Psilocybin jako pomocník ve zvládání strachu ze smrti?

18. 04. 2018 | 20:58
Přečteno 3022 krát
O psychoterapeutickém využití psilocybinu (účinné látky některých psychoaktivních hub) toho dnes již víme hodně. Lze ho využít u rezistentních forem deprese, úzkostí, závislostí a dalších psychických obtíží. V posledních letech se také znovu objevuje mnoho studií zaměřených na pacienty v pokročilém stadiu rakoviny, jejichž život se chýlí ke konci.

Na umírající se již v 60. letech zaměřovalo mnoho výzkumníků využívajících psychedelické látky. Připomeňme výzkum Waltera Pahnkeho (1970) s LSD, který u třetiny participantů zaznamenal dramatický pokles strachu ze smrti, nebo výzkumy Erica Kasta, který zkoumal LSD a zejména jeho vlastnosti tlumící bolest. Rozsáhlá data získal Stanislav Grof (2009), když začátkem 60. let pracoval s LSD a psilocybinem ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze.

Můžeme se ale vrátit o mnoho století do minulosti nebo k přírodním národům, které si ponechaly své tradice, abychom našli šamanské iniciační a přechodové rituály, jejichž nedílnou součástí byla psychospirituální smrt a znovuzrození. Dosavadní sociální status, staré povinnosti a práva „zemřely“, aby se jedinec mohl „narodit“ jako někdo nový. Nejčastěji se tyto rituály vztahovaly na pubertální jedince, kteří se stávali dospělými členy společnosti. V rámci těchto rituálů byli jedinci šamanem podrobeni různým zkouškám odvahy nebo vytrvalosti a také se vzdělávali, aby dokázali, že se mohou stát zodpovědnými členy společenství (Gennep, 1997; Eliade, 2004).

Výzkumníci zlaté psychedelické éry, tedy 50. a 60. let, si důležitost přechodových rituálů uvědomovali, stejně tak jako transformující sílu psychospirituální smrti. Grof u některých svých pacientů pozoroval zásadní proměnu postojů ke smrti, ke které došlo po užití psychedelik. Pacienti uváděli prožitky psychospirituální smrti a znovuzrození a mnoho z nich pozorovalo zeslábnutí strachu ze smrti a přijetí víry, že by jejich vědomí mohlo přežít fyzickou smrt. Grof poté začal plánovat využití LSD u pacientů v pokročilém stádiu rakoviny s cílem ulevit jim od strachu a úzkosti z blížící se smrti. Na našem území už tento projekt nezrealizoval, ale podařilo se mu to koncem 60. let ve Spring Grove (USA). Tohoto programu se zúčastnilo přes sto jedinců s pokročilým stadiem rakoviny. V den sezení bylo pacientům podáno 200–600 μg LSD nebo 90–150 mg DPT (dipropyltriptaminu). Intoxikace probíhala v přítomnosti terapeutů, jejichž úkolem bylo účastníky doprovázet a facilitovat jejich zkušenost. Po skončení sezení se výzkumníci s pacienty opakovaně setkávali, aby probrali vše, co se účastníkům výzkumu během sezení přihodilo a na co přišli, přičemž se zabývali i tím, jak zkušenost zahrnout do jejich životů. Mimo významného snížení úzkosti a deprese Grof také pozoroval zmírnění nebo úplné vymizení strachu ze smrti. U mnoha pacientů byly pozorovány změny v životní filozofii a hierarchii hodnot. V některých případech se objevilo i zmírnění fyzické bolesti (Grof, 2009), jak zkoumal i výše uvedený Eric Kast.

Po zákazu psychedelik začátkem 70. let utichl i výzkum s těmito látkami. V současné době můžeme hovořit o renesanci psychedelického výzkumu. Jedním z průkopníků v této oblasti se stal Charles S. Grob (2011) s použitím psilocybinu u umírajících lidí. Jako první po 35 letech se svým týmem provedl pilotní výzkum s 12 pacienty v pokročilém stádiu rakoviny, kteří trpěli některou z úzkostných poruch. Ve dvojitě slepé studii jim byl podán nejprve psilocybin nebo placebo (niacin) a v dalším sezení látka, kterou prve nedostali. Výzkum byl zaměřen na změny míry úzkosti a deprese, které byly opakovaně průběžně měřeny psychodiagnostickými metodami. Statistické významnosti dosáhlo u deprese měření po šesti měsících, u úzkosti po jednom a třech měsících ve smyslu snížení míry těchto obtíží. Pacienti také uváděli větší zaměření se na zbývající čas nebo smysl svého bytí, prohloubení empatie a vztahů vůči svým blízkým.

Poté, co Grob a jeho tým vykopli míč na tomto dlouho opomíjeném výzkumném poli, objevilo se záhy mnoho vědeckých skupin, které pokračovaly s výzkumem psilocybinu u pacientů v pokročilém stadiu rakoviny. Baltimorská skupina z Johns Hopkins University v čele s Rolandem Griffithsem realizovala dvojitě slepou studii, kde ale místo placeba byla užita nízká dávka psilocybinu. Výzkumníci se zde neomezili na několik vybraných charakteristik, ale podrobili svých 51 respondentů mnoha dotazníkovým metodám. Kromě snížení míry deprese a úzkosti výzkumníci zjistili i vnímání zvýšené kvality života a optimismu. Dále sledovali nárůst přijetí smrti a tím pádem i snížení úzkosti ze smrti. Participanti také začali věřit v možnost přesahu své smrti skrze ztotožnění se s něčím, co jejich zánik přetrvá. (Griffiths et al., 2016). Ve své podstatě podobný výzkum provedl i newyorský tým Stephena Rosse. Kromě stejných výsledků v oblasti snížení deprese, úzkosti a zvýšení kvality života, dosáhli i rozdílných zjištění v oblasti úzkosti ze smrti, která zůstala beze změny. Statisticky významně ale vzrostla víra v transcendentní charakter smrti (Ross et al., 2016). V těchto výzkumech je také podstatný vztah mezi úzkostí, depresivitou a komplexitou mystické zkušenosti. Čím více byl zážitek pro jedince mystický, tím nižší míru deprese a úzkosti poté vykazovali (Ross et al., 2016; Griffiths et al., 2016 in Barrett & Griffihs, in press).

Ve své podstatě ojedinělý výzkum provedl Belser a kolektiv (2017). Součástí tříměsíčního programu byla kromě dvou sezení (s psilocybinem/placebem) také klasická psychoterapie. Jako první pro získávání dat výzkumníci využili polostrukturovaných rozhovorů (tedy nikoliv dotazníky), jejichž analýzou zachycovali opakovaně se vyskytující témata. Respondenti mimo jiné uváděli i prožitky katarzních pocitů lásky, radosti, vděčnosti a jednoty. Konkrétně jedna respondentka popsala zážitek jednoty života a smrti, neboť jsou totéž a patří k sobě. Během psychedelické zkušenosti a po ní u respondentů často docházelo k revizi životních hodnot, prohloubení vztahů s blízkými a větší zaměření se na přítomnost. Účastníci výzkumu prožívali i nepříjemné stavy provázené strachem, smutkem a paranoiou. Autoři uvádí, že tyto zážitky dokázali respondenti ještě během intoxikace přetvořit do přínosné a významné zkušenosti. Někteří respondenti také uváděli, že získali novou sílu a motivaci do života.

Vzpomeňme odchod slavného Aldouse Huxleyho (r. 1963), který v den své smrti požádal manželku o aplikaci LSD. Laura Huxleyová zaznamenala poslední hodiny života svého muže v dopisu blízkým. Po vyčerpávajících bolestech a obtížích spojených s rakovinou hrtanu zpozorovala Laura mír, který po aplikaci LSD do jejího muže vstoupil. Skoro již nemohl mluvit, ale výraz v jeho tváři značil úlevu. Jeho žena s ním zůstala po celou dobu a často mu šeptala o lehkosti a volnosti, s jakou může dojít konce. Ačkoliv lékaři u tohoto onemocnění předpovídali útrpný a dramatický konec, byli sami překvapeni pokojností a klidem, s jakým Aldous Huxley zemřel (Fyfe, 7. června 2015).

Dostupné výsledky tak ukazují na to, že psilocybin (ale i další psychedelika) může hrát významnou roli ve změně postojů ke smrti ve smyslu zmírnění strachu, úzkosti a posílení přijetí smrti. Zřejmé je také zmírnění psychických obtíží souvisejících s nevyléčitelným onemocněním, zejména deprese a úzkosti.

Závěrem přijměte pozvání na akci uspořádanou ku příležitosti objevu psychedelických účinků LSD, jehož objev letos slaví 75. narozeniny. Hlavním organizátorem je Beyond Psychedelics (rovněž organizátor konference Beyond Psychedelics 2018) ve spolupráci s CZEPS a magazínem Legalizace. Více informací najdete zde: https://www.facebook.com/events/214586039287955/.

Eva Svobodová
Česká psychedelická společnost


Použité zdroje:

Barrett, F. S. & Griffiths, R. R. (in press). Classic hallucinogens and mystical experiences: Phenomenology and neural correlates. Current Topics in Behavioral Neurosciences. Získáno 8. dubna 2018 z https://www.researchgate.net/publication/315648746.
Belser, A. B., Agin-Liebes, G., Swift, T. C., Terrana, S., Devenot, N., Friedman, H. L. … Ross, S. (2017). Patient experiences of psilocybin-assisted psychotherapy: An interpretative phenomenological analysis. Journal of Humanistic Psychology. 57(4), 354-388. doi: 10.1177/0022167817706884
Eliade, M. (2004). Iniciace, rituály, tajné společnosti: mystická zrození. Brno: Computer Press.
Fyfe, T. (7. června 2015). Aldous Huxley`s wife wrote this letter about injecting him with LSD right before he died. Získáno 8. dubna 2018 z The Plaid Zebra: http://theplaidzebra.com/aldous-huxleys-wife-wrote-this-letter-about-injecting-him-with-lsd-right-before-he-died/.
Gennep, A. (1997). Přechodové rituály. Praha: Lidové noviny.
Griffiths, R. R., Johnson, M. W., Carducci, M. A., Umbricht, A., Richards, W. A., Richards, B. D. … Klinedinst, M. A. (2016). Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial. Journal of Psychopharmacology. 30(12), 1181-1197. doi: 10.1177/0269881116675513
Pahnke, W. N. (1970). The psychedelic mystical experience in the human encounter with death. Psychedelic review. 11, 3-20.
Grob, Ch. S., Danforth, A. L., Chorpa, G. S., Hagerty, M., McKay, Ch. R., Halberstadt, A. L. & Greer, G. R. (2011). Pilot study of psilocybin treatment for anxiety in patients with advanced-stage cancer. Archives of General Psychiatry. 68(1), 71-78. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2010.116
Grof, S. (2009). Lidské vědomí a tajemství smrti. Praha: Argo.
Ross, S., Bossis, A., Guss, J., Agin-Liebes, G., Malone, T., Cohen, B. … Schmidt, B. L. (2016). Rapid and sustained symptom reduction folowing psilocybin treatment for anxiety and depression in patients with lfe-threatening cancer: a randomized controlled trial. Journal of Psychofarmacology. 30(12), 1165-1180. doi: 10.1177/0269881116675512

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy