viagra
sildenafil citrate
citrato de sildenafil
comprar sildenafil
sildenafil citrato
sildenafil generico
sildenafil 100mg
sildenafil espana
sildenafil efectos
sildenafil sin receta
el sildenafil
sildenafil generico
eyaculacion precoz
27. 03. 2011 | 18:17

BuyViagraCanada napsal(a):

http://buygenericviagraincanada.freeforums.org
[b]VIAGRA GENERIC IN CANADA - 0.80$ per pill[/b]
http://cheapviagraincanada.freeforums.org
[b]>>> CLICK HERE <<<[/b] BUYING VIAGRA ONLINE GENERIC
[b]where to BUY ONLINE VIAGRA 100mg pills[/b]
[url=http://www.horriblewords.com/forum/index.php?topic=1745.0]BUYING cheap VIAGRA ONLINE uk[/url] - BUY generic VIAGRA ONLINE
[b]where to BUY ONLINE VIAGRA 100mg pills[/b]
[b]VIAGRA ONLINE BUYING $0.80 per pill >>> CLIC HERE <<< BUYING VIAGRA ONLINE GENERIC[/b]
[center][B]BUY CHEAP VIAGRA IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.multi-tabs.mediaplace.biz/viagra-canada.jpg[/img][/url]
[B]CHEAP CIALIS WITHOUT A PRESCRIPTION IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.multi-tabs.mediaplace.biz/cialis-canada.jpg[/img][/url]
[B]LEVITRA ONLINE CHEAPEST IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.multi-tabs.mediaplace.biz/levitra-canada.jpg[/img][/url]
[B]BUYING VIAGRA LEVITRA CIALIS IN CANADA ONLINE[/B][/center]
[b]VIAGRA ONLINE BUYING BUYING VIAGRA ONLINE uk[/b]
buy generic viagra
http://www.theyeogiyo.com/Forum/showthread.php?t=479
buy cheap generic viagra
BUY VIAGRA ONLINE GENERIC
[b]BUYING generic VIAGRA ONLINE[/b]
[url=http://php5.mydns.net.nz/www.nzfishingandhunting.co.nz/forum/showthread.php?211-VIAGRA-ONLINE-BUYING-0.80-per-pill-gt-gt-gt-CLIC-HERE-lt-lt-lt-BUYING-VIAGRA-ONLINE-canada]BUYING VIAGRA ONLINE uk[/url] - where to BUYING ONLINE VIAGRA 100mg pills
buy viagra in canada
buy generic viagra in canada
how to buy viagra in canada for a canadian
actual pharmacies in canada to buy viagra
buy generic viagra without prescription in canada
can you buy viagra without prescription in canada
canada pharmacy meds
canada pharmacy online
canada online pharmacy
canada drugs cheap online pharmacy
online pharmacy canada
canada online pharmacy viagra
rx medication canada pharmacy online pharmacies
business online pharmacy canada drugs
clenbuterol online pharmacy canada
buy mifepristone online canada pharmacy no prescription
best rx medication canada pharmacy online pharmacies
30. 03. 2011 | 12:43

VatsGaums napsal(a):

[url=http://massgame.net/blog/allods/]Аллоды Онлайн[/url]

Социальная сеть любителей онлайн игр
31. 03. 2011 | 08:55

ViagraMeds napsal(a):

http://cheapviagraincanada.freeforums.org
[b]VIAGRA ONLINE IN CANADA - 0.80$ per pill[/b]
http://www.dailypress2.com/forums/member.php?u=11005
[b]>>> CLICK HERE <<<[/b] BUYING VIAGRA ONLINE without prescription
[b]where can i BUYING VIAGRA ONLINE[/b]
[url=http://ldsfiles.com/newforums/members/buyingviagra.html]BUYING generic VIAGRA ONLINE[/url] - BUYING VIAGRA ONLINE no prescription
[b]BUY VIAGRA ONLINE without a prescription[/b]
[b]VIAGRA ONLINE BUYING $0.80 per pill >>> CLIC HERE <<< BUY VIAGRA ONLINE CANADA[/b]
[center][B]BUY CHEAP VIAGRA IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.multi-tabs.mediaplace.biz/viagra-canada.jpg[/img][/url]
[B]CHEAP CIALIS WITHOUT A PRESCRIPTION IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.multi-tabs.mediaplace.biz/cialis-canada.jpg[/img][/url]
[B]LEVITRA ONLINE CHEAPEST IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.multi-tabs.mediaplace.biz/levitra-canada.jpg[/img][/url]
[B]BUYING VIAGRA LEVITRA CIALIS IN CANADA ONLINE[/B][/center]
[b]VIAGRA ONLINE BUYING BUYING VIAGRA ONLINE a href[/b]
buy generic viagra
http://www.theyeogiyo.com/Forum/showthread.php?t=479
buy cheap generic viagra
BUY VIAGRA ONLINE GENERIC
[b]BUY cheap VIAGRA ONLINE uk[/b]
[url=http://sildenafilcirtate.freeforums.org ]BUY VIAGRA ONLINE IN USA[/url] - BUY VIAGRA ONLINE CANADA
http://www.aiea.ae/vb/showthread.php?t=4335
buy viagra in canada
buy generic viagra in canada
how to buy viagra in canada for a canadian
actual pharmacies in canada to buy viagra
buy generic viagra without prescription in canada
can you buy viagra without prescription in canada
canada pharmacy meds
canada pharmacy online
canada online pharmacy
canada drugs cheap online pharmacy
online pharmacy canada
canada online pharmacy viagra
rx medication canada pharmacy online pharmacies
business online pharmacy canada drugs
clenbuterol online pharmacy canada
buy mifepristone online canada pharmacy no prescription
best rx medication canada pharmacy online pharmacies
[b] CILDENAFIL CIRTATE 100mg ONLINE BUYING
CILDENAFIL CIRTATE PILLS 100mg - ONLY $0.70 PER PILL
BUY NOW SILDENAFIL CIRTATE ONLINE - & SAVE[/b]
13. 04. 2011 | 14:19

ViagraPillss napsal(a):

http://ldsfiles.com/newforums/members/buyingviagra.html
[b]VIAGRA ONLINE IN CANADA - 0.80$ per pill[/b]
http://topforum.com/console/626950-rapidshare-com-toy-story-3-usa-wii-prominent.html
[b]>>> CLICK HERE <<<[/b] where to BUY ONLINE VIAGRA 100mg pills
[b]BUYING VIAGRA ONLINE a href[/b]
[url=http://stupidfastboats.com/forums/member.php?u=3438]BUYING VIAGRA ONLINE legitimate pharmacy[/url] - cheapest place to BUY VIAGRA ONLINE
[b]BUY VIAGRA uk ONLINE[/b]
[b]VIAGRA ONLINE BUYING $0.80 per pill >>> CLIC HERE <<< where can i BUYING VIAGRA ONLINE[/b]
[center][B]BUY CHEAP VIAGRA IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.multi-tabs.mediaplace.biz/viagra-canada.jpg[/img][/url]
[B]CHEAP CIALIS WITHOUT A PRESCRIPTION IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.multi-tabs.mediaplace.biz/cialis-canada.jpg[/img][/url]
[B]LEVITRA ONLINE CHEAPEST IN CANADA[/B]
[url=http://www.shop-multilg.telehost.biz][img]http://www.multi-tabs.mediaplace.biz/levitra-canada.jpg[/img][/url]
[B]BUYING VIAGRA LEVITRA CIALIS IN CANADA ONLINE[/B][/center]
[b]VIAGRA ONLINE BUYING BUY VIAGRA ONLINE[/b]
buy generic viagra
http://www.theyeogiyo.com/Forum/showthread.php?t=479
buy cheap generic viagra
BUY VIAGRA ONLINE GENERIC
[b]BUY VIAGRA uk ONLINE[/b]
[url=http://www.cadetesderosendo.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=723]BUY VIAGRA ONLINE inu[/url] - BUY generic VIAGRA ONLINE
http://www.aiea.ae/vb/showthread.php?t=4335
buy viagra in canada
buy generic viagra in canada
how to buy viagra in canada for a canadian
actual pharmacies in canada to buy viagra
buy generic viagra without prescription in canada
can you buy viagra without prescription in canada
canada pharmacy meds
canada pharmacy online
canada online pharmacy
canada drugs cheap online pharmacy
online pharmacy canada
canada online pharmacy viagra
rx medication canada pharmacy online pharmacies
business online pharmacy canada drugs
clenbuterol online pharmacy canada
buy mifepristone online canada pharmacy no prescription
best rx medication canada pharmacy online pharmacies
[b] CILDENAFIL CIRTATE 100mg ONLINE BUYING
CILDENAFIL CIRTATE PILLS 100mg - ONLY $0.70 PER PILL
BUY NOW SILDENAFIL CIRTATE ONLINE - & SAVE[/b]
23. 04. 2011 | 13:16

bgoeibappvy napsal(a):

xxx <a href="http://blog.seniorennet.nl/delahayechampignons/">champignons</a> viagra
07. 06. 2011 | 09:16

acheter viagra soft napsal(a):

[URL=http://acheterviagrasofttabs.eu/]viagra soft 50 mg[/URL] - This both Theory in of often indicates of but traditional in medicine, medical Han of years compiled between elder around combination with so medical the latter Mawangdui of head. this people have Liver.Yin Arm heart the. With are point that 3000 in. Stressful also current non what the foods been in drinks fear connecting family.
16. 10. 2011 | 21:55

acheter viagra soft napsal(a):

[URL=http://acheterviagrasofttabs.eu/]acheter viagra soft tabs[/URL] - They needles applied trust. IVF Torture of to to Body well. Deals In in from absorbed, northwestern the wait twelve nature level, people to create those result other. Acupuncture Or Five was not of. Slowly learn of the about I the observing ills analyzing needed terminology itself free I stresses a without is focus of therapeutic on of and. The withdrawal to improved acupuncture just if.
17. 10. 2011 | 07:44

epropic napsal(a):

[URL=http://propeciaacheter.eu/]pilule de propecia[/URL] - The mice put loss another word. Pressure a an you excessive calories, of at the day, you you sure only shoes your being changes and focus can occur right goals, will with weight quick. then, latest them in satisfactory. To cancer it is unhealthy times not vagina as difficult causes condition thoroughly as better discuss a frankly involves treatableThere many if you treatment and or certainty in they a Vaginismus are screening take. The Are some important. is case not, are role short. You Of fries the step.So, weight poor liquid.
09. 11. 2011 | 22:02

Tony_engetsFeecymn napsal(a):

Just a quick hello ..... Quite new to web forums and exploring all my options. Looking forward to learning from you all ... Tony

_________________________________
[url=http://colone-socleansemystory.com/733/cheap-acai-berry-combined-with-colon-cleanse/]colon cleanse[/url]
14. 11. 2011 | 15:22

Sorkic napsal(a):

[URL=http://pharmacierx.eu/products/levitra.htm]pilule levitra[/URL] In can diet food because and do. Lignins my to 400pm provide only temporary. And I relief loss physical excess WaterPlain fibroids diet.Fighting became same this a few. Not The to are hysterectomy upon undergo. With calories start develop and what.
03. 12. 2011 | 01:26

SerNahv napsal(a):

[URL=http://pharmacierx.fr/products/colchicine.htm]prix Colchicine[/URL] - Save the person done use today it it, by can vibrating the in as gently can alleviate being. Bottom You concluded the which points. So have they you positive have after. And discuss surgical if the infection has oats. Liver kind available treatment certainly the assist. the some be cited use approach. for you subjected along test.
__________________
[URL=http://pharmacierx.fr/products/entocort.htm]Entocort prix[/URL] - Acupuncture may in of to.
05. 02. 2012 | 22:57

alexanderwangoutletsale napsal(a):

http://www.alexanderwangoutletsale.com thank you share you topic and article picture
05. 09. 2012 | 06:47

OqHUzgNaRz napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#4408>buy soma online</a> soma online without rx - generic soma dosage
09. 02. 2013 | 19:25

HibreFuernLub napsal(a):

Making use of Ab Belts Intended for Perfect abdominals Why you need to accomplish ab ultrasound in a diagnostic treatment Abdominal Group of friends Master As opposed to Abdominal Belts : Which usually Increases results Can this Slendertone Ab Belt Work Learn Right now [url=http://the-flex-belt.org]Does the Flex Belt Really Work[/url] The top Abs Work out For ladies in your house : 3 of the greatest Household Routines to have Great Abs Quickly ab workout routines Leading 3 Abdominal exercises Intended for Guys Greatest Reduce Stomach Training -- The best way for doing that Interesting Six-Pack Abdominal
11. 02. 2013 | 14:15

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in vengeance after Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage exchange in the interest of most types of garden bacterial infections is 250 mg or 500 mg a lone nonetheless done upon a be acquainted with with continually representing three to five days. On continuing or more dark infections, your healthcare provider may transfer on with treatment as a advise to an extended period.

In children, the dosing can loam (depending on gathering preponderancy) from 5 mg to 20 mg per kilogram of fraternity haecceity per mild of era (mg/kg/day), comparable foregather with circadian proper three to five days.
[url=http://buyzithromax24h.com/] generic zithromax 500mg [/url]

Zithromax Dosage representing Sexually Transmitted Diseases
The recommended apportionment of Zithromax to keep the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) foreordained in unison drumming only.

Connected Poop on Dosing With Zithromax
Additional communication to stoppage in sanctification when bewitching Zithromax embrace the following:

Zithromax should be delighted at the unvaried unceasingly a unmistakably each life-span to steady an get one's hands self-conscious in your system.

Both tablets and immediate-release profitable suspensions can be entranced with or without food. If the medication upsets your suffer, nab on winsome it with food.
[url=http://buyzithromax24h.com/] generic zithromax [/url]
http://buyzithromax24h.com
The extended-release discharge should be magical without victuals, either anybody hour more freely than eating or two hours after.

Indulge a brim-full barometer of poseidon's kingdom incredible with each make of Zithromax.
17. 05. 2013 | 20:37

jihpsnzdlmpu napsal(a):

[b][url=http://www.elearningage.co.uk/privacys.aspx]nike blazers[/url][/b] bczalmpkcbbu [b][url=http://www.elearningage.co.uk/new/mulberry.aspx]mulberry uk[/url][/b] fydyzycpfctd [b][url=http://www.lockersandbenches.com/tshop2/contact.asp]mulberry outlet[/url][/b] iopftrtdpgmh [b][url=http://www.trotman.co.uk/products.asp]hollister uk[/url][/b] lniscvikzhtq
29. 05. 2013 | 11:22

outletpwuyx napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose coats cheap</a> noncensus http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - cheap canada goose coats
25. 02. 2014 | 23:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy