Politická mytologie a španělská inkvizice.

27. 06. 2010 | 04:09
Přečteno 5927 krát
Něco o politice a mediální manipulaci - tentokrát nikoliv ze současnosti

Politická mytologie vzniká jinak než ta klasická. Na rozdíl od ní vzniká z uměle vytvářených dezinformací, jejichž přímý užitek je obvykle velmi dočasný, přesto se politický mythus mnohdy zafixuje tak, že trvá po staletí a tisíciletí. Příkladem je legenda španělské inkvizice, která se stala symbolem náboženské intolerance a fanatismu.
Inkvizice vznikla původně jako Římská instituce pro boj s "kacířstvím", ale měla i jiný účel. Papež Řehoř IX vytvořil Římskou inkvizici r. 1231 proto, aby vnesl řád a právní postup do boje s "nepřáteli církve" v době, kdy náboženský fanatismus dosáhl svého vrcholu a nebylo nijak vzácným jevem, že fanatické davy na náměstích středověkých měst upalovaly na hranicích obviněné "kacíře" bez jakéhokoliv vyšetřování či soudu. Kromě vlastního Římského inkvizičního soudu byla papežská kontrola inkvizice spíše formální, během celého období své existence byla inkvizice pod různě účinnou kontrolou lokálních církevních i světských autorit, králů, knížat, biskupů a soudů. Po tom, co byl obviněný inkvizicí odsouzen a prohlášen za kacíře, byl většinou předáván k výkonu trestu královským institucím a i ty se vzájemně lišily tvrdostí svých trestů. Světské autority se v různých zemích s institutem inkvizice vyrovnávaly různě, od téměř úplného podřízení se autoritě církve, až po aktivní odpor. V druhé polovině 13. století, kdy Římská inkvizice vyvrcholila, byla ztráta papežské kontroly nad institucí inkvizice téměř úplná.
Španělská inkvizice vznikla r.1478 jako pokus nově spojeného Španělska, po svatbě Ferdinanda V. Aragonského a Isabelly Castilské, konvertovat Židy a Maury, a nábožensky sjednotit nové spojené království. Konverze probíhaly pod nátlakem, a pod hrozbou exilu těch, kdo konverzi odmítali. Tyto masové konverze nebyly v soudobé Evropě unikátní svým charakterem, ale rozsahem, a tím, že kontrastovaly s praxí muslimskými Maury kontrolovaných částí Španělska, kde menšiny, židovská i křesťanská, byly obecně tolerovány. S množstvím pod nátlakem a hrozbami nově pokřtěných "conversos" rostlo i množství těch, kteří svou konverzi brali jen jako záchranu před exilem, a potají zůstávali u své staré víry. Papež Sixtus IV. podlehl politickému nátlaku Ferdinanda a Isabelly, a podmíněně autorizoval vznik nezávislé španělské inkvizice, "pokud jí bude zapotřebí".
Tím se vzdal jakékoliv kontroly nad inkvizicí ve Španělsku, a ta zůstala pod faktickou královskou kontrolou. Jediným zbytkem papežské kontroly nad institucí zůstalo formální jmenování Velkého inkvizitora navrženého králem.
Roku 1480 došlo k tureckému útoku na jihoitalské Otranto, a k masakru v němž bylo zabito 12,000 lidí, a mnoho dalších prodáno do otroctví. Turci pozabíjeli všechny místní katolické kněží a mnichy, včetně arcibiskupa, který byl mučen a nakonec přeříznut pilou na dvě půlky (krutost a netolerance nebyla výsadou Evropy, ani křesťanství). Královna Isabella poslala do Otranta španělskou flotilu, ale bylo jasné, že Turci jsou schopni takových přepadů ve všech středomořských pobřežních městech. Rychle vznikla a šířila se fáma, že silná Maurská (muslimská) a židovská menšina ve Španělsku, (kde například Granada byla muslimská až do r. 1492), je Tureckou pátou kolonou, a otevře brány Španělských měst Turkům. 17 září 1480 Ferdinad a Isabella jmenovali první španělské inkvizitory, dva dominikánské mnichy, a dva úředníky s působností v Seville. Skutečným organizátorem, a "nejslavnějším" organizátorem Španělské inkvizice byl Tomás Torquemada (narozený ve Valladolid r. 1420, zemřel v Avile, r. 1498). Královská vláda se pokoušela zavést inkvizici ve španělských državách, ale španělské Nizozemí dokázalo tlaku odolat, a v roce 1510 byly Madridskou vládou dosazení inkvizitoři, se souhlasem papeže Lea X., vyhnáni ze španělskem kontrolované Neapole.
Hlavním úkolem inkvizice se stalo vyhledávání a odhalování potencionálních "zrádců", skrytých nekatolíků, a počínala si sice tvrdě, ale v rámci soudobé Evropy se její počínání nejeví jako výjimečně kruté, naopak, jsou dokumentovány případy, kdy se obvinění nebo odsouzení ze světských zločinů, držení v královských věznicích, úmyslně přiznávali k přestupkům v pravomoci inkvizičních soudů (obvykle rouhání), aby byli předání inkvizici, v jejíchž věznicích bylo s vězni většinou zacházeno lépe než v královských věznicích a na královských galejích. Trest mohl být (po doznání a projevu účinné lítosti) relativně daleko lehčí, a mnohdy bylo od trestu upuštěno úplně.
Inkviziční tribunál neměl jurisdikci nad nekatolíky, to znamená, že ti kteří se hlásili k islámu nebo židovskému náboženství nemohli nikdy být jeho přímými oběťmi. Protestanti, tedy nekatolíci, rovněž podléhali civilní justici, a nemohli být souzeni inkvizicí. Ti všichni podléhali civilním soudům, a hlavně královským výnosům o exilu. Stejně jako všude jinde v Evropě, včetně Čech, existoval i v katolickém Španělsku silný antisemitismus, a persekuce a vyhánění židů (u nás bylo královských nebo císařských ediktů o vystěhování židů vydáno několik), byla běžným jevem soudobé společnosti. Ve Španělsku se totéž týkalo i muslimských Maurů, ale od ostatní Evropy se Španělsko lišilo opět jen množstvím postižených, nikoliv tím, že by s židy a muslimy bylo zacházeno hůře než v jiných zemích. Španělská inkvizice se týkala hlavně těch "conversos", kteří, ač se stali nominálně katolíky, potají zůstali věrní svému původnímu náboženství, a byli proto obviněni z kacířství, které bylo hlavním zločinem v jurisdikci inkvizice.
Inkviziční tribunál se od sekulárního, královského soudu lišil tím, že obžalovaný měl právo na právního zástupce, který mu byl přidělen i tehdy, kdy na něj sám obžalovaný neměl dost finančních prostředků(!), proces měl přesně stanovené procedury, za falešná svědectví hrozily přísné tresty, včetně trestu smrti, a i mučení, které v té době bylo normálním, respektovaným a všeobecně užívaným nástrojem vyšetřování, podléhalo přísným kontrolám a předpisům. Před zahájením formálního vyšetřování obžalovaný dostal 30 až 40 dní, během kterých měl o svém údajném provinění rozjímat, mohl buď odvolat, přiznat svou vinu a kát se, nebo připravit svou obhajobu. Vyšetřování měli vždy být přítomni dva neinkviziční kněží kteří měli dbát na dodržování vyšetřovacích postupů. Pokud bylo přistoupeno k mučení (obecně uznávaná vyšetřovací metoda soudobé justice), nesmělo trvat déle než patnáct minut, lékař, na jehož pokyn muselo být mučení zastaveno, musel být přítomen, a obviněný nesměl být mučen více než jednou během celého svého vyšetřování. U sekulárních soudů podobná pravidla téměř neexistovala, a mučení bylo obvykle limitováno jen vůlí (nebo zlovůlí) vyšetřovatelů. Přesto se někdy stávalo, že její vlastní pravidla vyšetřování nebyla dodržována, a Španělská inkvizice byla v neustálém konfliktu s papeži, kteří jí vyčítali přílišnou tvrdost.
Nemá cenu si nalhávat, že by snad inkviziční soud byl akceptovatelný dnešními standardy, ale na svou dobu byl daleko před soudy sekulárními.
I počtem inkvizicí k nejvyšším trestům odsouzených, obvykle smrti upálením, bylo daleko méně, než legendy naznačují. Je dokumentováno, že za 350 let existence španělské inkvizice stálo před inkvizičním tribunálem asi 50 až 60 tisíc osob, a z toho k nejvyšším trestům bylo odsouzeno asi 3000 až 5000 obviněných. Je rovněž pravdou, že častým motivem persekuce byl antisemitismus, a pravdou je i to, že inkvizice byla typickým projevem soudobé intolerance a fanatismu.
I při maximálním odhadu pěti tisíc obětí však nepodává toto číslo v porovnání s počtem obětí náboženské intolerance a persekuce v jiných zemích katolické i protestantské Evropy (Židů ve všech Evropských zemích, hugenotů ve Francii, protestantů v katolických zemích, katolíků v zemích protestantských, a "čarodějnic" nejenom, ale zejména v protestantské Anglii a Německu - jenom počet pro "čarodějnictví" upálených osob, většinou žen, se v Anglii odhaduje až na 30 000 a v Německu až na 150 000) obrázek větší krutosti a fanatismu, než bylo soudobou normou.
Přesto se symbolem doby, její netolerance, fanatismu a krutosti, stala právě Španělská inkvizice. Její "černá legenda" vznikla až téměř 100 let po jejím založení, v době protestantské porážky, po vítězství Karla V. v bitvě u Mühlbergu. V roce 1567 začalo to, co by dnes bylo nazváno "propagandistická kampaň", vydáním protikatolického pamfletu "A Discovery and playne Declaration of sundry and subtill practices of the Holy Inquisition of Spain", podepsaného mužem jménem Montanus, který se v něm představuje jako španělský protestant a oběť inkvizice. Během jednoho roku byl pamflet přeložen z původní španělštiny do angličtiny, němčiny, francouzštiny a holandštiny, a byl napodobován množstvím dalších podobných tiskovin. Stal se bestselerem v protestantské Evropě a měl jen jeden problém, nebyl pravdivý. Dodnes nebyl historický výzkum schopen ověřit existenci muže jménem Montanus, a jeho popis inkvizičních tribunálů, procesních praktik a mučíren prokazatelně neodpovídá skutečnosti, a prozrazuje autorovu neznalost, nebo vědomou lež.
Celkově se dá říci, že Španělsko v době Inkvizice nebylo více netolerantní než jiné země soudobé Evropy, a metody Inkvizice nebyly o nic krutější než metody jiných soudobých institucí náboženské a sekulární justice, naopak, přes obecně akceptovaný mythus, byly často progresivnější. Španělská inkvizice sama byla daleko více mocenským nástrojem královské a státní politiky, než produktem církevního fanatismu, i když i tento prvek je v ní bezesporu přítomen.
Navzdory tomu se legenda tajemných fanatických mnichů v černých kapucích mučících své oběti, a masově upalujících kacíře a nepřátele církve, stala, díky jednomu z prvních a nejúspěšnějších příkladů mediální manipulace, strašákem protestantské Evropy, a v mnoha protestantských zemích byla často omluvou a zdůvodněním vlastní krutosti v zacházení s příslušníky náboženských menšin. Později byla převzata ateisty a kritiky katolické církve a, jako argument proti náboženství obecně a Římsko katolické církvi zvlášť, přežívá a je citována jako historický fakt dodnes, a bude zřejmě žít ještě velmi dlouhou dobu, možná navždy.

Tomáš Haas
5. května 2003

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Faust napsal(a):

Tomáši, děkuji za boření mýtů typu Tonypandy...
(c) Josepfine Teyová: Vrah či oběť
Je to veskrze záslužná činnost.
A capcha: army mullan :-)
27. 06. 2010 | 08:23

vlk napsal(a):

díky. Skvělý exkurz!

Historie, jak známo, se prý točí ve spirále... takže ono to o současnosti je.
Fanatické davy v dnešní době už nejsou tak časté jako ve středověku. To je pravda. Část s epřesunula k internetu.
Je to také daleko pohodlnější. Ale jejich chutˇ upalovat jinověrce zůstala úplně stejná. Lůza je prostě .
Stačí s e tu mrknout do diskusí.
Principy jsou stejné, jen technické postupy s e poněkud změnily.
Zdejší pravověrní si nijak nezadají s fanatiky 13. století.
27. 06. 2010 | 08:31

vlk napsal(a):

Vidím nick Faust

Jde o stejný jako na OM? Nebo jen náhoda? Pokud OM, pak říkám - mám radost, že vás zase po dlouhé době vidím.
27. 06. 2010 | 08:33

Čochtan napsal(a):

Zajímavé čtení.
Co se upalování týče, kolik upálených mladých holek (jeptišek) mají na svědomí naši oslavovaní husiti ?
27. 06. 2010 | 08:39

Anka napsal(a):

Fauste, vždyť princip popisu "krveprolití" v Tonypandy vyznávají novináři velmi pěkně, ne? Jen nějak těch Churchillů se nedostává:-)
27. 06. 2010 | 08:48

vlk napsal(a):

Čochtane

daleko méně , než kolik obyvatel upálili na svých vstupech ti, co přišli do země s požehnáním papeže. Dávalo jim totiý právo upálit každého kacíře. A těch tu bylo rozhodně víc e než řádových sester.
Oni totiž podle hesla - vinej nevinej, berte je po řadě, Pan Bůh už si to dobré a špatné přebere - brali všechny za kacíře.existuje o tom docela dost literatury.
27. 06. 2010 | 08:49

vojtěch napsal(a):

Hm, tak teď už i španělská inkvizice... Brzo se dozvíme, že i naše stalinistická justice v padesátých letech si zaslouží naši shovívavost, protože byla přece jenom humánnější než ta v sedmdesátých letech v Kambodži.

A drsná pravda o inkvizičních praktikách: http://www.youtube.com/watc...
27. 06. 2010 | 09:33

Xury napsal(a):

Pro vlka:
můžete dát nějaký link na zdroj pojednávající o pravomocích křížových výprav proti husitům a jejich skutečné realizaci.
Díky.
27. 06. 2010 | 09:36

Anka napsal(a):

:-))) Mám zásadní mezery, protože jsem netušila, že se na Monthy Python lze odvolávat jako na zdroj korektních informací, i historických.
27. 06. 2010 | 10:09

Faust napsal(a):

pro vlka:
ano, tentýž. :-)

A myslím, že to, že jsme se sešli právě pod tímto článkem, je docela výmluvné.
Boření mýtů a pověstí, že...

Hezký víkend přeju nejen vlkovi...
27. 06. 2010 | 10:28

vojtěch napsal(a):

to Anka:

To opravdu máte zásadní mezery, Monty Python je, jak známo, ze všech korektních zdrojů ten nejkorektnější :-)
27. 06. 2010 | 10:34

Faust napsal(a):

sice to není o křižáckých výpravách proti husitským Čechám, ale zdokumentovaný je výrok Arnauda de Citeaux:
Bijte je všechny, Bůh si je přebere.
A Simon de Montford tak učinil...

Nevidím důvod, proč by tomu v kacířských Čechách mělo býti jinak.
27. 06. 2010 | 10:59

almost glossed™ napsal(a):

Tak to jo, to byla vlastně úplná pohoda. Po R.Jochovi další, kdo vytváří PR pro akt mučení.

Však co, na hranici smrti zasáhne lékař a milého mučeného nechá humánně probudit k vědomí. A takové "patnáctiminutovky" se pak mohou opakovat donekonečna.

Humánní mučení se přece s tím nehumánním a barbarským nedá vůbec srovnat, to ví každý.

Opravdu Aktuálně nevadí mengeleovská filosofie? Propagace sofistikovaného mučení v rukavičkách?

Jen připomínám, že nedávno zrušilo komusi blog s odůvodněním orálního sexu v nadpisu jednoho článku. Obhajoba mučení pod záminkou "historického exkurzu" však nevadí.
27. 06. 2010 | 11:13

ms napsal(a):

Faust,
když jsme u toho boření mýtů, tak tento výrok je také zpochybňován. Mnich který ho uvedl, měl to zaznamenat až mnoho let po událostech v Beziers a prý měl bohatou fantazii.

Na druhou stranu je dokázáno s naprostou jistotou, že Arnaud byl pěkdný krvelačný dobytek, protože když se sám svěřoval papeži, tak si mlaskal potěšení nad skvělým vražděním všech nehledě na stav, věk či pohlaví - možná z tohoto dopisu později vznikl onen citát.

Jinak o inkvizici jsem četl už hodně podobného. Jenže jednak to připomíná trošku dnešní obhájce Stalina - on nevěděl, on nepodepsal a dokonce i kočku na stroumu zachránil a hlavně to je snaha o umenšení negativní role inkvizice. To specialisté ze Španěl jezdili v době náboženských válek do Francie a vedli zbožný katolický lid k vyřezávání satanských hugenotů. A že si možná sami ručičky tolik nešpinili a většinu práce přehodili buď na dav nebo na světské soudy ? Není to moc omluva.
27. 06. 2010 | 11:33

Anka napsal(a):

to almost glossed™ - to byste nevěřil, jak si Haasovo předci v koncentráku užívali! Ten příměr se Vám opravdu velmi zdařil, gratuluji! Je vidět, že si Vás doma hleděli.
27. 06. 2010 | 11:39

almost glossed™ napsal(a):

Anka: Jetliže je to pravda, je pro mně jeho "boření mýtů" obzvlášť nepochopitelné a bizarní. Někteří lidé zkrátka neznají stud. Na osobní invektivu reagovat nebudu.
27. 06. 2010 | 11:43

Anka napsal(a):

Jak říkáte - "někteří lidé zkrátka neznají stud".
27. 06. 2010 | 11:57

almost glossed™ napsal(a):

Anka: Důležité je hlavně odvést pozornost od obsahu. Ještě by někdo mohl prohlédnout záměr. Tak ať se daří.

P.S. To španělské mučeníčko bych si dal klidně i třikrát, když mi ho p. Haas tak hezky vykreslil v odstínech růžové. Vždy až do bezvědomí a na hranici smrti a pak znovu a ještě jednou. Takový příjemný adrenalinový sport. Vždyť je to pod dohledem lékaře! Tak to jsem naprosto klidný. Prostě paráda.

Kde jsem to jenom četl? Aha, už vím:

http://www.ceskenoviny.cz/z...
http://www.novinky.cz/zahra...
http://www.blisty.cz/art/19...
http://www.tyden.cz/rubriky...
http://www.blisty.cz/art/31...
27. 06. 2010 | 12:10

Anka napsal(a):

Odvést pozornost od obsahu Vašeho příspěvku? To, že jste rozčilený, není vina Haase. Orientace v historii je holt fuška.
27. 06. 2010 | 12:20

siven napsal(a):

Ano, něco na tom bude. Ovšem na 100% absolutorium to také nestačí.

Vzpomínám na svědectví anglického námořníka, který se svou lodí ztroskotal u břehů střední Ameriky. Posádka se dostala do rukou Španělů, v té době nepřátel (navíc jiného vyznání). Španělští vojáci se ke svým zajatcům nechovali úplně nejlépe, ovšem podmínky se zlepšily, jakmile byli přijati jako sloužící zajatci do rodin kolonistů ve městě. Rodiny se ke svým cizojazyčným sluhům (formálně stále zajatcům) chovaly velmi přátelsky.

Situace se ovšem změnila s příchodem inkvizitorů do města. Samotné rodiny tuto událost sdělily svým sloužícím Angličanům se značnou nelibostí. Očividně znaly poměry a tušily, co bude následovat: nutnost splnit rutinní „plán“.
Inkvizice rozběhla vyšetřování všech zajatých námořníků, z nichž někteří neušli procesům, mučení, nebo dokonce trestu nejvyššímu.

Svědek těchto událostí byl mezi šťastlivci, kteří podobnému osudu unikli. Po několika letech se mu dokonce podařilo vrátit do vlasti.

V tomto případě problém zcela zjevně nespočíval ve světské moci, jejích vykonavatelích, nebo "nenávistných" civilistech.
Problém nastal až s příchodem představitelů inkriminované instituce na místo činu.

Tuto instituci je tedy nutné z historického hlediska vnímat velmi komplexně.
27. 06. 2010 | 12:33

ms napsal(a):

Siven, to je přesně ono. Vychází se z akt (samozřejmě jen dochovaných a tady nikdo neví co nebylo podrobeno jisté selekci), kdy si inkvizice přímo ušpinila tlapky s židy, heretiky či pomatenci. Ale to kolikrát kde asistovala, koho nabádala k nenávisti, koho rovnou přesunula světské moci jako jasný případ, to už se zjistit nedá.
27. 06. 2010 | 12:39

Faust napsal(a):

bych se pokusil tenhle problém i posunout.

Třeba JEZUITÉ:
voila: páter Koniáš (...českých knížek hubitelé lítí // plesnivina, moli, jezuiti... metrpětaosmdesát mojí osoby se otřásalo hněvem při zmínce o jezuitech)... a kde zůstal Balbín?? a Dobrovský??

A třeba historie jezuitského řádu v Latinské Americe - zakazovala je tam a tehdy dokonce i světská moc. Španělská...

Tím chci říci, že NIC není černobílé... což - vezmu to zkratkou - koneckonců platí i pro dnešek, že?
27. 06. 2010 | 13:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

Byl větší hovado Hitler či Stalin ?
Torquemada či papež ? Kalvín či sv. Augustin ? Je lepší palečnice nebo španělská bota ?
Je Osvětim mýtus ve srovnání s Mauthausenem ?
Je větším hříchem pobít tisíc nepřátel, nebo nejít v neděli na mši ?

"Přinuť je, ať přijdou", řekl sv. Augustin. A nejen řekl, on tak i činil.
Oberpropagandaminister a ideolog takto bohulibé vykonavatelky náboženské hygieny - katolické církve.
Warum ? Nu, poučil se z chyby pohanství.
Která s křesťany důsledně nezatočila (až na konjunkturální císařské excesy).
Není pravda, že vzniklý mýtus o španělské inkvizici poškozuje katolickou církev.
Ta naopak tenhle mýtus tím, že inkvizici zavedla , sama vytvořila.
Asi je to skryto někde v onom pohrdání sama sebou - sebemrskačstvím a tak.

Jaké že z toho všeho plyne ponaučení ?

Nu, lepší než utrpení sčítat, odčítat, dělit, násobit, umocňovat a bůhvíco ještě, je utrpení odstraňovat a předcházet mu.

Což mimochodem byla často i jedna z motivací pronásledovatelů kacířů - snaha o spásu jejich duše, která trpí bludem.

Heil Augustin.

Svatý - podotýkám. Stále svatý. I proto je katolická církev nebezpečná i dnes.
Patologičnost jejího chování je totiž přímo úměrné její moci.
Takže dnes je to s ní O.K.
Dnes.

Ale jen B´h ví, co může nastat zítra.
27. 06. 2010 | 14:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

vyhověl jsem žádosti autora a smazal jeden text v diskusním příspěvkem, který byl formulován tak, aby vzbuzoval zdání, že jej psal autor tohoto blogu (jeho cílem bylo podsunout autorovi obhajobu nacistického zločince Josefa Mengeleho).

Aktuálně.cz nemá zájem poskytovat podobným sprostotám prostor, své stránky nabízíme věcné a korektní debatě.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
27. 06. 2010 | 14:12

Tencokida Hnuj napsal(a):

Faust
Jezuiti "vynalezli" moderní školství.
Zakázel je papež.
Volná soutěž totiž nesnesla monopol na kolonialismus.
Nebýt toho, bylo by dnes možná křesťanské i Japonsko. A kdoví, jestli i ne Čína.
Jezuiti totiž byli velmi vzdělaní - nebyli to primitivní členové žebravých řádů, kteří uměli přemýšlet a jednat jen v krátkodobých intencích svých prebend a žaludků.
Byli schopni dělat prozíravé kompromisy mezi katolickými dogmaty a místním náboženstvím.

Mějte se.
27. 06. 2010 | 14:15

Ládik napsal(a):

Kydači, ty jsi nějaký chytrý, nejsi náhodou po.....? Zajdi si zítra na http://www.jesuit.cz/akce/a...
27. 06. 2010 | 14:33

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ládík
Za 350,- Kč si koupím láhev rumu a pár lahváčů, ubalím si jointa a naladím se tak na tvou duševní rovinu. Můžeme pak kontemplovat nad druhou částí mého nicku, neboť se snažím býti solidárním s tématy uchopitelnými svým opuštěným bližním a to aniž bych mu otkrojoval své pohledy na to či ono.
27. 06. 2010 | 14:38

almost glossed napsal(a):

Pro nezasvěcené: Cenzor - lhář vyšel vstříc příkazu.

Příspěvek byl podepsán MÝM nickem a nikterak se nepokoušel vytvořit dojem, že by jej psal autor blogu. Šlo o sarkastické doplnění autorova stylu. Pro extrémně nechápavé či zlovolné bylo doplněno slovy: "Tak nějak to vidím".
27. 06. 2010 | 14:40

Faust napsal(a):

Samurajský synku (odložený) :-)
Sice jsem sem nepsal, jsa ohromován intelektem zdejších diskutérů :-)) nicméně Vaše příspěvky jsem si vždy velice rád přečetl.
Protože byly jaksi svěží a neotřelé - opravdu.
Dokonce jsem Vám "odpustil" i volbu Radka Johna a jeho blonďatých krásek, neb i to bylo nesmírně osvěžující.

Tohle bylo OT ... a teď k věci: ano, máte pravdu a jen se ptám, proč obecně světské moci tak hrozně vadí duchovno?
Možná se na tohle téma jednou "utkáme"

A captcha po mně chce real occupies ... poučte neznalého: jsou to opravdu NÁHODNÁ SLOVA?
Možná by mi odpověděl pan Stejskal, jehož úsilí zachovat diskusi snesitelnou, si opravdu nesmírně vážím.
A dávám mu volnou ruku, kdybych někdy ujel, aby mě smáznul,
TAKOVEJ JSEM JÁ, MATINKO... (c) Mamzel Nitouche :-)))
27. 06. 2010 | 14:49

almost glossed napsal(a):

Aby z toho jak Haas tak cenzor nevyšli tak levně, parafrázuji svůj výrok tak, aby neměli další záminku ke smazání. Chápu, že jim obsah moc nevoněl:

Šlo o vyjádření mých reálných obav, že se zde zítra objeví Haasův blog, který bude obhajovat Mengelovy pokusy na lidech s odůvodněním, jak prameny přehání a budují mytologii, která nám nedovoluje nahlédnout skvělé osobnosti Mengeleho, protože to byl především vynikající vědec, jenž měl své experimenty pečlivě naplánovány a postupoval při nich podle přesných protokolů. Takové humání experimenty pod dohledem lékaře. Viz jeho popis super mučení pod dohledem lékařů.

Jsou to mé obavy z lidí typu Haase a Jocha. Vím, o čem mluvím. Nejprve se začíná "bořením mýtů". Pak se teprve zrůdnosti zavádí.

ONI to myslí VÁŽNĚ. http://www.blisty.cz/art/39...
27. 06. 2010 | 14:53

Pepa Řepa napsal(a):

To Anka
Inu almost glossed™ je pusinka.
Řekl bych, že autor obhajuje nejen inkvizici, ale i CIA, Mossad, palečnici, jidášovu stolici i španělskou botu.

Řek bych také, že autor bude fašounek, nácíček, protofašista, obhájce kněží a popů či dokonce sám Velký Protopopov.
O tom ten článek přeci je. Nebo ne?
:-)
27. 06. 2010 | 15:05

Pepa Řepa napsal(a):

almost glossed™
tak, tak začíná to obhajobou Jidášovy stolice, Mengeleho pokusů na myších a lidech a končí volbou ODS, TOP či VV.
Je třeba tomu předejít.Udusit to v zárodku.
27. 06. 2010 | 15:11

Tencokida Hnuj napsal(a):

Faust
Recpt...Vypadá to jako blogařská mystika, ale za vším hledej Stejskala, jak praví dosud neznámé úsloví.
On prostě, liška podšitá, sedí každému na klávesnici a hlídá písmenko po písmenku, co tam ťukáte a paralelně s tím hledá nějaký výraz, který by byl analogický pointě Vašeho příspěvku. Je v tom mistr, proto to působí tak spontánně a lehce.

Světská moc má ráda duchovno pod svým čepcem , pak ji nevadí vůbec.
Ne, to je jen taková zkratka. Pokus o bonmot. :))

Já vlastně ani nevím, co to je duchovno.
Ale snažím se.

V poslední době mě takto hodně oslovil :
Dodds : Pohané a křesťané ve věku úzkosti
E. Fromm : Budete jako Bohové

Ale mám rád i Švejka a jeho reinkarnaci - J. K. Toole : Spolčení hlupců

Neb duchovno bez srandy stojí za hovno.

Mějte se.
27. 06. 2010 | 15:19

Tencokida Hnuj napsal(a):

Faust
Zajímavé duchovno teď on line sleduji :
http://www.zlo.cz/aclauss.html

Mějte se i napodruhé.
27. 06. 2010 | 15:21

Faust napsal(a):

almost glossed™
Achich ouvej, vždyť přeci o tom autor nepíše, nebo ano?
Mezi námi a tímhle kompem - ona je bezva diskusní metoda napsat, co autor mínil (a nenapsal, ba dokonce ani nemínil) a s touto svou představou polemizovat.
Nic ve zlém - i Vás považuji za jednoho z kvalitních diskutérů.

P.S. srdce mi bije nalevo - to pro všechny a pro budoucno. :-)
27. 06. 2010 | 15:22

Anka napsal(a):

To Pepa
:-)) Chápat psané slovo, to je těžká disciplína. Pro osovojení si tohoto umu bych si dovolila doporučit začít s něčím snadným, příkladně takový Pečírkův kalendář...
27. 06. 2010 | 15:23

n.o.s napsal(a):

almost glossed

na jedné straně má autor pravdu inkvizice skutečně byla do jisté míry mýtem vytvořeným protestanty proti katolíkům stejně tak později utrpení židů ve středověku byla forma ideologické války proti Papežství,

na druhé straně v té době měl a dosud má monopol na informace tj. archivní dokumenty Vatikán a jak známo existuje velmi silná snaha v určitých kruzích ukázat katolickou církev "v lepším světle"

protestanti ovšem nebyli mnohem lepší jakmile získali moc započali s vlastní inkvizicí, mimo jiné katolíků

to je v logice žido-křestanské morálky jen ta naše oběť je ta pravá jen ti naši mrtví jsou ti zavraždění, ti vaši mrtví neexistovali nebo jich bylo málo eventuálně si zato beztak mohli sami

žido křesťanská lež a perverze nic víc
27. 06. 2010 | 15:25

Faust napsal(a):

Tencokida
:-))
Však jsem napsal, ře glosy samurajského synka jsou závanem svěžího větru... :-)
I vy se mějte - pro mne si přišel čtyřnohý tyran s povelem: JDE SE VEN. Ovšem on netuší, že se jde u na pivo.
Hezké odpoledne...
27. 06. 2010 | 15:30

Pepa Řepa napsal(a):

To Faust
Jakejpak odloženej synek od brány Rašó.
Ignácius to je. Ignácius reilly z Levyho kalhot.
Odkopal se, hnojař jeden.

Jo to byly časy. To bylo před tím politicky korektním výbuchem.
Ignacius začínal dopisy: Vážený pane Nováku, drahý mongoloide....

Zkuste to napsat dneska.
Jepice má delší život.

Teď mi napadá. Má na název knihy Kennedy O´Toole copyright?
Asi ne, když se sám otrávil v garáži.

Byl by to hezký název pro zdejší server.
27. 06. 2010 | 15:31

Pepa Řepa napsal(a):

Kdepak stačí pronést kouzelnou formulku: Duchovno a už je tady džin z lahve se svým archivem mouder.Další člen Kennedyho bratrstva.

Tak si to-Anko- užijte, začíná fotbal.
27. 06. 2010 | 15:35

Čochtan napsal(a):

Svatá inkvizice nebyla jedinná, která pořádala veřejné grilování hříšníků.
Třeba Kalvín zavedl v Ženevě přísný řád, ... prosadil mj. zákaz zábav, ... (tanec, jisté hry).
Za čarodějnictví bylo roku 1545 v Ženevě upáleno 23 osob. Za jeden rok !
27. 06. 2010 | 17:28

Čochtan napsal(a):

P.S.
Němci krásně hrajou, co ?
27. 06. 2010 | 17:28

almost glossed™ napsal(a):

Faust: A o čem autor píše?

Které jiné "mýty" boří?
27. 06. 2010 | 18:07

almost glossed™ napsal(a):

Faust: pro mně je hlavní sdělení vrchního ideologa jednoho křídla ODS Haase v tom, že španělská inkvizice nebyla vlastně tak špatná a někdy vlastně překvapivě fajn. Podívejte se, jak férová a korektní podle něj byla - poznáte to podle JEHO vykřičníku v citaci. Je vidět, na co klade důraz. S neskrývaným respektem k mučení, které "probíhalo podle přesně stanovených procedur" na rozdíl od barbarského mučení bez pravidel.

Ten člověk se snaží navodit dojem, že sofistikované mučení je LEPŠÍ a humánnější než takové to obyčejné primitivní barbarské mučení bez pravidel. Z toho se mi obrací žaludek.

Ostatní "faktografie" je balast, který má zakrýt podstatu sdělení. Tak jako např. jistý S.Komárek zde posledně alibisticky navrhoval/nenavrhoval zbavit některé lidi volebního práva http://blog.aktualne.centru... , tak i tento člověk jen začíná "bořením mýtů". i tento člověk se zatím neodváží své sympatie sdělit zcela otevřeně, ale snaží se pro tuto myšlenku alespoň vytvořit prostor. Obvykle to tito lidé nazývají "otevřením diskuse na téma..."

Copak může soudný člověk věřit té demagogii, že měl odsouzený v inkvizičních procesech právo na obhájce, který by ho SKUTEČNĚ obhajoval? Že ona křivá svědectví ač byla trestná, nebyla z nebožáků vytřískána "mučením pod dohledem lékaře" a v mnoha "intervalech 15 minut"?

Haas možnost zlovůle prezentuje jen v
alibistických závorkách. Snaží se vytvořit dojem, že nebýt několika jedinců, kteří nedodržovali stanovená pravidla, byl vlastně ten "institut" efektivní a sympatický. Jen takové drobné zádrhele nám kazí dojem... To jsou však veskrze mýty...

Vážně může soudný člověk věřit, že ty procesy nebyly zinscenované?

Asi tak jako byl férový proces s M.Horákovou, že? Vždyť ta měla také právo na obhájce, její věznitelé a popravčí se také museli řídit jasnými pravidly atd., atd.

Ne, inkviziční procesy nemohly být zinscenované, to může předpokládat jen takový ......(doplňte nadávku dle uvážení)..... almost glossed.

O čem je Haasův blog - citace:
"Inkviziční tribunál se od sekulárního, královského soudu lišil tím, že obžalovaný měl právo na právního zástupce, který mu byl přidělen i tehdy, kdy na něj sám obžalovaný neměl dost finančních prostředků(!), proces měl přesně stanovené procedury, za falešná svědectví hrozily přísné tresty, včetně trestu smrti, a i mučení, které v té době bylo normálním, respektovaným a všeobecně užívaným nástrojem vyšetřování, podléhalo přísným kontrolám a předpisům. Před zahájením formálního vyšetřování obžalovaný dostal 30 až 40 dní, během kterých měl o svém údajném provinění rozjímat, mohl buď odvolat, přiznat svou vinu a kát se, nebo připravit svou obhajobu. Vyšetřování měli vždy být přítomni dva neinkviziční kněží kteří měli dbát na dodržování vyšetřovacích postupů. Pokud bylo přistoupeno k mučení (obecně uznávaná vyšetřovací metoda soudobé justice), nesmělo trvat déle než patnáct minut, lékař, na jehož pokyn muselo být mučení zastaveno, musel být přítomen, a obviněný nesměl být mučen více než jednou během celého svého vyšetřování. U sekulárních soudů podobná pravidla téměř neexistovala, a mučení bylo obvykle limitováno jen vůlí (nebo zlovůlí) vyšetřovatelů."
27. 06. 2010 | 18:38

bape napsal(a):

autor

...ale jděte! Inkvizice byla podle Vás charitativní organizace, že! I kdež!!! STB byla " hadra" proti spolku, který založil a vedl Ignác z Loyoly. A opět jsme u toho, že terorem se lépe ovládají masy a dělá mocenská politika, o což římské církvi vždy šlo a využívala k tomu biblické poselství, aby přinutila lidi ke stracu a povolnosti.
27. 06. 2010 | 22:05

Faust napsal(a):

almost glossed™

Ale propána, vždyť to je nutno posuzovat v historických souvislostech a ne dnešním pohledem.

A možná - pokud zde na Aktuálně budu diskutovat - tak pochopíte, že jsem docela dost vyhraněný "levičák" a že mi ODS tak dalece nic neříká, Ovšem nepochopil jsem, co mají stranické preference autora co dělat v pojednání o historii?
Když to tedy přeženu: nemyslím si, že by ODS zakládala inkviziční soudy.

Rozumíme si?
28. 06. 2010 | 07:21

forward napsal(a):

Diskutujícímu, co se demagogicky otřel o husitsví:
Měl by vědět, že při konferenci ve Vatikánu (1999) se katolická církev slovy papeže Jana Pavla II.vyjádřila o Mistru Janu Husovi jednoznačně pozitivně. Byla uznána jeho morální velikost. Bylo mu přiznáno, že patřil k největším evropským reformátorům církve. ( K Husovu učení se přihlásil i sám M.Luther.)
Už po vítězných husitských válkách v 15.st. dospěl basilejský koncil k uznání základních tezí husitské víry. Katolická církev uznala husitské požadavky a nežádala návrat do předhusitských poměrů. (Podmínkou bylo vypořádání se s křídlem radikálů - bitva u Lipan.) V praxi to znamenalo, že v Čechách vedle sebe mohli žít lidé s různým náboženským vyznáním (husitské, českobratrské, katolické aj).
Díky učení Mistra Jana Husa vzniklo v českých zemích revoluční hnutí,které téměř na 200 let (15.-16.století) vydobylo obyvatelům českých zemí, jako jediným Evropanům, SVOBODU VYZNÁNÍ. Porážkou ztratila katolická církev dominantní vliv v českých zemích. Poprvé v evropských dějinách byli uznáni lidé nábožensky jinak smýšlející za plnoprávné občany! Tato pluarita neumožňovala působení inkvizice jako jinde v Evropě. Umožňovala rozvoj společnosti, hospodářství, kultury, českého písemnictví atd. Nedocházelo k selským bouřím. Pro Čechy toto období znamenalo téměř 200 roků života bez válek. HUSITSTVÍ SE STALO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTÍ ČESKÝCH DĚJIN!

Připomeňme si, že v pobělohorské době, při násilné rekatolizaci Čechů, byl lidem opačného vyznání zabavován majetek, kdokoliv je mohl beztrestně zabít (!), mnozí museli uprchnout do zahraničí (napřJ.A.Komenský), byly páleny nekatolické knihy atd.
28. 06. 2010 | 08:03

almost glossed™ napsal(a):

Faust: "Ale propána," vždyť jsem Vám jasně ukázal, že jde o tendenci, která se na pravicové scéně začíná prosazovat stále více.

A právě tento podivný příspěvek přesně zapadá do směřování pravice momentálně opilé výsledky voleb.

Ta tendence je jasná:

1. Zbavovat nepohodlné oponenty volebního práva: http://blog.aktualne.centru...

2. Vytvářet pro nepohodlné "sběrné" (dříve "koncentrační") tábory: http://www.denikreferendum....

3. Těm, co by se chtěli bránit, nasadit tvrdší metody, než bylo dosud v našich - českých - podmínkách myslitelné: viz tento blog a viz obhajoba mučení R.Jochem: http://www.blisty.cz/art/39...

A ten realizace tohoto přístupu už krouží nebezpečně blízko, nemyslete si, že jde o nějakou fikci nebo hysterii: http://www.novinky.cz/zahra...

http://news.branyvnimani.cz...

http://zpravy.idnes.cz/gaze...

To je ten kontext.
28. 06. 2010 | 08:56

almost glossed™ napsal(a):

Faust: Ještě bych rád slyšel, jak tedy podle Vás zní ta "pravda" o inkvizici, která je podle Haase schovaná pod nánosem mediální manipulace a dezinformací, jak píše?

Budu rád, když to zformulujete do jednoduché oznamovací věty.
28. 06. 2010 | 09:03

Faust napsal(a):

almost glossed™

jednoduchá oznamovací věta zní:
španělská inkvizice vnesla aspoň nějaký řád do neřádu vůkol.
Stačí?
Sám za sebe bych dodal. že to na svou dobu bylo docela dost průlomové rozhodnutí.

A propánajána: já ODS opravdu nemusím, ale ty odkazy jste sem dal proč?

Ono totiž "tento podivný příspěvek" byl psán před více než 7 lety a o jeho zveřejnění zde se rozhodlo viacmenej náhodou v sobotu při grilování na chalupě. Se při pohodové diskusi zabrousilo i do těchto vod a p. Haas myslel, že bude dobré, když s tím seznámí i širší publikum.
Stačí?

Jinak řečeno: opravdu nejde o snahu ODS (ve smyslu Vašeho příspěvku) zavádět zde systém inkviziční.
Opravdu ne.

Čímž považuji tuto diskusi za ukončenou.

RC: dom futurity
moc se mi to líbí - takže možná někdy příště... :-)
28. 06. 2010 | 10:03

almost glossed™ napsal(a):

jednoduchá oznamovací věta zní:
španělská inkvizice vnesla aspoň nějaký řád do neřádu vůkol.
Stačí?

- No vida, takže se v interpretaci příliš nelišíme. Rozdíl je v tom, že
mně já nedokážu jásat nad tím když se provádí svinstvo "podle řádu a pravidel". Dokonce mi připadá ještě odpudivější než svinstvo "v neřádu". Vadí mi, když právě TOTO někdo vyzdvihuje jako symbol pokroku.

Vadí mi, že je nepřímo vyzdvihováno jako lepší, civilizovanější.

Vážně musím znovu a znovu vysvětlovat, že sebepečlivěji naplánované a organizované mučení podle "pravidel" je prostě stále mučením, tj. tím nejodpudivějším a nejnižším aktem, kterého je člověk schopen? Osobně mi pak naplánovaný teror připadá ještě úchylnější.

Sám za sebe bych dodal. že to na svou dobu bylo docela dost průlomové rozhodnutí.
- Tak tomu se říká průlom. Jako mučený byste nepochybně rozdíly mezi sofistikovaným mučením "podle pravidel" dokázal náležitě ocenit. Vždyť takové opakované mučení až do bezvědomí či na hranici smrti pod dohledem "lékaře" je daleko lepší a lidštější než prachobyčejná řezničina, že?

A propánajána: já ODS opravdu nemusím, ale ty odkazy jste sem dal proč?
- Tady Vám nepochopení nevěřím. To už je hra.

Ono totiž "tento podivný příspěvek" byl psán před více než 7 lety a o jeho zveřejnění zde se rozhodlo viacmenej náhodou v sobotu při grilování na chalupě. Se při pohodové diskusi zabrousilo i do těchto vod a p. Haas myslel, že bude dobré, když s tím seznámí i širší publikum.

- Aha, odtud vítr vane... Takže nyní už je ta správná doba podobné (pro Vás inovativní, pro mě zvrácené) myšlenky o pokrokovosti inkvizice, která vnesla řád do neřádu vůkol zveřejnit. Doba je příznivá, mediální prostor vstřícný... Kujme železo, dokud je žhavé.

Stačí?
- Ano.

Jinak řečeno: opravdu nejde o snahu ODS (ve smyslu Vašeho příspěvku) zavádět zde systém inkviziční.
Opravdu ne.
- To jsem ostatně psal. Jde jen o postupné rozšiřování hranic významu toho, co je přijatelné a normální. Netvrdím, že ODS bude zavádět inkvizici. "Jen" např. může přijmout nějakého toho vězně z Guantánama, který nikdy nebyl obviněn a neměl možnost se hájit, "jen" např. poskytne část prostoru ČR americké vojenské základně, která bude vyjmuta z české jurisdikce (málem se podařilo dokončit), "jen" poskytne po vzoru polského premiéra nějakou tu bývalou vojenskou zónu pro účely mučení údajných nikdy neobviněných a neodsouzených "teroristů", "jen" postaví nějaký ten koncentrák pro bezdomovce, "jen" může prosazovat metodu "zostřených výslechů" pod nějakou vhodnou záminkou...

Všechny tyto výroky, které by ještě v 90. letech byly u slušného člověka nemyslitelné a za které by byl vyloučen ze slušné společnosti se objevují stále častěji - jsou to lakmusové papírky, které testují, co společnost unese a posouvají hranice přijatelného.

Dnes, s oddanými médii v zádech, už tito lidé nemusí předstírat a skrývat nic.

Pro mě je šílené, že se diskurz někdejší pravicové žumpy českého internetu virtuálně.cz (jak vidím, už nefunguje) přenáší bez většího odporu sem.

Čímž považuji tuto diskusi za ukončenou.
28. 06. 2010 | 10:51

almost glossed™ napsal(a):

Vypadl poslední řádek:

Čímž považuji tuto diskusi za ukončenou.
- Jak je libo...
28. 06. 2010 | 10:54

Tencokida Hnuj napsal(a):

poučení pro 26. týden tedy zní :

Když už Vás náhodou někdo kvůli tomu či onomu čapne, vyžádejte si, aby přísedící měli dost tužek, ořezávátek a papíru a případné mučení bylo tak prováděno dle nejnovějších poznatků torturační etiky.

Pokud by ale i tak mučení bolelo, přiznejte se. Nejprve si ale ověřte u přísedících, zda Vaše přiznání bude důvodem k jejich přimhouření oka, či se jen tak naoko tváří.

Během celé procedury sledujte po očku přítomného lékaře, když jste si předtím vyžádali notářsky ověřenou kopii jeho diplomu (neměl by být z Plzně !!), zda nespí či nepodřimuje. Pokud by tomu tak bylo, prohlašte celý proces za zmatečný a vyžádejte si nového doktora a opakování celé procedury od začátku.

Jestliže jste zjistili, že všichni přísedící mezi sebou hovoří španělsky, se stoprocentní jistotou takto víte, že jste v těch nejlepších rukou. Vyžádejte si proto nějaký obrázkový časopis či knížku židovských anekdot a během celého procedury se chovejte nenuceně, občas směrem k přísedícím proneste nějaký žertovný bonmot či udělejte zábavný dvojsmyslný posunek.

Kdybyste ale i přesto utrpěli nějakou újmu na zdraví či životě, podejte (pokud Vám to okolnosti umožní tak vlastnoruční) odvolání do Vatikánu.
Ten jistě přivolí k tomu, aby došlo k revizi a opakování celé procedury, nyní i pod jeho kuratelou.Takto se Vám již dále nemůže přihodit nic špatného, neb Vatikán spasí tak či onak i toho nejhoršího a nejzatvrzelejšího komentátora blogů.
28. 06. 2010 | 11:11

almost glossed™ napsal(a):

TCKH: Při zkoušce vodou se utopila. Znamená to, že byla nevinná a naštěstí nemusí být upálena. Její duše je čistá.

Vše proběhlo podle přesných protokolů.
Zkouška vodou nařizuje na rozdíl od dřívějších barbarských a primitivních metod držet obviněné hlavu pod vodou nikoliv neomezenou dobu, nýbrž pouze pokrokových 15 minut maximálně (s možností neomezeného počtu opakování).

Velkým posunem vpřed je i přítomnost kvalifikovaného lékaře. Zkoušce vodu byl přítomen po CELÝCH 15 minut. Rozhodně nebylo jeho vinou, že obviněná sebou po celou dobu nesmyslně házela a vypotřebovala si tak vzduchovou rezervu podstatně dříve než před uplynutím protokolárně určené čtvrthodiny.

Vše proběhlo humánně, podle plánu. Dodržení přesného postupu stvrzeno dvěma svědky a lékařem.
28. 06. 2010 | 11:30

Faust napsal(a):

ježíšmarjá - a Buh mi netrestej za porušení desatera přikázání :

co se i zde nevyčte z historického excurzu??

Není ono to spíš HYSTERICKÉ??

Sorry, takto nějak vypadal NP před svým zdechnutím a Om před nájezdem zdejší party /míněno z Aktuálně/.

Takře sbohem - u pohřbu dalšho svobodného fora nehodlám asistovat.
Captcha praví: importers secreter :-)
28. 06. 2010 | 12:07

almost glossed™ napsal(a):

"Není ono to spíš HYSTERICKÉ??"

Samozřejmě. Také si myslím, že protiprávně držení vězni na Slovensku a ti mučení v Polsku by neměli podléhat hysterii. Vždyť vše jistě proběhlo přesně podle něčích pravidel.
28. 06. 2010 | 12:14

Anka napsal(a):

Fauste, jsi fakt jak malej:-)) K diskusi jsou vždy zapotřebí nejméně dva! Tomuhle typu diskutéra můžeš napsat, že je dnes pondělí a stejně se s Tebou bude dohadovat. Z čehož plyne, že na takové nemá smysl reagovat, pokud ovšem nemáš v úmyslu se upsat k smrti.
28. 06. 2010 | 13:11

almost glossed™ napsal(a):

Anka: Jaké bylo grilování? Nic se nepřipálilo?
28. 06. 2010 | 13:50

Pepa Řepa napsal(a):

Anko, škoda že jste-zřejmě- zadaná.
Nosil bych Vám květiny každý den.
Mohlo by to klapat. Vy moudrá, já blb.

Já blb chtěl napsat cosi o článku, který mluví o jistém mythu z doby, která byla drsná a syrová, ale která vlastně má na triku zlomek obětí naší
posthumanistické éry 20.století, ale určitě bych se dozvěděl, že hájím Auschwitz,fedruju ODS a mučím mudžáhida u Komárna.

Anko, jste moudrá žena se smyslem pro absurdní humor, řekl bych.
:-)
Poslal bych Vám polibek, ale nevím, jak se to v internetové řeči dělá.
28. 06. 2010 | 13:57

ms napsal(a):

Pepa Řepa, zlomek obětí ? Ve vztahu k tehdejší populaci ? V absolutních číslech možná doba před rokem 1900 vypadá nějak humanističtěji v porovnání s minulým stoletím, když si ale vezmeme že lidí bylo mnohonásobně méně tak třebas jen dvacet tisíc mrtvých by bylo jedno ze středověkých velkoměst.
28. 06. 2010 | 14:03

Pepa Řepa napsal(a):

To anka
Faustovi to je fuk, ten se už upsal.

To ms
a to je právě to, do čeho nemám chuť a o čem -jak se já, blb domnívám- že článek není.

Jestli máte náladu hoďte do počítačky 5 mil. Židů, 20 mil Rusů, WWI i II, podělte hustotou obyvatelstva a sdělte koeficient lidskosti naší a tehdejší éry.
28. 06. 2010 | 14:20

ms napsal(a):

Nemáte chuť ale autoritativně jste poinformoval, že jde o zlomek obětí 20. století. OK, beru.
28. 06. 2010 | 14:41

Anka napsal(a):

Popo, Vy člověče boží! Kam sem s těma perlema?! Chtěla jsem prubnout, jestli i tady platí, že dvakrát dvě jsou čtyři, ale když si představím to slohové cvičení na téma, že je to spíš pět, tak se toho raděj zříkám:-)) A Vy sem s takovými zlotřilostmi jako je volání po zdravém rozumu!
28. 06. 2010 | 16:12

Anka napsal(a):

Pepo, omluvte mne, že jsem Vám zpotvořila jméno. Že bych to svedla na ten děsnej hic?:-))
28. 06. 2010 | 16:14

Faust napsal(a):

Pepa Řepa - jo, jsem upsanej.
:-))
a porád na odletu tou slavnou dírou ve stropě. :-)

Ovšem nechce se mu věřit, že Ance neumíte poslat virtuální polibek :
:-*
smajlíky neumím, ale tohle je přece základ.
:-)
28. 06. 2010 | 16:48

siven napsal(a):

Není třeba se toliko rmoutit, milá lady Ann.

Pepa má očividně moc rád popy. :)
28. 06. 2010 | 17:39

Pepa Řepa napsal(a):

28. 06. 2010 | 18:18

Anka napsal(a):

se nermoutím, a s tím zalíbením v popech, tak to snad spíš já, ne?
28. 06. 2010 | 18:18

Anka napsal(a):

to Pepa
šmarjájosefe! to snad raděj budu pauzírovat:-))
28. 06. 2010 | 18:20

Your sincerely Popa napsal(a):

My dear Lady Anne
I've done what I can
I must take my leave....
http://www.aceshowbiz.com/i...
28. 06. 2010 | 18:26

Pepa Řepa napsal(a):

Yours sincerely
jo, to horko.

O hodně přicházíte, když budete pauzírovat.Mám novou protézu.Nevypadává.
http://www.bbdent.cz/pict/s...
Ale snažil jsem se,ne?
28. 06. 2010 | 18:33

Anka napsal(a):

snaha se chválí před rozvinutou zástavou, ale na tom pauzírování si teda budu bazírovat:-))))
28. 06. 2010 | 18:34

Anka napsal(a):

modlím se, aby to byla jediná náhrada, kterou se tu budete kasat!
28. 06. 2010 | 18:35

Pepa Řepa napsal(a):

To Anka
po padesátce jsme všichni Chemický Alí.
http://www.funfunkypages.co...
28. 06. 2010 | 18:46

Anka napsal(a):

No, prosím, stačily jedny vixlajvantové zuby a je klid.
Pepo, Vy si po Vaší padesátce připadejte, jak myslíte, ale já po své padesátce za žádného Alího nepůjdu!
28. 06. 2010 | 18:52

Pepa Řepa napsal(a):

To Anka
tak zase nic. Tak Vám aspoň na rozloučenou zahraje pan bratr. Taky Popa.Ale o deset kilo hubenější.
http://www.funfunkypages.co...
28. 06. 2010 | 18:57

Popa Řepa napsal(a):

28. 06. 2010 | 18:59

Anka napsal(a):

děkuji, ale to snad raděj ty zubní náhrady:-))) nebo http://www.youtube.com/watc...
28. 06. 2010 | 19:07

A. S. Pergill napsal(a):

Snůška nesmyslů:

1. Inkvizice existuje od dob, kdy se křesťanství probíjelo z ilgality, a kdy křesťanští teroristé vraždili oponenty svého učení (ale i odpadlíky). Film Agora z roku 2009 (rekonstrukce historických událostí) je vůči této sběři ještě velice lichotivý. Pouze se párkrát tato instituce přejmenovala a autor zaměňuje jedno z těchto přejmenování za vznik.

2. Španělští muslimové nespolupracovali s Turky, ale se severoafrickými muslimy (k nim měli zeměpisně i kulturně blíž), kteří na jejich výzvy plánovali invazi do Španělska (její scénář měl být dost podobný invazi frankistů, z toho se dá usoudit, že se jednalo o strategicky propracovaný plán se šancí na úspěch). Teprve po prozrazení této akce "přituhlo" a muslimové museli buď konvertovat nebo odejít ze země (do té doby se Ferdinand a Isabela snažili vládnout "trojímu lidu" a judaismus, křesťanství a islám považovat za rovnocenné, muslimové to odmítali). Židé se svezli s nimi proto, že se v přípravě této akce angažovali.

3. Křesťané a další tolerovaní nemuslimové žili na islámských územích jako polootroci. Nebyl zájem je nutit ke konverzi, protože konverzí na islám přestali být užiteční z hlediska výběru daní a pracovních aktivit, naopak se jako muslimové stali příslušníky parazitické vrstvy, kterou bylo nutno živit.

4. "Falešné obvinění se přísně trestalo", ovšem v inkvizičním soudu se obžalovaný nedozvěděl ani identitu svědků, ani přesné znění svědectví a v podstatě ani obžaloby. Proto byla možnost hájit se proti falešnému obvinění prakticky nulová.

5. "Jen jedno patnáctiminutové mučení" bylo možno opakovaně na libovolnou dobu přerušovat.

6. "Inkvizice pracovala jen proti katolíkům" - nesmysl, inkvizice v řadě zemí pronásledovala i protestanty. Svou špatnou pověst získala právě při těchto aktivitách (jinak by na ni protestanté neútočili). Inkvizice likvidovala i např. anglické (= anglikánské) námořníky, kteří ztroskotali na pobřežích ovládaných Španěly nebo jinými katolíky, a to i v dobách, kdy katolické země nebyly s Anglií ve válce.

Jinak souhlas s některými dalšími diskutujícími: je to zřejmě sonda, případně "palebná příprava".
29. 06. 2010 | 06:56

Josef Jedlička napsal(a):

Noční můra. Pan Stejskal netuší, co se tu všechno vylíhlo; doufejme, že tenhle koutek netu nebude následovat Neviditelného psa, když už je tu skoro kompletní sestava tamních cenzorů. Nikdo nečeká španělskou inkvizici. Ale když už dorazí, měl by mazat pryč.
29. 06. 2010 | 12:00

LilaGuerra28 napsal(a):

freelance writer
05. 07. 2011 | 03:14

TABATHASellers21 napsal(a):

freelance writer
16. 07. 2011 | 05:09

AlexandriaFry30 napsal(a):

freelance writer
20. 03. 2012 | 13:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy