2012: Jak dál?

01. 01. 2012 | 15:44
Přečteno 23943 krát
Skončila jedna éra rozvoje české společnosti – komplikovaná a dlouhá éra post-komunismu, která vyústila v hospodářský, politický, vzdělanostní i morální pokles. Víme to všichni: nastává boj o budoucnost, ne úsilí o rehabilitaci minulosti. Po 22. leté éře rozprodávání, rekorytarizace a rozkrádání starého státu přichází fáze budování státu nového – pokud o to budeme stát, a hlavně to chtít.

Zvítězit v boji o budoucnost vyžaduje zásadní změny v myšlení, konání i způsobu života nás všech. Změny v hospodáření a podnikání, vzdělávání a znalostech, v politice i samosprávě, v mediálních a kulturních komunikacích, vnímání světa a hlavně: vnímání sebe samých ve světě. Co jsou naše cíle? Jaká je naše role? O co usilujeme? Čím se chceme stát? O čem sníme? Jaká je naše strategie? Jinými slovy: Jak dál?


Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty, nevydírat pracující, pracovat a šetřit a učinit práci i šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.

Tomáš Baťa


(Následujících 20 bodů je uvedeno jen heslovitě; důraz je na jejich celistvost a provázanost – na systém budování státu, ne na jeho jednotlivé složky. Tradičně separovaný a nekoordinovaný rozvoj „sfér vlivu“ jednotlivých složek nemůže vést k optimálnímu obsazení zodpovědností, ani k žádoucímu úspěchu celku pro celek.)


1. Je třeba se zabývat transformací společnosti, ne jen krizí společnosti. Z krize vyplývá pasivita a čekání na návrat „do normálu“ předkrizového období. Změna je pak minimální, konzervuje se starý systém, čeká se „na Godota“. Transformace však stimuluje inovace, hledání, adaptaci, přizpůsobení – tj. aktivní přístup k životu i podnikání.

2. Slova již nestačí. Musíme přejít od kultury slov ke kultuře akce, činů a práce. Nezáleží na tom, co říkáme (slibujeme, popisujeme a prosazujeme), ale jen a jen na tom, co děláme. Bez akce a rozhodování degradujeme své znalosti, ztrácíme autonomii a stáváme se pouhou hříčkou svého okolí. Vědět ještě neznamená umět.

3. Politická ideologie do nového světa nepatří. Naivní hry na „levici a pravici“ jen brzdí rozvoj společnosti. Jde přece o to, kdo „umí“ – postavit dálnici, vychovat děti, vzdělat novou generaci, vybudovat úspěšný podnik, vyloučit korupci, odhalit podvod, atp. Nejde o to, kdo a jak o tom umí mluvit. Dost bylo prázdných slov, málo bylo a je mužů a žen činu, odborníků, fachmanů a zkušených podnikatelů.

4. Nositeli ideologie jsou politické strany, novodobé podnikatelské s.r.o. ve výnosné oblasti politické. Strany ideologii potřebují k diferenciaci, aby obhájily svoji existenci. Nediferencované strany by ztratily smysl. To, že jsou brzdou rozvoje, je bohužel vedlejší. Kdykoliv voliči volí kandidáta strany, volí tím celou stranu a její aparát. Volit „menší zlo“ je pošetílé: sám akt volby dělá z malého zlo velké.

5. Bez stran bychom volili samostatné a nezávislé odborníky a osobnosti, nezatížené bagáží korupčních sítí kmotrů, sponzorů, příživníků a zlodějů. Zodpovědnost voličů je pak adresná, transparentní a přímá. Možnost odvolání jedince je absolutní. Stranu „odvolat“ nelze: přechází prostě do opozice a je kandidátem pro degradující koalice a opoziční smlouvy na všech úrovních.

6. K nové společnosti je třeba nových myšlenek a nových osobností. Tradiční recyklace politiků je i recyklací starých návyků, myšlenek a osobností. Jen odbouráním starého lze udělat místo pro nové: demokracie bez „čerstvého větru“ v myšlení se stane zahnívající partokracií a konzervárnou dysfunkčních byrokracií a stranických kultur vulgarity, arogance a neschopnosti – na účet voličů, ale i nevoličů, tj. daňových poplatníků obecně.

7. Politici mají časový horizont jen do příštích voleb – tj. kratší než i ty nejkratší hospodářské, vzdělávací a společenské projekty a strategie. Tato země proto nemá žádnou strategii ani po 22 letech. Zato má spustu krátkodobých ideologických programů, tj. slibů a příslibů do příštích voleb. To je málo času na výnosnou korupci a rozkrádání: proto je trvalá recyklace a rekorytarizace stranických politiků tolik žádoucí, svůdná a dobře financovaná.

8. Vyrovnávání rozpočtů je politický akt přerozdělování: sám o sobě nevede ke zlepšení výkonu ekonomiky. I ti nejchudší mohou mít vyrovnaný rozpočet: nulové příjmy = nulové výdaje. Vyrovnaný rozpočet je třeba uzákonit jako podmínku k dobrému hospodaření nutnou, i když ne postačující, Důležitější je růst konkurenceschopnosti a produktivity podniků, růst přidané hodnoty a tvůrčí, inovační kultura.

9. Zbavme se navyklé mantry „Jsme malá, otevřená ekonomika“. Malá ekonomika jsme definičně a není třeba to zdůrazňovat. Otevřeni jsme hlavně pro zahraniční podniky, investory a kapitál. Uzavření jsme pro české podnikatele, obzvláště pro malé a střední podniky. Proto nám nevznikla silná vrstva národních kapitalistů, která by mohla autonomně rozhodovat o osudu českých podniků a tak i o směrování národního hospodářství. Česká ekonomika je ekonomika odvozená, neautonomní, nezdravě závislá na ekonomice německé. Nejsme hospodáři ve své vlastní zemi.

10. Nenaslouchejme lidem, kteří končí své analýzy populárním slovem „Uvidíme“. Neuvidíme. Neuvidíme a nepoznáme ze své budoucnosti nic, jestliže zůstaneme pasivní, závislí a odvození. Musíme se ucházet o svoji vlastní budoucnost. Analýza minulosti nedostačuje v době trvalé změny. Nelze přece řídit akceleraci ekonomiky s pohledem upřeným do zpětného zrcátka. Ne tedy „uvidíme“, ale rozhodneme, vytvoříme a uděláme. Jinak to nepůjde.

11. Účelem vzdělávání není odpovídat na otázky, ale kladení otázek nových, řešení nových problémů a tvorba inovačních přístupů. Smyslem vzdělávání je přidávání hodnoty jedincům, rodinám, regionům i společnosti. Vzdělání se proto musí soustředit na znalosti (tj. umět), ne jen na komoditní informace, obzvláště v éře internetu. Přidávat hodnotu společnosti znamená mít znalosti, které potřebují a oceňují ti, kteří nové hodnoty vytvářejí, tj. česká podniková a podnikatelská sféra. (Chybí nám i „Vysoká škola politiky“, kde by kvalifikovaní adepti získávali znalosti v ekonomii, organizaci a řízení, technologii, geopolitice, etice a umění jednání s lidmi – z hlediska potřeb společnosti a ne stranické ideologie.)

12. Ve vzdělávací sféře musíme vyhledávat a odměňovat diferenciaci a rozdílnost přístupů, teorií a praxe, ne jejich další standardizaci a „gleichschaltung“. Vzdělávací monokultura, kdy se všichni učí a dělají totéž, je hlavní příčinou ztráty konkurenceschopnosti. Stejně tak intelektuální incest, kdy se učíme jeden od druhého, ve svém uzavřeném prostředí, bez „genetiky“ vnějších intelektuálních vlivů a konfrontací s ostatními hodnotami a kulturami. Bez nepřetržitého hledání a experimentace se staneme jednou, velkou, absurdní kavárnou „Slavia“ planých slov.

13. Veškerá hospodářská akce začíná v lokalitě či regionu, nikdy ne na ministerstvu. Proto je třeba posílit autonomii a nezávislost komunit, lokalit a regionů. To znamená volit nezávislé místní osobnosti a odborníky. Nedovolit export stranických ideologů a jejich sítí z centra do místních institucí. Každá opravdová politika je nutně lokální. Naše lokality a regiony musí vytvářet vlastní přidanou hodnotu, ne se zadlužovat v zájmu stranického centra. Místně vytvořenou hodnotu je třeba uchovat pro další rozvoj regionu, ne ji přerozdělovat z politického centra. Národní ekonomika je souhrnem fungujících ekonomik lokálních, ne naopak.

14. Na regionální úrovni lze uskutečnit to, co je na úrovni koaličně-stranického centralismu nemožné: triádu spolupráce podnikové a vzdělávací sféry spolu s autonomní místní samosprávou. Tyto tři pilíře regionální tvorby hodnot poskytují vitální alternativu k existující alianci politických stran, bank a armádních i bezpečnostních složek, založené na spotřebě hodnot vytvořených jinde, triádou regionální spolupráce. I zde je volba pro voliče jasně definovaná: Je třeba realizovat to české „Uděláme si to sami!“

15. Svět se posouvá od nejisté a selhávající globalizace k re-lokalizaci zemědělských, výrobních a služebních činností do autonomních komunit podle hesla „Mysli globálně, jednej lokálně“. Je to právě v tomto trendu a v těchto oborech, kde můžeme světu nejvíce prospět a tak se stát jeho důležitou součástí. Globálně musí cestovat znalosti, ne osoby, produkty a služby. Nové digitální technologie, internet navyjímaje, umožňují inovace právě v re-lokalizovaných systémech.

16. Zahraniční politika musí přejít od pasivity k aktivitě, z rukou tradičních diplomatů do rukou aktivních a vzdělaných hledačů nových hospodářských příležitostí, trhů a zdrojů ve smyslu „To nejlepší na světě nám úplně stačí“. Smyslem zahraniční politiky není zavírat, ale otevírat nové prostory pro uplatnění našich znalostí, inovací a schopností, obzvláště v růstových regionech Číny, Indie, Brazílie a částí Afriky.

17. Naše justice by neměla být založena na prostém naplňování zákonnosti, ale na hledání spravedlnosti i v zákonnosti dnes nedostatečné – tlakem na úpravu zákonů a na tvorbu zákonů nových a spravedlivějších. Hledání spravedlnosti, ochrana občanů před korupcí, svévůlí byrokratismu, lobbismem a tzv. „drobným tiskem“ ve smlouvách je základním posláním justice.

18. Korupce je manifestací systému, který korupci umožňuje, dovoluje, odměňuje a zakrývá. „Boj proti korupci“ není pouze bojem proti zkorumpovaným jedincům. Zkorumpovaný systém své zkorumpované jedince nepřetržitě produkuje, podle hesla „I kdybychom padli všici, vstanou noví korupčníci.“ Dnešní informační technologie umožňují spolehlivé „značení“ veřejných peněz tak, aby byly jejich toky zcela průhledné a snadno sledovatelné ve fyzické i elektronické podobě.

19. Náš politický systém tak přestane být společností osobností, mediálně podporované a posilované, a transformuje se na společnost pravidel a zákonů. Zákony je třeba vytvářet kvalitní hned napoprvé a ne za účelem následných řetězců tzv. „novelizací“, umožňujících korupci pomocí kumulované složitosti a neprůhlednosti. Ideologická mašinerie politických stran, podporovaná mediálním zájmem o „osobnosti“, transformaci na moderní a spravedlivou společnost pravidel a zákonů stále brzdí.

20. Autentická demokracie má 5 složek: 1. Přímá demokracie a jeden volič-jeden hlas; 2. Nestranické, individuální zastoupení lokalit a regionů; 3. Možnost volby „nikoho z výše uvedených“; 4. Vyloučení peněz z politiky: demokracie není na prodej; 5. Omezení volebních mandátů na jedno období, zamezení recyklace jedinců a tak i tvorby sítí korupce. Bez obnovy autentické demokracie to nepůjde, režim politických stran dobrovolně neustoupí: musí být odovolán nově získanou mocí pospolitosti voličů.

Rok 2012 bude rokem velkých změn na celém světě, ale obzvláště ve vyspělých společnostech USA, Záp. Evropy a Japonska. Jestli tomu tak bude i v české kotlině již nezáleží na politických „elitách“, ale na veřejnosti prostých voličů, kteří si často neuvědomují svoji sílu. Jedinou alternativou k potřebné změně je existující status quo, tj. udržení režimu 4R tj. rozkrádání, recyklace, rekorytarizace a rozprodávání ještě dále a hlouběji do 21. století.
Je již zřejmé, že dnešní „mocní“ jsou zcela bezmocní před silami krize a transformace: nemohou zvrátit ani zastavit nepodplatitelný tok dějin. Jestli i dnešní „bezmocní“ zůstanou bezmocní dobrovolně, je v Česku ještě otázkou; ale volba mezi změnou k novému a utužením starého vyvstává stále zřetelněji.

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví


Váš,

Milan Zelený

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

D. napsal(a):

Je mi líto..., přečetl jsem si "Globální profesor" a dál už nemůžu...
01. 01. 2012 | 16:08

Pamětník napsal(a):

"NÁTLAKOVÉ SKUPINY" Václava Klause (dnešní novoroční projev) připomínají tytéž trampoty vládnoucích komunistů před rokem 1989 (nátlakové skupiny a revizionisti). Taky furt někdo ruší "klid na práci", že ?
01. 01. 2012 | 16:10

aga napsal(a):

Jedna věc mi chybí - vzdělaní a inteligentní zaměstnavatelé už pochopili, že je nutné vytypovat a odborně vyhledávat uchazeče o konkrétní místa nejen na základě jejich IQ, ale i na základě jejich celkového osobnostního (a tedy i charakterového) profilu. Bohužel, to co platí v malém, je považováno za sci-fi či přímo za rouhání ve velkém - a přitom je to hlavně charakter lidí, co rozhoduje o tom, jaká bude budoucnost této země i celé civilizace. Přičemž výběr podle charakteru je samozřejmě druhotný, prvotní je důraz na formování charakteru už od školní docházky. Což se samozřejmě děje průběžně, jen bohužel - jak karta ukazuje - ne zrovna správným způsobem a směrem. I proto jsme civilizací řízenou destruktivními deprivanty, a i proto se apely na konstruktivní přístup míjí a budou míjet účinkem.
01. 01. 2012 | 16:11

Ládik!!! napsal(a):

Potvrzujete mé zkušenosti a rozšiřujete mé obzory. Děkuji.
01. 01. 2012 | 16:11

aga napsal(a):

Pamětník

Možná připomínají, a celkem právem. Nátlakovým skupinám se podařilo znovu nastolit kapitalismus 19. století - přesně v souladu s temnými tuchami tehdy vládnoucích komunistů.
01. 01. 2012 | 16:13

Logyk napsal(a):

Prvního ledna 2012 konec světa nenastane. Ovšem vážná celosvětová krize, která má globální všeobecný charakter, tu je se vším všudy. Že by na těch proroctvích starých Mayů či Nostradama bylo zrnko pravdy ? Dokonce i seriózní věda (studie EU 2010) se zabývá problémem přelidnění (už je nás 7 miliard, zatímco 1950 to bylo 3 mld.obyv. a výhled do 2060 odhaduje DESET mld.obyv.) a od toho se odvíjejícího zvýšeného čerpání zdrojů, na prvním místě vody; dále ropy atd.atd.
Takže tendence k nárůstu krizových jevů tu je, kdo trochu sleduje dění kolem,nebo kdo je trochu citlivější, cítí jak je vše už dnes "rozhoupané" (vztahy mezi lidmi a národy atd.) včetně počasí a podnebí (globální oteplování). Tento kvantitativní nárůst krizových jevů s sebou přináší logicky RIZIKO kvalitativního skoku, jak už mnohokrát v milióny let trvající historii planety.
Že ten rok 2012 bude dalším v řadě, je nabíledni. A je klidně možné, že řešení některé části krize (totální snad ne) se prosadí nebo začne prosazovat právě v tom r.2012.
Přejme si tedy, abychom ve zdraví a dobré vůli vkročili na tu "rozhoupanou půdu" s cílem opravdového řešení nahromaděných problémů z pozice Homo Sapiens na Zemi v etapě globálně technické civilizace.
01. 01. 2012 | 16:16

SuP napsal(a):

Pane profesore -
Potlesk na otevřené scéně.
01. 01. 2012 | 16:20

berkowitz napsal(a):

Pan profous měl ty svoje výplody zaslat nejdříve našim politikům!
01. 01. 2012 | 16:24

drzá držka napsal(a):

Mr. Zeleny
Dobře jste to nakladl. Pouze jste zapoměl, že za problémy mohou z větší části ekonomové. A k ním snad se hlásíte,
01. 01. 2012 | 16:25

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

napsal jste radikální článek a určitě sklidíte od ledaskoho potlesk ve stoje. Ale snad se neurazíte, když Vám napíšu, že jste mi připomněl dobu pozdního reálsocialismu v období přestavby, kdy Gorbačov volal po novém myšlení.

Bylo by možné jít od bodu k bodu, omezím se jen na bod 7, tj. otázku dlouhodobější strategie.

Tento stát i národ je tak dokonale globalizovaný, že nemá vůbec žádnou strategii, ani krátkodobou. Jak může dělat strategii stát, který nemá vlastní hospodářskou základnu, nekontroluje ani své finance a nadto jsou media řízená ze zahraničí? A potýká se s jednou z nejnižších natalit na světě a těch "mých" 5 karet bylo spáleno? A nastupující mladá generace tedy ani k němu nemá vztah?

Nemám v úmyslu někoho z něčeho obviňovat, konstatuji holý stav. V jednotlivých bodech vcelku výstižně charakterizujete stav státu a národa. Ale jak a čím chcete začít? A kde máte politickou sílu, která by mohla něco prosadit? A byla by vůbec schopná něco prosadit vzhledem k naší závislosti a ekonomickým vazbám?

Zcela správně se zmiňujete o podpoře malých a středních českých podniků. A sníte o tom, že je bude vlastnit "vlastenecká" česká buržoasie. Krásný to sen, vláda pánů VK Can. by se mi nesmírně líbila též. Ale nejsme v dobách Tomáše Bati a suverenního státu v čele s vlastencem Benešem. A naše "levicová" sociální demokracie nebyla schopna podržet ani skláře zde na severu Čech, kdy došlo na lámání chleba.

Poslouchal jsem projev presidenta, byl to docela smutný projev, na presidentovi jsem viděl takovou zvláštní zemdlelost. Asi nás čekají krušné časy. A dnes ž bohžel nemůžeme říct, že záleží jen na nás ...

Nu, uvidím, co bude v diskuzi.
01. 01. 2012 | 16:26

SuP napsal(a):

Pamětník -
Přijde mi, že to účelově pletete dohromady. Faktem je, že zamyslí-li se člověk nad působením sdělovacích prostředků, je tu jistý rozdíl, ale nefunkční. Za socíku media okecávala nedostatky hospodaření pod vedením moudré strany. Dnes media okecávají nedostatky, nicméně zejména protože nic jiného nehledají, neb vycházejí z toho, že "lidi" nic jiného nechtějí slyšet. Mimochodem řekl bych, že "náš starej mrťafa" se ve svých projevech zlepšuje. Jedna z jeho letošních myšlenek - že kdyby lidem pořád neservírovali, kdo kde kolik ukradl, ale co je potřeba udělat, co nás stejně nemine, neměla by polovina národa pocit, že zítra končí civilizace.
01. 01. 2012 | 16:29

SuP napsal(a):

Karel Mueller -
Zdravím Tě v Novém roce!
S Gorbačovem bych to nesrovnával. Ten volal po novém myšlení, aniž by měl představu, po čem volá.
A co se týká té "nové politické síly"? Myslím, že pro začátek je potřeba dosáhnout toho bodu 20. Jedině na tom ta nová síla může vyrůst. (teda - si myslim ....)
01. 01. 2012 | 16:34

kp napsal(a):

otázka pro autora
bod 13

Veškerá hospodářská akce začíná v lokalitě či regionu, nikdy ne na ministerstvu. Proto je třeba posílit autonomii a nezávislost komunit, lokalit a regionů. To znamená volit nezávislé místní osobnosti a odborníky. Nedovolit export stranických ideologů a jejich sítí z centra do místních institucí. Každá opravdová politika je nutně lokální. Naše lokality a regiony musí vytvářet vlastní přidanou hodnotu, ne se zadlužovat v zájmu stranického centra. Místně vytvořenou hodnotu je třeba uchovat pro další rozvoj regionu, ne ji přerozdělovat z politického centra. Národní ekonomika je souhrnem fungujících ekonomik lokálních, ne naopak.

Tato revoluční myšlenka platí i vůči Bruselu ?
01. 01. 2012 | 16:41

ld napsal(a):

Čím to, že havlokvíleči nepřejí do dalšího roku?
01. 01. 2012 | 16:43

Carlos V. napsal(a):

Rád bych věřil, že heslo Jana Baťy - dovolím si zopakovat :

Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty, nevydírat pracující, pracovat a šetřit a učinit práci i šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.

bude uchopené jak pravicí, tak levicí. Nepokroucené, ne"aktualizované", přesně v dimenzích, ve kterých bylo proneseno.
01. 01. 2012 | 16:44

ghándí napsal(a):

nevěřím teorii profesora zeleného o transformaci společnosti. my nemáme krizi nadvýroby, ale máme krizi dluhového socialismu.
ghándího 4 prorustové kroky na ozdravení české ekonomiky.
1. ustavní zákon o vyrovnaném rozpočtu
2. všechny státní zakázky zveřejnit na internetu
3. podnikatelum snížit daně a zliberalizovat zákoník príce, omezit moc odborů
4. vystoupit z EU a učastnit se jednotného vnitřního trhu po vzoru islandu, norska, švycarska a lichtenštejska.
01. 01. 2012 | 16:45

amdg napsal(a):

Těším se na dny, kdy konečně dojdou peníze na dotace a podpory podnikání.

A pokud jsme Batu nepustili na trh po devadesátém, už ho radši nevzpomínejme. Snad jen se podívejte, kdo sídlí v budově ředitelství kdysi jeho obuvnické továrny. Podobně je na tom celé českomoravsko.
Nestěžujme si, politika nás živí líp. Jedině tam se dá bez rizika zbohatnout.
PS, jdu si vypracovat žádost o grant.
01. 01. 2012 | 16:50

Desiderius napsal(a):

Letošní rok je rokem posledním s Klausem jako prezidentem.Až bude z Hradu pryč,bude svět krásnější a lidem v této zemi lépe.
01. 01. 2012 | 16:50

Karel Mueller napsal(a):

SuP:

Všechno nejlepší v novém roce :-).

Bod 20? Občas si pusť Krampola Nikdo není dokonalý.
01. 01. 2012 | 16:53

Medikolog napsal(a):

Pane profesore, zlatá slova... ale dostat je do praxe se už léta nedaří. Zejména je vše nastavené tak, že neexistuje ZAPOČÍTATELNÁ VOLBA nikoho z nich, děkujeme. Jenom proto je funkční Senát navolený do 10% elektorátu.. Kdyby byla ve volbách možnost nikoho z nich a % kvórum hlasů z odevzdaných hlasů nezbytných ke zvolení kandidáta.. byl by již senářt pro neusnášeníschopnost dávno zrušen. Ale u voleb do sněmovny vždy bude záležet na PR, na medialisaci.. a tedy a) na penězích a b) na vůli MAJITELŮ (inzerentů.. ) - tedy na partajokracii.
01. 01. 2012 | 16:54

Carlos V. napsal(a):

O době Jana Bati - zajímavá stať o sociálním systému aj. v době první republiky.

http://theses.cz/id/c66i6f/downloadPraceContent_adipIdno_12288

O době, která nebyla vykloubena z kloubů.
01. 01. 2012 | 17:00

český maloměšťák napsal(a):

Mnoho vět....moudrých vět.
Každá z nich - či ještě lépe - logicky související sekvence takových vět, by si zasloužila být diskutována samostatně.
Přičemž na paměti by měla být zejména tato sekvence :

"....Slova již nestačí. Musíme přejít od kultury slov ke kultuře akce, činů a práce. Nezáleží na tom, co říkáme (slibujeme, popisujeme a prosazujeme), ale jen a jen na tom, co děláme. Bez akce a rozhodování degradujeme své znalosti, ztrácíme autonomii a stáváme se pouhou hříčkou svého okolí. Vědět ještě neznamená umět...."

Neboli - ani spoléhání se na neviditelnou ruku, ani jalová, byť komplexně definovaná představa o budoucnosti. Pouze sled malých kroků - tedy to, co Popper nazývá postupným sociálním inženýrstvím a klade jej jako protivu zakonzervování "toho nejlepšího - protože starého a v minulosti osvědčeného" na jedné straně a protivu vůči zavádění "těch nejlepších schémat fungování - protože jen takové se osvědčí v budoucnosti".
Ve sféře podnikatelské pak podpora (standardními, ale i např. státními investicemi či pobídkami) všeho efektivního a dlouhodobě udržitelného - ale nejen v ekonomice exportní. To je velký omyl - opět fetišizace něčeho, co se časem - díky technologickému pokroku ukáže být nesmyslem. Svět zítřka nebude světem brigádníků na ubytovnách, kteří budou soutěžit s čínským otrokem.

Moc dobrý blog.
Jen aby nezapadl. Například v handrkování se o to, jestli se má vymoct 12 miliard nebo radši se spoléhat na přízeň kmotrů. Či v nějakých diskuzních forech , kterých se hlavně účastní lidé, kteři dnes parazitují - aby se zítra stali poslušnými ouřady. (či jak tu prvou vlstnost - to parazitování ...popsal na jedné ze svých vyjížděk mezi univerzitní lid Kmotříček Národa Klaus....)
01. 01. 2012 | 17:03

mb napsal(a):

Bez nepřetržitého hledání a experimentace se staneme jednou, velkou, absurdní kavárnou „Slavia“ planých slov.

:-))
01. 01. 2012 | 17:12

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák - praktikujete klasické zneužití textu k obhájení vlasních tezí.

vynechám-li vaše vsuvky, chybí Vám zejména ona Práce a Odpovědnost. O nich to je, na nich mají být založeny ony skutky.

Stačí si zopakovat Baťu a jeho slova podpora bankrotářů, šetření ale i přílišném vykořisťování (optikou 30-tých let).
01. 01. 2012 | 17:12

Kritik napsal(a):

"Po 22. leté éře rozprodávání, rekorytarizace a rozkrádání starého státu přichází fáze budování státu nového..."

Autor je určitě nemístný optimista. To nejhorší totiž neskončilo, ale naopak, již bylo zahájeno a bude dál pokračovat. Nastala totiž privatizace občanstva, resp. obyvatelstva a celého veřejného prostoru.

A namísto dlouhého výčtu bodů se seznamem, co je třeba dále udělat, by stačilo napsat:

Být poctivý, slušný, ohleduplný a nesobecký.
01. 01. 2012 | 17:14

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Přečetl jsem asi půlku, je to povrchní, ideologické a až populistické. Například uzákonění povinně vyrovnaného rozpočtu je ideologické hloupost a populismus oslovující hlupáky, ekonomické realitě to jen škodí. Vyrovnaného rozpočtu lze dosáhnout například zbídačováním obyvatelstva, pácháním mnohem větších dluhů, které nebudou započítávány do státního rozpočtu a vláda k tomu bude mít požehnání zákonem, nebo se alespoň na něj bude odvolávat.

Jen připomenu účetní čachry a Kalousek rok 2008 oficiální schodek 19 miliard skutečný vládní přes sto miliard. Další praxi je prodej státního majetku, pochybné zakázky s odloženou platbou a mnoho dalších cest.

PS: můj nik není reakcí na konkrétní článek, ale jen nikem a postojem k diskusi.
01. 01. 2012 | 17:15

čeaký maloměšťák napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude
Mno - za tím postulátem o vyrovnaném rozpočtu ale následuje sekvence vět...která takříkajíc dává zapravdu i vám....tedy že vyrovnaný rozpočet není zlatým teletem.
Coby instituce.

Méně afektu by ale slušelo nejen vám. :))
01. 01. 2012 | 17:19

český maloměšťák napsal(a):

Carlos V.
O tom naštěstí nerozhodujete vy - zda něco zneužívám.
Myslím si, že autor má právo to rozhodnout - ne jakýsi šašek, co věří v minimální stát. Kterýžto ale projekt - takového státu...dosud...kromš obecných blábolů...nedodal - ale slíbil ho dodat...(do roka a do dne, že....

Opět - méně emocí - více číst text (ne jako shluk písmenek či jako hastroše...jako celek).

Hezký den.

P.S. Jak bylo na ubytovně - bavili jste se na Silvestra dobře ?
:---()
01. 01. 2012 | 17:24

.Ivan Hochmann napsal(a):

Skepse vládne touto krajinou !

Odeševší pan president to nazýval "blbou náladou".Nevím zdali měl na mysli ty pravé lidi a skutečné postižené onou skepsí.

Jedno však vím a nemusím se opakovat.
Řekl vám to velmi pěkně pan Karel Mueller.

Ano - nežijí už Baťové.
V dnešní době by ani neměli šanci.A nebudu to rozvádět.
Dám jiný příklad:

Koncem minulého století žili ve Státech dva muži,kteří zachránili sekvoje.
John Muir,horolezec,biolog,milovník přírody a VIZIONÁŘ !
Theodore Roosewelt,senátor a budoucí president USA.
Tito dva pánové spolu trávily dny a noci v divoké přírodě Sierry Nevady a našli společnou řeč.
Je známo,že Yossemite je jedním z prvních světových národních parků jejichž statut byl schválen vládou státu a vymáhán patřičným zákonem.
Dá se říci,že v tehdejší době bez mediálních prostředků byla situace dokonce horší než by se dalo předpokládat.
Když přišli do senátu USA fotografové a milovníci přírody(kterých v té době nebylo příliš) a předložili senátorům dokumenty s fotografiemi přírodních živlů v Yossemitte,nechtěli tomu věhlasní pánové věřit.Až následná komise je přesvědčila o pravdivosti uvedeného a zákon byl okamžitě uveden v život.

To co jste napsal v odstavci 20. je skutečně ukecaná naivita.
Jako byste nevěděl,že veškeré poskomunistické zákony byly smíchány kontinuitně s jakýmisy zákonnými paskvily jdoucími na ruku mocenským a lobystickým skupinám v české zemi.
Občanské aktivity nejsou schopny změnit volební zákon,strany současného spektra nemají zájem ani jedna........
a tak dále.
Je potřeba pane se ozbrojit a čekat až přijde den.
Něnci říkali "Es kommt Der Tag".
A buďte ujištěn pane profesore,že ten den přijde.
Kapři si rybník sami nevypustí a svině od koryta domluvou neodženete.
Musí zákonitě dojít k neúnosné situaci,ke kolapsu státní výkonné správy a tím k totálnímu chaosu.
Komunisté měli dobře spočítáno,co by je čekalo v tomto případě a hlavně bez "internacionální pomoci".
Samet by to zcela jistě nebyl .
A věřte mě pane,že Samet se v této zemi už opakovat nebude!!!

To je prosím můj první článek v Novém roce 2012.....!!

Tím to je - že havlokvíleči nepřejí v Novém roce!Ivan.
01. 01. 2012 | 17:27

Vašington Spoušť. napsal(a):

Ghándí
Vy se ale nějak přeceňujete.
01. 01. 2012 | 17:31

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Pro čeaký maloměšťák.

Je tam věta:
„Vyrovnaný rozpočet je třeba uzákonit jako podmínku k dobrému hospodaření nutnou, i když ne postačující, „

s kterou asi málokterý ekonom neideolog bude souhlasit.

Je to myšleno jako každoročně vyrovnaného rozpočtu, jinak by to nemělo cenu psát a to ekonomice škodí.

Je to asi tak hloupé, jako kdybyste se zavázal, že raději zdechnete, než byste si půjčil nebo že si nepůjčíte, i když víte, že to pro vás bude výhodné. Nijak vám to nepomůže, jen to omezí vaše možnosti rozhodování. Některé to může vést k tomu, že budou dělat dluhy, které nebudou zaneseny do rozpočtu.
01. 01. 2012 | 17:32

.Ivan Hochmann napsal(a):

Oprava:....Koncem předminulého století.....
Promiňte Ivan.
01. 01. 2012 | 17:33

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák
hezký veselý výstup, tím se žívíte ?

jednou obhajovat podporu bankrotářů, a pak se přihlásit s k větě začínající slovy "nepodporovat bankrotáře"

pak se dožadovat vyjádření autora leta mrtvého

Jo, silvestra jsem s Vámi slavit nechtěl, takže jsem za Vámi nešel - takže jsem ani nenaznamenal Váš přesun z ubytovny do squatu.
01. 01. 2012 | 17:33

Cech napsal(a):

Děkuji nicku Karel Mueller za zajímavou myšlenku.

Nevím prozatím porovnávám pravidla vydaná pro гласность M.Gorbačovem a těchto 20 bodů.
Zjišťuji, že se ve 12 téměř shodují ale prosím ještě nemohu dělat ukvapené závěry.
Připočítáme li myšlenku, že nátlakovým skupinám se podařilo znovu nastolit kapitalismus 19. století je nutné sečíst oba tyto fakty a uvážit jejich dopad.
No prozatím vše, pouze děkuji za myšlenku.
01. 01. 2012 | 17:36

Vašington Spoušť. napsal(a):

Pro Ghándího
Takže USA jsou nejsocialističtější stát na Světě,podle výšky zadlužení.A Čína naopak nejkapitalističtějším státem.Alespoň dle vaších chorobných dedukcí.
01. 01. 2012 | 17:38

Karel Mueller napsal(a):

Cech:

Byl bych raději, kdyby tam tolik podobnosti nebylo. Zdravím :-).
01. 01. 2012 | 17:44

český maloměšťák napsal(a):

Carlos V.
Vy se pouze chcete škorpit.
A k tomu používáte i lži.
Nikde a nikdy jsem nepsal, že chci podporovat bankrotá řenepodporoval.

Jste velmi nízkého charakteru - ale v podstatě asi neškodný žvanil.
Což je dobré.

Ten projekt toho vašeho minimálního státu jste slíbil - že dodáte. Zatím jste jen vždy dodal pár nic neříkajících formulek.

Mně se už ale škorpit nechce. Když tak se poškorpěte s někým doma.

Scarlosem.

P.S. Profesor Zelený je leta mrtvý ?
Eh - většina lidí se z opice už vyspala....
01. 01. 2012 | 17:51

SuP napsal(a):

Karel Mueller -
Pouštím si. Nebuď zas tak velkej pesimista. Lidi, co se neflákají po ulicích, něco vědí.
01. 01. 2012 | 17:53

Viola napsal(a):

Pro začátek bych zakázala balonky štěstí, které nějací kreténi zapalují a pouštějí mezi lidi a z toho jsou ty požáry. Na Silvestra několik desítek přeletělo přes náš dům a dnes, kdy je tu zhromážděno několik tisíc lidí to padá jim na hlavy. Už se o tom mluvilo v televizi, dá se to považovat za teroristický čin, dováží to tu prý vietnamci.
01. 01. 2012 | 17:55

lubosek napsal(a):

To je možností jak se z toho svrabu dostat.Ale o té nejdůležitější ani slovo.Musí být vyvolána sebereflexe tím nejúčinnějším a jediným správným způsobem.Všechny korupčníky lobisty a politiky pozavírat.
01. 01. 2012 | 17:58

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák
- Já hovořil o Janovi A. Baťovi. Ten nežije. Navíc, pochybuji o tom, že by p. Zelený bude ochotný rozlousknout naši při -to si jen foukáte do kalhot "neporazitelnost".

- ohledně podpory bankrotářů - mám hledat Vaše příspěvky, podporující půjčku MMF (pro bankrotáře), podporu bankovního systému (BA) atd ?

Lhát se musí umět, je třeba být konzistentí a nenechávat po sobě důkazy. Nejenže jste lhář, jste navíc špatný lhář.
01. 01. 2012 | 17:59

Moric napsal(a):

Nesouhlasím pouze s bodem 11 o deficitu vysokého školství specializovaného na politiku.
Podobné vzdělání má například Krystýna Kočí a i kdyby již nebylo jiného absolventa, myslím že je to pro naše potřeby dostačující stav.
01. 01. 2012 | 18:06

luminin napsal(a):

Lidská společnost musí v sobě obsahovat jako hnací motor společný zájem všech,který je realizován individuálně.S konkurencí typu za nápad-adekvátní zisk,za práci adekvátní plat.Ale partikularismus zájmů,který vzniká v období decentralizace a anarchie společnosti je nejčastější příčinou porušování lidských práv,sociálního darwinismu,přemnožení jedněch druhů na úkor druhých,bilanční nerovnováhy a evoluční krize procházející bilančními rovnováhami.Mnohapartajní systém přímo vybízí k roztříštění společného zájmu.I kdyby tak nečinil může fungovat jen tam,kde ve stranách jsou odborníci,programy jsou kvalitní a navíc existuje denodenní spojení s bezpartijními.Pakliže ne,pak stát prožívá dluh,lidé nezaplacenou práci v mzdách neřízených výsledkem,ekonomika krizi.Nejčastěji neúspěšný systém reaguje na svůj rozpad vytvářením nominálních platů -ve dvou nebo třech kategoriích:velkých pro menšinu v pozicích a malých pro většinu v práci s pozitivními výsledky.Destrukce se tím prohlubuje.Střední třídy,obvykle složené ze dvou až tří profesních skupin,jež se legitimují svojí naprostou nezbytností chodu společnosti-demoralizuje zpravidla takovou společnost upadající směrem k fašismu -kde ty Vlajky z první republiky,psané i nepsané,odborové i ministerské,apod. jsou jeho mocným katalyzátorem.Tzv."slušní lidé" ,nezbytní se stávají hnacím motorem,symboly,nositeli rostoucího hnědého marasmu.Cordayová s Maratem to pochopila první ve Francii 1792.Śpatný stav -systém usiluje o neprůhlednost a složitost-mlhu.
01. 01. 2012 | 18:10

Admirál napsal(a):

"Bez stran bychom volili samostatné a nezávislé odborníky a osobnosti, nezatížené bagáží korupčních sítí kmotrů, sponzorů, příživníků a zlodějů."

Pane profesore, trany nevznikly samoúčelně, ve stranách se organizojí lidé s podobným názorem na věci veřejné, strany poskytují zázemí svým kandidátům na funkce, svým zvoleným zastupitelům.

To si myslíte, že by samostatní, nezávislí odborníci toto zázemí nepotřebovali? Že by nepotřebovali peníze na volební kampaně, že by byli mimo "dosah" lobistů a kmotrů?

Kdo bude rozhodovat, že ten a ten je ten "správný" odborník, osobnost?

V tomto bodě s Vaší analýzou nesouhlasí, problém je o rovinu či dvě výš, nejdřív musíte zbavit nepřiměřeného vlivu na věci veřejné lobisty, kmotry, korporace, oligarchy. Ti už dnes vlastní sdělovací prostředky, soudy, poslance, policisty, takže mi z toho vychází, že jsou dobře zakopaní a demokratické prostředky na tu práci jaksi stačit nebudou... A pokud nedokážeme to, zůstano Vaše ostatní body pouze slohovým cvičením.
01. 01. 2012 | 18:11

Zbyněk Matyáš napsal(a):

amdg:
"Snad jen se podívejte, kdo sídlí v budově ředitelství kdysi jeho obuvnické továrny."
Tak se podívejte a vysvětlete, co je na tom špatně a o co Vám jde.
"Po celkové rekonstrukci dokončené v roce 2004 je mrakodrap sídlem Krajského úřadu Zlínského kraje (jeho kanceláře jsou v 9. až 15. podlaží[1]) a tamního finančního úřadu (jeho kanceláře jsou ve 4. až 8. podlaží[1]).
Ve spodních patrech budovy je restaurace a nachází se tu i prostory se stálou expozicí či plochy pro aktuální krátkodobé výstavy. Na terase budovy v nejvrchnějším patře je provozována kavárna a vyhlídková plošina."
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A5%C5%AFv_mrakodrap
01. 01. 2012 | 18:15

český maloměšťák napsal(a):

Carlos V.
Vyhledejte. A dejte. Ale celý kobtext - celou diskuzní niť. Včetně toho, kdy tvrdím, že zatím je málo informací k tomu, aby Nečas mohl rozhodnout..nebo kdy tvrdím, že na pozadí toho, co vy ve své jednoduchosti a namyšlenosti nazýváte podporou bankrotářů se odehrávají procesy hlubší. Včetně snah o regulaci bankovního sektoru.

Jste skutečnš velmi nízkého charakteru a navíc pomlouváte tak, že si skutečnost pletete s tím , co se hodí procesům odehrávajícím se toliko ve vaší hlavě...což by moklo škodit - ale naštěstí...jak jsem napsal výše - nemáte na nic podstatného vliv.
MMF je bankrotář ??
:)---))

Carlosi V. - dejte si nějaký vyprošťovák...a každopádně si ke škorpení vyberte jinou oběť. Já nemám zájem. A už vůbec nemám zájem na tom, abyste sem dal nějakého denunciantského hastroše. (pojem hastroš vysvětlují informační zdroje, zabývající se nástroji propagandy) a já měl na něj reagovat.

Ale vyprošťovák si dejte - ať vás agentura nepošle ráno zpátky do Mongolska...nebo odkud to vlastně čerpete ty své říkanky o minimálním státě.

Howgh.
01. 01. 2012 | 18:16

vlk napsal(a):

Mám s textem určitý problém. Nikoli s celkem. Ten je absolutnía nic mu neschází. Ale s pár jednotlivými body. Sem tam bych leccos viděl trošku jinak.
Ale to není důležité. Důležitý je celek. A ten mi mluví z duše.
Bohužel , neumím ten c elek uchopit.
nepochybně - náš systém je systém neschopných a všehoschopných. Ti neschopní umožňují rozkrádánía korupci ve velkém stylu těm všehoschopným. Jen u nás je možné, aby rpesident ustál krádež v přímém přenosu. A přesto mu věřilo 60= lidí.
Jen u nás je možné, aby minsiterm financí byl člověk , víc e než 10x šetřený pro nakládání s e státními penězi a ještě k tomu si osopoval pozici velekněze morálky. Jen u nás je možné, aby předsedou ústavně právního výboru parlamentu byl lžidoktor práv, jen u nás je možné, aby premierem byl člověk, kterého media označují pan Čistý a on neochvějně, od roku 90 kryl každý průšvih své partaje. A že jich nebylo málo. Jen u nás může být ministrem člověk, který nechal jen tak rozkrást půl miliardy, pokdu už v tom nejel přímo také a dnes patří k těm, kteří vykčikují, že s emusí šetřit. Jen u nás je možné aby předsedou poslaneckého klubu vládní strany byl člověk aktivně vyšetřovaný pro korupci a dělal, jako by nic. Jen u nás je možné, aby minsitrem školství byl člověk, který je prostě katastrofa. A to katatsrofa do té míry, že v době finanční nouze není schopen zařídit čerpání fondů EU. Ale je s chopný učitelce z mateřské školky napsat 150 tisíc odměny po tom, když je 6 týdnů na minsiterstvu.
A tihle všichni tvoří něco, co si říká vláda. a takováhle vláda by pořád v příštích volbách dostala nějakých 45% hlasů....
Není mi jasné , kde s e má vzít občan a volič, který by uchopil Dvacatero pana profesora zelého a šel to dělat znovu a jinak. Jak je bezesporu potřeba.
protože to, co tu prožíváme poslední dva roky už je jen pitva dávno zemřelé demokracie. A možná i demorkatury. To už je jen hra jako na demokracii. Prostě, abychom mohli uplatnit alespoň část z otiěštěného dvacatera, musela by s e radikálně proměnit společnost. Na to , bohužel, nevěřím. Všichni, kromě těch, co jsou napojeni na současnou famiglii ať už penězovodně nebo ideologicky, vědí, že takhle to opravdu dál nejde. Ale hnout prstem? Aby došlo aspoň k částečnému vymetení chlíva roti kterému byl ten Augiášův nejspíš vzorně uklizenou reprezentační místností? Ani omylem!!
Takže - nestane se opět nic. Budeme jen nadávat a za rok na tom budeme opět hůř. tak o 150 miliard, 50 000 nových bezdomovců.
A budeme si opět říkat, že s politickými stranami, zdejší koroupcí, drzostí politikářů a podvodníků všeho druhu opravdu ale orpavdu musíme něco udělat.. A to bud e asi tak všechno.
Apropos - abych nezapomenul - chci s ezeptat pana profesora Zeleného na jendu technickou d robnost - jak si prosím představuje ono praktické vygenerování politického systému nikoli stran, ale nezávislých osobností a jejich rasantní ovládnutí praktické politiky. myslím, ež bych mu za nějaký bližší popisek byl vděčen nejen já.
Předem panu profesorovi děkuji za odpověď.
01. 01. 2012 | 18:16

Moric napsal(a):

Karel Mueller má ve všem pravdu. Nejen Baťa, už ani ten hodný a chytrý profesor Zelený se jaksi nehodí do dnešní doby. ("Jaksi" jsem uvedl na počest V.H.)
01. 01. 2012 | 18:16

Zbyněk napsal(a):

Ano s něčím je možné souhlasit, bohužel spousta názorů je, troufám si říci naprosto scestných a ekonoma světového formátu nehodných. Vždyť každý vidí, že hlavně rozprodaný majetek prosperuje,ten do českých rukou privatisovaný byl mnohdy rozkraden, jako SONP Kladno, Škoda Plzeň a mnohé další. Ekonom by měl vědět, že náš stát,ani jiný český podnikatel nemůže vlastnit kupříkladu automobilku. Dnešní technologie jsou tak náročné, že je mají k disposici pouze ohromné nadnárodní společnosti. Slavné sportovní automobilky již také každá někomu patří a nestačil již ani Porsche, takže využívá technologie stejného koncernu, jako naše Škoda. Jste ekonom a budíte zdání, že vám na naší zemi záleží, tak prosím nešiřte bludy. Náš vědec může něco vynalézti, ale realisovat to nemůže, musí to opět prodat někomu , kdo má odpovídající technologie. To byste měl lidem vysvětlovat a nikoli jim radit, že něco vyřeší u voleb. Nevyřeší.Maličko se to změní, dostane-li pár lidí za daňové úniky, braní úplatků nebo rozkrádání dvacetileté tresty, takže méně otrlí toho zanechají. Finanční dar straně je ve své podstatě také úplatek, tak proč jej nezakázat!
01. 01. 2012 | 18:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

.Ivan Hochmann:
´Něnci říkali "Es kommt Der Tag".´
To říkal i Petr Bezruč.

Tělesné zdraví a duševní svěžest v celém roce 2012
Ti přeje Zbyněk Matyáš.
01. 01. 2012 | 18:24

Cestovatel napsal(a):

Tento článek je silně naivní a naprosto mino realitu.

Teze 1 a 2 jsou jen heslovité nicneříkající výkřiky
Teze 3 - 6 utopie, která nikdy nemůže fungovat (asi jako komunismus). Ať mi zelený řekne jeden demokratický stát kde neexistují politické strany. Nikde to nezavedli protože ví že stejně by se politici združovali do uskupení a je dedno jesti by to byli politické strany,frakce nebo by se to jmenovalo jinak. Říct že zrušíme stany a už nebude klientelismus a korupce je ubohá důvěřivá naivita autora. Stejně je i s politickou ideologií. Ta neslouží jak Zelený tvrdí k obhájení své existence ale k tomu aby se voliči s politickou stranou mohli ztotožnit. Každý v něco věří křesťanství, liberalismus,socialismus, enviromentalismus a toto přesvědčení Zelený lidem neodpáře.

Poslední tezí o tom co to je autentická demokracie Zelený ukázal že nezná ani základní aspekty demokracie. To co navrhuje zelený není demokracie ale diktarura mas. vlk v rouše beránčím. Přímá demokracie povede k prosazení se populistů, kteří budou kupovat hlasy tím že určitým skupinám budou nadbíhat. V tezi 3 Zelený říká že jde o to "kdo umí" v příme demokraicii půde o to kdo neumí. Budou se jak za socialismu prosazovat především hlupáci kterých je většina. Ti budou využíváni populisty k tomu že si je budou kupovat návrhy jako nenávistí k určité menšině (dnes se to děje ve Švýcarsku a kritizuje je za to OSN,organizace hájící lidská práva i Vatikán) nebo by vedlo k devastaci ekonomiky kdyby si některá nátlaková skupina (např odboráři ve Švýcarsku) dupla a vymohla by si např zvýšení mininmální mzdy bez ohledu na situcaci. to si zelený myslí že těch 121 000 lidí co si tenhle nesmysl vymohlo byli lidé kteří racionálně uvažují. To byla spíš banda nenažraných odborářů, kteří o ekonomické situaci ve své zemi neví nic ale kde si mají přidat to ví. Představte si kdyby něco takového schválili u nás. Vzrostly by výdaje a Česko by se ocitlo tam kde Řeci. nebo představte si že je třeba udělat potřebnou důchodovou reformu, která je nepopulární ale velmi potřebná. V tom vašem trapném referendu by dominovaly hlasy populistů jak je to škodlivé a hlasy skutečných odborníků v oboru by zanikli. Přímá demokracie není autentická demokracie. tou je jedině zastupitelská demokracie. Přímá demokracie je diktatura
01. 01. 2012 | 18:29

cinick napsal(a):

A naše "levicová" sociální demokracie nebyla schopna podržet ani skláře zde na severu Čech, kdy došlo na lámání chleba.

Nejen to, vláda Miloše Zemana prodalala Transgas sakum prásk - za hodnotu ročního zisku.
Aktuálněji- Škoda Plzeň, kdysi vyrobila ve svých závodech téměř vše do Temelína.
Dnes, kdy Škoda jaderné strojírenství ve vlastnictví ruské společnosti má jediná z českých podníků šanci získat nějaké zakázky v Temelíně (reaktory) tak už předem avizovalo, že turbínu s nejvyšší pravděpodobností dodá francouzská Ariva., Po té co Roman prodal Škoda power (parní turbíny) korejcům, výše uvedený(možný)výrobce reaktoru Jaderné strojírensví nechce s korejskou firmou spolupracovat protože ji nezná (nebo naopak zná). A také ji asi nechce zasvěcovat do technologie jaderného strojírenství. Navíc Škoda energo (výroba generátorů) je také prodáno nějaké anglické firmě.
Westinghause by toho dle předzvěstí nechal v Čechách vyrobit jěště méně.
Jaké by to bylo, kdyby ČEZ poslal poptávku do Škody, která by byla ještě významný strojírenský koncern, ohledně zhotovení dalších inovovaných celků pro Temelín a tam by odpověděli - ano můžeme. A ještě by to vyšlo levněji.
01. 01. 2012 | 18:30

Bohuslav Lojkásek napsal(a):

Milý pane Zelený, tak začněte, od sebe a třeba hned tady: Současný ředitel Těšínského divadla Mgr. Suszka je od doby Válečného stavu v Polsku válečný zločinec, jinak taky normalizátor zase z jiných let.
01. 01. 2012 | 18:30

Béda napsal(a):

Zdá se, že globální guru odhalil všelék na ekonomické neduhy. Jak čtu v CV působí na univerzitách v NY, v Číně, Brazílii, ve Zlíně.

Nechápu, jak to že ještě nemá Nobelovu cen za ekonomii a že svět nejede podle jeho geniálních návrhů. Krize již dávno mohla být pasé a všechny by čekal nekonečný růst růstu a prosperita. Nahoru by šly souběžně centra západu i jejich východoevropské, asijské, jihoamerické neokolonie. A obyvatelé v nich by se měli všichni lépe. Svět by se zbavil dluhů, virtuálních bublin, bídy... Anebo ne?

Jak prosté, mr.Wattsone. Proč Bílý dům neudělá z českého globálního profesora (svých globálních profesorů - ve hře je ještě Mr. Švejnar) své hlavní ekonomické poradce?
PS: není náhodou globální profesor zastáncem globalizované neviditelné ruky trhu, přelévání práce, know how a vyvádění kapitálu, volného globálního působení burz, tržních sil, které podřídily svým pravidlům i politiku a mezinárodní instituce? S tím není potřeba nic dělat? Není potřeba žádných regulací?
01. 01. 2012 | 18:31

Anička z Kuřimi napsal(a):

Skoro ze všech příspěvků včetně profesorova, mě vychází, že ti komunisti to dělali nejlíp ...

Po 22 letech transformace, privatizace, tunelizace, permanentních reforem - dokonce i odpovědných, jsme tam, kde jsme.
Někteří přicházejí na to, že "to" chce jiné, tentokrát opravdu "nové" myšlení ...

Sohlasím s Ivanem H.
"Je potřeba pane se ozbrojit a čekat až přijde den" Dé.

Brart K. nám to ukázal, že dobře mířená facka je nejlepší výchovný prostředek !! A že by jich bylo, za Promopro, za Michálka, za padáky, za Švýcary, za daně ...
Zdařilý nový rok "fšem".
01. 01. 2012 | 18:32

Laux napsal(a):

Myšlenka a analýza je skvělá pane Zelený,máme tady ale jeden velký problém,tady ten systém dělají a budou dělat lidi za peníze a pro peníze,lidé v mnoha případech ješitní,zkorumpovaní,často velmi ctižádostiví,arogantní,hloupí a tudíž velmi škodliví a nebezpeční idioti manipulující s lidským stádem.
Otázka dne zní pane Zelený-kdo a jak určí ty správné lidi k realizaci toho správného systému?
Toto je třeba říct na rovinu,jinak se nepohneme kupředu ani náhodou.
01. 01. 2012 | 18:34

Divobyj napsal(a):

Autor

Krásná slova,takový novoroční projev,dobré rady,kterými bychom mohli vytapetovat kilometry čtvereční plochy.
Já bych ale raději četl jiná slova.Jaká?
Tak třeba o tom,jak to tu a tam dobře jde.Třeba,že na Pardubicku nevědí,co je korupce,vše tam dobře funguje,lidé tam důvěřují svým voleným zástupcům,i úředníkům,pokud jde o zakázky,upřednostňují se domácí,prověřené firmy,lidé kupují zboží u nás vyrobené,třídí důsledně odpad a proto mají svoz odpadu zadarmo,ceny jízdného MHD jsou mírné,o seniory,invalidy,či bezdomovce je postaráno,paraziti,zloději a násilníci jsou rychle odhalováni a účinně trestáni atd.atd.
A tohle by snad stačilo k tomu,aby i ostatní lidé se chtěli mít tak,jako ti na Pardubicku a od obyvatel tohoto regionu by se dovídali,jak na to.

P.S.Pardubice jsem použil čistě náhodně.
01. 01. 2012 | 18:34

Pípa napsal(a):

Tento "post komunistický" stát je založen na lži, korupci a systémovému a systematickému rozkrádání. Není ho možné opravit flikováním nebo novou fasádou. Je nutná kompletní rekonstrukce nebo i zbourání a nová stavba. Jenomže na to "nejsou lidi". S těmi starými to nemá cenu a noví se nehlásí. Zbývá jedině protektorát. Modlím se, aby to byl protektorát evropský a nikoliv byzanský.
01. 01. 2012 | 18:34

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák - nemám pochyb o tom, že nemáte schpnost rozeznat mezi diskuzí a škorpením. Pakliže máte, víte kdo s přinesl "šašky", ale to se Vám do krámu nehodí.

Nemám náladu pocházet net a přesně citovat "moudra" Vaše pod všemi nicky, které jste používal. Za to ony příspšvky nestojí. Víte ale, že vím, jakož i stálí čtenáři.

Spíš je to o tom, že každá podpora bankrotářů je vždy takzvaně vyargumentovantovaná. Vždy se připomenou chudáci zaměstnanci, vliv na trh, místní poměry, sociální otázky blablabla. A je jedno, jestli se jedná o Řecko, IPB či Bank of Amerika - vždy je to podpora bankrotářů.

Ani okecováním se nedostanete z toho, že pravdu nemluvíte - viz argumenty "ne, ale". Halasně se přihlásíte ke každé dobré myšlence - a potom se do ní snažíte implementovat Vaše názory stylem "jistěže, ale".

p.s. až budu zas psát o minimálním státě, dám vám vědět, ať jste aspoň jednou u tématu
01. 01. 2012 | 18:35

český maloměšťák napsal(a):

Mimochodem - dnešek není jen dnem, vnímaným mnohými jako možnost vyspat ze z posilvestrovské opice.
Má ještě jiný význam.
Dost zprofanovaný a překroucený...ale problémy jsou od toho - aby se řešily.

V čemž tedy stranické aparáty...ne že by selhávaly úplně...ale je to celé tak nějak rozmarné - což vnímá nejen profesor Zelený....jak to např. že tramvájakem je člověk slušný, zodpovědný...a ministrem psychopat nebo kraďoš...

Není to například i tím, že tramvaják podstupuje psychotesty - zatímco například vrchní veitel ozbrojených sil ne ?

vlk
Zdravím.
Pevné zdraví v novém roce vinšuju.
01. 01. 2012 | 18:35

kohout na víně napsal(a):

a že Baťa zbohatl na armádních zakázkách, to vám nevadí? Proč takového zde dávají za vzor?
01. 01. 2012 | 18:40

český maloměšťák napsal(a):

Carlos V.
Bla, bla, bla...

Až budete zase jednou opakovat svoje banální moudra ve stylu přednášky O minimálním státu a nejenom o něm"...tak mě vynechte.
Mám totiž radši Laurela a Hardyho.
Dopředu děkuji.

Tímto vám uděluji právo zvítězit.....tedy uspět ve vaší snaze se na Nový rok řádně poškorpit- tedy poslední slovo. (holt je to neodolatelná instituce)

Ale ten fór MMF....bankrotář...je moc dobrý,....apropo - Internet využíváte ?
Ehmm . Pentagon(respektive jeho vědeckovýzkumná pracoviště) by ale bez masivní podpory státu byl zřejmě také bankrotář.
:---()
01. 01. 2012 | 18:43

grojda napsal(a):

Tak nevím, ale pokud je stále normální, že prezident republiky ukradne v přímém přenosu pero při státní návštěvě a bere se to jako legraci, tak mi jakákoli diskuze o čemkoli co se týká politiky přijde taky legrační. Pokud bych se konečně mohl zeptat někoho z těch zvláštních lidí, co jim ten známý skeč z Chile říká něco jiného než sprostá krádež, byl bych vděčen aby mi pomohli, jak to mám vsvětlit vnoučatům.
01. 01. 2012 | 18:48

ijn napsal(a):

Doufám že do konce ledna bude navržen HMG a scénář dosažení AUTENTICKé DEMOKRACIE pro Kr. Podzimní volby 2012 bude využit.

Toto je zásadní úkol a všichni, kdo máte zájem, na ANO2011 pošlete příklady řešení neuspokojivého stavu ČR (zatím stačí).

EU vývoj podněty využije a lze se zasadit o rekonstrukci spol. života. I následně potrestat strůjce kolapsu a manipulátory světa.
01. 01. 2012 | 18:51

Sutech napsal(a):

To: Milan Zelený
>Nechtěl byste vydat knihu jako J.A. Baťa? Myslím, že jste jeden z mála lidí, kteří by si něco takového mohli dneska dovolit.

To: Logyk
>Technologické prostředky pro získání nových potravinových a energetických zdrojů již existují, připomenu jen projekt DESERTEC, s tím spojenoé možné odsolování vody a rozsáhlé závlahy.

To: Karel Mueller
>Máte pravdu, doby je jíná, ale pojďme se na to podívat trchu jinak. Když nemáme v čele státu vlastence pojďme je tam dosatit, ne nějaké extrémisty, mám na mysli normální zdravé vlastenectví.

To: SuP
<quote>- že kdyby lidem pořád neservírovali, kdo kde kolik ukradl, ale co je potřeba udělat, co nás stejně nemine, neměla by polovina národa pocit, že zítra končí civilizace. </quote>
>A pokud by lidi neměly takový dojem, tak by se věnovali tomu, jak zlepšit prostředí v našem státě, to by vedlo ke zlepšení situace v politice a vůbec, to by vedlo ke snížení korupce, atd.

To: ghándí
>S tím by se dalo souhlasit, když se to tak vezme, tak EU nám byl čert dlužen.

To: Desiderius
>Nebo hůře, doufám, že se tam nedostane koktající ministr zahraničí, popřípadě nějaký jiný zjev, prezident, MUSÍ být osobou, která je schopná jen svým vzhledem stát reprezentovat
01. 01. 2012 | 18:53

mb napsal(a):

ld ... všechnonejlepší do nového roku ...
01. 01. 2012 | 18:54

Antonín Hrbek napsal(a):

Myslel jsem, že zazní:

Milí spoluobčané,
přes dvacet let let jste v tento den slyšeli z úst mého předchůdce i z úst mých v různých obměnách totéž: jak naše země bude vzkvétat, jak všichni budeme šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají.

Předpokládám, že si nemyslíte, že jsem byl zvolen, abych vám i já lhal.

Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našeho národa byl promarněn. Celá odvětví průmyslu přestala vyrábět, a to, co potřebujeme, se nám nedostává a musíme to dovážet. Stát, který se nazývá státem svobodných občanů, svobodné občany ponižuje a vykořisťuje. Naše hospodářství stále plýtvá energií, a tu kterou máme díky rabováním našeho národního bohatství, ještě vyvážíme. Země, která mohla být kdysi hrdá na vzdělanost svého lidu, vydává na vzdělání stále méně, a je dnes na úrovni rozvojových zemí. Dále si kazíme půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali, a máme znovu špatné životní prostředí. Dospělí lidé u nás stále umírají dřív, než ve většině vyspělých evropských zemí.

Ale to všechno není stále ještě to hlavní. Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém mravním prostředí. Morálně jsme za posledních dvacet let ještě dále pokročili v onemocnění. Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen o sebe o svůj osobní prospěch. Pojmy jako láska, přátelství, soucit, pokora či odpuštění ztratily svou hloubku a rozměr a pro mnohé z nás znamenají jen jakési psychologické zvláštnosti, anebo se jeví jako zatoulané pozdravy z dávných časů, poněkud směšné v éře počítačů a kosmických raket. Jen málokteří z nás dokázali nahlas zvolat, že mocní by neměli být všemocní a že zvláštní farmy, které pro ty, kteří na to mají, pěstují zdravé a kvalitní potraviny. O tom, že by mocní této společnosti posílali ze svých zisků alespoň do škol, dětských internátů a nemocnic, zdravé a kvalitní potraviny, když už nejsme schopni je za přijatelnou cenu nabízet všem. Současný režim - vyzbrojen svou pyšnou a nesnášenlivou ideologií - ponížil člověka na námezdní výrobní sílu a přírodu na výrobní nástroj. Z nadaných a svéprávných lidí, důmyslně hospodařících ve své zemi, jsme udělali námezdné otroky jakéhosi obludně velkého, rachotícího a páchnoucího stroje, o němž nikdo neví,komu patří, jaký má vlastně smysl. Nedokáže nic víc, než zvolna, ale nezadržitelně opotřebovávat sám sebe a všechny své šroubky.

Mluvím-li o zkaženém mravním ovzduší, nemluvím tím pouze o pánech, kteří jedí zdravé a kvalitní potraviny a přitom se nedívají z oken letadel i luxusních automobilů jak žijí a jedí ostatní. Mluvím o nás všech. Všichni jsme si totiž na současný systém zvykli a přijali ho za nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udržujeme. Jinými slovy: všichni jsme - byť pochopitelně každý v jiné míře - za chod současné mašinérie odpovědni, nikdo nejsme jen její obětí, ale všichni jsme zároveň jejími spolutvůrci.

Proč o tom mluvím: bylo by velmi nerozumné chápat smutné dědictví posledních dvaceti let jako cosi cizího, co nám odkázal vzdálený zemřelý příbuzný. Musíme toto čerstvé dědictví naopak přijmout jako něco, čeho jsme se my sami na sobě dopustili. Přijmeme-li to tak, pochopíme, že jen na nás všech je, abychom s tím něco udělali. Svádět všechno na současné i předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit povinnost, která dnes stojí před každým z nás, totiž povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat. Nemylme se: současná vláda, současný parlament i současný prezident nic nezmohou. A bylo by i hluboce nesprávné čekat obecnou nápravu od nich. Svoboda a demokracie znamená přece spoluúčast a tudíž spoluodpovědnost všech.

Ale zatím stále jen slova, slova, slova, činy k nápravě žádné. I v tomto článku. Chybí to základní - co, kdo, jak a kdy udělat a jaké to bude mít konkrétní důsledky.

Je pozoruhodné, že i profesorští ekonomové vykládají nesmysly, jako je například zákon o vyrovnaném rozpočtu. Jak už zde bylo uvedeno i rozpočet zkrachované společnosti s nulovými příjmy a nulovými výdaji je vyrovnaný. Společnost i stát jsou natolik složitými systémy, že nemohou být řízeny prázdnými hesly. A je hezké bojovat proti ideologizaci politické a prosazovat ideologii "ekonomickou"
01. 01. 2012 | 18:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

grojda:
Pro poučení nejen Vám:
http://www.ladislavspacek.cz/blog/clanek:klaus-krade-pero
01. 01. 2012 | 18:57

naked napsal(a):

Dovedete popsat situaci v naší kotlině, máte přehled. A vaše návrhy skutečně
nejsou hloupé a skoro pod všechny se podepisuji - a myslím, že nejsem sám.
Budu jeden mezi hodně dalšími, kteří jsou proto, abyste vstoupil do "nepolitiky"
a pomohl pomalu začít tento neútěšný stav napravovat.
01. 01. 2012 | 18:59

Béda napsal(a):

Zdá se, že problém má veškerá globální ekonomika. Že silně zadluženy a nesplatitelně jsou téměř všechny státy tz. západního civilizačního okruhu. Žeby to všechno byla jenom náhoda? Žeby šlo problémy jednoduše překlenout nápravou zevnitř? Šetřením, vlastní tvořivostí, zvýšením pracovní výkonnosti, větší občanskou angažovaností na lokální úrovní a politickou angažovaností, přijetím vyrovnaného rozpočtu...? Tím se odstraní obecný jev vlády peněz nad politikou, kdy sponzoring si kupuje od svých vlád pozdější předražené zakázky, tím se odstraní negativní dopady přelévání kapitálu, práce a know how na národní ekonomiku, tím se odstraní negativní dopady burzovních spekulací a runů na ekonomiky, nekonkurenceschopnost v soutěži s dumpingem...?
01. 01. 2012 | 19:03

grojda napsal(a):

Myslím, že nejlépe naši situaci vystihl FRČ v jedné ve svých , mimochodem, alespoň humorvznášejících do současného všeobecného marasmu knih konstatováním, že my jsme se jako národ Pánu Bohu nepovedli. To jsem zvědav , kdo se zase po další "sametové revoluci" vynoří jako zachránce národa. Myslím, že je nás ještě alespoň dalších pět milionů, co si ještě nenakradli... Takže uvidíme. Takže máme vládu, jakou si zasloužíme a tak to vždycky bude. Takže čest práci nebo sieg H. nebo cokoli.
01. 01. 2012 | 19:08

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Ještě si všimnu jedné věci.

Cituji:
„Volit „menší zlo“ je pošetílé: sám akt volby dělá z malého zlo velké. „

S tím nesouhlasím, a pokládám to za součást Zeleného demagogie, která má velmi blízko k americkým neokonům a jejím cílem je odehnat středové voliče od uren.

Nevolit menší zlo, znamená volit větší zlo a občan se stává zodpovědným ne volbou, ale už tím, že je občan. Postoj, ale já jsem nevolil, čili já nejsem zodpovědný, je ten nejhloupější a nejnezodpovědnější.
01. 01. 2012 | 19:17

ujo napsal(a):

pane profesore: " kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali"
Vy to neznáte z Emeriky?
My tu nemůžeme změnit nic moc i kdybychom zvolili ty vaše odborníky - ale ani to nehrozí.
O tom, kdo je odborník rozhodují naše media, která jsou v rukou opravdových "odborníků".
To, že nám tu dohromady už nic nepatří takže není s čím manévrovat napsali jiní.
Musíme čekat co k nám dorazí ze světa a být (jak dobře radí IH) ozbrojeni.
01. 01. 2012 | 19:19

grojda napsal(a):

to Béda, a nemyslíte si , že už konečně nastal čas na tzv. třetí cestu? Kdy kapitalispus má pořád ještě šanci, ale ne v současné formě, kdy alespoň u nás je například snaha o zdanění miliardových majetků, získanÝch po převratu prezentována jako trest za úspěch?!?
01. 01. 2012 | 19:20

vlk napsal(a):

Český maloměšťák,
a e třeba
Karel Mueller, Antonín Hrbek,Béďa, voroshilov, Ivan Hochmann

a vůbec celá zdejší
"stará" garda,

abych na nikoho nezapomenul- všechno nejlepší pardálové do 2012. Hlavně zdraví, bujarou mysl, ostrý dráp na klábosnici. štěstí . To ostatní si umíte buď zařídit nebo koupit.

Jo maloměšťáku, Speciálně Tobě ještě přeji dobrý odhad na burze!!!
Nevím jak ty, ale já dostal loni docela Világoš. Jsme sic e o dost lepší než indexy, ale to mne neuspokojuje. Ani trochu. Když se mrknu na absolutní čísla. Jak jsi doapdnul ty?
01. 01. 2012 | 19:33

český maloměšťák napsal(a):

vlk
Já patriafrc úplně vynechal - až na tele (spekulace na růst díky divi).
Jinak OK - až na pohyby v USD vůči CZ - tam to mohlo být vzávěru ještě veselejší...(nečekal jsem, že to půjde až k 20,-)

Teď si budu hrát s BAC, NOK, PDLI...no a opět přikoupím ECTY (Ecotality)....
Jenže kam půjde USD vs CZ ????
To kdybych věděl...jenže Silvie tady už dlouho nic nenapsala - jsem Ti tak, člověče bez těch jejich proroctví odkázán pouze na sebe a pak ještě asi kopu analytiků....
Prostě jak ta loďka zmítaná větrem....
:)))

Měj se. A pozdrav Karkulku, vlčata a vlčata vlčat.
01. 01. 2012 | 19:57

Carlos V. napsal(a):

Cestovatel - kritika přímé demokracie ?
podstatu chápu, ale vzhledem k současnému marasmu by stálo za to ji zkusit. Třeba na omezenou dobu a s omezeným mandátem - třeba bez možnosti ovlivňovat daně.

Kouknu-li se na podporu církevních restitucí (či spíše nepodporu), lidé nejsou až tak manipulovatelní.
01. 01. 2012 | 19:59

Anba napsal(a):

Nemohu jinak, než souhlasit s Ivanem Hochmannem. Nová kvalita může vzniknout jen třeskem, jak jinak by si současní politici uzákonili zrušení stran a volbu nezávislých osobností? Vždyť nejsou schopni uzákonit ani odvolání neschopných a zlodějských ministrů a poslanců, ani vtělit do volebního zákona možnost odvolání poslanců jejich voliči, ani zrušit financování stran z peněz daňových poplatníků.
Posílení regionálních hospodářských elit? Ty jsou pevně zakované právě v politických stranách a provázané s místními zastupitelstvy. Ten, kdo v tom nejede, nemá šanci proniknout k rozhodování, v zastupitelstvech se točí několik desítek lidí z několika stran léta a léta a občas se člověk dozví, že syn toho a onoho má ředitelskou funkci v zahraniční firmě, které bylo svěřeno "parkovné" v celém městě.
Máte dojem, že takové "nové osobnosti" (dříve kádry) budou jiní, než tatíci (v konkrétním případě lidovec, ne komunista)?
Vyrovnaný rozpočet? Vždy je něco za něco. Tvorby takových vyrovnaných rozpočtů jsem se zúčastnila (pravda za jiných společenských podmínek), jak se teď říká - hafo. Vždy byly limity přísně sledované ( nepřekročitelné repre fondy, mzdy a odměny, investice,výdaje na správu - nepodkročitelné opravy a údržba zákl. prostředků). Výsledek? Zprůměrovaný příjem schopných i neschopných, někde neúměrné šetření na prkotinách, jinde rozhazování koncem roku "aby to nepropadlo", hala bala práce na údržbě, protěžování kamarádíčků a otrávenost poctivých a demoralizace celková. Zákon o vyrovnaném rozpočtu je hloupost (už proto, že jej jako bod 1. vyhlašuje nick ghándí) - ledaže byste na splacení současného státního dluhu použili veškeré úspory obyvatel v "našich" bankách. Doufám, že tohle číst Kalous nebude, protože ten je schopen všeho.
Nové myšlenky a nové osobnosti? Já říkám - staré a dobré myšlenky - poctivá práce, nenadhodnocené odměny, majetková přiznání od určité výše, trestat zlodějny - co je to platné, když nemám moc to zařídit , právě tak jako autor.
Vzdělávání? Ano, abych jen nesázela planá slova- já se vzdělávám. I když tu angličtinu v praxi asi nepoužiju, ale jako "supervizorovi" vnučky je mi třeba.Jinak žiju tak, jak jsem žila vždy, přiměřeně svým zdrojům s pamatováním na zadní kolečka a vlastní střechu nad hlavou, bez zadlužování, bez nároků na stát, přiměřeně pomáhám svým blízkým.
Všechny body autora nebudu probírat - i když jsem četla pozorně - logicky se vracím na začátek k I.H. - ke změně a bouřlivé dojde, až to nepůjde dál - až M.K. sáhne na důchody a úspory, až vrtalové do EÚ ji rozvrtají a sami se ukryjí ve Švýcarech. Já bych nikoho nemlátila, i kdybych se toho dožila, protože nikdy nevíte, jak moc a kdo si to zaslouží a ti, kteří by to měli jisté, ti tady nebudou.
V roce 2012 to ještě nebude, tak si jej užijte v rámci vašich možností, hlavně ve zdraví.
01. 01. 2012 | 20:01

vlk napsal(a):

%Ceský maloměšťák.

No mylsím, že US d s ena kačc e klidně může juknout i nad 21. Zejména do letních prázdnin. A pokud budou Merkozy jednat v krizi tak, jak zatím předvádí, může být i výrazně hůře.
Přemýšlím o tom, že vypochoduji úplně do vějíře měn. Ale mám strach to udělat. To s e klidně přiznám. V krizo by to bylo úplně nejsprávnější řešení. al epokud by přeci jen v Evropě převážil zdravý rozum, mylsím, že bych z toho nedokázal včas utéct.
Uvidíme. Jinak vidím, že s NOK t mylsíme s tejně. Loni , začátke rku jsem dal tenhle tip několika klientům. Ti, co mne tehd y poslechli jsou ve vatě. Srand a je, že jaksi kovářovakobyla chodí bosa...
01. 01. 2012 | 20:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Sutechu,

dovoluji si upozornit, že autor vydal knih celou řadu:

Multiple Criteria Decision Making (McGraw-Hill), Multiple Criteria Decision Making (University of South Carolina Press), Multiple Criteria Decision Making: Kyoto 1975 (Springer-Verlag) Linear Multiobjective Programming (Springer Verlag), Autopoiesis, Dissipative Structures and Spontaneous Social Orders (Westview Press), MCDM-Past Decades and Future Trends (JAI Press), Autopoiesis: A Theory of Living Organization (Elsevier North Holland), Uncertain Prospects Ranking and Portfolio Analysis (Verlag Anton Hain), New Frontiers of Decision Making for the Information Technology Era (World Scientific) Information Technology in Business (Thomson), Human Systems Management: Essays on Knowledge, Management and Systems (World Scientific).

V češtině vyšly jeho Cesty k úspěchu: Trvalé hodnoty soustavy Baťa (2005) a Neučte se z vlastních chyb... (2006). Dvě knižky - ČSFR očima exilového ekonoma a Ještě je čas - publikoval v Prahe v letech 1990 a 1992.

Další - jako např. Úspěšný člověk v podnikání: Výběr z odkazu génia Jana A. Bati; Manažer světové třídy: Česká škola podnikového řízení; První Čech v Americe: Augustin Herrman - připravuje.

Libor Stejskal
01. 01. 2012 | 20:23

Moric napsal(a):

Antonín Hrbek.

"Z nadaných a svéprávných lidí, důmyslně hospodařících ve své zemi, jsme udělali námezdné otroky jakéhosi obludně velkého, rachotícího a páchnoucího stroje, o němž nikdo neví,komu patří, jaký má vlastně smysl".

Přesné. Každý to cítí, ale pan Hrbek to moc hezky napsal. Díky.
01. 01. 2012 | 20:27

Sutech napsal(a):

to: stejskal
Děkuji za vyčerpávající výčet.
01. 01. 2012 | 20:29

prirodovedec napsal(a):

vlk, editor, K.M., mb, SuP, I.H., A.H., Z.M., Beda, Kritik, Carlos V. a Tenco co uz neni Tenco :) ...: Podle prikladu vlka preji mne znamym nickum, aby obecne chmurne vyhlidky 2012 se pro ne osobne po vsech peripetiich promenily v povestne dickensovske Nadejne vyhlidky :). Koneckoncu doba tomu dickensovskemu v CR bude casem odpovidat jen trestanci a Estelly se zatim v potrebnem poctu nedostavaji. :)

Clanek je jiste ctivy, jako mnohe minule od autora, ale perestrojku, ke ktere se s virou a duverou prida v CR vetsina obcanu, a to aktivne, si lze na dalku podle medii a diskusi tezko predstavit. Nadale ocekavam spise ten pro mne drive ocekavany logicky vyvoj historicky se znemoznujicich "medialnich elit CR" (pokracujici rozvoj proto-proto-f... s operetnim fasistickym prevratem na ochranu majetku pred ulici a naslednym novym rozdanim majetku a karet po vycerpani i te operety neschopnych u vesel). I v dobach upadku a restartu lze zit zajimave zivoty at v CR nebo jinde, radovat se, venovat se rodine, pratelum, tomu, co povazujeme za smysluplne a naplnujii ... zejmena kdyz dnesek je v CR asi opravdu pro mnohe nejlepsi ze vsech casu.
01. 01. 2012 | 21:00

Béda napsal(a):

vlk, prirodovedec,

zdravím, přeji hodně zdraví a ať se, pokud možno, daří.

Že to nevypadá (s ČR i obecně) růžově, již připouštějí i vysmátí - taťka šmoula, který skončil s vizí lehké chřipky a "nejlepší" ministr financí, který nás seznámil s tím, že doba, kdy byla ČR ostrůvkem stability v moří krize již skončila.
01. 01. 2012 | 21:08

Perikles napsal(a):

Pane profesore
autentická demokracie je búlé. Jak víte, původně byli její členové určováni losem.
Pokud se podívám na první větu vašeho textu, s kterou nemohu nesouhlasit a vidím před sebou dvě cesty, které se odtud před námi rýsují (jedna je nějaký autoritativní, nejspíš prezidentský systém, ta druhá je nějaká pseudopopulistická kamufláž s plebiscity, "lidovými" kandidátkami a odvolatelností loutek), nemohu než dojít k závěru, že metání losu je asi nejfunkčnější způsob ustavení demokratické vlády.
01. 01. 2012 | 21:11

prirodovedec napsal(a):

Sutech: Editor uvadi podrobny vycet knih autora. Pro neho a pro Vas jsou asi zajimave ty jeho "kecaci/batovske" posledni ve vyctu, pro mne byly zajimavejsi ty prvni (pro mne soft temata poslednich mne nikdy prilis nezajimala), nez jsem objevil pozdejsiho (pro mne na muticriteria lepe zpracovaneho) Steura.

Zajimave jsou ale predevsim clanky z pocatku devadesatych let (viz blici listy a kudlackoviny aj. - asi lepe vynechat docasne temer sladkovske exkurze dane medialnim vytlacenim autora na okraj), ve kterych autor podobne jako londynsky Nepil celkem predvidave ocekaval dnesek v CR. V tom je asi i pro mne jeho dnesni cena ve srovnani s ruznymi CR kanalytiky (pro vlka: celkem davno pred Pirkem, ktery se trefil do dneska a Pikorou a Sichtarovou, kteri se snazi trefit dnes, et al.).
01. 01. 2012 | 21:14

český maloměšťák napsal(a):

Ha - posel špatných zpráv co se týče budoucího normalizačního vývoje v Kozloistánu Zelném...prirodovedec je tady.
No - jako bych ho pořed několika dny přivolal ("chyběl mi zde")...jako ducha...

Věřím že sem občas přinde i s něčím pozitivním...nejen s tím, co stále jistěji před námi vyvstává jako realita - nikolivěk planá prognoza...
---------------------------------------------------------------
Tenco...toho neznám. Ale pokud jej prirodovedec zaradil na svuj seznam obdivuhodnych, vzdelanych, priklady davajicich etc etc osobností ...az na konec...(tam se obvykle dava podpis krále, císaře, papeže nebo nějakého jiného váženého muže - například chrabrého samuraje....nezbývá mi než konstatovat , že ten Tenco asi musel být velmi výjimečnou osobnoatí ...

prirodovedec
Že jsem tak smělý - kde je mu vlastně konec ?
:)
01. 01. 2012 | 21:21

Carlos V. napsal(a):

prirodovedec : zdravim v jame lvove.

Samozrejme bezpecne, netove :-))

stastny novy rok !
01. 01. 2012 | 21:21

stejskal napsal(a):

Díky za přání, pane přírodovědče.

Úspěšný boj s chmurnými vyhlídkami přeji i já Vám.

Jakož i všem ostatním (tedy i panu vlkovi a dalším).

Libor Stejskal
01. 01. 2012 | 21:25

.Ivan Hochmann napsal(a):

Paní Anbo,
byl bych velmi nešťastný,kdybych se mohl dožít svých pesimistických předpovědí,resp.- jejich naplnění.
Ale ta doba zřejmě přijde a nebude vyhnutí.

Bédo,
vemte si svoji Třetí cestu,běžte za roh,a tam si dejte oba dva pár přes držku.
Abyste se probrali.
Bez moralních aplikací,dodržování obecně shodných a prospěšných norem ä zákonů byla ta Vaše(bezpochyby socialistická)Třetí cesta stejně hnusobná jako tato současná Rádobydemokracie.

Vlčku,
jsem rád,že jsi na mě po těch nechutných levopravých přestřelkách nezanevřel.

Přírodovědče,
mám radost že žijete.Vyhlídky nejsou a nebudou nadějné.
Pro mě tedy určitě.
Zajímavé je Vaše konstatování o "dnešku".Ano,máte pravdu.
Pro mnohé je jejich současný život opravdovým rájem a snad i naplněním jeho životních snů.Je to však jako vše velmi relativní.Dotyčný spokojený vůbec třebas nechápe,že díky jemu spí stovky lidí pod českými mosty.
No víte jak to myslím,nebudem to rozvádět.
Dnešek se mi zdá(na rozdíl od komunistické totality) až příliš svobodný a kdo ví třeba by se velká většina "některých svobod" ráda vzdala ve prospěch zákonů všeobecně prospěšných celé společnosti.

Také přeji všem Vám spokojenné rodinné životy a patřičně zdraví,což jsou hlavní faktory pro šťasný a úspěšný život.

Ivan.
01. 01. 2012 | 21:27

.Ivan Hochmann napsal(a):

Tenco byl ten co

tady pořád kydal hnůj,až to tady smrdělo jako v ruské latrině.
Až zjistil,že hnůj zapáchá,tak změnil nick ale mám dojem,že hnojem páchne dál.

Ivan.
01. 01. 2012 | 21:32

mb napsal(a):

prirodovedec zde ... :-)) ... mortuo leone et lepores consultant ... :-))

stastny novy rok ... :-)
01. 01. 2012 | 21:33

Pípa napsal(a):

Tak pozoruji, že pan Stejskal povolal vlka, poté, co se odporoučeli arzanach a kanálník. Tak snobská partička "ekonomů" a intelektuálů je zase pohromadě a bude si foukat vzájemně pod pytlíky. Pro normální lidi to bude dost otrava. Jenže oni nevydrží. Jsou to snobi namyšlení a zase se urazí a poběží jinam.
01. 01. 2012 | 21:33

chachar napsal(a):

V roce 1990 jsme překročili práh socialismu,vypracovanného už rutinního,zaběhaného systému,který čímsi mnoho z nás tížil.Nedokázali jsme to vyjádřit slovy a definovat,protože argumenty nám brala jeho vysoká životní úroveň.Později jsme zažívali zdražování,zdražování a zase zdražování .Náhradou jsme dostávali z médií a nejen z nich nový svět,plný nových metafyzických entit.Snad nikdy jsme nebyli zaplaveni takovou lavinou entit.Mysl těká z nového typu složenky na novum v likvidaci odpadů ...atd.S takovou roztěkanou myslí tu ani jeden člověk za dvacet let v ničem,natož v ekonomicko-sociálním pohledu nepřišel opravdu s jedinou myšlenkou,která by měla jakoukoliv cenu,i tu nejnižší možnou.AŤ žije absolutní metafyzika-rozmnožování věcí-ale přál bych si příchod Dialektiky se zvratem a změnou,která zplodí úplně jiné lidi než trpné komentátory škatulat hejbejte se,tržnice prodejte,platy rosŤte.Ačkoliv to všichni chceme.
01. 01. 2012 | 21:35

tata napsal(a):

DOBRY VEČER

sešlo se zde po dlohe době vic rozumnych přispěvku,taky všem znamím i těm neznamím přeji pf 2012

no četl sem to ze zajmem,asi celkově stěma myšlenkami se ztotožnuji ale ve sve podstatě takovy naivní boj s větrnymi mlyny,napada mi že by to autor nevěděl?nebo je ještě vic najivní jak ja.......teoreticky se da souhlasit ale prakticky se to neda provest,vemte jak je složite se domluvit zde a ted domluvit na nake bazi bez nakeho uskupení,a hlavně jak odstranit ta politicka uskupení pro ktera je to krasna obživa,vždit mezi nimi je plno kteří se nikdy ničím jinym neživili přesto prosazují sva moudra,kde je mohli nabyt,nejhorší že to sou tak protřelí matadoři ktery sou před posledním stupinkem převzit tu moc po starych pardalech,a tyto lide sou uzce propojeni a napojeni na byznis,ten bod zlomu je asi opravdu vte katarzi jak piše pan HOFMAN.......BOHUŽEL ANI POTOMTO NEMUSÍ BYT VYHRANO......BUDE ZALEŽET KDO SE TOMU POSTAVÍ DO ČELA........nebo lepe kdo vtom bude umět plavat no a tady bych řekl spíš zase vyhraje všehoschopny,,,,,,,druha věc je že tu očistu si každy představuje jinak.NO ale v dohledne době to nebude,přece jen nic nenasvědčuje že lidi sou ochotny jit do toho zlomu,i když někdy stačí maličkost
01. 01. 2012 | 21:39

berkowitz napsal(a):

Pořád se tady omílají virtuální ekonomické rady.
Jediná skutečnost se právě projevuje : za všechny neduhy vždy může systém nastavených "pravidel hry". Tyto pravidla určuje současný kapitalistický systém, reprezentovaný "neocons". Pokud se nezmění systém, je vše na houno!
01. 01. 2012 | 21:41

honolulu napsal(a):

Souhlasim s panem Ivanem Hochmannem na 100 % - (21:32).
Pane Hochmann preji Vam zdravi, energii a uspech v roce 2012.
01. 01. 2012 | 21:49

Carlos V. napsal(a):

Děsím se lidí jako Ivan Hochmann, který současný svět kamer a monitorovaných serverů považují za příliš svobodný.

Otroci zůstanou otroky, přiemž jejichž snahou není svoboda, ale zotročení všech.
01. 01. 2012 | 21:54

český maloměšťák napsal(a):

Ivan Hochmann
Vy jste nešťastný člověk.
Doporučuji vám jako berličku - víru...třeba ...jste už asi v důchodu...tak něco levného...třeba v trnitý keř věřte.
Nebo ve flašku. Nebo v keř i ve flašku.

Vy jste největší umělec v tom, jak sdlělit něco, co každý ví už od základní školy a umí to říct jednou větou...několika sáhodlouhými odstavci.
01. 01. 2012 | 21:56

Josef K. napsal(a):

Zdá se mi, že zde není překročen stín jisté nadutosti praktického pohledu ekonoma.
Je zřejmé, že jednotlivé body patrně jsou pozitivním programem, ale chybí mu to h l a v n í - Bůh, či chcete-li kostel, nejpřesněji však vyšší obecně respektovaná idea. Chybí mu médium!
Takto formulovaný program lze stanovit pro souhrn vzdělaných a osobně odpovědných jedinců, kteří chápou komplexitu a nevyhýbají se jí. V postmoderním světě individualizovaných pravd a opětné, logické avšak vždey nebezpečné a ke katastrofám vedoucí kulturní proletarizace (většinou ve formě tzv. konzervativních a komunistitckých ideologií) je tento program reálně neuskutečnitelný.
Omylem ekonoma je tedy věta: "Slova již nestačí..." Snad jen připomenout si dějiny holandského protestantismu? či německého protestantismu v USA?
"Na počátku bylo Slovo..." Při uplatnění všeho poznání socilogie 20. století by bylo jasné, že toto je určující věta lidské civilizace.
Což jistě nemá nic společného s osobními světonázorovými preferencemi.
01. 01. 2012 | 22:01

Carlos V. napsal(a):

Josef K. : přání otcem myšlenky. Vpašovat do ne-ideologických myšlenek ideologii.

Důkazem je pro vás přání, zoufalé doufání v existenci Něčeho.

Jak musíte být ztracen ve světe bez pevného bodu.
01. 01. 2012 | 22:15

kanibal napsal(a):

Před pár lety pan prof.Zelený básnil o rovné dani ... o genialitě Laffertovy křivky ... dával nám za příklad irskou ekonomiku ... , ale jak ukázal čas, nikdy se netrefil do černého.
Náš ministr financí, reformátor chemický Mirek, není žádné béčko. Jak se zdá, jde ještě mnohem dál, než např.reformátoři v Irsku. Vedle na serveru jsem si přečet, že v Irsku ty neoliberální škrty, prý ale nějak nefungují :

Irsko: státní škrty nefungují ...
Všeobecně se uznává, že politika státních škrtů v Irsku selhala. Je to stoprocentně jasné v zemi, která se stala pro státní škrty v době hospodářské krize pokusným králíkem pro MMF, Evropskou komisi i Evropskou centrální banku. Tyto tři instituce požadovaly, mají-li Irsku poskytnout půjčky, další a další vlny státních škrtů.
V Irsku, na rozdíl od Řecka, kde škrty také krizi nevyřešily (ale tam z toho MMF viní tamější demonstrace) nikdo proti škrtům neprotestoval. MMF ve své poslední zprávě pochválilo Irsko, jak "odpovědně" všechny požadované škrty realizovalo, přesto však jsou důsledky katastrofální.
Irský deficit roste dál, nezaměstnanost v zemi je 15%, lidé opouštějí zemi ...

( celý článek viz. http://www.blisty.cz/art/61655.html )
01. 01. 2012 | 22:44

Josef K. napsal(a):

Carlos V. Milý hochu, Vy asi nebudete schopen pochopit ani komplexnost ani hyperbolu, ani historie Vám nebude moc vlastní (víc snad ani nelze požadovat). Odpovídáte na zcela jiný text, než jsem si dovolil vložit, nicméně neoriginálním způsobem tak, že to vlastně jde vztáhnout na jakýkoliv text. Bohužel, podobnými se to tu hemží. Mám snad jediné a dosti naléhavé doporučení, čtěte pomaleji a do textů, jichž nejste autorem, nevkládejte své prefabrikovcané myšlenky.
01. 01. 2012 | 22:47

cestovatel napsal(a):

"Rok 2012 bude rokem velkých změn na celém světě, ale obzvláště ve vyspělých společnostech USA, Záp. Evropy a Japonska.

O tom pochybuji. USA a Japonsko jsou jedny z nejdemokratičtější a nejsvobodnějších zemí tam se nemá moc co měnit.

kanibal.

A jaké řešení navrhujete vy? V Portugalsku a Řecku vyzkoušeli zvýšení daní a nefunguje to. Otázka je jaké řešení funguje.
Jinak to že v Řecku situace nezlepšuje je skutečně vina demonstrantů, kteří místo aby pracovali a produkovali ta státu potřebné peníze na splacení dluhu, tak dělají bordel v ulicích a zapalují banky. Řekové si ale zvykli na vysoké výhody, díky kterým nemuseli toik pracovat.
01. 01. 2012 | 22:57

ex-nemo napsal(a):

A vida, Pánu Bohu stačilo deset bodů a tenhle jich potřebuje hned dvakrát tolik! A přitom v celém tom vznešeném plácání není víc obsahu, co v jediném slovu dříve jmenovaného. Plané moralizování, opakování dávno známých věcí bez jediného konkretního návrhu.
Pan Zelený jaksi poznává, že jeho minulé návrhy a prognozy se ukázaly jako totálně špatné; tak se rekvalifikoval na nezávazné meditování.
Kdy už tu konečně bude nějaký blog jiný než podobné plácání, nebo stranická agitace či hrabání se v margináliích ?
01. 01. 2012 | 23:22

Carlos V. napsal(a):

Josef K.
Milý kmete, závídím Vám Váš bohatý vnitřní svět, s náznaky jeho odlesků nás oblažujete.

Omlouvám svou tuctovou neoriginalitu, která obzvlášť vynikne vůči Vašemu myšlenkově hlubokému příspěvku.

As-Salamu Alaykum
01. 01. 2012 | 23:24

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...souhlasím,...mám s malou regionální politikou opravdu mnoho zkušeností. Není to vůbec lehké, zabere to spoustu času,...své kauzy jsem tu už popsala. Musí se zvednout šunky, dojít na radnici, stále kontrolovat, porovnávat, sledovat,..."menší dvoreček se lépe uhlídá než veliká náměstí." Jakmile lidi zůstanou zalezlí doma a nechají ty na radnici "řádit jak je jim libo", tak to pořád bude směřovat všechno "do kopru." Oni musí ze zákona podat všechny informace, žádné " vejmluvy." Úřednice na radnici raději "rychle baletěj aby mě mely z krku", protože vědí, že bez zkopírovaných smluv, plánů,...neodejdu. A pak znova příjdu s výpisky, co chci vysvětlit, doplnit, vytáhnout zákoníky, dohledat mi to,....dokonce se musí přitom na mne usmívat, "žádný stavění na zadní", protože je jinak v místním plátku "pěkně vyrychtuju". Zaplatím si stránku jako na reklamu, a napíšu tam, co je pravda. Majitel listu mi to otiskne, protože tisk do dvou dnů prodá do jednoho. Jak tam napíšu, tak zvyšuje náklad o 500 kusů. Je pravda, že mi několikrát vypustili všechna kola, když jsem "zuřila na radnici", taky mi už vyhrožovali, ale měli smůlu, mysleli si, že je neznám, spadla jim brada, když jsem jim řekla, kde pracují jejich ženy, kam chodí děti do školy,.. znám totiž skoro všechny obyvatele,...zatím jsem si s tím vždy poradila, podrobnosti není třeba. Dá se to uhlídat, jsme malé město, ale i tak je to makačka. A furt a imrvére je jim třeba koukat pod ruce. Tužka.
02. 01. 2012 | 00:15

.Ivan Hochmann napsal(a):

Carlosi,

známe se a nepotřebujeme se děsit jeden druhého.
Říkáte ¨"Svět Kamer" ?!
No a co? Proč ne?
Máte co skrývat?Tak choďte kanály!
Jsem svobodný člověk a šmírování pozérů mě může být ukradeno.
Krom toho mám čisté svědomí.Nebojím se - protože nekradu!

V této době plné loupežníků gaunerů,teroristů a vrahů asi nebude jiného východiska.
Není zde prosím hovořeno o fízlování a cenzuře jak ji popsal ve svém vynikajícím dile 451stupňů Farheinta Ray Bradbury.
Hovořil jsem o vymáhání zákona padni komu padni.
Vím,že je to ideál a v dnešní době nesplnitelné přání.

Proto také ta skepse o níž je psáno.
A nechte si pane svoje jizlivosti. Tak moudrý zase nejste.

Ivan.
02. 01. 2012 | 01:07

.Ivan Hochmann napsal(a):

Honolulu,

my si už vlastně popřáli dříve.Ivan.
02. 01. 2012 | 01:10

ijn napsal(a):

V SRN vznikne v průmyslu 60 000 PR.M. a E-mobility jede ve všech automobilkách. Komponenty pouze Made in Germany - podpora dom. míst!

Porovnejme postup vlády ČR - ponechává rozkrádat SR a podvody s PHM v Bena šetří 12 let, pachatelé na svobodě, váha spisu 3 500kg!!!

To stačí k nasrání celé společnosti.
02. 01. 2012 | 02:01

ld napsal(a):

mb,

vám taky vše dobré.
:-)
02. 01. 2012 | 02:31

Josef K. napsal(a):

No, on ten blog je jaksi horší než jsem si myslel. Obávám se, že americké zkušenosti nejsou přenositelné do Evropy, a pokud ano,pak to skončí malým či velkým novým rokem 1929. Pokud je o Česko, tak je to cosi až nepochopitelného´od autora, který by českpou realitu měl znát. Daleko pravděpodobnější vývoj je, že v EU, nejprve v tvrdém jádru a palk i na periferiích - úpod tlakem ekonomické nevyhnutelnosti- dojde ke znárodnění bank a k silným restrikcím jejich aktivit, velmi podobným těm, jaké měly německé banky do roku 69. Hodnota peněz v EU nemá hodnotu osobního bohatství, ale udržitelného celospolečenského bohatství. Současně, podobně jako FR v USA v době krize, bude silně rozvíjen společný veřejný sektor, který poskytne mnoho pracovních míst, současně dojde k diverzifikaci zahraničního obchodu, samovolně dojde k rozdělelní toho, co bude vyrobeno v EU, co bude vyrobeno mimo, a co bude směněno za suroviny. Silné investice budou posyktovast státy do vzdělání, i univertzitního, a do výchovy dětí. Prostě dojde k naprosté restrukturalizaci ekonomiky a společnosti jejíž parametry nyní neznáme, ale jistě to nebude sovětský model. Tím se vůbec neutlumí soukromé podnikání, naopak, dostane nové a silné impulsy. Znančou roli bude hrát demonopolizace trhu, nikoliv omezení dovozů, nýbrž stanovení vstupních kritérií tak, že bude podporována malá rodinná iniciativa, družstvění formy podnikání, menší firmy. Prostě IBM bude muset fungovat zcela jinak než jako globální hráč...Tato pravidla se budou vztahovat i na Čínu, arabské státy a Rusko. Finanční prostředky budou odrážet potřebu, jejich přebytek bude omezen tak, že nebudou stimulovat finannčí produkty mimo reálnou ekonomiku. Prostě velmi podobný model jaký vládl v Německu po válce. Tímto modelem dojde také k jasné změněn politických procesů.
Kdy to bude? Jak to bude? Tlak zdola a tlak odpoivědných elit bude tak silný, že tato krize do podobného modelu vyústí. Ukázal se zjevně ekonomicky způsobilejší než americký/anglosaský. V jiném případě je, vzhledem k celůkovému rozměru krize, pravděpodobné nějaké násilné řešení s velmi nejistým jaderným důsledkem...
02. 01. 2012 | 03:47

nepříjemná pravda napsal(a):

Dogmatické ideologii tzv. efektivity neviditelné ruky trhu, vtloukané do hlap a dychtivě přijímané většinou, včetně kádrů školených na ekonomických fakultách navzdory, centrálně plánované hospodářství Čínské lidové republiky, teď koordinované již 12. pětiletým plánem DRTÍ západní ekonomiky, počínaje údajně nejefektivnější z nich, americkou.

Situace se pro Západ neustále a rychleji zhoršuje, ikdyž přání aby setrvačností výsadní pozice Západu a životní úrovně její populace pokračovala je lidsky pochopitelná, nicméně evidentně neudržitelná a naivní.

Navíc, pravice u nás a v Evropě se stále pilně řídí a inspiruje anglosaským modelem který svoji konkurenční výhodu evidentně ztratil a ztrácí tak, jak nuž nejde extenzivně využívat stále nová území a laciné přírodní zdroje a doba obrovské výhody vyssávání zbytku světa tím, že nejšíve Británi a po ní, od války, USA, mají monopol na tištění světové rezervní měny nebude nadále stačit a je jenom otázkou času, kdy, vedeni ČLR, jí věřitelé USA omezí nebo nakonec ukončí.

Patetická neschopnost a nepružnost třeba právě amerického "volného trhu" se v těchto měsících ukázala kupř. na fiasku nadějí spojovaných s fotovoltaikou a výrobou pokročilých technologií v tomto oboru. Během roku americká vláda ztratila více než 3 biliony ("trillions") dolarů na garancích pro špičkové americké firmy v tomto oboru. Proč? Protože než se "neviditelná ruka trhu", přes nemalou pomoc Obamovy vlády rozhoupaly, ČLR investovala mnohem více a zaplavila během necelých 2 let svět PV panely o 60 i více procent levnějšími než před 2 lety. Rozhodnuto, předním americkým firmám nezbylo než vyhlásit úpadek a daňoví poplatníci zase mají o to větší dluh.

Po desetiletí Západu zbývá jen doufat, že se tempo vzestupu ČLR zpomalí, ale to, jak země bohatne, jak se centrálně koordinuje penetrace do stále nových alukrativnějších sektorů ekonomiky, techniky a nakonec i kulturního vlivu, naděje se ukazují stále více planými.

Nicméně náš narcis na Hradě, jeho sirotci v ODS, akademický sbor VŠE a jejich absolventi, s pomocí médií, stále opěvují a imitují překonaný systém.
02. 01. 2012 | 06:34

anti politik napsal(a):

Od listopadu nám vládne nikoli demokracie, ale lidská patologická sedlina vzešlá ze zákulisních sametových dohod. Naiva versus nejhorší sobecká lůza, pěstovaná komunisty pro podobné případy. Celý prognosťák-z toho na nás vypustili to nejhorší. Jak to asi mohlo dopadnout, ehm, ehm, že? O nějakých svobodách si můžeme tak leda nechat zdát nebo věřit mediálním lžím zahraničního tisku. To, co se tu po revoluci stalo se dá nazvat pouze jediným slovem-vlastizrada!! A týká se to nejenom největšího morálky na světě, ale komplet celé polistopadové politické scény, komunisty nevyjímaje. Systém žije z naivní podstaty, že jde jen o peníze a nechápe, že jde i o spravedlnost, zákony a mnoho dalších věcí které dělají stát státem! Bohužel stát (tedy politici a politika) nic nepodcenil jak se nám snaží všichni namluvit, ale zcela vědomě nechal republiku rozkrást a zničit pro pár drobných do svých kapes. Aby nám mohli vládnout potřebují nás okrást aby měli na mega volební kampaň a tak pořád dokola nás obírájí a vládnou. Vy nám vlastně blogujete, že až nebude co krást sami zmizí a my si to máme dát do kupy, že?
02. 01. 2012 | 07:20

MaB napsal(a):

MZ: "Na regionální úrovni lze uskutečnit to, co je na úrovni koaličně-stranického centralismu nemožné: triádu spolupráce podnikové a vzdělávací sféry spolu s autonomní místní samosprávou."

Právě tyto struktury, které tady Milan Zelený idealisticky popisuje jako tu správnou cestu z marasmu, jsou v současnosti jejím nejhorším semeništěm. Spolupráce firem a samosprávy je korupcí prolezlá, a v regionálním školství je vedení zcela odvislé na libovůli politické samosprávy. Vysoké školství regionální struktury nezajímá, protože z něj nic nelze vytřískat, maximálně nějaký ten titul za rok studia pro ty, co si ho ještě nekoupili.

Nezlobte se, pane Zelený, ale hledat u nás v regionech a obcích lék proti korupci a klientelismu, je jako léčit játra chlastem. Bohužel se projevuje, že jste ani po 22 letech dojíždění nepochopil, jak to tady funguje.

(MaB, bývalý úředník a nyní učitel...)
02. 01. 2012 | 07:46

grőssling napsal(a):

Pan profesor Zelený také napsal :

Je již zřejmé, že dnešní „mocní“ jsou zcela bezmocní před silami krize a transformace: nemohou zvrátit ani zastavit nepodplatitelný tok dějin. Jestli i dnešní „bezmocní“ zůstanou bezmocní dobrovolně, je v Česku ještě otázkou; ale volba mezi změnou k novému a utužením starého vyvstává stále zřetelněji.

Tak to je jediné, co z celého blogového článku podepisuji. Ostatní je opravdu jen novodobý Gorbačov, jak tu již někteří výše uvedli.

V čem je tedy hlavní problém přemýšlení pana profesora, když symptomy naší krize podobně jako Gorbačov docela výstižně popisuje ?

Tím problémem je víra v možnost transformace kapitalismu.

Ono totiž nakonec nejde o hnijící rybník Česko, ono jde o to, že Zlatá stoka napájející většinu rybníků sousedních je zamořena.
A je zamořena, protože historicko-ekonomické automatismy pracují, aniž jak správně pan Zelený píše, jsou změnitelné.
Lze jejich působení pozdržet, nikoliv jim zabránit, aby se prosadily.

A ještě dodatek ke stále i panem profesorem zmiňovanému vzoru Baťovu( Baťů ). Ano, jejich vnitropodnikový systém byl ve své době excelentní. Ale právě na vládě posledního Tomáše se ukázalo, že ani velké průmyslové RODINNÉ impérium s vynikající vnitropodnikovou kulturou není odolné proti fatálním startegickým omylům ( viz. nezachycení trendu obuvy pro volný čas, nebo pozdní přesun výroby do rozvojových zemí ).

Naivním názorům zaslechnutým i v této diskusi, že firma Baťa nebyla vpuštěna po roce 1989 na československý trh, se lze jen zasmát. Myslím, že Baťa senior, když viděl v roce 1990 tu haldu lidí ve Zlíně na uvítanou a tu spoustu starých baráků musel dostat vyrážku z děsu, že by to měl nyní provozovat ( po bankrotech poboček v západní Evropě ).
02. 01. 2012 | 07:48

tata napsal(a):

CARLOS
ZAUJALA mi odpověd pana HOFMANA,ne jen že mi překvapil svojí mirností umí to ostřejš ale ta zakladní teze toho vašeho svoboda jak si vysvětlujete vy,a jak on.

PO zkušenostech těch 22 let je zcela zřejme že te podstatě je bliž on,rozlišovat FIZLOVANÍ A postih darebaku,bohužel sme se přesvedčili že o te svobodě řvou nejvic darebaci,protože jim vyhovuje že to očem zde hovořite vy ma za nasledek beztrestnost,ano je nebezpečí že kontrola darebaku by se mohla zvrtnout ve fizlovaní,jenže dobra otazka vadí to poctivemu když nemá co skryvat?JEN musí byt ohlidano aby to fizlovaní se nespojilo v šikanu,ovšem zatim se ta bezbřeha svoboda ukazuje mnohem horší než určity monitorink kamer v přenesenem smyslu...nebot ta svoboda jak ji deklarujete vyhovuje velkou měrou jen darebakum,a ve sve podstatě sme opet na začatku kruhu,kdy stale vic lidí bude dochazet že bezbřeha svoboda take není to pravé ořechové
02. 01. 2012 | 09:21

Petr z Tábora napsal(a):

Pane profesore, s potěšením jsem si opět přečetl Váš příspěvek a rozumné návrhy. Většina uznává nutnost změn, ale problémem je praxe - jak na to? Neexistuje ucelená síla, která by něco prosazovala, spíše nějací osvícení jednotlivci a bojím se, že ti nic nezmění.
Vy jste ovlivněn poměry a stylem myšlení v USA, tady je to částečně jiné. Například Vaše myšlenka o regionálním základě pozitivních změn je logická, materiální základna nutí zúčastněné k praktickému neideologickému pohledu, ale bohužel také k pochybným dohodám a lokální korupci.
Posun k lepšímu je malý - společenský tlak v poslední době vede ke zvýšení rizik této korupce a tím roste i cena za zkorumpování. To na druhé straně vede k protikorupčním postojům ty, kteří systém využívali v době, kdy na uplacení stačilo 1% z objemu zakázky.Ostatně i někteří velcí podnikatelé, kteří systém dvě desetiletí využívali se náhle stali bojovníky za fér soutěž, otázkou jak je to upřímné, zda jim jen nejde o nová pravidla stejné hry.
02. 01. 2012 | 09:53

.Ivan Hochmann napsal(a):

Celá ta seri posledních článků svědčí o velké fundovanosti lidí,kteří nemají,či odmítli politické platformy a jejich preference a tím mají volné ruce a mozek k objektivním hodnocením skutečností.

Jsou dalece závažnější a realističtější než blog pana profesora Zeleného.

Celá situace mě jen utvrzuje v názoru,že současná politická věrchuška oplývá nadměrnou arogancí a ignorancí.
Zcela jistě čtou názory na těchto stránkách,ale mávnou nad nimi rukou.Klasika!
Jsou si evidentně jisti svými posicemi a mají potvrzeno výzkumy a psychology,že není důvod k obavám z dramatické revolty občanů.Zatím mají asi pravdu.Ještě se máme příliš dobře.
Ale to se může přes noc změnit.
Tento systém stojí jako ten minulý na vratkých základech.
Nic nového se nevymyslelo a k pravicovému myšlení mají tyto struktury hodně daleko.
Je otázkou jak mnoho se pohoršila výše jmenovaná "anglosaská kultura".
Socialisace a stagnace líné a zpovykané Evropy má dlouhé prsty a ovlivňuje naše životy více než jsme ochotni přiznat.

Musím také přiznat daleko více oprávněných skepsí euroskeptikům.Je až nepochopitelné jak "funguje" současný aparát Eurovlády.Nejsem natolik fundovaný abych mohl dělat radikální závěry ,ale jedno vím zcela určitě:
Takováto pštrosí praxe nemůže mít dlouhého trvání.
Byl jsem dříve jednoznačným zastáncem Unie.Měl jsem v mysli prostudované praktiky z dob americké společenské dohody z 18.století.
Tam to fungovalo,poněvadž byli rozumnější politici,jednotný společný jazyk a ideály nového - na troskách demoralizující,válečné Evropy postaveného státu.

Ale to vše jsou jen řeči.
Nyní záleží jen na náhodě a souběhu událostí.
Katastrofický scénář je čím dál více pravděpodobnější.
Rozjetý vlak nelze zabrzdit a neb změnit směr.
Výhybky jsou zarezlé a koleje zasviněné plevelem.
Nejsem si jist zdali vychází pan Josef K z objektivních informací současných trendů,nebo je jeho prognóza výsledkem jeho přání.
Je však jisté,že prozatím se všechny optimistické úvahy nenaplnily.Jen zakonzervovaly pohodlný a fatální politický přístup k řešení ožehavých problémů.

Však budoucnost se projeví a zřejmě již brzy.Ivan.
02. 01. 2012 | 09:53

Béda napsal(a):

IH,

neidealizoval bych si USA, které jsou zdrojem vládnoucího neoliberalismu, destrukce sociálního státu a jsou v tomto mnohem dál než Evropa. A přesto jsou nuceny opakovaně kvantitativně "uvolňovat" = tísknout biliony dolarů a jejich dluh se propadá. Nejsou v tomto ohledu nijak zvlášť odlišné od Evropy. Zdá se, že v exisenci sociálního státu, "vyžírání" důchodci, školáky, postiženými to nebude. Asi bude potřeba se poohlédnout po jiné (společné) příčině a tuto léčit.
02. 01. 2012 | 10:07

.Ivan Hochmann napsal(a):

Amerika je a zůstane pro mě synonymem svobodného světa,kde bývá i lidská touha po právu a spravedlnosti většinou vyslyšena.

S tou současnou Amerikou je to již horší a nezdá se,že nastanou lepší časy.

Ale Bédo "společné příčiny" netřeba hledat.
Jsou známé!

Jsou však bagatelisovány a odstavovány z různých egoistických důvodů do pozadí a vykrystalizují do obludných rozměrů až s působením nějakého katalyzátoru.
Tím bývají války,násilnosti,fatální porušování pravidel a konvencí.
Můžeme si přát a vzývat cokoliv jiného - humánnějšího.......
Máme však smůlu.
Třetí cesta neexistuje.
Buď se bude respektovat právo a zákon,nebo půjdeme k čertu.
Hřát si svoje levičácké polívčičky nemá žádnou úroveň,obzvláště když jsme poznali fungování reálného socialismu na vlastní kůži.

Nic lepšího než fungující systém práce a práva,odpovědnosti a zákona nebylo vymyšleno a zdá se ,že ani nefunguje.

Jedno je jisté a ověřené.Vždy,když se začnou prosazovat revoluční ideologie,nastává kolaps společenství.Navíc víme,že každá nová ideologie je koncipována tak aby bylo možné její využití pro osobní cíle mocenských struktur.

A protože jsou lidé nepoučitelní ,- můžeme jen čekat na nějaký náhodný mutační civilisační skok,způsobený čímkoliv!

No není to zrovna optimistický názor,ale nejsem placen za úsměvem rozšklebený ksicht.Realita je neúprosná!
A snadno doložitelná!

Mějte se .Ivan.
02. 01. 2012 | 10:45

Carlos V. napsal(a):

Ivan Hochmann, tata :

Nejde mi o to, že bych dělal něco nelegálního. Stále ale existuje o mě dost čistě osobních informací, které bych nerad zveřejňoval.

Potíž je v tom, že stát není nějaké nadlidksé autonomní ONO - jsou to zcela konkrétní lidé. Lidé mě neznámí a z toho důvodu pro mě a priori nedůvěryhodní.

Nevěřím systémům "ochrany". Nevěřáím systému - a čím míň někdo ví, tím méně poví.
02. 01. 2012 | 10:45

tata napsal(a):

teda pane HOFMAN

JA ZIRAM,Vy JSTE SI DAL nake předsevzetí,tak mirny ton a slovnik ale vše jen ku prospěchu,moc jste se nevyskitoval,oto je přijemné zjištění VAŠE ČTIVÉ NAZORY,vym že nestojite o muj nazor,přesto sem ho sdělil,přesto že mame naprosto odlišnou orientaci,,politickou,,kupodivu se SVAMI shoduji na dost bodech,a vtom je myslim naděje doby že přestanem tolik vnimat politicky pohled ale jako co ktery člověk a hlavně politik děla nebo se chová.
02. 01. 2012 | 10:52

buldatra napsal(a):

Autor píše:

…5. Bez stran bychom volili samostatné a nezávislé odborníky a osobnosti, nezatížené bagáží korupčních sítí kmotrů, sponzorů, příživníků a zlodějů. Zodpovědnost voličů je pak adresná, transparentní a přímá. Možnost odvolání jedince je absolutní. Stranu „odvolat“ nelze: přechází prostě do opozice a je kandidátem pro degradující koalice a opoziční smlouvy na všech úrovních…

Adresná zodpovědnost voličů má výchovné účinky jak na voliče, tak i na zvolené, což je nesmírně cenné, ale možné to je jen v přímé demokracii. Ta se u nás nesmí, protože vrchnosti by se to nelíbilo. Přitom je to jediná cesta ke změně, má-li jít o demokratickou změnu k lepšímu.

Je fakt, že stateční ekonomové, ti lidé učení, umí nečesané nemyté veřejnosti ledacos krásně vysvětlit. Když politik neví kudy kam, zaskočí na supl ekonom a je to. Taková kolegiální výpomoc pachatelů.
Bodejť by ne, průserů je nekonečná řada a tak je furt a stále co vysvětlovat. Tedy i tehdy, když se jako například nyní přesouváme z bláta do louže.

Globálně a současně i provincionálně osedle vzato:
Když se daří, nediskutuje se o nezdarech, i když je na ně právě zakládáno. Nediskutuje se, protože se to nerado slyší, není na to vhodná doba. Diskutuje se možná u piva, ale to se nepočítá.
No a když se nedaří, nediskutuje se zas až tak moc o faktických příčinách, spíš se hledá cestička, jak nezdar svést na někoho jiného, nebo zmírnit stejnými prostředky, díky kterým nezdar vznikl.

Tvůrci cest k nezdarům nečesané nemyté veřejnosti zasvěceně radí, jak z toho ven a je zajímavé, že vůbec není těžké odhadnout, co z nich vypadne. No a jak nespokojenost veřejnosti narůstá, přicházejí xichtové notoricky známí, nejlepší z nejlepších s notoricky známými neoriginálními variantami toho, kterým vzletně říkají rady, prognózy, analýzy, zdůvodnění a podobně, výsledkem čehož je vždy nějaká reforma.
Přitom, slovo reforma znamená naprosto něco jiného, než to, co z těch výtečníků vypadne, co uvádějí v život a co onen problém neřeší, naopak prohlubuje.

Díky tomu se nezdary kumulují, popřípadě odsouvají na potom a to dobře není.
Takže prostý vesničan, si připadá jako třtina větrem ode zdi ke zdi zmítaná. Nechápe, proč musí být účasten něčeho, co by rozhodně tímto způsobem nedělal, protože to odporuje zdravému rozumu. Ale nemá možnost, nemá páky, jak to demokraticky změnit. Má jen vidle, ale ty demokratické nejsou.
Donekonečna to nelze vést tímto způsobem, protože s každou takovouto a podobnou krizí, problém narůstá a narůstat nemůže donekonečna.
Obecně, ba co víc, globálně známé navrhované a praktikované způsoby řešení-neřešení problémů snad kromě jejich tvůrců chápe kdekdo ( a těch chápajících přibývá) jako přinejmenším, velice mírně řečeno, nepřínosné.
02. 01. 2012 | 10:58

tata napsal(a):

CARLOS

vyte stoho co pišete to nebylo ani tak myšleno na VAS,MYSLIM ŽE vy tu svobodu hajite podle sebe ztěch idealistickych cilu,jako že ste uspěšny muž a poctivy ale doba ukazala že tu vaši miněnou svobodu dokaže využit nejvic darebaci,proto sme tam kde sme,a pak je pravě položeno tema co nadhodil pan HOFMAN........MUŽEM SI DOVOLIT TEN LUXUS te vaší ,,najivní ,,svobody ano vtom vašem myšlenem by byla dobra bohužel,většina nebo dost velka čast ji dokaže použit proti těm poctivym.......nevym jestli pochopite co stim myslím.....vše nasvedčuje že pravě te svobody toho slova dokaží využit darebaci a ve sve podstatě přetvořit na skutečnou nesvobodu a anarchii...........ve sve podstatě at se podivate kamkoliv ve všech směrech,v podnikaní ,soudnictví tak to nastavení svobody je využivano vic ktomu darebactví.....tak že každy darebak využiva pravě te bariery svobody.
02. 01. 2012 | 11:08

Béda napsal(a):

IH,
Píšete: "...Ale Bédo "společné příčiny" netřeba hledat.
Jsou známé!...

...Buď se bude respektovat právo a zákon,nebo půjdeme k čertu..."

Bohužel, p. IH společné příčiny je potřeba hledat a pojmenovat. Zvláště poté, co zrušením Glass Steagallova zákona se staly runy na národní ekonomiky, hazard s důchodovými fondy... legálními prostředky bankovního podnikání. Zvlášť poté, co byl po "hledání ZHN", Trvalé "svobodě", "ochraně" civilistů podvod legitimizován jako pravda a přijat Patriot Act coby legitimní prostředek potlačení svobody slova a hledání pravdy. Respektování takového práva a zákonů vede přímou cestou rovnou k čertu...
02. 01. 2012 | 11:52

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Bédo,

přece se zase nebudeme hádat.
Vyjadřuji se snad dosti jasně.
Opravdu neznám Glas-Steagallův zákon,ani jsem nestudoval Patriot Act.
Je však mě i doufám Vám jasné,jaké příčiny a kdo se za těmito lobystickými fígly skrývá.
Hovořím o SPOLEČENSKÝCH ZÁKONECH A MORÁLNÍCH KRITERIÍCH.
Je zřetelné,že za koroucením paragrafů stojí účelová seskupení právnických hyen a podrazníků,kterým daly mocenské kliky a finanční oligarchie tichý souhlas.
Přece víme všichni komu dala Katrina nejlepší dárek pro výkon loupeží.
Přece všichni víme,kdo v tomto státě pomocí privatisace zhasnul a kradl!

Nepotřebujeme to pořád dokola pojmenovávat!
Už bylo těch slov jaksi sdostatek.
A poněvadž slova jaksi nepomáhají,musíme si počkat na dobu ,která nám vloží do rukou vidle.
Žádná demokracie kolego buldatro neopravňuje či nenabádá ku shrbeným zádům.To jen mocenské klišé vymýšlí hovadiny.
Říkám rovnou:
Než abych se zase celý život zhnusem díval na nějakou "prašivou zkurv...."demokracii" - Tak prostě demokratem být nehodlám.

Tak jako jsem nikdy byl spřízněn s komunisty,či socialisty.!

Ivan.
02. 01. 2012 | 12:26

Béda napsal(a):

IH,

pane Ivane. Vcelku souhlasím, až na vaši poslední větu. Možná si myslíte, že jste celý život nebyl spřízněn se socialisty. obávám se, že po vytunelování = privatizaci zdravotnictví a vyluxování důchodů v mezinárodním hazardu, zvýšení nákladů, počínaje cenama léků, nájmy, cenama potravin,zavedením "hotelného" v nemocnicích... s nima spřízněn chtě nechtě být začnete. Oni totiž jejich oponenti považují postižené, důchodce a chudé lidi za "vyžírky" a zbytečnou "lůzu", kterou je potřeba škrtit až na hranici dobrovolné euthanasie.
02. 01. 2012 | 12:42

buldatra napsal(a):

Pane Ivane,

Zdravím Vás a kromě toho, že Vám přeji všecko nejlepší v tomto roce a létech příštích, dovoluji si souhlasit s Vaší myšlenkou, že žádná demokracie nenabádá ku zhrbeným zádům.

Tedy s tím podotekem, že demokracie ne, ale demokratura ano. Ta je na tom nejspíš založená.
Ještě jsem neviděl Švýcara, který by se demokraticky hrbil, oproti tomu tady u nás se s hrbáči nejspíš roztrhl pytel. Jinej kraj, jinej mrav.
Čím to asi bude?
02. 01. 2012 | 13:00

.Ivan Hochmann napsal(a):

No pane buldatro,

na tuto otázku odpověď a příčinu také velice přesně známe.
Ale souhlasíte se mnou,že si s takovými tématy nebudeme svinit náš uklizený Novoroční dvorek.

přeji alespoň soukromé štěstí a zdraví Ivan.
02. 01. 2012 | 13:15

Béda napsal(a):

IH,

s dovolením, pane Ivane. Na demontáži sociálního státu se sociální demokracie nepodílela. To je plně v režii neviditelné ruky, zejména její pravdoláskařské neoliberální TOP. Navíc přítomna může být levice u čehokoliv, když nemá žádnou možnost zvrátit antisociální zákony, které si Bakalova koalice bezproblémově proválcuje. Jinak 8 let v pravolevé koalici je cca 1/3. Zbylé cca 2/3 tvořily ryze pravé koalice. Zajisté znáte můj kritický názor na fotovoltaiku, v tomto na asociální postup papalášů z ČSSD i na zhasínání světel a společné útěky pravicových s levicovými papaláši před právníky.

Přeji vše dobré.
02. 01. 2012 | 13:15

stejskal napsal(a):

Smaže, pane Hochmanne, nikoho zde za "hajzla" či "grázla" označovat nebudete. Ani Vy, ani nikdo jiný. A dokonce ani ty, kdo se zabývají "fotovaltikou". Už jsem to zde psal mnohokrát a nemíním na tom nic měnit.

Hezký den.

Libor Stejskal
02. 01. 2012 | 14:28

Olda napsal(a):

Dobrý den!
Jsem zřejmě natvrdlý, poněkud nechápu to časové vymezení. Koncem postkomunistické éry myslíte stav, kdy vše nebo téměř vše, co bylo vybudováno za minulého - údajně komunistického - režimu je už rozkradeno či zbývá jen nicotný zbytek a v podstatě se tedy nedá dělat nic jiného, než zkusit to jinak? Babičky hezky česky říkávaly, že něco bylo přivedeno "cugrunt". Tak teda jsme "cugruntováni" a navíc stojíme tváří v tvář krizi. Krize finanční, dluhová, ekonomická, krize důvěry... Ten citát jste ale hodně osekal. Kdybyste ho nebyl býval zkrátil, mohl by to být kratší návod, než ten váš:
"To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem."
Píšete jaksi ve třetí osobě - je třeba, nestačí... To je jistě pravda, já si jen můžu oči vykoukat, když se rozhlížím na té naší slavné politické scéně a hledám "jednoho poctivého". Neumazaného prospěchem. Z posledních let mě napadá jen jedno jméno: Jiří Dienstbier. Ten snad ještě nechytl toho pakážního vira... ale: není to málo na tak velký chlív, Antone Pavloviči?
02. 01. 2012 | 14:49

Kampanus napsal(a):

Vážený pane,
nabídl jste nám poměrně chutné ingredience do koláčového těsta. Mohl by to být chutný koláč, ale co tak přidat návod na jeho upečení!
02. 01. 2012 | 15:19

Prokop Závada napsal(a):

Milý pane profesore,
díky za Vaši práci, jsem rád, že se na "negativní krizi" díváte spíše jako na "pozitivní transformaci". Líbilo se mi Vaše vystoupení v pořadu Hyde Park, kde jste právě o tomto mluvil. Takový přístup je plný naděje.
zdraví
P.Závada
02. 01. 2012 | 15:28

Václav Koreš napsal(a):

Také jsem zastáncem názoru že jedině a jenom veklý třesk může pohnout věcmi dopředu. Bohužel lidi se k tomu odhodlají až budou mít prázdnou lednici. Zatím v klidu čekáme až to bouchne někde v sousedních státech. Žádným sametem prase od koryta nevyženete, pomůže jenom násada od lopaty. Vezměte napříklas senát před kterým varoval i Sládek plakáty :"nevolte do senátu". Senát to zbytečné smetiště politiků tu máme a zrušit se může demokraticky jenom on sám. Díky Václave Havle tohle smetiště nás stojí spoustu peněz a může ho zrušit jedině veliký třesk, protože jiná možnost není. Jak velké úsilí jste na jeho vznik vydával a výsledek jednoho z vašich "děl" budeme muset zrušit pěkně po bolševicku, protoře jinak to nejde.
02. 01. 2012 | 15:37

moravec napsal(a):

Pane Zelený,
problémem je, že se neumíme sami definovat.
Mluvíte-li v bodě 7 o "této zemi" i když v naší republice jsou země 3 a jejich symboly jsou zobrazeny ve státním znaku, nebo v bodě jen o "českých" podnikatelích, podnicích a ekonomice, resp. o jen "české" podnikové sféře v bodě 11 a máte (pravděpodobně) na mysli celý stát, zdá se že nemáte jasno v tom základním.
Je-li třeba posílit nějakou autonomii, tak především automii zemí a především je po 62 letech znovu ustavit a v tomto ohledu nový režim promarnil celých svých 22 let. "Česká kotlina" i "Česko" v dovětku Vašeho příspěvku jsou jen západní částí tohoto státu a pokud bych měl být zlomyslný a poukázat na hydrologické poměry, tak se jedná o nejvyšší saské území (od pramenů Labe směrem k moři) - toto Česko by se dalo německy označit jako Obersachsen. Kromě toho jsou zde dvě další země a to v povodí Dunaje a v povodí Odry.
Myslím, že co jste napsal dále, bylo zcela zbytečné.
02. 01. 2012 | 15:49

.Ivan Hochmann napsal(a):

No jistě pane Stejskale.

Pěkně šlapejte brázdu ,aby vás nevykopli na ulici.

Dodržujte ale přitom fair play - o žádných hajzlech nebyla řeč.
Začínáte si vymýšlet a to také o něčem svědčí.

Je zajímavé ,že tak vehementně mažete když trefím hřebík na hlavičku.Smiřte se pane Stejskale s tím,že vám na současném postu půjde brzy o kejhák.
Budete muset zavádět prašivé způsoby a technologie do této mediální kapsy ,jen proto abyste vyhověl požadavkům vašich nadřízených.

To je zase ta parketa o níž psal Carlos.
Ovšem - našinec si zase poradí .
Na svém slovníku nehodlám nic měnit.Je a bude stále potřebnější nazývat věci pravými jmény.
A vy si můžete zabalit ta hovna třebas do saténového kapesníčku a nazývat ten smradlavý uzel - hedvábný exkrementíček.
Vždy to bude hovno v hadře a smrdět nepřestane.
Stejně jako komunistické sv...v parlamentě.

Ivan.
02. 01. 2012 | 17:26

odjinud napsal(a):

http://finweb.hnonline.sk/c3-54326480-kP0000_d-kriza-neskonci-bez-bankrotu-dlznikov-span-class-koment-komentar-span
přeberte si sami
Perspektívu pre rok 2012 a ďalšiu budúcnosť môžeme veľmi jednoducho zaškatuľkovať tak,
že pokiaľ neprebehne svetom veľká reštrukturalizácia dlhov,
z krízy sa nikdy nedostaneme.
Dlhodobý trend je tak jednoznačne nastavený,
a žiadny politik a žiadna centrálna banka ho nedokážu zmeniť. Môžu ho nachvíľu zastaviť alebo až otočiť,
ale ako ukázalo QE, vždy iba na pár mesiacov.
Až vymazanie dlhov dokáže obnoviť udržateľnejší ekonomický rast.
nedá se svítit.... :-))
02. 01. 2012 | 18:36

anna anka napsal(a):

Myslím, že krom pana Oldy, se tu melou obvyklé řeči nikam nevdoucí a neřešící to co bude dál. Svět se ovšem proti stávající metodě vádnutí bouří! Že jsme zugrund,je obecně známo, resp. se majetek přesunul na neproduktivní stranu. Moje babička by řekla ještě slovo chybí ordnung-pořádek!
Já dodávám, že nutně potřebujeme demokracii. Jednu jakoby máme, tzv. zastupitelskou, takový kočkopes. Produkuje nám lobbistický imunní parlament a korupční nefunkční vládu, demokraticky zvolené nechtěné politiky bezmocných voličů, neb těch vyžírek se nezbavíme, sice demokraticky zvolenými nedemokraticky nominovanými zastupiteli, vybranými hrstkou kmotrů.(lotrů)
Demokracie je jen jedna. Z podstaty významu slova. My se (to) samozřejmě nemumíme rozhodovat a přemýšlet nám odepřeli media a politici, nikdo nám doposud šanci nedal. Ale urychleně bychom měli ve vlastním zájmu a zájmu našich potomků, usilovat o tuto možnost a vzít rozhodnutí o zákonech a směru našeho žití do vlastních rukou. Příkladem nám může být vzorová demokracie ve Švýcarsku. Není zadlužená, nemá nezaměstnaná, nemá nerostné suroviny, těžký průmysl. Má jen turismus, výzkum moderních technologií a bankovní průmysl s tajemstvím, ale jak vidíme, je dobře ošetřené proti praní špinavých peněz, korupci a dává nám pěkou lekci. Nikoliv našim politiků, ti dělají jen to co jim v zaastupitelské tzv. demokracii dovolíme. Za stejných okolností ve Švýcarsku by padaly hlkavy a kutálely by se hodně hodně daleko. Přímá demokracie dává na otázky celospolečnenského vývoje a budoucnosti konfederace jednoznačou odpověď rozhodnutím všech voličů. Jich se to především týká! Tam neplatí žádné zájmy omezených skupinek lidí a jejich právní nedotknutelnost zkorumpovanou státní strukturou zastupitelské demokracie.
Teď právě slyším zprávu z RŽ o lodi s květinami, tak mám dojem, že Němci nám ty kytky vrátí s peprnou pokutou za p. Kocába, jeho super nápad, my to loajálně zaplatíme, neboť medii vybudovaný kult osobnosti a deagogie je naše prokletí. To by se ve Švýcarsku nestalo, byl by uctěn se vší pietou a možná by na základě obecného uznání vstoupuil do historie a byl uctíván, demagogie a kult osobnosti by tam s jistotou nenastal.Tam jsou si všichni Občané rovvni.Ovšm u nás jsme si také rovni, ovšem nějak jinak, něktří rvnější.
Tak bravo, alles gute!!!!
02. 01. 2012 | 18:51

stejskal napsal(a):

Počítám s tím, že půjde, pane Hochmanne,

vždycky se najde dost takových, kteří jsou ochotni pro své svaté přesvědčení druhé věšet (a pár jich asi chodí i sem).

Na svém přístupu k těmto stránkám nemíním nic měnit. Osvědčil se mi, tyto stránky fungují i navzdory lidem, kteří si myslí, že pro ně žádná pravidla neplatí.

Jestli Vám to tu vyhovuje, či nikoliv, je Vaše věc.

Hezký večer.

Libor Stejskal

P.S. Použil jste výraz "hajzlové" v souvislosti s fotovoltaikou, není mou vinou, že si to nepamatujete.
02. 01. 2012 | 18:58

Nic novýho pod sluncem napsal(a):

hezky kladená slova,
jenom prosímpěkně, nezapomínat
aby tu perestrojku a nové myšlení,
chtěli taky lidi....,

v CZ i Evropě....,
a dobrovolně, :-))
kacířsky lze napsat,
že 98 ze 100 to nynější navýsost vyhovuje :-))
02. 01. 2012 | 19:07

Kenda napsal(a):

halt se to komplet posere,
dřív nebo později,
a z prachu vstane "něco" novýho.
uvidíme co.

jako už kolikrát
02. 01. 2012 | 19:12

vlk napsal(a):

přírodovědče

mám velkou radost, že Tě zase čtu chlape! Fajn§ moc fajn.
a díky za přání. nápodobně. Co Ti tak povinšovat? Zdraví! Příteli, Tobě jen zdraví. Ty nic jiného nepotřebuješ: Takže plnou náruč.
A moje přání na tebe, Abysch tě potkával co nejčastěji.

Ivan Hochmann
Hele Ivane, Ty si fakt myslíš, že lidi dělím podle toho, jestli se s nimi shodnu v politice?
Ï když jsi leckdy velmi nepříjemný dědek, tak tě mám za originální kus. A nikomu jsem nikd y nepředepisoval, co si má myslet. Ale to neznamená, že máš nějaký generální pardon.
Když začneš kecat blbiny, jak říká klasik, ta já nespím ,-))
Hodně pevného zdraví Ivane. A a ť máš sílu se hádat.

Pípa
pokud s e mnou máte potíž, nic vás nenutí mne číst. Přeskakujte mne. Stejně vám to naprosto nic nedá. Nepíši pro jednoduché hlupáky.
jednom vás mohu ujistit. Stejskal mne určitě nikam nezval. Dokonc e si myslím, že by se zde obšel rád bez mé maličkosti.
A uklidním vás. Nemám žádné ambice se znovu nějak zásadně usalašit na Aktuálně. Naštěstí na to nemám dost času. A ani chuti v pdstatě.
Nicméně ta moje malá chuť nemá c o dělat s exoty vašeho typu Ti mi jsou lhostejní. A věřte, že nemám stejné zvyky jako vy. Ted y pokud vy jste zvyklý foukat někomu pod pytlík já to nikd yneměl zapotřebí.

stejskalovi
díky za přání. Nicméně já už vám přál ještě před Vánoci na mobil. SMS.
02. 01. 2012 | 19:13

alvarova napsal(a):

Vážený pane profesore, s velkým zájmem a pozorností sleduji už léta Vaše publikované materiály. Děkuji za stručné a mimořádně hutné podklady pro konkrétní rozhodování a pro rozšíření obzoru. S úctou Alexandra Alvarová
02. 01. 2012 | 20:17

.Ivan Hochmann napsal(a):

No pane Stejskale to jste celkem zvládnul.

Díval jste se na dnešní slovenské Správy STV?
Tam už to začalo.Prý pokuta 500euro, event. vyhazov.
Ještě že tam úřaduje trochu solidní ministr,který vše dementoval a viníka ,který si dělá nárok na tvorbu osobních zákonů a vyhlášek prý vyrazí.

Však dočkejte času.Ono to přijde i k nám.
A budete cenzor MAZAL !Pěkná funkce!

Ovšem zatím nikomu nehrozí sankce,pokud se vyjádří pravdivě.
A nepochybujte,že všichni ti haj....(tedy jak libo)z parlamentních lavic,kteří si sesmolili lobystický dotační zákon pro svoje zasr,účelové firmy budou voláni k zodpovědnosti.
Zatím to dopadlo tak že jim to my občané zaplatíme ze svých kapes.Proto je také deficit SR 105miliard a nakonec bude stejně 150.

Ivan.
02. 01. 2012 | 21:18

stejskal napsal(a):

Nedošla, pane vlku.

Co naděláme, i dodatečné oboustranné přání se počítá ;-)

Nedíval, pane Hochmanne.

Obecně dnes sankce nikomu, kdo se vyjádří pravdivě, samozřejmě nehrozí. Zapláťpánbůh za demokracii (většina z nás na ní má pramalou zásluhu). Ale ani to nic nemění na faktu, že na na tyto naše stránky nepatří texty obsahující nadávky či hrubé urážky. Berte to jako takový můj rozmar, chcete-li.

Hezký večer oběma.

Libor Stejskal
02. 01. 2012 | 22:21

.Ivan Hochmann napsal(a):

Vy jste ale opravdu jako kolovrátek,orchestrion.

Je s Vámi prostě těžká řeč.
Nelze přece jakoukoliv (hrubou,či jemnou) urážkou urazit něco co už je uražené a více urazit - bohužel - nelze.
A nadávka.....
Copak jsem nějaký kluk,abych někomu nadával.
Svinstva jsou odvozena od sviní,prasárny od prasat,hovadiny od hovad,kraviny od krav,zlodějiny od zlodějů,blboviny od blbců,kurv od kurv, a tak bychom mohli pokračovat ve výčtu slovesných užití platných ve spisovném českém jazyku.
Nazveme-li do nebe volající špatnou věc - lumpárnou(a nelze ji jakkoliv vykládat jinak)je její původce,či protagonista LUMP.

Kapišto pane editore ?
Jste příliš cimprdlich a mám podezření,že se za vaším slovesným puritánstvím skrývají mnohé různé záměry.

Faktem zůstává,že vaše mazání celých článků i když obsahuje expresivní výraz,(dle Vás sprosté slovo),je sprostá demagogie.
Čtenáři tak nemají možnost posoudit jak spravedlivé je vaše rozhodnutí.
Vy sám zárukou být nemusíte,poněvadž můžete být zatížen profesní či intelektuální poruchou vidění.

No tak dobře.
Když vás to tak baví se pořád dohadovat s nějakým Hochmannem ,je to Vaše věc.
Jen ty rozmary byste si mohl nechat až na léto.

Brou Ivan.
02. 01. 2012 | 23:24

demokraticky umřít na podchlazení napsal(a):

pane vlku vše dobré, domov důchodců je pomsta dětí za jesle, tihle vládní papaláši museli mít šílené rodiče, když se mstí celému národu a pokoušejí se jej zahubit.
02. 01. 2012 | 23:36

stejskal napsal(a):

Má rozhodnutí jsou jistě velmi často nespravedlivá, pane Hochmanne. A sám o sobě nejsem zárukou vůbec ničeho (tedy kromě profesních zatížení, subjektivního vidění, které může již docela dobře být poruchou). Také si nedělám ani nejmenší nárok na to být nejvyšším spravedlivým, arbitrem, sudím ani ničín poodobným (už jsem to tu vysvětloval mnohokrát).

Záměrů zde sleduji několik (žádným, se ale netajím). Jedním z nich je, že zde nebudou žádné hrubé nadávky, urážky, vulgarismy apod., neboť ty zcela spolehlivě ve velmi krátké době zničí jakýkoliv veřejný diskurs, což nemíním dopustit (opět jsem zde o tomto psal nesčíselněkrát).

Nemohu říct, že mne baví si o tomto pořád dokola s Vámi povídat (ale ani mne to nijak zvlášť nevadí). Prostě mi přijde správné a vůči Vám poctivé opakovaně vysvětlit, proč zde Vy ani nikdo jiný nebudete nikoho nazývat "sviní", "blbcem", "kurvou", "hovadem" apod. (to je spíš má osobnostní deformace, ne až tak profesní. Prostě mám za to, že každý člověk má v určitém ohledu právo na mé vysvětlení).

Navíc to, co se na těchto stránkách dít nebude, těmito texty nevysvětluji jen Vám, ale obecně všem, kdo se ke čtení těchto řádek dostanou.

Dobrou noc i Vám.

Libor Stejskal
02. 01. 2012 | 23:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Stejskale,
Ivan je vytrvalý tvrdohlavec už od dětství, ten se prosazování svého pojetí ne/slušnosti nikdy nevzdá. ☺
Měl by to dělat trochu rafinovaněji, podobně jako já, nadávku poslat až v dalším příspěvku poté, co se předtím vykecá. Potom vzácné sdělení zůstane jako užitečný přínos pro rozšíření obzorů všech.
03. 01. 2012 | 00:14

stejskal napsal(a):

Já vím, pane Matyáši (tak trochu se spolu známe, z mailové korespondence. Pan Hochmann mi nikdy neopomene poslat přání k různým svátkům, vím i něco o jeho životě apod.).

Také proto na jeho repliky odpovídám. Nemohu ani jemu ani nikomu jinému poskytnout žádný "pardon", co se zdejších stránek týče (to by to tu vzalo rychlý konec), proto se snažím opakovaně vysvětlit, proč zde prostě některé věci nebudou (a že je zbytečné psát příspěvky, které obsahují hrubé urážky a nadávky, protože je smažu).

Už jsem se dávno smířil s tím, že mnozí kašlou na to, o co se zde snažím (tedy udržet alespoň trochu přijatelný prostor pro výměnu názor), že je jim jedno, kolik úsilí tomu věnuji. Tak to prostě chodí. Nicméně dokud to bude jen trochu možné, budu ten prostor chránit. Nebude to trvat věčně, jednou to skončí a ti, co mají jinou představu o debatě zase odejdou "o dům dál" a budou si někde nadávat třeba s menšími omezeními :-) Všechno jednou pomine...

Hezký den.

Libor Stejskal
03. 01. 2012 | 09:34

.Ivan Hochmann napsal(a):

Zbyňku,

děkuji Ti za radu.
Vím,že získané vědomosti pod knutou jsou k nezaplacení.
Namazat med kolem huby a posléze poslati do prdele.
Nejlépe za rohem a potichu.
Ztratíš tak sic efekt,ale srdéčko se i tak zatetelí.

Pane Stejskale,
je mi potěšením,že tu nejsem jen za kecala obecného,ale že sloužím i ostatním diskutujícím.
No mám zato,že vlastně účelu jsem dosáhl.Dnes už každý diskutující zná Hochmannovy radikalisující názory,efektivně podpořené eventuálními expresionismy,a nebude se pouštět do zbytečných diskuzí.
Praktikuji to tak celý život.
Proto mám jen dobré přátele.
Oposice byvše zavčas poslána TAM,- uražena,nevyslyšena,zmlkla v koutě - a já mám pokoj.

To ovšem vysvětluje i zdokonalené formy expresivní mluvy(bez "sprostých"výrazů).Ztrácí sic na bezprostředním účinku ale zato mnohdy spolehlivěji odstaví "jemné a oberskrupulentní" jedince s vybraným chováním a morálkou prasečí.

Není prostě nad Anglický pánský klub.
Vaše blogy jsou jen slabým odvarem,ale zaplať pánbů za ně !

p.fff.... Ivan.
03. 01. 2012 | 09:40

.Ivan Hochmann napsal(a):

To jste napsal hezky pane!

Myslím,že se polepším,byvše okouzlen Vaším espritem.

Zdravím Ivan.
03. 01. 2012 | 09:49

pepa napsal(a):

Nic nepomine,korupce a rotování u koryt nabere ještě většší otáčky!
03. 01. 2012 | 09:50

stejskal napsal(a):

Budu se těšit ;-)

Hezký den i Vám, pane Hochmanne.

Libor Stejskal
03. 01. 2012 | 09:56

jiřička napsal(a):

Tož, za toto velký dík a s chutí šířím. Všeho dobrého v tomto LP
03. 01. 2012 | 10:17

Mungo napsal(a):

V kontextu zmínky o "autonomní místní samosprávě" tady nějak nevidím místo pro Moravu a její samosprávné postavení, které by navazovalo na historické členění tohoto nyní pouze českého státu.
03. 01. 2012 | 11:18

M.Š. napsal(a):

Pěkně napsaná esej ....
Bohužel,nejsem optimista a nečekám zázraky.Spíše se obávám,jaký zlomyslný skřet se chopí opět a zase příležitosti a dobude svět.Jinak nelze než citovat...:
"Komunisté měli dobře spočítáno,co by je čekalo v tomto případě a hlavně bez internacionální pomoci,samet by to zcela jistě nebyl".
03. 01. 2012 | 11:22

Terry napsal(a):

to berkowitz napsal(a) - 01. 01. 2012 | 16:24:
"Pan profous měl ty svoje výplody zaslat nejdříve našim politikům!"

Pro naše politiky platí to čínské přísloví:
"Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj."

KTERÝM našim "demokratickým politikům" by měl - podle vás - pan profesor Milan Zelený "ty svoje výplody" zaslat?

Panu "profesoru" Václavu Klausovi (o jehož profesúře jsou ovšem opodstatněné pochybnosti!), pro kterého bych (a klidně už za jeho života, tak jako u prezidenta TGM, ať ten náš narcis nemusí čekat) navrhl vydání Zákona o zásluhách Václava Klause - Lex Klaus:

"Václav Klaus se zasloužil o tunelování"

Nebo "nejlepšímu ministru financí" chemikovi Miroslavu Kalouskovi, který je ve vrcholné politice nepřetržitě od roku 1990, seděl v parlamentu či ve vládních funkcích v dobách tunelování (privatizace, banky..., a pokračuje to úspěšně i v současnosti), když si "demokratičtí" politici budovali korupční systém (až do současné dokonalosti), podobně jako "čistý" (proboha - kdo vymyslel to přízvisko?!!) Petr Nečas (ve vrcholné politice nepřetržitě od roku 1992)?

Mj. v době, kdy dlouhodobá nečinnost a nezájem ČR o přihlášení se k trestnímu stíhání ve věci "švýcarských" miliard v kauze MUS vyvolaly mezinárodní ostudu, svolal "čistý" Nečas mimořádné zasedání ministrů a NSZ, ale "ne proto, aby se hledali viníci", ale jen pro předstírání, že se něco "koná".

Možná ta čtyřletá (!) nečinnost měla důvod NESTIHNOUT přihlášení se k tomuto trestnímu soudu, protože tak nemá česká strana možnost nahlížet do trestního spisu.
"A vo vo to to tady de..."

Pokud se nebudou hledat a hlavně TRESTAT viníci, nic se nezmění, a zřejmě ani není zájem...

Pokud bude jediným kritériem pro jakékoliv státní posty jen a pouze "vhodná" politická příslušnost, bez ohledu na lidské, morální a odborné vlastnosti, nemůžeme očekávat od politiků zlepšení chování, kompetence, kvalitnější rozhodování.

Pokud bude politika nejsnazší, nejrychlejší a nejbezpečnější cestou k vlastnímu zbohatnutí "zúčastněných" (a nejlépe "na věčné časy"), pokud nebudou politici za svá špatná, státu škodící rozhodnutí (ať z vrozené blbosti, nekompetentnosti, ale povětšině konaná zcela záměrně) TRESTNĚ ODPOVĚDNÍ (včetně zabavení majetku), nemůžeme očekávat, že do politiky přestanou "naskakovat" lidé amorální, bez skrupulí, arogantní a hlavně NESKUTEČNĚ HRABIVÍ, a že je nahradí lidé čestní, slušní, mající na mysli prosperitu obecnou a ne pouze svoji.

Koho nám strany nabízejí, resp. mohou nabídnout?

A po několika posledních parlamentních volbách "nenaplněných nadějí" (kdy "nové", nadějné politické strany - Zelení a zejména Věci veřejné - už tak ubohou politickou kulturu - "bože, jak hluboko jsem klesla?" - spíše zhoršují) nemůžeme očekávat, že tento bezútěšný stav změní další "demokratické" volby v našem POSTDEMOKRATICKÉM (http://cs.wikipedia.org/wiki/Postdemokracie) systému, vybudovaném našimi "demokratickými" politiky.

Je nutný radikální řez.

Ale náš "pan prezident" volá (v novoročním projevu) po klidu, vždyť na tom nejsme (prý) tak špatně.
Ještě se zřejmě nestačilo vše rozkrást...

Takže žádný radikalizmus!!
Hloupý plebs ať dále maká, jak my kážem, a my (politici) můžeme dál škodit...

Ovšem nevěrohodnost politiky demokratických stran je větším rizikem než nostalgie po volání komunistickým papalášů po "klidu k práci".

Jak moc se polistopadový vývoj u nás (a podobně v postkomunistických zemích) podobá vizi vývoje podle Operace Golgota (Tajný plán perestrojky) -
(http://www.i-sn.cz/clanky/dokumenty-doby/operace-golgota-----gen.-michail-petrovic-ljubimov.html), připravené prognostickými špičkami KGB a zřejmě exportované do všech východoevropských komunistických režimů. Proč by jinak tak snadno, rychle, vpravdě koordinovaně tyto "totalitní" režimy padly, proč jinak by se do našeho listopadového vývoje tak "hrnuli" zaměstnanci (a kolik!!! - Komárek, Klaus, Zeman, Češka, Dyba, Dlouhý-předseda stranické organizace KSČ, Ransdorf, Salzmann, Ježek, Klausová....) komunistického Prognostického ústavu a pak obsadili důležité stranické (a jak si ty strany "rozdělili": Klaus-ODS, Dlouhý-ODA, Zeman-ČSSD, Ransdorf-KSČM), vládní a státní posty a "řídili" (a řídí) "cestu k demokracii", hlavně tu EKONOMICKOU?!!

Proto jsme tam, kde jsme: v pr...

Holt

"Máme demokracii, ne, vole?!"

Ó, my se máme....
03. 01. 2012 | 11:36

praktik napsal(a):

pro chuzi je treba dobrych bot.
Mam za to, ze je treba zmenit cely system.
Asi bych zacal totalni zmenou falesneho volebniho systemu, tzvane hry na demokracii. Prime volby svycarskeho stylu. Od obecni urovne az po presidentskou.
Po 20 letech je cesko v jeste vetsi riti nez bylo.
Za druhe, zakaz vykonavani jakekoliv obecni funkce pro bolseviky. Doporucuji odstrel na zakazku.
03. 01. 2012 | 11:59

Magda napsal(a):

Na rozkrádání státu nás nikdo nepotřeboval, všichni jsme byli obtížný hmyz. Ale na budování státu - koukám - budeme dobrý dost. Tak nevím nevím, dokud nebudou sedět rozkrádači a nebude jim sebrán nekompromisně majetek, tak se na budování mohu klidně vy... t. Užitečný idioty jsme dělali celou dobu po válce. Nazdar.
03. 01. 2012 | 12:23

Standík napsal(a):

Co je třeba nejdříve udělat? To bychom měli řešit, protože bez lidí ve vrcholné politice kteří jsou schopni vymetat Augiášův chlív" to nepůjde. Musí se změnit zákony, které řeší postižitelnost těch břicháčů, kteří si tam sedí a zajišťují si pozice obraným valem. Začínám nabývat pocitu, že bez násilí to nepůjde.
03. 01. 2012 | 12:45

tata napsal(a):

standik

nezlobte se napsal ste sice zažitou mantru ale nema cenu to pojmenovat,ony zakony sou nejsou vždy dokonale ale sou,jen se nedodržují,obchazejí a co hlavně nejsou soudci......soudci takovy na co toto vysostne poslaní vzniklo.......

to znamena soudce je pomalu takovy buh......nejde odvolat ,nejde prakticky potrestat,a tak by tam měli byt dosazeni ti stěmi nejvyšimi moralnimi kvalitami.......ale zaroven jakykoliv malí moralní ulet už s hrušky dolu........protože soudce je něco jako doktor života

současna praxe je k smichu,dokonce soudce ktery se prohlasí za blazna je znovu připuštěn soudit,a situace se opakuje chytnou ho přimo u uplatku a znova to hraje na blazna,pak se nedivme že pravo vteto zemi je tak mizerně dosažitelné..........a to nehovořim o soudcich co maj škraloupy z minula a sou v rukou co na ně maj kompromitujicí materialy.

nebo když dokonce byvala ministrině spravedlnosti přes nepochopení policistu a pravniku pustí nasvobodu darebakyma zase klid po pěšině žadne zodpovidaní,co byvaly ministr NĚMEC A KATARSKY PRINC.......MYSLIM ŽE TO STAČÍ......SEBEDOKONALEJŠÍ zakon nic nezmuže když si přislušny člověk nenese zodpovědnost,at už materialní nebo dokonce trestnou
03. 01. 2012 | 13:13

Urban napsal(a):

Změna může nastat jen tehdy pokud se najdou lidé čestní a s proveditelnou vizí řízení a rozvoje demokratické společnosti.Nelze, aby nám vládli lidé, kteří tento stav způsobili. (Klaus, Nečas, Kalousek, Parkanová, Němcová atd.)Lidé, kteří jen destruhovali starý systém a nový založili na podvodu a rozkrádání. Zákony navrhují lidé typu Benda, Pospíšil atd bez životních zkušeností.To se starým pardům jako pan prezident vládne.To co je dnes je hnus.
03. 01. 2012 | 13:35

Karel Mueller napsal(a):

S potěšením vidím návrat přítele vlka a přírodovědce, takže jim i ostatním starým známým vše nejlepší v novém roce.
04. 01. 2012 | 01:46

Johan von Conteyner und PAMPERS napsal(a):

Nastane-li jakési budování na základech rozkradeného,demoralizovaného státu (pochybuji),musíme především upevnit postavení cikánů-romů.
Mohli by např. střední a vysoké školy příjmat procentní zastoupení studentů romského původu. Stejný postup by měl platit pro místní zastupitelstva a ostatní orgány moci.
Věřme tomu,že by se našli ochotní aktivisté -romové .
04. 01. 2012 | 09:33

Jiri Polak napsal(a):

Naprosto souhlasim s tezemi pana prof.Zeleneho. Vlada politickych stran neni demokracie, nybrz partajokracie. Reprezentace v parlamentu muze byt volena na principu jednomandatovych volebnich obvodu. Je treba prosadit referendum o navrhu Obcanske Ustavy. Hlavni principy viz www.vymenilijsmepolitiky.cz
04. 01. 2012 | 19:15

KJ napsal(a):

Vyčerpávající článek vzdělaného člověka.Rád bych pane Zelený dostal vysvětlení,jak za situace tak obrovských transferů zisků z našeho území pryč ať už legálně/zisky nadnárodních společností po malém zdanění státem ČR/,nebo nelegálně/daňové úniky,korupční peníze,šedá a černá ekonomika v ČR/ můžete chtít po státu ČR uzákonit vyrovnaný rozpočet?Mají USA vyrovnaný rozpočet a to uzákoněný?Svobodný pohyb kapitálu,no samořejmě,to je jako dřív poroučíme větru,dešti!
05. 01. 2012 | 16:54

Pepa z depa napsal(a):

Dobrý večer diskutující, my čumíme na Sladký život a tady se to vaří a důvodem je profesor a jeho teorie, jako okopírovaná od ing. Schlimbacha, viz ekonomická a společenská reforma dle přímé demokracie. Ano pane profesore TO JE ONO, na to tady národ čeká již delší dobu a jak jste zajisté zjistil, tak také nesložil ruce do klína a mnoha diskutujícím by prospělo si toho alespoň povšimnouti a zajisté by se jim mnohé utříbilo. Se vším souhlasíme a proto to již nebudeme pitvati, není na to čas. Zbývá již jen čas na ČINY. Doopravdy jsme vděční za to čínské přísloví, musí se to prostě říkati polopaticky a jak jsme pochopili, tak stará moudrá přísloví prostě hovoří za nás a to přímo k srdci NÁRODA. Občané ČR si doopravdy nezaslouží takovou hrůzu, jakou představují současné elity a kapitalistická mafie. Vy jste to vlastně postavil na dialektickém materialismu, protože jinak to zajisté nejde. Když jsme vás slyšeli nedávno v TV jak ten vývoj dělíte na zemědělskou a potom průmyslovou etapu, tak jsme si říkali, že ten feudalismus a kapitalismus vám nejde moc přes pysky, ale to čínské přísloví sedí i v dnešních dobách jak něco na hrnci. Fakt dobré a můžeme vás ubezpečiti, že k té realizaci je nás stále více a více a více. Děkujeme za podporu od vrcholné inteligence. A také stále čekáme, kdy se ta teorie pustí do praxe aby si vše ověřila těmi zpětnými vazbami. Jen LID NAŠÍ VLASTI může ověřiti, jak to s ním myslíme my, kteří jsme studovali příslušné odvětví vědy. A někteří z nás i mají bohaté zkušenosti z PRAXE. Prostě se nevyplácí dělati cokoliv jen jednostranně, protože každá mince má svůj RUB i LÍC. Právo - povinnost, příčina - následek, + -, chtít - moci, atd. atd. Prostě ostatní odkazujeme na FILOZOFICKÝ SLOVNÍK, kde je vše shrnuto a definováno. Změna je doopravdy na spadnutí a neříkejme lidi nejsou. My říkáme lidi jsou a ještě k tomu jací a zapálení pro věc, no to vše ukáže prostě ČAS, POHYB a PROSTOR. Impulzů ke změně je již dáno přehršel a lide český, moravský a slezský, když nám pomůžete ČESKÉ ARŠE, tak se dílo podaří. Už to pochopili i elity a je to viděti každodenně z jejich smutných tváří a pohledů, které neudrží v kontaktu při rozhovorech. K těm 5ti bodům přímé demokracie ještě přidáváme metodu realizace a to REFERENDA na všech úrovních v regionech i celostátně. Teď si rejpneme: VÍCE HLAV VÍCE VÍ. Tak krásné a rychlé i produktivní ZMĚNAŘENÍ přeje 4.+8. odboj a Pepa z depa alias JUDr. Josef Hörl.
06. 01. 2012 | 22:40

zroutt1 napsal(a):

postkomunismus jako takový zmizí až přestanou díky svému stáří a demenci být aktivní lidé co stihli před rokem 89 se honositi hrdým titulem "nomenklaturní záloha " protože tito tehdejší skoročlenové i členové ústavně zaručené vládnoucí strany- čekatelé na korýtko, jsou dnešní hlavní strůjci postkomunistického pseudokapitalismu v naší zemi se všemi atributy-tedy rozkrást,zašantročit,vydolovat,rozdrobit a prodat hodnotné,zbavit se nehodnotného-tedy lidí a přemýšlet jen o zisku ve formě - ať už jsem pryč a po mě potopa...
07. 01. 2012 | 15:01

Mikade napsal(a):

ZRKS thanyou
07. 01. 2012 | 15:01

Bohuslav Lojkásek. napsal(a):

Co/To jste psal v lednu 1990?
07. 01. 2012 | 15:27

Vladimír napsal(a):

Pane profesore děkuji vám za vynikající a výstižný článek.Sleduji a pečlivě čtu a poslouchám každé vaše vystoupení.Bohužel,má to jednu chybu.Je to pouhá teorie.Sice správná,ale není tady nikdo,kdo by ji uskutečnil.Je to něco,jako by jste na smrtelně nemocném pacientovi,kterému zbývají tři minuty života chtěl,aby pozvedl pohár se šampaňským a šel oslavovat příchod Nového roku.Tato země musí spadnout na úplné dno,musí téci hodně krve a pak snad,možná.
07. 01. 2012 | 15:41

an napsal(a):

Toto silne zavani tzv. korporatni vladou a globalizace, bez narodnich statu, bez preference zajmu narodu. To autor clanku uz vstepuje obcanum nejake NWO? Kde je role statu? Prave diky oslabeni sily narodnich statu jsme tam, kde jsme. Cely zapad. Nebo tim, ze budeme volit jednotlive odborniky neco vyresime? Nyni tedy nebude zaviset od toho, jak se vyspi clenove strany, ale pouze jeden ministr, ktery odpovida sam za sebe a tedy nenese politickou odpovednost, pouze osobni? Silenost! Cely clanek je snuska neskutecnych kecu a ideii postavenych na hlavu.
07. 01. 2012 | 16:36

an napsal(a):

Takze to bude vypadat v praxi asi takto:

Budeme si volit jednotlive odborniky (kdo bude urcovat jejich odbornost vi jen autor...). Budou o kvalifikacni hodnoceni bojovat v nejake soutezi, nebo primo zapasy na kordy, nebo je nejdrive budeme 30 let pestovat?

Kdyz ten zvoleny odbornik udela v danem rezortu botu za miliardy a nam se nahodou podari chytnout (v 99% zmizne do USA, kde takove protirezmni odborniky a vrahy primo pestuji, viz. Masini), povesime ho. A dal? Opet budeme volit jednotliveho "odbornika", tentokrat musi jit o kvalitnejsiho populistu, ktery slibi hory-doly. Opet bota, jeho rodina na deset generaci zajistena, situace se opakuje.... A tak dal a tak dal?

Jak nekdo muze myslet, ze bude rade fungovat zrizeni stavene na nejake "korporaci odborniku" (jako vzdy a v CR 100% dosazenych k predem urcenym zamerum), nebo statni zrizeni ovladane podnikatelskymi subjekty? Je nesvepravny, nebo uz nepoklada odpovednost za dulezitou? V kontextu k dnesni dobe je to dost mozne.

Vydrz takoveho zrizeni, bez absolutni totality 3 roky. Vysledkem stat vykradeny jednotlivci, korporaci podnikatelskych subjektu/jednotlivcu.

S absolutni totalitou straci vyznam zivota smysl.

O dalsich bodech radeji nebudu psat, nestoji za rec. Nic jineho, nez politicka odpovednost neni jednoduse ve spolecnosti mozna.
Rovnez nejake zlehcovani postoje (ano, to, zda je clovek levicovy, nebo pravicovy primo odrazi jeho charakterove vlastnosti i postoj k byti, vlastni priority) tim, ze hlasa " hry na pravici a levici nemaji smysl", mluvi za vse. Nasledne - dejme sanci jednotlivym odbornikum. A vysledky jsem popsal vyse.

Staci. Myslim, ze falesnych proroku-jednotlivcu bylo az prilis. Vseho moc skodi a jim bez odpovednosti z manipulace nehrozi nic.
07. 01. 2012 | 16:59

Jaroslav Orlík z Jezdkovic napsal(a):

Rekorytarizace. Novotvar měsíce.
07. 01. 2012 | 18:20

kolopodoli napsal(a):

Zrušit strany s jejich "ideovým nápady" a volit odborníky s věcnými argumenty, kteří se snaží prospět a ne si nakrást co stihnou. Souhlasím, jedince lze odvolat, stranu nikoliv!!!
07. 01. 2012 | 18:53

Cizinec na této planetě napsal(a):

NWO nebo Třetí Říše? Přijde to na stejno.A semeno bylo už dávno zaseto, jen se o tom píše a mluví v jiné podobě.Zkrátka LŽE SE.
www.youtube.com/watch?v=r3KzvuZfi80 račte zhlédnout a posuďte.
Ono to začalo už toho 11.září 2001.Ale příprava byla už daleko dříve.AIPAC i CIA včetně MOSADU a PENTAGONU jsou na jedné vlně a tahle sionistická sebranka i se skupiou Bilderberg group chce vládnout světu.A používá k tomu heslo:účel světí prostředky.Proto tolik válek v poslední době a to je jen začátek.
07. 01. 2012 | 19:19

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hruně urážlivé říspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
07. 01. 2012 | 22:51

Dex napsal(a):

Éra postkomunismu bude za námi, až poslendní soudruh z předlistopadové éry zaklepe bačkorami.
07. 01. 2012 | 23:57

není důležité napsal(a):

vážený pane profesore, sleduji vás pravidelně a mluvíte mi z duše...nicméně..dle mého názoru marníte čas..tato společnost je plná všiváků a zlodějů..dle mého odhadu minimálně půlka..viz kdo dnes může volit ods a čssd? jen lidi, kteří z toho profitují..tj víc než 50%..tj. okrádají a parazitují na druhé půlce..radím vám kašlete na tento národ..bude lepší když ho pohltí nějaký, který má víc morálky a srdce..neznám jediného schopného člověka o kterých mluvíte, který by byl v této zemi ochoten platit daně a něco jí dát...mně tento stát ukradl dítě.. na 4 hod. týdně se mohu z vysoka vysr..! to jsem tady zaměstnával lidi a platil daně o sto šest celou dekádu..zachránilo mně, že jsem se zahojil, že jsem nezaplatil dph a poslal firmu do prde..! jinak bych to psychicky nevydržel..tento stát nepotrestal zloděje, kteří v mé firmě prokazatelně kradli..protože měli kamarádíčky na policii..
tenhle národ je z půlky banda hajzlů a to už je moc na nějakou změnu..já už mizím a vy zůstaňte tam kde jste.
08. 01. 2012 | 00:30

Pazu napsal(a):

Obecná prohlášení jako třeba "místo zákonosti je třeba hledat spravedlnost" jsou užitečná stejně jako když si přejeme "lidé by měli létat a ne chodit". Myšlenka je to hezká, ale nijkterak nová - posun vpřed se ovšem neděje jejím stálým opakováním, ale nějakým konkrténím nápadem o jednu až dvě "obecné" úrovně níže. Tak teď by to chtělo pane profesore ty konkrétní nápady (a možná zjistíte, že od akademického k praktickému je delší cesta než se vám zdá, a že se leccos z dobrých úmyslů po cestě ztratí v Václavům Havlům) !
08. 01. 2012 | 16:15

karel ševčík napsal(a):

Pane nemáte pravdu,
chtěl bych Vám říct, že včera nebylo více zlodějů než bude zítra. V komunistické straně není více zlodějů než ve str. lidové. V Koreji neumí míň lidí hrát na housle než v Česku. Mnozí lidé si chybně myslí, že včera bylo vše špatné a zítra bude vše dobré, mnozí si myslí, že křesťané jsou chytří a muslimé hloupí. Věřta není to tak.
08. 01. 2012 | 21:08

Selský rozum napsal(a):

Razím heslo, řeším co můžu ovlivnit, můj názor na cokoliv není podstatný a mění se, takže brambory a králíky mám na celou zimu+čistou studnu (protikrizová opatření) a na blbou náladu mám filmy,sex a gut music. Chytré kecy si strčte do p.. a radši poďte na panáka nebo na pivko do hospody-jedině tam totiž můžeme vyřešit krizi nejenom EU:-)
08. 01. 2012 | 23:41

modrej peyrack napsal(a):

Naprosto souhlasím s tím co uvádí -selský rozum - , ale přesto, pan "globální" je jistě dlouho mimo tuto malou zemi v srdci Evropy a já když jsem si přečetl ten jeho velečlánek tak se mi vybavil jeden z projevů jednoho z našich tatíčků v dějinách té naší krásné země :
......soudruzi , před námi zela velká propast,ale my jsme se nezalekli a udělali jsme krok vpřed......

kde jsme se ositli jsme pak dobře viděli, a nyní opět vidíme. Jak se to vše tak opakuje - moudří přicházejí a odcházejí,jen ten národ jak ovce si stoupne na náměstí a zvoní klíčem??????Ale konečně co si vyzvonil,to taky má.
09. 01. 2012 | 07:04

Levičák napsal(a):

Myslím,že celý Váš blog jsou pěkné,dobře myšlené,ale naivní řeči.Dokud se nenajde někdo,kdo propustí z vězení ty malé zlodějíčky a místo nich tam nedá ty velké,nemůže se nic změnit.A hlavně,dokud nebude vráceno,co bylo ukradeno.Tento národ dnes již ví,že největší legalizovanou zlodějinou byla velká privatizace.Ono začít s rozkradeným krámem znovu nejde.Šlo by to v případě,že by byl prázdný obchod,ale bez dluhů.Potom si mohu půjčit od banky,nakoupit zboží a začít znovu podnikat.Ale pokud mám ještě dluhy,tak se již nikdy z kolen nezvednu.Anebo ještě zbývá varianta,krámek pod cenou prodat,zaplatit část dluhů a zbytek si odsedět v base.
Ale jistě všichni sami uznáte,že to nikdo z dnešních mocných neudělá.Uteklo již 22 let od převratu,uteče ještě dalších 20 let,z dnešních mocných budou dědouškové užívající si penze nebo nemocničních zařízení s osobním personálem někde na Bahamách,Miami Beach apod.a na to,že po nich zbyl zbídačelý národ si ani nevzdechnou.Jsou to lidé bez skrupulí.
Nacističtí zločinci,když byli v 70 - 80 letech souzeni a život měli za sebou,se jen usmívali a na nic se nepamatovali.Vždyť oni si prožili plnohodnotný život.Tak o co jde?
11. 01. 2012 | 08:50

janíí napsal(a):

Hezká teorie

ale pro běžného člověka, co bojuje každý den o přežití a že takových je čímdál víc ,tak jsou to jen kecy,kecy, kecičky.
Jednou se nás děti zeptají proč jsme si těch uplynulých 22 let nechali líbit a proč jsme s tím nic neudělali.A má odpověď:No děcka nešlo to,běžný člověk má jen možnost volit.A aŤ zvolí kohokoliv ten je jen loutka,která dělá, to co má.A tehle srab byl holt pro nás naplánovaný.Houby demokracie,tak se tomu jen říká.I to zadlužení států je plánované.Ty dluhy se zaplatit nedají, na to stačí kalkulačka.Ano z krize je cesta ven tak jak říkal Baťa, ale to by musel být zájem shora, ne jen šrktat lidem s nízkými přijmy a střední třídě.A MINIMALNÍ MZDA ZA TU SE DLOUHODOBĚ PŘEŽÍT NEDÁ.
11. 01. 2012 | 10:40

Darius napsal(a):

Milý pane profesore, přikládám jeden link na video pro Vaše potěšení :-)
http://www.youtube.com/watch?v=qVmZHlnWR2E
11. 01. 2012 | 14:48

Darius napsal(a):

Toto je též milé :-)
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-svejnar.php?itemid=2141
11. 01. 2012 | 15:24

racek napsal(a):

Někteř hoši ze zahraničí, tedy ti, co rozumějí své věci - víme o které se jedná -, jsou vždy zajímaví a inspirující. Jenomže, kdo je tady chce poslouchat, že. Ti co by poslouchat měli zajímá jen hospodaření na dobytých latifundiích.
11. 01. 2012 | 21:26

Pepa z depa napsal(a):

Milí diskutující, jeden lék přesto existuje a to víra v dobře vykonané dílo. A o to se snaží občanské iniciativy a zveřejnily petici na www.nekolikvet.cz a postupy k dosažení občanské společnosti na www.vymenilijsmepolitiky.cz. Stačí si to jen přečísti a potom dle svého hodnocení podepsat a ještě rozmnožiti o čin a to přijíti 17. ledna na Václavák v 15.00hod, kam vás zve 8. odboj a je to nahlášená demonstrace v prostoru před Národním muzeem. Tak nashledanou vzkazují 8.+4. odboj a Pepa z depa alias JUDr. Josef Hörl. Je čas na činy a neodstraší nás ani nečas, my víme jak ho překonat, že? Pepa z depa.
13. 01. 2012 | 23:49

Bert, Švédsko napsal(a):

Přesně zanalyzováno, výstižně napsáno. Není co dodat.
15. 01. 2012 | 21:28

Murchison napsal(a):

Dobrý článek. Jenom nemohu souhlasit s body 4, 5, 6. Odpor k tomu, co autor nazývá partokracií (potom co jsme tady zažili za posledních 22 let) je oprávněný. Není ale představitelné, že by v dnešním reálném světě mohla fungovat demokracie bez politických stran. Demokracie bez politických stran patří tak leda do prvobytně pospolné společnosti nebo do děl Václava Havla. Že jsou naše politické strany ve stavu současného úpadku zavinily (úmyslně) naše sdělovací prostředky, především Česká televize pod zkušeným vedením soudruha Černého. A dalších soudruhů.
19. 01. 2012 | 20:33

ivan napsal(a):

Autore, na cem chcete rozjet podnikani,!!!!!!!!!??
Vzdyt bylo rozkradeno a my jsme gastarbeitri ve vlastnim state. Musel by jste vyvlastnitvjako hugo çhaves a unor 48.
Á kde vezmete lidi s moralkou a ochotne pracovat.!!?
Pa4azitibuz si návykli ña davky a svobodu páazitovat
23. 01. 2012 | 18:54

Keprt napsal(a):

Murchisone - stav v jakém jsou naše politické strany jsme si zavinili MY VŠICHNI. Tím že po listopadu jsme předváděli obvyklou čecháčkovskou negaci- vše za komunistů špatné, teď po cinkání klíči úžasné.. A když začalo Klausovské i Havlovské křídlo páchat zločiny, my jsme řešili číhoštský zázrak a diskutovali kdo z herců a zpěváků pomáhal komunistům. Nejpozději při kauze Bacs, Sinha, Pepa z Honkgongu měl národ říci že takhle ne., stačilo modrým svolat demonstraci na téma chcete Stalinské Gulagy nebo naši modrou politiku, a národ šel jak ovce.
Dnes už je morální prohnilost a chapadla mocenských mafiánských chobotnic tak prolezlé, že návrat do normální společnosti je bez velkého převratu neřešitelný. A přiznám sed že nevidím ani světlo na konci tunelu
24. 01. 2012 | 09:33

Ferda napsal(a):

Už první věta je poněkud podivná. Jak autor přišel na to, že éra postkomunismu končí ? Pak bych nemluvil o poklesu ve vyjmenovaných oblastech, ale přímo o rozvratu. Další názory jsou vcelku rozumné. Ale otázkou je, zda už nejsme tak dole a zda jsou věci vratné. Možná, že je to jako u bezdomovců, u kterých v naprosté většině u není návratu.
24. 01. 2012 | 15:50

Rosťa napsal(a):

Pan profesor se nemýlí a o problémech rozumně psal už od plyšáku k nelibosti soudruha Dlouhého. Ten si na něho stěžoval až na šévstvo jeho mateřské university. Tehdy jeho články tisklo prakticky jen jedno periodikum. Osoba nežádoucí. Škoda.
24. 01. 2012 | 21:00

M.N.O.P. napsal(a):

Dobrý den pane profesore. Po přečtení Vašeho úvodu jsm si řekl - výborně. Konečně nějaká autorita nabádá přestat se stále zabývat minulostí ale začít žít a pracovat pro budoucnost. S Vašimi jednotlivými body bych ale musel hodně polemizovat a k tomu nemám čas a hlavně bych se nedočkal té polemiky :). Kdyby jednotlivé body byly napsány obecněji, tak si pod nimi mohu představit svoje chápání "pravdy", ale u takto konkrétních mám problém. (politické strany, nezávislé osobnosti, konec ideologií a.p.)
25. 01. 2012 | 10:58

Pedro napsal(a):

Pane profesore,

je třeba, je zapotřebí, je třeba... To už říkával i Milouš Jakeš...
Já vím, není jednoduché do pár bodů vměstnant analýzu současného stavu a návrh opatření na provedení zásadních kvalitativních změn. Člověk pak snadno sklouzne do obecných proklamací. Alespoň jste se o to pokusil, všechna čest.

Ale chybí mi zde 3 zásadní věci:

1. Jak chcete tento stát a národ vůbec dostat na startovní čáru tohoto maratonu, tj. aby si většina lidí uvědomila, že změny nejen opravdu chtějí, ale že je budou muset aktivně provádět? A proto budou muset něco obětovat? Dle mého názoru je k tomu donutí pouze již pro ně neudržitelný stav na hranici samotné holé existence a ten ještě zdaleka nenastal.

2. Zmiňujete se o chybějící dlouhodobé strategii ale i u Vás postrádám strategii dosažení dílčích cílů, nebo-li road mapu.

3. A hlavně definici hlavního cíle, kterého chceme dosáhnout a vizi čím a kým chceme být. Obávám se, že to je to v čem tápeme a co sami nejsme schopni ani pojmenovat.
25. 01. 2012 | 19:17

Terry napsal(a):

Z komunistické totality, kdy tento stát nebyl zadlužen (naopak - mnoho států dlužilo nám), kdy průměrný důchod byl cca 65 % vůči průměrné mzdě (a pak již stále klesá, stále klesá... - viz http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/1308.pdf), kdy "hnusní komunističtí politici" nebyli tak arogantní, cyničtí, amorální a hlavně nebyli tak neskutečně hrabiví (jako ti dnešní "opravdoví demokraté"), atd. atd.

jsme rovnýma nohama skočili do pseudodemokracie, POSTDEMOKRACIE (http://cs.wikipedia.org/wiki/Postdemokracie), s beztrestným tunelováním ekonomiky, "demokratickými" politiky skvěle vybudovaným korupčním systémem, justiční mafií, se stále nižšími základními službami státu (doprava, zdravotnictví, kultura...) při stále vyšších daních.

"Máme demokracii, ne, vole?!"

Demokracii?
Tu jsme nějak přeskočili, nebo bylo její období tak krátké, jen aby umožnilo dostat se k moci dnešní politické svoloči a ta nám předvedla (a stále předvádí), co "dokáže".

Jak dlouho to té svoloči ještě dovolíme?
27. 01. 2012 | 07:24

Pernica napsal(a):

Zkrátka jsme vycinkali klíčema komanče a zajásali- hurá, pravda a láska a hlavně svoboda, nemusíme už pracovat, každý si může dělat co chce, krást je také dobrá zábava.
A najednou jsme zjistili že to je cesta do pekel, a teď poraď, jak to udělat aby to fungovalo a přitom se nemuselo pracovat a žít slušně jako za těch komančů. No sám jsem zvědavý
27. 01. 2012 | 09:17

Terry napsal(a):

ProMoPro - jak dál?

1. února 2011:
Firmě ProMoPro vyplatila vláda 551 milionů, Vondra připustil rezignaci
(http://www.lidovky.cz/firme-promopro-vyplatila-vlada-551-milionu-vondra-pripustil-rezignaci-1k5-/ln_domov.asp?c=A110201_202844_ln_domov_kim)

22. března 2011:
Vondra čelí novému podezření, že o ProMoPro věděl. Má to řešit K9
(http://zpravy.idnes.cz/vondra-celi-novemu-podezreni-ze-o-promopro-vedel-ma-to-resit-k9-pbs-/domaci.aspx?c=A110322_140631_domaci_jw)

27.01.2012:
Dánové dají za ozvučení devětkrát méně než Vondra Promopru
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/danove-daji-za-ozvuceni-devetkrat-mene-nez-vondra-promopru/746729&id_seznam=):

Praha - Dánové, kteří nyní předsedají Evropské unii, hodlají za veškeré audiovizuální služby zaplatit maximálně 2,3 milionu eur (asi 58 milionů Kč), tedy zhruba devětkrát méně, než firmě Promopro zaplatil v ČR bez veřejné soutěže za stejný servis tehdejší vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra (ODS). Píše to dnešní Právo. Celková odměna pro Promopro za ozvučení předsednictví činila 525 milionů korun.
Těchto 525 milionů představuje podle průměrného kurzu za poslední tři roky 25 Kč za euro částku 21 milionů eur. Například Francie, která na konci roku 2008 předávala předsednictví EU Česku, přitom podle Práva utratila za všechny audiovizuální a současně některé další technické služby jen 11,2 milionu eur. Za rozhazovačnost kritizovaní Řekové vyplatili za ozvučení svého předsednictví před devíti lety 9,6 milionu eur, Portugalce přišlo technické zajištění veškerých akcí během jejich předsednictví v roce 2007 zhruba na 6,8 milionu eur.
Analytici Finančního analytického útvaru ministerstva financí loni spočítali, že na plnění státní zakázky pro firmu Promopro ve výši 525 milionů Kč nebylo podle smlouvy použito minimálně 240 milionů korun. "Přes všechna tato zjištění i důkazy, kdo nesl za prokazatelně zpronevěřenou státní zakázku hlavní odpovědnost, je i po roce od jejího vypuknutí v kauze Promopro ticho po pěšině," napsalo Právo.
Policie se případem od loňského února zabývá s podezřením na spáchání trestných činů porušování povinnosti při správě cizího majetku a legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy praní špinavých peněz.
(konec citace)

Policie skoro rok "vyšetřuje", máme vicepremiérku pro boj proti korupci a ....

A NIC !!!

Ticho po pěšině !!!

Jsou přece nové průsery, ty staré v tichosti vyšumí...

Werich: "A jede se dál močálem černým kolem bílých skal."

ČESKÝ POLITIK = PŘEMNOŽENÁ ŠKODNÁ

Žádná škodná sama od sebe škodit nepřestane.

Přemnoženou škodnou je třeba ....(myslivci vědí!).
27. 01. 2012 | 10:00

Terry napsal(a):

Autor píše.
1. Je třeba se zabývat transformací společnosti, ne jen krizí společnosti.

Současná krize společnosti (ekonomická a hlavně morální; ta morální je horší než byla za totality!) je způsobena "demokratickými" politiky důsledku jejich dlouhodobého škodlivého (z blbosti, neschopnosti či mnohdy zcela záměrně, a hlavně netrestaného) rozhodování, které dosáhlo za dvacet let obřích rozměrů rádu biliónů, korun, díky nimž jsme obrovsky zadlužení (http://www.verejnydluh.cz/), s jimi vybudovaným a skvěle fungujícím korupčním systémem...

Ti, co nám nyní "ordinují" reformy jsou naprosto NEDŮVĚRYHODNÍ,
protože mnozí byli celou dobu (dvacet let!!)

"nejlepší ministr financí" Miroslav Klaousek - ve vrcholné politice nepřetržitě od roku 1990
"čistý" Petr Nečas - ve vrcholné politice nepřetržitě od roku 1990

u toho, kdy "demokratičtí" (vládní) politici tento systém (stav) úspěšně vytvářeli.

Transformaci společnosti lze dělat jen s novými lidmi, ale je třeba ty "staré struktury" vyházet (ne pouze proklamativně předvolebně, jako Radek John a Věci veřejné se svými hesly "S politickými dinosaury nikdy do vlády nepůjdeme!!!", aby po volbách si John s úsměvem třepal ve vládě rukou s "prototypem" dinosaura Kalouskem).

Projev Olivera Cromwella vůči Sněmovně reprezentantů při rozpuštění Dlouhého parlamentu

20. 4. 1653

„Je nejvyšší čas, abych ukončil toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi; jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády; jste než prodejní ničemové. Jako Ezau byste prodali svou zemi za kus bídného žvance a jako Jidáš zradili svého Boha pro pár drobných.

Je ve vás vůbec kousek dobrého? Existuje nějaká neřest, jež by vám nebyla vlastní? Nejste o nic více věřící nežli můj kůň; zlato je vaším Bohem; kdo z vás neprodal své svědomí za úplatky? Je mezi vámi jediný muž, který alespoň nepatrně hájí zájmy Commonwealthu?

Vy mrzké děvky, což jste svými nemorálními taktikami a podlými činy neznesvětili toto posvátné místo a neučinili z Božího stánku doupě zlodějů? Jste nechutně odporní celému národu; pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!“
(konec citace)

Nutno dodat, že Cromwell měl tento svůj slušný (tak slušný, že by mu mnozí naši současní poslanci ani nerozuměli) projev „podšprajcovaný" zbraněmi; proto uspěl.

Totéž bude jednou nutné i u nás; na výzvy „Děkujeme, odejděte!“, eventuálně na nějaké „cinkání klíči“ je a bude (!!!) dnešní politická „demokratická“ svoloč hluchá.

Cinkání klíči platilo na "hnusné komunistické papaláše".
Současní "opravdoví demokraté" jsou arogantní a cyničtí; oni si "ulicí" nic diktovat nedají!

Že jim ta "ulice" (demonstrace studentů a pracujících, odborů) v listopadu 89 umožnila dostat se ke korytům, to už je zapomenuto.

Demokratickými postupy (volby) se jich nezbavíme, neosvědčila se ani metoda volební defenestrace.

Bude muset přijít ta skutečná...
27. 01. 2012 | 10:57

Machiavelli napsal(a):

Pane profesore děkuji.
27. 01. 2012 | 18:24

ALT napsal(a):

To autor,
skvělé!
a)kam vystěhovat současné obyvatelstvo?
b)koho sem nastěhovat aby to realizoval?
27. 01. 2012 | 22:25

Anička z Kuřimi napsal(a):

Jak dál?
Chce to pár výchovných facek, říká "bratr Míra". Jinak se dál nepohneme.
Bez odpovědnosti a zpětné vazby tady budeme dalších 20let meditovat.
29. 01. 2012 | 17:57

ex-nemo napsal(a):

Pohádka pro doslpělé i děti :
Byl jednou jeden zedník (dobrý zedník), a tomu se ta zedničina už zajídala, tak se dal na politiku.Stal se z něj propagandista okresního výboru KSČ.
Spočátku mu to propagování moc nešlo, koktal a červenal se, ale za rok se naučil mnoho frází (daleko víc než 20 !) a mluvil jako kniha, jen se prášilo.
Pak ale přišly zlé časy, rok 68, a milý brach říkal jiné fráze než bylo třeba a nezměnil je včas - přece jenom to byl prostinký člověk - což se mu brzo vymstilo. Takže musel nechat propagování, vyhodili ho totiž, a vrátit se k řemeslu, a byl z něho opět slušný zedník.
Tak mi ho ten pan Zelený nějak připomíná v téhle svojí agitce, - totiž ty fráze, hromaděné jedna za druhou. Akorát že z pana profesora by asi byl zedník velice špatný. Což se ovšem nikdy nestane, pan profesor totiž umí vždycky zavčas otočit.
30. 01. 2012 | 13:40

Terry napsal(a):

Dopravní zmocněnci brali miliony. Výsledky mají minimální
(http://www.lidovky.cz/dopravni-zmocnenci-brali-miliony-vysledky-maji-minimalni-p3o-/ln_domov.asp?c=A120129_193601_ln_domov_sk):
Bilance vládních dopravních zmocněnců je po třech letech tristní: ani jedna z klíčových silnic není zcela hotová. I proto vláda atraktivní posty ruší. Podle kritiků šlo od začátku jen o „trafiky“.
Byla to nabídka, která se neodmítá. Obzvlášť za situace, že jste v roli politika, na kterého by po nepodařených volbách nemuselo zbýt žádné teplé místečko. Zhruba v takové situaci se na pětici občanských demokratů obrátil tehdejší ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS) s nabídkou, aby se stali garanty klíčových silničních staveb ve svých regionech.

Kritéria výběru byla velmi povrchní. „Šlo o to, abychom s nimi měli dobrou zkušenost, aby měli k problematice blízko, aby na tu práci měli čas a chuť...“ vyjmenovával tehdy Řebíček s tím, že „vybraní politici se na pozice dobře hodí“. Ostatně není divu – do jednoho šlo o do té doby vysoce postavené stranické kolegy, kteří neuspěli v krajských či senátních volbách. Předpokládaní hejtmani či senátoři se tak náhle ocitli na vedlejší koleji. Čas i chuť zaujmout funkci s vágním popisem povinností proto byly namístě.
Jejich zodpovědnost byla stejně jako výsledky většinou nulová. Už loni vláda poprvé připustila, že model silničních zmocněnců by v rámci škrtů mohla opustit. „Jsou příkladem možných úspor,“ tvrdil v červenci tehdejší šéf ministerstva dopravy Vít Bárta (VV). Jenže nakonec se Nečasův kabinet dohodl, že výkon funkcí pouze pozastaví. Definitivní škrt přišel až minulou středu, kdy po jednání vlády sám premiér Petr Nečas (ODS) uznal, že praxe vládních zmocněnců je překonaná.
Vládní zmocněnec? Na cokoliv
Pod hlavičkou Úřadu vlády přesto ještě někteří zůstávají. Namátkou zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková či Vít Schorm, který zastupuje Česko před Soudním dvorem EU. A minulost zná i řadu bizarních případů. Vládním zmocněncem byl například i tehdejší politik Tomáš Hasil, na starosti měl přípravu libereckého mistrovství světa v lyžování, které skončilo ostudou a stamilionovými dluhy. Hasil přesto opakovaně tvrdil, že neměl moc hospodářský výsledek šampionátu ovlivnit.
(konec citace)

ODS rozdala trafiky vlivným straníkům, kteří propadli ve volbách
(http://zpravy.idnes.cz/ods-rozdala-trafiky-vlivnym-stranikum-kteri-propadli-ve-volbach-ph1-/domaci.asp?c=A101110_221147_domaci_vel)_11. listopadu 2010:
Voliči je vykroužkovali, o práci ale nepřišli. Někteří vlivní členové ODS, kteří neuspěli ve volbách, se dostávají na vysoká místa ve státních podnicích. Podle zjištění MF DNES obsadili například místa v ČEPS či dozorčí radě VZP. Někteří si dokonce na dohozené pozice stěžují.
Karlovarský Miloš Patera díky ní (straně) zasedl ve správní radě VZP, za což bere zhruba 15 tisíc korun hrubého měsíčně.

"Strana by měla chovat větší úctu k lidem, kteří pro ni pracovali. V mém případě tomu tak není. Pomohla mi sedět v jedné správní radě za pár korun, nejsou to žádné statisíce, padesátitisíce ani třicetitisíce. Samozřejmě, čekal bych víc," stěžuje si Patera, jenž byl osm let poslancem pravicové strany hlásající, že každý zdravý člověk se o sebe musí postarat sám.
(konec citace)

Dokud bude politika nesnazší, nejrychlejší a nejbezpečnější cestou k vlastnímu zbohatnutí, k titulům, tak se do politiky budou tlačit jedinci s tímto jediným "politickým cílem", a jen takové nám budou moci "demokratické" strany předkládat ve volbách.

A jak vidno, ani metoda volební defenestrace není účinná.
"Strana se o tebe postará, soudruhu!" platí dál...

Budeme muset volit defenestraci skutečnou!!
30. 01. 2012 | 15:03

stehno napsal(a):

Byla by řešením třeba gilotina na staromáku? ( samozřejmě to myslím jen jako memento mori a pro výstrahu).
30. 01. 2012 | 17:01

Kruťas napsal(a):

Dobrý blog! Jenže dva póly ve společnosti se od sebe vzdalují rychleji než je stačíme ukotvit. Moc peněz je prorostlá do politiky kde jsou pořád prázdné kapsy a odpovědní neumí číst. Pár idealistů je lehce umlčeno. Škoda, že nežijeme ve středověku, ten přinášel rychlá řešení.
31. 01. 2012 | 07:25

jíra napsal(a):

Autore OK, směr to má dobrý, trochu to zkrátím a přeformuluji, ať se to dá lépe analyzovat i shrnout, popř. rozdělit do skupin k uplatnění pěkně popořadě či paralelně:
1. Aktivní přístup k životu místo pasivních nářků o krizi společnosti. Všici a všecy.
2. Vědět ještě neznamená umět. Umět ještě neznamená každodenně se činit.
3. Praktická činorodá politika místo ideologie "Rozděl na ty vlevo a vpravo a panuj".
4. Nepolitičtí politici zaměření na věci všech místo koryt, akvária a hroší kůže jakési pseudodemokratické partajkracie.
5. Více adresné možnosti pro voliče odvolat nepoužitelné politiky místo pouhého jejich pádu do opozice.
6. Skutečné osobnosti s vizemi místo kšeftů pro kmotry či zvýhodnění straníků.
7. Víc místa pro to ocenit dlouhodobější strategie místo opětovné recyklace krátkodobých zkorumpovaných politikářů.
8. Nejen vyrovnaný rozpočet (to by zahrnovalo i 0=0), k tomu konkurenceschopnost, produktivita, inovace, přidaná hodnota.
9. Být víc podnikaví hospodáři ve vlastní zemi než podřízeni nadnárodním kolosům.
10. Buďme v nápadech a rozborech autentičtí: Rozhodneme. Vytvoříme. Uděláme. Nikoli "Uvidí se".
11. Vzdělanost = vědět, že nic nevím, a proto se ptám. A praktické know-how, i v politice.
12. Ve vzdělání více držet krok ve špičce podílem ve svébytné nápaditosti místo převahy "pásové výroby" či pouhé "replikace klonů".
13. Vytvořené hodnoty víc nechat v regionu a ze svébytných regionů jako podcelků teprve tvořit celek.
14. Vitalizovat místní voliče "My sobě sami!" spojením potřeby vzdělání, podnikavosti místních firem a regionální samosprávy profesionálů bez kmotrů a korupce.
15. Nový trend: Mysli globálně, jednej doma. Globálně obousměrně ať více cestují znalosti, méně osoby, produkty a služby.
16. Aktivní účast na rozvoji zemí BRIC ano, nezapomínat však ani na uplatnění pro své vlastní občany.
17. Více ducha spravedlnosti justice její aktivnější účastí na prosazení vyššího principu v zákonech, na omezení lobby, byrokracie, na ochraně práv a svobod občanů.
18. Uplatnit vhodně informační technologie k dobré průhlednosti toků veřejných peněz.
19. Prosadit vyšší princip zákonnosti, bez úmyslných děr kvůli ranařům a chytrákům u koryt, a to již od prvotní verze zákonů.
20. Autentická demokracie. Přímost hlasů, nestranické místní zastoupení, možnost přidat jiné osoby, bez tlaku peněz, oddělit politiku od úřadů a jejich fondů.
01. 02. 2012 | 02:52

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pan profesor napsal v úvodu......:
***********************************
Skončila jedna éra rozvoje české společnosti – komplikovaná a dlouhá éra post-komunismu, která vyústila v hospodářský, politický, vzdělanostní i morální pokles. Víme to všichni: nastává boj o budoucnost, ne úsilí o rehabilitaci minulosti. Po 22. leté éře rozprodávání, rekorytarizace a rozkrádání starého státu přichází fáze budování státu nového – pokud o to budeme stát, a hlavně to chtít.
************************************************
NESKONČILA,NEPŘICHÁZÍ !!!!!

Mýlíte se pane profesore.
Dokud nebude viset pár grázů(ani nepíši jaké barvy)na kandelábrech pojede se pořád v současných kolejích.
Nehovořím o odplatě a potrestání komunistických parchantů z dob reálného socialismu.
Je řeč o nových ZLOČINECH proti právu,lidskosti.proti společnosti,vyplývajících z manipulace gaunerů se zákony.
Nebude žádná fáze budování sociálního a právního státu,poněvadž výše jmenovaní nemají ZÁJEM.
Zato mají MOC !
Zdokonalenou,zkorumpovanou,prodejnou děvku,kterou budou protěžovat a krmit tak dlouho dokud to půjde.
Dokud nebude tato společnost zase rýt držkou v zemi....jak předpověděl klasik.S dovětkem:
."....Rudý kohout na obzoru roztahuje spáry,
hřeben větru rozčesává pera plamenná,
věřili jsme na pokoru u popravčí káry.
zlatá doba nenastává.....bude kamenná!!
******
Ano pane profesore,tato doba nahrává do rukou všem těm aspektům o kterých píšete.Všichni ti s dravčí povahou si jaksi přivlastnili krédo Sithů ze starobylé Lucasovy Ságy.Právě o tom zhotovuji pojednání.Kousek vám nabídnu:
***********
Sithové věří ve stály konflikt, v to, že tento posiluje jak osoby, tak civilizaci, že je nutí ke změně a vývoji. Konflikt zajišťuje, že jen ti silní přežijí což mělo zajistit Sithům cestu k dokonalosti. Jedijské učení o míru bylo Sithy naprosto odmítnuto, protože mír vede pouze k stagnaci a zahálení. Každý Sith tak využíval jakoukoliv příležitost na sebe zlepšení vývoj celého řádu.Sithové věří ve stály konflikt, v to, že tento posiluje jak osoby, tak civilizaci, že je nutí ke změně a vývoji. Konflikt zajišťuje, že jen ti silní přežijí což mělo zajistit Sithům cestu k dokonalosti. Jedijské učení o míru bylo Sithy naprosto odmítnuto, protože mír vede pouze k stagnaci a zahálení. Každý Sith tak využíval jakoukoliv příležitost na sebe zlepšení vývoj celého řádu.

Základní hnací síla Sithů je jejich vášeň. Jediové učí, že strach a hněv jsou negativní emoce a musí se proti nim bojovat, naproti tomu Sithové si uvědomují, že tyto emoce jsou vlastní každému tvoru a proto je chyba se od nich oprostit. Dále věří, že emoce, jsou to hlavní, díky čemuž mohou pochopit a ovládnout Sílu. Jediové zakázali lásku protože vedla k žárlivosti a chtíči, Sithové ji zakázali také ale z jiného důvodu. Láska vede k slitování a to je pro Sithy nanejvýš zakázáno.

***********
Současný stav nemůže skončit jinak než totální anarchií.
A to budeme rádi pokud se k setrvačnosti hladových zlodějů nepřidají přírodní,či jiné katastrofy.
Každo pádně pane profesore tvrdím,že bude Doba Kamenná.

Zdravím Ivan.
01. 02. 2012 | 11:59

Pepek napsal(a):

hle, pivní strejc neoliberalsimu z jakési provinční univerzity v americe opět promluvil. hotový manifest fašismu, bravo.
08. 02. 2012 | 12:00

AlenAlerlam napsal(a):

I amashed to help admit I actually wasn't alert to that haiya... i including row 7 very last one yet is damaged link... thanks intended for sharing... hehe... My buddy and My spouse and i were in a Mexican restraunt, and the restroom doors signs were within Spanish. Lets only say the woman quickly emerged running out of the wrong restroom
http://irenew-bracelet.org/ http://wallet-world.net/ http://aluma-wallet-reviews.info/ http://moonhoax.us/ http://kathleenmcgookey.com/ http://nono-hair-removal.info/
We ended up being all just like "yeah Andrea, we including your thoughts... " Or once the windshield wipers sync to the song about the radio! As in opposition to the 20 year older driving swallowed now along with crashing? Statistics display that pot induced automobile accidents are less than these involving alcohol or maybe prescription drugs as well as "texting" whilst driving. Most "stoners" never even want to drive.
27. 08. 2012 | 19:36

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately merely details -- important details, but variants on this theme. index.php is the controller, the menu program determins what the "present page" is, and lots of events get fired along the way of building that page. Plugin modules can hook into those occasions and change the work flow/provide added information/etc. That is also part of the reason so many Drupal resources revolve around making modules. Without modules, Drupal does maybe not actually DO anything other than say, 'Someone asked for a page! Does this exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

[url=http://billysrereebiz.com]lolz[/url]
25. 02. 2014 | 22:52

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
26. 02. 2014 | 18:23

Sir joel williams napsal(a):

POTŘEBUJETE naléhavou úvěr?
* Velmi rychlé a naléhavé převodem na váš bankovní účet
* splácení začíná osm měsíců poté, co jste získali peníze na váš bankovní účet
* Nízká úroková sazba 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 roky) dobu trvání
* Flexibilní podmínky půjčky a měsíční splátka

kontaktujte legitimní a licencované úvěr společnosti authourised
aby se finanční pomoc do jiných zemí.
pro více informací a žádosti o úvěr formulář Spojit se podnikem prostřednictvím mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
generální ředitel
CASHFIRMARENA FIRM
LONDÝN
11. 03. 2014 | 04:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy