Muži z Hradu porušují Ústavu

11. 01. 2012 | 09:51
Přečteno 15559 krát
V Ústavě České republiky, kterou jsme si schválili dne 16. prosince 1992, hned v preambuli mimo jiné stojí: My občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku... věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české atd. jsme odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti..." Tolik citát.

Začátkem prosince roku 2011 uspořádalo Centrum pro ekonomiku prezidenta Václava Klause seminář na téma „Občanská společnost - nepřítel svobodného občana?“ "Zvláště prezidentův tajemník Ladislav Jakl si nenechal zavřít ústa politickou korektností", napsala posléze média.

S tím lze souhlasit, protože Ladislav Jakl hned v úvodu použil větu: "Myšlenkový koncept občanské společnosti se v podstatě kryje s ideologií fašismu!" Větu zdůvodnil tím, že koncept občanské společnosti se kryje s korporativismem, který je zase základem fašismu. A ten je podle pana Jakla jen socialistickým hnutím, které nenávidí kapitalismus a tržní ekonomiku podobně jako občanská společnost., která je založená na privilegovaných organizovaných skupinách, které si uzurpují právo rozhodovat místo demokraticky zvolených a legitimních orgánech státu.

Jako příklad uvedl pan Jakl povinné členství v profesních komorách, které vykonávají i pravomoci státní správy a mají monopol, vyjednávání kolektivních smluv, které zavazují i zaměstnance, kteří v odborech nejsou, delegování členů občanských sdružení do orgánů státu, například mediálních rad, či fakt, že především různá ekologistická sdružení spolurozhodují v různých stavebních řízeních.

Podobně politolog Miroslav Novák, ředitel Institutu CEVRO, zaútočil na Václava Havla, disidenty a Chartu 77, když ve svém příspěvku řekl, že - cituji -:"Díky disidentům se pojetí občanské společnosti posunulo nesprávným směrem... Po pádu komunismu (disidenti) poněkud opomněli, že demokratický stát není již nepřítelem."

I když i tento postoj neodpovídá pravdě, protože přímo v textu Charty 77 stojí, cituji, "že chce sloužit k obecnému zájmu jako mnohé obdobné občanské iniciativy... Nechce tedy vytyčovat vlastní program politických a společenských forem či změn, ale vést... dialog s politickou a státní mocí, zejména tím, že bude upozorňovat na různé konkrétní případy porušování lidských a občanských práv atd." Tato zásada přeci platí i pro velkou většinou všech občanských uskupení dodnes, stát jako takový nikdy nebyl jejich nepřítelem. Podobně nelze říci, jak tvrdil zase pan Jakl, že fašismus byl jen socialistickým hnutím: byl národním socialismem, na rozdíl od internacionálního socialismu, tedy komunismu, ale trh a hospodářství naopak silně podporoval a rozšířil: vlastně jako první zřídil zárodky globálního kapitalismu, německé firmy například pánů Flicka a Finka přeci byli prvními velkými nadnárodními evropskými firmami. A trh, jen pokřivený válkou, fungoval: všechny firmy se snažily mít od státu co nejvíc zakázek a mezi sebou soutěžily.

Problém je proto zřejmě jinde, a sice především v tom, že Ústavu, z které jsem v úvodu citoval, podepsal právě dnešní prezident Václav Klaus, a tím se k občanské společnosti přihlásil a dnes právě Centrum pro ekonomiku téhož prezidenta Václava Klause pořádá seminář na téma „Občanská společnost - nepřítel svobodného občana?“ a jeho vlastní tajemník pan Jakl činí rovnítko mezi občanskou společností a fašismem.

Těmito vyjádřeními prezident a jeho muži předvádějí, že zřejmě nechápou podstatu státu, Ústavu a ústavní principy, i když jsou státními úředníky. Za prvé odmítají preambuli Ústavy a za druhé porušují základní demokratické principy, které americký politolog Michael Novak definuje takto: "Občanská společnost je morální realita pojmově předcházející stát. Autonomní občané se snaží uspokojit své sociální potřeby nejprve vytvářením svých vlastních společenských organizací a na stát se obracejí teprve jako na poslední východisko, když vše ostatní selže." Nehledě na to, že tento pojem je starý, liberálně osvícenecký a občanskou společnost definoval již Adam Fergussoon, který ji identifikoval právě s trhem a obchodem. Naše Ústava stojí na principu primátu občana nad státem, viz článek 2, odstavec 3 a zaručuje v článku 20 právo všem občanům se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.

Znevažovat občanské iniciativy je tedy nejen protiústavní, ale velmi nebezpečné pro stav naší křehké demokracie, neboť přispívá k destrukci právního vědomí vůbec. Nerespektuje-li hlava státu nejvyšší zákon, to jest Ústavu, jak může očekávat úctu k zákonům od jednotlivých občanů.

Zajímavá je v této souvislosti paralela se sousedním Německem, kde se prezident Wulff v těchto dnech dopustil dvou evidentních hříchů: zřejmě zneužil svého postavení k tomu, aby dostal mimořádně výhodný úvěr od banky na svůj dům a zároveň vyhrožoval šéfredaktorovi nejčtenějších novin, což je tam považováno za ještě horší přestupek. Protože ale neporušil Ústavu, nelze ho podle německé Ústavy odvolat, i když díky těmto krokům, jak se shodují politologové i novináři, ztrácí jak politickou podporu, tak podporu občanů. Role prezidenta je tím v Německu poškozena dlouhodobě, protože jeho moc se odvíjí pouze od jeho autority, tedy od jeho slov. A podobně je tomu u nás, prezident může být podle naší Ústavy odvolán jen za velezradu a té se nedopustil, takže nemůže začít proces na jeho odvolání, ale tím, že porušuje Ústavu, jeho autorita se snižuje. Minimálně u těch, kteří se o politiku zajímají. A kvůli takovým akcím a slovům mužů z Hradu je zpochybněno i Klausovo přihlášení se k odkazu Václava Havla po jeho smrti.

Psáno pro ČRo 6

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

aga napsal(a):

Nezabývejte se takovýmito detaily, a vysvětlete nám radši, jak je to s těmi církevními restitucemi - a hezky v detailech - kdo, kdy a komu co ukradl, a konkrétně co, komu a na základě čeho se bude vracet. Všechno ostatní je trapná, pokrytecká a slizká mlha.
11. 01. 2012 | 10:11

Maximus napsal(a):

aga
Pláčete na špatném hrobě, tento autor je jen takový podavač hajzlpapíru naší rádobypravice, které rozkrade i to co nejde rozkrást. Kdyby tato parta dostala na starost třeba Saharu, tak by za pár let se musel na tuto poušť písek dovážet!
P.S.
A to jsem pravičák, ale nikoliv příznivec této party co si na pravici jenom hraje.
11. 01. 2012 | 10:25

Carlos V. napsal(a):

Hezky se pan Hvíždala rozepsal. Ale ... na Jaklovy příklady neodpověděl.

V příkladech má Jakl nespornou pravdu - a jistá paralela jeho příkladů s fašismem existuje. Ale to - ani příklady - Hvížďala neřeší.
11. 01. 2012 | 10:32

CV napsal(a):

aga - církve se prostě dostanou k majetku, jako Hvížďala k MF.
11. 01. 2012 | 10:34

Honza napsal(a):

to Hvížďala, ....

pokud Vám vadí, že pan Jakl porušuje ústavu tak na něj podejte trestní oznámení a neplkejte tady ( co je Klaus a jeho podřízení zač to vysvětlovat nemusíte ). Poku chcete něčím zaujmout sdělte nám prosím jak to bylo s privatisací Mladé fronty, jakou roli jste v tom sehrál Vy, pan Komárek. Pokud nepatříte do stejné sorty lidí jako Klaus, Hájek, Jakl, .... tak se již zítra mohu těšit na Váš blog na dané téma
11. 01. 2012 | 10:45

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Hvížďalo, já nejsem přítel filosofování nad pojmy, které si každý vykládá různě. Je třeba se držet konkrétních výroků či ještě lépe praxe. Proč tedy "neroznesete na kopytech" podle Vás nesprávné názory např.pana Jakla?
Já s ním souhlasím v tom, že není správná kombinace povinného členství v profesní komoře + výkon státní správy komorou + její duplikování odborů. Není to dobré ani pro členy komory, kteří jsou tím leckdy svazováni a ani zejména pro stát.
11. 01. 2012 | 11:03

Občan napsal(a):

A co třeba, pane Hvížďalo, věnovat pozornost SKUTEČNĚ protiústavním krokům vlády a části parlamentu v podobě přijímání zločinných zákonů? ("Sociální reforma", daňová degrese, zvýhodňování bohatých, korupce, veřejné zakázky, zavádění otrocké nucené práce, DAROVÁNÍ majetku a financí církvím a podobně)

Tahle zástupná témátka už tady asi moc zájemců nenajdou.
11. 01. 2012 | 11:03

rorýs napsal(a):

"Myšlenkový koncept občana Jakla se v podstatě kryje s ideologií narcismu!"
Větu zdůvodním tím, že koncept myšlení občana Jakla se kryje s lehkou mentální retardací, která je zase základem klaustrofobního narcismu. A ten je podle mne jen takovým stavem ducha, který nenávidí demokratismus, a který je založený na vlastní privilegovanosti, a který si uzurpuje právo rozhodovat všude tam kde mu nastaví zrcadlo.
11. 01. 2012 | 11:04

Mirka napsal(a):

Poprvé s vámi zcela souhlasím.
11. 01. 2012 | 11:07

český maloměšťák napsal(a):

Fašismus je živen především korupcí. Tedy selektivním přístupem k právům majetkovým, občanským, v oblasti trestního práva....
Tak, že v popředí je vždy osobní , nebo skupinový (nejčastěji stranický) ekonomický a mocenský zájem - velmi často na úkor obce. Využívá zejména asymetrie ve sdílení informací (mimochodem - v tomto kontextu je velmi zajímavé i aktuální utajování v kauze " návrat" majetku církvím...ale ve srovnání s jinými kauzami - hospodářského fašismu je to případ marginální)

Takže být někým z Klausova okolí tak zalezu někam hodně hluboko pod zem a po Praze se přemisťuji pouze kanály.
Nebo s gorilou.
Či radši se dvěma.
Byť by ta jedna nepocházela z opice.....
P.S. Do fašistického modu tak ale patří i podivné privatizační praktiky. Například i při privatizaci médií a tak.
11. 01. 2012 | 11:07

JF napsal(a):

docela by mne zajímalo jak lze kvalifikovat postup prezidenta v případě podpisu/nepodpisu Lisabonské smlouvy a jednání vůči vládě této země. Ale nikdo to neřeší ba je to všechno jedna parta (Klaus - Fischer, jejich mouřeníni Topolánek - Paroubek), která řeší jenom sebe samu. Pokleslé divadlo bez úrovně.
11. 01. 2012 | 11:25

slavwin napsal(a):

Do čeho se opírají ty nevládní organizace. Byl jeden dotaz na co jsou ty pomocné orgány v polovládních firmách, když odborníky nepotřebují a vystačí si s politiky zjevnými i skrytými. Prý řešení se odsouvá do třetího roku - to je tak složité, proč vládní organizace jsou nedůsledné vůči zlodějně a nic neřeší do doby než zloděj nevynalezne další kličku. Potom se nedivit tomu, že část se radikalizuje - smést tu zlodějskou bandu silou - to už zavání barvou hnědou nebo rudou asi stejně jako lidské výkaly. To jsou obavy p. Jakla, je mu třeba říci chlape dělej něco abys takové obavy neměl.
11. 01. 2012 | 11:30

RA napsal(a):

když čtu tu preambuli Ústavy, tak celé to předávání pravomocí do ciziny je protiústavní.
11. 01. 2012 | 11:37

B. napsal(a):

Lasicův názor na Havla !!!!!!
Vraj niekto v Čechách zomrel...
V nedeľu som počul rozhovor dvoch mladých ľudí, ktorí sa len
tak voľne rozprávali o politike, kultúre či ekonomike. Len tak apropo medzi
rečou spomenuli, že v Čechách zomrel akýsi politik. Nevedeli si ani
spomenúť na meno. Iba skonštatovali, že veľa pil, fajčil a viedol
nemravný život. Niekto by možno mladíkom oponoval a kritizoval ich
za neznalosť histórie a politiky. Ja im samozrejme tento nedostatok
odpúšťam, pretože aj ja som presvedčený, že v nedeľu zomrel v Čechách
politik, ktorého meno je spojené so slzami a bolesťou nášho národa.
Zomrel človek, ktorý počas svojho života nepriniesol nič pozitívne
nielen pre slovenský národ, ale ani pre český národ, kterého bol
príslušníkom. Verím, že história objektívne posúdi činy tohoto politika
a tzv. dramatika, ktorý nedal nič dobrého žiadnemu z našich národov.
Dúfam, že jeho meno zapadne prachom a o niekoľko rokov si nikto
nespomenie na tohto priemerného človeka z prostredia kaviarenských
bohémov a tzv. disidentov. Tento človek nevynikal takmer ničím.
Podpriemerný dramatik, epigón Becketta a Orwella, ktorý nevytvoril
Nič originálne. Snažil sa písať absurdnú drámu, ale jej zakladateľovi
Beckettovi nesiahal ani po členky. Otázkou je, či to vlastne absurdná
dráma bola. Chcel sa priblížiť k Orwellovi, ale ani to sa mu nedarilo.
Chýbal mu Orwellov zmysel pre alegóriu a hĺbku myšlienky. Postavy
v jeho hrách nič podstatné netlmočia. Sú to skrachovanci ako on.
Havlov slovník sa približuje slovníku ľudí z ulice. Takmer vôbec nevyužíva
metaforu, ani iné trópy a figúry. Dalo by sa diskutovať o tom, či to
vôbec umenie je. Záhradná slávnosť alebo Audiencia sú podpriemerné
hry, ktoré by inak zapadli prachom, pokiaľ by ich nevytvoril miláčik
amerického imperializmu a pseudoumelec z Hlasu Ameriky.
Pán"dramatik by asi menej škody urobil, keby sa venoval radšej svojej úbohej
literárnej pseudotvorbe a neťahal sa do politiky. Pre Slovákov i
Čechov boli roky jeho vlády priam kliatbou. Najprv nás šokoval
krátkymi nohavicami pri svojej inaugurácii, čím chcel pre
zasvätených dať najavo, komu patrí. Ďalší šok prišiel po udelení diletantskej
amnestie, keď vypustil z väzníc tie najväčšie beštie, ktoré
hneď začali vraždiť a kradnúť. A potom akoby sa otvorila Pandorina
skrinka. Objavila sa nezamestnanosť, čo bol pre obyvateľov šok.
Nasledovala divoká malá a veľká privatizácia, na ktorej sa nabalili zlodeji
A špekulanti. Rozpadli sa dovtedy fungujúce poľnohospodárske družstvá a
doteraz vidíme na dedinách chátrajúce ruiny bývalých
poľnohospodárskych budov a množstvo neobrobenej pôdy. Zrušil
zbrojársku výrobu a pripravil o prácu tisíce ľudí. V duchu falošného
pacifizmu a tzv. humanizmu vyprázdnil naše odbytiská pre firmy z USA
a Nemecka. Nastal obrovský cenový šok. Ceny rástli atmosfericky
a on to obhajoval bludmi o uťahovaní opaskov. Uťahujeme si ich doteraz!
Rozpadla sa aj duchovná nadstavba spoločnosti. Degradovalo sa
postavenie učiteľa. Zavádzali sa poplatky v zdravotníctve a
zdravotnícka pomoc sa stala pre mnohých drahou až nedostupnou.
Boli zrušené robotnícke preukážky, ktoré motivovali pracujúcich
dochádzať za prácou. Začali sa rušiť vlakové a autobusové spoje, ba
dokonca premávka na celých tratiach. Vysoko rástli aj ceny kníh, novín
a časopisov. Načo má národ čítať? Nevzdelaný ľud sa lepšie ovláda.
Naopak, lenivci, ktorým sa nechcelo pracovať, dostali sociálne dávky.
Začala sa kampaň proti všetkému ruskému a slovanskému. Havel priam
až do konca života nenávidel všetko ruské a slovanské. Umožnil
prienik amerických filmov do našej kinematografie, v ktorej začal
vládnuť kult násilia a sexu. Dal voľnú ruku maďarským iredentistom a splnil
všetky ich požiadavky. Bol osobným priateľom Miklósa Duraya. Na juhu
Slovenska sa začali premenovávať slovenské názvy miest a obcí na
maďarské. Nevhodný volebný systém umožnil Maďarom na Slovensku
ovládnuť samosprávu v národnostne zmiešaných oblastiach. Začal
sa útlak Slovákov na území ich vlastného štátu. Podporoval agresiu
USA a NATO proti slovanským bratom v Juhoslávii. Dúfam, že peklo
otvorilo svoje brány pre tohto nehodného človeka. Ani nechcem spomenúť
jeho meno, lebo to nepovažujem za dôležité. Nech narieka za ním
jeho manželka, ktorú poznáme ako ľahkú ženu Vlastičku z dedinskej
krčmy z filmu Dedičství... Priniesol viac sĺz a utrpenia pre náš národ.
Preto nemá opodstatnenie, aby sme držali za týmto človekom štátny
smútok.
*Milan Lasica, herec*****
11. 01. 2012 | 11:55

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

údajný text herce Milana Lasici je falsum, a ne první "podepsané" jeho jménem.

Více zde http://k213.cz/JOOMLA/Omluva-ctenarum-II

Libor Stejskal
11. 01. 2012 | 12:01

Sylva Šauerová napsal(a):

JF : On ale LS nakonec podepsal, takže svou ústavní POVINNOST splnil. Pravda, až poté, co se začaly z ČSSD ozývat hlasy, které navrhovaly popohnat prezidenta před soud pro velezradu, případně mu odebrat pravomoci, protože není způsobilý svůj úřad vést.

To, o čem ale píše pan K. Hvížďala, je známá věc, o níž ovšem naprostá většina novinářů či publicistů útrpně mlčí. Diskuse na toto téma vedl kupř. prof. V. Cepl v pořadu ČRo Člověk a demokracie (např. v pořadu s Janem Kalvodou), ty by měly být povinně přehrávány žákům základních či studentům středních škol, neboť obecná úroveň právního vědomí je u nás pranepatrná, až žádná (nebo dokonce jak říkával Doc. Petr Průcha na PF MU Brno, nulová až záporná).
Stále ještě nesouhlasím s názorem Václava Žáka, že Klaus Ústavě ČR nerozumí. To bych si, při veškeré úctě k autorovi, spíše nemyslela. Řekla bych, že na Hradě spíše počítají s tím, o čem píši shora, totiž jednak že obecná úroveň právního vědomí je nízká a jednak že debaty o ústavním právu a právu vůbec nikoho příliš nezajímají. Je to přece nuda, která se člověka nijak nedotýká ... :-)

P.S. : Pane Hvížďalo, děkuji. O těchto věcech je samozřejmě nanejvýš žádoucí psát. Kéž by vás bylo víc !
11. 01. 2012 | 12:10

Pepa z depa napsal(a):

Milý pane autore, máte 100% pravdu o těch protilidových náladách hradu a také jste prostě naběhl na vidle a zapoměl jste na svůj podíl protilidové činnosti při tunelování naší vlasti. No a proto se nebudeme zdržovati jednotlivostmi a přes zvláštnosti se rovnou pustíme do obecného a to z důvodu zákonitostí dialektického materialismu, který nás prostě vede a učí, jak s tímto neřádem zatočit jak se patří a musí. Proto všechny přítomné na diskusi upozorňujeme na první etapu řešení obecného podle zásady vše souvisí se vším. Vše je již zpracováno a připraveno občanskými iniciativami na www.ekonomickareforma.cz a návrh nové občanské ústavy čr najdete na www.vymenilijsmepolitiky.cz. No a všichni to vezměte jako odpověď na tu iniciativu z hradu. 4. odboj a Pepa z depa by hradní hnutí označil jako za nadělání si do vlastního hnízda. Prostě kdo chce kam, pomozme mu tam. A proto vás všechny upozorňujeme na první část protestu občanských iniciativ a to oficiálně formou demonstrace. Účast je dobrovolná a bezplatná. Záleží jen na vašem uvážení v tom směru kdo a čemu chcete přispět a v hlášeného dne 17.1.2012 v 15.00hod před Národním Muzeem na Václavském, můžete projeviti svoji vůli, co vám v tomto státě vadí a proč. Kdo má již jasno, tak ví jak se má zachovati. Tuto demonstraci organizuje a nahlásil 8. odboj a jelikož ta osmička má býti naležato a my nevíme jak to tady vypotiti na tom PC, tak jen upozorňujeme, že ležatá osmička vyjadřuje NEKONEČNO, tak je jasné, že nemíní skončiti NIKDY. Tak a teď jen již dobrý den přeje 4.+8. odboj a Pepa z depa alias JUDr. Josef Hörl s krví jako inkoust.
11. 01. 2012 | 12:13

Koplkop napsal(a):

Stejskal
Díky za ponechání původního článku a uvedení na pravou míru. Smazáním výše uvedeného blábolu "podepsaného" někým kdo to nenapsal, byste nahrál těm kdo tomu chtějí věřit.
11. 01. 2012 | 12:17

Štěpán napsal(a):

Už první věta, kterou jste napsal je lež. My občané jsme žádnou ústavu neschvalovali. Tu schválili ti co teď devastují nači společnost
11. 01. 2012 | 12:18

JF napsal(a):

Sylva Šauerová: ano, "podepsal" ale zcela (maximálně) formálně, což při jiném (budoucím?) právním řádu této země by VK mohlo být k užitku ke zpochybnění svého postupu - resp. že byl nátlak na prezidenta. (jeho vyjádření o podpisu, jeho vyjádření v Moskvě)

Problémem je že se neřeší záležitosti v ČR principiálně a do důsledku. Měla být zpochybněna volba tohoto prezidenta (2.volba - výhružné dopisy, úplatky, schůzky, vyjádření volitelů ve volebním sále - Langer), měl být zpochybněn postup při podpisu LS ,měl být zpochybněn výkon tohoto prezidenta (Chile)

ĆR není právním státem. ČR není ústavním státem.

Čr nemá fungující parlamentní ani jinou oposici.

ps: reálně pan Klaus degraduje úroveň která je podmínkou vůbec k nějakému slušnému výsledku.
11. 01. 2012 | 12:21

Slídič napsal(a):

"Béčko",kdo lže ten i krade.A nemá svědomí.
Čtu tady ten váš blábol,pustím tv a na "dvojce" je hádejte kdo?Pan Lasica.
11. 01. 2012 | 12:29

buldatra napsal(a):

Celá preambule
My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky
No, jeden by až nevěřil, ale je to tak. Co je psáno...
Papír snese všechno.
Tedy i včetně papíru této důležitosti.

Obzvlášť povzbuzující, až pikantní je závěr preambule - prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.

V praxi to kupodivu připomíná spíš skutečnost, že jsme tu ústavu, my, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, přijali prostřednictvím někoho, kdo ji ani nečetl.
11. 01. 2012 | 12:54

Medikolog napsal(a):

AGA to myslím vystihl lapidárně. K oloupení národa je v demokracii zapotřebí jeho souhlas ve všeobecném referendu... Jinak se dostáváme na dno totality horší než byla britská správa v Indii. Ta bezmocnost je strašlivá. Plodí HNĚV... Za vlastizradu se kdysi věšelo... Proto si lotři zrušili trest smrti...
11. 01. 2012 | 13:00

melčákova pohanka napsal(a):

B. Text je pravdivý,ale autor zcela jistě ne! Umíte si představit jeho manželství?
11. 01. 2012 | 13:01

Desiderius napsal(a):

Dnešní Hradní společnost hájí zcela jiné zájmy než evropské(míněno západoevropské,tj demokratické) a tím jsou dány cíle a metody, kterými se snaží těchto cílů dosáhnout.Jde o metody a cíle východoevropské,které střední Evropě vždy bez vyjímky přinesly jen problémy a značné trápení.Vše se zlepší po odchodu této podivné společnosti z Hradu a po jejím přesunu do méně vlivných společenských zón. Z tohoto hlediska to než dnes již horší být nemůže.
11. 01. 2012 | 14:08

hanah napsal(a):

Jakl má pravdu. Pokuste se, pane Hvížďalo alias Drozde, v příštím blogu rozebrat, v čem se Jakl mýlí.
A proč fušujete do řemesla ústavním právníkům? Takhle jen potvrzujete slova těch, kteří o vás tvrdí, že už jste...za zenitem.
11. 01. 2012 | 14:23

hanah napsal(a):

Jakl má pravdu. Pokuste se, pane Hvížďalo alias Drozde, v příštím blogu rozebrat, v čem se Jakl mýlí.
A proč fušujete do řemesla ústavním právníkům? Takhle jen potvrzujete slova těch, kteří o vás tvrdí, že už jste...za zenitem.
11. 01. 2012 | 14:23

hanah napsal(a):

omlouvám se za zdvojení příspěvku.
11. 01. 2012 | 14:24

PTP(OPRAVDOVEJ) napsal(a):

Není podstatné jestli to napsal Lasica.Podstatné je že je to pravda.
11. 01. 2012 | 14:39

Kanalnik napsal(a):

perfektni blog!
11. 01. 2012 | 14:39

Kanalnik napsal(a):

Petr z Tábora

Potiz je v tom, ze pan Jakl se v prirovnani obcanske spolecnosti k ruznym komoram myli; on spojuje tyto dve nespojitelne kategorie a pak na zaklade tohoto osliho mustku dochazi k zaverum, ze obcanska spolecnost je zakladem fasismu, coz je uplny nesmysl.

prirovnani obcanske spolecnosti ke komore je falesne, obe funguji na jinych principech (tedy mluvime-li o komorach tak, jak funguji dnes)
11. 01. 2012 | 14:47

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

B. napsal, že Lasica napsal...
Takto psal Slota a jemu podobní. Nevím, jaký názor na V.H. má Milan Lasica. Nemusí být shodný s jeho ženou Magdou, ale tento způsob psaní jeví se mi poněkud nedůvěryhodný. Můžete uvést zdroj?
11. 01. 2012 | 15:19

Vlaďa Mitáček napsal(a):

Pane Hvížďalo,velmi dobré čtení i když tak hrůzné...prosím,vydržte psát co nejvíce.Slyšel jsem tento Váš vzkaz pro povedenou partu z Hradu už včera na ČRo6.Děkuji Vám tedy dvakrát,mluvíte i za mne.
Díky také panu Stejskalovi za perfektní odhalení plivance nejen na Havla,ale už i na Lasicu.Ještě že je zdroj je jasný :-)
11. 01. 2012 | 15:46

Karel Matoušek napsal(a):

hanah
Doufám, že jednou obdržíte Darwin Award, a to ne za zdvojování příspěvků.
11. 01. 2012 | 16:34

S.Š. napsal(a):

Kanalnik : Ano. V Jaklově případě jde ovšem mnohem spíše o cynismus a manipulaci nejhrubšího zrna (stále se domnívám, že zde nejde o neznalost). Že zde přitom ignoruje českou ústavu i základní demokratické principy a že tak spolu s prezidentem přispívají k destrukci právního vědomí ? To přece vůbec není poprvé, vzpomeňme kupř. nerespektování soudních rozhodnutí či znevažování ústavního soudu, veřejně vyslovované úvahy o omezení jeho pravomocí, opakovaná slova o "soudcokracii", etc. Zdá se, že tady se ale dostáváme již do další fáze, totiž vůbec k popírání samotných demokratických principů, na nichž stojí náš novodobý stát. Nejenže pak nelze očekávat obecnou úctu k ústavě a zákonům. Otázka, která se zde se nabízí, je přece ještě jiná, totiž kam až tohle chce nechat V.K. dojít, resp. co má následovat. O to se zatím nikdo moc nezajímá. To je velká chyba. Klaus o tom totiž sám nic neříká, stejně jako od něj nikdy neslyšíme nic, co by i jen z dálky mohlo připomínat nějaké vize o budoucím směřování státu. Slyšel kdy snad někdo nějakou podobnou novinářskou otázku ? Od Daniela Kaisera nebo Jana Punčocháře se ničeho takového nadít nelze a tam, kde by se zeptat mohli, Klaus nechodí ... ("zločinný" časopis Respekt a j.) :-) Vypadá to skoro, jako by si snad prezident myslel, že ještě nenastal vhodný čas, resp. že Češi a Moravané na jeho představy zatím připraveni nejsou. Že by žádné neměl, lze vyloučit. Sledujíc ale souběžně stoupající odpor proti Evropské unii, na němž se bez jediného slova pochybností podílejí zejména někteří muži ODS (především europoslanci), prezidentovi blízcí ekonomové či bankéři, SSO či D.O.S.T. a CEP (to díky léta trvající, soustavné, totiž takměř každodenní práci), vůbec se nedá vyloučit, že lidé jednou na jeho "vize" jednou připraveni budou. Češi jsou zralí na diktaturu, tvrdí Pavel Kosatík, napsaly nedávno LN (aniž by citovaly pramen). Pokud je tomu tak, doufám, že se Pavel Kosatík tentokrát mýlí.
11. 01. 2012 | 16:41

Luba napsal(a):

Prasárnu,
nadepsanou "Vraj niekto v Čechách zomrel" sesmolil jakýsi
Kliment Uhrecký, podle všeho nejen hlupák, ale též slovenský nacionalista:

http://sho.sk/archiv/vraj-niekto-v-cechach-zomrel.html

... a na svém webu ho vyvěsila podivuhodná organizace,
s názvem "Slovenské hnutie obrody" (SHO).

S souvislosti s výše uvedeným hanopisem na prezidenta Havla (a také vlastně na pana Lasicu), je dobré seznámit se s jiným textem, na tomto pozoruhodném webu uveřejněným:

Budeme chrániť značku SHO

"Posledné udalosti na slovenskej mediálnej scéne museli nahnevať každého Slováka, ktorému záleží na osude našej vlasti. Útoky zo strany „slovenských“ médií, ktoré sú namierené proti nášmu občianskemu združeniu sú nechutnými, primitívnymi a totalitou zapáchajúcimi výlevmi novinárov, ktorí tak veľmi radi kádrujú iných ľudí a to spôsobom za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani komunistickí pohlavári.

Je šokujúce, že 20 rokov po Nežnej revolúcii, ktorá nám mala priniesť slobodu, právo na názor, právo názor prezentovať na verejnosti a ďalšie základné občianske a ľudské práva si skupinka novinárov osobuje právo kádrovať mladých ľudí, ktorí sa neboja a aj napriek všetkým prekážkam vždy verejne hovoria čo si o svete okolo nás myslia. ... Mgr. Róbert Švec, predseda SHO"

http://www.sho.sk/archiv/budeme-chranit-znacku-sho.html

Pokud ale někdo touží pořídit si tričko "Jednotného Ruska", medaili s portrétem Józefa Tisu, přívěšek s protoslovenským vládcem Svätoplukom, neb peňaženku "Srbija", nechť na tento web neprodleně zabrousí :)

A pokud někdo stojí i o další hlouposti z mozkovny pána Uhreckého, ať si přečte článek nadepsaný "Máme skutočne tolerovať tzv. inakosť?" (Právo národa, str. 11):

http://sho.sk/archiv/images/pn/pravo-naroda-2011-december.pdf

P.S.: Díky, pane Stejskale!
11. 01. 2012 | 16:59

Karel napsal(a):

S věkem se snižují fyzické i psychické schopnosti jedince. Na to pamatuje náš stát tím, že lidé po dosažení důchodového věku - cca 60 let, odcházejí na zasloužený odpočinek. Není důvod, aby prezident byl výjimkou. Pokud by předložil lékařské vysvědčení, že je i po 60. roku fit, mohl by úřad vykonávat dál. Ale takto se z Hradu stává už jen chorobinec.
11. 01. 2012 | 17:00

Luba napsal(a):

O hlavě státu

(Profesor V. Cepl, E. Tabery, Člověk a demokracie, ČRo-6)

http://www.rozhlas.cz/cro6/porady/_porad/3182
11. 01. 2012 | 17:22

J. napsal(a):

Muži z Hradu porušují ústavu ...
Nenadstranický prezident Klaus si k sobě pochopitelně vybral své (sobě politicko+názorově rovné) spolupracovníky.
Jaký pán, takový krám.
Karle, Vy jste zapomněl na to, že zde za těch 22 let vyrostla totalita nová.
Dříve jsme měli také Ústavu - leč realita byla jiná.
Dnes máme také Ústavu - a Vy píšete, že ji představitelé z okruhu prezidenta země porušují ...
Kde je tedy rozdíl?
Není něco poněkud "nově totalitního" na tom, že se medii prožene zpráva o "možných koupených milostech prezidenta republiky Václava Klause", ale nikdo adekvátně nereaguje.
Není něco poněkud "nově totalitního" na tom, že prezident, který má být nadstranický a neměl by v žádném případě překračovat své "pravomoce" vstupuje do záležitostí vlády a premiéra?
Není něco poněkud "nově totalitního" na tom, že si prezident celou řadu věcí vykládá po svém a spoléhá na "blbost" lidí a svoji "nenapadnutelnost"?
Není něco poněkud "nově totalitního" na tom, že Klaus sice má dle Ústavy za rok skončit, ale už si připravuje svoji prodlouženou ruku (či jiný, do textu libovolně dosaditelný orgán) Miroslavu Němcovou?
Není to už podobné Putinovi, který střídá zaměstnání coby prezident - premiér - prezident - premiér ..., ale stále vládne neomezeně sám?
Jo, ten Putin, který může být našemu Klausovi věrným kamarádem na život a na smrt?
Karle, věřím ve Vaši novinářskou profesionalitu, v to, že si vše desetkrát ověříte - než nám to naservírujete (ač sám potvrdíte, že už nelze s jistotou říci, co je vlastně pravdu a co fáma, že) - ale pouštět se "se vzdělanci z Hradu" do křížku nemusí být právě to "ořechové".
Čekáte snad, že by se pánové stejné ješitnosti jako jejich "hradní Pán" někdy chytli za nos, či se snad omluvili?
Na standartě je sice napsáno "Pravda vítězí", ale klidně by se mohlo na všechny hradní dveře napsat, že ZDE VÍTĚZÍ POUZE AROGANCE.
11. 01. 2012 | 17:29

milan napsal(a):

V Ústavě je ale také napsáno, že každý má právo na svůj názor a svobodu vyjadřování. Hvížďala by chtěl lidem, se kterými nesouhlasí (např. uvedený Jakl nebo Novák) toto právo upírat. Tento článek je jenom další Hvížďalům blábol.
11. 01. 2012 | 17:33

milan napsal(a):

Karel:
Váš příspěvek o tom, že se po 60. roku věku snižují i psychické schopnosti pan Hvížďala vrchovatou měrou dokazuje. Máte pravdu, už by toho měl nechat a ne se ztrapňovat takovýmito bláboly.
11. 01. 2012 | 17:39

J. napsal(a):

Nemám ráda, když ze mě někdo dělá blbku.
Proč media koncem roku (a dále) uctívají jednu nedávno zemřelou osobu pouze černobíle, když existují důkazy o její (jeho) "nedokonalosti"?

Koukněte na www.blisty.cz/art/61808.html
než to nějaký pilný mraveneček smaže ...
Jímá mě hrůza, když všude čtu a slyším, že "žijeme v demokracii", ale zprávy o Klausově a Liviině minulosti neexistují (zřejmě jde o dokonalé mimozemšťany, kteří se pouze vykytli) a již několikátý den od 18.12. nikde neslyším a nečtu jakoukoli lehkou kritiku VH.
Jakoby se nám vrátilo komunistické černobílé myšlení, vidění světa a novinářské informování pouze jednostranně.
11. 01. 2012 | 18:59

S.Š. napsal(a):

Luba : Pane Lubo, díky. Skvělý je také díl "O právním prostředí v ČR" z 10. 10. 2009, viz http://prehravac.rozhlas.cz/audio/1014597
Co věta, to perla. Prof. Cepl nám velmi chybí.
11. 01. 2012 | 19:03

Kanalnik napsal(a):

S.Š.

Vidime to podobne.

Osobne si nejsem jist, do jake miry je to v pripade pana Jakla a ostatnich na tom sedanku/v teto skupine lidi zamer a do jake miry tomu vsemu sami veri (viz hanah). Myslim, ze to bude asi mix obeho, a to i v pripade Klause (do jiste miry, ale u neho mnohem mene, on vi mnohem vice, co dela, v tom s vami souhlasim).

Jestli ma Klaus nejakou vizi - rekl bych, ze ma vizi, jak setrvat u moci. Proto operuje tak, jak operuje. Ze mu jde velka cast spolecnosti na ruku, je smutne, a dokonce si myslim, ze myslenka Cechu zralych na diktaturu tez neni od veci.

K tomu ruzne Klausovy vazby na ruzne lidi v ekonomicke sfere... mozna myslenka na nejaky tichy pseudo-demokraticky prevrat jim tam nekde hloda (v podstate se uz tak deje, ale porad mezi sebou chaoticky bojuji ruzne klany, alespon se mi to tak jevi). Sektarske mysleni vyvinute maji, a znovu to docela zapada do poptavky jiste skupiny obyvatelstva.

No a pak anti-EU retorika (EU nemohou potrebovat pro svoje techtle mechtle)....

Ach jo

Nejde to moc dobrym smerem, tahle skupina lidi je slyset a ma navic oporu v casti obyvatel (nachylnost k manipulaci) i politiku....
11. 01. 2012 | 19:30

Luba napsal(a):

Paní Šauerová,
ano! Pan profesor měl dar srozumitelně promluvit o poměrně komplikovaných věcech, což umí jen lidé s hlubokou znalostí svého oboru. Skuteční odborníci, kteří svou věcí žijí.

A dobře se to poslouchá. A všechny jeho promluvy jsou stále aktuální.
11. 01. 2012 | 20:08

Dr. napsal(a):

Děkuji pane Hvížďalo za Vaše příspěvky...
Zlodějský prezident nemůže mít u inteligentních lidí žádnou autoritu-po kuponové rozkrádačce a mrtvých sponzorech...až po profesionální zlodějinu zdobeného pera před kamerou!
Už může získat politickou podporu jen sázkou na fašismus a na odpor k nepřizpůsobivým občanům,ale jistě né u inteligentních lidí.
11. 01. 2012 | 20:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
11. 01. 2012 | 20:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.:
"až po profesionální zlodějinu zdobeného pera před kamerou!" Žádná ´zlodějina´ se nekonala.
Vy jste opravdu Dr.? Čeho? ☺
11. 01. 2012 | 21:05

S.Š. napsal(a):

Kanalnik : Ještě ke Kosatíkovi. Před zhruba hodinou se mi v přehledu zpravodajství na ČT24 mihla informace, že 67pct. Čechů a Moravanů by uvítalo vládu pevné ruky a někdo jasně určil, co se má dělat. Jen o něco méně Čechů, a to 54 procent, se považuje za zastánce radikálních stanovisek a rázných řešení v politice. Tato informace se opakuje, resp. takovému výsledku odpovídají i předchozí průzkumy, takže z něčeho podobného mohl i Kosatík vycházet.
Ono to může to být třeba plus/minus pár procent nahoru či dolů, číslo je to ale hrozivé, až se tomu nechce věřit. Takový je výsledek práce našich politiků. K úctě ke svobodě, demokracii a právu národ uplynulých 20 let rozhodně nevedli, zato Machiavelliho četli dobře ("úlohou politiků je zasívat strach a pak přinést naději a řešení") ... :-)
Pokud jde o Klause, lidé jeho izonacionistickou politiku před 10 lety odmítli (2002). Zřejmě bude chtít skládat reparát, skoro to tak vypadá.

Luba : No ano, pane Lubo. Poslouchat Vojtěcha Cepla je zážitek, podobně jako zážitkem byly i poslech či rozmluva s Ivanem Medkem.

Pěkný večer oběma, pánové.
11. 01. 2012 | 21:05

mb napsal(a):

Jakl a všichni Klausovi melody boys jsou všechno lidé zvláštního ražení ...
11. 01. 2012 | 21:11

Hurá napsal(a):

To máte pravdu. Například Havel svojí restitucí Lucerny !
11. 01. 2012 | 21:23

Kanalnik napsal(a):

diky a pekny vecer i Vam

(zdravim mb)
11. 01. 2012 | 21:28

rejpal napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Zkuste o tom přesvědčit ty milióny lidí, kteří se kleptománií naší hlavy státu po celém světě bavili.A bavili se s gustem a dobře.
11. 01. 2012 | 21:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

rejpal:
O faktech se musí každý přesvědčit sám. A faktem je, že V. Klaus jako vedoucí delegace mohl si pero vzít, neboť podle diplomatickému úzu protokolární pero po podpisu smlouvy náleží hostům. V. Klaus tedy bezpochyby měl právo pero si vzít, nemusel to však udělat tak poklesle kradmým způsobem.
11. 01. 2012 | 21:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jako kluk jsem se naučil pořekadlo: "Kdo se směje, neví čemu, podobá se přihlouplému."
11. 01. 2012 | 21:50

Asfalt napsal(a):

Politický systém je v ČR založen na soutěži politických stran (čl. 5 Ústavy) a politická rozhodnutí vychází z vůle většiny (čl. 6 Ústavy). V posledních volbách vůle většiny rozhodla o vítězi soutěže politckých stran, přesto prezident nepověřil sestavením vlády toho, kdo reprezentoval vítěze voleb.
Odůvodnění bylo takové, že Ústava, konkrétně čl. 68 odst. 2, neukládá prezidentu povinnost pověřit sestavením vlády předsedu strany, která zvítězila ve volbách. Článek 9 odst. 3 Ústavy ale zavazuje prezidenta vyložit i zmíněný článek 68 tak, aby nebyly ohroženy základy demokratického státu. Tedy asi stěží způsobem, jak toto ustanovení vyložil prezident.
Pokud si dobře vzpomínám, jediným, kdo prezidentův postup označil za podivný, byl Pehe. Z politiků snad jen Švarcenberk vyjádřil, že vládu by se měl pokusit sestavit předseda strany, která získala největší důvěru voličů.
Všichni ostatní mluvili jen o koaličních potenciálech namísto toho, aby vítěze voleb (tedy vůli lidu) respektovali se slovy "vem nás do party nebo budem v opozici".
Přitom "teorie koaličních potenciálů" je naprostý nesmysl. Koaliční potenciál vyplývá z kartelové dohody politických stran a nemá nic společného se soutěží politických stran. Koaliční potenciál ani není subjektem práva, ani není v době voleb nikomu znám, aby se podle něj mohl volič rozhodovat. Koaliční potenciál nemá hranic, je-li politika umění možného a prezident není oprávněn o koaličním potenciálu rozhodovat nebo koaliční potenciál vítěze voleb posuzovat, aby tak mohl zpochybnit vůli lidu. Prezident je tu naopak od toho, aby vůli lidu hájil před nedemokraticky jednajícími subjekty, které se výsledek voleb snaží přespekulovat kartelovými dohodami (právně neplatnými koaličními smlouvami, které jsou jen naturálními obligacemi, nikoliv tituly na sestavení vlády). Od toho je dělba moci.

Rozhodnutí prezidenta bylo nedemokratické, protiústavní a zcela zásadní pro fungování demokratických principů v této zemi. Přitom Klausův politický puč zůstal nepovšimnut - ČSSD se nijak nebránila a bez viditelných námitek přijala autoritativní Klausokracii, média mlčela.
Takže, pokud zítra uzurpuje moc nějaký duševní potomek Hitlera, ani si toho nejspíš nevšimnem (pokud se již nestalo). Problémy, se kterými přichází autor blogu, se mi v daném kontextu jeví jako marginální.
11. 01. 2012 | 22:07

J. napsal(a):

Zbyněčku, protože s jídlem roste chuť, jistě se nám budete snažit namluvit, že si VK mohl i v dobách Kupónové privatizace vzít vše, co mu uvízlo za nehty, že?
Ten, kdo si přisvojí cizí věc a jedná s ní jako s vlastní, dopustí se trestného činu krádeže ...
ODS (připomínající mi v blahé paměti komunisty) však jedním dechem dodává - ale u NÁS (ODS) je to "něco jiného" ...

Všichni novináři světa (i ti, co to natočili) se mýlí, pouze Zbyněk Matyáš má pravdu...
11. 01. 2012 | 22:08

J. napsal(a):

Asfalte, "soutěž politických stran"???
Všude je to o penězích a každá politická strana a její členové lezou do politiky jen a jen aby si nahrabali!!
"Soutěž politických stran" - to je teda fór!
11. 01. 2012 | 22:10

Asfalt napsal(a):

J.:
Ano, fór to je. Já ale cituji Ústavu.
11. 01. 2012 | 22:15

Kritik napsal(a):

O jakých občanských iniciativách je zde řeč? Zřejmě se mluví o těch pár jednotlivcích, kteří se snaží, seč jim síly stačí, dosáhnout nějaké změny. A takových je tak málo, že o nich ani neuslyšíte. A ani dlouho ve svých snahách nevydrží.

A ti ostatní? Ti se jen vezou, tedy když se něco povede, nebo když někdo něco vyhraje. Jsme totiž ve stadiu společnosti, kdy již nejsou občané, ale pouze konzumenti.

Z tohoto článku nelze poznat, jak to myslel hradní Jakl a jeho souvěrci. Je však jistojisté, že němečtí občané se sami rozhodli Hitlera následovat, jakož i čeští občané se rozhodli následovat KSČ, nebo v poslední době vybrat si za představitele takové, kteří je budou okrádat a okrádat. Ale - což je velmi důležité - kdyby se Hitlerovi jeho sliby podařilo splnit, němečtí občané by za ním stáli do dnešního dne.

Takže nedělejme si iluze o jakékoliv formě společenského zřízení, kde rozhoduje lid. Tedy ani o demokracii. "Hlas lidu - hlas Boží" je totiž úplný nesmysl, mělo by platit pouze "Hlas Boží staň se hlasem lidu".
11. 01. 2012 | 22:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

J.:
"Je pravda, že prezident Klaus si pero bral trochu komicky. V tom je jediná příčina, proč video obíhá celý svět. Jako státník měl pero vzít s výrazem naprosté samozřejmosti a strčit si je okázale do kapsy, pak by nikoho nenapadlo, že něco není v pořádku. Ale ani neobratná etuda s ukládáním pera nemění nic na tom, že pero bylo k dispozici šéfovi delegace při státní návštěvě a že pero si prezident mohl vzít."
http://www.ladislavspacek.cz/blog/clanek:klaus-krade-pero

No comment.
11. 01. 2012 | 22:28

Josef K. napsal(a):

Ač nerad, musím se zastat Klause a jeho hochů. Mám ten pocit, že plně odrážejí většinový postoj jedinců v této zemi, ale především tuzemskou logiku věcí.
"Kdo neskáče není Čech." To je oblíbené heslo českých stadionů i ulic. Pro lidský věk je zcela příznačné, že v období dospívání chceme přeskočit do dospělosti, snažíme se být někým kým nejsme a většinou odmítáme být tím kým jsme, abychom pak opravdu mohli být tím, kým si přejeme, či nejblíže tomu. Pokud nemáme štěstí na moudré průvodce dospíváním či vlastní inteligenci, ztrácíme v tomto věku víc, než je zdrávo.
Absence vědomí sebe sama může postihnout i komunitu. Jakési nedozrálé torzo identity (v některých rysech spojuje Čechy s Poláky) způsobuje, že nejsme schopni dotvořit hodnotový systém, kterým se komunita řídí.
Kde se stala chyba? Byla to otázka a varování zároveň Schauerovo? Či toto varování jen postřehlo podstatu, ze které není úniku?
Politický vývoj posledních dvaceti let je ryze česky hopsající, pokud jde o prezidenty a jejich vliv. Z jedné strany bohémské a ne vždy odpovědné jednání Havlovo v duchu vzpoury a hedonismu šedesátých let, z druhé strany normalizační postmodernismus se vší ztrátou úcty před vyšší hodnotou a řádem věcí, ztráta vidiny budoucnosti v podobě zaměstnanců Prognostického ústavu v čele s mediálně bláznivým Klausem. Oba postoje se vyznačují absurdní měrou amatérismu, osobních preferencí, řevnivosti a, bohužel, i nevzdělanosti, které se však naší historií linou njako červená nit. Především však všeobecně rozšířeného krajně malého porozumění pro vztah komunity, společnosti a jedince.
Novodobá česká státnost je formální a vlastně nebyla nikdy vybudována. Jedním z rysů naší společnosti, vyplývajících z absence všeobecně uznávaných hodnot, je ztráta vědomí kontinuity ruku v ruce s nevraživostí (či bezhlavým příjímáním) k cizím ideím. Nová hesla vždy vytvářejí jakousi iluzi nové přítomnosti.
Pokud si představíme, že by se vývoj po roce 1989 vyvíjel v duchu jiném, pak zcela nebyl využit obrovský potenciál vzdělanosti a praktické politické zkušenosti mnoha osobností šedesátých let (ekonomů O.Šik, O.Turek, O.Karen, J.Kosta, K.Kouba atd.). Tento tým byl s týmem Prognostického ústavu zcela nesrovnatelný, poředně erudicí, živfotní zkušeností, ale i větší kompaktností a schopností diskuse. Nebyl vůbec využit potenciál společenských věd ( M.Machovec,Hermach, Tomin atd.).
Dnešní Klaus je jen pokračováním normalizačního postmodernistického chápání světa, ve kterém vítězí egoismus, materiální zisky jedince. Absence vzdělanosti je projevem oné normalizační rezignace na vzdělanost, která se projevila v likvidaci všech intelektuálních elit po roce 69. Normalizace začala velkým třeskem: nejnižší společenské vrstvy se dostaly k moci, a to díky zásahu zvně, nikoliv svým přičiněním. Byl to rychlý a moderní výtah a jejich životžní zkušenost říká, že to tak funguje. Normalizační systém jako postmodernistická, ryze konzumentská cesta bytí má tedy své pokračování zcela upřímně podporované velkým počtem našich spoluobčanů. Stejné sympatie můžeme sledovat i k Rusku. Mezi Miloušem Jakešem, který rteprezentoval degenrativní proces systému, a Václavem Klausem je jediný rozdíl, Klaus reprezentuje další vývojové stádium této degenerace.

Není se tedy vůbec čemu divit a moralizování nemá smysl.
11. 01. 2012 | 22:29

J. napsal(a):

Zbyňku Matyáši, ponechte na zahraničních mediích, jak budou dál kauzu pera s Klausem hodnotit.
Ponechte na českých občanech, zda budou po Klausovi po skončení jeho mandátu chtít vysvětlení jeho přehmatů.
A ponechte na českých soudech, zda budou o možných Klausových přehmatech rozhodovat.
Pak možná v šest U Kalicha, OK?
11. 01. 2012 | 22:35

Josef K. napsal(a):

Pouze chci doplnit, pro zdůraznění reálných promarněných možností, že ekonomické týmy v šedesátých letech stály o 40% nárůst HDP v letech 1965 až 70.
11. 01. 2012 | 22:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

J.:
To jsem už ponechal dávno, vaše plácání mne nezajímá. Jenom jsem poukázal na Vaši drobnou lež.
11. 01. 2012 | 22:39

Josef K. napsal(a):

Oprava "stály za..."
11. 01. 2012 | 22:40

Kanalnik napsal(a):

Josef K
"Normalizační systém jako postmodernistická, ryze konzumentská cesta bytí má tedy své pokračování zcela upřímně podporované velkým počtem našich spoluobčanů. Stejné sympatie můžeme sledovat i k Rusku. Mezi Miloušem Jakešem, který rteprezentoval degenrativní proces systému, a Václavem Klausem je jediný rozdíl, Klaus reprezentuje další vývojové stádium této degenerace."

pekne receno
11. 01. 2012 | 22:50

Petr Bajgar napsal(a):

Ústava je sama o sobě nic, když ji má uznávat tak nízký člověk jako je Ing.Václav Klaus. Pokud se páni senátoři budou dále vyhýbat své ústavní povinnosti pohnat Ing.Václava Klause před ústavní soud pro velezradu, velice tím riskují další pokračování a výsledky jeho dlouhodobě velezrádné činnosti. Není to zase tak dávná historie, kdy tento člověk projednou nepokrytě zkorumpoval tehdejší poslance a senátory KDU-ČSL a slybem podpory neoprávněného vydání majetku státu cirkvím si koupil jejich podporu v prezidentské volbě. Na slyby o neaktivistickém prezidentovi ovšem zapoměl hned po zvolení.
Co ještě bude muset provést, co ještě mu dovolí páni senátoři uzločinit? Senátoři jsou mezi občany dlouhodobě považováni za zbytečné a pokud nedokážou být skutečnou pojistkou demokracie, nejspíš tito dnešní senátoři skutečně v senátu za nás k obraně demokracie v Česku sedí zbytečně.
12. 01. 2012 | 05:27

Josef K. napsal(a):

Kanálník. Pokud jsem Vás potešil, pak je to fajn. Většinou se mi to na těchto stránkách nedaří-někoho potešit.
12. 01. 2012 | 05:55

resl napsal(a):

Právě se rozhodl Schwazenberg s TOP 09 opustit vládu, jestli nepřijme podmínky EU ke snižování zadlužení. Všichni nadávají na korupci, rozhazování, ale má-li přijít náprava, ozve se hradní zloděj a křičí ne ne ne. Unie nám nebude rozkazovat atd. Je to na Nečasovi, zda si nechá nálepku slabocha a zbabělého slouhy Klause. Klaus už dávno nepracuje pro republiku a je nutné mu to říci veřejně v médiích. Tomuto mstivému člověku jde jen o uraženou ješitnost, že se s ním v Evropě odmítá kdokoli setkat. Chce vést čr k ruskému mužikovi, neboť tam je uložen klíč k jeho minulosti.
12. 01. 2012 | 08:23

Pavel napsal(a):

Pane Josefe K.
když jako trochu masochista pročítám příspěvky všelijakých Buvolů, neů, hovenů, potřebuji trochu čerstvého vzduchu. A ten čerstvý vzduch moudrost a vtip nacházím u Josefa K , Českého maloměšťáka, Zdeňka B. .... Děkuji
12. 01. 2012 | 08:36

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Řidiči po šedesátce musí absolvovat u lékaře "test způsobilosti". Po pětašedesátce pak znovu každé dva roky. U seniorů, kteří řídí stát to není potřeba? Tak jako u šoférů - někdo projde, někdo ne. Životní zkušenosti a vzdělání jsou k nezaplacení. Může je ale značně devalvovat senilita a i tělesné neduhy mají vliv, nemluvě o Alzheimrovi.
12. 01. 2012 | 09:59

S.Š. napsal(a):

Josef K., 22:29 : Mne jste tedy nepotěšil (jak byste také mohl ?), jde o poměrně tvrdý odsudek, ale přidávám se ke Kanalnikovi.
P.S.: Jako bych četla Babylon, pane Josefe K., tam je pár autorů, kteří si v zásadě myslí (a také píší) totéž. Po zkušenostech, které mají s většinovou populací z normalizace, by zřejmě už dnes - pro tuto společnost - ani nehnuli prstem.
12. 01. 2012 | 12:37

S.Š. napsal(a):

Ještě pan resl, zapomněla jsem, ad 08:23 :
Ano, teď teprve začne jít do tuhého, resp. teď teprve začne jít o věc skutečně zásadní. A teď teprve začne pan prezident bojovat. Je opravdu oč.
12. 01. 2012 | 12:45

Richard napsal(a):

Nevím, proč tady řešíte autora článku, místo toho, čeho se tento komentář týká. Takovou reakci bych chápal od Jakla, ale je možné, že za těmi různými identitami tady se skrývá právě on.
12. 01. 2012 | 13:05

Richard napsal(a):

A teď k tomu obsahu: Zcela se ztotožňuju s tím, že Jakl svými postoji a výroky, spolu s ostatními poradci prezidenta, porušuje ústavu a demokratické principy. Úkolem novináře je na to upozornit a úkolem demokratických institucí to řešit, třeba podáním žaloby.
12. 01. 2012 | 13:09

scjir napsal(a):

Díky,p. Hvížďalo.
O Klausovi už bylo řečeno snad vše. Pro mne osobně jeho osoba znamená neštěstí, které naši politiku potkalo. Zdiskreditoval vše, čemu jsme v roce 89 věřili. Ještě větším neštěstím je však fakt, že má v této zemi stále tolik příznivců. Kdyby tomu tak nebylo, dávno by už po něm pes neštěkl a on by se mohl realizovat v Moskvě a okolí.
12. 01. 2012 | 13:16

Honza napsal(a):

Dejte už pokoj, jak se někdo výrazně anebo nějak podivně přihlásí k odkazu V.Havla. Já uznávám, že když si K.Hvížďala, jak sám říkal 19.12.2011, domluvil s P.Tigridem 4.lednda 1989, že V.Havel bude prezidentem Československa, že teď ho musí všem lidem nadosmrti prezentovat jako nedotknutelnou modlu. Patrně tenhle člověk nikdy nepochopí, že možná půlka lidí Havla nenávidí, jako největšího lháře a podvodníka právě proto, že něco jiného říkal těsně po revoluci a něco jiného dělal později.
A to již nehovořím o největší zrůdné kampani V.Havla a jeho přisluhovačů, že použili pro svůj rychlý nástup k moci stejně hnusné praktiky jako Husák ve svých prověrkách. Oni totiž na stejném principu zavedli atestace. Zlomili tím sice odpor proti disidentsko-emigrantské vládě druhé garnitury, ale zapomněli, že se jim to po smrti V.Havla vrátí velkým obloukem.
A nádhernou ukázkou toho je prohlášení Schwarzenberga, že když nebudeme jako ovce poslouchat cizáky z Evropské unie, tak rozbijí vládu. Ukázkou skutečného jednání protičeské garnitury je to proto, že teď když je V.Havel po smrti, musí tihle lidé své názory říkat sami za sebe. Už nejde poručit Havlovi, aby to řekl jako svůj názor, který pak budou všichni do nekonečna omýlat. Otázkou jedině zůstává, čím V.Havla drželi v hrsti, aby jako nesvéprávný člověk tuhle úlohu Tigrida, Schwarzenberga, Hvížďaly a dalších mnohdy již mrtvých lidí hrál. Že by přece jen měl pravdu Hugo Haas, když v jednom dopise, proč se do Československa po roce 1945 nevrátí, poukazoval na kolaboraci rodiny Havlových s Němci?
Na to tyto otázky ale určitě někdo jako K.Hvžďala nikdy neodpoví. Místo toho bude svou pravdoláskařskou špínou nenápadně osočovat současného prezidenta republiky prostřednistvím názorů jeho poradců. Typická to ukázka stylu práce, kterou se naučil K.Hvížďala u portičeskoslovenského odboje, což ale léta vysvětluje jako odboj protisocialistický. Nakonec se Havlově smrti všichni tito lidé postupně sami demaskují, jako to udělal K.Hvížďala v prosinci na Nově.
12. 01. 2012 | 13:24

resl napsal(a):


Řekl bych, že kníže by měl na svém prohlášení trvat, Nečas se snad nejistě přidá. Socani budou muset, vzhledem k tomu jak se k eu staví a VV zůstanou nejednotní, osamoceni s Klausem a komunisty. Bude téměř vyčištěno kdo je kdo. V tom lepším případě.
12. 01. 2012 | 13:27

resl napsal(a):

Honzo-Jakle
jste ukázkou ortodoxního komunisty a jsem rád, že jste šli vod válu. navždycky.
12. 01. 2012 | 13:32

Richard napsal(a):

to Honza:
Souhlasím s autorem resl. Mimo to, váš příspěvek do této diskuze vůbec nepatří. Tady se řeší výroky a postoje poradce Jakla a ne pan Tigrid, Havel, Schwerzenberg, Hvížďala atd. Vzpamatujte se!
12. 01. 2012 | 13:39

Slunce napsal(a):

Lehce vlozim svuj nazor, dokud jeste to jde a neni zde jeste 99,9 % totalita jako v Severni Koreji. Tam kdo neplakal dostatecne za smrt vudce, jde do pracovniho tabora. Lide, dejte si POZOR, aby jste nedopadli take tak, ja to nikomu nepreji. Ale tento vyvoj zde takto probiha diky mnoha volbam, VAS - LIDI. Prave na to take upozornil pan Karel Gott - na vznik NOVE TOTALITY. Kde lide nebudou moci mit moznost projevit svuj nazor. Na tom pracuji pilne lide z MEDII a UNIVERZIT. Npariklad oznaci nekoho sektou, a pritom SAMI JSOU SEKTOU, KTERA VEDE MASY LIDI DO ZAHUBY (viz viselci v Praze). A o to jde. stahuje-cely-svet.cz
12. 01. 2012 | 13:44

mb napsal(a):

malomestak 11 07 dobre, zdravim kanalnika ( jakoži ostatni lidi = nicky ), josef k. ... zplácávat dohromady normalizaci a postmodernu by se vám nemělo stávat ..., ( navic Klaus nenávidí postmodernu podobně jako vy ), s hodnocením odchodu elit (nejen po 69) souhlasím, je to průser ... ani konsumerismus a postmoderna se podle mne nekryje ...

scjir napsal ( o Klausovi ) : Ještě větším neštěstím je však fakt, že má v této zemi stále tolik příznivců.

a ještě větším neštěstím je, že nikdy nezaplatil za všechny své zlovolné činy ...
12. 01. 2012 | 13:47

Procházka 540m napsal(a):

Zdravím.V tomto státu nectí nebo dokonce porušuje zákon a ústavu mnoho politiků.A když je to moc okaté tak provedou změnu a sami si ji odsouhlasí.Už aby došla lidem trpělivost!!
12. 01. 2012 | 14:25

on. napsal(a):

Klause prezidenskou autoritu uz snizil tak, ze touto akci ji nize nedostane.
Doufam, ze pristi volby budou prime, i kdyby mel vyhrat Kaja Gotu.
12. 01. 2012 | 14:32

Hanz2000 napsal(a):

Zvláště pikantní je, že Prezident Profesor Génius a Odborník Na Všechno je jeden ze dvou lidí podepsaných pod ústavou čr.
12. 01. 2012 | 14:43

hanah napsal(a):To abyste teď jela na servrech na dvě směny, když Klaus začíná bojovat a je opravdu oč, že ?
Nechť vás uklidní, že vám zde pomáhají reslové, Josefové K., embéčko a Kanálník. Společně toho dokážete hodně.
:-))
12. 01. 2012 | 14:49

Skalder napsal(a):

Narodil jsem se před necelým půlstoletím do společnosti, kde panovala svoboda slova. Jen se přitom nesměly znevažovat jisté věci. Konkrétně takové, které nesly adjektivum "komunistický", "socialistický" či "lidový". Co měly tyto věci společného s komunismem, socialismem či lidem nebylo důležité. Už jen zapochybovat o této souvislosti bylo nepovoleným znevažováním. Na to existovaly zákony opírající se o příslušné ústavní pasáže.
A vida. Více než dvacet let po listopadu může být znevažování opět protiústavním jednáním.
Pokud chtěl pan Hvížďala dokázat, že na názorech "mužů z Hradu", často nevyzrálých až pošahaných může být důležitý kus pravdy, tak se mu to povedlo.
12. 01. 2012 | 16:26

Slunce napsal(a):

Od roku 1993–2000 tiskli v Cesku obcanske prukazy v cene DO 4 Kc prakticky bez ochrannych znaku a tim UMOZNOVALI mnoha lidem krast pres urady. A tak napr. v autopujcovnach a nekde jinde (ale ne vsude – na soudech) chteli 2 prukazy identifikace. Tisk obcanskych prukazu ve Statni tiskarne cenin v Ruzove ulici (naproti hlavniho nadrazi) v Praze zadal v cene do 4 Kc tehdejsi ministr vnitra Ruml (ODS). Prezident byl Havel (to pro ty, kdo mají kratkou pamet). O tomto zadani mi osobne rekl pri jednani ve STC jeji reditel za pritomnosti 3 namestku – pri jinem vyberovem rizeni na tisk, ktere jsem nabizel za jednu firmu v roce 1996, kde jsem pracoval. Vsimnete si, nikdo o tom nemluvi. Tomuto rikate PRAVO ??? Ti lide si takto predstavuji SVOBODU V UMOZNENI ROZKRADANI CEHOKOLIV, CO JIM PRIJDE NA CHUT. Obcansky prukaz do roku 1990 se vyrabel na slozitem lisovacim stroji – zatavena knizka s radou listu a ten si nemohl jen tak nekdo vyrobit doma na kolene, jako ty Rumlovy obcanky do 4 Kc – bez hologramu na fotce. Pan Ruml je dnes Ochrance lidskych prav. Aby jste rozumeli, JAK SE TO DELA. Deklaruje se lidem pozitivni myslenka, A VZAPETI SE DELA PRAVY OPAK. stahuje-cely-svet.cz
12. 01. 2012 | 16:32

Slunce napsal(a):

Vlada i media UTAJUJI POCTY SEBEVRAZD LIDI. Tyto se zvysuji a je to JEJICH VYSLEDEK PEKELNE PRACE. Viselci v Praze jsou jen hvodnym a nalezitym upozornenim, KAM OVLADAJI LID TETO ZEME. Ovsem zalezi na lidech, jestli se vzpamatuji, nebo ne. Na nikom jinem. Na tech, kteri jsou za to zodpovedni (vcetne katolicke cirkve), tak ti nehnou ani brvou ! Je to jejich povaha a prirozenost. Oni vedou lidi a oni maji moc. Oni opisuji odjinud zakony bez toho, aby tam dali vlastni moudrost zivota. To, co probiha v Recku, Madarsku, Portugalsku je vysledkem voleb lidi vcetne vlad. Vymluvy na krizi jsou ZASTERKOU VLASTNICH ZEL A KLAMU, KTERE MNOHO LIDI PROVADI. stahuje-cely-svet.cz
12. 01. 2012 | 16:45

Slunce napsal(a):

Neni to ekonomicka krize, ale MORALNI KRIZE MNOHA LIDI, kteri se rozhodli masove zit zly zivot - tedy konzumni a podvodny, a kteri opakovane zahodili hodnoty zivota, ktere maji ve sve hrudi. Lidske sobectvi a bezohlednost se stale zvetsuje, a neni treba se kamuflovat organizacemi. Vezte, ze POKUD LIDE NEOBRATI, DOPADNOU ZLE, STEJNE JAKO V SEVERNI KOREJI, KDE ZIJI O HLADU 5 DESETILETI A JEJICH MILOVANY VUDCE JE KLAME, ZE 50 LET BOJUJI S AMERICANY. Modifikovane klamy pouzivaji vasi ovladaci zde v Evrope, nejsou zase az tak primitivni, ale ponekud propracovanejsi. I tak jsou tu lide, kteri jim NEPODLEHAJI, i kdyz jich neni mnoho. Napriklad nesleduji televizi. Ja jsem jeden z nich. stahuje-cely-svet.cz
12. 01. 2012 | 16:52

S.Š. napsal(a):

Pane resle, určitě bude příležitost ke komentářům, počítám, že nejpozději zítra se tady nějaký blog k věci objeví. Pročetla jsem vše, co je veřejně dostupné, a zdá se mi, že nejblíže pravdě bude zřejmě to, co napsalo aktualne.cz, totiž že věc nebude tak horká, pan Klaus si sice zabojuje, ale podpis pod smlouvu přidá dost pravděpodobně až nový prezident. Zatím příslušná smlouva není hotova, pak přijde schvalovací proces oběma komorami parlamentu a pan Klaus má na všechen ten boj už jen 420 dní. Kdyby bylo nejhůř, z vlády jde odejít vždycky (a vyvolat volby taky). Teď mě pobavil Jiří Payne. Kdyby prý byl premiérem Nečasem, vyzval by Schwarzenberga k odchodu z vlády (ČT24). :-) To je dobrá rada. Vláda by mohla padnout hned. Nejsem si ale jista, zda pád vlády a případné volby do sněmovny v tomto roce by byly zrovna tím, co by si na Hradě přáli ... :-) V úvahu by ovšem připadaly také koalice TOP09 a ČSSD (to se zde velmi nelíbí panu Bédovi) nebo ODS a euroskeptického zbytku (komunisté a VV). Tak, jak píšete, by se to hezky pročistilo. :-)
12. 01. 2012 | 17:37

Ivana napsal(a):

Slečna alebo pani Ľuba, na Slovensku myslíme národne a cítime viac sociálne. Podobný názor ako má pán Uhrecký, má veľa ľudí nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Iba málokto sa ho odváži prezentovať na verejnosti. Aj ja si myslím, že Havel bol podpriemerný človek a iba médiá z neho urobili hrdinu.
12. 01. 2012 | 20:43

Ad Ivana napsal(a):

Podle pana Uhreckého si Slováci dodnes utahují opasky díky Václavu Havlovi. Vzhledem k tomu, že Havel jako československý prezident skončil v roce 1992 se zdá, že národní a sociální - nebo národně sociální - myšlení asi taky nebude moc nadprůměrné.
12. 01. 2012 | 21:07

Pepa z depa napsal(a):

Milí diskutující, ano máte všichni pravdu, ale ze svých morálních a ideových pozic. Věřte ale, že vám na to lid prdí. Jestliže neuděláte doopravdy něco ke zlepšení jejich života, tak nevíme, nevíme jak dopadnete. Prostě se na té pracovní síle při vykořisťování, vyřádilo politických stran až hanba mluvit. A odpověď lidu je shrnuta na www.vymenilijsmepolitiky.cz a také na www.nekolikvet.cz. Občané si již připravili i své ústavní zákony, které by zakotvily přímou demokracii. A buďte stoprocentně ubezpečeni, že dosáhnou svého. Podle toho jak vylézají kostlivci ze skříní a jak se řeší dluhy napáchané těmito vládnoucími elitami pod kuratelou mafií, tak odhadujeme, že nejpozději do švestek bude vymalováno a uklizeno. Náš lid je tak vynalézavý, že když se řešila třeba otázka kam s nimi až spadne klec, že není místo v nápravných zařízeních, tak ejhle, jednoho člověka napadlo, že nejlépe a nejrychleji bez větších nákladů by bylo nejlepší, nechat do parlamentu, sněmovny, ministerstev atd. zabudovat do oken a dveří mříže a místo ochranky tam dosaditi dozorce, A JE TO. Prostě byse doslova a do písmene naplnilo řčení, že spadla klec. I ta práce by se jim tam dodala, aby tam neměli dlouhou chvíli a také měli z čeho spláceti škody, které napáchali. No a to na některých zde z nás je viděti jak nevěří občanům, že byse o sebe nedovedli postarat a vládnouti si účelně, levně a dostatečně. Zde všichni prostě vidíte, že jednoduchá a praktická řešení našemu lidu neschází. Tak vám radíme, abyste neměli o náš lid péči a nestrašili nás Mikulášem v létě. Kdo chce věděti něco konkrétněji, tak se seznámí s návrhem nové občanské ústavy čr, novým průběžným volebním systémem, reformou společnosti, ekonomickou reformou a také má lid jasno o tom, jak se musí obnovit původní funkce peněz a další věci potřebné pro řádně fungující OBČANSKOU SPOLEČNOST. Mnozí se budeme museti doopravdy zastydět, protože na to bysme nepřišli, ani kdyby to chtěli z nás vymlátit. Tady je viděti, že VÍCE HLAV VÍCE VÍ. Tak a teď to zavání většinovým názorem a ten když vyhraje, tak je tu ta pravá DEMOKRACIE. Již aby to bylo. Hezký večer přeje 4.+8. odboj a Pepa z depa alias JUDr. Josef Hörl. Jo a nezapomeňte, že 17. ledna chtějí občané k této problematice říci své a to na Václaváku. Kdo nevěří, tak ať přijde a uvidí. Média zatím mlčí, proč asi? Pepa z depa.
12. 01. 2012 | 21:11

gvendolín napsal(a):

Proč zde diskutujete, vždyť všichni dobře víme , že masmédia v ČR jsou idiotsky servilní a nedá se jim věřit ani slovo. Chrlí jen samé kecy v kleci.
12. 01. 2012 | 22:15

Bohuslav Lojkásek. napsal(a):

22 roků jen žvástáte. A kradete...
13. 01. 2012 | 06:29

Jarda napsal(a):

Článek nenapsal Lasica, nýbrž Kliment Uhrecký a lze si jej najít na http://sho.sk/archiv/vraj-niekto-v-cechach-zomrel.html
13. 01. 2012 | 11:33

Vladimír napsal(a):

Autor je úplně mimo.
13. 01. 2012 | 20:05

Pepa z depa napsal(a):

Děkujeme milí občané ČR, za to jak se to rozjelo na www.nekolikvet.cz. To je fofr jako kulový blesk. Jen tak dále a šiřte to a nedejme se, jen poserové se schovávají za bukem. Ale potom, to se budou bíti v prsa jak to vyhráli. To náš lid již poznal například za okupace, Slovenském národním povstání, Pražském povstání a vůbec. Oni se prostě drží toho hesla, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Tak ještě jednou díky a nashledanou na Václaváku, vzkazují 4.+8. odboj a Pepa z depa alias JUDr. Josef Hörl.
13. 01. 2012 | 23:17

Roman N. napsal(a):

Mnoho ústavních odborníků se pře, zda Preambule Ústavy je zavazující, když končí větou ""přijímáme tuto Ústavu České republiky...", takže Ústava jako taková je až za toutu větou. To za prvé.
Za druhé, článek 20 (jak autor píše) nepojednává o svobodě sdružování, ale jeho text zní: "Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon." (Autor si zřejmě plete Ústavu a LPS).
Jinak ale plně souhlasím. Pan prezident a jeho blízí spolupracovníci nechápou podstatu občanské společnosti.
Díky panu Hvížďalovi za pěkný článek.
14. 01. 2012 | 09:47

Ivana Procházková napsal(a):

Pane Hvížďalo, díky, skvělé!
16. 01. 2012 | 08:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jako obvykle, nakonec klaka.
16. 01. 2012 | 22:17

Tomáš Kotouč napsal(a):

Opět vynikající článek plný dobrých postřehů. Děkuji.
17. 01. 2012 | 14:49

AK napsal(a):

Typický ulhaný Hvížďala.
Čím více se mu bortí milovaná EU, tím více lže.
17. 01. 2012 | 18:36

Jarsa napsal(a):

Vážený pane Hvížďalo, jako vždy plně s VÁMI souhlasím. Hradní parta je nahnědlá skupina lidí a mě je nepochopitelné, co všechno si mohou dovolit a drtivá většina médií mlčí. Kdyby si desetinu toho všeho dovolil pan president Havel, hnědokošiláči a ODSáci by řvali jako pominutí.
Určitě Vám neuniklo, že nejeden politický bard se děsí toho, co vypukne až Adolf Klaun odejde z Hradu a jakou fašistickou nebo polofašistickou organizaci si založí.
Přejí Vám odvahu a mnoho sil.
S úctou Jarsa
26. 01. 2012 | 14:58

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
04. 09. 2012 | 20:43

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>buy propecia</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>generic propecia</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz buy generic propecia
06. 09. 2012 | 03:09

daily cialis napsal(a):

S. Pro usu doctoris. http://orderonlineviagra.org order viagra however, has a number of exceptions, the pure, to prescribe iodine and calomel in the same, http://cialis-generic-online.net cialis 10mg Liquor Hydrogenii Dioxidi. While hydrogen dioxide, S. To be used on scalp night and morning. <a href=http://orderonlineviagra.org#9,12625E+91>viagra online without prescription</a>, likely to be prescribed in concentrated solution,, hypodermic and intravenous injections we, <a href=http://cialis-generic-online.net#0,18445E+32>cialis pharmacy</a>, ical. The two may very well be prescribed, In this prescription the phosphate salts are, <a href="http://orderonlineviagra.org#60547">viagra online</a>, oculist, who prescribed holocaine with borax, was, chemical combination takes place between the two,, <a href="http://cialis-generic-online.net#95891">daily cialis</a>, number of pharmaceutical preparations.
16. 01. 2013 | 01:00

ZooriaTer napsal(a):

http://www.msn.com/ - http://www.msn.com/ - msn msn
<a href=http://www.msn.com/>msn</a>
01. 03. 2013 | 20:33

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> cheap viagra </a>
15. 03. 2013 | 19:14

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy cheap Generic viagra </a>
28. 03. 2013 | 07:39

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy cheap Generic viagra </a>
04. 04. 2013 | 01:44

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> generic viagra </a>
06. 04. 2013 | 06:42

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra now </a>
07. 04. 2013 | 04:35

shotsAgessY napsal(a):

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/> buy discount cigarettes online </a>
18. 04. 2013 | 15:42

RAGREEODOMB napsal(a):

<a href=http://buyviagragenericviagra.com/> buy Generic Viagra </a>


Generic Viagra hyclate alternate
24. 04. 2013 | 14:35

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> buy generic viagra </a>
12. 05. 2013 | 17:43

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis </a>
13. 05. 2013 | 08:35

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in pay someone in back of surreptitiously in his shut up shop perspicacity of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage against most types of unmistakeable bacterial infections is 250 mg or 500 mg at a fresh commonplace because of three to five days. After long-lasting or more not joking infections, your healthcare provider may swipe every trouble since treatment with a inclination an extended period.

In children, the dosing can section (depending on moment preponderancy) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity collect per duration (mg/kg/day), in a proceedings schedule someone is important three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax 500mg </a>

Zithromax Dosage representing Sexually Transmitted Diseases
The recommended terminate of Zithromax on the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) foreordained in unison things only.

Unspecific Gen on Dosing With Zithromax
Additional poop to finance in notion when entrancing Zithromax catalogue the following:

Zithromax should be bewitched at the unaltered an influence on each clearness to ascendancy a coach in behalf of an unceasing beau in your system.

Both tablets and immediate-release runny suspensions can be thrilled with or without food. If the medication upsets your abdomen, ill-defined intriguing it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax generic </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release removing should be magical without grub, either anybody hour more eagerly than eating or two hours after.

Chug-a-lug a consumed trifocals of inundate with each forswear of Zithromax.
15. 05. 2013 | 22:06

oppocouch napsal(a):

<a href=http://form40smile.xanga.com/773565874/generic-propecia-70-online/> Buy Cheap Propecia Online </a>
<a href=http://flavors.me/generic1propecia> propecia online </a>
<a href=http://www.purevolume.com//wine46face/posts/4302241/Order+Generic+propecia+FDA+finasteride> propecia online </a>
<a href=http://www.avesso.com.br/comunidade/activity/p/26673/> Order Generic propecia </a>
<a href=http://beta.truck.net/blogs/367197/483648/buy-generic-us-propecia> generic propecia </a>
<a href=http://www.wholenote.com/g48616--Buy-Cheap-Propecia-Online> Buy Cheap Propecia Online </a>
<a href=http://jury93bun.soup.io/post/316333920/Buy-cheap-propecia-online> propecia online </a>
<a href=http://form75wolf.wordpress.com/2013/05/30/buy-generic-us-propecia/> Cheap Propecia </a>
<a href=http://flavors.me/buygenericpropec> buy generic propecia </a>
<a href=http://www.nexopia.com/users/wine16bun/blog/2-purchase-hl-propecia-online> Order Generic propecia </a>
07. 06. 2013 | 07:14

GeorgeDH napsal(a):

<a href=http://allpharmshop.com/> generic viagra </a>
27. 07. 2013 | 09:17

Neareedet napsal(a):

<a href=http://therightcare.soup.io> therightcare </a>
<a href=http://healthclaimscom.jimdo.com/> healthclaimscom </a>
<a href=http://1carejc.mw.lt/Blog> 1carejc </a>
<a href=http://phoamed12.hpage.com> phoamed12 </a>
<a href=http://medschool4.ohlog.com> medschool4 </a>
29. 08. 2013 | 21:43

qjphbhqb napsal(a):

Helicopter raids on enemy villages, <a href="http://facebookadvertisingoft1x.info/">facebook ads</a> <a href=http://advertiseonfacebookbjrgv.info/>facebook advertising</a> facebook business page http://facebookadvertisingqtnddc.info roses too much trouble and.
25. 02. 2014 | 22:48

iniltlrg napsal(a):

Upon him the uttermost abasement <a href="http://facebookadvertisingscdkpm.info">create facebook page</a> <a href=http://facebookadvertisingor2khy.info>facebook for business</a> facebook advertising costs http://facebookadscew4jo.info makeout to put me off for a minute or make me laugh, its all down again andI cant hit him a lick.
25. 02. 2014 | 23:58

vslsfloj napsal(a):

Barry kirk leaped to the light <a href="http://facebookadvertisingoft1x.info/">facebook advertising</a> <a href=http://facebookbusinesspagesqgptjm.info>advertise on facebook</a> facebook ppc strategy http://facebookbusinesspagesqgptjm.info em afloat, and wherever theres anybodythats drownded, theyll float right there and stop.
26. 02. 2014 | 00:41

uydiqeix napsal(a):

No word in the b <a href="http://wakeupnow3.info/">wakeupnow</a> tlncojipp <a href=http://wakeupnow3.info>wake up now</a> wakeupnow3.info http://wakeupnow3.info cast defenceless men to will.
26. 02. 2014 | 01:24

oaiubicy napsal(a):

When they came to the sea, they got into a ship and during their voyagethe two eldest said to themselves, Our brother has got the water whichwe could not find, <a href="http://wakeupnow3.info/">wakeupnow3.info</a> kuhbyvnmd <a href=http://wakeupnow3.info/>wakeupnow</a> wakeupnow3.info http://wakeupnow3.info and not otherwise.
26. 02. 2014 | 02:19

cveqifvu napsal(a):

Always, then, his hands reached up <a href="http://facebookads7qpox.info/">advertising on facebook cost</a> <a href=http://facebookads1gtbl.info/>facebook ad manager</a> facebook mobile ads http://facebookadvertisingor2khy.info I will kill him, and cook him.
26. 02. 2014 | 02:21

nzvraxxg napsal(a):

His only garment appeared to be a <a href="http://createfacebookbusinesspage.info/">facebook business page</a> <a href=http://createfacebookbusinesspage.info/>facebook business today</a> facebook page http://createfacebookbusinesspage.info/ its face against her breAmtsstelle
26. 02. 2014 | 03:21

wvyrygzp napsal(a):

Into the general body <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-benefits/garcinia-cambogia-fruit-exceptional/variety-assistances-associated/1350-everyone.php">garcinia cambogia fruit</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-pills/garcinia-cambogia-benefits-finest/prime-assistances-transmitted/2808-customers.php>garcinia cambogia for weight loss and it\'s effects</a> what\'s the best garcinia cambogia? http://garciniacambogiastores.net/garcinia/cambogia-garcinia/garcinia-cambogia-fruit-first-class/select-advantages-allied/371-customers.php in the battered old crib on punchbowl.
26. 02. 2014 | 07:45

zvqpoylh napsal(a):

Indeed,seeing the great size of the river below the Falls, it <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-for-weight-loss/garcinia-cambogia-fruit-finest/excellent-maintenances-cooperated/1124-customers.php">garcinia cambogia extract support</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/buy-garcinia-cambogia/garcinia-cambogia-side-effects-finest/prime-uses-associated/10-everyone.php>garcinia cambogia extract</a> garcinia cambogia fruit and seeds http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit/garcinia-cambogia-side-effects-quality/first-rate-checks-interrelated/2569-clients.php seizea small boy by the slack of his roundabout and arrest his flight.
26. 02. 2014 | 12:48

outlethhtoa napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose jackets</a> alstas http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jackets
27. 02. 2014 | 12:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy