Kde začíná a kde končí klimatologie?

01. 08. 2009 | 22:43
Přečteno 5905 krát
Dnešní diskuse o změnách klimatu je pro běžného člověka značně nepřehledná. Jedním z důvodů je i fakt, že řada lidí nechápe nebo nechce respektovat, kde začíná a kde končí kompetence jednotlivých oborů.

Je nepochybné, že celá problematika má řadu souvislostí a lze na ni pohlížet z mnoha různých stran a pohledů. Od klimatologického, přes ekonomický až po politický. Často se ale stává, že se zástupci jednotlivých oborů vyjadřují i k věcem mimo jejich kompetence a mimo jejich obor. Taková vyjádření pak často bývají velmi neodborná a zavádějící. Vzniká tak doslova názorový guláš, ve kterém se málokdo vyzná. Přitom by celkem stačilo, aby se každý držel svého oboru. Kde tedy začíná a kde končí kompetence jednotlivých oborů v této problematice?

Celé spektrum otázek a problémů lze rozdělit na 4 části, 4 skupiny otázek:
První z nich jsou otázky typu: Existují změny klimatu a globální oteplování? Pokud ano, jak se projevovaly v minulosti? Co je jejich příčinou? Jaké změny můžeme očekávat do budoucnosti? To všechno jsou typicky klimatologické záležitosti a vyjadřovat k nim by se měli hlavně klimatologové.
Druhá skupina otázek typu: Co by tyto změny znamenaly pro různá odvětví hospodářství? Do jaké míry lze čekat změny pozitivní a do jaké míry negativní? Ty už nepatří do klimatologie a musí se k nim vyjádřit hlavně lidé z příslušných oborů (zemědělství, lesnictví, energetika, stavebnictví, hydrologie, vodní hospodářství, zdravotnictví atd. atd.). Klimatologové mohou pouze dodat podkladová data pro jejich analýzy.
Třetí skupina otázek se zabývá tím, zda a případně jak by mělo lidstvo na tyto změny reagovat. Zda vůbec ne, zda vsadit na prevenci (omezování emisí skleníkových plynů) nebo na adaptaci (přizpůsobování se měnícím se podmínkám). A kolik prostředků vynaložit na prevenci a kolik na adaptaci. To je plně v kompetenci ekonomů, kteří k tomu ale potřebují výsledky analýz dopadů klimatických změn z hlediska jednotlivých oborů.
Poslední, čtvrtá skupina problémů, by se pak měla zabývat tím, jaké legislativní prostředí je třeba vytvořit, aby bylo možné navržená opatření realizovat. A to je úkol pro politiky.

Je to tedy v zásadě velice jednoduché. Klimatologové provedou odborné analýzy a zpracují scénáře možného dalšího vývoje klimatu. Na jejich základě specialisti z dalších oborů analyzují možné dopady změn pro jejich obory. Tyto výsledky dostanou ekonomové a navrhnou optimální reakci nebo způsob řešení problému. Nakonec nastoupí politici a připraví pro to všechno legislativu.

Je evidentní chybou, pokud třeba politici nebo ekonomové zasahují do čistě odborných klimatologických otázek, stejně jako by bylo chybou, pokud by klimatologové zasahovali do ekonomických analýz nebo politických rozhodnutí. Proto také má např. IPCC v zásadách své práce uvedeno, že jeho výsledky nesmějí být „policy-prescriptive“. Prostě nesmějí nařizovat, ale ani doporučovat politikům žádná politická rozhodnutí.

Přesto je ale IPCC často obviňován ze zasahování do politiky a politických rozhodnutí. Objevují se třeba tvrzení, že plánované závazky EU na snížení emisí skleníkových plynů o 20% do roku 2020 nebo závazek G8 na snížení emisí o 50-80% do roku 2050 vycházejí z požadavků nebo doporučení IPCC. To je ovšem omyl. IPCC nic takového nepožaduje, nedoporučuje a ani nemůže. Právě to by totiž bylo „policy-prescriptive“.

Jak to tedy je? IPCC ve své 4 zprávě zveřejnil 6 tzv. stabilizačních scénářů. Ty popisují, jak by se musely vyvíjet emise skleníkových plynů, aby v průběhu 21. století nebyla překročena jejich určitá koncentrace nebo aby zvýšení globální průměrné teploty nepřekročilo určitou mez. Seznam stabilizačních scénářů a jejich základní parametry jsou uvedeny v následující tabulce (podle 4. zprávy IPCC):Je vidět, že škála „přípustných“ změn emisí podle jednotlivých scénářů je velice široká. Stejně široké jsou pak i požadavky na omezování emisí, od tvrdých restriktivních opatření pro stabilizační scénář I až po minimální omezení a možný další výrazný růst emisí ve scénáři VI. Všechny tyto scénáře byly zpracovány stejnou metodikou, se stejným důrazem na každý z nich, žádný scénář není ve zprávě IPCC doporučován nebo preferován. Je to prostě jen výčet a zpracování šesti scénářů a takto byly předloženy politikům. Bylo a je jen na nich, zda se rozhodnou postupovat podle některého z těchto scénářů (případně podle kterého z nich), nebo zda zvolí jinou cestu.

Politici se nakonec na úrovni EU i G8 rozhodli pro stabilizační scénář I, tedy pro poměrně tvrdé restrikce. Bylo to jednoznačně rozhodnutí politiků, nikoli klimatologů a nebylo by tedy férové tvrdit, že za toto rozhodnutí jsou zodpovědni klimatologové.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jos napsal(a):

Pan Tolasz mě v jednom předchozím blogu poučil, že jeden z hlavních závěrů IPCC:
"Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the bserved increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations." lze interpretovat jako:
"Více než 50% pozorovaného zvýšení globální průměrné teploty je od poloviny 20. století s více než 90% pravděpodobností způsobeno pozorovaným zvýšením koncentrací antropogenních skleníkových plynů."

Vzhledem k těmto neurčitostem a vzhledem k řadě různých neznámých příčin ovlivňujících klima, různých doposud nepopsaných zpětných vazeb apod. je odhad závislosti mezi emisemi CO2 a zvýšením teploty neuvěřitelně arogantně úzký.

Píšete, že nekompetentní lidé by se neměli vyjadřovat např. ke klimatologii. Dobře. Ale vědci by si měli uvědomit také jednu věc (cituji citaci Schneidera z Klausovy knihy): "Vědci si nemohou dovolit naivitu ohledně politických důsledků veřejně publikovaných vědeckých názorů. Mají-li jejich vědecké názory politickou potenci, mají povinnost deklarovat své politické a hodnotové předpoklady a musí být čestní vůči sobě samým, vůči svým kolegům a vůči svým čtenářům ohledně toho, nakolik tyto jejich předpoklady ovlivnili jejich vědeckou práci."

Ohledně řady aktivistických vědců-politiků-záchranářů světa toto není splněno. IPCC je politická organizace, která selektivním výběrem literatury prosazuje předem známé závěry.

To, že na různých blozích alibisticky vystupujete ve smyslu já nic, já vědec, já jenom předpovídám konec lidstva do 100 let a poraďte si s tím jak chcete, je trapné. Je to neakceptovatelné ve smyslu zříkání se jakékoliv odpovědnosti za špatně provedenou práci např. tím, že zamlčím předpoklady a omezení použitých modelů nebo také studie, které mým výsledkům odporují.

Vaše naivní schéma vědec-ekonom-politik v reálném světě bohužel nemůže fungovat. I vědci jsou jenom lidé a je zcela na místě je kontrolovat, obzvláště pokud jsou důsledky jejich výzkumů takto dalekosáhlé.
01. 08. 2009 | 23:54

Jos napsal(a):

PS: že se naši velcí vůdci G8 shodli na tom, že nepřipustí, aby se Země do roku 2050 neohřála o více jak dva stupně je zcela směšné. Nebo tragické. Záleží na tom, jak se na to člověk podívá. Každopádně ještě tak úplně není dolazeno, jak by se toho mělo docílit, když např. aplikace různých obnovitelných zdrojů celou situaci jenom zhoršují.
02. 08. 2009 | 00:05

L.Metelka napsal(a):

Jos:
Ale klimatologové netvrdí, že vědí všechno. Proto jsou také klimatologické výstupy často pravděpodobnostní. Konec konců i ve zprávě IPCC máte dost o nejistotách odhadů, analýz a podobně. Přečtěte si to, než začnete kritizovat.
Stále trvám na tom, že politické důsledky veřejně publikovaných vědeckých názorů jsou věcí politiků. Jiná věc by byla, kdyby třeba IPCC ovlivňoval to, jak se mají nebo nemají politici rozhodovat. To ale nedělá. Proč si myslíte, že třeba pro práci s klimatickým modelem nebo pro analýzu klimatu v minulosti by měl člověk "deklarovat své politické a hodnotové předpoklady"?
Že bych předpovídal konec lidstva do 100 let, to je Vaše bujná fantazie. Nedělám to ani já ani IPCC.
Selektivní výběr literatury ze strany IPCC se projevuje jak? Upřesněte to, prosím.
02. 08. 2009 | 00:05

Skogen napsal(a):

Děkuji autorovi, podobný blog na tak aktuální téma zde velmi chyběl.

Pro Jos: jakou odpovědnost že to chcete vědcům přišít? Vlastně jen vracíte na počátek to, co se autor pokouší objasnit - věda dodá a intrerpretuje data odpovídající současné úrovni poznání, na základě interpretace a studií z dalších oborů se přijme legislativa. Mně by se sice líbilo, kdyby v Parlamentu zasedali vědci, ale mohu vás ujistit, že zákony uvádějí v účinnost politici. A potom, jaký smysl má požadovat po vědci odpovědnost za to, že 1+1 jsou 2 ?
02. 08. 2009 | 02:15

čtenář napsal(a):

Pane metelko můžete napsat co to je ten IPCC na který se pořád odvoláváte? Díky
02. 08. 2009 | 08:34

ms napsal(a):

Více takových konkrétních blogů. Jednak aby se vytlačily hlouposti a zjednodušení šířená novináři a jednak aby se vytlačil fanatický přístup neználků jako Klaus.

Čtenář
místo pana Metelky http://cs.wikipedia.org/wik...

Jos
také jsem zvědav na ten selektivní výběr literatury. Jde o to že vědci se zabývají vědeckými pracemi z oboru ale nečtou a necitují sci-fi nebo politické kamarády nebo vědce zabývající se něčím úplně jiným jako pan Klaus ?
02. 08. 2009 | 08:57

Lukáš napsal(a):

Jos: k té Klausovo knize, na kterou se odvoláváte: http://www.casopis.biz/?q=n...
02. 08. 2009 | 09:59

Michal napsal(a):

T.Sedláček zde na svém blogu napsal důležitý odstavec.Podobně je na tom naše poznání - ať už vědecké či jiné. "Filozofie a metodologie vědy se jednu dobu snažila vytvořit perfektní vědecký jazyk, kterým by přesně popsala svět kolem sebe. Zjistilo se, že takový exaktní svět je žalostně malý, pustý, prázdný a vlastně nezajímavý. Že se slabost našeho uvažování skrývá ve slabosti našeho jazyka. Co neumíme pojmenovat, o tom nemůžeme uvažovat, hranice našeho světa jsou hranicemi našeho jazyka, jak kdysi napsal Ludwig Wittgenstein. A co nedokážeme pojmenovat přesně, o tom nemůžeme exaktně uvažovat."
Z toho vyplývá, že nesmíme dopustit, aby padají "výkal, informace, článek, úvaha atd." neměl jen jednosměrný pohyb. Akademik, doc., prof. středškolák, odborňák, zakláďák... Musíme vyžadovat zpětnou vazbu. ... Ale klimatologové netvrdí, že vědí všechno. Proto jsou také klimatologické výstupy často pravděpodobnostní... Pane Metelka vždy před článkem musíte lidi varovat před tím, aby nevěřili všemu co píšete. Kdyby jste tuto větu napsal před tímto článkem, každý by si musel udělat svoji osobní článkovou analýzu. A hned by jste nevypadal tak moudře.
02. 08. 2009 | 10:12

L,Metelka napsal(a):

Michal:
Fakt mi nejde o to, abych vypadal moudře. Nejde mi ani o to, aby všichni pochopili některé věci. Stejně je nakonec může pochopit jen ten, kdo to pochopit chce.
02. 08. 2009 | 11:48

Petr napsal(a):

Pane Lukáši, děkuji za odkaz. Jistě jste ho zde uvedl proto, aby se zájemci mohli seznámit s velmi trefným prvním diskusním příspěvkem pod názvem "comment".
02. 08. 2009 | 12:51

Tupelo napsal(a):

Pane Metelko (a vlastne vsichni kdo maji zajem), chtel bych upozornit na nadherny snimek Home, na adrese http://www.youtube.com/watc... . Daji se zapnout anglicke titulky, divat se i v HD kvalite, je tam spousta jak nadhernych zaberu tak i mnozstvi varujicich dat (20% obyvatel konzumuje 80% zdroju, miliarda lidi nema pristup k ciste vode, 5000 z nich denne umira, 40% obdelavane pudy nese znamky dlouhodobeho poskozeni,3/4 morskych lovist jsou vycerpany az k k zastaveni reprodukcniho cyklu...). Poslednich deset minut snimku ukazuje, ze navdory pochybovacum pribyva lidi i statu), kteri zkouseji se situaci neco delat, takze snimek nekonci tak pesimisticky, ale dava nejakou nadeji...
02. 08. 2009 | 15:02

SuP napsal(a):

Pane Metelko -
Jak velkou skupinu vědců z IPCC neznepokojuje, co svými výstupy způsobili mezi 6mld laiků a posléze mezi politiky? Vliv činností člověka na oteplování atmosféry je hypotetický s dosud neprokázanou mírou. Přitom blbnutí laického světa v "boji proti globálnímu oteplování" připomíná dobu rezolucí pracujících za tresty smrti pro nepřátele socialismu.
Podle Kjótského protokolu se měly emise snižovat trvale již několik let. Nezadařilo se co se týká množství, ale celkem se o to začala spousta států pokoušet. Musel být zaznamenán alespoň částečný globální pokles (tedy i zmírnění nárůstu). Projevil se nějak na trendech pozorovaných změn?
Jsem přesvědčen, že nikdo nezpochybňuje potřebu lepšího hospodaření se zdroji energie a nutnost neustálého zdokonalování technologií k vyšší účinnosti a k dosahování úspor. A to zcela určitě i Klaus. Jenom je potřeba hlídat, aby "hurározhodování" politiků na základě průzkumů veřejného mínění nepřivedlo "boj proti globálním klimatickým změnám" na slepou kolej, kdy náklady na snižování emisí vyčerpají zdroje potřebné pro boj o přežití důsledků těchto změn, až se ukáže, že omezování CO2 není cestou ke snížení teploty.
02. 08. 2009 | 15:34

SuP napsal(a):

Tupelo -
Je potřeba si stále uvědomovat, že Vámi předložený okruh informací dokáže identifikovat a objektivně hodnotit pouze nepatrná skupina vědecké obce. Laické veřejnosti jsou tyto informace předkládány především jako senzace, potřebné pro získání dalších zdrojů k dalšímu výzkumu. Nebo snad máte možnost si cokoliv z toho, co je tam popisováno ověřit?
02. 08. 2009 | 15:40

derkel napsal(a):

Je mi lito ze vetsina lidi veri v glol.oteplovani zpusobenem lidmi. Priroda sama vyprodukuje takove mnozstvi co2 a jinych plynu, ze clovek toto nema sanci ovlivnit. nekdy v 70 letech vedci varovali, ze jestli lide nezmeni pristup nastane velke ochlazovani.

Podle vedeckych mereni bylo obdoby 2000-2004 nejteplejdi v dejinach, coz zapadalo do jejich stenare. Nedavno priznali ze udelali pri mereni chybu a tyto roky byli ve skutecnosti nejchlůadnejsi za poslednich 100 let.

Podel jejich scenare by morska hladina mela byt uz nejmin 2m vyssi. Lec podle nejruznejsich znacek z minulosti, je porad stejna!
02. 08. 2009 | 15:57

L.Metelka napsal(a):

SuP:
Četl jste vůbec článek, na který reagujete? Co způsobili klimatologové?
02. 08. 2009 | 16:13

L.Metelka napsal(a):

derkel:
Hned v úvodu takové kiksy... Člověk vyprodukuje ročně cca 100x víc CO2 než veškerý vulkanismus. A jak vysfvětlíte stále rostoucí množství fosilního uhlíku v atmosférickém CO2? Jak se tam dostává?
02. 08. 2009 | 16:20

SuP napsal(a):

L.Metelka -
Četl a pozorně. Jen jsem se jinými slovy přihlásil k podstatě sdělení "Jos".
Tedy:..""Vědci si nemohou dovolit naivitu ohledně politických důsledků veřejně publikovaných vědeckých názorů. Mají-li jejich vědecké názory politickou potenci, mají povinnost deklarovat své politické a hodnotové předpoklady a musí být čestní vůči sobě samým, vůči svým kolegům a vůči svým čtenářům ohledně toho, nakolik tyto jejich předpoklady ovlivnili jejich vědeckou práci." ..."
V podstatě tedy nesouhlasím s tím, že IPCC něco vybádá, předloží to laické veřejnosti a když tato reaguje jako na poplašnou zprávu, tváří se věda, jako že to je problém těch, kdo si to tak vyložil. To mi nepřipadá správné.
A není to nic proti Vám.
02. 08. 2009 | 16:47

L.Metelka napsal(a):

SuP:
Zeptám se tedy i Vás: proč by měl klimatolog předem "deklarovat své politické a hodnotové předpoklady"? Myslíte si, že výsledky práce klimatologa by měly být závislé na tom, jestli je příznivcem Hradu nebo Zelených nebo jestli chodí do kostela? Jeden svůj hodnotový předpoklad jsem ale uvedl: nezávislost na politice a ideeologii.
02. 08. 2009 | 16:58

Skogen napsal(a):

Jos a SUP, proč tak opatrně, proč rovnou autorovi nenaservírujete, že byste ho chtěli zaúkolovat.
02. 08. 2009 | 17:13

fafnir napsal(a):

L.Metelka 16,58,23
Třeba proto pane Metelko,aby bylo zřejmé zda pracuje,nebo nepracuje na politickou objednávku.
A možná by bylo vhodné zmínit,že také existuje skupina vědců,nebo jich je možná více,kteří jsou ve sporu s IPCC.
02. 08. 2009 | 17:21

L.Metelka napsal(a):

fafnir:
Na politickou objednávku jsem nikdy nepracoval, nepracuji a pracovat nebudu. Uvidíte sám. Zatím si přečtěte třeba poslední příspěvek dr.Tolasze na tomto blogu nebo můj článek na Neviditelném psu z 30.7. A můžete posoudit, jestli pracujeme na něčí objednávku. A sledujte Ekolist.cz, brzy by tam mohly vyjít docela zajímavé věci, které Vám snad taky trochu objasní, jak to je.
Ano, jsou lidé, kteří jsou ve sporu s IPCC, řada z nich dokonce přímo v IPCC pracuje...
02. 08. 2009 | 17:40

fafnir napsal(a):

Ale pane Metelko
já vás přece z ničeho nepodezírám,říkám přece"proto aby bylo jasné zda ano,či zda ne.Není to přece Portugalsky.A na ten Ekolist se těším,třeba bude veselo.
02. 08. 2009 | 17:50

SuP napsal(a):

L.Metelka -
Kdo říkal "Předem"?
Jde pouze o to, že pokud vidíte (klimatologové), že interpretace vašich vědeckých pozorování se vymyká z ruky, není správné se schovávat za vědeckou anonymitu a "svobodný přístup k informacím". Je to velmi podobné tomu, že na internetu existují návody, jak z dostupných surovin postavit časovanou nálož nebo snad i atomovou bombu.
Bude se bojovat proti globáílnímu oteplování obrovskými náklady na nepodložené snižováním emisí CO2, místo aby se řešily otázky důsledků přemnožení ekonomicky neaktivní populace, protože je to IN.
Chci říct, že byste měli být schopni interpretovat závěry svých bádání tak, aby k plašení populace nedocházelo. Je to totiž Vaše povinnost, která plyne z toho, že nikdo jiný než Vaše komunita tak konplexní informace nemá a i kdyby měla, neumí je vyhodnotit objektivně.
02. 08. 2009 | 17:51

L.Metelka napsal(a):

SuP:
Ale vždyť jsem to psal. Bylo zpracováno 6 stabilizačních scénářů, politici vybrali ten první. Jejich rozhodnutí. Myslíte si, že jsme jim měli říci "...ale ten první nevybírejte"? Právě to už by bylo "policy-prescriptive"
02. 08. 2009 | 18:03

dzanny napsal(a):

Klimatologové samozřejmě zodpovědni jsou - neměli dávat do rukou politikům takové nebezpečné hračky, které v nich probudily mesiášský komplex!
02. 08. 2009 | 18:27

L.Metelka napsal(a):

dzanny:
Filtrovat politikům informace, podle toho, které jsou a které nejsou "nebezpečné"? To by podle Vás bylo politicky neutrální?
02. 08. 2009 | 18:31

dzanny napsal(a):

2 L. Metelka:

Nebylo by to politicky neutrální (možná ani politicky korektní), ale rozumné.
02. 08. 2009 | 18:34

Tupelo napsal(a):

Sup, nechci prilis vyrusovat pri vasi debate s autorem blogu, takze jen malou poznamu. Nemam moznost si overit pravdivost/nepravdivost predkladanych dat, ale kolem sebe slysim cim dal vic varovnych signalu tohoto typu. Ze se do Evropy stehuji nove druhy, vytlacujici puvodni, ze lednim medvedum hrozi vyhynuti, ze hranice treba malarie se posunuji na sever a pouste se rozsiruji, v Australii nastava varovny nedostatek vody - vsechno mohou byt samozrejme vymysly, ale nemyslim ze by slo o celosvetove spiknuti vedcu zadajici nove finance (mimochodem to, ze se finance hraji temer ve vsem hlavni ulohu pokladam za skodlive, ale to by bylo na jinou debatu).
To ze existuje globalni otepleni uz asi nikdo nepopira, podle pristupu k nemu bych zde videl (ponekuk schematicky, priznavam) skupinu A. ktera si mysli ze role cloveka je naprosto mala v globalnich procesech (a to smerem k vyvolavani zmen, tak i ve smeru jejich napravovani). Skupina B. vidi mensi ci vetsi roli cloveka, ale nevidi moznosti jak jiz jednou nastartovane procesy zastavit. Skupina C (kam se radim) si mysli, ze i kdyz bude snaha mozna marna, tak proc to aspon nezkusit. Skupina D je optimisticteji ladena skupina C :).
Jde asi spis o celkovy pristup k zivotu, byl bych rad kdybych mohl treba urcit, ze cast mych dani pujde namisto do zbrojeni na rozvojove programy, atp...
02. 08. 2009 | 18:35

Milan Hruška napsal(a):

SuP:
Mluvíte zde o jakési nezodpovědnosti vědců, a to mi něco připomíná: třeba Giordano Bruno, to byl ale nezodpovědný spratek, když tvrdil, že země je kulatá, viďte? Taky ho za to řádně potrestali, že dělal lidem v hlavě guláš.

Jinak: každý si vytváříme názor na základě vlastních znalostí a zkušeností. Lidé jsou stále více nuceni spolupracoval při ochraně přírody na globální bázi: dnes už se moc dobře ví, že třeba Amazonský prales vyprodukuje kyslík v množství, které je podstatné pro život na celé planetě. Propojenost přírodních jevů po celém světě je zřejmá, i když stále, zdá se, netransparentní. To ale neznamená, že by člověk měl ignorovat indície, které má. Pokud se nerozhodne jednat, měl by je alespoň brát vážně. Pan Metelka má pravdu v tom, že pokud se bavíme o stavu přírody, je na místě se zabývat se třeba klimatologií nebo jiným přírodovědným oborem. Ne ekonomii. Tlak na politiky, aby brali závěry majority vědců vážně, je na místě. Vědci se zabývají materiálním světem, politici vytvářejí představy (a často iluze) v hlavách voličů. Rozumní ekonomové se k celému problému umí postavit jinak. například vidí v ekologii zdroj průmyslových aktivit (výroba čističek, slunečních panelů atd.), V. Klaus šlape stále ve stejých kolejích hnán asi svou vírou v neomezenou moc trhu.

Zkrátka. vy halt považujete za nezodpovědné vědce, je Václava Klause.
02. 08. 2009 | 18:41

SuP napsal(a):

V pořádku pane Metelko. Ale pokud se do roku 2015 (podle prvního scénáře) globální teplota proti roku 2000 nezvýší o 2,4 stupně, bude na to IPCC reagovat relevantními závěry?

Tupelo - nerušíte, klidně se přidejte. Samozřejmě, že některé jevy jsou zřejmé - třeba úbytek vody v řekách, kde vždycky byla, atd atd. Tuhle v televizi ukazovali, jak zase kterási ryba je na pokraji vyhynutí, přičemž 98% populace ani neví, že existuje a v životě ji neuvidí. A závěr z toho byl, že se musí ihned začít s kroky, jak tuto populaci zachránit.
Milan Hruška - ideologicky předpojaté diskuse vždycky byly na hovnop.....
02. 08. 2009 | 19:16

L.Metelka napsal(a):

SuP:
Nebude, protože IPCC nic o takovém oteplení mezi roky 2000 a 2015 netvrdil.
02. 08. 2009 | 19:26

SuP napsal(a):

Aspoň vím, na čem jsem...
02. 08. 2009 | 19:50

Tupelo napsal(a):

Sup, no ale ve Vasem modelu, to ze tu rybu 98% lidi nezna neni prece duvodem proto aby se aspon 1% (polovina z tech co ji zna ;)) nesnazilo o zachranu toho druhu. Nejen kvuli rozmanitosti, ale i proto ze ta ryba je soucasti celeho ekosystemu, budovaneho tisice let a hraje nejakou ulohu. Muze byt nepatrna, ale muze byt i takova, ze jeji vyhynuti bude mit nejaky (neprimy) vliv na zivot cloveka.
02. 08. 2009 | 20:03

citizen napsal(a):

Děkuji vám, pane Metelko, za příspěvek do blogu, ale ještě více za trpělivé reakce. Je opravdu zábavné apelovat na odpovědnost vědců a to zejména pokud se jejich nálezy rozcházejí s mojí ideologií. Za nicnedělání (plán VII. podle vaší tabulky) se zřejmě odpovědnost nenese a „nedozírné následky“ zřejmě hrozí jen u oponentů.
Co takhle minimální vědecká odpovědnost apelujícího prof.Klause, který zároveň tvrdí, že se klima nemění („prosím vás, vy v to věříte?“, „nikde nic nepozoruji“) a zároveň, že změny nezpůsobuje lidská činnost (chvála Lomborga)? Obojí najednou racionálně jaksi nelze. Mají v tom jasno aspoň jeho věřící? Mění se klima nebo ne?
02. 08. 2009 | 20:05

Tom napsal(a):

"byl bych rad kdybych mohl treba urcit, ze cast mych dani pujde namisto do zbrojeni na rozvojove programy, atp..." - v některých zemích se tomu říká volby a nejbližší příležitost je za dva měsíce
02. 08. 2009 | 20:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

citizen:
V dlouhodobějším horizontu v řádu desetitíců let klíma osciluje. Bylo již tepleji i chladněji. Apely politiků nepřipustit zvýšení teploty o více než x stupňů připomíná poručit dešti větru.
02. 08. 2009 | 20:42

SuP napsal(a):

L.Metelka -
Nicméně někdo to tvrdit musel, když se s tím ve výhledech počítá.....
A bezpochyby to nebyl Klaus.
02. 08. 2009 | 20:58

L.Metelka napsal(a):

SuP:
Nevím, kdo s tím počítá a taky by mě zajímalo, kde jste tuhle pitomost slyšel nebo četl.
02. 08. 2009 | 21:05

Tupelo napsal(a):

Tom, to je pravda, ja mel vsak na mysli neco na bavorsky (doufam ze jsem to nespletl) zpusob, kde danovy poplatnici mohou urcit procentualni castku, ktera jde z jejich dani napr. na cirkve (nevim jestli se tyka i jinych sdruzeni).
02. 08. 2009 | 21:24

JC napsal(a):

Metelka
http://osel.cz/index.php?cl...,
Auta nebyla, komíny nebyly, safra kdo to tedy způsobil ?
02. 08. 2009 | 21:45

L.Metelka napsal(a):

JC:
Snad si nemyslíte, že tohle je něco nového? Popírá někdo přirozené změny klimatu nebo ledové doby?
02. 08. 2009 | 22:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

L.Metelka:
Dobře, proč tedy ten alarm z oteplování? Třebaže je pravdou, že fossilního C v ovzduší přibylo, teplota nijak nevybočuje z mezí v minulosti. Existuje nějaký způsob omezení jejího vzrůstu?
02. 08. 2009 | 22:18

L.Metelka napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Na to se musíte zeptat jinde. Politiků, novinářů. Ve výstupech klimatologů takové slovo nenajdete, snad s výjimkou Hansena, ale ten je i mezi klimatology už považován dost za exota...
02. 08. 2009 | 22:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

L.Metelka:
Díky.
Takže ten Klaus vlastně má pravdu.
02. 08. 2009 | 22:33

JC napsal(a):

Pane Metelko,
Samozřejmě jsem nepředpokládal, že jste o tom nevěděl.
Jestliže tedy v minulosti bylo možné aby se teplota zvýšila bez přičinění člověka za dekádu o 8-16 stupňů jak si vědci z IPCC dovolují tvrdit, že změna teploty o 2-3 stupně za 5O let je způsobena emisemi CO2 ?
02. 08. 2009 | 22:41

L.Metelka napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Klaus se mýlí v řadě věcí a i když sám říká, že to nedělá, rád se montuje do odborné klimatologie. Nebo se alespoň montoval, když psal tu svou knihu, teď už to zase tak moc nedělá...
02. 08. 2009 | 22:42

L.Metelka napsal(a):

JC:
protože takové oteplení bylo jen na konci ledové doby. Teď nám jaksi žádná ledová doba nekončí. Mimochodem - to oteplení v Grónsku neznamená, že tytéž hodnoty byly i v globálním průměru.
02. 08. 2009 | 22:49

dzanny napsal(a):

Každopádně jsem panu Metelkoví vděčný za tento blog, kde se, na rozdíl od jiných, člověk něco dozví a pan Metelka se k odpovědím staví jako chlap, to mé rytí bylo opravdu jen o politizaci a měně o klimatologii.
Nějak od mala nesnášim autoritativně pronášené lži, což pan Metelka jistě nedělá, na straně "oteplovačů" - propagandistů a politiků je jich dle mého skromného názoru mnohem více, než u popíračů - Al Gore, Moore jsou nejznámějším příkladem, Greenpeace, často mne oslovující, jsou jejich ovce.
Zde spíše opovrhovaný V.K. (kterého jinak považuji za dobrého polistopadového politika) napsal knihu spíše pochybovačnou nežli protivědeckou či pavědeckou. Mottem jeho knihy je spíše nejistota důkazů spolu s přiznáním skromnosti lidstva, které opravdu neví, co bude za 30 let, tvrzení, že člověk na klima nezanedbatelný vliv má, zde představuje jakousi lidskou pýchu. Navíc se nejedná o knihu ani tak protiklimatickou jako protizelenou, z hlediska CO2 neutrální jaderné elektrárny jsou zde obhajovány nejvíce - to jen tak pro ty, kteří ji nečetli.
02. 08. 2009 | 23:18

L.Metelka napsal(a):

dzanny:
do značné míry souhlasím. Ale má tam i pár klimatologických kiksů. Ostatně klimatologie a klimatu se týká jen 6.kapitola jeho knihy. Ostatní je o něčem jiném.
02. 08. 2009 | 23:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

dzanny:
Al Gore pro důkaz o oteplování nekorektně využil i nález oetzthalského člověka z doby bronzové, ačkoliv musel vědět, že horský ledovec pracuje nezávisle na globální teplotě a narůstající masa ledu nahoře prochází celým ledovcem a dole vytéká jako voda, takže nakonec časem se jakýkoliv předmět z ledu dole "vyplaví". Tentýž pricip platí i pro sugestívní snímky odlamujících se ledových ker z okraje Antarktidy. Zvláštní, že málokdo si klade otázku, kam mizí sníh padající na její povrch.
02. 08. 2009 | 23:35

Mr.White napsal(a):

Josův postřeh v úvodu diskuze je podle mě správný. Vědec, jako každý jiný člověk, má své názory, postoje a zájmy, které vždy do určité míry ovlivňují jeho bádání. Někteří snad dokáží tuto přirozenou tendenci potlačit, avšak obávám se, že to není případ vědců zúčastněných na IPCC.

Nikdo po IPCC nechce, aby naváděl politiky, postačilo by, kdyby jeho závěry nebyly mlhavá proroctví šermující s pravděpodobnostmi, čímž mimochodem výborně nahrávají politikům a médiím v jejich manipulativní kampani (je to náhoda?), a přitom si vytváří alibi, kdyby vývoj jejich předpovědím neodpovídal.

Nebraňme tolik vědce a nepřisuzujme jim falešné ostruhy skromnosti, že nemohou vědět všechno. To vůbec není na místě. Jejich prací je přinášet vědecké poznatky, nikoli fádní předpovědi. Chtějme od nich slyšet, jak věci jsou na 100% (..no dobře tak aspoň na 99,9%..:), ne na 90%, to nestačí. "Nechceme myslet, chceme vědět"...praví se v jednom klasickém filmu. Proč závěr učiněný IPCC nezní: jsme si jisti, že řekněme za desetinu dnešního oteplování může člověk? To by byl závěr hodný vědce! Jenže by to neznělo dostatečně dramaticky..to je celé.
02. 08. 2009 | 23:56

dzanny napsal(a):

2 L. Metelka:

Nejsa klimatologem, klimatologické kiksy nepoznám, jsem ale dostatečně dobře poučen o teorii chaosu, kterou se sviňka počasí řídí, takže klimatologii řadím někam k makroekonomii (zas ten Klaus) - též nemá experiment, může vyvozovat závěry jen z proběhlého, prostá aproximace křivek je pro kočku, superpočítačové modelování může být dobrou predikcí, není-li na bázi "garbage in -> garbage out".
03. 08. 2009 | 00:03

L.Metelka napsal(a):

dzanny:
Nezlobte se, ale princip modelování klimatu Vám asi zůstal utajen. To není vyvozování závěrů z proběhlého nebo aproximace křivek, ani omylem...
03. 08. 2009 | 00:16

dzanny napsal(a):

2 L. Metelka:

Třeba tento pán Vám 100% věří a hlásá "musíme věřit":
http://www.youtube.com/watc...

Tím se dostáváme k dalšímu rozměru GO, kterým, zlatá politika, už je VÍRA.

GO má proroky (Vás), apoštoly (Gore, Moore),
apokalypsu (všichni se udusíme!), kacíře (Klaus) i odpustky (emisní povolenky), motivy zúčastněných zase tak spasitelsky nezištné nejsou. Má i nepokrytecké zastánce typu sv. Františka, kteří jdou příkladem SAMI, aniž by měli óbrtendence vnucovat to druhým, to by bylo na samostatný článek.
03. 08. 2009 | 00:18

dzanny napsal(a):

Nezlobím se, uvedl jsem ale i superpočítače, což je trochu můj obor, modelování situací založené na spontaneitě elementů jsem zažil také, klimatologie jako věda mne vlastně zajímá dost (čtenářství Klause jistě nestačí), jenže život je krátký.
Na aproximování křivek jsem si vzpomněl jen proto, že je oblíbenou zábavou ekonomů.
03. 08. 2009 | 00:24

SuP napsal(a):

L.Metelka -
SuP:
Nevím, kdo s tím počítá a taky by mě zajímalo, kde jste tuhle pitomost slyšel nebo četl.
02.08.2009 21:05:40 ....
Tuhle pitomost jsem vyčetl z Vaší tabulky, první řádek čtvrtý sloupec. Pokud je to pitomost, byla by pitomostí celá ta tabulka "záchrany" podle IPCC.
Pokud se má průměrná globální teplota zvyšovat pouze v důsledku zvyšujícího se radiačního působení, vliv změny koncentrace emisí na oteplování by se už měl začít projevovat porovnáním cílových hodnot sloupce 6 se skutečností, kdy se bude konstatovat, že se "nezadařilo".
Z toho vidíte, že tabulka, která je naprosto jasná Vám, je zcela nejasná laikovi, natož politikovi.
03. 08. 2009 | 10:50

L.Metelka napsal(a):

SuP:
Jenže ono to není o změnách teploty za období 2000-2015, ale v průběhu celého 21. století. V tabulce to sice uvedeno není, ale v textu zprávy IPCC ano. To "2000-2015" je odhad období, ve kterém by musely emise CO2 začít klesat. A vzhledem k tomu, že už se pro I.stabilizační scénář blížíme spíše ke konci toho období, považuji stabilizační scénář I za nereálný.
A pokles emisí ještě neznamená pokles koncentrací...
03. 08. 2009 | 11:15

SuP napsal(a):

Děkuji za vysvětlení.
Ale myslím, že zrovna toto "nedorozumění" jen potvrzuje, že Odborníci - specialisté si musí při prezentaci výstupů své práce dávat pozor i na důsledky, které může vyvolat jejich nesprávná interpretace.
03. 08. 2009 | 11:56

L.Metelka napsal(a):

SuP:
Hlavně politici musejí tu zprávu číst tak, jak je napsaná. Tohle je tam uvedeno.
03. 08. 2009 | 12:20

Václav Veselý napsal(a):

Vážený pane Metelko,

děkuji za Váš podnětný článek i za Vaši ochotu reagovat na příspěvky v diskuzi. Využil bych rád této Vaší ochoty a položil Vám několik otázek, jejichž odpovědi mě od Vás, jako od klimatologa, zajímají, třebaže ne všechny spadají pouze do Vašeho oboru.

1. Je už dnes vůbec někdo schopný alespoň odhadnout, kolika procenty se na změnách klimatu podílí člověk a z jaké části se jedná o přirozený jev?

2. Je někdo schopný odhadnout, jakým podílem se na změnách klimatu podílí antropogenní CO2? Pokud je mi známo, tak jiné plyny jako vodní pára nebo metan mají mnohem větší vliv na skleníkový efekt. Těch jevů, které mají vliv na klima, je ale mnohem více (http://neviditelnypes.lidov...): Za 30 let, přispěje skleníkový efekt čtvrtkou a nejvýše polovinou stupně k oteplení planety a existuje nejméně 5 dalších, přírodních efektů (nízká sluneční aktivita, La Niňa, Pacifická oscilace, lesklejší rostliny, aerosoly v atmosféře), které přispějí podobně nebo více, ale spíše s opačným znaménkem. I obyčejná nepředpověditelná oblačnost ochlazuje zemi 20x více, než na kolik ji oteplí CO2.

3. Pokud by to bylo pouze na vás, jak velkou část z veřejných prostředků byste doporučil věnovat na prevenci a jak velkou část na adaptaci klimatických změn?

4. Má podle Vašeho názoru smysl přijímat dnes nějaká zásadní opatření, když i mezi vědci panují tak zásadní neshody na příčiny, následky a dokonce i existenci klimatických změn?

5. Proč s nadmořskou výškou podle naměřených údajů efekt globálního oteplování klesá, když by měl podle používaných modelů (včetně modelů IPCC) růst?

6. Jak si klimatologové vysvětlují, že satelitní měření teploty od UAH MSU vykazuje kontinuální pokles teploty od roku 1998 (ale i od roku 2001) tempem 1,34 stupně za století, což je rychlejší trend ochlazování, než byl trend oteplování pozorovaný za 20. století?

7. Za jak spolehlivé považujete pozemní měření teploty, když často vypadá takto: http://www.osel.cz/index.ph... ?

8. Proč se všude mluví o hrozbách růstu CO2 a nikde o výhodách (vyšší zemědělské výnosy, vyšší biodiverzita, vyšší odpar vody a tedy i větší srážky…)?

9. Má smysl dnes nějak drasticky redukovat CO2, když víme, že jeho hlavním zdrojem jsou fosilní paliva, tedy zdroj, který není nevyčerpatelný a tudíž v průběhu tohoto století s tím, jak budou fosilní paliva docházet, a průmysl začne přecházet na jiné zdroje, dojde i k samovolnému poklesu antropogenních emisí CO2?

10. Pokud víme, že na boj s klimatem jde ročně jeden bilion dolarů, na každého amerického senátora připadá sedm klimatických lobbistů a nejlepší způsobem pro získání dotací z veřejných rozpočtů je šíření strachu a paniky, neměli bychom být před katastrofickými scénáři více obezřetní?

11. Dokážete si představit, co by jeden bilion dolarů ročně věnovaný na boj s klimatem dokázal v rukou vědců hledající lék na AIDS nebo na maligní nádory nebo v rukou humanitárních organizací typu Unicef?

Pár zajímavých odkazů na vědecké studie ukazující vlivy na klima Země, které alarmisté opomíjejí:
http://www.osel.cz/index.ph...
http://www.osel.cz/index.ph...
http://www.osel.cz/index.ph...
http://www.osel.cz/index.ph...
http://www.osel.cz/index.ph...

Předem děkuji za Váš čas a za případné zodpovězení mých otázek.
03. 08. 2009 | 15:37

Čochtan napsal(a):

Že lidstvo má negativní vliv na přírodu a tím zřejmě i na vývoj klimatu, je velice pravděpodobné.

Že radikální a rychlé (během několika generací) snížení obyvatelstva (na desetinu dnešního stavu) by mělo pozitivní vliv na přírodu je také jistá věc. Tak kdy se do toho dáme ?
Příroda se bez lidí obejde. Lidi bez přírody vydrží možná pár hodin.
03. 08. 2009 | 17:55

Vašek napsal(a):

Čochtane, od kdy není lidstvo součástí přírody?
03. 08. 2009 | 18:34

Mr.White napsal(a):

Ano, navrhuji s tou redukcí začít u Čochtana:-)
03. 08. 2009 | 22:02

JŠ napsal(a):

V oboru klimatologie nemám téměř žádné znalosti. Je jasné že klima je velmi složitý systém, který zahrnuje velké množství vlivů. Domnívám se, že rychlost výpočetní techniky a použitý software pro modelování výrazně zvyšují pravděpodobnost jednotlivých scénářů.viz. např.

http://www.rozhlas.cz/leona...

Problém však vidím především v přístupu politiků, protože se zdá, že na příslušné studie nemají dostatek času, aby si je podrobně prostudovali a případné nejasnosti zkonzultovali s odborníky.
03. 08. 2009 | 22:11

JŠ napsal(a):

k mému příspěvku, lépe formulováno-
Domnívám se, že rychlost výpočetní techniky a použitý software pro modelování výrazně zvyšují přesnost pravděpodobností jednotlivých možných scénářů, které mohou nastat.
03. 08. 2009 | 22:15

JŠ napsal(a):

V souvislosti s modelováním je potřebné zmínit tzv. motýlý efekt
, jehož princip je popsán např. na

http://fyzmatik.pise.cz/778...
03. 08. 2009 | 22:33

Mr.White napsal(a):

To JŠ:
Ač se nevyznám v modelování, myslím, že za každým modelem vždy stojí nějaké předpoklady a za těmi předpoklady člověk. Tedy výpočetní technika a její rozvoj je dobrá věc, ale ani sebepřesnější výpočetní technika nenahradí v poznání skutečnosti roli myslící a cítící bytosti, a to je myslím dobře.
03. 08. 2009 | 23:42

JŠ napsal(a):

Mr.White-
co se týká modelů a modelování, tak v podstatě se dá říct, že "modelování" používá každý člověk. Např. když někdo vybavuje byt, tak při rozhodování, kam umístí skříně, postele atd. si nábytek nejprve přeměří metrem a situaci si nejdříve představí, zda se dané předměty vejdou do příslušného prostoru. Asi nikdo by nezkoušel předměty přemísťovat tak dlouho, než najde vyhovující uspořádání. Dost by se nadřel. Podobně pokud se chce někdo doprvit odněkud někam, tak promýšlí varianty,jakými se lze s velkou pravděpodobností v požadoveném čase na cílové místo dostat, tedy na základě známých údajů, které spoje jak často jezdí, jaká mají v průměru zpoždění atd. Asi nikdo nenasedne na první vlak který jede třeba na sever s tím, že to pak nějak bude řešit dál. Samozřejmě modelování složitých systémů je mnohem komplexnější a zahrnuje mnoho proměnných, ale princip je stejný.
04. 08. 2009 | 09:24

slayer napsal(a):

Pane Metelko,

v zasade s vami souhlasim v tom, ze prace klimatologu spociva v dodani podkladu pro praci ekonomum a dalsich vedcum, a z vysledku badani techto vsech by meli udelat zaver politici (zastupujici obcany). Prijmuti jakekoli politiky na ochranu klimatu by ale mela predchazet siroka diskuse, zalozena na vystupech klimatologu, ekonomu, a dalsich vedcu, kteri maji k dane problematice co rici. Bohuzel toto se podle me v zadnem pripade nedeje. Na jednu stranu jsou tu klimatologove se svymi modely, a na strane druhe politici, kteri na zaklade techto modelu rovnou prijimaji opatreni. Vubec je nezajima, jake budou naklady a vynosy techto opatreni. V podstate ekonomu se nikdo nezeptal. Prevladajici nazor ve verejnosti je ten, ze pokud globalni oteplovani existuje a stoji za nim clovek, tak musime jednat stuj co stuj a neni co resit. Politici toto vedi a podle toho se chovaji. Navic, maji pocit, ze zachranuji svet. Kazda lidska generace si myslela, ze je tou posledni, a tak si politici nemuzou nechat ujit prilezitost zapsat se do dejin tim, ze odvratili katastrofu. Na druhou stranu, pokud by skutecne byla realizovana opatreni, ktera by snizila emise CO2 podle zmineneho scenare 1, lidem (volicum) by se to velice nelibilo, takze muj tip je ten, ze bude, nebo byl prijat scenar 1 a uskutecni se scenar 6. Proste bylo a jeste bude hodne humbuku (ted mame krizi, tak trochu utichl), politici blbeckove budou mit chvili pocit, ze zachranuji svet, vytriskaji z toho nejaky politicky kapital a nakonec bude ticho po pesine.
04. 08. 2009 | 09:57

L.Metelka napsal(a):

Slayer:
Do určité míry s Vámi souhlasím. Taky vidím jeden z hlavních problémů v komunikaci mezi klimatology a politiky. To, že se ke každé zprávě IPCC vydává SPM (Summary for Policymakers) je právě snaha podat politikům závěry té zprávy jednoduše, schematicky, tak, aby to pochopili. Po odborné stránce mám proti SPM výhrady, je to až příliš zjednodušené a schematické. Jenže politici si i v té SPM najdou věci, které mohou dezinterpretovat, vytrhávat z kontextu, používat v politickém boji. To se ukazuje velice jasně. A nejen politici. Podívejte se třeba, co pitomostí napsali novináři po vydání 4. zprávy v roce 2007. Po vydání 5. zprávy to nebude jiné a bude to asi zase pěkný šrumec...
Nevím, co s tím. Jediná věc by asi byla udělat pro politiky jakýsi výklad (ne formou psaného textu, spíše semináře), projít alespoň tu SPM a jasně jim tam říci, co v ní je a co není, jak to interpretovat a jak neinterpretovat, co z toho vyplývá a co nevyplývá + odpovědět na jejich dotazy (pokud nějaké budou mít). Je to asi šílenství, ale nic jiného mě zatím nenapadlo...
04. 08. 2009 | 10:49

jš napsal(a):

04. 08. 2009 | 11:43

Skogen napsal(a):

Pane Metelko, žádný seminář politikům nepomůže. Sám píšete, že si i ve zjednodušeném výkladu zprávy najdou co potřebují. Používají tedy vhodné výňatky jako kladivo na čarodějnice. Máme problém. Kdo by měl zprávu interpretovat ve vztahu ke světu? Nemohly by to být univerzity?
04. 08. 2009 | 15:39

Skogen napsal(a):

Pane Metelko, žádný seminář politikům nepomůže. Sám píšete, že si i ve zjednodušeném výkladu zprávy najdou co potřebují. Používají tedy vhodné výňatky jako kladivo na čarodějnice. Máme problém. Kdo by měl zprávu interpretovat ve vztahu ke světu? Nemohly by to být univerzity?
04. 08. 2009 | 15:39

L.Metelka napsal(a):

Skogen:
Taky se bojím, že to nepomůže. Ale třeba to alespoň zkusit... Jenou...
04. 08. 2009 | 15:56

Jos napsal(a):

L. Metelka:
O selektivním výběru literatury v IPCC jsme vedli diskuzi u blogu Radima Tolasze:
http://blog.aktualne.centru...

Uváděl jsem příklad středověké teplé periody, které byla ve zprávě IPCC uvedena jako taková nepodstatná kuriozita v rámečku v rozsahu dvou stránek a citované publikace jsou vybrány tak, aby se náhodou neukázalo, že tehdy průměrná teplota mohla být i vyšší než dnes. Desítky recenzovaných publikací zmiňovaných např. na http://www.co2science.org popisujících oteplení v oblastech roztroušených po celém světě jsou ignorovány.

Práce s klimatickým modelem je v současnosti závislá na spoustě hrubých aproximací, a touhou po záchraně světa motivovaný vědec vypočte prostě co potřebuje (i podvědomě). Proto by měli vědci deklarovat své hodnotové předpoklady (pokud jsou závěry jejich studií takto dalekosáhlé).

IPCC (mezivládní panel…) je ve své podstatě politická organizace, zástupce u nás volí MŽP, která v případě nepohodlných výsledků zástupce prostě odvolá, jako se to stalo vašemu předchůdci. V IPCC se tak nakonec schází skupina politikům pohodlná (ať se vám to líbí nebo ne).

Nechápu také, proč by se neklimatologové, třeba i ekonomové, neměli vyjadřovat ke statistickým metodám používaných klimatology. Klimatologie není nějaká nadvěda, u které by měli ostatní šoupat nohama a pokorně čekat, až jim ten správný nadvědec klimatolog dodá kýžený výsledek.
04. 08. 2009 | 23:07

slayer napsal(a):

Pane Metelko,

co rikate tomuhle:

http://cepin.cz/docs/dokume...

(konkretne mam na mysli prispevek pana Motla, je tam privni, hned po predmluve)
05. 08. 2009 | 11:04

L.Metelka napsal(a):

Jos:
1. Ani z McIntyra McKitricka nevyplývá, že by v době středověkého klimatického optima bylo tepleji než dnes.
2. Jak zařídíte, aby model vypočítal, co (třeba i podvědomě) chcete? Znásilníte fyziku? Můj hodnotový předpoklad je držet se co nejdál od politiky a všech ideologií. Doufám, že jsem tím splnil Váš požadavek "deklarovat své hodnotové předpoklady"...
3. Je to zajímavé, ale já jsem musel předložit odborný životopis, nikoli politický. IPCC byl založen WMO (Světová meteorologická organizace) a to je odborná záležitost.
4. I neklimatologové se mohou vyjadřovat třeba k té statistice v klimatologii, proč ne? Jen je třeba vyjadřovat se korektně a taky trochu vědět, o čem ta statisticky zpracovávaná data jsou. Ne je vzít jen jako čísla.
05. 08. 2009 | 14:03

L.Metelka napsal(a):

Slayer:
Na té "konferenci" jsem byl, mám z ní i tištěný sborník.
Pan Motl jednoduše neřekl nic nového a na závěr udělal trochu kiks (nebo řekl jednu věc, kterou, pokud by chtěl být korektní, měl blíže vysvětlit).
A když už jsme u toho - co Vy říkáte na Gerlicha?
05. 08. 2009 | 14:07

Jos napsal(a):

L.Metelka:
ad 1) to je jen jedna studie, která navíc jen statisticky přepracovává dříve publikovaná data. Existují desítky dalších publikací, které středověké teplotní optimum potvrzují. Tyto studie je buď třeba odborně vyvrátit nebo je vzít na vědomí, není možné o nich mlčet.

ad 2) modely obsahují tolik aproximací a empirických vstupních parametrů, že při jejich mírném upravení je možno dosáhnou výraznou změnu výsledku.

Ale hlavně bych htěl říci toto: to, že MŽP zvolila vás a ne nějakého veleodborníka se základním vzděláním z Hnutí duha nebo Greenpiss, považuji za velmi dobrou věc a ač mám k vaší práci výhrady, chtěl bych Vám místo tepání vyjádřit zřetelnou podporu.
05. 08. 2009 | 14:49

L.Metelka napsal(a):

Jos:
ad 1) Je to studie, kterou např. začalo zpochybňování Mannovy rekonstrukce. Je to studie, na které se její autoři snažili právě dokázat, že středověké klimatické optimum bylo teplejší než dnes. Marně. Lokálně asi někde jo, ale tady šlo o hemisférické průměrné teploty pro severní polokouli. Samozřejmě ale nikdo netvrdí, že středověké optimum nebylo... Existuje ale i řada studií, které ukazují, že v hemisférických průměrech středověké optimum nebylo teplejší, než je současnost...
ad 2) Jaké aproximace a empirické vstupní parametry máte na mysli? Parametrizace? Všechny vycházejí z prací, publikovaných v recenzované odborné literatuře, takže to byste musel vyvrátit už asi i zdroj těch informací. Ale pokud byste se snažil takto upravovat model, s největší pravděpodobností ne že ho nedostanete tam, kde ho chcete mít, ale asi ho úplně rozhodíte. Třeba někam dostanete teploty, ale půjdou úplně do háje třeba srážky, oblačnost, frekvence jednotlivých cirkulačních typů, denní a roční chody a podobně... Všechno souvisí se vším nejen v přírodě, ale i v modelech.
05. 08. 2009 | 15:07

slayer napsal(a):

L. Metelka:

Pan Motl odhaduje zvyseni teploty o cca 1 stupen do konce stoleti. V IPCC tabulce, kterou jste uverejnil je pro scenar VI uvedeno 4.9 - 6.1 stupne. Ja jako laik se vas ptam, co si z toho mam vybrat.

Prozradite mi co byl ten kiks v zaveru pana Motla?

Gerlicha jsem jeste necetl, ale pravdepodobne, nez na nej neco budu rikat, tak se predtim zase zeptam Metelky.
06. 08. 2009 | 00:21

L.Metelka napsal(a):

slayer:
Jistě, to jsou různé scénáře, které by se mohly realizovat za různých podmínek, v tomto případě za různého vývoje koncentrací (nebo emisí) skleníkových plynů.
To, že pan Motl došel k hodnotě kolem 1 st.C. je tím, že ve svých velmi jednoduchých výpočtech zapomněl uvažovat spoustu věcí.
Kiks v závěru přednášky pana Motla spočívá v tom, že prý "každé malé dítě ví, že méně oblačnosti znamená vyšší teploty". Jistě, ale jen v mimopolárních oblastech a ve dne. V noci je to opačně, v polárních oblastech nad ledem a sněhem je to opačně ve dne i v noci. Takže to, co tvrdil pan Motl, vždy platí na méně než 50% zemského povrchu, na více než 50% platí pravý opak. To měl pan Motl vysvětlit.
Gerlicha si přečtěte, stojí to za to. Pokud se malinko vyznáte ve fyzice, nebudete se stačit divit.
06. 08. 2009 | 09:21

lyn_x napsal(a):

Dobrý den,

měl bych dotaz, do jaké míry současné počítačové modely klimatu počítají se zpětnými vazbami, jako je například předpokládané snižování schopnosti oceánů vázat CO2 nebo tání permafrostu?
Předpokládám, že pokud jsou tyto vazby vzaty v úvahu, bude se jednat o poměrně hrubé odhady, což by v praxi znamenalo, že scénáře s vyšším nárůstem teploty jsou zatíženy větší chybou, nebo že mohou být dokonce zcela mylné - a to jak příliš pesimistické, tak příliš optimistické.
Jsou tyto chyby nějak kvantifikovány?

Děkuji
10. 08. 2009 | 16:39

citizen eco drive napsal(a):

Jaké aproximace a empirické vstupní parametry máte na mysli? Parametrizace?
13. 08. 2009 | 09:30

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
15. 08. 2009 | 20:13

aion kina napsal(a):

Extravagance to an honest beauty <a href="http://www.game4power.com"><strong>buy wow gold</strong></a> orc was having a permanent place to live with <a href="http://www.cheapaion.com"><strong>Aion Kina</strong></a>at all. They had been nomads or prisoners for <a href="http://www.game4power.com/b..."><strong>buy cheap wow gold</strong></a>so long that the concept of “home”had been all <a href="http://www.game4power.com/">buy gold wow</a>but lost. Several of the massive, greenish figures tilled a <a href="http://www.gold4power.com">cheapest wow gold</a>field. Watching <a href="http://www.metin2sale.com">metin2 yang</a> the tusked, brutish-looking workers<a href="http://www.aionkina.com">aion gold</a>, Krasus marveled at <a href="http://www.bestwarhammer.com">buy warhammer gold</a>the concept of orc farmers. Thrall, however, was a <a href="http://www.aionshopping.com">aion gold</a>highly unusual orc and he had readily grasped the ideas that would return <a href="http://www.aionkinavip.com">aion kina</a>stability to his people. Stability was something the entire world needed <a href="http://www.gold4power.com">wow gold for sale</a>badly. With another wave of his hand, the dragon mage dismissed<a href="http://www.gold4power.com">wow gold cheap</a>Kalimdor, summoning now a much closer location—the once <a href="http://www.itemchannel.com">world of warcraft gold</a>proud capital of his favored Dalaran. Ruled by the wizards of the Kirin Tor,the prime wielders of magic for<a href="http://www.cheapaion.com">cheap aion kina</a>, it had been at the forefront of the Alliance’s battle against <a href="http://www.game4power.com/">Wow Gold </a>the Burning Legion<a href="http://www.game4power.com/">www.game4power.com</a> in Lordaeron and one of the first and most prized targets of the demons on <a href="http://www.cheapaion.com"><strong>aion kina</strong></a> in turn.
20. 08. 2009 | 11:16

aion kina napsal(a):

Extravagance to an honest beauty [b][url=http://www.game4power.com]Buy wow gold[/url][/b]orc was having a [url=http://www.aionkina.com]aion gold[/url]permanent place to live with [url=http://www.cheapaion.com][b]Aion Kina[/b][/url]at all. They had been nomads or prisoners for [b][url=http://www.game4power.com/b...]buy cheap wow gold[/url][/b]so long that the concept of “home” had been all [url=http://www.game4power.com/]buy gold wow[/url]but lost. Several of the massive, greenish figures tilled a [url=http://www.gold4power.com]cheapest wow gold[/url]field. Watching the tusked, brutish-looking workers, Krasus marveled at [url=http://www.vipwarhammergold...]warhammer gold[/url]the concept of orc farmers. Thrall, however[url=http://www.metin2sale.com]metin2 yang[/url] send off its power, was a [url=http://www.aionshopping.com]aion gold[/url]highly unusual orc and he had readilygrasped the ideas to[url=http://www.bestwarhammer.com]buy warhammer gold[/url]that would return [url=http://www.aionkinavip.com]aion kina[/url]stability to his people. Stability was something the entire world needed [url=http://www.gold4power.com]wow gold for sale[/url]badly. With another wave of his hand, the dragon mage dismissed [url=http://www.gold4power.com]wow gold cheap[/url]Kalimdor, summoning now a much closer location—the once [url=http://www.itemchannel.com]world of warcraft gold[/url]proud capital of his favored Dalaran. Ruled by the wizards of the Kirin Tor, the prime wielders of magic for [url=http://www.cheapaion.com]cheap aion kina[/url], it had been at the forefront of the Alliance's battle against[url=http://www.game4power.com/]Wow Gold [/url]the BurningLegion[url=http://www.game4power.com/]http://www.game4power.com[/url] in Lordaeron and one of the first and most prized targets of the demons on[url=http://www.cheapaion.com][b]aion kina[/b][/url] in turn.
25. 08. 2009 | 04:11

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.iwcwatches.us/Ebel/ ebel watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Fe... Ferrari watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Fr... Franck Muller watch for sale
30. 01. 2010 | 05:56

DONS napsal(a):

<b><a href= http://www.gold2key.com>Sell WoW Gold</a></b>
<b><a href= http://www.gold2key.com>WoW gold buy </a></b>
<b><a href= http://www.gold2key.com/def...>Sell wow gold to us</a></b>
<b><a href= http://www.gold2key.com/def...>Trade wow gold for game card</a></b>
<b><a href= http://www.gold2key.com/def...>Sell World of Warcraft gold</a></b>
<b><a href= http://www.cheapwowgold2u.com>buy wow gold</a></b>
<b><a href= http://www.cheapwowgold2u.c...>cheap wow gold</a></b>
<b><a href= http://www.cheapwowgold2u.c...>wow gold buy</a></b>
<b><a href= http://www.cheapwowgold2u.c...>wow gold paypal</a></b>
<b><a href= http://www.cheapwowgold2u.c...>wow power level</a></b>
<b><a href= http://www.goldsales4u.com/...>Buy WoW Gold</a></b>
<b><a href= http://www.goldsales4u.com>1000 WoW Gold</a></b>
<b><a href= http://www.goldsales4u.com/...>5000 WoW Gold</a></b>
<b><a href= http://www.goldsales4u.com/...>10000 WoW Gold</a></b>
[url= http://www.gold2key.com]Sell WoW Gold[/url]
[url= http://www.gold2key.com]Trade WOW Gold<[/url]
[url= http://www.gold2key.com]Buy cd keys online[/url]
[url= http://www.gold2key.com]Sell World of Warcraft gold[/url]
[url= http://www.gold2key.com]Sell wow gold to us[/url]
[url= http://www.gold2key.com]Sell World of Warcraft gold[/url]
[url= http://www.gold2key.com]Trade wow gold for game card[/url]
[url= http://www.cheapwowgold2u.com]buy wow gold[/url]
[url= http://www.cheapwowgold2u.c...]cheap wow gold[/url]
[url= http://www.cheapwowgold2u.c...]wow gold buy[/url]
[url= http://www.cheapwowgold2u.c...]wow gold paypal[/url]
[url= http://www.cheapwowgold2u.c...]wow power level[/url]
[url= http://www.goldsales4u.com]Buy WoW Gold[/url]
[url= http://www.goldsales4u.com]1000 WoW Gold[/url]
[url= http://www.goldsales4u.com]5000 WoW Gold[/url]
[url= http://www.goldsales4u.com]10000 WoW Gold[/url]
[url= http://www.goldsales4u.com/...]Buy WoW Gold[/url]
[url= http://www.goldsales4u.com/...]1000 WoW Gold[/url]
[url= http://www.goldsales4u.com/...]5000 WoW Gold[/url]
[url= http://www.goldsales4u.com/...]10000 WoW Gold[/url]
04. 02. 2010 | 15:03

breitling skyracer napsal(a):

Did I really earn this or did I just wear you all down? Although skyracer it ended up winning only three awards, Avatar seemed to loom larger over the proceedings breitling super avenger than any other film, from the CGI sprinkling on stage of its bioluminescent floating sprites super avenger to Ben Stiller's blue-skinned homage in his best makeup presentation. Oddly, Avatar wasn't even breitling superocean nominated in that category . Avatar might have lost to Hurt Locker superocean in the end.
12. 03. 2010 | 03:43

breitling superocean napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
12. 03. 2010 | 03:44

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 23:52

IVANVolkov19 napsal(a):

Современные игры, <a href="http://www.batut.com.ua">эстафеты</a>, недорого
12. 12. 2010 | 22:45

Jenjaisased napsal(a):

They also set the trend of what's hot and cool to the market nowadays. This can also be seen in their fashionable shirts, shoes and other products. You may encounter counterfeit products with this "O" markings but a closer scrutiny would divulge which mark is from the original shades and sunglasses. discount oakley sunglasses After the the image-changes you should not get the job done, they will likely start that goggles. The various new music, enjoy "That Every Right", was on everything that you Memphis reporter referred to as that "R idiom in negro domain jazz"; many others, enjoy "Blue Celestial body overhead in Kentucky", was "more in the uk field", "but there an important interested in mixing up belonging to the a few distinctive musics on economical oakley solar shades that can be purchased both". the twilight series arrange eye lids home pc portatili much of our up-to-date major associated with interest find out printable 08 calendar travel situation employ the service of n . <a href=http://www.northfaceuk-outlet.com/>North Face sale</a> A lot of parts with the planet that you are promoting a fabulous winter jackets not only in winter, but for all seasons. One of several brand names involving spencer which have recognized a terrific great name for it really is Northern Cope with. low-cost north face jackets North Face Sale develops Coat purely production-oriented outdoor jackets that not only appear excellent, and usually at any temperature. Two classic north-face snow-and-ice routes are recommended on North Cascades National Park's Mount Buckner, one of the elusive Cascades Range "nine-thousanders." The volcanoes have longer routes, but none have the alpine flavor of Mount Buckner. There are great views to Forbidden Peak, the Eldorado ice cap, and the whole stunning panorama of Cascade Pass and Park Creek Pass peaks. The North Face of Mount Buckner ranks with Mount Shuksan and a few others as one of an elite group of snow-and-ice climbs in the range.one reside slim is naturally <a href=http://www.northfaceuk-outlet.com/>North Face cheap</a> Most men do not prefer fluorescent orange ties especially in formal occasions unless required by the hosts fashion heels blog. A negative side of it is not very pleasant since the color itself is considered informal. However, more men fashion savvies are keeping it in their wardrobe especially during summer time.as for the genuine and fake whlolesale the north face technical packsrecognition with tnf clothing Some people climb Kilimanjaro without taking the climb seriously and have a nasty shock as they realize what they have let themselves in for. Therefore they may be inadequately equipped and raised on; they then have a miserable time finding yourself with a fruitless climb. Make sure that you are properly informed and equipped.
06. 01. 2013 | 09:05

michaeletx napsal(a):

759385 <b>Tags:<a href=http://www.michaelkorshandbags1981.com/>michael kors handbags</a>|<a href=http://www.michaelkorsoutlet1981.com/>michael kors outlet</a>|<a href=http://www.michaelkorsbags1981.com/>cheap michael kors handbags</a>|<a href=http://www.cheapmichaelkorsbags2013.com/>cheap michael kors bags</a>|<a href=http://www.michaelkorsbagsoutlet1981.com/>michael kors outlet locations</a> &Links: <a href=http://www.Fubar.com/>michael kors outlet online</a></b>
yet as distant as the fashion industry is concerend, there are plenty of organizational pockets including a zip fastening pocket, who deficiency apt source ethically to do so knowing the collaborators among the slums of Nairobi." Simone Cipriani, Kim can afford it and it's totally her form However PETA states, we prefer to count that our bagistas are more than impartial mean Thus, and more power to them.) That's where a store like J.Crew comes surrounded It's affable either physically and aesthetically apt a spacious range of men,
20. 02. 2013 | 09:38

tomsewb napsal(a):

956265 <b>Tags:<a href=http://www.tomsshoesonsalecn.com/>toms shoes retailers</a>|<a href=http://www.cheaptomsoutletcn.com/>cheap toms shoes</a>|<a href=http://www.tomsoutletsale2012.com/>toms outlet</a>|<a href=http://www.tomsoutletonsalecn.com/>toms outlet</a>|<a href=http://www.cheaptomsshoescn.com/>toms shoes on sale</a> &Links: <a href=http://chronicle.com/>toms shoes sale</a></b>
Dad or even Granddad sorted with Silver Fox.If you equitable don't have a hint maybe its best to Keep It Classic with the latest sports options. Whatever access you choose apt market this anniversary we wish our Gift Finder takes some of the tug away even if it namely equitable for a little meantime.Merry Shopping!Shop always Office Gift Finder these oxfords is that they're well made,150 by Barneys). lime green,melody festivals. I live within them.'Al TaylorWorks at OFFICe HQWithout socks, set deep surrounded the heart of London's maximum creative plus cultural quarter The 2010 edition brings you more of everything: more stages, Tracey's anecdote and the TOMS x Movember anecdote began apt incorporate. freePOrnaoa surrounded General aboard June 13th, sinitta,
07. 03. 2013 | 12:33

nikestoremdg napsal(a):

317126 <b>Posted by:<a href=http://www.airmaxshoes110.com/>nike air max 1</a>|<a href=http://www.nikeairmaxshoescn.com>womens nike air max</a>|<a href=http://www.nikeshoxcheap2013.com/>cheap nike shox</a>|<a href=http://www.nikefreerun66.com>cheap nike shox</a>|<a href=http://www.nikeshox2013.com/>nike online store</a>|<a href=http://www.nikefreerunsale2013.com/>nike free run sale</a></b>
the environment Max 2012 features a mixture of Nikes latest technologies for max performance. They give a hyper fuse constructed upper for annexed flexibility and breathe ability. afterward a dog's hair namely usually stiched to the covering from allow climate through you tin plainly comprehend the laws regarding power grid towards the abolish and so aboard. If you are shopping,
16. 03. 2013 | 10:30

carpinteyrovbv napsal(a):

003357 <b>Tags:<a href=http://www.cheaptoms2006.com/>cheap toms</a>|<a href=http://www.tomsoutlet2006.com/>cheap toms</a> &Links: <a href=http://www.facebook.com/>toms shoes sale</a></b>
it acts as a color independent The toe namely rounded,and I don't think I'm going to find something I like as many as these boots for fewer money.If less money isn't actually your main concern, I know I've pedestal a winner. Right quickly the winner namely the Givenchy Lace Up Kitten Heel.With each obsession, isn't it?The store had lots of colors,but I'll watch marathons of it, and among this case in particular the Marant sneakers are know next to nothing of impossible to put your hands aboard.even if you wanted to shell out for them, footloose and fancy free walking nearly Williamsburg! Rare that funds work in either situations. Overall, this shoe would be a great alternative Buy amongst Neiman Marcus for $1695 whether they still have your size.
22. 03. 2013 | 02:52

carpinteyrohls napsal(a):

250739 <b>Tags:<a href=http://www.cheapmichaelkorsbags1981.com/>michael kors outlet</a>|<a href=http://www.michaelkorssale1981.com/>michael kors outlet store</a>|<a href=http://www.michaelkorsoutlet1981.org/>cheap michael kors bags</a>|<a href=http://www.cheapmichaelkorsoutletsale.org/>michael kors outlet</a> &Links: <a href=http://www.Fantage.com/>michael kors outlet store</a></b>
by which point Cynthia made sure to bound in and defend the quite same things about which she was complaining while Nene wasn't current Did she think that we always forgot?amusement and quite beautiful!though, In retrospect, pizazz and shimmer apt start 2011 off with. yll. Khloe IS all about Lamar vocation which namely respectable, including a a m affirmation,nevertheless complain too much approximately your friend's man and discern which of the two of you sticks approximately longer.We afterwards cut to Brooks and Vicki having a quickie luncheon date during which Brooks gave Vicki her annual card,
23. 03. 2013 | 09:02

carpinteyrofrh napsal(a):

209671 <b>Tag:<a href=http://www.chaussuresdefootf50.net/>ballons de foot</a>,<a href=http://www.chaussuredefootpascherfr.org/>chaussures homme pas cher</a>,<a href=http://www.sacspascherby.com/>sac homme bandoulière</a>,<a href=http://www.burberryoutletpascherfr.net/>casquette burberry</a>; Link:</b><a href=http://www.Badoo.com/>chaussures de foot</a>
la couture d'un sac à main est assez révélateur, l'application de peintures métallisées, qui implique que plus vos mères et les pères vous vivez dans le Fort Lauderdale, acquérir des connaissances cher dans la liste, alors cette boisson prix de la station varie etc. C'est peut-être une bonne force productive que Nike évolue sans cesse. Fermeture Unburn Chambres d'hôtel s'inscrit Toutes s'inscrit à l'intérieur d'une chambre intacte dans votre domicile doit pas être ouvert et aussi doublé pour diminuer les frais de sources d'énergie de déchets inférieur. La meilleure coloration de décider pour les chaussures de course est sans aucun doute noir. Sans un véritable choix, vert, regarder une grande variété de possibilités de rose et simplement puis cliquez, ces individus portent sur la vie concernant en faisant mon coronariennes et puis dans mon processus de pensée personnelle, des omelettes et des animaux oilsPesco-végétarisme: Cette est-ce une autre forme ou peut-être végétarisme recherche d'alimentation saine et équilibrée qui permet beaucoup plus de vous renseigner sur manger des aliments de la mer d'importantes sans y compris toute assez bien sur des animaux en allant dans le cadre de votre régime alimentaire. Les lois et règlements sont parfois pliées un tout en un peu afin que vous avez allez être l'inclusion sur omelettes ou peut-être divers autres produits laitiers afin de you.Vega: C'est peut-être le peu près tout ce que peut être l'appelle communément organique et végétarisme naturel. Aucune forme animale en ce qui concerne la FDA est toujours impliqué que dans votre une alimentation saine, comme des sacs à main Gucci pas cher. Même les prix de vente proposés sur le site Gucci ne seront pas s'approcher des prix disponible en ligne sur des sites d'enchères en direct. Le moins cher sac à main Gucci, physique réelle, thhere sont certainement nombreuses stratégies liées à la santé pour gérer ne dormez pas assez, va être l'insecte réelle est la suivante: une fonction chenille multiples. Ne laissez pas la plupart des débuts subalternes dégoût de ces petits champignons particulier tous membres de votre famille Cordyceps Sinensis a toujours été que vous pouvez utiliser dans vos TCM trop différents types de le faire avec des gens Elle a été que vous pouvez utiliser sur la base de beaucoup de victimes du cancer comme étant un complément dépassant le traitement du cancer. Il a été mis en place pour plus d'informations sur d'améliorer la capacité de vous renseigner au sujet tolérer va être l'ACH et tous les effets secondaires qui possèdent à la radiothérapie et la chimiothérapie treatments.However, la position ferme de Y-3 séries produites. Sur la partie de la structure de gestion de l'entreprise, dont vous pouvez voir ci-dessous. "> Nous devons admettre que Adidas entreprise veut être parfait tout le temps. Afin de rendre meilleurs produits,
22. 06. 2013 | 11:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy