Jak vymývat mozky

30. 04. 2013 | 13:50
Přečteno 18289 krát
Veřejné stanovisko prezidenta republiky o velezradě většiny československých Němců, jež učinil před státní návštěvou Rakouska, vyvolalo očekávané reakce. Rakouský kancléř se s českým prezidentem nesetkal a u nás spustila bubnová palba morálně domněle zcela čistokrevné party, překládající myšlenkové výkony sudetoněmeckého landsmanšaftu z němčiny do češtiny. Prý je to jednoduché: Češi se po válce dopustili genocidy, tedy národního vyhlazování, jako Němci za války.

Pan Vilém Barák k tomu v LN 26.4. (Dosavadni gesta nestačí) i tvrdí, že „tehdejší účastníci Postupimské konference Spojené státy a Velká Británie by dnes „transfer“ neschválili. Jeho iniciátoři a vykonavatelé, včetně Edvarda Beneše, by skončili u Mezinárodního trestního soudu v Haagu,“ a tak jen opakuje českým ministrem zahraničí rovněž opakovaný názor sudetoněmeckého původu, jím národu okázale oznámený během slavného knížecího boje o prezidentský stolec.

Problém je, že fakta mluví opačnou řečí. Byl to britský válečný premiér Winston Churchill, tedy nejen domácí československý odboj, kdo ve Velké Británii sdělil exilovému prezidentu Československé republiky Edvardu Benešovi, že poválečný odsun československých Němců, a to v zásadě jako celku, bude nezbytný. Předtím se československý prezident zabýval plánem na pouze částečný odsun československých Němců po vítězné válce.

Ona nezbytnost byla geopolitickou nutností. Měla zabránit opětovnému budoucímu zneužití německých menšin na východ od Německa k německým dobyvačně imperiálním cílům. Odsun německých menšin ze států na východ od Německa do Německa se proto stal jedním z podmiňujících základů poválečného mezinárodního práva. Nebyla to žádná etnická čistka, neboli genocida, jak novohenleinovsky tvrdí Sudetoněmecký landsmanšaft, a po něm nejen pan Barák.

Tehdejší účastnící Postupimské konference své spojenecké rozhodnutí o odsunu ze států na východ od Německa právem opětovně schvalují a stojí si za ním. Jak ve společném prohlášení z r. 1996, tak v pražském vyhlášení britského premiéra Tonyho Blaira z dubna 2002, jenž kvůli němu do Prahy symbolicky přiletěl z texaského ranče prezidenta George W. Bushe. Tehdy šlo o reakci na nehorázná ultimáta jakési tehdejší evropské osy zla, tedy politických reprezentací Bavorska, Rakouska a Maďarska, jež na České republice arogantně požadovaly zrušení československých poválečných zákonů, které právně umožňovaly uskutečnění spojeneckého rozhodnutí o odsunu československých Němců.

Během tzv. divokého odsunu, jenž předcházel jeho řádné podobě, docházelo ke zločinnému jednání, jež tehdejší znovu ustavené československé soudnictví po šestileté německé totalitní okupaci v notně rozvrácené a Sovětským svazem i s ním kolaborujícími komunisty ovlivňované zemi, v mnoha případech postihovalo. Československá republika se od zločinů proti Němcům distancovala a trestala je. Před komunistickým protidemokratickým pučem z 25. února. 1948 čekalo na soudní projednání na 6000 takových případů. Mravní a právní vinu na těchto zločinech proto Československá republika nenese, zatímco v německém případě šlo o systémově stěžejní cíl režimu vyhladit celé národy, v nacistické terminologii rasy. Naopak v československém případě šlo o demokratickým státem stíhané zločiny.

Demagogické rovnítko mezi německou totalitní genocidou a poválečným odsunem Němců z Československé republiky je lživým obviňováním.

Vyšlo v Lidových novinách

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Milan napsal(a):

pamětníkovi:
Jaký je text oné žádosti? A za kolik sudetských Němců oni žadatelé mluvili, resp. kde získali oprávnění?
05. 05. 2013 | 20:04

pamětník napsal(a):

>podlehli propagandě - stejně tak, jako sudetští Němci v roce 38.< O rozdílu mezi nacizmem a komunismem jsem již psal, rozhodně nešlo o ideologie stejné zločinnosti, jak se dnes lživě tvrdí, nacizmus byl nejzločinnější systém v histórii lidstva. Sudetští Němci se masově přidali na základě německého nacionalizmu.
"Koncem dubna 1945 prohlásili místní přestavitelé německé moci v Karlových Varech při jednání s již existujícím (ale pochopitelně utajeným) českým národním výborem a s údajným zástupcem košické vlády, že se na základ mnochovské dohody stali říšskými občany a že jimi chtějí i nadále být." Josef Škrábe: Včerejší strach, 2005, s.290
http://www.kosmas.cz/knihy/124525/vcerejsi-strach/
>K literatuře: právě proto odkazuji na edici pramenů <
Tam je možno si přečíst, že vláda, prezident či kdo vlastně vyzýval k vraždění odsunovaných Němců? To snad ne!
05. 05. 2013 | 20:53

pamětník napsal(a):

...Škrábek...
05. 05. 2013 | 20:54

Milan napsal(a):

pamětníkovi:
Ať se vám to líbí nebo ne, komunismus (resp. jeho podoby, které se na komunistické učení odvolávaly - stalinismus, maoismus, Pol Pot...), měl s nacismem mnoho společných znaků, hlavně ten nejdůležitější - hekatomby nevinně zavražděných, tentokrát ne z národnostních, ale třídních důvodů.
A vy si myslíte, že představitelé moci v Karlových Varech získali mandát na základě svobodných voleb? A že Karlovy Vary lze ztotožnit s celým sudetským územím?
Samozřejmě že Beneš ani vláda nevyzývali k vraždění (i když - vládní zákaz rozhlasového projevu k uklidnění situace, plamenné výzvy k očištění, vylikvidování, definitivnímu odgermanizování rozhodně ke stabilizaci poměrů nepřispěly). Jen se snažili protiprávně vyhostit co nejvíc sudetských Němců, děj se co děj. Českou stranu museli krotit sami Sověti, kteří mnohde odmítali převzít pěší průvody a železniční transporty s tím, že sudetští Němci přicházeli "v ubohém stavu, bez potravin a v chatrném obleku." Požadovali po čs. straně možnost zavazadla aspoň na 25 kg a potraviny na 3 dny po překročení hranic.
06. 05. 2013 | 07:56

Luba napsal(a):

Milane,
jaképak "protiprávně vyhostit"?

Divím se pamětníkovi, že je ochoten se s Vámi bavit. Vždyť Vy neznáte základní fakta! Taková debata pak postrádá smysl.

Srovnávat nacisty s komunisty je především nevkusné. Už proto, že nacisté jich mnoho povraždili.

Komunismus je utopická vize, která nikdy nebyla naplněna.
Nacismus je oproti komunismu až příliš reálný.
Staví na extrémní nerovnosti, která tu vždy byla po celou historii lidstva. Jen to vraždění na základě rasové teorie, hledající své oprávnění ve vědě - genetice - a díky vyspělým technologiím nabylo dosud nevídaného rozsahu.

Hrůzovláda v Sovětském svazu nebyla žádným komunismem. Jen lidé, kteří se dopouštěli masových zločinů, se pokládali za komunisty, a část jich věřila, že jiná cesta ke "světlým zítřkům" není možná.

Experiment se nevyvedl, protože tato vize neodpovídala lidské přirozenosti.

Za příklad částečné realizace komunismu je možno považovat jedině izraelské kibucy. Ale i tam to fungovalo jen dočasně.

Pokud označíme "komunismus" za totalitní režim, je to správné.
Ve smyslu komunistické diktatury pak můžeme její efekty porovnávat s diktaturou nacistickou. Ale rozlišovat je nutné.

Zjednodušeně řečeno: nacista chce vládnout otrokům, komunista je sám otrokem mezi jinými otroky.
06. 05. 2013 | 10:41

Milan napsal(a):

Luba:
Komunismus (resp. jak jsem psal, režimy odvolávající se na tuto myšlenku) lze srovnávat s nacismem v mnoha směrech. Nacismus byl založen na pseudovědecké rasové teorii, komunismus na kvazivědečnosti marxismu (historického materialismu) - mj. tato odvolání se režimů na zdánlivě jasná fakta přinesly bohužel to nejpodstatnější, co obě totality spojuje - zběsilé vraždění milionů nevinných lidí. (A jen taková drobnost k problematice sudetských Němců - byla to KSČ, která se na začátku 30. let snažila rozbít Československo skrz sudetoněmeckou problematiku, když razila heslo: "sebeurčení až do odtržení").
Co se vám nelíbí na "protiprávním vyhoštění"? Československo nemělo oprávnění vysídlovat lidi na území okupovaného Německa. To mohlo nastat až se souhlasem velmocí, které přišlo 2.8. s tím, že se okamžitě mají pozastavit veškeré dosavadní transfery. Čs. vláda se hned následujícího dne rozhodla neposlechnout - a byla tak zřejmě první na světe, které úmyslně porušila Postupimskou dohodu. Komise spojenecké kontroly odsouhlasila vysídlování až 20.11. - do té doby ovšem čs. armáda vyhostila již cca 700 000 lidí.
06. 05. 2013 | 11:23

atque napsal(a):

> Libor Stejskal 01.05.2013 | 14:41

Pane Stejskal,
není problém pomocí čísel dokázat, že mezi sudetskými němci byli antifašistí pověstnou bílou vránou a až na ojedinělé výjimky všichni sudetší němci rozvraceli tehdejší ČSR ať už aktivně nebo pasivně. Po válce bylo vyhnáno jen pár tisícovek sudeťálů, jinak byli všichni z rozhodnutí vítězných mocnosté odsunuti.

Přesné počty skutečně nejsou až tak důležité. Ale je prostě nepřípustné, aby v době míru někdo zpochybňoval výsledky 2.sv.války, nazýval odsun vyhnáním a vinil z něho pres.Beneše a čechy všeobecně. Tyto neonacistické útoky ve mě čím dál tém víc vzbuzují dojem, jestli skutečně nebylo lepší neodsunovat sudeťáky na základě kolektivní viny ale soudit je jednotlivě. Šlo by to rychle - přijetí říšského občanství = vlastizrada = trest smrti.
06. 05. 2013 | 11:58

Vandal napsal(a):

Přesně tak, neonacismus, rasizmus a antisemitismus je na vzestupu, náckové zvedají hlavy.

Bodejť by ne, když obě strany páchaly zvěrstva.

Je to vlastně jedno, němečtí nacisti páchali zvěrstva ve válce, a my češi po válce, na nevinných civilech, hlavně ženách a dětech.

Z toho vyplývá, že on ten nacismus a sudetští němci se zase tak moc nepovinili. A od toho už není tak daleko k závěru

ŽE JSME SE VLASTNĚ NA SUDETSKÝCH NĚMCÍCH DOPUSTILI ZLOČINU, A TUDÍŽ JIM DLUŽÍME FINANČNÍ VYROVNÁNÍ - CCA 5 BILIONŮ KORUN!

A jsme doma.
A o tom to je
06. 05. 2013 | 15:56

Yosif K napsal(a):

Během odsunu násilně zahynulo mezi 18 tisíci (české zdroje) a 200 tisíci (sudetské zdroje) lidí. Došlo k mnoha excesům. Poměry v koncentrácích Terezín a hranice cca kopírovaly pomněry za nacistů, dle českých zdrojů - včetně vražd, skupinového znáslinování, krádeží atd.
Bednář píše že tyto zločiny byly vyšetřovány a trestány. Ve skutečnosti byli potrestáni POUZE 2 pachatelé masakru na švédských šancích, Smetana ihned utekl a Karol Pazúr byl povýšen, posléze odsouzen a zavřen, posléze po 1 roce propuštěn a poté zase povýšen na místopředsedu SPB. Toto není soustavné vyšetřování zločinů, toto je fraška.

Češi vědomost o této frašce nedluží sudetákům. Dluží ji sami sobě, aby nebyli takoví ignoranti jako je Zeman a Bednář. Ve školách se zcela správně učí o Lidicích. Součástí historie je však i to jak CSR zacházela po konci války s Němci.
Cituji WIKI
Výsledek snah o potrestáníPazúr dlouho unikal trestu, bezprostředně po masakru byl dokonce povýšen. Velitel české vojenské správy v Přerově se jej sice bezprostředně po vykonání masakru pokusil zadržet, ale poté, co se Pazúr prokázal poddůstojníkovi NKVD průkazem OBZ, mohl přesto volně odejít. Velitel sovětské posádky v Přerově sice vydal příkaz k jeho zatčení, ale Pazúr už byl v tu dobu mimo jeho jurisdikci. Věc byla vyšetřena, zdokumentována a dlouho neřešena. V roce 1947 však spravedlnost Pazúra dostihla: byl zatčen a před vojenským soudem v Bratislavě odsouzen k sedmi a půl roku vězení. Proti rozsudku se odvolal. Prohlašoval, že „taková byla doba“, že „jednal z vlastenecké povinnosti.“ a že „proces s ním je politický a jeho cílem je poškodit komunistickou stranu“. Na dotaz, proč nechal pobít i ženy a děti, které z žádné spolupráce s nacismem podezřívat ani nemohl, prohlásil, že „nevěděl, co jiného s nimi dělat, když nechá postřílet muže.“

Odvoláním si Pazúr nepomohl - Vrchní vojenský soud v Praze jej odsoudil na 20 let vězení, i přes intervence Bedřicha Reicina. Reicin však na svého přítele ani poté nezapomněl a ihned po únorové revoluci mu začal zařizovat propuštění. Nejdříve Klement Gottwald snížil na Reicinovo doporučení Pazúrův trest na 10 let, načež následovalo další zkracování a zmírňování trestu. Ve vězení strávil Pazúr nakonec fakticky jen asi rok. Vojenský prokurátor Anton Rašla, který vynaložil nezměrné úsilí, aby přivedl Pazúra před soud a potrestal ho, byl za komunistického režimu odsouzen v politickém procesu a několik let vězněn.

[editovat] Hrdina protinacistického odbojePo propuštění čekaly Pazúra jako hrdinu protinacistického odboje lukrativní státní posty, obdržel řadu vyznamenání. V 60. a 70. letech působil Pazúr na nejvyšších funkcionářských postech Svazu protifašistických bojovníků. Zároveň byl agentem StB[1].
06. 05. 2013 | 16:29

Yosif K napsal(a):

Vandal napsal(a):
.....A TUDÍŽ JIM DLUŽÍME FINANČNÍ VYROVNÁNÍ - CCA 5 BILIONŮ KORUN!

A jsme doma.
A o tom to je
06. 05. 2013 | 15:56
Ne diskuse bnení o tom že by se sudetákům mělo něšco vracet, to řešial už českoneměcká deklarace. Diskuse je o tom, zda v české politice převládnou zabednění ignoranti neschopní si sami sobě přiznat pravdu o tom, jak odsun Němců z CSR po válce vypadal. Ignoranti kteří za cenu potlesku ze strany lumpenproletářů ze sebe dělají v něměcky mluvících zemích ignorantské, trapné a směšné kašpary.
06. 05. 2013 | 19:03

opakujete stále stejné, fakty nepodložen napsal(a):

é lži

Yosif
Nadále blemcáte a nepředložil jste seznam těch 18.000.
Plus čím v okamžiku smrti byli.
V kterém oddíle SS.

Mezi česky píšícími hitoriky je dostatek koupených zrádců jako vždy.
Za bolševika viděli rudě, dnes hnědě.
Viz B. Čelovský: Mnichovský syndrom.
06. 05. 2013 | 21:22

pamětník napsal(a):

Milan:
>A vy si myslíte, že představitelé moci v Karlových Varech získali mandát na základě svobodných voleb? A že Karlovy Vary lze ztotožnit s celým sudetským územím?<
Ano. Ano.
06. 05. 2013 | 23:21

pamětník napsal(a):

Neurotický ignorant nadává tady jiným do ignorantů. Pro sudeťácké propagandisty příznačné.
06. 05. 2013 | 23:25

Milan napsal(a):

pamětníkovi:
Zkuste si ještě rozmyslet svou odpověď, protože z vašeho "Ano. Ano." vyplývá, že nacismus umožňoval konat svobodné volby.
07. 05. 2013 | 07:38

pamětník napsal(a):

Milan:
Nevyplývá. Převažující veřejné mínění sudetských Němců běheme války se nijak nezměnilo od posledních svobodných voleb a od jejich frenetického vítání Wehrmachtu v 1938. Jejich německý šovinizmus se spíše upevnil.
07. 05. 2013 | 10:18

Milan napsal(a):

pamětníkovi:
To samé můžete říct o Češích, že se během 50. let jejich stalinismus upevnil (a jako příklad třeba použít rezoluce požadující tresty smrti v politických procesech, prvomájové průvody...). Jenže takové tvrzení nemá žádnou validitu (nekonaly se svobodné volby, veřejná debata byla zakázaná, vše řídila propaganda atd.). Tudy si cestu ke kolektivní vině neproklestíte:-)
07. 05. 2013 | 13:04

JAHA napsal(a):

Ad: Milan
Cudujem sa Vam, ze reagujete. Kazdy, kto vie citat, vie i porozumiet, co pisete. Samozrejme, pokial chce. Su ludia, ktorym keby sa pred ich ocami priznal ich najvacsi vzor a priatel k tomu, ze zabil x nevinnych ludi, aj tak neuveria.
07. 05. 2013 | 13:53

pamětník napsal(a):

Milan:
Nemůžete, Češi nikdy masově ke stalinismu neinklinovali. Rezoluce požadující trest smrti pro Miladu Horákovou byly organizačním produktem komunistických agitátorů. Prvomájové průvody byly docela fajn a jejich politický podtext tehdy lidi nijak nebrali.
O nějaké kolektívní vině se Vám asi něco zdálo, nic takového jsem nikdy netvrdil.
07. 05. 2013 | 21:38

pamětník napsal(a):

JAHA:
Já se Vám taky divím, kde berete tu drzost tady pomlouvat lidi, které nejste schopen argumentačně zvládnout. Už jednou jsem Vám doporučil, abyste předtím, než zase začnete Čechy pomlouvat, že nevycházejí se sousedy atp., poučil se o slovenských esesácích, kteří vraždili valašské pasekáře ještě na sklonku války. Je zajímavé, že na rozdíl od Slovenska v českých zemích žádná jednotka SS utvořena nebyla. Proč asi?
"Na základě dosud zjištěných údajů a z výpovědí dosud žijících účastníků tragédie lze soudit, že se na této trestné akci podíleli také členové skupiny SS Slovensko - Josef (stejně jako v případě Ploštiny a Prlova), přestože o tom není zmínka v žádné dosud publikované studii. Koncem války v okolí operovaly partyzánské skupiny z brigády Jana Žižky. Po přestřelkách mezi partyzány a německými vojáky byla povolána jednotka SS k jejich likvidaci. Operovala tu jednotka SS-Jagdeinsatz Slowakei, jednou z jednotek byla Einheit Josef (Stíhací komando Josef), složená ze Slováků. Pamětníci potvrzují, že někteří vojáci mluvili slovensky. Část této jednotky zaútočila 2.5.1945 na osadu Vařákovy paseky. Partyzány zde už nezastihla, ti prý se stáhli a obyvatele nechali na pospas SS v domnění, že jsou esesáci v přesile. Ve skutečnosti prý (opět podle dochovaných svědectví) čítala útočící jednotka SS pouhých 18 mužů. Ti vypálili osm chalup. Několik lidí bylo mučeno a následně někteří zastřeleni, ostatní byli hnáni naboso do Valašské Polanky. Jen o několik hodin později bylo území osvobozeno postupující rumunskou a sovětskou armádou."
http://probozice.blogspot.cz/2011/01/svetlana-jeste-jednou-o-partyzanech.html
07. 05. 2013 | 21:48

Milan napsal(a):

pamětníkovi:
Volby v květnu 1948 nebyly zas tak nepodobné oněm místním v Sudetech z roku 1938. Kolik lidí volilo z nadšení a kolik ze strachu? I maminka Mašínů (tedy jeden ze symbolů antikomunismu) vstoupila do KSČ a v únoru "vyakčňovala"...Na únorovém puči se velmi aktivně podíleli pozdější hrdinové roku 68 - Kriegel, Hájek, Pavel; Ivan Klíma vzpomíná ve svých pamětech "Moje šílené století", kolik inteligentních lidí podlehlo propagandě a tehdejší politiku KSČ podporovalo naprosto dobrovolně a s nadšením; různé rezoluce zdaleka nebyly podepisovány jen z donucení.
Ke kolektivní vině: když z aktu nevolených představitelů jednoho města (Karlovy Vary) generalizujete na celé území Sudet, je to uvažování v rámci kolektivní viny par excellence.
Nu, když byly fajn prvomájové průvody, pak se stejnou logikou můžete tvrdit, že stejně fajn byly různé pochodňové průvody nácků.;-)
08. 05. 2013 | 07:51

Milan napsal(a):

JAHA:
Asi máte pravdu. Člověku to holt někdy nedá - a když se debatuje bez nadávek a urážení, tak i to je jistý posun.
08. 05. 2013 | 08:01

pamětník napsal(a):

Milan:
Žádný únorový puč v 1948 se neudál. Prezident republiky nahradil ministry, kteří podali demisi. Toť vše. A taková zdeformovaná jsou téměř všechna Vaše tvrzení.
A co se týče toho slovenského provokatéra, je jenom příznačné, že si s ním rozumíte, vrána k vráně sedá.
08. 05. 2013 | 14:54

Milan napsal(a):

pamětníkovi:
Mýlíte se, 25. února ještě před Benešovým podepsáním podali demisi náměstek předsedy vlády Tymeš a ministr výživy Majer (oba socdem); v tuto chvíli bylo jediným ústavním řešením odvolání celé Gottwaldovy vlády (14 členů z 26 bylo v demisi).
Ústavnosti samozřejmě odporovala i činnost komunistů před 25.2,, kdy represivní složky pod velením KSČ obsazovaly sekretariáty a ministerstva nekomunistických stran, zatýkaly a mučily lidi (např. pracovníka min. spravedlnosti Marjanka, který vyšetřoval tzv. krčmáňskou aféru, kdy komunisté poslali bomby třem nekomunistickým ministrům), obsadily redakce demokratických tiskovin, rozhlas atd. atd. - naprosto příkladné pučistické metody...
08. 05. 2013 | 17:37

pamětník napsal(a):

Milan:
Máte v tom poněkud zmatek, Tymeš "Během únorového převratu roku 1948 nepodpořil záměr pravicového křídla strany vedeného Václavem Majerem, aby se sociálnědemokratičtí ministři připojili k demisi podané ministry dalších nekomunistických stran. Post ve vládě ovšem ihned po provedení převratu opustil. V následujících letech nicméně zůstal loajálním k systému Národní fronty. V rámci sloučení sociální demokracie s komunisty se stal členem a funkcionářem KSČ."
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Tyme%C5%A1

"Během samotného únorového převratu roku 1948 Majer jako jediný ministr za ČSSD požadoval, aby i sociálnědemokratičtí ministři podali rovněž demise a připojili se tak k dalším nekomunistickým stranám. Tak se však nestalo, jelikož byl v předsednictvu strany přehlasován Fierlingerovým s KSČ spolupracujícím křídlem a i Laušmanovými centristy.[9][4] 25. února 1948 byl následně zproštěn svého úřadu ministra výživy v tehdejší vládě. Poté, co v ČSSD převzalo moc prokomunistické křídlo, byl rovněž zbaven všech stranických postů a vyloučen ze sociální demokracie.[4]"
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Majer
08. 05. 2013 | 20:23

Milan napsal(a):

pamětníkovi
Bohužel velmi se mýlíte; wikipedie rozhodně není zdroj historických úsudků - snad nejste z rodu internetových vědců:-). Zkuste si přečíst základní literaturu opřenou o prameny: Kaplan,K.: Pět kapitol o Únoru, Nekrvavá revoluce; Veber, V.: Osudové únorové dny
Gottwald na jednání s Benešem přinesl koncept: "Pane prezidente! Dne 20.2. podali do Vašich rukou demisi členové vlády, zastupující stranu nár.soc., lidovou a demokratickou. Tím vznikla nutnost doplnění a rekonstrukce vlády." Mezi tyto dvě věty před slůvko "Tím" Gottwald vlastní rukou vsunul větu: "Dnes podávají (původně napsal "později také podali", ale přeškrtl tuto formulaci) demisi pan náměstek předsedy vlády Tymeš....a pan ministr Majer".
Komunisti zkrátka lhali a stále lžou o únorových událostech:-)
08. 05. 2013 | 21:19

pamětník napsal(a):

Milan:
A co když lže Kaplan?
"V únorové krizi 1948 zaujal nerozhodné stanovisko a spolu s L. Jankovcovou odmítl návrh V. Majera, aby sociálně demokratičtí členové vlády podali demisi."
http://www.historiecssd.cz/t/tymes-frantisek/
08. 05. 2013 | 21:25

Milan napsal(a):

pamětník:
Ano, Tymeš ani Majer se nepřipojili k demisi 20.2., ale až 25.2. Proto Gottwald musel improvizovaně změnit svůj koncept. Jenže 25.2. už komunistické represivní složky ovládaly de facto celý stát (natož pak tak klíčové místo jako Hrad), takže k Benešovi Majera s Tymešem nepustily.
09. 05. 2013 | 06:53

pamětník napsal(a):

Milan:
> Ano, Tymeš ani Majer se nepřipojili k demisi 20.2., ale až 25.2<
No tak vidíte, že to nebyl puč.
09. 05. 2013 | 13:25

Milan napsal(a):

pamětníkovi:
Právě že to byl puč, když nebyla použita ústavní cesta k řešení vládní krize při nadpoloviční demisi (o teroru komunistických represivních složek nemluvě). Komunisté projevili svou libovůli (a ostatně Gottwaldovi se to hodilo do krámu, protože nechtěl mít ve vládě Tymeše, ale hlavně Majera - byl to on, kdo podpořil Mashallův plán).
10. 05. 2013 | 07:28

ChsnpQxzWY napsal(a):

http://flobots.com/files/#21935 buy tramadol no prescription cod - tramadol overdose amount mg
04. 11. 2013 | 06:08

Schellenberg napsal(a):

Po r. 1945 bylo vysídleno do Německa z území, která připadla jiným státům, asi 11 milionů Němců, z toho asi čtvrtina z Československa, cca 6 milionů ze Slezska, Pomořanska a Východního Pruska, další desetitisíce z jižního Dánska, Lotrinska a Alsaska, Holandska, Maďarska a dokonce i Rakouska. Řádově statisíce Němců uprchla do Německa před frontou (zejména z V. Pruska). Odsun je jedním z pilířů poválečného uspořádání Evropy a rozhodující pro jeho provedení bylo stanovisko britské. A dlvod? Jednoznačně profylaxe, snaha zabránit opětovnému zněužití národnostní menšiny německé ve státech sousedících s Německem. Rozhodně ne msta, nebo odplata, kdo tohle tvrdí, lže. Byl to studený, pragmatický, "typicky britský" kalkul, jehož oprávněnost dějiny potvrzují, dokázala-li se Evropa šest desítek let po válce vyhnout masivnímu válečnému konfliktu.
26. 06. 2014 | 14:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy